Σδθγόσ Ξαλϊν Υρακτικϊν ΕΡΓΟ AGRO-START

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σδθγόσ Ξαλϊν Υρακτικϊν ΕΡΓΟ AGRO-START"

Transcript

1

2

3 ΕΡΓΟ AGRO-START Σδθγόσ Ξαλϊν Υρακτικϊν Αυτι θ ζκδοςθ πραγματοποιικθκε ςτο πλαίςιο του Διακρατικοφ Δικτφου υποςτιριξθσ ΠμΕ ςτον τομζα τθσ κτθνοτροφίασ και των οπωροκθπευτικϊν Ζργο AGRO-START Υροτεραιότθτα : Ωποςτιριξθ τθσ Ξαινοτομίασ και Επιχειρθματικότθτασ Υεριοχι παρζμβαςθσ: Ανάπτυξθ κατάλλθλου περιβάλλοντοσ για τθν καινοτομικι επιχειρθματικότθτα Διακρατικό Υρόγραμμα Χυνεργαςίασ Ροτιοανατολικισ Ευρϊπθσ

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σο Ζργο AGRO-START... 9 Δραςτηριότητεσ του ζργου Οδηγόσ Καλϊν Πρακτικϊν Αποτελεςματικζσ πρακτικζσ για τη διάγνωςη και την αξιολόγηςη των υπηρεςιϊν για καινοτόμα ή/ και αποτελεςματική παραγωγή και επιχειρηςιακζσ διαδικαςίεσ για τουσ τομείσ/ ςτόχουσ ISMEA ONLINE ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΛΑΞΣ ΧΧΕΔΛΣ ΨΑΛΡΣΠΘΧΘ ΧΦΑΓΛΩΡ ΧΣΛΦΩΡ (PCG) ΕΦΑΦΠΣΓΘ ΕΡΣΧ ΒΛΩΧΛΠΣΩ ΔΛΕΚΡΣΩΧ ΞΩΔΛΞΑ ΓΛΑ ΨΘ ΒΛΣΠΘΧΑΡΛΞΘ ΨΣΠΑΨΑ ΣΟΣΞΟΘΦΩΠΕΡΘ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΨΩΡ ΔΕΡΔΦΣΞΘΥΩΡ: ΞΑΛΡΣΨΣΠΛΑ ΥΕΦΑ ΑΥΣ ΨΘΡ ΥΑΦΑΔΣΧΘ ΔΛΑΓΡΩΧΨΛΞΕΧ ΞΑΛ ΑΛΣΟΣΓΘΨΛΞΕΧ ΩΥΘΦΕΧΛΕΧ ΧΕ ΑΓΦΣΨΛΞΣΩΧ ΧΩΡΕΨΑΛΦΛΧΠΣΩΧ/ ΣΠΑΔΕΧ ΥΑΦΑΓΩΓΩΡ Αποτελεςματικζσ προςεγγίςεισ ςε εργαλεία οικονομικήσ ςτήριξησ για τισ ΜΜΕ ςτα παλιά, τα νζα και τα υποψήφια κράτη-μζλη και τρόποι ςτήριξησ των ΜΜΕ για να ενημερωθοφν ςχετικά με τη διαθεςιμότητα και την πρόςβαςή τουσ ςε αυτζσ ΔΛΑΔΛΞΨΩΑΞΘ ΕΦΓΑΟΕΛΣΚΘΞΘ ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΩΡ IPARD ΧΨΘΦΛΘ ΑΓΦΣΨΛΞΩΡ ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΩΡ ΓΛΑ ΨΘΡ ΥΦΣΧΒΑΧΘ ΧΕ ΧΦΘΠΑΨΣΔΣΨΘΧΕΛΧ TROVAAGEVOLAZIONI.IT: ΨΣ ΔΛΑΔΛΞΨΩΑΞΣ ΕΦΓΑΟΕΛΣ ΓΛΑ ΨΘ ΧΦΘΠΑΨΣΔΣΨΘΧΘ ΨΩΡ ΕΥΕΔΩΧΕΩΡ ΣΦΕΟΘ ΓΛΑ ΨΛΧ ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΛΧ (SMES FACILITATION.IT) ΥΦΣΧΒΑΧΘ ΑΓΦΣΨΛΞΩΡ ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΩΡ ΧΕ ΧΦΘΠΑΨΣΔΣΨΘΧΘ : ΕΡΛΧΧΩΧΘ ΨΘΧ ΥΦΣΧΒΑΧΘΧ ΧΨΘ ΧΦΘΠΑΨΣΔΣΨΘΧΘ ΓΛΑ ΨΣΩΧ ΧΩΠΠΕΨΕΧΣΡΨΕΧ ΧΨΛΧ ΑΟΩΧΛΔΕΧ ΑΛΑΧ ΥΣΩ ΑΦΣΦΣΩΡ ΨΑ ΦΦΕΧΞΑ ΦΦΣΩΨΑ ΞΑΛ ΟΑΧΑΡΛΞΑ ΞΑΛ ΠΕΨΑΥΣΛΘΠΕΡΑ ΟΑΧΑΡΛΞΑ Αποτελεςματικζσ προςεγγίςεισ για την τεχνολογία και την καινοτομία ςτισ ΜΜΕ.. 79 ΥΟΑΨΦΣΦΠΑ ΟΣΓΛΧΠΛΞΣΩ ΓΛΑ ΨΘ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΨΩΡ ΣΥΩΦΣΞΘΥΕΩΨΛΞΩΡ ΕΦΓΑΟΕΛΣΚΘΞΘ KNOWLEDGE2INNOVATION ΣΟΣΞΟΘΦΩΠΕΡΘ ΥΑΦΑΞΣΟΣΩΚΘΧΘ ΞΑΛ ΕΟΕΓΧΣΧ ΨΩΡ ΨΦΣΦΛΠΣΓΕΡΩΡ ΛΩΡ ΧΕ ΠΛΑ ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΘ ΥΑΦΑΓΩΓΘΧ ΞΘΥΕΩΨΛΞΩΡ

5 ΔΛΑΔΛΞΨΩΑΞΑ ΠΑΚΘΠΑΨΑ ΞΑΨΑΦΨΛΧΘΧ ΓΛΑ ΡΕΣΩΧ ΓΕΩΦΓΣΩΧ (ΠΠΕ) ΧΨΣΡ ΨΣΠΕΑ ΨΩΡ ΞΘΥΕΩΨΛΞΩΡ ΞΑΛ ΨΘΧ ΞΨΘΡΣΨΦΣΦΛΑΧ AGROHOMEOPATHY - ΡΕΑ ΞΑΛ ΥΑΟΑΛΑ ΥΦΣΧΕΓΓΛΧΘ ΧΨΑ ΣΥΩΦΣΞΘΥΕΩΨΛΞΑ ΞΑΛ ΨΘΡ ΞΨΘΡΣΨΦΣΦΛΑ ΧΨΘΦΛΘ ΞΑΛ ΠΕΨΑΦΣΦΑ ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑΧ ΞΑΛ ΞΑΛΡΣΨΣΠΛΑΧ ΧΕ ΕΚΡΛΞΣ ΞΑΛ ΔΛΕΚΡΕΧ ΕΥΛΥΕΔΣ Αποτελεςματικζσ προςεγγίςεισ για την προϊθηςη και διευκόλυνςη τησ επιχειρηματικότητασ ςτουσ τομείσ-ςτόχουσ ΒΣΩΟΓΑΦΛΞΣ ΔΛΞΨΩΣ ΕΥΛΧΕΛΦΘΠΑΨΛΞΩΡ ΑΓΓΕΟΩΡ ΩΥΣΧΨΘΦΛΘΧ ΨΘΧ ΕΥΛΧΕΛΦΘΠΑΨΛΞΣΨΘΨΑΧ ΧΨΣΡ ΨΣΠΕΑ ΨΘΧ ΞΨΘΡΣΨΦΣΦΛΑΧ ΞΑΛ ΨΩΡ ΣΥΩΦΣΞΘΥΕΩΨΛΞΩΡ IFARM: ΕΦΑΦΠΣΓΘ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘΧ ΑΓΦΣΨΛΞΩΡ ΕΞΠΕΨΑΟΟΕΩΧΕΩΡ ΓΛΑ ΦΣΦΘΨΕΧ ΧΩΧΞΕΩΕΧ ΕΡΚΑΦΦΩΡΧΘ ΨΘΧ ΕΥΛΧΕΛΦΘΠΑΨΛΞΣΨΘΨΑΧ ΥΑΡΕΥΛΧΨΘΠΛΣ ΨΣΩ ΦΣΩΧΕ - ΞΕΡΨΦΑ ΥΟΘΦΣΦΣΦΘΧΘΧ ECOBIZ ΞΑΛ ΕΞΚΕΧΘ ECOBIZ ΞΕΡΨΦΣ ΑΓΦΣΨΛΞΘΧ ΕΥΛΧΕΛΦΘΠΑΨΛΞΣΨΘΨΑΧ ΨΘΧ ΑΠΕΦΛΞΑΡΛΞΘΧ ΓΕΩΦΓΛΞΘΧ ΧΧΣΟΘΧ ΞΣΟΟΕΓΛΣ ΥΕΦΦΩΨΘ LUGONEXTLAB: ΡΕΕΧ ΕΩΞΑΛΦΛΕΧ ΓΛΑ ΨΘΡ ΑΡΑΥΨΩΘ ΧΧΕΔΛΩΡ ΞΑΛ ΨΘΡ ΛΔΦΩΧΘ ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΩΡ Αποτελεςματικζσ προςεγγίςεισ υποςτήριξησ για την αξιολόγηςη τησ ειςόδου ςε νζεσ αγορζσ, καλφπτοντασ τισ Ευρωπαϊκζσ προδιαγραφζσ ποιότητασ, την προϊθηςη των προϊόντων και τη διευκόλυνςη τησ διεθνοποίηςησ των ΜΜΕ ΔΛΑΧΦΑΟΛΧΘ ΥΣΛΣΨΘΨΑΧ ΓΛΑ ΠΛΞΦΣΩΧ ΥΑΦΑΓΩΓΣΩΧ ΨΦΣΦΛΠΩΡ (GLK) ΧΨΣ ΥΟΑΛΧΛΣ ΨΣΩ ΕΦΓΣΩ «ΑΧΦΑΟΕΛΑ ΨΩΡ ΨΦΣΦΛΠΩΡ ΧΨΘ ΡΣΨΛΣΑΡΑΨΣΟΛΞΘ ΕΩΦΩΥΘ » Θ ΕΡΡΣΛΑ ΨΩΡ ΧΨΦΑΨΘΓΛΞΩΡ ΕΑΓΩΓΩΡ EXPORTGATE.GR MATCHING 2.0 Θ ΑΛΑ ΨΘΧ ΧΩΡΑΡΨΘΧΘΧ ΕΚΡΛΞΘ ΥΩΟΘ ΕΑΓΩΓΩΡ ΒΣΩΟΓΑΦΛΑΧ (NEPBG) ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΘ/ΕΚΡΛΞΘ ΨΑΩΨΣΥΣΛΘΧΘ ΞΑΛ ΛΧΡΘΟΑΧΛΠΣΨΘΨΑ ΗΩΩΡ (ΒΣΣΕΛΔΩΡ, ΥΦΣΒΑΨΩΡ, ΑΠΡΩΡ, ΑΛΓΩΡ) ΧΨΘΡ ΑΟΒΑΡΛΑ - ΥΟΑΨΦΣΦΠΑ ΨΥΕ Λοιπά Παραδείγματα Καλϊν Πρακτικϊν

6 ΟΛΧΨΑ ΧΩΡΨΣΠΣΓΦΑΦΛΩΡ AGROSTAR BEF BSC SME CBPD CERTH / IRETETH Εκνικι Σμοςπονδία Χωματείων Εμπορίου ςτθ Γεωργία, τα Ψρόφιμα, τον Ξαπνό και ςχετικοφσ κλάδουσ -AGROSTAR, Φουμανία Βουλγαρικό Σικονομικό Φόρουμ, Βουλγαρία Ξζντρο υποςτιριξθσ επιχειρθματικότθτασ ΠμΕ - Ruse, Βουλγαρία Ξζντρο Επιχειρθματικότθτασ και Ξοινοβουλευτικοφ Διαλόγου, Αλβανία Εκνικό Ξζντρο Ζρευνασ και Ψεχνολογικισ Ανάπτυξθσ (ΕΞΕΨΑ) Λνςτιτοφτο Ζρευνασ και Ψεχνολογίασ Κεςςαλίασ (ΛΕΨΕΚ), Ελλάδα CONFAGRICOLTURA PUGLIA Ζνωςθ Αγροτϊν Υεριφζρειασ Puglia, Λταλία ERFC EΕπ EΕ FFRM ΥΓΔΠ ΨΥΕ KGZS Ε&Α ΡΑΕ ΠμΕ SE RDA / ADR SE UNIMOL Ευρωπαϊκό Υεριφερειακό Δίκτυο Χυνεργαςίασ, Ελλάδα Ευρωπαϊκι Επιτροπι Ευρωπαϊκι Ζνωςθ Σμοςπονδία Αγροτϊν ΥΓΔΠ, ΥΓΔΠ Υρϊθν Γιουγκοςλαβικι Δθμοκρατία τθσ Πακεδονίασ Ψεχνολογίασ Υλθροφορικισ και Επικοινωνίασ Επιμελθτιριο Γεωργίασ και Δαςοκομίασ, Χλοβενία Ζρευνα & Ανάπτυξθ Ροτιοανατολικι Ευρϊπθ Πικρομεςαία Επιχείρθςθ Υεριφερειακι Αναπτυξιακι Εταιρεία Ροτιοανατολικισ Φουμανίασ Υανεπιςτιμιο Πολίςε, Λταλία

7 Ευρωπαίοι Εταίροι Σμοςπονδία AGROSTAR ςε ςυνεργαςία με: Υεριφερειακι Αναπτυξιακι Εταιρεία Ροτιοανατολικισ Φουμανίασ-SE RDA / ADR SE Ρουμανία Εκνικό Ξζντρο Ζρευνασ και Ψεχνολογικισ Ανάπτυξθσ (ΕΞΕΨΑ) Λνςτιτοφτο Ζρευνασ και Ψεχνολογίασ Κεςςαλίασ (ΛΕΨΕΚ) Ελλάδα Ξζντρο υποςτιριξθσ επιχειρθματικότθτασ ΠμΕ Ruse-BSC SME Βουλγαρία Βουλγαρικό Σικονομικό Φόρουμ -BEF Βουλγαρία Επιμελθτιριο Γεωργίασ και Δαςοκομίασ-KGZS λοβενία Ζνωςθ Αγροτϊν Υεριφζρειασ Puglia-CONFAGRICOLTURA PUGLIA Ιταλία Ευρωπαϊκό Υεριφερειακό Δίκτυο Χυνεργαςίασ-ERFC Ελλάδα Υανεπιςτιμιο Πολίςε- UNIMOL Ιταλία Υεριφζρεια Molise Ιταλία Ξζντρο Επιχειρθματικότθτασ και Ξοινοβουλευτικοφ Διαλόγου-CBPD Αλβανία Σμοςπονδία Αγροτϊν ΥΓΔΠ- FFRM ΠΓΔΜ

8 Διακρατικό Προςωπικό AGROSTAR Aurelia Rosu, Project Manager Ana Rotaru, Project Manager Assistant Adrian Rosu, Technical Expert Agricultural Sector Sorin Grigorescu, Technical Expert Breeding Sector SE RDA / ADR SE Adriana Vaida, Project Manager Diana Alexandru, Technical Officer Madalina Toma, Technical Officer Cristina Neagu Patulea, Technical Officer Monica Daniela Cristina, Technical Officer CERTH / IRETETH Claudia Cioroiu, Financial Officer Constantinos Kittas, Project Coordinator Thomas Bartzanas, Researcher, Technical Expert Stavroula Divane, Project Management and Dissemination Elisavet Roussou, Administrative support Olga Kaltsa, Research support Dimitrios Savvas, Research support Ioannis Kaouris, Research support ERFC George Nanos, Research support Nikolas Petropoulos, Project Coordinator Katerina Sotiropoulou, Financial Manager BSC SME George Soulos, Project Manager Iliana Draganova, Project Coordinator and Administrative Officer Emil Stanev, Technical Manager Sashka Tsoneva, Project Financial Officer

9 BEF George Tabakov, Project Manager Valeriya Paskaleva, Technical Manager Christina Zlatanova, Financial Manager Marina Hristeva, Expert Event Organization KGZS Syuzan Dzhevadilova, Technical assistant Aleš Tolar, Project Manager Janko Rode, Project Coordinator Jožica Vodopivec Rozman, Project Assistant CONFAGRICOLTURA PUGLIA Marjan Papež, Public Relations and Dissemination Carlo Zambelli, Director Francesca Tiziana Dipasquale, Project Coordinator UNIMOL Fabio Lazzari, Technical Expert Arturo Alvino, Scientic Leader Adolfo Fabrizio Colagiovanni, Project Coordinator Daniele Marinelli, Project Assistant Stefano Marino, Research Fellow MOLISE REGION Francesco Di Lucia, Part-time Researcher Mauro Calise, Project Coordinator Paolo Stanziale, Communication Manager CBPD Dessislava Tzvetkova, Translator Eugenia Gjuraj, Project Coordinator Rakela Kapo, Project Assistant & Financial Officer Vladimir Saliasi, Technical Expert FFRM Manuela Canaj, Technical Expert Biljana Petrovska-Mitrevska, Project Coordinator and PR officer Trajanka Apostolova, Financial Manager

10 Σο Έργο Σο Έργο AGRO-START Θ Σικονομικι περιοχι τθσ Ροτιο-Ανατολικισ Ευρϊπθσ (ΡΑΕ, SEE) είναι μία οικονομία βαςιςμζνθ ςτισ ΠμΕ όπου οι τομείσ των οπωροκθπευτικϊν και τθσ κτθνοτροφίασ παίηουν ςθμαντικό ρολο ςε ό,τι αφορά τθν οικονομικι ανάπτυξθ και τισ επαγγελματικζσ ευκαιρίεσ. Σι ΠμΕ αντιμετωπίηουν ςοβαρά κοινά προβλιματα αναφορικά με τθν βιϊςιμθ ανάπτυξθ τθσ ανταγωνιςτικότθτάσ τουσ ςτθν εκνικι και Ευρωπαϊκι αγορά, όπωσ, ζλλειψθ αποτελεςματικϊν υπθρεςιϊν υποςτιριξθσ που προςφζρουν πρακτικι βοικεια και εξειδικευμζνθ γνϊςθ ςε επιχειρθματίεσ και εξειδικευμζνεσ εταιρείεσ για τθν διευκόλυνςθ των καινοτομικϊν προςεγγίςεων, ανεκμετάλευτα πλεονεκτιματα που προςφζρουν οι νζεσ τεχνολογίεσ, δυςκολία ειςόδου ςε νζεσ αγορζσ, ελλειπι αναπτυξιακά δίκτυα, χαμθλόσ βακμόσ ςυνεργαςίασ μεταξφ των επιχειριςεων και χαμθλό βακμό διεκνοποίθςθσ. Γενικόσ ςτόχοσ του ζργου είναι να αυξθκεί θ ανταγωνιςτικότθτα των ΠμΕ, να προωκιςει και να διευκολφνει τθν Ξαινοτομικι Επιχειρθματικότθτα δίνοντασ μια απάντθςθ ςτθν ανάγκθ ειδικισ υπθρεςίασ ςτιριξθσ για τισ ΠμΕ ςτον τομζα τθσ κτθνοτροφίασ και των οπωροκθπευτικϊν που υιοκετεί μία ολοκλθρωμζνθ διακρατικι προςζγγιςθ. Σ Σδθγόσ Ξαλϊν Υρακτικϊν ςυλλζγει το ζργο που επιτελζςτθκε κατά τθ διάρκεια των 5 κεματικϊν εργαςτθρίων ςτα οποία οι εταίροι ζχουν επιλζξει τα καλφτερα παραδείγματα καινοτομίασ και επιχειρθματικότθτασ του πρωτογενοφσ τομζα ςτισ χϊρεσ τουσ. Πζςω του ζργου AGRO-START επίςθσ, το Υρωτόκολλο ΡΑΕ απευκφνεται ςε οργανιςμοφσ υποςτιριξθσ επιχειριςεων και κα πρζπει να αναπτυχκεί προκειμζνου να βελτιωκεί θ παροχι υπθρεςιϊν υποςτιριξθσ και καινοτομίασ των ΠμΕ και να βοθκιςει τισ ΠμΕ να αξιοποιιςουν καλφτερα τισ δυνατότθτεσ τουσ ςτθν οικονομικι περιοχι τθσ Ροτιοανατολικισ Ευρϊπθσ. To Υρωτοκόλλο Ωπθρεςιϊν Ωποςτιριξθσ τθσ ΡΑ Ευρϊπθσ βαςίηεται ςε μια κοινι και ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ που παρζχει υποςτιριξθ επιχειρθματικϊν οργανϊςεων παροχισ υπθρεςιϊν με τισ κατευκυντιριεσ γραμμζσ για το πϊσ να αξιολογιςει καλφτερα τισ ΠΠΕ, προκειμζνου να μπορζςουν να αντιμετωπίςουν τισ κοινζσ προκλιςεισ που αντιμετωπίηουν και για τον τρόπο με τον οποίο κα βρεκεί ο καλφτεροσ οδθγόσ για τισ ΠΠΕ, ζτςι ϊςτε να μπορζςουν να αξιοποιιςουν πλιρωσ τισ ευκαιρίεσ που υπάρχουν για τθν περιοχι τθσ Ροτιοανατολικισ Ευρϊπθσ. Ψο Υρωτόκολλο δίνει επίςθσ οδθγίεσ για το πϊσ να διευκολφνει με τον καλφτερο τρόπο και να προωκιςει ζνα καινοτόμο περιβάλλον επιχειρθματικότθτασ για τισ ΠμΕ όςον αφορά τουσ τομείσ τθσ κτθνοτροφίασ και των οπωροκθπευτικϊν. 9

11 Σι ειδικοί ςτόχοι του προγράμματοσ είναι οι εξισ: 1. Υιλοτικι εφαρμογι του Υρωτοκόλλου Ωπθρεςιϊν Ωποςτιριξθσ ΡΑΕ από τουσ ςυμμετζχοντεσ εταίρουσ. 2. Ξακοδιγθςθ των εργαλείων ςτιριξθσ, που κα ςυμβάλει ςτθ βελτίωςθ των υπθρεςιϊν ςτιριξθσ των επιχειριςεων που παρζχονται μζςω του Υρωτοκόλλου Ωπθρεςιϊν Χτιριξθσ και θ αφξθςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των ΠμΕ ςτον τομζα τθσ κτθνοτροφίασ και των οπωροκθπευτικϊν μζςω τθσ ανάπτυξθσ μιασ διεκνοφσ βάςθσ δεδομζνων για τθν υποςτιριξθ και τουσ παρόχουσ υπθρεςιϊν προσ ΠμΕ που κα βοθκιςει ςτθν αξιολόγθςθ των ςυγκριτικϊν πλεονεκτθμάτων και τθν παροχι πλθροφοριϊν για παρόχουσ υπθρεςιϊν ςτθν αγορά. 3. Υαροχι καλφτερθσ βοικειασ ςτισ ΠμΕ προκειμζνου να αυξθκεί θ εξωςτρζφειά τουσ βοθκϊντασ τουσ να εκπροςωποφνται ςτο διαδίκτυο, καταςκευάηοντασ ιςτοςελίδεσ και τθν οργάνωςθ μιασ εικονικισ Ζκκεςθσ (SEE Virtual Fair). 4. Αφξθςθ τθσ ευαιςκθτοποίθςθσ ςχετικά με τθν ανάγκθ για καινοτομία και παροχι καλφτερθσ διάγνωςθσ και αξιολόγθςθσ των υπθρεςιϊν εφαρμόηοντασ ζνα πιλοτικό και ταυτόχρονα διαγνωςτικό εργαλείο αξιολόγθςθσ. 5. Υαροχι καλφτερθσ βοικειασ για τουσ επιχειρθματίεσ δθμιουργϊντασ ταυτόχρονα ζνα ευνοϊκό περιβάλλον για καινοτόμο επιχειρθματικότθτα, με τθν ανάπτυξθ του kit SEE για τουσ επιχειρθματίεσ και e-learning μακθμάτων. 6. Υροϊκθςθ του Υρωτοκόλλου Ωπθρεςιϊν Ωποςτιριξθσ και των εργαλείων υποςτιριξθσ ςτουσ υπαλλιλουσ των οργανιςμϊν παροχισ υπθρεςιϊν ςτιριξθσ των επιχειριςεων με ςκοπό τθν εφαρμογι τουσ. Ψο βαςικό αποτζλεςμα του ζργου κα είναι θ αφξθςθ τθσ ποιότθτασ και τθσ αποτελεςματικότθτασ των υπθρεςιϊν ςτιριξθσ των ΠμΕ, θ καλφτερθ και περιςςότερθ γνϊςθ τουλάχιςτον 1000 υπθρεςιϊν ςτιριξθσ των επιχειριςεων που ο Σδθγόσ και το Υρωτόκολλο ζχει διανεμθκεί και εφαρμοςτεί. Ψα εργαλεία υποςτιριξθσ κα επιφζρουν τα εξισ αποτελζςματα: αφξθςθ τθσ διεκνοποίθςθσ των ΠμΕ ςτουσ τομείσ του πρωτογενοφσ τομζα, βοικεια μζςω τθσ διακρατικισ βάςθσ δεδομζνων ςτθν αξιολόγθςθ των ςυγκριτικϊν πλεονεκτθμάτων, αυξθμζνθ τεχνογνωςία τουλάχιςτον 60 υπαλλιλων των υπθρεςιϊν ςτιριξθσ των επιχειριςεων, μζςω τθσ ειδικά ςχεδιαςμζνθσ πλατφόρμασ θλεκτρονικϊν εξ αποςτάςεωσ μακθμάτων (e-learning), επιβεβαίωςθ μιασ ρεαλιςτικισ προςζγγιςθσ του Υρωτοκόλλου με πρϊτεσ προςεγγίςεισ οι οποίεσ λαμβάνονται και εμπλουτίηονται από τισ ομάδεσ-ςτόχουσ, αφξθςθ τθσ ευαιςκθτοποίθςθσ των ΠμΕ για καινοτομία και βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτάσ τουσ. 10

12 Δραστηριότητες του έργου Ψο ζργο AGRO-START διαρκρϊνεται ςε 7 πακζτα εργαςίασ (ΥΕ), κακζνα από τα οποία ζχει δφο ι τρεισ κφριεσ δραςτθριότθτεσ, ωσ εξισ: 1) Διακρατικό πρόγραμμα και οικονομική διαχείριςη: πρόκειται για μια εγκάρςια δραςτθριότθτα ςτα υπόλοιπα Υακζτα Εργαςίασ που κα εξαςφαλίςει ζνα καλά δομθμζνο ςυντονιςμό του ζργου και τθσ οικονομικισ διαχείριςθσ κατά τθ διάρκεια ολόκλθρου του κφκλου του ζργου. 2) Επικοινωνιακζσ δραςτηριότητεσ: πρόκειται για μια εγκάρςια δραςτθριότθτα με κφριο ςτόχο τθ διάδοςθ των αποτελεςμάτων του ζργου ςτισ ομάδεσ- ςτόχουσ ϊςτε να εξαςφαλιςτεί υψθλό ποςοςτό προβολισ των αποτελεςμάτων και των δραςτθριοτιτων ολόκλθρου του ζργου. 3) Ανίχνευςη καινοτόμων και επιτυχημζνων προςεγγίςεων για την εκπόνηςη και την εφαρμογή του Πρωτοκόλλου Τπηρεςιϊν Τποςτήριξησ ΝΑΕ: Υρόκειται για το βαςικό ςυςτατικό του προγράμματοσ AGRO-START. Υραγματοποιικθκαν 5 κεματικά εργαςτιρια ςτθ Φουμανία, τθν Ελλάδα, τθν Λταλία, τθν Αλβανία και τθ Βουλγαρία, για τα οποία οι εταίροι του ζργου ιρκαν ςε επαφι με ομάδεσ-ςτόχουσ, προκειμζνου να εντοπιςτοφν παραδείγματα ορκισ πρακτικισ ςτισ χϊρεσ τουσ που κα αντιμετωπίςουν καλφτερα τισ προκλιςεισ των ΠμΕ και κα παρζχουν τισ επιτυχείσ ι / και καινοτόμεσ προςεγγίςεισ για να εκμεταλλευτοφν καλφτερα τισ ευκαιρίεσ. Ζτςι δθμιουργικθκε ο Σδθγόσ Ξαλϊν Υρακτικϊν και, με βάςθ αυτζσ τισ προςεγγίςεισ, αναπτφχκθκε το Υρωτοκόλλο Ωπθρεςιϊν Ωποςτιριξθσ ΡΑ Ευρϊπθσ που κα κακοδθγιςει τουσ φορείσ ςτιριξθσ των επιχειριςεων για το πϊσ να παρζχουν καλφτερεσ υπθρεςίεσ υποςτιριξθσ προσ τισ ΠμΕ ςτουσ τομείσ τθσ κτθνοτροφίασ και των οπωροκθπευτικϊν προκειμζνου να βελτιωκεί θ ανταγωνιςτικότθτά τουσ και να διευκολυνκεί ζνα ευνοϊκό και καινοτόμο περιβάλλον για τθν επιχειρθματικότθτα. Υροκειμζνου να διαςφαλιςτεί θ μεταφορά των αποτελεςμάτων του ζργου, το εταιρικό ςχιμα παρζχει βοικεια μζςω e- mail ςε οντότθτεσ που επικυμοφν να εφαρμόςουν το Υρωτόκολλο. Σ Σδθγόσ και το Υρωτόκολλο είναι διακζςιμα τόςο ςτα αγγλικά όςο και ςτισ γλϊςςεσ των εταίρων και ζχουν αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα του ζργου και τα αντίγραφα διαδίδονται μεταξφ των ομάδων-ςτόχων και των ενδιαφερόμενων μερϊν. 11

13 4) Διαρθρωτικά μζτρα ςτήριξησ για τη βελτίωςη των υπηρεςιϊν υποςτήριξησ των ΜμΕ ςτουσ τομείσ τησ κτηνοτροφίασ και των οπωροκηπευτικϊν: Θ επιτυχθμζνθ εφαρμογι του Υρωτοκόλλου ΡΑΕ ενιςχφεται με τα κατάλλθλα εργαλεία υποςτιριξθσ. Πζςω του ζργου AGRO-START εκπονικθκε μια Διακρατικι βάςθ δεδομζνων για τουσ παρόχουσ υπθρεςιϊν και τουσ προμθκευτζσ που περιλαμβάνει δεδομζνα ςχετικά με εξειδικευμζνεσ υπθρεςίεσ υποςτιριξθσ επιχειριςεων και των προϊόντων των προμθκευτϊν από το ςφνολο τθσ προμθκευτικισ αλυςίδασ και τθσ αλυςίδασ αξίασ των ςτοχευόμενων ΠμΕ: προμθκευτζσ ςπόρων, εργαλείων, κλπ. Ψα δεδομζνα που περιλαμβάνονται από όλεσ τισ ςυμμετζχουςεσ χϊρεσ, παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτισ υπθρεςίεσ υποςτιριξθσ των επιχειριςεων να αξιολογοφν καλφτερα τουσ επιχειρθματίεσ όςον αφορά τθν εκκίνθςθ τθσ επιχείρθςισ τουσ και τισ εξαγωγζσ τουσ ςε άλλεσ ςυμμετζχουςεσ χϊρεσ, να επωφελοφνται από τα ςυγκριτικά πλεονεκτιματα και τισ διαφορζσ των τιμϊν και να βοθκοφν τισ ΠμΕ να διευρφνουν τισ υπθρεςίεσ / προϊόντα που παράγουν ι εξάγουν. Θ βάςθ δεδομζνων είναι διακζςιμθ ςτθν ιςτοςελίδα του ζργου και ωσ εκ τοφτου είναι προςβάςιμθ ςε όλουσ τουσ ενδιαφερόμενουσ των ΠμΕ και των υπθρεςιϊν υποςτιριξθσ των επιχειριςεων. Πζςα ςε αυτό το πακζτο εργαςίασ, διοργανϊκθκε ςτθ Βουλγαρία διακρατικό ςυνζδριο για τισ υπθρεςίεσ υποςτιριξθσ των ΠΠΕ επιχειριςεων. Σ ςτόχοσ του ςυνεδρίου ιταν να παρουςιάςει τθ διακρατικι βάςθ δεδομζνων για τουσ παρόχουσ των υπθρεςιϊν/ προϊόντων, τθν κινθτοποίθςθ των ςυμμετεχόντων, τον εμπλουτιςμό τθσ βάςθσ δεδομζνων και τθν προϊκθςθ τθσ δικτφωςθσ, ςτα πλαίςια του ζργου επωφελοφμενοι από πικανζσ ςυνζργαςίεσ. 5) Η αφξηςη τησ ευαιςθητοποίηςησ των ΜμΕ για καινοτομία και τεχνολογία, προκειμζνου να προςεγγίςουν καλφτερα τισ ευκαιρίεσ τησ αγοράσ: Απευκφνεται ςτουσ ενδιαφερόμενουσ φορείσ των ΠμΕ, προκειμζνου να δοκιμάςουν μια διαγνωςτικι προςζγγιςθ για τθ μεταφορά τεχνογνωςίασ και καινοτομίασ. Ζτςι, πραγματοποιικθκε αξιολόγθςθ των ΠμΕ ςτον πρωτογενι τομζα, θ οποία ζχει ωσ ςτόχο να διαγνϊςει εάν οι προςεγγίςεισ του ζργου μποροφν να ενςωματωκοφν ςτο Υρωτόκολλο Ωπθρεςιϊν Ωποςτιριξθσ. 6) Οργάνωςη και Εκπόνηςη ενόσ e-learning μαθήματοσ για τουσ επιχειρηματίεσ: Πε βάςθ τισ ανάγκεσ για κατάρτιςθ που προζκυψαν από τθ διαδικαςία τθσ διάγνωςθσ, αναπτφχκθκε ζνα μάκθμα e-learning που προςφζρει ςτουσ επιχειρθματίεσ τισ απαραίτθτεσ γνϊςεισ για να μπορζςουν να προβοφν ςε καινοτόμα και επιτυχθμζνθ πρωτοβουλία. Επίςθσ, ανάπτυξθ εργαλείων υποςτιριξθσ για τουσ επιχειρθματίεσ και τισ ΠμΕ του πρωτογενοφσ τομζα με ςκοπό να δθμιουργιςει πρόςκετα εργαλεία ςτιριξθσ των ΠμΕ για τθν αφξθςθ τθσ εξωςτρζφειάσ τουσ και τθ διευκόλυνςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ, ωσ 12

14 εξισ: Δθμιουργία Εργαλειοκικθσ ΡΑΕ (SEE Kit) για τουσ επιχειρθματίεσ: είναι ζνα εργαλείο που προορίηεται για τθ ςτιριξθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και κα βοθκιςει τισ ΠμΕ να λάβουν υπόψθ τισ ςυνκικεσ και τισ απαιτιςεισ των χωρϊνεταίρων του AGRO-START για τθν επιχειρθματικότθτα ςτουσ ςτοχευμζνουσ τομείσ. Οογιςμικό δθμιουργίασ ιςτοςελίδων (Web Builder): Σι επιχειρθματίεσ του πρωτογενοφσ τομζα, κα ζχουν τθ δυνατότθτα να δθμιουργιςουν τθ δικι τουσ ιςτοςελίδα, προκειμζνου να αυξιςουν τθν προβολι τουσ ςτθν αγορά. Εικονικι Ζκκεςθ ΡΑΕ (SEE Virtual Fair): είναι ζνα εργαλείο που αποςκοπεί ςτθν προϊκθςθ τθσ διεκνοποίθςθσ των επιχειρθματικϊν πρωτοβουλιϊν. Πζςω αυτοφ, 12 ΠμΕ από τισ ςυμμετζχουςεσ περιφζρειεσ, ζχουν τθ δυνατότθτα να προωκιςουν τα προϊόντα τουσ ςε εικονικά περίπτερα. Σ πελάτθσ μπορεί να περάςει μζςα από το εικονικό περίπτερο και να επιςκεφκείτε τισ διάφορεσ ΠμΕ. Θ εικονικι ζκκεςθ παρζχει πλθροφορίεσ με ζνα καινοτόμο τρόπο που κα προτρζπει τον πελάτθ να επιςκεφκεί τθν ιςτοςελίδα των επιχειριςεων για περαιτζρω πλθροφορίεσ. 7) Μζτρα κατάρτιςησ για τουσ υπαλλήλουσ των υπηρεςιϊν υποςτήριξησ των επιχειρήςεων ςχετικά με την αποτελεςματική εφαρμογή του Πρωτοκόλλου: μεταφζρει τθν τεχνογνωςία ςτουσ υπαλλιλουσ των υπθρεςιϊν υποςτιριξθσ των επιχειριςεων για τθν εφαρμογι τθσ τελικισ ζκδοςθσ του Υρωτοκόλλου, ειςάγοντάσ τουσ ςτα εργαλεία υποςτιριξθσ που αναπτφχκθκαν από το πρόγραμμα AGRO-START. Χτο πλαίςιο αυτό, διεξιχκει ζνα μάκθμα e-learning για κάκε ςυμμετζχουςα χϊρα. Σ ςχεδιαςμόσ του μακιματοσ e-learning εκπονικθκε με βάςθ τισ διαγνωςκείςεσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ ϊςτε όλοι οι εταίροι να είναι ικανοί να μεταφζρουν τισ κατάλλθλεσ υπθρεςίεσ υποςτιριξθσ. 13

15 Οδηγός Καλών Πρακτικών Σ Σδθγόσ Ξαλϊν Υρακτικϊν ςυλλζγει το ζργο που επιτελζςκθκε κατά τθ διάρκεια των 5 κεματικϊν εργαςτθρίων ςτα οποία οι εταίροι ζχουν επιλζξει τα καλφτερα παραδείγματα καινοτομίασ και επιχειρθματικότθτασ του πρωτογενοφσ τομζα ςτισ χϊρεσ τουσ. Σι πζντε κεματικοί τίτλοι των ενοτιτων είναι: 1. Αποτελεςματικζσ προςεγγίςεισ για τθ διάγνωςθ και τθν αξιολόγθςθ των υπθρεςιϊν για καινοτόμεσ ι / και αποτελεςματικζσ παραγωγικζσ και επιχειρθματικζσ διαδικαςίεσ για τουσ τομείσ-ςτόχουσ. 2. Αποτελεςματικζσ προςεγγίςεισ ςε εργαλεία οικονομικισ ςτιριξθσ για ΠμΕ ςε παλαιά και νζα κράτθ-μζλθ και τισ υποψιφιεσ προσ ζνταξθ χϊρεσ και τρόποι παροχισ υποςτιριξθσ ςε ΠμΕ ϊςτε να ενθμερωκοφν ςχετικά με τθ διακεςιμότθτα και τθν πρόςβαςθ ςε αυτά τα προγράμματα (χρθματοδοτικι ςτιριξθ για τουσ επιχειρθματίεσ, καινοτόμεσ προςεγγίςεισ, κλπ.) 3. Αποτελεςματικζσ προςεγγίςεισ για τθ μεταφορά τεχνολογίασ και καινοτομίασ ςε ΠμΕ. 4. Αποτελεςματικζσ προςεγγίςεισ για τθν προϊκθςθ και διευκόλυνςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ ςτουσ τομείσ-ςτόχουσ. 5. Αποτελεςματικζσ προςεγγίςεισ για τθν αξιολόγθςθ τθσ ειςόδου ςε νζεσ αγορζσ, καλφπτοντασ τισ ευρωπαϊκζσ προδιαγραφζσ ποιότθτασ, για τθν προϊκθςθ των προϊόντων και τθ διευκόλυνςθ τθσ διεκνοποίθςθσ των ΠμΕ. Ανίχνευση και εκτίμηση της Καλής Πρακτικής Πεκοδολογία για τον προςδιοριςμό και τθν αξιολόγθςθ των ορκϊν πρακτικϊν ςτο πλαίςιο του ζργου AGRO-START Για κάκε κζμα από τα 5 εργαςτιρια, κάκε εταίροσ επζλεξε 2 παραδείγματα καλισ πρακτικισ (ςυνολικά 10 παραδείγματα καλισ πρακτικισ ανά εταίρο) των υπθρεςιϊν που παρζχονται από τισ υπθρεςίεσ ςτιριξθσ των ΠμΕ ςτουσ τομείσ τθσ κτθνοτροφίασ και των οπωροκθπευτικϊν. Τλα τα παραδείγματα καλισ πρακτικισ ςυηθτικθκαν και αναλφκθκαν από κοινοφ από τουσ εταίρουσ κατά τθ διάρκεια των εργαςτθρίων. Για κάκε κζμα, οι εταίροι του ζργου ανζλυςαν τουλάχιςτον 4 παραδείγματα καλισ πρακτικισ και επζλεξαν 2 από αυτά με τθ χριςθ 2 ομάδων κριτθρίων επιλογισ: 1. Γενικά κριτιρια: i. Ψο παράδειγμα καλισ πρακτικισ αναφζρεται ςε υπθρεςίεσ που παρζχονται από τισ 14

16 υπθρεςίεσ ςτιριξθσ των ΠμΕ ςτουσ τομείσ τθσ κτθνοτροφίασ και των οπωροκθπευτικϊν ii. Ψο παράδειγμακαλισ πρακτικισ προςαρμόηεται ς το κζμα του εργαςτθρίου iii. Ψο παράδειγμα καλισ πρακτικισ προςφζρει επιτυχθμζνεσ και καινοτόμεσ προςεγγίςεισ που εκμεταλλεφονται ςτο ζπακρο τισ ευκαιρίεσ που προςφζρονται όςον αφορά τθν οικονομικι ηϊνθ τθσ ςυμμετζχουςασ χϊρασ iv. Ψο παράδειγμα καλισ πρακτικισ μπορεί να προςαρμοςτεί εφκολα και ςε άλλεσ περιοχζσ / χϊρεσ v. Σι υπθρεςίεσ που παρζχονται από τισ υπθρεςίεσ ςτιριξθσ των επιχειριςεων γίνονται με ςεβαςμό ςτισ αρχζσ για ίςεσ ευκαιρίεσ. 2. Εξειδικευμζνα κριτιρια (ειδικά για κάκε ΚΕΠΑΨΛΞΣ ΕΦΓΑΧΨΘΦΛΣ). Χτθ ςυνζχεια, πραγματοποιικθκε ςαφϊσ οριςμζνθ αξιολόγθςθ για κάκε καλι πρακτικι που αναλφεται ϊςτε να εντοπιςτοφν οι δφο καλφτερεσ, οι οποίεσ παρουςιαςτικαν κατά τθ διάρκεια κάκε εργαςτθρίου. Πετά από παρουςίαςθ ςτθν οποία κάκε εταίροσ είχε ζναν ομιλθτι που ειςιγαγε τισ δφο βζλτιςτεσ πρακτικζσ, οι εταίροι εξζλεξαν μια μικρι ομάδα από δζκα πρακτικζσ μεταξφ των οποίων προχωριςε ο δεφτεροσ γφροσ τθσ ψθφοφορίασ για τθν επιλογι των κορυφαίων ζξι καλφτερων πρακτικϊν *. Σ Σδθγόσ Ξαλϊν Υρακτικϊν, ςτθν αγγλικι γλϊςςα, αναπτφχκθκε από το Υανεπιςτιμιο του Πολίςε και αποτελείται από τισ βζλτιςτεσ πρακτικζσ που εντοπίςτθκαν κατά τθ διάρκεια των εργαςτθρίων, ενϊ ζχει μεταφραςτεί ςε όλεσ τισ γλϊςςεσ των εταίρων του ζργου, τυπωμζνοσ ςε 500 αντίτυπα για κάκε εταίρο. * Κατά τη διάρκεια του 3ου θεματικοφ Εργαςτηρίου, δφο παραδείγματα καλήσ πρακτικήσ είχαν το ίδιο ςκορ και ζτςι επιλζχθηκαν επτά παραδείγματα καλήσ πρακτικήσ. 15

17 Αποτελεσματικές πρακτικές για τη διάγνωση και την αξιολόγηση των υπηρεσιών για καινοτόμα ή/ και αποτελεσματική παραγωγή και επιχειρησιακές διαδικασίες για τους τομείς/ στόχους 1 ο ΚΕΠΑΨΛΞΣ ΕΦΓΑΧΨΘΦΛΣ, Φουμανία, Παΐου 2013 Ενότητα 1 Επιλεγμζνεσ Ξαλζσ Υρακτικζσ Σίτλοσ τησ Καλήσ Πρακτικήσ Ismea Online Επιχειρθςιακό ςχζδιο Χφαγεία Χοίρων Ωπθρεςίεσ διάγνωςθσ και αξιολόγθςθσ για ΠΠΕ όςον αφορά ςτθν εφαρμογι ολοκλθρωμζνθσ διαχείριςθσ επιβλαβϊν οργανιςμϊν ςτον τομζα των οπωροκθπευτικϊν Θ εφαρμογι βιϊςιμων γεωργικϊν πρακτικϊν βάςει του Ξϊδικα τθσ Unilever για τουσ παραγωγοφσ βιομθχανικισ τομάτασ Σλοκλθρωμζνθ διαχείριςθ των οπωρϊνων: καινοτομία πζρα από τθν παράδοςθ (Apples of Trentino) Διάγνωςθ και αξιολόγθςθ των υπθρεςιϊν ςε Ηωοτεχνικοφσ Χυνεταιριςμοφσ και Χυνεταιριςμοφσ φροφτων και λαχανικϊν» Αγροτικϊν Χυνεταιριςμϊν / Σμάδεσ Υαραγωγϊν Φορζασ εκπόνηςησ Ismea Q & D Advisory Centre for Agriculture and Rural Development Food:grade Fondazione Edmund Mach di San Michele all Adige Γεωργικι Ανάπτυξθ Α.Ε. 16

18 ISMEA ONLINE ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΦΕΔΙΟ Υαρουςιάςτθκε από : Υανεπιςτιμιο Πολίςε Επωνυμία τθσ Επιχείρθςθσ Ismea, Institute of Study, Research and Information on the Agricultural and Agrifood Market Ψφποσ τθσ Επιχείρθςθσ Δθμόςια, οικονομικοφ τομζα, ιδρυόμενθ από το DPR (Decree of the President of the Republic) νοφμερο 278 τθσ 28 θσ Παΐου 1987 που λειτουργεί για λογαριαςμό και υπό τθν κακοδιγθςθ του Ωπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ. Διεφκυνςθ 183, Via Nomentana T.K Υόλθ & Υεριοχι Φϊμθ Χϊρα Λταλία Ψθλζφωνο (+39) Φαξ (+39) Λςτοςελίδα ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΚΑΙ ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΗ ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ Γενικι περιγραφι τθσ πρακτικισ Θ υπθρεςία Business Plan on-line (BPOL) εφαρμόςτθκε από το Λνςτιτοφτο Γεωργικϊν Ωπθρεςιϊν, Αγοράσ και Ψροφίμων (ISMEA), ςτο πλαίςιο των δραςτθριοτιτων που χρθματοδοτοφνται από το Λταλικό Εκνικό Αγροτικό Δίκτυο με ςτόχο τθ βελτίωςθ τθσ αποδοτικότθτασ και τθσ αποτελεςματικότθτασ των δθμόςιων δράςεων από τισ γεωργικζσ επιχειριςεισ, μζςω μιασ ακριβοφσ αξιολόγθςθσ επενδυτικϊν ςχεδίων. Ψο BPOL είναι μια διαδικτυακι εφαρμογι που επιτρζπει τθν καταςκευι ενόσ πραγματικοφ επιχειρθματικοφ ςχεδίου για τουσ τομείσ τθσ γεωργίασ και τθσ αγροβιομθχανίασ και άλλουσ τομείσ, εξαςφαλίηοντασ ςθμαντικι απλοφςτευςθ των διαδικαςιϊν για τθν υποβολι τθσ ανάπτυξθσ των επιχειρθματικϊν ςχεδίων που ςχετίηονται με τισ αιτιςεισ χρθματοδότθςθσ RDP, κακϊσ και μεγαλφτερθ ομοιομορφία και απλότθτα ςτθν αξιολόγθςθ των επενδυτικϊν ςχεδίων. Ψο BPOL είναι μια ολοκλθρωμζνθ υπθρεςία, θ οποία ςυνδυάηει τθν on-line εγκατάςταςθ, κατάρτιςθ και ςυνεχι τεχνικι βοικεια με πλιρθ υποςτιριξθ για τουσ χριςτεσ του (διοίκθςθ, τεχνικι υποςτιριξθ, κλπ). 17

19 Υεριγραφι των υπθρεςιϊν που παρζχονται από τον οργανιςμό υποςτιριξθσ των επιχειριςεων Υιο αναλυτικά, θ εφαρμογι αποτελείται από ζνα ποιοτικό και ζνα ποςοτικό τμιμα, ςυμπλθρωματικά το ζνα με το άλλο (2). Ψο ποιοτικό τμιμα, που αποτελείται από περιγραφικά μοτίβα, επιτρζπει ςτο χριςτθ να παρζχει μια ςυνοπτικι και αντιπροςωπευτικι περιγραφι τθσ εταιρείασ, ςτα πλαίςια τθσ αγοράσ, τθν ιδζα του ζργου και τθν προβλεπόμενθ δυναμικι τθσ. Ψο ποςοτικό τμιμα, αποτελείται από ζνα μεγαλφτερο αρικμό μοτίβων ςε πικανοφσ τομείσ αγροτικισ δραςτθριότθτασ (γεωργία, κτθνοτροφία, γεωργικζσ εκμεταλλεφςεισ, κλπ.). Χε πρακτικό επίπεδο, ο χριςτθσ απαιτείται να δϊςει λεπτομζρειεσ (i) για τθν επζνδυςθ, (ii) για τισ πθγζσ χρθματοδότθςθσ, κακϊσ και για τθν πρόςβαςθ ςε μζτρα διευκόλυνςθσ, (iii) για τα ιςτορικά ςτοιχεία τθσ παραγωγισ κακϊσ και προβλζψεισ. Ειδικότερα, ο χριςτθσ κα γνωςτοποιιςει (iv) όλεσ τισ επιχειρθματικζσ δραςτθριότθτεσ που κα ανιχνευκοφν για τθν προετοιμαςία των ςχεδίων και (v) όλεσ τισ πλθροφορίεσ για τισ παραγωγικζσ, οικονομικζσ και χρθματο-οικονομικζσ ανάγκεσ (βοθκϊντασ περιςςότερο από μια απλι ξενάγθςθ). Δεδομζνου ότι ο ςτόχοσ τθσ BPOL είναι να αποκτιςει τα πραγματικά δεδομζνα για κάκε επιχείρθςθ, είναι ςθμαντικό να ςθμειωκεί ότι κατά τθ διαδικαςία τθσ ςυμπλιρωςθσ των εντφπων, ο χριςτθσ μπορεί να ςυγκρίνει τα δικά του δεδομζνα με άλλεσ διακζςιμεσ πθγζσ δεδομζνων. Για παράδειγμα, κατά τθ διάρκεια τθσ ειςόδου των δεδομζνων τθσ γεωργικισ παραγωγισ, οι χριςτεσ κα ζχουν τθν ευκαιρία να δουν τισ μζςεσ τιμζσ των προϊόντων (ISMEA δεδομζνα) και των αποδόςεων (ISTAT) για τθν περιοχι ςτθν οποία δραςτθριοποιείται θ εταιρεία, το μζςο όρο εργαςίασ ανά ςυγκεκριμζνεσ θμζρεσ καλλιζργειασ και πλθροφορίεσ ςχετικά με τον εξοπλιςμό και τα μθχανιματα. Πετά τθν ειςαγωγι των δεδομζνων, το ςφςτθμα επιςτρζφει τισ πραγματικζσ οικονομικζσ καταςτάςεισ για τα τελευταία δφο χρόνια, και μια εκτίμθςθ του προχπολογιςμοφ για διαφορετικζσ χρονικζσ περιόδουσ. Σι οικονομικζσ καταςτάςεισ χωρίηονται ςε τρεισ καταςτάςεισ αποτελεςμάτων, ιςολογιςμοφ και ταμειακϊν ροϊν ςφμφωνα με ςυγκεκριμζνα μοτίβα για τθ γεωργικι επιχείρθςθ. Κα πρζπει να ςθμειωκεί ότι θ διατφπωςθ των δφο ιςολογιςμϊν προκφπτει από τα επιμζρουσ ςτοιχειϊδθ ζξοδα ι με βάςθ τα επίςθμα ςτοιχεία του προχπολογιςμοφ, ανάλογα με το αν θ εταιρεία ακολουκεί ζνα απλοποιθμζνο ςφςτθμα λογιςτικισ ι ζνα ςυνθκιςμζνο. Για τον εμπλουτιςμό τθσ παραγωγισ, αντιπροςωπεφεται από τισ πραγματικζσ και προβλεπόμενεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ, θ BPOL παρζχει διάφορεσ επεξεργαςίεσ, ιδίωσ τθν ζκκεςθ ανάλυςθσ για διάφορεσ επιχειρθματικζσ δραςτθριότθτεσ (π.χ., καλλιζργειεσ, κτθνοτροφία και ςυναφείσ δραςτθριότθτεσ), κακϊσ και από το είδοσ τθσ διαχείριςθσ (επιχειρθςιακι, κεφάλαιο, χρθματοπιςτωτικζσ, μθ-χαρακτθριςτικό γνϊριςμα). Επιπλζον, θ εφαρμογι δίνει ςτουσ χριςτεσ χριςιμουσ δείκτεσ κερδοφορίασ, ςτακερότθτασ και αποτελεςματικότθτασ τθσ προτεινόμενθσ επζνδυςθσ. Ψο ςφνολο τθσ παραγωγισ του χριςτθ βοθκά να προχωριςουμε ςτθν ανάλυςθ των οικονομικϊν και δθμοςιονομικϊν επιδόςεων τθσ εταιρείασ ςτο ςφνολό τουσ, με ιδιαίτερθ προςοχι ςτισ επιπτϊςεισ του επενδυτικοφ ςχεδίου για τθν παραγωγικι δομι και τισ τρζχουςεσ επιχειρθματικζσ δραςτθριότθτεσ. 18

20 Ξαινοτόμα ςτοιχεία που χρθςιμοποιοφνται Ψο εργαλείο ζχει πολλά επίπεδα καινοτομίασ: Επιτρζπει τθν ανακαταςκευι του προχπολογιςμοφ με γνϊμονα οικονομικζσ προβλζψεισ (ςυμπεριλαμβανομζνθσ του ιςτορικοφ ςτθν περίπτωςθ των εταιρειϊν που δεν ζχουν προχπολογιςμό) ςυμπλθρϊνοντασ τα όλα αυτά ςε απευκείασ ςφνδεςθ μζςω του διαδικτφου. Βαςίηεται ςτισ αρχζσ και τισ μεκόδουσ ανάλυςθσ πρόβλεψθσ όπωσ προβλζπονται για τθ γεωργία, τθ βιομθχανία μεταποίθςθσ αγροτικϊν προϊόντων και του τραπεηικοφ τομζα, μοτίβα ςχετικά με τθν θλεκτρονικι διαχείριςθ των αρχείων και των βάςεων δεδομζνων ςχετικά με τισ τιμζσ, τισ αποδόςεισ, τθν εργαςία και τισ αξίεσ. Από τθν μεριά τθσ πλατφόρμασ, θ BPOL είναι μια διαδικτυακι εφαρμογι που μπορεί να χρθςιμοποιθκεί από οποιονδιποτε υπολογιςτι με ζνα πρόγραμμα περιιγθςθσ ςτο διαδίκτυο. Θ δθμιουργία αντιγράφων αςφαλείασ των δεδομζνων ςτον απομακρυςμζνο διακομιςτι επιτρζπει τθν άμεςθ βοικεια κατά τθ διάρκεια τθσ φάςθσ ειςαγωγισ. ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΣΩΝ ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΦΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ Σικονομικοί πόροι Ξόςτοσ για τθν ανάπτυξθ τθσ online πλατφόρμασ και το κόςτοσ για μζτρα κατάρτιςθσ. Υροςωπικό Εξειδικευμζνο προςωπικό ςε πλθροφοριακά ςυςτιματα. Ψεχνογνωςία Ψεχνικι βοικεια: εκπαίδευςθ των ςυμβοφλων γεωργικϊν εκμεταλλεφςεων (10 θμζρεσ για 350 ςυμβοφλουσ), κατάρτιςθ εμπειρογνωμόνων από οργανιςμοφσ αξιολόγθςθσ των Υεριφερειϊν (4 θμζρεσ για 25 εμπειρογνϊμονεσ), on-line υποςτιριξθ (βοικεια ςτο διαδίκτυο και αρικμόσ χωρίσ χρζωςθ). ΠΕΡΙΟΡΙΜΟΙ Ψεχνικά, οικονομικά και λοιπά προβλιματα που προζκυψαν Βαςικζσ δυςκολίεσ που ςυνδζονται με τθν ανάγκθ να γίνουν προβλζψεισ ςχετικά με το κόςτοσ και τισ τιμζσ των προϊόντων. Θ δομικι αςτάκεια των γεωργικϊν αγορϊν αυξάνει ακόμθ περιςςότερο αυτό το πρόβλθμα. Πια περαιτζρω δυςκολία υπάρχει ςτθν Λταλία, όπου τα περιςςότερα από τα αγροκτιματα δεν διακζτουν λογιςτικά ςυςτιματα. Θ απουςία των λογιςτικϊν εγγραφϊν κακιςτά εξαιρετικά πολφπλοκθ τθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν επιδόςεων των γεωργικϊν εκμεταλλεφςεων 19

21 κατά τα προθγοφμενα ζτθ. Θ ζλλειψθ αξιόπιςτων δεδομζνων κακιςτά τθν οποιαδιποτε πρόβλεψθ ςχετικά με τισ μελλοντικζσ δαπάνεσ και τα ζςοδα ακόμθ πιο δφςκολθ. Κζςπιςθ μζτρων για τθν αντιμετϊπιςθ των περιοριςμϊν Πία από τισ βαςικζσ προχποκζςεισ ενόσ επιχειρθματικοφ ςχεδίου είναι θ αξιοπιςτία. Ψο μοντζλο BPOL ζχει αναπτυχκεί ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν καταςκευι των επιχειρθματικϊν ςχεδίων ςτισ εμπορικζσ επιχειριςεισ. Ωςτόςο, οι ιδιαιτερότθτεσ τθσ γεωργίασ, απαιτοφν τθν αναγνϊριςθ και τθν εφαρμογι ειδικϊν μεκοδολογιϊν. Σ εντοπιςμόσ και θ αναγνϊριςθ των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων ςτο επίπεδο των βαςικϊν πλθροφοριϊν εξαςφαλίηει ότι θ διαδικαςία για τθ διαμόρφωςθ των προβλζψεων γίνεται ςφμφωνα με τισ μεκοδολογίεσ που χρθςιμοποιοφνται ςτο μοντζλο. Επιπλζον, τα ςτοιχεία μιασ ςαφοφσ περίλθψθσ και θ δυνατότθτα του αναγνϊςτθ να δει το μοτίβο ολόκλθρο, επιτρζπουν τθν εφκολθ κατανόθςθ των βαςικϊν ςτοιχείων του ζργου, τον ζλεγχο των υποκζςεων και τισ υποκζςεισ ςτισ οποίεσ βαςίηονται οι προβλζψεισ. Ψο επίπεδο αξιοπιςτίασ των ςτοιχείων που γνωςτοποιικθκαν, όμωσ, προςτατεφεται από ανίχνευςθ με τισ διάφορεσ πθγζσ πλθροφοριϊν. Σι πλθροφορίεσ που διατίκενται ςτο φάκελο εκμετάλλευςθσ (δεδομζνα, κτθματικι περιουςία, μθχανιματα και εξοπλιςμόσ) ειςάγονται αυτόματα από τα μοτίβα που ςυλλζγουν τζτοιεσ πλθροφορίεσ. Ειδικότερα, οι απαιτιςεισ τθσ εκάςτοτε επιχείρθςθσ για ςτοιχεία ςχετικά με τισ τιμζσ, τθν απόδοςθ και τθν εργαςία που αναφζρεται για κάκε καλλιζργεια ςε ςφγκριςθ με τα ςτατιςτικά ςτοιχεία που περιζχονται ςτισ βάςεισ δεδομζνων επιςθμαίνοντασ τα κενά εκτόσ του εφρουσ ανοχισ τα οποία υπολογίηονται από το ςφςτθμα. Ωςτόςο, ςε ςχζςθ με τθν ευρεία μεταβλθτότθτα που αναμζνεται ςτο γεωργικό κόςμο, δεν υπάρχει περιοριςμόσ ςτθν καταχϊρθςθ δεδομζνων. Ψο ςφςτθμα απλά κα αναφζρει όλεσ τισ αντιφάςεισ και τισ αςυμφωνίεσ. ΧΘΠΕΛΣ ΕΞΞΛΡΘΧΘΧ & ΨΩΦΛΡΘ ΞΑΨΑΧΨΑΧΘ Διαγνωςκείςεσ ανάγκεσ και ςθμείο εκκίνθςθσ 1. Ποντζρνεσ επιχειρθματικζσ τεχνικζσ για τθ γεωργία 2. Σλοκλιρωςθ μεταξφ τθσ αγοράσ, των οργανιςμϊν, και των παραγωγικϊν δεδομζνων 3. Αυτό-αξιολόγθςθ επιχείρθςθσ από τουσ παραγωγοφσ (που δεν βαςίηεται ςε εμπειρικά αποτιμθτικά κριτιρια) 4. Αξιολόγθςθ τθσ πιςτολθπτικισ ικανότθτασ ςτον τομζα τθσ γεωργίασ. Ψωρινι κατάςταςθ & αποτελζςματα τθσ πρακτικισ 1. Υραγματικι αφξθςθ τθσ ςυνολικισ ποιότθτασ των επενδυτικϊν ςχεδίων 2. Γενικι τυποποίθςθσ τθσ διαδικαςίασ (ςφμφωνα με το βαςικό διεκνζσ λογιςτικό ςφςτθμα) 3. Βελτίωςθ τθσ προκαταρκτικισ ανάλυςθσ του ζργου 4. Απλοποίθςθ των εκ των υςτζρων ελζγχων 20

22 5. Ενίςχυςθ τθσ παγκόςμιασ κατανομισ των δθμοςίων πόρων. ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΑΠΟ ΣΗΝ ΠΡΑΚΣΙΚΗ Αποτελζςματα που μποροφν να διανεμθκοφν Εφαρμογι του BPOL ςτθν Υεριφζρεια Veneto: 1) Πζτρα πρόνοιασ: Ενίςχυςθ Ρζων (μζτρα 112, 111, 121, 114) και το μζτρο 121, 2) Υερίοδοσ εφαρμογισ: Ροζμβριοσ Δεκζμβριοσ 2010, 3) Χρθςιμοποιϊντασ τθν εφαρμογι BPOL για τθν πρϊτθ προςφορά (μζτρο Ρεολαία Aid) 15 Λανουαρίου - 12 Παρτίου 2010: υποβλικθκαν 500 επιχειρθματικά ςχζδια 4) Ψεχνικι βοικεια: εκπαίδευςθ των ςυμβοφλων των γεωργικϊν εκμεταλλεφςεων (10 θμζρεσ για 350 ςυμβοφλουσ), κατάρτιςθ εμπειρογνωμόνων των οργανιςμϊν αξιολόγθςθσ των Υεριφερειϊν (4 θμζρεσ για 25 εμπειρογνϊμονεσ), on-line υποςτιριξθ (βοικεια ςτο διαδίκτυο και αρικμό χωρίσ χρζωςθ), 5) Πετζπειτα περίοδοσ: Λοφλιοσ-Χεπτζμβριοσ 2010: παρουςίαςθ του BPOL για το μζτρο 121. Διάφορα (ςφνδεςμοι και ςθμειϊςεισ) 21

23 ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ ΥΑΓΙΩΝ ΦΟΙΡΩΝ (PCG) Υαρουςιάςτθκε από: ERFC Επωνυμία τθσ Επιχείρθςθσ Q & D Ψφποσ τθσ Επιχείρθςθσ Λδιωτικι Διεφκυνςθ Επιςτθμονικό & Ψεχνολογικό Υάρκο Θπείρου Ψ.Ξ Υόλθ Λωάννινα Χϊρα Ελλάδα & Υεριοχι Ψθλζφωνο (+30) Φαξ (+30) Λςτοςελίδα ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΚΑΙ ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΗ ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ Γενικι περιγραφι τθσ πρακτικισ Θ βακμονόμθςθ των ςυςκευϊν ταξινόμθςθσ των ςφαγίων χοίρων από δοκιμζσ ςφμφωνα με τον κανονιςμό τθσ (ΕΣΞ) 1249/2008 Εφαρμογι ςτισ γραμμζσ παραγωγισ του ςφαγείου και εκπαίδευςθ του προςωπικοφ Ψαξινόμθςθ των ςφαγίων χοίρων ςφμφωνα με το SEUROP. Υεριγραφι των υπθρεςιϊν που παρζχονται από τον οργανιςμό υποςτιριξθσ των επιχειριςεων Αξιολόγθςθ των χαρακτθριςτικϊν ποιότθτασ των ςφαγίων χοίρου και ςυςχζτιςθ με τα χαρακτθριςτικά των γεωργικϊν εκμεταλλεφςεων (φυλι, ςιτθρζςιο διατροφισ, κ.λπ.). Σι δοκιμζσ πραγματοποιικθκαν ςε κάκε κράτοσ μζλοσ τθσ ΕΕ, προκειμζνου για τθ βακμονόμθςθ ςυςκευϊν βάςει των εκνικϊν χαρακτθριςτικϊν του πλθκυςμοφ των χοίρων. Σι κριτικζσ που βαςίηονταν ςε μετριςεισ που εκτελοφνται με τθ χριςθ εξειδικευμζνων ςυςκευϊν (ςε ζνα ςυγκεκριμζνο δείγμα των ςφαγίων χοίρων), ςχετικά με: o Ψο πάχοσ του νωτιαίου λίπουσ ςε ζνα ι δφο ςθμεία του ςκελετοφ 22

24 o o Ψο πάχοσ του ραχιαίου διαμικουσ μυόσ ςε ζνα ςθμείο Υοςοςτό άπαχου κρζατοσ (LMP) που λαμβάνεται ανά ςφάγιο ςφμφωνα με τθ μζκοδο αναφοράσ τθσ ΕΕ (Walstra και Merkus 1995). Ξαταγεγραμμζνεσ τιμζσ που αναλφονται ςτατιςτικά και θ εξίςωςθ παλινδρόμθςθσ με τθν καλφτερθ ικανότθτα πρόβλεψθσ που περιλαμβάνονται ςτθ νομοκεςία τθσ ΕΕ για τθν εκτίμθςθ του LMP και ταξινόμθςθ των ςφαγίων χοίρων ςτισ εμπορικζσ κατθγορίεσ, ανάλογα με το ςφςτθμα SEUROP. Σι αποφάςεισ τθσ ΕΕ για τθν ζγκριςθ του ςφαγίου του χοίρου κακορίηουν τισ μεκόδουσ ταξινόμθςθσ για ζνα ςυγκεκριμζνο κράτοσ μζλοσ: o Ψο όνομα και τον τφπο του εγκεκριμζνου βοθκιματοσ ταξινόμθςθσ o Πια ςυνοπτικι τεχνικι περιγραφι τθσ διάταξθσ και τθν αρχι τθσ λειτουργίασ του o Σ τφποσ που χρθςιμοποιείται για τον υπολογιςμό του Υοςοςτοφ άπαχου κρζατοσ o Ψο ελάχιςτο και το μζγιςτο βάροσ των ςφαγίων που μποροφν να ταξινομοφνται ανάλογα με τθ χριςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ μεκόδου. Ζνα παράδειγμα ενόσ τφπου ταξινόμθςθσ των ςφαγίων χοίρων (απόφαςθ 2010/642/ΕΕ τθσ Επιτροπισ): y = 62,400-0,495 Χ1-Χ2 0, ,129 Χ3 όπου: Ŷ = εκτιμϊμενθ εκατοςτιαία αναλογία άπαχου κρζατοσ ςτο ςφάγιο Χ1 = το πάχοσ του νωτιαίου λίπουσ (χωρίσ το δζρμα), ςε χιλιοςτά, το οποίο μετράται ςε απόςταςθ 8 cm από το μζςο του ςφαγίου ςτο φψοσ του τελευταίου πλευροφ Χ2 = το πάχοσ του νωτιαίου λίπουσ (χωρίσ το δζρμα), ςε χιλιοςτά, το οποίο μετράται 6 εκατοςτά από το μζςον του ςφαγίου μεταξφ τθσ τρίτθσ και τθσ τζταρτθσ τελευταίασ πλευράσ Χ3 = το πάχοσ του ραχιαίου μυόσ, ςε χιλιοςτά, το οποίο μετράται ταυτόχρονα και ςτο ίδιο ςθμείο με το X2. Σ τφποσ αυτόσ ιςχφει για ςφάγια βάρουσ μεταξφ 60 και 120 χιλιόγραμμων. Ξαινοτόμα ςτοιχεία που χρθςιμοποιοφνται Χριςθ βακμονομθμζνων και εξειδικευμζνων ςυςκευϊν για να εξαςφαλίηεται θ ακριβισ ταξινόμθςθ των ςφαγίων. Ψεχνογνωςία ςχετικά με τθ βακμονόμθςθ των ςυςκευϊν και τθν εφαρμογι τουσ για τθν ταξινόμθςθτων των ςφαγίων- μία τελείωσ διαφορετικι παρουςίαςθ που χρθςιμοποιείται μόνο ςτθν Ελλάδα και ςε μερικά άλλα κράτθ μζλθ (Ξφπροσ-Υολωνία). Χτοιχεία προςτικζμενθσ αξίασ Σι τιμζσ κακορίηονται από τθν ποιότθτα του ςφαγίου και οδθγοφν τουσ αγρότεσ ςτθν αφξθςθ τθσ ευαιςκθτοποίθςθσ ςχετικά με τθ διαχείριςθ των γεωργικϊν εκμεταλλεφςεων και τθ μεγιςτοποίθςθ τθσ παραγωγισ των ςφαγίων. Ψο LMP μπορεί να ςχετίηεται με άλλα χαρακτθριςτικά του ςφαγίου και διαχείριςθσ γεωργικϊν εκμεταλλεφςεων, ενιςχφοντασ ζτςι τθν ζρευνα. 23

25 ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΣΩΝ ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΦΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ Σικονομικοί πόροι Απαιτοφνται οικονομικζσ πθγζσ. Υροςωπικό Ζνασ εξειδικευμζνοσ κτθνίατροσ και ζμπειροι κρεοπϊλεσ πρζπει να χρθςιμοποιθκοφν για τθν καταγραφι των μετριςεων και για το ςφάξιμο των ηϊων. Ψεχνογνωςία Ξαταρτιςμζνο προςωπικό. ΠΕΡΙΟΡΙΜΟΙ Ψεχνικά, οικονομικά και λοιπά προβλιματα που προζκυψαν Ωψθλό κόςτοσ βακμονόμθςθσ τθσ ςυςκευισ. Ψο κόςτοσ των ςυςκευϊν ταξινόμθςθσ ςε περίοδο κρίςθσ. Χαμθλι ευαιςκθτοποίθςθ τθσ προςτικζμενθσ αξίασ ςτο τελικό προϊόν, λόγω τθσ ζλλειψθσ ενόσ εκνικοφ ςυςτιματοσ που ςυνδζεται με τθν τιμι τθσ ποιότθτασ. Θέζπιζη μέηπυν για ηην ανηιμεηώπιζη ηυν πεπιοπιζμών Ξατάρτιςθ και εξωςτρζφεια είναι τα πλεονεκτιματα που προςφζρονται προκειμζνου να ξεπεραςτοφν τα προβλιματα που υπάρχουν. ΗΜΕΙΟ ΕΚΚΙΝΗΗ & ΣΩΡΙΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ Διαγνωςκείςεσ ανάγκεσ και ςθμείο εκκίνθςθσ Θ Q & D Α.Ε. ειδικεφεται ςτθν εκτροφι χοίρων κατά τθ διάρκεια των τελευταίων πζντε ετϊν και ςφντομα κα είναι διακζςιμεσ περιςςότερεσ μονάδεσ προσ χριςθ ςτθν Ελλάδα Ψο ςυγκεκριμζνο ςφςτθμα PCG κα λειτουργεί ςε όλα τα ςφαγεία ςτθν Ελλάδα λόγω των απαιτιςεων τθσ κοινοτικισ νομοκεςίασ. 24

26 Ψωρινι κατάςταςθ και αποτελζςματα από τθν πρακτικι Ψο ςφςτθμα PQC είναι μια πιλοτικι λειτουργία που εφαρμόηεται ςε ζναν αρικμό ςφαγείων ςτθν Ελλάδα. ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΑΠΟ ΣΗΝ ΠΡΑΚΣΙΚΗ Αποτελζςματα που μποροφν να διανεμθκοφν Θ τεχνικι PCG μεταφζρεται χωρίσ ιδιαίτερουσ περιοριςμοφσ. Ψο προςωπικό των ςφαγείων μπορεί εφκολα να εκπαιδευτεί όςον αφορά τθ χριςθ τθσ ςυςκευισ και τθν ταξινόμθςθ των ςφαγίων των χοίρων. Χρθματοδοτικά εργαλεία και λειτουργικά κόςτθ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για τθν εξιςορρόπθςθ του κόςτουσ βακμονόμθςθσ και εφαρμογισ. Διάφορα (ςφνδεςμοι και ςθμειϊςεισ) 25

27 ΤΠΗΡΕΙΕ ΔΙΑΓΝΩΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΑ ΣΙ ΜΜΕ ΦΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΗΝ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΠΑΡΑΙΣΩΝ (IPM) ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΤΣΙΚΩΝ Υαρουςιάςτθκε από: BEF Επωνυμία τθσ Επιχείρθςθσ Advisory Centre for Agriculture and Rural Development Ψφποσ τθσ Επιχείρθςθσ ΕΥΕ Διεφκυνςθ 1, Gladston str. Ψ.Ξ Υόλθ & Υεριοχι Plovdiv Χϊρα Βουλγαρία Ψθλζφωνο (+35) Φαξ (+35) Λςτοςελίδα ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΚΑΙ ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΗ ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ Γενικι περιγραφι τθσ πρακτικισ Ψο IPM είναι μια αποτελεςματικι και περιβαλλοντικά ευαίςκθτθ προςζγγιςθ για τθ διαχείριςθ των επιβλαβϊν οργανιςμϊν, θ οποία βαςίηεται ςε ζνα ςυνδυαςμό πρακτικϊν κοινισ λογικισ. Υρόκειται για μια ζξυπνθ επιλογι και χριςθ ενεργειϊν ελζγχου των παραςίτων που κα εξαςφαλίςει ευνοϊκζσ οικονομικζσ, οικολογικζσ και κοινωνιολογικζσ ςυνζπειεσ. Ψο IPM εφαρμόηεται ςε πολλοφσ τομείσ δραςτθριότθτασ, όπωσ θ γεωργία, τα κθπευτικά, θ κθπουρικι, θ εμπορικι βιομθχανία και τα οικιακά. Tα προγράμματα IPM χρθςιμοποιοφν ςφγχρονεσ, πλιρεισ πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ κφκλουσ ηωισ των παραςίτων και τθν αλλθλεπίδραςι τουσ με το περιβάλλον. Σι πλθροφορίεσ αυτζσ, ςε ςυνδυαςμό με τισ διακζςιμεσ μεκόδουσ ελζγχου παραςίτων, χρθςιμοποιοφνται για τθ διαχείριςθ των παραςίτων 26

28 που ςχετίηονται με βλάβεσ με τον πιο οικονομικό τρόπο, και με το λιγότερο δυνατό κίνδυνο για τουσ ανκρϊπουσ, τθν ιδιοκτθςία τουσ και το περιβάλλον. Ψο IPM είναι το τζλειο πρόγραμμα για τθ βιολογικι γεωργία, κακϊσ και για μεγάλθσ ζκταςθσ αγροκτιματα που βαςίηονται ςε αγροχθμικά, διότι μπορεί να μειϊςει τθν ανκρϊπινθ και περιβαλλοντικι ζκκεςθ ςε επικίνδυνεσ χθμικζσ ουςίεσ, και, ενδεχομζνωσ, ζχει χαμθλότερο ςυνολικό κόςτοσ υλικοφ εφαρμογισ φυτοφαρμάκων και εργαςίασ. Ψο IPM διαμορφϊκθκε και ζχει εφαρμοςτεί ςτισ ΘΥΑ από τισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του '70 του περαςμζνου αιϊνα, και αποτελεί πλζον ζνα πολφ ςθμαντικό ςφνολο πρακτικϊν ςτον τομζα τθσ γεωργίασ και τθσ βιολογικισ γεωργίασ. Υεριγραφι των υπθρεςιϊν που παρζχονται από τον οργανιςμό υποςτιριξθσ των επιχειριςεων Σι υπθρεςίεσ διάγνωςθσ και αξιολόγθςθσ είναι πολφ ςθμαντικζσ για τθν ορκι εφαρμογι του IPM. Ψα πρότυπα αυτά βαςίηονται ςτθ γνϊςθ, τθν εμπειρία, τθν παρατιρθςθ, και τθν ενςωμάτωςθ πολλαπλϊν τεχνικϊν. Θ διαδικαςία αξιολόγθςθσ περιλαμβάνει: 1. Επιτόπιεσ επιςκζψεισ ςε αγρόκτθμα και επί τω ζργω ςυναντιςεισ με το διευκυντι και το εξειδικευμζνο προςωπικό, προκειμζνου να αποκτιςουν γνϊςθ τθσ τρζχουςασ κατάςταςθσ. 2. Αξιολόγθςθ του κινδφνου, θ οποία είναι πολφ ςθμαντικι και ςυνικωσ αποτελείται από τζςςερα κζματα: χαρακτθριςμόσ και ταυτοποίθςθ των βιολογικϊν παραγόντων ελζγχου, κίνδυνοι για τθν υγεία, περιβαλλοντικοί κίνδυνοι και αποτελεςματικότθτα. 3. Χαρακτθριςμόσ και ταυτοποίθςθ των βιολογικϊν παραγόντων ελζγχου - περιπτϊςεισ λανκαςμζνθσ ταυτότθτασ μποροφν να οδθγιςουν ςε αναποτελεςματικζσ δράςεισ. Αν υπάρξει βλάβθ ςτο φυτό που οφείλεται ςε υπερβολικό πότιςμα, κα μποροφςε να επιφζρει μυκθτιακι λοίμωξθ, δεδομζνου ότι πολλζσ μυκθτιακζσ και ιογενείσ λοιμϊξεισ προκφπτουν υπό υγρζσ ςυνκικεσ. Αυτό κα μποροφςε να οδθγιςει ςε εκτόξευςθ του κόςτουσ. 4. Υερικοπι είναι θ ακριβισ εκτίμθςθ τθσ πίεςθσ των παραςίτων (ςυνικωσ ζντομα) και τθσ απόδοςθσ των καλλιεργειϊν ϊςτε να αξιολογθκεί ο οικονομικόσ κίνδυνοσ από τθν προςβολι επιβλαβϊν οργανιςμϊν και αςκενειϊν, ϊςτε να υπάρξει αποτελεςματικότθτα των επιβλαβϊν οργανιςμϊν και αςκενειϊν. Θ παρακολοφκθςθ τθσ απόδοςθσ και δειγματολθψίασ πλθκυςμοφ παραςίτων: δθλαδι, εάν το παράςιτο υπάρχει / δεν υπάρχει; Υόςα υπάρχουν; Υοια είναι θ κατανομι - όλθ θ ζκταςθ ι μόνο ςε οριςμζνα ςθμεία; Είναι ο πλθκυςμόσ των επιβλαβϊν οργανιςμϊν αυξανόμενοσ, μειοφμενοσ ι παραμζνει ςτακερόσ; Θ παρακολοφκθςθ μπορεί επίςθσ να περιλαμβάνει τθν ποιότθτα του νεροφ που χρθςιμοποιείται για άρδευςθ, θ οποία κα μποροφςε ενδεχομζνωσ να μολφνει μια περιοχι με αςκζνειεσ ι να επιφζρει εξάπλωςθ επιβλαβϊν οργανιςμϊν. 27

29 5. Ξακιζρωςθ των ορίων δράςθσ (οικονομικά, υγείασ, αιςκθτικά). Χε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ, υπάρχει ζνασ κακοριςμζνοσ αρικμόσ παραςίτων που μπορεί να γίνει ανεκτόσ. Θ Χόγια, για παράδειγμα, είναι μια καλλιζργεια πολφ ανεκτικι, οπότε αν υπάρχουν μερικζσ κάμπιεσ ςτθ καλλιζργεια και ο πλθκυςμόσ τουσ δεν αυξάνεται δραματικά, θ αντιμετϊπιςθ τουσ μπορεί να μθν είναι απαραίτθτθ. Αντίκετα, υπάρχει ζνα ςθμείο ςτο οποίο πρζπει να λθφκοφν μζτρα για τον ζλεγχο του κόςτουσ. Για τισ ΠμΕ, το ςθμείο αυτό είναι εκεί όπου το κόςτοσ των ηθμιϊν από το παράςιτο είναι περιςςότερο από το κόςτοσ του ελζγχου. Αυτό είναι ζνα οικονομικό όριο. Θ ανοχι των παραςίτων διαφζρει επίςθσ από καλλιζργεια ςε καλλιζργεια ςχετικά με το αν είναι ι όχι επικίνδυνα για τθν υγεία (χαμθλι ανοχι) ι απλϊσ μιλάμε για μια αιςκθτικι βλάβθ (υψθλι ανοχι ςε μθ-εμπορικι κατάςταςθ). Υροτεινόμενεσ λφςεισ: 1. Υρολθπτικά μζτρα πρζπει να λαμβάνονται ςτο ςωςτό χρόνο για να μπορζςουν τα μζτρα αυτά να είναι αποτελεςματικά. Για το λόγο αυτό, τθ ςτιγμι που το παράςιτο ζχει αναγνωριςτεί ςωςτά, θ παρακολοφκθςθ του πρζπει να αρχίςει προτοφ γίνει πρόβλθμα. 2. Ξατάλλθλοσ ςυνδυαςμόσ τακτικισ αντιμετϊπιςθσ. Για κάκε παράςιτο, υπάρχουν αρκετζσ επιλογζσ διάγνωςθσ και εξζταςθσ. Σι επιλογζσ περιλαμβάνουν μθχανικό ι φυςικό ζλεγχο, καλλιεργθτικοφσ, βιολογικοφσ και χθμικοφσ ελζγχουσ. Σι μθχανικοί ι φυςικοί ζλεγχοι περιλαμβάνουν τθ ςυλλογι παράςιτων από τα φυτά, ι με δίχτυ ι άλλο υλικό για τον αποκλειςμό τουσ, όπωσ τα πουλιά από τα ςταφφλια ι τα τρωκτικά από τισ δομζσ. Σι Ξαλλιεργθτικοί ζλεγχοι περιλαμβάνουν: τθ ςωςτι διατιρθςθ μιασ ζκταςθσ χωρίσ ευνοϊκζσ προχποκζςεισ με τθν αφαίρεςθ ι τθν αποκικευςθ των αποβλιτων ςωςτά, αφαιρϊντασ τισ αςκενείσ περιοχζσ των φυτϊν ςωςτά, με αργι απόςταξθ του νεροφ, λείανςθ, και δθμιουργϊντασ καλλιζργειεσ ανκεκτικζσ ςτισ αςκζνειεσ. Σι Βιολογικοί ζλεγχοι είναι πολυάρικμοι. Υεριλαμβάνουν: τθ διατιρθςθ των φυςικϊν κθρευτϊν και αφξθςθ των φυςικϊν κθρευτϊν. Σι Χθμικοί ζλεγχοι περιλαμβάνουν φυτικά ζλαια ι τθν εφαρμογι φυτοφαρμάκων, όπωσ: εντομοκτόνα και ηιηανιοκτόνα. 3. Υαροχι κατάρτιςθσ για το προςωπικό των ΠμΕ ωσ προσ το τι ςυνιςτά ζνα παράςιτο, τον κφκλο ηωισ του και τθ βιολογία του. Για παράδειγμα, τθ ςτιγμι που κα εντοπιςτεί ζνα παράςιτο, μπορεί να είναι πολφ αργά για να κάνουμε πολλά γι 'αυτό, εκτόσ ίςωσ αν ψεκάςουμε με φυτοφάρμακο. Χυχνά, υπάρχει ζνα άλλο ςτάδιο του κφκλου ηωισ που είναι ευπακι ςε προλθπτικζσ δράςεισ. Για παράδειγμα, τα ηιηάνια που αναπαράγονται από το ςπόρο του περαςμζνου ζτουσ μποροφν να προλθφκοφν με προςτατευτικά ςτρϊματα και προ-αναδυόμενο ηιηανιοκτόνο. Επίςθσ, καταρτίηονται ςχετικά με το τι ζνα παράςιτο χρειάηεται για να επιβιϊςει και πϊσ μπορεί να αντιμετωπιςτεί. 4. Αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων - Υϊσ λειτουργεί; Θ αξιολόγθςθ είναι ςυχνά ζνα από τα 28

30 πιο ςθμαντικά βιματα. Είναι θ διαδικαςία τθσ ανακεϊρθςθσ ενόσ προγράμματοσ IPM και των αποτελεςμάτων που δθμιουργοφνται. Ψα αποτελζςματα προκφπτουν απαντϊντασ ςτισ παρακάτω χριςιμεσ ερωτιςεισ: Σι δράςεισ είχαν το επικυμθτό αποτζλεςμα; Πποροφςε το παράςιτο να προλθφκεί και να ικανοποιθκεί ο αγρότθσ; Ιταν θ ίδια θ μζκοδοσ ικανοποιθτικι; Ωπιρξαν ανεπικφμθτεσ παρενζργειεσ; Ψι μπορεί να γίνει ςτο μζλλον, όςον αφορά τθν κατάςταςθ των παραςίτων; Θ κατανόθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ του προγράμματοσ IPM επιτρζπει ςτον διαχειριςτι τθσ ιςτοςελίδασ να κάνει τροποποιιςεισ ςτο πρόγραμμα IPM με προςαρμογι του ορίου δράςθσ. Ξαινοτόμα ςτοιχεία που χρθςιμοποιοφνται Ψο IPM είναι ζνα ςφνολο πρακτικϊν προςανατολιςμζνο ςτισ νζεσ τεχνολογίεσ. Ενθμερωμζνο με τισ νζεσ τεχνικζσ δίνει τισ καλφτερεσ διακζςιμεσ επιλογζσ. Ρζα εργαλεία είναι διακζςιμα για τθν αφξθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ μεκόδου IPM, ςυμπεριλαμβανομζνων των εξειδικευμζνων οργάνων πεδίου και φορθτοφσ υπολογιςτζσ με GPS, που επιτρζπει τθ γεω-αναφορά/παρακολοφκθςθ (geotagging) των προβλθμάτων των καλλιεργειϊν. Χυςτιματα λογιςμικοφ Ανίχνευςθσ (scouting), (Crop, Optimizer, κλπ.), είναι εξαιρετικά χριςιμα για να εντοπιςτοφν με ακρίβεια τα κζματα των καλλιεργειϊν, αποτυπϊνοντάσ τα ςε ζνα online χάρτθ και λαμβάνοντασ αποφάςεισ για τθ βελτίωςθ του προγράμματοσ. Χτοιχεία προςτικζμενθσ αξίασ Πείωςθ τθσ ανκρϊπινθσ και περιβαλλοντικισ ζκκεςθσ ςε επικίνδυνεσ χθμικζσ ουςίεσ. Πείωςθ του ςυνολικοφ κόςτουσ του υλικοφ εφαρμογισ φυτοφαρμάκων και των ανκρωποωρϊν. Βελτίωςθ των οικονομικϊν επιδόςεων. ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΣΩΝ ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΩΝ ΠΗΓΩΝ ΠΟΤ ΠΑΡΕΦΟΤΝ ΤΠΗΡΕΙΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ Σικονομικοί πόροι Γραφείο, αυτοκίνθτο, εξοπλιςμόσ γραφείου, λογιςμικό, εξειδικευμζνα εργαλεία. Υροςωπικό Διοίκθςθ 1-2 άτομα, εμπειρογνϊμονεσ ςτον ςυγκεκριμζνο τομζα αρκετοφσ ανάλογα με τθ δραςτθριότθτα. 29

31 Ψεχνογνωςία Εκπαίδευςθ ςχετικι με τισ διάγνωςθ και τθν αξιολόγθςθ των τεχνικϊν και εξειδικευμζνου λογιςμικοφ. Δικτφωςθ. Ανταλλαγι καλϊν πρακτικϊν. ΠΕΡΙΟΡΙΜΟΙ Ψεχνικά, οικονομικά και λοιπά προβλιματα που προζκυψαν Δυςκολία να βρεκοφν ικανοί άνκρωποι για τθν παροχι τζτοιου είδουσ υπθρεςιϊν αξιολόγθςθσ. Οόγω τθσ οικονομικισ κρίςθσ ςτθ Βουλγαρία, υπάρχουν προβλιματα εφρεςθσ των αναγκαίων οικονομικϊν πόρων, επειδι οι τράπεηεσ ζχουν πολφ υψθλά κριτιρια για τθ χοριγθςθ ενόσ δανείου και τα επιτόκια είναι επίςθσ πολφ υψθλά. Κζςπιςθ μζτρων για τθν αντιμετϊπιςθ των περιοριςμϊν Επικοινωνία με τα γεωπονικά πανεπιςτιμια και κολζγια για να βρεκοφν οι κατάλλθλοι άνκρωποι για να απαςχολθκοφν. Ωποκικεσ ακινιτων, προκειμζνου να λθφκεί ζνα δάνειο. ΗΜΕΙΟ ΕΚΚΙΝΗΗ & ΣΩΡΙΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ Διαγνωςκείςεσ ανάγκεσ και ςθμείο εκκίνθςθσ Ψο 2007, αυτό το είδοσ των ιδιωτικϊν ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν όπωσ θ IPM δεν ιταν πολφ δθμοφιλζσ ςτισ ΠμΕ ςτον τομζα των οπωροκθπευτικϊν και προτιμοφςαν να απευκυνκοφν ςτθν κρατικι διοίκθςθ (National Agricultural Advisory Service, Εκνικι Ωπθρεςία για τθν Υροςταςία των Φυτϊν, Ξαραντίνα και Αγροχθμεία) ι τουσ ζμπορουσ λιανικισ πϊλθςθσ αγροχθμικϊν προϊόντων, επειδι αυτι θ υπθρεςία ιταν δωρεάν. Ωςτόςο, δεν ιταν πάντα απόλυτα ικανοποιθμζνοι με τα τελικά αποτελζςματα των εν λόγω υπθρεςιϊν. Ψο Χυμβουλευτικό Ξζντρο Γεωργίασ και Αγροτικισ Ανάπτυξθσ ζχει εντοπίςει το κενό αγοράσ για τθν ανάπτυξθ ςτον τομζα αυτό και ζχει αρχίςει να οργανϊνει αυτι τθ νζα δραςτθριότθτα. Ψωρινι κατάςταςθ και αποτελζςματα τθσ πρακτικισ Ψϊρα θ κατάςταςθ ζχει εξελιχκεί. Τλο και περιςςότερεσ ΠμΕ ζχουν αλλάξει τον τρόπο ςκζψθσ τουσ και ζχουν κατανοιςει τθ ςθμαςία μιασ καλισ ποιότθτασ υπθρεςιϊν που αφοροφν τθν τεχνογνωςία IMP. Θ ηιτθςθ των υπθρεςιϊν αυτϊν ζχει επίςθσ αυξθκεί ςτθ Βουλγαρία, επειδι οι άνκρωποι ςυνειδθτοποίθςαν τθ ςθμαςία μιασ αποτελεςματικισ και περιβαλλοντικά 30

32 ευαίςκθτθσ προςζγγιςθσ για τθ διαχείριςθ των επιβλαβϊν οργανιςμϊν. ΠΕΨΑΦΣΦΑ ΨΘΧ ΥΦΑΞΨΛΞΘΧ Αποτελζςματα που μποροφν να διανεμθκοφν Θ διάγνωςθ, θ διαδικαςία αξιολόγθςθσ και οι τεχνικζσ. Διάφορα (ςφνδεςμοι και ςθμειϊςεισ) IPM specialized software Optimizer: IPM specialized software CropIQ: 31

33 ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΕΝΟ ΒΙΩΙΜΟΤ ΔΙΕΘΝΟΤ ΚΩΔΙΚΑ ΓΙΑ ΣΗ ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΗ ΣΟΜΑΣΑ Υαρουςιάςτθκε από: ΕΞΕΨΑ/ΛΕΨΕΚ Επωνυμία τθσ Επιχείρθςθσ Foodgrade Ψφποσ τθσ Επιχείρθςθσ Λδιωτικι Διεφκυνςθ Ξολοκοτρϊνθ 56 Ψ.Κ. TK Υόλθ & Υεριοχι Ξαρδίτςα/Κεςςαλία Χϊρα Ελλάδα Ψθλζφωνο (+30) / Φαξ (+30) Λςτοςελίδα ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΚΑΙ ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΗ ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ Γενικι περιγραφι τθσ πρακτικισ Θ ςυμβουλευτικι εταιρία Foodgrade ζχει βοθκιςει τουσ παραγωγοφσ βιομθχανικισ τομάτασ να ανταποκρικοφν ςτισ απαιτιςεισ του Διεκνοφσ Ξϊδικα Αειφόρου Γεωργίασ (γνωςτόσ και ωσ SAC) και των πολιτικϊν τθσ εταιρείασ επεξεργαςίασ και τυποποίθςθσ Damavant, ζτςι ϊςτε να είναι ςε κζςθ να ςυνεχίςουν να προμθκεφουν τθν Damavant Ε.Υ.Ε. με τα προϊόντα τουσ. Ψο προϊόν που είναι ο κφριοσ ςτόχοσ τουσ, είναι θ βιομθχανικι τομάτα. Θ πρακτικι αυτι τζκθκε για πρϊτθ φορά ςε εφαρμογι κατά τθ διάρκεια τθσ καλλιεργθτικισ περιόδου Υεριγραφι των υπθρεςιϊν που παρζχονται από τον οργανιςμό υποςτιριξθσ των επιχειριςεων 32

34 Ζνα ζτοιμο προσ ςυμπλιρωςθ ερωτθματολόγιο απεςτάλθ ςτουσ παραγωγοφσ, ζτςι ϊςτε θ εταιρία Foodgrade να είναι ςε κζςθ να κάνει μια πρϊτθ αξιολόγθςθ και κατάταξθ των ςυμμετεχόντων παραγωγϊν. Τταν τα ςυμπλθρωμζνα ερωτθματολόγια ςυγκεντρϊκθκαν δθμιουργικθκε ζνα πεδίο για επίςκεψθ όλων των ςυμμετεχόντων παραγωγϊν. Χτθ ςυνζχεια, προςαρμοςμζνεσ λφςεισ εςτάλθςαν ςτουσ παραγωγοφσ που περιζγραψαν τισ διορκωτικζσ ενζργειεσ που ζπρεπε να γίνουν, προκειμζνου να ανταποκρικοφν ςτισ απαιτιςεισ τθσ ΕΧΕ. Ζτςι, οι φάςεισ διαμορφϊκθκαν ωσ εξισ: 1. Υροετοιμαςία του ερωτθματολογίου 2. Χυγκζντρωςθ ςτοιχείων από τουσ παραγωγοφσ 3. Αξιολόγθςθ των δεδομζνων 4. Επιτόπιεσ επιςκζψεισ που ςτθρίηονται ςε αρχικζσ εκτιμιςεισ 5. Σι εκκζςεισ αξιολόγθςθσ αποςτζλλονται ςτουσ παραγωγοφσ 6. Εφαρμογι των διορκωτικϊν ενεργειϊν. Ξαινοτόμα ςτοιχεία που χρθςιμοποιοφνται Ψο ακόλουκο λογιςμικό χρθςιμοποιικθκε για να υπολογίςει διάφορεσ πτυχζσ τθσ γεωργίασ: 1. QuickFire από το Muddy Boots. Είναι ζνα ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα διαχείριςθσ ελζγχου για τεχνικζσ ομάδεσ ςχετικά με τον πλιρθ και αποτελεςματικό προγραμματιςμό του ελζγχου και των επιςκζψεων και τθν αποτελεςματικι διαχείριςθ των αποτελεςμάτων ςτο εςωτερικό ι ςτισ διάφορεσ προςφορζσ. 2. Cool Tool Farm. Υρόκειται για ζναν υπολογιςτι που μετρά τα αζρια των κερμοκθπίων προκειμζνου να τουσ βοθκιςει να μετριςουν τον άνκρακα των καλλιεργειϊν και των κτθνοτροφικϊν προϊόντων. 3. Ψο Haifa NutriNet είναι ζνα ιςχυρό εργαλείο που γίνεται για να βοθκιςει τουσ παραγωγοφσ να ςχεδιάηουν τα ςυςτιματα άρδευςθσ και προγράμματα κρζψθσ (υδρολίπανςθσ) λαμβάνοντασ υπόψθ τισ πραγματικζσ ςυνκικεσ ανάπτυξθσ. ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΣΩΝ ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΦΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ Σικονομικοί πόροι Ψο πρόγραμμα χρθματοδοτείται από τθν Damavant Ltd. Υροςωπικό Δφο ςυνεργάτεσ από τθν εταιρία Foodgrade και ζνασ από τθν Damavant. 33

35 Ψεχνογνωςία Ξατάρτιςθ ςτον Ξϊδικα Αειφορικισ Γεωργίασ (20 ωρϊν) ςτο Φότερνταμ από τθν Control Union. ΠΕΡΙΟΡΙΜΟΙ Ψεχνικά, οικονομικά προβλιματα, κλπ. που προζκυψαν Σι παραγωγοί ιταν απρόκυμοι να εφαρμόςουν τον Ξϊδικα Αειφορικισ Γεωργίασ, διότι φοβοφνταν ότι επρόκειτο να προςτεκεί κόςτοσ ςτο κόςτοσ παραγωγισ τουσ. Κζςπιςθ μζτρων για τθν αντιμετϊπιςθ των περιοριςμϊν Θ Damavant Ε.Υ.Ε. προςφζρει υψθλότερεσ τιμζσ για τα προϊόντα (βιομθχανικι τομάτα) των παραγωγϊν που ιταν ςε κζςθ να ανταποκρικοφν με επιτυχία ςτισ απαιτιςεισ τθσ ΕΧΕ. ΗΜΕΙΟ ΕΚΚΙΝΗΗ & ΣΩΡΙΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ Διαγνωςκείςεσ ανάγκεσ και ςθμείο εκκίνθςθσ Σι παραγωγοί κάνουν χριςθ λιπαςμάτων και νεροφ άρδευςθσ, χωρίσ χρονοδιάγραμμα, αλλά με βάςθ τθν εμπειρία τουσ. Σι πόροι δεν παρακολουκοφνται. Ψωρινι κατάςταςθ και αποτελζςματα τθσ πρακτικισ Σι παραγωγοί που ςυμμετζχουν ςτο ζργο και εφαρμόηουν με επιτυχία όςα απαιτοφνται από τον Ξϊδικα Αειφορικισ Γεωργίασ, κατάφεραν να μειϊςουν το κόςτοσ παραγωγισ τουσ μζςω προςεκτικισ παρακολοφκθςθσ των λιπαςμάτων και τθσ χριςθ νεροφ για άρδευςθ. Ψα αποτελζςματα ζδειξαν ότι ο άνκρακασ ςτισ καλλιζργειζσ τουσ ζχει μειωκεί ςθμαντικά. ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΣΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ Αποτελζςματα που μποροφν να διανεμθκοφν Ψο ςφςτθμα ελζγχου και οι απαιτιςεισ του SAC μποροφν να εφαρμοςτοφν και ςε άλλεσ καλλιζργειεσ και μονάδεσ κτθνοτροφίασ. Διάφορα (ςφνδεςμοι και ςθμειϊςεισ) 34

36 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΣΩΝ ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΩΝ: ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΣΗΝ ΠΑΡΑΔΟΗ Υαρουςιάςτθκε από: Υανεπιςτιμιο Πολίςε Επωνυμία τθσ Επιχείρθςθσ Fondazione Edmund Mach di San Michele all Adige Ψφποσ τθσ Επιχείρθςθσ Μδρυμα Διεφκυνςθ Via E. Mach, 1 Ψ.Ξ Υόλθ & Υεριοχι S. Michele all Adige (TN) Χϊρα Λταλία Ψθλζφωνο (+39) Φαξ Λςτοςελίδα ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΚΑΙ ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΗ ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ Γενικι περιγραφι τθσ πρακτικισ Ψο 1874 θ Βουλι του Μνςμπρουκ τθσ Αυςτρίασ επζλεξε το γιατρό Edmund Mach ωσ διευκυντι. Σ Edmund Mach, ζνασ νζοσ και λαμπρόσ βοθκόσ ερευνθτι, παρουςίαςε ζνα ςχζδιο από ζνα πειραματικό ςτακμό ςε αγρόκτθμα, παράλλθλα με το ςχολείο. Ψο ινςτιτοφτο ςχεδιάςτθκε για να εξυπθρετιςει τουσ κατοίκουσ του Ψιρόλου και ςτισ δφο πλευρζσ των Άλπεων, γερμανικι και ιταλικι. Ψο αρχικό καταςτατικό ανζλυε ότι ο ρόλοσ του ςχολείου δεν ιταν μόνο να εκπαιδεφςει τουσ αγρότεσ, αλλά να ςυντονίςει τθ δράςθ τουσ με το πειραματικό ςτακμό και τθν εκμετάλλευςθ, επιδιϊκοντασ να βελτιϊςουν τα χαρακτθριςτικά και τισ δυνατότθτεσ τθσ γεωργίασ. Ιταν μια προςζγγιςθ θ οποία επρόκειτο να χαρακτθρίςει το ίδρυμα ςε όλθ τθν ιςτορία του και ςιμερα παίρνει ςυγκεκριμζνθ μορφι ςτισ ςχζςεισ ανάμεςα ςτο ςχολείο, τθν ζρευνα και τθν τεχνικι υποςτιριξθ που παρζχεται ςτισ επιχειριςεισ και γεωργικζσ εκμεταλλεφςεισ. Είναι ζνα διάςθμο ίδρυμα το οποίο ζχει επιτφχει πολλοφσ ςθμαντικοφσ ςτόχουσ ςε διεκνζσ επίπεδο τα τελευταία χρόνια, ςχετικά με τθν εκπαίδευςθ και τθν κατάρτιςθ, τθν ζρευνα και τθ μεταφορά τεχνολογίασ ςτουσ τομείσ τθσ γεωργίασ, τθσ επεξεργαςίασ τροφίμων και του 35

37 περιβάλλοντοσ. Εκτεταμζνθ ζρευνα ζχει πραγματοποιθκεί τα τελευταία χρόνια, ςε διάφορουσ τομείσ: ευρωςτίασ τθσ γεωργίασ, των προϊόντων διατροφισ, γενετικισ ζρευνασ ςτα αμπζλια και τα μιλα, τθσ προςταςίασ του περιβάλλοντοσ, τθσ κλιματικισ αλλαγισ, τα φροφτα και τθσ αμπζλου, τθν οινολογία και τισ πτυχζσ που ςχετίηονται με τθν κτθνοτροφία, τισ ιχκυοκαλλιζργειεσ, τθσ δαςοκομίασ και άλλουσ τομείσ. Ψο ίδρυμα παρζχει υποςτιριξθ ςε πάνω από 8000 φάρμεσ ςτο Ψρεντίνο. Υεριγραφι των υπθρεςιϊν που παρζχονται από τον οργανιςμό υποςτιριξθσ των επιχειριςεων Ψο ίδρυμα παρζχει διάγνωςθ και εκτίμθςθ υπθρεςιϊν ςχετικά με τθν: Αγρονομικι διαχείριςθ ςε επίπεδο γεωργικισ εκμετάλλευςθσ (κλάδεμα, αραίωςθ, διαχείριςθ ιςχφοσ, διατροφι, άρδευςθ) Αγρονομικι διαχείριςθ ςε τοπικό επίπεδο (ςυςτιματα ςτθ διαχείριςθ τθσ νόςου, π.χ. προειδοποίθςθ για παγίδεσ φερομόνθσ). Χυςτιματα διαχείριςθσ πλθροφοριϊν τεχνικισ και εδαφικι προειδοποίθςθσ ςχετικά με τθν εξζλιξθ των βαςικϊν αςκενειϊν ι / και γεωπονικζσ πρακτικζσ, με οδθγίεσ και προτάςεισ που μπορεί να είναι χριςιμεσ για τον αγρότθ όςον αφορά ςτθ διαχείριςθ των πρακτικϊν που χρθςιμοποιοφνται ςτθν εταιρεία: Υρότυπα τθσ ωρίμανςθσ του καρποφ Υροβλζψεισ για τθν ετιςια απόδοςθ φροφτων (εκτίμθςθ) Γενετικι ταυτοποίθςθ τθσ ποικιλίασ Ξαταλλθλότθτα τθσ γθσ και οριοκετοφμενα ζργα (φροφτα και ζδαφοσ) Επιτιρθςθ και ζλεγχο των αςκενειϊν των απομονωμζνων φυτϊν Ξαλλιεργθτικζσ τεχνικζσ Γεωπονικζσ τεχνικζσ Διαχείριςθ τθσ φυτικισ παραγωγισ και τθσ εκμθχάνιςθσ Υοιότθτα, αςφάλεια και πιςτοποίθςθ : Ψεχνικι υποςτιριξθ για γραφειοκρατικζσ διαδικαςίεσ ςχετικά με τθν επίτευξθ τθσ πιςτοποίθςθσ Υιςτοποίθςθ του Χυςτιματοσ Υιςτοποίθςθ του προϊόντοσ Σνομαςία προζλευςθσ Οογότυπο ποιότθτασ Ψρεντίνο Χφςτθμα ιχνθλαςιμότθτασ Εκελοντικι πιςτοποίθςθ. 36

38 Εκπαίδευςθ ςχετικά με τθν υγεία και τθν αςφάλεια ςτο χϊρο εργαςίασ, μζςω ειδικϊν μακθμάτων και ςεμιναρίων και παροχι βοικειασ ςτισ γεωργικζσ εκμεταλλεφςεισ, αξιολόγθςθ των κινδφνων που παρουςιάηονται και ςφνταξθ εγγράφου για τον παραγωγό ("ζγγραφο για τθν εκτίμθςθ κινδφνου"). Ψεχνικι υποςτιριξθ για τθν εφαρμογι ςυςτθμάτων HACCP ςτα πλαίςια τθσ αυτο-υγειονομίασ ςτον τομζα των τροφίμων και ςυςτθμάτων για τθν ιχνθλαςιμότθτα των προϊόντων και τθ ςυμμόρφωςθ ςχετικά με τισ απαιτιςεισ τθσ νομοκεςίασ. Θ ανάλυςθ μιλου πριν από τθ ςυγκομιδι Θ υπθρεςία επιτρζπει να παρακολουκείται τθν πορεία τθσ ωρίμανςθσ των διαφορετικϊν ποικιλιϊν μιλων ςτο Ψρεντίνο, με ςτόχο τθν εξεφρεςθ του βζλτιςτου χρόνου ςυγκομιδισ για τθ ςυντιρθςθ, ακόμα και κατά τθ διάρκεια τθσ αποκικευςθσ, και τα καλφτερα ποιοτικά χαρακτθριςτικά του καρποφ. Ωπθρεςίεσ υποςτιριξθσ για μετά τθ ςυγκομιδι: Χωςτι διαχείριςθ Χυςτιματοσ ψφξθσ Υροβλιματα μετά τθ ςυγκομιδι Υρόλθψθ των αςκενειϊν κατά τθ διάρκεια τθσ ςυντιρθςθσ Ξαινοτόμα ςτοιχεία που χρθςιμοποιοφνται Ψο ίδρυμα αποτελείται από: Ξζντρο Εκπαίδευςθσ και Ξατάρτιςθσ, Ξζντρο Ζρευνασ και Ξαινοτομίασ, Ξζντρο Πεταφοράσ Ψεχνολογίασ Ξζντρο Εκπαίδευςθσ και Ξατάρτιςθσ: Υρόκειται για μια ςφνκετθ εκπαιδευτικι μονάδα που αςχολείται ταυτόχρονα με τθν κατάρτιςθ και τθν εκπαίδευςθ ςτον τομζα τθσ γεωργίασ, του περιβάλλοντοσ και τθσ παραγωγισ δαςικϊν προϊόντων ςε διαφορετικά επίπεδα μάκθςθσ: από τθ μια απευκφνεται άμεςα ςτουσ γεωργοφσ και από τθν άλλθ ςε πολφ εξειδικευμζνουσ πανεπιςτθμιακοφσ. Ζρευνα και Ξαινοτομία: Ζνα ερευνθτικό κζντρο που πραγματοποιεί μελζτεσ ςτον τομζα τθσ γεωργίασ, των τροφίμων και του περιβάλλοντοσ, προκειμζνου να ςυμβάλει ςτθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ και τθν κοινωνικι και οικονομικι ανάπτυξθ. Ξζντρο Πεταφοράσ Ψεχνολογίασ: Αντιπροςωπεφει τθ δομι, ςτθν ευρφτερθ γεωγραφικι εξάπλωςθ του Λδρφματοσ για τθν εφαρμοςμζνθ ζρευνα και τον πειραματιςμό, τισ υπθρεςίεσ και τθν παροχι ςυμβουλϊν για τθν δαςοκομία και το περιβάλλον. Σι βαςικζσ αρμοδιότθτεσ του Ξζντρου είναι να προβλζπει τισ ανάγκεσ τθσ περιοχισ, να κατανοεί τα προβλιματά τουσ, να διερευνά λφςεισ και να διαδίδει γνϊςεισ για τθ διατιρθςθ υψθλισ ποιότθτασ ςτο περιβάλλον παραγωγισ. Ψεχνολόγοι και τεχνικοί αναπτφςςουν και προωκοφν καινοτομίεσ ςτον τομζα τθσ παραγωγισ 37

39 και επεξεργαςίασ των προϊόντων, προκειμζνου να παραχκοφν γεωργικά αγακά διατροφισ ελαχιςτοποιϊντασ τθ χριςθ χθμικϊν ουςιϊν και εξορκολογικεφοντασ τθ χριςθ περιβαλλοντικϊν πόρων. Εφαρμοςμζνθ ζρευνα και πειραματικζσ μελζτεσ με προθγμζνεσ τεχνικζσ λφςεισ για τισ περιβαλλοντικζσ, κοινωνικζσ και οικονομικζσ παραγωγζσ για τθν ποιότθτα και τθν αςφάλεια των τροφίμων. Εξειδικευμζνα εργαςτιρια παρζχουν αναλυτικζσ υπθρεςίεσ ςε επιχειριςεισ και δθμόςιουσ οργανιςμοφσ ςτουσ τομείσ τθσ γεωργικισ χθμείασ και του κραςιοφ, τθ μικροβιολογία και τθ διάγνωςθ των νοςοφντων φυτϊν. Υεριςςότεροι από 70 εμπειρογνϊμονεσ προςφζρουν κακθμερινά τεχνικζσ ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ ςε περιςςότερεσ από 8000 φάρμεσ ςτο Ψρεντίνο, υποςτθριηόμενοι από ζνα γεωργομετεωρολογικό δίκτυο και ζνα τριχοειδζσ ςφςτθμα διάδοςθσ των πλθροφοριϊν. ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΣΩΝ ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΦΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ Σικονομικοί πόροι Υεριφερειακι χρθματοδότθςθ και καταβολι από τουσ αγρότεσ. Υροςωπικό 120 ερευνθτζσ, 50 διδακτορικοί φοιτθτζσ, πάνω από 100 κακθγθτζσ, πάνω από 150 τεχνικοί και τεχνολόγοι. Ψεχνογνωςία Ωποςτθριηόμενο από το Ξζντρο Εκπαίδευςθσ και Ξατάρτιςθσ. ΗΜΕΙΟ ΕΚΚΙΝΗΗ & ΣΩΡΙΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ Διαγνωςκείςεσ ανάγκεσ και ςθμείο εκκίνθςθσ Βελτίωςθ τθσ αγρονομικισ διαχείριςθσ των οπωρϊνων (κλάδευςθ, αραίωςθ, διαχείριςθ ιςχφοσ, λίπανςθ οπωρϊνα, άρδευςθ), ςτθ διαχείριςθ τθσ εδαφικισ άμυνασ των ςυςτθμάτων οπωρϊνα και προειδοποίθςθσ (επιτιρθςθ του εδάφουσ, π.χ. διαχείριςθ των παγίδων φερομόνθσ). Βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ, τθσ αςφάλειασ και τθσ πιςτοποίθςθσ, τθσ ανάλυςθσ των μιλων πριν από τθ ςυγκομιδι, τα προβλιματα μετά τθ ςυγκομιδι. 38

40 ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΣΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ Αποτελζςματα που μποροφν να διανεμθκοφν Πζςα από το ςφςτθμα: Ξζντρο Εκπαίδευςθσ και Ξατάρτιςθσ, Ξζντρο Ζρευνασ και Ξαινοτομίασ, Ξζντρο Διάδοςθσ Ψεχνολογίασ. Διάφορα (ςφνδεςμοι και ςθμειϊςεισ)

41 ΤΠΗΡΕΙΕ ΔΙΑΓΝΩΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ Ε ΑΓΡΟΣΙΚΟΤ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΤ/ ΟΜΑΔΕ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Υαρουςιάςτθκε από: ΕΞΕΨΑ/ΛΕΨΕΚ Τνομα τθσ Επιχείρθςθσ Γεωργικι Ανάπτυξθ Α.Ε. Ψφποσ τθσ Επιχείρθςθσ Λδιωτικι Χυμβουλευτικι Εταιρία Διεφκυνςθ Χωκράτουσ 111 Ψ.Ξ Υόλθ & Υεριοχι Οάριςα/Κεςςαλία Χϊρα Ελλάδα Ψθλζφωνο (+30) Φαξ (+30) Λςτοςελίδα ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΚΑΙ ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΗ ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ Γενικι περιγραφι τθσ πρακτικισ Θ Γεωργικι Ανάπτυξθ Α.Ε. είναι μια δυναμικι εταιρεία ςυμβουλευτικισ επιχειριςεων που ιδρφκθκε το 1993 ςτθ Οάριςα και δραςτθριοποιείται ςτθν παροχι ςφγχρονων ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν τόςο ςε γεωργικοφσ ςυνεταιριςμοφσ και ομάδεσ παραγωγϊν όςο και ςε μεμονωμζνουσ παραγωγοφσ, ςτθν Ελλάδα κακϊσ και ςτο εξωτερικό. Σι τομείσ δραςτθριότθτασ τθσ εταιρείασ είναι: Ενθμζρωςθ - κατάρτιςθ ςτιριξθ των γεωργϊν ι / και κτθνοτρόφων και των ενϊςεϊν τουσ Σργάνωςθ και Διοίκθςθ Χυςτιματα Διαςφάλιςθσ Υοιότθτασ Εκκζςεισ ςκοπιμότθτασ, ηωτικότθτασ και προοπτικζσ. 40

42 Θ εταιρεία εφαρμόηει Χφςτθμα Διαχείριςθσ Υοιότθτασ το οποίο ςυμμορφϊνεται ςτισ απαιτιςεισ του προτφπου EN ISO 9001:2000, παρζχει υψθλισ ποιότθτασ ςυμβουλζσ και υποςτθρικτικζσ υπθρεςίεσ ςε εκνικό και διεκνζσ επίπεδο. Υιο ςυγκεκριμζνα: Ωπθρεςίεσ Χυςτθμάτων Διαςφάλιςθσ Υοιότθτασ Ωπθρεςίεσ Ωποςτιριξθσ και Διαχείριςθσ Αγροτικϊν Χυνεταιριςμϊν και Σμάδων Υαραγωγϊν Ωπθρεςίεσ Αγροτικϊν - Σικονομικϊν Ερευνϊν Υαροχι Γεωργικϊν Χυμβοφλων Ξατάρτιςθ των αγροτϊν και των μελϊν των αγροτικϊν ςυνεταιριςμϊν Ξαινοτόμεσ δράςεισ (Μδρυςθ, Σργάνωςθ και Διοίκθςθ Χυνεταιριςμϊν και Σμάδων Υαραγωγϊν και τθσ Δθμιουργίασ και Ανάπτυξθσ τθσ Ψοπικισ Χυμφωνίασ Υοιότθτασ). Υεριγραφι των υπθρεςιϊν που παρζχονται από τον οργανιςμό υποςτιριξθσ των επιχειριςεων Ψο πρϊτο βιμα μετά τθν αρχικι ςυνάντθςθ με τον αγροτικό ςυνεταιριςμό είναι οι διαγνωςτικζσ ανάγκεσ και προοπτικζσ. Χτθ ςυνζχεια, αξιοποιϊντασ τισ δυνατότθτεσ τθσ αγοράσ και τισ προοπτικζσ του επιχειρθματικοφ ςχεδίου που ζχει δθμιουργθκεί για τθν καλφτερθ οργάνωςθ και διαχείριςθ του ςυνεταιριςμοφ, ανακτϊνται οι καλφτεροι τρόποι για τθ χρθματοδότθςθ, τισ πωλιςεισ και τθν εμπορευματοποίθςθ. Ξαινοτόμα ςτοιχεία που χρθςιμοποιοφνται Δεν χρθςιμοποιείται κανζνα εξειδικευμζνο λογιςμικό για τισ υπθρεςίεσ αξιολόγθςθσ, αλλά νζεσ τεχνολογίεσ για τθν καλφτερθ επικοινωνία μεταξφ τθσ εταιρείασ και των ςυνεταιριςμϊν. Εκτόσ από τθν προςωπικι επικοινωνία και τισ επιτόπιεσ επιςκζψεισ για τα κοινωνικά μζςα ενθμζρωςθσ, πολφ ςυχνά οργανϊνονται και ςυναντιςεισ μζςω Skype, κακϊσ θ εταιρεία δραςτθριοποιείται ςε όλθ τθν Ελλάδα. Χτοιχεία προςτικζμενθσ αξίασ Χφνδεςθ των παραγωγϊν με ςφγχρονθ τεχνολογία για τθν καλφτερθ οργάνωςθ του ςυνεταιριςμοφ τουσ και τθ διάκεςθ των προϊόντων τουσ ςτθν αγορά. ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΣΩΝ ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΦΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ Σικονομικοί πόροι Λδιωτικι Επιχείρθςθ. 41

43 Υροςωπικό Ψο ανκρϊπινο δυναμικό τθσ εταιρείασ αποτελείται από επαγγελματίεσ και ευςυνείδθτα ςτελζχθ με μεγάλθ γνϊςθ, εμπειρία και τεχνογνωςία ςτουσ τομείσ που δρα θ επιχείρθςθ. Ψο μόνιμο προςωπικό τθσ εταιρείασ είναι ςιμερα 8 άτομα, ενϊ θ εταιρεία ςυνεργάηεται με ζναν αρικμό εξωτερικϊν ςυνεργατϊν ανάλογα με τισ ανάγκεσ. Ψεχνογνωςία Ψο οργανικό προςωπικό τθσ εταιρείασ ςυμμετζχει ςε ςυνζδρια και ςυναντιςεισ ςυναφι με τθ βιϊςιμθ γεωργία και τισ προοπτικζσ τθσ. Επιπλζον, ζχει εκπαιδευτεί ςε διάφορα κζματα (π.χ. τθ γεωργία, τθν κτθνοτροφία, τθν παροχι ςυμβουλϊν, κ.λπ.) ςε ετιςια βάςθ. ΠΕΡΙΟΡΙΜΟΙ Ψεχνικά, οικονομικά και λοιπά προβλιματα που προζκυψαν Θ μοναδικι προοπτικι ςυνεργαςίασ τα τελευταία χρόνια ςτθν Ελλάδα ζχει απαξιωκεί. Θ δυςκολία χρθματοδότθςθσ από το τραπεηικό ςφςτθμα δεν βοθκά τθ διαδικαςία παραγωγισ με τουσ πόρουσ που απαιτοφνται. Κζςπιςθ μζτρων για τθν αντιμετϊπιςθ των περιοριςμϊν Ξατάρτιςθ και επίδειξθ καλϊν πρακτικϊν ςτισ ςυλλογικζσ - ςυνεταιριςτικζσ δράςεισ Υροϊκθςθ τθσ Χυμβατικισ Γεωργίασ Ξαλφτερεσ ευκαιρίεσ χρθματοδότθςθσ. ΗΜΕΙΟ ΕΚΚΙΝΗΗ & ΣΩΡΙΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ Ψωρινι κατάςταςθ και αποτελζςματα τθσ πρακτικισ Ψο τμιμα υποςτιριξθσ καταδεικνφει ζνα αξιόλογο ζργο και υποςτθρίηει ςτακερά και αξιόπιςτα εβδομιντα (70) ομάδεσ/ οργανϊςεισ που λειτουργοφν ςε όλθ τθν Ελλάδα με τθν επίτευξθ μεγάλων ποςϊν χρθματοδότθςθσ. Θ εταιρεία παρζχει ςυμβοφλουσ υπθρεςιϊν προςανατολιςμοφ και ςυμβουλευτικισ ςε 31 ομάδεσ παραγωγϊν για τα πενταετι ςχζδιά τουσ για ςταδιακι αναγνϊριςθ, 9 ςχζδια δράςθσ τεςςάρων ετϊν και 108 επιχειρθςιακά προγράμματα των οργανϊςεων παραγωγϊν για τρία ι πζντε χρόνια. Αυτι τθ ςτιγμι βρίςκονται ςε εξζλιξθ και υποςτθρίηονται 10 ςχζδια για τθ ςταδιακι αναγνϊριςθ των Σμάδων Υαραγωγϊν και 35 επιχειρθςιακά προγράμματα των οργανϊςεων παραγωγϊν. Επιπλζον, τα τελευταία δφο χρόνια θ εταιρεία ζχει καινοτόμο δράςθ ςτον τομζα τθσ κτθνοτροφίασ, που ςυμβάλλει ςτθ δθμιουργία των πρϊτων Χυνεταιριςμϊν Ηωοτεχνίασ - Σμάδων 42

44 παραγωγϊν. Χυγκεκριμζνα, ζχει δθμιουργιςει ζναν ςυνεταιριςμό βοοειδϊν και τρεισ ςυνεταιριςμοφσ προβάτων και αιγϊν ςε όλθ τθν Ελλάδα. ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΣΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ Αποτελζςματα που μποροφν να διανεμθκοφν Σμάδεσ Υαραγωγϊν Ξαλζσ Υρακτικζσ Γεωργικϊν Χυνεταιριςμϊν. Διάφορα (ςφνδεςμοι και ςθμειϊςεισ) Υεριςςότερεσ πλθροφορίεσ ςτο 43

45 Ενότητα 2 Αποτελεσματικές προσεγγίσεις σε εργαλεία οικονομικής στήριξης για τις ΜμΕ στα παλιά, τα νέα και τα υποψήφια κράτη-μέλη και τρόποι στήριξης των ΜμΕ για να ενημερωθούν σχετικά με τη διαθεσιμότητα και την πρόσβασή τους σε αυτές 2ο ΚΕΠΑΨΛΞΣ ΕΦΓΑΧΨΘΦΛΣ, Λταλία, Λουλίου 2013 Επιλεγμζνεσ Ξαλζσ Υρακτικζσ Σίτλοσ τησ Καλήσ Πρακτικήσ IPARD διαδικτυακι εργαλειοκικθ πλθροφοριϊν Χτιριξθ ςε αγροτικζσ επιχειριςεισ για τθν πρόςβαςθ ςε χρθματοδοτιςεισ το online εργαλείο για χρθματοδότθςθ των επενδφςεων Χρθματοδοτικά εργαλεία και υπθρεςίεσ ςε μικρζσ πόλεισ και αγροτικζσ περιοχζσ Σφζλθ για τισ επιχειριςεισ (SMEs Facilitation.it) Υρόςβαςθ ςε χρθματοδοτιςεισ για τισ Αγροτικζσ επιχειριςεισ Φορζασ εκπόνηςησ Ξζντρο για τθν προϊκθςθ των βιϊςιμων γεωργικϊν πρακτικϊν και τθν ανάπτυξθ τθσ υπαίκρου - CeProSARD Χυμβουλευτικι Αγροτικϊν Εκτάςεων Γιϊργοσ Δθμόκασ EUROCONS JOBS Centres Network Project Telematica Italia Macedonia Center Innovation 44

46 ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΩΝ IPARD Υαρουςιάςτθκε από: FFRM Επωνυμία τθσ Επιχείρθςθσ Ξζντρο για τθν προϊκθςθ των βιϊςιμων γεωργικϊν πρακτικϊν και τθν ανάπτυξθ τθσ υπαίκρου - CeProSARD Ψφποσ τθσ Επιχείρθςθσ CSO Διεφκυνςθ Orce Nikolov 172 Ψ.Ξ Υόλθ & Υεριοχι Χκόπια Χϊρα ΥΓΔΠ Ψθλζφωνο (+38) Φαξ (+38) k Λςτοςελίδα ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΚΑΙ ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΗ ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ Γενικι περιγραφι τθσ πρακτικισ Ψο Ξζντρο για τθν Υροϊκθςθ αειφόρων γεωργικϊν πρακτικϊν και Αγροτικισ Ανάπτυξθσ - CeProSARD είναι μία μθ-κυβερνθτικι οργάνωςθ που δραςτθριοποιείται ςτον τομζα τθσ γεωργίασ και τθσ αγροτικισ ανάπτυξθσ ςτθν ΥΓΔΠ. Ωσ μια χϊρα με κακεςτϊσ υποψιφιασ χϊρασ, θ ΥΓΔΠ, χρθςιμοποιεί τα προενταξιακά κονδφλια τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Σ μθχανιςμόσ προενταξιακισ βοικειασ για τθν αγροτικι ανάπτυξθ (IPARD) είναι ζνα από αυτά. Ψα κεφάλαια απευκφνονται ςε μθ ακριβϊσ οριςμζνα μζτρα ςτο πρόγραμμα IPARD, όπωσ τα εξισ: ΠΕΨΦΣ Επενδφςεισ ςε γεωργικζσ εκμεταλλεφςεισ για τθν αναδιάρκρωςθ και τθν προςαρμογι ςτα κοινοτικά πρότυπα. Πζτρο Επενδφςεισ ςτθ μεταποίθςθ και εμπορία των γεωργικϊν προϊόντων για τθν αναδιάρκρωςθ των δραςτθριοτιτων αυτϊν και τθν προςαρμογι τουσ ςτα κοινοτικά πρότυπα Πζτρο Διαφοροποίθςθ και ανάπτυξθ των δραςτθριοτιτων 45

47 Ωσ εκ τοφτου, θ CeProSARD ζχει εκπονιςει μία IPARD διαδικτυακι πλθροφοριακι εργαλειοκικθ με χριςιμεσ πλθροφορίεσ για όλουσ τουσ δυνθτικοφσ αιτοφντεσ που ενδιαφζρονται να χρθςιμοποιιςουν αυτά τα κονδφλια. Θ online εργαλειοκικθ περιλαμβάνει όλεσ τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται για τθ διαδικαςία υποβολισ αιτιςεων, όπωσ οι εξισ: Ζντυπα τθσ αίτθςθσ Διακζςιμα τραπεηικά δάνεια Υλθροφορίεσ επικοινωνίασ των εταιρειϊν- προμθκευτϊν / προμθκευτϊν εξοπλιςμοφ και ςυμβοφλων που είναι γνϊςτεσ χρθματοδοτιςεων IPARD Υλθροφορίεσ επικοινωνίασ με ςχετικοφσ ςυμβοφλουσ για τθν υποςτιριξθ τθσ διαδικαςίασ αίτθςθσ Ψα ςχετικά ζντυπα, τουσ νόμουσ, τουσ ςχετικοφσ κανόνεσ, κλπ. Σ κφριοσ ςκοπόσ για τθ δθμιουργία αυτοφ του εργαλείου ιταν να γίνει πιο εφκολθ θ διαδικαςία τθσ αίτθςθσ και τα γραφειοκρατικά ηθτιματα που περιλαμβάνει. Υεριγραφι των υπθρεςιϊν που παρζχονται από τθν ςυμβουλευτικι υπθρεςία του οργανιςμοφ Θ διαδικτυακι εργαλειοκικθ IPARD με πλθροφοριακό υλικό ζχει αναπτυχκεί ωσ μια δωρεάν, εφκολθ και φιλικι προσ το χριςτθ εφαρμογι. Δεν απαιτεί καμία εγγραφι και δθμιουργία λογαριαςμοφ. Ζχει όλεσ τισ ςχετικζσ πλθροφορίεσ αναφορικά με το πρόγραμμα IPARD όπωσ: τα ζγγραφα τθσ αίτθςθσ, τα διακζςιμα τραπεηικά δάνεια και τα ςτοιχεία επικοινωνίασ των εταιρειϊν - προμθκευτϊν / προμθκευτϊν εξοπλιςμοφ διακζςιμων για χρθματοδότθςθ IPARD, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ των ςχετικϊν ςυμβοφλων για τθν υποςτιριξθ τθσ διαδικαςίασ αίτθςθσ και τα ςχετικά ζγγραφα, νόμουσ, κανόνεσ, κλπ. Πζχρι αυτι τθ ςτιγμι ζχει 70 εγγεγραμμζνεσ τοπικζσ επιχειριςεισ (ςφμβουλοι και προμθκευτζσ / προμθκευτζσ εξοπλιςμοφ). Ζχει τακτικζσ επιςκζψεισ από αγρότεσ με βαςικζσ γνϊςεισ πλθροφορικισ και δεξιότθτεσ θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν και επίςθσ ςυνεργάηεται με τον Εκνικό Σργανιςμό Χυμβοφλων και ιδιωτικά γραφεία ςυμβοφλων ςχετικά με τθ διαδικαςία ςυμβουλευτικισ για τουσ αγρότεσ ςε κζματα που ςχετίηονται με τθν IPARD. Ξαινοτόμα ςτοιχεία που χρθςιμοποιοφνται Ψο καινοτόμο ςτοιχείο αυτοφ του εργαλείου είναι το ενιαίο ςθμείο πλθροφόρθςθσ το οποίο είναι θ εφκολθ πρόςβαςθ. Επιπλζον, δεν χρειάηεται καμία ειδικι ςειρά μακθμάτων για τθ χριςθ του εργαλείου. 46

48 Χτοιχεία προςτικζμενθσ αξίασ Απλοφςτευςθ των διαδικαςιϊν των προγραμμάτων χρθματοδότθςθσ και πρακτικόσ τρόποσ οργάνωςθσ όλων των ςτοιχείων και πλθροφοριϊν για κάκε ζνα από τα μζτρα και τισ ςυγκεκριμζνεσ μορφζσ επενδφςεων. Επίςθσ, θ ζγκαιρθ ενθμζρωςθ του εργαλείου βοθκά ςτθν ζγκαιρθ πλθροφόρθςθ ςχετικά με το πρόγραμμα IPARD. ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΣΩΝ ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΦΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ Σικονομικοί πόροι Θ ανάπτυξθ του εργαλείου υποςτθρίηεται πρωταρχικά από το πρόγραμμα Sida/MASSP2 με επιχοριγθςθ ,00 και ολοκλθρϊκθκε τον Δεκζμβριο του Πετά από αυτό θ CeProSARD ενεργά εξακολοφκθςε να ενθμερϊνει τθ διαδικτυακι βάςθ πλθροφοριϊν IPARD που παρζχει τουσ ανκρϊπινουσ και οικονομικοφσ πόρουσ για τθ ςυντιρθςθ του λογιςμικοφ. Υροςωπικό Οόγω τθσ φφςθσ του προγράμματοσ, ωσ πλθροφοριακό πρόγραμμα, το IPARD απαιτεί εμπλοκι εταιρείασ ανάπτυξθσ λογιςμικοφ. Επίςθσ, από τθν αρχι, για τισ πλθροφορίεσ που ανεβαίνουν ςτθ βάςθ απαιτοφνται δφο άτομα που ςυγκεντρϊνουν τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ και προετοιμάηουν κατάλλθλα τα ζγγραφα που απαιτοφνται για τθν εταιρεία ανάπτυξθσ λογιςμικοφ. Πετά το «φόρτωμα» των πλθροφοριϊν, απαιτείται μόνο το ιμιςυ του χρόνου των εργαηομζνων που κα τροφοδοτιςουν το IPARD με τισ τελευταίεσ πλθροφορίεσ, ςε ςυντονιςμό με το λογιςμικό ανάπτυξθσ τθσ εταιρείασ. Ψεχνογνωςία Ψο εργαλείο δεν απαιτεί καμία ιδιαίτερθ τεχνογνωςία για τθν κατάρτιςθ των ανκρϊπων. ΥΕΦΛΣΦΛΧΠΣΛ & ΥΑΦΑΓΣΡΨΕΧ ΕΥΛΨΩΧΛΑΧ Ψεχνικά, οικονομικά και λοιπά προβλιματα που προζκυψαν Ωπάρχουν δφο εντοπιςμζνα προβλιματα που είχαν προκφψει κατά τθν ανάπτυξθ και τθν εφαρμογι του διαδικτυακοφ προγράμματοσ IPARD. Υρϊτον, πρόκειται για ζνα online εργαλείο. Ζτςι, λοιπόν, προβλιματα που οφείλονται με τθ ςφνδεςθ ςτο ίντερνετ και τον πάροχο υπθρεςιϊν διαδικτφου επθρεάηουν και το εν λόγω πρόγραμμα. Δεφτερον, θ οικονομικι βιωςιμότθτα που απαιτείται για τθ ςυντιρθςθ του εργαλείου. 47

49 Κζςπιςθ μζτρων για τθν αντιμετϊπιςθ των περιοριςμϊν Για τθν επιτυχι ανάπτυξθ και ςυντιρθςθ του εργαλείου κα απαιτθκεί θ επιλογι των επαγγελματικϊν και αποδεδειγμζνθ υπθρεςία παροχισ ίντερνετ. Επίςθσ, επιςθμαίνεται θ ςθμαςία τθσ εταιρείασ ανάπτυξθσ λογιςμικοφ. Χτθν περίπτωςθ τθσ οικονομικισ βιωςιμότθτασ του εργαλείου, το εργαλείο προωκείται ωσ ευκαιρία μάρκετινγκ για τισ εταιρείεσ - προμθκευτζσ / προμθκευτζσ εξοπλιςμοφ επιλζξιμεσ για χρθματοδότθςθ IPARD. Για αυτό το λόγο, ζχει γίνει προετοιμαςία ενόσ τιμοκαταλόγου για εμπορικι διαφιμιςθ ςτο πρόγραμμα IPARD. Υαράγοντεσ επιτυχίασ που διευκολφνουν τθν παροχι υπθρεςιϊν Ξφριοι παράγοντεσ που αποτελοφν το κλειδί για τθν επιτυχία είναι οι καλοί δίαυλοι επικοινωνίασ με τουσ αντίςτοιχουσ κυβερνθτικοφσ οργανιςμοφσ που παράγουν, διαδίδουν τα ζγγραφα και τθν πλθροφορία και εργάηονται για τθν εφαρμογι του προγράμματοσ IPARD. Επίςθσ, ςθμαντικόσ παράγοντασ είναι θ προϊκθςθ του εργαλείου και θ προβολι των πλεονεκτθμάτων τθσ χριςθσ του μζςω των μζςων ενθμζρωςθσ. ΗΜΕΙΟ ΕΚΚΙΝΗΗ & ΣΩΡΙΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ Διαγνωςκείςεσ ανάγκεσ και ςθμείο εκκίνθςθσ Από τθν αρχικι ανάπτυξθ του, το εργαλείο είχε ςχεδιαςτεί πρωταρχικά για να ενθμερϊνει τουσ αγρότεσ για το πρόγραμμα IPARD. Χτθ ςυνζχεια, θ ιςτοςελίδα διαμορφϊκθκε ανάλογα με τισ διαγνωςκείςεσ ανάγκεσ από τουσ αγρότεσ οι οποίοι αρχικά κεϊρθςαν πολφπλοκθ τθν εν λόγω ιςτοςελίδα. Ψωρινι κατάςταςθ και αποτελζςματα τθσ πρακτικισ Πετά τθν εκτίμθςθ των αναγκϊν ιταν ζτοιμθ να ικανοποιιςει όλεσ τισ κατά παραγγελία απαιτιςεισ των εν δυνάμει υποψθφίων για το πρόγραμμα. Ωσ εκ τοφτου, αναβακμίςτθκε με τθ λίςτα ςυμβοφλων για κάκε είδοσ επζνδυςθσ, κακϊσ και με τισ διακζςιμεσ εταιρείεσ - προμθκευτζσ / προμθκευτζσ εξοπλιςμοφ για χρθματοδότθςθ IPARD. Είναι εφκολα προςβάςιμο και βοθκά τουσ δυνθτικοφσ αιτοφντεσ να αποκτιςουν όλεσ τισ ςχετικζσ πλθροφορίεσ και να προετοιμαςτοφν εγκαίρωσ για τθν προκεςμία υποβολισ. ΜΕΣΑΥΟΡΑ ΣΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ Αποτελζςματα που μποροφν να διανεμθκοφν Θ εργαλειοκικθ πλθροφοριϊν μπορεί να μεταφερκεί εφκολα ςε διαφορετικά προγράμματα 48

50 οικονομικισ ςτιριξθσ, ανεξάρτθτα από τθ χϊρα ι τθν προζλευςθ του προγράμματοσ. Διάφορα (ςφνδεςμοι και ςθμειϊςεισ) Διαδικτυακι εργαλειοκικθ IPARD: Θ διαδικτυακι εργαλειοκικθ IPARD ζχει ςυνδζςμουσ μζςω τθσ ιςτοςελίδασ τθσ Σμοςπονδίασ των Αγροτϊν τθσ ΥΓΔΠ και τθσ εξειδικευμζνθσ ιςτοςελίδασ για τθν πϊλθςθ και τθν προμικεια αγροτικϊν και δαςοκομικϊν προϊόντων και υπθρεςιϊν 49

51 ΣΗΡΙΞΗ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ Ε ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΕΙ Υαρουςιάςτθκε από: ΕΞΕΨΑ/ΛΕΨΕΚ Επωνυμία τθσ Επιχείρθςθσ Χυμβουλευτικι Αγροτικϊν Εκμεταλλεφςεων Γιϊργοσ Δθμόκασ Ψφποσ τθσ Επιχείρθςθσ Ατομικι επιχείρθςθ Διεφκυνςθ Γιάννθ Διμου 116B Ψ.Ξ Υόλθ & Υεριοχι Βόλοσ/Παγνθςία Χϊρα Ελλάδα Ψθλζφωνο (+30) Φαξ - Λςτοςελίδα ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΚΑΙ ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΗ ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ Γενικι περιγραφι τθσ πρακτικισ Θ εταιρεία ιδρφκθκε το 2011 από τον γεωπόνο Γιϊργο Δθμόκα ωσ ατομικι επιχείρθςθ ςτθ Χυμβουλευτικι Αγροτικϊν Εκμεταλλεφςεων για να προςφζρει υπθρεςίεσ Αγροτικϊν, Γεωτεχνικϊν & Υεριβαλλοντικϊν Πελετϊν, με ενδεικτικοφσ τομείσ δραςτθριότθτασ: 1. Εγκατάςταςθ νζων γεωργϊν 2. Εκςυγχρονιςμόσ γεωργικϊν εκμεταλλεφςεων 3. Aγροχρθματοδότθςθ για το περιβάλλον: «Βιολογικι καλλιζργεια» 4. Αγροχρθματοδότθςθ για το περιβάλλον: «Βιολογικι Ξτθνοτροφία» 5. Aγροχρθματοδότθςθ για το περιβάλλον: «Υροςταςία των νιτρο-ευαίςκθτων περιοχϊν» 6. Aγροχρθματοδότθςθ για το περιβάλλον: «Διατιρθςθ απειλοφμενων αυτόχκονων φυλϊν ηϊων». Υεριγραφι των υπθρεςιϊν που προςφζρονται από τθν υποςτθρικτικι υπθρεςία του οργανιςμοφ Ενδεικτικόσ κατάλογοσ των υπθρεςιϊν που παρζχονται από τθν εταιρεία: 50

52 Δθμιουργία νζων γεωργϊν: Χτόχοσ του κακεςτϊτοσ είναι θ αναηωογόνθςθ του αγροτικοφ πλθκυςμοφ και θ βελτίωςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ για τθν ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ του γεωργικοφ τομζα. Σ ςτόχοσ είναι να παρζχει οικονομικι βοικεια για τθ διευκόλυνςθ τθσ εγκατάςταςθσ νζων γεωργϊν θλικίασ κάτω των 40 ετϊν ( ζωσ ευρϊ), οι οποίοι διακζτουν επαρκι επαγγελματικι ικανότθτα, για πρϊτθ φορά εμφανίηονται ωσ επικεφαλισ τθσ εκμετάλλευςθσ και τθν εφαρμογι επιχειρθςιακϊν ςχεδίων για τθν ανάπτυξθ των γεωργικϊν δραςτθριοτιτων. Εκςυγχρονιςμόσ των γεωργικϊν εκμεταλλεφςεων: Σ ςκοπόσ αυτοφ είναι να κεςπίςει το απαραίτθτο κεςμικό πλαίςιο για τθν αποτελεςματικι διαχείριςθ, εφαρμογι και παρακολοφκθςθ των κακεςτϊτων ενίςχυςθσ βάςει του άρκρου 2 τθσ παροφςασ ςτιριξθσ για επενδφςεισ ςε γεωργικζσ εκμεταλλεφςεισ ςτο πλαίςιο του Πζτρου «Εκςυγχρονιςμόσ των γεωργικϊν εκμεταλλεφςεων» του Άξονα 1 «Βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ του τομζα τθσ γεωργίασ και τθσ δαςοκομίασ» του προγράμματοσ «Αγροτικι Ανάπτυξθ ςτθν Ελλάδα, ». Ψο ποςό τθσ επζνδυςθσ εξαρτάται από τον τφπο του κάκε παραγωγοφ και κυμαίνεται μεταξφ και ευρϊ. Αγρο-χρθματοδότθςθ για το περιβάλλον: Χτόχοσ τθσ δράςθσ 1.1 «Βιολογικι γεωργία» μζτρου είναι: i) Υροςταςία των φυςικϊν πόρων (ζδαφοσ, νερό, αζρασ) και διατιρθςθ τθσ βιοποικιλότθτασ, ii) βιϊςιμθ ανάπτυξθ, iii) προςφορά εγγυιςεων ςτουσ καταναλωτζσ για αςφαλι γεωργικά προϊόντα. Αγροχρθματοδότθςθ για το περιβάλλον: Χτόχοσ τθσ δράςθσ 1.2 «Βιολογικι Ξτθνοτροφία» μζτρου είναι: i) Υροςταςία των φυςικϊν πόρων για τθ διατιρθςθ τθσ βιοποικιλότθτασ, ii) Βιϊςιμθ διαχείριςθ βοςκοτόπων, iii) Βελτίωςθ των ςυνκθκϊν διαβίωςθσ των ηϊων, iv) Υροςφορά εγγυιςεων ςτουσ καταναλωτζσ για αςφαλι προϊόντα ηωικισ προζλευςθσ. Αγροχρθματοδότθςθ για το περιβάλλον: Χτόχοσ τθσ δράςθσ 2.1 «Υροςταςία των νιτροευαίςκθτων περιοχϊν» του μζτρου είναι θ αποκατάςταςθ του περιβάλλοντοσ μζςω: i) Πείωςθσ τθσ εφαρμογισ λιπαςμάτων που προβλζπεται ςτα αντίςτοιχα ςχζδια δράςθσ, ii) μείωςθσ τθσ κατανάλωςθσ νεροφ, iii) Δθμιουργία ηωνϊν οικολογικισ αντιςτάκμιςθσ. Αγροχρθματοδότθςθ για το περιβάλλον: Χτόχοσ τθσ δράςθσ 3.1 «Διατιρθςθ απειλοφμενων αυτόχκονων φυλϊν ηϊων» του Πζτρου είναι να ςτθρίξει τουσ αγρότεσ να διατθριςουν ι να αυξιςουν τον αρικμό των απειλοφμενων αυτόχκονων φυλϊν ηϊων μζχρι ζνα ελάχιςτο αποδεκτό αρικμό αςφάλειασ με: i) Βιοποικιλότθτα / διατιρθςθ των αυτοχκόνων ηϊων με κίνδυνο εξαφάνιςθσ, ii) Διατιρθςθ των παραδοςιακϊν εκτατικϊν ςυςτθμάτων εκτροφισ, iii) Επίτευξθ του ςτόχου για τθν ενίςχυςθ τόςο των αρςενικϊν ηϊων αναπαραγωγισ και κθλυκϊν ηϊων αναπαραγωγισ και τθ δράςθ «Διατιρθςθ των γενετικϊν πόρων ςτθ γεωργία». 51

53 ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΣΩΝ ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΦΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ Σικονομικοί πόροι Δθμιουργία νζων γεωργϊν: 1.000,00 για τθν εφαρμογι και 500,00 για τθν 2θ και 3θ πλθρωμι του προγράμματοσ για τον αγρότθ. Εκςυγχρονιςμόσ των γεωργικϊν εκμεταλλεφςεων: 500 για τθν εφαρμογι και 1.000,00 για τθ 2θ και 3θ πλθρωμι του προγράμματοσ για τον αγρότθ. Αγροχρθματοδότθςθ για το περιβάλλον: «Βιολογικι καλλιζργεια»: 15 ευρϊ ανά εκτάριο, Αγροχρθματοδότθςθ για το περιβάλλον: «Βιολογικι Ξτθνοτροφία» των 2 ευρϊ ανά ηϊο, Αγροχρθματοδότθςθ για το περιβάλλον: «Υροςταςία των νιτρο-ευαίςκθτων περιοχϊν»: 15 ευρϊ ανά εκτάριο, Αγροχρθματοδότθςθ για το περιβάλλον: «Διατιρθςθ απειλοφμενων αυτόχκονων φυλϊν ηϊων» των 2 ευρϊ ανά ηϊο. Υροςωπικό Ψο προςωπικό τθσ εταιρείασ είναι οργανωμζνο ωσ εξισ: 1. Σ Δρ Γεωπόνοσ Γιϊργοσ Δθμόκασ - Διευκυντισ 2. Γεωπόνοσ MSc Υαρκζνα Ρικολαΐδθ - Ωπάλλθλοσ 3. Γεωπόνοσ MSc. Αναςταςία Χαριλάου - Ωπάλλθλοσ. Σ Δρ Γεϊργιοσ Δθμόκασ είναι υπεφκυνοσ για τουσ ακόλουκουσ τομείσ τθσ επιχείρθςθσ: Δθμιουργία νζων γεωργϊν. Ωπθρεςία παροχισ γεωργικϊν ςυμβουλϊν ςτθν εκμετάλλευςθ και παροχι ςυμβουλϊν ςτον τομζα τθσ δαςοκομίασ. Εκςυγχρονιςμόσ των γεωργικϊν εκμεταλλεφςεων. Θ επιχειρθματικότθτα ςτθν φπαικρο. Θ χρθματοδότθςθ τθσ ΕΕ μζςω των Εκνικϊν προγραμμάτων. Θ κα. Υαρκζνα Ρικολαΐδθ είναι υπεφκυνθ για τουσ ακόλουκουσ τομείσ τθσ επιχείρθςθσ: Υρόωρθ ςυνταξιοδότθςθ γεωργϊν και γεωργικϊν εργατϊν. Εκςυγχρονιςμόσ των γεωργικϊν εκμεταλλεφςεων. Χυμμετοχι γεωργϊν ςε προγράμματα ποιότθτασ τροφίμων. Εκμεταλλεφςεισ υπό αναδιάρκρωςθ λόγω μεταρρυκμίςεων τθσ κοινισ αγοράσ. Αγροτικι Χρθματοδότθςθ για το περιβάλλον (Βιολογικι Γεωργία, Βιολογικι Ξτθνοτροφία, τθν προςταςία των νίτρο-ευαίςκθτων περιοχϊν, διατιρθςθ απειλοφμενων αυτόχκονων φυλϊν ηϊων), δάςωςθ γεωργικισ γθσ, βαςικζσ υπθρεςίεσ για τθν οικονομία και τον αγροτικό πλθκυςμό, Ανακαίνιςθ και ανάπτυξθ των χωριϊν, Διατιρθςθ και αναβάκμιςθ τθσ αγροτικισ κλθρονομιάσ, Πελζτθ - Ξαταςκευι Ξιπων, Υεριβαλλοντικζσ Πελζτεσ & Πελζτεσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων, Ανανζωςθ - Αντικατάςταςθ των αδειϊν γεϊτρθςθσ, πτθνοτροφικά κτίρια ηωικοφ κεφαλαίου. Θ κα MSc. Αναςταςία Α. Χαριλάου είναι υπεφκυνθ για τουσ ακόλουκουσ τομείσ τθσ επιχείρθςθσ: 52

54 Αγροπεριβαλλοντικι χρθματοδότθςθ (Βιολογικι Γεωργία, Βιολογικι Ξτθνοτροφία, τθν προςταςία των νιτρο-ευαίςκθτων περιοχϊν, διατιρθςθ απειλοφμενων αυτόχκονων φυλϊν ηϊων, Πελζτθ ςκοπιμότθτασ Οογιςτικά, Πεταβίβαςθ δικαιωμάτων, Υιςτοποίθςθ των αγροτϊν, Ξτθματομεςιτκά, Πελζτθ τθσ γονιμοποίθςθσ - Φυτοφάρμακα - Υαραγωγι. Ψεχνογνωςία Ψο προςωπικό τθσ εταιρείασ ςυνεχϊσ βελτιϊνεται και αναπτφςςει τθν τεχνογνωςία του μζςω τθσ ςυμμετοχισ ςε διάφορα ςεμινάρια που αφοροφν τόςο ςτθν γεωπονία όςο και τισ ευκαιρίεσ χρθματοδότθςθσ. ΠΕΡΙΟΡΙΜΟΙ & ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ ΕΠΙΣΤΦΙΑ Ψεχνικά, οικονομικά και λοιπά προβλιματα που προζκυψαν 1. Χαμθλό επίπεδο εκπαίδευςθσ των αγροτϊν. 2. Δυςκολία για τθν υλοποίθςθ του προγράμματοσ (αγρότεσ). 3. Οάκθ ςτθν κατανόθςθ των υποχρεϊςεων ςτο πλαίςιο του χρθματοδοτοφμενου προγράμματοσ. 4. Ελλιπισ οικονομικι τεκμθρίωςθ του αγρότθ 5. Ανεπαρκζσ ςφςτθμα αρχειοκζτθςθσ (ζςοδα / ζξοδα) 6. Αςυμφωνία με τον Ξϊδικα Σρκισ Γεωργικισ Υρακτικισ 7. Ζλλειψθ γνϊςθσ τθσ Ξοινισ Αγροτικισ Υολιτικισ. Κζςπιςθ μζτρων για τθν αντιμετϊπιςθ των περιοριςμϊν 1. Υλθροφορίεσ ςχετικά με τον Ξϊδικα Σρκισ Γεωργικισ Υρακτικισ 2. Υλθροφορίεσ ςχετικά με τθ νζα Ξοινι Αγροτικι Υολιτικι 3. Ενθμζρωςθ ςχετικά με τθ Βιολογικι Γεωργία, τθν προςταςία των ευαίςκθτων περιοχϊν από τα νιτρικά, ολοκλθρωμζνθ διαχείριςθ καλλιεργειϊν 4. Ψιρθςθ αρχείων για τα ζςοδα - ζξοδα των επιχειριςεων των παραγωγϊν 5. Ψιρθςθ αρχείων ακινιτων 6. Θ γνϊςθ και θ αξιολόγθςθ του κόςτουσ κάκε δράςθσ ςτα πλαίςια των ετιςιων δραςτθριοτιτων γεωργίασ. Υαράγοντεσ επιτυχίασ που διευκολφνουν τθν παροχι υπθρεςιϊν 1. Αφξθςθ τθσ παραγωγικισ ικανότθτασ 2. Αυξθμζνθ επιχειρθματικότθτα / άνοιγμα ςε νζεσ αγορζσ / τεχνικζσ 3. Θ μείωςθ του κόςτουσ ανά μονάδα 4. Βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των προϊόντων και των υπθρεςιϊν 5. Θ εξοικονόμθςθ ενζργειασ και προςταςία του περιβάλλοντοσ 53

55 6. Θ διατιρθςθ και θ βελτίωςθ τθσ κζςθσ εργαςίασ 7. Θ ανάπτυξθ των πράςινων τεχνολογιϊν. ΗΜΕΙΟ ΕΚΚΙΝΗΗ & ΣΩΡΙΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ Διαγνωςκείςεσ ανάγκεσ και ςθμείο εκκίνθςθσ 1. Αφξθςθ τθσ παραγωγικισ ικανότθτασ. Θ χριςθ των νζων τεχνολογιϊν με μειωμζνθ κατανάλωςθ ενζργειασ και μεγαλφτερθ αποδοτικότθτα. 2. Αφξθςθ τθσ διαφάνειασ. Υαραγωγι προϊόντων υψθλισ προςτικζμενθσ αξίασ, ςε ανταγωνιςτικζσ τιμζσ και εξαγωγι τουσ ςε ξζνεσ αγορζσ. 3. Πείωςθ του κόςτουσ ανά μονάδα. Χριςθ νζων τεχνολογιϊν για τθ μείωςθ τθσ χριςθσ ενζργειασ. 4. Βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ προϊόντων και υπθρεςιϊν. Υαραγωγι βιολογικϊν γεωργιϊν ι Σλοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ και ςυμμόρφωςθ με τον Ξϊδικα Σρκισ Γεωργικισ Υρακτικισ. 5. Θ εξοικονόμθςθ ενζργειασ και θ προςταςία του περιβάλλοντοσ. Θ χριςθ των νζων τεχνολογιϊν με μειωμζνθ κατανάλωςθ ενζργειασ και θ παραγωγι Βιολογικισ Γεωργίασ, Σλοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ και ςυμμόρφωςθ με τον Ξϊδικα Σρκισ Γεωργικισ Υρακτικισ. Ψωρινι κατάςταςθ και αποτελζςματα τθσ πρακτικισ 1. Αφξθςθ τθσ παραγωγικισ ικανότθτασ. Θ χριςθ των νζων τεχνολογιϊν με μειωμζνθ κατανάλωςθ ενζργειασ και μεγαλφτερθ αποδοτικότθτα. Χρθματοδοτικό πακζτο: Εκςυγχρονιςμόσ των γεωργικϊν εκμεταλλεφςεων με χρθματοδότθςθ των επενδφςεων από 40% ςε 75% και αφξθςθ του όγκου των επενδφςεων από ςε Αφξθςθ τθσ διαφάνειασ. Υαραγωγι προϊόντων υψθλισ προςτικζμενθσ αξίασ ςε ανταγωνιςτικζσ τιμζσ και εξαγωγι ςε αγορζσ του εξωτερικοφ. Χρθματοδοτικό πακζτο: Εξωςτρζφεια με χρθματοδότθςθ των επενδφςεων από 40% ζωσ 60% και επενδφςεισ των ,00 ευρϊ. 3. Πείωςθ του κόςτουσ ανά μονάδα. Θ χριςθ των νζων τεχνολογιϊν. Χρθματοδοτικό πακζτο: Εκςυγχρονιςμόσ των γεωργικϊν εκμεταλλεφςεων με χρθματοδότθςθ των επενδφςεων από 40% ςε 75% και αφξθςθ του όγκου των επενδφςεων από ςε Βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των προϊόντων και υπθρεςιϊν. Υαραγωγι βιολογικϊν καλλιεργειϊν ι Σλοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ και ςυμμόρφωςθ με τον Ξϊδικα Σρκισ Γεωργικισ Υρακτικισ. Χρθματοδοτικό πακζτο: ενίςχυςθ Αγροτοπεριβάλλοντοσ (χρθματοδότθςθ ανάλογα με το πρόγραμμα). 5. Εξοικονόμθςθ ενζργειασ και προςταςία του περιβάλλοντοσ. Θ χριςθ των νζων τεχνολογιϊν με μειωμζνθ κατανάλωςθ ενζργειασ και τθν παραγωγι Βιολογικισ Γεωργίασ 54

56 και Σλοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ ςε ςυμμόρφωςθ με τον Ξϊδικα Σρκισ Γεωργικισ Υρακτικισ. Χρθματοδοτικά πακζτα: Αγροτοπεριβαλλοντικζσ ενιςχφςεισ (χρθματοδότθςθ, ανάλογα με το πρόγραμμα) και τον εκςυγχρονιςμό των γεωργικϊν εκμεταλλεφςεων με τθ χρθματοδότθςθ των επενδφςεων από 40% ςε 75% και του όγκου των επενδφςεων από ςε ευρϊ. ΜΕΣΑΥΟΡΑ ΣΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ Αποτελζςματα που μποροφν να διανεμθκοφν 1. Χριςθ κοινϊν λογιςμικϊν (από κοινοφ ςε επίπεδο ΕΕ), κοινά προγράμματα τθσ ΕΕ 2. Ανάπτυξθ ςυνεργατικϊν ςχθματιςμϊν επιχειριςεων 3. Χφνδεςθ των επιχειριςεων ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ 4. Χυμβουλευτικι μζςω διαδικτφου 5. e- Επιχειρείν 6. Χριςθ τθσ τεχνολογίασ για τθλεδιάςκεψθ. 55

57 TROVAGEVOLAZIONI.IT: ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΣΗ ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΣΩΝ ΕΠΕΔΤΕΩΝ Υαρουςιάςτθκε από: Υανεπιςτιμιο του Πολίηε Επωνυμία τθσ Επιχείρθςθσ EUROCONS Ψφποσ τθσ Επιχείρθςθσ S.c.a.r.l. Διεφκυνςθ Via Perugia, 56 Ψ.Ξ Υόλθ & Υεριοχι Ψορίνο Χϊρα Λταλία Ψθλζφωνο (+39) Φαξ (+39) Λςτοςελίδα ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΚΑΙ ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΗ ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ Γενικι περιγραφι τθσ πρακτικισ Σ δικτυακόσ τόποσ (Eurocons) είναι μια δωρεάν υπθρεςία πλθροφοριϊν για ΠΠΕ, θ οποία επιτρζπει τθν εφκολθ και άμεςθ ζρευνα για τθ διευκόλυνςθ των ςυνεργαςιϊν, επιλζγοντασ μεταξφ των πιο εξειδικευμζνων ιταλικϊν εταιρειϊν. Θ επωνυμία Eurogroup, μζςω των υπθρεςιϊν εγγφθςθσ πιςτϊςεων Eurofidi, τθν παροχι ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν Eurocons και ενεργειακζσ λφςεισ που προτείνονται από τθ Euroenergy, προςδιορίηει και τθν προςφορά που επεκτείνεται ςε ολοκλθρωμζνα προϊόντα για τθν ανάπτυξθ των μικρϊν και μεςαίων επιχειριςεων. Θ Eurogroup δθμιουργικθκε το 1999 υπό τθν εποπτεία του Finpiemonte, του δθμοςιονομικοφ Λνςτιτοφτο τθσ περιφζρειασ Piemonte (τϊρα Finpiemonte Investments), οι οποίοι διζκριναν τθν προςφορά των υπθρεςιϊν προσ όφελοσ των ΠΠΕ Eurofidi και Eurocons. Σι δφο οντότθτεσ που δραςτθριοποιοφνται, ωςτόςο, ζχουν μια πιο ςφνκετθ ιςτορία: Ψο Eurofidi ιδρφκθκε το 1979, ενϊ θ Eurocons αρχίηει να λειτουργεί το Χάρθ ςτθν ανάπτυξθ ενόσ 56

58 εκτεταμζνου δικτφου υποκαταςτθμάτων, το Eurogroup ςιμερα είναι ζνα αναγνωριςμζνο εμπορικό ςιμα για τα προϊόντα αξίασ που απευκφνονται ςε ΠμΕ. Ζχει ζδρα ςτθ Βόρεια, Ξεντρικι Λταλία και τθν Ξαμπανία. Ψο υπόλοιπο τθσ χερςονιςου αποτελεί το αντικείμενο μιασ ςταδιακισ διαδικαςίασ κάλυψθσ. Σ ςτόχοσ τθσ Eurofidi είναι να εξαςφαλίςει ςτισ μικρζσ και μεςαίεσ επιχειριςεισ μεγαλφτερθ πρόςβαςθ ςε πιςτϊςεισ μζςω τθσ παροχισ εγγυιςεων. Ψο Eurofidi είναι θ μεγαλφτερθ ιταλικι κοινοπραξία και ζνα από τα μεγαλφτερα διεκνι πιςτωτικά ιδρφματα. Εξ ονόματοσ των εταιριϊν μελϊν τθσ, το τραπεηικό ςφςτθμα ζχει εκταμιεφςει δάνεια φψουσ περίπου 6,7 δις. ευρϊ (2,5 διςεκατομμυρίων από το 2012), με πάνω από 3,6 δις. από εγγυιςεισ (1,3 διςεκατομμφρια πάνω από το 2012). εκινϊντασ το 1999, θ εταιρεία ςυμβοφλων Eurocons και οι υπθρεςζσ εγγυοδοςίασ του Eurofidi (οι μεγαλφτερεσ ιταλικζσ κοινοπραξίεσ και ζνα από τα ςθμαντικότερα κζματα τθσ πιςτωτικισ εγγφθςθσ των Ευρωπαίων) καλφπτονται από το ςιμα Eurogroup. Θ ολοκλθρωμζνθ γκάμα υπθρεςιϊν, ςτο πλαίςιο του «ςυςτιματοσ Eurogroup», ςθμαίνει ότι οι εταιρείεσ-μζλθ μποροφν να απολαφςουν ζνα ςφνολο δραςτθριοτιτων που καλφπτουν τισ πολλζσ και διαφορετικζσ ανάγκεσ μιασ επιχείρθςθσ. Ψο Eurocons, μια εταιρεία κοινοπραξίασ για τισ επιχειριςεισ παροχισ ςυμβουλϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ, είναι εξειδικευμζνθ ςτθν παροχι ςυμβουλϊν για τισ ΠμΕ. Οειτουργεί από το 1994 με ςτόχο να βοθκιςει τισ επιχειριςεισ να επωφελθκοφν από τα οικονομικά κίνθτρα που παρζχονται από τισ ομοςπονδιακζσ, εκνικζσ και κοινοτικζσ πολιτικζσ και μζςα ςε όλα αυτά τα χρόνια λειτουργίασ τθσ ζχει αυξιςει το φάςμα των δραςτθριοτιτων τθσ. Σι κφριοι τομείσ ςτουσ οποίουσ δραςτθριοποιείται το Eurocons είναι: εφκολθ χρθματοδότθςθ, παροχι διαχειριςτικϊν ςυμβουλϊν, ςυςτιματα ποιότθτασ ενζργειασ, διεκνοποίθςθσ και διαχειριςτικϊν ςυμβουλϊν και παροχι ςυμβουλϊν ςτρατθγικισ ςθμαςίασ για τθν επιχείρθςθ. Οειτουργϊντασ από το 1994, το Eurocons ςτοχεφει ςτο να προςφζρει ςτισ μικρζσ και μεςαίεσ επιχειριςεισ ςυμβουλζσ εμπειρογνωμόνων και να ολοκλθρϊςει το πολφπλοκο κόςμο των οικονομικϊν μζτρων. Ψο 1998, το Ωπουργείο Σικονομικϊν πλαιςιϊνεται από ςυςτιματα διευκόλυνςθσ για τθν ποιότθτα, ςχεδιαςμζνα να βοθκιςουν τισ ΠμΕ ςτθν απόκτθςθ του ςθμαντικότερου ςυςτιματοσ πιςτοποίθςθσ των προϊόντων. Ψο 2004, ζρχεται θ Area Management Consulting, θ οποία ζχει ωσ ςτόχο τθν υποςτιριξθ των ΠμΕ ςτθν παρουςίαςθ των οικονομικϊν ςτοιχείων τουσ. Ψο 2009, ιταν θ ςειρά του ςυμβοφλου διαχείριςθσ ςτθν περιοχι και τθσ ςτρατθγικισ, θ οποία αποςκοπεί ςτθν ςτιριξθ των ΠμΕ για τον κακοριςμό των βζλτιςτων ςτρατθγικϊν για τθν ανάπτυξθ και τθν ζξοδο από τθν κρίςθ. Ψο ίδιο ζτοσ, δθμιουργείται θ κατθγορία τθσ ενζργειασ. Ψο 2009, θ Eurocons δθμιοφργθςε το Euroenergy, μια ανϊνυμθ εταιρεία, θ οποία ζχει ωσ ςτόχο να παρζχει ςτισ ιταλικζσ επιχειριςεισ λφςεισ μθχανικισ "με το κλειδί ςτο χζρι" ςτον τομζα των ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ. Πζχρι τθν 31 Δεκεμβρίου 2012, ςτθ Eurofidi και ςτθ Eurocons ςυμμετζχουν ςυνολικά πάνω από επιχειριςεισ ςε όλθ τθν Λταλία. 57

59 Υεριγραφι των υπθρεςιϊν που παρζχονται από τον οργανιςμό υποςτιριξθσ των επιχειριςεων Σ δικτυακόσ τόποσ προωκείται από τθν Eurocons S.c.a.r.l., θ οποία μζςω του Γραφείου Ε & Α (Ζρευνασ και Ανάπτυξθσ) επιλζγει προςκλιςεισ υποβολισ προτάςεων ςε ευρωπαϊκό, εκνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, προκειμζνου να εντοπίςει τθν καταλλθλότερθ ευκαιρία για τισ ΠμΕ. Σ κατάλογοσ είναι διακζςιμοσ μζςω τθσ ιςτοςελίδασ με μια γριγορθ αναηιτθςθ που ςασ επιτρζπει να φιλτράρετε τισ προςκλιςεισ ανάλογα με τθν θμερομθνία ανάρτθςθσ, τομζα αναφοράσ ι / και τθν περιοχι τουσ ςτθν οποία κα μποροφςε να υλοποιθκεί το ζργο. Θ Eurocons είναι μια ςυμβουλευτικι επιχείρθςθ που ειδικεφεται ςτισ μικρζσ και μεςαίεσ επιχειριςεισ. Πζςα από τισ υπθρεςίεσ που προςφζρονται παρζχει διευκολφνςεισ ςε τομείσ όπωσ θ χρθματοδότθςθ, θ ςυμβουλευτικι, τα Χυςτιματα Υοιότθτασ, ςυμβουλζσ ςε κζματα διαχείριςθσ και ςτρατθγικισ τθσ ενζργειασ και παρζχει ςυγκεκριμζνεσ και αποτελεςματικζσ απαντιςεισ ςε κάκε ανάγκθ τθσ επιχείρθςθσ. Θ εξάπλωςθ τθσ Eurocons είναι εφκολθ: ςτο τζλοσ του 2012, υπιρχαν περιςςότεροι από ΠΠΕ που είχαν επωφελθκεί από τισ ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ τθσ. Χιμερα υπάρχουν πζντε κφριοι τομείσ δραςτθριότθτασ ςτουσ οποίουσ επικεντρϊνεται θ ςυμβουλευτικι υπθρεςία: Διευκόλυνςθ των Σικονομικϊν Χυςτιματα Υοιότθτασ Χυμβουλευτικζσ Ωπθρεςίεσ Διοίκθςθσ Χυμβουλζσ ςε κζματα διαχείριςθσ και ςτρατθγικισ Ενζργεια. Θ Eurocons, μια εταιρεία κοινοπραξίασ ςυμβοφλων επιχειριςεων, θ οποία παρζχει τισ υπθρεςίεσ τθσ αποκλειςτικά ςε μζλθ. Ψα μζλθ μποροφν να ζχουν πρόςβαςθ μόνα τουσ ι από κοινοφ με διαφορετικό τομζα δραςτθριοτιτων: βιομθχανικζσ, εμπορικζσ, γεωργικζσ, υπθρεςίεσ, βιοτεχνικι παραγωγι των αγακϊν. Υαρζχει τθν εμπειρία ανκρϊπινου δυναμικοφ και τεχνογνωςίασ ςτον τομζα των παροχϊν προσ τισ επιχειριςεισ ςε διάφορεσ μορφζσ τουσ: μθ επιςτρεπτζεσ επιχορθγιςεισ ι επιδοτιςεισ, δάνεια με ευνοϊκοφσ όρουσ, φορολογικζσ ελαφρφνςεισ και οφτω κακεξισ. Θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, οι Υεριφζρειεσ, οι επαρχίεσ και τα εμπορικά επιμελθτιρια παρζχουν αξιόλογεσ ευκαιρίεσ για πιςτωτικζσ διευκολφνςεισ για τισ ΠμΕ. Πεταξφ αυτϊν δεν είναι πάντα εφκολο να βρεκεί αυτό που ταιριάηει καλφτερα ςτισ ιδιαίτερεσ ανάγκεσ ςασ. Για το λόγο αυτό, ειδικόσ ςτόχοσ τθσ Eurocons είναι να βοθκιςει τισ επιχειριςεισ να εντοπίςουν τισ πλζον κατάλλθλεσ λφςεισ για το είδοσ του επενδυτικοφ προγράμματοσ που πρζπει να εφαρμόςουν, τθν παρακολοφκθςθ των προκεςμιϊν και τθν παροχι διαρκοφσ ενθμζρωςθσ. Θ υπθρεςία που παρζχεται είναι: μελζτθ 58

60 ςκοπιμότθτασ πριν από τθ λειτουργία, τθν προετοιμαςία όλων των δικαιολογθτικϊν, τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ ςτα αρμόδια όργανα, τθ ςφνταξθ τθσ τελικισ διλωςθσ δαπανϊν. Θ υπθρεςία ενθμερϊνεται ςυνεχϊσ για τθν εξζλιξθ τθσ νομοκεςίασ και τισ θμερομθνίεσ ζναρξθσ των προςκλιςεων για τθν υποβολι των αιτιςεων. Πε τον τρόπο αυτό, οι όλο και πιο πολλζσ καινοτομίεσ ςτον τομζα αυτό ακολουκοφνται εγκαίρωσ. Χάρθ ςε αυτι τθν αξιόπιςτθ και αποδοτικι μεκοδολογία,, το ποςοςτό επιτυχίασ των αιτιςεων που υποβάλλονται από τθ Eurocons υπερβαίνει το 95%. Από το 1994, τα ποςά από δάνεια που ζχουν διατεκεί ςτο εμπόριο προσ όφελοσ των μικρϊν και μεςαίων επιχειριςεων μελϊν ανιλκαν ςχεδόν ςτα 4,7 δις.. Ανάγκεσ πελατϊν των Eurofidi και Eurocons: Κζλουν να επεκτείνουν τθ δανειοδοτικι τουσ ικανότθτα Επιδιϊκουν παραχωριςεισ και ειςφορζσ για να χρθματοδοτιςουν τισ επενδφςεισ τουσ και κζλουν να αναπτφξουν τισ επιχειριςεισ τουσ ςτισ ξζνεσ αγορζσ Κζλουν τθν οικονομικι και χρθματο-οικονομικι ανάλυςθ των επιχειριςεων τουσ Χυνεχείσ πολιτικζσ για τθν ποιότθτα Χρειάηονται ςυμβουλζσ εμπειρογνωμόνων ςχετικά με τισ πτυχζσ τθσ επιχείρθςισ τουσ που ζχουν αντίκτυπο ςτθν κατάςταςθ των εςόδων, τθν ανάπτυξθ και τθν επιβίωςθ μιασ επιχείρθςθσ. Υιςτεφουν ςε εναλλακτικζσ πθγζσ ενζργειασ (θλιακι, φωτοβολταϊκι, κ.λπ.). Ξαινοτόμα ςτοιχεία που χρθςιμοποιοφνται Θ δωρεάν πλθροφορία, θ ικανότθτα για διαδικτυακι ζρευνα και θ ικανότθτα να βρεκοφν οι καταλλθλότερεσ προςκλιςεισ για τισ ΠμΕ για τισ οποίεσ ο λόγοσ οφζλουσ/ κόςτοσ πρακτικισ είναι ςίγουρα υψθλότεροσ. Χτοιχεία προςτικζμενθσ αξίασ Θ επιλεγμζνθ δουλειά του Γραφείου Ζρευνασ και Ανάπτυξθσ αποτελεί ςίγουρο πλεονζκτθμα για τισ ΠμΕ που μποροφν κάτω από τθν κακοδιγθςι του να βρουν τθν πλζον κατάλλθλθ λφςθ για αυτοφσ. ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΣΩΝ ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΦΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ Σικονομικοί πόροι Ψο ςυνολικό κόςτοσ των υπθρεςιϊν που παρζχονται από τθ ςτιριξθ μιασ επιχειρθματικισ οντότθτασ είναι ,00: 4 υπάλλθλοι πλιρουσ απαςχόλθςθσ Internet : ιςτοςελίδα, chat, λογιςμικό. 59

61 Υροςωπικό 4 υπάλλθλοι πλιρουσ απαςχόλθςθσ Ψεχνογνωςία Υτυχίο ςτα Ρομικά/ Σικονομικά με ειδίκευςθ ςτθν επιδοτοφμενθ χρθματοδότθςθ και μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ. ΠΕΡΙΟΡΙΜΟΙ & ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ ΕΠΙΣΤΦΙΑ Ψεχνικά, οικονομικά και λοιπά προβλιματα που προζκυψαν Δυςκολίεσ ςτθν ερμθνεία των κανόνων και των διαδικαςιϊν, τθν εφαρμογι των ενιςχφςεων ςε ςυγκεκριμζνεσ περιπτϊςεισ. Διάφορα είδθ παραγόντων που εμπλζκονται. Κζςπιςθ μζτρων για τθν αντιμετϊπιςθ των περιοριςμϊν Αποτελϊντασ ςθμείο αναφοράσ για τισ ΠμΕ ωσ προσ τθν ερμθνεία τθσ νομοκεςίασ, τθν απλοφςτευςθ των διαδικαςιϊν, τον εξορκολογιςμό των βαςικϊν πλθροφοριϊν και τθν πρόςβαςθ ςτισ προςκλιςεισ μζςω ενόσ ολοκλθρωμζνου ςυςτιματοσ ξεκινϊντασ από τθν αίτθςθ μζχρι τθν εκταμίευςθ των πόρων. Παπάγονηερ επιηςσίαρ πος διεςκολύνοςν ηην παποσή ςπηπεζιών Θ δωρεάν υπθρεςία ωσ κλειδί για τθν ευρφτερθ διάδοςθ των πλθροφοριϊν ςχετικά με τισ λφςεισ και οι απλοποιθμζνεσ τεχνικζσ λεπτομζρειεσ για τισ ΠμΕ ϊςτε να κατανοοφν εφκολα τισ δυνατότθτεσ που παρζχονται μζςω τθσ υπθρεςίασ που επιλζγονται. ΗΜΕΙΟ ΕΚΚΙΝΗΗ & ΣΩΡΙΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ Διαγνωςκείςεσ ανάγκεσ και ςθμείο εκκίνθςθσ Θ πρωταρχικι ανάγκθ είναι θ γνϊςθ των υφιςτάμενων λφςεων, θ ανάγκθ για ςυνειδθτοποίθςθ των λφςεων που υπάρχουν και θ ανάγκθ για φπαρξθ ενόσ ενιαίου ςθμείου επαφισ ςτθ διαδικαςία πρόςβαςθσ ςε κεφάλαια. Ψωρινι κατάςταςθ και αποτελζςματα από τθν πρακτικι Επί του παρόντοσ, θ ιςτοςελίδα ζχει μοναδικοφσ επιςκζπτεσ από το Πάρτιο του 2012 για ςυνολικά επιςκζψεισ (περίπου / μινα). 60

62 ΜΕΣΑΥΟΡΑ ΣΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ Αποτελζςματα που μποροφν να διανεμθκοφν Ωψθλι μετατροπι (8 φορζσ περιςςότερο από τθν εταιρικι ιςτοςελίδα τθσ εταιρείασ) από τισ επιςκζψεισ των ενδιαφερόμενων προσ το τθλεφωνικό κζντρο που παρουςιάηει υψθλό ενδιαφζρον για το κζμα. Διάφορα (ςφνδεςμοι και ςθμειϊςεισ) 61

63 ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΠΗΡΕΙΕ Ε ΜΙΚΡΕ ΠΟΛΕΙ ΚΑΙ ΑΓΡΟΣΙΚΕ ΠΕΡΙΟΦΕ Υαρουςιάςτθκε από: BSC SME Επωνυμία τθσ Επιχείρθςθσ JOBS Centres Network Project Ψφποσ τθσ Επιχείρθςθσ N/A Διεφκυνςθ 76 Targovska Str., et.2 Ψ.Ξ Υόλθ & Υεριοχι Polski Trambesh Χϊρα Βουλγαρία Ψθλζφωνο (+359) Φαξ (+359) Λςτοςελίδα N/A ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΚΑΙ ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΗ ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ Γενικι περιγραφι τθσ πρακτικισ Σι Ευκαιρίεσ Ξαριζρασ μζςω τθσ υποςτιριξθσ των επιχειριςεων (JOBS) είναι ζνα ζργο που ζχει εφαρμοςτεί από το Υρόγραμμα Ανάπτυξθσ των Θνωμζνων Εκνϊν (UNDP) ςτθ Βουλγαρία από τον Σκτϊβριο του 2000 με κφρια ςυνεργαςία με το Ωπουργείο Εργαςίασ και Ξοινωνικισ Υολιτικισ (MLSP). Είχε ςχεδιαςτεί για να αντιμετωπιςτοφν τα ςθμαντικά ποςοςτά ανεργίασ ςτθ Βουλγαρία από τα τζλθ του 1990 και τα ιδιαίτερα υψθλά ποςοςτά ςτισ μειονεκτικζσ περιοχζσ και ομάδεσ. Πζχρι το τζλοσ των δραςτθριοτιτων του τελευταίου ζτουσ αναφοράσ, το 2007, περίπου μακροπρόκεςμεσ κζςεισ εργαςίασ είχαν δθμιουργθκεί με κόςτοσ 26,6 εκατομμυρίων δολαρίων μζςω των λειτουργιϊν των 43 Επιχειρθματικϊν Ξζντρων, 10 Ξυψελϊν Επιχειρθματικότθτασ και 17 Γραφείων, εξαπλωμζνα και ςτουσ λιγότερο ευνοθμζνουσ διμουσ τθσ Βουλγαρίασ. Αυτό επιτεφχκθκε μζςω ενόσ ολοκλθρωμζνου πακζτου υπθρεςιϊν μθ χρθματοπιςτωτικϊν και χρθματοοικονομικϊν για τθν ανάπτυξθ των επιχειριςεων. Επιπλζον, κατά τθ διάρκεια ηωισ του ζργου 14 ειδικζσ πρωτοβουλίεσ χρθματοδοτικθκαν από 10 εξωτερικοφσ χορθγοφσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ μιασ ςειράσ από τοπικά προγράμματα που προάγουν τον τουριςμό, τθν 62

64 παραγωγι βοτάνων και τθν οικονομικι ζνταξθ των μειονοτικϊν ομάδων. Υεριγραφι των υπθρεςιϊν που παρζχονται από τον οργανιςμό υποςτιριξθσ των επιχειριςεων Σι τρεισ ςυνιςτϊςεσ των χρθματοπιςτωτικϊν υπθρεςιϊν του ζργου JOBS ιταν το ςχιμα Χρθματοδοτικισ Πίςκωςθσ (FLS) που υλοποιικθκε το 2001, το ςφςτθμα επιχοριγθςθσ ζναρξθσ και το ςχιμα υποςτιριξθσ που ονομάηεται Υρόγραμμα 100 και εφαρμόςτθκε το 2004 και οι μικρο- Επιχορθγιςεισ για Φομά με εφαρμογι από το Σι δφο πρϊτεσ υπθρεςίεσ παρείχαν χρθματοδότθςθ ςε επιχειρθματικζσ ομάδεσ, ανκρϊπων οι οποίοι, τθν εποχι εκείνθ, δεν τουσ είχαν προβλζψει οι εμπορικζσ τράπεηεσ ωσ πικανοφσ πελάτεσ. Θ τρίτθ ιταν μια ςυμπλθρωματικι επιχοριγθςθ για το προϊόν μίςκωςθσ για τισ επιχειριςεισ που λειτουργοφν ςε κατ 'εξοχιν κοινότθτεσ Φομά. Τλα τα τρία ςυςτατικά ιρκαν ωσ λογικι ςυνζχεια των προςπακειϊν του UNDP Βουλγαρίασ για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ φτϊχειασ και τθσ ανεργίασ μζςω προγραμμάτων οικονομικισ ανάπτυξθσ. 1. Ψο Χχζδιο Χρθματοδοτικισ Πίςκωςθσ: παρζχεται ςε τοπικζσ επιχειριςεισ με μιςκϊματα για αγορά καινοφργιου ι μεταχειριςμζνου εξοπλιςμοφ των επιχειριςεων ςε τρεισ εκδόςεισ: για τισ νεοςφςτατεσ επιχειριςεισ, απλζσ επιχειριςεισ και αγροτικζσ επιχειριςεισ. 2. Ζργο 100: χοριγθςθ επιδοτιςεων φψουσ μζχρι BGN για τουσ ανκρϊπουσ που επιδεικνφουν βιϊςιμεσ ιδζεσ για να ξεκινιςει μια επιχείρθςθ. 3. Σι Πικρο-Επιχορθγιςεισ για τουσ Φομά διεξιχκθςαν ςε δφο Επιχειρθματικά Ξζντρα ςτισ αςτικζσ περιοχζσ με πλθκυςμό Φομά πάνω από Σι μικρο-επιχορθγιςεισ ςυνδφαηαν ζνα FLS μίςκωςθσ με επιχοριγθςθ μζχρι BGN 2000 για αρχικζσ δαπάνεσ εκκίνθςθσ. Χτισ 31 Δεκεμβρίου 2007 ζωσ το 2010, 38 επιχειρθματικά κζντρα παρείχαν υπθρεςίεσ ςτο πλαίςιο τθσ FLS. Χυνζχιςαν να προςφζρουν μιςκϊςεισ μζχρι BGN για τισ νεοςφςτατεσ επιχειριςεισ, μζχρι BGN για τισ υφιςτάμενεσ MΠΕ και μζχρι BGN για γεωργικό εξοπλιςμό. Ξαινοτόμα ςτοιχεία που χρθςιμοποιοφνται Ψο Ωπουργείο Εργαςίασ και Ξοινωνικισ Υολιτικισ και το UNDP μζςω του JOBS ιταν οι πρωτοπόροι ςτθν παροχι τθσ τόςο αναγκαίασ βοικειασ - επιχειρθματικι και κοινωνικι - ςε μικρζσ, απομακρυςμζνεσ και υποβακμιςμζνεσ περιοχζσ και πλθκυςμοφσ. Χτα πάνω από οκτϊ χρόνια τθσ δραςτθριότθτάσ του, το JOBS κατζχει θγετικι κζςθ ςτθν παροχι βοικειασ ςτισ πολφ μικρζσ και μικρζσ επιχειριςεισ και μειονοτικζσ κοινότθτεσ ςτθ Βουλγαρία, ενϊ ςε πολλζσ περιπτϊςεισ, υπιρξε ο μοναδικόσ πάροχοσ τζτοιων υπθρεςιϊν. Αν και μικρό, το Ζργο 100 είναι ζνα ςθμαντικό πείραμα που χρθςιμοποιεί ζνα εξαιρετικό μθχανιςμό μεταφοράσ μετρθτϊν για τισ νεοςφςτατεσ επιχειριςεισ. Ψο πρόγραμμα γίνεται 63

65 ενδιαφζρον, κακϊσ θ χριςθ επιχορθγιςεων ι μεταβιβάςεισ μετρθτϊν ζχουν καταργθκεί ςταδιακά από τισ περιςςότερεσ χϊρεσ. Χτοιχεία Υροςτικζμενθσ Αξίασ Σι υπθρεςίεσ επιχειρθματικισ ανάπτυξθσ JOBS δθμιοφργθςαν ζνα υψθλισ ποιότθτασ brand name για τθν υποςτιριξθ ανζργων ςτθ Βουλγαρία. Χτισ υπθρεςίεσ αυτζσ περιλαμβάνονται και οι οικονομικζσ, κακϊσ και μθ-χρθματοοικονομικζσ υπθρεςίεσ: Ξυψζλεσ Επιχειρθματικότθτασ, υπθρεςίεσ τεχνολογιϊν πλθροφορικισ (ΨΥ), Εκπαίδευςθ, Διαβουλεφςεισ, Υλθροφοριακζσ υπθρεςίεσ, Ψεχνικζσ και υπθρεςίεσ γραφείου. Ζρευνεσ δείχνουν ότι το 59% των δικαιοφχων κεωρεί ότι το προϊόν χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ, ζχει πολφ κετικό αντίκτυπο ςτθ ςτακερότθτα τθσ εταιρείασ τουσ, το 53% κεωρεί ότι επζδραςε πολφ κετικά ςτθν αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτασ και το 50% κεωρεί ότι επζδραςε πολφ κετικά ςτθν ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ. ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΣΩΝ ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΦΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ Σικονομικοί πόροι Θ BC είναι μια καλά οργανωμζνθ τοπικι μθ κερδοςκοπικι επιχείρθςθ, με εμπειρία ςτθν τοπικι οικονομικι και κοινωνικι ςυγκυρία, προςαρμοςμζνθ ςε διαφορετικζσ μορφζσ χρθματοδότθςθσ, κακϊσ είναι καλά τοποκετθμζνθ και χαρακτθρίηεται από ικανοφσ εταίρουσ ςτισ τοπικζσ αρχζσ και υλοποίθςθ τοπικϊν πολιτικϊν και πρωτοβουλιϊν για τθν ανάπτυξθ. Πε λίγα λόγια ζνα μοναδικό αγακό ςε κάκε πόλθ ι χωριό και ζνασ πολφτιμοσ εταίροσ για τισ ςχετικζσ αρχζσ του πολίτθ. Πια μζτρια επιχείρθςθ μπορεί να ζχει BGN ετθςίωσ από τόκουσ επί των μιςκϊςεων. Ψα τρζχοντα μζςα ετιςια ζξοδα ζχουν καλζσ επιδόςεισ ςτο επιχειρθματικό κζντρο και είναι μεταξφ BGN Θ FLS διαρκεί κατά μζςο όρο 30% του χρόνου του χρθματοοικονομικοφ ςυμβοφλου και 10% του Διαχειριςτι. Θ παραγωγικότθτα του μζςου δανείου είναι χαμθλι: Ξατά μζςο όρο 8.13 μιςκϊςεισ εκταμιεφκθκαν το Αυτό ςθμαίνει ότι αν ςτο μζλλον το πλθρϊνει για τθ χριςθ του χαρτοφυλακίου μιςκϊςεων, κακϊσ και για τθν ενοικίαςθ χϊρων, οριςμζνα από τα μεγαλφτερα BC * κα ζχουν ηθμία, ενϊ κάποια μικρότερα BC μπορεί να λειτουργοφν με πολφ μικρό κζρδοσ (* κατά μζςο όρο, BGN ετθςίωσ). Υροςωπικό Σ διαχειριςτισ του JOBS ζχει ζνα μικρό αρικμό προςωπικοφ: χρθματοοικονομικό ςφμβουλο, γεωπόνο (για τθν υποςτιριξθ τθσ παραγωγισ βιολογικϊν βοτάνων), ειδικό ςε κζματα μάρκετινγκ (για το ζργο ςυμβοφλων επιχειριςεων και κατάρτιςθσ) και άλλουσ επαγγελματίεσ που απαςχολοφνται ςε ζργα. 64

66 Τςα απαιτοφνται για τισ χρθματοπιςτωτικζσ υπθρεςίεσ: κατάλλθλα εξειδικευμζνοι ςφμβουλοι μίςκωςθσ / δάνειο για τθ ςτελζχωςθ των BC. Ψεχνογνωςία Ψα Ξζντρα Επιχειριςεων (BC) ζχουν παρόμοια είδθ ςφνδεςθσ και λειτουργοφν ωσ μθ κερδοςκοπικζσ οργανϊςεισ (ΠΞΣ), με το νομικό κακεςτϊσ των ενϊςεων που επιτρζπουν τθν ζνταξθ των ατόμων και των οργανϊςεων. Ψα Ξζντρα Επιχειριςεων λειτουργοφν μζςα ςε ζνα περιοριςμζνο αρικμό βαςικϊν δραςτθριοτιτων και υπθρεςιϊν, και ςχεδόν όλα τα ενδιαφερόμενα μζρθ εμπλζκονται ςε αυτζσ. Θ ςυμμετοχι του Διμου και τθσ Διεφκυνςθσ Εργαςίασ, ειδικότερα, ζχει διαδραματίςει ςθμαντικό ρόλο ςτθ νομιμοποίθςθ των Ξζντρων Επιχειριςεων κατά τθ φάςθ ίδρυςισ τουσ. Ζνα ςθμαντικό πλεονζκτθμα των BC είναι ότι οι δθμοτικζσ εγκαταςτάςεισ παρζχονται δωρεάν ι με χαμθλό ενοίκιο. Ψα Ξζντρα Επιχειριςεων διαςφαλίηουν τθν ποιότθτα των διαχειριςτϊν τουσ, αλλά ταυτόχρονα κεωρείται ότι το JOBS πρζπει να ςυνεχίςει τθ ςυνεχι ενθμζρωςθ των διευκυντϊν, ζτςι ϊςτε να μποροφν να ανταποκρικοφν ςτισ νζεσ προκλιςεισ. Αυτό που διακρίνει το δίκτυο JOBS από άλλουσ φορείσ παροχισ υπθρεςιϊν είναι θ προςωπικι επαφι, θ εγγφτθτα με τον πελάτθ και θ καλι γνϊςθ ςε ηθτιματα τθσ τοπικισ κοινωνίασ, τθσ απαςχόλθςθσ και τθσ οικονομίασ. ΠΕΡΙΟΡΙΜΟΙ & ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ ΕΠΙΣΤΦΙΑ Ψεχνικά, οικονομικά και λοιπά προβλιματα που προζκυψαν εκινϊντασ ωσ ιςχυρά μζςα ανάπτυξθσ, οι οικονομικζσ ςυνιςτϊςεσ ζχουν καταλθφκεί από τισ ραγδαίεσ οικονομικζσ αλλαγζσ που ζλαβαν χϊρα μετά το 2004 και για να αντιμετωπίςουν τα νζα προβλιματα των μικρϊν επιχειριςεων, τα χρθματοδοτικά μζςα του JOBS χρειάηεται να αναδιοργανωκοφν. Θ Απόςυρςθ των κεφαλαίων απαιτεί ξεχωριςτζσ αιτιςεισ ςε κάκε Ξζντρο Επιχειριςεων με αδρανι κεφάλαια. Ψο Δίκτυο JOBS ςτθν τρζχουςα χρονικι ςτιγμι είναι οργανωμζνο για να παραδϊςει και να πραγματοποιιςει περιοριςμζνο μόνο αρικμό BDS (περιοριςμζνεσ ςε ςχζςθ με το διακζςιμο δυναμικό εμπειρογνωμόνων και τθν ικανότθτα των υπθρεςιϊν των επιχειριςεων). Σι περιςςότερεσ από αυτζσ τισ υπθρεςίεσ είναι προςανατολιςμζνεσ κυρίωσ ςτθν παροχι εφκολων δεξιοτιτων και μζτρων, όπωσ βαςικζσ δεξιότθτεσ θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν, γλωςςικι κατάρτιςθ, και πλθροφορίεσ που αφοροφν τθν ΕΕ. Κζςπιςθ μζτρων για τθν αντιμετϊπιςθ των περιοριςμϊν 65

67 Ψα Λδρφματα μικρο-χρθματοδοτιςεων JOBS Ltd ιδρφκθκαν ωσ ζνασ τραπεηικόσ όμιλοσ ςτθν Βουλγαρικι Ψράπεηα Ανάπτυξθσ και ςτισ ξεκίνθςαν τισ δραςτθριότθτζσ τουσ με τθν παροχι κεφαλαίων υπό τθ μορφι μίςκωςθσ το Πάρτιο του 2011 ςε τζςςερα κακεςτϊτα - μίςκωςθ βιομθχανικοφ εξοπλιςμοφ, μίςκωςθ οχθμάτων και εκμίςκωςθ γεωργικϊν μθχανθμάτων και χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ λοιποφ εξοπλιςμοφ. Επί του παρόντοσ, το JOBS MFI λειτουργεί με κεφάλαια του Ευρωπαϊκοφ Ψαμείου Επενδφςεων ςε ζνα επιχειρθματικό δίκτυο περιςςότερων από 30 μεςιτϊν (πρϊθν κζντρα JOBS) ςτθ χϊρα. Υαράγοντεσ επιτυχίασ που διευκολφνουν τθ μεταφορά τεχνολογίασ και καινοτομίασ Σι οικονομικζσ ςυνιςτϊςεσ JOBS είχαν ςθμαντικό αντίκτυπο ςτθν τοπικι οικονομία, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ φυςικισ υποδομισ (αγορά παραγωγικϊν ςτοιχείων ενεργθτικοφ) και το κοινωνικό περιβάλλον (μείωςθ τθσ ανεργίασ και βελτίωςθ του βιοτικοφ επιπζδου). Θ αυξθμζνθ επιχειρθματικι ικανότθτα των δικαιοφχων χρθματοπιςτωτικϊν υπθρεςιϊν μίςκωςθσ είχε ροι για τισ επιπτϊςεισ: ςτα μζλθ τθσ οικογζνειασ που βρζκθκαν κζςεισ εργαςίασ ςτθν επιχείρθςθ, ι ςε τοπικζσ επιχειριςεισ. Ψο κακεςτϊσ χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ είχε αποτελζςματα και ςε εκνικό επίπεδο, τθ διδαςκαλία των τραπεηϊν ςχετικά με τθν πιςτολθπτικι ικανότθτα των πολφ μικρϊν και μικρϊν επιχειριςεων. Ψα εν λόγω κζντρα, αν και ανταγωνιςτζσ των τραπεηϊν, ζχουν πράγματι βοθκιςει τουσ πελάτεσ τουσ. ΗΜΕΙΟ ΕΚΚΙΝΗΗ & ΣΩΡΙΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ Διαγνωςκείςεσ ανάγκεσ και ςθμείο εκκίνθςθσ Τλα τα Επιχειρθματικά Ξζντρα JOBS ζχουν ςαν ςτόχο τουσ άνεργουσ και διάφορεσ άλλεσ περικωριακζσ ομάδεσ για τθν παροχι μθ-χρθματοπιςτωτικϊν υπθρεςιϊν όπωσ θ εκπαίδευςθ, θ ςυμβουλευτικι, θ ανταλλαγι πλθροφοριϊν και θ παροχι ςυμβουλϊν ςε επιχειριςεισ. Επιπλζον, τα κζντρα αυτά ζχουν επεκτείνει τισ δραςτθριότθτζσ τουσ ςε νεοςφςτατεσ εταιρείεσ και τοπικοφσ επιχειρθματίεσ, παρζχοντασ τα απαραίτθτα: τθν προετοιμαςία του επιχειρθματικοφ ςχεδίου, βαςικζσ λογιςτικζσ υπθρεςίεσ, τεχνικι υποςτιριξθ και ςυμβουλζσ μάρκετινγκ. Χε πολλζσ περιοχζσ, το JOBS ιταν ο μόνοσ πάροχοσ των υπθρεςιϊν αυτϊν. Σι χρθματοοικονομικζσ υπθρεςίεσ που παρζχονται ιταν ςχεδόν ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ θ μόνθ δυνατότθτα για τισ πολφ μικρζσ και μικρζσ επιχειριςεισ να ζχουν πρόςβαςθ ςε χρθματοδοτικοφσ πόρουσ. Ψωρινι κατάςταςθ και αποτελζςματα από τθν πρακτικι Πζχρι το τζλοσ των δραςτθριοτιτων του τελευταίου ζτουσ αναφοράσ, το 2007, περίπου μακροπρόκεςμεσ κζςεισ εργαςίασ είχαν δθμιουργθκεί με κόςτοσ 26,6 εκατομμυρίων δολαρίων μζςω των λειτουργιϊν των 43 Επιχειρθματικϊν Ξζντρων, 10 Ξυψζλεσ Επιχειρθματικότθτασ και 17 Γραφεία 66

68 που εξαπλϊκθκαν μζςω των λιγότερο ευνοθμζνων διμων τθσ Βουλγαρίασ. Πζχρι το τζλοσ του 2007, υπιρχαν 1371 μιςκϊςεισ με αξία BGN. Ωςτόςο, λόγω τθσ διακοπισ τθσ κρατικισ χρθματοδότθςθσ οριςμζνα κζντρα διζκοψαν τισ δραςτθριότθτζσ τουσ. Εξακολουκοφν να υπάρχουν κζντρα με περιοριςμζνο προςωπικό. Αυτά τα κζντρα JOBS ςυνεχίηουν ακόμα, ςε πολφ χαμθλό επίπεδο, να εκτελοφν άλλεσ λειτουργίεσ για τθν υποςτιριξθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και τθ μείωςθ τθσ ανεργίασ, όπωσ οι διαβουλεφςεισ και θ κατάρτιςθ των ανζργων. ΜΕΣΑΥΟΡΑ ΣΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ Αποτελζςματα που μποροφν να διανεμθκοφν Ψα μζςα χρθματοοικονομικισ τεχνικισ μπορεί να χρθςιμοποιθκοφν ωσ εργαλείο για τθ βιϊςιμθ περιφερειακι ανάπτυξθ και τθν οικονομικι ανάκαμψθ. Θ ανάπτυξθ και διαχείριςθ των διακρατικϊν και περιφερειακϊν μθ τραπεηικϊν μζςων χρθματοοικονομικισ τεχνικισ που διαχειρίηεται θ επιχείρθςθ των υποςτθρικτικϊν δομϊν κα μποροφςε να κεωρθκεί ωσ εμβλθματικι πρωτοβουλία για τισ χϊρεσ. Θ ανάπτυξθ εξειδικευμζνων μθ τραπεηικϊν μζςων περιφερειακισ χρθματοδότθςθσ για τθν υποςτιριξθ των ΠμΕ, δθλαδι ζνα εξειδικευμζνο ανακυκλοφμενο ταμείο για τθν ανάπτυξθ φιλικισ προσ το περιβάλλον κτθνοτροφίασ και γεωργικϊν καλλιεργειϊν, είναι ηωτικισ ςθμαςίασ για τθν ανάκαμψθ από τθν οικονομικι κρίςθ, ειδικά ςτισ αγροτικζσ περιοχζσ των γειτονικϊν χωρϊν. Διάφορα (ςφνδεςμοι και ςθμειϊςεισ) Ευκαιρίεσ Εργαςίασ μζςω τθσ Χτιριξθσ τθσ Επιχειρθματικότθτασ (Job Opportunities Through Business Support JOBS), Ανεξάρτθτθ αναφορά αξιολόγθςθσ 2008, Ψελικι Πορφι Ζκδοςθσ Ρο 3, 2 Δεκεμβρίου2008: 67

69 ΟΥΕΛΗ ΓΙΑ ΣΙ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ (SMES FACILITATION.IT) Υαρουςιάςτθκε από: Υεριφζρεια MOLISE Επωνυμία τθσ Επιχείρθςθσ Telematica Italia Srl Ψφποσ τθσ Επιχείρθςθσ Ε.Υ.Ε. Διεφκυνςθ Via Bramante, 43 Ψ.Ξ Υόλθ & Υεριοχι Terni/Umbria Χϊρα Λταλία Ψθλζφωνο (+39) Φαξ (+39) Λςτοςελίδα ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΚΑΙ ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΗ ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ Γενικι περιγραφι τθσ πρακτικισ Σι υπθρεςίεσ που παρζχονται από τθν Telematica Italia Srl απευκφνονται ςε επιχειριςεισ και επαγγελματίεσ, και είναι διακζςιμεσ ςε όλθ τθν εκνικι επικράτεια και όχι μόνο. Θ Telematica Italia Srl από το 1999 καταςκευάηει και διανζμει βάςεισ δεδομζνων και επαγγελματικζσ υπθρεςίεσ πλθροφόρθςθσ με ςτόχο τισ ιταλικζσ και ξζνεσ επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται ςτθν Λταλία. Ενςωματϊνει τισ γνϊςεισ που απζκτθςε ςτουσ τομείσ των οικονομικϊν, προςκλιςεισ για υποβολι προςφορϊν, εμπορικζσ πλθροφορίεσ και ςχετικοφσ κανονιςμοφσ με τον τομζα, κάνοντασ μια μοναδικι προςφορά ςε απευκείασ ςφνδεςθ υπθρεςίεσ, λογιςμικό και βάςεισ δεδομζνων, οι οποίεσ είναι απαραίτθτεσ για όλεσ τισ επιχειριςεισ, μεγάλεσ και μικρζσ, που λειτουργοφν. Σ οργανιςμόσ ενθμερϊνει πάνω από δζκα χιλιάδεσ επιχειριςεισ και επαγγελματικζσ επιχειριςεισ ςχετικά με το πϊσ να εκπαιδεφςει τθν τεχνογνωςία τουσ, για να τουσ ενθμερϊςει για τα τρζχοντα κζματα και τθ νομοκεςία, για τθν προςταςία τουσ από τουσ εμπορικοφσ κινδφνουσ, για τθ διερεφνθςθ περιουςιακϊν ςτοιχείων, προκειμζνου να ανταποκρικοφν ςτισ νζεσ τουσ μελλοντικοφσ ςυνεργάτεσ και προμθκευτζσ, να διευρφνουν το κοινό-ςτόχο, να ςυμμετάςχουν ςτισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ και να ζχουν βοικεια ςε νομικά και φορολογικά 68

70 κζματα. Θ υπθρεςία υποςτιριξθσ των επιχειριςεων προςφζρει ςτουσ πελάτεσ τθσ το πιο προθγμζνο λογιςμικό και τισ υπθρεςίεσ Web για να κάνουν το Διαδίκτυο ζνα ςθμείο αναφοράσ για το μάρκετινγκ και τισ ςχζςεισ τθσ κάκε επιχείρθςθσ. Υεριγραφι των υπθρεςιϊν που παρζχονται από τον οργανιςμό υποςτιριξθσ των επιχειριςεων Σι υπθρεςίεσ τθσ διαδικτυακισ ιςτοςελίδασ είναι διακεςιμεσ και με απλι επίςκεψθ και με εγγραφι του χριςτθ. Πε τθν υπθρεςία Ζργο & Χριμα οι πελάτεσ και οι χριςτεσ τθσ Telematica Italia ζχουν ζνα ςφμμαχο κατά τθν προετοιμαςία των επενδυτικϊν προγραμμάτων και διαδικαςιϊν, ςτθ διαχείριςθ τθσ πρόςβαςθσ ςε όλα τα δθμόςια κίνθτρα που απευκφνονται ςε επιχειριςεισ, από τα ταμεία τθσ ΕΕ, εκνικό, περιφερειακό, επαρχιακό ι δθμοτικό. Θ ενεργοποίθςθ των ςυμβουλϊν που παρζχονται από τθν Ε&Χ υπθρεςία καλφπτει όλεσ τισ τεχνικζσ, γραφειοκρατικζσ και διαδικαςτικζσ πρακτικζσ χρθματοδότθςθσ. Ψα Υλεονεκτιματα τθσ Εταιρείασ παροχισ υπθρεςιϊν χωρίηονται ςε δφο κφριουσ τομείσ: 1. Υλθροφορίεσ (πφλθ πλθροφοριϊν) 2. Χυμβουλευτικι. Α) ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΕΧ Θ υπθρεςία ειδιςεων, επιμελείται από το εκδοτικό προςωπικό, προβλζπει για τθν εφαρμογι και τθν επικαιροποίθςθ των διαφόρων περιοχϊν προβολισ: α) Ξίνθτρα και παραχωριςεισ ςε εταιρείεσ Χε κακθμερινι βάςθ μζςω τθσ ςυνεχοφσ παρακολοφκθςθσ των επίςθμων πθγϊν αντιμετωπίηονται και να διαδίδονται μζςα από τα άρκρα και δθλϊςεισ πρακτικζσ, διάφορεσ ανακοινϊςεισ, προειδοποιιςεισ και κανονιςμοί του πρωτεφοντοσ ενδιαφζροντοσ για τον κόςμο των επιχειριςεων και επαγγελμάτων. β) RSS - Υιζςτε για Εξειδικευμζνεσ Επιχειριςεισ και Επαγγελματίεσ (Ρζα) Ξάκε μζρα γίνεται προετοιμαςία, παρακολοφκθςθ πάνω από 40 εκνικϊν εφθμερίδων και περιφερειακϊν και ζνα μεγάλοσ αρικμόσ άρκρων οικονομικϊν / χρθματοοικονομικϊν είναι διακζςιμοσ για τουσ πελάτεσ τθσ Telematica Italia. γ) Θμεριςια διάταξθ Εκκζςεισ Λταλία 69

71 Δθμοςιεφεται ςε μθνιαία βάςθ και διατίκενται ςτουσ χριςτεσ τθσ Telematica Italia ο κατάλογοσ των πιο ςθμαντικϊν εκκζςεων για το νομοςχζδιο ςε εκνικό επίπεδο. δ) Εςτίαςθ ΠΠΕ Χε αυτό το τμιμα δθμοςιεφονται, επικαιροποιοφνται και διατίκενται μια ςειρά πρακτικϊν οδθγϊν από τα μεγαλφτερα επιδοτοφμενα όργανα / οικονομικά (κίνθτρα για τθν απαςχόλθςθ, τθν ενζργεια Bonus, ανακαινίςεισ Bonus, Δίκαιο Χτακερότθτασ (πρϊθν νόμο για τον προχπολογιςμό), το διάταγμα Milleproroghe, Tremonti Ter και Quater, Startup επιχειριςεων, κλπ.) που δραςτθριοποιοφνται ςε εκνικό επίπεδο. ε) Διεκνοποίθςθ (Ρζο) Ψμιμα για τισ ευκαιρίεσ για τουσ ξζνουσ πελάτεσ Βρίςκεται ςε απευκείασ ςφνδεςθ με τα ακόλουκα τμιματα: Θμερολόγιο Εκκζςεων, κίνθτρα για τθ ςυμμετοχι ςε εκκζςεισ ςτο εξωτερικό, εμπορικζσ αποςτολζσ ςτο εξωτερικό, το εξωτερικό εμπόριο. ςτ) Ενθμερωτικό Δελτίο Ειςάγετε κακθμερινά από τουσ πελάτεσ / χριςτεσ του ενθμερωτικοφ δελτίου ςχετικά με τα νζα τθσ θμζρασ, τα οποία δθμοςιεφονται ςτθν ιςτοςελίδα τθσ B) ΧΩΠΒΣΩΟΕΩΨΛΞΘ Θ υπθρεςία προςφζρει δφο διαφορετικά επίπεδα εξειδίκευςθσ: α) Αίτθςθ γνωμοδότθςθσ και μελζτθ ςκοπιμότθτασ Αίτθςθ για γενικι γνωμοδότθςθ Υραγματοποιείται διαλογι από τθν ςυντακτικι ομάδα των εγκαταςτάςεων των υπθρεςιϊν τθσ Telematica Italia ςχετικά με τισ απαιτιςεισ του πελάτθ, που δεν απαιτοφν μελζτεσ ςε βάκοσ και ειδικϊν ευρωπαϊκϊν κανονιςμϊν, εκνικϊν και περιφερειακϊν. Θ υπθρεςία ελζγχου για τουσ πελάτεσ, ςε αυτι τθν περίπτωςθ, παρζχονται δωρεάν Αίτθςθ για γνωμοδότθςθ εισ βάκοσ Θ διαλογι πραγματοποιείται μζςα από πολφπλοκεσ αιτιςεισ, ανάλυςθ και μελζτθ ςκοπιμότθτασ των πρακτικϊν που απαιτοφν μελζτεσ ςε βάκοσ και ειδικά ςτθν ιςχφουςα περιφερειακι, εκνικι ι / και ευρωπαϊκι. 70

72 β) Θ ενεργοποίθςθ τθσ πρακτικισ Αν ο ζλεγχοσ ιταν επιτυχισ, οι πελάτεσ κα ζχουν τθ δυνατότθτα να επωφελθκοφν από τθν Ωπθρεςία Χυμβουλευτικισ τθσ Telematica Italia για τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ για επιχοριγθςθ και όλεσ τισ επόμενεσ ςχετικζσ δραςτθριότθτεσ. Υρϊτα απ 'όλα, παρουςιάηεται ςτον πελάτθ μια εκτίμθςθ του κόςτουσ, με βάςθ τθν οποία ορίηεται το επίπεδο τθσ πολυπλοκότθτασ τθσ υπόκεςθσ Απλζσ πρακτικζσ (που ορίηονται από απόςπαςμα) Ψο κόςτοσ αυτϊν των πρακτικϊν ςτουσ ςυνδρομθτζσ τθσ Telematica Italia (π.χ. το Εμπορικό Επιμελθτιριο χρθματοδότθςθσ) ανιλκε ςε 120. Για μθ ςυνδρομθτζσ το κόςτοσ τθσ υπθρεςίασ ανζρχεται ςε 240. Χφνκετεσ πρακτικζσ (που ορίηονται από απόςπαςμα) Σ πελάτθσ κα λαμβάνει από τθν Telematica Italia μια εκτίμθςθ του κόςτουσ για το είδοσ των κινιτρων που απαιτοφνται, το ποςό κα υπολογίηεται ωσ ποςοςτό επί του ςυνολικοφ ποςοφ του προγράμματοσ. Ψα ποςοςτά που απαιτοφνται για ςυνδρομθτζσ κα είναι επίςθσ ςε αυτι τθν περίπτωςθ χαμθλότερα από εκείνεσ των πελατϊν που δεν ζχουν ςυνδρομι. Ξαινοτόμα ςτοιχεία που χρθςιμοποιοφνται Θ υπθρεςία ιδρφκθκε με ςκοπό να απλοποιιςει και να καταςτιςει προςβάςιμα τα εργαλεία και τισ ευκαιρίεσ που διευκολφνουν και προςφζρουν χρθματοδότθςθ για τισ επιχειριςεισ, τουσ επαγγελματίεσ και τουσ απλοφσ πολίτεσ. Χε ζνα τζτοιο περιβάλλον, θ επιχειρθματικι ιδζα τθσ Telematica Italia ιρκε να αναπτυχκεί και να εκπαιδεφςει το κοινό των χρθςτϊν ςχετικά με τθ διευκόλυνςθ των μζτρων για τθν ορκι χριςθ των διακζςιμων εργαλείων χρθματοδότθςθσ. Χτοιχεία Υροςτικζμενθσ Αξίασ Θ προςτικζμενθ αξία που προςφζρει θ υπθρεςία είναι το γεγονόσ ότι ο δυνθτικόσ χριςτθσ - με πολφ χαμθλό κόςτοσ - μπορεί ανά πάςα ςτιγμι να ελζγξει τθ ςκοπιμότθτα και οικονομικι βιωςιμότθτα των ζργων του (προςλιψεισ, επενδφςεισ, εκπαίδευςθ, μετρθτά, κλπ.), και να μπορεί να ζχει - μζςω τθλεφϊνου, , κλπ. - ζνα ζμπιςτο ςφμβουλο, ζτοιμο να τον κακοδθγεί και να τον κατευκφνει ςτθν επιλογι του. 71

73 ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΣΩΝ ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΩΝ ΠΗΓΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΗ ΣΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ Υροςωπικό Σι Ωπθρεςίεσ υποςτθρίηονται από κακθμερινι εργαςία που εκτελείται από το εςωτερικό προςωπικό και ζνα πυκνό δίκτυο εξωτερικϊν ςυμβοφλων που εργάηονται για το ςφνολο τθσ εκνικισ επικράτειασ. Ψο εςωτερικό προςωπικό (10 άτομα) - που λειτουργοφν ςε Terni - αςχολείται τόςο με τθν ανάλυςθ και τθ διάδοςθ των πλθροφοριϊν. Ψο δίκτυο των ςυμβοφλων (ςυνδεδεμζνο με ειδικζσ ςυμφωνίεσ) - που λειτουργοφν ςε όλθ τθν εκνικι επικράτεια - ακολουκεί με άμεςο τρόπο (πόρτα-πόρτα) τουσ πελάτεσ που ενδιαφζρονται να ςυμμετζχουν ςε διαγωνιςμοφσ / κίνθτρα και δεν μποροφν να διαχειρίηονται από απόςταςθ. ΠΕΡΙΟΡΙΜΟΙ & ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ ΕΠΙΣΤΦΙΑ Ψεχνικά, οικονομικά και λοιπά προβλιματα που προζκυψαν Σι Ωπθρεςίεσ τθσ επιχείρθςθσ μποροφν να καλφψουν ςχεδόν αποκλειςτικά τισ Υολφ Πικρζσ, Πικρζσ και Πεςαίεσ Επιχειριςεισ. Σι μικρζσ επιχειριςεισ είναι πολφ διαφορετικζσ ακόμα και αν είναι παρόμοιεσ ςε μζγεκοσ, μπορεί να ζχουν πολφ διαφορετικζσ οργανωτικζσ δομζσ και διαχείριςθ. Χε αυτό το οικονομικό περιβάλλον, ςχεδόν όλοι οι ζμποροι ζχουν επθρεαςτεί από τισ ςυνζπειεσ τθσ οικονομικισ κρίςθσ, θ οποία οδιγθςε ςε δραςτικι μείωςθ των πωλιςεϊν και κατά ςυνζπεια των εςόδων τουσ. Κζςπιςθ μζτρων για τθν αντιμετϊπιςθ των περιοριςμϊν Θ ιταλικι επιχειρθματικότθτα παραμζνει ανταγωνιςτικι αν είναι αποτζλεςμα μιασ μεγαλφτερθσ ικανότθτασ για καινοτομία και, πάνω απ 'όλα, μεγαλφτερθ αποτελεςματικότθτα τθσ παραγωγισ (εςωτερικισ και τθσ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ). Αυτι θ αποδοτικότθτα μπορεί να επιτευχκεί μζςω τθσ χριςθσ λφςεων ςτον τομζα τθσ τεχνολογίασ των πλθροφοριϊν που είναι αναγκαίεσ για τθν ενίςχυςθ τθσ ςτρατθγικισ εταιρικισ ςχζςθσ μεταξφ των διαφόρων επιχειριςεων. Ψα τελευταία χρόνια, οριςμζνεσ καινοτομίεσ, «φορολογικι διοίκθςθ» (ψθφιακι υπογραφι, PEC, κλπ.), ςτθν πραγματικότθτα, για οριςμζνουσ ιδιοκτιτεσ επιχειριςεων ζχουν επιφζρει περιςςότερα προβλιματα παρά οφζλθ. εκινϊντασ από αυτό το ςθμείο, θ εταιρεία ζχει αγκαλιάςει το λεγόμενο «καινοτομία ςε μικρά βιματα». 72

74 Υαράγοντεσ επιτυχίασ που διευκολφνουν τθν παροχι υπθρεςιϊν Ξαινοτομία με μικρά βιματα, θ νζα αυτι μζκοδοσ, ςίγουρα δεν δθμιουργικθκε από τθν Telematica Italia, πρζπει να γίνει μότο του κακενόσ όμωσ για να γίνουν οι υπθρεςίεσ προςιτζσ για τον κακζνα, με ςκοπό τθν απλοποίθςθ τθσ γλϊςςασ εφαρμογισ. Σι μθχανογραφθμζνεσ υπθρεςίεσ τθσ εταιρείασ χρθςιμοποιοφνται από τουσ πελάτεσ / χριςτεσ για να πειραματίηονται με νζουσ τρόπουσ και μζςα, όπωσ: ενθμερωτικά δελτία, , login, PW, κλπ. Σι χριςτεσ μπαίνουν ςε μια διαδικαςία ςτακερισ ανάπτυξθσ και ζχει επιτευχκεί ο μικρόσ αγρότθσ, ο χονδρζμποροσ, ο ελεφκεροσ επαγγελματίασ να ςχολιάηει, να διαβάηει και να κρίνει τα κακθμερινά ειδθςεογραφικά κανάλια. Θ διαδικαςία αυτι ζχει τϊρα περίπου πελάτεσ, πάνω από 6000 από αυτοφσ είναι κακθμερινοί χριςτεσ των υπθρεςιϊν. ΗΜΕΙΟ ΕΚΚΙΝΗΗ & ΣΩΡΙΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ Διαγνωςκείςεσ ανάγκεσ και ςθμείο εκκίνθςθσ Υρϊτα απ 'όλα, ςκοπόσ τθσ εταιρίασ ιταν να προςπακιςει να ςταματιςει τθν ελλειπι πλθροφόρθςθ ςχετικά με τα μζςα που κάνουν εφκολθ μια διαδικαςία χρθματοδότθςθσ. Χτθν εποχι τθσ δικτφωςθσ, του internet και τθσ παγκοςμιοποίθςθσ υπάρχει ζνασ τεράςτιοσ όγκοσ πλθροφοριϊν, οι οποίεσ ςυχνά δεν μπορεί να οργανωκοφν, επαλθκευτοφν και να είναι εφκολα προςβάςιμεσ από τουσ αποδζκτεσ. Χε αυτό αποςκοπεί, να καταςτιςει ςαφζσ, και να οργανωκεί όλο αυτό το ςφςτθμα των «δανείων με ευνοϊκοφσ όρουσ» (κλιςεισ, νομοκετικζσ, επιδόματα, φορολογικζσ ελαφρφνςεισ, τοπικά μζτρα, κ.λπ.). Ψωρινι κατάςταςθ και αποτελζςματα τθσ πρακτικισ Πζχρι τϊρα, οι πελάτεσ / χριςτεσ του δικτυακοφ τόπου δεν είναι μόνο ζγκαιρα ενθμερωμζνοι, αλλά μποροφν ανά πάςα ςτιγμι να λάβουν μζτρα για τθν κάλυψθ των οικονομικϊν αναγκϊν τουσ. Εκατοντάδεσ πρακτικζσ χρθματοδότθςθσ διαχειρίηονται και παρουςιάηονται κάκε χρόνο, επιτυχαίνοντασ τισ ανάγκεσ των επιχειριςεων ςαν υλικζσ και άυλεσ επενδφςεισ, πρόςλθψθ νζου προςωπικοφ, ςυμμετοχι ςε εκκζςεισ και εξωςτρζφεια, τθ ρευςτότθτα και τθν επιχειρθςιακι ανακεφαλαιοποίθςθ, start-up, κλπ. Σι πελάτεσ / χριςτεσ είναι ςε κζςθ να ικανοποιιςουν τθν ανάγκθ τουσ για πλθροφόρθςθ, ακόμθ και τισ οικονομικζσ ανάγκεσ που προκφπτουν από τθν ςυνικθ πορεία των επιχειρθματικϊν τουσ δραςτθριοτιτων. 73

75 ΠΡΟΒΑΗ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΩΝ Ε ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ : ΕΝΙΦΤΗ ΣΗ ΠΡΟΒΑΗ ΣΗ ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΓΙΑ ΣΟΤ ΤΜΜΕΣΕΦΟΝΣΕ ΣΙ ΑΛΤΙΔΕ ΑΞΙΑ ΠΟΤ ΑΥΟΡΟΤΝ ΣΑ ΥΡΕΚΑ ΥΡΟΤΣΑ ΚΑΙ ΛΑΦΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑΠΟΙΗΜΕΝΑ ΛΑΦΑΝΙΚΑ Υαρουςιάςτθκε από: FFRM Επωνυμία τθσ Επιχείρθςθσ Macedonia Innovation Center Ψφποσ τθσ Επιχείρθςθσ Πθ κερδοςκοπικι, μθ κυβερνθτικι, υποςτθρικτικι επιχειριςεων Διεφκυνςθ Majka Tereza #13a Ψ.Ξ Υόλθ & Υεριοχι Χκόπια Χϊρα ΥΓΔΠ Ψθλζφωνο (+389) Φαξ Λςτοςελίδα ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΚΑΙ ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΗ ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ Γενικι περιγραφι τθσ πρακτικισ Θ χρθματοδοτικι πλατφόρμα αναπτφχκθκε ςτα πλαίςια τθσ αφξθςθσ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των επιχειριςεων τθσ ΥΓΔΠ, ωσ επί το πλείςτον από χορθγοφσ, αξιοποιϊντασ δολάρια για κάκε θμζρα. Δεςμεφει οικονομικοφσ διαμεςολαβθτζσ (ςφμβουλοι) για να ςυνεργαςτοφν με τισ ΠμΕ για τον εντοπιςμό των οικονομικϊν αναγκϊν, τθν προετοιμαςία των επιχειρθματικϊν και επενδυτικϊν ςχεδίων, τθν επιλογι των πλζον κατάλλθλων χρθματοδοτικϊν μζςων, παρζχοντασ ζτςι τθν επιτυχι πρόςβαςθ ςτθ χρθματοδότθςθ για τισ επιχειριςεισ. Θ επιχείρθςθ υπάρχει από το 2009, και από το 2011-ςιμερα ζχει εμπλακεί ενεργά ςτον τομζα τθσ γεωργίασ. Υεριγραφι των υπθρεςιϊν που παρζχονται από τον οργανιςμό υποςτιριξθσ των 74

76 επιχειριςεων Σι ΠμΕ που ζχουν ανάγκθ από πρόςκετθ χρθματοδότθςθ, είναι ζνα νζο ζργο, το κεφάλαιο κίνθςθσ, θ ανάγκθ για μια επζνδυςθ κεφαλαίου ι / και ανακεφαλαιοποίθςθ, θ αντιμετϊπιςθ από τθ Χρθματοδοτικι Υλατφόρμα, το οποίο διαχειρίηεται ζνασ AtF Manager. Σ Διευκυντισ εκτελεί μια ςειρά από ζργα (εταιρείεσ / αγρότεσ που ζχουν οικονομικζσ ανάγκεσ), αφενόσ, και μια ομάδα άρτια εκπαιδευμζνθ ςτα Χρθματοοικονομικά (10-20), τον επιχειρθματικό ςχεδιαςμό, το ςτρατθγικό ςχεδιαςμό και τισ ςχετικζσ δεξιότθτεσ και τεχνογνωςία. Σι ςφμβουλοι αναλαμβάνουν μια αποςτολι, να βοθκιςουν μια ΠμΕ κατά τθ διαδικαςία πρόςβαςθσ ςε χρθματοδότθςθ, και είναι επιλζξιμεσ για μια επιτυχι χρθματοδότθςθ. Θ πρακτικι αυτι μετριάηει τον κίνδυνο, δεδομζνου ότι θ εταιρεία, ο ςφμβουλοσ και θ ΠΞΣ δουλεφουν όλοι για το ςκοπό αυτό. Θ διαδικαςία αυτι διαρκεί για τουλάχιςτον 1 μινα, κατά τθν οποία θ FF ςυνεργάηεται με τον εκπρόςωπο τθσ εταιρείασ, λειτουργεί παράλλθλα, εκτελεί χρθματοοικονομικζσ τεχνικζσ, ιςχφει και για τουσ οικονομικοφσ πόρουσ, και διαπραγματεφεται για λογαριαςμό του πελάτθ. Πεταξφ του FI και τθσ εταιρία / καλλιεργθτι ςυνάπτεται μία ςφμβαςθ, με τθν οποία θ FF λαμβάνει τθν πλθρωμι του / τθσ τόςο από τον πελάτθ όςο και από τθν πλατφόρμα. Σι ΠμΕ που ζχουν λάβει χρθματοδότθςθ είναι υποχρεωμζνεσ να υπολογίςουν τα χριματα που απαιτοφνται, να περιγράψουν τθν επζνδυςθ, να παρουςιάςουν τον αρικμό των νζων / εποχιακϊν κζςεων εργαςίασ που κα δθμιουργθκοφν, και να προβάλουν τα ποςοςτά των εξαγωγϊν που κα επιφζρουν. Σ οικονομικόσ διευκυντισ ζχει τθν υποχρζωςθ να διεξάγει τθν παρακολοφκθςθ των δραςτθριοτιτων με τθν εταιρεία, να διαςφαλίςει ότι «όλα όςα ζχουν ειπωκεί γίνονται», ςυνικωσ με τυχαίεσ επιτόπιεσ επιςκζψεισ και τθ ςτενι ςυνεργαςία με τθν εταιρεία. Υολφ ςυχνά, θ ςυνεργαςία αυτι επιτρζπει πρόςκετεσ υπθρεςίεσ που ηθτοφνται από τθν ΠΞΣ ωσ BSO. Ξαινοτόμα ςτοιχεία που χρθςιμοποιοφνται Αυτι θ προςζγγιςθ μειϊνει τα πιο επϊδυνα ςθμεία ςτο χϊρο τθσ γνϊςθσ των επιχειριςεων. Σι εταιρείεσ αιςκάνονται αςφαλείσ, επειδι ζχουν να κάνουν με ζναν οργανιςμό, ζνα νομικό πρόςωπο που μποροφν να εμπιςτεφονται, με αποδεδειγμζνα επιτεφγματα. Από τθν άλλθ πλευρά, οι ςφμβουλοι ζχουν μια κανονικι ειςροι ελεγμζνων πελατϊν και εξαςφαλιςμζνθ πλθρωμι των υπθρεςιϊν τουσ. Αυτό προβλζπει επίςθσ ζνα χαρτοφυλάκιο ζργων, με αποτζλεςμα να μειϊνει τον κίνδυνο τθσ προκαταβολισ. Θ BSO εξυπθρετεί τθν κοινότθτα και αναπτφςςεται και αναπτφςςει τθν ανταγωνιςτικότθτα τθσ χϊρασ τθσ. Ψο πρόγραμμα δεν επωφελείται από τθ χριςθ λογιςμικοφ ακόμα. Ωςτόςο, αυτό αφινει περικϊρια για μια ςοβαρι αναβάκμιςθ και περαιτζρω εξειδίκευςθ των υπθρεςιϊν. Θ ςυμβουλζσ που παρζχονται από τουσ ςυμβοφλουσ, δεν είναι μόνο για τα χρθματοοικονομικά προϊόντα τθσ αγοράσ, αλλά και για τισ εναλλακτικζσ πθγζσ χρθματοδότθςθσ, όπωσ κινδφνου και 75

77 τθ χρθματοδότθςθ των κεφαλαίων. Χτοιχεία Υροςτικζμενθσ άξιασ που παρζχονται από τθν υπθρεςία Από το 2011-ςιμερα, θ χρθματοδοτικι πλατφόρμα βοικθςε: Υάνω από 60 επιχειριςεισ και αγρότεσ ςτο ςχεδιαςμό των επιχειριςεων και τα επενδυτικά τουσ ςχζδια 45, ι 75% ζχουν πρόςβαςθ με επιτυχία ςε πάνω από 8,7 εκατομμφρια δολάρια ΘΥΑ, με αποτζλεςμα να επενδυκοφν πάνω από 16,5 εκατομμφρια δολάρια ςτον τομζα τθσ γεωργίασ. Θ δραςτθριότθτα αυτι ζχει δθμιουργιςει πάνω από 100 νζεσ κζςεισ εργαςίασ και ζχει αυξιςει τθν εξαγωγι των Χκοπιανϊν γεωργικϊν επιχειριςεων κατά 9,6 εκατομμφρια δολάρια. Εννζα οργανωμζνεσ εκπαιδευτικζσ ςυνδζςεισ ζχουν γίνει μεταξφ ΧΣ, BSOs και αςφαλιςτικϊν εταιρειϊν. Υάνω από 300 εταιρείεσ και αγρότεσ παρακολοφκθςαν αυτά τα γεγονότα και διαδίδουν τισ πλθροφορίεσ. Αναπτφχκθκε ζνα φυλλάδιο με 2000 κομμάτια με τίτλο «Ξαινοτόμα Χρθματοπιςτωτικά προϊόντα για τθ χρθματοδότθςθ τθσ γεωργίασ» αποτελοφμενο από 7 ΧΣ και πάνω από 15 διακζςιμα χρθματοπιςτωτικά προϊόντα ςτθν αγορά τθσ ΥΓΔΠ. Πια λίςτα των 10 πιο επιτυχθμζνων FFs είναι διακζςιμθ, βοθκϊντασ πάνω από 160 επιχειριςεισ να πάρουν με επιτυχία τθ χρθματοδότθςθ και να επενδφςουν πάνω από 120 εκατομμφρια δολάρια. ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΣΩΝ ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΦΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ Σικονομικοί πόροι Υερίπου USD ,00 δοςμζνα από επιχοριγθςθ, απαιτοφνται ανά ζτοσ, για να αποτελζςει μερίδιο των εξόδων των εταιρειϊν που χρειάηονται βοικεια για πρόςβαςθ ςτθ διαδικαςία χρθματοδότθςθσ. Θ ίδια, ωςτόςο, μπορεί να καλυφκεί αποκλειςτικά από τον ιδιωτικό τομζα, κακϊσ και, όςον αφορά το ποςοςτό τθσ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ υπιρξαν χριματα ωσ αμοιβι επιτυχίασ για το FF και το BSO. Ψα ποςοςτά αυτά κυμαίνονται μεταξφ 3-5% από τθν χρθματοδότθςθ, ανάλογα με το πεδίο εφαρμογισ του ζργου. Υροςωπικό Ζνα επιτελείο από δφο, μία πρόςβαςθ ςτον οικονομικό διευκυντι και ζνασ βοθκόσ για πρόςβαςθ ςε χρθματοδότθςθ είναι αρκετοί για να λειτουργιςουν τθν επιχείρθςθ. Σ διαχειριςτισ πρζπει να ζχει 76

78 ςτενι και ςτακερι ςυνεργαςία με τα χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα, οργανιςμοφσ κατάρτιςθσ και να είναι ςε κζςθ να ακολουκιςει τισ τάςεισ και να αποκτιςει πόρουσ. Ψεχνογνωςία Χυνεχισ εκπαίδευςθ είναι απαραίτθτθ για τθ δθμοςιονομικι διαχείριςθ και τθν εταιρικι χρθματοδότθςθ για τα FFs. Επιπλζον, θ ςυνεχισ ροι πλθροφοριϊν είναι το πλζον ςθμαντικό για αυτό το ζργο. Εξοικείωςθ με τισ τάςεισ τθσ χρθματοπιςτωτικισ αγοράσ είναι περιςςότερο από εκτιμθτζα. Ψο προςωπικό πρζπει να ζχει βαςικζσ γνϊςεισ τθσ οικονομικισ διαχείριςθσ και ιςχυρζσ δεξιότθτεσ διαχείριςθσ ζργου. ΠΕΡΙΟΡΙΜΟΙ Ψεχνικά, οικονομικά και λοιπά προβλιματα που προζκυψαν Σικονομικά προβλιματα μπορεί να προκφψουν, όταν δεν υπάρχουν χριματα για τα ζξοδα που μοιράηονται τθν αμοιβι των ςυμβοφλων, κακϊσ και το ςυνολικό ποςό που διαμοιράςτθκε ςτισ εταιρείεσ. Χε αντίκετθ περίπτωςθ, οι εταιρείεσ / γεωργοί ζχουν υπογράψει μια δεςμευτικι ςφμβαςθ με τθν οποία πλθρϊνουν εκ των προτζρων το υπολογιηόμενο ποςοςτό του ποςοφ τθσ χρθματοδότθςθσ, θ οποία διατθρείται ςε περίπτωςθ επιτυχίασ και επιςτρζφεται κατά 80%, αν θ προςπάκεια δεν είναι επιτυχισ. Κζςπιςθ μζτρων για τθν αντιμετϊπιςθ των περιοριςμϊν Θ διεφρυνςθ τθσ προςφοράσ υπθρεςιϊν, προκειμζνου να ελαχιςτοποιιςουν τον κίνδυνο τθσ χρζωςθσ των εταιρειϊν, μείωςε και το κόςτοσ μίςκωςθσ, ζτςι ϊςτε οι εταιρείεσ ςυνειδθτοποιοφν ότι πρζπει να αρχίςουν να πλθρϊνουν για τθν υπθρεςία τουσ, όπωσ και κάκε άλλθ υπθρεςία ςτθν αγορά. ΗΜΕΙΟ ΕΚΚΙΝΗΗ & ΣΩΡΙΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ Διαγνωκείςεσ ανάγκεσ και ςθμείο εκκίνθςθσ Πια αναγνωριςμζνθ ανάγκθ είναι θ οικονομικι ςτιριξθ των χορθγϊν ςε αυτι τθν υπθρεςία, ζτςι ϊςτε να καταφζρει να δθμιουργιςει ζνα ακόμα ιςχυρότερο αντίκτυπο ςτθν ενίςχυςθ τθσ κζςθσ τθσ ςτθν αγορά και τθν ανταγωνιςτικότθτα των επιχειριςεων τθσ ΥΓΔΠ, όπου θ πρόςβαςθ ςτθ χρθματοδότθςθ αποτελεί πραγματικό εμπόδιο ςτθν ανάπτυξθ, ιδίωσ ςτον γεωργικό τομζα. Ψωρινι κατάςταςθ και αποτελζςματα από τθν πρακτικι Υροσ το παρόν, αυτι είναι θ μόνθ υπθρεςία αυτοφ του είδουσ που δραςτθριοποιείται ςτθν αγορά τθσ ΥΓΔΠ. Ζχει δθμιουργιςει αξιοςθμείωτα αποτελζςματα ςτθν αγορά και ςτον τομζα 77

79 τθσ γεωργίασ. Πειϊνει ςθμαντικά τθ δυςπιςτία και τθν κακι επικοινωνία μεταξφ του πελάτθ και του ςυμβοφλου, δθμιουργϊντασ ζτςι μια win-win-win κατάςταςθ. ΜΕΣΑΥΟΡΑ ΣΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ Αποτελζςματα που μποροφν να διανεμθκοφν Θ χρθματοπιςτωτικι πλατφόρμα μπορεί εφκολα να μεταφερκεί ςε οποιαδιποτε χϊρα, και ειδικότερα ςε χϊρεσ αναπτυςςόμενεσ, όπου τα επιτόκια των τραπεηϊν εξακολουκοφν να είναι υψθλά (άνω του 15%). Ζχει εφαρμοςτεί ςε οριςμζνεσ γειτονικζσ χϊρεσ, όπωσ θ Χερβία, αλλά και ςτθ Γεωργία το Διάφορα (ςφνδεςμοι και ςθμειϊςεισ) Ζνα φυλλάδιο που ζχει αναπτυχκεί για τα καινοτόμα χρθματοδοτικά μζςα για τθν ΥΓΔΠ αγορά, είναι ςε Χκοπιανι γλϊςςα, όπωσ ζχει διαδοκεί ςε επιχειριςεισ τθσ ΥΓΔΠ και τουσ αγρότεσ : Επιπλζον, ζχει αναπτυχκεί μια μελζτθ ςχετικά με τουσ δεςμοφσ μεταξφ τθσ γεωργικισ αςφάλιςθσ και τθσ πρόςβαςθσ ςτθ χρθματοδότθςθ για τουσ αγρότεσ, με κφρια ζμφαςθ ςτισ ςυςτάςεισ για τθ βελτίωςθ τθσ διαχείριςθσ του γεωργικοφ ςυςτιματοσ αςφάλιςθσ : The Macedonian Business Angel Network, i2ban : 78

80 Ενότητα 3 Αποτελεσματικές προσεγγίσεις για την τεχνολογία και την καινοτομία στις ΜΜΕ 3ο ΚΕΠΑΨΛΞΣ ΕΦΓΑΧΨΘΦΛΣ, Ελλάδα, 2-4 Χεπτεμβρίου 2013 Επιλεγμζνεσ Ξαλζσ Υρακτικζσ Σίτλοσ τησ Καλήσ Πρακτικήσ Υλατφόρμα Software για τθ διαχείριςθ των οπωροκθπευτικϊν Knowledge2Innovation Toolkit Σλοκλθρωμζνθ παρακολοφκθςθ και ζλεγχοσ των τροφιμογενϊν ιϊν ςε μια επιχείρθςθ παραγωγισ κθπευτικϊν Διαδικτυακά Πακιματα κατάρτιςθσ για τουσ νζουσ γεωργοφσ (ΠμΕ) ςτον τομζα των κθπευτικϊν και τθσ εκτροφισ ηϊων Agrohomeopathy - Ρζα προςζγγιςθ ςτα κθπευτικά και τθν κτθνοτροφία Χτιριξθ και μεταφορά τεχνολογίασ και καινοτομίασ ςε εκνικό και διεκνζσ επίπεδο Φορζασ εκπόνηςησ Ce.Spe.Vi. (Experimental Center for the Nursery) Knowledge 2 Innovation FP7 project ETAT / Ελλθνικι Διατροφικι Αρχι PROF.i Υανεπιςτιμιο Αγροτικισ Σικονομίασ και Ανάπτυξθσ τθσ Ωπαίκρου PH Agrohomeopaty για φυτά και παράςιτα Enterprise Europe Network Consortium - Bulgaria 79

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό υμβοφλιο Καινοτομίασ Κριτθσ Σο ΠΚΚ αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium V Στατιςτική Συμπεραςματολογία Ι Σημειακζσ Εκτιμήςεισ Διαςτήματα Εμπιςτοςφνησ Στατιςτική Συμπεραςματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο τθσ Στατιςτικισ Συμπεραςματολογία,

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Αναγνωριςμένο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκηςησ τησ Αγγλίασ PAGE 1 OF 3 Εγκεκριμζνο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκθςθσ (Institute of Leadership

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Κοινόσ κεραπευτικόσ ςτόχοσ Ο πρωταρχικόσ ςτόχοσ τθσ κεραπείασ είναι θ μακροχρόνια βελτίωςη τησ ποιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager

e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager 1. Intro to ecommerce Μάκετε ςε αυτι τθν ενότθτα τισ βαςικζσ ζννοιεσ και αρχζσ του ecommerce και αποκτιςτε τισ βαςικζσ γνϊςεισ για τον τρόπο λειτουργίασ τθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΕΓΟΝΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ - ΘΕΜΑΣΑ ΤΝΕΡΓΑΙΑ 1 Η οικονομικι δραςτθριότθτα αποτελεί ζνα από τα ςυςτατικά ςτοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Αλυςίδα αξίασ τροφίμων Η αλυςίδα αξίασ των τροφίμων: από το χωράφι ςτο ράφι και ςτο τραπζηι του τελικοφ καταναλωτι (from farm

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Ειςαγωγή Τπάρχουν τρία επίπεδα ςτα οποία καλείςτε να αξιολογιςετε το εργαςτιριο D-ID: Νζα κζματα Σεχνολογία Διδακτικι Νέα θέματα Σο εργαςτιριο κα ειςαγάγουν τουσ ςυμμετζχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ ΣΟΜΕΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα Προςωπικά δεδομζνα Η Λείρ Ναγιάλα, θ Σίλβια Αντρζσ, θ Χουάνα Γκαλβάν και θ Γερμάν Καςτανζντα δθμιοφργθςαν τθ δικι τουσ εταιρία, τθν AUXILIARTE FACTORIA το 2004. Ζχοντασ και ςυνειδθτοποίθςαν ότι μοιράηονταν

Διαβάστε περισσότερα

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Κ. Λαγουβάρδοσ- Β.Κοτρϊνθ Εθνικό Αςτεροςκοπείο Αθηνών Γ. Σζρβοσ-Γ. Σιδερισ Δήμοσ Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012"

Διαγωνιςμόσ Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012 Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012" Ο Διαγωνιςμόσ «ΜΕΡΑ» προκθρφςςεται από το 2001 ςε ετιςια βάςθ, ωσ αποτζλεςμα τθσ διαπίςτωςθσ ότι θ καλλιζργεια πνεφματοσ δθμιουργικότθτασ και πρωτοβουλίασ

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ERASMUS + KEY ACTION 1 / MOBILITY ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΔΗΜΗΣΡΑ Project Manager VET Sector/KA1 Airotel Stratos Vassilikos Hotel Παρασκευή, 26 επτεμβρίου 2014 1 ΠΡΟΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ «Προωθώντασ την Ποιότητα και την Ιςότητα ςτην Εκπαίδευςη: Ανάπτυξη, Εφαρμογή και Αξιολόγηςη Παρεμβατικοφ Προγράμματοσ για Παροχή Ίςων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών ςε όλουσ τουσ Μαθητζσ» Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων»

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Στόχοσ τθσ δράςθσ είναι θ προώκθςθ τθσ αξιολόγθςθσ και θ ενθμζρωςθ/επιμόρφωςθ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Ειςαγωγή Το Blackboard Learning System είναι ζνα ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα διαχείριςθσ μακθμάτων (Course Management System). Στισ δυνατότθτεσ του Blackboard

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι Παράςταςη κινητήσ υποδιαςτολήσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης το πρότυπο ΙΕΕΕ 754 ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςε πραγματικοφσ υπολογιςτζσ. Το πρότυπο αυτό κακορίηει δφο βαςικζσ μορφζσ κινθτισ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ 1 Οικονομία και Δικαιοςφνθ Όπωσ τονίηεται με ζμφαςθ από πολλζσ εμπειρικζσ μελζτεσ, θ καλι λειτουργία τθσ Δικαιοςφνθσ αποτελεί κρίςιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 3 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 06 Φεβρουαρίου 2010 θμεία Αναφοράσ Γενικά Ανκρϊπινοι Πόροι, Εργαςτθριακόσ

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Εκνικι Τράπεηα. Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ. Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ

Εκνικι Τράπεηα. Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ. Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ Νοζμβριοσ 2012 Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ 0 1 Σφνοψθ ζρευνασ ςυγκυρίασ για ΜΜΕ από ΕΤΕ 2 Τα 5 Ε και 1 Α για

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο:

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: «Βζλτιςτεσ Πρακτικζσ Ποιότθτασ τθσ 7 θσ ΥΠΕ Κριτθσ» Τίτλοσ Ειςιγθςθσ: «Ποιότθτα ςτισ Υπθρεςίεσ Υγείασ: Προοπτικζσ Βελτίωςθσ Παρεχόμενων Υπθρεςιϊν ςτο Γενικό Νοςοκομείο Χανίων»

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Να χαρακτηρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουθοφν, γράφοντασ ςτο τετράδιό ςασ, δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Δρ. Παφλοσ Θεοδϊρου Ανϊτατθ Εκκλθςιαςτικι Ακαδθμία Ηρακλείου Κριτθσ Περιεχόμενα Ειςαγωγι Γιατί πρζπει να γίνει παρουςίαςθ τθσ εργαςίασ μου Βαςικι προετοιμαςία Δομι παρουςίαςθσ

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ειδική Γραμματεία Τδάτων ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Έτοσ αναφοράσ 2010 Μάιοσ 2011 ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΣΟ ΑΝΑΦΟΡΑ 2010 Ε Ι Α Γ Ω Γ Ι Κ Α Σ Ο Ι Χ Ε Ι Α Η ποιότθτα των υδάτων κολφμβθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY Περιεχόμενα 1. Oδθγία 2004/35 «Ο Ρυπαίνων πλθρϊνει» 2. Προςταςία και Διαχείριςθ Τδατικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει Ρομποτική Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενθμερωκείτε ςωςτά και υπεφκυνα Η υγεία ςασ το αξίηει Μζκοδοσ και πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ. Φιλιοποφλου Ειρινθ

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ. Φιλιοποφλου Ειρινθ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ Φιλιοποφλου Ειρινθ Βάςθ Δεδομζνων Βάζη δεδομένων είναι μια οπγανωμένη ζςλλογή πληποθοπιών οι οποίερ πποζδιοπίζοςν ένα ζςγκεκπιμένο θέμα.χπηζιμεύοςν ζηην Σςλλογή

Διαβάστε περισσότερα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα Δια-γενεακι κινθτικότθτα Κατά κανόνα οι τρζχουςεσ επιλογζσ των ατόμων ζχουν ςυνζπειεσ ςτο μζλλον (δυναμικι ςχζςθ). Σε ότι αφορά τισ επιλογζσ των ατόμων ςε ςχζςθ με τθν εκπαίδευςθ γνωρίηουμε ότι τα άτομα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων.

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ESHOP app Σο Ηλεκτρονικό ςασ Κατάςτθμα τϊρα και ςτο κινθτό ςασ Restaurant/bar app (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Hotel app Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria Ενεργειακά Τηάκια Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.facebook.com/energeiaka.ktiria Σελ. 2 Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία Ενεργειακά Κτίρια δραςτθριοποιείται ςτθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν και ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

Terra Batida Πόρτο, Πορτογαλία www.terrabatida.com

Terra Batida Πόρτο, Πορτογαλία www.terrabatida.com Η επιχείρηςη και η ιδζα Η Μαρία Γκαμπριζλ ξεκίνθςε τθ δικι τθσ επιχείρθςθ το 2003. Παρόλο που εκείνθ τθ ςτιγμι είχε μια ςτακερι δουλειά ςε μια πολυεκνικι εταιρεία τθλεπικοινωνιϊν, ζνιωςε τθν ανάγκθ να

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager

Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager Greek Interoperability Days 12/6/2012 Η Ευρωπαϊκι Ψθφιακι Ατηζντα για τθ Διαλειτουργικότθτα:

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ

Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ Ιωάννινα, 1 Δεκεμβρίου 2011 Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων Η ΔΑΣΤΑ του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων - ΔΑΣΤΑ - Δομι Απαςχόλθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Οι Επενδφςεισ ςε Υποδομζσ, θ Ιςχυρι Βιομθχανία και θ Εξαγωγι Τεχνογνωςίασ ωσ Βαςικοί Πυλϊνεσ Ανάπτυξθσ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Θεόδωροσ Τρφφων

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Η Πράξθ «ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε ςφμφωνα με τθν ΕΤΠΟΣ/Α2/Ε02/2371/9-8-2011 Κοινι υπουργικι

Διαβάστε περισσότερα

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΤ-564 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤ - ΜΗΧΑΝΗ Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ τόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

Η μοναδικι ολοκλθρωμζνθ επιχειρθματικι πρόταςθ ςτθν αγορά του ποδθλάτου ςτθν Ελλάδα. Your ride. Our passion.

Η μοναδικι ολοκλθρωμζνθ επιχειρθματικι πρόταςθ ςτθν αγορά του ποδθλάτου ςτθν Ελλάδα. Your ride. Our passion. Η μοναδικι ολοκλθρωμζνθ επιχειρθματικι πρόταςθ ςτθν αγορά του ποδθλάτου ςτθν Ελλάδα Ζλα ςτο πιο εξειδικευμζνο δίκτυο ποδθλατικϊν καταςτθμάτων με προϊόντα αιχμισ με το πιο ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα ςυνεργαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ iknowhow Πληροφορική A.E ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ... 3 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΧΡΗΣΕ... 3 ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Ελάχιςτεσ κεωρθτικζσ διευκρινίςεισ Το Πρόγραμμα ΑΕΕ Σχ. Μονάδασ Η αυτοαξιολόγθςθ και εξωτερικι αξιολόγθςθ ςτθν Αγγλία Επιχειριματα κατά και υπζρ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ ROUGE PARIS είναι Μοντζρνα ροφχα, για όλεσ τισ ϊρεσ τθσ θμζρασ, για κάκε περίςταςθ από τα ψϊνια, τθ δουλειά ωσ

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρηματοδοτοφμενο από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

Κοινι Αγροτικι Πολιτικι και οι περιβαλλοντικζσ προοπτικζσ

Κοινι Αγροτικι Πολιτικι και οι περιβαλλοντικζσ προοπτικζσ Κοινι Αγροτικι Πολιτικι και οι περιβαλλοντικζσ προοπτικζσ Ιωάννθσ Φερμαντηισ Γεν. Γραμματεία Αγροτικισ Πολιτικισ και Διεκνϊν Σχζςεων New LIFE in AgroEnvironment Electra Palace Athens 1 θ Ιουνίου 2012 Περίλθψθ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ. Κλειώ Σγουροπούλου

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ. Κλειώ Σγουροπούλου ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ Κλειώ Σγουροπούλου Η ταυτότητα του ςυςτήματοσ Απαίτθςθ ΑΔΙΠ Ανάπτυξθ υποδομϊν & εργαλείων για τθ διαχείριςθ και τθν, με ςυςτθματικό τρόπο, επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία Slide 1 Εισαγωγή στη ψυχρομετρία 1 Slide 2 Σφντομη ειςαγωγή ςτη ψυχρομετρία. Διάγραμμα Mollier (πίεςησ-ενθαλπίασ P-H) Σο διάγραμμα Mollier είναι μία γραφικι παράςταςθ ςε ζναν άξονα ςυντεταγμζνων γραμμϊν

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2)

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Διόρκωςθ δομισ ςυγγράμματοσ (προςκικθ, αφαίρεςθ, αναδιάταξθ κεφαλαίων) Μεταφόρτωςθ ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα των απαραίτθτων αρχείων (αποδεκτά

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θζματα Βάςεων Δεδομζνων

Ειδικά Θζματα Βάςεων Δεδομζνων Ειδικά Θζματα Βάςεων Δεδομζνων Ενότητα 11: Αντικειμενοςτραφήσ και αντικείμενοςχεςιακζσ βάςεισ Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικϊν Πλθροφορικισ ΤΕ Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ANIMONDA Η ΠΡΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΑΣΑ Α

ANIMONDA Η ΠΡΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΑΣΑ Α ANIMONDA Η ΠΡΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΑΣΑ Α Η ANIMONDA όλα αυτά τα χρόνια μζςα από τθν πείρα τθσ, τθν επιςτθμονικι τθσ εξειδίκευςθ και με γνϊμονα τισ ιδιαιτερότθτεσ τθσ γάτασ ςτθ διατροφι τθσ,ζχει δθμιουργιςει

Διαβάστε περισσότερα

Βάςεισ Δεδομζνων Ι. Ενότητα 12: Κανονικοποίηςη. Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικών Πλθροφορικισ ΤΕ

Βάςεισ Δεδομζνων Ι. Ενότητα 12: Κανονικοποίηςη. Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικών Πλθροφορικισ ΤΕ Βάςεισ Δεδομζνων Ι Ενότητα 12: Κανονικοποίηςη Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικών Πλθροφορικισ ΤΕ Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Δυνατότθτα κάλυψθσ κερμαντικϊν αναγκϊν ζωσ και 100% (εξαρτάται από τθν τοποκεςία, τθν ςυλλεκτικι επιφάνεια και τθν μάηα νεροφ αποκθκεφςεωσ) βελτιςτοποιθμζνο ςφςτθμα με εγγυθμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Μαθήματα Τα ΠΠΣ περιλαμβάνει πενιντα ζνα (51) μακιματα, οργανωμζνα ωσ εξισ: Είκοςι τζςςερα (24) μακιματα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων 12 Ιουνίου 2013, ώρα 18:00, Γραφεία ΧΕΝ Ελλάδος(Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 1oν ΤΝΕΔΡΙΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩΝ Λευκωςία, 3 4 Μαρτίου 2011 (Ξενοδοχείο Hilton) ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Αξιότιμθ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Προγράμματα Management Trainees Ένα πεδίο ανηαγφνιζμού για ηα νέα ηαλένηα Οξφσ ανταγωνιςμόσ Σε

Διαβάστε περισσότερα

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0 www.aratos.gr 1 Η προςτικζμενθ αξία Η Άρατοσ Τεχνολογίεσ Α.Ε. μζςα από το ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα ECM-PLUS παρζχει μια αποδοτικι λφςθ τθλεπικοινωνίασ για

Διαβάστε περισσότερα

Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης

Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης Η επαγγελματική επιτυχία στην πόρτα σας τώρα! Μέσα από το άρτια διαμορφωμένο επαγγελματικό πακέτο που προσφέρει το deliverit,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε)

Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε) Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνασ Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε) Ενδεικτική επίλυςη άςκηςησ 1 Δρ. Θωμάσ Π. Μαηαράκοσ Τμιμα Ναυπθγϊν Μθχανικϊν ΤΕ Το

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ Θερμοδυναμική ΑΕ Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ ΘΕΡΜΟΔΤΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. 40 χρόνια τϊρα θ Kombi ζχει εδραιωκεί ωσ ζνα από τα πιο δυναμικά ςυγκροτήματα ςτον τομζα τθσ

Διαβάστε περισσότερα

τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ

τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ, Αθήνα Ιοφνιοσ 2012 τρατηγική τριετίασ Με τθν με ΑΠ521111/31.12.2010 (ΑΔΑ: 4 Α 9 Λ469 Θ ΙΗ-Λ) απόφαςθ ΕΟΤ, εγκρίκθκε θ ςτρατθγικι προϊκθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων

Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων Δρ. Θεοδώρου Παύλοσ theodorou@uoc.gr Περιεχόμενα Τι είναι οι Βάςεισ Δεδομζνων (DataBases) Τι είναι Σφςτθμα Διαχείριςθσ Βάςεων Δεδομζνων (DBMS) Οι Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7) (v.1.0.7) 1 Περίλθψθ Σο ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ Διαδικαςίασ Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. Παρακάτω προτείνεται μια αλλθλουχία ενεργειϊν τθν οποία ο χριςτθσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

Ελλείψεισ: Μποροφμε να μειϊςουμε τισ ελλείψεισ ςτα ράφια κατά 30%;

Ελλείψεισ: Μποροφμε να μειϊςουμε τισ ελλείψεισ ςτα ράφια κατά 30%; Ελλείψεισ: Μποροφμε να μειϊςουμε τισ ελλείψεισ ςτα ράφια κατά 30%; Χριςτοσ Σςεντεμεΐδθσ Johnson & Johnson Ελλάσ Δρ. Δθμιτρθσ Παπακυριακόπουλοσ - Senior Researcher ELTRUN, Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Facebook Μία ειςαγωγι

Facebook Μία ειςαγωγι Facebook Μία ειςαγωγι Κοινωνικά δίκτυα Κοινωνικι δικτφωςθ ονομάηεται θ δθμιουργία ομάδων από ανκρϊπουσ με κοινά χαρακτθριςτικά (πχ γείτονεσ, ςυμμακθτζσ). Ενϊ τα κοινωνικά δίκτυα αναπτφςςονται μεταξφ προςϊπων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕ Σο Τπουργείο Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΤΔΜΗΔ) ζχει ςχεδιάςει τθ διαδικτυακι εφαρμογι e-inventory με ςτόχο τθν απογραφι του εξοπλιςμοφ, ζτοιμου λογιςμικοφ, εφαρμογϊν,

Διαβάστε περισσότερα

Προςέγγιςη ςυςτημάτων και μηχανική ςυςτημάτων. Αντώνησ Μαΰργιώτησ

Προςέγγιςη ςυςτημάτων και μηχανική ςυςτημάτων. Αντώνησ Μαΰργιώτησ Προςέγγιςη ςυςτημάτων και μηχανική ςυςτημάτων Αντώνησ Μαΰργιώτησ Το έργο ωσ ςύςτημα Ζνα ζργο (project), ωσ μία εναλλακτικι κεώρθςθ, είναι ζνα ςφςτθμα ανκρϊπων, ςυςκευϊν, υλικϊν και όλων εκείνων των ςυςτατικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΑΠΟΦΑΗ ΑΠΟΦ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΝΙΑΙΟ ΦΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΓΩΓΗ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜ

Διαβάστε περισσότερα

Εκνικι Ημερίδα Ολοκλιρωςθσ Ζργου ELIH-MED

Εκνικι Ημερίδα Ολοκλιρωςθσ Ζργου ELIH-MED Εργαςίεσ Περιβαλλοντικισ Τραπεηικισ Εκνικι Ημερίδα Ολοκλιρωςθσ Ζργου ELIH-MED Χρθματοδοτικά Εργαλεία για τθν βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ αποδοτικότθτασ Κόνςολασ Ιωάννθσ, Head, Εργαςίεσ Περιβαλλοντικισ Τραπεηικισ,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΚΛΗΗ. Σίτλοσ: Συναλλακτικό Σφςτθμα Υποςτιριξθσ Λιψθσ Περιβαλλοντικϊν Αποφάςεων (Transactional Environmental Support System - TESS)

Η ΠΡΟΚΛΗΗ. Σίτλοσ: Συναλλακτικό Σφςτθμα Υποςτιριξθσ Λιψθσ Περιβαλλοντικϊν Αποφάςεων (Transactional Environmental Support System - TESS) ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΣΙΑ Σίτλοσ: Συναλλακτικό Σφςτθμα Υποςτιριξθσ Λιψθσ Περιβαλλοντικϊν Αποφάςεων (Transactional Environmental Support System - TESS) Χρηματοδοτικό εργαλείο: Συνεργατικό ερευνθτικό ζργο του 7 ου Προγράμματοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ

Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ Δίκτυο: ΝΕΤ MEGA ALTER SKAI σφνολο ειδήσεων: 6 15 1η Είδηση Διλωςθ του υπουργοφ Υγείασ, Ανδρζα Λοβζρδου "Δεν ζχω κζςθ ςε αντιφατικζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΜΑ ΣΑΤΡΩΝ - ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2015

ΠΕΡΜΑ ΣΑΤΡΩΝ - ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2015 ΠΕΡΜΑ ΣΑΤΡΩΝ - ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2015 1 Η ΑΝΣΖΑΒΕΛΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΙΚΟ ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΟ ΣΗ CRI ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Θ από το τζλοσ του 2013 είναι αποκλειςτικόσ αντιπρόςωποσ ςτθν Ελλάδα τθσ CRI (Cooperative Resources International ενόσ

Διαβάστε περισσότερα

Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου

Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου Ένασ φοιτητήσ έγραψε ςτην αναφορά του το παρακάτω: Κατά τθ γνώμθ μου θ πλθροφορία για τισ επιχειριςεισ λαμβάνει πολφ ςθμαντικό ρόλο. Κατά τθ γνώμθ μου, ο ρόλοσ

Διαβάστε περισσότερα