Ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΡΙΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΚΑΙ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ. Κανονισμοί δυνάμει των άρθρων 94(1) και 59(4)(ζ).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΡΙΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΚΑΙ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ. Κανονισμοί δυνάμει των άρθρων 94(1) και 59(4)(ζ)."

Transcript

1 Ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΡΙΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΚΑΙ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ Κανονισμοί δυνάμει των άρθρων 94(1) και 59(4)(ζ). 152 (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (I) του (I) του (Ι) του 2014 Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες του που χορηγούνται δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 94 και της παραγράφου (ζ) του εδαφίου (4) του άρθρου 59 του περί Προστασίας και Διαχείρισης Αγρίων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμου του 2003 εκδίδει τους ακόλουθους Κανονισμούς: Συνοπτικός τίτλος 1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων (Κατοχή Εκτρεφόμενων ατόμων ειδών Αγρίων Πτηνών ή Άγριας Πανίδας) Κανονισμοί του Ερμηνεία 2. (1) Στους παρόντες Κανονισμούς εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια «ανοικτό δακτυλίδι» σημαίνει τη σήμανση που τοποθετείται στο πόδι οποιουδήποτε πτηνού ανεξαρτήτου ηλικίας και μπορεί να έχει καθορισμένη ημερομηνία λήξης. «διευθυντής του Τμήματος Κτηνιατρικών Υπηρεσιών» σημαίνει το διευθυντή του Τμήματος Κτηνιατρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής ΑνάπτυξηςΦυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ή εκπρόσωπό του «Εγκεκριμένο πρόσωπο» σημαίνει το πρόσωπο που έχει εγκριθεί από τον προϊστάμενο ως πρόσωπο παροχής ειδών σήμανσης. Τα είδη των σημάνσεων

2 καθώς και τα στοιχεία που αναγράφονται σε αυτά και παρέχονται από τα Εγκεκριμένα πρόσωπα, καθορίζονται από τον προϊστάμενο Ν «Εγκεκριμένο Σωματείο» σημαίνει το σωματείο ή ίδρυμα που ιδρύεται σύμφωνα με τους περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμους του 1972 και 1997, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, που έχει εγκριθεί από τον προϊστάμενο ως σωματείο παροχής ειδών σήμανσης. Τα είδη των σημάνσεων καθώς και τα στοιχεία που αναγράφονται σε αυτά και παρέχονται από τα Εγκεκριμένα Σωματεία, καθορίζονται από τον προϊστάμενο» «εισαγωγή εκτρεφόμενων ατόμων ειδών αγρίων πτηνών ή άγριας πανίδας» σημαίνει τη διά θαλάσσης ή αέρος μεταφορά εκτρεφόμενων ατόμων ειδών αγρίων πτηνών ή άγριας πανίδας στη Δημοκρατία από το εξωτερικό και συμπεριλαμβάνει και τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Formatted: Font: (Default) Arial, 12 Formatted: Font: (Default) Arial, 12 pt Formatted: Font: (Default) Arial, 12 pt Formatted: Font: (Default) Arial, 12 pt «Εκτρεφόμενα άτομα ειδών άγριας πανίδας» σημαίνει τα εκτρεφόμενα άτομα ειδών άγριας πανίδας τα οποία έχουν γεννηθεί σε συνθήκες αιχμαλωσίας από εκτρεφόμενους γονείς, φέρουν σήμανση και καθορίζονται από τον προϊστάμενο με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. «Εκτρεφόμενα άτομα ειδών αγρίων πτηνών» σημαίνει τα εκτρεφόμενα άτομα των ειδών άγριων πτηνών τα οποία έχουν γεννηθεί σε συνθήκες αιχμαλωσίας από εκτρεφόμενους γονείς και φέρουν σήμανση.

3 «ενώτιο» σημαίνει τη σήμανση που τοποθετείται στο αυτί θηλαστικών. «εσωτερική σήμανση» σημαίνει τη σήμανση που εμφυτεύεται στο σώμα του ζώου. Ν. «ηλεκτρονικό αρχείο» σημαίνει το αρχείο που δημιουργείται και αναπτύσσεται σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού 14. «κλειστό δακτυλίδι» σημαίνει τη σήμανση που τοποθετείται στο πόδι οποιουδήποτε πτηνού κατά τις πρώτες ημέρες της ζωής του και δεν φέρει οποιοδήποτε άνοιγμα στην περιφέρεια του. «Νόμος» σημαίνει τον περί Προστασίας και Διαχείρισης Αγρίων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται. «σήμανση» ορίζεται η τοποθέτηση μόνιμης σήμανσης σε κάθε εκτρεφόμενο άτομο είδους αγρίου πτηνού ή άγριας πανίδας και φέρει κωδικό. Ο τρόπος, η μέθοδος, το μέγεθος, το είδος της σήμανσης καθώς και η ηλικία κατά την οποία εφαρμόζεται η σήμανση για το κάθε είδος των εκτρεφόμενων ατόμων ειδών αγρίων πτηνών, καθορίζεται στο Παράρτημα ΙΙΙ. Για τα είδη που δεν περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙΙ, o προϊστάμενος με γνωστοποίηση του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας καθορίζει τον τρόπο, τη μέθοδο και το είδος της σήμανσης.

4 «Σωματείο» σημαίνει το σωματείο ή ίδρυμα που ιδρύεται σύμφωνα με τους περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμους του 1972 και 1997, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. (2) Όροι και φράσεις που δεν καθορίζονται στους παρόντες Κανονισμούς έχουν την έννοια που αποδίδεται σ αυτούς από το Νόμο. Αίτηση για έκδοση άδειας εκτρεφόμενων άγριων πτηνών. 3. (1) Πρόσωπο το οποίο ενδιαφέρεται να αποκτήσει άδεια κατοχής εκτρεφόμενων ατόμων ειδών αγρίων πτηνών ή άγριας πανίδας: (α) υποβάλλει αίτηση στον προϊστάμενο: Τύπος Α1 Παράρτημα I (αα) στον τύπο Α1 του Παραρτήματος I εάν αφορά είδη του Μέρους Ι του Παραρτήματος ΙΙΙ. Τύπος A2 Παράρτημα I (ββ) στον τύπο A2 του Παραρτήματος I εάν αφορά είδη του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΙΙΙ. Τύπος A3 Παράρτημα I (γγ) στον τύπο A3 του Παραρτήματος I εάν αφορά είδη του Μέρους ΙΙΙ του Παραρτήματος ΙΙΙ. Τύπος A4 Παράρτημα I (δδ) στον τύπο A4 του Παραρτήματος I εάν αφορά είδη των Μερών ΙΙ και IV του Παραρτήματος ΙΙΙ. Παράρτημα ΙΙ (β) καταβάλλει ως τέλος χορήγησης της άδειας το αντίστοιχο τέλος που αναφέρεται στο Παράρτημα ΙΙ, (γ) διαθέτει κατάλληλες εγκαταστάσεις και αναφέρει την πλήρη διεύθυνση ή διευθύνσεις όπου θα βρίσκονται οι εγκαταστάσεις αυτές,

5 Μέρος Ι Παραρτήματος ΙΙI (δ) οι εγκαταστάσεις που θα φιλοξενούνται τα είδη πτηνών που περιλαμβάνονται στο Μέρος Ι του Παραρτήματος ΙΙΙ, τυγχάνουν της γραπτής έγκρισης του προϊστάμενου. (ε) Για τις εγκαταστάσεις που εκτρέφουν είδη πτηνών του Παραρτήματος ΙΙΙ: (Ι) για την παραγωγή τροφίμων (εξαιρουμένης της οικιακής χρήσης) θα πρέπει να γίνεται και εγγραφή σε μητρώο που τηρεί ο Διευθυντής του Τμήματος Κτηνιατρικών Υπηρεσιών. (ii) για εμπλουτισμό του θηράματος που υπερβαίνουν σε πληθυσμό τα τριακόσια άτομα θα πρέπει να γίνεται και εγγραφή σε μητρώο που τηρεί ο Διευθυντής του Τμήματος Κτηνιατρικών Υπηρεσιών. Εισαγωγή εκτρεφόμενων ατόμων ειδών αγρίων πτηνών ή άγριας πανίδας. 4.(1) Tηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου 5 του άρθρου 59 του Νόμου, τα εκτρεφόμενα άτομα ειδών αγρίων πτηνών ή άγριας πανίδας, που εισάγονται στην Κυπριακή Δημοκρατία θα πρέπει να φέρουν σήμανση. Νοείται ότι για την οποιαδήποτε εισαγωγή για τους σκοπούς των παρόντων Κανονισμών θα τηρούνται οι πρόνοιες του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους και των σχετικών εφαρμοστικών κανονισμών αυτού, όπως προνοείται από τους περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και Άγριας ζωής Νόμους του 2003 μέχρι 2015 Formatted: Font: (Default) Arial, 12 pt, Not Italic

6 (2) στην περίπτωση που εισάγονται εκτρεφόμενα άτομα ειδών αγρίων πτηνών ή άγριας πανίδας, που δεν φέρουν σήμανση, τότε ο ιδιοκτήτης τους θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει ότι αυτά περιήλθαν στην κατοχή του νόμιμα. Νοείται ότι, στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης δεν είναι σε θέση να αποδείξει ότι, τα εισαγόμενα εκτρεφόμενα άτομα ειδών αγρίων πτηνών ή άγριας πανίδας που δεν φέρουν σήμανση, περιήλθαν στην κατοχή του νόμιμα, δύναται να τα αποστείλει στην χώρα προέλευσης τους. Σε αντίθετη περίπτωση αυτά κατάσχονται από τον προϊστάμενο χωρίς να παραχωρήσει οποιαδήποτε αποζημίωση στον κάτοχο τους. Ο προϊστάμενος καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για παραχώρηση τους σε κατάλληλο οργανισμό στο εξωτερικό. Σε περίπτωση που η παραχώρηση τους σε κατάλληλο οργανισμό στο εξωτερικό δεν επιτευχθεί τότε ο προϊστάμενος δύναται να αποφασίσει για τον περαιτέρω χειρισμό τους. Τα ζώα μετά την κατάσχεσή τους φυλάσσονται στο Κέντρο Περίθαλψης και Αποκατάστασης της Άγριας Πανίδας της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας για περίοδο μέχρι τρείς μήνες. Ο ιδιοκτήτης των ζώων είναι υποχρεωμένος να καταβάλει στον προϊστάμενο τα έξοδα σύλληψης μεταφοράς, φύλαξης, συντήρησης και ευθανασίας των ζώων εάν αυτό χρειαστεί. Μετά παρέλευση των τριών μηνών από την κατάσχεσή τους, δύναται να γίνεται ευθανασία τους από εγγεγραμένο Κτηνίατρο. (3) τα εκτρεφόμενα άτομα ειδών αγρίων πτηνών ή άγριας πανίδας που εισάγονται στη Δημοκρατία και

7 τελικός τους προορισμός είναι η Δημοκρατία, θα πρέπει εντός δεκαπέντε ημερών (15) από την άφιξη τους στη Δημοκρατία να σημανθούν από τον προϊστάμενο ή από αδειούχο πρόσωπο ενώ οι ιδιοκτήτες τους θα πρέπει να αποκτήσουν άδεια κατοχής εκτρεφόμενων ατόμων ειδών αγρίων πτηνών ή άγριας πανίδας. Νοείται ότι, όπου η σήμανση είναι μοναδική δεν τοποθετείται επιπρόσθετη σήμανση κατόπιν σχετικής έγκρισης του προϊστάμενου. Έκδοση άδειας εκτρεφόμενων ατόμων ειδών αγρίων πτηνών ή άγριας πανίδας κατοχής ειδών πανίδας. Τύπος B1 Παράρτημα I 5. (1) Η άδεια κατοχής εκτρεφόμενων ατόμων ειδών αγρίων πτηνών ή άγριας πανίδας εκδίδεται από τον Προϊστάμενο σύμφωνα: (α) με τον Τύπο B1 του Παραρτήματος I για τα είδη του Μέρους Ι του Παραρτήματος ΙΙΙ, Τύπος B2 Παράρτημα I (β) με τον Τύπο B2 του Παραρτήματος I για τα είδη του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΙΙΙ, Τύπος B3 Παράρτημα I (γ) με τον Τύπο B3 του Παραρτήματος I για τα είδη του Μέρους ΙΙΙ του Παραρτήματος ΙΙΙ, Τύπος B4 Παράρτημα I (δ) με τον Τύπο B4 του Παραρτήματος I για τα είδη του Μερών ΙΙ και ΙV του Παραρτήματος ΙIΙ και έχει ισχύ ενός έτους από την ημερομηνία έκδοσής της. (2) Στα εκτρεφόμενα άτομα ειδών αγρίων πτηνών ή

8 άγριας πανίδας, που αναφέρονται στην άδεια, τοποθετείται σήμανση από τον προϊστάμενο ή αδειούχο πρόσωπο σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού 8. Νοείται ότι, στις περιπτώσεις όπου η σήμανση είναι δυνατό να επηρεάσει την ευημερία του εκτρεφόμενου ατόμου είδους άγριου πτηνού ή άγριας πανίδας, δεν τοποθετείται σήμανση κατόπιν έγκρισης του προϊστάμενου. Παράρτημα ΙV (3) Η κατοχή των εκτρεφόμενων ατόμων ειδών άγριων πτηνών ή άγριας πανίδας επιτρέπεται σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙV. Παράρτημα ΙΙΙ Παράρτημα ΙΙΙ (4) στην περίπτωση που η σήμανση τοποθετείται από τον προϊστάμενο, το τέλος σήμανσης ανά πτηνό καθορίζεται στο Παράρτημα ΙΙΙ. Για κάθε επίσκεψη του προϊστάμενου σε υποστατικό κατόχου άδειας κατοχής εκτρεφόμενων ατόμων ειδών άγριων πτηνών ή άγριας πανίδας, για σκοπούς σήμανσης και ανεξαρτήτως του αριθμού των ειδών που θα σημανθούν ο προϊστάμενος εισπράττει εφάπαξ τέλος τριάντα ευρώ. (5) Για τα είδη που δεν περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙΙ, o προϊστάμενος με γνωστοποίηση του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας καθορίζει τον τρόπο, τη μέθοδο και το είδος της σήμανσης. (6) Πρόσωπο το οποίο με οποιοδήποτε τρόπο αλλοιώνει ή αφαιρεί τη σήμανση που έχει τοποθετηθεί σε εκτρεφόμενο άτομο είδους άγριου πτηνού ή άγριας

9 πανίδας διαπράττει αδίκημα. (7) Κάτοχος άδειας σήμανσης που δεν τοποθετεί την ενδεδειγμένη σήμανση σε εκτρεφόμενο άτομο είδους άγριου πτηνού ή άγριας πανίδας διαπράττει αδίκημα και η άδεια σήμανσης του καταργείται αυτόματα. Σε περίπτωση καταδίκης δεν θα μπορεί να αποκτήσει οποιαδήποτε άδεια βάσει των παρόντων Κανονισμών εάν δεν παρέλθουν πέντε χρόνια από την ημερομηνία καταδίκης του. (8) Στην περίπτωση θανάτου ενός εκτρεφόμενου ατόμου είδους αγρίου πτηνού ή άγριας πανίδας τότε ο κάτοχος του εν λόγω ζώου οφείλει να ενημερώσει σχετικά το ηλεκτρονικό αρχείο μέσω του προϊστάμενου ή μέσω κατόχου άδειας σήμανσης και η σήμανση του δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε άλλο εκτρεφόμενο άτομο είδους αγρίου πτηνού ή άγριας πανίδας. (9) Τηρουμένων των προνοιών της υποπαραγράφου (i) της παραγράφου (ε) του εδαφίου (1) του Κανονισμού 3, στην περίπτωση σφαγής για σκοπούς βρώσης, ενός εκτρεφόμενου ατόμου είδους αγρίου πτηνού ή άγριας πανίδας τότε ο κάτοχος του εν λόγω ζώου οφείλει να ενημερώσει σχετικά το ηλεκτρονικό αρχείο μέσω του προϊστάμενου ή μέσω κατόχου άδειας σήμανσης και η σήμανση του δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε άλλο εκτρεφόμενο άτομο είδους αγρίου πτηνού ή άγριας πανίδας. Νοείται ότι, η σήμανση θα πρέπει να παραμένει στον κάτοχο μέχρι την τελική βρώση του εκτρεφόμενου

10 ατόμου. Περεταίρω νοείται ότι, όταν πρόκειται για παραγωγή μεγάλου αριθμού ζώων για σκοπούς παραγωγής τροφίμων, ο προϊστάμενος δύναται να εξαιρέσει κάτοχο άδειας κατοχής εκτρεφόμενων ατόμων ειδών αγρίου πτηνού ή άγριας πανίδας από την υποχρέωση διατήρησης των σημάνσεων. (10) Κάτοχος άδειας κατοχής εκτρεφόμενων ατόμων ειδών αγρίων πτηνών ή άγριας πανίδας οφείλει να ενημερώνει τον προϊστάμενο σε περίπτωση μετακίνησης των εκτρεφόμενων ατόμων ειδών αγρίων πτηνών ή άγριας πανίδας από τη διεύθυνση που αναγράφεται στην άδεια εκτός και αν αυτό συμβαίνει για σκοπούς αναπαραγωγής. (11) κάτοχος άδειας κατοχής εκτρεφόμενων ατόμων ειδών αγρίων πτηνών ή άγριας πανίδας, δεν επιτρέπεται να κατέχει είδη άγριων πτηνών ή είδη άγριας πανίδας, που προέρχονται από το φυσικό περιβάλλον εκτός και αν δοθεί γραπτή σχετική άδεια από τον προϊστάμενο και τοποθετηθεί ανάλογη σήμανση. (12) Στην περίπτωση που κάτοχος άδειας κατοχής εκτρεφόμενων ατόμων ειδών αγρίων πτηνών ή άγριας πανίδας δεν επιθυμεί να συνεχίσει να έχει στην κατοχή του τα ζώα που αναφέρονται στην άδεια του και αδυνατεί να τα παραχωρήσει σε άλλο κάτοχο άδειας τότε ενημερώνει σχετικά τον προϊστάμενο ο οποίος τα κατάσχει χωρίς να παραχωρεί οποιαδήποτε αποζημίωση στον κάτοχο τους και καταβάλει κάθε

11 δυνατή προσπάθεια για παραχώρηση τους σε άλλο κάτοχο άδειας κατοχής εκτρεφόμενων ατόμων ειδών αγρίων πτηνών ή άγριας πανίδας. Τα ζώα μετά την κατάσχεσή τους φυλάσσονται στο Κέντρο Περίθαλψης και Αποκατάστασης της Άγριας Πανίδας της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας για περίοδο μέχρι τρείς μήνες. Ο ιδιοκτήτης των ζώων είναι υποχρεωμένος να καταβάλει στον προϊστάμενο τα έξοδα σύλληψης μεταφοράς, φύλαξης, συντήρησης και ευθανασίας των ζώων εάν αυτό χρειαστεί. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η παραχώρηση τους σε άλλο κάτοχο άδειας, καταβάλλεται προσπάθεια παράδοσής τους σε άλλο πρόσωπο/υποστατικό στο εξωτερικό. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η παραχώρηση τους τότε μετά παρέλευση των τριών μηνών από την κατάσχεσή τους, δύναται να γίνεται ευθανασία από εγγεγραμένο ιδιώτη Κτηνίατρο. (13) Στην περίπτωση που κάτοχος άδειας κατοχής εκτρεφόμενων ατόμων ειδών αγρίων πτηνών ή άγριας πανίδας διατηρεί τα ζώα που αναφέρονται στην άδεια του με τέτοιο τρόπο που επηρεάζεται αρνητικά η διαβίωση τους διαπράττει αδίκημα και σε περίπτωση καταδίκης του, του στερείται το δικαίωμα απόκτησης παρόμοιας φύσης άδειας για τουλάχιστο πέντε χρόνια. Ο προϊστάμενος δύναται να κατάσχει τα εκτρεφόμενα άτομα είδη αγρίων πτηνών ή άγριας πανίδας χωρίς να παραχωρεί οποιαδήποτε αποζημίωση στον κάτοχο τους, και καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για παραχώρηση τους σε άλλο κάτοχο άδειας κατοχής εκτρεφόμενων ατόμων ειδών αγρίων πτηνών ή άγριας πανίδας. Τα ζώα μετά την κατάσχεσή τους φυλάσσονται στο Κέντρο Περίθαλψης και

12 Αποκατάστασης της Άγριας Πανίδας της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας για περίοδο μέχρι τρείς μήνες. Ο ιδιοκτήτης των ζώων είναι υποχρεωμένος να καταβάλει στον προϊστάμενο τα έξοδα σύλληψης μεταφοράς, φύλαξης, συντήρησης και ευθανασίας των ζώων εάν χρειαστεί. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η παραχώρηση τους σε άλλο κάτοχο άδειας, καταβάλλεται προσπάθεια παράδοσής τους σε άλλο πρόσωπο/υποστατικό στο εξωτερικό. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η παραχώρηση τους τότε μετά παρέλευση των τριών μηνών από την κατάσχεσή τους, δύναται να γίνεται ευθανασία από εγγεγραμένο ιδιώτη Κτηνίατρο. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η παραχώρηση τους σε άλλο κάτοχο άδειας, τότε μετά παρέλευση των τριών μηνών από την κατάσχεσή τους, δύναται να γίνεται ευθανασία από εγγεγραμένο Κτηνίατρο. (14) Επιπρόσθετα από οποιεσδήποτε άλλες πρόνοιες του Νόμου, στην περίπτωση που πρόσωπο κατέχει εκτρεφόμενα άτομα ειδών αγρίων πτηνών ή άγριας πανίδας χωρίς να είναι κάτοχος άδειας κατοχής εκτρεφόμενων ατόμων ειδών αγρίων πτηνών ή άγριας πανίδας είναι ένοχο αδικήματος και ο προϊστάμενος δύναται να κατάσχει τα ζώα που έχει στην κατοχή του χωρίς να παραχωρεί οποιαδήποτε αποζημίωση στον κάτοχο τους, και καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για παραχώρηση τους σε άλλο κάτοχο άδειας κατοχής εκτρεφόμενων ατόμων ειδών αγρίων πτηνών ή άγριας πανίδας. Τα ζώα μετά την κατάσχεσή τους φυλάσσονται στο Κέντρο Περίθαλψης και Αποκατάστασης της Άγριας Πανίδας της Υπηρεσίας

13 Θήρας και Πανίδας για περίοδο μέχρι και τρείς μήνες. Ο κάτοχος των ζώων είναι υποχρεωμένος να καταβάλει στον προϊστάμενο τα έξοδα σύλληψης μεταφοράς, φύλαξης, συντήρησης και ευθανασίας των ζώων εάν αυτό χρειαστεί. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η παραχώρηση τους σε άλλο κάτοχο άδειας, καταβάλλεται προσπάθεια παράδοσής τους σε άλλο πρόσωπο/υποστατικό στο εξωτερικό. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η παραχώρηση τους τότε μετά παρέλευση των τριών μηνών από την κατάσχεσή τους, δύναται να γίνεται ευθανασία από εγγεγραμένο ιδιώτη Κτηνίατρο. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η παραχώρηση τους σε άλλο κάτοχο άδειας, τότε μετά παρέλευση των τριών μηνών από την κατάσχεσή τους, δύναται να γίνεται ευθανασία από εγγεγραμμένο Κτηνίατρο. (15) Στην περίπτωση που εκτρεφόμενο άτομο είδους αγρίου πτηνού ή άγριας πανίδας που φέρει σήμανση ή δεν φέρει σήμανση σύμφωνα με τις πρόνοιες της παραγράφου (2) του Κανονισμού 5, διαφύγει από το χώρο φιλοξενίας του και προκαλέσει απώλεια ανθρώπινης ζωής ή τραυματισμό σε άνθρωπο, ή επηρεάσει αρνητικά τη δημόσια υγεία, ή προκαλέσει ζημιά στην άγρια πανίδα ή και στο φυσικό περιβάλλον τότε ο κάτοχος του είναι ένοχος αδικήματος και έχει ευθύνη να αποζημιώσει, τους επηρεαζόμενους, για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια έχει προκαλέσει το εκτρεφόμενο άτομο είδους αγρίου πτηνού ή άγριας πανίδας. Αίτηση για έκδοση άδειας εκτροφής 6. Πρόσωπο το οποίο επιθυμεί να αποκτήσει άδεια

14 εκτρεφόμενων ατόμων ειδών αγρίων πτηνών ή άγριας πανίδας εκτροφής εκτρεφόμενων ατόμων ειδών αγρίων πτηνών ή άγριας πανίδας πέραν του αριθμητικού ορίου που φαίνεται στο Παράρτημα ΙΙ: (1) υποβάλλει αίτηση στον προϊστάμενο Τύπος Γ1 Παράρτημα I Τύπος Γ2 Παράρτημα I Τύπος Γ3 Παράρτημα I Τύπος Γ4 Παράρτημα I (α) στον Τύπο Γ1 του Παραρτήματος Ι για τα είδη του Μέρους Ι του Παραρτήματος ΙΙΙ, (β) στον Τύπο Γ2 του Παραρτήματος Ι για τα είδη του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΙΙΙ, (γ) στον Τύπο Γ3 του Παραρτήματος Ι για τα είδη του Μέρους ΙΙΙ του Παραρτήματος ΙΙΙ, (δ) στον Τύπο Γ4 του Παραρτήματος Ι για τα είδη των Μερών ΙΙ και ΙV του Παραρτήματος ΙΙΙ (2) καταβάλλει ως τέλος χορήγησης της άδειας το τέλος που αναφέρεται στο Παράρτημα ΙΙ, Παράρτημα II (3) έχει παρακολουθήσει σχετικά επιμορφωτικά μαθήματα και έχει επιτύχει σε ειδική εξέταση όπως αυτά καθορίζονται στον Κανονισμό 9, (4) διαθέτει κατάλληλες εγκαταστάσεις οι οποίες τυγχάνουν της έγκρισης του προϊστάμενου, 152 (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (I) του 2012 (5) δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Προστασίας και Διαχείρισης άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμων, τα τελευταία πέντε χρόνια και

15 52(Ι) του (Ι) του 2014 Επίσημη Εφημερίδα Παράρτημα Τρίτο (Ι): (6) για κάθε πρόσωπο που θα ασχολείται με την περιποίηση, φροντίδα και παρακολούθηση των ζώων, επισυνάπτει φωτοαντίγραφο ισχύουσας επαγγελματικής άδειας φροντιστή ζώων για την κατηγορία και τα είδη των ζώων που θα κρατούνται, η οποία εκδίδεται δυνάμει των περί Επαγγελματιών Φροντιστών ή Εκπαιδευτών Ζώων Διαταγμάτων του 2002 έως 2011, όπως αυτά εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται». επισυνάπτει επαγγελματική άδεια φροντιστή ζώων, του υπευθύνου του υποστατικού, που εκδίδεται δυνάμει των περί Επαγγελματιών Φροντιστών ή Εκπαιδευτών Ζώων Διαταγμάτων του 2002 έως Αίτηση για έκδοση άδειας εκτρεφόμενων ατόμων εμπορίας ειδών αγρίων πτηνών ή άγριας πανίδας Τύπος Δ Παράρτημα I. Παράρτημα ΙΙ 7.(1) Πρόσωπο το οποίο επιθυμεί να αποκτήσει άδεια εμπορίας εκτρεφόμενων ατόμων ειδών αγρίων πτηνών ή άγριας πανίδας: (α) υποβάλλει αίτηση στον προϊστάμενο στον Τύπο Δ του Παραρτήματος Ι καταβάλλοντας ως τέλος χορήγησης της άδειας το τέλος που αναφέρεται στο Παράρτημα ΙΙ, (β) έχει παρακολουθήσει σχετικά επιμορφωτικά μαθήματα και έχει επιτύχει σε ειδική εξέταση όπως αυτά καθορίζονται στον Κανονισμό 9, (γ) διαθέτει κατάλληλες εγκαταστάσεις οι οποίες τυγχάνουν της έγκρισης του προϊστάμενου, (δ) δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Προστασίας και Διαχείρισης άγριων

16 Επίσημη Εφημερίδα Παράρτημα Τρίτο (Ι): Πτηνών και Θηραμάτων Νόμου του 2003 τα τελευταία πέντε χρόνια και (ε) για κάθε πρόσωπο που θα ασχολείται με την περιποίηση, φροντίδα και παρακολούθηση των ζώων, επισυνάπτει φωτοαντίγραφο ισχύουσας επαγγελματικής άδειας φροντιστή ζώων για την κατηγορία και τα είδη των ζώων που θα κρατούνται, η οποία εκδίδεται δυνάμει των περί Επαγγελματιών Φροντιστών ή Εκπαιδευτών Ζώων Διαταγμάτων του 2002 έως 2011, όπως αυτά εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται». επισυνάπτει αντίγραφο επαγγελματικής άδειας φροντιστή ζώων του υπευθύνου του υποστατικού που εκδίδεται δυνάμει των περί Επαγγελματιών Φροντιστών ή Εκπαιδευτών Ζώων Διαταγμάτων του 2002 έως Αίτηση για έκδοση άδειας σήμανσης εκτρεφόμενων ατόμων ειδών άγριων πτηνών ή άγριας πανίδας Αίτηση για έκδοση άδειας εμπορίας εκτρεφόμενων ατόμων ειδών αγρίων πτηνών ή άγριας πανίδας 8.(1) Πρόσωπο το οποίο επιθυμεί να αποκτήσει άδεια σήμανσης εκτρεφόμενων ατόμων ειδών αγρίων πτηνών ή άγριας πανίδας ή άδεια σήμανσης περιορισμένου αριθμού εκτρεφόμενων ατόμων ειδών αγρίων πτηνών ή άγριας πανίδας : (α) υποβάλλει αίτηση στον προϊστάμενο στον Τύπο Ε του Παραρτήματος Ι, Τύπος Ε Παράρτημα I. (β) έχει παρακολουθήσει σχετικά επιμορφωτικά μαθήματα και έχει επιτύχει σε ειδική εξέταση όπως αυτά καθορίζονται στον Κανονισμό 9, (γ) δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Προστασίας και Διαχείρισης άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμου του 2003, (2) καταβάλλει ως τέλος χορήγησης της άδειας το

17 τέλος που αναφέρεται στο Παράρτημα ΙΙ. Παράρτημα ΙΙ (3) Πρόσωπο που επιθυμεί να χαρακτηριστεί ως Εγκεκριμένο πρόσωπο υποβάλλει αίτηση, συνοδευόμενη από έγγραφα που δύναται να ζητηθούν, στον προϊστάμενο, στον Τύπο Ι-1 του Παραρτήματος Ι και καταβάλλει ως τέλος ετήσιας έγκρισης το τέλος που αναφέρεται στο Παράρτημα ΙΙ. Τύπος Ι-1 Παράρτημα I. Παράρτημα ΙΙ Νοείται ότι, πρόσωπο που επιθυμεί να υποβάλει αίτηση για να χαρακτηριστεί ως Εγκεκριμένο πρόσωπο, δεν θα πρέπει να έχει καταδικαστεί για αδίκημα σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Προστασίας και Διαχείρισης άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμου ή, (4) Ο πρόεδρος σωματείου που επιθυμεί, το σωματείο του οποίου προεδρεύει, να χαρακτηριστεί ως Εγκεκριμένο Σωματείο υποβάλλει αίτηση, συνοδευόμενη από έγγραφα που δύναται να ζητηθούν, στον προϊστάμενο, στον Τύπο Ι-2 του Παραρτήματος Ι και καταβάλλει ως τέλος ετήσιας εγγραφής το τέλος που αναφέρεται στο Παράρτημα ΙΙ. Τύπος Ι-2 Παράρτημα I. Παράρτημα ΙΙ Επιμορφωτικά μαθήματα. 9. (1) Δικαίωμα συμμετοχής στα επιμορφωτικά μαθήματα και στην ειδική εξέταση που αναφέρονται στους Κανονισμούς 6, 7 και 8 έχει κάθε πολίτης της Δημοκρατίας, όπως επίσης κάθε αλλοδαπός που διαμένει στη Δημοκρατία που έχει συμπληρώσει το

18 Τύπος Στ Παράρτημα Ι. Παράρτημα ΙΙ δέκατο έκτο έτος (16 ο ) της ηλικίας του, έχει υποβάλει αίτηση στον τύπο Στ του Παραρτήματος Ι και έχει καταβάλει το τέλος που καθορίζεται στο Παράρτημα II. (2) Τα επιμορφωτικά μαθήματα περιλαμβάνουν θέματα σχετικά με τη βιολογία, των ειδών άγριας πανίδας καθώς και των εκτρεφόμενων ειδών των αγρίων πτηνών και της άγριας πανίδας, συνήθειες και απαιτήσεις, τη διαδικασία και τον τρόπο σήμανσης τους, τη νομοθεσία που διέπει την κατοχή, των ζώων. Ειδική εξέταση. 10.(1) Τα μαθήματα και οι ειδικές εξετάσεις για την απόκτηση άδειας εκτροφής ή και εμπορίας ή και σήμανσης εκτρεφόμενων ατόμων ειδών αγρίων πτηνών ή άγριας πανίδας διενεργούνται από τον προϊστάμενο ή από επιτροπή που καθορίζεται από τον προϊστάμενο ή από μέλος Εγκεκριμένου Σωματείου για τα μέλη του Εγκεκριμένου Σωματείου μετά από έγκριση του προϊστάμενου. Ο προϊστάμενος δύναται να επιστρέψει μέχρι και το 70% των τελών παρακολούθησης επιμορφωτικών μαθημάτων, ανά πρόσωπο, στο Εγκεκριμένο Σωματείο του οποίου μέλος του διενήργησε τα εν λόγω μαθήματα. (2) Η ημερομηνία και ο τόπος εξέτασης καθορίζονται, από τον προϊστάμενο με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Έκδοση άδειας εκτροφής εκτρεφόμενων ατόμων ειδών αγρίων πτηνών ή άγριας πανίδας Τύπος Ζ1 11. (1) Ο προϊστάμενος, χορηγεί σε πρόσωπο άδεια εκτροφής εκτρεφόμενων ατόμων ειδών αγρίων πτηνών ή άγριας πανίδας α) στον Τύπο Ζ1 του Παραρτήματος Ι για τα είδη του

19 Παράρτημα I Μέρους Ι του Παραρτήματος ΙΙΙ, Τύπος Ζ2 Παράρτημα I β) στον Τύπο Ζ2 του Παραρτήματος Ι για τα είδη του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΙΙΙ, Τύπος Ζ3 Παράρτημα I γ) στον Τύπο Ζ3 του Παραρτήματος Ι για τα είδη του Μέρους ΙΙΙ του Παραρτήματος ΙΙΙ, Τύπος Ζ4 Παράρτημα I δ) στον Τύπο Ζ4 του Παραρτήματος Ι για τα είδη των Μερών ΙΙ και ΙV του Παραρτήματος ΙΙΙ, (2) η άδεια έχει ισχύει για ένα έτος. (3) Η άδεια εκτροφής εκτρεφόμενων ατόμων ειδών αγρίων πτηνών ή άγριας πανίδας εκτίθεται από τον κάτοχό της σε περίοπτο μέρος του χώρου ή των υποστατικών τα οποία καθορίζονται στην άδεια. Τήρηση βιβλίου Παράρτημα V Παρουσίαση βιβλίου στον προϊστάμενο, στο διευθυντή ή σε μέλη της αστυνομικής δύναμης. (4) Κάθε κάτοχος άδειας εκτροφής εκτρεφόμενων ατόμων ειδών αγρίων πτηνών ή άγριας πανίδας, τηρεί βιβλίο στο οποίο καταχωρεί αληθή και ακριβή στοιχεία, όπως αυτά αναφέρονται στο Παράρτημα V. (5) Ο κάτοχος άδειας εκτροφής εκτρεφόμενων ατόμων ειδών αγρίων πτηνών ή άγριας πανίδας παρουσιάζει το βιβλίο όποτε του ζητηθεί προς επιθεώρηση, στον προϊστάμενο, ή σε μέλη της αστυνομικής δύναμης. Έκδοση άδειας εμπορίας Τύπος Η Παράρτημα I 12. (1) Ο προϊστάμενος, χορηγεί σε πρόσωπο άδεια εμπορίας εκτρεφόμενων ατόμων ειδών αγρίων πτηνών ή άγριας πανίδας στον Τύπο Η του Παραρτήματος Ι.

20 (2) η άδεια έχει ισχύει για ένα έτος. (3) Η άδεια εμπορίας εκτρεφόμενων ατόμων ειδών αγρίων πτηνών ή άγριας πανίδας εκτίθεται από τον κάτοχό της σε περίοπτο μέρος του χώρου ή των υποστατικών τα οποία καθορίζονται στην άδεια. Τήρηση βιβλίου Παράρτημα VI Παρουσίαση βιβλίου στον προϊστάμενο, ή σε μέλη της αστυνομικής δύναμης. (4) Κάθε κάτοχος άδειας εμπορίας εκτρεφόμενων ατόμων ειδών αγρίων πτηνών ή άγριας πανίδας, τηρεί βιβλίο στο οποίο καταχωρεί αληθή και ακριβή στοιχεία, όπως αυτά αναφέρονται στο Παράρτημα VΙ. (5) Ο κάτοχος άδειας εμπορίας εκτρεφόμενων ατόμων ειδών αγρίων πτηνών ή άγριας πανίδας παρουσιάζει το βιβλίο όποτε του ζητηθεί προς επιθεώρηση, στον προϊστάμενο, ή σε μέλη της αστυνομικής δύναμης. Έκδοση άδειας σήμανσης Τύπος Θ Παράρτημα I 13. (1) Ο προϊστάμενος, (α) χορηγεί σε πρόσωπο άδεια σήμανσης εκτρεφόμενων ατόμων ειδών αγρίων πτηνών ή άγριας πανίδας ή περιορισμένου αριθμού εκτρεφόμενων ατόμων ειδών αγρίων πτηνών ή άγριας πανίδας στον Τύπο Θ του Παραρτήματος Ι. Τύπος Κ Παράρτημα I (β) εγκρίνει πρόσωπο ή σωματείο ως «Εγκεκριμένο Πρόσωπο ή Σωματείο» στον Τύπο Κ του Παραρτήματος Ι. (2) Η άδεια και η έγκριση έχουν ισχύει για ένα έτος. (3) Ο κάτοχος άδειας σήμανσης εκτρεφόμενων ατόμων ειδών αγρίων πτηνών ή άγριας πανίδας, όταν

21 διενεργεί σήμανση επιδεικνύει την άδεια του, όταν αυτή του ζητηθεί, σε μέλος της αστυνομικής δύναμης ή θηροφύλακα. Νοείται ότι, ο κάτοχος άδειας σήμανσης εκτρεφόμενων ατόμων ειδών αγρίων πτηνών ή άγριας πανίδας, σημαίνει μόνο είδη αγρίων πτηνών που είναι εκτρεφόμενα ή έχουν γεννηθεί σε αιχμαλωσία. (4) Ο κάτοχος άδειας σήμανσης εκτρεφόμενων ατόμων ειδών αγρίων πτηνών ή άγριας πανίδας, προμηθεύεται τις σημάνσεις: Παράρτημα III (α) από τον προϊστάμενο καταβάλλοντας το τέλος που καθορίζεται στο Παράρτημα ΙΙΙ και (β) από Εγκεκριμένο πρόσωπο ή Σωματείο. (5) Ο κάτοχος άδειας σήμανσης εκτρεφόμενων ατόμων ειδών αγρίων πτηνών ή άγριας πανίδας μπορεί να τοποθετεί μόνο είδη σήμανσης που εφαρμόζονται εξωτερικά στο σώμα του ζώου και καθορίζονται στην άδεια του. (6) Ο κάτοχος άδειας σήμανσης περιορισμένου αριθμού εκτρεφόμενων ατόμων ειδών αγρίων πτηνών ή άγριας πανίδας μπορεί να τοποθετεί μόνο είδη σήμανσης που εφαρμόζονται εξωτερικά στο σώμα του ζώου και καθορίζονται στην άδεια του. (7) Ο κάτοχος άδειας σήμανσης εκτρεφόμενων ατόμων ειδών αγρίων πτηνών ή άγριας πανίδας εισάγει στο ηλεκτρονικό αρχείο όλα τα στοιχεία των

22 σημάνσεων που έχει τοποθετήσει. (8) Η εσωτερική σήμανση διενεργείται μόνο από εγγεγραμμένους κτηνίατρους, που τους έχει παραχωρηθεί πρόσβαση στο ηλεκτρονικό αρχείο από τον προϊστάμενο, και υποχρεούνται να ενημερώνουν σχετικά το ηλεκτρονικό αρχείο όπως αυτό περιγράφεται στον Κανονισμό 14. (9) Στην περίπτωση που πρόσωπο που κατέχει άδεια σήμανσης διενεργήσει σήμανση ή σημάνσεις και παραλείψει να ενημερώσει σχετικά το ηλεκτρονικό αρχείο, διαπράττει αδίκημα. Ηλεκτρονικό αρχείο 14. (1) Ο προϊστάμενος τηρεί ηλεκτρονικό αρχείο εκτρεφόμενων ατόμων ειδών άγριων πτηνών ή άγριας πανίδας και κατόχων άδειας κατοχής εκτρεφόμενων ατόμων ειδών άγριων πτηνών ή άγριας πανίδας στο οποίο καταχωρούνται η διεύθυνση των υποστατικών όπου διατηρεί τα ζώα ο κάτοχος της άδειας, τα είδη και ο αριθμός των ζώων πτηνών που κατέχει ο κάθε κάτοχος άδειας, ο κωδικός σήμανσης του κάθε ζώου πτηνού, η ημερομηνία σήμανσης και το πρόσωπο που διενήργησε τη σήμανση. (2) Στο ηλεκτρονικό αρχείο φαίνεται για το κάθε ζώο όλη η πορεία του από την ημέρα σήμανσης του μέχρι την ημέρα θανάτου του. (3) Ο κάτοχος άδειας σήμανσης υποχρεούται να εισάγει στο ηλεκτρονικό αρχείο στοιχεία που έχουν να κάνουν σχέση με τον αριθμό σήμανσης του κάθε ζώου

23 πτηνού που σήμανε, την ημερομηνία σήμανσης, το πρόσωπο που κατέχει τα ζώα πτηνά και το πρόσωπο που διενήργησε τη σήμανση. Νοείται ότι, στην περίπτωση που ένα εκτρεφόμενο άτομο είδους άγριου πτηνού ή άγριας πανίδας παραχωρείται από κάτοχο άδειας κατοχής εκτρεφόμενου ατόμου είδους άγριου πτηνού ή άγριας πανίδας σε άλλο κάτοχο άδειας, θα πρέπει να ενημερώνεται σχετικά ο προϊστάμενος ή ένας κάτοχος άδειας σήμανσης ο οποίος υποχρεούται να ενημερώσει σχετικά το ηλεκτρονικό αρχείο. Εξασφάλιση άδειας από πρόσωπα που κατέχουν άγρια πτηνά. Παράρτημα ΙΙ 15. (1) Πρόσωπο που έχει στην κατοχή του άγρια πτηνά οφείλει εντός έξι μηνών, από την έναρξη ισχύος των παρόντων Κανονισμών, να απευθυνθεί στον προϊστάμενο για σήμανση των ειδών και εξασφάλιση σχετικής άδειας, καταβάλλοντας το τέλος που καθορίζεται στο Παράρτημα ΙΙ. (2) Μετά από την παρέλευση του χρονικού διαστήματος που προβλέπεται στην παράγραφο (1) η κατοχή ειδών άγριας πανίδας από το οποιοδήποτε πρόσωπο αποτελεί αδίκημα και το πρόσωπο το οποίο προβαίνει σε τέτοιες ενέργειες είναι ένοχο αδικήματος. (3) Ο προϊστάμενος απορρίπτει αίτηση για παραχώρηση άδειας κατοχής άγριου πτηνού για το οποίο υπάρχει εύλογη υποψία ότι είναι προϊόν αδικήματος και το άγριο πτηνό κατάσχεται και γίνονται όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για επανένταξη του στο φυσικό περιβάλλον.

24 (4) Στην περίπτωση που περιγράφεται στην παράγραφο (1) η σήμανση του άγριου πτηνού ή του είδους άγριας πανίδας γίνεται από τον προϊστάμενο ή και από κάτοχο άδειας σήμανσης που έχει σχετική εξουσιοδότηση από τον προϊστάμενο. Εξουσίες μελών της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας και της Αστυνομικής Δύναμης 16. (1) Θηροφύλακας ή μέλος της Αστυνομικής Δύναμης δύναται, χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση, να διενεργεί έλεγχο στους χώρους φύλαξης των εκτρεφόμενων ατόμων ειδών άγριων πτηνών ή άγριας πανίδας. (2) Στην περίπτωση που ο χώρος φύλαξης των εκτρεφόμενων ατόμων ειδών αγρίων πτηνών ή άγριας πανίδας βρίσκεται στον εξωτερικό χώρο κατοικίας τότε ο κάτοχος της άδειας υποχρεούται να παραχωρεί, σε θηροφύλακα ή μέλος της αστυνομικής δύναμης, όλες τις διευκολύνσεις για τη διεξαγωγή του ελέγχου. (3) Στην περίπτωση που ο χώρος φύλαξης βρίσκεται εντός οικίας τότε ο κάτοχος της άδειας υποχρεούται να παραχωρεί, σε θηροφύλακα ή μέλος της αστυνομικής δύναμης, όλες τις διευκολύνσεις για τη διεξαγωγή του ελέγχου ή και να προσκομίσει για επιθεώρηση οποιοδήποτε εκτρεφόμενο άτομο είδους αγρίου πτηνού ή άγριας πανίδας, σε θηροφύλακα ή μέλος της αστυνομικής δύναμης όταν αυτό του ζητηθεί. Παραρτήματα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV και V. 17. Ο προϊστάμενος με γνωστοποίησή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας δύναται να τροποποιεί όλα τα Παραρτήματα των παρόντων Κανονισμών. Αδικήματα και 18. Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 88 του

25 προβλεπόμενες ποινές Νόμου πρόσωπο το οποίο παραβαίνει τις πρόνοιες των Κανονισμών είναι ένοχο αδικήματος. 19. Οι παρόντες Κανονισμοί εφαρμόζονται τηρουμένων των διατάξεων των περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμων του 2003 έως 2015 ως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. Έναρξη ισχύος των παρόντων Κανονισμών 20. Οι παρόντες Κανονισμοί τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσης τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Formatted: English (U.S.)

26 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Τύπος Α1 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΡΙΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΚΑΙ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ (ΚΑΤΟΧΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΓΡΙΩΝ ΠΤΗΝΩΝ Ή ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 2016 (Κανονισμός 3) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΑΓΡΙΩΝ ΠΤΗΝΩΝ TOY ΜΕΡΟΥΣ Ι ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ Προϊστάμενο Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας, Εγώ ο / η..με αριθμό δελτίου ταυτότητας.. αιτούμαι όπως μου παραχωρηθεί άδεια κατοχής για τα εκτρεφόμενα άτομα ειδών άγριων πτηνών του Μέρους Ι του Παραρτήματος ΙΙΙ των οποίων τα σχετικά στοιχεία φαίνονται στον επισυναπτόμενο πίνακα. Τα εκτρεφόμενα άγρια πτηνά θα βρίσκονται σε υποστατικά στην πιο κάτω διεύθυνση Οδός:, αριθμός: Τ.Τ: Δήμος Κοινότητα:, Επαρχία:.... ή τεμάχιο φύλλο / σχέδιο.. του χωριού της Επαρχίας Οδός:, αριθμός: Τ.Τ: Δήμος Κοινότητα:, Επαρχία:.... ή τεμάχιο φύλλο / σχέδιο.. του χωριού της Επαρχίας Ημερομηνία:. Υπογραφή Διεύθυνση Αλληλογραφίας:......

27 Τύπος Α2 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΡΙΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΚΑΙ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ (ΚΑΤΟΧΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΓΡΙΩΝ ΠΤΗΝΩΝ Ή ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 2016 (Κανονισμός 3) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΑΓΡΙΩΝ ΠΤΗΝΩΝ TOY ΜΕΡΟΥΣ ΙΙ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ Προϊστάμενο Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας, Εγώ ο / η..με αριθμό δελτίου ταυτότητας.. αιτούμαι όπως μου παραχωρηθεί άδεια κατοχής για τα εκτρεφόμενα άτομα ειδών άγριων πτηνών του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΙΙΙ των οποίων τα σχετικά στοιχεία φαίνονται στον επισυναπτόμενο πίνακα. Τα εκτρεφόμενα άγρια πτηνά θα βρίσκονται σε υποστατικά στην πιο κάτω διεύθυνση Οδός:, αριθμός: Τ.Τ: Δήμος Κοινότητα:, Επαρχία:.... ή τεμάχιο φύλλο / σχέδιο.. του χωριού της Επαρχίας Οδός:, αριθμός: Τ.Τ: Δήμος Κοινότητα:, Επαρχία:.... ή τεμάχιο φύλλο / σχέδιο.. του χωριού της Επαρχίας Ημερομηνία:. Υπογραφή Διεύθυνση Αλληλογραφίας:......

28 Τύπος Α3 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΡΙΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΚΑΙ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ (ΚΑΤΟΧΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΓΡΙΩΝ ΠΤΗΝΩΝ Ή ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 2016 (Κανονισμός 3) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΑΓΡΙΩΝ ΠΤΗΝΩΝ TOY ΜΕΡΟΥΣ ΙΙΙ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ Προϊστάμενο Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας, Εγώ ο / η..με αριθμό δελτίου ταυτότητας.. αιτούμαι όπως μου παραχωρηθεί άδεια κατοχής για τα εκτρεφόμενα άτομα ειδών άγριων πτηνών του Μέρους ΙΙΙ του Παραρτήματος ΙΙΙ των οποίων τα σχετικά στοιχεία φαίνονται στον επισυναπτόμενο πίνακα. Τα εκτρεφόμενα άγρια πτηνά θα βρίσκονται σε υποστατικά στην πιο κάτω διεύθυνση Οδός:, αριθμός: Τ.Τ: Δήμος Κοινότητα:, Επαρχία:.... ή τεμάχιο φύλλο / σχέδιο.. του χωριού της Επαρχίας Οδός:, αριθμός: Τ.Τ: Δήμος Κοινότητα:, Επαρχία:.... ή τεμάχιο φύλλο / σχέδιο.. του χωριού της Επαρχίας Ημερομηνία:. Υπογραφή Διεύθυνση Αλληλογραφίας:......

29 Τύπος Α4 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΡΙΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΚΑΙ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ (ΚΑΤΟΧΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΓΡΙΩΝ ΠΤΗΝΩΝ Ή ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 2016 (Κανονισμός 3) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΑΓΡΙΩΝ ΠΤΗΝΩΝ TOY ΜΕΡΟΥΣ ΙΙ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΙV ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ Προϊστάμενο Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας, Εγώ ο / η..με αριθμό δελτίου ταυτότητας.. αιτούμαι όπως μου παραχωρηθεί άδεια κατοχής για τα εκτρεφόμενα άτομα ειδών άγριων πτηνών του Μέρους ΙΙ και του Μέρους ΙV του Παραρτήματος ΙΙΙ των οποίων τα σχετικά στοιχεία φαίνονται στον επισυναπτόμενο πίνακα. Τα εκτρεφόμενα άγρια πτηνά θα βρίσκονται σε υποστατικά στην πιο κάτω διεύθυνση Οδός:, αριθμός: Τ.Τ: Δήμος Κοινότητα:, Επαρχία:.... ή τεμάχιο φύλλο / σχέδιο.. του χωριού της Επαρχίας Οδός:, αριθμός: Τ.Τ: Δήμος Κοινότητα:, Επαρχία:.... ή τεμάχιο φύλλο / σχέδιο.. του χωριού της Επαρχίας Ημερομηνία:. Υπογραφή Διεύθυνση Αλληλογραφίας:......

30 Τύπος Α (πίσω μέρος) ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΡΙΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΚΑΙ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ (ΚΑΤΟΧΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΓΡΙΩΝ ΠΤΗΝΩΝ Ή ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 2016 (Κανονισμός 3) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΑΓΡΙΩΝ ΠΤΗΝΩΝ Α/Α Είδος Επιστημονική Ονομασία Κοινή Ονομασία Αριθμός κλειστού δακτυλιδιού

31 Τύπος Β1 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΡΙΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΚΑΙ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ (ΚΑΤΟΧΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΓΡΙΩΝ ΠΤΗΝΩΝ Ή ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 2016 (Κανονισμός 5) ΑΔΕΙΑ ΚΑΤΟΧΗΣ ΕΚΤΡΦΟΜΕΝΩΝ ΑΓΡΙΩΝ ΠΤΗΝΩΝ TOY ΜΕΡΟΥΣ Ι ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται δυνάμει των περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων (Κατοχή Εκτρεφόμενων άγριων πτηνών) Κανονισμών του 2014, χορηγεί στον / στην... με αριθμό δελτίου ταυτότητας: άδεια κατοχής των εκτρεφόμενων άγριων πτηνών που φαίνονται στον επισυναπτόμενο πίνακα και τα οποία θα βρίσκονται σε υποστατικά στην πιο κάτω διεύθυνση: Οδός:, αριθμός: Τ.Τ: Δήμος Κοινότητα:, Επαρχία:.... ή τεμάχιο φύλλο / σχέδιο.. του χωριού της Επαρχίας ή υπό τους όρους που φαίνονται στο Παράρτημα ΙV των περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων (Κατοχή Εκτρεφόμενων Ατόμων Ειδών Αγρίων Πτηνών ή Άγριας Πανίδας) Κανονισμών του (επισυνάπτονται). Αρ. Άδειας: Ημερομηνία έναρξης άδειας:../.. /.. Ημερομηνία λήξης άδειας:.. /.. /.. Προϊστάμενος Υπηρεσίας Θήρας & Πανίδας (Σφραγίδα) Τέλος πληρωθέν: 200,00 (ηλεκτρονικός αριθμός συναλλαγής.) Σημείωση 1: Η παρούσα άδεια ανανεώνεται άμεσα μετά την καταβολή του σχετικού τέλους και εφόσον συνεχίζουν να πληρούνται όλοι οι σχετικοί όροι και προϋποθέσεις. Σημείωση 2: Η παρούσα 'Άδεια δύναται να ανακληθεί οποτεδήποτε από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας εφ' όσον διαπιστωθεί ότι δεν τηρούνται οι διατάξεις των περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμων του 2003 έως 2014

32 Τύπος Β2 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΡΙΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΚΑΙ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ (ΚΑΤΟΧΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΓΡΙΩΝ ΠΤΗΝΩΝ Ή ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 2016 (Κανονισμός 5) ΑΔΕΙΑ ΚΑΤΟΧΗΣ ΕΚΤΡΦΟΜΕΝΩΝ ΑΓΡΙΩΝ ΠΤΗΝΩΝ TOY ΜΕΡΟΥΣ ΙI ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται δυνάμει των περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων (Κατοχή Εκτρεφόμενων άγριων πτηνών) Κανονισμών του 2014, χορηγεί στον / στην... με αριθμό δελτίου ταυτότητας: άδεια κατοχής των εκτρεφόμενων άγριων πτηνών που φαίνονται στον επισυναπτόμενο πίνακα και τα οποία θα βρίσκονται σε υποστατικά στην πιο κάτω διεύθυνση: Οδός:, αριθμός: Τ.Τ: Δήμος Κοινότητα:, Επαρχία:.... ή τεμάχιο φύλλο / σχέδιο.. του χωριού της Επαρχίας ή υπό τους όρους που φαίνονται στο Παράρτημα ΙV των περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων (Κατοχή Εκτρεφόμενων Ατόμων Ειδών Αγρίων Πτηνών ή Άγριας Πανίδας) Κανονισμών του (επισυνάπτονται). Αρ. Άδειας: Ημερομηνία έναρξης άδειας:../.. /.. Ημερομηνία λήξης άδειας:.. /.. /.. Προϊστάμενος Υπηρεσίας Θήρας & Πανίδας (Σφραγίδα) Τέλος πληρωθέν: 200,00 (ηλεκτρονικός αριθμός συναλλαγής.) Σημείωση 1: Η παρούσα άδεια ανανεώνεται άμεσα μετά την καταβολή του σχετικού τέλους και εφόσον συνεχίζουν να πληρούνται όλοι οι σχετικοί όροι και προϋποθέσεις. Σημείωση 2: Η παρούσα 'Άδεια δύναται να ανακληθεί οποτεδήποτε από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας εφ' όσον διαπιστωθεί ότι δεν τηρούνται οι διατάξεις των περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμων του 2003 έως 2014.

33 Τύπος Β3 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΡΙΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΚΑΙ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ (ΚΑΤΟΧΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΓΡΙΩΝ ΠΤΗΝΩΝ Ή ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 2016 (Κανονισμός 5) ΑΔΕΙΑ ΚΑΤΟΧΗΣ ΕΚΤΡΦΟΜΕΝΩΝ ΑΓΡΙΩΝ ΠΤΗΝΩΝ TOY ΜΕΡΟΥΣ ΙII ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται δυνάμει των περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων (Κατοχή Εκτρεφόμενων άγριων πτηνών) Κανονισμών του 2016, χορηγεί στον / στην... με αριθμό δελτίου ταυτότητας: άδεια κατοχής των εκτρεφόμενων άγριων πτηνών που φαίνονται στον επισυναπτόμενο πίνακα και τα οποία θα βρίσκονται σε υποστατικά στην πιο κάτω διεύθυνση: Οδός:, αριθμός: Τ.Τ: Δήμος Κοινότητα:, Επαρχία:.... ή τεμάχιο φύλλο / σχέδιο.. του χωριού της Επαρχίας ή υπό τους όρους που φαίνονται στο Παράρτημα ΙV των περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων (Κατοχή Εκτρεφόμενων Ατόμων Ειδών Αγρίων Πτηνών ή Άγριας Πανίδας) Κανονισμών του (επισυνάπτονται). Αρ. Άδειας: Ημερομηνία έναρξης άδειας:../.. /.. Ημερομηνία λήξης άδειας:.. /.. /.. Προϊστάμενος Υπηρεσίας Θήρας & Πανίδας (Σφραγίδα) Τέλος πληρωθέν: 200,00 (ηλεκτρονικός αριθμός συναλλαγής.) Σημείωση 1: Η παρούσα άδεια ανανεώνεται άμεσα μετά την καταβολή του σχετικού τέλους και εφόσον συνεχίζουν να πληρούνται όλοι οι σχετικοί όροι και προϋποθέσεις. Σημείωση 2: Η παρούσα 'Άδεια δύναται να ανακληθεί οποτεδήποτε από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας εφ' όσον διαπιστωθεί ότι δεν τηρούνται οι διατάξεις των περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμων του 2003 έως 2016.

34 Τύπος Β4 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΡΙΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΚΑΙ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ (ΚΑΤΟΧΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΓΡΙΩΝ ΠΤΗΝΩΝ Ή ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 2016 (Κανονισμός 5) ΑΔΕΙΑ ΚΑΤΟΧΗΣ ΕΚΤΡΦΟΜΕΝΩΝ ΑΓΡΙΩΝ ΠΤΗΝΩΝ TΩΝ ΜΕΡΩΝ ΙΙ ΚΑΙ ΙV ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται δυνάμει των περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων (Κατοχή Εκτρεφόμενων άγριων πτηνών) Κανονισμών του 2016, χορηγεί στον / στην... με αριθμό δελτίου ταυτότητας: άδεια κατοχής των εκτρεφόμενων άγριων πτηνών που φαίνονται στον επισυναπτόμενο πίνακα και τα οποία θα βρίσκονται σε υποστατικά στην πιο κάτω διεύθυνση: Οδός:, αριθμός: Τ.Τ: Δήμος Κοινότητα:, Επαρχία:.... ή τεμάχιο φύλλο / σχέδιο.. του χωριού της Επαρχίας ή υπό τους όρους που φαίνονται στο Παράρτημα V των περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων (Κατοχή Εκτρεφόμενων Ατόμων Ειδών Αγρίων Πτηνών ή Άγριας Πανίδας)Κανονισμών του (επισυνάπτονται). Αρ. Άδειας: Ημερομηνία έναρξης άδειας:../.. /.. Ημερομηνία λήξης άδειας:.. /.. /.. Προϊστάμενος Υπηρεσίας Θήρας & Πανίδας (Σφραγίδα) Τέλος πληρωθέν: 200,00 (ηλεκτρονικός αριθμός συναλλαγής.) Σημείωση 1: Η παρούσα άδεια ανανεώνεται άμεσα μετά την καταβολή του σχετικού τέλους και εφόσον συνεχίζουν να πληρούνται όλοι οι σχετικοί όροι και προϋποθέσεις. Σημείωση 2: Η παρούσα 'Άδεια δύναται να ανακληθεί οποτεδήποτε από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας εφ' όσον διαπιστωθεί ότι δεν τηρούνται οι διατάξεις των περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμων του 2003 έως 2016.

35 Τύπος Β (πίσω μέρος) ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΡΙΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΚΑΙ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ (ΚΑΤΟΧΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΓΡΙΩΝ ΠΤΗΝΩΝ Ή ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 2016 (Κανονισμός 5) ΑΔΕΙΑ ΚΑΤΟΧΗΣ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΑΓΡΙΩΝ ΠΤΗΝΩΝ Α/Α Είδος Επιστημονική Ονομασία Κοινή Ονομασία Αριθμός κλειστού δακτυλιδιού

36 Τύπος Γ1 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΡΙΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΚΑΙ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ (ΚΑΤΟΧΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΓΡΙΩΝ ΠΤΗΝΩΝ Ή ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 2016 (Κανονισμός 6) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΓΡΙΩΝ ΠΤΗΝΩΝ Ή ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ ΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ Ι ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ Προϊστάμενο Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας, Εγώ ο / η..με αριθμό δελτίου ταυτότητας.. αιτούμαι όπως μου παραχωρηθεί άδεια εκτροφής εκτρεφόμενων ατόμων ειδών αγρίων πτηνών ή άγριας πανίδας του Μέρους Ι του Παραρτήματος ΙΙΙ. Ο χώρος εκτροφής θα βρίσκεται σε υποστατικά στην πιο κάτω διεύθυνση Χώρος εκτροφής: Οδός:, αριθμός: Τ.Τ: Δήμος Κοινότητα:, Επαρχία:.... ή τεμάχιο φύλλο / σχέδιο.. του χωριού της Επαρχίας Ημερομηνία:. Υπογραφή Διεύθυνση Αλληλογραφίας:......

37 Τύπος Γ2 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΡΙΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΚΑΙ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ (ΚΑΤΟΧΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΓΡΙΩΝ ΠΤΗΝΩΝ Ή ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 2016 (Κανονισμός 6) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΓΡΙΩΝ ΠΤΗΝΩΝ Ή ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ ΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΙΙ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ Προϊστάμενο Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας, Εγώ ο / η..με αριθμό δελτίου ταυτότητας.. αιτούμαι όπως μου παραχωρηθεί άδεια εκτροφής εκτρεφόμενων ατόμων ειδών αγρίων πτηνών ή άγριας πανίδας του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΙΙΙ. Ο χώρος εκτροφής θα βρίσκεται σε υποστατικά στην πιο κάτω διεύθυνση Χώρος εκτροφής: Οδός:, αριθμός: Τ.Τ: Δήμος Κοινότητα:, Επαρχία:.... ή τεμάχιο φύλλο / σχέδιο.. του χωριού της Επαρχίας Ημερομηνία:. Υπογραφή Διεύθυνση Αλληλογραφίας:......

38 Τύπος Γ3 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΡΙΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΚΑΙ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ (ΚΑΤΟΧΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΓΡΙΩΝ ΠΤΗΝΩΝ Ή ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 2016 (Κανονισμός 6) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΓΡΙΩΝ ΠΤΗΝΩΝ Ή ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ ΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΙΙΙ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ Προϊστάμενο Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας, Εγώ ο / η..με αριθμό δελτίου ταυτότητας.. αιτούμαι όπως μου παραχωρηθεί άδεια εκτροφής εκτρεφόμενων ατόμων ειδών αγρίων πτηνών ή άγριας πανίδας του Μέρους ΙΙΙ του Παραρτήματος ΙΙΙ. Ο χώρος εκτροφής θα βρίσκεται σε υποστατικά στην πιο κάτω διεύθυνση Χώρος εκτροφής: Οδός:, αριθμός: Τ.Τ: Δήμος Κοινότητα:, Επαρχία:.... ή τεμάχιο φύλλο / σχέδιο.. του χωριού της Επαρχίας Ημερομηνία:. Υπογραφή Διεύθυνση Αλληλογραφίας:......

39 Τύπος Γ4 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΡΙΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΚΑΙ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ (ΚΑΤΟΧΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΓΡΙΩΝ ΠΤΗΝΩΝ Ή ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 2016 (Κανονισμός 6) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΓΡΙΩΝ ΠΤΗΝΩΝ Ή ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΙΙ ΚΑΙ ΙV ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ Προϊστάμενο Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας, Εγώ ο / η..με αριθμό δελτίου ταυτότητας.. αιτούμαι όπως μου παραχωρηθεί άδεια εκτροφής εκτρεφόμενων ατόμων ειδών αγρίων πτηνών ή άγριας πανίδας των Μερών ΙΙ και ΙV του Παραρτήματος ΙΙΙ. Ο χώρος εκτροφής θα βρίσκεται σε υποστατικά στην πιο κάτω διεύθυνση Χώρος εκτροφής: Οδός:, αριθμός: Τ.Τ: Δήμος Κοινότητα:, Επαρχία:.... ή τεμάχιο φύλλο / σχέδιο.. του χωριού της Επαρχίας Ημερομηνία:. Υπογραφή Διεύθυνση Αλληλογραφίας:......

40 Τύπος Δ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΡΙΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΚΑΙ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ (ΚΑΤΟΧΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΓΡΙΩΝ ΠΤΗΝΩΝ Ή ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 2016 (Κανονισμός 7) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΓΡΙΩΝ ΠΤΗΝΩΝ Ή ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ Προϊστάμενο Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας, Εγώ ο / η..με αριθμό δελτίου ταυτότητας.. αιτούμαι όπως μου παραχωρηθεί άδεια εμπορίας εκτρεφόμενων ατόμων ειδών αγρίων πτηνών ή άγριας πανίδας. Ο χώρος εμπορίας θα βρίσκεται σε υποστατικά στην πιο κάτω διεύθυνση Χώρος εμπορίας: Οδός:, αριθμός: Τ.Τ: Δήμος Κοινότητα:, Επαρχία:.... ή τεμάχιο φύλλο / σχέδιο.. του χωριού της Επαρχίας Ημερομηνία:. Υπογραφή Διεύθυνση Αλληλογραφίας:......

41 Τύπος Ε ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΡΙΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΚΑΙ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ (ΚΑΤΟΧΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΓΡΙΩΝ ΠΤΗΝΩΝ Ή ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 2016 (Κανονισμός 8) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΓΡΙΩΝ ΠΤΗΝΩΝ Ή ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ Ή ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΓΡΙΩΝ ΠΤΗΝΩΝ Ή ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ Προϊστάμενο Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας, Εγώ ο / η..με αριθμό δελτίου ταυτότητας.. αιτούμαι όπως μου παραχωρηθεί άδεια σήμανσης εκτρεφόμενων ατόμων ειδών άγριων πτηνών ή άγριας πανίδας. Ημερομηνία:. Υπογραφή Διεύθυνση Αλληλογραφίας:......

42 ΤΥΠΟΣ Στ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΡΙΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΚΑΙ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ (ΚΑΤΟΧΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΓΡΙΩΝ ΠΤΗΝΩΝ Ή ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 2016 (Κανονισμός 9) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ Ή / ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Ή / ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΕΚΤΡΦΟΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΓΡΙΩΝ ΠΤΗΝΩΝ Ή ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ Εγώ ο/η.α.δ.τ.. αιτούμαι όπως παρακολουθήσω τα σχετικά επιμορφωτικά μαθήματα για σκοπούς απόκτησης άδειας εκτροφής ή / και εμπορίας ή / και σήμανσης εκτρεφόμενων ατόμων ειδών άγριων πτηνών ή άγριας πανίδας. Δηλώστε κατά πόσο έχετε καταδικαστεί από πολιτικό δικαστήριο, σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμων τα τελευταία πέντε χρόνια. Αναφέρετε τη φύση του αδικήματος την ημερομηνία καταδίκης και την ποινή που σας επιβλήθηκε. Πληρωτέο Τέλος: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΙΤΗΤΗ Δηλώνω ότι κατέγραψα στο παρόν έντυπο όλα τα στοιχεία που έχουν ζητηθεί, ότι οι πληροφορίες είναι ορθές, από ό,τι γνωρίζω και ότι το έντυπο συμπληρώθηκε από εμένα ιδιόχειρα. Αντιλαμβάνομαι ότι οποιαδήποτε σκόπιμη ανακρίβεια ή παράλειψη δυνατόν να έχει ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό μου ή και την ποινική δίωξη μου. Ημερομηνία: / /. Υπογραφή αιτητή:... ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΧΡΗΣΗ Ηλεκτρονικός αριθμός συναλλαγής Αρ. αίτησης Ημερομηνία Υπογραφή Οδηγίες: Για σκοπούς πληρωμής των τελών απαιτείται η παρουσίαση ολόκληρου του παρόντος εντύπου κατάλληλα συμπληρωμένου.

43 ΤΥΠΟΣ Ζ1 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΡΙΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΚΑΙ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ (ΚΑΤΟΧΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΓΡΙΩΝ ΠΤΗΝΩΝ Ή ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 2016 (Κανονισμός 11) ΑΔΕΙΑ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΕΚΤΡΦΟΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΓΡΙΩΝ ΠΤΗΝΩΝ Ή ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ ΜΕΡΟΥΣ Ι ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται δυνάμει των περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων (Κατοχή Εκτρεφόμενων Ατόμων Ειδών Άγριων Πτηνών ή Άγριας Πανίδας) Κανονισμών του 2014, χορηγεί στον / στην... με αριθμό δελτίου ταυτότητας: άδεια εκτροφής εκτρεφόμενων ατόμων ειδών άγριων πτηνών ή άγριας πανίδας του Μέρους Ι του Παραρτήματος ΙΙΙ, τα οποία θα βρίσκονται σε υποστατικά στην πιο κάτω διεύθυνση υπό τους όρους που φαίνονται στο Παράρτημα ΙV των περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων (Κατοχή Εκτρεφόμενων Ατόμων Ειδών Αγρίων Πτηνών ή Άγριας Πανίδας) Κανονισμών του (επισυνάπτονται). Χώρος εκτροφής: Οδός:, αριθμός: Τ.Τ: Δήμος Κοινότητα:, Επαρχία:.... ή τεμάχιο φύλλο / σχέδιο.. του χωριού της Επαρχίας Αρ. Άδειας: Ημερομηνία έναρξης άδειας:../.. /.. Ημερομηνία λήξης άδειας:.. /.. /.. Προϊστάμενος Υπηρεσίας Θήρας & Πανίδας (Σφραγίδα) Τέλος πληρωθέν: 200,00 (ηλεκτρονικός αριθμός συναλλαγής.) Σημείωση 1: Η παρούσα άδεια ανανεώνεται άμεσα μετά την καταβολή του σχετικού τέλους και εφόσον συνεχίζουν να πληρούνται όλοι οι σχετικοί όροι και προϋποθέσεις. Σημείωση 2: Η παρούσα 'Άδεια δύναται να ανακληθεί οποτεδήποτε από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας εφ' όσον διαπιστωθεί ότι δεν τηρούνται οι διατάξεις των περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμων του 2003 έως 2016 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3601, 10/5/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3601, 10/5/2002 Ο περί Ταξινόμησης των Σφάγιων των Χονδρών Βοοειδών, Χοίρων και Προβατοειδών και Αναφοράς των Τιμών αυτών Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

3(I)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

3(I)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4550, 5.2.2016 Ν. 3(I)/2016 3(I)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ 2015 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 185(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΩΑΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΩΑΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΩΑΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο (α) «Κανονισμός 2782/75(ΕΟΚ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 3(I)/2016 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4550 Παρασκευή, 5 Φεβρουαρίου 2016 9 Ο περί Αποβλήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4359, (Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4359, (Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4359, 26.10.2012 139(Ι)/2012 Αρ. 4359, 26.10.2012 139(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΝΟΜΟ Η Βουλή των αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΩΝ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΑΥΓΩΝ Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: (α) «Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΚΛΕΓΕΙΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΛΕΓΕΣΘΑΙ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΑΛΛΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΡΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3449, 17/11/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3449, 17/11/2000 Ο περί Μέτρων και Σταθμών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 150(Ι) του 2000 ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: (α) «Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. 1(1) 1302 Ν. 75(Ι)/97 Αρ. 3170,

E.E. Παρ. 1(1) 1302 Ν. 75(Ι)/97 Αρ. 3170, E.E. Παρ. 1(1) 1302 Ν. 75(Ι)/97 Αρ. 3170, 25.7.97 Ο περί Συλλογικών Στοιχημάτων (Ρύθμιση και Φόρος) Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 740 Ν. 59(Ι)/95 Αρ. 2981,16.6.95

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 740 Ν. 59(Ι)/95 Αρ. 2981,16.6.95 Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 740 Ν. 59(Ι)/95 Αρ. 2981,16.6.95 Ο περί Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως (Προσωρινές Διατάξεις για τη Νομιμοποίηση Υφιστάμενων Αγροτικών Δρόμων) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 2005 Ν. 222/91 Ο περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2001 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 155(I)

Διαβάστε περισσότερα

εξουσιοδοτήσεων. ος '

εξουσιοδοτήσεων. ος ' Ε.Ε. Παρ. III(I) 305 Κ.Δ.Π. 80/2003 Αρ. 3679, 31.1.2003 Αριθμός 80 Οι περί Ραδιοεπικοινωνιών (Γενικές Εξουσιοδοτήσεις) Κανονισμοί του 2003, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 24ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1997 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 24ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1997 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 133/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3145 της 24ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1997 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 133 Οι περί Επιστημονικού Τεχνικού

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90 του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4342, 29.6.2012 Ν. 83(Ι)/2012 83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. III(I) 1553 Κ.Δ.Π. 338/2000 Αρ. 3451, Αριθμός 338 Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ 319 ΤΟΥ 1987 ΚΑΙ 3(1) ΤΟΥ 1993)

Ε.Ε. Παρ. III(I) 1553 Κ.Δ.Π. 338/2000 Αρ. 3451, Αριθμός 338 Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ 319 ΤΟΥ 1987 ΚΑΙ 3(1) ΤΟΥ 1993) Ε.Ε. Παρ. III(I) 1553 Κ.Δ.Π. 338/2000 Αρ. 3451, 24.11.2000 Αριθμός 338 Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ 319 ΤΟΥ 1987 ΚΑΙ 3(1) ΤΟΥ 1993) Διάταγμα σύμφωνα με το άρθρο 4(1) Ο Υπουργός Γεωργίας,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. ΠΙ (I) Αρ. 2806,

E.E. Παρ. ΠΙ (I) Αρ. 2806, E.E. Παρ. ΠΙ (I) Αρ. 2806, 9.7.93 442 Κ.Δ.Π. 175/93 Αριθμός 175 Οι περί Άμυνας (Εξαγωγή Εμπορευμάτων) Κανονισμοί του 1993 οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο με βάση το άρθρο 5 του περί Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 Ν. 188(Ι)/2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4282, 29/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΩΡΩΝ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4282, 29/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΩΡΩΝ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΩΡΩΝ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Συνοπτικός τίτλος. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3807, 6/2/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3807, 6/2/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος 2. Ερμηνεία 3. Εκλογική περιφέρεια ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 31, 1.2.2002, σ. 1. ΕΕ: L 100, 8.4.2006,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 30ής ΑΠΡΙΑΙΟΥ 2004 ΔΙΟΪΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 30ής ΑΠΡΙΑΙΟΥ 2004 ΔΙΟΪΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 507/2004 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3853 της 30ής ΑΠΡΙΑΙΟΥ 2004 ΔΙΟΪΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 507 Οι περί της Εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 125(Ι)/2014 125(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4083, 20/4/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4083, 20/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4275, 24/3/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4275, 24/3/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 270. 5 του 1965 88(Ι) του 1995 132(Ι) του 2001 63(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κ.Δ.Π. 39/2014 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4757 Παρασκευή, 7 Φεβρουαρίου 2014 99 Αριθμός 39 Οι περί Ρύθμισης της Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. Αριθμός 4791 Παρασκευή, 20 Ιουνίου

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. Αριθμός 4791 Παρασκευή, 20 Ιουνίου Κ.Δ.Π. 298/2014 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4791 Παρασκευή, 20 Ιουνίου 2014 1153 Αριθμός 298 Οι περί Αναπτύξεως Ηλεκτρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 8(Ι)/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΘΙΕΡΩΝΕΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΩΡΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ (α) Για σκοπούς εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3622, 15/7/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3622, 15/7/2002 Ο περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 117(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002 Ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 167(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4112, 16/2/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ(ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΥΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ)ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4112, 16/2/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ(ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΥΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ)ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ(ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΥΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ)ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 98(Ι) του 2003. 1. Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 2ας ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1994 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 2ας ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1994 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 272/94 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2930 της 2ας ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1994 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 272 Οι περί Προστασίας της Παραλίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΥΝ ΤΗ ΣΤΙΒΑΔΑ ΤΟΥ ΟΖΟΝΤΟΣ Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 286, 31.10.2009, σ. 1. Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3551, 30/11/2001

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3551, 30/11/2001 Ο περί της Επαγγελματικής Άδειας Οδηγού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 148(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4289, 29/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4289, 29/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ Η Bουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 125(Ι) του 2007 54(Ι) του 2009. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του 2. Ο Κανονισμός 2 των βασικών κανονισμών τροποποιείται -

Τροποποίηση του 2. Ο Κανονισμός 2 των βασικών κανονισμών τροποποιείται - Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3853, 30.4.2004 5134 Κ.Δ.Π. 533/2004 Αριθμός 533 Οι περί Καθορισμού Υγειονομικών Κανόνων για την Παρασκευή και τη Διάθεση στην Αγορά Παρασκευασμάτων Κρέατος (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3837, 16/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3837, 16/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΓΓΡΑΦΗ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ 2004 Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 26ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1998 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 26ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1998 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 159/98 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3250 της 26ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1998 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 159 Οι περί Μηχανών Παιγνιδιού

Διαβάστε περισσότερα

13(Ι)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1986 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

13(Ι)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1986 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4555, 11.3.2016 Ν. 13(Ι)/2016 13(Ι)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1986 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2015 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑIΚΗΣ EΝΩΣΗΣ 184(I)/2011

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑIΚΗΣ EΝΩΣΗΣ 184(I)/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑIΚΗΣ EΝΩΣΗΣ 184(I)/2011 Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 27, 30.1.2010,

Διαβάστε περισσότερα

Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally embedded signatures against unauthorized use

Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally embedded signatures against unauthorized use Ε.Ε. ΠΑρ. Ι(Ι) Αρ. 3849, 30.4.2004 Ν. 98 (Ι)/2004 Ο περί ηµοτικών και Κοινοτικών Εκλογών (Υπήκοοι Άλλων Κρατών Μελών) Νόµος του 2004 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

3863 Κ.Δ.Π. 467/2004

3863 Κ.Δ.Π. 467/2004 Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3851, 30.4.2004 3863 Κ.Δ.Π. 467/2004 Αριθμός 467 Οι περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Τέλη Αδειών) Κανονισμοί του 2004, οι οποίοι εκδόθηκαν από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 9ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1996 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 9ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1996 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 2(Ι)/96 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3039 της 9ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1996 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Κέντρων Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4083, 20/4/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4083, 20/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΣΦΑΓΙΩΝ ΧΟΝΔΡΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ, ΧΟΙΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΑΤΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΥΤΩΝ Προοίμιο. Για σκοπούς εφαρμογής των πιο κάτω πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4257, 29/10/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ ΝΟΜΟ. H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4257, 29/10/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ ΝΟΜΟ. H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ ΝΟΜΟ H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 158 του 1990 32(Ι) του 1995 141(Ι) του 1999. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 30ής ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2004 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 30ής ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2004 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Κ.Δ.Π. 54/2004 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3803 της 30ής ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2004 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 54 Οι περί Προστασίας της Παραλίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4214, 24/7/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4214, 24/7/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4214, 24/7/2009 99(I)/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ.113. 9 του 1968 76 του 1977 17 του 1979

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ Ή ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ Ή ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΡΑΕΚ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ Ή ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ Ή ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΡΑΕΚ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ Ή ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ Ή ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΡΑΕΚ (Να συμπληρωθεί από τον αιτητή/την αιτήτρια ιδιόχειρα) ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ (ξεχωριστή

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3414, 23/6/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3414, 23/6/2000 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3414 της 23ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2000 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4138, 14/8/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4138, 14/8/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 135. 44 του 1961 109 του 1968 2 του 1970 9 του 1972 19 του 1981 210 του 1987 170 του 1990

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός [ ] ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ

ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός [ ] ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός [ ] Οι περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Μητρώο Μελετητών και Επιβλεπόντων Μηχανικών) Κανονισμοί του 2015 που κατατέθηκαν στη Βουλή των

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3482, 19/3/2001

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3482, 19/3/2001 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3482 της 19ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Ζωοτροφών και Προσθετικών των Ζωοτροφών (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Χρήσεως) (Τροποποιητικός)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4496, 6.3.2015 28(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2009

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4496, 6.3.2015 28(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2009 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4496, 6.3.2015 Ν. 28(Ι)/2015 28(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2009 Προοίμιο. Για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1995 ΕΩΣ 2004

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1995 ΕΩΣ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1995 ΕΩΣ 2004 Συνοπτικός τίτλος. 68(Ι) του 1995 104(Ι) του 1996 17(Ι) του 1999 234(Ι) του 2004. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 62(Ι) του 2016 Ο ΠΕΡΙ ΦΘΟΡΙΟΥΧΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ (ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ, ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ) ΝΟΜΟΣ TOY 2016

Αριθμός 62(Ι) του 2016 Ο ΠΕΡΙ ΦΘΟΡΙΟΥΧΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ (ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ, ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ) ΝΟΜΟΣ TOY 2016 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4564, 25.4.2016 754 Ν. 62(Ι)/2016 Ο περί Εκπομπών Φθοριούχων Αερίων Θερμοκηπίου (Συγκράτηση, Πρόληψη και Μείωση) Νόμος του 2016 εκδίδεται με δημοσίευση στην Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, 1045 Ν. 60/91 Αρ. 2584, 22.3.91

E.E., Παρ. I, 1045 Ν. 60/91 Αρ. 2584, 22.3.91 E.E., Παρ. I, 1045 Ν. 60/91 Αρ. 2584, 22.3.91 Ο περί Παραγωγής και Εμπορίας Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4270, 18/2/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4270, 18/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς, μεταξύ άλλων - Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 218, 13.8.2008, σ. 30.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4427, 7.2.2014 10(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1990 ΕΩΣ 2010

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4427, 7.2.2014 10(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1990 ΕΩΣ 2010 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4427, 7.2.2014 Ν. 10(Ι)/2014 10(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1990 ΕΩΣ 2010 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 158 του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4137, 27/7/2007 Ο ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΗΧΟΥ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4137, 27/7/2007 Ο ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΗΧΟΥ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ο ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΗΧΟΥ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κέντρων Αναψυχής (Άδειες Εκπομπής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 310, 25.11.2005, σ. 28. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4121, 4/5/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4121, 4/5/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑ! ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟί ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 29

Ο ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑ! ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟί ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 29 Ε.Ε. Παρ. III(I) 4045 Κ.Δ.Π. 480/2004 Αρ. 3852, 30.4.2004 Αριθμός 480 Οι περί των Υγειονομικών Όρων για την Παραγωγή και τη Διάθεση στην Αγορά Αλιευτικών Προϊόντων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2004,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3404, 27/4/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3404, 27/4/2000 Ο περί περί Εμπόρων Μηχανοκίνητων Οχημάτων (Επίδειξη και Δοκιμή) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4338, 8/6/2012. Αρ. 4338, 8.6.2012 73(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4338, 8/6/2012. Αρ. 4338, 8.6.2012 73(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2012 Αρ. 4338, 8.6.2012 73(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2012 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 95(Ι) του 2000 93(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4085, 28/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Ή ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4085, 28/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Ή ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Ή ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ειδικής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4274, 18/3/2011 1 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΟΠΛΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2004 ΕΩΣ 2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4274, 18/3/2011 1 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΟΠΛΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2004 ΕΩΣ 2007 1 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΟΠΛΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2004 ΕΩΣ 2007 Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς συμβατότητας με τις κοινοτικές αρχές της ελευθερίας εγκαταστάσεως και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών (άρθρα 43 μέχρι 48 και άρθρα 49 μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 270 5 του 1965 88(Ι) του 1995 132(Ι) του 2001 63(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4143, 2/11/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4143, 2/11/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) 1236/2005 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΔΥΝΑΜΕΝΩΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΑΝΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ, ΓΙΑ ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΑ Ή ΑΛΛΗ ΣΚΛΗΡΗ,

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. III(I) 1201 Κ.Δ.Π. 269/2000 Αρ. 3441, Αριθμός 269 Ο ΠΕΡΙ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ) ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 50

E.E. Παρ. III(I) 1201 Κ.Δ.Π. 269/2000 Αρ. 3441, Αριθμός 269 Ο ΠΕΡΙ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ) ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 50 E.E. Παρ. III(I) 1201 Κ.Δ.Π. 269/2000 Αρ. 3441, 27.10.2000 Αριθμός 269 Ο ΠΕΡΙ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ) ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 50 Κανονισμοί που εκδόθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο Στροβόλου δυνάμει του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

96(Ι) του 2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΤΟΥΣ

96(Ι) του 2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΤΟΥΣ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4402, 26.7.2013 Ν. 96(Ι)/2013 96(Ι) του 2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΤΟΥΣ Άρθρο 1. Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4053, 25/11/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΚΥΛΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4053, 25/11/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΚΥΛΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΚΥΛΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 184(I) του 2002. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Σκύλων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2005

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 4460, Κ.Δ.Π. 462/2010 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 4460, Κ.Δ.Π. 462/2010 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 4460, 19.11.2010 Κ.Δ.Π. 462/2010 Αριθμός 462 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 132 και 152 Για σκοπούς:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ Κ.Δ.Π. 570/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ Κ.Δ.Π. 570/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ Κ.Δ.Π. 570/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4353 Κ.Δ.Π. 570/2005 Αρ. 4058, 16.12.2005 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. 1(1) 1283 Ν. 67(Ι)/97 Αρ. 3168,18.7.97

E.E. Παρ. 1(1) 1283 Ν. 67(Ι)/97 Αρ. 3168,18.7.97 E.E. Παρ. 1(1) 1283 Ν. 67(Ι)/97 Αρ. 3168,18.7.97 Ο περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1997, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

1. Οι παρούσες Οδηγίες θα αναφέρονται ως οι Οδηγίες που

1. Οι παρούσες Οδηγίες θα αναφέρονται ως οι Οδηγίες που Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4073 Κ.Δ.Π. 513/2005 Αρ. 4049, 11.11.2005 Αριθμός 513 ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΚΑΙ 2003 Οδηγίες δυνάμει των άρθρων 16 και 23 του περί Κεντρικής Τράπεζας της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4237, 31/3/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4237, 31/3/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2006 Προοίμιο. Για σκοπούς ΕΕ: L 165, 30.4.2004, σ. 1. L 191, 28.5.2004, σ. 1. L 278, 21.10.2008, σ. 6. (α) αποτελεσματικότερης

Διαβάστε περισσότερα

122(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ 2014

122(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ 2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 122(Ι)/2014 122(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ 2014 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σημαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 93(i)/2008 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4181 Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2008 751 Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008 εκδίδεται με

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4615,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4615, 974 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4615, 24.7.2017 Ν. 117(Ι)/2017 Ο περί Προστασίας της Πατρότητας Νόμος του 2017 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του

Διαβάστε περισσότερα

1379 K.AJI. 294/95 Ο ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 300Α ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1959 ΜΕΧΡΙ ΤΟ 1995)

1379 K.AJI. 294/95 Ο ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 300Α ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1959 ΜΕΧΡΙ ΤΟ 1995) E.E. Παρ. III(D Αρ. 3022, 8.12.95 1379 K.AJI. 294/95 Αριθμός 294 Οι περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (Σχέδιο Συντάξεων και Χορηγημάτων σε Υπαλλήλους του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου και Εξαρτώμενους

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4401, 19.7.2013 Ν. 74(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4401, 19.7.2013 Ν. 74(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4401, 19.7.2013 Ν. 74(Ι)/2013 Ν. 74(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 40(Ι) του 1999 111(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 185(I)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4544 Τετάρτη, 16 Δεκεμβρίου 2015 1377 Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 Ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3401, 7/4/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3401, 7/4/2000 Ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 39(I)/2017 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4598 Παρασκευή, 21 Απριλίου 2017 313 Ο περί Υγιεινής των Τροφίμων Φυτικής Προέλευσης στο Στάδιο της

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. Αρ. 3578,

E.E. Παρ. Αρ. 3578, E.E. Παρ. Αρ. 3578, 22.2.2002 685 Κ.Δ.Π. 95/2002 Αριθμός 95 Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2002 οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΜΕΧΡΙ 2003

ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΜΕΧΡΙ 2003 Ε.Ε. Παρ. III(I) 285 Κ.Δ.Π. 79/2003 Αρ. 3679, 31.1.2003 Αριθμός 79 Οι περί Ραδιοεπικοινωνιών (Τέλη) Κανονισμοί του 2003, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει των διατάξεων του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3965, 11/3/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3965, 11/3/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 54. 21 του 1970 95(Ι) του 2003. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εκρηκτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 18ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2000 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 18ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2000 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 240/2000 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3427 της 18ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2000 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 240 Ο ΠΕΡΙ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. III(I) 973 Κ.Δ.Π. 233/99 Αρ. 3359, Αριθμός 233 Ο ΠΕΡΙ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ) ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 50

Ε.Ε. Παρ. III(I) 973 Κ.Δ.Π. 233/99 Αρ. 3359, Αριθμός 233 Ο ΠΕΡΙ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ) ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 50 Ε.Ε. Παρ. III(I) 973 Κ.Δ.Π. 233/99 Αρ. 3359, 29.10.99 Αριθμός 233 Ο ΠΕΡΙ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ) ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 50 Κανονισμοί που εκδόθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκωσίας δυνάμει του άρθρου 7

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4051, 18/11/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4051, 18/11/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005 ---------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 4 του 1978 23 του 1978 41 του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3419, 14/7/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3419, 14/7/2000 Ο περί Υδατοκαλλιέργειας Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 117(I) του 2000 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα