ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: Β4ΘΟΩΕ6-Ι36 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 21 ης / 04 Σεπτεµβρίου 2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας Αριθ. απόφασης 333/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Εγκριση του πρακτικού περί διενέργειας τακτικού διαγωνισµού για την ανάδειξη προµηθευτή ηλεκτρολογικού υλικού για τα έργα αυτεπιστασίας του ήµου Καβάλας» ΠΡΟΕ ΡΟΣ: ΣΙΜΙΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ: ΤΣΑΛΟΥΧΙ ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΟΡΟΣΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Στο ηµοτικό Κατάστηµα Καβάλας, σήµερα στις 04 του µήνα Σεπτεµβρίου του έτους 2012 ηµέρα της εβδοµάδος Τρίτη και ώρα συνεδρίασε η Οικονοµική Επιτροπή ήµου Καβάλας, µετά την από 31 Αυγούστου 2012 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε στα µέλη της. ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ Γεωργιάδης Παντελεήµων, Κιοσές Νικόλαος, Παππάς Λεωνίδας, Πεφάνης Κωνσταντίνος, Σταυρίδης Κυριάκος, Σχοινάκης Στυλιανός, Τσαλουχίδης Γεώργιος. Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Αν και κλήθηκαν νόµιµα µε τη µε αριθµό 21/2012 πρόσκληση, είναι οι πιο κάτω: Τσανάκα ήµητρα. Προσήλθαν: Αποχώρησαν: Επανήλθαν: ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ Μετά τη διαπίστωση απαρτίας (άρθρο 75 παρ. 1 του Ν. 3852/2010) και έχοντας υπόψη τις υπ αριθ. 02/2011, 40/2012 και 303/2012 αποφάσεις του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης. Ο κ. Πρόεδρος εισάγει το 7 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης: «Εγκριση του πρακτικού περί διενέργειας τακτικού διαγωνισµού για την ανάδειξη προµηθευτή ηλεκτρολογικού υλικού για τα έργα αυτεπιστασίας του ήµου Καβάλας», ανέγνωσε το υπ αριθ /2012 έγγραφο του Προέδρου της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ κ. Χατζηγιάννη Θ., στο οποίο αναφέρονται τα εξής: Σας διαβιβάζουµε το πρακτικό «Περί διενέργειας τακτικού διαγωνισµού για την ανάδειξη προµηθευτή ηλεκτρολογικού υλικού» για τα έργα αυτεπιστασίας του ήµου Καβάλας ενδεικτικού προϋπολογισµού ,00 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%. Κατόπιν αυτών, αφού λάβετε υπόψη σας τα ανωτέρω παρακαλούµε για τη λήψη σχετικής απόφασης µε την οποία θα εγκρίνετε το από πρακτικό της 133 ης Α Συνεδρίασης της επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος διαβάζει το από 31 Αυγούστου 2012 συνηµµένο πρακτικό της Επιτροπής ιενέργειας ιαγωνισµών του ΕΚΠΟΤΑ. Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη να αποφασίσουν σχετικά. 1

2 Η Οικονοµική Επιτροπή έχοντας υπόψη το άρθρο 72 παράγ.1 εδαφ. ε του Νόµου 3852/2010, το από 31/08/2012 συνηµµένο πρακτικό της Επιτροπής ιενέργειας ιαγωνισµών ΕΚΠΟΤΑ, και το ανωτέρω έγγραφο ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Α. Εγκρίνει το από 31 Αυγούστου 2012 συνηµµένο πρακτικό της Επιτροπής ιενέργειας ιαγωνισµών ΕΚΠΟΤΑ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της απόφασης αυτής, του τακτικού διαγωνισµού ανάδειξης προµηθευτή ηλεκτρολογικού υλικού για τα έργα αυτεπιστασίας του ήµου Καβάλας ενδεικτικού προϋπολογισµού ,00 συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23%. Β. Αποδέχεται την προσφορά και κατακυρώνει την προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τα έργα αυτεπιστασίας του ήµου Καβάλας στην εταιρεία ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΦΟΙ ΚΟΥΣΗ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΕΡΜΑ ΗΜΟΚΡΙΤΟΥ ΞΑΝΘΗΣ Τ.Κ ΤΗΛ ΦΑΞ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 136 ΚΑΒΑΛΑ Τ.Κ ΤΗΛ ΑΡ.Μ.Α.Ε /66/Β/07/0005 Α.Φ.Μ Α.Ο.Υ. Ξάνθης µέχρι του ποσού των ενενήντα πέντε χιλιάδων (95.000,00 ) ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23% και σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα: χρήση α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ ΜΑΡΚΑ ΚΟΥΣΗΣ ΚΑΛΩ ΙΑ ΚΟΙΝΑ ΚΑΛΩ ΙΟ 3Χ1,5ΚΑΟΥΤΣΟΥ µέτρο CABLEL 0, ΚΑΛΩ ΙΟ 7Χ1,5 µέτρο CABLEL 1, ΚΑΛΩ ΙΟ 7Χ1,5 ΝΥΛ µέτρο CABLEL 1, ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΑΦ 1,5 µέτρο CABLEL 0, ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΑΦ 10 µέτρο CABLEL 1, ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΑΦ 2,5 µέτρο CABLEL 0, ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΑΦ 4 µέτρο CABLEL 0, ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΑΦ 6 µέτρο CABLEL 0, ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥLHY 4X0,75 µέτρο CABLEL 0, ΚΑΛΩ ΙΟ SP 150T µέτρο CABLEL 0, ΚΑΛΩ ΙΟ EYK.2XO,75 µέτρο CABLEL 0, ΚΑΛΩ ΙΟ EYK. 2X1 µέτρο CABLEL 0, ΚΑΛΩ ΙΟ EYK 3X1 µέτρο CABLEL 0, ΚΑΛΩ ΙΟ EYK 3X1,5 µέτρο CABLEL 0, ΚΑΛΩ ΙΟ EYK 3X2,5 µέτρο CABLEL 1, ΚΑΛΩ ΙΟ EYK.3X6 µέτρο CABLEL 2, ΚΑΛΩ ΙΟ NYLHY2XO,75 µέτρο CABLEL 0, ΚΑΛΩ ΙΟ NYLHY 3X1,5 µέτρο CABLEL 0, ΚΑΛΩ ΙΟ NYA 1,5 µέτρο CABLEL 0, ΚΑΛΩ ΙΟ NYA 10 µέτρο CABLEL 1, ΚΑΛΩ ΙΟ NYA 16 µέτρο CABLEL 2, ΚΑΛΩ ΙΟ NYA 2,5 µέτρο CABLEL 0, ΚΑΛΩ ΙΟ NYA 4 µέτρο CABLEL 0, ΚΑΛΩ ΙΟ NYA 6 µέτρο CABLEL 0, ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΜ 2Χ1,5 µέτρο CABLEL 0, ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΜ 3Χ1,5 µέτρο CABLEL 0, ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΜ 3Χ10 µέτρο CABLEL 4, ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΜ 3Χ16 µέτρο ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΜ 3Χ2,5 µέτρο CABLEL 1, ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΜ 3Χ4 µέτρο CABLEL 1, ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΜ 3Χ6 µέτρο CABLEL 2, ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΜ 5Χ1,5 µέτρο CABLEL 1, ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΜ 5Χ10 µέτρο CABLEL 6, ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΜ 5Χ16 µέτρο ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΜ 5Χ2,5 µέτρο CABLEL 1, ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΜ 5Χ4 µέτρο CABLEL 2, ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΜ 5Χ6 µέτρο CABLEL 4, ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΜ ΠΛΑΚΕ 3Χ1,5 µέτρο CABLEL 0, ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΜ ΠΛ 3Χ2,5 µέτρο CABLEL 1, ΚΑΛΩ ΙΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΥ 3Χ1,5 µέτρο CABLEL 0, ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΥ 3Χ10 µέτρο CABLEL 4, ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΥ 3Χ10+1,5 µέτρο CABLEL 4, ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΥ 3Χ16 µέτρο CABLEL 6,65 2

3 ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΥ 3Χ2,5 µέτρο CABLEL 1, ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΥ 3Χ4 µέτρο CABLEL 1, ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΥ 3Χ6 µέτρο CABLEL 2, ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΥ 3Χ25 µέτρο CABLEL 9, ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΥ4Χ1,5 µέτρο CABLEL 0, ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΥ 4Χ10 µέτρο CABLEL 5, ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΥ 4Χ10+1,5 µέτρο ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΥ 4Χ16 µέτρο CABLEL 8, ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΥ 4Χ2,5 µέτρο CABLEL 1, ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΥ 4Χ16+2,5 µέτρο ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΥ 4Χ4 µέτρο CABLEL 2, ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΥ 4Χ6 µέτρο CABLEL 3, ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΥ 5Χ1,5 µέτρο CABLEL 1, ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΥ 5Χ10 µέτρο CABLEL 6, ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΥ 5Χ16 µέτρο CABLEL 10, ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΥ 5Χ16+2,5 µέτρο CABLEL 11, ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΥ 5Χ2,5 µέτρο CABLEL 1, ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΥ 5Χ4 µέτρο CABLEL 2, ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΥ 5Χ6 µέτρο CABLEL 4, ΚΑΛΩ ΙΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 3Χ1.5 µέτρο CABLEL 1, ΚΑΛΩ ΙΟ ΣΠΙΡΑΛ 3µ. ΤΕΜ CENTRAL 3, ΚΑΛΩ ΙΟ ΣΠΙΡΑΛ 1µ. ΤΕΜ CENTRAL 2, ΚΑΛΩ ΙΟ ΣΠΙΡΑΛ 5µ. ΤΕΜ CENTRAL 4, ΚΑΛΩ ΙΟ τηλεφώνου σπιράλ µε κλιπς µέτρο CENTRAL 3, ΚΑΛΩ ΙΟ τηλ.5/2/06 µέτρο CABLEL 0, ΚΑΛΩ ΙΟ FTP µέτρο CABLEL 0, ΚΑΛΩ ΙΟ ΤΗΛ.UTP µέτρο CABLEL 0, ΚΑΛΩ ΙΟ THL 2ζευγών µέτρο CABLEL 0, ΚΑΛΩ ΙΟ ΤΗΛ.4ζευγών µέτρο CABLEL 0, ΚΑΛΩ ΙΟ ΤΗΛ 8ζευγών µέτρο CABLEL 0, ΚΑΛΩ ΙΟ ΤΗΛ ΠΛΑΚΕ µέτρο CABLEL 0, ΚΑΛΩ ΙΟ GS 25X1,5 µέτρο CABLEL 7, ΚΑΛΩ ΙΟ GS 25X2,5 µέτρο CABLEL 10, ΚΑΛΩ ΙΟ GS 31X1,5 µέτρο CABLEL 9, ΚΑΛΩ ΙΟ GS 31X2,5 µέτρο CABLEL 11, ΑΓΩΓΟΙ ΧΑΛΚΟΥ ΧΑΛΚΟΣ Φ 16. κιλό CABLEL 15, ΧΑΛΚΟΣ Φ 20 κιλό ΧΑΛΚΟΣ Φ25 κιλό CABLEL 15, ΙΑΚΟΠΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΗΛ/ΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚ/ΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΤΙΗΛ/ΚΟΣ 2Χ40Α ΤΕΜ ABB 30, ΑΝΤΙΗΛ/ΚΟΣ 2Χ63Α ΤΕΜ ABB 52, ΑΝΤΙΗΛ/ΚΟΣ 4Χ40Α ΤΕΜ ABB 42, ΑΝΤΙΗΛ/ΚΟΣ 4Χ63Α ΤΕΜ ABB 68, ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΑΧΑΙΡ.100Α ΤΕΜ BUSSMAN 2, ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΑΧΑΙΡ. 63 Α ΤΕΜ BUSSMAN 2, ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΑΧΑΙΡ. 80Α ΤΕΜ BUSSMAN 2, ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑΚΙ. 10Α ΤΕΜ ABB 3, ΑΥΤΟΜΑΤΑΚΙ 16ΑτύπουΚ ΤΕΜ ABB 5, ΑΥΤΟΜΑΤΑΚΙ 16A ΤΕΜ ABB 3, ΑΥΤΟΜΑΤΑΚΙ 20ΑτύπουΚ ΤΕΜ ABB 6, ΑΥΤΟΜΑΤΑΚΙ 20Α ΤΕΜ ABB 3, ΑΥΤΟΜΑΤΑΚΙ 25 Α ΤΕΜ ABB 3, ΑΥΤΟΜΑΤΑΚΙ 32ΑτύπουΚ ΤΕΜ ABB 6, ΑΥΤΟΜΑΤΑΚΙ 32 Α ΤΕΜ ABB 3, ΑΥΤΟΜΑΤΑΚΙ 40Α ΤΕΜ ABB 3, ΑΥΤΟΜΑΤΑΚΙ 63 Α ΤΕΜ ABB 13, ΑΥΤΟΜΑΤΑΚΙ 6 Α ΤΕΜ ABB 3, ΒΑΣΗ D 63A ΤΕΜ ΒΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 63Α ΤΕΜ BUSSMAN 6, ΒΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 35Ααπλή ΤΕΜ BUSSMAN 4, ΒΑΣΗ ασφαλειας νεοζετ 35 Α ΤΕΜ BUSSMAN 4, ΒΑΣΗ Ε33 63 Α ΤΕΜ BUSSMAN 6,90 3

4 ΒΑΣΗ ΝΕΟΖΕΤ 63 Α ΤΕΜ BUSSMAN 3, ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ 63 Α ΤΕΜ BUSSMAN 1, ΚΑΛΥΜΜΑΤΑασφ. απλά ΤΕΜ BUSSMAN 1, ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ασφ. νεοζετ ΤΕΜ BUSSMAN 1, ΜΗΤΡΕΣ ΤΕΜ ΜΗΤΡΕΣ 10Α ΤΕΜ BUSSMAN 0, ΜΗΤΡΕΣ 16 Α ΤΕΜ BUSSMAN 0, ΜΗΤΡΕΣ 20Α ΤΕΜ BUSSMAN 0, ΜΗΤΡΕΣ 25 Α ΤΕΜ BUSSMAN 0, ΜΗΤΡΕΣ 35 Α ΤΕΜ BUSSMAN 0, ΜΗΤΡΕΣ 50Α ΤΕΜ BUSSMAN 0, ΜΗΤΡΕΣ 63Α ΤΕΜ BUSSMAN 0, ΜΗΤΡΕΣ 6Α ΤΕΜ BUSSMAN 0, ΠΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΟΙΝΑ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΤΕΜ BUSSMAN 2, ΠΩΜΑ ΓΟΛΙΑΘ ΠΟΡΣΕΛΑΝ. ΤΕΜ BUSSMAN 3, ΠΩΜΑ Ε16 25 Α ΤΥΠΟΥ ΕΗ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΤΕΜ BUSSMAN 3, ΠΩΜΑ ΝΕΟΖΕΤ 16/25 Α ΠΟΡΣ ΤΕΜ BUSSMAN 2, ΠΩΜΑ ΝΖ 63 Α ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ ΤΕΜ BUSSMAN 3, ΙΑΚΟΠΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΗΛΕΚ/ΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚ/ΣΤΑΣΕΩΝ ΡΑΓΟ ΙΑΚΟΠΤΗΣ 1Χ40Α ΤΕΜ ABB 3, ΡΑΓΟ ΙΑΚΟΠΤΗΣ 1Χ63Α ΤΕΜ ABB 4, ΡΑΓΟ ΙΑΚΟΠΤΗΣ 2Χ16Α ΤΕΜ ΡΑΓΟ ΙΑΚΟΠΤΗΣ 2Χ25Α ΤΕΜ ΡΑΓΟ ΙΑΚΟΠΤΗΣ 2Χ40Α ΤΕΜ ABB 6, ΡΑΓΟ ΙΑΚΟΠΤΗΣ 3Χ40Α ΤΕΜ ABB 9, ΡΑΓΟ ΙΑΚΟΠΤΗΣ 3Χ63Α ΤΕΜ ABB 13, ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ΡΕΛΕ 4KW ΤΕΜ ABB 17, ΡΕΛΕ 4X25A ΤΕΜ ABB 19, ΡΕΛΕ 5,5KW 3+1A ΤΕΜ ABB 19, ΡΕΛΕ 7KW ΤΕΜ ABB 26, ΡΕΛΕ ΘΕΡΜ/ΤΩΝ 16Α ΤΕΜ ABB 12, ΡΕΛΕ ΘΕΡΜ/ΤΩΝ 25Α ΤΕΜ ABB 19, ΡΕΛΕ ΘΕΡΜ/ΤΩΝ 40Α ΤΕΜ ABB 38, ΡΕΛΕ Τ.7,5ΚW ΤΕΜ ABB 26, ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΡΕΛΕ Α 63 ΤΕΜ ABB 127,40 ΡΕΛΕ Α30 ΤΕΜ ABB 52,95 ΡΕΛΕ Α11 ΤΕΜ ABB 26, ΦΥΣΙΓΓΙΑ 10Α ΤΕΜ BUSSMAN 0, ΦΥΣΙΓΓΙΑ 16A ΤΕΜ BUSSMAN 0, ΦΥΣΙΓΓΙΑ 20Α ΤΕΜ BUSSMAN 0, ΦΥΣΙΓΓΙΑ 25 A ΤΕΜ BUSSMAN 0, ΦΥΣΙΓΓΙΑ 35 Α ΤΕΜ BUSSMAN 0, ΦΥΣΙΓΓΙΑ 40Α ΤΕΜ ΦΥΣΙΓΓΙΑ 50Α ΤΕΜ BUSSMAN 0, ΦΥΣΙΓΓΙΑ 50Α βραδείας τήξης ΤΕΜ BUSSMAN 0, ΦΥΣΙΓΓΙΑ 63 Α ΤΕΜ BUSSMAN 0, ΦΥΣΙΓΓΙΑ 63 Α βραδείας τήξης ΤΕΜ BUSSMAN 0, ΦΥΣΙΓΓΙΑ 6 α ΤΕΜ BUSSMAN 0, ΦΥΣΙΓΓΙΑ νεοζετ 10Α ΤΕΜ BUSSMAN 0, ΦΥΣΙΓΓΙΑ νεοζετ 16 Α ΤΕΜ BUSSMAN 0, ΦΥΣΙΓΓΙΑ νεοζετ 20Α ΤΕΜ BUSSMAN 0, ΦΥΣΙΓΓΙΑ νεοζετ 25 Α ΤΕΜ BUSSMAN 0, ΦΥΣΙΓΓΙΑ νεοζετ 35 Α ΤΕΜ BUSSMAN 0, ΦΥΣΙΓΓΙΑ νεοζετ 50Α ΤΕΜ BUSSMAN 0,75 4

5 ΦΥΣΙΓΓΙΑ νεοζετ 63 Α ΤΕΜ BUSSMAN 0, ΦΥΣΙΓΓΙΑ νεοζετ 80Α ΤΕΜ BUSSMAN 3,20 ΦΥΣΙΓΓΙΑ 100 Α BUSSMAN 6,20 ΦΥΣΙΓΓΙΑ 125 Α BUSSMAN 8,40 ΦΥΣΙΓΓΙΑ 160 Α BUSSMAN 8,40 ΦΥΣΙΓΓΙΑ 200 Α BUSSMAN 8,40 ΦΥΣΙΓΓΙΑ 250 Α BUSSMAN 6,80 ΦΥΣΙΓΓΙΑ 350 Α BUSSMAN 12,00 ΦΥΣΙΓΓΙΑ 80 Α BUSSMAN 5, ΠΙΝΑΚΕΣ ΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙΜΕΧΡΙ 30Κ ΠΙΛΕΡ 100Χ80Χ30 2πόρτες και θυρίδα ΤΕΜ KYBA 218, ΠΙΛΕΡ 45Χ30 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΤΕΜ KYBA 40, ΠΙΛΕΡ 65Χ55 ΤΕΜ KYBA 85, ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΙΝΑΚΑΚΙ 1-2ασφ.εξωτερικό ΤΕΜ MONOKROYS 1, ΠΙΝΑΚΑΚΙ στεγα.3-5 θέσεις ΤΕΜ ABB 10, ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΛΟΣ ΕΞΩΤ. 1σειρας ΤΕΜ ABB 14, ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΛΟΣ ΕΞΩΤ. 2σειρών ΤΕΜ ABB 20, ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΛΟΣ ΕΞΩΤ. 3 σειρών ΤΕΜ ABB 28, ΠΙΝΑΚΑΣ χωνευτός 1 σειράς ΤΕΜ ABB 11, ΠΙΝΑΚΑΣ χωνευτός 2 σειρών ΤΕΜ ABB 16, ΠΙΝΑΚΑΣ χωνευτός 3 σειρών ΤΕΜ ABB 24, ΠΙΝΑΚΑΣ χωνευτός 4 σειρών ΤΕΜ ABB 38, ΠΙΝΑΚΑΣ εξωτ στεγανός 1σειρ ΤΕΜ ABB 19, ΠΙΝΑΚΑΣ εξωτ στεγανός 2σειρ ΤΕΜ ABB 28, ΠΙΝΑΚΑΣ εξωτ στεγανός 3σειρ ΤΕΜ ABB 38, ΠΙΝΑΚΑΣ εξωτ στεγανός 4σειρ ΤΕΜ ABB 49, ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΑΙ ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗΣ µε εφεδρεία 24 ωρών ΤΕΜ ABB 39, ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΧΝΙΕΣ TEM ABB 2, ΛΑΜΠΑ 18WPR COMPACT TEM PHILIPS 11, ΛΑΜΠΑ 23W ηλεκτρονική TEM PHILIPS 10, ΛΑΜΠΑ250V100W E27 TEM PHILIPS 2, ΛΑΜΠΑ COMPACT 25W TEM ΛΑΜΠΑ SOFT 100W TEM ΛΑΜΠΑwhite son 100w TEM PHILIPS 35, ΛΑΜΠΑαρτζέντα 100W TEM ΛΑΜΠΑαρτζέντα 60W TEM ΛΑΜΠΑαρτζέντα 75W TEM ΛΑΜΠΑ HQI νατρίου 250W TEM PHILIPS 16, ΛΑΜΠΑ HQI νατρίου 400W TEM PHILIPS 18, ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΑΤΜΩΝ Υ ΡΑΡΓΥΡΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΛΑΜΠΑ HQI υδραργ.150w TEM PHILIPS 25, ΛΑΜΠΑ HQI υδραργ κερ. εστίας 150 W TEM PHILIPS 25, ΛΑΜΠΑ HQI υδραργ κερ. εστίας 100 W TEM PHILIPS 25, ΛΑΜΠΑ HQI υδρ. κερ. εστίας διχρ. 12V 50 W TEM PHILIPS 2, ΛΑΜΠΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΛΑΜΠΑ ατµ.νατρίου 70W TEM PHILIPS 11, ΛΑΜΠΑ ατµ.νατρίου 150W TEM PHILIPS 12, ΛΑΜΠΑ ατµ.νατρίου 250W TEM PHILIPS 15, ΛΑΜΠΑ ατµ.νατρίου 400W TEM PHILIPS 19, ΛΑΜΠΑ ατµ υδραργ. 80W TEM PHILIPS 2, ΛΑΜΠΑ ατµ. υδραργ. 125W TEM PHILIPS 2, ΛΑΜΠΑ ατµ. υδραργ. 250W TEM PHILIPS 8, ΛΑΜΠΑ ατµ. υδραργ. 400W TEM PHILIPS 12, Λάµπα Phillips master sity white TEM PHILIPS 32,00 CDO-ET 70W Λάµπα Phillips master sity white TEM PHILIPS 32,00 CDO-ET100W Λάµπα Phillips master sity white TEM PHILIPS 32,00 CDO-ET 150W Λάµπα Phillips master sity white CDM-TT 70W TEM PHILIPS 24, Λάµπα Phillips master sity white CDM-TT 150W TEM PHILIPS 24, Λάµπα Phillips master sity white TEM PHILIPS 33,00 CDO-TT 70W Λάµπα Phillips master sity white TEM PHILIPS 33,00 CDO-TT 100W 5

6 Λάµπα Phillips master sity white TEM PHILIPS 33,00 CDO-TT 150W Λάµπα Phillips master sity white TEM PHILIPS 33,00 CDO-TT 250W ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΠΥΡΑΚΤΩΣΗΣ ΛΑΜΠΑ διαφανής 60 W TEM ΛΑΜΠΑ διαφανής 100 W,250V TEM PHILIPS 2, ΛΑΜΠΑ διαφανής 40 W TEM ΛΑΜΠΑ διαφανής 75 W TEM ΛΑΜΠΑ E14 40W TEM ΛΑΜΠΑ E14 60W TEM ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΕΙ ΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Λάµπα PhillipsMaster PL-Electronic V 20W TEM PHILIPS 10, Λάµπα PhillipsMaster PL-Electronic V 23W TEM PHILIPS 10, Λάµπα PhillipsMaster PL-Electronic V 27W TEM PHILIPS 10, Λάµπα PhillipsMaster PL-Electronic V 33W TEM PHILIPS 10, Λάµπα PhillipsMaster PL-Electronic automatic V 15W TEM PHILIPS 18, Λάµπα PhillipsMaster PL-Electronic automatic v 11W TEM PHILIPS 18, Λάµπα Phillips PL-Electronic V 20W TEM PHILIPS 7, Λάµπα Phillips PL-Electronic V 23W TEM PHILIPS 7, Λάµπα Phillips E Shaver 20W TEM PHILIPS 7, Λάµπα Phillips Softone E Shaver κερί 8W TEM PHILIPS 7, Λάµπα Phillips Softone E Shaver κερί 15W TEM PHILIPS 8, Λάµπα Phillips SL-Electronic V 20W TEM PHILIPS 13, Λάµπα ηλεκτρονική πρισµατικήluxram SL K TEM PHILIPS 13, ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΛΑΜΠΑ ΙΩ ΙΝΗΣ 1000W TEM PHILIPS 7, ΛΑΜΠΑ ΙΩ ΙΝΗΣ 1000W µακριά TEM PHILIPS 7, ΛΑΜΠΑ ΙΩ ΙΝΗΣ 1000W TEM PHILIPS 7, ΛΑΜΠΑ ΙΩ ΙΝΗΣ 150Wκοντή TEM PHILIPS 3, ΛΑΜΠΑ ΙΩ ΙΝΗΣ 150Wµακρ. TEM PHILIPS 3, ΛΑΜΠΑ ΙΩ ΙΝΗΣ 300Wκοντή TEM ΛΑΜΠΑ ΙΩ ΙΝΗΣ 300Wµακρ. TEM PHILIPS 3, ΛΑΜΠΑ ΙΩ ΙΝΗΣ 300W 117χιλ TEM PHILIPS 3, ΛΑΜΠΑ ΙΩ ΙΝΗΣ 50Wκοντή TEM ΛΑΜΠΑ ΙΩ ΙΝΗΣ 40Wµακρ. TEM ΛΑΜΠΑ ΙΩ ΙΝΗΣ 500Wκοντή TEM ΛΑΜΠΑ ΙΩ ΙΝΗΣ 500Wµακρ. TEM PHILIPS 4, ΛΑΜΠΑ ΙΩ ΙΝΗΣ 50W TEM ΛΑΜΠΑ κερί 25 W TEM PHILIPS 2, ΛΑΜΠΑ κερί 40 W TEM PHILIPS 2, ΛΑΜΠΑ κερί 60 W TEM PHILIPS 2, ΛΑΜΠΑµικτ.φωτισµ. 160 W TEM PHILIPS 6, ΛΑΜΠΑπυρακτ.100W TEM PHILIPS 2, ΛΑΜΠΑ πυρακτ. 100W V TEM PHILIPS 2, ΛΑΜΠΑ πυρακτ 60W TEM PHILIPS 2, ΛΑΜΠΑ πυρακτ 60W 42V TEM PHILIPS 2, ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ-ΝΑΤΡΙΟΥ ΛΑΜΠΑ φθορίου 0,60εκ. TEM PHILIPS 2, ΛΑΜΠΑ φθορίου18w TEM PHILIPS 2, ΛΑΜΠΑ φθορίου 36W TEM PHILIPS 2, ΛΑΜΠΑ φθορίου 58W TEM PHILIPS 3, ΛΑΜΠΑ φθορίου κυκλ.40w TEM PHILIPS 5, ΛΑΜΠΑ ατµ.νατρίου 100W σωληνωτή white-son TEM PHILIPS 25, ΛΑΜΠΑ ατµ.νατρίου 150W σωληνωτή white-son TEM PHILIPS 25, ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΙΑΦΟΡΑ ΓΛΟΜΠΟΣ Φ25 πλήρης TEM ΝΙΚΟΛΟΠ. 7, ΓΛΟΜΠΟΣ Φ30 πλήρης TEM ΝΙΚΟΛΟΠ. 9, ΓΛΟΜΠΟΣ Φ40 πλήρης TEM ΝΙΚΟΛΟΠ. 22, ΓΛΟΜΠΟΣ Φ50 πλήρης TEM ΝΙΚΟΛΟΠ. 67, ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΟ ΤΥΠΟΥ ΦΑΝΑΡΙΟΥ VARDA 196,80 ΓΙΑ ΛΑΜΠΑ 150W NATΡΙΟΥ ΑΡΜΑΤΟΥΡΕΣ-ΧΕΛΩΝΕΣ ΚΑΡΑΒΟΧΕΛΩΝΑ µεταλλική TEM ΝΙΚΟΛΟΠ. 15, ΚΑΡΑΒΟΧΕΛΟΝΑ πλαστική TEM ΝΙΚΟΛΟΠ. 5, ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΑ τουαλέτας απλή TEM ΝΙΚΟΛΟΠ. 10, ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΕΙ ΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ HQI νατρίου 250W TEM ADELEQ 69, ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ HQI υδραργ. 250W TEM ADELEQ 48,80 6

