ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, για το ακαδημαϊκό έτος θα δεχθεί υποψήφιους για εγγραφή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών σε τρεις κατευθύνσεις: 1. Στην κατεύθυνση «Παιδαγωγική και Νέες Τεχνολογίες» με αναγραφή της ειδίκευσης ως εξής: Σύγχρονες διδακτικές μέθοδοι - Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών - Εκπαιδευτική πολιτική και Διοίκηση της εκπαίδευσης. 2. Στην κατεύθυνση «Ανθρωπιστικές Σπουδές και Νέες Τεχνολογίες» με αναγραφή της ειδίκευσης ως εξής: Ιστορία Πολιτισμός. 3. Στην κατεύθυνση «Θετικές Επιστήμες και Νέες Τεχνολογίες» με αναγραφή της ειδίκευσης ως εξής: Διδακτική των Μαθηματικών Διδακτική των Φυσικών Επιστημών. Ο αριθμός των εισακτέων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται κατ ανώτερο όριο σε δεκαοκτώ (18) φοιτητές κατά έτος, έξι (6) φοιτητές κατά κατεύθυνση. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών παρέχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις «Επιστήμες της Αγωγής». Απαιτούμενα δικαιολογητικά Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης υποψηφιότητας από τους ενδιαφερόμενους είναι, ότι θα πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου πανεπιστημιακών τμημάτων της ημεδαπής ή ομοταγών τμημάτων της αλλοδαπής. Ειδικότερα οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 1. Αίτηση (σχετικό συνημμένο έντυπο). 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (σχετικό συνημμένο έντυπο). 3. Τίτλους σπουδών και αναλυτικές βαθμολογίες (επικυρωμένη φωτοτυπία). 4. Πιστοποιητικά απόδειξης ξένης γλώσσας (επικυρωμένα). 5. Υπάρχουσες δημοσιεύσεις 6. Βεβαιώσεις συμμετοχής σε σεμινάρια, συνέδρια, ερευνητικά προγράμματα κ.ά. Σημείωση: Τα δικαιολογητικά 5 και 6 οι υποψήφιοι τα καταθέτουν εφ όσον περάσουν επιτυχώς το στάδιο της εξέτασής τους στις ξένες γλώσσες, καθώς και στις γραπτές εξετάσεις των μαθημάτων στο γνωστικό αντικείμενο που επέλεξαν να εξετασθούν. Η κατάθεσή τους είναι υποχρεωτική προκειμένου να μετάσχουν στο τελευταίο στάδιο αξιολόγησής τους, στην προσωπική συνέντευξη. Παράμετροι που συνεκτιμώνται κατά την αξιολόγηση των υποψηφίων 1) Το βιογραφικό υπόμνημα Για την αξιολόγηση του βιογραφικού υπομνήματος συνεκτιμώνται: 1

2 α) ο γενικός βαθμός πτυχίου, β) ο βαθμός στη διπλωματική εργασία του προπτυχιακού κύκλου σπουδών, γ) οι πιθανές δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις και δ) οι συμμετοχές σε συνέδρια. 2) Η επαρκής γνώση μιας τουλάχιστον εκ των τριών ξένων γλωσσών Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά. Η επαρκής γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας (αγγλική ή γερμανική ή γαλλική) πιστοποιείται μετά από γραπτή εξέταση. Από τη συγκεκριμένη εξέταση απαλλάσσονται οι πτυχιούχοι των Τμημάτων Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών των Πανεπιστημίων και οι κάτοχοι διπλωμάτων επάρκειας διδασκαλίας των αντίστοιχων ξένων γλωσσών (συνημμένος πίνακας αναγνωρισμένων τίτλων σπουδών). Οι τίτλοι σπουδών θα πρέπει να είναι επικυρωμένοι και όχι απλή φωτοτυπία του πρωτοτύπου. Προσοχή! Η επιτυχία στις εξετάσεις της ξένης γλώσσας συνιστά αποκλειστική προϋπόθεση για τη συμμετοχή στην παραπέρα διαδικασία επιλογής, αλλά ο βαθμός δε συνυπολογίζεται στην τελική αξιολόγηση του υποψηφίου 3) Η επαρκής ενημέρωση στις επιστήμες της αγωγής και σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα ανάλογα με την κατεύθυνση σπουδών, η οποία ελέγχεται με γραπτή εξέταση. Οι υποψήφιοι φοιτητές εξετάζονται γραπτώς: α) Στο γνωστικό αντικείμενο «Επιστήμες της Αγωγής» και β) Ανάλογα με την κατεύθυνση σπουδών που θα επιλέξουν στο αντίστοιχο γνωστικό αντικείμενο. Για τις εξετάσεις αυτές προτείνεται παρακάτω σχετική ενδεικτική βιβλιογραφία. Επισημαίνεται ότι η βιβλιογραφία αυτή δεν συνιστά οπωσδήποτε και την εξεταστέα ύλη του γνωστικού αντικειμένου. 4) Η προσωπική συνέντευξη Η συνέντευξη είναι το τελευταίο στάδιο αξιολόγησης του υποψηφίου. Απαραίτητη προϋπόθεση για την προσέλευση στην συνέντευξη είναι η επιτυχία στα δύο προηγούμενα στάδια α) της επάρκειας γνώσης ξένης γλώσσας (με ή χωρίς εξετάσεις) καθώς και β) της επιτυχίας στις γραπτές εξετάσεις των γνωστικών αντικειμένων. Στην προσωπική συνέντευξη ελέγχεται η γενικότερη συγκρότηση του υποψηφίου, οι επικοινωνιακές του δυνατότητες, τα πρόσθετα στοιχεία και προσόντα του, καθώς και τα κίνητρα επιλογής του συγκεκριμένου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών. 1) Στην ξένη γλώσσα Οι υποψήφιοι θα εξετασθούν γραπτώς: Θα εξετασθούν γραπτώς οι υποψήφιοι που δεν διαθέτουν τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών που τους απαλλάσουν από την διαδικασία αυτή (συνημμένος πίνακας αναγνωρισμένων τίτλων σπουδών). Η εξέτασή τους θα περιλαμβάνει κείμενο ανάλογο της κατεύθυνσης που θα επιλέξουν, το οποίο κείμενο καλούνται οι υποψήφιοι: α) να αποδώσουν στην ελληνική και β) να παραθέσουν περίληψή του. Επιτυχόντες θεωρούνται όσοι λάβουν τη βάση του πέντε (5). Όπως τονίστηκε και 2

3 παραπάνω όσοι αποτύχουν στην εξέταση της ξένης γλώσσα αποκλείονται από την περαιτέρω εξέταση των υπολοίπων γνωστικών αντικειμένων 2) Στα γνωστικά αντικείμενα: Επιστήμες της Αγωγής (κοινό για όλους τους υποψηφίους) 1. Ξωχέλλης, Π. (2003). Σχολική Παιδαγωγική. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης 2. Καψάλης Αχιλλέας Γ., Νήμα Ελένη Α. (2008). Σύγχρονη Διδακτική. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη 3. Cohen L., Manion L. & Morrison K. (2008). Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας, Αθήνα: Μεταίχμιο. Εκτός του παραπάνω κοινού γνωστικού αντικειμένου οι υποψήφιοι θα εξετασθούν υποχρεωτικά επίσης και σε ένα από τα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα σύμφωνα με δική τους επιλογή. Α Κατεύθυνση: «Παιδαγωγική και Νέες Τεχνολογίες» Εξεταζόμενο γνωστικό πεδίο: Σύγχρονες Διδακτικές Μέθοδοι-Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών- Εκπαιδευτική Πολιτική 1. Ξωχέλλης, Π. (2005). Ο εκπαιδευτικός στο σύγχρονο κόσμο. Αθήνα: Τυπωθήτω 2. Χατζηγεωργίου, Γ. (1998). Γνώθι το curriculum: Γενικά και ειδικά θέματα αναλυτικών προγραμμάτων και διδακτικής. Αθήνα: Ατραπός 3. Παπαναούμ, Ζ. (2003). Το επάγγελμα του εκπαιδευτικού. Αθήνα: Τυπωθήτω - Γ. Δαρδανός Β Κατεύθυνση: «Ανθρωπιστικές Σπουδές και Νέες Τεχνολογίες» Εξεταζόμενο γνωστικό πεδίο: Γλώσσα/Λογοτεχνία ή Ιστορία ή Ιστορία της Τέχνης Σημείωση. Για την κατεύθυνση «Ανθρωπιστικές Σπουδές και Νέες Τεχνολογίες» οι υποψήφιοι εξετάζονται ή στην Γλώσσα-Λογοτεχνία ή στην Ιστορία ή στην Ιστορία της Τέχνης για το μάθημα ειδίκευσης. Γλώσσα-Λογοτεχνία 3

4 1. Χατζησαββίδη, Σ. (2010). Γραμματική της Νέας Ελληνικής: Θεωρητικές βάσεις και περιγραφή. (2 τόμοι). Θεσσαλονίκη: Βάνιας. Aπό τον Α τόμο οι σσ , , Από τον Β τόμο οι σσ , Κανατσούλη, Μ. (1997). Εισαγωγή στη θεωρία και κριτική της παιδικής λογοτεχνίας. Θεσσαλονίκη: University Studio Press 3. Μήτσης, Ναπ. (1996). Διδακτική του γλωσσικού μαθήματος: από τη γλωσσική θεωρία στη διδακτική πράξη. Αθήνα: Gutenberg. Όλο το βιβλίο εκτός από τα κεφάλαια 3 και 4. ή Ιστορία 1. Βακαλόπουλος Α. (199815). Νέα Ελληνική Ιστορία ( ). Θεσσαλονίκη: Βάνιας. 2. Cyril Mango (1999). Βυζάντιο. Η Αυτοκρατορία της Νέας Ρώμης. Αθήνα: ΜΙΕΤ. 3. Botsford W. & Robinson C.A. (1995). Αρχαία Ελληνική Ιστορία. Αθήνα: ΜΙΕΤ. ή Ιστορία της Τέχνης 1. Gombrich E.H. (1994). Ιστορία της Τέχνης. Αθήνα: ΜΙΕΤ. Burke P. (2003). Μεταίχμιο Αυτοψία. Οι χρήσεις των εικόνων ως ιστορικών μαρτυριών. Αθήνα: Γ Κατεύθυνση: «Θετικές Επιστήμες και Νέες Τεχνολογίες» Εξεταζόμενο γνωστικό αντικείμενο: Διδακτική των Μαθηματικών-Διδακτική των Φυσικών Επιστημών. 1. Driver, R., Squires, A., Rushworth, P., Wood-Robinson, V. (2000). Οικο-δομώντας τις έννοιες των Φυσικών Επιστημών-Μια Παγκόσμια Σύνοψη των Ιδεών των Μαθητών. Αθήνα: Τυπωθήτω. Σελίδες: 11-28, 59-74, , , Χ. Λεμονίδης (2003). Μια νέα πρόταση διδασκαλίας των Μαθηματικών στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου. Αθήνα: Πατάκη. Σελίδες Ε. Κολέζα (2000). Γνωσιολογική και Διδακτική προσέγγιση των Στοιχειωδών Μαθηματικών Εννοιών. Αθήνα: Leader Books. Σελίδες 1-62 και Υπολογισμός αξιολόγησης 4

5 Ο υποψήφιος κατά την αξιολόγησή του θα πρέπει να περισυλλέξει 100 μονάδες προκειμένου να θεωρηθεί επιτυχών, οι οποίες προέρχονται: 1) Από την εξέτασή του στο Γ.Α. «Επιστήμες της Αγωγής», 25 μονάδες. 2) Από την εξέτασή του σε ένα από τα τρία Γ.Α. επιλογής του 25, μονάδες. 3) Από την προσωπική συνέντευξη, 30 μονάδες 4) Από τον Γενικό Βαθμό του πτυχίου, από δεύτερο πτυχίο, 10 μονάδες και 5) Από Διπλωματική εργασία, ανακοινώσεις σε συνέδρια, 10 μονάδες Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται στο διάστημα 1-30 Σεπτεμβρίου 2012 και η διαδικασία επιλογής γίνεται κατά το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Κωνσταντίνος Φωτιάδης Καθηγητής Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Χαράλαμπος Λεμονίδης Καθηγητής 5

6 Πτυχία ξένων γλωσσών, τα οποία απαλλάσσουν από τις εξετάσεις της ξένης γλώσσας Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας της ξένης γλώσσα δεν αποδεικνύει τη γνώση της ξένης γλώσσας (Π.Δ. 347/2003). Τίτλοι γλωσσομάθειας που αποδεικνύουν την άριστη γνώση: Α) της Αγγλική γλώσσας (Γ2/C2): Κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του νόμου 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφα 19 του άρθρου 13 του νόμου 3149/2003. CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE. BULATS English Language Test, βαθμολογία , του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE. INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) The British Council IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 7,5 και άνω. CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN. LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5 -PROFICIENT COMMUNICATION- του EDEXCEL. ISE IV INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL του TRINITY COLLEGE LONDON. CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) -MASTERY- και CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) - MASTERY- (συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL -MASTERYκαι CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL - MASTERY- (συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης). OCNW Certificate in ESOL International at Level 3 (Common European Framework equivalent level C2). ESB Level 3 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C2). Michigan State University Certificate of English Language Proficiency (MSU CELP): CEF C2. Test of Interactive English, C2 Level. Β) της Γαλλικής γλώσσας (Γ2/C2): 6

7 Κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του νόμου 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφα 19 του άρθρου 13 του νόμου 3149/2003. Δίπλωμα ALLIANCE FRANCAISE. Πιστοποιητικό D.A.L.F. ΟPTION LETTRES ή DALF C2. DIPLOME DE LANGUE ET LITTERATURE FRANCAISES (SORBONNE II) [Ως το 1999 το δίπλωμα ήταν: DIPLOME D ETUDES FRANCAISES (SORBONNE II)]. DIPLOME SUPERIEUR D ETUDES FRANCAISES (SORBONNE 3EME DEGRE). CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU PROFESSIONNEL του Πανεπιστημίου της Γενεύης. Γ) της Γερμανικής γλώσσας (Γ2/C2): Κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του νόμου 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφα 19 του άρθρου 13 του νόμου 3149/2003. Πιστοποιητικό GROSSES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (GDS) του Πανεπιστημίου Ludwig-Maximilian του Μονάχου και του Ιστιτούτου Goethe. KLEINES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (KDS) του Πανεπιστημίου Ludwig- Maximilian του Μονάχου και του Ιστιτούτου Goethe. ZENTRALE OBERSTUFENPRUFUNG (ZOP) του Ιστιτούτου Goethe. ZERTIFIKAT V.B.L.T. PROFESSIONALES LEBEN του Πανεπιστημίου της Γενεύης. 7

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ 50/2001 Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15/10/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Α.Π. 23188 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α.Σ.Τ.Ε. & ΣΧΟΛΩΝ ΞΕΝΑΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ& ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΧΟΛΩΝ & ΣΧΟΛΩΝ ΞΕΝΑΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ46ΟΟ-0Ξ0 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ46ΟΟ-0Ξ0 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛ46ΟΟ-0Ξ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 02/07/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Α.Π. 14673 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΕΙ ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και µέτρια Β1) αποδεικνύεται µε βάση το άρθρο 1 Π..146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠANEΠITHMIO AIΓAIOY ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΤ ΕΣΟΤ 2015-2016

ΠANEΠITHMIO AIΓAIOY ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΤ ΕΣΟΤ 2015-2016 ΠANEΠITHMIO AIΓAIOY ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΥΕΔΙΑΜΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ «ΜΟΝΣΕΛΑ ΥΕΔΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ» Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΛΟΥ ΑΝ.Ε.ΒΟ. Α.Ε. Λαχανά 5 - Λήμνου, 38334 ΒΟΛΟΣ Τηλ: 24210-28251-2 Fax: 24210-28255 E-mail: secretariat@anevo.gr Ιστοσελίδα: www.anevo.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

α) Με Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσοµάθειας αντίστοιχου επιπέδου του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.

α) Με Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσοµάθειας αντίστοιχου επιπέδου του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003. ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και µέτρια Β1) αποδεικνύεται µε βάση το άρθρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΘΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΘΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ --------------------------------------------------------- Κωνσταντινουπόλεως 8, 66 100 ΔΡΑΜΑ, Τηλ.: 25210 55740, Fax: 25210 47612, e-mail: synergasia@aned.gr ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΘΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ19ΟΟ-ΑΗΘ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αθήνα, 12.11.2013 Α.Π. 25672

ΑΔΑ: ΒΛ19ΟΟ-ΑΗΘ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αθήνα, 12.11.2013 Α.Π. 25672 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ /ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Ν.Π..., Ν.Π.Ι.. & Α.Ε. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 7/12/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (15-7-2014)

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (15-7-2014) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (15-7-2014) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πληροφορίες: Δημήτρης Τουρνάς Θεσσαλονίκη, 30-6-2014 Τηλ. : 2310-996510 Fax :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΙΕΚ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΙΕΚ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΣ & ΙΕΚ Αθήνα, 22/8/2014 Α. Π. : 18019 ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π.Δ. Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΣΤΟΣ 2015-2016 Δαμασκηνού & Κολοκοτρώνη, Τ.Κ. 20100, Κόρινθος Κόρινθος, 6 Απριλίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-15 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-15 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-15 Κόρινθος, 30 Μαΐου 2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Το Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ. Ανακοινώνει

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ. Ανακοινώνει Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Δ/νση: Λεωνίδιο Αρκαδίας, Τ.Κ. 22300 Τηλ: 27570-22807 Fax: 27570-23230 Κεντρικό e-mail: info@parnonas.gr Ιστοσελίδα: www.parnonas.gr Λεωνίδιο, 06/10/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 913 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 86 19 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1199 Υλοποίηση ταχύρρυθμου προγράμματος κατάρτισης στο επάγγελμα του ξεναγού στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΗΝΑ 27.8.2013 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ& ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Α.Π 19355 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αθήνα : 30-01-2014 Αρ. Πρωτ.: 660/2/3463 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αθήνα, 16/12/2014 Αρ. Πρωτ: 660/18/84859 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο του Υποέργου 1 των Πράξεων με τίτλο: «Κέντρα Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αθήνα : 29-09-2014 Αρ. Πρωτ.: 660/9/69134 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αθήνα, 30-10-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ Α.Π. 24548 & ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣ: Πίνακας ιανοµής & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Κ.Λ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 24 Νοεµβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ 1 ο - ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2014 Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2014 Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ Έχοντας υπόψη : ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2014 Πλήρωσης δεκατεσσάρων (14) θέσεων ευθύνης με Τριετή Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 1. Τις διατάξεις : Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ α. Του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην «Επιστήμη Οίνου και Ζύθου Master of Science in Wine and Beer Science» με κατευθύνσεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Όπως ο πίνακας διανομής

ΠΡΟΣ: Όπως ο πίνακας διανομής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Β ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ 5 ο ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ (Γ2/C2) Πλήρης Τίτλος Πτυχίου

ΑΓΓΛΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ (Γ2/C2) Πλήρης Τίτλος Πτυχίου ENG_C2_1 ENG_C2_2 ENG_C2_3 ENG_C2_4 ENG_C2_5 ENG_C2_6 ENG_C2_7 ENG_C2_8 ENG_C2_9 ENG_C2_10 ENG_C2_11 ENG_C2_12 ENG_C2_13 ENG_KRAT_C1 ENG_C1_1 ENG_C1_2 ENG_C1_3 ΑΓΓΛΙΚΑ Πλήρης Τίτλος CERTIFICATE OF PROFICIENCY

Διαβάστε περισσότερα

προγράμματα υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό και μεταδιδακτορική έρευνα στην Ελλάδα

προγράμματα υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό και μεταδιδακτορική έρευνα στην Ελλάδα προγράμματα υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό και μεταδιδακτορική έρευνα στην Ελλάδα ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 1 ΔΩΡΗΤΕΣ ΤΟΥ Ι.Κ.Υ. Κωνσταντίνος Γεωργιάδης Μαρία Ι. Ζαούση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ηµοσίευση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ηµοσίευση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 1/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Το Μουσείον της Πόλεως των Αθηνών -Ίδρυµα Βούρου - Ευταξία Έχοντας υπόψη: 1. Το Θεσµικό πλαίσιο του Μουσείου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Φακέλου : 2/2012. Αθήνα, 28/12/2012

Αριθμ. Φακέλου : 2/2012. Αθήνα, 28/12/2012 Αριθμ. Φακέλου : 2/2012 ΑΡΧΕΙΑ ΤΑΙΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση: Ιερά οδός 48 & Μεγάλου Αλεξάνδρου 134-136 10435, Κεραμεικός, Αθήνα Τηλ: 210-3609695, Fax: 210-3628468 e-mail: contact@tainiothiki.gr

Διαβάστε περισσότερα