29 : ΚΥΑ 42343/598/ ΦΕΚ 3144/Β/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "29 : ΚΥΑ 42343/598/9-12-2013 ΦΕΚ 3144/Β/11-12-2013"

Transcript

1 Ηµερ. 27/12/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Εθν. Αντίστασης 8, ΤΚ 16610, ΑΛΙΜΟΣ TΗΛ , , , , ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 8/ 2013 ΠΡΟΣ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ «Πρόγραµµα ε ιχορήγησης ε ιχειρήσεων για την ρόσληψη ανέργων νέων ου είχαν ενταχθεί σε ρόγραµµα «Ε ιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους έως 29 ετών» ή «Ε ιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών στον κλάδο του τουρισµού» ΣΧΕΤΙΚΑ : ΚΥΑ 42343/598/ ΦΕΚ 3144/Β/ Ο ιοικητής του Ο.Α.Ε.. λαµβάνοντας υ όψη το άρθρο 25 του Ν.4144/2013 (ΦΕΚ Α 88) ου αντικατέστησε το άρθρο 2 του Ν.2956/2001 (ΦΕΚ Α 258), το άρθρο 29 του Ν. 1262/82 (ΦΕΚ Α 70), το άρθρο 4 αρ. 1 του Ν. 3614/2007 καθώς και τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1998/2006 της Ε ιτρο ής, καλεί τις ενδιαφερόµενες ε ιχειρήσεις και γενικά τους εργοδότες του ιδιωτικού τοµέα, στις ο οίες έχουν ολοκληρώσει οι ασκούµενοι την ρακτική τους άσκηση στα λαίσια του ρογράµµατος «Ε ιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους έως 29 ετών» ή «Ε ιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους έως 29 ετών στον κλάδο του τουρισµού», ότι µ ορούν να υ οβάλλουν αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος α ό τις , στο διαδικτυακό τό ο του ΟΑΕ στο εδίο καταχώρησης ηλεκτρονικών αιτήσεων στα λαίσια του «Προγράµµατος ε ιχορήγησης ε ιχειρήσεων για την ρόσληψη ανέργων νέων ου είχαν ενταχθεί σε ρόγραµµα «Ε ιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους έως 29 ετών» ή «Ε ιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών στον κλάδο του τουρισµού». Σκο ός του ρογράµµατος είναι η δηµιουργία νέων θέσεων εξαρτηµένης εργασίας λήρους α ασχόλησης, µε την ρόσληψη νέων ανέργων ου έχουν ολοκληρώσει το ρόγραµµα «Ε ιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους έως 29 ετών» ή «Ε ιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών στον κλάδο του τουρισµού» και έχουν ροσληφθεί α ό τις ε ιχειρήσεις ό ου ραγµατο οίησαν την ρακτική τους άσκηση. Πλαίσιο ένταξης - χρηµατοδότηση - ε ιλέξιµες εριοχές 1. Οι δα άνες για την εφαρµογή του ρογράµµατος ροβλέ εται να 1

2 συγχρηµατοδοτηθούν α ό την Ευρω αϊκή Ένωση (Ευρω αϊκό Κοινωνικό Ταµείο) και α ό εθνικούς όρους, στο λαίσιο του Θεµατικού Άξονα 3, Άξονες Προτεραιότητας 7, 8 : «ιευκόλυνση της ρόσβασης στην α ασχόληση» του Ε ιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανά τυξη του Ανθρώ ινου υναµικού» Η αναλογούσα Εθνική Συµµετοχή, καθώς και η αντίστοιχη κοινοτική συνδροµή της ράξης για τους άξονες 7 και 8, θα καλυφθεί α ό το Πρόγραµµα ηµοσίων Ε ενδύσεων και θα βαρύνει τον ΚΑΕ Οι σχετικές εισροές των όρων του Ε.Κ.Τ. θα α οτελέσουν έσοδα του Προγράµµατος ηµοσίων Ε ενδύσεων και θα εκταµιεύονται σύµφωνα µε το ισχύον θεσµικό λαίσιο. Ως ε ιλέξιµες γεωγραφικές εριοχές ορίζονται οι 11 εριφέρειες της χώρας. Η κατανοµή του έργου σε εριφερειακό ε ί εδο ορίζεται ως εξής: Άξονας Προτεραιότητας 7 στις οκτώ (8) Περιφέρειες Αµιγούς Στόχου Σύγκλισης: Κρήτη, Ιόνια Νησιά, Β. Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Ή ειρος, Θεσσαλία, υτική Ελλάδα και Πελο όννησος, Άξονας Προτεραιότητας 8 στις τρεις (3) Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου: Αττική, Κεντρική και υτική Μακεδονία, Με βάση τους Άξονες Προτεραιότητας τα οσά και οι θέσεις για τις ροβλε όµενες ράξεις του ρογράµµατος εξειδικεύονται ως εξής: Άξονας Προτεραιότητας 7 για τις οκτώ ως άνω Περιφέρειες Αµιγούς Στόχου Σύγκλισης: οσό και θέσεις. Άξονας Προτεραιότητας 8 για τις τρεις ως άνω Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου: οσό και θέσεις. Η µέγιστη δα άνη θα ανέλθει συνολικά στο οσό των ευρώ και κατανέµεται σε ετήσια βάση ως εξής: Για το έτος 2014: ευρώ Για το έτος 2015: ευρώ Η εκτιµώµενη δα άνη α ό τη διενέργεια ελέγχων ανέρχεται στο οσό των ευρώ για το έτος 2014, δεν α οτελεί ε ιλέξιµη δα άνη του ρογράµµατος και θα βαρύνει τον ροϋ ολογισµό του ΟΑΕ. 2. Το ρόγραµµα εντάσσεται στον Θεµατικό Άξονα Προτεραιότητας 3: «ιευκόλυνση της ρόσβασης στην α ασχόληση», Άξονες Προτεραιότητας 7, 8 µε κωδικό θέµατος ροτεραιότητας 66 της µε αριθµό 53672/4775/ Υ.Α. του Υ ουργείου Α ασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, µε θέµα "Εκχώρηση αρµοδιοτήτων διαχείρισης για ράξεις του Ε ιχειρησιακού Προγράµµατος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» στον «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ», ό ως τρο ο οιήθηκε και ισχύει. 3.Το ρόγραµµα α οτελεί συνέχεια της δράσης «Ε ιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους ηλικίας έως 29 ετών» ό ως εριγράφεται στην µε αριθµ.1/2013 ηµόσια Πρόσκληση (αρ. ρωτ /5.7600/ ) του Υ ουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας- Γενική Γραµµατεία 2

3 ιαχείρισης Κοινοτικών κι Άλλων Πόρων-Ειδική Υ ηρεσία Εφαρµογής Συγχρηµατοδοτούµενων ενεργειών ΕΚΤ, σύµφωνα µε την µε αριθµ. ρωτ /6.2695/ Ένταξη της Πράξης «Ε ιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους ηλικίας έως 29 ετών» στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης µε κωδικό MIS στο Ε ιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανά τυξη Ανθρώ ινου υναµικού» και την µε αριθµ. ρωτ /6.2696/ Ένταξη της Πράξης «Ε ιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους ηλικίας έως 29 ετών» στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου µε κωδικό MIS στο Ε ιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανά τυξη Ανθρώ ινου υναµικού». 4. Το ρόγραµµα α οτελεί συνέχεια της δράσης «Ε ιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους στον κλάδο του τουρισµού ηλικίας έως 29 ετών» ό ως εριγράφεται στην µε αριθµ.1/2013 ηµόσια Πρόσκληση του Συνδέσµου Ελληνικών Τουριστικών Ε ιχειρήσεων (Σ.Ε.Τ.Ε.), σύµφωνα µε την µε αριθµ. ρωτ.ευ /6.3374/ Α όφαση Ένταξης της Πράξης «Ε ιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών στον κλάδο του τουρισµού στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» µε κωδικό MIS στο Ε ιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανά τυξη Ανθρώ ινου υναµικού» και την µε αριθµ. ρωτ. ΕΥ /6.3373/ Α όφαση Ένταξη της Πράξης «Ε ιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών στον κλάδο του τουρισµού στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου µε κωδικό MIS στο Ε ιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανά τυξη Ανθρώ ινου υναµικού». 5. Οι ενισχύσεις ου ροβλέ ονται χορηγούνται βάσει του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1998/2006 της Ε ιτρο ής για τις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας (de minimis). Η συνολική ενίσχυση ου θα λάβει µια ε ιχείρηση βάσει της αρούσας ΚΥΑ, αθροιζόµενη µε ο οιαδή οτε άλλη de minimis ενίσχυση έχει λάβει ή θα λάβει η ε ιχείρηση, δεν ρέ ει να υ ερβαίνει το οσό των ευρώ σε ο οιαδή οτε ερίοδο τριών οικονοµικών ετών. Το συνολικό οσό ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας ου χορηγείται σε µια ε ιχείρηση ου δραστηριο οιείται στον τοµέα των οδικών µεταφορών δεν ρέ ει να υ ερβαίνει το οσό των ευρώ σε ο οιαδή οτε ερίοδο τριών οικονοµικών ετών. Ως ηµεροµηνία λήψης της συνολικής ενίσχυσης νοείται η ηµεροµηνία της εγκριτικής α όφασης. Ε ισηµαίνεται ότι στον ως άνω έλεγχο ορίων µεµονωµένων κοινο οιήσεων αθροίζονται και οι ενισχύσεις ου έχει λάβει η ε ιχειρηµατική µονάδα στο σύνολο της. Οι συνδεδεµένες µε την αιτούσα ε ιχειρήσεις, θεωρείται ότι ανήκουν στην ίδια ε ιχειρηµατική µονάδα, υ ό την έννοια ου αναφέρεται στην ενο οιηµένη Ανακοίνωση της Ε ιτρο ής ερί ικαιοδοσίας σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ.139/2004 του Συµβουλίου για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων µεταξύ ε ιχειρήσεων. Συνδεδεµένες ε ιχειρήσεις είναι οι ε ιχειρήσεις ου διατηρούν µεταξύ τους µια α ό τις αρακάτω σχέσεις: α) µια ε ιχείρηση κατέχει την λειοψηφία των δικαιωµάτων ψήφου των µετόχων ή των εταίρων άλλης ε ιχείρησης 3

4 β) µια ε ιχείρηση έχει το δικαίωµα να διορίζει ή να αύει την λειοψηφία των µελών του διοικητικού, διαχειριστικού ή ε ο τικού οργάνου του καταστατικού της τελευταίας γ) µια ε ιχείρηση έχει το δικαίωµα να ασκήσει κυριαρχική ε ιρροή σε άλλη ε ιχείρηση βάσει σύµβασης ου έχει συνάψει µε αυτήν ή δυνάµει ρήτρας του καταστατικού της αυτής της τελευταίας δ) µια ε ιχείρηση ου είναι µέτοχος ή εταίρος άλλης ε ιχείρησης ελέγχει µόνη της, βάσει συµφωνίας ου έχει συνάψει µε άλλους µετόχους ή εταίρους της εν λόγω ε ιχείρησης, την λειοψηφία των δικαιωµάτων ψήφου των µετόχων ή των εταίρων αυτής της ε ιχείρησης. Οι ε ιχειρήσεις ου διατηρούν µια α ό τις εν λόγω σχέσεις µέσω ενός φυσικού ροσώ ου ή οµάδας φυσικών ροσώ ων και ενεργούν α ό κοινού θεωρούνται ε ίσης συνδεδεµένες ε ιχειρήσεις καθόσον ασκούν το σύνολο ή τµήµα των δραστηριοτήτων τους στην ίδια αγορά ή σε όµορες αγορές. Ως όµορη αγορά νοείται η αγορά ενός ροϊόντος ή υ ηρεσίας ου βρίσκεται αµέσως ανάντη ή κατάντη της σχετικής αγοράς. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ρόλος του ΟΑΕ Σύµφωνα α) µε το άρθρο 25 του Ν.4144/2013 (ΦΕΚ Α 88) ου αντικατέστησε το άρθρο 2 του Ν.2956/2001 (ΦΕΚ Α 258) Ο Ο.Α.Ε.. έχει σκο ό την εφαρµογή της κυβερνητικής ολιτικής για την α ασχόληση και την κατα ολέµηση της ανεργίας, την ενίσχυση και διευκόλυνση της ένταξης του ανθρώ ινου δυναµικού της χώρας στην αγορά εργασίας.. και µεριµνά ιδίως.για τη δηµιουργία και διατήρηση θέσεων εργασίας µε την αροχή οικονοµικών ενισχύσεων ρος τους εργοδότες, και β) µε το άρθρο 29 του Ν. 1262/82 (ΦΕΚ Α 70) για τον σκο ό της κατα ολέµησης της ανεργίας µε τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας είναι δυνατό να ε ιχορηγούνται α ό τον ΟΑΕ ε ιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τοµέα ου καταρτίζονται µε α οφάσεις του Υ ουργείου Εργασίας µετά α ό γνώµη του.σ. του ΟΑΕ. Σύµφωνα µε το άρθρο 4 αρ. 1 του Ν. 3614/2007, ρος τρο ο οιήθηκε και ισχύει, ο Οργανισµός Α ασχόλησης Εργατικού υναµικού (ΟΑΕ ), στο λαίσιο του ρογράµµατος, ασκεί καθήκοντα Ενδιάµεσου Φορέα ιαχείρισης (ΕΦ ). Με τη µε αριθµό 53672/4775/ ΥΑ, η ο οία τρο ο οιήθηκε µε τη µε αριθµό /οικ / ΥΑ, µε τη µε αριθµό /οικ / ΥΑ και ό ως εκάστοτε ισχύει, εκχωρήθηκαν αρµοδιότητες διαχείρισης για ράξεις του Ε.Π. «Ανά τυξη Ανθρώ ινου υναµικού» στον ΟΑΕ. Για την ράξη αυτή δικαιούχοι είναι οι ε ιχειρήσεις ου εντάσσονται στο ως άνω ρόγραµµα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ικαιούχοι, ωφελούµενοι και ροϋ οθέσεις συµµετοχής 1. ικαιούχοι ικαιούχοι είναι όλες οι ε ιχειρήσεις και γενικά οι εργοδότες του ιδιωτικού τοµέα, ου ασκούν οικονοµική δραστηριότητα και έχουν ροσλάβει µε σχέση εξαρτηµένης σχέσης τους ωφελουµένους του ρογράµµατος «Ε ιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους έως 29 ετών» ή «Ε ιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών στον κλάδο του τουρισµού», την 4

5 ε όµενη της λήξης της ρακτικής τους άσκησης, η ο οία είχε ραγµατο οιηθεί στους δικαιούχους αυτούς. Π.χ. Η ρακτική άσκηση ενός ωφελούµενου λήγει και η ε ιχείρηση τον ροσλαµβάνει την ε όµενη της λήξης της, δηλαδή στις , ε οµένως είναι δικαιούχος του ρογράµµατος. Ε ίσης δικαιούχοι είναι και όσες ε ιχειρήσεις έχουν ήδη ροσλάβει τους ωφελούµενους του ρογράµµατος «Ε ιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους έως 29 ετών» ή «Ε ιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών στον κλάδο του τουρισµού» µέχρι τη δηµοσίευση της οικείας ΚΥΑ στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή µέχρι Πχ. Η ρακτική άσκηση ενός ωφελούµενου είχε λήξει Εφόσον η ε ιχείρηση τον ροσέλαβε µέχρι τις είναι δικαιούχος του ρογράµµατος. Αντίθετα εάν τον ροσέλαβε στις δεν είναι δικαιούχος του ρογράµµατος. Ε ισηµαίνεται ότι: Αιτήσεις ου τυχόν υ οβάλλονται α ό ε ιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τοµέα ου δεν έχουν συµµετάσχει στο ρόγραµµα «Ε ιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους έως 29 ετών» ή «Ε ιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών στον κλάδο του τουρισµού», δεν λαµβάνονται υ όψη. Καµία ε ιχείρηση ή εργοδότης του ιδιωτικού τοµέα δεν είναι δικαιούχος για ωφελούµενο ου έχει ραγµατο οιήσει την ρακτική του σε άλλη ε ιχείρηση ή εργοδότη. Στο ρόγραµµα εντάσσονται ε ιχειρήσεις ου δεν έχουν ροβεί, κατά το χρονικό διάστηµα της ρακτικής άσκησης των ωφελουµένων και µέχρι την ηµεροµηνία υ οβολής της αίτησης για υ αγωγή στο εν λόγω ρόγραµµα σε µείωση ροσω ικού. Τα ανωτέρω ισχύουν και για το χρονικό διάστηµα ου τυχόν µεσολαβεί α ό την ηµεροµηνία ρόσληψης µετά τη λήξη της ρακτικής άσκησης και µέχρι την ηµεροµηνία υ οβολής της αίτησης για υ αγωγή στο ρόγραµµα. Ε ισηµαίνεται ότι ως µείωση ροσω ικού θεωρείται η καταγγελία της σύµβασης εργασίας, ό ως ε ίσης και η εθελουσία έξοδος ου γίνεται µε ρωτοβουλία του εργοδότη, µέσω ρογραµµάτων αροχής οικονοµικών κυρίως κινήτρων εθελούσιας εξόδου. Σε αυτές τις ερι τώσεις, η ε ιχείρηση θα ρέ ει να έχει ροβεί σε αντικατάσταση του µισθωτού έως την ηµεροµηνία υ οβολής της αίτησης συµµετοχής στο ρόγραµµα. Ως αντικατάσταση θεωρείται και η ρογενέστερη ρόσληψη ατόµου, αρκεί να έχει γίνει µέσα στον ίδιο µήνα ου έχει λάβει χώρα η καταγγελία σύµβασης. εν θεωρείται µείωση η οικειοθελής α οχώρηση, η λήξη σύµβασης ορισµένου χρόνου, η καταγγελία σύµβασης εργασίας λόγω συνταξιοδότησης και η καταγγελία σύµβασης εργασίας ορισµένου χρόνου ριν τη λήξη της ου οφείλεται σε σ ουδαίο λόγο ου αφορά στον εργαζόµενο, εφόσον ροσκοµίζονται τα α αραίτητα δικαιολογητικά. 5

6 Ε ίσης δεν είναι δυνατή η υ αγωγή των ε ιχειρήσεων ου έχουν ροβεί κατά τη διάρκεια της ρακτικής και ριν την αίτηση υ αγωγής στο ρόγραµµα, σε αλλαγή του καθεστώτος α ασχόλησης του ροσω ικού της, α ό λήρη σε µερική α ασχόλησης ή σε εκ εριτρο ής α ασχόληση κλ. Οι ανωτέρω ροϋ οθέσεις ισχύουν και για το χρονικό διάστηµα α ό την ηµεροµηνία υ οβολής της ηλεκτρονικής αίτησης για υ αγωγή µέχρι και την ηµεροµηνία έκδοσης της εγκριτικής α όφασης και αφορούν και σε ε ιχειρήσεις ου δηµιουργήθηκαν µετά α ό µεταβίβαση ή εκµίσθωση ή αλλαγή νοµικής µορφής ή διάλυση και ε αναλειτουργία ή δηµιουργία νέας ε ιχείρησης α ό τους ιδίους εταίρους στον ίδιο ή σε άλλο χώρο µε το αυτό αντικείµενο δραστηριότητας. Στο ροϋ άρχον ροσω ικό ανήκουν και τα άτοµα ου είναι σε ασθένεια, στράτευση, σε κυοφορία - λοχεία, ή κάνουν χρήση της ειδικής άδειας µητρότητας, αφού η σχέση εργασίας δεν διακό τεται. 2. Εξαιρέσεις εν είναι δυνατή η υ αγωγή στο ρόγραµµα ε ιχειρήσεων ου εξαιρούνται σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθµ. 1998/2006 της Ε ιτρο ής για τις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας (de minimis). εν υ άγονται: Οι ε ιχειρήσεις ου δραστηριο οιούνται στον τοµέα της αλιείας (α ό την ρωτογενή αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια έως την τελική διάθεση και εµ ορία των ροϊόντων της στην αγορά.χ. ιχθυο ωλεία), Οι ε ιχειρήσεις ου δραστηριο οιούνται στον τοµέα του άνθρακα (.χ. εταιρείες εξόρυξης, ορυχεία) Οι ε ιχειρήσεις ου δραστηριο οιούνται στον τοµέα της ρωτογενούς αραγωγής γεωργικών ροϊόντων1 (φυτικών και ζωικών), οι ε ιχειρήσεις ου ασχολούνται µε την µετα ώληση σε µετα ράτες ή εµ όρους και η ε ιχορήγηση µετακυλύει στους αραγωγούς, άµεσα ή έµµεσα [οι δραστηριότητες στην γεωργική εκµετάλλευση (φυτικό και ζωικό κεφάλαιο), οι ο οίες είναι α αραίτητες ροκειµένου να ροετοιµασθεί το ροϊόν για την ρώτη ώληση (.χ. συγκοµιδή, κο ή και αλώνισµα των σιτηρών, συσκευασία των αυγών)] Ε ιχειρήσεις εις βάρος των ο οίων εκκρεµεί ανάκτηση ροηγούµενων κρατικών ενισχύσεων. Είναι δυνατή η υ αγωγή των ε ιχειρήσεων, για τις ο οίες έχει εκδοθεί α όφαση διακο ής µε αναζήτηση αναλογούντος οσού ή α όφαση δηµοσιονοµικής διόρθωσης, εφόσον ροσκοµίσουν ταµειακό αραστατικό ληρωµής δικαιούχου, α ό το ο οίο να ροκύ τει ότι έχουν εξοφλήσει ή εξακολουθούν και καταβάλλουν τις τυχόν δόσεις. Οι επιχειρήσεις που χαρακτηρίζονται ως προβληµατικές. i. Μια µικροµεσαία ε ιχείρηση (ΜΜΕ) 2 θεωρείται ροβληµατική ε ιχείρηση όταν ληροί τους ακόλουθους όρους: 1 Ό ως ορίζεται στο άρθρο 2 αράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1857/ Ο ορισµός της ΜΜΕ αναφέρεται στο αράρτηµα Ι του Καν.800/2008 της ΕΕ (ΕΕ L214 της , σελ.3). 6

7 α) αν ρόκειται για εταιρεία εριορισµένης ευθύνης, εφόσον έχει α ωλεσθεί άνω α ό το µισό του εγγεγραµµένου της κεφαλαίου και άνω του ενός τετάρτου του κεφαλαίου αυτού έχει α ωλεσθεί κατά τη διάρκεια των δώδεκα τελευταίων µηνών, ή β) αν ρόκειται για εταιρεία στην ο οία τουλάχιστον ορισµένα µέλη έχουν α εριόριστη ευθύνη για τα χρέη της εταιρείας, εφόσον έχει α ωλεσθεί άνω α ό το µισό του κεφαλαίου της, ό ως εµφανίζεται στους λογαριασµούς της εταιρείας, και άνω α ό το ένα τέταρτο αυτού του κεφαλαίου έχει α ωλεσθεί κατά τη διάρκεια των δώδεκα τελευταίων µηνών, ή γ) ανεξάρτητα α ό τη µορφή της εταιρείας, εφόσον η σχετική ε ιχείρηση ληροί τις ροϋ οθέσεις της εγχώριας νοµοθεσίας ώστε να υ αχθεί σε συλλογική τωχευτική διαδικασία. Οι ΜΜΕ ου έχουν συσταθεί α ό χρόνο µικρότερο της τριετίας δεν θεωρούνται, για τους σκο ούς του αρόντος κανονισµού, ότι είναι ροβληµατικές αναφορικά µε το εν λόγω διάστηµα, εκτός εάν ληρούν τις ροϋ οθέσεις ου αναφέρονται στο στοιχείο (γ) της αρούσας αραγράφου. ii. Μια µεγάλη ε ιχείρηση θεωρείται ροβληµατική στις ακόλουθες ερι τώσεις: α) εάν ρόκειται για εταιρεία εριορισµένης ευθύνης, εφόσον έχει α ωλεσθεί άνω α ό το µισό του εγγεγραµµένου της κεφαλαίου και άνω του ενός τετάρτου του κεφαλαίου αυτού έχει α ωλεσθεί κατά τη διάρκεια των δώδεκα τελευταίων µηνών, ή β) εάν ρόκειται για εταιρεία στην ο οία τουλάχιστον ορισµένα µέλη έχουν α εριόριστη ευθύνη για τα χρέη της εταιρείας, εφόσον έχει α ωλεσθεί άνω α ό το µισό του κεφαλαίου της, ό ως εµφανίζεται στους λογαριασµούς της εταιρείας, και άνω α ό το ένα τέταρτο του κεφαλαίου αυτού έχει α ωλεσθεί κατά τη διάρκεια των δώδεκα τελευταίων µηνών, ή γ) ανεξάρτητα α ό τη µορφή της εταιρείας, εφόσον ληροί τις ροϋ οθέσεις του εθνικού δικαίου ου τη διέ ει όσον αφορά την υ αγωγή της σε συλλογική τωχευτική διαδικασία. Ακόµα και στην ερί τωση ου δεν συντρέχει καµία α ό τις εριστάσεις ου αναφέρονται αρα άνω, µια εταιρεία µ ορεί να συνεχίσει να θεωρείται ροβληµατική, ιδιαίτερα όταν υ άρχουν οι συνήθεις ενδείξεις µιας ροβληµατικής ε ιχείρησης ό ως αύξηση των ζηµιών, µείωση του κύκλου εργασιών, διόγκωση των α οθεµάτων, λεονάζουσα αραγωγική ικανότητα, φθίνουσα ταµειακή ροή, αυξανόµενη δανειοληψία, αύξηση των οικονοµικών ε ιβαρύνσεων καθώς και εξασθένιση ή εξαφάνιση της αξίας του καθαρού ενεργητικού. Στις σοβαρότερες ερι τώσεις, η ε ιχείρηση µ ορεί να έχει ήδη κηρυχθεί σε τώχευση ή να α οτελεί αντικείµενο συλλογικής τωχευτικής διαδικασίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του εθνικού δικαίου ου τη διέ ει. Σηµειώνεται ότι όταν το αντικείµενο εργασιών µίας ε ιχείρησης είναι σύνθετο και τουλάχιστον το ένα α ό τα αντικείµενα εξαιρείται του ρογράµµατος. 3. Ωφελούµενοι Οι ωφελούµενοι του ρογράµµατος είναι οι ενταγµένοι: α) στο ρόγραµµα «Ε ιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους έως 29 ετών» και β) στο ρόγραµµα «Ε ιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους ηλικίας έως 7

8 29 ετών στον κλάδο του τουρισµού» ου ροσλαµβάνονται την ε όµενη της λήξης της ρακτικής τους άσκησης µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας. Ε ίσης ωφελούµενοι είναι και όσοι έχουν ήδη ροσληφθεί α ό τις ε ιχειρήσεις στις ο οίες ραγµατο οίησαν την ρακτική τους άσκηση µέχρι τη δηµοσίευση της οικείας ΚΥΑ στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή µέχρι Π.χ. Ασκούµενος του ο οίου η ρακτική άσκηση έληξε και ροσλήφθηκε στις , είναι ωφελούµενος του ρογράµµατος. Ασκούµενος του ο οίου η ρακτική άσκηση έληξε και ροσλήφθηκε στις , είναι ωφελούµενος του ρογράµµατος, εφόσον η ρόσληψη ραγµατο οιήθηκε την ε όµενη της ηµεροµηνίας λήξης της ρακτικής άσκησης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ιαδικασία υ αγωγής δικαιούχων 4.1 Μετά την έκδοση της ηµόσιας ρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος οι δικαιούχοι του άρθρου 4 αρ.1 της αρούσας, ου ε ιθυµούν να ενταχθούν στο ρόγραµµα, εφόσον υ άρχουν κενές θέσεις, υ οβάλλουν αίτηση υ αγωγής η ο οία είναι αναρτηµένη στην ιστοσελίδα του Οργανισµού ( και την α οστέλλουν µέσω του συστήµατος ηλεκτρονικών αιτήσεων ( στο ΚΠΑ2, στην αρµοδιότητα του ο οίου υ άγεται η έδρα της ε ιχείρησης ε ιλέγοντας α ό τη σχετική στήλη. Η αίτηση υ οβάλλεται εντός 15 ηµερών α ό την αναγγελία ρόσληψης του ωφελούµενου, η ο οία ραγµατο οιείται την ε οµένη της λήξης της ρακτικής άσκησης στα λαίσια του ρογράµµατος «Ε ιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους έως 29 ετών» ή «Ε ιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών στον κλάδο του τουρισµού». Π.χ. Η ρακτική άσκηση του ατόµου λήγει Η ε ιχείρηση οφείλει να το ροσλάβει την ε όµενη της λήξης της ρακτικής άσκησης, δηλαδή στις Η αίτηση ρέ ει να υ οβληθεί εντός 15 ηµερών, δηλαδή µέχρι Στην ερί τωση ου ωφελούµενος έχει ροσληφθεί α ό την ε ιχείρηση µέχρι τη δηµοσίευση της ΚΥΑ στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή µέχρι τις , η αίτηση υ οβάλλεται εντός 15 ηµερών α ό την ηµεροµηνία της δηµοσίευσης της αρούσας. Π.χ. Η ρακτική άσκηση του ατόµου έληξε Η ε ιχείρηση ροσέλαβε το άτοµο στις , δηλαδή εµ ρόθεσµα ριν τις Η αίτηση για υ αγωγή υ οβάλλεται εντός 15 ηµερών α ό την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της ηµόσιας Πρόσκλησης. Στην ερί τωση ου ωφελούµενος έχει ροσληφθεί α ό την ε ιχείρηση στο χρονικό διάστηµα µεταξύ της ηµεροµηνίας της δηµοσίευσης της ΚΥΑ στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως ( ) και τη δηµοσίευση της αρούσας, η αίτηση υ οβάλλεται εντός 15 ηµερών α ό την ηµεροµηνία της δηµοσίευσης της ηµόσιας Πρόσκλησης. Π.χ. Η ρακτική άσκηση του ατόµου έληξε Η αναγγελία ρόσληψης ραγµατο οιήθηκε την ε οµένη της λήξης της ρακτικής άσκησης, δηλαδή Η αίτηση υ οβάλλεται εντός 15 ηµερών α ό την ηµεροµηνία της δηµοσίευσης της ηµόσιας Πρόσκλησης. 8

9 4.2 Στην ηλεκτρονική αίτηση υ αγωγής στο ρόγραµµα δηλώνουν υ εύθυνα ότι : 1. Η ε ιχείρηση λειτουργεί και ασκεί οικονοµική δραστηριότητα. 2. Η ε ιχείρηση έχει ολοκληρώσει το ρόγραµµα «Ε ιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους έως 29 ετών» ή «Ε ιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών στον κλάδο του τουρισµού» και έχει ροσλάβει τον ωφελούµενο ου ραγµατο οίησε την ρακτική του άσκηση στην ε ιχείρηση. 3. Η ε ιχείρηση δεν εµ ί τει σε µία α ό τις κατηγορίες ου εξαιρούνται, σύµφωνα µε τις διατάξεις της σχετικής Κ.Υ.Α. και της σχετικής ηµόσιας Πρόσκλησης. 4. Η ενίσχυση βάσει του Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ.1998/2006 της Ε ιτρο ής σχετικά µε την εφαρµογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ, ου ρόκειται να λάβει η ε ιχείρηση α ό το «Πρόγραµµα ε ιχορήγησης ε ιχειρήσεων για την ρόσληψη ανέργων νέων ου είχαν ενταχθεί σε ρόγραµµα «Ε ιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους έως 29 ετών» ή «Ε ιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών στον κλάδο του τουρισµού»» του ΟΑΕ, αθροιζόµενη µε άλλες ενισχύσεις ου εντάσσονται στον Καν.1998/2006 ου έχει λάβει η ε ιχείρηση (καθώς και οι τυχόν συνδεδεµένες µε αυτήν ε ιχειρήσεις) κατά τα δύο ροηγούµενα οικονοµικά έτη και το τρέχον έτος δεν υ ερβαίνει το οσό των ευρώ. 5. Η ε ιχείρηση δεν είναι ροβληµατική, κατά την έννοια των κοινοτικών κατευθυντηρίων γραµµών όσον αφορά στις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και αναδιάρθρωση ροβληµατικών ε ιχειρήσεων. 6. εν εκκρεµεί εις βάρος της ε ιχείρησης διαδικασία ανάκτησης αλαιάς κρατικής ενίσχυσης. 7. Οι θέσεις εργασίας για τις ο οίες ζητά να ε ιχορηγηθεί είναι ρόσθετες εκείνων ου δηµιουργούνται βάσει ε ενδυτικών σχεδίων ου εντάσσονται σε άλλο καθεστώς ενίσχυσης και δεν είναι ε ιλέξιµες οι µισθολογικές δα άνες. 8. Έλαβε κρατικές ή κοινοτικές ενισχύσεις την τελευταία τριετία µε τα ακόλουθα στοιχεία: Πρόγραµµα άξονας Μέτρο υ αγωγής Ύψος ε ενδύσεων Ύψος ε ιχορήγησης Έναρξη έργου Προβλε όµενη εξέλιξη έργου ηµιουργούµενη α ασχόληση 9. Έλαβε γνώση των όρων του ρογράµµατος, τους ο οίους α οδέχεται και ληροί. Ε ισηµαίνεται ότι η ε ιχείρηση ρέ ει να αναφέρει υ οχρεωτικά στα στοιχεία της 9

10 ηλεκτρονικής αίτησης, τους -τυχόν- εταίρους ή µετόχους της ε ιχείρησης και όσους έχουν µετοχικό ή εταιρικό µερίδιο σε αυτήν α ό 25% και άνω, ανεξαρτήτως εάν είναι οι µέτοχοι ή εταίροι ή άλλες εταιρίες εντός ή εκτός της Ελληνικής ε ικράτειας, ροκειµένου να γίνει η σώρευση των κρατικών ενισχύσεων. 4.3 Εάν η ε ιχείρηση διατηρεί υ οκαταστήµατα, και ε ιθυµεί να ενταχθεί στο ρόγραµµα και για τα υ οκαταστήµατα, τότε θα υ οβάλλει την αίτηση, στην Υ ηρεσία στην αρµοδιότητα της ο οίας υ άγεται η έδρα της ε ιχείρησης. 4.4 Η υ οβολή των αιτήσεων µ ορεί να ραγµατο οιηθεί µέσω του ΚΠΑ 2 στην ερί τωση ου η ε ιχείρηση δεν έχει ρόσβαση στο διαδίκτυο. 4.5 Μετά την α οδοχή της ηλεκτρονικής αίτησης α ό το σύστηµα υ οβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων του Οργανισµού, για την ο οία ενηµερώνεται ηλεκτρονικά ο δικαιούχος, οφείλει εντός έντε (5) εργάσιµων ηµερών να ροσκοµίσει στην Υ ηρεσία (ΚΠΑ 2) αντίγραφο της ανωτέρω αίτησης στην ο οία θα έχει τεθεί η υ ογραφή του νόµιµου εκ ρόσω ου και η σφραγίδα της ε ιχείρησης καθώς και αντίγραφο της τριµερούς σύµβασης ου είχε συναφθεί µεταξύ αρόχου κατάρτισης, ωφελουµένου και ε ιχείρησης για την ρακτική άσκηση στα λαίσια του ρογράµµατος «Ε ιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους έως 29 ετών» ή «Ε ιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών στον κλάδο του τουρισµού». Η εγκυρότητα της αναγγελίας ρόσληψης καθώς και της τριµερούς σύµβασης ε ιβεβαιώνεται α ό την Υ ηρεσία (ΚΠΑ2) του ΟΑΕ. Οι ανωτέρω αιτήσεις µ ορούν ε ίσης να υ οβληθούν α ό τον διαχειριστή της ε ιχείρησης ή υ άλληλο ου νόµιµα εξουσιοδοτήθηκε (µε ληρεξούσιο α ό συµβολαιογράφο ή µε εξουσιοδότηση α ό δηµόσια αρχή µε το γνήσιο της υ ογραφής, ό ου θα αναφέρεται ευκρινώς η ενέργεια και ο λόγος εξουσιοδότησης). Όταν ρόκειται για εταιρείες ως εξουσιοδότηση νοείται η α όφαση του.σ. της εταιρείας ου ορίζει τον νόµιµο εκ ρόσω ο. Ο Προϊστάµενος της Υ ηρεσίας ταυτόχρονα µε την αραλαβή των ανωτέρω θα ροβαίνει στην έκδοση α όφασης, η ο οία θα εριλαµβάνει αράρτηµα ου θα α οτελεί ανα όσ αστο τµήµα αυτής και στο ο οίο θα εριγράφονται αναλυτικά οι όροι και οι ροϋ οθέσεις του έργου, το χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης του, οι ηγές χρηµατοδότησης και ο συνολικός ροϋ ολογισµός του, οι όροι αρακολούθησης και ελέγχου, οι κυρώσεις καθώς και κάθε άλλη σχετική µε την εκτέλεση του έργου διαδικασία. Η ανωτέρω α όφαση θα κοινο οιείται άµεσα στον δικαιούχο. Στις ερι τώσεις ου η δραστηριότητα της ε ιχείρησης ανήκει στις εξαιρέσεις του ρογράµµατος, τότε ο Προϊστάµενος της Υ ηρεσίας θα ροβαίνει στην έκδοση α ορρι τικής α όφασης. Μετά την αραλαβή της εγκριτικής α όφασης η ε ιχείρηση ρέ ει να καταχωρήσει και ηλεκτρονικά την αναγγελία ρόσληψης του ατόµου στο site του ΟΑΕ. Σε κάθε ερί τωση το ΚΠΑ2 (έδρας ή υ οκαταστήµατος) ό ου λαµβάνει χώρα η ανωτέρω διαδικασία ρέ ει να ενηµερώνει σχετικά το αντίστοιχο αρµόδιο ΚΠΑ2, ροκειµένου να διενεργήσει τους ε ιτό ιους ελέγχους, να ενηµερώσει τον φάκελο της ε ιχείρησης κλ. 10

11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο Ποσό ε ιχορήγησης 1. Ποσό ε ιχορήγησης. α) Η ε ιχορήγηση για κάθε ηµέρα λήρους α ασχόλησης για τους ωφελούµενους (µισθωτοί και ηµεροµίσθιοι) κάτω των 25 ετών ου θα ροσληφθούν στο λαίσιο του ρογράµµατος ανέρχεται στο οσό των 15 την ηµέρα και όχι έραν των 25 ηµερών το µήνα (ηµέρες ασφάλισης). β) Η ε ιχορήγηση για κάθε ηµέρα λήρους α ασχόλησης για τους ωφελούµενους (µισθωτοί και ηµεροµίσθιοι) ηλικίας άνω των 25 ετών ου θα ροσληφθούν στο λαίσιο του ρογράµµατος ανέρχεται στο οσό των 18 την ηµέρα και όχι έραν των 25 ηµερών το µήνα (ηµέρες ασφάλισης). Το οσό ε ιχορήγησης καλύ τει τµήµα του µισθολογικού κόστους. 2. ιάρκεια ε ιχορήγησης. Η συνολική διάρκεια του ρογράµµατος ορίζεται στους έξι (6) µήνες. Ο δικαιούχος ε ιχορηγείται α ό ηµεροµηνία της αναγγελίας ρόσληψης του ωφελουµένου. Στην ερί τωση ου η αναγγελία ρόσληψης έχει ροηγηθεί της ηµεροµηνίας δηµοσίευσης στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως ( ), ο δικαιούχος ε ιχορηγείται α ό την ηµεροµηνία έκδοσης της εγκριτικής α όφασης υ αγωγής στο ρόγραµµα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Έναρξη, όροι και διαδικασία ε ιχορήγησης 6.1 Υ οβολή αίτησης για καταβολή της ε ιχορήγησης α) Αξιώσεις των δικαιούχων για είσ ραξη της ε ιχορήγησης για άτοµα ου θα υ αχθούν στο ρόγραµµα ασκούνται εντός δύο (2) µηνών α ό τη λήξη κάθε τριµήνου α ασχόλησης. Ειδικά για την ρώτη ε ιχορήγηση ως µήνας α ασχόλησης θα υ ολογίζεται ο µήνας ρόσληψης ανεξάρτητα α ό τον αριθµό ηµεροµισθίων ου ραγµατο οιήθηκαν. Τα δικαιολογητικά για την καταβολή της τελευταίας ε ιχορήγησης θα υ οβάλλονται εντός δύο µηνών α ό το µήνα λήξης της ε ιχορήγησης. Σε ερί τωση εκ ρόθεσµης υ οβολής της αίτησης ή και των α αραίτητων δικαιολογητικών για καταβολή της ε ιχορήγησης, έραν της ροθεσµίας των δύο µηνών α ό τη λήξη κάθε τριµήνου, τότε η αξίωσή του για το συγκεκριµένο οσό αραγράφεται χωρίς διακο ή της ε ιχορήγησης, µε α όφαση του Προϊσταµένου της αρµόδιας Υ ηρεσίας Α ασχόλησης του Οργανισµού, εφόσον η ε ιχείρηση λειτουργεί και εξακολουθούν να τηρούνται οι όροι, οι ροϋ οθέσεις καθώς και οι δεσµεύσεις ου αναφέρονται στην αρούσα ρόσκληση. Είναι δυνατή η ε ιµήκυνση της ως άνω ροθεσµίας κατά εξήντα (60) ηµέρες, ύστερα α ό α όφαση του Προϊσταµένου της Υ ηρεσίας. Για τη λήψη της ε ιχορήγησης η ε ιχείρηση οφείλει να υ οβάλλει αίτηση µε τα α αιτούµενα δικαιολογητικά ό ως αυτά ροσδιορίζονται στη συνέχεια ικαιολογητικά α) 'Έντυ η Κατάσταση (Έντυ ο Β) ου θα εριλαµβάνει : 11

12 το ονοµατε ώνυµο των ροσληφθέντων, βάσει του ρογράµµατος, τον Α.Μ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, το ΑΜΚΑ και το ΑΦΜ τη χρονολογία ρόσληψης, την ηµεροµηνία γέννησης, τα ηµεροµίσθια ου ραγµατο οιήθηκαν κατά µήνα, το συνολικό ακαθάριστο οσό των µηνιαίων α οδοχών του εργαζόµενου, το ο οίο δεν θα είναι κατώτερο του ροβλε όµενου σύµφωνα µε τις οικείες συµβάσεις (Εθνική, Κλαδική Ε ιχειρησιακές κλ ), το οσό της ε ιχορήγησης ου καταβάλει ο ΟΑΕ στήλη της υ εύθυνης δήλωσης, µε τις υ ογραφές των ροσληφθέντων µισθωτών ό ου θα δηλώνουν ότι α ασχολήθηκαν και ληρώθηκαν το χρονικό διάστηµα για το ο οίο ζητείται η ε ιχορήγηση. Σε ερί τωση ου δεν υ άρχουν οι υ ογραφές των εργαζοµένων στο υ όδειγµα Β είναι δυνατή η καταβολή της ε ιχορήγησης αρκεί να συνυ οβληθούν αραστατικά ληρωµής των εργαζοµένων (υ ογεγραµµένες µισθοδοτικές καταστάσεις, αντίγραφα λογαριασµών µισθοδοσίας κλ.) β) Μισθολογικές καταστάσεις ή Αναλυτικές Περιοδικές ηλώσεις (Α.Π..) οι ο οίες µ ορούν να υ οβληθούν και σε ηλεκτρονική µορφή, συνοδευόµενες µε υ εύθυνη δήλωση στην ο οία θα δηλώνεται ότι τα στοιχεία ου εµ εριέχονται είναι αληθή (για τους ασφαλισµένους στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ). γ) Γραµµάτια είσ ραξης ή βεβαίωση α όδοσης ασφαλιστικών εισφορών κύριας και ε ικουρικής ασφάλισης o Αντίγραφα των γραµµατίων κατάθεσης (αν η καταβολή έγινε σε Τρά εζα) ή των ροσωρινών γραµµατίων είσ ραξης (αν η καταβολή έγινε σε Υ οκ/µα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), ου αντιστοιχούν στις µηνιαίες εισφορές, τις ο οίες είναι υ οχρεωµένος ο εργοδότης να καταβάλει για τους µήνες ου αναφέρονται στην τρέχουσα τριµηνιαία χρονική ερίοδο.) o Σε ερί τωση ου ε ιχειρήσεις χρησιµο οιούν τους εναλλακτικούς τρό ους συναλλαγής για την α όδοση των ασφαλιστικών τους εισφορών (.χ. Internet Banking, Phone Banking) τότε θα ρέ ει να ροσκοµίσουν αντίγραφο συναλλαγής ληρωµής ό ου αναγράφεται η ένδειξη «ΑΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ», «ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΗ», «ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΗΚΕ» και Υ εύθυνη δήλωση ότι τα αναγραφόµενα είναι ακριβή και αληθή. Στις ερι τώσεις ου η ε ιχείρηση έχει ροβεί σε ρύθµιση των οφειλών της ρος το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή τους οικείους ασφαλιστικούς φορείς, ή τα ε ικουρικά ταµεία εκτός ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ, για να είναι δυνατή η καταβολή της ε ιχορήγησης θα ρέ ει η ρύθµιση να έχει κατατεθεί εµ ρόθεσµα, δηλαδή εντός δύο µηνών α ό τη λήξη κάθε τριµήνου α ασχόλησης και στην α όφαση ρύθµισης να συµ εριλαµβάνεται το κρίσιµο χρονικό διάστηµα για το ο οίο ζητά να ε ιχορηγηθεί η ε ιχείρηση και εφόσον οι δόσεις της ρύθµισης καταβάλλονται κανονικά. Σε ερί τωση ου η ρύθµιση δεν είναι ενήµερη, η αξίωση για καταβολή της ε ιχορήγησης θα 12

13 α ορρί τεται, µε την έκδοση α όφασης αραγραφής α ό τον Προϊστάµενο του ΚΠΑ2. Εάν η Υ ηρεσία κρίνει ότι τα αρα άνω στοιχεία χρήζουν εραιτέρω έρευνας, ενδείκνυται να τα διασταυρώσει και µε την αρµόδια Υ ηρεσία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή του οικείου ασφαλιστικού φορέα κύριας ή και ε ικουρικής ασφάλισης. δ) Βεβαίωση ασφαλιστικής και φορολογικής ενηµερότητας ή βεβαίωση οφειλής ό ου α αιτείται. Σύµφωνα µε τις µε αριθµ. ΙΑ Π/Α/10067/2007 και ΙΑ Π/Φ.Α.1.1/2407/26/01/2009 ΚΥΑ τα αρα άνω δικαιολογητικά αναζητούνται αυτε άγγελτα α ό την αρµόδια για την έκδοση της διοικητικής ράξης Υ ηρεσία. ε) Αντίγραφο κατάστασης του ροσω ικού και ωρών εργασίας ου έχει υ οβληθεί ηλεκτρονικά στο σύστηµα ΙΚΑ ΣΕΠΕ ΟΑΕ. Στις ερι τώσεις ου η ε ιχείρηση δεν καταθέσει µε την υ οβολή της αίτησης για καταβολή της ε ιχορήγησης όλα τα α αραίτητα δικαιολογητικά ου αναφέρονται ανωτέρω, τότε κάθε δικαιολογητικό ου κατατίθεται στην αρµόδια Υ ηρεσία εκ των υστέρων θα λαµβάνει ξεχωριστό αριθµό ρωτοκόλλου. 6.3 Καταβολή της ε ιχορήγησης Η αρµόδια Υ ηρεσία (ΚΠΑ2), ύστερα α ό τον σχετικό έλεγχο των ανωτέρω δικαιολογητικών (διοικητικός έλεγχος) και τον ε ιτό ιο έλεγχο α ό τους αρµόδιους υ αλλήλους του Οργανισµού, και αφού δια ιστώσει ότι α) ληρούνται οι όροι και οι ροϋ οθέσεις του ρογράµµατος, και β) τηρούνται i) οι κοινοτικοί κανόνες, ii) η εθνική νοµοθεσία και iii) η εργατική και ασφαλιστική νοµοθεσία, ροβαίνει στην έκδοση σχετικής εγκριτικής α όφασης για την καταβολή της ενίσχυσης. Κατό ιν η δικαιούχος ε ιχείρηση καλείται µε τον λέον ρόσφορο τρό ο (τηλεφωνικώς, µε fax, µε , εγγράφως ή/και µε ε ιτό ιο έλεγχο ό ου και όταν α αιτείται) να ροσέλθει στο ΚΠΑ2 και να ροβεί στην έκδοση τιµολογίου µε το οσό ου αντιστοιχεί στο οσό ε ιχορήγησης, σύµφωνα µε το άρθρο 12 αρ.3 του Προεδρικού ιατάγµατος 189/92 ΚΒΣ και το άρθρο 6 αρ.3 του Ν.4093/2103 (ΦΕΚ 222/Α/ ). Σε ερί τωση ου ο νόµιµος εκ ρόσω ος της ε ιχείρησης δεν αντα οκριθεί και δεν ροσέλθει στην Υ ηρεσία, τότε το οσό θα αραγράφεται µετά α ό σχετική α όφαση του Προϊσταµένου του ΚΠΑ2. Για την έκδοση του τιµολογίου η δικαιούχος ε ιχείρηση θα ρέ ει να ροσκοµίσει βεβαίωση ασφαλιστικής και φορολογικής ενηµερότητας ή βεβαίωση οφειλής, εφόσον η ισχύς των ήδη ροσκοµισθεισών ενηµεροτήτων έχει λήξει. Σύµφωνα µε τις µε αριθµ. ΙΑ Π/Α/10067/2007 και ΙΑ Π/Φ.Α.1.1/2407/26/01/2009 ΚΥΑ τα αρα άνω δικαιολογητικά αναζητούνται αυτε άγγελτα α ό την αρµόδια για την έκδοση της διοικητικής ράξης Υ ηρεσία Όροι Η ε ιχορήγηση θα υ ολογίζεται για κάθε µήνα λήρους α ασχόλησης για τους µισθωτούς και για τους ηµεροµισθίους, µε ανώτατο όριο τις είκοσι έντε (25) ηµέρες ασφάλισης. Ως λήρη α ασχόληση νοείται η αροχή εξαρτηµένης εργασίας ου καλύ τει τόσο το ωράριο λήρους α ασχόλησης ου ισχύει στην ε ιχείρηση, όσο και στις α οδοχές της λήρους α ασχόλησης, ου ροκύ τουν α ό τη σχετική Συλλογική Σύµβαση 13

14 Εργασίας, την Κλαδική, την Ε ιχειρησιακή, τον Κανονισµό Εργασίας, τις ατοµικές συµβάσεις εργασίας, την ε ιχειρησιακή συνήθεια κλ. Κατά τη διάρκεια του ρογράµµατος, όσον αφορά στο δεσµευόµενο (ε ιχορηγούµενο και ροϋ άρχον) ροσω ικό, δεν είναι δυνατή η µετατρο ή του καθεστώτος α ασχόλησης α ό λήρη σε µερική ή σε εκ εριτρο ής κλ. Οι ανωτέρω δεσµεύσεις ισχύουν και για το χρονικό διάστηµα α ό την ηµεροµηνία υ οβολής της αίτησης µέχρι και την ηµεροµηνία της εγκριτικής α όφασης. Είναι δυνατόν ε ιχορηγούµενος και µη να ραγµατο οιήσει κάτω των 25 ηµεροµισθίων στην ερί τωση ου ο λόγος α ουσίας αφορά στο ρόσω ο του εργαζόµενου, ε ιχορηγούµενου και µη. Ε ίσης κατά τη διάρκεια του ρογράµµατος είναι δυνατή η λήψη άδειας άνευ α οδοχών α ό το (ε ιχορηγούµενο και µη) ροσω ικό µετά α ό σχετική αίτηση ου υ οβάλλουν ρος την ε ιχείρηση, έως συνολικά- τριάντα ηµέρες. Οι α οδοχές των εργαζοµένων (ε ιχορηγούµενου και µη ροσω ικού) καθορίζονται α ό την κείµενη εργατική και ασφαλιστική νοµοθεσία. Οι ε ιχορηγούµενοι κατά τη διάρκεια του ρογράµµατος δεν ασκούν άλλο ελευθέριο ή άλλο ε άγγελµα. Σε διαφορετική ερί τωση α εντάσσονται α ό το ρόγραµµα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ιενέργεια ελέγχων / Υ οχρεώσεις τήρησης αρχείων Ύστερα α ό την υ οβολή της αίτησης για καταβολή της ε ιχορήγησης, ραγµατο οιείται ε ιτό ιος έλεγχος (ε ιτό ια ε αλήθευση), µετά την α όφαση ανάθεσης α ό την αρµόδια ιεύθυνση ιοικητικού, σε ελεγκτές ροκειµένου να ελεγχθεί αν η ε ιχείρηση τηρεί τους όρους του ρογράµµατος (λειτουργία της ε ιχείρησης, α ασχόληση του ε ιχορηγούµενου ροσω ικού, κατάσταση µισθοδοσίας του ροσω ικού κλ ). Ειδικότερα στον ρώτο ε ιτό ιο έλεγχο (ε ιτό ια ε αλήθευση) για την καταβολή της ε ιχορήγησης, θα ελέγχονται και τα αναφερόµενα στην ηλεκτρονική αίτηση. Αντίγραφο της έκθεσης ελέγχου αραδίδεται, µετά την ολοκλήρωση του ε ιτό ιου ελέγχου, στον δικαιούχο α ό τους ελεγκτές του Οργανισµού. Σε ερί τωση ου δεν τηρούνται οι όροι του ρογράµµατος η Υ ηρεσία (ΚΠΑ 2) θα ροβαίνει σε ανάκληση της εγκριτικής α όφασης. Τα αραστατικά υ αγωγής ελέγχονται στην ε ιχείρηση. Ο ΟΑΕ ασκεί τους ροβλε όµενους α ό το Σύστηµα ιαχείρισης και Ελέγχου των ΕΠ του ΕΣΠΑ, ελέγχους στους δικαιούχους της ράξης του συνολικού ρογράµµατος ο οιαδή οτε χρονική στιγµή, ροκειµένου να δια ιστωθεί η τήρηση των όρων του συνολικού ρογράµµατος, σύµφωνα µε τους κοινοτικούς κανόνες οι ο οίοι βασίζονται στο εγκεκριµένο Σύστηµα Σύστηµα ιαχείρισης και Ελέγχου των Ε ιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ καθώς και την Υ ουργική Α όφαση του Συστήµατος µε αρ. ρωτ /ΕΥΣ 1749/ (ΦΕΚ540/Β), ό ως αυτή ισχύει 14

15 κάθε φορά. Η οικονοµική διαχείριση του ρογράµµατος διενεργείται, στην Υ ηρεσία υλο οίησης του ρογράµµατος, µέσω ξεχωριστής λογιστικής µερίδας στην ο οία καταχωρούνται, διακριτά για κάθε ε ιχορηγούµενη ε ιχείρηση, όλες οι ληρωµές ου ραγµατο οιούνται µε τα διακριτικά χαρακτηριστικά των αντίστοιχων αραστατικών τους (ηµεροµηνία, είδος και αριθµός αραστατικού, κατηγορία, οσό και αιτιολογία δα άνης). Η Ειδική Υ ηρεσία ιαχείρισης του ΕΠ «Ανά τυξη Ανθρώ ινου υναµικού» διατηρεί το δικαίωµα να ραγµατο οιεί ε αληθεύσεις στον ΟΑΕ, ως ρος την τήρηση των καθηκόντων του, ως Ενδιάµεσου Φορέα ιαχείρισης. Έλεγχοι σύµφωνα µε τα ροβλε όµενα στους σχετικούς κανονισµούς και το Ν. 3614/07 διενεργούνται α ό την Αρχή Πιστο οίησης, την Αρχή Ελέγχου (Ε ΕΛ), καθώς και τα αρµόδια όργανα της Ε.Ε. Οι ε αληθεύσεις του ρογράµµατος θα διενεργούνται α ό υ αλλήλους του ΟΑΕ σύµφωνα µε τα οριζόµενα α) στην Κοινή Υ ουργική Α όφαση υ αριθµ. 2/82850/0022/2013 (ΦΕΚ487/ ), β) τις διατάξεις της ΥΠΑΣΥ µε αριθµ /ΕΥΣ 1749/ , ό ως αυτή ισχύει κάθε φορά. Ε ισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε το άρθρο 29 ιοικητική συνδροµή Ο.Α.Ε.. - Προστασία ελεγκτών Ο.Α.Ε.. : 1. Οι άσης φύσεως διοικητικές αρχές, οι δικαστικές υ ηρεσίες, οι δηµόσιες υ ηρεσίες, καθώς και οι υ ηρεσίες της το ικής αυτοδιοίκησης υ οχρεούνται να αρέχουν κάθε αιτούµενη συνδροµή ιδιαίτερα µε την αροχή στον Ο.Α.Ε.. µηχανογραφικών στοιχείων και ληροφοριών για τη διευκόλυνση της άσκησης των αρµοδιοτήτων του. 2. Κατά τη διάρκεια των ε ιτό ιων ελέγχων ου διενεργούν υ άλληλοι του Ο.Α.Ε.. η ελεγκτική διαδικασία δεν αρακωλύεται α ό τους ελεγχόµενους. Ενδεχόµενη αρακώληση δύναται να α οτελέσει λόγο α ένταξής τους α ό το ρόγραµµα ή διακο ής της αροχής ρος αυτούς. Οι ελεγκτές του Ο.Α.Ε.. δεν διώκονται και δεν ενάγονται για γνώµη ου διατύ ωσαν ή ράξη ου διενήργησαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Χρόνος υ οχρεωτικής α ασχόλησης εσµεύσεις Οι ε ιχειρήσεις υ οχρεούνται να διατηρήσουν τις ε ιχορηγούµενες και µη θέσεις εργασίας καθ όλη τη διάρκεια του ρογράµµατος (6 µήνες). Σε ερί τωση ου η ε ιχείρηση µειώσει το ροϋ άρχον ροσω ικό της και εφόσον δεν το αντικαταστήσει µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες, το ρόγραµµα θα διακό τεται κατά τόσες θέσεις εργασίας όσες µειώθηκε το ροσω ικό. Στην ερί τωση ου η ε ιχείρηση έχει ε ιχορηγηθεί, τότε θα ε ιστρέφει στον Οργανισµό εντόκως το αναλογούν οσό ε ιχορήγησης σύµφωνα µε τις διατάξεις της ΥΠΑΣΥ µε αριθµ /ΕΥΣ 1749/ , ό ως αυτή ισχύει κάθε φορά. Είναι δυνατή η ε ιµήκυνση της ως άνω ροθεσµίας, κατά τριάντα (30) ηµέρες, µετά α ό α όφαση του Προϊσταµένου της Υ ηρεσίας (ΚΠΑ ή ΚΠΑ2). Σε ερί τωση ου η ε ιχείρηση µειώσει το ε ιχορηγούµενο ροσω ικό της, τότε το ρόγραµµα διακό τεται κατά τόσες θέσεις όσες µειώθηκε το ροσω ικό. Στην ερί τωση ου η ε ιχείρηση έχει ε ιχορηγηθεί, θα ε ιστρέφει στον Οργανισµό 15

16 εντόκως το αναλογούν οσό ε ιχορήγησης σύµφωνα µε τις διατάξεις της ΥΠΑΣΥ µε αριθµ /ΕΥΣ 1749/ , ό ως αυτή ισχύει κάθε φορά. Οι ε ιχειρήσεις δεν δεσµεύονται για τα άτοµα ου τυχόν ροσλάβουν στο χρονικό διάστηµα α ό την ηµεροµηνία υ οβολής της ηλεκτρονικής αίτησης µέχρι την έκδοση εγκριτικής α όφασης. Ως µείωση ροσω ικού θεωρείται η καταγγελία σύµβασης εργασίας, ό ως ε ίσης και η εθελουσία έξοδος ου γίνεται µε ρωτοβουλία του εργοδότη, µέσω ρογραµµάτων αροχής οικονοµικών κυρίως κινήτρων εθελούσιας εξόδου. εν θεωρείται µείωση ροσω ικού, η µείωση ου οφείλεται σε λήξη σύµβασης ορισµένου χρόνου, οικειοθελή α οχώρηση ή συνταξιοδότηση µισθωτού ε ιχείρησης. Στις ερι τώσεις οικειοθελούς α οχώρησης και λήξης σύµβασης ορισµένου χρόνου του ε ιχορηγούµενου ροσω ικού το ρόγραµµα διακό τεται χωρίς άλλες ε ι τώσεις για την ε ιχείρηση. Ε ίσης σε ερί τωση στράτευσης, ασθένειας, κυοφορίας - λοχείας του ροϋ άρχοντος ατόµου, δεν α αιτείται αντικατάσταση, αφού η σχέση εργασίας δεν διακό τεται, εφόσον η ε ιχείρηση ροσκοµίσει στην αρµόδια Υ ηρεσία τα α αραίτητα δικαιολογητικά. Η ε ιχείρηση µ ορεί να ροβεί σε αντικατάσταση του δεσµευόµενου µη ε ιχορηγούµενου ροσω ικού ου µείωσε και µε άλλο εργαζόµενο ου ροσέλαβε η ε ιχείρηση µετά την αίτηση για υ αγωγή στο ρόγραµµα (και ανήκει στο µη δεσµευόµενο ροσω ικό της), έχοντας σε κάθε ερί τωση το ίδιο καθεστώς α ασχόλησης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ε ιµήκυνση Προγράµµατος Είναι δυνατή η ε ιµήκυνση του χρόνου ε ιχορήγησης κατά τριάντα (30) το ολύ ηµέρες µε ισόχρονη δέσµευση της ε ιχείρησης, για µη α όλυση ροσω ικού, σε ερί τωση: α) άδειας άνευ α οδοχών ου χορηγείται µετά α ό αίτηση του εργαζοµένου και β) µη λειτουργίας της ε ιχείρησης λόγω θερινών διακο ών. Η ε ιµήκυνση γίνεται µετά α ό αίτηση της ε ιχείρησης και α όφαση του Προϊσταµένου της κατά τό ον αρµόδιας Υ ηρεσίας του ΟΑΕ. Ε ίσης σε ερί τωση αντικατάστασης ε ιχορηγούµενου µισθωτού µέσα στην ροθεσµία των τριάντα (30) ηµερών είναι δυνατή η ε ιµήκυνση του χρόνου ε ιχορήγησης του εργοδότη κατά τριάντα (30) ηµέρες για κάθε άτοµο ου αντικαταστάθηκε, µετά α ό αίτηση του εργοδότη και α όφαση του αρµόδιου Προϊσταµένου της Υ ηρεσίας Α ασχόλησης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ιακο ή ε ιχορήγησης ηµοσιονοµική διόρθωση Στην ερί τωση ου το οσό της δα άνης έχει καταβληθεί α ό τον ΟΑΕ αχρεωστήτως α ευθείας στην ε ιχείρηση και δια ιστωθεί αράβαση όρου ή όρων ή ροϋ οθέσεων του ρογράµµατος, θα εφαρµόζονται α) οι διατάξεις της ΥΠΑΣΥ µε αριθµ /ΕΥΣ 1749/ , ό ως αυτή ισχύει κάθε φορά και β) οι διατάξεις του άρθρου 29 του ν.1262/1982 (ΦΕΚ 70/Α / ), ό ως ισχύει για την 16

17 α όδοση στον ΟΑΕ, καθώς και οι διατάξεις της µε αριθµό / /0016/ (ΦΕΚ Β 120) Α όφασης του Υ ουργού Οικονοµικών, η ο οία εκδόθηκε κατ εξουσιοδότηση της αραγράφου 4 του άρθρου 106 του Κώδικα ηµοσίου Λογιστικού (Ν / 1995) και δυνάµει της ο οίας η είσ ραξη των εσόδων του Ο.Α.Ε.. ανατέθηκε στις ηµόσιες Οικονοµικές Υ ηρεσίες. Συγκεκριµένα στην ερί τωση ου κατά τη διενέργεια της ε ιτό ιας / διοικητικής ε αλήθευσης δια ιστωθεί αρατυ ία ή αράβαση των όρων και ροϋ οθέσεων του ρογράµµατος α ό τον δικαιούχο, µετά την καταβολή ο οιουδή οτε οσού ε ιχορήγησης, θα αναφέρονται µε κατάλληλη τεκµηρίωση και αναφορά οι διατάξεις ου έχουν αραβιαστεί και θα ροτείνεται α ό τους αρµόδιους ελεγκτές του Οργανισµού δηµοσιονοµική διόρθωση, α ό την ηµεροµηνία ου έχει λάβει χώρα η αρατυ ία, όσον αφορά στα οσά ου έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως ή αρανόµως σε φυσικά ή νοµικά ρόσω α, δηλαδή η διακο ή της ε ιχορήγησης µε αναζήτηση του αναλογούντος οσού, σύµφωνα µε την αρ.7 του άρθρου 29 του ν.1262/1982 (ΦΕΚ 70/Α / ), ό ως ισχύει για την α όδοση στον ΟΑΕ. Ε ισηµαίνεται ότι µετά την δια ίστωση αράβασης των όρων και ροϋ οθέσεων του ρογράµµατος, η αρµόδια Υ ηρεσία (ΚΠΑ2) δεν θα καταβάλει ή συµψηφίζει κανένα οσό ε ιχορήγησης. Όσον αφορά στους ε ιτό ιους ελέγχους (ε ιτό ιες ε αληθεύσεις) ου διενεργούνται κατά τη διάρκεια υλο οίησης του ρογράµµατος (έντυ ο «λίστας ελέγχου για την ε ιχορήγηση τριµήνου ε ιχορήγησης»), οι αρµόδιοι ελεγκτές του Ο.Α.Ε.. συντάσσουν εντός δεκα έντε (15) ηµερών α ό την διενέργεια των σχετικών ελέγχων, εκθέσεις ε ιτό ιας / διοικητικής ε αλήθευσης µε βάση τη λίστα ελέγχου, καθώς και τον διοικητικό έλεγχο, σε συνεργασία µε τους υ αλλήλους του Γραφείου Α ασχόλησης του αρµόδιου ΚΠΑ2. Η Έκθεση Ε ιτό ιας/ ιοικητικής Ε αλήθευσης θα εγκρίνεται α ό το αρµόδιο όργανο, δηλαδή τον Προϊστάµενο της Υ ηρεσίας (ΚΠΑ2), και κατό ιν θα κοινο οιείται εγγράφως εντός δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών α ό την σύνταξη της στον δικαιούχο ροκειµένου να ενηµερωθεί, για την - ροτεινόµενηδηµοσιονοµική διόρθωση και την ανάκτηση του οσού. Ο δικαιούχος θα καλείται εντός ροθεσµίας δεκα έντε (15) ηµερών α ό την κοινο οίηση της ανωτέρω έκθεσης να υ οβάλλει στην αρµόδια Υ ηρεσία (ΚΠΑ2) εγγράφως τις αντιρρήσεις του (υ οβολή ένστασης). Οι αντιρρήσεις (ένσταση) του δικαιούχου εξετάζονται α ό τον Προϊστάµενο της αρµόδιας Υ ηρεσίας (ΚΠΑ2), εντός ροθεσµίας δεκα έντε (15) ηµερολογιακών ηµερών α ό την υ οβολή της, ο ο οίος και εκδίδει σχετική Α όφαση ε ί των αντιρρήσεων (ένστασης). Στην ερί τωση ου γίνουν δεκτές οι αντιρρήσεις ου έχει υ οβάλλει η ε ιχείρηση, τότε ο Προϊστάµενος του ΚΠΑ2 εκδίδει σχετική α όφαση α οδοχής των αντιρρήσεων και το ρόγραµµα συνεχίζεται ή ολοκληρώνεται. Στην ερί τωση ου µετά την εξέταση των αντιρρήσεων (ένσταση) α ό τον Προϊστάµενο της Υ ηρεσίας (ΚΠΑ2) και την α όρριψη ή την µερική α όρριψη αυτών ή την αρέλευση ά ρακτης της ροθεσµίας υ οβολής της, τότε το όρισµα 17

18 της έκθεσης ε ιτό ιας / διοικητικής ε αλήθευσης οριστικο οιείται µε την έκδοση «Α όφασης ηµοσιονοµικής ιόρθωσης» α ό τον Προϊστάµενο της αρµόδιας Υ ηρεσίας (ΚΠΑ2) µε την ο οία οριστικο οιείται η δηµοσιονοµική διόρθωση µε ανάκτηση οσού εντόκως, κατά το µέρος ου κριθούν αβάσιµες οι αντιρρήσεις, το ο οίο ρέ ει να ε ιστραφεί στον Οργανισµό εντός δέκα (10) ηµερών. Η Α όφαση δηµοσιονοµικής διόρθωσης µε την ανάκτηση εφά αξ του οσού εντόκως α ό την ηµεροµηνία λήψης της κάθε ενίσχυσης ξεχωριστά έως την καταληκτική ηµεροµηνία ε ιστροφής ου αναφέρεται στην εν λόγω α όφαση, η ο οία οριστικο οιεί το όρισµα της έκθεσης ε αλήθευσης κοινο οιείται στον δικαιούχο. Η Α όφαση δηµοσιονοµικής διόρθωσης µαζί µε την έκθεση ε ιτό ιας / διοικητικής ε αλήθευσης θα κοινο οιείται ε ίσης και στην Υ ηρεσία ιεθνών Σχέσεων του Οργανισµού. Το ε ιτόκιο ου εφαρµόζεται είναι το ε ιτόκιο αναφοράς ου ορίζεται, για κάθε ηµερολογιακό έτος, α ό την Ευρω αϊκή Ε ιτρο ή για την Ελλάδα και δηµοσιεύεται στην Ε ίσηµη Εφηµερίδα της Ευρω αϊκής Ένωσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 9 του κεφαλαίου V του Κανονισµού (ΕΚ) 794/2004 της Ε ιτρο ής. ηλαδή υ ολογίζεται το ε ιτόκιο της χρονικής στιγµής ου καταβλήθηκε η ενίσχυση. Τα ε ιτόκια για κάθε χρονική ερίοδο µ ορούν να αναζητηθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Ευρω αϊκής Ένωσης: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 Ε ίλυση διαφορών Ο οιαδή οτε διαφορά ροκύψει µεταξύ των ενδιαφερόµενων και των Υ ηρεσιών Α ασχόλησης του ΟΑΕ, για τις ερι τώσεις ου αφορούν στην α όρριψη της αίτησης της ε ιχείρησης για υ αγωγή στο ρόγραµµα, την ανάκληση (µερική ή ολική) της εγκριτικής α όφασης και την αραγραφή της αξίωσης για καταβολή της ε ιχορήγησης α ό τον Προϊστάµενο της αρµόδιας Υ ηρεσίας Α ασχόλησης του ΟΑΕ θα ε ιλύεται µε α όφαση της Ειδικής Ε ιτρο ής Ενστάσεων ή του αρµόδιου κάθε φορά οργάνου. Οι ενστάσεις θα υ οβάλλονται στην αρµόδια Υ ηρεσία εντός δεκα έντε (15) ηµερών α ό την κοινο οίηση της α ορρι τικής α όφασης. Ε ισηµαίνεται ότι οι αρµόδιες Υ ηρεσίες (ΚΠΑ2) οφείλουν ριν την έκδοση των ανωτέρω α οφάσεων να καλούν τους ενδιαφερόµενους να ανα τύξουν γρα τώς ή ροφορικώς τις α όψεις τους, σύµφωνα µε το άρθρο 20 αρ. 2 του Συντάγµατος και µε το άρθρο 6 του Κώδικα ιοικητικής ιαδικασίας. Η κλήση ρος ακρόαση είναι έγγραφη, αναφέρει τον τό ο, την ηµέρα και την ώρα της ακρόασης, ροσδιορίζει δε το αντικείµενο του µέτρου ή της ενέργειας. Η κλήση κοινο οιείται στον ενδιαφερόµενο τουλάχιστον έντε (5) λήρεις εργάσιµες ηµέρες ριν α ό την ηµέρα της ακρόασης. 18

19 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 Τήρηση όρων ληροφόρησης και δηµοσιότητας 1. Για λόγους διαφάνειας, βάσει του άρθρου 7 του Κανονισµού (ΕΚ) 1828/2006 της Ε ιτρο ής, ο κατάλογος των δικαιούχων του αρόντος ρογράµµατος (µε αναφορά στην ονοµασία της ράξης και στο οσό της δηµόσιας χρηµατοδότησης ου χορηγείται στην ράξη) δηµοσιο οιείται στην ιστοσελίδα 2. Σε κάθε ερί τωση δηµοσιο οίησης/δηµοσίευσης των ράξεων, εκ µέρους του ΟΑΕ, γίνεται µνεία για την συµµετοχή στη χρηµατοδότηση της Ευρω αϊκής Ένωσης και ειδικότερα του Ευρω αϊκού Κοινωνικού Ταµείου και του Ελληνικού ηµοσίου και ειδικότερα του Υ ουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης στο λαίσιο του Ε ιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανά τυξη Ανθρώ ινου υναµικού» Όλοι οι φορείς της ράξης α οτελούν ουσιαστικούς συντελεστές διάχυσης της ληροφορίας στους/στις ωφελούµενους/ες και, υ ό την έννοια αυτή, χρησιµο οιούν, ορθολογικά, κάθε ρόσφορο µέσο ου θα συµβάλλει στη διαφάνεια και στην α όκτηση χρηστικής ληροφορίας α ό τον ληθυσµό στόχο. 4. Όλοι οι εµ λεκόµενοι φορείς είναι υ οχρεωµένοι να τηρούν και να καταθέτουν στοιχεία φυσικού αντικειµένου βάσει του Παραρτήµατος ΧΧΙΙΙ σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στον Κανονισµό (ΕΚ) 1828/2006 της Ε ιτρο ής της 8ης εκεµβρίου 2006, βάσει των οδηγιών της Ειδικής Υ ηρεσίας και τις α αιτήσεις των ράξεων. Τα εν λόγω στοιχεία αφορούν: Καθεστώς των ωφελούµενων στην αγορά εργασίας ριν την ένταξη τους στο ρόγραµµα Σε ηλικιακά δεδοµένα των ωφελουµένων Σε δεδοµένα για ευάλωτες οµάδες ωφελουµένων Στο µορφωτικό ε ί εδο ωφελουµένων Όλοι οι φορείς υ οχρεούνται να τηρούν αρχείο των δράσεων δηµοσιότητας ου υλο οιούν, ως ρος το φυσικό και το οικονοµικό τους αντικείµενο. Σε κάθε ερί τωση, ο ΕΦ σε συνεργασία µε την ιαχειριστική Αρχή του Ε.Π «Ανά τυξη Ανθρώ ινου υναµικού» ε ιµελούνται τρό ους κωδικο οίησης της δηµοσιο οίησης των ωφελουµένων, ό ου και εάν αυτό α αιτείται, ώστε να τηρείται άντα η διάταξη ερί µη δηµοσιο οίησης των ονοµάτων των ωφελουµένων α ό δράσεις ου συγχρηµατοδοτούνται α ό το ΕΚΤ. Οι ικαιούχοι υ οχρεούνται στην τήρηση των α αιτήσεων των Κανόνων Πληροφόρησης και ηµοσιότητας. Προκειµένου για την ενηµέρωση των δικαιούχων και των ωφελούµενων ανέργων για τις υ οχρεώσεις τους ου α ορρέουν α ό τα συγχρηµατοδοτούµενα ρογράµµατα ΝΘΕ : i. οι Υ ηρεσίες (ΚΠΑ 2), θα ροβαίνουν στην γνωστο οίηση ρος τους δικαιούχους για την αναγραφή των στοιχείων συγχρηµατοδότησης του ρογράµµατος ΝΘΕ, στα αραστατικά ληρωµών (τιµολόγια είσ ραξης της ε ιχορήγησης) και στα αραστατικά µισθοδοσίας (µισθοδοτικές καταστάσεις, Έντυ ο Β, α οδείξεις µισθοδοσίας) των ωφελουµένων ανέργων, καθώς και στη σύµβαση των ωφελουµένων ανέργων, εφόσον αυτή υ άρχει. Τα στοιχεία ου θα αναγράφονται είναι τα εξής: Το Ε ιχειρησιακό Πρόγραµµα δηλαδή το Ε.Π.ΑΝ.Α. 19

20 Ο τίτλος του Προγράµµατος, Ο κωδικός ΟΠΣ-MIS ράξης, τον ο οίο θα αναζητήσει στο Σύστηµα των Ηλεκτρονικών Αιτήσεων στα εδία ΕΣΠΑ, ως αριθµός MIS. ii. οι δικαιούχοι (ε ιχειρήσεις) θα ενηµερώνουν γρα τώς τους ωφελούµενους ανέργους, για την ένταξη τους στο ανωτέρω συγχρηµατοδοτούµενο ρόγραµµα ΝΘΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 Τελικές διατάξεις 1. Η ροθεσµία υ οβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων για υ αγωγή στο ρόγραµµα, λήγει αυτόµατα µέσω του ηλεκτρονικού συστήµατος αιτήσεων, ύστερα α ό την κάλυψη των κατανεµηθεισών θέσεων. Μετά την αυτόµατη λήξη της αναφερόµενης ροθεσµίας, συνεχίζεται η υ οβολή των αιτήσεων για αριθµό θέσεων ου αντιστοιχεί µέχρι το 10% των αρχικά κατανεµηθεισών θέσεων. Στην ερί τωση αυτή οι θέσεις αραµένουν σε στάδιο αναµονής και ικανο οιούνται µε βάση την ηµεροµηνία υ οβολής των αιτήσεων, εφόσον δηµιουργηθούν κενές θέσεις. 2. Το.Σ. του Οργανισµού δύναται µε α όφαση του να αναστείλει, να συνεχίσει και να λήξει την ροθεσµία υ οβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων για υ αγωγή στο ρόγραµµα. 3. Περαιτέρω λε τοµέρειες εφαρµογής του ρογράµµατος, εξειδικεύονται µε α οφάσεις του.σ. του ΟΑΕ, µετά α ό σύµφωνη γνώµη της ιαχειριστικής Αρχής. Ο ΙΟΙΚΗΤΗΣ Θ.ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ 20

Ηµερ. 14-07-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 60520 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Ηµερ. 14-07-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 60520 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Ηµερ. 14-07-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 60520 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΥ4691Ω2-ΠΙ2. Ηµερ. 27/12/2013 Αρ. Πρωτ.110133

ΑΔΑ: ΒΛΓΥ4691Ω2-ΠΙ2. Ηµερ. 27/12/2013 Αρ. Πρωτ.110133 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Εθν. Αντίστασης 8, ΤΚ 16610,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ Αθηνών ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210-3248311-17 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. :11311 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή Υ οχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ AΡ.ΠΡΩΤ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή Υ οχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ AΡ.ΠΡΩΤ. AΡ.ΠΡΩΤ.7090/7-3-2014 ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 27.531,00 (ανευ Φ.Π.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Κέρκυρα, 14/11/2013 Αρ. Πρωτ:834 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Κέρκυρα, 14/11/2013 Αρ. Πρωτ:834 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΤΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Κέρκυρα, 14/11/2013 Αρ. Πρωτ:834 Ταχ. /νση: Παλαιά Ανάκτορα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Την Οικονοµική Ε ιτρο ή ήµου ιονύσου ΘΕΜΑ: «Σύνταξη Ολοκληρωµένου Πλαισίου ράσης (Ο.Π..)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2015 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ -

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2015 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19/11/2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ. : 49150 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑ ΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Πληροφορίες: 213 1519233 Ταχ. ιεύθυνση: Πατησίων 30

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ: Όλες τις Περιφερειακές /νσεις &ΚΠΑ2 του Οργανισµού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ: Όλες τις Περιφερειακές /νσεις &ΚΠΑ2 του Οργανισµού Αθήνα, 13-12-2013 Αρ. Πρωτ.: 106097 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ: Όλες τις Περιφερειακές /νσεις &ΚΠΑ2 του Οργανισµού ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014. ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την

Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014. ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014 Πληροφορίες: Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο: 214-4141339 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια 70.000 κυτίων των 410 γραµµαρίων συµ υκνωµένου Γάλακτος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 7/2014 ΠΡΟΣ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 7/2014 ΠΡΟΣ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηµερ.23-7-2014 Αρ. Πρωτ.63118 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Εθν.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ΦΑΞ: URL: ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ 5, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 14671, ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ΦΑΞ: URL:  ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ 5, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 14671, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 8071643 ΦΑΞ: 211 8001482 E-MAIL: vrachnis@vrachnis.gr URL: www.vrachnis.gr ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ 5, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 14671, ΑΘΗΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ Υποβολές προτάσεων από 18/03/2014 έως 16/05/2014

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΟΑΕ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΓΑΝΗ»

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΟΑΕ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΓΑΝΗ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΟΑΕ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΓΑΝΗ» Οδηγίες καταχώρησης Υ οστήριξη: Σας γνωρίζουµε ότι: α) στο Πληροφοριακό Σύστηµα ΕΡΓΑΝΗ-κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία:

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία: Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία:11.04.2013 Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο: 210 5194096 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τον για την ροµήθεια 78.000 κυτίων των 410 γραµµαρίων συµ υκνωµένου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6934/07-11-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6934/07-11-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: Α Α: Β3Τ6ΩΚΑ-5ΙΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Να σταλεί και µε

Να σταλεί και µε Να σταλεί και µε e-mail ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. -------------------------------------------------- -ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΠΕΞ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ Μέρος 1: Ταυτότητα, τό ος κατοικίας και νοµικό καθεστώς του ή των εµ όρων ου θα είναι συµβαλλόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υ ' αριθµ. 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας- ΑΟΚ Τριφυλίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υ ' αριθµ. 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας- ΑΟΚ Τριφυλίας Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Α Α: ΒΙΥΚ7Λ1-ΩΙ2 Κυ αρισσία, 02-06-2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛ/ΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝ/ΚΗΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. /νση: Ξανθουδίδου & Χατζηδάκη Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ρόσληψη ροσω ικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΜΗΝΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ρόσληψη ροσω ικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΜΗΝΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 14/6/2012 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Βασ. Γεωργίου 1Α - 546 40 Αρ. Πρωτ: 51987 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ρόσληψη ροσω ικού µε σύµβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ρόδος, 16/04/2015 Αριθµ. Πρωτοκ:2/33054 Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ: 6284 Βόλος 3/5/2012

Αρ. Πρωτ: 6284 Βόλος 3/5/2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Αρ. Πρωτ: 6284 Βόλος 3/5/2012 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υ οβολή ρότασης ρος σύναψη έως ε τά (7) συµβάσεων µίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την αροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ»

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ» Ανθέων 5, 72300,- Σητεία Κρήτης. Τηλ: 28430-23590, Φαξ: 28430-25341, mail: oas@sit.forthnet.gr ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -001/16 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -001/16 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -001/16 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΜΑΪΟΣ 2016 To αρόν τεύχος εκδόθηκε σύµφωνα µε τα ροβλε όµενα στο Τεύχος ιακήρυξης του διαγωνισµού

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 15679 Ηµεροµηνία : 12.08.2015. Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -111/15 για την ροµήθεια µεταχειρισµένων µειωτήρων

Αριθ. Πρωτ. : 15679 Ηµεροµηνία : 12.08.2015. Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -111/15 για την ροµήθεια µεταχειρισµένων µειωτήρων ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. : 15679

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α

ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α λούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών ε ιχειρήσεων και τουριστικών υ οδοµών, ειδικές µορφές τουρισµού και άλλες διατάξεις» Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΗΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΗΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292 - FAX:210-2517292 ΟΝΟΜΑ:... ΕΠΩΝΥΜΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4869/18-07-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4869/18-07-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: Α Α: 748ΡΩΚΑ-Ζ52 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.:4712 Ηµεροµηνία:11/03/2014

Αριθ. Πρωτ.:4712 Ηµεροµηνία:11/03/2014 Αριθ. Πρωτ.:4712 Ηµεροµηνία:11/03/2014 Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο: 214-414 13 04 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την διαχείριση µη ε ικίνδυνων α οβλήτων (κενά laser toner και inkjet

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 4/2015

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 4/2015 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηµερ. 10 /07/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 56010 ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: 53330/02.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: 53330/02.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ /ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη, 07 Σε τεµβρίου 2016 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ. : 71579/20080 / & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 01-12-2015 Αρ. Πρωτ.: 96026 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Αθήνα, 01-12-2015 Αρ. Πρωτ.: 96026 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ /ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα, 7/7/2015 Αρ. Πρωτ: 1273 ΑΠΟΦΑΣΗ

Κέρκυρα, 7/7/2015 Αρ. Πρωτ: 1273 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΤΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 02.01.17 29.04.17 Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι για τη µίσθωση του Χώρου Πολλα λών Χρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Πληροφορίες: Νταή Αντιγόνη Ντονάδος Αντώνης Πάτρα: 12/10/2016 Τηλ. : 2610367660 2610367661 Fax: 2610367105 e-mail : odoip@eap.gr Διεύθυνση: Πάροδος Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 2/2015

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 2/2015 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηµερ. 2 /4/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 28668 ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6088/1-10-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6088/1-10-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 213-2075398,241,326

Διαβάστε περισσότερα

Νέο πρόγραμμα του Ο.Α.Ε.Δ. επιχορήγησης ασφαλιστικών εισφορών για εποχικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις

Νέο πρόγραμμα του Ο.Α.Ε.Δ. επιχορήγησης ασφαλιστικών εισφορών για εποχικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις Νέο πρόγραμμα του Ο.Α.Ε.Δ. επιχορήγησης ασφαλιστικών εισφορών για εποχικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις Το πρόγραμμα αφορά στην επαναπρόσληψη 50.000 ανέργων σε εποχικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις εποχικής

Διαβάστε περισσότερα

Ενώ ο Πίνακας (2) αναφέρεται στους ροορισµούς ου µ ορεί να ροκύψουν ε ι λέον ή να αντικαταστήσουν τους ροορισµούς της ρόσκλησης.

Ενώ ο Πίνακας (2) αναφέρεται στους ροορισµούς ου µ ορεί να ροκύψουν ε ι λέον ή να αντικαταστήσουν τους ροορισµούς της ρόσκλησης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων ου υ οβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µ ορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕ74691Ω2-ΝΚΧ. Αρ. Πρωτ. 15120/20-02-2014. ΠΡΟΣ: Όλες τις Περιφερειακές ιευθύνσεις και ΚΠΑ2 του Οργανισµού

ΑΔΑ: ΒΙΕ74691Ω2-ΝΚΧ. Αρ. Πρωτ. 15120/20-02-2014. ΠΡΟΣ: Όλες τις Περιφερειακές ιευθύνσεις και ΚΠΑ2 του Οργανισµού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΟΑΕ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Εθν. Αντίστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 5/2015

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 5/2015 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηµερ. 25/8/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 65283 ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 620/13/16-04-20132013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα / /2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ. Αριθμ.

Αθήνα / /2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ. Αριθμ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Αθήνα / /2013 Αριθμ. Πρωτ: Θέμα: Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΛΜΥΡΟΥ.

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΛΜΥΡΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Aλµυρός 30-9-2015 Αρ.Πρωτ.: 21026 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Υ ΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ - ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Υ ΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ - ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Υ ΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ - ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 1. Γενικές Πληροφορίες Η Υ ΑΣ έχει, ήδη, α ό το έτος 2002, υιοθετήσει το Πρόγραµµα Χορήγησης Υ οτροφιών

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 1ου ΣΤΑ ΙΟΥ ΓΙΑΤΟ ΕΡΓΟ " ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΕΥΡΟΠΟΛΗ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ"».

Θ Ε Μ Α : «ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 1ου ΣΤΑ ΙΟΥ ΓΙΑΤΟ ΕΡΓΟ  ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΕΥΡΟΠΟΛΗ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 25 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 419 /2014 Θ Ε Μ Α : «ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 1ου ΣΤΑ ΙΟΥ ΓΙΑΤΟ ΕΡΓΟ " ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων Άρθρο 1 (Άρθρο 7, αρ. 1 Ν. 3852/2010) ιοίκηση ήµου Ο δήµος διοικείται α ό το δηµοτικό συµβούλιο, την οικονοµική ε ιτρο ή, την ε ιτρο

Διαβάστε περισσότερα

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθ. Πρωτ.:2009 Ηµεροµηνία:4/2/2015 Τηλέφωνο: 2144141197

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθ. Πρωτ.:2009 Ηµεροµηνία:4/2/2015 Τηλέφωνο: 2144141197 Αριθ. Πρωτ.:2009 Ηµεροµηνία:4/2/2015 Τηλέφωνο: 2144141197 ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Κατασκευή εύκαµ των σωλήνων ΣΧΕΤΙΚΑ: Αίτηση Προµήθειας 1870 (Ε αναλη τικός) Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. καλεί

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α : 7ΚΒΧΩΛΚ-6Ρ Α όσ ασµα α ό το ρακτικό τη 3 η συνεδρίαση τη Οικονοµική Ε ιτρο ή. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 61 /1 Θ Ε Μ Α : «Χαρακτηρισµό θέµατο, µη συµ εριλαµβανοµένου στην ηµερήσια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ, 10.000 ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 16-24 ΕΤΩΝ, ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια Ιµατισµού (αρ.αίτησης:2319).

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια Ιµατισµού (αρ.αίτησης:2319). Αριθ. Πρωτ.:9594 Ηµεροµηνία:22/5/2015 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 214 4141146 E-mail: galexopoulos@stasy.gr ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια Ιµατισµού (αρ.αίτησης:2319).

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια Αναλωσίµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. Κωδ.Προϋ /σµού: 10/6474.0001 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προµήθεια Αναλωσίµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. Κωδ.Προϋ /σµού: 10/6474.0001 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΗΜΟΣ : ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: Προµήθεια Αναλώσιµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. (Συµ εριλαµβανοµένου και του ΦΠΑ) Έργο: Προµήθεια Αναλωσίµων

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόγραµµα. Επιχορήγησης Επιχειρήσεων. Παπαδηµητρίου Γιάννης ιευθύνων Σύµβουλος ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΣΤΑΣΗ Α.

«Πρόγραµµα. Επιχορήγησης Επιχειρήσεων. Παπαδηµητρίου Γιάννης ιευθύνων Σύµβουλος ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΣΤΑΣΗ Α. «Πρόγραµµα Επιχορήγησης Επιχειρήσεων για την Πρόσληψη Ωφελουµένων των ΤΟΠΕΚΟ και ΤοπΣΑ» Παπαδηµητρίου Γιάννης ιευθύνων Σύµβουλος ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε Το Πρόγραµµα Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ικύκλων Οχηµάτων 200cc τύ ου Scooter (αρ.αίτησης:115258).

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ικύκλων Οχηµάτων 200cc τύ ου Scooter (αρ.αίτησης:115258). Αριθ. Πρωτ.: 16079 Ηµεροµηνία: 24/08/2015 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 214 4141146 E-mail: galexopoulos@stasy.gr ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ικύκλων Οχηµάτων 200cc

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηµερ. 19-12-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 108385 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηµερ. 19-12-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 108385 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηµερ. 19-12-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 108385 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ /ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αντικατάσταση Λαµ τήρων στην Άρ α της Γέφυρας Καλατράβα (MR 204064)

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αντικατάσταση Λαµ τήρων στην Άρ α της Γέφυρας Καλατράβα (MR 204064) Αριθ. Πρωτ.:2107 Ηµεροµηνία:5/2/2015 Πληροφορίες: Κατσικαβέλα Κατερίνα Τηλέφωνο: 214-414-1153 E-mail: kkatsikavela@stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αντικατάσταση Λαµ τήρων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -165/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -165/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -165/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PAY003129715 2015-10-07

15PAY003129715 2015-10-07 Πάτρα 06-10 - 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Γ Ε Ν ΙΚ Η ΙΕ Υ Θ Υ Ν Σ Η Α Ρ Χ Α ΙΟ Τ Η Τ Ω Ν Κ Α Ι Π Ο Λ ΙΤ ΙΣ Τ ΙΚ Η Σ Κ Λ Η Ρ Ο Ν Ο Μ ΙΑ Σ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΧΑΪΑΣ Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 28/06/2016 Αρ. Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Αθήνα, 28/06/2016 Αρ. Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ /ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νίκαια : 20/11/2014 Αρ.Πρωτ.: 77080

Νίκαια : 20/11/2014 Αρ.Πρωτ.: 77080 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 213-2075241,398,326

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόγραμμα διατήρησης θέσεων εργασίας με επιχορήγηση μέρους των εργοδοτικών εισφορών σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας»

«Πρόγραμμα διατήρησης θέσεων εργασίας με επιχορήγηση μέρους των εργοδοτικών εισφορών σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ «Πρόγραμμα διατήρησης 10.000 θέσεων εργασίας με επιχορήγηση μέρους των εργοδοτικών εισφορών σε ξενοδοχειακές

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ ΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ».

Θ Ε Μ Α : «ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ ΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α: 7ΝΞΚΩΛΚ-1ΛΞ Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 17 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 239 /2016 Θ Ε Μ Α : «ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ194691Ω2-ΟΒΩ. Ταχ. /νση: Εθν. Αντίστασης 8, Τ.Κ. 17456 ΑΛΙΜΟΣ

ΑΔΑ: ΒΛ194691Ω2-ΟΒΩ. Ταχ. /νση: Εθν. Αντίστασης 8, Τ.Κ. 17456 ΑΛΙΜΟΣ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηµερ. 12/11/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 95037 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ /ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 213.1314568-9-71-72 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 210.2517292, www.inedivim.gr Αθήνα:

Διαβάστε περισσότερα

Νόµος 3898/2010 (ΦΕΚ Α 211/ ) ιαµεσολάβηση σε αστικές και εµ ορικές υ οθέσεις

Νόµος 3898/2010 (ΦΕΚ Α 211/ ) ιαµεσολάβηση σε αστικές και εµ ορικές υ οθέσεις Νόµος 3898/2010 (ΦΕΚ Α 211/16.12.2010) ιαµεσολάβηση σε αστικές και εµ ορικές υ οθέσεις Άρθρο 1: Σκο ός Ο νόµος αυτός έχει σκο ό: α) την ροσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας ρος τις διατάξεις της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α ΒΧ61ΩΛΚ-0ΓΞ Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 23 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 304 /2015 Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ-ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Πλατεία Κάνιγγος Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε3.1 ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΓΑΝΗ».

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε3.1 ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΓΑΝΗ». ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε3.1 ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΓΑΝΗ». Οδηγίες καταχώρησης Υ οστήριξη. Σας γνωρίζουµε ότι: α) στο Πληροφοριακό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε3.1 ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΓΑΝΗ».

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε3.1 ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΓΑΝΗ». ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε3.1 ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΓΑΝΗ». Οδηγίες καταχώρησης Υ οστήριξη. Σας γνωρίζουµε ότι: α) στο Πληροφοριακό

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - ΠΡΟΣ: Τους ήµους της Χώρας κκ ηµάρχους ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 14. Ε ανασύσταση ηµοτικής Αστυνοµίας

- 1 - ΠΡΟΣ: Τους ήµους της Χώρας κκ ηµάρχους ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 14. Ε ανασύσταση ηµοτικής Αστυνοµίας Ελληνική EΞ ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ Να σταλεί και µε φαξ και email ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15 Μαΐου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 16773 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Λ4691Ω2-91Α. Ταχ. /νση: Εθν. Αντίστασης 8, Τ.Κ. 17456 ΑΛΙΜΟΣ

ΑΔΑ: ΒΛ1Λ4691Ω2-91Α. Ταχ. /νση: Εθν. Αντίστασης 8, Τ.Κ. 17456 ΑΛΙΜΟΣ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηµερ. 12/11/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 95037 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ /ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΕΡΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ»,

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΕΡΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ», Σ άρτη, 14.9.2015 Αρ. πρωτ. 6405 ΣΥΜΒΑΣΗ οσού 41.342,94 (συµ εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (Α. ΓΕΝΙΚΑ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, Β. ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ, Γ. ΥΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 213.1314568-9-71-72 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 210.2517292, www.inedivim.gr Ηµεροµηνία: 13-12-2013 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΩΝ

ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΩΝ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΟ Τ. Π.& ΑΝΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ ΩΡΑΡΙΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ: 8:30.µ. 14:30 µ.µ. ΕΙ ΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2014-2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2014-2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2014-2016 Η αγκόσµια οικονοµική κρίση ου βιώνουµε τα τελευταία χρόνια είναι η χειρότερη της µετα ολεµικής ε οχής. Μια κρίση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ι Αθήνα 30-12-2011 Αριθμ. Πρωτ: 15623/562 Ταχ.Δ/νση: Πειραιώς

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΟΠΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑ ΕΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» «ΙΑΥΛΟΣ Α ασχόλησης ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

«ΤΟΠΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑ ΕΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» «ΙΑΥΛΟΣ Α ασχόλησης ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» ΗΡΑΚΛΕΙΟ 06/11/2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 12 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ρος δυνητικά ωφελούµενους για συµµετοχή στην ράξη «ΤΟΠΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑ ΕΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Ανα τυξιακή Σύµ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Πληροφορίες: Νταή Αντιγόνη Ντονάδος Αντώνης Πάτρα: 12/10/2016 Τηλ. : 2610367660 2610367661 Fax: 2610367105 e-mail : odoip@eap.gr Διεύθυνση: Πάροδος Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό Αριθ. Πρωτ.:24824 Ηµεροµηνία:18/12/2014 Πληροφορίες: Μ ιτσώρη Αγγ. Τηλέφωνο: 2144141191 E-mail: abitsori@ stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια ελαστικών ειδών. ΣΧΕΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ/ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ/ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 7 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ/ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Θέµα 1ο: Έγκριση του α ό 29/10/2015 σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΟ4691Ω2-ΙΗΨ. Ηµερ. 17-3-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ.: 22659

ΑΔΑ: ΒΙΞΟ4691Ω2-ΙΗΨ. Ηµερ. 17-3-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ.: 22659 Ηµερ. 17-3-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ.: 22659 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ. Σελίδα 1 από 5. Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. Αχαρνές, 07/11/2013 Αριθ.

Ο ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ. Σελίδα 1 από 5. Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. Αχαρνές, 07/11/2013 Αριθ. Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ιεύθυνση ιοικητικών Υ ηρεσιών & Ανθρώ ινου υναµικού Τµήµα Μητρώων & ιαδικασιών Προσω ικού Φιλαδελφείας 87 & Μ όσδα Τ.Κ. 13673,

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος: 50 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ. Εισαγωγικές Ε ισηµάνσεις

Εγκύκλιος: 50 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ. Εισαγωγικές Ε ισηµάνσεις ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ (Να α οσταλεί µε fax και µε e-mail) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα, 10 Σε τεµβρίου 2014 Αρ. Πρωτ.: οικ. 33961 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αιτήσεις για επιχορήγηση εργοδοτικών εισφορών από τον ΟΑΕΔ Δευτέρα, 01 Νοέμβριος 2010 12:15 - Τελευταία Ενημέρωση Δευτέρα, 01 Νοέμβριος 2010 12:34

Αιτήσεις για επιχορήγηση εργοδοτικών εισφορών από τον ΟΑΕΔ Δευτέρα, 01 Νοέμβριος 2010 12:15 - Τελευταία Ενημέρωση Δευτέρα, 01 Νοέμβριος 2010 12:34 Άρχισε από την περασμένη εβδομάδα η υποβολή αιτήσεων για την ένταξη των επιχειρήσεων στο νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ που προβλέπει την επιχορήγηση 200.000 θέσεων πλήρους απασχόλησης με επιδότηση των εργοδοτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 4/2016

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 4/2016 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηµερ. 13/04/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 32181 ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ /ΝΣΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ : 13.175,00 Φ.Π.Α. 13%: 1.712,75 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 14.

ΜΕΛΕΤΗ /ΝΣΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ : 13.175,00 Φ.Π.Α. 13%: 1.712,75 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 14. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (Κ.Α.Π.Η) Αρµόδιος : Γκαµούλου Αµαλία Ταχ. /νση : Καραολή ηµητρίου 2 Ταχ. Κώδικας:152-32 Χαλάνδρι

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Ανα ροσαρµογή των ορίων κατανάλωσης του Τιµολογίου Υ ηρεσιών Αλληλεγγύης

Θέµα: Ανα ροσαρµογή των ορίων κατανάλωσης του Τιµολογίου Υ ηρεσιών Αλληλεγγύης 18 εκεµβρίου 2014 Αριθµ. Πρωτ.: ***/***/2014 Πληροφορίες: Μαρία Α οστόλου Σταµατία Πα αδηµητρίου Προς: Κύριο Ασηµάκη Πα αγεωργίου Υφυ ουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής Αµαλιάδος 17

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Αρ.πρωτ.:620/27/02-08-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, / Αρ. Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Αθήνα, / Αρ. Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα, 02-08-2016/03-08-2016 Αρ. Πρωτ.: 62181 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μ.Π.Α. I. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΚΤΩΝ

Μ.Π.Α. I. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΚΤΩΝ Ο Μηχανισµός Παρακολούθησης της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη των Ροµά στο λαίσιο λειτουργίας του Εθνικού Μηχανισµού Συντονισµού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Πληροφορίες: Νταή Αντιγόνη Ντονάδος Αντώνης Πάτρα: 12/10/2016 Τηλ. : 2610367660 2610367661 Fax: 2610367105 e-mail : odoip@eap.gr Διεύθυνση: Πάροδος Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΠΡΟΣ: Αριθ. Πρωτ.:12383 Ηµεροµηνία:23/08/2013 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 210 5194044

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΠΡΟΣ: Αριθ. Πρωτ.:12383 Ηµεροµηνία:23/08/2013 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 210 5194044 AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ: Αριθ. Πρωτ.:12383 Ηµεροµηνία:23/08/2013 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 210 5194044 ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια Αναλωσίµων Πέδησης Συρµών.(Τακάκια).(MR-267294).

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.πρωτ.:620/33/06-09-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α./

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τη αροχή υ ηρεσιών «ερισυλλογής µ αζών και α ορριµµάτων». (Ε αναλη τικός διαγωνισµός)

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τη αροχή υ ηρεσιών «ερισυλλογής µ αζών και α ορριµµάτων». (Ε αναλη τικός διαγωνισµός) Αριθ. Πρωτ.:25117 Ηµεροµηνία:22/12/2014 Πληροφορίες: Νικόλαος Σοφιανός Τηλέφωνο: 2144141197 ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τη αροχή υ ηρεσιών «ερισυλλογής µ αζών και α ορριµµάτων». (Ε

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 02/08/2016 Αρ. Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Αθήνα, 02/08/2016 Αρ. Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ /ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέο στο Διαδίκτυο Αναρτητέο στο Μητρώο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αναρτητέο στο Διαδίκτυο Αναρτητέο στο Μητρώο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αναρτητέο στο Διαδίκτυο Αναρτητέο στο Μητρώο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Ταχ. /νση: Μητρο όλεως 25 Ταχ.Κώδικας: 52100 Πληροφορίες: A.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέμα: ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΡΘΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ: ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟ ΞΗΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα