Παποςσίαση Έπγος. «Βαζηθνί πιιεθηήξεο θαη Δγθαηαζηάζεηο Δπεμεξγαζίαο θαη Γηάζεζεο Λπκάηωλ ζην Θξηάζην Πεδίν»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παποςσίαση Έπγος. «Βαζηθνί πιιεθηήξεο θαη Δγθαηαζηάζεηο Δπεμεξγαζίαο θαη Γηάζεζεο Λπκάηωλ ζην Θξηάζην Πεδίν»"

Transcript

1 Παποςσίαση Έπγος «Βαζηθνί πιιεθηήξεο θαη Δγθαηαζηάζεηο Δπεμεξγαζίαο θαη Γηάζεζεο Λπκάηωλ ζην Θξηάζην Πεδίν» Ι Πάσσιορ ( Γενικόρ Διεςθςντήρ Ανάπτςξηρ & Παπαγωγήρ Έπγων) Ελεςσίνα, 8/12/2010

2 Σο έπγο «Βαζηθνί πιιεθηήξεο θαη θαη Δγθαηαζηάζεηο Δπεμεξγαζίαο θαη δηάζεζεο Λπκάησλ Λπκάηωλ ζην ζην Θξηάζην Πεδίν» Πξνυπνινγηζκνχ: Πξνϋπνινγηζκνύ: 54,5 εθαη. επξψ επξώ Δμππεξεηνχκελνη Δμππεξεηνύκελνη Γήκνη Διεπζίλαο, Αζπξνπχξγνπ Αζπξνπύξγνπ θαη θαη η. η. Κνηλφηεηεο Κνηλόηεηεο Μάλδξαο- Μαγνχιαο Μαγνύιαο Αλακέλεηαη λα ιεηηνπξγήζεη δνθηκαζηηθά εληφο ηνπ εληόο 2010 ηνπ θαη 2010 πιήξσο θαη πιήξωο ζηνπο επφκελνπο ζηνπο επόκελνπο κήλεο ηνπ κήλεο ηνπ 2011.

3 ΗΜΔΡΙΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ 1. Σα ιχκαηα ζήκεξα απνξξένπλ αλεπεμέξγαζηα κέζσ ησλ πθηζηάκελσλ ξεκάησλ ζηνλ θφιπν ηεο Διεπζίλαο ή ζπιιέγνληαη ζε απνξξνθεηηθνχο βφζξνπο θαζηζηψληαο ηελ πεξηνρή ηνπ Θξηαζίνπ Πεδίνπ σο κία απφ ηηο πην επηβαξπκέλεο ζε ξχπαλζε πεξηνρέο ηεο Αηηηθήο 2. Σν βηνηηθφ επίπεδν ππνβαζκίδεηαη θαη ηα πξνβιήκαηα πγηεηλήο ησλ θαηνίθσλ κεγεζχλνληαη 3. Οη δαπάλεο γηα ηελ απνθνκηδή ησλ βνζξνιπκάησλ επηβαξχλνπλ ζεκαληηθά ηνπο πνιίηεο ησλ πεξηνρψλ απηψλ

4 τόσορ τος έπγος Η αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ. Η απνθαηάζηαζε ηεο ηζνξξνπίαο ηνπ νηθνζπζηήκαηνο ζε νιφθιεξν ην ζαιάζζην κέησπν Η βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ε ζπκβνιή ηνπ γεληθφηεξα ζηελ αεηθφξν αλάπηπμε ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο. Η πινπνίεζε ηεο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ησλ ιπκάησλ ζηελ Αηηηθή.

5 ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ Ο ζρεδηαζκφο πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ έξγα : 1/ «Βαζηθνί πιιεθηήξεο θαη Δγθαηαζηάζεηο Δπεμεξγαζίαο θαη Γηάζεζεο Λπκάηωλ ζην ζξηάζην Πεδίν» αξκνδηφηεηαο πινπνίεζεο απφ ηελ ΔΤΓΑΠ ΑΔ πνπ πεξηιακβάλεη ηα έξγα : α. ηνπ Κ.Δ.Λ.Θ. ηξηηνβάζκηαο επεμεξγαζίαο ησλ ιπκάησλ. β. ησλ βαζηθψλ ζπιιεθηήξσλ ζην αλαηνιηθφ Θξηάζην Πεδίν κε ηα πάζεο θχζεσο θξεάηηα θαη δχν αληιηνζηάζηα ζηελ Διεπζίλα. γ. Σσλ βαζηθψλ ζπιιεθηήξσλ ζην Γπηηθφ Θξηάζην Πεδίν κε ηα πάζεο θχζεσο θξεάηηα. 2/ «Απνρέηεπζε Αλαηνιηθνύ θαη Γπηηθνύ Σνκέα Θξηαζίνπ Πεδίνπ (Γεπηεξεύνλ Γίθηπν)» αξκνδηφηεηαο πινπνίεζεο απφ ηελ Ν.Α.Γ.Α. Σα παξαπάλσ έξγα ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην Σ.. ηεο Δ.Δ.

6 Υξεκαηνδόηεζε Έξγωλ Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. 45% Σακείν πλνρήο 40% ΔΤΓΑΠ Α.Δ. 15% Δζληθνί Πφξνη

7 ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΣΗ ΔΤΓΑΠ Α.Δ. Δ ΤΠΟΔΡΓΑ 1. Τπνέξγν 1 : «Βαζηθνί πιιεθηήξεο Απνρέηεπζεο Γπηηθνχ Σνκέα Θξηαζίνπ Πεδίνπ (Δξγνιαβία Α-431-Γηαιπζείζα χκβαζε)» 2. Τπνέξγν 2 : «Βαζηθνί πιιεθηήξεο Απνρέηεπζεο Αλαηνιηθνχ Σνκέα Θξηαζίνπ Πεδίνπ (Δξγνιαβία Α-432)» 3. Τπνέξγν 2 : «Δγθαηαζηάζεηο Δπεμεξγαζίαο θαη Γηάζεζεο Λπκάησλ (Δξγνιαβία Α-433)» 4. Τπνέξγν 4 : «Απφθηεζε Γεο» 5. Τπνέξγν 5 : «Πξνεηνηκαζία Υψξνπ Αξραηνινγία» 6. Τπνέξγν 6 : «Γεκνζηφηεηα» 7. Τπνέξγν 7: «Βαζηθνί πιιεθηήξεο Απνρέηεπζεο Γπηηθνχ Σνκέα Θξηαζίνπ Πεδίνπ (Δξγνιαβία Α-431-Νέα χκβαζε)»

8 Δγθαηαζηάζεηο Δπεμεξγαζίαο θαη Γηάζεζεο Λπκάηωλ ζην Θξηάζην Πεδίν

9 ΦΤΙΚΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΚΔΛΘ ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΩΝ (Τπνέξγν 3) 1. Αληιηνζηάζην εηζόδνπ 2. Πξνεπεμεξγαζία θαη απόζκεζε 3. Πξωηνβάζκηα θαζίδεζε 4. Βηνινγηθή επεμεξγαζία 5. Σειηθή θαζίδεζε 6. Γηύιηζε 7. Απνιύκαλζε 8. Δπεμεξγαζία Πξωηνβάζκηαο ηιύνο 9. Δπεμεξγαζία πεξίζζεηαο ελεξγνύ ηιύνο 10. Υωλεπηέο ηιύνο 11. Αεξνθπιάθην θαη δαπιόο θαύζεο 12. Μεραληθή αθπδάηωζε ηιύνο 13. Κηήξην δηνίθεζεο, ππνζηαζκνύ, ζπκπαξαγωγήο ελέξγεηαο, απνζήθε, θπιάθηα 14. Τπνζαιάζζηνη αγωγνί δηάζεζεο

10 Φπζηθά κέξε ηεο εγθαηάζηαζεο επεμεξγαζίαο θαη δηάζεζεο ιπκάηωλ ζην Θξηάζην Πεδίν

11 ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΚΔΛΘ Σν Κ.Δ.Λ.Θ. θαηαζθεπάδεηαη αλαηνιηθά ησλ θαηαζηάζεσλ ηεο Υαιπβνπξγηθήο ΑΔ θαη ζε ρψξν έθηαζεο 62,5 ζηξεκκάησλ. Ο ρψξνο είλαη ραξαθηεξηζκέλνο σο ρψξνο βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ (ΦΔΚ. 627/Γ/2005) ηελ εγθαηάζηαζε ζα νδεγνχληαη ηα αζηηθά ιχκαηα ησλ Γήκσλ Διεπζίλαο, Αζπξνπχξγνπ, Μάλδξαο θαη Μαγνχιαο, θαζψο θαη ηα πξνεπεμεξγαζκέλα πγξά απφβιεηα ησλ βηνηερληθψλ θαη βηνκεραληθψλ κνλάδσλ ηεο πεξηνρήο Θξηαζίνπ Πεδίνπ (ραξηνβηνκεραλίεο, βαθεία, θηληξηζηήξηα, απνξξππαληηθά, ηξφθηκα, ζθαγεία) Σα ιχκαηα ζπιιέγνληαη θαη ππνβάιινληαη ζε ηξηηνβάζκηα επεμεξγαζία κε απνηέιεζκα ε ηειηθή εθξνή λα είλαη πιήξωο αθίλδπλε γηα ην ζαιάζζην απνδέθηε.

12 ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΥΔΓΙΑΜΟΤ ΣΟΤ ΚΔΛΘ Γηα ηελ Α Φάζε ησλ έξγσλ έρνπκε : Ιζνδχλακνο πιεζπζκφο : θάηνηθνη Μέζε εκεξήζηα παξνρή : θ.κ./εκ. BOD : 7000 ριγξ./ εκ. Αησξνχκελα ζηεξεά : 7700 ριγξ./εκ. Οιηθφ Άδσην : 1040 ριγξ./εκ. Φσζθφξνο : 245 ριγξ./εκ. Η επηιεγείζα κέζνδνο επεμεξγαζίαο γηα ηα έξγα ηεο Α Φάζεο είλαη ε κέζνδνο ηεο ελεξγνχ ηιχνο κε ηαπηφρξνλε ληηξνπνίεζε, απνληηξνπνίεζε θαη απνθσζθφξσζε, κε πεξαηηέξσ απνκάθξπλζε θσζθφξνπ κε ηελ πξνζζήθε ρεκηθψλ θαη δηχιηζε.

13 ΦΑΔΙ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΩΝ Αλχςσζε ησλ ιπκάησλ (αληιηνζηάζην εηζφδνπ) θαη πξνεπεμεξγαζία ηνπο (εζράξσζε, εμάκκσζε} γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ ζηεξεψλ θαη ηεο άκκνπ. Πξσηνβάζκηα θαζίδεζε. Βηνινγηθή επεμεξγαζία κε ηε κέζνδν ηεο ελεξγνχ ηιχνο (ληηξνπνίεζε, απνληηξνπνίεζε θαζψο θαη βηνινγηθή θαη ρεκηθή απνκάθξπλζε θσζθφξνπ), δπλαηφηεηα ελίζρπζεο ηεο απνκάθξπλζεο θσζθφξνπ κε ηελ πξνζζήθε ρεκηθψλ θαη δηχιηζε ζε ηαρπδηπιηζηήξηα άκκνπ. Απνιχκαλζε κε ρξήζε αθηηλνβνιίαο πλ πξηλ απφ ηε δηάζεζε ηνπο ζηε ζάιαζζα κέζσ ππνζαιάζζηνπ αγσγνχ.

14 ΓΙΑΘΔΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΜΔΝΩΝ ΛΤΜΑΣΩΝ Ο ζαιάζζηνο απνδέθηεο ησλ επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ απφ ην ΚΔΛΘ έρεη ραξαθηεξηζζεί «επαίζζεηε πεξηνρή» ζχκθσλα κε ηελ ΚΤΑ 19661/1982/1999 Σα επεμεξγαζκέλα ιχκαηα ζα εθβάιινπλ κέζσ ππνζαιάζζηνπ αγσγνχ κήθνπο 1620 κ. κε δηαρπηήξα κήθνπο 63 κ. ζε βάζνο ππζκέλα πεξί ηα 14κ. Σελ ίδηα ράξαμε αθνινπζεί θαη ππνζαιάζζηνο αγσγφο παξάθακςεο κήθνπο πεξί ηα 1000 κ. ζε βάζνο 10 κ. Σα φξηα δηάζεζεο ησλ πγξψλ απνβιήησλ θαζνξίδνληαη σο εμήο: BOD<15 mg/l COD<100 mg/l TN<10 mg/l νιηθφ άδσην N-NH4<2 mg/l ακσληαθφ άδσην TP<1 mg/l νιηθφο θσζθφξνο SS<10 mg/l αησξνχκελα ζηεξεά

15

16 ΦΤΙΚΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΒΑΙΚΩΝ ΤΛΛΔΚΣΗΡΩΝ ΒΑΙΚΟΙ ΤΛΛΔΚΣΗΡΔ ΑΚΑΘΑΡΣΧΝ (Τπνέξγα 1,2,7), δηακ. > Φ πιιεθηήξεο ζε φξπγκα κ. 2. πιιεθηήξεο ζε κηθξνζήξαγγα κ. 3. Αληιηνζηάζηα 2 ηεκ. Αγνξά γεο απαιινηξηψζεηο ζπλνιηθνχ πνζνχ επξψ (Τπνέξγν 4) Πξνεηνηκαζία ρψξνπ Αξραηνινγία ζπλνιηθνχ πνζνχ επξψ (Τπνέξγν 5) Γεκνζηφηεηα ζπλνιηθνχ πνζνχ επξψ (Τπνέξγν 6)

17

18

19

20 ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΤΛΛΔΚΣΗΡΩΝ Σν δίθηπν θεληξηθώλ ζπιιεθηήξωλ πεξηιακβάλεη ηέζζεξεηο βαζηθνύο ζπιιεθηήξεοηνπο Α (Αλαηνιηθόο), Β (Βόξεηνο), Γ (Γπηηθόο) θαη Δ (Διεπζίλαο) νη νπνίνη ηξνθνδνηνύληαη από ηνπο ζπκβάιινληεο Α1, Α1, Α2, Β1, Γ1, Δ1 Δ2 θαη κεηαθέξνπλ πξνο ην ΚΔΛΘ ηα ιύκαηα ηνπ Θξηαζίνπ Πεδίνπ. Δίδε ζωιήλωλ : Αξγηινππξηηηθνί ζωιήλεο γηα ηηο δηακέηξνπο Φ35, Φ40 & Φ45 Σζηκεληνζωιήλεο ζεηξάο 150 γηα ηηο δηακέηξνπο Φ50, Φ60 & Φ70 Υπηνζηδεξνί ζωιήλεο από ειαηό ρπηνζίδεξν είλαη νη θαηαζιηπηηθνί αγωγνί ηωλ αληιηνζηαζίωλ ωιήλεο από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα είλαη νη ζωιήλεο ηωλ κηθξνζεξάγγωλ δηακέηξωλ Φ60, Φ80, Φ90 & Φ35

21 ΔΡΓΟΛΑΒΙΔ ΤΠΟΔΡΓΩΝ 1,2,3 & 7 Τπνέξγν 1: Βαζηθνί ζπιιεθηήξεο αθαζάξησλ Γπηηθνχ Σνκέα Θξηαζίνπ Πεδίνπ. Α-431 Π/Τ: ,93 επξψ Αλάδνρνο: Κ. ΚΟΤΡΣΙΓΗ Α.Δ., Τπνέξγν 7 : Βαζηθνί ζπιιεθηήξεο αθαζάξησλ Γπηηθνχ Σνκέα Θξηαζίνπ Πεδίνπ, Νέα χκβαζε Α-431Ν Π/Τ: ,44 επξψ Αλάδνρνο: ΔΓΡΑΗ Υ. ΦΑΛΛΙΓΑ Α.Σ.Δ. / ΔΡΓΧ Α.Σ.Δ. Τπνέξγν 2: Βαζηθνί ζπιιεθηήξεο αθαζάξησλ Αλαηνιηθνχ Σνκέα Θξηαζίνπ Πεδίνπ. Α-432 Π/Τ: ,50 επξψ Αλάδνρνο: ΣΔΥΝΔΡΓΑ Α.Δ.Σ.Δ. Τπνέξγν 3: Δγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο θαη δηάζεζεο ιπκάησλ ζην Θξηάζην Πεδίν. Α-433 Π/Τ: ,12 επξψ Αλάδνρνο: Κνηλνπξαμία ΔΡΓΟΣΔΜ Α.Σ.Δ.Β.Δ. - ΚΑΣΧΡ Α.Δ. - ΔΣΔΘ Α.Δ.

22 ΠΡΟΟΓΟ ΣΩΝ ΔΡΓΟΛΑΒΙΩΝ ΤΠΟΔΡΓΟ 1 ΔΡΓΟΛΑΒΙΑ Α-431 ΤΠΟΔΡΓΟ 7 ΔΡΓΟΛΑΒΙΑ Α-431Ν ΤΠΟΔΡΓΟ 2- ΔΡΓΟΛΑΒΙΑ Α-432 ΤΠΟΔΡΓΟ 3 ΔΡΓΟΛΑΒΙΑ Α-433

23 ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ χκθσλα κε ηελ Δ(2004) 5719 / εγθξηηηθή Απφθαζε ην Έξγν είρε ρξφλν πεξάησζεο ηελ χκθσλα κε ηελ Δ(2010) 4845 / λεψηεξε Απφθαζε ν ρξφλνο πεξάησζεο κεηαηέζεθε ηελ Τπεβιήζε αίηεκα ηξνπνπνίεζεο ηεο σο άλσ Απφθαζεο απφ ηελ ΔΤΓΑΠ ΑΔ θαη ζηε ζπλέρεηα απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο γηα ηξνπνπνίεζε ηεο εκεξνκελίαο νινθιήξσζεο ηελ

24

25 ΤΝΓΔΗ ΔΡΓΩΝ ΔΤΓΑΠ ΑΔ ΝΑΓΑ - ΟΣΑ Η ΔΤΓΑΠ ΑΔ ελεκεξψλεη ηελ ΝΑΓΑ θαη ηνπο Ο.Σ.Α. γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ έξγσλ ηεο, πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξψλνληαη απφ θνηλνχ ηα έξγα απνρέηεπζεο ιπκάησλ ζε δηαθξηηέο πεξηνρέο Η ΝΑΓΑ πινπνηεί ηα έξγα ηνπ δεπηεξεχνληνο δηθηχνπ ζπλνιηθνχ κήθνπο πεξί ηα κ. δηακ. <Φ350 Οη Ο.Σ.Α. πινπνηνχλ ηηο ηδησηηθέο ζπλδέζεηο Η ΔΤΓΑΠ ΑΔ ζρεδηάδεη θαη ζπκπιεξψλεη ηηο κειέηεο γηα ηελ άξηηα πινπνίεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ έξγσλ ζηα δεπηεξεχνληα δίθηπα αξκνδηφηεηαο ΝΑΓΑ

26 ΑΜΔΑ ΚΑΙ ΣΡΑΣΗΓΙΚΑ ΟΦΔΛΗ Με ηελ νινθιήξσζε ησλ θαηαζθεπψλ θαη ηελ έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ έξγσλ ε ΔΤΓΑΠ ΑΔ : Δμππεξεηεί ηα νηθηζηηθά θέληξα ηνπ Αζπξνπχξγνπ, Διεπζίλαο, Μάλδξαο θαη Μαγνχιαο ηεο Γπηηθήο Αηηηθήο θαζψο θαη ηηο βηνκεραληθέο θαη βηνηερληθέο πεξηνρέο. Χθειεί ηηο ηνπηθέο βηνκεραλίεο θαη επηρεηξήζεηο. Χθειεί, νηθνλνκηθά, ηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο. πκβάιιεη ζηελ αλαβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο ζηελ πεξηνρή ηνπ Θξηαζίνπ Πεδίνπ θαη ζηε ζηαδηαθή αλαβάζκηζε θαη εμπγίαλζε ηνπ θφιπνπ ηεο Διεπζίλαο. Δπηηπγράλεη ηελ αεηθφξν αλάπηπμε θαη αλαβάζκηζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. Γίλεη κηα νινθιεξσκέλε ιχζε ζε έλα ρξφλην πξφβιεκα ηθαλνπνηψληαο ηαπηφρξνλα κηα δσηηθή αλάγθε ησλ θαηνίθσλ θαη ησλ επαγγεικαηηψλ πνπ δνπλ θαη δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Θξηαζίνπ Πεδίνπ.

27 ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ Η ΔΤΓΑΠ ΑΔ ζα ζπλερίζεη ηηο πεξηβαιινληηθέο δξάζεηο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο λένπο Ο.Σ.Α. θαη ζα θαιχςεη φιεο ηηο πθηζηάκελεο αλάγθεο γηα πςειφ επίπεδν παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ κε ηελ άξηηα ιεηηνπξγία ηνπ ΚΔΛΘ θαη ηεο δηαρείξηζεο ησλ δηθηχσλ απνρέηεπζεο Η ΔΤΓΑΠ ΑΔ εμεηάδεη δξάζεηο γηα ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ επεμεξγαζκέλσλ λεξψλ ζχκθσλα κε ηηο εζληθέο θαη επξσπατθέο πξνδηαγξαθέο γηα δηάθνξεο ρξήζεηο.

28 ΔΤΥΑΡΙΣΧ

«ΑΤΞΗΗ ΔΤΝΑΜΙΚΟΣΗΣΑ ΕΕΛ ΡΟΔΟΤ, ΑΓΩΓΟ ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΛΤΜΑΣΩΝ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΤ - ΑΦΑΝΣΟΤ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΙ ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ ΚΟΛΤΜΠΙΩΝ»

«ΑΤΞΗΗ ΔΤΝΑΜΙΚΟΣΗΣΑ ΕΕΛ ΡΟΔΟΤ, ΑΓΩΓΟ ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΛΤΜΑΣΩΝ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΤ - ΑΦΑΝΣΟΤ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΙ ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ ΚΟΛΤΜΠΙΩΝ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΤΓΡΔΤΗ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΓΗΜΟΤ ΡΟΓΟΤ ΓΔΤΑΡ ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ (Δ..Π.Α.) 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Δ.Π.ΠΔΡ.Α.Α. ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΡΤΘΜΗΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΑΘΖΝΑ ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΓΑΣΧΝ

ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΡΤΘΜΗΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΑΘΖΝΑ ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΓΑΣΧΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΡΤΘΜΗΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΑΘΖΝΑ ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΓΑΣΧΝ πληνλίζηξηα, Γαλάε Αληωλάθνπ Αληηπξόεδξνο ΟΡΑ Μέιε:Έθε ηεθαλή, ζηέιερνο Οξγαληζκνύ Αζήλαο, Αληώλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΑΠΟ ΣΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ»

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΑΠΟ ΣΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ» ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΑΠΟ ΣΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ» ΤΡΙΤΗ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΥΔΓΗΟ ΓΖΜΟΤ ΒΔΛΟΤ- ΒΟΥΑ 2012-2014

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΥΔΓΗΟ ΓΖΜΟΤ ΒΔΛΟΤ- ΒΟΥΑ 2012-2014 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΥΔΓΗΟ ΓΖΜΟΤ ΒΔΛΟΤ- ΒΟΥΑ 2012-2014 2011 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ: ΜΔΡΟ Α : ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1: ΔΗΑΓΩΓΖ - Ση είλαη ην Δπηρεηξεζηαθφ ρέδην - Μεζνδνινγία - ηάδηα - Γηεπηζηεκνληθή Οκάδα Έξγνπ -

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λάξηζα 11-12 - 2014 Αξηζ. πξση.: νηθ. 4011/255431 ΑΠΟΦΑΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λάξηζα 11-12 - 2014 Αξηζ. πξση.: νηθ. 4011/255431 ΑΠΟΦΑΖ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λάξηζα 11-12 - 2014 ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ Αξηζ. πξση.: νηθ. 4011/255431 ΘΔΑΛΗΑ - ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ «Προβολή ηων Έργων ηοσ ΕΠΠΕΡΑΑ ζηην Περιθέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Βηώζηκε δηαρείξηζε πξνζηαηεπόκελσλ νηθνζπζηεκάησλ. Πνιηηηθέο θαη εξγαιεία εθαξκνγήο. Ζ πεξίπησζε ηεο ιίκλεο Κνξώλεηαο.

Διαβάστε περισσότερα

πλεδξίαζε: 21ε 05-08-2015 ΑΠΟΠΑΜΑ Αξηζκόο Απόθαζεο : 281/2015 ΠΔΡΗΛΖΦΖ

πλεδξίαζε: 21ε 05-08-2015 ΑΠΟΠΑΜΑ Αξηζκόο Απόθαζεο : 281/2015 ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΔΗΓΗΚΟ ΓΗΑΒΑΘΜΗΓΗΚΟ ΤΝΓΔΜΟ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΗΚΖ ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΣΜΖΜΑ ΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΔΓΡΑ: Άληεξζελ 6 θαη Μσξαΐηε 90, 115 25 Αζήλα Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

Γεληθό Πνιενδνκηθό ρέδην Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Νέαο Αγρηάινπ, Π.Δ. Μαγλεζίαο Α ηάδην ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Γεληθό Πνιενδνκηθό ρέδην Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Νέαο Αγρηάινπ, Π.Δ. Μαγλεζίαο Α ηάδην ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 1 ΥΧΡΟΣΑΞΗΚΖ ΘΔΧΡΖΖ ΣΖ Γ.Δ. ΝΔΑ ΑΓΥΗΑΛΟΤ... 5 1.1 Σαπηφηεηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά δηνηθεηηθή δηάξζξσζε... 5 1.2 Δμαξηήζεηο εμππεξεηήζεηο... 6 1.3 πλδέζεηο κε ηελ επξχηεξε πεξηνρή...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Πξνπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία Σζαπάθε Μαξίαο Ο Ρόλος ηης Επανατρηζιμοποίηζης Αζηικών Υγρών Αποβλήηων ζηη Διατείριζη Υδαηικών Πόρων ζηoδ. Χερζονήζοσ Δπηβιέπσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Α.Γ.Α.: ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΖΠΔΗΡΟΤ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΥΩΡΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ, ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΥΩΡΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ Σμήμα Πεπιβαλλονηικού

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΤΣΖΜΑΣΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΤΣΖΜΑΣΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ / ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΤΣΖΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απόθαζε Οινκέιεηαο Σπκβνπιίνπ Απνρεηεύζεωλ Λεκεζνύ - Ακαζνύληαο

Απόθαζε Οινκέιεηαο Σπκβνπιίνπ Απνρεηεύζεωλ Λεκεζνύ - Ακαζνύληαο Απόθαζε Οινκέιεηαο Σπκβνπιίνπ Απνρεηεύζεωλ Λεκεζνύ - Ακαζνύληαο Σπληνληζκόο ηνπηθώλ αξρώλ κε ζθνπό ηελ πξνώζεζε θνηλήο πνιηηηθήο όζνλ αθνξά ηα έξγα απνρέηεπζεο νκβξίωλ πδάηωλ ηωλ Αεηθόξωλ Σπζηεκάηωλ Απνρέηεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΔΠΗΠΣΧΔΧΝ ΣΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΤΠΟΓΟΜΔ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ, ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ & ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» (ΔΠΑ 2014-2020)

ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΔΠΗΠΣΧΔΧΝ ΣΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΤΠΟΓΟΜΔ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ, ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ & ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» (ΔΠΑ 2014-2020) ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» (ΔΠΠΔΡΑΑ) Αεξνπόξνπ Παπαλαζηαζίνπ 34, 115 27 Αζήλα ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ... 3. 1.1 Αξρή ζρεδηαζκνύ θαη Οκάδα κειέηεο... 3 2. ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ ΠΔΠ ΥΧΡΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΘΗ...

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ... 3. 1.1 Αξρή ζρεδηαζκνύ θαη Οκάδα κειέηεο... 3 2. ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ ΠΔΠ ΥΧΡΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΘΗ... ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ... 3 1.1 Αξρή ζρεδηαζκνύ θαη Οκάδα κειέηεο... 3 2. ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ ΠΔΠ ΥΧΡΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΘΗ... 3 2.1 θνπόο ηεο ηξαηεγηθήο Πεξηβαιινληηθήο Δθηίκεζεο (ΠΔ)... 3 2.2. θνπηκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σαρ. Γ/λζε : Παηεζίσλ 147 ΠΡΟ: MIND COMPASS OVERSEAS A.E Σαρ. Κώδηθαο : 112 51 Αζήλα Αθαδεκίαο 32 Fax : 210.8662024 10672 Αζήλα

Σαρ. Γ/λζε : Παηεζίσλ 147 ΠΡΟ: MIND COMPASS OVERSEAS A.E Σαρ. Κώδηθαο : 112 51 Αζήλα Αθαδεκίαο 32 Fax : 210.8662024 10672 Αζήλα ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 29.2.2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ & ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ Αξ. Πξση. νηθ. 142576/602 Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒ/ΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝ. ΠΔΡΗΒ/ΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ Σαρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΝΔΞΔΛΔΚΣΗ ΥΡΗΗ ΝΔΡΟΤ ΚΑΙ ΓΙΑΘΔΗ ΤΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ, ΣΗΝ ΟΡ- ΘΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΤΓΑΣΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΡΜΙΟΝΙΓΑ. (Όζο γίλεηαη κε απιά ιόγηα)

ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΝΔΞΔΛΔΚΣΗ ΥΡΗΗ ΝΔΡΟΤ ΚΑΙ ΓΙΑΘΔΗ ΤΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ, ΣΗΝ ΟΡ- ΘΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΤΓΑΣΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΡΜΙΟΝΙΓΑ. (Όζο γίλεηαη κε απιά ιόγηα) ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΝΔΞΔΛΔΚΣΗ ΥΡΗΗ ΝΔΡΟΤ ΚΑΙ ΓΙΑΘΔΗ ΤΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ, ΣΗΝ ΟΡ- ΘΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΤΓΑΣΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΡΜΙΟΝΙΓΑ Η κέρξη ηψξα πξαθηηθή: (Όζο γίλεηαη κε απιά ιόγηα) Τν θάζε ρσξηφ ζηε πεξηθέξεηά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΔΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΓΙΑΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΔΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΓΙΑΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΔΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΓΙΑΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΤΣΖΜΑΣΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» 2007 2013. Δηήζηα Έθζεζε 2008

Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» 2007 2013. Δηήζηα Έθζεζε 2008 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΔΝΩΖ Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» 2007 2013 Δηήζηα Έθζεζε 2008 Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα Πηπρηαθήο ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΔΠΙΠΣΩΔΩΝ ΜΟΝΑΓΑ ΗΛΔΚΣΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΔΩ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΜΑΡΜΑΝΗ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΠΡΙΦΣΗ ΓΗΜΗΣΡΙΟ

Θέκα Πηπρηαθήο ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΔΠΙΠΣΩΔΩΝ ΜΟΝΑΓΑ ΗΛΔΚΣΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΔΩ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΜΑΡΜΑΝΗ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΠΡΙΦΣΗ ΓΗΜΗΣΡΙΟ Α.Σ.Δ.Ι ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ INSTITUTE OF TECHNOLOGY EASTERN MACEDONIA AND THRACE ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ Θέκα Πηπρηαθήο ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΟΑΠ ΓΗΜΟΤ ΜΗΛΟΤ - Β1 ΣΑΓΙΟ : ΠΡΟΣΑΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ... 2

ΥΟΟΑΠ ΓΗΜΟΤ ΜΗΛΟΤ - Β1 ΣΑΓΙΟ : ΠΡΟΣΑΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ... 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ... 2 Π.1. ΓΟΜΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΥΧΡΗΚΖ ΟΡΓΑΝΧΖ... 5 1.1. Βαζηθέο αξρέο ηεο πξφηαζεο... 5 1.2. Πξνγξακκαηηθέο θαηεπζχλζεηο θαη πεξηερφκελν ηνπ ΥΟΟΑΠ... 7 1.3. Πξνγξακκαηηθά κεγέζε... 9 1.4. Μνληέιν

Διαβάστε περισσότερα

Πξoο: ΠΗΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ. Κνηλ.: ΑΠΟΦΑΖ

Πξoο: ΠΗΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ. Κνηλ.: ΑΠΟΦΑΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΘΡΑΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΥΩΡΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΟΤ ΚΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΜΟΤ ΠΑΛΑΙΟΤ ΦΑΛΗΡΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟΤ 2011 2014

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΜΟΤ ΠΑΛΑΙΟΤ ΦΑΛΗΡΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟΤ 2011 2014 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΜΟΤ ΠΑΛΑΙΟΤ ΦΑΛΗΡΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟΤ 2011 2014 ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΚΑΗ ΔΗΖΓΖΖ ΣΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ 2011 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : «ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΔΡΟΜΙΟ ΕΡΡΩΝ»

ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : «ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΔΡΟΜΙΟ ΕΡΡΩΝ» ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΚΑΗ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : «ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΔΡΟΜΙΟ ΕΡΡΩΝ» ΑΡΒΑΝΙΣΙΔΟΤ ΚΤΡΙΑΚΗ ΡΕΜΟΤΝΔΟΤ ΜΑΡΙΕΣΣΑ 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΙΛΗΦΗ 1.ΔΙΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΓΔΩΡΓΙΑ, ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΜΗΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΔΩ ΤΓΑΣΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 11,13 ΚΑΙ 15 ΣΗ ΟΓΗΓΙΑ ΠΛΑΙΙΟ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΓΔΩΡΓΙΑ, ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΜΗΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΔΩ ΤΓΑΣΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 11,13 ΚΑΙ 15 ΣΗ ΟΓΗΓΙΑ ΠΛΑΙΙΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΓΔΩΡΓΙΑ, ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΜΗΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΔΩ ΤΓΑΣΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 11,13 ΚΑΙ 15 ΣΗ ΟΓΗΓΙΑ ΠΛΑΙΙΟ ΠΔΡΙ ΤΓΑΣΩΝ (2000/60/ΔΚ) ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α VI Τ Ν

Διαβάστε περισσότερα

Μειέηε Πξνζαλαηνιηζκνχ. ηεο παξέκβαζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο. Δπηρεηξεκαηηθψλ Πεξηνρψλ Δζληθήο Δκβέιεηαο».

Μειέηε Πξνζαλαηνιηζκνχ. ηεο παξέκβαζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο. Δπηρεηξεκαηηθψλ Πεξηνρψλ Δζληθήο Δκβέιεηαο». ΔΣΒΑ-ΒΗΠΔ Α.Δ. Αχγνπζηνο 2004 Μειέηε Πξνζαλαηνιηζκνχ ηεο παξέκβαζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Αληαγσληζηηθφηεηα» ζηνλ ηνκέα ησλ Νέσλ Βηνκεραληθψλ θαη Δπηρεηξεκαηηθψλ Πεξηνρψλ Δζληθήο Δκβέιεηαο».

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΔΠΙΠΣΩΔΩΝ ΑΔΡΙΑ ΡΤΠΑΝΗ ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ Δ ΜΟΝΑΓΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΔΚΣΡΙΚΟΤ ΡΔΤΜΑΣΟ ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΑΠΟΣΟΛΟ Α.Δ.Μ.

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΔΠΙΠΣΩΔΩΝ ΑΔΡΙΑ ΡΤΠΑΝΗ ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ Δ ΜΟΝΑΓΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΔΚΣΡΙΚΟΤ ΡΔΤΜΑΣΟ ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΑΠΟΣΟΛΟ Α.Δ.Μ. ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΜΔΣΑΓΟΗ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΜΗΥΑΝΙΚΗ Γ/ΝΣΗ: ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΟΤΙΟΠΟΤΛΟ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΔΠΙΠΣΩΔΩΝ ΑΔΡΙΑ ΡΤΠΑΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ κε ζέκα : Καηαζθεπή πεηξακαηηθήο δηάηαμεο γηα ηελ κέηξεζε βηναεξίνπ παξαγφκελνπ απφ αλαεξφβηα απνηθνδφκεζε

Διαβάστε περισσότερα