ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΗΡΟΣΡΟΦΘΑ Η ΕΚΣΡΟΦΗ ΣΟΤ ΜΕΣΑΞΟΚΩΛΗΚΑ ΣΟΘΥΕΘΑ ΚΑΛΛΘΕΡΓΕΘΑ ΣΗ ΜΟΤΡΘΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΗΡΟΣΡΟΦΘΑ Η ΕΚΣΡΟΦΗ ΣΟΤ ΜΕΣΑΞΟΚΩΛΗΚΑ ΣΟΘΥΕΘΑ ΚΑΛΛΘΕΡΓΕΘΑ ΣΗ ΜΟΤΡΘΑ"

Transcript

1 ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΑΓΡΟΣΘΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘ ΣΡΟΦΘΜΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΖΩΘΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΖΩΘΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & Α.Π.Α. ΣΜΗΜΑ ΜΕΛΘΟΚΟΜΘΑ ΗΡΟΣΡΟΦΘΑ ΗΡΟΣΡΟΦΘΚΟ ΕΡΓΑΣΗΡΘΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΗΡΟΣΡΟΦΘΑ Η ΕΚΣΡΟΦΗ ΣΟΤ ΜΕΣΑΞΟΚΩΛΗΚΑ ΣΟΘΥΕΘΑ ΚΑΛΛΘΕΡΓΕΘΑ ΣΗ ΜΟΤΡΘΑ ΠΑΥΑΛΗ Υ. ΥΑΡΘΖΑΝΗ ΜΑΡΘΟ ΣΖΘΣΖΘΝΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 2011

2 ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΑΓΡΟΣΘΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΘΜΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΖΩΘΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΖΩΘΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΑΠΑ ΣΜΗΜΑ ΜΕΛΘΟΚΟΜΘΑ ΗΡΟΣΡΟΦΘΑ Τατ. Γιεύθσνζη: Βερανζέροσ 46, Τ.Κ , Αθήνα Τηλ.: , Fax: ΗΡΟΣΡΟΦΘΚΟ ΕΡΓΑΣΗΡΘΟ ΑΘΗΝΩΝ Τατ. Γιεύθσνζη: Ιερά οδός 75, Τ.Κ , Αθήνα Τηλ.: Fax.: Επιμέλεια κειμένοσ: Παστάλης Υ. Υαριζάνης Καθηγητής Γ.Π.Α. (Γιεσθσνηής ηοσ Σηροηροθικού Δργαζηηρίοσ Αθηνών) Μάριος Σζιτζινάκης (Υπάλληλος ηοσ Τμήμαηος Μελιζζοκομίας Σηροηροθίας ηοσ ΥΠΑΑΤ) Φωτογραυίες: Copyright 2010 Παστάλης Υ. Υαριζάνης

3 3 ΠΡΟΛΟΓΟ Σν εξνηξνθηθφ Δξγαζηήξην Αζελψλ ηδξχζεθε κε ην Νφκν 513/1914 (ΦΔΚ401/Α/1914) «πεξί παξαγσγήο ηεο ζεξνηξνθίαο θαη νξγαλψζεσο ηεο ζεξνηξνθηθήο ππεξεζίαο», ελψ ηελ επζχλε γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ έρεη ην Σκήκα Μειηζζνθνκίαο εξνηξνθίαο ηεο Γ/λζεο Εσηθήο Παξαγσγήο & ΑΠΑ ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ (πξψελ Τπνπξγείν Γεσξγίαο). Ζ έδξα ηνπ βξίζθεηαη ζην ρψξν ηνπ Γεσπνληθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ θαη ζπγθεθξηκέλα ζην Δξγαζηήξην εξνηξνθίαο & Μειηζζνθνκίαο κε ην νπνίν ζπζηεγάδεηαη θαη ζπλεξγάδεηαη αξκνληθά. Δίλαη ην αξκφδην ζεζκνζεηεκέλν εξγαζηήξην γηα ηελ επηζηεκνληθή εμππεξέηεζε ηνπ θιάδνπ ηεο εξνηξνθίαο ζηελ Διιάδα. Ο ζθνπφο ηεο χπαξμεο ηνπ εξνηξνθηθνχ Δξγαζηεξίνπ είλαη ε ζηήξημε ηνπ θιάδνπ κέζα απφ ηε δηεξεχλεζε θαη ηε δηάδνζε λέσλ ηερληθψλ εθηξνθήο, ηελ αληηκεηψπηζε αζζελεηψλ, ηελ πξνψζεζε πξνζαξκνζκέλσλ θαη απνδνηηθψλ θπιψλ κεηαμνζθσιήθσλ θαη πνηθηιηψλ κνπξηάο θαη ηελ αχμεζε ηεο νηθνλνκηθήο απνδνηηθφηεηαο ηεο ζεξνηξνθίαο γεληθφηεξα. Όια ηα παξαπάλσ επηηπγράλνληαη κε ηνπο εμήο ηξφπνπο: Γηαηεξεί κνξεψλα ζηνλ νπνίν θαιιηεξγνχληαη θαη δνθηκάδνληαη δηάθνξεο πνηθηιίεο κνπξηάο, κε ζηφρν ηε δηεξεχλεζε θαη επηινγή ησλ θαηαιιειφηεξσλ γηα θάζε πεξηνρή πνηθηιηψλ θαη απαξαίηεησλ θαιιηεξγεηηθψλ ρεηξηζκψλ θαη ηε δηάρπζε ηεο γλψζεο απηήο πξνο ηνπο Έιιελεο παξαγσγνχο. ε έθηαζε 3 ζηξεκκάησλ ην εξνηξνθηθφ Δξγαζηήξην έρεη ζπγθεληξψζεη έθηνο απφ ηηο εγρψξηεο πνηθηιίεο κνπξηάο, αξθεηέο απφ ηηο θαιχηεξεο γηα ηε ζεξνηξνθία πνηθηιίεο, απφ δηάθνξεο ρψξεο ηνπ θφζκνπ. Μειεηψληαη ε πξνζαξκνζηηθφηεηα ησλ πνηθηιηψλ ζηηο ειιεληθέο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο, ε αλζεθηηθφηεηα ζε ερζξνχο θαη αζζέλεηεο, ε θαηαιιειφηεηα ησλ δηαθφξσλ εδαθψλ, ε πνζφηεηα θαη πνηφηεηα ησλ παξαγνκέλσλ θχιισλ, ε δπλαηφηεηα ρξήζεο ηεο κνπξηάο γηα θπηναπνθαηάζηαζε ππνβαζκηζκέλσλ ή κνιπζκέλσλ εδαθψλ θ.ά. Πξαγκαηνπνηεί ηνλ πνηνηηθφ θαη πγεηνλνκηθφ έιεγρν ηνπ κεηαμφζπνξνπ (απγά κεηαμνζθψιεθα) πνπ εηζάγεηαη ή παξάγεηαη ζηε ρψξα καο, πξηλ απηφο δηαθηλεζεί θαη ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηνπο Έιιελεο παξαγσγνχο ζεξνηξφθνπο, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί φηη πιεξνί ηηο απαηηνχκελεο πξνδηαγξαθέο, δειαδή λα είλαη απαιιαγκέλνο απφ αζζέλεηεο, έρεη ηνλ πξνβιεπφκελν αξηζκφ απγψλ αλά θνπηί ( απγά) θαη έρεη πςειή εθθνιαςηκφηεηα. Πξαγκαηνπνηεί δνθηκαζηηθέο εθηξνθέο κεηαμνζθσιήθσλ, ζρεδφλ θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, ηφζν γηα εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο, φζν θαη γηα ηνλ πνηνηηθφ έιεγρν ηνπ παξαγφκελνπ πξντφληνο θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο ηνπ κεηαμφζπνξνπ πνπ εηζάγεηαη ή παξάγεηαη θαη ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο Έιιελεο παξαγσγνχο. Γηαηεξεί ηξάπεδα γελεηηθνχ πιηθνχ ηνπ κεηαμνζθψιεθα, ε νπνία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο πιηθφ γηα ηε δεκηνπξγία θαη ηελ αλάπηπμε πιεζπζκψλ θαη πβξηδίσλ θαηάιιεισλ γηα εθηξνθή ζηε ρψξα καο, κε απψηεξν ζθνπφ ηελ παξαγσγή ειιεληθνχ κεηαμφζπνξνπ. Γηαζέηεη αλαπεληζηήξην ζε ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε θαη ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ γηα ηνλ πνηνηηθφ έιεγρν ηνπ λήκαηνο πνπ παξάγεηαη ηφζν απφ ην ίδην, φζν θαη απφ παξαγσγνχο ηεο ρψξαο. Σν παξφλ εγρεηξίδην εθδφζεθε απφ ην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ θαη ην εξνηξνθηθφ Δξγαζηήξην Αζελψλ ζην πιαίζην ηεο παξνρήο επηζηεκνληθήο θαη ηερληθήο βνήζεηαο πξνο ηνπο Έιιελεο ζεξνηξφθνπο ή ελ δπλάκεη ζεξνηξφθνπο. Πεξηέρεη ζπλνπηηθέο θαη πεξηεθηηθέο πιεξνθνξίεο, δνζκέλεο κε απιφ θαη θαηαλνεηφ ηξφπν γηα ηνπο αλαγλψζηεο. θνπφο είλαη ε γλσξηκία κε ην κεηάμη θαη ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο ηνπ θαη ε πξνζέγγηζε ησλ βαζηθψλ ηερληθψλ εθηξνθήο ηνπ κεηαμνζθψιεθα θαη θαιιηέξγεηαο ηεο κνπξηάο. Αζήλα, 2011

4 1. ΔΙΑΓΩΓΗ Ζ ζεξνηξνθία είλαη έλαο θιάδνο ηεο γεσξγίαο ν νπνίνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο καθξαίσλεο ηζηνξίαο ηνπ έρεη γλσξίζεη ηελ αθκή θαη ηελ παξαθκή. Παξά ην γεγνλφο φηη ε παξαγσγή ηνπ κεηαμηνχ θαη ε εθηξνθή ηνπ κεηαμνζθψιεθα απνηέιεζε εθηαζθξάγηζην κπζηηθφ ηεο Κίλαο γηα πνιινχο αηψλεο θαη ζε πνιιά κέξε ηνπ θφζκνπ ζεσξείην πξντφλ θπηηθήο πξνέιεπζεο, πξψηνο ν Αξηζηνηέιεο ζην έξγν ηνπ «πεξί ησλ δώσλ ηζηνξία», αλαθέξεη φηη ην κεηάμη είλαη δσηθφ πξντφλ θαη θάλεη ιφγν γηα έλα είδνο «ζθώιεθνο κεγάινπ», ηνπ νπνίνπ πεξηγξάθεη ηηο κεηακνξθψζεηο, αιιά θαη ηε δηαδηθαζία ηνπ ηξαβήγκαηνο ηεο θισζηήο: «εθ δε ηνύηνπ ηνπ δώνπ θαη ηα βνκβύθηα αλαιύνπζη ησλ γπλαηθώλ ηηλέο αλαπεληδόκελαη θάπεηηα πθαίλνπζη». Σν κεηάμη, σο χθαζκα, ήηαλ γλσζηφ ζηνπο αξραίνπο Έιιελεο απφ ηνλ 4ν π.υ. αηψλα, ράξε ζηηο εθζηξαηείεο ηνπ Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ. Σελ επνρή ηνπ Βπδαληίνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ην 551 κ. Υ., δχν κνλαρνί ηνπ Σάγκαηνο ηνπ Αγίνπ Βαζηιείνπ εηζήγαγαλ, ζχκθσλα κε ηελ παξάδνζε, ην κεηαμφζπνξν απφ ηελ Αζία ζην Βπδάληην, θξπθά κέζα ζηα θνχθηα ηνπο κπαζηνχληα. Αζθαιψο δε ζα κπνξνχζαλ λα θαληαζηνχλ φηη απφ ην ζπφξν απηφ ζα μεπεηηφηαλ κηα νιφθιεξε επηζηήκε ε ζεξνηξνθία, θαη πσο ν ίδηνο απηφο ζπφξνο ζα ήηαλ δπλαηφλ λα απνηειέζεη γηα ηηο επεξρφκελεο γεληέο, ζε νιφθιεξε ηελ Δπξψπε, Ακεξηθή θαη Αζία πεγή πινχηνπ θαη πνιηηηζκνχ. Πξάγκαηη, απφ ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ε ζεξνηξνθία δηαδφζεθε ζε νιφθιεξε ηελ Διιάδα θαη ηδηαηηέξσο ζηελ Πεινπφλλεζν, απ φπνπ πέξαζε ζηε Νφηηα Ηηαιία, Ηζπαλία, Πνξηνγαιία θαη Ρσζία, γηα λα ζπλερηζζεί ε δηάδνζή ηεο ζε φιεο ζρεδφλ ηηο ρψξεο ηεο Δπξψπεο. Σν θνπθνχιη είλαη ε πξψηε χιε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξαγσγή κεηαμηνχ. Ζ απφδνζε θαη ε πνηφηεηα ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο πνπ ιακβάλεηαη, δειαδή ηεο κεηαμσηήο θισζηήο, εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ πνηφηεηα ηνπ θνπθνπιηνχ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα «αλαπήληζε». ηε ρψξα καο ηα ζήκεξα εθηξέθνληαη πβξίδηα θαη πνιχπβξίδηα κεηαμνζθσιήθσλ ηα νπνία είλαη θαηάιιεια γηα εαξηλή, ζεξηλή ή θζηλνπσξηλή εθηξνθή θαη παξάγνπλ ιεπθά θνπθνχιηα. Σα πβξίδηα θαη ηα πνιχπβξίδηα πνπ ζπλήζσο επηιέγνληαη γηα εθηξνθή εκθαλίδνπλ αμηφινγα ραξαθηεξηζηηθά, φπσο: α) κεγάιε παξαγσγή ζε ρισξά θνπθνχιηα (άλσ ησλ 30 Kg απφ έλα θνπηί ησλ απγψλ), β) κεγάιε απφδνζε ζε κεηάμη (απφ 5,5-6 Kg ρισξά θνπθνχιηα παίξλνπκε έλα 1 Kg κεηάμη), γ) κεγάιε αληνρή ζηηο αζζέλεηεο, δ) κηθξή δηάξθεηα εθηξνθήο (26-30 εκέξεο) θαη ζπλεπψο ζεκαληηθή κείσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο. Με ηελ εθηξνθή κεηαμνζθσιήθσλ θαη ηελ παξαγσγή θνπθνπιηψλ, κπνξεί λα εμαζθαιηζηεί γηα ην γεσξγφ έλα ζεκαληηθφ ζπκπιεξσκαηηθφ έζνδν, ζε κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα. ην εγρεηξίδην απηφ γίλεηαη κία πξψηε γλσξηκία κε ην κεηάμη θαη παξνπζηάδνληαη νη βαζηθέο αξρέο ηεο ζεξνηξνθίαο, έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα γίλνπλ εχθνια θαηαλνεηέο ζε αλζξψπνπο πνπ δελ είραλ πξνεγνχκελε εκπεηξία ή γλψζε ηεο ζεξνηξνθίαο. Οη ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη αθνξνχλ θπξίσο ηηο κνλφγνλεο ή δίγνλεο θπιέο κεηαμνζθσιήθσλ πνπ ελδείθλπληαη γηα ηα εχθξαηα θιίκαηα φπσο είλαη απηφ ηεο Διιάδαο. Ο ζθνπφο ηνπ παξφληνο εγρεηξηδίνπ είλαη λα βνεζήζεη ηνπο ζεξνηξφθνπο λα βειηηψζνπλ ηηο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο ηνπο ζηελ εθηξνθή ηνπ κεηαμνζθψιεθα, πξνθεηκέλνπ λα απμήζνπλ ηελ παξαγσγή ηνπο θαη λα δηεπθνιπλζνχλ ζηελ εθηέιεζε ησλ απαξαίηεησλ εξγαζηψλ. 2. ΣΟ ΜΔΣΑΞΙ 2.1 Οη ηδηόηεηεο ηνπ κεηαμηνύ Σν ηειηθφ πξντφλ ηεο ζεξνηξνθίαο είλαη ην κεηάμη, ην νπνίν απνηειεί κία πθαληηθή ίλα κε εμαηξεηηθέο ηδηφηεηεο, ε νπνία παξάγεηαη απφ ηελ θάκπηα ηνπ κεηαμνζθψιεθα ηεο κνπξηάο ηνπ είδνπο Bombyx mori. Σν πνιχηηκν απηφ λήκα, ην κνλαδηθφ θπζηθφ ζπλερέο λήκα ηνπ νπνίνπ ην κήθνο κπνξεί λα θηάζεη κέρξη θαη ηα κέηξα ρσξίο δηαθνπή, είλαη έλα αγξνηηθφ πξντφλ πςειήο αμίαο, ιφγσ ηεο ππεξέρνπζαο πνηφηεηάο ηνπ. Ζ κεγάιε ιεπηφηεηα ηεο απιήο ίλαο πνπ πξνέξρεηαη απφ έλα θαη κφλν θνπθνχιη, επηβάιεη ην ζπλδπαζκφ πεξηζζφηεξσλ ηλψλ νη νπνίεο ζπλελψλνληαη θαη ζπζηξέθνληαη ζε εηδηθέο κεραλέο, παξάγνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηε γλσζηή ζε φινπο καο κεηαμσηή θισζηή. ηε δηαδηθαζία απηή έρεη δνζεί ε ραξαθηεξηζηηθή νλνκαζία «αλαπήληζε» ή «λεκαηνπνίεζε». Σν κεηάμη ήηαλ είλαη θαη ζα είλαη ζε φιεο ηηο επνρέο έλα θφζκεκα. Διαζηηθφ, κνλσηηθφ θαη επέιηθην, ζεσξείηαη ε πην θίλα θαη καιαθή απφ ηηο θπζηθέο πθαληηθέο ίλεο, κε εμαηξεηηθή ιάκςε θαη πθή. Έρεη βξεζεί φηη ην κεηάμη είλαη πγξνζθνπηθφ θαη δπζζεξκαγσγφ, ζπγθξαηψληαο πγξαζία κέρξη θαη 11% ζε

5 5 θαλνληθέο ζπλζήθεο, ελψ φηαλ ε ζρεηηθή πγξαζία θηάλεη ζην 100%, απμάλεηαη ε απνξξνθεηηθή ηνπ ηθαλφηεηα κέρξη θαη 35%, θαζψο ην λεξφ απνξξνθάηαη απφ φιε ηε κάδα ηεο ίλαο κε ηαπηφρξνλε δηφγθσζε ηεο. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα λα κελ εκθαλίδεηαη εχθνια πγξαζία, ζην κεηαμσηφ χθαζκα. Δπηπιένλ, νη πγξνζθνπηθέο ηνπ ηδηφηεηεο ην θαζηζηνχλ ηθαλφ λα απνξξνθά ηνλ ηδξψηα απφ ην δέξκα θαη λα επηηξέπεη ζηε ζπλέρεηα ηελ εμάηκηζή ηνπ αλάκεζα απφ ηηο ίλεο ηνπ. Ζ ζπκπεξηθνξά ηνπ κεηαμηνχ σο πξνο ηε ζεξκφηεηα ην θαζηζηά πνιχ θαιφ κνλσηηθφ, πξνζδίδνληαο ζηα κεηαμσηά ξνχρα ηελ ηδηφηεηα λα δηαηεξνχλ ζρεδφλ ζηαζεξή ηε ζεξκνθξαζία ηνπ ζψκαηνο, κε απνηέιεζκα λα είλαη δεζηά ην ρεηκψλα θαη δξνζεξά ην θαινθαίξη. Οη ηδηφηεηεο θαη ν ηξφπνο χθαλζεο ηνπ κεηαμηνχ θάλνπλ ζρεδφλ αδχλαηε ηε ζπγθξάηεζε ησλ αιιεξγηνγφλσλ νπζηψλ θαη ησλ αθάξεσλ ηεο ζθφλεο θαη ηελ αλάπηπμε κπθήησλ, θάλνληάο ην ηέιεην πιηθφ γηα ρξήζε απφ άηνκα κε επαηζζεζίεο ζηνπο παξαπάλσ παξάγνληεο. Γεληθφηεξα κπνξεί λα ραξαθηεξηζζεί σο έλα πξντφλ ην νπνίν, πέξα απφ ηελ επηθαλεηαθή πξνζέγγηζή ηνπ σο είδνο πνιπηειείαο, πξνζηαηεχεη ηελ πγεία ηνπ ρξήζηε ηνπ. Απηφ είλαη ην βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ κεηαμηνχ πνπ ην έρεη βνεζήζεη λα δηαηεξήζεη ηε δεκνηηθφηεηά ηνπ. 2.2 Σν κεηάμη ζην ρώξν δηεζλνύο εκπνξίνπ Σν πνζνζηφ πνπ θαηέρεη ην κεηάμη ζην ζχλνιν ηεο παγθφζκηαο παξαγσγήο πθαληνπξγηθψλ ηλψλ, δσηθψλ, θπηηθψλ, ρεκηθψλ ή ζπλζεηηθψλ ήηαλ αλέθαζελ κηθξφ. Ζ ζπαληφηεηα ηεο πνιχηηκεο απηήο χιεο γίλεηαη αληηιεπηή αλ αλαινγηζηνχκε φηη πξνπνιεκηθά αληηπξνζψπεπε ην 0,5 % ηεο φιεο παξαγσγήο πθαληνπξγηθψλ ηλψλ, ελψ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2 νπ Παγθνζκίνπ πνιέκνπ θαηέβεθε θαη κέρξη ηνπ 0,16 0,18 %, πνζνζηφ ην νπνίν θαηέρεη θαη ζήκεξα, απφ ηελ άπνςε ηνπ φγθνπ. Απφ ηελ άπνςε ηεο αμίαο ε εηθφλα είλαη ζαθψο δηαθνξεηηθή, ιφγσ ηεο πςειήο ηηκήο ηνπ πνηνηηθνχ παξαγφκελνπ πξντφληνο, ζηηο δηεζλείο αγνξέο. Οη δηεζλείο απαηηήζεηο γηα πςειήο πνηφηεηαο κεηάμη έρνπλ πνιιαπιαζηαζηεί ηα ηειεπηαία ρξφληα. Απφ ην 1961 κέρξη θαη ην 2006 νη εηζαγσγέο αθαηέξγαζηεο κέηαμαο παγθνζκίσο έρνπλ ζρεδφλ δηπιαζηαζηεί απμαλφκελεο απφ ζε πεξίπνπ ηφλνπο, κε αληίζηνηρε αχμεζε ηεο αμίαο ησλ παγθφζκησλ εηζαγσγψλ απφ πεξίπνπ 65,5 εθαηνκκχξηα δνιάξηα ζε 424,3 εθαηνκκχξηα δνιάξηα. Αληίζηνηρε είλαη θαη ε ηάζε αχμεζεο πνπ παξαηεξείηαη γηα ηελ Δπξσπατθή αγνξά αθαηέξγαζηεο κέηαμαο. Έηζη νη εηζαγσγέο ζηελ Δπξψπε απφ πεξίπνπ ηφλνπο πνπ ήηαλ ην 1961, έρνπλ απμεζεί ζε πεξίπνπ ηφλνπο (1/3 ησλ παγθφζκησλ εηζαγσγψλ), ελψ νη αληίζηνηρνη αξηζκνί γηα ηελ αμία ησλ εηζαγσγψλ απφ πεξίπνπ 3 εθαηνκκχξηα δνιάξηα πνπ ήηαλ ην 1961 αλήιζαλ ην 2006 ζε πεξίπνπ 162 εθαηνκκχξηα δνιάξηα. ήκεξα ππάξρνπλ πάλσ απφ 30 κεηαμνπαξαγσγέο ρψξεο ζηνλ θφζκν. Ζ παγθφζκηα παξαγσγή αθαηέξγαζηεο κέηαμαο ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ FAO, αλήιζε ην 2006 ζε πεξίπνπ ηφλνπο. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηεο παγθφζκηαο παξαγσγήο πξνέξρεηαη απφ ηελ Κίλα πιεζηάδνληαο ηνπο ηφλνπο, κε εμαγσγέο πνπ θηάλνπλ ηνπο ηφλνπο, κε δεχηεξε παξαγσγφ ρψξα ηελ Ηλδία ε νπνία κε χςνο παξαγσγήο ηφλνπο απνξξνθά ζηε δηθή ηεο βηνκεραλία, ζε κεγάιν πνζνζηφ ην κεηάμη πνπ παξάγεη. Άιιεο ρψξεο κε ζεκαληηθή παξαγσγή είλαη ην Βηεηλάκ κε ηφλνπο, ην Σνπξθκεληζηάλ κε ηφλνπο θαη αθνινπζνχλ άιια θξάηε κε κηθξφηεξε δπλακηθφηεηα, φπσο ε Σατιάλδε, ε Ρνπκαλία, ε Βξαδηιία, ην Οπδκπεθηζηάλ, ην Ηξάλ θ.α. ηελ πιεηνςεθία ησλ παξαγσγψλ ρσξψλ γίλεηαη παξάιιεια θαη ζεκαληηθή ρξήζε αιιά θαη εηζαγσγέο αθαηέξγαζηεο κέηαμαο. Ζ θπξηφηεξε εμαγσγηθή ρψξα είλαη ε Κίλα ε νπνία εμάγεη πεξίπνπ ην 90 % ηεο πνζφηεηαο κεηαμηνχ πνπ δηαθηλείηαη ζρεδφλ ζε φιν ηνλ θφζκν, ζε Δπξψπε, Ηαπσλία, Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο θ.ά. 2.3 Η παξαγσγή κεηαμηνύ ζηνλ θόζκν θαη ηελ Διιάδα Σα ηειεπηαία ρξφληα βιέπνπκε ηε εξνηξνθία λα εμαθαλίδεηαη απφ ηηο βηνκεραληθά αλεπηπγκέλεο ή αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, ιφγσ ηεο αχμεζεο ηνπ εξγαηηθνχ θφζηνπο, δεδνκέλνπ φηη ε παξαγσγή κέηαμαο κε ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν είλαη πςειήο ρεηξσλαθηηθήο απαζρφιεζεο. Έηζη έρεη ζρεδφλ εγθαηαιεηθζεί ζηελ Δπξψπε απφ ρψξεο πνπ παιηφηεξα παξήγαγαλ κεηάμη (Γαιιία, Ηζπαλία, Ηηαιία), ελψ αθνινπζνχλ ε Ηαπσλία θαη ε Κνξέα. Σν ίδην ζπλέβε ζε κεγάιν βαζκφ θαη ζηε ρψξα καο, απφ ηε ζηηγκή πνπ άξρηζε λα αλεβαίλεη ην βηνηηθφ επίπεδν.

6 6 Κάηη αληίζηνηρν έρεη αξρίζεη λα δηαθαίλεηαη αθφκα θαη ζηελ Κίλα, φπνπ νη θαηά παξάδνζε παξαγσγηθέο πεξηνρέο ηεο ρψξαο πνπ είλαη ζπλήζσο νη παξαζαιάζζηεο, κεηαηξέπνληαη κε ηαρείο ξπζκνχο ζε βηνκεραληθέο. Έηζη νη πεξηνρέο παξαγσγήο κεηαμηνχ ζηελ Κίλαο κεηαηνπίδνληαη πξνο ην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο, ρσξίο λα απνθιείεηαη ζην κέιινλ λα έρνπκε αηζζεηή κείσζε ηεο παξαγσγήο θαη θαη επέθηαζε αχμεζε ηεο ηηκήο ηνπ πξντφληνο ζηε δηεζλή αγνξά. Με δεδνκέλε ηε έληνλε ειιεηκαηηθφηεηά ηεο, ε Δπξσπατθή Έλσζε (Δ.Δ.) θαίλεηαη απνθαζηζκέλε λα ζπλερίζεη λα ζηεξίδεη κε ηζρπξά νηθνλνκηθά θίλεηξα ηελ πξνψζεζε θαη αλάπηπμε ηεο ζεξνηξνθίαο θαη ηεο παξαγσγήο πξντφλησλ κεηαμηνχ ζηνπο θφιπνπο ηεο. Έηζη έρεη ζεζπίζεη ηε ρνξήγεζε ελίζρπζεο χςνπο 133,26 Δπξώ αλά θνπηί εθηξεθφκελνπ κεηξαμφζπνξνπ ησλ απγψλ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα παξαρζνχλ 20 θηιά ρισξά θνπθνχιηα αλά θνπηί. Σν ζπγθεθξηκέλν κέηξν ηζρχεη απφ ην 1972 θαη πξφζθαηα ελζσκαηψζεθε ζηνλ Καλ. (Δ.Κ.) 1234/2007 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δ.Δ. ζρεηηθά κε ηελ «Κνηλή Οξγάλσζε Αγνξάο». Γελ είλαη ηπραίν φηη ζην ζθεπηηθφ ηνπ ελ ιφγσ θαλνληζκνχ αλαθέξεηαη φηη: «Η εθηξνθή κεηαμνζθσιήθσλ δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηελ νηθνλνκία νξηζκέλσλ πεξηνρώλ ηεο Κνηλόηεηαο. Η δξαζηεξηόηεηα απηή απνηειεί πεγή ζπκπιεξσκαηηθώλ εηζνδεκάησλ γηα ηνπο γεσξγνύο ησλ πεξηνρώλ απηώλ. Επνκέλσο ζα πξέπεη λα πηνζεηεζνύλ κέηξα ηα νπνία λα ζπκβάιινπλ ζηελ εμαζθάιηζε δηθαίνπ εηζνδήκαηνο ζηνπο εθηξνθείο κεηαμνζθσιήθσλ» Ζ παξαπάλσ ελίζρπζε ζχκθσλα κε ηνλ Καλ. (ΔΚ) 73/2009 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δ.Δ. απνηειεί άκεζε ελίζρπζε θαη νη ελδηαθεξφκελνη πξνθεηκέλνπ λα ηε ιάβνπλ νθείινπλ λα ππνβάινπλ αίηεζε γηα ηελ εληαία ελίζρπζε (Γήισζε ΟΓΔ), ζηνπο θαηά ηφπνπο αξκφδηνπο θνξείο θαη ππεξεζίεο. Δίλαη γεγνλφο φηη ε Διιάδα δηαζέηεη πνιιά απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο ζπλζήθεο εθείλεο πνπ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ εθαιηήξην γηα κηα εθ λένπ άλζεζε ηεο ζεξνηξνθίαο, θάηη πνπ θαη ζην παξειζφλ έρεη ζπκβεί, αθνχ απνηέιεζε κηα απφ ηηο ηζρπξφηεξεο δπλάκεηο ηνπ θιάδνπ, παγθνζκίσο, έρνληαο ππάξμεη απηάξθεο ζηελ παξαγσγή κεηαμηνχ θαη κεηαμφζπνξνπ, αιιά θαη ηθαλή λα εμάγεη ζεκαληηθέο πνζφηεηεο. Μέρξη θαη ηε δεθαεηία ηνπ 80 ε Διιάδα πξαγκαηνπνηνχζε εμαγσγέο αθαηέξγαζηεο κέηαμαο. Σα ηειεπηαία ρξφληα ζηε ρψξα καο έρνπλ παξαηεξεζεί αλνδηθέο ηάζεηο ζηελ παξαγσγή θνπθνπιηψλ, ελψ ππάξρεη έληνλν ελδηαθέξνλ θαη ζε λέεο πεξηνρέο φπσο νη έξξεο, ε Καβάια, ε Βνησηία θαη ε Δχβνηα, ζηηο νπνίεο έρνπλ γίλεη ζεκαληηθέο επελδχζεηο. Χο παξαγσγηθφο ηνκέαο κπνξεί λα δψζεη δηέμνδν ζηνλ αγξνηηθφ πιεζπζκφ γηα ηε ζηήξημε ηνπ νηθνγελεηαθνχ εηζνδήκαηνο. Απνηειεί αγξνηηθή απαζρφιεζε πνπ δελ απαηηεί πςειφ θφζηνο εγθαηάζηαζεο γηαηί κπνξεί λα αμηνπνηήζεη ηηο ήδε ππάξρνπζεο εγθαηαζηάζεηο (απνζήθεο, ζηάβινπο θ.α.) θαζψο θαη ην εξγαηηθφ δπλακηθφ ηεο αγξνηηθήο νηθνγέλεηαο. Δπηπιένλ ε ζεξνηξνθία πξνθαιεί ειάρηζηε ξχπαλζε ζην πεξηβάιινλ ζπγθξηλφκελε κε άιιεο γεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο, αθνχ ρξεζηκνπνηνχληαη ειάρηζηα εληνκνθηφλα γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηεο κνπξηάο, ελψ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο παξάγνληαο εμπγίαλζεο ππνβαζκηζκέλσλ εδαθψλ, θαζψο ε έληνλε βιαζηηθή ηθαλφηεηα θαη ε ηαρεία αχμεζε ηεο βηνκάδαο ησλ δέλδξσλ ηεο κνπξηάο είλαη δπλαηφλ λα νδεγήζνπλ ζηε θπηναπνθαηάζηαζε θαη ηελ απνκάθξπλζε ησλ ξχπσλ απφ επηβαξεκέλα εδάθε. Δπίζεο ε θαηαλάισζε ελέξγεηαο πνπ απαηηείηαη απφ ηε βηνκεραλία ηνπ κεηαμηνχ είλαη ακειεηέα ζπγθξηλφκελε κε απηή πνπ θαηαλαιψλεηαη γηα ηελ παξαγσγή άιισλ πθαληηθψλ ηλψλ. ήκεξα ππάξρνπλ νη θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα κία αλαβίσζε ηεο ζεξνηξνθίαο θαη ησλ ζπλαθψλ ηνκέσλ παξαγσγήο κεηαμνλήκαηνο θαη κεηαμνυθαληνπξγίαο. Βαζηθή πξνυπφζεζε είλαη ε ιεηηνπξγία ηνπ αλαπεληζηηξίνπ ηνπ Γήκνπ νπθιίνπ ή άιισλ κνλάδσλ αλαπήληζεο θνπθνπιηψλ, εμέιημε πνπ ζα νδεγήζεη ζηελ νινθιεξσκέλε αμηνπνίεζε ησλ παξαγψκελσλ θνπθνπιηψλ, εμαζθαιίδνληαο θαη απηφ ηνλ ηξφπν έλα ηθαλνπνηεηηθφ εηζφδεκα γηα ηνπο παξαγσγνχο, αλεμάξηεηα απφ ηε ρνξήγεζε θνηλνηηθψλ ή άιισλ εληζρχζεσλ. Ζ εκπνξεπκαηνπνίεζε ησλ θνπθνπιηψλ, ε αμηνπνίεζε ηνπο θαη ε παξαγσγή ειιεληθνχ κεηαμηνχ πξέπεη λα είλαη πιένλ νη θχξηνη ζηφρνη, θαζψο έλα πξντφλ ρσξίο εκπνξηθή αμία είλαη θαηαδηθαζκέλν ζηγά ζηγά λα εμαθαληζηεί. Δπηπιένλ, είλαη δεηνχκελν γηα έλα απφ ηα αξραηφηεξα λήκαηα θαη νπσζδήπνηε ην πην γνεηεπηηθφ, λα αξρίζεη λα ρξεζηκνπνηεί λέεο ηερληθέο marketing θαη δηαθήκηζεο γηα λα ππελζπκίζεη θαη λα δηδάμεη ηνλ θφζκν φια φζα έρεη λα ηνπ πξνζθέξεη, αιιά παξάιιεια λα θάλεη ηνλ παξαγσγφ ηνπ λα λνηψζεη ηελ αμία ηνπ πξντφληνο πνπ παξάγεη θαη λα ην αγαπήζεη. Δπηπιένλ, νη φζν ην δπλαηφλ θαηαιιειφηεξεο ηερληθέο επεμεξγαζίαο ησλ θνπθνπιηψλ θαη δηαδηθαζίεο αλαπήληζήο ηνπο, παίδνπλ πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ παξαγσγή πνηνηηθνχ κεηαμηνχ. Νέεο ηερληθέο εθηξνθήο θαη θαιιηέξγεηαο ηεο κνπξηάο θαη ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο ζηε ζεξνηξνθία θαη ζηελ επεμεξγαζία

7 7 ηνπ κεηαμηνχ έρνπλ εηζαρζεί πξφζθαηα ζηνλ θιάδν θαη ζπλερψο εμειίζζνληαη, κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγήο θαη ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ παξαγφκελνπ πξντφληνο, ψζηε ε εθηξνθή ηνπ κεηαμνζθψιεθα λα είλαη νηθνλνκηθά ζπκθέξνπζα. ηηο θπξηφηεξεο ζεξνηξνθηθέο ρψξεο εθαξκφδνληαη λέεο ηερλνινγίεο ράξε ζηηο νπνίεο κπνξνχκε λα παξάγνπκε θαιήο πνηφηεηαο κεηαμσηφ λήκα θαη θαη επέθηαζε κεηαμσηά πθάζκαηα, εμαζθαιίδνληαο πςειήο πνηφηεηαο πξντφληα, ηθαλά λα εμαρζνχλ θαη λα απνξξνθεζνχλ απφ ρψξεο κε παξάδνζε ζηελ πςειή ξαπηηθή, φπσο πνιιέο Δπξσπατθέο ρψξεο (Ηηαιία, Γαιιία, Γεξκαλία θιπ.). 3. Η ΔΚΣΡΟΦΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΞΟΚΩΛΗΚΑ 3.1 Δπώαζε ησλ απγώλ Υξόλνο θαη ρώξνο επώαζεο Όηαλ ηελ άλνημε ν θαηξφο ζηαζεξνπνηεζεί θαη ηα λέα θχιια ηεο κνπξηάο απνθηήζνπλ έλα κέγεζνο 5 cm πεξίπνπ, ζηηο πεξηνρέο φπνπ ζα γίλνπλ εθηξνθέο, ζα πξέπεη λα αξρίζεη ε επώαζε ησλ απγώλ. Ζ επψαζε δηαξθεί εκέξεο, ε δε εθθφιαςε ησλ πξνλπκθψλ νινθιεξψλεηαη κέζα ζε 2 3 εκέξεο. Απφ ηελ θαιή επψαζε ησλ απγψλ, ε νπνία δεκηνπξγεί ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ ζπγρξνληζκέλε εθθφιαςε, εμαξηάηαη θαη ε θαιή απφδνζε ηεο εθηξνθήο. Ζ επψαζε ησλ απγψλ πξαγκαηνπνηείηαη ζε εηδηθνχο ρψξνπο (επσαζηηθνί ζάιακνη), φπνπ δεκηνπξγνχληαη νη θαηάιιειεο ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο, πγξαζίαο, θσηηζκνχ θαη αεξηζκνχ. Δάλ ε επψαζε ησλ απγψλ δε γίλεη ζε επσαζηηθφ ζάιακν, ηφηε ζα πξέπεη λα δηακνξθσζεί έλαο ρψξνο (κηθξφ δσκάηην) φπνπ λα κπνξεί λα δηαηεξεζνχλ θαηά ην δπλαηφλ νη επηζπκεηέο ζεξκνυγξνκεηξηθέο ζπλζήθεο. Ζ επψαζε ησλ απγψλ πξέπεη λα μεθηλήζεη παξάιιεια κε ηελ εκθάληζε ησλ πξψησλ θχιισλ ηεο κνπξηάο. Αλ νη λεαξνί κεηαμνζθψιεθεο αξρίζνπλ ην βηνινγηθφ ηνπο θχθιν πνιχ λσξίο ζα ππάξρεη αλεπάξθεηα ηξνθήο, ελψ αλ βγνπλ απφ ηα απγά πνιχ αξγά δε ζα αλαπηπρζνχλ ζσζηά γηαηί ε ηξνθή ζα είλαη αθαηάιιειε γηα ηα πνιχ κηθξά ζηνκαηηθά ηνπο κφξηα, θαζψο ηα θχιια ζα είλαη πνιχ ζθιεξά. Ζ εθθφιαςε ησλ πξνλπκθψλ πξέπεη λα είλαη ζπγρξνληζκέλε (κέζα ζε 2-3 κέξεο) θαη ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 95 %. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο εθθφιαςεο παξακέλνπλ κφλν ηα θειχθε ησλ απγψλ (Δηθ. 2). Δηθόλα 1: Απγά κεηαμνζθώιεθα κεγέζνπο θεθαιήο θαξθίηζαο πνπ κόιηο ελαπόζεζε ην ζειπθό (αξηζηεξά) θαη κεξηθέο εκέξεο κεηά ηελ σνηνθία (δεμηά).

8 8 Δηθόλα 2: Μεηά από ζσζηή δηαηήξεζε θαη επώαζε ησλ απγώλ έρνπκε άξηζηε εθθόιαςε πλζήθεο επώαζεο α) Θεξκνθξαζία Ζ ζεξκνθξαζία ζεσξείηαη ν πην ζεκαληηθφο παξάγνληαο ζηελ επψαζε ησλ απγψλ. Δπεξεάδεη ηε δηάξθεηα ηεο επψαζεο, ην πνζνζηφ θαη ηελ νκνηνκνξθία ηεο εθθφιαςεο, θαη ηελ πνηφηεηα ησλ θνπθνπιηψλ. Σηο 3 πξψηεο εκέξεο απφ ηελ έλαξμε ηεο επψαζεο ε ζεξκνθξαζία πξέπεη λα είλαη απφ C (ηελ επνρή απηή ίζσο εμαζθαιίδεηαη απφ ηε ζεξκνθξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο), ελψ ηηο ππφινηπεο εκέξεο ε ζεξκνθξαζία ηνπ ρψξνπ πξέπεη λα θπκαίλεηαη πεξί ηνπο 25 C. ηελ πξάμε έρεη απνδεηρζεί φηη ε ζπλερήο έθζεζε ησλ απγψλ ζηνπο 25 ºC δίλεη ην ίδην θαιά απνηειέζκαηα. Ζ ζέξκαλζε ηνπ ρψξνπ κπνξεί λα γίλεη κε ειεθηξηθή ζεξκάζηξα ζπλδεδεκέλε κε ζεξκνζηάηε. β) ρεηηθή πγξαζία Ζ ζρεηηθή πγξαζία επεξεάδεη επίζεο ηελ εθθνιαπηηθφηεηα. Φπζηνινγηθά, πνιχ ζηεγλφ ή πνιχ πγξφ πεξηβάιινλ είλαη επηβιαβή γηα ηα έκβξπα. Γηα παξάδεηγκα, ζε πνιχ μεξέο ζπλζήθεο ηα απγά ράλνπλ ηελ πγξαζία ηνπο κε απνηέιεζκα, λα έρνπκε κηθξή, εθθφιαςε θαη απμεκέλν πνζνζηφ λεθξψλ εκβξχσλ, ελψ ζε πνιχ πγξέο ζπλζήθεο (ζρεηηθή πγξαζία κεγαιχηεξε απφ 90%) παξάγνληαη κεγάιεο πξνλχκθεο, πνπ είλαη φκσο πνιχ αδχλακεο. ε όιε ηε δηάξθεηα ηεο επώαζεο απαηηείηαη πςειή ζρεηηθή πγξαζία (75-80 %). Ζ πγξαζία κπνξεί λα αλαπηπρζεί κε ηε ρξήζε πγξαληήξα ζπλδεδεκέλν κε πγξνζηάηε, πξφρεηξα δε, εάλ θαηαβξέρεηαη ηαθηηθά ην δάπεδν ηνπ ρψξνπ κε λεξφ. γ) Φσηηζκόο ε κεξηθέο πεξηπηψζεηο ε ζεξκνθξαζία θαη ην θσο έρνπλ αζξνηζηηθή επίδξαζε ζηελ επψαζε ησλ απγψλ θαη ηελ εθθφιαςε ησλ πξνλπκθψλ. Γηα ηελ εμαζθάιηζε νκνηφκνξθεο εθθφιαςεο, ηα απγά πξέπεη λα εθηίζεληαη ζην θσο κέρξη ηελ εκθάληζε ησλ πξψησλ πξνλπκθψλ. Πξαθηηθά ν θσηηζκφο πξέπεη λα είλαη 18 ώξεο θσο, 6 ώξεο ζθνηάδη. Όηαλ ην 50 % ησλ εκβξχσλ έρνπλ νινθιεξψζεη ηελ αλάπηπμή ηνπο, ηφηε δηαηεξείηαη ζπλερέο ζθφηνο κέρξη ηελ εθθφιαςε ησλ πξνλπκθψλ. 3.2 Δγθαηαζηάζεηο θαη πιηθά Βαζηθέο πξνυπνζέζεηο εθηξνθήο κεηαμνζθσιήθσλ είλαη λα ππάξρεη ν θαηάιιεινο ρψξνο, ε αλαγθαία πνζφηεηα θαη ε θαηάιιειε πνηφηεηα κνξεφθπιισλ. Μπνξεί λα γίλνπλ θαη 3 εθηξνθέο ην ρξφλν, κία ηελ άλνημε, κία ζηηο αξρέο ηνπ θαινθαηξηνχ θαη κία λσξίο ην θζηλφπσξν, αλάινγα κε ηελ πεξηνρή, ηηο επηθξαηνχζεο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη ηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο ηνπ κνξεψλα. Όκσο, γηα λα πεηχρεη ε εθηξνθή, εθηφο θπζηθά ηεο θαιήο δηαηξνθήο θαη ηνπ αλαγθαίνπ ρψξνπ, πξέπεη λα εμαζθαιηζζνχλ νη θαηάιιειεο ζεξκνυγξνκεηξηθέο ζπλζήθεο θαη ζπλζήθεο πγηεηλήο Υώξνη εθηξνθήο Σα ζεξνηξνθεία, δειαδή νη ρψξνη φπνπ δηελεξγνχληαη νη εθηξνθέο, ηα δηαθξίλνπκε ζε κφληκα θαη πξνζσξηλά. Σα κφληκα ζεξνηξνθεία, είλαη εηδηθά θαηαζθεπαζκέλα γηα ην ζθνπφ απηφ θηίξηα, ηα νπνία είλαη εθνδηαζκέλα κε εγθαηαζηάζεηο θαη ζπζηήκαηα γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ θαηάιιεισλ ζπλζεθψλ ζεξκνθξαζίαο θαη πγξαζίαο, παξέρνληαο παξάιιεια επθνιίεο ζηελ εθηέιεζε ησλ αλαγθαίσλ εξγαζηψλ ηεο εθηξνθήο. Γηα ηηο εθηξνθέο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη θάζε ρψξνο πνπ έρεη θαηαζθεπαζζεί γηα άιιν ζθνπφ, φπσο δσκάηηα ζπηηηψλ, απνζήθεο, ζηάβινη, ζεξκνθήπηα θιπ., αξθεί λα κπνξεί λα εμαζθαιίζεη ηηο

9 9 βαζηθέο ζπλζήθεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ εθηξνθή θαη λα είλαη ειεχζεξνο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ γίλεηαη ε εθηξνθή ή νη εθηξνθέο. Δίλαη απαξαίηεηνο ν θαιφο αεξηζκφο κε παξάζπξα ζηα νπνία ηνπνζεηνχληαη ζήηεο γηα ηελ πξνζηαζία απφ έληνκα, πνληίθηα θιπ. (Δηθ.3). Οηθνλνκηθέο θαηαζθεπέο κε ζέξκαλζε θαη ζχζηεκα δξνζηζκνχ είλαη θαηάιιειεο γηα πνιιαπιέο εθηξνθέο (Δηθ. 4). Γηα ηελ εμνηθνλφκεζε επηθάλεηαο, νη κεηαμνζθψιεθεο εθηξέθνληαη πάλσ «εηαδέξεο» (ή «θξεβάηηα») πνπ ηνπνζεηνχληαη ε κία πάλσ απφ ηελ άιιε, ζηεξηδφκελεο ζε μχιηλα ζηεξίγκαηα. πλήζσο ρξεζηκνπνηνχληαη 3 φξνθνη απφ εηαδέξεο πνπ απέρνπλ κεηαμχ ηνπο 75 εθαηνζηά (Δηθ. 5). Δηθόλα 3: Δηάγξακκα θηηξίνπ ζεξνηξνθείνπ. Ο θαιόο αεξηζκόο είλαη απαξαίηεηνο θαη εμαζθαιίδεηαη κε παξάζπξα (ζηαηηθόο αεξηζκόο), ή ηνπνζεηώληαο επί πιένλ θαη εμαεξηζηήξεο (δπλακηθόο αεξηζκόο). Η δεκηνπξγία ζπξίδσλ ζηνλ ηνίρν θνληά ζην δάπεδν (20 cm ύςνο Χ 30 cm πιάηνο) βνεζάεη ζηνλ επηπξόζζεην αεξηζκό θαηά ηελ 5 ε ειηθία θαη ηελ απνκάθξπλζε ηνπ λεξνύ όηαλ απνιπκαίλεηαη ην δάπεδν. Οη ζπξίδεο πξέπεη λα έρνπλ ζύξηε κε ζήηα θαη ζύξηε κε ζαλίδα. Δηθόλα 4: Μνλάδα εθηξνθήο κεηαμνζθώιεθα ηύπνπ «ηνιι» κε ζύζηεκα δξνζηζκνύ. Αξηζηεξά θαίλεηαη ε πξόζζηα πιεπξά κε ηνπο αλεκηζηήξεο θαη δεμηά ε νπίζζηα πιεπξά κε ην πάλει δξνζηζκνύ.

10 10 Δηθόλα 5: Αξηζηεξά θαίλεηαη ζύγρξνλν ζεξνηξνθείν κε κεηαιιηθέο εηαδέξεο εθηξνθήο κε ξόδεο ζε 3 νξόθνπο, κε ζέξκαλζε θαη αλεκηζηήξεο δξνζηζκνύ. Δεμηά θαίλεηαη ζεξνηξνθείν κε μύιηλεο εηαδέξεο εθηξνθήο ζε 3 νξόθνπο Αλάγθεο ζε επηθάλεηα θαη όγθν Οη αλάγθεο ζε επηθάλεηα θαη φγθν γηα ηελ εθηξνθή ησλ κεηαμνζθσιήθσλ, γηα έλα θνπηί ησλ απγψλ θαηαλέκνληαη αλάινγα κε ηελ ειηθία ησλ πξνλπκθψλ φπσο θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα 1. Ο άλεηνο ρψξνο παξακνλήο θαη αλάπηπμεο ησλ κεηαμνζθσιήθσλ, έρεη κεγάιε ζεκαζία γηα ηελ νκαιή πνξεία θαη απφδνζε ηεο εθηξνθήο. Δίλαη πξνθαλέο φηη ζηηο κηθξέο ειηθίεο κεηαμνζθσιήθσλ, νη αλάγθεο ζε ρψξν θαη φγθν είλαη κηθξέο. Μφλν γηα ιίγεο εκέξεο ρξεηάδεηαη κεγάιε επηθάλεηα θαη φγθν, φζν δειαδή δηαξθεί ε 5 ε ειηθία ηεο πξνλχκθεο (8-10 κέξεο). Πίλαθαο 1: Οη αλάγθεο ζε επηθάλεηα θαη όγθν γηα ηελ εθηξνθή ελόο θνπηηνύ κεηαμόζπνξνπ ( απγά). Ηιηθία πξνλπκθώλ Απαηηνύκελε επηθάλεηα (m 2 ) Απαηηνύκελνο όγθνο (m 3 ) 1 ε ε ε ε ε Πξνεηνηκαζία θαη ρξνληθή δηάξθεηα εθηξνθήο Απνιύκαλζε ζεξνηξνθείνπ θαη εξγαιείσλ Λίγεο κέξεο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο εθηξνθήο είλαη απαξαίηεην λα γίλεη απνιχκαλζε ηνπ ρψξνπ θαη ησλ ζθεπψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ εθηξνθή. Ο ιφγνο είλαη φηη ππάξρνπλ παζνγφλνη κηθξννξγαληζκνί πνπ πξνθαινχλ ζνβαξέο αζζέλεηεο ζην κεηαμνζθψιεθα. Δίλαη βαζηθή αξρή γηα ηελ επηηπρία ηεο εθηξνθήο. Ζ εθαξκνγή ρεκηθψλ απνιπκαληηθψλ κέζσλ γίλεηαη είηε κε ςεθαζκφ ηεο επηθάλεηαο (Δηθ. 6), είηε κε ππνθαπληζκφ. Ζ πξψηε πεξίπησζε εθαξκφδεηαη ζε θιεηζηνχο ή αλνηθηνχο ρψξνπο εθηξνθήο ελψ ζηε δεχηεξε πεξίπησζε ρξεζηκνπνηνχληαη πηεηηθέο νπζίεο ή νπζίεο ζε κνξθή αεξίσλ θαη εθαξκφδνληαη ζε εξκεηηθά θιεηζηνχο ρψξνπο. Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ππνθαπληζκνχ εμαξηάηαη απφ ην πφζν θαιά δηαρένληαη νη αηκνί ζε φια ηα κέξε ηνπ ρψξνπ. Πξηλ απφ ηελ εθαξκνγή θάζε ρεκηθήο νπζίαο, είλαη απαξαίηεηνο ν ππνινγηζκφο κε αθξίβεηα ηνπ φγθνπ ηνπ ζεξνηξνθείνπ, γηα λα γίλεη κεηέπεηηα ν ζσζηφο ππνινγηζκφο ηεο απαηηνχκελεο δφζεο ηνπ θαξκάθνπ. Πξνθεηκέλνπ ε δηελεξγνχκελε απνιχκαλζε λα έρεη ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα, είλαη ζεκαληηθφ λα ηεξνχληαη ηα παξαθάησ:

11 11 Ζ είζνδνο ζηνπο ρψξνπο εθηξνθήο πξέπεη λα επηηξέπεηαη κφλν ζε φζνπο πξφθεηηαη λα εθηειέζνπλ θάπνηα ζρεηηθή εξγαζία. Σα άηνκα πνπ εηζέξρνληαη ζην ρψξν εθηξνθήο πξέπεη λα ζθνππίδνπλ ηα πφδηα ηνπο ζε ραιάθη, πνπ είλαη εκπνηηζκέλν κε απνιπκαληηθφ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηξνθήο, νη άξξσζηεο θαη λεθξέο πξνλχκθεο πξέπεη λα απνκαθξχλνληαη θαη λα θαίγνληαη. Δηαδέξεο ζηηο νπνίεο βξέζεθε κεγάινο αξηζκφο λεθξψλ πξνλπκθψλ πξέπεη λα αληηθαζίζηαληαη κε απνιπκαζκέλεο θαη έλαο αξηζκφο ησλ λεθξψλ πξνλπκθψλ λα απνζηέιεηαη ζην εξνηξνθηθφ Δξγαζηήξην Αζελψλ γηα εμέηαζε. Γηα απνθπγή εηζφδνπ ησλ παζνγφλσλ, ην πάησκα, νη δηάδξνκνη, ε είζνδνο, θαη νη ρψξνη απνζήθεπζεο κνξενθχιισλ πξέπεη λα απνιπκαίλνληαη ςεθάδνληαο κε πδαηηθφ δηάιπκα ρισξίλεο 1,5% θάζε 3-4 κέξεο. Σν άηνκν πνπ δηελεξγεί ηελ απνιχκαλζε πξέπεη λα θνξάεη θαηάιιειε κάζθα θαη πξνζηαηεπηηθά ξνχρα (Δηθ. 6). ηελ πξάμε εθαξκφδεηαη ζπλήζσο έλαο απφ ηνπο παξαθάησ ηξεηο ηξφπνπο απνιχκαλζεο: Α. Τδαηηθό δηάιπκα θνξκόιεο 2% ην εκπφξην θπθινθνξεί θνξκφιε κε πεξηεθηηθφηεηα 35% (w/v) ζε θνξκαιδευδε. Γηα ηελ πξνεηνηκαζία 10 ιίηξσλ δηαιχκαηνο 2%, πξνζζέηνπκε 600 ml θνξκφιεο ηνπ εκπνξίνπ ζε 9,4 ιίηξα λεξνχ. Όηαλ ςεθάδεηαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ δσκαηίνπ, δξα ζπγρξφλσο θαη κε επαθή θαη σο αέξην. Γηα ηελ απνιχκαλζε επηθάλεηαο 10 m 2 απαηηείηαη 1 ιίηξν δηαιχκαηνο. Σα εξγαιεία εκβαπηίδνληαη ζην δηάιπκα, παξακέλνπλ γηα 10 ιεπηά θαη κεηά μεπιέλνληαη κε λεξφ. Β. Τδαηηθό δηάιπκα ρισξίλεο Ζ ρισξίλε θπθινθνξεί ζην εκπφξην κε πεξηεθηηθφηεηα 5% (w/v) ζε ππνρισξηψδεο λάηξην (NaClO). Υξεζηκνπνηείηαη ζηηο απνιπκάλζεηο ζπλήζσο σο δηάιπκα 1,5 %. Γηα ηελ πξνεηνηκαζία 10 ιίηξσλ δηαιχκαηνο 1,5 %, πξνζζέηνπκε 3 ιίηξα ρισξίλε ηνπ εκπνξίνπ ζε 7 ιίηξα λεξνχ. Γηα ηελ απνιχκαλζε επηθάλεηαο 10 m 2 απαηηείηαη 1 ιίηξν δηαιχκαηνο. Φεθάδνληαη νη επηθάλεηεο, ελψ ηα εξγαιεία εκβαπηίδνληαη ζην δηάιπκα, παξακέλνπλ γηα 30 ιεπηά θαη κεηά μεπιέλνληαη κε λεξφ. Οη επηθάλεηεο θαη ν εμνπιηζκφο πξέπεη λα δηαβξέρνληαη θαιά. Σν δηάιπκα πξέπεη λα πξνεηνηκάδεηαη ιίγν πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπ γηα λα εμαζθαιίδεηαη ηθαλνπνηεηηθή απνιπκαληηθή δξάζε. Σν ελεξγφ ριψξην εμαηκίδεηαη εχθνια θαη έηζη κεηψλεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ςεθαζηηθνχ δηαιχκαηνο. Δίλαη απνηειεζκαηηθφ θαηά ησλ ηψζεσλ, βαθηεξίσλ, ηνπ ηνχ ηεο πνιπέδξσζεο, ησλ κπθεηηάζεσλ αθφκε θαη ησλ ζπνξίσλ ηεο πηπεξίηηδαο. Γ. Τπνθαπληζκόο (Τπεξκαγγαληθό θάιην θαη θνξκόιε) Ο ρψξνο θιείλεηαη εξκεηηθά θαη ζηε ζπλέρεηα ρξεζηκνπνηνχληαη πήιηλα ή γπάιηλα δνρεία κέζα ζηα νπνία ηνπνζεηνχληαη αξρηθά ην ππεξκαγγαληθφ θάιην (KMnO 4) θαη επάλσ ζ απηφ ρχλεηαη ε θνξκφιε, αιιά πνηέ ην αληίζεην (θίλδπλνο έθξεμεο). Γηα ηελ επηηπρία ηεο απνιχκαλζεο απαηηνχληαη 20 γξακκάξηα ππεξκαγγαληθνχ θαιίνπ θαη 30 ml θνξκφιεο ηνπ εκπνξίνπ αλά θπβηθφ κέηξν ρψξνπ. Όκσο πξέπεη πξνεγνπκέλσο ν ρψξνο λα πγξαλζεί κε ςεθαζηηθφ κεράλεκα. Με ηελ αλάκημε ησλ δχν απηψλ νπζηψλ εθιχεηαη άθζνλνο αηκφο, πνπ πξέπεη λα θπθινθνξήζεη κέζα ζηνλ εξκεηηθά θιεηζηφ ρψξν θαη λα παξακείλεη θιεηζηφο γηα 2 κέξεο. Μεηά αλνίγνληαη φια ηα παξάζπξα, γηα λα γίλεη αεξηζκφο επί 5 εκέξεο πξηλ αξρίζεη ε εθηξνθή. Ζ απνιχκαλζε είλαη απνηειεζκαηηθή φηαλ ε ζεξκνθξαζία είλαη κεγαιχηεξε ησλ 20 ν C. Όζν πην πςειή είλαη ε ζεξκνθξαζία θαη ε πγξαζία, ηφζν θαιχηεξε είλαη ε απνιχκαλζε. ε θάζε πεξίπησζε φκσο, ζηνπο ρψξνπο ζα πξέπεη λα πξνεγεζεί ζρνιαζηηθή θαζαξηφηεηα, έηζη ψζηε λα κπνξεί λα εθαξκνζηεί απνηειεζκαηηθά ε απνιχκαλζε. Αλ θαη ε θνξκφιε είλαη ην πην θνηλφ θαη θαιφ απνιπκαληηθφ, φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ απνιχκαλζε εμνπιηζκνχ θαη γηα θιεηζηνχο ρψξνπο πξνθαιεί δπζθνξία ζηνπο αλζξψπνπο θαη ηα δψα θαη εηδηθφηεξα δχζπλνηα θαη εξεζηζκφ ζηα κάηηα. Ο ππνθαπληζκφο κε θνξκφιε θαη ππεξκαγγαληθφ θάιην είλαη πνιχ επηθίλδπλνο θαη πξέπεη λα γίλεηαη κφλν απφ εμεηδηθεπκέλα άηνκα. Δπνκέλσο πδαηηθφ δηάιπκα ρισξίλεο ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ ελαιιαθηηθφ απνιπκαληηθφ γηα θιεηζηνχο ρψξνπο. Όκσο απηφ ην ρεκηθφ έρεη ην κεηνλέθηεκα, σο εθ θχζεσο δηαβξσηηθφ πνπ είλαη, λα θαηαζηξέθεη κεηαιιηθέο επηθάλεηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηηο εθηξνθέο. Δίλαη πην θαηάιιειν γηα απνιχκαλζε μχιηλνπ θαη πιαζηηθνχ πιηθνχ.

12 12 Δηθόλα 6: Αξηζηεξά Χεηξηζηήο κε κάζθα, θόξκα θαη γάληηα θαηά ηελ απνιύκαλζε ζεξνηξνθείνπ κε ςεθαζκό απνιπκαληηθνύ πιηθνύ κε ηε ρξήζε ςεθαζηήξα 10 ιίηξσλ θαη δεμηά κάζθα κε εηδηθό θίιηξν πνπ θαιύπηεη όιν ην πξόζσπν Υξνληθή δηάξθεηα εθηξνθήο Ζ πξνλχκθε ηνπ κεηαμνζθψιεθα πθίζηαηαη 4 εθδχζεηο ή απνδεξκαηψζεηο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηηο 5 «ειηθίεο» ηεο. Ζ ζπλήζεο δηάξθεηα ησλ «ειηθηψλ» κνλφγνλσλ ή δίγνλσλ θπιψλ, καδί κε ηνλ «χπλν» πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε ειηθία, θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 2. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ «χπλνπ» θαη φζν δηαξθεί ε έθδπζε, ε πξνλχκθε παχεη λα ηξέθεηαη, αγθηζηξψλεηαη ζε κηα ζέζε κε ηα ςεπδνπφδηα, ζεθψλεη ην ζψξαθα θαη ην θεθάιη θαη παξακέλεη έηζη αθίλεηε, κέρξη λα αξρίζεη ε δηαδηθαζία ηεο απνδεξκάησζεο, νπφηε ζρίδεηαη ην δέξκα θνληά ζην θεθάιη θαη εμέξρεηαη απφ απηφ έρνληαο πεξάζεη ζηελ επφκελε «ειηθία», κε λέν δέξκα, ηθαλφ λα ρσξέζεη ην κε ξαγδαίνπο ξπζκνχο απμαλφκελν ζψκα ηεο. «Ύπλνο» νλνκάδεηαη ε πνιχ ραξαθηεξηζηηθή θαηάζηαζε ηεο αθηλεζίαο πνπ πξνεγείηαη ηεο απνδεξκάησζεο θαη δηαξθεί 1 έσο 1,5 εκέξεο θαηά πεξίπησζε (Δηθ. 7). «Ηιηθία» νλνκάδεηαη ε ρξνληθή πεξίνδνο ηνπ βηνινγηθνχ θχθινπ ηεο πξνλχκθεο ε νπνία αξρίδεη κε ηελ εθθφιαςε ή ηελ νινθιήξσζε κίαο απνδεξκάησζεο θαη ηειεηψλεη κε ηελ έλαξμε ηνπ αληίζηνηρνπ «χπλνπ». Έηζη θάησ απφ θαλνληθέο ζπλζήθεο, ην ζηάδην εθηξνθήο ησλ κεηαμνζθσιήθσλ πνιπυβξηδίσλ κνλφγνλσλ ή δίγνλσλ θπιψλ ην νπνίν ζπκπίπηεη κε ην πξνλπκθηθφ ζηάδην, έρεη δηάξθεηα απφ 26 έσο 30 εκέξεο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ην ζηάδην ηεο πξνλχκθεο επεξεάδεηαη πνιχ απφ ηε ζεξκνθξαζία θαη ηηο άιιεο πεξηβαιινληηθέο παξακέηξνπο. Ζ δηάξθεηα ησλ δηαθφξσλ αλαπηπμηαθψλ ζηαδίσλ πνηθίιεη (Πηλ. 3). Πίλαθαο 2: Η δηάξθεηα αλάπηπμεο ζε εκέξεο ησλ δηαθόξσλ ειηθηώλ ηνπ κεηαμνζθώιεθα, όηαλ νη ζπλζήθεο είλαη άξηζηεο. Σε θάζε ειηθία ή ύπλν, ε δηάξθεηα ζε εκέξεο κπνξεί λα είλαη κηθξόηεξε ή κεγαιύηεξε θαηά κεξηθέο ώξεο. Ηιηθία Γηάξθεηα Ύπλνη πξνλύκθεο (εκέξεο) Φάζε βηνινγηθνύ θύθινπ 1 ε ειηθία 3 (εθθφιαςε κέρξη έλαξμε 1 νπ χπλνπ) 1 νο ύπλνο 1 (έλαξμε 1 νπ χπλνπ κέρξη 1 ε έθδπζε) 2 ε ειηθία 2,5 (ηέινο 1 νπ χπλνπ κέρξη έλαξμε 2 νπ χπλνπ) 2 νο ύπλνο 1 (έλαξμε 2 νπ χπλνπ κέρξη 2 ε έθδπζε) 3 ε ειηθία 3 (ηέινο 2 νπ χπλνπ κέρξη έλαξμε 3 νπ χπλνπ) 3 νο ύπλνο 1 (έλαξμε 3 νπ χπλνπ κέρξη 3 ε έθδπζε 4 ε ειηθία 5 (ηέινο 3 νπ χπλνπ κέρξη έλαξμε 4 νπ χπλνπ) 4 νο ύπλνο 1,5 (έλαξμε 4 νπ χπλνπ κέρξη 4 ε έθδπζε) 5 ε ειηθία 8 (ηέινο 4 νπ χπλνπ κέρξη έλαξμε πινθήο θνπθνπιηνχ) ύλνιν 26

13 13 Πίλαθαο 3: Η ζπλήζεο δηάξθεηα ησλ αλαπηπμηαθώλ ζηαδίσλ ηνπ κεηαμνζθώιεθα. Η δηάξθεηα ηνπ θάζε ζηαδίνπ επεξεάδεηαη από ηηο ζπλζήθεο ηνπ πεξηβάιινληνο αιιά θαη άιινπο παξάγνληεο. Αλαπηπμηαθό ηάδην Γηάξθεηα κεηαμνζθώιεθα (εκέξεο) Δπηηεινύκελε Γηεξγαζία Απγό 7-10 Δπψαζε ησλ απγψλ Πξνλύκθε Κπξίσο εθηξνθή (δηαηξνθή θαη αλάπηπμε πίλαθαο 2) 3-4 Πινθή ηνπ θνπθνπιηνχ (παξαγσγή πξντφληνο) Νύκθε Μεηακνξθψζεηο εθδχζεηο κέζα ζην θνπθνχιη Δλήιηθν (πεηαινύδα) 3-5 Έμνδνο απφ ην θνπθνχιη, δεπγάξσκα, σνηνθία, ζάλαηνο ΤΝΟΛΟ Δηθόλα 7: Αξηζηεξά πξνλύκθεο ηξεθόκελεο κε θύιια κνπξηάο θαη δεμηά πξνλύκθε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ύπλνπ Πεξηβάιινλ θαη θξνληίδεο εθηξνθήο Καηάιιειεο ζπλζήθεο εθηξνθήο α) Θεξκνθξαζία Ζ ζεξκνθξαζία έρεη άκεζε επίδξαζε ζηε θπζηνινγία ηνπ κεηαμνζθψιεθα επεξεάδεη ιεηηνπξγίεο φπσο ε πέςε, ε απνξξφθεζε ησλ ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ, ε θπθινθνξία ηεο αηκνιέκθνπ, ε αλαπλνή θ.α.. Οη κεηαμνζθψιεθεο ζηηο ηξεηο πξψηεο ειηθίεο απαηηνχλ πςειή ζεξκνθξαζία (25 C). ηηο επφκελεο φκσο δχν ειηθίεο, ε ζεξκνθξαζία ηνπ ρψξνπ κπνξεί λα κεησζεί (23 25 C). β) ρεηηθή πγξαζία Ζ ζρεηηθή πγξαζία επεξεάδεη ηελ νκαιή αλάπηπμε ησλ πξνλπκθψλ κε δχν ηξφπνπο: Πξψηνλ, επηδξά άκεζα ζηε θπζηνινγία ηεο πξνλχκθεο θαζψο θαζνξίδεη ην πνζνζηφ χδαηνο πνπ ππάξρεη ζην ζψκα ηεο θαη ηελ πνζφηεηα πνπ απνβάιιεηαη απφ απηφ κε εμάηκηζε. Απηφο ν παξάγνληαο παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε ξχζκηζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ζψκαηνο. Γεχηεξνλ, επηδξά έκκεζα επεξεάδνληαο ην ρξφλν δηαηήξεζεο ηεο θξεζθφηεηαο ησλ κνξεφθπιισλ θαη θαη επέθηαζε ηε δηαζεζηκφηεηα ηεο ηξνθήο αλάκεζα ζε δχν γεχκαηα. Ζ άξηζηε ζρεηηθή πγξαζία γηα ηηο 3 πξψηεο ειηθίεο πξέπεη λα θπκαίλεηαη γχξσ ζην 80 %, ελψ θαηά ηηο δχν ηειεπηαίεο ειηθίεο γχξσ ζην 75 %.

14 14 γ) Αεξηζκόο Ο αεξηζκφο είλαη απαξαίηεηνο γηαηί νη κεηαμνζθψιεθεο (ηδίσο ηεο 4 εο θαη 5 εο ειηθίαο) έρνπλ κεγάιεο απαηηήζεηο ζε νμπγφλν, φκσο ζα πξέπεη λα απνθεχγεηαη ν ζρεκαηηζκφο ξεπκάησλ. Ο θαθφο (κε επαξθήο) αεξηζκφο δεκηνπξγεί ζπλζήθεο πνπ επλννχλ ηφζν ηελ αλάπηπμε κπθήησλ (κνχρια) ζηε ζηξσκλή, φζν θαη παζνγφλσλ ζηνπο κεηαμνζθψιεθεο. δ) Φσηηζκόο πληζηάηαη ε κέηξηα έληαζε θσηηζκνύ θαη δηάξθεηαο σξώλ θσο θαη 8-9 ώξεο ζθνηάδη εκεξεζίσο. Οπσζδήπνηε φκσο λα απνθεύγεηαη ν ηζρπξόο θσηηζκόο ή ε άκεζε ειηαθή αθηηλνβνιία. ηελ πξάμε ε απαηηνχκελε δηάξθεηα θσηηζκνχ είλαη απηή ηεο εκέξαο, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη επηπξφζζεηνο θσηηζκφο Φξνληίδεο εθηξνθήο απαξαίηεηεο εξγαζίεο α) Σξνθνδνζία κε κνξεόθπιια Γηα ηελ εθηξνθή ησλ κεηαμνζθσιήθσλ ελφο θνπηηνχ ησλ απγψλ πνιπυβξηδίσλ, ζχκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία ρξεηάδνληαη πεξίπνπ 500 θηιά κνξεφθπιια, πνζφηεηα ζηελ νπνία ζπλππνινγίδνληαη θαη ηα ππνιείκκαηα ηεο ηξνθήο πνπ δελ θαηαλαιψλνληαη θαη παξακέλνπλ ζηε ζηξσκλή. Δλδεηθηηθά, νη απαηηνχκελεο πνζφηεηεο ζε κνξεφθπιια γηα θάζε ειηθία θαηαλέκνληαη πεξίπνπ σο εμήο: 1 ε ειηθία 2 kg 2 ε ειηθία 8 kg 3 ε ειηθία 20 kg 4 ε ειηθία 80 kg 5 ε ειηθία 390 kg ύλνιν 500 kg Απφ ηα πην πάλσ ζηνηρεία θαίλεηαη, φηη νη αλάγθεο ησλ κεηαμνζθσιήθσλ ζε κνξεφθπιια απμάλνληαη πνιχ, φζν νη κεηαμνζθψιεθεο κεγαιψλνπλ. Έηζη, ζηελ ηειεπηαία ειηθία ρνξεγείηαη ην 70% πεξίπνπ ηεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο κνξεφθπιισλ πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηελ εθηξνθή ηνπο. Σηο εκέξεο εθείλεο απαηηνχληαη θαη ηα πεξηζζφηεξα εξγαηηθά ρέξηα (Δηθ. 8). Δλ ηνχηνηο, πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ε αλαγθαία πνζφηεηα ησλ κνξεφθπιισλ γηα ηελ εθηξνθή ελφο θνπηηνχ κεηαμφζπνξνπ εμαξηάηαη απφ πνιινχο παξάγνληεο φπσο είλαη: ε πνηθηιία ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ κνξεφδεληξσλ, ην έδαθνο, νη πεξηπνηήζεηο ηνπ εδάθνπο θαη ησλ δέλδξσλ, νη θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο φινπ ηνπ έηνπο θαη θπξίσο νη ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο εθηξνθήο (π.ρ. μεξή ή πγξή αηκφζθαηξα, πςειή ή ρακειή ζεξκνθξαζία), ν ηξφπνο ρνξεγήζεσο ηεο ηξνθήο θαηά ηηο δχν ηειεπηαίεο ειηθίεο (θχιια ή θιαδηά), ε θπιή ή ην πβξίδην ησλ κεηαμνζθσιήθσλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, ν αξηζκφο ησλ απγψλ αλά γξακκάξην, ν αξηζκφο ησλ επηδψλησλ κεηαμνζθσιήθσλ απφ ηελ εθθφιαςε κέρξη ηελ πινθή ηνπ θνπθνπιηνχ, αιιά θπξίσο ε ηθαλφηεηα ηνπ ζεξνηξφθνπ. Να ζεκεησζεί φηη, κε επηκειή εθηξνθή θαη ρνξήγεζε νιφθιεξσλ θιαδηψλ θαηά ηελ πέκπηε ειηθία, είλαη δπλαηφλ νη πνζφηεηεο θχιισλ πνπ παξακέλνπλ αρξεζηκνπνίεηεο ζηε ζηξσκλή λα είλαη κεδακηλέο. Έηζη κπνξνχκε λα έρνπκε κεγάιε εμνηθνλφκεζε κνξεφθπιισλ φρη κφλν ρσξίο δεκία, αιιά θαη πξνο φθεινο ηεο πγείαο ησλ κεηαμνζθσιήθσλ. Οη κεηαμνζθψιεθεο δηαηξέθνληαη πξαθηηθά ζπλερψο θαη κφλν ζηε δηάξθεηα ησλ χπλσλ δε ιακβάλνπλ ηξνθή. Γη απηφ ζα πξέπεη λα έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο ζπλέρεηα θξέζθα θχιια γηα λα κε θαζπζηεξήζεη ε αλάπηπμή ηνπο. Σα θχιια ζηηο πξώηεο ειηθίεο (κέρξη ηελ 3 ε ) ρνξεγνχληαη ηεκαρηζκέλα ζε ηεκάρηα επηθάλεηαο απφ 1 έσο 5 cm 2. Ο θχξηνο ιφγνο ηνπ ηεκαρηζκνχ ησλ θχιισλ είλαη ε αχμεζε ηεο ειεχζεξεο επηθάλεηαο θαη ε δηεπθφιπλζε δηαηξνθήο ησλ λεαξψλ πξνλπκθψλ, ησλ νπνίσλ ηα ζηνκαηηθά κφξηα είλαη αθφκα πνιχ κηθξά. ηελ 4 ε ειηθία ρνξεγνχληαη νιόθιεξα θύιια θαη ζηελ 5 ε ειηθία ε ηξνθνδφηεζε ελδείθλπηαη λα γίλεηαη κε νιόθιεξα θιαδηά. Με ηε ρνξήγεζε νιφθιεξσλ θιαδηψλ αληί γηα θχιια θαηά ηελ 5 ε ειηθία επηηπγράλνπκε: α) κεγάιε νηθνλνκία ζε εξγαηνώξεο γηα ηε ζπιινγή θαη ρνξήγεζε ηεο ηξνθήο κέρξη θαη 75% θαηά ηελ 5 ε ειηθία θαη κέρξη 50% ζπλνιηθά, β) νηθνλνκία ζε κνξεόθπιια, θαζψο ππάξρνπλ αλαθνξέο φηη έρεη παξαηεξεζεί εμνηθνλφκεζε ζηα ρνξεγνχκελα θχιια πνπ κπνξεί λα θηάζεη πεξίπνπ ζην 40% γ) νηθνλνκία ζηελ απαηηνύκελε επηθάλεηα εθηξνθήο, θαζψο κε ηε ρξήζε νιφθιεξσλ θιαδηψλ ε ρξεζηκνπνηνχκελε απφ ηνηο πξνλχκθεο επηθάλεηα απμάλεηαη, δ) θαιύηεξεο ζπλζήθεο πγηεηλήο γηα ηνπο κεηαμνζθψιεθεο, νη νπνίνη

15 15 δελ θηλνχληαη πάλσ ζηα κνξεφθπιια, αιιά πάλσ ζηα θιαδηά ηα νπνία αεξίδνληαη θαιχηεξα, ελψ ηα πεξηηηψκαηά ηνπο πέθηνπλ πξνο ην βάζνο ηεο ζηξσκλήο θαη ηα παζνγφλα θαη νη λεθξνί κεηαμνζθψιεθεο παξακέλνπλ ζηα θαηψηεξα ζηξψκαηα, ρσξίο λα έξρνληαη ζε επαθή κε ηνπο πγηείο γηα λα ηνπο κνιχλνπλ. Σξία ηαΐζκαηα ηελ εκέξα είλαη αξθεηά, αλ ρνξεγείηαη ε ζσζηή πνζφηεηα κνξεφθπιισλ θαη αλ ζηνπο ρψξνπο πνπ γίλνληαη νη εθηξνθέο ππάξρνπλ θαηάιιειεο ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο θαη πγξαζίαο. Ζ θάιπςε ησλ εθηξνθψλ κε θχιια πιαζηηθνχ (πνιπαηζπιελίνπ) βνεζά ψζηε λα κε ζηεγλψλνπλ γξήγνξα ηα ρνξεγνχκελα κνξεφθπιια θπξίσο ζηηο πξψηεο ειηθθίεο, πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία ε ηξνθή ρνξεγείηαη ηεκαρηζκέλε. ηελ 4 ε θαη 5 ε ειηθία ε θάιπςε κε πιαζηηθφ δελ είλαη απαξαίηεηε γηαηί ηα κνξεφθπιια ρνξεγνχληαη νιφθιεξα ή καδί κε ηα θιαδηά θαη δε ζηεγλψλνπλ γξήγνξα. β) Αιιαγή ζηξσκλώλ ηελ αξρή θάζε ειηθίαο θαζαξίδνληαη νη εηαδέξεο εθηξνθήο απφ ηηο ζηξσκλέο (ππνιείκκαηα θχιισλ, αθαζαξζίεο ησλ πξνλπκθψλ, θιπ.) γηαηί ζε αληίζεηε πεξίπησζε απηέο αιινηψλνληαη θαη κνπριηάδνπλ, δεκηνπξγψληαο ζνβαξέο αλζπγηεηλέο ζπλζήθεο. Πάλσ ζηνπο κεηαμνζθψιεθεο, κφιηο νινθιεξσζεί ν χπλνο θαη ε απνδεξκάησζε, απιψλεηαη δηάηξεην θχιιν ραξηηνχ ή δίρηπ θαη θαηφπηλ ηνπνζεηνχληαη κνξεφθπιια. Οη πξνλχκθεο πεξλνχλ κέζα απφ ηηο νπέο ηνπ δηρηηνχ ή ηνπ δηάηξεηνπ ραξηηνχ θαη αλεβαίλνπλ ζηα θχιια γηα λα θάλε, εγθαηαιείπνληαο ηε ζηξσκλή ε νπνία κπνξεί εχθνια λα απνκαθξπλζεί. Δηθόλα 8: Μεηαθνξά θαη δηαρσξηζκόο ησλ κνξεόθπιισλ από ηα θιαδηά ζηε ζεξνηξνθηθή κνλάδα. γ) Αξαίσκα ησλ κεηαμνζθσιήθσλ Σν αξαίσκα ησλ πξνλπκθψλ είλαη απφ ηηο βαζηθέο θξνληίδεο ηεο εθηξνθήο, γηαηί κε ην αξαίσκα νη πξνλχκθεο δνπλ πην άλεηα, δηαηξέθνληαη θαλνληθά, αλαπηχζζνληαη θπζηνινγηθά, απνθεχγεηαη ε αλάπηπμε αζζελεηψλ (καιάθπλζε, θαρεμία θιπ.). Γηα ην θαλνληθφ αξαίσκα καο θαζνδεγεί ν ζρεηηθφο πίλαθαο κε ηηο αλάγθεο εθηξνθήο ζε επηθάλεηα. δ) πγρξνληζκόο εθηξνθήο (εμίζσζε ειηθηώλ) Οη κεηαμνζθψιεθεο ελφο θξεβαηηνχ πξέπεη λα είλαη φινη ίδηαο ειηθίαο. Να μεθηλνχλ φινη καδί ηνλ χπλν θαη λα αξρίδνπλ λα δηαηξέθνληαη φινη καδί. Αλ δελ ππάξρεη απηφο ν ζπγρξνληζκφο, ηφηε ελψ θάπνηνη θνηκνχληαη, θάπνηνη άιινη ρξεηάδνληαη ηξνθή. Έηζη απηνί πνπ θηλνχληαη ζε αλαδήηεζε ηξνθήο δηαηαξάζζνπλ ηνπο θνηκψκελνπο θφβνληαο ηα κεηάμηλα λεκάηηα κε ηα νπνία έρνπλ πξνζδέζεη ην παιηφ δεξκάηηφ ηνπο, κε απνηέιεζκα νη ηειεπηαίνη λα κελ κπνξνχλ πιένλ λα βγνπλ απφ απηφ. Γίλνληαη, φπσο ιέγνπλ νη παιηνί «αλαιιαγίηεο». Σειηθά ζάβνληαη κε ηα λέα θχιια πνπ ρνξεγνχληαη θαη πνιινί πεζαίλνπλ απφ αζθπμία ή ζχλζιηςε. Γηα ην ζπγρξνληζκφ ηεο εθηξνθήο ζα πξέπεη λα αθνινπζήζνπκε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία: 1. Οη θάκπηεο πνπ εθθνιάπηνληαη θάζε κέξα απφ ηα απγά, λα ηνπνζεηνχληαη ζε ρσξηζηά θξεβάηηα θαη λα κελ αλακηγλχνληαη κε ηεο επφκελεο ή ηεο κεζεπφκελεο εκέξαο. Σν ίδην πξέπεη λα θάλνπκε θαη φηαλ νινθιεξψλεηαη ν χπλνο, δειαδή λα κε βάδνπκε ζην ίδην θξεβάηη απηνχο ηεο πξψηεο θαη δεχηεξεο εκέξαο, αιιά λα εθηξέθνληαη ζε ρσξηζηά θξεβάηηα.

16 16 2. Γηα λα δηαηεξεζεί απηή ε ηζφηεηα πξέπεη ε ζεξκνθξαζία ζε φιν ην θξεβάηη λα είλαη ε ίδηα. Αλ ππάξρεη αλνκνηφκνξθε ζεξκνθξαζία ζην ίδην θξεβάηη, ηφηε νη κεηαμνζθψιεθεο ζην ζεξκφηεξν κέξνο αλαπηχζζνληαη γξεγνξφηεξα. 3. Όηαλ παξαηεξήζνπκε ηελ έμνδν ησλ κηθξψλ κεηαμνζθσιήθσλ απφ ηα απγά, πεξηκέλνπκε κέρξη ην επφκελν πξσί, νπφηε επάλσ ζην κεηαμφζπνξν θαη ηηο κηθξέο θάκπηεο απιψλνπκε έλα δηάηξεην ηνχιη. Πάλσ ζην ηνχιη ηνπνζεηνχκε ηξπθεξά κνξεόθπιια. Οη κηθξέο θάκπηεο δηαπεξλνχλ ην δηάηξεην ηνχιη θαη αλεβαίλνπλ ζηα ηξπθεξά θχιια γηα λα δηαηξαθνχλ. Όηαλ ηα θχιια γεκίζνπλ απφ θάκπηεο, ηα παίξλνπκε θαη ηα ηνπνζεηνχκε επάλσ ζε έλα θξεβάηη. Δπαλαιακβάλνπκε ηελ ίδηα δηαδηθαζία κέρξη ην κεζεκέξη ηνπνζεηψληαο φιεο ηηο θάκπηεο ζην ίδην θξεβάηη. Μεηά δίλνπκε ζε φια καδί ην πξψην γεχκα. Οη θάκπηεο πνπ ζα ζπιιερζνχλ κε ηνλ ίδην ηξφπν ηελ επφκελε εκέξα ηνπνζεηνχληαη ζε ρσξηζηφ θξεβάηη θαη αθνινπζεί ε ρνξήγεζε γεχκαηνο. Σελ ηξίηε εκέξα θάλνπκε ην ίδην θαη αλ ππάξρνπλ αλεθθφιαπηα απγά, δεκηνπξγνχκε θαη ηέηαξην θξεβάηη. Οη κεηαμνζθψιεθεο βγαίλνπλ κφλν ηηο πξσηλέο ψξεο, γη απηφ ην απφγεπκα δε καδεχνπκε. Αλ ε επψαζε γίλεη ζσζηά θαη δηαηεξνχκε ζην ρψξν ζεξκνθξαζία 25 0 C, ηφηε ε εθθφιαςε πξέπεη λα νινθιεξσζεί ζε 2 ην πνιχ 3 εκέξεο. 4. Σα κνξεφθπιια πνπ ρνξεγνχληαη ζε θάζε γεχκα πξέπεη λα κνηξάδνληαη νκνηφκνξθα ζην θξεβάηη. Δπεηδή ηα κνξεφθπιια ζηηο κηθξέο ειηθίεο δίδνληαη ςηινθνκκέλα, απηά καξαίλνληαη γξήγνξα γη απηφ ζα πξέπεη ηα γεχκαηα λα είλαη ζπρλφηεξα θαη κε κηθξή πνζφηεηα. ηηο κεγάιεο ειηθίεο πνπ ηα κνξεφθπιια ρνξεγνχληαη νιφθιεξα, ηα γεχκαηα είλαη ιηγφηεξα θαη ε πνζφηεηα κεγαιχηεξε. 5. Όηαλ νη θάκπηεο αξρίδνπλ λα θνηκνχληαη, δελ θφβνπκε ακέζσο ηε ρνξήγεζε ηξνθήο, αιιά κεηψλνπκε ηελ πνζφηεηα ησλ θχιισλ. Όηαλ νη κηζέο θάκπηεο νινθιεξψζνπλ ηνλ χπλν, αξαδηάδνπκε ζην θξεβάηη θχιια κε ιεπηά θιαξάθηα, απηέο αλεβαίλνπλ ζηα θχιια θαη ηηο κεηαθέξνπκε ζε λέν θξεβάηη. Απηέο πνπ βξίζθνληαη αθφκε ζε θαηάζηαζε χπλνπ ηηο αθήλνπκε 24 ψξεο ρσξίο ηξνθή θαη φηαλ μππλήζνπλ ηηο ηνπνζεηνχκε ζε ρσξηζηφ θξεβάηη. Ο δηαρσξηζκφο απηψλ πνπ έρνπλ μππλήζεη γίλεηαη θαη κε ην δηάηξεην ραξηί ή δίρηπ φπσο εμεγήζεθε παξαπάλσ. Με ηε δηαδηθαζία απηή γίλεηαη ηαπηφρξνλα ην αξαίσκα, αιιά θαη ε εχθνιε αιιαγή ηεο ζηξσκλήο. 6. ην ρψξν εθηξνθήο έρνπκε ζπλήζσο ηξία παηψκαηα θξεβαηηψλ ζε απφζηαζε 75 εθαηνζηψλ ην έλα απφ ην άιιν. Σηο πξψηεο θάκπηεο πνπ ζα ζεθψζνπκε απφ ηνπο χπλνπο, ζα ηηο ηνπνζεηήζνπκε ζην θάησ πάησκα, ηεο άιιεο κέξαο ζην κεζαίν θαη ηεο ηξίηεο κέξαο ζην ηξίην πάησκα. Αλ ηα κνξεφθπιια ρνξεγνχληαη ηηο ίδηεο ψξεο, ζα παξαηεξήζνπκε φηη νη θάκπηεο θαη ησλ ηξηψλ θξεβαηηψλ ζα θνηκεζνχλ ηαπηφρξνλα. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ην επάλσ θξεβάηη είλαη ζεξκφηεξν απφ ην θάησ, νη θάκπηεο ηξψλε πεξηζζφηεξν θαη επνκέλσο κεγαιψλνπλ γξεγνξφηεξα 7. Σειηθά ζε κία εθηξνθή ε χπαξμε δηαθνξεηηθψλ θξεβαηηψλ ζηα νπνία έρνπκε κεηαμνζθψιεθεο 2 ή 3 δηαθνξεηηθψλ κεγεζψλ (αιιά πάληα ην ίδην κέγεζνο ζην ίδην θξεβάηη), κπνξεί λα ζεσξεζεί πιενλέθηεκα, γηαηί θαηά ηε θάζε ηνπ θιαδψκαηνο αιιά θαη ηνπ μεθιαδψκαηνο ην ππάξρνλ πξνζσπηθφ κπνξεί επθνιφηεξα λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο πνπ ζα εκθαληζηνχλ ζηαδηαθά ζε 2 ή 3 εκέξεο θαη φρη φιεο καδί ηελ ίδηα εκέξα. Δίλαη ζεκαληηθφ νη θάκπηεο ζην ίδην θξεβάηη λα είλαη ίδηαο ειηθίαο. ε) Κιάδσκα Όηαλ νη πξνλχκθεο ηνπ κεηαμνζθψιεθα θζάζνπλ ζηελ πιήξε αλάπηπμή ηνπο, γίλνληαη αλήζπρεο, ζηακαηνχλ λα δηαηξέθνληαη, απνβάιινπλ κεγάιεο ζηαγφλεο γαζηξηθψλ πγξψλ θαη ηέινο ην ζψκα ηνπο κηθξαίλεη θαη γίλεηαη δηαθαλέο. Δίλαη νη ελδείμεηο φηη νη πξνλχκθεο νινθιήξσζαλ ηνλ θχθιν ηεο εμέιημήο ηνπο, δειαδή σξίκαζαλ θαη ζπλεπψο ζα λπκθσζνχλ. Έηζη αξρίδεη ε θάζε ηνπ θιαδώκαηνο, δειαδή ε έλαξμε πινθήο ηνπ θνπθνπιηνχ. Ακέζσο ηφηε ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχλ ζηηο εηαδέξεο εθηξνθήο θαηάιιεια πιηθά πνπ ζα ρξεζηκεχζνπλ ζαλ ζέζεηο γηα ην πιέμηκν ησλ θνπθνπιηψλ (Δηθ. 9). αλ πιηθά θιαδψκαηνο ρξεζηκνπνηνχληαη μεξά θιαδηά βξνχβαο, ξεηθηνχ, ζπκαξηνχ ή άιισλ ζάκλσλ, αξθεί λα κελ έρνπλ αγθάζηα, ηερλεηά θιαδηά, πιαζηηθέο ζήηεο, ράξηηλεο θπςειίδεο, πιαζηηθέο βνχξηζεο θιπ. (Δηθ. 10 θαη 11). ηε δηάξθεηα ηνπ θιαδψκαηνο ε ζεξκνθξαζία ηνπ ρψξνπ ζα πξέπεη λα θπκαίλεηαη ζηνπο C θαη ε ζρεηηθή πγξαζία ζην 70%.

17 17 Δηθόλα 9: Πξνλύκθεο πνπ έπιεμαλ ή πιέθνπλ θνπθνύιη. ζη) Ξεθιάδσκα (ηξπγεηόο) Γηα ην πιέμηκν ησλ θνπθνπιηψλ ρξεηάδνληαη 2 έσο 3 εκέξεο θαη άιιεο 3 εκέξεο γηα λα κεηακνξθσζεί ε πξνλχκθε ζε λχκθε (πιαγγφλα). Έηζη, χζηεξα απφ 8 10 εκέξεο απφ ην θιάδσκα, γίλεηαη ην μεθιάδσκα (ζπιινγή ή ηξπγεηφο ησλ θνπθνπιηψλ). Πξέπεη λα ρσξίδνληαη ηα πνιχ αδχλαηα θνπθνχιηα (ηζίπεο) θαη ηα ιεξσκέλα, γηαηί απηά ιεξψλνπλ θαη ηα θαιά. Όηαλ ηειεηψζεη ην μεθιάδσκα, αθαηξνχληαη απφ ηα θαιά θνπθνχιηα νη εμσηεξηθέο θισζηέο (γλάθαια). Οη θισζηέο απηέο γλέζνληαη ζαλ ην καιιί θαη γίλνληαη πνιχ ζηεξεφ λήκα. Δηθόλα 10: Κιάδσκα (αξηζηεξά) ζε θιαδί από πνπξλάξη θαη (δεμηά) ζε δηπισκέλν πιαζηηθό πιέγκα.

18 18 Δηθόλα 11: Κιάδσκα (αξηζηεξά) ζε ράξηηλεο θπςειίδεο θαη (δεμηά) ζε πιαζηηθή βνύξηζα. δ) Απόπλημε θνπθνπιηώλ Μεηά απφ 15 εκέξεο ην αξγφηεξν απφ ηφηε πνπ νη κεηαμνζθψιεθεο έπιεμαλ ηα θνπθνχιηα ηνπο, ζα πξέπεη λα γίλεηαη ε απόπλημε ησλ θνπθνπιηψλ (δειαδή ε ζαλάησζε ησλ λπκθψλ). Γηαθνξεηηθά νη λχκθεο κεηακνξθψλνληαη ζε ελήιηθα (πεηαινχδεο) πνπ ηξππνχλ ηα θνπθνχιηα θαη εμέξρνληαη ζην πεξηβάιινλ. Σα θνπθνχιηα απηά εμαηηίαο ηεο δηαθνπήο ηεο ζπλέρεηαο ηεο ίλαο δελ αλαπελίδνληαη (μεηπιίγνληαη) θαη έηζη αρξεζηεχνληαη. Τπάξρνπλ δηάθνξνη ηξφπνη απφπλημεο ησλ θνπθνπιηψλ απφ ηνπο νπνίνπο νη θπξηφηεξνη θαη νη πεξηζζφηεξν ρξεζηκνπνηνχκελνη είλαη: i) Η πγξά απόπλημε κε αηκό: Γίλεηαη κέζσ πδξαηκψλ πνπ παξάγνληαη ζε εηδηθνχο αηκνιέβεηεο θαη δηνρεηεχνληαη ζηνπο ρψξνπο απφπλημεο. Οη ρψξνη απηνί θιείλνπλ εξκεηηθά θαη έρνπλ κφλν ζηελ νξνθή έλα ζσιήλα γηα ηελ έμνδν ηνπ αηκνχ, θέξνπλ δε ζηεξίγκαηα φπνπ ζηεξίδνληαη κεηαιιηθέο δηθηπσηέο εηαδέξεο, ζηηο νπνίεο απιψλνληαη ηα πξνο απφπλημε θνπθνχιηα ζε ζηξψκα cm. ii) Η μεξά απόπλημε κε μεξό - ζεξκό αέξα: (Δηθ. 12) γίλεηαη κε ηε ρξεζηκνπνίεζε μεξνχ - ζεξκνχ αέξα, πνπ παξάγεηαη επίζεο ζε εηδηθνχο θιηβάλνπο. iii) Η απόπλημε κε ειηαθή αθηηλνβνιία: Αλ θαη ε απφπλημε ζηνλ ήιην είλαη απιή θαη θζελή δελ είλαη φκσο θαηάιιειε γηα ζχγρξνλα αλαπεληζηήξηα, γηαηί κεηψλεη ηελ πνηφηεηα ηνπ κεηαμηνχ. ηηο δχν πξψηεο πεξηπηψζεηο αλαπηχζζεηαη ζεξκνθξαζία C γηα 30 ιεπηά. Ζ ζεξκνθξαζία ειέγρεηαη ψζηε λα κελ ππεξβεί ην φξην απηφ. Μεηά ηελ απφπλημε ηα θνπθνχιηα απιψλνληαη λα ζηεγλψζνπλ ψζηε λα είλαη έηνηκα γηα αλαπήληζε (Δηθ. 12). Δηθόλα 12: Αξηζηεξά ε απόπλημε κε μεξό-ζεξκό αέξα. Η παξαγσγή ηνπ ζεξκνύ αέξα γίλεηαη κε θαπζηήξα πεηξειαίνπ. Δεμηά ε έμνδνο ηνπ ελήιηθνπ (πεηαινύδαο) από ην θνπθνύιη όηαλ δε γίλεη ε απόπλημε. Τν ηξύπεκα απηό αρξεζηεύεη ην θνπθνύιη.

19 19 Δηθόλα 13: Αξηζηεξά ε αλαπήληζε θνπθνπιηώλ ζε παιαηνύ ηύπνπ αλαπεληζηήξην θαη δεμηά ε αλαπήληζε θνπθνπιηώλ ζε ζύγρξνλν αλαπεληζηήξην. 4. Η ΜΟΤΡΙΑ 4.1 Γεληθά Πξαθηηθά, ηα θχιια ηεο κνπξηάο είλαη ε κνλαδηθή ηξνθή ηνπ κεηαμνζθψιεθα θαη ρσξίο απηά είλαη αδχλαηε ε δηαηήξεζε ηεο ζεξνηξνθίαο σο παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη γεσξγηθή δξαζηεξηφηεηα. Τπάξρνπλ θαη άιια θπηά κε ηα νπνία κπνξνχλ λα ηξαθνχλ νη θάκπηεο ηνπ κεηαμνζθψιεθα. Μάιηζηα κε κεξηθά απφ απηά θαηαθέξλνπλ λα θζάζνπλ κέρξη θαη ην πιέμηκν ηνπ θνπθνπιηνχ, ρσξίο φκσο απηή ε ελαιιαθηηθή ηξνθή λα δίλεη ηε δπλαηφηεηα γηα παξαγσγηθή ζεξνηξνθία Ζ ζεξνηξνθία δε κπνξεί λα αλαπηπρζεί ρσξίο ηελ θαηάιιειε θαιιηέξγεηα ηεο κνπξηάο θαη ηελ παξαγσγή θχιισλ θαιήο πνηφηεηαο θαη κεγάιεο πνζφηεηαο. Ζ κνπξηά αλαπηχζζεηαη ζε ηξνπηθά, ππνηξνπηθά θαη εχθξαηα θιίκαηα θαη κπνξεί λα αληέμεη ζε ζεξκνθξαζίεο αθφκε θαη 25 ν C θάησ απφ ην κεδέλ. Έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αλαπηπρζεί θαη ζε άγνλα εδάθε κε ιίγε πγξαζία, φκσο φηαλ θαιιηεξγεζεί ζε γφληκα εδάθε κε θαλνληθή άξδεπζε ηφηε παξάγεη κεγάιεο πνζφηεηεο θχιισλ θαη άξηζηεο πνηφηεηαο. Γηα θαιή παξαγσγή θχιισλ ε κνπξηά πξέπεη λα έρεη πνιιά θιαδηά θπιιψκαηνο θαη λα είλαη γξήγνξεο αλάπηπμεο. Ζ κνπξηά εθηφο απφ ηε ρξήζε ηεο ζηε ζεξνηξνθία, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο ηξνθή γηα δψα, γηα παξαγσγή θξνχησλ, ζηε θαξκαθεπηηθή, ζηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ ηνπίνπ (θήπνπο), ζηελ παξαγσγή μπιείαο, ραξηηνχ, θαπζφμπισλ, βηναέξηνπ θαη γηα ηε δεκηνπξγία αληηππξηθψλ δσλψλ ζε μεξέο θαη νξεηλέο πεξηνρέο. Δπεηδή ε κνπξηά ρξεζηκνπνηείηαη γηα παξαγσγή μπιείαο θαη θαπζφμπισλ, ζεσξείηαη αλαλεψζηκε πεγή ελέξγεηαο. Τπάξρνπλ πνιιέο πνηθηιίεο κνπξηάο, πνπ θάζε κηα έρεη ηα δηθά ηεο ραξαθηεξηζηηθά. Παξφιεο ηηο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ πνηθηιηψλ ππάξρνπλ νξηζκέλεο ηδηφηεηεο πνπ πξέπεη λα έρνπλ νη πνηθηιίεο γηα λα πξνηηκνχληαη ζηε ζεξνηξνθία, φπσο αληνρή ζηνπο ερζξνχο θαη αζζέλεηεο, αληνρή ζηελ μεξαζία θαη πξνζαξκνζηηθφηεηα ζε πνηθηιία εδαθψλ. Πνηθηιίεο κε κεγάιε ζεξνηξνθηθή αμία, νη νπνίεο θαιιηεξγνχληαη θαη ζηελ Διιάδα είλαη νη: Πξνύζζεο, Kairyo, Ichinose, Kokerka, Heyebai, Kokuso 20, Kokuso 21, Kokuso 27, Kinriu, Fengchisang θαζψο θαη πνιιέο ηνπηθέο. Ζ κνπξηά πνιιαπιαζηάδεηαη εγγελψο (κε ζπφξν) θαη αγελψο. Τπάξρνπλ πνιινί ηξφπνη αγελνχο πνιιαπιαζηαζκνχ φπσο κε κνζρεχκαηα, θαηαβνιάδεο, εκβνιηαζκφ θαη κηθξνπνιιαπιαζηαζκφ. Σα κνζρεχκαηα είλαη ν επθνιφηεξνο ηξφπνο πνιιαπιαζηαζκνχ ηεο (Δηθ. 14). 4.2 Δγθαηάζηαζε κνξεώλα Ππθλόηεηα θύηεπζεο ε έλα ζχγρξνλν κνξεψλα πξέπεη λα θπηεχνληαη ηνπιάρηζηνλ 160 δέλδξα ζην ζηξέκκα (απνζηάζεηο θχηεπζεο 3Υ2 κέηξα) γηα λα είλαη ηθαλνπνηεηηθή ε απφδνζή ηνπ ζε θχιια. ηηο εχθξαηεο δψλεο (φπσο ηεο Διιάδνο), ε πην θαηάιιειε ππθλφηεηα θχηεπζεο είλαη 250 δέλδξα ζην ζηξέκκα. Ζ ππθλή θχηεπζε έρεη ηα παξαθάησ πιενλεθηήκαηα:

20 20 1. Γίλεηαη πιήξεο εθκεράληζε ηεο θαιιηέξγεηαο ηεο κνπξηάο, φπσο ζθάιηζκα, ιίπαλζε, άξδεπζε θιπ. 2. Σν ππθλφ θχιισκα πνπ αλαπηχζζεηαη δελ επηηξέπεη ηελ αλάπηπμε δηδαλίσλ ζην έδαθνο νπφηε κεηά ηνλ Ηνχλην θαη κέρξη ηνλ Οθηψβξην δε ρξεηάδνληαη μεβνηαλίζκαηα. Αλ θπηεπηνχλ ιίγα δέλδξα (π.ρ. 28 κε 40) δελ είλαη δπλαηή ε ζσζηή θάιπςε ηεο επηθάλεηαο κε απνηέιεζκα ηελ αλάπηπμε πνιιψλ δηδαλίσλ αλάκεζα ζηα δέλδξα. 3. ηελ ππθλφηεηα πνπ ζπζηήλεηαη παξάγεηαη ε κέγηζηε επηθάλεηα θχιισλ (θσηνζπλζεηηθή) αλά κνλάδα επηθάλεηαο. 4. Μεγηζηνπνηείηαη ε παξαγσγή θχιισλ, πνπ κπνξεί λα αλέιζεη θαηά κέζνλ φξν θηιά αλά δέλδξν (κεηά ην 4 ν έηνο) ή θηιά αλά ζηξέκκα. 5. Ζ ππθλή θχηεπζε πξνζηαηεχεη πνιχ θαιχηεξα ην έδαθνο απφ ηε δηάβξσζε. Δηθόλα 14: Αξηζηεξά ε θύηεπζε έξξηδσλ κνζρεπκάησλ θαη δεμηά ε αλάπηπμε ησλ κνζρεπκάησλ 4 κήλεο αξγόηεξα (Κηήκα Κακπάλε, Πηθέξκη Αηηηθήο) Γηάηαμε θύηεπζεο ηα εχθξαηα θιίκαηα ε δηάηαμε θχηεπζεο επεξεάδεηαη απφ ηελ πνηθηιία ηεο κνπξηάο, ηνλ ηχπν ηνπ εδάθνπο, ηηο θαιιηεξγεηηθέο θξνληίδεο θιπ. χκθσλα κε ηνπο Lim θαη ζπλεξγάηεο (1990), ππάξρνπλ ηξεηο βαζηθέο δηαηάμεηο θχηεπζεο: α. ε απιέο ζεηξέο κε κεγάιε ππθλφηεηα, 1,5-1,8m Υ 0,5-0,8m (πεξίπνπ 900 δέλδξα ζην ζηξέκκα). β. ε δηπιέο ζεηξέο θπηψλ, κεγάιε απφζηαζε1,8m, κηθξή απφζηαζε 0,6m Υ 0,5m (πεξίπνπ δέλδξα ζην ζηξέκκα). γ. ε απιέο ζεηξέο κε κηθξή ππθλφηεηα, 2,5m Υ 1,5m (πεξίπνπ 250 δέλδξα ζην ζηξέκκα) (Δηθ. 15). Δηθόλα 15: Αξηζηεξά, κνξεώλαο ειηθίαο 2 εηώλ κε 250 δέλδξα αλά ζηξέκκα, ζην Κηήκα Αλαγλσζηάθε, Κνπκαξηά Σεξξώλ. Δεμηά, κνξεώλαο ειηθίαο 10 εηώλ θαηά ηε δηάξθεηα ζπιινγήο θύιισλ ζην Κηήκα Μαξίλε, Ειηά Οξεζηηάδνο. 4.3 Καιιηεξγεηηθέο θξνληίδεο Όπσο φια ηα θπηά έηζη θαη ε κνπξηά γηα κέγηζηε παξαγσγή πξέπεη λα βξεζεί ζε άξηζηεο ζπλζήθεο αλάπηπμεο.

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Δμάηκηζε πκπύθλσζε Βξαζκόο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΙ ΦΤΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 2: ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ

Δμάηκηζε πκπύθλσζε Βξαζκόο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΙ ΦΤΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 2: ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ Δμάηκηζε πκπύθλσζε Βξαζκόο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΙ ΦΤΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 2: ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΞΑΣΜΙΗ ΤΜΠΤΚΝΩΗ ΒΡΑΜΟ ΔΞΑΣΜΙΗ Καηά ηελ εμάηκηζε ηα κόξηα ηνπ πγξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ 1 Σ. Δ. Ι. ΓΤ Σ Ι Κ Η Μ Α Κ Δ Γ Ο Ν Ι Α ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Σ Μ Η Μ Α Μ Η Υ Α Ν ΟΛΟ Γ Ι Α Δξγαζηήξην Μεραλνπξγηθώλ Καηεξγαζηώλ & CAD ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ 2: Πνηόηεηα Δπηθάλεηαο Γξ. Βαξύηεο

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΒΟΤΣΑΗΟ 7,5Υ40m ΑΓΔΛΑΓΩΝ ΓΑΛΑΚΣΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΣΑΒΛΗΜΟΤ ΜΔ 48 ΑΣΟΜΗΚΔ ΘΔΔΗ Τν άξκεγκα ελδείθλπηαη λα γίλεηαη ζε αξκεθηήξην ηύπνπ ςαξνθόθθαιν 2Χ4 ζέζεσλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Δημήτρης Χασάπης ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Οη γεσκεηξηθέο ζρέζεηο κεηξηθή ζεώξεζε ηνπ ρώξνπ - Απόζηαζε αλάκεζα ζε δύν ζεκεία / κήθνο - Επηθάλεηα / επίπεδα ζρήκαηα /

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Δηαθνκηζηήο (Server) Πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηνπο Πειάηεο (Client) Μεγάινη ππνινγηζηέο γηα ηηο ππεξεζίεο Internet (π.ρ. WWW, FTP) Λακβάλεη εξσηήζεηο θαη δίδεη απαληήζεηο Πειάηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΦΟΛΙΚΑ ΔΙΓΗ Α ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ Σχολικό έτος 2011-2012

ΣΦΟΛΙΚΑ ΔΙΓΗ Α ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ Σχολικό έτος 2011-2012 ΣΦΟΛΙΚΑ ΔΙΓΗ Α ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ 2 ηεηξάδηα κεγάιν κέγεζνο (24x32), 100 ζειίδεο,ηερληθά (1 ζειίδα ιεπθή,1 ζειίδα κε ηεηξαγσλάθηα ή γξακκέο 2 ηεηξάδην κεγάιν κέγεζνο (24x32),100 ζειίδεο (αλεμαξηήησο κεγέζνπο ηεηξαγώλσλ)

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ Κεθάλαιο 7 Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ 1 Προζθορά ανηαγωνιζηικού κλάδοσ Πώο πξέπεη λα ζπλδπαζηνύλ νη απνθάζεηο πξνζθνξάο ησλ πνιιώλ επηκέξνπο επηρεηξήζεσλ ελόο αληαγσληζηηθνύ θιάδνπ γηα λα βξνύκε ηελ θακπύιε πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών (11) Σνλ 9ν-10ν αηώλα κ.υ. ηα πγξά θαη είραλ ζαθή ζπιιαβνπνηεηηθή ιεηηνπξγία ζαλ θη απηή πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα