ΗΔΗΚΕΚ (ΠΕΟ) - ΑΗΚ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΗ 1 Η ΙΟΥΛΙΟΥ Η ΕΚΔΟΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΔΗΚΕΚ (ΠΕΟ) - ΑΗΚ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΗ 1 Η ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 5 Η ΕΚΔΟΣΗ"

Transcript

1 ΗΔΗΚΕΚ (ΠΕΟ) - ΑΗΚ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΗ 1 Η ΙΟΥΛΙΟΥ Η ΕΚΔΟΣΗ Ταμείο Σςνηάξεων ΑΗΚ Μέζα ζηα πιαίζηα ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Τακείνπ Σπληάμεσλ γηα ελεκέξσζε ησλ κειψλ ηνπ Τακείνπ θαη θαη επέθηαζε ησλ Σπλδηθαιηζηηθψλ Οξγαλψζεσλ ηνπ Οξγαληζκνχ γηα ηα ζέκαηα πνπ άπηνληαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Τακείνπ, ζηηο 14 Ινπλίνπ έγηλε εθηελήο ελεκέξσζε απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Δπηηξνπήο θ. Γηψξγν Πηζηέληε ζηελ παξνπζία θαη ησλ ππνινίπσλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο. Τα ζέκαηα πνπ αλαθέξζεθαλ θαη νπζηαζηηθά απαζρνινχλ ηελ Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή είλαη ηα αθφινπζα: 1. Δπελδπηηθή Πνιηηηθή 2. Σεκεξηλή Καηαλνκή ραξηνθπιαθίνπ 3. Δπηινγή Γηαρεηξηζηψλ Δπελδχζεσλ 4. Αλαδφκεζε(Γεκηνπξγία Τκήκαηνο Τακείνπ Σπληάμεσλ) 5. Αλαινγηζηηθή κειέηε 1. Αλαθνξηθά κε ηελ επελδπηηθή κειέηε, ζηφρνο ηνπ Τακείνπ είλαη λα έρεη ζπκκεηνρή ζε θαηαζέζεηο, ρξεφγξαθα, αθίλεηε πεξηνπζία, κεηνρέο, ελαιιαθηηθέο επελδχζεηο φπσο ε αθαιάησζε, ψζηε λα έρνπλ απφδνζε πέξαλ ηνπ 7%. Ο πην θάησ πίλαθαο είλαη ζρεηηθφο: Επελδπζε Πξνη.Καηαλνκή Αλακ. Απόδνζε % % Καηαζέζεηο 5 3,43 *Φξεφγξαθα εζσηεξηθνχ 38 5,59 Φξεφγξαθα δηεζλή 5 5,36 Αθίλεηε πεξηνπζία 15 6,53 Μεηνρέο εζσηεξηθνχ 5 10,45 Μεηνρέο δηεζλείο 17 9,28 Δλαιιαθηηθέο (π.ρ. αθαιάησζε) Τν Τακείν έρεη απνθαζίζεη λα επελδχζεη ζηελ Αθαιάησζε πνζφ κέρξη 50 εθαηνκκχξηα, φπνπ ζα έρεη εγγπεκέλε απφδνζε 8.45% % 8,43 7,10%

2 2. Η ζεκεξηλή θαηαλνκή ηνπ ραξηνθπιαθίνπ φπσο είλαη ζήκεξα θαίλεηαη ζηνλ πην θάησ πίλαθα: Εθαη. Επξώ % Καηαζέζεηο ζε ηξάπεδεο/ζπλεξγαηηθά 329,5 57 Κπβεξλεηηθά Φξεφγξαθα 104,4 18 Οκφινγα Τξαπεδψλ θαη άιισλ Οξγαληζκψλ 94,5 16,2 Αθίλεηε πεξηνπζία 12,6 2,2 Μεηνρέο (ΦΑΚ θαη ΦΑ) 8 1,4 Γαλεηα ζηα κέιε ,2 100,00 4.0% απφδνζε 3. Μεηά απφ αμηνιφγεζε πνπ έγηλε απφ εηδηθφ εγθεθξηκέλν νίθν, ε Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή πξνρψξεζε ζηελ επηινγή Γηαρεηξηζηψλ, αιιά θαη Θεκαηνθχιαθα γηα ηελ εγρψξηα θαη δηεζλή αγνξά. 4. Μία πνιχ ζεκαληηθή απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο είλαη ε δεκηνπξγία μερσξηζηνχ ηκήκαηνο Τακείνπ Σπληάμεσλ εληφο ηεο Γνκήο ηεο ΑΗΚ, φπνπ ζα ππάξρεη θαιχηεξε ιεηηνπξγία θαη παξαθνινχζεζε φισλ ησλ ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ην Τακείν. 5. Σίγνπξα έλα απφ ηα κεγαιχηεξα πξνβιήκαηα πνπ έρεη λα αληηκεησπίζεη ην Τακείν είλαη ην Αλαινγηζηηθφ έιιεηκκα. Τν αλαινγηζηηθφ έιιεηκκα ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζε ζρέζε κε πξνυπεξεζία αλέξρεηαη ζηα 53,7 εθ. φπσο παξνπζηάδεηαη πην θάησ: Υπνρξεψζεηο Τακείνπ Σπληάμεσλ 633,7 εθ. Πεξηνπζηαθά Σηνηρεία Τακείνπ Σπληάμεσλ 580,0 εθ. Αλαινγηζηηθφ Έιιεηκκα 53,7 εθ. (Το ανηίζηοισο έλλειμμα ζηιρ ήηαν 52,8 εκ. ζηιρ , 46 εκ. και ζηιρ ,9 εκ.). Η Αξρή θαηαβάιιεη εθ. θάζε ρξόλν έλαληη απηώλ ησλ ειιεηκκάησλ Απφ ηα πην πάλσ ζηνηρεία πξνθχπηεη φηη ν θαζνξηζκφο θαη πινπνίεζε ηεο επελδπηηθήο πνιηηηθήο ηνπ Τακείνπ είλαη πιένλ πεξηζζφηεξν απφ αλαγθαία. Οη επελδχζεηο ηνπ Τακείνπ πξέπεη λα γίλνληαη πάληα κε βάζε ηνλ θαλφλα ηεο ζπλεηήο δηαρείξηζεο θαη εηδηθά ζχκθσλα κε ηνπο εμήο θαλφλεο: Γλψκνλαο λα είλαη πάληα ε θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ κειψλ Πξέπεη λα δηαζθαιίδνληαη ε αζθάιεηα, ε πνηφηεηα, ε ξεπζηφηεηα θαη ε θεξδνθνξία ηνπ ζπλφινπ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ

3 1. Σπιινγηθή Σύκβαζε Ενδιαθέπονηα Θέμαηα: Παξά ην γεγνλφο φηη ε Σπιινγηθή Σχκβαζε έρεη ιήμεη ζηηο 31/12/2009, ην Σπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα έρεη απνδερηεί λα κελ παξαρσξεζνχλ κηζζνινγηθέο απμήζεηο γηα ηα έηε 2010 θαη 2011 ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Παξακέλνπλ φκσο ζην ηξαπέδη ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηελ νηθνλνκηθή πηπρή. 2. Φνξνιόγεζε Απνδεκίσζεο γηα ηελ επδόθηκε αθππεξέηεζε; Έλα κεγάιν ζέκα πνπ πξνβιεκαηίδεη έληνλα ην Σπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα, είλαη ε ελέξγεηα ηνπ Φφξνπ Δηζνδήκαηνο λα πξνβεί ζε θνξνιφγεζε ηεο απνδεκίσζεο πνπ δφζεθε ζην πξνζσπηθφ ηνπ Οξγαληζκνχ πνπ έθπγε κε επδφθηκε αθππεξέηεζε απφ ην 2001 θαη κεηά. Ο Φφξνο Δηζνδήκαηνο απέζηεηιε επηζηνιή ζηελ ΑΗΚ κε ηελ νπνία δεηά ηα ζρεηηθά ζηνηρεία ψζηε λα πξνβεί ζηελ θνξνιφγεζε ηνπο. Πξφζεζε ηνπ Σπλδηθαιηζηηθνχ θηλήκαηνο είλαη λα κελ απνδερηεί απηή ηελ θνξνιφγεζε, ε νπνία φκσο αλ ηζρχζεη λα θαηαβιεζεί απφ ηνλ Οξγαληζκφ. 3. Σπλέδξην Σπλδηθάησλ Ελέξγεηαο Οπγγαξίαο Σηελ Οπγγαξία, θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ Βνπδαπέζηε, πξαγκαηνπνηήζεθε ην ζπλέδξην πνπ δηνξγάλσζαλ ηα Σπλδηθάηα Δλέξγεηαο Οπγγαξίαο. Τν Σπλέδξην αζρνιήζεθε κε ην Γίθηπν Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο ζηελ Δπξψπε, ήηαλ δηήκεξν θαη ε ΣΗΓΗΚΔΚ- ΠΔΟ-ΑΗΚ, εθπξνζσπήζεθε κε ην Γξακκαηέα ηεο Γεκήηξε Κσλζηαληίλνπ. 4. Αλαδηνξγάλσζε Τν Γ.Σ ηεο ΑΗΚ ελεκέξσζε (κέζσ ησλ κειψλ ηνπ πνπ κεηέρνπλ ζηελ AD-HOC επηηξνπή) ηηο Σπλδηθαιηζηηθέο Οξγαλψζεηο φηη απνθάζηζε λα ζπλερηζηεί ν δηάινγνο γηα ηνλ εμνξζνινγηζκφ ηεο Οξγαληθήο Γνκήο ηνπ Οξγαληζκνχ. Έηζη αλακέλνπλ ηνπο λένπο φξνπο εληνιήο ηεο νκάδαο (απφ ην Γ.Σ.) πνπ έρεη δηνξηζηεί γηα ην ζθνπφ απηφ γηα λα ζπλερίζνπλ ηηο ζπλαληήζεηο. 5. Μέηξα ζην HELP-DESK Πνιχ πξφζθαηα ε Σπληερλία καο εμήγγεηιε θαη έιαβε κέηξα ζην HELP- DESK. Τν ζπγθεθξηκέλν πφζην ηνπ ηκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο ζηειερψλεηαη απφ πξνζνληνχρν πξνζσπηθφ πνπ θέξεη ηνλ ηίηιν ηνπ Δξγάηε. Με ηα κέηξα πνπ πήξακε θαη ηηο ζπλαληήζεηο πνπ είρακε ηφζν κε ην Γηεπζπληή Πιεξνθνξηθήο φζν θαη κε ην Γηεπζπληή Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, θαηαθέξακε λα μεθηλήζεη έλαο δηάινγνο κε ζηφρν ηελ εμεχξεζε ιχζεσλ ζε θαηεγνξίεο πξνζσπηθνχ (θπξίσο Δξγαηψλ) κε αλαβαζκηζκέλα θαζήθνληα. Ήδε έρεη μεθηλήζεη δηάινγνο κεηά απφ πξφζθιεζε ηεο Γηεχζπλζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ κε ηελ ΣΗΓΗΚΔΚ θαη ΔΠΟΠΑΗ γηα ζπδήηεζε θαη επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ απηψλ. 6. Σπκβαζηνύρνη Η Έθηαθηε Γεληθή Σπλέιεπζε ηνπ Τακείνπ Ιαηξνθαξκαθεπηηθήο Πεξίζαιςεο Υπαιιήισλ Αξρήο Ηιεθηξηζκνχ, πνπ έγηλε ζηηο 23/6/2011,

4 απνθάζηζε φπσο εληάμεη ζην κεηξψν δηθαηνχρσλ ηνπ Τακείνπ ηνπο κε κφληκνπο ππάιιεινπο ηεο Α.Η.Κ., νη νπνίνη θαιχπηνληαη απφ ηελ ζπιινγηθή ζχκβαζε κεηαμχ ηεο Αξρήο θαη ησλ ζπληερληψλ, εκεξνκελίαο 9/7/2009. Θεσξνχκε φηη θαη κε ηε ζπλεξγαζία ησλ άιισλ Σπλδηθαιηζηηθψλ Οξγαλψζεσλ, έρνπκε θαηαθέξεη ε πξνζπάζεηα απηή λα επνδσζεί κε επηηπρία θαη κηα αδηθία πνπ πθίζηαην απφ ηελ ππνγξαθή ηεο Σχκβαζεο λα έρεη ζήκεξα αίζηα θαηάιεμε. 7. Παγθύπξηα Χνξνεζπεξίδα ΣΗΔΗΚΕΚ-ΑΗΚ Η Γξακκαηεία ηεο Σπληερλίαο καο, απνθάζηζε φπσο δηνξγαλψζεη θαη θέηνο ηελ Παγθχπξηα Φνξνεζπεξίδα ηεο, ζηηο 12 Ννεκβξίνπ. Η ρνξνεζπεξίδα ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ Αγία Νάπα ζην μελνδνρείν ΑΙΝΔΙΑΣ. Πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο ζα αλαθνηλσζνχλ κεηά ηηο θαινθαηξηλέο δηαθνπέο. Η ππόηαζη ηηρ Κςβέπνηζηρ για ηην οικονομική κπίζη Μεηά ηελ απφξξηςε ησλ λνκνζρεδίσλ αλαθνξηθά κε ηε θνξνιφγεζε ηνπ πινχηνπ θαη ησλ θεξδνθφξσλ επηρεηξήζεσλ, ε νηθνλνκία βξίζθεηαη ζε θξίζηκν ζεκείν. Παξά ην γεγνλφο φηη νη δείθηεο ηεο νηθνλνκίαο είλαη αξθεηά θαινί, γηα απνθπγή πεξαηηέξσ πεξηπεηεηψλ θαη εθφζνλ ε πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηεο Κχπξνπ κεηψλεηαη, κε ζηφρν ηελ έμνδν απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, ε Κπβέξλεζε πξφηεηλε ζηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο λέα πξφηαζε ε νπνία ζα κπνξεί λα ζπγθεληξψζεη άκεζα θαη γηα δχν ρξφληα γχξσ ζηα 400 εθαηνκκχξηα επξψ. Η πξφηαζε πεξηνξίδεηαη κφλν ζην πιαίζην ηεο νηθνλνκηθήο ζπλεηζθνξάο, ελψ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ φηη δελ έρεη παγνπνηεζεί ε ΑΤΑ (Απηφκαηε Τηκαξηζκηθή Αλαπξνζαξκνγή), αιιά νχηε αλαηξνχληαη νη πξνζαπμήζεηο. Τη πεξηιακβάλεη ε πξφηαζε απηή; Να ζπλεηζθέξνπλ φιεο νη εηαηξείεο (θππξηαθέο θαη μέλεο) πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ θέξδε θαηά ηα ηειεπηαία ηξία ρξφληα απν 1000 ηνλ ρξφλν γηα 2 ρξφληα. Να ζπλεηζθέξνπλ νη ηδηνθηήηεο κεγάιεο αθίλεηεο ηδηνθηεζίαο. Να ζπλεηζθέξνπλ νη εξγαδφκελνη ζην Γεκφζην θαη επξχηεξν Γεκφζην Τνκέα (εξγαδφκελνη ζε Ηκηθξαηηθνχο Οξγαληζκνχο, Γήκνπο, Κνηλνηηθά Σπκβνχιηα θ.ι.π., σξνκίζζηνη, ζπκβαζηνχρνη, ζπληαμηνχρνη) Σπγθεθξηκέλα, ε πξφηαζε απηή πξνλνεί έθηαθηε εηζθνξά γηα δχν ρξφληα κε ηα πην θάησ πνζνζηά θαη είλαη επί ησλ ζπλνιηθψλ απνδνρψλ: Δξγαδφκελνη κε κεηθηέο απνιαβέο (αθάζαξηνο κηζζφο ρσξίο ηα επηδφκαηα): Μέρξη 1500 ην κήλα 0% Μέρξη 2500 ην κήλα 1.5% (εμαηξνχληαη ηα πξψηα 1500) Μέρξη 3500 ην κήλα 2.5% (εμαηξνχληαη ηα πξψηα 1500) Μέρξη 4500 ην κήλα 3 % (εμαηξνχληαη ηα πξψηα 1500) Πάλσ απν 4500 ην κήλα 3.5% (εμαηξνχληαη ηα πξψηα 1500) Δδψ πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο εμαηξνχληαη ηα πξψηα 1500 επξψ θαη ζε φια ηα ππφινηπα κπαίλεη ην πνζνζηφ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ θαηεγνξία ηνπ θαζελφο. Γειαδή γηα παξάδεηγκα, ν

5 εξγαδφκελνο κε κεηθηφ κηζζφ (αθάζαξην) 1700 επξψ, ζα ζπλεηζθέξεη 1.5% πάλσ ζηα 200 επξψ, άξα 3 επξψ ην κήλα γηα 2 ρξφληα, ελψ απηφο πνπ έρεη κηζζφ 3000 επξψ ζα ζπλεηζθέξεη 2.5% πάλσ ζηα 1500 επξψ, άξα 37.5 επξψ ην κήλα. Σην ζεκείν απηφ πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη ε πξφηαζε απηή απαζρφιεζε έθηαθηε ζπλεδξία ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηεο ΣΗΓΗΚΔΚ-ΠΔΟ πνπ έγηλε ηελ πεξαζκέλε Γεπηέξα 27 Ινπλίνπ ζηα γξαθεία ηεο Σπληερλίαο ζηε Λεπθσζία ζηελ παξνπζία θαη ηνπ Γ.Γ. ηεο ΠΔΟ Πάκπε Κπξίηζε. Σηε ζπλεδξία, επηθξάηεζε έληνλνο πξνβιεκαηηζκφο θαη ζπδήηεζε ζε βάζνο θαη εθθξάζηεθαλ νη αλεζπρίεο ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηε δηζηαθηηθφηεηα ηνπ πινχηνπ λα ζπλεηζθέξεη βάζεη ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ, ηα θαηλφκελα θνξνδηαθπγήο θαη θνξναπνθπγήο θαη ηελ αλάγθε λα ζπλεηζθέξνπλ φιεο νη νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ αλάινγα κε ηηο δπλαηφηεηεο ηνπο. Τέινο ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ηεο ΣΗΓΗΚΔΚ-ΠΔΟ απνθάζηζε ππεχζπλα θαη κε ζεηηθφ πλεχκα, λα εμνπζηνδνηήζεη ηελ ΠΔΟ λα ρεηξηζηεί καδί κε ην ππφινηπν Σπλδηθαιηζηηθφ Κίλεκα ην ζέκα ηεο εληαίαο ηνπνζέηεζήο ηνπ θαη ηεο θνηλήο απάληεζεο ζηελ θπβέξλεζε γηα ηελ πξφηαζε πνπ ππέβαιε. Tελ Πέκπηε 30 Ινπλίνπ 2011 πξαγκαηνπνηήζεθε Παλζπλδηθαιηζηηθή ζχζθεςε ζηελ νπνία δελ ιήθζεθε νξηζηηθή απφθαζε, σζηφζν ην Πξνεδξείν, πξφηεηλε ζπκβηβαζηηθή πξφηαζε ε νπνία πεξηιακβάλεη απζηεξέο πξνυπνζέζεηο θαη φξνπο. Τν ζέκα πάλησο δελ έρεη θαηάιεμε αθφκε. Αξρέο ηεο άιιεο εβδνκάδαο ζα ζπλέιζνπλ εθ λένπ νη Σπλδηθαιηζηηθέο Οξγαλψζεηο νη νπνίεο λσξίηεξα ζα εμεηάζνπλ ζηα Σπιινγηθά ξγαλά ηνπο ηηο πξνηάζεηο φπσο έρνπλ θαηαηεζεί θαη ζα ιάβνπλ ηηο ηειηθέο ηνπο απνθάζεηο. Το κεπδοζκοπικό δίλημμα ηος νεοθιλελεςθεπιζμού ζε ιδιωηικό και δημόζιο ηομέα: Μείωζη μιζθών ή απολύζειρ; Έλα δίιεκκα πιαληέηαη ζαλ θάληαζκα πάλσ απφ ηνπο εξγαδφκελνπο ηνπ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα ζε φιεο ηηο ρψξεο, φπνπ αζθείηαη λενθηιειεχζεξε πνιηηηθή (αλεμάξηεηα αλ έρνπλ ή δελ έρνπλ ΓΝΤ θαη κλεκφληα): κείσζε κηζζώλ ή απνιύζεηο; Τν δίιεκκα απηφ παξνπζηάδεηαη απφ ηνπο θάζε απφρξσζεο λενθηιειεχζεξνπο σο αλαγθαζηηθφο κνλφδξνκνο, πνπ γηα ηνπο εξγαδφκελνπο είλαη ηνπ ηχπνπ «κνλά - δπγά ράλεηο». Σπγθεθξηκέλα γηα ην δεκφζην ηνκέα, ην θεληξηθφ επηρείξεκα είλαη φηη ην δεκφζην έιιεηκκα θαη ηα ρξέε ηεο νηθνλνκίαο νθείινληαη ζηηο ππέξνγθεο δεκφζηεο δαπάλεο ελφο ππεξηξνθηθνχ θξάηνπο θαη αθνχ ρξήκαηα δελ ππάξρνπλ θαη νη δεκφζηεο δαπάλεο πξέπεη λα πεξηνξηζζνχλ, άξα ε κφλε ιχζε είλαη ε κείσζε ησλ κηζζψλ ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ ή νη απνιχζεηο. Γηα ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ην θεληξηθφ επηρείξεκα είλαη φηη ε ρακειή αληαγσληζηηθφηεηα ησλ πξντφλησλ νθείιεηαη ζην κηζζνινγηθφ θφζηνο πνπ ηα βαξαίλεη θαη άξα ε κείσζή ηνπ είηε κε κείσζε κηζζψλ είηε κε απνιχζεηο ζα ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηφζν ησλ επηρεηξήζεσλ φζν θαη ηεο νηθνλνκίαο. Δπίζεο αλαθέξεηαη, φηη κε ηελ νηθνλνκηθή θξίζε νη πσιήζεηο πέθηνπλ, κεηψλνληαη ηα έζνδα ησλ

6 επηρεηξήζεσλ θαη άξα ε κφλε ιχζε πξνθεηκέλνπ απηέο λα δηαηεξεζνχλ θαη λα κελ θιείζνπλ είλαη ε κείσζε ησλ κηζζψλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο επηρεηξήζεηο ή νη απνιχζεηο. Τα επηρεηξήκαηα θαίλνληαη ινγηθά. Δίλαη φκσο απηή ε πξαγκαηηθφηεηα; Σε όηη αθνξά ζην δεκόζην ηνκέα, απφ ηελ αλάιπζε ησλ επίζεκσλ ζηνηρείσλ πξνθχπηεη φηη ην δεκφζην έιιεηκκα θαη ηα ρξέε ηεο νηθνλνκίαο δελ δεκηνπξγήζεθαλ απφ ππεξβνιηθέο θξαηηθέο δαπάλεο, αιιά απφ ην φηη ε εθάζηνηε θπβέξλεζε δελ θνξνιφγεζε ην 15% ησλ πνιηηψλ πνπ έρεη ηα πςειφηεξα εηζνδήκαηα ηα ηειεπηαία είθνζη ρξφληα (θαη κάιηζηα απηέο νη δεκφζηεο δαπάλεο θαιχπηνληαη ζηε ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα απφ ηνπο έκκεζνπο θαη άκεζνπο θφξνπο πνπ πιεξψλνπλ νη εξγαδφκελνη θαη φρη απφ θφξνπο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ θεξδψλ). Δπνκέλσο, νη κεηψζεηο κηζζψλ θαη νη απνιχζεηο δεκνζίσλ ππαιιήισλ δελ κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ νχηε ζηε κείσζε ηνπ δεκνζίνπ ειιείκκαηνο νχηε ζηε κείσζε ηνπ ρξένπο ηεο νηθνλνκίαο, έλεθα ηνπ γεγνλφηνο φηη θαηαιακβάλνπλ κηθξφ πνζνζηφ ηνπ ζπλνιηθνχ νηθνλνκηθνχ πξνβιήκαηνο: ηφζν ζηηο ΗΠΑ φζν θαη ζε νιφθιεξε ηελ Δπξψπε ιηγφηεξν απφ ην 10% ηεο αχμεζεο ησλ ειιεηκκάησλ πξνυπνινγηζκνχ νθείιεηαη ζηελ αχμεζε δεκνζίσλ δαπαλψλ. Αληίζεηα, νη κεηψζεηο κηζζψλ θαη νη απνιχζεηο δεκνζίσλ ππαιιήισλ νδεγνχλ ζε πηψζε ηεο αγνξαζηηθήο δπλαηφηεηαο ελφο ζεκαληηθνχ ηκήκαηνο ηεο θνηλσλίαο, κε απνηέιεζκα ηελ πηψζε ησλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηε δεκηνπξγία νηθνλνκηθνχ αδηέμνδνπ ζηα κηθξνκεζαία ζηξψκαηα (κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο θαη ειεπζεξνεπαγγεικαηίεο), πνπ αλαγθαζηηθά νδεγνχληαη ζε παχζε δξαζηεξηνηήησλ θαη ζηελ αλεξγία. Έηζη, ην κεξίδην ησλ φπνησλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ απηψλ ησλ κηθξνκεζαίσλ κεηαθέξεηαη θαη ζπγθεληξψλεηαη ζηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο νδεγψληαο ζε αχμεζε ησλ θεξδψλ ηνπο. Παξάιιεια, ε κείσζε ηνπ κηζζνινγηθνχ θφζηνπο ζην δεκφζην ηνκέα (κε κείσζε κηζζψλ ή κε απνιχζεηο) νδεγεί ζε ζρεηηθή αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ, πνπ κπνξεί λα δηαηεζεί ζε κεγάιεο επηρεηξήζεηο γηα δηάθνξα έξγα. Απηφ ελδηαθέξεη ηδηαίηεξα ην θξαηηθνδίαηην ηκήκα ησλ κεγάισλ επηρεηξεκαηηψλ, πνπ πεξηκέλεη λα αλαιάβεη δνπιεηέο απφ ην δεκφζην γηα λα απμήζεη ηα θέξδε ηνπ θαη γη απηφ ππνζηεξίδεη θαη εληζρχεη κε θάζε κέζν απηήλ ηελ πνιηηηθή ηεο κείσζεο κηζζψλ θαη απνιχζεσλ ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ. Σε όηη αθνξά ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα, φια ηα επίζεκα ζηνηρεία απνδεηθλχνπλ φηη ην θφζηνο εξγαζίαο δελ επζχλεηαη γηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ θαη γεληθφηεξα ηεο νηθνλνκίαο. Άξα, νη πςειφηεξεο ηηκέο ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ηφζν ζηελ εγρψξηα αγνξά φζν θαη ζηηο δηεζλείο αγνξέο δελ νθείινληαη ζην εξγαηηθφ θφζηνο, αιιά θπξίσο ζηα πςειά πνζνζηά θέξδνπο ησλ επηρεηξεκαηηψλ πνπ παξάγνπλ ή εκπνξεχνληαη. Γηαρξνληθά ινηπφλ, ε παξαγσγηθφηεηα απμήζεθε, νη ηηκέο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ επίζεο απμήζεθαλ θαη ηα πξνθχπηνληα επηπιένλ ρξήκαηα δελ έγηλαλ κηζζνί, αιιά έγηλαλ επηρεηξεκαηηθά θέξδε. Καηά ζπλέπεηα, ηφζν ε ρακειή αληαγσληζηηθφηεηα φζν θαη ε φπνηα πηψζε πσιήζεσλ ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ νθείιεηαη ζηηο πςειέο ηηκέο ηνπο, νη νπνίεο κε ηε ζεηξά ηνπο νθείινληαη ζηα κεγάια επηρεηξεκαηηθά θέξδε θαη φρη ζηνπο πξαγκαηηθνχο κηζζνχο, πνπ θαη ρακεινί είλαη θαη

7 πέθηνπλ ζπλερψο. Δπνκέλσο, νη κεηψζεηο κηζζψλ θαη νη απνιχζεηο εξγαδνκέλσλ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα δελ κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ νχηε ζηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο νηθνλνκίαο, νχηε ζηελ αλάζρεζε ηεο πηψζεο ησλ πσιήζεσλ θαη ηνπ θιεηζίκαηνο ησλ επηρεηξήζεσλ, δηφηη θαη ηα δχν νθείινληαη θπξίσο ζηηο πςειέο ηηκέο, πνπ απηέο θαζνξίδνληαη απφ ηα πςειά θέξδε ησλ επηρεηξεκαηηψλ πνπ παξάγνπλ ή εκπνξεχνληαη. Αληίζεηα, φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, νη κεηψζεηο κηζζψλ θαη νη απνιχζεηο εξγαδνκέλσλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα νδεγνχλ ζε πηψζε ηεο αγνξαζηηθήο δπλαηφηεηαο ελφο ζεκαληηθνχ ηκήκαηνο ηεο θνηλσλίαο, κε απνηέιεζκα ηελ πηψζε ησλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ κηθξνκεζαίσλ ζηξσκάησλ, πνπ αλαγθαζηηθά νδεγνχληαη ζε παχζε θαη ην κεξίδην ησλ φπνησλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο κεηαθέξεηαη θαη ζπγθεληξψλεηαη ζηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο νδεγψληαο ζε αχμεζε ησλ θεξδψλ ηνπο. Πξφθεηηαη γηα κηα ηεξάζηηα κεηαθνξά πινχηνπ ζηα ρέξηα ησλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ, πνπ έρεη ήδε αξρίζεη λα γίλεηαη ζε νιφθιεξε ηελ Δπξψπε. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ελ κέζσ νηθνλνκηθήο θξίζεο, νη 600 κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο ηεο Δπξψπεο (δηακνξθψλνπλ ηνλ παλεπξσπατθφ δείθηε κεηνρψλ Stoxx Europe 600) αχμεζαλ θέηνο ηα θέξδε ηνπο θαηά 80% πεξίπνπ, ελψ ε αχμεζε ηνπ ΑΔΠ ησλ ρσξψλ ηεο επξσδψλεο είλαη κφιηο 1,7% θέηνο. Γειαδή, ελψ δελ απμήζεθε νπζηαζηηθά ε ζπλνιηθή πίηα, νη κεγάιεο επηρεηξήζεηο αχμεζαλ ην δηθφ ηνπο θνκκάηη. Σπκπεξαζκαηηθά, ε λενθηιειεχζεξε πνιηηηθή ηεο κείσζεο κηζζψλ ή απνιχζεσλ ζηνλ ηδησηηθφ θαη δεκφζην ηνκέα, δελ κπνξεί λα ζπκβάιιεη: νχηε ζηε κείσζε ηνπ δεκνζίνπ ειιείκκαηνο νχηε ζηε κείσζε ηνπ ρξένπο ηεο νηθνλνκίαο νχηε ζηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο νηθνλνκίαο νχηε ζηελ αλάζρεζε ηνπ θιεηζίκαηνο ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ Τν κφλν πνπ επηηπγράλεηαη είλαη ε αχμεζε ησλ θεξδψλ ησλ κεγαινεπηρεηξεκαηηψλ θαη ε ζπγθέληξσζε θεθαιαίνπ (θαη άξα νηθνλνκηθήο θαη πνιηηηθήο εμνπζίαο) ζηα ρέξηα ηνπο. Με ηελ νηθνλνκηθή θξίζε θαη ηελ αζθνχκελε λενθηιειεχζεξε πνιηηηθή δελ ράλνπλ φινη. Κάπνηνη θεξδίδνπλ πνιιά. Καη φηαλ θάπνηε ηειεηψζεη απηή ε θξίζε, ε ζέζε ηνπο (νηθνλνκηθά θαη πνιηηηθά) ζα είλαη αθφκα πην ηζρπξή απ φηη είλαη ζήκεξα. Σε φια ηα παξαπάλσ, αμίδεη λα επηζεκάλνπκε θαη ηηο επηπηψζεηο απηήο ηεο λενθηιειεχζεξεο πνιηηηθήο ζηα ζεκέιηα ηεο ίδηαο ηεο δεκνθξαηίαο. Αξθεί γη απηφ λα ζπκεζνχκε φηη «ν Αξηζηνηέιεο ζεσξνχζε δεδνκέλν φηη ε δεκνθξαηία πξέπεη λα είλαη πιήξσο ζπκκεηνρηθή... θαη φηη πξέπεη λα απνβιέπεη ζην θνηλφ θαιφ. Γηα λα ην επηηχρεη, νθείιεη λα εμαζθαιίδεη ζρεηηθή ηζφηεηα, "ιεινγηζκέλε θαη επαξθή ηδηνθηεζία" θαη "δηαξθή επεκεξία" γηα ηνλ θαζέλα. Με άιια ιφγηα, ν Αξηζηνηέιεο είρε ηελ αίζζεζε φηη αλ έρεηο αθξαίεο θαηαζηάζεηο θηψρεηαο θαη πινχηνπ, δελ κπνξείο λα κηιάο ζνβαξά γηα δεκνθξαηία».

8 Θέμαηα Διοικηηικού δικαίος από ηο ζςνεπγάηη μαρ Δημοζθένη Σηεθανίδη, Δικηγόπο (Διάθοπερ Νομικέρ επμηνείερ) Παξάβαζε ηνπ βαζηθνύ αμηώκαηνο ηεο θπζηθήο δηθαηνζύλεο όηη θαλέλαο δελ κπνξεί λα είλαη θξηηήο ησλ δηθώλ ηνπ πξάμεσλ ζηηο πεηζαξρηθέο δηαδηθαζίεο. Απνηειεί βαζηθό θαλόλα ηεο θπζηθήο δηθαηνζύλεο όηη θαλέλαο δελ κπνξεί λα είλαη θξηηήο ησλ δηθώλ ηνπ πξάμεσλ ζε πεηζαξρηθέο ππνζέζεηο, δειαδή π.ρ. δελ κπνξεί θάπνηνο λα θηλήζεη ηελ πεηζαξρηθή δηαδηθαζία ή λα είλαη παξαπνλνύκελνο ή θαηήγνξνο θαη ελ ζπλερεία λα είλαη θαη θξηηήο ηεο ππόζεζεο (Α.Γ. v. Γήμοσ ηροβολοσ (1997) 4Γ Α.Α.Γ 2494, Χ.Β. ν.γήμοσ Παραλιμνίοσ και ή μέζω ηοσ Γημάρτοσ Παραλιμνίοσ (ΑΡ. 1) (1996) 4Β Α.Α.Γ 1393, Ε.Μ. ν. Γημοκραηίας, Προζθσγή 1074/2001 ηης 22/10/2003, Μ.Μ. ν. Γημοκραηίας, Προζθσγή 902/2004 ηης 7/10/2005, Γ.Κ. v. Γήμοσ Κάηω Πολεμιδιών, Πρ. Αρ. 1644/2006, ημ κ.α.). Σπλαθώο, δελ είλαη επηηξεπηό ην ίδην ην πξόζσπν, πνπ άζθεζε ηελ πεηζαξρηθή δίσμε θαηά πεηζαξρηθώο δησθνκέλνπ, λα απνηειεί αθνινύζσο ην όξγαλν, ην νπνίν ζα απνθαζίζεη ηειηθώο επί ηεο ελνρήο ή όρη απηνύ (ηδ 1117/2000, 2899/1975 και 4862/1988, 2905/1986). Ο θαλόλαο έρεη εθαξκνγή ηόζν ζε πνηληθέο όζν θαη ζε πεηζαξρηθέο δηαδηθαζίεο. (Kontemeniotis v. Cyprus Broadcasting Corporation (1982) 3 C.L.R. 1027). Σε ηέηνηα πεξίπησζε ππάξρεη απνζηέξεζε ησλ ερεγγύσλ ακεξνιεςίαο πνπ ζπληζηνύλ πξνϋπόζεζε ηεο λνκηκόηεηαο ηεο απόθαζεο πνπ ειήθζε. Όπσο δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί ακεξόιεπηνο ν πνηληθόο δηθαζηήο όηαλ ζηελ ίδηα ππόζεζε ζπλέπξαμε ζηελ παξαπνκπή ηνπ θαηεγνξνύκελνπ ή άζθεζε αλαθξηηηθά θαζήθνληα ύζηεξα όκσο θαη από ζηάζκηζε ησλ πξνϋπνζέζεσλ ηεο παξαπνκπήο θαη ηνπ ξόινπ ηνπ αλαθξηηή θαηά ην Εζληθό Δίθαην (Δσρωπαϊκό Γικαζηήριο Ανθρωπίνων Γικαιωμάηων Piersack καηά Βελγίοσ ηης και De Cubber καηά Βελγίοσ ηης και ) έηζη θαη ν πεηζαξρηθόο θξηηήο.

9 Το Ακπιβό Πεηπέλαιο Είναι Μασαίπι ζηην Καπδιά ηηρ Κςππιακήρ Οικονομίαρ Κάπνηεο θνξέο, ηα πξάγκαηα ζηελ νηθνλνκία κηαο ρψξαο είλαη πνιχ απιά, αξθεί λα θαζίζεη θαλείο ςχρξαηκα θαη λα εμεηάζεη δχν-ηξία έθδεια ζηνηρεία. Σηα πιαίζηα απηά, απαξηζκνχκε ηα εμήο: Σηε δηεζλή αγνξά, ην θάζε βαξέιη πεηξειαίνπ ζηνίρηδε δνιάξηα ζηε δεθαεηία ηνπ θαη πιένλ ζηνηρίδεη 115. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ε θππξηαθή νηθνλνκία είλαη ε πεξηζζφηεξν εμαξηεκέλε ζε φιε ηελ Δπξψπε απφ ηνλ καχξν ρξπζφ, δελ είλαη ινγηθφ θαη επφκελν λα απνηειεί ν παξάγνληαο απηφο έλα πνιχ κεγάιν βάξνο ην νπνίν ζπκβάιεη ζηελ νηθνλνκηθή θξίζε πνπ πεξλάκε; Παξφια απηά, ε ηζνπρηεξή ηηκή ηνπ πεηξειαίνπ δελ θαίλεηαη λα απαζρνιεί ηδηαίηεξα ηνπο νηθνλνκνιφγνπο. Δπίζεο, δελ θαίλεηαη λα απαζρνιεί νχηε ηα πεξηζζφηεξα ΜΜΔ, νη νπνίνη ζεσξνχλ ηε δηεζλή ηηκή ηνπ πεηξειαίνπ σο θάηη λνκνηειεηαθφ, ην νπνίν δελ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ. Σε απηφ ην ζεκείν, πξέπεη λα μεθαζαξίζνπκε θάπνηα πξάγκαηα: Η ηεξάζηηα αχμεζε ηεο ηηκήο ηνπ πεηξειαίνπ θαηά ηελ ηειεπηαία 12εηία είλαη πξαγκαηηθή αλ ηελ εμεηάζεη θάπνηνο κε έλα έηνο βάζεο θαη φρη πιαζκαηηθή. Δπίζεο, θαλείο δελ κπνξεί λα αξλεζεί φηη ε επίδξαζή ηεο ζηηο εγρψξηεο ηηκέο ησλ θαπζίκσλ είλαη πξνβιέςηκε θαη άκεζε. Ωο απνηέιεζκα, νη θππξηαθέο επηρεηξήζεηο θαη νη ίδηνη νη πνιίηεο θαινχληαη λα θαηαβάινπλ πνιχ κεγαιχηεξα πνζά γηα λα ιακβάλνπλ νπζηαζηηθά ηελ ίδηα πνζφηεηα ελέξγεηαο κε πξηλ γηα ηηο κεηαθηλήζεηο ηνπο θαη γηα ηελ ζέξκαλζή ηνπο. Καη ηα ίδηα ηα πξντφληα φκσο, ηφζν ηα εγρψξηα, φζν θαη ηα εηζαγφκελα επεξεάδνληαη απφ ην αθξηβφ πεηξέιαην. Απφ ηε ζηηγκή πνπ έρεη παξέιζεη αλεπηζηξεπηί ε επνρή ησλ επηδνηήζεσλ ζηα θαχζηκα, είλαη επηηαθηηθή ε αλάγθε λα βξεζνχλ ιχζεηο ζήκεξα, πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ε βιαβεξή επίδξαζε ηνπ αθξηβνχ πεηξειαίνπ ζηελ θππξηαθή νηθνλνκία. Θπκίδνπκε φηη κεγάιεο ελεξγεηαθέο δπλάκεηο φπσο ε Κίλα, έρνπλ εθαξκφζεη ήδε θηιφδνμα πξνγξάκκαηα κε ζθνπφ ηε δηάδνζε ηεο ειεθηξνθίλεζεο θαη άιισλ ηερλνινγηψλ πνπ δελ εμαξηψληαη απφ ην πεηξέιαην. Σηελ Κχπξν κέρξη ζηηγκήο δελ έρνπκε δεη θάηη αλάινγν. Ίζσο ε Κππξηαθή θπβέξλεζε λα πεξηκέλεη πσο ζα παξάγεη θπζηθφ αέξην, ψζηε λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ηεο νηθνλνκίαο καο κε θζελφηεξν ηξφπν. Γελ ζα ήηαλ φκσο πξνηηκφηεξν λα εμάγνπκε ηηο πνζφηεηεο απηέο θαη λα θεξδίζνπκε δηζεθαηνκκχξηα απφ ηελ πςειή δηεζλή ηηκή; ιεο νη έμππλεο πεηξειαηνπαξαγσγηθέο ρψξεο, φπσο ε Ννξβεγία, ην έρνπλ θαηαιάβεη απηφ απφ ρξφληα θαη ην εθαξκφδνπλ κε ηδηαίηεξα νθέιε γηα ηηο νηθνλνκίεο ηνπο. Μπνξείηε λα απνζηέιιεηε ηηο απόςεηο θαη ηα ζρόιηά ζαο ζηελ ειεθηξνληθή καο Δηεύζπλζε

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ Κνύηξαο Μ Μπνύηηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ Σεεηψεηο παξαδφεσλ «Σηαηηηηθή ΙΙ» Μ Κνχηξαο Μ Μπνχηηθαο Σεεηψεηο παξαδφεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΙΓΜΑ MARKETING ΤΗΣ

ΤΟ ΜΙΓΜΑ MARKETING ΤΗΣ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΔΜΠΟΡΙΑ & ΓΙΑΦΗΜΙΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΤΟ ΜΙΓΜΑ MARKETING ΤΗΣ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΔΙΗΓΗΣΔ: κ. Κοτδαϊβάδογλοσ Μωσσιάδες Γεμήτριος Ιορδάνες Σσιακπίνες Παναγιώτες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ)

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ) Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ) ΗΞΙΩΚΑΡΗΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ ΚΑΟΗΑΠ ΡΕΗΡΕΖ Τποβιεζείζα γηα ηο Μεηαπηστηαθό

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 1 Δηζόδεκα αλά εβδνκάδα Προσφορά εργασίας D θιίζε = w G E 1 iii Δηζόδεκα Αλάπαπζε Δξγαζία i ii 2 0 F T Γηαζέζηκνο ρξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (Oκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2011)

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (Oκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2011) ΛΔΣΦΖ LIONS ΑΜΜΟΦΩΣΤΟΥ ΑΡΣΙΝΟΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (Oκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2011) Από ηηο 5 κέρξη 12 Οθησβξίνπ 2011 ε Λέζρε καο δηνξγάλσζε Κξνπαδηέξα ζηα ειιεληθά λεζηά θαη ζηελ Αιεμαλδξνύπνιε

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ρνιή Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γεκόζηαο Γηνίθεζεο ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH Νίθνο Κνπηζηαξάο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Κπξηάθν

Διαβάστε περισσότερα

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη ΜΠ ζηην «Οπγάνυζη και Γιοίκηζη Βιομησανικών ςζηημάηυν» με ειδίκεςζη ζηα «ςζηήμαηα εθοδιαζμού και διακίνηζηρ πποφόνηυν (Logistics)» «Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο κόζηορ & η εθαπμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ EVENT EΝΑ ΤΓΥΡΟΝΟ ΜΔΟ ΠΡΟΧΘΗΗ ΣΟΤ MARKETING

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ EVENT EΝΑ ΤΓΥΡΟΝΟ ΜΔΟ ΠΡΟΧΘΗΗ ΣΟΤ MARKETING ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ EVENT EΝΑ ΤΓΥΡΟΝΟ ΜΔΟ ΠΡΟΧΘΗΗ ΣΟΤ MARKETING ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΧΝ ΜΗΣΙΟΤ ΓΔΧΡΓΙΟ ΣΑΣΙΟΠΟΤΛΟ ΒΑΙΛΔΙΟ Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Είλαη κε ηδηαίηεξε ραξά πνπ ραηξεηίδσ ζήκεξα ηηο εξγαζίεο ηνπ 9 νπ Σπλεδξίνπ ηνπ Economist ζηε Κχπξν.

Είλαη κε ηδηαίηεξε ραξά πνπ ραηξεηίδσ ζήκεξα ηηο εξγαζίεο ηνπ 9 νπ Σπλεδξίνπ ηνπ Economist ζηε Κχπξν. THE ECONOMIST 9 th CYPRUS SUMMIT: CYPRUS ON THE MEND? AN OPEN DISCUSSION WITH GOVERNMENT, THE TROIKA AND BUSINESS Official Opening Speech by Nicos Anastasiades, President of the Republic of Cyprus with

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ.

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Η παπούζα αποηελεί επείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ πος αθοπά ζηη σπήζη ηων αςηόμαηων εξωηεπικών απινιδωηών AED 10 και MRL Jumpstart ηηρ Welch Allyn. Σημείωζη: Ζ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΔΞΑΓΧΓΙΚΧΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΧΝ - Η ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΣΟΝ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟ ηνπ ΑΡΑΜΠΑΣΕΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Η. ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ

Σ.Δ.Η. ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Σ.Δ.Η. ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΘΔΜΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ ΚΑΗ ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΣΗ ΠΔΡΗΟΥΔ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΚΑΣΔΡΗΝΖ ΠΟΤΓΑTΡΗΔ : ΑΜΠΑΣΕΗΓΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό :

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό : ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τν πξόγξακκα απηό : Τν είλαη ην κεγαιύηεξν θαη πιένλ θηιόδνμν πξόγξακκα επέκβαζεο ζηνλ θηηξηαθό ηνκέα ζηελ Δπξώπε. Ξεθηλάεη ην 2011 θαη νινθιεξώλεηαη ην 2020 Σύκθσλα κε ηελ δέζκεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 22 Μαΐου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 22 Μαΐου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ -1980- Αθήνα, 22 Μαΐου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Υπό ηελ αηγίδα ηεο Κεληξηθήο Έλωζεο Δπηκειεηεξίωλ Διιάδνο θαη ηνπ Δκπνξηθνύ θαη Βηνκεραληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Αζελώλ, πξαγκαηνπνηείηαη ηελ Τξίηε

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FOR WOODEN FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά κε

Διαβάστε περισσότερα

Γηπισκαηηθή Δξγαζία. Θέκα ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ & ΠΟΛΤΚΡΗΣΖΡΗΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΜΗΚΡΟΜΔΑΗΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ

Γηπισκαηηθή Δξγαζία. Θέκα ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ & ΠΟΛΤΚΡΗΣΖΡΗΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΜΗΚΡΟΜΔΑΗΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Θέκα ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ & ΠΟΛΤΚΡΗΣΖΡΗΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΜΗΚΡΟΜΔΑΗΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΑΠΑΓΑΚΖ E. ΓΔΩΡΓΗΑ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο ΕΟΠΟΤΝΗΓΖ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΥΑΝΗΑ ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Εηζαγωγή. 2, φκσο πηζηεχνπκε φηη κηα ηέηνηα ελέξγεηα δελ ζα είλαη απφιπηα επηηπρήο,

1.1. Εηζαγωγή. 2, φκσο πηζηεχνπκε φηη κηα ηέηνηα ελέξγεηα δελ ζα είλαη απφιπηα επηηπρήο, 1 1.1. Εηζαγωγή Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο παξαηεξείηαη ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία καο κηα ππεξπξνζθνξά αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ φπσο θαη έλαο καδηθφο ηξφπνο δηαλνκήο ηνπο. Η δηακφξθσζε ζπλερψο λέσλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ξ η ε ρ φ κ ε λ α

Π ε ξ η ε ρ φ κ ε λ α ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΣΟ ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΜΕΟΠΡΟΘΕΜΟ ΠΛΑΙΙΟ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2012-2015» Π ε ξ η ε ρ φ κ ε λ α Κεθάιαην 1 Ζ Διιάδα αιιάδεη. Σν εζληθό ζρέδην αλαζπγθξόηεζεο γηα ηελ Διιάδα ηεο δεκηνπξγίαο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ.

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. Πεξηερφκελα Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4 1.1 Γεληθά... 4 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. 24 Κεθάιαην 2: Έιεγρνο δηαδηθαζηψλ ζηηο ππεξεζίεο...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Οικονομική Γιασείπηζη ηων Θαλάζζιων Πόπων Ιζαβέιια Γεσξγίνπ Δπηβιέπσλ: Φνίβε Κνπληνχξε ΑΘΗΝΑ 2013 Πεπιεσόμενα Ειςαγωγή... 2 1.Η Ενεργειακή Πολιτική τησ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

Ππακηικά ηηρ 42η ρ Σςνεδπίαζηρ ηηρ Επιηποπήρ Κοινωνικήρ Ππόνοιαρ ηος Δήμος η οποία έγινε ηην Τεηάπηη 9 Φεβποςαπίος 2011 ζηο Δημοηικό Μέγαπο.

Ππακηικά ηηρ 42η ρ Σςνεδπίαζηρ ηηρ Επιηποπήρ Κοινωνικήρ Ππόνοιαρ ηος Δήμος η οποία έγινε ηην Τεηάπηη 9 Φεβποςαπίος 2011 ζηο Δημοηικό Μέγαπο. Ππακηικά ηηρ 42η ρ Σςνεδπίαζηρ ηηρ Επιηποπήρ Κοινωνικήρ Ππόνοιαρ ηος Δήμος η οποία έγινε ηην Τεηάπηη 9 Φεβποςαπίος 2011 ζηο Δημοηικό Μέγαπο. Παπόνηερ: 1. Τζνιάθε Δχε Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο 2. Καξεθιάο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΘΔΜΑ Ο ξόινο ηεο Γηνίθεζεο Αλζξώπηλσλ Πόξσλ ζηελ πνηόηεηα ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ. Μειέηε πεξίπησζεο: Σα μελνδνρεία

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / FOR ALUMINIUM FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ, ΤΑ ΟΦΔΛΗ & ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ, ΤΑ ΟΦΔΛΗ & ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ, ΤΑ ΟΦΔΛΗ & ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Γεληόγλοσ Χριζηίνα Βιβλιοθήκη Οικονομικού Πανεπιζηημίος Αθηνών, Βιβλιοθηκονόμορ MSc, MBA, Παηηζίων 76, 10434 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Google AdWords θάζε θιηθ θαη κηα θιήζε

Google AdWords θάζε θιηθ θαη κηα θιήζε Google AdWords θάζε θιηθ θαη κηα θιήζε Μάζεηε κέζα από απηό ηνλ ΟΓΗΓΟ, πώο κπνξείηε λα Γηαθεκίζεηε Απνηειεζκαηηθά ηελ Δπηρείξεζή ζαο! Πώο ιεηηνπξγεί ε δηαθήκηζε ζην Google AdWords TM Οη δηαθεµίζεηο ζαο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΤ ΜΠΛΕ ΩΚΕΑΝΟΤ

Η ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΤ ΜΠΛΕ ΩΚΕΑΝΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ (MBA) Διπλωματική Εργασία Η ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΤ ΜΠΛΕ ΩΚΕΑΝΟΤ Αθανασίοσ Α. Μαρία Πειραιάς, 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΤΜΠΡΑΞΔΗ ΓΖΜΟΗΟΤ ΗΓΗΩΣΗΚΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ

ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΤΜΠΡΑΞΔΗ ΓΖΜΟΗΟΤ ΗΓΗΩΣΗΚΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΣ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΤΜΠΡΑΞΔΗ ΓΖΜΟΗΟΤ ΗΓΗΩΣΗΚΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙKH

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙKH ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ρνιή Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ Σκήκα Πνιηηηθήο Επηζηήκεο θαη Δεκόζηαο Δηνίθεζεο ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙKH Νίθνο Κνπηζηαξάο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Κπξηάθν

Διαβάστε περισσότερα