Γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών «Η αντιμετώπιση του προβλήματος της λειψυδρίας και της ξηρασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση» (2008/C 172/10)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών «Η αντιμετώπιση του προβλήματος της λειψυδρίας και της ξηρασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση» (2008/C 172/10)"

Transcript

1 C 172/49 Γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών «Η αντιμετώπιση του προβλήματος της λειψυδρίας και της ξηρασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση» (2008/C 172/10) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ, μεταφέρει τις ανησυχίες των περιφερειακών και τοπικών αρχών, οι οποίες, τόσο στη Μεσόγειο όσο και στην Κεντρική Ευρώπη και στα παράλια του Ατλαντικού, έχουν διαπιστώσει προβλήματα ξηρασίας και φαινόμενα όπως αφύσικα ξηρά έτη, εξάντληση φυσικών και τεχνητών δεξαμενών υδάτων, δυσχέρειες με τον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα, προβλήματα υφαλμύρωσης παράκτιων υδροφόρων, μείωση της στάθμης των υδάτων, μεταβολές στο υδρολογικό καθεστώς από ανθρώπινες ελλιπώς σχεδιασμένες παρεμβάσεις, μεταβολές στο σύνηθες καθεστώς βροχοπτώσεων και πιέσεις επί των υδάτων από φυσικά ή από ανθρωπογενή αίτια, τα οποία επιφέρουν συνέπειες που η Επιτροπή έχει ήδη διαπιστώσει στις προπαρασκευαστικές της εργασίες τάσσεται υπέρ ενός συνεκτικού υδρολογικού σχεδιασμού στα κράτη μέλη και τις περιφέρειες, με βάση τον οποίο τα κοινοτικά κονδύλια που θα επενδύονται σε υποδομές θα έχουν στόχο τη διατήρηση των υδάτων, τη διαφύλαξη των ορεινών ζωνών και των υγροτόπων, την ανάκτηση των δενδρόφυτων εκτάσεων, την εξοικονόμηση ύδατος και την αποδοτική του χρήση, την ανακατανομή των υδάτων μεταξύ των διαφόρων χρήσεων, καθώς επίσης και τον μετριασμό των συνεπειών από σοβαρές ξηρασίες ή λειψυδρία μέσω του εφοδιασμού με πρόσθετους υδάτινους πόρους (μεταφορές υδάτινων πόρων, κατασκευή τεχνητών δεξαμενών, αφαλάτωση) σύμφωνα με τους όρους που αναπτύσσονται στα σημεία 32 και επόμενα χαιρετίζει την ανακοίνωση της Επιτροπής για τον «διαγνωστικό έλεγχο» της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) όσον αφορά τη συμπερίληψη της διαχείρισης των υδάτων ως νέας πρόκλησης της κοινής γεωργικής πολιτικής. Υποστηρίζει την πρόθεση της Επιτροπής να εξετάσει κατά πόσον τα ζητήματα της διαχείρισης των υδάτων θα μπορούσαν να ενσωματωθούν καλύτερα στο πρόγραμμα ανάπτυξης της υπαίθρου και των ορεινών περιοχών. Συνιστά να μελετηθεί η συμβολή των καλλιεργούμενων εκτάσεων και των ορεινών ζωνών που είναι πλούσιες σε υδάτινους και δασικούς πόρους στη δημιουργία υγρασίας στην ατμόσφαιρα, στην προσέλκυση βροχοπτώσεων καθώς και στη συγκράτηση της απερήμωσης που προκαλείται από την αλλαγή του κλίματος

2 C 172/ Εισηγητής: ο κ. Francisco CAMPS ORTIZ (ES/PPE) Πρόεδρος της Κυβέρνησης της Αυτόνομης Περιφέρειας της Βαλένθια Κείμενο αναφοράς Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο Η αντιμετώπιση του προβλήματος της λειψυδρίας και της ξηρασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση COM(2007) 414 τελικό ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ, 1. εκφράζει την ικανοποίησή της για την Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη λειψυδρία και την ξηρασία στην Ευρώπη, θεωρώντας ότι εντάσσεται πλήρως στο πνεύμα της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, της λεγόμενης οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα, η οποία και πρέπει να αποτελεί τη γενική βάση οποιασδήποτε πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα υδάτων 2. συμφωνεί με την Επιτροπή όσον αφορά τη διάκριση μεταξύ «ξηρασίας» και «λειψυδρίας», η οποία ορίζεται ως εξής: Ενώ ως «ξηρασία» νοείται μια προσωρινή μείωση των διαθέσιμων υδάτινων πόρων λόγω, επί παραδείγματι, μειωμένων βροχοπτώσεων, ως «λειψυδρία» νοείται η κατάσταση κατά την οποία η ζήτηση νερού υπερβαίνει τους σε συνθήκες αειφορίας εκμεταλλεύσιμους υδάτινους πόρους 3. η ΕΤΠ τονίζει ότι η λειψυδρία και η ξηρασία αποτελούν φαινόμενο που συναντάται σε ορισμένα τμήματα της επικράτειας της ΕΕ και που πρέπει να αντιμετωπισθεί σύμφωνα με τις τοπικές και συνθήκες. 4. προτρέπει τα κράτη μέλη, τις περιφέρειες και τους δήμους της Ευρώπης να μεριμνήσουν για τη διατήρηση των υδάτων, την εξοικονόμηση ύδατος και την μείωση των απωλειών καθώς και την ενίσχυση της ανακύκλωσης του νερού, μελήματα που συνιστούν απόλυτη προτεραιότητα και προέχουν άλλων εναλλακτικών λύσεων για την καταπολέμηση της λειψυδρίας και της ξηρασίας προτρέπει παράλληλα να ληφθούν τα κατάλληλα διαρθρωτικά μέτρα για τη βιώσιμη αντιμετώπιση των προβλημάτων της ξηρασίας και της λειψυδρίας 5. τονίζει ότι, για την καταπολέμηση της λειψυδρίας και της ξηρασίας, απόλυτη προτεραιότητα συνιστά η μετάβαση σε μια οικονομία όπου η χρήση των υδάτων θα είναι αποδοτική, ορθολογική και αειφόρος. Η εξοικονόμηση ύδατος σημαίνει, επιπλέον, εξοικονόμηση ενέργειας. Το νερό, όπως ακριβώς και η ενέργεια, είναι αναγκαίο για όλες τις ανθρώπινες, οικονομικές και κοινωνικές δραστηριότητες 6. τονίζει τον ρόλο των τοπικών και περιφερειακών αρχών στην εφαρμογή της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα, στον σχεδιασμό της χρήσης γης και της χρήσης των υδάτων, στην ανάπτυξη των διαφόρων οικονομικών κλάδων, στην προστασία του περιβάλλοντος και στην εγγύηση του εφοδιασμού των πολιτών με επαρκές καλής ποιότητας νερό 7. επισημαίνει ότι τις περιφέρειες τις αφορούν ιδιαίτερα τα διάφορα μέτρα που προτείνει η Επιτροπή, ιδίως τα σχετικά με: την εξασφάλιση σε όλους τους πολίτες της πρόσβασης σε καλής ποιότητας νερό, την προστασία των συστημάτων επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, τον ορθολογικό σχεδιασμό των χρήσεων των υδάτων, τη βραχυπρόθεσμη, μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη πρόληψη και αντιμετώπιση των καταστάσεων λειψυδρίας τον καθορισμό της τελικής τιμής του νερού την κατανομή και ανακατανομή των υδάτων μεταξύ χρήσεων την εξοικονόμηση, την ανακύκλωση και την εφαρμογή της ιεράρχησης των υδάτινων πόρων σε όλα τα οικονομικά πεδία την πρόβλεψη της ευελιξίας και της δυνατότητας μεταφοράς ροών μεταξύ των διαφόρων συστημάτων εκμετάλλευσης, εσωτερικών ή εξωτερικών την ανάπτυξη εγγειοβελτιωτικών υποδομών την κατάρτιση των σχεδίων αντιμετώπισης της ξηρασίας την εμβάθυνση των γνώσεων και της πληροφόρησης την κινητοποίηση των οικονομικών κλάδων, καθώς και την ευαισθητοποίηση και την εξασφάλιση της συμμετοχής των πολιτών 8. επισημαίνει ότι, σε θέματα υδάτων, εφαρμόζεται όλως ιδιαιτέρως η αρχή της επικουρικότητας και η διακυβέρνηση σε διάφορα επίπεδα, δεδομένου ότι η ανάληψη δράσεων για την αντιμετώπιση της ξηρασίας και της λειψυδρίας, μέσω της επιλογής μηχανισμών για την δίκαιη και αλληλέγγυα συνεργασία μεταξύ των διαφόρων εδαφών, υπάγεται στην αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κρατών, των περιφερειών και των τοπικών αρχών 9. επισημαίνει ότι, παρά το γεγονός ότι, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υφίστανται διαφορές μεταξύ των διαφόρων περιοχών της επικράτειάς της όσον αφορά τις κλιματικές συνθήκες και το βαθμό της λειψυδρίας και ξηρασίας, οι λύσεις που θα πρέπει να εφαρμοστούν πρέπει να παρουσιάζουν κοινά στοιχεία ομοιογένειας, με τήρηση των αρχών διατήρησης της ευρωπαϊκής πολιτικής για τα ύδατα. Ωστόσο, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε λύσεις τοπικού και περιφερειακού επιπέδου 10. διεκδικεί την αλληλεγγύη στο εσωτερικό κάθε κράτους μέλους, την αρχή της επικουρικότητας και τον πρωταγωνιστικό ρόλο των περιφερειακών και τοπικών αρχών για την επίλυση ενός προβλήματος που αφορά έναν ζωτικό πόρο και την προστασία του 11. υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη και οι τοπικές ή περιφερειακές αρχές οφείλουν να θέσουν ως προτεραιότητα την επίτευξη των στόχων της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα. Για το λόγο αυτό, καλεί την Επιτροπή καλείται γι αυτό να επιμείνει με αποφασιστικότητα στην ανάγκη υλοποίησης της οδηγίας για τα ύδατα Όσον αφορά τις συνέπειες της ξηρασίας και της λειψυδρίας 12. μεταφέρει τις ανησυχίες των περιφερειακών και τοπικών αρχών, οι οποίες, τόσο στη Μεσόγειο όσο και στην Κεντρική Ευρώπη και στα παράλια του Ατλαντικού, έχουν διαπιστώσει προβλήματα ξηρασίας και φαινόμενα όπως αφύσικα ξηρά έτη, εξάντληση φυσικών και τεχνητών δεξαμενών υδάτων, δυσχέρειες με τον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα, προβλήματα υφαλμύρωσης παράκτιων υδροφόρων, μείωση της στάθμης των υδάτων, μεταβολές στο υδρολογικό καθεστώς από ανθρώπινες ελλιπώς σχεδιασμένες παρεμβάσεις, μεταβολές στο σύνηθες καθεστώς βροχοπτώσεων και πιέσεις επί των υδάτων από φυσικά ή από ανθρωπογενή αίτια, τα οποία επιφέρουν συνέπειες που η Επιτροπή έχει ήδη διαπιστώσει στις προπαρασκευαστικές της εργασίες

