Κάζε ελδηαθεξφκελν. Ζπάκλειο, 07/10/2011 Α.Π. 2253

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κάζε ελδηαθεξφκελν. Ζπάκλειο, 07/10/2011 Α.Π. 2253"

Transcript

1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΚΟ ΜΟΤΔΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε :Ξαλζνπδίδνπ & Υαηδεδάθη Σαρ. Κσδηθφο : Ζξάθιεην Σει. : , Fax : Ζιεθηξ. Γ/λζε: Πιεξνθνξίεο: E. Σζίηζα ΠΡΟ Ζπάκλειο, 07/10/2011 Α.Π Κάζε ελδηαθεξφκελν. ΘΔΜΑ: Πξφρεηξνο Μεηνδνηηθφο Γηαγσληζκφο γηα ηελ πξνκήζεηα εμεηδηθεπκέλσλ πιηθψλ θαη εξγαιείσλ ζπληήξεζεο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζην ππνέξγν 1 «πληήξεζε θαη Δπαλέθζεζε ησλ πιινγψλ ηνπ Αξραηνινγηθνχ Μνπζείνπ Ζξαθιείνπ» ηεο Πξάμεο «Δπαλέθζεζε πιινγψλ Αξραηνινγηθνχ Μνπζείνπ Ζξαθιείνπ» πνπ έρεη εληαρζεί ζην Δ.Π. «Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» ηνπ ΔΠΑ , εθηεινχκελνπ απνινγηζηηθά θαη κε απηεπηζηαζία απφ ην Αξραηνινγηθφ Μνπζείν Ζξαθιείνπ. Έρνληαο ππφςε: ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 1. Σν Π.Γ. 191/2003 «Οξγαληζκφο ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ» (ΦΔΚ 146/η.Α / ). θαη ην Π.Γ. 186/2009 (ΦΔΚ/213/η.Α / ) «πγρψλεπζε ησλ Τπνπξγείσλ Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο». 2. Σν Ν. 63/2005 (ΦΔΚ 98/Α/ ) «Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά ξγαλα». 3. Σνπ Ν.2362/95 ( ΦΔΚ/Α/247/ ) «Πεξί ηνπ Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ θαη Διέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο» 4. Σνπ Νφκνπ 3028/2002 (ΦΔΚ 153/Α/ ) «Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ Αξραηνηήησλ θαη ελ γέλεη ηεο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο» (αξ. 40, παξ. 2 θαη 3). 5. Σνπ Ν. 2286/ «Πξνκήζεηεο ηνπ Γεκνζίνπ ηνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ» (ΦΔΚ 19/η.Α / ). 6. Σνπ Ν. 2362/95 «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ δαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 247/η.Α / ). φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη ζήκεξα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3871/2010 (ΦΔΚ 141/Α/ ) «Γεκνζηνλνκηθή δηαρείξηζε θαη επζχλε», ηνπ Ν. 3899/2010 (ΦΔΚ 212/Α / ) «Δπείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηήξημεο ηεο Διιεληθήο Οηθνλνκίαο». 7. To ΠΓ 113/2010 (ΦΔΚ 194/Α/ ) «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο» 8. Σνπ Ν. 1958/5-8-91( ΦΔΚ122/Α/5-8-91) «Tξφπνο εθηέιεζεο αξρ/θψλ έξγσλ» κε ην νπνίν δηαθνξνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη νη δηαηάμεηο ησλ Ν. 1418/1984, 716/1977, ηνπ Π.Γ. 609/1985 ΚΛΠ., ξπζκίδνπλ ζέκαηα ζρεηηθά κε ηε κειέηε θαη ηελ εθηέιεζε αξραηνινγηθψλ ελ γέλεη έξγσλ. 9. Σνπ Π.Γ.99/92 (ΦΔΚ 46/Α/ ) «Μειέηε θαη εθηέιεζε αξρ/θψλ ελ γέλεη έξγσλ». 10. Σνπ Π.Γ. 609/85 «Καηαζθεπή Γεκνζίσλ Έξγσλ».

2 11. Σνπ Νφκνπ 2947/2001 (άξζξν 19,παξ. 33) (ΦΔΚ 228/Α/ ) «ζέκαηα Οιπκπηαθήο Φηινμελίαο». 12. Σνπ Π.Γ.118/07 (ΦΔΚ/150/Α/ ) «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ». 13. Σνπ Νφκνπ 3861/2010 (ΦΔΚ 112/Α/2010) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε Νφκσλ θαη Πξάμεσλ Κπβεξλεηηθψλ, Γηνηθεηηθψλ θαη Απηνδηνηθεηηθψλ Οξγάλσλ ζην Γηαδίθηπν πξφγξακκα Γηαχγεηα θαη άιιεο δηαηάμεηο. 14..Σελ ππ' αξηζ. ΤΠΠΟ/ΓΟΔΠΤ/ΣΟΠΤΝ/15/3696/ (ΦΔΚ180/Β/ ) Τπνπξγηθή Απφθαζε γηα «Μεηαβίβαζε Αξκνδηνηήησλ ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ ζηηο Πεξηθεξεηαθέο θαη Δηδηθέο Πεξηθεξεηαθέο Τπεξεζίεο αξκνδηφηεηαο ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Αξραηνηήησλ & Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο θαη ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Αλαζηήισζεο Μνπζείσλ & Σερληθψλ Έξγσλ ηνπ ΤΠ.ΠΟ.». 15..Σελ ππ' αξηζ. ΤΠΠΟ/ΓΟΔΠΤ/ΣΟΠΤΝ/15/3696/ (ΦΔΚ180/Β/ ) Τπνπξγηθή Απφθαζε γηα «Μεηαβίβαζε Αξκνδηνηήησλ ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ ζηηο Πεξηθεξεηαθέο θαη Δηδηθέο Πεξηθεξεηαθέο Τπεξεζίεο αξκνδηφηεηαο ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Αξραηνηήησλ & Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο θαη ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Αλαζηήισζεο Μνπζείσλ & Σερληθψλ Έξγσλ ηνπ ΤΠ.ΠΟ.» 16. Σελ Σελ Τ.Α. Αξηζκ /ΔΤ 1749 (ΦΔΚ 540/Β/ ) «Τπνπξγηθή απφθαζε ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο» (ΤΠΑΤΓ) 17.. Σελ ππ' αξηζ. 2335/ Απφθαζε ηνπ ΑΜΖ, κε ηελ νπνία ζπγθξνηήζεθε ε επηηξνπή δηελέξγεηαο πξφρεηξσλ κεηνδνηηθψλ δηαγσληζκψλ 18. Σελ ππ αξ. ΔΤΠΟΣ/Α1/Π/ΔΠΑΝ26/2607/ Απφθαζε έληαμεο ηεο Πξάμεο «Δπαλέθζεζε πιινγψλ Αξραηνινγηθνχ Μνπζείνπ Ζξαθιείνπ» ζην Δ.Π. «Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» ηνπ ΔΠΑ , ηνηρεία Πξάμεο : Κσδ. Πξάμεο : (ΟΠ ΔΡΓΟΡΑΜΑ): Κσδ. πξάμεο ΠΓΔ: Κσδ. Α:Δ0148, Κσδ. πξάμεο Α: 2011Δ Σελ αξ. ΤΠΠΟΣ/ΓΓΑΠΚ/ΓΜΔΔΠ/Γ1/Φ21-ΑΜΖ/87081/1429/ απφθαζε έγθξηζεο εξγαζηψλ ηνπ ππνέξγνπ 1 «πληήξεζε θαη Δπαλέθζεζε ησλ πιινγψλ ηνπ Αξραηνινγηθνχ Μνπζείνπ Ζξαθιείνπ» ηεο Πξάμεο «Δπαλέθζεζε πιινγψλ Αξραηνινγηθνχ Μνπζείνπ Ζξαθιείνπ» πνπ έρεη εληαρζεί ζην Δ.Π. «Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» ηνπ ΔΠΑ , εθηεινχκελνπ απνινγηζηηθά θαη κε απηεπηζηαζία απφ ην Αξραηνινγηθφ Μνπζείν Ζξαθιείνπ 20. Σελ χπαξμε ησλ αλαγθαίσλ πηζηψζεσλ ζην ππνέξγν 1 «πληήξεζε θαη Δπαλέθζεζε ησλ πιινγψλ ηνπ ΑΜΖ»: θσδ. 2011Δ ηεο ΑΔ014/8 ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ. 21. Σελ αλάγθε εθηέιεζεο εξγαζηψλ ηνπ ππνέξγνπ 1 «πληήξεζε θαη Δπαλέθζεζε ησλ πιινγψλ ηνπ Αξραηνινγηθνχ Μνπζείνπ Ζξαθιείνπ» ηεο Πξάμεο «Δπαλέθζεζε πιινγψλ Αξραηνινγηθνχ Μνπζείνπ Ζξαθιείνπ» πνπ έρεη εληαρζεί ζην Δ.Π. «Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» ηνπ ΔΠΑ , εθηεινχκελνπ απνινγηζηηθά θαη κε απηεπηζηαζία απφ ην Αξραηνινγηθφ Μνπζείν Ζξαθιείνπ 22. Σελ αξ. πξση. 2429/ εηζήγεζε ηεο νκάδαο επίβιεςεο ηνπ έξγνπ. 23. Σελ ππ' αξηζ. 2527/ απφθαζε ηνπ ΑΜΖ γηα ηελ έγθξηζε δηελέξγεηαο πξφρεηξνπ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ. ΠΡΟΚΖΡΤΟΤΜΔ Πξφρεηξν κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ, για ηην ανάθεζη ππομήθειαρ εξειδικεςμένων ςλικών και επγαλείων ζςνηήπηζηρ για ηην εκηέλεζη ηων επγαζιών ηνπ ππνέξγνπ 1 «πληήξεζε θαη Δπαλέθζεζε ησλ πιινγψλ ηνπ Αξραηνινγηθνχ Μνπζείνπ Ζξαθιείνπ» ηεο Πξάμεο «Δπαλέθζεζε πιινγψλ Αξραηνινγηθνχ Μνπζείνπ Ζξαθιείνπ» πνπ έρεη εληαρζεί ζην Δ.Π. «Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» ηνπ ΔΠΑ , εθηεινχκελνπ απνινγηζηηθά θαη κε απηεπηζηαζία απφ ην Αξραηνινγηθφ Μνπζείν Ζξαθιείνπ, κε πξνυπνινγηζκφ δαπάλεο χςνπο κέρξη ην πνζφ ησλ πελήληα ρηιηάδσλ επξψ (50.000,00 ) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ Φ.Π.Α. 23% κε δπλαηφηεηα πξναίξεζεο έσο 20% επί ηνπ θαζαξνχ πνζνχ. Ζ δαπάλε ζα βαξχλεη ηηο εγθεθξηκέλεο πηζηψζεηο ηεο πξάμεο κε

3 κε θσδ. 2011Δ ηεο ΑΔ014/8 ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ ζε ζπγρξεκαηνδφηεζε κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο παξνχζαο θαη έσο ηελ Γεςηέπα 24/10/2011 λα παξαιακβάλνπλ ηε ζρεηηθή δηαθήξπμε θαη ζηνηρεία απηήο, θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο απφ ηε Γξακκαηεία ηνπ Αξραηνινγηθνχ Μνπζείνπ Ζξαθιείνπ, Ξαλζνπδίδε θαη Υαηδεδάθε, Σ.Κ Ζξάθιεην Κξήηεο. Σει fax Τπεχζπλνη γηα ην δηαγσληζκφ είλαη νη θα Δ. Σζίηζα. Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ζχκθσλα κε ηνπο παξαθάησ φξνπο: Α. ΔΗΓΟ - ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ Ο δηαγσληζκφο είλαη πξφρεηξνο κεηνδνηηθφο θαη απαηηείηαη ε ζπγθέληξσζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) πξνζθνξψλ. Αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη ε πξνκήζεηα εμεηδηθεπκέλσλ πιηθψλ θαη εξγαιείσλ ζπληήξεζεο γηα ην ππνέξγν 1 «πληήξεζε θαη Δπαλέθζεζε ησλ πιινγψλ ηνπ Αξραηνινγηθνχ Μνπζείνπ Ζξαθιείνπ» ηεο Πξάμεο «Δπαλέθζεζε πιινγψλ Αξραηνινγηθνχ Μνπζείνπ Ζξαθιείνπ» πνπ έρεη εληαρζεί ζην Δ.Π. «Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» ηνπ ΔΠΑ , εθηεινχκελνπ απνινγηζηηθά θαη κε απηεπηζηαζία απφ ην Αξραηνινγηθφ Μνπζείν Ζξαθιείνπ, φπσο απηά πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηελ επηζπλαπηφκελε ηερληθή πεξηγξαθή, ε νπνία θαη απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ ππφςε δηαγσληζκνχ θαη ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο. Β. ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ηνλ δηαγσληζκφ δηθαηνχηαη λα ζπκκεηέρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηηο ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο ή εηαηξείεο πξνεξρφκελεο απφ θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ) ή απφ θξάηε πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηελ ζπκθσλία γηα ηηο Γεκφζηεο πκβάζεηο (.Γ.) ηνπ Παγθζκίνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ (Π.Ο.Δ.) ηνλ δηαγσληζκφ δελ γίλνληαη δεθηνί : ζνη δελ αζθνχλ επάγγεικα ζρεηηθφ κε ην δηαγσληδφκελν αληηθείκελν. ζνη απνθιείζηεθαλ ηειεζίδηθα απφ θάπνηα άιιε Γεκφζηα Τπεξεζία ή ΝΠΓΓ γηαηί δελ εθπιήξσζαλ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο. ζνη απνθιείζηεθαλ απφ δηαγσληζκνχο γηα πξνκήζεηεο ή παξνρή ππεξεζηψλ κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ. θπξψζεηο. ζα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηνπ εμσηεξηθνχ έρνπλ ππνζηεί αληίζηνηρεο κε ηηο παξαπάλσ Σα παξαπάλσ ηζρχνπλ θαη γηα νπνηνδήπνηε απφ ηα κέιε Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο. Γ. ΗΥΤ ΠΡΟΦΟΡΧΝ Οη ππνβαιιφκελεο ζην δηαγσληζκφ απηφ πξνζθνξέο, ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνζθέξνληεο, απφ ηελ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο θαη κέρξη ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ πινπνίεζεο ηνπ ππνέξγνπ 1, ην νπνίν νινθιεξψλεηαη 31/12/2013. ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ κε ηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ (βι. ππφδεηγκα) καδί κε ηε πξνζθνξά ηνπο, ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: 1. Αληίγξαθα ησλ πξσηνηχπσλ λνκηκνπνηεηηθψλ εγγξάθσλ, φπσο ΦΔΚ ίδξπζεο θαη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ (γηα δηαγσληδφκελνπο κε κνξθή ΑΔ θαη ΔΠΔ), επηθπξσκέλν αληίγξαθν ή

4 απφζπαζκα ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ δηαγσληδνκέλνπ θαη ησλ εγγξάθσλ ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ (γηα ΟΔ θαη ΔΔ), βεβαίσζε έλαξμεο δξαζηεξηφηεηαο (γηα θπζηθά πξφζσπα). 2. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986, κε ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο, κε ηελ νπνία ζα δειψλεη φηη θαη κέρξη ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπ α)έιαβε γλψζε φισλ ησλ φξσλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηνπο απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα επί πνηλή απαξαδέθηνπ. β)δελ έρεη απνθιεηζζεί ηειεζίδηθα απφ δηαγσληζκφ Γεκφζηαο Τπεξεζίαο ή ΝΠΓΓ θαη δελ έρεη θεξπρζεί έθπησηνο, γηαηί δελ εθπιήξσζε ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο, θαζψο θαη φηη δελ έρεη απνθιεηζζεί απφ ηνπο δηαγσληζκνχο ηνπ Γεκνζίνπ κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Δκπνξίνπ. Δθφζνλ νη πξνκεζεπηέο ζπκκεηέρνπλ ζηνπο δηαγσληζκνχο κε αληηπξνζψπνπο ηνπο, ππνβάιινπλ καδί κε ηε πξνζθνξά, παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο 3.Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986, κε ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο, κε ηελ νπνία ζα δειψλεη φηη έρεη επάξθεηα νρεκάησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη ηερληθνχ εμνπιηζκνχ ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε δηαζεζηκφηεηα ησλ πιηθψλ θαη ε δπλαηφηεηα άκεζεο παξάδνζεο ηνπο ζην ρψξν ηνπ έξγνπ, εληφο δχν (2) εκεξψλ απφ ηελ παξαγγειία γηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πνπ έρνπλ έδξα ηελ Κξήηε ή πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ παξαγγειία γηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα κε επαγγεικαηηθή έδξα εθηφο Κξήηεο.(Χο εκεξνκελία παξαγγειίαο νξίδεηαη ε εκεξνκελία απνζηνιήο ζρεηηθνχ fax ζε αξηζκφ πνπ έρεη νξηζηεί απφ ηνλ αλάδνρν). Δπίζεο, ζηε δήισζε ζα αλαθέξεηαη φηη ν ελδηαθεξφκελνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε ηεο θχιαμεο θαη δηάζεζεο ησλ πιηθψλ ζε θαιή θαηάζηαζε ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ, έσο ηελ παξάδνζε ηνπο ζην εξγνηάμην ηεο Τπεξεζίαο. ηηο Τπεχζπλεο Γειψζεηο ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ. Δ. ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΔΠΗΛΟΓΖ Οη πξνζθέξνληεο πνπ έρεη απνδεηρζεί φηη πεξηέρνπλ αλαθξηβή δηθαηνινγεηηθά ή δελ πεξηέρνπλ φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη απφ ηα άξζξα Γ θαη Δ., απνθιείνληαη ηεο πεξαηηέξσ δηαδηθαζίαο. Οη πξνζθέξνληεο απφ άιιε ρψξα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ ππνρξενχληαη επί πνηλή απνξξίςεσο λα πξνζθνκίζνπλ φια ηα απαξαίηεηα έγγξαθα ζε επίζεκε ειιεληθή κεηάθξαζε. Σ. ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΚΑΗ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ Οη ελδηαθεξφκελνη απφ ηελ αλάξηεζε θαη δεκνζηνπνίεζε ηεο πεξηιεπηηθήο δηαθήξπμεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ δηθαηνχρνπ θαη εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ θαη ην αξγφηεξν κέρξη και ώπα μ.μ. λα ππνβάιινπλ ζηε Γξακκαηεία ηνπ ΑΜΖ, ΣΚ Ζξάθιεην (ηει: , fax: ) ηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ ζπλνδεπφκελε απφ ηελ πξνζθνξά ηνπο εληφο ζθξαγηζκέλνπ θαθέινπ. Ζ ππνβνιή ζα γίλεηαη, είηε απηνπξνζψπσο, είηε κε άιιν εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηνχο πξφζσπν, εθφζνλ ε εμνπζηνδφηεζε θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπο, επηθπξσκέλε απφ Γεκφζηα Αξρή, είηε ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή θαη ζα παξαιακβάλεηαη κε απφδεημε κε ηελ απαξαίηεηε φκσο, πξνυπφζεζε φηη ζα πεξηέξρεηαη ζηελ Τπεξεζία κέρξη ηελ πξνεγνχκελε ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Οη θάθεινη δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά παξαδίδνληαη ζηελ αξκφδηα επηηξνπή παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζζνχλ καδί κε ηηο άιιεο πξνζθνξέο πνπ θαηαηέζεθαλ κε ηελ πξναλαθεξφκελε δηαδηθαζία. Οι πποζθοπέρ πος καηαηίθενηαι ζηο ΑΜΖ μεηά ηη λήξη ηηρ πποθεζμίαρ, δεν αποζθπαγίζονηαι και επιζηπέθονηαι ζηοςρ πποζθέπονηερ.

5 Ο θάθεινο ζα πξέπεη απαξαηηήησο λα αλαγξάθεη ην φλνκα θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ δηαγσληδνκέλνπ, θαζψο θαη ην εμήο: "Πξνζθνξά γηα ην δηαγσληζκφ πνπ πξαγκαηνπνηεί ην ΑΜΖ γηα ηε πξνκήζεηα εμεηδηθεπκέλσλ πιηθψλ θαη εξγαιείσλ ζπληήξεζεο γηα ην έξγν «Δπαλέθζεζε πιινγψλ Αξραηνινγηθνχ Μνπζείνπ Ζξαθιείνπ» ηνπ ππνέξγνπ 1 «πληήξεζε θαη Δπαλέθζεζε ησλ πιινγψλ ηνπ ΑΜΖ» Ζ νξηζζείζα επηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ ζα ζπλέιζεη ηελ επφκελε ηεο ιήμεο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ψξα π.κ. πξνθεηκέλνπ λα αξρίζεη ε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο. Δληφο ηνπ θαθέινπ ηεο πξνζθνξάο ζα πεξηέρνληαη: 1.Τποθάκελορ με ηην ένδειξη «Γικαιολογηηικά ζςμμεηοσήρ», ν νπνίνο ζα πεξηέρεη ηα πξσηφηππα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο, θαζψο θαη έλα (1) θσηναληίγξαθν απηψλ θαη ηνπνζεηείηαη ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κέζα ζην θπξίσο θάθειν. 2.Τποθάκελορ με ηην ένδειξη «Οικονομική πποζθοπά», ν νπνίνο ζα πεξηέρεη ηελ πξσηφηππε νηθνλνκηθή πξνζθνξά, θαζψο θαη έλα (1) θσηναληίγξαθν απηήο θαη ηνπνζεηείηαη ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κέζα ζην θπξίσο θάθειν. ια ηα παξαπάλσ έγγξαθα-δηθαηνινγεηηθά πξέπεη λα θέξνπλ ηελ ππνγξαθή ηνπ πξνζθέξνληα. Δηδηθφηεξα γηα ηελ «Οηθνλνκηθή πξνζθνξά» Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα έρεη ηε κνξθή ηνπ ζπλεκκέλνπ ζηε παξνχζα δηαθήξπμε ππνδείγκαηνο πξνζθνξάο. Σνλίδεηαη ξεηά φηη νη πξνζθνξέο πνπ δε ζπληάρζεθαλ ή δελ αλαιχζεθαλ κε θαηά ηνλ ηξφπν απηφ, ζα ζεσξεζνχλ άθπξεο θαη ζα απνξξηθζνχλ. Οη πξνζθνξέο ζα αλαθέξνπλ ηελ ηηκή ηεο πξνζθνξάο αξηζκεηηθά θαη νινγξάθσο θαη ζα είλαη κνλνγξακκέλεο απφ ηνλ δηαγσληδφκελν. Οη πιεξσκέο ηεο πξνκήζεηαο γίλνληαη κεηά απφ επηκέηξεζε ησλ πνζνηήησλ ηεο πξνκήζεηαο απφ ηελ επίβιεςε. Ζ πξνζθνξά αθνξά ηελ πξνκήζεηα θαη παξάδνζε ησλ εηδψλ ζην εξγνηάμην ηεο Τπεξεζίαο κε επζχλε θαη έμνδα ηνπ πξνζθέξνληνο ζπζθεπαζκέλα θαηάιιεια. Οη ελδηαθεξφκελνη νθείινπλ λα επηζθεθζνχλ ην ηφπν εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ γηα λα ζρεκαηίζνπλ πιήξε θαη ζαθή εηθφλα θαη λα έρνπλ πξνζσπηθή αληίιεςε ζρεηηθά κε ηηο πξνζβάζεηο, ηε δηαθίλεζε, ηηο απνζηάζεηο θαη γεληθέο φιεο ηηο θπθινθνξηαθέο ζπλζήθεο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηε πξνκήζεηα ησλ πιηθψλ. ηηο ηηκέο κνλάδνο ηεο πξνζθνξάο ζα ζπκπεξηιεθζεί ν Φ.Π.Α. Πξνζθνξέο πνπ ζέηνπλ φξν αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο δε γίλνληαη απνδεθηέο. Γηεπθξηλίζεηο, ηξνπνπνηήζεηο, απνθξνχζεηο φξσλ ηεο πξνθήξπμεο ή ηεο πξνζθνξάο πνπ δίδνληαη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο νπνηεδήπνηε κεηά ηε θαηάζεζε ησλ πξνζθνξψλ ηνπο, δε γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Δπίζεο, δε γίλνληαη δεθηέο αληηπξνζθνξέο, νχηε ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο. Μεηά ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο δελ επηηξέπεηαη ηξνπνπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο. (αξζξ. 57, παξ.4 Ν.3669/2008). Ε. ΤΠΟΒΟΛΖ ΔΝΣΑΔΧΝ Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ηνπο, ε αλαζέηνπζα αξρή ππνρξενχηαη λα ελεκεξψζεη εγγξάθσο ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο, νη νπνίνη έρνπλ δηθαίσκα ππνβνιήο ελζηάζεσλ, εληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ, (π.δ.118/2007 άξζξν 15).

6 Ζ. ΠΑΡΟΥΖ ΔΓΓΡΑΦΧΝ Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ιακβάλνπλ θσηναληίγξαθα απφ ηα ζρεηηθά ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ (δηαθήξπμε, ηερληθή έθζεζε, νηθνλνκηθή πξνζθνξά) ζηελ παξαπάλσ δηεχζπλζε θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο απφ ηε Γξακκαηεία ηνπ Αξραηνινγηθνχ Μνπζείνπ Ζξαθιείνπ, Ξαλζνπδίδνπ θαη Υαηδεδάθε, Σ.Κ Ζξάθιεην Κξήηεο. Σει fax Θ. ΓΖΜΟΗΔΤΖ Σν θείκελν ηεο δηαθήξπμεο ηνπ πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ ζα αλαξηεζεί ζηνλ Πίλαθα Αλαθνηλψζεσλ ηνπ ΑΜΖ, ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ YΠ.ΠO.T.(www.yppo.gr), θαη ζην πξφγξακκα «Γηαχγεηα» (www.diavgeia.gov.gr). πλεκκέλα ζηελ Πξνθήξπμε αλαξηάηαη ε Σερληθή Έθζεζε, ην Έληππν ηεο Αίηεζε ζπκκεηνρήο θαη ην Έληππν ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο. Η. ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη δεκφζηα ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Παξαιαβήο θαη Απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ. Ζ Δπηηξνπή πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο, ηελ εκέξα θαη ψξα πνπ νξίδεηαη ζηε παξνχζα. Μνλνγξάθεηαη ν θπξίσο θάθεινο, απνζθξαγίδεηαη, κνλνγξάθνληαη νη ππνθάθεινη θαη ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο. Ο θάθεινο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζα απνζθξαγηζζεί κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο. Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ γηα φζεο πξνζθνξέο δε θξίζεθαλ θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ απνδεθηέο, δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά επηζηξέθνληαη ζηνπο πξνζθέξνληεο. ΗΑ. ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ Το κπιτήπιο αξιολόγησηρ των πποσυοπών για ηην ανάδειξη ηος αναδόσος θα, είναι η σαμηλόηεπη ζςνολικά πποζθοπά εθόζον εξαζθαλίζονηαι ηα απαιηούμενα ηεσνικά σαπακηηπιζηικά ηων πποδιαγπαθών. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο πξνζθνξάο είλαη ν ελδηαθεξφκελνο λα θαηαζέζεη νινθιεξσκέλε πξνζθνξά, δειαδή γηα φια ηα είδε πνπ αλαθέξνληαη ζην ζπλεκκέλν έληππν πξνζθνξψλ. Πξνζθνξέο πνπ είλαη αζαθείο, αφξηζηεο θαη αλεπίδεθηεο εθηίκεζεο ή είλαη ππφ αίξεζε ή παξνπζηάδνπλ νπζηψδεηο απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο πξνθήξπμεο, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο, κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ. Απηνλφεηα, δε ζα πξαγκαηνπνηεζεί αμηνιφγεζε γηα πξνζθνξέο πνπ δε πιεξνχλ ηνπο ηππηθνχο φξνπο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ησλ γεληθφηεξσλ θαη απαξάβαησλ φξσλ ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο πξνθήξπμεο. Δθφζνλ ε επηηξνπή θξίλεη απαξαίηεην, δχλαηαη λα δεηεζνχλ απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο λα θαηαζέζνπλ θαη θάπνηα δείγκαηα απφ ηα πξνζθεξφκελα είδε. IB. ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ - ΤΜΒΑΖ Ζ ηειηθή θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ ζα γίλεη ην αξγφηεξν ζε πέληε (5) εκέξεο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ησλ ελζηάζεσλ. Σν Αξραηνινγηθφ Μνπζείν Ζξαθιείνπ, εηδνπνηεί εγγξάθσο ην κεηνδφηε φηη ην απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνχ θαηαθπξψζεθε ζε απηφλ θαη ηνλ θαιεί γηα ηε πξνζθφκηζε ησλ αθφινπζσλ δηθαηνινγεηηθψλ, πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο: 1. Πξφζθαην πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, απφ ην νπνίν ζα πξνθχπηεη, φηη δε ηειεί ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε θαη επίζεο φηη δε ηειεί ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε ή έθδνζεο απφθαζεο

7 αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο ή πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή ππφ άιιε αλάινγε δηαδηθαζία. 2.Πξφζθαην πηζηνπνηεηηθφ αξκνδίαο αξρήο πεξί εγγξαθήο ηνπ ζηα κεηξψα ηνπ νηθείνπ επηκειεηεξίνπ ή ηζνδχλακσλ νξγαλψζεσλ, κε ην νπνίν πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηνπ ζε απηά. 3.Πιήξε ζηνηρεία ηεο λφκηκεο εθπξνζψπεζεο (θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξείαο θαη ΦΔΚ δεκνζίεπζεο ηνπ) ή ππεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 φηη είλαη πξνζσπηθή επηρείξεζε θαη ζηεξείηαη θαηαζηαηηθνχ. 4.Ηζρχνπζα θνξνινγηθή θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία θαηαθπξσζεί ν δηαγσληζκφο ζηνλ αλάδνρν θαη απηφο δελ πξνζέιζεη εληφο πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζε ηνπ Αξραηνινγηθνχ Μνπζείνπ Ζξαθιείνπ, ρσξίο λα ζπληξέρεη ιφγνο αλσηέξαο βίαο, απηή δηθαηνχηαη λα θεξχμεη έθπησην ηνλ αλάδνρν κε απιή δήισζε ηεο. ΗΓ. ΥΡΟΝΟ, ΣΟΠΟ ΚΑΗ ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ ΣΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ Με ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη κέρξη ηελ παξάδνζε ηνπ έξγνπ, ν αλάδνρνο ζα είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνκεζεχεη κε πιηθά ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ εληφο δχν (2) εκεξψλ απφ ηελ παξαγγειία γηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πνπ έρνπλ έδξα ηελ Κξήηε ή πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ παξαγγειία γηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα κε επαγγεικαηηθή έδξα εθηφο Κξήηεο.(Χο εκεξνκελία παξαγγειίαο νξίδεηαη ε εκεξνκελία απνζηνιήο ζρεηηθνχ fax ζε αξηζκφ πνπ έρεη νξηζηεί απφ ηνλ αλάδνρν), εθαξκφδνληαο πιήξσο ηνπο φξνπο ηεο ζπκθσλίαο θαη εθδίδνληαο ζρεηηθφ ηηκνιφγην ζην φλνκα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. Σα πιηθά, ζα παξαγγέιλνληαη θαη ζα παξαδίδνληαη ηκεκαηηθά ζπζθεπαζκέλα θαη ζε θαιή θαηάζηαζε, ζην εξγνηάμην ηνπ έξγνπ (ζε ζεκείν πνπ ζα ππνδεηρζεί απφ ηελ Τπεξεζία),ζην ρψξν ηνπ Αξραηνινγηθφ Μνπζείν Ζξαθιείνπ, ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ θαη κέρξη ηελ ιήμε ηνπ. Ζ ζρεηηθή δαπάλε κεηαθνξάο θαη παξάδνζεο ζα βαξχλεη ηνλ αλάδνρν κεηνδφηε. Καηά ηελ παξάδνζε ησλ πιηθψλ ζα γίλεηαη έιεγρνο απφ ηνλ επηβιέπνληα ηνπ έξγνπ θαη αλ απηά δελ εκπίπηνπλ ζηηο πξνδηαγξαθέο ηεο ηερληθήο έθζεζεο ή έρνπλ ππνζηεί θζνξέο θαηά ηελ θχιαμε ή ηελ κεηαθνξά ηνπο ή δελ είλαη θαηάιιεια ζπζθεπαζκέλα δε ζα παξαιακβάλνληαη. Ζ θαη' επαλάιεςε ρξνλνηξηβή ζηε παξάδνζε ησλ πιηθψλ, δίλεη ην δηθαίσκα ζην ΑΜΖ λα δηαθφςεη ηε ζχκβαζε, θαζψο δπζρεξαίλεηαη ε εθαξκνγή ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ηνπ έξγνπ. ΗΓ. ΠΟΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΛΑΒΖ Ζ νξηζηηθή πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ, ζα γίλεη απφ Δπηηξνπή πνπ έρεη νξηζηεί κε ηελ απφθαζε ηεο Τπεξεζίαο καο. ΗΔ. ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΧΜΖ Ζ πιεξσκή ζα γίλεηαη ζε επξψ, ηκεκαηηθά, κεηά ηελ νινθιήξσζε θάζε ηκεκαηηθήο παξάδνζεο θαη ηελ επηκέηξεζε ησλ πνζνηήησλ ηεο πξνκήζεηαο απφ ηνλ επηβιέπνληα ηνπ έξγνπ θαη αθνχ ηα παξαδνηέα παξαιεθζνχλ απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή παξαιαβήο. Γηα ηελ εμφθιεζε ησλ πιηθψλ απαηηείηαη ηηκνιφγην, επί ηνπ νπνίνπ ζα γίλεηαη ε αλάινγε παξαθξάηεζε θφξνπ, θνξνινγηθή θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα, θαζψο θαη φπνην άιιν δηθαηνινγεηηθφ ηπρφλ δεηεζεί απφ ην ινγηζηήξην ηνπ ΑΜΖ.. Ζ δαπάλε ζα βαξχλεη ηηο εγθεθξηκέλεο πηζηψζεηο ηνπ ππνέξγνπ 1: «πληήξεζε θαη Δπαλέθζεζε ησλ πιινγψλ ηνπ ΑΜΖ» κε θσδ. 2011Δ ηεο ΑΔ014/8 ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ ζε ζπγρξεκαηνδφηεζε κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.

8 IΣ. ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη, θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο, εγγπεηηθή επηζηνιή αλαγλσξηζκέλεο γη απηφ ην ζθνπφ Σξαπέδεο. Σν πνζφ ηεο εγγχεζεο νξίδεηαη ζε 10% επί ηεο πξνβιεπφκελεο ζπλνιηθήο ακνηβήο ηνπ αλαδφρνπ, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ην ΦΠΑ. Με ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή, ε Σξάπεδα δειψλεη, παξαηηνχκελε ηεο ελζηάζεσο δηδήζεσο φηη ππνρξενχηαη κε απιή έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Δξγνδφηε θαη εληφο ηξηψλ εκεξψλ απφ ηελ παξαπάλσ πξφζθιεζε λα θαηαβάιεη ζηνλ Δξγνδφηε ην πνζφ ηεο εγγχεζεο, ρσξίο λα δηθαηνχηαη λα ακθηζβεηήζεη δηθαζηηθά ή άιισο ηε ζπλδξνκή ησλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο. Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή επηζηξέθεηαη ζηνλ Αλάδνρν κεηά ηε ιήμε ηεο παξνχζαο χκβαζεο θαη εθφζνλ δελ εθθξεκεί νπνηαδήπνηε αμίσζε ηνπ Δξγνδφηε. Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο πξέπεη λα πξνβιέπεη φηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζήο ηεο ην νθεηιφκελν πνζφ ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. ε πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ ππφθεηηαη θαη ην ηπρφλ νθεηιφκελν πνζφ ιφγσ επηβνιήο πξνζηίκνπ. Ε. ΠΟΗΝΗΚΔ ΡΖΣΡΔ-ΚΤΡΧΔΗ ΓΗΑ ΔΚΠΡΟΘΔΜΖ ΦΟΡΣΧΖ-ΠΑΡΑΓΟΖ ε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ ζπκκνξθσζεί κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο η εγγύηζη καλήρ εκηέλεζηρ επέρεη θέζη ποινικήρ πήηπαρ θαη θαηαπίπηεη γηα νιφθιεξν ην πνζφ, ππέξ ηνπ ειιεληθνχ Γεκνζίνπ, ζχκθσλα κε ηηο πεξί πξνκεζεηψλ δηαηάμεηο. ε πεξίπησζε πνπ ην πιηθφ θνξησζεί παξαδνζεί ή αληηθαηαζηαζεί κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, φπσο δηακνξθψζεθε κε ηπρφλ κεηάζεζε θαη κέρξη ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 26 ηνπ Π.Γ. 118/2007, επηβάιιεηαη πξφζηηκν ζχκθσλα κε ην άξζξν 32 ηνπ Ν. 118/2007. ςνημένα: 1. Σερληθή Πεξηγξαθή 2. Έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο 3. Αίηεζε πκκεηνρήο Ο Πξντζηάκελνο ηνπ Αξραηνινγηθνχ Μνπζείνπ Ζξαθιείνπ Δζωηεπική Γιανομή Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκψλ Γεψξγηνο Ρεζεκησηάθεο Αξραηνιφγνο κε βαζκφ Α

9 ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΧΝ ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΡΓΑΛΔΗΧΝ ΤΝΣΖΡΖΖ Γηα ην ππνέξγν 1 «ςνηήπηζη και Δπανέκθεζη ηων ςλλογών ηος Απσαιολογικού Μοςζείος Ζπακλείος», ηεο πξάμεο «Δπανέκθεζη ςλλογών Απσαιολογικού Μοςζείος Ζπακλείος» πος έρεη εληαρζεί ζην Δ.Π. «Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα ηνπ ΔΠΑ , εθηεινχκελνπ απνινγηζηηθά θαη κε απηεπηζηαζία απφ ην Αξραηνινγηθφ Μνπζείν Ζξαθιείνπ. πγθεθξηκέλα απαηηνχληαη: A/Α ΓΗΑΛΤΣΔ & ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΑ ΠΟΟ ΣΖΣΑ 1. ΑΗΘΑΝΟΛΖ 99% ΜΔΣOΤΗΧΜΔΝΖ MΔ ΜΔΘΤΛ-ΑΗΘΤΛ-ΚΔΣΟΝΖ 1% ΚΑΗ BITREX 0,001% 2.5 lt ΑΗΘΑΝΟΛΖ ΠΡΟΑΝΑΛΤΖ ΚΑΘΑΡΟΣΖΣΑ 99,5% 2,5lt 5 3. ΑΚΔΣΟΝΖ ΠΡΟΑΝΑΛΤΖ ΚΑΘΑΡΟΣΖΣΑ 99,8%, 2,5lt ΑΚΔΣΟΝΖ ΥΖΜΗΚΑ ΚΑΘΑΡΖ. 99% ΤΚΔΤΑΗΑ 20 lt AMMΧΝΗΑ ΠΡΟΑΝΑΛΤΖ ΚΑΘΑΡΟΣΖΣΑ 32% 1 lt 4 6. N,N-ΓΗΜΔΘΤΛΦΟΡΜΑΜΗΓΗΟ ΠΡΟΑΝΑΛΤΖ, 99% 1 lt 2 7. ΠΔΣΡΔΛΑΗΚΟ ΑΗΘΔΡΑ ΠΡΟΑΝΑΛΤΖ ΚΑΘΑΡΟΣΖΣΑ 99% 1 lt 1 8. ΣΔΡΔΒΗΝΘΔΛΑΗΟ (ΜΔΗΓΜΑ ΣΔΡΠΔΝΗΧΝ) ΚΑΘΑΡΟΣΖΣΑ 99% 1 lt ΣΟΛΟΤΟΛΗΟ ΠΡΟΑΝΑΛΤΖ ΚΑΘΑΡΟΣΖΣΑ 99% 2,5lt ΘΔΗΟΤΡΗΑ ΛΔΤΚΖ ΚΟΝΖ ΚΑΘΑΡΟΣΖΣΑ 98,5% 0,5 kgr ΘΔΗΟΘΔΗΗΚΟ ΑΜΜΧΝΗΟ ΚΑΘΑΡΟΣΖΣΑ 98% 1 kgr ΘΔΗΟΘΔΗΗΚΟ ΝΑΣΡΗΟ ΛΔΤΚΖ ΚΟΝΖ ΚΑΘΑΡΟΣΖΣΑ 98,5% 2,5 kgr ΚΗΣΡΗΚΟ ΟΞΤ ΔΝΤΓΡΟ ΛΔΤΚΖ ΚΟΝΖ ΚΑΘΑΡΟΣΖΣΑ 99,5% 1 kgr ΜΤΡΜΖΚΗΚΟ ΟΞΤ ΠΡΟΑΝΑΛΤΖ ΚΑΘΑΡΟΣΖΣΑ % 1 lt ΝΗΣΡΗΚΟ ΑΡΓΤΡΟ ΠΡΟΑΝΑΛΤΖ ΑΜΠΟΤΛΑ Γίλεη 2,5 lt δηάιπκα 0,1Μ 17 gr ΟΞΗΚΟ ΟΞΤ ΠΡΟΑΝΑΛΤΖ ΚΑΘΑΡΟΣΖΣΑ % 2,5 lt ΣΑΝΝΗΚΟ ΟΞΤ ΚΗΣΡΗΝΟΥΡΧΜΖ ΚΟΝΖ ΚΑΘΑΡΟΣΖΣΑ 90% ΠΡΟΑΝΑΛΤΖ 1 kgr ΣΡΤΓΗΚΟ ΚΑΛΗΟΝΑΣΡΗΟ ΚΡΤΣΑΛΛΗΚΖ ΚΟΝΖ ΚΑΘΑΡΟΣΖΣΑ 99% ΠΡΟΑΝΑΛΤΖ 1Kg ΤΓΡΟΞΔΗΓΗΟ ΝΑΣΡΗΟΤ ΤΠΟΛΔΤΚΑ ΦΤΛΛΗΓΗΑ ΚΑΘΑΡΟΣΖΣΑ 99% 1Kg ΦΔΤΓΑΡΓΤΡΟ ΜΔΣΑΛΛΗΚΟ 1Kg WHITE SPIRIT ΑΟΜΟ 1 lt ΒΔΝΕΟΣΡΗΑΕΟΛΖ ΚΡΤΣΑΛΛΗΚΖ ΚΟΝΖ ΚΑΘΑΡΟΣΖΣΑ 99% 500gr ΓΛΤΚΔΡΗΝΖ / ΓΛΤΚΔΡΟΛΖ ΚΑΘΑΡΟΣΖΣΑ 99,5% 1 lt ΟΞΗΝΟ ΑΝΘΡΑΚΗΚΟ ΑΜΜΧΝΗΟ ΚΑΘΑΡΟΣΖΣΑ 99,7% 2 kgr ΟΞΗΝΟ ΑΝΘΡΑΚΗΚΟ ΝΑΣΡΗΟ ΚΑΘΑΡΟΣΖΣΑ 99,9% 2 kgr 5

10 ΠΟΟ A/Α ΣΖΣΑ 26. EDTA 2Na ΚΡΤΣΑΛΛΗΚΖ ΚΟΝΖ ΚΑΘΑΡΟΣΖΣΑ 99% 2 kgr EDTA 4Na / 4Na ΚΡΤΣΑΛΛΗΚΖ ΚΟΝΖ ΚΑΘΑΡΟΣΖΣΑ 99% 2 kgr ΤΠΔΡΟΞΔΗΓΗΟ ΤΓΡΟΓΟΝΟΤ Ζ 2Ο 2 ΚΑΘΑΡΟΣΖΣΑ 50% 1 kgr ΠΟΛΤΑΗΘΤΛΔΝΟΓΛΤΚΟΛΖ 400 / PEG 400 ΓΗΑΦΑΝΔ ΤΓΡΟ ΚΑΘΑΡΟΣΖΣΑ 99,5% 1 kgr ΣΡΗΥΛΧΡΟΜΔΘΑΝΗΟ / ΥΛΧΡΟΦΟΡΜΗΟ ΠΡΟΑΝΑΛΤΗ ΚΑΘΑΡΟΣΖΣΑ 99,8% 1 lt 1 ΤΝΘΔΣΗΚΔ ΡΖΣΗΝΔ ΤΓΑΣΗΚΟ ΓΑΛΑΚΣΧΜΑ ΟΞΗΚΟΤ ΑΗΘΤΛ-ΒΗΝΤΛΔΣΔΡΑ ΚΑΗ ΑΚΡΤΛΗΚΖ ΡΖΣΗΝΖ ΜΔ 1 lt ΣΔΡΔΑ40% ΗΟ ΤΝΑΜΖ ΣΟΤ BEVA GEL 32. ΑΚΡΤΛΗΚΖ ΗΑΠΟΡΑ ΗΟ ΤΝΑΜΖ ΣΟΤ LASCAUX HYDROGRUND 5 lt ΚΑΡΒΟΞΤΜΔΘΤΛΟΚΤΣΣΑΡΗΝΖ ΤΠΟΛΔΤΚΖ ΤΓΡΟΚΟΠΗΚΖ ΚΟΝΖ ΚΑΘΑΡΟΣΖΣΑ 74.5% 1 kgr ΑΚΡΤΛΗΚΖ ΡΖΣΗΝΖ 100% Δ ΚΟΚΚΟΤ ΗΟ ΤΝΑΜΖ ΣΟΤ PARALOID B72 1 kgr 35 ΑΚΡΤΛΗΚΟ ΓΑΛΑΚΣΧΜΑ ΜΔ ΣΔΡΔΑ ΣΟΤΛΑΥΗΣΟΝ 47% 1 lt ΗΟ ΤΝΑΜΟ ΣΟΤ PRIMAL AC 532K 36. ΑΚΡΤΛΗΚΟ ΓΑΛΑΚΣΧΜΑ ΗΟ ΤΝΑΜΟ ΣΟΤ PRIMAL SF lt ΓΗΑΠΟΡΑ ΠΑΥΤΡΡΔΤΣΟΤ ΟΜΟΠΟΛΤΜΔΡΟΤ PVAC ΗΟ ΤΝΑΜΖ ΣΟΤ VINAVIL ( Stella Bianca) 38. ΓΗΑΠΟΡΑ ΠΑΥΤΡΡΔΤΣΟΤ ΟΜΟΠΟΛΤΜΔΡΟΤ PVAC Δ ΝΔΡΟ ΠΔΡΗΔΚΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΔΡΔΧΝ:50% ΗΟ ΤΝΑΜΖ ΣΟΤ VINAVIL M18 ΜΔΑ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ 39. ΜΖ ΗΟΝΗΚΟ, ΟΤΓΔΣΔΡΟ ΑΠΟΤΝΗ Δ ΤΜΠΤΚΝΧΜΔΝΖ ΜΟΡΦΖ. ΗΟ ΤΝΑΜΟ ΣΟΤ TEXAPON N70 1 ph: ΑΠΧΝΑ ΒΑΗΜΔΝΟ ΣΟ POTASSIUM METHYL CYCLOHEXYLOLEATE ΗΟ ΤΝΑΜΟ ΣΟΤ VULPEX ΓΗΑΒΡΧΣΗΚΑ 1 kgr 20 Γνρείν 50 kgr 1 1 lt 10 1 lt ΓΗΑΒΡΧΣΗΚΟ ΣΤΠΟΤ NITROMORS 750 ml ΚΟΛΛΔ & ΤΓΚΟΛΛΖΣΗΚΑ ΤΛΗΚΑ ΔΠΟΞΗΚΔ ΚΟΛΛΔ Δποξική κόλλα 2 ζςζηαηικών ιδανική για ζςγκόλληζη και ζςμπλήπωζη γςάλινων ανηικειμένων. Με αναλογία, καηά βάπορ, πηηίνηρ (Α)-ζκληπςνηή (Β) να είναι 100:30 Η ζςζκεςαζία πεπιέσει: Kgr A και Kgr B. Γιαθανέρ ςγπό Με σπόνο επγαζιμόηηηαρ:45 λεπηά ζηοςρ 25 C ΗΟΓΤΝΑΜΖ ΣΖ ARALDITE 2020 Δπνμηθή θφιια 2 ζπζηαηηθψλ, θαηάιιειε γηα ζπγθφιιεζε κεηάιινπ, μχινπ, θεξακηθνχ, γπαιηνχ. Γηαηίζεηαη ζε δηπιή ζχξηγγα (24 ml) ή δχν ζσιελάξηα (30 ml). Δίλαη εμαηξεηηθά ηζρπξή θφιια πνπ ζηεξενπνηείηαη γξήγνξα (αλαινγία θαηά βάξνο ξεηίλεο-ζθιεξπληή 1:1). Με ρξφλν εξγαζηκφηεηαο 10 ιεπηά ζηνπο 25 C ΗΟΓΤΝΑΜΖ ΣΖ ARALDITE EPOXY RAPID Δπνμηθή θφιια 2 ζπζηαηηθψλ, θαηάιιειε γηα ζπγθφιιεζε κεηάιινπ, μχινπ, θεξακηθνχ, γπαιηνχ. Γηαηίζεηαη ζε δηπιή ζχξηγγα (24 ml) ή δχν ζσιελάξηα (30 ml). Δίλαη εμαηξεηηθά ηζρπξή θφιια πνπ ζηεξενπνηείηαη γξήγνξα (αλαινγία θαηά βάξνο ξεηίλεο-ζθιεξπληή 1:1). Με ρξφλν εξγαζηκφηεηαο 10 ιεπηά ζηνπο 25 C ΗΟΓΤΝΑΜΖ ΣΖ ARALDITE RAPID Δπνμηθή θφιια 2 ζπζηαηηθψλ θαηάιιειε γηα ζπγθφιιεζε κεηάιινπ, μχινπ, θεξακηθνχ, γπαιηνχ. Γηαηίζεηαη ζε δηπιή ζχξηγγα Με ρξφλν εξγαζηκφηεηαο 2 ;ψξεο ζηνπο 25 C ΗΟΓΤΝΑΜΖ ΣΖ ARALDITE PRECISION Δπνμηθή θφιια 2 ζπζηαηηθψλ θαηάιιειε γηα ζπγθφιιεζε κεηάιινπ, μχινπ, θεξακηθνχ, γπαιηνχ. Γηαηίζεηαη ζε δηπιή ζχξηγγα Με ρξφλν εξγαζηκφηεηαο 2 ;ψξεο ζηνπο 25 C ΗΟΓΤΝΑΜΖ ΣΖ ARALDITE PRECISION ΧΛΖΝΑΡΗΑ 30ml 47. ΚΟΛΛΑ ΗΟ ΤΝΑΜΖ ΣΖ ARALDITE EPOXY SUPER GLUE 90'' Δπνμηθή θφιια 2 ζπζηαηηθψλ Με Υξφλν εξγαζηκφηεηαο (110 gr κάδαο) 65 C 25 ιεπηά, 38 C 262 ιεπηά Καη Υξφλν ζθιήξπλζεο θιήξπλζε επαθήο:15 ψξεο Πιήξεο ζθιήξπλζε:30 ψξεο ΗΟΓΤΝΑΜΖ ΣΖ HXTAL NYL-1 χζηεκα Δπνμεηδηθήο ξεηίλεο ΗΟΓΤΝΑΜΖ ΣΖ ΔPOXOL A, EPOXOL B Slow ΔΣ 3 kgr (2 kgr Α 1kgr Β) ΚΟΛΛΔ ΓΔΝΗΚΖ ΥΡΖΖ ET 500GR 6 Γηπιή ζχξηγγα 24ml 10 σιελάξηα 30ml 80 Γηπιή ζχξηγγα 24ml 10 σιελάξηα 30ml 60 Γηπιή ζχξηγγα 10 24ml εη 133γξ 10 3kgr ΚΟΛΛΑ ΗΟΓΤΝΑΜΖ ΣΖ ATLACOL 500gr Κπαλναθξπιηθή θφιια ρακεινχ ημψδνπο θαηάιιειε γηα ζπγθφιιεζε γπαιηνχ, κεηάιινπ, πνξζειάλεο θαη θεξακηθψλ κε χζηαζε: Κπαλναθξπιηθφο αηζπιεζηέξαο ΗΟΓΤΝΑΜΖ ΣΖ LOGO INSTANT ΣΗΓΜΖ 2 gr Κπαλναθξπιηθή θφιια πςεινχ ημψδνπο θαηάιιειε γηα ζπγθφιιεζε γπαιηνχ, κεηάιινπ, πνξζειάλεο, θεξακηθψλ κε χζηαζε: Κπαλναθξπιηθφο αηζπιεζηέξαο ΗΟΓΤΝΑΜΖ ΣΖ LOGO GEL ΣΗΓΜΖ σιελάξην 2 gr 60 σιελάξην 2 gr 40

11 A/Α ΠΟΟ ΣΖΣΑ Κφιια ηδαληθή γηα ζπγθφιιεζε γπαιηνχ ή γπαιηνχ κε κέηαιιν, πνπ ελεξγνπνηείηαη κέζα ζε ιίγα σιελάξην 3 gr δεπηεξφιεπηα κε ηε βνήζεηα ηεο θπζηθήο UV αθηηλνβνιίαο (ήιηνο) ή ηερλεηά παξαγφκελεο UV (ιάκπα UV).θαη είλαη αλζεθηηθή ζηελ πγξαζία κεηά ηελ πιήξε ζθιήξπλζή ηεο. ΗΟΓΤΝΑΜΖ ΣΖ LOCTITE GLASS BOND UV 54. ΒΔΝΕΗΝΟΚΟΛΛΑ ΓΔΝΗΚΖ ΥΡΖΖ ΗΟΓΤΝΑΜΖ ΣΖ MERCOLA CONTACT ADHESIVE C113 1 lt Γηάθαλε, ζεξκνπιαζηηθή θφιια ληηξνθπηηαξίλεο, θαηάιιειε γηα ζπγθφιιεζε γπαιηνχ, κεηάιινπ, θεξακηθψλ πνξζειάλεο θαη άιισλ πιηθψλ. Με ζχζηαζε ΝΗΣΡΟΚΤΣΣΑΡΗΝΖ ΗΟΓΤΝΑΜΖ ΣΖ UHU HART ΣΔΡΔΧΣΗΚΑ ΓΗΑΛΤΜΑ ΠΤΡΗΣΗΚΟΤ ΑΗΘΤΛΔΣΔΡΑ Δ WHITE SPIRIT ΚΑΣΑΛΛΖΛΟ ΓΗΑ ΣΖ ΣΔΡΔΧΖ ΠΟΡΧΓΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΤΛΗΚΧΝ ΠΔΡΗΔΚΣΗΚΟΣΖΣΑ ΠΤΡΗΣΗΟΤ: 70% ΗΟ ΤΝΑΜΟ ΣΟΤ RHODORSIL RC70 ΓΗΑΦΟΡΑ σιελάξην 33ml lt 2 BIOKTONO ΒΑΗΜΔΝΟ Δ ΑΛΑΣΑ ΣΟΤ ΣΔΣΑΡΣΟΣΑΓΟΤ ΑΜΜΧΝΗΟΤ ΗΟ ΤΝΑΜΟ ΣΟΤ 1 lt DESOGEN 58. ΑΠΟΣΤΠΧΣΗΚΟ ΗΟ ΤΝΑΜΟ ΣΟΤ NOVAFORM 1500gr ΚΑΣΑΛΤΣΖ ΓΗΑ ΑΠΟΣΤΠΧΣΗΚΟ. ΗΟ ΤΝΑΜΟ ΣΟΤ NOVAFORM 35 gr ΣΑΛΚΖ ΚΟΝΖ 1 kgr ΤΑΛΟΦΑΗΡΗΓΗΑ 50/100micra 1 kgr SILICA GEL BLUE INDICATOR 100% 1 kgr SILICA GEL ORANGE INDICATOR 1 kgr Ήπηα απνμεζηηθή πάζηα Βαζίδεηαη ζε έλα κίγκα ππξηηηθψλ θαη αζβεζηηηηθψλ ζηεξεψλ (Neuburg) ζε γαιάθησκα λεξνχ/white spirit ΗΟ ΤΝΑΜΖ ΣΖ PRE-LIM ΑΠΟΞΔΣΗΚΖ ΠΑΣΑ Καζαξηζηηθφ ηζηνξηθψλ κεηαιιηθψλ αληηθεηκέλσλ απφ πξντφληα δηάβξσζεο, βαζηζκέλν ζε ζχκπινθν ακίλεο ηνπ πδξν-νμπ-θαξβνμπιηθνχ νμένο ζε πδαηηθφ δηάιπκα ΗΟ ΤΝΑΜΟ ΣΟΤ RENAISSANCE METAL DE CORRODER Μίγκα κηθξνθξπζηαιιηθψλ θεξηψλ κε ιεπηή πθή, αληηζηαηηθφ κε νπδέηεξν ph ζε κνξθε Λεπθήο πάζηαο ΗΟ ΤΝΑΜΟ ΣΟΤ ΚΔΡΗ RENAISSANCE WAX 200ml Κεξί ζε κνξθή ιεπθψλ θφθθσλ θαη κε ζεκείν ηήμεο C ΗΟ ΤΝΑΜΟ ΣΟΤ ΜΗΚΡΟΚΡΤΣΑΛΛΗΚΟ ΚΔΡΗ 80Ζ Δηδηθφ Κεξί πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ζπγθφιιεζε ζηήξημε αληηθεηκέλσλ κε ηνμηθφ, πνπ αθαηξείηαη εχθνια επαλαρξεζηκνπνηείηαη θαη δελ αθήλεη ιεθέδεο ΗΟ ΤΝΑΜΟ ΣΟΤ MUSEUM WAX Gel πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ζπγθφιιεζε ζηήξημε αληηθεηκέλσλ κε ηνμηθφ, πνπ αθαηξείηαη εχθνια επαλαρξεζηκνπνηείηαη θαη δελ αθήλεη ιεθέδεο ΗΟ ΤΝΑΜΟ ΣΟΤ CLEAR MUSEUM GEL ΜΗΚΡΟΚΡΤΣΑΛΗΚΟ ΚΔΡΗ ΚΑΣΑΛΛΖΛΟ ΓΗΑ ΤΝΣΖΡΖΖ ΗΓΔΡΔΝΗΧΝ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΧΝ ΗΟΓΤΝΑΜΟ ΣΟΤ COSMOLOID 80-H Πξνζηαηεπηηθφ βεξλίθη γηα ηνλ ραιθφ θαη ηα θξάκαηά ηνπ πνπ ε ζπζηαζή ηνπ πεξηιακβάλεη εθηφο απφ ηελ αθξπιηθή ηνπ βάζε (methyl methacrylate copolymer), αλαζηνιείο δηάβξσζεο θαη απνξξνθεηέο ππεξηψδνπο αθηηλνβνιίαο. ΗΟ ΤΝΑΜΟ ΣΟΤ INCRALAC 600 Βεξλίθη ληηξνθπηηαξίλεο πνπ πξννξίδεηαη γηα ηελ επηθάιπςε αζεκέλησλ αληηθεηκέλσλ ΗΟ ΤΝΑΜΟ ΣΟΤ FRIGILENE ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΑ ΚΔΤΖ 200ml 2 1 lt 2 200ml 5 1 kgr z 5 110ml 5 1 kgr 8 1 lt 3 1 lt ΠΗΠΔΣΑ ΜΗΑ ΥΡΖΔΧ 3mL ΟΓΚΟΜΔΣΡΗΚΟ ΚΤΛΗΝΓΡΟ ΤΑΛΗΝΟ, 100mL ΟΓΚΟΜΔΣΡΗΚΟ ΚΤΛΗΝΓΡΟ ΤΑΛΗΝΟ, 250mL ΟΓΚΟΜΔΣΡΗΚΟ ΚΤΛΗΝΓΡΟ ΤΑΛΗΝΟ, 500mL 5 Πνηήξη δέζεσο απφ γπαιί Pyrex TM κε ρείινο εθξνήο, βαζκνλφκεζε θαη ρψξν αλαγξαθήο πιεξνθνξηψλ ρσξεηηθφηεηαο 25 ml SIMAX EUROPE Πνηήξη δέζεσο απφ γπαιί Pyrex TM κε ρείινο εθξνήο, βαζκνλφκεζε θαη ρψξν αλαγξαθήο πιεξνθνξηψλ ρσξεηηθφηεηαο 50 ml SIMAX EUROPE Πνηήξη δέζεσο απφ γπαιί Pyrex TM κε ρείινο εθξνήο, βαζκνλφκεζε θαη ρψξν αλαγξαθήο πιεξνθνξηψλ ρσξεηηθφηεηαο 100 ml SIMAX EUROPE Πνηήξη δέζεσο απφ γπαιί Pyrex TM κε ρείινο εθξνήο, βαζκνλφκεζε θαη ρψξν αλαγξαθήο πιεξνθνξηψλ ρσξεηηθφηεηαο 250 ml SIMAX EUROPE Πνηήξη δέζεσο απφ γπαιί Pyrex TM κε ρείινο εθξνήο, βαζκνλφκεζε θαη ρψξν αλαγξαθήο πιεξνθνξηψλ ρσξεηηθφηεηαο 600 ml SIMAX EUROPE Πνηήξη δέζεσο απφ γπαιί Pyrex TM κε ρείινο εθξνήο, βαζκνλφκεζε θαη ρψξν αλαγξαθήο πιεξνθνξηψλ ρσξεηηθφηεηαο 1000 ml SIMAX EUROPE Πνηήξη δέζεσο απφ γπαιί Pyrex TM κε ρείινο εθξνήο, βαζκνλφκεζε θαη ρψξν αλαγξαθήο πιεξνθνξηψλ ρσξεηηθφηεηαο 2000 ml SIMAX EUROPE 84. ΦΗΑΛΖ ΓΤΑΛΗΝΖ ΔΤΡΤΛΑΗΜΖ ΜΔ ΜΤΡΗΜΔΝΟ ΠΧΜΑ ΓΗΑΦΑΝΖ 50ml SIMAX EUROPE ΦΗΑΛΖ ΓΤΑΛΗΝΖ ΔΤΡΤΛΑΗΜΖ ΜΔ ΜΤΡΗΜΔΝΟ ΠΧΜΑ ΓΗΑΦΑΝΖ 100ml SIMAX EUROPE 20

12 ΠΟΟ A/Α ΣΖΣΑ 86. ΦΗΑΛΖ ΓΤΑΛΗΝΖ ΔΤΡΤΛΑΗΜΖ ΜΔ ΜΤΡΗΜΔΝΟ ΠΧΜΑ ΓΗΑΦΑΝΖ 250ml SIMAX EUROPE ΦΗΑΛΖ ΓΤΑΛΗΝΖ ΔΤΡΤΛΑΗΜΖ ΜΔ ΜΤΡΗΜΔΝΟ ΠΧΜΑ ΓΗΑΦΑΝΖ 500ml SIMAX EUROPE ΦΗΑΛΖ ΓΤΑΛΗΝΖ ΔΤΡΤΛΑΗΜΖ ΜΔ ΜΤΡΗΜΔΝΟ ΠΧΜΑ ΓΗΑΦΑΝΖ 1000ml SIMAX EUROPE ΦΗΑΛΖ ΓΤΑΛΗΝΖ ΣΔΝΟΛΑΗΜΖ ΜΔ ΜΤΡΗΜΔΝΟ ΠΧΜΑ ΓΗΑΦΑΝΖ 50ml SIMAX EUROPE ΦΗΑΛΖ ΓΤΑΛΗΝΖ ΣΔΝΟΛΑΗΜΖ ΜΔ ΜΤΡΗΜΔΝΟ ΠΧΜΑ ΓΗΑΦΑΝΖ 100ml SIMAX EUROPE ΦΗΑΛΖ ΓΤΑΛΗΝΖ ΣΔΝΟΛΑΗΜΖ ΜΔ ΜΤΡΗΜΔΝΟ ΠΧΜΑ ΓΗΑΦΑΝΖ 250ml SIMAX EUROPE ΦΗΑΛΖ ΓΤΑΛΗΝΖ ΣΔΝΟΛΑΗΜΖ ΜΔ ΜΤΡΗΜΔΝΟ ΠΧΜΑ ΓΗΑΦΑΝΖ 500ml SIMAX EUROPE ΦΗΑΛΖ ΓΤΑΛΗΝΖ ΣΔΝΟΛΑΗΜΖ ΜΔ ΜΤΡΗΜΔΝΟ ΠΧΜΑ ΓΗΑΦΑΝΖ 1000ml SIMAX EUROPE ΠΟΤΑΡ ΠΗΠΔΣΑ 3 ΔΞΟΓΧΝ ΝΟ ΠΟΤΑΡ ΠΗΠΔΣΑ ΑΤΣΟΜΑΣΟ KARTELL 1-10ml ΓΟΥΔΗΟ ΜΔ ΑΝΣΛΗΑ MENDA Γνρείν κε εηδηθφ αλνμείδσην κεραληζκφ πνπ αληιεί (με ηην πίεζη ηος πινέλος ή ηηρ μπαηονέηαρ) ην πγξφ (π.σ. διαλύηη) ζηε κεηαιιηθή θνηιφηεηα ηνπ θαπαθηνχ εκπνδίδνληαο ηελ επηζηξνθή ηνπ ζην δνρείν ΗΟ ΤΝΑΜΟ ΣΟΤ ΓΟΥΔΗΟΤ ΜΔ ΑΝΣΛΗΑ MENDA 100 ml ΓΗΑΦΟΡΑ ΚΔΤΖ ΠΛΑΣΗΚΖ ΒΑΘΜΟΝΟΜΖΜΔΝΖ ΚΑΝΑΣΑ ΠΟΛΤΑΗΘΤΛΔΝΗΟΤ ΜΔ ΥΔΡΟΤΛΗ ΚΑΗ ΥΔΗΛΟ 10 ΔΚΡΟΖ 1L 98. ΤΡΗΓΓΑ ΠΛΑΣΗΚΖ, ΒΑΘΜΟΝΟΜΖΜΔΝΖ LUER-LOCK, ΤΜΠΑΡΑΓΗΓΟΝΣΑΗ Δ ΤΚΔΤΑΗΑ 100 ΜΔ ΒΔΛΟΝΑ. ΜΔ ΥΧΡΖΣΗΚΟΣΖΣΑ 2,5 ML 99. ΤΡΗΓΓΑ ΠΛΑΣΗΚΖ, ΒΑΘΜΟΝΟΜΖΜΔΝΖ LUER-LOCK, ΤΜΠΑΡΑΓΗΓΟΝΣΑΗ Δ ΤΚΔΤΑΗΑ 100 ΜΔ ΒΔΛΟΝΑ. ΜΔ ΥΧΡΖΣΗΚΟΣΖΣΑ 5 ml ΤΡΗΓΓΑ ΠΛΑΣΗΚΖ, ΒΑΘΜΟΝΟΜΖΜΔΝΖ LUER-LOCK, ΤΜΠΑΡΑΓΗΓΟΝΣΑΗ Δ ΤΚΔΤΑΗΑ ΜΔ ΒΔΛΟΝΑ. ΜΔ ΥΧΡΖΣΗΚΟΣΖΣΑ 10 ml ΤΡΗΓΓΑ ΠΛΑΣΗΚΖ, ΒΑΘΜΟΝΟΜΖΜΔΝΖ LUER-LOCK, ΤΜΠΑΡΑΓΗΓΟΝΣΑΗ Δ ΤΚΔΤΑΗΑ ΜΔ ΒΔΛΟΝΑ. ΜΔ ΥΧΡΖΣΗΚΟΣΖΣΑ 20 ml ΤΡΗΓΓΑ ΠΛΑΣΗΚΖ, ΒΑΘΜΟΝΟΜΖΜΔΝΖ LUER-LOCK, ΤΜΠΑΡΑΓΗΓΟΝΣΑΗ Δ ΤΚΔΤΑΗΑ ΜΔ ΒΔΛΟΝΑ. ΜΔ ΥΧΡΖΣΗΚΟΣΖΣΑ 50 ml ΤΡΗΓΓΑ ΠΛΑΣΗΚΖ, ΒΑΘΜΟΝΟΜΖΜΔΝΖ ΔΝΔΜΑΣΧΝ, ΜΔ ΜΔΓΑΛΟ ΣΟΜΗΟ, ΥΧΡΗ ΒΔΛΟΝΑ Δ ΥΧΡΖΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ 50 ml. ΤΡΗΓΓΑ ΠΛΑΣΗΚΖ, ΒΑΘΜΟΝΟΜΖΜΔΝΖ ΔΝΔΜΑΣΧΝ, ΜΔ ΜΔΓΑΛΟ ΣΟΜΗΟ, ΥΧΡΗ ΒΔΛΟΝΑ Δ ΥΧΡΖΣΗΚΟΣΖΣΔ ΣΧΝ 100 ml 105. ΒΔΛΟΝΔ ΤΡΗΓΓΑ 18G X 1, ΒΔΛΟΝΔ ΤΡΗΓΓΑ 21G X 1, ΒΔΛΟΝΔ ΤΡΗΓΓΑ 27G X 0, ΚΑΘΔΣΖΡΑ ΔΝΔΜΑΣΧΝ ΜΖΚΟΤ 40 CM ΚΑΗ ΔΞΧΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΜΔΣΡΟΤ 3,3 mm ΚΑΘΔΣΖΡΑ ΔΝΔΜΑΣΧΝ ΜΖΚΟΤ 40 CM ΚΑΗ ΔΞΧΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΜΔΣΡΟΤ 5,3 mm ΚΑΘΔΣΖΡΑ ΔΝΔΜΑΣΧΝ ΜΖΚΟΤ 40 CM ΚΑΗ ΔΞΧΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΜΔΣΡΟΤ 6,7 mm ΚΑΘΔΣΖΡΑ ΔΝΔΜΑΣΧΝ ΜΖΚΟΤ 40 CM ΚΑΗ ΔΞΧΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΜΔΣΡΟΤ 7,3 mm 10 ΜΠΧΛ ΗΛΗΚΟΝΖ, ΚΑΣΑΛΛΖΛΑ ΓΗΑ ΑΝΑΜΗΞΖ ΓΤΦΟΤ, ΚΟΝΗΑΜΑΣΧΝ, ΠΑΣΧΝ ΚΛΠ. ΜΗΚΡΟ (ΓΗΑΜΔΣΡΟ ΥΔΗΛΟΤ): 100 mm ΜΠΧΛ ΗΛΗΚΟΝΖ, ΚΑΣΑΛΛΖΛΑ ΓΗΑ ΑΝΑΜΗΞΖ ΓΤΦΟΤ, ΚΟΝΗΑΜΑΣΧΝ, ΠΑΣΧΝ ΚΛΠ ΜΔΑΗΟ(ΓΗΑΜΔΣΡΟ ΥΔΗΛΟΤ): 120 mm ΜΠΧΛ ΗΛΗΚΟΝΖ, ΚΑΣΑΛΛΖΛΑ ΓΗΑ ΑΝΑΜΗΞΖ ΓΤΦΟΤ, ΚΟΝΗΑΜΑΣΧΝ, ΠΑΣΧΝ ΚΛΠ ΜΔΓΑΛΟ (ΓΗΑΜΔΣΡΟ ΥΔΗΛΟΤ):140 mm 115. ΚΑΓΗΑ - ΒΑΡΗΓΗΑ 1 kgr ΓΛΧΟΠΗΔΣΡΑ ΠΑΚΔΣΟ 500 ΠΑΚΔΣΟ ΚΑΛΑΜΑΚΗΑ ΠΑΚΔΣΟ 200 ΠΑΚΔΣΟ ΚΟΤΒΑ ΠΛΑΣΗΚΟ ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΟ 15 lt ΛΔΚΑΝΖ ΣΔΣΡΑΓΧΝΖ 13 lt ΒΑΜΒΑΚΗ 2xΡΟΛΑ 1 kgr ΥΑΡΣΟΒΑΜΒΑΚΑ ΣΤΠΟΤ 3A SOFT 5 kgr ΥΑΡΣΟΣΑΗΝΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΥΡΖΖ ΗΟΓΤΝΑΜΖ SCOTCH 3Μ mm ΥΑΡΣΟΣΑΗΝΗΑ ΗΟΓΤΝΑΜΖ 3Μ 2090 BLUE 19mm X 55 m ΥΑΡΣΟΣΑΗΝΗΑ ΗΟΓΤΝΑΜΖ 3Μ 2090 BLUE 25 mm X 55 m ΑΡΥΔΗΑΚΖ ΑΤΣΟΚΟΛΛΖΣΖ ΣΑΗΝΗΑ ΓΗΠΛΖ ΟΦΖ ΗΟΓΤΝΑΜΖ ΣΖ 3M mm x 33 m 10

13 A/Α ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΥΔΗΡΟ ΠΟΟ ΣΖΣΑ 126. ΛΑΜΔ ΝΤΣΔΡΗΧΝ ΑΠΟ ΑΝΘΡΑΚΟΥΑΛΤΒΑ No10 παθέην 100 ηκρ Παθέην 100 ηκρ ΛΑΜΔ ΝΤΣΔΡΗΧΝ ΑΠΟ ΑΝΘΡΑΚΟΥΑΛΤΒΑ No11 παθέην 100 ηκρ Παθέην 100 ηκρ ΛΑΜΔ ΝΤΣΔΡΗΧΝ ΑΠΟ ΑΝΘΡΑΚΟΥΑΛΤΒΑ No12 παθέην 100 ηκρ Παθέην 100 ηκρ ΛΑΜΔ ΝΤΣΔΡΗΧΝ ΑΠΟ ΑΝΘΡΑΚΟΥΑΛΤΒΑ No12Β παθέην 100 ηκρ Παθέην 100 ηκρ ΛΑΜΔ ΝΤΣΔΡΗΧΝ ΑΠΟ ΑΝΘΡΑΚΟΥΑΛΤΒΑ No15 παθέην 100 ηκρ Παθέην 100 ηκρ ΛΑΜΔ ΝΤΣΔΡΗΧΝ ΑΠΟ ΑΝΘΡΑΚΟΥΑΛΤΒΑ No20 παθέην 100 ηκρ Παθέην 100 ηκρ ΛΑΜΔ ΝΤΣΔΡΗΧΝ ΑΠΟ ΑΝΘΡΑΚΟΥΑΛΤΒΑ Νο 22 παθέην 100 ηκρ Παθέην 100 ηκρ ANΟΞΔΗΓΧΣΟ ΣΔΛΔΥΟ ΝΤΣΔΡΗΟΤ No ANΟΞΔΗΓΧΣΟ ΣΔΛΔΥΟ ΝΤΣΔΡΗΟΤ No3L ANΟΞΔΗΓΧΣΟ ΣΔΛΔΥΟ ΝΤΣΔΡΗΟΤ Νν4 26 ΠΑΣΟΤΛΑ ΓΗΠΛΖ ΠΑΘΖ ΑΠΟ ΑΝΟΞΔΗΓΧΣΟ ΑΣΑΛΗ ΜΔ ΔΝΑ ΑΚΡΟ ΜΤΣΔΡΟ ΚΑΗ ΔΝΑ ΠΛΑΣΤ. ΣΤΠΟ Νν 1,ΜΖΚΟ 17,5 cm ΠΑΣΟΤΛΑ ΓΗΠΛΖ ΠΑΘΖ ΑΠΟ ΑΝΟΞΔΗΓΧΣΟ ΑΣΑΛΗ ΜΔ ΔΝΑ ΑΚΡΟ ΜΤΣΔΡΟ ΚΑΗ ΔΝΑ ΠΛΑΣΤ. ΣΤΠΟ Νν 2,ΜΖΚΟ 18 cm ΠΑΣΟΤΛΑ ΓΗΠΛΖ ΠΑΘΖ ΑΠΟ ΑΝΟΞΔΗΓΧΣΟ ΑΣΑΛΗ ΜΔ ΔΝΑ ΑΚΡΟ ΜΤΣΔΡΟ ΚΑΗ ΔΝΑ ΠΛΑΣΤ. ΣΤΠΟ Νν 3,ΜΖΚΟ 18 cm ΠΑΣΟΤΛΑ ΣΤΠΟΤ ΜΑΡΓΑΡΗΣΑ ΜΔ ΓΤΟ ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΑ ΑΚΡΑ, ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΤΚΑΜΠΣΑ ΚΑΣΑΚΔΤΑΜΔΝΖ ΑΠΟ ΥΑΛΤΒΑ, ΓΗΑΜΟΡΦΧΜΔΝΖ ΔΝ ΘΔΡΜΧ. ΣΤΠΟ Νν 600,ΜΖΚΟ 18 cm ΠΑΣΟΤΛΑ ΣΤΠΟΤ ΜΑΡΓΑΡΗΣΑ ΜΑΤΡΖ ΓΗΠΛΖ ΜΔ ΓΤΟ ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΑ ΔΤΚΑΜΠΣΑ ΑΚΡΑ ΑΠΟ ΥΑΛΤΒΑ ΣΤΠΟ Νν 701 ΜΖΚΟ 22 cm ΠΑΣΟΤΛΑ ΣΤΠΟΤ ΜΑΡΓΑΡΗΣΑ ΜΑΤΡΖ ΓΗΠΛΖ ΜΔ ΓΤΟ ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΑ ΔΤΚΑΜΠΣΑ ΑΚΡΑ ΑΠΟ ΥΑΛΤΒΑ ΣΤΠΟ Νν 702, ΜΖΚΟ 21 cm ΠΑΣΟΤΛΑ ΣΤΠΟΤ ΜΑΡΓΑΡΗΣΑ ΜΑΤΡΖ ΓΗΠΛΖ ΜΔ ΓΤΟ ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΑ ΔΤΚΑΜΠΣΑ ΑΚΡΑ ΑΠΟ ΥΑΛΤΒΑ ΣΤΠΟ. ΣΤΠΟ ΝΟ 706, ΜΖΚΟ 18 cm ΛΑΒΗΓΑ ΜΔ ΚΑΜΠΤΛΧΜΔΝΟ ΑΚΡΟ ΓΗΑ ΚΑΛΤΣΔΡΖ ΟΠΣΗΚΖ ΔΠΑΦΖ ΜΔ ΣΟ ΖΜΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ, ΑΠΟ ΑΝΟΞΔΗΓΧΣΟ ΑΣΑΛΗ, ΜΖΚΟΤ 16 cm ΛΑΒΗΓΑ ΔΤΘΔΗΑ ΜΤΣΔΡΖ, ΑΠΟ ΑΝΟΞΔΗΓΧΣΟ ΑΣΑΛΗ ΤΦΖΛΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ, ΑΝΘΔΚΣΗΚΟ ΑΚΟΜΖ ΚΑΗ Δ ΗΥΤΡΑ ΓΗΑΒΡΧΣΗΚΑ ΜΔΑ. ΜΖΚΟΤ 16 cm, ΛΑΒΗΓΑ ΔΤΘΔΗΑ ΜΔ ΣΡΟΓΓΤΛΔΜΔΝΟ ΑΚΡΟ, ΑΠΟ ΑΝΟΞΔΗΓΧΣΟ ΑΣΑΛΗ, ΑΝΘΔΚΣΗΚΟ ΑΚΟΜΖ ΚΑΗ Δ ΗΥΤΡΑ ΓΗΑΒΡΧΣΗΚΑ ΜΔΑ. ΜΖΚΟΤ 14 cm ΛΑΒΗΓΑ ΑΠΟ ΑΝΟΞΔΗΓΧΣΟ ΑΣΑΛΗ, ΑΝΘΔΚΣΗΚΟ ΑΚΟΜΖ ΚΑΗ Δ ΗΥΤΡΑ ΓΗΑΒΡΧΣΗΚΑ ΜΔΑ, ΜΔ ΠΟΛΤ ΛΔΠΣΔ ΜΤΣΔΡΔ ΑΠΟΛΖΞΔΗ, ΓΗΑ ΛΔΠΣΔ ΔΡΓΑΗΔ, ΜΖΚΟΤ 12,5 cm. ΛΑΒΗΓΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟΤ KΑΜΠΤΛΖ KI-160MM ΚΤΡΣΖ ΛΑΒΗΓΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟΤ ΤΦΖΛΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΑΠΟ ΑΝΟΞΔΗΓΧΣΟ ΑΣΑΛΗ, ΜΔ ΠΛΑΣΗΚΖ ΛΑΒΖ, ΜΖΚΟΤ 16 cm. ΔΤΘΔΗΑ ΛΑΒΗΓΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟΤ ΤΦΖΛΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΑΠΟ ΑΝΟΞΔΗΓΧΣΟ ΑΣΑΛΗ, ΜΔ ΠΛΑΣΗΚΖ ΛΑΒΖ, ΜΖΚΟΤ 16 cm ΠΑΘΖ ΓΤΦΟΤ-ΚΔΡΗΟΤ 130mm TYΠOY KI-KDS ΟΓΟΝΣΗΑΣΡΗΚΟ ΞΔΣΡΟ ΓΗΠΛΖ ΑΠΟΛΖΞΖ TYΠOY KI-KDA ΝΟ ΟΓΟΝΣΗΑΣΡΗΚΟ ΞΔΣΡΟ ΓΗΠΛΟ TYΠOY KI-KDA ΝΟ ΠΑΣΟΤΛΑ ΓΤΦΟΤ-ΚΟΝΗΑΜΑΣΟ ΚΑΣΑΚΔΤΑΜΔΝΖ ΑΠΟ ΥΑΛΤΒΑ ΜΔ ΓΤΟ ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΑ, ΔΤΚΑΜΠΣΑ ΑΚΡΑ Νo 403 ΜΖΚΟ: 26cm.. ΠΑΣΟΤΛΑ ΓΤΦΟΤ-ΚΟΝΗΑΜΑΣΟ. ΚΑΣΑΚΔΤΑΜΔΝΖ ΑΠΟ ΥΑΛΤΒΑ ΜΔ ΓΤΟ ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΑ, ΔΤΚΑΜΠΣΑ ΑΚΡΑ Νo 409 MΖΚΟ :25cm ΠΛΑΣΗΚΖ ΠΑΣΟΤΛΑ, ΜΖΚΟΤ ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΛΑΣΗΚΖ19CM, ΟΓΟΝΣΟΒΟΤΡΣΑ ΝΑΤΛΟΝ ΜΔΣΡΗΑ ΒΟΤΡΣΑΚΗ ΥΔΗΡΟ ΠΛΤΗΜΑΣΟ ΚΛΖΡΟ 10 ΚΟΠΗΓΗ ΒΑΡΔΧ ΣΤΠΟΤ, ΜΔ ΔΡΓΟΝΟΜΗΚΖ ΛΑΒΖ ΚΑΗ ΣΡΔΗ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΔ ΛΑΜΔ ΟΗ ΟΠΟΗΔ ΔΝΧΜΑΣΧΝΟΝΣΑΗ ΣΟ ΔΧΣΔΡΗΚΟ ΣΟΤ.ΠΑΥΟ ΛΑΜΑ: 0.6 MM ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΔ ΛΔΠΗΓΔ ΚΟΠΗΓΗΟΤ ΒΑΡΔΧ ΣΤΠΟΤ- ΚΟΤΣΗ 10 ΣΜΥ KOYTI 10 TEM 4 ΤΛΗΚΑ ΔΠΗΚΑΛYΦΔΧΝ ΜΔΜΒΡΑΝΔ ΥΑΡΣΗΑ ΤΦΑΜΑΣΑ 159. COVER QUICK 550mm X 33m ΜΔΜΒΡΑΝΖ ΚΑΛΤΦΖ ΠΟΛΤΑΗΘΤΛΔΝΗΟΤ ΦΗΛΜ ΠΟΛΤΑΗΘΤΛΔΝΗΟΤ ΡΟΛΟ 0,5Υ300 M ΠΟΛΤΔΣΔΡΗΚΖ ΜΔΜΒΡΑΝΖ ΗΟΓΤΝΑΜΖ ΣΟΤ MELINEX 12 ΜIC 20m x 1,50 m ΡΟΛΛΟ. 20m x 1 1m 162. ΠΟΛΤΔΣΔΡΗΚΖ ΜΔΜΒΡΑΝΖ ΗΟΓΤΝΑΜΖ ΣΟΤ MELINEX 50 ΜIC 20m x 1,50 m ΡΟΛΛΟ mm x 1 m 163. ΠΟΛΤΔΣΔΡΗΚΖ ΜΔΜΒΡΑΝΖ ΗΟΓΤΝΑΜΖ ΣΟΤ MELINEX 75 ΜIC 20m x 1,50 m ΡΟΛΛΟ mm x 1 m 164. ΗΑΠΧΝΗΚΟ ΥΑΡΣΗ Kashmir white, 9g/m 2 θχιιν 48x94 cm ΦΤΛΛΟ 20

14 ΠΟΟ A/Α ΣΖΣΑ 165. ΗΑΠΧΝΗΚΟ ΥΑΡΣΗ Kozu Nature 34g/m 2 64x98 cm ΦΤΛΛΟ 20 ΡΟΛΛΟ ΠΛΑΣ ΑΝΣΗΟΞΗΝΟ ΥΑΡΣΗ ΠΡΟΦΤΛΑΞΖ ΕΧΓΡΑΦΗΚΖ ΣΤΠΟΤ SPIDER ΡΟΛΛΟ ΠΛΑΣΟΤ 927mm 927mm ΑΝΣΗΟΞΗΝΟ ΥΑΡΣΗ ΠΡΟΦΤΛΑΞΖ ΕΧΓΡΑΦΗΚΖ ΣΤΠΟΤ SPIDER ΒΑΡΟΤ ΠΔΡΗΠΟΤ 8gr ΦΤΛΛΟ 8gr X760mm 485X760mm 168. HOLYTEX 17 g/m 2 ΦΑΡΓΟ 1m x 1270mm 1m x 1270mm HOLYTEX 34 g/m 2, 1m x 25m ξνιφ 170. ΚΑΜΠΟΣΟ ΒΑΜΒΑΚΔΡΟ ΛΔΠΣΟ ΡΟΛΛΟ ΦΑΡΓΟ 1 ΜΔΣΡΟ-1M 171. ΣΟΤΛΠΑΝΗ - ΓΑΕΑ ΒΑΜΒΑΚΔΡΟ ΛΔΠΣΟ 1,5Υ 1 m 172. ΓΤΦΟΓΑΕΑ ΡΟΛΛΟ15cm X 3 m ΤΛΗΚΑ ΕΧΓΡΑΦΗΚΖ ΓΗΑ ΑΗΘΖΣΗΚΖ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΡΟΛΛΟ 1m x 25 m ΡΟΛΛΟ ΦΑΡΓΟ 1 ΜΔΣΡΟ-1M ΡΟΛΛΟ 1,5Υ 1 m ΡΟΛΛΟ 15cm X 3 m ΑΚΟΤΑΡΔΛΔ SET 24 ΥΡΧΜΑΣΑ ΔΤΡΧΠΑΗΚΖ ΠΡΟΔΛΔΤΖ ET ΗΟΓΤΝΑΜΟ ΜΔ WINSOR & NEWTON ΥΡΧΜΑΣΑ 174. ΚΟΝΖ ΑΓΗΟΓΡΑΦΗΑ ΟΜΠΡΑ ΠΡΑΗΝΖ 100gr ΚΟΝΖ ΑΓΗΟΓΡΑΦΗΑ ΟΜΠΡΑ ΧΜΖ 100gr ΚΟΝΖ ΑΓΗΟΓΡΑΦΗΑ ΟΜΠΡΑ ΦΖΜΔΝΖ 100gr ΚΟΝΖ ΑΓΗΟΓΡΑΦΗΑ ΗΔΝΑ ΧΜΖ 100gr ΚΟΝΖ ΑΓΗΟΓΡΑΦΗΑ ΗΔΝΑ ΦΖΜΔΝΖ 100gr ΚΟΝΖ ΑΓΗΟΓΡΑΦΗΑ ΧΥΡΑ ΑΝΟΗΥΣΖ 100gr ΚΟΝΖ ΑΓΗΟΓΡΑΦΗΑ ΥΟΝΓΡΟΚΟΚΚΗΝΟ 100gr ΚΟΝΖ ΑΓΗΟΓΡΑΦΗΑ ΒΔΡΜΗΓΗΟΝ 100gr ΚΟΝΖ ΑΓΗΟΓΡΑΦΗΑ ΚΗΝΑΒΑΡΗ 100gr ΚΟΝΖ ΑΓΗΟΓΡΑΦΗΑ ΚΗΣΡΗΝΟ ΑΝΟΗΥΣΟ 100gr ΚΟΝΖ ΑΓΗΟΓΡΑΦΗΑ ΚΗΣΡΗΝΟ ΚΟΤΡΟ 100gr ΚΟΝΖ ΑΓΗΟΓΡΑΦΗΑ ΛΔΤΚΟ ΣΗΣΑΝΗΟΤ 100gr ΚΟΝΖ ΑΓΗΟΓΡΑΦΗΑ ΛΔΤΚΟ ΣΗΓΚΟΤ 100gr ΚΟΝΖ ΑΓΗΟΓΡΑΦΗΑ ΜΑΤΡΟ 100gr ΚΟΝΖ ΑΓΗΟΓΡΑΦΗΑ ULTRAMARINE 100gr ΚΟΝΖ ΑΓΗΟΓΡΑΦΗΑ ΜΠΛΔ ΠΡΧΗΑ 100gr ΚΟΝΖ ΑΓΗΟΓΡΑΦΗΑ ΠΟΡΣΟΚΑΛΗ 100gr ΚΟΝΖ ΑΓΗΟΓΡΑΦΗΑ ΠΡΑΗΝΟ ΣΗΜΔΝΣΟΤ 100gr ΚΟΝΖ ΑΓΗΟΓΡΑΦΗΑ ΠΡΑΗΝΟ ΦΡΔΚΟ 100gr 2 ΠΗΝΔΛΟ ΤΝΘ. ΠΛΑΚΔ Νν0 ΜΔ ΠΟΡΣΟΚΑΛΗ ΣΡΗΥΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΠΡΟΈΛΔΤΖ 193. ΣΤΠΟΤ ARTE VII Synth golden sable ΠΗΝΔΛΟ ΤΝΘ. ΠΛΑΚΔ Νν02 ΜΔ ΠΟΡΣΟΚΑΛΗ ΣΡΗΥΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΠΡΟΈΛΔΤΖ 194. ΣΤΠΟΤ ARTE VII Synth golden sable ΠΗΝΔΛΟ ΤΝΘ. ΠΛΑΚΔ Νν04 ΜΔ ΠΟΡΣΟΚΑΛΗ ΣΡΗΥΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΠΡΟΈΛΔΤΖ 195. ΣΤΠΟΤ ARTE VII Synth golden sable ΠΗΝΔΛΟ ΤΝΘ. ΠΛΑΚΔ. Νν06 ΜΔ ΠΟΡΣΟΚΑΛΗ ΣΡΗΥΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΠΡΟΈΛΔΤΖ 196. ΣΤΠΟΤ ARTE VII Synth golden sable ΠΗΝΔΛΟ ΤΝΘ. ΠΛΑΚΔ. Νν08 ΜΔ ΠΟΡΣΟΚΑΛΗ ΣΡΗΥΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΠΡΟΈΛΔΤΖ 197. ΣΤΠΟΤ ARTE VII Synth golden sable ΠΗΝΔΛΟ ΤΝΘ. ΠΛΑΚΔ Νν10 ΜΔ ΠΟΡΣΟΚΑΛΗ ΣΡΗΥΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΠΡΟΈΛΔΤΖ 198. ΣΤΠΟΤ ARTE VII Synth golden sable ΠΗΝΔΛΟ ΤΝΘ. ΠΛΑΚΔ Νν12 ΜΔ ΠΟΡΣΟΚΑΛΗ ΣΡΗΥΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΠΡΟΈΛΔΤΖ 199. ΣΤΠΟΤ ARTE VII Synth golden sable ΠΗΝΔΛΟ 79 ΤΝΘ. ΠΛΑΚΔ. Νν14 ΜΔ ΠΟΡΣΟΚΑΛΗ ΣΡΗΥΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΠΡΟΈΛΔΤΖ 200. ΣΤΠΟΤ ARTE VII Synth golden sable ΠΗΝΔΛΟ ΤΝΘ. ΠΛΑΚΔ. Νν16 ΜΔ ΠΟΡΣΟΚΑΛΗ ΣΡΗΥΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΠΡΟΈΛΔΤΖ 201. ΣΤΠΟΤ ARTE VII Synth golden sable ΠΗΝΔΛΟ ΤΝΘ. ΠΛΑΚΔ. Νν18 ΜΔ ΠΟΡΣΟΚΑΛΗ ΣΡΗΥΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΠΡΟΈΛΔΤΖ 202. ΣΤΠΟΤ ART & HOBBY ΠΗΝΔΛΟ ΤΝΘ. ΠΛΑΚΔ. Νν20 ΜΔ ΠΟΡΣΟΚΑΛΗ ΣΡΗΥΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΠΡΟΈΛΔΤΖ 203. ΣΤΠΟΤ ARTE VII Synth golden sable ΠΗΝΔΛΟ ΤΝΘ. ΣΡΟΓ. ΦΛΟΓΟΥΖΜΟ Νν0 ΜΔ ΠΟΡΣΟΚΑΛΗ ΣΡΗΥΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ

15 ΠΟΟ A/Α ΣΖΣΑ ΠΗΝΔΛΟ ΤΝΘ. ΣΡΟΓ.ΦΛΟΓΟΥΖΜΟ. Νν 1 ΜΔ ΠΟΡΣΟΚΑΛΗ ΣΡΗΥΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΠΗΝΔΛΟ ΤΝΘ. ΣΡΟΓ. ΦΛΟΓΟΥΖΜΟ Νν 2 ΜΔ ΠΟΡΣΟΚΑΛΗ ΣΡΗΥΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΠΗΝΔΛΟ ΤΝΘ. ΣΡΟΓ. ΦΛΟΓΟΥΖΜΟ Νν 3 ΜΔ ΠΟΡΣΟΚΑΛΗ ΣΡΗΥΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΠΗΝΔΛΟ ΤΝΘ. ΣΡΟΓ. ΦΛΟΓΟΥΖΜΟ Νν 4 ΜΔ ΠΟΡΣΟΚΑΛΗ ΣΡΗΥΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ 208. ΠΗΝΔΛΟ ΤΝΘ. ΣΡΟΓ. Νν 4 ΦΛΟΓΟΥΖΜΟ Νν 5 ΜΔ ΠΟΡΣΟΚΑΛΗ ΣΡΗΥΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΠΗΝΔΛΟ ΤΝΘ. ΣΡΟΓ. ΦΛΟΓΟΥΖΜΟ Νν 6 ΜΔ ΠΟΡΣΟΚΑΛΗ ΣΡΗΥΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΠΗΝΔΛΟ ΤΝΘ. ΣΡΟΓ. ΦΛΟΓΟΥΖΜΟ Νν 7 ΜΔ ΠΟΡΣΟΚΑΛΗ ΣΡΗΥΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΠΗΝΔΛΟ ΤΝΘ. ΣΡΟΓ. ΦΛΟΓΟΥΖΜΟ Νν 8 ΜΔ ΠΟΡΣΟΚΑΛΗ ΣΡΗΥΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΠΗΝΔΛΟ ΤΝΘ. ΣΡΟΓ. ΦΛΟΓΟΥΖΜΟ Νν 10 ΜΔ ΠΟΡΣΟΚΑΛΗ ΣΡΗΥΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΠΗΝΔΛΟ ΤΝΘ. ΣΡΟΓ. ΦΛΟΓΟΥΖΜΟ Νν 12 ΜΔ ΠΟΡΣΟΚΑΛΗ ΣΡΗΥΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΠΗΝΔΛΟ ΤΝΘ. ΣΡΟΓ. ΦΛΟΓΟΥΖΜΟ Νν 14 ΜΔ ΠΟΡΣΟΚΑΛΗ ΣΡΗΥΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΠΗΝΔΛΟ ΒΔΡΝΗΚΗΟΤ ΠΛΑΚΔ ΜΑΛΑΚΟ 1/2" ΒΟΓΗΟΤ ΚΑΣΑΛΛΖΛΟ ΓΗΑ ΕΧΓΡΑΦΗΚΖ ΔΤΡΧΠΑΗΚΖ ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΠΗΝΔΛΟ ΒΔΡΝΗΚΗΟΤ ΠΛΑΚΔ ΜΑΛΑΚΟ 3/4" ΒΟΓΗΟΤ ΚΑΣΑΛΛΖΛΟ ΓΗΑ ΕΧΓΡΑΦΗΚΖ ΔΤΡΧΠΑΗΚΖ ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΠΗΝΔΛΟ ΒΔΡΝΗΚΗΟΤ ΠΛΑΚΔ ΜΑΛΑΚΟ 1" ΒΟΓΗΟΤ ΚΑΣΑΛΛΖΛΟ ΓΗΑ ΕΧΓΡΑΦΗΚΖ ΔΤΡΧΠΑΗΚΖ ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΠΗΝΔΛΟ ΒΔΡΝΗΚΗΟΤ ΠΛΑΚΔ ΜΑΛΑΚΟ 1 1/2" ΒΟΓΗΟΤ ΚΑΣΑΛΛΖΛΟ ΓΗΑ ΕΧΓΡΑΦΗΚΖ ΔΤΡΧΠΑΗΚΖ ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΠΗΝΔΛΟ ΒΔΡΝΗΚΗΟΤ ΠΛΑΚΔ ΜΑΛΑΚΟ 2" ΒΟΓΗΟΤ ΚΑΣΑΛΛΖΛΟ ΓΗΑ ΕΧΓΡΑΦΗΚΖ ΔΤΡΧΠΑΗΚΖ ΠΡΟΔΛΔΤΖ 221. ΠΗΝΔΛΟ ΠΑΣΟΤΑΡ ΥΟΗΡ. 1" ΚΑΣΑΛΛΖΛΟ ΓΗΑ ΕΧΓΡΑΦΗΚΖ ΔΤΡΧΠΑΗΚΖ ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΠΗΝΔΛΟ ΠΑΣΟΤΑΡ ΥΟΗΡ. 2" ΚΑΣΑΛΛΖΛΟ ΓΗΑ ΕΧΓΡΑΦΗΚΖ ΔΤΡΧΠΑΗΚΖ ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΠΗΝΔΛΟ ΠΑΣΟΤΑΡ ΥΟΗΡ. 3" ΚΑΣΑΛΛΖΛΟ ΓΗΑ ΕΧΓΡΑΦΗΚΖ ΔΤΡΧΠΑΗΚΖ ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΠΗΝΔΛΟ ΠΑΣΟΤΑΡ ΥΟΗΡ. 4" ΚΑΣΑΛΛΖΛΟ ΓΗΑ ΕΧΓΡΑΦΗΚΖ ΔΤΡΧΠΑΗΚΖ ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΠΗΝΔΛΟ ΓΔΝΗΚΖ ΥΡΖΖ Νν 30 ΞΤΛΗΝΖ ΛΑΒΖ ΜΑΛΑΚΖ ΣΡΗΥΑ ΠΗΝΔΛΟ ΓΔΝΗΚΖ ΥΡΖΖ Νν 50 ΞΤΛΗΝΖ ΛΑΒΖ ΜΑΛΑΚΖ ΣΡΗΥΑ ΠΗΝΔΛΟ ΒΑΦΖ ΠΛΑΣΗΚΖ ΛΑΒΖ 3"ΜΑΛΑΚΖ ΣΡΗΥΑ ΑΤΓΟΘΖΚΖ ΠΛΑΣΗΚΖ ΠΑΛΔΣΔ ΕΧΓΡΑΦΗΚΖ 10 ΘΔΔΧΝ ΓΟΤΓΗ ΠΟΡΔΛΑΝΖ 144mm, ΜΔ ΥΔΗΛΟ ΔΚΡΟΖ, ΚΑΣΑΛΛΖΛΟ ΓΗΑ ΚΟΝΗΟΡΣΟΠΟΗΖ ΤΛΗΚΧΝ ΓΟΤΓΟΥΔΡΗ ΠΟΡΔΛΑΝΖ 158mm ΑΝΣΑΛΑΚΣΗΚΑ ΟΓΟΝΣΗΑΣΡΗΚΟΤ ΣΡΟΥΟΤ (ΒΟΤΡΣΑΚΗΑ ΦΡΈΕΔ ΣΡΟΥΟΛΗΘΟΗ) ΒΟΤΡΣΑΚΗ ΣΡΟΥΟΤ ΜΑΤΡΟ ΠΗΝΔΛΟ ΜΔ ΓΗΑΜΔΣΡΟ ΣΔΛΔΥΟΤ 2,3 mm ΒΟΤΡΣΑΚΗ ΣΡΟΥΟΤ ΜΑΤΡΟ ΠΟΣΖΡΑΚΗ ΜΔ ΓΗΑΜΔΣΡΟ ΣΔΛΔΥΟΤ 2,3 mm ΒΟΤΡΣΑΚΗ ΣΡΟΥΟΤ ΜΑΤΡΟ ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΜΔ ΓΗΑΜΔΣΡΟ ΣΔΛΔΥΟΤ 2,3 mm ΒΟΤΡΣΑΚΗ ΣΡΟΥΟΤ ΜΠΔΕ ΠΗΝΔΛΟ ΜΔ ΓΗΑΜΔΣΡΟ ΣΔΛΔΥΟΤ 2,3 mm ΒΟΤΡΣΑΚΗ ΣΡΟΥΟΤ ΜΠΔΕ ΠΟΣΖΡΑΚΗ ΜΔ ΓΗΑΜΔΣΡΟ ΣΔΛΔΥΟΤ 2,3 mm ΒΟΤΡΣΑΚΗ ΣΡΟΥΟΤ ΜΠΔΕ ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΜΔ ΓΗΑΜΔΣΡΟ ΣΔΛΔΥΟΤ 2,3 mm ΒΟΤΡΣΑΚΗ ΣΡΟΥΟΤ ΗΓΔΡΔΝΗΟ ΠΗΝΔΛΟ ΜΔ ΓΗΑΜΔΣΡΟ ΣΔΛΔΥΟΤ 2,3 mm ΒΟΤΡΣΑΚΗ ΣΡΟΥΟΤ ΗΓΔΡΔΝΗΟ ΠΟΣΖΡΑΚΗ ΜΔ ΓΗΑΜΔΣΡΟ ΣΔΛΔΥΟΤ 2,3 mm ΒΟΤΡΣΑΚΗ ΣΡΟΥΟΤ ΗΓΔΡΔΝΗΟ ΣΡΟΓ. ΜΑΛΑΚΟ ΜΔ ΓΗΑΜΔΣΡΟ ΣΔΛΔΥΟΤ 2,3 mm ΒΟΤΡΣΑΚΗ ΣΡΟΥΟΤ ΗΓΔΡΔΝΗΟ ΣΡΟΓ. ΚΛΖΡΟ ΜΔ ΓΗΑΜΔΣΡΟ ΣΔΛΔΥΟΤ 2,3 mm ΒΟΤΡΣΑΚΗ-ΓΗΚΑΚΗ ΣΡΟΥΟΤ ΛΑΣΗΥΟ ΜΑΛΑΚΟ ΡΟΕ ΜΔ ΓΗΑΜΔΣΡΟ ΣΔΛΔΥΟΤ 2,3 mm 50 ΒΟΤΡΣΑΚΗ-ΓΗΚΑΚΗ ΣΡΟΥΟΤ ΛΑΣΗΥΟ ΜΔΑΗΟ ΠΡΑΗΝΟ ΜΔ ΓΗΑΜΔΣΡΟ ΣΔΛΔΥΟΤ 2, mm 243. ΒΟΤΡΣΑΚΗ-ΓΗΚΑΚΗ ΣΡΟΥΟΤ ΛΑΣΗΥΟ ΚΛΖΡΟ ΚΑΦΔ ΜΔ ΓΗΑΜΔΣΡΟ ΣΔΛΔΥΟΤ 2,3 mm ΜΑΝΓΡΔΝ ΓΗΑ ΒΟΤΡΣΑΚΗΑ - ΓΗΚΑΚΗΑ ΣΡΟΥΟΤ ΜΔ ΓΗΑΜΔΣΡΟ ΣΔΛΔΥΟΤ 2,3 mm ΒΟΤΡΣΑΚΗ ΣΡΟΥΟΤ ΛΑΣΗΥΟ ΚΧΝΗΚΟ ΚΑΦΔ ΜΔ ΓΗΑΜΔΣΡΟ ΣΔΛΔΥΟΤ 2,3 mm 50

16 ΠΟΟ A/Α ΣΖΣΑ 246. ΒΟΤΡΣΑΚΗ ΣΡΟΥΟΤ ΛΑΣΗΥΟ ΚΧΝΗΚΟ ΠΡΑΗΝΟ ΜΔ ΓΗΑΜΔΣΡΟ ΣΔΛΔΥΟΤ 2,3 mm ΦΡΔΕΔ ΣΡΟΥΟΤ ΣΡΟΓΓΤΛΖ ΚΔΦΑΛΖ ELA ΜΔ ΓΗΑΜΔΣΡΟ ΣΔΛΔΥΟΤ 2,3 mm ΣΡΟΥΟΛΗΘΟΗ 732 ΚΑΦΔ ΚΤΛΗΝΓΡΗΚΟ ΣΡΟΥΟΛΗΘΟΗ 732 ΡΟΕ ΚΤΛΗΝΓΡΗΚΟ ΣΡΟΥΟΛΗΘΟΗ Νν671 ΚΑΦΔ ΚΟΤΚΟΤΝΑΡΑΚΗ ΣΡΟΥΟΛΗΘΟΗ Νν671 ΡΟΕ ΚΟΤΚΟΤΝΑΡΑΚΗ ΣΡΟΥΟΛΗΘΟΗ Νν733 ΚΑΦΔ ΚΤΠΑΡΗΑΚΗ ΣΡΟΥΟΛΗΘΟΗ Νν733 ΡΟΕ ΚΤΠΑΡΗΑΚΗ ΓΗΑΦΟΡΑ ΔΗΓΖ 254. ΓΟΥΔΗΑ ΠΛΑΣΗΚΑ 1 LT ΒΗΓΧΣΟ ΠΧΜΑ ΣΕΗΒΑ 1 kgr ΦΟΤΓΓΑΡΗ ΞΖΡΟΤ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ΦΟΤΓΓΑΡΗ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ WISHAB HARD ΦΟΤΓΓΑΡΗ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ WISHAB WHITE ΣΟΚΟ ΣΤΠΟΤ POLYFILLA 1 kgr 1 kgr ΟΓΟΝΣΗΑΣΡΗΚΟ ΚΔΡΗ ANUTEX ΡΟΕ 500gr ΟΓΟΝΣΗΑΣΡΗΚΟ ΚΔΡΗ TENATEX ΚΟΚΚΗΝΟ 500gr ΜΠΑΛΟΝΗ ΤΜΠΛΖΡΧΖ; ΓΤΑΛΟΥΑΡΣΑ SMI FRICUT P080 ΦΤΛΛΟ ΦΤΛΛΟ ΓΤΑΛΟΥΑΡΣΑ SMI FRICUT P120 ΦΤΛΛΟ ΦΤΛΛΟ ΓΤΑΛΟΥΑΡΣΑ SMI FRICUT P220 ΦΤΛΛΟ ΦΤΛΛΟ ΓΤΑΛΟΥΑΡΣΑ SMI FRICUT P280 ΦΤΛΛΟ ΦΤΛΛΟ ΠΟΤΑΡ Νν 4 ΥΧΡΖΣΗΚΟΣΖΣΑ 140ml ΠΟΤΑΡ Νo 6 ΥΧΡΖΣΗΚΟΣΖΣΑ 200ml ΡΑΠΔ ΓΤΦΟΤ ΣΤΠΟΤ STANLEY ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ ΚΟΠΖ ΣΤΠΟΤ 30 X 22cm 1 ΔΡΓΑΛΔΗΟΘΖΚΖ Θέζε γηα κχηεο. 4 απνζπψκελεο ζέζεηο ζην θαπάθη. Γπλαηφηεηα θιεηδψκαηνο κε ινπθέην (δελ δηαηίζεηαη) Μεηαιιηθά θνπκπψκαηα Απνζπψκελνο δίζθνο γηα απνζήθεπζε εξγαιείσλ Λαβή δχν πιηθψλ. Γηαζηάζεσλ 59.7 x 28.3 x 27.9 ΣΤΠΟΤ STANLEY 272. ΦΔΚΑΣΖΡΑ ΠΡΟΠΗΔΖ 2 lt ΦΔΚΑΣΖΡΑ ΠΡΟΠΗΔΖ 5 lt ΦΔΚΑΣΖΡΑ ΠΡΟΠΗΔΖ 8 lt ΚΟΚΗΝΑ inox 25cm ΒΑΡΑΚΗΑ ME ΒΑΜΒΑΚΔΡΖ ΘΉΚΖ 450 GR ΒΑΡΑΚΗΑ ΒΑΜΒΑΚΔΡΖ ΘΉΚΖ 900 GR ΟΤΒΛΗ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΣΑΝΑΛΗΑ ΞΤΛΟΤΡΓΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΒΔΛΟΝΗ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΚΑΛΔΜΗ 15cm X 10mm ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΚΟΠΗΓΗ ΜΔΓΑΛΟ ΑΠΛΟ cutter 550P ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΚΟΠΗΓΗ ΜΔΓΑΛΟ Νν 2 ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΜΔΣΡΟΣΑΗΝΗΑ 5m ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΓΟΥΔΗΑ ΣΑΠΔΡ 20 Υ13,5 Υ5cm 1L ΦΤΡΗ 500 ΓΡΑΜΜ. ΠΛΑΣΗΚΖ ΛΑΒΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΒΑΡΗΟΠΟΤΛΑ 800gr ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΜΑΣΟΛΑ 50ΜΜ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΟΓΟΝΣΟΒΟΤΡΣΑ ΜΔΣΡΗΑ ΚΛΖΡΟΣΖΣΑ 8 ΦΟΤΓΓΑΡΗ Νν5 10,5Υ7Υ3cm

17 ΠΟΟ A/Α ΣΖΣΑ 291. ΦΟΤΓΓΑΡΗ Νν8 10Υ13Υ5cm ΜΤΣΡΗ ΜΔΑΗΟ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΚΑΡΦΧΣΗΚΟ ΥΔΗΡΟ ΑΠΛΟ ΤΝΓΔΣΖΡΔ ΚΑΡΦΧΣΗΚΟΤ 530/ ΣΜΥ 5 ΣΑΝΑΛΗΑ ΜΔΣΑΛΛΗΚΖ ΠΟΤ ΥΡΖΗΜΟΠΔΗΣΑΗ ΓΗΑ ΚΟΠΖ ΦΖΦΗΓΧΝ ΜΖΚΟΤ 25 CM ΔΤΡΧΠΑΗΚΖ ΠΡΟΔΛΔΤΖ 296. ΠΖΥΖ ΜΔ ΑΛΦΑΓΗ 300cm ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΠΖΥΖ ΑΛΟΤΜΗΝΗΟΤ ΚΟΝΗΑΜΑΣΟ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΠΛΔΓΜΑ ΑΝΟΞΔΗΓΧΣΟ 2,5Υ1ΔΚ. m ΝΖΜΑ ΣΑΘΜΖ ΚΑΡΦΗΑ ΠΑΥΟΤ 3 ΜΜ ΚΑΗ ΜΉΚΟΤ 5,5 CM 100 ΖΛΔΚΣΡΗΚΑ ΜΗΚΡΟΔΡΓΑΛΔΗΑ ΤΝΣΖΡΖΖ ΜΔΣΑΛΛΗΚΟ ΠΡΟΦΗΛΟΜΔΣΡΟ ΓΗΠΛΟ ΝΑ ΑΠΟΣΔΛΔΗΣΑΗ ΑΠΟ ΓΤΟ ΗΑ ΣΜΖΜΑΣΑ ΠΟΤ ΜΠΟΡΟΤΝ ΝΑ ΔΝΧΘΟΤΝ ΔΤΚΟΛΑ ΑΚΟΜΖ ΚΑΗ ΤΠΟ ΓΧΝΗΑ, ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΔΗΓΗΚΟΤ ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΟ ΠΟΤ ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΔΣΑΗ ΣΖ ΤΚΔΤΑΗΑ ΝΑ ΔΥΔΗ ΛΔΠΣΔ ΑΣΑΛΗΝΔ ΑΚΗΓΔ ΜΔ "ΑΠΑΛΖ" ΚΗΝΖΖ 301. ΝΑ ΔΗΝΑΗ ΚΑΣΑΛΛΖΛΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΠΟΣΤΠΧΖ ΜΔ ΜΔΓΑΛΖ ΑΚΡΗΒΔΗΑ, ΑΚΟΜΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΠΛΟΚΧΝ ΠΡΟΦΗΛ ΝΑ ΜΖΝ ΥΑΡΑΕΔΗ ΣΗ ΔΠΗΦΑΝΔΗΔ ΚΑΣΑΛΛΖΛΟ ΓΗΑ ΜΔΓΑΛΑ ΓΧΝΗΑΚΑ ΠΡΟΦΗΛ ΜΖΚΟ: 200 MM MM ΜΖΚΟ ΑΚΗΓΧΝ: 85 MM ΝΑ ΓΗΑΘΔΣΔΗ ΖΜΑΝΖ CE ΦΖΦΗΑΚΟ ΕΤΓΟ, ΑΚΡΗΒΔΗΑ ΝΑ ΓΗΑΘΔΣΔΗ ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ ΕΤΓΗΖ 4000 g ΝΑ ΓΗΑΘΔΣΔΗ ΑΚΡΗΒΔΗΑ ΕΤΓΗΖ 0,1 g ΝΑ ΓΗΑΘΔΣΔΗ ΓΡΑΜΜΗΚΟΣΖΣΑ 0,3 + g ΝΑ ΓΗΑΘΔΣΔΗ ΔΠΑΝΑΛΖΦΗΜΟΣΖΣΑ 0,1 < + g ΝΑ ΓΗΑΘΔΣΔΗ Δ ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ ΜΑΕΑ: TLT, DWT, MO, TOL, GR, OZ, OZT, LB, KG, TLH ΝΑ ΓΗΑΘΔΣΔΗ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΠΟΤ ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΤΝ: ΣΔΜΑΥΗΧΝ ΜΔ ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΑ ΓΔΗΓΜΑΣΑ ΑΝΑΦΟΡΑ, ΠΟΟΣΗΑΗΑ ΕΤΓΗΖ (ΠΡΟΒΟΛΖ ΣΖ ΑΠΟΚΛΗΖ % ΑΠΟ ΣΟ ΒΑΡΟ ΑΝΑΦΟΡΑ), ΛΖΦΖ ΚΑΗ ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ ΑΠΟΒΑΡΟΤ ΚΑΗ ΚΑΘΑΡΟΤ ΒΑΡΟΤ, ΑΘΡΟΗΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΟΛΖ ΤΝΟΛΗΚΧΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΝΑ ΓΗΑΘΔΣΔΗ ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΑ ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΕΤΓΗΖ ΜΔ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ, ΧΡΑ ΚΑΗ ΚΧΓΗΚΟ ΝΑ ΓΗΑΘΔΣΔΗ ΜΔΓΑΛΖ ΟΘΟΝΖ LCD ΜΔ ΤΦΖΛΖ ΔΤΚΡΗΝΔΗΑ (ΤΦΟ ΦΖΦΗΟΤ ΣΟΤΛΑΥΗΣΟΝ 14 mm) 302. ΝΑ ΓΗΑΘΔΣΔΗ ΓΗΚΟ ΕΤΓΗΖ ΑΠΟ ΑΝΟΞΔΗΓΧΣΟ ΑΣΑΛΗ ΓΗΑΣΑΔΧΝ 150 X 150 mm ΠΔΡΗΠΟΤ ΝΑ ΓΗΑΘΔΣΔΗ ΠΡΟΣΑΣΔΤΣΗΚΟ ΠΛΖΚΣΡΟΛΟΓΗΟΤ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΛΖΜΑΣΟ ΠΟΤ ΜΠΟΡΔΗ ΝΑ ΑΛΛΑΥΘΔΗ ΝΑ ΓΗΑΘΔΣΔΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΡΖΓΟΡΖ ΒΑΘΜΟΝΟΜΖΖ (CAL) ΝΑ ΓΗΑΘΔΣΔΗ ΔΞΧΣΔΡΗΚΑ ΣΑΘΜΑ 2000 GR ΝΑ ΓΗΑΘΔΣΔΗ ΠΛΑΣΗΚΟ ΠΔΡΗΒΛΖΜΑ ΝΑ ΓΗΑΘΔΣΔΗ ΚΑΛΧΓΗΑ ΤΝΓΔΖ ΜΔ Ζ/Τ Ζ ΔΚΣΤΠΧΣΖ ΓΗΑ RS-232 C ΝΑ ΓΗΑΘΔΣΔΗ ΜΗΚΡΔ ΓΗΑΣΑΔΗ ΝΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΔΗ ΜΔ ΜΠΑΣΑΡΗΔ ΚΑΗ ΜΔ ΜΔΣΑΥΖΜΑΣΗΣΖ 230 V / 50 HZ. ΝΑ ΓΗΑΘΔΣΔΗ ΑΤΣΟΜΑΣΖ ΑΠΔΝΔΡΓΟΠΟΗΖΖ ΜΔΣΑ ΣΖΝ ΠΑΡΟΓΟ 3 ΛΔΠΣΧΝ Δ ΑΓΡΑΝΔΗΑ (ΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΜΔ ΜΠΑΣΑΡΗΔ) ΝΑ ΓΗΑΘΔΣΔΗ ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΜΔ ΔΞΧΣΔΡΗΚΖ ΔΠΑΝΑΦΟΡΣΗΕΟΜΔΝΖ ΜΠΑΣΑΡΗΑ ΝΑ ΓΗΑΘΔΣΔΗ ΒΑΡΟ ΠΔΡΗΠΟΤ 1 KGR ΝΑ ΓΗΑΘΔΣΔΗ ΖΜΑΝΖ CE ΦΩΣΙΖΟΜΕΝΟ ΜΕΓΕΘΤΝΣΙΚΟ ΦΑΚΟ ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΤΠΟΤ LUXO LFM ΜΔ ΣΑ ΔΞΖ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ : ΣΡOΓΓΤΛΖ ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΗΜΟΤ 22 WATT ΒΡΑΥΗΟΝΑ 45 ΗΝΣΧΝ ΜΔ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ ΔΛΑΣΖΡΗΟ ΗΚΑΝΟ ΝΑ ΣΟΝ ΣΑΘΔΡΟΠΟΗΔΗ Δ ΚΑΘΔ ΘΔΖ Ζ ΜΔΓΔΘΤΝΣΗΚΖ ΚΔΦΑΛΖ ΝΑ ΚΗΝΔΗΣΑΗ Δ ΟΡΗΕΟΝΣΗΟ ΚΑΗ ΚΑΘΔΣΟ ΔΠΗΠΔΓΟ Ο ΦΑΚΟ ΓΗΑΜΔΣΡΟΤ 127 mm, 3 ΓΗΟΠΣΡΗΧΝ, ΝΑ ΑΠΟΓΗΓΔΗ ΜΔΓΔΘΤΝΖ 1,75X. ΝΑ ΓΗΑΣΗΘΔΣΑΗ ΜΔ ΦΗΓΚΣΖΡΑ ΠΡΟΑΡΜΟΓΖ Δ ΠΑΓΚΟ ΔΡΓΑΗΑ. Ο ΜΔΣΑΥΖΜΑΣΗΣΉ ΝΑ ΔIΝΑΗ ΔΝΧΜΑΣΧΜΔΝΟ ΣΟΝ ΒΡΑΥΗΟΝΑ. ΝΑ ΓΗΑΘΔΣΔΗ ΖΜΑΝΖ CE. ΣΡΟΥΖΛΑΣΖ ΒΑΖ ΓΗΑ ΜΔΓΔΘΤΝΣΗΚΟ ΦΑΚΟ ΜΔ ΤΑ ΔΞΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ : 304. ΒΑΡΔΧ ΣΤΠΟΤ ΔΠΗΓΑΠΔΓΗΑ ΒΑΖ ΜΔ ΡΟΓΑΚΗΑ ΝΑ ΔΗΝΑΗ ΤΜΒΑΣΖ ΜΔ ΣΟΝ ΦΧΣΗΕΟΜΔΝΟ ΜΔΓΔΘΤΝΣΗΚΟ ΦΑΚΟ ΣΤΠΟΤ LUXO

18 A/Α ΠΗΣΟΛΗ ΘΔΡΜΟΤ ΑΔΡΑ ΛΑΒΗΓΑ ΚΔΝΟΤ Να δηαζέηεη: ΣΡΟΦΟΓΟΗΑ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟΤ, ΓΗΑΣΑΔΧΝ 200 x 150 x 250 cm ΠΔΡΗΠΟΤ ΑΚΡΟΦΤΗΟ ΘΔΡΜΟΤ ΑΔΡΑ ΥΑΜΖΛΟΤ ΒΑΡΟΤ ΜΔΓΗΣΟΤ ΜΖΚΟΤ 20cm ΑΚΡΟΦΤΗΟ ΛΑΒΗΓΑ ΚΔΝΟΤ ΜΔΓΗΣΟΤ ΜΖΚΟΤ14cm ΠΟΟ ΣΖΣΑ 1 ΝΑ ΓΗΑΘΔΣΔΗ ΑΝΣΛΗΑ ΑΔΡΑ ΣΤΜΠΑΝΟΤ ΝΑ ΓΗΑΘΔΣΔΗ ΔΛΔΓΥΟ ΜΔ ΜΗΚΡΟΔΠΔΞΔΡΓΑΣΖ ΝΑ ΓΗΑΘΔΣΔΗ ΑΤΣΟΜΑΣΟ ΔΛΔΓΥΟ ΤΠΔΡΘΔΡΜΑΝΖ ΝΑ ΓΗΑΘΔΣΔΗ ΑΤΣΟΜΑΣΟ ΚΛΔΗΗΜΟ ΑΝ ΓΔΝ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΘΔΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ 15 ΛΔΠΣΑ ΝΑ ΓΗΑΘΔΣΔΗ ΤΣΖΜΑ ΑΤΣΟΜΑΣΖ ΦΤΞΖ ΣΖ ΑΝΣΗΣΑΖ ΣΟΤ ΠΗΣΟΛΗΟΤ ΝΑ ΓΗΑΘΔΣΔΗ ΜΔΓΗΣΖ ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ 350W ΝΑ ΓΗΑΘΔΣΔΗ ΜΔΓΑΛΟ ΔΤΡΟ ΡΤΘΜΗΔΧΝ ΝΑ ΓΗΑΘΔΣΔΗ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑΚΟ ΔΤΡΟ C 305. ΝΑ ΓΗΑΘΔΣΔΗ ΜΔΓΗΣΖ ΡΟΖ ΑΔΡΑ 23 L/MIN ΝΑ ΓΗΑΘΔΣΔΗ ΑΝΑΛΟΓΗΚΖ ΔΝΓΔΗΞΖ ΠΟΟΣΖΣΑ ΑΔΡΑ ΚΑΗ ΣΗ ΓΤΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΔ ΣΖ ΤΚΔΤΖ ΝΑ ΓΗΑΘΔΣΔΗ ΠΛΖΚΣΡΑ ΑΤΞΟΜΔΗΧΖ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ ΚΑΗ ΠΟΟΣΖΣΑ ΑΔΡΑ ΝΑ ΓΗΑΘΔΣΔΗ ΠΛΖΚΣΡΟ ΔΠΑΝΑΦΟΡΑ ΔΛΑΥΗΣΧΝ ΠΑΡΑΜΔΣΡΧΝ (RESET) ΝΑ ΓΗΑΘΔΣΔΗ ΓΤΟ ΣΟΤΛΑΥΗΣΟΝ ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΑ ΤΣΟΛΗΚΑ ΑΚΡΟΦΤΗΑ ΠΗΣΟΛΗΟΤ ΘΔΡΜΟΤ ΑΔΡΑ ΝΑ ΓΗΑΘΔΣΔΗ ΓΤΟ ΣΟΤΛΑΥΗΣΟΝ ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΔ ΚΔΦΑΛΔ ΛΑΒΗΓΑ ΚΔΝΟΤ ΟΗ ΟΠΟΗΔ ΜΠΟΡΟΤΝ ΝΑ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΘΟΤΝ ΓΗΑ ΑΝΑΖΚΧΖ ΜΗΚΡΧΝ ΒΑΡΧΝ ΝΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΔΗ ΜΔ 220 V AC ΝΑ ΓΗΑΘΔΣΔΗ ΖΜΑΝΖ CE ΠΗΣΟΛΗ ΘΔΡΜΟΤ ΑΔΡΑ ΗΟΓΤΝΑΜΟ ΣΤΠΟΤ BOSCH ΖΛΔΚΣΡ. BOSCH PHG Παξνρή αέξα:250 / 350 / 500 lt/min Ολνκαζηηθή ηζρχο:1800 Watt 306. Θεξκνθξαζία:50/400/600 o C Βάξνο:0,80 Kg Γηαζηάζεηο (κήθνο x χςνο):255mm x 255mm ΞΔΣΡΟ ΤΠΔΡΖΥΧΝ ΑΔΡΑ ΜΔ 3 ΑΚΡΟΦΤΗΑ ΣΤΠΟΤ Air Scaler PL006 ΚΑΣΑΛΛΖΛΟ ΓΗΑ ΣΖ ΤΝΣΖΡΖΖ ΜΔΣΑΛΛΗΚΧΝ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΧΝ (ΑΦΑΗΡΔΖ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΓΗΑΒΡΧΖ) ΣΔΥΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ: ΝΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΔΗ ΣΟΤ ΑΠΟΚΛΔΗΣΗΚΑ ΜΔ ΑΔΡΑ ΚΑΗ ΣΖ ΦΤΞΖ ΣΟΤ ΥΧΡΗ ΝΔΡΟ ΑΛΛΑ ΜΔ ΑΔΡΑ. ΝΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΔΗ ΜΔ ΥΡΖΖ ΠΔΠΗΔΜΔΝΟΤ ΑΔΡΑ ΥΑΜΖΛΖ ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ΚΑΗ ΜΠΟΡΔΗ ΝΑ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΘΔΗ ΑΚΟΜΖ ΚΑΗ ΑΠΟ ΜΗΚΡΟΤ ΑΔΡΟΤΜΠΗΔΣΔ. ΝΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΔΗ ΓΗΑ ΜΔΓΑΛΟ ΥΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑΣΖΜΑ ΥΧΡΗ ΤΠΔΡΘΔΡΜΑΝΖ ΟΗ ΡΤΘΜΗΔΗ ΣΟΤ, ΔΗΝΑΗ ΗΓΗΔ ΟΠΧ ΣΧΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ ΞΔΣΡΧΝ ΜΔ ΡΤΘΜΗΖ ΣΧΝ ΓΟΝΖΔΧΝ ΑΝΑ ΓΔΤΣΔΡΟΛΔΠΣΟ ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΑ ΝΑ ΜΠΟΡΔΗ ΝΑ ΤΝΓΔΘΔΗ ΚΑΗ ΜΔ ΠΑΡΟΥΖ ΝΔΡΟΤ ΠΡΟΚΔΗΜΔΝΟΤ ΝΑ ΦΤΥΔΣΑΗ ΠΔΡΗΟΣΔΡΟ ΑΛΛΑ ΚΑΗ ΓΗΑ ΝΑ ΑΠΟΜΑΚΡΤΝΟΝΣΑΗ ΣΑ ΚΑΣΑΛΟΗΠΑ ΣΟΤ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ (ΛΗΘΟ, ΚΔΡΑΜΗΚΑ, ΚΛΠ.). ΣΟΠΟΘΔΣΔΗΣΑΗ Δ ΠΑΓΚΟ ΔΡΓΑΗΑ, ΑΛΛΑ ΜΠΟΡΔΗ ΚΑΗ ΝΑ ΑΝΑΡΣΖΘΔΗ ΝΑ ΠΑΡΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ: ΣΡΗΑ ΑΚΡΟΦΤΗΑ (UNIVERSAL - SICKLE - PERIO 307. ΚΛΔΗΓΗ ΤΦΗΓΞΖ ΚΑΗ ΔΝΑΛΛΑΓΖ ΑΚΡΟΦΤΗΧΝ ΠΟΓΟΓΗΑΚΟΠΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΡΤΘΜΗΣΖ ΠΗΔΖ 0-6 BAR ΦΗΛΣΡΟ ΚΑΣΑΚΡΑΣΖΖ ΤΓΡΑΗΑ ΜΔ ΒΑΛΒΗΓΑ ΔΚΣΟΝΧΖ ΜΑΝΟΜΔΣΡΟ ΔΝΓΔΗΞΖ ΠΗΔΖ 0-12 BAR ΒΑΖ ΣΖΡΗΞΖ ΚΑΗ ΔΝΑΠΟΘΔΖ ΣΖ ΛΑΒΖ ΣΔΥΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΤΥΝΟΣΖΣΑ ΣΑΛΑΝΣΧΖ: HZ ΡΤΘΜΗΣΖ ΠΗΔΖ ΑΔΡΑ: 0 ΜΔΥΡΗ 6 BAR ΠΗΔΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ: 2,5-3,0 BAR MAX (35 PSI- 42 PSI) ΜΖΚΟ ΧΛΖΝΑ ΤΝΓΔΖ ΛΑΒΖ: 110CM ΜΖΚΟ ΧΛΖΝΑ ΠΟΓΟΓΗΑΚΟΠΣΖ: 2M ΜΖΚΟ ΧΛΖΝΑ ΠΑΡΟΥΖ ΑΔΡΑ: 2M ΒΑΡΟ ΛΑΒΖ: 72GR ΒΑΡΟ ΤΚΔΤΖ: 1500GR ΓΗΑΣΑΔΗ: 120 Υ 120 Υ 200 MM Φοπηηή λάμπα UV Φνξεηφ ζχζηεκα κε ιάκπα UV θπιηλδξηθή (ζπρλφηεηα παξαγφκελεο 308. αθηηλνβνιίαο 366nm), θαηαλάισζε 4W, κήθνπο 135mm, κε δηαθφπηε on/off, ινπξάθη. Λεηηνπξγεί κε ηέζζεξηο κπαηαξίεο 1.5V

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ & ΣΟΤΡΗΜΟΤ 14Ζ ΔΦΟΡΔΗΑ ΒΤΕΑΝΣΗΝΩΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΩΝ Μπηηιήλε, 08-03-2011 Απιθμ. Ππωη.: 599 Σασ. Γ/νζη : Γηάλλε Γειή 11 81 100 Μπηηιήλε Πληποθοπίερ: Α.Κακπέξε Σηλέθωνο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 Αξηζκόο Πξωηνθόιινπ: /1-4-2014 ΠΡΟ ΔΣΑΙΡΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΘΔΜΑ: Πξνζθνξά γηα ηελ θαηαζθεπή, δηακόξθωζε θαη απνκάθξπλζε ηνπ εθζεζηαθνύ ρώξνπ ηεο 16 εο Γηεζλνύο Έθζεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ:

ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΓΗΑΜΟΡΦΩΔΗ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΤΠΟ ΟΜΩΝ Δ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΚΟΤ ΥΩΡΟΤ» ΤΠΟΔΡΓΟ ΝΔΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΞΓ-Ζ0Ε ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ

ΑΔΑ: 4ΑΣΞΓ-Ζ0Ε ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Ρφδνο, 15-7-2011 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ 4 η ΔΦΟΡΔΗΑ ΒΤΕΑΝΣΗΝΩΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΩΝ Σαρ. Γ/λζε: Ηππνηψλ, Ρφδνο, 85 100 Πιεξνθ.: Φ. ηδεξφπνπινο Σει.: 22413 65272 Φαμ: 22410

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

Καιφ είλαη απηά λα βξίζθνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ, ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα απψιεηάο ηνπο.

Καιφ είλαη απηά λα βξίζθνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ, ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα απψιεηάο ηνπο. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 2/2011 ΘΔΜΑ: Πξνκήζεηα μεξνγξαθηθνύ ραξηηνύ θαη γξαθηθήο ύιεο γηα ην έηνο 2012 Υξεκαηνδόηεζε : Ιδίνη Πόξνη Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Β3ΩΛΖ-Η4Ν ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ

ΑΔΑ: 45Β3ΩΛΖ-Η4Ν ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΔΤΚΑΓΑ ΓΖΜΟ ΜΔΓΑΝΖΗΟΤ Μεγανήζι 01-11-2011 Σ.Κ 31083 Μεγαλήζη Λεπθάδαο A.Π: 3818 Σει: 2645361300 Fax: 2645361319 e-mail: contact@meganisi.gr ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ Θέμα: Έγκπιζη όπυν

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΙΛΚΙ ΔΕΤΑ ΠΑΙΟΝΙΑ Προμήθεια κασσίμων κίνησης, θέρμανσης και λιπαντικών Πολύκαστρο 31 / 8 / 2016 Αρ. Πρωτ.: 9795 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Έρνληαο ιάβεη ππφςε: Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..

Διαβάστε περισσότερα

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΑΔΑ: 794Λ469Η2Γ-ΝΥ5 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ Ιάπιζα 17/9/2015 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Περιοχή Μεζούρλο, ΤΚ 41110, Ταχ. Δ/νση: Λάρισα ΤΘ 2101 Διεύθυνση: Τμήμα Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ ΛΑΡΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΓΑ:4ΑΓΣ46914Κ-Ε ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ Πεξηθεξηαθή νδόο Σξηθάισλ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: Α.Μπνύηια Γ.Καξάκπα ΣΖΛΔΦΧΝΑ : [2410]- 684405,684406 FAX: 2410-610869

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : ΑΠΟΣΤΠΩΔΩΝ ΚΑΙ Αξ. Πξση: ΣΑΠ/ΓΑΚ/ΜΔΛ/8446 ΤΝΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΒΧΟ0Ω6Χ-ΖΒΝ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αίγιο, 4 Ιουνίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Αριθ Πρωτ.: 20456 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΠΕΤΜΕΖΑ 1 ΤΑΧ.ΚΩΔ.: 251 00 ΤΗΛ.: 26910-22978 FAX: 26910-22978

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΔΤΗ ΚΑΛΤΦΗ ΜΔ ΚΑΛΤΠΣΡΙΓΔ

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΔΤΗ ΚΑΛΤΦΗ ΜΔ ΚΑΛΤΠΣΡΙΓΔ Σελίδα 1 από 16 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Μ.Σ. ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Μνλήο Πεηξάθε 10-12, Σ.Κ. 115 21 Σει: 210 72 88 170-137 Φαμ: 210 72 11 223 Αζήλα, 01 Ινπιίνπ 2015 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

1. Αλνηρηφ Γηεζλή δηαγσληζκφ γηα ηελ αλάδεημε πξνκεζεπηψλ γξαθηθήο χιεο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ γηα έλα (1) έηνο.

1. Αλνηρηφ Γηεζλή δηαγσληζκφ γηα ηελ αλάδεημε πξνκεζεπηψλ γξαθηθήο χιεο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ γηα έλα (1) έηνο. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Πάηξα 13 Οθηωβξίνπ 2011 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. YΠΗΡΔΙΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Σκήκα: Πξνκεζεηώλ Γ/λζε: Παλ/πνιε-Πάηξα Σ.Κ. : 265 00 Αξκνδ : Γ. Γηδηάξε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΛΔ ΔΦΟΡΔΗΑ ΠΡΟΨΣΟΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΛΑΗΚΧΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΤΝΣΗΡΗΗ ΞΤΛΔΙΑ ΚΑΙ ΥΡΩΜΑΣΩΝ»

ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΤΝΣΗΡΗΗ ΞΤΛΔΙΑ ΚΑΙ ΥΡΩΜΑΣΩΝ» ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΓΔΙΑ & ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΔΦΟΡΔΙΑ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΩΝ ΓΩΓΔΚΑΝΗΟΤ Ρφδνο, 30-04-2015 Αξ. Πξση.: 4671 ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Α Π Ο Φ Α Η Ε Δ Η: Δγθξίλεη νκφθσλα :

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Α Π Ο Φ Α Η Ε Δ Η: Δγθξίλεη νκφθσλα : ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΓΡΑΦ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ςνεδπίαζη 32 η ηηρ 10-12-2013 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθφ απφ ηελ 32 ε πλεδξίαζε ηεο 10-12-2013 ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. Απ. Απόθαζηρ:

Διαβάστε περισσότερα

Ζκεξνκελία:17/7/2013 Ζκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ Ώξα: 2 κ.κ. Ζκεξνκελία:18/7/2013 Ζκέξα: ΠΔΜΠΣΖ Ώξα: 1 κ.κ.

Ζκεξνκελία:17/7/2013 Ζκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ Ώξα: 2 κ.κ. Ζκεξνκελία:18/7/2013 Ζκέξα: ΠΔΜΠΣΖ Ώξα: 1 κ.κ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ΑΓΑ:ΒΛ46469073-ΕΞ Πιεξνθνξίεο: Α. ΦΑΦΑΛΗΟΤ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

W E L L N E S S ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ-SAUNA- XAMAM

W E L L N E S S ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ-SAUNA- XAMAM W E L L N E S S ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ-SAUNA- XAMAM ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ ΠΛΑΣΗΚΑ ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ ΚΤΙΣΤΟ ηόκην εθξνήο VENTURI λεξνύ 1 ½ / αέξα ½ Δληνηρίδεηαη ζην ΒΔΣΟΝ Δκπξόζζην ζηνκίνπ VENTURI θαηεπζπλόκελν ΒΔΣΟΝ 5 m3/h Δκπξόζζην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΓΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ ΦΙΛΣΡΩΝ ΣΓΥΝΗΣΟΤ ΝΓΦΡΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΓ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ

ΠΡΟΥΓΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ ΦΙΛΣΡΩΝ ΣΓΥΝΗΣΟΤ ΝΓΦΡΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΓ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τπνπξγείν Τγείαο 5 ε Τ.Πε. Θεζζαιίαο & ηεξεάο Γιιάδαο Ηκ/λία: 29-Απξ-15 Αξ. πξση.: 247/Δ/15 ΓΓΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΓΙΟ ΑΜΦΙΑ Δηεχζπλζε Δηνηθεηηθνχ Οηθνλνκηθφ Σκήκα Σαρ. δ/λζε... 33100 Άκθηζζα

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002704779 2015-04-14

15PROC002704779 2015-04-14 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΜΔ ΣΙΣΛΟ: ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΘΔΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ AΠΑΥΟΛΗΗ Γ/ΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΡ. ΠΡΩΣ.:10384/14-4-2015 ΣΜΖΜΑ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Για ηη προμήθεια «Ελαζηικών ασηοκινήηων, απορριμμαηοθόρων, θορηηγών και λοιπών οτημάηων»

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Για ηη προμήθεια «Ελαζηικών ασηοκινήηων, απορριμμαηοθόρων, θορηηγών και λοιπών οτημάηων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΔΗΜΟ ΕΤΡΩΣΑ Δ/ΝΗ ΠΕΡ/ΝΣΟ, ΤΠ.ΔΟΜΗΗ & Σ.Τ. Αριθμ. Πρωη.: 22397/2015 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Για ηη προμήθεια «Ελαζηικών ασηοκινήηων, απορριμμαηοθόρων, θορηηγών και

Διαβάστε περισσότερα

Έρνληαο ππφςε: ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

Έρνληαο ππφςε: ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ, ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ ΔΦΟΡΔΗΑ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 24-11-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 13597 / 750807 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 24-11-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 13597 / 750807 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Φ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΨΣΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟ 343 ΥΑΨΔΑΡΙ Σ.Κ. 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 24-11-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα ηα έηε ».

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα ηα έηε ». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα ηα έηε 2014-2015». ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Ο Γήκαξρνο Βόιβεο πξνθεξχζζεη πξφρεηξν κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΛΝΗΣΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΛΝΗΣΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΓΖΚΝΠ ΑΙΚΩΞΗΑΠ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΛΝΗΣΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΘΑΠΗΚΩΛ ΘΔΚΑΛΠΖΠ /ΘΗΛΖΠΖΠ ΘΑΗ ΙΗΞΑΛΡΗΘΩΛ ΓΖΚΝ ΑΙΚΩΞΗΑΠ ΘΑΗ ΡΩΛ ΛΝΚΗΘΩΛ ΡΝ ΞΟΝΠΩΞΩΛ» ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ: 605.724,79

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ: 5 / 2014 ΠΡΟΚΖΡΤΔΗ

ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ: 5 / 2014 ΠΡΟΚΖΡΤΔΗ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ & ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα, 26 Μαξηίνπ 2014 Αξηζ. Πξση. : 862 ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ: 5 / 2014 Σν Διιεληθφ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 03/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΦΟΡΗΣΟΤ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 03/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΦΟΡΗΣΟΤ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ Σελίδα 1 από 6 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Μ.Σ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Μνλήο Πεηξάθε 12, Σ.Κ. 115 21 Σει: 210 7288170-137 Φαμ: 210 7211223 Αζήλα, 8 Ματ 15 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 03/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΓΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΖΝ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΣΖ Δ.Δ. ΟΥΗ ΟΥΗ 11/10/2013 11/10/2013 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΓΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΖΝ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΣΖ Δ.Δ. ΟΥΗ ΟΥΗ 11/10/2013 11/10/2013 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 09-10-2013 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΑΓΑΜ: Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ Π.Δ. ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ Αξηζκφο Γηαθήξπμεο: 02/2013 Σαρ. Γ/λζε : Α. Πνζεηδψλνο

Διαβάστε περισσότερα

Δ Τ Ρ Χ Π Α Ψ Κ Ζ Δ Ν Χ Ζ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

Δ Τ Ρ Χ Π Α Ψ Κ Ζ Δ Ν Χ Ζ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ Η Β Δ Φ Ο Ρ Δ Η Α Π Ρ Ο Ψ Σ Ο Ρ Η Κ Χ Ν Κ Α Η Κ Λ Α Η Κ Χ Ν Α Ρ Υ Α Η Ο Σ Ζ Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ κε αξ.712 γηα ηελ πξνκάζεηα Ειδών Διατροφής

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ κε αξ.712 γηα ηελ πξνκάζεηα Ειδών Διατροφής ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ 6ε Τ.ΠΔ. ΠΔΛ/ΟΤ ΙΟΝ.ΝΗΧΝ-ΗΠΔΙΡΟΤ &ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΥΑΨΑ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ κε αξ.712 γηα ηελ πξνκάζεηα Ειδών Διατροφής ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α. ΑΓΑ 6ΤΧ3469073-ΚΞΥ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τποσργείο Τγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοζοκομείο Υίοσ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΗ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

Γηεζλέο Παλεπηζηήκην ηεο Διιάδνο (ΓΙ.ΠΑ.Δ.) Γηαθήξπμε Πξόρεηξνπ Γηαγσληζκνύ γηα ην έξγν. «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε επίπισλ»

Γηεζλέο Παλεπηζηήκην ηεο Διιάδνο (ΓΙ.ΠΑ.Δ.) Γηαθήξπμε Πξόρεηξνπ Γηαγσληζκνύ γηα ην έξγν. «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε επίπισλ» Πνυπεζνμξ Γζαβςκζζιυξ : «Πνμιήεεζα ηαζ εβηαηάζηαζδ επίπθςκ ΓΙΠΑΔ» Γηεζλέο Παλεπηζηήκην ηεο Διιάδνο (ΓΙ.ΠΑ.Δ.) Γηαθήξπμε Πξόρεηξνπ Γηαγσληζκνύ γηα ην έξγν «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε επίπισλ» ΓΙΔΘΝΔ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνυπνινγηδφκελε Γαπάλε: 26.000,00 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 23%

Πξνυπνινγηδφκελε Γαπάλε: 26.000,00 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 23% Λ.πγγξνχ83, 11745Αζήλα, ηει. 2109285123, Fax 2109233119, firstreception@firstreception.gov.gr, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Πληροφορίες: Καζάπεο Γεψξγηνο E-mail: g.kasapis@firstreception.gov.gr Αζήλα, 22/12/2014 Αξηζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ Πξνθήξπμε αλνηρηνχ Δεκφζηνπ γηα ηελ «Πξνκήζεηα ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ URBANETS» ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΓΠΡΩΣΙΑ ΔΗΜΟ ΗΓΟΤΜΓΝΙΣΑ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΝΩΗ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΠΙΣΡΟΠΗ Σαρ. Δ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΝΣΔΛΗ : 28/4/2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ 1 ε Τ. ΠΔ. ΑΣΣΙΚΗ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΣ : 4961 ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΠΑΙΓΩΝ ΠΔΝΣΔΛΗ ΙΠΠΟΚΡΑΣΟΤ 8, 152 36 ΠΔΝΣΔΛΗ ΣΗΛ: 2132052518-508 ΦΑΞ: 2132052441 http://www.paidon-pentelis.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Σαρ. Γηεχζπλζε: 22-10-2015 Λπθαβεηηνχ 21, 10671 Αζήλα ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΟΗΚΟΤΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΧΝ

Σαρ. Γηεχζπλζε: 22-10-2015 Λπθαβεηηνχ 21, 10671 Αζήλα ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΟΗΚΟΤΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΧΝ Σαρ. Γηεχζπλζε: 22-10-2015 Λπθαβεηηνχ 21, 10671 Αζήλα Σειέθσλν: 211 4000551 Αξ. Πξση. DYNAMHZOIS20151022-1 ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΟΗΚΟΤΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΧΝ Θέκα: Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟ ΙΟΤ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΣΡΟΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙ ΜΟΤ ΑΔΑ: 7ΨΔΟ4690ΒΥ-ΡΦΤ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΝΟ ΟΚΟΜΕΙΟΤ ΚΑ ΣΟΡΙΑ Digitally signed by INFORMATICS ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ INFORMATICS

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ: Κ Α Λ Ο Τ Μ Γ

ΓΙΔΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ: Κ Α Λ Ο Τ Μ Γ Ξάλζε, 24 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΗΗ ΑΡΦΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣ/ΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΥ.ΑΣΤΝ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ ΞΑΝΘΗ ΓΡ.ΕΩΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟ: 5/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟ: 5/2015 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ, ΚΟΗΝ. ΑΦΑΛΗΖ & ΚΟΗΝ/ΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ Ρφδνο 17/07/2015 Αξ. Πξση.: 2695 Σαρ. Γ/λζε : Υεηκάξαο 2 Σ.Κ. 85100 ΡΟΓΟ Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

τοιχεία Ν.Π.Ι.Δ ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΘΡΑΚΗ ΑΦΜ: 090221849 ΠΑΠΑΦΛΕΑ 8 ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΣΑΚΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ: γηα ηελ

τοιχεία Ν.Π.Ι.Δ ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΘΡΑΚΗ ΑΦΜ: 090221849 ΠΑΠΑΦΛΕΑ 8 ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΣΑΚΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ: γηα ηελ τοιχεία Ν.Π.Ι.Δ ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΘΡΑΚΗ ΑΦΜ: 090221849 ΠΑΠΑΦΛΕΑ 8 ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΣΑΚΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ: γηα ηελ «Καηαζθεπή γεπέδνπ πνδνζθαίξνπ ΔΠ ΘΡΑΚΖ» ΚΟΜΟΣΖΝΖ ΑΡ. ΠΡΧΣ. 239-22/09/2015 1 ΜΔΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002572110 2015-02-12

15PROC002572110 2015-02-12 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ θάια 11/02/2015 Αξηζκ. Πξωη.: 1867 Γηαθήξπμε ειεθηξνληθνύ αλνηρηνύ δηαγωληζκνύ γηα ηελ ππεξεζία «Λεηηνπξγία θηλεηήο κνλάδαο επεμεξγαζίαο Α..Α κε ζηόρν ηελ αλάθηεζε

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001941379 2014-03-24

14PROC001941379 2014-03-24 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 18 Μαξηίνπ 2014 Πιεξνθνξέεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΤΠΟΔΡΓΟ 2

ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΤΠΟΔΡΓΟ 2 ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΤΠΟΔΡΓΟ 2 «ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟΙΥΟΓΡΑΦΙΩΝ, ΓΛΤΠΣΟΤ ΓΙΑΚΟΜΟΤ ΚΑΙ ΚΔΙΜΗΛΙΩΝ ΣΗ ΙΔΡΑ ΜΟΝΗ ΠΔΝΣΔΛΗ» ΣΗ ΠΡΑΞΗ «ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΗΡΙΩΝ ΣΗ Ι.Μ. ΚΟΙΜΗΔΩ ΘΔΟΣΟΚΟΤ ΠΔΝΣΔΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ.

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ. Αζήλα, 12/01/2012 Αξηζ. Γηαθήξπμεο: Νν 2 /2012 Αξ.Πξση.: 3028/12-01-2012 Α.Γ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ. ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΖΜΔΡΖΗΟ ΣΤΠΟ Ημέρα ΣεηΪξηε 23 /07 / 2014 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΝΑΗ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β )

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ. ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΖΜΔΡΖΗΟ ΣΤΠΟ Ημέρα ΣεηΪξηε 23 /07 / 2014 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΝΑΗ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β ) ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔIA 2 Ζ Τ.ΠΔ.ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΜΟΤ «ΑΓΗΟ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΧΝ» ΑΡ. ΠΡΧΣ :6695 18 /07 /2014 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ Μαπξησηίζζεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ»

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ» ΓΡΑΗ 1.6 «ΠΑΡΑΓΧΓΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ Δλεξγεηαθή Α.Δ.

Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ Δλεξγεηαθή Α.Δ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ρφδνο, 20 Φεβξνπαξίνπ 2014 Αναπτυξιακή Εταιρία Περιφζρειασ Ν. Αιγαίου -ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 1986 Σαρ. Γ/λζε: Πιαηεία Διεπζεξίαο 1, Γηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ:

Διαβάστε περισσότερα

Πξνϋπνινγηζκόο:14.760 (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 23%)

Πξνϋπνινγηζκόο:14.760 (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 23%) ΠΑΑ 2007-2013 Ελληνική Δημοκπατία Υποςπγείο Αγποτικήρ Ανάπτςξηρ & Τποφίμων Εςπωπαϊκό Γεωπγικό Ταμείο Αγποτικήρ Ανάπτςξηρ: Η Εσρώπη επενδύει ζηις αγροηικές περιοτές LEADER Ζ πίζησζε πξνέξρεηαη απφ ην Πξφγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ»

Α Π Ο Π Α Μ Α. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ» Α Π Ο Π Α Μ Α απφ ην 13 ν πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Κάζνπ. Αξηζκφο απφθαζεο 57/2012. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ»

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΔΡΙΚΑΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΚΛΑΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ νπεδίαο 54, 106 76 Αζήλα Σει: (+30) 213 000 2400, Fax: (+30) 210 729 4047 Α Π Ο Φ Α Η

ΑΜΔΡΙΚΑΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΚΛΑΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ νπεδίαο 54, 106 76 Αζήλα Σει: (+30) 213 000 2400, Fax: (+30) 210 729 4047 Α Π Ο Φ Α Η Α Π Ο Φ Α Η Αθήνα, 3 Αςγούζηος 2011 Απ. Ππυη.: 506.... ΘΔΜΑ: Έγκπιζη ηυν ςπ απιθμ. 9/28-06-2011 Ππακηικού για ηην αξιολόγηζη ηυν Οικονομικών Πποζθοπών πος ςποβλήθηκαν ζηο πλαίζιο ηος διαγυνιζμού για ηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΣΗΚΑ ΣΔΤΥΖ: 04. ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ

ΤΜΒΑΣΗΚΑ ΣΔΤΥΖ: 04. ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΓΖΜΟ ΔΡΔΣΡΗΑ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Αξ. Μειέηεο: 5/2012 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ: «Δθζπγρξνληζκφο, ηειεκεηξία θαη απηνκαηηζκφο ησλ δηθηχσλ χδξεπζεο ηνπ Γήκνπ Δξέηξηαο» ΜΔΛΔΣΖ: «Δθζπγρξνληζκόο,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003053815 2015-09-16

15PROC003053815 2015-09-16 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 9 επηεκβξίνπ 2015 Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ============================== ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ ΣΜΖΜΑ : ΓΗΑΓΧΝΗΜΧΝ & ΤΜΒΑΔΧΝ Σαρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΚΑΙ ΣΟΤ COMPUTER ROOM ΣΗ Γ/ΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ.

ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΚΑΙ ΣΟΤ COMPUTER ROOM ΣΗ Γ/ΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΚΑΙ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ.

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΟΘΔΔΧΝ Σαρ. Γ/λζε : ΣΑΘΜΟ ΔΙΡΗΝΗ ΗΑΠ Σαρ. Κώδ. : 14121 - ΜΑΡΟΤΙ Σειέθσλν : 2102823241 Fax : 2102823243

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ No 24 ΤΝΟΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ Γηα ηελ πξνκήζεηα Αλαηζζεζηνινγηθνχ κεραλήκαηνο, ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα Α ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο.

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ No 24 ΤΝΟΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ Γηα ηελ πξνκήζεηα Αλαηζζεζηνινγηθνχ κεραλήκαηνο, ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα Α ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 1ε ΤΠΔ ΑΣΣΗΚΖ Γ.Ν "ΔΛΔΝΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ - ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ Γ.Ν "ΔΛΔΝΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ" ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΤΠΟΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ ΑΘΖΝΑ 16-12-2016 ΑΡΗΘ.ΠΡΩΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ Πεηξαηάο, 22/06/2015 Αξ. πξση. 1240 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΠΔΙΡΑΙΑ Ν.Π.Γ.Γ. ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ & ΝΔΟΛΑΙΑ ΠΔΙΡΑΙΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ Δρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΚΣΤΠΩΔΩ (ΔΚΣΤΠΩΣΔ ΦΑΞ - θιπ) 2015 ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 61/15

ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΚΣΤΠΩΔΩ (ΔΚΣΤΠΩΣΔ ΦΑΞ - θιπ) 2015 ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 61/15 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ: ΓΑΠΑΝΔ ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΚΣΤΠΩΔΩ (ΔΚΣΤΠΩΣΔ ΦΑΞ - θιπ) 2015 ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ Aξ.Πξωη.:33838/12-10-2015 ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 61/15 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 56/2012

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 56/2012 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΔΙΑΤΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΧΕΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΗΓΗΚΧΝ ΠΑΘΖΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 56/2012 Γηεζλήο ηαθηηθφο πξψηνο επαλαιεπηηθφο

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: «Αλνηθηφο δηαγσληζκφο γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ πληήξεζε - Δπίβιεςε ησλ Ζιεθηξν- Μεραλνινγηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ ηνπ Ηδξχκαηνο».

Θέκα: «Αλνηθηφο δηαγσληζκφο γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ πληήξεζε - Δπίβιεςε ησλ Ζιεθηξν- Μεραλνινγηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ ηνπ Ηδξχκαηνο». ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 6 εο ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΗΓΡΤΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ «ΝΔΟΜ. ΓΔΧΡΓΗΟ» ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ Ησάλληλα, 04-10-2011 Αξηζ. Πξση.1855 Σαρ. Γ/λζε : Νενκ. Γεσξγίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ν ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ. ηελ κε αλνηθηό δεκόζην κεηνδνηηθό δηαγσληζκό επηινγή αλαδφρσλ γηα ηε:

Ν ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ. ηελ κε αλνηθηό δεκόζην κεηνδνηηθό δηαγσληζκό επηινγή αλαδφρσλ γηα ηε: ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΝΗΩΝ Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σμήμα Σεσνικήρ ςποστήπιξηρ νησιώτικων Δήμων ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΚΑΘΖΡΥΛ ΞΟΥΡΝΒΑΘΚΗΑΠ ΘΑΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΓΖΚOY ΘΘΖΟΥΛ ΓΗΑ ΡΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΗΔ ΤΚΠΙΖΡΩΖ. Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε. Καθεδνλίαο - Θξάθεο. Τπεξεζία π.ρ. Γηεχζπλζε Σερληθψλ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία

ΟΓΖΓΗΔ ΤΚΠΙΖΡΩΖ. Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε. Καθεδνλίαο - Θξάθεο. Τπεξεζία π.ρ. Γηεχζπλζε Σερληθψλ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία ΟΓΖΓΗΔ ΤΚΠΙΖΡΩΖ Κε ηελ παξνχζα εθαξκνγή γίλεηαη απηφκαηε ζπκπιήξσζε ηεο δηαθήξπμεο ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ ζα δψζεηε ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. Παξαθαινχκε δηαβάζηε θαιά ηηο νδεγίεο ζπκπιήξσζεο. πκπιεξψζηε

Διαβάστε περισσότερα

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΣΑΜΕΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΕΩΝ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΔΡΗΚΑΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΚΛΑΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ νπεδίαο 54, 106 76 Αζήλα Σει: (+30) 210-72-36-313, Fax: (+30) 210-72-94-047

ΑΜΔΡΗΚΑΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΚΛΑΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ νπεδίαο 54, 106 76 Αζήλα Σει: (+30) 210-72-36-313, Fax: (+30) 210-72-94-047 ΑΜΔΡΗΚΑΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΚΛΑΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ νπεδίαο 54, 106 76 Αζήλα Σει: (+30) 210-72-36-313, Fax: (+30) 210-72-94-047 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΜΔ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΑΝΑΘΔΖ ΣΖ ΤΜΦΔΡΟΣΔΡΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΗΑ ΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΦΩΝΙΩΝ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΟΑΚ Α.Ε..

ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΦΩΝΙΩΝ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΟΑΚ Α.Ε.. 1 ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΦΩΝΙΩΝ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΟΑΚ Α.Ε.. ΥΑΝΙΑ, 05 Απγνχζηνπ 2014 2 ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΦΩΝΙΩΝ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ Δ/νζη Οικονομικού / Γραθείο Προμηθειών ΣΗΛ.: 2313 323115 FAX : 2310 685111 Πληρ. Ε. ηασροπούλοσ E-mail: pr.papageorgiou@gmail.com Σατ. Δ/νζη:Περιθερειακή Οδός Θεζ/νίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΑΓΑ : 6Χ9Λ469073-ΦΝΣ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 7939 / 745149 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 7939 / 745149 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ Φ.Ν.Α. «ΓΡΟΜΟΚΑΨΣΔΗΟ» Ν.Π.Γ.Γ. ΗΔΡΑ ΟΓΟ 343 ΥΑΨΓΑΡΗ Σ.Κ. 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 12/2014 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΓΡΟΤ ΟΞΤΓΟΝΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 12/2014 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΓΡΟΤ ΟΞΤΓΟΝΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Μ.Σ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Μνλήο Πεηξάθε 10-12, Σ.Κ. 115 21 Σει: 210 7288170-137 Φαμ: 210 7211223 Αζήλα, 30 Μαΐνπ 2014 Έρνληεο ππφςε: ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 12/2014 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΛΝΚΝΠ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΖΚΝΠ ΑΠΞΟΝΞΟΓΝ ΓΗΔ/ΛΠΖ ΞΝΙΔΝΓΝΚΗΑΠ & Ρ.. Ζμεπομηνία :11/05/2016 Απ. Ξπωη. :14.069 Γ Η Α Θ Ζ Ο Μ Ζ Λ 1927 Πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ πξνκήζεηα ΔΣΟΙΜΟΤ ΑΦΑΛΣΟΜΔΙΓΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ Δ ΔΤΡΩ -ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΔΗΓΟ

ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ Δ ΔΤΡΩ -ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΔΗΓΟ 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΔΘΝΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΤΓΔΗΑ ΑΝΣΗΚΑΡΚΗΝΗΚΟ - ΟΓΚΟΛΟΓΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΘΖΝΩΝ «Ο ΑΓΗΟ ΑΒΒΑ» Ν.Π.Γ.Γ. Γ/λζε: Λεσθ. Αιεμάλδξαο 171 115 22 ΑΘΖΝΑ Αθήνα, 13 /10/2010

Διαβάστε περισσότερα

Παλφξκνπ 2, Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Α.Αβδειίδνπ Σει Fax: ΑΘΖΝΑ, 24/6/2011

Παλφξκνπ 2, Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Α.Αβδειίδνπ Σει Fax: ΑΘΖΝΑ, 24/6/2011 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΝΔΡΓΔΗΑ & ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΡΤΘΜΗΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ Παλφξκνπ 2, 11523 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Α.Αβδειίδνπ Σει. 210-6437895 Fax: 210-6464365

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣ7ΟΡΡ4-ΞΛΣ. Αξ. Γηαθήξπμεο: 55/ΠΓ/11. Αξ. Πξση.: ΓΠ νηθ 3388/07-07-2011 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ

ΑΔΑ: 4ΑΣ7ΟΡΡ4-ΞΛΣ. Αξ. Γηαθήξπμεο: 55/ΠΓ/11. Αξ. Πξση.: ΓΠ νηθ 3388/07-07-2011 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΣΑ.Π.Ι.Σ. ΣΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΣΟΜΕΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΔΡΑ : ΑΚΑΔΗΜΙΑ 58 ΑΘΗΝΑ - Σ.Κ. 106 79 Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ Σμήμα : Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2η Τ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΕΙΟ» Γξαυείν Πξνκεζεηώλ Πιεξνυνξίεο: ΒΑΛΑΝΙΓΑ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ ΣΗ ΤΠ ΑΡΙΘΜΟΝ 4/2011 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ

ΣΔΤΥΟ ΣΗ ΤΠ ΑΡΙΘΜΟΝ 4/2011 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ» ΠΡΑΞΗ: «ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΣΟΤ ΓΙΔΘΝΟΤ ΦΔΣΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΣΟΓΡΑΦΟΤ ΝΑΟΤΑ 2010 2015» ε νπνία έρεη εληαρζεί ζηνλ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 07 «Αεηθφξνο Αλάπηπμε θαη πνηφηεηα δσήο

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθή Τπεξεζία ΣΑΠΙΣ: Αθαδεκίαο 58 Αζήλα ΣΚ 10679 7 νο φξνθνο

Κεληξηθή Τπεξεζία ΣΑΠΙΣ: Αθαδεκίαο 58 Αζήλα ΣΚ 10679 7 νο φξνθνο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΑ.Π.Ι.Σ. ΣΑΜΔΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑ ΙΓΙΧΣΙΚΟΤ ΣΟΜΔΑ Ν.Π.Γ.Γ. ΔΓΡΑ : ΑΚΑΓΗΜΙΑ 58 ΑΘΗΝΑ - Σ.Κ. 106 79 Γ/λζε: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ Σκήκα

Διαβάστε περισσότερα

Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Development Agency of South Aegean Region «READ S.A.»

Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Development Agency of South Aegean Region «READ S.A.» Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Development Agency of South Aegean Region «READ S.A.» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΓΟΝΣΙΑΣΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΓΟΝΣΙΑΣΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΓΟΝΣΙΑΣΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ με ηίηλο: «Α ξ ι ο λ ό γ η ζ η έ π γ ο ς» ζηο πλαίζιο ηηρ ππάξηρ: «ΑΓΩΓΗ ΣΟΜΑΣΙΚΗ ΤΓΔΙΑ Δ 800 ΟΛΟΗΜΔΡΑ ΓΗΜΟΣΙΚΑ ΥΟΛΔΙΑ και 150 ΥΟΛΔΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΤΜΔΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΘΗΝΑ, 19 / 9 / 2014 ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ Αξηζκ. Πξωη.: ΔΓΤ/ 1187 Γ/ΝΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Σαρ.Γ/λζε: Λ. Αιεμάλδξαο 196

Διαβάστε περισσότερα

Πιεξνθνξίεο: M. ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258 Υίνο 8-7-2014 Fax : 2271044311 Αξηζ.πξση.: 7011

Πιεξνθνξίεο: M. ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258 Υίνο 8-7-2014 Fax : 2271044311 Αξηζ.πξση.: 7011 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ΑΓΑ: 6Λ91469073-0ΞΛ Πιεξνθνξίεο: M. ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003427054 2015-12-03

15PROC003427054 2015-12-03 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.12.03 11:43:08 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΗΟΧ465ΦΘΕ-71Β Λ.υγγροφ 83, 11745 Ακινα, Σθλ: 2109285144,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΔΡΗΚΑΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΚΛΑΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ νπεδίαο 54, 106 76 Αζήλα Σει: (+30) 213 000 2400, Fax: (+30) 210 729 4047 www.ascsa.edu.

ΑΜΔΡΗΚΑΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΚΛΑΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ νπεδίαο 54, 106 76 Αζήλα Σει: (+30) 213 000 2400, Fax: (+30) 210 729 4047 www.ascsa.edu. ΑΜΔΡΗΚΑΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΚΛΑΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ νπεδίαο 54, 106 76 Αζήλα Σει: (+30) 213 000 2400, Fax: (+30) 210 729 4047 www.ascsa.edu.gr ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΜΔ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΑΝΑΘΔΖ ΣΖ ΤΜΦΔΡΟΣΔΡΖ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ

Δ Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΡΗΘΜ. ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 10 (Σ.Δ.Η.) ΠΑΣΡΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΑΡΗΘΜ. ΠΡΧΣ/ΛΟΤ 12022 ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΠΔΡΗΟΤΗΑ Μ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ 1 ΠΑΣΡΑ 02-09-2011 26334 ΠΑΣΡΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΘΘ. 25/2012

ΔΘΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΘΘ. 25/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΑΤΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΘΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΘΘ. 25/2012 Γηεζλήο ηαθηηθόο πξώηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΑΛΙΑ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΗΠΕΙΡΟΤ» ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ Σαρ. Γ/λζε: Λνπηξά Τπάηεο N. Φζηψηηδαο Λνπηξά Τπάηεο, 30-1-2015 Σαρ. Κσδ.: Σ.Κ. 35016 Αξ. Πξση.: 51 Σει./Fax: 22310

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΔΡΗΚΑΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΚΛΑΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ νπεδίαο 54, 106 76 Αζήλα Σει: (+30) 210-72-36-313, Fax: (+30) 210-72-94-047

ΑΜΔΡΗΚΑΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΚΛΑΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ νπεδίαο 54, 106 76 Αζήλα Σει: (+30) 210-72-36-313, Fax: (+30) 210-72-94-047 ΑΜΔΡΗΚΑΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΚΛΑΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ νπεδίαο 54, 106 76 Αζήλα Σει: (+30) 210-72-36-313, Fax: (+30) 210-72-94-047 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΜΔ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΑΝΑΘΔΖ ΣΖ ΤΜΦΔΡΟΣΔΡΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΗΑ ΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΕΓ-Α02 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ. Ρφδνο, 29/08/2013 Αξ. Πξση.: 6281

ΑΔΑ: ΒΛ9ΕΓ-Α02 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ. Ρφδνο, 29/08/2013 Αξ. Πξση.: 6281 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ & ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΔNΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ 4 η ΔΦΟΡΔΗΑ ΒΤΕΑΝΣΗΝΩΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΩΝ Ρφδνο, 29/08/2013 Αξ. Πξση.: 6281 ΤΜΒΑΖ ΓΗΑ ΣΖΝ «ΑΝΑΘΔΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 07/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΕΤΗ ΛΙΘΟΣΡΙΦΙΑ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 07/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΕΤΗ ΛΙΘΟΣΡΙΦΙΑ Σελίδα 1 από 17 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Μ.Σ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Μνλήο Πεηξάθε 12, Σ.Κ. 115 21 Σει: 210 7288170-137 Φαμ: 210 7211223 Αζήλα, 3 Ννε 2015 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 07/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΣΙΣΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΛΙΚΧΝ ΤΔΡΕΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΧΝ ΔΙΚΣΤΧΝ»

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΣΙΣΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΛΙΚΧΝ ΤΔΡΕΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΧΝ ΔΙΚΣΤΧΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Καλπάκι, 19 / 03 / 2012 ΝΟΜΟ ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ Σίηλορ: «Ππομήθεια ςλικών ύδπεςζηρ και αποσέηεςζηρ ΔΗΜΟ ΠΧΓΧΝΙΟΤ για ηην ζςνηήπηζη ηυν δικηύυν» ΣΜΗΜΑ ΣΕΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΕΙΧΝ Απιθ. ππυη.: 6249 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ TΑΚΣΙΚΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΧ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ 2 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε πιηθνηερληθήο

Διαβάστε περισσότερα