7 ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ1000W στεγ.ιωδίνης TEM ADELEQ 15, ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ HQI 400W TEM ADELEQ 49, ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ TEM OLYMPIA 23, ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ Ν52 TEM ΝΙΚΟΛΟΠ. 8, ΦΩΤ/ΙΚΟ νατρίου πλήρη150w TEM VARDA 62, ΦΩΤ/ΙΚΟ νατρίου πλήρη400w TEM VARDA 62, ΦΩΤ/ΙΚΟ νατρίου πλήρη 70W TEM VARDA 62, ΦΩΤ/ΙΚΟ νατρίου πλήρη 250W TEM VARDA 62, ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΦΩΤ/ΚO σκαφ.φθορίου 1Χ18W TEM PILUX 7, ΦΩΤ/ΚO σκαφ.φθορίου 1Χ36W TEM PILUX 9, ΦΩΤ/ΚO σκαφ.φθορίου 1Χ58W TEM PILUX 12, ΦΩΤ/ΚO σκαφ.φθορίου 2Χ18W TEM PILUX 9, ΦΩΤ/ΚO σκαφ.φθορίου 2Χ36W TEM PILUX 13, ΦΩΤ/ΚO σκαφ.φθορίου 2Χ58W TEM PILUX 18, ΦΩΤ/ΚΟ υδραρ.πλήρη 80W TEM VARDA 38, ΦΩΤ/ΚΟ υδραρ.πλήρη 125W TEM VARDA 38, ΦΩΤ/ΚΟ υδραρ.πλήρη 250W TEM VARDA 50, ΦΩΤ/ΚΟ υδραρ.πλήρη 400W TEM VARDA 97, ΦΩΤ/ΚΟ για λάµπες ατµών νατρίου W από TEM VARDA 73,00 πολυκαρβονικό υλικό στεγανό ΙΡ54στο χώρο λαµπτήρα και ΙΡ44στο χώρο οργάνων ΕΚΚΙΝΗΤΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ ΣΤΑΡΤΕΡ4-80W TEM PHILIPS 0, ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ νατρίου 150W TEM SCHWABE 6, ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ νατρίου 250W TEM SCHWABE 6, ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ νατρίου 400W TEM SCHWABE 6, ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ νατρίου 70W TEM SCHWABE 6, ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΑΙ (ΜΠΑΤΑΡΙΑ) ΞΗΡΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ 9 V TEM TOSHIBA 2, ΜΠΑΤΑΡΙΑ SUPER MINI R6 1,5V TEM TOSHIBA 0, MΠATAΡIA ΑΛΚ. 1,5Vµεσαία TEM TOSHIBA 1, ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΛΚ.1,5Vµινιόν TEM TOSHIBA 0, ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΛΚ.9V ΠΛΑΚΈ TEM TOSHIBA 2, ΜΠΑΤΑΡΙΑ Α µεγάλη 1,5V TEM TOSHIBA 1, ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΤΟΥΒΛΟ 6V TEM TOSHIBA 2, ΠΗΝΙΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΗΝΙΟ φωτ. νατρίου 150 W TEM SCHWABE 13, ΠΗΝΙΟ φωτ. νατρίου 250 W TEM SCHWABE 19, ΠΗΝΙΟ φωτ. νατρίου 400 W TEM SCHWABE 29, ΠΗΝΙΟ φωτ. νατρίου 70 W TEM SCHWABE 13, ΠΗΝΙΟ φωτ.υδραργύρου 80 W TEM SCHWABE 7, ΠΗΝΙΟ φωτ.υδραργύρου 250 W TEM SCHWABE 14, ΠΗΝΙΟ φωτ.υδραργύρου 400 W TEM SCHWABE 19, ΠΗΝΙΟ φωτ.υδραργύρου 125 W TEM SCHWABE 9, ΑΚΟΠΤΑΙ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΛΕ-ΡΕΤΟΥΡ ΕΞΩΤ.ΣΤΕΓΑΝΟΣ METESAN 3, ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΛΕ-ΡΕΤΟΥΡ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ TEM METESAN 3, ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΛΕ-ΡΕΤΟΥΡ ΧΩΝΕΥΤΟΣ TEM ALIBERTI 2, ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΛΟΣ ΕΞΩΤ. ΣΤΕΓΑΝΟΣ TEM METESAN 3, ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΛΟΣ ΕΞΩΤ. TEM METESAN 3, ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΛΟΣ ΧΩΝ. TEM ALIBERTI 2, ΙΑΚΟΠΤΗΣ Κ/Μ Α/Ρ TEM ALIBERTI 5, ΙΑΚ.ΚΟΜ.ΕΞΩΤ.ΣΤΕΓΑΝΟΣ TEM METESAN 3, ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΟΜΙΤ. ΕΞΩΤ. TEM METESAN 3, ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΟΜΙΤ.ΧΩΝΕΥ TEM ALIBERTI 3, ΡΕΥΜΑΤΟ ΟΤΑΙ ΠΡΙΖΑ ΠΟΡΣΕΛ ΛΕΥΚΗ TEM ALIBERTI 3, ΠΡΙΖΑ ΛΑΣΤΙΧ. ΣΟΥΚΟ TEM ALIBERTI 2, ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ 2 ΘΕΣΕΩΝ TEM MONOKROYS 1, ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ 3 ΘΕΣΕΩΝ TEM MONOKROYS 2, ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ 3 ΘΕΣΕΩΝ TEM MONOKROYS 2, ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ 3 ΘΕΣΕΩΝ+ ΚΑΛΩ ΙΟ+ ΙΑΚΟΠΤΗ TEM MONOKROYS 4, ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ 4 ΘΕΣΕΩΝ TEM MONOKROYS 2, ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ 4 ΘΕΣΕΩΝ-ΚΑΛΩ ΙΟ TEM MONOKROYS 4, ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ 4 ΘΕΣΕΩΝ-ΚΑΛΩ ΙΟ- ΙΑΚΟΠΤΗ TEM MONOKROYS 4, ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ 5 ΘΕΣΕΩΝ TEM MONOKROYS 2, ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ 5 ΘΕΣΕΩΝ-ΚΑΛΩ ΙΟ- ΙΑΚΟΠΤΗ TEM MONOKROYS 4, ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ 6 ΘΕΣΕΩΝ-ΚΑΛΩ ΙΟ- ΙΑΚΟΠΤΗ TEM MONOKROYS 6,40 7

8 ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΕΞ.ΣΤΕΓΑΝΗ TEM METESAN 3, ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΧΩΝΕΥΤΗ TEM ALIBERTI 3, ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΧΩΝ.+ΚΑΠΑ. TEM ALIBERTI 4, ΠΡΙΖΑ ΤΗΛ.ΕΞΩΤ. ΙΠΛΗ TEM ADELEQ 2, ΠΡΙΖΑ ΤΗΛ.ΕΞΩΤ.ΜΟΝΗ TEM ADELEQ 1, ΠΡΙΖΑ ΤΗΛ.ΧΩΝΕΥΤΗ ΙΠΛ TEM ALIBERTI 4, ΠΡΙΖΑ ΤΗΛ.ΧΩΝ. ΜΟΝΗ TEM ALIBERTI 4, ΤΡΙΠΡΙΖΟ ΧΩΝΕΥΤΟ ΣΟΥΚΟ TEM ALIBERTI 6, ΡΕΥΜΑΤΟΛΗΠΤΑΙ ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ TEM MONOKROYS 0, ΦΙΣ ΣΟΥΚΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΘΗΛΥΚΟ (5 ΘΕΣΕΙΣ) TEM MONOKROYS 4, ΠΡΙΖΑ ΤΟΙΧΟΥ ΕΞΩΤ. FTP καλωδίου TEM ADELEQ 6,50 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΑΧΑΙΡΩΤΕΣ 462 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΑΧΑΙΡΩΤΕΣ ΝΗΙ 100Α TEM BUSSMAN 4, ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΑΧΑΙΡΩΤΕΣ ΝΗΙ 125 Α TEM BUSSMAN 4, ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΑΧΑΙΡΩΤΕΣ ΝΗΙ 160 Α TEM BUSSMAN 5, ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΑΧΑΙΡΩΤΕΣ ΝΗΙ 200 Α TEM BUSSMAN 6, ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΑΧΑΙΡΩΤΕΣ ΝΗΙ 250 Α TEM BUSSMAN 6, ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΑΧΑΙΡΩΤΕΣ ΝΗΙ 350Α TEM BUSSMAN 12, ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΑΧΑΙΡΩΤΕΣ ΝΗΟ 25 Α TEM BUSSMAN 5, ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΑΧΑΙΡΩΤΕΣ ΝΗΟ 40 Α TEM BUSSMAN 4, ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΑΧΑΙΡΩΤΕΣ ΝΗΟ 80Α TEM BUSSMAN 4, ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΑΧΑΙΡΩΤΕΣ ΝΗΟ 100 Α TEM BUSSMAN 5, ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΑΧΑΙΡΩΤΕΣ ΝΗΟ 125 Α TEM BUSSMAN 5,20 ΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ 337 ΑΚΡΑ ΚΑΛΩ ΙΩΝ ΘΗΛΥΚΑ ΤΕΜ BM 0, ΑΚΡΟ ΕΚΤΕΣ Φ10 ΤΕΜ BM 0, ΑΚΡΟ ΕΚΤΕΣ Φ10Χ4.3 ΤΕΜ BM 0, ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΑ ΠΙΝΑΚΟΣ ΤΕΜ MONOKROYS 0, ΒΙΣΜΑΤΑ 10 ΟΥΠΑ 100τεµ ΚΟΥΡΟΥΠΗ 3, ΒΙΣΜΑΤΑ Νο 8 ΟΥΠΑ 100τεµ ΚΟΥΡΟΥΠΗ 2, ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΦΩΤΙΣ ΡΟΜΟΥ ΤΕΜ VARDA 13, ΓΑΝΤΖΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΤΕΜ ΝΙΚΟΛΟΠ. 0, ΕΜΑΤΙΚΑ ΤΡΥΚ 2,5Χ τεµ ELEMATIC 0, ΕΜΑΤΙΚΑ ΤΡΥΚ 2,5Χ τεµ ELEMATIC 0, ΕΜΑΤΙΚΑ ΤΡΥΚ 2,5Χ τεµ ELEMATIC 1, ΕΜΑΤΙΚΑ ΤΡΥΚ 2,5Χ τεµ ELEMATIC 1, ΕΜΑΤΙΚΑ ΤΡΥΚ 3,6Χ τεµ ELEMATIC 2, ΕΜΑΤΙΚΑ ΤΡΥΚ 5Χ τεµ ELEMATIC 3, ΕΜΑΤΙΚΑ ΤΡΥΚ 7,5Χ τεµ ELEMATIC 6, ΗΛΕΚΤΡΟ ΙΑ ΓΕΙΩΣΗΣ Φ16 ΤΕΜ ELEMCO 6, ΚΑΝΑΛΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 25Χ25 ΜΕΤ ΚΑΣΙΝΑΚ. 0, ΚΑΝΑΛΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 100Χ50 ΜΕΤ ΚΑΣΙΝΑΚ. 5, ΚΑΝΑΛΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 50Χ50 ΜΕΤ ΚΑΣΙΝΑΚ. 3, ΚΑΠΑΚΙΑ ΜΕ ΑΥΤΙΑ ΤΕΜ MONOKROYS 0, ΚΑΠΑΚΙΑ ΒΙ ΩΤΑ ΤΕΜ MONOKROYS 0, ΚΑΡΦΙΑ ΡΟΜΠΟΤ 6Χ18 100τεµ OBO 6, ΚΑΡΦΙΑ ΡΟΜΠΟΤ6Χ35 100τεµ OBO 8, ΚΛΕΜΕΣ 1,5 12αδα TRIDONIC 0, ΚΛΕΜΕΣ 10 12αδα TRIDONIC 0, ΚΛΕΜΕΣ Γερµανίας 12αδα TRIDONIC 1, ΚΛΕΜΕΣ 16 12αδα TRIDONIC 1, ΚΛΕΜΕΣ 2,5 12αδα TRIDONIC 0, ΚΛΕΜΕΣ 4-10 Γερµανίας 12αδα TRIDONIC 0, ΚΛΕΜΕΣ 6 12αδα TRIDONIC 0, ΚΛΕΜΕΣ 25 12αδα TRIDONIC 3, ΚΛΙΠΣ ΤΗΛΕΦ. ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΕΜ CENTRAL 0, ΚΟΛΑΡΑ 8/25 100τεµ OBO 1, ΚΟΛΑΡΑ ΓΕΙΩΣΗΣ ΤΕΜ ELEMCO 1, ΚΟΛΑΡΑ ΛΑΜΠΑΣ Φθορίου ΤΕΜ 0, ΡΟΚΑ 7/25 100τεµ OBO 1, ΚΟΛΑΡΑ ΩΜΕΓΑ 16 ΜΕΤΑΛ. ΤΕΜ OBO 0, ΚΟΛΑΡΑ ΩΜΕΓΑ 21 ΜΕΤΑΛ. ΤΕΜ OBO 0, ΚΟΥΤΙ διακλαδ.στεγανό 10Χ10 ΤΕΜ ΚΟΥΡΟΥΠΗ 1, ΚΟΥΤΙ διακλ.στεγ.120χ80χ50 ΤΕΜ ΚΟΥΡΟΥΠΗ 2, ΚΟΥΤΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΕΜ MONOKROYS 0, ΚΥΠΑΡΙΣΑΚΙΑ 2Χ35 ΤΕΜ HAGER 1, ΚΥΠΑΡΙΣΑΚΙΑ 25 ΤΕΜ HAGER 1, ΚΥΠΑΡΙΣΑΚΙΑ 2Χ25 ΤΕΜ HAGER 1,10 8

9 382 ΚΥΠΑΡΙΣΑΚΙΑ 2Χ50 ΤΕΜ HAGER 4, ΚΥΠΑΡΙΣΑΚΙΑ 70 ΚΑΡΕ ΤΕΜ HAGER 9, ΚΩΣ 5,5 ΣΩΛΗΝΑΚΙ ΤΕΜ BM 0, ΚΩΣ ΠΡΕΣΣΑΣ 10 ΤΕΜ BM 0, ΚΩΣ ΠΡΕΣΣΑΣ 16 ΤΕΜ BM 0, ΜΟΥΦΑ 90-Α1 3Μ ΤΕΜ 3M 20, ΜΟΥΦΑ ΕΥΘΕΙΑΣ 4Χ16 ΤΕΜ 3M 19, ΜΟΥΦΑ ΕΥΘΕΙΑΣ 4Χ4Φ8-20 ΤΕΜ ΜΠΑΛΑΣΤ 30W ΤΕΜ ΜΠΑΛΑΣΤ 20W ΤΕΜ SCHWABE 3, ΜΠΑΛΑΣΤ 40 W ΤΕΜ SCHWABE 3, MΠOYAT ΣΤΕΓΑΝΑ D9125 ΤΕΜ 2, ΜΠΟΥΑΤ ΑΠΛΑ χωνευτά τετράγωνα ΤΕΜ MONOKROYS 0, ΝΤΟΥΙ Ε14 ΤΕΜ MONOKROYS 0, ΝΤΟΥΙ Ε27 ΑΠΛΟ ΤΕΜ MONOKROYS 0, ΝΤΟΥΙ Ε27 ΒΑΚΕΛΙΤΟΥ ΤΕΜ MONOKROYS 0, ΝΤΟΥΙ πορσελάνης Ε27 ΤΕΜ MONOKROYS 0, ΝΤΟΥΙ πορσελ. Ε27τύπου ΕΗ ΤΕΜ MONOKROYS 1, ΝΤΟΥΙ πορσελάνης Ε33 ΤΕΜ MONOKROYS 1, ΝΤΟΥΙ πορσελάνης µικρό ΤΕΜ MONOKROYS 1, ΝΤΟΥΙ πορσελάνης Ε27 1/8 ΤΕΜ MONOKROYS 2, ΡΑΓΑ στήριξης υλικών 1µέτρου ΤΕΜ KYBA 2, ΡΟΖΕΤΑ ΟΡΟΦΗΣ ΤΕΜ KYBA 0, ΡΟΚΑ 10Χ25 100αδα OBO 2, ΡΟΚΑ 10Χ35 100αδα OBO 2, ΡΟΚΑ 14Χ35 100αδα OBO 3, ΡΟΚΑ 5Χ20 100αδα OBO 1, ΡΟΚΑ 5Χ20 ΠΛΑΚΕ 100αδα OBO 1, ΡΟΚΑ 6Χ25 100αδα OBO 1, ΡΟΚΑ 6Χ36 100αδα OBO 1, ΡΟΚΑ 7Χ25 100αδα OBO 1, ΡΟΚΑ 10Χ36 100αδα OBO 2, ΡΟΚΑ 8Χ25 100αδα OBO 1, ΡΟΚΑ 8Χ35 100αδα OBO 1, ΡΟΚΑ 9Χ25 100αδα OBO 1, ΡΟΚΑ 9Χ35 100αδα OBO 1, ΣΠΙΡΑΛ 2 ΜΕΤ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΟΥΚΟΥ ΤΕΜ MONOKROYS 1, ΣΤΥΠΙΟΘΛΉΠΤΗΣ ΣΟΥΠΕΡ ΤΕΜ MONOKROYS ΣΥΠΙΟΘΛΗΠΤΗΣ Φ16 ΤΕΜ COOPER 0, ΣΥΠΙΟΘΛΗΠΤΗΣ Φ29 ΤΕΜ COOPER 2, ΣΥΠΙΟΘΛΗΠΤΗΣ Φ36 ΤΕΜ COOPER 3, ΤΑΙΝΙΑ Bουλκανιζόµενη 40KV ΤΕΜ 3M 9, ΤΑΙΝΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΗ 19Χ20 ΤΕΜ WONDER 0, ΤΑΙΝΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΗ 38Χ20 ΤΕΜ WONDER 1, ΤΑΙΝΙΑ ΤΣΕΡΚΙ 0,7Χ13 µικρό ΤΕΜ OBO 3, ΤΑΙΝΙΑ ΤΣΕΡΚΙ 0,7Χ25 µεγάλ ΤΕΜ OBO 4, ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΕΣ ΠΟΡΣΕΛΑΝ. ΤΕΜ MONOKROYS 8, ΤΑΦ ΣΟΥΚΟΥ ΤΕΜ MONOKROYS 1, ΤΖΑΚ ΚΑΡΦΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΤΕΜ OBO 0, ΤΗΛΕΦ.ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΛΗΚΤΡΑ ΤΕΜ LAMDA 22, ΦΙΣ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΑΡΣΕΝ. ΤΕΜ METESAN 1, ΦΙΣ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΘΗΛΥΚΟ ΤΕΜ METESAN 2, ΦΛΕΞΜΠΛ ΠΛΑΣΤ.10 ΜΕΤ ΚΟΥΡΟΥΠ 0, ΦΛΕΞΜΠΛ ΠΛΑΣΤ.12 ΜΕΤ ΚΟΥΡΟΥΠ 0, ΦΛΕΞΜΠΛ ΠΛΑΣΤ.14 ΜΕΤ ΚΟΥΡΟΥΠ 0, ΦΛΕΞΜΠΛ ΠΛΑΣΤ.16 ΜΕΤ ΚΟΥΡΟΥΠ 0, ΦΛΕΞΜΠΛ ΠΛΑΣΤ.24 ΜΕΤ ΚΟΥΡΟΥΠ 1, ΦΛΕΞΜΠΛ ΠΛΑΣΤ.30 ΜΕΤ BIOKAR 1, ΦΛΕΞΜΠΛ ΠΛΑΣΤ.35 ΜΕΤ ΦΛΕΞΙΜΠΛ ΜΕΤΑΛ.10 ΜΕΤ ΠΑΝΑΓ. 0, ΦΛΕΞΙΜΠΛ ΜΕΤΑΛ.12 ΜΕΤ ΠΑΝΑΓ. 0, ΦΛΕΞΙΜΠΛ ΜΕΤΑΛ.14 ΜΕΤ ΠΑΝΑΓ. 0, ΦΛΕΞΙΜΠΛ ΜΕΤΑΛ.16 ΜΕΤ ΠΑΝΑΓ. 0, ΦΛΕΞΙΜΠΛ ΜΕΤΑΛ.24 ΜΕΤ ΠΑΝΑΓ. 1, ΦΛΕΞΙΜΠΛ ΜΕΤΑΛ.30 ΜΕΤ ΠΑΝΑΓ. 1, ΦΛΕΞΙΜΠΛ ΜΕΤΑΛ.35 ΜΕΤ ΠΑΝΑΓ. 1, ΦΡΑΓΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΥΠΕΡ. ΤΕΜ

10 452 ΧΤΕΝΙ ΑΣΦ. ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ ΤΕΜ ABB 1, ΣΩΛΗΝΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΣΠΙΡΑΛΗΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ Φ50 ΜΕΤ POLIECO 1, ΣΩΛΗΝΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΣΠΙΡΑΛΗΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ Φ63 ΜΕΤ POLIECO 1, ΣΩΛΗΝΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΣΠΙΡΑΛΗΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ Φ75 ΜΕΤ POLIECO 1, ΦΡΕΑΤΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΗΛ/ΓΙΚΟ 30Χ30 ΤΕΜ GEWISS 13, ΦΡΕΑΤΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΗΛ/ΓΙΚΟ 40Χ40 ΤΕΜ GEWISS 29, ΦΛΟΤΕΡ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΤΕΜ 16, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΕΜ ABB 39, ΘΕΡΜΙΚΑ 36 ABB 48, ΘΕΡΜΙΚΑ 52 ABB 49,80 Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής Κωνσταντίνος Σιµιτσής ήµαρχος Καβάλας Ακριβές αντίγραφο Καβάλα 05 Σεπτεµβρίου 2012 Η Γραµµατέας της Οικονοµικής Επιτροπής Αναστασία Κορόσογλου 10

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ Γεωργιάδης Παντελεήµων, εµερτζίδης Παύλος, Πεφάνης Κωνσταντίνος, Σταυρίδης Κυριάκος.

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ Γεωργιάδης Παντελεήµων, εµερτζίδης Παύλος, Πεφάνης Κωνσταντίνος, Σταυρίδης Κυριάκος. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: ΒΛ1ΤΩΕ6-ΜΗΠ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 29 ης / 25 Νοεµβρίου 2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας Αριθ. απόφασης 485/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ψαχνά, 6 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Αριθ. Απόφ.: 69 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 11373 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ψαχνά, 6 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Αριθ. Απόφ.: 69 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 11373 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ψαχνά, 6 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Αριθ. Απόφ.: 69 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 11373 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Διρφύων - Μεσσαπίων Έχοντας λάβει υπόψη: 1. Την Υ.Α. 11389/83 ΥΠ.ΕΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: Β41ΑΩΕ6-Ξ9Υ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 19 ης / 25 Ιουλίου 2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας Αριθ. απόφασης 303/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ εµερτζίδης Παύλος, Καλανταρίδης Ηλίας, Κιοσές Νικόλαος, Σταυρίδης Κυριάκος, Σχοινάκης Στυλιανός. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ εµερτζίδης Παύλος, Καλανταρίδης Ηλίας, Κιοσές Νικόλαος, Σταυρίδης Κυριάκος, Σχοινάκης Στυλιανός. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: ΒΛ1ΗΩΕ6-ΓΞΤ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 27 ης / 18 Νοεµβρίου 2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας Αριθ. απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ εµερτζίδης Παύλος, Καλανταρίδης Ηλίας, Κιοσές Νικόλαος, Σταυρίδης Κυριάκος, Σχοινάκης Στυλιανός. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ εµερτζίδης Παύλος, Καλανταρίδης Ηλίας, Κιοσές Νικόλαος, Σταυρίδης Κυριάκος, Σχοινάκης Στυλιανός. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: ΒΛ1ΗΩΕ6-413 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 27 ης / 18 Νοεµβρίου 2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας Αριθ. απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1.1 Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός σχολικών - αθλητικών εγκαταστάσεων

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1.1 Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός σχολικών - αθλητικών εγκαταστάσεων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Γεράνι, Χανιά Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών πληρ. Κουκουνάκη Αικατερίνη τηλ. 89 fax 89 eail: koukounaki@ platanias. gr Έντυπο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ Καλανταρίδης Ηλίας, Κιοσές Νικόλαος, Παπαδοπούλου Στέλλα, Σταυρίδης Κυριάκος, Σχοινάκης Στυλιανός. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ Καλανταρίδης Ηλίας, Κιοσές Νικόλαος, Παπαδοπούλου Στέλλα, Σταυρίδης Κυριάκος, Σχοινάκης Στυλιανός. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: ΒΕΖΞΩΕ6-ΠΚ5 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 13 ης / 06 Ιουνίου 2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας Αριθ. απόφασης 214/2013

Διαβάστε περισσότερα

90 ΡΕΛΑΙ ΤEIEWEXANIC 18,5 KW 40Α 2 50,00 100,00 93 ΡΕΛΑΙ ΤEIEWEXANIC 45 KW 2 220,00

90 ΡΕΛΑΙ ΤEIEWEXANIC 18,5 KW 40Α 2 50,00 100,00 93 ΡΕΛΑΙ ΤEIEWEXANIC 45 KW 2 220,00 1 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Καρδίτσα σήµερα την 18 του µηνός Ιουνίου του έτους 2014 και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμός Μελέτης: 86 / 2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 19/2011 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου.

Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 19/2011 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 110/2011 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 19/2011 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Έγκριση τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ Ο ΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ Ο ΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΜ. 20,00 ΤΕΜ. 20,00

ΤΕΜ. 20,00 ΤΕΜ. 20,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 4/2013 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΟΝΑ Α ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΜΟΝ ΠΟΣΟΤ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΜΟΝ ΠΟΣΟΤ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΜΕΛΕΤΗ : «Προµήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού για το έτος 2015» ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΦΙΛ. ΛΙΤΣΑ 29 & ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙ Τ.Κ. 152 34 ΠΡΟΫΠ.: 64.872,09

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού. Προϋπολογισµού: 60.000,00 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού. Προϋπολογισµού: 60.000,00 σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΤΙΤΛΟΣ: Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 2/2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ -- ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

υλικών οδικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

υλικών οδικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών οδικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Οι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό της με αριθμό 19ης/2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καισαριανής, της 22ης του μηνός ΜΑΙΟΥ έτους 2013.

Πρακτικό της με αριθμό 19ης/2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καισαριανής, της 22ης του μηνός ΜΑΙΟΥ έτους 2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Πληροφορίες: Γ.Χουδετσανάκη Ταχ. Δ/νση: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας Τ.Κ.16121 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΕΣ 001-47010 001-47007 001-47006 001-47009 001-47015 001-47020 001-47011 001-47012

ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΕΣ 001-47010 001-47007 001-47006 001-47009 001-47015 001-47020 001-47011 001-47012 ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΕΣ 001-47010 001-47007 001-47006 001-47010 ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ ΜΙΝΙ ΜΕ ΚΑΛΩ ΙΟ 3Χ1 10Μ 10 17,424 001-47007 ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ ΜΙΝΙ ΜΕ ΚΑΛΩ ΙΟ 3Χ1 15Μ 10 23,760 001-47000 ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΑΡ.ΜΙΝΙ 3Χ2.5 20m

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 9 ης / 02 Μαΐου 2011 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 9 ης / 02 Μαΐου 2011 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 9 ης / 02 Μαΐου 2011 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας Αριθ. απόφασης 75/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Ψήφιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ "Προμήθεια Υλικών Ηλεκτροφωτισμού για τις ανάγκες της αυτεπιστασίας έτους 2013 " ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ α/α Κωδικός Υλικού Χαρ Αριθμ κωδ

Διαβάστε περισσότερα

Μετά τα παραπάνω η Επιτροπή Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών απεφάνθη τα εξής:

Μετά τα παραπάνω η Επιτροπή Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών απεφάνθη τα εξής: . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Καρδίτσα: 20-04-2016 Αρ. Πρωτ.: 7040 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Γραφείο Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ : ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 24/2015 Προμήθεια λοιπού ηλεκτρολογικού εξοπλισμού ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Μ 100 0,45 45,00 Μ 200 0,75 150,00 Μ 200 2,50 500,00 ΤΕΜ 410 8,00 3.280,00 ΤΕΜ 300 3,40 1.020,00 ΤΕΜ 550 2,43 1.

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Μ 100 0,45 45,00 Μ 200 0,75 150,00 Μ 200 2,50 500,00 ΤΕΜ 410 8,00 3.280,00 ΤΕΜ 300 3,40 1.020,00 ΤΕΜ 550 2,43 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Π.Ε ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Τ.Υ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε ΘΗΒΩΝ. ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 29.900 ΠΗΓΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ "Προμήθεια Υλικών Ηλεκτροφωτισμού για τις ανάγκες τις αυτεπιστασίας έτους 2014 " ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α. Πίλλαρ - Ηλεκτρικοί Πίνακες 1

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ : ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 1/2014 Προμήθεια λοιπού ηλεκτρολογικού εξοπλισμού ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Αρ. Μελέτης : 7/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟ» Ενδ. Προϋπολ/μός: 67.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Αρ. Μελέτης : 7/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟ» Ενδ. Προϋπολ/μός: 67. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Μελέτης : 7/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟ» Ενδ. Προϋπολ/μός: 67.976,32 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

15REQ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

15REQ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Αριθµ Μελ. 12/2015 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» Προϋπολογισµός: 59.989,43 (χωρίς Φ.Π.Α) Συνολικά απαιτούµενη πίστωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: ΒΟΖ8ΩΕ6-ΘΝΘ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 4 ης / 21 Φεβρουαρίου 2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας Αριθ. απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 2015-82 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 20.000 ΚΑ:30-7135.061 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ.µελέτης: 1/2014 Αρ.πρωτ.: 2873/20-01-2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ

Αρ.µελέτης: 1/2014 Αρ.πρωτ.: 2873/20-01-2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. /νση: ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΙΖΥΗΝΟΥ 1 Πληροφορίες:ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Τηλέφωνο: 2531352405 FAX: 2531082705 Αρ.µελέτης: 1/2014 Αρ.πρωτ.: 2873/20-01-2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ 01/04/2014 ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αρ.Πρωτ. 3483 ΔΗΜΟΣ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ Οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Ευρώ: 14.878,95 1.ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ Δήμαρχος και 2.ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002662586 2015-03-24

15REQ002662586 2015-03-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προµήθεια υλικών για τη συντήρησηεπισκευή του δηµοτικού φωτισµού του ήµου Καρπενησίου ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 35.000,00 µε Φ.Π.Α. 23%

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001570257 2013-08-05

13PROC001570257 2013-08-05 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 13PROC001570257 2013-08-05 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 72.000,00 Ευρώ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΥ Ρ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρολογικό υλικό Διακόπτες & πριζες πολυτελείας

Ηλεκτρολογικό υλικό Διακόπτες & πριζες πολυτελείας LARISSA DESPINA Διακόπτης απλός 500-12400 600-12400 700-12400 Διακόπτης διπλός 500-12402 600-12402 700-12402 Διακόπτης A/R 500-12401 600-12401 700-12401 Διακόπτης K/R - A/R 500-12403 600-12403 700-12403

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Αριθ. απόφασης 130/2013

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Αριθ. απόφασης 130/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΗΜΟΣ ΚΒΛΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ : ΒΕΥΩΕ-ΠΟ ΠΟΣΠΣΜ πό το Πρακτικό της µε αριθµό 8 ης / 0 πριλίου 0 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας ριθ. απόφασης 0/0 ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Εγκριση πρακτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ο (Εκ παρακολουθήσεως Ν.Τ.Μ.) Προμήθεια προβολέων 70 Watt HQI Ανά τεμάχιο : ΕΥΡΩ: ΠΕΝΗΝΤΑ 50,00

ΑΡΘΡΟ 1 ο (Εκ παρακολουθήσεως Ν.Τ.Μ.) Προμήθεια προβολέων 70 Watt HQI Ανά τεμάχιο : ΕΥΡΩ: ΠΕΝΗΝΤΑ 50,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Προμήθεια Ηλεκτρολογικών υλικών ΕΡΓΟ : «Συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Άγιος Στέφανος, 11 Μαΐου 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α. ΓΕΝΙΚΑ Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή συντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

- Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) και/ή. - Γερμανικό Ινστιτούτο Τυποποίησης (DIN) και/ή. - Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO)

- Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) και/ή. - Γερμανικό Ινστιτούτο Τυποποίησης (DIN) και/ή. - Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO) ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Για τα υλικά που υπάρχουν καθιερωμένα πρότυπα ποιότητας και κανονισμοί των παρακάτω αναφερόμενων οργανισμών: - Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.262,91Ε (με Φ.Π.Α. 23%) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Της επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

1.500 1,98 2.970,00 2. Λαμπτήρας φθορισμού 36W, μήκους 1.20 εκατοστών, με ψυχρή απόχρωση φωτισμού.

1.500 1,98 2.970,00 2. Λαμπτήρας φθορισμού 36W, μήκους 1.20 εκατοστών, με ψυχρή απόχρωση φωτισμού. Α.Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Α/Τ Ε/Μ 1.. 3. 4. Λαμπτήρας Ατμών Υδραργύρου Υψηλής πίεσης ελλειψοειδής τύπου, ισχύος : 15W HG με κάλυκα Ε7 Λαμπτήρας Μικτού φωτισμού ελλειψοειδής τύπου PHILIPS ML 160 W ή OSRAM HWL

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ : ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 37/2016 Προμήθεια λαμπτήρων και λοιπού ηλεκτρολογικού υλικού ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ UTP 4 ΖΕΥΓΩΝ 5Ε ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ (ΚΟΥΛΟΥΡΑ 300m) 1 ΤΕΜ 66,00 81,18

ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ UTP 4 ΖΕΥΓΩΝ 5Ε ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ (ΚΟΥΛΟΥΡΑ 300m) 1 ΤΕΜ 66,00 81,18 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Τ ι μ ή Κωδ.Είδους Προμηθ Περιγραφή Είδους Προμηθ Ποσ/τα Μον. Μετρ. Μ ο ν. Τιμή Μον. αξια με ΦΠΑ 1416255000001 ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ 3X1,5 (ΚΟΥΛΟΥΡΑ 0m) 1

Διαβάστε περισσότερα

α/α 1 Αγωγός γυµνός χάλκινος 25 mm² χγρ 400 2 Αγωγός γυµνός χάλκινος 16 mm² χγρ 90 5 Ακροδέκτες ("παπουτσάκι") 25mm² Μ8 τεµ 300

α/α 1 Αγωγός γυµνός χάλκινος 25 mm² χγρ 400 2 Αγωγός γυµνός χάλκινος 16 mm² χγρ 90 5 Ακροδέκτες (παπουτσάκι) 25mm² Μ8 τεµ 300 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ:ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΙΚΤΥΟΥ /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 5A / 2012 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Π Ρ Ο Σ Τον Δήμο Κατερίνης 1 ΤΕΜ 3.000. Λαμπτήρας Μικτού φωτισμού ελλειψοειδής τύπου PHILIPS ML 160 W ή OSRAM HWL 160 W, 230V, με κάλυκα E27

ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Π Ρ Ο Σ Τον Δήμο Κατερίνης 1 ΤΕΜ 3.000. Λαμπτήρας Μικτού φωτισμού ελλειψοειδής τύπου PHILIPS ML 160 W ή OSRAM HWL 160 W, 230V, με κάλυκα E27 ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 30/014 ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 014» ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ Υπ αριθμ.:1 / 2015

ΜΕΛΕΤΗ Υπ αριθμ.:1 / 2015 ΜΕΛΕΤΗ Υπ αριθμ.:1 / 2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 69.654,41 ΣΥΝΤΑΞΑΣΣΑ : ΤΖΙΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 1/2015 Προμήθεια λαμπτήρων

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΠΟΤΑ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ)

Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΠΟΤΑ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΠΟΤΑ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Αριθ. πρωτ.: 7797 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ α)λαμπτηρων Κ.Λ.Π. ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ β)φωτιστικων ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ.Ε.Η. (Νατρίου, Υδραργύρου ) XΡΗΣΗ 03 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ. Προϋπολογισµού: 56.485,46 σε ΕΥΡΩ. ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ. Προϋπολογισµού: 56.485,46 σε ΕΥΡΩ. ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 63/011 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Η δαπάνη για την ανωτέρω προμήθεια αναμένεται να ανέλθει στα 35.000,00 (με Φ.Π.Α. 23%) και θα βαρύνει τις υπό:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Η δαπάνη για την ανωτέρω προμήθεια αναμένεται να ανέλθει στα 35.000,00 (με Φ.Π.Α. 23%) και θα βαρύνει τις υπό: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Α.Μ.: 153/15 ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ: 35.000,00 (με Φ.Π.Α.) Κ.Α.: 02.20.6662.006,

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α «Έγκριση πρακτικού πρόχειρου διαγωνισµού για την ανάδειξη προµηθευτή οµικού Σιδήρου, διαφόρων σιδηρικώναλουµινίων

Θ Ε Μ Α «Έγκριση πρακτικού πρόχειρου διαγωνισµού για την ανάδειξη προµηθευτή οµικού Σιδήρου, διαφόρων σιδηρικώναλουµινίων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: ΒΛΛΠΩΕ6-ΝΕ9 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 23 ης / 30 Σεπτεµβρίου 2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας Θ Ε Μ Α «Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (Δ.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ, ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ, ΠΑΡΕΛΙΩΝ, ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: ΒΕΙΚΩΕ6-Ψ2Ξ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 1 ης / 18 Ιανουαρίου 2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας Αριθ. απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα : 14/03/2014 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Αριθμ. Πρωτ. 18885

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα : 14/03/2014 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Αριθμ. Πρωτ. 18885 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα : 14/03/2014 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Αριθμ. Πρωτ. 18885 ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ H/M ΕΡΓΩΝ Πληροφορίες : Παπαδόπουλος Χρήστος Ταχ. Δ/νση : Ληλαντίων & Μεγασθένους, Τ.Κ. 34100 Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

8/6/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.12/2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ (ΠΠΥΥ 2011-CPV 31682000-0)

8/6/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.12/2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ (ΠΠΥΥ 2011-CPV 31682000-0) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI KOINΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προμήθεια υλικών για την συντήρηση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προμήθεια υλικών για την συντήρηση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προμήθεια υλικών για την συντήρηση ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ δικτύων Δημοτικού Φωτισμού Δ/ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ Κ.Α.20-6662.003 για το 2013 ΤΜΗΜΑ : Ηλεκτροφωτισμού και Σήμανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 33 / 2013 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 40.649,02

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 33 / 2013 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 40.649,02 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 33 / 2013 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 40.649,02 Φ.Π.Α. 23%: 9.349,27 ========= ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΗΣ: 49.998,29 ΙΟΝΥΣΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003521525 2015-12-17 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

15PROC003521525 2015-12-17 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 15PROC003521525 2015-12-17 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ εµερτζίδης Παύλος, Καλανταρίδης Ηλίας, Κιοσές Νικόλαος, Σταυρίδης Κυριάκος, Σχοινάκης Στυλιανός.

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ εµερτζίδης Παύλος, Καλανταρίδης Ηλίας, Κιοσές Νικόλαος, Σταυρίδης Κυριάκος, Σχοινάκης Στυλιανός. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: ΒΛΛ4ΩΕ6-Α3Ψ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 23 ης / 30 Σεπτεµβρίου 2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας Θ Ε Μ Α «Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 15.886,07 ΜΕ ΤΟ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 15.886,07 ΜΕ ΤΟ Φ.Π.Α. Αριθ. Τεύχ. Τεχν. Προδιαγραφών: 4/204 Αριθ. Πρωτ.: 437/09-0-204 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:.886,07 ΜΕ ΤΟ Φ.Π.Α. (κωδικοί CPV 36840-0, 33000-7 του Ενιαίου Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για αγορά ηλεκτρολογικών υλικών

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για αγορά ηλεκτρολογικών υλικών ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα: Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: Fax: e-mail: Πειραιώς 211, 177 78 Ταύρος Ασημίνα Βελλινιάτη 213 1306 369 213 1306 480 velliniati@ekdd.gr Αθήνα, 11/06/2015 Α.Π.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 Ο (Εκ παρακολουθήσεως Ν.Τ.Μ.) Προμήθεια φωτοκύτταρου χωρίς 220v στον αισθητήρα ΑΒΒ ΤW1 Ανά τεμάχιο : ΕΥΡΩ: ΤΡΙΑΝΤΑ 30,00

ΑΡΘΡΟ 1 Ο (Εκ παρακολουθήσεως Ν.Τ.Μ.) Προμήθεια φωτοκύτταρου χωρίς 220v στον αισθητήρα ΑΒΒ ΤW1 Ανά τεμάχιο : ΕΥΡΩ: ΤΡΙΑΝΤΑ 30,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Προμήθεια Ηλεκτρολογικών υλικών ΕΡΓΟ : «Συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠ.: 64.872,09 µε Φ.Π.Α. Α.Μ. : 93/15

ΠΡΟΫΠ.: 64.872,09 µε Φ.Π.Α. Α.Μ. : 93/15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΦΙΛ. ΛΙΤΣΑ 29 & ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙ Τ.Κ. 152 34 ΤΗΛ.: 213 2023939 ΜΕΛΕΤΗ : «Προµήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού για το έτος 2015» ΠΡΟΫΠ.: 64.872,09 µε Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧ. ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ A Ταχ. Δ/νση: Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: Fax: Ε-mail.: Αριστοτέλους 19 10433 Δ. Λάσκος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 97/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 97/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 11 Ιουνίου 2012 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθµ. Πρωτ. τ.τ. 9502 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002818810 2015-06-03

15PROC002818810 2015-06-03 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α «Κατανοµή των δηµοτικών χώρων για την προεκλογική προβολή των πολιτικών κοµµάτων»

Θ Ε Μ Α «Κατανοµή των δηµοτικών χώρων για την προεκλογική προβολή των πολιτικών κοµµάτων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθ. 15 ης /25 Μαΐου 2009 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 350/2009 ΗΜΑΡΧΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, για τη προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών και λαμπτήρων».

Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, για τη προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών και λαμπτήρων». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κ.Υ. Ταχυδρομική Δ/νση Αριστοτέλους 17-19

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 10.000,00 µε Φ.Π.Α. 23% ΠΗΓΗ : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗ : 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 10.000,00 µε Φ.Π.Α. 23% ΠΗΓΗ : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗ : 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα µελέτη προβλέπεται η προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση και την επισκευή του δηµοτικού φωτισµού στις ηµοτικές Ενότητες του και θα εκτελεστεί σύµφωνα µε την 11389/93

Διαβάστε περισσότερα

(WATT) 1. E 27 110 9600 > 20.000 2. Ε40 220 34000 > 20000

(WATT) 1. E 27 110 9600 > 20.000 2. Ε40 220 34000 > 20000 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αριθ. Μελέτης : 19 /2013 Προµήθεια λαµπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ Οι λαµπτήρες θα είναι ενδεικτικού τύπου Philips

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε.Κ.Α.Β. Αθήνα,16 /5/12 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΡΜΟ ΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX ΑΡΜΟ ΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε.Κ.Α.Β. Αθήνα,16 /5/12 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΡΜΟ ΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX ΑΡΜΟ ΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε.Κ.Α.Β. Αθήνα,16 /5/12 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 265 266 263 264 267 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνοµα είδους ή υπηρεσίας) ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΙΣΚΟΣ ΣΚΛΗΡΟΣ 500

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 22 /2014 ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002554407 2015-02-03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ Κάτω Τιθορέα 2 /2/2015 Αριθ. Πρωτ.: 1061

15PROC002554407 2015-02-03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ Κάτω Τιθορέα 2 /2/2015 Αριθ. Πρωτ.: 1061 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 15PROC002554407 2015-02-03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ Κάτω Τιθορέα 2 /2/2015 Αριθ. Πρωτ.: 1061 ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ GP ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΑΑΑ

ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ GP ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΑΑΑ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ GP ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΑΑΑ (4τεµ) ΜΠΑΤΑΡΙΑ GP ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΑΑ (4τεµ) 78100102000 10 78100100000 10 ΜΠΑΤΑΡΙΑ GP ΑΛΚΑΛΙΚΗ C (2τεµ) ΜΠΑΤΑΡΙΑ GP ΑΛΚΑΛΙΚΗ D (2τεµ) 78100106000 10 78100104000 10

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 18/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 18/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 15/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΣ 05/06/2013 ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 3160000-2

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 15/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΣ 05/06/2013 ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 3160000-2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898295 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ (2016)

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ (2016) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ν. Πλαστήρα 9 (Κτίριο ΚΕΠΕΣ) 574 00 ΣΙΝΔΟΣ Πληροφορίες: Νικοπούλου Αναστασία Τηλέφωνο: 2310-570-746

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002707395 2015-04-15

15PROC002707395 2015-04-15 ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙ ΚΗ ΕΠΙ ΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΛΕΩΦ. ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηµεροµηνία 28/03/2014. Katsaounos@dimoskarditsas.gov.gr. dimoskarditsas.gov.gr. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Σελίδα 1 από 29

Ηµεροµηνία 28/03/2014. Katsaounos@dimoskarditsas.gov.gr. dimoskarditsas.gov.gr. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Σελίδα 1 από 29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Ηµεροµηνία 28/03/2014 1 Ταχ. /νση Αρτεσιανού 1 43100 Καρδίτσα Τηλέφωνα 24413 50797-796 email Katsaounos@dimoskarditsas.gov.gr URL dimoskarditsas.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ. ΑΠΑΝΗ. 28 Κλέµες 6,0 mm² TEM. 0,70 50 35,00

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ. ΑΠΑΝΗ. 28 Κλέµες 6,0 mm² TEM. 0,70 50 35,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ& ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Εθνικής Αµύνης 4 Πληροφορίες: Μπαλγκουρανίδης Χρήστος Τηλ.:2531350103

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόχειρος διαγωνισμός προμήθειας ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ κάλυψη αναγκών του Κ.Θ.-Γ.Ν.-Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ.»

ΘΕΜΑ: «Πρόχειρος διαγωνισμός προμήθειας ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ κάλυψη αναγκών του Κ.Θ.-Γ.Ν.-Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ.» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Λέρος 26-06-2013 Αριθμ.πρωτ.7334 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ- ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - Κ.Υ ΛΕΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 45/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΣ 29/07/2015 ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 31600000-2

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 45/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΣ 29/07/2015 ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 31600000-2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898395 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 66/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΣ 24/09/2015

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 66/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΣ 24/09/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898395 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αρ. 71/2014

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αρ. 71/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» ΜΠΟΤΑΣΗ 51-18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ: 213 2079100 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ: Δ.Καφιέρη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πράξης: 437 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Νέα Ιωνία, σήµερα ΤΡΙΤΗ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Τεύχ. Τεχν. Προδιαγραφών: 70/2013 ΕΡΓΟ: «Προµήθεια ηλεκτρολογικού

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002601764 2015-02-26

15PROC002601764 2015-02-26 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΦΩΤ.ΣΩΜΑΤΑ ΚΛΠ)» ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 52.834,50 Ευρώ με ΦΠΑ 23% ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002843002 2015-06-12

15PROC002843002 2015-06-12 15PROC002843002 2015-06-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ 12/06/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 18097/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ,ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Έχοντας λάβει υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΑΛΥΣΟΥ (Δ.Ε ΙΑΛΥΣΟΥ)

Δ Ε Υ Α Ρ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΑΛΥΣΟΥ (Δ.Ε ΙΑΛΥΣΟΥ) Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: deyarmhx@gmail.com ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

(77-05-000181) (77-05-000182) (77-05-003421) (77-05-003121) (77-05-003022) (77-05-004022) (77-05-000218) (77-05-000216) (77-05-000215) (77-05-000214)

(77-05-000181) (77-05-000182) (77-05-003421) (77-05-003121) (77-05-003022) (77-05-004022) (77-05-000218) (77-05-000216) (77-05-000215) (77-05-000214) (77-05-003221) (77-05-003421) (77-05-003121) (77-05-003022) (77-05-004022) ΑΠΛΙΚΕΣ 77-05-003221 ΕΔΑΦΟΥΣ 100W 77-05-003421 ΚΡΕΜΑΣΤΗ 100W 77-05-003121 ΤΟΙΧΟΥ 100W ΛΑΜΠΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ 77-05-003022 ΤΟΙΧΟΥ 60W

Διαβάστε περισσότερα

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος κα Ελένη Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών.

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος κα Ελένη Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 28 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 224 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 7/8/2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.30, η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 58/03-01-2012 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:167/2011

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 58/03-01-2012 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:167/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 58/03-01-2012 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:167/2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Υλικά συντήρησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ. : 1) Η υπ αριθµ. 268/ 23-12-2013 απόφαση του Αν. ιοικητή του Γ.Ν.- Κ.Υ. Σητείας.

ΣΧΕΤ. : 1) Η υπ αριθµ. 268/ 23-12-2013 απόφαση του Αν. ιοικητή του Γ.Ν.- Κ.Υ. Σητείας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΝ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΓΝ-ΚΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ- ΓΝ-ΚΥ ΣΗΤΕΙΑΣ-ΓΝ-ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΥΚΤΙΟ Σητεία --0 Αριθµ.Πρωτ: 9 Βαθ. Προτερ/τας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΥ. Βόλος Αρ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΥ. Βόλος Αρ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου Σας διαβιβάζω το υπ αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαπιστώθηκε πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση ονομαστικά οι:

Διαπιστώθηκε πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση ονομαστικά οι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 135 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 19/7/20, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ Πληροφορίες : Π. Κλώνταρης, Σ. Αναστασιάδου Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 19/08/2011 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτοκ: 2/108114 ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-35445 e-mail: periousia@rhodes.gr

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002748482 2015-05-05

15PROC002748482 2015-05-05 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Μαραθώνας 4/5/2015 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 10292 Τµήµα Προµηθειών Ταχ. /νση: Λεωφόρος Μαραθώνος 104 Ταχ. Κωδ.: 190 05 Ν.Μάκρη Πληροφορίες: Σ.Βασταρδή Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠ.:9.475,18 µε Φ.Π.Α. Α.Μ. : 35/15

ΠΡΟΫΠ.:9.475,18 µε Φ.Π.Α. Α.Μ. : 35/15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΦΙΛ. ΛΙΤΣΑ 29 & ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙ Τ.Κ. 152 34 ΤΗΛ.: 213 2023959 ΜΕΛΕΤΗ : «Προµήθεια συστηµάτων φωτισµού για το θέατρο Ρεµατιάς» ΠΡΟΫΠ.:9.475,18 µε Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής. ΘΕΜΑ : Έγκριση πρακτικών ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού.

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής. ΘΕΜΑ : Έγκριση πρακτικών ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 27/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 21748 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/ 2013

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ, ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/ 2013 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα