15REQ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "15REQ002662586 2015-03-24"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προµήθεια υλικών για τη συντήρησηεπισκευή του δηµοτικού φωτισµού του ήµου Καρπενησίου ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 µε Φ.Π.Α. 23% ΠΗΓΗ: Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗ: 2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα µελέτη προβλέπεται η προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση και την επισκευή του δηµοτικού φωτισµού στις ηµοτικές Ενότητες του ήµου Καρπενησίου και θα εκτελεστεί σύµφωνα µε την 11389/93 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών «Περί εκδόσεως του Ενιαίου Κανονισµού Προµηθειών» Ο.Τ.Α. (Φ.Ε.Κ. Β 185/ ), τον Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α 114/ ), τον Ν. 2286/95 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ» (ΦΕΚ Α 19/ ), καθώς και µε όλες τις διατάξεις που θα ισχύουν κατά την ηµέρα της διενέργειας του διαγωνισµού. Τα υπό προµήθεια είδη θα πρέπει να ανταποκρίνονται, κατά ελάχιστο, στις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσης µελέτης. Η δαπάνη για την προµήθεια προϋπολογίζεται στο ποσό των ,00 συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23%, είναι εγγεγραµµένη στον ΚΑ του προϋπολογισµό του έτους 2015, και προβλέπεται να καλυφθεί από τακτικά έσοδα του ήµου. Η εκτέλεση της προµήθειας θα πραγµατοποιηθεί µε τους όρους που θα αποφασίσει το Αρµόδιο όργανο του ήµου, σύµφωνα τις σχετικές διατάξεις της µε αρ /1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών και όλες τις µεταγενέστερες διατάξεις και του Ν. 2286/95. Καρπενήσι 23/03/2015 Ελέγχθηκε Θεωρήθηκε Ο Συντάξας Ο Προϊστάµενος Τ.Υ. Η ιευθύντρια Τ.Υ Καράµπελας Παναγιώτης Παπαϊωάννου Γεώργιος Παπαδοπούλου Μαρία Π.Ε. Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε. Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. Πολιτικός Μηχανικός 1

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προµήθεια υλικών για τη συντήρησηεπισκευή του δηµοτικού φωτισµού του ήµου Καρπενησίου ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 µε Φ.Π.Α. 23% ΠΗΓΗ: Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗ: 2015 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Οι κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την προµήθεια λαµπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού για την αποκατάσταση ζηµιών και προβληµάτων που εντοπίζονται κατά τη συντήρηση του δηµοτικού φωτισµού. Η σύνταξη της µελέτης βασίστηκε σε στοιχεία από προηγούµενες χρονιές, τα οποία δίνουν µία εικόνα για τις βλάβες που προκύπτουν συχνότερα. Τα είδη που θα προµηθευτούµε θα είναι αρίστης ποιότητας και θα πληρούν όλες τις απαραίτητες διατάξεις. Οι ποσότητες των προς προµήθεια ειδών, οι οποίες εκτιµήθηκαν κατά τέτοιον τρόπο ώστε να καλύπτουν τις υπάρχουσες ανάγκες χωρίς σε καµία περίπτωση να υπερβαίνουν το προσήκον µέτρο, καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές τους (όπου απαιτούνται) δίνονται στους παρακάτω πίνακες: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ I (ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ) Ο προµηθευτής υποχρεούται στην προσκόµιση καταλόγου προϊόντων (προσπέκτ) όλων των λαµπτήρων που είναι για προµήθεια καθώς και των διαγραµµάτων για την καλύτερη αξιολόγηση των λαµπτήρων (διάρκεια ζωής, φωτεινή ροή, ονοµαστική τάση λειτουργίας, θερµοκρασία χρώµατος, φωτεινή απόδοση κλπ. (για όποιους υπάρχουν) επίσης να προέρχονται από τους πιο ευρέως διαδεδοµένους κατασκευαστικούς οίκους: Λαµπτήρας οικονοµικός SL21-23 W/E27/ V ΤΕΜ ,00 3, ,00 1 ψυχρού φωτισµού (µε δείγµα) Λαµπτήρας οικονοµικός SL21-23 W/E27/ V 2 θερµού φωτισµού (µε δείγµα) ΤΕΜ. 540,00 3, ,00 Λαµπτήρας οικονοµίας Ε40/65 W ψυχρού φωτισµού ΤΕΜ. 200,00 10, ,00 3 τύπου σπιράλ (µε δείγµα) Λαµπτήρας οικονοµίας Ε27/65 W ψυχρού φωτισµού ΤΕΜ. 50,00 9,50 475,00 4 τύπου σπιράλ (µε δείγµα) Λαµπτήρας οικονοµίας E27/65 W θερµού φωτισµού 5 τύπου σπιράλ (µε δείγµα) ΤΕΜ. 100,00 9,50 950,00 6 Λαµπτήρας φθορισµού TLD 18 W (0,60cm) ΤΕΜ. 100,00 1,10 110,00 7 Λαµπτήρας φθορισµού TLD 36 W (1,20cm) ΤΕΜ. 100,00 1,20 120,00 8 Λαµπτήρας φθορισµού TLD 58 W (1,50cm) ΤΕΜ. 10,00 1,70 17,00 9 Λαµπτήρας οικονοµικός βιδωτός 15 W/Ε27 ΤΕΜ. 200,00 2,50 500,00 10 Λαµπτήρας οικονοµικός βιδωτός 15 W/Ε14 ΤΕΜ. 50,00 2,40 120,00 11 Λαµπτήρας οικονοµικός Β22/60 W (µε δείγµα) ΤΕΜ. 100,00 2,50 250,00 12 Λαµπτήρας οικονοµικός Β22/75 W (µε δείγµα) ΤΕΜ. 100,00 3,00 300,00 Λαµπτήρας οικονοµικός 20 W/ E27/ V τύπου ΤΕΜ. 50,00 3,80 190,00 13 σπιράλ κοντός για µεγάλα σποτ R63 (µε δείγµα) 14 Λαµπτήρας LED GU10 Glass SMD 3 W (µε δείγµα) ΤΕΜ. 100,00 3,75 375,00 15 Λαµπτήρας LED GU10 7 W ΤΕΜ. 33,00 7,50 247,50 16 Λαµπτήρας υδραργύρου W ΤΕΜ. 100,00 2,50 250,00 17 Λαµπτήρας HQI g12 70 W ΤΕΜ. 10,00 10,00 100,00 Ανταλλακτικά (πλακέτα 30 W led διατοµής Φ110 και ΤΕΜ. 30,00 55, ,00 18 driver/ µετασχηµατιστής) προβολέα κι εγγύηση 3 έτη (µε δείγµα) ΑΘΡΟΙΣΜΑ ,50 ΦΠΑ 23% 5.012,74 ΣΥΝΟΛΟ Σ ,24 2

3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ IΙ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ) Τα είδη των καλωδίων και αγωγών, ασφαλειών, ρευµατοδοτών, διακοπτών, σωληνώσεων, φωτοκύτταρου, χρονοδιακόπτη, θερµοστάτη, χρονικών, θερµικών, ρελέ κ.τ.λ. θα πρέπει να είναι γνωστού και µε καλή φήµη στην αγορά κατασκευαστή. 1 Αγωγοί ΝΥΑ διατοµής 1,0 mm² Μ.Μ. 600,00 0,11 66,00 2 Αγωγοί ΝΥΑ διατοµής 1,5 mm² Μ.Μ. 600,00 0,16 96,00 3 Αγωγοί ΝΥΑ διατοµής 2,5 mm² Μ.Μ. 300,00 0,26 78,00 4 Καλώδιο NYL διατοµής 2X0,75 mm² Μ.Μ. 300,00 0,25 75,00 5 Καλώδιο NYL διατοµής 3X1,5 mm² Μ.Μ. 400,00 0,60 240,00 6 Καλώδιο NYY διατοµής 3X1,5 mm² Μ.Μ. 400,00 0,61 244,00 7 Καλώδιο NYY διατοµής 3X2,5 mm² Μ.Μ. 400,00 0,90 360,00 8 Καλώδιο NYY διατοµής 3X4 mm² Μ.Μ. 100,00 1,40 140,00 9 Καλώδιο NYY διατοµής 5X2,5 mm² Μ.Μ. 100,00 1,00 100,00 10 Καλώδιο NYY διατοµής 5X16 mm² Μ.Μ. 20,00 7,00 140,00 11 Αγωγοί ΝΥΑF διατοµής µαύρο 1,5 mm² Μ.Μ. 100,00 0,25 25,00 12 Αγωγοί ΝΥΑF διατοµής µπλε 1,5 mm² Μ.Μ. 100,00 0,25 25,00 13 Αγωγοί ΝΥΑF διατοµής µαύρο 2,5 mm² Μ.Μ. 100,00 0,27 27,00 14 Αγωγοί ΝΥΑF διατοµής µπλε 2,5 mm² Μ.Μ. 100,00 0,27 27,00 15 Αγωγοί ΝΥΑF διατοµής κόκκινο 2,5 mm² Μ.Μ. 100,00 0,27 27,00 16 Αγωγοί ΝΥΑF διατοµής καφέ 2,5 mm² Μ.Μ. 100,00 0,27 27,00 17 Καλώδιο UTP CAT 5 Μ.Μ. 500,00 0,26 130,00 18 Αγωγός γυµνός χάλκινος, πολύκλωνος, Μ.Μ. 10,00 1,60 16,00 διατοµής 16 mm2 19 Αγωγός γυµνός χάλκινος, πολύκλωνος, Μ.Μ. 12,00 2,75 33,00 διατοµής 35 mm2 20 Ράβδος γείωσης µε κολάρα ΤΕΜ. 6,00 12,00 72,00 21 Ρευµατοδότης εξωτερικός τύπου schuku ΤΕΜ. 10,00 4,50 45,00 22 Χρονοδιακόπτης µε εφεδρεία µίας θέσεως 16 Α ΤΕΜ. 5,00 12,50 62,50 23 Θερµοστάτης χώρου ΤΕΜ. 10,00 16,50 165,00 24 Αυτόµατη ασφάλεια 6 Α ΤΕΜ. 12,00 3,00 36,00 25 Αυτόµατη ασφάλεια 10 Α ΤΕΜ. 24,00 3,00 72,00 26 Αυτόµατη ασφάλεια 16 Α ΤΕΜ. 24,00 3,00 72,00 27 Αυτόµατη ασφάλεια 20 Α ΤΕΜ. 12,00 3,00 36,00 28 Αυτόµατη ασφάλεια 25 Α ΤΕΜ. 12,00 3,00 36,00 29 Αυτόµατη ασφάλεια 35 Α ΤΕΜ. 12,00 3,00 36,00 30 Ασφάλεια πορσελάνης τύπου NEOSET 20 Α ΤΕΜ. 20,00 0,40 8,00 31 Ασφάλεια πορσελάνης τύπου NEOSET 25 Α ΤΕΜ. 20,00 0,40 8,00 32 Ασφάλεια πορσελάνης τύπου NEOSET 35 Α ΤΕΜ. 20,00 0,40 8,00 33 Ασφαλειοθήκη 5 Α γυάλινης ασφάλειας ΤΕΜ. 100,00 0,40 40,00 34 Βάση NEOSET 63 Α ΤΕΜ. 20,00 3,50 70,00 35 Ρελέ 2Χ40-30mA ΤΕΜ. 5,00 30,00 150,00 36 Ρελέ 4Χ40-30mA ΤΕΜ. 6,00 42,50 255,00 37 Ρελέ 4Χ40-300mA ΤΕΜ. 1,00 45,00 45,00 38 Ρελέ 3Χ25 ΤΕΜ. 2,00 16,00 32,00 39 Ρελέ 1Χ25 ΤΕΜ. 3,00 11,00 33,00 40 Ρελέ ισχύος 3 επαφών 20 A ΤΕΜ. 10,00 20,00 200,00 41 Θερµοµαγνητικός ρυθµιζόµενος διακόπτης ΤΕΜ. 1,00 65,00 65,00 φορτίου 80 Α 42 Θερµικό ρελέ 20 A/230 V/2 ΝΟ ΤΕΜ. 20,00 14,00 280,00 43 Φις schuku αρσενικό καουτσούκ ΤΕΜ. 20,00 2,50 50,00 44 Φις schuku θηλυκό καουτσούκ ΤΕΜ. 20,00 3,00 60,00 45 Φις πλαστικό αρσενικό ΤΕΜ. 20,00 1,00 20,00 46 Ρευµατοδότης 5Χ32 Α αρσενικός ΤΕΜ. 5,00 4,25 21,25 47 Ρευµατοδότης 5Χ32 Α θηλυκός ΤΕΜ. 5,00 6,50 32,50 3

4 48 3µετρη διπολική µπαλαντέζα ασφαλείας ΤΕΜ. 20,00 2,50 50,00 49 Ντουϊ βιδωτό πλαστικό Ε27 ΤΕΜ. 50,00 0,40 20,00 50 Ντουϊ βιδωτό πορσελάνης Ε27 ΤΕΜ. 30,00 0,50 15,00 51 Starter 4-22 W ΤΕΜ. 100,00 0,35 35,00 52 Φωτοκύτταρο ΤΕΜ. 10,00 5,50 55,00 53 Σπιράλ Μ.Τ. διατοµής Φ20 Μ.Μ. 100,00 0,40 40,00 54 Σπιράλ Μ.Τ. διατοµής Φ25 Μ.Μ. 100,00 0,58 58,00 55 Σπιράλ Μ.Τ. διατοµής Φ32 Μ.Μ. 50,00 0,82 41,00 56 Χαλυβδοσωλήνας ηλεκτρικός διατοµής Φ16 Μ.Μ. 3,00 1,50 4,50 57 Χαλυβδοσωλήνας ηλεκτρικός διατοµής Φ36 Μ.Μ. 6,00 3,50 21,00 58 Μεταλλική σχάρα διαστάσεων 10Χ30 cm Μ.Μ. 15,00 4,00 60,00 59 Καπάκι σχάρας διαστάσεων 10Χ30 cm ΤΕΜ. 15,00 1,60 24,00 60 Γωνία σχάρας διαστάσεων 10Χ30 cm ΤΕΜ. 4,00 4,00 16,00 61 Γωνία στήριξης σχάρας ΤΕΜ. 2,00 6,50 13,00 62 Πρόβολος σχάρας 1 µέτρου ΤΕΜ. 1,00 3,00 3,00 63 Ντίζα σχάρας Μ8 Μ.Μ. 6,00 0,90 5,40 64 Ατσαλίνα µήκους 10 µέτρων ΤΕΜ. 1,00 5,00 5,00 65 Κλέµµες 1,5 mm ΤΕΜ. 20,00 0,40 8,00 66 Κλέµµες 2,5 mm ΤΕΜ. 20,00 0,50 10,00 67 Κλέµµες 6 mm ΤΕΜ. 20,00 0,70 14,00 68 Κλέµµες 10 mm ΤΕΜ. 20,00 0,90 18,00 69 Λαστιχοταινία ΤΕΜ. 5,00 2,50 12,50 70 Ταινία µονωτική ΤΕΜ. 100,00 0,50 50,00 71 ιακόπτης στάθµης µε ρύθµιση, οκταπολικός, τάση λειτουργίας 230 VAC RINGEL RT-814 ΤΕΜ. 2,00 25,00 50,00 72 Ρελέ χειρισµού µεγάλης απόστασης για λειτουργία φλοτέρ, οκταπολικός, τάση ΤΕΜ. 4,00 25,00 100,00 λειτουργίας 230 VAC RINGEL RT Χρονικό µε καθυστέρηση στην εκκίνηση χρόνος ρύθµισης sec, οκταπολικός, ΤΕΜ. 5,00 20,00 100,00 τάση λειτουργίας 230 VAC RINGEL RS Ρελέ λυχνίας, οκταπολικό, τάση λειτουργίας 230 VAC FINDER ΤΕΜ. 5,00 7,00 35,00 75 Ρελέ λυχνίας, οκταπολικό, τάση λειτουργίας 48 VAC FINDER ΤΕΜ. 3,00 7,00 21,00 76 Βάσεις οκταπολικές για ρελέ λυχνίας FINDER ΤΕΜ. 10,00 10,00 100,00 77 Ρελέ ισχύος για σύνδεση κινητήρων AC3 7,5 ΤΕΜ. 8,00 40,00 320,00 78 Ρελέ ισχύος για σύνδεση κινητήρων AC3 11,0 ΤΕΜ. 6,00 55,00 330,00 79 Ρελέ ισχύος για σύνδεση κινητήρων AC3 18,5 ΤΕΜ. 4,00 90,00 360,00 80 Τριπολικό θερµικό για ρελέ ισχύος µε περιοχή ρύθµισης 5,5-8 Α και επαφές βοηθητικές 95- ΤΕΜ. 2,00 40,00 80,00 96 και Τριπολικό θερµικό για ρελέ ισχύος µε περιοχή ρύθµισης 7-10 Α και επαφές βοηθητικές 95- ΤΕΜ. 2,00 50,00 100,00 96 και Τριπολικό θερµικό για ρελέ ισχύος µε περιοχή ρύθµισης 9-13 Α και επαφές βοηθητικές 95- ΤΕΜ. 2,00 55,00 110,00 96 και Τριπολικό θερµικό για ρελέ ισχύος µε περιοχή ρύθµισης Α και επαφές βοηθητικές 95- ΤΕΜ. 2,00 70,00 140,00 4

5 96 και Ασφάλειες βραδείας τήξης 35Α κοµπλέ (βάση, µήτρα, πόµα, φυσίγγι) ΤΕΜ. 20,00 9,00 180,00 85 Ασφάλειες βραδείας τήξης 10Α (φυσίγγι) ΤΕΜ. 20,00 0,20 4,00 86 Ασφάλειες βραδείας τήξης 16Α (φυσίγγι) ΤΕΜ. 20,00 0,30 6,00 87 Ασφάλειες βραδείας τήξης 50Α (φυσίγγι) ΤΕΜ. 20,00 0,50 10,00 88 Σωλινάκι µεταλλικό για την σύνδεση ΤΕΜ. 50,00 1,00 50,00 καλωδίων 6,0τχ 89 Σωλινάκι µεταλλικό για την σύνδεση καλωδίων 10,0τχ ΤΕΜ. 50,00 1,00 50,00 90 Σωλινάκι µεταλλικό για την σύνδεση καλωδίων 4,0τ.χ. ΤΕΜ. 50,00 1,00 50,00 ΑΘΡΟΙΣΜΑ 6.660,65 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 0,13 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 6.660,78 ΦΠΑ 23% 1.531,98 ΣΥΝΟΛΟ Σ 8.192,76 Καρπενήσι 23/03/2015 Ελέγχθηκε Θεωρήθηκε Ο Συντάξας Ο Προϊστάµενος Τ.Υ. Η ιευθύντρια Τ.Υ Καράµπελας Παναγιώτης Παπαϊωάννου Γεώργιος Παπαδοπούλου Μαρία Π.Ε. Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε. Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. Πολιτικός Μηχανικός 5

6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προµήθεια υλικών για τη συντήρησηεπισκευή του δηµοτικού φωτισµού του ήµου Καρπενησίου ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 µε Φ.Π.Α. 23% ΠΗΓΗ: Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗ: 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ I (ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ) Λαµπτήρας οικονοµικός SL21-23 W/E27/ ΤΕΜ ,00 1 V ψυχρού φωτισµού (µε δείγµα) Λαµπτήρας οικονοµικός SL21-23 W/E27/ V θερµού φωτισµού (µε δείγµα) ΤΕΜ. 540,00 Λαµπτήρας οικονοµίας Ε40/65 W ψυχρού ΤΕΜ. 200,00 3 φωτισµού τύπου σπιράλ (µε δείγµα) Λαµπτήρας οικονοµίας Ε27/65 W ψυχρού ΤΕΜ. 50,00 4 φωτισµού τύπου σπιράλ (µε δείγµα) Λαµπτήρας οικονοµίας E27/65 W θερµού 5 φωτισµού τύπου σπιράλ (µε δείγµα) ΤΕΜ. 100,00 6 Λαµπτήρας φθορισµού TLD 18 W (0,60cm) ΤΕΜ. 100,00 7 Λαµπτήρας φθορισµού TLD 36 W (1,20cm) ΤΕΜ. 100,00 8 Λαµπτήρας φθορισµού TLD 58 W (1,50cm) ΤΕΜ. 10,00 9 Λαµπτήρας οικονοµικός βιδωτός 15 W/Ε27 ΤΕΜ. 200,00 10 Λαµπτήρας οικονοµικός βιδωτός 15 W/Ε14 ΤΕΜ. 50,00 11 Λαµπτήρας οικονοµικός Β22/60 W (µε δείγµα) ΤΕΜ. 100,00 12 Λαµπτήρας οικονοµικός Β22/75 W (µε δείγµα) ΤΕΜ. 100,00 Λαµπτήρας οικονοµικός 20 W/ E27/ V ΤΕΜ. 50,00 13 τύπου σπιράλ κοντός για µεγάλα σποτ R63 (µε δείγµα) 14 Λαµπτήρας LED GU10 Glass SMD 3 W (µε δείγµα) ΤΕΜ. 100,00 15 Λαµπτήρας LED GU10 7 W ΤΕΜ. 33,00 16 Λαµπτήρας υδραργύρου W ΤΕΜ. 100,00 17 Λαµπτήρας HQI g12 70 W ΤΕΜ. 10,00 18 Ανταλλακτικά (πλακέτα 30 W led διατοµής Φ110 και driver/ µετασχηµατιστής) προβολέα κι εγγύηση 3 έτη (µε δείγµα) ΤΕΜ. 30,00 ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΦΠΑ 23% ΣΥΝΟΛΟ Σ ΤΟΠΟΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ (ΣΦΡΑΓΊ Α ΥΠΟΓΡΑΦΗ) 6

7 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ IΙ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ) 1 Αγωγοί ΝΥΑ διατοµής 1,0 mm² Μ.Μ. 600,00 2 Αγωγοί ΝΥΑ διατοµής 1,5 mm² Μ.Μ. 600,00 3 Αγωγοί ΝΥΑ διατοµής 2,5 mm² Μ.Μ. 300,00 4 Καλώδιο NYL διατοµής 2X0,75 mm² Μ.Μ. 300,00 5 Καλώδιο NYL διατοµής 3X1,5 mm² Μ.Μ. 400,00 6 Καλώδιο NYY διατοµής 3X1,5 mm² Μ.Μ. 400,00 7 Καλώδιο NYY διατοµής 3X2,5 mm² Μ.Μ. 400,00 8 Καλώδιο NYY διατοµής 3X4 mm² Μ.Μ. 100,00 9 Καλώδιο NYY διατοµής 5X2,5 mm² Μ.Μ. 100,00 10 Καλώδιο NYY διατοµής 5X16 mm² Μ.Μ. 20,00 11 Αγωγοί ΝΥΑF διατοµής µαύρο 1,5 mm² Μ.Μ. 100,00 12 Αγωγοί ΝΥΑF διατοµής µπλε 1,5 mm² Μ.Μ. 100,00 13 Αγωγοί ΝΥΑF διατοµής µαύρο 2,5 mm² Μ.Μ. 100,00 14 Αγωγοί ΝΥΑF διατοµής µπλε 2,5 mm² Μ.Μ. 100,00 15 Αγωγοί ΝΥΑF διατοµής κόκκινο 2,5 mm² Μ.Μ. 100,00 16 Αγωγοί ΝΥΑF διατοµής καφέ 2,5 mm² Μ.Μ. 100,00 17 Καλώδιο UTP CAT 5 Μ.Μ. 500,00 18 Αγωγός γυµνός χάλκινος, πολύκλωνος, Μ.Μ. 10,00 διατοµής 16 mm2 19 Αγωγός γυµνός χάλκινος, πολύκλωνος, Μ.Μ. 12,00 διατοµής 35 mm2 20 Ράβδος γείωσης µε κολάρα ΤΕΜ. 6,00 21 Ρευµατοδότης εξωτερικός τύπου schuku ΤΕΜ. 10,00 22 Χρονοδιακόπτης µε εφεδρεία µίας θέσεως 16 Α ΤΕΜ. 5,00 23 Θερµοστάτης χώρου ΤΕΜ. 10,00 24 Αυτόµατη ασφάλεια 6 Α ΤΕΜ. 12,00 25 Αυτόµατη ασφάλεια 10 Α ΤΕΜ. 24,00 26 Αυτόµατη ασφάλεια 16 Α ΤΕΜ. 24,00 27 Αυτόµατη ασφάλεια 20 Α ΤΕΜ. 12,00 28 Αυτόµατη ασφάλεια 25 Α ΤΕΜ. 12,00 29 Αυτόµατη ασφάλεια 35 Α ΤΕΜ. 12,00 30 Ασφάλεια πορσελάνης τύπου NEOSET 20 Α ΤΕΜ. 20,00 31 Ασφάλεια πορσελάνης τύπου NEOSET 25 Α ΤΕΜ. 20,00 32 Ασφάλεια πορσελάνης τύπου NEOSET 35 Α ΤΕΜ. 20,00 33 Ασφαλειοθήκη 5 Α γυάλινης ασφάλειας ΤΕΜ. 100,00 34 Βάση NEOSET 63 Α ΤΕΜ. 20,00 35 Ρελέ 2Χ40-30mA ΤΕΜ. 5,00 36 Ρελέ 4Χ40-30mA ΤΕΜ. 6,00 37 Ρελέ 4Χ40-300mA ΤΕΜ. 1,00 38 Ρελέ 3Χ25 ΤΕΜ. 2,00 39 Ρελέ 1Χ25 ΤΕΜ. 3,00 40 Ρελέ ισχύος 3 επαφών 20 A ΤΕΜ. 10,00 41 Θερµοµαγνητικός ρυθµιζόµενος διακόπτης ΤΕΜ. 1,00 φορτίου 80 Α 42 Θερµικό ρελέ 20 A/230 V/2 ΝΟ ΤΕΜ. 20,00 43 Φις schuku αρσενικό καουτσούκ ΤΕΜ. 20,00 44 Φις schuku θηλυκό καουτσούκ ΤΕΜ. 20,00 45 Φις πλαστικό αρσενικό ΤΕΜ. 20,00 46 Ρευµατοδότης 5Χ32 Α αρσενικός ΤΕΜ. 5,00 47 Ρευµατοδότης 5Χ32 Α θηλυκός ΤΕΜ. 5, µετρη διπολική µπαλαντέζα ασφαλείας ΤΕΜ. 20,00 49 Ντουϊ βιδωτό πλαστικό Ε27 ΤΕΜ. 50,00 50 Ντουϊ βιδωτό πορσελάνης Ε27 ΤΕΜ. 30,00 51 Starter 4-22 W ΤΕΜ. 100,00 7

8 52 Φωτοκύτταρο ΤΕΜ. 10,00 53 Σπιράλ Μ.Τ. διατοµής Φ20 Μ.Μ. 100,00 54 Σπιράλ Μ.Τ. διατοµής Φ25 Μ.Μ. 100,00 55 Σπιράλ Μ.Τ. διατοµής Φ32 Μ.Μ. 50,00 56 Χαλυβδοσωλήνας ηλεκτρικός διατοµής Φ16 Μ.Μ. 3,00 57 Χαλυβδοσωλήνας ηλεκτρικός διατοµής Φ36 Μ.Μ. 6,00 58 Μεταλλική σχάρα διαστάσεων 10Χ30 cm Μ.Μ. 15,00 59 Καπάκι σχάρας διαστάσεων 10Χ30 cm ΤΕΜ. 15,00 60 Γωνία σχάρας διαστάσεων 10Χ30 cm ΤΕΜ. 4,00 61 Γωνία στήριξης σχάρας ΤΕΜ. 2,00 62 Πρόβολος σχάρας 1 µέτρου ΤΕΜ. 1,00 63 Ντίζα σχάρας Μ8 Μ.Μ. 6,00 64 Ατσαλίνα µήκους 10 µέτρων ΤΕΜ. 1,00 65 Κλέµµες 1,5 mm ΤΕΜ. 20,00 66 Κλέµµες 2,5 mm ΤΕΜ. 20,00 67 Κλέµµες 6 mm ΤΕΜ. 20,00 68 Κλέµµες 10 mm ΤΕΜ. 20,00 69 Λαστιχοταινία ΤΕΜ. 5,00 70 Ταινία µονωτική ΤΕΜ. 100,00 71 ιακόπτης στάθµης µε ρύθµιση, οκταπολικός, τάση λειτουργίας 230 VAC RINGEL RT-814 ΤΕΜ. 2,00 72 Ρελέ χειρισµού µεγάλης απόστασης για λειτουργία φλοτέρ, οκταπολικός, τάση ΤΕΜ. 4,00 λειτουργίας 230 VAC RINGEL RT Χρονικό µε καθυστέρηση στην εκκίνηση χρόνος ρύθµισης sec, οκταπολικός, τάση ΤΕΜ. 5,00 λειτουργίας 230 VAC RINGEL RS Ρελέ λυχνίας, οκταπολικό, τάση λειτουργίας 230 VAC FINDER ΤΕΜ. 5,00 75 Ρελέ λυχνίας, οκταπολικό, τάση λειτουργίας 48 VAC FINDER ΤΕΜ. 3,00 76 Βάσεις οκταπολικές για ρελέ λυχνίας FINDER ΤΕΜ. 10,00 77 Ρελέ ισχύος για σύνδεση κινητήρων AC3 7,5 ΤΕΜ. 8,00 78 Ρελέ ισχύος για σύνδεση κινητήρων AC3 11,0 ΤΕΜ. 6,00 79 Ρελέ ισχύος για σύνδεση κινητήρων AC3 18,5 ΤΕΜ. 4,00 80 Τριπολικό θερµικό για ρελέ ισχύος µε περιοχή ρύθµισης 5,5-8 Α και επαφές βοηθητικές ΤΕΜ. 2,00 και Τριπολικό θερµικό για ρελέ ισχύος µε περιοχή ρύθµισης 7-10 Α και επαφές βοηθητικές ΤΕΜ. 2,00 και Τριπολικό θερµικό για ρελέ ισχύος µε περιοχή ρύθµισης 9-13 Α και επαφές βοηθητικές ΤΕΜ. 2,00 και Τριπολικό θερµικό για ρελέ ισχύος µε περιοχή ρύθµισης Α και επαφές βοηθητικές ΤΕΜ. 2,00 και Ασφάλειες βραδείας τήξης 35Α κοµπλέ (βάση, µήτρα, πόµα, φυσίγγι) ΤΕΜ. 20,00 85 Ασφάλειες βραδείας τήξης 10Α (φυσίγγι) ΤΕΜ. 20,00 8

9 86 Ασφάλειες βραδείας τήξης 16Α (φυσίγγι) ΤΕΜ. 20,00 87 Ασφάλειες βραδείας τήξης 50Α (φυσίγγι) ΤΕΜ. 20,00 88 Σωλινάκι µεταλλικό για την σύνδεση καλωδίων ΤΕΜ. 50,00 6,0τχ 89 Σωλινάκι µεταλλικό για την σύνδεση καλωδίων 10,0τχ ΤΕΜ. 50,00 90 Σωλινάκι µεταλλικό για την σύνδεση καλωδίων 4,0τ.χ. ΤΕΜ. 50,00 ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΦΠΑ 23% ΣΥΝΟΛΟ Σ Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ΤΟΠΟΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ (ΣΦΡΑΓΊ Α ΥΠΟΓΡΑΦΗ) 9

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 32.000,00 µε Φ.Π.Α. 23% ΠΗΓΗ: Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗ: 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 32.000,00 µε Φ.Π.Α. 23% ΠΗΓΗ: Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗ: 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προµήθεια υλικών για τη συντήρησηεπισκευή του δηµοτικού φωτισµού του ήµου Καρπενησίου ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 32.000,00 µε Φ.Π.Α. 23% ΠΗΓΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 10.000,00 µε Φ.Π.Α. 23% ΠΗΓΗ : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗ : 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 10.000,00 µε Φ.Π.Α. 23% ΠΗΓΗ : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗ : 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα µελέτη προβλέπεται η προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση και την επισκευή του δηµοτικού φωτισµού στις ηµοτικές Ενότητες του και θα εκτελεστεί σύµφωνα µε την 11389/93

Διαβάστε περισσότερα

Ηµεροµηνία 14/08/2015. Katsaounos@dimoskarditsas.gov.gr. dimoskarditsas.gov.gr. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 Σελίδα 1 από 17

Ηµεροµηνία 14/08/2015. Katsaounos@dimoskarditsas.gov.gr. dimoskarditsas.gov.gr. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 Σελίδα 1 από 17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Ηµεροµηνία 14/08/2015 1 Ταχ. /νση Αρτεσιανού 1 43100 Καρδίτσα Τηλέφωνα 24413 50797-796 email Katsaounos@dimoskarditsas.gov.gr URL dimoskarditsas.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα : 14/11/2013 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα : 14/11/2013 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα : 14/11/2013 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Αριθμ. Πρωτ.87125 ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ H/M ΕΡΓΩΝ Πληροφορίες : Παπαδόπουλος Χρήστος Ταχ. Δ/νση : Ληλαντίων & Μεγασθένους, Τ.Κ. 34100 Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ : ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 1/2014 Προμήθεια λοιπού ηλεκτρολογικού εξοπλισμού ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/ 2013

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ, ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/ 2013 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηµεροµηνία 28/03/2014. Katsaounos@dimoskarditsas.gov.gr. dimoskarditsas.gov.gr. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Σελίδα 1 από 29

Ηµεροµηνία 28/03/2014. Katsaounos@dimoskarditsas.gov.gr. dimoskarditsas.gov.gr. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Σελίδα 1 από 29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Ηµεροµηνία 28/03/2014 1 Ταχ. /νση Αρτεσιανού 1 43100 Καρδίτσα Τηλέφωνα 24413 50797-796 email Katsaounos@dimoskarditsas.gov.gr URL dimoskarditsas.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Τίτλος : ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Τίτλος : ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Τίτλος : ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Προϋπ. : 72.999,00 euro ( με Φ.Π.Α. 23 %) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 20-11-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 20-11-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 20-11-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 683 ΘΕΜΑ: Καθορισμός όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη προμήθειας Σελίδα 1 από 29

Μελέτη προμήθειας Σελίδα 1 από 29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Περαία, 09.03.2015 Τίτλος: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δήμου Θερμαϊκού» Αρ. Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ Υπ αριθμ.:1 / 2015

ΜΕΛΕΤΗ Υπ αριθμ.:1 / 2015 ΜΕΛΕΤΗ Υπ αριθμ.:1 / 2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 69.654,41 ΣΥΝΤΑΞΑΣΣΑ : ΤΖΙΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 1/2015 Προμήθεια λαμπτήρων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Αρ. Μελέτης : 7/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟ» Ενδ. Προϋπολ/μός: 67.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Αρ. Μελέτης : 7/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟ» Ενδ. Προϋπολ/μός: 67. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Μελέτης : 7/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟ» Ενδ. Προϋπολ/μός: 67.976,32 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη προµήθειας Σελίδα 1 από 25

Μελέτη προµήθειας Σελίδα 1 από 25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ Περαία, 27.02.2014 Τίτλος: «Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού ήµου Θερµαϊκού για το έτος 2014»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ Ο ΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ Ο ΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΑΡΘΡΟ 20 ΕΚΠΟΤΑ) Μ Ε Λ Ε Τ Η

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΑΡΘΡΟ 20 ΕΚΠΟΤΑ) Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 04-09-2015 Αρ. Πρωτ: 63618 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: H/M ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Ι.Δραγούμη 1 Ταχ. Κώδικας: 40221 Πληροφορίες : ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Ηλίας Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ

ΜΕΛΕΤΗ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµός Μελέτης: 14-19/02 / 2015 Προϋπολογισµός: 20.000,00 µε το Φ.Π.Α. ΜΕΛΕΤΗ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

(WATT) 1. E 27 110 9600 > 20.000 2. Ε40 220 34000 > 20000

(WATT) 1. E 27 110 9600 > 20.000 2. Ε40 220 34000 > 20000 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αριθ. Μελέτης : 19 /2013 Προµήθεια λαµπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ Οι λαµπτήρες θα είναι ενδεικτικού τύπου Philips

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 33 / 2013 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 40.649,02

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 33 / 2013 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 40.649,02 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 33 / 2013 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 40.649,02 Φ.Π.Α. 23%: 9.349,27 ========= ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΗΣ: 49.998,29 ΙΟΝΥΣΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠ.: 73.800.00 µε Φ.Π.Α. Α.Μ. : 40 /14

ΠΡΟΫΠ.: 73.800.00 µε Φ.Π.Α. Α.Μ. : 40 /14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΦΙΛ. ΛΙΤΣΑ 29 & ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙ Τ.Κ. 152 34 ΤΗΛ.: 213 2023959 ΜΕΛΕΤΗ : «Προµήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού για το έτος 2014» ΠΡΟΫΠ.: 73.800.00 µε Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η 1002/ 2015

Μ Ε Λ Ε Τ Η 1002/ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Μ Ε Λ Ε Τ Η 1002/ 2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ CPV 31681410-0 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.800,00 (ΜΕ Φ.Π.Α.) ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου.

Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του ΠΡΟΫΠ. : 58.781,21 με το Φ. Π. Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002748482 2015-05-05

15PROC002748482 2015-05-05 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Μαραθώνας 4/5/2015 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 10292 Τµήµα Προµηθειών Ταχ. /νση: Λεωφόρος Μαραθώνος 104 Ταχ. Κωδ.: 190 05 Ν.Μάκρη Πληροφορίες: Σ.Βασταρδή Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002697246 2015-04-07

15PROC002697246 2015-04-07 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Μαραθώνας 7/4/2015 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8036 Τµήµα Προµηθειών Ταχ. /νση: Λεωφόρος Μαραθώνος 104 Ταχ. Κωδ.: 190 05 Ν.Μάκρη Πληροφορίες: Σ.Βασταρδή Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Τεχνικές Προδιαγραφές Ελληνικό-Αργυρούπολη Απρίλιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 05-11-2014 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 05-11-2014 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 05-11-2014 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Αρ.πρωτ.:104078 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ΕΥΡΩ 73.262,91 ΜΕ Φ.Π.Α. 23% ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ 18/05/2015

ΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ 18/05/2015 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : κ ΒΑΣΙΛΩΤΤΟΣ Κ.: 2241364613 κ ΔΙΑΚΟΛΙΟΣ Β.: 2241364614 ΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ 18/05/2015 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1. ΤΑ ΠΙΛΛΑΡ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΕΤΑΛΙΚΑ Ή ΠΛΑΣΤΙΚΑ. 2. Ο ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού. Προϋπολογισµού: 60.000,00 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού. Προϋπολογισµού: 60.000,00 σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΤΙΤΛΟΣ: Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 2/2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ -- ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ (ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ Κ.Τ.Λ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Δ.Ε. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΠΡΑΤΣΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΠΡΑΤΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΠΡΑΤΣΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων 4. Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Τ Ε Υ Χ Η Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Τ Η Σ Η Σ. Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 ο Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Τ Ε Υ Χ Η Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Τ Η Σ Η Σ. Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 ο Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Δ Η Μ Ο Σ Ο Ρ Ε Σ Τ Ι Α Δ Α Σ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Τ Ε Υ Χ Η Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Τ Η Σ Η Σ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 ο Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Αρ. πρωτοκ.: 7655 / 05-03-2014

Διαβάστε περισσότερα