ΑΔΑ: Β4ΣΤΦ-5ΝΠ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: Β4ΣΤΦ-5ΝΠ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ-ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Μεσογείων 56 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα Πληροφορίες: Ε. Πέλκα, Ε. Κρητικού Τηλ.: , Fax: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηµεροµηνία: Α.Π.: 6253/1592/Α2 ΑΠΟΦΑΣΗ Θέµα: Απένταξη ενταγµένων έργων από το Πρόγραµµα «Ολοκληρωµένο σχέδιο παρέµβασης για την στήριξη της επιχειρηµατικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζοµένων τους, µέσω δράσεων συµβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονοµικής κρίσης» λόγω µη εµπρόθεσµης (έως την ) υποβολής του φυσικού φακέλου της επένδυσης Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/ ). 2. Το Ν. 3614/2007 «ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο » (ΦΕΚ 267/Α/ ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 3. Την µε αριθµό C(2008) 6479/ Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων» (2007GR051RV001) όπως ισχύει κάθε φορά. 4. Τον Κανονισµό (ΕΚ) 1081/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5 ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και την κατάργηση του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1784/1999», όπως ισχύει. 5. Τον Κανονισµό ΕΚ 1083/2006 του Συµβουλίου της (ΕΕΕΕ L 210/ ) περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής και την κατάργηση του ΕΚ 1260/1999, όπως ισχύει. 6. Τον Κανονισµό ΕΚ 1828/2006 της Επιτροπής της (ΕΕΕΕ L 317/ ) για τη θέσπιση κανόνων σχετικά µε την εφαρµογή του κανονισµού ΕΚ 1083/2006 του Συµβουλίου της περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής και του κανονισµού ΕΚ 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, όπως ισχύει. 7. Τον Κανονισµό (ΕΚ) 1998/ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την εφαρµογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης στις Ενισχύσεις Ήσσονος Σηµασίας (De Minimis) όπως ισχύει. 8. Την υπ αριθµ //ΕΥΣ 2141/ (ΦΕΚ 949/Β/ ) Υπουργική Απόφαση σχετικά µε την «Εκχώρηση αρµοδιοτήτων διαχείρισης για Πράξεις του Επιχειρησιακού Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_1/6 Σελίδα 1 από 4

2 Προγράµµατος «Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων» στην Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα µε την υπ. αριθµ /ΕΥΣ 3983/ (ΦΕΚ 2323/ ). 9. Την µε ΑΠ 1121/408 /Φ /ΦΕΚ Β 655/ απόφαση των Υπουργών ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, Οικονοµικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Αντικατάσταση της υπ αριθµ /2938 /Φ.03/ / ΦΕΚ Β 2555/ ΚΥΑ σύστασης της Ειδικής Γραµµατείας για την Ανταγωνιστικότητα και της Ειδικής Υπηρεσίας ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥ ΕΠΑΕ). 10. Το Π.. 117/2012 (ΦΕΚ Α 202/ ) Σύσταση, συγχώνευση και µετονοµασία Γενικών Γραµµατειών του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων και ιδίως το άρθρο 1 παρ. 2 (δ) αυτού. 11. Την µε Α.Π. 7682/1854 /Φ03/ (ΦΕΚ Β 1826/ ) απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Μεταβίβαση στον Ειδικό Γραµµατέα της Ειδικής Γραµµατείας για την Ανταγωνιστικότητα, στον Προϊστάµενο της Ειδικής Υπηρεσίας ιαχείρισης (ΕΥ ) του Επιχειρησιακού Προγράµµατος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, στους Προϊσταµένους των Μονάδων της ΕΥ, του δικαιώµατος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού». 12. Τη µε αρ. πρωτ /ΕΥΣ1749/ Υπουργική Απόφαση Συστήµατος ιαχείρισης, όπως ισχύει. 13. Το µε Α.Π /Γ ΑΑΠ4632/ΕΥΘΥ1/ Εγχειρίδιο ιαδικασιών ιαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηµατοδοτούµενων Πράξεων, όπως ισχύει. 14. Τον µε Α.Π /Γ ΑΠΠΠ 5537/ Οδηγό Συστήµατος ιαχείρισης & Ελέγχου Συγχρηµατοδοτούµενων Πράξεων, όπως ισχύει. 15. Την Υπουργική Απόφαση αριθµ. οικ /1933/ (ΦΕΚ 1491/Β/ ) καθώς και την υπ αρ /οικ3.968 (ΦΕΚ 915/Β/ ) ΚΥΑ τροποποίηση και κωδικοποίηση αυτού που αφορά στο Ενιαίο Σύστηµα ιαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου των Ενεργειών Επαγγελµατικής Κατάρτισης συγχρηµατοδοτούµενων από το ΕΚΤ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ ( ) για όλα τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα που εµπεριέχουν δράσεις κατάρτισης. 16. Την Απόφαση του Ειδικού Γραµµατέα για την Ανταγωνιστικότητα για την ανάθεση του έργου: «Επιλογή Ενδιάµεσων Φορέων ιαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων του ΕΠΑΕ, σύµφωνα µε το Άρθρο 4 του Ν. 3614/2007 και του Π 98/96» στον ΕΦΕΠΑΕ (Αρ. Πρωτ. 4226/1019 / ). 17. Το µε Α.Π. 3268/ έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσµικής Υποστήριξης µε θέµα «Ορισµός ΕΦΕΠΑΕ ως ΕΦ πράξεων συγχρηµατοδοτούµενων από το ΕΚΤ» 18. Το µε Α.Π /ΕΥΣ4851/ έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. 19. Την µε Α.Π. 5078/1017/Α2/ Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων έργων προς ένταξη στο Πρόγραµµα «Ολοκληρωµένο σχέδιο παρέµβασης για την στήριξη της επιχειρηµατικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζοµένων τους, µέσω δράσεων συµβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονοµικής κρίσης» και ειδικότερα το Κεφάλαιο 11. «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΝΤΑΞΗ» του Οδηγού του Προγράµµατος, που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα αυτής. 20. Την µε Α.Π. 130/37/Α2/ Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Παράταση, συµπλήρωση ουσιαστικών προϋποθέσεων και διόρθωση εσφαλµένων ή ασαφών διατυπώσεων στον Οδηγό του Προγράµµατος «Ολοκληρωµένο σχέδιο παρέµβασης για την στήριξη της επιχειρηµατικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζοµένων τους, µέσω δράσεων συµβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονοµικής κρίσης». 21. Την µε Α.Π. 906/227/Α2/ Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Μετάθεση, για τεχνικούς λόγους, του καταληκτικού σηµείου οριστικοποίησης της ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στο Πρόγραµµα «Ολοκληρωµένο σχέδιο παρέµβασης για την στήριξη της επιχειρηµατικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζοµένων τους, µέσω δράσεων συµβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονοµικής κρίσης» για τους Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_1/6 Σελίδα 2 από 4

3 υποψήφιους επενδυτές που έχουν ξεκινήσει την επεξεργασία της πρότασής τους µέχρι και την Παρασκευή 17/02/2012 και ώρα 24:00». 22. Την µε Α.Π. 2358/669/Α2/ ΕΥ ΕΠΑΕ Απόφαση ένταξης και έγκρισης χρηµατοδότησης των έργων στο Πρόγραµµα «Ολοκληρωµένο σχέδιο παρέµβασης για την στήριξη της επιχειρηµατικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζοµένων τους, µέσω δράσεων συµβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονοµικής κρίσης» και ειδικότερα σύµφωνα µε την παράγραφο 6 της απόφασης σύµφωνα µε την οποία «Οι πράξεις εντάσσονται µε τον όρο ότι θα προσκοµιστούν εντός εξήντα (60) ηµερών από την κοινοποίηση της παρούσας στους δικαιούχους των πράξεων τα προβλεπόµενα στο Παράρτηµα ΙΙΙ, Κεφ. Α του Οδηγού Εφαρµογής δικαιολογητικά. Σε κάθε αντίθετη περίπτωση η ΕΥ ΕΠΑΕ θα προχωρήσει σε απόφαση απένταξης των σχετικών πράξεων». 23. Την Απόφαση του Ειδικού Γραµµατέα µε Α.Π.: 3904/1076/Α2/ «Ενστάσεις επί του αποτελέσµατος της Αξιολόγησης των υποβληθέντων προτάσεων στο πλαίσιο του Προγράµµατος «Ολοκληρωµένο σχέδιο παρέµβασης για την στήριξη της επιχειρηµατικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζοµένων τους, µέσω δράσεων συµβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονοµικής κρίσης». 24. Την Υπουργική Απόφαση µε Α.Π.: 3970/1082/Α2/ «Παράταση στην προθεσµία υποβολής δικαιολογητικών και συµπλήρωση διευκρινίσεων στον Οδηγό του Προγράµµατος «Ολοκληρωµένο σχέδιο παρέµβασης για την στήριξη της επιχειρηµατικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζοµένων τους, µέσω δράσεων συµβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονοµικής κρίσης» και των Παραρτηµάτων του». 25. Την εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ µε Α.Π. 2493/ (Α.Π. ΕΥ ΕΠΑΕ 5875/ ) για απένταξη από το Πρόγραµµα των εγκεκριµένων για χρηµατοδότηση προτάσεων για τις οποίες δεν εστάλη στον ΕΦΕΠΑΕ φυσικός φάκελος µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά ένταξης µέσα στην προβλεπόµενη προθεσµία (13/08/2012). ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 1. Την απένταξη από το Πρόγραµµα «Ολοκληρωµένο σχέδιο παρέµβασης για την στήριξη της επιχειρηµατικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζοµένων τους, µέσω δράσεων συµβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονοµικής κρίσης» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων» - 8 Περιφέρειες ράση 1, τετρακοσίων εβδοµήντα πέντε (475) ενταγµένων έργων µε προϋπολογισµό ,20, τα οποία είχαν αρχικά συµπεριληφθεί στο Παράρτηµα Ι της απόφασης µε Α.Π. 2358/669/Α2/ ΕΥ ΕΠΑΕ και τα οποία προσδιορίζονται κατά ταυτότητα και επί µέρους προϋπολογισµό στο Παράρτηµα Ι της παρούσας, που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα αυτής, λόγω της µη εµπρόθεσµης (έως την ) υποβολής του φυσικού φακέλου της επένδυσης, σύµφωνα µε τον όρο 6 της απόφασης ένταξης µε Α.Π. 2358/669/Α2/ ΕΥ ΕΠΑΕ (σηµείο 22 του προοιµίου της παρούσας). 2. Την απένταξη από το Πρόγραµµα «Ολοκληρωµένο σχέδιο παρέµβασης για την στήριξη της επιχειρηµατικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζοµένων τους, µέσω δράσεων συµβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονοµικής κρίσης» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων» - 8 Περιφέρειες ράση 2, εκατόν είκοσι (120) ενταγµένων έργων µε προϋπολογισµό ,50, τα οποία είχαν αρχικά συµπεριληφθεί στο Παράρτηµα ΙI της απόφασης µε Α.Π. 2358/669/Α2/ ΕΥ ΕΠΑΕ και τα οποία προσδιορίζονται κατά ταυτότητα και επί µέρους προϋπολογισµό στο Παράρτηµα ΙΙ της παρούσας, που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα αυτής, λόγω της µη εµπρόθεσµης (έως την ) υποβολής του φυσικού φακέλου της επένδυσης, σύµφωνα µε τον όρο 6 της απόφασης ένταξης µε Α.Π. 2358/669/Α2/ ΕΥ ΕΠΑΕ (σηµείο 22 του προοιµίου της παρούσας). 3. Την απένταξη από το Πρόγραµµα «Ολοκληρωµένο σχέδιο παρέµβασης για την στήριξη της επιχειρηµατικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζοµένων τους, µέσω δράσεων συµβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονοµικής κρίσης» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εθνικό Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_1/6 Σελίδα 3 από 4

4 Αποθεµατικό Απροβλέπτων» - 3 Περιφέρειες ράση 1, εκατόν τεσσάρων (104) ενταγµένων έργων µε προϋπολογισµό ,25. τα οποία είχαν αρχικά συµπεριληφθεί στο Παράρτηµα ΙII της απόφασης µε Α.Π. 2358/669/Α2/ ΕΥ ΕΠΑΕ και τα οποία προσδιορίζονται κατά ταυτότητα και επί µέρους προϋπολογισµό στο Παράρτηµα ΙII της παρούσας, που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα αυτής, λόγω της µη εµπρόθεσµης (έως την ) υποβολής του φυσικού φακέλου της επένδυσης, σύµφωνα µε τον όρο 6 της απόφασης ένταξης µε Α.Π. 2358/669/Α2/ ΕΥ ΕΠΑΕ (σηµείο 22 του προοιµίου της παρούσας). 4. Την απένταξη από το Πρόγραµµα «Ολοκληρωµένο σχέδιο παρέµβασης για την στήριξη της επιχειρηµατικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζοµένων τους, µέσω δράσεων συµβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονοµικής κρίσης» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων» - 3 Περιφέρειες ράση 2, εκατόν ενός (101) ενταγµένων έργων µε προϋπολογισµό ,91, τα οποία είχαν αρχικά συµπεριληφθεί στο Παράρτηµα ΙV της απόφασης µε Α.Π. 2358/669/Α2/ ΕΥ ΕΠΑΕ και τα οποία προσδιορίζονται κατά ταυτότητα και επί µέρους προϋπολογισµό στο Παράρτηµα ΙV της παρούσας, που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα αυτής, λόγω της µη εµπρόθεσµης (έως την ) υποβολής του φυσικού φακέλου της επένδυσης, σύµφωνα µε τον όρο 6 της απόφασης ένταξης µε Α.Π. 2358/669/Α2/ ΕΥ ΕΠΑΕ (σηµείο 22 του προοιµίου της παρούσας). 5. Την ενηµέρωση από τον ΕΦΕΠΑΕ κάθε ενός ενδιαφερόµενου για την απόφαση αυτή. 6. Τη δηµοσίευση της απόφασης αυτής στις ιστοσελίδες της ΕΥ ΕΠΑΕ του ΕΣΠΑ του ΕΦΕΠΑΕ του ΕΠΕΑΑ Ο Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Γεώργιος Γιαννούσης Συνηµµένα: Παράρτηµα Ι Παράρτηµα ΙΙ Παράρτηµα ΙΙΙ Παράρτηµα ΙV Κοινοποίηση: Γραφείο Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων, Νίκης 5-7, Αθήνα Εθνική Αρχή Συντονισµού, Νίκης 5-7, Αθήνα ΕΥ ΕΠΕΑΑ, Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού, Νίκης 5-7, Αθήνα Αρχή Πιστοποίησης, Ναυάρχου Νικοδήµου & Βουλής 11, Αθήνα ΕΥΣ ΕΚΤ Εσωτερική διανοµή: Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Γραφείο Προϊσταµένου ΕΥ ΕΠΑΕ Μονάδες Α1, Β3, Γ, Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_1/6 Σελίδα 4 από 4

5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΡΑΣΗ 1-8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 1 ΑΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ,14 2 ΑΑ ΤΣΑΓΚΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ,33 3 ΑΑ ΘΕΟ ΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΠΕ -ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ- 4 ΑΑ ΧΑΤΖΗ ΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 5 ΑΑ ΠΕΡΡΗ ΕΛΕΝΗ ,00 6 ΑΑ ΣΠΥΡΟΣ ΓΕΡ. ΡΩΜΑΝΟΣ 7 ΑΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ,00 8 ΑΑ ΧΑΜΑΛΑΚΗΣ ΚΩΝ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ,00 9 ΑΑ ΚΑΡΑ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ,00 10 ΑΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ,43 11 ΑΑ ΠΕΤΡΟΣ. ΚΑΖΑΚΟΣ ,75 12 ΑΑ ΒΑΣΤΑΡΟΥΧΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ,00 13 ΑΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙ ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΑ ΟΕ ,00 14 ΑΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ,00 15 ΑΑ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΧΡΥΣΩ ,37 16 ΑΑ ΑΛΕΞΙΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ,00 17 ΑΑ ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε ,29 18 ΑΑ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ ( ΕΝ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΕΝΑΡΞΗ) ,00 19 ΑΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΙ ΗΡΕΛΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε ,00 20 ΑΑ HETNAL MICHAL SLAWOMIR ,67 21 ΑΑ ΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΚΕΡΑΣΙΑ ,89 22 ΑΑ ΦΑΣΟΥΛΑΚΗΣ ΗΜ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ,00 23 ΑΑ ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΣΤΥΛ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ,00 24 ΑΑ ΑΝ ΡΕΑ ΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-ΜΑΝΙΑ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο.Ε ,00 25 ΑΑ ΒΑΣΙΛΕΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ,67 26 ΑΑ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 27 ΑΑ ΑΦΟΙ Ε. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ο.Ε ,22 28 ΑΑ Α ΑΜΟΣ ΗΛΙΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ,00 29 ΑΑ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ ΛΟΥΚΙΑ 30 ΑΑ ΕΣΠΟΙΝΑ Ν. ΜΟΥΡΤΑ 31 ΑΑ ΚΙΤΣΟΣ Γ.-ΧΑΤΖΗ ΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ. ΟΕ 32 ΑΑ ΑΛΤΟΥΝΗ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ 33 ΑΑ ΤΖΑΤΖΟΣ ΘΩΜΑΣ 34 ΑΑ ΜΑΝΟΥΡΑ ΧΑΡ.ΕΛΕΩΝΟΡΑ ,00 35 ΑΑ ΡΟΛΙΑ ΕΛΕΝΗ (ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΝ ΕΧΕΙ Ι ΡΥΘΕΙ ΑΚΟΜΗ. Ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΙΑΘΕΤΕΙ ΚΑΡΤΑ ,74 ΑΝΕΡΓΙΑΣ) 36 ΑΑ ΣΑΓΙΑΣ ΑΝ ΡΕΑΣ ,00 37 ΑΑ ΑΒ ΟΥΛΑΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ 38 ΑΑ ΣΚΙΝΙΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 39 ΑΑ ΒΑΜΒΟΥΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 40 ΑΑ ΤΣΑΤΣΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 41 ΑΑ ΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 42 ΑΑ ΓΕΓΙΟΥ ΑΝ ΡΟΜΑΧΗ ,20 43 ΑΑ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 44 ΑΑ ΒΟΥΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ,38 45 ΑΑ ΚΟΝΤΟΜΗΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ,76 46 ΑΑ ΜΕΛΤΖΙΝΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 47 ΑΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ,02 48 ΑΑ ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,60 49 ΑΑ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ,43 50 ΑΑ ZAKLOUTA MOHAMAD ,00 51 ΑΑ ΨΑΡΡΑ ΕΥΑΝΘΙΑ 52 ΑΑ «GRAN MAESTRO» ΑΝ ΡΕΑΣ ΝΕΣΤΩΡΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ,67 53 ΑΑ ΚΟΡΩΝΙΩΤΑΚΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 54 ΑΑ ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 55 ΑΑ ΝΤΙΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ,33 56 ΑΑ ΓΑΛΑΖΟΥΛΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 57 ΑΑ ΒΙΤΩΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΤΟΥ ΗΛΙΑ 58 ΑΑ ΜΠΑΡΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 59 ΑΑ ΚΩΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ 60 ΑΑ ΟΛΓΑ ΚΟΥΡΤΕΛΗ Σελίδα 1 από ,71

6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΡΑΣΗ 1-8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 61 ΑΑ ΚΟΥΝΕΛΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ,00 62 ΑΑ ΛΟΥΤΡΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ,00 63 ΑΑ ΓΙΑΝΝΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 64 ΑΑ ΚΕΦΑΛΑ ΕΛΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 65 ΑΑ ΣΚΟΥΤΑΡΙ ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 66 ΑΑ ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ,00 67 ΑΑ ΠΑΛΛΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 68 ΑΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ 69 ΑΑ ΠΟΛΥΖΩΙ ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 70 ΑΑ ΜΑΥΡΑΚΗΣ Ν. ΝΙΚΗΦΟΡΙ ΗΣ Γ. Ε.Π.Ε ,00 71 ΑΑ ΑΝ ΡΕΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 72 ΑΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ,00 73 ΑΑ ΓΑΙΤΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ,00 74 ΑΑ ΠΟΤΕΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ,68 75 ΑΑ ΒΛΑΝΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ,33 76 ΑΑ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 77 ΑΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ,75 78 ΑΑ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ,12 79 ΑΑ ΓΕΡΑΡΧΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ,57 80 ΑΑ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΣΥΜΕΩΝ ,00 81 ΑΑ Φ. ΤΣΑΠΑΡΙΚΟΥ- Π. ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ Ε.Ε ,85 82 ΑΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧ/ΣΗ 83 ΑΑ ΑΡ ΑΓΑΝΗ ΗΜΗΤΡΑ 84 ΑΑ ΤΣΟΥΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ,00 85 ΑΑ ΦΛΥΤΖΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ,91 86 ΑΑ ΠΑΠΑ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΑΝ ΡΕΑΣ 87 ΑΑ ΑΡΙΣΤΕΙ ΗΣ ΗΜΗΤΡΗΣ 88 ΑΑ ΕΓΓΛΕΖΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ 89 ΑΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΧΟΥ ΗΣ 90 ΑΑ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ ΟΥ 91 ΑΑ ΤΣΑΤΑΛΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 92 ΑΑ ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΥΡΟΥ ,00 93 ΑΑ ,00 94 ΑΑ ΜΑΡΤΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ,00 95 ΑΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ ΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 96 ΑΑ ΚΑΤΣΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ,33 97 ΑΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΝΑΣ ,63 98 ΑΑ ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ,10 99 ΑΑ ΦΑΣΟΥΛΑΣ Α. - ΧΕΛΩΝΑΣ Χ. Ο.Ε , ΑΑ Α ΑΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ , ΑΑ ΚΑΡΙΠΙ ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ , ΑΑ ΣΥΜΕΩΝΙ ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ , ΑΑ ΑΛΕΡΜΑ ΜΑΡΙΑ , ΑΑ ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ , ΑΑ ΜΠΕΡΟΥΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 106 ΑΑ ΙΒΙΝΗΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ , ΑΑ ΘΩΜΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ 108 ΑΑ ΒΟΥ ΟΥΡΕΛΛΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 109 ΑΑ ΖΩΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε. 110 ΑΑ ΠΑΛΑΙΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ , ΑΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Π. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ Α. ΟΕ , ΑΑ ΒΛΑΧΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ 113 ΑΑ ΛΕΝΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ , ΑΑ ΕΛΗΜΠΑΣΗ ΑΦΡΟ ΙΤΗ 115 ΑΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΣΠΥΡΙ ΟΥΛΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ , ΑΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 117 ΑΑ ΣΤΑΣΟΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ , ΑΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΑΡΑΜΑΣ , ΑΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ , ΑΑ ΜΠΑΤΖΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΜΕΝΕΛΑΟΥ , ΑΑ ΓΚΟΓΚΟΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΥ Σελίδα 2 από 8

7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΡΑΣΗ 1-8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 122 ΑΑ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ , ΑΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ , ΑΑ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ ΞΕΝΟΥΛΑ 125 ΑΑ ΚΟΥΡΤΗΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ 126 ΑΑ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ , ΑΑ ΠΑΠΑΡΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ , ΑΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 129 ΑΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , ΑΑ ΓΡΑΜΜΕΝΙ ΗΣ- ΥΚΤΙΑΚΑ , ΑΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΟΓΓΙ ΗΣ , ΑΑ ΠΛΑΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 133 ΑΑ ΜΑΡΓΙΟΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ , ΑΑ ΑΣΗΚΙ ΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ , ΑΑ ΛΑΓΟΥΤΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ 136 ΑΑ ΤΣΙΡΩΝΗ ΕΛΕΝΗ , ΑΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΣΤΡΟΥΛΑΚΗΣ , ΑΑ ΠΙΣΤΟΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 139 ΑΑ ΜΙΧΕΛΙΟΥ ΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 140 ΑΑ ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ 141 ΑΑ ΚΑΤΣΙΑΒΡΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ , ΑΑ ΚΑΖΑΖΗΣ ΗΛΙΑΣ , ΑΑ ΝΕΖΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ , ΑΑ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΟΛΓΑ , ΑΑ ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ , ΑΑ ΛΗΜΝΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ , ΑΑ ΤΡΥΠΑ ΣΟΦΙΑ Ο.Ε , ΑΑ ΑΝ ΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ , ΑΑ ΠΕΝΤΑΓΙΩΤΗΣ Ο ΥΣΣΕΑΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ , ΑΑ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ , ΑΑ ΕΡΜΙΟΝΗ ΚΑΚΟΥΡΑΚΗ 152 ΑΑ ΚΑΛΛΙΡΟΗ ΜΠΑΝΙΑ , ΑΑ ΜΟΥΝΤΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 154 ΑΑ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΤ. ΠΡΕΖΑ 155 ΑΑ ΑΡΜΕΝΑΚΑ ΟΛΓΑ 156 ΑΑ ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΒΑΙΟΣ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ , ΑΑ ΜΑΚΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 158 ΑΑ ΣΠΥΡΙ ΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ , ΑΑ ΚΑΤΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 160 ΑΑ ΚΟΣΥΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 161 ΑΑ ΧΡΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 162 ΑΑ ΦΑΡΑΝΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ , ΑΑ ΜΗΣΩΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ , ΑΑ ΑΥ Η ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ , ΑΑ ΤΡΥΠΑΛΙΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 166 ΑΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΙΣΗΣ , ΑΑ ΚΑΡΥ ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΜΠΙΤΣΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Ο.Ε.-ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ 168 ΑΑ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΜΠΟΤΣΗΣ , ΑΑ ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 170 ΑΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΑΡΙΑ , ΑΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ , ΑΑ ΜΠΑΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ , ΑΑ ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ , ΑΑ ΠΑΠΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ , ΑΑ ΣΙΟΥΤΗΣ ΘΩΜΑΣ 176 ΑΑ ΓΛΑΒΑ ΕΛΕΝΗ , ΑΑ ΛΙΑΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 178 ΑΑ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΙOΝΤΑ , ΑΑ ΣΚΕΝΤΖΑΣ Μ. ΑΡΙΣΤΕΙ ΗΣ , ΑΑ ΠΛΑΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 181 ΑΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ , ΑΑ ΜΠΑΤΖΙΑΚΑ ΕΥΑΝΘΙΑ Σελίδα 3 από 8

8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΡΑΣΗ 1-8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 183 ΑΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ , ΑΑ ΣΤΑΜΑΤΕΡΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ , ΑΑ ΘΕΟ ΩΡΟΥ Β. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ , ΑΑ ΜΠΟΥΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ , ΑΑ ΜΑΡΙΑ ΚΑΖΑΜΙΑ , ΑΑ ΑΝ ΡΕΑΣ ΚΡΙΚΑΣ 189 ΑΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΤΟΚΑΣ , ΑΑ ΜΠΑΡ ΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 191 ΑΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ , ΑΑ IBCONSULTANS (INDEPENDENT BUSINESS CONSULTANTS) 193 ΑΑ ΣΑΑΤΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 194 ΑΑ ΙΑΜΑΝΤΟΥΛΑ Ν. ΠΑΠΑ ΑΚΗ , ΑΑ ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ , ΑΑ ΖΩΓΑ ΓΛΥΚΕΡΙΑ , ΑΑ ΜΠΑΤΖΙΑΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ , ΑΑ ΣΜΑΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 199 ΑΑ ΣΗΜΑΝ ΗΡΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ , ΑΑ ΜΟΥΡΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 201 ΑΑ ΒΑΟΥΛΑΣ-ΣΦΕΤΣΙΟΣ ΗΛ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 202 ΑΑ Α ΑΜΑΚΗ ΜΑΡΙΑ , ΑΑ ΑΝ ΡΟΝΙΚΗ ΒΕΡΑΚΗ , ΑΑ ΛΑΧΑΝΑ ΣΟΦΙΑ 205 ΑΑ ΜΩΡΑΙΤΗ Ε.Π.Ε , ΑΑ ΓΟΥΝΑΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ , ΑΑ ΠΑΠΑ ΗΜΗΤΡΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 208 ΑΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 209 ΑΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 210 ΑΑ ΗΛΕΚΤΡΑ ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΥ , ΑΑ ΦΑΤΟΥΡΑΣ ΗΛΙΑΣ 212 ΑΑ ΧΟΥΛΙΑΡΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ , ΑΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ , ΑΑ ΧΕΙΜΩΝΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ , ΑΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ 216 ΑΑ ΣΟΥΕΡΕΦ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ , ΑΑ ΜΙΛΤΙΑ ΗΣ ΚΟΣΜΑ ΑΚΗΣ (ΥΠΟ Ι ΡΥΣΗ) , ΑΑ ΛΑΧΑΝΑ ΕΛΕΝΗ 219 ΑΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ 220 ΑΑ ΤΖΑΒΟΛΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ , ΑΑ EBETIUC ALINA , ΑΑ ΜΕΡΑΣ Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 223 ΑΑ ΖΟΥΛΟΥΜΗΣ Π. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 224 ΑΑ ΣΓΟΥΡΟΥ ΣΟΦΙΑ , ΑΑ ΜΠΟΥΣΗΣ ΦΩΤΙΟΣ , ΑΑ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 227 ΑΑ Ν.ΖΑΧΟΣ ΕΠΕ 228 ΑΑ ΠΑΠΑ ΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 229 ΑΑ ΠΕΝΘΕΡΟΥ ΑΚΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 230 ΑΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΛΟΥΚΑΡΕΑ , ΑΑ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟ ΚΟΣΜΗΜΑ "ΒΙΚΥ" 232 ΑΑ ΣΑΡ ΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ , ΑΑ ΣΠΥΡΙ ΩΝ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ , ΑΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΜΑΡΚΟΣ , ΑΑ ΜΟΥΤΣΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ , ΑΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΣΙΤΟΥ ΚΑΡΑΤΖΑ , ΑΑ ΚΙΤΖΙΡΗ Σ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 238 ΑΑ ΣΤΑΦΥΛΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ , ΑΑ ΦΛΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 240 ΑΑ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 241 ΑΑ ΠΑΠΑ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΕΟ ΩΡΟΣ , ΑΑ ΚΑΛΙΤΣΟΥΝΑΚΗ ΕΣΠΟΙΝΑ 243 ΑΑ ΓΛΥΚΑ ΤΣΟΥΚΝΑΚΗ 244 ΑΑ ΣΤΙΒΑΚΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ Σελίδα 4 από ,00

9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΡΑΣΗ 1-8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 245 ΑΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 246 ΑΑ IVANA MARKOVA FARUGJAS , ΑΑ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ , ΑΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ Π. ΙΩΑΝΝΗΣ , ΑΑ ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 250 ΑΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΑΛΜΠΟΝΑ , ΑΑ ΜΑΡΓΙΕΛΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ , ΑΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ , ΑΑ ΑΒΟΥΛΑΡΗΣ Λ. - ΑΝΤΖΟΥΣ Μ. Ο.Ε , ΑΑ Β. ΠΡΑΧΑΛΙΑ - Μ. ΠΡΑΧΑΛΙΑ ΟΕ , ΑΑ ΝΤΑΚΟΖΟΥ ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 256 ΑΑ ΘΕΟ ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΗΤΡΑ , ΑΑ IGUIDE CITY 258 ΑΑ ΚΑΡΑΤΖΑΣ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 259 ΑΑ ΙΟΡ ΑΝΗ ΜΑΡΘΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 260 ΑΑ ΜΑΤΣΙΝΗ ΜΑΡΙΑ 261 ΑΑ ΚΑΠΕΡ ΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ , ΑΑ ΒΛΑΣΕΡΟΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ , ΑΑ ΤΣΙΡΙΝ ΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 264 ΑΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ , ΑΑ ΜΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ , ΑΑ ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΥΓ ΑΝΟΥ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΛΑΤΣΑΣ ΟΕ , ΑΑ ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ , ΑΑ ΒΑΡΒΕΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 269 ΑΑ ΜΑΚΡΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ , ΑΑ ΘΩΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 271 ΑΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ , ΑΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΩΝ , ΑΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 274 ΑΑ ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ , ΑΑ ΣΩΤΗΡΕΛΗ ΜΑΡΙΑ , ΑΑ ΨΗΛΙΩΤΟΥ ΗΜΗΤΡΑ , ΑΑ ΛΑΓΓΟΥΡΕΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 278 ΑΑ ΜΠΙΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ , ΑΑ ΚΡΗΤΙΚΑΚΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ , ΑΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ , ΑΑ ΠΟΥΛΙΑΝΑ ΕΥΓΕΝΙΑ 282 ΑΑ ΣΚΟΥΡΑΚΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ , ΑΑ ΜΗΛΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ , ΑΑ ΜΑΝΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΣ 285 ΑΑ ΜΑΝΟΥΣΑΚΑ ΜΑΡΙΑ 286 ΑΑ ΜΥΛΩΝΑ Η ΕΡΙΕΤΤΑ , ΑΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΗΣ , ΑΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΧΛΑΣ , ΑΑ ΣΚΑΡΛΑΦΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ , ΑΑ ΣΓΟΥΡΕΛΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ , ΑΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ 292 ΑΑ ΑΠΟΚΟΡΟΝΙΩΤΑΚΗΣ ΑΝ ΡΕΑΣ , ΑΑ ΜΠΑΛΙΑΣ ΘΩΜΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ , ΑΑ ΓΑΚΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Ο.Ε , ΑΑ ΜΠΟΖΙΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 296 ΑΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΙΜΟΥΡΤΖΗ 297 ΑΑ ΣΑΠΟΥΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ , ΑΑ ΓΡΑΨΑ ΗΜΗΤΡΑ , ΑΑ ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 300 ΑΑ ΠΑΠΠΑ ΕΛΕΝΗ , ΑΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΓΙΑΝΟΣ , ΑΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 303 ΑΑ ΓΚΡΑΙΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ , ΑΑ ΚΟΥ ΟΥΜΑΣ ΜΑΡΙΟΣ 305 ΑΑ ΤΖΩΡΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ , ΑΑ ΑΡΕΤΑΚΗ ΟΛΓΑ , ΑΑ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ Σελίδα 5 από ,00

10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΡΑΣΗ 1-8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 308 ΑΑ ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ , ΑΑ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΟΥ 310 ΑΑ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ , ΑΑ ΒΟΥΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ , ΑΑ E-ACHAIA , ΑΑ ΓΑΛΙΖΗ ΕΛΕΝΗ , ΑΑ ΣΕ ΑΤ ΜΟΛΛΑ - ΙΣΑ 315 ΑΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΛΗΣ , ΑΑ ΚΑΖΑΝΤΖΙ ΟΥ ΑΝΤΙΟΠΗ , ΑΑ ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ , ΑΑ ΠΛΑΧΟΥΡΑΣ ΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 319 ΑΑ ΓΙΑΠΡΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 320 ΑΑ ΒΟΥΒΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 321 ΑΑ ΚΑΡΑΛΗ ΕΥΤΥΧΙΑ 322 ΑΑ ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ( ΕΝ ΕΧΕΙ ΕΝΑΡΞΗ ΑΚΟΜΗ) , ΑΑ ΣΤΑΘΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 324 ΑΑ ΜΑΤΕΡΗ ΜΑΥΡΕΤΑ 325 ΑΑ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Κ. ΦΩΤΕΙΝΗ , ΑΑ ΥΠΟ Υ ΡΙΣΗ , ΑΑ ΠΟΥΣΠΟΥΡΙΚΑ Λ. ΚΑΛΟΓΡΙΤΣΑΣ Γ. ΟΕ , ΑΑ ΚΟΡ ΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 329 ΑΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΡΗΤΗΣ Ο.Ε , ΑΑ ΛΙΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ , ΑΑ ΜΕΝΤΖΕΛΟΣ ΜΟΛΟΧΙΤΗΣ 332 ΑΑ ΚΟΥΚΟΥΒΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ , ΑΑ ΠΑΠΟΥΤΣΗ ΓΕΩΡ. ΠΕΤΡΟΥΛΑ , ΑΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙ ΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ , ΑΑ ΕΡΒΙΣΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ , ΑΑ ΑΝ ΡΕΑΣ ΤΣΙΡΙΓΩΤΑΚΗΣ 337 ΑΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ , ΑΑ ΠΑΠΑΣΥΜΕΩΝ ΑΜΙΑΝΟΣ , ΑΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 340 ΑΑ ΦΩΚΑΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ 341 ΑΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΣΗΜΟΥΛΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 342 ΑΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 343 ΑΑ ΚΟΥΜΠΑΡΟΓΙΑΝΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ , ΑΑ ΠΟΛΥ ΩΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 345 ΑΑ ΤΟΠΑΛΙ ΟΥ ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑ , ΑΑ ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ , ΑΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ 348 ΑΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ , ΑΑ ΚΑΒΡΙΚΑ ΣΟΦΙΑ 350 ΑΑ ΜΑΡΙΑ ΒΕΡZΤΑΓΙΑ , ΑΑ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ 352 ΑΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΕΡΕΣΗΣ 353 ΑΑ ΕΛΕΝΗ ΚΑΓΚΕΛΑΡΗ , ΑΑ ΠΙΤΣΙΩΡΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ , ΑΑ ΜΑΡΙΝΟΣ ΙΟΝΥΣΙΟΣ , ΑΑ ΣΥΓΙΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ , ΑΑ ΣΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 358 ΑΑ ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ , ΑΑ ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ , ΑΑ ΚΑΥΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ , ΑΑ ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΟΛΓΑ 362 ΑΑ AL REFAI GRIEGER ΟΕ 363 ΑΑ ΘΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ-ΣΩΤΗΡΙΟΣ 364 ΑΑ Ι. ΜΑΡΙΝΗ - Χ. ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΟΕ , ΑΑ ΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ , ΑΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , ΑΑ INFO , ΑΑ ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΑΝ ΡΕΑΣ , ΑΑ ΒΑΡ ΑΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ , ΑΑ ΖΙΚΟΣ ΖΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. Σελίδα 6 από ,00

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΡΑΣΗ 1-8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 371 ΑΑ ΠΛΑΣΤΑΡΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 372 ΑΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ , ΑΑ Ν. ΠΑΠΑ ΑΤΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 374 ΑΑ ΚΑΛΟΣΤΥΠΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ , ΑΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΟΥΛΤΑΝΟΓΛΟΥ ΠΡΟ ΡΟΜΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ 376 ΑΑ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ , ΑΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ , ΑΑ ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 379 ΑΑ ΚΑΖΑΚΗ ΑΛΙΚΗ 380 ΑΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΓΑΣ , ΑΑ MAGIC NIGHTWISH ARTWEAR JEWELERY , ΑΑ ΤΣΙΟΥΦΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ , ΑΑ ELEARNING SOLUTIONS , ΑΑ ΛΑΜΠΡΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ , ΑΑ ΟΥΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ , ΑΑ ΑΣΤΕΡΙ ΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ , ΑΑ ΑΛΙΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ , ΑΑ ΚΟΓΚΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ , ΑΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙ ΟΥ ΑΘΗΝΑ 390 ΑΑ ΣΙΓΜΑ ΜΙ , ΑΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ , ΑΑ ΤΣΙΤΣΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 393 ΑΑ ΤΣΙΟΥΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ , ΑΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ , ΑΑ ΕΛΕΝΗ ΠΑΤΣΙΟΥ 396 ΑΑ ΒΟΥΡΤΣΗΣ ΙΟΝΥΣΙΟΣ , ΑΑ ΚΟΝΙ ΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ , ΑΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΓΙΑ , ΑΑ ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ , ΑΑ ΑΛΕΞΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 401 ΑΑ ΛΕΩΝΙ ΑΣ ΓΟΥΡΝΑΚΗΣ 402 ΑΑ ΜΟΥΝΤΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 403 ΑΑ ΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ Ι. ΑΓΓΕΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΣΤΟΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ , ΑΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΠΑΝΑΚΗΣ , ΑΑ ΜΟΥΣΟΥΡΑΣ ΙΟΝΥΣΙΟΣ 406 ΑΑ ΤΟΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ , ΑΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΨΑΡΟΜΜΑΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ , ΑΑ ΤΣΙΜΗΤΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΑΣΠΑΣΙΑ , ΑΑ ΚΕΛΑΙ Η ΕΛΕΝΗ , ΑΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΝΤΕΡΗΣ , ΑΑ ΣΤΟΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ , ΑΑ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ , ΑΑ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ , ΑΑ ΣΑΡΙΜΠΑΛΙ ΟΥ ΗΜΗΤΡΑ , ΑΑ ΜΙΣΙΡΛΗ ΑΧΜΕΤ ΝΙΧΑΤ 416 ΑΑ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ , ΑΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ ΗΣ Χ.-ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ ΟΥ Α. Ο.Ε. 418 ΑΑ ΚΟΥΤΣΑΡΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 419 ΑΑ ΚΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 420 ΑΑ ΒΟΥΚΑΛΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 421 ΑΑ ΜΠΑΤΣΙΛΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 422 ΑΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΩΤΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 423 ΑΑ ΣΟΦΙΑ ΑΘΗΤΑΚΗ , ΑΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 425 ΑΑ ΚΟΥΣΚΟΥΝΗΣ ΑΝ ΡΕΑΣ , ΑΑ ΒΛΑΜΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 427 ΑΑ ΚΟΡΦΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ , ΑΑ ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 429 ΑΑ ΠΑΞΙΜΑ ΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 430 ΑΑ ΣΠΗΛΙΩΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Σελίδα 7 από 8

12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΡΑΣΗ 1-8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 431 ΑΑ ΣΟΥΜΑ ΑΝΝΑ 432 ΑΑ ΠΑΛΑΠΕΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 433 ΑΑ ΓΙΟΒΑΝΗ ΕΥΑΝΘΙΑ 434 ΑΑ ΖΡΑΦΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ , ΑΑ ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ , ΑΑ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΜΑΡΙΑ 437 ΑΑ ΠΑΠΑΝ ΡΙΑΝΟΥ ΗΜΗΤΡΑ , ΑΑ ΘΕΟ ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ - ΓΙΟΛΑΝΤΑ , ΑΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΣ , ΑΑ ΣΥΡΙΑΝΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 441 ΑΑ ΤΡΥΦΩΝΑ ΜΑΡΙΑ ΑΝ ΡΟΝΙΚΗ , ΑΑ Γ ΥΣΗΣ Ε. - ΒΛΥΣΙ ΗΣ Μ. - Γ ΥΣΗΣ Σ. Ο.Ε. 443 ΑΑ ΣΠΗΛΙΩΤΑΚΗ ΗΛΕΚΤΡΑ , ΑΑ ΚΕΣΙ ΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ , ΑΑ ΑΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 446 ΑΑ ΚΑΚΙΡΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 447 ΑΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΥ 448 ΑΑ Μ. ΚΟΥΤΙΒΑ , ΑΑ ΒΛΑΧΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ , ΑΑ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΓ ΑΛΗΝΗ , ΑΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ , ΑΑ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ , ΑΑ ΕΛΙΖΟΠΟΥΛΟΥ Σ. ΜΑΡΙΝΑ , ΑΑ ΣΚΑΜΑΓΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ , ΑΑ ΒΕΛΑΩΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ , ΑΑ ΧΑΣΕΚΗ ΤΖΑΧΗΤ 457 ΑΑ ΜΑΛΑΣΙΩΤΗΣ ΗΜΟΣ 458 ΑΑ ΠΑΛΛΑΝΤΖΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ , ΑΑ ΣΟΦΙΑ ΦΑΡΜΑΚΗ , ΑΑ ΠΑΠΑ ΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ 461 ΑΑ ΖΟΥΜΠΟΥΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 462 ΑΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ 463 ΑΑ ΜΠΡΑΙΜΗ ΕΥΓΕΝΕΙΑ 464 ΑΑ POLATAYKO MARIYA 465 ΑΑ ΚΟΛΙΓΙΑΝΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ - ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , ΑΑ HUMAN RESOURCES INVESTORS , ΑΑ ΚΕΛΛΑΡΗΣ Μ.- ΚΟΥΣΠΑ Λ. Ο.Ε. 468 ΑΑ ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ , ΑΑ ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 470 ΑΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΕΤΤΗΣ 471 ΑΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 472 ΑΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΛΑΚΟΣ 473 ΑΑ ΓΚΙΟΥΜΕΣ ΛΕΩΝΙ ΑΣ , ΑΑ ΤΑΤΑΡΙ ΗΣ ΦΕΛΙΞ Μ.ΕΠΕ 475 ΑΑ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΙΑΠΙΚΑ ΕΥΘΥΜΙΑ - ART OF INNOVATION , ,20 Σελίδα 8 από 8

13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - ΡΑΣΗ 2-8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 1 ΑΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ- ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΙΣ ΞΥ ΙΟΥ ,00 2 ΑΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Θ. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε ,00 3 ΑΑ ΘΕΟ ΩΡΙΤΣΗΣ Ν. & Γ. ΟΕ ,00 4 ΑΑ SPACESONIC ΕΠΕ ,00 5 ΑΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΟΥΣΙΑΣ ΑΕ ,00 6 ΑΑ ΜΙΧΑΗΛΙ ΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ,00 7 ΑΑ ΚΑΝΝΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ,00 8 ΑΑ Γ. ΡΟ ΗΣ - Χ. ΤΣΕΛΙΚΑΣ Ο.Ε ,70 9 ΑΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΝΤΖΑΚΗΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ ,50 10 ΑΑ ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ Ε.Π.Ε ,00 11 ΑΑ Β & Σ ΦΛΩΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ,00 12 ΑΑ SUPER BETON ΑΙΓΙΟΥ ΑΕ ,00 13 ΑΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ ΑΦΟΙ Ι. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε ,00 14 ΑΑ ΠΑΝΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΕ ,00 15 ΑΑ ΧΟΛΕΒΑΣ & ΣΙΑ ΑΕ ,00 16 ΑΑ ΜΠΕΤΙΝΑ ΑΝ Ρ ΒΥΘΟΥΛΚΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε ,00 17 ΑΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚAI ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΟΥΜΕΛΗ Α.Ε ,50 18 ΑΑ ΤΥΠΟΓΡΑΜΜΑ ΑΕ ,00 19 ΑΑ ΧΑΛΒΑ ΟΠΟΙΙΑ ΞΑΝΘΗΣ ΖΑΧΑΡΩ Η ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΑΕ ,00 20 ΑΑ ΥΙΟΙ Α. ΠΑΝΤΑΖΙ Η Ο.Ε ,00 21 ΑΑ ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ,00 22 ΑΑ ΚΑΡΤΣΑΝΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ,00 23 ΑΑ B. &. ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ - ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΕΠΕ 24 ΑΑ ΕΜΙΤΣΙΚΗΣ Κ. - ΤΕΝΕΚΕΣ Ν. ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ,00 25 ΑΑ ΤΣΙΛΙΜΕΚΗ Β. ΑΦΡΟ ΙΤΗ ,00 26 ΑΑ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΛΑΓΝΙΟΥ ΑΕ ,00 27 ΑΑ ΒΑΣΙΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. 28 ΑΑ ΚΟΥΤΕΡΗΣ ΑΕΒΕ ,00 29 ΑΑ ΑΦΟΙ ΝΙΚ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕ ,00 30 ΑΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΑΕ ,00 31 ΑΑ ΑΦΟΙ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΟΣΣΥΒΑ - ΕΚΤΡΟΦΗ - ΕΜΠΟΡΙΑ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙ ΩΝ Α.Ε ,60 32 ΑΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΕ ,00 33 ΑΑ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΛ. ΧΑΤΖΗΑΝ ΡΕΟΥ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ ,00 34 ΑΑ Ι ΚΑΙ Σ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ ,00 35 ΑΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΛΑΗΣ ΑΕ ,00 36 ΑΑ ΖΙΚΚΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ,00 37 ΑΑ Ι. ΧΑΤΖΗΙΓΝΑΤΙΑ ΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ,00 38 ΑΑ ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ,00 39 ΑΑ ΒΙΣΤΑΚΗΣ ΙΚΤΕΟ Ε.Π.Ε ,00 40 ΑΑ ΜΠΑΚΡΑΤΣΑΣ ΑΠ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ,00 41 ΑΑ Κ. ΚΟΥΜΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ,00 42 ΑΑ ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΜΗΝΑΣ Ο.Ε ,00 43 ΑΑ ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ Α.Ε ,00 44 ΑΑ ΓΑΛΑΝΟΣ Μ. - ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ. - ΒΙΕΜΕΚ Α.Β.Ε.Ε ,00 45 ΑΑ CONTINENTAL-Ι ΚΟΥΚΟΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ,00 46 ΑΑ ΤΣΙΝΑΣ Α.Ε. 47 ΑΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΛΕΣΒΟΥ ΣΥΝ.ΠΕ ,00 48 ΑΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 49 ΑΑ ΚΟΥΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.Ε ,00 50 ΑΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟΝ HELENA ΑΕ ,00 51 ΑΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΟΥΛΙΩΝΗ ΑΝ ΡΟΝΙΚΗ ΓΑΙΤΑΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε ,00 52 ΑΑ ΥΑΣ Α.Ε 53 ΑΑ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΙΑΛΟΓΗΣ - ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Α.Ε ,00 Σελίδα 1 από 3

14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - ΡΑΣΗ 2-8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 54 ΑΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ,00 55 ΑΑ ΑNΩNYMH TEXNIKH ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΕΙΡΕΙΑ ,00 56 ΑΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΡΕΠΑΝΕΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε 57 ΑΑ ΤΑΧΑΣ ΖΗΣΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ,50 58 ΑΑ ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ (Κ.Τ.Ε.Λ.) ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ Ν.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ,00 59 ΑΑ ΒΕΜΕΚΕΠ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ- ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ,00 60 ΑΑ ΕΝΗΜΕΡΟΣ Α.Ε ,00 61 ΑΑ ΑΝ ΡΙΑΝΟΣ Χ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,00 62 ΑΑ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΠΗΛΙΟΥ 63 ΑΑ ΒΕΚ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ,00 64 ΑΑ ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΛΟΓΟΤΥΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 65 ΑΑ Ι ΙΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ,00 66 ΑΑ ΠΑΝΤΑΖΗΣ Κ. ΣΤΑΥΡΟΣ ,00 67 ΑΑ ΤΖΕΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 68 ΑΑ OLYMPIC ΑΞΕΤΕ ,00 69 ΑΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΕ ,00 70 ΑΑ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,70 71 ΑΑ ΑΦΟΙ ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ,00 72 ΑΑ Ε.Α ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΟΕ ,00 73 ΑΑ ΙΩΣΗΦ ΒΑΡ ΑΚΗΣ Α.Ε. -ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ,00 74 ΑΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ,00 75 ΑΑ ΣΟΥΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ,00 76 ΑΑ ΑΝ ΡΕΑΣ ΚΟΤΤΗΣ 77 ΑΑ ΑΧ. Κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Β.Ε.Τ.Ε ,00 78 ΑΑ ΞΕΝ/ΚΕΣ & ΤΟΥΡ. ΜΟΝΑ ΕΣ ΣΑΜΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε ,00 79 ΑΑ INFORMATICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΑΘΕΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ,00 80 ΑΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΠΥΡΑΚΗ ,00 81 ΑΑ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΦΡΟΥΤ ΑΕΒΕ ,50 82 ΑΑ ΑΣΤΡΟΝ ELECTRIC AΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ,00 83 ΑΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗΣ ΣΤΑΦΙ ΑΣ ,00 84 ΑΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΚΑΦΕ Α.Ε ,00 85 ΑΑ ΛΥΚΟΜΗΤΡΟΣ ΑΕ ,00 86 ΑΑ KARWOOD A.B.E.E ,00 87 ΑΑ Η. ΤΟΤΣΗΣ - Κ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε ,00 88 ΑΑ ΕΜΜ. ΚΑΡΙΩΤΟΓΛΟΥ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ,00 89 ΑΑ ΜΠΕΤΟ ΟΜΙΚΗ ΑΕ ,90 90 ΑΑ Γ.ΣΚΑΝ ΑΛΗΣ & ΥΙΟΙ ΑΕ ,00 91 ΑΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΝΟΜΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΟΥΡΤΖΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ,00 92 ΑΑ Ε.ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΞΤΕ ,00 93 ΑΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑ ΕΙΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ,00 94 ΑΑ Χ.ΝΤΑΒΑΣ Α.Β.Ε.Ε ,00 95 ΑΑ AGROCARE ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Α.Ε ,00 96 ΑΑ ΤΕΧΝΟ ΟΜΗ ΑΤΕ ,00 97 ΑΑ ΗΛΙΑ ΟΥ Μ ΚΑΙ Ν ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ,00 98 ΑΑ ΧΑΛΑΜΠΑΛΑΚΗΣ ΑΕBE ,00 99 ΑΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΛΟΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ , ΑΑ Ι. ΜΑΖΩΜΕΝΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ , ΑΑ Μ.. ΚΩΣΤΑΡΕΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Ο.Ε , ΑΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΑΞΤΕ , ΑΑ ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΒΟΛΟΥ Σελίδα 2 από 3

15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - ΡΑΣΗ 2-8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 104 ΑΑ ΒΛΑΣΕΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ & ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 105 ΑΑ ΠΑΠΑ ΑΚΗΣ Ν. - ΡΑΜΠΑΛΑΚΟΣ Κ. Ο.Ε , ΑΑ ΚΟΚΟΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ , ΑΑ ΝΕΦΕΛΗ ΑΕ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ , ΑΑ Α.Α.ΡΑΜΠΑΛΑΚΟΣ Ο.Β.Ε.Ε , ΑΑ MEGA PARKING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ- ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ,00 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 110 ΑΑ ΚΡΟΜΜΥ Α Β ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ , ΑΑ ΕΝΩΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ Α.Ε , ΑΑ Χ. ΡΩΜΑΝΙ ΗΣ Α.Ε , ΑΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΡΓΕΡΗΣ ΑΕ , ΑΑ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ε&Α ΟΕ , ΑΑ ΧΟΛΙΝΤΕΙ ΛΑΝΤ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ , ΑΑ BIGTEM ΕΛΛΑΣ A.E. 117 ΑΑ ΠΑΡΑΣΧΙ ΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ , ΑΑ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ Κ ΣΙΑ Ο.Ε , ΑΑ HOMELINE ΕΠΕ , ΑΑ Α. ΜΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε , ,50 Σελίδα 3 από 3

16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI - ΡΑΣΗ 1-3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 1 ΑΑ ΠΑΝΤΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Μ.ΕΠΕ ,00 2 ΑΑ INTEGRATED CONSULTING PROCESSES - Σ. ΜΕΣΣΗΝΗΣ & ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ,92 3 ΑΑ ΦΑΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ,00 4 ΑΑ ΘΩΜΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΡΑΘΥΡΑΣ ,56 5 ΑΑ Ι. ΒΑΡΕΛΑΣ & Μ.ΒΑΡΕΛΑ 0.Ε ,00 6 ΑΑ ΜΠΟΥΡ ΑΚΟΥ ΕΥ ΟΚΙΑ ,00 7 ΑΑ ,00 8 ΑΑ ΟΥΚΑ ΕΣΠΟΙΝΑ 9 ΑΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ,12 10 ΑΑ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ 11 ΑΑ ΟΥΜΑΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ,57 12 ΑΑ ΓΚΟΥΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 13 ΑΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 14 ΑΑ ΓΚΟΡΤΣΙΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ - ΚΑΣΤΑΝΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ο.Ε 15 ΑΑ ΙΚΑΙΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ,00 16 ΑΑ ΨΥΧΟΠΑΙ ΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε ,47 17 ΑΑ KNOW HOW SOFTWARE 18 ΑΑ ΚΑΡΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ ,00 19 ΑΑ ΧΑΤΖΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ,00 20 ΑΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ,18 ΕΠΕ 21 ΑΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 22 ΑΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑΤΟΣ -HUMAN DEVICES ,67 23 ΑΑ ΕΝ ΕΧΕΙ Ι ΡΥΘΕΙ ΑΚΟΜΑ ,00 24 ΑΑ ΑΝΑΚΑΚΗ ΣΥΜΕΛΑ ,00 25 ΑΑ ΜΑΡΚΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ,00 26 ΑΑ ΟΥΝΑΒΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ,86 27 ΑΑ ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΛΟΗ ,71 28 ΑΑ DOMENIKO ADVANCED BUSINESS COΑCHING ,00 29 ΑΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΟΤΑΝΩΝ ΤΣΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΤΩΝ ΦΡΑΝΣΙΣ ΜΟΥΝΤΣ ,00 30 ΑΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΓΡΗ ,35 31 ΑΑ ΣΑΜΑΡΤΖΙ ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 32 ΑΑ ΕΣΠΟΙΝΑ ΛΑΠΠΑ ,00 33 ΑΑ ΤΣΙΡΙΚΗ ΣΟΦΙΑ 34 ΑΑ ΜΠΟΥΤΟΣ ΑΝ ΡΕΑΣ 35 ΑΑ ΣΑΒΒΙ ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ,67 36 ΑΑ ΜΗΝΑΣ ΚΟΥΤΑΛΙΑΓΚΑΣ 37 ΑΑ ΜΗΤΣΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ,00 38 ΑΑ ALL PARTS ,00 39 ΑΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ,00 40 ΑΑ ΑΡΑΒΙ ΗΣ ΗΛΙΑΣ ,56 41 ΑΑ ΤΥΡΟΒΟΥΖΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 42 ΑΑ ΞΕΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ,64 43 ΑΑ ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΗΜΗΤΡΗΣ 44 ΑΑ '' '' 45 ΑΑ ΚΟΛΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ ,00 46 ΑΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΦΡΑΙΜΙ ΗΣ ,00 47 ΑΑ ΑΝΘΙΜΟΣ ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ,86 48 ΑΑ ΣΥΡΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ,00 49 ΑΑ Ι.ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ - Α.ΚΟΥΤΑΙΤΕ Ο.Ε ,00 50 ΑΑ ΤΑΓΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 51 ΑΑ ΘΕΟΦΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ,47 52 ΑΑ ΑΡΑΞΗ ΜΙΝΑΣΣΙΑΝ 53 ΑΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΜΠΑΜΠΑΛΙΑΡΗ Ε. - ΚΟΥΤΣΑΡΗ Μ. Ο.Ε. 54 ΑΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ ,00 55 ΑΑ ΤΣΕΣΜΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 56 ΑΑ ΧΑΡΤΣΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ,32 Σελίδα 1 από 2

17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI - ΡΑΣΗ 1-3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 57 ΑΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ,00 58 ΑΑ ΛΥ ΙΑ ΣΙΑΓΑ ,00 59 ΑΑ ΙΩΑΝΝΙ ΟΥ ΣΟΦΙΑ 60 ΑΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΕΒΡΗΣ ,91 61 ΑΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΗΣ ,00 62 ΑΑ ΜΙΧΑΗΛ ΒΑΙΟΥ ,00 63 ΑΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ,06 64 ΑΑ ΠΑΓΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 65 ΑΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΙ ΟΥ ΕΥΛΑΛΙΑ 66 ΑΑ ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,00 67 ΑΑ ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 68 ΑΑ ΕΥΤΥΧΙΑ ΦΙΛΑΛΗΘΗ - ΕΛΕΝΗ ΤΣΑΛΠΑΤΟΥΡΟΥ Ο.Ε ,00 69 ΑΑ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 70 ΑΑ ΑΝΑΗ ΣΚΕΥΑΚΗ ,00 71 ΑΑ ΚΑΤΣΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 72 ΑΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΑΡΟΥ ΑΚΗΣ 73 ΑΑ ΣΠΥΡΙ ΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ,00 74 ΑΑ ΦΩΤΗΣ ΜΠΟΜΠΟΛΑΣ ,67 75 ΑΑ ΠΕ ΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 76 ΑΑ ΠΕΤΡΟΣ ΛΥΤΡΙΒΗΣ 77 ΑΑ ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΣΑΠΟΓΛΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. 78 ΑΑ ΒΑΛΒΗ ΜΙΧΑΗΛΙΑ ,00 79 ΑΑ ECO PELLET ,29 80 ΑΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΣ ,00 81 ΑΑ ΚΟΛΕΘΡΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 82 ΑΑ ΠΟΥΛΗΜΕΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ,00 83 ΑΑ VILLE PRESS O.E. 84 ΑΑ ΚΑΓΙΑΛΕ ΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 85 ΑΑ ΒΑΣΙΛΗ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΟΦΙΑ 86 ΑΑ ΜΑΝΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ 87 ΑΑ ΑΧΛΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 88 ΑΑ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 89 ΑΑ Β.ΣΤΟΛΗΣ & ΣΤ. ΠΟΥΛΗΜΕΝΗ Ο.Ε ,00 90 ΑΑ EΣΣΑΙΑΝ ΧΡΑΙΡ 91 ΑΑ ΜΠΙΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ,00 92 ΑΑ ΚΥΡΙΑΖΙ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ,00 93 ΑΑ ΛΑΜΠΡΟΥ ΘΩΜΑΣ 94 ΑΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,22 95 ΑΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ 96 ΑΑ ΣΙΛΒΑΝΑ ΘΕΟ ΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ,00 97 ΑΑ ΚΟΥΡΛΙΜΠΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ,14 98 ΑΑ ΚΑΛΛΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,00 99 ΑΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ , ΑΑ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ , ΑΑ ΧΑΛΒΑΤΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , ΑΑ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΙ ΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ - ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , ΑΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΠΟΛΥ ΑΡΗ , ΑΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ,25 Σελίδα 2 από 2

18 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV - ΡΑΣΗ 2-3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 1 ΑΑ ΝΤΑΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ,00 2 ΑΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜ. ΙΩΑΝΝΗΣ ,75 3 ΑΑ NEURAXON ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΦΟ ΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ,50 4 ΑΑ ΤΣΑΧΟΥΡΙ ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ,00 5 ΑΑ ΙΩΑΝΝΑ Β. ΨΥΧΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΕ Ο.Ε ,00 6 ΑΑ ΑΦΟΙ ΤΖΕΡΕΤΑ ΕΠΕ ,00 7 ΑΑ ΗΛΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε ,80 8 ΑΑ UNISMACK ABEE ,00 9 ΑΑ ΑΣΒΕΣΤΟΠ. ΟΙΚΟ. ΥΛΙΚ. Α ΕΛΦ. ΧΑΤΖΗΤΖΑΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ,00 10 ΑΑ ΚΟΡΥΜΒΟΣ Α.Ε ,25 11 ΑΑ Π. ΚΟΥΡΜΠΕΛΑΣ Κ ΣΙΑ ΕΕ ,00 12 ΑΑ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΥΚΟΣΙ ΗΡΟΥΡΓΙΑΣ ,00 13 ΑΑ ΣΚΟΡ ΑΚΗΣ Α.Ε ,25 14 ΑΑ SELLER ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΚΑΙ ,00 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 15 ΑΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΙΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε ,00 16 ΑΑ ΦΑΛΗΡΟ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ & ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ Α.Ε ,00 17 ΑΑ Ν. ΚΑΜΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ,00 18 ΑΑ EUROCERT ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΑΕ ,00 19 ΑΑ ΑΝ ΡΟΝΙΚΙ ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ,50 20 ΑΑ Π.Α ΡΟΥΣΕΤΗΣ -ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ ,00 21 ΑΑ ΠΑΡΦΕ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ,00 ΣΟΚΟΛΑΤΟΠΟΙΙΑΣ 22 ΑΑ ΒΕΡΓΙ ΗΣ ΧΡ. ΜΟ ΕΣΤΟΣ ,00 23 ΑΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΛΕΣΙ ΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ,00 24 ΑΑ HUMAN FACTOR-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ,00 25 ΑΑ ΑΝ ΡΟΝΑΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ,00 26 ΑΑ INTERMARINE ELECTRONICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ,35 27 ΑΑ ΑΦΟΙ Β. ΜΕΙΜΑΡΙ Η Ο.Ε ,00 28 ΑΑ SAMBO EVENTS ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ,00 29 ΑΑ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ ,50 30 ΑΑ ΜΑΚΟΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ,00 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 31 ΑΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ,00 ΕΡΓΑΣΙΩΝ 32 ΑΑ THALPOS ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΚΡΕΒΑΤΙΑ ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ,00 33 ΑΑ Φ. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ Γ. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 34 ΑΑ ΓΙΟΥΡΙΜΑΚ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΡΥΖΙΟΥ ΚΑΙ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 35 ΑΑ ΑΦΟΙ ΟΡΤΟΥΛΙ Η Ο.Ε ,00 Σελίδα 1 από 3

19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV - ΡΑΣΗ 2-3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 36 ΑΑ ΙΝΣΚΕΙΠ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ,00 37 ΑΑ Α&Χ ΚΟΝ ΥΛΗ - Ι&Α ΜΠΟΥΤΣΗ Ο.Ε ,00 38 ΑΑ MELCAL ΘΕΡΜΟΨΥΚΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. 39 ΑΑ ON-LINE DATA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ,00 40 ΑΑ ΣΥΣΤΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ,18 41 ΑΑ ΠΕΡΕΚ - ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ - ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ,00 42 ΑΑ ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΥΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΙΑΝΟΜΕΣ ΤΥΠΟΥ ,00 43 ΑΑ ΜΑΡΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 44 ΑΑ AUTONET VERITAS SERVICES AEBE ,00 45 ΑΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΣΙ ΗΡΟΥ ΣΑΒΒΑΣ ΑΕ 46 ΑΑ POWER ELECTRONICS CONTROL ΕΠΕ ,00 47 ΑΑ ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑ ΙΩΑΝΝΑ 48 ΑΑ ΑΦΟΙ Γ.ΚΕΧΑΙ Η ΑΕΕ ,00 49 ΑΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΕ 50 ΑΑ Χ.ΚΕΣΟΓΛΟΥ-Α.ΕΥΡΕΝΙΑ ΗΣ Ο.Ε. 51 ΑΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΠΕ 52 ΑΑ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝ ,00 53 ΑΑ ITALFOOD ΕΠΕ ,00 54 ΑΑ ΑΦΟΙ Θ. ΚΑΣΑΠΗ Ο.Β.Ε. 55 ΑΑ ΛΙΒΑΘΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ,00 56 ΑΑ ΛΑΓΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ ,00 57 ΑΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε ,00 58 ΑΑ ΚΟΦΙ ΡΙΠΑΜΠΛΙΚ ΣΥΣΤΕΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ,00 59 ΑΑ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ,00 60 ΑΑ ΠΑΛΑΤΖΙΑΝ ΑΒΕΕ ,00 61 ΑΑ ΜΩΡΑΙΤΗ ΑΝΝΑ & ΣΙΑ ΟΕ 62 ΑΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡ. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ,00 63 ΑΑ ΓΑΛΕΡΑΚΗ ΑΦΟΙ ΟΕ ,00 64 ΑΑ ΡΙΖΑΚΟΥ ΕΠΕ ,00 65 ΑΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΙΓΑΙΟΝ ΑΕ 66 ΑΑ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΒΕΕ ,00 67 ΑΑ ΕΠΙΠΛΟ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ,00 68 ΑΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε ,00 69 ΑΑ DOMOSYSTEM A.E ,00 70 ΑΑ ΜΑΚΡΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ,00 71 ΑΑ ΑΜΦΟΡΕΥΣ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε ,50 72 ΑΑ PAXOS ABEE ,50 73 ΑΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗΣ - ΕΤΑΡΕΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΕ ,00 74 ΑΑ ΝΙΚΟΣ ΜΑΛΑΜΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ,00 75 ΑΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΩΝ ,50 76 ΑΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙ ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Ε ,83 77 ΑΑ ΠΕΛΑΣΓΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΕΚ ΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ,00 78 ΑΑ Γ.ΚΟΥΤΣΟΣΙΜΟΣ Ο.Ε. 79 ΑΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & Κ.ΒΑΜΒΑΣ ΟΕ 80 ΑΑ ΣΚΑΡΚΑΛΑΣ Γ & ΥΙΟΙ ΑΕ 81 ΑΑ Ε.ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ - Α.ΖΥΓΑΝΙΤΙ ΗΣ ΟΕ ,50 Σελίδα 2 από 3

20 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV - ΡΑΣΗ 2-3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 82 ΑΑ ΣΑΒΒΙ ΗΣ CONSTRUCTION ΑΤΕΒΕ 83 ΑΑ ΓΚΕΡΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ,00 84 ΑΑ ΧΑΝΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 85 ΑΑ ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗ ΟΕ ,00 86 ΑΑ ΜΟΥΛΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ ,00 87 ΑΑ ΣΒΑΡΟΒΣΚΙ ΕΛΛΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Α.Ε. 88 ΑΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ,00 89 ΑΑ ARCHIMEDIA ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΙΚΤΥΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ,00 90 ΑΑ ΠΕΤΡΟΚΟΛ ΑΒΕΕ ,00 91 ΑΑ Α ΕΛΦΟΙ ΓΕΡΑΛΙ Η ΟΕ 92 ΑΑ ΒΙΟΡΕΙΧΑΛΚΟ ΑΒΕΕ ,00 93 ΑΑ ΦΟΥΝΤΣΤΑΦ ΕΠΕ ,00 94 ΑΑ Α ΑΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΑΒΕΕ ,00 95 ΑΑ TFC ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΕ ,00 96 ΑΑ ΙΑΛΥΝΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΧΗΜΙΚΑ ΚΟΛΛΕΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ,00 97 ΑΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΝΤΟΠΟΛΩΝ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ ,00 98 ΑΑ NILO ΑΒΕΕ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ & ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 99 ΑΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝ ΡΕΑ ΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε , ΑΑ ΕΡΜΕΙ ΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε , ΑΑ ΑΡΤΟΛΙΧΟΥ ΙΕΣ ΕΠΕ , ,91 Σελίδα 3 από 3

ΑΔΑ: Β455Φ-4ΑΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: Β455Φ-4ΑΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Μεσογείων 56 Ταχ. Κώδικας : 115 27 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΕΦ-Π38 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΕΦ-Π38 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΦ-ΨΓΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΦ-ΨΓΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 26/11/2014 Α.Π.: 11331/A2/5288 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 26/11/2014 Α.Π.: 11331/A2/5288 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΦ-5ΙΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 24-04-2014 Α.Π.: 5700 / 3576 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΦ-5ΙΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 24-04-2014 Α.Π.: 5700 / 3576 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΩΟΟ-3Φ1 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 23-10-2013 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/1089

ΑΔΑ: ΒΛΓΩΟΟ-3Φ1 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 23-10-2013 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/1089 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑ A Β ταχ. δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ04Φ-ΘΝ4 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙ04Φ-ΘΝ4 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Σελίδα ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 448 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 48 5059 50594 ΗΛΙΑΣ ΒΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΦΙΛΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Χ866768 ΑΖ758 Ν6099 4408

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ - ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΛ. 210-5531742 / 210-5531744 / FAX 210-5531755 Σκαραµαγκάς 22-Μαϊ-13 Α/Α Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΝΓ-ΥΧΛ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: Β4ΩΝΓ-ΥΧΛ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. /νση: Θεµιστοκλέους 87, 106 81 Αθήνα Μονάδα Α2 πληροφορίες: Λ. Μπιλιµπάση Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΝΦ-799 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΗΝΦ-799 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. O Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ. O Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Μεσογείων 56 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20/1/46368/637 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 06-06-2014 Α.Π.: 6980 / 4019 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 06-06-2014 Α.Π.: 6980 / 4019 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 06-12-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20.1/14109/1065 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /νση

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: 02-03-2015 Α.Π.: 1165 / 284 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η

Ημερομηνία: 02-03-2015 Α.Π.: 1165 / 284 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α:. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6-9-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20.1/10783/783 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥΞΦ-Δ0Ψ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 02-06-2014 Α.Π.: 6761 / 3939 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΙΥΞΦ-Δ0Ψ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 02-06-2014 Α.Π.: 6761 / 3939 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 30-06-2014 Α.Π.: 7544 / 4210 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 30-06-2014 Α.Π.: 7544 / 4210 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. O Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ. O Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Μεσογείων 56 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: 13-02-2015 Α.Π.: 807 / 203 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η

Ημερομηνία: 13-02-2015 Α.Π.: 807 / 203 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/6/2014 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/02.02.01/535

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/6/2014 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/02.02.01/535 EΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Φ-0ΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Φ-0ΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8-8-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20/1/9624/626 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /νση Βιοµηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2007 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2007 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ./2007 ΟΠΩΣ ΚΥΡΩΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 539/20-8-200 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ 3oυ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ /2007 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ /ΝΣΗ ΛΙΓΝΙΤ. ΚΕΝΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 2 ΒΑΙΚΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3 ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 4 ΕΜΕΡΤΖΙ ΟΥ ΘΕΟ ΩΡΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 5 ΗΜΗΤΡΙΑ ΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

1 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 2 ΒΑΙΚΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3 ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 4 ΕΜΕΡΤΖΙ ΟΥ ΘΕΟ ΩΡΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 5 ΗΜΗΤΡΙΑ ΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ /ΝΣΗ ΛΙΓΝΙΤ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ( ΛΚ Μ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 29 1 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 2 ΒΑΙΚΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3 ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 4 ΕΜΕΡΤΖΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ)

ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ) ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ) ΨΗΦΟ ΕΛΤΙΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΕΩΠΟΝΟΙ 1. ΒΡΥΖΑΣ ΖΗΣΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2. ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΥ ΑΘΗΝΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 3. ΓΙΑΛΑΜΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις που επιχορηγούνται στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης (Εμπόριο)

Επιχειρήσεις που επιχορηγούνται στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης (Εμπόριο) Επιχορηγ. ς ς 1 ΕΑ-42985. ΤΟΥΛΚΙ ΗΣ Χ. ΚΥΡΙΑΝΝΑΚΗΣ - HORIZON ΟΕ 61.701,01 61.701,01 12.340,20 40.105,66 0,65 2 ΕΑ-07034 ΜΟΝΟΠΟΡΤΗΣ Α.-ΜΥΣΤΑΚΙ ΗΣ Θ. Ο.Ε. 63.236,85 63.236,85 22.132,90 41.103,95 0,65 3 ΕΑ-03397

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 21-09-2011. Α.Π.: Οικ. 13151/2877

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 21-09-2011. Α.Π.: Οικ. 13151/2877 Αθήνα, 21-09-2011 Α.Π.: Οικ. 13151/2877 ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ, ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Μεσογείων 119 Ταχ. Θυρίδα : 10192, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 29.12.2014 Α.Π.: Οικ.: 78055/2932 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Αθήνα, 29.12.2014 Α.Π.: Οικ.: 78055/2932 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΜΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Φ-ΔΗ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Φ-ΔΗ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2015 Α.Π.: 972/229/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2015 Α.Π.: 972/229/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΕΤΠΑ & ΤΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΦ-0ΤΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 24-04-2014 Α.Π.: 5705 / 3581 /A2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΦ-0ΤΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 24-04-2014 Α.Π.: 5705 / 3581 /A2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ : 210 3893546 1. κα Καλλιόπη Οικονόµου 2. κα Μαρία Σιακαντάρη

Τηλ : 210 3893546 1. κα Καλλιόπη Οικονόµου 2. κα Μαρία Σιακαντάρη ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 09/12/2014 ΑΠ: 69377/ Ο 6583 Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας Γενική ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών ιεύθυνση Οικονοµικής ιαχείρισης Τµήµα Εκτέλεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΚΥΡΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ : 1/133Μ/2009 ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ( ΚΥΡΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (ΤΕ) ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ( ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ) ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 25 Ιουνίου 2014 Α.Π.: 7384/1060/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 25 Ιουνίου 2014 Α.Π.: 7384/1060/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΡΦ-ΤΞ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΞΡΦ-ΤΞ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. /νση: Θεµιστοκλέους 87, 106 81 Αθήνα Μονάδα Α2 Πληροφορίες:. Παπαδόπουλος, Λ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Το π.δ. 63/2005 "Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα" (ΦΕΚ 98/ Α/22.4.2005).

1. Το π.δ. 63/2005 Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/ Α/22.4.2005). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αθήνα 23.12.2008 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ.: Οικ. 28519/3298 II ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜ/ΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Φ-ΝΜΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Φ-ΝΜΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΠ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙ ΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΗΜΟΥ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΩΝ υποψηφίων της αριθ. Αριθµός 1/644Μ/2008 προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων µε σειρά προτεραιότητας ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ανακοίνωση : Εργο : ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙ ΙΩΝ-ΓΟΝΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ανακοίνωση : Εργο : ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙ ΙΩΝ-ΓΟΝΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΠΑΤΡΟΣ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ 4339 ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΑΓΓΕΛΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ 707596000 Οχι 1 12 8,44 56 800 0 0 0 0 0 337,60 392 1 Οχι 1.529,60 1 4257 ΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡ. ΚΑΤΆ ΑΙΤ/ΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΚ/ΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠ/ΚΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ 26/7/2013 ΕΡΜΑΤΟ ΛΟΓΙΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕ ΡΟΛΟΓΙΑ

ΗΜΕΡ. ΚΑΤΆ ΑΙΤ/ΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΚ/ΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠ/ΚΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ 26/7/2013 ΕΡΜΑΤΟ ΛΟΓΙΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕ ΡΟΛΟΓΙΑ ΛΙΣΤΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Γραφείο ειδικοτήτων Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας : τηλ. 24413-50178, fax : 24413-50141 Γραφείο Προσωπικού Γενικού Νοσοκοµείο Καρδίτσας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΜΦ-8ΨΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΗΜΦ-8ΨΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Αθήνα, 30/6/2015 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 70542/573 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΛΦ-Ζ10 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ηµεροµηνία: 5-6-2013 Α.Π.: 3723/932/A2 ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέµα: Οριστικοποίηση ένταξης προτάσεων Απεντάξεις

ΑΔΑ: ΒΕΖΛΦ-Ζ10 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ηµεροµηνία: 5-6-2013 Α.Π.: 3723/932/A2 ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέµα: Οριστικοποίηση ένταξης προτάσεων Απεντάξεις ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Μεσογείων 56 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηµεροµηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη πράξεων κρατικών ενισχύσεων στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Μακεδονίας Θράκης» του ΕΣΠΑ 2007-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη πράξεων κρατικών ενισχύσεων στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Μακεδονίας Θράκης» του ΕΣΠΑ 2007-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ IEYΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ταχ. /νση : Καθ. Ρωσσίδη 11 Ταχ. Κώδικας : 540 08 Πληροφορίες : K. Παπαγεωργίου Τηλ. : 2313309464 Fax

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «Επιχειρησιακών Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Πλατεία Κάνιγγος Ταχ. Θυρίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΜΦ-0ΦΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΗΜΦ-0ΦΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας Υπόψη: Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Έχοντας Υπόψη: Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Αθήνα, 30/6/2015 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 70546/574 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ηµοτική Κίνηση http://xanthicity.gr

ηµοτική Κίνηση http://xanthicity.gr ηµοτική Κίνηση http://xanthicity.gr Την Κυριακή 27/4/2014 κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Ξάνθης η δήλωση υποψηφιότητας της Δημοτικής Κίνησης ΠΟΛΙΤΕΣ για την ΞΑΝΘΗ. Πρόκειται για ένα πραγματικά νέο ψηφοδέλτιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΑΥΡΩΝ. 978 Εννιακόσια εβδομήντα. ΒΑΦΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 271

ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΑΥΡΩΝ. 978 Εννιακόσια εβδομήντα. ΒΑΦΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 271 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 8ης ΜΑΪΟΥ 0 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥΣ ΕΓΓΕΓΡΑ ΨΗΦΙΣΑΝ ΑΚΥΡΑ ΛΕΥΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΥΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΜΟΡΙΑ (βάσει Πινάκων 1 ΦΙΛΙΟΥ ΝΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 52,781 2 ΚΑΠΑΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΗΜΟΣ 43,536 3 ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 43,203 4 ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΑΣ 43,097 5 ΚΑΦΦΕΤΖΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ,

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αθήνα, 30/ 7/ 2015 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 81136/641 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΚΟΛΥΒΑ ΒΑΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2 ΚΟΝΤΟΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3 ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 4 ΚΟΡΙΤΙ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ

1 ΚΟΛΥΒΑ ΒΑΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2 ΚΟΝΤΟΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3 ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 4 ΚΟΡΙΤΙ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΠΟΥ ΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Οι προφορικές εξετάσεις των επιτυχόντων του προκριµατικού σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΕΩΝ Ε Χ Ή ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ(παρ.5 αρθ.106 ν.4070/12) Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εκλογικός Κατάλογος. Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Επαρχία: ΛΑΡΝΑΚΑ CKO

Εκλογικός Κατάλογος. Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Επαρχία: ΛΑΡΝΑΚΑ CKO Page 1 / 6 Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Επαρχία: ΛΑΡΝΑΚΑ TANCIC NENAD DRAGISA A109484 478 TRABERT SYLVIA A100115 349 ΑΓΙΩΤΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΥ A044586 320606 ΑΛΕΞΑΝΡΟΥ ΑΝΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ A059276 476530

Διαβάστε περισσότερα

1 ΚΛΑΟΥ ΑΤΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΜΙΧΑΗΛ 2013-14: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε2 2 ΛΑΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2013-14: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε2

1 ΚΛΑΟΥ ΑΤΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΜΙΧΑΗΛ 2013-14: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε2 2 ΛΑΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2013-14: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε2 Τμήμα Είδος Περιγραφή ΤΜΠ Ομάδα Μαθημάτων Θεωρίας ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ένταξη 1 ΚΛΑΟΥ ΑΤΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΜΙΧΑΗΛ Ε2 2 ΛΑΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε2 3 ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε2, ΠΡΟΓΡΑΜ/ΟΣ Ε2, ΘΕΩΡ. ΠΛΗΡ. Ε2, Β Ε4 4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΦ-Μ2Χ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 24-04-2014 Α.Π.: 5727 / 3594 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΦ-Μ2Χ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 24-04-2014 Α.Π.: 5727 / 3594 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙΙ (ΚΥΜΑΤΙΚΗΣ) ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014-2015 ΠΕΜΠΤΗ 15:00 17:00

ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙΙ (ΚΥΜΑΤΙΚΗΣ) ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014-2015 ΠΕΜΠΤΗ 15:00 17:00 ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΕΜΠΤΗ 15:00 17:00 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΗΛΙΑΣ ΚΑΡΚΑΝΗΣ (Γρ. 120, e-mail: karkan@central.ntua.gr) ΑΡ. ΑΣΚ. ΑΣΚΗΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ/ΟΥΣΑ 4 Προσδιορισµός του µέτρου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ 2010-2011 ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΕΙ

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ 2010-2011 ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΕΙ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ 2010-2011 ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΕΙ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΧΟΛΗ ΒΑΘΜΟΣ 1. ΚΩΝΣΤΑΣ Ο ΥΣΣΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε) 9,06 ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ /ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ(ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΕΦ-ΓΦ7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΖΕΦ-ΓΦ7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ε ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 103 Ειδικότητα : ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ε ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 103 Ειδικότητα : ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ Ανακοίνωση : ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Υπ' αριθµ. Σ.Ο.Χ.: 22/2015 560 00 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ : 62 - INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.08.22 10:34:33 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΑΥΦ-ΓΘ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΑΥΦ-ΓΘ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΠΠΩΛΦ-43Δ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Φ. ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ. Μυτιλήνη 28-6-2013 Αριθ. Πρωτ. 51142

ΑΔΑ: ΒΛΠΠΩΛΦ-43Δ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Φ. ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ. Μυτιλήνη 28-6-2013 Αριθ. Πρωτ. 51142 ΕΠΩΝ ΥΜΟ ΟΝΟΜ Α ΟΝΟΜ Α ΠΑΤΡ ΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΤΑΥΤΟ Τ. ΑΙΤΙΟΛ ΟΓΙΑ Φορέας : ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Υπηρεσία : ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Έδρα Υπηρεσίας : ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 13-17 Διάρκεια Σύμβασης :Ένα (1) έτος από υπογραφή σύμβασης με δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ

A Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 27 /11/2014 Α.Π.: Οικ. 12713/2803 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έχοντας υπόψη:

Αθήνα, 27 /11/2014 Α.Π.: Οικ. 12713/2803 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 486 ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 439 ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΣ 534 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 493

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 486 ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 439 ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΣ 534 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 493 ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-201 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ Α. Το ψηφοδέλτιο με τους υποψήφιους Τοπικούς Συμβούλους ανά Τοπική Κοινότητα για τον συνδυασμό «Ανεξάρτητη Ενωτική Κίνηση Ραδοβυζινών» με τον Γκούζια Μιχάλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΦ-Β8Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΦ-Β8Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ. Από : ΑΒΕΛΙ Η ΤΑΤΙΑΝΑ Εως : ΒΡΟΥΛΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ. Από : ΑΒΕΛΙ Η ΤΑΤΙΑΝΑ Εως : ΒΡΟΥΛΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Β' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2015 ΚΑ ΤΑ Β' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α/Α ΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 110 Από : ΑΒΕΛΙ Η ΤΑΤΙΑΝΑ Εως : ΒΡΟΥΛΛΗΣ ΧΡΗΣ 2ο 111 Από : ΓΑΒΑΛΙΑΤΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

στον Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ και

στον Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΓΦ-ΘΘΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΝΓΦ-ΘΘΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ54Φ-ΩΔΨ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕ54Φ-ΩΔΨ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49ΚΦ-ΟΥΡ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β49ΚΦ-ΟΥΡ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Ηµεροµηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 1: - ΙΔΙΩΤΕΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 1: - ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 1. 4400****** ΦΟΥΝΤΑΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΟΦΙΑ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 2. 7493****** ΜΠΕΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 3. 3416****** Φορλίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α/Α 1 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ Α.Τ. ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ (1) ΕΥΤΕΡΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ (ΣΥΝΑΦΗΣ) (2) ΜΕΤΑΠΤ. ΤΙΤΛΟΣ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜ (3) ΕΥΤΕΡΟΣ ΜΕΤΑΠΤ. ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Ε..Α. Μεταφορών) Αθήνα, 28 / 11 / 2014 Αρ. Πρωτ: 2031 / Φ.97 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Ταχ. /νση Αγ. Σοφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΕΚΕ ΑΕ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΕΚΕ ΑΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β41ΔΦ-508 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β41ΔΦ-508 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 56 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ 1 581 / 4 06 2007 ΑΒΔΕΛΙΩΔΗ ΖΑΦΕΙΡΑ ΜΑΡΚΟΣ ΑΒ 652777 2 634 / 4 06 2007 ΑΓΓΕΛΗ ΕΛΕΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ρ 988582 ΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 3 259 / 31 05 2007 ΑΜΑΛΑΝΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μ 910315 4 587 / 4 06 2007 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

7732/4301/Α2/03.07.2014

7732/4301/Α2/03.07.2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ONOMA ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Θ.Π. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α1

A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ONOMA ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Θ.Π. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α1 1 ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10140005 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 2 ΑΔΑΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 10170005 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 3 ΑΛΕΥΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 10140010 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 4 ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΥΦ-ΔΝΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΡΥΦ-ΔΝΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες 2013-2014

Επιτυχόντες 2013-2014 Επιτυχόντες 2013-2014 1 ΛΑ ΑΚΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2 ΤΣΟΥΡΟΥΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 3 ΚΑΡΤΑΚΗ ΑΦΡΟ ΙΤΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 4 ΜΑΤΣΑΜΑ ΠΡΟΚΟΠΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 5 6 ΟΥΡΟΥΤΖΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΒΙΤΤΩΡΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ 35/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας Θέμα: Έγκριση δαπανών Π.Ο.Ε. (παρελθόντων

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 6166/03-02-2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθµ. 4 ης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Ιλίου

Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 6166/03-02-2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθµ. 4 ης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Ιλίου Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 6166/03-02-2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθµ. 4 ης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 036/2014 ΘΕΜΑ Συµµετοχή του ήµου µας στην ανοιχτή πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

31.12.2009 Ν.3801/2009

31.12.2009 Ν.3801/2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ.14/02-06-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος Αριθμός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΕΦ-5ΓΒ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 09/01/2014 Α.Π.: 171/1 Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΙΨΕΦ-5ΓΒ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 09/01/2014 Α.Π.: 171/1 Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΜΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΣΟΧ 1/2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΜΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΣΟΧ 1/2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι. ΙΚΑΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΜΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΣΟΧ / ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ιαγωνισµός : 578 / 8/6/ Πλήρωσης τετρακοσίων () θέσεων µε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α KOMMA: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ KOMMA: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ KOMMA: ΣΥΝΟΛΟ. Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι Κυκλάδων ΑΜΙΓΗ Κυκλάδων.

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α KOMMA: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ KOMMA: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ KOMMA: ΣΥΝΟΛΟ. Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι Κυκλάδων ΑΜΙΓΗ Κυκλάδων. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι ΑΜΙΓΗ 1 Βουτσίνος Μάριος του Ιωάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.01.27 11:06:12 EET Reason: Location: Athens : 6 8 - ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 20-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Η Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΕΦΔ Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» δυνάμει της 152.325/ΨΣ5072-Α1-15.09.2014

Διαβάστε περισσότερα