ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 5321 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση ορισμένων άρθρων της Αγορανομι κής Διάταξης 14/1989, στα πλαίσια αναμόρφωσης και εκσυγχρονισμού των ρυθμίσεων αυτής Σύσταση δύο (2) θέσεων για πρόσληψη εκπ/κών στην Α/θμια Εκπ/ση με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαί ου Αορίστου Χρόνου (ν. 1566/1985 άρθρ. 62 παρ. 1 και ν. 3194/2003 άρθρ. 5 παρ. 1) Μεταφορά θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού Δευ τεροβάθμιας Εκπαίδευσης από κλάδο σε κλάδο. 3 Συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης Τροποποίηση της υπ αριθμ /Β7 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1597/τ.Β / ) που αφορά στην «Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» Έγκριση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών των Σχολών Θετικών Επιστημών και Τεχνολογί ας και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Ε.Α.Π Έγκριση συνεργασίας μεταξύ του Αριστοτελείου Πα νεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Πανεπιστημί ου της Μαδέρας (L Università di Madeira, Πορτο γαλία) για εκπόνηση διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη Μεταφορά θέσης... 8 Χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Κοινω νικού Λειτουργού στην Λιάκουρα Έλλη του Σπυ ρίδωνα Ορισμός Αντινομαρχών και Εντεταλμένων Συμβού λων Μεταβίβαση αρμοδιότητας στη Διευθύντρια της Δ/ νσης Διοικητικών Υπηρεσιών Ένταξη εργαζομένων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε προσωποπαγείς θέσεις στο ΝΠΔΔ «ΚΑΠΗ» Δήμου Αμαρουσίου ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ2 376 (1) Αντικατάσταση ορισμένων άρθρων της Αγορανομικής Διάταξης 14/1989, στα πλαίσια αναμόρφωσης και εκ συγχρονισμού των ρυθμίσεων αυτής. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1. Το ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργα να», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και κωδικοποιήθηκε με το π.δ. 63/2005 «Περί κωδικοποιήσεως της νομοθεσί ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα». 2. Το π.δ. 397/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Εμπο ρίου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 3. Το ν.δ. 136/1946 «Περί Αγορανομικού Κώδικος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 4. Το π.δ. 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων Του ρισμού, Βιομηχανίας Ενέργειας Τεχνολογίας και Εμπο ρίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης». 5. Το π.δ. 122/2004 «Ανασύσταση του Υπουργείου Του ρισμού». 6. Την υπ αριθμ. Δ15/Α/Φ19/1189/ κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης Ιωάννη Μπουγά και Γεώργιο Βλάχο» (Φ.Ε.Κ. 91/Β/ ). 7. Την Α.Δ. 14/1989 «Κωδικοποίηση Αγορανομικών Δι ατάξεων εκδοθεισών μέχρι », όπως τροποποι ήθηκε και ισχύει. 8. Την Οδηγία 2007/45/ΕΚ «για τη θέσπιση κανόνων σχε τικά με τις ονομαστικές ποσότητες για προσυσκευασμέ να προϊόντα», που ενσωματώθηκε με τη Φ2 1750/ κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Οικονομικών και Ανάπτυξης (Φ.Ε.Κ. 1657/Β/ ). 9. Την ανάγκη αντικατάστασης ορισμένων άρθρων της Α.Δ. 14/1989, στα πλαίσια αναμόρφωσης και εκσυγ χρονισμού του κειμένου αυτής. 10. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προ ϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

2 5322 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Την τροποποίηση και κατάργηση διατάξεων της Α.Δ. 14/1989, ως εξής: Άρθρο 1 Από το άρθρο 137 «Προϋποθέσεις παρασκευής και διάθεσης της παραδοσιακής γιαούρτης», όπως τροπο ποιήθηκε από την Α.Δ. 8/1995 και ισχύει, διαγράφεται, από την παράγραφο 2, η φράση: «Η ανωτέρω παραδο σιακή γιαούρτη προσφέρεται στο καταναλωτικό κοινό σε συσκευασίες καθαρού περιεχομένου γιαούρτης βά ρους ενός (1) κιλού ή μισού (1/2) κιλού ή 300 γραμμ. ή 220 γραμμ.». Άρθρο 2 Από το άρθρο 151 «Διάθεση ελαιολάδων και πυρηνε λαίων στον καταναλωτή», όπως τροποποιήθηκε από την Α.Δ. 1/2007 και ισχύει, διαγράφονται οι παράγραφοι 2 και 3. Άρθρο 3 Από το άρθρο 168 «Σχετικά με προσυσκευασίες βρω σίμων σπορελαίων και πυρηνελαίων» όπως τροποποι ήθηκε από την Α.Δ. 1/2007 και ισχύει, διαγράφεται η παράγραφος 1. Άρθρο 4 Η παράγραφος 1 του άρθρου 186 «Περί εμπορίας δι ακίνησης διάθεσης του μελιού κ.λ.π. ρυθμίσεις», όπως τροποποιήθηκε από την Α.Δ. 1/2007 και ισχύει, διαμορ φώνεται ως εξής: 1. «ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΜΟΝΟ ΣΥΣΚΕΥΑ ΣΜΕΝΟΥ ΜΕΛΙΟΥ» Το μέλι που διατίθεται στον τελικό καταναλωτή σε κάθε σημείο πώλησης (π.χ. καταστήματα, τόπο συγκο μιδής, οργανωμένες Λαϊκές Αγορές ή Λαϊκές Αγορές Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας), διατίθεται υποχρεω τικά μόνο προσυσκευασμένο. Άρθρο 5 Η παράγραφος 3 του άρθρου 280 «Μαστίχα Χίου» τροποποιείται ως εξής»: 3. «Η ονομαστική ποσότητα περιεχομένου των προσυ σκευασιών μαστίχας πρέπει να ανήκει στην παρακάτω σειρά ονομαστικών ποσοτήτων (σε γραμμάρια): ». Άρθρο 6 Το άρθρο 310 «Προσυσκευασίες οίνων και λοιπών αλ κοολούχων ποτών» αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 310 Προσυσκευασίες οίνων και λοιπών αλκοολούχων ποτών 1. Όταν οι οίνοι και τα αλκοολούχα ποτά τοποθε τούνται σε προσυσκευασίες, των οποίων οι όγκοι, ανά είδος, εμπίπτουν στα διαστήματα ποσοτήτων που αναφέρονται στον κάτωθι Πίνακα, τότε επιτρέπεται να διατίθενται στην εσωτερική αγορά μόνο εάν είναι προσυσκευασμένα στις ονομαστικές ποσότητες (εκ φρασμένες σε μονάδες όγκου) που αναγράφονται στον κάτωθι Πίνακα. Προϊόντα πωλούμενα με τον όγκο (ποσότητα σε ml) Mη αφρώδης οίνος Vin jaune Αφρώδης οίνος Οίνος λικέρ Αρωματισμένος οίνος Αλκοολούχα ποτά 1500 ml, επιτρέπονται μόνο οι εξής 8 ονομαστικές ποσότητες: ml, επιτρέπεται μόνον η εξής 1 ονομαστική ποσότητα: 620 Για το διάστημα από 125 ml έως 1500 ml, επιτρέπονται μόνο οι εξής 5 ονομαστικές ποσότητες: ml, επιτρέπονται μόνο οι εξής 7 ονομαστικές ποσότητες: ml, επιτρέπονται μόνο οι εξής 7 ονομαστικές ποσότητες: ml, επιτρέπονται μόνον οι εξής 9 ονομαστικές ποσότητες: Προσυσκευασίες οίνων και αλκοολούχων ποτών, το ονομαστικό περιεχόμενο των οποίων βρίσκεται εκτός των ανωτέρω διαστημάτων, δεν υπόκεινται σε περιο ρισμούς ως προς τις ονομαστικές ποσότητες του πε ριεχομένου τους.» Άρθρο 7 Από το άρθρο 319 «Επισήμανση και προσυσκευασίες αναψυκτικών ποτών και χυμών» καταργούνται οι παρά γραφοι 3, 4 και 5. Άρθρο 8 ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ Με την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργούνται τα κάτωθι άρθρα της Α.Δ. 14/1989: 1. Το άρθρο 278 «Βάρος περιεχομένου μπαχαρικών σε φακελάκια» 2. Το άρθρο 302 «Μεγέθη προσυσκευασιών (όσπρια)» 3. Το άρθρο 306α «Μεγέθη προσυσκευασμένου ρυ ζιού» 4. Το άρθρο 340 «Βάρος κοινών συσκευασιών άλα τος» Άρθρο 9 1. Οι παραβάτες της παρούσας, που ισχύει σε όλη τη χώρα από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τον ισχύοντα Αγορανομικό Κώδικα. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίεδα της Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2009 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5323 Αριθμ. Φ.361.1/53/19663/Δ1 (2) Σύσταση δύο (2) θέσεων για πρόσληψη εκπ/κών στην Α/θμια Εκπ/ση με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαί ου Αορίστου Χρόνου (ν. 1566/1985 άρθρ. 62 παρ. 1 και ν. 3194/2003 άρθρ. 5 παρ. 1). ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Τις διατάξεις του ν. 682/1977 (Φ.Ε.Κ 244 τ.α ) «Περί ιδιωτικών Σχολίίων Γενικής Εκπαίδευσης και Σχολικών Οικοτροφείων». 2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρ. 62 του ν. 1566/1985 (Φ.Ε.Κ. 167/1985 τ.α ) «Δομή και λειτουργία της Πρωτο βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». 3. Τις διατάξεις του εδαφίου α της περ. Δ της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 1351/1983 (ΦΕΚ 56/1985 τ.α ) «Εισα γωγή στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση κ.λπ. θέματα». 4. Τις διατάξεις των περ. α και β της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3194/2003 (Φ.Ε.Κ. 267 Α) «Ρύθμιση εκπαιδευτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις» όπως αντικατέστησαν τις διατάξεις των περ. α και β της παρ.2 του άρθρου 13 του ν. 2986/2002 (ΦΕΚ Α 24). 5. Τις διατάξεις του άρθρ. 3 παρ. 4α του ν. 3205/2003 (Φ.Ε.Κ. 297/ τ.α ) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβε στικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς δι ατάξεις». 6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδι κοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α 98). 7. Το υπ αριθμ. 103/ (ΦΕΚ Α 70/ ) π.δ. «Περιορισμός της συναρμοδιότητας του Υπουργού Εσω τερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων». 8. Την υπ αριθμ. ΣΤ5/5557/ (ΦΕΚ Β 68/ ) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρ μοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παι δείας και θρησκευμάτων». 9. Την υπ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ89/ (ΦΕΚ Β 40/ ) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορι σμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών». 10. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2469/1997 (ΦΕΚ Α 38/1997) και το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο γισμού ύψους για το τρέχον οικονομικό έτος και για καθένα από τα πέντε επόμενα οικονο μικά έτη. Η εκ δαπάνη οικονομικού έτους 2008 θα αντιμετωπισθεί από πιστώσεις του Υπουργείου Οι κονομίας και Οικονομικών. Η εκ ετήσια δαπάνη για καθένα από τα πέντε (5) επόμενα οικονομικά έτη θα αντιμετωπιστεί με την πρόβλεψη και εγγραφή ισόποσης πίστωσης στους Κ.Α.Ε. της κατηγορίας 0200 του ΕΦ του ΥΠ.Ε.Π.Θ. στον κατ έτος προϋπολογισμό ενός εκάστου των πέντε (5) επόμενων οικονομικών ετών. 11.1) Την υπ αριθμ. 796/ ανακοίνωση απόλυσης του 4ου Γραφείου της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Δ Αθήνας της Δασκάλας Τριανταφυλλίδου Μελπομένης, λόγω κα ταγγελίας της σύμβασης εργασίας, του Ιδιωτικού Δημοτι κού Σχολείου «ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΚΠ/ΡΙΑ Μ. ΧΟΥΡΔΑΚΗ» και 2) Την υπ αριθμ. 552/ ανακοίνωση απόλυσης του 2ου Γραφείου της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Λάρισας της Νηπιαγωγού Παπαστεργίου Αικατερίνης, λόγω άρ σης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του Ιδιωτικού Νηπιαγωγείου «Παπαστεργίου Αικατερίνη». 12. Τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών: α) του κλάδου ΠΕ 70: 1) Τριανταφυλλίδου Μελπομένης του Μιχαήλ και β) κλάδου ΠΕ60: 1) Παπαστεργίου Αικατερίνης του Κων σταντίνου, αποφασίζουμε: Συνιστούμε στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση τις παρα κάτω προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αο ρίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) για την πρόσληψη εκπαιδευτι κών, που απολύθηκαν από σχολικές μονάδες ιδιωτικής εκπαίδευσης λόγω άρσης της άδειας ίδρυσης και λει τουργίας ιδιωτικού σχολείου και λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας αντίστοιχα, ως ακολούθως κατά κλάδο και Μ.Κ.: Α1. Κλάδος Δασκάλων (ΠΕ 70) Στο Βαθμό Β Θέση 1 Α2. Μ.Κ. του ν. 3205/2003 (ΔΑΣΚΑΛΩΝ) 15 1 Β1. Κλάδος Νηπιαγωγών (ΠΕ 60) Στο Βαθμό Β Θέση 1 Β2. Μ.Κ. του ν. 3205/2003 (ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ) 15 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2009 ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ Αριθμ /Δ2 (3) Μεταφορά θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού Δευτε ροβάθμιας Εκπαίδευσης από κλάδο σε κλάδο. ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τις διατάξεις: α) Tου άρθρου 6 παραγρ. 1 του ν. 2817/2000 «Εκπαί δευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις» (Α 78). β) Tου άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κωδικοποι ήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α 98). 2. Το υπ αριθμ. 81/2002 π.δ/γμα «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (Α 57). 3. Το υπ αριθμ. 103/2004 π.δ/γμα «Περιορισμός της συναρμοδιότητας του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης κατά την έκδοση διοικη τικών πράξεων» (Α 70).

4 5324 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4. Την υπ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ 89/ κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουρ γών Οικονομίας και Οικονομικών (Β 40). 5. Την υπ αριθμ. ΣΤ5/5557/ κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρη σκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β 68). 6. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκα λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Μεταφέρουμε εκατόν είκοσι έξι (126) κενές οργανικές θέσεις από τον κλάδο ΠΕ17 Τεχνολόγων, ενενήντα (90) κενές οργανικές θέσεις από τον κλάδο ΤΕ01 Πτυχιού χων ΠΑΤΕΣ της ΣΕΛΕΤΕ, πενήντα (50) κενές οργανικές θέσεις από τον κλάδο ΠΕ12 ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΑΡΧΙΤΕ ΚΤΟΝΩΝ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ κ.λπ., εξήντα (60) κενές οργανι κές θέσεις από τον κλάδο ΠΕ19 20 Πληροφορικής, είκοσι πέντε (25) κενές οργανικές θέσεις από τον κλάδο ΠΕ03 Μαθηματικών, δεκαπέντε (15) κενές οργανικές θέσεις από τον κλάδο ΠΕ16 Μουσικής και δεκαπέντε (15) κενές οργανικές θέσεις από τον κλάδο ΠΕ 33 Μεθοδολογί ας Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης εκπαιδευτι κού προσωπικού Δ/θμιας Εκπ/σης και τις κατανέμουμε στους παρακάτω κλάδους: ΠΕ ΚΛΑΔΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ ΟΚΤΩ 8 02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΦΥΣΙΚΟΙ ΧΗΜΙΚΟΙ ΒΙΟΛΟΓΟΙ Κ.Λ.Π. ΕΞΙ 6 05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΕΝΗΝΤΑ ΜΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΔΥΟ 2 09 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ ΠΕΝΤΕ 5 11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΙΚΩΝ & ΤΡΕΙΣ 3 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 18 ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΜΙΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΞΙ 6 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2009 ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ Αριθμ. Φ.908/20035/Η (4) Συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 54 του ν. 1943/1991 (ΦΕΚ 50/τ.Α / ) «Εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, αναβάθμιση του προσωπικού της και άλλες συναφείς διατάξεις». 2. Τις διατάξεις του π.δ. 318/1992 (ΦΕΚ 161/τ.Β / ) «Αξιολόγηση των ουσιαστικών προσόντων του προσωπι κού των δημοσίων υπηρεσιών πλην των εκπαιδευτικών λειτουργών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευ σης και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου. 3. Την υπ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.33/8015/ υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 380/Β/ ) «Σύσταση Συγκρότηση πρωτοβαθμίου Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Εσω τερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης». 4. Την υπ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.32.3/231/1868/ εγκύ κλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Σύνταξη εκθέσεων αξιολόγησης των ουσιαστικών προσόντων των μονίμων δημοσίων υπαλλήλων για το 1998». 5. Την υπ αριθμ /ΣΤ5/ υπουργική από φαση «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα, στους Ειδικούς Γραμ ματείς και στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΠΕΠΘ» (ΦΕΚ 1950/2007 τ.β ). 6. Τις διατάξεις του π.δ. 147/1976 «Οργανισμός της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΠΕΠΘ» 7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται καμία δαπάνη 8. Τις διατάξεις των άρθρων 81 και 169 παρ. 13 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/ ) «Κύρωση του Κώδικα Κα τάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», αποφασίζουμε: 1. Συγκροτούμε στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουρ γείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Ειδική Επι τροπή Αξιολόγησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ θρου 54 παρ.4 του ν. 1943/1991, αποτελούμενη από τους κατωτέρω υπαλλήλους της υπηρεσίας ως εξής: α) Τον Προϊστάμενο της Γενικής Δ/νσης Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης ως Πρόεδρο. β) Τον Πρόεδρο και τα μέλη του πρωτοβάθμιου Υπη ρεσιακού Συμβουλίου, ως μέλη. 2. Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται ο γραμματέας του πρωτοβάθμιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου. 3. Εισηγητής ορίζεται ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διοικητικού με αναπληρωτή του τον Προϊστάμενο του Τμήματος Προσωπικού Α ή Β. 4. Η θητεία των μελών της Ειδικής Επιτροπής Αξιο λόγησης είναι διετής. 5. Έργο της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης είναι η εξέταση όλων των εκθέσεων αξιολόγησης που διαλαμ βάνουν ειδική αιτιολογία για βαθμολογία 9 ή 10, κατά τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 8 του π.δ. 318/1992, και η κρίση σχετικά με το εάν η παρατιθέμενη αιτιολογία θεμελιώνεται σε πραγματικά στοιχεία ή γεγονότα και σε καταφατική περίπτωση, κατά πόσον τα περιγραφό μενα πραγματικά στοιχεία ή γεγονότα δικαιολογούν τη βαθμολογία 9 ή 10, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 8 του π.δ. 318/1992. Μαρούσι, 20 Φεβρουαρίου 2009 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5325 Αριθμ /Β7 (5) Τροποποίηση της υπ αριθμ /Β7 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1597/τ.Β / ) που αφορά στην «Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας». 1. Τις διατάξεις α) του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148, τ.α, ) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπου δές», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177, τ.α, ) και β) τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189, τ.α, ) «Δι ασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μο νάδων Παράρτημα διπλώματος». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ). 3. Την υπ αριθμ. ΣΤ5/5557 (ΦΕΚ 68/ τ.β / ) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτή των Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων». 4. Την υπ αριθμ /Β7 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1597/τ.Β / ) που αφορά στην «Έγκριση Προγράμ ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμή ματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τίτλο «Συμβουλευτική στην Ειδική Αγωγή και την Εκπαίδευση». 5. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (συνεδρία 22/ ). 6. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του ΠανεπιστημίουΘεσσαλίας (συνεδρία 4/ ). 7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάροςτου Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την υπ αριθμ /Β7 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1597/τ.Β / ) που αφορά στην «Έγκρι ση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδα γωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας», ως ακολούθως: Όπου αναφέρεται ο τίτλος του ΠΜΣ του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής «Συμβουλευτική στην Ειδική Αγωγή και την Εκπαίδευση» αντικαθίσταται με τον τίτλο «Συμβουλευτική στην Ειδική Αγωγή, την Εκπαίδευση και την Υγεία». Μαρούσι, 20 Φεβρουαρίου 2009 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ Aριθμ /Β7 (6) Έγκριση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών των Σχολών Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Ε.Α.Π. 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 1ε του ν. 2552/1998 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με νεώτερες διατά ξεις. 2. Τις διατάξεις: α) του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ.α / ) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177 τ.α / ) και β) του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189 τ.α / ) «Διασφάλι ση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων Παράρτημα Διπλώματος». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομο θεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ). 4. Την υπ αριθμ. ΣΤ5/5557 (ΦΕΚ 68 τ.β / ) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτή των Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων». 5. Την υπ αριθμ /Β1 (ΦΕΚ 1988 τ.β / ) υπουργική απόφαση «Δημιουργία θεματικών ενοτήτων των Σχολών του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου». 6. Το απόσπασμα πρακτικών της Διοικούσας Επιτρο πής του Ε.Α.Π. (153/ ). 7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε τη λειτουργία των κάτωθι Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ε.Α.Π., ως ακολούθως: 1. Π.Μ.Σ. που οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Τεχνολογία Υλικού και Λογισμικού: Σχεδίαση και Ανάπτυξη Διάχυ των Συστημάτων Υπολογισμού (Engineering of pervasive computing systems)» της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας. Σκοπός του Προγράμματος είναι να καθιερώσει τη συστηματική εκπαίδευση των φοιτητών σε θέματα σχεδίασης και ανάπτυξης συστημάτων διάχυτου και κινητού υπολογισμού. Το προτεινόμενο πρόγραμμα θα εκμεταλλεύεται τις βασικές γνώσεις που αποκτούν οι ενδιαφερόμενοι ως φοιτητές Πληροφορικής και Τηλε πικοινωνιών σε ζητήματα όπως η σχεδίαση συστημά των λογισμικού, τα δίκτυα υπολογιστών, τα ψηφιακά συστήματα, η επικοινωνία ανθρώπου υπολογιστή, τα λειτουργικά συστήματα και τα κατανεμημένα συστήμα τα. Δεν θα περιορίζεται στην παροχή γνώσεων αλλά θα δίνει έμφαση στην απόκτηση δεξιοτήτων σχεδίασης συ στημάτων κινητού και διάχυτου υπολογισμού, ανάλυσης απαιτήσεων, αξιολόγησης και επιλογής τεχνολογικών λύσεων, ανάλυσης της ποιότητας υπηρεσιών και της απόδοσης συστημάτων, σχεδίασης εφαρμογών, υπηρε σιών και διάδρασης μέσα από τη μελέτη πραγματικών περιπτώσεων και την πρακτική εφαρμογή.

6 5326 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2. Π.Μ.Σ. που οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Σχεδιασμός Φωτισμού Πολυμέσα» της Σχολής Εφαρμοσμένων Τε χνών Σκοπός του Προγράμματος είναι η παροχή εξειδικευ μένων γνώσεων στη σχεδίαση φωτιζόμενων συνόλων με την εφαρμογή της σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογί ας. Ειδικότερα, το πρόγραμμα φιλοδοξεί να προσφέρει τη δυνατότητα στους φοιτητές να καλλιεργήσουν τη δημιουργικότητά τους και να αναπτύξουν δεξιότητες στη μελέτη και σχεδίαση του φωτισμού πάνω σε ένα θεματικό σύνολο με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογι στών και πολυμέσων. Μαρούσι, 20 Φεβρουαρίου 2009 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ Αριθμ. 7179/Β7 (7) Έγκριση συνεργασίας μεταξύ του Αριστοτελείου Πανε πιστημίου Θεσσαλονίκης και του Πανεπιστημίου της Μαδέρας (L Università di Madeira, Πορτογαλία) για εκ πόνηση διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη. 1. Τις διατάξεις: α) του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148, τ.α, ) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπου δές», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177, τ.α, ) και β) τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189, τ.α, ) «Δι ασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μο νάδων Παράρτημα διπλώματος». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τακυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ). 3. Την υπ αριθμ. ΣΤ5/5557 (ΦΕΚ 68/τ.Β / ) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτή των Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων». 4. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρία 96/ ). 5. Το απόσπασμα πρακτικών του Πρυτανικού Συμβου λίου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (αριθμ. 1361/ ), ύστερα από εξουσιοδότηση της Συγκλήτου (Συνεδρίαση Συγκλήτου 2804, πρυτανική πράξη 64897/ , ΦΕΚ Β 1378/ ). 6. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Ελλάδος) και του Πανεπιστημίου της Μαδέρας (Πορτογαλίας) που εγκρίθηκε με την απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης της συνεδρίας 1361/ , ύστερα από εξουσιοδότηση της Συγκλήτου (Συνεδρίαση Συγκλήτου 2804, πρυτανική πράξη 64897/ , ΦΕΚ Β 1378/ ). 7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος τη συνεργασία μεταξύ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Πανεπιστημίου της Μαδέρας για εκπόνηση διδακτορικών διατριβών υποψηφίων διδακτό ρων με συνεπίβλεψη. Τα ειδικότερα θέματα συνεργασίας ρυθμίζονται στο Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας που έχει καταρτιστεί από τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα και έχει εγκριθεί από τα αρμόδια όργανα των Ιδρυμάτων. Στην παρούσα απόφαση εντάσσονται οι συνεπιβλέψεις διδακτορικών διατριβών οι οποίες άρχισαν να εκπονού νται πριν τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης. Μαρούσι, 20 Φεβρουαρίου 2009 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ Μεταφορά θέσης. Με την υπ αριθμ. 2/2009 απόφαση του Προέδρου του Παιδικού Σταθμού Νέας Αρτάκης του Ν. Ευβοίας μετα τάσσεται η υπάλληλος Ποδαρά Θεοδώρα του Δημητρί ου κλάδου TE Βρεφονηπιοκομίας με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου από το ν.π. Δημο τικό Κέντρο Παιδιού του Δήμου Αιγάλεω στον Παιδικό Σταθμό του Δήμου Νέας Αρτάκης με μεταφορά της προσωποπαγούς θέσης της, βάσει των διατάξεων του άρθρου 181 του ν. 3584/2007. (Αριθμ. πρωτ. Περιφ. Στερεάς Ελλάδας 4742/777/2009). Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Η Διευθύντρια ΑΡΕΤΗ ΛΑΔΕΡΟΥ ΤΣΙΜΠΡΙΚΙΔΟΥ (9) Χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνι κού Λειτουργού στην Λιάκουρα Έλλη του Σπυρίδωνα. Με την απόφαση του Νομάρχη Βοιωτίας έχει χορηγη θεί στην Λιάκουρα Έλλη του Σπυρίδωνα άδεια ασκήσε ως επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού. Με εντολή Νομάρχη Ο Αντινομάρχης ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ Αριθμ. Γ.Ν.41 (10) Ορισμός Αντινομαρχών και Εντεταλμένων Συμβούλων. Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Τις διατάξεις του π.δ./τος 30/1996 «Κώδικας Νομαρ χιακής Αυτοδιοίκησης». 2. Τις διατάξεις του άρθρ.15 παρ.28 του ν. 2503/1997 «Περί Διοίκησης, οργάνωσης και στελέχωσης της Περι φέρειας και άλλες διατάξεις» όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρ.1 του ν. 3274/2004 από τις (8)

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5327 οποίες προκύπτει, ότι σε κάθε Νομαρχιακή Αυτοδιοί κηση, το Νομάρχη επικουρούν στην άσκηση των αρμο διοτήτων του Αντινομάρχες, ο αριθμός των οποίων για τη Ν.Α.Θ. ανέρχεται σε έξι (6). 3. Την ανάγκη ορισμού, από τα μέλη του Νομαρχια κού Συμβουλίου, έξι Αντινομαρχών η θητεία των οποί ων είναι ετήσια και αρχίζει από και λήγει στις Την ανάγκη μεταβίβασης ορισμένων τομέων επο πτείας των Αντινομαρχών σε Νομαρχιακούς Συμβού λους για την καλύτερη λειτουργία των Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, αποφασίζουμε: Α. Ορίζουμε τα κατωτέρω μέλη του Νομαρχιακού Συμ βουλίου Αντινομάρχες καθώς και τις Υπηρεσίες που εποπτεύουν, ως εξής: 1. Διονύσιος Ψωμιάδης του Χαραλάμπους Δ/νση Προγραμματισμού Δ/νση Διοικητικού Δ/νση Οικονομικού Δ/νση Οργάνωσης και Πληροφορικής Δ/νση Πολιτικών Δικαιωμάτων Δ/νση Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 2. Γεώργιος Τσαμασλής του Ιωάννη Δ/νση Προστασίας Περιβάλλοντος Δ/νση Κτηνιατρικής Δ/νση Πολιτικής Γης και Τοπογραφήσεων 3. Ιωάννα Τζάκη του Ηλία Δ/νση Ανάπτυξης 4. Αθηνά Αηδονά του Ευσταθίου Δ/νση Δημόσιας Υγείας 5. Ιωάννης Αγγούρας του Στεργίου Δ/νση Πολεο δομίας 6. Ιωάννης Παλαιστής του Στεφάνου Δ/νση Μεταφο ρών και Επικοινωνιών Δυτ. Θεσ/νίκης Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών Ανατ. Θεσ/νίκης Β. Ορίζουμε τα κατωτέρω μέλη του Νομαρχιακού Συμ βουλίου Εντεταλμένους Συμβούλους, ως εξής: 1. Δημήτριος Ευθυμιάδης του Στεφάνου Δ/νση Εμπο ρίου 2. Δημήτριος Βάνης του Χαραλάμπους Δ/νση Α ΚΤΕΟ Δ/νση Β ΚΤΕΟ 3. Ευτέρπη Βασιλειάδου του Δημητρίου Δ/νση Κοι νωνικής Πρόνοιας 4. Χριστίνα Κελεσίδου του Θεοδώρου Τομέας Νε ολαίας 5. Ευθύμιος Φωτόπουλος του Θεοδώρου Δ/νση Παι δείας, Αθλητισμού και Τουρισμού Πολιτισμού (ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ) 6. Ιωάννης Χαραλαμπίδης του Γεωργίου Δ/νση Ποι ότητας και Αποδοτικότητας 7. Ευστάθιος Αβραμίδης του Θεοδώρου Δ/νση Υδα τικών Πόρων και Εγγείων Βελτιώσεων 8. Σάββας Αναστασιάδης του Ιωάννη Δ/νση Αγρο τικής Ανάπτυξης 9. Στυλιανή Μακραντωνάκη του Νικολάου Δ/νση Εταιρειών 10. Κωνσταντίνος Κούης του Ηλία Δ/νση Παιδείας, Αθλητισμού και Τουρισμού Πολιτισμού (ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ) Από τη Δ/νση Παιδείας Αθλητισμού και Τουρισμού Πολιτισμού για θέματα του τομέα Τουρισμού, οι αρμο διότητες θα ασκούνται αποκλειστικά από εμάς. Γ. Έδρα των Αντινομαρχών και των Εντεταλμένων Συμβούλων θα είναι μια από τις εποπτευόμενες Υπη ρεσίες. Όταν ο Νομάρχης απουσιάζει ή κωλύεται θα τον ανα πληρώνει ο πρώτος ορισθείς Αντινομάρχης Διονύσιος Ψωμιάδης και όταν απουσιάζει ή κωλύεται αυτός θα αναπληρείται με τη σειρά ορισμού από τους υπόλοιπους Αντινομάρχες. Η ισχύς της παρούσας άρχεται από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και λήγει και κάθε προγενέστερη όμοια απόφαση καταργείται. Η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού του Κράτους ή της Ν.Α. Θεσσα λονίκης. Θεσσαλονίκη, 5 Ιανουαρίου 2009 Ο Νομάρχης ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ. ΨΩΜΙΑΔΗΣ Αριθμ /2077 (11) Μεταβίβαση αρμοδιότητας στη Διευθύντρια της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών. Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 1. Τις διατάξεις της παρ. 1 εδ. δ και η του άρθρου 62 και της παρ. 1 του άρθρου 112 του π.δ. 30/1996 «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 21/Α). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.2 του ν. 3205/2003 «Μισθολογικές ρυθμίσεις Λειτουργών και υπαλλήλων του δημοσίου...» (ΦΕΚ 297/Α). 3. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λει τουργίας των Υπηρεσιών του Νομαρχιακού Διαμερί σματος Ξάνθης (ΦΕΚ 1352/Β/ ). 4. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται καμία δαπάνη, αποφασίζουμε: Μεταβιβάζουμε στη Διευθύντρια της Δ/νσης Διοι κητικών Υπηρεσιών του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Ξάνθης την αρμοδιότητα υπογραφής των αποφάσεων χορήγησης μισθολογικών κλιμακίων στους υπαλλήλους του φορέα μας. Κυβερνήσεως Ξάνθη, 11 Ιουνίου 2007 Ο Νομάρχης ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ Αριθμ (12) Ένταξη εργαζομένων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρό νου σε προσωποπαγείς θέσεις στο ΝΠΔΔ «ΚΑΠΗ» Δήμου Αμαρουσίου. ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 1. Την υπ αριθμ. 653/ απόφαση του Β Τμή ματος του ΑΣΕΠ περί υπαγωγής στις ρυθμίσεις του π.δ. 164/2004 συμβασιούχων που απασχολούνταν στη Δ.Ε.Α.Δ.Α. καλύπτοντας ανάγκες του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».

8 5328 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν.3491/2006 (ΦΕΚ 207Α /2006). 3. Την υπ αριθμ / ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με το θέμα αυτό. 4. Το υπ αριθμ. 2648/ /τ.Β ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύθηκε η υπ αριθμ. 366/2008 Α.Δ.Σ. σχετική με «Σύσταση προσωποπαγών θέσεων Ιδιωτικού Δικαίου αορίστου χρόνου στο ΝΠΔΔ ΚΑΠΗ Δήμου Αμαρου σίου ήτοι: Μιας (1) οικογενειακής βοηθού Δ.Ε. Μιας (1) νοσηλευτή Δ.Ε. Μιας (1) κοινωνικού λειτουργού Π.Ε. και την ένταξη σ αυτές ισάριθμου προσωπικού αντίστοιχων ειδικοτή των εργαζομένων στο ΚΑΠΗ στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» οι οποίοι έγιναν συμβασιούχοι αορίστου χρόνου στη Δ.Ε. Ανάπτυξης Δήμου Αμαρουσίου σε εφαρμογή του π.δ. 164/2004. Έλαβε την υπ αριθμ. 53/2009 απόφαση με την οποία αποφάσισε ομόφωνα: Την ένταξη των κατωτέρω εργαζομένων ιδιωτικού δι καίου αορίστου χρόνου στις προσωποπαγείς θέσεις του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΑΠΗ» Δήμου Αμαρουσίου, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσης: ΔΕ οικογενειακή βοηθός, Αδαμαντίου Ζαφειρία του Αντωνίου ΔΕ νοσηλευτής, Λυριτσής Παναγιώτης του Θωμά και ΠΕ κοινωνική λειτουργός, Γιαννάκου Ευφροσύνη του Γεωργίου Μαρούσι, 19 Φεβρουαρίου 2009 Ο Πρόεδρος ΜΑΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 284 17 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Β7/70824 (ΦΕΚ 1660/ τ.β /29.11.2005) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19121 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ρύθμιση της κατανομής των χρηματικών διαθεσί μων του ειδικού έντοκου λογαριασμού των νό μων 2229/1994 και 2300/1995.... 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21021 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση της υπ αριθμ. 95914/Γ6/21.9.2005 (Φ.Ε.Κ. 1397/τ.Β /10.10.2005) κοινής υπουργικής απόφασης «Ιδρυση, Προαγωγή και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23863 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1919 8 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας ΑΘΗΝΑΪΚΕΣ ΠΛΑ ΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΕ με έδρα την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12481 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1179 19 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23621 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1890 4 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της απόφασης Έγκρισης του Κανονι σμού λειτουργίας της Ναυτιλιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39075 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2723 31 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αύξηση αριθμού ημερών μετακίνησης εκτός έδρας δύο (2) διοικητικών υπαλλήλων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42171 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3666 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εγκατάσταση γραφείου στην Ελλάδα της εταιρεί ας «AEGEAN NET UELS LTD ZE»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7233 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 590 1 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση πρόσθετης αμοιβής της παρ. 5 άρθρου 92 ν.3386/2005, όπως αντικαταστάθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22859 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1809 1 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου δών του Τμήματος Διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8805 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 689 21 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποδοχή Χορηγίας από το Κράτος του Ισραήλ.... 1 Καθορισμός κατωτάτου ορίου ποσού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37655 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2654 30 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου του προσω πικού της Γενικής Γραμματείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 118 8 Φεβρουαρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναπροσαρμογή εισοδηματικών κριτηρίων χορή γησης του επιδόματος Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29305 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2051 3 Οκτωβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση στον Υπουργό Πολιτισμού της αρμοδιό τητας καθορισμού του ωραρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10837 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 751 6 Μαΐου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ύψους επιχορήγησης του Εθνικού Κέ ντρου Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29099 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2359 20 Νοεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση άδειας λειτουργίας.... 1 Χρηματοδότηση Ειδικών Λογαριασμών Ιδρυμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9611 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση αποφάσεως περί καθορισμού αριθμού φοιτητών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων δυναμένων να ασκούνται πρακτικά στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2929 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 130 Το παρόν ΦΕΚ επανεκτυπώθηκε λόγω λάθους ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3577 8 Ιουνίου 2007 Δημιουργία Φορέα Διαχείρισης Ολοκληρωμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 737 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 63 2 Απριλίου 20 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση της υπ αριθ. 46/20 απόφασης του Δημο τικού Συμβουλίου Κερατσινίου με θέμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6331 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 491 23 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπερωριακή εργασία μονίμου προσωπικού Λ.Τ. ΠΡΕ ΒΕΖΑΣ για το έτος 2010.... 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36291 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2540 15 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της επιχείρησης «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙ ΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΗΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 853 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 77 29 Ιανουαρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπο γραφής «Με Εντολή Υπουργού» στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14265 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1131 11 Ιουνίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πληρωμή αποζημιώσεων προσωπικού του Ψ.Ν.Α. «Δρομοκαΐτειο».... 1 Έγκριση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20869 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1517 3 Νοεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός μηνιαίας αποζημίωσης των συμμετεχό ντων στην Ομάδα Διοίκησης Έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19345 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1457 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ1/6125/1985 (ΦΕΚ 110/ Β/1986) κοινής υπουργικής απόφασης σε συμμόρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31681 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2261 11 Σεπτεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναστολή Εφαρμογής Αποφάσεων Συγχωνεύσεων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8307 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 625 18 Μαΐου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση κυκλοφορίας Αντλίας Υγρών Καυσίμων σει ράς QUANTIUM 200T του οίκου Tokheim

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14403 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 987 26 Μαΐου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων της υπ. αριθ. 16928/2007 (ΦΕΚ 1638/17

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26739 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2333 30 Οκτωβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή προστίμου Τελωνειακής Παράβασης Λα θρεμπορίας στον IQBAL ARSHAD του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 47499 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3410 31 Δεκεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθμ. Δ6Β 1087484 ΕΞ 2012/7 6 2012 (Β 1839) Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα