ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ"

Transcript

1 ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2005 (OR. en) AA 6/2/05 REV 2 ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ : ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ιαβιβάζεται συνηµµένως στις αντιπροσωπίες το σχέδιο Συνθήκης Προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουµανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση : ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ. Έγγραφα αναφοράς : MD 42/6/04 REV 6 (AC 42/1/04 REV 1) MD 77/14/04 REV 14 MD 24/4/04 REV 4 (AC 24/1/04 REV 1) MD 28/3/04 REV 3 (AC 28/1/04 REV 1) MD 32/3/04 REV 3 (AC 32/1/04 REV 1) MD 15/1/04 REV 1 (AC 15/1/04 REV 1) MD 16/1/04 REV 1 (AC 16/1/04 REV 1) MD 18/1/04 REV 1 (AC 18/1/04 REV 1) MD 19/1/04 REV 1 (AC 19/1/04 REV 1) AA 6/2/05 REV 2 JUR CZV/akz EL

2 MD 42/6/04 REV 6 (AC 42/1/04 REV 1) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Κατάλογος του Άρθρου 16 του Πρωτοκόλλου: προσαρµογές των πράξεων των θεσµικών οργάνων 1. ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ I. ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΗΜΑ R 0040: Κανονισµός (EΚ) αριθ. 40/94 του Συµβουλίου, της 20ής εκεµβρίου 1993, για το κοινοτικό σήµα (ΕΕ L 11, , σ. 1), όπως τροποποιήθηκε από: R 3288: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 3288/94 του Συµβουλίου της (ΕΕ L 349, , σ. 83), R 0807: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 807/2003 του Συµβουλίου της (ΕΕ L 122, , σ. 36), T: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως της Τσεχικής ηµοκρατίας, της ηµοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής ηµοκρατίας, της ηµοκρατίας της Λετονίας, της ηµοκρατίας της Λιθουανίας, της ηµοκρατίας της Ουγγαρίας, της ηµοκρατίας της Μάλτας, της ηµοκρατίας της Πολωνίας, της ηµοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής ηµοκρατίας και των προσαρµογών των Συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ L 236, , σ. 33), AA2005/P/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 1

3 MD 42/6/04 REV 6 (AC 42/1/04 REV 1) R 1653: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1653/2003 του Συµβουλίου της (ΕΕ L 245, , σ. 36), R 1992: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1992/2003 του Συµβουλίου της (ΕΕ L 296, , σ. 1), R 0422: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 422/2004 του Συµβουλίου της (ΕΕ L 70, , σ. 1). Στο άρθρο 159α, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: «1. Από την ηµεροµηνία προσχώρησης της Βουλγαρίας, της Τσεχικής ηµοκρατίας, της Εσθονίας, της Κύπρου, της Λετονίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της Μάλτας, της Πολωνίας, της Ρουµανίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας (εφεξής «νέο κράτος µέλος» ή «νέα κράτη µέλη»), το κοινοτικό σήµα το οποίο έχει καταχωρηθεί ή για το οποίο έχει υποβληθεί αίτηση σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό πριν από την εκάστοτε ηµεροµηνία της προσχώρησης, επεκτείνεται στο έδαφος των εν λόγω κρατών µελών προκειµένου να παράγει ισοδύναµα αποτελέσµατα σε ολόκληρη την Κοινότητα.». AA2005/P/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 2

4 MD 42/6/04 REV 6 (AC 42/1/04 REV 1) II. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ R 1768: Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 1768/92 του Συµβουλίου, της 18ης Ιουνίου 1992, σχετικά µε την καθιέρωση συµπληρωµατικού πιστοποιητικού προστασίας για τα φάρµακα (ΕΕ L 182, , σ. 1), όπως τροποποιήθηκε από: N: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρµογών των Συνθηκών - Προσχώρηση της ηµοκρατίας της Αυστρίας, της ηµοκρατίας της Φινλανδίας και του Βασιλείου της Σουηδίας (ΕΕ C 241, , σ. 21), T: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως της Τσεχικής ηµοκρατίας, της ηµοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής ηµοκρατίας, της ηµοκρατίας της Λετονίας, της ηµοκρατίας της Λιθουανίας, της ηµοκρατίας της Ουγγαρίας, της ηµοκρατίας της Μάλτας, της ηµοκρατίας της Πολωνίας, της ηµοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής ηµοκρατίας και των προσαρµογών των Συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ L 236, , σ. 33). AA2005/P/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 3

5 MD 42/6/04 REV 6 (AC 42/1/04 REV 1) α) Στο άρθρο 19α προστίθενται τα εξής: «ια) κάθε φάρµακο που προστατεύεται µε έγκυρο βασικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας και για το οποίο η πρώτη άδεια κυκλοφορίας ως φάρµακο αποκτήθηκε µετά την 1η Ιανουαρίου 2000, µπορεί να λαµβάνει πιστοποιητικό στη Βουλγαρία, υπό την προϋπόθεση ότι η αίτηση πιστοποιητικού υποβάλλεται εντός έξι µηνών από την ηµεροµηνία προσχώρησης. ιβ) κάθε φάρµακο που προστατεύεται µε έγκυρο βασικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας και για το οποίο η πρώτη άδεια κυκλοφορίας ως φάρµακο αποκτήθηκε µετά την 1η Ιανουαρίου 2000, µπορεί να λαµβάνει πιστοποιητικό στη Ρουµανία. Στις περιπτώσεις που έχει λήξει η περίοδος του άρθρου 7, παράγραφος 1, υφίσταται η δυνατότητα αίτησης πιστοποιητικού για περίοδο έξι µηνών που αρχίζει το αργότερο από την ηµεροµηνία προσχώρησης.». β) Στο άρθρο 20, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: «2. Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται στα συµπληρωµατικά πιστοποιητικά προστασίας που χορηγούνται σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία της Τσεχικής ηµοκρατίας, της Εσθονίας, της Κύπρου, της Λετονίας, της Λιθουανίας, της Μάλτας, της Πολωνίας, της Ρουµανίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας πριν από την ηµεροµηνία προσχώρησής τους.». AA2005/P/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 4

6 MD 42/6/04 REV 6 (AC 42/1/04 REV 1) R 1610: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1610/96 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1996, σχετικά µε την καθιέρωση συµπληρωµατικού πιστοποιητικού προστασίας για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα (ΕΕ L 198, , σ. 30), όπως τροποποιήθηκε από: T: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως της Τσεχικής ηµοκρατίας, της ηµοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής ηµοκρατίας, της ηµοκρατίας της Λετονίας, της ηµοκρατίας της Λιθουανίας, της ηµοκρατίας της Ουγγαρίας, της ηµοκρατίας της Μάλτας, της ηµοκρατίας της Πολωνίας, της ηµοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής ηµοκρατίας και των προσαρµογών των Συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ L 236, , σ. 33). α) Στο άρθρο 19α προστίθενται τα εξής: «ια) κάθε φυτοπροστατευτικό προϊόν που προστατεύεται µε έγκυρο βασικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας και για το οποίο η πρώτη άδεια κυκλοφορίας ως φυτοπροστατευτικό προϊόν αποκτήθηκε µετά την 1η Ιανουαρίου 2000, µπορεί να λαµβάνει πιστοποιητικό στη Βουλγαρία, υπό την προϋπόθεση ότι η αίτηση πιστοποιητικού υποβάλλεται εντός έξι µηνών από την ηµεροµηνία προσχώρησης, ιβ) κάθε φυτοπροστατευτικό προϊόν που προστατεύεται µε έγκυρο βασικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας και για το οποίο η πρώτη άδεια κυκλοφορίας ως φάρµακο αποκτήθηκε µετά την 1η Ιανουαρίου 2000, µπορεί να λαµβάνει πιστοποιητικό στη Ρουµανία. Στις περιπτώσεις που έχει λήξει η περίοδος του άρθρου 7, παράγραφος 1, υφίσταται η δυνατότητα αίτησης πιστοποιητικού για περίοδο έξι µηνών που αρχίζει το αργότερο από την ηµεροµηνία προσχώρησης.». AA2005/P/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 5

7 MD 42/6/04 REV 6 (AC 42/1/04 REV 1) β) Στο άρθρο 20, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: «2. Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται στα συµπληρωµατικά πιστοποιητικά προστασίας που χορηγούνται σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία της Τσεχικής ηµοκρατίας, της Εσθονίας, της Κύπρου, της Λετονίας, της Λιθουανίας, της Μάλτας, της Πολωνίας, της Ρουµανίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας πριν από την ηµεροµηνία προσχώρησής τους.». III. ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ R 0006: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 6/2002 του Συµβουλίου, της 12ης εκεµβρίου 2001, για τα κοινοτικά σχέδια και υποδείγµατα (ΕΕ L 3, , σ. 1), όπως τροποποιήθηκε από: T: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως της Τσεχικής ηµοκρατίας, της ηµοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής ηµοκρατίας, της ηµοκρατίας της Λετονίας, της ηµοκρατίας της Λιθουανίας, της ηµοκρατίας της Ουγγαρίας, της ηµοκρατίας της Μάλτας, της ηµοκρατίας της Πολωνίας, της ηµοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής ηµοκρατίας και των προσαρµογών των Συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ L 236, , σ. 33). AA2005/P/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 6

8 MD 42/6/04 REV 6 (AC 42/1/04 REV 1) Στο άρθρο 110α, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: «1. Από την ηµεροµηνία προσχώρησης της Βουλγαρίας, της Τσεχικής ηµοκρατίας, της Εσθονίας, της Κύπρου, της Λετονίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της Μάλτας, της Πολωνίας, της Ρουµανίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας (εφεξής «νέο κράτος µέλος» ή «νέα κράτη µέλη»), κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγµα το οποίο προστατεύεται ή για το οποίο έχει υποβληθεί αίτηση σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό πριν από την εκάστοτε ηµεροµηνία της προσχώρησης, επεκτείνεται στο έδαφος των εν λόγω κρατών µελών προκειµένου να παράγει ισοδύναµα αποτελέσµατα σε ολόκληρη την Κοινότητα.». MD 77/14/04 REV ΓΕΩΡΓΙΑ R 1576: Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 1576/89 του Συµβουλίου, της 29ης Μαΐου 1989, για τη θέσπιση των γενικών κανόνων σχετικά µε τον ορισµό, τον χαρακτηρισµό και την παρουσίαση των αλκοολούχων ποτών (ΕΕ L 160, , σ. 1), όπως τροποποιήθηκε από: R 3280: Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 3280/92 του Συµβουλίου της (ΕΕ L 327, , σ. 3), R 3378: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 3378/94 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της (ΕΕ L 366, , σ. 1) N: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρµογών των Συνθηκών - Προσχώρηση της ηµοκρατίας της Αυστρίας, της ηµοκρατίας της Φινλανδίας και του Βασιλείου της Σουηδίας (ΕΕ C 241, , σ. 21), AA2005/P/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 7

9 12003 T: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως της Τσεχικής ηµοκρατίας, της ηµοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής ηµοκρατίας, της ηµοκρατίας της Λετονίας, της ηµοκρατίας της Λιθουανίας, της ηµοκρατίας της Ουγγαρίας, της ηµοκρατίας της Μάλτας, της ηµοκρατίας της Πολωνίας, της ηµοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής ηµοκρατίας και των προσαρµογών των Συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ L 236, , σ. 33), R 1882: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της (ΕΕ L 284, , σ. 1). α) Στο άρθρο 1, παράγραφος 4, στοιχείο θ), προστίθενται τα εξής: «(5) Η ονοµασία «απόσταγµα φρούτων» µπορεί να αντικαθίσταται από την ονοµασία «Pălincă» µόνον για το αλκοολούχο ποτό που παράγεται στη Ρουµανία.», β) Στο Παράρτηµα II, προστίθενται οι ακόλουθες γεωγραφικές ενδείξεις: στο σηµείο 4: «Vinars Târnave», «Vinars Vaslui», «Vinars Murfatlar», «Vinars Vrancea», «Vinars Segarcea» AA2005/P/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 8

10 στο σηµείο 6: «Сунгурларска гроздова ракия / Гроздова ракия от Сунгурларе / Sungurlarska grozdova rakiya / Grozdova rakiya από το Sungurlare», «Сливенска перла (Сливенска гроздова ракия / Гроздова ракия от Сливен) / Slivenska perla (Slivenska grozdova rakiya / Grozdova rakiya από το Sliven)», «Стралджанска Mускатова ракия / Mускатова ракия от Стралджа / Straldjanska muscatova rakiya / Muscatova rakiya από τη Straldja», «Поморийска гроздова ракия / Гроздова ракия от Поморие / Pomoriyska grozdova rakiya / Grozdova rakiya από το Pomorie», «Русенска бисерна гроздова ракия / Бисерна гроздова ракия от Русе / Rusenska biserna grozdova rakiya / Biserna grozdova rakiya από το Ruse», «Бургаска Mускатова ракия / Mускатова ракия от Бургас / Bourgaska muscatova rakiya / Muscatova rakiya από το Bourgas», «Добруджанска мускатова ракия / Мускатова ракия от Добруджа / Dobrudjanska muscatova rakiya / Muscatova rakiya από την Dobrudja», «Сухиндолска гроздова ракия / Гроздова ракия от Сухиндол / Suhindolska grozdova rakiya / Grozdova rakiya από το Suhindol», «Карловска гроздова ракия / Гроздова ракия от Карлово / Karlovska grozdova rakiya / Grozdova rakiya από το Karlovo» AA2005/P/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 9

11 στο σηµείο 7: «Троянска сливова ракия / Сливова ракия от Троян / Troyanska slivova rakiya / Slivova rakiya από το Troyan», «Силистренска кайсиева ракия / Кайсиева ракия от Силистра / Silistrenska kaysieva rakiya / Kaysieva rakiya από το Silistra», «Тервелска кайсиева ракия / Кайсиева ракия от Тервел / Tervelska kaysieva rakiya / Kaysieva rakiya από το Tervel», «Ловешка сливова ракия / Сливова ракия от Ловеч / Loveshka slivova rakiya / Slivova rakiya από το Lovech», «Ţuică Zetea de Medieşu Aurit», «Ţuică de Valea Milcovului», «Ţuică de Buzău», «Ţuică de Argeş», «Ţuică de Zalău», «Ţuică ardelenească de Bistriţa», «Horincă de Maramureş», «Horincă de Cămârzan», «Horincă de Seini», «Horincă de Chioar», «Horincă de Lăpuş», «Turţ de Oaş», «Turţ de Maramureş» R 1601: Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 1601/91 του Συµβουλίου, της 29ης Μαΐου 1989, για τη θέσπιση των γενικών κανόνων σχετικά µε τον ορισµό, τον χαρακτηρισµό και την παρουσίαση των αρωµατισµένων οίνων, των αρωµατισµένων ποτών µε βάση τον οίνο και των αρωµατισµένων κοκτέιλ αµπελοοινικών προϊόντων (ΕΕ L 149, , σ. 1), όπως τροποποιήθηκε από: R 3279: Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 3279/92 του Συµβουλίου της (ΕΕ L 327, , σ. 1), N: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρµογών των συνθηκών - Προσχώρηση της ηµοκρατίας της Αυστρίας, της ηµοκρατίας της Φινλανδίας και του Βασιλείου της Σουηδίας (ΕΕ C 241, , σ. 21), AA2005/P/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 10

12 31994 R 3378: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 3378/94 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της (ΕΕ L 366, , σ. 1), R 2061: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2061/96 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της (ΕΕ L 277, , σ. 1), R 1882: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της (ΕΕ L 284, , σ. 1). Στο άρθρο 2, παράγραφος 3, µετά το στοιχείο η) παρεµβάλλεται το ακόλουθο στοιχείο: «(θ) Pelin: αρωµατισµένο ποτό από οίνο το οποίο παράγεται από λευκό ή ερυθρό οίνο, συµπύκνωµα γλεύκους σταφυλιών, χυµό φρούτων (ή σακχάρου σακχαροτεύτλων) και ειδικό βάµµα βοτάνων, µε αλκοολικό τίτλο τουλάχιστον 8,5% vol., περιεκτικότητα σακχάρων εκφραζόµενη ως ιµβερτοποιηµένα σάκχαρα γραµµάρια ανά λίτρο, και ολική οξύτητα τουλάχιστον 3 γραµµάρια ανά λίτρο εκφραζόµενη ως τρυγικό οξύ.» και το στοιχείο θ) αριθµείται ως στοιχείο ι) R 2075: Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2075/92 του Συµβουλίου, της 30ής Ιουνίου 1992, για την οργάνωση αγοράς του ακατέργαστου καπνού (ΕΕ L 215, , σ. 70), όπως τροποποιήθηκε από: AA2005/P/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 11

13 11994 N: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρµογών των συνθηκών - Προσχώρηση της ηµοκρατίας της Αυστρίας, της ηµοκρατίας της Φινλανδίας και του Βασιλείου της Σουηδίας (ΕΕ C 241, , σ. 21), R 3290: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 3290/94 του Συµβουλίου της (ΕΕ L 349, , σ. 105), R 0711: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 711/95 του Συµβουλίου της (ΕΕ L 73, , σ. 13), R 0415: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 415/96 του Συµβουλίου της (ΕΕ L 59, , σ. 3), R 2444: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2444/96 του Συµβουλίου της (ΕΕ L 333, , σ. 4), R 2595: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2595/97 του Συµβουλίου της (ΕΕ L 351, , σ. 11), R 1636: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1636/98 του Συµβουλίου της (ΕΕ L 210, , σ. 23), R 0660: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 660/1999 του Συµβουλίου της (ΕΕ L 83, , σ. 10), R 1336: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1336/2000 του Συµβουλίου της (ΕΕ L 154, , σ. 2), R 0546: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 546/2002 του Συµβουλίου της (ΕΕ L 84, , σ. 4), R 0806: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 806/2003 του Συµβουλίου της (ΕΕ L 122, , σ. 1), AA2005/P/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 12

14 32003 R 2319: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2319/2003 του Συµβουλίου της (ΕΕ L 345, , σ. 17), T: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως της Τσεχικής ηµοκρατίας, της ηµοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής ηµοκρατίας, της ηµοκρατίας της Λετονίας, της ηµοκρατίας της Λιθουανίας, της ηµοκρατίας της Ουγγαρίας, της ηµοκρατίας της Μάλτας, της ηµοκρατίας της Πολωνίας, της ηµοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής ηµοκρατίας και των προσαρµογών των Συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ L 236, , σ. 33). α) Στο Παράρτηµα, σηµείο V. «Sun-cured», προστίθενται τα εξής: «Molovata Ghimpaţi Bărăgan» AA2005/P/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 13

15 β) Στο Παράρτηµα, σηµείο VΙ. «Μπασµάς», προστίθενται τα εξής: «Djebel Nevrokop Dupnitsa Melnik Ustina Harmanli Krumovgrad Iztochen Balkan Topolovgrad Svilengrad Srednogorska yaka» γ) Στο Παράρτηµα, σηµείο VΙΙΙ. «Κλασικά Kaba Koulak», προστίθενται τα εξής: «Severna Bulgaria Tekne». AA2005/P/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 14

16 R 2201: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2201/96 του Συµβουλίου, της 28ης Οκτωβρίου 1996, για την κοινή οργάνωση αγοράς στον τοµέα των µεταποιηµένων προϊόντων µε βάση τα οπωροκηπευτικά (ΕΕ L 297, , σ. 29), όπως τροποποιήθηκε από: R 2199: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2199/97 του Συµβουλίου της (ΕΕ L 303, , σ. 1), R 2701: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2701/1999 του Συµβουλίου της (ΕΕ L 327, , σ. 5), R 2699: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2699/2000 του Συµβουλίου της (ΕΕ L 311, , σ. 9), R 1239: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1239/2001 του Συµβουλίου της (ΕΕ L 171, , σ. 1), R 0453: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 453/2002 της Επιτροπής της (ΕΕ L 72, , σ. 9), T: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως της Τσεχικής ηµοκρατίας, της ηµοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής ηµοκρατίας, της ηµοκρατίας της Λετονίας, της ηµοκρατίας της Λιθουανίας, της ηµοκρατίας της Ουγγαρίας, της ηµοκρατίας της Μάλτας, της ηµοκρατίας της Πολωνίας, της ηµοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής ηµοκρατίας και των προσαρµογών των Συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ L 236, , σ. 33), R 0386: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 386/2004 της Επιτροπής της (ΕΕ L 64, , σ. 25). AA2005/P/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 15

17 Το Παράρτηµα III αντικαθίσταται ως εξής: «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III Κατώφλια µεταποίησης του άρθρου 5 Καθαρό βάρος νωπής πρώτης ύλης Ντοµάτες Ροδάκινα Αχλάδια Κοινοτικά κατώφλια Βουλγαρία α.α. Τσεχική ηµοκρατία Ελλάδα Ισπανία Γαλλία (σε τόνους) Εθνικά κατώφλια Ιταλία Κύπρος α.α. Λετονία α.α. α.α. α.α. Ουγγαρία Μάλτα α.α. α.α. Κάτω Χώρες α.α. α.α. 243 Αυστρία α.α. α.α. 9 Πολωνία α.α. α.α. Πορτογαλία Ρουµανία α.α. Σλοβακία α.α. α.α. = άνευ αντικειµένου». AA2005/P/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 16

18 R 2848: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2848/98 της Επιτροπής, της 22ας εκεµβρίου 1998, για τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2075/92 όσον αφορά το καθεστώς των πριµοδοτήσεων, των ποσοστώσεων παραγωγής και της ειδικής ενίσχυσης που χορηγείται στις οµάδες παραγωγών στον τοµέα του ακατέργαστου καπνού (ΕΕ L 358, , σ. 17), όπως τροποποιήθηκε από: R 0510: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 510/1999 της Επιτροπής της (ΕΕ L 60, , σ. 54), R 0731: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 731/1999 της Επιτροπής της (ΕΕ L 93, , σ. 20), R 1373: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1373/1999 της Επιτροπής της (ΕΕ L 162, , σ. 47), R 2162: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2162/1999 της Επιτροπής της (ΕΕ L 265, , σ. 13), R 2637: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2637/1999 της Επιτροπής της (ΕΕ L 323, , σ. 8), AA2005/P/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 17

19 32000 R 0531: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 531/2000 της Επιτροπής της (ΕΕ L 64, , σ. 13), R 0909: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 909/2000 της Επιτροπής της (ΕΕ L 105, , σ. 18), R 1249: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1249/2000 της Επιτροπής της (ΕΕ L 142, , σ. 3), R 0385: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 385/2001 της Επιτροπής της (ΕΕ L 57, , σ. 18), R 1441: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1441/2001 της Επιτροπής της (ΕΕ L 193, , σ. 5), R 0486: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 486/2002 της Επιτροπής της (ΕΕ L 76, , σ. 9), R 1005: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1005/2002 της Επιτροπής της (ΕΕ L 153, , σ. 3) R 1501: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1501/2002 της Επιτροπής της (ΕΕ L 227, , σ. 16), R 1983: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1983/2002 της Επιτροπής της (ΕΕ L 306, , σ. 8), R 1809: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1809/2004 της Επιτροπής της (ΕΕ L 318, , σ. 18). AA2005/P/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 18

20 Το Παράρτηµα Ι αντικαθίσταται ως εξής: «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΑΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ Ή ΕΙ ΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Κράτος µέλος ή ειδική περιοχή εγκατάστασης των οµάδων παραγωγών Γερµανία, Ισπανία (εκτός από την Castilla-León, Navarre και ζώνη του Campezo στη χώρα των Βάσκων), Γαλλία (εκτός από το Nord-Pas-de-Calais και Picardíe), Ιταλία, Πορτογαλία (εκτός από την αυτόνοµη περιοχή των Αζορών), Βέλγιο, Αυστρία, Ρουµανία Ελλάδα (εκτός από την Ήπειρο), αυτόνοµη περιοχή των Αζορών (Πορτογαλία), Nord-Pas-de-Calais και Picardie (Γαλλία), Βουλγαρία (εκτός από τους δήµους Banite, Zlatograd, Madan και Dospat της περιοχής Djebel και τους δήµους Veliki Preslav, Varbitsa, Shumen, Smiadovо, Varna, Dalgopol, General Tоshevо, Dobrich, Kavarna, Krushari, Shabla και Antonovo της περιοχής της Βόρειας Βουλγαρίας) Castilla-León (Ισπανία), Navarre (Ισπανία), ζώνη Campezo στη χώρα των Βάσκων (Ισπανία), Ήπειρος (Ελλάδα), δήµοι Banite, Zlatograd, Madan και Dospat της περιοχής Djebel area και δήµοι Veliki Preslav, Varbitsa, Shumen, Smiadovо, Varna, Dalgopol, General Tоshevо, Dobrich, Kavarna, Krushari, Shabla και Antonovo της περιοχής της Βόρειας Βουλγαρίας (Βουλγαρία) Ποσοστό 2% 1% 0,3%». AA2005/P/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 19

21 R 1493: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συµβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, για την κοινή οργάνωση της αµπελοοινικής αγοράς (ΕΕ L 179, , σ. 1), όπως τροποποιήθηκε από: R 1622: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1622/2000 της Επιτροπής της (ΕΕ L 194, , σ. 1), R 2826: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2826/2000 του Συµβουλίου της (ΕΕ L 328, , σ. 2), R 2585: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2585/2001 του Συµβουλίου της (ΕΕ L 345, , σ. 10), R 0806: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 806/2003 του Συµβουλίου της (ΕΕ L 122, , σ. 1), T: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως της Τσεχικής ηµοκρατίας, της ηµοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής ηµοκρατίας, της ηµοκρατίας της Λετονίας, της ηµοκρατίας της Λιθουανίας, της ηµοκρατίας της Ουγγαρίας, της ηµοκρατίας της Μάλτας, της ηµοκρατίας της Πολωνίας, της ηµοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής ηµοκρατίας και των προσαρµογών των Συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ L 236, , σ. 33), R 1795: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1795/2003 της Επιτροπής της (ΕΕ L 262, , σ. 13). AA2005/P/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 20

22 α) Στο άρθρο 6 προστίθενται τα εξής: «5. Στη Βουλγαρία και τη Ρουµανία, διατίθενται νεοσύστατα δικαιώµατα φύτευσης για την παραγωγή οίνων ποιότητας v.q.p.r.d. αντίστοιχα προς το 1,5% του συνόλου των αµπελώνων και ανερχόµενα σε 2 302,5 εκτάρια για τη Βουλγαρία και 2 830,5 εκτάρια για τη Ρουµανία κατά την ηµεροµηνία προσχώρησης. Τα δικαιώµατα αυτά διατίθενται σε εθνικό απόθεµα για το οποίο ισχύει το άρθρο 5.» β) Στο Παράρτηµα III (Αµπελουργικές ζώνες), στο σηµείο 2 προστίθενται τα εξής: «ζ) στη Ρουµανία, στην περιοχή Podişul Transilvaniei» γ) Στο Παράρτηµα ΙΙΙ (Αµπελουργικές ζώνες), η τελευταία πρόταση του σηµείου 3 αντικαθίσταται από την ακόλουθη: «δ) στη Σλοβακία, η περιοχή Τοkay ε) στη Ρουµανία, οι εκτάσεις µε αµπέλους που δεν περιλαµβάνονται στο σηµείο 2, στοιχείο (ζ) ή στο σηµείο 5, στοιχείο (στ).» δ) Στο Παράρτηµα III (Αµπελουργικές ζώνες), στο σηµείο 5 προστίθενται τα εξής: «ε) στη Βουλγαρία, οι εκτάσεις µε αµπέλους στις ακόλουθες περιοχές: Dunavska Ravnina (Дунавска равнина), Chernomorski Rayon (Черноморски район), Rozova Dolina (Розова долина) στ) στη Ρουµανία, οι εκτάσεις µε αµπέλους στις ακόλουθες περιοχές: Dealurile Buzăului, Dealu Mare, Severinului και Plaiurile Drâncei, Colinele Dobrogei, Terasele Dunării, η νότια αµπελουργική περιοχή συµπεριλαµβανοµένων των αµµωδών εκτάσεων και άλλων ευνοϊκών περιοχών» AA2005/P/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 21

23 ε) Στο Παράρτηµα III (Αµπελουργικές ζώνες), στο σηµείο 6 προστίθενται τα εξής: «Στην Βουλγαρία, η αµπελουργική ζώνη Γ ΙΙΙ α) περιλαµβάνει τις εκτάσεις µε αµπέλους που δεν περιλαµβάνονται στο σηµείο 5, στοιχείο (ε)» στ) Στο Παράρτηµα V, Μέρος.3, προστίθενται τα εξής: «και της Ρουµανίας» R 1673: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1673/2000 του Συµβουλίου, της 27ης Ιουλίου 2000, περί κοινής οργανώσεως της αγοράς στον τοµέα του λίνου και της κάνναβης που προορίζονται για την παραγωγή ινών (ΕΕ L 193, , σ. 16), όπως τροποποιήθηκε από: R 0651: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 651/2002 της Επιτροπής της (ΕΕ L 101, , σ. 3), T: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως της Τσεχικής ηµοκρατίας, της ηµοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής ηµοκρατίας, της ηµοκρατίας της Λετονίας, της ηµοκρατίας της Λιθουανίας, της ηµοκρατίας της Ουγγαρίας, της ηµοκρατίας της Μάλτας, της ηµοκρατίας της Πολωνίας, της ηµοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής ηµοκρατίας και των προσαρµογών των Συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ L 236, , σ. 33), R 1782: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 του Συµβουλίου της (ΕΕ L 270, , σ. 1), R 0393: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 393/2004 του Συµβουλίου της (ΕΕ L 65, , σ. 4). AA2005/P/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 22

24 α) Στο άρθρο 3, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: «1. Καθορίζεται µέγιστη εγγυηµένη ποσότητα τόνων ανά περίοδο εµπορίας για τις µακρές ίνες λίνου και κατανέµεται µεταξύ όλων των κρατών µελών µε τη µορφή εθνικών εγγυηµένων ποσοτήτων. Η ποσότητα αυτή κατανέµεται ως εξής: τόνοι για το Βέλγιο, 13 τόνοι για τη Βουλγαρία, τόνοι για την Τσεχική ηµοκρατία, 300 τόνοι για τη Γερµανία, 30 τόνοι για την Εσθονία, 50 τόνοι για την Ισπανία, τόνοι για τη Γαλλία, 360 τόνοι για τη Λετονία, τόνοι για τη Λιθουανία, τόνοι για τις Κάτω Χώρες, 150 τόνοι για την Αυστρία, 924 τόνοι για την Πολωνία, AA2005/P/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 23

25 50 τόνοι για την Πορτογαλία, 42 τόνοι για τη Ρουµανία, 73 τόνοι για τη Σλοβακία, 200 τόνοι για τη Φινλανδία, 50 τόνοι για τη Σουηδία, 50 τόνοι για το Ηνωµένο Βασίλειο.» β) Στο άρθρο 3, παράγραφος 2, η εισαγωγική παράγραφος και το στοιχείο α) αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείµενο: «2. Καθορίζεται µέγιστη εγγυηµένη ποσότητα τόνων ανά περίοδο εµπορίας για τις βραχείες ίνες λίνου και τις ίνες κάνναβης για τις οποίες µπορεί να χορηγηθεί ενίσχυση. Η ποσότητα αυτή κατανέµεται µε τη µορφή: α) εθνικών εγγυηµένων ποσοτήτων για τα ακόλουθα κράτη µέλη: τόνοι για το Βέλγιο, 48 τόνοι για τη Βουλγαρία, τόνοι για την Τσεχική ηµοκρατία, AA2005/P/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 24

26 τόνοι για τη Γερµανία, 42 τόνοι για την Εσθονία, τόνοι για την Ισπανία, τόνοι για τη Γαλλία, τόνοι για τη Λετονία, τόνοι για τη Λιθουανία, τόνοι για την Ουγγαρία, τόνοι για τις Κάτω Χώρες, τόνοι για την Αυστρία, 462 τόνοι για την Πολωνία, τόνοι για την Πορτογαλία, 921 τόνοι για τη Ρουµανία, 189 τόνοι για τη Σλοβακία, τόνοι για τη Φινλανδία, τόνοι για τη Σουηδία, τόνοι για το Ηνωµένο Βασίλειο. Ωστόσο, η εθνική εγγυηµένη ποσότητα που καθορίζεται για την Ουγγαρία αφορά µόνο τις ίνες κάνναβης.» AA2005/P/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 25

27 R 1782: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 του Συµβουλίου της 29ης Σεπτεµβρίου 2003 για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άµεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισµένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς και για την τροποποίηση των κανονισµών (ΕΟΚ) αριθ. 2019/93, (ΕΚ) αριθ. 1452/2001, (ΕΚ) αριθ. 1453/2001, (ΕΚ) αριθ. 1454/2001, (ΕΚ) αριθ. 1868/94, (ΕΚ) αριθ. 1251/1999, (ΕΚ) αριθ. 1254/1999, (ΕΚ) αριθ. 1673/2000, (ΕΟΚ) αριθ. 2358/71 και (ΕΚ) αριθ. 2529/2001 (ΕΕ L 270, , σ. 1), όπως τροποποιήθηκε από: R 0021: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 21/2004 του Συµβουλίου της (ΕΕ L 5, , σ. 8), R 0583: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 583/2004 του Συµβουλίου της (ΕΕ L 91, , σ. 1), D 0281: Απόφαση 2004/281/ΕΚ του Συµβουλίου της (ΕΕ L 93, , σ. 1), R 0864: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 864/2004 του Συµβουλίου της (ΕΕ L 161, , σ. 48). α) Στο άρθρο 2, το στοιχείο ζ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: «ζ) «νέα κράτη µέλη», η Βουλγαρία, η Τσεχική ηµοκρατία, η Εσθονία, η Κύπρος, η Λετονία, η Λιθουανία, η Ουγγαρία, η Μάλτα, η Πολωνία, η Ρουµανία, η Σλοβενία και η Σλοβακία.» AA2005/P/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 26

28 β) Στο άρθρο 5, παράγραφος 2, στο τέλος του πρώτου εδαφίου προστίθενται τα εξής: «Ωστόσο, η Βουλγαρία και η Ρουµανία εξασφαλίζουν ότι η γη που αποτελούσε µόνιµο βοσκότοπο την 1η Ιανουαρίου 2007 παραµένει µόνιµος βοσκότοπος.», γ) Στην παράγραφο 2 του άρθρου 54, προστίθενται τα εξής στο τέλος του πρώτου εδαφίου: «Ωστόσο, για τη Βουλγαρία τη Ρουµανία, η ηµεροµηνία που προβλέπεται για τις αιτήσεις στρεµµατικής ενίσχυσης είναι η 30ή Ιουνίου 2005.» δ) Στο άρθρο 71ζ προστίθενται τα εξής: «9. Για τη Βουλγαρία και τη Ρουµανία: α) η τριετής περίοδος αναφοράς της παραγράφου 2 είναι η περίοδος , β) το έτος της παραγράφου 3, στοιχείο α), είναι το 2004, γ) στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4, αντί «το 2004 ή/και το 2005» γράφεται «το 2005 ή/και το 2006», και το έτος 2004 αντικαθίσταται από το έτος 2005.» AA2005/P/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 27

29 ε) Στο άρθρο 71η, προστίθενται τα εξής: «Ωστόσο, για τη Βουλγαρία και τη Ρουµανία, αντί της 30ής Ιουνίου 2003, ισχύει η ηµεροµηνία 30 Ιουνίου 2005.» στ) Στο άρθρο 74, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: «1. Η ενίσχυση χορηγείται για τις εθνικές βασικές εκτάσεις στις ζώνες παραδοσιακής παραγωγής που απαριθµούνται στο παράρτηµα Χ. Οι βασικές εκτάσεις καθορίζονται ως εξής: Βουλγαρία Ελλάδα Ισπανία Γαλλία Ιταλία Κύπρος Ουγγαρία Αυστρία Πορτογαλία ha ha ha ha ha ha ha ha ha» AA2005/P/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 28

30 ζ) Στο άρθρο 78, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: «1. Καθορίζεται µέγιστη εγγυηµένη έκταση εκταρίων για την οποία µπορεί να χορηγηθεί ενίσχυση.» η) Στο άρθρο 80, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: «2. Το ύψος της ενίσχυσης είναι το ακόλουθο ανάλογα µε τις αποδόσεις στα διάφορα κράτη µέλη: Έτος εµπορίας 2004/05 και σε περίπτωση εφαρµογής του άρθρου 71 (EUR/ha) Έτος εµπορίας 2005/06 και εξής (EUR/ha) Βουλγαρία - 345,225 Ελλάδα 1 323,96 561,00 Ισπανία 1 123,95 476,25 Γαλλία: µητροπολιτικό έδαφος Γαλλική Γουιάνα 971, ,27 411,75 563,25 Ιταλία 1 069,08 453,00 Ουγγαρία 548,70 232,50 Πορτογαλία 1 070,85 453,75 Ρουµανία - 126,075» AA2005/P/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 29

31 θ) Το άρθρο 81 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: «Άρθρο 81 Εκτάσεις Για κάθε κράτος µέλος παραγωγής, καθιερώνεται µια εθνική βασική έκταση. Ωστόσο, για τη Γαλλία καθιερώνονται δύο βασικές εκτάσεις. Οι βασικές εκτάσεις καθορίζονται ως εξής: Βουλγαρία Ελλάδα Ισπανία ha ha ha Γαλλία: µητροπολιτικό έδαφος Γαλλική Γουιάνα Ιταλία Ουγγαρία Πορτογαλία Ρουµανία ha ha ha ha ha 500 ha Τα κράτη µέλη µπορούν να υποδιαιρέσουν τη βασική τους έκταση σε υποβασικές εκτάσεις µε βάση αντικειµενικά κριτήρια.» AA2005/P/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 30

32 ι) Το άρθρο 84 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: «Άρθρο 84 Εκτάσεις 1. Τα κράτη µέλη χορηγούν την κοινοτική ενίσχυση εντός ανωτάτου ορίου, το οποίο υπολογίζεται µε πολλαπλασιασµό του αριθµού εκταρίων της εθνικής εγγυηµένης τους έκτασης (ΕΕΕ), όπως ορίζει η παράγραφος 3, επί το µέσο ποσό ενίσχυσης των 120,75 ευρώ. 2. Καθιερώνεται µέγιστη εγγυηµένη έκταση εκταρίων. AA2005/P/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 31

33 3. Η µέγιστη εγγυηµένη έκταση της παραγράφου 2 διαιρείται στις ακόλουθες ΕΕΕ: Εθνικές εγγυηµένες εκτάσεις (ΕΕΕ) Βέλγιο 100 ha Βουλγαρία ha Γερµανία ha Ελλάδα ha Ισπανία ha Γαλλία ha Ιταλία ha Κύπρος ha Λουξεµβούργο 100 ha Ουγγαρία ha Κάτω Χώρες 100 ha Αυστρία 100 ha Πολωνία ha Πορτογαλία ha Ρουµανία ha Σλοβενία 300 ha Σλοβακία ha Ηνωµένο Βασίλειο 100 ha AA2005/P/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 32

34 4. Τα κράτη µέλη µπορούν να υποδιαιρέσουν την ΕΕΕ τους σε υποεκτάσεις, µε βάση αντικειµενικά κριτήρια, ιδιαίτερα σε περιφερειακό επίπεδο ή ανάλογα µε την παραγωγή.» ια) Στο άρθρο 95, παράγραφος 4, προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια: «Για τη Βουλγαρία και τη Ρουµανία, οι συνολικές ποσότητες του πρώτου εδαφίου εκτίθενται στον πίνακα (στ) του Παραρτήµατος Ι του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1788/2003 του Συµβουλίου και αναθεωρούνται σύµφωνα µε το άρθρο 6, παράγραφος 1, έκτο εδάφιο, του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1788/2003 του Συµβουλίου. Για τη Βουλγαρία και τη Ρουµανία, η δωδεκάµηνη περίοδος του πρώτου εδαφίου είναι η περίοδος 2006/2007.» ιβ) Στο άρθρο 103, προστίθενται τα εξής στη δεύτερη παράγραφο: «Ωστόσο, για τη Βουλγαρία και τη Ρουµανία, η προϋπόθεση εφαρµογής της παρούσας παραγράφου είναι ότι το καθεστώς ενιαίας στρεµµατικής ενίσχυσης εφαρµόζεται το 2007 και ότι έχει επιλεχθεί η εφαρµογή του άρθρου 66.» AA2005/P/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 33

35 ιγ) Στο άρθρο 105, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: «1. Καταβάλλεται συµπληρωµατική στρεµµατική ενίσχυση ύψους: 291 EUR/ha για την περίοδο εµπορίας 2005/06, 285 EUR/ha για την περίοδο εµπορίας 2006/07 και εξής, για την έκταση όπου καλλιεργείται σκληρό σιτάρι στις ζώνες παραδοσιακής παραγωγής που απαριθµούνται στο παράρτηµα Χ, εντός των ακόλουθων ορίων: (εκτάρια) Βουλγαρία Ελλάδα Ισπανία Γαλλία Ιταλία Κύπρος Ουγγαρία Αυστρία Πορτογαλία » AA2005/P/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 34

36 ιδ) Στο άρθρο 108, στη δεύτερη παράγραφο προστίθενται τα εξής: Ωστόσο, για τη Βουλγαρία και τη Ρουµανία, δεν επιτρέπεται η υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης για εκτάσεις οι οποίες, στις 30 Ιουνίου 2005, εχρησιµοποιούντο για µόνιµη βοσκή, µόνιµες καλλιέργειες ή δενδροφυτείες ή εχρησιµοποιούντο για µη γεωργικούς σκοπούς.» ιε) Στο άρθρο 110γ, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: «1. Καθιερώνεται εθνική βασική έκταση ως εξής: Βουλγαρία: ha Ελλάδα: ha Ισπανία: ha Πορτογαλία: 360 ha.» ιστ) Στο άρθρο 110γ, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: «2. Το ποσό της ενίσχυσης ανά επιλέξιµο εκτάριο καθορίζεται ως εξής: Βουλγαρία: 263 EUR Ελλάδα: 594 EUR για εκτάρια και 342,84 EUR για τα υπόλοιπα εκτάρια Ισπανία: EUR Πορτογαλία: 556 EUR.» AA2005/P/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 35

37 ιζ) Στο άρθρο 116, η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: «4. Ισχύουν τα ακόλουθα ανώτατα όρια: Κράτος µέλος ικαιώµατα (x 1000) Βέλγιο 70 Βουλγαρία 2 058,483 Τσεχική ηµοκρατία 66,733 ανία 104 Γερµανία Εσθονία 48 Ελλάδα Ισπανία Γαλλία Ιρλανδία Ιταλία Κύπρος 472,401 Λετονία 18,437 Λιθουανία 17,304 AA2005/P/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 36

38 Λουξεµβούργο 4 Ουγγαρία Μάλτα 8,485 Κάτω Χώρες 930 Αυστρία 206 Πολωνία 335,88 Πορτογαλία Ρουµανία 5 880,620 Σλοβενία 84,909 Σλοβακία 305,756 Φινλανδία 80 Σουηδία 180 Ηνωµένο Βασίλειο Σύνολο ,008» ιη) Στο άρθρο 123, η παράγραφος 8 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: «8. Ισχύουν τα ακόλουθα περιφερειακά ανώτατα όρια: Βέλγιο Βουλγαρία Τσεχική ηµοκρατία ανία Γερµανία AA2005/P/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 37

39 Εσθονία Ελλάδα Ισπανία * Γαλλία ** Ιρλανδία Ιταλία Κύπρος Λετονία Λιθουανία Λουξεµβούργο Ουγγαρία Μάλτα Κάτω Χώρες Αυστρία Πολωνία Πορτογαλία *** Ρουµανία Σλοβενία Σλοβακία Φινλανδία Σουηδία Ηνωµένο Βασίλειο **** * ** *** **** Με την επιφύλαξη των ειδικών κανόνων που ορίζει ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1454/2001. Με την επιφύλαξη των ειδικών κανόνων που ορίζει ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1452/2001. Με την επιφύλαξη των ειδικών κανόνων που ορίζει ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1453/2001. Το ανώτατο αυτό όριο αυξανόµενο προσωρινά κατά φθάνει τα έως ότου επιτραπεί η εξαγωγή ζώντων ζώων ηλικίας κάτω των έξι µηνών.» AA2005/P/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 38

40 ιθ) Στο άρθρο 126, η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: «5. Ισχύουν τα ακόλουθα εθνικά ανώτατα όρια: Βέλγιο Βουλγαρία Τσεχική ηµοκρατία ανία Γερµανία Εσθονία Ελλάδα Ισπανία* Γαλλία** AA2005/P/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 39

41 Ιρλανδία Ιταλία Κύπρος 500 Λετονία Λιθουανία Λουξεµβούργο Ουγγαρία Μάλτα 454 Κάτω Χώρες Αυστρία Πολωνία Πορτογαλία*** Ρουµανία Σλοβενία Σλοβακία Φινλανδία Σουηδία Ηνωµένο Βασίλειο * ** *** Με την επιφύλαξη των ειδικών κανόνων που ορίζει ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1454/2001. Με την επιφύλαξη των ειδικών κανόνων που ορίζει ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1452/2001. Με την επιφύλαξη των ειδικών κανόνων που ορίζει ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1453/2001.» AA2005/P/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 40

42 κ) Στο άρθρο 130, παράγραφος 3, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: «Τα εθνικά ανώτατα όρια των νέων κρατών µελών αναγράφονται στον ακόλουθο πίνακα. Ταύροι, βόδια, αγελάδες και δαµαλίδες Μόσχοι άνω του ενός µηνός και κάτω των οκτώ µηνών και βάρους σφαγίου έως 185 kg Βουλγαρία Τσεχική ηµοκρατία Εσθονία Κύπρος Λετονία Λιθουανία Ουγγαρία Μάλτα Πολωνία Ρουµανία Σλοβενία Σλοβακία » AA2005/P/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 41

43 κα) Στο άρθρο 143α, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: «Ωστόσο, για τη Βουλγαρία και τη Ρουµανία, οι άµεσες ενισχύσεις θα εισαχθούν σύµφωνα µε το ακόλουθο χρονοδιάγραµµα αυξήσεων οι οποίες εκφράζονται ως ποσοστά του τότε ισχύοντος επιπέδου των ενισχύσεων αυτών στην Κοινότητα µε τη σύνθεσή της στις 30 Απριλίου 2004: 25% το 2007, 30% το 2008, 35% το 2009, 40% το 2010, 50% το 2011, 60% το 2012, 70% το 2013, 80% το 2014, 90% το 2015, 100% από το 2016 και µετά.» AA2005/P/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 42

44 κβ) Στο άρθρο 143β, παράγραφος 4, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: «Ωστόσο, για τη Βουλγαρία και τη Ρουµανία, η γεωργική έκταση που υπάγεται στο καθεστώς ενιαίας στρεµµατικής ενίσχυσης αποτελεί µέρος της χρησιµοποιούµενης γεωργικής της έκτασης η οποία διατηρείται σε καλή γεωργική κατάσταση, ανεξαρτήτως του εάν χρησιµοποιείται για την παραγωγή ή όχι, προσαρµοζόµενη, ανάλογα µε την περίπτωση, σύµφωνα µε τα αντικειµενικά κριτήρια που θα καθορίσει η Βουλγαρία ή η Ρουµανία ύστερα από έγκριση της Επιτροπής.» κγ) Στο άρθρο 143β, η παράγραφος 9 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: «9. Για κάθε νέο κράτος µέλος, το καθεστώς ενιαίας στρεµµατικής ενίσχυσης είναι διαθέσιµο για περίοδο εφαρµογής µέχρι το τέλος του 2006, µε δυνατότητα ετήσιας ανανέωσης έως δύο φορές κατόπιν αιτήσεως του νέου κράτους µέλους. Ωστόσο, για τη Βουλγαρία και τη Ρουµανία, το καθεστώς ενιαίας στρεµµατικής ενίσχυσης είναι διαθέσιµο για περίοδο εφαρµογής µέχρι το τέλος του 2009, µε δυνατότητα ετήσιας ανανέωσης έως δύο φορές κατόπιν αιτήσεώς τους. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 11, κάθε νέο κράτος µέλος δύναται να αποφασίσει τη διακοπή της εφαρµογής του καθεστώτος κατά το τέλος του πρώτου ή του δεύτερου έτους της περιόδου εφαρµογής προκειµένου να εφαρµόσει το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης. Τα νέα κράτη µέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή την πρόθεσή τους να τερµατίσουν µέχρι την 1η Αυγούστου του τελευταίου έτους εφαρµογής.» AA2005/P/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 43

45 κδ) Στο άρθρο 143β, παράγραφος 11, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: «Για τη Βουλγαρία και τη Ρουµανία, µέχρι το τέλος της πενταετούς περιόδου εφαρµογής του καθεστώτος ενιαίας στρεµµατικής ενίσχυσης (δηλ. το 2011), ισχύει το ποσοστό που προβλέπεται στη δεύτερη παράγραφο του άρθρου 143α. Εάν η εφαρµογή του καθεστώτος ενιαίας στρεµµατικής ενίσχυσης παραταθεί πέραν της ηµεροµηνίας αυτής, µε απόφαση λαµβανόµενη δυνάµει του στοιχείου β), το ποσοστό που προβλέπεται στο άρθρο 143α για το έτος 2011 ισχύει µέχρι το τέλος του τελευταίου έτους εφαρµογής του καθεστώτος ενιαίας στρεµµατικής ενίσχυσης.» κε) Στο άρθρο 143γ, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: «2. Τα νέα κράτη µέλη έχουν τη δυνατότητα, εφόσον το εγκρίνει η Επιτροπή, να συµπληρώνουν οποιαδήποτε άµεση ενίσχυση µέχρι του εξής ορίου: AA2005/P/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 44

46 α) όσον αφορά όλες τις άµεσες ενισχύσεις, 55% του επιπέδου άµεσων ενισχύσεων στην Κοινότητα, ως αυτή είχε στις 30 Απριλίου 2004, 60% το 2005 και 65% το 2006 και από το 2007 έως 30 ποσοστιαίες µονάδες πάνω από το εφαρµοστέο επίπεδο του άρθρου 143α για το σχετικό έτος. Όσον αφορά τη Βουλγαρία και τη Ρουµανία, ισχύουν τα ακόλουθα: 55% του επιπέδου άµεσων ενισχύσεων στην Κοινότητα, µε τη σύνθεση που είχε στις 30 Απριλίου 2007, 60% το 2008 και 65% το 2009 και από το 2010 έως 30 ποσοστιαίες µονάδες πάνω από το εφαρµοστέο επίπεδο του άρθρου 143α για το οικείο έτος. Ωστόσο, η Τσεχική ηµοκρατία µπορεί να συµπληρώνει τις άµεσες ενισχύσεις στον τοµέα του αµύλου γεωµήλων µέχρι το 100% του επιπέδου που εφαρµόζεται στην Κοινότητα µε τη σύνθεση που είχε στις 30 Απριλίου Ωστόσο, για τις άµεσες ενισχύσεις του Κεφαλαίου 7 του Τίτλου IV του παρόντος κανονισµού, ισχύουν τα εξής ανώτατα ποσοστά: 85% το 2004, 90% το 2005, 95% το 2006 και 100% από το 2007 και µετά. Όσον αφορά τη Βουλγαρία και τη Ρουµανία, ισχύουν τα ακόλουθα ανώτατα ποσοστά: 85% το 2007, 90% το 2008, 95% το 2009 και 100% από το 2010 και µετά, ή AA2005/P/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 45

47 β) i) όσον αφορά τις άµεσες ενισχύσεις εκτός του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης, το συνολικό ύψος της άµεσης στήριξης που ο γεωργός θα δικαιούνταν να λάβει, ανά προϊόν, στο νέο κράτος µέλος κατά το ηµερολογιακό έτος 2003 δυνάµει παρεµφερούς προς την ΚΓΠ εθνικού καθεστώτος προσαυξηµένου κατά 10 ποσοστιαίες µονάδες. Ωστόσο, για τη Λιθουανία, το έτος αναφοράς είναι το ηµερολογιακό έτος Για της Βουλγαρία και τη Ρουµανία, το έτος αναφοράς είναι το ηµερολογιακό έτος Για τη Σλοβενία, η αύξηση είναι 10 ποσοστιαίες µονάδες το 2004, 15 ποσοστιαίες µονάδες το 2005, 20 ποσοστιαίες µονάδες το 2006 και 25 ποσοστιαίες µονάδες από το 2007 και µετά, ii) όσον αφορά το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης, το συνολικό ποσό της συµπληρωµατικής εθνικής άµεσης ενίσχυσης που µπορεί να χορηγείται από ένα νέο κράτος µέλος για συγκεκριµένο έτος περιορίζεται κατά συγκεκριµένο κονδύλι. Το κονδύλι του φακέλου αυτού ισούται µε τη διαφορά µεταξύ: του συνολικού ποσού της παρεµφερούς προς την ΚΓΠ εθνικής άµεσης στήριξης το οποίο θα ήταν διαθέσιµο στο οικείο νέο κράτος µέλος για το ηµερολογιακό έτος 2003, ή, στην περίπτωση της Λιθουανίας, για το ηµερολογιακό έτος 2002, προσαυξανόµενο κάθε φορά κατά 10 ποσοστιαίες µονάδες. Ωστόσο, για τη Βουλγαρία και τη Ρουµανία, το έτος αναφοράς είναι το ηµερολογιακό έτος Για τη Σλοβενία, η αύξηση είναι 10 ποσοστιαίες µονάδες το 2004, 15 ποσοστιαίες µονάδες το 2005, 20 ποσοστιαίες µονάδες το 2006 και 25 ποσοστιαίες µονάδες από το 2007 και µετά, AA2005/P/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 46

48 και του εθνικού ανώτατου ορίου αυτού του νέου κράτους µέλους που περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα VΙΙΙα προσαρµοσµένου, ανάλογα µε την περίπτωση, σύµφωνα µε το άρθρο 64, παράγραφος 2, και το άρθρο 70, παράγραφος 2. Για τον υπολογισµό του συνολικού ποσού που µνηµονεύεται ανωτέρω στην πρώτη περίπτωση, λαµβάνονται υπόψη οι εθνικές άµεσες ενισχύσεις ή/και οι συνιστώσες τους που αντιστοιχούν στις κοινοτικές άµεσες ενισχύσεις ή/και στις συνιστώσες τους που ελήφθησαν υπόψη για τον υπολογισµό του πραγµατικού ανώτατου ορίου του συγκεκριµένου νέου κράτους µέλους σύµφωνα µε το άρθρο 64, παράγραφος 2, το άρθρο 70, παράγραφος 2, και το άρθρο 71γ. Για κάθε άµεση ενίσχυση, ένα νέο κράτος µέλος µπορεί να επιλέγει να εφαρµόζει είτε τη µέθοδο (α) είτε τη µέθοδο (β) ανωτέρω. Η συνολική άµεση στήριξη που µπορεί να χορηγείται σε γεωργό στα νέα κράτη µέλη µετά την προσχώρηση στο πλαίσιο του σχετικού καθεστώτος άµεσων ενισχύσεων, συµπεριλαµβανοµένων όλων των συµπληρωµατικών εθνικών άµεσων ενισχύσεων, δεν υπερβαίνει το ύψος της άµεσης στήριξης που θα δικαιούνταν ο γεωργός βάσει του αντίστοιχου καθεστώτος άµεσων ενισχύσεων που ίσχυε τότε στα κράτη µέλη εντός της Κοινότητας µε τη σύνθεση που είχε στις 30 Απριλίου 2004.» AA2005/P/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 47

49 κστ) Στο άρθρο 154α, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: «2. Τα µέτρα της παραγράφου 1 µπορούν να ληφθούν για µια περίοδο η οποία αρχίζει από την 1η Μαΐου 2004 και λήγει στις 30 Ιουνίου 2009 και δεν εφαρµόζονται µετά την ηµεροµηνία αυτήν. Ωστόσο, για τη Βουλγαρία και τη Ρουµανία, η περίοδος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2007 και λήγει στις 31 εκεµβρίου Το Συµβούλιο, αποφασίζοντας µε ειδική πλειοψηφία επί σχετικής πρότασης της Επιτροπής, µπορεί να παρατείνει τις περιόδους αυτές.» κζ) Στο Παράρτηµα III, οι ακόλουθες υποσηµειώσεις προστίθενται: στον τίτλο του σηµείου Α: «* Για τη Βουλγαρία και τη Ρουµανία, η αναφορά στο έτος 2005 θα πρέπει να θεωρείται αναφορά στο πρώτο έτος εφαρµογής του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης.», στον τίτλο του σηµείου Β: «* Για τη Βουλγαρία και τη Ρουµανία, η αναφορά στο έτος 2006 θα πρέπει να θεωρείται αναφορά στο δεύτερο έτος εφαρµογής του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης.», στον τίτλο του σηµείου Γ: «* Για τη Βουλγαρία και τη Ρουµανία, η αναφορά στο έτος 2007 θα πρέπει να θεωρείται αναφορά στο τρίτο έτος εφαρµογής του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης.» AA2005/P/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 48

50 κη) Το Παράρτηµα VΙΙΙΑ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙΙΑ Εθνικά ανώτατα όρια του άρθρου 71γ Τα ανώτατα όρια υπολογίσθηκαν µε βάση το χρονοδιάγραµµα αυξήσεων που ορίζει το άρθρο 143α και, συνεπώς, δεν χρειάζεται να µειωθούν. (σε εκατοµµ. EUR) Ηµερολογιακό έτος Βουλγαρία Τσεχική ηµοκρατία Εσθονία Κύπρος Λετονία Λιθουανία Ουγγαρία Μάλτα Πολωνία Ρουµανία Σλοβενία Σλοβακία ,8 23,4 8,9 33,9 92,0 350,8 0,67 724,6-35,8 97, ,7 27,3 12,5 39,6 107,3 420,2 0,83 881,7-41,9 115, ,3 343,6 40,4 16,3 55,6 146,9 508,3 1, ,8 440,0 56,1 146, ,4 429,2 50,5 20,4 69,5 183,6 634,9 2, ,9 527,9 70,1 183, ,0 514,9 60,5 24,5 83,4 220,3 761,6 2, ,0 618,1 84,1 219, ,2 600,5 70,6 28,6 97,3 257,0 888,2 2, ,1 706,4 98,1 256, ,4 686,2 80,7 32,7 111,2 293, ,9 3, ,1 883,0 112,1 292, ,7 771,8 90,8 36,8 125,1 330, ,5 3, , ,6 126,1 329, ,0 857,5 100,9 40,9 139,0 367, ,2 4, , ,2 140,2 365, ,3 857,5 100,9 40,9 139,0 367, ,2 4, , ,8 140,2 365, ,6 857,5 100,9 40,9 139,0 367, ,2 4, , ,4 140,2 365,9 Επόµενα έτη 802,9 857,5 100,9 40,9 139,0 367, ,2 4, , ,0 140,2 365,9» AA2005/P/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 49

51 κθ) Στο Παράρτηµα Χ, προστίθενται τα εξής: «ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Starozagorski Haskovski Slivenski Yambolski Burgaski Dobrichki Plovdivski» AA2005/P/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 50

52 λ) Το Παράρτηµα ΧΙβ αντικαθίσταται ως εξής: «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙβ Εθνικές βασικές εκτάσεις και αποδόσεις αναφοράς αροτραίων καλλιεργειών στα νέα κράτη µέλη που µνηµονεύονται στα άρθρα 101 και 103 Βασική έκταση (εκτάρια) Απόδοση αναφοράς (t/ha) Βουλγαρία ,90 Τσεχική ηµοκρατία ,20 Εσθονία ,40 Κύπρος ,30 Λετονία ,50 Λιθουανία ,70 Ουγγαρία ,73 Μάλτα ,02 Πολωνία ,00 Ρουµανία ,65 Σλοβενία ,27 Σλοβακία ,06». AA2005/P/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 51

53 R 1788: Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 1788/2003 του Συµβουλίου, της 29ης Σεπτεµβρίου 2003, για θέσπιση εισφοράς στον τοµέα του γάλακτος και των γαλακτοκοµικών προϊόντων (ΕΕ L 270, , σ. 123) όπως τροποποιήθηκε από: D 0281: Απόφαση 2004/281/ΕΚ του Συµβουλίου της (ΕΕ L 93, , σ. 1). α) Στο άρθρο 1, παράγραφος 4, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: «Για τη Βουλγαρία και τη Ρουµανία, συγκροτείται ειδικό αναδιαρθρωτικό απόθεµα όπως ορίζεται στον πίνακα (ζ) του Παραρτήµατος Ι. Το απόθεµα αυτό θα απελευθερώνεται από την 1η Απριλίου 2009 εφόσον η κατανάλωση γάλακτος και γαλακτοκοµικών προϊόντων στο αγρόκτηµα, σε καθεµία από τις χώρες αυτές, έχει µειωθεί από το Την απόφαση για την απελευθέρωση του αποθέµατος και την κατανοµή του στις ποσοστώσεις παραδόσεων και άµεσων πωλήσεων λαµβάνει η Επιτροπή σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 23, παράγραφος 2, βάσει αξιολόγησης έκθεσης που θα υποβάλουν η Βουλγαρία και η Ρουµανία µέχρι τις 31 εκεµβρίου Στην έκθεση αυτή παρουσιάζονται λεπτοµερώς τα αποτελέσµατα και οι τάσεις της πραγµατικής διαδικασίας αναδιάρθρωσης του γαλακτοκοµικού τοµέα της χώρας, ιδίως η µεταστροφή από την παραγωγή για κατανάλωση στο αγρόκτηµα προς την παραγωγή για διάθεση στην αγορά.» AA2005/P/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 52

54 β) Στο άρθρο 1, η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: «5. Για τη Βουλγαρία, την Τσεχική ηµοκρατία, την Εσθονία, την Κύπρο, της Λετονία, τη Λιθουανία, την Ουγγαρία, τη Μάλτα, την Πολωνία, τη Ρουµανία, τη Σλοβενία και τη Σλοβακία, οι εθνικές ποσότητες αναφοράς περιλαµβάνουν όλο τα γάλα αγελάδων ή ισοδύναµο γάλακτος που παραδίδεται σε αγοραστή ή που πωλείται απευθείας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 του παρόντος κανονισµού, ανεξαρτήτως του εάν παράγεται ή διατίθεται στην αγορά δυνάµει µεταβατικού µέτρου που εφαρµόζεται στις χώρες αυτές.» γ) Στο άρθρο 1, προστίθεται η εξής παράγραφος: «6. Για τη Βουλγαρία και τη Ρουµανία, η εισφορά εφαρµόζεται από την 1η Απριλίου 2007.» δ) Στο άρθρο 6, παράγραφος 1, το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείµενο: «Για τη Βουλγαρία, την Τσεχική ηµοκρατία, την Εσθονία, την Κύπρο, τη Λετονία, τη Λιθουανία, την Ουγγαρία, τη Μάλτα, την Πολωνία, τη Ρουµανία, τη Σλοβενία και τη Σλοβακία, η βάση για τις αναφερόµενες ατοµικές ποσότητες αναφοράς ορίζεται στον πίνακα (στ) του Παραρτήµατος Ι. AA2005/P/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 53

55 Στην περίπτωση της Βουλγαρίας, της Τσεχικής ηµοκρατίας, της Εσθονίας, της Κύπρου, της Λετονίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της Μάλτας, της Πολωνίας, της Ρουµανίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας, η δωδεκάµηνη περίοδος για τον καθορισµό των ατοµικών ποσοτήτων αναφοράς αρχίζει: την 1η Απριλίου 2001 για την Ουγγαρία, την 1η Απριλίου 2002 για τη Μάλτα και τη Λιθουανία, την 1η Απριλίου 2003 για την Τσεχική ηµοκρατία, την Κύπρο, την Εσθονία, τη Λετονία και τη Σλοβακία, την 1η Απριλίου 2004 για την Πολωνία και τη Σλοβενία και την 1η Απριλίου 2006 για τη Βουλγαρία και τη Ρουµανία.» ε) Στο άρθρο 6, παράγραφος 1, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: «Για τη Βουλγαρία και τη Ρουµανία, η κατανοµή µεταξύ παραδόσεων και άµεσων πωλήσεων όπως ορίζεται στον πίνακα (στ) του Παραρτήµατος Ι αναθεωρείται βάσει των πραγµατικών ποσοτήτων παραδόσεων και άµεσων πωλήσεων του 2006, και, εφόσον απαιτείται, αναπροσαρµόζεται από την Επιτροπή µε τη διαδικασία του άρθρου 23 παράγραφος 2.» AA2005/P/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 54

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2005 (OR. en) AA 1/2/05 REV 2 ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ : ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 4.10.2014 L 290/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1044/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Οκτωβρίου 2014 σχετικά με τον καθορισμό, για το 2014, δημοσιονομικών ανώτατων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2005 (OR. en) AA 17/2/05 REV 2 ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ : ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΣΧΕ ΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 11.5.2016 L 121/11 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/699 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Μαΐου 2016 σχετικά με τον καθορισμό, για το 2016, των δημοσιονομικών ανώτατων ορίων για ορισμένα καθεστώτα άμεσης στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Γάλα: τρία κράτη µέλη πρέπει να καταβάλουν εισφορές ύψους 19 εκατ. ευρώ για υπέρβαση των ποσοστώσεων γάλακτος

Γάλα: τρία κράτη µέλη πρέπει να καταβάλουν εισφορές ύψους 19 εκατ. ευρώ για υπέρβαση των ποσοστώσεων γάλακτος IP/10/1454 Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2010 Γάλα: τρία κράτη µέλη πρέπει να καταβάλουν εισφορές ύψους 19 εκατ. ευρώ για υπέρβαση των ποσοστώσεων γάλακτος Η ανία, οι Κάτω Χώρες και η Κύπρος ήταν τα µόνα κράτη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2005 (OR. en) AA 21/2/05 REV 2 ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ : ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ: ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

13584/16 ΧΜΑ/μκρ 1 DG G 2A

13584/16 ΧΜΑ/μκρ 1 DG G 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 13584/16 BUDGET 30 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Θέμα: Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5 του γενικού προϋπολογισμού του 2016: Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/BA/el 1

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/BA/el 1 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ AF/CE/BA/el 1 Οι πληρεξούσιοι: ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002L0004 EL 01.01.2007 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2002/4/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιανουαρίου 2002 περί της εγγραφής σε μητρώα

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασία διορισµού των µελών της Επιτροπής των Περιφερειών

ιαδικασία διορισµού των µελών της Επιτροπής των Περιφερειών ιαδικασία διορισµού των µελών της Επιτροπής των Περιφερειών Οι διαδικασίες που εφαρµόζονται στα κράτη µέλη ΠΕΡΙΛΗΨΗ Μεταξύ των στόχων που τίθενται στο προοίµιο της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση περιλαµβάνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.10.2016 COM(2016) 660 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016 Εκτέλεση της απόφασης 2014/335/ΕΕ για τους ίδιους πόρους μετά την

Διαβάστε περισσότερα

Η εκτέλεση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015 δείχνει πλεόνασμα ύψους ,74 ευρώ που προκύπτει από:

Η εκτέλεση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015 δείχνει πλεόνασμα ύψους ,74 ευρώ που προκύπτει από: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Ιουνίου 2016 (OR. en) 9586/16 BUDGET 15 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Θέμα: Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2 του γενικού προϋπολογισμού για το 2016: Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 366/20 EL 20.12.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1371/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2014 για την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1031/2014 σχετικά με τη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3980, 15/4/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΚΑΙ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3980, 15/4/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΚΑΙ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΚΑΙ 2004 129(I) του 2002... (Ι) του 2005. Για σκοπούς συμπλήρωσης των εφαρμοστικών διατάξεων των περί Επιβολής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΑΝΙΑΣ, Η ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΑΝΙΑΣ, Η ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΕΣΘΟΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΛΕΤΟΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΛΤΑΣ, ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

6987 Κ.Α.Π. 705/2004 Ο ΠΕΡΙ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ 2004. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 26(2)(γ) του περί Συµβουλίου Προϊόντων Νόµου του 2004

6987 Κ.Α.Π. 705/2004 Ο ΠΕΡΙ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ 2004. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 26(2)(γ) του περί Συµβουλίου Προϊόντων Νόµου του 2004 Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 3895, 27.8.2004 Αριθµός 705 6987 Κ.Α.Π. 705/2004 Ο ΠΕΡΙ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ 2004 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 26(2)(γ) του περί Συµβουλίου Προϊόντων Νόµου του 2004 Για καλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Φεβρουαρίου 2013 (OR. en) 6206/13 Διοργανικός φάκελος: 2012/0262 (NLE) JUSTCIV 22 ATO 17 OC 78

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Φεβρουαρίου 2013 (OR. en) 6206/13 Διοργανικός φάκελος: 2012/0262 (NLE) JUSTCIV 22 ATO 17 OC 78 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 26 Φεβρουαρίου 2013 (OR. en) 6206/13 Διοργανικός φάκελος: 2012/0262 (NLE) JUSTCIV 22 ATO 17 OC 78 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ που

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3781 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 313 27 Φεβρουαρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 35949/2604/07 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την οδη γία 2006/96/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Νοεμβρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0186 (COD) 13660/16 LIMITE ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: CULT 101 AELE 77 EEE 41 CODEC 1506

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΣΟΔΑ. Προϋπολογισμός Προϋπολογισμός Μεταβολή (%)

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΣΟΔΑ. Προϋπολογισμός Προϋπολογισμός Μεταβολή (%) ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. ΤΟΜΟΣ 1 - ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Χρηματοδότηση του γενικού προϋπολογισμού Πιστώσεις που πρέπει να καλυφτούν

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Μαρτίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Μαρτίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Μαρτίου 2015 (OR. en) 5063/15 ADD 1 STATIS 24 COMPET 123 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, Η ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ, Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ,

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, Η ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ, Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΣΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ, ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 17.11.2003 COM(2003) 700 τελικό 2003/0274 (COD) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 1419/1999/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα L 52. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Νομοθετικές πράξεις. 60ό έτος 28 Φεβρουαρίου Έκδοση στην ελληνική γλώσσα.

Επίσημη Εφημερίδα L 52. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Νομοθετικές πράξεις. 60ό έτος 28 Φεβρουαρίου Έκδοση στην ελληνική γλώσσα. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 60ό έτος 28 Φεβρουαρίου 2017 Περιεχόμενα I Νομοθετικές πράξεις Οριστική έκδοση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2017/303 του διορθωτικού

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 169/13

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 169/13 29.6.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 169/13 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 568/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Ιουνίου 2012 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 555/2008

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2015 COM(2015) 117 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Eξαιρέσεις χορηγούμενες από τα κράτη μέλη δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) 1371/2007

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 152/1 Ι (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 469/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

L 72/32 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 72/32 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 72/32 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.3.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 208/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 562/2011

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 242/10 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1613 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Σεπτεμβρίου 2016 για έκτακτη ενίσχυση προσαρμογής στους παραγωγούς γάλακτος και σε κτηνοτρόφους σε άλλους τομείς της κτηνοτροφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Νοέμβριο 2012 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) και της Ευρωζώνης (17) - Στοιχεία της Eurostat

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Νοέμβριο 2012 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) και της Ευρωζώνης (17) - Στοιχεία της Eurostat ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Νοέμβριο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) και της Ευρωζώνης (17)

Διαβάστε περισσότερα

16707/14 ADD 13 ΔΑ/μκρ 1 DG G 2A

16707/14 ADD 13 ΔΑ/μκρ 1 DG G 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Δεκεμβρίου 2014 (OR. en) 16707/14 ADD 13 FIN 988 INST 616 PE-L 94 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 671/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 10ης Ιουλίου 2012.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 671/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 10ης Ιουλίου 2012. 31.7.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 204/11 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 671/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 11ης Ιουλίου 2012 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX:

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX: ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210.32.59.197 - FAX 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για τον μήνα Ιούλιο, στις χώρες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Οκτώβριο Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Οκτώβριο Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτεται για τις αντιπροσωπίες έγγραφο σχετικά με το ανωτέρω θέμα όπως εγκρίθηκε από το Συμβούλιο ΔΕΥ στις 20 Ιουλίου 2015.

Επισυνάπτεται για τις αντιπροσωπίες έγγραφο σχετικά με το ανωτέρω θέμα όπως εγκρίθηκε από το Συμβούλιο ΔΕΥ στις 20 Ιουλίου 2015. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 10830/2/15

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 -

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης

Διαβάστε περισσότερα

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή Αυστρία 1998 0 0 1999 1.1 1.7 2000 1.1 1.7 2001 0 0 2002 1.1 1.7 2003 0 0 2004 0 0 Βέλγιο 1998 0 0 1999 0 0 2000 1.2 2.2 2001 1.3 2.2 2002 1.3 2.2 2003 1.2 2.2 2004 1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.9.2013 COM(2013) 655 final ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ EL EL ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2017) 1373 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2017) 1373 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Μαρτίου 2017 (OR. en) 6976/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: AGRI 119 AGRIFIN 26 AGRIORG 28 DELACT

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.197 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), κατά τη διάρκεια του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. έκθεσης της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. έκθεσης της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.5.2017 COM(2017) 242 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της έκθεσης της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την επανεξέταση της πρακτικής εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για το μήνα

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Μαΐου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Μαΐου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Μαΐου 2017 (OR. en) 9438/17 ADD 1 MAP 12 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Για τον Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (18) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) Eurostat. - Β τρίμηνο

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (18) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) Eurostat. - Β τρίμηνο ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 - FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (18) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) Eurostat Το ωριαίο κόστος εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3)

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3) Μονάδα : Χιλιάδες Αυστρία 1978 661.30 2,040.10 8.40 162.40 84.00 3,188.00 208.40 1,139.30 315.70 1979 594.60 2,244.60 8.70 172.50 87.20 3,343.90 179.10 1,090.50 323.60 1980 37.30 2,301.90 9.00 183.70 91.00

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τρίτη, 8 Μαΐου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου

Διαβάστε περισσότερα

(2011/431/EE) (8) Για να είναι επιλέξιμες για χρηματοδοτική συμμετοχή, οι

(2011/431/EE) (8) Για να είναι επιλέξιμες για χρηματοδοτική συμμετοχή, οι L 188/50 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.7.2011 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Ιουλίου 2011 περί χρηματοδοτικής συμμετοχής της Ένωσης στα προγράμματα των κρατών μελών για τον έλεγχο,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την υιοθέτηση του ευρώ από τη Λιθουανία την 1η Ιανουαρίου 2015

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την υιοθέτηση του ευρώ από τη Λιθουανία την 1η Ιανουαρίου 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.6.2014 COM(2014) 324 final 2014/0170 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την υιοθέτηση του ευρώ από τη Λιθουανία την 1η Ιανουαρίου 2015 EL EL ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΚΟΙΝΗ ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τα συµβαλλόµενα µέρη τονίζουν τη σηµασία της έγκαιρης

Διαβάστε περισσότερα

6987 Κ.Δ.Π. 705/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

6987 Κ.Δ.Π. 705/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3895, 27.8.2004 Αριθμός 705 6987 Κ.Δ.Π. 705/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 26(2)(γ) του περί Συμβουλίου Αμπελοοινικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Σεπτέμβριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Σεπτέμβριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 - FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Σεπτέμβριο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 290/3

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 290/3 31.10.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 290/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1067/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Οκτωβρίου 2008 για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης των κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Σεπτέμβριο Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Σεπτέμβριο Πηγή Eurostat - Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Νοέμβριο 2015 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (19) - Στοιχεία της Eurostat

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Νοέμβριο 2015 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (19) - Στοιχεία της Eurostat ΠΕΤΡΑΚΗ 8 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.170 - FAX: 210.32.59.169 ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Νοέμβριο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (19) - Στοιχεία της Eurostat Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 85 griechische Erklärungen (Normativer Teil) 1 von 13 ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ AF/EEE/BG/RΟ/DC/el

Διαβάστε περισσότερα

A8-0061/19. Santiago Fisas Ayxelà Πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης για τα έτη 2020 έως 2033 COM(2016)0400 C8-0223/ /0186(COD)

A8-0061/19. Santiago Fisas Ayxelà Πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης για τα έτη 2020 έως 2033 COM(2016)0400 C8-0223/ /0186(COD) 8.6.2017 A8-0061/19 Τροπολογία 19 Petra Kammerevert εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας Έκθεση Santiago Fisas Ayxelà Πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης για τα έτη 2020 έως 2033 COM(2016)0400

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.11.2016 COM(2016) 735 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την επίτευξη συμφωνίας για τη χορήγηση ειδικού καθεστώτος στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

20.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 347/865

20.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 347/865 20.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 347/865 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1310/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17 Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με τη θέσπιση ορισμένων μεταβατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τετάρτη, 18 Απριλίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.9.2016 COM(2016) 618 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Έκθεση για να διευκολυνθεί ο υπολογισμός της καταλογισθείσας ποσότητας για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και έκθεση προκειμένου να

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0011 (NLE) 5258/17 SCH-EVAL 18 SIRIS 7 COMIX 25 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2005 (OR. en) AA 5/2/05 REV 2 ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ : ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 2.10.2009 COM(2009) 510 τελικό 2009/0138 (CNS) C7-0255/09 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 247/2006 περί καθορισµού

Διαβάστε περισσότερα

7183/13 ADD 1 ΣΠΚ/μκρ 1 DG B 1B

7183/13 ADD 1 ΣΠΚ/μκρ 1 DG B 1B ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 13 Μαρτίου 2013 (15.03) (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2011/0280 (COD) 7183/13 ADD 1 ΑGRI 145 AGRIFIN 45 CODEC 506 ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ της: Προεδρίας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 242/4 9.9.2016 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1612 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με την παροχή ενίσχυσης για τη μείωση της παραγωγής γάλακτος Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.9.2015 COM(2015) 490 final ANNEX 7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Διαχείριση της προσφυγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.10.2014 COM(2014) 649 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Τμήμα ΙΙΙ -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 13.12.2016 COM(2016) 815 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.5.2010 COM(2010) 239 τελικό 2010/0135 (NLE) C7-0131/10 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε την υιοθέτηση του ευρώ από την Εσθονία την 1 η Ιανουαρίου 2011 EL EL ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας

Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας Πολύ μακροχρόνια ανεργία σε % του ενεργού πληθυσμού Euro area(eur 11:BE,DE,ES,FR,IE,IT,LU,NL,AT,PT,FI) 1992 1992 1993 1993 1994 1994 Άντρες 2.2 Γυναίκες 4.3 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.2.2017 COM(2017) 61 final 2017/0018 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ που επιτρέπει στη Δημοκρατία της Εσθονίας να εφαρμόσει ειδικό μέτρο παρέκκλισης από

Διαβάστε περισσότερα

(2) Για να επιτευχθούν οι κεντρικής σηµασίας στόχοι της. (3) Οι κανόνες για τα καθεστώτα άµεσης στήριξης που ορίζονται

(2) Για να επιτευχθούν οι κεντρικής σηµασίας στόχοι της. (3) Οι κανόνες για τα καθεστώτα άµεσης στήριξης που ορίζονται L 206/20 ιορθωτικό στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 864/2004 του Συµβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άµεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝ.ΕΜ.Υ - Ε.Σ.Ε.Ε. Τρίτη 26 Απριλίου 2011

ΙΝ.ΕΜ.Υ - Ε.Σ.Ε.Ε. Τρίτη 26 Απριλίου 2011 Τρίτη 26 Απριλίου ΙΝ.ΕΜ.Υ - Ε.Σ.Ε.Ε. ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), για τον Φεβρουάριο, με χώρες εκτός αυτής (Ε.Ε.) - Eurostat Η πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 59 griechische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/EEE/BG/RΟ/el 1

443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 59 griechische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/EEE/BG/RΟ/el 1 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 59 griechische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ AF/EEE/BG/RΟ/el 1 2 von 9 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 59 griechische Schlussakte

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 - FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

Διαβάστε περισσότερα

SN 1316/14 AB/γομ 1 DG D 2A LIMITE EL

SN 1316/14 AB/γομ 1 DG D 2A LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 30 Ιανουαρίου 2014 (04.02) (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2013/0268 (COD) SN 1316/14 LIMITE ΣΗΜΕΙΩΜΑ Θέμα: Κανονισμός (ΕΕ) αριθ..../20.. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ. στην πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ. στην πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX [ ](2013) XXX Επικύρωση της δεύτερης περιόδου ανάληψης υποχρεώσεων στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου του Κιότο στη σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΥΡΩΠΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Η ΕΥΡΩΠΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Η ΕΥΡΩΠΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Οι απαρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης Στα τέλη της δεκαετίας του 1940 η Ευρώπη υπέφερε ακόµη από τις συνέπειες των δύο µακροχρόνιων και ολέθριων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ-ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΣΤΗ ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ-ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΣΤΗ ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ Έκδοση «Περιορισμένης διανομής» (1) Π Έκδοση «Για επιθεώρηση από τα ενδιαφερόμενο μέρη» (επιλέξτε το κατάλληλο τετραγωνίδιο) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΤΙΝΤΑΜΠΙΝΓΚ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ.

ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ AA2005/ACT/el 1 Σύµφωνα µε το άρθρο 2 της Συνθήκης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012

ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012 ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012 ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ, ΕΤΟΥΣ 2005

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ, ΕΤΟΥΣ 2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πειραιάς, 5 Ιουλίου 26 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 1389 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - griechische Akte: Bedingungen, Anhänge (Normativer Teil) 1 von 413 ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μέγιστες ποσότητες προϊόντων που κατανέμονται ανά κράτος μέλος όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1

Μέγιστες ποσότητες προϊόντων που κατανέμονται ανά κράτος μέλος όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Μέγιστες ποσότητες προϊόντων που κατανέμονται ανά κράτος μέλος όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 (σε τόνους) και αχλάδια, επιτραπέζια σταφύλια και ακτινίδια, καρότα, γλυκοπιπεριές, αγγούρια

Διαβάστε περισσότερα

L 243/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 243/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 243/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.9.2006 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1320/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Σεπτεμβρίου 2006 για τη θέσπιση μεταβατικών κανόνων όσον αφορά τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

/2004. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 26 (2)(α) και (β) των περί Συµβουλίου Αµπελοοινικών Προϊόντων Νόµων του 2004

/2004. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 26 (2)(α) και (β) των περί Συµβουλίου Αµπελοοινικών Προϊόντων Νόµων του 2004 Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 3895, 27.8.2004 Αριθµός 704 6978 704/2004 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΝΟΜΟΙ 2004 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 26 (2)(α) και (β) των περί Συµβουλίου Αµπελοοινικών Προϊόντων Νόµων του 2004 Για σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 46/8 23.2.2016 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/248 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Δεκεμβρίου 2015 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Για σκοπούς εφαρμογής των ακόλουθων πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας:

Για σκοπούς εφαρμογής των ακόλουθων πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας: a 225(I)/2004 Ο περί της Εφαρμογής των Κοινών Οργανώσεων Αγοράς (Οπωροκηπευτικά, Μεταποιημένα Προϊόντα με Βάση τα Οπωροκηπευτικά, Εσπεριδοειδή, Λιπαρές Ουσίες, Μπανάνες, Καπνός και Ανθοκομικά Προϊόντα)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4204, 30/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4204, 30/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L255, 30.9.2005, σ.22.

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΑΡΤΩΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ

Β. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΑΡΤΩΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ 16.12.2004 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 310/465 Β. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΑΡΤΩΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 24 Απριλίου 2014 (OR. en) 2013/0268 (COD) PE-CONS 30/14 JUSTCIV 32 PI 17 CODEC 339

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 24 Απριλίου 2014 (OR. en) 2013/0268 (COD) PE-CONS 30/14 JUSTCIV 32 PI 17 CODEC 339 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 24 Απριλίου 2014 (OR. en) 2013/0268 (COD) PE-CONS 30/14 JUSTCIV 32 PI 17 CODEC 339 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. FA/TR/EU/HR/el 1

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. FA/TR/EU/HR/el 1 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ FA/TR/EU/HR/el 1 FA/TR/EU/HR/el 2 I. ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 1. Οι πληρεξούσιοι ΤΗΣ ΑΥΤΟΥ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΤΩΝ ΒΕΛΓΩΝ, ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΗΜΕΔΑΠΕΣ Α.Ε. ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΨΕΙ Σ.Α.Δ.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΗΜΕΔΑΠΕΣ Α.Ε. ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΨΕΙ Σ.Α.Δ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΗΜΕΔΑΠΕΣ Α.Ε. ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΨΕΙ Σ.Α.Δ.Φ. ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Δ.Ο.Σ. (Α ) Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.2.2016 COM(2016) 66 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την έγκριση της σύναψης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2005 AA 25/2/05 REV 2 ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ : ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΟΙ Σ.Α.Δ.Φ. ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Η αναγκαιότητα για την εναρμόνιση της άμεσης φορολογίας των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα