Υ Ε ΤΟ Σ. company. εταιρικό profile. προφίλ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Υ Ε ΤΟ Σ. company. εταιρικό profile. προφίλ"

Transcript

1 company προφίλ εταιρικό profile Υ Ε ΤΟ Σ

2 υετός, ο: βροχή [Ησ. Έρ. και Ημ Αριστοτ. περί Κόσμου 394a 30-32/Δ8: «Ηπία μεν γαρ ούσα (η του νέφους θλίψις) μαλακάς ψεκάδας διασπείρει, σφόδρα δε αδροτέρας, και τούτο καλούμεν υετόν» - Αριστοφ. Σφ Ξενοφ. Κυνηγετικός Ηρόδ ] Μανώλης Γλέζος: «Ύδωρ, Αύρα, Νερό». Εκδ. Καστανιώτη hyetos hī i-tos, n [Greek] rain, precipitation < hyein, to rain. adj hyetal rainy; relating to rain or rainfall. n hyetograph graphical representation of the distribution of rainfall over time; a self registering rain-gauge. n hyetology [rare] a branch of meteorology that studies rainfall.

3 Η Εταιρεία Η μελετητική εταιρεία ΥΕΤΟΣ ιδρύθηκε το 2001 στη Θεσσαλονίκη από ομάδα επιστημόνων, με επικεφαλής το Δρ. Σπυρίδη Άνθιμο και την κα Κουτάλου Βασιλική. Δραστηριοποιείται στην Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου, στην εκπόνηση Τεχνικών Μελετών και Ερευνών, στις επιβλέψεις Τεχνικών Έργων καθώς και στην υλοποίηση Ελληνικών και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων του ευρύτερου Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα. Έως σήμερα απαριθμεί περισσότερους από κωδικούς έργων - μελετών διαφόρων ειδικοτήτων συμπεριλαμβανομένων υδραυλικών, περιβαλλοντικών, τοπογραφικών, γεωλογικών, στατικών, συγκοινωνιακών, αρχιτεκτονικών και άλλων στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της. Ο ΥΕΤΟΣ έχοντας επεκτείνει τα τελευταία χρόνια τις δραστηριότητες και τις εγκαταστάσεις του, στελεχώνεται από μόνιμα μέλη, άνω των 50 συνολικά, τα οποία είναι επιστήμονες με αναγνωρισμένους τίτλους σπουδών στην Ελλάδα και το εξωτερικό και απαρτίζουν τα τμήματα της εταιρείας όπως αυτά παρουσιάζονται στο εταιρικό οργανόγραμμα. Κομβικά σημεία, των προσπαθειών που έχουν καταβληθεί έως σήμερα, από την εταιρεία, είναι η ανάθεση από το Υπουργείο ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου προς την The Company The consulting firm HYETOS was founded in 2001 in Thessaloniki by a team of scientists led by Dr. Spyridis Anthimos and Mrs. Koutalou Vasiliki. The company specializes in consultation and support services, research and project studies and supervision of technical works, as well as the implementation of Greek and European programmes from the public and private sector. To this day, the company has completed more than projects studies in various fields including, hydraulic, environmental, surveying, geological, structural, road design, architectural etc. In recent years, the companys facilities and field of activities have expanded. Today, HYETOS employs more than 50 permanent associates, all of whom are scientists with approved Greek or international education degrees, to staff the companys departments, as presented in the organizational chart. So far, key points in the companys efforts have been the assignment of a contract by the Greek Ministry of Infrastructure, Transport and Networks for the Provision of technical consultation to EYDE/ YAELMP.TH. for the completion of works for the transportation and treatment of wastewater, water supply and flood defence of the wider Thessaloniki area, as well as the completion of project Expert assistance in the execution of a performance audit focusing on the effectiveness and efficiency of EU Structural Measures spending Cohesion Fund (CF) and European Regional Development Fund (ERDF) for the supply of water for domestic consumption regarding the provision of technical consultancy to the European Court of Auditors, to assist in the 1

4 ΕΥΔΕ/ΥΑΕΛΜΠΘ για το έργο ολοκλήρωσης μεταφοράς και επεξεργασίας Λυμάτων Ύδρευσης και Αντιπλημμυρικής Προστασίας Μείζονος Θεσσαλονίκης» που αφορά στην παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου προς την ΕΥΔΕ Θεσσαλονίκης καθώς και η ανάθεση του έργου «Expert assistance in the execution of a performance audit focusing on the effectiveness and efficiency of EU Structural Measures spending (Cohesion Fund (CF) and European Regional Development Fund (ERDF) for the supply of water for domestic consumption» που αφορά στην παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο αναφορικά με τον οικονομικό έλεγχο προκαθορισμένων έργων αποθήκευσης, μεταφοράς και διανομής ύδατος. Οι εγκαταστάσεις της εταιρείας βρίσκονται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην οδό Πλ. Ιπποδρομίου 7, σε πλήρως ανακαινισμένα γραφεία συνολικού εμβαδού 850 τ.μ. Η εταιρεία κατέχει σύγχρονο μηχανογραφικό εξοπλισμό και εξοπλισμό πεδίου για τις ανάγκες των έργων που αναλαμβάνει. economic assessment of specific water supply studies in Greece. The companys facilities are located in the center of Thessaloniki, on 7 Ippodromiou Sq., within fully renovated offices with a total area of 850 m 2. The company owns up to date electronic and field equipment, necessary for the completion of the projects undertaken. In addition, the company owns an extensive library with over titles, from Greek and international documentation, more than 900 maps and plans in paper format and more than digital maps. The company also keeps a regularly updated legal database and miscellaneous databases that are integral to the company s sound operation. Επιπλέον, διαθέτει πλούσια βιβλιοθήκη, άνω των εγγραφών, με ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία, αρχείο σχεδίων με περισσότερους από 900 έντυπους και ψηφιακούς χάρτες, διαθέτει και διατηρεί νομική βάση δεδομένων απόρροια της έως σήμερα δραστηριότητάς της, καθώς και πλήθος βάσεων δεδομένων για την εύρυθμη λειτουργία της. 2

5 Η μελετητική εταιρεία ΥΕΤΟΣ είναι καταχωρημένη στο τμήμα Μητρώου Μελετητών του Υ.ΥΠΟ.ΜΕ. ΔΙ. με ΑΜ 619 και κατέχει μελετητικά πτυχία στις ακόλουθες κατηγορίες: Κατηγορία 3 Τάξη: Α Οικονομικές Μελέτες Κατηγορία 5 Τάξη: Α Μελέτες Οργάνωσης και Επιχειρησιακής Έρευνας Κατηγορία 13 Τάξη: Γ Μελέτες Υδραυλικών Έργων (Εγγειοβελτιωτικών Έργων, Φραγμάτων, Υδρεύσεων και Αποχετεύσεων) HYETOS is inscribed in the Registration Office of the Greek Ministry of Infrastructure, Transport and Networks with registration number 619 and holds degrees in the following categories: Category 3 Class: A Techno Economic Feasibility Studies Category 5 Class: A Business Organizing and Planning Κατηγορία 16 Τάξη: Γ Μελέτες Τοπογραφίας (Γεωδαιτικές, Φωτογραμμετρικές, Χαρτογραφικές, Κτηματογραφικές και Τοπογραφικές) Κατηγορία 20 Τάξη: Γ Μελέτες και Έρευνες Γεωλογικές, Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές Category 13 Class: C Hydraulic Design (Land Reclamation, Dams, Water Supply and Sewerage Systems) Category 16 Class: C Survey (Geodetic, Photogrammetric, Cartographic, Cadastral and Topographic) Κατηγορία 21 Τάξη: Α Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες Category 20 Class: C Geological, Hydro geological and Geophysical surveys and research Κατηγορία 27 Τάξη: Γ Περιβαλλοντικές Μελέτες Category 21 Class: Α Geotechnical Surveys and Research Category 27 Class: C Environmental Impact Assessment Class: A (means over 4 years experience) Class: C (means over 12 years experience) 3

6 ISO 9001 ISO τηλ fax: tel fax:

7 ISO 9001 ISO τηλ fax: tel fax:

8 Πολιτική Ποιότητας και Περιβαλλοντική Πολιτική Η διοίκηση της εταιρείας ΥΕΤΟΣ στα πλαίσια εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ISO 9001 και του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά το πρότυπο ISO έχει: Προσδιορίσει το Βέλτιστο Επίπεδο Ποιότητας στις εκπονούμενες μελέτες αλλά και στις παρεχόμενες υπηρεσίες, που συναρτάται τόσο από τις προδιαγραφές της ισχύουσας Ελληνικής Νομοθεσίας, όσο και από τις εξειδικευμένες απαιτήσεις των πελατών. Τεκμηριώσει την πολιτική και τους στόχους της για την ποιότητα. Ενσωματώσει την προστασία του περιβάλλοντος στην επιχειρηματική της στρατηγική. Τεκμηριώσει στόχους για την προστασία του περιβάλλοντος σε θέματα που αφορούν στο παραγόμενο μελετητικό έργο. Policy on Quality and the Environment The company s management by implementing ISO 9001 Quality Management System and ISO Environmental Management System has: Defined the Best Quality Level for company projects, in accordance with current Greek Legislation specifications and specialized client requirements. Established the company quality policy and targets. Incorporated environmental protection in its business strategy. Established targets on environmental protection for all phases of study production. Each Head of Department must ensure that the targets set out in the Policy on Quality and the Environment are comprehended, applied and adhered to. Κάθε Υπεύθυνος Τμήματος (ΥΤ) έχει την ευθύνη να διασφαλίσει ότι οι στόχοι της Πολιτικής Ποιότητας και της Περιβαλλοντικής Πολιτικής έχουν κατανοηθεί, εφαρμοσθεί και τηρούνται στο χώρο ευθύνης του. Στρατηγικός στόχος της εταιρείας είναι η απόλυτη ικανοποίηση των ποιοτικών απαιτήσεων των πελατών της και η προστασία του περιβάλλοντος στους The company s aim is the absolute adherence to clients quality requirements and environmental protection in project activity areas. Specifically, the company s targets are: The undertaking of technically sound project studies for the public and private sector and the provision of technical consultancy services, by accomplishing the clients specialized requirements and ensuring the quality of the product produced. The incorporation of management practices that accomplish the best possible quality result through efficient utilization of company staff and assets. The constant aim of all company associates and staff towards the improvement of work quality and environmental conditions within their area of responsibility. 6

9 χώρους που δραστηριοποιείται. Πιο συγκεκριμένα, οι τακτικοί στόχοι της εταιρείας ΥΕΤΟΣ είναι: Να εκπονεί επιστημονικά άρτιες μελέτες για δημόσια και ιδιωτικά έργα και να παρέχει υπηρεσίες συμβούλου, ικανοποιώντας τις εξειδικευμένες απαιτήσεις των πελατών της και διασφαλίζοντας την ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος. Να διαχειρίζεται με τέτοιο τρόπο τις εργασίες, ώστε να επιτυγχάνεται το βέλτιστο ποιοτικό αποτέλεσμα, με τη βέλτιστη αξιοποίηση πόρων και στελεχιακού δυναμικού. Οι εργαζόμενοι συνεργάτες της εταιρείας να στοχεύουν σταθερά στη βελτίωση της ποιότητας και στην προστασία του περιβάλλοντος στο χώρο ευθύνης τους. Να παρακολουθεί τακτικά και να τηρεί τη νομοθεσία σχετικά με την παραγωγή μελετητικού έργου. Να τηρεί τους κανόνες για την προστασία του περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων διεργασιών της. To regularly monitor and follow the most current legislation related to project studies. To upkeep rules for the protection of the environment during all company activities and work process. Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων η εταιρεία ΥΕΤΟΣ: Επιλέγει με συγκεκριμένα κριτήρια τις συνεργαζόμενες εταιρείες και τους εξωτερικούς 7

10 συνεργάτες και φροντίζει να ελέγχει τα παρεχόμενα από αυτούς στοιχεία προς ενσωμάτωση στις μελέτες της. Ελέγχει τις εργασίες εντός της εταιρείας σε όλες τις φάσεις εκτέλεσής τους. Εκπαιδεύει συνεχώς το προσωπικό της, ώστε να ανανεώνεται η γνώση και να διασφαλίζεται η συμμετοχή και η συνεργασία μεταξύ των εργαζομένων και των συνεργατών της. Φροντίζει για την ορθή λειτουργία του ΣΔΠ και την ετήσια ανασκόπηση και βελτίωσή του, διασφαλίζοντας την τεχνική κάλυψη και αρτιότητα όλων των εργασιών. Δεσμεύεται να συμμορφώνεται με τη σχετική, για τις δραστηριότητές της, Ελληνική και Κοινοτική περιβαλλοντική νομοθεσία. Δεσμεύεται για τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων αποφυγής, μείωσης, επεξεργασίας και επαναχρησιμοποίησης των απορριμμάτων της, καθώς επίσης και της μείωσης της κατανάλωσης πόρων (ενέργειας και βοηθητικών υλών) εφαρμόζοντας βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές. Κοινοποιεί την περιβαλλοντική της πολιτική στην ιστοσελίδα της, έτσι ώστε να παρέχει τις πληροφορίες, να ενημερώνει το κοινό, τους πελάτες και τους προμηθευτές της για τις περιβαλλοντικές της δραστηριότητες και ενέργειες. To accomplish the above targets, the company HYETOS: Uses a criteria-based approach in the selection of associates and collaborating companies and reviews all external data prior to incorporation in the company s projects. Monitors and reviews all projects during all phases of project execution. Constantly provides training in order to improve technical knowledge and promote participation and cooperation between staff. Ensures the correct application, annual review and improvement of the company Quality Management System so that all projects and services provided are technically sound. Is committed to compliance with relevant Greek and EU environmental legislation in all company activities. Is committed to incorporating measures for waste reduction, reuse and recycling as well as energy and material saving. Has made available the company environmental policy in its webpage, so that clients, suppliers and the general public are aware of the companys environmental activities and actions. 8

11 Τα Πιστοποιητικά του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ISO 9001 και του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά το πρότυπο ISO επισυνάπτονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α». The Certificates of ISO 9001 Quality Management System and ISO Environmental Management System are attached to ANNEX A. 9

12 Ασφαλιστική Κάλυψη Παρεχόμενης Υπηρεσίας Professional Indemnity Insurance Policy Η μελετητική εταιρεία ΥΕΤΟΣ διαθέτει ασφαλιστήριο συμβόλαιο από τους LLOYD S of LONDON που καλύπτει την επαγγελματική και αστική ευθύνη των παρεχόμενων εξ αυτής υπηρεσιών-μελετών, διασφαλίζοντας τον εργοδότη ως προς την αρτιότητα και την πληρότητα των μελετών της. Η σχετική Βεβαίωση Ασφάλισης Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης επισυνάπτεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «B». HYETOS has an insurance contract with LLOYD S of LONDON concerning the professional and indemnity liability, covering its clients as far as the completeness of the provided services. The Evidence of the Professional Indemnity Insurance Policy is being attached to ANNEX B. 10

13 εταίροι associates Δρ. Άνθιμος Σπυρίδης Dr. Anthimos Spyridis Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός, M.Sc., Ph.D. Rural & Surveying Engineer, M.Sc., Ph.D. Γεννήθηκε το 1968, στην Πτολεμαΐδα. Κατάγεται από το Φανό Αμυνταίου του Νομού Φλώρινας // Born in 1968, in Ptolemaida, Greece. He comes from Fanos, Amyntaio, Prefecture of Florina Το 1991 αποφοίτησε από το Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. // Graduated in 1991 from the Faculty of Rural and Surveing Engineering of Aristotle University of Thessaloniki (A.U.Th.) Το 1996 αποκτά Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στις Έγγειες Βελτιώσεις Υδραυλική από το Τμήμα Γεωπονίας, της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών του Α.Π.Θ. // In 1996 receives his Master s Degree from the Postgraduate Specialization «Agricultural Hydraulics & Land Reclamation» of the School of Agriculture (A.U.Th.) Το 1998 αποκτά Διδακτορικό Δίπλωμα από την Πολυτεχνική Σχολή του Α.Π.Θ. εκπονώντας Διδακτορική Διατριβή με τίτλο: «Γεωστατιστική εκτίμηση ορισμένων υδροδυναμικών παραμέτρων του εδάφους. Εφαρμογή στη Γεωργική Υδραυλική» // In 1998 receives his Doctoral Degree from the School of Engineering (A.U.Th.) after submitting the Ph.D. Dissertation «Geostatistical estimation of various hydrodynamic soil properties. Application in Agricultural Hydraulics» Από το 1991 έως το 2001 διατηρούσε ατομικό γραφείο μελετών. Παράλληλα, από το 1993 έως σήμερα, εργάζεται ως Επιστημονικός Συνεργάτης του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του Α.Π.Θ., συμμετέχοντας στην ερευνητική δραστηριότητα και τη διδασκαλία μαθημάτων σχετικών με τα αντικείμενα της Υδραυλικής, των Εγγείων Βελτιώσεων, των μεγάλων Αρδευτικών Έργων κ.α. // From 1991 to 2001 worked as a private consultant. Since 1993 he was employed as a Scientific Assistant in the Faculty of Rural and Surveing Engineering of A.U.Th., participating in researches and teaching courses of Hydraulics, Land Reclamation, Design of Irrigation and Drainage networks, etc Από το 2001 έως σήμερα είναι εταίρος της μελετητικής εταιρείας ΥΕΤΟΣ και ασχολείται με την εκπόνηση μελετών και παροχή υπηρεσιών συμβούλου, κυρίως δημοσίων αλλά και ιδιωτικών έργων. Είναι επικεφαλής της μελετητικής ομάδας, υπεύθυνος απέναντι στο νόμο και επιφορτισμένος με το σχεδιασμό, την ανάλυση, τον ποιοτικό έλεγχο και την εν γένει οργάνωση και παρακολούθηση της πορείας των μελετών. Είναι κάτοχος μελετητικού πτυχίου στις κατηγορίες: Μελέτες Υδραυλικών Έργων και Μελέτες Τοπογραφίας. Διαθέτει επαγγελματική εμπειρία είκοσι δύο (22) ετών Είναι μέλος διαφόρων επαγγελματικών οργανισμών. Έχει δημοσιεύσει πλήθος επιστημονικών εργασιών σε θέματα του αντικειμένου του, συμμετέχοντας σε συνέδρια - σεμινάρια και ως εισηγητής. // Since 2001 he is associate of the HYETOS consulting firm and responsible for providing consultation and services to public as well as to private projects. He is manager of the consulting team, and responsible for planning, analysis, quality control and supervision of consultation projects. Has 21 years of professional experience. Participates in various professional associations. Author of a number of scientific papers. Actively participates in seminars and congresses as speaker. 11

14 εταίροι associates Βασιλική Κουτάλου Vassiliki Koutalou Γεωλόγος, M.Sc. Geologist, M.Sc. Γεννήθηκε το 1968, στο Αργυροπούλι του Ν. Λάρισας // Born in 1968, in Argyropouli, Larissa, Greece Το 1991 αποφοίτησε από το Τμήμα Γεωλογίας του Α.Π.Θ. // Graduated in 1991 from the School of Geology of Aristotle University of Thessaloniki (A.U.Th.) Το 1997 αποκτά Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στις Έγγειες Βελτιώσεις Υδραυλική από το Τμήμα Γεωπονίας, της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών του Α.Π.Θ. εκπονώντας διατριβή στο επιστημονικό πεδίο των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS) // In 1997 receives her Master s Degree from the Postgraduate Specialization «Agricultural Hydraulics & Land Reclamation» of the School of Agriculture (A.U.Th.) submitting a Thesis in the field of Geographical Information Από το 1991 έως το 2001 διατηρούσε ατομικό γραφείο μελετών. Παράλληλα, από το 1993 έως το 2001 εργάσθηκε ως Επιστημονική Συνεργάτης του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του Α.Π.Θ. // From 1991 to 2001 worked as a private consultant. From 1993 to 2001 was employed as a Scientific Assistant in the Faculty of Rural and Surveing Engineering of A.U.Th. Από το 2001 έως σήμερα είναι εταίρος της μελετητικής εταιρείας ΥΕΤΟΣ και ασχολείται με την εκπόνηση μελετών και παροχή υπηρεσιών συμβούλου, κυρίως δημοσίων αλλά και ιδιωτικών έργων. Είναι επικεφαλής της μελετητικής ομάδας στο αντικείμενο της Γεωλογίας Υδρογεωλογίας, του Περιβάλλοντος και των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS), υπεύθυνη απέναντι στο νόμο και επιφορτισμένη με το σχεδιασμό, την ανάλυση, τον ποιοτικό έλεγχο και την εν γένει οργάνωση και παρακολούθηση της πορείας των μελετών. Είναι κάτοχος μελετητικού πτυχίου στις κατηγορίες: Μελέτες Γεωλογικές, Υδρογεωλογικές, Γεωφυσικές και Περιβαλλοντικές Μελέτες. Διαθέτει επαγγελματική εμπειρία είκοσι δύο (22) ετών Είναι μέλος διαφόρων επαγγελματικών οργανισμών. Έχει δημοσιεύσει πλήθος επιστημονικών εργασιών σε θέματα του αντικειμένου της, συμμετέχοντας σε συνέδρια - σεμινάρια και ως εισηγήτρια. // Since 2001 she is one of the associates of the HYETOS consulting firm and also responsible for providing consultation and services to public as well as to private projects. She is manager of the consulting team, and responsible for planning, analysis, quality control and supervision of consultation projects in the fields of Geology - Hydrogeology, Environment and Geographical Information Systems. Has 21 years of professional experience. Participates in various professional associations. Author of a number of scientific papers. Actively participates in seminars and congresses as speaker. 12

15 μόνιμοι συνεργάτες partners ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ // SCIENTISTS 1 Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, Μ.Sc., PH.D. // 1 Rural and Surveying Engineer, M.Sc., Ph.D. 3 Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί, Μ.Sc. // 3 Rural and Surveying Engineers, M.Sc. 3 Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί // 3 Rural and Surveying Engineers 2 Πολιτικοί Μηχανικοί, Μ.Sc. // 2 Civil Engineers, Μ.Sc. 7 Πολιτικοί Μηχανικοί // 7 Civil Engineers 1 Αρχιτέκτονας Μηχανικός, Μ.L.A. // 1 Architect, Μ.L.A. 1 Αρχιτέκτονας Μηχανικός, Μ.Sc. // 1 Architect, Μ.Sc. 3 Αρχιτέκτονες Μηχανικοί // 3 Architects 2 Χημικοί Μηχανικοί, M.Sc. // 2 Chemical Engineers, M.Sc. 1 Χημικός Μηχανικός // 1 Chemical Engineer 2 Γεωλόγοι, Μ.Sc. // 2 Geologists, M.Sc. 1 Γεωλόγος, Μ.Sc. & Ειδικός Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών // 1 Geologist, Μ.Sc. & G.I.S. specialist 2 Γεωλόγοι // 2 Geologists 2 Γεωπόνοι, Μ.Sc., Ph.D. // 2 Agronomists, Μ.Sc., Ph.D. 1 Δασολόγος - Περιβαλλοντολόγος, Dr. nat.techn. // 1 Forester - Environmentalist, Dr. nat.techn. 1 Δασολόγος // 1 Forester 1 Μηχανικός Έργων Υποδομής, M.Sc. // 1 Infrastructure Engineer, M.Sc. 2 Μηχανικοί Έργων Υποδομής // 2 Infrastructure Engineers 1 Μηχανολόγος Μηχανικός // 1 Mechanical Engineer 1 Μηχανικός Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας // 1 Geoinformatics and Surveying Engineer 2 Ειδικοί Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών // 2 G.I.S. specialists 1 Προγραμματιστής, M.Sc. // 1 Computer Programmer, M.Sc. 2 Νομικοί // 2 Legal advisors ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ // ASSISTANCE PERSONNEL 1 Βοηθητικό άτομο // 1 General support person 1 Γραμματεία // 1 Secretary 1 Γραμματεία Βιβλιοθηκονόμος // 1 Secretary - Librarian 1 Γραμματεία - Φιλόλογος // 1 Secretary Philologist 1 Λογιστής // 1 Accountant 1 Οικονομολόγος // 1 Economist 13

16 τμήματα departments Τμήμα Υδατικών Πόρων & Υδραυλικών Έργων // Department of Water Resources and Hydraulics Αντικείμενο του τμήματος είναι ο σχεδιασμός, η μελέτη και η διαχείριση έργων όπως: Έργα Υδατικών Πόρων Μελέτες Διαχείρισης Υδατικών Πόρων Δίκτυα Ύδρευσης, Αποχέτευσης και Ομβρίων Υδάτων Εγγειοβελτιωτικά Έργα και Αρδευτικά Δίκτυα Αντιπλημμυρικά Έργα και Διευθετήσεις Οριοθετήσεις Ποταμών Φράγματα Λιμνοδεξαμενές Υδρολογικές μελέτες Αντλιοστάσια πόσιμου ύδατος, λυμάτων και ομβρίων υδάτων Αποχέτευση - Αποστράγγιση Έργων Οδοποιίας Έργα Επεξεργασίας και Διάθεσης Αστικών Λυμάτων Βιολογικοί Καθαρισμοί Μικροί Υδροηλεκτρικοί Σταθμοί Λειτουργία και Ρύθμιση Υδατικών Συστημάτων Υδρογεωτρήσεις Αποστραγγιστικά Έργα Έργα αποθήκευσης και διανομής νερού (δεξαμενές, λιμνοδεξαμενές κλπ) Λοιπά έργα υδραυλικής Υδραυλικές προσομοιώσεις σε ανοιχτούς και κλειστούς αγωγούς Αντιπληγματική προσομοίωση και προστασία υδατικών συστημάτων Μελέτες εκμετάλλευσης υπόγειων υδάτων Μελέτες τεχνικών έργων ρύθμισης ροής Μελέτες έργων υγειονομικής ταφής απορριμμάτων Μελέτες έργων υγειονομικής ταφής υπολειμάτων Μελέτες διαχείρισης στερεών αποβλήτων The department s focus is the planning, study and management of projects in the following fields: Water resources infrastructure Water resources management studies Water supply and stormwater drainage networks Land reclamation works and irrigation Flood defense works, river engineering and river boundary delimitation Dams and reservoirs Hydrological studies Pumping stations for water supply, waste and stormwater disposal Road drainage works Urban waste management infrastructure biological waste treatment Small hydroelectric plants Operation and regulation of water systems Water abstraction Agricultural drainage works Water storage and supply works (tanks) Other hydraulic works Hydraulic simulation of open channel flow and pressure pipes Water hammer simulation and protection of water systems Groundwater abstraction Flow regulation works Landfill engineering Residual waste sanitary landfill studies Solid waste management studies Τμήμα Περιβάλλοντος // Environmental Department Αντικείμενο του τμήματος είναι η: Περιβαλλοντικές Μελέτες έργων υποδομής Περιβαλλοντικές Μελέτες έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Στρατηγικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Περιβαλλοντική Διαχείριση και Σχεδιασμός Μελέτη Διαχείρισης Βιοτόπων / Οικοσυστημάτων Αντιμετώπιση & Έλεγχος Ρύπανσης υδάτων και εδάφους Επεξεργασία & Διάθεση Υγρών Αποβλήτων Μελέτες Διάθεσης Λυμάτων Δασικές Μελέτες έργων υποδομής Φυτοτεχνικές Μελέτες Διαχειριστικές Μελέτες δασών και δασικών εκτάσεων Μελέτες Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης ΧΑΔΑ Μελέτες Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης σε μεγάλα έργα υποδομής Μελέτες Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης Τοπίου Μελέτες Διαχείρισης Περιβάλλοντος Λοιπά έργα περιβάλλοντος The department is responsible for: Environmental studies of infrastructure works Environmental studies of renewable energy sources Strategic environmental impact assessments Environmental management and planning Habitat / ecosystems management studies Mitigation and control of water and soil pollution Treatment and disposal of liquid waste Waste disposal studies Forest infrastructure studies Phytotechnic studies Forest management studies Environmental restoration studies of dumpsites Environmental restoration studies of infrastructure works Landscape environmental restoration studies Environmental management studies Other environmental works 14

17 τμήματα departments Τμήμα Τοπογραφίας & Πολεοδομίας // Department of Surveying and Urban Planning Αντικείμενο του τμήματος είναι οι: Τοπογραφικές μελέτες για τη σύνταξη υδραυλικών μελετών (ύδρευσης, αποχέτευσης ομβρίων - ακαθάρτων, άρδευσης, διευθετήσεων ρεμάτων, φραγμάτων κλπ) Τοπογραφικές μελέτες για τη σύνταξη μελετών οδοποιίας Τοπογραφικές μελέτες για τη σύνταξη αρχιτεκτονικών μελετών (αναπλάσεων, διαμορφώσεων κλπ) Τοπογραφικές μελέτες για τη σύνταξη στατικών μελετών (γεφυρών, τεχνικών κλπ) Τοπογραφικές μελέτες για τη σύνταξη γεωλογικών, γεωτεχνικών μελετών (υδρογεωτρήσεων κλπ) Τοπογραφικές μελέτες για τη σύνταξη μελετών υδροηλεκτρικών σταθμών, Η/Μ μελετών Τοπογραφικές μελέτες για τη σύνταξη πολεοδομικών μελετών Μελέτες κτηματογράφησης Μελέτες πράξεων εφαρμογής Πολεοδομικές μελέτες Μελέτες κτηματολογίου Μελέτες βυθομετρήσεων (λιμνών, ποταμών κλπ) Εφαρμογές ρυμοτομικών και πολεοδομικών μελετών Χαράξεις - εφαρμογές μελετών οδοποιίας, υδραυλικών μελετών, τεχνικών έργων κλπ. Τοπογραφικές αποτυπώσεις για έκδοση οικοδομικών αδειών Τοπογραφικές αποτυπώσεις για σύνταξη τοπογραφικών μεταβιβάσεων ιδιοκτησιών (συμβολαίων) Οριοθετήσεις γεωτεμαχίων (οικοπέδων, αγροτεμαχίων) Λοιπές μελέτες τοπογραφίας Department projects include: Land surveying for hydraulic studies (water supply, stormwater and wastewater drainage, irrigation, river engineering, dams etc) Land surveying for road design studies Land surveying for architectural studies (landscaping etc) Land surveying for structural studies Land surveying for geological, geotechnical studies (groundwater abstraction etc) Land surveying for hydroelectric plants and electromechanical studies Land surveying for urban planning Land registration Implementation acts Urban planning studies Cadastral studies River and lake depth measurements Plan implementation of urban planning studies Plan implementation of road design works, hydraulic works etc Land surveying for the issuing of building permits Land surveying for the issuing of property transfer documents (contracts) Boundary delimitation of land parcels Other land surveying studies Τμήμα Γεωλογίας & Γεωτεχνικών // Department of Geology and Geotechnics Αντικείμενο του τμήματος είναι οι: Μελέτες Γεωλογικής Καταλληλότητας Γεωλογικές Μελέτες τεχνικών έργων Υδρογεωλογικές Μελέτες και η Διερεύνηση Υδρογεωλογικών Συνθηκών Μελέτες Ανόρυξης Γεωτρήσεων Γεωφυσικές Έρευνες Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες Λοιπές γεωτεχνικές γεωλογικές μελέτες The department is responsible for: Geological feasibility studies Geological studies of technical works Hydrogeological studies and hydrogeological investigation Drilling studies Geophysical investigation Geotechnical studies and investigation Other geotechnical geological studies 15

18 τμήματα departments Τμήμα Στατικών & Κατασκευών // Department of Structural Engineering Αντικείμενο του τμήματος είναι: Οι Στατικές Μελέτες χωμάτινων και λιθόρριπτων Φραγμάτων Οι Στατικές Μελέτες Φραγμάτων από οπλισμένο σκυρόδεμα Οι Στατικές Μελέτες Γεφυρών από οπλισμένο σκυρόδεμα Οι Στατικές Μελέτες Γεφυρών από χάλυβα Οι Στατικές Μελέτες σύμμεικτων Γεφυρών Οι Μελέτες Στατικών φορέων κτιριακών έργων από οπλισμένο σκυρόδεμα Οι Μελέτες Στατικών φορέων κτιριακών έργων από δομικό χάλυβα Οι Μελέτες ειδικών θεμελιώσεων Οι Στατικές Μελέτες φορέων ξύλινων κατασκευών Η Δυναμική ανάλυση φορέων και ο αντισεισμικός έλεγχος αυτών Στατικές Μελέτες μικρών τεχνικών έργων οδοποιίας (οχετών, τάφρων, τεχνικών εξόδου) Οι Στατικές Μελέτες φορέων τεχνικών υδραυλικών έργων (αντλιοστασίων, δεξαμενών, φρεατίων, αγκυρώσεων αγωγών) Οι Μελέτες αντιστηρίξεων από μεταλλικά πετάσματα, πασσαλοσανίδες, τύπου Βερολίνου κλπ Οι Μελέτες ευστάθειας πρανών και επιχωμάτων Ο Έλεγχος της στατικής επάρκειας υπόγειων ή υποθαλάσσιων αγωγών Οι Μελέτες ελέγχου επισκευής και αποκατάστασης κτιρίων που έχουν υποστεί ζημίες μετά από σεισμό Οι Γεωτεχνικές μελέτες βελτίωσης εδάφους θεμελίωσης Η Εκπόνηση μελετών εφαρμογής και επίβλεψη όλων των παραπάνω μελετών σε στάδιο κατασκευής Η κατασκευή έργων Δημοσίων και Ιδιωτικών Φορέων Λοιπές μελέτες στατικών και κατασκευών Department subjects include: Structural studies of earth dams Structural studies of reinforced concrete dams Structural studies of reinforced concrete bridges Structural studies of steel bridges Structural studies of composite material bridges Structural studies of concrete buildings Structural studies of steel buildings Special foundation studies Structural studies of wooden constructions Dynamic analysis and antiseismic design of structures Structural studies of small road works (culverts, ditches etc) Structural studies of hydraulic works (pumping stations, tanks, manholes, pipe anchoring) Retaining structures Slope and embankment stability studies Studies of underground or underwater pipes load capacity Post-earthquake damage and reconstruction assessment of buildings Geotechnical studies of foundation improvement On site supervision during construction stage Construction works for clients in the public and private sector Other structural and construction studies Τμήμα Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού // Department of Architectural Design Αντικείμενο του τμήματος είναι οι: Μελέτες Κτιριακών Έργων (Δημόσιων και Ιδιωτικών) Μελέτες Αποκατάστασης Κτιρίων και Οικισμών Μελέτες Διαμόρφωσης Εσωτερικών και Εξωτερικών Χώρων Μελέτες Ανακαινίσεων Μελέτες Αρχιτεκτονικής Τοπίου Μελέτες Ανάπλασης Οικισμών, Οδών και Κοινόχρηστων Χώρων Μελέτες Ανάπλασης Ρεμάτων, Παραλίμνιων και Παραποτάμιων Χώρων Μελέτες Φυτεύσεων Μουσειολογικές Μελέτες Μελέτες Αθλητικών Εγκαταστάσεων Λοιπές μελέτες αρχιτεκτονικού σχεδιασμού The department is responsible for: Building studies (private and public) Building and settlement restoration studies Decoration of internal and external spaces Renovation studies Architectural landscaping Architectural regeneration of settlements, roads and public spaces Architectural regeneration of stream, lakeshore and riverbank adjacent areas Gardening studies Museological studies Sport facility studies Other architectural design studies 16

19 τμήματα departments Τμήμα Οδοποιίας // Department of Road Design Αντικείμενο του τμήματος είναι: Οι Μελέτες βελτίωσης ή διάνοιξης οδών: Αγροτικής οδοποιίας Δασικής οδοποιίας Ενδοδημοτικής οδοποιίας Έργα ανάπτυξης και υποδομών, Αστικής οδοποιίας Συνδέσεις και προσβάσεις στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο Οι Μελέτες διαμόρφωσης Συγκοινωνιακών κόμβων (ισόπεδων και ανισόπεδων) Οι Κυκλοφοριακές τεχνικές σε θέματα: Διαμόρφωσης κόμβων Διαμόρφωσης δικτύων πεζοδρόμων κτλ. Τα Έργα οδοποιίας ως συνoδά έργα άλλης κατηγορίας: Αρχιτεκτονικών Μελετών (αναπλάσεις, χώροι στάθμευσης, δίκτυο ποδηλατοδρόμων) Περιβαλλοντικών Μελετών (προσβάσεις σε αιολικά πάρκα, περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις έργων οδοποιίας) Υδραυλικών Μελετών (έργα αποστράγγισης αποχέτευσης οδών, φράγματα, δεξαμενές, βιολογικούς καθαρισμούς) Λοιπές μελέτες οδοποιίας Subjects of this department include: Road improvement and design of new roads including: Rural roads Forest roads Intermunicipal roads urban road infrastructure design Connection and access to the National Highway Network Study of intersections and interchanges Transportation techniques in matters of: Junction design Sidewalk design Road design as supplementary to projects of other categories such as: Architectural studies (regeneration, parking spaces, cycling paths) Environmental studies (access to wind parks, environmental permissions for road works) Hydraulic studies (road drainage, dams, tanks, biological waste treatment plants) Other road design studies Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων // Department of Electrical and Mechanical Works Αντικείμενο του τμήματος είναι: Ο Η/Μ σχεδιασμός και η μελέτη αντλιοστασίων πόσιμου ύδατος, ακαθάρτων και ομβρίων υδάτων Οι Μελέτες οδοφωτισμών και φωτισμών υπαίθριων χώρων Οι Η/Μ μελέτες κτιρίων Οι Η/Μ εγκαταστάσεις βιολογικών καθαρισμών Η Η/Μ μελέτη έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (αιολικά πάρκα - ανεμογεννήτριες, Μικρά Υδροηλεκτρικά Έργα, φωτοβολταϊκά - ηλιακοί συλλέκτες) Λοιπές μελέτες Η/Μ έργων The department is responsible for the following subjects: Electrical and mechanical design of pumping stations for water supply, stormwater and waste distribution networks Lighting studies for roads and public spaces Electrical and mechanical studies for buildings Electrical and mechanical installations for waste treatment plants Electrical and mechanical studies for renewable energy sources (wind parks, small hydroelectric plants, photovoltaic panels) Other electrical and mechanical studies 17

20 τμήματα departments Τμήμα Πληροφορικής & GIS // Department of Information Technology and GIS Αντικείμενο του τμήματος είναι: Η εκτίμηση και συλλογή των απαραίτητων δεδομένων ανάλογα με τις απαιτήσεις εφαρμογής τους Η προεπεξεργασία - προετοιμασία των συλλεχθέντων στοιχείων, έτσι ώστε να μπορούν να εισαχθούν στον υπολογιστή και η εισαγωγή τους σε αυτόν Η διαχείριση δεδομένων με τη δημιουργία βάσης δεδομένων και η δυναμική ενημέρωση αυτής Η επεξεργασία και Ανάλυση Δεδομένων με χρήση εξειδικευμένου λογισμικού, ανάλογα με τις ανάγκες της εφαρμογής Η εξαγωγή συμπερασμάτων, η λήψη αποφάσεων και η παρουσίαση των αποτελεσμάτων σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή Η ανάπτυξη εξειδικευμένου λογισμικού Σύνταξη μελετών και προτάσεων που αφορούν έργα πληροφορικής και δικτύων Ανάπτυξη λογισμικού με στόχο την αυτοματοποίηση λειτουργιών της εταιρίας Προτάσεις βελτίωσης της υπάρχουσας μηχανογραφικής δομής και λειτουργίας Λοιπές μελέτες πληροφορικής και GIS The department is involved in the following subjects: Data collection and assessment, depending on application requirements Data processing and conversion to formats usable by computers Database management and updating Data processing and analysis using expert software, depending on data application Decision making and presentation of results in paper or electronic format Development of specialized software Studies and proposals for information technology and network applications Software development for the automation of company procedures Propositions for improvements in the current computerization structure and process Other informatics and GIS studies Τμήμα Ελληνικών Ευρωπαϊκών και Διεθνών Προγραμμάτων // Department of Greek, European and International Programmes Αναζήτηση προγραμμάτων με δυνατότητα χρηματοδότησης από Ελληνικούς, Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς πόρους Είδη προγραμμάτων Ερευνητικά Εφαρμογής υπάρχουσας τεχνολογίας Παρουσίαση στη διεύθυνση προγραμμάτων στα οποία μπορεί να συμμετέχει η εταιρεία ή να τα προτείνει σε τρίτους Διερεύνηση νομικών προσώπων Ιδιωτικού ή και Δημοσίου δικαίου που τυχόν θα μπορούσαν να συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως συνεργάτες στο εκάστοτε πρόγραμμα Παρουσίαση των δυνατοτήτων χρηματοδότησης του κάθε προγράμματος Σύνταξη και υποβολή προτάσεων ενδιαφέροντος Συντονισμός των εμπλεκομένων μερών κατά την υποβολή της πρότασης αλλά και κατά την υλοποίηση Λοιπά ελληνικά και διεθνή προγράμματα Search for programmes supported by Greek, European and International funds Programme types: Research Application of current technology Presentation of programmes for potential company participation to the management or third parties Research of Private or Public legal entities that could participate individually or as partners to a programme of interest Presentation of potential funding for each programme Composing and submission of proposals Coordination of involved parties during the proposal submission and implementation Other greek and international programmes 18

εταιρικό profile company προφίλ ΥΕΤΟΣ

εταιρικό profile company προφίλ ΥΕΤΟΣ εταιρικό profile company προφίλ ΥΕΤΟΣ υετός, ο: βροχή [Ησ. Έρ. και Ημ. 545 - Αριστοτ. περί Κόσμου 394a 30-32/Δ8: «Ηπία μεν γαρ ούσα (η του νέφους θλίψις) μαλακάς ψεκάδας διασπείρει, σφόδρα δε αδροτέρας,

Διαβάστε περισσότερα

HYETOS. Consulting Engineers

HYETOS. Consulting Engineers HYETOS Consulting Engineers υετός, ο: βροχή [Ησ. Έρ. και Ημ. 545 - Αριστοτ. περί Κόσμου 394a 30-32/Δ8: «Ηπία μεν γαρ ούσα (η του νέφους θλίψις) μαλακάς ψεκάδας διασπείρει, σφόδρα δε αδροτέρας, και τούτο

Διαβάστε περισσότερα

Company s Information Brochure

Company s Information Brochure Company s Information Brochure Geotechnical and Geoenvironmental Investigations Engineering LaboratoryTesting In-situ Testing, Measurements & Geotechnical Monitoring Geotechnical Engineering Design Management

Διαβάστε περισσότερα

& THE CASE OF EUROPEAN ISLANDS

& THE CASE OF EUROPEAN ISLANDS Σε συνεργασία με την Διάσκεψη των Μη Κεντρικών Παράκτιων Περιφερειών της Ευρώπης (CPMR) In cooperation with the Conference of Peripheral and Maritime Regions (CPMR) ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ / INTERNATIONAL CONFERENCE

Διαβάστε περισσότερα

Επικ. Καθ. Κων. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Υπεύθυνος Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Ακουστικής Συγκοινωνιακών Εργων (Ε.Π.Α.Σ.Ε.) Δρ.Πολ.Μηχανικός Συγκοινωνιολόγος -

Επικ. Καθ. Κων. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Υπεύθυνος Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Ακουστικής Συγκοινωνιακών Εργων (Ε.Π.Α.Σ.Ε.) Δρ.Πολ.Μηχανικός Συγκοινωνιολόγος - Επικ. Καθ. Κων. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Υπεύθυνος Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Ακουστικής Συγκοινωνιακών Εργων (Ε.Π.Α.Σ.Ε.) Δρ.Πολ.Μηχανικός Συγκοινωνιολόγος - Ακουστικός ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

our values meet your vision

our values meet your vision our values meet your vision CONSTRUCTIONS FACILITY SERVICES ECO APPLICATIONS Index ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX 4-5 Η εμπιστοσύνη σας μας ανεβάζει ψηλά 6-7 Οι υπηρεσίες μας 8-9 Τομείς δραστηριοποίησης 14-15 Κατασκευάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Costas A. Balaras, PhD

Costas A. Balaras, PhD 1 BUILDING ENERGY MANAGEMENT M.S. in Energy Systems Costas A. Balaras, PhD Dr Mechanical Engineer, Research Director costas@noa.gr www.facebook.com/groupenergyconservation GRoup Energy Conservation (GR.E.C.)

Διαβάστε περισσότερα

GLiC Ltd A Greek Cypriot CompAny

GLiC Ltd A Greek Cypriot CompAny GLiC Ltd A Greek Cypriot CompAny An international property development And investment CompAny GLiC Ltd Contents Περιεχόμενα 4 8 12 14 28 34 68 82 88 92 94 96 97 Foreword Εισαγωγή About us ή ΕταιρΕια μασ

Διαβάστε περισσότερα

Ðïéïß åßìáóôå. About us

Ðïéïß åßìáóôå. About us Ðïéïß åßìáóôå Η ΜΑRAC ιδρύθηκε το 1976 στον Πειραιά με αρχικό αντικείμενο τα ηλεκτρονικά συστήματα ναυσιπλοΐας και επικοινωνιών για πλοία. Η θετική και καταξιωμένη πορεία της στην αγορά, της έδωσε παράλληλα

Διαβάστε περισσότερα

contents περιεχόμενα Προσφερόμενες υπηρεσίες στο κοινό Services provided to the public

contents περιεχόμενα Προσφερόμενες υπηρεσίες στο κοινό Services provided to the public 1 2 annual report 3 contents περιεχόμενα Προσφερόμενες υπηρεσίες στο κοινό Services provided to the public 6 Οι κυριότεροι τίτλοι προστασίας και η χορήγησή τους Main protection titles and how to obtain

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών «Επισκόπηση Μελετών που σχετίζονται με τις ΑΠΕ, Εξοικονόμηση Ενέργειας και Κλιματική Αλλαγή στην Κύπρο» Review of existing studies related with RES, Energy Efficiency and Climate Change in Cyprus Photo:

Διαβάστε περισσότερα

Director, Regulatory Affairs Mytilineos Holdings S.A. and Chairman of Institute of Energy for South East Europe (IENE)

Director, Regulatory Affairs Mytilineos Holdings S.A. and Chairman of Institute of Energy for South East Europe (IENE) Dr. JOHN (YANNIS) DESYPRIS Director, Regulatory Affairs Mytilineos Holdings S.A. and Chairman of Institute of Energy for South East Europe (IENE) Born 1952, a Chemical Engineer (UK), PhD in fuels and energy

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ημέρα Ναυτιλίας Πειραιάς, 28-29 Μαΐου 2015. European Maritime Day Piraeus, 28-29 May 2015

Ευρωπαϊκή Ημέρα Ναυτιλίας Πειραιάς, 28-29 Μαΐου 2015. European Maritime Day Piraeus, 28-29 May 2015 ΕΕ ΛΛ ΛΛΗΗΝΝΙ ΙΙ ΚΚΗΗ ΔΔ ΗΗΜΜ ΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΙ ΙΙΑΑ ΥΥΠΠ ΟΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΙΟΟ ΕΕΣΣΩΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΙΚΚΩΩΝΝ KKAAI II ΔΔΙ ΙΙΟΟΙ ΙΙΚΚΗΗΤΤΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΑΑΝΝ ΑΑΣΣΥΥΓΓΚΚΡΡΟΟΤΤΗΗΣΣΗΗΣΣ HH E L L E NN II ICC RR EPP E UUBBL LII ICC

Διαβάστε περισσότερα

ƒπ Ã ª / CONTENTS 3 Ù ÈÚÂ...4 Company ÔÌ...10 Structure Ú ÛË...16 Activity ÕÓıÚˆappleÔÈ...20 People Ùfi ÔÈ...22 Targets Performance

ƒπ Ã ª / CONTENTS 3 Ù ÈÚÂ...4 Company ÔÌ...10 Structure Ú ÛË...16 Activity ÕÓıÚˆappleÔÈ...20 People Ùfi ÔÈ...22 Targets Performance ƒπ Ã ª / CONTENTS 3 Ù ÈÚÂ.................................................................................4 Company ÔÌ....................................................................................10

Διαβάστε περισσότερα

96 θέσεις εργασίας. στον κλάδο του Τουρισμού σελ. 8-9. Περιεχόμενα. σελ. 4. σελ. 6. σελ. 10. σελ. 12. σελ. 14-15. 25.000 Αντίτυπα

96 θέσεις εργασίας. στον κλάδο του Τουρισμού σελ. 8-9. Περιεχόμενα. σελ. 4. σελ. 6. σελ. 10. σελ. 12. σελ. 14-15. 25.000 Αντίτυπα ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ_ΤΕΥΧΟΣ #45 / Τρίτη 11 Μαρτίου 2014 Περιεχόμενα σελ. 4 Υπάλληλοι Γραφείου, Γραμματείς, Στελέχη Επιχειρήσεων, Λογιστές σελ. 6 Οικονομικά Στελέχη, Μηχανοργάνωση, Μηχανογράφηση, Προγραμματιστές

Διαβάστε περισσότερα

5.3. APPLICATION OF THE SPP TOOLBOX MUNICIPALITY OF AGIA PILOT PROJECT REPORT. Date: December 2014. Supported by: Coordination: Partners:

5.3. APPLICATION OF THE SPP TOOLBOX MUNICIPALITY OF AGIA PILOT PROJECT REPORT. Date: December 2014. Supported by: Coordination: Partners: 5.3. APPLICATION OF THE SPP TOOLBOX MUNICIPALITY OF AGIA PILOT PROJECT REPORT Date: December 2014 Supported by: Coordination: Partners: Contents EXECUTIVE SUMMARY... 3 INTRODUCTION... 6 OBJECTIVES... 7

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα ΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: Μηχανογραφηµένο Σύστηµα ιαχείρισης. Επιταγών Κατάρτισης Τύπου Voucher

Περιεχόµενα ΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: Μηχανογραφηµένο Σύστηµα ιαχείρισης. Επιταγών Κατάρτισης Τύπου Voucher Μηχανογραφημένο Σύστημα Διαχείρισης Επιταγών Κατάρτισης Τύπου Voucher ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ_ΤΕΥΧΟΣ #18 / Τρίτη 18 Ιουνίου 2013 ΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους έως

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τον Πολίτη και τις Αδελφοποιήσεις Πόλεων

Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τον Πολίτη και τις Αδελφοποιήσεις Πόλεων Ελληνική ΕΕΛΛ ΛΛΗΗ ΝΝΙ ΙΚΚΗΗ ΔΔΗΗΜΟ ΚΚΡΡΑΑ ΤΤΙ ΙΑΑ ΥΥΠΟΥΥΡΡ ΓΓΕΕΙ ΙΟ ΕΕΣΣΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΚΚΩΝΝ HH EE E LL LLL L EE E NN II ICC R EE EPP P UU B LL LII I CC MM II INN II SS IST R Y OO FF FII I NN T EE ER II IOO

Διαβάστε περισσότερα

cyprus ports authority ετήσια έκθεση 10annual report

cyprus ports authority ετήσια έκθεση 10annual report cyprus ports authority ετήσια έκθεση 1annual report περιεχόμενα / index 1. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 2 Message by the Chairman of the Board of Directors 2. Διοίκηση 7 Board of Directors 3.

Διαβάστε περισσότερα

National Union / Fire Insurance Co of Pittsburgh, PA. BS-Enviro.Gr@chartisinsurance.com url: www.chartisinsurance.gr.

National Union / Fire Insurance Co of Pittsburgh, PA. BS-Enviro.Gr@chartisinsurance.com url: www.chartisinsurance.gr. ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΕΚ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΡΥΠΑΝΣΗΣ Enviro Solutions Επωνυµία Ασφαλιστικής Εταιρίας για την οποία έχει συνταχθεί η παρούσα αίτηση Name of Insurance Company to which Application is made (herein

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. σελ. 4 Προγραµµατιστές, Στελέχη ΙΤ. σελ. 6 Στελέχη Επιχειρήσεων, Οικονοµικά Στελέχη - Λογιστές. σελ. 9. Εκπαίδευση

Περιεχόµενα. σελ. 4 Προγραµµατιστές, Στελέχη ΙΤ. σελ. 6 Στελέχη Επιχειρήσεων, Οικονοµικά Στελέχη - Λογιστές. σελ. 9. Εκπαίδευση _ΤΕΥΧΟΣ #4 / Τρίτη 5 Μαρτίου 2013 Περιεχόµενα σελ. 4 Προγραµµατιστές, Στελέχη ΙΤ σελ. 6 Στελέχη Επιχειρήσεων, Οικονοµικά Στελέχη - Λογιστές σελ. 8 Υπάλληλοι Γραφείου - Γραµµατείς σελ. 9 Εκπαίδευση σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΘΕΡΜΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΘΕΡΜΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΘΕΡΜΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Μ. Καράγιωργας, Β. ρόσου, Α. Αηδόνης Τµήµα Θερµικών Ηλιακών Συστηµάτων, Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας ΚΑΠΕ, 19ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΡΓΑΣΙΑ 2015 EDUCATION & CAREER 2015

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΡΓΑΣΙΑ 2015 EDUCATION & CAREER 2015 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΡΓΑΣΙΑ 2015 EDUCATION & CAREER 2015 ΕΘΝΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ NATIONAL EXHIBITORS AKTO Αrt & Design Ευελπίδων 11 Α, (Πεδίον Άρεως), 113 62 Αθήνα Evelpidon 11 Α, (Pedion Areos), 113 62 Athens, Greece

Διαβάστε περισσότερα

Survive into the tourist...jungle!

Survive into the tourist...jungle! Survive into the tourist...jungle! Ανταγωνιστικότητα µέσω Αειφορίας Ευκαιρίες και Προκλήσεις για τους Μεσογειακούς Τουριστικούς Προορισούς Competitiveness through Sustainability Opportunities & Challenges

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα, Περιβάλλον, Health, Safety, Quality,

Ποιότητα, Περιβάλλον, Health, Safety, Quality, P&P PARTNERS EXYPP HEALTH SAFETY QUALITY & OCCUPATION MANAGEMENT Υγιεινή, Ασφάλεια της εργασίας, Ποιότητα, Περιβάλλον, Health, Safety, Quality, Υγιεινή, Ασφάλεια της εργασίας, Ποιότητα, Περιβάλλον, Health,

Διαβάστε περισσότερα

θέσεις εργασίας Περιεχόμενα σελ. 4 σελ. 6 σελ. 8-9 σελ. 10 σελ. 12 σελ. 14-15 25.000 Αντίτυπα Υπάλληλοι Γραφείου, Γραμματείς, Στελέχη Επιχειρήσεων

θέσεις εργασίας Περιεχόμενα σελ. 4 σελ. 6 σελ. 8-9 σελ. 10 σελ. 12 σελ. 14-15 25.000 Αντίτυπα Υπάλληλοι Γραφείου, Γραμματείς, Στελέχη Επιχειρήσεων ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ_ΤΕΥΧΟΣ #48 / Τρίτη 1 Απριλίου 2014 16 Σελίδες με επιλεγμένες ευκαιρίες 463 καριέρας στον ιδιωτικό τομέα σε Ελλάδα και Εξωτερικό Περιεχόμενα σελ. 4 Υπάλληλοι Γραφείου, Γραμματείς, Στελέχη

Διαβάστε περισσότερα

εθνικός οργανισµός φαρµάκων national organisation for medicines

εθνικός οργανισµός φαρµάκων national organisation for medicines εθνικός οργανισµός φαρµάκων national organisation for medicines Αποστολή του ΕΟΦ Ο Εθνικός Οργανισµός Φαρµάκων ιδρύθηκε το 1983 µε το Ν. 1316 και είναι Νοµικό Πρόσωπο ηµοσίου ικαίου του Υπουργείου Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΔΙΑΤΜΗΜΑΤIΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΧΑΡΤΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΑ. Η συνοδευτική επιστολή και η σηµασία της στην αναζήτηση εργασίας. Μιλώντας για σχολικό εκφοβισµό

ΧΡΗΣΙΜΑ. Η συνοδευτική επιστολή και η σηµασία της στην αναζήτηση εργασίας. Μιλώντας για σχολικό εκφοβισµό _ / 2 3 & 14 18 148 3 Μιλώντας για σχολικό εκφοβισµό Το φαινόµενο του σχολικού εκφοβισµού κλιµακώνει τόσο έντονα την παρουσία του που δε γίνεται πια να του γυρνάµε την πλάτη. Ο αριθµός των παιδιών που

Διαβάστε περισσότερα

112 θέσεις εργασίας. Περιεχόμενα. στον κλάδο του Τουρισμού σελ. 8-9 ΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ. σελ. 14

112 θέσεις εργασίας. Περιεχόμενα. στον κλάδο του Τουρισμού σελ. 8-9 ΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ. σελ. 14 Μηχανογραφημένο Σύστημα Διαχείρισης Επιταγών Κατάρτισης Τύπου Voucher ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ_ΤΕΥΧΟΣ #25 / Τρίτη 1 Οκτωβρίου 2013 Είσαι άνεργος με επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας; Ενδιαφέρεσαι για μελλοντικά

Διαβάστε περισσότερα