ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: Β4ΘΟΩΕ6-Ι36 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 21 ης / 04 Σεπτεµβρίου 2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας Αριθ. απόφασης 333/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Εγκριση του πρακτικού περί διενέργειας τακτικού διαγωνισµού για την ανάδειξη προµηθευτή ηλεκτρολογικού υλικού για τα έργα αυτεπιστασίας του ήµου Καβάλας» ΠΡΟΕ ΡΟΣ: ΣΙΜΙΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ: ΤΣΑΛΟΥΧΙ ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΟΡΟΣΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Στο ηµοτικό Κατάστηµα Καβάλας, σήµερα στις 04 του µήνα Σεπτεµβρίου του έτους 2012 ηµέρα της εβδοµάδος Τρίτη και ώρα συνεδρίασε η Οικονοµική Επιτροπή ήµου Καβάλας, µετά την από 31 Αυγούστου 2012 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε στα µέλη της. ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ Γεωργιάδης Παντελεήµων, Κιοσές Νικόλαος, Παππάς Λεωνίδας, Πεφάνης Κωνσταντίνος, Σταυρίδης Κυριάκος, Σχοινάκης Στυλιανός, Τσαλουχίδης Γεώργιος. Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Αν και κλήθηκαν νόµιµα µε τη µε αριθµό 21/2012 πρόσκληση, είναι οι πιο κάτω: Τσανάκα ήµητρα. Προσήλθαν: Αποχώρησαν: Επανήλθαν: ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ Μετά τη διαπίστωση απαρτίας (άρθρο 75 παρ. 1 του Ν. 3852/2010) και έχοντας υπόψη τις υπ αριθ. 02/2011, 40/2012 και 303/2012 αποφάσεις του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης. Ο κ. Πρόεδρος εισάγει το 7 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης: «Εγκριση του πρακτικού περί διενέργειας τακτικού διαγωνισµού για την ανάδειξη προµηθευτή ηλεκτρολογικού υλικού για τα έργα αυτεπιστασίας του ήµου Καβάλας», ανέγνωσε το υπ αριθ /2012 έγγραφο του Προέδρου της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ κ. Χατζηγιάννη Θ., στο οποίο αναφέρονται τα εξής: Σας διαβιβάζουµε το πρακτικό «Περί διενέργειας τακτικού διαγωνισµού για την ανάδειξη προµηθευτή ηλεκτρολογικού υλικού» για τα έργα αυτεπιστασίας του ήµου Καβάλας ενδεικτικού προϋπολογισµού ,00 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%. Κατόπιν αυτών, αφού λάβετε υπόψη σας τα ανωτέρω παρακαλούµε για τη λήψη σχετικής απόφασης µε την οποία θα εγκρίνετε το από πρακτικό της 133 ης Α Συνεδρίασης της επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος διαβάζει το από 31 Αυγούστου 2012 συνηµµένο πρακτικό της Επιτροπής ιενέργειας ιαγωνισµών του ΕΚΠΟΤΑ. Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη να αποφασίσουν σχετικά. 1

2 Η Οικονοµική Επιτροπή έχοντας υπόψη το άρθρο 72 παράγ.1 εδαφ. ε του Νόµου 3852/2010, το από 31/08/2012 συνηµµένο πρακτικό της Επιτροπής ιενέργειας ιαγωνισµών ΕΚΠΟΤΑ, και το ανωτέρω έγγραφο ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Α. Εγκρίνει το από 31 Αυγούστου 2012 συνηµµένο πρακτικό της Επιτροπής ιενέργειας ιαγωνισµών ΕΚΠΟΤΑ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της απόφασης αυτής, του τακτικού διαγωνισµού ανάδειξης προµηθευτή ηλεκτρολογικού υλικού για τα έργα αυτεπιστασίας του ήµου Καβάλας ενδεικτικού προϋπολογισµού ,00 συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23%. Β. Αποδέχεται την προσφορά και κατακυρώνει την προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τα έργα αυτεπιστασίας του ήµου Καβάλας στην εταιρεία ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΦΟΙ ΚΟΥΣΗ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΕΡΜΑ ΗΜΟΚΡΙΤΟΥ ΞΑΝΘΗΣ Τ.Κ ΤΗΛ ΦΑΞ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 136 ΚΑΒΑΛΑ Τ.Κ ΤΗΛ ΑΡ.Μ.Α.Ε /66/Β/07/0005 Α.Φ.Μ Α.Ο.Υ. Ξάνθης µέχρι του ποσού των ενενήντα πέντε χιλιάδων (95.000,00 ) ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23% και σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα: χρήση α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ ΜΑΡΚΑ ΚΟΥΣΗΣ ΚΑΛΩ ΙΑ ΚΟΙΝΑ ΚΑΛΩ ΙΟ 3Χ1,5ΚΑΟΥΤΣΟΥ µέτρο CABLEL 0, ΚΑΛΩ ΙΟ 7Χ1,5 µέτρο CABLEL 1, ΚΑΛΩ ΙΟ 7Χ1,5 ΝΥΛ µέτρο CABLEL 1, ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΑΦ 1,5 µέτρο CABLEL 0, ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΑΦ 10 µέτρο CABLEL 1, ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΑΦ 2,5 µέτρο CABLEL 0, ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΑΦ 4 µέτρο CABLEL 0, ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΑΦ 6 µέτρο CABLEL 0, ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥLHY 4X0,75 µέτρο CABLEL 0, ΚΑΛΩ ΙΟ SP 150T µέτρο CABLEL 0, ΚΑΛΩ ΙΟ EYK.2XO,75 µέτρο CABLEL 0, ΚΑΛΩ ΙΟ EYK. 2X1 µέτρο CABLEL 0, ΚΑΛΩ ΙΟ EYK 3X1 µέτρο CABLEL 0, ΚΑΛΩ ΙΟ EYK 3X1,5 µέτρο CABLEL 0, ΚΑΛΩ ΙΟ EYK 3X2,5 µέτρο CABLEL 1, ΚΑΛΩ ΙΟ EYK.3X6 µέτρο CABLEL 2, ΚΑΛΩ ΙΟ NYLHY2XO,75 µέτρο CABLEL 0, ΚΑΛΩ ΙΟ NYLHY 3X1,5 µέτρο CABLEL 0, ΚΑΛΩ ΙΟ NYA 1,5 µέτρο CABLEL 0, ΚΑΛΩ ΙΟ NYA 10 µέτρο CABLEL 1, ΚΑΛΩ ΙΟ NYA 16 µέτρο CABLEL 2, ΚΑΛΩ ΙΟ NYA 2,5 µέτρο CABLEL 0, ΚΑΛΩ ΙΟ NYA 4 µέτρο CABLEL 0, ΚΑΛΩ ΙΟ NYA 6 µέτρο CABLEL 0, ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΜ 2Χ1,5 µέτρο CABLEL 0, ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΜ 3Χ1,5 µέτρο CABLEL 0, ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΜ 3Χ10 µέτρο CABLEL 4, ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΜ 3Χ16 µέτρο ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΜ 3Χ2,5 µέτρο CABLEL 1, ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΜ 3Χ4 µέτρο CABLEL 1, ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΜ 3Χ6 µέτρο CABLEL 2, ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΜ 5Χ1,5 µέτρο CABLEL 1, ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΜ 5Χ10 µέτρο CABLEL 6, ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΜ 5Χ16 µέτρο ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΜ 5Χ2,5 µέτρο CABLEL 1, ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΜ 5Χ4 µέτρο CABLEL 2, ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΜ 5Χ6 µέτρο CABLEL 4, ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΜ ΠΛΑΚΕ 3Χ1,5 µέτρο CABLEL 0, ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΜ ΠΛ 3Χ2,5 µέτρο CABLEL 1, ΚΑΛΩ ΙΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΥ 3Χ1,5 µέτρο CABLEL 0, ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΥ 3Χ10 µέτρο CABLEL 4, ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΥ 3Χ10+1,5 µέτρο CABLEL 4, ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΥ 3Χ16 µέτρο CABLEL 6,65 2

3 ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΥ 3Χ2,5 µέτρο CABLEL 1, ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΥ 3Χ4 µέτρο CABLEL 1, ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΥ 3Χ6 µέτρο CABLEL 2, ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΥ 3Χ25 µέτρο CABLEL 9, ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΥ4Χ1,5 µέτρο CABLEL 0, ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΥ 4Χ10 µέτρο CABLEL 5, ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΥ 4Χ10+1,5 µέτρο ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΥ 4Χ16 µέτρο CABLEL 8, ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΥ 4Χ2,5 µέτρο CABLEL 1, ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΥ 4Χ16+2,5 µέτρο ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΥ 4Χ4 µέτρο CABLEL 2, ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΥ 4Χ6 µέτρο CABLEL 3, ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΥ 5Χ1,5 µέτρο CABLEL 1, ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΥ 5Χ10 µέτρο CABLEL 6, ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΥ 5Χ16 µέτρο CABLEL 10, ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΥ 5Χ16+2,5 µέτρο CABLEL 11, ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΥ 5Χ2,5 µέτρο CABLEL 1, ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΥ 5Χ4 µέτρο CABLEL 2, ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΥ 5Χ6 µέτρο CABLEL 4, ΚΑΛΩ ΙΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 3Χ1.5 µέτρο CABLEL 1, ΚΑΛΩ ΙΟ ΣΠΙΡΑΛ 3µ. ΤΕΜ CENTRAL 3, ΚΑΛΩ ΙΟ ΣΠΙΡΑΛ 1µ. ΤΕΜ CENTRAL 2, ΚΑΛΩ ΙΟ ΣΠΙΡΑΛ 5µ. ΤΕΜ CENTRAL 4, ΚΑΛΩ ΙΟ τηλεφώνου σπιράλ µε κλιπς µέτρο CENTRAL 3, ΚΑΛΩ ΙΟ τηλ.5/2/06 µέτρο CABLEL 0, ΚΑΛΩ ΙΟ FTP µέτρο CABLEL 0, ΚΑΛΩ ΙΟ ΤΗΛ.UTP µέτρο CABLEL 0, ΚΑΛΩ ΙΟ THL 2ζευγών µέτρο CABLEL 0, ΚΑΛΩ ΙΟ ΤΗΛ.4ζευγών µέτρο CABLEL 0, ΚΑΛΩ ΙΟ ΤΗΛ 8ζευγών µέτρο CABLEL 0, ΚΑΛΩ ΙΟ ΤΗΛ ΠΛΑΚΕ µέτρο CABLEL 0, ΚΑΛΩ ΙΟ GS 25X1,5 µέτρο CABLEL 7, ΚΑΛΩ ΙΟ GS 25X2,5 µέτρο CABLEL 10, ΚΑΛΩ ΙΟ GS 31X1,5 µέτρο CABLEL 9, ΚΑΛΩ ΙΟ GS 31X2,5 µέτρο CABLEL 11, ΑΓΩΓΟΙ ΧΑΛΚΟΥ ΧΑΛΚΟΣ Φ 16. κιλό CABLEL 15, ΧΑΛΚΟΣ Φ 20 κιλό ΧΑΛΚΟΣ Φ25 κιλό CABLEL 15, ΙΑΚΟΠΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΗΛ/ΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚ/ΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΤΙΗΛ/ΚΟΣ 2Χ40Α ΤΕΜ ABB 30, ΑΝΤΙΗΛ/ΚΟΣ 2Χ63Α ΤΕΜ ABB 52, ΑΝΤΙΗΛ/ΚΟΣ 4Χ40Α ΤΕΜ ABB 42, ΑΝΤΙΗΛ/ΚΟΣ 4Χ63Α ΤΕΜ ABB 68, ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΑΧΑΙΡ.100Α ΤΕΜ BUSSMAN 2, ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΑΧΑΙΡ. 63 Α ΤΕΜ BUSSMAN 2, ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΑΧΑΙΡ. 80Α ΤΕΜ BUSSMAN 2, ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑΚΙ. 10Α ΤΕΜ ABB 3, ΑΥΤΟΜΑΤΑΚΙ 16ΑτύπουΚ ΤΕΜ ABB 5, ΑΥΤΟΜΑΤΑΚΙ 16A ΤΕΜ ABB 3, ΑΥΤΟΜΑΤΑΚΙ 20ΑτύπουΚ ΤΕΜ ABB 6, ΑΥΤΟΜΑΤΑΚΙ 20Α ΤΕΜ ABB 3, ΑΥΤΟΜΑΤΑΚΙ 25 Α ΤΕΜ ABB 3, ΑΥΤΟΜΑΤΑΚΙ 32ΑτύπουΚ ΤΕΜ ABB 6, ΑΥΤΟΜΑΤΑΚΙ 32 Α ΤΕΜ ABB 3, ΑΥΤΟΜΑΤΑΚΙ 40Α ΤΕΜ ABB 3, ΑΥΤΟΜΑΤΑΚΙ 63 Α ΤΕΜ ABB 13, ΑΥΤΟΜΑΤΑΚΙ 6 Α ΤΕΜ ABB 3, ΒΑΣΗ D 63A ΤΕΜ ΒΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 63Α ΤΕΜ BUSSMAN 6, ΒΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 35Ααπλή ΤΕΜ BUSSMAN 4, ΒΑΣΗ ασφαλειας νεοζετ 35 Α ΤΕΜ BUSSMAN 4, ΒΑΣΗ Ε33 63 Α ΤΕΜ BUSSMAN 6,90 3

4 ΒΑΣΗ ΝΕΟΖΕΤ 63 Α ΤΕΜ BUSSMAN 3, ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ 63 Α ΤΕΜ BUSSMAN 1, ΚΑΛΥΜΜΑΤΑασφ. απλά ΤΕΜ BUSSMAN 1, ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ασφ. νεοζετ ΤΕΜ BUSSMAN 1, ΜΗΤΡΕΣ ΤΕΜ ΜΗΤΡΕΣ 10Α ΤΕΜ BUSSMAN 0, ΜΗΤΡΕΣ 16 Α ΤΕΜ BUSSMAN 0, ΜΗΤΡΕΣ 20Α ΤΕΜ BUSSMAN 0, ΜΗΤΡΕΣ 25 Α ΤΕΜ BUSSMAN 0, ΜΗΤΡΕΣ 35 Α ΤΕΜ BUSSMAN 0, ΜΗΤΡΕΣ 50Α ΤΕΜ BUSSMAN 0, ΜΗΤΡΕΣ 63Α ΤΕΜ BUSSMAN 0, ΜΗΤΡΕΣ 6Α ΤΕΜ BUSSMAN 0, ΠΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΟΙΝΑ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΤΕΜ BUSSMAN 2, ΠΩΜΑ ΓΟΛΙΑΘ ΠΟΡΣΕΛΑΝ. ΤΕΜ BUSSMAN 3, ΠΩΜΑ Ε16 25 Α ΤΥΠΟΥ ΕΗ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΤΕΜ BUSSMAN 3, ΠΩΜΑ ΝΕΟΖΕΤ 16/25 Α ΠΟΡΣ ΤΕΜ BUSSMAN 2, ΠΩΜΑ ΝΖ 63 Α ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ ΤΕΜ BUSSMAN 3, ΙΑΚΟΠΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΗΛΕΚ/ΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚ/ΣΤΑΣΕΩΝ ΡΑΓΟ ΙΑΚΟΠΤΗΣ 1Χ40Α ΤΕΜ ABB 3, ΡΑΓΟ ΙΑΚΟΠΤΗΣ 1Χ63Α ΤΕΜ ABB 4, ΡΑΓΟ ΙΑΚΟΠΤΗΣ 2Χ16Α ΤΕΜ ΡΑΓΟ ΙΑΚΟΠΤΗΣ 2Χ25Α ΤΕΜ ΡΑΓΟ ΙΑΚΟΠΤΗΣ 2Χ40Α ΤΕΜ ABB 6, ΡΑΓΟ ΙΑΚΟΠΤΗΣ 3Χ40Α ΤΕΜ ABB 9, ΡΑΓΟ ΙΑΚΟΠΤΗΣ 3Χ63Α ΤΕΜ ABB 13, ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ΡΕΛΕ 4KW ΤΕΜ ABB 17, ΡΕΛΕ 4X25A ΤΕΜ ABB 19, ΡΕΛΕ 5,5KW 3+1A ΤΕΜ ABB 19, ΡΕΛΕ 7KW ΤΕΜ ABB 26, ΡΕΛΕ ΘΕΡΜ/ΤΩΝ 16Α ΤΕΜ ABB 12, ΡΕΛΕ ΘΕΡΜ/ΤΩΝ 25Α ΤΕΜ ABB 19, ΡΕΛΕ ΘΕΡΜ/ΤΩΝ 40Α ΤΕΜ ABB 38, ΡΕΛΕ Τ.7,5ΚW ΤΕΜ ABB 26, ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΡΕΛΕ Α 63 ΤΕΜ ABB 127,40 ΡΕΛΕ Α30 ΤΕΜ ABB 52,95 ΡΕΛΕ Α11 ΤΕΜ ABB 26, ΦΥΣΙΓΓΙΑ 10Α ΤΕΜ BUSSMAN 0, ΦΥΣΙΓΓΙΑ 16A ΤΕΜ BUSSMAN 0, ΦΥΣΙΓΓΙΑ 20Α ΤΕΜ BUSSMAN 0, ΦΥΣΙΓΓΙΑ 25 A ΤΕΜ BUSSMAN 0, ΦΥΣΙΓΓΙΑ 35 Α ΤΕΜ BUSSMAN 0, ΦΥΣΙΓΓΙΑ 40Α ΤΕΜ ΦΥΣΙΓΓΙΑ 50Α ΤΕΜ BUSSMAN 0, ΦΥΣΙΓΓΙΑ 50Α βραδείας τήξης ΤΕΜ BUSSMAN 0, ΦΥΣΙΓΓΙΑ 63 Α ΤΕΜ BUSSMAN 0, ΦΥΣΙΓΓΙΑ 63 Α βραδείας τήξης ΤΕΜ BUSSMAN 0, ΦΥΣΙΓΓΙΑ 6 α ΤΕΜ BUSSMAN 0, ΦΥΣΙΓΓΙΑ νεοζετ 10Α ΤΕΜ BUSSMAN 0, ΦΥΣΙΓΓΙΑ νεοζετ 16 Α ΤΕΜ BUSSMAN 0, ΦΥΣΙΓΓΙΑ νεοζετ 20Α ΤΕΜ BUSSMAN 0, ΦΥΣΙΓΓΙΑ νεοζετ 25 Α ΤΕΜ BUSSMAN 0, ΦΥΣΙΓΓΙΑ νεοζετ 35 Α ΤΕΜ BUSSMAN 0, ΦΥΣΙΓΓΙΑ νεοζετ 50Α ΤΕΜ BUSSMAN 0,75 4

5 ΦΥΣΙΓΓΙΑ νεοζετ 63 Α ΤΕΜ BUSSMAN 0, ΦΥΣΙΓΓΙΑ νεοζετ 80Α ΤΕΜ BUSSMAN 3,20 ΦΥΣΙΓΓΙΑ 100 Α BUSSMAN 6,20 ΦΥΣΙΓΓΙΑ 125 Α BUSSMAN 8,40 ΦΥΣΙΓΓΙΑ 160 Α BUSSMAN 8,40 ΦΥΣΙΓΓΙΑ 200 Α BUSSMAN 8,40 ΦΥΣΙΓΓΙΑ 250 Α BUSSMAN 6,80 ΦΥΣΙΓΓΙΑ 350 Α BUSSMAN 12,00 ΦΥΣΙΓΓΙΑ 80 Α BUSSMAN 5, ΠΙΝΑΚΕΣ ΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙΜΕΧΡΙ 30Κ ΠΙΛΕΡ 100Χ80Χ30 2πόρτες και θυρίδα ΤΕΜ KYBA 218, ΠΙΛΕΡ 45Χ30 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΤΕΜ KYBA 40, ΠΙΛΕΡ 65Χ55 ΤΕΜ KYBA 85, ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΙΝΑΚΑΚΙ 1-2ασφ.εξωτερικό ΤΕΜ MONOKROYS 1, ΠΙΝΑΚΑΚΙ στεγα.3-5 θέσεις ΤΕΜ ABB 10, ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΛΟΣ ΕΞΩΤ. 1σειρας ΤΕΜ ABB 14, ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΛΟΣ ΕΞΩΤ. 2σειρών ΤΕΜ ABB 20, ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΛΟΣ ΕΞΩΤ. 3 σειρών ΤΕΜ ABB 28, ΠΙΝΑΚΑΣ χωνευτός 1 σειράς ΤΕΜ ABB 11, ΠΙΝΑΚΑΣ χωνευτός 2 σειρών ΤΕΜ ABB 16, ΠΙΝΑΚΑΣ χωνευτός 3 σειρών ΤΕΜ ABB 24, ΠΙΝΑΚΑΣ χωνευτός 4 σειρών ΤΕΜ ABB 38, ΠΙΝΑΚΑΣ εξωτ στεγανός 1σειρ ΤΕΜ ABB 19, ΠΙΝΑΚΑΣ εξωτ στεγανός 2σειρ ΤΕΜ ABB 28, ΠΙΝΑΚΑΣ εξωτ στεγανός 3σειρ ΤΕΜ ABB 38, ΠΙΝΑΚΑΣ εξωτ στεγανός 4σειρ ΤΕΜ ABB 49, ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΑΙ ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗΣ µε εφεδρεία 24 ωρών ΤΕΜ ABB 39, ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΧΝΙΕΣ TEM ABB 2, ΛΑΜΠΑ 18WPR COMPACT TEM PHILIPS 11, ΛΑΜΠΑ 23W ηλεκτρονική TEM PHILIPS 10, ΛΑΜΠΑ250V100W E27 TEM PHILIPS 2, ΛΑΜΠΑ COMPACT 25W TEM ΛΑΜΠΑ SOFT 100W TEM ΛΑΜΠΑwhite son 100w TEM PHILIPS 35, ΛΑΜΠΑαρτζέντα 100W TEM ΛΑΜΠΑαρτζέντα 60W TEM ΛΑΜΠΑαρτζέντα 75W TEM ΛΑΜΠΑ HQI νατρίου 250W TEM PHILIPS 16, ΛΑΜΠΑ HQI νατρίου 400W TEM PHILIPS 18, ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΑΤΜΩΝ Υ ΡΑΡΓΥΡΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΛΑΜΠΑ HQI υδραργ.150w TEM PHILIPS 25, ΛΑΜΠΑ HQI υδραργ κερ. εστίας 150 W TEM PHILIPS 25, ΛΑΜΠΑ HQI υδραργ κερ. εστίας 100 W TEM PHILIPS 25, ΛΑΜΠΑ HQI υδρ. κερ. εστίας διχρ. 12V 50 W TEM PHILIPS 2, ΛΑΜΠΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΛΑΜΠΑ ατµ.νατρίου 70W TEM PHILIPS 11, ΛΑΜΠΑ ατµ.νατρίου 150W TEM PHILIPS 12, ΛΑΜΠΑ ατµ.νατρίου 250W TEM PHILIPS 15, ΛΑΜΠΑ ατµ.νατρίου 400W TEM PHILIPS 19, ΛΑΜΠΑ ατµ υδραργ. 80W TEM PHILIPS 2, ΛΑΜΠΑ ατµ. υδραργ. 125W TEM PHILIPS 2, ΛΑΜΠΑ ατµ. υδραργ. 250W TEM PHILIPS 8, ΛΑΜΠΑ ατµ. υδραργ. 400W TEM PHILIPS 12, Λάµπα Phillips master sity white TEM PHILIPS 32,00 CDO-ET 70W Λάµπα Phillips master sity white TEM PHILIPS 32,00 CDO-ET100W Λάµπα Phillips master sity white TEM PHILIPS 32,00 CDO-ET 150W Λάµπα Phillips master sity white CDM-TT 70W TEM PHILIPS 24, Λάµπα Phillips master sity white CDM-TT 150W TEM PHILIPS 24, Λάµπα Phillips master sity white TEM PHILIPS 33,00 CDO-TT 70W Λάµπα Phillips master sity white TEM PHILIPS 33,00 CDO-TT 100W 5

6 Λάµπα Phillips master sity white TEM PHILIPS 33,00 CDO-TT 150W Λάµπα Phillips master sity white TEM PHILIPS 33,00 CDO-TT 250W ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΠΥΡΑΚΤΩΣΗΣ ΛΑΜΠΑ διαφανής 60 W TEM ΛΑΜΠΑ διαφανής 100 W,250V TEM PHILIPS 2, ΛΑΜΠΑ διαφανής 40 W TEM ΛΑΜΠΑ διαφανής 75 W TEM ΛΑΜΠΑ E14 40W TEM ΛΑΜΠΑ E14 60W TEM ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΕΙ ΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Λάµπα PhillipsMaster PL-Electronic V 20W TEM PHILIPS 10, Λάµπα PhillipsMaster PL-Electronic V 23W TEM PHILIPS 10, Λάµπα PhillipsMaster PL-Electronic V 27W TEM PHILIPS 10, Λάµπα PhillipsMaster PL-Electronic V 33W TEM PHILIPS 10, Λάµπα PhillipsMaster PL-Electronic automatic V 15W TEM PHILIPS 18, Λάµπα PhillipsMaster PL-Electronic automatic v 11W TEM PHILIPS 18, Λάµπα Phillips PL-Electronic V 20W TEM PHILIPS 7, Λάµπα Phillips PL-Electronic V 23W TEM PHILIPS 7, Λάµπα Phillips E Shaver 20W TEM PHILIPS 7, Λάµπα Phillips Softone E Shaver κερί 8W TEM PHILIPS 7, Λάµπα Phillips Softone E Shaver κερί 15W TEM PHILIPS 8, Λάµπα Phillips SL-Electronic V 20W TEM PHILIPS 13, Λάµπα ηλεκτρονική πρισµατικήluxram SL K TEM PHILIPS 13, ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΛΑΜΠΑ ΙΩ ΙΝΗΣ 1000W TEM PHILIPS 7, ΛΑΜΠΑ ΙΩ ΙΝΗΣ 1000W µακριά TEM PHILIPS 7, ΛΑΜΠΑ ΙΩ ΙΝΗΣ 1000W TEM PHILIPS 7, ΛΑΜΠΑ ΙΩ ΙΝΗΣ 150Wκοντή TEM PHILIPS 3, ΛΑΜΠΑ ΙΩ ΙΝΗΣ 150Wµακρ. TEM PHILIPS 3, ΛΑΜΠΑ ΙΩ ΙΝΗΣ 300Wκοντή TEM ΛΑΜΠΑ ΙΩ ΙΝΗΣ 300Wµακρ. TEM PHILIPS 3, ΛΑΜΠΑ ΙΩ ΙΝΗΣ 300W 117χιλ TEM PHILIPS 3, ΛΑΜΠΑ ΙΩ ΙΝΗΣ 50Wκοντή TEM ΛΑΜΠΑ ΙΩ ΙΝΗΣ 40Wµακρ. TEM ΛΑΜΠΑ ΙΩ ΙΝΗΣ 500Wκοντή TEM ΛΑΜΠΑ ΙΩ ΙΝΗΣ 500Wµακρ. TEM PHILIPS 4, ΛΑΜΠΑ ΙΩ ΙΝΗΣ 50W TEM ΛΑΜΠΑ κερί 25 W TEM PHILIPS 2, ΛΑΜΠΑ κερί 40 W TEM PHILIPS 2, ΛΑΜΠΑ κερί 60 W TEM PHILIPS 2, ΛΑΜΠΑµικτ.φωτισµ. 160 W TEM PHILIPS 6, ΛΑΜΠΑπυρακτ.100W TEM PHILIPS 2, ΛΑΜΠΑ πυρακτ. 100W V TEM PHILIPS 2, ΛΑΜΠΑ πυρακτ 60W TEM PHILIPS 2, ΛΑΜΠΑ πυρακτ 60W 42V TEM PHILIPS 2, ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ-ΝΑΤΡΙΟΥ ΛΑΜΠΑ φθορίου 0,60εκ. TEM PHILIPS 2, ΛΑΜΠΑ φθορίου18w TEM PHILIPS 2, ΛΑΜΠΑ φθορίου 36W TEM PHILIPS 2, ΛΑΜΠΑ φθορίου 58W TEM PHILIPS 3, ΛΑΜΠΑ φθορίου κυκλ.40w TEM PHILIPS 5, ΛΑΜΠΑ ατµ.νατρίου 100W σωληνωτή white-son TEM PHILIPS 25, ΛΑΜΠΑ ατµ.νατρίου 150W σωληνωτή white-son TEM PHILIPS 25, ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΙΑΦΟΡΑ ΓΛΟΜΠΟΣ Φ25 πλήρης TEM ΝΙΚΟΛΟΠ. 7, ΓΛΟΜΠΟΣ Φ30 πλήρης TEM ΝΙΚΟΛΟΠ. 9, ΓΛΟΜΠΟΣ Φ40 πλήρης TEM ΝΙΚΟΛΟΠ. 22, ΓΛΟΜΠΟΣ Φ50 πλήρης TEM ΝΙΚΟΛΟΠ. 67, ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΟ ΤΥΠΟΥ ΦΑΝΑΡΙΟΥ VARDA 196,80 ΓΙΑ ΛΑΜΠΑ 150W NATΡΙΟΥ ΑΡΜΑΤΟΥΡΕΣ-ΧΕΛΩΝΕΣ ΚΑΡΑΒΟΧΕΛΩΝΑ µεταλλική TEM ΝΙΚΟΛΟΠ. 15, ΚΑΡΑΒΟΧΕΛΟΝΑ πλαστική TEM ΝΙΚΟΛΟΠ. 5, ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΑ τουαλέτας απλή TEM ΝΙΚΟΛΟΠ. 10, ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΕΙ ΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ HQI νατρίου 250W TEM ADELEQ 69, ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ HQI υδραργ. 250W TEM ADELEQ 48,80 6

7 ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ1000W στεγ.ιωδίνης TEM ADELEQ 15, ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ HQI 400W TEM ADELEQ 49, ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ TEM OLYMPIA 23, ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ Ν52 TEM ΝΙΚΟΛΟΠ. 8, ΦΩΤ/ΙΚΟ νατρίου πλήρη150w TEM VARDA 62, ΦΩΤ/ΙΚΟ νατρίου πλήρη400w TEM VARDA 62, ΦΩΤ/ΙΚΟ νατρίου πλήρη 70W TEM VARDA 62, ΦΩΤ/ΙΚΟ νατρίου πλήρη 250W TEM VARDA 62, ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΦΩΤ/ΚO σκαφ.φθορίου 1Χ18W TEM PILUX 7, ΦΩΤ/ΚO σκαφ.φθορίου 1Χ36W TEM PILUX 9, ΦΩΤ/ΚO σκαφ.φθορίου 1Χ58W TEM PILUX 12, ΦΩΤ/ΚO σκαφ.φθορίου 2Χ18W TEM PILUX 9, ΦΩΤ/ΚO σκαφ.φθορίου 2Χ36W TEM PILUX 13, ΦΩΤ/ΚO σκαφ.φθορίου 2Χ58W TEM PILUX 18, ΦΩΤ/ΚΟ υδραρ.πλήρη 80W TEM VARDA 38, ΦΩΤ/ΚΟ υδραρ.πλήρη 125W TEM VARDA 38, ΦΩΤ/ΚΟ υδραρ.πλήρη 250W TEM VARDA 50, ΦΩΤ/ΚΟ υδραρ.πλήρη 400W TEM VARDA 97, ΦΩΤ/ΚΟ για λάµπες ατµών νατρίου W από TEM VARDA 73,00 πολυκαρβονικό υλικό στεγανό ΙΡ54στο χώρο λαµπτήρα και ΙΡ44στο χώρο οργάνων ΕΚΚΙΝΗΤΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ ΣΤΑΡΤΕΡ4-80W TEM PHILIPS 0, ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ νατρίου 150W TEM SCHWABE 6, ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ νατρίου 250W TEM SCHWABE 6, ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ νατρίου 400W TEM SCHWABE 6, ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ νατρίου 70W TEM SCHWABE 6, ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΑΙ (ΜΠΑΤΑΡΙΑ) ΞΗΡΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ 9 V TEM TOSHIBA 2, ΜΠΑΤΑΡΙΑ SUPER MINI R6 1,5V TEM TOSHIBA 0, MΠATAΡIA ΑΛΚ. 1,5Vµεσαία TEM TOSHIBA 1, ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΛΚ.1,5Vµινιόν TEM TOSHIBA 0, ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΛΚ.9V ΠΛΑΚΈ TEM TOSHIBA 2, ΜΠΑΤΑΡΙΑ Α µεγάλη 1,5V TEM TOSHIBA 1, ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΤΟΥΒΛΟ 6V TEM TOSHIBA 2, ΠΗΝΙΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΗΝΙΟ φωτ. νατρίου 150 W TEM SCHWABE 13, ΠΗΝΙΟ φωτ. νατρίου 250 W TEM SCHWABE 19, ΠΗΝΙΟ φωτ. νατρίου 400 W TEM SCHWABE 29, ΠΗΝΙΟ φωτ. νατρίου 70 W TEM SCHWABE 13, ΠΗΝΙΟ φωτ.υδραργύρου 80 W TEM SCHWABE 7, ΠΗΝΙΟ φωτ.υδραργύρου 250 W TEM SCHWABE 14, ΠΗΝΙΟ φωτ.υδραργύρου 400 W TEM SCHWABE 19, ΠΗΝΙΟ φωτ.υδραργύρου 125 W TEM SCHWABE 9, ΑΚΟΠΤΑΙ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΛΕ-ΡΕΤΟΥΡ ΕΞΩΤ.ΣΤΕΓΑΝΟΣ METESAN 3, ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΛΕ-ΡΕΤΟΥΡ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ TEM METESAN 3, ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΛΕ-ΡΕΤΟΥΡ ΧΩΝΕΥΤΟΣ TEM ALIBERTI 2, ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΛΟΣ ΕΞΩΤ. ΣΤΕΓΑΝΟΣ TEM METESAN 3, ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΛΟΣ ΕΞΩΤ. TEM METESAN 3, ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΛΟΣ ΧΩΝ. TEM ALIBERTI 2, ΙΑΚΟΠΤΗΣ Κ/Μ Α/Ρ TEM ALIBERTI 5, ΙΑΚ.ΚΟΜ.ΕΞΩΤ.ΣΤΕΓΑΝΟΣ TEM METESAN 3, ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΟΜΙΤ. ΕΞΩΤ. TEM METESAN 3, ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΟΜΙΤ.ΧΩΝΕΥ TEM ALIBERTI 3, ΡΕΥΜΑΤΟ ΟΤΑΙ ΠΡΙΖΑ ΠΟΡΣΕΛ ΛΕΥΚΗ TEM ALIBERTI 3, ΠΡΙΖΑ ΛΑΣΤΙΧ. ΣΟΥΚΟ TEM ALIBERTI 2, ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ 2 ΘΕΣΕΩΝ TEM MONOKROYS 1, ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ 3 ΘΕΣΕΩΝ TEM MONOKROYS 2, ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ 3 ΘΕΣΕΩΝ TEM MONOKROYS 2, ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ 3 ΘΕΣΕΩΝ+ ΚΑΛΩ ΙΟ+ ΙΑΚΟΠΤΗ TEM MONOKROYS 4, ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ 4 ΘΕΣΕΩΝ TEM MONOKROYS 2, ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ 4 ΘΕΣΕΩΝ-ΚΑΛΩ ΙΟ TEM MONOKROYS 4, ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ 4 ΘΕΣΕΩΝ-ΚΑΛΩ ΙΟ- ΙΑΚΟΠΤΗ TEM MONOKROYS 4, ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ 5 ΘΕΣΕΩΝ TEM MONOKROYS 2, ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ 5 ΘΕΣΕΩΝ-ΚΑΛΩ ΙΟ- ΙΑΚΟΠΤΗ TEM MONOKROYS 4, ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ 6 ΘΕΣΕΩΝ-ΚΑΛΩ ΙΟ- ΙΑΚΟΠΤΗ TEM MONOKROYS 6,40 7

8 ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΕΞ.ΣΤΕΓΑΝΗ TEM METESAN 3, ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΧΩΝΕΥΤΗ TEM ALIBERTI 3, ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΧΩΝ.+ΚΑΠΑ. TEM ALIBERTI 4, ΠΡΙΖΑ ΤΗΛ.ΕΞΩΤ. ΙΠΛΗ TEM ADELEQ 2, ΠΡΙΖΑ ΤΗΛ.ΕΞΩΤ.ΜΟΝΗ TEM ADELEQ 1, ΠΡΙΖΑ ΤΗΛ.ΧΩΝΕΥΤΗ ΙΠΛ TEM ALIBERTI 4, ΠΡΙΖΑ ΤΗΛ.ΧΩΝ. ΜΟΝΗ TEM ALIBERTI 4, ΤΡΙΠΡΙΖΟ ΧΩΝΕΥΤΟ ΣΟΥΚΟ TEM ALIBERTI 6, ΡΕΥΜΑΤΟΛΗΠΤΑΙ ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ TEM MONOKROYS 0, ΦΙΣ ΣΟΥΚΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΘΗΛΥΚΟ (5 ΘΕΣΕΙΣ) TEM MONOKROYS 4, ΠΡΙΖΑ ΤΟΙΧΟΥ ΕΞΩΤ. FTP καλωδίου TEM ADELEQ 6,50 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΑΧΑΙΡΩΤΕΣ 462 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΑΧΑΙΡΩΤΕΣ ΝΗΙ 100Α TEM BUSSMAN 4, ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΑΧΑΙΡΩΤΕΣ ΝΗΙ 125 Α TEM BUSSMAN 4, ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΑΧΑΙΡΩΤΕΣ ΝΗΙ 160 Α TEM BUSSMAN 5, ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΑΧΑΙΡΩΤΕΣ ΝΗΙ 200 Α TEM BUSSMAN 6, ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΑΧΑΙΡΩΤΕΣ ΝΗΙ 250 Α TEM BUSSMAN 6, ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΑΧΑΙΡΩΤΕΣ ΝΗΙ 350Α TEM BUSSMAN 12, ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΑΧΑΙΡΩΤΕΣ ΝΗΟ 25 Α TEM BUSSMAN 5, ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΑΧΑΙΡΩΤΕΣ ΝΗΟ 40 Α TEM BUSSMAN 4, ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΑΧΑΙΡΩΤΕΣ ΝΗΟ 80Α TEM BUSSMAN 4, ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΑΧΑΙΡΩΤΕΣ ΝΗΟ 100 Α TEM BUSSMAN 5, ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΑΧΑΙΡΩΤΕΣ ΝΗΟ 125 Α TEM BUSSMAN 5,20 ΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ 337 ΑΚΡΑ ΚΑΛΩ ΙΩΝ ΘΗΛΥΚΑ ΤΕΜ BM 0, ΑΚΡΟ ΕΚΤΕΣ Φ10 ΤΕΜ BM 0, ΑΚΡΟ ΕΚΤΕΣ Φ10Χ4.3 ΤΕΜ BM 0, ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΑ ΠΙΝΑΚΟΣ ΤΕΜ MONOKROYS 0, ΒΙΣΜΑΤΑ 10 ΟΥΠΑ 100τεµ ΚΟΥΡΟΥΠΗ 3, ΒΙΣΜΑΤΑ Νο 8 ΟΥΠΑ 100τεµ ΚΟΥΡΟΥΠΗ 2, ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΦΩΤΙΣ ΡΟΜΟΥ ΤΕΜ VARDA 13, ΓΑΝΤΖΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΤΕΜ ΝΙΚΟΛΟΠ. 0, ΕΜΑΤΙΚΑ ΤΡΥΚ 2,5Χ τεµ ELEMATIC 0, ΕΜΑΤΙΚΑ ΤΡΥΚ 2,5Χ τεµ ELEMATIC 0, ΕΜΑΤΙΚΑ ΤΡΥΚ 2,5Χ τεµ ELEMATIC 1, ΕΜΑΤΙΚΑ ΤΡΥΚ 2,5Χ τεµ ELEMATIC 1, ΕΜΑΤΙΚΑ ΤΡΥΚ 3,6Χ τεµ ELEMATIC 2, ΕΜΑΤΙΚΑ ΤΡΥΚ 5Χ τεµ ELEMATIC 3, ΕΜΑΤΙΚΑ ΤΡΥΚ 7,5Χ τεµ ELEMATIC 6, ΗΛΕΚΤΡΟ ΙΑ ΓΕΙΩΣΗΣ Φ16 ΤΕΜ ELEMCO 6, ΚΑΝΑΛΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 25Χ25 ΜΕΤ ΚΑΣΙΝΑΚ. 0, ΚΑΝΑΛΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 100Χ50 ΜΕΤ ΚΑΣΙΝΑΚ. 5, ΚΑΝΑΛΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 50Χ50 ΜΕΤ ΚΑΣΙΝΑΚ. 3, ΚΑΠΑΚΙΑ ΜΕ ΑΥΤΙΑ ΤΕΜ MONOKROYS 0, ΚΑΠΑΚΙΑ ΒΙ ΩΤΑ ΤΕΜ MONOKROYS 0, ΚΑΡΦΙΑ ΡΟΜΠΟΤ 6Χ18 100τεµ OBO 6, ΚΑΡΦΙΑ ΡΟΜΠΟΤ6Χ35 100τεµ OBO 8, ΚΛΕΜΕΣ 1,5 12αδα TRIDONIC 0, ΚΛΕΜΕΣ 10 12αδα TRIDONIC 0, ΚΛΕΜΕΣ Γερµανίας 12αδα TRIDONIC 1, ΚΛΕΜΕΣ 16 12αδα TRIDONIC 1, ΚΛΕΜΕΣ 2,5 12αδα TRIDONIC 0, ΚΛΕΜΕΣ 4-10 Γερµανίας 12αδα TRIDONIC 0, ΚΛΕΜΕΣ 6 12αδα TRIDONIC 0, ΚΛΕΜΕΣ 25 12αδα TRIDONIC 3, ΚΛΙΠΣ ΤΗΛΕΦ. ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΕΜ CENTRAL 0, ΚΟΛΑΡΑ 8/25 100τεµ OBO 1, ΚΟΛΑΡΑ ΓΕΙΩΣΗΣ ΤΕΜ ELEMCO 1, ΚΟΛΑΡΑ ΛΑΜΠΑΣ Φθορίου ΤΕΜ 0, ΡΟΚΑ 7/25 100τεµ OBO 1, ΚΟΛΑΡΑ ΩΜΕΓΑ 16 ΜΕΤΑΛ. ΤΕΜ OBO 0, ΚΟΛΑΡΑ ΩΜΕΓΑ 21 ΜΕΤΑΛ. ΤΕΜ OBO 0, ΚΟΥΤΙ διακλαδ.στεγανό 10Χ10 ΤΕΜ ΚΟΥΡΟΥΠΗ 1, ΚΟΥΤΙ διακλ.στεγ.120χ80χ50 ΤΕΜ ΚΟΥΡΟΥΠΗ 2, ΚΟΥΤΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΕΜ MONOKROYS 0, ΚΥΠΑΡΙΣΑΚΙΑ 2Χ35 ΤΕΜ HAGER 1, ΚΥΠΑΡΙΣΑΚΙΑ 25 ΤΕΜ HAGER 1, ΚΥΠΑΡΙΣΑΚΙΑ 2Χ25 ΤΕΜ HAGER 1,10 8

9 382 ΚΥΠΑΡΙΣΑΚΙΑ 2Χ50 ΤΕΜ HAGER 4, ΚΥΠΑΡΙΣΑΚΙΑ 70 ΚΑΡΕ ΤΕΜ HAGER 9, ΚΩΣ 5,5 ΣΩΛΗΝΑΚΙ ΤΕΜ BM 0, ΚΩΣ ΠΡΕΣΣΑΣ 10 ΤΕΜ BM 0, ΚΩΣ ΠΡΕΣΣΑΣ 16 ΤΕΜ BM 0, ΜΟΥΦΑ 90-Α1 3Μ ΤΕΜ 3M 20, ΜΟΥΦΑ ΕΥΘΕΙΑΣ 4Χ16 ΤΕΜ 3M 19, ΜΟΥΦΑ ΕΥΘΕΙΑΣ 4Χ4Φ8-20 ΤΕΜ ΜΠΑΛΑΣΤ 30W ΤΕΜ ΜΠΑΛΑΣΤ 20W ΤΕΜ SCHWABE 3, ΜΠΑΛΑΣΤ 40 W ΤΕΜ SCHWABE 3, MΠOYAT ΣΤΕΓΑΝΑ D9125 ΤΕΜ 2, ΜΠΟΥΑΤ ΑΠΛΑ χωνευτά τετράγωνα ΤΕΜ MONOKROYS 0, ΝΤΟΥΙ Ε14 ΤΕΜ MONOKROYS 0, ΝΤΟΥΙ Ε27 ΑΠΛΟ ΤΕΜ MONOKROYS 0, ΝΤΟΥΙ Ε27 ΒΑΚΕΛΙΤΟΥ ΤΕΜ MONOKROYS 0, ΝΤΟΥΙ πορσελάνης Ε27 ΤΕΜ MONOKROYS 0, ΝΤΟΥΙ πορσελ. Ε27τύπου ΕΗ ΤΕΜ MONOKROYS 1, ΝΤΟΥΙ πορσελάνης Ε33 ΤΕΜ MONOKROYS 1, ΝΤΟΥΙ πορσελάνης µικρό ΤΕΜ MONOKROYS 1, ΝΤΟΥΙ πορσελάνης Ε27 1/8 ΤΕΜ MONOKROYS 2, ΡΑΓΑ στήριξης υλικών 1µέτρου ΤΕΜ KYBA 2, ΡΟΖΕΤΑ ΟΡΟΦΗΣ ΤΕΜ KYBA 0, ΡΟΚΑ 10Χ25 100αδα OBO 2, ΡΟΚΑ 10Χ35 100αδα OBO 2, ΡΟΚΑ 14Χ35 100αδα OBO 3, ΡΟΚΑ 5Χ20 100αδα OBO 1, ΡΟΚΑ 5Χ20 ΠΛΑΚΕ 100αδα OBO 1, ΡΟΚΑ 6Χ25 100αδα OBO 1, ΡΟΚΑ 6Χ36 100αδα OBO 1, ΡΟΚΑ 7Χ25 100αδα OBO 1, ΡΟΚΑ 10Χ36 100αδα OBO 2, ΡΟΚΑ 8Χ25 100αδα OBO 1, ΡΟΚΑ 8Χ35 100αδα OBO 1, ΡΟΚΑ 9Χ25 100αδα OBO 1, ΡΟΚΑ 9Χ35 100αδα OBO 1, ΣΠΙΡΑΛ 2 ΜΕΤ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΟΥΚΟΥ ΤΕΜ MONOKROYS 1, ΣΤΥΠΙΟΘΛΉΠΤΗΣ ΣΟΥΠΕΡ ΤΕΜ MONOKROYS ΣΥΠΙΟΘΛΗΠΤΗΣ Φ16 ΤΕΜ COOPER 0, ΣΥΠΙΟΘΛΗΠΤΗΣ Φ29 ΤΕΜ COOPER 2, ΣΥΠΙΟΘΛΗΠΤΗΣ Φ36 ΤΕΜ COOPER 3, ΤΑΙΝΙΑ Bουλκανιζόµενη 40KV ΤΕΜ 3M 9, ΤΑΙΝΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΗ 19Χ20 ΤΕΜ WONDER 0, ΤΑΙΝΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΗ 38Χ20 ΤΕΜ WONDER 1, ΤΑΙΝΙΑ ΤΣΕΡΚΙ 0,7Χ13 µικρό ΤΕΜ OBO 3, ΤΑΙΝΙΑ ΤΣΕΡΚΙ 0,7Χ25 µεγάλ ΤΕΜ OBO 4, ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΕΣ ΠΟΡΣΕΛΑΝ. ΤΕΜ MONOKROYS 8, ΤΑΦ ΣΟΥΚΟΥ ΤΕΜ MONOKROYS 1, ΤΖΑΚ ΚΑΡΦΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΤΕΜ OBO 0, ΤΗΛΕΦ.ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΛΗΚΤΡΑ ΤΕΜ LAMDA 22, ΦΙΣ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΑΡΣΕΝ. ΤΕΜ METESAN 1, ΦΙΣ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΘΗΛΥΚΟ ΤΕΜ METESAN 2, ΦΛΕΞΜΠΛ ΠΛΑΣΤ.10 ΜΕΤ ΚΟΥΡΟΥΠ 0, ΦΛΕΞΜΠΛ ΠΛΑΣΤ.12 ΜΕΤ ΚΟΥΡΟΥΠ 0, ΦΛΕΞΜΠΛ ΠΛΑΣΤ.14 ΜΕΤ ΚΟΥΡΟΥΠ 0, ΦΛΕΞΜΠΛ ΠΛΑΣΤ.16 ΜΕΤ ΚΟΥΡΟΥΠ 0, ΦΛΕΞΜΠΛ ΠΛΑΣΤ.24 ΜΕΤ ΚΟΥΡΟΥΠ 1, ΦΛΕΞΜΠΛ ΠΛΑΣΤ.30 ΜΕΤ BIOKAR 1, ΦΛΕΞΜΠΛ ΠΛΑΣΤ.35 ΜΕΤ ΦΛΕΞΙΜΠΛ ΜΕΤΑΛ.10 ΜΕΤ ΠΑΝΑΓ. 0, ΦΛΕΞΙΜΠΛ ΜΕΤΑΛ.12 ΜΕΤ ΠΑΝΑΓ. 0, ΦΛΕΞΙΜΠΛ ΜΕΤΑΛ.14 ΜΕΤ ΠΑΝΑΓ. 0, ΦΛΕΞΙΜΠΛ ΜΕΤΑΛ.16 ΜΕΤ ΠΑΝΑΓ. 0, ΦΛΕΞΙΜΠΛ ΜΕΤΑΛ.24 ΜΕΤ ΠΑΝΑΓ. 1, ΦΛΕΞΙΜΠΛ ΜΕΤΑΛ.30 ΜΕΤ ΠΑΝΑΓ. 1, ΦΛΕΞΙΜΠΛ ΜΕΤΑΛ.35 ΜΕΤ ΠΑΝΑΓ. 1, ΦΡΑΓΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΥΠΕΡ. ΤΕΜ

10 452 ΧΤΕΝΙ ΑΣΦ. ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ ΤΕΜ ABB 1, ΣΩΛΗΝΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΣΠΙΡΑΛΗΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ Φ50 ΜΕΤ POLIECO 1, ΣΩΛΗΝΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΣΠΙΡΑΛΗΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ Φ63 ΜΕΤ POLIECO 1, ΣΩΛΗΝΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΣΠΙΡΑΛΗΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ Φ75 ΜΕΤ POLIECO 1, ΦΡΕΑΤΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΗΛ/ΓΙΚΟ 30Χ30 ΤΕΜ GEWISS 13, ΦΡΕΑΤΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΗΛ/ΓΙΚΟ 40Χ40 ΤΕΜ GEWISS 29, ΦΛΟΤΕΡ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΤΕΜ 16, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΕΜ ABB 39, ΘΕΡΜΙΚΑ 36 ABB 48, ΘΕΡΜΙΚΑ 52 ABB 49,80 Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής Κωνσταντίνος Σιµιτσής ήµαρχος Καβάλας Ακριβές αντίγραφο Καβάλα 05 Σεπτεµβρίου 2012 Η Γραµµατέας της Οικονοµικής Επιτροπής Αναστασία Κορόσογλου 10

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ψαχνά, 6 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Αριθ. Απόφ.: 69 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 11373 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ψαχνά, 6 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Αριθ. Απόφ.: 69 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 11373 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ψαχνά, 6 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Αριθ. Απόφ.: 69 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 11373 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Διρφύων - Μεσσαπίων Έχοντας λάβει υπόψη: 1. Την Υ.Α. 11389/83 ΥΠ.ΕΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: Β41ΑΩΕ6-Ξ9Υ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 19 ης / 25 Ιουλίου 2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας Αριθ. απόφασης 303/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ εµερτζίδης Παύλος, Καλανταρίδης Ηλίας, Κιοσές Νικόλαος, Σταυρίδης Κυριάκος, Σχοινάκης Στυλιανός. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ εµερτζίδης Παύλος, Καλανταρίδης Ηλίας, Κιοσές Νικόλαος, Σταυρίδης Κυριάκος, Σχοινάκης Στυλιανός. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: ΒΛ1ΗΩΕ6-ΓΞΤ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 27 ης / 18 Νοεµβρίου 2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας Αριθ. απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΜ. 20,00 ΤΕΜ. 20,00

ΤΕΜ. 20,00 ΤΕΜ. 20,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 4/2013 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΟΝΑ Α ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ Ο ΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ Ο ΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

90 ΡΕΛΑΙ ΤEIEWEXANIC 18,5 KW 40Α 2 50,00 100,00 93 ΡΕΛΑΙ ΤEIEWEXANIC 45 KW 2 220,00

90 ΡΕΛΑΙ ΤEIEWEXANIC 18,5 KW 40Α 2 50,00 100,00 93 ΡΕΛΑΙ ΤEIEWEXANIC 45 KW 2 220,00 1 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Καρδίτσα σήµερα την 18 του µηνός Ιουνίου του έτους 2014 και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΜΟΝ ΠΟΣΟΤ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΜΟΝ ΠΟΣΟΤ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΜΕΛΕΤΗ : «Προµήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού για το έτος 2015» ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΦΙΛ. ΛΙΤΣΑ 29 & ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙ Τ.Κ. 152 34 ΠΡΟΫΠ.: 64.872,09

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού. Προϋπολογισµού: 60.000,00 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού. Προϋπολογισµού: 60.000,00 σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΤΙΤΛΟΣ: Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 2/2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ -- ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

υλικών οδικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

υλικών οδικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών οδικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Οι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΕΣ 001-47010 001-47007 001-47006 001-47009 001-47015 001-47020 001-47011 001-47012

ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΕΣ 001-47010 001-47007 001-47006 001-47009 001-47015 001-47020 001-47011 001-47012 ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΕΣ 001-47010 001-47007 001-47006 001-47010 ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ ΜΙΝΙ ΜΕ ΚΑΛΩ ΙΟ 3Χ1 10Μ 10 17,424 001-47007 ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ ΜΙΝΙ ΜΕ ΚΑΛΩ ΙΟ 3Χ1 15Μ 10 23,760 001-47000 ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΑΡ.ΜΙΝΙ 3Χ2.5 20m

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ "Προμήθεια Υλικών Ηλεκτροφωτισμού για τις ανάγκες της αυτεπιστασίας έτους 2013 " ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ α/α Κωδικός Υλικού Χαρ Αριθμ κωδ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: ΒΟΖ8ΩΕ6-ΘΝΘ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 4 ης / 21 Φεβρουαρίου 2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας Αριθ. απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ : ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 1/2014 Προμήθεια λοιπού ηλεκτρολογικού εξοπλισμού ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ "Προμήθεια Υλικών Ηλεκτροφωτισμού για τις ανάγκες τις αυτεπιστασίας έτους 2014 " ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α. Πίλλαρ - Ηλεκτρικοί Πίνακες 1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 9 ης / 02 Μαΐου 2011 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 9 ης / 02 Μαΐου 2011 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 9 ης / 02 Μαΐου 2011 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας Αριθ. απόφασης 75/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Ψήφιση

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001570257 2013-08-05

13PROC001570257 2013-08-05 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 13PROC001570257 2013-08-05 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 72.000,00 Ευρώ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΥ Ρ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρολογικό υλικό Διακόπτες & πριζες πολυτελείας

Ηλεκτρολογικό υλικό Διακόπτες & πριζες πολυτελείας LARISSA DESPINA Διακόπτης απλός 500-12400 600-12400 700-12400 Διακόπτης διπλός 500-12402 600-12402 700-12402 Διακόπτης A/R 500-12401 600-12401 700-12401 Διακόπτης K/R - A/R 500-12403 600-12403 700-12403

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.262,91Ε (με Φ.Π.Α. 23%) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Της επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Άγιος Στέφανος, 11 Μαΐου 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α. ΓΕΝΙΚΑ Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή συντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

1.500 1,98 2.970,00 2. Λαμπτήρας φθορισμού 36W, μήκους 1.20 εκατοστών, με ψυχρή απόχρωση φωτισμού.

1.500 1,98 2.970,00 2. Λαμπτήρας φθορισμού 36W, μήκους 1.20 εκατοστών, με ψυχρή απόχρωση φωτισμού. Α.Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Α/Τ Ε/Μ 1.. 3. 4. Λαμπτήρας Ατμών Υδραργύρου Υψηλής πίεσης ελλειψοειδής τύπου, ισχύος : 15W HG με κάλυκα Ε7 Λαμπτήρας Μικτού φωτισμού ελλειψοειδής τύπου PHILIPS ML 160 W ή OSRAM HWL

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ UTP 4 ΖΕΥΓΩΝ 5Ε ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ (ΚΟΥΛΟΥΡΑ 300m) 1 ΤΕΜ 66,00 81,18

ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ UTP 4 ΖΕΥΓΩΝ 5Ε ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ (ΚΟΥΛΟΥΡΑ 300m) 1 ΤΕΜ 66,00 81,18 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Τ ι μ ή Κωδ.Είδους Προμηθ Περιγραφή Είδους Προμηθ Ποσ/τα Μον. Μετρ. Μ ο ν. Τιμή Μον. αξια με ΦΠΑ 1416255000001 ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ 3X1,5 (ΚΟΥΛΟΥΡΑ 0m) 1

Διαβάστε περισσότερα

α/α 1 Αγωγός γυµνός χάλκινος 25 mm² χγρ 400 2 Αγωγός γυµνός χάλκινος 16 mm² χγρ 90 5 Ακροδέκτες ("παπουτσάκι") 25mm² Μ8 τεµ 300

α/α 1 Αγωγός γυµνός χάλκινος 25 mm² χγρ 400 2 Αγωγός γυµνός χάλκινος 16 mm² χγρ 90 5 Ακροδέκτες (παπουτσάκι) 25mm² Μ8 τεµ 300 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ:ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΙΚΤΥΟΥ /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 5A / 2012 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΠΟΤΑ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ)

Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΠΟΤΑ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΠΟΤΑ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

8/6/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.12/2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ (ΠΠΥΥ 2011-CPV 31682000-0)

8/6/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.12/2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ (ΠΠΥΥ 2011-CPV 31682000-0) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI KOINΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Αριθ. απόφασης 130/2013

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Αριθ. απόφασης 130/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΗΜΟΣ ΚΒΛΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ : ΒΕΥΩΕ-ΠΟ ΠΟΣΠΣΜ πό το Πρακτικό της µε αριθµό 8 ης / 0 πριλίου 0 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας ριθ. απόφασης 0/0 ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Εγκριση πρακτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προμήθεια υλικών για την συντήρηση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προμήθεια υλικών για την συντήρηση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προμήθεια υλικών για την συντήρηση ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ δικτύων Δημοτικού Φωτισμού Δ/ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ Κ.Α.20-6662.003 για το 2013 ΤΜΗΜΑ : Ηλεκτροφωτισμού και Σήμανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για αγορά ηλεκτρολογικών υλικών

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για αγορά ηλεκτρολογικών υλικών ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα: Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: Fax: e-mail: Πειραιώς 211, 177 78 Ταύρος Ασημίνα Βελλινιάτη 213 1306 369 213 1306 480 velliniati@ekdd.gr Αθήνα, 11/06/2015 Α.Π.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 33 / 2013 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 40.649,02

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 33 / 2013 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 40.649,02 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 33 / 2013 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 40.649,02 Φ.Π.Α. 23%: 9.349,27 ========= ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΗΣ: 49.998,29 ΙΟΝΥΣΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ εµερτζίδης Παύλος, Καλανταρίδης Ηλίας, Κιοσές Νικόλαος, Σταυρίδης Κυριάκος, Σχοινάκης Στυλιανός.

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ εµερτζίδης Παύλος, Καλανταρίδης Ηλίας, Κιοσές Νικόλαος, Σταυρίδης Κυριάκος, Σχοινάκης Στυλιανός. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: ΒΛΛ4ΩΕ6-Α3Ψ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 23 ης / 30 Σεπτεµβρίου 2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας Θ Ε Μ Α «Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

(WATT) 1. E 27 110 9600 > 20.000 2. Ε40 220 34000 > 20000

(WATT) 1. E 27 110 9600 > 20.000 2. Ε40 220 34000 > 20000 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αριθ. Μελέτης : 19 /2013 Προµήθεια λαµπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ Οι λαµπτήρες θα είναι ενδεικτικού τύπου Philips

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002818810 2015-06-03

15PROC002818810 2015-06-03 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, για τη προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών και λαμπτήρων».

Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, για τη προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών και λαμπτήρων». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κ.Υ. Ταχυδρομική Δ/νση Αριστοτέλους 17-19

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόχειρος διαγωνισμός προμήθειας ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ κάλυψη αναγκών του Κ.Θ.-Γ.Ν.-Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ.»

ΘΕΜΑ: «Πρόχειρος διαγωνισμός προμήθειας ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ κάλυψη αναγκών του Κ.Θ.-Γ.Ν.-Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ.» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Λέρος 26-06-2013 Αριθμ.πρωτ.7334 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ- ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - Κ.Υ ΛΕΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002707395 2015-04-15

15PROC002707395 2015-04-15 ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 45/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΣ 29/07/2015 ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 31600000-2

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 45/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΣ 29/07/2015 ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 31600000-2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898395 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ GP ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΑΑΑ

ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ GP ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΑΑΑ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ GP ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΑΑΑ (4τεµ) ΜΠΑΤΑΡΙΑ GP ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΑΑ (4τεµ) 78100102000 10 78100100000 10 ΜΠΑΤΑΡΙΑ GP ΑΛΚΑΛΙΚΗ C (2τεµ) ΜΠΑΤΑΡΙΑ GP ΑΛΚΑΛΙΚΗ D (2τεµ) 78100106000 10 78100104000 10

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αρ. 71/2014

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αρ. 71/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» ΜΠΟΤΑΣΗ 51-18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ: 213 2079100 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ: Δ.Καφιέρη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 10.000,00 µε Φ.Π.Α. 23% ΠΗΓΗ : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗ : 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 10.000,00 µε Φ.Π.Α. 23% ΠΗΓΗ : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗ : 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα µελέτη προβλέπεται η προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση και την επισκευή του δηµοτικού φωτισµού στις ηµοτικές Ενότητες του και θα εκτελεστεί σύµφωνα µε την 11389/93

Διαβάστε περισσότερα

Ηµεροµηνία 28/03/2014. Katsaounos@dimoskarditsas.gov.gr. dimoskarditsas.gov.gr. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Σελίδα 1 από 29

Ηµεροµηνία 28/03/2014. Katsaounos@dimoskarditsas.gov.gr. dimoskarditsas.gov.gr. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Σελίδα 1 από 29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Ηµεροµηνία 28/03/2014 1 Ταχ. /νση Αρτεσιανού 1 43100 Καρδίτσα Τηλέφωνα 24413 50797-796 email Katsaounos@dimoskarditsas.gov.gr URL dimoskarditsas.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

(77-05-000181) (77-05-000182) (77-05-003421) (77-05-003121) (77-05-003022) (77-05-004022) (77-05-000218) (77-05-000216) (77-05-000215) (77-05-000214)

(77-05-000181) (77-05-000182) (77-05-003421) (77-05-003121) (77-05-003022) (77-05-004022) (77-05-000218) (77-05-000216) (77-05-000215) (77-05-000214) (77-05-003221) (77-05-003421) (77-05-003121) (77-05-003022) (77-05-004022) ΑΠΛΙΚΕΣ 77-05-003221 ΕΔΑΦΟΥΣ 100W 77-05-003421 ΚΡΕΜΑΣΤΗ 100W 77-05-003121 ΤΟΙΧΟΥ 100W ΛΑΜΠΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ 77-05-003022 ΤΟΙΧΟΥ 60W

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ. : 1) Η υπ αριθµ. 268/ 23-12-2013 απόφαση του Αν. ιοικητή του Γ.Ν.- Κ.Υ. Σητείας.

ΣΧΕΤ. : 1) Η υπ αριθµ. 268/ 23-12-2013 απόφαση του Αν. ιοικητή του Γ.Ν.- Κ.Υ. Σητείας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΝ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΓΝ-ΚΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ- ΓΝ-ΚΥ ΣΗΤΕΙΑΣ-ΓΝ-ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΥΚΤΙΟ Σητεία --0 Αριθµ.Πρωτ: 9 Βαθ. Προτερ/τας

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002697246 2015-04-07

15PROC002697246 2015-04-07 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Μαραθώνας 7/4/2015 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8036 Τµήµα Προµηθειών Ταχ. /νση: Λεωφόρος Μαραθώνος 104 Ταχ. Κωδ.: 190 05 Ν.Μάκρη Πληροφορίες: Σ.Βασταρδή Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.»,

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.», ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.» Α.Φ.Μ. 090090279

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002748482 2015-05-05

15PROC002748482 2015-05-05 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Μαραθώνας 4/5/2015 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 10292 Τµήµα Προµηθειών Ταχ. /νση: Λεωφόρος Μαραθώνος 104 Ταχ. Κωδ.: 190 05 Ν.Μάκρη Πληροφορίες: Σ.Βασταρδή Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Τεχνικές Προδιαγραφές Ελληνικό-Αργυρούπολη Απρίλιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/ 2013

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ, ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/ 2013 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηµεροµηνία 14/08/2015. Katsaounos@dimoskarditsas.gov.gr. dimoskarditsas.gov.gr. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 Σελίδα 1 από 17

Ηµεροµηνία 14/08/2015. Katsaounos@dimoskarditsas.gov.gr. dimoskarditsas.gov.gr. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 Σελίδα 1 από 17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Ηµεροµηνία 14/08/2015 1 Ταχ. /νση Αρτεσιανού 1 43100 Καρδίτσα Τηλέφωνα 24413 50797-796 email Katsaounos@dimoskarditsas.gov.gr URL dimoskarditsas.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής. ΘΕΜΑ : Έγκριση πρακτικών ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού.

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής. ΘΕΜΑ : Έγκριση πρακτικών ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 27/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 21748 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 19/08/2011 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτοκ: 2/108114 ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-35445 e-mail: periousia@rhodes.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΥ. Βόλος Αρ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΥ. Βόλος Αρ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου Σας διαβιβάζω το υπ αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΑΔ3 /2015

Δ Ε Υ Α Ρ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΑΔ3 /2015 Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕ ΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕ ΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕ ΤΕ ΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: deyarmhx@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Κάρτα πωλητή ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Για κάθε διαφορά που προκύπτει από τις πωλήσεις, αρμόδια για την επίλυση είναι τα Δικαστήρια Χαλκίδας. Η κυριότητα και η νομή των πωλούμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Τίτλος : ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Τίτλος : ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Τίτλος : ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Προϋπ. : 72.999,00 euro ( με Φ.Π.Α. 23 %) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Μελέτης: 12/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Η µελέτη αυτή αφορά την προµήθεια Πυλώνων Φωτισµού και Ηλεκτρολογικού Υλικού

Αριθ. Μελέτης: 12/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Η µελέτη αυτή αφορά την προµήθεια Πυλώνων Φωτισµού και Ηλεκτρολογικού Υλικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Προµήθεια Πυλώνων & Ηλεκτρολογικού Υλικού για τον Ηλεκτροφωτισµό του Γηπέδου στην Τ.Κ. Κοντιά Αριθ. Μελέτης: 12/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η µελέτη αυτή αφορά την προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 32.000,00 µε Φ.Π.Α. 23% ΠΗΓΗ: Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗ: 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 32.000,00 µε Φ.Π.Α. 23% ΠΗΓΗ: Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗ: 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προµήθεια υλικών για τη συντήρησηεπισκευή του δηµοτικού φωτισµού του ήµου Καρπενησίου ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 32.000,00 µε Φ.Π.Α. 23% ΠΗΓΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ6Ω10-ΘΘΙ ========================= 25-09-2013.

ΑΔΑ: ΒΛΛ6Ω10-ΘΘΙ ========================= 25-09-2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 29 ο έτους 2013 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

47 ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ JZ 3Χ6 JZ ΜΕΤΡΟ 3,9000

47 ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ JZ 3Χ6 JZ ΜΕΤΡΟ 3,9000 ΚΑΛΩΔΙΑ Α/Α Περιγραφή Τύπος MM 1 ΚΑΛΩΔΙΟ XLPE/CWS/PVC-24KV 1Χ50 ΣΤΡΟΦΕΙΟ 2XSY ΜΕΤΡΟ 22,2000 2 ΚΑΛΩΔΙΟ XLPE/CWS/PVC-24KV 1Χ70 ΣΤΡΟΦΕΙΟ 2XSY ΜΕΤΡΟ 29,0000 3 ΚΑΛΩΔΙΟ XLPE/CWS/PVC-24KV 1Χ95 ΣΤΡΟΦΕΙΟ 2XSY ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Το ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ, έχοντας υπόψη τις διατάξεις της κείμενης Νομοθεσίας ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Το ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ, έχοντας υπόψη τις διατάξεις της κείμενης Νομοθεσίας ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΝΑ ΚΑΤ- ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Αικατερίνη Μπουμπουρή Τηλ. 213 2086 333, φαξ 213 2086757, 670 prom2@kat-hosp.gr ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 73.566,30

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 73.566,30 ΕΡΓΟ: «Προµήθεια ηλεκτρολογικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Τεύχ. Τεχν. Προδιαγραφών: 69/2012 εξοπλισµού και υλικών, για αποκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Π. Τσαλδάρη 10 Ταχ. Κώδικας: 18450 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΠΡΑΤΣΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΠΡΑΤΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΠΡΑΤΣΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων 4. Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική εγκατάσταση Ισχυρών Ρευµάτων

Ηλεκτρική εγκατάσταση Ισχυρών Ρευµάτων Ηλεκτρική εγκατάσταση Ισχυρών Ρευµάτων α/α Περιγραφή Εργασίας Α.Τ. Κωδικοί 1 Φρεάτιο επίσκεψης, εσωτερικών διαστάσεων 40x40cm, µε κάλυµµα από ελατό 25.2 ΗΛΜ1 τεµ 5 140,00 700,00 χυτοσίδηρο, κλάσης C250

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 20-11-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 20-11-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 20-11-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 683 ΘΕΜΑ: Καθορισμός όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

843/19-1-2011 ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. ΑΠΟΦΑΣΗ: 5 Από το πρακτικό 1 ης /2011 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Τανάγρας.

843/19-1-2011 ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. ΑΠΟΦΑΣΗ: 5 Από το πρακτικό 1 ης /2011 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Τανάγρας. ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 843/19-1-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ: 5 Από το πρακτικό 1 ης /2011 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την έγκριση των τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠ.: 73.800.00 µε Φ.Π.Α. Α.Μ. : 40 /14

ΠΡΟΫΠ.: 73.800.00 µε Φ.Π.Α. Α.Μ. : 40 /14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΦΙΛ. ΛΙΤΣΑ 29 & ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙ Τ.Κ. 152 34 ΤΗΛ.: 213 2023959 ΜΕΛΕΤΗ : «Προµήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού για το έτος 2014» ΠΡΟΫΠ.: 73.800.00 µε Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα : 14/11/2013 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα : 14/11/2013 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα : 14/11/2013 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Αριθμ. Πρωτ.87125 ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ H/M ΕΡΓΩΝ Πληροφορίες : Παπαδόπουλος Χρήστος Ταχ. Δ/νση : Ληλαντίων & Μεγασθένους, Τ.Κ. 34100 Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΙΗΥ469Β7Θ-5Μ8 Α ΑΜ:

Α Α: ΒΙΗΥ469Β7Θ-5Μ8 Α ΑΜ: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Α Α: ΒΙΗΥ469Β7Θ-5Μ8 Α ΑΜ: ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟ ΟΤΗΜΑΤΩΝ Αρµόδιος:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΘ7ΩΚΥ-Θ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΔΑ: 4ΑΘ7ΩΚΥ-Θ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πράξης: 73 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Νέα Ιωνία, σήµερα Τετάρτη 27 Απριλίου 2011 & ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 02/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 02/2013 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 02/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 1/7-01-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Εξέταση ενστάσεων κατά του

Διαβάστε περισσότερα

: 58.827,80 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 3 ΑΝΤΛΗΣΗ Μ3 20,00... ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α!

: 58.827,80 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 3 ΑΝΤΛΗΣΗ Μ3 20,00... ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α! Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΛΕΩΦ. ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.14/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΠΠΥΥ 2012-CPV 31681410-8)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.14/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΠΠΥΥ 2012-CPV 31681410-8) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου.

Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του ΠΡΟΫΠ. : 58.781,21 με το Φ. Π. Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Τέρμα οδού Υγείας & Μεσογείων ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ-ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ-Ν.Π.Δ.Δ.

Ταχ. Δ/νση : Τέρμα οδού Υγείας & Μεσογείων ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ-ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ-Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ OIKON.ΔΙΟΙΚ.& ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2014 Αριθ. Διακ.: 339/14 ΕΠ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 05-11-2014 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 05-11-2014 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 05-11-2014 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Αρ.πρωτ.:104078 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ΕΥΡΩ 73.262,91 ΜΕ Φ.Π.Α. 23% ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ

ΜΕΛΕΤΗ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµός Μελέτης: 14-19/02 / 2015 Προϋπολογισµός: 20.000,00 µε το Φ.Π.Α. ΜΕΛΕΤΗ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΦ - ΑΝΤΑΠΤΟΡ - SKART

ΤΑΦ - ΑΝΤΑΠΤΟΡ - SKART ΤΑΦ - ΑΝΤΑΠΤΟΡ - SKART 300-10003 300-10002 300-10003 ΤΑΦ ΙΠΟΛΙΚΟ 100/600 1,00 300-10004 ΤΑΦ ΣΟΥΚΟ 2 ΕΞΟ ΩΝ 50/150 1,75 300-10002 ΣΟΥΚΟ 3 ΕΞΟ ΩΝ (ΣΤΑΥΡΟΣ) 50/150 1,95 300-10020 ΤΑΦ ΣΟΥΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 50/150

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΕΩ10-ΘΙΩ ========================= 10-10-2012.

ΑΔΑ: Β43ΕΩ10-ΘΙΩ ========================= 10-10-2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 32 ο έτους 2012 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡOΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 160.000,00 ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 9 /21-3-2014

ΠΡOΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 160.000,00 ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 9 /21-3-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για : «Επέκταση & ανακαίνιση δικτύου ηλεκτροφωτισµού

Διαβάστε περισσότερα

λευκό κρεμ Bassiakos Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ 2 0 1 3

λευκό κρεμ Bassiakos Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ 2 0 1 3 λευκό κρεμ Bassiakos Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ 2 0 1 3 Τ Ι Μ Ο Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ 2 0 1 3 S W E E T L I N E ΚΩΔΙΚΟΣ ΛΕΥΚΟ ΚΡΕΜ SWEETLINE ΧΩΝΕΥΤΟΙΠΡΙΖΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗh ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ 11011Ν

Διαβάστε περισσότερα

14REQ002055606 2014-05-19

14REQ002055606 2014-05-19 Έργο: ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 14REQ002055606 2014-05-19 Κωδ.Προϋπ/σµού: ΚΑ 10.7135.0006 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα µελέτη αφορά την Πυρανίχνευσης για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Νοµικού Προσώπου ηµοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Δ Η Μ Ο Σ Ο Ρ Ε Σ Τ Ι Α Δ Α Σ Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Ρ O Μ Η Θ Ε Ι Α Σ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Τ Ε Υ Χ Η Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Τ Η Σ Η Σ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 ο Δ Ι Α Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ 1.4 : ΔΙΚΤΥΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ)

ΟΜΑΔΑ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ 1.4 : ΔΙΚΤΥΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ) ΟΜΑΔΑ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ 1.4 : ΔΙΚΤΥΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ) 1.4.1 ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟΥ Α/Α 1 Τεμάχιο υδροληψίας συλλέκτη (AT 66) Σύνδεση συλλέκτη κρύου ζεστού νερού με υποδαπέδιους

Διαβάστε περισσότερα

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘΜ. 4/2014

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘΜ. 4/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ»-«ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» ΦΟΡΕΑΣ:Γ.Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ Τμήμα Προμηθειών Κοζάνη 2-07-2014 Πληροφορίες: Kωστάκη Κ. ΤΗΛ./FAX:

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α «Έγκριση Πραγµατογνωµοσύνης για παλαιά αυτοκίνητα ιδιοκτησίας του ήµου Καβάλας»

Θ Ε Μ Α «Έγκριση Πραγµατογνωµοσύνης για παλαιά αυτοκίνητα ιδιοκτησίας του ήµου Καβάλας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: ΒΛ97ΩΕ6-93Υ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 20 ης / 02 Σεπτεµβρίου 2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας Θ Ε Μ Α «Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ( ΕΥΑΚ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1 ο χιλιόµετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘ. 22

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘ. 22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘ. ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 13 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 13 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 13 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθ. Απόφασης 430/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση πρακτικού διενέργειας του διαγωνισµού για την προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003062126 2015-09-18

15PROC003062126 2015-09-18 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.09.18 08:39:04 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7ΧΦΣ7ΛΛ-Χ00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 13737/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 13737/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 13737/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξανδρούπολη 18.09.2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Αρ. Πρωτ. : 53594 Ταχ. Δ/νση : Λ. Δημοκρατίας 306 ΤΗΛ: 2551350117

Αλεξανδρούπολη 18.09.2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Αρ. Πρωτ. : 53594 Ταχ. Δ/νση : Λ. Δημοκρατίας 306 ΤΗΛ: 2551350117 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Αλεξανδρούπολη 18.09.2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Πρωτ. : 53594 Ταχ. Δ/νση : Λ. Δημοκρατίας 306 ΤΗΛ: 2551350117 Αρ. Μελέτης: 42/15 FAX: 25551080664

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ - ΚΗΠΟΥΡΙΚΗΣ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ (SERVICE) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ - ΚΗΠΟΥΡΙΚΗΣ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ (SERVICE) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ - ΚΗΠΟΥΡΙΚΗΣ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ (SERVICE) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΝΩ10-2Α6 ========================= -1-

ΑΔΑ: Β4ΛΝΩ10-2Α6 ========================= -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 21 ο έτους 2012 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙ ΗΡΙΚΩΝ - Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙ ΗΡΙΚΩΝ -Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη προµήθειας Σελίδα 1 από 25

Μελέτη προµήθειας Σελίδα 1 από 25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ Περαία, 27.02.2014 Τίτλος: «Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού ήµου Θερµαϊκού για το έτος 2014»

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος 4/4/2013 Αρ. Πρωτ.: 37800/ΓΠ8456 ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του. και προτείνω να συµπεριληφθεί στα θέµατα ηµερησίας διάταξης της επόµενης συνεδρίασης

Βόλος 4/4/2013 Αρ. Πρωτ.: 37800/ΓΠ8456 ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του. και προτείνω να συµπεριληφθεί στα θέµατα ηµερησίας διάταξης της επόµενης συνεδρίασης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος 4/4/2013 Αρ. Πρωτ.: 37800/ΓΠ8456 ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου Σας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πληροφορίες : A. Συµνιανάκη Τηλέφωνο : 28210 226 FAX : 28210-22329 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθµ. 24 Π ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για αγορά ηλεκτρολογικών υλικών

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για αγορά ηλεκτρολογικών υλικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 27 /03/2013 ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. πρωτ. 3575 ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή προσφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 19 / 23-09-2014 Αριθµ. Απόφασης: 607 / 2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση µετάθεσης χρόνου παράδοσης

Διαβάστε περισσότερα

για την προμήθεια ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Γ.Ν ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ & ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ )

για την προμήθεια ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Γ.Ν ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ & ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 6 η Υ.ΠΕ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-ΙΟΝ.ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 1658 / 19-02-2015 για την προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα