ΗΔΗΚΕΚ (ΠΕΟ) - ΑΗΚ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΗ 1 Η ΙΟΥΛΙΟΥ Η ΕΚΔΟΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΔΗΚΕΚ (ΠΕΟ) - ΑΗΚ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΗ 1 Η ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 5 Η ΕΚΔΟΣΗ"

Transcript

1 ΗΔΗΚΕΚ (ΠΕΟ) - ΑΗΚ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΗ 1 Η ΙΟΥΛΙΟΥ Η ΕΚΔΟΣΗ Ταμείο Σςνηάξεων ΑΗΚ Μέζα ζηα πιαίζηα ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Τακείνπ Σπληάμεσλ γηα ελεκέξσζε ησλ κειψλ ηνπ Τακείνπ θαη θαη επέθηαζε ησλ Σπλδηθαιηζηηθψλ Οξγαλψζεσλ ηνπ Οξγαληζκνχ γηα ηα ζέκαηα πνπ άπηνληαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Τακείνπ, ζηηο 14 Ινπλίνπ έγηλε εθηελήο ελεκέξσζε απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Δπηηξνπήο θ. Γηψξγν Πηζηέληε ζηελ παξνπζία θαη ησλ ππνινίπσλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο. Τα ζέκαηα πνπ αλαθέξζεθαλ θαη νπζηαζηηθά απαζρνινχλ ηελ Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή είλαη ηα αθφινπζα: 1. Δπελδπηηθή Πνιηηηθή 2. Σεκεξηλή Καηαλνκή ραξηνθπιαθίνπ 3. Δπηινγή Γηαρεηξηζηψλ Δπελδχζεσλ 4. Αλαδφκεζε(Γεκηνπξγία Τκήκαηνο Τακείνπ Σπληάμεσλ) 5. Αλαινγηζηηθή κειέηε 1. Αλαθνξηθά κε ηελ επελδπηηθή κειέηε, ζηφρνο ηνπ Τακείνπ είλαη λα έρεη ζπκκεηνρή ζε θαηαζέζεηο, ρξεφγξαθα, αθίλεηε πεξηνπζία, κεηνρέο, ελαιιαθηηθέο επελδχζεηο φπσο ε αθαιάησζε, ψζηε λα έρνπλ απφδνζε πέξαλ ηνπ 7%. Ο πην θάησ πίλαθαο είλαη ζρεηηθφο: Επελδπζε Πξνη.Καηαλνκή Αλακ. Απόδνζε % % Καηαζέζεηο 5 3,43 *Φξεφγξαθα εζσηεξηθνχ 38 5,59 Φξεφγξαθα δηεζλή 5 5,36 Αθίλεηε πεξηνπζία 15 6,53 Μεηνρέο εζσηεξηθνχ 5 10,45 Μεηνρέο δηεζλείο 17 9,28 Δλαιιαθηηθέο (π.ρ. αθαιάησζε) Τν Τακείν έρεη απνθαζίζεη λα επελδχζεη ζηελ Αθαιάησζε πνζφ κέρξη 50 εθαηνκκχξηα, φπνπ ζα έρεη εγγπεκέλε απφδνζε 8.45% % 8,43 7,10%

2 2. Η ζεκεξηλή θαηαλνκή ηνπ ραξηνθπιαθίνπ φπσο είλαη ζήκεξα θαίλεηαη ζηνλ πην θάησ πίλαθα: Εθαη. Επξώ % Καηαζέζεηο ζε ηξάπεδεο/ζπλεξγαηηθά 329,5 57 Κπβεξλεηηθά Φξεφγξαθα 104,4 18 Οκφινγα Τξαπεδψλ θαη άιισλ Οξγαληζκψλ 94,5 16,2 Αθίλεηε πεξηνπζία 12,6 2,2 Μεηνρέο (ΦΑΚ θαη ΦΑ) 8 1,4 Γαλεηα ζηα κέιε ,2 100,00 4.0% απφδνζε 3. Μεηά απφ αμηνιφγεζε πνπ έγηλε απφ εηδηθφ εγθεθξηκέλν νίθν, ε Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή πξνρψξεζε ζηελ επηινγή Γηαρεηξηζηψλ, αιιά θαη Θεκαηνθχιαθα γηα ηελ εγρψξηα θαη δηεζλή αγνξά. 4. Μία πνιχ ζεκαληηθή απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο είλαη ε δεκηνπξγία μερσξηζηνχ ηκήκαηνο Τακείνπ Σπληάμεσλ εληφο ηεο Γνκήο ηεο ΑΗΚ, φπνπ ζα ππάξρεη θαιχηεξε ιεηηνπξγία θαη παξαθνινχζεζε φισλ ησλ ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ην Τακείν. 5. Σίγνπξα έλα απφ ηα κεγαιχηεξα πξνβιήκαηα πνπ έρεη λα αληηκεησπίζεη ην Τακείν είλαη ην Αλαινγηζηηθφ έιιεηκκα. Τν αλαινγηζηηθφ έιιεηκκα ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζε ζρέζε κε πξνυπεξεζία αλέξρεηαη ζηα 53,7 εθ. φπσο παξνπζηάδεηαη πην θάησ: Υπνρξεψζεηο Τακείνπ Σπληάμεσλ 633,7 εθ. Πεξηνπζηαθά Σηνηρεία Τακείνπ Σπληάμεσλ 580,0 εθ. Αλαινγηζηηθφ Έιιεηκκα 53,7 εθ. (Το ανηίζηοισο έλλειμμα ζηιρ ήηαν 52,8 εκ. ζηιρ , 46 εκ. και ζηιρ ,9 εκ.). Η Αξρή θαηαβάιιεη εθ. θάζε ρξόλν έλαληη απηώλ ησλ ειιεηκκάησλ Απφ ηα πην πάλσ ζηνηρεία πξνθχπηεη φηη ν θαζνξηζκφο θαη πινπνίεζε ηεο επελδπηηθήο πνιηηηθήο ηνπ Τακείνπ είλαη πιένλ πεξηζζφηεξν απφ αλαγθαία. Οη επελδχζεηο ηνπ Τακείνπ πξέπεη λα γίλνληαη πάληα κε βάζε ηνλ θαλφλα ηεο ζπλεηήο δηαρείξηζεο θαη εηδηθά ζχκθσλα κε ηνπο εμήο θαλφλεο: Γλψκνλαο λα είλαη πάληα ε θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ κειψλ Πξέπεη λα δηαζθαιίδνληαη ε αζθάιεηα, ε πνηφηεηα, ε ξεπζηφηεηα θαη ε θεξδνθνξία ηνπ ζπλφινπ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ

3 1. Σπιινγηθή Σύκβαζε Ενδιαθέπονηα Θέμαηα: Παξά ην γεγνλφο φηη ε Σπιινγηθή Σχκβαζε έρεη ιήμεη ζηηο 31/12/2009, ην Σπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα έρεη απνδερηεί λα κελ παξαρσξεζνχλ κηζζνινγηθέο απμήζεηο γηα ηα έηε 2010 θαη 2011 ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Παξακέλνπλ φκσο ζην ηξαπέδη ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηελ νηθνλνκηθή πηπρή. 2. Φνξνιόγεζε Απνδεκίσζεο γηα ηελ επδόθηκε αθππεξέηεζε; Έλα κεγάιν ζέκα πνπ πξνβιεκαηίδεη έληνλα ην Σπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα, είλαη ε ελέξγεηα ηνπ Φφξνπ Δηζνδήκαηνο λα πξνβεί ζε θνξνιφγεζε ηεο απνδεκίσζεο πνπ δφζεθε ζην πξνζσπηθφ ηνπ Οξγαληζκνχ πνπ έθπγε κε επδφθηκε αθππεξέηεζε απφ ην 2001 θαη κεηά. Ο Φφξνο Δηζνδήκαηνο απέζηεηιε επηζηνιή ζηελ ΑΗΚ κε ηελ νπνία δεηά ηα ζρεηηθά ζηνηρεία ψζηε λα πξνβεί ζηελ θνξνιφγεζε ηνπο. Πξφζεζε ηνπ Σπλδηθαιηζηηθνχ θηλήκαηνο είλαη λα κελ απνδερηεί απηή ηελ θνξνιφγεζε, ε νπνία φκσο αλ ηζρχζεη λα θαηαβιεζεί απφ ηνλ Οξγαληζκφ. 3. Σπλέδξην Σπλδηθάησλ Ελέξγεηαο Οπγγαξίαο Σηελ Οπγγαξία, θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ Βνπδαπέζηε, πξαγκαηνπνηήζεθε ην ζπλέδξην πνπ δηνξγάλσζαλ ηα Σπλδηθάηα Δλέξγεηαο Οπγγαξίαο. Τν Σπλέδξην αζρνιήζεθε κε ην Γίθηπν Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο ζηελ Δπξψπε, ήηαλ δηήκεξν θαη ε ΣΗΓΗΚΔΚ- ΠΔΟ-ΑΗΚ, εθπξνζσπήζεθε κε ην Γξακκαηέα ηεο Γεκήηξε Κσλζηαληίλνπ. 4. Αλαδηνξγάλσζε Τν Γ.Σ ηεο ΑΗΚ ελεκέξσζε (κέζσ ησλ κειψλ ηνπ πνπ κεηέρνπλ ζηελ AD-HOC επηηξνπή) ηηο Σπλδηθαιηζηηθέο Οξγαλψζεηο φηη απνθάζηζε λα ζπλερηζηεί ν δηάινγνο γηα ηνλ εμνξζνινγηζκφ ηεο Οξγαληθήο Γνκήο ηνπ Οξγαληζκνχ. Έηζη αλακέλνπλ ηνπο λένπο φξνπο εληνιήο ηεο νκάδαο (απφ ην Γ.Σ.) πνπ έρεη δηνξηζηεί γηα ην ζθνπφ απηφ γηα λα ζπλερίζνπλ ηηο ζπλαληήζεηο. 5. Μέηξα ζην HELP-DESK Πνιχ πξφζθαηα ε Σπληερλία καο εμήγγεηιε θαη έιαβε κέηξα ζην HELP- DESK. Τν ζπγθεθξηκέλν πφζην ηνπ ηκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο ζηειερψλεηαη απφ πξνζνληνχρν πξνζσπηθφ πνπ θέξεη ηνλ ηίηιν ηνπ Δξγάηε. Με ηα κέηξα πνπ πήξακε θαη ηηο ζπλαληήζεηο πνπ είρακε ηφζν κε ην Γηεπζπληή Πιεξνθνξηθήο φζν θαη κε ην Γηεπζπληή Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, θαηαθέξακε λα μεθηλήζεη έλαο δηάινγνο κε ζηφρν ηελ εμεχξεζε ιχζεσλ ζε θαηεγνξίεο πξνζσπηθνχ (θπξίσο Δξγαηψλ) κε αλαβαζκηζκέλα θαζήθνληα. Ήδε έρεη μεθηλήζεη δηάινγνο κεηά απφ πξφζθιεζε ηεο Γηεχζπλζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ κε ηελ ΣΗΓΗΚΔΚ θαη ΔΠΟΠΑΗ γηα ζπδήηεζε θαη επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ απηψλ. 6. Σπκβαζηνύρνη Η Έθηαθηε Γεληθή Σπλέιεπζε ηνπ Τακείνπ Ιαηξνθαξκαθεπηηθήο Πεξίζαιςεο Υπαιιήισλ Αξρήο Ηιεθηξηζκνχ, πνπ έγηλε ζηηο 23/6/2011,

4 απνθάζηζε φπσο εληάμεη ζην κεηξψν δηθαηνχρσλ ηνπ Τακείνπ ηνπο κε κφληκνπο ππάιιεινπο ηεο Α.Η.Κ., νη νπνίνη θαιχπηνληαη απφ ηελ ζπιινγηθή ζχκβαζε κεηαμχ ηεο Αξρήο θαη ησλ ζπληερληψλ, εκεξνκελίαο 9/7/2009. Θεσξνχκε φηη θαη κε ηε ζπλεξγαζία ησλ άιισλ Σπλδηθαιηζηηθψλ Οξγαλψζεσλ, έρνπκε θαηαθέξεη ε πξνζπάζεηα απηή λα επνδσζεί κε επηηπρία θαη κηα αδηθία πνπ πθίζηαην απφ ηελ ππνγξαθή ηεο Σχκβαζεο λα έρεη ζήκεξα αίζηα θαηάιεμε. 7. Παγθύπξηα Χνξνεζπεξίδα ΣΗΔΗΚΕΚ-ΑΗΚ Η Γξακκαηεία ηεο Σπληερλίαο καο, απνθάζηζε φπσο δηνξγαλψζεη θαη θέηνο ηελ Παγθχπξηα Φνξνεζπεξίδα ηεο, ζηηο 12 Ννεκβξίνπ. Η ρνξνεζπεξίδα ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ Αγία Νάπα ζην μελνδνρείν ΑΙΝΔΙΑΣ. Πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο ζα αλαθνηλσζνχλ κεηά ηηο θαινθαηξηλέο δηαθνπέο. Η ππόηαζη ηηρ Κςβέπνηζηρ για ηην οικονομική κπίζη Μεηά ηελ απφξξηςε ησλ λνκνζρεδίσλ αλαθνξηθά κε ηε θνξνιφγεζε ηνπ πινχηνπ θαη ησλ θεξδνθφξσλ επηρεηξήζεσλ, ε νηθνλνκία βξίζθεηαη ζε θξίζηκν ζεκείν. Παξά ην γεγνλφο φηη νη δείθηεο ηεο νηθνλνκίαο είλαη αξθεηά θαινί, γηα απνθπγή πεξαηηέξσ πεξηπεηεηψλ θαη εθφζνλ ε πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηεο Κχπξνπ κεηψλεηαη, κε ζηφρν ηελ έμνδν απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, ε Κπβέξλεζε πξφηεηλε ζηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο λέα πξφηαζε ε νπνία ζα κπνξεί λα ζπγθεληξψζεη άκεζα θαη γηα δχν ρξφληα γχξσ ζηα 400 εθαηνκκχξηα επξψ. Η πξφηαζε πεξηνξίδεηαη κφλν ζην πιαίζην ηεο νηθνλνκηθήο ζπλεηζθνξάο, ελψ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ φηη δελ έρεη παγνπνηεζεί ε ΑΤΑ (Απηφκαηε Τηκαξηζκηθή Αλαπξνζαξκνγή), αιιά νχηε αλαηξνχληαη νη πξνζαπμήζεηο. Τη πεξηιακβάλεη ε πξφηαζε απηή; Να ζπλεηζθέξνπλ φιεο νη εηαηξείεο (θππξηαθέο θαη μέλεο) πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ θέξδε θαηά ηα ηειεπηαία ηξία ρξφληα απν 1000 ηνλ ρξφλν γηα 2 ρξφληα. Να ζπλεηζθέξνπλ νη ηδηνθηήηεο κεγάιεο αθίλεηεο ηδηνθηεζίαο. Να ζπλεηζθέξνπλ νη εξγαδφκελνη ζην Γεκφζην θαη επξχηεξν Γεκφζην Τνκέα (εξγαδφκελνη ζε Ηκηθξαηηθνχο Οξγαληζκνχο, Γήκνπο, Κνηλνηηθά Σπκβνχιηα θ.ι.π., σξνκίζζηνη, ζπκβαζηνχρνη, ζπληαμηνχρνη) Σπγθεθξηκέλα, ε πξφηαζε απηή πξνλνεί έθηαθηε εηζθνξά γηα δχν ρξφληα κε ηα πην θάησ πνζνζηά θαη είλαη επί ησλ ζπλνιηθψλ απνδνρψλ: Δξγαδφκελνη κε κεηθηέο απνιαβέο (αθάζαξηνο κηζζφο ρσξίο ηα επηδφκαηα): Μέρξη 1500 ην κήλα 0% Μέρξη 2500 ην κήλα 1.5% (εμαηξνχληαη ηα πξψηα 1500) Μέρξη 3500 ην κήλα 2.5% (εμαηξνχληαη ηα πξψηα 1500) Μέρξη 4500 ην κήλα 3 % (εμαηξνχληαη ηα πξψηα 1500) Πάλσ απν 4500 ην κήλα 3.5% (εμαηξνχληαη ηα πξψηα 1500) Δδψ πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο εμαηξνχληαη ηα πξψηα 1500 επξψ θαη ζε φια ηα ππφινηπα κπαίλεη ην πνζνζηφ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ θαηεγνξία ηνπ θαζελφο. Γειαδή γηα παξάδεηγκα, ν

5 εξγαδφκελνο κε κεηθηφ κηζζφ (αθάζαξην) 1700 επξψ, ζα ζπλεηζθέξεη 1.5% πάλσ ζηα 200 επξψ, άξα 3 επξψ ην κήλα γηα 2 ρξφληα, ελψ απηφο πνπ έρεη κηζζφ 3000 επξψ ζα ζπλεηζθέξεη 2.5% πάλσ ζηα 1500 επξψ, άξα 37.5 επξψ ην κήλα. Σην ζεκείν απηφ πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη ε πξφηαζε απηή απαζρφιεζε έθηαθηε ζπλεδξία ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηεο ΣΗΓΗΚΔΚ-ΠΔΟ πνπ έγηλε ηελ πεξαζκέλε Γεπηέξα 27 Ινπλίνπ ζηα γξαθεία ηεο Σπληερλίαο ζηε Λεπθσζία ζηελ παξνπζία θαη ηνπ Γ.Γ. ηεο ΠΔΟ Πάκπε Κπξίηζε. Σηε ζπλεδξία, επηθξάηεζε έληνλνο πξνβιεκαηηζκφο θαη ζπδήηεζε ζε βάζνο θαη εθθξάζηεθαλ νη αλεζπρίεο ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηε δηζηαθηηθφηεηα ηνπ πινχηνπ λα ζπλεηζθέξεη βάζεη ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ, ηα θαηλφκελα θνξνδηαθπγήο θαη θνξναπνθπγήο θαη ηελ αλάγθε λα ζπλεηζθέξνπλ φιεο νη νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ αλάινγα κε ηηο δπλαηφηεηεο ηνπο. Τέινο ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ηεο ΣΗΓΗΚΔΚ-ΠΔΟ απνθάζηζε ππεχζπλα θαη κε ζεηηθφ πλεχκα, λα εμνπζηνδνηήζεη ηελ ΠΔΟ λα ρεηξηζηεί καδί κε ην ππφινηπν Σπλδηθαιηζηηθφ Κίλεκα ην ζέκα ηεο εληαίαο ηνπνζέηεζήο ηνπ θαη ηεο θνηλήο απάληεζεο ζηελ θπβέξλεζε γηα ηελ πξφηαζε πνπ ππέβαιε. Tελ Πέκπηε 30 Ινπλίνπ 2011 πξαγκαηνπνηήζεθε Παλζπλδηθαιηζηηθή ζχζθεςε ζηελ νπνία δελ ιήθζεθε νξηζηηθή απφθαζε, σζηφζν ην Πξνεδξείν, πξφηεηλε ζπκβηβαζηηθή πξφηαζε ε νπνία πεξηιακβάλεη απζηεξέο πξνυπνζέζεηο θαη φξνπο. Τν ζέκα πάλησο δελ έρεη θαηάιεμε αθφκε. Αξρέο ηεο άιιεο εβδνκάδαο ζα ζπλέιζνπλ εθ λένπ νη Σπλδηθαιηζηηθέο Οξγαλψζεηο νη νπνίεο λσξίηεξα ζα εμεηάζνπλ ζηα Σπιινγηθά ξγαλά ηνπο ηηο πξνηάζεηο φπσο έρνπλ θαηαηεζεί θαη ζα ιάβνπλ ηηο ηειηθέο ηνπο απνθάζεηο. Το κεπδοζκοπικό δίλημμα ηος νεοθιλελεςθεπιζμού ζε ιδιωηικό και δημόζιο ηομέα: Μείωζη μιζθών ή απολύζειρ; Έλα δίιεκκα πιαληέηαη ζαλ θάληαζκα πάλσ απφ ηνπο εξγαδφκελνπο ηνπ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα ζε φιεο ηηο ρψξεο, φπνπ αζθείηαη λενθηιειεχζεξε πνιηηηθή (αλεμάξηεηα αλ έρνπλ ή δελ έρνπλ ΓΝΤ θαη κλεκφληα): κείσζε κηζζώλ ή απνιύζεηο; Τν δίιεκκα απηφ παξνπζηάδεηαη απφ ηνπο θάζε απφρξσζεο λενθηιειεχζεξνπο σο αλαγθαζηηθφο κνλφδξνκνο, πνπ γηα ηνπο εξγαδφκελνπο είλαη ηνπ ηχπνπ «κνλά - δπγά ράλεηο». Σπγθεθξηκέλα γηα ην δεκφζην ηνκέα, ην θεληξηθφ επηρείξεκα είλαη φηη ην δεκφζην έιιεηκκα θαη ηα ρξέε ηεο νηθνλνκίαο νθείινληαη ζηηο ππέξνγθεο δεκφζηεο δαπάλεο ελφο ππεξηξνθηθνχ θξάηνπο θαη αθνχ ρξήκαηα δελ ππάξρνπλ θαη νη δεκφζηεο δαπάλεο πξέπεη λα πεξηνξηζζνχλ, άξα ε κφλε ιχζε είλαη ε κείσζε ησλ κηζζψλ ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ ή νη απνιχζεηο. Γηα ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ην θεληξηθφ επηρείξεκα είλαη φηη ε ρακειή αληαγσληζηηθφηεηα ησλ πξντφλησλ νθείιεηαη ζην κηζζνινγηθφ θφζηνο πνπ ηα βαξαίλεη θαη άξα ε κείσζή ηνπ είηε κε κείσζε κηζζψλ είηε κε απνιχζεηο ζα ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηφζν ησλ επηρεηξήζεσλ φζν θαη ηεο νηθνλνκίαο. Δπίζεο αλαθέξεηαη, φηη κε ηελ νηθνλνκηθή θξίζε νη πσιήζεηο πέθηνπλ, κεηψλνληαη ηα έζνδα ησλ

6 επηρεηξήζεσλ θαη άξα ε κφλε ιχζε πξνθεηκέλνπ απηέο λα δηαηεξεζνχλ θαη λα κελ θιείζνπλ είλαη ε κείσζε ησλ κηζζψλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο επηρεηξήζεηο ή νη απνιχζεηο. Τα επηρεηξήκαηα θαίλνληαη ινγηθά. Δίλαη φκσο απηή ε πξαγκαηηθφηεηα; Σε όηη αθνξά ζην δεκόζην ηνκέα, απφ ηελ αλάιπζε ησλ επίζεκσλ ζηνηρείσλ πξνθχπηεη φηη ην δεκφζην έιιεηκκα θαη ηα ρξέε ηεο νηθνλνκίαο δελ δεκηνπξγήζεθαλ απφ ππεξβνιηθέο θξαηηθέο δαπάλεο, αιιά απφ ην φηη ε εθάζηνηε θπβέξλεζε δελ θνξνιφγεζε ην 15% ησλ πνιηηψλ πνπ έρεη ηα πςειφηεξα εηζνδήκαηα ηα ηειεπηαία είθνζη ρξφληα (θαη κάιηζηα απηέο νη δεκφζηεο δαπάλεο θαιχπηνληαη ζηε ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα απφ ηνπο έκκεζνπο θαη άκεζνπο θφξνπο πνπ πιεξψλνπλ νη εξγαδφκελνη θαη φρη απφ θφξνπο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ θεξδψλ). Δπνκέλσο, νη κεηψζεηο κηζζψλ θαη νη απνιχζεηο δεκνζίσλ ππαιιήισλ δελ κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ νχηε ζηε κείσζε ηνπ δεκνζίνπ ειιείκκαηνο νχηε ζηε κείσζε ηνπ ρξένπο ηεο νηθνλνκίαο, έλεθα ηνπ γεγνλφηνο φηη θαηαιακβάλνπλ κηθξφ πνζνζηφ ηνπ ζπλνιηθνχ νηθνλνκηθνχ πξνβιήκαηνο: ηφζν ζηηο ΗΠΑ φζν θαη ζε νιφθιεξε ηελ Δπξψπε ιηγφηεξν απφ ην 10% ηεο αχμεζεο ησλ ειιεηκκάησλ πξνυπνινγηζκνχ νθείιεηαη ζηελ αχμεζε δεκνζίσλ δαπαλψλ. Αληίζεηα, νη κεηψζεηο κηζζψλ θαη νη απνιχζεηο δεκνζίσλ ππαιιήισλ νδεγνχλ ζε πηψζε ηεο αγνξαζηηθήο δπλαηφηεηαο ελφο ζεκαληηθνχ ηκήκαηνο ηεο θνηλσλίαο, κε απνηέιεζκα ηελ πηψζε ησλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηε δεκηνπξγία νηθνλνκηθνχ αδηέμνδνπ ζηα κηθξνκεζαία ζηξψκαηα (κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο θαη ειεπζεξνεπαγγεικαηίεο), πνπ αλαγθαζηηθά νδεγνχληαη ζε παχζε δξαζηεξηνηήησλ θαη ζηελ αλεξγία. Έηζη, ην κεξίδην ησλ φπνησλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ απηψλ ησλ κηθξνκεζαίσλ κεηαθέξεηαη θαη ζπγθεληξψλεηαη ζηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο νδεγψληαο ζε αχμεζε ησλ θεξδψλ ηνπο. Παξάιιεια, ε κείσζε ηνπ κηζζνινγηθνχ θφζηνπο ζην δεκφζην ηνκέα (κε κείσζε κηζζψλ ή κε απνιχζεηο) νδεγεί ζε ζρεηηθή αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ, πνπ κπνξεί λα δηαηεζεί ζε κεγάιεο επηρεηξήζεηο γηα δηάθνξα έξγα. Απηφ ελδηαθέξεη ηδηαίηεξα ην θξαηηθνδίαηην ηκήκα ησλ κεγάισλ επηρεηξεκαηηψλ, πνπ πεξηκέλεη λα αλαιάβεη δνπιεηέο απφ ην δεκφζην γηα λα απμήζεη ηα θέξδε ηνπ θαη γη απηφ ππνζηεξίδεη θαη εληζρχεη κε θάζε κέζν απηήλ ηελ πνιηηηθή ηεο κείσζεο κηζζψλ θαη απνιχζεσλ ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ. Σε όηη αθνξά ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα, φια ηα επίζεκα ζηνηρεία απνδεηθλχνπλ φηη ην θφζηνο εξγαζίαο δελ επζχλεηαη γηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ θαη γεληθφηεξα ηεο νηθνλνκίαο. Άξα, νη πςειφηεξεο ηηκέο ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ηφζν ζηελ εγρψξηα αγνξά φζν θαη ζηηο δηεζλείο αγνξέο δελ νθείινληαη ζην εξγαηηθφ θφζηνο, αιιά θπξίσο ζηα πςειά πνζνζηά θέξδνπο ησλ επηρεηξεκαηηψλ πνπ παξάγνπλ ή εκπνξεχνληαη. Γηαρξνληθά ινηπφλ, ε παξαγσγηθφηεηα απμήζεθε, νη ηηκέο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ επίζεο απμήζεθαλ θαη ηα πξνθχπηνληα επηπιένλ ρξήκαηα δελ έγηλαλ κηζζνί, αιιά έγηλαλ επηρεηξεκαηηθά θέξδε. Καηά ζπλέπεηα, ηφζν ε ρακειή αληαγσληζηηθφηεηα φζν θαη ε φπνηα πηψζε πσιήζεσλ ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ νθείιεηαη ζηηο πςειέο ηηκέο ηνπο, νη νπνίεο κε ηε ζεηξά ηνπο νθείινληαη ζηα κεγάια επηρεηξεκαηηθά θέξδε θαη φρη ζηνπο πξαγκαηηθνχο κηζζνχο, πνπ θαη ρακεινί είλαη θαη

7 πέθηνπλ ζπλερψο. Δπνκέλσο, νη κεηψζεηο κηζζψλ θαη νη απνιχζεηο εξγαδνκέλσλ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα δελ κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ νχηε ζηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο νηθνλνκίαο, νχηε ζηελ αλάζρεζε ηεο πηψζεο ησλ πσιήζεσλ θαη ηνπ θιεηζίκαηνο ησλ επηρεηξήζεσλ, δηφηη θαη ηα δχν νθείινληαη θπξίσο ζηηο πςειέο ηηκέο, πνπ απηέο θαζνξίδνληαη απφ ηα πςειά θέξδε ησλ επηρεηξεκαηηψλ πνπ παξάγνπλ ή εκπνξεχνληαη. Αληίζεηα, φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, νη κεηψζεηο κηζζψλ θαη νη απνιχζεηο εξγαδνκέλσλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα νδεγνχλ ζε πηψζε ηεο αγνξαζηηθήο δπλαηφηεηαο ελφο ζεκαληηθνχ ηκήκαηνο ηεο θνηλσλίαο, κε απνηέιεζκα ηελ πηψζε ησλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ κηθξνκεζαίσλ ζηξσκάησλ, πνπ αλαγθαζηηθά νδεγνχληαη ζε παχζε θαη ην κεξίδην ησλ φπνησλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο κεηαθέξεηαη θαη ζπγθεληξψλεηαη ζηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο νδεγψληαο ζε αχμεζε ησλ θεξδψλ ηνπο. Πξφθεηηαη γηα κηα ηεξάζηηα κεηαθνξά πινχηνπ ζηα ρέξηα ησλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ, πνπ έρεη ήδε αξρίζεη λα γίλεηαη ζε νιφθιεξε ηελ Δπξψπε. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ελ κέζσ νηθνλνκηθήο θξίζεο, νη 600 κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο ηεο Δπξψπεο (δηακνξθψλνπλ ηνλ παλεπξσπατθφ δείθηε κεηνρψλ Stoxx Europe 600) αχμεζαλ θέηνο ηα θέξδε ηνπο θαηά 80% πεξίπνπ, ελψ ε αχμεζε ηνπ ΑΔΠ ησλ ρσξψλ ηεο επξσδψλεο είλαη κφιηο 1,7% θέηνο. Γειαδή, ελψ δελ απμήζεθε νπζηαζηηθά ε ζπλνιηθή πίηα, νη κεγάιεο επηρεηξήζεηο αχμεζαλ ην δηθφ ηνπο θνκκάηη. Σπκπεξαζκαηηθά, ε λενθηιειεχζεξε πνιηηηθή ηεο κείσζεο κηζζψλ ή απνιχζεσλ ζηνλ ηδησηηθφ θαη δεκφζην ηνκέα, δελ κπνξεί λα ζπκβάιιεη: νχηε ζηε κείσζε ηνπ δεκνζίνπ ειιείκκαηνο νχηε ζηε κείσζε ηνπ ρξένπο ηεο νηθνλνκίαο νχηε ζηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο νηθνλνκίαο νχηε ζηελ αλάζρεζε ηνπ θιεηζίκαηνο ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ Τν κφλν πνπ επηηπγράλεηαη είλαη ε αχμεζε ησλ θεξδψλ ησλ κεγαινεπηρεηξεκαηηψλ θαη ε ζπγθέληξσζε θεθαιαίνπ (θαη άξα νηθνλνκηθήο θαη πνιηηηθήο εμνπζίαο) ζηα ρέξηα ηνπο. Με ηελ νηθνλνκηθή θξίζε θαη ηελ αζθνχκελε λενθηιειεχζεξε πνιηηηθή δελ ράλνπλ φινη. Κάπνηνη θεξδίδνπλ πνιιά. Καη φηαλ θάπνηε ηειεηψζεη απηή ε θξίζε, ε ζέζε ηνπο (νηθνλνκηθά θαη πνιηηηθά) ζα είλαη αθφκα πην ηζρπξή απ φηη είλαη ζήκεξα. Σε φια ηα παξαπάλσ, αμίδεη λα επηζεκάλνπκε θαη ηηο επηπηψζεηο απηήο ηεο λενθηιειεχζεξεο πνιηηηθήο ζηα ζεκέιηα ηεο ίδηαο ηεο δεκνθξαηίαο. Αξθεί γη απηφ λα ζπκεζνχκε φηη «ν Αξηζηνηέιεο ζεσξνχζε δεδνκέλν φηη ε δεκνθξαηία πξέπεη λα είλαη πιήξσο ζπκκεηνρηθή... θαη φηη πξέπεη λα απνβιέπεη ζην θνηλφ θαιφ. Γηα λα ην επηηχρεη, νθείιεη λα εμαζθαιίδεη ζρεηηθή ηζφηεηα, "ιεινγηζκέλε θαη επαξθή ηδηνθηεζία" θαη "δηαξθή επεκεξία" γηα ηνλ θαζέλα. Με άιια ιφγηα, ν Αξηζηνηέιεο είρε ηελ αίζζεζε φηη αλ έρεηο αθξαίεο θαηαζηάζεηο θηψρεηαο θαη πινχηνπ, δελ κπνξείο λα κηιάο ζνβαξά γηα δεκνθξαηία».

8 Θέμαηα Διοικηηικού δικαίος από ηο ζςνεπγάηη μαρ Δημοζθένη Σηεθανίδη, Δικηγόπο (Διάθοπερ Νομικέρ επμηνείερ) Παξάβαζε ηνπ βαζηθνύ αμηώκαηνο ηεο θπζηθήο δηθαηνζύλεο όηη θαλέλαο δελ κπνξεί λα είλαη θξηηήο ησλ δηθώλ ηνπ πξάμεσλ ζηηο πεηζαξρηθέο δηαδηθαζίεο. Απνηειεί βαζηθό θαλόλα ηεο θπζηθήο δηθαηνζύλεο όηη θαλέλαο δελ κπνξεί λα είλαη θξηηήο ησλ δηθώλ ηνπ πξάμεσλ ζε πεηζαξρηθέο ππνζέζεηο, δειαδή π.ρ. δελ κπνξεί θάπνηνο λα θηλήζεη ηελ πεηζαξρηθή δηαδηθαζία ή λα είλαη παξαπνλνύκελνο ή θαηήγνξνο θαη ελ ζπλερεία λα είλαη θαη θξηηήο ηεο ππόζεζεο (Α.Γ. v. Γήμοσ ηροβολοσ (1997) 4Γ Α.Α.Γ 2494, Χ.Β. ν.γήμοσ Παραλιμνίοσ και ή μέζω ηοσ Γημάρτοσ Παραλιμνίοσ (ΑΡ. 1) (1996) 4Β Α.Α.Γ 1393, Ε.Μ. ν. Γημοκραηίας, Προζθσγή 1074/2001 ηης 22/10/2003, Μ.Μ. ν. Γημοκραηίας, Προζθσγή 902/2004 ηης 7/10/2005, Γ.Κ. v. Γήμοσ Κάηω Πολεμιδιών, Πρ. Αρ. 1644/2006, ημ κ.α.). Σπλαθώο, δελ είλαη επηηξεπηό ην ίδην ην πξόζσπν, πνπ άζθεζε ηελ πεηζαξρηθή δίσμε θαηά πεηζαξρηθώο δησθνκέλνπ, λα απνηειεί αθνινύζσο ην όξγαλν, ην νπνίν ζα απνθαζίζεη ηειηθώο επί ηεο ελνρήο ή όρη απηνύ (ηδ 1117/2000, 2899/1975 και 4862/1988, 2905/1986). Ο θαλόλαο έρεη εθαξκνγή ηόζν ζε πνηληθέο όζν θαη ζε πεηζαξρηθέο δηαδηθαζίεο. (Kontemeniotis v. Cyprus Broadcasting Corporation (1982) 3 C.L.R. 1027). Σε ηέηνηα πεξίπησζε ππάξρεη απνζηέξεζε ησλ ερεγγύσλ ακεξνιεςίαο πνπ ζπληζηνύλ πξνϋπόζεζε ηεο λνκηκόηεηαο ηεο απόθαζεο πνπ ειήθζε. Όπσο δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί ακεξόιεπηνο ν πνηληθόο δηθαζηήο όηαλ ζηελ ίδηα ππόζεζε ζπλέπξαμε ζηελ παξαπνκπή ηνπ θαηεγνξνύκελνπ ή άζθεζε αλαθξηηηθά θαζήθνληα ύζηεξα όκσο θαη από ζηάζκηζε ησλ πξνϋπνζέζεσλ ηεο παξαπνκπήο θαη ηνπ ξόινπ ηνπ αλαθξηηή θαηά ην Εζληθό Δίθαην (Δσρωπαϊκό Γικαζηήριο Ανθρωπίνων Γικαιωμάηων Piersack καηά Βελγίοσ ηης και De Cubber καηά Βελγίοσ ηης και ) έηζη θαη ν πεηζαξρηθόο θξηηήο.

9 Το Ακπιβό Πεηπέλαιο Είναι Μασαίπι ζηην Καπδιά ηηρ Κςππιακήρ Οικονομίαρ Κάπνηεο θνξέο, ηα πξάγκαηα ζηελ νηθνλνκία κηαο ρψξαο είλαη πνιχ απιά, αξθεί λα θαζίζεη θαλείο ςχρξαηκα θαη λα εμεηάζεη δχν-ηξία έθδεια ζηνηρεία. Σηα πιαίζηα απηά, απαξηζκνχκε ηα εμήο: Σηε δηεζλή αγνξά, ην θάζε βαξέιη πεηξειαίνπ ζηνίρηδε δνιάξηα ζηε δεθαεηία ηνπ θαη πιένλ ζηνηρίδεη 115. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ε θππξηαθή νηθνλνκία είλαη ε πεξηζζφηεξν εμαξηεκέλε ζε φιε ηελ Δπξψπε απφ ηνλ καχξν ρξπζφ, δελ είλαη ινγηθφ θαη επφκελν λα απνηειεί ν παξάγνληαο απηφο έλα πνιχ κεγάιν βάξνο ην νπνίν ζπκβάιεη ζηελ νηθνλνκηθή θξίζε πνπ πεξλάκε; Παξφια απηά, ε ηζνπρηεξή ηηκή ηνπ πεηξειαίνπ δελ θαίλεηαη λα απαζρνιεί ηδηαίηεξα ηνπο νηθνλνκνιφγνπο. Δπίζεο, δελ θαίλεηαη λα απαζρνιεί νχηε ηα πεξηζζφηεξα ΜΜΔ, νη νπνίνη ζεσξνχλ ηε δηεζλή ηηκή ηνπ πεηξειαίνπ σο θάηη λνκνηειεηαθφ, ην νπνίν δελ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ. Σε απηφ ην ζεκείν, πξέπεη λα μεθαζαξίζνπκε θάπνηα πξάγκαηα: Η ηεξάζηηα αχμεζε ηεο ηηκήο ηνπ πεηξειαίνπ θαηά ηελ ηειεπηαία 12εηία είλαη πξαγκαηηθή αλ ηελ εμεηάζεη θάπνηνο κε έλα έηνο βάζεο θαη φρη πιαζκαηηθή. Δπίζεο, θαλείο δελ κπνξεί λα αξλεζεί φηη ε επίδξαζή ηεο ζηηο εγρψξηεο ηηκέο ησλ θαπζίκσλ είλαη πξνβιέςηκε θαη άκεζε. Ωο απνηέιεζκα, νη θππξηαθέο επηρεηξήζεηο θαη νη ίδηνη νη πνιίηεο θαινχληαη λα θαηαβάινπλ πνιχ κεγαιχηεξα πνζά γηα λα ιακβάλνπλ νπζηαζηηθά ηελ ίδηα πνζφηεηα ελέξγεηαο κε πξηλ γηα ηηο κεηαθηλήζεηο ηνπο θαη γηα ηελ ζέξκαλζή ηνπο. Καη ηα ίδηα ηα πξντφληα φκσο, ηφζν ηα εγρψξηα, φζν θαη ηα εηζαγφκελα επεξεάδνληαη απφ ην αθξηβφ πεηξέιαην. Απφ ηε ζηηγκή πνπ έρεη παξέιζεη αλεπηζηξεπηί ε επνρή ησλ επηδνηήζεσλ ζηα θαχζηκα, είλαη επηηαθηηθή ε αλάγθε λα βξεζνχλ ιχζεηο ζήκεξα, πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ε βιαβεξή επίδξαζε ηνπ αθξηβνχ πεηξειαίνπ ζηελ θππξηαθή νηθνλνκία. Θπκίδνπκε φηη κεγάιεο ελεξγεηαθέο δπλάκεηο φπσο ε Κίλα, έρνπλ εθαξκφζεη ήδε θηιφδνμα πξνγξάκκαηα κε ζθνπφ ηε δηάδνζε ηεο ειεθηξνθίλεζεο θαη άιισλ ηερλνινγηψλ πνπ δελ εμαξηψληαη απφ ην πεηξέιαην. Σηελ Κχπξν κέρξη ζηηγκήο δελ έρνπκε δεη θάηη αλάινγν. Ίζσο ε Κππξηαθή θπβέξλεζε λα πεξηκέλεη πσο ζα παξάγεη θπζηθφ αέξην, ψζηε λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ηεο νηθνλνκίαο καο κε θζελφηεξν ηξφπν. Γελ ζα ήηαλ φκσο πξνηηκφηεξν λα εμάγνπκε ηηο πνζφηεηεο απηέο θαη λα θεξδίζνπκε δηζεθαηνκκχξηα απφ ηελ πςειή δηεζλή ηηκή; ιεο νη έμππλεο πεηξειαηνπαξαγσγηθέο ρψξεο, φπσο ε Ννξβεγία, ην έρνπλ θαηαιάβεη απηφ απφ ρξφληα θαη ην εθαξκφδνπλ κε ηδηαίηεξα νθέιε γηα ηηο νηθνλνκίεο ηνπο. Μπνξείηε λα απνζηέιιεηε ηηο απόςεηο θαη ηα ζρόιηά ζαο ζηελ ειεθηξνληθή καο Δηεύζπλζε

Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ. Δηήζηα Έθζεζε 2010

Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ. Δηήζηα Έθζεζε 2010 Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ Δηήζηα Έθζεζε 2010 Γξαθείν πκβνύινπ Ο.Δ.Τ. Λεπθσζίαο ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Α. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ - ΡΤΘΜΗΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ 1 1. Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

6.1.2.1. Αξηζκνδείθηεο Απνδνηηθφηεηαο... 52 6.1.3. Αλάιπζε Γνκήο Κεθαιαίσλ... 56 6.1.3.1. Αξηζκνδείθηεο Γνκήο Κεθαιαίσλ... 57 6.2.

6.1.2.1. Αξηζκνδείθηεο Απνδνηηθφηεηαο... 52 6.1.3. Αλάιπζε Γνκήο Κεθαιαίσλ... 56 6.1.3.1. Αξηζκνδείθηεο Γνκήο Κεθαιαίσλ... 57 6.2. ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗΗ ΓΗΗΟΗΗΚΖΖ ΔΠΗΗΥΔΗΗΡΖΔΩΝ ΔΤΡΩΠΑΗΗΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΖ ΓΗΗΟΗΗΚΖΖ ΔΠΗΗΥΔΗΗΡΖΔΩΝ ΟΛΗΗΚΖ ΠΟΗΗΟΣΖΣΑ ΘΕΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ: «Χρηματοοικονομική Ανάλυση Κλάδου

Διαβάστε περισσότερα

Γηπισκαηηθή Δξγαζία. Θέκα ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ & ΠΟΛΤΚΡΗΣΖΡΗΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΜΗΚΡΟΜΔΑΗΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ

Γηπισκαηηθή Δξγαζία. Θέκα ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ & ΠΟΛΤΚΡΗΣΖΡΗΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΜΗΚΡΟΜΔΑΗΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Θέκα ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ & ΠΟΛΤΚΡΗΣΖΡΗΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΜΗΚΡΟΜΔΑΗΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΑΠΑΓΑΚΖ E. ΓΔΩΡΓΗΑ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο ΕΟΠΟΤΝΗΓΖ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΥΑΝΗΑ ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Η. ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ

Σ.Δ.Η. ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Σ.Δ.Η. ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΘΔΜΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ ΚΑΗ ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΣΗ ΠΔΡΗΟΥΔ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΚΑΣΔΡΗΝΖ ΠΟΤΓΑTΡΗΔ : ΑΜΠΑΣΕΗΓΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

«Ζ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΣΑ ΣΔΛΔΤΣΑΗΑ 10 ΥΡΟΝΗΑ»

«Ζ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΣΑ ΣΔΛΔΤΣΑΗΑ 10 ΥΡΟΝΗΑ» ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Ζ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΣΑ ΣΔΛΔΤΣΑΗΑ 10 ΥΡΟΝΗΑ» ΦΟΗΣΖΣΡΗΑ : ΒΤΘΟΤΛΚΑ ΔΛΔΝΖ ΠΤΡΓΟ 26/04/09 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΔΗΑΓΩΓΖ. ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 Ζ ΜΔΣΑΒΑΖ ΠΡΟ ΜΗΑ ΝΟΜΗΜΑΣΗΚΖ ΔΝΩΖ ΤΝΘΖΚΖ ΜΑΑΣΡΗΥΣ.. 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ Πηςσιακή επγαζία Γπαζηηπιόηηηερ και Πποοπηικέρ Δλληνικών Πολςεθνικών Δπισειπήζεων Τποβληθείζα ζηον Καθηγηηή Εοςμποςλίδη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Θέμα: ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ & ΕΠΕΝΔΤΗ ΚΡΑΣΙΚΨΝ ΔΙΑΘΕΙΜΨΝ

ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Θέμα: ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ & ΕΠΕΝΔΤΗ ΚΡΑΣΙΚΨΝ ΔΙΑΘΕΙΜΨΝ ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Θέμα: ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ & ΕΠΕΝΔΤΗ ΚΡΑΣΙΚΨΝ ΔΙΑΘΕΙΜΨΝ Επιβλέπων: ΑΚΚΑ ΘΨΜΑ πουδάςτρια: ΣΡΟΤΛΛΙΝΟΤ ΕΛΕΝΗ ΑΘΗΝΑ - 2011 ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ Δ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΤΜΗΜΑ : Γενικής Διοίκησης ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέκα: Γεκφζην ινγηζηηθφ θαη δηπινγξαθηθφ ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο ζπλαιιαγψλ δεκφζηνπ ηνκέα : πκβνιή ζηελ θαηάξηηζε

Διαβάστε περισσότερα

Τπνβιεζείζα ζηνλ Καζεγεηή Καξαηζηφξα Γεκήηξε

Τπνβιεζείζα ζηνλ Καζεγεηή Καξαηζηφξα Γεκήηξε ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΙΚΗ & ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Πηπρηαθή εξγαζία «ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΟ ΤΣΖΜΑ - ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΔΗΟΓΖΜΑ ΦΤΗΚΧΝ ΠΡΟΧΠΧΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Η δήλωση του Παρισιοφ

Η δήλωση του Παρισιοφ Η δήλωση του Παρισιού Έλαο ηξφπνο εμφδνπ απφ ηελ θξίζε ζηελ Δπξψπε Γψδεθα πξνηάζεηο ησλ Πξαζίλσλ γηα κηα θνηλσληθά δίθαηε θαη πεξηβαιινληηθά βηψζηκε ιχζε ζηελ θξίζε Δηζαγσγή: ε απνηπρία ησλ ζπκβαηηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ. Δηήζηα Έθζεζε 2009

Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ. Δηήζηα Έθζεζε 2009 Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ Δηήζηα Έθζεζε 2009 Λεπθσζία, Ηνχιηνο 2010 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ 1 Α. ΠΑΓΚΟΜΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ 2 Γηεζλέο Οηθνλνκηθφ Πεξηβάιινλ 2 Β. ΚΤΠΡΗΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΗΑΓΩΓΖ...3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΗΑΓΩΓΖ...3 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΗΑΓΩΓΖ...3 ΜΔΡΟ 1 Ο : Ζ ΠΡΟΦΟΡΑ ΗΓΗΩΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΤΓΔΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ Α. Διζαγυγικέρ Παπαηηπήζειρ....5 Β. Ένηονο επισειπημαηικό ενδιαθέπον και ςτηλά ποζοζηά ιδιυηικών Δπενδύζευν...6 Γ. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΗ ΥΡΔΟΤ ΟΙ ΠΡΟΓΙΟΡΙΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΣΩΝ ΣΙΜΩΝ ΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΣΟ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΥΡΔΟ

ΚΡΙΗ ΥΡΔΟΤ ΟΙ ΠΡΟΓΙΟΡΙΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΣΩΝ ΣΙΜΩΝ ΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΣΟ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΥΡΔΟ ΚΡΙΗ ΥΡΔΟΤ ΟΙ ΠΡΟΓΙΟΡΙΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΣΩΝ ΣΙΜΩΝ ΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΣΟ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΥΡΔΟ ΓΙΟΝΤΗ ΥΙΟΝΗ Καζεγεηήο Οηθνλνκηθψλ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ ΓΠΘ Πεπιεσόμενα Διζαγωγή 3 Κεθάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ. BRIC's: Αναπτυξιακέσ προοπτικέσ-εμπορικέσ ςχέςεισ με Ελλάδα- Στρατηγική Ειςόδου ςτισ αγορέσ

ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ. BRIC's: Αναπτυξιακέσ προοπτικέσ-εμπορικέσ ςχέςεισ με Ελλάδα- Στρατηγική Ειςόδου ςτισ αγορέσ Δ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: BRIC's: Αναπτυξιακέσ προοπτικέσ-εμπορικέσ ςχέςεισ με Επιβέπων: Κοσ Ιωάννησ Κριτςωτάκισ Σπουδαστής: Ηήςησ αμουήλ ΑΘΗΝΑ -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙKH

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙKH ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ρνιή Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ Σκήκα Πνιηηηθήο Επηζηήκεο θαη Δεκόζηαο Δηνίθεζεο ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙKH Νίθνο Κνπηζηαξάο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Κπξηάθν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΝΓΤΔΗ ΣΟΝ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΣΟΜΔΑ: Ζ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΑΠΟ ΣΟ 1981 ΔΩ ΣΟ 2002.

ΔΠΔΝΓΤΔΗ ΣΟΝ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΣΟΜΔΑ: Ζ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΑΠΟ ΣΟ 1981 ΔΩ ΣΟ 2002. ΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΘΔΜΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ: ΔΠΔΝΓΤΔΗ ΣΟΝ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΣΟΜΔΑ: Ζ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΑΠΟ ΣΟ 1981 ΔΩ ΣΟ 2002. ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΑΡΖΓΗΑΝΝΗΓΖ ΛΑΕΑΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΣΟΛΖ ΠΡΟΘΔΔΩΝ. Αζήλα, Ννέκβξηνο 22, 2010. θ. Jean- Claude Juncker Πξφεδξνο Eurogroup Βξπμέιιεο

ΔΠΗΣΟΛΖ ΠΡΟΘΔΔΩΝ. Αζήλα, Ννέκβξηνο 22, 2010. θ. Jean- Claude Juncker Πξφεδξνο Eurogroup Βξπμέιιεο ΑΝΔΠΗΖΜΖ ΜΔΣΑΦΡΑΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΠΡΟΘΔΔΩΝ Αζήλα, Ννέκβξηνο 22, 2010 θ. Jean- Claude Juncker Πξφεδξνο Eurogroup Βξπμέιιεο θ. Olli Rehn Δπίηξνπνο Οηθνλνκηθψλ θαη Ννκηζκαηηθψλ Τπνζέζεσλ Δπξσπατθή Δπηηξνπή Βξπμέιιεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΘΕΜΟΤ ΣΩΝ ΠΡΑΙΝΩΝ ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ

ΜΕΛΕΣΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΘΕΜΟΤ ΣΩΝ ΠΡΑΙΝΩΝ ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Δεκέμβριος 2010 ΜΕΛΕΣΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΘΕΜΟΤ ΣΩΝ ΠΡΑΙΝΩΝ ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ «ΣΖΗΛΘ GREEN» πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηηο ρψξεο ΔΟΥ ΔΕΔ, Ηζιαλδία, Ιηρηελζηάηλ θαη Λνξβεγία,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ «Η ΑΝΑΔΤΗ ΣΗ ΚΙΝΑ Ε ΠΑΓΚΟΜΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΤΝΑΜΗ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΜΕΡΕΙ ΧΕΕΙ ΕΛΛΑΔΑ-ΚΙΝΑ»

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ «Η ΑΝΑΔΤΗ ΣΗ ΚΙΝΑ Ε ΠΑΓΚΟΜΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΤΝΑΜΗ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΜΕΡΕΙ ΧΕΕΙ ΕΛΛΑΔΑ-ΚΙΝΑ» ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ «Η ΑΝΑΔΤΗ ΣΗ ΚΙΝΑ Ε ΠΑΓΚΟΜΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΤΝΑΜΗ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΜΕΡΕΙ ΧΕΕΙ ΕΛΛΑΔΑ-ΚΙΝΑ» ΣΤΛΙΑΝΟ ΣΟΤΜΑΝΙΔΗ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΧΡΗΣΟ Α. ΦΡΑΓΚΟΝΙΚΟΛΟΠΟΤΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Διιεληθέο Δπηρεηξήζεο ζηα Βαιθάληα θαη ζηελ Σνπξθία Τπνβιεζείζα ζηελ Καζεγήηξηα Γξηηζάθε Υάηδσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ρνιή Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γεκόζηαο Γηνίθεζεο ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH Νίθνο Κνπηζηαξάο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Κπξηάθν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ Π.Μ.. ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟ MARKETING ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Ζ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΣΟ ΝΔΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΣΖ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΖ

ΣΜΖΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ Π.Μ.. ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟ MARKETING ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Ζ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΣΟ ΝΔΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΣΖ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΖ ΣΜΖΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ Π.Μ.. ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟ MARKETING ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Ζ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΣΟ ΝΔΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΣΖ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΖ ΠΑΝΑΓΗΩΣΑ ΠΑΠΑΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤ ΠΑΣΡΑ, ΟΚΣΧΒΡΗΟ 2009 ΖΜΔΗΧΖ Ζ παξνχζα εξγαζία κε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΖΜΔΡΗΓΑ

ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΑΘΖΝΑ, 2 ΜΑΡΣΗΟΤ 2011 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ - Σ.Δ.Γ.Κ.Ν.Α. - Π.Ο.Δ. Ο.Σ.Α. ΗΜΔΡΙΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΩΙΜΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΗ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑΧΔΙΡΙΗ ΣΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΣΗ ΑΣΣΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΜ «ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ & ΣΩΝ ΑΠΟΦΑΕΩΝ» ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΤΡΟΠΟΤΛΟΤ ΑΘΑΝΑΙΑ

ΥΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΜ «ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ & ΣΩΝ ΑΠΟΦΑΕΩΝ» ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΤΡΟΠΟΤΛΟΤ ΑΘΑΝΑΙΑ ΥΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΜ «ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ & ΣΩΝ ΑΠΟΦΑΕΩΝ» ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΤΡΟΠΟΤΛΟΤ ΑΘΑΝΑΙΑ «ΜΕΛΕΣΗ ΜΟΝΣΕΛΩΝ ΑΕΙΦΟΡΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΠΡΑΙΝΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ 1 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «TO ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΜΗΣΡΩΟ ΕΚΛΤΗ ΚΑΙ ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΡΤΠΩΝ (E- PRTR).ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΠΩΗ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL

ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL ωθξάηεο Αιεμηάδεο -Πξόεδξνο Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο : Καιεκέξα ζε φινπο λα ζαο επραξηζηήζνπκε γηα ηε ζπκκεηνρή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΛΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΓΖΚΝΠΗΑΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΗΕ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΖ ΠΔΗΟΑ ΡΚΖΚΑ ΓΔΛΗΘΖΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΡΔΙΗΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ

ΔΘΛΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΓΖΚΝΠΗΑΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΗΕ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΖ ΠΔΗΟΑ ΡΚΖΚΑ ΓΔΛΗΘΖΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΡΔΙΗΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ ΔΘΛΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΓΖΚΝΠΗΑΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΗΕ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΖ ΠΔΗΟΑ ΡΚΖΚΑ ΓΔΛΗΘΖΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΡΔΙΗΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ Θέμα: Ζ οπγάνωζη και η λειηοςπγία ηων δημοζίων επισειπήζεων ζηη σώπα μαρ Δπιβλέπων: Σαπίλαορ Φ. Σαπίζηρ Πποςδάζηπια:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004

ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: ΕΖΗΜΟΠΟΤΛΟ ΑΓΓΔΛΟ ΜΠΟΤΚΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ ΓΔΛΖΓΗΑΝΝΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΔΙΩΔΙ ΓΗΜΟΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

ΗΜΔΙΩΔΙ ΓΗΜΟΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Θ. ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΗΜΔΙΩΔΙ ΓΗΜΟΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΘΗΝΑ 2011 Πξφινγνο Οη ζεκεηψζεηο απηέο γξάθηεθαλ πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ νη αλάγθεο δηδαζθαιίαο ζην κάζεκα ηεο Γεκνζίαο Οηθνλνκηθήο. Οξηζκέλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΗΜΔΡΙΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΩΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΗ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑΧΔΙΡΙΗ ΣΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΣΗ ΑΣΣΙΚΗ»

ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΗΜΔΡΙΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΩΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΗ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑΧΔΙΡΙΗ ΣΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΣΗ ΑΣΣΙΚΗ» ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ - Σ.Δ.Γ.Κ.Ν.Α.- Π.Ο.Δ. Ο.Σ.Α. ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΗΜΔΡΙΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΩΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΗ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑΧΔΙΡΙΗ ΣΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΣΗ ΑΣΣΙΚΗ» ΑΘΗΝΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011

Διαβάστε περισσότερα