Matthew 1:1 - Matthew 1:11. Matthew. son. son. of David. the. brothers. and. Zerah. and. Rahab, Ruth, King. the. the [wife] Rehoboam, Manasseh.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Matthew 1:1 - Matthew 1:11. Matthew. son. son. of David. the. brothers. and. Zerah. and. Rahab, Ruth, King. the. the [wife] Rehoboam, Manasseh."

Transcript

1 Matw : Matw : Page Βίβλος [a] record γενέσεως of [] genealogy Ἀβραὰµ ἐγέννησεν Abraham fared Ἰσαὰκ ἐγέννησεν Isaac fared Ἰακὼβ ἐγέννησεν Jacob fared Ἰούδας ἐγέννησεν Judah fared Φάρες Perez Ἑσρὼµ Hezron Ἀρὰµ Aram Ἀµιναδὰβ Ammadab Ναασσὼν Nahshon 5 Σαλµὼν Salmon Βόες Boaz Ἰωβὴδ Obed 6 Ἰεσσαὶ Jesse αυὶδ David 7 Σολοµὼν Solomon Ῥοβοὰµ ἐγέννησεν fared ἐγέννησεν fared ἐγέννησεν fared Ἰησοῦ of Ἰσαάκ, Isaac, Ἰακώβ, Jacob, Matw Κα Μαθθαῖον Χρισ Christ Ἰούδαν Judah ἐγέννησεν fared ἐγέννησεν fared ἐγέννησεν fared Rehoboam Ἀβιὰ Abijah 8 Ἀσὰφ Asaph Ἰωσαφὰτ ἐγέννησεν fared ἐγέννησεν fared ἐγέννησεν fared ἐγέννησεν fared ἐγέννησεν fared ἐγέννησεν fared ἐγέννησεν fared ἐγέννησεν fared Jehoshaphat Ἰωρὰµ Joram 9 Ὀζίας Uzziah Ἰωαθὰµ Φάρες Perez Ἑσρώµ, Hezron, Ἀράµ, Aram, Ἀµιναδάβ, Ammadab, Ἰωβὴδ Obed Ναασσών, Nahshon, Σαλµών, Salmon, Βόες Boaz ἐκ by Ἰεσσαί, Jesse, αυὶδ David Σολοµῶνα Solomon ἐγέννησεν fared ἐγέννησεν fared ἐγέννησεν fared Ἀσάφ, Asaph, Jotham ἐγέννησεν fared Ἀχὰζ ἐγέννησεν Ahaz fared 0 Ἑζεκίας ἐγέννησεν Hezekiah fared Μανασσῆς ἐγέννησεν Manasseh fared Ἀµὼς ἐγέννησεν Amos fared Ἰωσίας Josiah ἐγέννησεν fared ἐκ by ἐκ by υἱοῦ son Ῥοβοάµ, Rehoboam, Ἀβιά, Abijah, Ἰωσαφάτ, Jehoshaphat, Ὀζίαν, Uzziah, Ἰωράµ, Joram, Ἰωαθάµ, Jotham, Ἀχάζ, Ahaz, Ἑζεκίαν, Hezekiah, Μανασσῆ, Manasseh. Ἀµώς, Amos, Ἰωσίαν, Josiah, Ἰεχονίαν Jeconiah Ῥούθ, Ruth, αυὶδ of David ἀδελφοὺς brors Ζάρα Zerah Ῥαχάβ, Rahab, βασιλέα. Kg. [wife] ἐκ by υἱοῦ son Ἀβραάµ. of Abraham. αὐ, of, Οὐρίου, of Uriah, ἀδελφοὺς brors Θαµάρ, Tamar, αὐ of at µετοικεσίας deportation

2 Matw : Matw :0 Ἰωσίας Josiah Βαβυλῶνος. Babylon. Με after Σαλαθιὴλ Shealtiel Ζοροβαβὲλ Zerubbabel Ἀβιοὺδ Abiud Ἐλιακὶµ Eliakim Ἀζὼρ Azor Σαδὼκ Zadok Ἀχὶµ Ac 5 Ἐλιοὺδ Eliud Ἐλεάζαρ Eleazar Ματθὰν Matthan 6 Ἰακὼβ Jacob ἐξ ἐγέννησεν fared ἐγέννησεν fared ἐγέννησεν fared ἐγέννησεν fared ἐγέννησεν fared ἐγέννησεν fared ἐγέννησεν fared ἧς µετοικεσίαν deportation ἐγέννησεν fared ἐγέννησεν fared ἐγέννησεν fared ἐγέννησεν fared ἐγέννησεν fared ἐγεννήθη Ἰεχονίαν Jeconiah Βαβυλῶνος Babylon, Ζοροβαβέλ, Zerubbabel, Ἐλιακίµ, Eliakim, Ἀζώρ, Azor, Σαδώκ, Zadok, Ἀχίµ, Ac, Ἐλιούδ, Eliud, Ἀβιούδ, Abiud, Ἐλεάζαρ, Eleazar, Ματθάν, Matthan, Ἰακώβ, Jacob, Ἰωσὴφ Joseph, one whom was born 7 Πᾶσαι οὖν αἱ γενεαὶ all thus generations αυὶδ ἕως µετοικεσίας David deportation µετοικεσίας Βαβυλῶνος deportation Babylon 8 Τοῦ Ἰησοῦ Χρισ now of Christ µνηστευθείσης µητρὸς αὐ Μαρίας beg engaged mor of Mary πρὶν bee ἢ συνελθεῖν came ger εὑρέθη she was found γαστρὶ [her] womb 9 + Ἰωσὴφ Joseph now, θέλων wishg ἐβουλήθη decided λάθρᾳ secretly αὐ her αὐ y ἔχουσα ἐκ havg [a child] by ἀνὴρ husb δειγµατίσαι, disgrace, ἀπολῦσαι divorce 0 + ταῦτα 5 [on] se thgs ἰδοὺ ἄγγελος look, an angel Ἰωσὴφ Joseph, λέγων, sayg, υἱὸς son now κυρίου of [] Lord αυίδ, of David αὐτήν. her. αὐ he κατ ἄνδρα husb λεγόµενος beg called Ἀβραὰµ Abraham ἕως Βαβυλῶνος Babylon, ἕως πνεύµατος Spirit αὐ, of her, ἀδελφοὺς brors Ἰεχονίας Jeconiah Μαρίας, of Mary, Χριστός. Christ. αυὶδ David γενεαὶ generations Χρισ Christ, Cata οὕτως thus γένεσις birth Ἰωσήφ, Joseph, ἁγίου. [] Holy. δίκαιος righteous θυµηθέντος [while] was thkg, ὄναρ [a] dream φοβηθῇς do be afraid ἐφάνη appeared αὐ ὢν beg αὐ of ἐγέννησεν fared at γενεαὶ generations δεκατέσσαρες, fourteen, γενεαὶ generations ἦν. was. µετοικεσίας deportation Σαλαθιήλ, Shealtiel, δεκατέσσαρες, [were] fourteen, δεκατέσσαρες. fourteen. Page

3 Matw :0 Matw : παραλαβεῖν Μαρίαν γυναῖκά take Mary [ be] wife αὐ γεννηθὲν [child] her havg been conceived τέξεται υἱόν, she will bear [a] son, καλέσεις you will call αὐς he + Τοῦτο this Ἰδοὺ look, ἵνα ὄνοµα name σώσει will save + ὅλον now all πληρωθῇ might be fulfilled λέγοντος, sayg, τέξεται she will bear καλέσουσιν y will call ὅ which Μεθ ἐγερθεὶς risg up ἐποίησεν he did ὡς as 5 n παρθένος virg ἐστιν means µῶν us υἱόν, [a] son, αὐ of λαὸν people αὐ of γέγονεν occurred thg ὄνοµα name Ἰησοῦν, ῥηθὲν spoken γαστρὶ [her] womb αὐ of µεθερµηνευόµενον beg terpreted θεός. God. Ἰωσὴφ Joseph προσέταξεν commed παρέλαβεν he ok οὐκ ἕως οὗ until ἐκάλεσεν he called Τοῦ now βασιλέως, Kg, µάγοι ἰδοὺ look, magi αὐ ἐγίνωσκεν he did know ἔτεκεν she bore Ἰησοῦ λέγοντες, sayg, γυναῖκα wife ὄνοµα name ἀνατολῶν [] east αὐ her υἱόν [a] son; αὐ of ὑπὸ by σου of you; ἐκ ἁµαρτιῶν ss κυρίου [] Lord ἕξει will have [a child] Ἐµµανουήλ, Immanuel, ὕπνου sleep ἄγγελος angel αὐ, of, γεννηθέντος havg been born Ἰησοῦν.. παρεγένοντο arrived Ποῦ where ἐστιν is one τεχθεὶς havg been born Gen εἴδοµεν αὐ we saw his ἤλθοµεν προσκυνῆσαι we came worship ἀκούσας βασιλεὺς havg heard [this] now Kg RDis ἐταράχθη πᾶσα was troubled all συναγαγὼν πάντας havg assembled all ἐπυνθάνετο he quired παρ αὐ m βασιλεὺς kg αὐ.. ἀστέρα star κυρίου of [] Lord Βηθλέεµ Bethlehem Ἡρῴδης Herod Ἱεροσόλυµα Jerusalem Ἱεροσόλυµα Jerusalem of µετ ἀρχιερεῖς chief priests πνεύµατός Spirit διὰ through Ἰουδαίων; Jews? ἀνατολῇ east αὐ, RDis, γραµµατεῖς scribes αὐ. of m. Ἰουδαίας of Judea of ἐστιν is Split προφήτου prophet µέραις [] days λαοῦ people ἁγίου. [] Holy. Ἡρῴδου of Herod Page

4 Matw : Matw : ποῦ Χρισς γεννᾶται. where Christ is beg born. 5 Art y Ἐν Βηθλέεµ Bethlehem εἶπαν said αὐ,, Ἰουδαίας of Judea; Cata οὕτως γέγραπται thus it has been written 6 CataRef Καὶ σὺ Βηθλέεµ, you Bethlehem, γεµόσιν Ἰούδα rulers of Judah. ἐκ σοῦ ἐξελεύσεται you will come ὅστις ποιµανεῖ λαόν who will shepherd people 7 + Τότε Ἡρῴδης λάθρᾳ n Herod secretly ἠκρίβωσεν παρ αὐ ascertaed m 8 πέµψας αὐ havg sent m εἶπεν, he said, Πορευθέντες gog ἐξετάσατε quire ἐπὰν when ἀπαγγείλατέ report ὅπως so so, ἐπορεύθησαν 9 Art y departed ἰδοὺ look, ἕως until 0 ἰδόντες seeg ἀκριβῶς carefully εὕρητε, you fd [], µοι, me, κἀγὼ I also διὰ through γῆ [ ] l γούµενος, [a] ruler, µου of me καλέσας havg called χρόνον time Βηθλέεµ Bethlehem περὶ concerng ἐλθὼν comg προσκυνήσω may worship ἀκούσαντες havg listened ἀστήρ, star, ἐλθὼν havg come ἐστάθη it sod ἐχάρησαν y rejoiced ἐλθόντες comg εἶδον y saw 5 οὗ where χαρὰν joy πεσόντες fallg down, προσεκύνησαν y worshiped ἀνοίξαντες havg opened ὃν which αὐ.. βασιλέως kg, εἶδον y saw ἐπάνω over [ place] ἦν was ἀστέρα star, παιδίον child αὐ µεγάλην great οἰκίαν house µε θησαυροὺς treasures προφήτου prophet: Ἰούδα, of Judah, οὐδαµῶς by no means Ἰσραήλ. CataRef Israel. µάγους of παιδίου child; παιδίον. child. σφόδρα. [] exceedg. Μαρίας Mary αὐ of m, magi φαινοµένου appearg ἀνατολῇ, east, µητρὸς mor αὐ, of, προῆγεν went bee ἐλαχίστη least ἀστέρος, of [] star, αὐτούς, m, εἶ are you among Page

5 Matw : Matw :8 προσήνεγκαν y offered αὐ χρηµατισθέντες havg been warned ἀνακάµψαι return δι ἄλλης δοῦ by anor way TH Ἀναχωρησάντων [after] departed ἰδοὺ look, ἄγγελος an angel λέγων, sayg, Ἐγερθεὶς risg up παράλαβε take φεῦγε flee ἴσθι rema µέλλει is about Art so δῶρα, gifts, κατ πρὸς ἀνεχώρησαν y departed κυρίου of [] Lord ἕως until παρέλαβεν he ok departed 5 Ἐξ out of 6 Τότε n ἐκεῖ re παιδίον child App ὄναρ [a] dream χρυσὸν gold Ἡρῴδην, Herod, αὐ TH y now φαίνεται appeared Αἴγυπτον Egypt ἂν ἀπολέσαι kill εἴπω I tell Ἡρῴδης Herod ἐγερθεὶς havg arisen, ἀνεχώρησεν ἦν he was ἵνα order σοι you; αὐτό. it. παιδίον child ἐκεῖ re λέγοντος, sayg, Αἰγύπτου ἐκάλεσα Egypt I called + ἐθυµώθη was enraged Ἡρῴδης Herod, επαίχθη he was tricked λίαν, greatly, ἀποστείλας havg sent [orders] ἀνεῖλεν he killed 7 τότε n 8 Φωνὴ [a] voice πάντας all ζητεῖν seek κατ Αἴγυπτον, Egypt, ἕως until πληρωθῇ might be fulfilled ἰδὼν seeg διες twoyears old ὃν which ἐπληρώθη was fulfilled λέγοντος, sayg, Ῥαµὰ Ramah ὑπὸ by υἱόν son χώραν country µητέρα mor ὄναρ [a] dream παιδίον child µητέρα mor τελευ death thg µου. of me. παῖδας male children ἠκρίβωσεν he ascertaed thg ἠκούσθη, was heard, µάγων magi, κατωτέρω, under, παρὰ ῥηθὲν spoken Split λίβανον frankcense αὐ. of m. αὐ of αὐ of Ἡρῴδου of Herod; ῥηθὲν spoken ὑπὸ by Ἰωσὴφ Joseph νυκς durg [] night Βηθλέεµ Bethlehem κα accordg διὰ through κλαυθµὸς weepg µάγων. magi. κυρίου [] Lord Ἰερεµίου Jeremiah χρόνον time ὀδυρµὸς mourng σµύρναν. App myrrh. διὰ through πᾶσι all προφήτου prophet πολύς Split great; προφήτου prophet ρίοις districts αὐ of it Page 5

6 Matw :8 Matw : Ῥαχὴλ Rachel κλαίουσα weepg [] οὐκ because 9 Τελευτήσαντος havg died ἄγγελος ἰδοὺ look, an angel τέκνα children ἤθελεν she was willg οὐκ now κυρίου of [] Lord 0 λέγων, sayg, Ἐγερθεὶς risg up παράλαβε take πορεύου go τεθνήκασιν have died Art so εἰσίν. y are. παιδίον child ἐγερθεὶς havg arisen παρέλαβεν he ok εἰσῆλθεν entered ἀκούσας havg heard ἐφοβήθη he was afraid ἐκεῖ re αὐ, of her, παρακληθῆναι, be comted, Ἡρῴδου Herod, φαίνεται appeared γῆν [] l ones παιδίον child Ἀρχέλαος Archelaus χρηµατισθεὶς havg been warned ἀνεχώρησεν he departed ἐλθὼν havg come κατῴκησεν he settled Ἐν ὅπως so ἀπελθεῖν go. ταῖς now κηρύσσων proclaimg [] Μετανοεῖτε repent; ἤγγικεν has come near + οὗτος this Φωνὴ [a] voice γάρ λέγοντος, sayg, βοῶντος cryg out κατ Ἰσραήλ of Israel. ζηντες seekg γῆν [] l Ἰσραήλ. of Israel. µητέρα mor ὄναρ [a] dream µητέρα mor βασιλεύει is (was) reigng [over] κατ πόλιν [] city ὄναρ [a] dream, µέρη districts πληρωθῇ might be fulfilled Ναζωραῖος [a] Nazarene λέγων, sayg, ἐστιν is µέραις days λεγοµένην called thg αὐ of ψυχὴν life Γαλιλαίας, of Galilee, αὐ of Ναζαρέτ Nazareth; ῥηθὲν spoken κληθήσεται. he will be called. ἐρήµῳ desert ἐκείναις those βασιλεία Kgdom one ἐρήµῳ desert: Ἰωσὴφ Joseph of Ἰουδαίας Judea διὰ through παραγίνεται comes Ἰουδαίας of Judea of ῥηθεὶς spoken [of] οὐρανῶν. Heavens. διὰ through Ἠσαΐου Isaiah παιδίου. child. ἀντὶ stead προφη prophets Ἰωάννης John Αἰγύπτῳ Egypt of προφήτου prophet πατρὸς far βαπτιστὴς Baptist αὐ of, Page 6 Ἡρῴδου Herod

7 Matw : Matw : Ἑτοιµάσατε prepare εὐθείας ποιεῖτε straight make δὸν way τρίβους κυρίου, of [] Lord, ς paths αὐ. of. + Αὐς + Ἰωάννης + self now John ζώνην δερµατίνην περὶ belt [a] lear around τροφὴ ἦν Gen αὐ food 5 was of 5 τότε ἐξεπορεύετο πρὸς αὐ n went out περίχωρος region around 6 7 Ἰδὼν seeg ἐβαπτίζοντο y were baptized ἐξοµολογούµενοι confessg πολλοὺς many ἐρχοµένους comg εἶπεν he said Γεννήµατα offsprg αὐ, m, ἐχιδνῶν, of vipers, φυγεῖν flee 8 ποιήσατε produce 9 Πατέρα [as our] far λέγω I say Ἰορδάνου, Jordan, τίς who οὖν ree δόξητε do thk ἔχοµεν we have ὑµῖν you δύναται is able ς of εἶχεν had ὀσφὺν waist ἀκρίδες locusts Ἱεροσόλυµα Jerusalem Ἰορδάνῃ Jordan ἁµαρτίας ss Φαρισαίων Pharisees βάπτισµα baptism ὑπέδειξεν warned µελλούσης comg καρπὸν fruit λέγειν say Ἀβραάµ. Abraham. θεὸς God ὑµῖν you ἄξιον worthy ἐκ λίθων τούτων snes se 0 ἤδη ἀξίνη πρὸς already axe at πᾶν οὖν δένδρον every ree tree πῦρ βάλλεται. [] fire is thrown. ἐγὼ µὲν ὑµᾶς I deed on one [h] you ὀπίσω one on [] or after οὗ οὐκ εἰµὶ ἱκανὸς of whom I am worthy αὐς he ὑµᾶς you οὗ of whom διακαθαριεῖ he will clean out συνάξει he will gar ὑποδήµατα sals βαπτίσει will baptize ἔνδυµα clothg ποταµῷ river αὐ. of m. αὐ of ὀργῆς; wrath? ἑαυ, yourselves, ἐγεῖραι raise up ποιοῦν producg βαστάσαι remove. αὐ, of, µέλι honey ὑπ by αὐ of πᾶσα all Σαδδουκαίων Sadducees µετανοίας of repentance ῥίζαν root καρπὸν fruit βαπτίζω baptize µου me πνεύµατι Spirit πτύον wnowg shovel ἅλωνα threshg floor σῖτον wheat αὐ of τέκνα children of ἄγριον. wild. αὐ δένδρων trees καλὸν good ὕδατι water ἐρχόµενος comg ἁγίῳ [] Holy [is] αὐ of χειρὶ h ἀποθήκην, barn, Ἰουδαία Judea Ἀβραάµ. Abraham. κεῖται is laid; ἐκκόπτεται is cut down [leadg] πυρί fire; αὐ of τριχῶν καµήλου [] hair of [a] camel µετάνοιαν, repentance, ἰσχυρότερός stronger πᾶσα all µού than me ἐστιν, is, Page 7

8 Matw : Matw : ἄχυρον Τότε n chaff παραγίνεται comes Ἰωάννην John βαπτισθῆναι be baptized Ἰωάννης John λέγων, sayg, Incorp Ἐγὼ χρείαν ἔχω I need have ὑπὸ σοῦ by you σὺ ἔρχῃ πρός [yet] you come 5 ἀποκριθεὶς answerg εἶπεν said Ἄφες πρὸς permit [it] οὕτως thus ἄρτι, now, κατακαύσει he will consume ὑπ by αὐ.. διεκώλυεν tried prevent βαπτισθῆναι, be baptized. αὐτόν,, πρέπον proper πληρῶσαι fulfill ἀφίησιν τότε n he permits 6 βαπτισθεὶς havg been baptized εὐθὺς immediately ἰδοὺ look, 7 + Τότε n ἀνέβη came up µε; me? ἐστὶν it is πᾶσαν all αὐτόν.. ἠνεῴχθησαν were opened εἶδεν he saw [] καταβαῖνον descendg [] ἰδοὺ look, λέγουσα, sayg, Οὗτός this ὕστερον afterwards Καὶ εἶπεν said, µῖν us πυρὶ fire δικαιοσύνην. righteousness. [αὐ] πνεῦµα Spirit ὡσεὶ like ἐρχόµενον comg φωνὴ [a] voice [came] ἐστιν is ᾧ whom υἱός Son ὕδατος water. [] ἀσβέστῳ. an extguishable. αὐ οὐρανοί, heavens, θεοῦ of God περιστερὰν [a] dove ἐπ upon ἐκ out µου of me αὐτόν. of εὐδόκησα. I am well pleased. πειρασθῆναι be tempted νηστεύσας havg fasted ὑπὸ by µέρας days ἐπείνασεν. he hungered. προσελθὼν havg approached, αὐ,, ἀνήχθη was led up οὐρανῶν heavens ἀγαπητός, beloved, διαβόλου. devil. τεσσεράκοντα ty one πειράζων temptg Γαλιλαίας Galilee ἔρηµον desert νύκτας nights ὑπὸ by Ἰορδάνην Jordan πνεύµατος Spirit τεσσεράκοντα, ty, πρὸς Page 8

9 Matw : Matw :0 Split Split Εἰ υἱὸς εἶ θεοῦ, if [] Son you are of God, εἰπὲ speak ἵνα Art one + Γέγραπται, it has been written, Οὐκ ἐπ by ἄρτῳ bread ἀλλ 5 Τότε n set λίθοι snes ἀποκριθεὶς havg answered µόνῳ alone ζήσεται will live παντὶ by every ἐκπορευοµένῳ proceedg παραλαµβάνει takes ἔστησεν 6 λέγει says Εἰ υἱὸς if [] Son βάλε σεαυ throw yourself αὐ αὐ,, γέγραπται it has been written Πάλιν aga Τοῖς upon ἀγγέλοις angels χειρῶν [ir] hs µήποτε lest 7 ἔφη αὐ said Οὐκ 8 Πάλιν aga εἶ you are κάτω down. αὐ of οὗτοι + se ῥήµατι word upon εἶπεν, said, διὰ through αὐ Split ἄρτοι γένωνται. bread may become. ἄνθρωπος, man, στόµατος [] mouth διάβολος devil πτερύγιον pnacle τελεῖται he will comm ἀροῦσίν y will lift up προσκόψῃς you strike γέγραπται, it has been written, 9 ἐκπειράσεις you will tempt παραλαµβάνει takes δείκνυσιν shows Ταῦτά se thgs ἐὰν if 0 τότε n Ὕπαγε, go away, εἶπεν he said,, αὐ αὐ, κύριον [] Lord αὐ πάσας all, Split σοι πάντα you all πεσὼν fallg down προσκυνήσῃς you may worship λέγει says αὐ Σατανᾶ Satan, γέγραπται it has been written Κύριον [] Lord αὐ θεόν God µόνῳ alone γάρ,, σου of you λατρεύσεις. you will serve. σε, you, πρὸς agast ς δώσω, I will give, µοι. me.,, προσκυνήσεις you will worship θεοῦ. of God. of Split θεοῦ, of God, λίθον [a] sne θεόν God διάβολος devil περὶ concerng σου. of you. βασιλείας kgdoms ἱεροῦ temple, σοῦ you πόδα foot ὄρος mounta of ἁγίαν holy σου. of you. κόσµου world ὑψηλὸν high πόλιν city λίαν [a] very δόξαν glory αὐ of m Page 9

10 Matw : Matw : Τότε n ἰδοὺ look, ἀφίησιν leaves ἄγγελοι angels διηκόνουν αὐ προσῆλθον came αὐ. served. Ἀκούσας havg heard now Ἰωάννης John ἀνεχώρησεν he departed ἐλθὼν havg come καταλιπὼν havg left behd κατῴκησεν he settled ἵνα so λέγοντος, sayg, 5 Γῆ Ζαβουλὼν l of Zebulun ἐθνῶν, Gentiles, 6 λαὸς people LDis ones 7 Ἀπὸ τότε n Μετανοεῖτε repent, ἤγγικεν is near 8 Περιπα walkg εἶδεν he saw δύο two αὐ, App of, παρεδόθη was arrested Γαλιλαίαν. Galilee. Ναζαρὰ Nazareth, Καφαρναοὺµ Capernaum πληρωθῇ might be fulfilled γῆ l καθήµενος sittg καθηµένοις sittg ἤρξατο began βάλλοντας castg ἦσαν y were εῦτε come 9 0 Art ὀπίσω follow βασιλεία Kgdom παρὰ beside ἀδελφούς, brors, λέγει he says µου, me, ποιήσω I will make διάβολος, devil, thg Νεφθαλίµ, of Naphtali, παραθαλασσίαν beside [] sea ῥηθὲν spoken δὸν road σκότει darkness of χώρᾳ [] l App Σίµωνα Simon, ἀµφίβληστρον [a] net ἁλιεῖς. fishermen. αὐ, m, ὑµᾶς you εὐθέως immediately αὐ.. ἠκολούθησαν y followed Καὶ προβὰς havg gone on εἶδεν he saw ἀδελφὸν bror ἄλλους or ἁλιεῖς fishermen ἀφέντες leavg ἐκεῖθεν re δύο two αὐ, App of, θάλασσαν Sea διὰ through θαλάσσης, [] sea, φῶς light κηρύσσειν proclaim οὐρανῶν. Heavens. one ἀνθρώπων. of men. ἀδελφούς, brors, δίκτυα nets App Ἰάκωβον James εἶδεν saw σκιᾷ shadow ρίοις [] districts Ἠσαΐου Isaiah πέραν beyond Split µέγα, [a] great, θανάτου LDis of death, λέγειν, say, Γαλιλαίας of Galilee λεγόµενον beg called θάλασσαν sea; [son] Πέτρον Peter, Ζαβουλὼν of Zebulun προφήτου prophet Ἰορδάνου, Jordan, φῶς [a] light Ζεβεδαίου of Zebedee Ἀνδρέαν Andrew ἀνέτειλεν rose up Γαλιλαία Galilee Ἰωάννην John Page 0 Νεφθαλίµ Naphtali. of αὐ. among m. ἀδελφὸν bror

11 Matw : Matw 5:6 Art πλοίῳ boat καταρτίζοντας repairg ἐκάλεσεν he called αὐτούς. m. εὐθέως immediately ἠκολούθησαν y followed Καὶ αὐ.. περιῆγεν he went about διδάσκων teachg κηρύσσων proclaimg θεραπεύων healg ἀπῆλθεν went out προσήνεγκαν y brought µε δίκτυα nets ἀφέντες leavg ταῖς ποικίλαις various [] ἐθεράπευσεν he healed 5 ἠκολούθησαν followed Ἱεροσολύµων Jerusalem 5 Ἰδὼν havg seen ἀνέβη he went up καθίσαντος [when] sat down προσῆλθαν came ἀνοίξας openg ὅλῃ all Ζεβεδαίου Zebedee αὐ, of m, πλοῖον boat συναγωγαῖς synagogues εὐαγγέλιον good news πᾶσαν every ἀκοὴ report αὐ νόσοις diseases νόσον disease αὐ of πάντας all Γαλιλαίᾳ Galilee δαιµονιζοµένους beg demonpossessed αὐτούς. m. αὐ αὐ Ἰουδαίας Judea ὄχλους crowds ὄρος, mounta, αὐ he στόµα mouth ἐδίδασκεν αὐ he taught m λέγων, sayg, Μακάριοι blessed [are] αὐ irs µακάριοι blessed [are] αὐτοὶ y 5 µακάριοι blessed [are] αὐτοὶ y 6 µακάριοι blessed [are] αὐτοὶ y µαθηταὶ disciples αὐ of πτωχοὶ poor ones ones ἐστιν is ὄχλοι crowds αὐ of m of ones πατρὸς far βασιλείας Kgdom πᾶσαν every ὅλην all κακῶς ill[ness] βασάνοις rments αὐ of. πολλοὶ many πέραν beyond πνεύµατι, spirit, βασιλεία Kgdom πενθοῦντες, mourng, παρακληθήσονται. will be comted. πραεῖς, humble, ones κληρονοµήσουσιν will herit πεινῶντες hungerg χορτασθήσονται. will be satisfied. πατέρα far αὐ of m, µαλακίαν illness Συρίαν Syria; αὐ of m ἔχοντας havg συνεχοµένους sufferg σεληνιαζοµένους epileptics of γῆν. earth. διψῶντες thirstg among Γαλιλαίας Galilee Ἰορδάνου. Jordan. οὐρανῶν. Heavens. λαῷ. people. παραλυτικούς, paralytics. δικαιοσύνην, [] righteousness, εκαπόλεως Decapolis Page

12 Matw 5:7 Matw 5:6 7 µακάριοι ἐλεήµονες, merciful, blessed [are] αὐτοὶ y 8 µακάριοι blessed [are] αὐτοὶ y 9 µακάριοι blessed [are] αὐτοὶ y 0 µακάριοι blessed [are] αὐ irs µακάριοί blessed ὅταν when ἐλεηθήσονται. will be shown mercy. καθαροὶ pure θεὸν God εἰρηνοποιοί, peacemakers, υἱοὶ sons ones ἐστε are you ἐστιν is ὀνειδίσωσιν y reproach θεοῦ of God καρδίᾳ, heart, ὄψονται. will see. κληθήσονται. will be called. δεδιωγµένοι beg persecuted ὑµᾶς you διώξωσιν persecute [you ] εἴπωσιν speak βασιλεία Kgdom πᾶν every [kd of] [ψευδόµενοι] 5 tellg lies χαίρετε ἀγαλλιᾶσθε, rejoice be glad, µισθὸς reward οὕτως ἐδίωξαν thus y persecuted Ὑµεῖς ἐστε ἅλας you are salt of ἐὰν ἅλας if salt τίνι what way οὐν hg ἕνεκεν because ὑµῶν of you ἁλισθήσεται; will it become salty [aga]? ἰσχύει it is good εἰ except Ὑµεῖς you οὐ ἔτι [any] longer βληθὲν havg been thrown καταπατεῖσθαι be trampled upon ἐστε φῶς are light δύναται is able πόλις [a] city κρυβῆναι be hidden ἐπάνω on 5 οὐ nor τιθέασιν place ἀλλ λάµπει it lights 6 οὕτως thus καίουσιν do y light upon ἕνεκεν because of πονηρὸν evil thg ἐµοῦ. of me. πολὺς [is] great προφήτας prophets γῆς earth. µωρανθῇ, becomes tasteless, ὑπὸ by of ὄρους [a] mounta αὐ it πᾶσιν all λαµψάτω let she λύχνον [a] lamp ὑπὸ under ἔξω out κόσµου. world. κειµένη lyg; λυχνίαν, lampst, ones φῶς light δικαιοσύνης, of righteousness, οὐρανῶν. Heavens. καθ agast ἀνθρώπων. men. µόδιον gra bucket, οἰκίᾳ. house. ὑµῶν ἔµπροσθεν of you bee πρὸ bee ὑµῶν you οὐρανοῖς heavens. ὑµῶν. you. ἀνθρώπων, men, Page

13 Matw 5:6 Matw 5: Gen ὑµῶν ὅπως so 7 Μὴ οὐκ 8 ἀν truly ἕως until ἰῶτα iota ἴδωσιν y may see νοµίσητε do thk ἦλθον I came ἦλθον I did come ἀλλὰ ἂν ἓν one ἢ or ἕως 9 ὃς who δοξάσωσιν glorify καταλῦσαι abolish καταλῦσαι abolish, πληρῶσαι. fulfill. λέγω I say ὑµῖν you, παρέλθῃ may pass away until ἐλάχιστος least LDis ὃς who + οὗτος this one µία one ἂν ἐὰν ever διδάξῃ teaches κεραία pen stroke πάντα all thgs οὖν ree οὕτως thus κληθήσεται he will be called LDis ἂν δ 0 λέγω I say ἐὰν µέγας great unless Φαρισαίων, Pharisees, οὐ never Ἠκούσατε you heard Οὐ ὃς your πατέρα Far οὐρανὸς heaven οὐ no way γένηται. νόµον law takes place. λύσῃ breaks ποιήσῃ practices ever κληθήσεται will be called ὑµῖν you περισσεύσῃ exceeds εἰσέλθητε you may enter ἐρρέθη it was said φονεύσεις you will murder; ἂν δ who ἐγὼ I ever λέγω say ὀργιζόµενος µίαν one καλὰ good ὑµῶν of you ἢ or γῆ, earth, παρέλθῃ may pass ἀνθρώπους, [] men, βασιλείᾳ Kgdom Gen of διδάξῃ, LDis teaches [m], βασιλείᾳ Kgdom ὑµῶν your ἀρχαίοις, ancients, φονεύσῃ, might murder, ὑµῖν you πᾶς every one beg angry ὃς δ ἂν εἴπῃ who ever might say συνεδρίῳ Sanhedr; ὃς δ ἂν εἴπῃ, who ever might say, ἐὰν οὖν προσφέρῃς if ree you might brg κἀκεῖ µνησθῇς re you remember ἀδελφός bror Incorp βασιλείαν Kgdom ἀδελφῷ bror ἔνοχος subject ἀδελφῷ bror Μωρέ, fool, σου of you ἔργα works προφήτας prophets. οὐρανοῖς. heavens. νόµου, law, τολῶν commments οὐρανῶν Heavens. of δικαιοσύνη righteousness αὐ of Incorp δῶρόν gift ἔχει has of ἔσται will be αὐ, of, οὐρανῶν. Heavens. πλεῖον beyond [] οὐρανῶν. Heavens. κρίσει. judgment. τούτων of se of ἔνοχος ἔσται subject will be Ῥακά, Incorp ἔνοχος raca, subject Incorp ἔνοχος subject σου of you τι somethg ἔσται will be κα agast θυσιαστήριον altar σοῦ, you, γραµµατέων scribes κρίσει judgment. γέενναν Gehenna ἔσται will be Page ἐλαχίστων least πυρός. of fire.

14 Matw 5: Matw 5: ἄφες leave ἐκεῖ re ὕπαγε go πρῶτον first τότε ἐλθὼν n comg 5 ἴσθι be 6 ἀν truly δῶρόν gift διαλλάγηθι [] be reconciled πρόσφερε offer εὐνοῶν welldisposed ὅτου ἕως while µήποτέ σε lest you λέγω I say οὐ never ἕως until σοι, you, 7 Ἠκούσατε you have heard Οὐ 8 ἐγὼ I σου of you εἶ you are RDis ἀδελφῷ bror δῶρόν gift ἀντιδίκῳ opponent µετ παραδῷ might deliver κριτὴς judge, φυλακὴν prison ἐξέλθῃς you may come out ἂν ἀποδῷς you repay ἐρρέθη, it was said, µοιχεύσεις. you will commit adultery. λέγω say πᾶς every one ἐµοίχευσεν has committed adultery 9 εἰ if ἔξελε αὐ tear out it βάλε throw [it] συµφέρει it is better 0 ἵνα ἔκκοψον cut off γάρ ὑµῖν you βλέπων lookg [upon] αὐ [] her ἔµπροσθεν bee σου. of you. σου, of you, σου of you αὐ on ταχύ, quickly, ἀντίδικος opponent ὑπηρέτῃ official, βληθήσῃ you will be thrown. ἐκεῖθεν, re ἔσχατον last γυναῖκα [a] woman ὀφθαλµός eye σοῦ you. σοι you ἀπόληται be lost εἰ if αὐ it βάλε throw [it] συµφέρει it is better ἵνα γάρ Ἐρρέθη it was said ἓν one of ὅλον [] whole δεξιά right σοῦ you. σοι you ἀπόληται be lost δέ,, ἓν one σου of you of ὅλον [] whole σου of you κοδράντην. penny. πρὸς [a] view καρδίᾳ heart µελῶν members σῶµά body χεὶρ h µελῶν members σῶµά body δῷ, road, αὐ. of. δεξιὸς right σου of you σου of you βληθῇ be thrown σκανδαλίζει causes 5 s σου of you σου of you θυσιαστηρίου RDis altar κρι judge ἐπιθυµῆσαι desire σκανδαλίζει causes 6 s σε, you, γέενναν Gehenna αὐ her σε, 5 you, γέενναν. Gehenna. ἀπέλθῃ. may go. ἤδη already Page

15 Matw 5: Matw 5:0 Ὃς ἂν ἀπολύσῃ γυναῖκα divorces wife who ever ἐγὼ I πᾶς every one λέγω say ὑµῖν you ἀπολύων divorcg µοιχευθῆναι, commit adultery, ὃς ἐὰν ἀπολελυµένην who ever [a] divorced woman Πάλιν aga, Οὐκ ἀποδώσεις 5 you will repay ἐγὼ I ἠκούσατε you have heard ἐρρέθη it was said ἐπιορκήσεις, you will break your vows, λέγω say ὀµόσαι do swear by µήτε neir 6 µήτε nor + 5 µήτε nor µήτε nor by by ὑµῖν you ὅλως at all, αὐ, of, γυναῖκα wife ἀρχαίοις, ancients, κυρίῳ Lord οὐρανῷ, heaven, θρόνος [] throne by γῇ, earth, ὑποπόδιόν [] footsol ἐστὶν it is Ἱεροσόλυµα, Jerusalem, πόλις [] city κεφαλῇ head οὐ * µίαν one 7 ἔστω let + περισσὸν beyond 8 Ἠκούσατε you have heard ἐστὶν it is σου of you δύνασαι you are able ἐρρέθη, it was said, Ὀφθαλµὸν an eye 9 ἐγὼ λέγω I say τρίχα * hair λόγος word ἀντὶ ὑµῖν you ἀντιστῆναι oppose LDis ἀλλ ὅστις σε whoever [you] στρέψον αὐ turn also 0 LDis one ἄφες αὐ give also γαµήσῃ, marries ἐστιν it is Split Split ὀµόσῃς, swear, ὑµῶν of you [be] τούτων + se θέλοντί wishg [your] ὀφθαλµοῦ an eye πονηρῷ evil one, ῥαπίζει hits ἄλλην αὐ of Split of of λευκὴν white ναὶ yes, on ἐκ δότω let give παρεκς except [] µοιχᾶται. commits adultery. ὅρκους vows θεοῦ, Split of God, ποδῶν feet µεγάλου great ποιῆσαι make ναί, yes [or], ὀδόντα [a] oth δεξιὰν right or; σοι κριθῆναι you sue ἱµάτιον coat. αὐ her σου. of you. ἀποστάσιον. [a] certificate of divorce. λόγου [] matter αὐ, Split of, βασιλέως, Split Kg, οὒ no, Split οὔ no. πονηροῦ evil one. ἀντὶ ἢ or ἐστιν. is ὀδόντος. [a] oth. σιαγόνα cheek πορνείας of nication, Split µέλαιναν. black. [σου], LDis of you, χιά shirt σου of you ποιεῖ makes λαβεῖν, LDis take, Page 5 αὐ her

16 Matw 5: Matw 6: LDis ὅστις σε whoever you [ go] ὕπαγε µετ αὐ δύο. go two. αἰντί σε δός, [] one askg you give, * θέλοντα [] one wishg Ἠκούσατε you have heard ἐρρέθη, it was said, Ἀγαπήσεις you will love µισήσεις you will hate ἐγὼ λέγω I say ἀγαπᾶτε love pray 6 ἐὰν if τίνα what οὐχὶ 7 τί what οὐχὶ πλησίον neighbor προσεύχεσθε µισθὸν reward 5 ὅπως so ἐχθρόν enemy ὑµῖν, you, ἐχθροὺς enemies ὑπὲρ ἥλιον sun ἀγγαρεύσει will ce σοῦ you σου of you ὑµῶν of you σου. of you. ones γένησθε you may become αὐ of βρέχει ras ἀγαπήσητε you love ἔχετε; do you have? upon τελῶναι 5 taxcollecrs even ἐὰν if περισσὸν extraordary [thg] even 8 Ἔσεσθε will be ὡς as ἀσπάσησθε you greet 6 Προσέχετε be careful ἐθνικοὶ 5 Gentiles οὖν ree, πατὴρ Far [] δικαιοσύνην righteousness µίλιον [Roman] mile δανίσασθαι borrow διωκόντων persecutg υἱοὶ sons ἀνατέλλει he makes rise δικαίους [] just ones 6 αὐ 7 same ποιεῖτε; are you dog? 6 αὐ 7 same ὑµεῖς you ὑµῶν of you of ἀγαπῶντας lovg ἀδελφοὺς brors ὑµᾶς, you, upon ποιοῦσιν; do? ποιοῦσιν; do? τέλειοι perfect ὑµῶν of you οὐράνιος heavenly πρὸς θεαθῆναι [] aim be seen εἰ µή γε, orwise, µισθὸν οὐκ ἔχετε παρὰ πατρὶ reward no you have Far Ὅταν οὖν ποιῇς whenever ree, you do (give) σαλπίσῃς ἔµπροσθέν do sound [a] trumpet bee ὥσπερ as ὅπως so ὑποκριταὶ hypocrites ποιοῦσιν do δοξασθῶσιν y may be glorified ἀδίκους. unjust. πατρὸς Far πονηροὺς evil ones ὑµᾶς, you, ὑµῶν µόνον, of you only, τέλειός 5 perfect ποιεῖν demonstrate αὐ by m; ὑµῶν of you ἐστιν. is. ἔµπροσθεν bee ἐλεηµοσύνην, alms, σου, you, ὑπὸ by ταῖς ἕν, LDis one, συναγωγαῖς synagogues ἀνθρώπων men. ἀποστραφῇς. * do turn away. ὑµῶν of you οὐρανοῖς. heavens. ἀγαθοὺς good ones ἀνθρώπων men ταῖς οὐρανοῖς, [] heavens, ῥύµαις, streets, Page 6

17 Matw 6: Matw 6:9 ἀν truly λέγω I say ὑµῖν, you, ἀπέχουσιν y have σοῦ you µισθὸν reward ποιοῦντος dog (givg) γνώτω do let know τί what ὅπως so ποιεῖ does ᾖ may be πατήρ Far 5 Καὶ ὅταν whenever οὐκ ἔσεσθε you will be φιλοῦσιν y love ἀν truly λέγω I say σου of you αὐ. of m. ἐλεηµοσύνην alms ἀριστερά left [h] δεξιά σου of you right h Gen σου your βλέπων one seeg προσεύχησθε, you pray, ὡς as ταῖς ὑποκριταί, hypocrites, συναγωγαῖς synagogues ἑστῶτες havg been stg 5 ὅπως so ὑµῖν, you, ἀπέχουσιν y have 6 σὺ you εἴσελθε enter κλείσας havg shut πρόσευξαι µισθὸν reward ὅταν whenever φανῶσιν y may be seen ταµεῖόν hidden room θύραν door σου πατρί Far pray πατήρ Far of you 7 TH Προσευχόµενοι prayg βατταλογήσητε do 5 babble δοκοῦσιν y thk 8 οἶδεν knows οὖν ree αὐ. of m. προσεύχῃ, pray, σου of you one σου of you ὥσπερ as πολυλογίᾳ wordess µοιωθῆτε do be like πατὴρ σου, of you, ἐλεηµοσύνη alms on προσεύχεσθαι, pray, σου of you one βλέπων seeg ὑµῶν Far of you Incorp χρείαν need πρὸ ὑµᾶς bee you ὧν of what thgs 9 Cata Οὕτως thus Πάτερ Far µῶν of us ἁγιασθήτω let be revered οὖν ree one αὐ of m αὐ m. προσεύχεσθε pray ὄνοµά name ἐθνικοί, Gentiles, ἔχετε you have αἰτῆσαι ask οὐρανοῖς heavens, σου of you, κρυπ secret ταῖς γωνίαις corners ἀνθρώποις by men. κρυπ secret. κρυπ secret εἰσακουσθήσονται. y will be heard. ὑµεῖς you : αὐτόν.. κρυπ secret. ἀποδώσει will repay of ἀποδώσει will repay σοι. you. πλατειῶν streets σοι. you. Page 7

18 Matw 6:0 Matw 6:0 0 ἐλθέτω let come γενηθήτω let be done ἄρτον bread ὡς as µῶν of us ἄφες give also ῥῦσαι βασιλεία kgdom θέληµά will µῖν us µεῖς we εἰσενέγκῃς do brg µᾶς σου of you, σου, of you, ὡς as ἐπιούσιον δὸς daily give ὀφειλήµατα debts ἀφήκαµεν have given µᾶς us ἀλλὰ rescue us Ἐὰν ἀφῆτε if you give ἀφήσει ὑµῖν πατὴρ will give also you Far 5 ἐὰν ἀφῆτε if you do 5 give οὐ * πατὴρ ὑµῶν * ἀφήσει neir Far of you will give 6 Ὅταν νηστεύητε, whenever you fast, γίνεσθε ὡς ὑποκριταὶ do be as hypocrites ἀφανίζουσιν y disfigure ἀν truly ὅπως so λέγω I say φανῶσιν y may appear νηστεύοντες [as] ones fastg. ὑµῖν, you, µισθὸν reward ἀπέχουσιν y have 7 σὺ νηστεύων you fastg Gen ἄλειψαί σου anot of you πρόσωπόν σου face of you 8 ὅπως so ἀλλὰ πατήρ Far 9 Μὴ ὅπου where πρόσωπα faces αὐ. of m. νίψαι, wash, οὐρανῷ heaven µῖν us µῶν, of us, also on σήµερον day. ὀφειλέταις debrs πειρασµόν, temptation, πονηροῦ. evil one. ἀνθρώποις men ὑµῶν of you κεφαλὴν head φανῇς you may appear 5 νηστεύων [as] ones fastg σου of you θησαυρίζετε do sre up * σὴς 0 θησαυρίζετε sre up ὅπου where πατρί Far one moth ὅπου κλέπται where thieves οὔτε neir ὅπου where σὴς moth κλέπται thieves ὑµῖν you βρῶσις rust σου of you βλέπων seeg µῶν of us. γῆς earth. παραπτώµατα trespasses οὐράνιος heavenly. ἀνθρώποις, men, παραπτώµατα trespasses σκυθρωποί, gloomy, αὐ of m ἀνθρώποις men one θησαυροὺς treasures ἀφανίζει * destroy διορύσσουσιν break ὑµῖν you οὔτε nor οὐ θησαυροὺς treasures βρῶσις rust ἀνθρώποις men ὑµῶν. of you. κρυφαίῳ secret. κρυφαίῳ secret upon ἀφανίζει destroys διορύσσουσιν do break γῆς, earth, κλέπτουσιν steal. οὐρανῷ, heaven, οὐ nor αὐ, of m, ἀποδώσει will repay κλέπτουσιν steal. σοι. you. Page 8

19 Matw 6: Matw 6:7 LDis ἐστιν LDis ὅπου where ἐκεῖ ἔσται γάρ re will be also Ὁ λύχνος lamp of ἐὰν οὖν ᾖ if ree is ὅλον σῶµά whole body ἐὰν if ὅλον σῶµά whole body εἰ οὖν if ree σκότος 5 darkness Οὐδεὶς no one ἢ eir δυσὶ two * ἢ ἑνὸς or one οὐ δύναται is able ἕτερον or is καρδία heart θησαυρός treasure σου. of you. σώµατός body ὀφθαλµός eye σου of you ἐστιν is σου of you φωτεινὸν shg ὀφθαλµός eye σου of you φῶς light σου of you σκοτεινὸν darkness πόσον. how great [is]. κυρίοις masters (lords) ἕνα one ἀνθέξεται * he will hold ἑτέρου or µισήσει he will hate ἀγαπήσει, he will love, δύνασθε you are able θεῷ 5 God 5 ιὰ ree οὐχὶ οὐχ καταφρονήσει. he will despise. δουλεύειν serve το Split λέγω I say µεριµνᾶτε do be anxious [about] µη nor τί what τί what ψυχὴ life 6 ἐµβλέψατε look οὐ οὐ nor πατὴρ Far ὑµεῖς yourselves ἐξ among 7 τίς who δύναται is able σοὶ you δουλεύειν serve. φάγητε you might eat σώµατι body σου, LDis of you, ὀφθαλµός. eye. ἁπλοῦς, sgle (healthy), ἔσται will be. πονηρὸς evil ἔσται. will be. σκότος darkness µαµωνᾷ. Split mammon. ὑµῖν, you, ψυχῇ life [ἢ or ὑµῶν of you δύσησθε. you might put on. πλεῖόν more than ἐστιν is σῶµα body [more than] πετεινὰ birds σπείρουσιν y do sow συνάγουσιν gar ὑµῶν of you µᾶλλον more ὑµῶν you προσθεῖναι add οὐ nor τί what οὐράνιος heavenly διαφέρετε are you worth µεριµνῶν beg anxious ὑµῶν of you πίητε], you might drk, τροφῆς food δύµατος; clothg? οὐρανοῦ of heaven θερίζουσιν reap ἀποθήκας, barns, τρέφει αὐτά feeds m. Split αὐ; [than] y? λικίαν life span αὐ of πῆχυν cubit ᾖ, is, ἐστίν, is, ἕνα; one? Page 9

20 Matw 6:8 Matw 7: 8 περὶ concerng καταµάθετε observe πῶς how οὐ 9 λέγω I say οὐ δύµατος clothg κρίνα lilies αὐξάνουσιν y grow. κοπιῶσιν y do labor Σολοµὼν οὐ nor ὑµῖν you [even] Solomon 0 εἰ if αὔριον morrow Τί what ἤ, or, ἤ, οὐ [will he] οὖν ree λέγοντες, sayg, φάγωµεν; might we eat? Τί what Τί κλίβανον an oven πολλῷ much πίωµεν; might we drk? περιβαλώµεθα; τί why of µεριµνᾶτε; be anxious? ἀγροῦ field νήθουσιν sp. πάσῃ all χόρτον grass of δόξῃ glory ἀγροῦ field βαλλόµενον beg thrown µᾶλλον more [clo] µεριµνήσητε do be anxious αὐ of σήµερον day ὑµᾶς, you, or, what might we clo ourselves []? + + πάντα ταῦτα ἔθνη all se thgs Gentiles οἶδεν πατὴρ ὑµῶν has known Far of you χρῄζετε τούτων you need se thgs ζητεῖτε πρῶτον βασιλείαν seek first Kgdom + + ταῦτα πάντα se thgs all οὖν ree αὔριον morrow ἀρκε µέρᾳ sufficient day 7 Μὴ ἵνα lest τί why ἢ or ᾧ what ᾧ what πῶς how Ἄφες let [me] ἰδοὺ look, κρίνετε, do judge µεριµνήσητε do be anxious µεριµνήσει will be anxious [is] κριθῆτε you be judged. µέτρῳ measure κρίµατι judgment βλέπεις do you see σῷ 5 your ἐρεῖς will you say ἐκβάλω take out κακία evil κρίνετε you judge µετρεῖτε you measure κάρφος speck ὀφθαλµῷ 6 eye δοκὸς beam of wood ἀδελφῷ bror κάρφος speck [is] θεὸς God οὐράνιος heavenly ἁπάντων. all. περιεβάλετο was clod ὄντα beg οὕτως thus ὀλιγόπιστοι; ones of little faith? ἐπιζησιν strive. [ προστεθήσεται will be added ἑαυ itself. αὐ. of it. αὔριον, morrow, κριθήσεσθε, you will be judged, µετρηθήσεται it will be measured δοκὸν beam of wood ἐκ σου, of you, ὀφθαλµῷ eye θεοῦ] of God ὀφθαλµῷ eye οὐ 8 ὀφθαλµοῦ eye σοῦ; of you? ὑµῖν. you. ὑµῖν. you. of ὡς as ἓν one ἀµφιέννυσιν, clos, ἀδελφοῦ bror κατανοεῖς; 7 you do 9 consider? σου, of you, δικαιοσύνην righteousness σου, of you, τούτων. of se. αὐ, of, Page 0

21 Matw 7:5 Matw 7: 5 ὑποκριτά, hypocrite, τότε n ἔκβαλε take out πρῶτον first ἐκ διαβλέψεις you will see clearly [enough] ἐκβαλεῖν take out 6 Μὴ µη nor δῶτε do give βάλητε throw µήποτε lest 7 Αἰτεῖτε ask ζητεῖτε seek κρούετε knock 8 πᾶς every 9 ἢ or one one τίς what [surely] 0 ἢ or [if] κάρφος speck ἅγιον holy thgs ἐκ µαργαρίτας pearls καταπατήσουσιν y will trample on ὀφθαλµοῦ eye ὀφθαλµοῦ eye κυσὶν dogs, σοῦ of you of ὑµῶν ἔµπροσθεν of you bee αὐ m στραφέντες havg turned, 5 ῥήξωσιν y will tear [ pieces] one ζη seekg δοθήσεται it will be given εὑρήσετε, you will fd, ἀνοιγήσεται it will be opened αἰ askg κρούοντι knockg ἐστιν is re ὃν whom λίθον [a] sne also εὑρίσκει fds ἐξ among αἰτήσει will ask ἰχθὺν [ a] fish λαµβάνει receives ὑµῖν, you, ὑµῖν you. ὑµᾶς. you. ἀνοιγήσεται. it will be opened. Split ὑµῶν ἄνθρωπος, 5 you man, υἱὸς αὐ ἄρτον, son of [] bread, ἐπιδώσει will he give αὐ;? αἰτήσει, he will ask, [surely] ὄφιν [a] snake ἐπιδώσει will he give αὐ;? εἰ οὖν ὑµεῖς πονηροὶ if ree you evil οἴδατε know δόµατα ἀγαθὰ διδόναι gifts good give πόσῳ µᾶλλον πατὴρ ὑµῶν how much more Far of you, αἰσιν αὐτόν. askg. LDis Πάντα all [thgs] ἵνα οὕτως thus also + οὗτος this οὖν ree ποιῶσιν do ὑµεῖς you γάρ Εἰσέλθατε enter ποιεῖτε do ἐστιν is πλατεῖα wide LDis ὅσα ὑµῖν you διὰ through αὐ m. νόµος law [is] εὐρύχωρος broad one ἐὰν would ὄντες beg τέκνοις children θέλητε you wish ἄνθρωποι, LDis men, στενῆς narrow πύλη gate [is] δὸς way προφῆται. prophets. πύλης gate, ἀπάγουσα leadg ποσὶν feet δοκόν, beam of wood ἀδελφοῦ bror χοίρων, pigs, αὐ of m ὑµῶν, of you, οὐρανοῖς heavens, δώσει will give σου. of you. ἀπώλειαν destruction ἀγαθὰ good [thgs] ones Page

22 Matw 7: Matw 7: τί how στενὴ narrow [is] ὀλίγοι few 5 Προσέχετε beware πολλοί many πύλη gate τεθλιµµένη constricted εἰσὶν are ones of εἰσιν are δὸς road ones εὑρίσκοντες fdg οἵτινες ἔρχονται πρὸς who come ἔσωθεν δέ εἰσιν λύκοι are wolves 6 καρπῶν αὐ by fruit of m µήτι συλλέγουσιν [surely] are 5 gared ἢ τριβόλων or thistles 7 οὕτως πᾶν δένδρον so every tree σαπρὸν rotten 8 οὐ οὐ nor 9 πᾶν every δύναται is able καρποὺς 7 fruit δένδρον tree [able] καρποὺς fruit δένδρον tree πῦρ [] fire 0 ἄρα ree, Οὐ πᾶς every γε one δένδρον 5 tree βάλλεται. is thrown. by λέγων sayg εἰσερχόµενοι enterg ἀπάγουσα leadg αὐτήν. it. ψευδοπροφη, false prophets, ὑµᾶς you ἅρπαγες. ravenous. ἐπιγνώσεσθε you will know 6 σῦκα; figs? δύµασιν clothg ἀκανθῶν 7 thorns ἀγαθὸν good δένδρον tree ἀγαθὸν [a] good πονηροὺς 6 bad σαπρὸν [is a] rotten καλοὺς useful ποιοῦν producg καρπῶν fruit µοι, me, αὐτούς. m. δι through ζωὴν life προβάτων, of sheep, σταφυλὰς bunches of grapes καρποὺς fruit καρποὺς fruit ποιεῖν produce ποιεῖν. produce. Κύριε Lord, ἀλλ ποιῶν one dog πολλοὶ ἐροῦσίν µοι many will say me on * Κύριε κύριε, οὐ σῷ Lord, Lord, your σῷ ὀνόµατι your name σῷ ὀνόµατι your name τότε µολογήσω αὐ n I will declare m Οὐδέποτε never ἀποχωρεῖτε depart Πᾶς every αὐτούς, m, ἔγνων I knew ἀπ οὖν ree, µοιωθήσεται will be compared ὑµᾶς you. ἐµοῦ me ὅστις one who ἀνδρὶ man καρπὸν fruit αὐ of m θέληµα will ἐκείνῃ ones φρονίµῳ, [a] wise, κύριε, Lord, ὀνόµατι name δαιµόνια demons καλὸν good καλοὺς useful πονηροὺς bad ἐπιγνώσεσθε you will know of δυνάµεις mighty works εἰσελεύσεται will enter µέρᾳ, day, πατρός Far ἐκκόπτεται is cut off αὐτούς. m. αὐ it. ποιεῖ, produces, ποιεῖ. produces. µου of me, ἐπροφητεύσαµεν, * did we prophesy ἐξεβάλοµεν, cast out, πολλὰς many one ἐποιήσαµεν; perm? ἐργαζόµενοι ἀνοµίαν. workg lawlessness. Gen µου of me ἀκούει hears λόγους words βασιλείαν Kgdom of τούτους se οὐρανοῖς. heavens. οὐρανῶν, Heavens, Page ποιεῖ does

23 Matw 7: Matw 8: Gen ὅστις ᾠκοδόµησεν αὐ who 5 built κατέβη came down ἦλθον came ἔπνευσαν blew ποταµοὶ rivers προσέπεσαν beat agast οὐκ ἔπεσεν, it did fall, τεθεµελίωτο 5 it had been founded πᾶς 6 every µοιωθήσεται will be compared ὅστις who 7 his βροχὴ ra ἄνεµοι wds οἰκίᾳ house ἐκείνῃ,, οἰκίαν house πέτραν. upon rock. Gen ἀκούων µου one hearg of me ἀνδρὶ µωρῷ, man [a] foolish, Gen ᾠκοδόµησεν αὐ οἰκίαν built his house ἦλθον came κατέβη came down ἔπνευσαν blew ποταµοὶ rivers προσέκοψαν beat agast ἔπεσεν it fell ἦν was 8 Καὶ TH βροχὴ ra ἄνεµοι wds πτῶσις fall ἐγένετο it came about ὅτε ἐτέλεσεν when fished ἐξεπλήσσοντο were amazed 9 ἦν he was οὐχ οἰκίᾳ house αὐ of it ὡς as 8 Καταβάντος [when] came down ἠκολούθησαν followed ἰδοὺ look, λεπρὸς [a] leper ὄχλοι crowds διδάσκων teachg αὐ προσεκύνει αὐ worshiped λέγων, sayg, Κύριε, Lord, ἐὰν if δύνασαί you are able µε me ἐκείνῃ,, at µεγάλη. 5 great. λόγους αὐ m γραµµατεῖς scribes αὐ he ὄχλοι crowds προσελθὼν havg approached θέλῃς you are willg καθαρίσαι. cleanse. ἐκτείνας havg stretched out ἥψατο he uched αὐ (his) upon λόγους words upon words se, διδαχῇ αὐ teachg of. ὡς ἐξουσίαν as authority αὐ. of m. πολλοί. many. χεῖρα h ὄρους mounta πέτραν rock. τούτους se ἄµµον s. TH τούτους, ἔχων havg ποιῶν dog Page αὐ m

24 Matw 8: Matw 8:9 λέγων, sayg, καθαρίσθητι Θέλω, I am willg, εὐθέως Ὅρα see [] immediately ἀλλὰ σεαυ yourself λέγει says µηδενὶ no one ὕπαγε go δεῖξον [] show be cleansed. ἐκαθαρίσθη was cleansed αὐ εἴπῃς, you tell, προσένεγκον offer ὃ which 5 Εἰσελθόντος [when] entered µαρτύριον [a] testimony now αὐ παρακαλῶν προσῆλθεν approached Κύριε, Lord, beggg 6 δεινῶς terribly 7 Ἐγὼ λέγων, sayg, παῖς child λέγει he says ἐλθὼν I comg θεραπεύσω 8 Gen,, ἱερεῖ priest δῶρον gift προσέταξεν commed αὐ. m. αὐ he ἑκατόνταρχος [a] centurion αὐ µου of me βασανιζόµενος. beg rtured. αὐ,, αὐτόν.. will heal ἀποκριθεὶς havg answered ἔφη, said, Κύριε, Lord, ἀλλὰ 9 also οὐκ εἰµὶ ἱκανὸς I am worthy Gen ἵνα µου of me µόνον εἰπὲ only say ἰαθήσεται will be healed ἐγὼ I ὑπ under ἔχων havg λέγω I say Πορεύθητι, go, τούτῳ, this one, πορεύεται, he goes, ἄλλῳ, anor, αὐ his Μωϋσῆς, Moses, λέπρα. leprosy. Καφαρναοὺµ Capernaum, βέβληται has been bedridden ἑκατόνταρχος centurion ὑπὸ under λόγῳ, [a] word, παῖς child ἄνθρωπός [a] man ἐµαυ myself µου. of me. εἰµι I am στέγην roof Split ὑπὸ under στρατιώτας, soldiers, οἰκίᾳ house εἰσέλθῃς, you might come, ἐξουσίαν, Split authority, παραλυτικός, paralyzed, Page

25 Matw 8:9 Matw 8:7 Ἔρχου, come, ἔρχεται, he comes, Ποίησον do το, this, ποιεῖ. he does [it]. 0 ἀκούσας havg heard [this] ἐθαύµασεν marveled Ἀν truly παρ εἶπεν said λέγω I say οὐδενὶ no one λέγω I say πολλοὶ δούλῳ slave ones ὑµῖν, you, τοσαύτην such great ὑµῖν you many ἀνακλιθήσονται will recle at table υἱοὶ sons ἐκεῖ ἔσται κλαυθµὸς re will be weepg ὡς as Ὕπαγε, go, εἶπεν said ἐπίστευσας you believed Καὶ εἶδεν ἰάθη was healed ἐλθὼν comg he saw 5 µου, of me, ἀκολουθοῦσιν, followg, πίστιν faith ἀνατολῶν [] east µε of γενηθήτω let it be παῖς child πενθερὰν morlaw ἥψατο he uched ἀφῆκεν left ἠγέρθη she arose διηκόνει was servg 6 Ὀψίας eveng προσήνεγκαν y brought ἐξέβαλεν he cast out αὐ her αὐ.. Split Ἀβραὰµ Abraham βασιλείας Kgdom σοι. you. [αὐ] of αὐ of χειρὸς h πυρετός, fever, γενοµένης [when] had come αὐ * πάντας all ones 7 ὅπως so λέγοντος, sayg, Ἰσραὴλ Split Israel δυσµῶν ἥξουσιν [] west will come βρυγµὸς grdg Ἰσαὰκ Isaac εὗρον. I have found. ἐκβληθήσονται will be thrown out of ἑκατοντάρχῃ, centurion, at οἰκίαν house ὥρᾳ hour Πέτρου of Peter, ὀδόντων. teeth. ἐκείνῃ.. βεβληµένην havg been bedridden αὐ, of her, δαιµονιζοµένους demonpossessed [people] πνεύµατα spirits κακῶς ill[ness] πληρωθῇ was fulfilled λόγῳ [a] word, ἔχοντας havg thg ῥηθὲν spoken Ἰακὼβ Jacob πολλούς many. ἐθεράπευσεν, * he healed. διὰ through Ἠσαΐου Isaiah σκότος darkness πυρέσσουσαν feverstricken. βασιλείᾳ Kgdom προφήτου prophet of ἐξώτερον extreme. Page 5 οὐρανῶν, Heavens,

26 Matw 8:7 Matw 8:6 Αὐς ς νόσους ἀσθενείας weaknesses he ς diseases [of us] 8 Ἰδὼν seeg ἐκέλευσεν 9 commed εἶπεν said ιδάσκαλε, teacher, ἀπελθεῖν go προσελθὼν havg approached 0 αὐ,, ἀκολουθήσω I will follow λέγει says ἀλώπεκες αὐ µῶν of us ἐβάστασεν. he removed. ὄχλον [a] crowd εἷς one σοι you Αἱ foxes φωλεοὺς dens πετεινὰ birds υἱὸς Son ποῦ where (his) ἕτερος anor of Κύριε, ἐπίτρεψόν µοι Lord, allow me Ἀκολούθει follow Καὶ ἀπελθεῖν go πρῶτον first µοι me ἄφες permit θάψαι bury ἐµβάντι havg embarked ἔλαβεν ok περὶ around πέραν. or side. γραµµατεὺς scribe ὅπου where,, ἐὰν ever ἔχουσιν have οὐρανοῦ of heaven, ἀνθρώπου of Man κεφαλὴν head λέγει says ἠκολούθησαν αὐ followed ἰδοὺ σεισµὸς look, srm ὥστε so αὐς ἐκάθευδεν. he was sleepg. 5 προσελθόντες havg approached ἤγειραν αὐ y aroused λέγοντες, sayg, Κύριε, σῶσον, Lord, save [us], ἀπολλύµεθα. we are perishg. Τί why 6 δειλοί fearful λέγει he says µαθη disciples θάψαι bury αὐ,, νεκροὺς dead ἑαυ of mselves αὐ he µέγας [a] great µαθηταὶ disciples πλοῖον boat αὐ, m, ἐστε, are you, ἐγένετο came about ὀλιγόπιστοι; ones of little faith? αὐ ἀπέρχῃ. you go. κατασκηνώσεις, nests, οὐκ κλίνῃ. he may lay. [αὐ] of ἔχει does have [a place] πατέρα far νεκρούς. dead. πλοῖον boat, αὐ. of. on εἶπεν said µου. of me. θαλάσσῃ, lake, καλύπτεσθαι [was about] be covered αὐ,, ὑπὸ by κυµάτων, waves, Page 6

27 Matw 8:6 Matw 8: τότε n ἐγερθεὶς arisg ἐπετίµησεν he rebuked ἐγένετο ἀνέµοις wds γαλήνη re was calm 7 ἄνθρωποι men λέγοντες, sayg, Ποταπός ἐστιν οὗτος of what sort is this [man] ἄνεµοι even wds 8 Καὶ ἐλθόντος havg come ὑπήντησαν met 9 Τί what ἐκ out of αὐ χαλεποὶ dangerous ἰδοὺ look, ὥστε so αὐ he δύο two µνηµείων mbs λίαν, very, µεγάλη. great. παρελθεῖν 5 pass by ἔκραξαν y cried out λέγοντες, sayg, µῖν us σοί, you, ἦλθες have you come πρὸ ὧδε here υἱὲ Son ἐθαύµασαν were amazed θαλάσσῃ, lake, θάλασσα lake πέραν or side δαιµονιζόµενοι demonpossessed men ἐξερχόµενοι, comg out [who were] ἰσχύειν were able καιροῦ bee [] time 0 ἦν µακρὰν re was now far away δαίµονες demons λέγοντες, sayg, Εἰ ἐκβάλλεις if you cast out ἀπόστειλον send Ὑπάγετε. go away, Art ones so ἀπῆλθον went away ἰδοὺ look, εἶπεν he said µᾶς, us, µᾶς us διὰ through θεοῦ; of God? βασανίσαι rture αὐ, m, ἐξελθόντες comg out ὥρµησεν rushed ones ἀπέθανον y died ἀπελθόντες havg gone away πᾶσα all ἀπ τινὰ some µᾶς; us? αὐ m παρεκάλουν begged χοίρους pigs. ἀγέλην herd ἀγέλη herd βόσκοντες feedg ὕδασιν. waters. πόλιν city, κα down δοῦ way ἔφυγον, fled, αὐ ἀγέλη [a] herd αὐ ἐκείνης.. χοίρων. of pigs. ὑπακούουσιν; obey? χώραν country χοίρων pigs κρηµνοῦ bank of πολλῶν of many Γαδαρηνῶν Gadarenes, βοσκοµένη. feedg. θάλασσαν lake Page 7

28 Matw 8: Matw 9:6 ἀπήγγειλαν y reported ἰδοὺ look, ἰδόντες seeg πᾶσα all αὐ παρεκάλεσαν y begged 9 Καὶ ὅπως πάντα all thgs ἐµβὰς havg embarked διεπέρασεν he crossed over ἰδοὺ look, ἦλθεν came upon ἰδὼν havg seen εἶπεν he said πόλις city µεταβῇ he might pass over (his) προσέφερον y brought κλίνης [a] stretcher thgs ἐξῆλθεν came out πλοῖον [a] boat ἰδίαν own αὐ of ones πόλιν. city. παραλυτικὸν [a] paralytic βεβληµένον. lyg. παραλυτικῷ, paralytic, Θάρσει, τέκνον, cheer up, child, Gen ἀφίενταί σου are given of you ἰδού τινες look, some of + Οὗτος βλασφηµεῖ. this one blasphemes. ἰδὼν havg seen εἶπεν, said, Ἱνατί why 5 τί which θυµεῖσθε are you thkg γάρ ἐστιν is εἰπεῖν, say, Ἀφίενταί are given ἢ εἰπεῖν, or say, Ἔγειρε Gen αἱ πίστιν faith ἁµαρτίαι. ss. γραµµατέων scribes ς πονηρὰ evil thgs εὐκοπώτερον, easier σου of you περιπάτει; rise up walk? 6 ἵνα order ἐξουσίαν authority τότε n Ἐγερθεὶς risg up, ἆρόν take ἀφιέναι give λέγει he says Gen ὕπαγε go σου of you αἱ εἰδῆτε you may know ἔχει has αὐ of m, εἶπαν said θυµήσεις thoughts ταῖς ἁµαρτίαι, ss, ἁµαρτίας ss παραλυτικῷ, paralytic, κλίνην stretcher οἶκόν house σου. of you. υἱὸς Son ὑπάντησιν [a] meetg ρίων boundaries among αὐ of m καρδίαις hearts δαιµονιζοµένων. demonpossessed. αὐ. of m. ἑαυ, mselves, ὑµῶν; of you? ἀνθρώπου of Man Ἰησοῦ, Split on γῆς earth Split Page 8

29 Matw 9:7 Matw 9: 7 ἐγερθεὶς risg up ἀπῆλθεν he went away 8 ἰδόντες havg seen [this] ἐφοβήθησαν were afraid 9 Καὶ εἶδεν saw ἐδόξασαν glorified, ἀνθρώποις. App men. παράγων gog away ἄνθρωπον [a] man Μαθθαῖον Matw λέγει he says Ἀκολούθει follow ἀνασς risg οἶκον house θεὸν God, ὄχλοι crowds App καθήµενον sittg αὐ,, µοι. me. ἠκολούθησεν he followed 0 Καὶ αὐ he ἰδοὺ look, πολλοὶ many συνανέκειντο λεγόµενον, beg called. αὐ.. ἐγένετο it came about [while] ἀνακειµένου was reclg at table τελῶναι tax collecrs recled at table ger ἰδόντες havg seen [this] αὐ. of. one ἐκεῖθεν re οἰκίᾳ, house, ἁµαρτωλοὶ sners Ἰησοῦ Φαρισαῖοι Pharisees ἔλεγον µαθηταῖς were sayg disciples ιὰ τί µε τελωνῶν why tax collecrs Art ἀκούσας one havg heard εἶπεν, said, Incorp Οὐ χρείαν ἔχουσιν no need have ones ἀλλ κακῶς ones ill[ness] πορευθέντες gog µάθετε learn τί what Ἔλεος mercy οὐ θέλω I desire Τότε n λέγοντες, sayg, ἐστιν, is [ meang of this], Split οὐ ἦλθον καλέσαι I have come call προσέρχονται approached αὐ, of, θυσίαν Split sacrifice. αὐ δόντα havg given τελώνιον, tax office, ἐλθόντες havg come ἁµαρτωλῶν sners ἰσχύοντες beg strong ἔχοντες. havg. δικαίους [] righteous, µαθηταὶ disciples ἐξουσίαν authority µαθηταῖς disciples ἐσθίει eats ἰατροῦ of [a] physician ἀλλὰ Ἰωάννου of John τοιαύτην such αὐ. of. ἁµαρτωλούς. sners. διδάσκαλος teacher ὑµῶν; of you? Page 9

30 Matw 9: Matw 9:0 ιὰ τί µεῖς we why [do] 5 Μὴ 6 εἶπεν said δύνανται 5 are 7 able µαθηταί disciples αὐ m πενθεῖν mourn ἐφ as long as ἐλεύσονται will come ὅταν when τότε n 6 οὐδεὶς no one σου of you [surely] ὅσον µέραι days ἀπαρθῇ is taken away νηστεύσουσιν. y will fast. αἴρει it takes away χεῖρον [a] worse 7 οὐ εἰ orwise, ῥήγνυνται ἐπιβάλλει sews 0 σχίσµα tear µή γίνεται. results. βάλλουσιν y do put γε, ἀσκοὶ wesks Φαρισαῖοι Pharisees οὐ,, νηστεύοµεν fast νηστεύουσιν; do fast? υἱοὶ sons (attentants) µετ ἀπ are rn οἶνος we ἀσκοὶ wesks ἀλλὰ βάλλουσιν y pour * ἀµφότεροι both are preserved. + TH 8 Ταῦτα ἰδοὺ look, ἄρχων ruler se thgs εἷς one προσεκύνει worshiped λέγων sayg ἀλλὰ Ἡ ἐλθὼν comg ἐπίθες lay ἐπίβληµα [a] patch αὐ m αὐ m πλήρωµα patch οἶνον 6 we ἐκχεῖται is poured out ἀπόλλυνται are rued. οἶνον νέον we new συντηροῦνται. * ἐλθὼν comg αὐ θυγάτηρ daughter χεῖρά h ζήσεται. she will live. 9 ἐγερθεὶς havg arisen ἠκολούθησεν 0 Καὶ followed ἰδοὺ look, ἥψατο uched ῥάκους 6 cloth αὐ of it νέον 5 new ἐστιν is νυµφίος, bridegroom, ἀγνάφου 5 of unshrunk ἀσκοὺς wesks αὐ λαλοῦντος he µου of me αὐ γυνὴ [a] woman σου of you ἀσκοὺς wesks [while] was speakg ἄρτι just now ἐπ upon RDis also αἱµορροοῦσα hemorrhagg κρασπέδου edge of ἐτελεύτησεν died; αὐτήν, her, µαθηταὶ disciples δώδεκα twelve ἱµατίου garment [πολλά], often, νυµφῶνος bridegroom νυµφίος; bridegroom? 7 on ἱµατίου garment, καινούς, fresh, ἱµατίῳ 9 garment παλαιούς old. αὐ TH m αὐ. RDis of. ἔτη years αὐ of. προσελθοῦσα havg approached παλαιῷ 8 an old. ὄπισθεν behd Page 0

31 Matw 9: Matw 9:8 ἔλεγεν she was sayg Ἐὰν µόνον if only σωθήσοµαι. ἅψωµαι I might uch I will be healed. εἶπεν, said, Θάρσει, θύγατερ cheer up, daughter; πίστις faith Καὶ σου of you ἐσώθη was healed ἐλθὼν havg come σέσωκέν has healed ἰδὼν havg seen ἔλεγεν, he was sayg, Ἀναχωρεῖτε, go away, οὐ ἀλλὰ 5 ὅτε ἀπέθανεν died καθεύδει. she sleeps. κατεγέλων ἑαυ, herself, στραφεὶς turng σε. you. γυνὴ woman αὐλης flute players y were ridiculg ἐξεβλήθη when was put out εἰσελθὼν havg entered ἐκράτησεν he grasped ἠγέρθη was raised 7 Καὶ 6 ἐξῆλθεν went out παράγοντι gog away ἠκολούθησαν followed κράζοντες cryg out Ἐλέησον have mercy [on] 8 ἐλθόντι havg come προσῆλθον approached λέγει says χειρὸς h ἱµατίου garment κοράσιον young girl αὐ.. αὐ, of her, κοράσιον. young girl. φήµη report ἐκεῖθεν re [αὐ] λέγοντες, sayg, µᾶς, us, αὐ αὐ m Πιστεύετε do you believe δύναµαι I am able το this δύο two υἱὸς Son ὄχλος crowd, αὕτη this Ἰησοῦ τυφλοὶ bld ones αυίδ. of David. οἰκίαν house, τυφλοί, bld ones,,, ποιῆσαι; do? αὐ of ἰδὼν seeg ὥρας hour οἰκίαν house ὄχλον crowd αὐ her ἐκείνης.. of ἄρχοντος ruler θορυβούµενον disorderly ὅλην all γῆν region ἐκείνην.. Page

32 Matw 9:8 Matw 9:7 λέγουσιν y say Ναὶ κύριε. yes, Lord. 9 τότε n αὐ,, ἥψατο he uched λέγων, sayg, Κα accordg πίστιν faith 0 ἠνεῴχθησαν were opened εβριµήθη sternly warned λέγων, sayg, Ὁρᾶτε µηδεὶς take care, no one Art ones διεφήµισαν made known προσήνεγκαν Αὐ y ἰδοὺ look, y brought ἐκβληθέντος castg out ἐλάλησεν spoke ὀφθαλµῶν eyes ὑµῶν γενηθήτω of you let it be done Gen αὐ ir αὐ m γινωσκέτω. let know. ἐξελθόντες havg gone out ἐθαύµασαν were amazed λέγοντες, sayg, Οὐδέποτε ἐφάνη never happened Ἐν by ἄρχοντι ruler 5 Καὶ διδάσκων teachg 6 Ἰδὼν havg seen αὐ ὅλῃ entire ἐξερχοµένων gog out, αὐ κωφός. mute one. ἄνθρωπον man δαιµονίου demon, ὄχλοι crowds οὕτως thus Φαρισαῖοι Pharisees of περιῆγεν went about δαιµονίων demons κηρύσσων proclaimg θεραπεύων healg ἐσπλαγχνίσθη he felt sympathy 7 τότε n Ὁ µὲν περὶ ἦσαν y were ὡσεὶ as λέγει he says αὐ of m ὑµῖν. you. γῇ region κωφὸν [a] mute Ἰσραήλ. Israel. ἔλεγον, were sayg, [through] ταῖς ἐκβάλλει he casts out συναγωγαῖς synagogues εὐαγγέλιον good news πᾶσαν every ὄχλους crowds, αὐ, m, ἐσκυλµένοι distressed πρόβατα sheep µαθηταῖς νόσον disease ἔχοντα havg ς ὀφθαλµοί. eyes. ἐκείνῃ.. δαιµονιζόµενον. beg demonpossessed. πόλεις cities αὐ of m of δαιµόνια. demons. πάσας all βασιλείας Kgdom πᾶσαν every ἐρριµµένοι weary αὐ, of, disciples θερισµὸς deed on one [h] harvest ἐργάται on [] or workers ὀλίγοι [are] few. ποιµένα. [a] shepherd. πολύς, [is] great, µαλακίαν. illness. ς κώµας villages Page

33 Matw 9:8 Matw 0:0 0 Καὶ 8 δεήθητε ask ὅπως so ἔδωκεν he gave Τῶν of πρῶτος first, οὖν ree ἐκβάλῃ he may send out προσκαλεσάµενος summong αὐ m ἐξουσίαν authority [over] κυρίου Lord ἐργάτας workers of δώδεκα twelve πνευµάτων spirits θερισµοῦ harvest µαθης disciples ὥστε ἐκβάλλειν αὐ so as cast out m θεραπεύειν πᾶσαν νόσον heal every disease δώδεκα ἀποστόλων now twelve apostles Σίµων λεγόµενος Πέτρος Simon, one beg called Peter Ἰάκωβος James Φίλιππος Philip Ἰάκωβος James Σίµων Simon αὐτόν Τούτους se Εἰς παραγγείλας commg λέγων, sayg, δὸν [] way [son] [son] Ζεβεδαίου of Zebedee Βαρθολοµαῖος, Bartholomew, Ἁλφαίου of Alphaeus Καναναῖος Cananaean (Zealot) δώδεκα + twelve αὐ m ἐθνῶν of [] Gentiles Σαµαρι πόλιν [a] city of Samaritans 6 πορεύεσθε go 7 πορευόµενοι [while] gog κηρύσσετε proclaim λέγοντες sayg Ἤγγικεν is near 8 ἀσθενοῦντας [] ailg νεκροὺς ἐγείρετε, [] dead raise, λεπροὺς 6 [] lepers δαιµόνια 8 demons * δωρεὰν freely δωρεὰν freely µᾶλλον stead βασιλεία Kgdom θεραπεύετε, heal, καθαρίζετε, 5 cleanse, ἐκβάλλετε 7 cast out. ἐλάβετε, * you received, δότε. give. 9 Μὴ κτήσησθε do acquire 0 χρυσὸν gold, πήραν [a] beggar s bag ἀπέστειλεν sent out ἀπέλθητε do go εἰσέλθητε do enter. πρὸς of µη nor θερισµὸν harvest αὐ of, ἀκαθάρτων unclean πᾶσαν every αὐ. of. µαλακίαν. illness. ὀνόµατά names Ἀνδρέας Andrew Θωµᾶς Thomas Ἰωάννης John Θαδδαῖος, Thaddaeus, Ἰούδας Judas πρόβατα sheep οὐρανῶν. Heavens. ἄργυρον silver δὸν [] road µη nor µη nor δύο two ἐστιν are ἀδελφὸς bror Μαθθαῖος Matw, Ἰσκαριώτης Iscariot ἀπολωλότα lost χαλκὸν copper [money] χιας shirts Cata ταῦτα se: αὐ, of, ἀδελφὸς bror µη nor αὐ, of, τελώνης, tax collecr, one also οἴκου of [] house ς ζώνας belts ὑποδήµατα sals, παραδοὺς betrayg Ἰσραήλ. of Israel. ὑµῶν, of you, µη nor Page ῥάβδον staff.

Matthew 1:1 - Matthew 1:9. Matthew. Christ. son. Jacob, Judah. and. the. 1 and. Perez. Hezron, Aram, Amminadab, Nahshon, Salmon, Boaz.

Matthew 1:1 - Matthew 1:9. Matthew. Christ. son. Jacob, Judah. and. the. 1 and. Perez. Hezron, Aram, Amminadab, Nahshon, Salmon, Boaz. Matw : Matw :9 Page Βίβλος [a] record + Ἀβραὰµ + + Abraham Ἰσαὰκ Isaac Ἰακὼβ Jacob γενέσεως of [] genealogy + Ἰούδας Judah + Φάρες + Perez Ἑσρὼµ Hezron + Ἀρὰµ Aram + + Ἀµιναδὰβ ἐγέννησεν fared ἐγέννησεν

Διαβάστε περισσότερα

Greek Gospel Synopsis Based on Matthew Eddy Lanz

Greek Gospel Synopsis Based on Matthew Eddy Lanz Go to Table of Contents 1 Greek Gospel Synopsis Based on Matthew Eddy Lanz 2 Go to Table of Contents Table of Contents Matt 1:1-17...5 Matt 1:18-25...7 Matt 2:1-23...8 Matt 3:1-12...9 Matt 3:13-17...12

Διαβάστε περισσότερα

Textus Receptus CSR9

Textus Receptus CSR9 King James Bible Greek New Testament Supercomputer-Compiled Textus Receptus CSR9 By Dr. Michael J. Bisconti Copyright 2005 2013 Dr. Michael J. Bisconti 2 Title Notice Textus Receptus CSR9 By Dr. Michael

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ 1:1-17

ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ 1:1-17 ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ 1:1-17 Βιβλος γενεσεως Ιησου Χριστου υιου αυιδ υιου Αβρααμ. 2 Αβρααμ εγεννησεν τον Ισαακ, Ισαακ δε εγεννησεν τον Ιακωβ, Ιακωβ δε εγεννησεν τον Ιουδαν και τους αδελφους αυτου, Ιουδας δε εγεννησεν

Διαβάστε περισσότερα

Evangile selon Saint Matthieu

Evangile selon Saint Matthieu Evangile selon Saint Matthieu Chapitre 1 1 βιβλος γενεσεως ιησου χριστου υιου δαυιδ υιου αβρααμ 2 αβρααμ εγεννησεν τον ισαακ ισαακ δε εγεννησεν τον ιακωβ ιακωβ δε εγεννησεν τον ιουδαν και τους αδελφους

Διαβάστε περισσότερα

Nouveau Testament Grec Wescott-Hort

Nouveau Testament Grec Wescott-Hort Nouveau Testament Grec Wescott-Hort The New Testament in the Original Greek B. F. Wescott (1825-1901) F. J. A. Hort (1828-1892) 1881 Source : www.ccel.org Matthew Chapitre 1 1 βιβλος γενεσεως ιησου χριστου

Διαβάστε περισσότερα

THE FREE GREEK NEW TESTAMENT Revised 17 October 2003 Being the Textus Receptus with corrections from NA26 between square brackets. The 1371 corrections amount to about one percent of the document. This

Διαβάστε περισσότερα

Collation of Matthew, Mark, Luke and John against the 2005 Robinson-Pierpont Majority Text MSS Collated: 2907 1 by Darrell Post.

Collation of Matthew, Mark, Luke and John against the 2005 Robinson-Pierpont Majority Text MSS Collated: 2907 1 by Darrell Post. Collation of Matthew, Mark, Luke and John against the 2005 Robinson-Pierpont Majority Text MSS Collated: 2907 1 by Darrell Post Introduction 2907 was originally composed in very neatly written brown ink.

Διαβάστε περισσότερα

Dit product wordt u aangeboden door ComputerBijbel (http://www.computerbijbel.com) ComputerBijbel Alle rechten voorbehouden 1/303

Dit product wordt u aangeboden door ComputerBijbel (http://www.computerbijbel.com) ComputerBijbel Alle rechten voorbehouden 1/303 ComputerBijbel Alle rechten voorbehouden 1/303 MATTHEW Mat 1:1 βιβλος γενεσεως ιησου χριστου υιου δαβιδ υιου αβρααµ Mat 1:2 αβρααµ εγεννησεν τον ισαακ ισαακ δε εγεννησεν τον ιακωβ ιακωβ δε εγεννησεν τον

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * *

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * In the first chapter, we practiced the skill of reading Greek words. Now we want to try to understand some parts of what we read. There are a

Διαβάστε περισσότερα

GREEK NEW TESTAMENT MATTHEW

GREEK NEW TESTAMENT MATTHEW GREEK NEW TESTAMENT MATTHEW 1:1 βιβλοσ γενεσεωσ ιησου χριστου υιου δαυιδ υιου αβρααμ 1:2 αβρααμ εγεννησεν τον ισαακ ισαακ δε εγεννησεν τον ιακωβ ιακωβ δε εγεννησεν τον ιουδαν και τουσ αδελφουσ αυτου 1:3

Διαβάστε περισσότερα

English Texts and New Testament Greek Sources For Comparative Study

English Texts and New Testament Greek Sources For Comparative Study 1 English Texts and New Testament Greek Sources For Comparative Study Matthew The book of the generation of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. βιβλος γενεσεως ιησου χριστου υιου δαυιδ

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG 4 March 2014 Family η οικογένεια a/one(fem.) μία a/one(masc.) ένας father ο πατέρας mother η μητέρα man/male/husband ο άντρας letter το γράμμα brother ο

Διαβάστε περισσότερα

The Holy Bible: Greek New Testament (Wescott-Hort) Anonymous

The Holy Bible: Greek New Testament (Wescott-Hort) Anonymous The Holy Bible: Greek New Testament (Wescott-Hort) by About The Holy Bible: Greek New Testament (Wescott-Hort) Title: URL: Author(s): Publisher: Description: Source: Language: Rights: Date Created: CCEL

Διαβάστε περισσότερα

This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain. The Greek text is that of the Westcott and Hort, edition of

This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain. The Greek text is that of the Westcott and Hort, edition of This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain. The Greek text is that of the Westcott and Hort, edition of 1893; New York: Harper & Brothers, Franklin Square (usually

Διαβάστε περισσότερα

The Holy Bible: Greek New Testament (Wescott-Hort)

The Holy Bible: Greek New Testament (Wescott-Hort) The Holy Bible: Greek New Testament (Wescott-Hort) by Christian Classics Ethereal Library About The Holy Bible: Greek New Testament (Wescott-Hort) Title: URL: Author(s): Publisher: Description: Source:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 50όν 4 Αυγούστου 2002 ΑΡΙΘ.ΦΥΛ.31(2566)

ΕΤΟΣ 50όν 4 Αυγούστου 2002 ΑΡΙΘ.ΦΥΛ.31(2566) ΕΤΟΣ 50όν 4 Αυγούστου 2002 ΑΡΙΘ.ΦΥΛ.31(2566) ΕΝΑ ΣΗΜΕΙΟ ΚΙ ΕΝΑ ΘΑΥΜΑ «Προσέφεραν αύτω παραλυτικόν» Ένα σηµείο κι ένα θαύµα έκανε σήµερα ό Κύριος µας στο Ευαγγέλιο, σηµειώνει ο αοίδιµος µητροπολίτης Κοζάνης

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 19 REF : 203/062/39-ADV. 25 March 2014

LESSON 19 REF : 203/062/39-ADV. 25 March 2014 LESSON 19 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΝΝΙΑ) REF : 203/062/39-ADV 25 March 2014 Married Free/single Unfortunately Fortunately Strong Weak/thin/slim More than Older Younger Παντρεμένος-η Ελεύθερος-η Δυστυχώς Ευτυχώς Δυνατός-η-ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜ. ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 6. Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ.

ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜ. ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 6. Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ. 24 ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 6 Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ. 11-14) Τῆς ἑορτῆς Παραγίνεται ὁ Ἰησοῦς (Ματθ. 13-17) 13 Κυριακῆς μετὰ τὰ Φῶτα Ἑνὶ ἑκάστῳ ἡμῶν (Ἐφεσ. δ 7-13)

Διαβάστε περισσότερα

The Holy Bible: Greek New Testament (Stephanos 1550) Anonymous

The Holy Bible: Greek New Testament (Stephanos 1550) Anonymous The Holy Bible: Greek New Testament (Stephanos 1550) by About The Holy Bible: Greek New Testament (Stephanos 1550) by Title: URL: Author(s): Publisher: Description: Source: Language: Rights: Date Created:

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV. 17 December 2013

LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV. 17 December 2013 LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV 17 December 2013 Sometimes Other times I start/begin Never Always/every time Supper Μερικές φορές (merikes) Άλλες φορές Αρχίζω (arheezo) Ποτέ Πάντα (Panda) Ο

Διαβάστε περισσότερα

*****Merry Christmas*****

*****Merry Christmas***** SAINTS CONSTANTINE AND HELEN GREEK ORTHODOX CHURCH 1 Mary Crest Road, West Nyack, New York 10994 (845) 623-4023 fax (845) 627-1179 www.saintschchurch.org westnyack@optonline.net PARISH PRIEST: FATHER SAMARAS

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013 LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG 14 January 2013 Up πάνω Down κάτω In μέσα Out/outside έξω (exo) In front μπροστά (brosta) Behind πίσω (piso) Put! Βάλε! (vale) From *** από Few λίγα (liga) Many

Διαβάστε περισσότερα

SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα)

SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα) SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα) CAN-COULD To βοηθητικό ρήµα can δείχνει: α. δυνατότητα-ικανότητα β. πιθανότητα - άδεια Π.χ. I can lift this box (ικανότητα) can I go out? (άδεια) You

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain.

This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain. This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain. The Greek text is that of the Westcott and Hort, edition of 1893; New York: Harper & Brothers, Franklin Square (usually

Διαβάστε περισσότερα

English Texts and New Testament Greek Sources

English Texts and New Testament Greek Sources 1 English Texts and New Testament Greek Sources The elder unto Gaius the beloved, whom I love in truth. ο πρεσβυτερος γαιω τω αγαπητω ον εγω αγαπω εν αληθεια The elder unto the wellbeloved Gaius, whom

Διαβάστε περισσότερα

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 Name.. Class. Date. EXERCISE 1 Answer the question. Use: Yes, it is or No, it isn t. Απάντηςε ςτισ ερωτήςεισ. Βάλε: Yes, it is ή No, it isn

Διαβάστε περισσότερα

We want to hear from you. Please send your comments about this book to us in care of zreview@zondervan.com. Thank you.

We want to hear from you. Please send your comments about this book to us in care of zreview@zondervan.com. Thank you. We want to hear from you. Please send your comments about this book to us in care of zreview@zondervan.com. Thank you. A Reader s Greek New Testament: Revised Edition Copyright 2003, 2007 by Richard J.

Διαβάστε περισσότερα

1 Thessalonians 1:1-1 Thessalonians 1:9. 1 Thessalonians. [the] Father. God. concerning. all. prayers. your. work. endurance. Christ. Father.

1 Thessalonians 1:1-1 Thessalonians 1:9. 1 Thessalonians. [the] Father. God. concerning. all. prayers. your. work. endurance. Christ. Father. Thessalonians : Thessalonians :9 Page Παῦλος Paul Σιλουανὸς Silvan ἐκκλησίᾳ church χάρις εἰρήνη. grace peace. Εὐχαρισµεν τῷ θεῷ give thanks Incorp µνείαν ποιούµενοι mention makg ἀδιαλείπτως uncegly Τιµόθεος

Διαβάστε περισσότερα

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions 2007 Classical Greek Intermediate 2 Translation Finalised Marking Instructions Scottish Qualifications Authority 2007 The information in this publication may be reproduced to support SQA qualifications

Διαβάστε περισσότερα

English Texts and New Testament Greek Sources

English Texts and New Testament Greek Sources 1 English Texts and New Testament Greek Sources The beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God. αρχη του ευαγγελιου ιησου χριστου The beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God;

Διαβάστε περισσότερα

1 Corinthians 1:1-1 Corinthians 1:12. 1 Corinthians. Corinth, [the] called. saints, of the. name. R-Dis. and. ours; [the] Father. of us.

1 Corinthians 1:1-1 Corinthians 1:12. 1 Corinthians. Corinth, [the] called. saints, of the. name. R-Dis. and. ours; [the] Father. of us. Cthians : Cthians : Page Παῦλος Paul to Σωσθένης Sosnes κλης [a] called ἐκκλησίᾳ church ἀπόστολος apostle ἀδελφὸς br θεοῦ of God γιασµένοις to ones havg been sanctified σὺν πᾶσιν all τοῖς ones Χρισ of

Διαβάστε περισσότερα

King James Bible Interlinear English-Greek New Testament

King James Bible Interlinear English-Greek New Testament King James Bible Interlinear English-Greek New Testament Using The Supercomputer-Compiled Textus Receptus CSR9 By Dr. Michael J. Bisconti Copyright 2005 2013 Dr. Michael J. Bisconti 2 Title Notice Textus

Διαβάστε περισσότερα

ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ

ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ MAGIC BOOK PREUNIT magic/μάηδηθ/=μαγηθόξ book/μπμοθ/=βηβιίμ letter/ιέηεν/=γνάμμα colour/θόιμν/=πνώμα picture/πίθηζεν/=εηθόκα match/μαηξ/=ηαηνηάδς circle/ζηνθι/=θοθιώκς finger/θίκγθεν/=δάπηοιμ

Διαβάστε περισσότερα

This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain.

This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain. This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain. The Greek text is that of the Westcott and Hort, edition of 1893; New York: Harper & Brothers, Franklin Square (usually

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information.

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information. Write your name here Surname Other names Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain.

This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain. This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain. The Greek text is that of the Westcott and Hort, edition of 1893; New York: Harper & Brothers, Franklin Square (usually

Διαβάστε περισσότερα

GREECE: SECRETS of the PAST Music Translations: Greek to English Athan H. Anagnostopoulos, Ph.D.

GREECE: SECRETS of the PAST Music Translations: Greek to English Athan H. Anagnostopoulos, Ph.D. GREECE: SECRETS of the PAST Music Translations: Greek to English Athan H. Anagnostopoulos, Ph.D. Το ταξίδι µου είσαι συ (Ντουέτο) Το ταξίδι µου είσαι συ Μοιάζουν οι λέξεις σου χορδές του ανέµου Κι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Proof of False Greek Rhodes Lawsuits

Proof of False Greek Rhodes Lawsuits PROOF OF FALSE USUCAPTION CLAIMS The evidence below, obtained at a Guardianship Board Hearing in August 2004, proves that any property usucaption claim would have had to be arranged by Mr Stan Itsines

Διαβάστε περισσότερα

GREEK NEW TESTAMENT LUKE

GREEK NEW TESTAMENT LUKE GREEK NEW TESTAMENT LUKE 1:1 επειδηπερ πολλοι επεχειρησαν αναταξασθαι διηγησιν περι των πεπλη ροφορημενων εν ημιν πραγματων 1:2 καθωσ παρεδοσαν ημιν οι απ αρχησ αυτοπται και υπηρεται γενομενοι του λογου

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 17. Prepositions - Part 1

Chapter 17. Prepositions - Part 1 Chapter 17 Prepositions - Part 1 17.1 Prepositions Prepositions tell us the relation between two words - they generally tell us where something is or takes place. e.g. "The dog is in the street.", "John

Διαβάστε περισσότερα

GREEK NEW TESTAMENT MARK

GREEK NEW TESTAMENT MARK GREEK NEW TESTAMENT MARK 1:1 αρχη του ευαγγελιου ιησου χριστου [υιου θεου ] 1:2 καθωσ γεγραπται εν τω ησαια τω προφητη ιδου αποστελλω τον αγγελο ν μου προ προσωπου σου οσ κατασκευασει την οδον σου 1:3

Διαβάστε περισσότερα

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM minazoulovits@phrlaw.gr What is BYOD? Information Commissioner's Office

Διαβάστε περισσότερα

Μαλδίβες. Villa Hotels. Fun island resort 3 Star. τιμοκατάλογος πακέτων 5 διανυκτερεύσεων Νοέμβριος 2014 Απρίλιος 2015 τιμές κατ ατομο σε δίκλινο

Μαλδίβες. Villa Hotels. Fun island resort 3 Star. τιμοκατάλογος πακέτων 5 διανυκτερεύσεων Νοέμβριος 2014 Απρίλιος 2015 τιμές κατ ατομο σε δίκλινο Villa Hotels Fun island resort 3 Star Fun Island offers a wonderful blend of Fun and Sun. The Massive lagoon of the island provides ideal conditions for a variety of water sports and the powder white beaches

Διαβάστε περισσότερα

Classical Greek Extension

Classical Greek Extension 2001 HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION Classical Greek Extension Total marks 50 General Instructions Reading time 10 minutes Working time 1 hour and 50 minutes Write using black or blue pen Section

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One For Examination from 2015 SPECIMEN ROLE PLAY Approx.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες ένταξης σήματος D U N S Registered στην ιστοσελίδα σας και χρήσης του στην ηλεκτρονική σας επικοινωνία Για οποιαδήποτε ερώτηση, σας παρακαλούμε επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

Terabyte Technology Ltd

Terabyte Technology Ltd Terabyte Technology Ltd is a Web and Graphic design company in Limassol with dedicated staff who will endeavour to deliver the highest quality of work in our field. We offer a range of services such as

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΠΕΜΠΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

THE NEW COVENANT. The New Testament in the Original Greek Stephanus 1550 Textus Receptus With Critical Apparatus. Revision: 23rd April 2003

THE NEW COVENANT. The New Testament in the Original Greek Stephanus 1550 Textus Receptus With Critical Apparatus. Revision: 23rd April 2003 Η ΚΑΙΝΗ ΙΑΘΗΚΗ THE NEW COVENANT The New Testament in the Original Greek Stephanus 1550 Textus Receptus With Critical Apparatus Revision: 23rd April 2003 The latest draft of this book can be downloaded

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

King James Bible. Chromatic Interverbal Trilinear English-Greek-Phonetic New Testament. Using The Supercomputer-Compiled Textus Receptus CSR9

King James Bible. Chromatic Interverbal Trilinear English-Greek-Phonetic New Testament. Using The Supercomputer-Compiled Textus Receptus CSR9 King James Bible Chromatic Interverbal Trilinear English-Greek-Phonetic New Testament Using The Supercomputer-Compiled Textus Receptus CSR9 By Dr. Michael J. Bisconti Copyright 2005 2013 Dr. Michael J.

Διαβάστε περισσότερα

I John. τοις οφθαλμοις ημων ο εθεασαμεθα και αι χειρες ημων εψηλαφησαν περι του λογου της ζωης 2 και η ζωη εφανερωθη και εωρακαμεν και

I John. τοις οφθαλμοις ημων ο εθεασαμεθα και αι χειρες ημων εψηλαφησαν περι του λογου της ζωης 2 και η ζωη εφανερωθη και εωρακαμεν και 1 ο ην απ αρχης ο ακηκοαμεν ο εωρακαμεν τοις οφθαλμοις ημων ο εθεασαμεθα και αι χειρες ημων εψηλαφησαν περι του λογου της ζωης 2 και η ζωη εφανερωθη και εωρακαμεν και μαρτυρουμεν και απαγγελλομεν υμιν

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2010

Διαβάστε περισσότερα

when you do these things the journey of Lent begins practicing the faith Sermon

when you do these things the journey of Lent begins practicing the faith Sermon THE GIFT OF LENT Ash Wednesday (Year C) February 13, 2013 Lessons Joel 2:1-2, 12-17 or Isaiah 58:1-12 Psalm 51:1-17 (1) or Psalm 103:8-14 2 Corinthians 5:20b 6:10 St. Matthew 6:1-6, 16-21 Pastor David

Διαβάστε περισσότερα

Αβδεξυς. Ο καλύμνιος σφουγγαράς ψιθύρισε πως θα βουτήξει χωρίς να διστάζει. Ο ΚΑΛΥΜΝΙΟΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΣ ΨΙΘΥΡΙΣΕ ΠΩΣ ΘΑ ΒΟΥΤΗΞΕΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΔΙΣΤΑΖΕΙ.

Αβδεξυς. Ο καλύμνιος σφουγγαράς ψιθύρισε πως θα βουτήξει χωρίς να διστάζει. Ο ΚΑΛΥΜΝΙΟΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΣ ΨΙΘΥΡΙΣΕ ΠΩΣ ΘΑ ΒΟΥΤΗΞΕΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΔΙΣΤΑΖΕΙ. Αβδεξυς 114pt Ο καλύμνιος σφουγγαράς ψιθύρισε πως θα βουτήξει χωρίς να διστάζει. Ο ΚΑΛΥΜΝΙΟΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΣ ΨΙΘΥΡΙΣΕ ΠΩΣ ΘΑ ΒΟΥΤΗΞΕΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΔΙΣΤΑΖΕΙ. The quick brown fox jumps over the lazy dog. THE QUICK

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 1:29-51

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 1:29-51 ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 1:1-28 Εν αρχη ην ο λογος, και ο λογος ην προς τον θεον, και θεος ην ο λογος. ουτος ην εν αρχη προς τον θεον. παντα δι αυτου εγενετο, και χωρις αυτου εγενετο ουδε ν. ο γεγονεν εν αυτω ζωη

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek *P40075A0112* P40075A. Edexcel International GCSE. Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information.

Modern Greek *P40075A0112* P40075A. Edexcel International GCSE. Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information. Write your name here Surname Other names Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

A Reader s Greek New Testament Copyright 2003 by Richard J. Goodrich and Albert L. Lukaszewski

A Reader s Greek New Testament Copyright 2003 by Richard J. Goodrich and Albert L. Lukaszewski A Reader s Greek New Testament Copyright 2003 by Richard J. Goodrich and Albert L. Lukaszewski Requests for information should be addressed to: Zondervan, Grand Rapids, Michigan 49530 ISBN 0-310-24888-4

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4 η Ένα ταξίδι επιστημονικής φαντασίας

Ενότητα 4 η Ένα ταξίδι επιστημονικής φαντασίας Ενότητα 4 η Ένα ταξίδι επιστημονικής φαντασίας Πλέομεν οὖν ὅσον τριακοσίους Είχαμε διανύσει λοιπόν, κατά το θαλάσσιο σταδίους ταξίδι μας περίπου τριακόσια στάδια καὶ προσφερόμεθα νήσῳ μικρᾷ και πλησιάζαμε

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθμιση e-mail σε whitelist

Ρύθμιση e-mail σε whitelist Ρύθμιση e-mail σε whitelist «Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr» Web : www.e-base.gr E-mail : support@e-base.gr Facebook : Like Twitter : @ebasegr Πολλές φορές αντιμετωπίζετε

Διαβάστε περισσότερα

Κάνοντας ευκολότερη τη δήλωση εισοδήματος από εργασία

Κάνοντας ευκολότερη τη δήλωση εισοδήματος από εργασία GREEK Κάνοντας ευκολότερη τη δήλωση εισοδήματος από εργασία Βελτιώνουμε τον τρόπο που δηλώνετε το εισόδημά σας από εργασία και τις μεταβολές της κατάστασής σας. Οι επιλογές μας αυτοεξυπηρέτησης παρέχουν

Διαβάστε περισσότερα

Ηλικίες που απευθύνεται. Δημοτικού. Ε - ΣΤ Δημοτικού

Ηλικίες που απευθύνεται. Δημοτικού. Ε - ΣΤ Δημοτικού Ονοµατεπώνυµο µαθητή/τριας:.τάξη/τµήµα: ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ A/A Διαγωνισμός Θέμα/Tίτλος 1. 8ος Παγκόσμιος Διαγωνισμός Ζωγραφικής ΤΟΥΟΤΑ (είναι απαραίτητο οι συμμετέχοντες να ενημερωθούν

Διαβάστε περισσότερα

Evangile selon Saint Jean

Evangile selon Saint Jean Evangile selon Saint Jean Chapitre 1 1 εν αρχη ην ο λογος και ο λογος ην προς τον θεον και θεος ην ο λογος 2 ουτος ην εν αρχη προς τον θεον 3 παντα δι αυτου εγενετο και χωρις αυτου εγενετο ουδε εν ο γεγονεν

Διαβάστε περισσότερα

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Αθήνα 1 η Απριλίου 2015 Και γιατί μας νοιάζει ή μας αφορά; Νέα Ευρωπαική νομοθεσία Τίνος είναι τα προσωπικά δεδομένα; Και λοιπόν; Τα περιστατικά

Διαβάστε περισσότερα

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η 16 Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ - Μ Α Τ Θ Α Ι Ο Υ (Α Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Ο Υ Κ Α Ι Ε Υ Α Γ Γ Ε Λ Ι Σ Τ Ο Υ)

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η 16 Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ - Μ Α Τ Θ Α Ι Ο Υ (Α Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Ο Υ Κ Α Ι Ε Υ Α Γ Γ Ε Λ Ι Σ Τ Ο Υ) ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η 16 Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ - Μ Α Τ Θ Α Ι Ο Υ (Α Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Ο Υ Κ Α Ι Ε Υ Α Γ Γ Ε Λ Ι Σ Τ Ο Υ) Υ 1) Ο

Διαβάστε περισσότερα

Fun island resort 3 Star

Fun island resort 3 Star Fun island resort 3 Star Fun Island offers a wonderful blend of Fun and Sun. The Massive lagoon of the island provides ideal conditions for a variety of water sports and the powder white beaches offer

Διαβάστε περισσότερα

This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain.

This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain. This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain. The Greek text is that of the Westcott and Hort, edition of 1893; New York: Harper & Brothers, Franklin Square (usually

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 1. Η διαφήμιση της Τράπεζας για τα "Διπλά Προνόμια από την American Express" ισχύει για συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν από κατόχους καρτών Sunmiles American Express, American

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ. Greek Orthodox Church. Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία. Ecumenical Patriarchate Greek Orthodox Metropolis of New Jersey ASCENSION

ΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ. Greek Orthodox Church. Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία. Ecumenical Patriarchate Greek Orthodox Metropolis of New Jersey ASCENSION Ecumenical Patriarchate Greek Orthodox Metropolis of New Jersey ASCENSION Greek Orthodox Church FAIRVIEW - NEW JERSEY Weekly Bulletin Sunday June 28 th, 2015 4 th Sunday of Matthew Οικουμενικόν Πατριαρχείον

Διαβάστε περισσότερα

Ελαβον την επιστολήν σου και εχάρην τα μέγιστα μαθών ότι είσαι καλά.

Ελαβον την επιστολήν σου και εχάρην τα μέγιστα μαθών ότι είσαι καλά. Εν Σμύρνη τη 23/9/921 Αγαπητέ Παναγιώτη Ελαβον την επιστολήν σου και εχάρην τα μέγιστα μαθών ότι είσαι καλά. Είδον εν αυτή να μου γράφης ότι δεν έχεις καιρόν να εξετάσης δια τα βιβλία που σου γράφω. Εγώ

Διαβάστε περισσότερα

Κάρτες Υπευνθύμισης για τη Λήψη Φαρμάκων

Κάρτες Υπευνθύμισης για τη Λήψη Φαρμάκων Royal District Nursing Service (RDNS) Κάρτες Υπευνθύμισης για τη Λήψη Φαρμάκων Greek translation ERC130846 Σημειώσεις / Notes RDNS Medication Reminder Cards (Greek translation) Home and Community Care

Διαβάστε περισσότερα

11/4 Αναστάσιμο Δείπνο. 11/4 Easter Dinner. 12/4 Πασχαλινός Μπουφές. 12/4 Easter Lunch

11/4 Αναστάσιμο Δείπνο. 11/4 Easter Dinner. 12/4 Πασχαλινός Μπουφές. 12/4 Easter Lunch Easter 2015 55 ανά άτομο 25 για παιδιά έως 12 ετών 55 per person 25 for children up to 12 years old 65 ανά άτομο 30 για παιδιά έως 12 ετών 65 per person 30 for children up to 12 years old Mονόκλινο 130

Διαβάστε περισσότερα

Hotel. ... ένα δωµάτιο µε µπάνιο/ντούς/µπαλκόνι;

Hotel. ... ένα δωµάτιο µε µπάνιο/ντούς/µπαλκόνι; Hotel To find a Hotel Where is the Hotel...? Που είναι το ξενοδοχείο...; Do you know a good Hotel? Do you know a cheap Hotel? Can you recommend a good Hotel? Where is the Youthhostel? How are the prices

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Epître de Saint Jean (1)

Epître de Saint Jean (1) Epître de Saint Jean (1) Chapitre 1 1 ο ην απ αρχης ο ακηκοαμεν ο εωρακαμεν τοις οφθαλμοις ημων ο εθεασαμεθα και αι χειρες ημων εψηλαφησαν περι του λογου της ζωης 2 και η ζωη εφανερωθη και εωρακαμεν και

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΝΗ ΒΟΩΝΤΟΣ ΕΝ ΤΗ ΕΡΗΜΩ (ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ) ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - Καθηγητού Ο άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος ανήκει στη χωρία των μεγάλων

ΦΩΝΗ ΒΟΩΝΤΟΣ ΕΝ ΤΗ ΕΡΗΜΩ (ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ) ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - Καθηγητού Ο άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος ανήκει στη χωρία των μεγάλων ΦΩΝΗ ΒΟΩΝΤΟΣ ΕΝ ΤΗ ΕΡΗΜΩ (ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ) ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - Καθηγητού Ο άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος ανήκει στη χωρία των μεγάλων προφητών και ομολογητών της πίστεώς μας. Ο Ίδιος ο Κύριός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. English I Course Unit 9: Revision Class. Eftihia Landrou. School of Sciences

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. English I Course Unit 9: Revision Class. Eftihia Landrou. School of Sciences ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ English I Course Unit 9: Revision Class Eftihia Landrou School of Sciences Σάμος, Ιανουάριος 2015 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου Εισαγωγή Ρόλος της εικόνας και της φήµης των τουριστικών προορισµών, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ ECPRD ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ ECPRD ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ ECPRD ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2011 Κύριες

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική, Νέες Tεχνολογίες και Μουσεία ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ»

Πληροφορική, Νέες Tεχνολογίες και Μουσεία ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ» Πληροφορική, Νέες Tεχνολογίες και Μουσεία ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ» ΔΙΔΑΣΚΟΥΣA: ΜΑΡΙΑ ΡΟΥΣΣΟΥ ΔΙΑΛΕΞΗ 4: Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Please note attached information on a fundraising event for SOS Children s Villages, organised by the Hellenic Society of Imperial College in London.

Please note attached information on a fundraising event for SOS Children s Villages, organised by the Hellenic Society of Imperial College in London. Dear Friends, Please note attached information on a fundraising event for SOS Children s Villages, organised by the Hellenic Society of Imperial College in London. Thank you and Best Regards, Patty Apostolopoulou

Διαβάστε περισσότερα

1. Χάρτης, ο οποίος δείχνει πότε δημιουργήθηκαν και λειτούργησαν τα σχολεία της πόλης της Ξάνθης.

1. Χάρτης, ο οποίος δείχνει πότε δημιουργήθηκαν και λειτούργησαν τα σχολεία της πόλης της Ξάνθης. 1. Χάρτης, ο οποίος δείχνει πότε δημιουργήθηκαν και λειτούργησαν τα σχολεία της πόλης της Ξάνθης. Το 17 ο Δημοτικό Σχολείο της Ξάνθης δημιουργήθηκε και λειτούργησε στην περιοχή της Καλλιθέας το 2000 και

Διαβάστε περισσότερα

Ιδού Προσέρχομαι Χριστώ τώ Αθανάτω Βασιλεί καί Θεώ Ημών

Ιδού Προσέρχομαι Χριστώ τώ Αθανάτω Βασιλεί καί Θεώ Ημών KGreek Orthodox Church of Kimisis Theotokou - Brooklyn Ελληνορθόδοξος Ναός της Κοιµήσεως της Θεοτόκου -Brooklyn Ιδού Προσέρχομαι Χριστώ τώ Αθανάτω Βασιλεί καί Θεώ Ημών Ο ΓΛΥΚΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ "" ISSUE

Διαβάστε περισσότερα

The Marlowe. Examinations in English as a foreign language. Administered by the Marlowe Examination Services Ltd. Registered in England PRIMARY

The Marlowe. Examinations in English as a foreign language. Administered by the Marlowe Examination Services Ltd. Registered in England PRIMARY The Marlowe Examinations in English as a foreign language. Administered by the Marlowe Examination Services Ltd. Registered in England PRIMARY Paper 2 Use of English Structure (60 minutes) GR Sample paper

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου. Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο. Α Τετράμηνο

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου. Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο. Α Τετράμηνο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο Α Τετράμηνο Το δειγματικό δοκίμιο αξιολόγησης που ακολουθεί βασίζεται στον γενικό τύπο διαγωνίσματος που

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research

Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research Write your name here Surname Other names Edexcel GCE Centre Number Candidate Number Greek Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research Tuesday 18 June 2013 Afternoon Time: 3 hours Paper

Διαβάστε περισσότερα

Passport number (or) διαβατηρίου (ή)

Passport number (or) διαβατηρίου (ή) APPLICATION FOR DEMATERIALIZED SECURITIES SYSTEM (S.A.T.) ACCOUNT WITH THE ATHENS EXCHANGE ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ (Σ.Α.Τ.) ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Please type Latin Characters.

Διαβάστε περισσότερα

gnosi.net Σπουδές πληροφορικής ø Ξένες γλώσσες ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΤΑΛΙΚΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

gnosi.net Σπουδές πληροφορικής ø Ξένες γλώσσες ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΤΑΛΙΚΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ø Ξένες γλώσσες ΤΖΕΝΗ ΠΑΥΛΑΚΟΥ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 1 ο : Κωνσταντινουπόλεως 59-Βύρωνας Τηλ: 210.7644.853 2 ο : Χειµάρας 1 & Κύπρου-Βύρωνας Τηλ:210.7643.500 3 ο : Μεταµορφώσεως 16-Βύρωνας, Τηλ: 210.7626.623

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΕΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΕΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ Προσφέροντας Εύκολα και Αποτελεσματικά Giving Easily and Efficiently ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΕΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ www.desmos.org info@desmos.org T: 2108119365 Μάρτιος 2013 Πώς γεννήθηκε ο Δεσμός; Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία*Ήχου. Τί(είναι(ήχος; " Ο(ήχος(σαν(κύμα((αντικειμενικό(μέγεθος) " Η(αντίληψη(του(ήχου((υποκειμενική(προσέγγιση)

Τεχνολογία*Ήχου. Τί(είναι(ήχος;  Ο(ήχος(σαν(κύμα((αντικειμενικό(μέγεθος)  Η(αντίληψη(του(ήχου((υποκειμενική(προσέγγιση) Τεχνολογία*Ήχου Μία*μικρή*επανάληψη (από*το*μάθημα*της*ακουστικής) Διάλεξη(1:( Εισαγωγή ( Φλώρος(Ανδρέας Επίκουρος(Καθηγητής Τί(είναι(ήχος; Μελέτη(του(ήχου Ορισμός ΕΛΟΤ 263.1 (1.184): «Ως ήχος ορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

1 Cor. 14:33. For God is not the author of confusion, but of peace, as in all churches of the saints.

1 Cor. 14:33. For God is not the author of confusion, but of peace, as in all churches of the saints. BECAUSE YOU ASKED 1 Cor. 14:33 For God is not the author of confusion, but of peace, as in all churches of the saints. 1. Because you read the Greek New Testament I d like to know since Him is left our

Διαβάστε περισσότερα