ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (Α.Ε.Π.Π.) 4 ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (Α.Ε.Π.Π.) 4 ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (Α.Ε.Π.Π.) 4 ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 73/2017 Συνεδρίασε στην έδρα της στις 25 Σεπτεμβρίου 2017, δυνάμει της Πράξης 4/2017 (αρ. πρωτ. Οικ. 268/ ), με την εξής σύνθεση: Ιωάννης Κίτσος, Πρόεδρος, Νεκταρία-Πηνελόπη Ταμανίδη-Εισηγήτρια και Χρυσάνθη Χαραλαμποπούλου, Μέλη. Για να εξετάσει την από Προδικαστική Προσφυγή με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης ΑΕΠΠ/64/ και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης IV/11/ της προσφεύγουσας ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «.», νομίμως εκπροσωπούμενης. Κατά του Δήμου Μαρκόπουλου-Μεσογαίας και Της με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης ΠΑΡ/8 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 64, με ημερομηνία παρέμβασης της εταιρίας με την επωνυμία «.» και τον διακριτικό τίτλο, νομίμως εκπροσωπούμενης. Με την Προδικαστική Προσφυγή η αιτούσα επιδιώκει, όπως ακυρωθούν άλλως τροποποιηθούν: α) το από 23/08/2017 Δεύτερο Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού του Δήμου Μαρκόπουλου-Μεσογαίας, εκδοθέντος στα πλαίσια του δημόσιου ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την «Προμήθεια συστήματος υπόγειας αποθήκευσης απορριμμάτων» προς κάλυψη των αναγκών του Δήμου, ενδεικτικού προϋπολογισμού με ΦΠΑ ,00 και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά και β) η από με αριθμό 213/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαρκόπουλου -Μεσογαίας. Η συζήτηση άρχισε με την ανάγνωση της Έκθεσης της Εισηγήτριας Νεκταρίας Πηνελόπης Ταμανίδη. Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα Σκέφτηκε κατά τον Νόμο 1. Επειδή, για την άσκηση της ανωτέρω Προδικαστικής Προσφυγής προκύπτει, δυνάμει της σχετικής από Βεβαίωσης της ΑΕΠΠ, πως έχει προσκομιστεί, ελεγχθεί και δεσμευτεί αντίστοιχα, το ηλεκτρονικό παράβολο υπέρ Ελληνικού Δημοσίου με κωδικό , ποσού ευρώ εξακοσίων 1

2 (600,00 ), σύμφωνα με το άρθρα 363 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147) και 5 παρ. 1 του Π.Δ. 39/ Επειδή, το γεγονός ότι η προσφεύγουσα εταιρία άσκησε την από Προδικαστική Προσφυγή της με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης ΑΕΠΠ/64/ και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης IV/11/ , δίχως τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου της ΑΕΠΠ, όπως προβλέπεται από τα άρθρα 362 παρ. 2 Ν. 4412/2016 και 8 παρ. 2 Π.Δ. 39/2017 «Κανονισμού Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών» (ΦΕΚ Α 64), δεν καθιστά αυτή ως απαραδέκτως ασκηθείσα. 3. Επειδή η Α.Ε.Π.Π. είναι καθ ύλην αρμόδια βάσει του συνολικού ποσού της Διακήρυξης του Διαγωνισμού (εκ ποσού ,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), σύμφωνα με το άρθρο 1 περ. α) του ΠΔ 39/2017 και του άρθρου 345 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, ενώ επιπλέον θεμελιώνεται και η κατά χρόνο αρμοδιότητά της όπως απαιτείται από τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 379 παρ. 7 του Ν. 4412/2016 τροποποιηθείσας της διάταξης δυνάμει του άρθρου 43 παρ. 4 Ν. 4487/2017 (ΦΕΚ Α 116), δεδομένου πως η έναρξη των αντίστοιχων διαγωνιστικών διαδικασιών ξεκίνησε μετά τις Επειδή, εμπρόθεσμα η προσφεύγουσα εταιρία προσβάλλει την από και με αριθμό 213/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαρκόπουλου Μεσογαίας, η οποία, ως αποδεικνύεται από τον ηλεκτρονικό τόπο του Διαγωνισμού, έχει αναρτηθεί ηλεκτρονικά την στην διαδικτυακή πύλη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ), ενώ η Προδικαστική Προσφυγή έχει κατατεθεί εντός της προθεσμίας που ορίζει το άρθρο 361 παρ. 1 περ. (α) του Ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με το άρθρο 4 παρ. 1 περ. (α) του π.δ. 39/2017, ήτοι την Επειδή, η αιτούσα ασκεί την Προδικαστική Προσφυγή με έννομο συμφέρον, αφού έχει ήδη συμμετάσχει στον εν λόγω Διαγωνισμό καταθέτοντας προσφορά, και με υφιστάμενη βλάβη, όπως απαιτείται από το άρθρο 360 παρ. 1 Ν. 4412/2016, αμφισβητώντας την νομιμότητα του αποκλεισμού της προσφοράς της δυνάμει της από και με αριθμό 213/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαρκόπουλου-Μεσογαίας. 6. Επειδή, με έννομο συμφέρον και εν γένει παραδεκτώς, παρεμβαίνει, υπέρ της διατήρησης της προσβαλλόμενης πράξης, η εταιρεία με την επωνυμία «.», της οποίας η προσφορά έχει γίνει αποδεκτή δυνάμει της ίδιας από με αριθμό 213/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μεσογαίας. 7. Επειδή, απαραδέκτως η Προδικαστική Προσφυγή στρέφεται κατά του από 23/08/2017 Δεύτερου Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού του Δήμου Μαρκόπουλου-Μεσογαίας, εκδοθέντος στα πλαίσια του δημόσιου ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την «Προμήθεια συστήματος υπόγειας αποθήκευσης απορριμμάτων» προς κάλυψη των αναγκών του Δήμου, ενδεικτικού προϋπολογισμού με ΦΠΑ ,00 και κριτήριο κατακύρωσης την 2

3 πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, κατ αποδοχή του οποίου εκδόθηκε η από με αριθμό 213/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαρκόπουλου Μεσογαίας, διότι το Πρακτικό αυτό, λόγω του γνωμοδοτικού του χαρακτήρα στερείται εκτελεστότητας, κατά παράβαση του άρθρου 346 παράγραφος 1 του Ν. 4412/ Επειδή στο άρθρο 8 ( «Δικαιολογητικά συμμετοχής Τεχνική προσφορά») παράγραφος 2 της οικείας Διακήρυξης, όπου προβλέπονται οι απαιτήσεις του Δήμου Μαρκοπούλου-Μεσογαίας ως προς τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, ζητείται, μεταξύ άλλων, από τους υποψηφίους αναδόχους, να δηλώσουν σε σχέση με την τεχνική και επαγγελματική τους ικανότητα, ότι εφαρμόζουν σύστημα διαχείρισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης, πιστοποιημένο κατά ΕΝ ISO 9001 και ΕΝ ISO αντίστοιχα ή ισοδύναμα, με πεδίο εφαρμογής που καλύπτει το αντικείμενο της σύμβασης, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, ήτοι την Επειδή, η επαλήθευση της καταλληλότητας των προσφερόντων, πραγματοποιείται από τις αναθέτουσες αρχές, σύμφωνα με τα κριτήρια οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, τα οποία, σύμφωνα με το άρθρο 58 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ αντίστοιχα άρθρο 75 Ν. 4412/2016, αναφέρονται ως κριτήρια (ποιοτικής) επιλογής. Στο πρώτο στάδιο του Διαγωνισμού, ο έλεγχος της καταλληλότητας των υποψηφίων, αφορά κυρίως την εικόνα του οικονομικού φορέα αναφορικά με την φερεγγυότητά του, την εκπλήρωση των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεών του και την χρηματοοικονομική και τεχνική επάρκεια που διαθέτει. 10. Επειδή σύμφωνα με τη διάταξη του 102 παρ. 5 Ν. 4412/2016: «Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα ή υποψήφιο, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 4, είναι υποχρεωτική για την αναθέτουσα αρχή, αν επίκειται αποκλεισμός του από τη διαδικασία, λόγω ασαφειών των δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς». 11. Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 91 παρ. 1 α) Ν. 4412/2016: «Η αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: α) Η οποία αποκλίνει από τα άρθρα 92 έως 100, και 102 έως 104 ή υποβλήθηκε κατά παράβαση των απαράβατων όρων περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, όπως οι όροι αυτοί ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης». 12. Επειδή την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων διέπει η αρχή του υγιούς και ανόθευτου ανταγωνισμού, ο οποίος και μόνον αυτός, διασφαλίζει την προστασία των συμφερόντων της αναθέτουσας αρχής, επιτρέποντας τη προμήθεια αγαθών, υπηρεσιών και έργων με τους βέλτιστους ποιοτικά και οικονομικά όρους. Η εν λόγω θεμελιώδης αρχή ισχύει, τόσο στο επίπεδο της αναθέτουσας αρχής, όσο και μεταξύ των συμμετεχόντων σε δημόσιο Διαγωνισμό, οικονομικών φορέων. Όπως χαρακτηριστικά έχει επισημανθεί από το Δ.Ε.Ε, ο κύριος σκοπός των κανόνων του 3

4 ενωσιακού δικαίου στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, είναι η διεύρυνση του ελεύθερου και ανόθευτου ανταγωνισμού και η διασφάλιση της συμμετοχής του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού επιχειρήσεων στους δημόσιους Διαγωνισμούς, προς όφελος και των αναθετουσών αρχών, οι οποίες δύνανται να διαλέξουν την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, καθώς και την πλέον κατάλληλη για τις ανάγκες προσφορά μεταξύ περισσοτέρων επιλογών. 13. Επειδή, με βάση την αρχή της τυπικότητας των δημόσιων Διαγωνισμών, μόνο όταν έχει τεθεί όρος στη Διακήρυξη επί ποινή αποκλεισμού είτε ουσιαστικός, είτε τυπικός κάθε διαγωνιζόμενος έχει δικαίωμα να επικαλεσθεί παράβασή του και να επιδιώξει τον αποκλεισμό των άλλων διαγωνιζόμενων, προς διασφάλισης της αρχής της διαφάνειας, του ανταγωνισμού και της ίσης μεταχείρισης των διαγωνιζομένων (πρβλ. ΣτΕ 194/2011). 14. Επειδή στο άρθρο 10 ( «Δικαιολογητικά συμμετοχής Τεχνική προσφορά» ), της οικείας Διακήρυξης προβλέπονται με σαφήνεια (σε κείμενο αλλά και σε μορφή καταλόγου), τα δικαιολογητικά εκείνα που υποχρεούνται επί ποινή αποκλεισμού να υποβάλλουν ηλεκτρονικά οι υποψήφιοι, εγκαίρως και προσηκόντως μαζί με την προσφορά τους (πρόκειται για την εγγύηση συμμετοχής και το Τ.Ε.Υ.Δ), χωρίς να περιλαμβάνεται σε αυτά το πιστοποιητικό ΕΝ ΙSO ή ισοδύναμο. 15. Επειδή οι προϋποθέσεις συμμετοχής στον Διαγωνισμό αποτυπώνονται στο Τ.Ε.Υ.Δ, το οποίο αποτελεί Υπεύθυνη Δήλωση των Οικονομικών Φορέων προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη και παρέχει προκαταρκτική απόδειξη ότι : «α) ο οικονομικός φορέας δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 παρ. 1, 73 παρ. 2 και 73 παρ 4 εδ. α και θ του Ν. 4412/2016 και β) ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής των άρθρων 75, 76 και 77 του ίδιου νόμου». Το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ) (Β/3698/ ), αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του Ν. 1599/1986 ( ΦΕΚ Α 75 ). 16. Επειδή οι οικονομικοί φορείς είναι δυνατόν να αποκλείονται από τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης (άρθρο 73 παρ. 4 περ. ζ) και υπόκεινται στις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 6 του Ν. 1599/1986, σε περιπτώσεις σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά τη συμπλήρωση του Τ.Ε.Υ.Δ ή γενικότερα, κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής ή όταν οι οικονομικοί φορείς έχουν αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά εντός της ταχθείσας από την αναθέτουσα αρχή προθεσμίας. 17. Επειδή, εάν επιλέξει τη σχετική Ενότητα η αναθέτουσα αρχή, στο Τ.Ε.Υ.Δ μπορεί να προσδιορίζεται η δημόσια αρχή ή το τρίτο μέρος που είναι υπεύθυνο για 4

5 την έκδοση των σχετικών δικαιολογητικών και να περιλαμβάνεται επίσημη δήλωση, ότι ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση, εφόσον του ζητηθεί και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσει τα εν λόγω δικαιολογητικά (βλ. Ενότητα Δ του Μέρους IV). 18. Επειδή στον συγκεκριμένο Διαγωνισμό, η αναθέτουσα αρχή δεν περιέλαβε στο Τ.Ε.Υ.Δ που προσαρτάται στην οικεία Διακήρυξη, την ανωτέρω Ενότητα Δ («Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης»), ούτε όμως τις Ενότητες Α («Καταλληλότητα»), Β («Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια») και Γ («Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα»), αλλά επέλεξε να ζητήσει από τους υποψηφίους, τη συμπλήρωση μόνο της Ενότητας α («Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής») του Μέρους IV: «Κριτήρια επιλογής», όπου ζητείται να δηλωθεί από κάθε υποψήφιο με ένα γενικό ΝΑΙ ή ΟΧΙ, «αν πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής». Στην περίπτωση αυτής της επιλογής (παροχή γενικών πληροφοριών, «ναι»/«όχι»), σχετικά με την εκπλήρωση των κριτηρίων επιλογής, όπως εν προκειμένω, δεν υφίσταται υποχρέωση των υποψηφίων να δηλώσουν τη δημόσια αρχή ή το τρίτο μέρος που είναι υπεύθυνο για την έκδοση των σχετικών δικαιολογητικών ή ότι θα είναι σε θέση να τα προσκομίσουν χωρίς καθυστέρηση, εφόσον τους ζητηθεί. 19. Επειδή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 79 παρ. 4, σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στο άρθρο 93 περ. β) του Ν. 4412/2016, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη συμμετοχή σε διαγωνιστική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων, είναι μόνο το Τ.Ε.Υ.Δ και η εγγύηση συμμετοχής, εκτός και εάν η αναθέτουσα αρχή ζητά περαιτέρω στοιχεία/έγγραφα, τα οποία και θα αναφέρονται ρητά στη Διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης, όπως εν προκειμένω, όπου στη Διακήρυξη ζητείται, πέραν του Τ.Ε.Υ.Δ και της εγγύησης συμμετοχής, η υποβολή «Βεβαίωσης Κατάθεσης Δείγματος Υπόγειου Κάδου» ( σελ. 8 Διακήρυξης ). 20. Επειδή, υπό το νέο καθεστώς που διέπει τη διαδικασία ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων του Ν. 4412/16 η διαδικασία υποβολής των δικαιολογητικών αφορά μόνο στον προσωρινό ανάδοχο και λαμβάνει χώρα, προ της έκδοσης της κατακυρωτικής του Διαγωνισμού απόφασης, αφού για τη νόμιμη συμμετοχή των υποψηφίων, αρκεί πλέον μόνο η υποβολή του Τ.Ε.Υ.Δ ( σε αντίθεση με το προϊσχύσαν καθεστώς, όπου πρώτα εκδιδόταν η εγκριτική του αποτελέσματος της Δημοπρασίας απόφαση και ακολούθως καλείτο ο ανάδοχος να προσκομίσει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά που είχε ήδη προσκομίσει προηγουμένως, για να συμμετάσχει νομίμως στο Διαγωνισμό ). 21. Επειδή, στις Οδηγίες συμπλήρωσης Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ), που περιλαμβάνονται στην οικεία Διακήρυξη ( σελ. 11 ), προβλέπεται ότι: «Μετά την αξιολόγηση των προσφορών [ ] ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση «προσωρινός ανάδοχος», εντός προθεσμίας δώδεκα (12) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση που του αποστέλλεται εγγράφως 5

6 και ηλεκτρονικά, υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ, σε μορφή αρχείου.pdf και σε φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση [ ] ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού [ ] καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων 75, 76 και 77 του Ν. 4412/2016». 22. Επειδή, στη σελίδα 17 της οικείας Διακήρυξης με τίτλο: «Τεκμηρίωση Κριτηρίων Ποιοτικής Επιλογής», αναφέρεται ότι : «Επιπρόσθετα, κατά το στάδιο κατακύρωσης, θα πρέπει να προσκομιστούν και τα στοιχεία τεκμηρίωσης της κάλυψης των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής ως εξής: [ ] Για την τεκμηρίωση της τεχνικής επάρκειας: [ ] 4. Πιστοποιητικό ΕΝ ΙSO 9001 και ΕΝ ΙSO ή ισοδύναμο με πεδίο εφαρμογής που καλύπτει το αντικείμενο της σύμβασης [ ]». 23. Επειδή, κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, η Επιτροπή Διαγωνισμού, με το 1 ο Πρακτικό διενέργειας του Διαγωνισμού ( ), αποδέχθηκε ως προς το τυπικό της υποβολής έντυπου φακέλου προσφοράς για τα επόμενα στάδια του Διαγωνισμού, τις προσφορές των δύο (2) συμμετεχουσών εταιρειών: α) «.» και β) «.». 24. Επειδή με το 2 ο Πρακτικό διενέργειας του Διαγωνισμού ( ), κατόπιν ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών συμμετοχής των εταιρειών που έγιναν δεκτές, η Επιτροπή Διαγωνισμού αυθαίρετα απέρριψε την προσφορά της προσφεύγουσας, για το λόγο ότι δεν υπέβαλε τα ζητούμενα από τη Διακήρυξη δικαιολογητικά συμμετοχής (: [ ] η επιτροπή αναφέρει ότι δεν μπορεί να κάνει δεκτή την προσφορά της διαγωνιζόμενης εταιρείας («..»), η οποία υπέβαλε φάκελο με ελλιπή δικαιολογητικά συμμετοχής και συγκεκριμένα τη μη υποβολή σε ισχύ πιστοποιητικού ISO [...]). Ειδικότερα, και σύμφωνα με την αναθέτουσα αρχή, αντί του ζητούμενου συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης πιστοποιούμενου κατά ΕΝ ΙSO ή ισοδύναμου, η προσφεύγουσα δήλωσε ότι διαθέτει την, από , βεβαίωση της εταιρείας με την επωνυμία «ΛΕΤΡΙΝΑ ΑΕ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ - ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ», όπου βεβαιώνεται ότι, βρίσκεται σε διαδικασία πιστοποίησης με το πρότυπο ΕΝ ΙSO και ότι, κατόπιν επιτυχούς επιθεώρησης, αναμένεται η έκδοση του αντίστοιχου πιστοποιητικού. 25. Επειδή, με την προσβαλλόμενη υπ αριθμ. 213/ Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαρκοπούλου-Μεσογαίας, εγκρίθηκαν στο σύνολό τους, τόσο το 1 ο Πρακτικό διενέργειας του Διαγωνισμού, όσο και το 2 ο Πρακτικό διενέργειας του Διαγωνισμού. 26. Επειδή η προσφορά της προσφεύγουσας έπρεπε να γίνει δεκτή στο 1 ο στάδιο του Διαγωνισμού, καθόσον το επίμαχο πιστοποιητικό δεν περιλαμβάνεται στα εκ της Διακηρύξεως υποχρεωτικώς και επί ποινή αποκλεισμού υποβληθέντα δικαιολογητικά μαζί με την προσφορά (άρθρο 10), ώστε να μπορέσει να 6

7 συμμετάσχει στα επόμενα στάδια του Διαγωνισμού (αποσφράγισης και αξιολόγησης τεχνικών και οικονομικών προσφορών). Στα επόμενα αυτά στάδια, θα ελάμβανε χώρα, υπό συνθήκες πραγματικού ανταγωνισμού, η στάθμιση της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς των δύο (2) συμμετεχουσών εταιρειών, για την ανάδειξη της καταλληλότερης και ικανότερης εξ αυτών σε σχέση με το δημοπρατούμενο αντικείμενο. 27. Επειδή ουδέποτε παρασχέθηκε από την αναθέτουσα αρχή η δυνατότητα παροχής διευκρινίσεων από την προσφεύγουσα (τελικώς αποκλεισθείσα) εταιρεία επί των δικαιολογητικών της προσφοράς της, σύμφωνα με τις επιταγές του άρθρου 102 παρ. 5 Ν. 4412/2016, τουναντίον αυτή αυτοχρήμα, κατά παράβαση της αρχής της αναλογικότητας, αποκλείσθηκε από τον σε εξέλιξη δημόσιο διαγωνισμό. 28. Επειδή οι προσφέροντες πρέπει να τυγχάνουν ίσης μεταχειρίσεως, τόσο κατά τον χρόνο που ετοιμάζουν τις προσφορές τους, όσο και κατά τον χρόνο που αυτές αξιολογούνται από την αναθέτουσα αρχή. 29. Επειδή στην οικεία Διακήρυξη ( σελ. 11 ) προβλέπεται ότι, κατά το στάδιο της κατακύρωσης, θα πρέπει να προσκομιστούν από τον «προσωρινό ανάδοχο», μεταξύ άλλων, και τα στοιχεία τεκμηρίωσης της τεχνικής επάρκειάς του, εντός της τασσόμενης από την αναθέτουσα αρχή προθεσμίας, συνάγεται ότι στην περίπτωση αναδείξεως της προσφεύγουσας εταιρείας ως «προσωρινού αναδόχου», θα υποχρεωνόταν κατά το εν λόγω στάδιο, να προσκομίσει το επίμαχο πιστοποιητικό ΕΝ ΙSO ή ισοδύναμο, όπως ζητείται, με όλες τις έννομες συνέπειες σε περίπτωση μη προσκόμισής του ( κατάπτωση εγγυητικής κλπ ). 30. Επειδή μετά την απόρριψη της προσφοράς της προσφεύγουσας, στο στάδιο αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής (2 ο Πρακτικό, ), παραμένει στο Διαγωνισμό, μία ( 1 ) μόνο εταιρεία (), κατά παράβαση της ενωσιακής αρχής του ελεύθερου και ανόθευτου ανταγωνισμού, η οποία σκοπεί στη διασφάλιση της συμμετοχής του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού επιχειρήσεων στους δημόσιους Διαγωνισμούς, προς όφελος των αναθετουσών αρχών. 31. Επειδή, με βάση τα ανωτέρω αναφερόμενα, η ειλικρινής δήλωση της προσφεύγουσας στο Τ.Ε.Υ.Δ κατά την υποβολή της προσφοράς της όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική της ικανότητα (κριτήριο επιλογής) περί μη κατοχής πιστοποιητικού ΕΝ ΙSO ή ισοδύναμου και αντίστοιχα περί ύπαρξης εν εξελίξει διαδικασίας πιστοποίησης με το ανωτέρω πρότυπο, κατόπιν επιτυχούς επιθεώρησης, ουδόλως συνιστά αιτία απαραδέκτου της προσφοράς της, καθόσον μόνο όροι που ζητούνται επί ποινή αποκλεισμού, μπορούν να οδηγήσουν σε αποκλεισμό υποψηφίου από το επόμενο στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας. 32. Επειδή ο αποκλεισμός της προσφεύγουσας από τα επόμενα στάδια της διαγωνιστικής διαδικασίας, δεν ήταν νόμιμος, καθώς ασκήθηκε αναιτιολόγητα, αυθαίρετα, καταχρηστικά, κατά παράβαση της κείμενης εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας (Ν. 4412/2015, Οδηγία 2014/24/Ε.Ε) που διέπει τις δημόσιες 7

8 συμβάσεις, παραβιάζουσα την αρχή της αναλογικότητας ως το επαχθέστερο διαγωνιστικό μέτρο σε κάθε περίπτωση. 33. Μειοψήφισε όμως η Εισηγήτρια Νεκταρία-Πηνελόπη Ταμανίδη, η οποία υποστήριξε την άποψη ότι η κρινόμενη Προδικαστική Προσφυγή πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμη, διότι: Σύμφωνα με το άρθρο 94, παράγραφος 4, «Περιεχόμενο φακέλου Τεχνική Προσφορά» του Ν. 4412/2016 ορίζεται ότι: «4. Στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς περιέχει ιδίως τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια, χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των προσφορών και περιγράφονται στα έγγραφα της σύμβασης». Επειδή εν προκειμένω, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, η επίμαχη Διακήρυξη αφορά σε προμήθεια και εγκατάσταση δέκα (10) τεμαχίων υπόγειων κάδων συλλογής απορριμμάτων. Για την ποιοτική επιλογή των υποψήφιων αναδόχων και του ελέγχου της τεχνικής και επαγγελματικής τους καταλληλότητας, η Διακήρυξη θέσπισε υποχρέωση προσκόμισης (στον Φάκελο της Τεχνικής προσφοράς) Πιστοποιητικού ΕΝ ΙSO 9001 και ΕΝ ΙSO ή ισοδύναμο με πεδίο εφαρμογής που καλύπτει το αντικείμενο της σύμβασης μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, την Η προσφεύγουσα κατέθεσε μεν εμπρόθεσμα την προσφορά με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 71318, πλην όμως η τεχνική της προσφορά δεν ήταν προσήκουσα και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της επίμαχης Διακήρυξης, καθώς αντί του Πιστοποιητικού ΕΝ ΙSO κατέθεσε την από βεβαίωση της εταιρείας με την επωνυμία «ΛΕΤΡΙΝΑ ΑΕ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» ότι η προσφεύγουσα βρίσκεται σε διαδικασία πιστοποίησης με το πρότυπο ΕΝ ΙSO και κατόπιν επιτυχούς επιθεώρησης αναμένεται η έκδοση του αντίστοιχου πιστοποιητικού. 34. Επειδή, κατόπιν των ανωτέρω, πρέπει να γίνει δεκτή η κρινόμενη Προδικαστική Προσφυγή. Δια ταύτα Κάνει δεκτή την Προδικαστική Προσφυγή. Διατάσσει την επιστροφή του προσκομισθέντος παραβόλου. Κρίθηκε και αποφασίστηκε στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη στις

9 Ο Πρόεδρος του 4ου Κλιμακίου Η Γραμματέας του 4ου Κλιμακίου ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΙΤΣΟΣ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΤΣΙΑΛΑΦΟΥΤΑ 9

Η ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 4ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ

Η ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 4ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ Η ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 4ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ Συνήλθε στην έδρα της στις 8 Ιανουαρίου 2018 με την εξής σύνθεση: Ιωάννης Κίτσος, Πρόεδρος, Μαρία-Ελένη Σιδέρη, Εισηγήτρια και Χρυσάνθη Χαραλαμποπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ. 4ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ. 4ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ Η ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 4ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Συνήλθε στην έδρα της στις 2 Ιανουαρίου 2018 με την εξής σύνθεση: Ιωάννης Κίτσος, Πρόεδρος, Χρυσάνθη Χαραλαμποπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 4ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ

Η ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 4ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ Η ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 4ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ Συνεδρίασε στην έδρα της στις 30 Οκτωβρίου 2017 με την εξής σύνθεση: Ιωάννης Κίτσος, Πρόεδρος και Εισηγητής, Χρυσάνθη Χαραλαμποπούλου, Μαρία-Ελένη Σιδέρη,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ. 4ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ. 4ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ Η ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 4ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ Συνήλθε στην έδρα της στις 23 Απριλίου 2018 με την εξής σύνθεση: Ιωάννης Κίτσος, Πρόεδρος, Χρυσάνθη Χαραλαμποπούλου, Εισηγήτρια και Μαρία-Ελένη Σιδέρη,

Διαβάστε περισσότερα

Για να εξετάσει την από Προδικαστική Προσφυγή με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) ΑΕΠΠ/311/ της προσφεύγουσας με την

Για να εξετάσει την από Προδικαστική Προσφυγή με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) ΑΕΠΠ/311/ της προσφεύγουσας με την Η ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 4ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ Συνεδρίασε στην έδρα της στις 19 Απριλίου 2018 με την εξής σύνθεση: Ιωάννης Κίτσος, Πρόεδρος και Εισηγητής, Χρυσάνθη Χαραλαμποπούλου, Μαρία-Ελένη Σιδέρη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 4 ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 112/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 4 ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 112/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 4 ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 112/2017 Συνεδρίασε στην έδρα της στις 30 Οκτωβρίου 2017, δυνάμει της Πράξης 12/2017 (αρ. πρωτ. οικ. 487/16.10.2017) του Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ. 3 ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ. 3 ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ Αριθμός απόφασης:514/2018 Η ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 3 ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ Συνήλθε στην έδρα της στις 3 Ιουλίου 2018 με την εξής σύνθεση: Μιχαήλ Οικονόμου Πρόεδρος, Εμμανουέλα Σωτηροπούλου-Εισηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 4ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ

Η ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 4ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ Η ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 4ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ Συνήλθε στην έδρα της στις 12 Μαρτίου 2018 με την εξής σύνθεση: Ιωάννης Κίτσος, Πρόεδρος, Μαρία-Ελένη Σιδέρη, Εισηγήτρια και Χρυσάνθη Χαραλαμποπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ. 3 ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ. 3 ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ Αριθμός απόφασης: 176 /2017 Η ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 3 ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ Συνήλθε στην έδρα της την 4 Δεκεμβρίου 2017 με την εξής σύνθεση: Μιχαήλ Οικονόμου Πρόεδρος, Εμμανουέλα Σωτηρόπουλου Εισηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ Η ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 5 ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ Συνήλθε στην έδρα της, στις 27.08.2018 με την εξής σύνθεση: Κωνσταντίνος Κορομπέλης, Πρόεδρος, Ελισάβετ Αλαγιαλόγλου -Εισηγήτριακαι Μαρία Μανδράκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ Η ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 5 ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ Συνήλθε στην έδρα της, στις 27.06.2018 με την εξής σύνθεση: Κωνσταντίνος Κορομπέλης Πρόεδρος, Μαρία Μανδράκη-Εισηγήτρια- και Ελισάβετ Αλαγιαλόγλου,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 4ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ

Η ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 4ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ Η ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 4ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ Συνήλθε στην έδρα της στις 28 Μαρτίου 2018 με την εξής σύνθεση: Ιωάννης Κίτσος, Πρόεδρος, Μαρία-Ελένη Σιδέρη, Εισηγήτρια και Χρυσάνθη Χαραλαμποπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (Α.Ε.Π.Π.) IV ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 23/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (Α.Ε.Π.Π.) IV ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 23/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (Α.Ε.Π.Π.) IV ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 23/2017 Συνεδρίασε στην έδρα της στις 7 Σεπτεμβρίου 2017 με την εξής σύνθεση: Ιωάννης Κίτσος, Πρόεδρος, Νεκταρία-Πηνελόπη

Διαβάστε περισσότερα

Κατά της Περιφέρειας Κρήτης Π.Ε. Χανίων [εφεξής αναθέτουσα

Κατά της Περιφέρειας Κρήτης Π.Ε. Χανίων [εφεξής αναθέτουσα Η ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 4 ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ Συνήλθε στην έδρα της στις 18 Δεκεμβρίου 2017 με την εξής σύνθεση: Ιωάννης Κίτσος, Πρόεδρος, Μαρία-Ελένη Σιδέρη, Εισηγήτρια και Χρυσάνθη Χαραλαμποπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 3ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ

Η ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 3ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ Η ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 3ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Συνήλθε στην έδρα της στις 31 Ιουλίου 2019 με την εξής σύνθεση: Σταυρούλα Κουρή, Πρόεδρος, Μαρία-Ελένη Σιδέρη, Εισηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 4ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ

Η ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 4ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ Η ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 4ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ Συνεδρίασε στην έδρα της στις 12 Φεβρουαρίου 2018 με την εξής σύνθεση: Ιωάννης Κίτσος, Πρόεδρος και Εισηγητής, Χρυσάνθη Χαραλαμποπούλου, Μαρία-Ελένη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ. 2ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ. 2ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ Η ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 2ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ Συνήλθε στην έδρα της στις 24 Νοεμβρίου 2017 με την εξής σύνθεση: Νικόλαο Σαββίδη Πρόεδρο, Νεκταρία Πηνελόπη Ταμανίδη Εισηγήτρια και Γερασιμούλα Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 3ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ

Η ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 3ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ Η ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 3ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Συνήλθε στην έδρα της στις 4 Μαρτίου 2019 με την εξής σύνθεση: Σταυρούλα Κουρή, Πρόεδρος, Μαρία-Ελένη Σιδέρη, Εισηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ. 3 ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ. 3 ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ Αριθμός απόφασης: A 86 /2017 Η ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 3 ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Συνήλθε στην έδρα της στις 14 Δεκεμβρίου 2017 με την εξής σύνθεση: Μιχαήλ Οικονόμου Πρόεδρος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ. 3 ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ. 3 ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ Αριθμός απόφασης: A382/2018 Η ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 3 ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Συνήλθε στην έδρα της στις 27 Αυγούστου 2018 με την εξής σύνθεση: Μιχαήλ Οικονόμου Πρόεδρος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ. 7 ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ. 7 ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ Η ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 7 ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ Συνήλθε στην έδρα της στις 19 Απριλίου 2019 με την εξής σύνθεση: Χρυσάνθη Χαραλαμποπούλου Πρόεδρος, Μιχαήλ Σειραδάκης-Εισηγητής και Χρυσάνθη Ζαράρη,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ. 6 ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ. 6 ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ Η ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 6 ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ ----------------------- Συνήλθε στην έδρα της στις 25 Σεπτεμβρίου 2018 με την εξής σύνθεση: Διαθεσόπουλος Μιχαήλ, Πρόεδρος και Εισηγητής, Κουρή Σταυρούλα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 4ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ

Η ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 4ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ Η ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 4ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ Συνεδρίασε στην έδρα της στις 13 Νοεμβρίου 2017 με την εξής σύνθεση: Ιωάννης Κίτσος, Πρόεδρος και Εισηγητής, Χρυσάνθη Χαραλαμποπούλου, Μαρία-Ελένη Σιδέρη,

Διαβάστε περισσότερα

Κατά του «ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ» [εφεξής η αναθέτουσα αρχή].

Κατά του «ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ» [εφεξής η αναθέτουσα αρχή]. Η ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 4ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ Συνεδρίασε στην έδρα της στις 12 Σεπτεμβρίου 2018 με την εξής σύνθεση: Ιωάννης Κίτσος, Πρόεδρος και Εισηγητής, Χρυσάνθη Χαραλαμποπούλου, Μαρία-Ελένη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ. 3 ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ. 3 ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ Αριθμός απόφασης: A 67 /2018 Η ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 3 ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Συνήλθε στην έδρα της στις 15 Φεβρουαρίου 2018 με την εξής σύνθεση: Μιχαήλ Οικονόμου Πρόεδρος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 4 ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 4 ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 4 ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 82/2017 Συνεδρίασε στην έδρα της στις 12 Οκτωβρίου 2017 με την εξής σύνθεση: Ιωάννης Κίτσος, Πρόεδρος, Χρυσάνθη Χαραλαμποπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ Η ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 5 ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ Συνήλθε στην έδρα της, στις 24.05.2018 με την εξής σύνθεση: Κωνσταντίνος Κορομπέλης, Πρόεδρος, Ελισάβετ Αλαγιαλόγλου -Εισηγήτριακαι Μαρία Μανδράκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ. 3 ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ. 3 ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ Αριθμός απόφασης: A 68 /2018 Η ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 3 ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Συνήλθε στην έδρα της στις 15 Φεβρουαρίου 2018 με την εξής σύνθεση: Μιχαήλ Οικονόμου Πρόεδρος,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 4ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ

Η ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 4ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ Η ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 4ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ Συνήλθε στην έδρα της στις 7 Μαΐου 2018 με την εξής σύνθεση: Ιωάννης Κίτσος, Πρόεδρος, Μαρία-Ελένη Σιδέρη, Εισηγήτρια και Χρυσάνθη Χαραλαμποπούλου, Μέλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (Α.Ε.Π.Π.) IV ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 24/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (Α.Ε.Π.Π.) IV ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 24/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (Α.Ε.Π.Π.) IV ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 24/2017 Συνεδρίασε στην έδρα της στις 7 Σεπτεμβρίου 2017 με την εξής σύνθεση: Ιωάννης Κίτσος, Πρόεδρος, Νεκταρία-Πηνελόπη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ. 4ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ

Η ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ. 4ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ Η ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 4ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Συνήλθε στην έδρα της στις 14 Mαϊου 2018 με την εξής σύνθεση: Ιωάννης Κίτσος, Πρόεδρος, Χρυσάνθη Χαραλαμποπούλου, Εισηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ. 2 ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ. 2 ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ Η ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 2 ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ Το 2 ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ Α.Ε.Π.Π. αποτελούμενο από τον Πρόεδρο, Νικόλαο Σαββίδη και τα μέλη Νεκταρία-Πηνελόπη Ταμανίδη Εισηγήτρια και Μαρία Μανδράκη, αναπληρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ. 3 ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ. 3 ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ Αριθμός απόφασης: A 81 /2017 Η ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 3 ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Συνήλθε στην έδρα της στις 15 Δεκεμβρίου 2017 με την εξής σύνθεση: Μιχαήλ Οικονόμου Πρόεδρος-Εισηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ. 2 ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ. 2 ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ Η ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 2 ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ Συνήλθε στην έδρα της στις 14 Δεκεμβρίου 2017 με την εξής σύνθεση: Νικόλαο Σαββίδη Πρόεδρο, Νεκταρία Πηνελόπη Ταμανίδη Εισηγήτρια και Γερασιμούλα Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

Κατά του ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ με την επωνυμία «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ» [εφεξής ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ή αναθέτουσα αρχή] και κατά

Κατά του ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ με την επωνυμία «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ» [εφεξής ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ή αναθέτουσα αρχή] και κατά Η ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 4ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ Συνεδρίασε στην έδρα της στις 28 Ιουνίου 2018 με την εξής σύνθεση: Ιωάννης Κίτσος, Πρόεδρος και Εισηγητής, Χρυσάνθη Χαραλαμποπούλου, Μαρία-Ελένη Σιδέρη,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ. 7 ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ. 7 ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ Αριθμός απόφασης: A 415/2018 Η ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 7 ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Συνήλθε στην έδρα της στις 20 Σεπτεμβρίου 2018 με την εξής σύνθεση: Χρυσάνθη Χαραλαμποπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ. 3 ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ. 3 ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ Αριθμός απόφασης: 1035/2018 Η ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 3 ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ Συνήλθε στην έδρα της στις 29 Νοεμβρίου 2018 με την εξής σύνθεση: Σταυρούλα Κουρή Πρόεδρος, Εμμανουέλα Σωτηρόπουλου-Εισηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.58/2017 ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ-Παραδεκτή υποβολή προσφυγής, Καταβολή παραβόλου.

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.58/2017 ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ-Παραδεκτή υποβολή προσφυγής, Καταβολή παραβόλου. ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.58/2017 ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ-Παραδεκτή υποβολή προσφυγής, Καταβολή παραβόλου. Του 3 ου Κλιμακίου της Α.Ε.Π.Π. αποτελούμενου από τον Πρόεδρο, Μιχαήλ Οικονόμου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ. 4ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ

Η ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ. 4ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ Η ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 4ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Συνήλθε στην έδρα της στις 9 Μαρτίου 2018 με την εξής σύνθεση: Ιωάννης Κίτσος, Πρόεδρος, Χρυσάνθη Χαραλαμποπούλου, Εισηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 4ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ

Η ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 4ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ Η ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 4ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ Συνήλθε στην έδρα της στις 20 Απριλίου 2018 με την εξής σύνθεση: Ιωάννης Κίτσος, Πρόεδρος, Μαρία-Ελένη Σιδέρη, Εισηγήτρια και Χρυσάνθη Χαραλαμποπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ. 2 ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ. 2 ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ Η ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 2 ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ Συνήλθε στην έδρα της στις 29 Μαρτίου 2018 με την εξής σύνθεση: Νικόλαο Σαββίδη Πρόεδρο, Νεκταρία Πηνελόπη Ταμανίδη Εισηγήτρια και Γερασιμούλα Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (Α.Ε.Π.Π.) 2 ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (Α.Ε.Π.Π.) 2 ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (Α.Ε.Π.Π.) 2 ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Το 2 ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ Α.Ε.Π.Π. αποτελούμενο από τον Πρόεδρο, Νικόλαο Σαββίδη και τα μέλη Νεκταρία-Πηνελόπη Ταμανίδη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ. 3 ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ. 3 ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ Αριθμός απόφασης: A 108 /2017 Η ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 3 ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Συνήλθε στην έδρα της στις 29 Δεκεμβρίου 2017 με την εξής σύνθεση: Μιχαήλ Οικονόμου Πρόεδρος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ. 3 ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ. 3 ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ Αριθμός απόφασης: A 45/2018 Η ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 3 ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Συνήλθε στην έδρα της στις 6 Φεβρουαρίου 2018 με την εξής σύνθεση: Μιχαήλ Οικονόμου Πρόεδρος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ Η ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 5 ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ Συνήλθε στην έδρα της στις 14.03.2018 με την εξής σύνθεση: Κωνσταντίνος Κορομπέλης, Πρόεδρος, Ελισάβετ Αλαγιαλόγλου -Εισηγήτρια-, Μαρία Μανδράκη, Μέλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ. 3 ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ. 3 ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ Αριθμός απόφασης: 402/2018 Η ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 3 ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ Συνήλθε στην έδρα της στις 22 Μαΐου 2018 με την εξής σύνθεση: Μιχαήλ Οικονόμου Πρόεδρος-Eισηγητής, Μιχαήλ Σειραδάκης και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 4ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ

Η ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 4ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ Η ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 4ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Συνήλθε στην έδρα της στις 22 Φεβρουαρίου 2018 με την εξής σύνθεση: Ιωάννης Κίτσος, Πρόεδρος, Μαρία-Ελένη Σιδέρη, Εισηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ. 4ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ. 4ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ Η ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 4ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Συνήλθε στην έδρα της στις 15 Φεβρουαρίου 2018 με την εξής σύνθεση: Ιωάννης Κίτσος, Πρόεδρος, Χρυσάνθη Χαραλαμποπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (Α.Ε.Π.Π.) 6ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (Α.Ε.Π.Π.) 6ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ Η ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (Α.Ε.Π.Π.) 6ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ Συνήλθε στην έδρα της στις 18 Δεκεμβρίου 2017 με την εξής σύνθεση: Μιχαήλ Διαθεσόπουλος Πρόεδρος, Σταυρούλα Κουρή Εισηγήτρια και Αγγελική

Διαβάστε περισσότερα

Κατά του ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ [εφεξής η αναθέτουσα αρχή].

Κατά του ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ [εφεξής η αναθέτουσα αρχή]. Η ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 4ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ Συνεδρίασε στην έδρα της στις 18 Ιουνίου 2018 με την εξής σύνθεση: Ιωάννης Κίτσος, Πρόεδρος και Εισηγητής, Χρυσάνθη Χαραλαμποπούλου, Μαρία-Ελένη Σιδέρη,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ. 2 ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ. 2 ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 2 ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Συνήλθε στην έδρα της Αρχής στις 28 Ιουνίου 2018, με την εξής σύνθεση: Νικόλαο Σαββίδη, Πρόεδρο και Εισηγητή, δυνάμει

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 4ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ

Η ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 4ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ Η ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 4ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ Συνεδρίασε στην έδρα της στις 11 Απριλίου 2018 με την εξής σύνθεση: Ιωάννης Κίτσος, Πρόεδρος και Εισηγητής, Χρυσάνθη Χαραλαμποπούλου, Μαρία-Ελένη Σιδέρη,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 4ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ

Η ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 4ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ Η ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 4ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ Συνεδρίασε στην έδρα της στις 28 Μαρτίου 2018 με την εξής σύνθεση: Ιωάννης Κίτσος, Πρόεδρος και Εισηγητής, Χρυσάνθη Χαραλαμποπούλου, Μαρία-Ελένη Σιδέρη,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 4ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ

Η ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 4ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ Η ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 4ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ Συνεδρίασε στην έδρα της στις 15 Δεκεμβρίου 2017 με την εξής σύνθεση: Ιωάννης Κίτσος, Πρόεδρος και Εισηγητής, Χρυσάνθη Χαραλαμποπούλου, Μαρία-Ελένη Σιδέρη,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ. 2 ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ. 2 ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ Η ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 2 ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ Συνήλθε στην έδρα της, στις 22 Νοεμβρίου 2018, με την εξής σύνθεση: Μαρία Μανδράκη Πρόεδρος, Γερασιμούλα-Μαρία Δρακονταειδή Εισηγήτρια και Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ. 2 ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ. 2 ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ H ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 2 ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ Το 2 ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ Α.Ε.Π.Π. αποτελούμενο από τον Πρόεδρο, Νικόλαο Σαββίδη και τα μέλη Γερασιμούλα Μαρία Δρακονταειδή (εισηγήτρια) και Νεκταρία- Πηνελόπη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (Α.Ε.Π.Π.) 6ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (Α.Ε.Π.Π.) 6ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ Η ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (Α.Ε.Π.Π.) 6ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ Συνήλθε στην έδρα της στις 2 Μαρτίου 2018 με την εξής σύνθεση: Μιχαήλ Διαθεσόπουλος Πρόεδρος-Εισηγητής, Σταυρούλα Κουρή και Αγγελική Πουλοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ. 4ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ. 4ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ Η ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 4ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Συνήλθε στην έδρα της στις 9 Φεβρουαρίου 2018 με την εξής σύνθεση: Ιωάννης Κίτσος, Πρόεδρος, Χρυσάνθη Χαραλαμποπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 4ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ

Η ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 4ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ Η ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 4ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ Συνεδρίασε στην έδρα της στις 1 Δεκεμβρίου 2017 με την εξής σύνθεση: Ιωάννης Κίτσος, Πρόεδρος και Εισηγητής, Χρυσάνθη Χαραλαμποπούλου, Μαρία-Ελένη Σιδέρη,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ. 7ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ

Η ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ. 7ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ Η ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 7ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Συνήλθε στην έδρα της στις 19 Ιουνίου 2019 με την εξής σύνθεση: Χρυσάνθη Χαραλαμποπούλου, Πρόεδρος και Εισηγήτρια, Χρυσάνθη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ. 3 ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ. 3 ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ Αριθμός απόφασης: 228 /2017 Η ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 3 ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ Συνήλθε στην έδρα της στις 21 Δεκεμβρίου 2017 με την εξής σύνθεση: Μιχαήλ Οικονόμου Πρόεδρος, Μιχαήλ Σειραδάκης-Εισηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ. 7 ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ. 7 ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ Η ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 7 ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Συνήλθε στην έδρα της στις 24 Ιουνίου 2019 με την εξής σύνθεση: Χρυσάνθη Χαραλαμποπούλου Πρόεδρος, Μιχαήλ Σειραδάκης-Εισηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ. 3 ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ. 3 ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ Αριθμός απόφασης: A 107 /2018 Η ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 3 ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Συνήλθε στην έδρα της στις 1 Μαρτίου 2018 με την εξής σύνθεση: Μιχαήλ Οικονόμου Πρόεδρος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (Α.Ε.Π.Π.)

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (Α.Ε.Π.Π.) Η ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (Α.Ε.Π.Π.) 5 ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Συνήλθε στην έδρα της, στις 27.11.2017 με την εξής σύνθεση: Κωνσταντίνος Κορομπέλης, Πρόεδρος, Μαρία Μανδράκη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ. 3 ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ. 3 ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ Αριθμός απόφασης: A344/2018 Η ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 3 ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Συνήλθε στην έδρα της στις 02 Αυγούστου Ιουνίου 2018 με την εξής σύνθεση: Μιχαήλ Οικονόμου

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 2 ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ

H ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 2 ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ H ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 2 ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ Συνήλθε στην έδρα της, στις 09-01-2018, δυνάμει της Πράξης του Προέδρου του, με αριθμό 49/2017 (αρ. πρωτ. Οικ/1088/14-12-2017), με την εξής σύνθεση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ Η ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 5 ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ Συνήλθε στην έδρα της, στις 19.06.2018 με την εξής σύνθεση: Κωνσταντίνος Κορομπέλης, Πρόεδρος, Ελισάβετ Αλαγιαλόγλου -Εισηγήτριακαι Μαρία Μανδράκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 10 /2017

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 10 /2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (Α.Ε.Π.Π.) 2 ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ Λεωφόρος Θηβών 198, Αγ. Ιωάννης Ρέντη Πειραιώς, Τ.Κ. 18233 Κτίριο Κεράνη, 5 ος όροφος Τηλ. 213-2141219 Website: www.aepp-procurement.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ Η ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 5 ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ Συνήλθε στην έδρα της στις 29.11.2017 με την εξής σύνθεση: Κωνσταντίνος Κορομπέλης, Πρόεδρος και Εισηγητής, Ελισάβετ Αλαγιαλόγλου και Μαρία Μανδράκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ. 3 ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ. 3 ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ Αριθμός απόφασης: 509/2018 Η ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 3 ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ Συνήλθε στην έδρα της στις 02 Ιουλίου 2018 με την εξής σύνθεση: Οικονόμου Μιχαήλ, Πρόεδρος και Εισηγητής, Εμμανουέλα Σωτηροπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 2 ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 46/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 2 ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 46/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 2 ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 46/2017 ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ-ΟΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΗΣ ΜΕ ΓΕΝΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΕΠΠ..2017 ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 4ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ

Η ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 4ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ Η ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 4ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ Συνεδρίασε στην έδρα της στις 20 Νοεμβρίου 2017 με την εξής σύνθεση: Ιωάννης Κίτσος, Πρόεδρος και Εισηγητής, Χρυσάνθη Χαραλαμποπούλου, Μαρία-Ελένη Σιδέρη,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ Η ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 5 ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ Συνήλθε στην έδρα της, στις 28.02.2018 με την εξής σύνθεση: Κωνσταντίνος Κορομπέλης, Πρόεδρος, Μαρία Μανδράκη -Εισηγήτρια- και Ελισάβετ Αλαγιαλόγλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ. 3 ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ. 3 ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ Αριθμός απόφασης: A238 /2018 Η ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 3 ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Συνήλθε στην έδρα της στις 25 Μαΐου 2018 με την εξής σύνθεση: Μιχαήλ Οικονόμου Πρόεδρος-Εισηγητής,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ. 4ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ

Η ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ. 4ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ Η ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 4ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ Συνήλθε στην έδρα της στις 23 Μαΐου 2018 με την εξής σύνθεση: Ιωάννης Κίτσος, Πρόεδρος, Χρυσάνθη Χαραλαμποπούλου, Εισηγήτρια και Μαρία-Ελένη Σιδέρη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (Α.Ε.Π.Π.) 4 ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 74/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (Α.Ε.Π.Π.) 4 ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 74/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (Α.Ε.Π.Π.) 4 ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 74/2017 Συνεδρίασε στην έδρα της στις 9 Οκτωβρίου 2017, δυνάμει της Πράξης 6/2017 (αριθμ. πρωτ. οικ./ 307/21.9.2017),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ. 6 ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ. 6 ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ Η ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 6 ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ ----------------------- Συνήλθε στην έδρα της στις 16 Μαρτίου 2018 με την εξής σύνθεση: Διαθεσόπουλος Μιχαήλ, Πρόεδρος και Εισηγητής, Κουρή Σταυρούλα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 4 ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ

Η ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 4 ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ Η ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 4 ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ Συνήλθε στην έδρα της στις 11 Δεκεμβρίου 2017 με την εξής σύνθεση: Ιωάννης Κίτσος, Πρόεδρος, Μαρία-Ελένη Σιδέρη, Εισηγήτρια και Χρυσάνθη Χαραλαμποπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

Για να εξετάσει την από Προδικαστική Προσφυγή με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) ΑΕΠΠ/1097/ της εταιρείας με την

Για να εξετάσει την από Προδικαστική Προσφυγή με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) ΑΕΠΠ/1097/ της εταιρείας με την Η ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 8ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ Συνεδρίασε στην έδρα της στις 2 Νοεμβρίου 2018 με την εξής σύνθεση: Χρήστος Σώκος, Πρόεδρος, Ιωάννης Κίτσος Εισηγητής και Ιωάννα Θεμελή, Μέλη. Για να

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 4ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ

Η ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 4ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ Η ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 4ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Συνήλθε στην έδρα της στις 31 Μαΐου 2018 με την εξής σύνθεση: Ιωάννης Κίτσος, Πρόεδρος, Μαρία-Ελένη Σιδέρη, Εισηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ. 3 ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ. 3 ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ Αριθμός απόφασης: 600 /2018 Η ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 3 ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ Συνήλθε στην έδρα της στις 30 Ιουλίου 2018 με την εξής σύνθεση: Μιχαήλ Οικονόμου Πρόεδρος-Εισηγητής, Εμμανουέλα Σωτηρόπουλου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 3ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ

Η ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 3ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ Η ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 3ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Συνήλθε στην έδρα της στις 28 Ιουνίου 2019 με την εξής σύνθεση: Σταυρούλα Κουρή, Πρόεδρος, Μαρία-Ελένη Σιδέρη, Εισηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 4ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ

Η ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 4ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ Η ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 4ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ Συνήλθε στην έδρα της στις 5 Μαρτίου 2018 με την εξής σύνθεση: Ιωάννης Κίτσος, Πρόεδρος, Μαρία-Ελένη Σιδέρη, Εισηγήτρια και Χρυσάνθη Χαραλαμποπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ. 3 ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ. 3 ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ Αριθμός απόφασης: A 36 /2017 OΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Η ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 3 ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Συνήλθε στην έδρα της στις 10 Νοεμβρίου 2017 με την εξής σύνθεση: Μιχαήλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ. 2 ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ Α30/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ. 2 ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ Α30/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 2 ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ Α30/2017 ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ-ΟΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Το 2 ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ Α.Ε.Π.Π., το οποίο δυνάμει της με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (Α.Ε.Π.Π.) 3 ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. A3/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (Α.Ε.Π.Π.) 3 ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. A3/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (Α.Ε.Π.Π.) 3 ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. A3/2017 ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ- ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ-ΠΡΟΔΗΛΩΣ ΒΑΣΙΜΗ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 3ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ

Η ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 3ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ Η ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 3ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Συνήλθε στην έδρα της στις 8 Απριλίου 2019 με την εξής σύνθεση: Σταυρούλα Κουρή, Πρόεδρος, Μαρία-Ελένη Σιδέρη, Εισηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ Η ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 5 ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ Συνήλθε στην έδρα της στις 10.01.2018 με την εξής σύνθεση: Κωνσταντίνος Κορομπέλης, Πρόεδρος, Ελισάβετ Αλαγιαλόγλου -Εισηγήτριακαι Μαρία Μανδράκη, Μέλη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 4ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ

Η ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 4ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ Η ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 4ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ Συνήλθε στην έδρα της στις 21 Μαΐου 2018 με την εξής σύνθεση: Ιωάννης Κίτσος, Πρόεδρος, Μαρία-Ελένη Σιδέρη, Εισηγήτρια και Χρυσάνθη Χαραλαμποπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

Κατά της παρεμβαίνουσας εταιρίας με την επωνυμία «..» και τον διακριτικό τίτλο «.», όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

Κατά της παρεμβαίνουσας εταιρίας με την επωνυμία «..» και τον διακριτικό τίτλο «.», όπως νόμιμα εκπροσωπείται. Η ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 4ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ Συνεδρίασε στην έδρα της στις 4 Ιουνίου 2018 με την εξής σύνθεση: Ιωάννης Κίτσος, Πρόεδρος και Εισηγητής, Χρυσάνθη Χαραλαμποπούλου, Μαρία-Ελένη Σιδέρη,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (Α.Ε.Π.Π.) 2 ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (Α.Ε.Π.Π.) 2 ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (Α.Ε.Π.Π.) 2 ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Το 2 ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ Α.Ε.Π.Π. αποτελούμενο από τον Πρόεδρο, Νικόλαο Σαββίδη και τα μέλη Νεκταρία-Πηνελόπη Ταμανίδη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 4ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ

Η ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 4ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ Η ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 4ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ Συνήλθε στην έδρα της στις 18 Ιανουαρίου 2018 με την εξής σύνθεση: Ιωάννης Κίτσος, Πρόεδρος και Εισηγητής, Μαρία-Ελένη Σιδέρη, Χρυσάνθη Χαραλαμποπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 3ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ

Η ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 3ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ Η ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 3ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Συνήλθε στην έδρα της στις 9 Μαΐου 2019 με την εξής σύνθεση: Σταυρούλα Κουρή, Πρόεδρος, Μαρία-Ελένη Σιδέρη, Εισηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ. 3 ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ. 3 ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ Αριθμός απόφασης:34 /2018 Η ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 3 ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ Συνήλθε στην έδρα της στις 15 Ιανουαρίου 2018 με την εξής σύνθεση: Μιχαήλ Οικονόμου Πρόεδρος, Εμμανουέλα Σωτηρόπουλου- Εισηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Κατά της Περιφέρειας Ηπείρου [εφεξής αναθέτουσα αρχή].

Κατά της Περιφέρειας Ηπείρου [εφεξής αναθέτουσα αρχή]. Η ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 4ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ Συνήλθε στην έδρα της στις 18 Ιουνίου 2018 με την εξής σύνθεση: Ιωάννης Κίτσος, Πρόεδρος, Μαρία-Ελένη Σιδέρη, Εισηγήτρια και Χρυσάνθη Χαραλαμποπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ. 3 ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ. 3 ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ Αριθμός απόφασης: A326/2018 Η ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 3 ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Συνήλθε στην έδρα της στις 17 Ιουλίου 2018 με την εξής σύνθεση: Μιχαήλ Οικονόμου Πρόεδρος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ. 6 ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ. 6 ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ Η ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 6 ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ ----------------------- Συνήλθε στην έδρα της στις 29 Ιανουαρίου 2018 με την εξής σύνθεση: Διαθεσόπουλος Μιχαήλ, Πρόεδρος και Εισηγητής, Κουρή Σταυρούλα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ. 3 ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ. 3 ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ Αριθμός απόφασης: A275/2018 Η ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 3 ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Συνήλθε στην έδρα της στις 15 Ιουνίου 2018 με την εξής σύνθεση: Μιχαήλ Οικονόμου Πρόεδρος-Εισηγητής,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ. 3 ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ. 3 ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ Αριθμός απόφασης: 407/2018 Η ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 3 ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ Συνήλθε στην έδρα της την 24 Μαΐου 2018 με την εξής σύνθεση: Μιχαήλ Οικονόμου Πρόεδρος, Εμμανουέλα Σωτηρόπουλου-Εισηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (Α.Ε.Π.Π.) 6ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (Α.Ε.Π.Π.) 6ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ Η ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (Α.Ε.Π.Π.) 6ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ Συνήλθε στην έδρα της στις 17 Ιανουαρίου 2018 με την εξής σύνθεση: Μιχαήλ Διαθεσόπουλος Πρόεδρος, Σταυρούλα Κουρή Εισηγήτρια και Αγγελική

Διαβάστε περισσότερα