ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: Β4ΘΟΩΕ6-Ι36 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 21 ης / 04 Σεπτεµβρίου 2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας Αριθ. απόφασης 333/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Εγκριση του πρακτικού περί διενέργειας τακτικού διαγωνισµού για την ανάδειξη προµηθευτή ηλεκτρολογικού υλικού για τα έργα αυτεπιστασίας του ήµου Καβάλας» ΠΡΟΕ ΡΟΣ: ΣΙΜΙΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ: ΤΣΑΛΟΥΧΙ ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΟΡΟΣΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Στο ηµοτικό Κατάστηµα Καβάλας, σήµερα στις 04 του µήνα Σεπτεµβρίου του έτους 2012 ηµέρα της εβδοµάδος Τρίτη και ώρα συνεδρίασε η Οικονοµική Επιτροπή ήµου Καβάλας, µετά την από 31 Αυγούστου 2012 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε στα µέλη της. ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ Γεωργιάδης Παντελεήµων, Κιοσές Νικόλαος, Παππάς Λεωνίδας, Πεφάνης Κωνσταντίνος, Σταυρίδης Κυριάκος, Σχοινάκης Στυλιανός, Τσαλουχίδης Γεώργιος. Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Αν και κλήθηκαν νόµιµα µε τη µε αριθµό 21/2012 πρόσκληση, είναι οι πιο κάτω: Τσανάκα ήµητρα. Προσήλθαν: Αποχώρησαν: Επανήλθαν: ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ Μετά τη διαπίστωση απαρτίας (άρθρο 75 παρ. 1 του Ν. 3852/2010) και έχοντας υπόψη τις υπ αριθ. 02/2011, 40/2012 και 303/2012 αποφάσεις του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης. Ο κ. Πρόεδρος εισάγει το 7 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης: «Εγκριση του πρακτικού περί διενέργειας τακτικού διαγωνισµού για την ανάδειξη προµηθευτή ηλεκτρολογικού υλικού για τα έργα αυτεπιστασίας του ήµου Καβάλας», ανέγνωσε το υπ αριθ /2012 έγγραφο του Προέδρου της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ κ. Χατζηγιάννη Θ., στο οποίο αναφέρονται τα εξής: Σας διαβιβάζουµε το πρακτικό «Περί διενέργειας τακτικού διαγωνισµού για την ανάδειξη προµηθευτή ηλεκτρολογικού υλικού» για τα έργα αυτεπιστασίας του ήµου Καβάλας ενδεικτικού προϋπολογισµού ,00 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%. Κατόπιν αυτών, αφού λάβετε υπόψη σας τα ανωτέρω παρακαλούµε για τη λήψη σχετικής απόφασης µε την οποία θα εγκρίνετε το από πρακτικό της 133 ης Α Συνεδρίασης της επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος διαβάζει το από 31 Αυγούστου 2012 συνηµµένο πρακτικό της Επιτροπής ιενέργειας ιαγωνισµών του ΕΚΠΟΤΑ. Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη να αποφασίσουν σχετικά. 1

2 Η Οικονοµική Επιτροπή έχοντας υπόψη το άρθρο 72 παράγ.1 εδαφ. ε του Νόµου 3852/2010, το από 31/08/2012 συνηµµένο πρακτικό της Επιτροπής ιενέργειας ιαγωνισµών ΕΚΠΟΤΑ, και το ανωτέρω έγγραφο ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Α. Εγκρίνει το από 31 Αυγούστου 2012 συνηµµένο πρακτικό της Επιτροπής ιενέργειας ιαγωνισµών ΕΚΠΟΤΑ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της απόφασης αυτής, του τακτικού διαγωνισµού ανάδειξης προµηθευτή ηλεκτρολογικού υλικού για τα έργα αυτεπιστασίας του ήµου Καβάλας ενδεικτικού προϋπολογισµού ,00 συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23%. Β. Αποδέχεται την προσφορά και κατακυρώνει την προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τα έργα αυτεπιστασίας του ήµου Καβάλας στην εταιρεία ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΦΟΙ ΚΟΥΣΗ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΕΡΜΑ ΗΜΟΚΡΙΤΟΥ ΞΑΝΘΗΣ Τ.Κ ΤΗΛ ΦΑΞ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 136 ΚΑΒΑΛΑ Τ.Κ ΤΗΛ ΑΡ.Μ.Α.Ε /66/Β/07/0005 Α.Φ.Μ Α.Ο.Υ. Ξάνθης µέχρι του ποσού των ενενήντα πέντε χιλιάδων (95.000,00 ) ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23% και σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα: χρήση α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ ΜΑΡΚΑ ΚΟΥΣΗΣ ΚΑΛΩ ΙΑ ΚΟΙΝΑ ΚΑΛΩ ΙΟ 3Χ1,5ΚΑΟΥΤΣΟΥ µέτρο CABLEL 0, ΚΑΛΩ ΙΟ 7Χ1,5 µέτρο CABLEL 1, ΚΑΛΩ ΙΟ 7Χ1,5 ΝΥΛ µέτρο CABLEL 1, ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΑΦ 1,5 µέτρο CABLEL 0, ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΑΦ 10 µέτρο CABLEL 1, ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΑΦ 2,5 µέτρο CABLEL 0, ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΑΦ 4 µέτρο CABLEL 0, ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΑΦ 6 µέτρο CABLEL 0, ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥLHY 4X0,75 µέτρο CABLEL 0, ΚΑΛΩ ΙΟ SP 150T µέτρο CABLEL 0, ΚΑΛΩ ΙΟ EYK.2XO,75 µέτρο CABLEL 0, ΚΑΛΩ ΙΟ EYK. 2X1 µέτρο CABLEL 0, ΚΑΛΩ ΙΟ EYK 3X1 µέτρο CABLEL 0, ΚΑΛΩ ΙΟ EYK 3X1,5 µέτρο CABLEL 0, ΚΑΛΩ ΙΟ EYK 3X2,5 µέτρο CABLEL 1, ΚΑΛΩ ΙΟ EYK.3X6 µέτρο CABLEL 2, ΚΑΛΩ ΙΟ NYLHY2XO,75 µέτρο CABLEL 0, ΚΑΛΩ ΙΟ NYLHY 3X1,5 µέτρο CABLEL 0, ΚΑΛΩ ΙΟ NYA 1,5 µέτρο CABLEL 0, ΚΑΛΩ ΙΟ NYA 10 µέτρο CABLEL 1, ΚΑΛΩ ΙΟ NYA 16 µέτρο CABLEL 2, ΚΑΛΩ ΙΟ NYA 2,5 µέτρο CABLEL 0, ΚΑΛΩ ΙΟ NYA 4 µέτρο CABLEL 0, ΚΑΛΩ ΙΟ NYA 6 µέτρο CABLEL 0, ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΜ 2Χ1,5 µέτρο CABLEL 0, ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΜ 3Χ1,5 µέτρο CABLEL 0, ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΜ 3Χ10 µέτρο CABLEL 4, ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΜ 3Χ16 µέτρο ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΜ 3Χ2,5 µέτρο CABLEL 1, ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΜ 3Χ4 µέτρο CABLEL 1, ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΜ 3Χ6 µέτρο CABLEL 2, ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΜ 5Χ1,5 µέτρο CABLEL 1, ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΜ 5Χ10 µέτρο CABLEL 6, ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΜ 5Χ16 µέτρο ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΜ 5Χ2,5 µέτρο CABLEL 1, ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΜ 5Χ4 µέτρο CABLEL 2, ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΜ 5Χ6 µέτρο CABLEL 4, ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΜ ΠΛΑΚΕ 3Χ1,5 µέτρο CABLEL 0, ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΜ ΠΛ 3Χ2,5 µέτρο CABLEL 1, ΚΑΛΩ ΙΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΥ 3Χ1,5 µέτρο CABLEL 0, ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΥ 3Χ10 µέτρο CABLEL 4, ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΥ 3Χ10+1,5 µέτρο CABLEL 4, ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΥ 3Χ16 µέτρο CABLEL 6,65 2

3 ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΥ 3Χ2,5 µέτρο CABLEL 1, ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΥ 3Χ4 µέτρο CABLEL 1, ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΥ 3Χ6 µέτρο CABLEL 2, ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΥ 3Χ25 µέτρο CABLEL 9, ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΥ4Χ1,5 µέτρο CABLEL 0, ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΥ 4Χ10 µέτρο CABLEL 5, ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΥ 4Χ10+1,5 µέτρο ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΥ 4Χ16 µέτρο CABLEL 8, ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΥ 4Χ2,5 µέτρο CABLEL 1, ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΥ 4Χ16+2,5 µέτρο ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΥ 4Χ4 µέτρο CABLEL 2, ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΥ 4Χ6 µέτρο CABLEL 3, ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΥ 5Χ1,5 µέτρο CABLEL 1, ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΥ 5Χ10 µέτρο CABLEL 6, ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΥ 5Χ16 µέτρο CABLEL 10, ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΥ 5Χ16+2,5 µέτρο CABLEL 11, ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΥ 5Χ2,5 µέτρο CABLEL 1, ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΥ 5Χ4 µέτρο CABLEL 2, ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΥ 5Χ6 µέτρο CABLEL 4, ΚΑΛΩ ΙΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 3Χ1.5 µέτρο CABLEL 1, ΚΑΛΩ ΙΟ ΣΠΙΡΑΛ 3µ. ΤΕΜ CENTRAL 3, ΚΑΛΩ ΙΟ ΣΠΙΡΑΛ 1µ. ΤΕΜ CENTRAL 2, ΚΑΛΩ ΙΟ ΣΠΙΡΑΛ 5µ. ΤΕΜ CENTRAL 4, ΚΑΛΩ ΙΟ τηλεφώνου σπιράλ µε κλιπς µέτρο CENTRAL 3, ΚΑΛΩ ΙΟ τηλ.5/2/06 µέτρο CABLEL 0, ΚΑΛΩ ΙΟ FTP µέτρο CABLEL 0, ΚΑΛΩ ΙΟ ΤΗΛ.UTP µέτρο CABLEL 0, ΚΑΛΩ ΙΟ THL 2ζευγών µέτρο CABLEL 0, ΚΑΛΩ ΙΟ ΤΗΛ.4ζευγών µέτρο CABLEL 0, ΚΑΛΩ ΙΟ ΤΗΛ 8ζευγών µέτρο CABLEL 0, ΚΑΛΩ ΙΟ ΤΗΛ ΠΛΑΚΕ µέτρο CABLEL 0, ΚΑΛΩ ΙΟ GS 25X1,5 µέτρο CABLEL 7, ΚΑΛΩ ΙΟ GS 25X2,5 µέτρο CABLEL 10, ΚΑΛΩ ΙΟ GS 31X1,5 µέτρο CABLEL 9, ΚΑΛΩ ΙΟ GS 31X2,5 µέτρο CABLEL 11, ΑΓΩΓΟΙ ΧΑΛΚΟΥ ΧΑΛΚΟΣ Φ 16. κιλό CABLEL 15, ΧΑΛΚΟΣ Φ 20 κιλό ΧΑΛΚΟΣ Φ25 κιλό CABLEL 15, ΙΑΚΟΠΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΗΛ/ΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚ/ΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΤΙΗΛ/ΚΟΣ 2Χ40Α ΤΕΜ ABB 30, ΑΝΤΙΗΛ/ΚΟΣ 2Χ63Α ΤΕΜ ABB 52, ΑΝΤΙΗΛ/ΚΟΣ 4Χ40Α ΤΕΜ ABB 42, ΑΝΤΙΗΛ/ΚΟΣ 4Χ63Α ΤΕΜ ABB 68, ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΑΧΑΙΡ.100Α ΤΕΜ BUSSMAN 2, ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΑΧΑΙΡ. 63 Α ΤΕΜ BUSSMAN 2, ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΑΧΑΙΡ. 80Α ΤΕΜ BUSSMAN 2, ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑΚΙ. 10Α ΤΕΜ ABB 3, ΑΥΤΟΜΑΤΑΚΙ 16ΑτύπουΚ ΤΕΜ ABB 5, ΑΥΤΟΜΑΤΑΚΙ 16A ΤΕΜ ABB 3, ΑΥΤΟΜΑΤΑΚΙ 20ΑτύπουΚ ΤΕΜ ABB 6, ΑΥΤΟΜΑΤΑΚΙ 20Α ΤΕΜ ABB 3, ΑΥΤΟΜΑΤΑΚΙ 25 Α ΤΕΜ ABB 3, ΑΥΤΟΜΑΤΑΚΙ 32ΑτύπουΚ ΤΕΜ ABB 6, ΑΥΤΟΜΑΤΑΚΙ 32 Α ΤΕΜ ABB 3, ΑΥΤΟΜΑΤΑΚΙ 40Α ΤΕΜ ABB 3, ΑΥΤΟΜΑΤΑΚΙ 63 Α ΤΕΜ ABB 13, ΑΥΤΟΜΑΤΑΚΙ 6 Α ΤΕΜ ABB 3, ΒΑΣΗ D 63A ΤΕΜ ΒΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 63Α ΤΕΜ BUSSMAN 6, ΒΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 35Ααπλή ΤΕΜ BUSSMAN 4, ΒΑΣΗ ασφαλειας νεοζετ 35 Α ΤΕΜ BUSSMAN 4, ΒΑΣΗ Ε33 63 Α ΤΕΜ BUSSMAN 6,90 3

4 ΒΑΣΗ ΝΕΟΖΕΤ 63 Α ΤΕΜ BUSSMAN 3, ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ 63 Α ΤΕΜ BUSSMAN 1, ΚΑΛΥΜΜΑΤΑασφ. απλά ΤΕΜ BUSSMAN 1, ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ασφ. νεοζετ ΤΕΜ BUSSMAN 1, ΜΗΤΡΕΣ ΤΕΜ ΜΗΤΡΕΣ 10Α ΤΕΜ BUSSMAN 0, ΜΗΤΡΕΣ 16 Α ΤΕΜ BUSSMAN 0, ΜΗΤΡΕΣ 20Α ΤΕΜ BUSSMAN 0, ΜΗΤΡΕΣ 25 Α ΤΕΜ BUSSMAN 0, ΜΗΤΡΕΣ 35 Α ΤΕΜ BUSSMAN 0, ΜΗΤΡΕΣ 50Α ΤΕΜ BUSSMAN 0, ΜΗΤΡΕΣ 63Α ΤΕΜ BUSSMAN 0, ΜΗΤΡΕΣ 6Α ΤΕΜ BUSSMAN 0, ΠΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΟΙΝΑ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΤΕΜ BUSSMAN 2, ΠΩΜΑ ΓΟΛΙΑΘ ΠΟΡΣΕΛΑΝ. ΤΕΜ BUSSMAN 3, ΠΩΜΑ Ε16 25 Α ΤΥΠΟΥ ΕΗ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΤΕΜ BUSSMAN 3, ΠΩΜΑ ΝΕΟΖΕΤ 16/25 Α ΠΟΡΣ ΤΕΜ BUSSMAN 2, ΠΩΜΑ ΝΖ 63 Α ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ ΤΕΜ BUSSMAN 3, ΙΑΚΟΠΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΗΛΕΚ/ΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚ/ΣΤΑΣΕΩΝ ΡΑΓΟ ΙΑΚΟΠΤΗΣ 1Χ40Α ΤΕΜ ABB 3, ΡΑΓΟ ΙΑΚΟΠΤΗΣ 1Χ63Α ΤΕΜ ABB 4, ΡΑΓΟ ΙΑΚΟΠΤΗΣ 2Χ16Α ΤΕΜ ΡΑΓΟ ΙΑΚΟΠΤΗΣ 2Χ25Α ΤΕΜ ΡΑΓΟ ΙΑΚΟΠΤΗΣ 2Χ40Α ΤΕΜ ABB 6, ΡΑΓΟ ΙΑΚΟΠΤΗΣ 3Χ40Α ΤΕΜ ABB 9, ΡΑΓΟ ΙΑΚΟΠΤΗΣ 3Χ63Α ΤΕΜ ABB 13, ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ΡΕΛΕ 4KW ΤΕΜ ABB 17, ΡΕΛΕ 4X25A ΤΕΜ ABB 19, ΡΕΛΕ 5,5KW 3+1A ΤΕΜ ABB 19, ΡΕΛΕ 7KW ΤΕΜ ABB 26, ΡΕΛΕ ΘΕΡΜ/ΤΩΝ 16Α ΤΕΜ ABB 12, ΡΕΛΕ ΘΕΡΜ/ΤΩΝ 25Α ΤΕΜ ABB 19, ΡΕΛΕ ΘΕΡΜ/ΤΩΝ 40Α ΤΕΜ ABB 38, ΡΕΛΕ Τ.7,5ΚW ΤΕΜ ABB 26, ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΡΕΛΕ Α 63 ΤΕΜ ABB 127,40 ΡΕΛΕ Α30 ΤΕΜ ABB 52,95 ΡΕΛΕ Α11 ΤΕΜ ABB 26, ΦΥΣΙΓΓΙΑ 10Α ΤΕΜ BUSSMAN 0, ΦΥΣΙΓΓΙΑ 16A ΤΕΜ BUSSMAN 0, ΦΥΣΙΓΓΙΑ 20Α ΤΕΜ BUSSMAN 0, ΦΥΣΙΓΓΙΑ 25 A ΤΕΜ BUSSMAN 0, ΦΥΣΙΓΓΙΑ 35 Α ΤΕΜ BUSSMAN 0, ΦΥΣΙΓΓΙΑ 40Α ΤΕΜ ΦΥΣΙΓΓΙΑ 50Α ΤΕΜ BUSSMAN 0, ΦΥΣΙΓΓΙΑ 50Α βραδείας τήξης ΤΕΜ BUSSMAN 0, ΦΥΣΙΓΓΙΑ 63 Α ΤΕΜ BUSSMAN 0, ΦΥΣΙΓΓΙΑ 63 Α βραδείας τήξης ΤΕΜ BUSSMAN 0, ΦΥΣΙΓΓΙΑ 6 α ΤΕΜ BUSSMAN 0, ΦΥΣΙΓΓΙΑ νεοζετ 10Α ΤΕΜ BUSSMAN 0, ΦΥΣΙΓΓΙΑ νεοζετ 16 Α ΤΕΜ BUSSMAN 0, ΦΥΣΙΓΓΙΑ νεοζετ 20Α ΤΕΜ BUSSMAN 0, ΦΥΣΙΓΓΙΑ νεοζετ 25 Α ΤΕΜ BUSSMAN 0, ΦΥΣΙΓΓΙΑ νεοζετ 35 Α ΤΕΜ BUSSMAN 0, ΦΥΣΙΓΓΙΑ νεοζετ 50Α ΤΕΜ BUSSMAN 0,75 4

5 ΦΥΣΙΓΓΙΑ νεοζετ 63 Α ΤΕΜ BUSSMAN 0, ΦΥΣΙΓΓΙΑ νεοζετ 80Α ΤΕΜ BUSSMAN 3,20 ΦΥΣΙΓΓΙΑ 100 Α BUSSMAN 6,20 ΦΥΣΙΓΓΙΑ 125 Α BUSSMAN 8,40 ΦΥΣΙΓΓΙΑ 160 Α BUSSMAN 8,40 ΦΥΣΙΓΓΙΑ 200 Α BUSSMAN 8,40 ΦΥΣΙΓΓΙΑ 250 Α BUSSMAN 6,80 ΦΥΣΙΓΓΙΑ 350 Α BUSSMAN 12,00 ΦΥΣΙΓΓΙΑ 80 Α BUSSMAN 5, ΠΙΝΑΚΕΣ ΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙΜΕΧΡΙ 30Κ ΠΙΛΕΡ 100Χ80Χ30 2πόρτες και θυρίδα ΤΕΜ KYBA 218, ΠΙΛΕΡ 45Χ30 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΤΕΜ KYBA 40, ΠΙΛΕΡ 65Χ55 ΤΕΜ KYBA 85, ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΙΝΑΚΑΚΙ 1-2ασφ.εξωτερικό ΤΕΜ MONOKROYS 1, ΠΙΝΑΚΑΚΙ στεγα.3-5 θέσεις ΤΕΜ ABB 10, ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΛΟΣ ΕΞΩΤ. 1σειρας ΤΕΜ ABB 14, ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΛΟΣ ΕΞΩΤ. 2σειρών ΤΕΜ ABB 20, ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΛΟΣ ΕΞΩΤ. 3 σειρών ΤΕΜ ABB 28, ΠΙΝΑΚΑΣ χωνευτός 1 σειράς ΤΕΜ ABB 11, ΠΙΝΑΚΑΣ χωνευτός 2 σειρών ΤΕΜ ABB 16, ΠΙΝΑΚΑΣ χωνευτός 3 σειρών ΤΕΜ ABB 24, ΠΙΝΑΚΑΣ χωνευτός 4 σειρών ΤΕΜ ABB 38, ΠΙΝΑΚΑΣ εξωτ στεγανός 1σειρ ΤΕΜ ABB 19, ΠΙΝΑΚΑΣ εξωτ στεγανός 2σειρ ΤΕΜ ABB 28, ΠΙΝΑΚΑΣ εξωτ στεγανός 3σειρ ΤΕΜ ABB 38, ΠΙΝΑΚΑΣ εξωτ στεγανός 4σειρ ΤΕΜ ABB 49, ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΑΙ ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗΣ µε εφεδρεία 24 ωρών ΤΕΜ ABB 39, ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΧΝΙΕΣ TEM ABB 2, ΛΑΜΠΑ 18WPR COMPACT TEM PHILIPS 11, ΛΑΜΠΑ 23W ηλεκτρονική TEM PHILIPS 10, ΛΑΜΠΑ250V100W E27 TEM PHILIPS 2, ΛΑΜΠΑ COMPACT 25W TEM ΛΑΜΠΑ SOFT 100W TEM ΛΑΜΠΑwhite son 100w TEM PHILIPS 35, ΛΑΜΠΑαρτζέντα 100W TEM ΛΑΜΠΑαρτζέντα 60W TEM ΛΑΜΠΑαρτζέντα 75W TEM ΛΑΜΠΑ HQI νατρίου 250W TEM PHILIPS 16, ΛΑΜΠΑ HQI νατρίου 400W TEM PHILIPS 18, ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΑΤΜΩΝ Υ ΡΑΡΓΥΡΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΛΑΜΠΑ HQI υδραργ.150w TEM PHILIPS 25, ΛΑΜΠΑ HQI υδραργ κερ. εστίας 150 W TEM PHILIPS 25, ΛΑΜΠΑ HQI υδραργ κερ. εστίας 100 W TEM PHILIPS 25, ΛΑΜΠΑ HQI υδρ. κερ. εστίας διχρ. 12V 50 W TEM PHILIPS 2, ΛΑΜΠΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΛΑΜΠΑ ατµ.νατρίου 70W TEM PHILIPS 11, ΛΑΜΠΑ ατµ.νατρίου 150W TEM PHILIPS 12, ΛΑΜΠΑ ατµ.νατρίου 250W TEM PHILIPS 15, ΛΑΜΠΑ ατµ.νατρίου 400W TEM PHILIPS 19, ΛΑΜΠΑ ατµ υδραργ. 80W TEM PHILIPS 2, ΛΑΜΠΑ ατµ. υδραργ. 125W TEM PHILIPS 2, ΛΑΜΠΑ ατµ. υδραργ. 250W TEM PHILIPS 8, ΛΑΜΠΑ ατµ. υδραργ. 400W TEM PHILIPS 12, Λάµπα Phillips master sity white TEM PHILIPS 32,00 CDO-ET 70W Λάµπα Phillips master sity white TEM PHILIPS 32,00 CDO-ET100W Λάµπα Phillips master sity white TEM PHILIPS 32,00 CDO-ET 150W Λάµπα Phillips master sity white CDM-TT 70W TEM PHILIPS 24, Λάµπα Phillips master sity white CDM-TT 150W TEM PHILIPS 24, Λάµπα Phillips master sity white TEM PHILIPS 33,00 CDO-TT 70W Λάµπα Phillips master sity white TEM PHILIPS 33,00 CDO-TT 100W 5

6 Λάµπα Phillips master sity white TEM PHILIPS 33,00 CDO-TT 150W Λάµπα Phillips master sity white TEM PHILIPS 33,00 CDO-TT 250W ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΠΥΡΑΚΤΩΣΗΣ ΛΑΜΠΑ διαφανής 60 W TEM ΛΑΜΠΑ διαφανής 100 W,250V TEM PHILIPS 2, ΛΑΜΠΑ διαφανής 40 W TEM ΛΑΜΠΑ διαφανής 75 W TEM ΛΑΜΠΑ E14 40W TEM ΛΑΜΠΑ E14 60W TEM ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΕΙ ΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Λάµπα PhillipsMaster PL-Electronic V 20W TEM PHILIPS 10, Λάµπα PhillipsMaster PL-Electronic V 23W TEM PHILIPS 10, Λάµπα PhillipsMaster PL-Electronic V 27W TEM PHILIPS 10, Λάµπα PhillipsMaster PL-Electronic V 33W TEM PHILIPS 10, Λάµπα PhillipsMaster PL-Electronic automatic V 15W TEM PHILIPS 18, Λάµπα PhillipsMaster PL-Electronic automatic v 11W TEM PHILIPS 18, Λάµπα Phillips PL-Electronic V 20W TEM PHILIPS 7, Λάµπα Phillips PL-Electronic V 23W TEM PHILIPS 7, Λάµπα Phillips E Shaver 20W TEM PHILIPS 7, Λάµπα Phillips Softone E Shaver κερί 8W TEM PHILIPS 7, Λάµπα Phillips Softone E Shaver κερί 15W TEM PHILIPS 8, Λάµπα Phillips SL-Electronic V 20W TEM PHILIPS 13, Λάµπα ηλεκτρονική πρισµατικήluxram SL K TEM PHILIPS 13, ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΛΑΜΠΑ ΙΩ ΙΝΗΣ 1000W TEM PHILIPS 7, ΛΑΜΠΑ ΙΩ ΙΝΗΣ 1000W µακριά TEM PHILIPS 7, ΛΑΜΠΑ ΙΩ ΙΝΗΣ 1000W TEM PHILIPS 7, ΛΑΜΠΑ ΙΩ ΙΝΗΣ 150Wκοντή TEM PHILIPS 3, ΛΑΜΠΑ ΙΩ ΙΝΗΣ 150Wµακρ. TEM PHILIPS 3, ΛΑΜΠΑ ΙΩ ΙΝΗΣ 300Wκοντή TEM ΛΑΜΠΑ ΙΩ ΙΝΗΣ 300Wµακρ. TEM PHILIPS 3, ΛΑΜΠΑ ΙΩ ΙΝΗΣ 300W 117χιλ TEM PHILIPS 3, ΛΑΜΠΑ ΙΩ ΙΝΗΣ 50Wκοντή TEM ΛΑΜΠΑ ΙΩ ΙΝΗΣ 40Wµακρ. TEM ΛΑΜΠΑ ΙΩ ΙΝΗΣ 500Wκοντή TEM ΛΑΜΠΑ ΙΩ ΙΝΗΣ 500Wµακρ. TEM PHILIPS 4, ΛΑΜΠΑ ΙΩ ΙΝΗΣ 50W TEM ΛΑΜΠΑ κερί 25 W TEM PHILIPS 2, ΛΑΜΠΑ κερί 40 W TEM PHILIPS 2, ΛΑΜΠΑ κερί 60 W TEM PHILIPS 2, ΛΑΜΠΑµικτ.φωτισµ. 160 W TEM PHILIPS 6, ΛΑΜΠΑπυρακτ.100W TEM PHILIPS 2, ΛΑΜΠΑ πυρακτ. 100W V TEM PHILIPS 2, ΛΑΜΠΑ πυρακτ 60W TEM PHILIPS 2, ΛΑΜΠΑ πυρακτ 60W 42V TEM PHILIPS 2, ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ-ΝΑΤΡΙΟΥ ΛΑΜΠΑ φθορίου 0,60εκ. TEM PHILIPS 2, ΛΑΜΠΑ φθορίου18w TEM PHILIPS 2, ΛΑΜΠΑ φθορίου 36W TEM PHILIPS 2, ΛΑΜΠΑ φθορίου 58W TEM PHILIPS 3, ΛΑΜΠΑ φθορίου κυκλ.40w TEM PHILIPS 5, ΛΑΜΠΑ ατµ.νατρίου 100W σωληνωτή white-son TEM PHILIPS 25, ΛΑΜΠΑ ατµ.νατρίου 150W σωληνωτή white-son TEM PHILIPS 25, ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΙΑΦΟΡΑ ΓΛΟΜΠΟΣ Φ25 πλήρης TEM ΝΙΚΟΛΟΠ. 7, ΓΛΟΜΠΟΣ Φ30 πλήρης TEM ΝΙΚΟΛΟΠ. 9, ΓΛΟΜΠΟΣ Φ40 πλήρης TEM ΝΙΚΟΛΟΠ. 22, ΓΛΟΜΠΟΣ Φ50 πλήρης TEM ΝΙΚΟΛΟΠ. 67, ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΟ ΤΥΠΟΥ ΦΑΝΑΡΙΟΥ VARDA 196,80 ΓΙΑ ΛΑΜΠΑ 150W NATΡΙΟΥ ΑΡΜΑΤΟΥΡΕΣ-ΧΕΛΩΝΕΣ ΚΑΡΑΒΟΧΕΛΩΝΑ µεταλλική TEM ΝΙΚΟΛΟΠ. 15, ΚΑΡΑΒΟΧΕΛΟΝΑ πλαστική TEM ΝΙΚΟΛΟΠ. 5, ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΑ τουαλέτας απλή TEM ΝΙΚΟΛΟΠ. 10, ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΕΙ ΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ HQI νατρίου 250W TEM ADELEQ 69, ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ HQI υδραργ. 250W TEM ADELEQ 48,80 6

7 ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ1000W στεγ.ιωδίνης TEM ADELEQ 15, ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ HQI 400W TEM ADELEQ 49, ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ TEM OLYMPIA 23, ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ Ν52 TEM ΝΙΚΟΛΟΠ. 8, ΦΩΤ/ΙΚΟ νατρίου πλήρη150w TEM VARDA 62, ΦΩΤ/ΙΚΟ νατρίου πλήρη400w TEM VARDA 62, ΦΩΤ/ΙΚΟ νατρίου πλήρη 70W TEM VARDA 62, ΦΩΤ/ΙΚΟ νατρίου πλήρη 250W TEM VARDA 62, ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΦΩΤ/ΚO σκαφ.φθορίου 1Χ18W TEM PILUX 7, ΦΩΤ/ΚO σκαφ.φθορίου 1Χ36W TEM PILUX 9, ΦΩΤ/ΚO σκαφ.φθορίου 1Χ58W TEM PILUX 12, ΦΩΤ/ΚO σκαφ.φθορίου 2Χ18W TEM PILUX 9, ΦΩΤ/ΚO σκαφ.φθορίου 2Χ36W TEM PILUX 13, ΦΩΤ/ΚO σκαφ.φθορίου 2Χ58W TEM PILUX 18, ΦΩΤ/ΚΟ υδραρ.πλήρη 80W TEM VARDA 38, ΦΩΤ/ΚΟ υδραρ.πλήρη 125W TEM VARDA 38, ΦΩΤ/ΚΟ υδραρ.πλήρη 250W TEM VARDA 50, ΦΩΤ/ΚΟ υδραρ.πλήρη 400W TEM VARDA 97, ΦΩΤ/ΚΟ για λάµπες ατµών νατρίου W από TEM VARDA 73,00 πολυκαρβονικό υλικό στεγανό ΙΡ54στο χώρο λαµπτήρα και ΙΡ44στο χώρο οργάνων ΕΚΚΙΝΗΤΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ ΣΤΑΡΤΕΡ4-80W TEM PHILIPS 0, ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ νατρίου 150W TEM SCHWABE 6, ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ νατρίου 250W TEM SCHWABE 6, ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ νατρίου 400W TEM SCHWABE 6, ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ νατρίου 70W TEM SCHWABE 6, ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΑΙ (ΜΠΑΤΑΡΙΑ) ΞΗΡΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ 9 V TEM TOSHIBA 2, ΜΠΑΤΑΡΙΑ SUPER MINI R6 1,5V TEM TOSHIBA 0, MΠATAΡIA ΑΛΚ. 1,5Vµεσαία TEM TOSHIBA 1, ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΛΚ.1,5Vµινιόν TEM TOSHIBA 0, ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΛΚ.9V ΠΛΑΚΈ TEM TOSHIBA 2, ΜΠΑΤΑΡΙΑ Α µεγάλη 1,5V TEM TOSHIBA 1, ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΤΟΥΒΛΟ 6V TEM TOSHIBA 2, ΠΗΝΙΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΗΝΙΟ φωτ. νατρίου 150 W TEM SCHWABE 13, ΠΗΝΙΟ φωτ. νατρίου 250 W TEM SCHWABE 19, ΠΗΝΙΟ φωτ. νατρίου 400 W TEM SCHWABE 29, ΠΗΝΙΟ φωτ. νατρίου 70 W TEM SCHWABE 13, ΠΗΝΙΟ φωτ.υδραργύρου 80 W TEM SCHWABE 7, ΠΗΝΙΟ φωτ.υδραργύρου 250 W TEM SCHWABE 14, ΠΗΝΙΟ φωτ.υδραργύρου 400 W TEM SCHWABE 19, ΠΗΝΙΟ φωτ.υδραργύρου 125 W TEM SCHWABE 9, ΑΚΟΠΤΑΙ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΛΕ-ΡΕΤΟΥΡ ΕΞΩΤ.ΣΤΕΓΑΝΟΣ METESAN 3, ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΛΕ-ΡΕΤΟΥΡ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ TEM METESAN 3, ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΛΕ-ΡΕΤΟΥΡ ΧΩΝΕΥΤΟΣ TEM ALIBERTI 2, ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΛΟΣ ΕΞΩΤ. ΣΤΕΓΑΝΟΣ TEM METESAN 3, ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΛΟΣ ΕΞΩΤ. TEM METESAN 3, ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΛΟΣ ΧΩΝ. TEM ALIBERTI 2, ΙΑΚΟΠΤΗΣ Κ/Μ Α/Ρ TEM ALIBERTI 5, ΙΑΚ.ΚΟΜ.ΕΞΩΤ.ΣΤΕΓΑΝΟΣ TEM METESAN 3, ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΟΜΙΤ. ΕΞΩΤ. TEM METESAN 3, ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΟΜΙΤ.ΧΩΝΕΥ TEM ALIBERTI 3, ΡΕΥΜΑΤΟ ΟΤΑΙ ΠΡΙΖΑ ΠΟΡΣΕΛ ΛΕΥΚΗ TEM ALIBERTI 3, ΠΡΙΖΑ ΛΑΣΤΙΧ. ΣΟΥΚΟ TEM ALIBERTI 2, ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ 2 ΘΕΣΕΩΝ TEM MONOKROYS 1, ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ 3 ΘΕΣΕΩΝ TEM MONOKROYS 2, ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ 3 ΘΕΣΕΩΝ TEM MONOKROYS 2, ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ 3 ΘΕΣΕΩΝ+ ΚΑΛΩ ΙΟ+ ΙΑΚΟΠΤΗ TEM MONOKROYS 4, ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ 4 ΘΕΣΕΩΝ TEM MONOKROYS 2, ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ 4 ΘΕΣΕΩΝ-ΚΑΛΩ ΙΟ TEM MONOKROYS 4, ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ 4 ΘΕΣΕΩΝ-ΚΑΛΩ ΙΟ- ΙΑΚΟΠΤΗ TEM MONOKROYS 4, ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ 5 ΘΕΣΕΩΝ TEM MONOKROYS 2, ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ 5 ΘΕΣΕΩΝ-ΚΑΛΩ ΙΟ- ΙΑΚΟΠΤΗ TEM MONOKROYS 4, ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ 6 ΘΕΣΕΩΝ-ΚΑΛΩ ΙΟ- ΙΑΚΟΠΤΗ TEM MONOKROYS 6,40 7

8 ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΕΞ.ΣΤΕΓΑΝΗ TEM METESAN 3, ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΧΩΝΕΥΤΗ TEM ALIBERTI 3, ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΧΩΝ.+ΚΑΠΑ. TEM ALIBERTI 4, ΠΡΙΖΑ ΤΗΛ.ΕΞΩΤ. ΙΠΛΗ TEM ADELEQ 2, ΠΡΙΖΑ ΤΗΛ.ΕΞΩΤ.ΜΟΝΗ TEM ADELEQ 1, ΠΡΙΖΑ ΤΗΛ.ΧΩΝΕΥΤΗ ΙΠΛ TEM ALIBERTI 4, ΠΡΙΖΑ ΤΗΛ.ΧΩΝ. ΜΟΝΗ TEM ALIBERTI 4, ΤΡΙΠΡΙΖΟ ΧΩΝΕΥΤΟ ΣΟΥΚΟ TEM ALIBERTI 6, ΡΕΥΜΑΤΟΛΗΠΤΑΙ ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ TEM MONOKROYS 0, ΦΙΣ ΣΟΥΚΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΘΗΛΥΚΟ (5 ΘΕΣΕΙΣ) TEM MONOKROYS 4, ΠΡΙΖΑ ΤΟΙΧΟΥ ΕΞΩΤ. FTP καλωδίου TEM ADELEQ 6,50 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΑΧΑΙΡΩΤΕΣ 462 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΑΧΑΙΡΩΤΕΣ ΝΗΙ 100Α TEM BUSSMAN 4, ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΑΧΑΙΡΩΤΕΣ ΝΗΙ 125 Α TEM BUSSMAN 4, ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΑΧΑΙΡΩΤΕΣ ΝΗΙ 160 Α TEM BUSSMAN 5, ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΑΧΑΙΡΩΤΕΣ ΝΗΙ 200 Α TEM BUSSMAN 6, ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΑΧΑΙΡΩΤΕΣ ΝΗΙ 250 Α TEM BUSSMAN 6, ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΑΧΑΙΡΩΤΕΣ ΝΗΙ 350Α TEM BUSSMAN 12, ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΑΧΑΙΡΩΤΕΣ ΝΗΟ 25 Α TEM BUSSMAN 5, ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΑΧΑΙΡΩΤΕΣ ΝΗΟ 40 Α TEM BUSSMAN 4, ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΑΧΑΙΡΩΤΕΣ ΝΗΟ 80Α TEM BUSSMAN 4, ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΑΧΑΙΡΩΤΕΣ ΝΗΟ 100 Α TEM BUSSMAN 5, ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΑΧΑΙΡΩΤΕΣ ΝΗΟ 125 Α TEM BUSSMAN 5,20 ΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ 337 ΑΚΡΑ ΚΑΛΩ ΙΩΝ ΘΗΛΥΚΑ ΤΕΜ BM 0, ΑΚΡΟ ΕΚΤΕΣ Φ10 ΤΕΜ BM 0, ΑΚΡΟ ΕΚΤΕΣ Φ10Χ4.3 ΤΕΜ BM 0, ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΑ ΠΙΝΑΚΟΣ ΤΕΜ MONOKROYS 0, ΒΙΣΜΑΤΑ 10 ΟΥΠΑ 100τεµ ΚΟΥΡΟΥΠΗ 3, ΒΙΣΜΑΤΑ Νο 8 ΟΥΠΑ 100τεµ ΚΟΥΡΟΥΠΗ 2, ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΦΩΤΙΣ ΡΟΜΟΥ ΤΕΜ VARDA 13, ΓΑΝΤΖΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΤΕΜ ΝΙΚΟΛΟΠ. 0, ΕΜΑΤΙΚΑ ΤΡΥΚ 2,5Χ τεµ ELEMATIC 0, ΕΜΑΤΙΚΑ ΤΡΥΚ 2,5Χ τεµ ELEMATIC 0, ΕΜΑΤΙΚΑ ΤΡΥΚ 2,5Χ τεµ ELEMATIC 1, ΕΜΑΤΙΚΑ ΤΡΥΚ 2,5Χ τεµ ELEMATIC 1, ΕΜΑΤΙΚΑ ΤΡΥΚ 3,6Χ τεµ ELEMATIC 2, ΕΜΑΤΙΚΑ ΤΡΥΚ 5Χ τεµ ELEMATIC 3, ΕΜΑΤΙΚΑ ΤΡΥΚ 7,5Χ τεµ ELEMATIC 6, ΗΛΕΚΤΡΟ ΙΑ ΓΕΙΩΣΗΣ Φ16 ΤΕΜ ELEMCO 6, ΚΑΝΑΛΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 25Χ25 ΜΕΤ ΚΑΣΙΝΑΚ. 0, ΚΑΝΑΛΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 100Χ50 ΜΕΤ ΚΑΣΙΝΑΚ. 5, ΚΑΝΑΛΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 50Χ50 ΜΕΤ ΚΑΣΙΝΑΚ. 3, ΚΑΠΑΚΙΑ ΜΕ ΑΥΤΙΑ ΤΕΜ MONOKROYS 0, ΚΑΠΑΚΙΑ ΒΙ ΩΤΑ ΤΕΜ MONOKROYS 0, ΚΑΡΦΙΑ ΡΟΜΠΟΤ 6Χ18 100τεµ OBO 6, ΚΑΡΦΙΑ ΡΟΜΠΟΤ6Χ35 100τεµ OBO 8, ΚΛΕΜΕΣ 1,5 12αδα TRIDONIC 0, ΚΛΕΜΕΣ 10 12αδα TRIDONIC 0, ΚΛΕΜΕΣ Γερµανίας 12αδα TRIDONIC 1, ΚΛΕΜΕΣ 16 12αδα TRIDONIC 1, ΚΛΕΜΕΣ 2,5 12αδα TRIDONIC 0, ΚΛΕΜΕΣ 4-10 Γερµανίας 12αδα TRIDONIC 0, ΚΛΕΜΕΣ 6 12αδα TRIDONIC 0, ΚΛΕΜΕΣ 25 12αδα TRIDONIC 3, ΚΛΙΠΣ ΤΗΛΕΦ. ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΕΜ CENTRAL 0, ΚΟΛΑΡΑ 8/25 100τεµ OBO 1, ΚΟΛΑΡΑ ΓΕΙΩΣΗΣ ΤΕΜ ELEMCO 1, ΚΟΛΑΡΑ ΛΑΜΠΑΣ Φθορίου ΤΕΜ 0, ΡΟΚΑ 7/25 100τεµ OBO 1, ΚΟΛΑΡΑ ΩΜΕΓΑ 16 ΜΕΤΑΛ. ΤΕΜ OBO 0, ΚΟΛΑΡΑ ΩΜΕΓΑ 21 ΜΕΤΑΛ. ΤΕΜ OBO 0, ΚΟΥΤΙ διακλαδ.στεγανό 10Χ10 ΤΕΜ ΚΟΥΡΟΥΠΗ 1, ΚΟΥΤΙ διακλ.στεγ.120χ80χ50 ΤΕΜ ΚΟΥΡΟΥΠΗ 2, ΚΟΥΤΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΕΜ MONOKROYS 0, ΚΥΠΑΡΙΣΑΚΙΑ 2Χ35 ΤΕΜ HAGER 1, ΚΥΠΑΡΙΣΑΚΙΑ 25 ΤΕΜ HAGER 1, ΚΥΠΑΡΙΣΑΚΙΑ 2Χ25 ΤΕΜ HAGER 1,10 8

9 382 ΚΥΠΑΡΙΣΑΚΙΑ 2Χ50 ΤΕΜ HAGER 4, ΚΥΠΑΡΙΣΑΚΙΑ 70 ΚΑΡΕ ΤΕΜ HAGER 9, ΚΩΣ 5,5 ΣΩΛΗΝΑΚΙ ΤΕΜ BM 0, ΚΩΣ ΠΡΕΣΣΑΣ 10 ΤΕΜ BM 0, ΚΩΣ ΠΡΕΣΣΑΣ 16 ΤΕΜ BM 0, ΜΟΥΦΑ 90-Α1 3Μ ΤΕΜ 3M 20, ΜΟΥΦΑ ΕΥΘΕΙΑΣ 4Χ16 ΤΕΜ 3M 19, ΜΟΥΦΑ ΕΥΘΕΙΑΣ 4Χ4Φ8-20 ΤΕΜ ΜΠΑΛΑΣΤ 30W ΤΕΜ ΜΠΑΛΑΣΤ 20W ΤΕΜ SCHWABE 3, ΜΠΑΛΑΣΤ 40 W ΤΕΜ SCHWABE 3, MΠOYAT ΣΤΕΓΑΝΑ D9125 ΤΕΜ 2, ΜΠΟΥΑΤ ΑΠΛΑ χωνευτά τετράγωνα ΤΕΜ MONOKROYS 0, ΝΤΟΥΙ Ε14 ΤΕΜ MONOKROYS 0, ΝΤΟΥΙ Ε27 ΑΠΛΟ ΤΕΜ MONOKROYS 0, ΝΤΟΥΙ Ε27 ΒΑΚΕΛΙΤΟΥ ΤΕΜ MONOKROYS 0, ΝΤΟΥΙ πορσελάνης Ε27 ΤΕΜ MONOKROYS 0, ΝΤΟΥΙ πορσελ. Ε27τύπου ΕΗ ΤΕΜ MONOKROYS 1, ΝΤΟΥΙ πορσελάνης Ε33 ΤΕΜ MONOKROYS 1, ΝΤΟΥΙ πορσελάνης µικρό ΤΕΜ MONOKROYS 1, ΝΤΟΥΙ πορσελάνης Ε27 1/8 ΤΕΜ MONOKROYS 2, ΡΑΓΑ στήριξης υλικών 1µέτρου ΤΕΜ KYBA 2, ΡΟΖΕΤΑ ΟΡΟΦΗΣ ΤΕΜ KYBA 0, ΡΟΚΑ 10Χ25 100αδα OBO 2, ΡΟΚΑ 10Χ35 100αδα OBO 2, ΡΟΚΑ 14Χ35 100αδα OBO 3, ΡΟΚΑ 5Χ20 100αδα OBO 1, ΡΟΚΑ 5Χ20 ΠΛΑΚΕ 100αδα OBO 1, ΡΟΚΑ 6Χ25 100αδα OBO 1, ΡΟΚΑ 6Χ36 100αδα OBO 1, ΡΟΚΑ 7Χ25 100αδα OBO 1, ΡΟΚΑ 10Χ36 100αδα OBO 2, ΡΟΚΑ 8Χ25 100αδα OBO 1, ΡΟΚΑ 8Χ35 100αδα OBO 1, ΡΟΚΑ 9Χ25 100αδα OBO 1, ΡΟΚΑ 9Χ35 100αδα OBO 1, ΣΠΙΡΑΛ 2 ΜΕΤ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΟΥΚΟΥ ΤΕΜ MONOKROYS 1, ΣΤΥΠΙΟΘΛΉΠΤΗΣ ΣΟΥΠΕΡ ΤΕΜ MONOKROYS ΣΥΠΙΟΘΛΗΠΤΗΣ Φ16 ΤΕΜ COOPER 0, ΣΥΠΙΟΘΛΗΠΤΗΣ Φ29 ΤΕΜ COOPER 2, ΣΥΠΙΟΘΛΗΠΤΗΣ Φ36 ΤΕΜ COOPER 3, ΤΑΙΝΙΑ Bουλκανιζόµενη 40KV ΤΕΜ 3M 9, ΤΑΙΝΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΗ 19Χ20 ΤΕΜ WONDER 0, ΤΑΙΝΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΗ 38Χ20 ΤΕΜ WONDER 1, ΤΑΙΝΙΑ ΤΣΕΡΚΙ 0,7Χ13 µικρό ΤΕΜ OBO 3, ΤΑΙΝΙΑ ΤΣΕΡΚΙ 0,7Χ25 µεγάλ ΤΕΜ OBO 4, ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΕΣ ΠΟΡΣΕΛΑΝ. ΤΕΜ MONOKROYS 8, ΤΑΦ ΣΟΥΚΟΥ ΤΕΜ MONOKROYS 1, ΤΖΑΚ ΚΑΡΦΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΤΕΜ OBO 0, ΤΗΛΕΦ.ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΛΗΚΤΡΑ ΤΕΜ LAMDA 22, ΦΙΣ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΑΡΣΕΝ. ΤΕΜ METESAN 1, ΦΙΣ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΘΗΛΥΚΟ ΤΕΜ METESAN 2, ΦΛΕΞΜΠΛ ΠΛΑΣΤ.10 ΜΕΤ ΚΟΥΡΟΥΠ 0, ΦΛΕΞΜΠΛ ΠΛΑΣΤ.12 ΜΕΤ ΚΟΥΡΟΥΠ 0, ΦΛΕΞΜΠΛ ΠΛΑΣΤ.14 ΜΕΤ ΚΟΥΡΟΥΠ 0, ΦΛΕΞΜΠΛ ΠΛΑΣΤ.16 ΜΕΤ ΚΟΥΡΟΥΠ 0, ΦΛΕΞΜΠΛ ΠΛΑΣΤ.24 ΜΕΤ ΚΟΥΡΟΥΠ 1, ΦΛΕΞΜΠΛ ΠΛΑΣΤ.30 ΜΕΤ BIOKAR 1, ΦΛΕΞΜΠΛ ΠΛΑΣΤ.35 ΜΕΤ ΦΛΕΞΙΜΠΛ ΜΕΤΑΛ.10 ΜΕΤ ΠΑΝΑΓ. 0, ΦΛΕΞΙΜΠΛ ΜΕΤΑΛ.12 ΜΕΤ ΠΑΝΑΓ. 0, ΦΛΕΞΙΜΠΛ ΜΕΤΑΛ.14 ΜΕΤ ΠΑΝΑΓ. 0, ΦΛΕΞΙΜΠΛ ΜΕΤΑΛ.16 ΜΕΤ ΠΑΝΑΓ. 0, ΦΛΕΞΙΜΠΛ ΜΕΤΑΛ.24 ΜΕΤ ΠΑΝΑΓ. 1, ΦΛΕΞΙΜΠΛ ΜΕΤΑΛ.30 ΜΕΤ ΠΑΝΑΓ. 1, ΦΛΕΞΙΜΠΛ ΜΕΤΑΛ.35 ΜΕΤ ΠΑΝΑΓ. 1, ΦΡΑΓΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΥΠΕΡ. ΤΕΜ

10 452 ΧΤΕΝΙ ΑΣΦ. ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ ΤΕΜ ABB 1, ΣΩΛΗΝΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΣΠΙΡΑΛΗΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ Φ50 ΜΕΤ POLIECO 1, ΣΩΛΗΝΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΣΠΙΡΑΛΗΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ Φ63 ΜΕΤ POLIECO 1, ΣΩΛΗΝΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΣΠΙΡΑΛΗΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ Φ75 ΜΕΤ POLIECO 1, ΦΡΕΑΤΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΗΛ/ΓΙΚΟ 30Χ30 ΤΕΜ GEWISS 13, ΦΡΕΑΤΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΗΛ/ΓΙΚΟ 40Χ40 ΤΕΜ GEWISS 29, ΦΛΟΤΕΡ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΤΕΜ 16, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΕΜ ABB 39, ΘΕΡΜΙΚΑ 36 ABB 48, ΘΕΡΜΙΚΑ 52 ABB 49,80 Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής Κωνσταντίνος Σιµιτσής ήµαρχος Καβάλας Ακριβές αντίγραφο Καβάλα 05 Σεπτεµβρίου 2012 Η Γραµµατέας της Οικονοµικής Επιτροπής Αναστασία Κορόσογλου 10

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: Β41ΑΩΕ6-Ξ9Υ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 19 ης / 25 Ιουλίου 2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας Αριθ. απόφασης 303/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ εµερτζίδης Παύλος, Καλανταρίδης Ηλίας, Κιοσές Νικόλαος, Σταυρίδης Κυριάκος, Σχοινάκης Στυλιανός. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ εµερτζίδης Παύλος, Καλανταρίδης Ηλίας, Κιοσές Νικόλαος, Σταυρίδης Κυριάκος, Σχοινάκης Στυλιανός. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: ΒΛ1ΗΩΕ6-ΓΞΤ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 27 ης / 18 Νοεµβρίου 2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας Αριθ. απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

90 ΡΕΛΑΙ ΤEIEWEXANIC 18,5 KW 40Α 2 50,00 100,00 93 ΡΕΛΑΙ ΤEIEWEXANIC 45 KW 2 220,00

90 ΡΕΛΑΙ ΤEIEWEXANIC 18,5 KW 40Α 2 50,00 100,00 93 ΡΕΛΑΙ ΤEIEWEXANIC 45 KW 2 220,00 1 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Καρδίτσα σήµερα την 18 του µηνός Ιουνίου του έτους 2014 και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ εµερτζίδης Παύλος, Καλανταρίδης Ηλίας, Κιοσές Νικόλαος, Σταυρίδης Κυριάκος, Σχοινάκης Στυλιανός.

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ εµερτζίδης Παύλος, Καλανταρίδης Ηλίας, Κιοσές Νικόλαος, Σταυρίδης Κυριάκος, Σχοινάκης Στυλιανός. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: ΒΛΛ4ΩΕ6-Α3Ψ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 23 ης / 30 Σεπτεµβρίου 2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας Θ Ε Μ Α «Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής. ΘΕΜΑ : Έγκριση πρακτικών ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού.

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής. ΘΕΜΑ : Έγκριση πρακτικών ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 27/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 21748 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ Ο ΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ Ο ΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: ΒΟΖ8ΩΕ6-ΘΝΘ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 4 ης / 21 Φεβρουαρίου 2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας Αριθ. απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ψαχνά, 6 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Αριθ. Απόφ.: 69 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 11373 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ψαχνά, 6 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Αριθ. Απόφ.: 69 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 11373 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ψαχνά, 6 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Αριθ. Απόφ.: 69 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 11373 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Διρφύων - Μεσσαπίων Έχοντας λάβει υπόψη: 1. Την Υ.Α. 11389/83 ΥΠ.ΕΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 33 / 2013 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 40.649,02

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 33 / 2013 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 40.649,02 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 33 / 2013 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 40.649,02 Φ.Π.Α. 23%: 9.349,27 ========= ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΗΣ: 49.998,29 ΙΟΝΥΣΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 9 ης / 02 Μαΐου 2011 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 9 ης / 02 Μαΐου 2011 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 9 ης / 02 Μαΐου 2011 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας Αριθ. απόφασης 75/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Ψήφιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Αριθ. απόφασης 130/2013

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Αριθ. απόφασης 130/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΗΜΟΣ ΚΒΛΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ : ΒΕΥΩΕ-ΠΟ ΠΟΣΠΣΜ πό το Πρακτικό της µε αριθµό 8 ης / 0 πριλίου 0 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας ριθ. απόφασης 0/0 ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Εγκριση πρακτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΜ. 20,00 ΤΕΜ. 20,00

ΤΕΜ. 20,00 ΤΕΜ. 20,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 4/2013 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΟΝΑ Α ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

[1] A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 8/2014 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

[1] A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 8/2014 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής [1] ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 8/2014 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 60/2014

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΠΟΤΑ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ)

Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΠΟΤΑ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΠΟΤΑ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

(WATT) 1. E 27 110 9600 > 20.000 2. Ε40 220 34000 > 20000

(WATT) 1. E 27 110 9600 > 20.000 2. Ε40 220 34000 > 20000 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αριθ. Μελέτης : 19 /2013 Προµήθεια λαµπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ Οι λαµπτήρες θα είναι ενδεικτικού τύπου Philips

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001570257 2013-08-05

13PROC001570257 2013-08-05 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 13PROC001570257 2013-08-05 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 72.000,00 Ευρώ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΥ Ρ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 45/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΣ 29/07/2015 ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 31600000-2

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 45/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΣ 29/07/2015 ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 31600000-2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898395 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 66/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΣ 24/09/2015

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 66/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΣ 24/09/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898395 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.262,91Ε (με Φ.Π.Α. 23%) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Της επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη προµήθειας Σελίδα 1 από 25

Μελέτη προµήθειας Σελίδα 1 από 25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ Περαία, 27.02.2014 Τίτλος: «Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού ήµου Θερµαϊκού για το έτος 2014»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 73.566,30

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 73.566,30 ΕΡΓΟ: «Προµήθεια ηλεκτρολογικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Τεύχ. Τεχν. Προδιαγραφών: 69/2012 εξοπλισµού και υλικών, για αποκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

«Έγκριση πρακτικού πρόχειρου διαγωνισµού για την ανάδειξη προµηθευτή προµήθειας αναλωσίµων ειδών µηχανογράφησης για τις υπηρεσίες του ήµου Καβάλας»

«Έγκριση πρακτικού πρόχειρου διαγωνισµού για την ανάδειξη προµηθευτή προµήθειας αναλωσίµων ειδών µηχανογράφησης για τις υπηρεσίες του ήµου Καβάλας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: ΒΕΑΤΩΕ6-Ρ14 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 9 ης / 10 Απριλίου 2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας Αριθ. απόφασης 146/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/ 2013

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ, ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/ 2013 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002748482 2015-05-05

15PROC002748482 2015-05-05 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Μαραθώνας 4/5/2015 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 10292 Τµήµα Προµηθειών Ταχ. /νση: Λεωφόρος Μαραθώνος 104 Ταχ. Κωδ.: 190 05 Ν.Μάκρη Πληροφορίες: Σ.Βασταρδή Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 05-11-2014 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 05-11-2014 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 05-11-2014 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Αρ.πρωτ.:104078 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ΕΥΡΩ 73.262,91 ΜΕ Φ.Π.Α. 23% ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ηµεροµηνία 14/08/2015. Katsaounos@dimoskarditsas.gov.gr. dimoskarditsas.gov.gr. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 Σελίδα 1 από 17

Ηµεροµηνία 14/08/2015. Katsaounos@dimoskarditsas.gov.gr. dimoskarditsas.gov.gr. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 Σελίδα 1 από 17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Ηµεροµηνία 14/08/2015 1 Ταχ. /νση Αρτεσιανού 1 43100 Καρδίτσα Τηλέφωνα 24413 50797-796 email Katsaounos@dimoskarditsas.gov.gr URL dimoskarditsas.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 68723/16-12-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 33 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής

Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 68723/16-12-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 33 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 68723/16-12-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 33 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 13-12-2013 Η Οικονοµική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο ηµαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002858093 2015-06-19

15REQ002858093 2015-06-19 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 309/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002697246 2015-04-07

15PROC002697246 2015-04-07 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Μαραθώνας 7/4/2015 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8036 Τµήµα Προµηθειών Ταχ. /νση: Λεωφόρος Μαραθώνος 104 Ταχ. Κωδ.: 190 05 Ν.Μάκρη Πληροφορίες: Σ.Βασταρδή Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Αρ. Μελέτης : 7/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟ» Ενδ. Προϋπολ/μός: 67.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Αρ. Μελέτης : 7/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟ» Ενδ. Προϋπολ/μός: 67. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Μελέτης : 7/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟ» Ενδ. Προϋπολ/μός: 67.976,32 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα