Ο ρόλος της τέχνης σε µία περιβαλλοντική εκπαίδευση προσανατολισµένη στη δράση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ρόλος της τέχνης σε µία περιβαλλοντική εκπαίδευση προσανατολισµένη στη δράση"

Transcript

1 Ο ρόλος της τέχνης σε µία περιβαλλοντική εκπαίδευση προσανατολισµένη στη δράση Ίριδα Τσεβρένη Περιβαλλοντολόγος, ρ. Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή προτείνει µία εναλλακτική διδακτική κατεύθυνση για την περιβαλλοντική εκπαίδευση η οποία βασίζεται στο συνδυασµό της κριτικής περιβαλλοντικής εκπαίδευσης µε την τέχνη. Ο συνδυασµός αυτός, µέσα από συµµετοχική έρευνα σε δηµοτικά σχολεία της Αθήνας, ανέδειξε το µοντέλο δράσης, µία διδακτική πρόταση για την πορεία των παιδιών από την αδυναµία και την άρνηση στη θέληση για δράση. Στην εργασία θεµελιώνονται τα αίτια χρήσης της τέχνης στη διαµόρφωση και την εφαρµογή του µοντέλου δράσης και εξετάζεται ο τρόπος που ενσωµατώθηκε η τέχνη στην εφαρµογή της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Επίσης, αναλύονται τα οφέλη και οι ικανότητες που αποκόµισαν τα παιδιά από την εµπλοκή τους µε την τέχνη. Η εργασία αναδεικνύει την τέχνη ως µεθοδολογικό εργαλείο ενίσχυσης της συµµετοχής των παιδιών στη διαµόρφωση του περιβάλλοντός τους, και αξιολογεί τη συµβολή της στη δηµιουργία ενός πλαισίου ελευθερίας στην έκφραση και τη δράση των παιδιών, το οποίο θέτει τις βάσεις για την ενδυνάµωση και την ενεργοποίησή τους. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ Κριτική περιβαλλοντική εκπαίδευση, τέχνη, συµµετοχή των παιδιών, µοντέλο δράσης, ενδυνάµωση της αυτοπεποίθησης, δράση. ΜΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΕΝΗ ΣΤΗ ΡΑΣΗ Η εργασία αυτή πραγµατεύεται τη συµβολή της τέχνης στη διαµόρφωση µιας περιβαλλοντικής εκπαίδευσης η οποία είναι προσανατολισµένη στη δράση και έχει ως βασικό άξονα την ενδυνάµωση της αυτοπεποίθησης των παιδιών σε σχέση µε τις ιδέες τους για το περιβάλλον τους και τη συµµετοχή τους στη διαµόρφωση του περιβάλλοντός τους. Η διδακτική προσέγγιση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης η οποία υποστηρίζεται σε αυτή την εργασία είναι αντίθετη µε το µοντέλο που επικρατεί, το οποίο στηρίζεται στην κυριαρχία της επιστηµονικής γνώσης, στο ρηχό περιβαλλοντισµό, στις τεχνοκρατικές λύσεις των περιβαλλοντικών προβληµάτων, και στην αδυναµία προσέγγισης των πραγµατικών πολιτικών, κοινωνικών και οικονοµικών αιτιών. Το κυρίαρχο µοντέλο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης έχει, άλλωστε, δεχθεί κριτική για τη ρεφορµιστική και τεχνοκρατική του διάσταση (Huckle, 1999), για την τυφλή πίστη στην αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών προβληµάτων µέσα από την επιστήµη (Robottom, 1991), για τον εκφοβισµό των παιδιών για τα αυξανόµενα περιβαλλοντικά προβλήµατα σε παγκόσµιο επίπεδο η οποία προκαλεί στα παιδιά παράλυση και αδυναµία δράσης (Jensen και Schnack, 2006). ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ & Ι ΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙ ΟΥ 406

2 Σήµερα, υπάρχει ανάγκη για µία περιβαλλοντική εκπαίδευση η οποία να είναι προσανατολισµένη στην ανάδειξη των ιδεών των παιδιών, στην ενδυνάµωση της αυτοπεποίθησής τους, στην ενθάρρυνση της δράσης τους, στην εµπλοκή τους στη φροντίδα του περιβάλλοντός τους, στην εκπαίδευσή τους να επηρεάζουν τις συνθήκες που ζουν και να διεκδικούν τη συµµετοχή τους στο περιβάλλον και στην κοινότητά τους. Η κατεύθυνση αυτή της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης βασίζεται κυρίως σε δύο ρεύµατα. Το πρώτο ρεύµα διαµορφώνεται από την κριτική περιβαλλοντική εκπαίδευση (ενδεικτικά: Robottom, 1987, Hart, 2003, Huckle, 1993, Fien, 1993, Jenscen, 1997, Jensen και Schnack, 2006). O Huckle (1991: 54) σηµειώνει ότι η περιβαλλοντική εκπαίδευση πρέπει να αντλήσει τα χαρακτηριστικά της από την παράδοση της κριτικής παιδαγωγικής όπου η µάθηση είναι ενεργή και βιωµατική, µε έµφαση στην κριτική σκέψη, ενώ οι µαθητές αναπτύσσουν την ικανότητα να διαµορφώνουν τις ζωές τους, στοχάζονται πάνω στις δοµές που επηρεάζουν και περιορίζουν τις ζωές τους, και αναπτύσσουν τη δυνατότητα διαµόρφωσης εναλλακτικών οραµάτων και δράσεων. Το δεύτερο ρεύµα διαµορφώνεται από το διεπιστηµονικό τοµέα που έχει αναπτυχθεί διεθνώς µε πυρήνα τη συµµετοχή του παιδιού στη διαµόρφωση του περιβάλλοντός του (ενδεικτικά Hart, 1997, Horelli, 1997, Mathews, 2001, Moore, 1986, Chawla, 2002, Sutton και Kemp, 2002, Malone, 2007). Ο Hart (1995) θεωρεί ότι στόχος των εκπαιδευτικών προγραµµάτων είναι τα παιδιά να εξασκηθούν στο πώς να επηρεάζουν τις συνθήκες που ζουν, έτσι ώστε σταδιακά να αρχίζουν να αναλαµβάνουν µεγαλύτερη ευθύνη στη δηµιουργία κοινοτήτων διαφορετικών από αυτές που ανέλαβαν. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΣΕ ΜΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΕΝΗ ΣΤΗ ΡΑΣΗ Η τέχνη µε τη µορφή της συµµετοχικής τέχνης ή της κοινοτικής τέχνης (participatory art, community art), ως µέσο έκφρασης, προωθεί την προσωπική ανάπτυξη συµβάλλοντας στην απόκτηση αυτοπεποίθησης και ικανοτήτων. Επίσης, δίνει την ευκαιρία στα άτοµα, στις οµάδες και στις κοινότητές τους να ενδυναµώσουν την αυτοπεποίθησή τους, να διαµορφώσουν την ταυτότητά τους και να συµµετέχουν στην προσωπική, κοινωνική, πολιτιστική ή πολιτική αλλαγή µε κύριο πάντα στόχο τη βελτίωση της ποιότητα ζωής τους (Austin, 2008). Τα καλλιτεχνικά πρότζεκτ έχουν αρχίσει να παίζουν σηµαντικό ρόλο στο σχεδιασµό και στη διαµόρφωση της πόλης (Landry και Matarasso, 1996, Braden και Mayo, 1999). Η χρήση της τέχνης σε τέτοιου είδους πρότζεκτ συµβάλει στη δηµιουργία δικτύων και δεσµών συνεργασίας και εµπιστοσύνης στις κοινότητες (Kay, 2000, Kay και Watt, 2000). Οι Newman, Curtis και Stephens (2003) αξιολογώντας καλλιτεχνικά πρότζεκτ ανέδειξαν τη θετική επιρροή τους στην ανάπτυξη της κοινότητας. Συγκεκριµένα, έδειξαν ότι η χρήση της τέχνης συµβάλλει στην προσωπική αλλαγή, στην κοινωνική αλλαγή, στην ανάπτυξη της τοπικής οικονοµίας και στη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ & Ι ΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙ ΟΥ 407

3 Οι Braden και Mayo (1999) ανέδειξαν το ρόλο της τέχνης ως εργαλείο επικοινωνίας, συµµετοχής και ενδυνάµωσης. Η Lowe (2000) διερευνώντας τη σχέση της τέχνης και της ανάπτυξης της κοινότητας κατέληξε ότι η τέχνη συµβάλλει στην ανάπτυξη δεσµών αλληλεγγύης, στη δηµιουργία σχέσεων µέσω της επικοινωνίας, στη δηµιουργία δικτύων υποστήριξης, στην ανάπτυξη της επικοινωνίας για τα κύρια ζητήµατα που απασχολούν µία κοινότητα, στην καλλιέργεια της ατοµικής και της τοπικής ταυτότητας. Ενώ το κυρίαρχο µοντέλο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης βασίζεται στην επικράτηση της επιστηµονικής γνώσης για τα περιβαλλοντικά προβλήµατα, µε στόχο αυτή η γνώση να οδηγήσει σε αλλαγή συµπεριφοράς, η πρόσφατη έρευνα έχει θεµελιώσει την ανάγκη για την επικράτηση µιας προσέγγισης της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης η οποία στηρίζεται περισσότερο στο συναισθηµατικό κόσµο, και βασισµένη στην τέχνη (δηµιουργική γραφή, ποίηση, µουσική, φωτογραφία, δραµατοποίηση) επιχειρεί να εµπλέξει τα παιδιά στα περιβαλλοντικά ζητήµατα (Guveritz, 2000, Engel, 1991, Adams, 1991, Hansen-Moller και Taylor, 1991, Snow, 1991, Τσεβρένη, 2008, Τσεβρένη κ.ά. 2008). Η χρήση της τέχνης σε εκπαιδευτικά προγράµµατα για την ενίσχυση της επαφής των παιδιών µε τη φύση συµβάλλει στην ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης και τη ελευθερίας στην έκφραση (Snow, 1991). Σύµφωνα µε την Engel (1991), η βίωση του περιβάλλοντος µέσα από µία καλλιτεχνική προσέγγιση βοηθά τα παιδιά να συσφίξουν τη σχέση τους µε το περιβάλλον και να εµβαθύνουν τη γνώση τους γι αυτό. Η τέχνη συµβάλλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη της σχέσης των παιδιών µε το περιβάλλον, καθώς καλλιεργεί µέσα από µία συναισθηµατική προσέγγιση την οικείoποίηση και την ανάπτυξη δεσµού µε το χώρο (Adams, 1991). Η ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Η έρευνα Η προτεινόµενη κατεύθυνση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης βασίζεται στη σύνθεση δύο αξόνων, όπως αυτοί αναδείχθηκαν, εφαρµόστηκαν και αξιολογήθηκαν σε προγράµµατα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στο δηµοτικό σχολείο. Ο πρώτος άξονας, όπως είδαµε, περιλαµβάνει την κριτική περιβαλλοντική εκπαίδευση και τη συµµετοχή του παιδιού στη διαµόρφωση του περιβάλλοντός του. Ο δεύτερος την τέχνη ως µέσο έκφρασης, συµµετοχής και δράσης. Με βάση τη σύνθεση των δύο αυτών αξόνων, διαµορφώθηκαν, εφαρµόστηκαν και αξιολογήθηκαν δύο προγράµµατα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Το πρώτο είναι το «Η πόλη µέσα από τα µάτια των παιδιών», το οποίο πραγµατοποιήθηκε τη σχολική χρονιά στο 89 ο Ολοήµερο Πειραµατικό ηµοτικό Σχολείο Αθηνών, µε τη συµµετοχή των παιδιών της Γ, Ε και Στ ηµοτικού (Τσεβρένη, 2008). Το δεύτερο είναι το «Μεγαλώνοντας στην Αθήνα», το οποίο πραγµατοποιήθηκε τη σχολική χρονιά στην Ε τάξη του 89 ο Ολοήµερου Πειραµατικού ηµοτικού Σχολείου Αθηνών και στην τάξη του 36 ου Oλοήµερου ηµοτικού Σχολείου Αθηνών (Τσεβρένη κ.ά., 2008). ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ & Ι ΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙ ΟΥ 408

4 Πυρήνας των προγραµµάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ήταν η εµπλοκή των παιδιών στο σχεδιασµό του χώρου και στη φροντίδα του περιβάλλοντος µέσα από µία διαδικασία η οποία στοχεύει στην ενδυνάµωση και τη χειραφέτηση των παιδιών. Σκοπός ήταν να έρθουν τα παιδιά αντιµέτωπα µε τα ζητήµατα των κοινοτήτων και του περιβάλλοντός τους, όχι µέσα από κάποιο εξωτερικό ερέθισµα, αλλά από την εξωτερίκευση των εµπειριών, των απόψεών και των συναισθηµάτων τους για το αστικό περιβάλλον και από την επικοινωνία αυτών των ιδεών. Η διαδικασία αυτή θεωρήθηκε ότι θα αποτελούσε ερέθισµα για το στοχασµό και την ενεργοποίηση των παιδιών µε περαιτέρω στόχο την ενίσχυση της αυτενέργειας και της χειραφέτησης ως µέσων υπέρβασης της περιθωριοποίησης από τα ίδια τα παιδιά (Freire, 1977). Η µεθοδολογία Η µεθοδολογία της έρευνας στηρίχθηκε στο συνδυασµό της έρευνας δράσης µε µεθόδους συµµετοχικού σχεδιασµού οι οποίες βασίζονται στην τέχνη (δηµιουργική γραφή, φωτογραφία, περιβαλλοντικό δράµα). Η τέχνη ως εργαλείο έρευνας έχει σκοπό την επικοινωνία µε τους συµµετέχοντες σε ένα ευρύτερο και ουσιαστικότερο πλαίσιο από αυτό που προσφέρουν τα ερωτηµατολόγια και οι συνεντεύξεις ο γραπτός και προφορικός δηλαδή λόγος. Προσφέρει επίσης τη διαµόρφωση ενός πλαισίου συµµετοχής και ενδυνάµωσης µε την καθιέρωση κλίµατος επικοινωνίας και εµπιστοσύνης (Tolia-Kelly, 2007). Σκοπός της σύνθεσης µεθόδων που επιχειρήθηκε ήταν να διαµορφωθεί ένα µεθοδολογικό εργαλείο που να συνδυάζει το συµµετοχικό και χειραφετικό χαρακτήρα της έρευνας δράσης µε την ελεύθερη έκφραση και επικοινωνία µέσα από την τέχνη και την αίσθηση διασκέδασης και δηµιουργίας που προσφέρει στα παιδιά η ενασχόλησή τους µε µία µορφή τέχνης (Τσεβρένη, 2008, Τσεβρένη κ.ά., 2008). Η έρευνα δράσης επιλέχθηκε καθώς αποτελεί την ιδανική µέθοδο για την περιβαλλοντική εκπαίδευση, µέσα από την οποία τα παιδιά µπορούν να εµπλακούν στο περιβάλλον και στην κοινότητά τους και να αναπτύξουν κοινωνική και πολιτική συνείδηση (Hart, 1995, 3). Πρόκειται για µία µέθοδο, η οποία ξεκινώντας από τα καθηµερινά προβλήµατα των περιθωριοποιηµένων κοινωνικών οµάδων, µε µέσο το διάλογο, στοχεύει στην αυτοσυνείδηση και την αυτογνωσία των υποκειµένων για τους κοινωνικούς περιορισµούς και τις δυνατότητες δράσης που διαθέτουν για να µπορέσουν να άρουν την περιθωριοποίησή τους (Carr και Kemmis, 1997). Σηµαντική είναι και η χειραφετική διάσταση της έρευνας δράσης, όπου τα υποκείµενα της έρευνας αποτελούν αυτόνοµους και υπεύθυνους φορείς που συµµετέχουν ενεργά στη δηµιουργία των δικών τους ιστοριών και συνθηκών ζωής (Kemmis και McTaggart, 1988: 26). Η συγγραφή ιστοριών βασίζεται στη δηµιουργική γραφή των παιδιών, και έχει εφαρµοστεί σε προγράµµατα εµπλοκής των παιδιών στο περιβάλλον τους. Εµπεριέχει «τη χρήση φαντασίας, τον οραµατισµό εναλλακτικών σεναρίων και τη συγγραφή ιστορίας ως βασική µέθοδο» (Cunningham κ.ά., 2003). Η µέθοδος της φωτογραφίας στην έρευνα µε τα παιδιά έχει εφαρµοστεί σε προγράµµατα συµµετοχής των παιδιών στο σχεδιασµό της γειτονιάς τους και στη διαµόρφωση του περιβάλλοντός τους (Buss, 1995, Cosco και Μoore, 2001, Hubbard, ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ & Ι ΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙ ΟΥ 409

5 2001). Η φωτογραφία έχει χρησιµοποιηθεί και ως µέσο κοινωνικής δράσης (Comber, Thomson και Wells, 2001, Krieg και Roberts, 2007). Το περιβαλλοντικό δράµα βοηθά τα παιδιά να αναπτύξουν επικοινωνιακές δεξιότητες, καθώς και την ικανότητα να συνεργάζονται και να εκφράζουν τις ιδέες και τις απόψεις τους. Η απορρόφηση των παιδιών στις φανταστικές ιστορίες του εκπαιδευτικού δράµατος τα εµπλέκει συναισθηµατικά στα περιβαλλοντικά ζητήµατα. Η δραµατοποίηση προσφέρει στα παιδιά ένα περιβάλλον όπου µπορούν να διερευνήσουν και να προτείνουν εναλλακτικές λύσεις, δίνοντάς τους έτσι τη δυνατότητα να εκπαιδευτούν στο ρόλο του ενεργού πολίτη (McNaughton, 2004). Το πρόγραµµα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Τα παιδιά µέσα από τη συγγραφή ιστορίας, τη φωτογραφία και το περιβαλλοντικό δράµα κλήθηκαν αρχικά να εκφράσουν τα συναισθήµατα, τα βιώµατα και τις ιδέες τους για την πόλη. Μέσα από τις µεθόδους, τα παιδιά κατέγραψαν και αντάλλαξαν απόψεις γύρω από τρεις άξονες: Το µέρος ή την πλευρά της πόλης και της γειτονιάς τους που τους αρέσει Το µέρος ή την πλευρά της πόλης και της γειτονιάς τους που δεν τους αρέσει Το µέρος όπου παίζουν Το όραµά τους για το µέλλον Επικοινωνώντας τις ιδέες τους µέσα από κατάλληλα σχεδιασµένες δραστηριότητες που βασίζονταν στη φωτογραφία, το κολάζ και τη ζωγραφική, τα παιδιά ανέπτυξαν ένα κοινό έδαφος ιδεών, συνειδητοποίησαν τον αποκλεισµό τους στην πόλη και ενεργοποιήθηκαν. Η ενεργοποίηση αυτή περιλάµβανε διάλογο για την πιθανότητα και την επιλογή δράσης και την προετοιµασία δράσης. Στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα «Η πόλη µέσα από τα µάτια των παιδιών», τα παιδιά επέλεξαν να δηµιουργήσουν ένα βιβλίο µε τις ιδέες τους το οποίο και έστειλαν στο ήµο Αθηναίων και να προετοιµάσουν µία παρουσίαση της δουλειάς τους στο τέλος της σχολικής χρονιάς για τους δασκάλους τους, τους συµµαθητές και τους γονείς. Στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα «Μεγαλώνοντας στην Αθήνα», τα παιδιά δηµιούργησαν ένα βιβλίο µε τις φωτογραφίες τους το οποίο και έστειλαν µε τη βοήθεια των δασκάλων τους στο ήµο Αθηναίων (36 ο Oλοήµερο ηµοτικό Σχολείο Αθηνών) και διαµόρφωσαν µία ιστοσελίδα στο διαδίκτυο µε σκοπό την επικοινωνία των ιδεών τους - (89 ο Ολοήµερο Πειραµατικό ηµοτικό Σχολείο Αθηνών). Το µοντέλο δράσης Από τη συµµετοχική έρευνα µε τα παιδιά αναδείχθηκε το µοντέλο δράσης (Σχήµα 1), µία διδακτική πρόταση για την πορεία των παιδιών από την αδυναµία και την άρνηση στη θέληση για δράση. Το µοντέλο δράσης αποτελεί ένα µονοπάτι µετάβασης των παιδιών από την άρνηση στη θέληση για δράση. Περιγράφει τη διδακτική πορεία που οδηγεί τα παιδιά από τη συνειδητοποίηση του αποκλεισµού τους, στην ενδυνάµωση της αυτοπεποίθησής τους και την ενεργοποίησή τους (Τσεβρένη, 2008, Τσεβρένη κ.ά., 2008). ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ & Ι ΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙ ΟΥ 410

6 Άρνηση - Έκφραση - Επικοινωνία - ιαµόρφωση κοινού εδάφους ιδεών - Συνειδητοποίηση αποκλεισµού - ιαµόρφωση οράµατος - Απόκτηση αυτοπεποίθησης - Θέληση - ράση Σχήµα 1: Η πορεία των παιδιών από την άρνηση στη θέληση για δράση: το µοντέλο δράσης. Τόσο η συνειδητοποίηση του αποκλεισµού όσο και η ενεργοποίηση των παιδιών έλαβαν χώρα µέσα από τις µεθόδους οι οποίες βασίστηκαν στην τέχνη. Οι µέθοδοι αυτές επέτρεψαν στα παιδιά να εκφράσουν και να επικοινωνήσουν τα συναισθήµατα, τα βιώµατα και τις απόψεις τους για το περιβάλλον τους, να κατανοήσουν καλύτερα τις ιδέες τους και να τις θεµελιώνουν, διαµορφώνοντας ένα κοινό έδαφος ιδεών και στη συνέχεια, να διαµορφώσουν όραµα για το µέλλον της πόλης, να αποκτήσουν ικανότητες όπως η κριτική σκέψη και η φαντασία και να ενεργοποιηθούν. Η ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΚΦΡΑΣΗΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΡΑΣΗΣ Στην προτεινόµενη διδακτική κατεύθυνση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης η οποία βασίζεται στο µοντέλο δράσης, η τέχνη χρησιµοποιείται ως εργαλείο ελεύθερης και δηµιουργικής έκφρασης των παιδιών, αλλά και ως καταλύτης για την ανάπτυξη της επικοινωνίας, της συλλογικότητας και της δράσης. Μέσα από την τέχνη, τα παιδιά κατόρθωσαν να εκφραστούν ανοιχτά και ελεύθερα, και να διαµορφώσουν τις συνθήκες για να δράσουν ενάντια στη χωρική και κοινωνική περιθωριοποίησή τους στην πόλη. Ο συνδυασµός της έρευνας-δράσης µε µεθόδους συµµετοχικού σχεδιασµού του χώρου βασισµένων στην τέχνη αποδείχθηκε δυναµικός, καθώς τα παιδιά ενεπλάκησαν στο σχεδιασµό του χώρου και στη φροντίδα του περιβάλλοντος, σχετίστηκαν µε το περιβάλλον και την κοινότητά τους, και ανέλαβαν δράση. Οι µέθοδοι του εκπαιδευτικού προγράµµατος αξιολογήθηκαν και από τα ίδια τα παιδιά τα οποία ανέδειξαν τις δυνατότητες που τους προσέφερε η τέχνη και το πλαίσιο ελευθερίας και επικοινωνίας που διαµόρφωσε. Συγκεκριµένα, τα παιδιά ανέφεραν ότι κατόρθωσαν να κατακτήσουν: Τη δυνατότητα διαµόρφωσης εναλλακτικού οράµατος για το µέλλον «Μου άρεσε η ιστορία γιατί γράψαµε για έναν αλλιώτικο κόσµο». Αλέξανδρος, Στ ηµοτικού. «Μου αρέσει φωτογραφία γιατί δείχναµε τα καλά της πόλης µας και τα κακά που ίσως µπορούσαµε να διορθώσουµε». Μυρτώ, Ε ηµοτικού. «Μου αρέσει η ιστορία γιατί είπα πως θέλω να είναι η πόλη στο µέλλον». Κωνσταντίνος, Ε ηµοτικού. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ & Ι ΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙ ΟΥ 411

7 «Μου άρεσε ότι µπορούσαµε να αλλάξουµε την πόλη και να την κάνουµε καλύτερη». Νικόλας, ηµοτικού. Τη δυνατότητα διαµόρφωσης συλλογικότητας «Μου αρέσει το περιβαλλοντικό δράµα γιατί ήταν οµαδικό και δουλεύαµε όλοι µαζί». Αλέξης, Στ ηµοτικού. «Μου άρεσε η φωτογραφία γιατί ο καθένας δούλεψε µόνος του και µετά όλοι µαζί». άφνη, Στ ηµοτικού. «Μου άρεσε η ιστορία γιατί ήθελα να ακούσω όλες τις ιστορίες». Αθηνά, Ε ηµοτικού. «Έµαθα ότι µπορώ να αλλάξω τη γειτονιά µε τη βοήθεια των άλλων». Χρυσάνθη, Ε ηµοτικού. Τη δυνατότητα ανάπτυξης κριτικής σκέψης και φαντασίας «Μου άρεσε η συγγραφή ιστορίας γιατί η ιστορία αυτή φτιάχτηκε µε όλη µου τη φαντασία». Ελένη, Στ ηµοτικού. «Μου άρεσε η ιστορία γιατί χρησιµοποιήσαµε τη φαντασία και ακούσαµε άλλες ιστορίες παιδιών». Ζωή, Στ ηµοτικού. «Μου άρεσε η ιστορία επειδή την έγραψα ωραία. Με δυσκόλεψε γιατί δεν είχα έµπνευση αλλά µετά µου ήρθε». ηµήτρης, Ε ηµοτικού. «Μου άρεσε η ιστορία γιατί βάζαµε τη φαντασία µας να δουλέψει και γιατί παραµορφώνουµε την πόλη µας». Μυρτώ, Ε ηµοτικού. «Μου άρεσε η ιστορία γιατί λειτούργησε το µυαλό µας». Παύλος, Ε ηµοτικού. Τις βάσεις για την ενδυνάµωση και τη συµµετοχή «Μου άρεσε η ιστορία γιατί είχα την ευκαιρία να πω τα προβλήµατά µου». Ναυσικά, Ε ηµοτικού. «Μου άρεσε η ιστορία επειδή είχα το δικαίωµα να πω τη γνώµη µου». ανάη, Στ ηµοτικού. «Στο µάθηµα µου αρέσει που όλα τα παιδιά είχαν το δικαίωµα να πουν τη γνώµη τους». Ελένη, Στ ηµοτικού. «Μου αρέσει η φωτογραφία γιατί µέσα απ αυτή τα παιδιά µπορούν να µάθουν τις ιδέες µας και τον κόσµο που ζούµε». Μαργαρίτα, Στ ηµοτικού. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ & Ι ΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙ ΟΥ 412

8 «Μου αρέσει το περιβαλλοντικό δράµα γιατί µπορέσαµε να πούµε την άποψή µας». Γιάννης, Ε ηµοτικού. «Έµαθα ότι είναι ωραίο να προσπαθήσεις να κάνεις κάτι που νοµίζεις πως δεν µπορείς». Αντογόνη, ηµοτικού. «Έµαθα ότι µπορείς να αλλάξεις τα πάντα αρκεί να το θέλεις». Γρήγορης, ηµοτικού. «Έµαθα ότι αν θέλω κάτι να κάνω µπορώ να το κάνω». Ιάσονας, ηµοτικού. Τέλος, είναι ιδιαίτερα σηµαντικό το γεγονός ότι τα παιδιά µέσα από την ενασχόλησή τους µε την τέχνη πέρασαν όµορφες, ξεκούραστες στιγµές. «Πέρασα υπέροχα δηµιουργώντας, γράφοντας κείµενα ή ζωγραφίζοντας». Γρηγόρης, ηµοτικού. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Στην εργασία αυτή παρουσιάστηκε µία διαφορετική πρόταση για τη διδακτική της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, η οποία είναι προσανατολισµένη στην ενδυνάµωση της αυτοπεποίθησης των παιδιών για τις ιδέες τους και στη δράση. Η προσέγγιση αυτή βασίστηκε µεθοδολογικά στο συνδυασµό της έρευνας δράσης µε µεθόδους συµµετοχικού σχεδιασµού που βασίζονται στην τέχνη. Από τη σύνθεση αυτή προέκυψε ένα δυναµικό µεθοδολογικό πλαίσιο που δίνει στα παιδιά τη δυνατότητα να εµπλακούν στο περιβάλλον και στην κοινότητά τους, να αναπτύξουν τις κατάλληλες ικανότητες, να αποκτήσουν τη χαµένη τους αυτοπεποίθηση όσον αφορά τις ιδέες τους για το περιβάλλον τους και να εκπαιδευτούν να συµµετέχουν στα ζητήµατα του περιβάλλοντός τους. Η τέχνη, στο πλαίσιο της εφαρµογής του µοντέλου δράσης, αλλά και ευρύτερα µιας περιβαλλοντικής εκπαίδευσης προσανατολισµένης στη δράση, αποτελεί εργαλείο ελεύθερης και δηµιουργικής έκφρασης, επικοινωνίας, διαµόρφωσης συλλογικότητας και εναλλακτικού οράµατος για το µέλλον. Η τέχνη µπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στη διαµόρφωση των βάσεων για την ενδυνάµωση, τη συµµετοχή και τη δράση των παιδιών. Και, µάλιστα, µέσα από µία διαδικασία η οποία είναι ιδιαίτερα ευχάριστη και δηµιουργική για τα παιδιά, µακριά από την αποστήθιση επιστηµονικής γνώσης και το ρηχό περιβαλλοντισµό που επιβάλλει η επικρατούσα κατεύθυνση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Μέρος της εργασίας πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο της µελέτης «Μεγαλώνοντας στην Αθήνα. Ένα πρόγραµµα περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για τη συµµετοχή των παιδιών στη διαµόρφωση του περιβάλλοντός τους», η οποία διεξήχθη από το Εργαστήριο Σχεδιαστικής Μεθοδολογίας και Ρύθµισης του Χώρου, του Τοµέα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας, της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου µε επιστηµονική υπεύθυνη την Καθηγήτρια Ε. Παναγιωτάτου και χρηµατοδοτήθηκε από το Κοινωφελές Ίδρυµα Ιωάννη Σ. Λάτση. Τα ονόµατα των παιδιών που συµµετείχαν στην έρευνα έχουν αντικατασταθεί. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ & Ι ΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙ ΟΥ 413

9 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Adams, E. (1991). Back to Basics: Aesthetic Experience, Environments Quarterly, 8 (2), Austin, J. (2008). Τraining Community Artists in Scotland, στο Coutts, G. και Jokela, T. Art, Community and Environment, Educational Perspectives, Bristol/Chicago: Intellect books. Braden, S. και Mayo, M. (1999). Culture, community development and representation, Community Development Journal, 34(30), Buss, S. (1995). Urban Loss Angeles from young people s angle of vision, Children s Environments, 12, Carr, W. και Kemmis, S. (1997). Για µια κριτική εκπαιδευτική θεωρία. Εκπαίδευση, γνώση και έρευνα δράσης. Αθήνα: Κώδικας. Chawla, L. (επιµ.) (2002). Growing up in an Urbanizing World. London: Unesco Publishing/Earthscan Publications. Chawla, L. και Heft, H. (2002). Children s competence and the ecology of communities: a functional approach to the evaluation of participation. Journal of Environmental Psychology, 22, Comber, B., Thomson, P. και Wells, M. (2001). Critical literacy finds a Place : writing and social action in a low action in a low-income Australian grade 2/3 classroom. The Elementary School Journal, 1 (4), Cosco, N. και Moore, R. (2001). Our neighborhood is like that!, στο: Chawla, L. (επιµ.), Growing up in an Urbanizing World, Paris/London: Unesco/ Earthscan Publications. Cunningham, C. J., Jones, M. A. και Dillon, R. (2003). Children and Urban Regional Planning: Participation in the Public Consultation Process through Story Writing, Children s Geographies, 1, (2), Engel, S. (1991). The World is a White Blanket: Children Write about nature. Environments Quarterly, 8 (2), Fien, J. (1993). Education for the Environment. Critical Curriculum Theorizing and Environmental Education. Victoria: Deakin University Press. Freire, P. (1977). Η αγωγή του καταπιεζόµενου. Αθήνα: Κέδρος. Gurevitz, R. (2000). Affective Approaches to Environmental Education: Going beyond the imagined Worlds of Childhood? Ethics, Place and Environment, 393), Hansen-Moller, J. (1991). Creative Nature Interpretation for Children. Children s Environments Quarterly, 8 (2), Hart, P. (2003). Teacher s Thinking in Environmental Education. Consciousness and Responsibility. New York: Peter Lang. Hart, R. A. (1995). Children as the makers of a new Geography, Hart, R. A. (1997). Children s Participation: the Theory and Practice of Involving Young Citizens in Community Development and Environmental care. London: Unicef. Horelli, L. (1997), A methodological approach to children s participation in urban planning. Scandinavian Housing and Planning Research, 14(3), Hubbard, J. (1991). Shooting Back. A photographic View of Life by Homeless Children, San Francisco: Chronicle Books. Huckle, J. (1991). Education for sustainability: Assessing Pathways to the Future. Australian Journal of Environmental Education, 7, Huckle, J. (1993). Environmental Education and sustainability: A view from critical theory. Στο J. Fien (επιµ.) Environmental Education: A Pathway to Sustainability. Victoria: Deakin University Press, σ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ & Ι ΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙ ΟΥ 414

10 Huckle, J. (1999). Locating Environmental Education between Modern Capitalism and Postmodern Socialism: A Reply to Lucie Sauvé. Canadian Journal of Environmental Education, 4, Jensen, B. (1997). A case of two paradigms within health education. Health Education Research, 12(4), Jensen, B. B. (2002). Knowledge, Action and Pro-environmental Behaviour. Environmental Education Research, 8/3, Jensen, B. B. και Κarsten, S. (2006). The action competence approach in environmental education. Environmental Education Research, 12/3-4, Κατσαρού, Ε. και Τσάφος, Β. (2003). Από την έρευνα στη διδασκαλία. Η εκπαιδευτική έρευνα δράσης. Αθήνα: Σαββάλας. Kay, A. (2000). Art and community development: the role the arts have in regenerating communities. Community Development Journal, 35(4), Kay, A. και Watt, G. (2000). The role of the arts in regeneration. Research Findings 96, Edinburgh: Scottish Executive Central Research. Kemmis, S. και McTaggart, R. (1988). The Action research planner. Deakin: Deakin University. Krieg, B. και Roberts, M. (2007). Photovoice: insights into marginilisation through a community lens in Saskatchewan, Canada, στο Kindon, S., Pain, R. και Κesby, M. επιµ. Participatory Action Research Approaches and Methods, Connecting people, participation and place. London/New York: Routledge. Landry, C. και Matarasso, F. (1996). The art of regeneration: urban renewal through cultural activity. Social Policy Summury 8, Lowe, S. S. (2000). Creating Community: Art for Community Development. Journal of Contemporary Ethnography, 29 (3), Malone, K. (2007). Environmental education researchers as environmental activists, Environmental Education Research, 12 (3-4), Matthews, H. (1995). Living on the edge: children as outsiders. Tijdschrift voor Econimische en Sociale Geografie, 5, Matthews, H. (1998). The Geography of Children: some ethical and methodological considerations for project and dissertation work. Journal of Geography in Higher Education, 22/3, Matthews, H. (2001). Children and Community Regeneration. Creating better neighbourhoods. London: Save the Children. McNaughton, M. J. (2004). Educational drama in the teaching of education for sustainability. Environmental Education Research, 10(2), Moore, R. C. (1986). Childhood s Domain: play and place in child development. London: Croom Helm. Newman, T., Curtis, K. και Stephens, J. (2003). Do community-based arts projects result in social gains? A review of the literature, community. Development Journal, 38(4), Robottom, I. (1987). Environmental Education: Practice and Possibilities, Victoria: Deakin University Press. Robottom, I. (1991). Technocratic Environmental Education: A Critique and Some Alternatives. The Journal of Experiential Education 14, no 1: Snow, J. (1991). A Circle in the Trees: Using Art as a Way to Connect to Nature. Environments Quarterly, 8 (2), Stapp, W. B., Wals, A. και Stankorb, S. L. (1996). Environmental Education for Empowerment. Iowa: Kendall/Hunt Publishing. Sutton, S. E. (1992). Enabling children to map out a more equitable society. Children s Environments, 9, ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ & Ι ΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙ ΟΥ 415

11 Sutton, S. E. and Kemp, S. P. (2002). Children as Partners in neighborhood placemaking: lessons from intergenerational design charrettes, Journal of Environmental Psychology, 22, Tolia-Kellly, D. P. (2007). Participatory art: capturing spatial vocabularies in a collaborative visual methodology with Melanie Carvalho and South Asia women in London, UK, στο στο Κindon, S., Pain, R. και Κesby, M. επιµ. Participatory Action Research Approaches and Methods, Connecting people, participation and place. London/New York: Routledge. Τσεβρένη, Ι. (2008). Η πόλη µέσα από τα µάτια των παιδιών. Προσεγγίζοντας το συµµετοχικό σχεδιασµό του χώρου µέσα από µια εναλλακτική θεώρηση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. ιδακτορική διατριβή, Αθήνα: ΕΜΠ. Τσεβρένη, Ι., Πανταζής, Β., Τούση, Ε. και Παναγιωτάτου, Ε. (επιστηµονική υπεύθυνη) (2008). Μεγαλώνοντας στην Αθήνα. Ένα πρόγραµµα περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για τη συµµετοχή των παιδιών στη διαµόρφωση του περιβάλλοντός τους. Αθήνα: Κοινωφελές Ίδρυµα Ι. Σ. Λάτση / ΕΜΠ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ & Ι ΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙ ΟΥ 416

Μεγαλώνοντας στην Αθήνα Ένα πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για τη συμμετοχή των παιδιών στη διαμόρφωση του περιβάλλοντός τους

Μεγαλώνοντας στην Αθήνα Ένα πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για τη συμμετοχή των παιδιών στη διαμόρφωση του περιβάλλοντός τους ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΗ Σ. ΛΑΤΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Μεγαλώνοντας στην

Διαβάστε περισσότερα

Μεγαλώνοντας στην Αθήνα Ένα πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για τη συμμετοχή των παιδιών στη διαμόρφωση του περιβάλλοντός τους

Μεγαλώνοντας στην Αθήνα Ένα πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για τη συμμετοχή των παιδιών στη διαμόρφωση του περιβάλλοντός τους ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΗ Σ. ΛΑΤΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Μεγαλώνοντας στην

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο συµµετοχής των παιδιών στις πρωτοβουλίες Ολοκληρωµένης Ανάπτυξης των ορεινών περιοχών Η περίπτωση του Μετσόβου

Σχέδιο συµµετοχής των παιδιών στις πρωτοβουλίες Ολοκληρωµένης Ανάπτυξης των ορεινών περιοχών Η περίπτωση του Μετσόβου Σχέδιο συµµετοχής των παιδιών στις πρωτοβουλίες Ολοκληρωµένης Ανάπτυξης των ορεινών περιοχών Η περίπτωση του Μετσόβου Ι. Τσεβρένη, ρ. Ε.Μ.Π., Περιβαλλοντολόγος, MSc «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» του Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ε κ π α ί δ ε υ σ η για την

ε κ π α ί δ ε υ σ η για την για την ε κ π α ί δ ε υ σ η Τ.Θ. 50957 Θεσσαλονίκη 22-GR 54014 Τέχνη και Π.Ε. Η ανάγκη για μια Π.Ε. προνατολισμένη στη δράση Αυτονομία ή Αναπαραγωγή; Ο ρόλος του εκπαιδευτικού κατά τη λήψη απόφασης στα

Διαβάστε περισσότερα

Η ενεργητική εμπλοκή των μικρών παιδιών σε συμμετοχικές μορφές έρευνας: Η περίπτωση της προσέγγισης του «Μωσαϊκού»

Η ενεργητική εμπλοκή των μικρών παιδιών σε συμμετοχικές μορφές έρευνας: Η περίπτωση της προσέγγισης του «Μωσαϊκού» Η ενεργητική εμπλοκή των μικρών παιδιών σε συμμετοχικές μορφές έρευνας: Η περίπτωση της προσέγγισης του «Μωσαϊκού» Ευστρατία Σοφού, Νηπιαγωγός, Διδάκτωρ Επιστημών Αγωγής Children's active involvement in

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΑΙ ΙΑ: ιδιότητα του πολίτη, εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη, κοινωνική και πολιτική αγωγή

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΑΙ ΙΑ: ιδιότητα του πολίτη, εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη, κοινωνική και πολιτική αγωγή Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη και Εκπαίδευση για την Ιδιότητα του Πολίτη: εφαρµογές στο βιβλίο της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής της Ε ηµοτικού Ευσταθία Χριστοπούλου 1, ήµητρα Φλώρου 2, Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 1, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 1, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576 Διαθεματική προσέγγιση της ηγεσίας σε μαθητές δημοτικού μέσω της λογοτεχνίας και της φυσικής αγωγής Interdisciplinary approach to leadership at elementary students through literature and physical education

Διαβάστε περισσότερα

Πηγή: Jean McNiff, Pamela Lomax & Jack Whitehead (1996). You and Your Action Research Project, London: Routledge, Hyde Publications, σελ. 9.

Πηγή: Jean McNiff, Pamela Lomax & Jack Whitehead (1996). You and Your Action Research Project, London: Routledge, Hyde Publications, σελ. 9. Η εκπαιδευτική έρευνα δράσης Η εκπαιδευτική έρευνα δράσης είναι ένας εναλλακτικός τύπος εκπαιδευτικής έρευνας, που οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί διενεργούν, είτε μόνοι τους είτε σε συνεργασία με άλλους στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Ανάδειξη χαρακτηριστικών του Βιώσιμου Σχολείου με την αξιοποίηση ιστολογίου The development of sustainable

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απόψεις και πρακτικές νηπιαγωγών για την εφαρμογή της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. ageorgop@nured.auth.gr

Απόψεις και πρακτικές νηπιαγωγών για την εφαρμογή της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. ageorgop@nured.auth.gr Απόψεις και πρακτικές νηπιαγωγών για την εφαρμογή της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Αναστασία Δημητρίου anadim@otenet.gr Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Διαβάστε περισσότερα

Επίκουρη Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Επίκουρη Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Κρήτης Στην προοπτική της διαμόρφωσης δυναμικών δικτύων μάθησης υποψηφίων εκπαιδευτικών μέσω έρευνας δράσης: ο ρόλος της αρχικής εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο. Ελένη Κατσαρού Επίκουρη Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Η σημασία της εκπαίδευσης στην επίτευξη της Αειφόρου Ανάπτυξης

Η σημασία της εκπαίδευσης στην επίτευξη της Αειφόρου Ανάπτυξης ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΣΗΜΕΙΑ ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Δρ. Αραβέλλα Ζαχαρίου, Frederick Research Center Εισαγωγή Η Αειφόρος Ανάπτυξη (ΑΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Από την επιμόρφωση εκπαιδευτικών στη δημιουργία μιας κοινότητας πρακτικής και μαθητείας: διεργασίες και δυναμική μιας πορείας

Από την επιμόρφωση εκπαιδευτικών στη δημιουργία μιας κοινότητας πρακτικής και μαθητείας: διεργασίες και δυναμική μιας πορείας Από την επιμόρφωση εκπαιδευτικών στη δημιουργία μιας κοινότητας πρακτικής και μαθητείας: διεργασίες και δυναμική μιας πορείας Αλεξάνδρα Ανδρούσου Επίκουρη Καθηγήτρια Διδακτικής Μεθοδολογίας, ΤΕΑΠΗ, ΕΚΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τα μαθήματα των Κοινωνικών Επιστημών στο Δημοτικό

Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τα μαθήματα των Κοινωνικών Επιστημών στο Δημοτικό Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τα μαθήματα των Κοινωνικών Επιστημών στο Δημοτικό Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό Αθήνα 2011 ΟΜΑΔΑ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ-ΙΣΤΟΡΙΑ» ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3

Διαβάστε περισσότερα

Εικαστικές Δραστηριότητες : Γυμνάσιο Φανερωμένης Εκπαιδευτικός : Γιάννος Ιωάννου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΜΕΡΟΣ Α

Εικαστικές Δραστηριότητες : Γυμνάσιο Φανερωμένης Εκπαιδευτικός : Γιάννος Ιωάννου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΜΕΡΟΣ Α Εικαστικές Δραστηριότητες : Γυμνάσιο Φανερωμένης Εκπαιδευτικός : Γιάννος Ιωάννου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΜΕΡΟΣ Α ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ: ΑΝΤΡΗ ΣΑΒΒΑ, Ph.D. 1 η

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΕΛΙΟΙ ΛΙΘΟΙ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ- ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΘΕΜΕΛΙΟΙ ΛΙΘΟΙ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ- ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΕΜΕΛΙΟΙ ΛΙΘΟΙ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ- ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Imprint ΘΕΜΕΛΙΟΙ ΛΙΘΟΙ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ-ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Αύγουστος 2014 ISBN: 978-3-85031-195-3 Εκδότης:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ

ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΤΑ «ΚΙΝΗΤΑ» ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ Ντίνα Σχίζα, Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

Μαθαίνοντας και διδάσκοντας µαθηµατικά

Μαθαίνοντας και διδάσκοντας µαθηµατικά ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΠΑΙ ΩΝ 2002-2004 Κλειδιά και Αντικλείδια ΕΜ ιδακτική Μεθοδολογία Μαθαίνοντας και διδάσκοντας µαθηµατικά Χαράλαµπος Σακονίδης ΥΠΕΠΘ Πανεπιστήµιο Αθηνών Αθήνα 2004 Μέτρο 1.1. ΕΠΕΑΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός και ανάπτυξη μιας διαδικτυακής κοινότητας πρακτικής σε θέματα Αγωγής Υγείας

Σχεδιασμός και ανάπτυξη μιας διαδικτυακής κοινότητας πρακτικής σε θέματα Αγωγής Υγείας ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης Εδρα UNESCO Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια παιδαγωγική και διαδικτυακή περιβαλλοντική επικοινωνία. Αξιολόγηση της ηλεκτρονικής καμπάνιας «Καλύτερη Ζωή» του WWF-Ελλάς

Δημόσια παιδαγωγική και διαδικτυακή περιβαλλοντική επικοινωνία. Αξιολόγηση της ηλεκτρονικής καμπάνιας «Καλύτερη Ζωή» του WWF-Ελλάς Δημόσια παιδαγωγική και διαδικτυακή περιβαλλοντική επικοινωνία. Αξιολόγηση της ηλεκτρονικής καμπάνιας «Καλύτερη Ζωή» του WWF-Ελλάς Καλλιόπη-Στυλιανή Κοντιζά 1, Μαρία Δασκολιά 2 1. Εκπαιδευτικός Β/θμιας

Διαβάστε περισσότερα

Δήµου Δράµας Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών Τµήµα Επιστηµών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Frederick

Δήµου Δράµας Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών Τµήµα Επιστηµών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Frederick Το Συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα και την οικονοµική στήριξη του Δήµου Δράµας (Δηµοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης) και διοργανώνεται από το Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 2, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 2, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576 Σχεδιάζοντας και υλοποιώντας εκπαιδευτικές επισκέψεις σε μουσεία και χώρους πολιτισμικής αναφοράς μέσω της αξιοποίησης μουσειοσκευών και νέων τεχνολογιών. Η περίπτωση μιας επιμορφωτικής δράσης στην Πρωτοβάθμια

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη Από τη θεωρία στην πράξη

Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη Από τη θεωρία στην πράξη Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη Από τη θεωρία στην πράξη Τίτλοι πρωτοτύπων Fin Mogensen and Michela Mayer (Eds), ECO-schools trends and divergences. A comparative study on ECO-school development processes

Διαβάστε περισσότερα

Η Πολιτότητα μέσα από τις Τέχνες στην Εκπαίδευση Άντρη Σάββα, Ph.D., Εκπαιδευτικό Προσωπικό στην Τέχνη και Διδακτική της Νόπη Τηλεμάχου, Ph.D.

Η Πολιτότητα μέσα από τις Τέχνες στην Εκπαίδευση Άντρη Σάββα, Ph.D., Εκπαιδευτικό Προσωπικό στην Τέχνη και Διδακτική της Νόπη Τηλεμάχου, Ph.D. Η Πολιτότητα μέσα από τις Τέχνες στην Εκπαίδευση Άντρη Σάββα, Ph.D., Εκπαιδευτικό Προσωπικό στην Τέχνη και Διδακτική της Νόπη Τηλεμάχου, Ph.D., Εκπαιδευτικό Προσωπικό στη Μουσική και Διδακτική της Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Α.Μ. 279

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Α.Μ. 279 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΛΟΓΟΣ, ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολογώντας τη χρήση των ΤΠΕ βασισμένη στην επιμόρφωση Β επιπέδου, στο πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης: «Τα ποτάμια της Ελλάδας»

Αξιολογώντας τη χρήση των ΤΠΕ βασισμένη στην επιμόρφωση Β επιπέδου, στο πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης: «Τα ποτάμια της Ελλάδας» Αξιολογώντας τη χρήση των ΤΠΕ βασισμένη στην επιμόρφωση Β επιπέδου, στο πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης: «Τα ποτάμια της Ελλάδας» Σωτηρία Αλεξοπούλου 1, Παναγιώτης Τραγαζίκης 2 1. Δασκάλα 3 ο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Paulo Freire, Κριτική Παιδαγωγική & Έρευνα Δράσης: Κοινές προβληματικές και απόψεις

Paulo Freire, Κριτική Παιδαγωγική & Έρευνα Δράσης: Κοινές προβληματικές και απόψεις Paulo Freire, Κριτική Παιδαγωγική & Έρευνα Δράσης: Κοινές προβληματικές και απόψεις Δανάη Τσιάμη Εκπαιδευτικός, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια, Πανεπιστήμιο Κρήτης Freirean Theory, Critical Pedagogy and Action

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Δραματική Τέχνη και Παραστατικές Τέχνες στην Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση MA in Drama and Performing

Διαβάστε περισσότερα