«Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΕΤΒΟΙΑ ΔΗΜΟ ΕΡΕΣΡΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΥΩΣΙΜΟΤ «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού και Λαμπτήρων» Προώπολογιςμόσ: ,78 (με ΥΠΑ) Φρηματοδότηςη: ΑΝΣΑΠΟΔΟΣΙΚΑ ΕΟΔΑ Κωδ. Προώπ/ςμού: ΚΑ ΚΑ ΚΑ ΚΑ Ερέτρια, Σ Ε Φ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Υ Η Περιγραφό Αντικειμϋνου: Με την μελϋτη αυτό προώπολογιςμού ,78 o Δόμοσ Ερϋτριασ πρόκειται να προμηθευτεύ ηλεκτρολογικό υλικό και λαμπτόρεσ για τισ ανϊγκεσ τησ εύρυθμησ λειτουργύασ φωτιςμού του Δόμου, αλλϊ και την αντιμετώπιςη κϊθε εύδουσ βλϊβησ ςτισ ηλεκτρομηχανολογικϋσ εγκαταςτϊςεισ και δύκτυα του Δόμου Ερϋτριασ. Οι εργαςύεσ και η τοποθϋτηςη των υπό προμόθεια υλικών θα πραγματοποιηθεύ από εξειδικευμϋνα ςυνεργεύα του Δόμου. Η παραλαβό θα γύνει τμηματικϊ ανϊλογα με τισ ανϊγκεσ τησ υπηρεςύασ ηλεκτροφωτιςμού μϋχρι Αντύςτοιχη με την παραλαβό θα εύναι και η τιμολόγηςη με ςταθερό τιμό (τιμό προςφορϊσ). Η προμόθεια χρηματοδοτεύται από ΑΝΣΑΠΟΔΟΣΙΚΑ ΕΟΔΑ. ΕΙΔΙΚΗ ΥΓΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΓΓΗ ΥΠΟΧΡΕΩΕ ΑΡΘΡΟ 1ο Αντικεύμενο Προμόθειασ Με την μελϋτη αυτό προβλϋπεται η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΚΑΙ ΛΑΜΠΣΗΡΨΝ, για να καλυφθούν ανϊγκεσ του Δόμου Ερϋτριασ. ΑΡΘΡΟ 2ο Ιςχύουςεσ διατϊξεισ Η εκτϋλεςη τησ προμόθειασ διϋπεται από: 1) Σισ διατϊξεισ τησ αριθμ /1993 απόφαςησ του Τπουργού Εςωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Σ.Α.), και τισ ςχετικϋσ ερμηνευτικϋσ εγκυκλύουσ. 2) Σισ ςχετικϋσ διατϊξεισ Ν. 3463/2006 «Κώδικασ Δόμων και Κοινοτότων». 3)Σισ ςχετικϋσ διατϊξεισ του Ν. 2286/1995 «Προμόθειεσ του δημόςιου τομϋα και ρυθμύςεισ ςυναφών θεμϊτων». ΑΡΘΡΟ 3ο Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ Όλα τα εύδη τησ προμόθειασ θα πρϋπει να εύναι καινούργια, αμεταχεύριςτα, ϊριςτησ ποιότητασ και να πληρούν όλεσ τισ διατϊξεισ υγιεινόσ, διϊθεςησ και εμπορύασ του Τπουργεύου Ανϊπτυξησ. Επιπλϋον όλα τα εύδη να φϋρουν το ςόμα CE τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςη, ενώ ωσ προσ την καταςκευό, τη λειτουργύα, τη ςυνδεςμολογύα και τη ςυνεργαςύα τουσ με τισ ηλεκτρικϋσ εγκαταςτϊςεισ θα πρϋπει να ςυμμορφώνονται με όλα τα ελληνικϊ και διεθνό πρότυπα και κανονιςμούσ, οι οπούοι διϋπουν τισ ηλεκτρικϋσ εγκαταςτϊςεισ και τα 1

2 χρηςιμοποιούμενα ςε αυτϋσ ςτοιχεύα, και θα εύναι εργοςταςύων πιςτοποιημϋνων για την ποιότητα τουσ με πιςτοπούηςη ISO Όλα τα εύδη τησ προμόθειασ θα εύναι κατϊλληλα ςυςκευαςμϋνα και με ετικϋτεσ, όπου θα αναφϋρονται η εμπορικό ονομαςύα τουσ, ο καταςκευαςτόσ τουσ, ο χρόνοσ παραγωγόσ τουσ, ο χρόνοσ ζωόσ τουσ και όςα ϊλλα καθορύζονται από τα ςχετικϊ πρότυπα και τη νομοθεςύα. Όλα τα υλικϊ θα ςυνοδεύονται με τισ τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ του καταςκευαςτό (prospectus) ςφραγιςμϋνεσ από τον προςφϋροντα. Σα καλώδια θα εύναι ςύμφωνα με τουσ διεθνεύσ κανονιςμούσ κατϊ DIN και VDE και θα ϋχουν ονομαςτικό τϊςη Uo/U 450/700V, μόνωςη από ελαςτικό κατϊ DIN VDE0282, περιοχό θερμοκραςύασ -30 ϋωσ +60 oc. Ο εξωτερικόσ μανδύασ θα εύναι από νεοπρϋνιο κατϊ DIN VDE 0207 και πϊχοσ τοιχώματοσ κατϊ DIN VDE 0282 part 4. Σα καλώδια τύπου ΝΤΤ θα ϋχουν μανδύα και επϋνδυςη από θερμοπλαςτικό ςύμφωνα με τουσ Γερμανικούσ κανονιςμούσ VDE 0271.Όλοι οι αγωγού θα εύναι χϊλκινοι και μονόκλωνοι για διατομϋσ μϋχρι και 6mm2. Οι αγωγού με διατομό από 10mm2 και ϊνω θα εύναι πολύκλωνοι. Οι αγωγού θα φϋρουν ςε όλο το μόκοσ τουσ χαρακτηριςτικούσ χρωματιςμούσ των φϊςεων, ουδετϋρου και γεύωςησ. Αναλυτικϊ οι προδιαγραφϋσ των υπό προμόθεια ειδών: 1. Λάμπα 20-23w prismatic, θερμοκραςύα 6400k/6500k, φωτεινότητα lumen, ώρεσ λειτουργύασ 12000,διαςτϊςεισ μόκοσ διϊμετροσ 51, τϊςη v. Ενεργειακό κλϊςη Α. 2. Λάμπα νατρίου 250w e40,αχλαδι,26000lumen,28000 ώρεσ, τϊςη 100v. 3. Λάμπα νατρίου 400w e40,αχλαδι,26000lumen,28000 ώρεσ, τϊςη 100v. 4. Λάμπα υδραργύρου 125w, HPL-N E-40, HQL (MBF-U), 26000lumen, ώρεσ, τϊςη 100v. 5. Λάμπα υδραργύρου 250w, HPL-N E-40, 26000lumen, ώρεσ,,τϊςη 100v. 6. Λάμπα υδραργύρου 400w, HPL-N E-40, 26000lumen,28000 ώρεσ,,τϊςη 100v. 7.Υωτιςτικό ςώμα-προβολέασ ςτεγανότητασ IP65 για λάμπεσ Metal Halide 400W με λαμπτόρα, κατϊλληλοσ για τοποθϋτηςη ςε γόπεδα ποδοςφαύρου, τϋνισ, μπϊςκετ, βόλεώ, προςόψεισ κτηρύων, βιομηχανικούσ χώρουσ, χώρουσ ςτϊθμευςησ και γενικϊ μεγϊλουσ εξωτερικούσ χώρουσ. ςύμφωνα με τουσ κανονιςμούσ EN , EN Καλώδια ΝΤΤ (5χ2,5) /E1VV-U,R,S: Ονομαςτικό τϊςη 600/1000V (U= μονόκλωνοσ, R= πολύκλωνοσ, S= αγωγόσ κυκλικού τομϋα) Περιγραφό: Καλώδια ενϋργειασ με μόνωςη και μανδύα PVC Προδιαγραφϋσ: ΕΛΟΣ ΚΑΛΩΔΙΑ ΝΤL (3χ2,5 3χ1,5)/ HΟ5VV-F: Ονομαςτικό τϊςη 300/500V Περιγραφό: Εύκαμπτο καλώδιο με μόνωςη PVC και μανδύα PVC Προδιαγραφϋσ: ΕΛΟΣ 563.5, BS 6500 VDE 0281 Teil 13 (Teil 401 HO3VV-F) 10. ΚΑΛΩΔΙΑ ΝΤΑ/HO7V-U,R: Ονομαςτικό τϊςη 450/750 (U=Μονόκλωνοσ αγωγόσ, R=πολύκλωνοσ αγωγόσ)περιγραφό: Μονοπολικϊ καλώδια με μόνωςη PVC χωρύσ μανδύα για γενικϋσ χρόςεισ Προδιαγραφϋσ: ΕΝΟΣ 563,3, BS 6004 VDE 0281 Teil 103 (Teil 101 H05V-U) 11. Υισ ςούκο θηλυκό-αρςενικό, ςούκο 16α,λευκό,πλαςτικό. 12. Ντουί λευκό πλαςτικό Ε27 βιδωτϊ 1/8 13. Ντουί λευκό πλαςτικό Ε40 βιδωτϊ 1/8 14.Μονωτική ταινία από βραδύκαυςτο pvc χαμηλόσ περιεκτικότητασ ςε μόλυβδο, τϊςη 600v, διαςτϊςεισ 19x20x0, Αυτόματεσ αςφάλειεσ C-63A & C-80A 16. Μεταςχηματιςτέσ Q-125watt, Mercury Lamp. Balast 2

3 17. Μεταςχηματιςτέσ Q-250watt, Mercury Lamp. Balast 18. Μεταςχηματιςτέσ Q-400watt, Mercury Lamp. Balast 19.Εκκινητέσ ignitor (0-400watt), φωτιςτικού νατρύου. ΓΕΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΥΗ ΤΠΟΦΡΕΩΕΩΝ Ωρθρο 1ο Αντικεύμενο τησ προμόθειασ Η ςυγγραφό αυτό αφορϊ την προμόθεια Ηλεκτρολογικού Τλικού και Λαμπτόρων για να καλυφθούν οι ανϊγκεσ τησ υπηρεςύασ Ηλεκτροφωτιςμού για το Δόμο Ερϋτριασ. Ω ρ θ ρ ο 2ο Διατϊξεισ που ιςχύουν Η διενϋργεια του διαγωνιςμού και η εκτϋλεςη τησ προμόθειασ γύνονται ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ: α)σησ υπ.αριθμ.11389/93 Τπ.Αποφ. "Ενιαύοσ κανονιςμόσ προμηθειών οργανιςμών τοπικόσ αυτοδιούκηςησ", τησ 26625/ αποφ.τπε, του Ν.1797/88, του Ν.2000/91 καθώσ και των εκτελεςτικών πρϊξεων τουσ. β)σου εν ιςχύει Δ.Κ.Κ. εφόςον δεν αντύκειται ςτα παραπϊνω. Ω ρ θ ρ ο 3ο υμβατικϊ τεύχη υμβατικϊ τεύχη κατϊ ςειρϊ ιςχύοσ εύναι: α)η διακόρυξη του διαγωνιςμού β)σο τιμολόγιο προςφορϊσ του αναδόχου γ)ο Προώπολογιςμόσ προςφορϊσ του αναδόχου δ)σα τεχνικϊ ςτοιχειϊ (τεχνικό περιγραφό) τησ προςφορϊσ του αναδόχου Ω ρ θ ρ ο 4ο Σρόποσ εκτϋλεςησ τησ προμόθειασ Η εκτϋλεςη τησ προμόθειασ θα πραγματοποιηθεύ με πρόχειρο διαγωνιςμό κατϊ τισ διατϊξεισ των ϊρθρων 7,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 τησ Τπ. Αποφ.11389/93. Ω ρ θ ρ ο 5ο Η δαπϊνη δημοςύευςησ τησ προκόρυξησ βαραύνει τον προμηθευτό Ω ρ θ ρ ο 6ο Ανακούνωςη κατακύρωςησ-ανϊθεςησ-ύμβαςη τον προμηθευτό ςτον οπούο ϋγινε κατακύρωςη η ανϊθεςη προμόθειασ αποςτϋλλεται ςχετικό ανακούνωςη όπωσ ορύζεται ςτο Αρθ.24 τησ Τπ.Αποφ.11389/93. Με την αποςτολό τησ ανακούνωςησ η ςύμβαςη θεωρεύται ότι ςυνϊφθηκε και ο προμηθευτόσ υποχρεούται να προςϋλθει μϋςα ςε δϋκα (10) ημϋρεσ από την ημερομηνύα κοινοπούηςησ τησ ανακούνωςησ, για την υπογραφό τησ ςχετικόσ ςύμβαςησ κατϊ τα λοιπϊ όπωσ ςτο ανωτϋρω Ωρθρο ορύζονται. Μετϊ την ανακούνωςη κατακύρωςησ η ςύμβαςη καταρτύζεται από τον ΟΣΑ που υπογρϊφεται και από τα δυο ςυμβαλλόμενα μϋρη, όπωσ ορύζεται με το Ωρθρο 25 τησ Τπ.Αποφ /93. Ω ρ θ ρ ο 7ο Εγγυητικό καλόσ εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ 3

4 Η εγγυητικό καλόσ εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ καθορύζεται ςε 10% επύ του προώπολογιςμού τησ προμόθειασ. Παρϋχεται δε με εγγυητικό επιςτολό όπωσ ορύζεται από το Αρ.26 τησ Τπ.Απ.11389/93. Η εγγυητικό καλόσ εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ επιςτρϋφεται ςτον ανϊδοχο τησ προμόθειασ μετϊ την παραλαβό από αρμόδια επιτροπό. Ω ρ θ ρ ο 8ο Φρόνοσ εγγύηςησ Ο χρόνοσ εγγύηςησ μετϊ την πϊροδο του οπούου ενεργεύται η οριςτικό παραλαβό μετρούμενοσ από τησ ημερομηνύασ τησ υπογραφόσ τησ ςύμβαςησ θα καθοριςθεύ με την προςφορϊ των διαγωνιζομϋνων και ο χρόνοσ δεν δύναται να εύναι μικρότεροσ του ενόσ (1) ϋτουσ. Ω ρ θ ρ ο 9ο Ϊκπτωςη του αναδόχου Εφόςον υπϊρξει αδικαιολόγητοσ υπϋρβαςη τησ ςυμβατικόσ προθεςμύασ εκτϋλεςησ τησ προμόθειασ η ο ανϊδοχοσ δεν ςυμμορφώνεται προσ τισ κϊθε εύδουσ υποχρεώςεισ του, μπορεύ να κηρυχθεύ ϋκπτωτοσ ςυμφωνϊ με τισ διατϊξεισ του Αρθρ.35 τησ Τπ. Αποφ /93. Ω ρ θ ρ ο 10ο Πλημμελόσ καταςκευό Εϊν η καταςκευό και η λειτουργύα του υπό προμόθεια εύδουσ, δεν εύναι ςυμφωνϊ με τουσ ορούσ τησ ςύμβαςησ, ό εμφανύζει ελαττώματα ό κακοτεχνύεσ, ο ανϊδοχοσ υποχρεούται να αποκαταςτόςει η βελτιώςει αυτϋσ, ςυμφωνϊ με τισ ιςχύουςεσ διατϊξεισ. Ω ρ θ ρ ο 11ο Υόροι, τϋλη, κρατόςεισ Ο ανϊδοχοσ υπόκειται ςε όλουσ τουσ βϊςει των κειμϋνων διατϊξεων φόρουσ τϋλη και κρατόςεισ που θα ιςχύουν κατϊ την ημϋρα τησ διενεργεύασ του διαγωνιςμού. Ο ΥΠΑ βαρύνει τουσ ΟΣΑ. Ω ρ θ ρ ο 12ο Παραλαβό Τλικών Η παραλαβό των υπό προμόθεια υλικών θα γύνει από επιτροπό παραλαβόσ ςύμφωνα με τον τρόπο και κατϊ τον χρόνο που ορύζεται από τη ςύμβαςη. Η επιτροπό ςυγκροτεύται με απόφαςη του Δημοτικού υμβουλύου και ς αυτόν ορύζεται και ο πρόεδροσ τησ, κατϊ τα λοιπϊ όπωσ ορύζονται από το Ωρθρο 28 τησ Τπ.Αποφ.11389/93. Η παραλαβό των υλικών και η ϋκδοςη των ςχετικών πρωτοκόλλων παραλαβόσ πραγματοποιεύται μϋςα από τον οριζόμενο από την ςύμβαςη χρόνο, κατϊ τα λοιπϊ όπωσ το Αρθρ.29 τησ Τπ.Αποφ.11389/93 ορύζεται. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟeE e ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΕΙΔΟΤ M.M ΠΟΟΣΗΣΑ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ ΣΙΜΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 1. Λάμπα 20-23w prismatic. Ενεργειακήσ κλάςη Α. TMX , ,00 4

5 2 3 Λάμπα νατρίου 250w e40 Λάμπα νατρίου 400w e40 TMX 100 7,50 750,00 TMX 100 8,00 800,00 4 Λάμπα υδραργύρου 125w, HPL-N E-40, 5 Λάμπα υδραργύρου 250w, HPL-N E-40 6 Λάμπα υδραργύρου 400w, HPL-N E-40 7 Προβολείσ ΗQI 400 W με λαμπτήρα 8 Καλώδια ΝΤΤ(5Φ2,5)/E1VV-U,R,S 9 10 Καλώδιο Ν.Τ.L 3Φ2,5 Καλώδιο Ν.Τ.L 3Φ1,5 11 Καλώδιο ΝΤΑ χρώμα κίτρινο 10mm2 12 Υισ ούκο θηλυκά 13 Υισ ούκο αρςενικά 14 Ντουί Πορςελάνησ Ε27 βιδωτά 15 Ντουί Πορςελάνησ Ε40 βιδωτά TMX 50 4,00 200,00 TMX 100 5,50 450,00 TMX 50 8,00 400,00 TMX 5 70,00 350,00 ΜΕΣΡΑ 100 2,00 200,00 ΜΕΣΡΑ ,00 ΜΕΣΡΑ 500 0,90 450,00 ΜΕΣΡΑ 100 1,35 135, ,50 300,00 TMX 200 1,50 300, ,90 90,00 TMX 100 1,20 120,00 16 Μπάλεσ γαλακτερέσ με 50 20, ,00 γρίφα Υ30 17 Μπάλεσ γαλακτερέσ με TMX 80 23, ,00 γρίφα Υ Υωτιςτικά δρόμων Νατρίου 250w ,00 6,500, Mονωτικέσ ταινίεσ 30 1,20 36, Αυτόματεσ αςφάλειεσ C- 63A 25 35,00 875,00 23 Αυτόματεσ αςφάλειεσ C- 80A TMX 25 40, ,00 24 Μεταςχηματιςτέσ Q- 50 4,50 225,00 5

6 125watt, Mercury Lamp. Balast 25 Μεταςχηματιςτέσ Q- 250watt, Mercury Lamp. Balast 26 Μεταςχηματιςτέσ Q- 400watt, Mercury Lamp. Balast 27 Εκκινητέσ ignitor (0-400watt), φωτιςτικού νατρίου. Αξία Υ.Π.Α. 23% 50 5,40 270, ,50 130, ,50 935, ,00 6,896,78 Σελική αξία ,78 ΕΡΕΣΡΙΑ Ο ΤΝΣΑΞΑ ΘΕΨΡΗΘΗΚΕ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΤΧΗΛΑΝΣΗ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΟ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΣΕΦΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 6

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ Μϋροσ Γ: Τποδεύγματα και Πύνακεσ υμμόρφωςησ ΕΡΓΟ ΕΠΑ: «Χηφιακϋσ δρϊςεισ Επιμελητηρύου Δωδεκανόςου για την ενύςχυςη τησ ανταγωνιςτικότητασ των Επιχειρόςεων» Τποϋργα: Τποϋργο 1: «Ολοκληρωμϋνο περιβϊλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Τίτλος : ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Τίτλος : ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Τίτλος : ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Προϋπ. : 72.999,00 euro ( με Φ.Π.Α. 23 %) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θϋμα : «Ηλεκτρονικόσ ανοικτόσ διαγωνιςμόσ για την προμόθεια αναλωςύμων υλικών Η/Τ, πλην χϊρτου»

Θϋμα : «Ηλεκτρονικόσ ανοικτόσ διαγωνιςμόσ για την προμόθεια αναλωςύμων υλικών Η/Τ, πλην χϊρτου» ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ(ΕΗΔΗ) :3976 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΨΝ ΤΣΗΜΑΣΨΝ & ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ ΤΠΗΡΕΙΨΝ Δ/ΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΨΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡ. 197/2015

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡ. 197/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 5η Τγειονομικό Περιφϋρεια Θεςςαλύασ & τερεϊσ Ελλϊδασ Περιοχό Μεζοϑρλο, ΣΚ 41110, Σαχ. Δ/νςη: ΣΘ 2101 Διεϑθυνςη: Σμόμα Προμηθειών Πληροφορύεσ: Καφατϊκη Μαρύα Σηλϋφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ. «Τλοπούηςη καινοτόμων ψηφιακών δρϊςεων ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟΤ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟΤ ΑΘΗΝΨΝ (Ε.Β.Ε.Α.

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ. «Τλοπούηςη καινοτόμων ψηφιακών δρϊςεων ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟΤ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟΤ ΑΘΗΝΨΝ (Ε.Β.Ε.Α. ΕΡΓΟ ΕΠΑ: «ΧΗΥΙΑΚΕ ΔΡΑΕΙ ΣΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟΤ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟΤ ΑΘΗΝΨΝ (Ε.Β.Ε.Α.) ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΓΡΑΥΕΙΟΚΡΑΣΙΑ & ΣΗΝ ΑΤΞΗΗ ΣΗ ΑΝΣΑΓΨΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΨΝ ΕΛΛΗΝΙΚΨΝ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ» Τποϋργα: - Τποϋργο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ ΕΡΓΟ ΕΠΑ: «ΧΗΥΙΑΚΕ ΔΡΑΕΙ ΣΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟΤ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟΤ ΑΘΗΝΨΝ (Ε.Β.Ε.Α.) ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΓΡΑΥΕΙΟΚΡΑΣΙΑ & ΣΗΝ ΑΤΞΗΗ ΣΗ ΑΝΣΑΓΨΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΨΝ ΕΛΛΗΝΙΚΨΝ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ» Τποϋργα: - Τποϋργο

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµού: 44.987,00 σε ΕΥΡΩ. Φωτοβολταϊκή Τεχνολογία τύπου LED Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΗΜΟΣ: Χερσονήσου. Προµήθεια Αυτόνοµων Συστηµάτων Φωτισµού µε

Προϋπολογισµού: 44.987,00 σε ΕΥΡΩ. Φωτοβολταϊκή Τεχνολογία τύπου LED Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΗΜΟΣ: Χερσονήσου. Προµήθεια Αυτόνοµων Συστηµάτων Φωτισµού µε ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΙΤΛΟΣ: Προµήθεια Αυτόνοµων Συστηµάτων Φωτισµού µε Φωτοβολταϊκή Τεχνολογία τύπου LED ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 37/2010 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Ϊργο: «ΤΣΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (CONTEXT SENSITIVE HELP)»

Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Ϊργο: «ΤΣΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (CONTEXT SENSITIVE HELP)» Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Ϊργο: «ΤΣΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (CONTEXT SENSITIVE HELP)» Αναθϋτουςα Αρχό: Τπουργεύο Οικονομικών Προώπολογιςμόσ: 134.146 (χωρύσ Υ.Π.Α.) Πλϋον Δικαιώματα Προαύρεςησ: 32.353

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα : 14/11/2013 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα : 14/11/2013 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα : 14/11/2013 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Αριθμ. Πρωτ.87125 ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ H/M ΕΡΓΩΝ Πληροφορίες : Παπαδόπουλος Χρήστος Ταχ. Δ/νση : Ληλαντίων & Μεγασθένους, Τ.Κ. 34100 Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο

Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Σηλεματικϋσ υπηρεςύεσ επϋκταςησ διαχεύριςησ Αςτικού ΚΣΕΛ Λϊριςασ Α.Ε. και εξυπηρϋτηςησ επιβατικού κοινού Αναθϋτουςα Αρχό: ΑΣΙΚΟ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. Προώπολογιςμόσ: 869.179,50

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ Υπ αριθμ.:1 / 2015

ΜΕΛΕΤΗ Υπ αριθμ.:1 / 2015 ΜΕΛΕΤΗ Υπ αριθμ.:1 / 2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 69.654,41 ΣΥΝΤΑΞΑΣΣΑ : ΤΖΙΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 1/2015 Προμήθεια λαμπτήρων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Αρ. Μελέτης : 7/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟ» Ενδ. Προϋπολ/μός: 67.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Αρ. Μελέτης : 7/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟ» Ενδ. Προϋπολ/μός: 67. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Μελέτης : 7/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟ» Ενδ. Προϋπολ/μός: 67.976,32 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

(WATT) 1. E 27 110 9600 > 20.000 2. Ε40 220 34000 > 20000

(WATT) 1. E 27 110 9600 > 20.000 2. Ε40 220 34000 > 20000 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αριθ. Μελέτης : 19 /2013 Προµήθεια λαµπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ Οι λαµπτήρες θα είναι ενδεικτικού τύπου Philips

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Σηλεματικϋσ υπηρεςύεσ επϋκταςησ διαχεύριςησ Αςτικού ΚΣΕΛ Λϊριςασ Α.Ε. και εξυπηρϋτηςησ επιβατικού κοινού Αναθέτουςα Αρχή: ΑΣΙΚΟ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. Προώπολογιςμόσ: 869.179,50

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΠΙΔΟΣΗΕΩΝ Νοέμβριος 2010

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΠΙΔΟΣΗΕΩΝ Νοέμβριος 2010 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΠΙΔΟΣΗΕΩΝ Νοέμβριος 2010 2 ΣΙΣΛΟ Μεταπούηςη ςτισ Νϋεσ υνθόκεσ ΔΗΜΟΙΕΤΗ Ιούλιοσ 2010 ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ Τφιςτϊμενεσ Πολύ Μικρϋσ & Μικρϋσ Επιχειρόςεισ, Εταιρικϋσ επιχειρόςεισ (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ), νϋεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/ 2013

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ, ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/ 2013 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑ ΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ Α ΥΑΛΙ Η & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙ Η ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑ ΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ Α ΥΑΛΙ Η & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙ Η ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΑΔΑ: ΨΞΗΛΛ-Α28 INFORMATICS ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.08.28 15:52:55 EEST Reason: Location:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ

ΜΕΛΕΤΗ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµός Μελέτης: 14-19/02 / 2015 Προϋπολογισµός: 20.000,00 µε το Φ.Π.Α. ΜΕΛΕΤΗ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια λαμπτήρων εξωτερικού φωτισμού. Προϋπολογισμού: 29.999,90 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια λαμπτήρων εξωτερικού φωτισμού. Προϋπολογισμού: 29.999,90 σε ΕΥΡΩ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια λαμπτήρων εξωτερικού φωτισμού ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 6/2014 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Προμήθεια λαμπτήρων εξωτερικού φωτισμού Προϋπολογισμού:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Π. Τσαλδάρη 10 Ταχ. Κώδικας: 18450 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΚΣΗΡΙΑ ΜΕ ΦΡΗΗ ΦΡΨΜΑΣΨΝ, ΚΟΝΙΑΜΑΣΨΝ ΚΑΙ ΕΠΙΦΡΙΜΑΣΨΝ»

«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΚΣΗΡΙΑ ΜΕ ΦΡΗΗ ΦΡΨΜΑΣΨΝ, ΚΟΝΙΑΜΑΣΨΝ ΚΑΙ ΕΠΙΦΡΙΜΑΣΨΝ» ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΚΣΗΡΙΑ ΜΕ ΦΡΗΗ ΦΡΨΜΑΣΨΝ, ΚΟΝΙΑΜΑΣΨΝ ΚΑΙ ΕΠΙΦΡΙΜΑΣΨΝ» Ελπίδα Βαγγέλογλου Φανιά, 2010 ΕΠΙΒΛΕΠΟΤΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ.Ε. ΜΑΛΙΩΝ. Προϋπολογισµού: 58.043,70 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ.Ε. ΜΑΛΙΩΝ. Προϋπολογισµού: 58.043,70 σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ.Ε. ΜΑΛΙΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ -- ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΤΓΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΨΝ ΕΝΕΡΓΕΙΨΝ ΕΚΣ Αριθμ. Πρωτ. : 4.24050/5.17569/5-8-2014 ΠΡΟΚΛΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ 18/05/2015

ΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ 18/05/2015 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : κ ΒΑΣΙΛΩΤΤΟΣ Κ.: 2241364613 κ ΔΙΑΚΟΛΙΟΣ Β.: 2241364614 ΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ 18/05/2015 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1. ΤΑ ΠΙΛΛΑΡ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΕΤΑΛΙΚΑ Ή ΠΛΑΣΤΙΚΑ. 2. Ο ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προµήθεια εξοπλισµού συντριβανιού για την.κ. Ζαρού. Προϋπολογισµού: 6.648,15 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προµήθεια εξοπλισµού συντριβανιού για την.κ. Ζαρού. Προϋπολογισµού: 6.648,15 σε ΕΥΡΩ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: Προµήθεια εξοπλισµού συντριβανιού για την.κ. Ζαρού ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 65/2012 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Προµήθεια εξοπλισµού συντριβανιού για την.κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΠΡΑΤΣΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΠΡΑΤΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΠΡΑΤΣΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων 4. Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΤΓΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΨΝ ΕΝΕΡΓΕΙΨΝ ΕΚΣ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΨΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΜΜΕΣΟΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΒΙΝΣΕΟ ΜΕ ΦΡΗΗ DSP

ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΒΙΝΣΕΟ ΜΕ ΦΡΗΗ DSP ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμόμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Η/Τ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΒΙΝΣΕΟ ΜΕ ΦΡΗΗ DSP ΜΟΙΡΟΓΙΨΡΓΟΤ ΚΨΝΣΑΝΣΙΑ Εξεταςτικό Επιτροπό: Καθ. Μιχϊλησ Ζερβϊκησ (επιβλϋπων) Αν. Καθ. Ευριπύδησ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Δόμου Μύκησ 2011 2014. τρατηγικόσ χεδιαςμόσ

Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Δόμου Μύκησ 2011 2014. τρατηγικόσ χεδιαςμόσ 2011 Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Δόμου Μύκησ 2011 2014. τρατηγικόσ χεδιαςμόσ Προγραμματικό περύοδοσ 2011-2014 Περιφϋρεια Ανατολικόσ Μακεδονύασ & Θρϊκησ Νομόσ Ξϊνθησ Δόμοσ Μύκησ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ ΕΙΑΓΨΓΗ 4 ΚΕΥΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ ΕΡΓΟ ΕΠΑ: «Χηφιακϋσ δρϊςεισ Επιμελητηρύου Δωδεκανόςου για την ενύςχυςη τησ ανταγωνιςτικότητασ των Επιχειρόςεων» Τποϋργα: Τποϋργο 1: «Ολοκληρωμϋνο περιβϊλλον δημιουργύασ ψηφιακών δρϊςεων για την μεύωςη

Διαβάστε περισσότερα