ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ"

Transcript

1 ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2005 (OR. en) AA 6/2/05 REV 2 ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ : ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ιαβιβάζεται συνηµµένως στις αντιπροσωπίες το σχέδιο Συνθήκης Προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουµανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση : ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ. Έγγραφα αναφοράς : MD 42/6/04 REV 6 (AC 42/1/04 REV 1) MD 77/14/04 REV 14 MD 24/4/04 REV 4 (AC 24/1/04 REV 1) MD 28/3/04 REV 3 (AC 28/1/04 REV 1) MD 32/3/04 REV 3 (AC 32/1/04 REV 1) MD 15/1/04 REV 1 (AC 15/1/04 REV 1) MD 16/1/04 REV 1 (AC 16/1/04 REV 1) MD 18/1/04 REV 1 (AC 18/1/04 REV 1) MD 19/1/04 REV 1 (AC 19/1/04 REV 1) AA 6/2/05 REV 2 JUR CZV/akz EL

2 MD 42/6/04 REV 6 (AC 42/1/04 REV 1) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Κατάλογος του Άρθρου 16 του Πρωτοκόλλου: προσαρµογές των πράξεων των θεσµικών οργάνων 1. ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ I. ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΗΜΑ R 0040: Κανονισµός (EΚ) αριθ. 40/94 του Συµβουλίου, της 20ής εκεµβρίου 1993, για το κοινοτικό σήµα (ΕΕ L 11, , σ. 1), όπως τροποποιήθηκε από: R 3288: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 3288/94 του Συµβουλίου της (ΕΕ L 349, , σ. 83), R 0807: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 807/2003 του Συµβουλίου της (ΕΕ L 122, , σ. 36), T: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως της Τσεχικής ηµοκρατίας, της ηµοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής ηµοκρατίας, της ηµοκρατίας της Λετονίας, της ηµοκρατίας της Λιθουανίας, της ηµοκρατίας της Ουγγαρίας, της ηµοκρατίας της Μάλτας, της ηµοκρατίας της Πολωνίας, της ηµοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής ηµοκρατίας και των προσαρµογών των Συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ L 236, , σ. 33), AA2005/P/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 1

3 MD 42/6/04 REV 6 (AC 42/1/04 REV 1) R 1653: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1653/2003 του Συµβουλίου της (ΕΕ L 245, , σ. 36), R 1992: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1992/2003 του Συµβουλίου της (ΕΕ L 296, , σ. 1), R 0422: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 422/2004 του Συµβουλίου της (ΕΕ L 70, , σ. 1). Στο άρθρο 159α, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: «1. Από την ηµεροµηνία προσχώρησης της Βουλγαρίας, της Τσεχικής ηµοκρατίας, της Εσθονίας, της Κύπρου, της Λετονίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της Μάλτας, της Πολωνίας, της Ρουµανίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας (εφεξής «νέο κράτος µέλος» ή «νέα κράτη µέλη»), το κοινοτικό σήµα το οποίο έχει καταχωρηθεί ή για το οποίο έχει υποβληθεί αίτηση σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό πριν από την εκάστοτε ηµεροµηνία της προσχώρησης, επεκτείνεται στο έδαφος των εν λόγω κρατών µελών προκειµένου να παράγει ισοδύναµα αποτελέσµατα σε ολόκληρη την Κοινότητα.». AA2005/P/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 2

4 MD 42/6/04 REV 6 (AC 42/1/04 REV 1) II. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ R 1768: Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 1768/92 του Συµβουλίου, της 18ης Ιουνίου 1992, σχετικά µε την καθιέρωση συµπληρωµατικού πιστοποιητικού προστασίας για τα φάρµακα (ΕΕ L 182, , σ. 1), όπως τροποποιήθηκε από: N: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρµογών των Συνθηκών - Προσχώρηση της ηµοκρατίας της Αυστρίας, της ηµοκρατίας της Φινλανδίας και του Βασιλείου της Σουηδίας (ΕΕ C 241, , σ. 21), T: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως της Τσεχικής ηµοκρατίας, της ηµοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής ηµοκρατίας, της ηµοκρατίας της Λετονίας, της ηµοκρατίας της Λιθουανίας, της ηµοκρατίας της Ουγγαρίας, της ηµοκρατίας της Μάλτας, της ηµοκρατίας της Πολωνίας, της ηµοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής ηµοκρατίας και των προσαρµογών των Συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ L 236, , σ. 33). AA2005/P/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 3

5 MD 42/6/04 REV 6 (AC 42/1/04 REV 1) α) Στο άρθρο 19α προστίθενται τα εξής: «ια) κάθε φάρµακο που προστατεύεται µε έγκυρο βασικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας και για το οποίο η πρώτη άδεια κυκλοφορίας ως φάρµακο αποκτήθηκε µετά την 1η Ιανουαρίου 2000, µπορεί να λαµβάνει πιστοποιητικό στη Βουλγαρία, υπό την προϋπόθεση ότι η αίτηση πιστοποιητικού υποβάλλεται εντός έξι µηνών από την ηµεροµηνία προσχώρησης. ιβ) κάθε φάρµακο που προστατεύεται µε έγκυρο βασικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας και για το οποίο η πρώτη άδεια κυκλοφορίας ως φάρµακο αποκτήθηκε µετά την 1η Ιανουαρίου 2000, µπορεί να λαµβάνει πιστοποιητικό στη Ρουµανία. Στις περιπτώσεις που έχει λήξει η περίοδος του άρθρου 7, παράγραφος 1, υφίσταται η δυνατότητα αίτησης πιστοποιητικού για περίοδο έξι µηνών που αρχίζει το αργότερο από την ηµεροµηνία προσχώρησης.». β) Στο άρθρο 20, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: «2. Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται στα συµπληρωµατικά πιστοποιητικά προστασίας που χορηγούνται σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία της Τσεχικής ηµοκρατίας, της Εσθονίας, της Κύπρου, της Λετονίας, της Λιθουανίας, της Μάλτας, της Πολωνίας, της Ρουµανίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας πριν από την ηµεροµηνία προσχώρησής τους.». AA2005/P/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 4

6 MD 42/6/04 REV 6 (AC 42/1/04 REV 1) R 1610: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1610/96 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1996, σχετικά µε την καθιέρωση συµπληρωµατικού πιστοποιητικού προστασίας για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα (ΕΕ L 198, , σ. 30), όπως τροποποιήθηκε από: T: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως της Τσεχικής ηµοκρατίας, της ηµοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής ηµοκρατίας, της ηµοκρατίας της Λετονίας, της ηµοκρατίας της Λιθουανίας, της ηµοκρατίας της Ουγγαρίας, της ηµοκρατίας της Μάλτας, της ηµοκρατίας της Πολωνίας, της ηµοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής ηµοκρατίας και των προσαρµογών των Συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ L 236, , σ. 33). α) Στο άρθρο 19α προστίθενται τα εξής: «ια) κάθε φυτοπροστατευτικό προϊόν που προστατεύεται µε έγκυρο βασικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας και για το οποίο η πρώτη άδεια κυκλοφορίας ως φυτοπροστατευτικό προϊόν αποκτήθηκε µετά την 1η Ιανουαρίου 2000, µπορεί να λαµβάνει πιστοποιητικό στη Βουλγαρία, υπό την προϋπόθεση ότι η αίτηση πιστοποιητικού υποβάλλεται εντός έξι µηνών από την ηµεροµηνία προσχώρησης, ιβ) κάθε φυτοπροστατευτικό προϊόν που προστατεύεται µε έγκυρο βασικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας και για το οποίο η πρώτη άδεια κυκλοφορίας ως φάρµακο αποκτήθηκε µετά την 1η Ιανουαρίου 2000, µπορεί να λαµβάνει πιστοποιητικό στη Ρουµανία. Στις περιπτώσεις που έχει λήξει η περίοδος του άρθρου 7, παράγραφος 1, υφίσταται η δυνατότητα αίτησης πιστοποιητικού για περίοδο έξι µηνών που αρχίζει το αργότερο από την ηµεροµηνία προσχώρησης.». AA2005/P/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 5

7 MD 42/6/04 REV 6 (AC 42/1/04 REV 1) β) Στο άρθρο 20, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: «2. Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται στα συµπληρωµατικά πιστοποιητικά προστασίας που χορηγούνται σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία της Τσεχικής ηµοκρατίας, της Εσθονίας, της Κύπρου, της Λετονίας, της Λιθουανίας, της Μάλτας, της Πολωνίας, της Ρουµανίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας πριν από την ηµεροµηνία προσχώρησής τους.». III. ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ R 0006: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 6/2002 του Συµβουλίου, της 12ης εκεµβρίου 2001, για τα κοινοτικά σχέδια και υποδείγµατα (ΕΕ L 3, , σ. 1), όπως τροποποιήθηκε από: T: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως της Τσεχικής ηµοκρατίας, της ηµοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής ηµοκρατίας, της ηµοκρατίας της Λετονίας, της ηµοκρατίας της Λιθουανίας, της ηµοκρατίας της Ουγγαρίας, της ηµοκρατίας της Μάλτας, της ηµοκρατίας της Πολωνίας, της ηµοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής ηµοκρατίας και των προσαρµογών των Συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ L 236, , σ. 33). AA2005/P/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 6

8 MD 42/6/04 REV 6 (AC 42/1/04 REV 1) Στο άρθρο 110α, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: «1. Από την ηµεροµηνία προσχώρησης της Βουλγαρίας, της Τσεχικής ηµοκρατίας, της Εσθονίας, της Κύπρου, της Λετονίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της Μάλτας, της Πολωνίας, της Ρουµανίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας (εφεξής «νέο κράτος µέλος» ή «νέα κράτη µέλη»), κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγµα το οποίο προστατεύεται ή για το οποίο έχει υποβληθεί αίτηση σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό πριν από την εκάστοτε ηµεροµηνία της προσχώρησης, επεκτείνεται στο έδαφος των εν λόγω κρατών µελών προκειµένου να παράγει ισοδύναµα αποτελέσµατα σε ολόκληρη την Κοινότητα.». MD 77/14/04 REV ΓΕΩΡΓΙΑ R 1576: Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 1576/89 του Συµβουλίου, της 29ης Μαΐου 1989, για τη θέσπιση των γενικών κανόνων σχετικά µε τον ορισµό, τον χαρακτηρισµό και την παρουσίαση των αλκοολούχων ποτών (ΕΕ L 160, , σ. 1), όπως τροποποιήθηκε από: R 3280: Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 3280/92 του Συµβουλίου της (ΕΕ L 327, , σ. 3), R 3378: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 3378/94 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της (ΕΕ L 366, , σ. 1) N: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρµογών των Συνθηκών - Προσχώρηση της ηµοκρατίας της Αυστρίας, της ηµοκρατίας της Φινλανδίας και του Βασιλείου της Σουηδίας (ΕΕ C 241, , σ. 21), AA2005/P/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 7

9 12003 T: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως της Τσεχικής ηµοκρατίας, της ηµοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής ηµοκρατίας, της ηµοκρατίας της Λετονίας, της ηµοκρατίας της Λιθουανίας, της ηµοκρατίας της Ουγγαρίας, της ηµοκρατίας της Μάλτας, της ηµοκρατίας της Πολωνίας, της ηµοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής ηµοκρατίας και των προσαρµογών των Συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ L 236, , σ. 33), R 1882: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της (ΕΕ L 284, , σ. 1). α) Στο άρθρο 1, παράγραφος 4, στοιχείο θ), προστίθενται τα εξής: «(5) Η ονοµασία «απόσταγµα φρούτων» µπορεί να αντικαθίσταται από την ονοµασία «Pălincă» µόνον για το αλκοολούχο ποτό που παράγεται στη Ρουµανία.», β) Στο Παράρτηµα II, προστίθενται οι ακόλουθες γεωγραφικές ενδείξεις: στο σηµείο 4: «Vinars Târnave», «Vinars Vaslui», «Vinars Murfatlar», «Vinars Vrancea», «Vinars Segarcea» AA2005/P/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 8

10 στο σηµείο 6: «Сунгурларска гроздова ракия / Гроздова ракия от Сунгурларе / Sungurlarska grozdova rakiya / Grozdova rakiya από το Sungurlare», «Сливенска перла (Сливенска гроздова ракия / Гроздова ракия от Сливен) / Slivenska perla (Slivenska grozdova rakiya / Grozdova rakiya από το Sliven)», «Стралджанска Mускатова ракия / Mускатова ракия от Стралджа / Straldjanska muscatova rakiya / Muscatova rakiya από τη Straldja», «Поморийска гроздова ракия / Гроздова ракия от Поморие / Pomoriyska grozdova rakiya / Grozdova rakiya από το Pomorie», «Русенска бисерна гроздова ракия / Бисерна гроздова ракия от Русе / Rusenska biserna grozdova rakiya / Biserna grozdova rakiya από το Ruse», «Бургаска Mускатова ракия / Mускатова ракия от Бургас / Bourgaska muscatova rakiya / Muscatova rakiya από το Bourgas», «Добруджанска мускатова ракия / Мускатова ракия от Добруджа / Dobrudjanska muscatova rakiya / Muscatova rakiya από την Dobrudja», «Сухиндолска гроздова ракия / Гроздова ракия от Сухиндол / Suhindolska grozdova rakiya / Grozdova rakiya από το Suhindol», «Карловска гроздова ракия / Гроздова ракия от Карлово / Karlovska grozdova rakiya / Grozdova rakiya από το Karlovo» AA2005/P/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 9

11 στο σηµείο 7: «Троянска сливова ракия / Сливова ракия от Троян / Troyanska slivova rakiya / Slivova rakiya από το Troyan», «Силистренска кайсиева ракия / Кайсиева ракия от Силистра / Silistrenska kaysieva rakiya / Kaysieva rakiya από το Silistra», «Тервелска кайсиева ракия / Кайсиева ракия от Тервел / Tervelska kaysieva rakiya / Kaysieva rakiya από το Tervel», «Ловешка сливова ракия / Сливова ракия от Ловеч / Loveshka slivova rakiya / Slivova rakiya από το Lovech», «Ţuică Zetea de Medieşu Aurit», «Ţuică de Valea Milcovului», «Ţuică de Buzău», «Ţuică de Argeş», «Ţuică de Zalău», «Ţuică ardelenească de Bistriţa», «Horincă de Maramureş», «Horincă de Cămârzan», «Horincă de Seini», «Horincă de Chioar», «Horincă de Lăpuş», «Turţ de Oaş», «Turţ de Maramureş» R 1601: Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 1601/91 του Συµβουλίου, της 29ης Μαΐου 1989, για τη θέσπιση των γενικών κανόνων σχετικά µε τον ορισµό, τον χαρακτηρισµό και την παρουσίαση των αρωµατισµένων οίνων, των αρωµατισµένων ποτών µε βάση τον οίνο και των αρωµατισµένων κοκτέιλ αµπελοοινικών προϊόντων (ΕΕ L 149, , σ. 1), όπως τροποποιήθηκε από: R 3279: Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 3279/92 του Συµβουλίου της (ΕΕ L 327, , σ. 1), N: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρµογών των συνθηκών - Προσχώρηση της ηµοκρατίας της Αυστρίας, της ηµοκρατίας της Φινλανδίας και του Βασιλείου της Σουηδίας (ΕΕ C 241, , σ. 21), AA2005/P/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 10

12 31994 R 3378: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 3378/94 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της (ΕΕ L 366, , σ. 1), R 2061: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2061/96 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της (ΕΕ L 277, , σ. 1), R 1882: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της (ΕΕ L 284, , σ. 1). Στο άρθρο 2, παράγραφος 3, µετά το στοιχείο η) παρεµβάλλεται το ακόλουθο στοιχείο: «(θ) Pelin: αρωµατισµένο ποτό από οίνο το οποίο παράγεται από λευκό ή ερυθρό οίνο, συµπύκνωµα γλεύκους σταφυλιών, χυµό φρούτων (ή σακχάρου σακχαροτεύτλων) και ειδικό βάµµα βοτάνων, µε αλκοολικό τίτλο τουλάχιστον 8,5% vol., περιεκτικότητα σακχάρων εκφραζόµενη ως ιµβερτοποιηµένα σάκχαρα γραµµάρια ανά λίτρο, και ολική οξύτητα τουλάχιστον 3 γραµµάρια ανά λίτρο εκφραζόµενη ως τρυγικό οξύ.» και το στοιχείο θ) αριθµείται ως στοιχείο ι) R 2075: Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2075/92 του Συµβουλίου, της 30ής Ιουνίου 1992, για την οργάνωση αγοράς του ακατέργαστου καπνού (ΕΕ L 215, , σ. 70), όπως τροποποιήθηκε από: AA2005/P/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 11

13 11994 N: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρµογών των συνθηκών - Προσχώρηση της ηµοκρατίας της Αυστρίας, της ηµοκρατίας της Φινλανδίας και του Βασιλείου της Σουηδίας (ΕΕ C 241, , σ. 21), R 3290: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 3290/94 του Συµβουλίου της (ΕΕ L 349, , σ. 105), R 0711: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 711/95 του Συµβουλίου της (ΕΕ L 73, , σ. 13), R 0415: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 415/96 του Συµβουλίου της (ΕΕ L 59, , σ. 3), R 2444: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2444/96 του Συµβουλίου της (ΕΕ L 333, , σ. 4), R 2595: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2595/97 του Συµβουλίου της (ΕΕ L 351, , σ. 11), R 1636: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1636/98 του Συµβουλίου της (ΕΕ L 210, , σ. 23), R 0660: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 660/1999 του Συµβουλίου της (ΕΕ L 83, , σ. 10), R 1336: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1336/2000 του Συµβουλίου της (ΕΕ L 154, , σ. 2), R 0546: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 546/2002 του Συµβουλίου της (ΕΕ L 84, , σ. 4), R 0806: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 806/2003 του Συµβουλίου της (ΕΕ L 122, , σ. 1), AA2005/P/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 12

14 32003 R 2319: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2319/2003 του Συµβουλίου της (ΕΕ L 345, , σ. 17), T: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως της Τσεχικής ηµοκρατίας, της ηµοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής ηµοκρατίας, της ηµοκρατίας της Λετονίας, της ηµοκρατίας της Λιθουανίας, της ηµοκρατίας της Ουγγαρίας, της ηµοκρατίας της Μάλτας, της ηµοκρατίας της Πολωνίας, της ηµοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής ηµοκρατίας και των προσαρµογών των Συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ L 236, , σ. 33). α) Στο Παράρτηµα, σηµείο V. «Sun-cured», προστίθενται τα εξής: «Molovata Ghimpaţi Bărăgan» AA2005/P/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 13

15 β) Στο Παράρτηµα, σηµείο VΙ. «Μπασµάς», προστίθενται τα εξής: «Djebel Nevrokop Dupnitsa Melnik Ustina Harmanli Krumovgrad Iztochen Balkan Topolovgrad Svilengrad Srednogorska yaka» γ) Στο Παράρτηµα, σηµείο VΙΙΙ. «Κλασικά Kaba Koulak», προστίθενται τα εξής: «Severna Bulgaria Tekne». AA2005/P/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 14

16 R 2201: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2201/96 του Συµβουλίου, της 28ης Οκτωβρίου 1996, για την κοινή οργάνωση αγοράς στον τοµέα των µεταποιηµένων προϊόντων µε βάση τα οπωροκηπευτικά (ΕΕ L 297, , σ. 29), όπως τροποποιήθηκε από: R 2199: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2199/97 του Συµβουλίου της (ΕΕ L 303, , σ. 1), R 2701: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2701/1999 του Συµβουλίου της (ΕΕ L 327, , σ. 5), R 2699: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2699/2000 του Συµβουλίου της (ΕΕ L 311, , σ. 9), R 1239: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1239/2001 του Συµβουλίου της (ΕΕ L 171, , σ. 1), R 0453: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 453/2002 της Επιτροπής της (ΕΕ L 72, , σ. 9), T: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως της Τσεχικής ηµοκρατίας, της ηµοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής ηµοκρατίας, της ηµοκρατίας της Λετονίας, της ηµοκρατίας της Λιθουανίας, της ηµοκρατίας της Ουγγαρίας, της ηµοκρατίας της Μάλτας, της ηµοκρατίας της Πολωνίας, της ηµοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής ηµοκρατίας και των προσαρµογών των Συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ L 236, , σ. 33), R 0386: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 386/2004 της Επιτροπής της (ΕΕ L 64, , σ. 25). AA2005/P/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 15

17 Το Παράρτηµα III αντικαθίσταται ως εξής: «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III Κατώφλια µεταποίησης του άρθρου 5 Καθαρό βάρος νωπής πρώτης ύλης Ντοµάτες Ροδάκινα Αχλάδια Κοινοτικά κατώφλια Βουλγαρία α.α. Τσεχική ηµοκρατία Ελλάδα Ισπανία Γαλλία (σε τόνους) Εθνικά κατώφλια Ιταλία Κύπρος α.α. Λετονία α.α. α.α. α.α. Ουγγαρία Μάλτα α.α. α.α. Κάτω Χώρες α.α. α.α. 243 Αυστρία α.α. α.α. 9 Πολωνία α.α. α.α. Πορτογαλία Ρουµανία α.α. Σλοβακία α.α. α.α. = άνευ αντικειµένου». AA2005/P/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 16

18 R 2848: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2848/98 της Επιτροπής, της 22ας εκεµβρίου 1998, για τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2075/92 όσον αφορά το καθεστώς των πριµοδοτήσεων, των ποσοστώσεων παραγωγής και της ειδικής ενίσχυσης που χορηγείται στις οµάδες παραγωγών στον τοµέα του ακατέργαστου καπνού (ΕΕ L 358, , σ. 17), όπως τροποποιήθηκε από: R 0510: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 510/1999 της Επιτροπής της (ΕΕ L 60, , σ. 54), R 0731: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 731/1999 της Επιτροπής της (ΕΕ L 93, , σ. 20), R 1373: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1373/1999 της Επιτροπής της (ΕΕ L 162, , σ. 47), R 2162: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2162/1999 της Επιτροπής της (ΕΕ L 265, , σ. 13), R 2637: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2637/1999 της Επιτροπής της (ΕΕ L 323, , σ. 8), AA2005/P/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 17

19 32000 R 0531: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 531/2000 της Επιτροπής της (ΕΕ L 64, , σ. 13), R 0909: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 909/2000 της Επιτροπής της (ΕΕ L 105, , σ. 18), R 1249: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1249/2000 της Επιτροπής της (ΕΕ L 142, , σ. 3), R 0385: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 385/2001 της Επιτροπής της (ΕΕ L 57, , σ. 18), R 1441: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1441/2001 της Επιτροπής της (ΕΕ L 193, , σ. 5), R 0486: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 486/2002 της Επιτροπής της (ΕΕ L 76, , σ. 9), R 1005: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1005/2002 της Επιτροπής της (ΕΕ L 153, , σ. 3) R 1501: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1501/2002 της Επιτροπής της (ΕΕ L 227, , σ. 16), R 1983: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1983/2002 της Επιτροπής της (ΕΕ L 306, , σ. 8), R 1809: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1809/2004 της Επιτροπής της (ΕΕ L 318, , σ. 18). AA2005/P/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 18

20 Το Παράρτηµα Ι αντικαθίσταται ως εξής: «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΑΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ Ή ΕΙ ΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Κράτος µέλος ή ειδική περιοχή εγκατάστασης των οµάδων παραγωγών Γερµανία, Ισπανία (εκτός από την Castilla-León, Navarre και ζώνη του Campezo στη χώρα των Βάσκων), Γαλλία (εκτός από το Nord-Pas-de-Calais και Picardíe), Ιταλία, Πορτογαλία (εκτός από την αυτόνοµη περιοχή των Αζορών), Βέλγιο, Αυστρία, Ρουµανία Ελλάδα (εκτός από την Ήπειρο), αυτόνοµη περιοχή των Αζορών (Πορτογαλία), Nord-Pas-de-Calais και Picardie (Γαλλία), Βουλγαρία (εκτός από τους δήµους Banite, Zlatograd, Madan και Dospat της περιοχής Djebel και τους δήµους Veliki Preslav, Varbitsa, Shumen, Smiadovо, Varna, Dalgopol, General Tоshevо, Dobrich, Kavarna, Krushari, Shabla και Antonovo της περιοχής της Βόρειας Βουλγαρίας) Castilla-León (Ισπανία), Navarre (Ισπανία), ζώνη Campezo στη χώρα των Βάσκων (Ισπανία), Ήπειρος (Ελλάδα), δήµοι Banite, Zlatograd, Madan και Dospat της περιοχής Djebel area και δήµοι Veliki Preslav, Varbitsa, Shumen, Smiadovо, Varna, Dalgopol, General Tоshevо, Dobrich, Kavarna, Krushari, Shabla και Antonovo της περιοχής της Βόρειας Βουλγαρίας (Βουλγαρία) Ποσοστό 2% 1% 0,3%». AA2005/P/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 19

21 R 1493: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συµβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, για την κοινή οργάνωση της αµπελοοινικής αγοράς (ΕΕ L 179, , σ. 1), όπως τροποποιήθηκε από: R 1622: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1622/2000 της Επιτροπής της (ΕΕ L 194, , σ. 1), R 2826: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2826/2000 του Συµβουλίου της (ΕΕ L 328, , σ. 2), R 2585: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2585/2001 του Συµβουλίου της (ΕΕ L 345, , σ. 10), R 0806: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 806/2003 του Συµβουλίου της (ΕΕ L 122, , σ. 1), T: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως της Τσεχικής ηµοκρατίας, της ηµοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής ηµοκρατίας, της ηµοκρατίας της Λετονίας, της ηµοκρατίας της Λιθουανίας, της ηµοκρατίας της Ουγγαρίας, της ηµοκρατίας της Μάλτας, της ηµοκρατίας της Πολωνίας, της ηµοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής ηµοκρατίας και των προσαρµογών των Συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ L 236, , σ. 33), R 1795: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1795/2003 της Επιτροπής της (ΕΕ L 262, , σ. 13). AA2005/P/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 20

22 α) Στο άρθρο 6 προστίθενται τα εξής: «5. Στη Βουλγαρία και τη Ρουµανία, διατίθενται νεοσύστατα δικαιώµατα φύτευσης για την παραγωγή οίνων ποιότητας v.q.p.r.d. αντίστοιχα προς το 1,5% του συνόλου των αµπελώνων και ανερχόµενα σε 2 302,5 εκτάρια για τη Βουλγαρία και 2 830,5 εκτάρια για τη Ρουµανία κατά την ηµεροµηνία προσχώρησης. Τα δικαιώµατα αυτά διατίθενται σε εθνικό απόθεµα για το οποίο ισχύει το άρθρο 5.» β) Στο Παράρτηµα III (Αµπελουργικές ζώνες), στο σηµείο 2 προστίθενται τα εξής: «ζ) στη Ρουµανία, στην περιοχή Podişul Transilvaniei» γ) Στο Παράρτηµα ΙΙΙ (Αµπελουργικές ζώνες), η τελευταία πρόταση του σηµείου 3 αντικαθίσταται από την ακόλουθη: «δ) στη Σλοβακία, η περιοχή Τοkay ε) στη Ρουµανία, οι εκτάσεις µε αµπέλους που δεν περιλαµβάνονται στο σηµείο 2, στοιχείο (ζ) ή στο σηµείο 5, στοιχείο (στ).» δ) Στο Παράρτηµα III (Αµπελουργικές ζώνες), στο σηµείο 5 προστίθενται τα εξής: «ε) στη Βουλγαρία, οι εκτάσεις µε αµπέλους στις ακόλουθες περιοχές: Dunavska Ravnina (Дунавска равнина), Chernomorski Rayon (Черноморски район), Rozova Dolina (Розова долина) στ) στη Ρουµανία, οι εκτάσεις µε αµπέλους στις ακόλουθες περιοχές: Dealurile Buzăului, Dealu Mare, Severinului και Plaiurile Drâncei, Colinele Dobrogei, Terasele Dunării, η νότια αµπελουργική περιοχή συµπεριλαµβανοµένων των αµµωδών εκτάσεων και άλλων ευνοϊκών περιοχών» AA2005/P/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 21

23 ε) Στο Παράρτηµα III (Αµπελουργικές ζώνες), στο σηµείο 6 προστίθενται τα εξής: «Στην Βουλγαρία, η αµπελουργική ζώνη Γ ΙΙΙ α) περιλαµβάνει τις εκτάσεις µε αµπέλους που δεν περιλαµβάνονται στο σηµείο 5, στοιχείο (ε)» στ) Στο Παράρτηµα V, Μέρος.3, προστίθενται τα εξής: «και της Ρουµανίας» R 1673: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1673/2000 του Συµβουλίου, της 27ης Ιουλίου 2000, περί κοινής οργανώσεως της αγοράς στον τοµέα του λίνου και της κάνναβης που προορίζονται για την παραγωγή ινών (ΕΕ L 193, , σ. 16), όπως τροποποιήθηκε από: R 0651: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 651/2002 της Επιτροπής της (ΕΕ L 101, , σ. 3), T: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως της Τσεχικής ηµοκρατίας, της ηµοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής ηµοκρατίας, της ηµοκρατίας της Λετονίας, της ηµοκρατίας της Λιθουανίας, της ηµοκρατίας της Ουγγαρίας, της ηµοκρατίας της Μάλτας, της ηµοκρατίας της Πολωνίας, της ηµοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής ηµοκρατίας και των προσαρµογών των Συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ L 236, , σ. 33), R 1782: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 του Συµβουλίου της (ΕΕ L 270, , σ. 1), R 0393: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 393/2004 του Συµβουλίου της (ΕΕ L 65, , σ. 4). AA2005/P/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 22

24 α) Στο άρθρο 3, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: «1. Καθορίζεται µέγιστη εγγυηµένη ποσότητα τόνων ανά περίοδο εµπορίας για τις µακρές ίνες λίνου και κατανέµεται µεταξύ όλων των κρατών µελών µε τη µορφή εθνικών εγγυηµένων ποσοτήτων. Η ποσότητα αυτή κατανέµεται ως εξής: τόνοι για το Βέλγιο, 13 τόνοι για τη Βουλγαρία, τόνοι για την Τσεχική ηµοκρατία, 300 τόνοι για τη Γερµανία, 30 τόνοι για την Εσθονία, 50 τόνοι για την Ισπανία, τόνοι για τη Γαλλία, 360 τόνοι για τη Λετονία, τόνοι για τη Λιθουανία, τόνοι για τις Κάτω Χώρες, 150 τόνοι για την Αυστρία, 924 τόνοι για την Πολωνία, AA2005/P/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 23

25 50 τόνοι για την Πορτογαλία, 42 τόνοι για τη Ρουµανία, 73 τόνοι για τη Σλοβακία, 200 τόνοι για τη Φινλανδία, 50 τόνοι για τη Σουηδία, 50 τόνοι για το Ηνωµένο Βασίλειο.» β) Στο άρθρο 3, παράγραφος 2, η εισαγωγική παράγραφος και το στοιχείο α) αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείµενο: «2. Καθορίζεται µέγιστη εγγυηµένη ποσότητα τόνων ανά περίοδο εµπορίας για τις βραχείες ίνες λίνου και τις ίνες κάνναβης για τις οποίες µπορεί να χορηγηθεί ενίσχυση. Η ποσότητα αυτή κατανέµεται µε τη µορφή: α) εθνικών εγγυηµένων ποσοτήτων για τα ακόλουθα κράτη µέλη: τόνοι για το Βέλγιο, 48 τόνοι για τη Βουλγαρία, τόνοι για την Τσεχική ηµοκρατία, AA2005/P/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 24

26 τόνοι για τη Γερµανία, 42 τόνοι για την Εσθονία, τόνοι για την Ισπανία, τόνοι για τη Γαλλία, τόνοι για τη Λετονία, τόνοι για τη Λιθουανία, τόνοι για την Ουγγαρία, τόνοι για τις Κάτω Χώρες, τόνοι για την Αυστρία, 462 τόνοι για την Πολωνία, τόνοι για την Πορτογαλία, 921 τόνοι για τη Ρουµανία, 189 τόνοι για τη Σλοβακία, τόνοι για τη Φινλανδία, τόνοι για τη Σουηδία, τόνοι για το Ηνωµένο Βασίλειο. Ωστόσο, η εθνική εγγυηµένη ποσότητα που καθορίζεται για την Ουγγαρία αφορά µόνο τις ίνες κάνναβης.» AA2005/P/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 25

27 R 1782: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 του Συµβουλίου της 29ης Σεπτεµβρίου 2003 για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άµεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισµένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς και για την τροποποίηση των κανονισµών (ΕΟΚ) αριθ. 2019/93, (ΕΚ) αριθ. 1452/2001, (ΕΚ) αριθ. 1453/2001, (ΕΚ) αριθ. 1454/2001, (ΕΚ) αριθ. 1868/94, (ΕΚ) αριθ. 1251/1999, (ΕΚ) αριθ. 1254/1999, (ΕΚ) αριθ. 1673/2000, (ΕΟΚ) αριθ. 2358/71 και (ΕΚ) αριθ. 2529/2001 (ΕΕ L 270, , σ. 1), όπως τροποποιήθηκε από: R 0021: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 21/2004 του Συµβουλίου της (ΕΕ L 5, , σ. 8), R 0583: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 583/2004 του Συµβουλίου της (ΕΕ L 91, , σ. 1), D 0281: Απόφαση 2004/281/ΕΚ του Συµβουλίου της (ΕΕ L 93, , σ. 1), R 0864: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 864/2004 του Συµβουλίου της (ΕΕ L 161, , σ. 48). α) Στο άρθρο 2, το στοιχείο ζ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: «ζ) «νέα κράτη µέλη», η Βουλγαρία, η Τσεχική ηµοκρατία, η Εσθονία, η Κύπρος, η Λετονία, η Λιθουανία, η Ουγγαρία, η Μάλτα, η Πολωνία, η Ρουµανία, η Σλοβενία και η Σλοβακία.» AA2005/P/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 26

28 β) Στο άρθρο 5, παράγραφος 2, στο τέλος του πρώτου εδαφίου προστίθενται τα εξής: «Ωστόσο, η Βουλγαρία και η Ρουµανία εξασφαλίζουν ότι η γη που αποτελούσε µόνιµο βοσκότοπο την 1η Ιανουαρίου 2007 παραµένει µόνιµος βοσκότοπος.», γ) Στην παράγραφο 2 του άρθρου 54, προστίθενται τα εξής στο τέλος του πρώτου εδαφίου: «Ωστόσο, για τη Βουλγαρία τη Ρουµανία, η ηµεροµηνία που προβλέπεται για τις αιτήσεις στρεµµατικής ενίσχυσης είναι η 30ή Ιουνίου 2005.» δ) Στο άρθρο 71ζ προστίθενται τα εξής: «9. Για τη Βουλγαρία και τη Ρουµανία: α) η τριετής περίοδος αναφοράς της παραγράφου 2 είναι η περίοδος , β) το έτος της παραγράφου 3, στοιχείο α), είναι το 2004, γ) στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4, αντί «το 2004 ή/και το 2005» γράφεται «το 2005 ή/και το 2006», και το έτος 2004 αντικαθίσταται από το έτος 2005.» AA2005/P/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 27

29 ε) Στο άρθρο 71η, προστίθενται τα εξής: «Ωστόσο, για τη Βουλγαρία και τη Ρουµανία, αντί της 30ής Ιουνίου 2003, ισχύει η ηµεροµηνία 30 Ιουνίου 2005.» στ) Στο άρθρο 74, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: «1. Η ενίσχυση χορηγείται για τις εθνικές βασικές εκτάσεις στις ζώνες παραδοσιακής παραγωγής που απαριθµούνται στο παράρτηµα Χ. Οι βασικές εκτάσεις καθορίζονται ως εξής: Βουλγαρία Ελλάδα Ισπανία Γαλλία Ιταλία Κύπρος Ουγγαρία Αυστρία Πορτογαλία ha ha ha ha ha ha ha ha ha» AA2005/P/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 28

30 ζ) Στο άρθρο 78, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: «1. Καθορίζεται µέγιστη εγγυηµένη έκταση εκταρίων για την οποία µπορεί να χορηγηθεί ενίσχυση.» η) Στο άρθρο 80, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: «2. Το ύψος της ενίσχυσης είναι το ακόλουθο ανάλογα µε τις αποδόσεις στα διάφορα κράτη µέλη: Έτος εµπορίας 2004/05 και σε περίπτωση εφαρµογής του άρθρου 71 (EUR/ha) Έτος εµπορίας 2005/06 και εξής (EUR/ha) Βουλγαρία - 345,225 Ελλάδα 1 323,96 561,00 Ισπανία 1 123,95 476,25 Γαλλία: µητροπολιτικό έδαφος Γαλλική Γουιάνα 971, ,27 411,75 563,25 Ιταλία 1 069,08 453,00 Ουγγαρία 548,70 232,50 Πορτογαλία 1 070,85 453,75 Ρουµανία - 126,075» AA2005/P/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 29

31 θ) Το άρθρο 81 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: «Άρθρο 81 Εκτάσεις Για κάθε κράτος µέλος παραγωγής, καθιερώνεται µια εθνική βασική έκταση. Ωστόσο, για τη Γαλλία καθιερώνονται δύο βασικές εκτάσεις. Οι βασικές εκτάσεις καθορίζονται ως εξής: Βουλγαρία Ελλάδα Ισπανία ha ha ha Γαλλία: µητροπολιτικό έδαφος Γαλλική Γουιάνα Ιταλία Ουγγαρία Πορτογαλία Ρουµανία ha ha ha ha ha 500 ha Τα κράτη µέλη µπορούν να υποδιαιρέσουν τη βασική τους έκταση σε υποβασικές εκτάσεις µε βάση αντικειµενικά κριτήρια.» AA2005/P/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 30

32 ι) Το άρθρο 84 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: «Άρθρο 84 Εκτάσεις 1. Τα κράτη µέλη χορηγούν την κοινοτική ενίσχυση εντός ανωτάτου ορίου, το οποίο υπολογίζεται µε πολλαπλασιασµό του αριθµού εκταρίων της εθνικής εγγυηµένης τους έκτασης (ΕΕΕ), όπως ορίζει η παράγραφος 3, επί το µέσο ποσό ενίσχυσης των 120,75 ευρώ. 2. Καθιερώνεται µέγιστη εγγυηµένη έκταση εκταρίων. AA2005/P/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 31

33 3. Η µέγιστη εγγυηµένη έκταση της παραγράφου 2 διαιρείται στις ακόλουθες ΕΕΕ: Εθνικές εγγυηµένες εκτάσεις (ΕΕΕ) Βέλγιο 100 ha Βουλγαρία ha Γερµανία ha Ελλάδα ha Ισπανία ha Γαλλία ha Ιταλία ha Κύπρος ha Λουξεµβούργο 100 ha Ουγγαρία ha Κάτω Χώρες 100 ha Αυστρία 100 ha Πολωνία ha Πορτογαλία ha Ρουµανία ha Σλοβενία 300 ha Σλοβακία ha Ηνωµένο Βασίλειο 100 ha AA2005/P/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 32

34 4. Τα κράτη µέλη µπορούν να υποδιαιρέσουν την ΕΕΕ τους σε υποεκτάσεις, µε βάση αντικειµενικά κριτήρια, ιδιαίτερα σε περιφερειακό επίπεδο ή ανάλογα µε την παραγωγή.» ια) Στο άρθρο 95, παράγραφος 4, προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια: «Για τη Βουλγαρία και τη Ρουµανία, οι συνολικές ποσότητες του πρώτου εδαφίου εκτίθενται στον πίνακα (στ) του Παραρτήµατος Ι του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1788/2003 του Συµβουλίου και αναθεωρούνται σύµφωνα µε το άρθρο 6, παράγραφος 1, έκτο εδάφιο, του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1788/2003 του Συµβουλίου. Για τη Βουλγαρία και τη Ρουµανία, η δωδεκάµηνη περίοδος του πρώτου εδαφίου είναι η περίοδος 2006/2007.» ιβ) Στο άρθρο 103, προστίθενται τα εξής στη δεύτερη παράγραφο: «Ωστόσο, για τη Βουλγαρία και τη Ρουµανία, η προϋπόθεση εφαρµογής της παρούσας παραγράφου είναι ότι το καθεστώς ενιαίας στρεµµατικής ενίσχυσης εφαρµόζεται το 2007 και ότι έχει επιλεχθεί η εφαρµογή του άρθρου 66.» AA2005/P/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 33

35 ιγ) Στο άρθρο 105, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: «1. Καταβάλλεται συµπληρωµατική στρεµµατική ενίσχυση ύψους: 291 EUR/ha για την περίοδο εµπορίας 2005/06, 285 EUR/ha για την περίοδο εµπορίας 2006/07 και εξής, για την έκταση όπου καλλιεργείται σκληρό σιτάρι στις ζώνες παραδοσιακής παραγωγής που απαριθµούνται στο παράρτηµα Χ, εντός των ακόλουθων ορίων: (εκτάρια) Βουλγαρία Ελλάδα Ισπανία Γαλλία Ιταλία Κύπρος Ουγγαρία Αυστρία Πορτογαλία » AA2005/P/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 34

36 ιδ) Στο άρθρο 108, στη δεύτερη παράγραφο προστίθενται τα εξής: Ωστόσο, για τη Βουλγαρία και τη Ρουµανία, δεν επιτρέπεται η υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης για εκτάσεις οι οποίες, στις 30 Ιουνίου 2005, εχρησιµοποιούντο για µόνιµη βοσκή, µόνιµες καλλιέργειες ή δενδροφυτείες ή εχρησιµοποιούντο για µη γεωργικούς σκοπούς.» ιε) Στο άρθρο 110γ, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: «1. Καθιερώνεται εθνική βασική έκταση ως εξής: Βουλγαρία: ha Ελλάδα: ha Ισπανία: ha Πορτογαλία: 360 ha.» ιστ) Στο άρθρο 110γ, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: «2. Το ποσό της ενίσχυσης ανά επιλέξιµο εκτάριο καθορίζεται ως εξής: Βουλγαρία: 263 EUR Ελλάδα: 594 EUR για εκτάρια και 342,84 EUR για τα υπόλοιπα εκτάρια Ισπανία: EUR Πορτογαλία: 556 EUR.» AA2005/P/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 35

37 ιζ) Στο άρθρο 116, η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: «4. Ισχύουν τα ακόλουθα ανώτατα όρια: Κράτος µέλος ικαιώµατα (x 1000) Βέλγιο 70 Βουλγαρία 2 058,483 Τσεχική ηµοκρατία 66,733 ανία 104 Γερµανία Εσθονία 48 Ελλάδα Ισπανία Γαλλία Ιρλανδία Ιταλία Κύπρος 472,401 Λετονία 18,437 Λιθουανία 17,304 AA2005/P/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 36

38 Λουξεµβούργο 4 Ουγγαρία Μάλτα 8,485 Κάτω Χώρες 930 Αυστρία 206 Πολωνία 335,88 Πορτογαλία Ρουµανία 5 880,620 Σλοβενία 84,909 Σλοβακία 305,756 Φινλανδία 80 Σουηδία 180 Ηνωµένο Βασίλειο Σύνολο ,008» ιη) Στο άρθρο 123, η παράγραφος 8 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: «8. Ισχύουν τα ακόλουθα περιφερειακά ανώτατα όρια: Βέλγιο Βουλγαρία Τσεχική ηµοκρατία ανία Γερµανία AA2005/P/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 37

39 Εσθονία Ελλάδα Ισπανία * Γαλλία ** Ιρλανδία Ιταλία Κύπρος Λετονία Λιθουανία Λουξεµβούργο Ουγγαρία Μάλτα Κάτω Χώρες Αυστρία Πολωνία Πορτογαλία *** Ρουµανία Σλοβενία Σλοβακία Φινλανδία Σουηδία Ηνωµένο Βασίλειο **** * ** *** **** Με την επιφύλαξη των ειδικών κανόνων που ορίζει ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1454/2001. Με την επιφύλαξη των ειδικών κανόνων που ορίζει ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1452/2001. Με την επιφύλαξη των ειδικών κανόνων που ορίζει ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1453/2001. Το ανώτατο αυτό όριο αυξανόµενο προσωρινά κατά φθάνει τα έως ότου επιτραπεί η εξαγωγή ζώντων ζώων ηλικίας κάτω των έξι µηνών.» AA2005/P/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 38

40 ιθ) Στο άρθρο 126, η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: «5. Ισχύουν τα ακόλουθα εθνικά ανώτατα όρια: Βέλγιο Βουλγαρία Τσεχική ηµοκρατία ανία Γερµανία Εσθονία Ελλάδα Ισπανία* Γαλλία** AA2005/P/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 39

41 Ιρλανδία Ιταλία Κύπρος 500 Λετονία Λιθουανία Λουξεµβούργο Ουγγαρία Μάλτα 454 Κάτω Χώρες Αυστρία Πολωνία Πορτογαλία*** Ρουµανία Σλοβενία Σλοβακία Φινλανδία Σουηδία Ηνωµένο Βασίλειο * ** *** Με την επιφύλαξη των ειδικών κανόνων που ορίζει ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1454/2001. Με την επιφύλαξη των ειδικών κανόνων που ορίζει ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1452/2001. Με την επιφύλαξη των ειδικών κανόνων που ορίζει ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1453/2001.» AA2005/P/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 40

42 κ) Στο άρθρο 130, παράγραφος 3, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: «Τα εθνικά ανώτατα όρια των νέων κρατών µελών αναγράφονται στον ακόλουθο πίνακα. Ταύροι, βόδια, αγελάδες και δαµαλίδες Μόσχοι άνω του ενός µηνός και κάτω των οκτώ µηνών και βάρους σφαγίου έως 185 kg Βουλγαρία Τσεχική ηµοκρατία Εσθονία Κύπρος Λετονία Λιθουανία Ουγγαρία Μάλτα Πολωνία Ρουµανία Σλοβενία Σλοβακία » AA2005/P/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 41

43 κα) Στο άρθρο 143α, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: «Ωστόσο, για τη Βουλγαρία και τη Ρουµανία, οι άµεσες ενισχύσεις θα εισαχθούν σύµφωνα µε το ακόλουθο χρονοδιάγραµµα αυξήσεων οι οποίες εκφράζονται ως ποσοστά του τότε ισχύοντος επιπέδου των ενισχύσεων αυτών στην Κοινότητα µε τη σύνθεσή της στις 30 Απριλίου 2004: 25% το 2007, 30% το 2008, 35% το 2009, 40% το 2010, 50% το 2011, 60% το 2012, 70% το 2013, 80% το 2014, 90% το 2015, 100% από το 2016 και µετά.» AA2005/P/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 42

44 κβ) Στο άρθρο 143β, παράγραφος 4, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: «Ωστόσο, για τη Βουλγαρία και τη Ρουµανία, η γεωργική έκταση που υπάγεται στο καθεστώς ενιαίας στρεµµατικής ενίσχυσης αποτελεί µέρος της χρησιµοποιούµενης γεωργικής της έκτασης η οποία διατηρείται σε καλή γεωργική κατάσταση, ανεξαρτήτως του εάν χρησιµοποιείται για την παραγωγή ή όχι, προσαρµοζόµενη, ανάλογα µε την περίπτωση, σύµφωνα µε τα αντικειµενικά κριτήρια που θα καθορίσει η Βουλγαρία ή η Ρουµανία ύστερα από έγκριση της Επιτροπής.» κγ) Στο άρθρο 143β, η παράγραφος 9 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: «9. Για κάθε νέο κράτος µέλος, το καθεστώς ενιαίας στρεµµατικής ενίσχυσης είναι διαθέσιµο για περίοδο εφαρµογής µέχρι το τέλος του 2006, µε δυνατότητα ετήσιας ανανέωσης έως δύο φορές κατόπιν αιτήσεως του νέου κράτους µέλους. Ωστόσο, για τη Βουλγαρία και τη Ρουµανία, το καθεστώς ενιαίας στρεµµατικής ενίσχυσης είναι διαθέσιµο για περίοδο εφαρµογής µέχρι το τέλος του 2009, µε δυνατότητα ετήσιας ανανέωσης έως δύο φορές κατόπιν αιτήσεώς τους. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 11, κάθε νέο κράτος µέλος δύναται να αποφασίσει τη διακοπή της εφαρµογής του καθεστώτος κατά το τέλος του πρώτου ή του δεύτερου έτους της περιόδου εφαρµογής προκειµένου να εφαρµόσει το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης. Τα νέα κράτη µέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή την πρόθεσή τους να τερµατίσουν µέχρι την 1η Αυγούστου του τελευταίου έτους εφαρµογής.» AA2005/P/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 43

45 κδ) Στο άρθρο 143β, παράγραφος 11, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: «Για τη Βουλγαρία και τη Ρουµανία, µέχρι το τέλος της πενταετούς περιόδου εφαρµογής του καθεστώτος ενιαίας στρεµµατικής ενίσχυσης (δηλ. το 2011), ισχύει το ποσοστό που προβλέπεται στη δεύτερη παράγραφο του άρθρου 143α. Εάν η εφαρµογή του καθεστώτος ενιαίας στρεµµατικής ενίσχυσης παραταθεί πέραν της ηµεροµηνίας αυτής, µε απόφαση λαµβανόµενη δυνάµει του στοιχείου β), το ποσοστό που προβλέπεται στο άρθρο 143α για το έτος 2011 ισχύει µέχρι το τέλος του τελευταίου έτους εφαρµογής του καθεστώτος ενιαίας στρεµµατικής ενίσχυσης.» κε) Στο άρθρο 143γ, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: «2. Τα νέα κράτη µέλη έχουν τη δυνατότητα, εφόσον το εγκρίνει η Επιτροπή, να συµπληρώνουν οποιαδήποτε άµεση ενίσχυση µέχρι του εξής ορίου: AA2005/P/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 44

46 α) όσον αφορά όλες τις άµεσες ενισχύσεις, 55% του επιπέδου άµεσων ενισχύσεων στην Κοινότητα, ως αυτή είχε στις 30 Απριλίου 2004, 60% το 2005 και 65% το 2006 και από το 2007 έως 30 ποσοστιαίες µονάδες πάνω από το εφαρµοστέο επίπεδο του άρθρου 143α για το σχετικό έτος. Όσον αφορά τη Βουλγαρία και τη Ρουµανία, ισχύουν τα ακόλουθα: 55% του επιπέδου άµεσων ενισχύσεων στην Κοινότητα, µε τη σύνθεση που είχε στις 30 Απριλίου 2007, 60% το 2008 και 65% το 2009 και από το 2010 έως 30 ποσοστιαίες µονάδες πάνω από το εφαρµοστέο επίπεδο του άρθρου 143α για το οικείο έτος. Ωστόσο, η Τσεχική ηµοκρατία µπορεί να συµπληρώνει τις άµεσες ενισχύσεις στον τοµέα του αµύλου γεωµήλων µέχρι το 100% του επιπέδου που εφαρµόζεται στην Κοινότητα µε τη σύνθεση που είχε στις 30 Απριλίου Ωστόσο, για τις άµεσες ενισχύσεις του Κεφαλαίου 7 του Τίτλου IV του παρόντος κανονισµού, ισχύουν τα εξής ανώτατα ποσοστά: 85% το 2004, 90% το 2005, 95% το 2006 και 100% από το 2007 και µετά. Όσον αφορά τη Βουλγαρία και τη Ρουµανία, ισχύουν τα ακόλουθα ανώτατα ποσοστά: 85% το 2007, 90% το 2008, 95% το 2009 και 100% από το 2010 και µετά, ή AA2005/P/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 45

47 β) i) όσον αφορά τις άµεσες ενισχύσεις εκτός του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης, το συνολικό ύψος της άµεσης στήριξης που ο γεωργός θα δικαιούνταν να λάβει, ανά προϊόν, στο νέο κράτος µέλος κατά το ηµερολογιακό έτος 2003 δυνάµει παρεµφερούς προς την ΚΓΠ εθνικού καθεστώτος προσαυξηµένου κατά 10 ποσοστιαίες µονάδες. Ωστόσο, για τη Λιθουανία, το έτος αναφοράς είναι το ηµερολογιακό έτος Για της Βουλγαρία και τη Ρουµανία, το έτος αναφοράς είναι το ηµερολογιακό έτος Για τη Σλοβενία, η αύξηση είναι 10 ποσοστιαίες µονάδες το 2004, 15 ποσοστιαίες µονάδες το 2005, 20 ποσοστιαίες µονάδες το 2006 και 25 ποσοστιαίες µονάδες από το 2007 και µετά, ii) όσον αφορά το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης, το συνολικό ποσό της συµπληρωµατικής εθνικής άµεσης ενίσχυσης που µπορεί να χορηγείται από ένα νέο κράτος µέλος για συγκεκριµένο έτος περιορίζεται κατά συγκεκριµένο κονδύλι. Το κονδύλι του φακέλου αυτού ισούται µε τη διαφορά µεταξύ: του συνολικού ποσού της παρεµφερούς προς την ΚΓΠ εθνικής άµεσης στήριξης το οποίο θα ήταν διαθέσιµο στο οικείο νέο κράτος µέλος για το ηµερολογιακό έτος 2003, ή, στην περίπτωση της Λιθουανίας, για το ηµερολογιακό έτος 2002, προσαυξανόµενο κάθε φορά κατά 10 ποσοστιαίες µονάδες. Ωστόσο, για τη Βουλγαρία και τη Ρουµανία, το έτος αναφοράς είναι το ηµερολογιακό έτος Για τη Σλοβενία, η αύξηση είναι 10 ποσοστιαίες µονάδες το 2004, 15 ποσοστιαίες µονάδες το 2005, 20 ποσοστιαίες µονάδες το 2006 και 25 ποσοστιαίες µονάδες από το 2007 και µετά, AA2005/P/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 46

48 και του εθνικού ανώτατου ορίου αυτού του νέου κράτους µέλους που περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα VΙΙΙα προσαρµοσµένου, ανάλογα µε την περίπτωση, σύµφωνα µε το άρθρο 64, παράγραφος 2, και το άρθρο 70, παράγραφος 2. Για τον υπολογισµό του συνολικού ποσού που µνηµονεύεται ανωτέρω στην πρώτη περίπτωση, λαµβάνονται υπόψη οι εθνικές άµεσες ενισχύσεις ή/και οι συνιστώσες τους που αντιστοιχούν στις κοινοτικές άµεσες ενισχύσεις ή/και στις συνιστώσες τους που ελήφθησαν υπόψη για τον υπολογισµό του πραγµατικού ανώτατου ορίου του συγκεκριµένου νέου κράτους µέλους σύµφωνα µε το άρθρο 64, παράγραφος 2, το άρθρο 70, παράγραφος 2, και το άρθρο 71γ. Για κάθε άµεση ενίσχυση, ένα νέο κράτος µέλος µπορεί να επιλέγει να εφαρµόζει είτε τη µέθοδο (α) είτε τη µέθοδο (β) ανωτέρω. Η συνολική άµεση στήριξη που µπορεί να χορηγείται σε γεωργό στα νέα κράτη µέλη µετά την προσχώρηση στο πλαίσιο του σχετικού καθεστώτος άµεσων ενισχύσεων, συµπεριλαµβανοµένων όλων των συµπληρωµατικών εθνικών άµεσων ενισχύσεων, δεν υπερβαίνει το ύψος της άµεσης στήριξης που θα δικαιούνταν ο γεωργός βάσει του αντίστοιχου καθεστώτος άµεσων ενισχύσεων που ίσχυε τότε στα κράτη µέλη εντός της Κοινότητας µε τη σύνθεση που είχε στις 30 Απριλίου 2004.» AA2005/P/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 47

49 κστ) Στο άρθρο 154α, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: «2. Τα µέτρα της παραγράφου 1 µπορούν να ληφθούν για µια περίοδο η οποία αρχίζει από την 1η Μαΐου 2004 και λήγει στις 30 Ιουνίου 2009 και δεν εφαρµόζονται µετά την ηµεροµηνία αυτήν. Ωστόσο, για τη Βουλγαρία και τη Ρουµανία, η περίοδος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2007 και λήγει στις 31 εκεµβρίου Το Συµβούλιο, αποφασίζοντας µε ειδική πλειοψηφία επί σχετικής πρότασης της Επιτροπής, µπορεί να παρατείνει τις περιόδους αυτές.» κζ) Στο Παράρτηµα III, οι ακόλουθες υποσηµειώσεις προστίθενται: στον τίτλο του σηµείου Α: «* Για τη Βουλγαρία και τη Ρουµανία, η αναφορά στο έτος 2005 θα πρέπει να θεωρείται αναφορά στο πρώτο έτος εφαρµογής του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης.», στον τίτλο του σηµείου Β: «* Για τη Βουλγαρία και τη Ρουµανία, η αναφορά στο έτος 2006 θα πρέπει να θεωρείται αναφορά στο δεύτερο έτος εφαρµογής του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης.», στον τίτλο του σηµείου Γ: «* Για τη Βουλγαρία και τη Ρουµανία, η αναφορά στο έτος 2007 θα πρέπει να θεωρείται αναφορά στο τρίτο έτος εφαρµογής του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης.» AA2005/P/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 48

50 κη) Το Παράρτηµα VΙΙΙΑ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙΙΑ Εθνικά ανώτατα όρια του άρθρου 71γ Τα ανώτατα όρια υπολογίσθηκαν µε βάση το χρονοδιάγραµµα αυξήσεων που ορίζει το άρθρο 143α και, συνεπώς, δεν χρειάζεται να µειωθούν. (σε εκατοµµ. EUR) Ηµερολογιακό έτος Βουλγαρία Τσεχική ηµοκρατία Εσθονία Κύπρος Λετονία Λιθουανία Ουγγαρία Μάλτα Πολωνία Ρουµανία Σλοβενία Σλοβακία ,8 23,4 8,9 33,9 92,0 350,8 0,67 724,6-35,8 97, ,7 27,3 12,5 39,6 107,3 420,2 0,83 881,7-41,9 115, ,3 343,6 40,4 16,3 55,6 146,9 508,3 1, ,8 440,0 56,1 146, ,4 429,2 50,5 20,4 69,5 183,6 634,9 2, ,9 527,9 70,1 183, ,0 514,9 60,5 24,5 83,4 220,3 761,6 2, ,0 618,1 84,1 219, ,2 600,5 70,6 28,6 97,3 257,0 888,2 2, ,1 706,4 98,1 256, ,4 686,2 80,7 32,7 111,2 293, ,9 3, ,1 883,0 112,1 292, ,7 771,8 90,8 36,8 125,1 330, ,5 3, , ,6 126,1 329, ,0 857,5 100,9 40,9 139,0 367, ,2 4, , ,2 140,2 365, ,3 857,5 100,9 40,9 139,0 367, ,2 4, , ,8 140,2 365, ,6 857,5 100,9 40,9 139,0 367, ,2 4, , ,4 140,2 365,9 Επόµενα έτη 802,9 857,5 100,9 40,9 139,0 367, ,2 4, , ,0 140,2 365,9» AA2005/P/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 49

51 κθ) Στο Παράρτηµα Χ, προστίθενται τα εξής: «ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Starozagorski Haskovski Slivenski Yambolski Burgaski Dobrichki Plovdivski» AA2005/P/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 50

52 λ) Το Παράρτηµα ΧΙβ αντικαθίσταται ως εξής: «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙβ Εθνικές βασικές εκτάσεις και αποδόσεις αναφοράς αροτραίων καλλιεργειών στα νέα κράτη µέλη που µνηµονεύονται στα άρθρα 101 και 103 Βασική έκταση (εκτάρια) Απόδοση αναφοράς (t/ha) Βουλγαρία ,90 Τσεχική ηµοκρατία ,20 Εσθονία ,40 Κύπρος ,30 Λετονία ,50 Λιθουανία ,70 Ουγγαρία ,73 Μάλτα ,02 Πολωνία ,00 Ρουµανία ,65 Σλοβενία ,27 Σλοβακία ,06». AA2005/P/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 51

53 R 1788: Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 1788/2003 του Συµβουλίου, της 29ης Σεπτεµβρίου 2003, για θέσπιση εισφοράς στον τοµέα του γάλακτος και των γαλακτοκοµικών προϊόντων (ΕΕ L 270, , σ. 123) όπως τροποποιήθηκε από: D 0281: Απόφαση 2004/281/ΕΚ του Συµβουλίου της (ΕΕ L 93, , σ. 1). α) Στο άρθρο 1, παράγραφος 4, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: «Για τη Βουλγαρία και τη Ρουµανία, συγκροτείται ειδικό αναδιαρθρωτικό απόθεµα όπως ορίζεται στον πίνακα (ζ) του Παραρτήµατος Ι. Το απόθεµα αυτό θα απελευθερώνεται από την 1η Απριλίου 2009 εφόσον η κατανάλωση γάλακτος και γαλακτοκοµικών προϊόντων στο αγρόκτηµα, σε καθεµία από τις χώρες αυτές, έχει µειωθεί από το Την απόφαση για την απελευθέρωση του αποθέµατος και την κατανοµή του στις ποσοστώσεις παραδόσεων και άµεσων πωλήσεων λαµβάνει η Επιτροπή σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 23, παράγραφος 2, βάσει αξιολόγησης έκθεσης που θα υποβάλουν η Βουλγαρία και η Ρουµανία µέχρι τις 31 εκεµβρίου Στην έκθεση αυτή παρουσιάζονται λεπτοµερώς τα αποτελέσµατα και οι τάσεις της πραγµατικής διαδικασίας αναδιάρθρωσης του γαλακτοκοµικού τοµέα της χώρας, ιδίως η µεταστροφή από την παραγωγή για κατανάλωση στο αγρόκτηµα προς την παραγωγή για διάθεση στην αγορά.» AA2005/P/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 52

54 β) Στο άρθρο 1, η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: «5. Για τη Βουλγαρία, την Τσεχική ηµοκρατία, την Εσθονία, την Κύπρο, της Λετονία, τη Λιθουανία, την Ουγγαρία, τη Μάλτα, την Πολωνία, τη Ρουµανία, τη Σλοβενία και τη Σλοβακία, οι εθνικές ποσότητες αναφοράς περιλαµβάνουν όλο τα γάλα αγελάδων ή ισοδύναµο γάλακτος που παραδίδεται σε αγοραστή ή που πωλείται απευθείας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 του παρόντος κανονισµού, ανεξαρτήτως του εάν παράγεται ή διατίθεται στην αγορά δυνάµει µεταβατικού µέτρου που εφαρµόζεται στις χώρες αυτές.» γ) Στο άρθρο 1, προστίθεται η εξής παράγραφος: «6. Για τη Βουλγαρία και τη Ρουµανία, η εισφορά εφαρµόζεται από την 1η Απριλίου 2007.» δ) Στο άρθρο 6, παράγραφος 1, το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείµενο: «Για τη Βουλγαρία, την Τσεχική ηµοκρατία, την Εσθονία, την Κύπρο, τη Λετονία, τη Λιθουανία, την Ουγγαρία, τη Μάλτα, την Πολωνία, τη Ρουµανία, τη Σλοβενία και τη Σλοβακία, η βάση για τις αναφερόµενες ατοµικές ποσότητες αναφοράς ορίζεται στον πίνακα (στ) του Παραρτήµατος Ι. AA2005/P/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 53

55 Στην περίπτωση της Βουλγαρίας, της Τσεχικής ηµοκρατίας, της Εσθονίας, της Κύπρου, της Λετονίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της Μάλτας, της Πολωνίας, της Ρουµανίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας, η δωδεκάµηνη περίοδος για τον καθορισµό των ατοµικών ποσοτήτων αναφοράς αρχίζει: την 1η Απριλίου 2001 για την Ουγγαρία, την 1η Απριλίου 2002 για τη Μάλτα και τη Λιθουανία, την 1η Απριλίου 2003 για την Τσεχική ηµοκρατία, την Κύπρο, την Εσθονία, τη Λετονία και τη Σλοβακία, την 1η Απριλίου 2004 για την Πολωνία και τη Σλοβενία και την 1η Απριλίου 2006 για τη Βουλγαρία και τη Ρουµανία.» ε) Στο άρθρο 6, παράγραφος 1, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: «Για τη Βουλγαρία και τη Ρουµανία, η κατανοµή µεταξύ παραδόσεων και άµεσων πωλήσεων όπως ορίζεται στον πίνακα (στ) του Παραρτήµατος Ι αναθεωρείται βάσει των πραγµατικών ποσοτήτων παραδόσεων και άµεσων πωλήσεων του 2006, και, εφόσον απαιτείται, αναπροσαρµόζεται από την Επιτροπή µε τη διαδικασία του άρθρου 23 παράγραφος 2.» AA2005/P/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 54

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2005 (OR. en) AA 1/2/05 REV 2 ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ : ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 366/20 EL 20.12.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1371/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2014 για την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1031/2014 σχετικά με τη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3980, 15/4/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΚΑΙ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3980, 15/4/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΚΑΙ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΚΑΙ 2004 129(I) του 2002... (Ι) του 2005. Για σκοπούς συμπλήρωσης των εφαρμοστικών διατάξεων των περί Επιβολής

Διαβάστε περισσότερα

6987 Κ.Α.Π. 705/2004 Ο ΠΕΡΙ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ 2004. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 26(2)(γ) του περί Συµβουλίου Προϊόντων Νόµου του 2004

6987 Κ.Α.Π. 705/2004 Ο ΠΕΡΙ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ 2004. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 26(2)(γ) του περί Συµβουλίου Προϊόντων Νόµου του 2004 Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 3895, 27.8.2004 Αριθµός 705 6987 Κ.Α.Π. 705/2004 Ο ΠΕΡΙ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ 2004 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 26(2)(γ) του περί Συµβουλίου Προϊόντων Νόµου του 2004 Για καλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3781 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 313 27 Φεβρουαρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 35949/2604/07 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την οδη γία 2006/96/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, Η ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ, Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ,

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, Η ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ, Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΣΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ, ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 152/1 Ι (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 469/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.197 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), κατά τη διάρκεια του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 -

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης

Διαβάστε περισσότερα

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή Αυστρία 1998 0 0 1999 1.1 1.7 2000 1.1 1.7 2001 0 0 2002 1.1 1.7 2003 0 0 2004 0 0 Βέλγιο 1998 0 0 1999 0 0 2000 1.2 2.2 2001 1.3 2.2 2002 1.3 2.2 2003 1.2 2.2 2004 1.3

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για το μήνα

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τρίτη, 8 Μαΐου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου

Διαβάστε περισσότερα

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3)

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3) Μονάδα : Χιλιάδες Αυστρία 1978 661.30 2,040.10 8.40 162.40 84.00 3,188.00 208.40 1,139.30 315.70 1979 594.60 2,244.60 8.70 172.50 87.20 3,343.90 179.10 1,090.50 323.60 1980 37.30 2,301.90 9.00 183.70 91.00

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΚΟΙΝΗ ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τα συµβαλλόµενα µέρη τονίζουν τη σηµασία της έγκαιρης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 85 griechische Erklärungen (Normativer Teil) 1 von 13 ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ AF/EEE/BG/RΟ/DC/el

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τετάρτη, 18 Απριλίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας

Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας Πολύ μακροχρόνια ανεργία σε % του ενεργού πληθυσμού Euro area(eur 11:BE,DE,ES,FR,IE,IT,LU,NL,AT,PT,FI) 1992 1992 1993 1993 1994 1994 Άντρες 2.2 Γυναίκες 4.3 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 - FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΥΡΩΠΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Η ΕΥΡΩΠΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Η ΕΥΡΩΠΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Οι απαρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης Στα τέλη της δεκαετίας του 1940 η Ευρώπη υπέφερε ακόµη από τις συνέπειες των δύο µακροχρόνιων και ολέθριων

Διαβάστε περισσότερα

20.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 347/865

20.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 347/865 20.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 347/865 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1310/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17 Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με τη θέσπιση ορισμένων μεταβατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ-ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ.

ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ AA2005/ACT/el 1 Σύµφωνα µε το άρθρο 2 της Συνθήκης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στον ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στον ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.9.2014 C(2014) 7127 final ANNEXES 1 to 4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στον ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ σχετικά με τη θέσπιση συμπληρωματικών προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012

ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012 ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012 ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/22 30.9.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1031/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Σεπτεμβρίου 2014 σχετικά με τη θέσπιση συμπληρωματικών προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης για τους παραγωγούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 1389 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - griechische Akte: Bedingungen, Anhänge (Normativer Teil) 1 von 413 ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 2.10.2009 COM(2009) 510 τελικό 2009/0138 (CNS) C7-0255/09 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 247/2006 περί καθορισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ, ΕΤΟΥΣ 2005

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ, ΕΤΟΥΣ 2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πειραιάς, 5 Ιουλίου 26 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4204, 30/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4204, 30/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L255, 30.9.2005, σ.22.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.8.2014 L 248/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 913/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Αυγούστου 2014 σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3740 της 25ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2003 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3740 της 25ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2003 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 35(ΠΙ)/2003 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3740 της 25ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2003 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Συνθήκης Προσχώρησης της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΟΙ Σ.Α.Δ.Φ. ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Η αναγκαιότητα για την εναρμόνιση της άμεσης φορολογίας των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 645 τελικό 2010/0313 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ελβετικής Συνομοσπονδίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 48/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.2.2013 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Φεβρουαρίου 2013 για την εφαρμογή συντονισμένου προγράμματος με σκοπό να διαγνωστεί η συχνότητα δόλιων

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για την ελληνική γεωργία και την ύπαιθρο στο πλαίσιο της ΚΓΠ με ορίζοντα το 2020

Στρατηγική για την ελληνική γεωργία και την ύπαιθρο στο πλαίσιο της ΚΓΠ με ορίζοντα το 2020 Στρατηγική για την ελληνική γεωργία και την ύπαιθρο στο πλαίσιο της ΚΓΠ με ορίζοντα το 2020 Επιστροφή στη Γεωργία; Μύθοι και Πραγματικότητα Ημερίδα Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΡΑΣΜΟΣ+ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΡΑΣΜΟΣ+ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΡΑΣΜΟΣ+ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στον ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στον ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.12.2014 C(2014) 10200 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στον ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1031/2014

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/14 16.5.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 501/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 ο οποίος συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ /ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ-ΟΛΜΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ /ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ-ΟΛΜΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΛΜΕ - ΟΛΜΕ ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΛΤΑ Πηγή: Ευρυδίκη (2011a, 2012) ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ποσοστό φοιτητών που πληρώνουν δίδακτρα για φοίτηση στον 2 o κύκλο σπουδών 13,8% Κανένας δεν πληρώνει ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 31,0% Όλοι πληρώνουν

Διαβάστε περισσότερα

Τα Βασικά Χαρακτηριστικά του Ελληνικού Πρωτογενούς Τομέα

Τα Βασικά Χαρακτηριστικά του Ελληνικού Πρωτογενούς Τομέα 1 Τα Βασικά Χαρακτηριστικά του Ελληνικού Πρωτογενούς Τομέα Αλεξιάδης, Σ. (Ph.d. in Regional Economics) Κοκκίδης, Σ. (Πτυχιούχος Στατιστικής) Σπανέλλης, Λ. (MSc στην Στατιστική) * Εισαγωγή Ο αγροτικός τομέας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27)

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+

Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+ Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+ Αθήνα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 5 Δεκεμβρίου 2014 Αθανάσιος Καυκαλίδης Υπεύθυνος για τη Διεθνή Κινητικότητα & τις Κεντρικές Δράσεις ΕRASMUS + Τομέας Ανώτατης

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 17.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 154/1 Ι (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 491/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.3.2014 COM(2014) 117 final 2014/0064 (CNS) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία επιτρέπεται στην Πορτογαλία η εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.6.2015 C(2015) 4157 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.6.2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

σχετικά με τους ποσοτικούς περιορισμούς που εφαρμόζονται στις συναλλαγές ορισμένων οπωροκηπευτικών μεταξύ της Ισπανίας και της Πορτογαλίας

σχετικά με τους ποσοτικούς περιορισμούς που εφαρμόζονται στις συναλλαγές ορισμένων οπωροκηπευτικών μεταξύ της Ισπανίας και της Πορτογαλίας 1. 3. 86 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ. L 60/ 17 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 635/86 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Φεβρουαρίου 1986 σχετικά με τους ποσοτικούς περιορισμούς που εφαρμόζονται στις συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.9.2011 COM(2011) 577 τελικό 2011/0248 (CNS) C7-0311/11 EL Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2007/659/ΕΚ όσον αφορά την περίοδο εφαρµογής και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 Με βάση το Nόµο 4053/2012 (ΦΕΚ 44/Α/7-3-2012), "Ρύθµιση λειτουργίας της ταχυδροµικής αγοράς, θεµάτων ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Εσωτερική Αγορά, Βιομηχανία, Επιχειρηματικότη τα και ΜΜΕ ΣΥΝΟΨΗ Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης για την Καινοτομία το

Διαβάστε περισσότερα

Η αλήθεια για το γάλα

Η αλήθεια για το γάλα Η αλήθεια για το γάλα Υφιστάµενο πλαίσιο Σύµφωνα µε το υφιστάµενο πλαίσιο στην Ελλάδα υπάρχει γάλα χαµηλής παστερίωσης διάρκειας µέχρι 5 ηµερών, που µπορεί να ονοµάζεται και «φρέσκο» και γάλα υψηλής παστερίωσης-

Διαβάστε περισσότερα

L 71/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.3.2012

L 71/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.3.2012 L 71/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.3.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 203/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους. Κωνσταντίνα Μαυροειδή

Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους. Κωνσταντίνα Μαυροειδή Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους Κωνσταντίνα Μαυροειδή Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο ονομάζεται το εκλεγμένο κοινοβουλευτικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκλέγεται

Διαβάστε περισσότερα

κοινή οργάνωση της αμπελοοινικης αγοράς, ιδίως του τίτλου

κοινή οργάνωση της αμπελοοινικης αγοράς, ιδίως του τίτλου Ε.Ε. Παρ. 111(1) 1858 Κ.Δ.Π. 214/2005 Αρ. 3986, 26.4.2005 Αριθμός 214 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει. του άρθρου 26(2)(γ) των περί Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Ταχυδρομική Αγορά Στοιχεία και τάσεις αγοράς. Διεύθυνση Ταχυδρομείων ΕΕΤΤ

Ελληνική Ταχυδρομική Αγορά Στοιχεία και τάσεις αγοράς. Διεύθυνση Ταχυδρομείων ΕΕΤΤ Ελληνική Ταχυδρομική Αγορά Στοιχεία και τάσεις αγοράς Διεύθυνση Ταχυδρομείων ΕΕΤΤ Ετήσια Μελέτη Ελληνικής Ταχυδρομικής Αγοράς Η διεύθυνση ταχυδρομείων της ΕΕΤΤ διεξήγαγε την ετήσια μελέτη της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΟΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΟΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Βλέπε «Οδηγίες» στη σελίδα 4 E 411 ( 1 ) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2005 (OR. en) AA 19/2/05 REV 2 ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ : ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΧΕ ΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

5.3.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 61/1

5.3.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 61/1 5.3.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 61/1 Ι (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 169/2009 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4106, 29/12/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4106, 29/12/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3930, 3/12/2004. «Ο ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) (Αρ. 2) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004»

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3930, 3/12/2004. «Ο ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) (Αρ. 2) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004» «Ο ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) (Αρ. 2) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004» Για σκοπούς καλύτερης εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - (α) «Οδηγία 77/452/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ το 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ το 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ το 2013 Ατυχήματα στην Ελλάδα Σε 3.828 ανήλθε το 2013 ο αριθμός των ατυχημάτων από αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2001R2535 EL 01.01.2010 022.003 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2535/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Δεκεμβρίου 2001 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία της αγοράς τυριού στο Ηνωμένο Βασίλειο

Στοιχεία της αγοράς τυριού στο Ηνωμένο Βασίλειο ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΛΟΝΔΙΝΟΥ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Λονδίνο, Μάρτιος 2013 Στοιχεία της αγοράς τυριού στο Ηνωμένο Βασίλειο Σύμφωνα με σχετική έρευνα της οργάνωσης DiaryCo, η οποία μελετά την αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 27.6.2008 COM(2008) 393 τελικó ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 89/398/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Η κατανάλωση εμφιαλωμένου μεταλλικού νερού στην Ουγγαρία

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Η κατανάλωση εμφιαλωμένου μεταλλικού νερού στην Ουγγαρία ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Η κατανάλωση εμφιαλωμένου μεταλλικού νερού στην Ουγγαρία Η κατανάλωση εμφιαλωμένου μεταλλικού νερού στην Ουγγαρία, βρίσκονταν

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/43

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/43 30.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/43 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 988/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ B ΤΡΙΜΗΝΟ 2012

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ B ΤΡΙΜΗΝΟ 2012 ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ B ΤΡΙΜΗΝΟ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 20 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...3 2. Εξέλιξη ευρυζωνικών γραμμών...4 3. Πορεία σύγκλισης με τη υπόλοιπη Ευρώπη...4 4. Ανάλυση με βάση τον τύπο

Διαβάστε περισσότερα

Φορολόγηση της ενέργειας: η Επιτροπή προτείνει µεταβατικές περιόδους για τις υπό ένταξη χώρες

Φορολόγηση της ενέργειας: η Επιτροπή προτείνει µεταβατικές περιόδους για τις υπό ένταξη χώρες IP/04/121 Βρυξέλλες 28 Ιανουαρίου 2004 Φορολόγηση της ενέργειας: η Επιτροπή προτείνει µεταβατικές περιόδους για τις υπό ένταξη χώρες Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε πρόταση για την τροποποίηση της οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Μαθαίνω για την Ευρώπη

Μαθαίνω για την Ευρώπη Όνομα: ΤΑΞΗ: Β 3 Μαθαίνω για την Ευρώπη Η Ευρώπη είναι μια από τις πέντε ηπείρους. Άσκηση: Βάλε σε κύκλο την Ευρώπη στον πιο πάνω χάρτη. Ο μύθος της Ευρώπης Κάποτε στη Φοινίκη, τη σημερινή Συρία, ζούσε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ 2009 ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ------ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΨΗΦΙΣΤΕ ΣΤΙΣ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΝΤΥΠΟ 2009 ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ------ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΨΗΦΙΣΤΕ ΣΤΙΣ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΚΔΟΣΗ: 28 Νοεμβρίου 2008 (σελίδα 1) ΕΝΤΥΠΟ 2009 ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ------ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΨΗΦΙΣΤΕ ΣΤΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ (+ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ) 1 (σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 132/91 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2598 της 26ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1991 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί της Αποφάσεως 3/90 του Συμβουλίου Συνδέσεως ΕΟΚ ΚΥΠΡΟΥ (Κυρωτικός) Νόμος του 1991 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α B ΤΡΙΜΗΝΟ 2014

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α B ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α B ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύνοψη... 3 2. Εξέλιξη ευρυζωνικών γραµµών... 4 3. Πορεία σύγκλισης µε τη υπόλοιπη Ευρώπη... 4 4. Ανάλυση µε βάση τον

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R1405 EL 07.02.2009 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1405/2006 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Σεπτεμβρίου 2006 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΠΑΝΕΣ. Σύνολο δαπανών 3 140 369 176 508 144 450 831 942 2,83 ΕΣΟΔΑ

ΔΑΠΑΝΕΣ. Σύνολο δαπανών 3 140 369 176 508 144 450 831 942 2,83 ΕΣΟΔΑ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 6 ΤΟΜΟΣ 1 - ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Χρηματοδότηση του γενικού προϋπολογισμού Πιστώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ «ΟΥΖΟ»

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ «ΟΥΖΟ» ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ «ΟΥΖΟ» Το όνομα «ούζο» επέχει θέσιν επωνυμίας πώλησης αλκοολούχου ποτού που α- νήκει στην κατηγορία των «αποσταγμένων anis» και είναι καταχωρισμένο στο Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 1948 7-11 Μαΐου Η διάσκεψη της Χάγης: περισσότεροι από χίλιοι αντιπρόσωποι από 20 ευρωπαϊκές χώρες συζητούν για τις νέες μορφές συνεργασίας στην Ευρώπη. Εκφράζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη έκδοση)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη έκδοση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 20.5.2009 COM(2009) 235 τελικό 2006/0250 (CNS) C7-0045/09 Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

Το εν λόγω ποσό πρέπει να αναγράφεται σε ευρώ στρογγυλεµένο στο πλησιέστερο ευρώ.

Το εν λόγω ποσό πρέπει να αναγράφεται σε ευρώ στρογγυλεµένο στο πλησιέστερο ευρώ. Οδηγίες συµπλήρωσης της δήλωσης INTRASTAT (ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ) Η δήλωση αυτή υποβάλλεται στην Υπηρεσία ΦΠΑ για κάθε µήνα µέχρι την 10 η µέρα του επόµενου µήνα που έπεται του µήνα αναφοράς. Σε περίπτωση που κάποιος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία)

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 30 Σεπτεµβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ (προσωρινά στοιχεία) Από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 655 τελικό ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Παρακολούθηση των εκποµπών

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλο για τα μελήματα του ιρλανδικού λαού όσον αφορά τη Συνθήκη της Λισσαβώνας

Πρωτόκολλο για τα μελήματα του ιρλανδικού λαού όσον αφορά τη Συνθήκη της Λισσαβώνας 1796 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 09 Protokoll in griechischer Sprachfassung (Normativer Teil) 1 von 10 ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Βρυξέλλες, 14 Μαΐου 2012 (OR.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Συντομογραφίες... Πρόλογος... ΙΧ ΧΙΧ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 1. Η υγεία ως έννοια... 1 2. Οι Διεθνείς οργανισμοί... 3 α)

Διαβάστε περισσότερα

τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών.

τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών. Πειραιάς, 25 Σεπτεµβρίου 2015 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4015, 22/7/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4015, 22/7/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΩΝ Για σκοπούς καλύτερης εφαρμογής των ακόλουθων πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας - Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 179, 14.7.1999,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΩΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΩΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΩΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 Για σκοπούς - 35(ΙΙΙ) του 2003. (1) θέσπισης διατάξεων, που να συνάδουν με τη Συνθήκη Προσχώρησης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 339/52 24.12.2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2237/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης εκεµβρίου 2003 για τη θέσπιση των λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής ορισµένων καθεστώτων στήριξης που προβλέπονται στοντίτλο IV του

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος

Πολιτικές Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος Πολιτικές Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος Μισσός Βλάσης Ερευνητής του Παρατηρητηρίου Οικονομικών και Κοινωνικών Εξελίξεων του ΙΝΕ ΓΣΕΕ, phd student Χαρακτηριστικά των σχημάτων ΕΕΕ στις χώρες τις Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΛΟΥΠΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 168/62 7.6.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 612/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ ΝΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΜΕΝΟΥΝ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟ 181(I)/2011 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 2002-2003

ΠΟΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 2002-2003 Θεσσαλονίκη, 1 Απριλίου, 2004 ΠΟΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 2002-2003 Το ακόλουθο ενηµερωτικό σηµείωµα εκπονήθηκε από το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών του ΣΕΒΕ και αναλύει την πορεία των ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 31 Οκτωβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Από τα

Διαβάστε περισσότερα

6993 706/2004. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 26 (2) (β) των περί του Συµβουλίου Αµπελοοινικών Προϊόντων Νόµων του

6993 706/2004. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 26 (2) (β) των περί του Συµβουλίου Αµπελοοινικών Προϊόντων Νόµων του Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 3895, 27.8.2004 6993 706/2004 Αριθµός 706 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΝΟΜΟΙ 2004 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 26 (2) (β) των περί του Συµβουλίου Αµπελοοινικών Προϊόντων Νόµων του Για καλύτερη εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΕ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΕ el Πολλές άλλες πληροφορίες σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση διατίθενται στο διαδίκτυο μέσω του εξυπηρετητή Europa (http://europa.eu). Δελτίο καταλογογράφησης υπάρχει στο τέλος του

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την αγορά γαλακτοκοµικών προϊόντων στην Αίγυπτο

Έρευνα για την αγορά γαλακτοκοµικών προϊόντων στην Αίγυπτο Έρευνα για την αγορά γαλακτοκοµικών προϊόντων στην Αίγυπτο A) Γενικές Πληροφορίες: Στην Αίγυπτο υπάρχει µεγάλη κατανάλωση τυροκοµικών προϊόντων. Οι Αιγύπτιοι παράγουν πολλά είδη λευκών τυριών (από αγελαδινό

Διαβάστε περισσότερα