Division of Hydraulics and Environmental Engineering, Department of Civil Engineering, Aristotle University of Thessaloniki, GR-54124, Thessaloniki

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Division of Hydraulics and Environmental Engineering, Department of Civil Engineering, Aristotle University of Thessaloniki, GR-54124, Thessaloniki"

Transcript

1 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΩΝ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΣΤΗΝ Ο..Π.Ζ. ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ, ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ Ζ. Κωνσταντίνου 1,. Λατινόπουλος 2, Γ. Κρεστενίτης 3 Τοµέας Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, 54124, Θεσσαλονίκη ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Ολοκληρωµένη ιαχείριση Παράκτιας Ζώνης επιχειρεί να συνδυάσει τις διαφορετικές πολιτικές που επηρεάζουν την παράκτια ζώνη, βάσει των αλληλεπιδράσεων µεταξύ φυσικού και κοινωνικό-οικονοµικού περιβάλλοντος. Επιχειρεί επίσης να φέρει σε επαφή τους άµεσα εµπλεκόµενους φορείς και χρήστες της περιοχής (stakeholders) - σε τοπικό και εθνικό επίπεδο - µε σκοπό την ενηµέρωση τους, τη στήριξη της διαδικασίας λήψης αποφάσεων και την εφαρµογή πολιτικών οι οποίες οδηγούν στην βιώσιµη διαχείριση αυτών των οικοσυστηµάτων. Η παρούσα εργασία ασχολείται µε την παράθεση των πρώτων εµπειριών από την ανάπτυξη και χρήση εννοιολογικών και υπολογιστικών µοντέλων στο πλαίσιο ενός διαχειριστικού εργαλείου που επιχειρείται να δοµηθεί για την περιοχή των µυδοκαλλιεργειών της Χαλάστρας, στο Θερµαϊκό κόλπο. PROBLEMS AND PROSPECTS DURING THE DEVELOPMENT OF CONCEPTUAL - COMPUTATIONAL MODELS FOR THE I.C.Z.M. OF CHALASTRA AREA, THERMAIKOS GULF Z. Konstantinou 1, D. Latinopoulos 2, Y. Krestenitis 3 Division of Hydraulics and Environmental Engineering, Department of Civil Engineering, Aristotle University of Thessaloniki, GR-54124, Thessaloniki ABSTRACT Integrated Coastal Zone Management is attempting to combine different policies that affect the coastal zone, based on the interactions among the physical and the socio-economic system. It is also attempting to establish relationships between the stakeholders of the area - in local and national level aiming to develop a credible information system, as well as to support the decision making process and the implementation of sustainable development management policies in coastal ecosystems. This work discusses the first experiences during the design and the implementation of conceptual and computational models in the framework of a management tool that is under construction for the mussel farming area of Chalastra in Thermaikos Gulf. 1

2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Ολοκληρωµένη ιαχείριση Παράκτιας Ζώνης (Ο ΠΖ) ορίζεται ως η ολοκληρωµένη σχεδίαση και διαχείριση του παράκτιου περιβάλλοντος και των πόρων που αυτό προσφέρει, µε τρόπο βασισµένο στις φυσικές, κοινωνικό-οικονοµικές και πολιτικές αλληλεπιδράσεις, τόσο εντός όσο και µεταξύ των δυναµικών παρακτίων συστηµάτων, τα οποία στο σύνολο τους αποτελούν και ορίζουν µια παράκτια ζώνη (ATKINS, 2004). Η παρούσα εργασία αναπτύσσεται βασισµένη στην προσπάθεια που γίνεται στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράµµατος SPICOSA, κεντρικός στόχος του οποίου είναι το χτίσιµο και η εφαρµογή µιας νέας µεθοδολογικής προσέγγισης στο πλαίσιο της Ο ΠΖ. Η προσέγγιση αυτή βασίζεται πάνω σε δύο κεντρικούς άξονές: α) στην ολοκληρωµένη προσέγγιση του συστήµατος της παράκτιας ζώνης, κατά την οποία λαµβάνεται υπόψη τόσο το φυσικό όσο και το κοινωνικό-οικονοµικό σύστηµα καθώς και οι έντονες αλληλεπιδράσεις µεταξύ τους και β) στη συµµετοχική εµπλοκή των χρηστών της εκάστοτε περιοχής στις διαδικασίες σχεδιασµού και λήψης αποφάσεων κατά την εφαρµογή µελλοντικών διαχειριστικών στρατηγικών (SPICOSA, 2007). Η σηµαντικότητα του δεύτερου άξονα έχει αναδειχθεί µέσα από ποικίλες προσπάθειες εφαρµογής διαχειριστικών πολιτικών στο παρελθόν. Οι χρήστες ενός συστήµατος αποτελούν πηγή πολύτιµης πληροφορίας, που συχνά είναι αδύνατον να συλλεχθεί µέσω άλλων µεθόδων ενώ την ίδια στιγµή η εµπλοκή τους στη διαδικασία χάραξης πολιτικής αποτελεί σηµαντικό παράγοντα στην επιτυχία της εφαρµογής της. Ένας από τους βασικούς στόχους του SPICOSA είναι η χρήση εννοιολογικών και υπολογιστικών µοντέλων κατά τις διαδικασίες αυτές. Ως εννοιολογικό µοντέλο ορίζεται µια γραπτή ή προφορική περιγραφή συγκεκριµένων χαρακτηριστικών ενός συστήµατος, συνήθως κατασκευασµένη επαγωγικά και ικανή να υποστηρίξει ποιοτικές προβλέψεις µέσω αφαιρετικής διαδικασίας, υποδεικνύοντας σχέσεις αλλά όχι εντάσεις µεταξύ των συντελεστών του συστήµατος. Η περιγραφή αυτή προσεγγίζει συνήθως τον «ασαφή» τρόπο µε τον οποίο αναπαρίσταται ο φυσικός κόσµος και το κοινωνικό σύνολο, µέσα στο ανθρώπινο µυαλό (Fishwick, 2007). Είναι φανερό πως τα εννοιολογικά µοντέλα µεµονωµένα δεν είναι δυνατόν να προσφέρουν επιστηµονικές απαντήσεις σε κρίσιµα διαχειριστικά ερωτήµατα. Από την άλλη µεριά τα σύγχρονα υπολογιστικά µοντέλα, αν και προσφέρουν µεγάλης ακρίβειας αποτελέσµατα, τουλάχιστον όσον αφορά την περιγραφή φυσικών συστηµάτων, είναι συχνά δύσκολο να κατασκευαστούν καθώς απαιτούν τη συλλογή πολυάριθµων δεδοµένων πεδίου, γεγονός που αυξάνει κατά πολύ τόσο το χρόνο όσο και το κόστος κατασκευής τους. Ταυτόχρονα, τα εξειδικευµένα αυτά µοντέλα είναι δύσκολο να συνδυαστούν µε αντίστοιχα µοντέλα του κοινωνικό-οικονοµικού συστήµατος, τα οποία βασίζονται σε διαφορετικές αρχές και λειτουργούν υπό διαφορετικές χωρικές και χρονικές κλίµακες. Βάσει της µεθοδολογίας που προτείνει το SPICOSA, επιχειρείται η συνδυαστική χρήση εννοιολογικών και υπολογιστικών µοντέλων στις παράκτιες ζώνες που έχουν επιλεγεί ως περιοχές εφαρµογής. Σύµφωνα µε τη µεθοδολογία αυτή, κατά το αρχικό στάδιο ανάλυσης της υπό µελέτη παράκτιας ζώνης, συλλέγονται δεδοµένα του φυσικού και του κοινωνικό-οικονοµικού συστήµατος, µε στόχο την ακριβή περιγραφή τόσο των βασικών περιβαλλοντικών συνιστωσών όσο και των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και πιέσεων που ασκούνται στην περιοχή. Η πληροφορία αυτή αξιοποιείται µε τη δηµιουργία ενός ή περισσοτέρων εννοιολογικών µοντέλων τα οποία, µέσω κλειστών βρόγχων ανάδρασης ανάµεσα στους συντελεστές του συστήµατος - περιβαλλοντικούς και κοινωνικόοικονοµικούς - αποτελούν έναν αναλυτικό χάρτη των αλληλεπιδράσεων ανάµεσα στους 2

3 συντελεστές αυτούς (SPICOSA, 2007). Οι αναπαραστάσεις αυτές αποτελούν ένα πολύτιµο εργαλείο για την παρουσίαση του συστήµατος και του τρόπου λειτουργίας του κατά την διεξαγωγή διαλόγου µεταξύ των χρηστών της περιοχής, των διαχειριστικών αρχών και των επιστηµόνων. Ταυτόχρονα, αποτελούν τη βάση πάνω στην οποία θα στηριχτεί η επιστηµονική οµάδα για τη δηµιουργία του λειτουργικού µοντέλου του συστήµατος. 2. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ 2.1 ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Η θαλάσσια περιοχή της Χαλάστρας, βρίσκεται στον Ν εσωτερικό Θερµαϊκό κόλπο. Στην ΝΑ πλευρά της περιοχής βρίσκεται η πόλη της Θεσσαλονίκης ενώ στην Ν πλευρά βρίσκονται οι εκβολές των ποταµών Αξιού Λουδία Αλιάκµονα. Η κύρια δραστηριότητα που αναπτύσσεται στη θαλάσσια περιοχή είναι η µυδοκαλλιέργεια. Περίπου 200 µονάδες καλλιέργειας µυδιών είναι τοποθετηµένες σε µια περιοχή επιφάνειας m 2, σε ελάχιστο βάθος 2,5m και µέγιστο 20m. Η ευρύτερη περιοχή βρίσκεται κάτω από καθεστώς προστασίας Ramsar, σύµφωνα µε το οποίο η µυδοκαλλιέργεια, ως ελάχιστα παρεµβατική µορφή καλλιέργειας, αποτελεί συµβατή προς το καθεστώς προστασίας δραστηριότητα. Η περιοχή δέχεται εισροές που προέρχονται από την αγροτική γη που καταλαµβάνει το χερσαίο χώρο µε τον οποίο συνορεύει καθώς και τις απορροές από τη µονάδα βιολογικού καθαρισµού της πόλης της Θεσσαλονίκης που βρίσκεται σε απόσταση 4,8km και εκβάλλει 2,2km από την ακτή, εσωτερικά του θαλασσίου χώρου. 2.2 ΤΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ Η µυδοκαλλιέργεια είναι µια δραστηριότητα που λαµβάνει χώρα στην περιοχή της Χαλάστρας λίγο περισσότερο από 25 χρόνια, απασχολώντας ένα πολύ σηµαντικό ποσοστό του τοπικού πληθυσµού, ενώ η ετήσια παραγωγή µυδιών της περιοχής κυµαίνεται στους τόνους, µεγάλο ποσοστό από τους οποίους εξάγεται στις διεθνείς αγορές (ΕΚΘΕ, 2001). Τα τελευταία χρόνια ωστόσο, έχει διαπιστωθεί µια σηµαντική διαφοροποίηση του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής, η οποία έχει επιφέρει σοβαρές επιπτώσεις στην παραγωγή µυδιών (διαχρονική τάση µείωσης της παραγωγής) και σηµαντικά προβλήµατα στον κλάδο της µυδοκαλλιέργειας, επηρεάζοντας έτσι αρνητικά το ευρύτερο κοινωνικόοικονοµικό σύστηµα της περιοχής. Η βιώσιµη διαχείριση της µυδοκαλλιεργητικής δραστηριότητας στην περιοχή της Χαλάστρας, επιλέχθηκε ως το υπό ανάλυση ζήτηµα διαχειριστικής πολιτικής στο πλαίσιο του προγράµµατος SPICOSA, κυρίως λόγω της σηµαντικότητας της δραστηριότητας αυτής για την εν λόγω περιοχή. Οι µυδοκαλλιεργητές αποτελούν µια µικρή αλλά σηµαντική οµάδα χρηστών της παράκτιας ζώνης της περιοχής, η οποία δέχεται σηµαντικές περιβαλλοντικές και κοινωνικό-οικονοµικές πιέσεις. Την ίδια στιγµή στην ευρύτερη περιοχή αναπτύσσονται δραστηριότητες µε αντικρουόµενα συµφέροντα, ενώ η διοίκηση και η διαχείρισή της ασκείται από πολυάριθµους φορείς της κεντρικής και της τοπικής αυτοδιοίκησης µε κατακερµατισµένες και αλληλεπικαλυπτόµενες αρµοδιότητες. Τα παραπάνω χαρακτηριστικά καθιστούν το ζήτηµα αυτό ιδανικό, τόσο για την εφαρµογή και την αξιολόγηση της προτεινόµενης µεθοδολογικής προσέγγισης στην Ο ΠΖ, όσο και για την αναγνώριση των προβληµάτων και των προοπτικών της χρήσης εννοιολογικών και υπολογιστικών µοντέλων σε ζητήµατα σαν και αυτό. 3

4 2.3 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ Στο πλαίσιο του προγράµµατος SPICOSA γίνεται χρήση του λογισµικού µοντελοποίησης EXTEND TM (Imagine That, 1995), το οποίο παρέχει τα εξής πλεονεκτήµατα: (α) φιλικό προς τον χρήστη περιβάλλον, (β) εύκολη δόµηση αυτόνοµων λειτουργικών συνιστωσών και ανταλλαγή τους ανάµεσα στους χρήστες, (γ) αναπαράσταση διαφορετικών στη φύση τους διεργασιών (περιβαλλοντικών, οικονοµικών ή κοινωνικών) µε ενιαίο τρόπο και δυνατότητα συνδυασµού τους, (δ) µικρή υπολογιστική ισχύς και τέλος (ε) δυνατότητα απεικόνισης και παρουσίασης τόσο των µοντέλων όσο και των αποτελεσµάτων τους σε µη εξειδικευµένο κοινό. Στο Σχήµα 1 φαίνεται πως αναπαριστάται στο λογισµικό ένα µέρος της διάταξης του οικολογικού υποµοντέλου, διακρίνοντας τους επιµέρους συντελεστές αλλά και τις σχέσεις αλληλεπίδρασης ανάµεσα τους. Ο σκοπός της κατασκευής και χρήσης των µοντέλων αυτής της συνοµοταξίας είναι η λειτουργική αναπαράσταση των συνιστωσών του συστήµατος, µε σκοπό να αναγνωριστούν: (α) σχέσεις αιτίου-αιτιατού, (β) αλληλεπιδράσεις, (γ) χωρικές και χρονικές διακυµάνσεις και (δ) συντελεστές του συστήµατος που εµπλέκονται άµεσα στα ζητήµατα διαχειριστικής πολιτικής (ανεξάρτητα αν πρόκειται για περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς ή οικονοµικούς συντελεστές). Η ακρίβεια πρόγνωσης αυτών των µοντέλων, ειδικά στο αρχικό στάδιο ανάπτυξης τους είναι περιορισµένη, προσφέρουν όµως εναλλακτικά οφέλη καθώς η ευελιξία τους τα καθιστά ιδανικά για την ποσοτικοποίηση των αλληλεπιδράσεων παραγόντων που ανήκουν σε διαφορετικά συστήµατα αλλά και για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων εναλλακτικών διαχειριστικών σεναρίων σ ένα σύστηµα παράκτιας ζώνης. Σχήµα 1: Στιγµιότυπο του λογισµικού µοντελοποίησης από το οικολογικό υποµοντέλο. 3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 3.1 ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΑΣ Για την επίτευξη των στόχων του SPICOSA και τη µοντελοποίηση της περιβαλλοντικής συνιστώσας του συστήµατος, βασικό βήµα ήταν η αναγνώριση των κύριων συντελεστών που επηρεάζουν το διαχειριστικό ζήτηµα και έρχονται σε αλληλεπίδραση µε την κοινωνικό-οικονοµική συνιστώσα. Η περιοχή µελέτης χωρίστηκε σε τέσσερα χωρικά διαµερίσµατα, µε κεντρικό αυτό το οποίο περιλαµβάνει την περιοχή µυδοκαλλιέργειας. Με τη χρήση µε τεωρολογικών 4

5 δεδοµένων της ευρύτερης περιοχής, υπολογίζονται οι συντελεστές ανταλλαγής ανάµεσα στα διαµερίσµατα αυτά, καθώς και η επιρροή που ασκούν οι εξωτερικές εισροές στο σύστηµα (Σχήµα 2). Ως κύριες µεταβλητές κατάστασης του περιβαλλοντικού συστήµατος επιλέχθηκαν: (α) το ανόργανο άζωτο, (β) η συγκέντρωση της φυτοπλαγκτονικής βιοµάζας, (γ) η συγκέντρωση της βιοµάζας των αυτοχθόνων βακτηρίων, (δ) η συγκέντρωση του ολικού οργανικού άνθρακα και (ε) η βιοµάζα των µυδιών. Σχήµα 2: Τα χωρικά διαµερίσµατα της υπό εξέταση περιοχής Οι παραπάνω µεταβλητές, µέσω των εξισώσεων που περιγράφουν το ρυθµό εξέλιξης τους στο χρόνο, αποτελούν το ελάχιστο σύνολο µέσω του οποίου µπορεί να ποσοτικοποιηθεί η περιβαλλοντική κατάσταση του συστήµατος, όσον αφορά πάντα το υπό εξέταση διαχειριστικό ζήτηµα. Το ανόργανο άζωτο αποτελεί, µαζί µε την ηλιακή ακτινοβολία, τον βασικό περιοριστικό παράγοντα της ανάπτυξης της πρωτογενούς παραγωγής (φυτοπλαγκτονική βιοµάζα) στην περιοχή. Οι βασικές εξωγενείς πηγές εισροής του στο θαλάσσιο σύστηµα είναι το ποτάµιο οικοσύστηµα, οι άµεσες αγροτικές απορροές, αλλά και οι απορροές που προέρχονται από την έξοδο της Μονάδας Επεξεργασίας Λυµάτων. Η φυτοπλαγκτονική βιοµάζα, ο σωµατιδιακός οργανικός άνθρακας αλλά και η βακτηριακή βιοµάζα αποτελούν τις κυριότερες πηγές ενέργειας που λαµβάνουν τα µύδια από το θαλάσσιο περιβάλλον µέσω της διηθητικής λήψης τροφής. Ταυτόχρονα ο ρυθµός αύξησης της βιοµάζας των µυδιών στο επίπεδο της αυτόνοµης µονάδας παραγωγής, συσχετίζεται µε την πυκνότητα της καλλιέργειας στη µονάδα αυτή, καθώς η αυξηµένη πυκνότητα οργανισµών παρεµποδίζει την κυκλοφορία του νερού άρα και τη µεταφορά τροφής σε όλη την έκταση της καλλιεργούµενης περιοχής. Αν και η θνησιµότητα των µυδιών θεωρείται αµελητέα κάτω από κανονικές συνθήκες, συσχετίζεται µε την αύξηση της θερµοκρασίας καθώς ακραίες τιµές κατά τους θερινούς µήνες προκαλούν φαινόµενα µαζικής θνησιµότητας στις καλλιέργειες. Τα φαινόµενα των εξάρσεων τοξικών ειδών φυτοπλαγκτού (HAB s), αν και αποτελούν µείζον πρόβληµα στην περιοχή, επιλέχθηκε να µη συµπεριληφθούν στην περιβαλλοντική συνιστώσα του µοντέλου. Η αδυναµία άµεσης συσχέτισης των φαινοµένων αυτών µε άλλες περιβαλλοντικές παραµέτρους - άρα και η αδυναµία πρόβλεψης τους - σε συνδυασµό µε το ότι τα φαινόµενα αυτά δεν επηρεάζουν τον οργανισµό και το ρυθµό αύξησης των µυδιών αλλά καθιστούν απαγορευτική την εµπορία τους, οδήγησε στην εισαγωγή του παράγοντα αυτού στην κοινωνικό-οικονοµική συνιστώσα του µοντέλου, όπως θα περιγραφεί παρακάτω. 5

6 3.2 ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΑΣ Σε αντιστοιχία µε την περιβαλλοντική συνιστώσα, το πρώτο βήµα της κοινωνικοοικονοµικής συνιστώσας είναι η αναγνώριση των κύριων συντελεστών που επηρεάζουν το διαχειριστικό ζήτηµα και φέρνουν σε αλληλεπίδραση το περιβάλλον και το κοινωνικοοικονοµικό σύστηµα. Οι συντελεστές αυτοί διαφέρουν ανάλογα µε το χωρικό επίπεδο ανάλυσης (επίπεδο µυδοκαλλιέργειας ή συνολική περιοχή µελέτης). Ξεκινώντας από τις µεταβλητές που περιγράφουν το οικονοµικό σύστηµα µίας µυδοκαλλιέργειας, αυτές σε γενικές γραµµές αποτυπώνουν τα χαρακτηριστικά που προσδιορίζουν ή που επηρεάζουν τις ατοµικές επιλογές κάθε καλλιεργητή, µε απώτερο στόχο τη µεγιστοποίηση του κέρδους του. Ως κύριες, λοιπόν, µεταβλητές κατάστασης του οικονοµικού συστήµατος (και έµµεσα και του κοινωνικού) επιλέχθηκαν: (α) το κεφάλαιο της επένδυσης, (β) η εργασία (ανθρώπινη και µηχανική, ιδία και ξένη) που απαιτείται και προσφέρεται σε κάθε εκµετάλλευση, (γ) οι τιµές των µυδιών, (δ) ο κίνδυνος της παραγωγής και (ε) το εισόδηµα του παραγωγού. Οι δύο πρώτες µεταβλητές (κεφάλαιο και εργασία) καθορίζουν σε µεγάλο βαθµό τις δυνατότητες µίας µυδοκαλλιέργειας, όπως αυτές διαµορφώνονται από τον ίδιο τον παραγωγό. Με άλλα λόγια, λαµβάνοντας υπόψη τις περιβαλλοντικές µεταβλητές που σχετίζονται µε την παραγωγικότητα της ευρύτερης περιοχής (βιοµάζα µυδιών, ρυθµός αύξησης της βιοµάζας, θνησιµότητα των µυδιών) µπορεί να προσδιοριστεί µέσω των συγκεκριµένων συντελεστών παραγωγής η επίδραση των διαχειριστικών αποφάσεων των µυδοκαλλιεργητών στην παραγωγικότητα της µονάδας τους. Οι παράγοντες αυτοί (αποφάσεις) µπορούν να ενσωµατωθούν σε µία συνάρτηση παραγωγής - µε τη µορφή µίας συνάρτησης Cobb-Douglas (Coffen and Charles, 2008) - η οποία διαφοροποιείται ανάλογα µε την καλλιεργητική µέθοδο (πλωτές ή πασσαλωτές καλλιέργειες). Όσον αφορά τον κίνδυνο της παραγωγής, αυτός σχετίζεται µε τους εξής παράγοντες: (α) τη θνησιµότητα των µυδιών η οποία περιγράφηκε στην προηγούµενη παράγραφο και εντάσσεται στην περιβαλλοντική συνιστώσα, (β) τα φαινόµενα των εξάρσεων τοξικών ειδών φυτοπλαγκτόν, τα οποία εµφανίζονται µε ιδιαίτερα µεγάλη συχνότητα τα τελευταία χρόνια και καθιστούν απαγορευτική την εµπορία των µυδιών για αρκετά µεγάλες χρονικές περιόδους µε αποτέλεσµα τη σηµαντική απώλεια εισοδήµατος (λόγω απώλειας παραγωγής, πτώσης των τιµών, απώλειας κεφαλαίου κ.ά.) και( γ) τις στρεβλώσεις της αγοράς, οι οποίες προκύπτουν από εξωγενείς ως προς το σύστηµα της µυδοκαλλιέργειας παράγοντες (π.χ. υπερπροσφορά µυδιών σε µία συγκεκριµένη χρονική περίοδο). Το επίπεδο του κινδύνου προσδιορίζεται από την πιθανότητα εµφάνισης ενός εκ των τριών αυτών φαινοµένων στη διάρκεια του έτους και καθορίζει ως ένα βαθµό και το κόστος της παραγωγής. Επιπρόσθετα, οι πιθανότητες αυτές αλλά και η ατοµική στάση των µυδοκαλλιεργητών απέναντι στον κίνδυνο της παραγωγής διαφοροποιούν και τις διαχειριστικές αποφάσεις που λαµβάνονται σε κάθε ατοµική εκµετάλλευση. Οι τιµές των µυδιών, διαµορφώνονται και αυτές από εξωγενείς προς το σύστηµα παράγοντες που προσδιορίζονται από το διεθνές εµπόριο, τις εξαγωγικές εταιρείες και τα εγχώρια δίκτυα διανοµής και εµπορίας. Οι τιµές επηρεάζουν άµεσα το εισόδηµα των µυδοκαλλιεργητών αλλά και τις µελλοντικές διαχειριστικές τους αποφάσεις. Τέλος, το εισόδηµα από την παραγωγική δραστηριότητα συνδέεται µε όλα τα παραπάνω (παραγωγικότητα, κόστος, αξία και κίνδυνοι παραγωγής), ενώ αποτελεί και τη µεταβλητή που συνδέει το οικονοµικό σύστηµα µε το κοινωνικό καθώς επηρεάζει την ευηµερία, την κοινωνική συνοχή και τις δυνατότητες ανάπτυξης της τοπικής κοινωνίας. 6

7 Περνώντας από το επίπεδο της ατοµικής εκµετάλλευσης στο επίπεδο ολόκληρης της περιοχής µελέτης, η κοινωνικοοικονοµική συνιστώσα καθορίζεται και από ορισµένες επιπλέον µεταβλητές, µε σηµαντικότερες από τις οποίες: (α) την οργάνωση των µονάδων στο χώρο (εντατικότητα χρήσης του θαλάσσιου χώρου), και (β) την οικονοµική ανταποδοτικότητα που παρέχουν οι µυδοκαλλιέργειες ως σύστηµα απορρύπανσης. Η πρώτη µεταβλητή εξετάζεται παράλληλα µε την περιβαλλοντική παράµετρο της πυκνότητας και αποτελεί έκφραση αρνητικής εξωτερικότητας (από τον ένα παραγωγό στον άλλο) που επιδράει ωστόσο εντός του συστήµατος περιορίζοντας τη συνολική του παραγωγικότητα (άρα και τη συνολική του πρόσοδο). Η δεύτερη, εξετάζεται αναλυτικά στην επόµενη παράγραφο και αποτελεί στην ουσία µία έκφραση θετικής εξωτερικότητας που επιδρά ωστόσο σε τρίτους παράγοντες, σε αυτούς δηλαδή που επιφέρουν τη θαλάσσια ρύπανση (π.χ. σε γεωργούς). 3.3 ΑΛΛΗΛΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΙΣΤΩΣΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ Η βασική επιδίωξη του SPICOSA, στο πλαίσιο πάντα των αρχών της Ο ΠΖ, είναι η δηµιουργία ενός εργαλείου το οποίο θα προσφέρει πρόβλεψη των αποτελεσµάτων των εναλλακτικών διαχειριστικών πολιτικών στην επιλεγµένη παράκτια περιοχή. Συγκεκριµένα, για την περιοχή των µυδοκαλλιεργειών της Χαλάστρας, ορισµένα πιθανά σενάρια προς διερεύνηση, τα οποία συνδυάζουν την περιβαλλοντική και την κοινωνικοοικονοµική συνιστώσα είναι τα παρακάτω: ιαφοροποίηση των καλλιεργητικών πρακτικών στις µυδοκαλλιέργειες. Μεγαλύτερες αποστάσεις καλλιέργειας, διαφοροποίηση του προσανατολισµού των µονάδων καθώς και των καλλιεργούµενων ποσοτήτων ώστε να εξεταστεί η επιρροή της θαλάσσιας κυκλοφορία στην ανάπτυξη των οργανισµών. Υπολογισµός του κέρδους και του κόστους από τις δράσεις αυτές. Μεταβολή (αύξηση και µείωση) των εισροών θρεπτικών και οργανικής ύλης στη θαλάσσια περιοχή εξαιτίας της πιθανής µεταβολής των διαχειριστικών πρακτικών στη γεωργία και της επεξεργασίας λυµάτων. Επιρροή στη φυτοπλαγκτονική βιοµάζα και κατ επέκταση στη βιοµάζα των µυδιών. Εξέταση της κατάστασης του οικοσυστήµατος σε περίπτωση αναστολής της µυδοκαλλιέργειας. Υπολογισµός του εναλλακτικού κόστους απορρύπανσης, το οποίο στην πράξη ταυτίζεται µε το περιβαλλοντικό όφελος από την υφιστάµενη δραστηριότητα (ανταποδοτικά οφέλη). Υπολογισµός των απωλειών κερδών στη δραστηριότητα από επικείµενες περιβαλλοντικές αλλαγές (π.χ. ραγδαία αύξηση της θερµοκρασίας, αύξηση συχνότητας εµφάνισης HAB). Αναγνώριση των αποτελεσµάτων στην τοπική κοινωνία. 4. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Η ανάπτυξη και εφαρµογή εννοιολογικών και υπολογιστικών µοντέλων στην Ο ΠΖ, αν και εκ πρώτης όψεως δείχνει απλή, εξελίσσεται σε µια διαδικασία πολύπλοκη, µε αρκετά σηµεία που χρήζουν προσεκτικού χειρισµού. Το εύρος που επιχειρούν να καλύψουν τα µοντέλα αυτής της µορφής, τόσο όσον αφορά τα επιστηµονικά πεδία που συνυπάρχουν όσο και χώρο-χρονικά, εµπεριέχει την αναγκαιότητα παραδοχών και απλοποιήσεων, οι οποίες πρέπει να γίνουν έτσι ώστε να µην υποβαθµίζουν την αξιοπιστία τους. Ο σχεδιασµός τους πρέπει να περιλαµβάνει την περιεκτική περιγραφή ενός 7

8 ολοκληρωµένου πολυδιάστατου συστήµατος, στο οποίο συχνά οι αλληλεπιδράσεις ανάµεσα στους διαφορετικούς συντελεστές δεν είναι ούτε άµεσες, ούτε ξεκάθαρες. Την ίδια στιγµή, η εφαρµογή των µοντέλων αυτών απαιτεί την εύρεση και αξιοποίηση ενός µεγάλου αριθµού δεδοµένων διαφορετικής υφής και κλίµακας. Η εύρεση και συγκέντρωση περιβαλλοντικών δεδοµένων είναι µια διαδικασία, που αν και δαπανηρή και χρονοβόρα, είναι συχνά πολύ πιο προσιτή από τη συλλογή των αντίστοιχων δεδοµένων για τις κοινωνικές και οικονοµικές µεταβλητές. Αξίζει να σηµειωθεί ότι κατά τη διαδικασία σχεδιασµού τόσο της περιβαλλοντικής όσο και της κοινωνικοοικονοµικής συνιστώσας αντιµετωπίστηκαν παρόµοια προβλήµατα συγκέντρωσης των απαραίτητων δεδοµένων (π.χ. οι ελλιπείς κοινωνικοοικονοµικές χρονοσειρές καθιστούν ιδιαίτερα δύσκολο τον έλεγχο της αξιοπιστίας του µοντέλου). Ωστόσο, παρόλα τα προαναφερθέντα προβλήµατα, η εφαρµογή της προτεινόµενης µεθοδολογίας και η απόκτηση εµπειρίας πάνω στην ολοκληρωµένη µοντελοποίηση κρύβει σηµαντικές προοπτικές για την εδραίωση της Ο ΠΖ, βασικό χαρακτηριστικό της οποίας είναι η στενή συνεργασία µεταξύ ατόµων από διαφορετικές κοινωνικές οµάδες, µε διαφορετικά συµφέροντα, για την επίτευξη των βασικών αρχών της αειφορίας. Τα υπολογιστικά εργαλεία που γίνεται προσπάθεια να αναπτυχθούν βάσει αυτής της θεώρησης θα είναι προσιτά σε ένα ευρύτερο κοινό και στόχος είναι να χρησιµοποιηθούν για να βοηθήσουν τόσο στην κατανόηση της λειτουργίας ενός ολοκληρωµένου παράκτιου συστήµατος (φυσικού ανθρωπογενούς) όσο και στην µακροπρόθεσµη κατανόηση των συνεπειών των διαφορετικών διαχειριστικών αποφάσεων που λαµβάνονται για αυτήν. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. ΕΚΘΕ, ιαχειριστική Μελέτη των ζωνών παραγωγής µυδιών των Κόλπων Θεσσαλονίκης και Θερµαϊκού. Τελική Τεχνική Έκθεση, Απρίλιος 2001, σελ Arhonditsis, G., Tsirtsis, G., Angelidis, M.O. and Karydis, M., Quantification of the effects of nonpoint nutrients sources to coastal marine eutrophication: application to a semi-enclosed gulf in the Mediterranean Sea. Ecological Modelling, 129: ATKINS project, ICZM in the UK: A stocktake. Final report, pp Coffen, S.S. and Charles, A.T., Production economics of shellfish aquaculture in Atlantic Canada: A preliminary analysis. Aquaculture Research, 22(2): Fishwick, P.A., Handbook of dynamic system modeling. Chapman and Hall.CRC, pp Imagine That, Inc., Extend Software Manual. San Jose, CA, pp Science and Policy Integration for Coastal Systems Assessment (SPICOSA) integrated project, Description of Work, pp Shi, C., Hutchinson, S.M., Yu, L. and Xu, S., Towards a sustainable coast: an integrated coastal zone management framework for Shanghai, People s Republic of China. Ocean and Coastal Management, 44(5-6): Varghese, K., Ganesh, L.S, Mani, M., Anilkumar, P.P., Murthy, R. and Subramaniam, B.R., Identifying critical variables for coastal profiling in ICZM planning A systems approach. Ocean and Coastal Management, 51 (1): Official SPICOSA website: 8

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Πατρώνυμο Στρατηγικό Μάνατζμεντ και Συστημικές Προσεγγίσεις

Διαβάστε περισσότερα

2. Οριοθέτηση της Πληροφορικής

2. Οριοθέτηση της Πληροφορικής 2. Οριοθέτηση της Πληροφορικής Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται μια προσπάθεια ορισμού του αντικειμένου της Πληροφορικής ώστε να γίνει σαφές τι εννοούμε σήμερα με αυτόν τον όρο, και κατά συνέπεια να γίνει σαφές

Διαβάστε περισσότερα

για τη µελέτη. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας Α. Λαζαρίδη Α. Μαυρόπουλος Σ. Μοιρασγεντής Ν. Σελλάς

για τη µελέτη. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας Α. Λαζαρίδη Α. Μαυρόπουλος Σ. Μοιρασγεντής Ν. Σελλάς Σχέδιο Τελικής Έκθεσης Προς το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη µελέτη Εκτίµηση των Γενικευµένων Επιπτώσεων και Κόστους ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αλεξάνδρα Βασιλική Π. Αλεξανδράκη Σημαντικοί Όροι: Υγεία, Σύστημα Υγείας, Υπηρεσίες Υγείας, Διαθεσιμότητα, Προσπελασιμότητα,

Διαβάστε περισσότερα

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν Ανάλυση των Μαθησιακών αναγκών των Νέων Επιχειρηµατιών στη Γεωργία (Μελλοντικές ανάγκες σε δεξιότητες) Συγγραφέας: Serifo srl, Maura Striano (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γενικής και Κοινωνικής Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΟΡΕΙΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΥΑΣ

ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΟΡΕΙΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΥΑΣ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΝΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2006 Επιμέλεια και συντονισμός: Σωκράτης Δημητριάδης Μιχάλης Μανιαδάκης Ομάδα σύνταξης: Χάρης Γεωργίου Σωκράτης Δημητριάδης Γεωργία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΣΕ ΧΩΡΙΑ ΤΟΥ Ν. ΚΙΛΚΙΣ

ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΣΕ ΧΩΡΙΑ ΤΟΥ Ν. ΚΙΛΚΙΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική εργασία ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΣΕ ΧΩΡΙΑ ΤΟΥ Ν. ΚΙΛΚΙΣ της ΜΑΡΙΑΣ Γ. ΜΠΙΤΕΡΝΑ Υποβλήθηκε ως απαιτούµενο για

Διαβάστε περισσότερα

«Το Λιμάνι του Πειραιά και η συμβολή του στην Τοπική Ανάπτυξη»

«Το Λιμάνι του Πειραιά και η συμβολή του στην Τοπική Ανάπτυξη» ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Διπλωματική εργασία «Το Λιμάνι του Πειραιά και η συμβολή του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗN ΜΕΘΟΔΟ MONTE CARLO ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗN ΜΕΘΟΔΟ MONTE CARLO ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗN ΜΕΘΟΔΟ MONTE CARLO ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» Οδηγός ανάπτυξης εξαγωγών Δεκέμβριος 2014 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

είκτες Αειφόρου Ανάπτυξης: Η συµβολή τους και οι διεθνείς τάσεις

είκτες Αειφόρου Ανάπτυξης: Η συµβολή τους και οι διεθνείς τάσεις είκτες Αειφόρου Ανάπτυξης: Η συµβολή τους και οι διεθνείς τάσεις Γιάννα Φαρσάρη, Πουλίκος Πραστάκος Τοµέας Περιφερειακής Ανάλυσης Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηµατικών (ΙΥΜ) Ίδρυµα Τεχνολογίας και Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΤΑΣΕΙΣ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΥΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ

Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας μπορεί να προσφέρουν μόνο οι ιδιωτικές επιχειρήσεις. Για να το κάνουν αυτό, πρέπει οι ίδιες να είναι διεθνώς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ. H μετάβασή μας στην αειφορικότητα. Γενικά

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ. H μετάβασή μας στην αειφορικότητα. Γενικά 1 ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ H μετάβασή μας στην αειφορικότητα Γενικά Η αειφορικότητα αποτέλεσε το παρασκηνιακό περιεχόμενο σχεδόν κάθε θέματος που εξετάσαμε μέχρι τώρα. Σ αυτό το τέταρτο μέρος, η αειφορικότητα θα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Χ. Αχίλλας, Ν. Μουσιόπουλος, Χ. Βλαχοκώστας, Γ. Μπανιάς, Ε. Σκερλετίδου Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διατύπωση, η διαμόρφωση και η αξιολόγηση της στρατηγικής της οποιασδήποτε επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα

Προς τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης

Προς τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης Τελική Έκθεση Προς τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης Έργο Μέτρηση της Επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα: Κατάρτιση Συστήµατος εικτών και Προτάσεις Ένταξής τους στο Εθνικό Σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 14001 ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΥΑΛΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος διπλωματικής εργασίας

Τίτλος διπλωματικής εργασίας ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τίτλος διπλωματικής εργασίας Μελέτη και οικονομική αξιολόγηση μονάδων συμπαραγωγής ΚΑΡΥΔΗ ΑΝΝΑ Εξεταστική Επιτροπή: Δρ. Γεώργιος Τσιναράκης, επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 2000/60/ΕΚ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 2000/60/ΕΚ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 2000/60/ΕΚ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Λ. ΖΕΪΚΟΣ και Γ. ΤΣΑΚΙΡΗΣ Ειδική Έκδοση Τεύχος Α/2011 Κέντρο Εκτίµησης Φυσικών Κινδύνων και Προληπτικού Σχεδιασµού Ε.Μ.Π. ΚΡΙΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ. Αριστείδης. Κουτρούµπας Πτυχίο Φυσικής Πανεπιστηµίου Αθηνών

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ. Αριστείδης. Κουτρούµπας Πτυχίο Φυσικής Πανεπιστηµίου Αθηνών ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Αριστείδης. Κουτρούµπας Πτυχίο Φυσικής Πανεπιστηµίου Αθηνών Υποβληθείσα για το Μεταπτυχιακό ίπλωµα στη ιοίκηση των Επιχειρήσεων για Στελέχη Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΡΓΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιεχόµενα 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ: ΣΥΝΟΨΗ Ι ΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αστρολάβος, Τεύχος Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αντώνιος Π. Κωστάκος Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Στερεάς Ελλάδος ankostakos@sch.gr Βασιλική Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...7 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η παρούσα εργασία συνιστά μια εισαγωγή στην περιβαλλοντική διαχείριση και στην αλληλεπίδραση της με τη διαδικασία παραγωγής στη σύγχρονη εποχή. Μπροστά στην πρόκληση του νέου αιώνα,

Διαβάστε περισσότερα

Συσχετίσεις Χρονοσειρών Οδικών Ατυχηµάτων και Μετεωρολογικών Συνθηκών

Συσχετίσεις Χρονοσειρών Οδικών Ατυχηµάτων και Μετεωρολογικών Συνθηκών ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ Συσχετίσεις Χρονοσειρών Οδικών Ατυχηµάτων και Μετεωρολογικών Συνθηκών ιπλωµατική Εργασία ηµήτριος Β. Μπιλιώνης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη ΝΑΥΤΙΛΙΑ Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ 5 ΔΥΝΑΜΕΩΝ (5 FORCES) ΤΟΥ MICHAEL PORTER ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα