LitusGo Δγρεηξίδην Δλόηεηα 4 Γηαρείξηζε Τδαηηθώλ Πόξωλ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "www.litusgo.eu LitusGo Δγρεηξίδην Δλόηεηα 4 Γηαρείξηζε Τδαηηθώλ Πόξωλ"

Transcript

1 LitusGo Δγρεηξίδην Δλόηεηα 4 Γηαρείξηζε Τδαηηθώλ Πόξωλ Τπεύζπλνο Έθδνζεο: Isotech Ltd, Δξεπλεηέο ύκβνπινη Πεξηβάιινληνο

2 Ρν έξγν ππνζηεξίδεηαη από ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, κέζσ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Leonardo da Vinci, Multilateral Project for the Development of Innovation Το Εγτειρίδιο ασηό δεζμεύει μόνο ηον ζσνηάκηη ηοσ και η Επιηροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί σπεύθσνη για οποιαδήποηε τρήζη μπορεί να γίνει ζηις πληροθορίες ποσ περιέτονηαι ζε ασηό. ISBN set ISBN

3 Δηζαγωγή ζην εθπαηδεπηηθό εγρεηξίδην ηνπ LitusGo To εθπαηδεπηηθό εγρεηξίδην ηνπ LitusGo απνηειεί κέξνο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ παθέηνπ πνπ αλαπηύρζεθε ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ LitusGo θαη ην νπνίν έρεη αλαξηεζεί ζηνλ ηζηνρώξν Ρν έξγν LitusGo έρεη σο ζηόρν ηελ εθπαίδεπζε, ηελ θαηάξηηζε θαη ηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ησλ Ρνπηθώλ Αξρώλ θαη ησλ ηνπηθώλ θνηλσληθώλ εηαίξσλ ζηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ Νινθιεξσκέλε Γηαρείξηζε ηεο Ξαξάθηηαο Εώλεο θαη ηνπο ηξόπνπο αληηκεηώπηζεο, ζε ηνπηθό επίπεδν, ησλ επηπηώζεσλ από ηελ θιηκαηηθή αιιαγή. Ρν Δγρεηξίδην έρεη ζπνλδπισηή δνκή: απνηειείηαη από 20 απηνηειείο ελόηεηεο πνπ κπνξνύλ λα δηαβαζηνύλ είηε αλεμάξηεηα, είηε ζην ζύλνιό ηνπο (δίλνληαο ηελ νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο). Ρν εγρεηξίδην έρεη κεηαθξαζηεί ζηηο ηέζζεξεηο γιώζζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο: Διιεληθή, Αγγιηθή, Καιηέδηθε θαη Ρνπξθηθή. Γηαηίζεηαη ζε ηξεηο κνξθέο: ζε κνξθή wiki ζηνλ ηζηνρώξν ηνπ LitusGo, ζε dvd θαη ζηελ αλά ρείξαο έληππε κνξθή, ζηελ νπνία ε θάζε ελόηεηα απνηειεί αλεμάξηεην βηβιηαξάθη θαη ηα 20 βηβιηαξάθηα-ελόηεηεο ηνπ θάζε εγρεηξηδίνπ πεξηιακβάλνληαη ζε ράξηηλε ζήθε. 3

4 Καηάινγνο Δλνηήηωλ ηνπ Δγρεηξηδίνπ ηνπ LitusGo Δλόηεηα 1: Δλόηεηα 2: Δλόηεηα 3: Δλόηεηα 4: Δλόηεηα 5: Δλόηεηα 6: Δλόηεηα 7: Δλόηεηα 8: Δλόηεηα 9: Δλόηεηα 10: Δλόηεηα 11: Δλόηεηα 12: Δλόηεηα 13: Δλόηεηα 14: Δλόηεηα 15: Δλόηεηα 16: Δλόηεηα 17: Δλόηεηα 18: Δλόηεηα 19: Δλόηεηα 20: Δπξσπατθό λνκηθό πιαίζην Δκπινθή θνηλσληθώλ εηαίξσλ/ Γεκόζηα Ππκκεηνρή Αεηθόξνο ηνπξηζκόο/ Φέξνπζα ηθαλόηεηα Γηαρείξηζε πδαηηθώλ πόξσλ Αιηεία/ Ηρζπνθαιιηέξγεηα Ξνηόηεηα παξάθηησλ πδάησλ Γηαρείξηζε νηθνζπζηεκάησλ (ρεξζαία θαη παξάθηηα νηθνζπζηήκαηα) Γηαρείξηζε απνβιήησλ/ αλαθύθισζε/ θνκπνζηνπνίεζε Αέξηα ξύπαλζε Σξήζεηο γεο/ Ξνιενδνκία/ Ξαξάθηηα ππεξαλάπηπμε Γηαρείξηζε ρεξζαίνπ θαη ζαιάζζηνπ ηνπίνπ Ξαξάθηηα κνξθνινγία: Γηαρείξηζε ηεο παξάθηηαο δηάβξσζεο Αζηηθή Όριεζε 1: Ζρνξύπαλζε Αζηηθή Όριεζε 2: Νζκνξύπαλζε, θσηνξύπαλζε, ζέξκν-πγξνξύπαλζε Αξραηνινγηθνί ρώξνη/ Σώξνη ηζηνξηθήο αμίαο/ Κλεκεία θιεξνλνκηάο Γηαρείξηζε αθξαίσλ ζπλζεθώλ: θίλδπλσλ πιεκκύξαο, παξάθηηεο πιεκκύξεο θαη ζαιάζζηεο θαηαηγίδεο Μεξαζία Δξεκνπνίεζε Δλέξγεηα: θαηαλάισζε θαη δηαρείξηζε Ξξάζηλε Γόκεζε 4

5 πγγξαθείο ηνπ Δγρεηξηδίνπ To εθπαηδεπηηθό εγρεηξίδην ηνπ LitusGo αλαπηύρζεθε από ηελ νκάδα εξγαζίαο εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ ηνπ LitusGo: Γηα ηε ζπγγξαθή ησλ Δλνηήησλ 1, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 εξγάζηεθε ε επηζηεκνληθή νκάδα ηνπ ζπληνληζηή ηνπ έξγνπ ISOTECH Ltd. Θύξηνη ζπγγξαθείο: Μέληα Η. Ιντδίδνπ, Ξνιηηηθόο Κεραληθόο/ Αθηνκεραληθόο θαη Κηράιεο Η. Ιντδίδεο, Σεκηθόο Κεραληθόο/ Κεραληθόο Ξεξηβάιινληνο. Γηα ηε ζπγγξαθή ησλ ελνηήησλ 3, 4, 5, 10, 11, 15, 20 εξγάζζεθε ε επηζηεκνληθή νκάδα ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο Ξεξηβάιινληνο θαη Ξνιηηηζκνύ/ Ξξόγξακκα ΑΔΗΦΝΟΝ ΑΗΓΑΗΝ. Θύξηνη ζπγγξαθείο: Γεσξγία Θίθνπ, Γεσγξάθνο, Msc Ξεξηβαιινληνιόγνο, πεύζπλε Ξξνγξάκκαηνο ΑΔΗΦΝΟΝ ΑΗΓΑΗΝ, Αιέμαλδξνο Κνπηαθηζήο, Νηθνλνκνιόγνο Msc Ξεξηβαιινληνιόγνο, Ιεσλίδαο Νηθνλνκάθεο, Γηεζλεηο θ Δπξσπαηθεο Ππνπδεο, ΚΑ International Development. Γηα ηε ζπγγξαθή ηεο Δλόηεηαο 2 εξγάζηεθε ε επηζηεκνληθή νκάδα ηνπ Θέληξνπ Κειεηώλ θαη Έξεπλαο ΑΘΡΖ. Θύξηνο Ππγγξαθέαο: Θπξηαθή Γεκεηξίνπ, MSc European Studies. Ζ ΑΘΡΖ ήηαλ ππεύζπλε γηα ηελ επηκέιεηα ησλ ελνηήησλ, κε ζπληνληζηή ηνλ Θσλζηαληίλν Γεσξγηάδε (MSc ζηελ Νινθιεξσκέλε Γηαρείξηζε Ξαξαθηίσλ Εσλώλ). Ρν δεκηνπξγηθό ηεο έληππεο κνξθήο ζρεδηάζηεθε από ηελ Αλαζηαζία Γεσξγίνπ, απόθνηην Θαιώλ Ρερλώλ (MA Sustainable Design). O Dr Alan Pickaver, εθ κέξνπο ηνπ εηαίξνπ EUCC, ήηαλ ν ππεύζπλνο γηα ηνλ έιεγρν πνηόηεηαο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ελνηήησλ. 5

6 Οη Δηαίξνη ηνπ LitusGo: Ρν εηαηξηθό ζρήκα απνηειείηαη από εθπξνζώπνπο ησλ θπξηόηεξσλ θνηλσληθώλ εηαίξσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηηο παξάθηηεο πεξηνρέο: κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, Πύκβνπινη, ΚΘΝ θαη Ρνπηθέο Αξρέο. Ππληνληζηήο / Γηθαηνύρνο: ISOTECH Ltd. Δξεπλεηέο / Πύκβνπινη Ξεξηβάιινληνο Θύπξνο: Γήκνο Πάθνπ ΑΚΣΗ Κέληξν Μειεηώλ θαη Έξεπλαο, Διιάδα: Η ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ Πεξηβάιινληνο θαη Πνιηηηζκνύ / Πξόγξακκα ΑΔΙΦΟΡΟ ΑΙΓΑΙΟ, ONISIS - Αλάπηπμε δηαδηθηπαθώλ εθαξκνγώλ Κάιηα: Ο Γήκνο ηνπ Kirkop Νιιαλδία: Οξγαληζκόο EUCC The Coastal & Marine Union 6

7 Δλόηεηα 4 Γηαρείξηζε Τδαηηθώλ Πόξωλ 1 Θεωξεηηθό ππόβαζξν Ζ ζεκαζία ηνπ λεξνύ ζηνλ πιαλήηε καο είλαη αδηαπξαγκάηεπηε. Νη σθεαλνί θαιύπηνπλ ην 75% ηεο επηθάλεηαο ηεο γεο θαη πεξηέρνπλ ην 97% ηνπ λεξνύ ζηνλ πιαλήηε. Πύκθσλα κε ηνλ Άηιαληα ησλ Ωθεαλώλ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ, ην 39% ηνπ παγθόζκηνπ πιεζπζκνύ δεη ζε απόζηαζε 100 km από ηηο αθηέο... Ππγρξόλσο, ηα ζπζηήκαηα γιπθνύ λεξνύ ζηε γε είλαη εμίζνπ ζεκαληηθά. Γηαζπλνξηαθά πνηάκηα, ιίκλεο, πγξόηνπνη, πνηάκηεο εθβνιέο θαη νάζεηο εξήκσλ θαιύπηνπλ ην 45% ηεο παγθόζκηαο επεηξσηηθήο έθηαζεο θαη θηινμελνύλ ζρεδόλ ην 60% ηνπ παγθόζκηνπ πιεζπζκνύ (UNDP, 2004:1). Ξαξ όια απηά, ηα απνζέκαηα γιπθνύ λεξνύ ζηελ επεηξσηηθή έθηαζε απνηεινύλ κόιηο ην 1% ησλ παγθόζκησλ πδαηηθώλ απνζεκάησλ, κε ην ελαπνκείλαλ 2% λα βξίζθεηαη εγθισβηζκέλν ζηνπο παγεηώλεο θαη ηα άιια ζηξώκαηα πάγνπ. 7

8 Ιζηόγξακκα 1: Γηαζπνξά ηνπ λεξνύ ζηε Γε (Peter H. Gleick, 1993). Νη θύξηεο ρξήζεηο ηνπ Λεξνύ: Βηνκεραλία: ππνινγίδεηαη όηη ην 22 % ηεο παγθόζκηαο ρξήζεο ηνπ λεξνύ είλαη βηνκεραληθή Νηθηαθή ρξήζε: ην 8 % ηεο παγθόζκηαο ρξήζεο λεξνύ αθνξά νηθηαθνύο ζθνπνύο Γεσξγία: ην 69 % ηεο παγθόζκηαο ρξήζεο λεξνύ πξννξίδεηαη γηα άξδεπζε, κε ην 15-35% ησλ αξδεπηηθώλ γεσηξήζεσλ λα είλαη κε βηώζηκεο. 8

9 2 ηόρνο Όπσο παγθνζκίσο, έηζη θαη ζηηο ρώξεο ηεο Δ.Δ, ηα απνζέκαηα λεξνύ βξίζθνληαη ππό ηξνκαθηηθή πίεζε από ηε ζπλερή αύμεζε ηεο δήηεζεο γηα λεξό θαιήο πνηόηεηαο. Ξαξόια απηά, ην λεξό ζηελ Δπξσπατθή λνκνζεζία δελ νξίδεηαη ζαλ εκπνξηθό πξντόλ όπσο όια ηα ππόινηπα, αιιά ζαλ κληρονομιά, ε νπνία πξέπεη λα πξνζηαηεύεηαη θαη λα αληηκεησπίδεηαη ζαλ ηέηνηα. Γηεζλώο, αιιά θαη εληόο ηεο Θνηλόηεηαο είλαη πιένλ μεθάζαξν όηη ην λεξό ζα απνηειέζεη θξίζηκν παξάγνληα γηα ηελ αλάπηπμε πνιιώλ θξαηώλ. Δίλαη ήδε θπξίσο ππεύζπλν (ε έιιεηςή ηνπ) γηα ηελ εξεκνπνίεζε πνιιώλ πεξηνρώλ. Ζ αλάγθε γηα πξνιεπηηθή δξάζε έηζη ώζηε λα απνθύγνπκε ηελ καθξνπξόζεζκε αιινίσζε ηεο πνζόηεηαο αιιά θαη ηεο πνηόηεηαο ηνπ γιπθνύ λεξνύ είλαη πιένλ αλαγλσξηζκέλε θαη απαηηεί δξάζεηο γηα ηελ βηώζηκε δηαρείξηζε θαη πξνζηαζία ησλ πδαηηθώλ πόξσλ. [14, 15, 16]. Ζ βειηίσζε ησλ ηερληθώλ θαη ησλ δξάζεσλ δηαρείξηζεο λεξνύ απνηειεί επείγνπζα αλάγθε, θαη νη Ρνπηθέο Αξρέο έρνπλ πνιύ ζεκαληηθό ξόιν λα παίμνπλ. Γη απηό ην ιόγν, ην LitusGo ζπκπεξηέιαβε ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα ζηα εθπαηδεπηηθά ηνπ ζεκηλάξηα, ζηνρεύνληαο λα ζπκβάιεη ζηελ επαηζζεηνπνίεζε, αιιά θαη ζηε βειηίσζε ησλ ηνπηθώλ δεμηνηήησλ γηα λα επηηεπρζεί ε βειηηζηνπνίεζε ησλ ζεκεξηλώλ δηαρεηξηζηηθώλ ζπζηεκάησλ. 9

10 3 Πξνβιήκαηα Νη ζρεηηδόκελεο κε ην λεξό ζπλέπεηεο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο είλαη νη εμήο: A)Αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο. B)Αιιαγέο ζηελ ζπρλόηεηα ησλ βξνρνπηώζεσλ θαη ησλ ρηνλνπηώζεσλ. Γ) Αύμεζε ηεο ζπρλόηεηαο πιεκκπξώλ θαη μεξαζίαο. Α) Νη πςειόηεξεο ζεξκνθξαζίεο ζα εληείλνπλ ηνλ παγθόζκην πδξνινγηθό θύθιν, ζε κηα πεξίνδν πνπ ε Β. Δπξώπε έρεη ήδε γίλεη θαηά 10%-40% πην πγξή θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηειεπηαίνπ αηώλα, ελώ ε Λ. Δπξώπε θαηά 20% πην μεξή (EEA, Climate Impacts on Water Resources [11]). Δπηπιένλ, νη πςειόηεξεο ζεξκνθξαζίεο ζπξώρλνπλ ηε ζηάζκε ηνπ ρηνληνύ ςειόηεξα ζηε Β. Δπξώπε αιιά θαη ζηηο ππόινηπεο νξεηλέο πεξηνρέο, κεηώλνληαο ηα απνζέκαηα ρηνληνύ θαη ειαρηζηνπνηώληαο ηνπο παγεηώλεο, θάηη ην νπνίν ζεκαίλεη ιηγόηεξν λεξό θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ήδε θησρήο ζε βξνρνπηώζεηο πεξηόδνπ ηνπ θαινθαηξηνύ. Δπίζεο ζεκαίλεη κεγαιύηεξεο ρεηκεξηλέο απνξξνέο ζηε Βόξεηα Δπξώπε θαη ζηνπο πνηακνύο πνπ πδξνδνηνύληαη από ηνπο νξεηλνύο όγθνπο, θάηη ην νπνίν ζα νδεγήζεη ζε πεξηζζόηεξεο πιεκκύξεο αιιά θαη θαηνιηζζήζεηο. Δίλαη ελδεηθηηθό ην γεγνλόο όηη ζηηο Άιπεηο γηα παξάδεηγκα, όπνπ βξίζθεηαη ην 40% ησλ Δπξσπατθώλ απνζεκάησλ λεξνύ, ππνινγίδεηαη όηη γηα θάζε 1 ºC αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο, ε ζηάζκε-γξακκή ηνπ ρηνληνύ αλεβαίλεη θαηά 150 κέηξα. Ωο απνηέιεζκα, ιηγόηεξν ρηόλη ζα απνηίζεηαη ζηηο πεξηνρέο κε ρακειόηεξν πςόκεηξν. Απηό ην γεγνλόο θπζηθά, έρεη πνιύ ζεκαληηθέο ζπλέπεηεο ηόζν γηα ην νηθνζύζηεκα (θπηά ζηα όξηα 10

11 ηνπ αθαληζκνύ) όζν θαη γηα ηνλ άλζξσπν (αο κελ μερλάκε όηη εμ αηηίαο ηνπ θαύζσλα ηνπ 2003 ρηιηάδεο άλζξσπνη πέζαλαλ ζε όινη ηελ Δπξώπε- EEA, Alps [12]). Ρα ηειεπηαία 10 ρξόληα ε ζεξκνθξαζία ζηηο Άιπεηο έρεη απμεζεί θαηά 2 ºC. Β) Νη αιιαγέο ζηε ζπρλόηεηα ησλ βξνρνπηώζεσλ αιιά θαη ησλ ρηνλνπηώζεσλ ζα έρνπλ επίζεο ζεκαληηθέο ζπλέπεηεο ζρεηηθέο κε ηνπο πδαηηθνύο πόξνπο, εηδηθά ζηηο ρώξεο ηεο Κεζνγείνπ- νη νπνίεο θαη ζπκβαίλεη λα θηινμελνύλ ην 60% (180 εθαηνκκύξηα ζύκθσλα κε ην Plan Bleu, SOED 2009) ηνπ παγθόζκηνπ πιεζπζκνύ πνπ βξίζθεηαη ζε σδαηική ένδεια (πεξηνρέο κε ιηγόηεξα από 1000 θπβηθά κέηξα αλαλεώζηκσλ πεγώλ λεξνύ αλά θάηνηθν/έηνο Plan Bleu Notes, 2010). Πε απηήλ ηελ ήδε επηζθαιή πεξηνρή, ππνινγίδεηαη όηη κέρξη ην 2100 νη βξνρνπηώζεηο ηεο Λόηηαο Κεζνγείνπ ζα έρνπλ κεησζεί θαηά 20% κε 30%, ελώ ζην Βνξξά ζα ππάξμεη κηα αύμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 10% (Giorgi and Lionello, 2008). Δπηπιένλ, ζύκθσλα κε ηελ Γηαθπβεξλεηηθή Δπηηξνπή γηα ηελ Θιηκαηηθή Αιιαγή (IPCC, 2007), αλακέλεηαη αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο θαηά 2 κε 3 ºC ζηελ πεξηνρή ηεο Κεζνγείνπ έσο ην 2050, θαη θαηά 3 to 5 ºC έσο ην Γ) Ζ αύμεζε ηεο ζπρλόηεηα ησλ βξνρνπηώζεσλ (ζηε Β. Κεζόγεην) θαη ησλ μεξαζηώλ (ζηε Λόηηα), ζα έρεη επίζεο ζνβαξέο επηπηώζεηο ζε πνιινύο νηθνλνκηθνύο ηνκείο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θηελνηξνθίαο, ηεο δαζνθνκίαο, ηεο ελέξγεηαο, θαη θπζηθά θαη ζηελ παξνρή πόζηκνπ λεξνύ θαη ζηνλ ηνπξηζκό. Δπηπιένλ, νη πγξόηνπνη θαη νη πγξνβηόηνπνη ζα απεηιεζνύλ επίζεο, καδί κε εθείλνπο ηνπο ηνκείο νη νπνίνη βαζίδνληαη ζηα ζρεηηδόκελα πξντόληα ππεξεζίεο. Δάλ ζε όια απηά πξνζηεζεί θαη ην γεγνλόο νηη ε 11

12 δήηεζε λεξνύ έρεη ήδε δηπιαζηαζηεί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δεύηεξνπ κηζνύ ηνπ 20 νπ αηώλα θαη όηη αλακέλεηαη λα απμεζεί επηπιένλ θαηά 20% κέρξη ην 2025, γίλεηαη πνιύ εύθνια θαηαλνεηό όηη ην λεξό είλαη έλα ζέκα πνπ ζα πξέπεη λα αληηκεησπίζνπκε ζην πνιύ θνληηλό κέιινλ. Ππγρξόλσο, ελώ είλαη αιήζεηα όηη ε άλνδνο ηεο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο δελ αλακέλεηαη λα επεξεάζεη ηελ εκίθιεηζηε- Κεζόγεην ζάιαζζα ηόζν ζνβαξά όζν ζα επεξεάζεη άιιεο πεξηνρέο ηνπ θόζκνπ, παξνι απηά ζε ζπλδπαζκό κε ηελ αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ίζσο πεξηνξηζηεί ε κεηαθίλεζε πξνο βνξξά ησλ νξγαληζκώλ ζηα παξάθηηα νηθνζπζηήκαηά ηεο. 12

13 4 Πώο αληηκεηωπίδνπκε ην πξόβιεκα Ξαξόιν πνπ ην πξόβιεκα ηεο έλδεηαο ύδαηνο είλαη ήδε νξαηό ζηε Κεζόγεην (Καξόθν, Αίγππηνο, Θύπξνο, Ππξία), δπζηπρώο νη ηερληθέο αλαθύθισζεο θαη επαλαρξεζηκνπνίεζεο ηνπ λεξνύ δελ έρνπλ θαηνξζώζεη αθόκα λα γίλνπλ κέξνο ηεο θαζεκεξηλόηεηάο καο. Ζ επαηζζεηνπνίεζε ινηπόλ είλαη ζέκα κείδνλνο ζεκαζίαο. Καδί κε ηηο εθζηξαηείεο επαηζζεηνπνίεζεο, νη ηνπηθέο αξρέο θαη νη νκάδεο ελδηαθεξνκέλσλ πξέπεη λα επηθεληξσζνύλ επίζεο ζηηο εμήο ηέζζεξηο θαηεπζύλζεηο: Α)Δμνηθνλόκεζε λεξνύ: κεηώλνληαο ηελ θαηαλάισζε. Β)Δκπινπηηζκόο ησλ ήδε ππαξρόλησλ πδαηηθώλ απνζεκάησλ. Γ)Αθαιάησζε. Γ)Αλαθύθισζε-Αλάθηεζε θαη Δπαλαρξεζηκνπνίεζε Λεξνύ Α) Δμνηθνλόκεζε λεξνύ: κεηώλνληαο ηελ θαηαλάισζε. Ρξόπνη εμνηθνλόκεζεο λεξνύ πνπ κπνξνύλ λα εθαξκνζηνύλ από ηνπηθέο αξρέο θαη ινηπέο νκάδεο ελδηαθεξνκέλσλ: Μελνδνρεία: Νη ηνπηθέο αξρέο κπνξνύλ λα ελζαξξύλνπλ ηνπηθά μελνδνρεία θαη μελώλεο λα πηνζεηήζνπλ θηιν-πεξηβαιινληηθέο πξαθηηθέο, θάπνηεο από ηηο νπνίεο κπνξεί λα αθνξνύλ ηελ εμνηθνλόκεζε λεξνύ (π.ρ ε ελζάξξπλζε ησλ επηζθεπηώλ λα ρξεζηκνπνηνύλ μαλά ηελ πεηζέηα ηνπο, ε ηνπνζέηεζε εηδηθώλ ξαθόξ ζηηο απνιήμεηο ησλ θξνπλώλ πνπ λα παξνρεηεύνπλ ην λεξό ζε ζηαγόλεο γηα ιόγνπο εμνηθνλόκεζεο). Θαη πάλσ από 13

14 όια, κπνξνύλ λα ελεκεξώλνπλ ηνπο επηζθέπηεο, επαηζζεηνπνηώληαο ηνπο ζρεηηθά κε ην ηόζν ζνβαξό απηό ζέκα. Νκάδεο ελδηαθεξνκέλσλ/ λνηθνθπξηά: Νη πεξηζζόηεξεο από ηηο πξαθηηθέο πνπ αθνινπζνύλ είλαη πνιύ θηελέο ζην λα εθαξκνζηνύλ θαη νη ηνπηθέο αξρέο ζα κπνξνύζαλ λα ελζαξξύλνπλ ην θνηλό πξνο απηήλ ηελ θαηεύζπλζε: Σξήζε εηδηθώλ ξαθόξ ζε ληνπο θαη βξύζεο ηα νπνία παξνρεηεύνπλ ην λεξό ζε ζηαγόλεο. Σξήζε βηνινγηθώλ-νηθνινγηθώλ ηνπαιεηώλ. Θαιιηέξγεηα-δηαηήξεζε απηνρζόλσλ, κε-πδξνβόξσλ θπηώλ. Σξήζε πηζηνιηνύ ειεγρόκελεο ξνήο ζην ιάζηηρν. Ξόηηζκα ηνπ θήπνπ κόλν πνιύ λσξίο ην πξσί ή ην απόγεπκα, θαη κόλν όηαλ είλαη απαξαίηεην. Ππιινγή βξόρηλνπ λεξνύ γηα ρξήζε ζηνλ θήπν, ή γηα ην πιύζηκν ηνπ απηνθηλήηνπ. Θαιύηεξε κόλσζε ζσιήλσλ δεζηνύ λεξνύ έηζη ώζηε λα κελ θαηαζπαηαιείηαη λεξό πεξηκέλνληαο λα δεζηαζεί. Δηζαγσγή θαη απνθιεηζηηθή ρξήζε δηπινύ πιήθηξνπ ζε θαδαλάθηα ηνπαιεηώλ (ρακειήο θαη πιήξνπο παξνρήο) Σξήζε πιπληεξίσλ ξνύρσλ θαη πηάησλ ρακειήο θαηαλάισζεο ύδαηνο. Δηζαγσγή ζπζηεκάησλ ζπιινγήο θαη αλαθύθισζεο ηνπ γθξίδνπ λεξνύ, ην νπνίν θαη απνηειεί ην 61% ηνπ λεξνύ πνπ ρξεζηκνπνηεί έλα λνηθνθπξηό. 14

15 Β)Δκπινπηηζκόο ησλ ήδε ππαξρόλησλ πδαηηθώλ απνζεκάησλ. Αμηνπνίεζε βξόρηλνπ λεξνύ. Ξαξαδνζηαθά, θαη εηδηθόηεξα ζηηο πδαηηθά ελδεείο πεξηνρέο, νη άλζξσπνη κάζαηλαλ λα απνζεθεύνπλ θαη λα αμηνπνηνύλ ην βξόρηλν λεξό κε ηνπο εμήο ηξόπνπο: α) ζπιιέγνληαο θαη απνζεθεύνληάο ην ζε παξαδνζηαθνύο ηακηεπηήξεο, όπσο ηα πεγάδηα θαη νη ζηέξλεο, θαη β) θαηεπζύλνληάο ην κε ηέηνην ηξόπν έηζη ώζηε λα εκπινπηίδεηαη ν πδξνθόξνο νξίδνληαο. Κηα πάξα πνιύ θαιή εθαξκνγή ηνπ παξαπάλσ είρακε ζην λεζί ηεο Λάμνπ θαη ηελ Θνηλόηεηα Απεξάζνπ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπ θ. Καλώιε Γιέδνπ, νπόηε θαη (κεηαμύ άιισλ δξάζεσλ) κηθξά θξάγκαηα δεκηνπξγήζεθαλ θαη παξαδνζηαθέο αλαβαζκίδεο αλαθαηαζθεπάζηεθαλ κε ηέηνην ηξόπν ώζηε λα θαηεπζύλνπλ ην λεξό πξνο ηνλ πδξνθόξν νξίδνληα. Δηθόλα 1: Δκπινπηηζκόο ηνπ πδξνθόξνπ νξίδνληα κε ζπληήξεζε ησλ αλαβαζκίδσλ (Ξ. Γθίθαο, 2011). 15

16 Γ) Αθαιάησζε. Κηα από ηηο όιν θαη πην δεκνθηιείο λύζεις ηνπ πξνβιήκαηνο έιιεηςεο λεξνύ είλαη ε αθαιάησζε: ε δηαδηθαζία ηεο κεηαηξνπήο αικπξνύ λεξνύ ζε πόζηκν, θαηάιιειν γηα αλζξώπηλε θαηαλάισζε αιιά θαη γηα θαη άξδεπζε. Ζ αθαιάησζε είλαη ήδε πνιύ δεκνθηιήο ηξόπνο δημιοσργίας πόζιμοσ νερού ζε πνιιέο πεξηνρέο ηνπ θόζκνπ, κε ηε Κάιηα, ηελ Ηζπαλία, ηε Πανπδηθή Αξαβία, αιιά θαη ηελ Θύπξν θαη νξηζκέλα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ (ηε Πύξν γηα παξάδεηγκα) λα απνηεινύλ νξηζκέλα παξαδείγκαηα. Ζ αθαιάησζε έρεη θαηαθξηζεί επίζεο γηα ζνβαξέο πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο, ζρεηηδόκελεο κε ηελ απόξξηςε ηεο άικεο ζηε ζάιαζζα, παξεκπνδίδνληαο ηελ αλάπηπμε ηεο Ξνζεηδσλίαο (Latorre, 2005), θαζώο επίζεο θαη γηα ην γεγνλόο όηη είλαη πνιύ ελεξγνβόξα δηαδηθαζία. Ζ ρξήζε αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο ζα κπνξνύζε λα απνηειέζεη κηα ιύζε ζε ζρέζε κε ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο, ελώ ε απόξξηςε ηεο άικεο ζε πεξηνρέο κε πνιύ δπλαηά ξεύκαηα ζα κπνξνύζε λα είλαη έλαο ηξόπνο απνθπγήο δεκηνπξγίαο πεξηβαιινληηθώλ πξνβιεκάησλ ζε ηνπηθό επίπεδν. Γ) Αλαθύθισζε θαη επαλαρξεζηκνπνίεζε λεξνύ Ρν αλαθπθισκέλν ή αλαθηεκέλν λεξό είλαη λεξό από πξώελ πγξά απόβιεηα, ην νπνίν κε ηελ θαηάιιειε επεμεξγαζία κπνξεί λα επαλαρξεζηκνπνηεζεί. Ζ αλάθηεζε λεξνύ γεληθά απαηηεί πνιύ κηθξόηεξε ελέξγεηα από ηελ αθαιάησζε, θαη έρεη ζεκαληηθά κηθξόηεξν θόζηνο αλά κνλάδα όγθνπ λεξνύ. Δπνκέλσο, ε ρξήζε αλαθπθισκέλνπ λεξνύ κπνξεί λα απνδεζκεύζεη ζεκαληηθέο πνζόηεηεο (θπζηθνύ ή αθαιαησκέλνπ) λεξνύ πςειήο πνηόηεηαο νη 16

17 νπνίεο ρξεζηκνπνηνύληαη γηα αξδεπηηθνύο ζθνπνύο, όπνπ δελ ππάξρεη απαξαίηεηα ε απαίηεζε ηόζν πςειήο πνηόηεηαο λεξνύ. Αλαθπθισκέλν λεξό κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί: γηα γεσξγηθή θαη αζηηθή άξδεπζε, βηνκεραληθέο εθαξκνγέο, ηνπαιέηεο, πιύζηκν απηνθηλήησλ, ππξαζθάιεηα, ελώ πςειήο πνηόηεηαο αλαθηεκέλν λεξό κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα εκπινπηηζκό πδξνθνξέσλ θαη γηα εμπγίαλζε πθάικπξσλ πδξνθνξέσλ (όρη όκσο γηα πόζηκνπο πδξνθνξείο). Ξξέπεη, ηέινο, λα επηζεκαλζεί όηη ην αλαθηεκέλν λεξό δελ θξίλεηαη αθόκα θαηάιιειν γηα πόζηκε ρξήζε. (Gikas and Tchobanoglou, 2008; Gikas, Liu, and Papageorgiou, 2009). 17

18 Βηβιηνγξαθία / Υξήζηκεο Πιεξνθνξίεο: 1. UNDP (2004). Protecting International Waters. Sustaining livelihoods. Lessons for the future, UNDP. 2. UN. Atlas of the Oceans, Available at: accessed on 11/03/ Blue Plan Notes, Environment and development in the Mediterranean, No 16, July Γκίκας, Π Βιώζιμη διατείριζη σδαηικών πόρων ζηα Ελληνικά Νηζιά, από ην βηβιίν Λεξό γηα ηα Λεζηά, ΑΔΗΦΝΟΝ ΑΗΓΑΗΝ (επηκέιεηα) Gikas, P., Liu, S. and Papageorgiou, L.G., 2009, "Integrated Management of desalinated and reclaimed water in water deficient islands", 7 th IWA World Congress on Water Reclamation and Reuse (REUSE09), September, Brisbane, Australia, Paper No. PL Gikas, P. and Tchobanoglous, G., The Importance of Water Reuse in Sustainable Water Resources Management: State of the Art through the Presentation of Selected Case Studies. 2 nd Specialised Conference on Decentralised Water Management, Skiathos, Greece. 7. Giorgi, F., Lionello, P., Climate change projections for the Mediterranean Region. Global Planet Change, 63, Latorre, M., Environmental impact of brine disposal on Posidonia seagrasses. Desalination, 000 (2005), , available at: [13] 9. Water in Crisis: A Guide to the World's Fresh Water Resources, Edited by Peter H. Gleick, IPCC Fourth Assessment Report: Climate Change,

19 Βηβιηνγξαθία / Υξήζηκεο Πιεξνθνξίεο: Γηαδηθηπαθέο πεγέο:

20 ISBN set ISBN

www.litusgo.eu LitusGo Δγρεηξίδην Δλόηεηα 5 Αιηεία / Ιρζπνθαιιηέξγεηα

www.litusgo.eu LitusGo Δγρεηξίδην Δλόηεηα 5 Αιηεία / Ιρζπνθαιιηέξγεηα www.litusgo.eu LitusGo Δγρεηξίδην Δλόηεηα 5 Αιηεία / Ιρζπνθαιιηέξγεηα Τπεύζπλνο Έθδνζεο: Isotech Ltd, Δξεπλεηέο ύκβνπινη Πεξηβάιινληνο www.isotech.com.cy Σν έξγν ππνζηεξίδεηαη από ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή,

Διαβάστε περισσότερα

www.litusgo.eu LitusGo Δγρεηξίδην Δλόηεηα 15 Αξραηνινγηθνί ρώξνη / Υώξνη ηζηνξηθήο αμίαο / Μλεκεία θιεξνλνκηάο

www.litusgo.eu LitusGo Δγρεηξίδην Δλόηεηα 15 Αξραηνινγηθνί ρώξνη / Υώξνη ηζηνξηθήο αμίαο / Μλεκεία θιεξνλνκηάο www.litusgo.eu LitusGo Δγρεηξίδην Δλόηεηα 15 Αξραηνινγηθνί ρώξνη / Υώξνη ηζηνξηθήο αμίαο / Μλεκεία θιεξνλνκηάο Τπεύζπλνο Έθδνζεο: Isotech Ltd, Δξεπλεηέο ύκβνπινη Πεξηβάιινληνο www.isotech.com.cy Σν έξγν

Διαβάστε περισσότερα

Αργολίδα: Ένα κλαζζικό παράδειγμα κακοδιατείριζης ηων πηγαίων σδαηικών πόρων

Αργολίδα: Ένα κλαζζικό παράδειγμα κακοδιατείριζης ηων πηγαίων σδαηικών πόρων Αργολίδα: Ένα κλαζζικό παράδειγμα κακοδιατείριζης ηων πηγαίων σδαηικών πόρων Του Παναγιώτη Ντόντου, Γεωλόγου MSc μελετητή Ζ παξάιηα πεξηνρή ηεο Γπηηθήο Αξγνιίδαο απνηειεί κηα από ηηο πην πινύζηεο πεξηνρέο

Διαβάστε περισσότερα

αλαλεώζηκεο κνξθέο ελέξγεηαο

αλαλεώζηκεο κνξθέο ελέξγεηαο αλαλεώζηκεο κνξθέο ελέξγεηαο Σύκθσλα κε πνιινύο εξεπλεηέο, ηα απνζέκαηα πεηξειαίνπ θαη θπζηθνύ αεξίνπ ηνπ πιαλήηε αλακέλεηαη λα έρνπλ εμαληιεζεί πξηλ ηα κέζα ηνπ αηώλα πνπ δηαλύνπκε.. Πξνβιέπεηαη ε εμάληιεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ «ΓΔΧΔΠΗΣΖΜΔ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ» ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΚΑΗ ΘΑΛΑΗΑ ΓΔΧΥΖΜΔΗΑ» «ΔΚΣΗΜΖΖ ΣΧΝ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΤΝΘΖΚΧΝ ΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Ειέλε Γαγάηζε 1, Ειηζάβεη Καξαγηάλλε 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ 09, Π.Μ.. Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Γηαρείξηζε,

Διαβάστε περισσότερα

ΜEΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ

ΜEΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ ΜEΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: ΑΜΜΟΛΖΦΗΑ ΣΟΤ ΠΟΣΑΜΟΤ ΠΑΜΗΟΤ ΣΖ ΘΔΖ ΠΑΛΗΑ ΦΑΓΔΗΑ ΓΖΜΟΤ ΜΟΤΕΑΚΗΟΤ ΤΝΟΛΗΚΟ ΜΖΚΟ: 179,94 κ ΚΑΡΓΗΣΑ ΜΑΨΟ 2014 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 2. ΔΗΑΓΧΓΖ Γεσγξαθηθή

Διαβάστε περισσότερα

Καιέο πξαθηηθέο θαη δξάζεηο πνπ εθαξκόδνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Θεκαηηθνύ Γηθηύνπ «Τγξνη(ξ)νπν πνηώ ηε ζπκπεξηθνξά κνπ»

Καιέο πξαθηηθέο θαη δξάζεηο πνπ εθαξκόδνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Θεκαηηθνύ Γηθηύνπ «Τγξνη(ξ)νπν πνηώ ηε ζπκπεξηθνξά κνπ» Καιέο πξαθηηθέο θαη δξάζεηο πνπ εθαξκόδνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Θεκαηηθνύ Γηθηύνπ «Τγξνη(ξ)νπν πνηώ ηε ζπκπεξηθνξά κνπ» Παύινο Εκκ. Δαζθαιάθεο Μερ/γνο Μερ/θνο δάζθαινο Τπεύζπλνο ιεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

Η Δθπαίδεπζε ησλ Πνιηηηζκηθώλ Γηακεζνιαβεηώλ: Απόςεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο T.I.P.S. ηνπ Δ.Δ.Υ.Δ.Μ. ζην Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην

Η Δθπαίδεπζε ησλ Πνιηηηζκηθώλ Γηακεζνιαβεηώλ: Απόςεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο T.I.P.S. ηνπ Δ.Δ.Υ.Δ.Μ. ζην Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην Η Δθπαίδεπζε ησλ Πνιηηηζκηθώλ Γηακεζνιαβεηώλ: Απόςεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο T.I.P.S. ηνπ Δ.Δ.Υ.Δ.Μ. ζην Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην Teaching of cultural mediators: Views of participants

Διαβάστε περισσότερα

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΦΤΙΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΜΔΛΔΣΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΚΑΙ ΗΠΙΧΝ ΜΔΘΟΓΧΝ ΓΡΟΙΜΟΤ ΚΣΙΡΙΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΣΟΤ ΦΑΙΝΟΜΔΝΟΤ ΣΧΝ ΑΣΙΚΧΝ ΘΔΡΜΙΚΧΝ ΝΗΙΓΧΝ ΚΑΙ ΣΗΝ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΟΝΑΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΦΤΗ, ΔΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΝΑΟΤ

Η ΜΟΝΑΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΦΤΗ, ΔΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΝΑΟΤ Η ΜΟΝΑΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΦΤΗ, ΔΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΝΑΟΤ Σα Δθνικά Πάπκα Η μοναδικόηηηα ηηρ ελληνικήρ θύζηρ Ξαξά ηε ζρεηηθά κηθξή ηεο έθηαζε (131.944 ηεηξ. ρικ.), ε Διιάδα δηαζέηεη εμαηξεηηθά πινύζηα θύζε.

Διαβάστε περισσότερα

Αιεμάλδξεην Τερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο. Σρνιή Γηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο. Τκήκα Βηβιηνζεθνλνκίαο & Σπζηεκάησλ Πιεξνθόξεζεο

Αιεμάλδξεην Τερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο. Σρνιή Γηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο. Τκήκα Βηβιηνζεθνλνκίαο & Σπζηεκάησλ Πιεξνθόξεζεο Αιεμάλδξεην Τερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο Σρνιή Γηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο Τκήκα Βηβιηνζεθνλνκίαο & Σπζηεκάησλ Πιεξνθόξεζεο Ο Αόξαηνο Ηζηόο θαη ν ξόινο ησλ βηβιηνζεθώλ ζηε κείσζε ηνπ: Ζ πεξίπησζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS 3.1. ρεδηαζκόο Γηαλνκήο Σν ζύζηεκα δηαλνκήο, κε αιιειεμαξηώκελεο ζπληζηώζεο δηαδηθαζίεο, ηηο κεηαθνξέο, ηηο πξνκήζεηεο, ην κάξθεηηλγθ θηι, έρεη ζθνπό ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΗΣΛΟ ΜΟΡΦΔ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΠΡΑΚΣΟΡΔΙΩΝ. Αηθαηεξίλε Φξαληδή Αξηζκόο Μεηξώνπ: 3730

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΗΣΛΟ ΜΟΡΦΔ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΠΡΑΚΣΟΡΔΙΩΝ. Αηθαηεξίλε Φξαληδή Αξηζκόο Μεηξώνπ: 3730 e ΣΔΙ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ ΥΟΛΗ ΓΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΗΣΛΟ ΜΟΡΦΔ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΠΡΑΚΣΟΡΔΙΩΝ Αηθαηεξίλε Φξαληδή Αξηζκόο Μεηξώνπ: 3730 Ζξάθιεην

Διαβάστε περισσότερα

V2G: Σα ηλεκτρικά οχήματα ςτην αγορά ενζργειασ

V2G: Σα ηλεκτρικά οχήματα ςτην αγορά ενζργειασ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ V2G: Σα ηλεκτρικά οχήματα ςτην αγορά ενζργειασ ΒΕΛΙΣΙΚΑΚΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΚΑΠΑΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ Γ ρ Ν. Καηζαρός Γηεπζπληήο Δξεπλώλ ηνπ ΔΚΔΦΔ «Γεκόθξηηνο» Πξώελ Πξόεδξνο Έλσζεο Διιήλσλ Υεκηθώλ Πξώελ Πξόεδξνο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΚΑΙ Φ.Α. και ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΤΣΗΡΑ PELLET ΙΚΑ ΚΩΝ/ΝΟ Α.Δ.Μ.4396 ΥΡΟΝΗ ΑΠΟΣΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΕΠΑΝΑΥΡΗΘΜΟΠΟΘΗΗ ΚΑΘ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΔΟΜΘΚΩΝ ΤΛΘΚΩΝ ΣΟ ΣΕΛΟ ΣΗ ΩΦΕΛΘΜΗ ΣΟΤ ΖΩΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΕΠΑΝΑΥΡΗΘΜΟΠΟΘΗΗ ΚΑΘ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΔΟΜΘΚΩΝ ΤΛΘΚΩΝ ΣΟ ΣΕΛΟ ΣΗ ΩΦΕΛΘΜΗ ΣΟΤ ΖΩΗ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΕΠΑΝΑΥΡΗΘΜΟΠΟΘΗΗ ΚΑΘ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΔΟΜΘΚΩΝ ΤΛΘΚΩΝ ΣΟ ΣΕΛΟ ΣΗ ΩΦΕΛΘΜΗ ΣΟΤ ΖΩΗ Νηθόιανο Μνπζηόπνπινο Καθηγηηήρ, Επγαζηήπιο Μεηάδοζηρ Θεπμόηηηαρ και Πεπιβαλλονηικήρ Μησανικήρ, ΑΠΘ Διεπζέξηνο Ιαθώβνπ

Διαβάστε περισσότερα

Υαλκίδα βιώζιμη πόλη. Κριηική ανάλσζη ηης πόλης ηης Υαλκίδας ζύμθωνα με ηις αρτές ηης αειθορίας

Υαλκίδα βιώζιμη πόλη. Κριηική ανάλσζη ηης πόλης ηης Υαλκίδας ζύμθωνα με ηις αρτές ηης αειθορίας Υαλκίδα βιώζιμη πόλη. Κριηική ανάλσζη ηης πόλης ηης Υαλκίδας ζύμθωνα με ηις αρτές ηης αειθορίας Νεθηάξηνο Καληαλνιέωλ 1, Αηθαηεξίλε Αιηαθίδνγινπ 2 1. ΠΔ12 - MSc Πνιηηηθόο Μεραληθόο Δ.Μ.Π. Τπεύζπλνο ρνιηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Σεσνολογίερ Ύδπεςζηρ και Αποσέηεςζηρ ζηην Απσαία Κπήηη με Έμθαζη ηη Μινυική Πεπίοδο.

Σεσνολογίερ Ύδπεςζηρ και Αποσέηεςζηρ ζηην Απσαία Κπήηη με Έμθαζη ηη Μινυική Πεπίοδο. 1 Σεσνολογίερ Ύδπεςζηρ και Αποσέηεςζηρ ζηην Απσαία Κπήηη με Έμθαζη ηη Μινυική Πεπίοδο. Α. Αγγελάκηρ Σπλ. Εξεπλεηήο ηνπ ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. θαη Τερληθόο Σύκβνπινο ηεο Έλωζεο ηωλ ΔΕΥΑ, Παπαθπξηαδή 37-43, 41222Λάξηζα,

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηβαιινληηθή & Οηθνλνκηθή Αμηνιόγεζε Δλεξγεηαθήο πκπεξηθνξάο Κηηξίνπ Σξηηνγελνύο Σνκέα. Δθαξκνγή ζηελ Κξήηε

Πεξηβαιινληηθή & Οηθνλνκηθή Αμηνιόγεζε Δλεξγεηαθήο πκπεξηθνξάο Κηηξίνπ Σξηηνγελνύο Σνκέα. Δθαξκνγή ζηελ Κξήηε Π Ο Λ Τ Σ Δ Υ Ν Δ Ι Ο Κ Ρ Η Σ Η TMHMA MHXANIKΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Πεξηβαιινληηθή & Οηθνλνκηθή Αμηνιόγεζε Δλεξγεηαθήο πκπεξηθνξάο Κηηξίνπ Σξηηνγελνύο Σνκέα. Δθαξκνγή ζηελ Κξήηε Π Α Τ Λ Ι Γ Ο Τ Α Ι Κ Α Σ Δ Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΒΔΛΣΗΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΠΛΟΗΟΤ ΣΖΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ Δ ΤΣΗΜΑ ΓΔΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΚΑΙ ΥΩΡΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΙΚΟΤ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ Δ ΤΣΗΜΑ ΓΔΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΚΑΙ ΥΩΡΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΙΚΟΤ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΜΔΣΑΓΟΖ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ Γ/ΝΣΗ: ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΟΤΙΟΠΟΤΛΟ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ»

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΥΟΛΗ: ΥΗΜΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΣΜΗΜΑ: ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΜΔ ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΠΟΝΗΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΧΝ ΔΠΙΠΣΧΔΧΝ. ΑΙΟΛΙΚΟΤ ΠΑΡΚΟΤ 50MW, L=15km ΠΔΡΙΟΥΗ: ΝΗΙ ΣΗ ΡΟΓΟΤ

ΔΚΠΟΝΗΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΧΝ ΔΠΙΠΣΧΔΧΝ. ΑΙΟΛΙΚΟΤ ΠΑΡΚΟΤ 50MW, L=15km ΠΔΡΙΟΥΗ: ΝΗΙ ΣΗ ΡΟΓΟΤ ΔΚΠΟΝΗΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΧΝ ΔΠΙΠΣΧΔΧΝ ΑΙΟΛΙΚΟΤ ΠΑΡΚΟΤ 50MW, L=15km ΠΔΡΙΟΥΗ: ΝΗΙ ΣΗ ΡΟΓΟΤ ΣΟΗΥΔΗΑ ΜΔΛΔΣΖ Δξγνδόηεο: Έξγν: Γηεύζπλζε έξγνπ: πλνιηθή εγθαηάζηαζε (νηθόπεδν): Γεσξγίνπ Αλαζηάζηνο Δγθαηάζηαζε

Διαβάστε περισσότερα

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη WikiSkills Καιιηεξγώληαο θαη εληζρύνληαο θνηλσληθέο, επαγγεικαηηθέο, πνιηηηζηηθέο δεμηόηεηεο θαη δεμηόηεηεο ηνπ πνιίηε κέζσ ηεο παηδαγσγηθήο ρξήζηε ησλ ηερλνινγηώλ θαη ησλ κεζνδνινγηώλ Wiki. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικέρ ζςνεπγαζίερ για ππάζινερ πόλειρ και πεπιθέπειερ - H Eςπυπαφκή ππυηοβοςλία Green Partnerships

Τοπικέρ ζςνεπγαζίερ για ππάζινερ πόλειρ και πεπιθέπειερ - H Eςπυπαφκή ππυηοβοςλία Green Partnerships Τοπικέρ ζςνεπγαζίερ για ππάζινερ πόλειρ και πεπιθέπειερ - H Eςπυπαφκή ππυηοβοςλία Green Partnerships Σηαςπούλα Τοςπνάκη, Αθποδίηη Φυηίος Δξγαζηήξην Αλαλεώζηκσλ θαη Βηώζηκσλ Δλεξγεηαθώλ Σπζηεκάησλ Σρνιή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΚΘΔΗ ΠΔΡΙΔΧΟΜΔΝΑ

ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΚΘΔΗ ΠΔΡΙΔΧΟΜΔΝΑ ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΚΘΔΗ Ζ παξνύζα έθζεζε απνηειεί επίζεκν έγγξαθν ηεο Αλσλύκνπ Δηαηξίαο Οξγαληζκόο Ληκέλνο Θεζζαινλίθεο (ΟΛΘ ΑΔ), κε ζθνπό ηελ πιεξνθόξεζε όισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξώλ αλαθνξηθά κε ηελ πξόνδν ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΤΣΟΝΟΜΟ ΣΑΘΜΟ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΗΥΤΟ 3 MW ΑΠΟ ΒΗΟΜΑΕΑ AYTONOMOUS STATION 3 MW POWER FOR ELECTRICITY PRODUCTION FROM BIOMASS

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΤΣΟΝΟΜΟ ΣΑΘΜΟ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΗΥΤΟ 3 MW ΑΠΟ ΒΗΟΜΑΕΑ AYTONOMOUS STATION 3 MW POWER FOR ELECTRICITY PRODUCTION FROM BIOMASS ΑΤΣΟΝΟΜΟ ΣΑΘΜΟ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΗΥΤΟ 3ΜW ΑΠΟ ΒΗΟΜΑΕΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ. ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΤΣΟΝΟΜΟ ΣΑΘΜΟ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΗΥΤΟ 3 MW ΑΠΟ ΒΗΟΜΑΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Γεξαζηκίδεο Αιέμαλδξνο Διεπζεξίνπ Γεώξγηνο ειίδα 1 από 76 1. ΓΔΝΗΚΑ ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Περιεχόμενα 1. 1 ΠΔΡΊΛΖΦΖ ΠΣΤΥΗΑΚΉ 1. 2 ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 1. 3 ΚΟΠΟ ΔΡΓΑΗΑ

Διαβάστε περισσότερα