ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ"

Transcript

1 ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2005 (OR. en) AA 6/2/05 REV 2 ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ : ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ιαβιβάζεται συνηµµένως στις αντιπροσωπίες το σχέδιο Συνθήκης Προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουµανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση : ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ. Έγγραφα αναφοράς : MD 42/6/04 REV 6 (AC 42/1/04 REV 1) MD 77/14/04 REV 14 MD 24/4/04 REV 4 (AC 24/1/04 REV 1) MD 28/3/04 REV 3 (AC 28/1/04 REV 1) MD 32/3/04 REV 3 (AC 32/1/04 REV 1) MD 15/1/04 REV 1 (AC 15/1/04 REV 1) MD 16/1/04 REV 1 (AC 16/1/04 REV 1) MD 18/1/04 REV 1 (AC 18/1/04 REV 1) MD 19/1/04 REV 1 (AC 19/1/04 REV 1) AA 6/2/05 REV 2 JUR CZV/akz EL

2 MD 42/6/04 REV 6 (AC 42/1/04 REV 1) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Κατάλογος του Άρθρου 16 του Πρωτοκόλλου: προσαρµογές των πράξεων των θεσµικών οργάνων 1. ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ I. ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΗΜΑ R 0040: Κανονισµός (EΚ) αριθ. 40/94 του Συµβουλίου, της 20ής εκεµβρίου 1993, για το κοινοτικό σήµα (ΕΕ L 11, , σ. 1), όπως τροποποιήθηκε από: R 3288: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 3288/94 του Συµβουλίου της (ΕΕ L 349, , σ. 83), R 0807: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 807/2003 του Συµβουλίου της (ΕΕ L 122, , σ. 36), T: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως της Τσεχικής ηµοκρατίας, της ηµοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής ηµοκρατίας, της ηµοκρατίας της Λετονίας, της ηµοκρατίας της Λιθουανίας, της ηµοκρατίας της Ουγγαρίας, της ηµοκρατίας της Μάλτας, της ηµοκρατίας της Πολωνίας, της ηµοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής ηµοκρατίας και των προσαρµογών των Συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ L 236, , σ. 33), AA2005/P/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 1

3 MD 42/6/04 REV 6 (AC 42/1/04 REV 1) R 1653: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1653/2003 του Συµβουλίου της (ΕΕ L 245, , σ. 36), R 1992: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1992/2003 του Συµβουλίου της (ΕΕ L 296, , σ. 1), R 0422: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 422/2004 του Συµβουλίου της (ΕΕ L 70, , σ. 1). Στο άρθρο 159α, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: «1. Από την ηµεροµηνία προσχώρησης της Βουλγαρίας, της Τσεχικής ηµοκρατίας, της Εσθονίας, της Κύπρου, της Λετονίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της Μάλτας, της Πολωνίας, της Ρουµανίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας (εφεξής «νέο κράτος µέλος» ή «νέα κράτη µέλη»), το κοινοτικό σήµα το οποίο έχει καταχωρηθεί ή για το οποίο έχει υποβληθεί αίτηση σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό πριν από την εκάστοτε ηµεροµηνία της προσχώρησης, επεκτείνεται στο έδαφος των εν λόγω κρατών µελών προκειµένου να παράγει ισοδύναµα αποτελέσµατα σε ολόκληρη την Κοινότητα.». AA2005/P/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 2

4 MD 42/6/04 REV 6 (AC 42/1/04 REV 1) II. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ R 1768: Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 1768/92 του Συµβουλίου, της 18ης Ιουνίου 1992, σχετικά µε την καθιέρωση συµπληρωµατικού πιστοποιητικού προστασίας για τα φάρµακα (ΕΕ L 182, , σ. 1), όπως τροποποιήθηκε από: N: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρµογών των Συνθηκών - Προσχώρηση της ηµοκρατίας της Αυστρίας, της ηµοκρατίας της Φινλανδίας και του Βασιλείου της Σουηδίας (ΕΕ C 241, , σ. 21), T: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως της Τσεχικής ηµοκρατίας, της ηµοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής ηµοκρατίας, της ηµοκρατίας της Λετονίας, της ηµοκρατίας της Λιθουανίας, της ηµοκρατίας της Ουγγαρίας, της ηµοκρατίας της Μάλτας, της ηµοκρατίας της Πολωνίας, της ηµοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής ηµοκρατίας και των προσαρµογών των Συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ L 236, , σ. 33). AA2005/P/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 3

5 MD 42/6/04 REV 6 (AC 42/1/04 REV 1) α) Στο άρθρο 19α προστίθενται τα εξής: «ια) κάθε φάρµακο που προστατεύεται µε έγκυρο βασικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας και για το οποίο η πρώτη άδεια κυκλοφορίας ως φάρµακο αποκτήθηκε µετά την 1η Ιανουαρίου 2000, µπορεί να λαµβάνει πιστοποιητικό στη Βουλγαρία, υπό την προϋπόθεση ότι η αίτηση πιστοποιητικού υποβάλλεται εντός έξι µηνών από την ηµεροµηνία προσχώρησης. ιβ) κάθε φάρµακο που προστατεύεται µε έγκυρο βασικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας και για το οποίο η πρώτη άδεια κυκλοφορίας ως φάρµακο αποκτήθηκε µετά την 1η Ιανουαρίου 2000, µπορεί να λαµβάνει πιστοποιητικό στη Ρουµανία. Στις περιπτώσεις που έχει λήξει η περίοδος του άρθρου 7, παράγραφος 1, υφίσταται η δυνατότητα αίτησης πιστοποιητικού για περίοδο έξι µηνών που αρχίζει το αργότερο από την ηµεροµηνία προσχώρησης.». β) Στο άρθρο 20, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: «2. Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται στα συµπληρωµατικά πιστοποιητικά προστασίας που χορηγούνται σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία της Τσεχικής ηµοκρατίας, της Εσθονίας, της Κύπρου, της Λετονίας, της Λιθουανίας, της Μάλτας, της Πολωνίας, της Ρουµανίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας πριν από την ηµεροµηνία προσχώρησής τους.». AA2005/P/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 4

6 MD 42/6/04 REV 6 (AC 42/1/04 REV 1) R 1610: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1610/96 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1996, σχετικά µε την καθιέρωση συµπληρωµατικού πιστοποιητικού προστασίας για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα (ΕΕ L 198, , σ. 30), όπως τροποποιήθηκε από: T: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως της Τσεχικής ηµοκρατίας, της ηµοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής ηµοκρατίας, της ηµοκρατίας της Λετονίας, της ηµοκρατίας της Λιθουανίας, της ηµοκρατίας της Ουγγαρίας, της ηµοκρατίας της Μάλτας, της ηµοκρατίας της Πολωνίας, της ηµοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής ηµοκρατίας και των προσαρµογών των Συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ L 236, , σ. 33). α) Στο άρθρο 19α προστίθενται τα εξής: «ια) κάθε φυτοπροστατευτικό προϊόν που προστατεύεται µε έγκυρο βασικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας και για το οποίο η πρώτη άδεια κυκλοφορίας ως φυτοπροστατευτικό προϊόν αποκτήθηκε µετά την 1η Ιανουαρίου 2000, µπορεί να λαµβάνει πιστοποιητικό στη Βουλγαρία, υπό την προϋπόθεση ότι η αίτηση πιστοποιητικού υποβάλλεται εντός έξι µηνών από την ηµεροµηνία προσχώρησης, ιβ) κάθε φυτοπροστατευτικό προϊόν που προστατεύεται µε έγκυρο βασικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας και για το οποίο η πρώτη άδεια κυκλοφορίας ως φάρµακο αποκτήθηκε µετά την 1η Ιανουαρίου 2000, µπορεί να λαµβάνει πιστοποιητικό στη Ρουµανία. Στις περιπτώσεις που έχει λήξει η περίοδος του άρθρου 7, παράγραφος 1, υφίσταται η δυνατότητα αίτησης πιστοποιητικού για περίοδο έξι µηνών που αρχίζει το αργότερο από την ηµεροµηνία προσχώρησης.». AA2005/P/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 5

7 MD 42/6/04 REV 6 (AC 42/1/04 REV 1) β) Στο άρθρο 20, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: «2. Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται στα συµπληρωµατικά πιστοποιητικά προστασίας που χορηγούνται σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία της Τσεχικής ηµοκρατίας, της Εσθονίας, της Κύπρου, της Λετονίας, της Λιθουανίας, της Μάλτας, της Πολωνίας, της Ρουµανίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας πριν από την ηµεροµηνία προσχώρησής τους.». III. ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ R 0006: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 6/2002 του Συµβουλίου, της 12ης εκεµβρίου 2001, για τα κοινοτικά σχέδια και υποδείγµατα (ΕΕ L 3, , σ. 1), όπως τροποποιήθηκε από: T: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως της Τσεχικής ηµοκρατίας, της ηµοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής ηµοκρατίας, της ηµοκρατίας της Λετονίας, της ηµοκρατίας της Λιθουανίας, της ηµοκρατίας της Ουγγαρίας, της ηµοκρατίας της Μάλτας, της ηµοκρατίας της Πολωνίας, της ηµοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής ηµοκρατίας και των προσαρµογών των Συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ L 236, , σ. 33). AA2005/P/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 6

8 MD 42/6/04 REV 6 (AC 42/1/04 REV 1) Στο άρθρο 110α, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: «1. Από την ηµεροµηνία προσχώρησης της Βουλγαρίας, της Τσεχικής ηµοκρατίας, της Εσθονίας, της Κύπρου, της Λετονίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της Μάλτας, της Πολωνίας, της Ρουµανίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας (εφεξής «νέο κράτος µέλος» ή «νέα κράτη µέλη»), κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγµα το οποίο προστατεύεται ή για το οποίο έχει υποβληθεί αίτηση σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό πριν από την εκάστοτε ηµεροµηνία της προσχώρησης, επεκτείνεται στο έδαφος των εν λόγω κρατών µελών προκειµένου να παράγει ισοδύναµα αποτελέσµατα σε ολόκληρη την Κοινότητα.». MD 77/14/04 REV ΓΕΩΡΓΙΑ R 1576: Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 1576/89 του Συµβουλίου, της 29ης Μαΐου 1989, για τη θέσπιση των γενικών κανόνων σχετικά µε τον ορισµό, τον χαρακτηρισµό και την παρουσίαση των αλκοολούχων ποτών (ΕΕ L 160, , σ. 1), όπως τροποποιήθηκε από: R 3280: Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 3280/92 του Συµβουλίου της (ΕΕ L 327, , σ. 3), R 3378: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 3378/94 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της (ΕΕ L 366, , σ. 1) N: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρµογών των Συνθηκών - Προσχώρηση της ηµοκρατίας της Αυστρίας, της ηµοκρατίας της Φινλανδίας και του Βασιλείου της Σουηδίας (ΕΕ C 241, , σ. 21), AA2005/P/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 7

9 12003 T: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως της Τσεχικής ηµοκρατίας, της ηµοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής ηµοκρατίας, της ηµοκρατίας της Λετονίας, της ηµοκρατίας της Λιθουανίας, της ηµοκρατίας της Ουγγαρίας, της ηµοκρατίας της Μάλτας, της ηµοκρατίας της Πολωνίας, της ηµοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής ηµοκρατίας και των προσαρµογών των Συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ L 236, , σ. 33), R 1882: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της (ΕΕ L 284, , σ. 1). α) Στο άρθρο 1, παράγραφος 4, στοιχείο θ), προστίθενται τα εξής: «(5) Η ονοµασία «απόσταγµα φρούτων» µπορεί να αντικαθίσταται από την ονοµασία «Pălincă» µόνον για το αλκοολούχο ποτό που παράγεται στη Ρουµανία.», β) Στο Παράρτηµα II, προστίθενται οι ακόλουθες γεωγραφικές ενδείξεις: στο σηµείο 4: «Vinars Târnave», «Vinars Vaslui», «Vinars Murfatlar», «Vinars Vrancea», «Vinars Segarcea» AA2005/P/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 8

10 στο σηµείο 6: «Сунгурларска гроздова ракия / Гроздова ракия от Сунгурларе / Sungurlarska grozdova rakiya / Grozdova rakiya από το Sungurlare», «Сливенска перла (Сливенска гроздова ракия / Гроздова ракия от Сливен) / Slivenska perla (Slivenska grozdova rakiya / Grozdova rakiya από το Sliven)», «Стралджанска Mускатова ракия / Mускатова ракия от Стралджа / Straldjanska muscatova rakiya / Muscatova rakiya από τη Straldja», «Поморийска гроздова ракия / Гроздова ракия от Поморие / Pomoriyska grozdova rakiya / Grozdova rakiya από το Pomorie», «Русенска бисерна гроздова ракия / Бисерна гроздова ракия от Русе / Rusenska biserna grozdova rakiya / Biserna grozdova rakiya από το Ruse», «Бургаска Mускатова ракия / Mускатова ракия от Бургас / Bourgaska muscatova rakiya / Muscatova rakiya από το Bourgas», «Добруджанска мускатова ракия / Мускатова ракия от Добруджа / Dobrudjanska muscatova rakiya / Muscatova rakiya από την Dobrudja», «Сухиндолска гроздова ракия / Гроздова ракия от Сухиндол / Suhindolska grozdova rakiya / Grozdova rakiya από το Suhindol», «Карловска гроздова ракия / Гроздова ракия от Карлово / Karlovska grozdova rakiya / Grozdova rakiya από το Karlovo» AA2005/P/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 9

11 στο σηµείο 7: «Троянска сливова ракия / Сливова ракия от Троян / Troyanska slivova rakiya / Slivova rakiya από το Troyan», «Силистренска кайсиева ракия / Кайсиева ракия от Силистра / Silistrenska kaysieva rakiya / Kaysieva rakiya από το Silistra», «Тервелска кайсиева ракия / Кайсиева ракия от Тервел / Tervelska kaysieva rakiya / Kaysieva rakiya από το Tervel», «Ловешка сливова ракия / Сливова ракия от Ловеч / Loveshka slivova rakiya / Slivova rakiya από το Lovech», «Ţuică Zetea de Medieşu Aurit», «Ţuică de Valea Milcovului», «Ţuică de Buzău», «Ţuică de Argeş», «Ţuică de Zalău», «Ţuică ardelenească de Bistriţa», «Horincă de Maramureş», «Horincă de Cămârzan», «Horincă de Seini», «Horincă de Chioar», «Horincă de Lăpuş», «Turţ de Oaş», «Turţ de Maramureş» R 1601: Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 1601/91 του Συµβουλίου, της 29ης Μαΐου 1989, για τη θέσπιση των γενικών κανόνων σχετικά µε τον ορισµό, τον χαρακτηρισµό και την παρουσίαση των αρωµατισµένων οίνων, των αρωµατισµένων ποτών µε βάση τον οίνο και των αρωµατισµένων κοκτέιλ αµπελοοινικών προϊόντων (ΕΕ L 149, , σ. 1), όπως τροποποιήθηκε από: R 3279: Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 3279/92 του Συµβουλίου της (ΕΕ L 327, , σ. 1), N: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρµογών των συνθηκών - Προσχώρηση της ηµοκρατίας της Αυστρίας, της ηµοκρατίας της Φινλανδίας και του Βασιλείου της Σουηδίας (ΕΕ C 241, , σ. 21), AA2005/P/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 10

12 31994 R 3378: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 3378/94 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της (ΕΕ L 366, , σ. 1), R 2061: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2061/96 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της (ΕΕ L 277, , σ. 1), R 1882: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της (ΕΕ L 284, , σ. 1). Στο άρθρο 2, παράγραφος 3, µετά το στοιχείο η) παρεµβάλλεται το ακόλουθο στοιχείο: «(θ) Pelin: αρωµατισµένο ποτό από οίνο το οποίο παράγεται από λευκό ή ερυθρό οίνο, συµπύκνωµα γλεύκους σταφυλιών, χυµό φρούτων (ή σακχάρου σακχαροτεύτλων) και ειδικό βάµµα βοτάνων, µε αλκοολικό τίτλο τουλάχιστον 8,5% vol., περιεκτικότητα σακχάρων εκφραζόµενη ως ιµβερτοποιηµένα σάκχαρα γραµµάρια ανά λίτρο, και ολική οξύτητα τουλάχιστον 3 γραµµάρια ανά λίτρο εκφραζόµενη ως τρυγικό οξύ.» και το στοιχείο θ) αριθµείται ως στοιχείο ι) R 2075: Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2075/92 του Συµβουλίου, της 30ής Ιουνίου 1992, για την οργάνωση αγοράς του ακατέργαστου καπνού (ΕΕ L 215, , σ. 70), όπως τροποποιήθηκε από: AA2005/P/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 11

13 11994 N: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρµογών των συνθηκών - Προσχώρηση της ηµοκρατίας της Αυστρίας, της ηµοκρατίας της Φινλανδίας και του Βασιλείου της Σουηδίας (ΕΕ C 241, , σ. 21), R 3290: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 3290/94 του Συµβουλίου της (ΕΕ L 349, , σ. 105), R 0711: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 711/95 του Συµβουλίου της (ΕΕ L 73, , σ. 13), R 0415: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 415/96 του Συµβουλίου της (ΕΕ L 59, , σ. 3), R 2444: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2444/96 του Συµβουλίου της (ΕΕ L 333, , σ. 4), R 2595: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2595/97 του Συµβουλίου της (ΕΕ L 351, , σ. 11), R 1636: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1636/98 του Συµβουλίου της (ΕΕ L 210, , σ. 23), R 0660: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 660/1999 του Συµβουλίου της (ΕΕ L 83, , σ. 10), R 1336: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1336/2000 του Συµβουλίου της (ΕΕ L 154, , σ. 2), R 0546: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 546/2002 του Συµβουλίου της (ΕΕ L 84, , σ. 4), R 0806: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 806/2003 του Συµβουλίου της (ΕΕ L 122, , σ. 1), AA2005/P/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 12

14 32003 R 2319: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2319/2003 του Συµβουλίου της (ΕΕ L 345, , σ. 17), T: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως της Τσεχικής ηµοκρατίας, της ηµοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής ηµοκρατίας, της ηµοκρατίας της Λετονίας, της ηµοκρατίας της Λιθουανίας, της ηµοκρατίας της Ουγγαρίας, της ηµοκρατίας της Μάλτας, της ηµοκρατίας της Πολωνίας, της ηµοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής ηµοκρατίας και των προσαρµογών των Συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ L 236, , σ. 33). α) Στο Παράρτηµα, σηµείο V. «Sun-cured», προστίθενται τα εξής: «Molovata Ghimpaţi Bărăgan» AA2005/P/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 13

15 β) Στο Παράρτηµα, σηµείο VΙ. «Μπασµάς», προστίθενται τα εξής: «Djebel Nevrokop Dupnitsa Melnik Ustina Harmanli Krumovgrad Iztochen Balkan Topolovgrad Svilengrad Srednogorska yaka» γ) Στο Παράρτηµα, σηµείο VΙΙΙ. «Κλασικά Kaba Koulak», προστίθενται τα εξής: «Severna Bulgaria Tekne». AA2005/P/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 14

16 R 2201: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2201/96 του Συµβουλίου, της 28ης Οκτωβρίου 1996, για την κοινή οργάνωση αγοράς στον τοµέα των µεταποιηµένων προϊόντων µε βάση τα οπωροκηπευτικά (ΕΕ L 297, , σ. 29), όπως τροποποιήθηκε από: R 2199: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2199/97 του Συµβουλίου της (ΕΕ L 303, , σ. 1), R 2701: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2701/1999 του Συµβουλίου της (ΕΕ L 327, , σ. 5), R 2699: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2699/2000 του Συµβουλίου της (ΕΕ L 311, , σ. 9), R 1239: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1239/2001 του Συµβουλίου της (ΕΕ L 171, , σ. 1), R 0453: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 453/2002 της Επιτροπής της (ΕΕ L 72, , σ. 9), T: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως της Τσεχικής ηµοκρατίας, της ηµοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής ηµοκρατίας, της ηµοκρατίας της Λετονίας, της ηµοκρατίας της Λιθουανίας, της ηµοκρατίας της Ουγγαρίας, της ηµοκρατίας της Μάλτας, της ηµοκρατίας της Πολωνίας, της ηµοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής ηµοκρατίας και των προσαρµογών των Συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ L 236, , σ. 33), R 0386: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 386/2004 της Επιτροπής της (ΕΕ L 64, , σ. 25). AA2005/P/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 15

17 Το Παράρτηµα III αντικαθίσταται ως εξής: «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III Κατώφλια µεταποίησης του άρθρου 5 Καθαρό βάρος νωπής πρώτης ύλης Ντοµάτες Ροδάκινα Αχλάδια Κοινοτικά κατώφλια Βουλγαρία α.α. Τσεχική ηµοκρατία Ελλάδα Ισπανία Γαλλία (σε τόνους) Εθνικά κατώφλια Ιταλία Κύπρος α.α. Λετονία α.α. α.α. α.α. Ουγγαρία Μάλτα α.α. α.α. Κάτω Χώρες α.α. α.α. 243 Αυστρία α.α. α.α. 9 Πολωνία α.α. α.α. Πορτογαλία Ρουµανία α.α. Σλοβακία α.α. α.α. = άνευ αντικειµένου». AA2005/P/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 16

18 R 2848: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2848/98 της Επιτροπής, της 22ας εκεµβρίου 1998, για τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2075/92 όσον αφορά το καθεστώς των πριµοδοτήσεων, των ποσοστώσεων παραγωγής και της ειδικής ενίσχυσης που χορηγείται στις οµάδες παραγωγών στον τοµέα του ακατέργαστου καπνού (ΕΕ L 358, , σ. 17), όπως τροποποιήθηκε από: R 0510: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 510/1999 της Επιτροπής της (ΕΕ L 60, , σ. 54), R 0731: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 731/1999 της Επιτροπής της (ΕΕ L 93, , σ. 20), R 1373: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1373/1999 της Επιτροπής της (ΕΕ L 162, , σ. 47), R 2162: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2162/1999 της Επιτροπής της (ΕΕ L 265, , σ. 13), R 2637: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2637/1999 της Επιτροπής της (ΕΕ L 323, , σ. 8), AA2005/P/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 17

19 32000 R 0531: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 531/2000 της Επιτροπής της (ΕΕ L 64, , σ. 13), R 0909: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 909/2000 της Επιτροπής της (ΕΕ L 105, , σ. 18), R 1249: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1249/2000 της Επιτροπής της (ΕΕ L 142, , σ. 3), R 0385: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 385/2001 της Επιτροπής της (ΕΕ L 57, , σ. 18), R 1441: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1441/2001 της Επιτροπής της (ΕΕ L 193, , σ. 5), R 0486: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 486/2002 της Επιτροπής της (ΕΕ L 76, , σ. 9), R 1005: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1005/2002 της Επιτροπής της (ΕΕ L 153, , σ. 3) R 1501: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1501/2002 της Επιτροπής της (ΕΕ L 227, , σ. 16), R 1983: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1983/2002 της Επιτροπής της (ΕΕ L 306, , σ. 8), R 1809: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1809/2004 της Επιτροπής της (ΕΕ L 318, , σ. 18). AA2005/P/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 18

20 Το Παράρτηµα Ι αντικαθίσταται ως εξής: «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΑΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ Ή ΕΙ ΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Κράτος µέλος ή ειδική περιοχή εγκατάστασης των οµάδων παραγωγών Γερµανία, Ισπανία (εκτός από την Castilla-León, Navarre και ζώνη του Campezo στη χώρα των Βάσκων), Γαλλία (εκτός από το Nord-Pas-de-Calais και Picardíe), Ιταλία, Πορτογαλία (εκτός από την αυτόνοµη περιοχή των Αζορών), Βέλγιο, Αυστρία, Ρουµανία Ελλάδα (εκτός από την Ήπειρο), αυτόνοµη περιοχή των Αζορών (Πορτογαλία), Nord-Pas-de-Calais και Picardie (Γαλλία), Βουλγαρία (εκτός από τους δήµους Banite, Zlatograd, Madan και Dospat της περιοχής Djebel και τους δήµους Veliki Preslav, Varbitsa, Shumen, Smiadovо, Varna, Dalgopol, General Tоshevо, Dobrich, Kavarna, Krushari, Shabla και Antonovo της περιοχής της Βόρειας Βουλγαρίας) Castilla-León (Ισπανία), Navarre (Ισπανία), ζώνη Campezo στη χώρα των Βάσκων (Ισπανία), Ήπειρος (Ελλάδα), δήµοι Banite, Zlatograd, Madan και Dospat της περιοχής Djebel area και δήµοι Veliki Preslav, Varbitsa, Shumen, Smiadovо, Varna, Dalgopol, General Tоshevо, Dobrich, Kavarna, Krushari, Shabla και Antonovo της περιοχής της Βόρειας Βουλγαρίας (Βουλγαρία) Ποσοστό 2% 1% 0,3%». AA2005/P/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 19

21 R 1493: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συµβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, για την κοινή οργάνωση της αµπελοοινικής αγοράς (ΕΕ L 179, , σ. 1), όπως τροποποιήθηκε από: R 1622: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1622/2000 της Επιτροπής της (ΕΕ L 194, , σ. 1), R 2826: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2826/2000 του Συµβουλίου της (ΕΕ L 328, , σ. 2), R 2585: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2585/2001 του Συµβουλίου της (ΕΕ L 345, , σ. 10), R 0806: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 806/2003 του Συµβουλίου της (ΕΕ L 122, , σ. 1), T: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως της Τσεχικής ηµοκρατίας, της ηµοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής ηµοκρατίας, της ηµοκρατίας της Λετονίας, της ηµοκρατίας της Λιθουανίας, της ηµοκρατίας της Ουγγαρίας, της ηµοκρατίας της Μάλτας, της ηµοκρατίας της Πολωνίας, της ηµοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής ηµοκρατίας και των προσαρµογών των Συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ L 236, , σ. 33), R 1795: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1795/2003 της Επιτροπής της (ΕΕ L 262, , σ. 13). AA2005/P/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 20

22 α) Στο άρθρο 6 προστίθενται τα εξής: «5. Στη Βουλγαρία και τη Ρουµανία, διατίθενται νεοσύστατα δικαιώµατα φύτευσης για την παραγωγή οίνων ποιότητας v.q.p.r.d. αντίστοιχα προς το 1,5% του συνόλου των αµπελώνων και ανερχόµενα σε 2 302,5 εκτάρια για τη Βουλγαρία και 2 830,5 εκτάρια για τη Ρουµανία κατά την ηµεροµηνία προσχώρησης. Τα δικαιώµατα αυτά διατίθενται σε εθνικό απόθεµα για το οποίο ισχύει το άρθρο 5.» β) Στο Παράρτηµα III (Αµπελουργικές ζώνες), στο σηµείο 2 προστίθενται τα εξής: «ζ) στη Ρουµανία, στην περιοχή Podişul Transilvaniei» γ) Στο Παράρτηµα ΙΙΙ (Αµπελουργικές ζώνες), η τελευταία πρόταση του σηµείου 3 αντικαθίσταται από την ακόλουθη: «δ) στη Σλοβακία, η περιοχή Τοkay ε) στη Ρουµανία, οι εκτάσεις µε αµπέλους που δεν περιλαµβάνονται στο σηµείο 2, στοιχείο (ζ) ή στο σηµείο 5, στοιχείο (στ).» δ) Στο Παράρτηµα III (Αµπελουργικές ζώνες), στο σηµείο 5 προστίθενται τα εξής: «ε) στη Βουλγαρία, οι εκτάσεις µε αµπέλους στις ακόλουθες περιοχές: Dunavska Ravnina (Дунавска равнина), Chernomorski Rayon (Черноморски район), Rozova Dolina (Розова долина) στ) στη Ρουµανία, οι εκτάσεις µε αµπέλους στις ακόλουθες περιοχές: Dealurile Buzăului, Dealu Mare, Severinului και Plaiurile Drâncei, Colinele Dobrogei, Terasele Dunării, η νότια αµπελουργική περιοχή συµπεριλαµβανοµένων των αµµωδών εκτάσεων και άλλων ευνοϊκών περιοχών» AA2005/P/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 21

23 ε) Στο Παράρτηµα III (Αµπελουργικές ζώνες), στο σηµείο 6 προστίθενται τα εξής: «Στην Βουλγαρία, η αµπελουργική ζώνη Γ ΙΙΙ α) περιλαµβάνει τις εκτάσεις µε αµπέλους που δεν περιλαµβάνονται στο σηµείο 5, στοιχείο (ε)» στ) Στο Παράρτηµα V, Μέρος.3, προστίθενται τα εξής: «και της Ρουµανίας» R 1673: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1673/2000 του Συµβουλίου, της 27ης Ιουλίου 2000, περί κοινής οργανώσεως της αγοράς στον τοµέα του λίνου και της κάνναβης που προορίζονται για την παραγωγή ινών (ΕΕ L 193, , σ. 16), όπως τροποποιήθηκε από: R 0651: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 651/2002 της Επιτροπής της (ΕΕ L 101, , σ. 3), T: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως της Τσεχικής ηµοκρατίας, της ηµοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής ηµοκρατίας, της ηµοκρατίας της Λετονίας, της ηµοκρατίας της Λιθουανίας, της ηµοκρατίας της Ουγγαρίας, της ηµοκρατίας της Μάλτας, της ηµοκρατίας της Πολωνίας, της ηµοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής ηµοκρατίας και των προσαρµογών των Συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ L 236, , σ. 33), R 1782: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 του Συµβουλίου της (ΕΕ L 270, , σ. 1), R 0393: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 393/2004 του Συµβουλίου της (ΕΕ L 65, , σ. 4). AA2005/P/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 22

24 α) Στο άρθρο 3, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: «1. Καθορίζεται µέγιστη εγγυηµένη ποσότητα τόνων ανά περίοδο εµπορίας για τις µακρές ίνες λίνου και κατανέµεται µεταξύ όλων των κρατών µελών µε τη µορφή εθνικών εγγυηµένων ποσοτήτων. Η ποσότητα αυτή κατανέµεται ως εξής: τόνοι για το Βέλγιο, 13 τόνοι για τη Βουλγαρία, τόνοι για την Τσεχική ηµοκρατία, 300 τόνοι για τη Γερµανία, 30 τόνοι για την Εσθονία, 50 τόνοι για την Ισπανία, τόνοι για τη Γαλλία, 360 τόνοι για τη Λετονία, τόνοι για τη Λιθουανία, τόνοι για τις Κάτω Χώρες, 150 τόνοι για την Αυστρία, 924 τόνοι για την Πολωνία, AA2005/P/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 23

25 50 τόνοι για την Πορτογαλία, 42 τόνοι για τη Ρουµανία, 73 τόνοι για τη Σλοβακία, 200 τόνοι για τη Φινλανδία, 50 τόνοι για τη Σουηδία, 50 τόνοι για το Ηνωµένο Βασίλειο.» β) Στο άρθρο 3, παράγραφος 2, η εισαγωγική παράγραφος και το στοιχείο α) αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείµενο: «2. Καθορίζεται µέγιστη εγγυηµένη ποσότητα τόνων ανά περίοδο εµπορίας για τις βραχείες ίνες λίνου και τις ίνες κάνναβης για τις οποίες µπορεί να χορηγηθεί ενίσχυση. Η ποσότητα αυτή κατανέµεται µε τη µορφή: α) εθνικών εγγυηµένων ποσοτήτων για τα ακόλουθα κράτη µέλη: τόνοι για το Βέλγιο, 48 τόνοι για τη Βουλγαρία, τόνοι για την Τσεχική ηµοκρατία, AA2005/P/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 24

26 τόνοι για τη Γερµανία, 42 τόνοι για την Εσθονία, τόνοι για την Ισπανία, τόνοι για τη Γαλλία, τόνοι για τη Λετονία, τόνοι για τη Λιθουανία, τόνοι για την Ουγγαρία, τόνοι για τις Κάτω Χώρες, τόνοι για την Αυστρία, 462 τόνοι για την Πολωνία, τόνοι για την Πορτογαλία, 921 τόνοι για τη Ρουµανία, 189 τόνοι για τη Σλοβακία, τόνοι για τη Φινλανδία, τόνοι για τη Σουηδία, τόνοι για το Ηνωµένο Βασίλειο. Ωστόσο, η εθνική εγγυηµένη ποσότητα που καθορίζεται για την Ουγγαρία αφορά µόνο τις ίνες κάνναβης.» AA2005/P/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 25

27 R 1782: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 του Συµβουλίου της 29ης Σεπτεµβρίου 2003 για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άµεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισµένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς και για την τροποποίηση των κανονισµών (ΕΟΚ) αριθ. 2019/93, (ΕΚ) αριθ. 1452/2001, (ΕΚ) αριθ. 1453/2001, (ΕΚ) αριθ. 1454/2001, (ΕΚ) αριθ. 1868/94, (ΕΚ) αριθ. 1251/1999, (ΕΚ) αριθ. 1254/1999, (ΕΚ) αριθ. 1673/2000, (ΕΟΚ) αριθ. 2358/71 και (ΕΚ) αριθ. 2529/2001 (ΕΕ L 270, , σ. 1), όπως τροποποιήθηκε από: R 0021: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 21/2004 του Συµβουλίου της (ΕΕ L 5, , σ. 8), R 0583: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 583/2004 του Συµβουλίου της (ΕΕ L 91, , σ. 1), D 0281: Απόφαση 2004/281/ΕΚ του Συµβουλίου της (ΕΕ L 93, , σ. 1), R 0864: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 864/2004 του Συµβουλίου της (ΕΕ L 161, , σ. 48). α) Στο άρθρο 2, το στοιχείο ζ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: «ζ) «νέα κράτη µέλη», η Βουλγαρία, η Τσεχική ηµοκρατία, η Εσθονία, η Κύπρος, η Λετονία, η Λιθουανία, η Ουγγαρία, η Μάλτα, η Πολωνία, η Ρουµανία, η Σλοβενία και η Σλοβακία.» AA2005/P/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 26

28 β) Στο άρθρο 5, παράγραφος 2, στο τέλος του πρώτου εδαφίου προστίθενται τα εξής: «Ωστόσο, η Βουλγαρία και η Ρουµανία εξασφαλίζουν ότι η γη που αποτελούσε µόνιµο βοσκότοπο την 1η Ιανουαρίου 2007 παραµένει µόνιµος βοσκότοπος.», γ) Στην παράγραφο 2 του άρθρου 54, προστίθενται τα εξής στο τέλος του πρώτου εδαφίου: «Ωστόσο, για τη Βουλγαρία τη Ρουµανία, η ηµεροµηνία που προβλέπεται για τις αιτήσεις στρεµµατικής ενίσχυσης είναι η 30ή Ιουνίου 2005.» δ) Στο άρθρο 71ζ προστίθενται τα εξής: «9. Για τη Βουλγαρία και τη Ρουµανία: α) η τριετής περίοδος αναφοράς της παραγράφου 2 είναι η περίοδος , β) το έτος της παραγράφου 3, στοιχείο α), είναι το 2004, γ) στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4, αντί «το 2004 ή/και το 2005» γράφεται «το 2005 ή/και το 2006», και το έτος 2004 αντικαθίσταται από το έτος 2005.» AA2005/P/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 27

29 ε) Στο άρθρο 71η, προστίθενται τα εξής: «Ωστόσο, για τη Βουλγαρία και τη Ρουµανία, αντί της 30ής Ιουνίου 2003, ισχύει η ηµεροµηνία 30 Ιουνίου 2005.» στ) Στο άρθρο 74, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: «1. Η ενίσχυση χορηγείται για τις εθνικές βασικές εκτάσεις στις ζώνες παραδοσιακής παραγωγής που απαριθµούνται στο παράρτηµα Χ. Οι βασικές εκτάσεις καθορίζονται ως εξής: Βουλγαρία Ελλάδα Ισπανία Γαλλία Ιταλία Κύπρος Ουγγαρία Αυστρία Πορτογαλία ha ha ha ha ha ha ha ha ha» AA2005/P/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 28

30 ζ) Στο άρθρο 78, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: «1. Καθορίζεται µέγιστη εγγυηµένη έκταση εκταρίων για την οποία µπορεί να χορηγηθεί ενίσχυση.» η) Στο άρθρο 80, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: «2. Το ύψος της ενίσχυσης είναι το ακόλουθο ανάλογα µε τις αποδόσεις στα διάφορα κράτη µέλη: Έτος εµπορίας 2004/05 και σε περίπτωση εφαρµογής του άρθρου 71 (EUR/ha) Έτος εµπορίας 2005/06 και εξής (EUR/ha) Βουλγαρία - 345,225 Ελλάδα 1 323,96 561,00 Ισπανία 1 123,95 476,25 Γαλλία: µητροπολιτικό έδαφος Γαλλική Γουιάνα 971, ,27 411,75 563,25 Ιταλία 1 069,08 453,00 Ουγγαρία 548,70 232,50 Πορτογαλία 1 070,85 453,75 Ρουµανία - 126,075» AA2005/P/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 29

31 θ) Το άρθρο 81 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: «Άρθρο 81 Εκτάσεις Για κάθε κράτος µέλος παραγωγής, καθιερώνεται µια εθνική βασική έκταση. Ωστόσο, για τη Γαλλία καθιερώνονται δύο βασικές εκτάσεις. Οι βασικές εκτάσεις καθορίζονται ως εξής: Βουλγαρία Ελλάδα Ισπανία ha ha ha Γαλλία: µητροπολιτικό έδαφος Γαλλική Γουιάνα Ιταλία Ουγγαρία Πορτογαλία Ρουµανία ha ha ha ha ha 500 ha Τα κράτη µέλη µπορούν να υποδιαιρέσουν τη βασική τους έκταση σε υποβασικές εκτάσεις µε βάση αντικειµενικά κριτήρια.» AA2005/P/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 30

32 ι) Το άρθρο 84 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: «Άρθρο 84 Εκτάσεις 1. Τα κράτη µέλη χορηγούν την κοινοτική ενίσχυση εντός ανωτάτου ορίου, το οποίο υπολογίζεται µε πολλαπλασιασµό του αριθµού εκταρίων της εθνικής εγγυηµένης τους έκτασης (ΕΕΕ), όπως ορίζει η παράγραφος 3, επί το µέσο ποσό ενίσχυσης των 120,75 ευρώ. 2. Καθιερώνεται µέγιστη εγγυηµένη έκταση εκταρίων. AA2005/P/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 31

33 3. Η µέγιστη εγγυηµένη έκταση της παραγράφου 2 διαιρείται στις ακόλουθες ΕΕΕ: Εθνικές εγγυηµένες εκτάσεις (ΕΕΕ) Βέλγιο 100 ha Βουλγαρία ha Γερµανία ha Ελλάδα ha Ισπανία ha Γαλλία ha Ιταλία ha Κύπρος ha Λουξεµβούργο 100 ha Ουγγαρία ha Κάτω Χώρες 100 ha Αυστρία 100 ha Πολωνία ha Πορτογαλία ha Ρουµανία ha Σλοβενία 300 ha Σλοβακία ha Ηνωµένο Βασίλειο 100 ha AA2005/P/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 32

34 4. Τα κράτη µέλη µπορούν να υποδιαιρέσουν την ΕΕΕ τους σε υποεκτάσεις, µε βάση αντικειµενικά κριτήρια, ιδιαίτερα σε περιφερειακό επίπεδο ή ανάλογα µε την παραγωγή.» ια) Στο άρθρο 95, παράγραφος 4, προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια: «Για τη Βουλγαρία και τη Ρουµανία, οι συνολικές ποσότητες του πρώτου εδαφίου εκτίθενται στον πίνακα (στ) του Παραρτήµατος Ι του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1788/2003 του Συµβουλίου και αναθεωρούνται σύµφωνα µε το άρθρο 6, παράγραφος 1, έκτο εδάφιο, του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1788/2003 του Συµβουλίου. Για τη Βουλγαρία και τη Ρουµανία, η δωδεκάµηνη περίοδος του πρώτου εδαφίου είναι η περίοδος 2006/2007.» ιβ) Στο άρθρο 103, προστίθενται τα εξής στη δεύτερη παράγραφο: «Ωστόσο, για τη Βουλγαρία και τη Ρουµανία, η προϋπόθεση εφαρµογής της παρούσας παραγράφου είναι ότι το καθεστώς ενιαίας στρεµµατικής ενίσχυσης εφαρµόζεται το 2007 και ότι έχει επιλεχθεί η εφαρµογή του άρθρου 66.» AA2005/P/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 33

35 ιγ) Στο άρθρο 105, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: «1. Καταβάλλεται συµπληρωµατική στρεµµατική ενίσχυση ύψους: 291 EUR/ha για την περίοδο εµπορίας 2005/06, 285 EUR/ha για την περίοδο εµπορίας 2006/07 και εξής, για την έκταση όπου καλλιεργείται σκληρό σιτάρι στις ζώνες παραδοσιακής παραγωγής που απαριθµούνται στο παράρτηµα Χ, εντός των ακόλουθων ορίων: (εκτάρια) Βουλγαρία Ελλάδα Ισπανία Γαλλία Ιταλία Κύπρος Ουγγαρία Αυστρία Πορτογαλία » AA2005/P/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 34

36 ιδ) Στο άρθρο 108, στη δεύτερη παράγραφο προστίθενται τα εξής: Ωστόσο, για τη Βουλγαρία και τη Ρουµανία, δεν επιτρέπεται η υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης για εκτάσεις οι οποίες, στις 30 Ιουνίου 2005, εχρησιµοποιούντο για µόνιµη βοσκή, µόνιµες καλλιέργειες ή δενδροφυτείες ή εχρησιµοποιούντο για µη γεωργικούς σκοπούς.» ιε) Στο άρθρο 110γ, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: «1. Καθιερώνεται εθνική βασική έκταση ως εξής: Βουλγαρία: ha Ελλάδα: ha Ισπανία: ha Πορτογαλία: 360 ha.» ιστ) Στο άρθρο 110γ, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: «2. Το ποσό της ενίσχυσης ανά επιλέξιµο εκτάριο καθορίζεται ως εξής: Βουλγαρία: 263 EUR Ελλάδα: 594 EUR για εκτάρια και 342,84 EUR για τα υπόλοιπα εκτάρια Ισπανία: EUR Πορτογαλία: 556 EUR.» AA2005/P/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 35

37 ιζ) Στο άρθρο 116, η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: «4. Ισχύουν τα ακόλουθα ανώτατα όρια: Κράτος µέλος ικαιώµατα (x 1000) Βέλγιο 70 Βουλγαρία 2 058,483 Τσεχική ηµοκρατία 66,733 ανία 104 Γερµανία Εσθονία 48 Ελλάδα Ισπανία Γαλλία Ιρλανδία Ιταλία Κύπρος 472,401 Λετονία 18,437 Λιθουανία 17,304 AA2005/P/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 36

38 Λουξεµβούργο 4 Ουγγαρία Μάλτα 8,485 Κάτω Χώρες 930 Αυστρία 206 Πολωνία 335,88 Πορτογαλία Ρουµανία 5 880,620 Σλοβενία 84,909 Σλοβακία 305,756 Φινλανδία 80 Σουηδία 180 Ηνωµένο Βασίλειο Σύνολο ,008» ιη) Στο άρθρο 123, η παράγραφος 8 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: «8. Ισχύουν τα ακόλουθα περιφερειακά ανώτατα όρια: Βέλγιο Βουλγαρία Τσεχική ηµοκρατία ανία Γερµανία AA2005/P/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 37

39 Εσθονία Ελλάδα Ισπανία * Γαλλία ** Ιρλανδία Ιταλία Κύπρος Λετονία Λιθουανία Λουξεµβούργο Ουγγαρία Μάλτα Κάτω Χώρες Αυστρία Πολωνία Πορτογαλία *** Ρουµανία Σλοβενία Σλοβακία Φινλανδία Σουηδία Ηνωµένο Βασίλειο **** * ** *** **** Με την επιφύλαξη των ειδικών κανόνων που ορίζει ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1454/2001. Με την επιφύλαξη των ειδικών κανόνων που ορίζει ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1452/2001. Με την επιφύλαξη των ειδικών κανόνων που ορίζει ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1453/2001. Το ανώτατο αυτό όριο αυξανόµενο προσωρινά κατά φθάνει τα έως ότου επιτραπεί η εξαγωγή ζώντων ζώων ηλικίας κάτω των έξι µηνών.» AA2005/P/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 38

40 ιθ) Στο άρθρο 126, η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: «5. Ισχύουν τα ακόλουθα εθνικά ανώτατα όρια: Βέλγιο Βουλγαρία Τσεχική ηµοκρατία ανία Γερµανία Εσθονία Ελλάδα Ισπανία* Γαλλία** AA2005/P/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 39

41 Ιρλανδία Ιταλία Κύπρος 500 Λετονία Λιθουανία Λουξεµβούργο Ουγγαρία Μάλτα 454 Κάτω Χώρες Αυστρία Πολωνία Πορτογαλία*** Ρουµανία Σλοβενία Σλοβακία Φινλανδία Σουηδία Ηνωµένο Βασίλειο * ** *** Με την επιφύλαξη των ειδικών κανόνων που ορίζει ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1454/2001. Με την επιφύλαξη των ειδικών κανόνων που ορίζει ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1452/2001. Με την επιφύλαξη των ειδικών κανόνων που ορίζει ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1453/2001.» AA2005/P/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 40

42 κ) Στο άρθρο 130, παράγραφος 3, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: «Τα εθνικά ανώτατα όρια των νέων κρατών µελών αναγράφονται στον ακόλουθο πίνακα. Ταύροι, βόδια, αγελάδες και δαµαλίδες Μόσχοι άνω του ενός µηνός και κάτω των οκτώ µηνών και βάρους σφαγίου έως 185 kg Βουλγαρία Τσεχική ηµοκρατία Εσθονία Κύπρος Λετονία Λιθουανία Ουγγαρία Μάλτα Πολωνία Ρουµανία Σλοβενία Σλοβακία » AA2005/P/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 41

43 κα) Στο άρθρο 143α, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: «Ωστόσο, για τη Βουλγαρία και τη Ρουµανία, οι άµεσες ενισχύσεις θα εισαχθούν σύµφωνα µε το ακόλουθο χρονοδιάγραµµα αυξήσεων οι οποίες εκφράζονται ως ποσοστά του τότε ισχύοντος επιπέδου των ενισχύσεων αυτών στην Κοινότητα µε τη σύνθεσή της στις 30 Απριλίου 2004: 25% το 2007, 30% το 2008, 35% το 2009, 40% το 2010, 50% το 2011, 60% το 2012, 70% το 2013, 80% το 2014, 90% το 2015, 100% από το 2016 και µετά.» AA2005/P/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 42

44 κβ) Στο άρθρο 143β, παράγραφος 4, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: «Ωστόσο, για τη Βουλγαρία και τη Ρουµανία, η γεωργική έκταση που υπάγεται στο καθεστώς ενιαίας στρεµµατικής ενίσχυσης αποτελεί µέρος της χρησιµοποιούµενης γεωργικής της έκτασης η οποία διατηρείται σε καλή γεωργική κατάσταση, ανεξαρτήτως του εάν χρησιµοποιείται για την παραγωγή ή όχι, προσαρµοζόµενη, ανάλογα µε την περίπτωση, σύµφωνα µε τα αντικειµενικά κριτήρια που θα καθορίσει η Βουλγαρία ή η Ρουµανία ύστερα από έγκριση της Επιτροπής.» κγ) Στο άρθρο 143β, η παράγραφος 9 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: «9. Για κάθε νέο κράτος µέλος, το καθεστώς ενιαίας στρεµµατικής ενίσχυσης είναι διαθέσιµο για περίοδο εφαρµογής µέχρι το τέλος του 2006, µε δυνατότητα ετήσιας ανανέωσης έως δύο φορές κατόπιν αιτήσεως του νέου κράτους µέλους. Ωστόσο, για τη Βουλγαρία και τη Ρουµανία, το καθεστώς ενιαίας στρεµµατικής ενίσχυσης είναι διαθέσιµο για περίοδο εφαρµογής µέχρι το τέλος του 2009, µε δυνατότητα ετήσιας ανανέωσης έως δύο φορές κατόπιν αιτήσεώς τους. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 11, κάθε νέο κράτος µέλος δύναται να αποφασίσει τη διακοπή της εφαρµογής του καθεστώτος κατά το τέλος του πρώτου ή του δεύτερου έτους της περιόδου εφαρµογής προκειµένου να εφαρµόσει το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης. Τα νέα κράτη µέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή την πρόθεσή τους να τερµατίσουν µέχρι την 1η Αυγούστου του τελευταίου έτους εφαρµογής.» AA2005/P/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 43

45 κδ) Στο άρθρο 143β, παράγραφος 11, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: «Για τη Βουλγαρία και τη Ρουµανία, µέχρι το τέλος της πενταετούς περιόδου εφαρµογής του καθεστώτος ενιαίας στρεµµατικής ενίσχυσης (δηλ. το 2011), ισχύει το ποσοστό που προβλέπεται στη δεύτερη παράγραφο του άρθρου 143α. Εάν η εφαρµογή του καθεστώτος ενιαίας στρεµµατικής ενίσχυσης παραταθεί πέραν της ηµεροµηνίας αυτής, µε απόφαση λαµβανόµενη δυνάµει του στοιχείου β), το ποσοστό που προβλέπεται στο άρθρο 143α για το έτος 2011 ισχύει µέχρι το τέλος του τελευταίου έτους εφαρµογής του καθεστώτος ενιαίας στρεµµατικής ενίσχυσης.» κε) Στο άρθρο 143γ, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: «2. Τα νέα κράτη µέλη έχουν τη δυνατότητα, εφόσον το εγκρίνει η Επιτροπή, να συµπληρώνουν οποιαδήποτε άµεση ενίσχυση µέχρι του εξής ορίου: AA2005/P/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 44

46 α) όσον αφορά όλες τις άµεσες ενισχύσεις, 55% του επιπέδου άµεσων ενισχύσεων στην Κοινότητα, ως αυτή είχε στις 30 Απριλίου 2004, 60% το 2005 και 65% το 2006 και από το 2007 έως 30 ποσοστιαίες µονάδες πάνω από το εφαρµοστέο επίπεδο του άρθρου 143α για το σχετικό έτος. Όσον αφορά τη Βουλγαρία και τη Ρουµανία, ισχύουν τα ακόλουθα: 55% του επιπέδου άµεσων ενισχύσεων στην Κοινότητα, µε τη σύνθεση που είχε στις 30 Απριλίου 2007, 60% το 2008 και 65% το 2009 και από το 2010 έως 30 ποσοστιαίες µονάδες πάνω από το εφαρµοστέο επίπεδο του άρθρου 143α για το οικείο έτος. Ωστόσο, η Τσεχική ηµοκρατία µπορεί να συµπληρώνει τις άµεσες ενισχύσεις στον τοµέα του αµύλου γεωµήλων µέχρι το 100% του επιπέδου που εφαρµόζεται στην Κοινότητα µε τη σύνθεση που είχε στις 30 Απριλίου Ωστόσο, για τις άµεσες ενισχύσεις του Κεφαλαίου 7 του Τίτλου IV του παρόντος κανονισµού, ισχύουν τα εξής ανώτατα ποσοστά: 85% το 2004, 90% το 2005, 95% το 2006 και 100% από το 2007 και µετά. Όσον αφορά τη Βουλγαρία και τη Ρουµανία, ισχύουν τα ακόλουθα ανώτατα ποσοστά: 85% το 2007, 90% το 2008, 95% το 2009 και 100% από το 2010 και µετά, ή AA2005/P/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 45

47 β) i) όσον αφορά τις άµεσες ενισχύσεις εκτός του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης, το συνολικό ύψος της άµεσης στήριξης που ο γεωργός θα δικαιούνταν να λάβει, ανά προϊόν, στο νέο κράτος µέλος κατά το ηµερολογιακό έτος 2003 δυνάµει παρεµφερούς προς την ΚΓΠ εθνικού καθεστώτος προσαυξηµένου κατά 10 ποσοστιαίες µονάδες. Ωστόσο, για τη Λιθουανία, το έτος αναφοράς είναι το ηµερολογιακό έτος Για της Βουλγαρία και τη Ρουµανία, το έτος αναφοράς είναι το ηµερολογιακό έτος Για τη Σλοβενία, η αύξηση είναι 10 ποσοστιαίες µονάδες το 2004, 15 ποσοστιαίες µονάδες το 2005, 20 ποσοστιαίες µονάδες το 2006 και 25 ποσοστιαίες µονάδες από το 2007 και µετά, ii) όσον αφορά το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης, το συνολικό ποσό της συµπληρωµατικής εθνικής άµεσης ενίσχυσης που µπορεί να χορηγείται από ένα νέο κράτος µέλος για συγκεκριµένο έτος περιορίζεται κατά συγκεκριµένο κονδύλι. Το κονδύλι του φακέλου αυτού ισούται µε τη διαφορά µεταξύ: του συνολικού ποσού της παρεµφερούς προς την ΚΓΠ εθνικής άµεσης στήριξης το οποίο θα ήταν διαθέσιµο στο οικείο νέο κράτος µέλος για το ηµερολογιακό έτος 2003, ή, στην περίπτωση της Λιθουανίας, για το ηµερολογιακό έτος 2002, προσαυξανόµενο κάθε φορά κατά 10 ποσοστιαίες µονάδες. Ωστόσο, για τη Βουλγαρία και τη Ρουµανία, το έτος αναφοράς είναι το ηµερολογιακό έτος Για τη Σλοβενία, η αύξηση είναι 10 ποσοστιαίες µονάδες το 2004, 15 ποσοστιαίες µονάδες το 2005, 20 ποσοστιαίες µονάδες το 2006 και 25 ποσοστιαίες µονάδες από το 2007 και µετά, AA2005/P/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 46

48 και του εθνικού ανώτατου ορίου αυτού του νέου κράτους µέλους που περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα VΙΙΙα προσαρµοσµένου, ανάλογα µε την περίπτωση, σύµφωνα µε το άρθρο 64, παράγραφος 2, και το άρθρο 70, παράγραφος 2. Για τον υπολογισµό του συνολικού ποσού που µνηµονεύεται ανωτέρω στην πρώτη περίπτωση, λαµβάνονται υπόψη οι εθνικές άµεσες ενισχύσεις ή/και οι συνιστώσες τους που αντιστοιχούν στις κοινοτικές άµεσες ενισχύσεις ή/και στις συνιστώσες τους που ελήφθησαν υπόψη για τον υπολογισµό του πραγµατικού ανώτατου ορίου του συγκεκριµένου νέου κράτους µέλους σύµφωνα µε το άρθρο 64, παράγραφος 2, το άρθρο 70, παράγραφος 2, και το άρθρο 71γ. Για κάθε άµεση ενίσχυση, ένα νέο κράτος µέλος µπορεί να επιλέγει να εφαρµόζει είτε τη µέθοδο (α) είτε τη µέθοδο (β) ανωτέρω. Η συνολική άµεση στήριξη που µπορεί να χορηγείται σε γεωργό στα νέα κράτη µέλη µετά την προσχώρηση στο πλαίσιο του σχετικού καθεστώτος άµεσων ενισχύσεων, συµπεριλαµβανοµένων όλων των συµπληρωµατικών εθνικών άµεσων ενισχύσεων, δεν υπερβαίνει το ύψος της άµεσης στήριξης που θα δικαιούνταν ο γεωργός βάσει του αντίστοιχου καθεστώτος άµεσων ενισχύσεων που ίσχυε τότε στα κράτη µέλη εντός της Κοινότητας µε τη σύνθεση που είχε στις 30 Απριλίου 2004.» AA2005/P/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 47

49 κστ) Στο άρθρο 154α, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: «2. Τα µέτρα της παραγράφου 1 µπορούν να ληφθούν για µια περίοδο η οποία αρχίζει από την 1η Μαΐου 2004 και λήγει στις 30 Ιουνίου 2009 και δεν εφαρµόζονται µετά την ηµεροµηνία αυτήν. Ωστόσο, για τη Βουλγαρία και τη Ρουµανία, η περίοδος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2007 και λήγει στις 31 εκεµβρίου Το Συµβούλιο, αποφασίζοντας µε ειδική πλειοψηφία επί σχετικής πρότασης της Επιτροπής, µπορεί να παρατείνει τις περιόδους αυτές.» κζ) Στο Παράρτηµα III, οι ακόλουθες υποσηµειώσεις προστίθενται: στον τίτλο του σηµείου Α: «* Για τη Βουλγαρία και τη Ρουµανία, η αναφορά στο έτος 2005 θα πρέπει να θεωρείται αναφορά στο πρώτο έτος εφαρµογής του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης.», στον τίτλο του σηµείου Β: «* Για τη Βουλγαρία και τη Ρουµανία, η αναφορά στο έτος 2006 θα πρέπει να θεωρείται αναφορά στο δεύτερο έτος εφαρµογής του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης.», στον τίτλο του σηµείου Γ: «* Για τη Βουλγαρία και τη Ρουµανία, η αναφορά στο έτος 2007 θα πρέπει να θεωρείται αναφορά στο τρίτο έτος εφαρµογής του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης.» AA2005/P/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 48

50 κη) Το Παράρτηµα VΙΙΙΑ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙΙΑ Εθνικά ανώτατα όρια του άρθρου 71γ Τα ανώτατα όρια υπολογίσθηκαν µε βάση το χρονοδιάγραµµα αυξήσεων που ορίζει το άρθρο 143α και, συνεπώς, δεν χρειάζεται να µειωθούν. (σε εκατοµµ. EUR) Ηµερολογιακό έτος Βουλγαρία Τσεχική ηµοκρατία Εσθονία Κύπρος Λετονία Λιθουανία Ουγγαρία Μάλτα Πολωνία Ρουµανία Σλοβενία Σλοβακία ,8 23,4 8,9 33,9 92,0 350,8 0,67 724,6-35,8 97, ,7 27,3 12,5 39,6 107,3 420,2 0,83 881,7-41,9 115, ,3 343,6 40,4 16,3 55,6 146,9 508,3 1, ,8 440,0 56,1 146, ,4 429,2 50,5 20,4 69,5 183,6 634,9 2, ,9 527,9 70,1 183, ,0 514,9 60,5 24,5 83,4 220,3 761,6 2, ,0 618,1 84,1 219, ,2 600,5 70,6 28,6 97,3 257,0 888,2 2, ,1 706,4 98,1 256, ,4 686,2 80,7 32,7 111,2 293, ,9 3, ,1 883,0 112,1 292, ,7 771,8 90,8 36,8 125,1 330, ,5 3, , ,6 126,1 329, ,0 857,5 100,9 40,9 139,0 367, ,2 4, , ,2 140,2 365, ,3 857,5 100,9 40,9 139,0 367, ,2 4, , ,8 140,2 365, ,6 857,5 100,9 40,9 139,0 367, ,2 4, , ,4 140,2 365,9 Επόµενα έτη 802,9 857,5 100,9 40,9 139,0 367, ,2 4, , ,0 140,2 365,9» AA2005/P/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 49

51 κθ) Στο Παράρτηµα Χ, προστίθενται τα εξής: «ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Starozagorski Haskovski Slivenski Yambolski Burgaski Dobrichki Plovdivski» AA2005/P/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 50

52 λ) Το Παράρτηµα ΧΙβ αντικαθίσταται ως εξής: «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙβ Εθνικές βασικές εκτάσεις και αποδόσεις αναφοράς αροτραίων καλλιεργειών στα νέα κράτη µέλη που µνηµονεύονται στα άρθρα 101 και 103 Βασική έκταση (εκτάρια) Απόδοση αναφοράς (t/ha) Βουλγαρία ,90 Τσεχική ηµοκρατία ,20 Εσθονία ,40 Κύπρος ,30 Λετονία ,50 Λιθουανία ,70 Ουγγαρία ,73 Μάλτα ,02 Πολωνία ,00 Ρουµανία ,65 Σλοβενία ,27 Σλοβακία ,06». AA2005/P/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 51

53 R 1788: Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 1788/2003 του Συµβουλίου, της 29ης Σεπτεµβρίου 2003, για θέσπιση εισφοράς στον τοµέα του γάλακτος και των γαλακτοκοµικών προϊόντων (ΕΕ L 270, , σ. 123) όπως τροποποιήθηκε από: D 0281: Απόφαση 2004/281/ΕΚ του Συµβουλίου της (ΕΕ L 93, , σ. 1). α) Στο άρθρο 1, παράγραφος 4, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: «Για τη Βουλγαρία και τη Ρουµανία, συγκροτείται ειδικό αναδιαρθρωτικό απόθεµα όπως ορίζεται στον πίνακα (ζ) του Παραρτήµατος Ι. Το απόθεµα αυτό θα απελευθερώνεται από την 1η Απριλίου 2009 εφόσον η κατανάλωση γάλακτος και γαλακτοκοµικών προϊόντων στο αγρόκτηµα, σε καθεµία από τις χώρες αυτές, έχει µειωθεί από το Την απόφαση για την απελευθέρωση του αποθέµατος και την κατανοµή του στις ποσοστώσεις παραδόσεων και άµεσων πωλήσεων λαµβάνει η Επιτροπή σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 23, παράγραφος 2, βάσει αξιολόγησης έκθεσης που θα υποβάλουν η Βουλγαρία και η Ρουµανία µέχρι τις 31 εκεµβρίου Στην έκθεση αυτή παρουσιάζονται λεπτοµερώς τα αποτελέσµατα και οι τάσεις της πραγµατικής διαδικασίας αναδιάρθρωσης του γαλακτοκοµικού τοµέα της χώρας, ιδίως η µεταστροφή από την παραγωγή για κατανάλωση στο αγρόκτηµα προς την παραγωγή για διάθεση στην αγορά.» AA2005/P/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 52

54 β) Στο άρθρο 1, η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: «5. Για τη Βουλγαρία, την Τσεχική ηµοκρατία, την Εσθονία, την Κύπρο, της Λετονία, τη Λιθουανία, την Ουγγαρία, τη Μάλτα, την Πολωνία, τη Ρουµανία, τη Σλοβενία και τη Σλοβακία, οι εθνικές ποσότητες αναφοράς περιλαµβάνουν όλο τα γάλα αγελάδων ή ισοδύναµο γάλακτος που παραδίδεται σε αγοραστή ή που πωλείται απευθείας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 του παρόντος κανονισµού, ανεξαρτήτως του εάν παράγεται ή διατίθεται στην αγορά δυνάµει µεταβατικού µέτρου που εφαρµόζεται στις χώρες αυτές.» γ) Στο άρθρο 1, προστίθεται η εξής παράγραφος: «6. Για τη Βουλγαρία και τη Ρουµανία, η εισφορά εφαρµόζεται από την 1η Απριλίου 2007.» δ) Στο άρθρο 6, παράγραφος 1, το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείµενο: «Για τη Βουλγαρία, την Τσεχική ηµοκρατία, την Εσθονία, την Κύπρο, τη Λετονία, τη Λιθουανία, την Ουγγαρία, τη Μάλτα, την Πολωνία, τη Ρουµανία, τη Σλοβενία και τη Σλοβακία, η βάση για τις αναφερόµενες ατοµικές ποσότητες αναφοράς ορίζεται στον πίνακα (στ) του Παραρτήµατος Ι. AA2005/P/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 53

55 Στην περίπτωση της Βουλγαρίας, της Τσεχικής ηµοκρατίας, της Εσθονίας, της Κύπρου, της Λετονίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της Μάλτας, της Πολωνίας, της Ρουµανίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας, η δωδεκάµηνη περίοδος για τον καθορισµό των ατοµικών ποσοτήτων αναφοράς αρχίζει: την 1η Απριλίου 2001 για την Ουγγαρία, την 1η Απριλίου 2002 για τη Μάλτα και τη Λιθουανία, την 1η Απριλίου 2003 για την Τσεχική ηµοκρατία, την Κύπρο, την Εσθονία, τη Λετονία και τη Σλοβακία, την 1η Απριλίου 2004 για την Πολωνία και τη Σλοβενία και την 1η Απριλίου 2006 για τη Βουλγαρία και τη Ρουµανία.» ε) Στο άρθρο 6, παράγραφος 1, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: «Για τη Βουλγαρία και τη Ρουµανία, η κατανοµή µεταξύ παραδόσεων και άµεσων πωλήσεων όπως ορίζεται στον πίνακα (στ) του Παραρτήµατος Ι αναθεωρείται βάσει των πραγµατικών ποσοτήτων παραδόσεων και άµεσων πωλήσεων του 2006, και, εφόσον απαιτείται, αναπροσαρµόζεται από την Επιτροπή µε τη διαδικασία του άρθρου 23 παράγραφος 2.» AA2005/P/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 54

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2005 (OR. en) AA 1/2/05 REV 2 ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ : ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 366/20 EL 20.12.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1371/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2014 για την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1031/2014 σχετικά με τη

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3781 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 313 27 Φεβρουαρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 35949/2604/07 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την οδη γία 2006/96/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

20.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 347/865

20.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 347/865 20.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 347/865 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1310/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17 Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με τη θέσπιση ορισμένων μεταβατικών

Διαβάστε περισσότερα

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3)

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3) Μονάδα : Χιλιάδες Αυστρία 1978 661.30 2,040.10 8.40 162.40 84.00 3,188.00 208.40 1,139.30 315.70 1979 594.60 2,244.60 8.70 172.50 87.20 3,343.90 179.10 1,090.50 323.60 1980 37.30 2,301.90 9.00 183.70 91.00

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4204, 30/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4204, 30/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L255, 30.9.2005, σ.22.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τετάρτη, 18 Απριλίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 48/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.2.2013 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Φεβρουαρίου 2013 για την εφαρμογή συντονισμένου προγράμματος με σκοπό να διαγνωστεί η συχνότητα δόλιων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΟΙ Σ.Α.Δ.Φ. ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Η αναγκαιότητα για την εναρμόνιση της άμεσης φορολογίας των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/14 16.5.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 501/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 ο οποίος συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ-ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

L 71/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.3.2012

L 71/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.3.2012 L 71/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.3.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 203/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Η αλήθεια για το γάλα

Η αλήθεια για το γάλα Η αλήθεια για το γάλα Υφιστάµενο πλαίσιο Σύµφωνα µε το υφιστάµενο πλαίσιο στην Ελλάδα υπάρχει γάλα χαµηλής παστερίωσης διάρκειας µέχρι 5 ηµερών, που µπορεί να ονοµάζεται και «φρέσκο» και γάλα υψηλής παστερίωσης-

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.8.2014 L 248/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 913/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Αυγούστου 2014 σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Εσωτερική Αγορά, Βιομηχανία, Επιχειρηματικότη τα και ΜΜΕ ΣΥΝΟΨΗ Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης για την Καινοτομία το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΛΤΑ Πηγή: Ευρυδίκη (2011a, 2012) ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ποσοστό φοιτητών που πληρώνουν δίδακτρα για φοίτηση στον 2 o κύκλο σπουδών 13,8% Κανένας δεν πληρώνει ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 31,0% Όλοι πληρώνουν

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4106, 29/12/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4106, 29/12/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+

Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+ Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+ Αθήνα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 5 Δεκεμβρίου 2014 Αθανάσιος Καυκαλίδης Υπεύθυνος για τη Διεθνή Κινητικότητα & τις Κεντρικές Δράσεις ΕRASMUS + Τομέας Ανώτατης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ «ΟΥΖΟ»

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ «ΟΥΖΟ» ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ «ΟΥΖΟ» Το όνομα «ούζο» επέχει θέσιν επωνυμίας πώλησης αλκοολούχου ποτού που α- νήκει στην κατηγορία των «αποσταγμένων anis» και είναι καταχωρισμένο στο Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

5.3.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 61/1

5.3.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 61/1 5.3.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 61/1 Ι (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 169/2009 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 655 τελικό ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Παρακολούθηση των εκποµπών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ το 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ το 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ το 2013 Ατυχήματα στην Ελλάδα Σε 3.828 ανήλθε το 2013 ο αριθμός των ατυχημάτων από αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα, 17-5-2004 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Aρ. Πρωτ: 255982 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥ & ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ Ταχ. /νση: Aχαρνών 2 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΟΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΟΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Βλέπε «Οδηγίες» στη σελίδα 4 E 411 ( 1 ) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία)

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 30 Σεπτεµβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ (προσωρινά στοιχεία) Από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ B ΤΡΙΜΗΝΟ 2012

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ B ΤΡΙΜΗΝΟ 2012 ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ B ΤΡΙΜΗΝΟ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 20 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...3 2. Εξέλιξη ευρυζωνικών γραμμών...4 3. Πορεία σύγκλισης με τη υπόλοιπη Ευρώπη...4 4. Ανάλυση με βάση τον τύπο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του ν.4321/2015.

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του ν.4321/2015. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αθήνα, 10.7.2015 ΠΟΛ. 1149 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/43

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/43 30.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/43 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 988/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ ΝΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΜΕΝΟΥΝ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟ 181(I)/2011 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ανφορικά με τον περί της Διεθνούς Συμβάσεως Eurocontrol και της Πολυμερούς Συμφωνίας της Σχετικής με τα Τέλη Διαδρομής (Κυρωτικό)

ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ανφορικά με τον περί της Διεθνούς Συμβάσεως Eurocontrol και της Πολυμερούς Συμφωνίας της Σχετικής με τα Τέλη Διαδρομής (Κυρωτικό) 700 ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ανφορικά με τον περί της Διεθνούς Συμβάσεως Eurocontrol και της Πολυμερούς Συμφωνίας της Σχετικής με τα Τέλη Διαδρομής (Κυρωτικό) (Τροποποιητικό) Νόμο του 2000, (Ν. 22(ΠΙ)/2000) που δημοσιεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 31 Οκτωβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Από τα

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους

Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους Ειδικό ευρωβαρόμετρο 386 Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στον πληθυσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ευρύτερα ομιλούμενη μητρική γλώσσα είναι η γερμανική (16%), έπονται η ιταλική και η αγγλική (13%

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 Διαδικασία κατάθεσης αίτησης στον ΟΒΙ για εξάμηνη παράταση της διάρκειας ισχύος του συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για παιδιατρικά φάρμακα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ αριθ.2/2010

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ αριθ.2/2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ αριθ.2/2010 για τη θέσπιση των τεχνικών και δημοσιονομικών διαδικασιών που εφαρμόζονται στον ετήσιο διαγωνισμό διδακτορικών διατριβών με θέμα "ΟΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)?

Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)? MEMO/11/406 Βρυξέλλες, 16 Ιουνίου 2011 Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)? Στις διακοπές να περιµένετε το απροσδόκητο. Σχεδιάζετε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΛΟΥΠΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ. ΦΑΣΗ 1η

ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ. ΦΑΣΗ 1η ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ Το σύστηµα της ηλεκτρονικής υποβολής υποστηρίζει την εισαγωγή στοιχείων από εξωτερικό αρχείο. Ο σκοπός της εισαγωγής στοιχείων από αρχείο είναι η αποφυγή πολλαπλών πληκτρολογήσεων αν τα

Διαβάστε περισσότερα

M9 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1202/95 της Επιτροπής της 29ης Μαΐου 1995 L 119 11 30.5.1995

M9 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1202/95 της Επιτροπής της 29ης Μαΐου 1995 L 119 11 30.5.1995 1991R2092 EL 06.05.2006 026.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 24ης Ιουνίου 1991 περί του βιολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτος πυλώνας της ΚΓΠ: I η κοινή οργάνωση των αγορών (ΚΟΑ) γεωργικών προϊόντων

Πρώτος πυλώνας της ΚΓΠ: I η κοινή οργάνωση των αγορών (ΚΟΑ) γεωργικών προϊόντων Πρώτος πυλώνας της ΚΓΠ: I η κοινή οργάνωση των αγορών (ΚΟΑ) γεωργικών προϊόντων Η Κοινή Οργάνωση Αγοράς περιλαμβάνει τα μέτρα της αγοράς που προβλέπονται στο πλαίσιο της ΚΓΠ. Οι διαδοχικές μεταρρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση Συνέπειες νομοθετικό πλαίσιο, (Εθνικό Κοινοτικό) Το ΕΘΝΙΚΟ και ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ νοµοθετικό πλαίσιο. I. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Α. Ο Ν. 2859/2000, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 4336/2015 και

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.6.2015 L 161/9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουνίου 2015 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 όσον αφορά τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα μολύβδου σε ορισμένα τρόφιμα

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία Βασικά μεγέθη & συγκριτικοί δείκτες

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία Βασικά μεγέθη & συγκριτικοί δείκτες ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2014-2021 ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ Κινητικότητα φοιτητών και νέων αποφοίτων για τοποθετήσεις

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2014-2021 ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ Κινητικότητα φοιτητών και νέων αποφοίτων για τοποθετήσεις ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2014-2021 ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ Κινητικότητα φοιτητών και νέων αποφοίτων για τοποθετήσεις ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αφίξεις µη κατοίκων κατά µέσο µεταφοράς:

Αφίξεις µη κατοίκων κατά µέσο µεταφοράς: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου-Ιουνίου 2014 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006 L 396/854 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.12.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Δεκεμβρίου 2006 για την τροποποίηση της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση Αποβλήτων Συσκευασίας. Ηεικόνασήμερα.

Ανακύκλωση Αποβλήτων Συσκευασίας. Ηεικόνασήμερα. Ανακύκλωση Αποβλήτων Συσκευασίας. Ηεικόνασήμερα. Σεπτέμβριος 2008 Ιστορικό Αύγουστος 2001: Ψήφιση του Νόμου 2939/01 Φεβρ. 2003: Έγκριση του Συστήματος Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης «ΣΣΕΔ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.1.2013 COM(2013) 35 final 2013/0019 (NLE) C7-0045/13 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση των παραρτημάτων ΙΙ και ΙΙΙ της απόφασης του Συμβουλίου της 9ης

Διαβάστε περισσότερα

Βιοκαύσιμα στην Ελλάδα, Εμπόδια και Προοπτικές

Βιοκαύσιμα στην Ελλάδα, Εμπόδια και Προοπτικές 3η Ενότητα: «Αγορά Βιοκαυσίμων στην Ελλάδα: Τάσεις και Προοπτικές» Βιοκαύσιμα στην Ελλάδα, Εμπόδια και Προοπτικές Ηλίας Ντεμιάν Περιβαλλοντολόγος Ερευνητής ΙΟΒΕ Δομή παρουσίασης 1. Αποτύπωση της αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) «ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014» Οικονομικό και κοινωνικό σκέλος

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) «ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014» Οικονομικό και κοινωνικό σκέλος Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας Μονάδα Παρακολούθησης της Κοινής Γνώμης Βρυξέλλες, 15 Σεπτεμβρίου 2013 Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) «ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014»

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1991R1601 EL 01.01.2007 006.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 1601/91 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 10ης Ιουνίου 1991 για τη θέσπιση των

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΡΟΣ ΕΡΑΤΩΣ ΚΟΖΑΚΟΥ-ΜΑΡΚΟΥΛΛΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015, 11:00 πμ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: Αύγουστος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: Αύγουστος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 17 Οκτωβρίου 2014 ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: Αύγουστος 2014 Η εξέλιξη των εικτών Τιµών Εισροών και Εκροών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.5.2014 COM(2014) 283 final 2014/0148 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή των αυτόνομων

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 126 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 58ο έτος 21 Μαΐου 2015 Περιεχόμενα I Νομοθετικές πράξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Κανονισμός (ΕΕ) 2015/779 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΤΗΝ Ε.Ε. Η δύναµη της έγκαιρης πληροφόρησης. Παρασκευή, 16 εκεµβρίου 2005 Εβδοµάδα: 50 ΕΤΟΣ: 13ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΤΗΝ Ε.Ε. Η δύναµη της έγκαιρης πληροφόρησης. Παρασκευή, 16 εκεµβρίου 2005 Εβδοµάδα: 50 ΕΤΟΣ: 13ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΤΗΝ Ε.Ε. ΕΚ ΟΣΗ - ΙΑΝΟΜΗ: ECC- ΑΠΕ - ΚΥΠΕ ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Η δύναµη της έγκαιρης πληροφόρησης Παρασκευή, 16 εκεµβρίου 2005 Εβδοµάδα:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α 94/14.08.2015) αναφορικά με το ΦΠΑ και παροχή σχετικών διευκρινίσεων

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α 94/14.08.2015) αναφορικά με το ΦΠΑ και παροχή σχετικών διευκρινίσεων ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αθήνα, 15/9/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΦΠΑ Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

CONSILIUM. Σένγκεν. Η πύλη προς την ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρώπη ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013

CONSILIUM. Σένγκεν. Η πύλη προς την ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρώπη ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 EL CONSILIUM Σένγκεν Η πύλη προς την ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρώπη ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Πίνακας περιεχομένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2 ΜΕΤΡΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 Εσωτερικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο Γενικός είκτης Τιµών Εισροών κατά το µήνα Σεπτέµβριο 2013, σε σύγκριση µε το δείκτη

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο Γενικός είκτης Τιµών Εισροών κατά το µήνα Σεπτέµβριο 2013, σε σύγκριση µε το δείκτη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 15 Νοεµβρίου 2013 ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: Σεπτέµβριος 2013 Η εξέλιξη των Αναθεωρηµένων εικτών Τιµών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.6.2014 L 168/55 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 611/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1717 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 19 griechischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 252 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ A. Συνθήκη μεταξύ του Βασιλείου του Βελγίου, της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.3.2010 E(2010) 1096 τελικό ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ σύµφωνα µε το άρθρο 3 παράγραφος 7 της οδηγίας 2006/118/EΚ περί υπογείων υδάτων, µε αντικείµενο τον καθορισµό ανώτερων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2011:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2011: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 2 / 11 / 2012 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 2011 Οικονομική ανισότητα Από την Ελληνική Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

31987L0343. EUR-Lex - 31987L0343 - EL. Avis juridique important

31987L0343. EUR-Lex - 31987L0343 - EL. Avis juridique important Avis juridique important 31987L0343 Οδηγία 87/343/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1987 για την τροποποίηση, όσον αφορά την ασφάλιση πιστώσεων και εγγυήσεων, της οδηγίας 73/239/ΕΟΚ περί συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004R0917 EL 19.07.2007 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 917/2004 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2004 για λεπτομέρειες

Διαβάστε περισσότερα

Μεταξύ 2011 και 2012 η ανεργία στην Ελλάδα συνέχισε να αυξάνεται σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και ειδικά στους ενήλικες νέους.

Μεταξύ 2011 και 2012 η ανεργία στην Ελλάδα συνέχισε να αυξάνεται σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και ειδικά στους ενήλικες νέους. Η ποιότητα της μετάφρασης και η συνοχή της με το πρωτότυπο κείμενο εργασίας αποτελούν αποκλειστική ευθύνη των συγγραφέων της μετάφρασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αντίφασης μεταξύ του αρχικού έργου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 2002

ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 2002 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα, 16 Ιουλίου 2003 ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 2002 Από τη Γ.Γ. ΕΣΥΕ ανακοινώνονται τα προσωρινά

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2015 EL L 86/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Μαρτίου 2015 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ΕΚΤ/2015/13) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

49η ιδακτική Ενότητα ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις

49η ιδακτική Ενότητα ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις 49η ιδακτική Ενότητα ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις 1. «Η υλοποίηση αυτών των στόχων ζήτηση» (σ. 195) Ήδη σήµερα 500 περίπου Ευρωσύµβουλοι βοηθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ndpress@nd.gr

ΝΕΑ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ndpress@nd.gr ΝΕΑ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ndpress@nd.gr ευτέρα, 26 Μαρτίου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο υπεύθυνος Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας της Νέας ημοκρατίας, βουλευτής Β Αθηνών κ. Κωστής Χατζηδάκης,

Διαβάστε περισσότερα

Μετακίνηση Φοιτητών σε Πανεπιστήμια του Εξωτερικού με το Πρόγραμμα ΕΡΑΣΜΟΣ 2014-2015

Μετακίνηση Φοιτητών σε Πανεπιστήμια του Εξωτερικού με το Πρόγραμμα ΕΡΑΣΜΟΣ 2014-2015 ΦΟΙΤΗΤΕΣ Μετακίνηση Φοιτητών σε Πανεπιστήμια του Εξωτερικού με το Πρόγραμμα ΕΡΑΣΜΟΣ 2014-2015 Oι θέσεις που υπάρχουν για μετακίνηση φοιτητών του Τμήματός μας σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.5.2014 L 145/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 499/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Στις ερωτήσεις που σημειώνονται με αστερίσκο πρέπει να δοθεί οπωσδήποτε απάντηση. 1. ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΣΑΣ 1.1 Είστε εγκατεστημένος/η στην παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Κεφάλαιο 02-04 σελ. 1 02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Όπως επισημάνθηκε στο κεφάλαιο 01-04, η πρώτη ύλη για τα «ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας είναι μη επικίνδυνα απόβλητα, κυρίως παραγόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛΨ46ΨΧΞΧ-Ν ΑΔΑ:

ΑΔΑ: 4ΑΛΨ46ΨΧΞΧ-Ν ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ:ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Αθήνα, 01 /02/2011 & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.:8389 ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΡΟΣ: Ως Πίνακα Διανομής ΚΟΙΝ: Ως Πίνακα Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ: «Οδηγίες εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν. - Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν. - Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 23 Ιανουαρίου 2013 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν. - Σεπτεµβρίου 2012 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί

Διαβάστε περισσότερα

Τριµηνιαία ενηµέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονοµία Βασικά µεγέθη & συγκριτικοί δείκτες

Τριµηνιαία ενηµέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονοµία Βασικά µεγέθη & συγκριτικοί δείκτες ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ιοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριµηνιαία ενηµέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονοµία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Ιούνιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Ιούνιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2013 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Ιούνιος 2013 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Σεπτέµβριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Σεπτέµβριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 9 Ιανουαρίου 2015 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Σεπτέµβριος 2014 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί

Διαβάστε περισσότερα

891 Κ.Δ.Π. 223/2003. 10. Η τάξη ενεργειακής απόδοσης μιας οικιακής συσκευής προσδιορίζεται στο Παράρτημα V.

891 Κ.Δ.Π. 223/2003. 10. Η τάξη ενεργειακής απόδοσης μιας οικιακής συσκευής προσδιορίζεται στο Παράρτημα V. 97(1) του 2001. Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 156(1) του 2002. 97(1) του 2001. Πεδίο εφαρμογής. Πληροφορίες. Τεχνικός φάκελος. Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 890 Κ.Δ.Π. 223/2003 Αρ. 3694, 14.3.2003 Αριθμός 223 Ο ΠΕΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

Επιδοτήσεις 2015 Νέα ΚΑΠ 2015-2020

Επιδοτήσεις 2015 Νέα ΚΑΠ 2015-2020 Επιδοτήσεις 2015 Νέα ΚΑΠ 2015-2020 Χατζηλιάδης Γεώργιος ιευθυντής Υπηρεσιών-Πληροφορικής 1 οµή παρουσίασης Εκκρεµότητες ΟΣ Ε έτους 2014 Αλλαγή Υποβάθρου Τηλεπισκόπηση Τεχνική Λύση Έναρξη ΟΣ Ε 2015 Φάσεις

Διαβάστε περισσότερα

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

LEGAL INSIGHT. Γιώργος Ψαράκης ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015

LEGAL INSIGHT. Γιώργος Ψαράκης ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 LEGAL INSIGHT ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΕΥΣΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΜΕΤΡΗΤΩΝ) ΠΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ Ή ΕΞΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Γιώργος Ψαράκης Βάσει κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας κάθε εξερχόμενο ή εισερχόμενο στην Ε.Ε. φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011

Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 5 Σεπτεμβρίου 2014 Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ Εσωτερική μετανάστευση Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών

Διαβάστε περισσότερα

52η ιδακτική Ενότητα ΝΕΑ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ

52η ιδακτική Ενότητα ΝΕΑ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ 52η ιδακτική Ενότητα ΝΕΑ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις 1. «Στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

«ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ» ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ Γεωπόνος Msc ιευθύντρια Πιστοποίησης ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ Από το 1950 (ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ) και µετά η γεωργική παραγωγή έχει εντατικοποιηθεί εστιάζοντας το ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 334/36 Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης εκεµβρίου 1999 για τηνπροσαρµογή στηντεχνική πρόοδο της οδηγίας 80/1268/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε το εκπεµπόµενο διοξείδιο του άνθρακα και την κατανάλωση

Διαβάστε περισσότερα

cvulb@admin.ulb.ac.be http://www.ulb.ac.be/facs/philo/coursvac.html

cvulb@admin.ulb.ac.be http://www.ulb.ac.be/facs/philo/coursvac.html 1 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΞΕΝΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΣΕ ΈΛΛΗΝΕΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 6/2/2015 Το Υπουργείο Παιδείας µε ανακοίνωση του προκηρύσσει για το θέρος 2015 και για το ακαδηµαϊκό έτος 2015-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 3/12/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2012.

Αθήνα, 3/12/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2012. Αθήνα, 3/12/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2012. 1 PISA 2012 ΜΕΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΧΩΡΩΝ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο Ο παρών Κανονισμός αναφέρεται στη χρήση σημάτων τα οποία χορηγεί η a Cert A.E. σε επιχειρήσεις για την επισήμανση και τη διαφήμιση των πιστοποιημένων προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: «Οδηγίες διαδικασίας υποβολής ενιαίας αίτησης ενίσχυσης έτους 2015 & πρώτης χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: «Οδηγίες διαδικασίας υποβολής ενιαίας αίτησης ενίσχυσης έτους 2015 & πρώτης χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΔΣ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 23.01.2015 ΤΜΗΜΑΤΑ: 1. ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ 2. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Αρ. Πρωτ.:13786

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ : «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στα όσπρια που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση σε εκτέλεση του άρθρου 52 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα