15PROC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "15PROC002927523 2015-07-22"

Transcript

1 15PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άλιμος, 06/05/2015 Αρ. Πρωτ ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ Προμήθεια Ηλεκτρολογικού κ Εορταστικού Υλικού Αρ. Μελέτης Δ.Τ.Υ.: 15/15 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Δήμαρχος Αλίμου προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια ηλεκτρολογικού και εορταστικού υλικού για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. Όπου σε αυτή τη συγγραφή αναφέρεται η λέξη Εργοδότης εννοείται ο Δήμος Αλίμου και όπου η λέξη Ανάδοχος, εννοείται ο ανάδοχος εκτέλεσης της προμήθειας που θα ανακηρυχθεί από τη δημοπρασία. ΑΡΘΡΟ 1 ο Διατάξεις που ισχύουν για την προμήθεια Για τη διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού και την εκτέλεση της προμήθειας ισχύουν: I. Ο Ν.4281/14 (ΦΕΚ Α 160/ ) II. Ο Ν.4250/14 (ΦΕΚ Α 74/ ) III. Ο Ν.4093/12 (ΦΕΚ Α 222/ ) IV. Ο Ν.3886/10 (ΦΕΚ Α 173/ ) V. Ο Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α 87/ ) VI. Ο Ν.3548/07 (ΦΕΚ Α 68/ ) VII. Ο Ν.3463/06 (ΦΕΚ Α 114/ ) VIII. Ο Ν.2286/95 (ΦΕΚ Α 19/ ) IX. Το Π.Δ.113/10 (ΦΕΚ Α 194/ ) X. Η Υ.Α. Π1/2390/13 (ΦΕΚ Β 2677/ ) XI. Η Υ.Α.11389/93 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) XII. Η Κ.Υ.Α. 129/2534/10 (ΦΕΚ Β 108/ ) XIII. Η Υ.Α.1450/550/82 (Φ.Ε.Κ. Β 93/1982) XIV. Το με αριθ. 2037/ έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α./Γ.Δ.Τ.Α./Δ.Τ.Υ./Τμ.Γ.Υ. XV. Η παρούσα διακήρυξη ΑΡΘΡΟ 2 ο Προϋπολογισμός Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσόν των ,97 πλέον Φ.Π.Α 23%, ήτοι ,32 και το κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή. Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη, με κωδικό CPV , θα βαρύνει τον Κ.Α του προϋπολογισμού του Δήμου και θα καλυφθεί από πιστώσεις Δήμου. Δημαρχείο: Αριστοτέλους 53, Άλιμος 17455, Τηλ , Fax , -143,, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 15-ΠΡΧ ΜΕΛΕΤΗ, Σελίδα 1 από 23

2 15PROC ΑΡΘΡΟ 3 ο Αναθέτουσες Αρχές κ Φορείς Υλοποίησης της Προμήθειας Επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ Α.Φ.Μ.: Δ.Ο.Υ.: Π. ΦΑΛΗΡΟΥ Δ/νση: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 53, ΑΛΙΜΟΣ, Τηλ. Επικοινωνίας: , , , T.O.T./ Fax , ΑΡΘΡΟ 4 ο Γλώσσα σύνταξης των προσφορών Οι προσφορές, οικονομικές και τεχνικές, θα είναι γραμμένες στην Ελληνική γλώσσα και θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τα σημεία, οποιαδήποτε ασάφεια θα ερμηνεύεται σε βάρος του προσφέροντος. Tα ζητούμενα τεχνικά φυλλάδια καθώς και οι πιστοποιήσεις κατά ISO μπορούν να προσκομιστούν και στην αγγλική. ΑΡΘΡΟ 5 ο Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών Οι προσφορές πρέπει να κατατίθενται στο Πρωτόκολλο του Δήμου, οδός Αριστοτέλους 53, μέχρι την ΠΕΜΠΤΗ, 30/07/2015 και ώρα 12:30, η δε αρμόδια Επιτροπή θα συνέλθει για την αποσφράγιση των προσφορών την ίδια ημέρα και ώρα 12:30. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση, ότι αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα που αναφέρεται παραπάνω. Οι προσφορές παραλαμβάνονται από την αρμόδια Επιτροπή που διενεργεί τον διαγωνισμό. Δικαιολογητικά συμμετοχής ή προσφορές που αποστέλλονται με τηλεομοιοτυπία (Fax) δεν γίνονται δεκτά. Προσφορές που περιέρχονται στον Δήμο με οποιοδήποτε τρόπο πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στα αρμόδια όργανα που παραλαμβάνουν τις προσφορές προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από την διακήρυξη ή την πρόσκληση, προκειμένου να αποσφραγισθούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία. Επιτρέπεται κατάθεση προσφοράς μόνο για το σύνολο των ζητουμένων ειδών. ΑΡΘΡΟ 6 ο Δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν α) φυσικά πρόσωπα, β) νομικά πρόσωπα, γ) ενώσεις / κοινοπραξίες προμηθευτών, δ) συνεταιρισμοί, οι οποίοι έχουν σαν αντικείμενο δραστηριότητας συναφές με το αντικείμενο της προμήθειας. Όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά είναι επί ποινή αποκλιεσμού. 6.1 Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στους διαγωνισμούς υποβάλλουν μαζί με τη προσφορά τους επί ποινή αποκλεισμού των τα παρακάτω αναφερόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής. Για την διευκόλυνση της Επιτροπής στον έλεγχο των δικαιολογητικών πρέπει: - Όλα τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά να είναι αριθμημένα από τον προσφέροντα. - Να συνυποβάλλεται πίνακας, όπου θα αναγράφονται τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά με την σειρά αρίθμησης των. - Κάθε ζητούμενη, στην Διακήρυξη ή στις Τεχνικές Προδιαγραφές, δήλωση θα είναι σε ξεχωριστή σελίδα. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 15-ΠΡΧ ΜΕΛΕΤΗ, Σελίδα 2 από 23

3 15PROC Οι Έλληνες πολίτες Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο Διαγωνισμό αναγνωρισμένης Τράπεζας ή Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Τ.Π.Κ.Δ. ποσού ίσου με το 2% της προϋπολογιζόμενης δαπάνης, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23% (Ν.4281/14) και η οποία θα συνταχθεί κατά τον τύπο που ισχύει για το Δημόσιο (όπως ο τύπος αυτός ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 25 Π.Δ. 394/96) Πιστοποίηση κατά ISO 9001 του συμμετέχοντος Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν όλες τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας) την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Στην περίπτωση κατά την οποία ο συμμετέχων είναι φυσικό πρόσωπο, θα κατατεθεί α) πιστοποιητικό ενημερότητας ως προς τις ατομικές εισφορές κοινωνικής ασφάλισης του ως εργοδότης και β) πιστοποιητικό ενημερότητας ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης όλων των απασχολουμένων στην επιχείρηση του συμμετέχοντος με οποιαδήποτε σχέση εργασίας. Στην περίπτωση κατά την οποία ο συμμετέχων είναι νομικό πρόσωπο (εταιρία), θα κατατεθεί α) πιστοποιητικό ενημερότητας ως προς τις ατομικές εισφορές κοινωνικής ασφάλισης των φυσικών προσώπων που αποτελούν το Δ.Σ. (εκτός από αυτά που τυχόν έχουν εργασιακή σχέση με την εταιρία) και β) πιστοποιητικό ενημερότητας ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης όλων των απασχολουμένων στην συμμετέχουσα εταιρία με οποιαδήποτε σχέση εργασίας. Τα παραπάνω πιστοποιητικά θα συνοδεύονται α) από κατάσταση του απασχολουμένου στην εταιρία του συμμετέχοντος, προσωπικού και β) από τα σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα συστάσεως της συμμετέχουσας εταιρίας, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζομένου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.), Βεβαίωση Δραστηριότητας που εκδίδεται από την οικεία Δ.Ο.Υ. (για τις ατομικές επιχειρήσεις, απ όπου θα προκύπτει το αντικείμενο της δραστηριότητας) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή ή οποιοδήποτε άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει με σαφήνεια ότι, το αντικείμενο της επαγγελματικής δραστηριότητας του συμμετέχοντος, το οποίο θα είναι σχετικό με το αντικείμενο της προμήθειας Υπεύθυνη Δήλωση του συμμετέχοντος, ότι: έλαβε γνώση των όρων αυτής της διακήρυξης και των σχετικών με αυτήν διατάξεων και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα. τα προσφερόμενα είδη συμφωνούν με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. αναλαμβάνει να παραδώσει τα υπό προμήθεια είδη σε κατάσταση ασφαλούς χρήσης στον χώρο και στον χρόνο που θα υποδείξει ο Δήμος.. αναλαμβάνει να αντικαταστήσει άμεσα οποιοδήποτε υλικό υποστεί ζημία κατά την μεταφορά του στον χώρο παράδοσής του. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 15-ΠΡΧ ΜΕΛΕΤΗ, Σελίδα 3 από 23

4 θα αντικαθιστά εντός τριών (3) εργασίμων ημερών παραδοθέντα υλικά στην περίπτωση που διαπιστωθεί κατά την παραλαβή ότι, αυτά είναι εκτός προδιαγραφών. 15PROC Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά 6.4 Οι συνεταιρισμοί Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά σύν βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. Τα δικαιολογητικά που ζητούνται, τα καταθέτουν αυτοπροσώπως οι διαγωνιζόμενοι με την επίδειξη της ταυτότητας των ή για τις ανώνυμες εταιρείες εξουσιοδοτημένο άτομο το οποίο εκτός της ταυτότητας του θα προσκομίσει πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, όπου θα εγκρίνεται η συμμετοχή αυτής στον συγκεκριμένο διαγωνισμό και όπου θα ορίζεται ως εκπρόσωπος της εταιρείας για να καταθέσει την προσφορά ενώπιον της Επιτροπής. ΑΡΘΡΟ 7 ο Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υπό προμήθεια υλικών θα είναι σύμφωνα με την επισυναπτόμενη τεχνική περιγραφή. ΑΡΘΡΟ 8 ο Φάκελος προσφοράς 8.1 Η μη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού μπορεί να επιφέρει ποινή αποκλεισμού της αντίστοιχης προσφοράς. 8.2 Οι προσφορές θα είναι έγγραφες, στην Ελληνική και μόνο γλώσσα (εκτός ίσως από επισυναπτόμενα τεχνικά φυλλάδια της εταιρείας). 8.3 Οι προσφορές θα επιδοθούν στην επιτροπή του διαγωνισμού μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο όπου έξω απ αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα : - ΠΡΟΣΦΟΡΑ - Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια. - Ο αριθμός της διακήρυξης - Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. - Τα στοιχεία του αποστολέα. 8.4 Με ποινή να μη γίνουν αποδεκτές οι προσφορές, υποβάλλονται και οι τεχνικές όσο και οι οικονομικές, μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο σε δύο αντίγραφα, ο οποίος θα φέρει τις παραπάνω ενδείξεις. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται αποδεκτές. Μέσα στον φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα : - Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που ζητούνται στα άρθρα 4 της παρούσας, με την σειρά που αυτά ζητούνται και κατάλληλα δεμένα σε τόμο ή ντοσιέ ώστε να μη υπάρχει πρόβλημα απώλειας τους καθώς και η εγγύηση συμμετοχής. - Καλά σφραγισμένο υποφάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» όπου έξω από αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα όλα τα προηγούμενα στοιχεία που αναφέρονται στην παρ. 7.3 της παρούσης. Μέσα στον φάκελο θα περιέχονται όλα τα τεχνικά στοιχεία του προσφερόμενου υλικού. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου όγκου να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». Καλά σφραγισμένο υποφάκελο με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ όπου έξω από αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα όλα τα προηγούμενα στοιχεία που αναφέρονται στην παρ. 7.3 της παρούσης. Μέσα στον φάκελο αυτό θα περιέχεται η προσφορά του διαγωνιζόμενου. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 15-ΠΡΧ ΜΕΛΕΤΗ, Σελίδα 4 από 23