3 C 172/ υιοθετεί την δέσμευση της Επιτροπής να συνεχίσει να αντιμετωπίζει την πρόκληση της λειψυδρίας και της ξηρασίας σε διεθνές επίπεδο, ιδίως μέσω της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την καταπολέμηση της απερήμωσης και της Σύμβασης πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος 14. επισημαίνει ότι, στο έγγραφο που συνοψίζει την τέταρτη έκθεση της Διακυβερνητικής Επιτροπής εμπειρογνωμόνων για την Αλλαγή του Κλίματος των Ηνωμένων Εθνών, που παρουσιάστηκε στη Βαλένθια, στις 27 Νοεμβρίου 2007, προβλέπεται, με «μεγάλο βαθμό αξιοπιστίας», ότι πολλές ημιάγονες περιοχές της λεκάνης της Μεσογείου θα υποστούν μείωση των υδάτινων πόρων τους λόγω του φαινομένου αυτού 15. επισημαίνει ότι οι τοπικές και περιφερειακές αρχές, λόγω της εγγύτητάς τους προς τον τελικό χρήστη, είναι οι πρώτες που καλούνται να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που επιφέρει η ξηρασία και η λειψυδρία, ενώ πολλές φορές δεν διαθέτουν επαρκή μέσα. Αυτές επίσης γνωρίζουν τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν και είναι σημαντικά για τις εν λόγω περιοχές, οι οποίες, σε συνεργασία με άλλες περιοχές και δήμους, μπορούν να υλοποιήσουν τα μέτρα αυτά με την ενίσχυση των κρατικών και ευρωπαϊκών οργάνων Όσον αφορά τον σχεδιασμό και την ορθολογική χρήση των υδάτων Η τιμή του νερού 16. επισημαίνει ότι η τιμολόγηση του νερού και της επεξεργασίας λυμάτων είναι ζήτημα ιδιαίτερα ευαίσθητο και καίριο για τις διοικήσεις, επειδή καλούνται να συνδυάσουν, αφενός, τα κατάλληλα κίνητρα ώστε οι χρήστες να χρησιμοποιούν τους υδάτινους πόρους αποδοτικά και, αφετέρου, την επίπτωση της τιμής στα οικονομικά των χρηστών αυτών, λαμβάνοντας υπόψη τις φυσικές, κλιματικές και γεωγραφικές διαφορές, την ποικιλομορφία που παρουσιάζουν οι υποδομές και τους διάφορους τρόπους οργάνωσης της δημόσιας υπηρεσίας σε κάθε περιοχή 17. επισημαίνει ότι η αρχή της ανάκτησης του κόστους των υπηρεσιών ύδατος και η αρχή «ο καταναλωτής πληρώνει», οι οποίες αναφέρονται στην οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα, δεν αποκλείουν την συνεκτίμηση των κοινωνικών, περιβαλλοντικών και οικονομικών συνεπειών της ανάκτησης, καθώς και των γεωφυσικών και κλιματολογικών χαρακτηριστικών της ενδιαφερόμενης ή των ενδιαφερόμενων περιφερειών ως εκ τούτου, η εφαρμογή των αρχών αυτών εμπίπτει στην αρμοδιότητα των αρχών που βρίσκονται πλησιέστερα προς τους πολίτες 18. συνιστά, επίσης, να εξεταστεί η αρχή του «ο ρυπαίνων πληρώνει» κατά τον καθορισμό της τιμής του ύδατος, ως δεύτερου πυλώνα της ολοκληρωμένης διαχείρισης του εν λόγω πόρου. Η αρχή αυτή θα υποχρεώνει όλους τους χρήστες να κάνουν καλύτερη χρήση του ύδατος και θα συμβάλει σε μια κατανομή των εσόδων σύμφωνα με τις διάφορες ανάγκες και τις προσπάθειες που καταβάλλονται 19. αναγνωρίζει την ανάγκη γενίκευσης των μηχανισμών μέτρησης της κατανάλωσης ύδατος, προκειμένου να προωθηθεί η εξοικονόμησή του και η ορθολογική και αποδοτική του χρήση 20. ζητά από την Επιτροπή στις μελέτες της σχετικά με τη τιμολογιακή πολιτική για το νερό να λάβει υπόψη τις απόψεις, τις ανησυχίες, και τις εμπειρίες των περιφερειακών και τοπικών αρχών ειδικότερα σε θέματα όπως, π.χ., οι συνέπειες της αυστηρής τιμολόγησης με την οποία ο εν λόγω πόρος διατίθεται μόνο στους τομείς των υπηρεσιών και των καταναλωτών; το νομικό πλαίσιο σχετικά με την υδροδότηση, η επεξεργασία και ο καθαρισμός του ύδατος; οι κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις της τιμολόγησης των υδάτων, και ο υπολογισμός του περιβαλλοντικού κόστους του πόρου Ο σχεδιασμός της χρήσης των υδάτων 21. αποδέχεται ότι ο χωροταξικός σχεδιασμός, που εστιάζεται στη διατήρηση και την αειφορία των υδάτινων πόρων, και είναι αρμοδιότητα των τοπικών και περιφερειακών αρχών, αποτελεί καθοριστικό στοιχείο για την ορθή διαχείριση των υδάτων, και αναγνωρίζει ότι έχει μεγάλη σημασία η αυστηρή εφαρμογή της οδηγίας για την στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση και ο εντοπισμός των λεκανών απορροής ποταμού στην Ευρώπη που αντιμετωπίζουν πίεση ή διαρθρωτική λειψυδρία. 22. προτείνει να στηρίξει η Ευρωπαϊκή Ένωση τις περιφέρειες όσον αφορά τη συνεργασία και την αλληλεγγύη στον τομέα του ύδατος 23. τονίζει ότι, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική χρήση των υδάτων, είναι απαραίτητο ο εν λόγω πόρος να κατανέμεται μεταξύ των χρηστών ανάλογα με τις περιστάσεις. Εναπόκειται στα κράτη μέλη και τις περιφέρειες η δημιουργία των κατάλληλων υποδομών και νομοθετικών και διοικητικών μηχανισμών και μηχανισμών για το σκοπό αυτό, ανάλογα με την κοινωνική, οικονομική, και κοινωνική, βιωσιμότητα 24. χαιρετίζει την ανακοίνωση της Επιτροπής για τον «διαγνωστικό έλεγχο» της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) όσον αφορά την συμπερίληψη της διαχείρισης των υδάτων ως νέας πρόκλησης της κοινής γεωργικής πολιτικής. Υποστηρίζει την πρόθεση της Επιτροπής να εξετάσει κατά πόσον τα ζητήματα της διαχείρισης των υδάτων θα μπορούσαν να ενσωματωθούν καλύτερα στο πρόγραμμα ανάπτυξης της υπαίθρου και των ορεινών περιοχών. Συνιστά να μελετηθεί η συμβολή των καλλιεργούμενων εκτάσεων και των ορεινών ζωνών που είναι πλούσιες σε υδάτινους και δασικούς πόρους στη δημιουργία υγρασίας στην ατμόσφαιρα, στην προσέλκυση βροχοπτώσεων καθώς και στη συγκράτηση της απερήμωσης που προκαλείται από την αλλαγή του κλίματος 25. αποδέχεται ότι ο υδρολογικός σχεδιασμός αποτελεί το μέσον για τον υπολογισμό της διαθεσιμότητας ύδατος για την βιώσιμη ανάπτυξη της επικράτειας 26. ζητά να ενοποιηθούν τα μέτρα προστασίας των υγροτόπων και των πράσινων εκτάσεων, ώστε να μετριαστούν οι συνέπειες από τις ξηρασίες και από τις πλημμύρες που σχετίζονται με τις επιδράσεις των κλιματικών αλλαγών, δεδομένου ότι αναγκαίο προς τούτο είναι η χρήση του νερού, από την οποία δεν μπορούμε να παραιτηθούμε, να γίνεται με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον, βιώσιμο και ορθολογικό 27. συμφωνεί με την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα ότι οι περιοχές λεκάνης απορροής ποταμού συνιστούν τις βασικές περιοχές διαχείρισης της ζήτησης και σχεδιασμού της χρήσης των υδάτων, σε συνεργασία με τις εδαφικές αρχές όπου αυτές υπάγονται εκτιμά, ωστόσο, ότι η αρχή αυτή δεν πρέπει να μας οδηγεί να θεωρούμε άλυτα ορισμένα προβλήματα που υπερβαίνουν τα όρια μιας περιφέρειας ή μιας τέτοιας περιοχής 28. τάσσεται υπέρ ενός συνεκτικού υδρολογικού σχεδιασμού στα κράτη μέλη και τις περιφέρειες, με βάση τον οποίο τα κοινοτικά κονδύλια που θα επενδύονται σε υποδομές θα έχουν στόχο τη διατήρηση των υδάτων, τη διαφύλαξη των ορεινών ζωνών και των υγροτόπων, την ανάκτηση των δενδρόφυτων εκτάσεων, την εξοικονόμηση ύδατος και την αποδοτική του χρήση, την ανακατανομή των υδάτων μεταξύ των διαφόρων χρήσεων, καθώς επίσης και τον μετριασμό των συνεπειών από σοβαρές ξηρασίες ή λειψυδρία μέσω του εφοδιασμού με πρόσθετους υδάτινους πόρους (μεταφορές υδάτινων πόρων, κατασκευή τεχνητών δεξαμενών, αφαλάτωση) σύμφωνα με τους όρους που αναπτύσσονται στα σημεία 32 και επόμενα

4 C 172/ λαμβάνει υπόψη τον ιδιαίτερο σχεδιασμό της χρήσης των υδάτων στα νησιά και στις περιοχές που αντιμετωπίζουν αντίστοιχες καταστάσεις, όπου οι διαθέσιμοι υδάτινοι πόροι είναι περιορισμένοι, ο βασικός εφοδιασμός μπορεί να γίνεται με αφαλάτωση θαλασσινού νερού. Στις περιπτώσεις αυτές, η ΕΤΠ συνιστά ως σημαντικότερο μέτρο να υπάρξει αποτελεσματική χρήση του νερού και, έπειτα, να βελτιστοποιηθεί η ενεργειακή απόδοση με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, και να εξασφαλίζεται η πρόσβαση στο νερό μέσω συστημάτων αποθεματοποίησης που θα εγγυώνται τα δέοντα αποθέματα, παράλληλα με την προώθηση και την ανάκτηση των παραδοσιακών υποδομών συλλογής και αποθεματοποίησης όμβριων υδάτων 30. η ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτων θα πρέπει να συγκαταλέγει την στρατηγική μορφή των υπόγειων πόρων, ως απόθεμα υδάτινων πόρων που πρέπει να ενσωματωθεί στα σχέδια διαχείρισης της ξηρασίας και στα σχέδια έκτακτης ανάγκης παροχής ύδατος 31. καλεί σε διασυνοριακή συνεργασία και σε συνεργασία μεταξύ των κρατών για την ανταλλαγή ορθών πρακτικών και το συντονισμό πολιτικών, δεδομένου ότι, στη Νότια Ευρώπη, είναι γνωστές από παλιά οι καταστάσεις λειψυδρίας, οι οποίες επιδεινώνονται με τις κλιματικές αλλαγές, ενώ στη Βόρεια Ευρώπη, τα συχνότερα φαινόμενα πλημμυρών και λειψυδρίας αντιπροσωπεύουν νέες προκλήσεις ποταμού Ειδικότερα, επισημαίνει ότι ο ευρωπαϊκός χάρτης της ξηρασίας και της λειψυδρίας και των συναφών καταστροφών πρόκειται να μεταβληθεί με τις κλιματικές αλλαγές 35. προτείνει, μαζί με την εφαρμογή των κοινοτικών πόρων στις υποδομές υδάτων, να προβλεφθεί ιδιαίτερο ευρωπαϊκό πρόγραμμα για τα ύδατα. Το εν λόγω πρόγραμμα θα χρηματοδοτείται από τα διάφορα υφιστάμενα μέσα του κοινοτικού προϋπολογισμού. Σκοπός είναι η υποστήριξη με ευδιάκριτο και συνεπή τρόπο δράσεων πρόσβασης στις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες, στην εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών, μέτρων επικοινωνίας και ορθής διακυβέρνησης, συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας «παιδείας εξοικονόμησης υδάτων» Όσον αφορά τη χρήση κοινοτικών χρηματοδοτικών πόρων 36. επιμένει στην παρέμβαση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλληλεγγύης στις καταστάσεις καταστροφικής ξηρασίας, καθώς και στην ένταξη των καταστροφικών ξηρασιών στα σχέδια εργασίας του κοινοτικού μηχανισμού πολιτικής προστασίας, με την εισαγωγή ειδικών πρωτοκόλλων και σε συντονισμό με το Μόνιμο Παρατηρητήριο, μέσω ενός μηχανισμού προειδοποίησης Όσον αφορά τα σχέδια διαχείρισης των κινδύνων ξηρασίας 32. αποδέχεται την ανάπτυξη ειδικών σχεδίων για την αντιμετώπιση της ξηρασίας ως κατάλληλο βήμα για την μετάβαση από τη διαχείριση κρίσεων στη διαχείριση του κινδύνου της ξηρασίας, και πιστεύει ότι η οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα παρέχει την ευελιξία που απαιτείται για την ανάπτυξη ειδικών σχεδίων διαχείρισης της ξηρασίας στις θιγόμενες λεκάνες απορροής ποταμού 33. επιβεβαιώνει τις κατευθύνσεις που έχουν εκτεθεί σε προγενέστερες γνωμοδοτήσεις σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών και με την κατάρτιση ειδικού πρωτοκόλλου για την ξηρασία, ή, σε εθνικό επίπεδο, με την κατάρτιση ειδικών σχεδίων διαχείρισης. Αναγνωρίζει τον καθοριστικό ρόλο των τοπικών και περιφερειακών αρχών για τον καθορισμό των στρατηγικών προσαρμογής τους, με μια ολοκληρωμένη αντιμετώπιση, και τις προτρέπει να ενεργούν σε σύμπραξη με τους λοιπούς ενδιαφερόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένων των χρηστών. Μέσα σε ένα γενικότερο πλαίσιο κλιματικών αλλαγών, θα πρέπει τα σχέδια και τα μέσα να είναι ευέλικτα, και να διευκολυνθεί η ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών. Πρέπει να τονισθεί ότι καμία τοπική ή περιφερειακή αρχή δεν μπορεί να το κατορθώσει μόνη της. Υποστήριξη με τη μορφή πόρων, γνώσεων και στοιχείων είναι αποφασιστικής σημασίας για την επίτευξη προόδου. Η υποστήριξη μπορεί να παρασχεθεί με τη μορφή ορθών πρακτικών από άλλες τοπικές και περιφερειακές αρχές, ωστόσο τα κράτη μέλη και η ΕΕ πρέπει να είναι έτοιμα για την παροχή παρόμοιας υποστήριξης, 34. ζητά να μελετηθούν εις βάθος οι κατευθύνσεις των γνωμοδοτήσεων σχετικά με τις φυσικές καταστροφές και σχετικά με τις κλιματικές αλλαγές, ιδίως όσον αφορά τις περιφέρειες ως «εκτελεστικά όργανα» των πολιτικών προσαρμογής στις αλλαγές αυτές, και ενώπιον προκλήσεων όπως τα μεταναστευτικά ρεύματα, οι προσαρμογές της νομοθεσίας, οι αλλαγές στη νοοτροπία των χρηστών και η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ περιφερειών ανά ομάδες, συγκροτούμενες με βάση, για παράδειγμα, τις λεκάνες απορροής Όσον αφορά την μελέτη πρόσθετων υποδομών υδροδότησης 37. θεωρεί τις πρόσθετες υποδομές υδροδότησης (μεταφορές υδάτινων πόρων, φράγματα και εγκαταστάσεις αφαλάτωσης) μέσο για την πρόληψη των σοβαρών φαινομένων ξηρασίας που δεν μπορεί εντούτοις να υποκαταστήσει την υπεύθυνη διαχείριση των υδάτινων πόρων 38. συνιστά τις πρόσθετες υποδομές υδροδότησης ως μέτρο που θα πρέπει να υιοθετηθεί αφού θα έχουν εφαρμοστεί όλα τα προληπτικά μέτρα, με τήρηση της ιεράρχησης των υδάτων και μέσα σε ένα πλαίσιο συνεκτικού σχεδιασμού. Η χρήση των διαφόρων υποδομών πρέπει να εξασφαλίζει την ισορροπία και την βιωσιμότητα της περιβαλλοντικής, κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης 39. συνιστά να θεωρηθεί ως μέτρο διαχείρισης της ζήτησης, η επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων αστικών λυμάτων μέσω κατάλληλων υποδομών ρύθμισης και διανομής τονίζει την ανάγκη να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να μην χρησιμοποιείται το νερό που προέρχεται από την επεξεργασία λυμάτων ως πόσιμο νερό και να περιορίζεται σε συγκεκριμένες χρήσεις που επιτάσσονται για λόγους υγιεινής και για οικολογικούς λόγους 40. φρονεί ότι η αξιολόγηση των διαρθρωτικών ελλειμμάτων και των μακροπρόθεσμα ωφέλιμων για τις περιοχές αυτές πόρων, κατά την οποία συνεκτιμώνται οι μελλοντικές δυνατότητες των περιοχών σχεδιασμού και οι περιβαλλοντικοί περιορισμοί, εντάσσεται στον εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό υδρολογικό σχεδιασμό που καταρτίζεται σύμφωνα με την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα 41. θεωρεί εποικοδομητικές τις μεταφορές και άλλες μορφές ανταλλαγής πλεονασματικών υδάτινων πόρων μεταξύ συστημάτων στο εσωτερικό των κρατών μελών ως δομικό μέτρο εφαρμογής της αλληλεγγύης σε θέματα υδάτων, με την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζουν τη βελτίωση του περιβάλλοντος, την ποιότητα των υδάτινων όγκων, την ανασύσταση του υδροφόρου ορίζοντα και των οικολογικών ροών

5 C 172/ εκτιμά ότι, μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο των κλιματικών αλλαγών, η ενεργειακή αποδοτικότητα και η βιωσιμότητα συνιστούν αποφασιστικό κριτήριο για την επιλογή μεταξύ διαφόρων εναλλακτικών λύσεων για την εξωτερική συνεισφορά ροών στις περιοχές σχεδιασμού (μεταφορά υδάτινων πόρων ή αφαλάτωση). Η αφαλάτωση είναι διαδικασία έντασης ενέργειας και, κατά συνέπεια, έχει σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις και πρέπει να θεωρείται ως επιλογή μόνο σε περιπτώσεις στις οποίες τα οφέλη υπεραντισταθμίζουν τις επιπτώσεις 43. εκτιμά ότι, για τη λήψη της απόφασης σχετικά με τη βιωσιμότητα της εξωτερικής συνεισφοράς ροών, καθώς και με τα χαρακτηριστικά της, πρέπει να συνεκτιμώνται η περιβαλλοντική επίπτωση, η ενεργειακή αποδοτικότητα και το οικονομικό κόστος των πρόσθετων υποδομών που απαιτούνται για την ενσωμάτωση των ροών αυτών στα συστήματα των περιοχών σχεδιασμού 44. καταλήγει ότι η κοινωνική συναίνεση για τη δημιουργία πρόσθετων υποδομών παροχής νερού (μεταφορά, αφαλάτωση) προωθείται με την πληροφόρηση, καθώς και με την τήρηση των περιβαλλοντικών και οικονομικών προϋποθέσεων και ότι πρέπει να απαιτείται ιδιαίτερη συνεκτικότητα και υπευθυνότητα κατά τη χρήση των υδάτων στα υδατικά συστήματα που δέχονται πρόσθετες ροές 45. προτίθεται να παρακολουθήσει με προσοχή τις μελέτες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις πρόσθετες υποδομές υδροδότησης, ιδίως όσον αφορά τις μεταφορές, τις τεχνητές δεξαμενές και την αφαλάτωση Όσον αφορά τη χρήση τεχνολογιών και πρακτικών για την ορθολογική χρήση του νερού 46. τάσσεται υπέρ της προώθησης της έρευνας για την προσαρμογή των οικονομικών δραστηριοτήτων, των μηχανισμών λήψης αποφάσεων και της αποδοτικής χρήσης του νερού στις προκλήσεις που θέτουν η λειψυδρία και η ξηρασία. Προς την ίδια κατεύθυνση, πρόσφορα μέτρα θα μπορούσαν να είναι: η παροχή κινήτρων στους κατασκευαστές υδραυλικών εγκαταστάσεων για την παραγωγή οικονομικά αποδοτικότερων προϊόντων χαμηλής κατανάλωσης υδάτινων πόρων, η επιβολή κυρώσεων για αδικαιολόγητες σπατάλες, η επιβολή κυρώσεων για παράνομες γεωτρήσεις και απολήψεις υδάτων, η θέσπιση φορολογικών επιβαρύνσεων ή/και ελαφρύνσεων, η καθιέρωση κινήτρων για την αποδοτική χρήση του νερού σε όλους τους τομείς, η προώθηση της χρήσης «καθαρών» τεχνολογιών στη βιομηχανία, η θέσπιση σαφών και σταθερών κανόνων για τη μεταφορά δικαιωμάτων χρήσης ύδατος μεταξύ χρηστών και για τον καθορισμό των συναφών αντισταθμίσεων, καθώς και η ανάπτυξη εθελοντικών συμφωνιών Όσον αφορά την νοοτροπία εξοικονόμησης νερού στην Ευρώπη 47. καλεί τις τοπικές και περιφερειακές αρχές να διεξάγουν εκστρατείες επικοινωνίας, ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης σχετικά με το νερό, καθώς και να συμπεριλάβουν στα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης την σημασία μιας συμπεριφοράς που θα σέβεται το νερό. Ιδιαίτερη προσοχή θα χρειαστεί για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των τουριστών και των προσώπων που μετακινούνται από μία περιοχή σε άλλη 48. πιστεύει ότι η ίδια η συμμετοχή των πολιτών στην εφαρμογή της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα και στον καθορισμό της πολιτικής των υδάτων πρέπει να αποτελέσει μια ευκαιρία για την ευαισθητοποίηση, την πληροφόρηση και την αύξηση της υπευθυνότητας του πληθυσμού όσον αφορά την υπεύθυνη χρήση του πόρου αυτού, ιδίως δε κατά την κατάρτιση των σχεδίων ξηρασίας καλεί, λοιπόν, τις αρχές να προωθήσουν την συμμετοχή αυτή 49. προτείνει την ανάπτυξη των μηχανισμών της αγοράς, με εμβάθυνση στα κριτήρια εξοικονόμησης νερού κατά τον κύκλο ζωής των προϊόντων, εφαρμόζοντας στην παραγωγική διαδικασία συστήματα ποιότητας και πιστοποίησης όπως το EMAS (κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου), ο οικολογικός σχεδιασμός και η επισήμανση «water friendly» ή «χαμηλή κατανάλωση ύδατος» για τα προϊόντα, ώστε οι πολίτες και οι αγοραστές του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα να γνωρίζουν την επίπτωση της κατανάλωσής τους επί των υδάτων και να τροποποιούν την κατανάλωσή τους 50. συμφωνεί ότι επιβάλλεται να προωθηθεί η οικολογική απόδοση των υποδομών και εξοπλισμών, με βάση τα αντίστοιχα συστήματα ποιότητας και πιστοποίησης. Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές, με επενδύσεις και με κανονιστικές ρυθμίσεις συμπληρωματικές προς την οδηγία για τα κτίρια, μπορούν να προωθήσουν την ανάκτηση των όμβριων υδάτων και των προερχόμενων από τα ψυκτικά συστήματα στα κτίρια, καθώς και να δημιουργήσουν συμπληρωματικά δίκτυα στην πόλη και σε κτίρια, ώστε να χρησιμοποιείται μη πόσιμο νερό για τον καθαρισμό, την άρδευση και την αποχέτευση. Οι τουριστικές εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των γηπέδων γκολφ, όπως επίσης οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις πρέπει καταρχήν να υποχρεώνονται να επαναχρησιμοποιούν και να ανακυκλώνουν το νερό που χρησιμοποιούν 51. τονίζει τον πρωταρχικό ρόλο των τοπικών και περιφερειακών αρχών κατά την ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων με την κοινωνία των πολιτών και με τους οικονομικούς φορείς, με τη μορφή εθελοντικών συμφωνιών, αλλά και κινήτρων και αντικινήτρων για την εξοικονόμηση νερού και τη βελτίωση της αποδοτικής του χρήσης 52. επισημαίνει ότι ο τομέας των υδάτων συνιστά έναν από εκείνους όπου επενδύονται τα περισσότερα χρήματα και οι περισσότερες προσπάθειες στην αποκεντρωμένη συνεργασία με τρίτες χώρες και, ως εκ τούτου, οι τοπικές και περιφερειακές αρχές είναι εκείνες που συγκροτούν τα πιο ευέλικτα, πιο στενά και πλησιέστερα προς τους πολίτες δίκτυα συνεργασίας. Καλεί σε συνεργασία και σε ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών μεταξύ των συνεργαζόμενων περιφερειών, ώστε να επιτευχθούν, με τη συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, οι Στόχοι της Χιλιετίας των Ηνωμένων Εθνών 53. προτρέπει σε ανταλλαγή προβληματισμών και ορθών πρακτικών μεταξύ των περιφερειών για θέματα υδάτων, ώστε οι περιφέρειες να έχουν πρόσβαση στη γνώση σχετικά με τις επιτυχείς εμπειρίες χρηστής διαχείρισης των υδάτων Όσον αφορά το ευρωπαϊκό σύστημα πληροφοριών 54. αναγνωρίζει το «Σύστημα πληροφοριών σχετικά με το νερό για την Ευρώπη» (Water Information System for Europe WISE) και την χρήση δεικτών ως κατάλληλο μέσο για την αξιόπιστη εκτίμηση της έκτασης, του αντίκτυπου και της εξέλιξης του φαινομένου της ξηρασίας στην Ευρώπη

6 C 172/ υπογραμμίζει τον ρόλο των αρχών στη συγκέντρωση στοιχείων, την προώθηση της βασικής έρευνας και την τακτική παρακολούθηση των πληροφοριών, και, εάν χρειάζεται, ενθαρρύνει την ανάπτυξη συμβατών και συγκρίσιμων συστημάτων δεικτών καθώς και την ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων, δίνοντας προτεραιότητα στην χορήγηση αρμοδιοτήτων στις διοικήσεις και τον συντονισμό τους, ώστε να διαθέτουν πλήρη στοιχεία για όλο το έδαφός τους. Τάσσεται, επίσης, υπέρ της σύστασης ευρωπαϊκού παρατηρητηρίου της ξηρασίας και της απερήμωσης, για την παρακολούθηση της εξέλιξης της λειψυδρίας και την πρόβλεψη της ξηρασίας, μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής Όσον αφορά την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη 56. συμφωνεί ότι πρέπει να διαδοθεί και να διευκολυνθεί η χρήση και η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της επιστημονικής έρευνας σχετικά με τη λειψυδρία και την ξηρασία, καθώς και ότι πρέπει να ενισχυθούν και να προωθηθούν οι δραστηριότητες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης εντός του 7ου προγράμματος πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 57. τονίζει τη σημασία των περιφερειών ως μοχλού τεχνολογικής καινοτομίας σε θέματα υδάτων, δεδομένου ότι η αποδοτική χρήση των υδάτινων πόρων θα αποτελεί ολοένα και περισσότερο έναν παράγοντα ανταγωνιστικότητας προτείνει, συνεπώς, ως στρατηγικό μέσον, να προωθηθεί η συνεργασία μεταξύ περιοχών, η ανταλλαγή πληροφοριών και η στρατηγική σύμπραξη με τις τεχνολογικές πλατφόρμες 58. τέλος, καταλήγει ότι, μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο των κλιματικών αλλαγών, οι προτάσεις που διατυπώνονται για την αντιμετώπιση του προβλήματος της λειψυδρίας και της ξηρασίας μπορούν να αποδώσουν καρπούς σε σύντομο χρονικό διάστημα. Βρυξέλλες, 10 Απριλίου Ο Πρόεδρος της Επιτροπής των Περιφερειών Luc VAN DEN BRANDE

Η Ανάπτυξη των Σχεδίων ιαχείρισης. Μαθήματα και Εμπειρίες από τη ιαδικασία της ημόσιας Συμμετοχής. Παναγιώτα Χατζηγεωργίου Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων

Η Ανάπτυξη των Σχεδίων ιαχείρισης. Μαθήματα και Εμπειρίες από τη ιαδικασία της ημόσιας Συμμετοχής. Παναγιώτα Χατζηγεωργίου Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων Θεσμικά και Οικονομικά Μέσα για την Ολοκληρωμένη ιαχείριση Υδατικών Πόρων στην περιοχή της Μεσογείου Η Ανάπτυξη των Σχεδίων ιαχείρισης για τα Νερά στην Κύπρο - Μαθήματα και Εμπειρίες από τη ιαδικασία της

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ»

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» Εισηγητής: Σωκράτης Φάμελλος Χημικός Μηχανικός MSc Διευθυντής Τοπικής Ανάπτυξης, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ Οι υδατικοί πόροι αποτελούν βασική παράμετρο της αναπτυξιακής διαδικασίας και της

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 ΠΟΡΟΙ Π.Π 2014-2020 ΕΠ - ΥΜΕ - ΠΕΡΑΑ (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΟΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕ ΠΕΠ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Έγγραφο συνόδου 11.2.2015 B8-0000/2015 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-000/2015 σύμφωνα με το άρθρο 128, παράγραφος 5, του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Δρ. Νικόλαος Τσοτσόλης Γεωπόνος-μέλος του ΓΕΩΤΕΕ, με ειδίκευση στη διαχείριση των εδαφοϋδατικών πόρων (MSc, PhD) Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 18.7.2007 COM(2007) 414 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ Η αντιμετώπιση του προβλήματος της λειψυδρίας και της

Διαβάστε περισσότερα

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Πρακτικός Οδηγός Πώς να σχεδιάσετε ένα πολυταμειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα για την ενεργειακά αποδοτική ανακαίνιση του κτιριακού δυναμικού Σχεδιάζετε τα επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Διαμορφώνοντας τις προτεραιότητες του Τομέα «Περιβάλλον Βιώσιμη Ανάπτυξη» στη Νέα Προγραμματική Περίοδο

Διαμορφώνοντας τις προτεραιότητες του Τομέα «Περιβάλλον Βιώσιμη Ανάπτυξη» στη Νέα Προγραμματική Περίοδο Διαμορφώνοντας τις προτεραιότητες του Τομέα «Περιβάλλον Βιώσιμη Ανάπτυξη» στη Νέα Προγραμματική Περίοδο ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΓΕΤ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 (Δρ. Α. ΓΥΠΑΚΗΣ, ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013»

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» 1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» Πώς η ΚΓΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Προκλήσεις Οικονομικές 3 στόχοι πολιτικής Βιώσιμη παραγωγή τροφίμων συμβολή στο γεωργικό εισόδημα και μείωση των

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ»... 2 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 «ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»... 3 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ»... 4 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας

Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας Ειδική Γραμματεία Υδάτων Υπουργείο Π.Ε.Κ.Α. Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας Κωνσταντίνα

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο WATERinCORE χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης. Εκλαϊκευμένη Έκθεση. Layman s Report

Το έργο WATERinCORE χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης. Εκλαϊκευμένη Έκθεση. Layman s Report Το έργο WATERinCORE χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Εκλαϊκευμένη Έκθεση Layman s Report Στρατηγικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων της Λεκάνης Απορροής Ανθεμούντα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ (2014-2020)

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ (2014-2020) ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΑ ΔΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ) Το 2015 θεωρείται μια πολύ σημαντική χρονιά για τα δάση σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς τουλάχιστον τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Έκθεση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Photovoltaic Technology Research Advisory Council, PV-TRAC). ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής Χάρης Κοκκώσης

Καθηγητής Χάρης Κοκκώσης ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Καθηγητής Χάρης Κοκκώσης Τουρισµός Κλιµατική Αλλαγή Επιπτώσεις της Κλιµατικής Αλλαγής στον Τουρισµό Πράσινη Οικονοµία και Τουρισµός ράσεις Προσαρµογής Τουρισµός µ Η Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ 2007

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ 2007 ΑΠΑΝΤΗΣΗ κυρίου Γιώργου Παπανδρέου 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ Περιβαλλοντικές πολιτικές Μηχανισμόςό Ταξινόμηση Οικονομικά εργαλεία Τιμολογιακές πολιτικές Φόροι Εμπορεύσιμα δικαιώματα Πλεονεκτήματα - μειονεκτήματα 1 Οι εξωτερικές οικονομίες

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις ομάδας εργασίας για τη διαχείριση νερού της λεκάνης του Ανθεμούντα στον αγροτικό τομέα

Προτάσεις ομάδας εργασίας για τη διαχείριση νερού της λεκάνης του Ανθεμούντα στον αγροτικό τομέα Προτάσεις ομάδας εργασίας για τη διαχείριση νερού της λεκάνης του Ανθεμούντα στον αγροτικό τομέα Στο πλαίσιο των τεσσάρων συναντήσεων της ομάδας εργασίας για τη διαχείριση νερού της λεκάνης του Ανθεμούντα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants Training Session Ευκαιρίες χρηµατοδότησης για έργα σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και στην Περιφέρεια Ηπείρου γενικότερα Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012 «Ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Αργυρώ Ζέρβα, ΥΠΕΚΑ/Ειδική Γραμματεία Δασών Σοφία Πουρνάρα, Διαχειριστική Αρχή ΥΠΑΑΤ 1η Συνάντηση ομάδας ΘΟΣΣ 5, Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση των Υδάτινων Πόρων στην Ελλάδα Ηλίας Μ. Ντεµιάν Svetoslav Danchev Αθήνα, Iούνιος 2010 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ιαχείριση των Υδάτινων Πόρων στην Ελλάδα Ηλίας Μ. Ντεµιάν Svetoslav Danchev Αθήνα, Iούνιος 2010 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ιαχείριση των Υδάτινων Πόρων στην Ελλάδα ΗλίαςΜ. Ντεµιάν Svetoslav Danchev Αθήνα, Iούνιος 2010 Ατζέντα Παρουσίασης Σκοπός της Μελέτης Παγκόσµια Κρίση του Νερού Προσφορά Υδάτινων Πόρων στην Ελλάδα Η Ζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

αειφορία και περιβάλλον

αειφορία και περιβάλλον ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αειφορία και Περιβάλλον ΠΟΜ 215 Ι ΑΡΧΕΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ http://www.evangelosakylas.weebly.com Ευάγγελος Ακύλας Αειφορία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ Δήλωση συνέχισης με σκοπό τη στήριξη και την ενίσχυση πρωτοβουλιών για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων «Πολιτικές στήριξης και τεχνολογικές λύσεις για την ενεργειακή αναβάθμισης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ Ενώνουμε τη φωνή μας για το νερό!

ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ Ενώνουμε τη φωνή μας για το νερό! ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ Ενώνουμε τη φωνή μας για το νερό! Βιώσιμη διαχείριση αστικού νερού: Βασικές αρχές & καλές πρακτικές σε θέματα επικοινωνίας, διαβούλευσης, εκπαίδευσης Νερό: δημόσιο αγαθό, μοναδικός φυσικός

Διαβάστε περισσότερα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα «Ενεργειακά δίκτυα στην Ευρώπη η υλοποίηση ενός οράματος» The Economist «Η Θάλασσα της Ευρώπης: Σκιαγραφώντας τον χάρτη της οικονομικής ανάπτυξης» Θεσσαλονίκη, 17 Φεβρουαρίου 2014 Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

H ηλεκτρική ενέργεια ως μοχλός ανάπτυξης

H ηλεκτρική ενέργεια ως μοχλός ανάπτυξης H ηλεκτρική ενέργεια ως μοχλός ανάπτυξης Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2010 Hellenic-Chinese BUSINESS FORUM 2010 «The Future of Hellenic-Chinese Business Cooperation» ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ενεργειακή

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Γενικά σχόλια Το κείµενο παρουσιάζεται σε γενικές γραµµές ικανοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική ανάλυση και τιμολογιακή πολιτική χρήσεων και υπηρεσιών νερού. Δ. Ασημακόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Οικονομική ανάλυση και τιμολογιακή πολιτική χρήσεων και υπηρεσιών νερού. Δ. Ασημακόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Οικονομική ανάλυση και τιμολογιακή πολιτική χρήσεων και υπηρεσιών νερού Δ. Ασημακόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ολοκληρωμένη Διαχείριση Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών πόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Περιεχόμενα 1.Αναφορά στο θεσμικό πλαίσιο των υδάτων 2.Εθνικές πολιτικές : Εθνικό πρόγραμμα, Σχέδια Διαχείρισης λεκανών απορροής

Διαβάστε περισσότερα

Εύη Λίττη ΛΔΚ ΕΠΕ Άνδρος 2008

Εύη Λίττη ΛΔΚ ΕΠΕ Άνδρος 2008 ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Εύη Λίττη ΛΔΚ ΕΠΕ Άνδρος 2008 Περιεχόμενα Παρουσίασης Α. Γενικά Στοιχεία Β. Υφιστάμενη κατάσταση υδατικών πόρων Γ. Ανάπτυξη συστημάτων και εργαλείων διαχείρισης Υδατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

Τρίκαλα, 27/12/2011. Συνεντεύξεις. «Μεγαλύτερες σε διάρκεια ξηρασίες»

Τρίκαλα, 27/12/2011. Συνεντεύξεις. «Μεγαλύτερες σε διάρκεια ξηρασίες» Τρίκαλα, 27/12/2011 Συνεντεύξεις «Μεγαλύτερες σε διάρκεια ξηρασίες» Τι επισημαίνει στην ΕΡΕΥΝΑ για την περιοχή μας ο κ. Σοφοκλής Ε. Δρίτσας, ερευνητής στο Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων

Διαβάστε περισσότερα

σύνολο της απορροής, μέσω διαδοχικών ρευμάτων, ποταμών, λιμνών και παροχετεύεται στη θάλασσα με ενιαίο στόμιο ποταμού, εκβολές ή δέλτα.

σύνολο της απορροής, μέσω διαδοχικών ρευμάτων, ποταμών, λιμνών και παροχετεύεται στη θάλασσα με ενιαίο στόμιο ποταμού, εκβολές ή δέλτα. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΡΑ Η Οδηγία Πλαίσιο για τα νερά ή αλλιώς Οδηγία 2000/60/ΕΚ, οποία τέθηκε σε ισχύ στις 22 Δεκεμβρίου 2000, προτείνει νέους, αποτελεσματικότερους τρόπους προστασίας του

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Ινστιτούτο Αστικής & Αγροτικής Kοινωνιολογίας Ομάδα Περιβάλλοντος

Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Ινστιτούτο Αστικής & Αγροτικής Kοινωνιολογίας Ομάδα Περιβάλλοντος Ερευνητιικό Έργο MIRAGE (Mediiterranean Intermiittent Riiver ManAGEment) Διιαχείίριιση Ποταμών Διιαλείίπουσας Ροής στη Μεσόγειιο Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση της Ενέργειας

Διαχείριση της Ενέργειας Διαχείριση της Ενέργειας Ιωάννης Ψαρράς, Καθηγητής ΕΜΠ Χρυσόστομος Δούκας, Λέκτορα ΕΜΠ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κυριακή 7 Ιουλίου 2013 06 25 Ξενοδοχείο Stanley Στόχος του μαθήματος Να συνεισφέρει στη γόνιμη

Διαβάστε περισσότερα

Κοστολόγηση και Τιμολόγηση Νερού

Κοστολόγηση και Τιμολόγηση Νερού ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Κοστολόγηση και Τιμολόγηση Νερού στο Πλαίσιο της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ Ανδρέας Ανδρεαδάκης Καθηγητής ΕΜΠ Ειδικός Γραμματέας

Διαβάστε περισσότερα

Όσα υγρά απόβλητα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, πρέπει να υποστούν

Όσα υγρά απόβλητα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, πρέπει να υποστούν 7. Επαναχρησιμοποίηση νερού στο δήμο μας! Όσα υγρά απόβλητα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, πρέπει να υποστούν επεξεργασία πριν την επανάχρησή τους. Ο βαθμός επεξεργασίας εξαρτάται από την χρήση για την

Διαβάστε περισσότερα

«Oρθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων του Π.Σ. Βόλου και της ευρύτερης περιοχής του Πηλίου»

«Oρθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων του Π.Σ. Βόλου και της ευρύτερης περιοχής του Πηλίου» «Oρθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων του Π.Σ. Βόλου και της ευρύτερης περιοχής του Πηλίου» «Απόψεις, Επισημάνσεις και προτάσεις του ΤΕΕ Μαγνησίας» ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ Άνιση χωρική και χρονική κατανομή

Διαβάστε περισσότερα

Παρά το γεγονός ότι παρατηρείται αφθονία του νερού στη φύση, υπάρχουν πολλά προβλήματα σε σχέση με τη διαχείρισή του.

Παρά το γεγονός ότι παρατηρείται αφθονία του νερού στη φύση, υπάρχουν πολλά προβλήματα σε σχέση με τη διαχείρισή του. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το νερό είναι ανανεώσιμος πόρος και αποτελεί ζωτικό στοιχείο για την επιβίωση του ανθρώπου, της πανίδας, της χλωρίδας και τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος. Η ύπαρξη και η επάρκειά του είναι

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΓΡΟΤΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020» Ομιλητής: Ιωαννίδης Απόστολος Πρόεδρος Δ.Σ. EUROAGRO A.E

«ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΓΡΟΤΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020» Ομιλητής: Ιωαννίδης Απόστολος Πρόεδρος Δ.Σ. EUROAGRO A.E «ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΓΡΟΤΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020» Ομιλητής: Ιωαννίδης Απόστολος Πρόεδρος Δ.Σ. EUROAGRO A.E ΠΟΙΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΝΕΟΥ ΑΓΡΟΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Κράτος μέλος: Ελλάδα. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Κράτος μέλος: Ελλάδα. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX [ ](2012) XXX σχέδιο ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Κράτος μέλος: Ελλάδα που συνοδεύει το έγγραφο ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας INTERREG IVC EUROPE Παρουσίαση του Προγράμματος Δρ. Ράλλης Γκέκας ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Έξυπνη: αποτελεσματικότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα & την καινοτομία.

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Θεσµικό πλαίσιο για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις

Ελληνικό Θεσµικό πλαίσιο για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Ελληνικό Θεσµικό πλαίσιο για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Ηµερίδα «Πράσινες Προµήθειες στην Ευρώπη» Θεσσαλονίκη, 30 Νοεµβρίου 2012 Κων/νος Τζανετόπουλος Απόφοιτος Ε.Σ.. Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Νοµολογία.Ε.Κ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ. Η Ελλάδα υστερεί σοβαρά στη βιώσιμη διαχείριση των αποβλήτων. Η

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ. Η Ελλάδα υστερεί σοβαρά στη βιώσιμη διαχείριση των αποβλήτων. Η Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΔΚΝΑ, κ. Γ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Η Ελλάδα υστερεί σοβαρά στη βιώσιμη διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος

Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος Στην Πρόταση Κανονισμού για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης μετά το 2013, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην καινοτομία αφού, όπως φαίνεται και στο παρακάτω διάγραμμα,

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 539/2010 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 3ης Ιουνίου 2010.

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 539/2010 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 3ης Ιουνίου 2010. 24.6.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 158/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 539/2010 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Ιουνίου 2010 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Α.1 Στοιχεία δραστηριότητας Α.1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας ΕΙΣΗΓΗΣΗ Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ H Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»), που ήδη αποτελεί Νόμο

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα & Εγκαταστάσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης Προτεινόμενες Νέες Δράσεις

Δίκτυα & Εγκαταστάσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης Προτεινόμενες Νέες Δράσεις Δίκτυα & Εγκαταστάσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης Προτεινόμενες Νέες Δράσεις Γεώργιος Αγγέλου Διευθυντής Εγκαταστάσεων της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχ. Υπολογιστών, MSc, MBA Κύρια Εταιρική Δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσµια προβλήµατα στη διαχείριση του νερού

Παγκόσµια προβλήµατα στη διαχείριση του νερού 07 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ Στόχοι Πληροφορίες φύλλο εκπαιδευτικών Ποια είναι τα παγκόσµια περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήµατα που σχετίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 13.1.2015 COM(2015) 11 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015 ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Αποστολή Νερό» Πρόγραµµα Μη Συµβατικών Υδατικών Πόρων στην Κύπρο

«Αποστολή Νερό» Πρόγραµµα Μη Συµβατικών Υδατικών Πόρων στην Κύπρο «Αποστολή Νερό» Πρόγραµµα Μη Συµβατικών Υδατικών Πόρων στην Κύπρο 2013-2015 Μαριέλα Αντωνακοπούλου, MSc. Global Water Partnership Mediterranean (GWP-Med) ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ: Υδατική Ασφάλεια στον Κόσµο Επαρκές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020 5 η Προγραμματική Περίοδος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020 Το Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας, στις 26 Ιουνίου, κατέληξε σε πολιτικές αποφάσεις για τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ, με βάση τις προτάσεις που

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακές και εθνικές πολιτικές

Περιφερειακές και εθνικές πολιτικές Προώθηση και Ενίσχυση της Πρωτοβουλίας του Συμφώνου των Δημάρχων στην Ελλάδα: «Περισσότεροι συμμετέχοντες, καλύτερα Σχέδια Δράσης στην Ευρώπη» Αθήνα, 12-13 Ιουνίου 2014 Περιφερειακές και εθνικές πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» Εισηγητής: Σωκράτης Φάμελλος Χημικός Μηχανικός MSc Διευθυντής Τοπικής Ανάπτυξης, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ Τα υγρά απόβλητα, αστικά και βιομηχανικά, και η διαχείρισή τους αποτελούν σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο βιομηχανικών και γεωργικών δραστηριοτήτων υψηλού δυναμικού ρύπανσης,

Διαβάστε περισσότερα

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο»

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» 1. Εθνικό πλαίσιο επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σκοπός του νέου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (νόμος 3468/2006 ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ»

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ» ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ» Συντονιστής: Καθ. Αθανάσιος Λουκάς Επιστ. Υπεύθυνος: Αναπλ. Καθ. Νικήτας Μυλόπουλος Δρ. Λάμπρος Βασιλειάδης Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων, Πεδίον Άρεως,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων στην Θεσσαλία: Υφιστάμενη Κατάσταση & Προοπτικές. Φωτεινή Αργυρούλη, Κώστας Παπαθανασίου Χημικοί Μηχανικοί

Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων στην Θεσσαλία: Υφιστάμενη Κατάσταση & Προοπτικές. Φωτεινή Αργυρούλη, Κώστας Παπαθανασίου Χημικοί Μηχανικοί Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων στην Θεσσαλία: Υφιστάμενη Κατάσταση & Προοπτικές Φωτεινή Αργυρούλη, Κώστας Παπαθανασίου Χημικοί Μηχανικοί ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ α) οδηγία 9/27/ΕΚ για την επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 1 2 Πρωταρχικός στόχος «Ευρώπη 2020» Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 Εθνικός στόχος 2020 στο ΕΠΜ Διάθεση του 3% των δαπανών στην έρευνα και ανάπτυξη 0,6% 2007 2% Το 75% του πληθυσμού ηλικίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ NATURA 2000 ΚΑΙ LIFE+ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/ 369 370 371 ΠΑΡΚΟ ΠΡΕΣΠΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ

Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ «Διακυβέρνηση και καινοτομία: μοχλός αειφόρου ανάπτυξης, διαχείρισης και προστασίας των φυσικών πόρων» Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013 Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ ΑΝΤΩΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καθ. Γεώργιος Ζαλίδης. Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος

Καθ. Γεώργιος Ζαλίδης. Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος Καθ. Γεώργιος Ζαλίδης Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών πόρων βασίζεται στην αντίληψη ότι το νερό είναι ταυτόχρονα: Αναπόσπαστο τμήμα του οικοσυστήματος Φυσικός πόρος

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 Επιτροπή Αναφορών 2004 22 Ιουλίου 2004 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά 893/2003 του Antonio Cecoro ιταλικής ιθαγένειας σχετικά µε περιβαλλοντικό ζήτηµα που αφορά την ακτή της

Διαβάστε περισσότερα

Οι πράσινες εφοδιαστικές αλυσίδες στον αγροδιατροφικό τομέα 29/10/2013

Οι πράσινες εφοδιαστικές αλυσίδες στον αγροδιατροφικό τομέα 29/10/2013 Οι πράσινες εφοδιαστικές αλυσίδες στον αγροδιατροφικό τομέα 29/10/2013 Οι πράσινες εφοδιαστικές αλυσίδες στον αγροδιατροφικό τομέα. Τι είναι η αειφορία, τι είναι πράσινη ανάπτυξη και πως συνδέονται μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Νερού στην Υδρολογική Λεκάνη του Ανθεμούντα

Πρωτόκολλο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Νερού στην Υδρολογική Λεκάνη του Ανθεμούντα Πρωτόκολλο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Νερού στην Υδρολογική Λεκάνη του Ανθεμούντα ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΕΜΕΙΣ, οι φορείς και ενεργοί πολίτες της λεκάνης του Ανθεμούντα ΚΑΤ ΕΦΑΡΜΟΓΗ των υποχρεώσεών μας που απορρέουν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ISO 14001/EMAS. Φελέκη Ελένη, Χημικός Μηχανικός, MSc

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ISO 14001/EMAS. Φελέκη Ελένη, Χημικός Μηχανικός, MSc ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ISO 14001/EMAS Φελέκη Ελένη, Χημικός Μηχανικός, MSc 18/05/2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Εργαλεία οικολογικού σχεδιασμού Ανάγκες έκδοσης κανονισμών και προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

6.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 288/27 ΟΔΗΓΙΕΣ

6.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 288/27 ΟΔΗΓΙΕΣ 6.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 288/27 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/60/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Οκτωβρίου 2007 για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 2 Η Π.Α.Ε.Γ.Α.Ε. (Προνομιούχος Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Αποθηκών Ελλάδος) είναι η πρώτη ελληνική εταιρεία παροχής υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Νέο Πρότυπο Ανάπτυξης ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΜΗΔΕΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ Μειωμένη ενεργειακή κατανάλωση Υπάρχουσα κατάσταση Μηδενική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ URL: www.enveng.uowm.gr Ο Ρόλος του Μηχανικού Περιβάλλοντος Η αποκατάσταση, η προστασία, η διαχείριση του περιβάλλοντος με

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα τηλ.: 210 3259200, fax: 210 3259209 Ανταγωνιστικότητα Πρώτα Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την απασχόληση και την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μέτρο 2.6: Προγράμματα Προστασίας Περιβάλλοντος & Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Ενέργεια: 2.6.1) Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Το παρόν Μέτρο έχει οριζόντια δομή και διατρέχει όλες τις βαθμίδες

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011.

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011. «ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011. 6 η Συνεδρία Α.Π.Ε. και Ενεργειακή αποδοτικότητα ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟςΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Μαργαρίτα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΑ & ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 13/06/2013 Δήμος Βισαλτίας

ΔΑΣΙΚΑ & ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 13/06/2013 Δήμος Βισαλτίας ΔΑΣΙΚΑ & ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 13/06/2013 Δήμος Βισαλτίας Τί είναι ένα Οικοσύστημα; Ένα οικοσύστημα είναι μια αυτο-συντηρούμενη και αυτορυθμιζόμενη κοινότητα ζώντων

Διαβάστε περισσότερα

8.2 Περιγραφή του Μέτρου 8.2.0 9. Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών 8.2.1. Νομική βάση

8.2 Περιγραφή του Μέτρου 8.2.0 9. Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών 8.2.1. Νομική βάση 8.2 Περιγραφή του Μέτρου 8.2.0 9. Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών 8.2.1. Νομική βάση [Μέγιστη έκταση:875 χαρακτήρες = περ. 1/4 σελίδες υποχρεωτικό πεδίο επιτρέπεται η χρήση Άρθρο 27 και Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ - ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ - ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ - ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ από Π. Σαμπατακάκη Dr. Υδρογεωλόγο 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Δεν θα ταν άστοχο εάν αναφέραμε ότι το πρόβλημα της λειψυδρίας στο νησιωτικό χώρο του Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας.

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας. Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας Ιωάννινα, 27 Μαρτίου 2015, Ενημερωτικό Τεχνικό Σεμινάριο ECOFUNDING 1 Το Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας συµπεριφοράς και δεοντολογίας για τον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλειας I. Γιατί ο κλάδος χρειάζεται έναν κώδικα συµπεριφοράς και δεοντολογίας; Ο τοµέας της ιδιωτικής ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

«Ενεργειακά Αποδοτικές Δημόσιες Προμήθειες: Εμπειρία στην Ελλάδα & πρακτικές

«Ενεργειακά Αποδοτικές Δημόσιες Προμήθειες: Εμπειρία στην Ελλάδα & πρακτικές «Ενεργειακά Αποδοτικές Δημόσιες Προμήθειες: Εμπειρία στην Ελλάδα & πρακτικές Παπαμικρούλη Λουΐζα Οικονομολόγος, ΜΑ ΤμήμαςΑνάπτυξης Αγοράς Διεύθυνση Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού Πράσινη επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Αφαλάτωση με χρήση αιολικής ενέργειας στη Μήλο

Αφαλάτωση με χρήση αιολικής ενέργειας στη Μήλο Αφαλάτωση με χρήση αιολικής ενέργειας στη Μήλο Ολοκληρωμένη λύση για την αντιμετώπιση του προβλήματος λειψυδρίας Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος international technological applications

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις;

Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Αναπτυξιακό Συνέδριο Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Ανακοίνωση της Επιτροπής Η ΚΑΠ προς το Προκλήσεις 2020 3 στόχοι πολιτικής Οικονομικές για την Προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Γκανούλης Φίλιππος Α.Π.Θ.

Γκανούλης Φίλιππος Α.Π.Θ. Σύστηµα Υποστήριξης Αποφάσεων για την Ολοκληρωµένη ιαχείριση Υδάτων της ιασυνοριακής Λεκάνης Απορροής των Πρεσπών Γκανούλης Φίλιππος Α.Π.Θ. Ολοκληρωµένη ιαχείριση Υδατικών Πόρων Global Water Partnership

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Ενέργεια και Ενεργειακή Διαχείριση

ΦΙΛΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Ενέργεια και Ενεργειακή Διαχείριση ΦΙΛΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Ενέργεια και Ενεργειακή Διαχείριση Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Επάρκεια των καυσίμων οικονομία του υδρογόνου Αποκεντρωμένα συστήματα εκδημοκρατισμός της παραγωγής ενέργειας Περιβαλλοντική

Διαβάστε περισσότερα

1. ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Εξάμηνο: Κωδικός μαθήματος:

1. ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Εξάμηνο: Κωδικός μαθήματος: ΕΞΑΜΗΝΟ Δ 1. ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Εξάμηνο: 4 Κωδικός μαθήματος: ΖTΠO-4011 Επίπεδο μαθήματος: Υποχρεωτικό Ώρες ανά εβδομάδα Θεωρία Εργαστήριο Συνολικός αριθμός ωρών: 5 3 2 Διδακτικές Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα