T E π A, E π H π ƒ ºI

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "T E π A, E π H π ƒ ºI"

Transcript

1 T E π A, E π H π ƒ ºI K π π E π E À E I I FRANCISCO RODRIGUEZ ADRADOS ÓÂappleÈÛÙ ÌÈÔ M Ú ÙË Η οργανωτική Eπιτροπή αυτής της Hµερίδας, την οποία ευχαριστώ θερµά για την πρ σκλησή της, µου ζήτησε να παρουσιάσω µια εικ να του Diccionario Griego-Español (DGE), που εκδίδουµε στη Mαδρίτη και του οποίου ο 5ος τ µος (απ το δαίνυµι ως το διώνυχος) µ λις κυκλοφ ρησε. Eπιπλέον, οι διοργανωτές µο ζήτησαν να παρουσιάσω µια πανοραµική θεώρηση των ελληνικών σπουδών στην Iσπανία. Θα προσπαθήσω να ανταποκριθώ στα αιτήµατα αυτά. εν θα µπορέσω µως να το κάνω, αν πρώτα δεν εντάξω τα µεγάλα αυτά ζητήµατα σε ένα ευρ τερο πλαίσιο, αυτ της ελληνικής γλώσσας και της θέσης της ανάµεσα στις γλώσσες του κ σµου. Θα ξεκινήσω λέγοντας λίγα λ για για το DGE, αφήνοντας το κ ριο βάρος της παρουσίασής του στη ρ. Gangutia, η οποία είναι, πως κι εγώ, επικεφαλής µιας οµάδας είκοσι ατ µων που εργάζονται σε αυτ το πρ γραµµα. Tο έργο πραγµατοποιείται υπ την εποπτεία του Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (Aνώτατο Συµβο λιο για την Eπιστηµονική Έρευνα) της Iσπανίας. Έχουµε έδρα τη Mαδρίτη κι εργαζ µαστε στις εγκαταστάσεις του Iνστιτο του Φιλολογίας, που έχουµε στη διάθεσή µας µια εξαιρετική βιβλιοθήκη για τις ελληνικές σπουδές, καθώς και επιστηµονικ και διοικητικ προσωπικ. Eπιπλέον, το Yπουργείο Παιδείας της Iσπανίας µάς έχει ενισχ σει οικονοµικά για την πρ σληψη και άλλων συνεργατών. O ρυθµ ς έκδοσης είναι ένας τ µος ανά τρία χρ νια, ενώ ετοιµάζεται µια πλήρως αναθεωρηµένη έκδοση του A τ µου. ταν το Diccionario ολοκληρωθεί, θα αποτελεί το µεγαλ τερο λεξικ της αρχαίας ελληνικής (απ τη µυκηναϊκή ελληνική του 13ου αι. π.x. µέχρι τον 6ο αι. µ.x.), που έχει εκπονηθεί σε µια σ γχρονη γλώσσα. Tο µέγεθ ς του θα είναι τρεις φορές µεγαλ τερο απ το µεγαλ τερο λεξικ της εποχής µας, το ελληνοαγγλικ λεξικ των Liddell-Scott-Jones. Tο λεξικ µας βασίζεται σε σηµασιολογικά κριτήρια για την εσωτερική οργάνωση των ληµµάτων, και χρησιµοποιεί τις πιο πρ σφατες εκδ σεις αρχαίων κειµένων, επιγραφών και παπ ρων, στοχε οντας σε µια διεισδυτική και προωθηµένη ερµηνεία. λη η λεξικογραφία στη ση προέρχεται, πως είναι γνωστ, απ την ελληνική λεξικογραφία, κυρίως της ελληνιστικής περι δου. Aπ την εποχή εκείνη,

2 22 FRANCISCO RODRIGUEZ ADRADOS η ελληνική λεξικογραφία ακολο θησε µια µακρά πορεία που κορυφώθηκε µε το λεξικ των Liddell-Scott-Jones. Ωστ σο, αυτ το εξαιρετικ λεξικ, παρά τις βελτιώσεις που έγιναν στην 9η έκδοσή του, κατά το διάστηµα , και τα συµπληρώµατα που ακολο θησαν, δεν είναι πλέον σε θέση να παρακολουθήσει την εξέλιξη της έρευνας για την αρχαία ελληνική γλώσσα. Tο λεξιλ γιο της ελληνικής γλώσσας είναι πράγµατι ανεξάντλητο. Kάθε µέρα νέες λέξεις εµφανίζονται σε επιγραφές, παπ ρους και χειρ γραφα, και η γνώση µας γι αυτές αυξάνεται διαρκώς. Aναλογιστείτε µ νο τι ο Kαν νας µας στο DGE περιλαµβάνει συγγραφείς, 300 συλλογές παπ ρων και 270 επιγραφών. Γι αυτο ς τους λ γους ξεκινήσαµε το 1962, στην προ των υπολογιστών εποχή, µια προσπάθεια φαινοµενικά δονκιχωτική: να δηµιουργήσουµε ένα λεξικ της αρχαίας ελληνικής βασισµένο σε µια πιο επιστηµονική και πλήρη προσέγγιση. Ήταν κάτι το εντελώς απαραίτητο για τη γνώση της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικο πολιτισµο, τις βάσεις της υτικής κουλτο ρας. Eπίσης, κρίναµε απαραίτητη µια ενηµέρωση διαφ ρων περιοχών του λεξιλογίου της ελληνικής: υπήρχαν σηµαντικά κενά που έπρεπε να καλυφθο ν, πως αυτ της µυκηναϊκής ελληνικής και των χριστιανών συγγραφέων. Xρειάστηκε να γραφεί ένα λεξικ της µυκηναϊκής ελληνικής απ τον F. Aura Jorro,το οποίο εκδ θηκε σε δ ο τ µους απ το 1983 έως το Σήµερα έχει τη µορφή βιβλίου και συνδέεται µε το DGE µε ένα σ στηµα αµφίδροµων συνδέσεων. Στη συνέχεια, χρειάστηκε να προσθέσουµε πλήθος νέων λέξεων απ χριστιανικά κείµενα, καθώς και κ ρια ον µατα και τοπων µια, τα οποία δεν συµπεριλαµβάνονται στο LSJ. Eπιπλέον, λα αυτά τα στοιχεία έπρεπε να αναθεωρηθο ν µε βάση µια ορισµένη έκδοση για κάθε κείµενο. Tέλος, προσθέσαµε µια ξεχωριστή παράγραφο που αφορά την ετυµολογία, κάτι που επίσης αποτελεί νεωτερισµ. λη αυτή την εργασία την πραγµατοποιήσαµε, συνδυάζοντας και µελετώντας απευθείας κείµενα, ευρετήρια, συµφραστικο ς καταλ γους λέξεων, λεξικά, υποµνηµατισµένες εκδ σεις και ποικίλη βιβλιογραφία. Kάποια στιγµή εισαγάγαµε τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών για αποθήκευση δεδοµένων και άλλους σκοπο ς. Aυτ βοήθησε σηµαντικά το έργο µας και µάς έκανε ταχ τερους: τώρα εκδίδουµε έναν τ µο κάθε τρία χρ νια, ενώ ετοιµάζουµε και µια νέα έκδοση του 1ου τ µου µας βασισµένη στη χρήση ηλεκτρονικών µέσων. Ωστ σο, πρέπει να πο µε τι η χρήση των υπολογιστών δεν αποκλείει καθ λου την απευθείας µελέτη των πηγών και της βιβλιογραφίας άλλωστε, η οµάδα µας πρέπει να γράψει και να συντάξει κάθε λήµµα. Oι υπολογιστές µάς βοηθο ν πολ αυτ είναι λο. Aλλά περισσ τερα θα σας πει η ρ. Gangutia. Περνάω τώρα στο δε τερο θέµα της οµιλίας µου, τις σπουδές των αρχαίων και νέων ελληνικών σήµερα στην Iσπανία. M νο µέσα στα πλαίσια αυτά µπορεί να γίνει κατανοητή η γέννηση του λεξικο µας.

3 T E π A, H E π H π ƒ ºI K π Oπ E π E À E I I 23 Mπορο µε να πο µε τι η µελέτη των αρχαίων ελληνικών ανθεί σήµερα στην Iσπανία, αν και, προς το παρ ν, η εκµάθησή τους συναντά κάποιες δυσκολίες. Στην Iσπανία υπάρχουν σήµερα εκατοντάδες σπουδαστές των αρχαίων ελληνικών, τα οποία διδάσκονται στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση και αποτελο ν, παράλληλα µε τα λατινικά, κλάδο σπουδών σε λα σχεδ ν τα πανεπιστήµια. Yπάρχουν, επίσης, εξειδικευµένα περιοδικά που αφορο ν τη µελέτη των αρχαίων ελληνικών, καθώς και άλλες εκδ σεις, πως µεταφράσεις και µονογραφίες. Kαταρχάς, λη αυτή η άνθηση ξεκίνησε στα 1938, ταν τα αρχαία ελληνικά καθιερώθηκαν ως υποχρεωτικ µάθηµα στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Στη συνέχεια, η µελέτη τους έχασε έδαφος, αλλά το αρχικ έναυσµα είχε δοθεί. Πριν απ τον ισπανικ εµφ λιο, τα ελληνικά δεν διδάσκονταν στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση: το γνωστ Instituto Escuela της Mαδρίτης, στο οποίο διδάσκονταν προαιρετικά τα ελληνικά, αποτελο σε εξαίρεση. σον αφορά την τριτοβάθµια εκπαίδευση, η διδασκαλία τους περιοριζ ταν στα Πανεπιστήµια της Mαδρίτης, της Σαλαµάνκας και της Bαρκελώνης. Άλλωστε, δ ο απ τους πιο επιφανείς καθηγητές αρχαίων ελληνικών, ο Unamuno και ο Segala, αποβίωσαν ακριβώς κατά τη διάρκεια του Eµφυλίου. Kατά συνέπεια, η διδασκαλία της ελληνικής στηρίχτηκε στον αυτοσχεδιασµ. Eκείνη την εποχή δεν υπήρχαν αρκετοί καθηγητές ελληνικών στην Iσπανία. Γι αυτ, η υποχρεωτική διδασκαλία της ελληνικής στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση γιν ταν περισσ τερο στα χαρτιά και λιγ τερο στην πράξη. Πιθαν ν οι νοµοθέτες να προχώρησαν πέρα απ τις πραγµατικές δυνατ τητες της χώρας εκείνη την εποχή. Σ ντοµα µως άρχισε να διαµορφώνεται ένα σώµα Iσπανών καθηγητών της αρχαίας ελληνικής στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Παράλληλα, δραστηριοποιήθηκαν τρία τµήµατα κλασικής φιλολογίας στη Mαδρίτη, στη Bαρκελώνη και στη Σαλαµάνκα (απ που και κατάγοµαι). Στη συνέχεια επεκτάθηκαν στη Σεβίλλη και στη Γρανάδα. Oι µέθοδοι διδασκαλίας, που στην αρχή ήταν ελλιπείς, µε τον καιρ βελτιώθηκαν. Yπήρχε έλλειψη στα πάντα: σε βιβλία, σε γραµµατικές, σε έργα αναφοράς. Mε τη βοήθεια µεταφράσεων και βιβλίων που γράφτηκαν απευθείας στα ισπανικά, οι ελλείψεις σιγά σιγά καλ φθηκαν. Tα προβλήµατα στη διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής άρχισαν τη δεκαετία του 50, λ γω διαδοχικών µεταρρυθµίσεων στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Tο 1970 η διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής σχεδ ν εξαφανίστηκε απ το γυµνάσιο. Xάρη στις προσπάθειες της Sociedad Española de Estudios Clásicos (Iσπανική Eταιρεία Kλασικών Σπουδών) και άλλων φίλων των κλασικών σπουδών, διασώθηκαν τα αρχαία ελληνικά, πως άλλωστε και τα λατινικά. Ωστ σο, η διδασκαλία τους περιορίστηκε σε δ ο τάξεις και έγινε προαιρετική. Mας κατέλαβε κάποια απογοήτευση, αλλά, ακ µη και σε καθεστώς ανασφάλειας, η διδασκαλία της ελληνικής επιβίωσε, άριστοι µαθητές ενδιαφέρθηκαν για αυτήν και ο αριθµ ς των καθηγητών µέσης εκπαίδευσης συνέχισε να αυξάνεται.

4 24 FRANCISCO RODRIGUEZ ADRADOS Στη συνέχεια, αντιµετωπίσαµε ακ µη µια εκπαιδευτική µεταρρ θµιση στη µέση εκπαίδευση, η οποία άρχισε να εφαρµ ζεται το 1984 και έγινε ν µος του κράτους το Tα δ ο χρ νια σπουδών για τα αρχαία και τα λατινικά διατηρήθηκαν, αλλά οι συνθήκες για την επιλογή τους έγιναν ακ µη πιο αντίξοες. Σήµερα, σχεδιάζεται µια ακ µη µεταρρ θµιση, που υποτίθεται τι θα ενισχ σει τις ανθρωπιστικές σπουδές. Eλπίζουµε τι τα αρχαία θα ωφεληθο ν απ αυτήν, αλλά το νέο πρ γραµµα σπουδών για το γυµνάσιο δεν έχει ακ µη οριστικοποιηθεί. Eάν τα αρχαία ελληνικά έχουν επιβιώσει στην Iσπανία, αυτ οφείλεται στο τι υπάρχει στη χώρα αυτή ένα καλλιεργηµένο κοιν, το οποίο αναγνωρίζει τους δεσµο ς που έχουµε λοι εµείς οι υτικοί µε το ελληνικ παρελθ ν και, παράλληλα, στο τι οι φορείς που καλλιεργο ν την αρχαία ελληνική στην Iσπανία χαίρουν κάποιας εκτίµησης. Aυτή η εκτίµηση πηγάζει απ την αυξαν µενη παρουσία των αρχαίων ελληνικών στα Πανεπιστήµια, απ τον πολλαπλασιασµ των εκδ σεων σχετικά µε το αντικείµενο αυτ και απ τη γενικ τερη παρουσία µας στο πολιτισµικ γίγνεσθαι της Iσπανίας µε βιβλία, εφηµερίδες, διαλέξεις, συνέδρια, θεατρικές παραστάσεις, αρχαιολογικά ταξίδια κ.ά. Aναφερθήκαµε στην προοδευτική εξάπλωση των ελληνικών σπουδών στα Πανεπιστήµια, αρχίζοντας απ τα τµήµατα κλασικής φιλολογίας στη Mαδρίτη, τη Σαλαµάνκα, τη Bαρκελώνη, τη Σεβίλλη και τη Γρανάδα, πανεπιστήµια µε µακραίωνη παράδοση στις ανθρωπιστικές σπουδές. Σήµερα υπάρχουν τµήµατα κλασικής φιλολογίας στα Πανεπιστήµια του Oβιέδο, της Bαλένθια, της Mάλαγα, του Σαντιάγο, του Bαλιαδολίδ, της Mο ρθια, της Λα Λαγο να και της Σαραγ σα. Aκ µη και σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει τµήµα κλασικής φιλολογίας και οι σχετικές σπουδές είναι περιορισµένες, µπορεί κανείς να µάθει ελληνικά µεταξ άλλων, στα Πανεπιστήµια της Παµπλ να, της Λε ν, της χώρας των Bάσκων, της Eστρεµαδο ρα, του Aλικάντε, της Λας Πάλµας, της Πάλµα ντε Mαγι ρκα καθώς και στο Aνοιχτ Πανεπιστήµιο (Universidad de Distancia), πως επίσης και σε αρκετά πανεπιστηµιακά κολλέγια σε διάφορες π λεις. Aπ την άλλη, τα ελληνικά, ως προαιρετικ µάθηµα, βρίσκονται στα προγράµµατα σπουδών ορισµένων τµηµάτων Iστορίας και Φιλοσοφίας, που µπορεί κανείς να βρει µαθήµατα σχετικά µε τη φιλοσοφία, τη λογοτεχνία και την αρχαιολογία της αρχαίας Eλλάδας. Aυτή η α ξηση του ενδιαφέροντος για τα ελληνικά επέφερε βελτιώσεις στις βιβλιοθήκες. Oι πιο σηµαντικές εξακολουθο ν να είναι αυτές που βρίσκονται στη Mαδρίτη (στις εγκαταστάσεις του Consejo Superior και σε αρκετά πανεπιστήµια), στη Σαλαµάνκα και τη Bαρκελώνη. H κατάσταση έχει βελτιωθεί σηµαντικά παντο, και µπορεί κάποιος να εργαστεί µε αξιώσεις πάνω στα αρχαία ελληνικά, σε πολλά µέρη της Iσπανίας.

5 T E π A, H E π H π ƒ ºI K π Oπ E π E À E I I 25 Aνέφερα ήδη το Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, του οποίου τα τµήµατα Φιλολογίας και Iστορίας δραστηριοποιο νται έντονα στον κλάδο µας. Στο πρώτο, πέρα απ την έκδοση του DGE, υπάρχει η συλλογή Alma Mater αρχαίων Eλλήνων και Λατίνων συγγραφέων σε δίγλωσση µορφή, καθώς και το Emerita, το αρχαι τερο και σηµαντικ τερο ισπανικ περιοδικ στον κλάδο µας. Eπίσης, απ το τµήµα Iστορίας του Consejo Superior εκδίδονται άλλα σχετικά επιστηµονικά περιοδικά πως το Archivo Español de Arqueologia για την αρχαία ιστορία και αρχαιολογία. λη αυτή η ανάπτυξη των ελληνικών σπουδών και των κέντρων που αφορο ν τη µελέτη τους σηµαίνει τι υπάρχουν, σήµερα, στην Iσπανία εκατοντάδες άτοµα, τα οποία ασχολο νται µε αυτές τις σπουδές, σε διάφορους τοµείς. Aυτ αντικατοπτρίζεται και σε δραστηρι τητες πως η οργάνωση συνεδρίων. Στο 7ο Συνέδριο της Sociedad Española de EC (Iσπανική Eταιρεία Kλασικών Σπουδών) τον Σεπτέµβριο του 1987 συµµετείχαν άτοµα και παρουσιάστηκαν πάνω απ 300 ανακοινώσεις. Παρ µοια συνέδρια πραγµατοποιήθηκαν το 1991 και το Άλλη ένδειξη του ενδιαφέροντος για τα ελληνικά γράµµατα στην Iσπανία αποτελεί και η έκδοση επιστηµονικών περιοδικών. Eκτ ς απ τα δ ο που προαναφέρθηκαν, αξίζει να µνηµονε σουµε ορισµένα άλλα που ασχολο νται επίσης µε θέµατα λατινικής γλώσσας και φιλολογίας, πως είναι τα Quadernos de Filologia Clásica και Epos, που εκδίδονται στη Mαδρίτη, το Faventia και το Ampurias στη Bαρκελώνη, το Myrtia στη Mο ρθια, το Habis στη Σεβίλλη, το Zephyrus και το Helmantica στη Σαλαµάνκα, το Minerva στο Bαλιαδολίδ, το Florentia Lliberritana στη Γρανάδα και το Fortunatae στη Λα Λαγο να. H άνθηση των ελληνικών σπουδών φαίνεται επίσης και στις νέες εκδ σεις και µεταφράσεις αρχαίων κειµένων. Aνέφερα προ ολίγου τη συλλογή Alma Mater, στην οποία κυκλοφορο ν πάνω απ εξήντα τ µοι. Eπίσης, κυκλοφορο ν δίγλωσσα έργα στη συλλογή Bernat Metge και απ τον εκδοτικ οίκο Bosch. Πρέπει, ακ µη, να αναφέρουµε, εκτ ς απ αυτο ς, και τις µεταφράσεις που κυκλοφορο ν απ τις εκδ σεις Alianza, Cátedra, Ediciones Clásicas, Akal και άλλες. H µεγαλ τερη σειρά µεταφράσεων είναι των εκδ σεων Gredos, µε 250 τίτλους. Aυτ είχε ως συνέπεια µια πλήρη ανανέωση των µεταφράσεων απ τα αρχαία ελληνικά στα ισπανικά, κάτι που ήταν απαραίτητο, καθώς τ σο η γλώσσα σο και το λογοτεχνικ φος αλλάζουν, και οι µεταφράσεις που είχαµε στη διάθεσή µας ακολουθο σαν την παράδοση του 19ου αιώνα. Σήµερα, κάποιος που θέλει να διαβάσει µηρο ή Σοφοκλή στα ισπανικά µπορεί να διαλέξει ανάµεσα σε τέσσερις ή πέντε µεταφράσεις για κάθε συγγραφέα. Eίναι στην πλειον τητά τους ακριβείς µεταφράσεις που έχουν γίνει µε βάση το πρωτ τυπο. Ωστ σο, αυτές οι δραστηρι τητες δεν είναι οι µ νες που συµβάλλουν στη γνωριµία των Iσπανών µε την αρχαία Eλλάδα. Eδώ πρέπει να αναφερθο ν οι θεατρι-

6 26 FRANCISCO RODRIGUEZ ADRADOS κές παραστάσεις θιάσων απ την Eλλάδα, την Iσπανία και άλλες χώρες. Aξίζει επίσης ιδιαίτερη µνεία το φοιτητικ φεστιβάλ θεάτρου, που κάθε Mάιο συγκεντρώνει χιλιάδες θεατών στο ρωµαϊκ θέατρο της Σεγ µπριγα (Segóbriga). εν πρέπει να ξεχάσουµε τα ταξίδια που πραγµατοποιο νται προς επίσκεψη αρχαίων µνηµείων στην Eλλάδα, στην Iταλία και σε άλλα µέρη. εν υπάρχει στην Iσπανία ο τε ένας ενδιαφερ µενος για τον κλάδο µας, που να µην έχει επισκεφθεί τα µνηµεία και τους αρχαιολογικο ς χώρους της Eλλάδας. εν θα ήθελα µως να κλείσω αυτ το τµήµα της οµιλίας µου χωρίς να αναφέρω λίγα ακ µη για τις δραστηρι τητες της Sociedad Española de Estudios Clásicos (SEEC). Iδρ θηκε το 1953 και σήµερα αριθµεί µέλη εγγεγραµµένα σε εικοσιδ ο παραρτήµατα σε λη τη χώρα. ιοικείται απ ένα Kεντρικ Συµβο λιο, του οποίου έχω την τιµή να είµαι Πρ εδρος αυτή τη στιγµή. H SEEC έχει συµβάλει αποφασιστικά στη διατήρηση και εξάπλωση των ελληνικών και λατινικών σπουδών στην Iσπανία, χάρη στις εκστρατείες της και τις παρεµβάσεις της στις εκπαιδευτικές αρχές. Kάθε τέσσερα χρ νια διοργανώνει τα Congresos españoles de Estudios Clásicos, πως ήδη προανέφερα. ο φορές τον χρ νο εκδίδει το περιοδικ Estudios Clásicos, µε χαρακτήρα εν µέρει επιστηµονικ και, εν µέρει, διδακτικ και πληροφοριακ. Aυτή είναι µια συνοπτική εικ να των αρχαιοελληνικών σπουδών στην Iσπανία. Mετά τη δεκαετία του 40 υπήρξε µια πραγµατική άνθηση αυτών των σπουδών, πως έγινε και σε άλλες χώρες, τ σο απ επιστηµονική σο και απ διδακτική άποψη, ακ µη κι αν, πως προανέφερα, υπάρχουν προβλήµατα στη διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών στη δευτεροβάθµια και στην τριτοβάθ- µια εκπαίδευση. Θα ολοκληρώσω την οµιλία µου κάνοντας µια σ ντοµη αναφορά στις νεοελληνικές σπουδές στην Iσπανία. Πιστε ω τι θα σας φανεί ενδιαφέρουσα. Oι νεοελληνικές σπουδές έχουν γνωρίσει µεγάλη άνθηση στην Iσπανία απ τη δεκαετία του εξήντα µέχρι σήµερα, ιδιαίτερα το τελευταίο διάστηµα. Σε αυτ το κίνηµα υπήρξα περισσ τερο παρατηρητής παρά συµµετέχων, αλλά θεωρώ τι, σε αρκετές περιστάσεις, έκανα ορισµένες κινήσεις που το ενίσχυσαν. Kαι ο λ γος που το έκανα είναι τι κάποια στιγµή έφτασα στο συµπέρασµα, και απ προσωπική µου εµπειρία, τι η ελληνική γλώσσα και ο πολιτισµ ς είναι ένα ενιαίο σ νολο. Eίναι αλήθεια τι, ιστορικά, οι χώρες µας υπήρξαν για µεγάλα διαστήµατα µακριά η µία απ την άλλη. Tο Bυζάντιο ήταν µια µακρινή περιοχή, µε την οποία είχαµε µ νο σποραδικές επαφές. Στη συνέχεια, η Oθωµανική αυτοκρατορία ήταν για µεγάλο χρονικ διάστηµα εχθρικ ς χώρος, µε τον οποίο, αν εξαιρέσουµε τη Nαυµαχία της Nαυπάκτου, ερχ µαστε σε επαφή µακριά απ την Eλλάδα, στη B ρεια Aφρική. Ωστ σο, επαφές υπήρχαν, πως περιέγραψα σε ένα άρθρο µου µε τίτλο: España y Grecia en su historia, που δηµοσιε τηκε στον 102ο τ µο του περιοδι-

7 T E π A, H E π H π ƒ ºI K π Oπ E π E À E I I 27 κο Estudios Clásicos (Adrados 1992). Aνέγνωσα αυτ το κείµενο στα ελληνικά, την άνοιξη του ίδιου χρ νου, ταν η Aκαδηµία Aθηνών µου έκανε την τιµή να µε ανακηρ ξει αντεπιστέλλον µέλος της. H Aκαδηµία στη συνέχεια δηµοσίευσε το κείµενο αυτ στα ελληνικά. εν θα ήθελα να επαναλάβω αυτά που είπα τ τε. Ωστ σο, θα ήθελα να υπενθυµίσω αυτ που επεσήµανα σε εκείνο το άρθρο µε κάποια µελαγχολία, τι δηλαδή, οι επαφές µας γίνονταν κυρίως µέσω πολέµων και κρίσεων: την εκστρατεία των Kαταλανών στην Aνατολή, την άλωση της Kωνσταντινο πολης και την επακ λουθη άφιξη Eλλήνων λογίων στην Iταλία και την Iσπανία, την εκδίωξη των Eβραίων, πολλοί απ τους οποίους εγκαταστάθηκαν στην Eλλάδα, και τον π λεµο των Eλλήνων για την ανεξαρτησία, στον οποίο συµµετείχαν πολλοί Iσπανοί φιλέλληνες. Aλλά στη συνέχεια, στο πρώτο µισ αυτο του αιώνα, επήλθε κάποια αλληλογνωριµία µέσω της λογοτεχνίας. Aς σκεφτο µε λ γου χάρη, τη σχέση µεταξ του Unamuno και του Kαζαντζάκη, την επίδραση που είχε στους πολιτιστικο ς κ κλους της Iσπανίας το περίφηµο οµαδικ ταξίδι στην Eλλάδα το 1933, στο οποίο συµµετείχαν τ σες πολλές προσωπικ τητες που αργ τερα θα αναδεικν ονταν σε ποικίλους τοµείς του ισπανικο πολιτισµο. Ίσως µως το έδαφος να µην ήταν ακ µη έτοιµο για περαιτέρω προσέγγιση. Άλλωστε, αµέσως µετά ξέσπασε ο Eµφ λιος Π λεµος, ένα γεγον ς καταστροφικ για τον ισπανικ πολιτισµ. πως προανέφερα, ταν η µελέτη των αρχαίων ελληνικών συµπεριλήφθηκε ρητά στον εκπαιδευτικ σχεδιασµ του 1938 και άρχισε να δηµιουργείται ένας πυρήνας φιλολ γων καθηγητών του γυµνασίου και αργ τερα του πανεπιστηµίου άνοιξε ο δρ µος για την άνθηση των αρχαιοελληνικών σπουδών. Στη συνέχεια, απ τις αρχές της δεκαετίας του 50, άρχισε να γίνεται ευκολ τερο για τους κλασικο ς φιλ λογους και τους αρχαιολ γους να ταξιδέψουν στην Eλλάδα. Aισθαν µασταν καλοδεχο µενοι στην Eλλάδα, που την ίδια εποχή άρχισε να εµφανίζεται ένα αυξαν µενο ενδιαφέρον για τη µελέτη και τη µετάφραση της ισπανικής λογοτεχνίας. Aυτ σηµαίνει τι οι νεοελληνικές σπουδές στην Iσπανία προκ πτουν, λογικά, µ νο απ τη µελέτη των αρχαίων ελληνικών. Mαθήµατα νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας εισήχθησαν ουσιαστικά για πρώτη φορά σε πανεπιστηµιακά τµήµατα κλασικής φιλολογίας. Mπορώ να µιλήσω για το Πανεπιστήµιο της Mαδρίτης, το µοναδικ τ τε στη Mαδρίτη, το οποίο σήµερα ονοµάζεται Complutense. Στη δεκαετία του 60, εκµεταλλευ µενοι τη δυνατ τητα εισαγωγής ορισµένων µαθηµάτων επιλογής, ο εκλιπών καθηγητής Fernández-Galiano κι εγώ πήραµε την πρωτοβουλία να προτείνουµε ένα µάθηµα νέας ελληνικής γλώσσας, καθώς και να ενισχ σουµε ταξίδια και παραµονή στην Eλλάδα για σους ενδιαφέρονταν για αυτές τις σπουδές.

8 28 FRANCISCO RODRIGUEZ ADRADOS Mου έρχονται στο νου τα ον µατα κάποιων, απ τους πρώτους την εποχή εκείνη, πως της Goyita Núñez (που σ ντοµα άρχισε να διδάσκει νέα ελληνικά στο Πανεπιστήµιο), του José M a Egea, του Pedro Bádenas και πολλών άλλων αργ τερα. Eτσι, πρωτοάρχισε να λειτουργεί σχολή νέων ελληνικών στην Iσπανία. H µοναδική µου συµβολή συνίσταται στο τι βοήθησα στη δηµιουργία της µαζί µε τον καθηγητή Fernández-Galiano. πως προανέφερα, την εποχή εκείνη υπήρχαν µ νο τρία τµήµατα Kλασικής Φιλολογίας στην Iσπανία: στη Mαδρίτη, στη Σαλαµάνκα και στη Bαρκελώνη. Tη δεκαετία του 60 στο πανεπιστήµιο της Bαρκελώνης εµφανίστηκε ένα νεο-ελληνικ κίνηµα παράλληλα µε σα συνέβαιναν στη Mαδρίτη. Tο κίνηµα προωθο σε ο καθηγητής José Alsina και ο µαθητής του Carles Miralles. Ύστερα ήλθε ο Alexis Eudaldo Solá και άλλοι. H έκδοση (1966) του τ µου La literatura griega medieval y moderna (µαζί µε ανθολ γιο) απ τους Alsina και Miralles, καθώς και η δηµοσίευση του άρθρου τους: La literatura griega moderna: esbozo histórico y bibliográfico στο Estudios Clásicos (1963) αποτέλεσαν πρωτοποριακές προσπάθειες που άσκησαν τεράστια επίδραση. Πάνω σε αυτές τις βάσεις έγινε δυνατή η ανάπτυξη των νεοελληνικών και βυζαντινών σπουδών στις δεκαετίες του 60 και του 70. Στην αρχή συµµετείχαν σε αυτ το κίνηµα Iσπανοί καθηγητές κλασικής φιλολογίας, στη συνέχεια, µως, πρέπει να αναφέρουµε και Έλληνες καθηγητές εγκατεστηµένους στην Iσπανία. Πρέπει επίσης να προσθέσουµε και έναν ακ µη πυρήνα ενδιαφεροµένων: τους Iσπανο ς ποιητές που, εντυπωσιασµένοι απ τη λάµψη της νεοελληνικής ποίησης, αποφάσισαν να µελετήσουν τη γλώσσα και επιπλέον µετέφρασαν και αφο- µοίωσαν Έλληνες ποιητές. Oρισµένοι απ αυτο ς είχαν επίσης σπουδάσει κλασική φιλολογία. Eάν επρ κειτο να κάνω µια επισκ πηση της σηµερινής κατάστασης των νεοελληνικών σπουδών στην Iσπανία, θα έπρεπε να αναφέρω τα πανεπιστήµια και άλλα κέντρα διδασκαλίας, τις επιστηµονικές εταιρείες και τα συνέδρια, τις µεταφράσεις ελληνικής λογοτεχνίας και τις εκδ σεις γενικά. Θα κάνω µια µνεία λων αυτών, αλλά ζητώ να συγχωρήσετε τον συνοπτικ της χαρακτήρα. Tέλος, θα κλείσω την παρέµβασή µου µε µια αναφορά στο µέλλον των σπουδών αυτών στην Iσπανία. Tα νέα ελληνικά διδάσκονται, πως προανέφερα, σε αρκετά πανεπιστήµια ως µάθηµα επιλογής στα τµήµατα κλασικής φιλολογίας, καθώς και σε ινστιτο τα (ξένων) γλωσσών, ιδιαίτερα στα Escuelas Oficiales de Idiomas (Kρατικές Σχολές Γλωσσών). Eίναι µια ενθαρρυντική εικ να, αν τη συγκρίνει κανείς µε αυτήν που υπήρχε µέχρι πριν απ λίγα µ λις χρ νια. εν νοµίζω τι είναι η ώρα να παραθέσω κατάλογο µε τα ον µατα των καθηγητών, ο οποίος, αναγκαστικά, δεν µπορεί να τους συµπεριλάβει λους. Aπ την άλλη µεριά, οφείλω να αναφέρω τα µαθήµα-

9 T E π A, H E π H π ƒ ºI K π Oπ E π E À E I I 29 τα νέας ελληνικής, που προσφέρονται σε Aθήνα και Θεσσαλονίκη και τα οποία έχουν συµβάλει πολ στη διάδοση αυτών των σπουδών στην Iσπανία. Γίνονται επίσης και άλλα µαθήµατα στην Eλλάδα, τα οποία διοργανώνουν Έλληνες και Iσπανοί καθηγητές. Στην πράξη, η δραστηρι τητα στον χώρο των νεοελληνικών σπουδών δεν περιορίζεται πλέον στα ρια των κρατικών φορέων. Yπάρχει η Sociedad Hispano-helénica, η οποία πρ σφατα διοργάνωσε συµπ σια στη Mαδρίτη, Bιτ ρια και Γρανάδα. Θα ήθελα επίσης να κάνω ιδιαίτερη µνεία στο συµπ σιο µε θέµα: La presencia de la lengua griega en España το οποίο πραγµατοποιήθηκε τον Σεπτέµβριο του 1992 στους ελφο ς. Eκεί συγκεντρώθηκε ένας σηµαντικ ς αριθµ ς Iσπανών και Eλλήνων ελληνιστών, ειδικών σε διάφορες περι δους της ελληνικής γλώσσας και κουλτο ρας. Tο συµπ σιο διοργανώθηκε απ το Yπουργείο Πολιτισµο της Eλλάδας, την ελληνική Πρεσβεία στη Mαδρίτη και το Instituto Cultural Español en Atenas. λα αυτά συµβάδισαν µε τη σταδιακή σ σταση βιβλιοθηκών µε βιβλιογραφία για τη βυζαντινή και τη νέα ελληνική, σε αρκετά πανεπιστήµια, και τη δηµιουργία οργάνων για τη διδασκαλία της νέας ελληνικής. Eδώ πρέπει να αναφέρουµε το περιοδικ Erytheia που εκδίδεται απ τη Sociedad Hispano-helénica. Eπίσης αφιερώνεται χώρος σε αυτές τις σπουδές στις εκδ σεις της Sociedad Española de EC. H κυκλοφορία σήµερα πολλών µεταφρασµένων έργων της νεοελληνικής λογοτεχνίας είχε ευρ τερες συνέπειες. Σκέφτοµαι, πρώτον απ λους, τον Kαζαντζάκη, που άνοιξε τον δρ µο για άλλους συγγραφείς πριν απ πολ καιρ. εν είναι δυνατ ν να µνηµονε σω εδώ λους τους συγγραφείς και τους µεταφραστές τους. Θα ήθελα, ωστ σο, να αναφέρω τον Eλ τη, την Kαραπάνου, τον Kαβάφη, τον Σαµαράκη, τον Σεφέρη, τον Tσάτσο, τον Bενέζη, τον Pίτσο, τον Aναγνωστάκη, τον Kουτσοχέρα κ.ά. H νεοελληνική λογοτεχνία δεν είναι πια άγνωστη στην Iσπανία, πως δεν είναι άγνωστη και η σ γχρονη ισπανική λογοτεχνία στην Eλλάδα. Σε αυτήν την πορεία δεν είµαστε µ νοι µας. Στη Bραζιλία, στη Xιλή, στην Aργεντινή, στο Mεξικ υπάρχει ένα διαρκώς αυξαν µενο ενδιαφέρον για την ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία. Aυτ έχει επηρεάσει λους τους καλλιεργη- µένους ανθρώπους αλλά ιδιαίτερα τους µελετητές της κλασικής αρχαι τητας. Kατά συνέπεια, οι προοπτικές είναι καλές. Aς πο µε κάτι και για αυτές. Στο πανεπιστηµιακ επίπεδο είναι σηµαντικ να επεκταθεί και να διευρυνθεί αυτ που ήδη υπάρχει: ήδη µιλήσαµε γι αυτ. Eκτ ς απ τα πανεπιστήµια, υπάρχουν οι Σχολές Γλωσσών: για την ώρα τα νέα ελληνικά διδάσκονται σε τρεις απ αυτές. O αριθµ ς τους θα πρέπει να αυξηθεί. Eπιπλέον, στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση υπάρχει δυνατ τητα να εισαχθεί ως µάθηµα επιλογής η νέα ελληνική ως «δε τερη γλώσσα». H Sociedad Española

10 30 FRANCISCO RODRIGUEZ ADRADOS de EC, της οποίας, πως προείπα, έχω την τιµή να είµαι Πρ εδρος, έχει διεξαγάγει σκληρ αγώνα ενώπιον των αρχών, για να µπορέσει να υπάρξει αυτή η δυνατ τητα. Έτσι έχουν τα πράγµατα. Έχει γίνει µια τεράστια πρ οδος αλλά υπάρχει ακ µη αρκετ ς χώρος για ανάπτυξη. Ωστ σο, είναι απαραίτητο να συνεργαστο ν οι άνθρωποι που µελετο ν τις διάφορες περι δους της ελληνικής γλώσσας και να µην διασπώνται. Καταλήγω µε τη φιλ δοξη σκέψη να τεθεί το DGE µας µέσα στο γενικ τερο πλαίσιο των ελληνικών σπουδών και της καλλιέργειας των αρχαιοελληνικών και νεοελληνικών σπουδών στην Iσπανία. Aυτά είχα να πω. Eυχαριστώ πολ. Mετάφραση CHRIS MARKHAM Bιβλιογραφικές αναφορές ADRADOS, R España y Grecia en su historia. Estudios Clásicos 102. ALSINA, J La literatura griega moderna: esbozo histórico y bibliográfico. Estudios Clásicos. ALSINA, J. & C. MIRALLES La Literatura griega, medieval y moderna. Barcelona: Cresda.

www.kalymnikifilia.gr

www.kalymnikifilia.gr Η επιρροή του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας στη διαμόρφωση του ρωσικού εκπαιδευτικού συστήματος (το παράδειγμα των Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Μόσχας) ΒΑΝΤΙΜ ΓΙΑΡΟΒΟÏ Kαθηγητής μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

(π ƒàª ª ƒπ ºÀ π ) À ƒπ π À π ªπ À π

(π ƒàª ª ƒπ ºÀ π ) À ƒπ π À π ªπ À π T π N E π ø À I π À À N π ø À ø (π ƒàª ª ƒπ ºÀ π ) À ƒπ π À π ªπ À π A π T πµ À À IÓÛÙÈÙÔ ÙÔ NÂÔÂÏÏËÓÈÎÒÓ appleô ÒÓ Υπ την εποπτεία του Iνστιτο του Nεοελληνικών Σπουδών (Iδρ µατος Mαν λη Tριανταφυλλίδη)

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Γραφεία: Κτήριο Αποστολίδη, Καλλιπόλεως και Ερεσού 1 T.K. 20537, 1678 Λευκωσία, Τηλ.: + 357 22893850, Τηλομ.: + 357 22 894491 Παρουσίαση 26 Ιανουαρίου 2014 2. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

τρία µεταλλικά συστήµατα: 1) ο καν νας του δι- µεταλλισµο (Γαλλία, Bέλγιο, Iταλία, Eλβετία, HΠA), αργ ρου καθαρ τητας 9/10, που ένα ψήγµα ισο ται

τρία µεταλλικά συστήµατα: 1) ο καν νας του δι- µεταλλισµο (Γαλλία, Bέλγιο, Iταλία, Eλβετία, HΠA), αργ ρου καθαρ τητας 9/10, που ένα ψήγµα ισο ται θαρ τητα του νοµίσµατος. H υποτίµηση εν ς νοµίσµατος συσχετιζ ταν µε τη µείωση της ποσ τητας του µετάλλου που περιείχε το ν µισµα. Kατά το µεγαλ τερο µέρος του 19ου αιώνα κυριάρχησαν τρία µεταλλικά συστήµατα:

Διαβάστε περισσότερα

T DICCIONARIO GRIEGO-ESPAÑOL:

T DICCIONARIO GRIEGO-ESPAÑOL: T DICCIONARIO GRIEGO-ESPAÑOL: ƒ À À ELVIRA GANGUTIA ÓÂappleÈÛÙ ÌÈÔ M Ú ÙË T ο Diccionario Griego-Español (DGE) γίνεται, σιγά σιγά, γνωστ στους φιλολογικο ς κ κλους. Xαιρ µαστε ιδιαίτερα που έχει γίνει

Διαβάστε περισσότερα

113 Φιλολογίας Ιωαννίνων

113 Φιλολογίας Ιωαννίνων 113 Φιλολογίας Ιωαννίνων Η Φιλοσοφική Σχολή ιδρύθηκε στα Ιωάννινα και λειτούργησε για πρώτη φορά κατά το ακαδημαϊκό έτος 1964-65 ως παράρτημα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Β.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

στον Τριγωνοψαρο λη για τα γενέθλιά του. στα κρυφά πρωτ τυπα δώρα, γιρλάντες απ φ κια, φαγητά απ πλαγκτ ν και µια τεράστια

στον Τριγωνοψαρο λη για τα γενέθλιά του. στα κρυφά πρωτ τυπα δώρα, γιρλάντες απ φ κια, φαγητά απ πλαγκτ ν και µια τεράστια ΣΤΟ BΑΘΟΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ, κάτω απ την επιφάνεια των αγριεµένων κυµάτων, βρίσκεται η κοινωνία των ψαριών. Εκεί συνήθως επικρατεί απ λυτη ηρε- µία. Τις τελευταίες µως ηµέρες, αυτή την απ λυτη ηρεµία του βυθο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 2011-2012 Κομοτηνή Νοέμβριος 2013 1 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ Ακαδ. έτος 015-016 ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΛΩΣΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

T LEXIKON ZUR BYZANTINISCHEN GRÄZITÄT

T LEXIKON ZUR BYZANTINISCHEN GRÄZITÄT T LEXIKON ZUR BYZANTINISCHEN GRÄZITÄT ERICH TRAPP ÓÂappleÈÛÙ ÌÈÔ BfiÓÓË ταν πριν απ 30 και πλέον χρ νια άρχισα να συλλέγω νέες και πολ σπάνιες λέξεις απ βυζαντινά κείµενα, ευτυχώς δεν ήξερα ακ µη το µέγεθος

Διαβάστε περισσότερα

106 Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης (Κομοτηνή)

106 Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης (Κομοτηνή) 106 Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης (Κομοτηνή) Ιστορικό του Τμήματος Το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης ιδρύθηκε με το Π.Δ 365/1993(ΦΕΚ 156/13-9-1993 τεύχος Α') και άρχισε

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

Η Διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στην Ουκρανία

Η Διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στην Ουκρανία Η Διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στην Ουκρανία ΞΕΝΙΑ ΑΡΤΑΜΟΝΟΒΑ Κυριακάτικο Σχολείο της Ελληνικής Κοινότητας του Χαρκόβου (Ουκρανία) Οι κοινωνικές αναταραχές του 20 ου αιώνα επηρέασαν και τις ελληνικές

Διαβάστε περισσότερα

Διάδοση και διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στη Σερβία

Διάδοση και διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στη Σερβία Διάδοση και διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στη Σερβία MAJA STOILKOVIC Φιλόλογος του Πανεπιστημίου του Βελιγραδίου ANNA RASLJIC Τελειόφοιτος της Φιλολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Βελιγραδίου Οι

Διαβάστε περισσότερα

À ª. π ø º πƒ. À ƒ º πƒ. ª º πƒ. ƒø π ø º πƒ. µπ º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 5 ÎÂÊ Ï ÈÔ 8 ÎÂÊ Ï ÈÔ 9 ÎÂÊ Ï ÈÔ 6 ÎÂÊ Ï ÈÔ 10 ÎÂÊ Ï ÈÔ 7

À ª. π ø º πƒ. À ƒ º πƒ. ª º πƒ. ƒø π ø º πƒ. µπ º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 5 ÎÂÊ Ï ÈÔ 8 ÎÂÊ Ï ÈÔ 9 ÎÂÊ Ï ÈÔ 6 ÎÂÊ Ï ÈÔ 10 ÎÂÊ Ï ÈÔ 7 ª ƒ ƒπ À ª ÎÂÊ Ï ÈÔ 5 π ø º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 6 ª º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 7 π º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 8 À ƒ º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 9 µπ º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 10 ƒø π ø º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 5 π ø º πƒ ƒ π Ã O ª ÛÙ Ì Ù Î È appleôû ÛÙ Ì Ù 117 115 º π 5

Διαβάστε περισσότερα

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ ς διαχείρισης

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ ς διαχείρισης IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ ς διαχείρισης IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ

Διαβάστε περισσότερα

ƒ LSJ: ªπ µ ª ø π ƒãπ π π ƒã π π

ƒ LSJ: ªπ µ ª ø π ƒãπ π π ƒã π π ƒ LSJ: ªπ µ ª ø π ƒãπ π π ƒã π π GREGORY CRANE ÓÂappleÈÛÙ ÌÈÔ Tufts εν υπάρχει τίποτε το ιδιαίτερα νέο στην εφαρµογή της τεχνολογίας των υπολογιστών στη µελέτη των αρχαίων ελληνικών. O Theodore Brunner

Διαβάστε περισσότερα

ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ICOM ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Αγ.Ασωμάτων 15 ΑΘΗΝΑ 105 53 Τηλ./Fax: 210 3219414 www.otenet.gr/icom Email icom@otenet.gr ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

MΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ

MΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ Κινηματογράφος και θέατρο: Η ιστορία τους, οι διευθυντές και οι σημαντικές ταινίες. Αρχιτεκτονική, ζωγραφική, γλυπτική και φωτογραφία: Η ιστορία τους, οι συγγραφείς Ιnstituto Cervantes: Εξασφάλιση Στην

Διαβάστε περισσότερα

Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ.

Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ. Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ. Οι κατακτήσεις του Μ. Αλεξάνδρου και η πολιτική ενοποίηση του χώρου

Διαβάστε περισσότερα

Το Άτοµο και η Ευρωπαϊκή Ένωση

Το Άτοµο και η Ευρωπαϊκή Ένωση 3η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Το Άτοµο και η Ευρωπαϊκή Ένωση Στη Γ θεµατική εν τητα δίνεται η ευκαιρία στους µαθητές να γνωρίσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η θεµατική αυτή χωρίζεται σε δ ο εν τητες µε τα ακ λουθα κεφάλαια:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΜΟΣ. 2. Στοιχεία Οπτικής - Θεωρία Χρώματος - Φωτομετρία (3) (3) 3. Εισαγωγή στην Ανθρωπολογία της Τέχνης 3 4. Αισθητική Ι 3

ΚΟΡΜΟΣ. 2. Στοιχεία Οπτικής - Θεωρία Χρώματος - Φωτομετρία (3) (3) 3. Εισαγωγή στην Ανθρωπολογία της Τέχνης 3 4. Αισθητική Ι 3 ΚΟΡΜΟΣ Α Εξάμηνο /Φροντιστήριο 1. Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Τέχνης Ι 2. Στοιχεία Οπτικής - Χρώματος - Φωτομετρία. Εισαγωγή στην Ανθρωπολογία της Τέχνης 4. Αισθητική Ι 5. Ζωγραφικής Ι 6. Γλυπτικής Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Σύµφωνα µε άρθρα και πληροφορίες που δηµοσιεύτηκαν τύπο του σαββατοκύριακου δηµοσιοποιήθηκαν τα βασικά στοιχεία του σχεδίου του υπουργείου παιδείας για τις

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνία, Κοινωνική Αλλαγή και Επανάσταση

Κοινωνία, Κοινωνική Αλλαγή και Επανάσταση Κοινωνία, Κοινωνική Αλλαγή και Επανάσταση Εισαγωγή 2.1 Μεταβολές στην ανθρώπινη κοινωνία 2.2 Η µεταβολή στη σ γχρονη περίοδο 4 [ 49 ] ÈÛ ÁˆÁ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΘΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΧΩΡΑ ΕΥδιάκριτες

Διαβάστε περισσότερα

σχετικά µε το καθεστώς της δεύτερης ανάθεσης µαθηµάτων στην δευτεροβάθµια

σχετικά µε το καθεστώς της δεύτερης ανάθεσης µαθηµάτων στην δευτεροβάθµια ΠΡΟΕ ΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Θα συζητηθεί η µε αριθµό 189/4-9- 2012 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή της ηµοκρατικής Αριστεράς κ. Θωµά Ψύρρα προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α Β ΦΑΣΗ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α Β ΦΑΣΗ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α Β ΦΑΣΗ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Φοιτητής: Παύλου Νικόλαος, Α.Ε.Μ: 2245, Ε Εξάμηνο Σχολείο: 1 ο Πειραματικό

Διαβάστε περισσότερα

Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, Αγαπητοί μου

Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, Αγαπητοί μου Αρχαία Ελληνική Γλώσσα: η βασική μέθοδος διδασκαλίας της Νεοελληνικής ως ξένης γλώσσας ΤΑΤΙΑ ΜΤΒΑΡΕΛΙΤΖΕ Υποψήφια διδάκτωρ του Ινστιτούτου Κλασσικής Φιλολογίας, Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του

Διαβάστε περισσότερα

H Orientum σας εύχεται Καλό Πάσχα & Καλή Ανάσταση!

H Orientum σας εύχεται Καλό Πάσχα & Καλή Ανάσταση! Τεύχος 12 - Μάρτιος 2010 www.orientum.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑ ΦΠΨ σελ. 2 ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ORIENTUM - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ σελ. 4 ΓΝΩΡΙΖΑΤΕ ΟΤΙ σελ. 4 ΡΩΤΑΤΕ - ΑΠΑΝΤΑΜΕ σελ. 5 H Orientum σας εύχεται Καλό Πάσχα

Διαβάστε περισσότερα

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ ς χρήσης

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ ς χρήσης IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ ς χρήσης IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ ς χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Στην εν τητα αυτή θα περιγράψουµε το κοινωνικ και οικονοµικ πλαίσιο

Στην εν τητα αυτή θα περιγράψουµε το κοινωνικ και οικονοµικ πλαίσιο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Κοινωνικ Περιβάλλον και Υγεία Στην εν τητα αυτή θα περιγράψουµε το κοινωνικ και οικονοµικ πλαίσιο µελέτης της υγείας. Επίσης θα περιγραφεί και θα συζητηθεί η σχέση µεταξ της υγείας και της κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2014-2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2014-2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2014-2015 Μεσαία ΔΕΥΤΕΡΑ, 19-01-2015 ΤΡΙΤΗ, 20-01-2015 ΤΕΤΑΡΤΗ, 21-01-2015 ΠΕΜΠΤΗ, 22-01-2016 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 23-01-2015 13Κ14_11:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (2014-2020) Υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» Πρόσκληση υποβολής προσφορών αριθ.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (2014-2020) Υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» Πρόσκληση υποβολής προσφορών αριθ. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (2014-2020) Υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» Πρόσκληση υποβολής προσφορών αριθ. EACEA 46/2014 - Έργα λογοτεχνικής μετάφρασης Εφαρμογή των σχεδίων του υποπρογράμματος «Πολιτισμός»: έργα λογοτεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

O Παρνασσ ς ήταν ασφυκτικά γεµάτος µε την αφρ κρε-

O Παρνασσ ς ήταν ασφυκτικά γεµάτος µε την αφρ κρε- O Παρνασσ ς ήταν ασφυκτικά γεµάτος µε την αφρ κρε- µα της Aθήνας, ανθρώπους του πνε µατος, δηµοσιογράφους, επισήµους µε τα φράκα τους, κυρίες του παλατιο και ηλικιωµένους φουστανελάδες µε τα φέσια τους.

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραµµατείας στο Γυµνάσιο. Συνεργατική Έρευνα στην Τάξη.

Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραµµατείας στο Γυµνάσιο. Συνεργατική Έρευνα στην Τάξη. ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΟΣΕΓΙΑΝ ΟΝΟΜΑ: ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ. ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ : ΚΑΡΑΜΠΕΤ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΝΑΥΠΛΙΟΝ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ: ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ - ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΑ: ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ÚÔÛ ÁÁÈÛË ÙˆÓ ËÌÔÙÈÎÒÓ ÚÔÛ ÔÏÈÎÒÓ ÓÙÚˆÓ ÙÔ ƒ Ù ÈÔ Ì ÏÈ ÙË πù Ï

ÚÔÛ ÁÁÈÛË ÙˆÓ ËÌÔÙÈÎÒÓ ÚÔÛ ÔÏÈÎÒÓ ÓÙÚˆÓ ÙÔ ƒ Ù ÈÔ Ì ÏÈ ÙË πù Ï ÚÔÛ ÁÁÈÛË ÙˆÓ ËÌÔÙÈÎÒÓ ÚÔÛ ÔÏÈÎÒÓ ÓÙÚˆÓ ÙÔ ƒ Ù ÈÔ Ì ÏÈ ÙË πù Ï 2 37 Τ ο Ρέτζιο Εµίλια είναι µια π λη της Β ρειας Ιταλίας µε 130.000 κατοίκους, της οποίας το δηµοτικ εκπαιδευτικ σ στηµα προσχολικής αγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Σχολικό Έτος 2015-2016 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2015-2016 και 2016-2017 ΝΟΜΟΣ: 4327/2015 (ΦΕΚ 50/Α, 14/05/2015), τροποποίηση του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτης Ιστοσελίδας. Υπηρεσίες Συνδέσεις Εγκύκλιοι Έντυπα Downloads

Χάρτης Ιστοσελίδας. Υπηρεσίες Συνδέσεις Εγκύκλιοι Έντυπα Downloads Το Υπουργείο Το Eκπαιδευτικό Σύστημα Πρόσβαση στη Γνώση Θρησκεύματα Μηχανή Αvαζήτησης Επικοινωνία Συχνές Ερωτήσεις Χάρτης Ιστοσελίδας Προκηρύξεις/ Νέα Διαγωνισμοί Συνέδρια/ Ημερίδες Εποπτευόμενοι Φορείς

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους Αιτιολογική έκθεση Η Επιτροπή Κρατικών Bραβείων Λογοτεχνικής Μετάφρασης εργάστηκε για τα βραβεία του 2013, όπως και την προηγούµενη χρονιά, έχοντας επίγνωση α. των µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Τμήματος Φιλολογίας. Φιλοσοφική Σχολή. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Τμήματος Φιλολογίας. Φιλοσοφική Σχολή. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Τμήματος Φιλολογίας Φιλοσοφική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΟΡΜΟΣ [111 ECTS] ΜΝΕΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΝΕΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Δημήτρης Μπαμπίλης www.chem.gr Α Τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου Η Α Τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας,

Διαβάστε περισσότερα

είχε καταρτίσει την πρώτη, τη µικρή του συλλογή γλωσσικο υλικο απ τις πηγές της νεοελληνικής γραµµατείας. Mετά διακ πτεται η χρηµατοδ τηση και

είχε καταρτίσει την πρώτη, τη µικρή του συλλογή γλωσσικο υλικο απ τις πηγές της νεοελληνικής γραµµατείας. Mετά διακ πτεται η χρηµατοδ τηση και T E -A π π À.I. øƒ I.N. KAZAZH AÚÈÛÙÔÙ ÏÂÈÔ ÓÂappleÈÛÙ ÌÈÔ ÂÛÛ ÏÔÓ ÎË /K ÓÙÚÔ EÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ Αγαπητοί συνάδελφοι, κ ριοι σ νεδροι. Aποφάσισα τελικά να µιλήσω ελληνικά και θα ξεκινήσω µε δυο λ για για το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. Προς Κέντρο Γλωσσών. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. Προς Κέντρο Γλωσσών. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Προς Κέντρο Γλωσσών Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Στα πλαίσια των μεγάλων ανακατατάξεων και αλλαγών που επιφέρει στο νησί μας τόσο το κλίμα της παγκοσμιοποίησης όσο και η ένταξη

Διαβάστε περισσότερα

LotusLive. Sametime Chat on LotusLive και Πελάτης ϕορητών συσκευών LotusLive Meetings Οδηγ ς χρήσης

LotusLive. Sametime Chat on LotusLive και Πελάτης ϕορητών συσκευών LotusLive Meetings Οδηγ ς χρήσης LotusLive Sametime Chat on LotusLive και Πελάτης ϕορητών συσκευών LotusLive Meetings Οδηγ ς χρήσης LotusLive Sametime Chat on LotusLive και Πελάτης ϕορητών συσκευών LotusLive Meetings Οδηγ ς χρήσης Σηµείωση

Διαβάστε περισσότερα

ÔÈÓfiÙÔappleÔ ÂıÓÈÎÈÛÌfi

ÔÈÓfiÙÔappleÔ ÂıÓÈÎÈÛÌfi KEΦAΛAIO 3 ÔÈÓfiÙÔappleÔ ÂıÓÈÎÈÛÌfi Στο βιβλίο του Banal Nationalism (1995) ο Billig ασχολείται µε το ζήτηµα του καθηµερινο εθνικισµο που περνά απαρατήρητος, και εστιάζει στον εθνικισµ των δυτικών κρατών

Διαβάστε περισσότερα

Κάπως έτσι ονειρεύτηκα την Γραμμική Αρμονική Ταλάντωση!!! Μπορεί όμως και να ήταν.

Κάπως έτσι ονειρεύτηκα την Γραμμική Αρμονική Ταλάντωση!!! Μπορεί όμως και να ήταν. Ένα όνειρο που ονειρεύεσαι μόνος είναι απλά ένα όνειρο. Ένα όνειρο που ονειρεύεσαι με άλλους μαζί είναι πραγματικότητα. John Lennon Κάπως έτσι ονειρεύτηκα την Γραμμική Αρμονική Ταλάντωση!!! Μπορεί όμως

Διαβάστε περισσότερα

Κλασικές Σπουδές και Σύγχρονη Κοινωνία

Κλασικές Σπουδές και Σύγχρονη Κοινωνία Κλασικές Σπουδές και Σύγχρονη Κοινωνία Γιατί εξακολουθεί να είναι σηµαντικό να σπουδάζουµε αρχαία Ελληνικά και Λατινικά, γλώσσες που σπάνια πια χρησιµοποιούνται στη σύγχρονη κοινωνία; Γιατί να ξοδεύουµε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού''

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Οι παρακάτω προσκλήσεις εντάσσονται στο Έργο «ΠΑΝ ΕΚΤΗΣ Νο2- Ψηφιακός Θησαυρός Πρωτογενών

Διαβάστε περισσότερα

Σχήµα 1: Βιβλιοθηκονόµοι που παρακολούθησαν το συνέδριο ανά είδος βιβλιοθήκης

Σχήµα 1: Βιβλιοθηκονόµοι που παρακολούθησαν το συνέδριο ανά είδος βιβλιοθήκης 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο ηµοτικών Βιβλιοθηκών: Τα πρώτα συµπεράσµατα Για την Επιστηµονική Επιτροπή Σταµατίνα Τσάφου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τµήµα Βιβλιοθηκονοµίας & Συστηµάτων Πληροφόρησης ΤΕΙ Αθήνας stsafou@teiath.gr

Διαβάστε περισσότερα

Π ΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κατάλογος Πινάκων... 13. Κατάλογων Σχηµάτων... 17 Ευχαριστίες... 19 Εισαγωγή... 21

Π ΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κατάλογος Πινάκων... 13. Κατάλογων Σχηµάτων... 17 Ευχαριστίες... 19 Εισαγωγή... 21 Π ΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κατάλογος Πινάκων..................................... 13 Κατάλογος ιαγραµµάτων............................... 15 Κατάλογων Σχηµάτων................................... 17 Ευχαριστίες............................................

Διαβάστε περισσότερα

Η Γενιά του 1880: Βιζυηνός- Παπαδιαμάντης Υ κ. Αποστολή / κ. Αθήνη ΠΑΜ14. Ιστορία της Νεοελληνικής. Λογοτεχνίας: 18 ος 20 ος αι.

Η Γενιά του 1880: Βιζυηνός- Παπαδιαμάντης Υ κ. Αποστολή / κ. Αθήνη ΠΑΜ14. Ιστορία της Νεοελληνικής. Λογοτεχνίας: 18 ος 20 ος αι. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τ Μ Η Μ Α Φ Ι Λ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εαρινού Εξαμήνου, Ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 Β ΕΞΑΜΗΝΟ 9.00 10.00 Γενική Γλωσσολογία ΙΙ Υ

Διαβάστε περισσότερα

YΠOXPEΩΣEIΣ ΓIA TH ΛHΨH ΠTYXIOY

YΠOXPEΩΣEIΣ ΓIA TH ΛHΨH ΠTYXIOY YΠOXPEΩΣEIΣ ΓIA TH ΛHΨH ΠTYXIOY Oι φοιτητές του Φ.Π.Ψ. πρέπει να συµπληρώσουν φοίτηση οκτώ εξαµήνων και να εξετασθούν σε σαράντα εξαµηνιαία µαθήµατα από τα αναγραφόµενα στο Πρόγραµµα Σπουδών (βλ. παρακάτω).

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Περίληψη ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόµενο του κειµένου σε 100-120 λέξεις χωρίς δικά σας σχόλια. Το κείµενο αναφέρεται στις επιπτώσεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται το σύστηµα των Γενικών Εξετάσεων για την εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση το οποίο ίσχυσε την περίοδο 1983-1999 και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΘΕΣΜΟΣ

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΘΕΣΜΟΣ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΘΕΣΜΟΣ 1. ÈÛ ÁˆÁ Οπως ήδη τον ορίσαμε, κοινωνικ ς θεσμ ς είναι ένα παγιωμένο πλέγμα σχέσεων μεταξ κοινωνικών ρ λων. Η παρξή του συνδέεται με την επιδίωξη εν ς (τουλάχιστον) κοινωνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ» IΣΤΟΡΙΚΟ Tο Κοινωφελές Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος», αναγνωρίζοντας τις δραστηριότητές

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ

2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ 2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ Συμπλήρωση κενών ακόλουθες λέξεις (τρεις λέξεις περισσεύουν): βιβλιοθήκη, Βαλκανική, ανθρωπιστικός, πανεπιστήμιο, χειρόγραφο, Ιταλική, τυπογραφία, σπάνιος. Η Αναγέννηση και

Διαβάστε περισσότερα

[ 9 ] Προλογικ σημείωμα... 15. Εισαγωγικά δεδομένα... 21. ΜΕΡΟΣ Α : Ευρωπαϊκή και Ελληνική Παιδεία Γένεσις, Ανάβαση και Κατάβαση 19-101

[ 9 ] Προλογικ σημείωμα... 15. Εισαγωγικά δεδομένα... 21. ΜΕΡΟΣ Α : Ευρωπαϊκή και Ελληνική Παιδεία Γένεσις, Ανάβαση και Κατάβαση 19-101 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Προλογικ σημείωμα................................................ 15 ΜΕΡΟΣ Α : Ευρωπαϊκή και Ελληνική Παιδεία Γένεσις, Ανάβαση και Κατάβαση 19-101 Εισαγωγικά δεδομένα...............................................

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ.

Τµήµα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ. Τµήµα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ. Η ιστορία του Το Τµήµα ιδρύθηκε το 1951, αρχικά ως µέρος του Ινστιτούτου Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, και στη συνέχεια, από

Διαβάστε περισσότερα

1 ο βήμα Δηλώνετε μάθημα. 2ο βήμα Δηλώνετε σύγγραμμα

1 ο βήμα Δηλώνετε μάθημα. 2ο βήμα Δηλώνετε σύγγραμμα ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟ 17-10-2014 ΕΩΣ 31-10-2014 ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Η ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2000-2001 ΚΑΙ 2001-2002

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2000-2001 ΚΑΙ 2001-2002 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ ΚΑΙ Σε όλους τους πίνακες που ακολουθούν θα αναφέρονται τέσσερα ποσοστά: 1. Ποσοστό ς 2. Ποσοστό µη ς 3. Ποσοστό ς 4. Ποσοστό µαθητών που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2015-2016 και 2016-2017 ΝΟΜΟΣ: 4327/2015 (ΦΕΚ 50/Α, 14/05/2015), τροποποίηση του Ν. 4186/2013 «Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ Γνωστικό περιεχόμενο Περιεχόμενο Τμήματος Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας καταλαμβάνει σημαντική θέση στο χώρο των

Διαβάστε περισσότερα

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn anjologion ellhnikwn grammatoseirwn Απλ µονοτυπικ Λειψίας µονοτυπικ εκαεξάρια τ ς κάσας εκαεξάρια Λειψίας τ ς κάσας Πελασγικ µονοτυπικ Αττικ µονοτυπικ Εκδ σεων «Μπ λ Λ τρ» Μα ρα 486 µονοτυπικ Μπεκκεριάνα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2014, Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε του Συλλόγου Αποφοίτων του «ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ", κύριε Κάλλιε,

Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2014, Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε του Συλλόγου Αποφοίτων του «ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ, κύριε Κάλλιε, Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2014, Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ): Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε του Συλλόγου Αποφοίτων του «ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ", κύριε Κάλλιε, ονομάζομαι Δημήτρης Ντεντάκης, γεννήθηκα και μεγάλωσα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Παγκόσµιο Θέατρο: Πράξη - Δραµατουργία - Θεωρία ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ολο το σχέδιο για το νέο λύκειο και τις πανελλαδικές Το καινοτόµο «σχέδιο Αρβανιτόπουλου» θα έχουν την ευκαιρία να το γνωρίσουν πρώτοι οι φετινοί

Ολο το σχέδιο για το νέο λύκειο και τις πανελλαδικές Το καινοτόµο «σχέδιο Αρβανιτόπουλου» θα έχουν την ευκαιρία να το γνωρίσουν πρώτοι οι φετινοί Ολο το σχέδιο για το νέο λύκειο και τις πανελλαδικές Αλλάζουν όλα στο λύκειο από τον Σεπτέµβριο του 2013, καθώς το υπουργείο Παιδείας καταθέτει στη Βουλή σχέδιο νόµου, που παρουσιάζει σήµερα αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

Α Λυκείου. Πρόγραμμα μαθημάτων Α τάξης

Α Λυκείου. Πρόγραμμα μαθημάτων Α τάξης Α Λυκείου Η Α Λυκείου είναι τάξη γενικής παιδείας και, συνεπώς, τα μαθήματα είναι κοινά για όλους τους μαθητές. Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα είναι 35 ωρών και περιλαμβάνει τα μαθήματα που μέχρι τώρα υπήρχαν

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ» ΣΤΡΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΜΑΪΟΣ 2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού www.hcc.edu.gr οργανώνει από το 2000 σε σταθερή βάση, κάθε φθινόπωρο, άνοιξη

Διαβάστε περισσότερα

Αφροδίτη Βακάλη: «Σε όλες τις εποχές ο δρόμος της συγγραφής ήταν και είναι μοναχικός»

Αφροδίτη Βακάλη: «Σε όλες τις εποχές ο δρόμος της συγγραφής ήταν και είναι μοναχικός» Αφροδίτη Βακάλη: «Σε όλες τις εποχές ο δρόμος της συγγραφής ήταν και είναι μοναχικός» Η Αφροδίτη Βακάλη γεννήθηκε στην Αθήνα το 1965 και είναι εκπαιδευτικός. Σπούδασε Αγγλική Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Σύμφωνα με το πρόσφατο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας θα πραγματοποιηθούν σημαντικές αλλαγές στο Λύκειο και στον τρόπο εισαγωγής στα Τμήματα των Πανεπιστημίων και

Διαβάστε περισσότερα

Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών

Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών ΠPOEΔPOΣ Παντελής Bουτουρής ANTIΠPOEΔPOΣ Mιχάλης Πιερής KAΘHΓHTEΣ Παναγιώτης Aγαπητός Παντελής Bουτουρής Mιχάλης Πιερής EΠIKOYPOI KAΘHΓHTEΣ Γεωργία Aγγουράκη Αφροδίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015-16

ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015-16 ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015-16 Σύμφωνα με πρόσφατο δελτίο τύπου του υπουργείου για το νέο σύστημα εισαγωγής, ισχύουν τα ακόλουθα: Όσον αφορά στη δομή του ωρολογίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού''

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Οι παρακάτω προσκλήσεις εντάσσονται στο Έργο «ΠΑΝ ΕΚΤΗΣ- Ψηφιακός Θησαυρός Πρωτογενών

Διαβάστε περισσότερα

186 Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών Θράκης (Κομοτηνή)

186 Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών Θράκης (Κομοτηνή) 186 Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών Θράκης (Κομοτηνή) Σκοπός Το Τμήμα σύμφωνα με το ιδρυτικό του διάταγμα, έχει ως κύρια αποστολή «την καλλιέργεια, προαγωγή και διάδοση, με τη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Προς όλες και όλους τις/τους φοιτήτριες και φοιτητές του Τμήματος

Προς όλες και όλους τις/τους φοιτήτριες και φοιτητές του Τμήματος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Πρόεδρος: Φοίβος-Βασίλειος Γκικόπουλος Τηλ. 2310-997584 Εmail: ghico@itl.auth.gr ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Τσάνταλη Καλλιόπη, calliopetsantali@yahoo.gr Νικολιδάκης Συμεών, simosnikoli@yahoo.gr o oo Εισαγωγή Στην παρούσα εργασία επιχειρείται μια προσέγγιση της διδακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 13 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 13 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ Περιεχόµενα 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 13 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Η ΠΑΙ ΑΓΩΓΟΥΣΑ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ... 17 Το αντικείµενο της Παιδαγωγικής, η παιδαγωγούσα διδασκαλία, ο ρόλος της ψυχολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ & Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. (Mε βάση το Νόμο 4186/2013)

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ & Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. (Mε βάση το Νόμο 4186/2013) ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ & Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Mε βάση το Νόμο 4186/2013) Α Τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου Η Α Τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση σχετικά με το περιβάλλον Εκπαίδευση για το περιβάλλον Εκπαίδευση στο περιβάλλον

Εκπαίδευση σχετικά με το περιβάλλον Εκπαίδευση για το περιβάλλον Εκπαίδευση στο περιβάλλον Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (ΠΕ) ονομάζεται η διδασκαλία του τρόπου λειτουργίας του οικοσυστήματος και στόχος της είναι η αλλαγή της συμπεριφοράς των ανθρώπων προς μια αειφορική κατεύθυνση Εκπαίδευση σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Κύριε Πρόεδρε, εκλεκτά μέλη της ακαδημαϊκής και της επιχειρηματικής κοινότητας, αγαπητοί απόφοιτοι, κυρίες και κύριοι. Βρίσκομαι απόψε

Διαβάστε περισσότερα

ν ήβω φ ν Ε ω ουλή τ Β

ν ήβω φ ν Ε ω ουλή τ Β Βουλή των Εφήβων H «Bουλή των Eφήβων» είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που διοργανώθηκε για πρώτη φορά από τη Bουλή των Ελλήνων το σχολικό έτος 1995-1996 και από τότε λειτουργεί σε ετήσια βάση, με τη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1) Αρχαία Ελληνικά 2) Ιστορία 3) Νεοελληνική Λογοτεχνία 4) Λατινικά

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1) Αρχαία Ελληνικά 2) Ιστορία 3) Νεοελληνική Λογοτεχνία 4) Λατινικά ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1) Αρχαία Ελληνικά 2) Ιστορία 3) Νεοελληνική Λογοτεχνία 4) Λατινικά ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1) Μαθηματικά 2) Φυσική 3) Χημεία 4) Βιολογία ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

κατεύθυνση της εξάλειψης εθνοκεντρικών και άλλων αρνητικών στοιχείων που υπάρχουν στην ελληνική εκπαίδευση έτσι ώστε η εκπαίδευση να λαμβάνει υπόψη

κατεύθυνση της εξάλειψης εθνοκεντρικών και άλλων αρνητικών στοιχείων που υπάρχουν στην ελληνική εκπαίδευση έτσι ώστε η εκπαίδευση να λαμβάνει υπόψη ΕΙΣΑΓΩΓΗ Είναι γνωστό ότι, παραδοσιακά, όπως άλλα εκπαιδευτικά συστήματα έτσι και το ελληνικό στόχευαν στην καλλιέργεια και ενδυνάμωση της εθνοπολιτιστικής ταυτότητας. Αυτό κρίνεται θετικό, στο βαθμό που

Διαβάστε περισσότερα

Η Νεοελληνική Λογοτεχνία σήμερα Κοινωνία και Εκπαίδευση

Η Νεοελληνική Λογοτεχνία σήμερα Κοινωνία και Εκπαίδευση Τομέας Νεοελληνικής Φιλολογίας Τμήμα Φιλολογίας EΚΠΑ Επιστημονικό συνέδριο Η Νεοελληνική Λογοτεχνία σήμερα Κοινωνία και Εκπαίδευση Πέμπτη 28 Νοεμβρίου - Σάββατο 30 Νοεμβρίου 2013 Αίθουσα «Αντώνης Τρίτσης»

Διαβάστε περισσότερα

Σκελετοί, μυστικά και η εορτή της αλή θειας

Σκελετοί, μυστικά και η εορτή της αλή θειας Σκελετοί, μυστικά και η εορτή της αλή θειας Είναι αλή θεια ό τι, ό ταν έχεις πίσω σου σαρά ντα χρό νια αδιά κοπης και αξιό λογης καλλιτεχνικής παραγωγής, πρέπει να μπορείς κά θε φορά να διαχειρίζεσαι τον

Διαβάστε περισσότερα

VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ

VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.0 Αριθµός µαθητών στα σχολεία Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 2.0 Τριτοβάθµια Εκπαίδευση 83 Ισότητα

Διαβάστε περισσότερα

Κλασική Πολιτική Οικονοµία, Μαρξιστική

Κλασική Πολιτική Οικονοµία, Μαρξιστική ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Κλασική Πολιτική Οικονοµία, Μαρξιστική Πολιτική Οικονοµία και Οικονοµικά 2.1. ÔÏÈÙÈÎ ÈÎÔÓÔÌ : appleúòùë ÂÎ Ô Ì ÙÔÙÂÏÔ ÂappleÈÛÙ ÌË ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Û ÛÂˆÓ Εως τώρα απαντήθηκε το πρώτο ερώτηµα

Διαβάστε περισσότερα

Ecoles Européennes Bureau de Secrétaire Général

Ecoles Européennes Bureau de Secrétaire Général Ecoles Européennes Bureau de Secrétaire Général Unité de Développement Pédagogique Réf.: 2010-D-239- el-2 Orig.:EL ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ. ΕΠΙΛΟΓΗ: ΑΡΧΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Νέο γενικό λύκειο. Σύνολο διακριτών μαθημάτων 15. Σύνολο διδακτικών ωρών 35. Ομάδες μαθημάτων 3. Μεμονωμένα μαθήματα 7

Νέο γενικό λύκειο. Σύνολο διακριτών μαθημάτων 15. Σύνολο διδακτικών ωρών 35. Ομάδες μαθημάτων 3. Μεμονωμένα μαθήματα 7 ΤΑΞΗ Α Σύνολο διακριτών μαθημάτων 15. Σύνολο διδακτικών ωρών 35. Ομάδες μαθημάτων 3. Μεμονωμένα μαθήματα 7 Α ομάδα μαθημάτων Ελληνική Γλώσσα Β ομάδα μαθημάτων Μαθηματικά Γ ομάδα μαθημάτων Φυσικές Επιστήμες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 381 ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: ΤΟ επόμενο θέμα είναι πολύ σημαντικό. Μας απασχολεί πάρα πολύ, μόνο ως προφήτες όμως μπορούμε να λειτουργήσουμε. Έχει

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση. Οδηγός Αγοράς. metaphrasis

Μετάφραση. Οδηγός Αγοράς. metaphrasis Μετάφραση Οδηγός Αγοράς metaphrasis Ποιος βρίσκεται πίσω από το metaphrasis: Κυριακή Παπακωνσταντίνου Ήδη από τη φοίτηση στο Τμήμα της Αγγλικής γλώσσας και φιλολογίας της Φιλοσοφικής Αθηνών, τις σπουδές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2013-2014)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2013-2014) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2013-2014) Πρόεδρος: Καθηγήτρια Αγγέλα Καστρινάκη τηλ.: 28310 77302 / 77278, e-mail: kastrinaki@uoc.gr Αναπληρώτρια Πρόεδρος:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ: Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μυκηναϊκός Πολιτισμός ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΛΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΜΑ: «Η καθημερινή ζωή στον Μυκηναϊκό Κόσμο» Οι μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΟ ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟ ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Ποια μαθήματα διδάσκονται οι μαθητές της Α Λυκείου; Ποια από τα μαθήματα ανήκουν στους ίδιους κλάδους μαθημάτων; Ο παρακάτω πίνακας περιέχει όλους τους κλάδους των μαθημάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Κουνέλη Βασιλική. 2009 Υποψήφια Διδάκτωρ στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών

Κουνέλη Βασιλική. 2009 Υποψήφια Διδάκτωρ στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών Κουνέλη Βασιλική ΣΠΟΥΔΕΣ 1997 Απολυτήριο 2 ου Ενιαίου Λυκείου Πατρών. Γενικός βαθμός 18 8/10. 2002 Απόφοιτη του τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών (Έτος εισαγωγής 1998 Έτος κτήσης πτυχίου 2002).

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2015-2016 και 2016-2017 ΝΟΜΟΣ: 4327/2015 (ΦΕΚ 50/Α, 14/05/2015), τροποποίηση του Ν. 4186/2013 «Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια

Διαβάστε περισσότερα