ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΒΑΔΧ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΒΑΔΧ"

Transcript

1 ΗΟΤΝΗΟ 2009

2 Αγαπητέ Κύριε α Συνάδελφε Με διαταγή του ΓΕΣ μετατίθεστε στην Διοίκηση Υποστήριξης Βάσεως. Η Υπηρεσία βρίσκεται τόσο στο πλευρό σας, όσο και της οικογενείας σας και θα προσπαθήσει να σας βοηθήσει σε κάθε πρόβλημα που θα αντιμετωπίσετε, καθ όλο το χρονικό διάστημα που θα υπηρετείτε στη ΖΕ/ΔΥΒ. Εάν επιθυμείτε μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο με ΔΜΠ/ΔΥΒ για παροχή στοιχείων προς εξεύρεση κατοικίας ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που θα μπορούσε να σας διευκολύνει στην εγκατάστασή σας στη Φρουρά Αθηνών Με εκτίμηση Υποστράτηγος Σωτήριος Μερκούρης Διοικητής ΔΥΒ

3 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΔΜΒΛΗΜΑ ΣΗ ΓΤΒ 4 ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΙΣΟΡΙΑ ΣΗ ΓΤΒ 5 ΙΣΟΡΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΗ ΠΔΡΙΟΥΗ 6 ΚΑΑΤ ΑΓ. ΑΝΓΡΔΑ 8 ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΔ 9 ΙΣΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΑ ΑΞΙΟΘΔΑΣΑ 10 ΥΡΗΙΜΑ ΣΗΛΔΦΩΝΑ 22 ΟΑ 23 ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΜΒΔΒΛΗΜΔΝΩΝ ΙΑΣΡΩΝ ΜΔ ΣΟ ΤΔΘΑ ΠΔΡΙΟΥΗ ΑΣΣΙΚΗ - ΠΔΙΡΑΙΩ 33 ΥΑΡΣΔ 34 ΗΜΔΙΩΔΙ 35

4 ΣΟ ΔΜΒΛΖΜΑ ΣΖ ΓΤΒ Σν έκβιεκα ηεο ΓΤΒ απεηθνλίδεη ηα ζύκβνια ησλ ηεζζάξσλ Γλζεσλ σκάησλ (TX, EM, YΠ θαη ΤΓ). Σν αξραίν ξεηό ηνπ εκβιήκαηνο «ΣΟΙ ΕΠΙΣΗΔΕΙΟΙ ΧΡΩ», ήηοι «Σα καηάλληλα μέζα να τρηζιμοποιείς ζηο κάθε ηι, για να επιηύτεις...», (Θαιήο). πκβνιίδεη ηελ ηθαλόηεηα ηεο ΓΤΒ λα ρξεζηκνπνηεί ηα θαηάιιεια κέζα γηα ηελ επηηπρία.

5 ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΗΣΟΡΗΑ ΣΖ ΓΤΒ Σν 2001 θαηόπηλ έγθξηζεο ηνπ ΚΤΔΑ απνθαζίζηεθε ζην πιαίζην ηεο Νέαο Γνκήο ηνπ Ξ ε ζπγθξόηεζε ζην Ν. Αηηηθήο ρεκαηηζκνύ επηπέδνπ Μεξαξρίαο, κε ηελ επσλπκία Γηνίθεζε Τπνζηήξημεο Βάζεσο (ΓΤΒ). Σν 2003 θαζνξίζζεθαλ από ην Α νη αξκνδηόηεηεο ηεο ΓΤΒ, ηα βαζηθά ζηνηρεία ζπγθξόηεζεο θαη εθδόζεθε αλάινγε νξγαλσηηθή δηαηαγή. Σν 2005 απνθηήζεθε πιήξεο επηρεηξεζηαθή δπλαηόηεηα Ζ ζέζε ηνπ ηξαηεγείνπ ηεο ΓΤΒ ζηελ Δηξήλε θαη ζηνλ Πόιεκν είλαη ζηελ ΑΘΖΝΑ,, ζην ηξαηόπεδν ΥΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΕΟΡΜΠΑ ΣΡΑΣΟΠΔΓΟ ΕΟΡΜΠΑ Κ. ΠΤΛΖ ΓΤΒ

6 ΗΣΟΡΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΖ ΠΔΡΗΟΥΖ Με ην όλνκα Γοσδή ην νπνίν κέρξη ζρεηηθά πξόζθαηα (2006) γξαθόηαλ Γνπδί, θέξεηαη πεξηνρή βνξεηναλαηνιηθά ηνπ θέληξνπ ηεο Αζήλαο πνπ απνηειεί θαη ηζηνξηθή ζπλνηθία. Γηνηθεηηθά κνηξάδεηαη ζηνπο Γήκνπο Αζελαίσλ θαη Εσγξάθνπ. Σν άιινηε απνθαινύκελν "πεδίνλ ηνπ Γνπδή", ή "πεδίνλ Γνπδή" ρξεζηκνπνηνύηαλ σο πεδίν αζθήζεσλ ησλ ζηξαηησηώλ θαη ε επ' απηνύ κηθξή εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Θσκά ήηαλ ηόπνο κηθξώλ εθδξνκώλ ησλ θαηνίθσλ ηεο παιηάο Αζήλαο. ' απηή ηελ πεξηνρή πξσηνιεηηνύξγεζε επίζεο θαη ην πξώην ειιεληθό ζθνπεπηήξην θαινύκελν ζθνπεπηήξην Αζελώλ, πνπ αξγόηεξα κεηαθέξζεθε ζηελ Καιιηζέα γηα λα κεηαηξαπεί από ηνπο Ηηαινύο (ζηε δηάξθεηα ηεο θαηνρήο ) ζε θπιαθή. Δπίζεο ζηελ ίδηα πεξηνρή ε Βαζίιηζζα νθία ίδξπζε ην Ννζνθνκείν Παίδσλ, ζήκεξα Αγία Σοφία, θαη βξαδύηεξα ην 1927 άξρηζαλ λα αλεγείξνληαη ηα κεγάια εξγαζηήξηα θαη παξαξηήκαηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ θαη εηδηθόηεξα ηεο Ηαηξηθήο ρνιήο. Έλα ζεκαληηθό κέξνο ηεο έθηαζεο ηεο πεξηνρήο θαηαιάκβαλε ην ηόηε θζηζηαηξείν Σωτηρία, ζήκεξα γλσζηό σο λνζνθνκείν ζώξαθνο. Πνιύ κεγάιν επίζεο κέξνο θαηαιάκβαλαλ ηα ζηξαηόπεδα ηεο ζπλνηθίαο απηήο θαη γεληθόηεξα ην πεδίν Γνπδή πνπ ζπλδέζεθε επαλεηιεκκέλα κε ζηξαηησηηθνύο πνπ επηρείξεζαλ αλάκεημε ζηελ πνιηηηθή δσή ηεο ρώξαο. ηηο 15 Απγνύζηνπ ηνπ 1909 επίνξθνη αμησκαηηθνί ηεο Φξνπξάο ησλ Αζελώλ ζπλσκόηεζαλ ζε αληίζεζε ησλ ηόηε θεηκέλσλ λόκσλ θαη δηαηάμεσλ δεκηνπξγώληαο ηνλ ηξαηησηηθό ύλδεζκν θαη ζπγθεληξσζέληεο ζην Γνπδή θήξπμαλ επαλάζηαζε ππό ηνλ ζπληαγκαηάξρε ηνπ ππξνβνιηθνύ Ενξκπά θαη αλέηξεςαλ ηελ Κπβέξλεζε ηεο Αζήλαο ηνπ Γεκεηξίνπ Ράιιε, επηβάιινληαο ηε κεηαξξύζκηζε ηνπ πληάγκαηνο, πνπ δελ κπνξνύζε θαηά ηελ αληίιεςή ηνπο λα θάλεη από κόλε ηεο ε Κπβέξλεζε. Ζ επαλάζηαζε εθείλε έκεηλε γλσζηή σο Δπαλάζηαζε ηνπ Γνπδί. Αξγόηεξα, ζηε δίλε ηνπ πνιηηηθνύ πάζνπο, ζηηο 15 Ννεκβξίνπ ηνπ 1922 εθηειέζηεθαλ ζην Γνπδή νη θαηαδηθαζζέληεο από έθηαθην δηθαζηήξην, (ππόζεζε γλσζηόηεξε σο "ε δίθε ησλ έμη"),

7 νη θαηεγνξεζέληεο σο ππαίηηνη ηεο Μηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθήο πνιηηηθνί Γεκήηξηνο Γνύλαξεο, Πέηξνο Πξσηνπαπαδάθεο, Νηθόιανο ηξάηνο, Νηθόιανο Θενηόθεο θαη Γεώξγηνο Μπαιηαηδήο θαζώο θαη ν ηόηε αξρηζηξάηεγνο Γεώξγηνο Υαηδεαλέζηεο. Σνπ δε γεγνλόηνο απηνύ είρε πξνεγεζεί ζηνλ ίδην ρώξν δεκόζηα θαζαίξεζε ζηξαηησηηθώλ από λεώηεξνπο ζηξαηησηηθνύο. ηηο 21 Απξηιίνπ ηνπ 1967 κε αθεηεξία πάιη ην Γνπδή, λένη επίνξθνη αμησκαηηθνί, ζηειέρε ηεο κεηέπεηηα ρνύληαο ησλ ζπληαγκαηαξρώλ, ζε απείζεηα ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, θίλεζαλ άξκαηα κάρεο θαη θαηέιπζαλ Κπβέξλεζε θαη Γεκνθξαηία πξνρσξώληαο ζε εθηεηακέλεο ζπιιήςεηο θαη πεξηνξηζκνύο θαη εθηνπηζκνύο πνιηηηθώλ θαη πνιηηώλ. ην ρώξν ηνπ πξώελ ζηξαηνπέδνπ ζηηο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ γηα ην ζθνπό απηό, δηεμήρζεζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ Οιπκπηαθώλ Αγώλσλ ηνπ 2004, ηα αγσλίζκαηα ηεο Αληηπηέξηζεο (Badminton) θαη ηνπ Μνληέξλνπ Πεληάζινπ. Ήδε, επηζήκσο, έρεη αιιάμεη ε γξαθή ηνπ νλόκαηνο ζε "Γνπδή" θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο νδηθέο ζεκάλζεηο, ηα δξνκνιόγηα ησλ αζηηθώλ ιεσθνξείσλ θιπ. Ο ιόγνο είλαη όηη ε νλνκαζία νθείιεηαη ζην όηη παιαηά κεγάιν κέξνο ηεο πεξηνρήο είρε παξαρσξεζεί ζηελ ηζηνξηθή νηθνγέλεηα Γνπδή γηα ηελ πξνζθνξά ηεο ζηνλ αγώλα ηνπ 1821, νπόηε θαη ε πεξηνρή πξέπεη λα νλνκάδεηαη "ζηνπ Γνπδή", όπσο ιέκε "ζηνπ Φπξξή".

8 ΚΑΑΤ ΑΓΗΟΤ ΑΝΓΡΔΑ Σν ΚΑΑΤ Αγίνπ Αλδξέα βξίζθεηαη ζην ΒΑ ηκήκα ηνπ λνκνύ Αηηηθήο, ζην δήκν Νέαο Μάθξεο. Λεηηνπξγεί θαηά ηε ζεξηλή πεξίνδν κε ζθνπό ηνλ παξαζεξηζκό ηνπ ζηξαηησηηθνύ θαη πνιηηηθνύ πξνζσπηθνύ ηνπ ηξαηνύ Ξεξάο. Οη εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΚΑΑΤ αλαθαηλίζηεθαλ ελ όςεη ησλ Οιπκπηαθώλ Αγώλσλ ηνπ 2004 γηα ηελ θηινμελία ησλ μέλσλ δεκνζηνγξαθηθώλ πξαθηνξείσλ. Ζ πεξίνδνο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΚΑΑΤ είλαη από 25 Μαΐνπ έσο 08 Οθησβξίνπ θάζε έηνο ελώ θαηά ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν δύλαηαη λα ιεηηνπξγήζεη από Παξαζθεπή έσο Κπξηαθή θάζε εβδνκάδα. ην ΚΑΑΤ κπνξνύκε λα θζάζνπκε Α.. ΟΓΗΚΧ Από ηελ Αηηηθή Οδό κε θαηεύζπλζε γηα Μαξθόπνπιν, αθνινπζνύκε ηελ έμνδν πξνο Ραθήλα θαη αθνινύζσο κέζσ Λεσθόξνπ Μαξαζώλνο γηα Άγην Αλδξέα. Καη κε ην ΚΣΔΛ από ην Πεδίν ηνπ Αξεσο Β. ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΗΚΧ Από ην ζηαζκό Αζελώλ (Λαξίζεο) κε ην πξναζηηαθό ζηδεξόδξνκν ή Μεηξό θαη θαηεύζπλζε πξνο Αεξνδξόκην, απνβίβαζε ζην ζηαζκό Παιιήλε θαη κεηεπηβίβαζε από ηε ιεσθόξν Μαξαζώλνο ζε ιεσθνξείν ηνπ ΚΣΔΛ Αηηηθήο (Αζήλα Νέα Μάθξε) κε πξννξηζκό ηνλ Άγην Αλδξέα.

9 ΥΑΡΣΖ ΤΓΚΟΗΝΧΝΗΑΚΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΑΘΖΝΧΝ

10 ΗΣΟΡΗΚΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΑ ΑΞΗΟΘΔΑΣΑ ΗΣΟΡΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΘΖΝΑ

11 ΗΣΟΡΗΚΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΑ ΑΞΗΟΘΔΑΣΑ ΗΣΟΡΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΘΖΝΑ ΤΠΟΜΝΖΜΑ

12 ΗΣΟΡΗΚΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΑ ΑΞΗΟΘΔΑΣΑ Γεληθή Απνςε ηεο Αζήλαο Ζ Αζήλα πνπ έγηλε πξσηεύνπζα ηεο Διιάδαο ην 1834 κεηά από ην Ναύπιην θαη ηελ Αίγηλα, βξίζθεηαη ζην ιεθαλνπέδην ηεο Αηηηθήο θαη πεξηβάιιεηαη από ηα Βόξεην δπηηθά από ην βνπλό Αηγάιεσ, ηα βνπλά ηεο Πάξλεζαο θαη ηεο Πεληέιεο πξνο ηα βόξεηα, βνξεηναλαηνιηθά θαη ην βνπλό ηνπ Τκεηηνύ ζηα λνηηναλαηνιηθά. Ο αξσληθόο θόιπνο ηειηθά πεξηβάιιεη αλαηνιηθά ηηο αθηέο ηεο Αζήλαο θαη ηεο Αηηηθήο. Αλ θνηηάμνπκε ζε έλα ράξηε ηεο Διιάδαο ε Αζήλα βξίζθεηαη ζρεδόλ ζηε κέζε ηεο επεηξσηηθήο Διιάδαο αλάκεζα ζηηο πεξηθέξεηεο ηεο ηεξεάο Διιάδαο ζηα βόξεηα θαη ηελ Πεινπόλλεζν ζηα λόηηα. Γπηηθά ηεο ρεξζνλήζνπ ηεο Αηηηθήο είλαη ην λεζί ηεο Δύβνηαο θαη πεξαηηέξσ πξνο αλαηνιάο ην Αηγαίν πέιαγνο κε ηα παλέκνξθα ειιεληθά λεζηά. Από ηόηε κεηακνξθώζεθε ε Αζήλα ζηε πόιε πνπ γλσξίδνπκε ζήκεξα, κηα ζεκαληηθή επξσπατθή πξσηεύνπζα πνπ θηινμέλεζε ηνπο Οιπκπηαθνύο Αγώλεο ηνπ 2004 κε κεγάιε επηηπρία. Ζ ππνδνκή ηεο Αζήλαο έρεη αλαπηπρζεί πνιύ γξήγνξα κέζα ζηα ηειεπηαία 10 ρξόληα κε λέεο ιεσθόξνπο, έλα λέν αεξνδξόκην, λέεο γξακκέο Μεηξό, κηα λέα γξακκή ηξακ, ηε λέα ζηδεξνδξνκηθή γξακκή ηνπ Πξναζηηαθνύ, ηελ Αηηηθή νδό, ηεξάζηηα εκπνξηθά θέληξα, γήπεδα θαη αζιεηηθά θέληξα θαη ην ιηκάλη ηεο Πεηξαηά έρεη εμειηρζεί ζε έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα ιηκάληα ηεο Μεζνγείνπ. Λόγσ απηήο ηεο λέαο ππνδνκήο θαη ηε γξήγνξε πξόζβαζε κε ηξέλν, Μεηξό θαη απηνθίλεην έλα είδνο απναζηηθνπνίεζεο έρεη αξρίζεη ζηελ Αζήλα θαζώο πνιινί Αζελαίνη πξνηηκνύλ λα δνπλ εθηόο ηνπ θέληξνπ ηεο πόιεο ζε πξνάζηηα θαη πεξηνρέο πνπ πξηλ από κεξηθά ρξόληα ήηαλ ηνπξηζηηθά ζέξεηξα. Δίλαη κία από ηηο αξραηόηεξεο πόιεηο ηνπ θόζκνπ, θαη πεξπαηώληαο κέζα από ηελ αξραία Αγνξά ή ζηελ Αθξόπνιε, ζαο θάλεη λα ληώζεηε όηη πεξπαηάηε ζε έλα ηεξό θαη πνιύ ζεκαληηθό ηόπν. Έγηλε ε πξσηεύνπζα ηεο Διιάδαο ην 1834 θπξίσο γηα ηε ζέζε ηεο θαη ηελ ηζηνξηθή ζεκαζία. Ζ Αζήλα αλαθέξεηαη ζπρλά ζηελ ειιεληθή κπζνινγία. Οη αξραίνη Αζελαίνη πίζηεπαλ όηη πξνήιζαλ από ηελ Αηηηθή θαη δελ ήηαλ κεηαλάζηεο. Γηα ηνλ ζθνπό απηό, αλέθεξαλ όηη ν πξώηνο ηνπο βαζηιηάο, ν Κέθξνπαο, ήηαλ ν άλζξσπνο-θίδη πνπ γελλήζεθε από ηε γε. Ήηαλ ν κπζνινγηθόο δηθαζηήο ηνπ αγώλα ηεο ζεάο Αζελά κε ηνλ ζεό ηεο ζάιαζζαο Πνζεηδώλα γηα ην πνηνο ζα γίλεη ν πξνζηάηεο ηεο πόιεο, έλαλ αγώλα πνπ ηειηθά θέξδηζε ε Αζελά δίλνληαο έηζη ην όλνκα ηεο ζηελ πόιε. Σν κεγαιύηεξν αξραίν κλεκείν ηεο Αζήλαο είλαη θπζηθά ε Αθξόπνιε. Πάλσ από ηνλ ηεξό βξάρν, κπνξείηε λα αηζζάλνληαη ζρεδόλ ην κεγαιείν ηεο αξραίαο Διιάδαο. ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΒΑΔΧ ΗΣΟΡΗΚΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΑ ΑΞΗΟΘΔΑΣΑ

13 Άιινη ελδηαθέξνληε ο αξραηνινγηθν ί ρώξνη είλαη ε αξραία αγνξά, κε ην λαό ηνπ Ζθαίζηνπ αθόκε ζε πνιύ θαιή θαηάζηαζε, όπσο επίζεο θαη ν λαόο ηνπ Γία Παξζελώλ Γεληθή Απνςε ηεο Αθξόπνιεο θαη ε αςίδα ηνπ Αλδξηαλνύ. ηελ Αζήλα ζα βξνύκε ηα θπξηόηεξα κνπζεία ηεο Διιάδαο όπσο ην λέν κνπζείν ηεο Αθξόπνιεο, ην Δζληθό Αξραηνινγηθό Μνπζείν, ην Λανγξαθηθό Μνπζείν, ην Μνπζείν Κεξακηθνύ, ην Βπδαληηλό Μνπζείν, ην Μνπζείν Μνπζηθήο, ην Πνιεκηθό Μνπζείν, ην Μνπζείν Μπελάθε, θιπ. Γεληθά, ππάξρνπλ πεξίπνπ 50 κνπζεία ζηελ Αζήλα. ηελ Πιαηεία Δζληθό Αξραηνινγηθό Μνπζείν πληάγκαηνο κπνξείηε λα επηζθεθζ είηε ην κλεκείν ηνπ Άγλσζην π ηξαηηώη ε. Δδώ κπνξείηε Δπδώλνπο ηεο πξνεδξηθήο θξνπξάο θαη εάλ είζηε ηπρεξνί, ζα δείηε ηελ αξγή θαη πνιύπινθε αιιαγή ηεο θξνπξάο κπξνζηά από ην κλεκείν ηνπ Αγλώζηνπ ηξαηηώηε. Σν Διιεληθό Κνηλνβνύιην θαη ην Μλεκείν Αγλώζηνπ ηξαηηώηε Νέν Μνπζείν Αθξόπνιεο ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΒΑΔΧ λα δείηε ηνπο

14 ΗΣΟΡΗΚΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΑ ΑΞΗΟΘΔΑΣΑ Σν Μέγαξν Μνπζηθήο, έρεη πνιιέο ππέξνρεο παξαζηάζεηο θαη ην θαινθαίξη γίλνληαη πνιιέο παξαζηάζεηο θαη ζπλαπιίεο ζην ζέαηξν Ζξώνπ ηνπ Αηηηθνύ θάησ από ηελ Αθξόπνιε, ζην Λπθαβεηηό θαη αιινύ. Β. ΑΣΣΗΚΖ Πέξα από ηελ Αθξόπνιε ζην θέληξν ηεο Αζήλαο, ε Αηηηθή είλαη ζπαξκέλε κε πνιινύο ρώξνπο αξραηνινγηθνύ ελδηαθέξνληνο όπσο: Σν νύλην κε ην Ναό ηνπ Πνζεηδώλα ζην λόηην άθξν ηεο Αηηηθήο. ύκθσλα κε ηελ κπζνινγία ν βαζηιηάο ηεο Αζήλαο Αηγαίαο, απηνθηόλεζε πέθηνληαο ζηε ζάιαζζα όηαλ είδε ηα καύξα παληά ζην πινίν πνπ έξρνληαλ από ηελ Κξήηε, λνκίδνληαο όηη ν γηόο ηνπ Θεζέαο είρε ζθνησζεί ζηελ Μάρε κε ην κπζηθό ηέξαο ηνλ Μηλώηαπξν. Ζ Βξαπξώλα κε ην λαό ηεο Ο λαόο ηνπ Πνζεηδώλα Βξαπξσλίαο Αξηέκηδνο θαη ην νκώλπκν αξραηνινγηθό κνπζείν. Βξίζθεηαη 16 ρηιηόκεηξα λόηηα ηνπ ΚΑΑΤ, ζε κηα πεξηνρή όπνπ ιαηξεύνληαλ ηδηαίηεξα ε ζεά Αξηεκηο θαη αθόκα θαη ζήκεξα ην παξαζεξηζηηθό θέληξν Λνύηζα έρεη ην όλνκα ηεο αξραίαο ζεάο Ο λαόο ηεο Βξαπξσλίαο Αξηέκηδνο Ο Αξραηνινγηθόο ρώξνο ηνπ Μαξαζώλα. 10 ρηιηόκεηξα βόξεηα ηνπ ΚΑΑΤ ππάξρεη ε πόιε ηνπ Μαξαζώλα. ηελ πεξηνρή όπνπ δηεμήρζε ε νκώλπκε κάρε κεηαμύ ησλ Αζελαίσλ ππό ηνλ Μηιηηάδε θαη Πεξζώλ ππό ηνπο Γάηη θαη Αξηαθέξλε, ππάξρεη ν Σύκβνο ησλ Μαξαζσλνκάρσλ κε ηελ επηηύκβηα ζηήιε θαη ην επίγξακκα ηνπ ηκσλίδε «Διιήλσλ πξνκαρνύληεο Αζελαίνη Μαξαζώλη, ρξπζνθόξσλ Μήδσλ εζηώξεζαλ δύλακηλ». Δπίζεο ππάξρεη ν Σύκβνο ησλ Πιαηαηέσλ θαη ην Μνπζείν ηεο Μάρεο ηνπ Μαξαζώλα κε επξήκαηα από ηελ Σν επίγξακκα ην ηκσλίδε ηζηνξηθή κάρε ηνπ 480 πυ. ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΒΑΔΧ ΗΣΟΡΗΚΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΑ ΑΞΗΟΘΔΑΣΑ Ο Σύκβνο ησλ Μαξαζσλνκάρσλ ηνλ Μαξαζώλα ππάξρεη ε αθεηεξία ηνπ Ηζηνξηθνύ Μαξαζσλίνπ δξόκνπ πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζε αλάκλεζε ηνπ Μαξαζσλνδξόκνπ Φεηδηππίδε πνπ κεηέθεξε ζηελ Αζήλα ην άγγεικα ηεο λίθεο.

15 Ρακλνύο: 10 ρηιηόκεηξα ΒΑ ηνπ Μαξαζώλα ππάξρεη ε αξραία πόιε ην Ρακλνύληα, ελόο από ηνπο 10 Αηηηθνύο δήκνπο ηεο αξραηόηεηαο. ηελ πόιε ειαηξεύεην ε ζεά ηεο δηθαηνζύλεο Νέκεζηο θαη ν Ακθηάξανο γηόο ηνπ Αζθιεπηνύ. Σν όλνκά ηεο ην νθείιεη ζην θπηό Ράκλνο πνπ αθζνλεί ζηελ πεξηνρή. Ζ Μνλή Οζίνπ Ο λαόο ηεο Νέκεζεο ζην Ρακλνύληα Δθξαίκ βξίζθεηαη πάλσ από ηε Νέα Μάθξε θαη είλαη γπλαηθείν κνλαζηήξη. ηε κνλή ππάξρεη αλαιινίσην ην ιείςαλν ηνπ νζίνπ θαη ιέγεηαη όηη είλαη ζαπκαηνπξγό, εηδηθώηεξα ζε πεξηπηώζεηο γπλαηθώλ πνπ αδπλαηνύζαλ λα ηεθλνπνηήζνπλ θαη ζε εθβνιή δαηκνλίσλ. Ο Όζηνο Δθξαίκ ήηαλ αξκαησιόο θαη ζαλαηώζεθε βαζαληζηηθά από ηνπο Σνύξθνπο ζηελ πεξηνρή πνπ βξίζθεηαη ζήκεξα ε κνλή επεηδή αξλήζεθε λα αξλεζεί ηε Υξηζηηαληθή πίζηε θαη λα αζπαζζεί ην Μνπζνπικαληζκό. Ζ Μνλή Οζίνπ Δθξαίκ Σν Ακθηαξάεηνλ είλαη αξραίν ηεξό αθηεξσκέλν ζηνλ γηό ηνπ Αζθιεπηνύ Ακθηάξαν ν νπνίνο ήηαλ από ηνπ κεγαιύηεξνπο ηαηξνύο ηεο αξραηόηεηνο θαη βξίζθεηαη ζηνλ Κάιακν 35 ρηιηόκεηξα βόξεηα ηεο Αζήλαο. ηνλ αξραηνινγηθό ρώξν ππάξρνπλ Αλδξηθά θαη γπλαηθεία ινπηξά, ζεξαπεπηήξην, ν λαόο ηνπ Ακθηάξανπ, ε ζηνά θαη ην ζέαηξν. Ο Αξραηνινγηθόο ρώξνο ηνπ Ακθηαξάεηνπ Ζ Διεπζίλα 30 ρηιηόκεηξα δπηηθά ηεο Αζήλαο ήηαλ αξραίν ιαηξεπηηθό θέληξν ηεο ζεάο Γήκεηξαο θαη κηα από ηηο 5 ηεξέο πόιεηο ηεο αξραίαο Διιάδαο. Ηδξύζεθε από ηνλ Δύκνιπν γελάξρε ηεο νηθνγέλεηαο ησλ Δπκνι-πηδώλ, ηεξέσλ ηεο Γήκεηξαο. Ζηαλ έδξα ησλ Διεπζηλίσλ κπζηεξίσλ πνπ ήηαλ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΒΑΔΧ Σν ηειεζηήξην Ο Δύκνιπνο ε Γήκεηξα θαη ε Πεξζεθόλε ΗΣΟΡΗΚΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΑ ΑΞΗΟΘΔΑΣΑ από ηα κεγαιύηεξα ηεο αξραηόηεηαο, ελώ από ηνλ αξραηνινγηθό ρώξν ηεο Διεπζίλαο μεθηλνύζε ε πνκπή ησλ Παλαζελαίσλ. ηνλ ρώξν ππάξρεη ην ηειεζηήξην, ν λαόο ηεο Γήκεηξαο θαη ην Μνπζείν. ηελ Αηηηθή ππάξρνπλ επίζεο αμηόινγνη ρώξνη πνπ αμίδεη λα επηζθεθζεί θαλείο, όπσο ε Μνλή Καηζαξηαλήο ζηελ δπηηθή πιαγηά ηνπ Τκεηηνύ κε θαηαπιεθηηθή ζέα ηεο πόιεο ησλ Αζελώλ, ε Μνλή Γαθλίνπ ζην νκώλπκν Σν θαιιηκάξκαξν ζηάδην Μνλή Καηζαξηαλήο

16 πξνάζηην, νη Οιπκπηαθέο εγθαηαζηάζεηο ζηελ Καινγξέδα, ην Καιιηκάξκαξν ζηάδην όπνπ δηεμήρζεζαλ νη πξώηνη ζύγρξνλνη νιπκπηαθνί αγώλεο ην 1896 θαη απνηειεί ηεξκαηηζκό ηνπ θιαζζηθνύ Μαξαζσλίνπ δξόκνπ θαη από όπνπ παξαδίδεηαη θάζε 4 ρξόληα ε Οιπκπηαθή Φιόγα ζηελ πόιε πνπ ζα ηειέζεη ηνπο Οιπκπηαθνύο Αγώλεο. Γ. ΔΚΣΟ ΑΣΣΗΚΖ Δπεηδή Διιάδα δελ είλαη κόλν ε Αζήλα, ζηνπο λνκνύο γύξσ από ηελ Αηηηθή έρνπκε πιήζνο ζεκαληηθώλ αξραηνινγηθώλ ρώξσλ όπσο: Ζ Γήινο κηα από ηηο 5 ηεξέο πόιεηο θαη κεγάιν ιαηξεπηηθό θέληξν ηεο αξραηόηεηαο αθηεξσκέλν ζηνλ Απόιισλα θαη ηελ Αξηεκε πνύ γελλήζεθαλ εθεί ζύκθσλα κε ηε κπζνινγία. Σν λεζί βξίζθεηαη θνληά ζηε Μύθνλν θαη είλαη θαηάζπαξην από αξραηόηεηεο. Ο Γξόκνο κε ηα ιηνληάξηα ζηε Γήιν Ο Ναόο ηεο Αθαίαο Αζελάο Ο λαόο ηεο Αθαίαο Αζελάο ζηελ Αίγηλα. Βξίζθεηαη πάλσ από ην ηνπξηζηηθό ζέξεηξν ηεο Αγίαο Μαξίλαο θαη είλαη ν πιένλ θαινδηαηεξεκέλνο αξραίνο λαόο. ρεκαηίδεη καδί κε ην λαό ηνπ Πνζεηδώλα ζην νύλην θαη ηνλ Παξζελώλα ηζνζθειέο ηξίγσλν θαηαδεηθλύνληαο έηζη ηηο γεσκεηξηθέο θαη ηνπνγξαθηθέο γλώζεηο ησλ αξραίσλ Διιήλσλ Ζ αξραία Κόξηλζνο θεκηζκέλε ζηελ αξραηόηεηα γηα ηνλ πινύην ηεο θαη ηελ πνιπηειή δσή ησλ θαηνίθσλ ηεο. ηελ πεξηνρή πέξα από ηα εξείπηα ηεο αξραίαο πόιεο ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΒΑΔΧ Ο Ναόο ηνπ Απόιισλα ζηελ Κόξηλζν ΗΣΟΡΗΚΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΑ ΑΞΗΟΘΔΑΣΑ ζώδνληαη ηκήκαηα ηεο αξραίαο Γηόιθνπ πνπ ππήξμε έξγν ηνπ Πεξίαλδξνπ θαη ήηαλ ν πξόδξνκνο ηεο ζεκεξηλήο δηώξπγαο. πλέδεε ην αξραίν ιηκάλη ησλ Κεγρξεώλ ζην αξσληθό θόιπν κε ην αληίζηνηρν ηνπ Λεραίνπ ζηνλ Κνξηλζηαθό. Ζηαλ έλαο ιηζόζηξσηνο δξόκνο ζηνλ νπνίν εθηλήην ε όιθνο πνπ ήηαλ κηα ηξνρήιαηε πιαηθόξκα πνπ ηελ ηξαβνύζαλ βόδηα θαη ζηελ νπνία θνξηώλνληαλ ηα πινία από ην έλα ιηκάλη θαη εθθνξηώλνληαλ ζην άιιν. Ζ Γηώξπγα ηεο Κνξίλζνπ Ζ Πύιε ησλ Λεόλησλ ην λνκό Αξγνιίδαο νη Μπθήλεο, ε πόιε ηνπ Αγακέκλνλα ηνπ ληθεηή ηνπ Σξσηθνύ πνιέκνπ, θεκηζκέλε γηα ηνλ πινύην θαη ηε δύλακή ηεο αιιά θαη γηα ηα δξάκαηα ηεο αξραηνειιεληθήο ηξαγσδίαο πνπ εθηπιίρζεθαλ ζηα αλάθηνξά ηεο. Παζίγλσζηα είλαη ηα ηείρε ηεο σο

17 θπθιώπεηα ιόγσ ηνπ κεγέζνπο ησλ ιίζσλ ηνπο θαη ε πύιε ησλ ιεόλησλ θαζώο θαη ν ηάθνο ηνπ Αηξέα. ην κνπζείν ηεο ππάξρνπλ επξήκαηα θαηαπιεθηηθήο ηέρλεο. Τπάξρεη επίζεο ν αξραηνινγηθόο ρώξνο ηεο Δπηδαύξνπ κε ην Αζθιεπηείν θαη ην ζέαηξν κε ηε κνλαδηθή αθνπζηηθή ηνπ, όπνπ θάζε θαινθαίξη δίλνληαη παξαζηάζεηο αξραίαο ηξαγσδίαο Σν ζέαηξν ηεο Δπηδαύξνπ Ο Ναόο ηνπ Απόιισλα ζηνπο Γειθνύο Μηα αθόκε από ηηο ηεξέο πόιεηο ηεο αξραίαο Διιάδαο βξίζθεηαη ζην λνκό Φσθίδαο ζηηο λόηηεο πιαγηέο ηνπ Παξλαζζνύ θνληά ζηελ Αξάρσβα (ζέξεηξν ρεηκεξηλνύ ηνπξηζκνύ) θαη ην ιηκάλη ηεο Ηηέαο. Οη Γειθνί. εκαληηθόηαηνο αξραηνινγηθόο ρώξνο αθηεξσκέλνο ζηνλ Απόιισλα θαη έδξα ηνπ πην θεκηζκέλνπ καληείνπ ηεο αξραηόηεηαο. ηνλ αξραηνινγηθό ρώξν ππάξρεη πιεζώξα αξραίσλ λαώλ θαη άιισλ θηηζκάησλ όπσο ην ζέαηξν, ην ζηάδην, ην γπκλάζην θαη ε ζόινο. Σν κνπζείν είλαη κηθξό γηα λα ζηεγάζεη ην πιήζνο ησλ επξεκάησλ. ην λνκό Ζιείαο ε Αξραία Οιπκπία. Σν θέληξν ιαηξείαο ηνπ Γηα θαη ηνπ Ζξαθιή πνπ ζεσξείηαη ν ηδξπηήο ησλ Οιπκπη ΓΗΟΗΚΖΖ Ζ Δίζνδνο από ηελ Ηεξή Αιηη ζην ηάδην ηεο Αξραίαο Οιπκπίαο ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΒΑΔΧ ΗΣΟΡΗΚΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΑ ΑΞΗΟΘΔΑΣΑ αθώλ Αγώλσλ. Γίπια ζηνλ Αιθεηό πνηακό βξίζθεηαη ν Αξραηνινγηθόο ρώξνο πιήζνο θηηζκάησλ ιαηξείαο όπσο νη λανί ηνπ Γηα θαη ηεο Ζξαο, ε ηεξή Αιηηο, ν Κξόληνο ιόθνο αιιά θαη ην ηάδην. Από ηελ ηεξή Αιηη θάζε 4 ρξόληα αλάβεη κε ηηο αθηίλεο ηνπ ειίνπ (Απόιισλα) ε Οιπκπηαθή Φιόγα θαη παξαδίδεηαη από ηελ πξσζηέξηα ζηνλ πξώην ιακπαδηδξόκν γηα λα ηαμηδέςεη ζε όιν ηνλ θόζκν κέρξη ηελ πόιε πνπ δηνξγαλώλεη θάζε θνξά ηνπο Οιπκπηαθνύο αγώλεο. 1. ΓΕΝΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Α. ΗΣΟΡΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Έλα δεκνθηιέο κέξνο γηα ςώληα ή γηα θαγεηό θαη πνηό είλαη ε Πιάθα, αθξηβώο θάησ από ηελ Αθξόπνιε. Θεσξείηαη αξθεηά ηνπξηζηηθό κέξνο, αιιά ην γεγνλόο είλαη όηη εδώ κπνξείηε λα πάξεηε κηα ηδέα ηεο παιηάο Αζήλαο, κε ρακειά θηίξηα θαη κηθξνύο δξόκνπο. ην Μνλαζηεξάθη ππάξρεη ην πεξίθεκν Γηνπζνπξνύκ, ην παδάξη κε παιαηνπσιεία θαη αιιά αληηθείκελα.

18 Σν ηζηνξηθό θέληξν ηεο Αζήλαο είλαη ε πην ζεκαληηθή πεξηνρή ηεο πόιεο γηα ηηο ρηιηάδεο ησλ ηνπξηζηώλ πνπ Πιάθα Μνλαζηεξάθη επηζθέπηνληαη ηελ ειιεληθή πξσηεύνπζα γηα λα ζαπκάζνπλ ην ιίθλν ηεο δεκνθξαηίαο,ηελ Αθξόπνιε, ηνλ Παξζελώλα, ηα κνπζεία ηα κλεκεία θαη ηα ζέαηξα, από ηελ έλδνμν παξειζόλ ηεο Αζήλαο. Ζ πεδνδξόκεζε ηνπ ηζηνξηθνύ θέληξνπ πνπ πεξηβάιιεηαη από ην ηξίγσλν κεηαμύ Πιάθαο, νδό Γηνλπζίνπ Αξενπαγίηνπ θαη Κεξακεηθόο πεξηιακβάλεη ζρεδόλ όια ηα ππέξνρα αμηνζέαηα ηεο Αζήλαο. Από ηελ νδό Γηνλπζίνπ Αξενπαγίηνπ κπνξεί θαλείο λα πάεη κε ηα πόδηα από ηελ πιαηεία πληάγκαηνο ή κε ην κεηξό ζην ζηαζκό ηεο Αθξόπνιεο, ιίγα κέηξα καθξηά είλαη ην Νέν Μνπζείν ηεο Αθξόπνιεο απέλαληη από ην Αξραίν Θέαηξν ηνπ Γηνλύζνπ, ιίγν παξαπάλσ είλαη ην Χδείν Ζξώδνπ ηνπ Αηηηθνύ θαη κεηά είλαη ν δξόκνο γηα ηελ Αθξόπνιε. Οη ιόθνη ηνπ Φηινπάππνπ θαη Πλύθαο είλαη θνληά ζηελ Αθξόπνιε, ε Αξραία Αγνξά κε ηε ζηνά ηνπ Αηηάινπ θαη ν λαόο ηνπ Ζθαίζηνπ (Θεζείν) βξίζθνληαη ζηελ βόξεηα πιεπξά ηεο Αθξόπνιεο. Οη παιαηόηεξεο γεηηνληέο ηεο Αζήλαο όπσο ε Πιάθα, ην Μνλαζηεξάθη θαη ηα Αλαθηώηηθα βξίζθνληαη ζηελ βόξεην δπηηθή θαη βόξεην αλαηνιηθή πιαγηά ηνπ ηεξνύ βξάρνπ. Σν ηζηνξηθό θέληξν ηεο Αζήλαο έρεη θαιό ζρεδηαζκό πνπ δίλεη ηελ επθαηξία ζηνλ επηζθέπηε λα δεη κέζα ζε ιίγεο ώξεο ηα πην ζεκαληηθά αμηνζέαηα ηεο ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΒΑΔΧ ΗΣΟΡΗΚΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΑ ΑΞΗΟΘΔΑΣΑ Αζήλαο. Αιιά Αζήλα έρεη λα πξνζθέξεη πεξηζζόηεξα αμηνζέαηα όπσο κπνξνύκε λα δνύκε ζηελ παξάγξαθν ζρεηηθά κε ηα αμηνζέαηα ηεο Αζήλαο παξαθάησ. Ζ Πιάθα πνπ ζπρλά αλαθέξεηαη θαη ζαλ ε γεηηνληά ησλ Θεώλ, ζήκεξα είλαη έλα από ηα θπξηόηεξα αμηνζέαηα γηα ηνπο ηνπξίζηεο, εζηηαηόξηα, θαθεηέξηεο, θαηαζηήκαηα κε ζνπβελίξ κπνξείηε λα ηα βξείηε όια εδώ. ηα Αλαθηώηηθα είλαη κηα πεξηνρή πνπ πξέπεη λα δείηε θάησ από ηελ Αθξόπνιε θαη πάλσ από ηελ Πιάθα πξνο ηα αλαηνιηθά. Σα Αλαθηώηηθα είλαη ζαλ έλα κηθξό λεζί κέζα ζηελ Αζήλα, ρηίζηεο από ην κηθξό λεζί Αλάθε νηθνδόκεζαλ ηα παξαδνζηαθά ιεπθά ζπηηάθηα ηνπο εδώ πιέλνληαη όηαλ ήξζαλ ζηελ Αζήλα γηα λα ρηίζνπλ ην Βαζηιηθό Παιάηη ζηελ επνρή ηνπ Οζσλα ηεο Βαπαξίαο πξώηνπ Βαζηιηά ηεο Διιάδαο. ήκεξα ην παιάηη είλαη ην Διιεληθό Κνηλνβνύιην. Αθξηβώο κπξνζηά από ην Κνηλνβνύιην βξίζθεηαη ε Πιαηεία πληάγκαηνο ζηελ πην θεληξηθή ζέζε ηεο Αζήλαο. Γίπια ζην Κνηλνβνύιην είλαη ν Δζληθόο Κήπνο θαη ην Εάππεην Μέγαξν. Γίπια ζην Εάππεην είλαη ν λαόο ηνπ Οιπκπίνπ Γηόο θαη ε πύιε ηνπ Αδξηαλνύ. Σν Παλαζελατθό ηάδην, όπνπ έγηλαλ νη πξώηνη Οιπκπηαθνί Αγώλεο βξίζθεηαη ιίγα ιεπηά κε ηα πόδηα κέζα από ηνλ Δζληθό Κήπν, είηε κέζσ ηνπ Εαππείνπ. Σν Μνλαζηεξάθη είλαη κηα από ηηο πην αγαπεκέλεο πεξηνρέο γηα ηνπο Αζελαίνπο ρεηκώλα θαη θαινθαίξη. Αθόκα θαη κέζα ζην ρεηκώλα κε ηε παξακηθξή ιηαθάδα ηα ηξαπεδάθηα ηεο Αδξηαλνύ είλαη γεκάηα θόζκν. ην παδάξη, ην Γηνπζνπξνύκ όπσο ην έιεγαλ παιηά, θαη ζηελ Πιαηεία Αβεζζπλίαο

19 ζα βξείηε παιαηνπσιεία κε αληίθεο θαη παιηά έπηπια, βηβιηνπσιεία κε παιηά βηβιία, θαηαζηήκαηα κε θηελά ξνύρα θαη ηνπξηζηηθά είδε. Λίγν παξαπέξα βξίζθεηαη ην Θεζείν κε πνιιά ηξαληέ κπαξάθηα θαη θαθεηέξηεο κε ζέα ηελ Αθξόπνιε. Ζ ζπλνηθία ηνπ Φπξξή ηα ηειεπηαία ρξόληα έρεη γίλεη ηεο κόδαο γηα λπθηεξηλέο εμνξκήζεηο κε πνιιά εζηηαηόξηα, θαθέ κπαξ θαη νπδεξί. Σν Κνισλάθη θξαηά πάληα ηελ παιηά ηνπ αίγιε κε ηηο θαθεηέξηεο γύξσ από ηελ νκώλπκε πιαηεία ηνπ, όπνπ νη δηάθνξνη επώλπκνη ηεο Αζήλαο πξνηηκνύλ ηδηαίηεξα. ην Κνισλάθη βξίζθεηαη θαη ην ηειεθεξίθ γηα Λπθαβεηηό έλα από ηα νξόζεκα ηεο Αζήλαο πνπ αμίδεη θαλείο λα πάεη θαη λα ζαπκάζεη ην Παλόξακα ηεο Αζήλαο από ςειά. Αμίδεη επίζεο λα επηζθεθζείηε ην Πιαλεηάξην ζην ίδξπκα Δπγελίδνπ ζηελ Λεσθόξν πγγξνύ 387, ην Μέγαξν Μνπζηθήο, ην Δζληθό Αζηεξνζθνπείν (Κέληξν Δπηζθεπηώλ ζηελ Πεληέιε), ην Γθάδη θαη ηνλ αξραηνινγηθό ρώξν ηνπ Κεξακηθνύ. Φπζηθά δελ κπνξείηε λα δείηε ηελ Αζήλα κέζα ζε κία ή δύν εκέξεο γηαηί ε Αζήλα έρεη πνιιά αμηνζέαηα θαη ζα ρξεηαζηεί ηνπιάρηζηνλ κία εβδνκάδα ή θαη πεξηζζόηεξν. Τπάξρνπλ πνιιά κνπζεία ζηελ Αζήλα, όπσο ην Δζληθό Αξραηνινγηθό Μνπζείν ηεο Αζήλαο έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα κνπζεία ηνπ θόζκνπ, ηα εθζεζηαθά θέληξα, εκπνξηθά θέληξα, ζέαηξα θαη αίζνπζεο ζπλαπιηώλ θαη θπζηθά κηα πεξίθεκε λπρηεξηλή δσή ηζνδύλακε κε ηελ λπρηεξηλή δσή ηνπ Παξηζηνύ θαη ηνπ Λνλδίλνπ. Β. ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ Ζ Αζήλα έρεη πνιιά λενθιαζηθά θηίξηα όπσο ε Αθαδεκία Αζελώλ, ε Δζληθή Βηβιηνζήθε, ην Ηζηνξηθό Μνπζείν, ην Αξραηνινγηθό κνπζείν θαη πνιιά άιια θπξίσο ζε δξόκνπο ηεο Παλεπηζηεκίνπ, ηαδίνπ, Αζελάο, Παηεζίσλ, γύξσ από ηελ πιαηεία Οκνλνίαο θαη ζηελ πεξηνρή ηεο Πιάθαο, όπνπ βξίζθεηαη θαη ην πξώην Παλεπηζηήκην ηεο Αζήλαο θαη πνιιά λενθιαζηθά ζπίηηα. Γ. ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΒΑΔΧ ΗΣΟΡΗΚΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΑ ΑΞΗΟΘΔΑΣΑ Ζ Αζήλα έρεη κηα κεγάιε πνηθηιία από πξάγκαηα πνπ κπνξείηε λα θάλεηε. Γηα παξάδεηγκα, άδσ έρεηε όια ηα αμηνζέαηα θαη ηα κνπζεία, ηα ζέαηξα θαη ηα θέληξα δηαζθέδαζεο. Τπάξρνπλ πνιιέο θηλεκαηνγξαθηθέο αίζνπζεο, κηα κεγάιε λπρηεξηλή δσή, παδάξηα, ζνύπεξ κνληέξλα θαηαζηήκαηα κόδαο θαη εκπνξηθά θέληξα. Πεγαίλεηε κέρξη ην ιόθν ηνπ Λπθαβεηηνύ γηα κηα ππέξνρε ζέα. Μπνξείηε λα πάηε ζηελ Αζελατθή Ρηβηέξα από ην Παιαηό Φάιεξν κέρξη ην Καιακάθη, Αιηκν, Γιπθάδα, Βνπιηαγκέλε θαη ηεο Βάξθηδαο γηα ήιην θαη ηε ζάιαζζα. Μπνξείηε λα επηζθεθηείηε θαη ηνλ Δζληθό Κήπν πνπ βξίζθεηαη δίπια από ην Κνηλνβνύιην ζηελ πιαηεία πληάγκαηνο. Γ. ΠΑΡΑΛΗΔ Τπάξρνπλ πνιιέο παξαιίεο ζηελ Αζήλα, νη πην δεκνθηιείο από απηέο είλαη ζηε Γιπθάδα, Βνπιηαγκέλε, Βάξθηδα, Νέα Μάθξε, Καβνύξη θαη Αιηκν. Οη πεξηζζόηεξεο από ηηο παξαιίεο ηεο Αζήλαο είλαη νξγαλσκέλεο ππό ηελ επνπηεία ηνπ ΔΟΣ θαη ζα πξέπεη λα θαηαβάιιεηε έλα κηθξό ηέινο εηζόδνπ ζε απηέο γηα λα δηαηεξνύληαη θαζαξέο, δεδνκέλνπ όηη έρνπλ εθαηνκκύξηα επηζθέπηεο θάζε θαινθαίξη. Τπάξρνπλ πνιιέο παξαιίεο ζηελ Αζήλα θαη γεληθά ζηε ρεξζόλεζν ηεο Αηηηθήο. Όιεο νη παξαιίεο ηεο Αζήλαο είλαη θαιά νξγαλσκέλεο. Οη δεκνθηιέζηεξεο είλαη νη παξαιίεο ζηελ Βνπιηαγκέλε, Βάξθηδα, Καβνύξη, Γιπθάδα θαη Αιίκνπ πνπ είλαη ε πιεζηέζηεξε ζην θέληξν ηεο Αζήλαο. Όιεο απηέο νη παξαιίεο είλαη θαηά κήθνο ηεο αθηήο ζηα λόηηα πξνάζηηα ησλ Αζελώλ θαη κπνξείηε λα πάηε Παξαιία Λνύηζαο

20 κε ην ηξακ (κέρξη Βνύια) ή κε ην ιεσθνξείν. ηελ αλαηνιηθή αθηή ηεο Αηηηθήο ππάξρνπλ πνιιά ζαιάζζηα ζέξεηξα πνιύ δεκνθηιή κεηαμύ ησλ Αζελαίσλ κε σξαίεο παξαιίεο, γηα λα αλαθέξνπκε κεξηθά, Μαξαζώλαο, Ραθήλα, Νέα Μάθξε, Άγηνο Αλδξέαο, Πόξην Ράθηε, Λνύηζα θαη νύλην ζην λνηηόηεξν ηκήκα ηεο Αηηηθήο. Δ. ΝΤΥΣΔΡΗΝΖ ΕΧΖ ΚΑΗ ΓΗΑΚΔΓΑΖ Θέαηξα, Μπνπδνύθηα, κεγάιεο πίζηεο κε ηα πην δηάζεκα νλόκαηα ηνπ ειιεληθνύ ηξαγνπδηνύ, κπαξ, κπνπάη θαη δηάθνξεο ζθελέο είλαη όια εδώ. Τπάξρνπλ ζηέθηα δηαζθέδαζεο ζε όιε ηελ Αζήλα, αιιά νη πην πνιπζύρλαζηεο πεξηνρέο είλαη ε πεξηνρέο γύξσ από ην Κνισλάθη, ε παξαιηαθή θαη ε Γιπθάδα. ρεδόλ ζε θάζε ηεηξάγσλν ζε όιεο ηα Αζελατθά πξνάζηηα ππάξρνπλ θαθεηέξηεο θαη κπαξ πνπ πνιιά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λύρηαο γίλνληαη κπαξ κε κνπζηθή κε επαγγεικαηίεο DJ. Σ. ΦΑΓΖΣΟ ΚΑΗ ΔΣΗΑΣΟΡΗΑ Αθξηβώο όπσο ηα κπαξ, εζηηαηόξηα θαη ηαβέξλεο βξίζθνληαη παληνύ ζηελ Αζήλα. Ζ πεξηνρή ηεο Πιάθαο είλαη ίζσο ε πην γξαθηθή, αιιά θαη ε πεξηνρή πνπ δέρεηαη ηνπο πεξηζζόηεξνπο ηνπξίζηεο. Ζ πεξηνρή ηνπ Φπξξή δελ απέρεη πνιύ από ην Μνλαζηεξάθη ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΒΑΔΧ ΗΣΟΡΗΚΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΑ ΑΞΗΟΘΔΑΣΑ κε πνιιέο όκνξθα καγαδηά, θαγάδηθα, κεδεδνπσιεία θαη ηαβέξλεο κε δσληαλή κνπζηθή κέξα θαη λύρηα. ηελ Αζήλα ζα βξείηε κία πιεζώξα από δηεζλή θαζηθνπληάδηθα θαη θαθέ όπσο ηα Διιεληθά Γθάηληεο, ηα Ακεξηθάληθα Μαθληνλαιληο, ηα Πίηζα Υαη, ηα ηαξκπαθο, θαη πνιιέο άιιεο δηάζεκεο αιπζίδεο θαγάδηθσλ, αιιά ην πην ραξαθηεξηζηηθό θαη εζληθό θαζη θνπλη ζηελ Διιάδα είλαη ην ζνπβιάθη. ε θάζε γσληά ηεο Αζήλαο ζα βξείηε ζνπβιαηδίδηθα, ηπξόπηηεο, ινπθνπκάδεο θαη πνιιά δαραξνπιαζηεία, θάζε είδνπο εζηηαηόξηα κε ηνπηθή, εζληθή θαη δηεζλή θνπδίλα. Φεζηαξηέο, ζνπβιαηδίδηθα, κπνπγάηζεο θαη ινπθνπκάδεο θνληά θαη γύξσ από ηελ Οκόλνηα. Πηηζαξίεο, ηπξνπηηάδηθα, ρακπνπξγθεξο, νπδεξί θαη θαθεηέξηεο βξίζθνληαη παληνύ ζηελ Αζήλα. Σα ηειεπηαία ρξόληα γλσξίδνπλ άλνημε πνιιά Δζληθ Δζηηαηόξηα κε εμσηηθέο γεύζεηο από ηελ Κίλα, Ηλδία, Ηαπσλία, Σατιαλδή, Μεμηθό, Μέζε αλαηνιή θαη Σνπξθία. Πνιιέο δηεζλείο αιπζίδεο θαγεηνύ θαη θαθεηέξηεο έρνπλ ππνθαηαζηήκαηα ζε πνιιέο πεξηνρέο ηεο Αζήλαο. Κιαζηθέο ραζαπνηαβέξλεο ζα βξείηε ζηε Βάξε, Αζπξόππξγν, Μάληξα, Θξαθνκαθεδόλεο θαη Υαζηά θαη ςαξνηαβέξλεο ζηνλ Πεηξαηά. πγθνηλσλίεο: Σν λέν κεηξό ηεο Αζήλαο είλαη έλαο εμαηξεηηθόο ηξόπνο γηα πάηε ζηα πεξηζζόηεξα κέξε ηεο Αζήλαο. Ζ Γξακκή Λεσθνξείνπ 400 είλαη ν θαιύηεξνο ηξόπνο γηα λα δείηε όια ηα αμηνζέαηα ηεο Αζήλαο. Τπάξρνπλ επίζεο ηα αζηηθά ιεσθνξεία, ηξακ θαη ηξόιετ, πνπ είλαη αξθεηά απνηειεζκαηηθά γηα ηηο κεηαθηλήζεηο ζηελ πξσηεύνπζα. Ο Πξναζηηαθόο επίζεο ζπλδέεη ηελ Αζήλα θαη ηνλ Πεηξαηά κε Κόξηλζν θαη Κηάην. Τπάξρνπλ πνιιά ηαμί θαη εηαηξίεο ξαδηνηαμί. Γεδνκέλνπ όηη νη απνζηάζεηο από ηα πεξηζζόηεξα από ηα θπξηόηεξα αμηνζέαηα ηεο Αζήλαο δελ είλαη καθξηά, ην πεξπάηεκα είλαη κηα θαιή ηδέα θαη έλαο θαιόο ηξόπνο λα γλσξίζεηε ηελ Αζήλα.

21 ΥΡΖΗΜΑ ΣΖΛΔΦΧΝΑ Ακεζε Γξάζε (ΔΛΑ) 100 Γελ Αζη Γλζε Αηηηθήο (ΓΑΓΑ) Γλζε Κξαηηθήο Αζθάιεηαο ΤΔΝ/Γλζε Αζθάιεηαο Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία 199 Διιεληθόο Οξγαληζκόο Σνπξηζκνύ (ΔΟΣ) Σνπξηζηηθή Αζηπλνκία 171 Σνπξηζηηθή Αζηπλνκία Αζελώλ Σνπξηζηηθή Αζηπλνκία (Γειθνί) Σνπξηζηηθή Αζηπλνκία (Κόξηλζνο) Σνπξηζηηθή Αζηπλνκία (Αξρ Οιπκπία) Σνπξηζηηθή Αζηπλνκία (Ναύπιην) Γλζε Μνπζείσλ Αθξόπνιε Δπίδαπξνο Μπθήλεο Γειθνί Δζληθό Αξραηνινγηθό Μνπζείν Αξραία Αγνξά Αζελώλ - Θεζείν ηήιεο Οιπκπίνπ Γηόο Δθνξία Αξραηνηήησλ ΓΝΑ ΚΑΑΤ ΚΑΑΤ/Ηαηξείν ΓΔ/ΓΔΝΓΖ ΑΓΤ/Ξέλεο Απνζηνιέο

22 ΑΓΤ/ΑΔΔΑ ΓΤΒ/ΑΔΔΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΒΑΔΧ ΟΑ ΡΟΤΦ

23 ΟΑ ΣΑΤΡΟΤ

24 ΟΑ ΠΑΓΚΡΑΣΗΟΤ

25 ΟΑ ΠΑΓΚΡΑΣΗΟΤ

26 ΟΑ ΥΑΨΓΑΡΗΟΤ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΒΑΔΧ ΟΑ ΑΝΧΣΑΣΧΝ ΚΖΦΖΗΑ

27 ΟΑ ΟΜΤ ΒΑΡΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΒΑΔΧ ΥΑΡΣΖ ΟΑ ΡΟΤΦ ΚΑΗ ΣΑΤΡΟΤ

28 ΥΑΡΣΖ ΟΑ ΠΑΓΚΡΑΣΗΟΤ

29 ΥΑΡΣΖ ΟΜΤ ΥΑΗΓΑΡΗΟΤ

30 ΥΑΡΣΖ ΟΑ ΑΝΧΣΑΣΧΝ ΚΖΦΖΗΑ

31 ΥΑΡΣΖ ΟΑ - ΟΜΤ ΒΑΡΖ

32 ΤΜΒΔΒΛΖΜΔΝΧΝ ΗΑΣΡΧΝ ΜΔ ΣΟ ΤΔΘΑ ΠΔΡΗΟΥΖ ΑΣΣΗΚΖ - ΠΔΗΡΑΗΧ Οη ζπκβεβιεκέλνη κε ην ΤΔΘΑ ηαηξνί θαη λνζειεπηηθά ηδξύκαηα ππάξρνπλ ζην ζπλεκκέλν CD θαη ζην site Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζηελ ΓΤΒ/ΓΤΓ ζην ηειέθσλν Οη θαηαζηάζεηο ησλ ζπκβεβιεκέλσλ ηαηξώλ θαη λνζειεπηηθώλ ηδξπκάησλ δελ ηππώζεθαλ γηα ιόγνπο νηθνλνκίαο (58 ζειίδεο)

33 ΥΑΡΣΔ

34

35

36 ΖΜΔΗΧΔΗ

ΑΓΤ ΓΜΠ. Αγαπεηέ Κύξηε α Σπλάδειθε. Με δηαηαγή ηνπ ΓΕΣ κεηαηίζεζηε ζηελ Αλώηαηε Σηξαηησηηθή Δηνίθεζε Υπνζηήξημεο Σηξαηνύ.

ΑΓΤ ΓΜΠ. Αγαπεηέ Κύξηε α Σπλάδειθε. Με δηαηαγή ηνπ ΓΕΣ κεηαηίζεζηε ζηελ Αλώηαηε Σηξαηησηηθή Δηνίθεζε Υπνζηήξημεο Σηξαηνύ. ΗΟΤΝΗΟ 2009 Αγαπεηέ Κύξηε α Σπλάδειθε Με δηαηαγή ηνπ ΓΕΣ κεηαηίζεζηε ζηελ Αλώηαηε Σηξαηησηηθή Δηνίθεζε Υπνζηήξημεο Σηξαηνύ. Η Υπεξεζία βξίζθεηαη ηόζν ζην πιεπξό ζαο, όζν θαη ηεο νηθνγέλεηαο ζαο θαη ζα

Διαβάστε περισσότερα

Ύδξα πεξίπαηνο ζηε θύζε θαη ζηε δωή

Ύδξα πεξίπαηνο ζηε θύζε θαη ζηε δωή Ύδξα πεξίπαηνο ζηε θύζε θαη ζηε δωή Παξνπζίαζε θαη ζεωξεηηθή γλωξηκία ηωλ αξραηνινγηθώλ θαη ηζηνξηθώλ ρώξωλ ηεο πεξηνρήο ηνπ Αξγνζαξωληθνύ (Ύδξα, πέηζεο, Αίγηλα, Αγθίζηξη, Πόξνο, αιακίλα) Οη αξραηνινγηθνί

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΟΝΑΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΦΤΗ, ΔΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΝΑΟΤ

Η ΜΟΝΑΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΦΤΗ, ΔΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΝΑΟΤ Η ΜΟΝΑΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΦΤΗ, ΔΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΝΑΟΤ Σα Δθνικά Πάπκα Η μοναδικόηηηα ηηρ ελληνικήρ θύζηρ Ξαξά ηε ζρεηηθά κηθξή ηεο έθηαζε (131.944 ηεηξ. ρικ.), ε Διιάδα δηαζέηεη εμαηξεηηθά πινύζηα θύζε.

Διαβάστε περισσότερα

Σουριςτικόσ Οδηγόσ Αλεξανδροφπολησ

Σουριςτικόσ Οδηγόσ Αλεξανδροφπολησ Βοςνιάκοσ Νίκοσ Γ1 Σουριςτικόσ Οδηγόσ Αλεξανδροφπολησ Σαξιδεφοντασ ςτην Αλεξανδροφπολη 4ο Γυμνάςιο Αλεξανδροφπολησ 2010 Διαθεματική εργαςία Γ1 Δημιουργήθηκε από: Νίθν Βνζληάθν *ΣΡΟΠΟ ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΝΑΓΝΩΗ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Φσηνγξαθίδνληαο ηελ Αζήλα ηόηε θαη ζήκεξα. Project 2012-13

Φσηνγξαθίδνληαο ηελ Αζήλα ηόηε θαη ζήκεξα. Project 2012-13 Φσηνγξαθίδνληαο ηελ Αζήλα ηόηε θαη ζήκεξα Project 2012-13 1 ε Οκάδα Γεκεηξίνπ Διέλε Ρηδό νπινο Αιέμαλδξνο Σηεξγην νύινπ Εαραξνύια Φνύξνπ Ρελάηα Λίγα ιόγηα γηα αξρή ηελ νκάδα καο αλαηέζεθαλ κεξηθά α ό ηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ Δπηβιέπωλ: Διεπζέξηνο Σζηθνπξίδεο πλεξγαδόκελν Μέινο: Γηάλλεο Εαξίαο ΗΟΤΛΗΟ 2011 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΟΤ ΟΓΗΓΟΤ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΟΤ ΟΓΗΓΟΤ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ 1 η ΣΡΑΣΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΔΡΙΜΝΑ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΟΤ ΟΓΗΓΟΤ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ ειίδα 1. ΥΑΗΡΔΣΗΜΟ ΣΡΑΣΖΓΟΤ ΓΚΣΟΤ 1 Ζ ΣΡΑΣΗΑ 2 2. ΔΜΒΛΖΜΑ 1 Ζ ΣΡΑΣΗΑ 3 3. Ζ ΗΣΟΡΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

The Hellenic Society Prometheas. Newsletter September 2012

The Hellenic Society Prometheas. Newsletter September 2012 The Hellenic Society Prometheas Τη γλώσσα μοσ έδωσαν Ελληνική Το σπίτι υτωτικό στις αμμοσδιές τοσ Ομήροσ. Μονάτη έγνοια η γλώσσα μοσ στις αμμοσδιές τοσ Ομήροσ. www.prometheas.org Οδσσσέας Ελύτης Prometheas

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεζη αποηελεζμάηων Γπάζηρ: «Ανηαλλαγή Καλών Ππακηικών με. Δπαγγελμαηίερ Αγποηοςπιζμού» Ζπάκλειο Κπήηηρ 25-29/03/2009

Έκθεζη αποηελεζμάηων Γπάζηρ: «Ανηαλλαγή Καλών Ππακηικών με. Δπαγγελμαηίερ Αγποηοςπιζμού» Ζπάκλειο Κπήηηρ 25-29/03/2009 Κ.Π. LEADER+ - Γιαπεπιθεπειακή ςνεπγαζία: «Κοινέρ Γπάζειρ για ηη νηζιωηική Δλλάδα Νήζων Πεπίπλοςρ» Έκθεζη αποηελεζμάηων Γπάζηρ: «Ανηαλλαγή Καλών Ππακηικών με Δπαγγελμαηίερ Αγποηοςπιζμού» Ζπάκλειο Κπήηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Σ 1 1 ο υ Δ η μ. χ ο λ ε ί ο υ Π α λ α ι ο ύ Υ α λ ή ρ ο υ. τα σαΐνια. θαη δελ αληηθαζίζηαηαη κε

Σ 1 1 ο υ Δ η μ. χ ο λ ε ί ο υ Π α λ α ι ο ύ Υ α λ ή ρ ο υ. τα σαΐνια. θαη δελ αληηθαζίζηαηαη κε ΣΕΤΦΟ 4 Μάρτιος Απρίλιος 2012 Σ 1 1 ο υ Δ η μ. χ ο λ ε ί ο υ Π α λ α ι ο ύ Υ α λ ή ρ ο υ τα σαΐνια Η γιορτή της Μητέρας : Αφιέρωμα στις μαμάδες όλων των παιδιών! Φέηνο, όπσο θάζε ρξόλν, ηε δεύηεξε Κπξηαθή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ ΣΧΝ ΑΝΑΚΣΟΡΧΝ, ΔΠΑΤΛΔΧΝ ΚΑΗ ΟΗΚΗΜΧΝ ΣΖ ΜΗΝΧΨΚΖ ΚΡΖΣΖ. ΥΧΡΗΚΖ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ

ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ ΣΧΝ ΑΝΑΚΣΟΡΧΝ, ΔΠΑΤΛΔΧΝ ΚΑΗ ΟΗΚΗΜΧΝ ΣΖ ΜΗΝΧΨΚΖ ΚΡΖΣΖ. ΥΧΡΗΚΖ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ ΣΧΝ ΑΝΑΚΣΟΡΧΝ, ΔΠΑΤΛΔΧΝ ΚΑΗ ΟΗΚΗΜΧΝ ΣΖ ΜΗΝΧΨΚΖ ΚΡΖΣΖ. ΥΧΡΗΚΖ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ Λίιηαλ Άγα Νίθνο Καξαληθόιαο Πέξπ Λαθαδάλε Λακπξηλή ηάκνπ Λέθηνξαο ΔΜΠ Γξ Μεραληθόο ΑΠΘ Δπίθ. Καζεγήηξηα

Διαβάστε περισσότερα

V ΜΔΡΑΡΥΙΑ ΚΡΗΣΧΝ ΙΟΤΝΙΟ 2013. Καστέλι Χανιά. Ρέθσμνο. Ηράκλειο. Χ. Συακιών. Αγ. Νικόλαος. Σητεία. Καστέλι. Τσμπάκι. Ιεράπετρα

V ΜΔΡΑΡΥΙΑ ΚΡΗΣΧΝ ΙΟΤΝΙΟ 2013. Καστέλι Χανιά. Ρέθσμνο. Ηράκλειο. Χ. Συακιών. Αγ. Νικόλαος. Σητεία. Καστέλι. Τσμπάκι. Ιεράπετρα 44 V ΜΔΡΑΡΥΙΑ ΚΡΗΣΧΝ Καστέλι Χανιά Χ. Συακιών Ρέθσμνο Τσμπάκι Ηράκλειο Καστέλι Αγ. Νικόλαος Ιεράπετρα Σητεία ΙΟΤΝΙΟ 2013 1 ΣΜΗΜΑ ειίδα 1. Υαηξεηηζκόο Γθηή V ΜΔΡΑΡΥΗΑ ΚΡΖΣΧΝ... 2 2. Έκβιεκα Μεξαξρίαο...

Διαβάστε περισσότερα

Μόζρα - Αγία Πεηξνύπνιε πιήξεο πξόγξακκα μελαγήζεσλ θαη δώξα, ηώξα πεξηιακβάλεηαη θαη ΜΟΝΑΓΙΚΗ ΠΑΡΑΣΑΗ-ΚΟΝΣΔΡΣΟ ζηε Κόζρα από 17/07!

Μόζρα - Αγία Πεηξνύπνιε πιήξεο πξόγξακκα μελαγήζεσλ θαη δώξα, ηώξα πεξηιακβάλεηαη θαη ΜΟΝΑΓΙΚΗ ΠΑΡΑΣΑΗ-ΚΟΝΣΔΡΣΟ ζηε Κόζρα από 17/07! όζρα-αγία Πεηξνύπνιε 7, 8 εκέξεο Αγία Πεηξνύπνιε-Μόζρα 8 εκέξεο Αγία Πεηξνύπνιε-Μόζρα 9(8+1) εκέξεο "Σα θαιύηεξα ησλ δύν πόιεσλ" κε ηηο "Ιεπθέο Λύρηεο" Ηνύιηνο - επηέκβξηνο απεπζείαο από θαη πξνο ηε Θεζζαινλίθε

Διαβάστε περισσότερα

«Απνύ χεη ζειυθό παηδί ζηε Λάζηξν λα ην δώζεη, απνύ βξαδηάδεη νγιήγνξα θη αξγεί λα μεκεξώζεη»! το Καραφάκι

«Απνύ χεη ζειυθό παηδί ζηε Λάζηξν λα ην δώζεη, απνύ βξαδηάδεη νγιήγνξα θη αξγεί λα μεκεξώζεη»! το Καραφάκι «Απνύ χεη ζειυθό παηδί ζηε Λάζηξν λα ην δώζεη, απνύ βξαδηάδεη νγιήγνξα θη αξγεί λα μεκεξώζεη»! το Καραφάκι Εκδόηης: Προοδεσηικός Σύλλογος Λάζηροσ «Η Αναγέννηζις» Αριθμός Φύλλοσ:6 3 η Ιανοσαρίοσ 2012 Τηλ.:2843094757

Διαβάστε περισσότερα

«Ελιά και Λάδι, συμβολισμοί στο χώρο και στο χρόνο. Τροφή για σώμα και πνεύμα»

«Ελιά και Λάδι, συμβολισμοί στο χώρο και στο χρόνο. Τροφή για σώμα και πνεύμα» ΓΕΝΙΚΟ ΕΚΚΛΗΙΑΣΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΛΤΚΕΙΟΤ Α ΣΕΣΡΑΜΗΝΟ, ΧΟΛΙΚΟ ΕΣΟ 2013-2014 «Ελιά και Λάδι, συμβολισμοί στο χώρο και στο χρόνο. Τροφή για σώμα και πνεύμα» Τπεύθυνη Καθηγήτρια: Οικονόμου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ

ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΦΤ ΗΟΛΑΣΡΖ ΝΗΚΑΗΑ Απξίιηνο Μάηνο Ηνύληνο 2010 Γιανέμεηαι δωρεάν Σεύρνο 18 Ο ΦΤ ΗΟΛΑΣΡΖ ΣΑΘΔΡΑ ΣΖΝ Α ΔΘΝΗΚΖ Πξσηάζιεκα Α Δζληθήο ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΣΕΜΙ Ε. ΦΧΜΟΠΟΤΛΑΚΗ ΘΕΟΛΟΓΟ ΣΑ ΜΟΝΑΣΗΡΙΑ ΣΗ ΙΕΡΑ ΜΗΣΡΟΠΟΛΕΧ ΚΑΛΑΒΡΤΣΧΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ

ΑΡΣΕΜΙ Ε. ΦΧΜΟΠΟΤΛΑΚΗ ΘΕΟΛΟΓΟ ΣΑ ΜΟΝΑΣΗΡΙΑ ΣΗ ΙΕΡΑ ΜΗΣΡΟΠΟΛΕΧ ΚΑΛΑΒΡΤΣΧΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ ΑΡΣΕΜΙ Ε. ΦΧΜΟΠΟΤΛΑΚΗ ΘΕΟΛΟΓΟ ΣΑ ΜΟΝΑΣΗΡΙΑ ΣΗ ΙΕΡΑ ΜΗΣΡΟΠΟΛΕΧ ΚΑΛΑΒΡΤΣΧΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 2009 ΣΑ ΜΟΝΑΣΗΡΙΑ ΣΗ ΙΕΡΑ ΜΗΣΡΟΠΟΛΕΧ ΚΑΛΑΒΡΤΣΧΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ 1 ΑΡΣΕΜΙ Ε. ΦΧΜΟΠΟΤΛΑΚΗ ΘΕΟΛΟΓΟ ΣΑ ΜΟΝΑΣΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΑΛΝΟΑΚΑ ΔΙΒΔΡΗΑΠ. 1ε 2ε εκέξα: ΑΘΖΛΑ ΞΑΡΟΑ (ΘΔΠ/ΛΗΘΖ) ΖΓΝΚΔΛΗΡΠΑ - ΔΛ ΞΙΩ

ΞΑΛΝΟΑΚΑ ΔΙΒΔΡΗΑΠ. 1ε 2ε εκέξα: ΑΘΖΛΑ ΞΑΡΟΑ (ΘΔΠ/ΛΗΘΖ) ΖΓΝΚΔΛΗΡΠΑ - ΔΛ ΞΙΩ ΞΑΛΝΟΑΚΑ ΔΙΒΔΡΗΑΠ Επξίρε * Θαηαξξάθηεο Οήλνπ * Ινπθέξλε * Βέξλε * Γελεύε * Ιωδάλε * Κηιάλν 9 ΖΚΔΟΔΠ ΑΛΑΣΩΟΖΠΔΗΠ 19,26/02 05,19/03 02,09,30/04 07,21/05 1ε 2ε εκέξα: ΑΘΖΛΑ ΞΑΡΟΑ (ΘΔΠ/ΛΗΘΖ) ΖΓΝΚΔΛΗΡΠΑ - ΔΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΔΛΑ ΘΑΡΑΛΑΙΥΡΗΘΑ ΞΟΝΡΞΑ ΡΝΟΗΠΡΥΛ ΠΡΖΛ ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΑΓΝΟΑ ΡΖΠ ΑΘΖΛΑΠ ΘΑΗ ΡΝ ΞΔΗΟΑΗΑ ΞΟΥΡΑ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ

ΔΟΔΛΑ ΘΑΡΑΛΑΙΥΡΗΘΑ ΞΟΝΡΞΑ ΡΝΟΗΠΡΥΛ ΠΡΖΛ ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΑΓΝΟΑ ΡΖΠ ΑΘΖΛΑΠ ΘΑΗ ΡΝ ΞΔΗΟΑΗΑ ΞΟΥΡΑ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ ΔΟΔΛΑ ΘΑΡΑΛΑΙΥΡΗΘΑ ΞΟΝΡΞΑ ΡΝΟΗΠΡΥΛ ΠΡΖΛ ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΑΓΝΟΑ ΡΖΠ ΑΘΖΛΑΠ ΘΑΗ ΡΝ ΞΔΗΟΑΗΑ ΞΟΥΡΑ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ ΞΔΟΗΝΓΝΠ ΓΗΔΜΑΓΥΓΖΠ: ΑΓΝΠΡΝΠ ΝΘΡΥΒΟΗΝΠ 2013 1 ΘΑΡΑΛΑΙΥΡΗΘΑ ΞΟΝΡΞΑ ΡΝΟΗΠΡΥΛ ΠΡΖΛ ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΑΓΝΟΑ ΡΖΠ ΑΘΖΛΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΝΤΙΝΟΣ ΚΙΟΥΣΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΝΤΙΝΟΣ ΚΙΟΥΣΗΣ Κάβο Μαλιάς: Ρομανηική Μονεμβαζιά Kαηαπξάζηλνη θάκπνη κε ειηέο, θνηιάδεο, ηξερνύκελα λεξά, ππέξνρεο παξαιίεο, θόζκνο επγελέζηαηνο θαη ζηελ πάλσ γσλία ε κνλεκβαζηώηηθε θαζηξνπνιηηεία. Πην θάησ,ε μεραζκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΑΤΓΟΤΣΟ 2009 1 1. ΘΔΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΙΓΡΤΗ 1.1. Η ζέζε Σν ρσξηό Λόθνπ αλήθεη ζηελ επαξρία Λεκεζνύ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΩΝ ΣΔΛΔΥΩΝ

ΟΓΗΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΩΝ ΣΔΛΔΥΩΝ ΑΝΩΣΑΣΗ ΓΙΑΚΛΑΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΠΟΛΔΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΟΓΗΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΩΝ ΣΔΛΔΥΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, ΦΔΒ 2012 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ Πποζθώνηζη Γενικά Ιζηοπικά ηοισεία ΑΔΙΠΟ Ιζηοπικά ηοισεία Υπήζιμα Σηλέθωνα

Διαβάστε περισσότερα

Χώροι Διαλόγοσ και Δημιοσργίας. Από ηο παραδοζιακό καθενείο ζηο internet café

Χώροι Διαλόγοσ και Δημιοσργίας. Από ηο παραδοζιακό καθενείο ζηο internet café Α Σοζίηζειο Αρζάκειο Γενικό Λύκειο Εκάλης Χώροι Διαλόγοσ και Δημιοσργίας Από ηο παραδοζιακό καθενείο ζηο internet café Ερεσνηηική εργαζία 1 οσ ηεηραμήνοσ τολικό έηος 2011-2012 Νκάδα εξγαζίαο: Βιαζηαξά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΚΑΒΑΛΙ ΣΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΕ ΑΝΑΣΟΛΙΚΟΡΩΜΤΛΙΩΣΩΝ ΠΡΟΥΤΓΩΝ, ΣΗ ΕΠΑΡΦΙΑ ΚΑΒΑΚΛΙ, ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΟ ΚΑΒΑΛΙ ΣΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΕ ΑΝΑΣΟΛΙΚΟΡΩΜΤΛΙΩΣΩΝ ΠΡΟΥΤΓΩΝ, ΣΗ ΕΠΑΡΦΙΑ ΚΑΒΑΚΛΙ, ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΜΟΤΙΚΉ ΕΠΙΣΉΜΗ & ΣΕΦΝΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ (ΔΗΜΟΣΙΚΗ) ΜΟΤΙΚΗ Πτυχιακό εργαςύα του φοιτητό Ευςτράτιου Παςόπουλου (Α.Μ. 9/04) με θϋμα: ΣΟ ΚΑΒΑΛΙ ΣΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΕ ΑΝΑΣΟΛΙΚΟΡΩΜΤΛΙΩΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΑ ΚΡΗΤΗΣ. 2 ο Εξάμηνο 2014

ΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΑ ΚΡΗΤΗΣ. 2 ο Εξάμηνο 2014 1 ΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΑ ΚΡΗΤΗΣ 2 ο Εξάμηνο 2014 2 Πίνακας Περιετομένων 1. Οικονομική επισκόπηση... 3 2. Αγορά γραυείων... 4 3. Αγορά κατοικιών... 9 4. Αγορά καταστημάτων... 14 5. Logistics & Βιομητανία... 19 6.

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΩΜΑ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΟΓΖΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΖΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ

Γ ΩΜΑ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΟΓΖΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΖΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ Γ ΩΜΑ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΟΓΖΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΖΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ ΥΑΗΡΔΣΗΜΟ ΓΗΟΗΚΖΣΟΤ Γ ΧΜΑ ΣΡΑΣΟΤ Αμηόηηκε Κύξηε-α πλάδειθε. Με δηαηαγή ηνπ ΓΔ κεηαηίζεζηε ζε Μνλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Αλαθάιπςε ηνπ ξαδηoθώλνπ Ο Γνπιηέικν Μαξθόλη ε (25 απξηιίνπ1874-20 Ηνπιίνπ 1937) ήηαλ ηηαιόο εθεπξέηεο, γλσζηόο σο ν παηέξαο ηεο εθπνκπήο ξαδηνθπκάησλ ζε

Διαβάστε περισσότερα

«ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ-ΣΑΤΡΟΔΡΟΜΙ ΠΟΛΙΣΙΜΩΝ»

«ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ-ΣΑΤΡΟΔΡΟΜΙ ΠΟΛΙΣΙΜΩΝ» «ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ-ΣΑΤΡΟΔΡΟΜΙ ΠΟΛΙΣΙΜΩΝ» Εβραϊκοί τόποι τησ Θεςςαλονίκησ: Εβραϊκέσ ςυνοικίεσ, υναγωγέσ και Δημογραφική εξέλιξη του εβραϊκοφ πληθυςμοφ τησ Θεςςαλονίκησ Ονοματεπώνυμο:Σαρτζετάκησ Ζαχαρίασ Τμθμα Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΘΑΗ ΑΟΣΑΗΑ ΔΙΙΑΓΑ

ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΘΑΗ ΑΟΣΑΗΑ ΔΙΙΑΓΑ ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Β ΣΔΣΡΑΜΗΝΟΤ 2015 ΟΜΑΓΑ: REPLETE ηνύηεο Γεκήηξεο ηαύξνπ Παλαγηώηα Σαζηάλε Φισξεληία Σζίγθνπ Γήκεηξα Υξηζηόπνπινο Νίθνο ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΘΑΗ ΑΟΣΑΗΑ ΔΙΙΑΓΑ ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΔΠ Σν κεγαιείν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΤΖΑΝΣΙΝΗ ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΣΟΤ ΕΛΛΗΝΕ

ΒΤΖΑΝΣΙΝΗ ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΣΟΤ ΕΛΛΗΝΕ ΒΤΖΑΝΣΙΝΗ ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΣΟΤ ΕΛΛΗΝΕ "Δηαηάζζνπκε όια ηα ηεξά θαη νη λανί ηνπο (ησλ Ειιήλσλ), όζα βξίζθνληαη αθόκα άζηθηα, λα θαηαζηξαθνύλ κε δηαηαγή ησλ ηνπηθώλ αξρώλ θαη λα εμαγληζηνύλ κε ηελ ύςσζε ηνπ ζεκείνπ

Διαβάστε περισσότερα