ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΒΑΔΧ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΒΑΔΧ"

Transcript

1 ΗΟΤΝΗΟ 2009

2 Αγαπητέ Κύριε α Συνάδελφε Με διαταγή του ΓΕΣ μετατίθεστε στην Διοίκηση Υποστήριξης Βάσεως. Η Υπηρεσία βρίσκεται τόσο στο πλευρό σας, όσο και της οικογενείας σας και θα προσπαθήσει να σας βοηθήσει σε κάθε πρόβλημα που θα αντιμετωπίσετε, καθ όλο το χρονικό διάστημα που θα υπηρετείτε στη ΖΕ/ΔΥΒ. Εάν επιθυμείτε μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο με ΔΜΠ/ΔΥΒ για παροχή στοιχείων προς εξεύρεση κατοικίας ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που θα μπορούσε να σας διευκολύνει στην εγκατάστασή σας στη Φρουρά Αθηνών Με εκτίμηση Υποστράτηγος Σωτήριος Μερκούρης Διοικητής ΔΥΒ

3 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΔΜΒΛΗΜΑ ΣΗ ΓΤΒ 4 ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΙΣΟΡΙΑ ΣΗ ΓΤΒ 5 ΙΣΟΡΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΗ ΠΔΡΙΟΥΗ 6 ΚΑΑΤ ΑΓ. ΑΝΓΡΔΑ 8 ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΔ 9 ΙΣΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΑ ΑΞΙΟΘΔΑΣΑ 10 ΥΡΗΙΜΑ ΣΗΛΔΦΩΝΑ 22 ΟΑ 23 ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΜΒΔΒΛΗΜΔΝΩΝ ΙΑΣΡΩΝ ΜΔ ΣΟ ΤΔΘΑ ΠΔΡΙΟΥΗ ΑΣΣΙΚΗ - ΠΔΙΡΑΙΩ 33 ΥΑΡΣΔ 34 ΗΜΔΙΩΔΙ 35

4 ΣΟ ΔΜΒΛΖΜΑ ΣΖ ΓΤΒ Σν έκβιεκα ηεο ΓΤΒ απεηθνλίδεη ηα ζύκβνια ησλ ηεζζάξσλ Γλζεσλ σκάησλ (TX, EM, YΠ θαη ΤΓ). Σν αξραίν ξεηό ηνπ εκβιήκαηνο «ΣΟΙ ΕΠΙΣΗΔΕΙΟΙ ΧΡΩ», ήηοι «Σα καηάλληλα μέζα να τρηζιμοποιείς ζηο κάθε ηι, για να επιηύτεις...», (Θαιήο). πκβνιίδεη ηελ ηθαλόηεηα ηεο ΓΤΒ λα ρξεζηκνπνηεί ηα θαηάιιεια κέζα γηα ηελ επηηπρία.

5 ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΗΣΟΡΗΑ ΣΖ ΓΤΒ Σν 2001 θαηόπηλ έγθξηζεο ηνπ ΚΤΔΑ απνθαζίζηεθε ζην πιαίζην ηεο Νέαο Γνκήο ηνπ Ξ ε ζπγθξόηεζε ζην Ν. Αηηηθήο ρεκαηηζκνύ επηπέδνπ Μεξαξρίαο, κε ηελ επσλπκία Γηνίθεζε Τπνζηήξημεο Βάζεσο (ΓΤΒ). Σν 2003 θαζνξίζζεθαλ από ην Α νη αξκνδηόηεηεο ηεο ΓΤΒ, ηα βαζηθά ζηνηρεία ζπγθξόηεζεο θαη εθδόζεθε αλάινγε νξγαλσηηθή δηαηαγή. Σν 2005 απνθηήζεθε πιήξεο επηρεηξεζηαθή δπλαηόηεηα Ζ ζέζε ηνπ ηξαηεγείνπ ηεο ΓΤΒ ζηελ Δηξήλε θαη ζηνλ Πόιεκν είλαη ζηελ ΑΘΖΝΑ,, ζην ηξαηόπεδν ΥΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΕΟΡΜΠΑ ΣΡΑΣΟΠΔΓΟ ΕΟΡΜΠΑ Κ. ΠΤΛΖ ΓΤΒ

6 ΗΣΟΡΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΖ ΠΔΡΗΟΥΖ Με ην όλνκα Γοσδή ην νπνίν κέρξη ζρεηηθά πξόζθαηα (2006) γξαθόηαλ Γνπδί, θέξεηαη πεξηνρή βνξεηναλαηνιηθά ηνπ θέληξνπ ηεο Αζήλαο πνπ απνηειεί θαη ηζηνξηθή ζπλνηθία. Γηνηθεηηθά κνηξάδεηαη ζηνπο Γήκνπο Αζελαίσλ θαη Εσγξάθνπ. Σν άιινηε απνθαινύκελν "πεδίνλ ηνπ Γνπδή", ή "πεδίνλ Γνπδή" ρξεζηκνπνηνύηαλ σο πεδίν αζθήζεσλ ησλ ζηξαηησηώλ θαη ε επ' απηνύ κηθξή εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Θσκά ήηαλ ηόπνο κηθξώλ εθδξνκώλ ησλ θαηνίθσλ ηεο παιηάο Αζήλαο. ' απηή ηελ πεξηνρή πξσηνιεηηνύξγεζε επίζεο θαη ην πξώην ειιεληθό ζθνπεπηήξην θαινύκελν ζθνπεπηήξην Αζελώλ, πνπ αξγόηεξα κεηαθέξζεθε ζηελ Καιιηζέα γηα λα κεηαηξαπεί από ηνπο Ηηαινύο (ζηε δηάξθεηα ηεο θαηνρήο ) ζε θπιαθή. Δπίζεο ζηελ ίδηα πεξηνρή ε Βαζίιηζζα νθία ίδξπζε ην Ννζνθνκείν Παίδσλ, ζήκεξα Αγία Σοφία, θαη βξαδύηεξα ην 1927 άξρηζαλ λα αλεγείξνληαη ηα κεγάια εξγαζηήξηα θαη παξαξηήκαηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ θαη εηδηθόηεξα ηεο Ηαηξηθήο ρνιήο. Έλα ζεκαληηθό κέξνο ηεο έθηαζεο ηεο πεξηνρήο θαηαιάκβαλε ην ηόηε θζηζηαηξείν Σωτηρία, ζήκεξα γλσζηό σο λνζνθνκείν ζώξαθνο. Πνιύ κεγάιν επίζεο κέξνο θαηαιάκβαλαλ ηα ζηξαηόπεδα ηεο ζπλνηθίαο απηήο θαη γεληθόηεξα ην πεδίν Γνπδή πνπ ζπλδέζεθε επαλεηιεκκέλα κε ζηξαηησηηθνύο πνπ επηρείξεζαλ αλάκεημε ζηελ πνιηηηθή δσή ηεο ρώξαο. ηηο 15 Απγνύζηνπ ηνπ 1909 επίνξθνη αμησκαηηθνί ηεο Φξνπξάο ησλ Αζελώλ ζπλσκόηεζαλ ζε αληίζεζε ησλ ηόηε θεηκέλσλ λόκσλ θαη δηαηάμεσλ δεκηνπξγώληαο ηνλ ηξαηησηηθό ύλδεζκν θαη ζπγθεληξσζέληεο ζην Γνπδή θήξπμαλ επαλάζηαζε ππό ηνλ ζπληαγκαηάξρε ηνπ ππξνβνιηθνύ Ενξκπά θαη αλέηξεςαλ ηελ Κπβέξλεζε ηεο Αζήλαο ηνπ Γεκεηξίνπ Ράιιε, επηβάιινληαο ηε κεηαξξύζκηζε ηνπ πληάγκαηνο, πνπ δελ κπνξνύζε θαηά ηελ αληίιεςή ηνπο λα θάλεη από κόλε ηεο ε Κπβέξλεζε. Ζ επαλάζηαζε εθείλε έκεηλε γλσζηή σο Δπαλάζηαζε ηνπ Γνπδί. Αξγόηεξα, ζηε δίλε ηνπ πνιηηηθνύ πάζνπο, ζηηο 15 Ννεκβξίνπ ηνπ 1922 εθηειέζηεθαλ ζην Γνπδή νη θαηαδηθαζζέληεο από έθηαθην δηθαζηήξην, (ππόζεζε γλσζηόηεξε σο "ε δίθε ησλ έμη"),

7 νη θαηεγνξεζέληεο σο ππαίηηνη ηεο Μηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθήο πνιηηηθνί Γεκήηξηνο Γνύλαξεο, Πέηξνο Πξσηνπαπαδάθεο, Νηθόιανο ηξάηνο, Νηθόιανο Θενηόθεο θαη Γεώξγηνο Μπαιηαηδήο θαζώο θαη ν ηόηε αξρηζηξάηεγνο Γεώξγηνο Υαηδεαλέζηεο. Σνπ δε γεγνλόηνο απηνύ είρε πξνεγεζεί ζηνλ ίδην ρώξν δεκόζηα θαζαίξεζε ζηξαηησηηθώλ από λεώηεξνπο ζηξαηησηηθνύο. ηηο 21 Απξηιίνπ ηνπ 1967 κε αθεηεξία πάιη ην Γνπδή, λένη επίνξθνη αμησκαηηθνί, ζηειέρε ηεο κεηέπεηηα ρνύληαο ησλ ζπληαγκαηαξρώλ, ζε απείζεηα ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, θίλεζαλ άξκαηα κάρεο θαη θαηέιπζαλ Κπβέξλεζε θαη Γεκνθξαηία πξνρσξώληαο ζε εθηεηακέλεο ζπιιήςεηο θαη πεξηνξηζκνύο θαη εθηνπηζκνύο πνιηηηθώλ θαη πνιηηώλ. ην ρώξν ηνπ πξώελ ζηξαηνπέδνπ ζηηο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ γηα ην ζθνπό απηό, δηεμήρζεζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ Οιπκπηαθώλ Αγώλσλ ηνπ 2004, ηα αγσλίζκαηα ηεο Αληηπηέξηζεο (Badminton) θαη ηνπ Μνληέξλνπ Πεληάζινπ. Ήδε, επηζήκσο, έρεη αιιάμεη ε γξαθή ηνπ νλόκαηνο ζε "Γνπδή" θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο νδηθέο ζεκάλζεηο, ηα δξνκνιόγηα ησλ αζηηθώλ ιεσθνξείσλ θιπ. Ο ιόγνο είλαη όηη ε νλνκαζία νθείιεηαη ζην όηη παιαηά κεγάιν κέξνο ηεο πεξηνρήο είρε παξαρσξεζεί ζηελ ηζηνξηθή νηθνγέλεηα Γνπδή γηα ηελ πξνζθνξά ηεο ζηνλ αγώλα ηνπ 1821, νπόηε θαη ε πεξηνρή πξέπεη λα νλνκάδεηαη "ζηνπ Γνπδή", όπσο ιέκε "ζηνπ Φπξξή".

8 ΚΑΑΤ ΑΓΗΟΤ ΑΝΓΡΔΑ Σν ΚΑΑΤ Αγίνπ Αλδξέα βξίζθεηαη ζην ΒΑ ηκήκα ηνπ λνκνύ Αηηηθήο, ζην δήκν Νέαο Μάθξεο. Λεηηνπξγεί θαηά ηε ζεξηλή πεξίνδν κε ζθνπό ηνλ παξαζεξηζκό ηνπ ζηξαηησηηθνύ θαη πνιηηηθνύ πξνζσπηθνύ ηνπ ηξαηνύ Ξεξάο. Οη εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΚΑΑΤ αλαθαηλίζηεθαλ ελ όςεη ησλ Οιπκπηαθώλ Αγώλσλ ηνπ 2004 γηα ηελ θηινμελία ησλ μέλσλ δεκνζηνγξαθηθώλ πξαθηνξείσλ. Ζ πεξίνδνο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΚΑΑΤ είλαη από 25 Μαΐνπ έσο 08 Οθησβξίνπ θάζε έηνο ελώ θαηά ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν δύλαηαη λα ιεηηνπξγήζεη από Παξαζθεπή έσο Κπξηαθή θάζε εβδνκάδα. ην ΚΑΑΤ κπνξνύκε λα θζάζνπκε Α.. ΟΓΗΚΧ Από ηελ Αηηηθή Οδό κε θαηεύζπλζε γηα Μαξθόπνπιν, αθνινπζνύκε ηελ έμνδν πξνο Ραθήλα θαη αθνινύζσο κέζσ Λεσθόξνπ Μαξαζώλνο γηα Άγην Αλδξέα. Καη κε ην ΚΣΔΛ από ην Πεδίν ηνπ Αξεσο Β. ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΗΚΧ Από ην ζηαζκό Αζελώλ (Λαξίζεο) κε ην πξναζηηαθό ζηδεξόδξνκν ή Μεηξό θαη θαηεύζπλζε πξνο Αεξνδξόκην, απνβίβαζε ζην ζηαζκό Παιιήλε θαη κεηεπηβίβαζε από ηε ιεσθόξν Μαξαζώλνο ζε ιεσθνξείν ηνπ ΚΣΔΛ Αηηηθήο (Αζήλα Νέα Μάθξε) κε πξννξηζκό ηνλ Άγην Αλδξέα.

9 ΥΑΡΣΖ ΤΓΚΟΗΝΧΝΗΑΚΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΑΘΖΝΧΝ

10 ΗΣΟΡΗΚΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΑ ΑΞΗΟΘΔΑΣΑ ΗΣΟΡΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΘΖΝΑ

11 ΗΣΟΡΗΚΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΑ ΑΞΗΟΘΔΑΣΑ ΗΣΟΡΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΘΖΝΑ ΤΠΟΜΝΖΜΑ

12 ΗΣΟΡΗΚΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΑ ΑΞΗΟΘΔΑΣΑ Γεληθή Απνςε ηεο Αζήλαο Ζ Αζήλα πνπ έγηλε πξσηεύνπζα ηεο Διιάδαο ην 1834 κεηά από ην Ναύπιην θαη ηελ Αίγηλα, βξίζθεηαη ζην ιεθαλνπέδην ηεο Αηηηθήο θαη πεξηβάιιεηαη από ηα Βόξεην δπηηθά από ην βνπλό Αηγάιεσ, ηα βνπλά ηεο Πάξλεζαο θαη ηεο Πεληέιεο πξνο ηα βόξεηα, βνξεηναλαηνιηθά θαη ην βνπλό ηνπ Τκεηηνύ ζηα λνηηναλαηνιηθά. Ο αξσληθόο θόιπνο ηειηθά πεξηβάιιεη αλαηνιηθά ηηο αθηέο ηεο Αζήλαο θαη ηεο Αηηηθήο. Αλ θνηηάμνπκε ζε έλα ράξηε ηεο Διιάδαο ε Αζήλα βξίζθεηαη ζρεδόλ ζηε κέζε ηεο επεηξσηηθήο Διιάδαο αλάκεζα ζηηο πεξηθέξεηεο ηεο ηεξεάο Διιάδαο ζηα βόξεηα θαη ηελ Πεινπόλλεζν ζηα λόηηα. Γπηηθά ηεο ρεξζνλήζνπ ηεο Αηηηθήο είλαη ην λεζί ηεο Δύβνηαο θαη πεξαηηέξσ πξνο αλαηνιάο ην Αηγαίν πέιαγνο κε ηα παλέκνξθα ειιεληθά λεζηά. Από ηόηε κεηακνξθώζεθε ε Αζήλα ζηε πόιε πνπ γλσξίδνπκε ζήκεξα, κηα ζεκαληηθή επξσπατθή πξσηεύνπζα πνπ θηινμέλεζε ηνπο Οιπκπηαθνύο Αγώλεο ηνπ 2004 κε κεγάιε επηηπρία. Ζ ππνδνκή ηεο Αζήλαο έρεη αλαπηπρζεί πνιύ γξήγνξα κέζα ζηα ηειεπηαία 10 ρξόληα κε λέεο ιεσθόξνπο, έλα λέν αεξνδξόκην, λέεο γξακκέο Μεηξό, κηα λέα γξακκή ηξακ, ηε λέα ζηδεξνδξνκηθή γξακκή ηνπ Πξναζηηαθνύ, ηελ Αηηηθή νδό, ηεξάζηηα εκπνξηθά θέληξα, γήπεδα θαη αζιεηηθά θέληξα θαη ην ιηκάλη ηεο Πεηξαηά έρεη εμειηρζεί ζε έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα ιηκάληα ηεο Μεζνγείνπ. Λόγσ απηήο ηεο λέαο ππνδνκήο θαη ηε γξήγνξε πξόζβαζε κε ηξέλν, Μεηξό θαη απηνθίλεην έλα είδνο απναζηηθνπνίεζεο έρεη αξρίζεη ζηελ Αζήλα θαζώο πνιινί Αζελαίνη πξνηηκνύλ λα δνπλ εθηόο ηνπ θέληξνπ ηεο πόιεο ζε πξνάζηηα θαη πεξηνρέο πνπ πξηλ από κεξηθά ρξόληα ήηαλ ηνπξηζηηθά ζέξεηξα. Δίλαη κία από ηηο αξραηόηεξεο πόιεηο ηνπ θόζκνπ, θαη πεξπαηώληαο κέζα από ηελ αξραία Αγνξά ή ζηελ Αθξόπνιε, ζαο θάλεη λα ληώζεηε όηη πεξπαηάηε ζε έλα ηεξό θαη πνιύ ζεκαληηθό ηόπν. Έγηλε ε πξσηεύνπζα ηεο Διιάδαο ην 1834 θπξίσο γηα ηε ζέζε ηεο θαη ηελ ηζηνξηθή ζεκαζία. Ζ Αζήλα αλαθέξεηαη ζπρλά ζηελ ειιεληθή κπζνινγία. Οη αξραίνη Αζελαίνη πίζηεπαλ όηη πξνήιζαλ από ηελ Αηηηθή θαη δελ ήηαλ κεηαλάζηεο. Γηα ηνλ ζθνπό απηό, αλέθεξαλ όηη ν πξώηνο ηνπο βαζηιηάο, ν Κέθξνπαο, ήηαλ ν άλζξσπνο-θίδη πνπ γελλήζεθε από ηε γε. Ήηαλ ν κπζνινγηθόο δηθαζηήο ηνπ αγώλα ηεο ζεάο Αζελά κε ηνλ ζεό ηεο ζάιαζζαο Πνζεηδώλα γηα ην πνηνο ζα γίλεη ν πξνζηάηεο ηεο πόιεο, έλαλ αγώλα πνπ ηειηθά θέξδηζε ε Αζελά δίλνληαο έηζη ην όλνκα ηεο ζηελ πόιε. Σν κεγαιύηεξν αξραίν κλεκείν ηεο Αζήλαο είλαη θπζηθά ε Αθξόπνιε. Πάλσ από ηνλ ηεξό βξάρν, κπνξείηε λα αηζζάλνληαη ζρεδόλ ην κεγαιείν ηεο αξραίαο Διιάδαο. ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΒΑΔΧ ΗΣΟΡΗΚΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΑ ΑΞΗΟΘΔΑΣΑ

13 Άιινη ελδηαθέξνληε ο αξραηνινγηθν ί ρώξνη είλαη ε αξραία αγνξά, κε ην λαό ηνπ Ζθαίζηνπ αθόκε ζε πνιύ θαιή θαηάζηαζε, όπσο επίζεο θαη ν λαόο ηνπ Γία Παξζελώλ Γεληθή Απνςε ηεο Αθξόπνιεο θαη ε αςίδα ηνπ Αλδξηαλνύ. ηελ Αζήλα ζα βξνύκε ηα θπξηόηεξα κνπζεία ηεο Διιάδαο όπσο ην λέν κνπζείν ηεο Αθξόπνιεο, ην Δζληθό Αξραηνινγηθό Μνπζείν, ην Λανγξαθηθό Μνπζείν, ην Μνπζείν Κεξακηθνύ, ην Βπδαληηλό Μνπζείν, ην Μνπζείν Μνπζηθήο, ην Πνιεκηθό Μνπζείν, ην Μνπζείν Μπελάθε, θιπ. Γεληθά, ππάξρνπλ πεξίπνπ 50 κνπζεία ζηελ Αζήλα. ηελ Πιαηεία Δζληθό Αξραηνινγηθό Μνπζείν πληάγκαηνο κπνξείηε λα επηζθεθζ είηε ην κλεκείν ηνπ Άγλσζην π ηξαηηώη ε. Δδώ κπνξείηε Δπδώλνπο ηεο πξνεδξηθήο θξνπξάο θαη εάλ είζηε ηπρεξνί, ζα δείηε ηελ αξγή θαη πνιύπινθε αιιαγή ηεο θξνπξάο κπξνζηά από ην κλεκείν ηνπ Αγλώζηνπ ηξαηηώηε. Σν Διιεληθό Κνηλνβνύιην θαη ην Μλεκείν Αγλώζηνπ ηξαηηώηε Νέν Μνπζείν Αθξόπνιεο ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΒΑΔΧ λα δείηε ηνπο

14 ΗΣΟΡΗΚΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΑ ΑΞΗΟΘΔΑΣΑ Σν Μέγαξν Μνπζηθήο, έρεη πνιιέο ππέξνρεο παξαζηάζεηο θαη ην θαινθαίξη γίλνληαη πνιιέο παξαζηάζεηο θαη ζπλαπιίεο ζην ζέαηξν Ζξώνπ ηνπ Αηηηθνύ θάησ από ηελ Αθξόπνιε, ζην Λπθαβεηηό θαη αιινύ. Β. ΑΣΣΗΚΖ Πέξα από ηελ Αθξόπνιε ζην θέληξν ηεο Αζήλαο, ε Αηηηθή είλαη ζπαξκέλε κε πνιινύο ρώξνπο αξραηνινγηθνύ ελδηαθέξνληνο όπσο: Σν νύλην κε ην Ναό ηνπ Πνζεηδώλα ζην λόηην άθξν ηεο Αηηηθήο. ύκθσλα κε ηελ κπζνινγία ν βαζηιηάο ηεο Αζήλαο Αηγαίαο, απηνθηόλεζε πέθηνληαο ζηε ζάιαζζα όηαλ είδε ηα καύξα παληά ζην πινίν πνπ έξρνληαλ από ηελ Κξήηε, λνκίδνληαο όηη ν γηόο ηνπ Θεζέαο είρε ζθνησζεί ζηελ Μάρε κε ην κπζηθό ηέξαο ηνλ Μηλώηαπξν. Ζ Βξαπξώλα κε ην λαό ηεο Ο λαόο ηνπ Πνζεηδώλα Βξαπξσλίαο Αξηέκηδνο θαη ην νκώλπκν αξραηνινγηθό κνπζείν. Βξίζθεηαη 16 ρηιηόκεηξα λόηηα ηνπ ΚΑΑΤ, ζε κηα πεξηνρή όπνπ ιαηξεύνληαλ ηδηαίηεξα ε ζεά Αξηεκηο θαη αθόκα θαη ζήκεξα ην παξαζεξηζηηθό θέληξν Λνύηζα έρεη ην όλνκα ηεο αξραίαο ζεάο Ο λαόο ηεο Βξαπξσλίαο Αξηέκηδνο Ο Αξραηνινγηθόο ρώξνο ηνπ Μαξαζώλα. 10 ρηιηόκεηξα βόξεηα ηνπ ΚΑΑΤ ππάξρεη ε πόιε ηνπ Μαξαζώλα. ηελ πεξηνρή όπνπ δηεμήρζε ε νκώλπκε κάρε κεηαμύ ησλ Αζελαίσλ ππό ηνλ Μηιηηάδε θαη Πεξζώλ ππό ηνπο Γάηη θαη Αξηαθέξλε, ππάξρεη ν Σύκβνο ησλ Μαξαζσλνκάρσλ κε ηελ επηηύκβηα ζηήιε θαη ην επίγξακκα ηνπ ηκσλίδε «Διιήλσλ πξνκαρνύληεο Αζελαίνη Μαξαζώλη, ρξπζνθόξσλ Μήδσλ εζηώξεζαλ δύλακηλ». Δπίζεο ππάξρεη ν Σύκβνο ησλ Πιαηαηέσλ θαη ην Μνπζείν ηεο Μάρεο ηνπ Μαξαζώλα κε επξήκαηα από ηελ Σν επίγξακκα ην ηκσλίδε ηζηνξηθή κάρε ηνπ 480 πυ. ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΒΑΔΧ ΗΣΟΡΗΚΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΑ ΑΞΗΟΘΔΑΣΑ Ο Σύκβνο ησλ Μαξαζσλνκάρσλ ηνλ Μαξαζώλα ππάξρεη ε αθεηεξία ηνπ Ηζηνξηθνύ Μαξαζσλίνπ δξόκνπ πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζε αλάκλεζε ηνπ Μαξαζσλνδξόκνπ Φεηδηππίδε πνπ κεηέθεξε ζηελ Αζήλα ην άγγεικα ηεο λίθεο.

15 Ρακλνύο: 10 ρηιηόκεηξα ΒΑ ηνπ Μαξαζώλα ππάξρεη ε αξραία πόιε ην Ρακλνύληα, ελόο από ηνπο 10 Αηηηθνύο δήκνπο ηεο αξραηόηεηαο. ηελ πόιε ειαηξεύεην ε ζεά ηεο δηθαηνζύλεο Νέκεζηο θαη ν Ακθηάξανο γηόο ηνπ Αζθιεπηνύ. Σν όλνκά ηεο ην νθείιεη ζην θπηό Ράκλνο πνπ αθζνλεί ζηελ πεξηνρή. Ζ Μνλή Οζίνπ Ο λαόο ηεο Νέκεζεο ζην Ρακλνύληα Δθξαίκ βξίζθεηαη πάλσ από ηε Νέα Μάθξε θαη είλαη γπλαηθείν κνλαζηήξη. ηε κνλή ππάξρεη αλαιινίσην ην ιείςαλν ηνπ νζίνπ θαη ιέγεηαη όηη είλαη ζαπκαηνπξγό, εηδηθώηεξα ζε πεξηπηώζεηο γπλαηθώλ πνπ αδπλαηνύζαλ λα ηεθλνπνηήζνπλ θαη ζε εθβνιή δαηκνλίσλ. Ο Όζηνο Δθξαίκ ήηαλ αξκαησιόο θαη ζαλαηώζεθε βαζαληζηηθά από ηνπο Σνύξθνπο ζηελ πεξηνρή πνπ βξίζθεηαη ζήκεξα ε κνλή επεηδή αξλήζεθε λα αξλεζεί ηε Υξηζηηαληθή πίζηε θαη λα αζπαζζεί ην Μνπζνπικαληζκό. Ζ Μνλή Οζίνπ Δθξαίκ Σν Ακθηαξάεηνλ είλαη αξραίν ηεξό αθηεξσκέλν ζηνλ γηό ηνπ Αζθιεπηνύ Ακθηάξαν ν νπνίνο ήηαλ από ηνπ κεγαιύηεξνπο ηαηξνύο ηεο αξραηόηεηνο θαη βξίζθεηαη ζηνλ Κάιακν 35 ρηιηόκεηξα βόξεηα ηεο Αζήλαο. ηνλ αξραηνινγηθό ρώξν ππάξρνπλ Αλδξηθά θαη γπλαηθεία ινπηξά, ζεξαπεπηήξην, ν λαόο ηνπ Ακθηάξανπ, ε ζηνά θαη ην ζέαηξν. Ο Αξραηνινγηθόο ρώξνο ηνπ Ακθηαξάεηνπ Ζ Διεπζίλα 30 ρηιηόκεηξα δπηηθά ηεο Αζήλαο ήηαλ αξραίν ιαηξεπηηθό θέληξν ηεο ζεάο Γήκεηξαο θαη κηα από ηηο 5 ηεξέο πόιεηο ηεο αξραίαο Διιάδαο. Ηδξύζεθε από ηνλ Δύκνιπν γελάξρε ηεο νηθνγέλεηαο ησλ Δπκνι-πηδώλ, ηεξέσλ ηεο Γήκεηξαο. Ζηαλ έδξα ησλ Διεπζηλίσλ κπζηεξίσλ πνπ ήηαλ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΒΑΔΧ Σν ηειεζηήξην Ο Δύκνιπνο ε Γήκεηξα θαη ε Πεξζεθόλε ΗΣΟΡΗΚΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΑ ΑΞΗΟΘΔΑΣΑ από ηα κεγαιύηεξα ηεο αξραηόηεηαο, ελώ από ηνλ αξραηνινγηθό ρώξν ηεο Διεπζίλαο μεθηλνύζε ε πνκπή ησλ Παλαζελαίσλ. ηνλ ρώξν ππάξρεη ην ηειεζηήξην, ν λαόο ηεο Γήκεηξαο θαη ην Μνπζείν. ηελ Αηηηθή ππάξρνπλ επίζεο αμηόινγνη ρώξνη πνπ αμίδεη λα επηζθεθζεί θαλείο, όπσο ε Μνλή Καηζαξηαλήο ζηελ δπηηθή πιαγηά ηνπ Τκεηηνύ κε θαηαπιεθηηθή ζέα ηεο πόιεο ησλ Αζελώλ, ε Μνλή Γαθλίνπ ζην νκώλπκν Σν θαιιηκάξκαξν ζηάδην Μνλή Καηζαξηαλήο

16 πξνάζηην, νη Οιπκπηαθέο εγθαηαζηάζεηο ζηελ Καινγξέδα, ην Καιιηκάξκαξν ζηάδην όπνπ δηεμήρζεζαλ νη πξώηνη ζύγρξνλνη νιπκπηαθνί αγώλεο ην 1896 θαη απνηειεί ηεξκαηηζκό ηνπ θιαζζηθνύ Μαξαζσλίνπ δξόκνπ θαη από όπνπ παξαδίδεηαη θάζε 4 ρξόληα ε Οιπκπηαθή Φιόγα ζηελ πόιε πνπ ζα ηειέζεη ηνπο Οιπκπηαθνύο Αγώλεο. Γ. ΔΚΣΟ ΑΣΣΗΚΖ Δπεηδή Διιάδα δελ είλαη κόλν ε Αζήλα, ζηνπο λνκνύο γύξσ από ηελ Αηηηθή έρνπκε πιήζνο ζεκαληηθώλ αξραηνινγηθώλ ρώξσλ όπσο: Ζ Γήινο κηα από ηηο 5 ηεξέο πόιεηο θαη κεγάιν ιαηξεπηηθό θέληξν ηεο αξραηόηεηαο αθηεξσκέλν ζηνλ Απόιισλα θαη ηελ Αξηεκε πνύ γελλήζεθαλ εθεί ζύκθσλα κε ηε κπζνινγία. Σν λεζί βξίζθεηαη θνληά ζηε Μύθνλν θαη είλαη θαηάζπαξην από αξραηόηεηεο. Ο Γξόκνο κε ηα ιηνληάξηα ζηε Γήιν Ο Ναόο ηεο Αθαίαο Αζελάο Ο λαόο ηεο Αθαίαο Αζελάο ζηελ Αίγηλα. Βξίζθεηαη πάλσ από ην ηνπξηζηηθό ζέξεηξν ηεο Αγίαο Μαξίλαο θαη είλαη ν πιένλ θαινδηαηεξεκέλνο αξραίνο λαόο. ρεκαηίδεη καδί κε ην λαό ηνπ Πνζεηδώλα ζην νύλην θαη ηνλ Παξζελώλα ηζνζθειέο ηξίγσλν θαηαδεηθλύνληαο έηζη ηηο γεσκεηξηθέο θαη ηνπνγξαθηθέο γλώζεηο ησλ αξραίσλ Διιήλσλ Ζ αξραία Κόξηλζνο θεκηζκέλε ζηελ αξραηόηεηα γηα ηνλ πινύην ηεο θαη ηελ πνιπηειή δσή ησλ θαηνίθσλ ηεο. ηελ πεξηνρή πέξα από ηα εξείπηα ηεο αξραίαο πόιεο ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΒΑΔΧ Ο Ναόο ηνπ Απόιισλα ζηελ Κόξηλζν ΗΣΟΡΗΚΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΑ ΑΞΗΟΘΔΑΣΑ ζώδνληαη ηκήκαηα ηεο αξραίαο Γηόιθνπ πνπ ππήξμε έξγν ηνπ Πεξίαλδξνπ θαη ήηαλ ν πξόδξνκνο ηεο ζεκεξηλήο δηώξπγαο. πλέδεε ην αξραίν ιηκάλη ησλ Κεγρξεώλ ζην αξσληθό θόιπν κε ην αληίζηνηρν ηνπ Λεραίνπ ζηνλ Κνξηλζηαθό. Ζηαλ έλαο ιηζόζηξσηνο δξόκνο ζηνλ νπνίν εθηλήην ε όιθνο πνπ ήηαλ κηα ηξνρήιαηε πιαηθόξκα πνπ ηελ ηξαβνύζαλ βόδηα θαη ζηελ νπνία θνξηώλνληαλ ηα πινία από ην έλα ιηκάλη θαη εθθνξηώλνληαλ ζην άιιν. Ζ Γηώξπγα ηεο Κνξίλζνπ Ζ Πύιε ησλ Λεόλησλ ην λνκό Αξγνιίδαο νη Μπθήλεο, ε πόιε ηνπ Αγακέκλνλα ηνπ ληθεηή ηνπ Σξσηθνύ πνιέκνπ, θεκηζκέλε γηα ηνλ πινύην θαη ηε δύλακή ηεο αιιά θαη γηα ηα δξάκαηα ηεο αξραηνειιεληθήο ηξαγσδίαο πνπ εθηπιίρζεθαλ ζηα αλάθηνξά ηεο. Παζίγλσζηα είλαη ηα ηείρε ηεο σο

17 θπθιώπεηα ιόγσ ηνπ κεγέζνπο ησλ ιίζσλ ηνπο θαη ε πύιε ησλ ιεόλησλ θαζώο θαη ν ηάθνο ηνπ Αηξέα. ην κνπζείν ηεο ππάξρνπλ επξήκαηα θαηαπιεθηηθήο ηέρλεο. Τπάξρεη επίζεο ν αξραηνινγηθόο ρώξνο ηεο Δπηδαύξνπ κε ην Αζθιεπηείν θαη ην ζέαηξν κε ηε κνλαδηθή αθνπζηηθή ηνπ, όπνπ θάζε θαινθαίξη δίλνληαη παξαζηάζεηο αξραίαο ηξαγσδίαο Σν ζέαηξν ηεο Δπηδαύξνπ Ο Ναόο ηνπ Απόιισλα ζηνπο Γειθνύο Μηα αθόκε από ηηο ηεξέο πόιεηο ηεο αξραίαο Διιάδαο βξίζθεηαη ζην λνκό Φσθίδαο ζηηο λόηηεο πιαγηέο ηνπ Παξλαζζνύ θνληά ζηελ Αξάρσβα (ζέξεηξν ρεηκεξηλνύ ηνπξηζκνύ) θαη ην ιηκάλη ηεο Ηηέαο. Οη Γειθνί. εκαληηθόηαηνο αξραηνινγηθόο ρώξνο αθηεξσκέλνο ζηνλ Απόιισλα θαη έδξα ηνπ πην θεκηζκέλνπ καληείνπ ηεο αξραηόηεηαο. ηνλ αξραηνινγηθό ρώξν ππάξρεη πιεζώξα αξραίσλ λαώλ θαη άιισλ θηηζκάησλ όπσο ην ζέαηξν, ην ζηάδην, ην γπκλάζην θαη ε ζόινο. Σν κνπζείν είλαη κηθξό γηα λα ζηεγάζεη ην πιήζνο ησλ επξεκάησλ. ην λνκό Ζιείαο ε Αξραία Οιπκπία. Σν θέληξν ιαηξείαο ηνπ Γηα θαη ηνπ Ζξαθιή πνπ ζεσξείηαη ν ηδξπηήο ησλ Οιπκπη ΓΗΟΗΚΖΖ Ζ Δίζνδνο από ηελ Ηεξή Αιηη ζην ηάδην ηεο Αξραίαο Οιπκπίαο ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΒΑΔΧ ΗΣΟΡΗΚΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΑ ΑΞΗΟΘΔΑΣΑ αθώλ Αγώλσλ. Γίπια ζηνλ Αιθεηό πνηακό βξίζθεηαη ν Αξραηνινγηθόο ρώξνο πιήζνο θηηζκάησλ ιαηξείαο όπσο νη λανί ηνπ Γηα θαη ηεο Ζξαο, ε ηεξή Αιηηο, ν Κξόληνο ιόθνο αιιά θαη ην ηάδην. Από ηελ ηεξή Αιηη θάζε 4 ρξόληα αλάβεη κε ηηο αθηίλεο ηνπ ειίνπ (Απόιισλα) ε Οιπκπηαθή Φιόγα θαη παξαδίδεηαη από ηελ πξσζηέξηα ζηνλ πξώην ιακπαδηδξόκν γηα λα ηαμηδέςεη ζε όιν ηνλ θόζκν κέρξη ηελ πόιε πνπ δηνξγαλώλεη θάζε θνξά ηνπο Οιπκπηαθνύο αγώλεο. 1. ΓΕΝΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Α. ΗΣΟΡΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Έλα δεκνθηιέο κέξνο γηα ςώληα ή γηα θαγεηό θαη πνηό είλαη ε Πιάθα, αθξηβώο θάησ από ηελ Αθξόπνιε. Θεσξείηαη αξθεηά ηνπξηζηηθό κέξνο, αιιά ην γεγνλόο είλαη όηη εδώ κπνξείηε λα πάξεηε κηα ηδέα ηεο παιηάο Αζήλαο, κε ρακειά θηίξηα θαη κηθξνύο δξόκνπο. ην Μνλαζηεξάθη ππάξρεη ην πεξίθεκν Γηνπζνπξνύκ, ην παδάξη κε παιαηνπσιεία θαη αιιά αληηθείκελα.

18 Σν ηζηνξηθό θέληξν ηεο Αζήλαο είλαη ε πην ζεκαληηθή πεξηνρή ηεο πόιεο γηα ηηο ρηιηάδεο ησλ ηνπξηζηώλ πνπ Πιάθα Μνλαζηεξάθη επηζθέπηνληαη ηελ ειιεληθή πξσηεύνπζα γηα λα ζαπκάζνπλ ην ιίθλν ηεο δεκνθξαηίαο,ηελ Αθξόπνιε, ηνλ Παξζελώλα, ηα κνπζεία ηα κλεκεία θαη ηα ζέαηξα, από ηελ έλδνμν παξειζόλ ηεο Αζήλαο. Ζ πεδνδξόκεζε ηνπ ηζηνξηθνύ θέληξνπ πνπ πεξηβάιιεηαη από ην ηξίγσλν κεηαμύ Πιάθαο, νδό Γηνλπζίνπ Αξενπαγίηνπ θαη Κεξακεηθόο πεξηιακβάλεη ζρεδόλ όια ηα ππέξνρα αμηνζέαηα ηεο Αζήλαο. Από ηελ νδό Γηνλπζίνπ Αξενπαγίηνπ κπνξεί θαλείο λα πάεη κε ηα πόδηα από ηελ πιαηεία πληάγκαηνο ή κε ην κεηξό ζην ζηαζκό ηεο Αθξόπνιεο, ιίγα κέηξα καθξηά είλαη ην Νέν Μνπζείν ηεο Αθξόπνιεο απέλαληη από ην Αξραίν Θέαηξν ηνπ Γηνλύζνπ, ιίγν παξαπάλσ είλαη ην Χδείν Ζξώδνπ ηνπ Αηηηθνύ θαη κεηά είλαη ν δξόκνο γηα ηελ Αθξόπνιε. Οη ιόθνη ηνπ Φηινπάππνπ θαη Πλύθαο είλαη θνληά ζηελ Αθξόπνιε, ε Αξραία Αγνξά κε ηε ζηνά ηνπ Αηηάινπ θαη ν λαόο ηνπ Ζθαίζηνπ (Θεζείν) βξίζθνληαη ζηελ βόξεηα πιεπξά ηεο Αθξόπνιεο. Οη παιαηόηεξεο γεηηνληέο ηεο Αζήλαο όπσο ε Πιάθα, ην Μνλαζηεξάθη θαη ηα Αλαθηώηηθα βξίζθνληαη ζηελ βόξεην δπηηθή θαη βόξεην αλαηνιηθή πιαγηά ηνπ ηεξνύ βξάρνπ. Σν ηζηνξηθό θέληξν ηεο Αζήλαο έρεη θαιό ζρεδηαζκό πνπ δίλεη ηελ επθαηξία ζηνλ επηζθέπηε λα δεη κέζα ζε ιίγεο ώξεο ηα πην ζεκαληηθά αμηνζέαηα ηεο ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΒΑΔΧ ΗΣΟΡΗΚΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΑ ΑΞΗΟΘΔΑΣΑ Αζήλαο. Αιιά Αζήλα έρεη λα πξνζθέξεη πεξηζζόηεξα αμηνζέαηα όπσο κπνξνύκε λα δνύκε ζηελ παξάγξαθν ζρεηηθά κε ηα αμηνζέαηα ηεο Αζήλαο παξαθάησ. Ζ Πιάθα πνπ ζπρλά αλαθέξεηαη θαη ζαλ ε γεηηνληά ησλ Θεώλ, ζήκεξα είλαη έλα από ηα θπξηόηεξα αμηνζέαηα γηα ηνπο ηνπξίζηεο, εζηηαηόξηα, θαθεηέξηεο, θαηαζηήκαηα κε ζνπβελίξ κπνξείηε λα ηα βξείηε όια εδώ. ηα Αλαθηώηηθα είλαη κηα πεξηνρή πνπ πξέπεη λα δείηε θάησ από ηελ Αθξόπνιε θαη πάλσ από ηελ Πιάθα πξνο ηα αλαηνιηθά. Σα Αλαθηώηηθα είλαη ζαλ έλα κηθξό λεζί κέζα ζηελ Αζήλα, ρηίζηεο από ην κηθξό λεζί Αλάθε νηθνδόκεζαλ ηα παξαδνζηαθά ιεπθά ζπηηάθηα ηνπο εδώ πιέλνληαη όηαλ ήξζαλ ζηελ Αζήλα γηα λα ρηίζνπλ ην Βαζηιηθό Παιάηη ζηελ επνρή ηνπ Οζσλα ηεο Βαπαξίαο πξώηνπ Βαζηιηά ηεο Διιάδαο. ήκεξα ην παιάηη είλαη ην Διιεληθό Κνηλνβνύιην. Αθξηβώο κπξνζηά από ην Κνηλνβνύιην βξίζθεηαη ε Πιαηεία πληάγκαηνο ζηελ πην θεληξηθή ζέζε ηεο Αζήλαο. Γίπια ζην Κνηλνβνύιην είλαη ν Δζληθόο Κήπνο θαη ην Εάππεην Μέγαξν. Γίπια ζην Εάππεην είλαη ν λαόο ηνπ Οιπκπίνπ Γηόο θαη ε πύιε ηνπ Αδξηαλνύ. Σν Παλαζελατθό ηάδην, όπνπ έγηλαλ νη πξώηνη Οιπκπηαθνί Αγώλεο βξίζθεηαη ιίγα ιεπηά κε ηα πόδηα κέζα από ηνλ Δζληθό Κήπν, είηε κέζσ ηνπ Εαππείνπ. Σν Μνλαζηεξάθη είλαη κηα από ηηο πην αγαπεκέλεο πεξηνρέο γηα ηνπο Αζελαίνπο ρεηκώλα θαη θαινθαίξη. Αθόκα θαη κέζα ζην ρεηκώλα κε ηε παξακηθξή ιηαθάδα ηα ηξαπεδάθηα ηεο Αδξηαλνύ είλαη γεκάηα θόζκν. ην παδάξη, ην Γηνπζνπξνύκ όπσο ην έιεγαλ παιηά, θαη ζηελ Πιαηεία Αβεζζπλίαο

19 ζα βξείηε παιαηνπσιεία κε αληίθεο θαη παιηά έπηπια, βηβιηνπσιεία κε παιηά βηβιία, θαηαζηήκαηα κε θηελά ξνύρα θαη ηνπξηζηηθά είδε. Λίγν παξαπέξα βξίζθεηαη ην Θεζείν κε πνιιά ηξαληέ κπαξάθηα θαη θαθεηέξηεο κε ζέα ηελ Αθξόπνιε. Ζ ζπλνηθία ηνπ Φπξξή ηα ηειεπηαία ρξόληα έρεη γίλεη ηεο κόδαο γηα λπθηεξηλέο εμνξκήζεηο κε πνιιά εζηηαηόξηα, θαθέ κπαξ θαη νπδεξί. Σν Κνισλάθη θξαηά πάληα ηελ παιηά ηνπ αίγιε κε ηηο θαθεηέξηεο γύξσ από ηελ νκώλπκε πιαηεία ηνπ, όπνπ νη δηάθνξνη επώλπκνη ηεο Αζήλαο πξνηηκνύλ ηδηαίηεξα. ην Κνισλάθη βξίζθεηαη θαη ην ηειεθεξίθ γηα Λπθαβεηηό έλα από ηα νξόζεκα ηεο Αζήλαο πνπ αμίδεη θαλείο λα πάεη θαη λα ζαπκάζεη ην Παλόξακα ηεο Αζήλαο από ςειά. Αμίδεη επίζεο λα επηζθεθζείηε ην Πιαλεηάξην ζην ίδξπκα Δπγελίδνπ ζηελ Λεσθόξν πγγξνύ 387, ην Μέγαξν Μνπζηθήο, ην Δζληθό Αζηεξνζθνπείν (Κέληξν Δπηζθεπηώλ ζηελ Πεληέιε), ην Γθάδη θαη ηνλ αξραηνινγηθό ρώξν ηνπ Κεξακηθνύ. Φπζηθά δελ κπνξείηε λα δείηε ηελ Αζήλα κέζα ζε κία ή δύν εκέξεο γηαηί ε Αζήλα έρεη πνιιά αμηνζέαηα θαη ζα ρξεηαζηεί ηνπιάρηζηνλ κία εβδνκάδα ή θαη πεξηζζόηεξν. Τπάξρνπλ πνιιά κνπζεία ζηελ Αζήλα, όπσο ην Δζληθό Αξραηνινγηθό Μνπζείν ηεο Αζήλαο έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα κνπζεία ηνπ θόζκνπ, ηα εθζεζηαθά θέληξα, εκπνξηθά θέληξα, ζέαηξα θαη αίζνπζεο ζπλαπιηώλ θαη θπζηθά κηα πεξίθεκε λπρηεξηλή δσή ηζνδύλακε κε ηελ λπρηεξηλή δσή ηνπ Παξηζηνύ θαη ηνπ Λνλδίλνπ. Β. ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ Ζ Αζήλα έρεη πνιιά λενθιαζηθά θηίξηα όπσο ε Αθαδεκία Αζελώλ, ε Δζληθή Βηβιηνζήθε, ην Ηζηνξηθό Μνπζείν, ην Αξραηνινγηθό κνπζείν θαη πνιιά άιια θπξίσο ζε δξόκνπο ηεο Παλεπηζηεκίνπ, ηαδίνπ, Αζελάο, Παηεζίσλ, γύξσ από ηελ πιαηεία Οκνλνίαο θαη ζηελ πεξηνρή ηεο Πιάθαο, όπνπ βξίζθεηαη θαη ην πξώην Παλεπηζηήκην ηεο Αζήλαο θαη πνιιά λενθιαζηθά ζπίηηα. Γ. ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΒΑΔΧ ΗΣΟΡΗΚΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΑ ΑΞΗΟΘΔΑΣΑ Ζ Αζήλα έρεη κηα κεγάιε πνηθηιία από πξάγκαηα πνπ κπνξείηε λα θάλεηε. Γηα παξάδεηγκα, άδσ έρεηε όια ηα αμηνζέαηα θαη ηα κνπζεία, ηα ζέαηξα θαη ηα θέληξα δηαζθέδαζεο. Τπάξρνπλ πνιιέο θηλεκαηνγξαθηθέο αίζνπζεο, κηα κεγάιε λπρηεξηλή δσή, παδάξηα, ζνύπεξ κνληέξλα θαηαζηήκαηα κόδαο θαη εκπνξηθά θέληξα. Πεγαίλεηε κέρξη ην ιόθν ηνπ Λπθαβεηηνύ γηα κηα ππέξνρε ζέα. Μπνξείηε λα πάηε ζηελ Αζελατθή Ρηβηέξα από ην Παιαηό Φάιεξν κέρξη ην Καιακάθη, Αιηκν, Γιπθάδα, Βνπιηαγκέλε θαη ηεο Βάξθηδαο γηα ήιην θαη ηε ζάιαζζα. Μπνξείηε λα επηζθεθηείηε θαη ηνλ Δζληθό Κήπν πνπ βξίζθεηαη δίπια από ην Κνηλνβνύιην ζηελ πιαηεία πληάγκαηνο. Γ. ΠΑΡΑΛΗΔ Τπάξρνπλ πνιιέο παξαιίεο ζηελ Αζήλα, νη πην δεκνθηιείο από απηέο είλαη ζηε Γιπθάδα, Βνπιηαγκέλε, Βάξθηδα, Νέα Μάθξε, Καβνύξη θαη Αιηκν. Οη πεξηζζόηεξεο από ηηο παξαιίεο ηεο Αζήλαο είλαη νξγαλσκέλεο ππό ηελ επνπηεία ηνπ ΔΟΣ θαη ζα πξέπεη λα θαηαβάιιεηε έλα κηθξό ηέινο εηζόδνπ ζε απηέο γηα λα δηαηεξνύληαη θαζαξέο, δεδνκέλνπ όηη έρνπλ εθαηνκκύξηα επηζθέπηεο θάζε θαινθαίξη. Τπάξρνπλ πνιιέο παξαιίεο ζηελ Αζήλα θαη γεληθά ζηε ρεξζόλεζν ηεο Αηηηθήο. Όιεο νη παξαιίεο ηεο Αζήλαο είλαη θαιά νξγαλσκέλεο. Οη δεκνθηιέζηεξεο είλαη νη παξαιίεο ζηελ Βνπιηαγκέλε, Βάξθηδα, Καβνύξη, Γιπθάδα θαη Αιίκνπ πνπ είλαη ε πιεζηέζηεξε ζην θέληξν ηεο Αζήλαο. Όιεο απηέο νη παξαιίεο είλαη θαηά κήθνο ηεο αθηήο ζηα λόηηα πξνάζηηα ησλ Αζελώλ θαη κπνξείηε λα πάηε Παξαιία Λνύηζαο

20 κε ην ηξακ (κέρξη Βνύια) ή κε ην ιεσθνξείν. ηελ αλαηνιηθή αθηή ηεο Αηηηθήο ππάξρνπλ πνιιά ζαιάζζηα ζέξεηξα πνιύ δεκνθηιή κεηαμύ ησλ Αζελαίσλ κε σξαίεο παξαιίεο, γηα λα αλαθέξνπκε κεξηθά, Μαξαζώλαο, Ραθήλα, Νέα Μάθξε, Άγηνο Αλδξέαο, Πόξην Ράθηε, Λνύηζα θαη νύλην ζην λνηηόηεξν ηκήκα ηεο Αηηηθήο. Δ. ΝΤΥΣΔΡΗΝΖ ΕΧΖ ΚΑΗ ΓΗΑΚΔΓΑΖ Θέαηξα, Μπνπδνύθηα, κεγάιεο πίζηεο κε ηα πην δηάζεκα νλόκαηα ηνπ ειιεληθνύ ηξαγνπδηνύ, κπαξ, κπνπάη θαη δηάθνξεο ζθελέο είλαη όια εδώ. Τπάξρνπλ ζηέθηα δηαζθέδαζεο ζε όιε ηελ Αζήλα, αιιά νη πην πνιπζύρλαζηεο πεξηνρέο είλαη ε πεξηνρέο γύξσ από ην Κνισλάθη, ε παξαιηαθή θαη ε Γιπθάδα. ρεδόλ ζε θάζε ηεηξάγσλν ζε όιεο ηα Αζελατθά πξνάζηηα ππάξρνπλ θαθεηέξηεο θαη κπαξ πνπ πνιιά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λύρηαο γίλνληαη κπαξ κε κνπζηθή κε επαγγεικαηίεο DJ. Σ. ΦΑΓΖΣΟ ΚΑΗ ΔΣΗΑΣΟΡΗΑ Αθξηβώο όπσο ηα κπαξ, εζηηαηόξηα θαη ηαβέξλεο βξίζθνληαη παληνύ ζηελ Αζήλα. Ζ πεξηνρή ηεο Πιάθαο είλαη ίζσο ε πην γξαθηθή, αιιά θαη ε πεξηνρή πνπ δέρεηαη ηνπο πεξηζζόηεξνπο ηνπξίζηεο. Ζ πεξηνρή ηνπ Φπξξή δελ απέρεη πνιύ από ην Μνλαζηεξάθη ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΒΑΔΧ ΗΣΟΡΗΚΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΑ ΑΞΗΟΘΔΑΣΑ κε πνιιέο όκνξθα καγαδηά, θαγάδηθα, κεδεδνπσιεία θαη ηαβέξλεο κε δσληαλή κνπζηθή κέξα θαη λύρηα. ηελ Αζήλα ζα βξείηε κία πιεζώξα από δηεζλή θαζηθνπληάδηθα θαη θαθέ όπσο ηα Διιεληθά Γθάηληεο, ηα Ακεξηθάληθα Μαθληνλαιληο, ηα Πίηζα Υαη, ηα ηαξκπαθο, θαη πνιιέο άιιεο δηάζεκεο αιπζίδεο θαγάδηθσλ, αιιά ην πην ραξαθηεξηζηηθό θαη εζληθό θαζη θνπλη ζηελ Διιάδα είλαη ην ζνπβιάθη. ε θάζε γσληά ηεο Αζήλαο ζα βξείηε ζνπβιαηδίδηθα, ηπξόπηηεο, ινπθνπκάδεο θαη πνιιά δαραξνπιαζηεία, θάζε είδνπο εζηηαηόξηα κε ηνπηθή, εζληθή θαη δηεζλή θνπδίλα. Φεζηαξηέο, ζνπβιαηδίδηθα, κπνπγάηζεο θαη ινπθνπκάδεο θνληά θαη γύξσ από ηελ Οκόλνηα. Πηηζαξίεο, ηπξνπηηάδηθα, ρακπνπξγθεξο, νπδεξί θαη θαθεηέξηεο βξίζθνληαη παληνύ ζηελ Αζήλα. Σα ηειεπηαία ρξόληα γλσξίδνπλ άλνημε πνιιά Δζληθ Δζηηαηόξηα κε εμσηηθέο γεύζεηο από ηελ Κίλα, Ηλδία, Ηαπσλία, Σατιαλδή, Μεμηθό, Μέζε αλαηνιή θαη Σνπξθία. Πνιιέο δηεζλείο αιπζίδεο θαγεηνύ θαη θαθεηέξηεο έρνπλ ππνθαηαζηήκαηα ζε πνιιέο πεξηνρέο ηεο Αζήλαο. Κιαζηθέο ραζαπνηαβέξλεο ζα βξείηε ζηε Βάξε, Αζπξόππξγν, Μάληξα, Θξαθνκαθεδόλεο θαη Υαζηά θαη ςαξνηαβέξλεο ζηνλ Πεηξαηά. πγθνηλσλίεο: Σν λέν κεηξό ηεο Αζήλαο είλαη έλαο εμαηξεηηθόο ηξόπνο γηα πάηε ζηα πεξηζζόηεξα κέξε ηεο Αζήλαο. Ζ Γξακκή Λεσθνξείνπ 400 είλαη ν θαιύηεξνο ηξόπνο γηα λα δείηε όια ηα αμηνζέαηα ηεο Αζήλαο. Τπάξρνπλ επίζεο ηα αζηηθά ιεσθνξεία, ηξακ θαη ηξόιετ, πνπ είλαη αξθεηά απνηειεζκαηηθά γηα ηηο κεηαθηλήζεηο ζηελ πξσηεύνπζα. Ο Πξναζηηαθόο επίζεο ζπλδέεη ηελ Αζήλα θαη ηνλ Πεηξαηά κε Κόξηλζν θαη Κηάην. Τπάξρνπλ πνιιά ηαμί θαη εηαηξίεο ξαδηνηαμί. Γεδνκέλνπ όηη νη απνζηάζεηο από ηα πεξηζζόηεξα από ηα θπξηόηεξα αμηνζέαηα ηεο Αζήλαο δελ είλαη καθξηά, ην πεξπάηεκα είλαη κηα θαιή ηδέα θαη έλαο θαιόο ηξόπνο λα γλσξίζεηε ηελ Αζήλα.

21 ΥΡΖΗΜΑ ΣΖΛΔΦΧΝΑ Ακεζε Γξάζε (ΔΛΑ) 100 Γελ Αζη Γλζε Αηηηθήο (ΓΑΓΑ) Γλζε Κξαηηθήο Αζθάιεηαο ΤΔΝ/Γλζε Αζθάιεηαο Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία 199 Διιεληθόο Οξγαληζκόο Σνπξηζκνύ (ΔΟΣ) Σνπξηζηηθή Αζηπλνκία 171 Σνπξηζηηθή Αζηπλνκία Αζελώλ Σνπξηζηηθή Αζηπλνκία (Γειθνί) Σνπξηζηηθή Αζηπλνκία (Κόξηλζνο) Σνπξηζηηθή Αζηπλνκία (Αξρ Οιπκπία) Σνπξηζηηθή Αζηπλνκία (Ναύπιην) Γλζε Μνπζείσλ Αθξόπνιε Δπίδαπξνο Μπθήλεο Γειθνί Δζληθό Αξραηνινγηθό Μνπζείν Αξραία Αγνξά Αζελώλ - Θεζείν ηήιεο Οιπκπίνπ Γηόο Δθνξία Αξραηνηήησλ ΓΝΑ ΚΑΑΤ ΚΑΑΤ/Ηαηξείν ΓΔ/ΓΔΝΓΖ ΑΓΤ/Ξέλεο Απνζηνιέο

22 ΑΓΤ/ΑΔΔΑ ΓΤΒ/ΑΔΔΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΒΑΔΧ ΟΑ ΡΟΤΦ

23 ΟΑ ΣΑΤΡΟΤ

24 ΟΑ ΠΑΓΚΡΑΣΗΟΤ

25 ΟΑ ΠΑΓΚΡΑΣΗΟΤ

26 ΟΑ ΥΑΨΓΑΡΗΟΤ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΒΑΔΧ ΟΑ ΑΝΧΣΑΣΧΝ ΚΖΦΖΗΑ

27 ΟΑ ΟΜΤ ΒΑΡΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΒΑΔΧ ΥΑΡΣΖ ΟΑ ΡΟΤΦ ΚΑΗ ΣΑΤΡΟΤ

28 ΥΑΡΣΖ ΟΑ ΠΑΓΚΡΑΣΗΟΤ

29 ΥΑΡΣΖ ΟΜΤ ΥΑΗΓΑΡΗΟΤ

30 ΥΑΡΣΖ ΟΑ ΑΝΧΣΑΣΧΝ ΚΖΦΖΗΑ

31 ΥΑΡΣΖ ΟΑ - ΟΜΤ ΒΑΡΖ

32 ΤΜΒΔΒΛΖΜΔΝΧΝ ΗΑΣΡΧΝ ΜΔ ΣΟ ΤΔΘΑ ΠΔΡΗΟΥΖ ΑΣΣΗΚΖ - ΠΔΗΡΑΗΧ Οη ζπκβεβιεκέλνη κε ην ΤΔΘΑ ηαηξνί θαη λνζειεπηηθά ηδξύκαηα ππάξρνπλ ζην ζπλεκκέλν CD θαη ζην site Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζηελ ΓΤΒ/ΓΤΓ ζην ηειέθσλν Οη θαηαζηάζεηο ησλ ζπκβεβιεκέλσλ ηαηξώλ θαη λνζειεπηηθώλ ηδξπκάησλ δελ ηππώζεθαλ γηα ιόγνπο νηθνλνκίαο (58 ζειίδεο)

33 ΥΑΡΣΔ

34

35

36 ΖΜΔΗΧΔΗ

ΑΓΤ ΓΜΠ. Αγαπεηέ Κύξηε α Σπλάδειθε. Με δηαηαγή ηνπ ΓΕΣ κεηαηίζεζηε ζηελ Αλώηαηε Σηξαηησηηθή Δηνίθεζε Υπνζηήξημεο Σηξαηνύ.

ΑΓΤ ΓΜΠ. Αγαπεηέ Κύξηε α Σπλάδειθε. Με δηαηαγή ηνπ ΓΕΣ κεηαηίζεζηε ζηελ Αλώηαηε Σηξαηησηηθή Δηνίθεζε Υπνζηήξημεο Σηξαηνύ. ΗΟΤΝΗΟ 2009 Αγαπεηέ Κύξηε α Σπλάδειθε Με δηαηαγή ηνπ ΓΕΣ κεηαηίζεζηε ζηελ Αλώηαηε Σηξαηησηηθή Δηνίθεζε Υπνζηήξημεο Σηξαηνύ. Η Υπεξεζία βξίζθεηαη ηόζν ζην πιεπξό ζαο, όζν θαη ηεο νηθνγέλεηαο ζαο θαη ζα

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ-ΒΙΕΝΝΗ-ΠΡΑΓΑ (ΠΑΡΑΔΟΤΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ-ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΑ ΔΑΗ- ΜΠΡΑΣΙΛΑΒΑ-ΣΕΚΤ ΚΡΟΤΜΛΩΒ-ΚΑΡΛΟΒΤ ΒΑΡΤ) 8 ΗΜΕΡΕ

ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ-ΒΙΕΝΝΗ-ΠΡΑΓΑ (ΠΑΡΑΔΟΤΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ-ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΑ ΔΑΗ- ΜΠΡΑΣΙΛΑΒΑ-ΣΕΚΤ ΚΡΟΤΜΛΩΒ-ΚΑΡΛΟΒΤ ΒΑΡΤ) 8 ΗΜΕΡΕ ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ-ΒΙΕΝΝΗ-ΠΡΑΓΑ (ΠΑΡΑΔΟΤΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ-ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΑ ΔΑΗ- ΜΠΡΑΣΙΛΑΒΑ-ΣΕΚΤ ΚΡΟΤΜΛΩΒ-ΚΑΡΛΟΒΤ ΒΑΡΤ) 8 ΗΜΕΡΕ Ημέρα 1: ΑΘΗΝΑ-ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ-ΞΕΝΑΓΗΗ ΠΟΛΗ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα Βνπδαπέζηε. πλάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Ανατωρήσεις κάθε Παρασκεσή 4 ημέρες * 3 νύττες

Ανατωρήσεις κάθε Παρασκεσή 4 ημέρες * 3 νύττες Ανατωρήσεις κάθε Παρασκεσή 4 ημέρες * 3 νύττες από 179 Mε διαμονή ςε ξενοδοχείο 4*, 4*διακ. ή 5* Με πρωινό καθημερινά Με πτήςεισ τησ Singapore Κωνσταντινούπολη (4 ημέρες) Η Κσλζηαληηλνύπνιε, είλαη ε κεγαιύηεξε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο ΣΚΙΑΘΟΣ Ξενοδοτείο KASSANDRA BAY RESORT & SPA GARDEN VIEW Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο 7/7, 11/7, 14/7 1,019 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 18/7, 21/7, 22/8 1,099 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 25/7,28/7 1,159 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 11/8,15/8,18/8

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Tροθοζυλλογή εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Φηιάξεηνο Ψεκκέλνο Ξελώλαο ΑΜΑΝΙΤΑ Θα ήζεια λα αξρίζσ κε μια διαπίζηωζη. Οη έιιελεο, ηδηαίηεξα ζηελ επαξρία ληξέπνληαη γηα ην παξειζόλ ηνπο,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΔΟ 6 Μέρες. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 3ος Ενήλικας. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 2ο Παιδί AVRA BEACH HOTEL. 1ο Παιδί.

ΡΟΔΟ 6 Μέρες. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 3ος Ενήλικας. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 2ο Παιδί AVRA BEACH HOTEL. 1ο Παιδί. ΡΟΔΟ 6 Μέρες FOREST PARK AMATHUS BEACH DLX/5* Πξόγεπκα 11/7, 609 760 509 199 349 18/7,25/7 639 820 530 199 379 1/8,8/8,15/8 665 845 555 199 379 BUNGALOWS (2 ελήιηθεο + 2 παηδηά) AMATHUS BEACH DLX/5* Πξόγεπκα

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΓΑ-ΒΙΕΝΝΗ-ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ 8 ΗΜΕΡΕ

ΠΡΑΓΑ-ΒΙΕΝΝΗ-ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ 8 ΗΜΕΡΕ ΠΡΑΓΑ-ΒΙΕΝΝΗ-ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ 8 ΗΜΕΡΕ 1 η ΖΜΔΡΑ: ΑΘΖΝΑ ΠΡΑΓΑ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα Πξάγα. Άθημε ζηελ ρξπζή πόιε θαη ζπλάληεζε κε ηνλ ηνπηθό μελαγό καο, επηβίβαζε ζην ιεσθνξείν θαη ε μελάγεζή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Πεπιγπαθή ηηρ εςπύηεπηρ πεπιοσήρ ενδιαθέπονηορ

Πεπιγπαθή ηηρ εςπύηεπηρ πεπιοσήρ ενδιαθέπονηορ Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν Υ Δ Α Τ Ω Ν Πεπιγπαθή ηηρ εςπύηεπηρ πεπιοσήρ ενδιαθέπονηορ Ζ ιεθάλε απνξξνήο ηεο ιίκλεο Κνπκνπλδνύξνπ έρεη έθηαζε 39,0 km 2 θαη βξίζθεηαη ζην λνηηναλαηνιηθό ηκήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ. Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ»

ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ. Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ» ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ» ην ζύγρξνλν ηδηόθηεην εξγαζηήξην εθζεηήξην νη δξαζηήξηεο γπλαίθεο ηνπ πλεηαηξηζκνύ κε ζεβαζκό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα;

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Έλα από ηα κσζηηθά γηα λα εσταρηζηεζείς ηελ ποδειαζία είλαη λα έτεης ηο θαηάιιειο ποδήιαηο γηα ζέλα. Ασηό ποσ ηαηρηάδεη ζηολ ηρόπο δωή ζας θαη ηελ ζωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Εφημερεύοντων Φαρμακείων Πάφοσ 01/05/2015-30/09/2015

Κατάλογος Εφημερεύοντων Φαρμακείων Πάφοσ 01/05/2015-30/09/2015 01/05/15 Παξαζθεπή 683 Πηζηέληε - Ινπιηαλνύ Άληξε Σάθνη ησλ Βαζηιέσλ 24 875 Παλαγηώηνπ Έιελα Ιππνθξάηνπο 21-23 02/05/15 άββαην 531 Ηιηάδε Μάρε 03/05/15 Κπξηαθή 647 Κύξνπ Υαξηηίλε Νενθύηνπ Νηθνιατδε 18

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

O Γεώργιος Αβέρωφ. Γεώργιος Αβέρωυ, έξγν ηνπ Π. Πξνζαιέληε, Πηλαθνζήθε Δ. Αβέξσθ, Μέηζνβν.

O Γεώργιος Αβέρωφ. Γεώργιος Αβέρωυ, έξγν ηνπ Π. Πξνζαιέληε, Πηλαθνζήθε Δ. Αβέξσθ, Μέηζνβν. O Γεώργιος Αβέρωφ Γιάννηρ Φίκαρ Ο Γεώξγηνο Αβέξσθ ήηαλ επηρεηξεκαηίαο θαη κέγαο εζληθόο επεξγέηεο. Βιάρηθεο θαηαγσγήο, γελλήζεθε ζηηο 15 Απγνύζηνπ 1818 ζην Μέηζνβν. Υπήξμε θινγεξόο παηξηώηεο, αγλόο ηδενιόγνο,

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Δίλαη κηα ΔΡΔΤΛΖΣΗΘΖ ΔΡΓΑΗΑ ηνπ Β ηεηξακήλνπ ηνπ Πρνι. Έηνπο 2011-2012 από ηνπο καζεηέο ηνπ Α3 ηκήκαηνο ηνπ 3νπ ΔΞΑΙ Ιάξηζαο, ππό ηελ θαζνδήγεζε ηωλ θαζεγεηώλ Δπαγγειάθνπ

Διαβάστε περισσότερα

3 Διηά Γεκνθξαηηθή Παξάηαμε (ΠΑΟΚ) Πι. Κιαπζκώλνο

3 Διηά Γεκνθξαηηθή Παξάηαμε (ΠΑΟΚ) Πι. Κιαπζκώλνο Α.Γ.. 0/4-4-04 Α/Α ΚΟΜΜΑΣΑ ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΔΚΛΟΓΗΚΟ ΠΔΡΗΠΣΔΡΟ ΝΔΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Πι. πληάγκαηνο πξνο Βαζηιέσο Γεσξγίνπ θαη έμνδνο κεηξό θαζώο θαη πεδ. Δξκνύ έλαληη Πι. πληάγκαηνο ΤΡΗΕΑ Κνξαή θαη Παλεπηζηεκίνπ Διηά

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

Φσηνγξαθίδνληαο ηελ Αζήλα ηόηε θαη ζήκεξα. Project 2012-13

Φσηνγξαθίδνληαο ηελ Αζήλα ηόηε θαη ζήκεξα. Project 2012-13 Φσηνγξαθίδνληαο ηελ Αζήλα ηόηε θαη ζήκεξα Project 2012-13 1 ε Οκάδα Γεκεηξίνπ Διέλε Ρηδό νπινο Αιέμαλδξνο Σηεξγην νύινπ Εαραξνύια Φνύξνπ Ρελάηα Λίγα ιόγηα γηα αξρή ηελ νκάδα καο αλαηέζεθαλ κεξηθά α ό ηα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΟΝΑΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΦΤΗ, ΔΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΝΑΟΤ

Η ΜΟΝΑΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΦΤΗ, ΔΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΝΑΟΤ Η ΜΟΝΑΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΦΤΗ, ΔΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΝΑΟΤ Σα Δθνικά Πάπκα Η μοναδικόηηηα ηηρ ελληνικήρ θύζηρ Ξαξά ηε ζρεηηθά κηθξή ηεο έθηαζε (131.944 ηεηξ. ρικ.), ε Διιάδα δηαζέηεη εμαηξεηηθά πινύζηα θύζε.

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ε απίζηεπηα απόηνκε ΑΝΑΠΣΤΞΗ εγθπκνλεί θηλδύλνπο; ---------------------------------------------- Πνιύ ζύληνκε παξνπζίαζε------ ρξόλν γηα ζπδήηεζε Κώζηαο Ναζίθαο Μέινο Γ Διιεληθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

5. Great Barrier Reef, Ασζηραιία

5. Great Barrier Reef, Ασζηραιία 4. Γακαζθός, Σσρία Ο ζπξηαθόο εκθύιηνο πόιεκνο έρεη θαηαζηξέςεη ηε Γακαζθό, κε κεξηθέο από ηηο κεγαιύηεξεο κάρεο λα δηεμάγνληαη ζηελ ηζηνξηθή Πόιε. Δίλαη πνιύ λσξίο αθόκε γηα λα πεη θαλείο κε ζηγνπξηά,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΑΣΡΑ ΠΟΤ ΓΔΥΟΝΣΑΗ ΣΖΝ ΔΚΠΣΩΣΗΚΖ ΚΑΡΣΑ ΣΖ Γ.Ο.Δ.

ΘΔΑΣΡΑ ΠΟΤ ΓΔΥΟΝΣΑΗ ΣΖΝ ΔΚΠΣΩΣΗΚΖ ΚΑΡΣΑ ΣΖ Γ.Ο.Δ. ΘΔΑΣΡΑ ΠΟΤ ΓΔΥΟΝΣΑΗ ΣΖΝ ΔΚΠΣΩΣΗΚΖ ΚΑΡΣΑ ΣΖ Γ.Ο.Δ. Αζήλα, Γεθέκβξηνο 2011 Α/Α ΘΔΑΣΡΟ ΠΑΡΑΣΑΖ ΚΑΝ. ΜΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ ΣΗΜΖ ΔΚΠΣΩΖ 1. @Roof Εεηείηαη δνινθόλνο 13/άηνκν 13/δύν άηνκα 2. Rabbithole Grimm 15 10 3.

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis TAXI Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis Taxi Τν ζύζηεκα Telenoisis TAXI απνηειεί ην πην εμειηγκέλν, νινθιεξωκέλν θαη αμηόπηζην

Διαβάστε περισσότερα

O Σίμων Σίνας (Βηέλλε, 1810-1876κ.Υ.) Γιάννης Φίκας

O Σίμων Σίνας (Βηέλλε, 1810-1876κ.Υ.) Γιάννης Φίκας O Σίμων Σίνας (Βηέλλε, 1810-1876κ.Υ.) Γιάννης Φίκας Ο ίκωλ ίλαο θαηαγόηαλ από ηε Μνζρόπνιε ηεο Βνξείνπ Ηπείξνπ, νλνκαζηή γηα ηελ εκπνξηθή ηεο αθκή θαη ηελ πλεπκαηηθή ηεο αθηηλνβνιία, ηδίωο θαηά ηνλ 18

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΗ ΠΤΡΟΒΟΛΙΚΟΤ ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΟΓΗΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΩΝ ΣΔΛΔΥΩΝ ΣΗ ΥΟΛΗ ΠΤΡΟΒΟΛΙΚΟΤ

ΥΟΛΗ ΠΤΡΟΒΟΛΙΚΟΤ ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΟΓΗΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΩΝ ΣΔΛΔΥΩΝ ΣΗ ΥΟΛΗ ΠΤΡΟΒΟΛΙΚΟΤ ΥΟΛΗ ΠΤΡΟΒΟΛΙΚΟΤ ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΟΓΗΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΩΝ ΣΔΛΔΥΩΝ ΣΗ ΥΟΛΗ ΠΤΡΟΒΟΛΙΚΟΤ Μήνσμα Γιοικηηού τολής Πσροβολικού Αγαπεηέ ε θαισζνξίδσ ζηε ρνιή Ππξνβνιηθνύ θαη ζνπ εύρνκαη θαιή ηύρε ζηα λέα ζνπ θαζήθνληα.

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ)

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ) Μιτάλης Λάμπροσ Νίκος Κ. Σπαοσδάκης Θέμαηα Καγκοσρό 009 Δπίπεδο: (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίπ) Δξσηήζεηο βαζκώλ: ) Πηο από ηπο παξαθάησ αξηζκύο είλαη δπγόο (δειαδή άξηηο); 009 9 Β) 008 009

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Κύκλοσ Σσνανηήζεων ηοσ Σσνδέζμοσ Θηλαζμού Ελλάδος

Πρόγραμμα Κύκλοσ Σσνανηήζεων ηοσ Σσνδέζμοσ Θηλαζμού Ελλάδος Πρόγραμμα Κύκλοσ Σσνανηήζεων ηοσ Σσνδέζμοσ Θηλαζμού Ελλάδος Δάλ είζηε γπλαίθα πνπ ελδηαθέξεηαη γηα ην ζειαζκό, ζαο θαισζνξίδνπκε ζηηο κεληαίεο θηιηθέο ζπλαληήζεηο καο πνπ θηινμελνύληαη ζε ζπίηηα κειώλ

Διαβάστε περισσότερα

Σουριςτικόσ Οδηγόσ Αλεξανδροφπολησ

Σουριςτικόσ Οδηγόσ Αλεξανδροφπολησ Βοςνιάκοσ Νίκοσ Γ1 Σουριςτικόσ Οδηγόσ Αλεξανδροφπολησ Σαξιδεφοντασ ςτην Αλεξανδροφπολη 4ο Γυμνάςιο Αλεξανδροφπολησ 2010 Διαθεματική εργαςία Γ1 Δημιουργήθηκε από: Νίθν Βνζληάθν *ΣΡΟΠΟ ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΝΑΓΝΩΗ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ Σν ηξαλδίζηνξ είλαη ην ζεκαληηθόηεξν «ελεξγό» ειεθηξνληθό εμάξηεκα. Είλαη κία δηάηαμε ε νπνία κπνξεί ζηελ έμνδν ηεο λα δώζεη ζήκα κεγαιύηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Κινηηικόηηηες και Σποσδές Επιζηήμης και Τετνολογίας Το παράδειγμα ηης ασηοκίνηζης ζηην Ελλάδα ηις πρώηες μεηαπολεμικές δεκαεηίες

Κινηηικόηηηες και Σποσδές Επιζηήμης και Τετνολογίας Το παράδειγμα ηης ασηοκίνηζης ζηην Ελλάδα ηις πρώηες μεηαπολεμικές δεκαεηίες Αλεξία Σοθία Παπαζαθειποπούλος, ΕΜΠ Κινηηικόηηηες και Σποσδές Επιζηήμης και Τετνολογίας Το παράδειγμα ηης ασηοκίνηζης ζηην Ελλάδα Διάπθπωζη παποςζίαζηρ 1. Θεσξεηηθνί άμνλεο i. Σπνπδέο Επηζηήκεο θαη Τερλνινγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ 11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ Ίζσο λα είλαη έλα από ηα ιίγα (έσο θαη ειάρηζηα) ζεηηθά πξάγκαηα πνπ άθνπζεο λα γίλνληαη ηνλ ηειεπηαίν θαηξό. Ο ιόγνο γηα ηελ εθαξκνγή CytaInfo+ πνπ δεκηνύξγεζαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αρχαίων Ελληνικών Γ Γυμναςίου Ενότητεσ: 8-9 Ονοματεπώνυμο:.. Έλα παξάδεηγκα ζεβαζκνύ πξνο ηνπο γνλείο Α. Κείκελν Λέγεηαη γνῦλ ἐλ Σηθειίᾳ (εἰ γὰξ θαὶ κπζωδέζηεξόλ ἐζηηλ, ἀιι ἁξκόζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πξνζθπλεκαηηθή Δθδξνκή ζηελ Μαγεπηηθή Πάηκν!! Πιεξνθνξίεο εθδξνκήο: L. Μαξία Πνιίηνπ (6944541122 θαη mail dhras.politou@gmail.

ΘΕΜΑ: Πξνζθπλεκαηηθή Δθδξνκή ζηελ Μαγεπηηθή Πάηκν!! Πιεξνθνξίεο εθδξνκήο: L. Μαξία Πνιίηνπ (6944541122 θαη mail dhras.politou@gmail. ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΕΚΔΗΛΩΕΩΝ ΘΕΜΑΣΟ 117Α ΘΕΜΑ: Πξνζθπλεκαηηθή Δθδξνκή ζηελ Μαγεπηηθή Πάηκν!! Ζκεξνκελία:19-21 επηεκβξίνπ Γηακνλή: Patmos Aktis Suites and Spa Hotel Πιεξνθνξίεο εθδξνκήο: L. Μαξία Πνιίηνπ (6944541122

Διαβάστε περισσότερα

Πόιεηο ρακεινύ άλζξαθα θαη πξάζηλεο ζπλνηθίεο. Καθδέξε Φξηζηίλα, 20.01.2011 Μάζεκα 2Θ2 04: Θεσξίεο Αζηηθόηεηαο

Πόιεηο ρακεινύ άλζξαθα θαη πξάζηλεο ζπλνηθίεο. Καθδέξε Φξηζηίλα, 20.01.2011 Μάζεκα 2Θ2 04: Θεσξίεο Αζηηθόηεηαο Πόιεηο ρακεινύ άλζξαθα θαη πξάζηλεο ζπλνηθίεο Καθδέξε Φξηζηίλα, 20.01.2011 Μάζεκα 2Θ2 04: Θεσξίεο Αζηηθόηεηαο 1. Zero carbon city Masdar City Η πξώηε πόιε κε κεδεληθέο εθπνκπέο CO 2 Έθηαζε 6 km 2, 17 km

Διαβάστε περισσότερα