ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ"

Transcript

1 ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,.Υ. & ΑΠΟΘΗΚΩΝ Πληρ. Σπ. Πετρόπουλος Τηλ ,968,928 Fax E mail Θεσσαλονίκη 6/2/2015 Αρ. πρωτ ΠΡΟΣ Κάθε ενδιαφερόµενο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την «Παροχή υπηρεσίας εσωτερικής µεταφοράς προσωρινά αποθηκευµένης ιλύος εντός της ΕΕΛΘ» Η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. προκειµένου να αναθέσει µε τη διαδικασία πρόσκλησης ενδιαφέροντος την «Παροχή υπηρεσίας εσωτερικής µεταφοράς προσωρινά αποθηκευµένης ιλύος εντός της ΕΕΛΘ», συνολικού προϋπολογισµού ενενήντα χιλιάδων (90.000,00 ) ευρώ, πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τους όρους που ακολουθούν Προσκαλεί Κάθε ενδιαφερόµενο να καταθέσει προσφορά σε σφραγισµένο φάκελο, µέχρι την ευτέρα 16/2/2015 και στη διεύθυνση: Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. Τµήµα Προµηθειών,.Υ. & Αποθηκών Τσιµισκή 98, 8ος όροφος, ΤΚ 54622, Θεσσαλονίκη ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΦΟΡΤΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΗΣ ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΙΛΥΟΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΕΕΛΘ) 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 1. Η παροχή υπηρεσίας αφορά στην φόρτωση και εσωτερική µεταφορά µέρους της προσωρινά αποθηκευµένης ιλύος ποσότητας τόνων και την επαναποθήκευσή της σε χαµηλότερο ύψος (έως περίπου 1,2m) σε άλλο κατάλληλο χώρο εντός ΕΕΛΘ. Επίσης, εµπεριέχει τις απαραίτητες διανοίξεις προσβάσεων στην ιλύ, όπου δεν υπάρχουν και τον διαχωρισµό από µπάζα ή χώµατα, όπου αυτά παρεµβάλλονται εµφανώς στην ιλύ. Ειδικότερα δε, τα σηµεία που θα πρέπει να γίνει καθαρισµός/διαχωρισµός της ιλύος από ξένα υλικά φαίνονται στο συνηµµένο χάρτη. Σε κάθε περίπτωση, πριν την κατάθεση προσφορών κρίνεται απαραίτητη η επιτόπια επίσκεψη του κάθε ενδιαφερόµενου, µαζί µε το αρµόδιο προσωπικό της ΕΥΑΘ ΑΕ, ώστε να δοθούν οι απαραίτητες διευκρινήσεις και να επιδειχθεί επακριβώς η µεταφερόµενη ιλύς και τα σηµεία που θα γίνει η φόρτωση, η µεταφορά και οι 1

2 διανοίξεις. Οι ποσότητες ιλύος προς µεταφορά θα προσδιοριστούν µε επιµέτρηση του χώρου, όπου αυτή βρίσκεται αποθηκευµένη, αλλά η τελική επιµέτρηση θα γίνει στο χώρο απόθεσης, όπως αυτός θα διαµορφωθεί κατά την τελική µεταφορά και αποθήκευση, αφού θα έχει αρχικώς εµβαδοµετρηθεί. 2. Ο Ανάδοχος θα εγκαταστήσει µηχανήµατα και εξοπλισµό για την υλοποίηση της παροχής υπηρεσίας, το αργότερο εντός επτά (7) ηµερών από την υπογραφή της Σύµβασης. Οι εργασίες που θα εκτελεστούν περιλαµβάνουν τα εξής: ιανοίξεις προσβάσεων στην ιλύ, όπου δεν υπάρχουν ιαχωρισµός της ασβεστοποιηµένης ιλύος από πέτρες, ξύλα, χώµατα και µεταλλικά αντικείµενα µε χρήση κατάλληλων µηχανηµάτων και συγκέντρωσή τους σε χώρο υποδείξεως της Ε.Υ.Α.Θ Α.Ε. Φόρτωση της ασβεστοποιηµένης ιλύος σε κατάλληλα φορτηγά ή χωµατουργικά µηχανήµατα από τους χώρους προσωρινής αποθήκευσής της Μεταφορά και εκφόρτωση της ιλύος µε κατάλληλα φορτηγά ή χωµατουργικά µηχανήµατα, σε θέσεις εντός του γηπέδου της Ε.Ε.Λ.Θ που θα υποδειχθούν από την Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. Απόθεση και διάστρωση της ασβεστοποιηµένης ιλύος στους κατάλληλα διαµορφωµένους χώρους απόθεσης σε τακτοποιηµένους σωρούς ύψους έως περίπου 1,2m. Καθαριότητα και αποκατάσταση των χώρων απόθεσης και φόρτωσης στο τέλος κάθε εβδοµάδας. Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που ο χώρος κίνησης δεν καθαριστεί και δεν αποκατασταθεί πλήρως, θα υπάρχει διακοπή εργασιών του Π.Υ., έως ότου καθαριστεί. 3. Οι περιοχές από όπου θα γίνει µεταφορά ιλύος είναι ο διαστρωµένος µε µπετόν προσωρινός χώρος απόθεσης πλησίον της ξήρανσης στον οικίσκο γεώτρησης, ο ένας από τους δύο χώρους (lagoon) προσωρινής απόθεσης ιλύος των χωνευτών, τα δύο lagoons δίπλα από τον µαίανδρο χλωρίωσης και η περιοχή στο βορειοδυτικό άκρο της ΕΕΛΘ. Οι περιοχές όπου θα µεταφερθεί η ιλύς είναι τα τέσσερα lagoons στο νοτιοανατολικό άκρο της ΕΕΛΘ, οι δύο µικρότερες περιοχές δίπλα στο ανάχωµα στο δυτικό όριο της ΕΕΛΘ και ο τσιµεντοστρωµένος χώρος απόθεσης που έχει εκκενωθεί. Εφόσον οι προς µεταφορά εκτάσεις κορεσθούν πριν ολοκληρωθεί η µεταφορά των τόνων, τότε η παροχή υπηρεσίας θα πραγµατοποιηθεί σε δύο φάσεις και µόλις υπάρξουν ξανά διαθέσιµες εκτάσεις. Σε κάθε περίπτωση η ΕΥΑΘ ΑΕ θα υποδείξει το χώρο και τη σειρά εκκένωσης και πλήρωσης των χώρων απόθεσης εντός του οικοπέδου της ΕΕΛΘ. 2. ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ο προσφέρων θα πρέπει να καταθέσει: 1. Ισχύουσα άδεια συλλογής και µεταφοράς µη επικινδύνων αποβλήτων που θα καλύπτει την Περιφερειακή Ενότητα (ΠΕ) Θεσσαλονίκης (δηλαδή µε εκδίδουσα αρχή είτε την ΠΕ Θεσ/κης, είτε την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, είτε την Αποκεντρωµένη ιοίκηση Μακεδονίας Θράκης), στην οποία θα αναγράφεται ο ΕΚΑ που αφορά την ιλύ βιολογικού καθαρισµού. Σε περίπτωση έλλειψης της εν λόγω άδειας η προσφορά δε γίνεται αποδεκτή. 2. Υπεύθυνη ήλωση υπογεγραµµένη από το νόµιµο εκπρόσωπό του, επικυρωµένη για το γνήσιο της υπογραφής µε την οποία θα δηλώνει ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών, προϋποθέσεων και περιορισµών για την εκτέλεση των εργασιών στην ΕΕΛΘ και µε την υποβολή της προσφοράς του, 2

3 αυτοµάτως απεδέχθη και ανέλαβε την υποχρέωση, µε την ανακήρυξή του ως Ανάδοχου, να συµµορφωθεί µε τις παρούσες προδιαγραφές στο σύνολό τους. Ο ανάδοχος µόλις ενηµερωθεί από την ΕΥΑΘ ΑΕ ότι είναι µειοδότης θα πρέπει να αποστείλει ή να προσκοµίσει άµεσα πριν την υπογραφή της σχετικής σύµβασης: Α) Τους αριθµούς κυκλοφορίας των οχηµάτων και µηχανηµάτων που θα χρησιµοποιήσει. Β) Αντίγραφα των εγγράφων καταλληλότητας (ΚΤΕΟ, πιστοποιήσεις, ασφάλειες) και αδειών κυκλοφορίας των οχηµάτων/µηχανηµάτων που θα χρησιµοποιήσει. Γ) Τα ονοµατεπώνυµα και τα αντίγραφα των επαγγελµατικών αδειών οδήγησης/χειρισµού των οδηγών/χειριστών που θα χρησιµοποιήσει. 3. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 1. Η τιµή της παροχής υπηρεσίας δίνεται ανά τόνο ιλύος και συνολικά. Στην τιµή περιλαµβάνεται κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός από τον ΦΠΑ, για παροχή υπηρεσίας µε τον τρόπο που προβλέπεται στη διακήρυξη. Το ποσοστό του ΦΠΑ µε το οποίο επιβαρύνεται η τιµή ορίζεται χωριστά. Σε διαφορετική περίπτωση και µε βάση την αρχή της αποδοχής των όρων της διακήρυξης, ο ΦΠΑ που αναλογεί, λογίζεται ότι έχει συνυπολογισθεί και ενσωµατωθεί στην τιµή προσφοράς. 2. Η προσφερόµενη τιµή δίνεται σε ευρώ. 3. Οι τιµές των προσφορών αναγράφονται αριθµητικώς και ολογράφως, σε περίπτωση δε ασυµφωνίας ισχύει η τιµή που αναγράφεται ολογράφως. 4. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ Όλα τα παρακάτω αναφερόµενα περιλαµβάνονται στις υποχρεώσεις του αναδόχου καθώς και οι δαπάνες που σχετίζονται µε την εφαρµογή τους: 1. Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει το πάσης φύσεως εργατοτεχνικό προσωπικό του στους κατά νόµο αρµόδιους (κύριους και επικουρικούς) ασφαλιστικούς φορείς, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να χρησιµοποιεί για την εκτέλεση των εργασιών προσωπικό που διαθέτει τις κατά νόµο απαιτούµενες ειδικότητες. 3. Ο Ανάδοχος θα αναλάβει, µε κατάλληλα µηχανήµατα, τη φόρτωση σε φορτηγά της ασβεστοποιηµένης ιλύος από τους χώρους προσωρινής απόθεσης και θα την εκφορτώνει και διαστρώνει στην περιοχή όπου θα του υποδειχθεί. Στην προκειµένη περίπτωση, στις υποχρεώσεις του Ανάδοχου περιλαµβάνεται η απαιτούµενη διαλογή και αποµάκρυνση ξένων ή ογκωδών αντικειµένων, όπως ξύλα, πέτρες ή ρίζες, µπάζα κλπ. στην προς φόρτωση ιλύ από τους χώρους προσωρινής απόθεσής της. Ο Ανάδοχος θα φροντίσει για τις κατάλληλες διαµορφώσεις για την πρόσβαση στο χώρο απόθεσης της ιλύος, αλλά και στη διάνοιξη χώρων και αναχωµάτων, όπως θα του υποδειχθεί από την ΕΥΑΘ ΑΕ. 4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει, λειτουργεί και συντηρεί καθ' όλη τη διάρκεια της απασχόλησής του στην Ε.Ε.Λ.Θ, κατ' ελάχιστον τα εξής: Κατάλληλα µηχανήµατα για τον διαχωρισµό της ιλύος από τα µπάζα, χώµατα κτλ. Κατάλληλα χωµατουργικά µηχανήµατα (φορτωτές, τσάπα, κ.ά.) για την φόρτωση και την τελική διευθέτηση της ιλύος Κατάλληλα φορτηγά ωφέλιµου φορτίου τουλάχιστον 15 τόνων για την µεταφορά της ιλύος 3

4 Υποδοµές που τυχόν απαιτηθούν (δρόµοι πρόσβασης, ράµπες κ.λπ.) για την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών καθώς και όλο τον απαιτούµενο βοηθητικό εξοπλισµό για τα ανωτέρω. 5. Ο προσφέρων υποχρεούται, όπως η πλήρωση των οχηµάτων µεταφοράς µε ιλύ να γίνεται έτσι ώστε το ωφέλιµο φορτίο να µην υπερβαίνει το επιτρεπτό όριο. Θα αποφεύγεται σε περιόδους βροχοπτώσεων η φόρτωση, ώστε να διευκολύνονται οι εργασίες, αλλά και να αποφεύγεται η ρύπανση των χώρων της ΕΕΛΘ. Σε κάθε περίπτωση η φόρτωση θα γίνεται µετά από συνεννόηση µε το αρµόδιο προσωπικό της ΕΥΑΘ ΑΕ. 6. Θα γίνεται σε ηµερήσια βάση καταµέτρηση των οχηµάτων που θα φορτώνονται και θα µεταφέρουν εσωτερικά την ιλύ και ζύγιση κάποιων φορτηγών, πάντα σε συνεννόηση µε την ΕΥΑΘ ΑΕ και µε τον Π.Υ της ΕΥΑΘ ΑΕ στην Μονάδα Ξήρανσης, ώστε να υπάρχει εκτίµηση της ποσότητας που έχει µεταφερθεί. Πέραν αυτών, µε το πέρας της εργολαβίας ο Π.Υ. θα διαθέσει στην Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε τους διαγραµµατικούς δίσκους ταχογράφων καθώς και την ανάλυση των κινήσεων µέσω αυτών ώστε να γίνει και η τελική αποπληρωµή του. 7. Ο προσφέρων δεσµεύεται ότι κατά τη µεταφορά θα λαµβάνεται κάθε δυνατή πρόνοια, ώστε να µη δηµιουργείται οποιαδήποτε ρύπανση από την απόρριψη µέρους του φορτίου στις οδούς διέλευσης των οχηµάτων. Οποιοδήποτε σχετική ευθύνη και πρόστιµο βαρύνει τον προµηθευτή. Επίσης σε περίπτωση απόρριψης ο ανάδοχος υποχρεούται στον καθαρισµό και την αποκατάσταση των χώρων στην αρχική τους µορφή. Το ίδιο ισχύει και σε περιπτώσεις τυχόν ζηµιών (πχ σε κράσπεδα, τοιχία κλπ). Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης του αναδόχου για την αποκατάσταση των ζηµιών, καθαρισµούς κλπ, η ΕΥΑΘ ΑΕ θα προβαίνει σε αντίστοιχη περικοπή του συµβατικού τιµήµατος. Γενικότερα ο Ανάδοχος οφείλει να ενηµερωθεί και να λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα ώστε κατά την υλοποίηση της υπόψη παροχής υπηρεσιών να τηρεί τους ισχύοντες περιβαλλοντικούς όρους που αφορούν στη λειτουργία της Ε.Ε.Λ.Θ και γενικότερα να λαµβάνει κάθε απαραίτητο µέτρο ώστε να προστατεύεται το περιβάλλον και να αποφεύγεται κάθε περιβαλλοντική όχληση. 8. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια κατά τη διάρκεια της φορτοεκφόρτωσης και της µεταφοράς της ιλύος. Οφείλει να λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα υγιεινής και ασφάλειας τα οποία απαιτούνται για ασφαλή εργασία, σύµφωνα µε το Νόµο και τη φύση των εργασιών. Θα διαθέτει στο προσωπικό του τα απαραίτητα Μέσα Ατοµικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) και οµαδικής προστασίας των εργαζοµένων, σύµφωνα µε την κείµενη Νοµοθεσία.. Επιπρόσθετα ο Ανάδοχος οφείλει να ενηµερώσει το προσωπικό του για τους κινδύνους που συνδέονται µε τις υπόλοιπες εργασίες που πραγµατοποιούνται στα πλαίσια της γενικότερης λειτουργίας και συντήρησης της Ε.Ε.Λ. και να λάβει µέτρα αποφυγής οποιασδήποτε εµπλοκής του προσωπικού του στις εργασίες αυτές, έχοντας και την ευθύνη για ενδεχόµενο περιστατικό. 9. Ο ΠΥ θα πρέπει να συνεργάζεται και να συµµορφώνεται µε τις υποδείξεις του αρµόδιου προσωπικού της ΕΥΑΘ ΑΕ καθώς και των παρέχων Υπηρεσιών της ΕΥΑΘ ΑΕ στην ΕΕΛΘ 10. Με το πέρας των εργασιών ο Π..Υ. θα φροντίσει να καθαριστούν όλα τα µηχανήµατά του σε χώρο εκτός της ΕΕΛΘ. 4. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ Η συνολική προθεσµία αποπεράτωσης των εργασιών ορίζεται σε δύο (2) µήνες από εγκαταστάσεως του Αναδόχου εντός της ΕΕΛΘ. Τονίζεται ότι τα Σαββατοκύριακα δεν θα πραγµατοποιούνται δροµολόγια και οποιεσδήποτε εργασίες. Η προθεσµία αυτή δύναται να µετατεθεί για λόγους ανωτέρας βίας (δυσµενείς καιρικές συνθήκες κλπ). Στο πλαίσιο ελαχιστοποίησης των επιπτώσεων από περιπτώσεις ανωτέρας βίας, ο Ανάδοχος οφείλει να είναι σε θέση να διαθέσει, αµέσως µετά την λήξη της κατάστασης ανωτέρας βίας, όλο τον απαραίτητο εξοπλισµό ώστε µε αυξηµένους ρυθµούς να προβεί στην κατά το δυνατόν κάλυψη του απολεσθέντος χρόνου υλοποίησης των εργασιών. 4

5 5. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ύναται να υπάρξει ενδιάµεση πληρωµή, όταν θα έχει γίνει εκτίµηση για την ολοκλήρωση του 50% της παροχής υπηρεσιών (µεταφορά περίπου τόνων) και αποπληρωµή, όταν πιστοποιηθεί το σύνολο των περίπου τόνων που οφείλει ο Ανάδοχος να µεταφέρει και αποθέσει. Η εξόφληση των τιµολογίων θα γίνει σε 45 µε 60 ηµέρες από την παραλαβή αυτών από το Τµήµα Προµηθειών - Υ. & Αποθηκών, και την υπογραφή των σχετικών πρωτοκόλλων από την επιτροπή παραλαβής. 6. Οι προσφορές θα εξεταστούν από την αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης και θα επιλεγεί ο παρέχων υπηρεσίες µε τη χαµηλότερη προσφερόµενη τιµή, από εκείνους των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές µε βάση τις συνηµµένες τεχνικές προδιαγραφές. Οι προσφορές θα ισχύουν για 60 ηµέρες. 7. Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της Σύµβασης που θα συναφθεί, σε ποσοστό 5% της συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς τον ΦΠΑ. Για οποιαδήποτε πληροφορία µπορείτε να απευθύνεστε στον κ Κωνσταντίνο Κωτούλα στα τηλ / Η Προϊσταµένη του Τµήµατος Προµηθειών,.Υ. & Αποθηκών Ελένη Παχατουρίδου 5

6 Σηµεία που θα απαιτηθεί καθαρισµός διαχωρισµός ιλύος από άλλα υλικά Σηµεία που θα απαιτηθεί διάνοιξη πρόσβασης, καθαρισµός και διαχωρισµός ιλύος από άλλα υλικά 6

Θεσσαλονίκη 25/07/2013 Αρ.πρωτ 12675. Κάθε ενδιαφερόµενο

Θεσσαλονίκη 25/07/2013 Αρ.πρωτ 12675. Κάθε ενδιαφερόµενο ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 25/07/2013 Αρ.πρωτ 12675 ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονοµικού ΤΜΗΜΑ: Προµηθειών, ιαχείρισης Υλικού & Αποθηκών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. Παχατουρίδου ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 38/2014

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 38/2014 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 38/2014 Παροχή Υπηρεσιών για την παραλαβή, µεταφορά,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για την παροχή υπηρεσιών για την προληπτική συντήρηση των Υποσταθµών Μέσης Τάσης στα αντλιοστάσια Ύδρευσης της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για την παροχή υπηρεσιών για την προληπτική συντήρηση των Υποσταθµών Μέσης Τάσης στα αντλιοστάσια Ύδρευσης της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. /ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,.Υ. & ΑΠΟΘΗΚΩΝ Πληρ. Χ. Τσελεγκαρίδου ΤΗΛ: 2310-966928 Fax: 2310-283117 Θεσσαλονίκη 10/9/2013 Αρ. πρωτ.: 15074 ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣHΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣHΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (EYAΘ AE) Εγνατίας 127 546 35 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310 600, 2310 966 900, Fax: 2310 212 439

ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣHΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣHΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (EYAΘ AE) Εγνατίας 127 546 35 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310 600, 2310 966 900, Fax: 2310 212 439 Μορφοποιήθηκε: Βιβλιοδεσίας: 0 εκ. ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣHΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣHΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (EYAΘ AE) Εγνατίας 127 546 35 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310 600, 2310 966 900, Fax: 2310 212 439 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 11/2012 που έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 132/2015. Ο Δήμαρχος Κορδελιού - Ευόσμου έχοντας υπόψη

ΑΠΟΦΑΣΗ 132/2015. Ο Δήμαρχος Κορδελιού - Ευόσμου έχοντας υπόψη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Εύοσμος: 26/02/2015 Αριθ. Πρωτ. : 9074 ΘΕΜΑ Πρόχειρος διαγωνισμός για τις εργασίες Διαχείρισης Ογκωδών και Αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 2 /2013 Που έχει και θέση συγγραφής υποχρεώσεων για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περαία 17/04/2015 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περαία 17/04/2015 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περαία 17/04/2015 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τίτλος: «ιαχείριση ογκωδών και Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ: Καθαίρεση ιαφηµιστικών Πινακίδων ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ από κοινοχρήστους χώρους και κτίρια, ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ έτους 2013-2014 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Διαχείριση Ογκωδών και Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) Δήμου Ωραιοκάστρου ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 59.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Διαχείριση Ογκωδών και Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) Δήμου Ωραιοκάστρου ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 59. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Αριθμός Μελέτης 14 / 2015 Διαχείριση Ογκωδών και Αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 1/2014

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 1/2014 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 1/2014 για τη Λειτουργία και Συντήρηση της Μονάδας Θερµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ : «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ Χ.Υ.Τ.Α. ΟΜΟΡΟΥ ΗΜΟΥ» AΡΙΘ.MΕΛΕΤΗΣ 3/2014

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ : «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ Χ.Υ.Τ.Α. ΟΜΟΡΟΥ ΗΜΟΥ» AΡΙΘ.MΕΛΕΤΗΣ 3/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΗΡΩΪΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ : «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ Χ.Υ.Τ.Α. ΟΜΟΡΟΥ ΗΜΟΥ» AΡΙΘ.MΕΛΕΤΗΣ 3/2014 ΝΑΟΥΣΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 10/2013

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 10/2013 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 10/2013 για τη Λειτουργία και Συντήρηση της Μονάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30. Αρ. ΓΕΜΗ : 58231004000. Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30. Αρ. ΓΕΜΗ : 58231004000. Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30. Αρ. ΓΕΜΗ : 58231004000. Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.Μ.Κ.Ε. 04/2013. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 23/2014

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 23/2014 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 23/2014 για τη Λειτουργία και Συντήρηση της Μονάδας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 15/2012

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 15/2012 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 15/2012 (Με τελικές διευκρινήσεις) Που έχει και θέση

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 18/2014

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 18/2014 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 18/2014 για την προµήθεια, εγκατάσταση και διασύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο17/2015 Που έχει και θέση συγγραφής υποχρεώσεων για

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Α. 35.6262.22 77200000-2 77312000-0 77211400-6 20.000,00

Κ.Α. 35.6262.22 77200000-2 77312000-0 77211400-6 20.000,00 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ /ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ Αριθµ. Μελέτης: 4/2014 Εργασία: «Εργασίες πρόληψης και αντιπυρικής προστασίας στα περιαστικά άλση του ήµου ράµας» Ο ΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 4

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 4 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 4 Που έχει και θέση συγγραφής υποχρεώσεων για την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης».

Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΒΛΓΛ7ΛΚ-212 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤ/ΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ηράκλειο, 16-12-2013 Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ.126741 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ Πληροφ. : Α. Παπαδάκη Α. Παπανδρέου 100, Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 2821029141 Fax: 2821051540

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-11-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-11-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 572 ΘΕΜΑ: Έγκριση Τευχών Δημοπράτησης για την εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Ε ΗΕ / ΠΠ-Η/ΠΕΡ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Ε ΗΕ / ΠΠ-Η/ΠΕΡ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ιεύθυνση Περιφέρειας Πελ/σου Ηπείρου Περιοχή Καλαµάτας Αρτέµιδος 24100 Καλαµάτα ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Ε ΗΕ / ΠΠ-Η/ΠΕΡ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση : Οικονομικού Τμήμα : Προμηθειών Μεσογείων 45-Τ.Θ 14103-Τ.Κ.11510 Πληροφορίες : Ε. Γιαγκόπουλος Τηλ.:210 74 90 422 Fax : 21074 90 427 Email

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (ΜΠΛΕ ΚΑΔΟΙ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ

ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (ΜΠΛΕ ΚΑΔΟΙ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Ελληνική Δημοκρατία Νομός Φωκίδας Δήμος Δελφών ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (ΜΠΛΕ ΚΑΔΟΙ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (χωρίς Φ.Π.Α. 13%): 10.920,00 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΣ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (ΜΠΛΕ ΚΑΔΟΙ)

ΑΝΟΙΧΤΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΣ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (ΜΠΛΕ ΚΑΔΟΙ) Ελληνική Δημοκρατία Νομός Φωκίδας Δήμος Δελφών ΑΝΟΙΧΤΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΣ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (ΜΠΛΕ ΚΑΔΟΙ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (χωρίς Φ.Π.Α. 13%): 77.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η α.α. 1 / 2011

Μ Ε Λ Ε Τ Η α.α. 1 / 2011 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η α.α. 1 / 2011 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΟΡΕΑΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ««ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΓΚΩ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΕΩΝ (ΑΕΚΚ) ΤΟΥ ΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΟΧΗΜΑΤΩΝ. ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ (split unit), ΤΗΣ ΟΛΘ ΑΕ

ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΟΧΗΜΑΤΩΝ. ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ (split unit), ΤΗΣ ΟΛΘ ΑΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 9/9/2013 Αρ. πρωτ. 14931

Θεσσαλονίκη 9/9/2013 Αρ. πρωτ. 14931 1 ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,.Υ. & ΑΠΟΘΗΚΩΝ Πληρ. Σπ. Πετρόπουλος Τηλ. 2310 966972,968,928 Fax 2310 283117 E mail promithies@eyath.gr Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα