ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση. KANONIΣMOΣ (ΕΚ) αριθ. / ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση. KANONIΣMOΣ (ΕΚ) αριθ. / ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ"

Transcript

1 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, COM(2007) 848 τελικό 2007/0287 (COD) Πρόταση KANONIΣMOΣ (ΕΚ) αριθ. / ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί των γενικών κανόνων σχετικά με τον ορισμό, τον χαρακτηρισμό και την παρουσίαση των αρωματισμένων οίνων, των αρωματισμένων ποτών με βάση τον οίνο και των αρωματισμένων κοκτέιλ αμπελοοινικών προϊόντων (Αναδιατύπωση) (υποβληθείσα από την Επιτροπή) EL EL

2 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1. Η Επιτροπή, με απόφαση της 1 ης Απριλίου , έδωσε εντολή στις υπηρεσίες της να προβαίνουν σε κωδικοποίηση των νομικών πράξεων το αργότερο μετά τη δέκατη τροποποίησή τους, τονίζοντας συγχρόνως ότι τούτο αποτελεί τον ελάχιστο κανόνα δεδομένου ότι, προς διασφάλιση της σαφούς και ορθής κατανόησης της κοινοτικής νομοθεσίας, οι διάφορες υπηρεσίες πρέπει να κωδικοποιούν με μεγαλύτερη συχνότητα τα κείμενα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους. 2. Η Επιτροπή έχει ήδη κινήσει τη διαδικασία κωδικοποίησης του κανονισμού (EOK) αριθ. 1601/91 του Συμβουλίου της 10 ης Ιουνίου 1991, για τη θέσπιση των γενικών κανόνων σχετικά με τον ορισμό, τον χαρακτηρισμό και την παρουσίαση των αρωματισμένων οίνων, των αρωματισμένων ποτών με βάση τον οίνο και των αρωματισμένων κοκτέιλ αμπελοοινικών προϊόντων 2. Ο νέος κανονισμός επρόκειτο να αντικαταστήσει τις διάφορες πράξεις που θα ενσωμάτωνε η κωδικοποίηση Εντωμεταξύ, η απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28 ης Ιουνίου 1999, περί καθορισμού των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή 4 τροποποιήθηκε με την απόφαση 2006/512/ΕΚ, η οποία εισήγαγε την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο για τα μέτρα γενικής εμβέλειας που έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων μιας βασικής πράξης που έχει εκδοθεί σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης, περιλαμβανομένης και της κατάργησης ορισμένων εκ των στοιχείων αυτών, ή της συμπλήρωσης με την προσθήκη νέων μη ουσιωδών στοιχείων. 4. Σύμφωνα με τη δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής 5 σχετικά με την απόφαση 2006/512/ΕΚ, για να εφαρμοστεί αυτή η νέα διαδικασία στις ήδη ισχύουσες πράξεις που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης, απαιτείται προσαρμογή των πράξεων αυτών σύμφωνα με τις εφαρμοζόμενες διαδικασίες. 5. Προκειμένου να ενσωματωθούν οι τροποποιήσεις που είναι αναγκαίες για την προσαρμογή του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1601/91 στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο, είναι συνεπώς σκόπιμη η μετατροπή της κωδικοποίησης σε αναδιατύπωση COM(87) 868 PV. Πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο - Κωδικοποίηση του κοινοτικού κεκτημένου, COM(2001) 645 τελικό. Παράρτημα III της παρούσας πρότασης. ΕΕ L 184 της , σ. 23. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2006/512/ΕΚ (ΕΕ L 200 της , σ. 11). ΕΕ C 255 της , σ. 1. EL 2 EL

3 2007/0287 (COD) Πρόταση KANONIΣMOΣ (ΕΚ) αριθ. / ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί των γενικών κανόνων σχετικά με τον ορισμό, τον χαρακτηρισμό και την παρουσίαση των αρωματισμένων οίνων, των αρωματισμένων ποτών με βάση τον οίνο και των αρωματισμένων κοκτέιλ αμπελοοινικών προϊόντων (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως τα άρθρα 37 και 95, την πρόταση της Επιτροπής 1, τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής 2, Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης 3, Εκτιμώντας τα εξής: νέο (1) Ο κανονισμός (EOK) αριθ. 1601/91 του Συμβουλίου της 10 ης Ιουνίου 1991, για τη θέσπιση των γενικών κανόνων σχετικά με τον ορισμό, τον χαρακτηρισμό και την παρουσίαση των αρωματισμένων οίνων, των αρωματισμένων ποτών με βάση τον οίνο και των αρωματισμένων κοκτέιλ αμπελοοινικών προϊόντων 4, έχει τροποποιηθεί επανειλημμένα 5 και ουσιωδώς. Με την ευκαιρία νέων τροποποιήσεων, είναι σκόπιμη, για λόγους σαφήνειας, η αναδιατύπωση του εν λόγω κανονισμού ΕΕ C [ ] της [ ], σ. [ ]. ΕΕ C [ ] της [ ], σ. [ ]. ΕΕ C [ ] της [ ], σ. [ ]. ΕΕ L 149 της , σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την Πράξη Προσχώρησης του Βλ. παράρτημα ΙΙΙ. EL 3 EL

4 αιτιολογική σκέψη (1) (Προσαρμοσμένο) (2) Λαμβανομένης υπόψη της οικονομικής σημασίας των αρωματισμένων οίνων, των αρωματισμένων ποτών με βάση τον οίνο και των αρωματισμένων κοκτέιλ αμπελοοινικών προϊόντων, τα οποία εφεξής αποκαλούνται «αρωματισμένα ποτά», επιβάλλεται η θέσπιση κοινών διατάξεων σ' αυτόν τον τομέα και ιδίως όσον αφορά τον ορισμό αυτών των ποτών και τις προδιαγραφές σχετικά με τον χαρακτηρισμό και την παρουσίασή τους για την καλύτερη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. αιτιολογική σκέψη (2) (Προσαρμοσμένο) (3) Τ α αρωματισμένα ποτά αποτελούν σημαντική διέξοδο για την κοινοτική γεωργία. Αυτή η διέξοδος οφείλεται, κατά μέγα μέρος, στην καλή φήμη που έχουν αποκτήσει ορισμένα από τα ποτά αυτά μέσα στην Κοινότητα και στην παγκόσμια αγορά. Αυτή η καλή φήμη είναι συνδεδεμένη με το ποιοτικό επίπεδο των εν λόγω ποτών. Πρέπει, επομένως, για να συνεχίσει να υπάρχει αυτή η διέξοδος, να διατηρηθεί ένα ορισμένο ποιοτικό επίπεδο για τα εν λόγω ποτά. Ο κατάλληλος τρόπος για τη διατήρηση αυτού του ποιοτικού επιπέδου είναι να προβλεφθούν ορισμοί των ποτών λαμβάνοντας υπόψη τις παραδοσιακές συνήθειες που αποτελούν τη βάση αυτής της καλής φήμης. Εξάλλου, οι όροι που θα καθοριστούν μ' αυτό τον τρόπο πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για τα ποτά, το ποιοτικό επίπεδο των οποίων αντιστοιχεί στο επίπεδο των παραδοσιακών ποτών, προκειμένου να αποφευχθεί η υποβάθμιση αυτών των όρων. αιτιολογική σκέψη (3) (4) Θα πρέπει να προβλεφθεί κατάλληλο πλαίσιο για τα αρωματισμένα ποτά που αποτελούνται κυρίως από οίνο ή γλεύκη, ενώ παράλληλα θα επιτραπεί η εξέλιξη και η καινοτομία για τα ποτά αυτά. Ο στόχος αυτός μπορεί να επιτευχθεί ευκολότερα με τη δημιουργία τριών κατηγοριών ποτών, ανάλογα με την περιεκτικότητά τους σε οίνο, τον αλκοολικό τους τίτλο και το εάν υπέστησαν προσθήκη αλκοόλης ή όχι. αιτιολογική σκέψη (4) (5) Θα πρέπει το κοινοτικό δίκαιο να επιφυλάξει σε ορισμένα εδάφη τη χρησιμοποίηση γεωγραφικών ενδείξεων που να αναφέρονται σ' αυτά, στο μέτρο που, μεταξύ των φάσεων της διαδικασίας παραγωγής, οι φάσεις του σταδίου της παραγωγής του τελικού προϊόντος, κατά τη διάρκεια του οποίου αυτό αποκτά τον χαρακτήρα του και τις οριστικές ιδιότητές του, έλαβαν χώρα στην εν λόγω γεωγραφική ζώνη. αιτιολογική σκέψη (5) (Προσαρμοσμένο) (6) Το κανονικό και συνηθισμένο μέσο για την ενημέρωση του καταναλωτή είναι να αναγράφονται στην ετικέτα ορισμένες ενδείξεις. Τα αρωματισμένα ποτά υπόκεινται, όσον αφορά την επισήμανσή τους, στους γενικούς κανόνες της EL 4 EL

5 οδηγίας 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20 ής Μαρτίου 2000 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την επισήμανση και την παρουσίαση των τροφίμων καθώς επίσης και τη διαφήμισή τους 6. Λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των εν λόγω ποτών, θα πρέπει να θεσπιστούν, για την καλύτερη ενημέρωση του καταναλωτή, διατάξεις που θα συμπληρώνουν αυτούς τους γενικούς κανόνες. αιτιολογική σκέψη (6) (7) Κατά την αντίληψη του καταναλωτή, η καλή φήμη ορισμένων αρωματισμένων ποτών είναι στενά συνδεδεμένη με την παραδοσιακή τους προέλευση. Για να εξασφαλιστεί η ενδεδειγμένη ενημέρωση του καταναλωτή και για να ληφθούν υπόψη αυτές οι ιδιαίτερες περιπτώσεις, θα πρέπει να καταστεί υποχρεωτική η ένδειξη της προέλευσης στις περιπτώσεις που το ποτό δεν προέρχεται από την παραδοσιακή περιοχή παραγωγής. αιτιολογική σκέψη (7) (8) Για να υπάρξει ενδεδειγμένη ενημέρωση όσον αφορά τη σύνθεση του ποτού, θα πρέπει να θεσπιστούν ορισμένοι κανόνες επισήμανσης σχετικά με το είδος της χρησιμοποιηθείσας αλκοόλης. αιτιολογική σκέψη (8) (Προσαρμοσμένο) (9) Η οδηγία 98/83/EK του Συμβουλίου της 3 ης Νοεμβρίου 1998 περί της ποιότητας του πόσιμου νερού 7, και η οδηγία [80/777/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 15 ης Ιουλίου 1980 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την εκμετάλλευση και τη διάθεση στο εμπόριο των φυσικών μεταλλικών νερών 8 ], καθορίζουν τις χαρακτηριστικές ιδιότητες των υδάτων που μπορούν να χρησιμοποιούνται ως πόσιμα. Πρέπει να γίνει αναφορά σ' αυτές. αιτιολογική σκέψη (9) (10) Η οδηγία 88/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22 ας Ιουνίου 1988 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών στον τομέα των αρτυμάτων που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν στα τρόφιμα και των βασικών υλών από τα οποία παρασκευάζονται 9, περιέχει ορισμούς διαφόρων όρων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε αρωματισμού. Θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί στον παρόντα κανονισμό η ίδια ορολογία ΕΕ L 109 της , σ. 29. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2006/142/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 368 της , σ. 110). ΕΕ L 330 της , σ. 32. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 284 της , σ. 1). ΕΕ L 229 της , σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003. ΕΕ L 184 της , σ. 61. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003. EL 5 EL

6 αιτιολογική σκέψη (10) (11) Θα πρέπει να θεσπιστούν ειδικές διατάξεις χαρακτηρισμού και παρουσίασης για τα εισαγόμενα αρωματισμένα ποτά, λαμβάνοντας υπόψη τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η Κοινότητα στις σχέσεις της με τις τρίτες χώρες. αιτιολογική σκέψη (11) (12) Για να διασφαλιστεί η καλή φήμη των κοινοτικών αρωματικών ποτών στην παγκόσμια αγορά, θα πρέπει οι ίδιοι κανόνες να επεκταθούν, εκτός αντιθέτων διατάξεων, και στα εξαγόμενα ποτά, λαμβάνοντας υπόψη τις παραδοσιακές συνήθειες και πρακτικές. νέο (13) Τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού θεσπίζονται σύμφωνα με τη απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28 ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμού των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή 10. (14) Ενδείκνυται ιδίως να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να προβαίνει σε προσαρμογή του παρόντος κανονισμού προκειμένου να επιτρέπει, σε ορισμένες περιπτώσεις και υπό ορισμένους όρους τη χρησιμοποίηση ορισμένων ουσιών και παρασκευασμάτων, να αποφασίζει ιδιαίτερες ονομασίες, να θεσπίζει ορισμούς άλλους πέραν των ήδη προβλεπομένων στον παρόντα κανονισμό, να προσδιορίζει τις επεξεργασίες για τα ενδιάμεσα προϊόντα παρασκευής ενός από τα τελικά προϊόντα, να εκδίδει ιδιαίτερες διατάξεις που πρέπει να διέπουν τη χρησιμοποίηση όρων που αναφέρονται σε μια ορισμένη ιδιότητα του προϊόντος, να θεσπίζει κανόνες για την επισήμανση των αρωματισμένων ποτών σε δοχεία μη προοριζόμενα για τον τελικό καταναλωτή, όπως και να ορίζει εξαιρέσεις όσον αφορά τα αρωματισμένα ποτά που προορίζονται για εξαγωγή. Δεδομένου ότι τα μέτρα αυτά είναι γενικής εμβελείας και έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση ορισμένων μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού, πρέπει να θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο η οποία προβλέπεται στο άρθρο 5α της απόφασης 1999/468/ΕΚ, ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: Άρθρο 1 Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τους γενικούς κανόνες για τον ορισμό, τον χαρακτηρισμό και την παρουσίαση των αρωματισμένων οίνων, των αρωματισμένων ποτών με βάση τον οίνο και των αρωματισμένων κοκτέιλ αμπελοοινικών προϊόντων τα οποία εφεξής αποκαλούνται «αρωματισμένα ποτά». 10 ΕΕ L 184 της , σ. 23. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2006/512/ΕΚ (ΕΕ L 200 της , σ. 11). EL 6 EL

7 Άρθρο 2 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, νοείται ως: α) Αρωματισμένος οίνος: το ποτό το οποίο: 2061/96 άρθ. 1 σημ. 1 στοιχ. i) (Προσαρμοσμένο) i) λαμβάνεται από ένα ή περισσότερα από τα οινικά προϊόντα που ορίζονται στο παράρτημα Ι σημεία 5 και 12 έως 18 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συμβουλίου 11, συμπεριλαμβανομένων των οίνων ποιότητας που έχουν παραχθεί σε καθορισμένες περιοχές που αναφέρονται στο άρθρο 54 παράγραφοι 1 και 2 του εν λόγω κανονισμού και εξαιρέσει του επιτραπέζιου οίνου ρετσίνα, στο οποίο έχουν ενδεχομένως προστεθεί γλεύκη σταφυλιών ή/και γλεύκη σταφυλιών που έχουν υποστεί μερική ζύμωση, νέο ii) έχει αποτελέσει αντικείμενο προσθήκης αλκοόλης όπως ορίζεται στο άρθρο 3 στοιχείο δ) του παρόντος κανονισμού, iii) έχει υποστεί αρωματισμό με: φυσικές αρωματικές ουσίες ή/και φυσικά αρωματικά παρασκευάσματα όπως ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β) σημείο i) και στοιχείο γ) της οδηγίας 88/388/ΕΟΚ. Με την επιφύλαξη των περιοριστικότερων διατάξεων της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, μπορεί να επιτρέπεται από την Επιτροπή, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 14 σε ορισμένες περιπτώσεις και υπό ορισμένους όρους, η χρησιμοποίηση ουσιών και παρασκευασμάτων ίδιων με τις φυσικές, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β) σημείο ii) της εν λόγω οδηγίας, ή/και αρωματικά βότανα ή/και μπαχαρικά ή/και ηδύσματα, iv) έχει υποστεί γενικά γλύκανση και, πλην των εξαιρέσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, ενδεχομένως χρωματισμό με καραμέλα, 11 ΕΕ L 179 της , σ. 1. EL 7 EL

8 v) έχει ελάχιστο κτηθέντα κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο ίσο ή ανώτερο του 14,5% vol και μέγιστο κατώτερο του 22% vol και ελάχιστο ολικό κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο ίσο ή ανώτερο του 17,5% vol. Ωστόσο, για τα προϊόντα τα οποία, κατ' εφαρμογή της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, φέρουν την ένδειξη «ξηρός» ή «πολύ ξηρός», ο ελάχιστος ολικός κατ' όγκον αλκοολικός τίτλος ορίζεται σε 16% vol και σε 15% vol αντιστοίχως. 2061/96 άρθ. 1 σημ. 1 στοιχ. ii) (Προσαρμοσμένο) Οι οίνοι ή/και τα γλεύκη νωπών σταφυλιών, η ζύμωση των οποίων ανεστάλη με την προσθήκη αλκοόλης, που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή αρωματισμένου οίνου, πρέπει να περιέχονται στο τελικό προϊόν σε αναλογία όχι μικρότερη από 75%. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που προβλέπονται στο άρθρο 5 του παρόντος κανονισμού, ο ελάχιστος φυσικός κατ' όγκο αλκοολικός τίτλος των προϊόντων που χρησιμοποιούνται είναι εκείνος που προβλέπεται στο παράρτημα V σημείο Γ) 2) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999. Η ονομασία «αρωματισμένος οίνος» μπορεί να αντικαθίσταται από την ονομασία «απεριτίφ με βάση τον οίνο». Η χρήση του όρου «απεριτίφ» εν προκειμένω, δεν προδικάζει τη χρήση του όρου αυτού για τον ορισμό των προϊόντων τα οποία δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. β) Αρωματισμένο ποτό με βάση τον οίνο: το ποτό το οποίο: 2061/96 άρθ. 1 σημ. 2 (Προσαρμοσμένο) i) λαμβάνεται από έναν ή περισσότερους από τους οίνους που ορίζονται στο παράρτημα Ι σημεία 11, 12 και 13 και 15 έως 18 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999, συμπεριλαμβανομένων των οίνων ποιότητας που έχουν παραχθεί σε καθορισμένες περιοχές που αναφέρονται στο άρθρο 54 παράγραφοι 1 και 2 του εν λόγω κανονισμού και εξαιρέσει των οίνων που παρασκευάζονται με προσθήκη αλκοόλης και του επιτραπέζιου οίνου ρετσίνα, στον οποίο έχουν ενδεχομένως προστεθεί γλεύκη σταφυλιών ή/και γλεύκη σταφυλιών που έχουν υποστεί μερική ζύμωση EL 8 EL

9 ii) έχει υποστεί αρωματισμό με: νέο αρωματικές ουσίες ή/και αρωματικά παρασκευάσματα φυσικά ή/και ίδια με τα φυσικά, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β) σημεία i) και ii) και στοιχείο γ) της οδηγίας 88/388/ΕΟΚ. Σε ορισμένες περιπτώσεις και υπό ορισμένους όρους, μπορεί να επιτρέπεται από την Επιτροπή η χρησιμοποίηση τεχνικών ουσιών, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β) σημείο iii) της εν λόγω οδηγίας, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 14 ή/και αρωματικά βότανα ή/και μπαχαρικά ή/και ηδύσματα, iii) iv) έχει υποστεί ενδεχομένως γλύκανση, δεν έχει αποτελέσει αντικείμενο προσθήκης αλκοόλης, εκτός εξαιρέσεων που αναφέρονται στον ορισμό του προϊόντος που περιέχεται στον παρόντα κανονισμό ή αποφασίζονται από την Επιτροπή με τη διαδικασία του άρθρου 14, v) έχει κτηθέντα κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο ίσο ή ανώτερο του 7% vol και κατώτερο του 14,5% vol. Οι οίνοι που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή αρωματισμένου ποτού με βάση τον οίνο πρέπει να περιέχονται στο τελικό προϊόν σε αναλογία όχι κατώτερη του 50%. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 5 του παρόντος κανονισμού, ο ελάχιστος φυσικός κατ' όγκο αλκοολικός τίτλος των χρησιμοποιηθέντων προϊόντων είναι ο προβλεπόμενος στο παράρτημα V σημείο Γ) 2) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999. γ) Αρωματισμένο κοκτέιλ αμπελοοινικών προϊόντων: το ποτό το οποίο: i) λαμβάνεται από οίνο ή/και γλεύκη σταφυλιών, EL 9 EL

10 ii) έχει υποστεί αρωματισμό με: νέο αρωματικές ουσίες ή/και αρωματικά παρασκευάσματα φυσικά ή/και ίδια με τα φυσικά, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β) σημεία i) και ii) και στοιχείο γ) της οδηγίας 88/388/ΕΟΚ. Σε ορισμένες περιπτώσεις και υπό ορισμένους όρους, μπορεί να επιτρέπεται από την Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 14 η χρησιμοποίηση τεχνικών ουσιών όπως ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β) σημείο iii) της εν λόγω οδηγίας, ή/και αρωματικά βότανα ή/και μπαχαρικά ή/και ηδύσματα, iii) iv) έχει υποστεί ενδεχομένως γλύκανση και χρωματισμό, δεν έχει αποτελέσει αντικείμενο προσθήκης αλκοόλης, v) έχει κτηθέντα κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο κατώτερο του 7% vol. νέο Οι οίνοι ή/και τα γλεύκη σταφυλιών που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή αρωματισμένου κοκτέιλ αμπελοοινικών προϊόντων πρέπει να περιέχονται στο τελικό προϊόν σε αναλογία όχι κατώτερη του 50%. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 5 του παρόντος κανονισμού, ο ελάχιστος φυσικός κατ' όγκο αλκοολικός τίτλος των χρησιμοποιηθέντων προϊόντων είναι ο προβλεπόμενος στο παράρτημα V σημείο Γ) 2) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999. Ειδικές ονομασίες μπορούν να αποφασίζονται από την Επιτροπή με τη διαδικασία του άρθρου 13. Η χρήση του όρου «κοκτέιλ» εν προκειμένω δεν προδικάζει τη χρήση του όρου αυτού για τον ορισμό προϊόντων τα οποία δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. νέο Τα μέτρα που προβλέπονται στο στοιχείο α) πρώτο εδάφιο σημείο iii) πρώτη, στο στοιχείο β) πρώτο εδάφιο σημείο ii) πρώτη, στο στοιχείο β) πρώτο εδάφιο σημείο iv), στο στοιχείο γ) πρώτο εδάφιο σημείο ii) πρώτη, και στο στοιχείο γ), τρίτο εδάφιο, και αποσκοπούν στην τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος EL 10 EL

11 κανονισμού, εκδίδονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 4 του παρόντος κανονισμού. 2. Ορισμοί των διαφόρων κατηγοριών αρωματισμένων οίνων, των οποίων η ονομασία μπορεί να αντικαθιστά την ονομασία «αρωματισμένος οίνος»: α) Βερμούτ: ο αρωματισμένος οίνος που παρασκευάζεται από οίνους που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α), ο χαρακτηριστικός αρωματισμός του οποίου επιτυγχάνεται με τη χρήση κατάλληλων ουσιών, παράγωγων ειδικότερα των ειδών της αρτεμισίας οι οποίες πρέπει πάντα να χρησιμοποιούνται για τη γλύκανση του ποτού αυτού επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο καραμελοποιημένη ζάχαρη, σακχαρόζη, γλεύκος σταφυλιών, συμπυκνωμένο ανακαθαρισμένο γλεύκος σταφυλιών και συμπυκνωμένο γλεύκος σταφυλιών. β) Πικρός αρωματισμένος οίνος: ο αρωματισμένος οίνος με αρωματισμό χαρακτηριστικά πικρό. Την ονομασία «πικρός αρωματισμένος οίνος» ακολουθεί το όνομα της κύριας πικρής αρωματικής ουσίας, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου 8. Αντί της ονομασίας αυτής ή συμπληρωματικά, μπορούν να χρησιμοποιούνται οι κατωτέρω εκφράσεις ή ανάλογες εκφράσεις, σε μια άλλη επίσημη γλώσσα της Κοινότητας: οίνος κίνας, όταν ο αρωματισμός έχει γίνει κυρίως με το φυσικό άρωμα κίνας (chinchona), «Bitter vino», όταν ο αρωματισμός έχει γίνει κυρίως με το φυσικό άρωμα γεντιανής, και το ποτό έχει χρωματιστεί κίτρινο ή/και ερυθρό με επιτρεπόμενες χρωματικές ουσίες. Η χρήση του όρου «bitter» εν προκειμένω δεν προδικάζει τη χρήση του όρου αυτού για τον ορισμό προϊόντων τα οποία δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, «Americano» όταν ο αρωματισμός οφείλεται στην παρουσία φυσικών αρωματικών ουσιών που προέρχονται από την αρτεμισία και τη γεντιανή και το ποτό έχει χρωματιστεί κίτρινο ή/και ερυθρό με επιτρεπόμενες χρωστικές ουσίες. γ) Αρωματισμένος οίνος με αυγό: ο αρωματισμένος οίνος, στον οποίο έχει προστεθεί κρόκος αυγού ποιότητας ή ουσίες που λαμβάνονται από αυτόν, και του οποίου η περιεκτικότητα σε σάκχαρα εκφρασμένα σε ιμβερτοποιημένο σάκχαρο είναι ανώτερη από 200 γραμμάρια ανά λίτρο και η ελάχιστη περιεκτικότητα σε κρόκο αυγού είναι 10 γραμμάρια ανά λίτρο του τελικού προϊόντος. EL 11 EL

12 Ο όρος «cremovo» μπορεί να συνοδεύει τον όρο «αρωματισμένος οίνος με αυγό» όταν ο αρωματισμένος οίνος με αυγό περιέχει οίνο Marsala σε ποσοστό όχι κατώτερο του 80%. Ο όρος «cremovo zabaione» μπορεί να συνοδεύει τον όρο «αρωματισμένος οίνος με αυγό» όταν ο αρωματισμένος οίνος με αυγό περιέχει οίνο Marsala σε ποσοστό όχι κατώτερο του 80% και έχει περιεκτικότητα σε κρόκο αυγού όχι κατώτερη των 60 γραμμαρίων ανά λίτρο. δ) Väkenä viiniglögi/starkvinsglögg: Πράξη προσχώρησης του 1994, άρθ. 29 και Παράρτημα I σ. 127 (Προσαρμοσμένο) ο αρωματισμένος οίνος ο οποίος έχει παρασκευαστεί από οίνο οριζόμενο στην παράγραφο 1 στοιχείο α), και του οποίου η χαρακτηριστική γεύση λαμβάνεται από τη χρησιμοποίηση γαρυφάλλων και/ή κανέλλας τα οποία πρέπει πάντοτε να χρησιμοποιούνται μαζί με άλλα καρυκεύματα το ποτό αυτό μπορεί να γλυκαίνεται σύμφωνα με το άρθρο 3 στοιχείο α). 3. Ορισμοί των διαφόρων κατηγοριών αρωματισμένων ποτών με βάση τον οίνο, η ονομασία των οποίων μπορεί να αντικαθιστά την ονομασία «αρωματισμένο ποτό με βάση τον οίνο» στο κράτος μέλος παραγωγής, ή μπορεί να χρησιμοποιείται ως συμπλήρωμα της ονομασίας «αρωματισμένο ποτό με βάση τον οίνο» στα άλλα κράτη μέλη: α) Sangria: 3279/92 άρθ. 1 σημ. 1 το ποτό που λαμβάνεται με βάση τον οίνο: i) που αρωματίζεται με προσθήκη εκχυλισμάτων ή φυσικών αποσταγμάτων των εσπεριδοειδών ii) iii) με ή χωρίς χυμό των οπωρών αυτών ενδεχομένως: με προσθήκη μπαχαρικών, που έχει υποστεί γλύκανση, με προσθήκη CO2 και iv) με αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατ' όγκο κατώτερο του 12% vol. EL 12 EL

13 β) Clarea: γ) Zurra: Το ποτό μπορεί να περιέχει στερεά σωματίδια που προέρχονται από τη σάρκα (πούλπα) ή το φλοιό των εσπεριδοειδών, και το χρώμα του πρέπει να προέρχεται αποκλειστικά και μόνο από τις χρησιμοποιούμενες πρώτες ύλες. Η ονομασία «Sangria» πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από την ένδειξη «παραχθείσα εις» την οποία ακολουθεί το όνομα του κράτους μέλους παραγωγής ή μιας πιο περιορισμένης περιοχής, εκτός εάν παρήχθη στην Ισπανία ή την Πορτογαλία. Η ονομασία «Sangria» μπορεί να αντικαθιστά την ονομασία «αρωματισμένο ποτό με βάση τον οίνο» μόνο στην που το ποτό έχει παρασκευασθεί στην Ισπανία ή την Πορτογαλία. το ποτό με βάση λευκό οίνο που λαμβάνεται υπό τους ίδιους όρους με εκείνους του στοιχείου α). Η ονομασία «Clarea» πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από την ένδειξη «παραχθείσα εις» την οποία ακολουθεί το όνομα του κράτους μέλους παραγωγής ή μιας πιο περιορισμένης περιοχής εκτός εάν παρήχθη στην Ισπανία. Η ονομασία «Clarea» μπορεί να αντικαθιστά την ονομασία «αρωματισμένο ποτό με βάση τον οίνο» μόνο στην που το ποτό έχει παρασκευασθεί στην Ισπανία. το ποτό που λαμβάνεται με προσθήκη μπράντυ ή αποστάγματος οίνου, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1576/89 του Συμβουλίου 12, στα ποτά που ορίζονται στα στοιχεία α) και β), και με ενδεχόμενη προσθήκη τεμαχίων οπωρών. Ο αποκτημένος κατ' όγκον αλκοολικός τίτλος πρέπει να είναι ίσος ή ανώτερος του 9% Vol και κατώτερος του 14% Vol. δ) Bitter soda: το αρωματισμένο ποτό που λαμβάνεται από bitter vino και του οποίου η περιεκτικότητα σε bitter vino στο τελικό προϊόν δεν πρέπει να είναι κατώτερη του 50% κατ' όγκο, και στο οποίο προστίθεται CO 2 ή αεριούχο νερό και ενδεχομένως οι ίδιες χρωστικές ουσίες με το bitter vino. Ο αποκτημένος κατ' όγκο αλκοολικός τίτλος πρέπει να είναι ίσος ή ανώτερος του 8% vol και κατώτερος του 10,5% vol. Η χρήση του όρου «bitter» εν προκειμένω δεν προδικάζει τη χρήση του όρου αυτού για τον ορισμό προϊόντων τα οποία δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. 12 ΕΕ L 160 της , σ. 1. EL 13 EL

14 ε) Kalte Ente: 3279/92 άρθ. 1 σημ. 2 το αρωματισμένο ποτό με βάση τον οίνο που λαμβάνεται με ανάμειξη οίνου, ημιαφρώδους οίνου ή ημιαφρώδους οίνου στον οποίο έχει προστεθεί CO 2, με αφρώδη οίνο ή αφρώδη οίνο στον οποίο έχει προστεθεί CO 2, και με προσθήκη φυσικών ουσιών λεμονιού ή εκχυλισμάτων των ουσιών αυτών. Η περιεκτικότητα του τελικού προϊόντος σε αφρώδη οίνο ή αφρώδη οίνο στον οποίο έχει προστεθεί CO 2, δεν πρέπει να είναι κατώτερη των 25% κατ' όγκο. στ) Glühwein: /96 άρθ. 1 σημ. 4 στοιχ. ii) 1 το αρωματισμένο ποτό που λαμβάνεται αποκλειστικά από ερυθρό ή λευκό οίνο, και αρωματίζεται κυρίως με κανέλλα ή/και γαρύφαλλα με την επιφύλαξη των ποσοτήτων ύδατος που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 3 στοιχείο α), η προσθήκη ύδατος απαγορεύεται. Εάν ο Glühwein παρασκευαστεί με βάση λευκό οίνο, η ονομασία πώλησης «Glühwein» πρέπει να συμπληρώνεται με τις λέξεις «από λευκό οίνο». ζ) Viiniglögi/Vinglögg: Πράξη προσχώρησης του 1994 άρθ. 29 και Παράρτημα I σ /96 άρθ. 1 σημ. 4 στοιχ. iii) 1 το αρωματισμένο ποτό που λαμβάνεται αποκλειστικά από ερυθρό ή λευκό οίνο και αρωματίζεται κυρίως με κανέλλα ή/και γαρύφαλλα. Εάν έχει παρασκευαστεί με βάση λευκό οίνο, η ονομασία πώλησης «Viiniglögi/Vinglögg» πρέπει να συμπληρώνεται με τις λέξεις «από λευκό οίνο». η) Maiwein: το αρωματισμένο ποτό που λαμβάνεται από οίνο και με προσθήκη «asperula odorata» ή εκχυλίσματά της ούτως ώστε να υπερισχύει η γεύση «asperula odorata». θ) Maitrank: το αρωματισμένο ποτό που λαμβάνεται από λευκό ξηρό οίνο στον οποίο εμβρέχεται «asperula odarata» ή προστίθενται εκχυλίσματά της, με προσθήκη πορτοκαλιών ή/και άλλων φρούτων ενδεχομένως, υπό μορφή χυμού, συμπυκνωμένου φρούτου ή εκχυλισμάτων και που έχει υποστεί γλύκανση με 5% σάκχαρα το πολύ. EL 14 EL

15 ι) Pelin: Πράξη προσχώρησης του 2005 άρθ. 16 και Παράρτημα III σημ. 2.2 σ. 234 αρωματισμένο ποτό από οίνο το οποίο παράγεται από λευκό ή ερυθρό οίνο, συμπύκνωμα γλεύκους σταφυλιών, χυμό φρούτων (ή σακχάρου σακχαροτεύτλων) και ειδικό βάμμα βοτάνων, με αλκοολικό τίτλο τουλάχιστον 8,5% vol., περιεκτικότητα σακχάρων εκφραζόμενη ως ιμβερτοποιημένα σάκχαρα γραμμάρια ανά λίτρο, και ολική οξύτητα τουλάχιστον 3 γραμμάρια ανά λίτρο εκφραζόμενη ως τρυγικό οξύ. νέο Άλλοι ορισμοί θεσπίζονται από την Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 13. Τα μέτρα αυτά που αποσκοπούν σε τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 13 παράγραφος Ορισμοί των κατηγοριών αρωματικών κοκτέιλ αμπελοοινικών προϊόντων η ονομασία των οποίων μπορεί να αντικαταστήσει την ονομασία «αρωματισμένο κοκτέιλ αμπελοοινικών προϊόντων» στο κράτος παραγωγής, ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως συμπλήρωμα στην ονομασία «αρωματισμένο κοκτέιλ αμπελοοινικών προϊόντων» στα άλλα κράτη μέλη: α) Κοκτέιλ με βάση τον οίνο: το αρωματισμένο ποτό του οποίου: i) η αναλογία συμπυκνωμένου γλεύκους σταφυλιών δεν υπερβαίνει το 10% του συνολικού όγκου του τελικού προϊόντος ii) η περιεκτικότητα σε σάκχαρα, που εκφράζεται σε ιμβερτοποιημένο σάκχαρο είναι κατώτερη από 80 γραμμάρια ανά λίτρο. β) Ημιαφρώδες αρωματισμένο ποτό από σταφύλια: το ποτό: i) που παρασκευάζεται αποκλειστικά από γλεύκη σταφυλιών ii) iii) του οποίου ο αποκτημένος κατ' όγκο αλκοολικός τίτλος είναι κατώτερος του 4% vol που περιέχει ανθρακικό ανυδρίτη ο οποίος προέρχεται αποκλειστικά από τη ζύμωση των χρησιμοποιηθέντων προϊόντων. Άλλοι ορισμοί θεσπίζονται από την Επιτροπή με τη διαδικασία του άρθρου 13. EL 15 EL

16 Τα μέτρα αυτά που αποσκοπούν σε τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 13 παράγραφος Οι ονομασίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία α) και β) και στις παραγράφους 2 και 3 μπορούν να συμπληρώνονται με τις ακόλουθες ενδείξεις, όπου η περιεκτικότητα σε σάκχαρα που αναφέρεται στο αντίστοιχο εδάφιο κάθε ένδειξης εκφράζεται σε ιμβερτοποιημένο σάκχαρο: α) πολύ ξηρός: για τα προϊόντα των οποίων η περιεκτικότητα σε σάκχαρα είναι μικρότερη από 30 γραμμάρια ανά λίτρο β) ξηρός: για τα προϊόντα των οποίων η περιεκτικότητα σε σάκχαρα είναι μικρότερη από 50 γραμμάρια ανά λίτρο γ) ημίξηρος: για τα προϊόντα των οποίων η περιεκτικότητα σε σάκχαρα κυμαίνεται από 50 έως 90 γραμμάρια ανά λίτρο δ) ημίγλυκος: για τα προϊόντα των οποίων η περιεκτικότητα σε σάκχαρα κυμαίνεται από 90 έως 130 γραμμάρια ανά λίτρο ε) γλυκός: για τα προϊόντα των οποίων η περιεκτικότητα σε σάκχαρα υπερβαίνει τα 130 γραμμάρια ανά λίτρο. Οι ενδείξεις «ημίγλυκος» και «γλυκός» μπορούν να αντικαθίστανται από την αναγραφή της περιεκτικότητας σε σάκχαρα, εκφραζόμενης σε γραμμάρια ιμβερτοποιημένου σακχάρου ανά λίτρο. 6. Όταν η ονομασία πώλησης των αρωματικών ποτών με βάση τον οίνο περιέχει τον όρο «αφρώδης», η ποσότητα του χρησιμοποιούμενου αφρώδους οίνου δεν πρέπει να είναι μικρότερη του 95%. 7. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 13 παράγραφος 3. EL 16 EL

17 Άρθρο 3 Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, νοείται ως: α) γλύκανση: η εργασία που συνίσταται στη χρησιμοποίηση κατά την παρασκευή των αρωματισμένων ποτών, ενός ή περισσοτέρων από τα ακόλουθα προϊόντα καθώς και άλλων φυσικών γλυκαντικών που έχουν ανάλογο αποτέλεσμα με εκείνο των ανωτέρω προϊόντων : ημίλευκη ζάχαρη, λευκή ζάχαρη, ραφιναρισμένη λευκή ζάχαρη, δεξτρόζη, φρουκτόζη, σιρόπι γλυκόζης, υγρή ζάχαρη, ιμβερτοποιημένη ζάχαρη, σιρόπι ιμβερτοποιημένης ζάχαρης, ανακαθαρισμένο συμπυκνωμένο γλεύκος σταφυλιών, συμπυκνωμένο γλεύκος σταφυλιών, γλεύκος νωπών σταφυλιών, καραμελοποιημένη ζάχαρη, δηλαδή το προϊόν που λαμβάνεται αποκλειστικά με ελεγχόμενη θέρμανση της σακχαρόζης χωρίς προσθήκη ανόργανων βάσεων ή οξέων, ή άλλου χημικού προσθέτου, μέλι, σιρόπι από χαρούπια EL 17 EL

18 β) αρωματισμός: η εργασία που συνίσταται στη χρησιμοποίηση, κατά την παρασκευή των αρωματισμένων ποτών, ενός ή περισσοτέρων αρωμάτων όπως ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο α) της οδηγίας 88/388/ΕΟΚ ή/και αρωματικών βοτάνων ή/και μπαχαρικών ή/και ηδυσμάτων των οποίων η προσθήκη προσδίδει στο τελικό προϊόν οργανοληπτικά χαρακτηριστικά διαφορετικά από εκείνα του οίνου γ) χρωματισμός: η εργασία που συνίσταται στη χρησιμοποίηση, κατά την παρασκευή των αρωματισμένων οίνων ή των αρωματισμένων κοκτέιλ αμπελοοινικών προϊόντων, μιας ή περισσότερων χρωστικών ουσιών δ) προσθήκη αλκοόλης: η εργασία που συνίσταται στη χρησιμοποίηση, κατά την παρασκευή των αρωματισμένων οίνων και, ενδεχομένως, των αρωματισμένων ποτών με βάση τον οίνο, ενός ή περισσοτέρων από τα ακόλουθα προϊόντα και τα οποία ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά που προβλέπονται από τις κοινοτικές διατάξεις : αιθυλικής αλκοόλης αμπελουργικής προέλευσης η οποία ανταποκρίνεται στα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στο παράρτημα Ι, αλκοόλης οίνου ή σταφίδων, αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης η οποία ανταποκρίνεται στα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στο παράρτημα Ι, προϊόντος απόσταξης οίνου ή σταφίδων, προϊόντος απόσταξης γεωργικής προέλευσης, αποστάγματος οίνου ή στεμφύλων, αποστάγματος σταφίδων EL 18 EL

19 ε) κτηθείς κατ' όγκο αλκοολικός τίτλος: ο αριθμός των όγκων καθαρής αλκοόλης, σε θερμοκρασία 20 C, που περιέχονται σε 100 όγκους του εξεταζόμενου προϊόντος σ' αυτή τη θερμοκρασία στ) δυναμικός κατ' όγκο αλκοολικός τίτλος: ο αριθμός των όγκων καθαρής αλκοόλης σε θεμοκρασία 20 C, που δύναται να παραχθούν με καθολική ζύμωση των σακχάρων που περιέχονται σε 100 όγκους του εξεταζόμενου προϊόντος σ' αυτή τη θερμοκρασία ζ) ολικός κατ' όγκο αλκοολικός τίτλος: το άθροισμα του κτηθέντος και του δυναμικού κατ' όγκον αλκοολικού τίτλου η) φυσικός κατ' όγκο αλκοολικός τίτλος: ο ολικός κατ' όγκο αλκοολικός τίτλος του εξεταζόμενου προϊόντος, πριν από οποιονδήποτε εμπλουτισμό. Άρθρο 4 1. Για τα αρωματισμένα ποτά που αφορά ο παρών κανονισμός, ο κατάλογος των επιτρεπομένων τροφικών προσθέτων, ο τρόπος χρήσης τους καθώς και τα σχετικά προϊόντα, καθορίζονται με τη διαδικασία που προβλέπεται στην οδηγία 89/107/EOK του Συμβουλίου Για την παρασκευή των αρωματισμένων ποτών, η προσθήκη νερού, ενδεχομένως αποσταγμένου ή απομεταλλωμένου, επιτρέπεται εφόσον η ποιότητα του νερού ανταποκρίνεται στις εθνικές διατάξεις που θεσπίζονται κατ' εφαρμογή των οδηγιών [80/777/ΕΟΚ] και 98/83/ΕΚ και εφόσον η προσθήκη του δεν αλλοιώνει τη φύση του ποτού. 3. Όταν χρησιμοποιείται αιθυλική αλκοόλη για την αραίωση ή τη διάλυση των χρωστικών υλών, των αρωμάτων ή κάθε άλλου επιτρεπόμενου πρόσθετου, που χρησιμοποιούνται κατά την παρασκευή αρωματισμένων ποτών, η αιθυλική αυτή αλκοόλη επιτρέπεται να είναι μόνο γεωργικής προέλευσης και πρέπει να χρησιμοποιείται στην αυστηρά αναγκαία δόση για την αραίωση ή τη διάλυση των χρωστικών υλών, των αρωμάτων ή κάθε άλλου επιτρεπόμενου πρόσθετου. 4. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής, και ιδίως οι μέθοδοι ανάλυσης των προϊόντων που αφορά ο παρών κανονισμός, καθορίζονται με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 13, παράγραφος ΕΕ L 40 της , σ. 27. EL 19 EL

20 2061/96 άρθ. 1 σημ. 6 (Προσαρμοσμένο) νέο Άρθρο 5 1. Οι οινολογικές επεξεργασίες και πρακτικές οι οποίες έχουν θεσπιστεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 εφαρμόζονται στους οίνους και τα γλεύκη που περιλαμβάνονται στη σύνθεση των αρωματισμένων ποτών. 2. Οι επεξεργασίες για τα ενδιάμεσα προϊόντα παρασκευής ενός από τα τελικά προϊόντα που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό καθορίζονται από την Επιτροπή με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 14. Τα μέτρα αυτά που αποσκοπούν σε τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 13 παράγραφος 4. Άρθρο 6 1. Οι ονομασίες που αναφέρονται στο άρθρο 2 και στο παρόν άρθρο χρησιμοποιούνται μόνο για τα ποτά που ορίζονται στα άρθρα αυτά, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις των άρθρων 2 και 4. Οι ονομασίες αυτές πρέπει να χρησιμοποιούνται μέσα στην Κοινότητα για τον χαρακτηρισμό των εν λόγω ποτών. Τα ποτά που δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές των ποτών οι οποίες ορίζονται στο άρθρο 2 δεν επιτρέπεται να φέρουν τις ονομασίες που περιλαμβάνονται στο άρθρο αυτό. 2. Οι γεωγραφικές ονομασίες που απαριθμούνται στον κατάλογο του παραρτήματος II επιτρέπεται να αντικαθιστούν ή να συμπληρώνουν τις ονομασίες της παραγράφου 1, σχηματίζοντας σύνθετες ονομασίες. Οι γεωγραφικές αυτές ονομασίες χρησιμοποιούνται μόνο για τα ποτά των οποίων το στάδιο παραγωγής κατά το οποίο αποκτούν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα και τις οριστικές τους ιδιότητες πραγματοποιείται στην αναφερόμενη γεωγραφική ζώνη, υπό τον όρο να μην παραπλανάται ο καταναλωτής όσον αφορά την πρώτη ύλη που χρησιμοποιήθηκε. 3. Οι ονομασίες πώλησης που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν μπορούν να συμπληρώνονται με γεωγραφικές ενδείξεις τις οποίες δικαιούνται να φέρουν τα αμπελοοινικά προϊόντα. 4. Για τα ποτά που αναφέρει το παράρτημα II, τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν ειδικούς εθνικούς κανόνες για την παραγωγή, την εσωτερική κυκλοφορία, τον χαρακτηρισμό και την παρουσίαση αυτών των ποτών που λαμβάνονται στο έδαφός τους, στο μέτρο που οι κανόνες αυτοί συμβιβάζονται με το κοινοτικό δίκαιο. EL 20 EL

21 Άρθρο 7 1. Στην ονομασία πώλησης αρωματισμένων ποτών τα οποία περιέχουν προϊόντα του αμπελοοινικού τομέα και αρώματα, με αλκοολικό τίτλο τουλάχιστον 1,2% vol, που δεν ανταποκρίνονται στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, δεν επιτρέπεται να περιέχεται καμία αναφορά στα προϊόντα του αμπελοοινικού τομέα. 2. Τα αρωματισμένα ποτά που δεν ανταποκρίνονται στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού δεν επιτρέπεται να διατίθενται στο εμπόριο για ανθρώπινη κατανάλωση, με ονομασίες που αποτελούνται από συνδυασμό λέξεων ή εκφράσεων όπως «είδος», «τύπος», «τρόπος», «στυλ», «μάρκα», «γεύση» ή άλλες ανάλογες ενδείξεις, με μια από τις ονομασίες που αναφέρει ο παρών κανονισμός. 3. Όσον αφορά τα αρωματισμένα ποτά που περιέχουν προϊόντα του αμπελοοινικού τομέα, λαμβάνονται με προσθήκη αλκοόλης και δεν καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, η Επιτροπή θα υποβάλει στο Συμβούλιο κατάλληλη πρόταση, το αργότερο στις 17 Δεκεμβρίου Η χρήση της περιγραφικής ονομασίας των ποτών τα οποία χαρακτηρίζονται ως «wine cooler» επιτρέπεται για τα προϊόντα αυτά μέχρις ότου αποφασίσει το Συμβούλιο για την προαναφερόμενη πρόταση. Άρθρο 8 1. Εκτός από τους εθνικούς κανόνες που θεσπίζονται σύμφωνα με την οδηγία 2000/13/ΕΚ, η επισήμανση και παρουσίαση των αρωματισμένων ποτών που αναφέρει το άρθρο 2 καθώς και η σχετική διαφήμιση, πρέπει να συμφωνούν με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. 2. Η ονομασία πώλησης των αρωματισμένων ποτών που αναφέρονται στο άρθρο 2 είναι μία από τις ονομασίες που προβλέπονται αποκλειστικά γι' αυτά δυνάμει του άρθρου Οι ονομασίες που αναφέρει το άρθρο 2 μπορούν να συμπληρώνονται από αναφορά στο κύριο άρωμα που χρησιμοποιήθηκε. 4. Σε που η αλκοόλη που χρησιμοποιείται στην παρασκευή των αρωματισμένων ποτών που αναφέρει ο παρών κανονισμός προέρχεται από μια μόνο πρώτη ύλη (π.χ. μόνον οινική αλκοόλη, αλκοόλη από μελάσσα, αλκοόλη από σιτηρά), το είδος της αλκοόλης μπορεί να αναφέρεται στην ετικέτα. EL 21 EL

22 Στην που η αλκοόλη προέρχεται από διαφορετικές πρώτες ύλες, καμία ιδιαίτερη ένδειξη σχετικά με το είδος της αλκοόλης δεν πρέπει να αναφέρεται στην ετικέτα. Η αιθυλική αλκοόλη που χρησιμοποιείται για την αραίωση ή διάλυση των χρωστικών υλών, των αρωμάτων ή κάθε άλλου επιτρεπόμενου πρόσθετου, δεν θεωρείται ως συστατικό. 3279/92 άρθ. 1 σημ. 3 (Προσαρμοσμένο) 5. Τ α εμφιαλωμένα αρωματισμένα ποτά που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό δεν μπορούν να κατέχονται με σκοπό την πώληση ή να τίθενται σε κυκλοφορία σε δοχεία που είναι κλεισμένα με μηχανισμό πωματισμού που καλύπτεται με καψύλιο ή φύλλο παρασκευασμένο με βάση το μόλυβδο. Εντούτοις, η διάθεση των αρωματισμένων ποτών, που είναι εμφιαλωμένα σε φιάλες που καλύπτονται με αυτά τα καψύλια ή φύλλα πριν την 1 η Ιανουαρίου 1993 επιτρέπεται μέχρις εξαντλήσεως των αποθεμάτων. 6. Οι γεωγραφικές ονομασίες που απαριθμούνται στο παράρτημα II δεν επιτρέπεται να μεταφράζονται. 7. Οι ενδείξεις που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό αναγράφονται σε μία η περισσότερες επίσημες γλώσσες της Κοινότητας κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί ο τελικός καταναλωτής να καταλαβαίνει εύκολα όλες τις ενδείξεις, εκτός αν η πληροφόρηση του αγοραστή εξασφαλίζεται με άλλα μέσα. 8. Όσον αφορά τα ποτά καταγωγής τρίτων χωρών, επιτρέπεται η χρησιμοποίηση μιας επίσημης γλώσσας της τρίτης χώρας, όπου έγινε η παρασκευή του προϊόντος, υπό τον όρο ότι οι ενδείξεις που προβλέπονται από τον κανονισμό θα αναγράφονται και σε μία επίσημη γλώσσα της Κοινότητας κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί ο τελικός καταναλωτής να καταλαβαίνει εύκολα όλες τις ενδείξεις. 9. Με την επιφύλαξη του άρθρου 12, για τα ποτά καταγωγής της Κοινότητας που προορίζονται για εξαγωγή, οι ενδείξεις που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό, εκτός από τις ονομασίες που αναφέρει η παράγραφος 6, επιτρέπεται να επαναλαμβάνονται σε κάποια άλλη γλώσσα. EL 22 EL

23 νέο 10. Για τα ποτά που αναφέρει το άρθρο 2, μπορούν να καθορίζονται από την Επιτροπή με τη διαδικασία του άρθρου 13: α) οι ιδιαίτερες διατάξεις που πρέπει να διέπουν τη χρησιμοποίηση όρων που αναφέρονται σε μια ορισμένη ιδιότητα του προϊόντος, όπως το ιστορικό του ή τον τρόπο παρασκευής του β) οι κανόνες για την επισήμανση των αρωματισμένων ποτών σε δοχεία που δεν προορίζονται για τον τελικό καταναλωτή. νέο Τα μέτρα αυτά που αποσκοπούν σε τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 13 παράγραφος 4. Άρθρο 9 1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται η τήρηση των κοινοτικών διατάξεων στον τομέα, των αρωματισμένων ποτών. Τα κράτη μέλη ορίζουν μια ή περισσότερες αρχές, στις οποίες αναθέτουν τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων αυτών. Για τα ποτά που αναφέρει το παράρτημα II, είναι δυνατόν να αποφασίζεται, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 13 παράγραφος 2, ότι ο έλεγχος αυτός και η προστασία αυτή εξασφαλίζονται, κατά την ενδοκοινοτική κυκλοφορία, με εμπορικά έγγραφα ελεγχόμενα από τη διοίκηση καθώς και με την τήρηση των κατάλληλων μητρώων. 2. Για τα εξαγόμενα ποτά που απαριθμούνται στο παράρτημα II, μπορεί να καθοριστεί, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 13 παράγραφος 2, ένα σύστημα πιστοποίησης της αυθεντικότητας ώστε να αποφεύγονται οι απάτες και οι απομιμήσεις. Εάν δεν υπάρχει το σύστημα που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο, τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τα δικά τους συστήματα πιστοποίησης της αυθεντικότητας, εφόσον είναι σύμφωνα προς τους κοινοτικούς κανόνες. EL 23 EL

24 3. Το Συμβούλιο, αποφασίζοντας με ειδική πλειοψηφία μετά από πρόταση της Επιτροπής, θεσπίζει τα απαραίτητα μέτρα για την ενιαία εφαρμογή των κοινοτικών διατάξεων στον τομέα των αρωματισμένων ποτών ιδίως όσον αφορά τον έλεγχο και τις σχέσεις μεταξύ των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών. 4. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή κοινοποιούν αμοιβαία τα απαραίτητα στοιχεία για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Οι λεπτομέρειες της κοινοποίησης και της κυκλοφορίας των στοιχείων αυτών καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 13 παράγραφος 2. Άρθρο 10 Για να διατεθούν στο εμπόριο εντός της Κοινότητας για ανθρώπινη κατανάλωση, τα ποτά που ορίζει ο παρών κανονισμός, τα οποία εισάγονται και χαρακτηρίζονται με γεωγραφική ένδειξη, μπορούν να τυγχάνουν, υπό τον όρο της αμοιβαιότητας, του ελέγχου και της προστασίας, που αναφέρει το άρθρο 9 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο. Το πρώτο εδάφιο τίθεται σε εφαρμογή μέσω συμφωνιών με τις ενδιαφερόμενες τρίτες χώρες, οι οποίες θα αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγματεύσεων και θα συναφθούν με τη διαδικασία του άρθρου 133 της συνθήκης. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής, καθώς και ο κατάλογος των προϊόντων στα οποία αναφέρεται το πρώτο εδάφιο, καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 13 παράγραφος /94 άρθ. 1 παρ. 2 (Προσαρμοσμένο) Άρθρο Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα που επιτρέπουν στους ενδιαφερόμενους να εμποδίζουν, στις περιπτώσεις που ορίζονται στα άρθρα 23 και 24 της συμφωνίας για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στον τομέα του εμπορίου 14, τη χρησιμοποίηση στην Κοινότητα μιας γεωγραφικής ένδειξης που προσδιορίζει προϊόντα που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, για προϊόντα τα οποία δεν κατάγονται από τον τόπο που αναφέρεται στην εν λόγω γεωγραφική ένδειξη, ακόμη και όταν αναφέρεται η πραγματική καταγωγή του προϊόντος ή όταν η γεωγραφική ένδειξη είναι μεταφρασμένη ή συνοδεύεται από εκφράσεις όπως: «είδος», «τύπος», «στιλ», «απομίμηση»ή άλλες. 14 ΕΕ L 336 της , σ EL 24 EL

25 Κατά την έννοια του παρόντος άρθρου, ως «γεωγραφικές ενδείξεις» νοούνται οι δηλώνουσες ότι ένα προϊόν κατάγεται από τρίτη χώρα-μέλος της παγκόσμιας οργάνωσης εμπορίου, ή από μια περιοχή ή έναν τόπο αυτής, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες μια καθοριστική ποιότητα, φήμη ή άλλο χαρακτηριστικό του προϊόντος μπορεί να αποδοθεί βασικά σε αυτήν τη γεωγραφική καταγωγή. 2. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 εφαρμόζονται ανεξαρτήτως του άρθρου 10 ή άλλων διατάξεων της κοινοτικής νομοθεσίας που θεσπίζουν κανόνες για το χαρακτηρισμό και την παρουσίαση των προϊόντων που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό. 3. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου θεσπίζονται, εάν είναι αναγκαίο, με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 13 παράγραφος 3. νέο Άρθρο 12 Εκτός εξαιρέσεων που θα αποφασίζονται από την Επιτροπή με τη διαδικασία του άρθρου 13, τα αρωματισμένα ποτά που προορίζονται για εξαγωγή, πρέπει να ανταποκρίνονται στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού. Τα μέτρα αυτά που αποσκοπούν σε τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 13 παράγραφος /2003 άρθ. 2 και Παράρτημα II σημ. 6 (Προσαρμοσμένο) Άρθρο Η Επιτροπή επικουρείται από μια επιτροπή εφαρμογής για τα ποτά που αφορά ο παρών κανονισμός, στο εξής καλούμενη «η επιτροπή». 2. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισμό της. 2. Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων του άρθρου 8 της απόφασης αυτής. 1882/2003 άρθ. 2 και Παράρτημα II σημ. 6 Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε ένα μήνα. EL 25 EL

26 1882/2003 άρθ. 3 και Παράρτημα III σημ. 23 (Προσαρμοσμένο) 3. Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων του άρθρου 8 της απόφασης αυτής. 1882/2003 άρθ. 3 και Παράρτημα III σημ. 23 Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις μήνες. νέο 4. Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζεται το άρθρο 5α παράγραφοι 1 έως 4 και το άρθρο 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων του άρθρου 8 της απόφασης αυτής. 5. Η επιτροπή μπορεί να εξετάζει οποιοδήποτε άλλο ζήτημα θέτει ο πρόεδρός της, είτε με δική του πρωτοβουλία, είτε ύστερα από αίτηση του αντιπροσώπου ενός κράτους μέλους. Άρθρο 14 Η διάθεση αρωματισμένων ποτών που έχουν παραχθεί και σημανθεί πριν τις 17 Δεκεμβρίου 1991 επιτρέπεται έως ότου εξαντληθούν τα αποθέματα. Άρθρο 15 Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1601/91 καταργείται. Οι αναφορές στον καταργούμενο κανονισμό νοούνται ως αναφορές στον παρόντα κανονισμό και διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας του παραρτήματος IV. Άρθρο 16 Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. EL 26 EL

27 Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. Βρυξέλλες, [ ] Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ο Πρόεδρος [ ] Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος [ ] EL 27 EL

28 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Χαρακτηριστικά της αιθυλικής αλκοόλης που αναφέρει το άρθρο 3 στοιχείο δ) 1. Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά: Καμία ανιχνεύσιμη γεύση ξένη προς την πρώτη ύλη 2. Ελάχιστος κατ' όγκο αλκοολικός τίτλος: 96,0% vol 3. Μέγιστες τιμές σε υπολειμματικά στοιχεία Ολική οξύτητα εκφρασμένη σε οξικό οξύ g/hl αλκοόλης 100% vol: Εστέρες εκφρασμένοι σε οξικό αιθυλεστέρα g/hl αλκοόλης 100% vol: Αλδεΰδες εκφρασμένες σε ακεταλδεΰδη g/hl αλκοόλης 100% vol: Ανώτερες αλκοόλες εκφρασμένες σε 2-μεθυλοπροπανόλη-1 g/hl αλκοόλης 100% vol: 1,5 1,3 0,5 0,5 Μεθανόλη g/hl αλκοόλης 100% vol: 50 Στερεό υπόλειμμα g/hl αλκοόλης 100% vol: Πτητικές αζωτούχες βάσεις εκφρασμένες σε άζωτο g/hl αλκοόλης 100% vol: 1,5 0,1 Φουρφουράλη: μη ανιχνεύσιμη EL 28 EL

29 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Αρωματισμένα ποτά, με βάση αμπελοοινικά προϊόντα Γεωγραφικές ονομασίες που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 Nürnberger Glühwein Thüringer Glühwein 2061/96 άρθ. 1 σημ. 7 Vermouth de Chambéry Vermouth di Torino EL 29 EL

30 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Καταργούμενος κανονισμός με κατάλογο των διαδοχικών τροποποιήσεών του Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1601/91 του Συμβουλίου (ΕΕ L 149 της , σ. 1) Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3279/92 του Συμβουλίου (ΕΕ L 327 της , σ. 1) Σημείο V.B.VII.8 του παραρτήματος I της Πράξης Προσχώρησης του 1994 (ΕΕ L 241 της , σ. 125) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3378/94 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 366 της , σ. 1) Μόνο το άρθρο 1 παράγραφος 2 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2061/96 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 277 της , σ. 1) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 284 της , σ. 1) Μόνο το σημείο 6 του παραρτήματος ΙΙ και το σημείο 23 του παραρτήματος ΙΙΙ Σημείο 2.2 του παραρτήματος III της Πράξης Προσχώρησης του 2005 (ΕΕ L 157 της , σ. 234) EL 30 EL

31 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1601/91 Παρών κανονισμός Άρθρο 1 Άρθρο 1 Άρθρο 2 παράγραφος 1 εισαγωγικές λέξεις Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο α) εισαγωγικές λέξεις Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο α) πρώτη Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο α) δεύτερη Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο α) τρίτη Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο α) τέταρτη Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο α) πέμπτη Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο α) τελευταία πρόταση Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο β) εισαγωγικές λέξεις Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο β) πρώτη Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο β) δεύτερη Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο β) τρίτη Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο β) τέταρτη Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο β) πέμπτη Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο β) τελευταία πρόταση Άρθρο 2 παράγραφος 1 εισαγωγικές λέξεις Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο α) εισαγωγικές λέξεις Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο i) Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο ii) Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο iii) Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο iv) Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο v) Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο α) τελική φράση Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο β) εισαγωγικές λέξεις Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο i) Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο ii) Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο iii) Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο iv) Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο v) Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο β) τελική φράση EL 31 EL

32 Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο γ) εισαγωγικές λέξεις Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο γ) πρώτη Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο γ) δεύτερη Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο γ) τρίτη Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο γ) τέταρτη Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο γ) πέμπτη Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο γ) τελευταία πρόταση Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο γ) εισαγωγικές λέξεις Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο γ) σημείο i) Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο γ) σημείο ii) Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο γ) σημείο iii) Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο γ) σημείο iv) Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο γ) σημείο v) Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο γ) τελική φράση Άρθρο 2 παράγραφος 2 Άρθρο 2 παράγραφος 2 Άρθρο 2 παράγραφος 3 εισαγωγικές λέξεις Άρθρο 2 παράγραφος 3 στοιχείο α) εισαγωγικές λέξεις Άρθρο 2 παράγραφος 3 στοιχείο α) πρώτη Άρθρο 2 παράγραφος 3 στοιχείο α) δεύτερη Άρθρο 2 παράγραφος 3 στοιχείο α) τρίτη Άρθρο 2 παράγραφος 3 στοιχείο α) τέταρτη Άρθρο 2 παράγραφος 3 στοιχείο α) τελευταία πρόταση Άρθρο 2 παράγραφος 3 στοιχεία β) έως στ) Άρθρο 2 παράγραφος 3 στοιχείο στ α) Άρθρο 2 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο εισαγωγικές λέξεις Άρθρο 2 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο στοιχείο α) εισαγωγικές λέξεις Άρθρο 2 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο στοιχείο α) σημείο i) Άρθρο 2 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο στοιχείο α) σημείο ii) Άρθρο 2 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο στοιχείο α) σημείο iii) Άρθρο 2 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο στοιχείο α) σημείο iv) Άρθρο 2 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο στοιχείο α) τελική φράση Άρθρο 2 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο στοιχεία β) έως στ) Άρθρο 2 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο στοιχείο ζ) Άρθρο 2 παράγραφος 3 στοιχείο ζ) Άρθρο 2 παράγραφος 3 εδάφιο 1 στοιχείο η) EL 32 EL

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1991R1601 EL 01.01.2007 006.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 1601/91 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 10ης Ιουνίου 1991 για τη θέσπιση των

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2008R0110 EL 26.02.2012 002.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 110/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας (κωδικοποίηση)

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας (κωδικοποίηση) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.9.2014 COM(2014) 586 final 2014/0272 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 110/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 15ης Ιανουαρίου 2008

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 110/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 15ης Ιανουαρίου 2008 L 39/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 13.2.2008 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 110/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Ιανουαρίου 2008 σχετικά με τον ορισμό, την περιγραφή,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.5.2014 COM(2014) 308 final 2014/0160 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί των μέτρων διασφαλίσεως που προβλέπονται στη συμφωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (Κωδικοποιημένη έκδοση) (3) Τα αέρια συσκευασίας που χρησιμοποιούνται για τη

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (Κωδικοποιημένη έκδοση) (3) Τα αέρια συσκευασίας που χρησιμοποιούνται για τη L 27/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.1.2008 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/5/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιανουαρίου 2008 σχετικά με την αναγραφή, στην επισήμανση ορισμένων τροφίμων, υποχρεωτικών ενδείξεων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.9.2014 COM(2014) 593 final 2014/0275 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την αναστολή ορισμένων παραχωρήσεων που αφορούν την εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη έκδοση)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη έκδοση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 20.5.2009 COM(2009) 235 τελικό 2006/0250 (CNS) C7-0045/09 Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2008R0110 EL 20.01.2009 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 110/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2232/96 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 σχετικά µε τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τις αρωµατικές ύλες που χρησιµοποιούνται ή προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 6.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 141/3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Απριλίου 2009 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.6.2014 COM(2014) 374 final 2014/0190 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της συμφωνίας σταθεροποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρo 137 (1) Παγωτά

Άρθρo 137 (1) Παγωτά Άρθρo 137 (1) Παγωτά 1. Οι διατάξεις αυτού του άρθρου εφαρμόζονται στα προϊόντα που ορίζονται στο Παράρτημα Ι. 2. Οι ονομασίες προϊόντων που απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι χρησιμοποιούνται μόνον για τα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 96/70/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΗΓΙΑ 96/70/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΗΓΙΑ 96/70/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 για τροποποίηση της οδηγίας 80/777/ΕΟΚ του Συµβουλίου περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

«Άρθρο 137» Παγωτά ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΡΘΡΟΥ 137 ΚΤΠ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

«Άρθρο 137» Παγωτά ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΡΘΡΟΥ 137 ΚΤΠ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ «Άρθρο 137» Παγωτά 1. Οι διατάξεις αυτού του άρθρου εφαρμόζονται στα προϊόντα που ορίζονται στο Παράρτημα Ι. 2. Οι ονομασίες προϊόντων που απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι χρησιμοποιούνται μόνον για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R2336 EL 01.02.2010 002.002 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2336/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Δεκεμβρίου 2003 για καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

L 147/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 147/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 147/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.6.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 538/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουνίου 2011 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 607/2009 για τον καθορισμό ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΝΩΝ ΡΗΤΙΝΙΤΩΝ ΟΙΝΩΝ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΝΩΝ ΡΗΤΙΝΙΤΩΝ ΟΙΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΝΩΝ ΡΗΤΙΝΙΤΩΝ ΟΙΝΩΝ Παυλής Βασίλης Γεωπόνος Διεύθυνση Αγρ. Ανάπτυξης Θεσσαλονίκης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 A. Ορισμοί 1. Αμπελοοινική περίοδος: η περίοδος παραγωγής των προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4015, 22/7/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4015, 22/7/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΩΝ Για σκοπούς καλύτερης εφαρμογής των ακόλουθων πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας - Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 179, 14.7.1999,

Διαβάστε περισσότερα

L 71/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.3.2012

L 71/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.3.2012 L 71/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.3.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 203/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.3.2012 COM(2012) 150 final 2012/0075 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση των οδηγιών 1999/4/ΕΚ, 2000/36/ΕΚ, 2001/111/ΕΚ,

Διαβάστε περισσότερα

L 129/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.5.2013

L 129/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.5.2013 EL L 129/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.5.2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 438/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Μαΐου 2013 για την τροποποίηση και τη διόρθωση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

(5) Πρέπει επίσης να οριστεί επακριβώς ότι ο παρών κώδικας. (7) Σε εφαρμογή του παραρτήματος V του κανονισμού (ΕΚ)

(5) Πρέπει επίσης να οριστεί επακριβώς ότι ο παρών κώδικας. (7) Σε εφαρμογή του παραρτήματος V του κανονισμού (ΕΚ) 15.5.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 127/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 423/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Μαΐου 2008 για τον καθορισμό ορισμένων λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999

Διαβάστε περισσότερα

L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.6.2008 ΟΔΗΓΙΑ 2008/63/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Ιουνίου 2008 σχετικά με τον ανταγωνισμό στις αγορές εξοπλισμού τηλεπικοινωνιακών τερματικών (Κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 22.12.2006 COM(2006) 913 τελικό 2006/0301 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/6/ΕΚ για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.6.2015 C(2015) 4157 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.6.2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 80α (1) Διατηρημένα γάλατα, μερικά ή ολικά αφυδατωμένα

Άρθρο 80α (1) Διατηρημένα γάλατα, μερικά ή ολικά αφυδατωμένα Άρθρο 80α (1) Διατηρημένα γάλατα, μερικά ή ολικά αφυδατωμένα 1. Οι διατάξεις αυτού του άρθρου εφαρμόζονται στα μερικά ή ολικά αφυδατωμένα, διατηρημένα γάλατα που ορίζονται στο Παράρτημα Ι. 2. Διαγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.6.2015 L 161/9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουνίου 2015 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 όσον αφορά τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα μολύβδου σε ορισμένα τρόφιμα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 123/16 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/752 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2015 για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/14 16.5.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 501/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 ο οποίος συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2016 COM(2016) 138 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση των εξουσιών που έχουν ανατεθεί στην Επιτροπή βάσει

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ EL 17.3.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 78/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 232/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του παραρτήματος

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 7.11.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 291/1 Ι (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1061/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3837, 16/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3837, 16/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΓΓΡΑΦΗ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ 2004 Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ «ΟΥΖΟ»

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ «ΟΥΖΟ» ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ «ΟΥΖΟ» Το όνομα «ούζο» επέχει θέσιν επωνυμίας πώλησης αλκοολούχου ποτού που α- νήκει στην κατηγορία των «αποσταγμένων anis» και είναι καταχωρισμένο στο Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Οδηγία 2014/63/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.2.2003 L 31/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 223/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Φεβρουαρίου 2003 για τις απαιτήσεις στον τοµέα της επισήµανσης τις συναφείς µε τον βιολογικό τρόπο παραγωγής για τις ζωοτροφές, τις

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.9.2015 COM(2015) 460 final 2015/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με την εφαρμογή έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.6.2014 L 179/17 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 664//2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2014/63/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2014/63/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 3.6.2014 L 164/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2014/63/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Μαΐου 2014 για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου για το μέλι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.3.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.3.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2014 C(2014) 1446 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11.3.2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρo 137. Παγωτά ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 137-1

Άρθρo 137. Παγωτά ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 137-1 Άρθρo 137 Παγωτά 1. α) «Παγωτά», νοούνται προϊόντα που παρασκευάζονται με ανάμιξη είτε γάλακτος από τα είδη και κατηγορίες που αναφέρονται στα άρθρα 79 και 80 του Κώδικα Τροφίμων και σε συνδυασμό μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Διάταγμα του άρθρου 26(2)(γ) των περί Συμβουλίου Αμπελοοινικων Προϊόντων Νόμων του

Διάταγμα του άρθρου 26(2)(γ) των περί Συμβουλίου Αμπελοοινικων Προϊόντων Νόμων του Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 3986, 26.4.2005 1858 214/2005 Αριθμός 214 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΝΟΜΟΙ 2004 Διάταγμα του άρθρου 26(2)(γ) των περί Συμβουλίου Αμπελοοινικων Προϊόντων Νόμων του Για καλύτερη εφαρμογή των πράξεων

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2011/874/ΕΕ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2011/874/ΕΕ) 23.12.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/65 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Δεκεμβρίου 2011 για τον καθορισμό καταλόγου τρίτων χωρών και περιοχών τους από τις οποίες επιτρέπονται

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0392 (COD) 15121/16 AGRI 651 WTO 344 CODEC 1803 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1997R0258 EL 07.08.2009 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 258/97 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. που ορίζει τα χαρακτηριστικά των αλιευτικών σκαφών (αναδιατύπωση)

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. που ορίζει τα χαρακτηριστικά των αλιευτικών σκαφών (αναδιατύπωση) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.5.2016 COM(2016) 273 final 2016/0145 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ που ορίζει τα χαρακτηριστικά των αλιευτικών σκαφών (αναδιατύπωση)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 7.10.2009 COM(2009) 516 τελικό 2009/0146 (COD) C7-0211/09 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Για την κατάργηση της απόφασης 79/542/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 1.12.2016 COM(2016) 750 final Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τον ορισμό, την παρουσίαση και την επισήμανση των αλκοολούχων ποτών,

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιημένη πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τροποποιημένη πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.7.2015 COM(2015) 350 final 2014/0175 (COD) Τροποποιημένη πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί πρόσθετων δασμών στις εισαγωγές ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 3ης Μαΐου 1989 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τα τρόφιµα που προορίζονται για ειδική διατροφή

Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 3ης Μαΐου 1989 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τα τρόφιµα που προορίζονται για ειδική διατροφή 1989L0398 EL 20.11.2003 003.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 3ης Μαΐου 1989 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών

Διαβάστε περισσότερα

5.3.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 61/1

5.3.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 61/1 5.3.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 61/1 Ι (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 169/2009 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006 L 396/854 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.12.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Δεκεμβρίου 2006 για την τροποποίηση της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 25 / 2 / 2009 Αρ. Πρωτ. : 3084

ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 25 / 2 / 2009 Αρ. Πρωτ. : 3084 ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα, 25 / 2 / 2009 Αρ. Πρωτ. : 3084 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση : Λ. Κηφισίας 124 Πίνακας Αποδεκτών &

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.5.2014 COM(2014) 246 final 2014/0132 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση της οδηγίας 93/5/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 25ης

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0096(COD) 12.1.2015

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0096(COD) 12.1.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 12.1.2015 2014/0096(COD) ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 17.1.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 13/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 25/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιανουαρίου 2013 για την τροποποίηση των παραρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004R0917 EL 19.07.2007 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 917/2004 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2004 για λεπτομέρειες

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 168/62 7.6.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 612/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (7) Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων αξιολόγησε

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (7) Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων αξιολόγησε EL 31.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 204/35 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 739/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιουλίου 2013 για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/24/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/24/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 111/16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.5.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/24/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Απριλίου 2009 για τη νομική προστασία των προγραμμάτων ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.11.2016 COM(2016) 735 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την επίτευξη συμφωνίας για τη χορήγηση ειδικού καθεστώτος στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

12.11.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/205

12.11.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/205 EL 12.11.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/205 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1131/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Νοεμβρίου 2011 για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Τα παραρτήματα I και II της οδηγίας 2000/25/ΕΚ είναι

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Τα παραρτήματα I και II της οδηγίας 2000/25/ΕΚ είναι 1.3.2005 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 55/35 ΟΔΗΓΙΑ 2005/13/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Φεβρουαρίου 2005 για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R1830 EL 11.12.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας

Διαβάστε περισσότερα

29.8.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 230/7

29.8.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 230/7 29.8.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 230/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 817/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Αυγούστου 2013 για την τροποποίηση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Η δύναµη της έγκαιρης πληροφόρησης ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΤΗΝ Ε.Ε. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Η δύναµη της έγκαιρης πληροφόρησης ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΤΗΝ Ε.Ε. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΤΗΝ Ε.Ε. ΕΚ ΟΣΗ - ΙΑΝΟΜΗ: ELYROS- ΑΠΕ - ΚΥΠΕ ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Η δύναµη της έγκαιρης πληροφόρησης Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2008

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.3.2014 COM(2014) 117 final 2014/0064 (CNS) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία επιτρέπεται στην Πορτογαλία η εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων

Συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων Συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 668/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουνίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 329/5 ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.6.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 641/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουνίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής - D019484/07.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής - D019484/07. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 23 Ιουλίου 2013 (24.07) (OR. en) 12673/13 DENLEG 90 SAN 290 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία Παραλαβής: 19 Ιουλίου 2013 Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων Χρίστος Λενή Χρίστου Λειτουργός Υγειονομικών Υπηρεσιών Υπουργείο Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο Ο παρών Κανονισμός αναφέρεται στη χρήση σημάτων τα οποία χορηγεί η a Cert A.E. σε επιχειρήσεις για την επισήμανση και τη διαφήμιση των πιστοποιημένων προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

κοινή οργάνωση της αμπελοοινικης αγοράς, ιδίως του τίτλου

κοινή οργάνωση της αμπελοοινικης αγοράς, ιδίως του τίτλου Ε.Ε. Παρ. 111(1) 1858 Κ.Δ.Π. 214/2005 Αρ. 3986, 26.4.2005 Αριθμός 214 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει. του άρθρου 26(2)(γ) των περί Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Ιουνίου 1991 για τη συμπλήρωση των μέτρων που αποσκοπούν στο να προαγάγουν τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας κατά την εργασία των εργαζομένων με σχέση εργασίας ορισμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 9.10.2013 2012/0260(COD) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 6-27 Σχέδιο γνωµοδότησης Mariya Gabriel (PE516.973v02-00) σχετικά µε την πρόταση οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 22ας Σεπτεµβρίου 2003 σχετικά µε την ιχνηλασιµότητα και την επισήµανση γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών και την ιχνηλασιµότητα

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2008R0003 EL 03.03.2009 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 3/2008 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Δεκεμβρίου 2007 σχετικά με ενέργειες

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 29.8.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 816/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Αυγούστου 2013 σχετικά με την τροποποίηση, αφενός,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 366/20 EL 20.12.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1371/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2014 για την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1031/2014 σχετικά με τη

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (4) Η ορολογία που χρησιμοποιείται για την περιγραφή των

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (4) Η ορολογία που χρησιμοποιείται για την περιγραφή των L 19/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 24.1.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/8/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Ιανουαρίου 2006 για την τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή τους στην τεχνική πρόοδο, των παραρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.3.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 225/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του παραρτήματος II

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.1.2016 COM(2016) 8 final ANNEX 2 PART 1/8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρότασης απόφασης του Συμβουλίου για την υπογραφή και την προσωρινή εφαρμογή της Συμφωνίας Οικονομικής Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

EL 3.7.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 173/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 628/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Ιουλίου 2008 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1898/2006 σχετικά με τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Σταύρος Σάμιος ΓΧΚ Δ/νση ΑΛΚΟΟΛΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ιούνιος 2016

Σταύρος Σάμιος ΓΧΚ Δ/νση ΑΛΚΟΟΛΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ιούνιος 2016 Σταύρος Σάμιος ΓΧΚ Δ/νση ΑΛΚΟΟΛΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ιούνιος 2016 ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ Καν(ΕΟΚ) 1576/89 (βασικός) Καν(ΕΟΚ) 1014/90 & λοιποί εφαρμοστικοί Καν(ΕΚ) 110/2008 Καν(ΕΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.5.2014 COM(2014) 283 final 2014/0148 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή των αυτόνομων

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1988L0388 EL 07.02.1991 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Ιουνίου 1988 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Ενιαίο νομοθετικό κείμενο 7.6.2016 EP-PE_TC1-COD(2016)0033 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 7 Ιουνίου 2016 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.9.2011 COM(2011) 577 τελικό 2011/0248 (CNS) C7-0311/11 EL Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2007/659/ΕΚ όσον αφορά την περίοδο εφαρµογής και

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 126/34 22.5.2003 Ο ΗΓΙΑ 2003/40/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Μαΐου 2003 για τον καθορισµό του καταλόγου, των οριακών τιµών συγκεντρώσεων και των ενδείξεων για την επισήµανση των συστατικών των φυσικών µεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 2.4.2003 COM(2003) 158 τελικό 2003/0060 (COD) Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 96/16/ΕΚ του Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ. 82 / 2016 Κατάργηση της υπ αριθ. 1901/85 απόφασης του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 49/Β/19.02.1986), τροποποίηση του άρθρου 80 «Είδη γάλακτος» του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (ΚΤΠ) (ΦΕΚ 788/Β/31.12.1987),

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.8.2014 L 248/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 913/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Αυγούστου 2014 σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 23.10.2015 L 278/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1905 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Οκτωβρίου 2015 για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 183/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.3.2016 COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τον καθορισμό του ποσοστού αναπροσαρμογής των άμεσων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.6.2011 COM(2011) 377 τελικό 2011/0164 (NLE) Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 76/768/ΕΟΚ σχετικά µε τα καλλυντικά προϊόντα, µε σκοπό την προσαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 23/1/16 REV 1 EL

PE-CONS 23/1/16 REV 1 EL EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 23 Ιουνίου 2016 (OR. en) 2016/0033 (COD) LEX 1681 PE-CONS 23/1/16 REV 1 EF 117 ECOFIN 395 CODEC 651 ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα