ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 17487 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της επιχείρησης «ΜΑΛΑΓΑΡΔΗΣ Γ. ΜΑΛΑ ΓΑΡΔΗΣ ΕΜ. Ο.Ε.» με δ.τ. «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΚΑΛΥ ΒΟΥ» στις διατάξεις του Ν. 3299/2004, όπως ισχύ ει, για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης Τροποποίηση της υπ αριθμ. 4635/ κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 722/Β / ) «Κα θορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχι ακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυ νατότητα δημοσίευσης προσκλήσεων Γενικών Συνελεύσεων A.E. και Iσολογισμών Α.Ε. και Ε.Π.Ε. 2 *Μεταφορά θέσης στον Δήμο Ιωαννίνων *Σύσταση θέσης στη Περιφέρεια Αττικής Ανάκληση της με ΑΠ 59078/842/Π13/1/00009/Ν. 2601/ 1998/ απόφασης Υπαγωγής, του Περιφε ρειάρχη Νοτίου Αιγαίου, με ΑΠ 7796/Π13/1/00009/ Ν. 2601/1998/ Επένδυσης της Εταιρείας, με την επωνυμία «ΟΛΥΜΠΙΑ Α.Ε.», η οποία είχε υπα χθεί στις διατάξεις του Ν. 2601/ Τροποποίηση, ολοκλήρωση, οριστικοποίηση του κό στους και πιστοποίηση έναρξης παραγωγικής λει τουργίας της επένδυσης που πραγματοποίησε η επιχείρηση «ΑΪΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟ ΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» με δ.τ. «ΑΪΚΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ALA» Τροποποίηση, ολοκλήρωση, οριστικοποίηση του κό στους και πιστοποίηση έναρξης παραγωγικής λει τουργίας της επένδυσης που πραγματοποίησε η επιχείρηση «ΧΡ. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.». 7 Ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης της επιχείρησης «ΔΗΜ. ΧΑΛΔΟΥΠΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.» στις διατάξεις του Ν. 3299/ Ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης της επιχείρησης «Π. ΣΟΥΡΣΟΣ ΕΠΕ» στις διατάξεις του Ν. 3299/ *Μεταφορά θέσης ΥΕ κατηγορίας σε θέση κατηγο ρίας ΔΕ κλάδου Τεχνικών διαφόρων ειδικοτήτων του ΤΕΙ Κρήτης ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (1) Υπαγωγή της επιχείρησης «ΜΑΛΑΓΑΡΔΗΣ Γ. ΜΑΛΑ ΓΑΡΔΗΣ ΕΜ. Ο.Ε.» με δ.τ. «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΚΑΛΥ ΒΟΥ» στις διατάξεις του Ν. 3299/2004, όπως ισχύει, για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κί νητρο της επιχορήγησης. Με την 7081/ΥΠΕ/5/02401/Ε/Ν3299/04/ απόφα ση του Υφυπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 3299/2004, της επιχείρησης «ΜΑΛΑΓΑΡΔΗΣ Γ. ΜΑΛΑΓΑΡΔΗΣ EM. O.E.» με δ.τ. «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΚΑ ΛΥΒΟΥ», για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται στην ίδρυση φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 79,92 kw, που βρίσκεται στην θέση «ΠΛΑΤΕΣ», Δήμου Μυλοπόταμου (πρώην Δ.Δ. ΜΕΛΙΔΟΝΙΟΥ, Δ. ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ), του Νο μού «ΡΕΘΥΜΝΗΣ», της Περιφέρειας «ΚΡΗΤΗΣ», συνολικής δαπάνης διακοσίων ογδόντα επτά χιλιάδων επτακο σίων είκοσι τριών ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών ( ,64 ). Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 40,00% επί του κόστους της επιχορηγούμενης επένδυσης, δηλαδή ποσό επιχορήγησης εκατόν δέκα πέντε χιλιάδων ογδόντα εννέα ευρώ και σαράντα έξι λεπτών ( ,46 ). Με την επένδυση δεν θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 12/5/2011 (ομόφωνη). Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ AΘΑΝAΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

2 17488 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθμ (2) Τροποποίηση της υπ αριθμ. 4635/ κοινής υπουρ γικής απόφασης (ΦΕΚ 722/Β / ) «Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπι κών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα δημοσί ευσης προσκλήσεων Γενικών Συνελεύσεων A.E. και Iσολογισμών Α.Ε. και Ε.Π.Ε». ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του π.δ. 258/1993 «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α 112), όπως ισχύει. 2. Τις διατάξεις του π.δ. 181/1994 «Συγκρότηση της Γε νικής Γραμματείας Τύπου & Πληροφοριών σε Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» (ΦΕΚ Α 116). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3242/2004 «Ρυθ μίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνη σης, τη διοικητική διαδικασία και τους ΟΤΑ» (ΦΕΚ Α 102), όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με το π.δ. 73/2011 (ΦΕΚ Α 178). 4. Τις διατάξεις των άρθρων 28 παρ. 1 και 52 παρ. 1, κα θώς και του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98). 5. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του π.δ. 65/2011 «Δι άσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία: α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουρ γείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουρ γείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματει ών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς» (ΦΕΚ Α 147). 6. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του π.δ. 73/2011 (ΦΕΚ Α 178). 7. Τις διατάξεις του ν. 3548/2007 «Καταχώριση δημο σιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 68), όπως ισχύει, ιδίως των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 6 αυτού. 8. Την υπ αριθμ. 4635/ κοινή υπουργική από φαση (ΦΕΚ Β 722/ ) «Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα δημοσίευσης προσκλήσε ων Γενικών Συνελεύσεων Α.Ε. και Ισολογισμών Α.Ε. και Ε.Π.Ε.». 9. Το Υπηρεσιακό Σημείωμα Α.Π. 141/ της Διεύθυνσης Εποπτείας Εντύπων και Επαγγελματικών Οργανώσεων. 10. Τις υπ αριθμούς πρωτοκόλλου 81/ , 93/ , 96/ , 5208/ , 5256/ , 5272/ , 5273/ , 5345/ , 5363/ , 5374/ , 5375/ , 5376/ , 5422/ , 5425/ , 5499/ , 5506/ , 5520/ , 5522/ , 5544/ , 5545/ , 5550/ , 5582/ , 5583/ , 5584/ , 5609/ , 5642/ , 5643/ / , 5657/ , 5684/ , 5687/ , 5690/ , 5703/ , 5707/ , 5709/ , 5755/ , 5782/ , 5805/ , 5809/ , 5810/ , 5812/ , 5814/ , 5815/ , 5840/ , 5849/ , 5853/ , 5858/ , 5860/ , 5871/ , 5972/ , 5991/ , 6029/ , 6064/ , 6071/ , 6115/ , 6116/ , 6150/ , 6155/ , 6189/ , 6199/ , 6204/ , 6227/ , 6229/ , 6231/ , 6233/ , 6325/ , 6358/ , 6411/ , 6415/ , 6457/ αιτήσεις θεραπείας. 11. Τις διατάξεις του π.δ. 110/2011 «Διορισμός Αντι προέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α 243). 12. Τις διατάξεις του π.δ. 115/2011 «Διορισμός Υπουργού Επικρατείας» (ΦΕΚ Α 251). 13. Τις διατάξεις της υπ αριθμ. Υ13/ απόφασης του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Σωκράτη Ξυνίδη» (ΦΕΚ Β 2740). 14. Τις διατάξεις της υπ αριθμ. Υ26/ απόφασης του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υπουργού Επικρατείας Παντελεήμονα Καψή» (ΦΕΚ Β 2792). 15. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφά νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ γάνων στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 112). 16. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκα λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την υπ αριθμ. 4635/ κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β 722/ ) «Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα δημοσίευσης προσκλήσεων Γενικών Συνε λεύσεων Α.Ε. και Ισολογισμών Α.Ε. και Ε.Π.Ε.» ως ακο λούθως: α) Εντάσσουμε στους αντίστοιχους πίνακες των εφη μερίδων που έχουν τη δυνατότητα δημοσίευσης προ σκλήσεων Γενικών Συνελεύσεων Α.Ε. και Ισολογισμών Α.Ε. και Ε.Π.Ε. τις παρακάτω εφημερίδες οι οποίες εκ παραδρομής της Υπηρεσίας δεν συμπεριελήφθησαν στην προαναφερθείσα κοινή υπουργική απόφαση: ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΘΡΑΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΑ Ν. ΣΜΥΡΝΗ Η απόφαση για τις ως άνω εφημερίδες ισχύει ανα δρομικά από την έκδοση της υπ αριθμ. 4635/

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β 722/ ) «Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχια κών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα δημοσίευσης προσκλήσεων Γενικών Συνελεύσεων Α.Ε. και Ισολογισμών Α.Ε. και Ε.Π.Ε.». β) Εντάσσουμε στους αντίστοιχους πίνακες των εφη μερίδων που έχουν τη δυνατότητα δημοσίευσης προ σκλήσεων Γενικών Συνελεύσεων Α.Ε. και Ισολογισμών Α.Ε. και Ε.Π.Ε. τις παρακάτω εφημερίδες, των οποίων έγιναν δεκτές οι αιτήσεις θεραπείας: ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΝΕΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Η ΣΚΥΤΑΛΗ ΝΕΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΠΡΩΙΝΗ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΘΡΑΚΗ ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΡΜΗΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΝΕΟΣ ΑΓΩΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Η ΚΕΡΚΥΡΑ ΣΗΜΕΡΑ ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΑ ΝΕΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΡΩΙΝΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΩΙΝΗ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΚΗΡΥΚΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Η ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΠΡΟΟΔΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΠΟΛΙΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΡΙΑΣΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ ΑΜΒΡΑΚΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΤΙΛΑΛΟΣ ΤΗΣ ΜΕΣΑΡΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΤΙΤΑΝΗ ΤΟΛΜΗ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΝΕΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΕΥΤΕΡΙΑΤΙΚΗ ΠΡΩΙΝΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΝΗΜΕΡΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΞΥΡΑΦΙ ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΟΔΟΣ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΝΕΑ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΓΝΩΜΗ Η ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΗΣ Ο ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΙΑΚΟΝ ΒΗΜΑ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΑ ΜΕΤΕΩΡΑ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΜΟΝΙΟΝ ΒΗΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΝΕΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑ Ο ΔΗΜΟΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Αθήνα, 27 Μαρτίου 2012 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛHΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙΔΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΚΑΨΗΣ

4 17490 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) * Μεταφορά θέσης στον Δήμο Ιωαννίνων. Με την αριθμ. 9299/ απόφαση του Δημάρχου Ιωαννίνων Νομού Ιωαννίνων, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3584/2007, του άρ θρου 68 του Ν. 4002/2011, του άρθρου 35 του Ν. 4024/2011, όπως σήμερα ισχύουν και ύστερα από την από αίτηση της υπαλλήλου και την αριθμ. 3/2012 Γνωμοδό τηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Κρίσης Υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Νομού Ιωαννίνων, μετατάσσεται, η τακτική υπάλ ληλος του ανωτέρω Δήμου, Κυριακή Γιακαμόζη, του Παναγιώτη, από τον κλάδο ΠΕ Ιστορίας Αρχαιολογίας και Ιστορίας και Εθνολογίας με βαθμό Δ, με μεταφορά της θέσης που κατέχει, στον κλάδο ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού και στο βαθμό Δ, με πλεονάζοντα χρό νο υπηρεσίας στο βαθμό στις (ημερομηνία συνεδριάσεως του Υπηρεσιακού Συμβουλίου) έτη 06, μήνες 02 και ημέρες 26, καθόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις. (Αριθμ. εγγράφου βεβαίωσης του Δημάρχου του Δήμου Ιωαννίνων για την εξασφαλισμένη πίστωση 9299/2012). (Αριθμ. απόφ. Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου Δυτικής Μα κεδονίας 13023/3347/2012). *Επαναδημοσίευση. Αρχική δημοσίευση: ΦΕΚ 317/ Γ / Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΠΑΣΤΑ (4) *Σύσταση θέσης στη Περιφέρεια Αττικής. Με την αρ. πρωτ. οικ. 2678/ απόφαση του Πε ριφερειάρχη Αττικής, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4024/2011 «Συντα ξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρα τηγικής » (ΦΕΚ 226/τ.Α / ). 2. Την αρ. πρωτ / απόφαση του Υπουρ γού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Δια κυβέρνησης «Τοποθέτηση αποφοίτων 4ης Εκπαιδευτι κής Σειράς των Τμημάτων Οργάνωσης και Διοίκησης, Οικονομικής Διαχείρισης, Μεταναστευτικής Πολιτικής και Πολιτικής Προστασίας της Ε.Σ.Τ.Α.», σύμφωνα με την οποία διατίθενται για διορισμό στην Περιφέρεια Αττικής έντεκα (11) απόφοιτοι της Ε.Σ.Τ.Α. 3. Τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 57/2007 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας που διέπουν το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)». 4. Τις διατάξεις του ν. 3528/07 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλ λήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», διορίζεται ο Γεώργιος Κασάπας του Παναγιώτη, απόφοιτος της 4ης Εκπαιδευ τικής Σειράς του Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης της Ε.Σ.Τ.Α., αναδρομικά από 1 Νοεμβρίου 2011, επόμενη της ημερομηνίας αποφοίτησής του από την Ε.Σ.Τ.Α., σε συνιστώμενη με την ανωτέρω απόφαση προσωποπαγή θέση κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), κλάδου Διοικητικού Οικονομικού, με βαθμό Δ. (Αριθ. βεβ. ΥΔΕ Υπ. Εσωτερικών 2823/ ). (Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ ναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). (3) (Αριθμ. βεβ. Διεύθυνσης Προσλήψεων Προσωπικού/ Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρο νικής Διακυβέρνησης 577/ ). * Επαναδημοσίευση. Αρχική δημοσίευση: Φ.Ε.Κ. 235/ τ. Γ / ). Ο Περιφερειάρχης ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ (5) Ανάκληση της με ΑΠ 59078/842/Π13/1/00009/Ν. 2601/1998/ απόφασης Υπαγωγής, του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, με ΑΠ 7796/Π13/1/00009/Ν. 2601/1998/ Επένδυσης της Εταιρείας, με την επωνυ μία «ΟΛΥΜΠΙΑ Α.Ε.», η οποία είχε υπαχθεί στις δια τάξεις του Ν. 2601/1998. Με την απόφαση με Α.Π /842/Π13/1/00009/ Ν. 2601/1998/ , αποφασίστηκε: 1. Η ανάκληση της με Α.Π 7796/Π13/1/00009/Ν. 2601/1998/ απόφασης Υπαγωγής του Γενικού Γραμματέα της Π.Ν.Α. (ΦΕΚ 370/ΤΑΠΣ/ ), με την οποία είχε υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 2601/1998 η επένδυση της εταιρείας με την επωνυμία «ΟΛΥΜΠΙΑ Α.Ε» με διακριτικό τίτλο «ΟΛΥ ΜΠΙΑ», που αναφέρεται στον Ολοκληρωμένης μορφής εκσυγχρονισμό της ξενοδοχειακής μονάδας «ΟΛΥΜΠΙΑ», Γ κατηγορίας και δυναμικότητας 52 δωματίων 93 κλινών στο Φοίνικα της νήσου Σύρου, του Νομού Κυκλάδων. 2. Η έντοκη επιστροφή στο Δημόσιο με την διαδικα σία είσπραξης δημοσίων εσόδων της καταβληθείσας α δόσης της επιχορήγησης από την εταιρεία «ΟΛΥΜΠΙΑ Α.Ε», σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 11 του Ν. 2601/1998. Με εντολή Περιφερειάρχη Ο Προϊστάμενος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΣΤΡΙΣΙΟΣ (6) Τροποποίηση, ολοκλήρωση, οριστικοποίηση του κό στους και πιστοποίηση έναρξης παραγωγικής λει τουργίας της επένδυσης που πραγματοποίησε η επιχείρηση «ΑΪΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟ ΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» με δ.τ. «ΑΪΚΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΔΟΧΕΙΟ ALA». Με την 52678/500/Π03/5/00195/Ε/Ν.3299/04/ απόφαση του Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, ολοκληρώθηκε η επένδυση της επιχείρη σης «ΑΪΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» με δ.τ. «ΑΪΚΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ALA» η οποία έχει υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 με την 1014/Π03/5/00303/Ε/Ν. 3299/2004/ απόφαση του Γ.Γ.Π.Κ.Μ. (ΦΕΚ Β /2250/ ) και αναφέρεται στον εκσυγχρονισμό επέκταση και αναβάθμιση της ξε νοδοχειακής μονάδας «ALA» κλασικού τύπου πόλης τρι ών (3*) αστέρων συνολικής δυναμικότητας 45 δωματίων 84 κλινών (Κ.Α. ΣΤΑΚΟΔ 55.12), στη θέση Εγνατίας 28 του Δήμου Έδεσσας της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας, στο συνολικό κόστος του ενός εκατομμυρίου εξακοσί ων ογδόντα χιλιάδων ( ,00) ευρώ, με ποσοστό

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) επιχορήγησης 46,199% του επιχορηγούμενου κόστους, δηλαδή ποσό επιχορήγησης επτακοσίων εβδομήντα έξι χιλιάδων εκατόν σαράντα τριών ( ,00) ευρώ. Ελήφθη μεσομακροπρόθεσμο τραπεζικό δάνειο ύψους τετρακοσίων ογδόντα τριών χιλιάδων επτακοσίων πε νήντα ( ,00) ευρώ που αποτελεί ποσοστό 28,795% του ύψους της επένδυσης. Με την ίδια απόφαση πιστοποιήθηκε η έναρξη παρα γωγικής λειτουργίας της επένδυσης και εγκρίθηκε η καταβολή του συνόλου της επιχορήγησης, ποσού επτα κοσίων εβδομήντα έξι χιλιάδων εκατόν σαράντα τριών ( ,00) ευρώ. Ημερομηνία ολοκλήρωσης ορίζεται η Δεν απαιτείται γνωμοδότηση Επιτροπής του άρθρου 7 παρ. 15 του Ν. 3299/2004, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 2 του Ν. 3908/2011 και το Π.Δ. 33/2011. Ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Χ. ΨΩΜΙΑΔΗΣ (7) Τροποποίηση, ολοκλήρωση, οριστικοποίηση του κό στους και πιστοποίηση έναρξης παραγωγικής λει τουργίας της επένδυσης που πραγματοποίησε η επι χείρηση «ΧΡ. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.». Με την /Π03/5/00188/Ε/Ν. 3299/2004/ απόφαση του Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, ολοκληρώθηκε η επένδυση της επιχεί ρησης «ΧΡ. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», η οποία έχει υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 με την 4065/Π03/5/00188/Ε/Ν. 3299/2004/ απόφαση του Γ.Γ.Π.Κ.Μ. (ΦΕΚ τ.β /136/ ) και αναφέρεται στην ίδρυση νέας μονάδας παραγωγής κουφωμάτων, επίπλων κουζίνας και λοιπών ξύλινων ή συνθετικών κατασκευών, στο Τοπικό Διαμέρισμα Χαρίεσσας του Δήμου Νάουσας της Π.Ε. Ημαθίας, στο συνολικό κόστος των πεντακοσίων δέκα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα έξι ( ,00) ΕΥΡΩ, με ποσοστό επιχορήγη σης 39% επί του παραγωγικού κόστους, δηλαδή ποσό επιχορήγησης διακοσίων χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι πέντε ( ,00) ΕΥΡΩ. Το μεσομακροπράθεσμο τραπεζικό δάνειο που αφορά στην επένδυση ορίστηκε στο ποσό των εκατόν εξήντα πέντε χιλιάδων διακοσίων σαράντα πέντε ( ,00) ΕΥΡΩ. Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης ορίστηκε η Με την ίδια απόφαση πιστοποιήθηκε η έναρξη πα ραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης και εγκρίθηκε η καταβολή του υπολοίπου της επιχορήγησης, ποσού ενενήντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα πέντε (93,575,00) ΕΥΡΩ. Δεν απαιτείται γνωμοδότηση Επιτροπής του άρθρου 7 παρ. 15 του Ν. 3299/2004, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 2 του Ν. 3908/2011 και το Π.Δ. 33/2011. Ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Χ. ΨΩΜΙΑΔΗΣ (8) Ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης της επιχείρησης «ΔΗΜ. ΧΑΛΔΟΥΠΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.» στις διατάξεις του Ν. 3299/2004. Με την υπ αριθμ /6631/Π08/5/00029/Ε/Ν. 3299/ 2004/ απόφαση του Περιφερειάρχη Πελο ποννήσου, ολοκληρώθηκε η επένδυση της επιχείρησης «ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΑΛΔΟΥΠΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.» που αναφέρεται σε ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας 3* κλασικού τύπου δυ ναμικότητας 15 δωματίων 32 κλινών, στην Τ.Κ. Καρύ ταινας της Δ.Ε. Γόρτυνος του Δήμου Μεγαλόπολης της Π.Ε. Αρκαδίας. Το συνολικό κόστος της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου ογδόντα τριών χιλιάδων εκατόν εξήντα έξι ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών ( ,44 ) ενώ το ενισχυόμενο κόστος αυτής ορι στικοποιείται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου πενήντα χιλιάδων εξακοσίων πενήντα δύο ευρώ και δέκα πέντε λεπτών ( ,15 ). Το ύψος της επιχορήγησης ορίζεται στο ποσό των εξακοσίων τριάντα χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα ενός ευρώ και είκοσι εννέα λεπτών ( ,29 ) που απο τελεί ποσοστό 60% του συνολικού ύψους της ενισχυ όμενης επένδυσης ποσού ενός εκατομμυρίου πενήντα χιλιάδων εξακοσίων πενήντα δύο ευρώ και δέκα πέντε λεπτών ( ,15 ). Η ίδια συμμετοχή ορίστηκε στο ποσό των διακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων εξακοσίων εξήντα τριών ευρώ και τεσσάρων λεπτών ( ,04 ), που αποτελεί ποσοστό 25% του συνολικού ύψους της ενισχυόμενης επένδυσης ποσού ενός εκατομμυρίου πενήντα χιλιάδων εξακοσίων πενήντα δύο ευρώ και δέκα πέντε λεπτών ( ,15 ). Για την υλοποίηση της επένδυσης έγινε χρήση μεσο μακροπρόθεσμου τραπεζικού δανείου, ποσού εκατόν πενήντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα επτά ευρώ και ογδόντα δύο λεπτών ( ,82 ) που αποτε λεί ποσοστό 15% του συνολικού ύψους της ενισχυόμενης επένδυσης ποσού ενός εκατομμυρίου πενήντα χιλιάδων εξακοσίων πενήντα δύο ευρώ και δέκα πέντε λεπτών ( ,15 ). Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης ορίζεται η Η μονάδα που προήλθε από την υλοποίηση της επένδυσης λειτουργεί παραγωγικά. Από την υλοποίηση της επένδυσης δημιουργήθηκαν δύο (2) νέες θέσεις πλήρους απασχόλησης. Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκε η καταβολή του υπολοίπου της επιχορήγησης ποσού εξακοσίων τριάντα χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα ενός ευρώ και είκοσι εν νέα λεπτών ( ,29 ), ήτοι ποσού τριακοσίων δέκα πέντα χιλιάδων εκατόν ενενήντα πέντε ευρώ και εξή ντα πέντε λεπτών ( ,65 ) στην επιχείρηση «ΔΗΜ. ΧΑΛΔΟΥΠΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.». Δεν απαιτείται γνωμοδότηση της Γνωμοδοτικής Επι τροπής του όρθρου 7 παρ. 15 του Ν. 3299/2004, σύμ φωνα με το όρθρο 16 παρ.2 του Ν.3 908/2011 και του Π.Δ. 33/2011. Ο Περιφερειάρχης ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ

6 17492 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) (9) Ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης της επιχείρησης «Π. ΣΟΥΡΣΟΣ ΕΠΕ» στις διατάξεις του Ν. 3299/2004. Με την υπ αριθμ /6355/Π08/5/00652/Ε/Ν. 3299/ 2004/ απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοπον νήσου, ολοκληρώθηκε η επένδυση της επιχείρησης «Π. ΣΟΥΡΣΟΣ ΕΠΕ» που αναφέρεται σε Ίδρυση μονάδας συ σκευασίας, συντήρησης και αποθήκευσης οπωροκηπευ τικών προϊόντων στην Τ.Κ. Σκαφιδακίου της Δ.Ε. Λέρνας του Δήμου Άργους Μυκηνών της Π.Ε. Αργολίδας. Το συνολικό κόστος της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό των εννιακοσίων πέντε χιλιάδων τετρακοσίων σα ράντα τριών ευρώ και είκοσι ενός λεπτών ( ,21 ) ενώ το ενισχυόμενο κόστος αυτής οριστικοποιείται στο ποσό των οκτακοσίων ογδόντα τριών χιλιάδων είκοσι δύο ευρώ και ογδόντα δύο λεπτών ( ,82 ). Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό των τετρακοσίων σαράντα μιας χιλιάδων πεντακοσίων έντεκα ευρώ και σαράντα ενός λεπτών ( ,41 ), που αποτελεί ποσοστό 50% του συνολικού ύψους της ενισχυόμενης επένδυσης ποσού οκτακοσίων ογδόντα τριών χιλιάδων είκοσι δύο ευρώ και ογδόντα δύο λεπτών ( ,82 ). Η ίδια συμμετοχή ορίστηκε στο ποσό των διακοσίων εξήντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα ενός ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών ( ,85 ), που αποτελεί ποσοστό 29,878% του συνολικού ύψους της ενισχυό μενης επένδυσης ποσού οκτακοσίων ογδόντα τριών χιλιάδων είκοσι δύο ευρώ και ογδόντα δύο λεπτών ( ,82 ). Για την υλοποίηση της επένδυσης έγινε χρήση με σομακροπρόθεσμου τραπεζικού δανείου ποσού εκα τόν εβδομήντα επτά χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα εννέα ευρώ και πενήντα έξι λεπτών ( ,56 ), που αποτελεί ποσοστό 20,122% του συνολικού ύψους της ενισχυόμενης επένδυσης ποσού οκτακοσίων ογδόντα τριών χιλιάδων είκοσι δύο ευρώ & ογδόντα δύο λεπτών ( ,82 ). Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης ορίστηκε η Η μονάδα που προήλθε από την υλοποίηση της επένδυσης λειτουργεί παραγωγικά. Με την υλοποίηση της επένδυσης δημιουργήθηκαν τέσσερις (4) νέες θέσεις πλήρους απασχόλησης. Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκε η καταβολή του συνόλου της επιχορήγησης ποσού των τετρακοσίων σαράντα μιας χιλιάδων πεντακοσίων έντεκα ευρώ και σαράντα ενός λεπτών ( ,41 ), στην επιχείρηση «Π. ΣΟΥΡΣΟΣ ΕΠΕ». Δεν απαιτείται γνωμοδότηση της Γνωμοδοτικής Επι τροπής του άρθρου 7 παρ. 15 του Ν. 3299/2004, σύμ φωνα με το άρθρο 16 παρ.2 του Ν. 3908/2011 και του Π.Δ. 33/2011. Ο Περιφερειάρχης ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ (10) * Μεταφορά θέσης ΥΕ κατηγορίας σε θέση κατηγορί ας ΔΕ κλάδου Τεχνικών διαφόρων ειδικοτήτων του ΤΕΙ Κρήτης. Με την με αριθμό 764/Φ.30.1/ απόφαση του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 35 του Ν. 4024/2011 και των άρθρων 70 και 73 του Ν. 3582/2007, μετατάσσεται η Γεωργία Ορφανουδάκη του Δημητρίου από την μόνιμη οργανική θέση Διοικητικού Υπαλλήλου κατηγορίας ΥΕ με το 1 Μ.Κ. του Γ βαθμού της ΥΕ κα τηγορίας (κατάταξη με το άρθρο 28 του Ν. 4024/2011) με πλεονάζοντα χρόνο στο βαθμό 3 χρόνια, 3 μήνες και 17 ημέρες σε θέση κατηγορίας ΔΕ κλάδου Τεχνικών διαφόρων ειδικοτήτων με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης της. Η μετατασσόμενη υπάλληλος κατατάσσεται στο Γ βαθμό της ΔΕ κατηγορίας με πλεονάζοντα χρόνο στις ημερομηνία πράξης Υπηρεσιακού Συμβουλίου 0 χρόνια, 2 μήνες και 7 ημέρες σύμφωνα, Μ.Κ. 0 (Βασικός Μισθός βαθμού Γ ) με τον Ν. 4024/2011, άρθρο 28. (Αριθμός βεβ. Υ.Δ.Ε. του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων 4.808/ ). * Επαναδημοσίευση. Αρχική δημοσίευση: Φ.Ε.Κ. 285/ τ. Γ / ). Ο Πρόεδρος ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ

7

8 17494 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1613 5 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσωρινή απαλλαγή των Ελλήνων του εξωτερικού (πλην των λιποτακτών) από τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1974 5 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση της προθεσμίας υποβολής της Οριστικής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19347 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1412 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάκληση της υπ αριθμ. ΙΕ/18721/2583/50139/19 5 2008 απόφασης του Υφυπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34377 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2409 1 Νοεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των ελεγκτικών εργασιών για την έκ δοση Ετήσιου Πιστοποιητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13235 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 722 13 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναστολή λειτουργίας Χημικών Υπηρεσιών... 1 Τροποποίηση απόφασης καθορισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11645 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1075 8 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 5835/ΔΟΑ/6/00141/Γ/ Ν. 3908/2011/15 9 2014 (ΦΕΚ Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7959 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 412 22 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση των προθεσμιών υποβολής των καταστά σεων των έγγραφων συμφωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7959 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 412 22 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση των προθεσμιών υποβολής των καταστά σεων των έγγραφων συμφωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10243 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 950 27 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση και Λειτουργία Υποκαταστήματος του Στρα τιωτικού Φαρμακείου Αθηνών....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορι σμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκη σης για τη διεξαγωγή δημόσιων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40673 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2731 21 Νοεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση των εταιρειών Ο.Σ.Κ. Α.Ε., Δ.ΕΠ.Α.ΝΟ.Μ. Α.Ε. και ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19171 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1174 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των ωρών εργασίας πέραν του πενθη μέρου, καθ υπέρβαση της εβδομαδιαίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22067 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1548 5 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης για το προ σωπικό που υπηρετεί στο Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25821 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1789 6 Σεπτεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΠΡΩΤΟ ΒΟΥΛΙΑ ΣΠΕΤΣΩΝ Α.Ε.» στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11969 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 677 7 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση των ποσοστών εκχωρήσεων που περιγράφονται στις περιπτώσεις α και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32045 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2250 4 Νοεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Οργάνωση και λειτουργία της Γραμματείας του Ει δικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45749 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 326 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή Οργανικών θέσεων μόνιμου Διοικητικού Προ σωπικού στις Διευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15151 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1379 3 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης σε υπαλ λήλους του Υπουργείου Δικαιοσύνης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21547 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1425 12 Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή πολλαπλών τελών σε βάρος των γεωργι ανών υπηκόων 1) VASHAKIDZE GODERDZI

Διαβάστε περισσότερα

19608 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

19608 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 19608 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 12. του Π.Δ. 90/2012 «Διορισμός Υπουργού και Υφυ πουργών» (Α 144). 13. της υπ αριθμ. Υ31/28.06.2012 απόφασης του Πρω θυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40937 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3555 30 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση διενέργειας φορολογικού ελέγχου.... 1 Αναμόρφωση του Ωρολογίου Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1840 3 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αριθμού προσώπων που θα απασχο ληθούν στη Βιβλιοθήκη της Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15585 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1243 24 Ιουνίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εκχώρηση συχνοτήτων για τη λειτουργία του ραδιο φώνου της Βουλής των Ελλήνων....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7195 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 492 31 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός νέου ορίου έκδοσης εγγυητικών επιστο λών της «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22389 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1625 19 Ιουλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση απόφασης ορισμού θέσεων εργασίας κρα τουμένων στο Ειδικό Κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28151 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2062 16 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της εταιρείας «Στυλιανός Γεωργιουδάκης & ΣΙΑ Ε.Ε.», στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4463 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 352 30 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα Επι κοινωνίας.... 1 Παράταση του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 542 28 Μαρτίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αριθμού προσώπων που θα απασχολη θούν με σύμβαση μίσθωσης έργου στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15501 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 986 18 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Έγκριση ανάκλησης του, από 7.7.2005 Προεδρικού Διατάγματος (ΦΕΚ 1033

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13661 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 949 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ολοκλήρωση, οριστικοποίηση κόστους και πιστοποί ηση έναρξης παραγωγικής λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα