Κάζε ελδηαθεξφκελν. Ζπάκλειο, 07/10/2011 Α.Π. 2253

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κάζε ελδηαθεξφκελν. Ζπάκλειο, 07/10/2011 Α.Π. 2253"

Transcript

1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΚΟ ΜΟΤΔΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε :Ξαλζνπδίδνπ & Υαηδεδάθη Σαρ. Κσδηθφο : Ζξάθιεην Σει. : , Fax : Ζιεθηξ. Γ/λζε: Πιεξνθνξίεο: E. Σζίηζα ΠΡΟ Ζπάκλειο, 07/10/2011 Α.Π Κάζε ελδηαθεξφκελν. ΘΔΜΑ: Πξφρεηξνο Μεηνδνηηθφο Γηαγσληζκφο γηα ηελ πξνκήζεηα εμεηδηθεπκέλσλ πιηθψλ θαη εξγαιείσλ ζπληήξεζεο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζην ππνέξγν 1 «πληήξεζε θαη Δπαλέθζεζε ησλ πιινγψλ ηνπ Αξραηνινγηθνχ Μνπζείνπ Ζξαθιείνπ» ηεο Πξάμεο «Δπαλέθζεζε πιινγψλ Αξραηνινγηθνχ Μνπζείνπ Ζξαθιείνπ» πνπ έρεη εληαρζεί ζην Δ.Π. «Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» ηνπ ΔΠΑ , εθηεινχκελνπ απνινγηζηηθά θαη κε απηεπηζηαζία απφ ην Αξραηνινγηθφ Μνπζείν Ζξαθιείνπ. Έρνληαο ππφςε: ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 1. Σν Π.Γ. 191/2003 «Οξγαληζκφο ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ» (ΦΔΚ 146/η.Α / ). θαη ην Π.Γ. 186/2009 (ΦΔΚ/213/η.Α / ) «πγρψλεπζε ησλ Τπνπξγείσλ Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο». 2. Σν Ν. 63/2005 (ΦΔΚ 98/Α/ ) «Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά ξγαλα». 3. Σνπ Ν.2362/95 ( ΦΔΚ/Α/247/ ) «Πεξί ηνπ Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ θαη Διέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο» 4. Σνπ Νφκνπ 3028/2002 (ΦΔΚ 153/Α/ ) «Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ Αξραηνηήησλ θαη ελ γέλεη ηεο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο» (αξ. 40, παξ. 2 θαη 3). 5. Σνπ Ν. 2286/ «Πξνκήζεηεο ηνπ Γεκνζίνπ ηνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ» (ΦΔΚ 19/η.Α / ). 6. Σνπ Ν. 2362/95 «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ δαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 247/η.Α / ). φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη ζήκεξα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3871/2010 (ΦΔΚ 141/Α/ ) «Γεκνζηνλνκηθή δηαρείξηζε θαη επζχλε», ηνπ Ν. 3899/2010 (ΦΔΚ 212/Α / ) «Δπείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηήξημεο ηεο Διιεληθήο Οηθνλνκίαο». 7. To ΠΓ 113/2010 (ΦΔΚ 194/Α/ ) «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο» 8. Σνπ Ν. 1958/5-8-91( ΦΔΚ122/Α/5-8-91) «Tξφπνο εθηέιεζεο αξρ/θψλ έξγσλ» κε ην νπνίν δηαθνξνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη νη δηαηάμεηο ησλ Ν. 1418/1984, 716/1977, ηνπ Π.Γ. 609/1985 ΚΛΠ., ξπζκίδνπλ ζέκαηα ζρεηηθά κε ηε κειέηε θαη ηελ εθηέιεζε αξραηνινγηθψλ ελ γέλεη έξγσλ. 9. Σνπ Π.Γ.99/92 (ΦΔΚ 46/Α/ ) «Μειέηε θαη εθηέιεζε αξρ/θψλ ελ γέλεη έξγσλ». 10. Σνπ Π.Γ. 609/85 «Καηαζθεπή Γεκνζίσλ Έξγσλ».

2 11. Σνπ Νφκνπ 2947/2001 (άξζξν 19,παξ. 33) (ΦΔΚ 228/Α/ ) «ζέκαηα Οιπκπηαθήο Φηινμελίαο». 12. Σνπ Π.Γ.118/07 (ΦΔΚ/150/Α/ ) «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ». 13. Σνπ Νφκνπ 3861/2010 (ΦΔΚ 112/Α/2010) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε Νφκσλ θαη Πξάμεσλ Κπβεξλεηηθψλ, Γηνηθεηηθψλ θαη Απηνδηνηθεηηθψλ Οξγάλσλ ζην Γηαδίθηπν πξφγξακκα Γηαχγεηα θαη άιιεο δηαηάμεηο. 14..Σελ ππ' αξηζ. ΤΠΠΟ/ΓΟΔΠΤ/ΣΟΠΤΝ/15/3696/ (ΦΔΚ180/Β/ ) Τπνπξγηθή Απφθαζε γηα «Μεηαβίβαζε Αξκνδηνηήησλ ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ ζηηο Πεξηθεξεηαθέο θαη Δηδηθέο Πεξηθεξεηαθέο Τπεξεζίεο αξκνδηφηεηαο ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Αξραηνηήησλ & Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο θαη ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Αλαζηήισζεο Μνπζείσλ & Σερληθψλ Έξγσλ ηνπ ΤΠ.ΠΟ.». 15..Σελ ππ' αξηζ. ΤΠΠΟ/ΓΟΔΠΤ/ΣΟΠΤΝ/15/3696/ (ΦΔΚ180/Β/ ) Τπνπξγηθή Απφθαζε γηα «Μεηαβίβαζε Αξκνδηνηήησλ ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ ζηηο Πεξηθεξεηαθέο θαη Δηδηθέο Πεξηθεξεηαθέο Τπεξεζίεο αξκνδηφηεηαο ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Αξραηνηήησλ & Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο θαη ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Αλαζηήισζεο Μνπζείσλ & Σερληθψλ Έξγσλ ηνπ ΤΠ.ΠΟ.» 16. Σελ Σελ Τ.Α. Αξηζκ /ΔΤ 1749 (ΦΔΚ 540/Β/ ) «Τπνπξγηθή απφθαζε ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο» (ΤΠΑΤΓ) 17.. Σελ ππ' αξηζ. 2335/ Απφθαζε ηνπ ΑΜΖ, κε ηελ νπνία ζπγθξνηήζεθε ε επηηξνπή δηελέξγεηαο πξφρεηξσλ κεηνδνηηθψλ δηαγσληζκψλ 18. Σελ ππ αξ. ΔΤΠΟΣ/Α1/Π/ΔΠΑΝ26/2607/ Απφθαζε έληαμεο ηεο Πξάμεο «Δπαλέθζεζε πιινγψλ Αξραηνινγηθνχ Μνπζείνπ Ζξαθιείνπ» ζην Δ.Π. «Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» ηνπ ΔΠΑ , ηνηρεία Πξάμεο : Κσδ. Πξάμεο : (ΟΠ ΔΡΓΟΡΑΜΑ): Κσδ. πξάμεο ΠΓΔ: Κσδ. Α:Δ0148, Κσδ. πξάμεο Α: 2011Δ Σελ αξ. ΤΠΠΟΣ/ΓΓΑΠΚ/ΓΜΔΔΠ/Γ1/Φ21-ΑΜΖ/87081/1429/ απφθαζε έγθξηζεο εξγαζηψλ ηνπ ππνέξγνπ 1 «πληήξεζε θαη Δπαλέθζεζε ησλ πιινγψλ ηνπ Αξραηνινγηθνχ Μνπζείνπ Ζξαθιείνπ» ηεο Πξάμεο «Δπαλέθζεζε πιινγψλ Αξραηνινγηθνχ Μνπζείνπ Ζξαθιείνπ» πνπ έρεη εληαρζεί ζην Δ.Π. «Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» ηνπ ΔΠΑ , εθηεινχκελνπ απνινγηζηηθά θαη κε απηεπηζηαζία απφ ην Αξραηνινγηθφ Μνπζείν Ζξαθιείνπ 20. Σελ χπαξμε ησλ αλαγθαίσλ πηζηψζεσλ ζην ππνέξγν 1 «πληήξεζε θαη Δπαλέθζεζε ησλ πιινγψλ ηνπ ΑΜΖ»: θσδ. 2011Δ ηεο ΑΔ014/8 ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ. 21. Σελ αλάγθε εθηέιεζεο εξγαζηψλ ηνπ ππνέξγνπ 1 «πληήξεζε θαη Δπαλέθζεζε ησλ πιινγψλ ηνπ Αξραηνινγηθνχ Μνπζείνπ Ζξαθιείνπ» ηεο Πξάμεο «Δπαλέθζεζε πιινγψλ Αξραηνινγηθνχ Μνπζείνπ Ζξαθιείνπ» πνπ έρεη εληαρζεί ζην Δ.Π. «Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» ηνπ ΔΠΑ , εθηεινχκελνπ απνινγηζηηθά θαη κε απηεπηζηαζία απφ ην Αξραηνινγηθφ Μνπζείν Ζξαθιείνπ 22. Σελ αξ. πξση. 2429/ εηζήγεζε ηεο νκάδαο επίβιεςεο ηνπ έξγνπ. 23. Σελ ππ' αξηζ. 2527/ απφθαζε ηνπ ΑΜΖ γηα ηελ έγθξηζε δηελέξγεηαο πξφρεηξνπ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ. ΠΡΟΚΖΡΤΟΤΜΔ Πξφρεηξν κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ, για ηην ανάθεζη ππομήθειαρ εξειδικεςμένων ςλικών και επγαλείων ζςνηήπηζηρ για ηην εκηέλεζη ηων επγαζιών ηνπ ππνέξγνπ 1 «πληήξεζε θαη Δπαλέθζεζε ησλ πιινγψλ ηνπ Αξραηνινγηθνχ Μνπζείνπ Ζξαθιείνπ» ηεο Πξάμεο «Δπαλέθζεζε πιινγψλ Αξραηνινγηθνχ Μνπζείνπ Ζξαθιείνπ» πνπ έρεη εληαρζεί ζην Δ.Π. «Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» ηνπ ΔΠΑ , εθηεινχκελνπ απνινγηζηηθά θαη κε απηεπηζηαζία απφ ην Αξραηνινγηθφ Μνπζείν Ζξαθιείνπ, κε πξνυπνινγηζκφ δαπάλεο χςνπο κέρξη ην πνζφ ησλ πελήληα ρηιηάδσλ επξψ (50.000,00 ) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ Φ.Π.Α. 23% κε δπλαηφηεηα πξναίξεζεο έσο 20% επί ηνπ θαζαξνχ πνζνχ. Ζ δαπάλε ζα βαξχλεη ηηο εγθεθξηκέλεο πηζηψζεηο ηεο πξάμεο κε

3 κε θσδ. 2011Δ ηεο ΑΔ014/8 ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ ζε ζπγρξεκαηνδφηεζε κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο παξνχζαο θαη έσο ηελ Γεςηέπα 24/10/2011 λα παξαιακβάλνπλ ηε ζρεηηθή δηαθήξπμε θαη ζηνηρεία απηήο, θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο απφ ηε Γξακκαηεία ηνπ Αξραηνινγηθνχ Μνπζείνπ Ζξαθιείνπ, Ξαλζνπδίδε θαη Υαηδεδάθε, Σ.Κ Ζξάθιεην Κξήηεο. Σει fax Τπεχζπλνη γηα ην δηαγσληζκφ είλαη νη θα Δ. Σζίηζα. Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ζχκθσλα κε ηνπο παξαθάησ φξνπο: Α. ΔΗΓΟ - ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ Ο δηαγσληζκφο είλαη πξφρεηξνο κεηνδνηηθφο θαη απαηηείηαη ε ζπγθέληξσζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) πξνζθνξψλ. Αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη ε πξνκήζεηα εμεηδηθεπκέλσλ πιηθψλ θαη εξγαιείσλ ζπληήξεζεο γηα ην ππνέξγν 1 «πληήξεζε θαη Δπαλέθζεζε ησλ πιινγψλ ηνπ Αξραηνινγηθνχ Μνπζείνπ Ζξαθιείνπ» ηεο Πξάμεο «Δπαλέθζεζε πιινγψλ Αξραηνινγηθνχ Μνπζείνπ Ζξαθιείνπ» πνπ έρεη εληαρζεί ζην Δ.Π. «Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» ηνπ ΔΠΑ , εθηεινχκελνπ απνινγηζηηθά θαη κε απηεπηζηαζία απφ ην Αξραηνινγηθφ Μνπζείν Ζξαθιείνπ, φπσο απηά πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηελ επηζπλαπηφκελε ηερληθή πεξηγξαθή, ε νπνία θαη απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ ππφςε δηαγσληζκνχ θαη ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο. Β. ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ηνλ δηαγσληζκφ δηθαηνχηαη λα ζπκκεηέρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηηο ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο ή εηαηξείεο πξνεξρφκελεο απφ θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ) ή απφ θξάηε πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηελ ζπκθσλία γηα ηηο Γεκφζηεο πκβάζεηο (.Γ.) ηνπ Παγθζκίνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ (Π.Ο.Δ.) ηνλ δηαγσληζκφ δελ γίλνληαη δεθηνί : ζνη δελ αζθνχλ επάγγεικα ζρεηηθφ κε ην δηαγσληδφκελν αληηθείκελν. ζνη απνθιείζηεθαλ ηειεζίδηθα απφ θάπνηα άιιε Γεκφζηα Τπεξεζία ή ΝΠΓΓ γηαηί δελ εθπιήξσζαλ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο. ζνη απνθιείζηεθαλ απφ δηαγσληζκνχο γηα πξνκήζεηεο ή παξνρή ππεξεζηψλ κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ. θπξψζεηο. ζα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηνπ εμσηεξηθνχ έρνπλ ππνζηεί αληίζηνηρεο κε ηηο παξαπάλσ Σα παξαπάλσ ηζρχνπλ θαη γηα νπνηνδήπνηε απφ ηα κέιε Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο. Γ. ΗΥΤ ΠΡΟΦΟΡΧΝ Οη ππνβαιιφκελεο ζην δηαγσληζκφ απηφ πξνζθνξέο, ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνζθέξνληεο, απφ ηελ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο θαη κέρξη ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ πινπνίεζεο ηνπ ππνέξγνπ 1, ην νπνίν νινθιεξψλεηαη 31/12/2013. ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ κε ηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ (βι. ππφδεηγκα) καδί κε ηε πξνζθνξά ηνπο, ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: 1. Αληίγξαθα ησλ πξσηνηχπσλ λνκηκνπνηεηηθψλ εγγξάθσλ, φπσο ΦΔΚ ίδξπζεο θαη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ (γηα δηαγσληδφκελνπο κε κνξθή ΑΔ θαη ΔΠΔ), επηθπξσκέλν αληίγξαθν ή

4 απφζπαζκα ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ δηαγσληδνκέλνπ θαη ησλ εγγξάθσλ ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ (γηα ΟΔ θαη ΔΔ), βεβαίσζε έλαξμεο δξαζηεξηφηεηαο (γηα θπζηθά πξφζσπα). 2. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986, κε ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο, κε ηελ νπνία ζα δειψλεη φηη θαη κέρξη ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπ α)έιαβε γλψζε φισλ ησλ φξσλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηνπο απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα επί πνηλή απαξαδέθηνπ. β)δελ έρεη απνθιεηζζεί ηειεζίδηθα απφ δηαγσληζκφ Γεκφζηαο Τπεξεζίαο ή ΝΠΓΓ θαη δελ έρεη θεξπρζεί έθπησηνο, γηαηί δελ εθπιήξσζε ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο, θαζψο θαη φηη δελ έρεη απνθιεηζζεί απφ ηνπο δηαγσληζκνχο ηνπ Γεκνζίνπ κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Δκπνξίνπ. Δθφζνλ νη πξνκεζεπηέο ζπκκεηέρνπλ ζηνπο δηαγσληζκνχο κε αληηπξνζψπνπο ηνπο, ππνβάιινπλ καδί κε ηε πξνζθνξά, παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο 3.Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986, κε ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο, κε ηελ νπνία ζα δειψλεη φηη έρεη επάξθεηα νρεκάησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη ηερληθνχ εμνπιηζκνχ ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε δηαζεζηκφηεηα ησλ πιηθψλ θαη ε δπλαηφηεηα άκεζεο παξάδνζεο ηνπο ζην ρψξν ηνπ έξγνπ, εληφο δχν (2) εκεξψλ απφ ηελ παξαγγειία γηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πνπ έρνπλ έδξα ηελ Κξήηε ή πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ παξαγγειία γηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα κε επαγγεικαηηθή έδξα εθηφο Κξήηεο.(Χο εκεξνκελία παξαγγειίαο νξίδεηαη ε εκεξνκελία απνζηνιήο ζρεηηθνχ fax ζε αξηζκφ πνπ έρεη νξηζηεί απφ ηνλ αλάδνρν). Δπίζεο, ζηε δήισζε ζα αλαθέξεηαη φηη ν ελδηαθεξφκελνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε ηεο θχιαμεο θαη δηάζεζεο ησλ πιηθψλ ζε θαιή θαηάζηαζε ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ, έσο ηελ παξάδνζε ηνπο ζην εξγνηάμην ηεο Τπεξεζίαο. ηηο Τπεχζπλεο Γειψζεηο ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ. Δ. ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΔΠΗΛΟΓΖ Οη πξνζθέξνληεο πνπ έρεη απνδεηρζεί φηη πεξηέρνπλ αλαθξηβή δηθαηνινγεηηθά ή δελ πεξηέρνπλ φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη απφ ηα άξζξα Γ θαη Δ., απνθιείνληαη ηεο πεξαηηέξσ δηαδηθαζίαο. Οη πξνζθέξνληεο απφ άιιε ρψξα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ ππνρξενχληαη επί πνηλή απνξξίςεσο λα πξνζθνκίζνπλ φια ηα απαξαίηεηα έγγξαθα ζε επίζεκε ειιεληθή κεηάθξαζε. Σ. ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΚΑΗ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ Οη ελδηαθεξφκελνη απφ ηελ αλάξηεζε θαη δεκνζηνπνίεζε ηεο πεξηιεπηηθήο δηαθήξπμεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ δηθαηνχρνπ θαη εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ θαη ην αξγφηεξν κέρξη και ώπα μ.μ. λα ππνβάιινπλ ζηε Γξακκαηεία ηνπ ΑΜΖ, ΣΚ Ζξάθιεην (ηει: , fax: ) ηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ ζπλνδεπφκελε απφ ηελ πξνζθνξά ηνπο εληφο ζθξαγηζκέλνπ θαθέινπ. Ζ ππνβνιή ζα γίλεηαη, είηε απηνπξνζψπσο, είηε κε άιιν εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηνχο πξφζσπν, εθφζνλ ε εμνπζηνδφηεζε θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπο, επηθπξσκέλε απφ Γεκφζηα Αξρή, είηε ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή θαη ζα παξαιακβάλεηαη κε απφδεημε κε ηελ απαξαίηεηε φκσο, πξνυπφζεζε φηη ζα πεξηέξρεηαη ζηελ Τπεξεζία κέρξη ηελ πξνεγνχκελε ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Οη θάθεινη δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά παξαδίδνληαη ζηελ αξκφδηα επηηξνπή παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζζνχλ καδί κε ηηο άιιεο πξνζθνξέο πνπ θαηαηέζεθαλ κε ηελ πξναλαθεξφκελε δηαδηθαζία. Οι πποζθοπέρ πος καηαηίθενηαι ζηο ΑΜΖ μεηά ηη λήξη ηηρ πποθεζμίαρ, δεν αποζθπαγίζονηαι και επιζηπέθονηαι ζηοςρ πποζθέπονηερ.

5 Ο θάθεινο ζα πξέπεη απαξαηηήησο λα αλαγξάθεη ην φλνκα θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ δηαγσληδνκέλνπ, θαζψο θαη ην εμήο: "Πξνζθνξά γηα ην δηαγσληζκφ πνπ πξαγκαηνπνηεί ην ΑΜΖ γηα ηε πξνκήζεηα εμεηδηθεπκέλσλ πιηθψλ θαη εξγαιείσλ ζπληήξεζεο γηα ην έξγν «Δπαλέθζεζε πιινγψλ Αξραηνινγηθνχ Μνπζείνπ Ζξαθιείνπ» ηνπ ππνέξγνπ 1 «πληήξεζε θαη Δπαλέθζεζε ησλ πιινγψλ ηνπ ΑΜΖ» Ζ νξηζζείζα επηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ ζα ζπλέιζεη ηελ επφκελε ηεο ιήμεο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ψξα π.κ. πξνθεηκέλνπ λα αξρίζεη ε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο. Δληφο ηνπ θαθέινπ ηεο πξνζθνξάο ζα πεξηέρνληαη: 1.Τποθάκελορ με ηην ένδειξη «Γικαιολογηηικά ζςμμεηοσήρ», ν νπνίνο ζα πεξηέρεη ηα πξσηφηππα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο, θαζψο θαη έλα (1) θσηναληίγξαθν απηψλ θαη ηνπνζεηείηαη ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κέζα ζην θπξίσο θάθειν. 2.Τποθάκελορ με ηην ένδειξη «Οικονομική πποζθοπά», ν νπνίνο ζα πεξηέρεη ηελ πξσηφηππε νηθνλνκηθή πξνζθνξά, θαζψο θαη έλα (1) θσηναληίγξαθν απηήο θαη ηνπνζεηείηαη ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κέζα ζην θπξίσο θάθειν. ια ηα παξαπάλσ έγγξαθα-δηθαηνινγεηηθά πξέπεη λα θέξνπλ ηελ ππνγξαθή ηνπ πξνζθέξνληα. Δηδηθφηεξα γηα ηελ «Οηθνλνκηθή πξνζθνξά» Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα έρεη ηε κνξθή ηνπ ζπλεκκέλνπ ζηε παξνχζα δηαθήξπμε ππνδείγκαηνο πξνζθνξάο. Σνλίδεηαη ξεηά φηη νη πξνζθνξέο πνπ δε ζπληάρζεθαλ ή δελ αλαιχζεθαλ κε θαηά ηνλ ηξφπν απηφ, ζα ζεσξεζνχλ άθπξεο θαη ζα απνξξηθζνχλ. Οη πξνζθνξέο ζα αλαθέξνπλ ηελ ηηκή ηεο πξνζθνξάο αξηζκεηηθά θαη νινγξάθσο θαη ζα είλαη κνλνγξακκέλεο απφ ηνλ δηαγσληδφκελν. Οη πιεξσκέο ηεο πξνκήζεηαο γίλνληαη κεηά απφ επηκέηξεζε ησλ πνζνηήησλ ηεο πξνκήζεηαο απφ ηελ επίβιεςε. Ζ πξνζθνξά αθνξά ηελ πξνκήζεηα θαη παξάδνζε ησλ εηδψλ ζην εξγνηάμην ηεο Τπεξεζίαο κε επζχλε θαη έμνδα ηνπ πξνζθέξνληνο ζπζθεπαζκέλα θαηάιιεια. Οη ελδηαθεξφκελνη νθείινπλ λα επηζθεθζνχλ ην ηφπν εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ γηα λα ζρεκαηίζνπλ πιήξε θαη ζαθή εηθφλα θαη λα έρνπλ πξνζσπηθή αληίιεςε ζρεηηθά κε ηηο πξνζβάζεηο, ηε δηαθίλεζε, ηηο απνζηάζεηο θαη γεληθέο φιεο ηηο θπθινθνξηαθέο ζπλζήθεο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηε πξνκήζεηα ησλ πιηθψλ. ηηο ηηκέο κνλάδνο ηεο πξνζθνξάο ζα ζπκπεξηιεθζεί ν Φ.Π.Α. Πξνζθνξέο πνπ ζέηνπλ φξν αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο δε γίλνληαη απνδεθηέο. Γηεπθξηλίζεηο, ηξνπνπνηήζεηο, απνθξνχζεηο φξσλ ηεο πξνθήξπμεο ή ηεο πξνζθνξάο πνπ δίδνληαη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο νπνηεδήπνηε κεηά ηε θαηάζεζε ησλ πξνζθνξψλ ηνπο, δε γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Δπίζεο, δε γίλνληαη δεθηέο αληηπξνζθνξέο, νχηε ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο. Μεηά ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο δελ επηηξέπεηαη ηξνπνπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο. (αξζξ. 57, παξ.4 Ν.3669/2008). Ε. ΤΠΟΒΟΛΖ ΔΝΣΑΔΧΝ Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ηνπο, ε αλαζέηνπζα αξρή ππνρξενχηαη λα ελεκεξψζεη εγγξάθσο ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο, νη νπνίνη έρνπλ δηθαίσκα ππνβνιήο ελζηάζεσλ, εληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ, (π.δ.118/2007 άξζξν 15).

6 Ζ. ΠΑΡΟΥΖ ΔΓΓΡΑΦΧΝ Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ιακβάλνπλ θσηναληίγξαθα απφ ηα ζρεηηθά ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ (δηαθήξπμε, ηερληθή έθζεζε, νηθνλνκηθή πξνζθνξά) ζηελ παξαπάλσ δηεχζπλζε θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο απφ ηε Γξακκαηεία ηνπ Αξραηνινγηθνχ Μνπζείνπ Ζξαθιείνπ, Ξαλζνπδίδνπ θαη Υαηδεδάθε, Σ.Κ Ζξάθιεην Κξήηεο. Σει fax Θ. ΓΖΜΟΗΔΤΖ Σν θείκελν ηεο δηαθήξπμεο ηνπ πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ ζα αλαξηεζεί ζηνλ Πίλαθα Αλαθνηλψζεσλ ηνπ ΑΜΖ, ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ YΠ.ΠO.T.(www.yppo.gr), θαη ζην πξφγξακκα «Γηαχγεηα» (www.diavgeia.gov.gr). πλεκκέλα ζηελ Πξνθήξπμε αλαξηάηαη ε Σερληθή Έθζεζε, ην Έληππν ηεο Αίηεζε ζπκκεηνρήο θαη ην Έληππν ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο. Η. ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη δεκφζηα ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Παξαιαβήο θαη Απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ. Ζ Δπηηξνπή πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο, ηελ εκέξα θαη ψξα πνπ νξίδεηαη ζηε παξνχζα. Μνλνγξάθεηαη ν θπξίσο θάθεινο, απνζθξαγίδεηαη, κνλνγξάθνληαη νη ππνθάθεινη θαη ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο. Ο θάθεινο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζα απνζθξαγηζζεί κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο. Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ γηα φζεο πξνζθνξέο δε θξίζεθαλ θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ απνδεθηέο, δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά επηζηξέθνληαη ζηνπο πξνζθέξνληεο. ΗΑ. ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ Το κπιτήπιο αξιολόγησηρ των πποσυοπών για ηην ανάδειξη ηος αναδόσος θα, είναι η σαμηλόηεπη ζςνολικά πποζθοπά εθόζον εξαζθαλίζονηαι ηα απαιηούμενα ηεσνικά σαπακηηπιζηικά ηων πποδιαγπαθών. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο πξνζθνξάο είλαη ν ελδηαθεξφκελνο λα θαηαζέζεη νινθιεξσκέλε πξνζθνξά, δειαδή γηα φια ηα είδε πνπ αλαθέξνληαη ζην ζπλεκκέλν έληππν πξνζθνξψλ. Πξνζθνξέο πνπ είλαη αζαθείο, αφξηζηεο θαη αλεπίδεθηεο εθηίκεζεο ή είλαη ππφ αίξεζε ή παξνπζηάδνπλ νπζηψδεηο απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο πξνθήξπμεο, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο, κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ. Απηνλφεηα, δε ζα πξαγκαηνπνηεζεί αμηνιφγεζε γηα πξνζθνξέο πνπ δε πιεξνχλ ηνπο ηππηθνχο φξνπο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ησλ γεληθφηεξσλ θαη απαξάβαησλ φξσλ ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο πξνθήξπμεο. Δθφζνλ ε επηηξνπή θξίλεη απαξαίηεην, δχλαηαη λα δεηεζνχλ απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο λα θαηαζέζνπλ θαη θάπνηα δείγκαηα απφ ηα πξνζθεξφκελα είδε. IB. ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ - ΤΜΒΑΖ Ζ ηειηθή θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ ζα γίλεη ην αξγφηεξν ζε πέληε (5) εκέξεο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ησλ ελζηάζεσλ. Σν Αξραηνινγηθφ Μνπζείν Ζξαθιείνπ, εηδνπνηεί εγγξάθσο ην κεηνδφηε φηη ην απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνχ θαηαθπξψζεθε ζε απηφλ θαη ηνλ θαιεί γηα ηε πξνζθφκηζε ησλ αθφινπζσλ δηθαηνινγεηηθψλ, πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο: 1. Πξφζθαην πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, απφ ην νπνίν ζα πξνθχπηεη, φηη δε ηειεί ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε θαη επίζεο φηη δε ηειεί ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε ή έθδνζεο απφθαζεο

7 αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο ή πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή ππφ άιιε αλάινγε δηαδηθαζία. 2.Πξφζθαην πηζηνπνηεηηθφ αξκνδίαο αξρήο πεξί εγγξαθήο ηνπ ζηα κεηξψα ηνπ νηθείνπ επηκειεηεξίνπ ή ηζνδχλακσλ νξγαλψζεσλ, κε ην νπνίν πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηνπ ζε απηά. 3.Πιήξε ζηνηρεία ηεο λφκηκεο εθπξνζψπεζεο (θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξείαο θαη ΦΔΚ δεκνζίεπζεο ηνπ) ή ππεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 φηη είλαη πξνζσπηθή επηρείξεζε θαη ζηεξείηαη θαηαζηαηηθνχ. 4.Ηζρχνπζα θνξνινγηθή θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία θαηαθπξσζεί ν δηαγσληζκφο ζηνλ αλάδνρν θαη απηφο δελ πξνζέιζεη εληφο πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζε ηνπ Αξραηνινγηθνχ Μνπζείνπ Ζξαθιείνπ, ρσξίο λα ζπληξέρεη ιφγνο αλσηέξαο βίαο, απηή δηθαηνχηαη λα θεξχμεη έθπησην ηνλ αλάδνρν κε απιή δήισζε ηεο. ΗΓ. ΥΡΟΝΟ, ΣΟΠΟ ΚΑΗ ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ ΣΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ Με ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη κέρξη ηελ παξάδνζε ηνπ έξγνπ, ν αλάδνρνο ζα είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνκεζεχεη κε πιηθά ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ εληφο δχν (2) εκεξψλ απφ ηελ παξαγγειία γηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πνπ έρνπλ έδξα ηελ Κξήηε ή πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ παξαγγειία γηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα κε επαγγεικαηηθή έδξα εθηφο Κξήηεο.(Χο εκεξνκελία παξαγγειίαο νξίδεηαη ε εκεξνκελία απνζηνιήο ζρεηηθνχ fax ζε αξηζκφ πνπ έρεη νξηζηεί απφ ηνλ αλάδνρν), εθαξκφδνληαο πιήξσο ηνπο φξνπο ηεο ζπκθσλίαο θαη εθδίδνληαο ζρεηηθφ ηηκνιφγην ζην φλνκα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. Σα πιηθά, ζα παξαγγέιλνληαη θαη ζα παξαδίδνληαη ηκεκαηηθά ζπζθεπαζκέλα θαη ζε θαιή θαηάζηαζε, ζην εξγνηάμην ηνπ έξγνπ (ζε ζεκείν πνπ ζα ππνδεηρζεί απφ ηελ Τπεξεζία),ζην ρψξν ηνπ Αξραηνινγηθφ Μνπζείν Ζξαθιείνπ, ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ θαη κέρξη ηελ ιήμε ηνπ. Ζ ζρεηηθή δαπάλε κεηαθνξάο θαη παξάδνζεο ζα βαξχλεη ηνλ αλάδνρν κεηνδφηε. Καηά ηελ παξάδνζε ησλ πιηθψλ ζα γίλεηαη έιεγρνο απφ ηνλ επηβιέπνληα ηνπ έξγνπ θαη αλ απηά δελ εκπίπηνπλ ζηηο πξνδηαγξαθέο ηεο ηερληθήο έθζεζεο ή έρνπλ ππνζηεί θζνξέο θαηά ηελ θχιαμε ή ηελ κεηαθνξά ηνπο ή δελ είλαη θαηάιιεια ζπζθεπαζκέλα δε ζα παξαιακβάλνληαη. Ζ θαη' επαλάιεςε ρξνλνηξηβή ζηε παξάδνζε ησλ πιηθψλ, δίλεη ην δηθαίσκα ζην ΑΜΖ λα δηαθφςεη ηε ζχκβαζε, θαζψο δπζρεξαίλεηαη ε εθαξκνγή ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ηνπ έξγνπ. ΗΓ. ΠΟΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΛΑΒΖ Ζ νξηζηηθή πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ, ζα γίλεη απφ Δπηηξνπή πνπ έρεη νξηζηεί κε ηελ απφθαζε ηεο Τπεξεζίαο καο. ΗΔ. ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΧΜΖ Ζ πιεξσκή ζα γίλεηαη ζε επξψ, ηκεκαηηθά, κεηά ηελ νινθιήξσζε θάζε ηκεκαηηθήο παξάδνζεο θαη ηελ επηκέηξεζε ησλ πνζνηήησλ ηεο πξνκήζεηαο απφ ηνλ επηβιέπνληα ηνπ έξγνπ θαη αθνχ ηα παξαδνηέα παξαιεθζνχλ απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή παξαιαβήο. Γηα ηελ εμφθιεζε ησλ πιηθψλ απαηηείηαη ηηκνιφγην, επί ηνπ νπνίνπ ζα γίλεηαη ε αλάινγε παξαθξάηεζε θφξνπ, θνξνινγηθή θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα, θαζψο θαη φπνην άιιν δηθαηνινγεηηθφ ηπρφλ δεηεζεί απφ ην ινγηζηήξην ηνπ ΑΜΖ.. Ζ δαπάλε ζα βαξχλεη ηηο εγθεθξηκέλεο πηζηψζεηο ηνπ ππνέξγνπ 1: «πληήξεζε θαη Δπαλέθζεζε ησλ πιινγψλ ηνπ ΑΜΖ» κε θσδ. 2011Δ ηεο ΑΔ014/8 ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ ζε ζπγρξεκαηνδφηεζε κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.

8 IΣ. ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη, θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο, εγγπεηηθή επηζηνιή αλαγλσξηζκέλεο γη απηφ ην ζθνπφ Σξαπέδεο. Σν πνζφ ηεο εγγχεζεο νξίδεηαη ζε 10% επί ηεο πξνβιεπφκελεο ζπλνιηθήο ακνηβήο ηνπ αλαδφρνπ, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ην ΦΠΑ. Με ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή, ε Σξάπεδα δειψλεη, παξαηηνχκελε ηεο ελζηάζεσο δηδήζεσο φηη ππνρξενχηαη κε απιή έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Δξγνδφηε θαη εληφο ηξηψλ εκεξψλ απφ ηελ παξαπάλσ πξφζθιεζε λα θαηαβάιεη ζηνλ Δξγνδφηε ην πνζφ ηεο εγγχεζεο, ρσξίο λα δηθαηνχηαη λα ακθηζβεηήζεη δηθαζηηθά ή άιισο ηε ζπλδξνκή ησλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο. Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή επηζηξέθεηαη ζηνλ Αλάδνρν κεηά ηε ιήμε ηεο παξνχζαο χκβαζεο θαη εθφζνλ δελ εθθξεκεί νπνηαδήπνηε αμίσζε ηνπ Δξγνδφηε. Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο πξέπεη λα πξνβιέπεη φηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζήο ηεο ην νθεηιφκελν πνζφ ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. ε πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ ππφθεηηαη θαη ην ηπρφλ νθεηιφκελν πνζφ ιφγσ επηβνιήο πξνζηίκνπ. Ε. ΠΟΗΝΗΚΔ ΡΖΣΡΔ-ΚΤΡΧΔΗ ΓΗΑ ΔΚΠΡΟΘΔΜΖ ΦΟΡΣΧΖ-ΠΑΡΑΓΟΖ ε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ ζπκκνξθσζεί κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο η εγγύηζη καλήρ εκηέλεζηρ επέρεη θέζη ποινικήρ πήηπαρ θαη θαηαπίπηεη γηα νιφθιεξν ην πνζφ, ππέξ ηνπ ειιεληθνχ Γεκνζίνπ, ζχκθσλα κε ηηο πεξί πξνκεζεηψλ δηαηάμεηο. ε πεξίπησζε πνπ ην πιηθφ θνξησζεί παξαδνζεί ή αληηθαηαζηαζεί κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, φπσο δηακνξθψζεθε κε ηπρφλ κεηάζεζε θαη κέρξη ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 26 ηνπ Π.Γ. 118/2007, επηβάιιεηαη πξφζηηκν ζχκθσλα κε ην άξζξν 32 ηνπ Ν. 118/2007. ςνημένα: 1. Σερληθή Πεξηγξαθή 2. Έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο 3. Αίηεζε πκκεηνρήο Ο Πξντζηάκελνο ηνπ Αξραηνινγηθνχ Μνπζείνπ Ζξαθιείνπ Δζωηεπική Γιανομή Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκψλ Γεψξγηνο Ρεζεκησηάθεο Αξραηνιφγνο κε βαζκφ Α

9 ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΧΝ ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΡΓΑΛΔΗΧΝ ΤΝΣΖΡΖΖ Γηα ην ππνέξγν 1 «ςνηήπηζη και Δπανέκθεζη ηων ςλλογών ηος Απσαιολογικού Μοςζείος Ζπακλείος», ηεο πξάμεο «Δπανέκθεζη ςλλογών Απσαιολογικού Μοςζείος Ζπακλείος» πος έρεη εληαρζεί ζην Δ.Π. «Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα ηνπ ΔΠΑ , εθηεινχκελνπ απνινγηζηηθά θαη κε απηεπηζηαζία απφ ην Αξραηνινγηθφ Μνπζείν Ζξαθιείνπ. πγθεθξηκέλα απαηηνχληαη: A/Α ΓΗΑΛΤΣΔ & ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΑ ΠΟΟ ΣΖΣΑ 1. ΑΗΘΑΝΟΛΖ 99% ΜΔΣOΤΗΧΜΔΝΖ MΔ ΜΔΘΤΛ-ΑΗΘΤΛ-ΚΔΣΟΝΖ 1% ΚΑΗ BITREX 0,001% 2.5 lt ΑΗΘΑΝΟΛΖ ΠΡΟΑΝΑΛΤΖ ΚΑΘΑΡΟΣΖΣΑ 99,5% 2,5lt 5 3. ΑΚΔΣΟΝΖ ΠΡΟΑΝΑΛΤΖ ΚΑΘΑΡΟΣΖΣΑ 99,8%, 2,5lt ΑΚΔΣΟΝΖ ΥΖΜΗΚΑ ΚΑΘΑΡΖ. 99% ΤΚΔΤΑΗΑ 20 lt AMMΧΝΗΑ ΠΡΟΑΝΑΛΤΖ ΚΑΘΑΡΟΣΖΣΑ 32% 1 lt 4 6. N,N-ΓΗΜΔΘΤΛΦΟΡΜΑΜΗΓΗΟ ΠΡΟΑΝΑΛΤΖ, 99% 1 lt 2 7. ΠΔΣΡΔΛΑΗΚΟ ΑΗΘΔΡΑ ΠΡΟΑΝΑΛΤΖ ΚΑΘΑΡΟΣΖΣΑ 99% 1 lt 1 8. ΣΔΡΔΒΗΝΘΔΛΑΗΟ (ΜΔΗΓΜΑ ΣΔΡΠΔΝΗΧΝ) ΚΑΘΑΡΟΣΖΣΑ 99% 1 lt ΣΟΛΟΤΟΛΗΟ ΠΡΟΑΝΑΛΤΖ ΚΑΘΑΡΟΣΖΣΑ 99% 2,5lt ΘΔΗΟΤΡΗΑ ΛΔΤΚΖ ΚΟΝΖ ΚΑΘΑΡΟΣΖΣΑ 98,5% 0,5 kgr ΘΔΗΟΘΔΗΗΚΟ ΑΜΜΧΝΗΟ ΚΑΘΑΡΟΣΖΣΑ 98% 1 kgr ΘΔΗΟΘΔΗΗΚΟ ΝΑΣΡΗΟ ΛΔΤΚΖ ΚΟΝΖ ΚΑΘΑΡΟΣΖΣΑ 98,5% 2,5 kgr ΚΗΣΡΗΚΟ ΟΞΤ ΔΝΤΓΡΟ ΛΔΤΚΖ ΚΟΝΖ ΚΑΘΑΡΟΣΖΣΑ 99,5% 1 kgr ΜΤΡΜΖΚΗΚΟ ΟΞΤ ΠΡΟΑΝΑΛΤΖ ΚΑΘΑΡΟΣΖΣΑ % 1 lt ΝΗΣΡΗΚΟ ΑΡΓΤΡΟ ΠΡΟΑΝΑΛΤΖ ΑΜΠΟΤΛΑ Γίλεη 2,5 lt δηάιπκα 0,1Μ 17 gr ΟΞΗΚΟ ΟΞΤ ΠΡΟΑΝΑΛΤΖ ΚΑΘΑΡΟΣΖΣΑ % 2,5 lt ΣΑΝΝΗΚΟ ΟΞΤ ΚΗΣΡΗΝΟΥΡΧΜΖ ΚΟΝΖ ΚΑΘΑΡΟΣΖΣΑ 90% ΠΡΟΑΝΑΛΤΖ 1 kgr ΣΡΤΓΗΚΟ ΚΑΛΗΟΝΑΣΡΗΟ ΚΡΤΣΑΛΛΗΚΖ ΚΟΝΖ ΚΑΘΑΡΟΣΖΣΑ 99% ΠΡΟΑΝΑΛΤΖ 1Kg ΤΓΡΟΞΔΗΓΗΟ ΝΑΣΡΗΟΤ ΤΠΟΛΔΤΚΑ ΦΤΛΛΗΓΗΑ ΚΑΘΑΡΟΣΖΣΑ 99% 1Kg ΦΔΤΓΑΡΓΤΡΟ ΜΔΣΑΛΛΗΚΟ 1Kg WHITE SPIRIT ΑΟΜΟ 1 lt ΒΔΝΕΟΣΡΗΑΕΟΛΖ ΚΡΤΣΑΛΛΗΚΖ ΚΟΝΖ ΚΑΘΑΡΟΣΖΣΑ 99% 500gr ΓΛΤΚΔΡΗΝΖ / ΓΛΤΚΔΡΟΛΖ ΚΑΘΑΡΟΣΖΣΑ 99,5% 1 lt ΟΞΗΝΟ ΑΝΘΡΑΚΗΚΟ ΑΜΜΧΝΗΟ ΚΑΘΑΡΟΣΖΣΑ 99,7% 2 kgr ΟΞΗΝΟ ΑΝΘΡΑΚΗΚΟ ΝΑΣΡΗΟ ΚΑΘΑΡΟΣΖΣΑ 99,9% 2 kgr 5

10 ΠΟΟ A/Α ΣΖΣΑ 26. EDTA 2Na ΚΡΤΣΑΛΛΗΚΖ ΚΟΝΖ ΚΑΘΑΡΟΣΖΣΑ 99% 2 kgr EDTA 4Na / 4Na ΚΡΤΣΑΛΛΗΚΖ ΚΟΝΖ ΚΑΘΑΡΟΣΖΣΑ 99% 2 kgr ΤΠΔΡΟΞΔΗΓΗΟ ΤΓΡΟΓΟΝΟΤ Ζ 2Ο 2 ΚΑΘΑΡΟΣΖΣΑ 50% 1 kgr ΠΟΛΤΑΗΘΤΛΔΝΟΓΛΤΚΟΛΖ 400 / PEG 400 ΓΗΑΦΑΝΔ ΤΓΡΟ ΚΑΘΑΡΟΣΖΣΑ 99,5% 1 kgr ΣΡΗΥΛΧΡΟΜΔΘΑΝΗΟ / ΥΛΧΡΟΦΟΡΜΗΟ ΠΡΟΑΝΑΛΤΗ ΚΑΘΑΡΟΣΖΣΑ 99,8% 1 lt 1 ΤΝΘΔΣΗΚΔ ΡΖΣΗΝΔ ΤΓΑΣΗΚΟ ΓΑΛΑΚΣΧΜΑ ΟΞΗΚΟΤ ΑΗΘΤΛ-ΒΗΝΤΛΔΣΔΡΑ ΚΑΗ ΑΚΡΤΛΗΚΖ ΡΖΣΗΝΖ ΜΔ 1 lt ΣΔΡΔΑ40% ΗΟ ΤΝΑΜΖ ΣΟΤ BEVA GEL 32. ΑΚΡΤΛΗΚΖ ΗΑΠΟΡΑ ΗΟ ΤΝΑΜΖ ΣΟΤ LASCAUX HYDROGRUND 5 lt ΚΑΡΒΟΞΤΜΔΘΤΛΟΚΤΣΣΑΡΗΝΖ ΤΠΟΛΔΤΚΖ ΤΓΡΟΚΟΠΗΚΖ ΚΟΝΖ ΚΑΘΑΡΟΣΖΣΑ 74.5% 1 kgr ΑΚΡΤΛΗΚΖ ΡΖΣΗΝΖ 100% Δ ΚΟΚΚΟΤ ΗΟ ΤΝΑΜΖ ΣΟΤ PARALOID B72 1 kgr 35 ΑΚΡΤΛΗΚΟ ΓΑΛΑΚΣΧΜΑ ΜΔ ΣΔΡΔΑ ΣΟΤΛΑΥΗΣΟΝ 47% 1 lt ΗΟ ΤΝΑΜΟ ΣΟΤ PRIMAL AC 532K 36. ΑΚΡΤΛΗΚΟ ΓΑΛΑΚΣΧΜΑ ΗΟ ΤΝΑΜΟ ΣΟΤ PRIMAL SF lt ΓΗΑΠΟΡΑ ΠΑΥΤΡΡΔΤΣΟΤ ΟΜΟΠΟΛΤΜΔΡΟΤ PVAC ΗΟ ΤΝΑΜΖ ΣΟΤ VINAVIL ( Stella Bianca) 38. ΓΗΑΠΟΡΑ ΠΑΥΤΡΡΔΤΣΟΤ ΟΜΟΠΟΛΤΜΔΡΟΤ PVAC Δ ΝΔΡΟ ΠΔΡΗΔΚΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΔΡΔΧΝ:50% ΗΟ ΤΝΑΜΖ ΣΟΤ VINAVIL M18 ΜΔΑ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ 39. ΜΖ ΗΟΝΗΚΟ, ΟΤΓΔΣΔΡΟ ΑΠΟΤΝΗ Δ ΤΜΠΤΚΝΧΜΔΝΖ ΜΟΡΦΖ. ΗΟ ΤΝΑΜΟ ΣΟΤ TEXAPON N70 1 ph: ΑΠΧΝΑ ΒΑΗΜΔΝΟ ΣΟ POTASSIUM METHYL CYCLOHEXYLOLEATE ΗΟ ΤΝΑΜΟ ΣΟΤ VULPEX ΓΗΑΒΡΧΣΗΚΑ 1 kgr 20 Γνρείν 50 kgr 1 1 lt 10 1 lt ΓΗΑΒΡΧΣΗΚΟ ΣΤΠΟΤ NITROMORS 750 ml ΚΟΛΛΔ & ΤΓΚΟΛΛΖΣΗΚΑ ΤΛΗΚΑ ΔΠΟΞΗΚΔ ΚΟΛΛΔ Δποξική κόλλα 2 ζςζηαηικών ιδανική για ζςγκόλληζη και ζςμπλήπωζη γςάλινων ανηικειμένων. Με αναλογία, καηά βάπορ, πηηίνηρ (Α)-ζκληπςνηή (Β) να είναι 100:30 Η ζςζκεςαζία πεπιέσει: Kgr A και Kgr B. Γιαθανέρ ςγπό Με σπόνο επγαζιμόηηηαρ:45 λεπηά ζηοςρ 25 C ΗΟΓΤΝΑΜΖ ΣΖ ARALDITE 2020 Δπνμηθή θφιια 2 ζπζηαηηθψλ, θαηάιιειε γηα ζπγθφιιεζε κεηάιινπ, μχινπ, θεξακηθνχ, γπαιηνχ. Γηαηίζεηαη ζε δηπιή ζχξηγγα (24 ml) ή δχν ζσιελάξηα (30 ml). Δίλαη εμαηξεηηθά ηζρπξή θφιια πνπ ζηεξενπνηείηαη γξήγνξα (αλαινγία θαηά βάξνο ξεηίλεο-ζθιεξπληή 1:1). Με ρξφλν εξγαζηκφηεηαο 10 ιεπηά ζηνπο 25 C ΗΟΓΤΝΑΜΖ ΣΖ ARALDITE EPOXY RAPID Δπνμηθή θφιια 2 ζπζηαηηθψλ, θαηάιιειε γηα ζπγθφιιεζε κεηάιινπ, μχινπ, θεξακηθνχ, γπαιηνχ. Γηαηίζεηαη ζε δηπιή ζχξηγγα (24 ml) ή δχν ζσιελάξηα (30 ml). Δίλαη εμαηξεηηθά ηζρπξή θφιια πνπ ζηεξενπνηείηαη γξήγνξα (αλαινγία θαηά βάξνο ξεηίλεο-ζθιεξπληή 1:1). Με ρξφλν εξγαζηκφηεηαο 10 ιεπηά ζηνπο 25 C ΗΟΓΤΝΑΜΖ ΣΖ ARALDITE RAPID Δπνμηθή θφιια 2 ζπζηαηηθψλ θαηάιιειε γηα ζπγθφιιεζε κεηάιινπ, μχινπ, θεξακηθνχ, γπαιηνχ. Γηαηίζεηαη ζε δηπιή ζχξηγγα Με ρξφλν εξγαζηκφηεηαο 2 ;ψξεο ζηνπο 25 C ΗΟΓΤΝΑΜΖ ΣΖ ARALDITE PRECISION Δπνμηθή θφιια 2 ζπζηαηηθψλ θαηάιιειε γηα ζπγθφιιεζε κεηάιινπ, μχινπ, θεξακηθνχ, γπαιηνχ. Γηαηίζεηαη ζε δηπιή ζχξηγγα Με ρξφλν εξγαζηκφηεηαο 2 ;ψξεο ζηνπο 25 C ΗΟΓΤΝΑΜΖ ΣΖ ARALDITE PRECISION ΧΛΖΝΑΡΗΑ 30ml 47. ΚΟΛΛΑ ΗΟ ΤΝΑΜΖ ΣΖ ARALDITE EPOXY SUPER GLUE 90'' Δπνμηθή θφιια 2 ζπζηαηηθψλ Με Υξφλν εξγαζηκφηεηαο (110 gr κάδαο) 65 C 25 ιεπηά, 38 C 262 ιεπηά Καη Υξφλν ζθιήξπλζεο θιήξπλζε επαθήο:15 ψξεο Πιήξεο ζθιήξπλζε:30 ψξεο ΗΟΓΤΝΑΜΖ ΣΖ HXTAL NYL-1 χζηεκα Δπνμεηδηθήο ξεηίλεο ΗΟΓΤΝΑΜΖ ΣΖ ΔPOXOL A, EPOXOL B Slow ΔΣ 3 kgr (2 kgr Α 1kgr Β) ΚΟΛΛΔ ΓΔΝΗΚΖ ΥΡΖΖ ET 500GR 6 Γηπιή ζχξηγγα 24ml 10 σιελάξηα 30ml 80 Γηπιή ζχξηγγα 24ml 10 σιελάξηα 30ml 60 Γηπιή ζχξηγγα 10 24ml εη 133γξ 10 3kgr ΚΟΛΛΑ ΗΟΓΤΝΑΜΖ ΣΖ ATLACOL 500gr Κπαλναθξπιηθή θφιια ρακεινχ ημψδνπο θαηάιιειε γηα ζπγθφιιεζε γπαιηνχ, κεηάιινπ, πνξζειάλεο θαη θεξακηθψλ κε χζηαζε: Κπαλναθξπιηθφο αηζπιεζηέξαο ΗΟΓΤΝΑΜΖ ΣΖ LOGO INSTANT ΣΗΓΜΖ 2 gr Κπαλναθξπιηθή θφιια πςεινχ ημψδνπο θαηάιιειε γηα ζπγθφιιεζε γπαιηνχ, κεηάιινπ, πνξζειάλεο, θεξακηθψλ κε χζηαζε: Κπαλναθξπιηθφο αηζπιεζηέξαο ΗΟΓΤΝΑΜΖ ΣΖ LOGO GEL ΣΗΓΜΖ σιελάξην 2 gr 60 σιελάξην 2 gr 40

11 A/Α ΠΟΟ ΣΖΣΑ Κφιια ηδαληθή γηα ζπγθφιιεζε γπαιηνχ ή γπαιηνχ κε κέηαιιν, πνπ ελεξγνπνηείηαη κέζα ζε ιίγα σιελάξην 3 gr δεπηεξφιεπηα κε ηε βνήζεηα ηεο θπζηθήο UV αθηηλνβνιίαο (ήιηνο) ή ηερλεηά παξαγφκελεο UV (ιάκπα UV).θαη είλαη αλζεθηηθή ζηελ πγξαζία κεηά ηελ πιήξε ζθιήξπλζή ηεο. ΗΟΓΤΝΑΜΖ ΣΖ LOCTITE GLASS BOND UV 54. ΒΔΝΕΗΝΟΚΟΛΛΑ ΓΔΝΗΚΖ ΥΡΖΖ ΗΟΓΤΝΑΜΖ ΣΖ MERCOLA CONTACT ADHESIVE C113 1 lt Γηάθαλε, ζεξκνπιαζηηθή θφιια ληηξνθπηηαξίλεο, θαηάιιειε γηα ζπγθφιιεζε γπαιηνχ, κεηάιινπ, θεξακηθψλ πνξζειάλεο θαη άιισλ πιηθψλ. Με ζχζηαζε ΝΗΣΡΟΚΤΣΣΑΡΗΝΖ ΗΟΓΤΝΑΜΖ ΣΖ UHU HART ΣΔΡΔΧΣΗΚΑ ΓΗΑΛΤΜΑ ΠΤΡΗΣΗΚΟΤ ΑΗΘΤΛΔΣΔΡΑ Δ WHITE SPIRIT ΚΑΣΑΛΛΖΛΟ ΓΗΑ ΣΖ ΣΔΡΔΧΖ ΠΟΡΧΓΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΤΛΗΚΧΝ ΠΔΡΗΔΚΣΗΚΟΣΖΣΑ ΠΤΡΗΣΗΟΤ: 70% ΗΟ ΤΝΑΜΟ ΣΟΤ RHODORSIL RC70 ΓΗΑΦΟΡΑ σιελάξην 33ml lt 2 BIOKTONO ΒΑΗΜΔΝΟ Δ ΑΛΑΣΑ ΣΟΤ ΣΔΣΑΡΣΟΣΑΓΟΤ ΑΜΜΧΝΗΟΤ ΗΟ ΤΝΑΜΟ ΣΟΤ 1 lt DESOGEN 58. ΑΠΟΣΤΠΧΣΗΚΟ ΗΟ ΤΝΑΜΟ ΣΟΤ NOVAFORM 1500gr ΚΑΣΑΛΤΣΖ ΓΗΑ ΑΠΟΣΤΠΧΣΗΚΟ. ΗΟ ΤΝΑΜΟ ΣΟΤ NOVAFORM 35 gr ΣΑΛΚΖ ΚΟΝΖ 1 kgr ΤΑΛΟΦΑΗΡΗΓΗΑ 50/100micra 1 kgr SILICA GEL BLUE INDICATOR 100% 1 kgr SILICA GEL ORANGE INDICATOR 1 kgr Ήπηα απνμεζηηθή πάζηα Βαζίδεηαη ζε έλα κίγκα ππξηηηθψλ θαη αζβεζηηηηθψλ ζηεξεψλ (Neuburg) ζε γαιάθησκα λεξνχ/white spirit ΗΟ ΤΝΑΜΖ ΣΖ PRE-LIM ΑΠΟΞΔΣΗΚΖ ΠΑΣΑ Καζαξηζηηθφ ηζηνξηθψλ κεηαιιηθψλ αληηθεηκέλσλ απφ πξντφληα δηάβξσζεο, βαζηζκέλν ζε ζχκπινθν ακίλεο ηνπ πδξν-νμπ-θαξβνμπιηθνχ νμένο ζε πδαηηθφ δηάιπκα ΗΟ ΤΝΑΜΟ ΣΟΤ RENAISSANCE METAL DE CORRODER Μίγκα κηθξνθξπζηαιιηθψλ θεξηψλ κε ιεπηή πθή, αληηζηαηηθφ κε νπδέηεξν ph ζε κνξθε Λεπθήο πάζηαο ΗΟ ΤΝΑΜΟ ΣΟΤ ΚΔΡΗ RENAISSANCE WAX 200ml Κεξί ζε κνξθή ιεπθψλ θφθθσλ θαη κε ζεκείν ηήμεο C ΗΟ ΤΝΑΜΟ ΣΟΤ ΜΗΚΡΟΚΡΤΣΑΛΛΗΚΟ ΚΔΡΗ 80Ζ Δηδηθφ Κεξί πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ζπγθφιιεζε ζηήξημε αληηθεηκέλσλ κε ηνμηθφ, πνπ αθαηξείηαη εχθνια επαλαρξεζηκνπνηείηαη θαη δελ αθήλεη ιεθέδεο ΗΟ ΤΝΑΜΟ ΣΟΤ MUSEUM WAX Gel πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ζπγθφιιεζε ζηήξημε αληηθεηκέλσλ κε ηνμηθφ, πνπ αθαηξείηαη εχθνια επαλαρξεζηκνπνηείηαη θαη δελ αθήλεη ιεθέδεο ΗΟ ΤΝΑΜΟ ΣΟΤ CLEAR MUSEUM GEL ΜΗΚΡΟΚΡΤΣΑΛΗΚΟ ΚΔΡΗ ΚΑΣΑΛΛΖΛΟ ΓΗΑ ΤΝΣΖΡΖΖ ΗΓΔΡΔΝΗΧΝ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΧΝ ΗΟΓΤΝΑΜΟ ΣΟΤ COSMOLOID 80-H Πξνζηαηεπηηθφ βεξλίθη γηα ηνλ ραιθφ θαη ηα θξάκαηά ηνπ πνπ ε ζπζηαζή ηνπ πεξηιακβάλεη εθηφο απφ ηελ αθξπιηθή ηνπ βάζε (methyl methacrylate copolymer), αλαζηνιείο δηάβξσζεο θαη απνξξνθεηέο ππεξηψδνπο αθηηλνβνιίαο. ΗΟ ΤΝΑΜΟ ΣΟΤ INCRALAC 600 Βεξλίθη ληηξνθπηηαξίλεο πνπ πξννξίδεηαη γηα ηελ επηθάιπςε αζεκέλησλ αληηθεηκέλσλ ΗΟ ΤΝΑΜΟ ΣΟΤ FRIGILENE ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΑ ΚΔΤΖ 200ml 2 1 lt 2 200ml 5 1 kgr z 5 110ml 5 1 kgr 8 1 lt 3 1 lt ΠΗΠΔΣΑ ΜΗΑ ΥΡΖΔΧ 3mL ΟΓΚΟΜΔΣΡΗΚΟ ΚΤΛΗΝΓΡΟ ΤΑΛΗΝΟ, 100mL ΟΓΚΟΜΔΣΡΗΚΟ ΚΤΛΗΝΓΡΟ ΤΑΛΗΝΟ, 250mL ΟΓΚΟΜΔΣΡΗΚΟ ΚΤΛΗΝΓΡΟ ΤΑΛΗΝΟ, 500mL 5 Πνηήξη δέζεσο απφ γπαιί Pyrex TM κε ρείινο εθξνήο, βαζκνλφκεζε θαη ρψξν αλαγξαθήο πιεξνθνξηψλ ρσξεηηθφηεηαο 25 ml SIMAX EUROPE Πνηήξη δέζεσο απφ γπαιί Pyrex TM κε ρείινο εθξνήο, βαζκνλφκεζε θαη ρψξν αλαγξαθήο πιεξνθνξηψλ ρσξεηηθφηεηαο 50 ml SIMAX EUROPE Πνηήξη δέζεσο απφ γπαιί Pyrex TM κε ρείινο εθξνήο, βαζκνλφκεζε θαη ρψξν αλαγξαθήο πιεξνθνξηψλ ρσξεηηθφηεηαο 100 ml SIMAX EUROPE Πνηήξη δέζεσο απφ γπαιί Pyrex TM κε ρείινο εθξνήο, βαζκνλφκεζε θαη ρψξν αλαγξαθήο πιεξνθνξηψλ ρσξεηηθφηεηαο 250 ml SIMAX EUROPE Πνηήξη δέζεσο απφ γπαιί Pyrex TM κε ρείινο εθξνήο, βαζκνλφκεζε θαη ρψξν αλαγξαθήο πιεξνθνξηψλ ρσξεηηθφηεηαο 600 ml SIMAX EUROPE Πνηήξη δέζεσο απφ γπαιί Pyrex TM κε ρείινο εθξνήο, βαζκνλφκεζε θαη ρψξν αλαγξαθήο πιεξνθνξηψλ ρσξεηηθφηεηαο 1000 ml SIMAX EUROPE Πνηήξη δέζεσο απφ γπαιί Pyrex TM κε ρείινο εθξνήο, βαζκνλφκεζε θαη ρψξν αλαγξαθήο πιεξνθνξηψλ ρσξεηηθφηεηαο 2000 ml SIMAX EUROPE 84. ΦΗΑΛΖ ΓΤΑΛΗΝΖ ΔΤΡΤΛΑΗΜΖ ΜΔ ΜΤΡΗΜΔΝΟ ΠΧΜΑ ΓΗΑΦΑΝΖ 50ml SIMAX EUROPE ΦΗΑΛΖ ΓΤΑΛΗΝΖ ΔΤΡΤΛΑΗΜΖ ΜΔ ΜΤΡΗΜΔΝΟ ΠΧΜΑ ΓΗΑΦΑΝΖ 100ml SIMAX EUROPE 20

12 ΠΟΟ A/Α ΣΖΣΑ 86. ΦΗΑΛΖ ΓΤΑΛΗΝΖ ΔΤΡΤΛΑΗΜΖ ΜΔ ΜΤΡΗΜΔΝΟ ΠΧΜΑ ΓΗΑΦΑΝΖ 250ml SIMAX EUROPE ΦΗΑΛΖ ΓΤΑΛΗΝΖ ΔΤΡΤΛΑΗΜΖ ΜΔ ΜΤΡΗΜΔΝΟ ΠΧΜΑ ΓΗΑΦΑΝΖ 500ml SIMAX EUROPE ΦΗΑΛΖ ΓΤΑΛΗΝΖ ΔΤΡΤΛΑΗΜΖ ΜΔ ΜΤΡΗΜΔΝΟ ΠΧΜΑ ΓΗΑΦΑΝΖ 1000ml SIMAX EUROPE ΦΗΑΛΖ ΓΤΑΛΗΝΖ ΣΔΝΟΛΑΗΜΖ ΜΔ ΜΤΡΗΜΔΝΟ ΠΧΜΑ ΓΗΑΦΑΝΖ 50ml SIMAX EUROPE ΦΗΑΛΖ ΓΤΑΛΗΝΖ ΣΔΝΟΛΑΗΜΖ ΜΔ ΜΤΡΗΜΔΝΟ ΠΧΜΑ ΓΗΑΦΑΝΖ 100ml SIMAX EUROPE ΦΗΑΛΖ ΓΤΑΛΗΝΖ ΣΔΝΟΛΑΗΜΖ ΜΔ ΜΤΡΗΜΔΝΟ ΠΧΜΑ ΓΗΑΦΑΝΖ 250ml SIMAX EUROPE ΦΗΑΛΖ ΓΤΑΛΗΝΖ ΣΔΝΟΛΑΗΜΖ ΜΔ ΜΤΡΗΜΔΝΟ ΠΧΜΑ ΓΗΑΦΑΝΖ 500ml SIMAX EUROPE ΦΗΑΛΖ ΓΤΑΛΗΝΖ ΣΔΝΟΛΑΗΜΖ ΜΔ ΜΤΡΗΜΔΝΟ ΠΧΜΑ ΓΗΑΦΑΝΖ 1000ml SIMAX EUROPE ΠΟΤΑΡ ΠΗΠΔΣΑ 3 ΔΞΟΓΧΝ ΝΟ ΠΟΤΑΡ ΠΗΠΔΣΑ ΑΤΣΟΜΑΣΟ KARTELL 1-10ml ΓΟΥΔΗΟ ΜΔ ΑΝΣΛΗΑ MENDA Γνρείν κε εηδηθφ αλνμείδσην κεραληζκφ πνπ αληιεί (με ηην πίεζη ηος πινέλος ή ηηρ μπαηονέηαρ) ην πγξφ (π.σ. διαλύηη) ζηε κεηαιιηθή θνηιφηεηα ηνπ θαπαθηνχ εκπνδίδνληαο ηελ επηζηξνθή ηνπ ζην δνρείν ΗΟ ΤΝΑΜΟ ΣΟΤ ΓΟΥΔΗΟΤ ΜΔ ΑΝΣΛΗΑ MENDA 100 ml ΓΗΑΦΟΡΑ ΚΔΤΖ ΠΛΑΣΗΚΖ ΒΑΘΜΟΝΟΜΖΜΔΝΖ ΚΑΝΑΣΑ ΠΟΛΤΑΗΘΤΛΔΝΗΟΤ ΜΔ ΥΔΡΟΤΛΗ ΚΑΗ ΥΔΗΛΟ 10 ΔΚΡΟΖ 1L 98. ΤΡΗΓΓΑ ΠΛΑΣΗΚΖ, ΒΑΘΜΟΝΟΜΖΜΔΝΖ LUER-LOCK, ΤΜΠΑΡΑΓΗΓΟΝΣΑΗ Δ ΤΚΔΤΑΗΑ 100 ΜΔ ΒΔΛΟΝΑ. ΜΔ ΥΧΡΖΣΗΚΟΣΖΣΑ 2,5 ML 99. ΤΡΗΓΓΑ ΠΛΑΣΗΚΖ, ΒΑΘΜΟΝΟΜΖΜΔΝΖ LUER-LOCK, ΤΜΠΑΡΑΓΗΓΟΝΣΑΗ Δ ΤΚΔΤΑΗΑ 100 ΜΔ ΒΔΛΟΝΑ. ΜΔ ΥΧΡΖΣΗΚΟΣΖΣΑ 5 ml ΤΡΗΓΓΑ ΠΛΑΣΗΚΖ, ΒΑΘΜΟΝΟΜΖΜΔΝΖ LUER-LOCK, ΤΜΠΑΡΑΓΗΓΟΝΣΑΗ Δ ΤΚΔΤΑΗΑ ΜΔ ΒΔΛΟΝΑ. ΜΔ ΥΧΡΖΣΗΚΟΣΖΣΑ 10 ml ΤΡΗΓΓΑ ΠΛΑΣΗΚΖ, ΒΑΘΜΟΝΟΜΖΜΔΝΖ LUER-LOCK, ΤΜΠΑΡΑΓΗΓΟΝΣΑΗ Δ ΤΚΔΤΑΗΑ ΜΔ ΒΔΛΟΝΑ. ΜΔ ΥΧΡΖΣΗΚΟΣΖΣΑ 20 ml ΤΡΗΓΓΑ ΠΛΑΣΗΚΖ, ΒΑΘΜΟΝΟΜΖΜΔΝΖ LUER-LOCK, ΤΜΠΑΡΑΓΗΓΟΝΣΑΗ Δ ΤΚΔΤΑΗΑ ΜΔ ΒΔΛΟΝΑ. ΜΔ ΥΧΡΖΣΗΚΟΣΖΣΑ 50 ml ΤΡΗΓΓΑ ΠΛΑΣΗΚΖ, ΒΑΘΜΟΝΟΜΖΜΔΝΖ ΔΝΔΜΑΣΧΝ, ΜΔ ΜΔΓΑΛΟ ΣΟΜΗΟ, ΥΧΡΗ ΒΔΛΟΝΑ Δ ΥΧΡΖΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ 50 ml. ΤΡΗΓΓΑ ΠΛΑΣΗΚΖ, ΒΑΘΜΟΝΟΜΖΜΔΝΖ ΔΝΔΜΑΣΧΝ, ΜΔ ΜΔΓΑΛΟ ΣΟΜΗΟ, ΥΧΡΗ ΒΔΛΟΝΑ Δ ΥΧΡΖΣΗΚΟΣΖΣΔ ΣΧΝ 100 ml 105. ΒΔΛΟΝΔ ΤΡΗΓΓΑ 18G X 1, ΒΔΛΟΝΔ ΤΡΗΓΓΑ 21G X 1, ΒΔΛΟΝΔ ΤΡΗΓΓΑ 27G X 0, ΚΑΘΔΣΖΡΑ ΔΝΔΜΑΣΧΝ ΜΖΚΟΤ 40 CM ΚΑΗ ΔΞΧΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΜΔΣΡΟΤ 3,3 mm ΚΑΘΔΣΖΡΑ ΔΝΔΜΑΣΧΝ ΜΖΚΟΤ 40 CM ΚΑΗ ΔΞΧΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΜΔΣΡΟΤ 5,3 mm ΚΑΘΔΣΖΡΑ ΔΝΔΜΑΣΧΝ ΜΖΚΟΤ 40 CM ΚΑΗ ΔΞΧΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΜΔΣΡΟΤ 6,7 mm ΚΑΘΔΣΖΡΑ ΔΝΔΜΑΣΧΝ ΜΖΚΟΤ 40 CM ΚΑΗ ΔΞΧΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΜΔΣΡΟΤ 7,3 mm 10 ΜΠΧΛ ΗΛΗΚΟΝΖ, ΚΑΣΑΛΛΖΛΑ ΓΗΑ ΑΝΑΜΗΞΖ ΓΤΦΟΤ, ΚΟΝΗΑΜΑΣΧΝ, ΠΑΣΧΝ ΚΛΠ. ΜΗΚΡΟ (ΓΗΑΜΔΣΡΟ ΥΔΗΛΟΤ): 100 mm ΜΠΧΛ ΗΛΗΚΟΝΖ, ΚΑΣΑΛΛΖΛΑ ΓΗΑ ΑΝΑΜΗΞΖ ΓΤΦΟΤ, ΚΟΝΗΑΜΑΣΧΝ, ΠΑΣΧΝ ΚΛΠ ΜΔΑΗΟ(ΓΗΑΜΔΣΡΟ ΥΔΗΛΟΤ): 120 mm ΜΠΧΛ ΗΛΗΚΟΝΖ, ΚΑΣΑΛΛΖΛΑ ΓΗΑ ΑΝΑΜΗΞΖ ΓΤΦΟΤ, ΚΟΝΗΑΜΑΣΧΝ, ΠΑΣΧΝ ΚΛΠ ΜΔΓΑΛΟ (ΓΗΑΜΔΣΡΟ ΥΔΗΛΟΤ):140 mm 115. ΚΑΓΗΑ - ΒΑΡΗΓΗΑ 1 kgr ΓΛΧΟΠΗΔΣΡΑ ΠΑΚΔΣΟ 500 ΠΑΚΔΣΟ ΚΑΛΑΜΑΚΗΑ ΠΑΚΔΣΟ 200 ΠΑΚΔΣΟ ΚΟΤΒΑ ΠΛΑΣΗΚΟ ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΟ 15 lt ΛΔΚΑΝΖ ΣΔΣΡΑΓΧΝΖ 13 lt ΒΑΜΒΑΚΗ 2xΡΟΛΑ 1 kgr ΥΑΡΣΟΒΑΜΒΑΚΑ ΣΤΠΟΤ 3A SOFT 5 kgr ΥΑΡΣΟΣΑΗΝΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΥΡΖΖ ΗΟΓΤΝΑΜΖ SCOTCH 3Μ mm ΥΑΡΣΟΣΑΗΝΗΑ ΗΟΓΤΝΑΜΖ 3Μ 2090 BLUE 19mm X 55 m ΥΑΡΣΟΣΑΗΝΗΑ ΗΟΓΤΝΑΜΖ 3Μ 2090 BLUE 25 mm X 55 m ΑΡΥΔΗΑΚΖ ΑΤΣΟΚΟΛΛΖΣΖ ΣΑΗΝΗΑ ΓΗΠΛΖ ΟΦΖ ΗΟΓΤΝΑΜΖ ΣΖ 3M mm x 33 m 10

13 A/Α ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΥΔΗΡΟ ΠΟΟ ΣΖΣΑ 126. ΛΑΜΔ ΝΤΣΔΡΗΧΝ ΑΠΟ ΑΝΘΡΑΚΟΥΑΛΤΒΑ No10 παθέην 100 ηκρ Παθέην 100 ηκρ ΛΑΜΔ ΝΤΣΔΡΗΧΝ ΑΠΟ ΑΝΘΡΑΚΟΥΑΛΤΒΑ No11 παθέην 100 ηκρ Παθέην 100 ηκρ ΛΑΜΔ ΝΤΣΔΡΗΧΝ ΑΠΟ ΑΝΘΡΑΚΟΥΑΛΤΒΑ No12 παθέην 100 ηκρ Παθέην 100 ηκρ ΛΑΜΔ ΝΤΣΔΡΗΧΝ ΑΠΟ ΑΝΘΡΑΚΟΥΑΛΤΒΑ No12Β παθέην 100 ηκρ Παθέην 100 ηκρ ΛΑΜΔ ΝΤΣΔΡΗΧΝ ΑΠΟ ΑΝΘΡΑΚΟΥΑΛΤΒΑ No15 παθέην 100 ηκρ Παθέην 100 ηκρ ΛΑΜΔ ΝΤΣΔΡΗΧΝ ΑΠΟ ΑΝΘΡΑΚΟΥΑΛΤΒΑ No20 παθέην 100 ηκρ Παθέην 100 ηκρ ΛΑΜΔ ΝΤΣΔΡΗΧΝ ΑΠΟ ΑΝΘΡΑΚΟΥΑΛΤΒΑ Νο 22 παθέην 100 ηκρ Παθέην 100 ηκρ ANΟΞΔΗΓΧΣΟ ΣΔΛΔΥΟ ΝΤΣΔΡΗΟΤ No ANΟΞΔΗΓΧΣΟ ΣΔΛΔΥΟ ΝΤΣΔΡΗΟΤ No3L ANΟΞΔΗΓΧΣΟ ΣΔΛΔΥΟ ΝΤΣΔΡΗΟΤ Νν4 26 ΠΑΣΟΤΛΑ ΓΗΠΛΖ ΠΑΘΖ ΑΠΟ ΑΝΟΞΔΗΓΧΣΟ ΑΣΑΛΗ ΜΔ ΔΝΑ ΑΚΡΟ ΜΤΣΔΡΟ ΚΑΗ ΔΝΑ ΠΛΑΣΤ. ΣΤΠΟ Νν 1,ΜΖΚΟ 17,5 cm ΠΑΣΟΤΛΑ ΓΗΠΛΖ ΠΑΘΖ ΑΠΟ ΑΝΟΞΔΗΓΧΣΟ ΑΣΑΛΗ ΜΔ ΔΝΑ ΑΚΡΟ ΜΤΣΔΡΟ ΚΑΗ ΔΝΑ ΠΛΑΣΤ. ΣΤΠΟ Νν 2,ΜΖΚΟ 18 cm ΠΑΣΟΤΛΑ ΓΗΠΛΖ ΠΑΘΖ ΑΠΟ ΑΝΟΞΔΗΓΧΣΟ ΑΣΑΛΗ ΜΔ ΔΝΑ ΑΚΡΟ ΜΤΣΔΡΟ ΚΑΗ ΔΝΑ ΠΛΑΣΤ. ΣΤΠΟ Νν 3,ΜΖΚΟ 18 cm ΠΑΣΟΤΛΑ ΣΤΠΟΤ ΜΑΡΓΑΡΗΣΑ ΜΔ ΓΤΟ ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΑ ΑΚΡΑ, ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΤΚΑΜΠΣΑ ΚΑΣΑΚΔΤΑΜΔΝΖ ΑΠΟ ΥΑΛΤΒΑ, ΓΗΑΜΟΡΦΧΜΔΝΖ ΔΝ ΘΔΡΜΧ. ΣΤΠΟ Νν 600,ΜΖΚΟ 18 cm ΠΑΣΟΤΛΑ ΣΤΠΟΤ ΜΑΡΓΑΡΗΣΑ ΜΑΤΡΖ ΓΗΠΛΖ ΜΔ ΓΤΟ ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΑ ΔΤΚΑΜΠΣΑ ΑΚΡΑ ΑΠΟ ΥΑΛΤΒΑ ΣΤΠΟ Νν 701 ΜΖΚΟ 22 cm ΠΑΣΟΤΛΑ ΣΤΠΟΤ ΜΑΡΓΑΡΗΣΑ ΜΑΤΡΖ ΓΗΠΛΖ ΜΔ ΓΤΟ ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΑ ΔΤΚΑΜΠΣΑ ΑΚΡΑ ΑΠΟ ΥΑΛΤΒΑ ΣΤΠΟ Νν 702, ΜΖΚΟ 21 cm ΠΑΣΟΤΛΑ ΣΤΠΟΤ ΜΑΡΓΑΡΗΣΑ ΜΑΤΡΖ ΓΗΠΛΖ ΜΔ ΓΤΟ ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΑ ΔΤΚΑΜΠΣΑ ΑΚΡΑ ΑΠΟ ΥΑΛΤΒΑ ΣΤΠΟ. ΣΤΠΟ ΝΟ 706, ΜΖΚΟ 18 cm ΛΑΒΗΓΑ ΜΔ ΚΑΜΠΤΛΧΜΔΝΟ ΑΚΡΟ ΓΗΑ ΚΑΛΤΣΔΡΖ ΟΠΣΗΚΖ ΔΠΑΦΖ ΜΔ ΣΟ ΖΜΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ, ΑΠΟ ΑΝΟΞΔΗΓΧΣΟ ΑΣΑΛΗ, ΜΖΚΟΤ 16 cm ΛΑΒΗΓΑ ΔΤΘΔΗΑ ΜΤΣΔΡΖ, ΑΠΟ ΑΝΟΞΔΗΓΧΣΟ ΑΣΑΛΗ ΤΦΖΛΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ, ΑΝΘΔΚΣΗΚΟ ΑΚΟΜΖ ΚΑΗ Δ ΗΥΤΡΑ ΓΗΑΒΡΧΣΗΚΑ ΜΔΑ. ΜΖΚΟΤ 16 cm, ΛΑΒΗΓΑ ΔΤΘΔΗΑ ΜΔ ΣΡΟΓΓΤΛΔΜΔΝΟ ΑΚΡΟ, ΑΠΟ ΑΝΟΞΔΗΓΧΣΟ ΑΣΑΛΗ, ΑΝΘΔΚΣΗΚΟ ΑΚΟΜΖ ΚΑΗ Δ ΗΥΤΡΑ ΓΗΑΒΡΧΣΗΚΑ ΜΔΑ. ΜΖΚΟΤ 14 cm ΛΑΒΗΓΑ ΑΠΟ ΑΝΟΞΔΗΓΧΣΟ ΑΣΑΛΗ, ΑΝΘΔΚΣΗΚΟ ΑΚΟΜΖ ΚΑΗ Δ ΗΥΤΡΑ ΓΗΑΒΡΧΣΗΚΑ ΜΔΑ, ΜΔ ΠΟΛΤ ΛΔΠΣΔ ΜΤΣΔΡΔ ΑΠΟΛΖΞΔΗ, ΓΗΑ ΛΔΠΣΔ ΔΡΓΑΗΔ, ΜΖΚΟΤ 12,5 cm. ΛΑΒΗΓΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟΤ KΑΜΠΤΛΖ KI-160MM ΚΤΡΣΖ ΛΑΒΗΓΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟΤ ΤΦΖΛΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΑΠΟ ΑΝΟΞΔΗΓΧΣΟ ΑΣΑΛΗ, ΜΔ ΠΛΑΣΗΚΖ ΛΑΒΖ, ΜΖΚΟΤ 16 cm. ΔΤΘΔΗΑ ΛΑΒΗΓΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟΤ ΤΦΖΛΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΑΠΟ ΑΝΟΞΔΗΓΧΣΟ ΑΣΑΛΗ, ΜΔ ΠΛΑΣΗΚΖ ΛΑΒΖ, ΜΖΚΟΤ 16 cm ΠΑΘΖ ΓΤΦΟΤ-ΚΔΡΗΟΤ 130mm TYΠOY KI-KDS ΟΓΟΝΣΗΑΣΡΗΚΟ ΞΔΣΡΟ ΓΗΠΛΖ ΑΠΟΛΖΞΖ TYΠOY KI-KDA ΝΟ ΟΓΟΝΣΗΑΣΡΗΚΟ ΞΔΣΡΟ ΓΗΠΛΟ TYΠOY KI-KDA ΝΟ ΠΑΣΟΤΛΑ ΓΤΦΟΤ-ΚΟΝΗΑΜΑΣΟ ΚΑΣΑΚΔΤΑΜΔΝΖ ΑΠΟ ΥΑΛΤΒΑ ΜΔ ΓΤΟ ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΑ, ΔΤΚΑΜΠΣΑ ΑΚΡΑ Νo 403 ΜΖΚΟ: 26cm.. ΠΑΣΟΤΛΑ ΓΤΦΟΤ-ΚΟΝΗΑΜΑΣΟ. ΚΑΣΑΚΔΤΑΜΔΝΖ ΑΠΟ ΥΑΛΤΒΑ ΜΔ ΓΤΟ ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΑ, ΔΤΚΑΜΠΣΑ ΑΚΡΑ Νo 409 MΖΚΟ :25cm ΠΛΑΣΗΚΖ ΠΑΣΟΤΛΑ, ΜΖΚΟΤ ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΛΑΣΗΚΖ19CM, ΟΓΟΝΣΟΒΟΤΡΣΑ ΝΑΤΛΟΝ ΜΔΣΡΗΑ ΒΟΤΡΣΑΚΗ ΥΔΗΡΟ ΠΛΤΗΜΑΣΟ ΚΛΖΡΟ 10 ΚΟΠΗΓΗ ΒΑΡΔΧ ΣΤΠΟΤ, ΜΔ ΔΡΓΟΝΟΜΗΚΖ ΛΑΒΖ ΚΑΗ ΣΡΔΗ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΔ ΛΑΜΔ ΟΗ ΟΠΟΗΔ ΔΝΧΜΑΣΧΝΟΝΣΑΗ ΣΟ ΔΧΣΔΡΗΚΟ ΣΟΤ.ΠΑΥΟ ΛΑΜΑ: 0.6 MM ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΔ ΛΔΠΗΓΔ ΚΟΠΗΓΗΟΤ ΒΑΡΔΧ ΣΤΠΟΤ- ΚΟΤΣΗ 10 ΣΜΥ KOYTI 10 TEM 4 ΤΛΗΚΑ ΔΠΗΚΑΛYΦΔΧΝ ΜΔΜΒΡΑΝΔ ΥΑΡΣΗΑ ΤΦΑΜΑΣΑ 159. COVER QUICK 550mm X 33m ΜΔΜΒΡΑΝΖ ΚΑΛΤΦΖ ΠΟΛΤΑΗΘΤΛΔΝΗΟΤ ΦΗΛΜ ΠΟΛΤΑΗΘΤΛΔΝΗΟΤ ΡΟΛΟ 0,5Υ300 M ΠΟΛΤΔΣΔΡΗΚΖ ΜΔΜΒΡΑΝΖ ΗΟΓΤΝΑΜΖ ΣΟΤ MELINEX 12 ΜIC 20m x 1,50 m ΡΟΛΛΟ. 20m x 1 1m 162. ΠΟΛΤΔΣΔΡΗΚΖ ΜΔΜΒΡΑΝΖ ΗΟΓΤΝΑΜΖ ΣΟΤ MELINEX 50 ΜIC 20m x 1,50 m ΡΟΛΛΟ mm x 1 m 163. ΠΟΛΤΔΣΔΡΗΚΖ ΜΔΜΒΡΑΝΖ ΗΟΓΤΝΑΜΖ ΣΟΤ MELINEX 75 ΜIC 20m x 1,50 m ΡΟΛΛΟ mm x 1 m 164. ΗΑΠΧΝΗΚΟ ΥΑΡΣΗ Kashmir white, 9g/m 2 θχιιν 48x94 cm ΦΤΛΛΟ 20

14 ΠΟΟ A/Α ΣΖΣΑ 165. ΗΑΠΧΝΗΚΟ ΥΑΡΣΗ Kozu Nature 34g/m 2 64x98 cm ΦΤΛΛΟ 20 ΡΟΛΛΟ ΠΛΑΣ ΑΝΣΗΟΞΗΝΟ ΥΑΡΣΗ ΠΡΟΦΤΛΑΞΖ ΕΧΓΡΑΦΗΚΖ ΣΤΠΟΤ SPIDER ΡΟΛΛΟ ΠΛΑΣΟΤ 927mm 927mm ΑΝΣΗΟΞΗΝΟ ΥΑΡΣΗ ΠΡΟΦΤΛΑΞΖ ΕΧΓΡΑΦΗΚΖ ΣΤΠΟΤ SPIDER ΒΑΡΟΤ ΠΔΡΗΠΟΤ 8gr ΦΤΛΛΟ 8gr X760mm 485X760mm 168. HOLYTEX 17 g/m 2 ΦΑΡΓΟ 1m x 1270mm 1m x 1270mm HOLYTEX 34 g/m 2, 1m x 25m ξνιφ 170. ΚΑΜΠΟΣΟ ΒΑΜΒΑΚΔΡΟ ΛΔΠΣΟ ΡΟΛΛΟ ΦΑΡΓΟ 1 ΜΔΣΡΟ-1M 171. ΣΟΤΛΠΑΝΗ - ΓΑΕΑ ΒΑΜΒΑΚΔΡΟ ΛΔΠΣΟ 1,5Υ 1 m 172. ΓΤΦΟΓΑΕΑ ΡΟΛΛΟ15cm X 3 m ΤΛΗΚΑ ΕΧΓΡΑΦΗΚΖ ΓΗΑ ΑΗΘΖΣΗΚΖ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΡΟΛΛΟ 1m x 25 m ΡΟΛΛΟ ΦΑΡΓΟ 1 ΜΔΣΡΟ-1M ΡΟΛΛΟ 1,5Υ 1 m ΡΟΛΛΟ 15cm X 3 m ΑΚΟΤΑΡΔΛΔ SET 24 ΥΡΧΜΑΣΑ ΔΤΡΧΠΑΗΚΖ ΠΡΟΔΛΔΤΖ ET ΗΟΓΤΝΑΜΟ ΜΔ WINSOR & NEWTON ΥΡΧΜΑΣΑ 174. ΚΟΝΖ ΑΓΗΟΓΡΑΦΗΑ ΟΜΠΡΑ ΠΡΑΗΝΖ 100gr ΚΟΝΖ ΑΓΗΟΓΡΑΦΗΑ ΟΜΠΡΑ ΧΜΖ 100gr ΚΟΝΖ ΑΓΗΟΓΡΑΦΗΑ ΟΜΠΡΑ ΦΖΜΔΝΖ 100gr ΚΟΝΖ ΑΓΗΟΓΡΑΦΗΑ ΗΔΝΑ ΧΜΖ 100gr ΚΟΝΖ ΑΓΗΟΓΡΑΦΗΑ ΗΔΝΑ ΦΖΜΔΝΖ 100gr ΚΟΝΖ ΑΓΗΟΓΡΑΦΗΑ ΧΥΡΑ ΑΝΟΗΥΣΖ 100gr ΚΟΝΖ ΑΓΗΟΓΡΑΦΗΑ ΥΟΝΓΡΟΚΟΚΚΗΝΟ 100gr ΚΟΝΖ ΑΓΗΟΓΡΑΦΗΑ ΒΔΡΜΗΓΗΟΝ 100gr ΚΟΝΖ ΑΓΗΟΓΡΑΦΗΑ ΚΗΝΑΒΑΡΗ 100gr ΚΟΝΖ ΑΓΗΟΓΡΑΦΗΑ ΚΗΣΡΗΝΟ ΑΝΟΗΥΣΟ 100gr ΚΟΝΖ ΑΓΗΟΓΡΑΦΗΑ ΚΗΣΡΗΝΟ ΚΟΤΡΟ 100gr ΚΟΝΖ ΑΓΗΟΓΡΑΦΗΑ ΛΔΤΚΟ ΣΗΣΑΝΗΟΤ 100gr ΚΟΝΖ ΑΓΗΟΓΡΑΦΗΑ ΛΔΤΚΟ ΣΗΓΚΟΤ 100gr ΚΟΝΖ ΑΓΗΟΓΡΑΦΗΑ ΜΑΤΡΟ 100gr ΚΟΝΖ ΑΓΗΟΓΡΑΦΗΑ ULTRAMARINE 100gr ΚΟΝΖ ΑΓΗΟΓΡΑΦΗΑ ΜΠΛΔ ΠΡΧΗΑ 100gr ΚΟΝΖ ΑΓΗΟΓΡΑΦΗΑ ΠΟΡΣΟΚΑΛΗ 100gr ΚΟΝΖ ΑΓΗΟΓΡΑΦΗΑ ΠΡΑΗΝΟ ΣΗΜΔΝΣΟΤ 100gr ΚΟΝΖ ΑΓΗΟΓΡΑΦΗΑ ΠΡΑΗΝΟ ΦΡΔΚΟ 100gr 2 ΠΗΝΔΛΟ ΤΝΘ. ΠΛΑΚΔ Νν0 ΜΔ ΠΟΡΣΟΚΑΛΗ ΣΡΗΥΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΠΡΟΈΛΔΤΖ 193. ΣΤΠΟΤ ARTE VII Synth golden sable ΠΗΝΔΛΟ ΤΝΘ. ΠΛΑΚΔ Νν02 ΜΔ ΠΟΡΣΟΚΑΛΗ ΣΡΗΥΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΠΡΟΈΛΔΤΖ 194. ΣΤΠΟΤ ARTE VII Synth golden sable ΠΗΝΔΛΟ ΤΝΘ. ΠΛΑΚΔ Νν04 ΜΔ ΠΟΡΣΟΚΑΛΗ ΣΡΗΥΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΠΡΟΈΛΔΤΖ 195. ΣΤΠΟΤ ARTE VII Synth golden sable ΠΗΝΔΛΟ ΤΝΘ. ΠΛΑΚΔ. Νν06 ΜΔ ΠΟΡΣΟΚΑΛΗ ΣΡΗΥΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΠΡΟΈΛΔΤΖ 196. ΣΤΠΟΤ ARTE VII Synth golden sable ΠΗΝΔΛΟ ΤΝΘ. ΠΛΑΚΔ. Νν08 ΜΔ ΠΟΡΣΟΚΑΛΗ ΣΡΗΥΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΠΡΟΈΛΔΤΖ 197. ΣΤΠΟΤ ARTE VII Synth golden sable ΠΗΝΔΛΟ ΤΝΘ. ΠΛΑΚΔ Νν10 ΜΔ ΠΟΡΣΟΚΑΛΗ ΣΡΗΥΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΠΡΟΈΛΔΤΖ 198. ΣΤΠΟΤ ARTE VII Synth golden sable ΠΗΝΔΛΟ ΤΝΘ. ΠΛΑΚΔ Νν12 ΜΔ ΠΟΡΣΟΚΑΛΗ ΣΡΗΥΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΠΡΟΈΛΔΤΖ 199. ΣΤΠΟΤ ARTE VII Synth golden sable ΠΗΝΔΛΟ 79 ΤΝΘ. ΠΛΑΚΔ. Νν14 ΜΔ ΠΟΡΣΟΚΑΛΗ ΣΡΗΥΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΠΡΟΈΛΔΤΖ 200. ΣΤΠΟΤ ARTE VII Synth golden sable ΠΗΝΔΛΟ ΤΝΘ. ΠΛΑΚΔ. Νν16 ΜΔ ΠΟΡΣΟΚΑΛΗ ΣΡΗΥΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΠΡΟΈΛΔΤΖ 201. ΣΤΠΟΤ ARTE VII Synth golden sable ΠΗΝΔΛΟ ΤΝΘ. ΠΛΑΚΔ. Νν18 ΜΔ ΠΟΡΣΟΚΑΛΗ ΣΡΗΥΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΠΡΟΈΛΔΤΖ 202. ΣΤΠΟΤ ART & HOBBY ΠΗΝΔΛΟ ΤΝΘ. ΠΛΑΚΔ. Νν20 ΜΔ ΠΟΡΣΟΚΑΛΗ ΣΡΗΥΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΠΡΟΈΛΔΤΖ 203. ΣΤΠΟΤ ARTE VII Synth golden sable ΠΗΝΔΛΟ ΤΝΘ. ΣΡΟΓ. ΦΛΟΓΟΥΖΜΟ Νν0 ΜΔ ΠΟΡΣΟΚΑΛΗ ΣΡΗΥΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ

15 ΠΟΟ A/Α ΣΖΣΑ ΠΗΝΔΛΟ ΤΝΘ. ΣΡΟΓ.ΦΛΟΓΟΥΖΜΟ. Νν 1 ΜΔ ΠΟΡΣΟΚΑΛΗ ΣΡΗΥΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΠΗΝΔΛΟ ΤΝΘ. ΣΡΟΓ. ΦΛΟΓΟΥΖΜΟ Νν 2 ΜΔ ΠΟΡΣΟΚΑΛΗ ΣΡΗΥΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΠΗΝΔΛΟ ΤΝΘ. ΣΡΟΓ. ΦΛΟΓΟΥΖΜΟ Νν 3 ΜΔ ΠΟΡΣΟΚΑΛΗ ΣΡΗΥΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΠΗΝΔΛΟ ΤΝΘ. ΣΡΟΓ. ΦΛΟΓΟΥΖΜΟ Νν 4 ΜΔ ΠΟΡΣΟΚΑΛΗ ΣΡΗΥΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ 208. ΠΗΝΔΛΟ ΤΝΘ. ΣΡΟΓ. Νν 4 ΦΛΟΓΟΥΖΜΟ Νν 5 ΜΔ ΠΟΡΣΟΚΑΛΗ ΣΡΗΥΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΠΗΝΔΛΟ ΤΝΘ. ΣΡΟΓ. ΦΛΟΓΟΥΖΜΟ Νν 6 ΜΔ ΠΟΡΣΟΚΑΛΗ ΣΡΗΥΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΠΗΝΔΛΟ ΤΝΘ. ΣΡΟΓ. ΦΛΟΓΟΥΖΜΟ Νν 7 ΜΔ ΠΟΡΣΟΚΑΛΗ ΣΡΗΥΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΠΗΝΔΛΟ ΤΝΘ. ΣΡΟΓ. ΦΛΟΓΟΥΖΜΟ Νν 8 ΜΔ ΠΟΡΣΟΚΑΛΗ ΣΡΗΥΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΠΗΝΔΛΟ ΤΝΘ. ΣΡΟΓ. ΦΛΟΓΟΥΖΜΟ Νν 10 ΜΔ ΠΟΡΣΟΚΑΛΗ ΣΡΗΥΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΠΗΝΔΛΟ ΤΝΘ. ΣΡΟΓ. ΦΛΟΓΟΥΖΜΟ Νν 12 ΜΔ ΠΟΡΣΟΚΑΛΗ ΣΡΗΥΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΠΗΝΔΛΟ ΤΝΘ. ΣΡΟΓ. ΦΛΟΓΟΥΖΜΟ Νν 14 ΜΔ ΠΟΡΣΟΚΑΛΗ ΣΡΗΥΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΠΗΝΔΛΟ ΒΔΡΝΗΚΗΟΤ ΠΛΑΚΔ ΜΑΛΑΚΟ 1/2" ΒΟΓΗΟΤ ΚΑΣΑΛΛΖΛΟ ΓΗΑ ΕΧΓΡΑΦΗΚΖ ΔΤΡΧΠΑΗΚΖ ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΠΗΝΔΛΟ ΒΔΡΝΗΚΗΟΤ ΠΛΑΚΔ ΜΑΛΑΚΟ 3/4" ΒΟΓΗΟΤ ΚΑΣΑΛΛΖΛΟ ΓΗΑ ΕΧΓΡΑΦΗΚΖ ΔΤΡΧΠΑΗΚΖ ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΠΗΝΔΛΟ ΒΔΡΝΗΚΗΟΤ ΠΛΑΚΔ ΜΑΛΑΚΟ 1" ΒΟΓΗΟΤ ΚΑΣΑΛΛΖΛΟ ΓΗΑ ΕΧΓΡΑΦΗΚΖ ΔΤΡΧΠΑΗΚΖ ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΠΗΝΔΛΟ ΒΔΡΝΗΚΗΟΤ ΠΛΑΚΔ ΜΑΛΑΚΟ 1 1/2" ΒΟΓΗΟΤ ΚΑΣΑΛΛΖΛΟ ΓΗΑ ΕΧΓΡΑΦΗΚΖ ΔΤΡΧΠΑΗΚΖ ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΠΗΝΔΛΟ ΒΔΡΝΗΚΗΟΤ ΠΛΑΚΔ ΜΑΛΑΚΟ 2" ΒΟΓΗΟΤ ΚΑΣΑΛΛΖΛΟ ΓΗΑ ΕΧΓΡΑΦΗΚΖ ΔΤΡΧΠΑΗΚΖ ΠΡΟΔΛΔΤΖ 221. ΠΗΝΔΛΟ ΠΑΣΟΤΑΡ ΥΟΗΡ. 1" ΚΑΣΑΛΛΖΛΟ ΓΗΑ ΕΧΓΡΑΦΗΚΖ ΔΤΡΧΠΑΗΚΖ ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΠΗΝΔΛΟ ΠΑΣΟΤΑΡ ΥΟΗΡ. 2" ΚΑΣΑΛΛΖΛΟ ΓΗΑ ΕΧΓΡΑΦΗΚΖ ΔΤΡΧΠΑΗΚΖ ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΠΗΝΔΛΟ ΠΑΣΟΤΑΡ ΥΟΗΡ. 3" ΚΑΣΑΛΛΖΛΟ ΓΗΑ ΕΧΓΡΑΦΗΚΖ ΔΤΡΧΠΑΗΚΖ ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΠΗΝΔΛΟ ΠΑΣΟΤΑΡ ΥΟΗΡ. 4" ΚΑΣΑΛΛΖΛΟ ΓΗΑ ΕΧΓΡΑΦΗΚΖ ΔΤΡΧΠΑΗΚΖ ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΠΗΝΔΛΟ ΓΔΝΗΚΖ ΥΡΖΖ Νν 30 ΞΤΛΗΝΖ ΛΑΒΖ ΜΑΛΑΚΖ ΣΡΗΥΑ ΠΗΝΔΛΟ ΓΔΝΗΚΖ ΥΡΖΖ Νν 50 ΞΤΛΗΝΖ ΛΑΒΖ ΜΑΛΑΚΖ ΣΡΗΥΑ ΠΗΝΔΛΟ ΒΑΦΖ ΠΛΑΣΗΚΖ ΛΑΒΖ 3"ΜΑΛΑΚΖ ΣΡΗΥΑ ΑΤΓΟΘΖΚΖ ΠΛΑΣΗΚΖ ΠΑΛΔΣΔ ΕΧΓΡΑΦΗΚΖ 10 ΘΔΔΧΝ ΓΟΤΓΗ ΠΟΡΔΛΑΝΖ 144mm, ΜΔ ΥΔΗΛΟ ΔΚΡΟΖ, ΚΑΣΑΛΛΖΛΟ ΓΗΑ ΚΟΝΗΟΡΣΟΠΟΗΖ ΤΛΗΚΧΝ ΓΟΤΓΟΥΔΡΗ ΠΟΡΔΛΑΝΖ 158mm ΑΝΣΑΛΑΚΣΗΚΑ ΟΓΟΝΣΗΑΣΡΗΚΟΤ ΣΡΟΥΟΤ (ΒΟΤΡΣΑΚΗΑ ΦΡΈΕΔ ΣΡΟΥΟΛΗΘΟΗ) ΒΟΤΡΣΑΚΗ ΣΡΟΥΟΤ ΜΑΤΡΟ ΠΗΝΔΛΟ ΜΔ ΓΗΑΜΔΣΡΟ ΣΔΛΔΥΟΤ 2,3 mm ΒΟΤΡΣΑΚΗ ΣΡΟΥΟΤ ΜΑΤΡΟ ΠΟΣΖΡΑΚΗ ΜΔ ΓΗΑΜΔΣΡΟ ΣΔΛΔΥΟΤ 2,3 mm ΒΟΤΡΣΑΚΗ ΣΡΟΥΟΤ ΜΑΤΡΟ ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΜΔ ΓΗΑΜΔΣΡΟ ΣΔΛΔΥΟΤ 2,3 mm ΒΟΤΡΣΑΚΗ ΣΡΟΥΟΤ ΜΠΔΕ ΠΗΝΔΛΟ ΜΔ ΓΗΑΜΔΣΡΟ ΣΔΛΔΥΟΤ 2,3 mm ΒΟΤΡΣΑΚΗ ΣΡΟΥΟΤ ΜΠΔΕ ΠΟΣΖΡΑΚΗ ΜΔ ΓΗΑΜΔΣΡΟ ΣΔΛΔΥΟΤ 2,3 mm ΒΟΤΡΣΑΚΗ ΣΡΟΥΟΤ ΜΠΔΕ ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΜΔ ΓΗΑΜΔΣΡΟ ΣΔΛΔΥΟΤ 2,3 mm ΒΟΤΡΣΑΚΗ ΣΡΟΥΟΤ ΗΓΔΡΔΝΗΟ ΠΗΝΔΛΟ ΜΔ ΓΗΑΜΔΣΡΟ ΣΔΛΔΥΟΤ 2,3 mm ΒΟΤΡΣΑΚΗ ΣΡΟΥΟΤ ΗΓΔΡΔΝΗΟ ΠΟΣΖΡΑΚΗ ΜΔ ΓΗΑΜΔΣΡΟ ΣΔΛΔΥΟΤ 2,3 mm ΒΟΤΡΣΑΚΗ ΣΡΟΥΟΤ ΗΓΔΡΔΝΗΟ ΣΡΟΓ. ΜΑΛΑΚΟ ΜΔ ΓΗΑΜΔΣΡΟ ΣΔΛΔΥΟΤ 2,3 mm ΒΟΤΡΣΑΚΗ ΣΡΟΥΟΤ ΗΓΔΡΔΝΗΟ ΣΡΟΓ. ΚΛΖΡΟ ΜΔ ΓΗΑΜΔΣΡΟ ΣΔΛΔΥΟΤ 2,3 mm ΒΟΤΡΣΑΚΗ-ΓΗΚΑΚΗ ΣΡΟΥΟΤ ΛΑΣΗΥΟ ΜΑΛΑΚΟ ΡΟΕ ΜΔ ΓΗΑΜΔΣΡΟ ΣΔΛΔΥΟΤ 2,3 mm 50 ΒΟΤΡΣΑΚΗ-ΓΗΚΑΚΗ ΣΡΟΥΟΤ ΛΑΣΗΥΟ ΜΔΑΗΟ ΠΡΑΗΝΟ ΜΔ ΓΗΑΜΔΣΡΟ ΣΔΛΔΥΟΤ 2, mm 243. ΒΟΤΡΣΑΚΗ-ΓΗΚΑΚΗ ΣΡΟΥΟΤ ΛΑΣΗΥΟ ΚΛΖΡΟ ΚΑΦΔ ΜΔ ΓΗΑΜΔΣΡΟ ΣΔΛΔΥΟΤ 2,3 mm ΜΑΝΓΡΔΝ ΓΗΑ ΒΟΤΡΣΑΚΗΑ - ΓΗΚΑΚΗΑ ΣΡΟΥΟΤ ΜΔ ΓΗΑΜΔΣΡΟ ΣΔΛΔΥΟΤ 2,3 mm ΒΟΤΡΣΑΚΗ ΣΡΟΥΟΤ ΛΑΣΗΥΟ ΚΧΝΗΚΟ ΚΑΦΔ ΜΔ ΓΗΑΜΔΣΡΟ ΣΔΛΔΥΟΤ 2,3 mm 50

16 ΠΟΟ A/Α ΣΖΣΑ 246. ΒΟΤΡΣΑΚΗ ΣΡΟΥΟΤ ΛΑΣΗΥΟ ΚΧΝΗΚΟ ΠΡΑΗΝΟ ΜΔ ΓΗΑΜΔΣΡΟ ΣΔΛΔΥΟΤ 2,3 mm ΦΡΔΕΔ ΣΡΟΥΟΤ ΣΡΟΓΓΤΛΖ ΚΔΦΑΛΖ ELA ΜΔ ΓΗΑΜΔΣΡΟ ΣΔΛΔΥΟΤ 2,3 mm ΣΡΟΥΟΛΗΘΟΗ 732 ΚΑΦΔ ΚΤΛΗΝΓΡΗΚΟ ΣΡΟΥΟΛΗΘΟΗ 732 ΡΟΕ ΚΤΛΗΝΓΡΗΚΟ ΣΡΟΥΟΛΗΘΟΗ Νν671 ΚΑΦΔ ΚΟΤΚΟΤΝΑΡΑΚΗ ΣΡΟΥΟΛΗΘΟΗ Νν671 ΡΟΕ ΚΟΤΚΟΤΝΑΡΑΚΗ ΣΡΟΥΟΛΗΘΟΗ Νν733 ΚΑΦΔ ΚΤΠΑΡΗΑΚΗ ΣΡΟΥΟΛΗΘΟΗ Νν733 ΡΟΕ ΚΤΠΑΡΗΑΚΗ ΓΗΑΦΟΡΑ ΔΗΓΖ 254. ΓΟΥΔΗΑ ΠΛΑΣΗΚΑ 1 LT ΒΗΓΧΣΟ ΠΧΜΑ ΣΕΗΒΑ 1 kgr ΦΟΤΓΓΑΡΗ ΞΖΡΟΤ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ΦΟΤΓΓΑΡΗ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ WISHAB HARD ΦΟΤΓΓΑΡΗ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ WISHAB WHITE ΣΟΚΟ ΣΤΠΟΤ POLYFILLA 1 kgr 1 kgr ΟΓΟΝΣΗΑΣΡΗΚΟ ΚΔΡΗ ANUTEX ΡΟΕ 500gr ΟΓΟΝΣΗΑΣΡΗΚΟ ΚΔΡΗ TENATEX ΚΟΚΚΗΝΟ 500gr ΜΠΑΛΟΝΗ ΤΜΠΛΖΡΧΖ; ΓΤΑΛΟΥΑΡΣΑ SMI FRICUT P080 ΦΤΛΛΟ ΦΤΛΛΟ ΓΤΑΛΟΥΑΡΣΑ SMI FRICUT P120 ΦΤΛΛΟ ΦΤΛΛΟ ΓΤΑΛΟΥΑΡΣΑ SMI FRICUT P220 ΦΤΛΛΟ ΦΤΛΛΟ ΓΤΑΛΟΥΑΡΣΑ SMI FRICUT P280 ΦΤΛΛΟ ΦΤΛΛΟ ΠΟΤΑΡ Νν 4 ΥΧΡΖΣΗΚΟΣΖΣΑ 140ml ΠΟΤΑΡ Νo 6 ΥΧΡΖΣΗΚΟΣΖΣΑ 200ml ΡΑΠΔ ΓΤΦΟΤ ΣΤΠΟΤ STANLEY ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ ΚΟΠΖ ΣΤΠΟΤ 30 X 22cm 1 ΔΡΓΑΛΔΗΟΘΖΚΖ Θέζε γηα κχηεο. 4 απνζπψκελεο ζέζεηο ζην θαπάθη. Γπλαηφηεηα θιεηδψκαηνο κε ινπθέην (δελ δηαηίζεηαη) Μεηαιιηθά θνπκπψκαηα Απνζπψκελνο δίζθνο γηα απνζήθεπζε εξγαιείσλ Λαβή δχν πιηθψλ. Γηαζηάζεσλ 59.7 x 28.3 x 27.9 ΣΤΠΟΤ STANLEY 272. ΦΔΚΑΣΖΡΑ ΠΡΟΠΗΔΖ 2 lt ΦΔΚΑΣΖΡΑ ΠΡΟΠΗΔΖ 5 lt ΦΔΚΑΣΖΡΑ ΠΡΟΠΗΔΖ 8 lt ΚΟΚΗΝΑ inox 25cm ΒΑΡΑΚΗΑ ME ΒΑΜΒΑΚΔΡΖ ΘΉΚΖ 450 GR ΒΑΡΑΚΗΑ ΒΑΜΒΑΚΔΡΖ ΘΉΚΖ 900 GR ΟΤΒΛΗ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΣΑΝΑΛΗΑ ΞΤΛΟΤΡΓΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΒΔΛΟΝΗ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΚΑΛΔΜΗ 15cm X 10mm ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΚΟΠΗΓΗ ΜΔΓΑΛΟ ΑΠΛΟ cutter 550P ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΚΟΠΗΓΗ ΜΔΓΑΛΟ Νν 2 ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΜΔΣΡΟΣΑΗΝΗΑ 5m ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΓΟΥΔΗΑ ΣΑΠΔΡ 20 Υ13,5 Υ5cm 1L ΦΤΡΗ 500 ΓΡΑΜΜ. ΠΛΑΣΗΚΖ ΛΑΒΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΒΑΡΗΟΠΟΤΛΑ 800gr ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΜΑΣΟΛΑ 50ΜΜ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΟΓΟΝΣΟΒΟΤΡΣΑ ΜΔΣΡΗΑ ΚΛΖΡΟΣΖΣΑ 8 ΦΟΤΓΓΑΡΗ Νν5 10,5Υ7Υ3cm

17 ΠΟΟ A/Α ΣΖΣΑ 291. ΦΟΤΓΓΑΡΗ Νν8 10Υ13Υ5cm ΜΤΣΡΗ ΜΔΑΗΟ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΚΑΡΦΧΣΗΚΟ ΥΔΗΡΟ ΑΠΛΟ ΤΝΓΔΣΖΡΔ ΚΑΡΦΧΣΗΚΟΤ 530/ ΣΜΥ 5 ΣΑΝΑΛΗΑ ΜΔΣΑΛΛΗΚΖ ΠΟΤ ΥΡΖΗΜΟΠΔΗΣΑΗ ΓΗΑ ΚΟΠΖ ΦΖΦΗΓΧΝ ΜΖΚΟΤ 25 CM ΔΤΡΧΠΑΗΚΖ ΠΡΟΔΛΔΤΖ 296. ΠΖΥΖ ΜΔ ΑΛΦΑΓΗ 300cm ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΠΖΥΖ ΑΛΟΤΜΗΝΗΟΤ ΚΟΝΗΑΜΑΣΟ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΠΛΔΓΜΑ ΑΝΟΞΔΗΓΧΣΟ 2,5Υ1ΔΚ. m ΝΖΜΑ ΣΑΘΜΖ ΚΑΡΦΗΑ ΠΑΥΟΤ 3 ΜΜ ΚΑΗ ΜΉΚΟΤ 5,5 CM 100 ΖΛΔΚΣΡΗΚΑ ΜΗΚΡΟΔΡΓΑΛΔΗΑ ΤΝΣΖΡΖΖ ΜΔΣΑΛΛΗΚΟ ΠΡΟΦΗΛΟΜΔΣΡΟ ΓΗΠΛΟ ΝΑ ΑΠΟΣΔΛΔΗΣΑΗ ΑΠΟ ΓΤΟ ΗΑ ΣΜΖΜΑΣΑ ΠΟΤ ΜΠΟΡΟΤΝ ΝΑ ΔΝΧΘΟΤΝ ΔΤΚΟΛΑ ΑΚΟΜΖ ΚΑΗ ΤΠΟ ΓΧΝΗΑ, ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΔΗΓΗΚΟΤ ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΟ ΠΟΤ ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΔΣΑΗ ΣΖ ΤΚΔΤΑΗΑ ΝΑ ΔΥΔΗ ΛΔΠΣΔ ΑΣΑΛΗΝΔ ΑΚΗΓΔ ΜΔ "ΑΠΑΛΖ" ΚΗΝΖΖ 301. ΝΑ ΔΗΝΑΗ ΚΑΣΑΛΛΖΛΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΠΟΣΤΠΧΖ ΜΔ ΜΔΓΑΛΖ ΑΚΡΗΒΔΗΑ, ΑΚΟΜΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΠΛΟΚΧΝ ΠΡΟΦΗΛ ΝΑ ΜΖΝ ΥΑΡΑΕΔΗ ΣΗ ΔΠΗΦΑΝΔΗΔ ΚΑΣΑΛΛΖΛΟ ΓΗΑ ΜΔΓΑΛΑ ΓΧΝΗΑΚΑ ΠΡΟΦΗΛ ΜΖΚΟ: 200 MM MM ΜΖΚΟ ΑΚΗΓΧΝ: 85 MM ΝΑ ΓΗΑΘΔΣΔΗ ΖΜΑΝΖ CE ΦΖΦΗΑΚΟ ΕΤΓΟ, ΑΚΡΗΒΔΗΑ ΝΑ ΓΗΑΘΔΣΔΗ ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ ΕΤΓΗΖ 4000 g ΝΑ ΓΗΑΘΔΣΔΗ ΑΚΡΗΒΔΗΑ ΕΤΓΗΖ 0,1 g ΝΑ ΓΗΑΘΔΣΔΗ ΓΡΑΜΜΗΚΟΣΖΣΑ 0,3 + g ΝΑ ΓΗΑΘΔΣΔΗ ΔΠΑΝΑΛΖΦΗΜΟΣΖΣΑ 0,1 < + g ΝΑ ΓΗΑΘΔΣΔΗ Δ ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ ΜΑΕΑ: TLT, DWT, MO, TOL, GR, OZ, OZT, LB, KG, TLH ΝΑ ΓΗΑΘΔΣΔΗ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΠΟΤ ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΤΝ: ΣΔΜΑΥΗΧΝ ΜΔ ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΑ ΓΔΗΓΜΑΣΑ ΑΝΑΦΟΡΑ, ΠΟΟΣΗΑΗΑ ΕΤΓΗΖ (ΠΡΟΒΟΛΖ ΣΖ ΑΠΟΚΛΗΖ % ΑΠΟ ΣΟ ΒΑΡΟ ΑΝΑΦΟΡΑ), ΛΖΦΖ ΚΑΗ ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ ΑΠΟΒΑΡΟΤ ΚΑΗ ΚΑΘΑΡΟΤ ΒΑΡΟΤ, ΑΘΡΟΗΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΟΛΖ ΤΝΟΛΗΚΧΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΝΑ ΓΗΑΘΔΣΔΗ ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΑ ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΕΤΓΗΖ ΜΔ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ, ΧΡΑ ΚΑΗ ΚΧΓΗΚΟ ΝΑ ΓΗΑΘΔΣΔΗ ΜΔΓΑΛΖ ΟΘΟΝΖ LCD ΜΔ ΤΦΖΛΖ ΔΤΚΡΗΝΔΗΑ (ΤΦΟ ΦΖΦΗΟΤ ΣΟΤΛΑΥΗΣΟΝ 14 mm) 302. ΝΑ ΓΗΑΘΔΣΔΗ ΓΗΚΟ ΕΤΓΗΖ ΑΠΟ ΑΝΟΞΔΗΓΧΣΟ ΑΣΑΛΗ ΓΗΑΣΑΔΧΝ 150 X 150 mm ΠΔΡΗΠΟΤ ΝΑ ΓΗΑΘΔΣΔΗ ΠΡΟΣΑΣΔΤΣΗΚΟ ΠΛΖΚΣΡΟΛΟΓΗΟΤ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΛΖΜΑΣΟ ΠΟΤ ΜΠΟΡΔΗ ΝΑ ΑΛΛΑΥΘΔΗ ΝΑ ΓΗΑΘΔΣΔΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΡΖΓΟΡΖ ΒΑΘΜΟΝΟΜΖΖ (CAL) ΝΑ ΓΗΑΘΔΣΔΗ ΔΞΧΣΔΡΗΚΑ ΣΑΘΜΑ 2000 GR ΝΑ ΓΗΑΘΔΣΔΗ ΠΛΑΣΗΚΟ ΠΔΡΗΒΛΖΜΑ ΝΑ ΓΗΑΘΔΣΔΗ ΚΑΛΧΓΗΑ ΤΝΓΔΖ ΜΔ Ζ/Τ Ζ ΔΚΣΤΠΧΣΖ ΓΗΑ RS-232 C ΝΑ ΓΗΑΘΔΣΔΗ ΜΗΚΡΔ ΓΗΑΣΑΔΗ ΝΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΔΗ ΜΔ ΜΠΑΣΑΡΗΔ ΚΑΗ ΜΔ ΜΔΣΑΥΖΜΑΣΗΣΖ 230 V / 50 HZ. ΝΑ ΓΗΑΘΔΣΔΗ ΑΤΣΟΜΑΣΖ ΑΠΔΝΔΡΓΟΠΟΗΖΖ ΜΔΣΑ ΣΖΝ ΠΑΡΟΓΟ 3 ΛΔΠΣΧΝ Δ ΑΓΡΑΝΔΗΑ (ΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΜΔ ΜΠΑΣΑΡΗΔ) ΝΑ ΓΗΑΘΔΣΔΗ ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΜΔ ΔΞΧΣΔΡΗΚΖ ΔΠΑΝΑΦΟΡΣΗΕΟΜΔΝΖ ΜΠΑΣΑΡΗΑ ΝΑ ΓΗΑΘΔΣΔΗ ΒΑΡΟ ΠΔΡΗΠΟΤ 1 KGR ΝΑ ΓΗΑΘΔΣΔΗ ΖΜΑΝΖ CE ΦΩΣΙΖΟΜΕΝΟ ΜΕΓΕΘΤΝΣΙΚΟ ΦΑΚΟ ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΤΠΟΤ LUXO LFM ΜΔ ΣΑ ΔΞΖ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ : ΣΡOΓΓΤΛΖ ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΗΜΟΤ 22 WATT ΒΡΑΥΗΟΝΑ 45 ΗΝΣΧΝ ΜΔ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ ΔΛΑΣΖΡΗΟ ΗΚΑΝΟ ΝΑ ΣΟΝ ΣΑΘΔΡΟΠΟΗΔΗ Δ ΚΑΘΔ ΘΔΖ Ζ ΜΔΓΔΘΤΝΣΗΚΖ ΚΔΦΑΛΖ ΝΑ ΚΗΝΔΗΣΑΗ Δ ΟΡΗΕΟΝΣΗΟ ΚΑΗ ΚΑΘΔΣΟ ΔΠΗΠΔΓΟ Ο ΦΑΚΟ ΓΗΑΜΔΣΡΟΤ 127 mm, 3 ΓΗΟΠΣΡΗΧΝ, ΝΑ ΑΠΟΓΗΓΔΗ ΜΔΓΔΘΤΝΖ 1,75X. ΝΑ ΓΗΑΣΗΘΔΣΑΗ ΜΔ ΦΗΓΚΣΖΡΑ ΠΡΟΑΡΜΟΓΖ Δ ΠΑΓΚΟ ΔΡΓΑΗΑ. Ο ΜΔΣΑΥΖΜΑΣΗΣΉ ΝΑ ΔIΝΑΗ ΔΝΧΜΑΣΧΜΔΝΟ ΣΟΝ ΒΡΑΥΗΟΝΑ. ΝΑ ΓΗΑΘΔΣΔΗ ΖΜΑΝΖ CE. ΣΡΟΥΖΛΑΣΖ ΒΑΖ ΓΗΑ ΜΔΓΔΘΤΝΣΗΚΟ ΦΑΚΟ ΜΔ ΤΑ ΔΞΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ : 304. ΒΑΡΔΧ ΣΤΠΟΤ ΔΠΗΓΑΠΔΓΗΑ ΒΑΖ ΜΔ ΡΟΓΑΚΗΑ ΝΑ ΔΗΝΑΗ ΤΜΒΑΣΖ ΜΔ ΣΟΝ ΦΧΣΗΕΟΜΔΝΟ ΜΔΓΔΘΤΝΣΗΚΟ ΦΑΚΟ ΣΤΠΟΤ LUXO

18 A/Α ΠΗΣΟΛΗ ΘΔΡΜΟΤ ΑΔΡΑ ΛΑΒΗΓΑ ΚΔΝΟΤ Να δηαζέηεη: ΣΡΟΦΟΓΟΗΑ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟΤ, ΓΗΑΣΑΔΧΝ 200 x 150 x 250 cm ΠΔΡΗΠΟΤ ΑΚΡΟΦΤΗΟ ΘΔΡΜΟΤ ΑΔΡΑ ΥΑΜΖΛΟΤ ΒΑΡΟΤ ΜΔΓΗΣΟΤ ΜΖΚΟΤ 20cm ΑΚΡΟΦΤΗΟ ΛΑΒΗΓΑ ΚΔΝΟΤ ΜΔΓΗΣΟΤ ΜΖΚΟΤ14cm ΠΟΟ ΣΖΣΑ 1 ΝΑ ΓΗΑΘΔΣΔΗ ΑΝΣΛΗΑ ΑΔΡΑ ΣΤΜΠΑΝΟΤ ΝΑ ΓΗΑΘΔΣΔΗ ΔΛΔΓΥΟ ΜΔ ΜΗΚΡΟΔΠΔΞΔΡΓΑΣΖ ΝΑ ΓΗΑΘΔΣΔΗ ΑΤΣΟΜΑΣΟ ΔΛΔΓΥΟ ΤΠΔΡΘΔΡΜΑΝΖ ΝΑ ΓΗΑΘΔΣΔΗ ΑΤΣΟΜΑΣΟ ΚΛΔΗΗΜΟ ΑΝ ΓΔΝ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΘΔΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ 15 ΛΔΠΣΑ ΝΑ ΓΗΑΘΔΣΔΗ ΤΣΖΜΑ ΑΤΣΟΜΑΣΖ ΦΤΞΖ ΣΖ ΑΝΣΗΣΑΖ ΣΟΤ ΠΗΣΟΛΗΟΤ ΝΑ ΓΗΑΘΔΣΔΗ ΜΔΓΗΣΖ ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ 350W ΝΑ ΓΗΑΘΔΣΔΗ ΜΔΓΑΛΟ ΔΤΡΟ ΡΤΘΜΗΔΧΝ ΝΑ ΓΗΑΘΔΣΔΗ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑΚΟ ΔΤΡΟ C 305. ΝΑ ΓΗΑΘΔΣΔΗ ΜΔΓΗΣΖ ΡΟΖ ΑΔΡΑ 23 L/MIN ΝΑ ΓΗΑΘΔΣΔΗ ΑΝΑΛΟΓΗΚΖ ΔΝΓΔΗΞΖ ΠΟΟΣΖΣΑ ΑΔΡΑ ΚΑΗ ΣΗ ΓΤΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΔ ΣΖ ΤΚΔΤΖ ΝΑ ΓΗΑΘΔΣΔΗ ΠΛΖΚΣΡΑ ΑΤΞΟΜΔΗΧΖ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ ΚΑΗ ΠΟΟΣΖΣΑ ΑΔΡΑ ΝΑ ΓΗΑΘΔΣΔΗ ΠΛΖΚΣΡΟ ΔΠΑΝΑΦΟΡΑ ΔΛΑΥΗΣΧΝ ΠΑΡΑΜΔΣΡΧΝ (RESET) ΝΑ ΓΗΑΘΔΣΔΗ ΓΤΟ ΣΟΤΛΑΥΗΣΟΝ ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΑ ΤΣΟΛΗΚΑ ΑΚΡΟΦΤΗΑ ΠΗΣΟΛΗΟΤ ΘΔΡΜΟΤ ΑΔΡΑ ΝΑ ΓΗΑΘΔΣΔΗ ΓΤΟ ΣΟΤΛΑΥΗΣΟΝ ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΔ ΚΔΦΑΛΔ ΛΑΒΗΓΑ ΚΔΝΟΤ ΟΗ ΟΠΟΗΔ ΜΠΟΡΟΤΝ ΝΑ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΘΟΤΝ ΓΗΑ ΑΝΑΖΚΧΖ ΜΗΚΡΧΝ ΒΑΡΧΝ ΝΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΔΗ ΜΔ 220 V AC ΝΑ ΓΗΑΘΔΣΔΗ ΖΜΑΝΖ CE ΠΗΣΟΛΗ ΘΔΡΜΟΤ ΑΔΡΑ ΗΟΓΤΝΑΜΟ ΣΤΠΟΤ BOSCH ΖΛΔΚΣΡ. BOSCH PHG Παξνρή αέξα:250 / 350 / 500 lt/min Ολνκαζηηθή ηζρχο:1800 Watt 306. Θεξκνθξαζία:50/400/600 o C Βάξνο:0,80 Kg Γηαζηάζεηο (κήθνο x χςνο):255mm x 255mm ΞΔΣΡΟ ΤΠΔΡΖΥΧΝ ΑΔΡΑ ΜΔ 3 ΑΚΡΟΦΤΗΑ ΣΤΠΟΤ Air Scaler PL006 ΚΑΣΑΛΛΖΛΟ ΓΗΑ ΣΖ ΤΝΣΖΡΖΖ ΜΔΣΑΛΛΗΚΧΝ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΧΝ (ΑΦΑΗΡΔΖ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΓΗΑΒΡΧΖ) ΣΔΥΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ: ΝΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΔΗ ΣΟΤ ΑΠΟΚΛΔΗΣΗΚΑ ΜΔ ΑΔΡΑ ΚΑΗ ΣΖ ΦΤΞΖ ΣΟΤ ΥΧΡΗ ΝΔΡΟ ΑΛΛΑ ΜΔ ΑΔΡΑ. ΝΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΔΗ ΜΔ ΥΡΖΖ ΠΔΠΗΔΜΔΝΟΤ ΑΔΡΑ ΥΑΜΖΛΖ ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ΚΑΗ ΜΠΟΡΔΗ ΝΑ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΘΔΗ ΑΚΟΜΖ ΚΑΗ ΑΠΟ ΜΗΚΡΟΤ ΑΔΡΟΤΜΠΗΔΣΔ. ΝΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΔΗ ΓΗΑ ΜΔΓΑΛΟ ΥΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑΣΖΜΑ ΥΧΡΗ ΤΠΔΡΘΔΡΜΑΝΖ ΟΗ ΡΤΘΜΗΔΗ ΣΟΤ, ΔΗΝΑΗ ΗΓΗΔ ΟΠΧ ΣΧΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ ΞΔΣΡΧΝ ΜΔ ΡΤΘΜΗΖ ΣΧΝ ΓΟΝΖΔΧΝ ΑΝΑ ΓΔΤΣΔΡΟΛΔΠΣΟ ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΑ ΝΑ ΜΠΟΡΔΗ ΝΑ ΤΝΓΔΘΔΗ ΚΑΗ ΜΔ ΠΑΡΟΥΖ ΝΔΡΟΤ ΠΡΟΚΔΗΜΔΝΟΤ ΝΑ ΦΤΥΔΣΑΗ ΠΔΡΗΟΣΔΡΟ ΑΛΛΑ ΚΑΗ ΓΗΑ ΝΑ ΑΠΟΜΑΚΡΤΝΟΝΣΑΗ ΣΑ ΚΑΣΑΛΟΗΠΑ ΣΟΤ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ (ΛΗΘΟ, ΚΔΡΑΜΗΚΑ, ΚΛΠ.). ΣΟΠΟΘΔΣΔΗΣΑΗ Δ ΠΑΓΚΟ ΔΡΓΑΗΑ, ΑΛΛΑ ΜΠΟΡΔΗ ΚΑΗ ΝΑ ΑΝΑΡΣΖΘΔΗ ΝΑ ΠΑΡΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ: ΣΡΗΑ ΑΚΡΟΦΤΗΑ (UNIVERSAL - SICKLE - PERIO 307. ΚΛΔΗΓΗ ΤΦΗΓΞΖ ΚΑΗ ΔΝΑΛΛΑΓΖ ΑΚΡΟΦΤΗΧΝ ΠΟΓΟΓΗΑΚΟΠΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΡΤΘΜΗΣΖ ΠΗΔΖ 0-6 BAR ΦΗΛΣΡΟ ΚΑΣΑΚΡΑΣΖΖ ΤΓΡΑΗΑ ΜΔ ΒΑΛΒΗΓΑ ΔΚΣΟΝΧΖ ΜΑΝΟΜΔΣΡΟ ΔΝΓΔΗΞΖ ΠΗΔΖ 0-12 BAR ΒΑΖ ΣΖΡΗΞΖ ΚΑΗ ΔΝΑΠΟΘΔΖ ΣΖ ΛΑΒΖ ΣΔΥΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΤΥΝΟΣΖΣΑ ΣΑΛΑΝΣΧΖ: HZ ΡΤΘΜΗΣΖ ΠΗΔΖ ΑΔΡΑ: 0 ΜΔΥΡΗ 6 BAR ΠΗΔΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ: 2,5-3,0 BAR MAX (35 PSI- 42 PSI) ΜΖΚΟ ΧΛΖΝΑ ΤΝΓΔΖ ΛΑΒΖ: 110CM ΜΖΚΟ ΧΛΖΝΑ ΠΟΓΟΓΗΑΚΟΠΣΖ: 2M ΜΖΚΟ ΧΛΖΝΑ ΠΑΡΟΥΖ ΑΔΡΑ: 2M ΒΑΡΟ ΛΑΒΖ: 72GR ΒΑΡΟ ΤΚΔΤΖ: 1500GR ΓΗΑΣΑΔΗ: 120 Υ 120 Υ 200 MM Φοπηηή λάμπα UV Φνξεηφ ζχζηεκα κε ιάκπα UV θπιηλδξηθή (ζπρλφηεηα παξαγφκελεο 308. αθηηλνβνιίαο 366nm), θαηαλάισζε 4W, κήθνπο 135mm, κε δηαθφπηε on/off, ινπξάθη. Λεηηνπξγεί κε ηέζζεξηο κπαηαξίεο 1.5V

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ & ΣΟΤΡΗΜΟΤ 14Ζ ΔΦΟΡΔΗΑ ΒΤΕΑΝΣΗΝΩΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΩΝ Μπηηιήλε, 08-03-2011 Απιθμ. Ππωη.: 599 Σασ. Γ/νζη : Γηάλλε Γειή 11 81 100 Μπηηιήλε Πληποθοπίερ: Α.Κακπέξε Σηλέθωνο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ ΛΑΡΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΓΑ:4ΑΓΣ46914Κ-Ε ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ Πεξηθεξηαθή νδόο Σξηθάισλ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: Α.Μπνύηια Γ.Καξάκπα ΣΖΛΔΦΧΝΑ : [2410]- 684405,684406 FAX: 2410-610869

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΒΧΟ0Ω6Χ-ΖΒΝ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αίγιο, 4 Ιουνίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Αριθ Πρωτ.: 20456 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΠΕΤΜΕΖΑ 1 ΤΑΧ.ΚΩΔ.: 251 00 ΤΗΛ.: 26910-22978 FAX: 26910-22978

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : ΑΠΟΣΤΠΩΔΩΝ ΚΑΙ Αξ. Πξση: ΣΑΠ/ΓΑΚ/ΜΔΛ/8446 ΤΝΣ.

Διαβάστε περισσότερα

W E L L N E S S ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ-SAUNA- XAMAM

W E L L N E S S ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ-SAUNA- XAMAM W E L L N E S S ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ-SAUNA- XAMAM ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ ΠΛΑΣΗΚΑ ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ ΚΤΙΣΤΟ ηόκην εθξνήο VENTURI λεξνύ 1 ½ / αέξα ½ Δληνηρίδεηαη ζην ΒΔΣΟΝ Δκπξόζζην ζηνκίνπ VENTURI θαηεπζπλόκελν ΒΔΣΟΝ 5 m3/h Δκπξόζζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΛΔ ΔΦΟΡΔΗΑ ΠΡΟΨΣΟΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΛΑΗΚΧΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΔΤΗ ΚΑΛΤΦΗ ΜΔ ΚΑΛΤΠΣΡΙΓΔ

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΔΤΗ ΚΑΛΤΦΗ ΜΔ ΚΑΛΤΠΣΡΙΓΔ Σελίδα 1 από 16 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Μ.Σ. ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Μνλήο Πεηξάθε 10-12, Σ.Κ. 115 21 Σει: 210 72 88 170-137 Φαμ: 210 72 11 223 Αζήλα, 01 Ινπιίνπ 2015 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Τ Ρ Χ Π Α Ψ Κ Ζ Δ Ν Χ Ζ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

Δ Τ Ρ Χ Π Α Ψ Κ Ζ Δ Ν Χ Ζ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ Η Β Δ Φ Ο Ρ Δ Η Α Π Ρ Ο Ψ Σ Ο Ρ Η Κ Χ Ν Κ Α Η Κ Λ Α Η Κ Χ Ν Α Ρ Υ Α Η Ο Σ Ζ Σ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002704779 2015-04-14

15PROC002704779 2015-04-14 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΜΔ ΣΙΣΛΟ: ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΘΔΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ AΠΑΥΟΛΗΗ Γ/ΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΡ. ΠΡΩΣ.:10384/14-4-2015 ΣΜΖΜΑ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α. ΑΓΑ 6ΤΧ3469073-ΚΞΥ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τποσργείο Τγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοζοκομείο Υίοσ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΗ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ Πξνθήξπμε αλνηρηνχ Δεκφζηνπ γηα ηελ «Πξνκήζεηα ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ URBANETS» ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΓΠΡΩΣΙΑ ΔΗΜΟ ΗΓΟΤΜΓΝΙΣΑ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΝΩΗ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΠΙΣΡΟΠΗ Σαρ. Δ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 03/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΦΟΡΗΣΟΤ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 03/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΦΟΡΗΣΟΤ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ Σελίδα 1 από 6 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Μ.Σ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Μνλήο Πεηξάθε 12, Σ.Κ. 115 21 Σει: 210 7288170-137 Φαμ: 210 7211223 Αζήλα, 8 Ματ 15 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 03/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002572110 2015-02-12

15PROC002572110 2015-02-12 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ θάια 11/02/2015 Αξηζκ. Πξωη.: 1867 Γηαθήξπμε ειεθηξνληθνύ αλνηρηνύ δηαγωληζκνύ γηα ηελ ππεξεζία «Λεηηνπξγία θηλεηήο κνλάδαο επεμεξγαζίαο Α..Α κε ζηόρν ηελ αλάθηεζε

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001941379 2014-03-24

14PROC001941379 2014-03-24 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 18 Μαξηίνπ 2014 Πιεξνθνξέεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ============================== ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ ΣΜΖΜΑ : ΓΗΑΓΧΝΗΜΧΝ & ΤΜΒΑΔΧΝ Σαρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ»

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ» ΓΡΑΗ 1.6 «ΠΑΡΑΓΧΓΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ: Κ Α Λ Ο Τ Μ Γ

ΓΙΔΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ: Κ Α Λ Ο Τ Μ Γ Ξάλζε, 24 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΗΗ ΑΡΦΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣ/ΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΥ.ΑΣΤΝ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ ΞΑΝΘΗ ΓΡ.ΕΩΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ Μαπξησηίζζεο,

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003053815 2015-09-16

15PROC003053815 2015-09-16 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 9 επηεκβξίνπ 2015 Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 7939 / 745149 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 7939 / 745149 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ Φ.Ν.Α. «ΓΡΟΜΟΚΑΨΣΔΗΟ» Ν.Π.Γ.Γ. ΗΔΡΑ ΟΓΟ 343 ΥΑΨΓΑΡΗ Σ.Κ. 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΑΓΑ : 6Χ9Λ469073-ΦΝΣ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ Δ/νζη Οικονομικού / Γραθείο Προμηθειών ΣΗΛ.: 2313 323115 FAX : 2310 685111 Πληρ. Ε. ηασροπούλοσ E-mail: pr.papageorgiou@gmail.com Σατ. Δ/νζη:Περιθερειακή Οδός Θεζ/νίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2η Τ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΕΙΟ» Γξαυείν Πξνκεζεηώλ Πιεξνυνξίεο: ΒΑΛΑΝΙΓΑ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ Πεηξαηάο, 22/06/2015 Αξ. πξση. 1240 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΠΔΙΡΑΙΑ Ν.Π.Γ.Γ. ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ & ΝΔΟΛΑΙΑ ΠΔΙΡΑΙΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ Δρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΣΑΜΕΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΕΩΝ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δ Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ

Δ Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΡΗΘΜ. ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 10 (Σ.Δ.Η.) ΠΑΣΡΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΑΡΗΘΜ. ΠΡΧΣ/ΛΟΤ 12022 ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΠΔΡΗΟΤΗΑ Μ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ 1 ΠΑΣΡΑ 02-09-2011 26334 ΠΑΣΡΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Development Agency of South Aegean Region «READ S.A.»

Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Development Agency of South Aegean Region «READ S.A.» Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Development Agency of South Aegean Region «READ S.A.» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΙΩΝ ΔΡΔΤΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ ΚΔΦΑΛΛΗΝΙΑ 46-11251 ΑΘΗΝΑ - ΣΗΛ: 2108665.350/360 - FAX:210 8676265

ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΙΩΝ ΔΡΔΤΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ ΚΔΦΑΛΛΗΝΙΑ 46-11251 ΑΘΗΝΑ - ΣΗΛ: 2108665.350/360 - FAX:210 8676265 ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΙΩΝ ΔΡΔΤΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ ΚΔΦΑΛΛΗΝΙΑ 46-11251 ΑΘΗΝΑ - ΣΗΛ: 2108665.350/360 - FAX:210 8676265 ΠΡΟΚΛΗΗ (Απ. Γιαγυνιζμοω12/2013) Αξ. Πξση. 920000/956-13 Αζήλα, 24/5/2013

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ»

Α Π Ο Π Α Μ Α. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ» Α Π Ο Π Α Μ Α απφ ην 13 ν πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Κάζνπ. Αξηζκφο απφθαζεο 57/2012. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ»

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 Γ I A K H P Y Ξ H

EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 Γ I A K H P Y Ξ H EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Σκήκα Πξνκεζεηψλ Αξγνλαπηψλ & Φηιειιήλσλ, 38221 ΒΟΛΟ Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ «ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ»

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ «ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ ΥΙΟ Αξ. Πξση. 831/22-1-2014 ΑΓΑ: ΒΙΦΔ469073-ΜΡΒ Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012 Πιεξνθνξίεο : Φεξγαδάθε Μαξία ΣΖΛ: 2810-368448 FAX: 2810-214481 Γ/ΞΖ 54/2012 TAKTIKOY ΑΔΜΟΕΟΤ ΏΝΟΕΚΣΟΤ ΑΕΏΓΧΝΕΜΟΤ

Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012 Πιεξνθνξίεο : Φεξγαδάθε Μαξία ΣΖΛ: 2810-368448 FAX: 2810-214481 Γ/ΞΖ 54/2012 TAKTIKOY ΑΔΜΟΕΟΤ ΏΝΟΕΚΣΟΤ ΑΕΏΓΧΝΕΜΟΤ ΒΛΛΔΝΕΚΔ ΑΔΜΟΚΡΏΣΕΏ ΤΠΟΤΡΓΒΕΟ ΤΓΒΕΏ 7 ε ΤΓΒΕΟΝΟΜΕΚΔ ΠΒΡΕΦΒΡΒΕΏ ΚΡΔΣΔ Γ.Ν. ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ ΠΑΝΑΝΔΗΟ Λεσθ. Κλσζνύ, Σ.Θ. 44, Ζξάθιεην Κξήηεο ΑΦΜ 999082972, Β ΓΟΤ Ζξαθιείνπ Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003075437 2015-09-22

15PROC003075437 2015-09-22 Αλήθεη ζηε Γ/με 53ΓΗΠ/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 7 Η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ - Γ.Ν. ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ Λεωυ. Κνωσσού, Σ.Θ. 44, Ζράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΧ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ 3 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ Κέληξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΓΑ : ΩΤ2Κ469073-ΟΔ9 Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ XIO, 26-9-2014 Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΗ Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Γ Δ Ι Ω Ν Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ Ο Τ Η / Τ Κ Α Ι ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 14.500,00 ΜΔ Φ.Π.Α. 23%

ΜΔΛΔΣΗ Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Γ Δ Ι Ω Ν Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ Ο Τ Η / Τ Κ Α Ι ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 14.500,00 ΜΔ Φ.Π.Α. 23% ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 7/2012 ΜΔΛΔΣΗ Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Γ Δ Ι Ω Ν Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ Ο Τ Η / Τ Κ Α Ι Δ Ρ Γ Α Ι Δ Δ Γ Κ Α Σ Α Σ Α Η Σ Ο Τ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 14.500,00 ΜΔ Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : ΒΗΔΧ469073-5ΦΑ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

Χο ε δηαθήξπμε. κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94 ΑΒΝ ΏΠΏΙΣΒΣΏΙ 19/9/2014 19/9/2014

Χο ε δηαθήξπμε. κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94 ΑΒΝ ΏΠΏΙΣΒΣΏΙ 19/9/2014 19/9/2014 ΒΛΛΗΝΙΚΗ ΑΗΜΟΚΡΏΣΙΏ ΠΒΝΣΒΛΗ : 16/9/2014 ΤΠΟΤΡΓΒΙΟ ΤΓΒΙΏ 1 ε Τ. ΠΒ. ΏΣΣΙΚΗ ΏΡΙΘΜ.ΠΡΧΣ : 10888 ΓΒΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΒΙΟ ΠΏΙΑΧΝ ΠΒΝΣΒΛΗ ΙΠΠΟΚΡΏΣΟΤ 8, 152 36 ΠΒΝΣΒΛΗ ΣΗΛ: 2132052518-508 ΦΏΞ: 2108033012 http://www.paidon-pentelis.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νν 563/2015. Δίδνο Γηαγσληζκνχ: Πξφρεηξνο Γηαγσληζκφο κε θιεηζηέο πξνζθνξέο ζε Δπξψ.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νν 563/2015. Δίδνο Γηαγσληζκνχ: Πξφρεηξνο Γηαγσληζκφο κε θιεηζηέο πξνζθνξέο ζε Δπξψ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΖΜΟΚΡΗΣΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΡΑΚΗ Δ/νζη Οικονομικήρ Διασείπιζηρ Τμήμα Οικονομικήρ Διασείπιζηρ Αλεξανδπούποληρ 6 ο χλμ.αλεξ/ποληρ-μάκπηρ 68100 Αλεξ/πολη HELLENIC REPUBLIC DEMOKRITUS UNIVERSITY

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Γ Η Α Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ ΑΡΗΘΜ. 11/2015 ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ 22-04-2015

Γ Η Α Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ ΑΡΗΘΜ. 11/2015 ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ 22-04-2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΒΡΟΤ (ΦΟΡΔΑ Π.Γ.Ν. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ ) ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ: Νηθνλνκηθνχ - ΡΚΖΚΑ: Ξξνκεζεηψλ ΡΖΙΔΦΥΛΑ : 2551-3-53436-53423 ΦΑΜ:2551-3-53409 email: promithies.pgna@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ)

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΥΛ ΔΛΗΑΗΝΠ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝΠ ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΥΞΑΦΘΥΛ ΞΝΟΥΛ Αθήνα, 31/03/2014 Απ. Ξπυη.: 6308 ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

κϋζσ SMS (SMSserver)»

κϋζσ SMS (SMSserver)» «ΑπηνκαηνπνηεκΫλν χζηεκα ΜεηαθνξΪο ρσξηθψλ δεδνκϋλσλ κϋζσ SMS (SMSserver)» Σέηινο ΠξΪμεο: ΤΠΟΓΟΜΗ ΥΧΡΙΚΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΑλαζΫηνπζα Αξρά: Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) Αθήνα. Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42 Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) Αθήνα. Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42 Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015 ΔΡΜΔΙΟΝ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΓΤΝΑΜΙΚΟ ΣΩΝ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ Α.Π. 7-8 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΤΓΚΛΙΗ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277690) Α.Π. 8 3 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΣΑΓΙΑΚΗ ΔΞΟΓΟΤ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277700) Α.Π. 9 2 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ : «Ππόσειπορ διαγωνιζμόρ για ηην ανάδειξη ππομηθεςηή καθιζμάηων θεάηπος» ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ

ΘΔΜΑ : «Ππόσειπορ διαγωνιζμόρ για ηην ανάδειξη ππομηθεςηή καθιζμάηων θεάηπος» ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΚΛΗΙΑΣΙΚΗ ΑΚΑΓΗΜΙΑ ΒΔΛΛΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Σαρ. Γ/λζε: ΣΘ 1144 Σ.Κ. 45001, ΒΔΛΛΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιζηηνζειίδα : www.aeavellas.gr, email:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΦΗ. Διακήπςξη ςπ απίθμ. 84/2015

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΦΗ. Διακήπςξη ςπ απίθμ. 84/2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΦΗ Διακήπςξη ςπ απίθμ. 84/2015 1. Σν 401ΓΝΑ/Γξ. Πξνκεζεηψλ ζε εθηέιεζε ηεο Φ.814/57/388279/.87/13 Ιαλ. 2015/ΓΔ/ΓΤΠΟΣΗ/5 ν Γξ. αλαθνηλψλεη ηε δηελέξγεηα επαλαιεπηηθνχ πξφρεηξνπ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΤΝΓΔΟΜΔΝΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΔΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΙΓΙΚΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΤΝΓΔΟΜΔΝΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΔΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΙΓΙΚΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΤΝΓΔΟΜΔΝΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΔΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΙΓΙΚΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ: Οηθνλνκηθνχ ΓΡΑΦΔΙΟ: Πξνκεζεηψλ ΣΗΛΔΦΧΝΟ: 2313 303145

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ 1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ: Κνίια Κνδάλεο ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 4/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ»,

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ», Σδαλαθηαλά, 30 Οθησβξίνπ 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ», «ΠΡΟΧΘΗΗ ΓΙΚΣΤΟΤ ΘΑΛΑΔ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ» «ΠΡΟΧΘΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002954276 2015-08-04

15PROC002954276 2015-08-04 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ άκνο : 04-08-2015 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ Αξ. Πξση. : 6938 ΓΗΟΗΚΖΖ 2 ε Τ.ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΑΜΟΤ «ΑΓΗΟ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΩΝ» Σ. Γ/ΝΖ: ΚΔΦΑΛΟΠΟΤΛΟΤ 17 ΣΖΛ. 2273-0-83150 FAX: 2273-0-28968

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ*

ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ* ΠΙΝΑΚΑ Α ΚΡΙΣΗΡΙΟ A3: ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ* Η Γηαρεηξηζηηθή Αξρή πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζεη ηελ πξάμε, δεηά επί πιένλ από ηνλ Σειηθό Γηθαηνύρν λα ππνβάιεη για ηιρ ζςμβάζειρ

Διαβάστε περισσότερα

Κξηηήξην αμηνιφγεζεο: πκθεξόηεξε από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά Α Π Ο Φ Α Ζ. Ζ Γεληθή Γξακκαηέαο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο

Κξηηήξην αμηνιφγεζεο: πκθεξόηεξε από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά Α Π Ο Φ Α Ζ. Ζ Γεληθή Γξακκαηέαο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ Αζήλα, 27 Γεθεκβξίνπ 2010 Αξ.πξση: ΓΗΟΗΚ/Φ.371.13/4/27041 ΓΔΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΑΝΟΗΥΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΑΝΟΗΥΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΝΟΜΟ ΖΜΑΘΗΑ ΓΖΜΟ ΖΡΩΗΚΖ ΠΟΛΔΩ ΝΑΟΤΑ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚ/ΚΩΝ-ΟΗΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΣΜ.ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ - ΓΡ. ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ Πληρουορίες:Βαταντζή Αθ-Λαπαβίτσας Γ. Σηλ:2332350367,2332350328

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ ΓΗΑΦΑΝΔΗΑ ΚΑΗ ΑΝΘΡΩΠΗΝΩΝ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΣΑΣΖΜΑ ΚΡΑΣΖΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΜΟΛΙΑΤΑΣ ΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΙΤΣΑΣ ΤΥΡΟΠΙΤΩΝ ΚΛΠ 2015 ειίδα 1 απφ 11 ΔΛΛΖΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 07/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΕΤΗ ΛΙΘΟΣΡΙΦΙΑ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 07/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΕΤΗ ΛΙΘΟΣΡΙΦΙΑ Σελίδα 1 από 6 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Μ.Σ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Μνλήο Πεηξάθε 12, Σ.Κ. 115 21 Σει: 210 7288170-137 Φαμ: 210 7211223 Αζήλα, 18 Μαΐνπ 2015 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 07/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Γ Η Α Κ Ζ Ρ Τ Ξ H Γ Η Α Γ Χ Ν Η Μ Ο Τ

Γ Η Α Κ Ζ Ρ Τ Ξ H Γ Η Α Γ Χ Ν Η Μ Ο Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ Γ Η Α Κ Ζ Ρ Τ Ξ H Γ Η Α Γ Χ Ν Η Μ Ο Τ Αλαζέηνπζα Αξρή: ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ Πξνυπνινγηζκφο: 58.000,00. πιένλ ΦΠΑ Γηαδηθαζία Αλάζεζεο: Πξφρεηξνο Γηαγσληζκφο

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΑΝΟΙΚΣΟ ΓΗΜΟΙΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ Δ ΔΤΡΧ. ΔΙΓΟ: «Πξνκήζεηα Τπνινγηζηηθώλ πζηεκάηωλ θαη Γηθηπαθνύ Τιηθνύ γηα ηηο. αλάγθεο ηνπ ΣΔΙ Λακίαο».

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΑΝΟΙΚΣΟ ΓΗΜΟΙΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ Δ ΔΤΡΧ. ΔΙΓΟ: «Πξνκήζεηα Τπνινγηζηηθώλ πζηεκάηωλ θαη Γηθηπαθνύ Τιηθνύ γηα ηηο. αλάγθεο ηνπ ΣΔΙ Λακίαο». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Λακία, 10.11.2009 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αξ. Γηαθήξπμεο:5874 Τ.Ε.I. ΛΑΜΙΑΣ Σκήκα Μηζζνδνζίαο, Απνδεκηψζεσλ, Πξνκεζεηψλ & Πεξηνπζίαο Σειέθσλν: 22310 60158 FAX: 22310 33945 Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων και εθαπμογών ζηο computer room ηων Κενηπικών Τπηπεζιών ηος ΚΔΘΔΑ». ΑΟ.ΞΟΥΡ. : 1140

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΣΤΑΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ Η/Τ. ΦΟΡΕΑ : Δήμος πάηων Αρηέμιδος. Αξηζκφο Μειέηεο6/2013. Προϋπολογιζμού Δαπάνης : 4.

ΜΕΛΕΣΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΣΤΑΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ Η/Τ. ΦΟΡΕΑ : Δήμος πάηων Αρηέμιδος. Αξηζκφο Μειέηεο6/2013. Προϋπολογιζμού Δαπάνης : 4. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟΑΣΣΗΚΖ ΔΗΜΟ ΠΑΣΩΝ - ΑΡΣΕΜΙΔΟ Αξηζκφο Μειέηεο6/2013 ΜΕΛΕΣΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΣΤΑΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ Η/Τ ΦΟΡΕΑ : Δήμος πάηων Αρηέμιδος Προϋπολογιζμού Δαπάνης : 4.059,00 Απαιηούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΡΑΦΗΚΖ ΤΛΖ & ΑΝΑΛΩΗΜΑ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΡΑΦΗΚΖ ΤΛΖ & ΑΝΑΛΩΗΜΑ ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΨΗ α) Ως προς ηην ημερομηνία δημοζίεσζης ζηο ΦΔΚ από 08/07/2011 ζηο ορθό 22/07/2011 β) Ως προς ηην ημερομηνία Γιενέργειας ηοσ Γιαγωνιζμού από 26/08/2011 ζηο ορθό 09/09/2011 19/7/2011 H ΠΡΟΔΓΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 21/05/2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 8931 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 21/05/2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 8931 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ Διιεληθή ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 21/05/2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 8931 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Δπαλαιεπηηθνύ Ηιεθηξνληθνύ, αλνηρηνύ, δηεζλή δηαγσληζκνύ γηα ηε πξνκήζεηα Καπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ 2015 Ο

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 3.12.2010 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΓΙΚΣΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙΙ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Γ/ΝΗ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ, Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 939 / 738149 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 939 / 738149 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Φ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΨΣΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟ 343 ΥΑΨΔΑΡΙ Σ.Κ. 124 61 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΤΠΟ Β ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΡΓΟ: ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ 7ΤΕ8ΩΗΜ-6Φ4 AΔΑΜ :14PROC002185151

ΑΔΑ 7ΤΕ8ΩΗΜ-6Φ4 AΔΑΜ :14PROC002185151 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΓΔΩΡΓΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ (ΔΓΣΑΑ) Γούπνερ 21-7-2014 Απιθμόρ ππωη. 19183 4 η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟ ( 2007-2013)

Διαβάστε περισσότερα

Κέντπο Ανάπτςξηρ Ελληνικού Εμποπίος (Κ.Α.ΕΛ.Ε.)

Κέντπο Ανάπτςξηρ Ελληνικού Εμποπίος (Κ.Α.ΕΛ.Ε.) Κέντπο Ανάπτςξηρ Ελληνικού Εμποπίος (Κ.Α.ΕΛ.Ε.) Αιεμάλδξεηα Ζκαζίαο Σαρ. Γηεχζπλζε: Ν. Πιαζηήξα 81 Ζκεξνκελία: 11 Μαξηίνπ 2014 Σαρ. Κψδηθαο: 59300 Αξ. Πξωη.: 5969 / 11.03.2014 Πιεξνθνξίεο: Κψζηαο ακνπξέιεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ: 7 / 2014 Σν Διιεληθό Ιλζηηηνύην Παζηέξ ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ

ΑΡΙΘΜΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ: 7 / 2014 Σν Διιεληθό Ιλζηηηνύην Παζηέξ ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ & ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ Βαο. νθίαο 127 115 21, Ακπειόθεπνη Σει. : 210 64 78868 e mail :achousakou@pasteur.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE

ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΤΠΟΠΟΙΗΗ Α.Δ. ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ: ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΠΟΤ ΤΛΟΠΟΙΔΙ Ο ΔΛΟΣ ΜΔ ΣΙΣΛΟ «ΚΤΒΔΡΝΗΣΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ Σαρ. Γ/λζε: Λνπηξά Τπάηεο N. Φζηψηηδαο Λνπηξά Τπάηεο, 23-4-2015 Σαρ. Κσδ.: 35016 Αξ. Πξση.: 198 Σει./Fax: 22310 59007 e-mail: oiti@otenet.gr Πιεξνθνξίεο: Αλζνχια Καζηαληψηε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν ΓΗΝΟΓΑΛΩΠΖ ΚΗΑΠ (1) ΖΚΔΟΗΓΑΠ (ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ) ΘΑΗ ΞΑΟΑΓΩΓΖ ΙΗΘΝ ΞΟΝΒΝΙΖΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΖΚΔΟΗΓΑ ΘΑΗ ΡΖΛ ΙΝΞΝΗΝΚΔΛΖ

Διαβάστε περισσότερα

- ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ - Μαρούζι, 30/07/2014 Αρ. Πρφη.: οικ. 11552/δις. Προς:

- ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ - Μαρούζι, 30/07/2014 Αρ. Πρφη.: οικ. 11552/δις. Προς: - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ - 1 ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΕΓΥΟΤ & ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) Σκήκα Γξαθείν ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ : Οηθ. Γηαρείξηζεο : Γηαρ. Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ Πιεξνθνξίεο : Σειέκαρνο Εαθπλζηλφο Γ/λζε : Αγξάθσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΧΝ

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΧΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ANAΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΧΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙΙ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Γ/ΝΗ ΜΜΔ ΣΜΗΜΑ Β Σαρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαζία: "Λεηηνπξγία δεκνηηθνχ θπλνθνκείνπ θαη δηαρείξηζε αδέζπνησλ δψσλ ζπληξνθηάο γηα ην έηνο 2016. CPV 85200000-1 (Κηεληαηξηθέο ππεξεζίεο)

Δξγαζία: Λεηηνπξγία δεκνηηθνχ θπλνθνκείνπ θαη δηαρείξηζε αδέζπνησλ δψσλ ζπληξνθηάο γηα ην έηνο 2016. CPV 85200000-1 (Κηεληαηξηθέο ππεξεζίεο) / ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Γξάκα, 25/9/2015 ΓΗΜΟ ΓΡΑΜΑ Αξ. Πξση.: 41991 ΑΤΣ. ΣΜΗΜΑ ΣΟΠ. ΟΙΚ. ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σαρ. Γ/λζε: Βεξκίνπ 2 θαη 1 εο Ηνπιίνπ 66100 Γξάκα Πιεξνθνξίεο: Δ. Λαιέο Σειέθσλν: 2521350656 Fax: 2521020000

Διαβάστε περισσότερα

Γξαθείν Ξξνκεζεηψλ Ζξάθιεην 12-2-2013 Ξιεξνθνξίεο : Σνπδεηζαλάθε Ιίηζα ΡΖΙ. : 2810/ 368479 FAX : 2810-214481

Γξαθείν Ξξνκεζεηψλ Ζξάθιεην 12-2-2013 Ξιεξνθνξίεο : Σνπδεηζαλάθε Ιίηζα ΡΖΙ. : 2810/ 368479 FAX : 2810-214481 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 7 Ζ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ - Γ.Ν. ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ Λεωθ. Κνωζζού, Σ.Θ. 44, Ζπάκλειο Κπήηηρ ΑΦΜ 999161766, Α ΓΟΤ Ζπακλείος Γξαθείν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ No: 01 ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΤΠΟΛΟΓΙΣΟΤ ΤΝΟΛΙΚΟ ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΑΠΑΝΗ 800,00

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ No: 01 ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΤΠΟΛΟΓΙΣΟΤ ΤΝΟΛΙΚΟ ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΑΠΑΝΗ 800,00 Αθήνα, 08/02/2013 Απιθμ. Ππωη. : 358 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ No: 01 ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΤΠΟΛΟΓΙΣΟΤ ΤΝΟΛΙΚΟ ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΑΠΑΝΗ 800,00 ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ α/α Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Γίκηςο ΜΔΟΓΔΙΟ SOS. Μαμάη 3Α, 10440 Αθήνα ΣΗΛ/FAX: 0030 210 8228795 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 1/2/2011

Γίκηςο ΜΔΟΓΔΙΟ SOS. Μαμάη 3Α, 10440 Αθήνα ΣΗΛ/FAX: 0030 210 8228795 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 1/2/2011 Γίκηςο ΜΔΟΓΔΙΟ SOS Μαμάη 3Α, 10440 Αθήνα ΣΗΛ/FAX: 0030 210 8228795 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 1/2/2011 Δπιλογή Δξωηεπικού ςνεπγάηη με ζκοπό ηη ζςμμεηοσή ηος ζηην ςλοποίηζη δπάζεων ηος πακέηος επγαζίαρ 4 ηος έπγος: «Mediterranean

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Πξφζθιεζε Τπνβνιήο Πξνζθνξψλ (α/α : 03/2015)

ΘΔΜΑ: Πξφζθιεζε Τπνβνιήο Πξνζθνξψλ (α/α : 03/2015) ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΠΡΟ: Κάζε Δλδηαθεξφκελν Ννζειεπηηθφ Ίδξπκα Μ.Σ.. Γλζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ Σκήκα Πξνκεζεηψλ ΚΟΙΝ.: ΝΙΜΣ/ΓΟΤ Σει.: 210-72 88 136 137 ΝΙΜΣ/ΣΜ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ FAX: 210-72 11 223 Φ.800/09/6236.1195

Διαβάστε περισσότερα

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ. πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ. πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν ΔΞΗΙΝΓΖ STUDIO ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑ ΘΑΗ ΞΑΟΑΓΩΓΖ ΝΞΡΗΘΝΑΘΝΠΡΗΘΝ ΙΗΘΝ, ζην πιαίζην ηεο Ξξάμεο «Ξηζηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Μαξνχζη, 13/10/2014 Αξ. Πξση. : νηθ 15344

Μαξνχζη, 13/10/2014 Αξ. Πξση. : νηθ 15344 Μαξνχζη, 13/10/2014 Αξ. Πξση. : νηθ 15344 Τμήμα: Οικ. Διατείριζης Γραθείο: Διατ. Εσρωπαϊκών Προγραμμάηων Πληροθορίες: Ζακσνθινός Τ. Δ/νζη: Αγράθων 3-5 Τατ. Κώδικας: 15123 Τηλέθωνο:2105212890 Fax: 2105212831

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Η Π Ρ Ο Υ Ε Ι Ρ Ο Τ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Μ Ο Τ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Η Π Ρ Ο Υ Ε Ι Ρ Ο Τ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Μ Ο Τ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Η Π Ρ Ο Υ Ε Ι Ρ Ο Τ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Μ Ο Τ ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΥΗ: Αξρή Δηαζθάιηζεο ηεο Πνηόηεηαο ζηελ Αλώηαηε Εθπαίδεπζε (Α.ΔΙ.Π.) ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ:. Τιηθφ επίπισζεο ηεο ΑΓΙΠ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΛΑΓΔΗΜΖ ΔΟΓΝΙΑΒΝ ΓΗΑ ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΚΞΑΕΥΛ,ΑΣΟΖΠΡΥΛ ΙΗΘΥΛ ΘΑΗ ΔΘΞΝΗΖΠΗΚΝ ΙΗΘΝ ΠΡΝΛ Ν.Γ.Γ..

ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΛΑΓΔΗΜΖ ΔΟΓΝΙΑΒΝ ΓΗΑ ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΚΞΑΕΥΛ,ΑΣΟΖΠΡΥΛ ΙΗΘΥΛ ΘΑΗ ΔΘΞΝΗΖΠΗΚΝ ΙΗΘΝ ΠΡΝΛ Ν.Γ.Γ.. ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΘΖΦΗΠΗΑ 17-8-10 ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ:Α. ΚΗΚΖΓΗΑΛΛΖ ΑΟ. ΓΗΑΘ. : 32π/10

Διαβάστε περισσότερα

ΓIΑΘΖΟΜΖ ΑΟ. 189/2014

ΓIΑΘΖΟΜΖ ΑΟ. 189/2014 . ΑΔΑ: ΩΤΩΠ469Η2Γ-ΓΚΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ 5 ε Τγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο & ηεξεάο Διιάδαο ΑΔΑΜ: 14PROC002128529 Ιάξηζα 25/6/2014 Σαρ. Γ/λζε: Πεξηνρή Μεδνχξιν, 41110, Λάξηζα, ΣΘ 2101

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002337521 2014-10-13

14PROC002337521 2014-10-13 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΘΗΝΑ, 13 / 10 / 2014 ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ Αξηζκ. Πξση.: ΔΓΤ/ 1579 Γ/ΝΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ Σαρ.Γ/λζε: Λ. Αιεμάλδξαο 196

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: ΒΙΡ5Φ-Υ2Γ 14PROC001862509

ΑΓΑ: ΒΙΡ5Φ-Υ2Γ 14PROC001862509 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΘΑΗ ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑΠ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΔΚΞΝΟΗΝ ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΠΛΡΝΛΗΠΚΝ & ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ ΓΟΑΠΔΥΛ ΡΝ Ξ.Α.ΑΛ. ΠΡΝΛ ΡΝΚΔΑ ΡΝ ΔΚΞΝΟΗΝ (ΔΠΔΓ Δμπ.) ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ Δ.Ρ.Ξ.Α. Ξόλη:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ κε ηνλ γεληθφ ηίηιν

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ κε ηνλ γεληθφ ηίηιν Το έπγο ζςγσπημαηοδοηείηαι από ηο Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούρ Πόποςρ Ελλάδαρ και Βοςλγαπίαρ και εκηελείηαι ζηο πλαίζιο ηος Ππογπάμμαηορ Εςπωπαϊκήρ Εδαθικήρ Σςνεπγαζίαρ

Διαβάστε περισσότερα