5 8.5 Οι προσφορές γενικώς δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει 15PROC στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη από τον προσφέροντα. 8.6 Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης ή πρόσκλησης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της πρόσκλησης ή της προσφοράς. Διευκρινήσεις δίνονται από τον προσφέροντα μόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισμού, είτε ενώπιον της, είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας, από τις διευκρινήσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. ΑΡΘΡΟ 9 ο Τρόπος διενέργειας του διαγωνισμού Οι προσφορές θα δοθούν μέσα σε φάκελο που θα περιέχει : 9.1 Τα δικαιολογητικά συμμετοχής κατά το σχετικό άρθρο της διακήρυξης. 9.2 Μέσα σε ιδιαίτερο σφραγισμένο φάκελο τεχνικής περιγραφής του προσφερόμενου είδους, τα σχέδια και άλλες πληροφορίες που καθορίζονται από τις Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης. 9.3 Μέσα σε ιδιαίτερο σφραγισμένο φάκελο οικονομική προσφορά συντεταγμένη κατά τρόπο που αναφέρεται στο άρθρο 10 της διακήρυξης. 9.4 Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές από την υπηρεσία μέχρι την ημέρα και ώρα που καθορίζονται στο σχετικό 3 της παρούσης. 9.5 Κανείς δεν μπορεί να εκπροσωπεί στην ίδια δημοπρασία περισσότερες από μία εταιρεία ή ένωση προμηθευτών ούτε να συμμετάσχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί εταιρεία που συμμετέχει στον διαγωνισμό. Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι προσφορές, εκτός αν αποσυρθούν από τον ενδιαφερόμενο όλες οι προσφορές που καταθέτει εκτός από μία με την οποία θα συμμετέχει στον διαγωνισμό για λογαριασμό του, υπάλληλος εταιρείας που συμμετέχει σ αυτόν ή ειδικός σύμβουλος αμειβόμενος από αυτή με μισθό ή άλλο τρόπο αμοιβής. 9.6 Απαγορεύεται για οποιοδήποτε λόγο αποδοχή μεταγενέστερης προσφοράς με ποινή ακυρότητας του διαγωνισμού, εκτός αν η επίδοση προσφορών που άρχισε πριν από την ώρα λήξεως αποδοχής των προσφορών συνεχίζεται χωρίς διακοπή και μετά από την ώρα αυτή. Οι προσφορές που υποβάλλονται μετά από την λήξη της ώρας παραλαβής των προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή ως εκπρόθεσμες. 9.7 Η Επιτροπή θα συνέλθει σε δημόσια συνεδρίαση για τον έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν κατά σειρά επίδοσης και αναγράφονται στα πρακτικά περιληπτικά τα έγγραφα που βρίσκονται μέσα στον ανοικτό φάκελο. Οι δύο σφραγισμένοι υποφάκελοι που βρίσκονται μέσα στον κλειστό φάκελο και περιέχουν αντίστοιχα την οικονομική προσφορά και τα τεχνικά στοιχεία παραμένουν σφραγισμένοι και αναγράφεται πάνω σ αυτούς ο αύξων αριθμός του ανοικτού φακέλου. Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών η επιτροπή συνεδριάζει και ελέγχει τα δικαιολογητικά των συναγωνιζόμενων και αποφασίζει για αυτούς που αποκλείονται. Διευκρινήσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την λήξη του χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Διευκρινήσεις δίδονται μόνο όταν ζητούνται από συλλογικό όργανο είτε ενώπιον του, είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας μετά από σχετική γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου. Σημειώνεται ότι από τις διευκρινήσεις που δίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. Προσφορές που αποκλείσθηκαν κατά την πιο πάνω διαδικασία του διαγωνισμού και δεν παρελήφθησαν αμέσως από τους διαγωνιζόμενους δεν έχουν καμία αξία ή επίπτωση στο διαγωνισμό. Η αποσφράγιση, ο έλεγχος και η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών αυτών που έγιναν δεκτοί στον διαγωνισμό θα πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερη συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται αλλά μονογράφεται και σφραγίζεται από τα μέλη της επιτροπής, προκειμένου να ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 15-ΠΡΧ ΜΕΛΕΤΗ, Σελίδα 5 από 23

6 αποσφραγισθεί την ημερομηνία που θα καθορισθεί από την υπηρεσία, παρουσία όσων οι τεχνικές προσφορές 15PROC κρίθηκαν τελικά αποδεκτές από το αρμόδιο για την αξιολόγηση όργανο. Η ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών θα γνωστοποιηθεί σ αυτούς με σχετική έγγραφη πρόσκληση. Οι προσφορές και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής στον διαγωνισμό αριθμούνται και μονογράφονται σε κάθε φύλλο και συνολικά από όλα τα μέλη της επιτροπής. Προσφορές που δεν φέρουν την υπογραφή του διαγωνιζόμενου ή δεν είναι σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης απορρίπτονται σαν απαράδεκτες. 9.8 Δεν επιτρέπεται η επίδοση εναλλακτικών προσφορών από τον ίδιο συναγωνιζόμενο. 9.9 Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται σαν απαράδεκτες Μετά την παραπάνω διαδικασία ακολουθούνται τα οριζόμενα στα σχετικά άρθρα του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ΑΡΘΡΟ 10 ο Τρόπος επιλογής αναδόχου Ανάδοχος της προμήθειας θα ανακηρυχθεί εκείνος που θα προσφέρει την χαμηλότερη τιμή επί του συνολικού προϋπολογιζομένου κόστους των ζητουμένων ειδών. ΑΡΘΡΟ 11 ο Εγγυήσεις 11.1 Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ποσού ίσο με το 2% της προϋπολογιζόμενης δαπάνης, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23% (Ν.4281/14) και η οποία θα συνταχθεί κατά τον τύπο που ισχύει για το Δημόσιο (όπως ο τύπος αυτός ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 25 Π.Δ. 394/96). Το παραπάνω ποσόν της εγγυητικής συμμετοχής αφορά προσφορά για το σύνολο του δημοπρατούμενου αντικειμένου Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α. (Ν.4281/14). Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Ο ανάδοχος δύναται κατά την διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης να αντικαταστήσει την αρχική εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης με άλλη, ποσού μικρότερου και αναλόγου με το εναπομένον ανεκτέλεστο ποσό της σύμβασης κατά την χρονική στιγμή εκδόσεως της νέας επιστολής με την προϋπόθεση ότι, η σύμβαση υλοποιείται από τον ανάδοχο ομαλά χωρίς προβλήματα. Η διαδικασία αντικατάστασης της εγγυητικής με άλλη νεότερη, μπορεί να επαναλαμβάνεται πάνω από μία φορά κατά την διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 12 ο Ισχύς προσφορών 12.1 Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές σαράντα (40) ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην διακήρυξη ή την πρόσκληση, καθώς και για τον χρόνο που αποδέχτηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές επί ποινή αποκλεισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπομένου από τη διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, ματαιώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 20 παρ. 5 και 23 παρ. 2. ΑΡΘΡΟ 13 ο. Τιμές προσφορών επιβαρύνσεις μειοδοτών Η τιμή θα δίνεται κατά τεμάχιο σε ευρώ για παράδοση του εμπορεύματος ελευθέρου σε χώρο που θα καθορίσει ο Δήμος Όλες οι προσφορές θα αναφέρονται μόνο σε Ευρώ ανεξάρτητα από τη χώρα προέλευσης των ειδών (εγχώρια ή εισαγόμενα) και θα περιλαμβάνεται σε αυτές οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 15-ΠΡΧ ΜΕΛΕΤΗ, Σελίδα 6 από 23

7 κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση, για παράδοση υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται από την 15PROC διακήρυξη Προσφορά στην οποία καθορίζεται η τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, ή δεν δίδεται ενιαία τιμή για ολόκληρη την ποσότητα, ανά είδος που προκηρύχθηκε η προσφορά απορρίπτεται και είναι απαράδεκτη, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου Ο ανάδοχος θα βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις. Το ποσοστό του Φ.Π.Α. που προβλέπεται από τον Νόμο, βαρύνει τον Δήμο. ΑΡΘΡΟ 14 ο Ενστάσεις Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειας του ή της συμμετοχής προμηθευτή σ αυτόν υποβάλλεται εγγράφως ως εξής: 14.1 Kατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στην αρμόδια για την διενέργεια του διαγωνισμού Υπηρεσία, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την Οικον. Επιτροπή και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης. Σε περίπτωση που με την παραπάνω απόφαση τροποποιείται όρος της διακήρυξης εφαρμόζονται τα εξής: Mε απόφαση της Οικον. Επιτροπής μετατίθεται η ημερομηνία της διενέργειας του διαγωνισμού. Στην περίπτωση αυτή, όσον αφορά την δημοσίευση ακολουθείται η ίδια διαδικασία που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή σ αυτόν, μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή αποκλείσθηκε απ αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρμόδια για την διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο όργανο. Το όργανο αυτό υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότηση του στην Οικον. Επιτροπή που αποφαίνεται τελικά Οι ανωτέρω αποφάσεις της Οικον. Επιτροπής καθώς και οι αποφάσεις τους που αφορούν στην κατακύρωση του διαγωνισμού ελέγχονται για τη νομιμότητα τους και είναι δυνατή η προσβολή τους στον οικείο νομάρχη κατά τις διατάξεις του Κ.Δ.Δ. όπως αυτός ισχύει κάθε φορά Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους, προ της υπογραφής της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές ΑΡΘΡΟ 15 ο Σύμβαση Στη Σύμβαση που θα καταρτισθεί, ο Ανάδοχος θα εγγυηθεί ότι τα προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα προς τους νόμους και τις τεχνικές προδιαγραφές και ότι αυτά είναι απαλλαγμένα από ελαττώματα καθώς και ότι είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για τη χρήση για την οποία ο Δήμος τα προορίζει. Η σύμβαση τροποποιείται όταν τούτο προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου (Υ.Α.11389/93, αρ.25/παρ.4). Οι αναγραφόμενες στο τεύχος του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού ποσότητες είναι ενδεικτικές και δύνανται να τροποποιηθούν ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες της υπηρεσίας κατά την διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 15-ΠΡΧ ΜΕΛΕΤΗ, Σελίδα 7 από 23 ΑΡΘΡΟ 16 ο Παράδοση των Ειδών

8 16.1 Ο χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών ορίζεται σε ένα (1) έτος από της υπογραφής της 15PROC συμβάσεως Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και προσφορά θα απορρίπτεται Η υπηρεσία ανάλογα με τις ανάγκες της, θα δίδει έγγραφη εντολή στον ανάδοχο της προμήθειας να παραδώσει, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών τα ζητούμενα είδη στον χώρο που θα του υποδειχθεί. Η παράδοση-παραλαβή των υλικών θα γίνεται παρουσία της αρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής (Υ.Α.11389/93, αρ.28). Ο ανάδοχος υποχρεούται επίσης να αποκαθιστά με δικές του δαπάνες τυχόν βλάβη στις εγκαταστάσεις του Δήμου, η οποία προκλήθηκε από χρήση ελαττωματικού μη κατάλληλου υλικού που παρέδωσε για το οποίο δεν είχε καταστεί δυνατόν να διαπιστωθεί ότι, είναι ελαττωματικό κατά την παραλαβή αυτού Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση του Δημοτικού ή του Κοινοτικού Συμβουλίου, μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, να παρατείνεται μέχρι το 1/4 αυτού ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου. Σε περίπτωση που ο συμβατικός χρόνος παράδοσης δεν είναι μεγαλύτερος από 30 ημερολογιακές ημέρες, μπορεί με απόφαση του δημοτικού ή του κοινοτικού συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου να παρατείνεται μέχρι το 1/2 αυτού Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση του Δημοτικού ή του Κοινοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, να μετατίθεται. Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση σοβαροτάτων λόγων που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης παράδοσης των συμβατικών ειδών ή σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρω βία. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις Ο συμβατικός χρόνος ισχύος της σύμβασης της δύναται να παρατείνεται κατόπιν σχετικής εισήγησης/αιτιολογικής έκθεσης και οπωσδήποτε κατόπιν συμφωνίας και των δυο συμβαλλομένων μερών για διάστημα όχι μεγαλύτερο του αρχικού χρόνου ισχύος της με την προϋπόθεση ότι δεν θα τροποποιηθεί κανείς όρος της σύμβασης ούτε και της διακήρυξης Σε περίπτωση που το υλικό παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται τα αναφερόμενα στα άρθρα 33 κ 34 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ΑΡΘΡΟ 17 ο Προσκόμιση δείγματος Η προσκόμιση από τους διαγωνιζόμενους δείγματος για τα συγκεκριμένα είδη, όπως αυτά αναφέρονται αναλυτικά στο τεύχος της Τεχνικής Έκθεσης, είναι επί ποινή αποκλεισμού υποχρεωτική προκειμένου να διαπιστωθεί η ποιότητά τους και η συμφωνία τους με τις ζητούμενες προδιαγραφές. Η μη προσκόμιση δείγματος για τα ζητούμενα είδη σημαίνει αυτομάτως την μη αξιολόγηση της προσφοράς του συμμετέχοντος. Τα εν λόγω δείγματα θα προσκομισθούν στην υπηρεσία από τους συμμετέχοντες την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα από την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, ώστε να διευκολυνθεί η αρμόδια επιτροπή στην αξιολόγηση αυτών. ΑΡΘΡΟ 18 ο Κήρυξη προμηθευτή έκπτωτου 18.1 Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίσθηκε για να υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. Άρθρο 35) Ο προμηθευτής κηρύσσεται επίσης υποχρεωτικά έκπτωτος, εφόσον δεν συμμορφώθηκε με τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από την σύμβαση. (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. Άρθρο 35). ΑΡΘΡΟ 19 ο Εγγύηση Καλής Λειτουργίας 19.1 Ο προμηθευτής θα εγγυηθεί με την υπογραφή της σύμβασης ότι το υλικό που θα προμηθεύσει θα ανταποκρίνεται πλήρως προς τους όρους των προδιαγραφών, των χαρακτηριστικών και σχεδίων και της προσφοράς και κατασκευής, απαλλαγμένο από οποιοδήποτε κρύφιο ελάττωμα που αφορά είτε σχεδίαση, είτε υλικά κατασκευής αυτού, είτε στην εργασία κατασκευής και ότι αυτό θα ανταποκρίνεται ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 15-ΠΡΧ ΜΕΛΕΤΗ, Σελίδα 8 από 23

9 από κάθε άποψη για την χρήση και λειτουργία για την οποία προορίζεται. Επίσης ότι θα είναι του ίδιου εργοστασίου 15PROC κατασκευής που έχει αναφέρει στην προσφορά του Ο χρόνος της εγγύησης του υπό προμήθεια είδους καθορίζεται στις προσφορές των διαγωνιζόμενων. Η εγγύηση καλής λειτουργίας θα είναι ένα (1) έτος για όλα τα προφερόμενα είδη και θα αρχίζει από την παραλαβή των ειδών έτοιμων προς χρήση. ΑΡΘΡΟ 20 ο Τρόπος πληρωμής Η πληρωμή θα γίνεται για το 100% της αξίας του κάθε τιμολογίου, μετά την παράδοση και την υπογραφή του σχετικού πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή και μετά τη σχετική έκδοση του σχετικού χρηματικού εντάλματος, αφού δε γίνουν όλες οι από τις κείμενες διατάξεις κρατήσεις. O ανάδοχος οφείλει να τηρεί τούς όρους της σύμβασης και να παραδίδει εμπρόθεσμα τα αναγκαία παραστατικά στην Οικονομική Υπηρεσία βάσει του Κ.Φ.Α.Σ. (Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών. Ν.4093/12, Φ.Ε.Κ.222Α/ ) προκειμένου να εκδοθεί το σχετικό χρηματικό ένταλμα. ΑΡΘΡΟ 21 ο Πληροφόρηση ενδιαφερομένων Αντίγραφα της διακήρυξης διατίθενται στον Δημοτικό Κατάστημα, Αριστοτέλους 53 Άλιμος, Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμ. Προμηθειών, 1ος όροφος, από ώρα 09:00 έως και 13:00. Για κάθε περαιτέρω πληροφόρηση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν από ώρα 08:00 έως και ώρα 15:00 με κα την κα Ζαφειροπούλου Αιμιλία στο τηλ , με την κα Ξεπαπαδάκη Βασιλική στο τηλ ή με τον κ. Παπαδομανωλάκη Παντελή στο τηλ ΑΡΘΡΟ 22 ο Δημοσίευση Περίληψη της διακήρυξης αυτής θα δημοσιευθεί: - Σε μία ημερήσια εφημερίδα - Σε δύο νομαρχιακές εβδομαδιαίες εφημερίδες. Περίληψη επίσης της παρούσας θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο στα πλαίσια του Προγράμματος «Διαύγεια». Άλιμος, Απρίλιος 2015 Ο Δήμαρχος ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 15-ΠΡΧ ΜΕΛΕΤΗ, Σελίδα 9 από 23

10 15PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Τμ. Μελετών-Έργων κ Ηλεκτρομηχανολογικών Εφαρμογών Προμήθεια Ηλεκτρολογικού κ Εορταστικού Υλικού Αρ. Μελέτης Δ.Τ.Υ.: 15/15 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για την κάλυψη των αναγκών του Γραφείου Ηλεκτροφωτισμού της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, απαραίτητου για την συντήρηση του δικτύου οδικού και δημοτικού ηλεκτροφωτισμού καθώς και των λοιπών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων των δημοτικών κτιρίων και των αθλητικών χώρων. Η Τεχνική Προσφορά θα συνοδεύεται, επί ποινή αποκλεισμού, από Αναλυτική Δήλωση με την υπογραφή και σφραγίδα του συμμετέχοντος αναφορικά με την προέλευση (χώρα και εργοστάσιο κατασκευής) ενός εκάστου των προσφερομένων ειδών. Επίσης θα αναφέρεται ο τρόπος συσκευασίας και η μονάδα μέτρησης, όπου απαιτείται (σε m, kg, τεμ), για κάθε ένα εκ των προσφερομένων ειδών, ώστε να διευκολυνθεί η αρμόδια επιτροπή στην αξιολόγηση των προσφορών. Πέραν της παραπάνω δήλωσης, οφείλει ο συμμετέχων επί ποινή αποκλεισμού να προσκομίσει φυλλάδια αναλυτικών τεχνικών προδιαγραφών των ακόλουθων προσφερομένων ειδών (όπως αυτά εμφαίνονται στο τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών/Προϋπολογισμού), από τα οποία θα προκύπτει ότι, τα είδη αυτά καλύπτουν τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές: A/A 1 19 (Καλώδια) A/A (Λαμπτήρες) Α/Α 106 (Φωτιστικό αξονικού τύπου) Ο συμμετέχων επί ποινή αποκλεισμού θα προσκομίσει στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού δείγματα για τα ακόλουθα ζητούμενα είδη: A/A (Λαμπτήρες ηλεκτρονικοί) Α/Α 49 (Λαμπτήρας LED) A/A 71 (Εκκινητής για λαμπτήρες Watt HQI) Α/Α 74 (Ηλεκτρομαγνητικός μετασχηματιστής λαμπτήρα 150W HPS) Α/Α (Κάλυμμα φωτιστικού τ. σφαίρας Ø35 και Ø40mm) A/A 101 (Φωτιστικό σώμα κορυφής ως τ. ACROPOLIS ) A/A 106 (Φωτιστικό σώμα αξονικού τύπου για λαμπτήρα 100W/E40 HPS) Όλα τα υπό προμήθεια είδη θα φέρουν σήμανση CE. Όλα τα υπό προμήθεια είδη λαμπτήρων θα είναι κατασκευασμένα από εταιρίες με έδρα αποκλειστικά χώρα της Ε.Ε, ανεξαρτήτως της χώρας εγκατάστασης των εργοστασίων κατασκευής τους. O συμμετέχων θα προσκομίσει δε επί ποινή αποκλεισμού, πιστοποίηση κατά ISO9001 του κατασκευαστή των λαμπτήρων. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να αποστείλει δείγματα των υπό προμήθεια λαμπτήρων σε εργαστήριο δοκιμών του Ε.Μ.Π. για τον έλεγχο της ποιότητάς τους. Τα είδη για τα οποία αναφέρεται αναλυτικά στο τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών/Ενδ. Προϋπολογισμός προέλευση ΕΕ θα είναι αποκλειστικά και επί ποινή αποκλεισμού προέλευσης ΕΕ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 15-ΠΡΧ ΜΕΛΕΤΗ, Σελίδα 10 από 23

11 Οι αναγραφόμενες στο τεύχος του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού ποσότητες είναι ενδεικτικές και δύνανται 15PROC να τροποποιηθούν ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες της υπηρεσίας κατά την διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης. Η παράδοση των υλικών θα γίνεται τμηματικά κατά τη διάρκεια του χρόνου ισχύος της σύμβασης, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες της υπηρεσίας και κατόπιν εγγράφου ειδοποίησης. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παράσχει τα εκάστοτε ζητούμενα είδη εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από λήψεως της εγγράφου ειδοποίησης. Αν κατά την παραλαβή ή την χρήση ενός είδους διαπιστωθεί ότι αυτό είναι εκτός προδιαγραφών ή εργοστασίου άλλου από αυτό που δηλώθηκε στην προσφορά, υποχρεούται ο ανάδοχος να το αντικαθιστά εντός τριών (3) εργασίμων ημερών με αντίστοιχο είδος εντός προδιαγραφών. Επιτρέπεται κατάθεση προσφοράς μόνο για το σύνολο των ζητουμένων ειδών. Όλα τα ζητούμενα υλικά, θα έχουν εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες αρχομένης από την ημερομηνία έναρξης της χρήσης τους. Ο χρόνος εκτέλεσης της προμήθειας ορίζεται σε ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσόν των ,97 πλέον Φ.Π.Α 23%, ήτοι ,32 και το κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή επί του συνολικού ενδεικτικού προϋπολογιζόμενου κόστους. Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη, με κωδικό CPV , θα βαρύνει τον Κ.Α του προϋπολογισμού του Δήμου και θα καλυφθεί από πιστώσεις Δήμου. Άλιμος, Απρίλιος 2015 Ο Συντάξας Θεωρήθηκε Ο Δ/ντης Τ.Υ Παπαδομανωλάκης Παντελής Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. Χρήστος Βρύνιος Αρχιτέκτων Μηχανικός ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 15-ΠΡΧ ΜΕΛΕΤΗ, Σελίδα 11 από 23

12 15PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Τμ. Μελετών-Έργων κ Ηλεκτρομηχανολογικών Εφαρμογών Προμήθεια Ηλεκτρολογικού κ Εορταστικού Υλικού Αρ. Μελέτης Δ.Τ.Υ.: 15/15 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μ.Μ. Ποσότης Τιμή Μονάδος Κόστος Καλώδιο ΝΥΥ (J1VV-U) υπογείων εγκαταστάσεων 1 5Χ10mm 2 (Προέλευση ΕΕ) m 50 5,60 280,00 Καλώδιο ΝΥΥ (J1VV-U) υπογείων εγκαταστάσεων 2 5Χ6,0mm 2 (Προέλευση ΕΕ) m 75 3,50 262,50 Καλώδιο ΝΥΥ (J1VV-U) υπογείων εγκαταστάσεων 3 5Χ4,0mm 2 (Προέλευση ΕΕ) m 150 2,42 363,00 Καλώδιο ΝΥΥ (J1VV-U) υπογείων εγκαταστάσεων 4 5Χ2,5mm 2 (Προέλευση ΕΕ) m 250 1,57 392,50 Καλώδιο ΝΥΥ (J1VV-U) υπογείων εγκαταστάσεων 5 3Χ2,5mm 2 (Προέλευση ΕΕ) m 250 1,00 250,00 Καλώδιο NYM (H05VV) 3Χ2,5mm 6 (Προέλευση ΕΕ) m 150 0,94 141,00 Καλώδιο NYM (H05VV) 3Χ1,5mm 7 (Προέλευση ΕΕ) m 150 0,61 91,50 Καλώδιο ΝΥΜΗΥ εύκαμπτο 3Χ1,5mm 8 (Προέλευση ΕΕ) m 75 0,65 48,75 Καλώδιο ΝΥΜΗΥ εύκαμπτο 3Χ2,5mm 9 (Προέλευση ΕΕ) m 75 0,99 74,25 Καλώδιο ΝΥΑ (Η07V-U/R) 1Χ1,5mm 10 μονόκλωνο χρ. Μαύρου (Προέλευση ΕΕ) m 75 0,07 5,25 Καλώδιο ΝΥΑ (Η07V-U/R) 1Χ1,5mm 11 μονόκλωνο χρ. μπλέ (Προέλευση ΕΕ) m 75 0,07 5,25 Καλώδιο ΝΥΑ (Η07V-U/R) 1Χ1,5mm 12 μονόκλωνο χρ. κιτρίνου (Προέλευση ΕΕ) m 75 0,07 5,25 Καλώδιο ΝΥΑ (Η07V-U/R) 1Χ1,5mm 13 μονόκλωνο χρ. Κόκκινο (Προέλευση ΕΕ) m 75 0,07 5,25 Καλώδιο ΝΥΑ (Η07V-U/R) 1Χ1,5mm 14 μονόκλωνο χρ. καφέ (Προέλευση ΕΕ) m 75 0,07 5,25 Καλώδιο ΝΥΑ (Η07V-U/R) 1Χ2,5mm 15 μονόκλωνο χρ. μαύρου (Προέλευση ΕΕ) m 10 0,10 1,00 Καλώδιο ΝΥΑ (Η07V-U/R) 1Χ2,5mm 16 μονόκλωνο χρ. μπλε (Προέλευση ΕΕ) m 10 0,10 1,00 Καλώδιο ΝΥΑ (Η07V-U/R) 1Χ2,5mm 17 μονόκλωνο χρ. κιτρίνου (Προέλευση ΕΕ) m 10 0,10 1,00 Σύρμα χαλκού γειώσεως Φ25mm 18 (Προέλευση ΕΕ) m 20 10,00 200,00 19 Καλώδιο UTP κατηγορίας 5Ε (Προέλευση ΕΕ) m 305 0,25 76,25 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 15-ΠΡΧ ΜΕΛΕΤΗ, Σελίδα 12 από 23

13 Λαμπτήρας ατμών νατρίου υψηλής πίεσης 400W (ελλειψοειδής) με κάλυκα Ε40. 15PROC τεμ. 1 12,00 12,00 Διάρκεια ζωής h min/φωτεινή Ροή Lm min/θερμοκρασία Χρώματος 2050 o k Λαμπτήρας ατμών νατρίου υψηλής πίεσης 250W (ελλειψοειδής) με κάλυκα Ε Διάρκεια ζωής h min/φωτεινή Ροή τεμ , , Lm min/θερμοκρασία Χρώματος 2050 o k Λαμπτήρας ατμών νατρίου υψηλής πίεσης 150W (ελλειψοειδής) με κάλυκα Ε Διάρκεια ζωής h min/φωτεινή Ροή τεμ , , Lm min/θερμοκρασία Χρώματος 2050 o k Λαμπτήρας ατμών νατρίου υψηλής πίεσης 70W (ελλειψοειδής) με κάλυκα Ε27 και ενσωματωμένο 23 τεμ. 50 εκκινητή. Διάρκεια ζωής h min/φωτεινή 8,00 400,00 Ροή 6.000Lm min/θερμοκρασία Χρώματος 2000 o k Λαμπτήρας ατμών υδραργύρου 250W (ελλειψοειδής) με κάλυκα Ε Διάρκεια ζωής h min/φωτεινή Ροή τεμ ,00 550, Lm min/θερμοκρασία Χρώματος 4000 o k Λαμπτήρας ατμών υδραργύρου 125W (ελλειψοειδής) με κάλυκα Ε Διάρκεια ζωής h min/φωτεινή Ροή τεμ , , Lm min/θερμοκρασία Χρώματος 4000 o k Λαμπτήρας μεταλλικών ατμών HQI 125W (ελλειψοειδής) με κάλυκα Ε Διάρκεια ζωής h min/φωτεινή Ροή τεμ ,00 400, Lm min/θερμοκρασία Χρώματος 4000 o k Λαμπτήρας μεταλλικών αλογονιδίων 1000W/Ε40 (σωληνωτός). 27 Διάρκεια ζωής h min/φωτεινή Ροή τεμ. 2 40,00 80, Lm min/θερμοκρασία Χρώματος 4200 o k Λαμπτήρας μεταλλικών αλογονιδίων 400W/Ε40 (σωληνωτός). 28 Διάρκεια ζωής h min/φωτεινή Ροή τεμ ,00 400, Lm min/θερμοκρασία Χρώματος 4200 o k Λαμπτήρας μεταλλικών αλογονιδίων 250W/Ε40 (σωληνωτός). 29 Διάρκεια ζωής h min/φωτεινή Ροή τεμ. 5 20,00 100, Lm min/θερμοκρασία Χρώματος 4200 o k Λαμπτήρας μεταλλικών αλογονοδίων 70W, με κάλυκα RX7s. 30 Διάρκεια ζωής h min/φωτεινή Ροή τεμ. 30 9,00 270, Lm min/θερμοκρασία Χρώματος 4200 o k Λαμπτήρας φθορισμού T8 58W/150cm. 31 Διάρκεια ζωής h min/φωτεινή Ροή τεμ. 50 4,00 200, Lm min/θερμοκρασία Χρώματος 6500 o k Λαμπτήρας φθορισμού T8 36W/120cm. 32 Διάρκεια ζωής h min/φωτεινή Ροή τεμ. 1 2,50 2, Lm min/θερμοκρασία Χρώματος 6500 o k Λαμπτήρας φθορισμού T8 18W/60cm. 33 Διάρκεια ζωής h min/φωτεινή Ροή 600Lm τεμ ,00 300,00 min/θερμοκρασία Χρώματος 6500 o k Λαμπτήρας φθορισμού T5 54W/120cm. 34 Διάρκεια ζωής h min/φωτεινή Ροή τεμ. 25 3,50 87, Lm min/θερμοκρασία Χρώματος 4000 o k Λαμπτήρας φθορισμού T5 35W/150cm. 35 Διάρκεια ζωής h min/φωτεινή Ροή 3.100Lm min/θερμοκρασία Χρώματος 4000 o k τεμ. 25 3,50 87,50 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 15-ΠΡΧ ΜΕΛΕΤΗ, Σελίδα 13 από 23

14 Λαμπτήρας ηλεκτρονικός 40W/Ε27 θερμού φωτισμού τύπου σπιράλ. Διάρκεια ζωής h min/φωτεινή Ροή 2.800Lm min/θερμοκρασία Χρώματος 2700 o k. Θερμοκρασία λειτουργίας -30 C/45 C, ενεργειακή κλάση Α, περιεκτικότητα σε Hg <2,5mg, start time για την μέγιστη ισχύ <80sec, κύκλοι λειτουργίας ΟΝ/ΟFFs min. Λαμπτήρας ηλεκτρονικός SL 23W/Ε27 θερμού φωτισμού με κάλλυμα. Διάρκεια ζωής h min/φωτεινή Ροή 1.400Lm min/θερμοκρασία Χρώματος 2700 o k. Οι λαμπτήρες θα είναι κατάλληλοι για χρήση σε εξωτερικό χώρο και θα φέρουν προστατευτικό γυάλινο περίβλημα το οποίο δεν θα είναι δυνατό να αφαιρεθεί από τον λαμπτήρα. start time για την μέγιστη ισχύ <80sec. Θερμοκρασία λειτουργίας -30 C/45 C, ενεργειακή κλάση Α τουλάχιστον, περιεκτικότητα σε Hg <2,5mg, κύκλοι λειτουργίας ΟΝ/ΟFFs min. Διατήρηση φωτεινής ροής στο 90% της αρχικής μετά τις πρώτες ώρες λειτουργίας. Λαμπτήρας ηλεκτρονικός 32W/Ε27 θερμού φωτισμού τ. σπιράλ. Διάρκεια ζωής h min/φωτεινή Ροή 1.900Lm min/θερμοκρασία Χρώματος 2700 o k min. Θερμοκρασία λειτουργίας -30 C/45 C, ενεργειακή κλάση Α, περιεκτικότητα σε Hg <2,5mg, start time για την μέγιστη ισχύ <80sec, κύκλοι λειτουργίας ΟΝ/ΟFFs min. Λαμπτήρας ηλεκτρονικός 12W/Ε27 θερμού φωτισμού τ. σπιράλ. Διάρκεια ζωής h min/φωτεινή Ροή 700Lm min/θερμοκρασία Χρώματος 2700 o k. Θερμοκρασία λειτουργίας - 30 C/45 C, ενεργειακή κλάση Α, περιεκτικότητα σε Hg <2,5mg, start time για την μέγιστη ισχύ <80sec, κύκλοι λειτουργίας ΟΝ/ΟFFs min. Λαμπτήρας ηλεκτρονικός 16W/Ε27 θερμού φωτισμού σπιράλ. Διάρκεια ζωής h min/φωτεινή Ροή 850Lm min/θερμοκρασία Χρώματος 2700 o k. Θερμοκρασία λειτουργίας - 30 C/45 C, ενεργειακή κλάση Α, περιεκτικότητα σε Hg <2,5mg, start time για την μέγιστη ισχύ <80sec, κύκλοι λειτουργίας ΟΝ/ΟFFs min. Λαμπτήρας ηλεκτρονικός 25W/B22 θερμού φωτισμού τ. σπιράλ. Διάρκεια ζωής h min/φωτεινή Ροή 1.500Lm min/θερμοκρασία Χρώματος 2700 o k. Θερμοκρασία λειτουργίας - 30 C/45 C, ενεργειακή κλάση Α, περιεκτικότητα σε Hg <2,5mg, start time για την μέγιστη ισχύ <80sec, κύκλοι λειτουργίας ΟΝ/ΟFFs min. Λαμπτήρας ιωδίνης 120W/230V R7s (μήκος 78mm). Διάρκεια ζωής 2.000h min/φωτεινή Ροή 2.200Lm min Λαμπτήρας ιωδίνης 230W/230V R7s (μήκος 118mm). Διάρκεια ζωής 2.000h min/φωτεινή Ροή 4.600Lm min Λαμπτήρας καθρέπτου σκληράς υάλου οικονομίας PAR38/E27 24W IP54. Διάρκεια ζωής h min/φωτεινή Ροή 15PROC ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 15-ΠΡΧ ΜΕΛΕΤΗ, Σελίδα 14 από 23 τεμ. 10 8,00 80,00 τεμ. 60 6,50 390,00 τεμ , ,00 τεμ. 55 3,50 192,50 τεμ. 10 4,00 40,00 τεμ. 10 5,00 50,00 τεμ. 10 2,00 20,00 τεμ. 10 2,00 20,00 τεμ ,00 250,00

15 1.000Lm min/θερμοκρασία Χρώματος 2700 o k. 15PROC Λαμπτήρας ECO minion σφαιρκός 28W/Ε14 τεμ. 5 0,90 4,50 46 Λαμπτήρας ECO minion σφαιρκός 28W/Ε27 τεμ. 15 0,90 13,50 47 Λαμπτήρας ECO minion τ. "κεράκι" 28W/Ε14 τεμ. 25 0,90 22,50 Λαμπτήρας κεραμικού καυστήρα σωληνωτός 150W/E40. Διάρκεια ζωής h min/φωτεινή 48 τεμ. 1 Ροή lm min/ Θερμοκρασία Χρώματος 39,00 39, o k. Λαμπτήρας LED 18W/E27. Διάρκεια ζωής h min/ Φωτεινή Ροή 1500Lm min/ Θερμοκρασία Χρώματος K. 49 Θερμοκρασία λειτουργίας -30 C/45 C, Color τεμ. 5 24,00 120,00 Rendering Index (Ra) >80, ενεργειακή κλάση Α+, περιεκτικότητα σε Hg 0%, start time <1sec, κύκλοι λειτουργίας ΟΝ/ΟFFs min. Λαμπτήρας LED 30W/E27. Διάρκεια ζωής h min/ Φωτεινή Ροή 2.800Lm min/ Θερμοκρασία Χρώματος K. 50 Θερμοκρασία λειτουργίας -30 C/45 C, Color τεμ. 5 28,00 140,00 Rendering Index (Ra) >80, ενεργειακή κλάση Α+, περιεκτικότητα σε Hg 0%, start time <1sec, κύκλοι λειτουργίας ΟΝ/ΟFFs min Λαμπτήρας LED 40W/E40. Διάρκεια ζωής h min/ Φωτεινή Ροή 2.800Lm min/ Θερμοκρασία Χρώματος K. 51 Θερμοκρασία λειτουργίας -30 C/45 C, Color τεμ. 5 40,00 200,00 Rendering Index (Ra) >80, ενεργειακή Α+, περιεκτικότητα σε Hg 0%, start time <1sec, κύκλοι λειτουργίας ΟΝ/ΟFFs min Λαμπτήρας LED 10W/R7s. Διάρκεια ζωής h min/ Φωτεινή Ροή 800Lm min/ Θερμοκρασία Χρώματος K. 52 Θερμοκρασία λειτουργίας -30 C/45 C, Color τεμ. 5 8,60 43,00 Rendering Index (Ra) >80, ενεργειακή κλάση Α+, περιεκτικότητα σε Hg 0%, start time <1sec, κύκλοι λειτουργίας ΟΝ/ΟFFs min Λαμπτήρας LED 5W/E14 κεράκι. Διάρκεια ζωής h min/ Φωτεινή Ροή 400Lm min/ Θερμοκρασία Χρώματος K. 53 Θερμοκρασία λειτουργίας -30 C/45 C, Color τεμ. 5 6,00 30,00 Rendering Index (Ra) >80, ενεργειακή κλάση Α+, περιεκτικότητα σε Hg 0%, start time <1sec, κύκλοι λειτουργίας ΟΝ/ΟFFs min Λαμπτήρας LED 6,3W/E27. Διάρκεια ζωής h min. Θερμοκρασία λειτουργίας -30 C/45 C, Color 54 τεμ. 5 Rendering Index (Ra) >80, ενεργειακή κλάση Α+, 5,50 27,50 περιεκτικότητα σε Hg 0%, start time <1sec, κύκλοι λειτουργίας ΟΝ/ΟFFs min Λαμπτήρας traffic signal 60W/Ε27. Διάρκεια ζωής h min/ Φωτεινή Ροή 400Lm min/ τεμ. 5 1,50 7,50 Θερμοκρασία Χρώματος K. Λαμπτήρας traffic signal 75W/Ε27. Διάρκεια ζωής h min/ Φωτεινή Ροή 600Lm min/ τεμ. 5 1,50 7,50 Θερμοκρασία Χρώματος K. 57 Starter για λαμπτήρα φθορισμού 18W/60cm τεμ ,40 80,00 58 Starter για λαμπτήρα φθορισμού 36W/120cm τεμ ,40 80,00 59 Ακροκιβώτια ιστών φωτισμού τεμ. 5 5,00 25,00 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 15-ΠΡΧ ΜΕΛΕΤΗ, Σελίδα 15 από 23

16 Αντιθαμβωτική περσίδα από αλουμίνιο 60 τορναριστό ανοδιωμένο γυαλιστερό για τεμ PROC λαμπτήρες υδραργύρου 125W 15,00 150,00 61 Βάση πλαστική για λάμπα σκληράς υάλου τεμ ,00 300,00 62 Βαση φωτιστικού τ. σφαίρας Ø20 τεμ. 5 1,00 5,00 63 Βαση φωτιστικού τ. σφαίρας Ø25 τεμ. 5 1,00 5,00 64 Βαση φωτιστικού τ. σφαίρας Ø30 τεμ. 5 1,00 5,00 65 Βαση φωτιστικού τ. σφαίρας Ø40 τεμ. 5 2,50 12,50 Βραχίονας Μεταλλικός τ. ERIBAN -ΔΕΗ 66 γαλβανισμένοι εν θερμώ ενισχυμένοι 100cm τεμ. 1 10,00 10,00 Βραχίονας Μεταλλικός τ. ERIBAN -ΔΕΗ 67 γαλβανισμένοι εν θερμώ ενισχυμένοι 150cm τεμ. 1 15,00 15,00 Βραχίονας Μεταλλικός τ. ERIBAN -ΔΕΗ 68 γαλβανισμένοι εν θερμώ ενισχυμένοι 200cm τεμ. 1 20,00 20,00 Βραχίονας Μεταλλικός τ. ERIBAN -ΔΕΗ 69 γαλβανισμένοι εν θερμώ ενισχυμένοι 50cm τεμ. 1 8,00 8,00 Εκκινητής για λαμπτήρες νατρίου Watt. 70 (Προέλευση ΕΕ) τεμ ,50 805,00 Εκκινητής για λαμπτήρες HQI Watt. 71 (Προέλευση ΕΕ) τεμ. 5 25,00 125,00 Ηλεκτρομαγνητικός μετασχηματιστής λαμπτήρα 72 νατρίου υψηλής πίεσης 400W (Προέλευση ΕΕ) τεμ. 2 19,00 38,00 Ηλεκτρομαγνητικός μετασχηματιστής λαμπτήρα 73 νατρίου υψηλής πίεσης 250W (Προέλευση ΕΕ) τεμ ,50 175,50 Ηλεκτρομαγνητικός μετασχηματιστής λαμπτήρα 74 νατρίου υψηλής πίεσης 150W (Προέλευση ΕΕ) τεμ ,50 625,00 Ηλεκτρομαγνητικός μετασχηματιστής λαμπτήρα 75 υδραργυρου 400W (Προέλευση ΕΕ) τεμ. 4 15,50 62,00 Ηλεκτρομαγνητικός μετασχηματιστής λαμπτήρα 76 υδραργυρου 250W (Προέλευση ΕΕ) τεμ ,00 110,00 Ηλεκτρομαγνητικός μετασχηματιστής λαμπτήρα 77 υδραργυρου 125W (Προέλευση ΕΕ) τεμ. 28 9,00 252,00 Ηλεκτρομαγνητικός μετασχηματιστής λαμπτήρα 78 νατρίου υψηλής πίεσης 70W (Προέλευση ΕΕ) τεμ. 1 9,00 9,00 79 Κάλυκας (ντοϋί) Ε27 βακελίτη τεμ ,00 100,00 80 Κάλυκας (ντοϋί) Ε27 πορσελάνης τεμ. 13 1,40 18,20 81 Κάλυκας (ντοϋί) Ε40 πορσελάνης τεμ. 24 2,00 48,00 Κάλυμμα φωτιστικού σώματος από PCA γιά 82 φωτιστικό σώμα οδού Αριστοτέλους τεμ. 1 30,00 30,00 Κάλυμμα φωτιστικού σώματος από ημιδιαφανές 83 πλαστικό για φωτιστικό σώμα κορυφής κωνικό τεμ ,00 600,00 για φωτιστικό σώμα οδού Κυθηρίων Κάλυμμα φωτιστικού τ. σφαίρας Ø20 από ΡΧ 84 χρώματος φυμέ τεμ. 1 2,50 2,50 Κάλυμμα φωτιστικού τ. σφαίρας Ø25 από ΡΧ 85 χρώματος φυμέ τεμ. 64 6,80 435,20 Κάλυμμα φωτιστικού τ. σφαίρας Ø30 από PX 86 χρώματος λευκού τεμ. 1 9,80 9,80 Κάλυμμα φωτιστικού τ. σφαίρας Ø35 από 87 polycarbonate χρώματος φυμέ τεμ. 5 13,00 65,00 Κάλυμμα φωτιστικού κωνικό Ø40 από ΡΧ, με το επάνω μισό καλυμμένο με ειδική μαύρη βαφή για 88 τεμ. 50 να μην διαχέεται το φώς πρός τα επάνω και το 35, ,00 κάτω μισό διαφανές. Κλέμα τριπολική με ασφαλειοθήκη για ασφάλειες 89 τεμ. 20 5Χ20mm 2,00 40,00 90 Κούμπωμα για τσέρκι χαλύβδινο 19mm τεμ ,90 135,00 91 Μετασχηματιστής - Ballast ηλεκτρονικός για τεμ. 10 6,00 60,00 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 15-ΠΡΧ ΜΕΛΕΤΗ, Σελίδα 16 από 23

17 λαμπτήρες φθορισμού T5 49W Μετασχηματιστής - Ballast ηλεκτρονικός για 92 λαμπτήρες φθορισμού T5 54W τεμ. 20 8,00 160,00 Μετασχηματιστής - Ballast ηλεκτρονικός για 93 λαμπτήρες φθορισμού Τ8 36W τεμ. 20 7,00 140,00 Μετασχηματιστής - Ballast ηλεκτρονικός για 94 λαμπτήρες φθορισμού Τ8 58W τεμ. 2 9,00 18,00 Μετασχηματιστής - Ballast συμβατικός για 95 λαμπτήρες φθορισμού T8 36W τεμ. 1 5,00 5,00 Μετασχηματιστής - Ballast συμβατικός για 96 λαμπτήρες φθορισμού T8 58W τεμ. 1 5,00 5,00 97 Μετασχηματιστής 220V/220V (1000VΑ) τεμ ,30 114,30 98 Μετασχηματιστής 220V/220V (2000Α) τεμ ,30 187,30 99 Στυπιοθλίπτης ακροκιβωτίου ιστών τεμ. 20 0,10 2,00 Τσέρκι μεταλλικό γαλβανιζέ πλάτους 19mm κ' 100 πάχος 0,50mm m 200 2,40 480,00 Φωτιστικό σώμα κορυφής πλήρες ως τ. "ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ" τής VardaLight με λαμπτήρα 125W HQI. Το φωτιστικό σώμα θα αποτελέιται από βάση από χυτοπρεσσαριστό κράμμα αλουμινίου, βάση στήριξης οργάνων, μετασχηματιστή για λαμπτήρα HQI 125W, λαπμτήρα HQI 125W, πυκνωτή και λυχνιολαβή Ε27, μετακρυλικό κάλυμμα injection, κωνικό και κάλυμμα (καπέλλο) 101 τεμ. 10 αλουμινίου, το οποίο θα σταθερεοποιεί το 72,00 720,00 πλευρικό πλαστικό κάλυμμα στην βάση του φωτιστικού που θα περικλείει τα όργανα και τον λαμπτήρα. Η προσαρμογή του καλλύματος στο σώμα θα γίνεται με τέτοια κατασκευή, η οποία θα εμποδίζει το νερό της βροχής να εισέλεθει στον εσωτερικό χώρο του φωτιστικού όσο και αυτο αν σφιχθεί. Φωτιστικό σώμα οδικού δικτύου 150W/E40 κατάλληλο για λαμπτήρες νατρίου 150Watt. (Προέλευση ΕΕ). Το σώμα θα αποτελείται από ενιαίο χυτοπρεσσαριστό κράμα αλουμινίου κατά DIN226 (ΕΝ1706) βαμμένο εξωτερικά με σφυρήλατη βαφή φούρνου, χρώματος γκρί και εσωτερικά με πολυεστερική πούδρα λευκή. Ο χώρος του λαμπτήρος, θα περιλαμβάνει πλευρικά κάτοπτρα απο καθαρό αλουμίνιο 99,9%, χημικά ανοδειωμένα για πρόσθετη προστασία, τα οποία θα έχουν την δυνατότητα μετατόπισης για πλήρη απόδοση φωτισμού. Η λυχνιολαβή θα είνα 102 τεμ. 7 από πορσελάνη. Ο ανωτέρω χώρος θα καλύπτεται 85,00 595,00 με πλαστικό πολυκαρβονικό κάλυμμα πολύ ανθεκτικό στις μηχανικές καταπονήσεις και θα στηρίζεται στο κυρίως σώμα με ανοξείωτα μάνδαλα. Μεταξύ του κυρίως σώματος και του πλαστικού καλύμματος θα εξασφαλίζεται στεγανότητα ΙΡ64. Ο χώρος των οργάνων θα περιλαμβάνει στραγγαλιστικό πηνίο, πυκνωτή διόρθωσης συνιμιτόνου, εκκινητή αυτοδιακοπτόμενο, κλέμμα ασφάλειας καθώς και την καλωδίωση σιλικόνης. Ο ανωτέρω χώρος να εξασφαλίζει στεγανότητα IP23. 15PROC ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 15-ΠΡΧ ΜΕΛΕΤΗ, Σελίδα 17 από 23

18 Το φωτιστικό θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τα ΕΝ , ΕΝ , ΕΝ PROC Φωτιστικό οδικού δικτύου Νατρίου 400W/E (Προέλευση ΕΕ) τεμ ,00 125,00 Φωτιστικό φθορισμού διπλό στεγανό IP65 πλήρες 104 τεμ. 5 (για λαμπτήρες φθορισμού 18W/600mm) 30,00 150,00 Φωτιστικό φθορισμού διπλό στεγανό IP65 πλήρες 105 τεμ. 5 (για λαμπτήρες φθορισμού 36W/1200mm) 45,00 225,00 Φωτιστικό αξονικού τύπου για λαμπτήρα 100W/E40 HPS (Προέλευση ΕΕ). Κρεμαστό αξονικό φωτιστικό σώμα, κολουροσφαιρικής μορφής υπαίθριου φωτισμού, κατάλληλο για τον φωτισμό κεντρικών οδών και πλατειών πόλεων. Το φωτιστικό σώμα θα αποτελείται από: α) το κέλυφος που θα είναι κατασκευασμένο από χυτό αλουμίνιο και φύλλο αλουμινίου με υποδοχές ανάρτησης από συρματόσχοινο. Το άνω μέρος (καπάκι) του κελύφους θα είναι κατασκευασμένο από χυτό αλουμίνιο και θα είναι μέσα σε αυτό στερεωμένα τα όργανα εναύσεωςλειτουργίας του λαμπτήρα. Η πρόσβαση στα όργανα θα γίνεται υποχρεωτικά από το πάνω 106 μέρος του φωτιστικού χωρίς να χρειαστεί να τεμ. 1 45,00 45,00 ανοίξει ο χώρος του λαμπτήρα για ευκολία στην συντήρηση. Ο χώρος των οργάνων θα περιλαμβάνει εκκινητή μετασχηματιστή, πυκνωτή και κλέμμα και θα είναι σε ξεχωριστό χώρο από το χώρο του λαμπτήρα. β) Ο χώρος του λαμπτήρα θα περιλαμβάνει ανταυγαστήρα από καθαρό αλουμίνιο και θα καλύπτεται από διαφανή κώδωνα από μετακρυλικό υλικό, ανθεκτικό στα κτυπήματα. Η διάμετρος του φωτιστικού θα είναι περίπου mm. Προστασία χώρου οργάνων: IP23. Προστασία χώρου λαμπτήρα: IP44. Κατασκευή σύμφωνα με τα EN , EN , EN Pillar μεταλλικό δύο πεδίων στεγανό εξωτερικού 107 χώρου ΙΡ65 από γαλβανιζέ λαμαρίνα, τεμ ,00 480,00 Pillar μεταλλικό ενός πεδίου στεγανό εξωτερικού 108 τεμ. 1 χώρου ΙΡ65 από γαλβανιζέ λαμαρίνα 360,00 360, Switch ethernet οκτώ (8) θέσεων 100Mbps τεμ. 5 10,00 50, Ασφάλεια DIAZED ΔΕΗ 35Α τεμ. 1 0,40 0, Ασφάλεια NEOZED 16A τεμ. 1 0,40 0, Ασφάλεια NEOZED 20A τεμ. 1 0,40 0, Ασφάλεια NEOZED 25A τεμ. 1 0,40 0, Ασφάλεια NEOZED 35A τεμ. 1 0,40 0,40 Ασφάλεια γυάλινη 5Χ20mm 2,5Α ακροκιβωτίων 115 ιστών για φωτιστικά σώματα 400W τεμ ,10 20, Ασφάλεια μαχαιρωτή 100Α τεμ. 10 5,00 50, Ασφάλεια μαχαιρωτή 80Α τεμ. 10 5,00 50, Ασφαλειοθήκη 35Α NEOZED πλήρης τεμ. 1 8,00 8,00 Αυτόματες ασφάλειες ράγας μονοφασικές Α/220V τεμ. 15 3,00 45,00 Αυτόματες ασφάλειες ράγας μονοφασικές Α/220V τεμ. 5 5,00 25, Αυτόματες ασφάλειες ράγας μονοφασικές τεμ. 25 3,00 75,00 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 15-ΠΡΧ ΜΕΛΕΤΗ, Σελίδα 18 από 23

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ), ΓΙΑ ΤΗΝ 1 Η ΔΙΕΘΝΗ TRIENNALE ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ & ΑΝΟΙΚΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ, ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 2.1 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2014 K.A.: 10.6613.0001 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νέα Σμύρνη, 30.03.2016 Αρ. Πρωτ.: 10617 Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 16 Τ.Κ. 17121, Νέα Σμύρνη Πληροφορίες: Α. ΚΩΣΤΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Έργο : «Προμήθεια πάγκων, πλαστικών καθισμάτων, ατομικών φοριαμών και επίπλου αποδυτηρίου» Προϋπολογισμός : 41.000,00 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήμαρχος Ρεθύμνης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΡΓΟ: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 13/03/2012 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Ταχ. Δ/νση:Πλατεία Καλλεργών και Ανδρόγεω Τ.Κ:71202 Πληροφορίες:Γιάννα

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α.

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.755,72 Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία με τίτλο: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ : Πρόχειρος διαγωνισμός για την «Προμήθεια ειδών Ηλεκτροφωτισμού και λαμπτήρων». Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ λυόμενων αιθουσών σε σχολεία Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ του Δήμου Ηρακλείου. ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ.Α.15-7135.068. Δ Ι Α Κ Η Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΙΑΚΗΡΡΥΥΞΗ ΗΜΟΠΡΡΑΣΣΙΙΑΣΣ Ο ήµος Ηρακλείου διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΤΙΩΝ ΣΗΨΗΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Κ.Α.: 20.7131.0008 Κάδοι

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1 ο Δαπάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια είναι ,70 με το Φ.Π.Α.

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1 ο Δαπάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια είναι ,70 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Εκτυπώσεις και βιβλιοδετήσεις ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ εντύπων και βιβλίων των υπηρεσιών ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ του Δήμου για το έτος 2015. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003338632 2015-11-19

15PROC003338632 2015-11-19 15PROC003338632 2015-11-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Κάλυμνος 18/11/2015 Αρ. Πρωτ. - 967 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ Κτίριο Σχολής Δυτών Καλύμνου Κάλυμνος, 852 00 Τηλ.:22430

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 15-6-2016 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 12471 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Άγιος Νικόλαος 24-05-2016 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 7593 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17366 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025903-907 FAX : 213 2025906 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1ο

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1ο ΕΡΓΟ : Επιλογή εταιρίας ταχυμεταφορών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ επιστολών και δεμάτων από ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και προς των Δήμο. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Ηράκλειο.../.../ 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα ΆΡΘΡΟ 14 -Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ των Υπηρεσιών του Δήμου. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Τμήμα: Διαχείρισης Υλικών - Αποθήκη Δ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 30/07/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 20712 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ: 18/2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2013 K.A.: 10.7134.0002 ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ήµος Νέας Σµύρνης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 02/04/2013 Αρ. πρωτ. : 756 ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια πλαστικών σωλήνων ύδρευσης και εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Ημερομηνία:29/10/2015 Αριθμ. Πρωτ:27171 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Α ΟΜΑΔΑ: TONER ΜΕΛΑΝΙΩΝ Κ.Λ.Π. Β ΟΜΑΔΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ αναού 3 Άργος 212 00 27513-60700 e-mail: dimos@argos.gr Fax: 27510-23506 Άργος : 18/05/2012 Αριθµός απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση: 85200 Κάλυμνος Πληροφ.: Μ. Καμπούρης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Είδος και τεχνικά χαρακτηριστικά λαμπτήρων:

Είδος και τεχνικά χαρακτηριστικά λαμπτήρων: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 1. Προμήθεια οικοδομικών υλικών, έτοιμου σκυροδέματος και μονωτικών

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 1. Προμήθεια οικοδομικών υλικών, έτοιμου σκυροδέματος και μονωτικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ:25410 26355 Αριθμ. Πρωτ: 32839 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ» Ο Δήμαρχος Λαρισαίων διακηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ : ΦΟΡΕΑΣ : ΕΡΓΟ :

ΝΟΜΟΣ : ΦΟΡΕΑΣ : ΕΡΓΟ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 4 /2016 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Αυτή η τεχνική έκθεση συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί «ΕΚΠΟΤΑ», τις σχετικές περί προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» Κόνιτσα 26-Αυγούστου-2014 Αριθ. Πρωτ: 9319 Ταχ. Δ/νση : Κόνιτσα Ταχ. Κώδικας : 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Πληροφορίες : Δόκος Αλέξιος Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Προκήρυξης: / Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Αρ. Πρωτ. Προκήρυξης: / Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Παιδείας, Πολιτισμού & Νέας Γενιάς ΤΜΗΜΑ: Βικελαία Βιβλιοθήκη Ταχ. Δ/νση: Χορτατσών&Κυδωνίας 23 Πληροφορίες: Στεφανία Τερζάκη Τηλ.: 2810 301543

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΗΧ7ΩΗΜ-ΖΟΗ ΑΔΑΜ: 16PROC

ΑΔΑ: ΩΗΧ7ΩΗΜ-ΖΟΗ ΑΔΑΜ: 16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 14-6-2016 Αριθμός πρωτ. 11227 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016. ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016. ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/28.04.2016 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 4/2016 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΜΙΚΡΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ AYTOKINHTOY MIKTOY ΒΑΡΟΥΣ 3.500 kgr ΜΕ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών πλακόστρωσης (κυβόλιθοι) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών πλακόστρωσης (κυβόλιθοι) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ «Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.» Γάζι, 22 Ιανουαρίου 2014 Αρ. Πρωτ. : 29 Έχοντας λάβει υπόψη: ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προµήθεια Λαµπτήρων ιαφόρων Τύπων ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κ.Α για το 2013 /ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προµήθεια Λαµπτήρων ιαφόρων Τύπων ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κ.Α για το 2013 /ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προµήθεια Λαµπτήρων ιαφόρων Τύπων ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κ.Α. 20-6673.005 για το 2013 /ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : Ηλεκτροφωτισµού και Σήµανσης Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ήµαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ Υπ αριθμ.:1 / 2015

ΜΕΛΕΤΗ Υπ αριθμ.:1 / 2015 ΜΕΛΕΤΗ Υπ αριθμ.:1 / 2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 69.654,41 ΣΥΝΤΑΞΑΣΣΑ : ΤΖΙΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 1/2015 Προμήθεια λαμπτήρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά 19 Ιουλίου 2011 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. πρωτ. : 12058

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά 19 Ιουλίου 2011 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. πρωτ. : 12058 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά 19 Ιουλίου 2011 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. πρωτ. : 12058 ΘΕΜΑ: «Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια με τίτλο : Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών για συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015» ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες 08/10/2015 Ταχ. Δ/νση: Εθνικής Αντιστάσεως 34 62122 Σέρρες Πληροφορίες: 2321099820 E-mail: kediser@gmail.com Αριθ. Πρωτ. : 1610 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Προϋπολογισμός: 73.800,00 με ΦΠΑ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003242366 2015-11-02

15PROC003242366 2015-11-02 Μέγαρα 30-10- 2015 Αρ. Πρωτ: 21208 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΡΓΩΝ ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 7/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. πρωτ. 7672/5-03-2014 ΕΡΓΟ: «Προμήθεια οργάνων για βελτίωση παιδικών χαρών Δήμου Σπάρτης» 14PROC001909828 2014-03-07 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004690059 2016-06-30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ. : 23137/30-6-2016 Αρ. Μελέτης : 58/2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Ταχ.Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 17.09.2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 32379 ΥΠΗΡΕΣΙΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 16, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΠΛΗΡΟΦ. : ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. «Προμήθεια πλαστικών κάδων ανακύκλωσης για το Δήμο Δωρίδος»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. «Προμήθεια πλαστικών κάδων ανακύκλωσης για το Δήμο Δωρίδος» Αρ. Πρωτ.: 13916 Ημ/νία: 7-10-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ Πληροφορίες: Ευστρατίου Άννα Τηλ: 2634350040 Fax: 2634051228 ΕΡΓΟ: Προμήθεια κάδων ανακύκλωσης Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη: 27/6/2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. πρωτ. : 22568 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 415 / 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη: 27/6/2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. πρωτ. : 22568 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 415 / 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη: 27/6/2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. πρωτ. : 22568 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 415 / 2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-6- 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 31732 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακ.: 14/2011 ΤΜΗΜΑ Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 15.050 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αντιδήμαρχος Δελφών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ Προμήθεια ηιφορτηγού αυτοκινήτου ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Άρθρο 1. Ισχύουσες διατάξεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ Προμήθεια ηιφορτηγού αυτοκινήτου ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Άρθρο 1. Ισχύουσες διατάξεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ Προμήθεια ηιφορτηγού αυτοκινήτου Ελαφόνησος 7 Σεπτεμβρίου 2015 Αριθ. Πρωτ 1624 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Δήμαρχος Ελαφονήσου προκηρύσσει δημόσιο πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθειας σπόρων, φυτών & δενδρυλίων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κ.Α. Πίστωσης: 35.6692.0002 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΪΣΤ : Β. Γεωργιάδης : 2105537236 fax : 2105537268 ΑΡ.ΔΙΑΚ: 25798.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016 Για την προμήθεια ΔΙΑΦΑΝΩΝ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 75.000 ΕΥΡΩ) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Ω3ΔΥΩΗΜ-ΟΝΕ ΑΔΑΜ: 15PROC002912568

ΑΔΑ: Ω3ΔΥΩΗΜ-ΟΝΕ ΑΔΑΜ: 15PROC002912568 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-07-2015 Αριθμός πρωτ. 14472 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.800,00

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΣΚΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΣΚΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ηράκλειο, 10.03.2014 Αρ. Πρωτ. 251 ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΠΟΡΟΙ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΣΚΗ 59.997,50 πλέον ΦΠΑ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΕΠΤΑΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1113 /2016 Για την προμήθεια ΧΑΡΤΙΝΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 12.000 ΕΥΡΩ) Κριτήριο κατακύρωσης:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002583698 2015-02-18

15PROC002583698 2015-02-18 Διεύθυνση Καπλάνη 7 Πληροφορίες: Σ.ΚΟΣΜΑ Τηλ. 26513 61310/ 61352 ΦΑΞ 26510-74441 Email: skosma@ioannina.gr 45500 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος : 29-05-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αριθ. Μελέτης: 4 / 2012 Τμήμα Τεχνικών Έργων, Προμηθειών Αριθ. Πρωτ: 6836 & διενέργειας Διαγωνισμών ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια Ανταλλακτικών και Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 813 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΗΜΑΙΟΣΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΑΓΩΓΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015

ΑΠΟΦΑΣΗ 813 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΗΜΑΙΟΣΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΑΓΩΓΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλάνδρι, 15/10/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 29956 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 30 & ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 152

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 Για την προμήθεια «ΣΥΔΕΤΑ Π-Π ΜΕ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Προϋπολογιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 266 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (ΤΡΑΚΤΕΡ)

ΑΠΟΦΑΣΗ 266 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (ΤΡΑΚΤΕΡ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σπάτα, 30/6/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 21526 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚONOMΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ : ΔΗΜ. ΧΡ. ΜΠΕΚΑ & ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ : ΣΠΑΤΑ Τ.Κ.: 190 04

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 28/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ. Διακήρυξη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 28/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ. Διακήρυξη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 28/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Διακήρυξη ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ:129505 Ο Αντιδήμαρχος Ηρακλείου αποφασίζει και διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ. Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015. No 4/2015

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ. Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015. No 4/2015 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ No 4/2015 Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 267 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΚΛΑΔΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015»

ΑΠΟΦΑΣΗ 267 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΚΛΑΔΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σπάτα, 30/6/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 21529 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚONOMΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ : ΔΗΜ. ΧΡ. ΜΠΕΚΑ & ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ : ΣΠΑΤΑ Τ.Κ.: 190 04

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Αντικατάσταση λαμπτήρων Δημοτικού φωτισμού και τοποθέτηση και αφαίρεση εορταστικού διακόσμου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Αντικατάσταση λαμπτήρων Δημοτικού φωτισμού και τοποθέτηση και αφαίρεση εορταστικού διακόσμου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κύθηρα 06.05.2016 ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ Αριθ. Πρωτ. 2072 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Αντικατάσταση λαμπτήρων Δημοτικού φωτισμού και τοποθέτηση και αφαίρεση εορταστικού διακόσμου

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ "

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ. Μελέτης: 51/2015 Αρ. Πρωτ: 57238/2015 Διακήρυξη ΕΡΓΟ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016 Για την προμήθεια εντύπου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 24/20-12-2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 24/20-12-2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 24/20-12-2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφή Υποχρεώσεων

Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµός Μελέτης: 9 Προµήθεια Καυσίµων & Ελαιολιπαντικών Συγγραφή Υποχρεώσεων Σελίδα 1 από 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002706808 2015-04-15

15PROC002706808 2015-04-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Κάτω Τιθορέα 15/4/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ ΕΛΑΤΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:4223 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΘΕΜΑ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 24/2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ- ΣΥΚΕΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 24/2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ- ΣΥΚΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ Διεύθυνση: Ι.Μιχαήλ 1 &.Σ.Σαράφη Τ.Κ. 56625 Πληρ.: Κόττα Χριστίνα Τηλ./Φαξ: 2310 213161 Συκιές

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το υπ αριθ. 4ο / Πρακτικό Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Θηβαίων Θέμα:

Απόσπασμα από το υπ αριθ. 4ο / Πρακτικό Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Θηβαίων Θέμα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Απόσπασμα από το υπ αριθ. 4ο / 29-2 -2016 Πρακτικό Συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 11 Ιουλίου 2016 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. : 9331 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 11 Ιουλίου 2016 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. : 9331 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 11 Ιουλίου 2016 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. : 9331 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ημερ/νία: 10/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Αριθμ. Πρωτ.: 45588 ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ημερ/νία: 10/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Αριθμ. Πρωτ.: 45588 ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ημερ/νία: 10/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Αριθμ. Πρωτ.: 45588 ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ: «Προμήθεια ελαστικών επισώτρων με πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΨΩΕ9ΩΗΜ-5ΝΒ ΑΔΑΜ: 16PROC

ΑΔΑ: ΨΩΕ9ΩΗΜ-5ΝΒ ΑΔΑΜ: 16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 10-3-2016 Αριθμός πρωτ. 4268. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού

Διαβάστε περισσότερα

Έκδ.1 αναθ.4 ηµ/νία έγκρ. 6/2/2012 ΠΡΟ-ΠΣΠ 008

Έκδ.1 αναθ.4 ηµ/νία έγκρ. 6/2/2012 ΠΡΟ-ΠΣΠ 008 Έκδ.1 αναθ.4 ηµ/νία έγκρ. 6/2/2012 ΠΡΟ-ΠΣΠ 008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : Προµηθειών Αρµόδιος : Τζανιδάκης e-mail : Prom@heraklion.gr Ηράκλειο.. / 0 /2012 Aρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Π. διακηρύσσει την προμήθεια μεμβρανών αντίστροφης όσμωσης. Άρθρο 1 ο Εκτίθεται σε πρόχειρο διαγωνισμό μεμβρανών αντίστροφης όσμωσης με σφραγισμένες προσφορές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση - Προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 6 Ιουνίου 2016 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 7184

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 6 Ιουνίου 2016 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 7184 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 6 Ιουνίου 2016 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 7184 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ THN ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την «προμήθεια Ηλεκτρικών λαμπτήρων, ανταλλακτικών και ηλεκτρολογικού υλικού 2015».

ΘΕΜΑ: Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την «προμήθεια Ηλεκτρικών λαμπτήρων, ανταλλακτικών και ηλεκτρολογικού υλικού 2015». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες :Αν. Ρεΐση Κάρπαθος, 02 / 03 /2015 Τηλ.: 2245360148 Αρ.Πρωτ.: 1787 Αρ. Απόφασης: 133. ΘΕΜΑ: Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 15.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Συγγραφή Υποχρεώσεων 3. Τεχνικές Προδιαγραφές 4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Τ Ε Χ Ν Ι ΚΗ Ε Κ Θ Ε Σ Η Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΑΜΦΙΣΣΑΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Υγείας 5 η Υ.Πε. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικό Τμήμα Ημ/νία: 23-Οκτ-2014 Αρ. πρωτ.: 874/ΔΣ/14 Ταχ. Δ/νση... 33100

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια υγρών καυσίμων Δημοτικών Ενοτήτων Σάμης, Πυλάρου, Ερίσσου

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια υγρών καυσίμων Δημοτικών Ενοτήτων Σάμης, Πυλάρου, Ερίσσου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ Αργοστόλι 6/11/2014 Αριθμ. Πρωτ. : 2619 Ταχ. Δ/νση : Λιθόστρωτο 70 T.Κ : 28100 Αργοστόλι Τηλ: 26710-23064 Φαξ: 26710-24668 e-mail: deyaarg@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/3/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ/ΛΟΥ: 5527 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Διεξαγωγής πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 7ΔΞ3ΩΗΜ-Θ0Ε ΑΔΑΜ: 15PROC

ΑΔΑ: 7ΔΞ3ΩΗΜ-Θ0Ε ΑΔΑΜ: 15PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 23-9-2015 Αριθμός πρωτ. 19740 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Προμηθειών Ηράκλειο 27/11/2015 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Ομαδα 1. Δ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προμήθεια Φαρμακευτικού και Υγειονομικού υλικού της Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια υλικών φωταγώγησης (λαμπτήρες όλων των τύπων), στύλων, βραχιόνων, φωτιστικών, καλυμμάτων & παρελκομένων για το δημοτικό ηλεκτροφωτισμό

Προμήθεια υλικών φωταγώγησης (λαμπτήρες όλων των τύπων), στύλων, βραχιόνων, φωτιστικών, καλυμμάτων & παρελκομένων για το δημοτικό ηλεκτροφωτισμό ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 26 / 2016 Προϋπολογισμός: 46.599,20 ΕΥΡΩ Προμήθεια υλικών φωταγώγησης (λαμπτήρες όλων των τύπων), στύλων, βραχιόνων, φωτιστικών, καλυμμάτων & παρελκομένων

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002859695 2015-06-19

15PROC002859695 2015-06-19 ΑΔΑ: 6ΒΔΤ469Η25-ΜΝΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑΜ: Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 18/6/2015 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.Διακήρυξης: 06 / 2015 Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΧΕΙΡΟΣ (PDAs) ΚΑΙ ΦΟΡΗΤΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΧΕΙΡΟΣ (PDAs) ΚΑΙ ΦΟΡΗΤΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Χανιά, 15/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 61094 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΧΕΙΡΟΣ (PDAs) ΚΑΙ ΦΟΡΗΤΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια Υλικών Συντήρησης των Ηλεκτροµηχανολογικών Εγκαταστάσεων του Κολυµβητηρίου Αλίµου. Αρ. Μελέτης.Τ.Υ.: 08/15

Προµήθεια Υλικών Συντήρησης των Ηλεκτροµηχανολογικών Εγκαταστάσεων του Κολυµβητηρίου Αλίµου. Αρ. Μελέτης.Τ.Υ.: 08/15 Αλιµος,././2015 Αρ. Πρωτ.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ Προµήθεια Υλικών Συντήρησης των Ηλεκτροµηχανολογικών Εγκαταστάσεων του Κολυµβητηρίου Αλίµου Αρ. Μελέτης.Τ.Υ.: 08/15 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήµαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 15-05-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 15-05-2015 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 15-05-2015 Ταχ. 32009 Σχηματάρι Διεύθυνση: Πληροφορίες : ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΑΙΡΗ ΚΑΝΑΒΑΚΗ Τηλ. : 2262 3 51143 Τελεφαχ

Διαβάστε περισσότερα