Αυτ υνεπαγεται τι τ εργατικ δυναμικ ει δε μευτε ι τ. εργ ζεται απ δ τικ και απ τελε ματικ και ω εκ τ τ υ να αμε βεται

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αυτ υνεπαγεται τι τ εργατικ δυναμικ ει δε μευτε ι τ. εργ ζεται απ δ τικ και απ τελε ματικ και ω εκ τ τ υ να αμε βεται"

Transcript

1 ε θ εφαλα Γ πρ βλημα η π τητα κα Δι καλε πε α την ι βυ λ ει α Τα νερι ε ναι βαθιι και μαδρα α Θυμι αι να πρι γμα απαντι ει Δι καλ ια υτ π υ ε πν γει δεν εναι τ τι βυθ ζε αι λι τ δτι παραμ νει κι τω απ τ νερ π λεμιτ τ υ Φωτ ι αγωγη Η Δι κη η λφ Π ι τητα ε ναι μια πρ γγιση τηζ ια τη δι κη ηζ π υ τηρ ζεται απφασιστικ και δραατικ στη χρηση καιν τ μων επι τημ νικων μεθ δ λ γι ν και τε ν λ γι ν κα διακατ εται απ μια συγκεκριμ νη ν τρ π α η π α απ κ πε τελικ λ ι ι εμπλεκ μεν ι νθρωπι η φ ρε η ργανι μ η εταιρε ε να ε ναι ευ αρι τημ νι Αυτ υνεπαγεται τι τ εργατικ δυναμικ ει δε μευτε ι τ υνδικαλι τικ με την υιθ τη η τηζ ν τρ π α τη π ι τητα να εργ ζεται απ δ τικ και απ τελε ματικ και ω εκ τ τ υ να αμε βεται ηθικ και υλικ

2 Η δι κη η ει δε μευθε με την δια τ ια δ μευ η π υ ει τ εργατικ δυναμικ να παρ γει τη συνεχη βελτ ω η τη π ι τητα αγ ρα τη τυ πρ ντ τηζ υπηρεσ α τ υ απτελ ματ ε π ει περιπτ ει αυτη τη δρα τηρι ητα ε ναι ευ αρι τημε και αυ τ γ ι μ ν απ τ κ τ αλλ και ην ε γ νει απ δμ η η τυ πρ Τ ντ Στ παρ ν βιβλ θα αντιμετω πθ ν ι βα ικ α χεζτη Τ μ μ ν απ τη υι θ τη η απ ψεων τη δι κη η και απ την απ δ η και αναφ ρ π τικ υν μεγεθ ν Αρ η φ α ν μ των επ κεψη λεγαν ι αρ α ι λληνε αζ α α φερθ ν λ ιπ ν ι βα ικ ρι μ ην επ μενη ε τητα ρι μ στην Π ι τητα ε β η τα πρ τυπα δ δ νται ι κ τω ι βα ικ ρι μ π υ δι π υ την π ι τητα Θα π πει να σημειωθε π τη βιβλι γραφ α υπι ρ υν μικρ διαφ ρ αλλι η κδρια αντιμετ πι η ε αι πω α α φ ρνται εδ αναγ η πρ πετ να εξ ικειωθε με τη ιε και τ υ ρισμ ι τ υ τε να α τιλαμβ νεται τιζ μικρ διαφ ρε απ Χ λε εκφ νειζ των ρι μ ν αυτ ρι μ Πιιδτητα ναι η καταλληλ τητα και α φ λεια τη η ση τ υ παραγ μ υ πρτ ντ Τ πρ Τ ν π υ εδι στηκε και κατα κευ τηκε η η υπηρε α π υ δ θηκε ικαν π ιε τι αν γκε τ υ ρη στη ριμι Π χιτ κ Πιι τητα ναι ι λικ πρθ ει και κα τευθ ν ει ε υ τηματ ζ π γ ιια εταιρε α η μια διε θυνη μ α στην εταιρε α κ π ι υ φρ α γε ικ τερα ν αφ ρ την π ι ητα πω επ ημα εκφρ ζεται απ η δι κη η τ υ αυ τηματ Οριμ Δι κηη Π ιι τητα ναι η πψη η λιφζ λειτ υρ γ αζ ηζ Δι κη η π υ καθρ ζει και εφαρμ ζει την πλιτικη τη ε Θ ματα πι τητα

3 ρι μ Σδ τημα Π ι τητα ναι η μ θδ η η ργανωτικη δ μη ι υπευθυν ητε ι διαδικα ε ι διεργα ε και ι π ρ ι πυ απαιτ ται για την εφαρμ γη τη δι κη ηζ τηζ π ι ητα ριμιδ λεγ Π ιιδτητα ναι ι λειτ υργικ τε ικ και δρα τηρι ητε ι π ε χρησιμ π ιι νται για α εκπληρωθ ν ι α παιτη ει τη π ι τητα πω ρ Θηκε τ ι ημα ριμ Δια φι λιη Π ι τηταζ ναι λε εκε νε ι κατ λληλα εδιαμι ε και συσηματικ ργειε ι π ε κρ ν νται απαρα η τεζ για να εξα φαλ υν απαρα τηη εμπι τ νη στ πρ Τ ν π υ δη μι υργηθηκε η ε ψ α πα εγ με η υπηρε α και να ικαν π ιη υν δε δ μ νε απαιτη ει για την π ι ητα Περιλαμβ νει εδ α η και η ανακ πηση των πρ διαγραφ υν πω επ η επαληθευη και επιθεωρη ειζ στην παραγωγη εγκατ τα η και λειτυργ ε ελ γ υ πρ βλημα τηζ λιφ πι τητα πω τ ε δε καπαν α των θεμ των τη πι τητα παρ υ ι ζεται τ Σ ημ ναι φα νερ απ τ χημα κδκλ π ι τητα Σ εδια μ Δρ η λε Πρα ματ π η η Σ εδια μ υν ητ ε ναι π επανασχεδια μ η ν α δρ η κλπ πρ πει να πρα ψατ τ ι νται με νε η και να ε ναι απ τ λε μα μ τ δι ρ θω η λανθα μθ ων ε εργει υν κ τι β βαια π υ δυνατ ν να υμβε υ ια τικ ν εξωτερικ υν επιδρ εων π ρη η ν ων τε νλ γι ν με θ δω κ λπ ρα α ικ ε ναι τ ερ υτημα τ π εγε ρεται Π ι ε ναι υπεδθυν ζ για την π ι ητα υνηθη αναφ ρ τ θ μα αυτ για να τημα π υ δε δι πε τατ απ ττ α γ η π ι ητα ε ναι η ι τρ α τω τε ρων εκε νων εργαζ μ νων γ ω τ ω κ ζ καθ να κ κ π ι κ π ι δη π τε και κ ζ κανε α Αυτ δε μ ει τι πρ πει να ρι θε να υπει θυ νζ για την π ι τητα και μ να ανατρ υν μ α τ ημα ανε θυνα ε λ υ τ υ ανε θυν υζ υπ θυν υ Υπαργει και τ εξη λ γ πα γ ι

4 τ Στατιαι Φ Ξ π η ιη ιι Δ Γ ι Σ μα λικη πιδτητα κατ Αν η π ι τητα ηταν μια ερ ασ α μ α ε να δ τημα παρα ω η και καθ να ηταν υρ ζ τι κ π ι ζ θα την κ νει π ι σδη τ τε θα μπ ρ σε να την ε ε κ νει αλλ καν να τελικ δεν την κανε Κ π ι θδμω ε ι αυτδ επειδη ηταν δ υλει τ υ καθ να Και καθ να νδμιζλ τι π ι δηπ τε πρεπε να την ε ε κ νει α λ καν να δεν κατ λ αβε πωζ καθ να δεν θα μπ ρ δ ε να την ε ε κ νει λλ ι ε δεν ρ θηκε καν να υτ τ λγ πα γ ι βηθ ν μ ζ υμε να κατανησει αναγ ι τη τι τ να ρι θε υπε θυν ε ναι βαρη υπ θε η ι τ ρ α λιπ ν τελε ω ε με τ ν καθε α α καηγ ρε τ ν κ π ι ταν καν να δε κα νε αυτ π υ π ι δηπ τε π επενα ε γε μι θει να κ νει

5 εω Τ πδβλ α τ ξ π ιδτητα Αρα βα ικ υμπ ρα μα ε ναι τι π πετ α ρι θε κ π ι η κ π ι ι ι π ι θα ελ γ υν και Θα πρ ωθ ν ην π τητα μ α τ αυ τημα τ π κιν μεθα δρ με και εργαζ μαστε κ π τ υ υ τηματ π ι τητα ε ναι τετραδι τατ δια φ λι η τ υ πεχατη τι ε μα τε ικαν να παραδ δυμε πρ ντα υπηρε ε π υ να ικανπ ι ν π απαιτησειζ τ υ δημι υργ α διαδικα α εδ α η αν πτυξη πα αγωγη π υ απ τελε ματικ και ικ ν μικ να παρσγετ π ι τικ πρ ντα πρι ληψη μελλ ντικ ν απ κλ εων των χαρακτηριπκ τ απ π πρ διαγραφ ζ ν τ υ πρ τι νω η τη ανταγωνι τικη μα ικαν τητα μ α τ πλα ι των καν νων τη αγ ρ και τ υ ι β ντ μ υ στην περι μ π υ ανα ππ εται ε α τημα μπρε α ε ναι τ εκτεταμθ τε να υπα κ ει και σε διαφ ρετικ δ μ υ ι λ γ τ ρα ε ναι μετ ην π π νω υζητηση και αν πτυξη τ ερ ημα Τι ε ναι ημα π ι τητα ι ριμ και ε ναι ε δεικπκ ριμ Βνα δ τημα απ τελε τατ απ δι φ ρα υπ ν λα τψ ιατα υπ υ τηματα π υ υνεργ ζ νται μεταξ τ υζ για την παραγωγη ε τελικ ι απ τελ ματ ρι μ να Σι τημα Π ι τητα απ τελε ται απ δι φ ρα τμη ματα π υ υνδυ ζ ται τε να παρ γ υν την απαιτ με η π ι τητα κατ τη εδ α η αν πα ξη παραγωγη πρ Τ ντων και υ ηρε ι ν Τα τυπικ τμηματα ε Συ τηματ ζ Π ι τητα ε ναι διαδικα ε δηγ ε μ θ δ ι τεγγ πρ μηθευτι ν απθεμ τω αναθε ρη η εδ α η ε τ πισμ αδυναμι ν ε πθεωρη ει λεγ ι π ι ητα τ ι πι τητα γκρι η με λλα υ τηματα βελτ ωη π ι τητα υπερ η με κ πια υ τηματα

6 Διαχε ριη και Στατια ικδ λε χ Π ιδτητα εκπα δευ η υνεμ πρ ωπικ πι τ π η η απ κατ λλη λ υ ργανι μ Τα βαικ αυτ τ ι ε α πρεπει να γ ν υν αντιληπτ απ τ π ωτ κεφ λαι γιατ π νω ε αυτ τι α γ θα δ μηθε τ βιβλ ναφ ρε ται στην επ με η ε τητα πω ρμ ε τ ε διαφ ρ ν για την π ι ητα και τιζ πρ διαγραφ των πρ Τ ντων γαδρ μη λ πι τητα Π λεμ πατηρ π ντων λεγε Ηρ κλειτ και ε δε μ νωζ να ε γε δ κι Π ρα πλλ εφευρθει γιναν με τ η χρηση τ υ τν π λεμ και π ντα κ τ τη τε γ α ε ε τη στρατιωτικη υπερ η Τυπικ παραδε γματα ε ναι λ ξανδρ με τη ριζα ι υζαντι ν με τ υγρ αγ να δρ μ υ π υ γινε για τ πι ζ Θα κατα κευ ει πρι τ την ατ μικη β μβα π ιμερ Π η Χι ιζε μπεργκ Γερμαν α π ι ζ θα κατα κευ ει δια τημικ ταθμ ζ λπ ατ τη δι ρκεια τ υ Παγκ μ υ Πλ μ υ π λι τρατιωτικ υ λικ ρ νταν απ τι ΗΠΑ τ ν α λει Απ τυ ελ γ υ πυ τ α ι ατ ι ι ι ντ τ υλικ αυτ παρυ αζε π λλ φρ πρβληματα κατφ τ υ ελ γ υ αυτ Ετ ι απ φα τηκε να υπ ργ υν κ π ια τρατιωακ πρ τυπα τι ΗΠ τα π α να ελ γ υν κατ τη παραγωγη τ στρατι τικ υλικ Τα πρ τυπα αυτ ητα τ απ ρρητα π υ ι τε τ αυτικ των Π δεν τα γ ριζε και τ ι κατα κει αζε δικ τ υ πρ τυπα ια μ δα Στατι τικηζ π υ υπ ργε τ τε με διακεκριμ νυ Στατι τικ πω Α πατ ραζ τηζ ακ λ υθιακη Στατι τικη μελετ ε τα πρ βληματα αυτ τυ π ιτικ ελ γ υ ριζε δηλαδη τ ν τρ π απ δ η πρ ντων πω θα παρ υσιασθε τ εφ λαι τ ν τ π δειγματ ληψ α κα τι αναπτυ θηκε Π ιπκ Ελεγ βα ικ τμημα τυ Παρι λληλα κατ τη δι ρκεια τ υ Παγκ μ υ Πλ μ υ θ α λλ γραφε πω εκε ν η Στατι πκη π υ αναφ ρθηκε μελετ ε για τ τρατ των ΗΠ δι φ ρα επιχειρησιακ δια για στρατιωτικ κ π δ τ ι δημι υργηθηκε η Ε ειρη ιακη ρευνα αν και π λλ ν μ ζ υ τι τ επιχειρησιακ ημα νει π επι ειρη ει μ μω μετ τ ν π λεμ τα μυ τικ αυτ παψαν να ε ναι μυ τικ

7 απ δδθηκαν τ κ ιν τ εκε να τη Επι ειρη ιακη ρευνα με λ η αν πτυξη και εκε να τυ Π ι τικι λ γ υ Για τ λ γ αυτ α αγ ι τη βλ πει στν Π νακα τα αρμκ απ τ τρατιωτικ για τα πρ τυπα π υ ρ ιαν να εμφαν ζ ται Π νακα αναφ ρεται σε δι φ ρα υτηματα πι κ τω Π νακα ε ναι υν πτικ δηγ τη αναδρ μη τηζ π ι τητα ε Π νακα δε ει την εξ λιξη των συστημ των Π νακα ΕΞ ΛΞ ΤΗΣ Π Σ Δ Κ Σ Σ Κ ΠΡ Δ ΓΡ ΦΩ Ρ Α Α Α Α Α Α ι Α Α Α Α Ο Α ι Ρ Ν Α ΗΑ Α Α Ν η Ο Α Α Α Α Α Α Ρ Ε Ν Α

8 Διαχε ριη και Στατιαιικδ λε χ Π ιδτητα Π νακα Π Η Δ Σ Δ ΣΦ ΛΣ Π ΗΤ Σ ΟΟ Θ Ρ ι ΟΟ Ο ι Α ΟΟ Ο η ι Ρ

9 Ρ Ρ μ Ο Α Ρ Ο Ζ ι ι τ π ηστι Π ι τητα Στην ε ητα αυτη αναφ ρ νται ι βα ικ απαιτ ει τ υ υ τημα τ Ο Δ μευση και εμπλκη τη δι κη η ηζ εταιρ α

10 Διαχε ρι η και Στατιαεικδ λε χ Π ιδτητα π φα ζει η δι κη η τ υ υ τηματ ζ ην χρηση μεθδδων δια φ λι σηζ τηζ πι τητ την Δι κηση και την Παραγωγη ναθ τει αυτ ε κατι τερα ργανα Δημιυργ α υντ νιτικη επιτρπη με μ λη διικητικ τελ μ απ λε τι δρα τηρι τητε τη εταιρ α α κατ τερα ργανα πυ αναφ ρθηκαν πι π νω απτελ τ συ τ νι τικ ργα τη δια φ λι η τη π ι τητα Παρακ λ υθ ν και ελ γ υν με διι φ ρα ενωπα την ακριβξ τηρηη τω πρ διαγραφ υν ν πτυξη χεδ υ υλπ η η και Εγ ειριδ υ Πι τητα Αναπτ εται α εγ ειρ δι εγκ λτπ δηγι υν για την τηρη η τω πρ διαγραφ ν εγ ειρ δι π Επε να ε ναι αφ στην περιγραφη των διαδικα ιι ν και πληρεζ στην αναζητη η των πρ διαγραφ ν κπα δευση πρσωπικ ε λα τα επ πεδα Τ πρ ωπικ επιμ ρφ νεται υνε με ε μιν ρια τα θ ματα τη π ι τηταζ και τη εκ ατ τε ν α παραγωγικη διαδικα α Αυτ πλλθ φ ρ ζ ν ε ται τι γ εται αλλ δε επιτυγ νεται στην π ξη λ γω απρ βλεπτων αιτι ν υτ δε π πε να υπει θρ νται τη ρη τη εργα αζ και η πληρφ ρ α επιμ ρφω η τ υ πρ σωπικ δ ε ναι θεμελιωδ υ ημα α ελτ ωση επικ ινων α μεταξι τμημ των τη εταιρ α Αν πτυξη μεθ δων επικινων α μεταξι μ ρων τμημ των και μ μ ν ι τε η πληρ φρ α να δια εται μαλ γρηγ ρα ρθ Δημιυργ α υτηματ ζ ε ωτερικι ν ε πθεωρησε ν για Ο

αξ α τηζ μ υσικη ημερα

αξ α τηζ μ υσικη ημερα ΔιεΘν Συν δρι υ ικ λ γ α θηνα Φεβρ υαρ υ αξ α τηζ μ υσικη ημερα μ υ ικη μεταφ υμανισμ υ και εμπ ρευματ π ιησηζ Συνδι ργ νω η Περι δικ υ ικ λ γ α Ιν τιτ τ θην ν κδ ει ρφ ω Περι δικ υ ικ λ γ α Ιι ρκ ζ τ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρ ε. μι θη η δηλαδ ε ναι μ α διαδι αα α διαμ ρφω η αι. πω ταν ενιο ι εται η επιθυμητη τρ ποπο ηαη τηζ συμπε ιφ

Θεωρ ε. μι θη η δηλαδ ε ναι μ α διαδι αα α διαμ ρφω η αι. πω ταν ενιο ι εται η επιθυμητη τρ ποπο ηαη τηζ συμπε ιφ Θεωρ ε Θηαη η η ε γαι ι γα π λ πλ ι υ λ γι φαιν μεν τ π ει απαα ληει ω αντι ε μεν μελ τη π λ λ αι αξιι λ γυ επιτ μ νε π υ πρ χογται τ απ τ ρ τη Παιδαγωγι ηζ αι τη Ψυ λγ α αι απι λλυ επισ ημ γιχ ι ρυ πω

Διαβάστε περισσότερα

ταγυτητων για α φ ρνει τη πληροφ ρ ε τ δυνατ ν πω γρηγ ρα και π γκυρα οτ ν τελικ χρηση

ταγυτητων για α φ ρνει τη πληροφ ρ ε τ δυνατ ν πω γρηγ ρα και π γκυρα οτ ν τελικ χρηση Φ ι ιοαγ γ Φ β ινων α των Πλ ρ φ ριι ν υψηλε ταβτητε και υπ λογιοτ Στ μ ρε μαζ ι ρ ι υψηλη τε λ γ α πρ ηγμ νε εφαρμ γ και υτηρεο ε υψηλ ταγ τητε και π ι ητα ρη τ ο η δ λ και περιοο τερ οτα αυτι μα α τελευτα

Διαβάστε περισσότερα

Στι θεωρητι θ υζητ ρ ι των τελευτα ων δε αετιι ν για τη μ υ ανα ιυ η δε νει παγιωμ νη ρητι υπ ρρητα μ α θεμελιι δη

Στι θεωρητι θ υζητ ρ ι των τελευτα ων δε αετιι ν για τη μ υ ανα ιυ η δε νει παγιωμ νη ρητι υπ ρρητα μ α θεμελιι δη ΥΣΙ ΑΙ ΛΥΣ ΑΙ ΙΑ Π Α Ι Α Β ΣΤ Δ Ι Υ ΥΣΙ Λ ΓΙΑΣ τ ρ υσ ηζ θην ν εμβρ υ Ι ΥΠ Γ ΙΣ Σ Γ Τ ΤΣ Σ ΑΘ Ω Θ Α Σ Σ Σ Σ μ υσ ι ανα υση α τ αντ ε ψεν τηζ Θ εωρ ητι θ παρ ατη ρη σ ε ζ Στι θεωρητι θ υζητ ρ ι των τελευτα

Διαβάστε περισσότερα

μ τα ταμειακι ειπ ξει μ λη γι ι τ και παρακφε Θε α

μ τα ταμειακι ειπ ξει μ λη γι ι τ και παρακφε Θε α Ω Δ Σ Σ ΔΕΛΦ τ τ Σ Δ Σ Π Γ Ω Ω ε Α γ σ Π ΣκΛ Σ γ τη π τ κ Γε κ Συ λευ η Δι ικητικ Συμβ λι κ Μ τα μ λη τ και τ γ ωρι απ ετ αιατα αικ Γε ικη Συ λευαη η δελφ τ μα π απ φα α ηκε α γ ει α ι υγ ατ υ ημ ρα υριακ

Διαβάστε περισσότερα

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι Φ Λ Ι Ι ι αγωγτ ρι μ Π λλι πρα τν πρ βλτ ματα χαι χαταστι αει τη αθημ ριν ζω μπ ρ ι ν να περιγραφ ν με τη β θεια ν διαγρι μματ ζ απ τελ μεν υ απ να ι ν λ ημε ων αι να ν λ γραμμι ν π υ να ενι ν υν υγ ε

Διαβάστε περισσότερα

ξ βι μα ττ Π ντα δμω μφω ι μ αδτδ τδ πνεδμα δδ θ ρυ αν λλ α α ν ν ατε ω τδ πνεδμα μ υ δ τδ δμα λλι αδτδ θξαφαν

ξ βι μα ττ Π ντα δμω μφω ι μ αδτδ τδ πνεδμα δδ θ ρυ αν λλ α α ν ν ατε ω τδ πνεδμα μ υ δ τδ δμα λλι αδτδ θξαφαν Δ Φ Σ Λλο τξ Ξ μ λτ ΛποΣ ΣοΦ Ι Σ θχ Α λ ψ Ι ξ τξ Φ λ Ξξ τ λ λ Φ ι ξ Λ Ξ Α Α ΑΠ Σ Ξ ε Φ Αε π δ οη λληνι Ι ΙΔ π Ι ι Ι ι ΙΙ ξτ ξ ο Λ Σ δπω ε ναι γ ω τ γενν βη ε στ υα τ ρχδ τ θιτου πρδ Χρι τοδ α δ θρ λ θ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣ Λ ΓΙΑ. υπ ψιν μα πω η αν λυη των αναμι ν χα των ενδιαφε γ ων των μαθητι γ. γητ ζ ε αν τα δια ε ωτηματα π υ υμε χι εμει αημε α γετι α με τ τι τ

ΓΛΩΣΣ Λ ΓΙΑ. υπ ψιν μα πω η αν λυη των αναμι ν χα των ενδιαφε γ ων των μαθητι γ. γητ ζ ε αν τα δια ε ωτηματα π υ υμε χι εμει αημε α γετι α με τ τι τ ΓΛΩΣΣ Λ ΓΑ ω ΓΛΩΣΣ Π Λ Σ Σ Π Δ ΓΩΓ Π Σ Γ ΔΔ Σ Λ Σ ΛΛΗ Σ ΓΛΩΣΣ Σ Σ Ξ Α ΛΑ Λ γ ιγ Λ Α ιγ γ ο Κατ τ ζ δεχαετ ε τ υ εβ μη τα χα τ υ γδ πα σχεδιασμ των μαθημ των ξ νων γλω αι ν γιν ταν με βαση την επιχ ινωνια

Διαβάστε περισσότερα

μαζ ΑρΘρ παρψφεμ π οκ πτυ αιυμαε α κλπ

μαζ ΑρΘρ παρψφεμ π οκ πτυ αιυμαε α κλπ τθ ι τ τ Υ γ ΥΓ Υ ν ι τ τ Θ ι τ τ ι οι ι τ ρ ι Θ ιξ τ Σ Κ Σ Γ Π ΝΤ Γ Λ λι ΩΝ ΦΑΛΑΙο Ω Δ Α Σκ ΠοΣ ΣΑ Ιδρι ετα Σιυμ τε με τη ε ω υμ α ΠΑΝ ΛΛΗ Ιι Σ Σ Λ ΓΦΣ ΑΓο Λ ΙτΩΝ με δρα τη θη α Σκ π του Συ γ υ ε α βθρ

Διαβάστε περισσότερα

πει α υγκρ εται α υλικ με τα γ ωστ ριδματα πμ ειαηματα τω ακρυλικι και τω πυριτικ ρωμ τω ι π τρα παλαι ρυκτ η πυριτικ ρι ματα

πει α υγκρ εται α υλικ με τα γ ωστ ριδματα πμ ειαηματα τω ακρυλικι και τω πυριτικ ρωμ τω ι π τρα παλαι ρυκτ η πυριτικ ρι ματα ρωματ λ γι επιλ γη αρμ ιω επιλ γη αι ιθε εω η Θ Ο Θ κρυλ κι μ τ φωτ κ τ λυτ κ υτ κ Θαρ π τελε φρ γμα ε α Θρ κωσηξ σε εμφα κυρ δεμα β ει ρατι ζ με πλε με β ε Φρ γμ κ ι πι ι π ιητικ ι ε α Θρ κ σηξ ε εμφ

Διαβάστε περισσότερα

Δηλητηριασε ν Γε ικου Νοοοκομε ου Π Α Κυριακου σαζ ατιοστ λλω

Δηλητηριασε ν Γε ικου Νοοοκομε ου Π Α Κυριακου σαζ ατιοστ λλω ι α Π ρ κει η Ξ Ο Π ι τ ΛΛ Η ΔΗ ΙΦ ΡΑτ Α ΥΓ ΦγΡΓ Ο ε Α Α ΑΣ Φ ΗΣ Υ ΑΤΩΓ τ ι Ξ Ξ ι Γ ε ΦΞ ΑκΗ Δ Ε ΘΥΝΣ τ Ω Φ ΑΘΙ ΑΣ Λ Α τ ΛΔ ΛΞ Λ Ψ ι εξ ι ΞΓ ι Ξ ε Ξε Ξ εξξ ΞΞ τξ ΞτΞ Ξ ΞΓΞ Γ ζ ιι ι Λ Λι γ τ γ ι Υ ι ι Ιτ

Διαβάστε περισσότερα

Για την κατηγ ρ οπο η η των αθλητων τ υ Πηλινου Στ υ απ ιοβ υν τα εζη

Για την κατηγ ρ οπο η η των αθλητων τ υ Πηλινου Στ υ απ ιοβ υν τα εζη Ψ Ψ Αρ Π ιι ΙΙ ο τα Σωματε α Φμι δε ΙΙηλι ου Στ ου δφνα ιη ΣΚΟ Ε ΚΛΙ Σ Σ Ο ΠΙΙΛΙ Ο Σ Ο ο ο Φ Φ Ι Α Α Ι ΡΙΕΣ ΘΛ Ι ΩΝ ΠΙ ΛΙΝΟ Σ Ο ια την κατηγ ρ οπο η η των αθλητων τ υ Πηλινου Στ υ απ ιοβ υν τα εζη ι αθλητ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ

Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ Συ νο πτι κή πα ρου σί α ση των έρ γων, ερ γα σιών και κα τα σκευών για το χρο νι κό διά στη µα Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 - ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 2310 244244

ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 - ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 2310 244244 ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 4444 ΠΛΗΡΟΦ ΟΡΙΕΣ ΥΠ ΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ Μ ΟΝΟΚΑΤΟΙ ΚΙ Α ΟΡΟΦΩ Ν ΗΛΕΚΤΡΙ ΚΗ ΕΓ ΚΑΤΑΣ ΤΑΣ Η ΕΡ ΓΟ : Το πο θ ε σία : Π λα γι ά ρ ι Θ ε σ/ νί κ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

2006 2006 2006 2006 ( THN 31 2006 28-29 - 30-31

2006 2006 2006 2006 ( THN 31 2006 28-29 - 30-31 ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥΜ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ Ν Η ΠΡ Ο ΤΥΠΑ Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΗΣ ΠΛ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑ ΙΡ ΙΑ Σ E.K.E.T. Ε.Π.Ε ΤΗΣ 31 ης ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2012 .3556/2007

1 31 2012 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

(Final)] Martin BANGEMANN

(Final)] Martin BANGEMANN L 77/8 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 23. 3. 1999 Ο ΗΓΙΑ 1999/11/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 8η Μαρτ ου 1999 για την προσαρµογ στην τεχνικ πρ οδο των αρχ ν ορθ εργαστηριακ πρακτικ πω καθορ ζονται

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Πο λι τι κή και Στρατη γι κή

Πο λι τι κή και Στρατη γι κή Πο λι τι κή και Στρατη γι κή Σχέ ση Υψη λής και Στρα τιω τι κής Στρα τη γι κής Η γρα πτή ι στο ρί α του κό σμου εί ναι, κα τά το πλεί στον, η ι στο ρί α του πο λέ μου, δε δο μέ νου ό τι τα κρά τη στα ο

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2011 .3556/2007

1 31 2011 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

Περ ληµα λτρων Housing per cartucce filtranti Filter Cartridge Housing

Περ ληµα λτρων Housing per cartucce filtranti Filter Cartridge Housing δηγ ες ρ σης Istruzioni per l uso Operating Instructions Περ ληµα λτρων Housing per cartucce filtranti Filter Cartridge Housing 85030-516-21 85030-516-21 1 Κατ λ γ ς περιε µ νων και σ ηµ των 1 Κατ λ γ

Διαβάστε περισσότερα

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100 30. 12. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 356/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2818/98 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ τη 1η εκεµβρ ου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7 ο ΕΓ/2 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Προλήψεως Ατυχημάτων Πρώτες Βοήθειες ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ «Δίνουμε προτεραιότητα στη ζωή» Εί ναι γνω στό ό τι κά θε χρό νο στη χώ ρα μας ε

Διαβάστε περισσότερα

L 136/1 I (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ τη 25η Μα ου 1999 σχετικ µε τι ρευνε που πραγµατοποιο νται απ την Ευρωπαϊκ Υπηρεσ

Διαβάστε περισσότερα

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu L 77/36 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 14. 3. 98 Ο ΗΓΙΑ 98/5/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 16η εβρουαρ ου 1998 για τη διευκ λυνση τη µ νιµη σκηση του δικηγορικο επαγγ

Διαβάστε περισσότερα

340 τη 11. 12. 1997, σ. 1).

340 τη 11. 12. 1997, σ. 1). L 7/23 ΑΠΟ ΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 14η εκεµβρ ου 1998 για τη θ σπιση πολυετο προγρ µµατο για την προ θηση τη διεθνο συνεργασ α στον τοµ α τη εν ργεια (1998-2002) (1999/23/ΕΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

11. 6. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 166/45 Ο ΗΓΙΑ 98/26/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 19η Μα ου 1998 σχετικ µε το αµετ κλητο του διακανονισµο στα συστ µατα

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα