TERMINOLOGIE DES SPORTS ΕΤ LANGUE GRECQUE: EMPRUNTS, COMPARAISONS AVEC D'AUTRES LANGUES EUROPEENNES, PROBLEMES, ΡRΟΡΟSΙτιΟΝS. Georges Androulakis

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "TERMINOLOGIE DES SPORTS ΕΤ LANGUE GRECQUE: EMPRUNTS, COMPARAISONS AVEC D'AUTRES LANGUES EUROPEENNES, PROBLEMES, ΡRΟΡΟSΙτιΟΝS. Georges Androulakis"

Transcript

1 ΑΘΛΗτιΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ: ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ, ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΕΥΡΩΠΑίΚΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ. Γιώργος Ανδρουλάκης ΠΕΡιΛΗΨΗ Η αθλητική ορολογία της ελληνικής γλώσσας χρησψοποιεί πολύ μεγάλο ποσοστό δάνειων λέξεων, με προέλευση κυρίως αγγλική και γαλλική. Η εισαγωγή τους, αλλά και η καθιέρωση ανtίστοιχων ελληνικών λέξεων έγινε κατά τρόπο aσυντόνιστο και aπρογραμμάτιστο, με αποτέλεσμα η ειδική αυτή γλώσσα να παρουσιάζει λειjοuργικά και γλωσσολογικά προβλήματα, που καθιστούν δυσχερή για τον ομιλητή την κατανόηση και εκμάθησή της. Η αμφισημία, η αοριστία, η σύγχυση, ο τρόπος μεταγραφής στα ελληνικά είναι ορισμένα από τα προβλήματα που τίθενται και που πρέπει να αντιμετωπιστούν συστηματικά και σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές γλώσσις. TERMINOLOGIE DES SPORTS ΕΤ LANGUE GRECQUE: EMPRUNTS, COMPARAISONS AVEC D'AUTRES LANGUES EUROPEENNES, PROBLEMES, ΡRΟΡΟSΙτιΟΝS. Georges Androulakis RESUME La terminologie des sports dans la langue grecque comprend υπ pourcentage surdimensionne d'emprunts, notamment d'oήgine anglaise et franι:;:aise. Leur importation, tout comme la creation de mots grecs correspondants, s'est passee sans coordination ni programme. Ainsi, ce jargon presente des problemes fonctionnels et linguistiques qui rendent difficiles la comprehension et l'acquίsition de la part des locuteurs. L'ambiguite, l'indetermination, la confusion ou la transcription en grec sont certains de ces problemes que nous posons ici et qui meritent d'~tre enνisages de faι;on systematique et en corrέlation aνec les autres langues europeennes. Ο ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η προσέγγιση και ενασχόληση με τον αθλητισμό προοποθέτει τη γνώση και εξοικείωση ι ου φυσικού ομιλητή με την ειδική του γλώσσα και ορολογiα. Μια ειδική διάλεκτο ουσιαστικά, που φαντάζει μυστηριώδης και δυσπρόσιτη για τον αδαή, απλή και ευνόηιη iσως για το γνώσιη, απαιτητική και ενδιαφέρουσα, πάντως, για ιον εξωτερικό παραιηρηιή και μελειητή. 337

2 Εύκολα ενrοπfζονrαι φαινόμενα όπως: η σύγχυση σrον προφορικό λόγο rων ομιληrών (π.χ. 'παράrαση' και 'παράrα', Όφσάινr' και Όφσάιr'), η ποικιλfα σrο γραπrό λόγο (π.χ. 'γκολ' και 'rέρμα', 'rερμαrοφύλακας' και 'γκολκίπερ' και 'πορrιέρο'), αλλά και η ύπαρξη γραφικών παραλλαγών (π. χ. 'πλέι μέικερ', 'πλέυ μαfηκερ' κ.λπ, πβ.!14.5). Σrόχοι μας εδώ θα εfναι εδώ να παρουσιάσουμε rις γλωσσολογικές πrυχές rης αθληrικής ορολογίας που χρησιμοποιεfrαι σrην Ελλάδα (και που σε μεγάλο βαθμό δεν είναι «ελληνική»), βλέπονrας παράλληλα, με rη βοήθεια παραδειγμάrων, rι συμβαlνει σε άλλες ευρωπafκές γλώσσες (κυρfως αγγλική, γαλλική, ιrαλική, αλλά και ισπανική, γερμανική), ενώ θα επιχειρήσουμε να αναλύσουμε rα καθαρώς γλωσσικά προβλήμαrα που ανακύπrουν σ'αυrό ro ειδικό λεξιλογικό πεδίο και να εξεrάσουμε και rις προοπrικές ομοιογενοποίησης rης αθληrικής ορολογfας, προrεfνονrας, σε κάποιο βαθμό, λύσεις. 1 EMHNIKH ΑΘΛΗτΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓIΑ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ Το πρώrο, Ισως, συμπέρασμα που μπορεί να βγάλει όποιος μελεrήσει rην αθληrική ορολογlα που χρησιμοποιεfrαι σrη χώρα μας, εfναι ο πολύ εκrεrαμένος δανεισμός από άλλες γλώσσες. Δεν εfναι ένα φαινόμενο ελληνικό. Πολλά δάνεια ανrαλλάσσουν και οι κυρlαρχες, οι μεγαλύrερες ευρωπαίκές γλώσσες. Γλώσσες-πηγή δανεlων είναι κυρίως, όπως και σε πολλά άλλα πεδlα rου λεξιλογfου, η αγγλική και η γαλλική. Και ανάμεσα σrις δύο αυrές γλώσσες ο δανεισμός έχει λάβει μεγάλες διασrάσεις, πβ.: 'basket' (μπ), 'corner' (π), 'set' (β - r), 'skeet' (σκ) κλπ., από rα αγγλικά προς rα γαλλικά, και: 'amateυr' (γεν), 'epee' Ι 'sabre' (ξ), 'dressage' (ιπ) κλπ., από rα γαλλικά προς rα αγγλικά. Σrην ελληνική ορολογfα, rώρα, rα δάνεια προέρχονrαι από rην αγγλική και rη γαλλική, υπάρχουν ελάχισrα από rην ιrαλική και rην ισπανική που μάλισrα εξυπηρεrούν συγκεκριμένους υφολογικούς σκοπούς, όπως θα δούμε παρακάrω (!I 1.3), ενώ δεν υπάρχουν καθόλου από rη γερμανική ή άλλες (πλην rης αγγλικής) βορειοευρωπαίκές γλώσσες. Βρfσκουμε, rέλος, ειδικά ανά άθλημα δάνεια, από ασιαrικές γλώσσες, για rην ορολογία πολεμικών αθλημάrων, πβ.: ιαπωνικά σrο rζούνrο ('waza ari', 'fusen-gachi', 'hikiwake' κλπ.), κορεαrικά σrο rαεκβονrό ('aρ-', 'yop-chaki' κλπ.). Η ανrfσrροφη πορεfα δανεισμού, από rην ελληνική προς rις άλλες γλώσσες, εfναι σχεrικά σπάνια, και ουσιαστικά μόνο για όρους του στίβου ή «Κλασικού αθλη1ισμού» (όπως 338

3 καταχρηστικά μάλλον επονομάζεται, αλλά απ' όπου προέρχεται και η ονομασία στις άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες: αγγλ. 'athletics', γαλλ. 'athletisme', ιταλ. 'atletica', ισπ. 'atletismo', γερμ. 'Leichtathletik'. Να σημειωθεί ότι ελληνικό είναι το όνομα και ενός άλλου κλασικού, ατομικού αθλήματος, της γυμναστικής: αγγλ. 'gymnastics', γαλλ. 'gymnastique', ιταλ. 'ginnastica' κλπ. Έχουμε λοιπόν, στο στίβο, από ελλ. 'δίσκος': αγγλ. 'discus', γαλλ. 'disque', ιταλ. - ισπ. 'disco', γερμ. 'Diskus', ή από ελλ. 'μαραθώνιος': αγγλ. - γαλλ. - γερμ. 'marathon', ιταλ. - ισπ. 'maratona'. Για εξίσου προφανείς, ιστορικούς λόγους, η ελληνική δάνεισε τη λέξη για την κορυφαία αθλητική εκδήλωση του κόσμου: αγγλ. Όίympic Games', γαλλ. 'Jeux Olympiques', ιταλ. 'Giochi Olimpici' κλπ. Τα δάνεια για αθλητικούς όρους στην ελληνική μπορούμε να τα διακρίνουμε σε καθιερωμένα (ή δόκιμα) και υπό δοκιμή, και σε προσαρμοσμένα ή όχι στη μορφολογία (και τη φωνολογία) της ελληνικής. 1.1 ΔΟΚΙΜΑΔΑΝΕΙΑ Δόκιμα δάνεια είναι αυτά που έχουν καθιερωθεί στην ειδική αθλητική διάλεκτο της ελληνικής. Χαρακτηριστικά τους είναι, γενικά, η παλαιότητα, η μεγάλη (για λόγους αθλητικούς) συχνότητά τους, καθώς και η δυσκολfα να βρεθεί αντίστοιχος όρος στην ελληνική ή, ακόμη, η ανυπαρξία τέτοιου όρου, τουλάχιστον στη γλώσσα των Μ.Μ.Ε. Μπορούμε περαιτέρω να διακρίνουμε σε προσαρμοσμένα και μη προσαρμοσμένα δόκιμα δάνεια ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΔΟΚΙΜΑ ΔΑΝΕΙΑ Τα προσαρμοσμένα δόκιμα δάνεια είτε προέρχονται από τα γαλλικά (η ένταξή τους στο μορφολογικό - κλιτικό σύστημα της ελληνικής είναι εύκολη και συνήθης και σε άλλα πεδία), πβ.: 'μανσέτα' (β) (γαλλ. 'manchette', ενώ: αγγλ. 'bump') είτε είναι, θα λέγαμε, διεθνείς όροι, πβ.: 'μπάλα' (γεν) (αγγλ.-γερμ. 'ball', γαλλ. 'balle', ιταλ. 'palla', ισπ. 'ballon'), 'πάσα' (γεν) (αγγλ. 'pass', γαλλ. 'passe', ιταλ. 'passaggio'), 'rρίπλα' (γεν), με αηχοποίηση από: αγγλ.-γαλλ. 'dribble', ιταλ. 'dribbla', κλπ. Όλα τα παραπάνω σχηματίζονται με την προσθήκη της κατάληξης -α και κλίνονται ακριβώς όπως τα αντίστοιχα θηλυκά ονόματα των ελληνικών ΜΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΔΟΚΙΜΑ ΔΑΝΕΙΑ Για τα δάνεια αυτά, προερχόμενα κυρίως από αγγλικές λέξεις, όπως 'σουτ' (γεν) ('shot'), 'οφσάιντ' ('off-side'), 'πέναλτι' ('penalty'), 'κόρνερ' ('corner'), δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή 339

4 εναλλακ11κές προτάσεις απόδοσης στην ελληνική. Τα 'λάκ11σμα', Έκτός ζώνης', 'ποινή', 'γωνfα', που εfχαν αντfστοιχα προταθεf παλιότερα δε χρησιμοποιήθηκαν ουσιασ11κά ποτέ. Δε συνέβη το fδιο σε άλλες γλώσσες. Έτσι έχουμε: γαλλ. 'tir', ιταλ. 'tiro' - γαλλ. 'hors-jeu' ιταλ. 'rigore'- ιταλ. 'angolo', γαλλ. Βελγfου- Ελβετfας 'coin', αντfστοιχα. 1.2 ΔΑΝΕΙΑ ΥΠΟ ΔΟΚΙΜΗ Με τον όρο αυτό εννοούμε δάνεια του αθληιικού λεξιλογfου με αυξημένη συχνότητα και χρήση, με τα οποfα όμως συνυπάρχουν και σuναγωνfζονται ελληνικοf όροι. Διαφαfνεται, πάντως, μια τάση για επικράτηση των ξένων λέξεων, αν και σε πολλές περιπτώσεις αυτή δε δικαιολογεfται, αφού δεν υπάρχει έλλειμμα, σημασιολογικό ή άλλο, στον ελληνικό όρο. Μερικά παραδεfγματα: 'κόουτς' (γεν) για τον 'προπονητή', 'τάιμ άουτ' (γεν) για το 'νεκρό χρόνο'. Εfναι αλήθεια ό11 άλλα δάνεια αυτής της κατηγορfας έχουν προβλήματα ως προς την ελληνική απόδοσή τους. Το 'σκόρερ', για «τον παfκτη που πετυχαfνει τέρμα», δεν αν11καθfσταται επαρκώς από το 'γκολτζής', που, πέραν του ό11 εfναι μια υβριδιακή μορφή, σημαίνει ήδη άλλο πράγμα στην ειδική αθλητική γλώσσα, αυτόν που «εfναι ικανός στο να πετυχαfνει τέρματα». Το 'κοντρόλ' έχει αποδοθεf εfτε με το 'σταμάτημα' εfτε με το 'έλεγχος', και πάντως όχι με κά11 αντfστοιχο του γαλλικού ποδοσφαιρικού 'amorti', που ωστόσο μας φαfνεται ό11 αποδfδει ευστοχότερα τη συγκεκριμένη ενέργεια του ποδοσφαιριστή, ενώ μάλλον το 'έλεγχος' αποδfδει σωστότερα την πράξη αυτή στο μπάσκετ. Από την άλλη, η 'τελική πάσα' (και εφόσον επfσης δεχτούμε ό11 το 'πάσα' έχει αμετάκλητα επικρατήσει) δεν υστερεf σε τfποτα από το 'ασfστ' ή 'ασfστ πάσα' που εμφανfζεται σαφώς συχνότερα στον αθλη11κό γραπτό τύπο που μελετήσαμε, αλλά και σ11ς τηλεοπτικές μεταδόσεις. 1.3 ΥΦΟΛΟΓΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ Η παρουσfα ξένων όρων σε συνύπαρξη, αλλά σε μικρότερη συχνότητα, με έναν αντfστοιχο ελληνικό, δεν μπορεf παρά να εξηγηθεf ως υφολογικό δάνειο, το οποfο προσδfδει ποικιλία ή συνδέεται με την ιδιόλεκτο ε.νός συγκεκριμένου επωνύμου του αθλητικού χώρου. Έτσι, το 'τερματοφύλακας' συνυπάρχει όχι μόνο με το αγγλικής προέλευσης 'γκολκfπερ', αλλά και με το ιταλικό 'πορτιέρο', αλλά και το 'γκολτζής' που προαναφέραμε, με το ισπανικό 'γκολεαδόρ' και με το, αλλαγμένο ελαφρά σε νόημα, 'στpάικερ', που δε σημαfνει γενικά στα ελληνικά τη θέση του ποδοσφαιριστή, όπως στα αγγλικά. Κατ' ανάλογο τρόπο, τα 'βιράζ' και 'ντεμαράζ', που καθιερώθηκαν από τις τηλεοπ11κές μεταδόσεις στfβου του τηλεσχολιαστή Γ.Διακογιάννη, επενδύθηκαν με μια ιδιαfτερη απόχρωση, χωρfς ωστόσο να αντικαταστήσουν τα 'στροφή' και 'επιτάχυνση'. 340

5 2 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΗΙΚΑ ΤΩΝ ΕΜΗΝΙΚΩΝ ΑΘΛΗτΙΚΩΝ ΟΡΩΝ Με όσα αναφέραμε ως εδώ για 10 δανεισμό σ1ην ελληνική από άλλες γλώσσες, Θέμα σ1ο οποίο θα επανέλθουμε πιο κά1ω, δεν πρέπει να νομισ!ει ό11 η ελληνική ειδική γλώσσα για 1ον αθληησμό σιηρίζεjαι αποκλεισ1ικά σε ξένα δεκανίκια. Η δημιουργία νέων ελληνικών όρων ή η απόδοση σ1α ελληνικά με βάση ξένον όρο καλύπιουν ένα μεγάλο μέρος 1ου σημασιολογικού πεδίου που μας απασχολεί εδώ. 2.1 Πολλοί αθληηκοί όροι 1ης ελληνικής είναι, θα έλεγε κανείς, οι ανjίσιοιχες, αναμενόμενες και φυσιολογικές λέξεις που αποδίδουν με ακρίβεια και επάρκεια, 1όσο 10 επιθυμη1ό περιεχόμενο 1ων όρων, όσο και 10υς ισοδύναμους όρους 1ων άλλων ευρωπαϊκών γλωσσών. Πβ.: 'Ισοπαλία' (γεν) (αγγλ. 'tie', γαλλ. 'malch nul Ι egalite', ηαλ. 'pareggio'), 'ελεύθερη βολή' (μπ) (αγγλ. 'free throw', γαλλ. Ίancer franc', ηαλ. 'tiro libero'), 'κάρφωμα' (μπ) (αγγλ. 'dunk', γαλλ. 'smash', ηαλ. 'scaccio'). 2.2 Μια άλλη κα1ηγορία ελληνικών όρων περιλαμβάνει αujούς που απομακρύνον1αι σημανηκά από 1ους ανιίσjοιχους ξένους όρους, αποδεικνύονως, αν μη 11 άλλο, μια δημιουργικό1η1α και εφευρεηκό1η1α όσων εισήγαγαν αρχικά 1ους όρους αυ1ούς, αλλά και 1ην καιαλληλόιηjα 1ης ελληνικής γλώσσας για μια ΙέΙοια διαδικασία. Πβ.: 'αιφνιδιασμός' (γεν) (αγγλ. 'counterattack', γαλλ. 'contre-attaque'), 'μπρος-πίσω' (μπ) (αγγλ. 'backcour1 νiolation', γαλλ. 'relour en zone', '(μπάλα) σ1ην κάθοδο' (μπ) (αγγλ. 'downward flight', γαλλ. 'phase descendante'), 'μικρή Ι μεγάλη περιοχή' (π) (αγγλ. 'goal I penalty area', γαλλ. 'surface de but I de reparalion'). 2.3 Όπως ήδη μπορεί να διαπισ1ώσει κανείς από 10υς ελληνικούς όρους που παρα1έθηκαν, ως προς 1η γλωσσική πραγμά1ωση 1ων λέξεων, χρησιμοποιούνωι Jύποι από διάφορες περιόδους καi από διάφορα κοινωνιογλωσσικά επίπεδα 1ης ελληνικής. Έ1σι, για να δώσουμε ένα μόνο παράδειγμα, συναν1άμε 1η μορφιj 1ης καθαρεύουσας 'παιδιά' (η) σ1ην έκφρααη 'εν1ός παιδιάς', αλλά και 1ην (προφορική κα1αρχιjν) μορφιj '!άπα' (η) σ1ην ειδική διάλεκ1ο για 10 μπάσκε1 ή 10 ποδόσφαιρο (πβ. 4.1 ). 2.4 Η έν1ονη παρουσία δανείων σ1ην ελληνικιj αθληηκιj ορολογία έχει δημιουργιjσει, όπως θα ιj1αν αναμενόμενο, αρκε1ές υβριδιακές μορφές, συνδυασμούς δηλαδιj ξένων λεξικών α1οιχείων με ελληνικά. Έ1σι, έχουμε λ.χ. 1α 'έμμεαο φάουλ' (π), 'επιθεηκό 341

6 ριμπάουντ' (μπ), πλάγιον άουτ' (π) (με ένα ενδιαφέρον (ν) στο 'πλάγιον', που εξυπηρετεl μάλλον την ευφωνlα). Από ξένους όρους έχουν επlσης αναπτυχθεl μορφολογικές παραλλαγές, με προσθηκη ελληνικών καταλήξεων: από το 'πέναλτt' (π) π.χ. έχουμε 'πεναλτάρα' (για «μια αδιαμφισβητητη παράβαση») και 'πεναλτάκιας' (για «ΤΟ διαιτητή που συνηθlζει να καταλογlζει πέναλτt» ). 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣ1ΙΚΑ ΤΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑ ΑΘΛΗΜΑ Η δημιουργiα ελληνικής ορολογiας η και η απλη εισαγωγή ξένων όρων καθορiζεται σε σημαντtκό βαθμό και από καθαρώς αθλητtκούς - ιστορικούς λόγους, πέρα, δηλαδή, και ανεξάρτητα από γλωσσικές παραμέτρους και ιδιαιτερότητες. Ένα χαρακτηρtστtκό παράδειγμα εlναt η χρηση του ιταλικης προέλευσης όρου 'λiμπερο' (π): αναφέρεται σε μια θέση αμυντtκού ποδοσφαιριστή, η οποiα αποτέλεσε πρωτοποριακή τακτtκή επινόηση του Η. Herrera και εφαρμόστηκε αρχικά στην Ίντερ του Μιλάνου και σε άλλες ιταλικές ομάδες. 3.1 Υπάρχουν αθλtiματα, όπου υπάρχει μια πληρης, επαρκης και απόλυτα σχεδόν αποδοσμένη στην ελληνική ορολογlα. τtτοια εiναι ο στiβος, η γυμναστtκή και η κολύμβηση. Πρόκειται για ιστορικά αθλήματα, με παράδοση στην Ελλάδα. Παρατηρούμε ότt, και στα τρiα, οι ελληνικοi όροι εiναt γενικά όροι της καθαρεύουσας, αφού καθιερώνονται επiσημα με την πρώτη Ολυμπιάδα της σύγχρονης εποχής, στην Αθήνα το Στο στiβο, ο μόνος Ισως ξένος όρος που τεiνει να επικρατησει εlναι το 'στtπλ' (αγγλ. 'steeple'), αντtκαθtστώντας το παλιότερο 'φυσικά εμπόδια' που άλλωστε εμφανlζει και σημασιολογικό έλλειμμα. Εiναι μια πολύ μικρη μεταβολή, αν σκεφτούμε ότt οι υπόλοιποι όροι δεν έχουν αλλάξει εδώ και έναν αιώνα (πβ. 'ρiψη', 'τριπλούν', 'άλμα εις ύψος' κλπ.) Το iδto σημαντtκή εiναι η διατηρηση παλαιότερων ελληνικών όρων και στη γυμναστtκή, τη λεγόμενη σημερα ενόργανη, πβ. Ίππος' - και ποτέ 'άλογο' - (για αγγλ. 'horse', γαλλ. 'cheνal'), 'δοκός' (αγγλ. 'beam', γαλλ. 'poutre'). Αξiζει να σημειωθεi ότt για το έτερο σκέλος της αγωνιστtκtiς-ολυμπιακης γυμναστtκής, τη ρυθμική, που εiναι πολύ mo πρόσφατη, οι ελληνικοi όροι εiναι της δημοτtκής, πβ.: 'σχοινάκι', 'μπάλα' κ.ά. Ακόμη, για τεχνικούς όρους, οι χρηστες καταφεύγουν τελευταiα στο δανεισμό, ο οποiος εiναι χαρακτηριστtκά πολύγλωσσος: από ιταλ.: 'σάλτο', από γαλλ.: 'φουετέ', από αγγλ.: 'σπλιτ' Επtβlωση όρων της καθαρεύουσας βλέπουμε και στην κολύμβηση: 'πρόσθιο', 'ύπτtο' κ.ά. 342

7 3.2 Σε άλλα, ατομικά αθλήματα, παρατηρούμε έντονη παρουσία δανείων από τα γαλλικά. Αναφέρουμε την ιππασία ('ντρεσάζ', 'καντάνς'), την ξιφασκία ('επέ', 'φλερέ', 'αν γκαρντ', 'ρεμίζ', 'μπαράζ'), την άρση βαρών ('aρασέ', 'επολέ ζετέ'). 3.3 Μια άλλη κατηγορία αθλημάτων περιλαμβάνει όσα έχουν ιδιαίτερα αναπτυχθεί στην Αμερική, όπου και διεξάγονται οι σημαντικότερες εκδηλώσεις τους. τέτοιες είναι το ΝΒΑ, το επαγγελματικό πρωτάθλημα μπάσκετ των ΗΠΑ ή τα παγκόσμια επαγγελματικά πρωταθλήματα πυγμαχίας (που τόσο σοχνά ονομάζεται σήμερα 'μποξ'). Κατά συνέπεια, έχουμε εισβολή αγγλικών όρων. Στο μπάσκετ: 'γκολ-φάουλ', 'γκαρντ', 'σκριν' κλπ. Στην πυγμαχία: 'άπερκατ', 'νοκάουτ', 'μπρέικ' κλπ. Είναι χαρακτηριστικό ότι ορισμένοι γαλλικοί όροι, που χρησιμοποιούνtαν μέχρι πρόσφαrα σια ελληνικά, αντικαθίστανται σταδιακά από αγγλικούς, πβ.: το 'ελ' από το 'σμολ φόργουορντ' στο μπάσκετ, το 'ντιρέκτ' από το 'στρέιτ' στην πυγμαχία. Την τάση να είναι αγγλικοί οι νεοεισερχόμενοι όροι, παρατηρούμε και στην ποδηλασία: 'μάουντεν μπάικ'. Όμως, από παλαιότερα: 'πουρσουίτ', 'ετάπ', για να μην πάμε στα προσαρμοσμένα 'πίστα', 'σέλα', 'κάσκα', που έχουν και πολύ ευρύτερη χρήση. 3.4 Εξάλλου, σε άλλα γνωστά αθλήματα, δεν είναι εύκολο να διακρίνουμε μια κυρίαρχη τάση, όπως για τα προαναφερθέντα. Στο δημοφιλέστερο απ'όλα, το ποδόσφαιρο, η κατάσταση θυμίζει ψηφιδωτό, ατάκτως όμως συντεθειμένο. Οι αγγλικοί όροι είναι πάρα πολλοί και εντοπίζονται σε παλαιότερες φάσεις και στρώματα, καθώς το άθλημα, στη μορφή που το ξέρουμε, προέρχεται από την Αγγλία. Ελληνικοί όροι έχουν παρεισφρύσει σε μεγάλη έκταση και σε διάφορες περιόδους (πβ. 'εναρκτήριο λάκτισμα', 'οπισθοφύλακας', αλλά 'δοκάρι', 'σκούπα'). Στο τένις (όπως έχει επικρατήσει να λέγεται το άθλημα, αντί του ελληνοπρεπούς 'αντισφαlριση'), οι αγγλικοί όροι (πβ. 'σετ', Ίάι μπρέικ' κ.ά.) συνυπάρχουν με τους γαλλικούς (πβ. 'φιλέ', 'σερβίς' κ.ά.) και, ένδειξη ίσως της κοινωνικής ταυτότητας των παραδοσιακά ενασχολουμένων με το άθλημα στην Ελλάδα, δεν επιχειρήθηκε ποτέ να βρεθούν οι αντίστοιχοι ελληνικοί. 3.5 Τέλος, σε αθλήματα που εισάχθηκαν πρόσφατα στην Ελλάδα και δεν έχουν αποκτήσει πολυάριθμους φίλους, δε γίνεται και καμία προσπάθεια να επινοηθούν και να προταθούν ελληνικοί όροι για να αποδώσουν τους κανόνες, τα τεχνικά στοιχεία και τον εξοπλισμό τους. Αναφέραμε ήδη (!I 1) τα, μετ εξελιγμένα από πολεμικές τέχνες, αθλήματα που διατηρούν όρους προερχόμενους από aσιατικές γλώσσες. Αγγλικής προέλευσης και κυρίαρχης 343

8 ορολογlας εlναι, μεταξύ άλλων, το μπέιζμπολ ('πλέι μπολ', 'στράικ', 'φλάι', 'ταγκ') ή το ράγκμπι ('τατς ντάουν', 'άουτ'). Όσο για τα Ιδια τα ονόματα νεοφερμένων αθλημάτων, τα δάνεια, διεθνώς και όχι μόνο στα ελληνικά, προέρχονται από γλώσσες όπως η γερμανική ('handball', επομένως ελλ. 'χαντμπάλ' αντl του αστήρικτου, επικραιήσαντος 'χάντμπολ'), αλλά και από αυτή των Εσκιμώων ('καγιάκ'), ή και από ονοματοποιlα ('πινγκ πονγκ'). 4. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕτΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ EMHNIKH ΑΘΛΗτΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Αφού σκιαγραφήσαμε την κατάσταση στην οποlα βρlσκεται σήμερα η ελληνική αθλητική ορολογlα, με έντονο το φαινόμενο του δανεισμού, μπορούμε να παρουσιάσουμε συνοπτικά ορισμένα από τα κύρια λειτουργικά προβλήματα που αντιμετωπlζει η ειδική αυτή ορολογία ως προς την κατάκτηση και την ομαλή χρήση της από τους ομιλητές της νέας ελληνικής. 4.1 ΑΜΦΙΣΗΜΙΑ Γενικά η αμφισημία ενός όρου, η σήμανση δηλαδή δύο διαφορετικών νοημάτων από την ίδια λέξη, προκαλεl σίιγχυση στον ομιλητή. Στην αθλητική ορολογlα, παρατηρούμε παραδεlγματα αμφισημlας στο πλαlσιο ενός και του Ιδιου αθλήματος, και άλλα όπου μια λέξη παίρνει διαφορετικό νόημα σε δύο διαφορετικά αθλήματα. Στην πρώτη περlπτωση, έχουμε παραδεlγματα όπως τα: 'ταμπλό' (μπ), που σημαlνει «ΤΟ όργανο στο οποίο στηρίζεται το καλάθι» (αγγλ. 'backboard', γαλλ. 'planche') και τον «πlνακα όπου αναγράφεται το αποτέλεσμα της συνάντησης» (αγγλ. 'scoτeboard', γαλλ. 'panneau d'affichage'), 'σέντρα' (π): «εναρκτήριο λάκτισμα» (αγγλ. 'kick-off, γαλλ. 'coup d'enνoi') και «Πορεία της μπάλας προς το κέντρο» (αγγλ. 'cross', γαλλ. 'centre'), ή 'σπριντ' (σ): «επιτάχυνση στο τέλος ενός δρόμου» (αγγλ. 'dash', γαλλ. 'fin de course') και δρόμος ταχύτητας» (αγγλ. - γαλλ: 'sprint'). Στη δεύτερη περlπτωση, έχουμε παραδείγματα όπως το 'τάπα': «εξάρτημα του παπουισιού» σι ο ποδόσφαιρο, «Κόψιμο του σου ι» στο μπάσκετ, ή το 'γύρος': χρονική υποδιαlρεση ενός αγώνα» στην πυγμαχlα, και «μία πλήρης περιστροφή της πlστας» στο στlβο (εδώ χρησιμοποιείται και το 'στροφή' που συγχέεται όμως με τη μια στροφή, αυτή που ακολουθεlται από την εuθεlα, συγχέεται δηλαδή με μέρος του, με το 1/4 του!). 4.2 ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΟΡΩΝ Η αθλητική κοινωνιόλεκτος στην Ελλάδα χαρακτηρlζεται από τον ανοργάνωτο τρόπο υιοθέτησής των όρων της. Πολλές φορές αναρωτηθήκαμε ποιες παρεξηγήσεις μπορεl να απέδωσαν στα ελληνικά ορισμένους ξένους όρους. Πώς π.χ. το αγγλ. 'wall', γαλλ. 'muτ' 344

9 έγινε 'τείχος' (π) και όχι το αναμενόμενο 'τοίχος' ή πώς το 'ανέβασμα' (γαλλ. 'monter le ballon') ή το 'οδήγημα' (αγγλ. 'driνe the ball') έγινε 'κατέβασμα της μπάλας' (μπ). Από την άλλη, φαίνεται πως οφείλεται σε διαφορετικές χρονικές στιγμές η απόδοση ως 'σημείο' (πυγ), αλλά και ως 'πόντος' (γεν) του ενιαίου διεθνούς όρου: αγγλ. - γαλλ. 'ρoint', ιταλ. - ισπ. 'pυnto', γερμ. 'Punkt'. 4.3 ΞΕΝΑΑΠΟΛΙΘΩΜΑΤΑ Η έλλειψη τυποποίησης καθρεφτίζεται και στη διατήρηση ξένων όρων που δε χρησιμοποιούνται πια στην ειδική ορολογία των γλωσσών προέλευσής τους. Ετσι, έχουμε π.χ. τα: 'ρα(ν)βερσέ' (μπ) (γαλλ. 'crochet'), 'εξτρέμ' (π) (γαλλ. 'ailier'), 'ντράιβ' (τ) (αγγλ. 'forehand'). 4.4 'ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΑ' ΚΑΙ ΆΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΑ' (ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΑ) ΔΑΝΕΙΑ; Μπορούμε να επιχειρηματολογήσουμε με βάση τη διάκριση του τίτλου 4.4; Μπορούμε να δεχτούμε ότι ορισμένα καθιερωμένα δάνεια είναι 'αδικαιολόγητα'; Φαίνεται πως υπάρχει υλικό που στηρίζει έναν τέτοιο ισχυρισμό. Στο μπάσκετ π. χ. αποδόθηκε ως 'σουτ εν στάσει' το αγγλ. 'set-shot', παρέμεινε όμως το Ίζαμπ σουτ'. Το 'one-on-one' πέρασε στην ειδική γλώσσα του μπάσκετ ως 'ένας εναντίον ενός', παραμένει ωστόσο αμετάφραστο το 'man-toman'. Το ίδιο και το Ίζάμπολ' ('jump-ball'), που σε άλλες γλώσσες αποδόθηκε διαφορετικά: γαλλ. 'entre deυx', ιταλ. 'palla a due'. Γιατί να κρατήσουμε, φερειπείν, το 'λέι απ' και να μην ακολουθήσουμε το γαλλικό ('tir dέφοsέ!) ή το ιταλικό ('sotto mano') παράδειγμα; Ή, ακόμη, είναι πράγματι τόσο απαραίτητα τα 'λομπ πάσα', 'φόλοου', 'ριμπάουνt', που χρησιμοποιούνται αμετάφραστα, όπως και τα προηγούμενα, σε ποσοστό 1 00%; 4.5 ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ Η μεταγραφή των ξένων όρων στην ελληνική σπάνια είναι ομοιογενής και ομόφωνη. Για μία μόνο λέξη, την αγγλική 'playmaker', μετρήσαμε πέντε διαφορετικές γραφές στην ελλην1κή: 'πλέι μέικερ' (74% των εμφανίσεων), 'πλέυ μέικερ', 'πλέυ μαίηκερ', 'πλεϊμέικερ', 'πλέιμέικερ', ενώ συναντήσαμε και τη λύση του Ποντίου Πιλάτου: 'playmaker' σε ελληνικό περικείμενο. Πνεται σαφές ότι έχουμε να κάνουμε με το γενικότερο πρόβλημα της μεταγραφής των ξένων φθόγγων, των φωνηέντων, αλλά και των συμφώνων, που δεν υπάρχουν στα ελληνικά, καθώς και μ'αυτό της διατήρησης ή όχι στα ελληνικά των δύο (ή ενίοτε και τριών) λέξεων του πρωτότυπου ξένου όρου. 345

10 Θα προτείναμε, από τη στιγμή ππου όλοι σχεδόν οι ξένοι αθλητικοί όροι είναι πρόσφατοι στην ελληνική ορολογία και δεν έχουν γραπτή παράδοση, να ακολουθηθεί η λύση της aπλοποίησης, ως εξής: στα φωνήεντα, χρήση μόνο των {α, ε, ι, ο}, στα σύμφωνα, απόδοση στα ελληνικά με δύο γράμματα των προβληματικών {b, d, g} και των παρεμφερών. 5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η ακατάστατη και άστατη πορεία της δημιουργίας αθλητικής ορολογίας στην ελληνική έχει προκαλέσει μία σειρά από προβλήματα, σε ένα λεξιλογικό υλικό που σημαδεύεται από το υψηλό ποσοστό δανείων. Όπως και σε άλλους τομείς ειδικού λεξιλογίου και ορολογίας, προβάλλει επιτακτική η ανάγκη οργάνωσης και τυποποίησης αυτού του υλικού. Οι αποφάσεις πρέπει να ληφθούν από κατάλληλες επιτροπές που θα εργαστούν συστηματικά σε δίκτυα και εργαστήρια. Μακριά από κάθε υπόνοια ελληνοκεντρικότητας και γλωσσαμυντορισμού, η ελληνική γλώσσα μπορεί να προσφέρει αποδόσεις για τους περισσότερους από τους ξένους όρους που, πολύ πρόσφτα άλλωστε, πέρασαν στη γλώσσα μας. Γιατί ίσως τελικά, και όπως έγραψε μια αθλητική εφημερίδα, ο Έλληνας 'προπονητής' δεν υστερεί από τον αγγλόφωνο 'κόουτς', ούτε και ο Έλληνας 'κεντρικός' κερδίζει λιγότερες διεκδικήσεις 'αναπηδήσεων' απ'όσα 'ριμπάουντ' 'μπλοκάρει' ο ξένος 'σέντερ'. ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ {β} {γεν) {ι) (μπ) (ξ) (π) (σκ) (στ) (τ) βόλεϊ γενικός όρος ιππασία μπάσκετ ξιφασκία ποδόσφαιρο σκοποβολή στίβος τένις Π Η ΓΕΣ Εφημερίδα 'Spoτtίme', Αθήνα, 1-30 Νοεμβρίου Εφημερίδα 'το Φως των Σπορ', Αθήνα, 1-30 Νοεμβρίου

11 Εφημερίδα 'La Gazzetta dello Sport- LaGazzetta Sportiνa', Μιλάνο, 1-30 Νοεμβρίοu Εφημερίδα 'L'Equipe', Παρίσι, 1-30 Νοεμβρίοu Εφημερίδα 'La Marca', Μαδρίτη, 1-30 Νοεμβρίοu Εφημερίδα 'Daily Mirror', Λονδίνο, 1-30 Νοεμβρίοu ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Γιώργος Ανδροuλάκης Διδάκτορας Γλωσσολογίας Πανεπιστημίοu Paris Vll Κύπροu 37-39, ΤΚ Βριλήσσια 347

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Αθλήματα σπορ

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Αθλήματα σπορ Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Αθλήματα σπορ Ενότητα: Αθλητισμός (3 Φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Α1, Α2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 6 ώρες (3 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: 1. Για τον διδάσκοντα: 1 υπολογιστής με

Διαβάστε περισσότερα

δ. Έντυπο προγράμματος - κουπόνι (χαρακτηριστικά κουπονιού) ε. Ηλεκτρονικό έντυπο προγράμματος στο www.opap.gr (χαρακτηριστικά)

δ. Έντυπο προγράμματος - κουπόνι (χαρακτηριστικά κουπονιού) ε. Ηλεκτρονικό έντυπο προγράμματος στο www.opap.gr (χαρακτηριστικά) Ατζέντα α. Εισαγωγή β. Νέο δελτίο (χαρακτηριστικά νέου δελτίου) γ. Ηλεκτρονικό δελτίο (Coronis) δ. Έντυπο προγράμματος - κουπόνι (χαρακτηριστικά κουπονιού) ε. Ηλεκτρονικό έντυπο προγράμματος στο www.opap.gr

Διαβάστε περισσότερα

info@beachsoccer.gr FAX: 210-6818104 Τηλεφωνική Επικοινωνία : Μότσης Κώστας, Ιωάννης Μότσης 6944603545, Φίλιππος Ντόβας 6973171527

info@beachsoccer.gr FAX: 210-6818104 Τηλεφωνική Επικοινωνία : Μότσης Κώστας, Ιωάννης Μότσης 6944603545, Φίλιππος Ντόβας 6973171527 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 12 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH SOCCER OPEN 2012 21-24 Ιουνίου 2012 Η Πανελλήνια Ένωση Σωματείων Ποδοσφαίρου Άμμου στην προσπάθεια της για ανάπτυξη του αθλήματος του beach soccer στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. άθλημα. Αναψυχή (όλες οι κατηγορίες αναπήρων) Συναγωνιστικό (IPC:εγκεφαλική παράλυση 1992- τυφλοί 2004)

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. άθλημα. Αναψυχή (όλες οι κατηγορίες αναπήρων) Συναγωνιστικό (IPC:εγκεφαλική παράλυση 1992- τυφλοί 2004) ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Σοφία Μπάτσιου Δεκέμβριος 2013 Αναψυχή (όλες οι κατηγορίες αναπήρων) άθλημα Συναγωνιστικό (IPC:εγκεφαλική παράλυση 1992- τυφλοί 2004) Διάρκεια παιχνιδιού: 2 Χ 25 min Διάλειμμα = 10 min 1 time-out

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημιουργίας - γέννησης του αθλήματος έχει καταγραφεί η 29 Δεκεμβρίου 1891

Ημερομηνία δημιουργίας - γέννησης του αθλήματος έχει καταγραφεί η 29 Δεκεμβρίου 1891 Η καλαθοσφαίριση ή πιο συχνά μπάσκετ, είναι ένα ομαδικό άθλημα Ημερομηνία δημιουργίας - γέννησης του αθλήματος έχει καταγραφεί η 29 Δεκεμβρίου 1891 Δημιουργός του ήταν ο Καναδός, καθηγητής φυσικής αγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Αθλήματα σπορ

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Αθλήματα σπορ Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Αθλήματα σπορ Ενότητα: Αθλητισμός (3 Φύλλα εργασίας) Επίπεδο: B1, B2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 6 ώρες (3 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: 1. Για τον διδάσκοντα: 1 υπολογιστής με

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο αγορών Πάμε Στοίχημα

Εγχειρίδιο αγορών Πάμε Στοίχημα Εγχειρίδιο αγορών Πάμε Στοίχημα Περιεχόμενα: Ποδόσφαιρο.. σελ. 2 35 Μπάσκετ... σελ. 36-55 Βόλεϊ.. σελ. 56-59 Χάντμπολ.. σελ. 60-68 Μπέιζμπολ... σελ. 69-72 Χόκεϊ επί Πάγου.... σελ. 73 88 Αμερικάνικο Ποδόσφαιρο..

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΧΕ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΧΕ ---------------------------------------- ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΧΕ Το γήπεδο της χειροσφαίρισης είναι ορθογώνιο με 40μ. μήκος και 20μ. πλάτος Κάθε ομάδα αποτελείται από 14 αθλητές. Επτά (6+1Τερματοφύλακας)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Διδακτέα ύλη και εξεταστέα αντικείμενα για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής στο Γενικό Λύκειο για το σχ. έτος 2014-2015

ΘΕΜΑ : Διδακτέα ύλη και εξεταστέα αντικείμενα για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής στο Γενικό Λύκειο για το σχ. έτος 2014-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Μπάτσιου Μάϊος 2012. 1924 : Παγκόσμιοι Αγώνες Κωφών (Γαλλία)

Σοφία Μπάτσιου Μάϊος 2012. 1924 : Παγκόσμιοι Αγώνες Κωφών (Γαλλία) Β έτος ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Σοφία Μπάτσιου Μάϊος 2012 Σημαντικές χρονολογίες 1924 : Παγκόσμιοι Αγώνες Κωφών (Γαλλία) 1952: Αγώνες για τα άτομα που

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Διευκρινήσεις σς Νέους Κανονισμούς Υδατοσφαίρισης Αθήνα:08 :08/11/ 11/2005 Ποια είναι η ποινή για ένα αμυνόμενο παίκτη που προσπαθεί να μπλοκάρει την μπάλα με τα δύο χέρια;

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία, επιδόσεις και εξοπλισμός

Τεχνολογία, επιδόσεις και εξοπλισμός Τεχνολογία, επιδόσεις και εξοπλισμός Η συμβολή του εξοπλισμού στην βελτίωση των επιδόσεων των αθλητών, η οποία συντελεί στην διαμόρφωση νέων παγκοσμίων ρεκόρ Κριτήρια Επιλογής Θέματος Το ενδιαφέρον μας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗΝ ΑΜΜΟ

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗΝ ΑΜΜΟ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗΝ ΑΜΜΟ Ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ μέσα στα πλαίσια των εκδηλώσεων του PASP-OPAP BEACH SOCCER 2016, διοργανώνει σε συνεργασία με το CYPRUSACADEMIES.COM, το 1ο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΦΑΑ-ΔΠΘ. ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ (037) Μπάτσιου Σοφία ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΤΕΦΑΑ-ΔΠΘ. ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ (037) Μπάτσιου Σοφία ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 1 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Η διεθνής κοινότητα του ποδοσφαίρου συμμετέχει στους Παραoλυμπιακούς αγώνες με ομάδες από αθλητές με εγκεφαλική παράλυση και με προβλήματα στην όραση. Στις μέρες μας μόνο ομάδες ανδρών συμπεριλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26 ΜΑΙΟΥ 2014

ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26 ΜΑΙΟΥ 2014 ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2013-2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26 ΜΑΙΟΥ 2014 ΤΑΞΗ Β ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΡΟΝΟΣ : 2 ΩΡΕΣ ΩΡΑ: 7.45-9.45 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:.ΤΑΞΗ:.ΑΡ:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Βασίλης Γιωργαλλάς Καθηγητής Φυσικής Αγωγής ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ Η εξεταστέα ύλη στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής περιλαμβάνει θεωρία 40% και πρακτική

Διαβάστε περισσότερα

Οι Κανόνες. Της Χειροσφαίρισης

Οι Κανόνες. Της Χειροσφαίρισης Οι Κανόνες Της Χειροσφαίρισης Η χειροσφαίριση είναι ένα απο τα πιο γρήγορα ομαδικά αθλήματα κλειστού χώρου. Είναι ένα Ολυμπιακό άθλημα το οποίο διεξάγεται σε περισσότερες απο 150 χώρες. Είναι ένα άθλημα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙΣ ΝΑ ΠΑΙΞΕΙΣ ΝΑ ΔΙΔΑΞΕΙΣ ΕΝΑ ΑΘΛΗΜΑ ΠΡΕΠΕΙ ΠΡΩΤΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ

ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙΣ ΝΑ ΠΑΙΞΕΙΣ ΝΑ ΔΙΔΑΞΕΙΣ ΕΝΑ ΑΘΛΗΜΑ ΠΡΕΠΕΙ ΠΡΩΤΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙΣ ΝΑ ΠΑΙΞΕΙΣ ΝΑ ΔΙΔΑΞΕΙΣ ΕΝΑ ΑΘΛΗΜΑ ΠΡΕΠΕΙ ΠΡΩΤΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ 4.5m 9m 6m 4m 7m 20m 7m 4m 6m 9m 40m ΓΗΠΕΔΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΜΑΪΟΥ 2012

ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΜΑΪΟΥ 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΓΓΛΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ Α (Α1 «στοιχειώδης γνώση» και Α2 «βασική γνώση») 8.00-9.05 Ενότητα 1: «Κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση» 9.20-10.00 Ενότητα 2: «Παραγωγή γραπτού λόγου»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. Παράρτημα Α. Τελικό αποτέλεσμα 1 Τελικό αποτέλεσμα (1X2) 1: να κερδίσει η εντός έδρας ομάδα 2: να κερδίσει η εκτός έδρας ομάδα 50,000

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. Παράρτημα Α. Τελικό αποτέλεσμα 1 Τελικό αποτέλεσμα (1X2) 1: να κερδίσει η εντός έδρας ομάδα 2: να κερδίσει η εκτός έδρας ομάδα 50,000 Παράρτημα Α Ισχύει από 27/8/2013 Οι τύποι στοιχημάτων υπόκεινται σε αλλαγές Σημειώσεις, UNDER = LESS, OVER = MORE, ΚΔΑ: Κανονικη Διάρκεια Αγώνα, Odd - Even (Μονά - Ζυγά): το σκορ 0-0 θεωρείται πάντα ζυγό,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ mini-handball

ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ mini-handball ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ mini-handball MINI HANDBALL Έχετε µπροστά σας ένα καινούριο παιχνίδι. Οι κανονισµοί είναι οι ίδιοι µε το χάντµπωλ, αλλά είναι προσαρµοσµένοι

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές στον αθλητισμό

Σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές στον αθλητισμό Εκπαιδευτήριο TO ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ Σχολικό Έτος 2008-2009 Συνθετικές εργασίες στο μάθημα Πληροφορική Τεχνολογία της Β Γυμνασίου: Όψεις της Τεχνολογίας Θέμα: Σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές στον αθλητισμό Τμήμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ. Επιλογή Αντιπροσωπευτικών Ομάδων Στίβου

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ. Επιλογή Αντιπροσωπευτικών Ομάδων Στίβου ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Επιλογή Αντιπροσωπευτικών Ομάδων Στίβου Η επιλογή των μαθητών για την αντιπροσωπευτική ομάδα στίβου, θα

Διαβάστε περισσότερα

Υγρός Στίβος - Υδατοσφαίριση (Τελικοί) Τ Τ. Περίοδος 3 * * Συγχρονισµένη Κολύµβηση T T. Στίβος Τ Τ Τ Τ Τ Τ Τ Τ Τ. Τελετή Έναρξης / Λήξης * *

Υγρός Στίβος - Υδατοσφαίριση (Τελικοί) Τ Τ. Περίοδος 3 * * Συγχρονισµένη Κολύµβηση T T. Στίβος Τ Τ Τ Τ Τ Τ Τ Τ Τ. Τελετή Έναρξης / Λήξης * * Πρόγραµµα Αγώνων ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ (OAKA) Ολ. Κέντρο Υγρού Στίβου- Κεντρική Πισίνα Ολ. Κέντρο Υγρού Στίβου- Πισίνα Συγχρονισµένης Κολύµβησης Ολυµπιακό Στάδιο Ολ. Κέντρο Υγρού Στίβου- Κολύµβηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ. Η Αντισφαίριση, γνωστή με την ξενόγλωσση ονομασία τένις είναι ένα σύγχρονο αθλητικό παιχνίδι.

ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ. Η Αντισφαίριση, γνωστή με την ξενόγλωσση ονομασία τένις είναι ένα σύγχρονο αθλητικό παιχνίδι. ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ Η Αντισφαίριση, γνωστή με την ξενόγλωσση ονομασία τένις είναι ένα σύγχρονο αθλητικό παιχνίδι. Οι παίκτες χρησιμοποιούν ρακέτες για να χτυπήσουν μια κοίλη λαστιχένια σφαίρα που καλύπτεται με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Σχολική Μονάδα Συντάκτης Αποδέκτης Κολλέγιο Αθηνών Κολλέγιο Ψυχικού Tμήμα Φυσικής Αγωγής Δημοτικά-Γυμνάσια - Λύκεια Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2: Ο Νεύτωνας παίζει μπάλα

Κεφάλαιο 2: Ο Νεύτωνας παίζει μπάλα Κεφάλαιο : Ο Νεύτωνας παίζει μπάλα Το ποδόσφαιρο κατέχει αδιαμφισβήτητα τη θέση του βασιλιά όλων των αθλημάτων. Είναι το μέσο εκείνο που ενώνει εκατομμύρια ανθρώπους σε όλον τον κόσμο επηρεάζοντας ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδια και άλλα με μπάλα στα πόδια. Α-Β Σάξη: (έμμεσα)50 ώρες, μέσα από ψυχοκινητική αγωγή/παιχνίδια. Γ-Δ Σάξη: (άμεσα) 3 ώρες -

Παιχνίδια και άλλα με μπάλα στα πόδια. Α-Β Σάξη: (έμμεσα)50 ώρες, μέσα από ψυχοκινητική αγωγή/παιχνίδια. Γ-Δ Σάξη: (άμεσα) 3 ώρες - Παιχνίδια και άλλα με μπάλα στα πόδια Σο Ποδόσφαιρο στο Δημοτικό διδάσκεται στην. Α-Β Σάξη: (έμμεσα)50 ώρες, μέσα από ψυχοκινητική αγωγή/παιχνίδια Γ-Δ Σάξη: (άμεσα) 3 ώρες - (ομαδικά, ατομικά, παραδοσιακά)

Διαβάστε περισσότερα

10ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΔΟΥΑΙΡΟΤ ΒΕΡΟΙΑ, 21 ΜΑΙ 2011 ΟΡΓΑΝΩΗ: ΤΝΔΕΜΟ ΝΟΜΟΤ ΗΜΑΘΙΑ Η ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΑ ΣΜΗΜΑΣΑ ΤΠΟΔΟΜΗ

10ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΔΟΥΑΙΡΟΤ ΒΕΡΟΙΑ, 21 ΜΑΙ 2011 ΟΡΓΑΝΩΗ: ΤΝΔΕΜΟ ΝΟΜΟΤ ΗΜΑΘΙΑ Η ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΑ ΣΜΗΜΑΣΑ ΤΠΟΔΟΜΗ 10ο ΠΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΜΙΝΡΙΟ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΟΥΙΡΟΤ ΒΕΡΟΙ, 21 ΜΙ 2011 ΟΡΓΝΩΗ: ΤΝΕΜΟ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΟΥΙΡΟΤ ΝΟΜΟΤ ΗΜΘΙ Η ΕΚΠΙΕΤΗ Σ ΣΜΗΜΣ ΤΠΟΟΜΗ Θεόδωρος αββίδης UEFA PRO προπονητής ποδοσφαίρου Σεχνικός υπεύθυνος τμημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση και εκπαίδευση. Τα Ελληνικά αναλυτικά προγράμματα. Τα αναλυτικά προγράμματα φυσικής αγωγής έχουν σαν θεμέλιο

Άσκηση και εκπαίδευση. Τα Ελληνικά αναλυτικά προγράμματα. Τα αναλυτικά προγράμματα φυσικής αγωγής έχουν σαν θεμέλιο www.handball.org.gr ΕΑΠ//Ο.Χ.Ε Άσκηση και εκπαίδευση Τα Ελληνικά αναλυτικά προγράμματα Τα αναλυτικά προγράμματα φυσικής αγωγής έχουν σαν θεμέλιο ένα γενικό μοντέλο που βασίζεται στην επαφή και εξάσκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Οι γνώσεις που θα αποκτήσουμε μέσω αυτής της έρευνας. Γενικός (τεχνολογία επιδόσεις και εξοπλισμός )

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Οι γνώσεις που θα αποκτήσουμε μέσω αυτής της έρευνας. Γενικός (τεχνολογία επιδόσεις και εξοπλισμός ) ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1. Κριτήρια Επιλογής Θέματος Το ενδιαφέρον μας για την επίδοση των αθλητών και πως ο εξοπλισμός συμβάλει σε αυτήν. Οι γνώσεις που θα αποκτήσουμε μέσω αυτής της έρευνας. 2. Τίτλος της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΛΕΞΙΚΟ ΝΕΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ. Στην ανακοίνωση αυτή θα παρουσιάσουμε το Λεξικό Νεοελληνικών Νεολογισμών (ΛΕΝΕΝ), που σιοχεύει

ΤΟ ΛΕΞΙΚΟ ΝΕΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ. Στην ανακοίνωση αυτή θα παρουσιάσουμε το Λεξικό Νεοελληνικών Νεολογισμών (ΛΕΝΕΝ), που σιοχεύει ΤΟ ΛΕΞΙΚΟ ΝΕΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ Άννα Αναστασιάδη -Συμεωνίδη Πασχαλιά Βαβατζάνη Σοφία Γαλανή Αικατερίνη Σταυριανάκη ΠΕΡιΛΗΨΗ Στην ανακοίνωση αυτή θα παρουσιάσουμε το Λεξικό Νεοελληνικών Νεολογισμών

Διαβάστε περισσότερα

Πετοσφαίριση. Γιάννης Λαμαρίνας Σάκης Κούδας Άννα Καρακόζογλου Γιάννης Κανελίδης

Πετοσφαίριση. Γιάννης Λαμαρίνας Σάκης Κούδας Άννα Καρακόζογλου Γιάννης Κανελίδης Πετοσφαίριση Γιάννης Λαμαρίνας Σάκης Κούδας Άννα Καρακόζογλου Γιάννης Κανελίδης Ιστορία της πετοσφαίρισης Η πετοσφαίριση επινοήθηκε το 1895 από τον Αμερικανό καθηγητή Γουίλιαμ Μόργκαν. Προσπαθώντας να

Διαβάστε περισσότερα

H αθλητική ορολογία στα λεξικά της Νέας Ελληνικής. Sports terminology in dictionaries of Modern Greek. Μαριάννα Κατσογιάννου, Βασίλειος Αργυρόπουλος

H αθλητική ορολογία στα λεξικά της Νέας Ελληνικής. Sports terminology in dictionaries of Modern Greek. Μαριάννα Κατσογιάννου, Βασίλειος Αργυρόπουλος ΠΕΡΙΛΗΨΗ H αθλητική ορολογία στα λεξικά της Νέας Ελληνικής Μαριάννα Κατσογιάννου, Βασίλειος Αργυρόπουλος Η αθλητική ορολογία της ελληνικής γλώσσας περιλαμβάνει ένα σημαντικό αριθμό δανείων, κυρίως από

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Α Γ Ο Ρ Α Σ. Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Online Έρευνας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες Σεπτέμβριος 2012

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Α Γ Ο Ρ Α Σ. Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Online Έρευνας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες Σεπτέμβριος 2012 Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Α Γ Ο Ρ Α Σ Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Online Έρευνας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες Σεπτέμβριος 2012 Εισαγωγή Το ενδιαφέρον των Ελλήνων για τους φετινούς Ολυμπιακούς καταγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρειών. Κανονισμοί Διαιτησίας Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Ασφαλιστικών.

Εταιρειών. Κανονισμοί Διαιτησίας Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Ασφαλιστικών. Κανονισμοί Διαιτησίας 2015-2016 2016 Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Ασφαλιστικών Εταιρειών Πρωτάθλημα Μίνι Ποδοσφαίρου Ασφαλιστικών Εταιρειών Κανονισμός Διαιτησίας 01 Οι αγώνες θα διεξαχθούν με τους βασικούς κανονισμούς

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγές στο έµψυχο υλικό ή στο στυλ παιχνιδιού

Αλλαγές στο έµψυχο υλικό ή στο στυλ παιχνιδιού ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ-ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Η προετοιµασία των ποδοσφαιριστών για τη νέα αγωνιστική σεζόν Θέµατα ανάπτυξης Ο σκοπός της προετοιµασίας Η δοµή του προπονητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΑ Σ Α Β Β Α Τ Ο 1 0 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 4

ΑΓΓΛΙΚΑ Σ Α Β Β Α Τ Ο 1 0 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΓΓΛΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ Α (Α1 «στοιχειώδης γνώση» και Α2 «βασική γνώση») 0 10.15-10.40 Ενότητα 3: «Κατανόηση προφορικού λόγου» ΑΓΓΛΙΚΑ Γ (Γ1 «πολύ καλή γνώση», Γ2 «άριστη γνώση») 18.00-18.30

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τον προγραμματισμό του μαθήματος Φυσικής Αγωγής στο Δημοτικό.

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τον προγραμματισμό του μαθήματος Φυσικής Αγωγής στο Δημοτικό. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Ταχ. Διευθ.: ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΙΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιήσεις Κανόνων Ποδοσφαίρου 2012-13

Τροποποιήσεις Κανόνων Ποδοσφαίρου 2012-13 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ 2012-2013 Τροποποιήσεις Κανόνων Ποδοσφαίρου 2012-13 126 η Ετήσια Γενική Συνάντηση του Διεθνούς Ποδοσφαιρικού Συμβουλίου (IFAB) 3 Μαρτίου 2012 Pennyhill Park Hotel, Surrey,

Διαβάστε περισσότερα

31 OCT 2 NOV 2014, ROME

31 OCT 2 NOV 2014, ROME 31 OCT 2 NOV 2014, ROME Ekkart Arbeit - Youth program Strength Training Bart Bennema The Journey from Potential to Performance Joans Tawiah Dodoo - Speed: Coaching Philoshophy Wolfgang Killing - Developing

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. προγραμμάτων προπόνησης ταχυδύναμης» Designing power training programs. Δρ. Γεροδήμος Βασίλειος Λέκτορας ΤΕΦΑΑ-ΠΘ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. προγραμμάτων προπόνησης ταχυδύναμης» Designing power training programs. Δρ. Γεροδήμος Βασίλειος Λέκτορας ΤΕΦΑΑ-ΠΘ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΚ 1013 «Ανάπτυξη φυσικής κατάστασης στον

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφράζοντας ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΠΟΤΟΝΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ- ΜΑΡΙΑ 9 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ» ΕΛΕΤΟ ΑΘΗΝΑ, 7-9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Μεταφράζοντας ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΠΟΤΟΝΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ- ΜΑΡΙΑ 9 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ» ΕΛΕΤΟ ΑΘΗΝΑ, 7-9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Μεταφράζοντας το κρίκετ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΠΟΤΟΝΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ- ΜΑΡΙΑ 9 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ» ΕΛΕΤΟ ΑΘΗΝΑ, 7-9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Εισαγωγικά γ Κρίκετ: ένα ήρεμο ομαδικό άθλημα κάνει

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Παλλήνη, 6 Οκτωβρίου 2014 Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Ελληνογερμανικής Αγωγής

Εισαγωγή. Παλλήνη, 6 Οκτωβρίου 2014 Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Ελληνογερμανικής Αγωγής 2 3 4 Εισαγωγή Θέλουμε έναν κόσμο ανοιχτό στο μέλλον και τις προκλήσεις του. Θέλουμε μία κοινωνία ανεκτική σε όλους ανεξάρτητα από γλώσσα, εθνικότητα, θρησκεία, ατομικές διαφορές. Θέλουμε να είμαστε ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ - ΛΥΚΕΙΩΝ

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ - ΛΥΚΕΙΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ - ΛΥΚΕΙΩΝ Με την έναρξη της νέας σχολικής περιόδου οι μαθητές και οι μαθήτριες ενημερώνονται για τη λειτουργία των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: : 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ

ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: : 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: : 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Η Πετοσφαίριση ή αλλιώς Βόλεϊ όπως είναι πιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4 ΟΥ ΔΙΑΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5Χ5 ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ- ΛΥΚΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 2008

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4 ΟΥ ΔΙΑΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5Χ5 ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ- ΛΥΚΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 2008 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4 ΟΥ ΔΙΑΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5Χ5 ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ- ΛΥΚΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 2008 Άρθρο 1: ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα δημόσια και ιδιωτικά γυμνάσια και λύκεια

Διαβάστε περισσότερα

Η γλώσσα ως σύστημα και ως χρήση. Ασπασία Χατζηδάκη, Επίκουρη καθηγήτρια ΠΤΔΕ

Η γλώσσα ως σύστημα και ως χρήση. Ασπασία Χατζηδάκη, Επίκουρη καθηγήτρια ΠΤΔΕ Η γλώσσα ως σύστημα και ως χρήση Ασπασία Χατζηδάκη, Επίκουρη καθηγήτρια ΠΤΔΕ 2009-10 Τι είναι γλώσσα; Γλώσσα είναι το σύστημα ήχων ( φθόγγων ) και εννοιών που χρησιμοποιούν οι ανθρώπινες κοινότητες για

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΣΤΑΔΙΟ 1η ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Άσκηση 1η - Διάρκεια 5 : Άφησε τη μπάλα

1ο ΣΤΑΔΙΟ 1η ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Άσκηση 1η - Διάρκεια 5 : Άφησε τη μπάλα ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ Η μεθοδική διδασκαλία του handball στο Δημοτικό σχολείο, περιλαμβάνει 3 διδακτικά στάδια. Σε κάθε διδακτικό στάδιο υλοποιούνται 2 διδακτικές μονάδες (μαθήματα). Κάθε διδακτική μονάδα περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ Σύμφωνα με τον νέο αθλητικό σχεδιασμό Ε.Α.Κ.Ν. Αγίου Κοσμά μετατράπηκε σε ένα σύγχρονο προπονητικό κέντρο που φιλοξενεί και

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ Σύμφωνα με τον νέο αθλητικό σχεδιασμό Ε.Α.Κ.Ν. Αγίου Κοσμά μετατράπηκε σε ένα σύγχρονο προπονητικό κέντρο που φιλοξενεί και ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΡΗΣ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για Έρευνα Συλλογής στοιχείων για τον αθλητικό τουρισμό Για το Έτος 2013. Ετοιμάστηκε για ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για Έρευνα Συλλογής στοιχείων για τον αθλητικό τουρισμό Για το Έτος 2013. Ετοιμάστηκε για ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για Έρευνα Συλλογής στοιχείων για τον αθλητικό τουρισμό Για το Έτος 2013 Ετοιμάστηκε για ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 201 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Σελίδα 1. Κύρια Πορίσματα 2 2. Ανάθεση και

Διαβάστε περισσότερα

«Αθλητική υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου. Προδιαθέτει τους μαθητές, θετικά ή αρνητικά για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής.»

«Αθλητική υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου. Προδιαθέτει τους μαθητές, θετικά ή αρνητικά για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής.» «Αθλητική υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου. Προδιαθέτει τους μαθητές, θετικά ή αρνητικά για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής.» Με τον όρο αθλητική υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου ορίζουμε τις εγκαταστάσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΑΛΕΝΤΑΡΙ

ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΑΛΕΝΤΑΡΙ ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΑΛΕΝΤΑΡΙ A/A ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΑΘΛΗΜΑ ΠΙΘΑΝΗ ΗΜ/ΝΙΑ 1. 3 ο και 4 ο ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΜΠΟΤΣΙΑ Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η. ΜΠΟΤΣΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2. 4ο ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η.

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Περιεχόμενα 1. Εισαγωγικά στοιχεία 1.1 Η τρέχουσα αντιμετώπιση του γλωσσικού δανεισμού 1.2 Η προσέγγιση του θέματος μέσα από το σχολείο 1.3 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιήσεις Κανόνων Ποδοσφαίρου 2012-13

Τροποποιήσεις Κανόνων Ποδοσφαίρου 2012-13 Τροποποιήσεις Κανόνων Ποδοσφαίρου 2012-13 126 η Ετήσια Γενική Συνάντηση του Διεθνούς Ποδοσφαιρικού Συμβουλίου (IFAB) 3 Μαρτίου 2012 Pennyhill Park Hotel, Surrey, England 1 Κανόνες του Παιχνιδιού και Αποφάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Οι αποστολές της ΚΟΕ 1 οι Μεσογειακοί Αγώνες Παραλίας Πεσκάρα 2015 5 οι Κοινοπολιτειακοί Αγώνες Νέων Σαμόα 2015

Οι αποστολές της ΚΟΕ 1 οι Μεσογειακοί Αγώνες Παραλίας Πεσκάρα 2015 5 οι Κοινοπολιτειακοί Αγώνες Νέων Σαμόα 2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΜΦΙΠΟΛΕΩΣ 21, Τ.Θ. 23931, 1687 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ TΗΛΕΦΩΝΟ: 22449880, TΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ: 22449890 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: cypnoc@cytanet.com.cy ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ : ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 22449692,

Διαβάστε περισσότερα

Το εμβληματικό της κτίριο

Το εμβληματικό της κτίριο Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος 2014 Η Χριστιανική Αδελφότητα Νέων Θεσσαλονίκης Η ΧΑΝ Θεσσαλονίκης ιδρύεται ως σωματείο κοινωφελές, μη κερδοσκοπικό το 1921. Οι δραστηριότητές της επικεντρώνονται στους νέους ανθρώπους,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Εισαγωγή στο µάθηµα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Εισαγωγή στο µάθηµα ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΘΛΗΤΕΣ & ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Ενότητα 1η Εισαγωγή στο µάθηµα Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή προφορικού λόγου

Παραγωγή προφορικού λόγου Παραγωγή προφορικού λόγου Επίπεδο Δ Πρώτη διδακτική πρόταση Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα στόχος: Διδακτικός στόχος: Στρατηγικές: Ενσωμάτωση δεξιοτήτων: Υλικό: 1 διδακτική ώρα Έφηβοι και ενήλικοι μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ. Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ. Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΜΚ 0501, Διάλεξη 11η Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες Σχεδιασμού και Κριτήρια Ένταξης στον Σχεδιασμό της Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ για τα έτη 2010-2012. Ατομικά Αθλήματα:

Κατηγορίες Σχεδιασμού και Κριτήρια Ένταξης στον Σχεδιασμό της Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ για τα έτη 2010-2012. Ατομικά Αθλήματα: Κατηγορίες Σχεδιασμού και Κριτήρια Ένταξης στον Σχεδιασμό της Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ για τα έτη 2010-2012 Ατομικά Αθλήματα: Για τα ατομικά αθλήματα: Στίβος, Κολύμβηση, Σκοποβολή, Άρση Βαρών σε πάγκο, Ποδηλασία,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Καρδίτσα 12-8-2015 Αριθμ.πρωτ. 824 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Η Ε.Π.Σ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ έχοντας υπόψη : 1. Την Αθλητική Νομοθεσία που ισχύει σήμερα, 2. Το καταστατικό της

Διαβάστε περισσότερα

Η.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. Απολογισµός Αθλητικών ράσεων 2012

Η.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. Απολογισµός Αθλητικών ράσεων 2012 Η.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Απολογισµός Αθλητικών ράσεων 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΘΛΗΣΗΣ για ΌΛΟΥΣ Υλοποίηση Προγραµµάτων Μεγάλης ιάρκειας 24 Φεβρουαρίου 2012 15 Ιουνίου 2012 Τµήµατα: Αερόβια άσκηση, Μυϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Προσωπικό Γραφείου Αθλητισμού Δρ. Εύρος Δημοσθένους : Λειτουργός Πανεπιστημίου (Υπεύθυνος Γραφείου Αθλητισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΝΔΕΜΟΤ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΦΑΝΙΩΝ «ΠΑΓΚΡΗΣΙΟ» (30-31/5/2009) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΕΝΟΣΗΣΩΝ ΟΜΙΛΙΑ ΣΑΤΡΟΤ ΔΙΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ

ΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΝΔΕΜΟΤ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΦΑΝΙΩΝ «ΠΑΓΚΡΗΣΙΟ» (30-31/5/2009) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΕΝΟΣΗΣΩΝ ΟΜΙΛΙΑ ΣΑΤΡΟΤ ΔΙΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ ΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΝΔΕΜΟΤ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΦΑΝΙΩΝ «ΠΑΓΚΡΗΣΙΟ» (30-31/5/2009) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΕΝΟΣΗΣΩΝ ΟΜΙΛΙΑ ΣΑΤΡΟΤ ΔΙΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ 1. ΠΡΟΛΟΓΟ Α) τι είναι προπονητής Β) ποιος είναι ο Έλληνας προπονητής 2. ΚΤΡΙΩ ΘΕΜΑ: ΑΜΤΝΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙA ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑTA ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΟΑΚ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ

ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙA ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑTA ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΟΑΚ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙA ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑTA ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΟΑΚ 2014-2015 Ελληνική Ομοσπονδία Αθλητισμού Κωφών Φερών 6 Office2@hafdeaf.gr www.hafdeaf.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πόλεις 1 ος 2 ος 3 ος 4 ος 5

Πόλεις 1 ος 2 ος 3 ος 4 ος 5 TO ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ & ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ Ο.Α. 2004 Ευάγγελος Αλμπανίδης Αναπληρωτής καθηγητής Η αποτυχημένη η διεκδίκηση η των Ο.Α. του 1996 Εορτασμός των 100 χρόνων από την αναβίωση Προβολή της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1952 - ΕΔΡΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 10 Τ.Κ 45333 ΤΗΛΕΦΩΝΟ 26510 25610 ΓΑΧ 26510 77647 θ πιαίΐ 6ρ5ΐρ1952(α>ν3ΐιοο (:οιη Ια )β39ϋβ ο π ι ΙΑ 1 ΠοπαΓ Π

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ /ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Ν. ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ. Λαµία, ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ /ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Ν. ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ. Λαµία, ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ /ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Ν. ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Λαµία, 09-06-2016

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Αίτησης - Πρότασης Εκδηλώσεων Π.Α.γ.Ο.

Έντυπο Αίτησης - Πρότασης Εκδηλώσεων Π.Α.γ.Ο. Δ8 Έντυπο Αίτησης - Πρότασης Εκδηλώσεων Π.Α.γ.Ο. 97 Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 20..-20.. ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Ονομασία

Διαβάστε περισσότερα

405 Επιστ. Φυσ. Αγωγής και Αθλητισμού Θεσσαλίας Τρίκαλα)

405 Επιστ. Φυσ. Αγωγής και Αθλητισμού Θεσσαλίας Τρίκαλα) 405 Επιστ. Φυσ. Αγωγής και Αθλητισμού Θεσσαλίας Τρίκαλα) Σκοπός Nα οδηγήσει τους φοιτητές σε ένα σύγχρονο πτυχίο που θα ανταποκρίνεται στις πολύπλευρες ανάγκες της κοινωνίας του 2000. Nα συμβάλλει στην

Διαβάστε περισσότερα

Το ποδόσφαιρο! Πώς παίζεται! Το ποδόσφαιρο είναι ένα ομαδικό άθλημα που παίζεται ανάμεσα σε δύο ομάδες των έντεκα παικτών με μία σφαιρική μπάλα. Ο ποδοσφαιρικός αγώνας διεξάγεται σε ένα ορθογώνιο γήπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Λεξικός δανεισμός και ειδικά λεξιλόγια Πρόταση για διαθεματική διδασκαλία

Λεξικός δανεισμός και ειδικά λεξιλόγια Πρόταση για διαθεματική διδασκαλία Λεξικός δανεισμός και ειδικά λεξιλόγια Πρόταση για διαθεματική διδασκαλία ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγικό μέρος 2. Ειδικά λεξιλόγια και λεξικός δανεισμός 2.1.Διδακτικές προτάσεις 3. Παράδειγμα διδακτικής εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣτΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ. Η παγκόσμια επικυριαρχία της αγγλικής γλώσσας είναι ιδιαίτερα ορατή στο χώρο της διαφήμισης.

Η ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣτΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ. Η παγκόσμια επικυριαρχία της αγγλικής γλώσσας είναι ιδιαίτερα ορατή στο χώρο της διαφήμισης. Η ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣτΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Μαρία Παγώνα ΠΕΡιΛΗΨΗ Η παγκόσμια επικυριαρχία της αγγλικής γλώσσας είναι ιδιαίτερα ορατή στο χώρο της διαφήμισης. Στο εσωτερικό του χώρου, μια πλειάδα αγγλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τον προγραμματισμό του μαθήματος Φυσικής Αγωγής στο Λύκειο.

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τον προγραμματισμό του μαθήματος Φυσικής Αγωγής στο Λύκειο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Ταχ. Διευθ.: ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΙΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δείτε στο άρθρο αυτό την επιστημονική προσέγγιση της ταχύτητας και της επιδεξιότητας.

Δείτε στο άρθρο αυτό την επιστημονική προσέγγιση της ταχύτητας και της επιδεξιότητας. Τι γίνεται όταν ένας κορυφαίος ποδοσφαιριστής (Κριστιάνο Ρονάλντο) μονομαχεί σε δοκιμασίες ταχύτητας με έναν κορυφαίο σπρίντερ (Άνχελ Νταβίντ Ροτρίγκες); Δείτε στο άρθρο αυτό την επιστημονική προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

Διεξάγονται στις αθλητικές εγκαταστάσεις των Σχολείων αμέσως μετά το τέλος των ωρών διδασκαλίας και πραγματοποιούνται τα εξής αθλήματα:

Διεξάγονται στις αθλητικές εγκαταστάσεις των Σχολείων αμέσως μετά το τέλος των ωρών διδασκαλίας και πραγματοποιούνται τα εξής αθλήματα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Προγράμματα κινητικής αγωγής, τα οποία διεξάγονται στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Χολαργού και απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας 4 και 5 ετών. ΣΧΟΛΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Βασίλης Γιωργαλλάς Καθηγητής Φυσικής Αγωγής

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Βασίλης Γιωργαλλάς Καθηγητής Φυσικής Αγωγής ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Βασίλης Γιωργαλλάς Καθηγητής Φυσικής Αγωγής βασικό φαινόμενο που διακρίνει κάθε ζωντανό οργανισμό, είναι η κίνηση Ο βιολογικός αγώνας του ανθρώπου και μέσα από τη

Διαβάστε περισσότερα

EIKONIKO STREETBALL Η ΑΙΣΘΗΣΗ ΤΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΤΟΥ ΡΟΜΟΥ ZERO SHARK ZERO SHARK. Σε αυτό το τεύχος

EIKONIKO STREETBALL Η ΑΙΣΘΗΣΗ ΤΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΤΟΥ ΡΟΜΟΥ ZERO SHARK ZERO SHARK. Σε αυτό το τεύχος 16/10/2008 ΤΕΥΧΟΣ ONE Η ΑΙΣΘΗΣΗ ΤΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΤΟΥ ΡΟΜΟΥ ZERO SHARK STREETBALL, ESPERIDON,176-76.KALLITHEA, ATTIKH 1. Clear Our Johnny. Με άλλα λόγια αυτός που θέλει συνεχώς τη µπάλα στα χέρια και ζητάει

Διαβάστε περισσότερα

Η ορολογία ως βοήθημα στην μετάφραση

Η ορολογία ως βοήθημα στην μετάφραση Η ορολογία ως βοήθημα στην μετάφραση Δημήτρης Γιάξας Termίnology as an aid to translation Dimitris Yaxas SUMMARY The accession of Greece to the European Communities in 1981 opened up the markets of 9 countries

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΟΥ ΠΑΙΖΩ ΒΟΛΕΪ

ΤΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΟΥ ΠΑΙΖΩ ΒΟΛΕΪ ΤΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΟΥ ΠΑΙΖΩ ΒΟΛΕΪ (από την προνηπιακή έως στη γυµνασιακή ηλικία) Για τη διατήρηση και διεύρυνση του ενδιαφέροντος των νέων παικτών είναι θεµελιώδες ΝΑ ΠΑΙΖΟΥΝ και µάλιστα τακτικά (κατά

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους Αιτιολογική έκθεση Η Επιτροπή Κρατικών Bραβείων Λογοτεχνικής Μετάφρασης εργάστηκε για τα βραβεία του 2013, όπως και την προηγούµενη χρονιά, έχοντας επίγνωση α. των µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. Παράρτημα Α

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. Παράρτημα Α Παράρτημα Α Τελευταία ενημέρωση - ισχύουν από 01/11/2015 Οι τύποι στοιχημάτων υπόκεινται σε αλλαγές Σημειώσεις, UNDER = LESS, OVER = MORE, ΚΔΑ: Κανονικη Διάρκεια Αγώνα, Odd - Even (Μονά - Ζυγά): το σκορ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΓΡΗΓΟΡΟ ΠΑΧΝΙΔΙ ΜΕ ΠΑΣΕΣ

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΓΡΗΓΟΡΟ ΠΑΧΝΙΔΙ ΜΕ ΠΑΣΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΓΡΗΓΟΡΟ ΠΑΧΝΙΔΙ ΜΕ ΠΑΣΕΣ Εικ. 10: Πάσα-λόμπα σε «πλέγμα» 5 παικτών με αλλαγές θέσεων. Βλέπε εικ. 10. Βλέπε εικ. 10, όπου οι παίκτες στους κύκλους αλλάζουν θέσεις με τους απέναντί τους, μετά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 6Χ6 : PALLINI CLUB, ΑΜΑΖΩΝΟΣ 4, ΠΑΛΛΗΝΗ :45 ΕΥΡΩ / ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΗ ΟΜΑΔΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 6Χ6 : PALLINI CLUB, ΑΜΑΖΩΝΟΣ 4, ΠΑΛΛΗΝΗ :45 ΕΥΡΩ / ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 6Χ6 1.ΟΝΟΜΑΣΙΑ :1 ο EXPRESS ΤΟΥΡΝΟΥΑ 2.ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥΡΝΟΥΑ :1 ΜΗΝΑΣ ΕΝΑΡΞΗ, 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΛΗΞΗ, 14 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 3.ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ : PALLINI CLUB, ΑΜΑΖΩΝΟΣ 4, ΠΑΛΛΗΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το πλαίσιο διδασκαλίας της Χειροσφαίρισης σύμφωνα με το Α.Π.Σ. της Φυσικής Αγωγής Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.

Το πλαίσιο διδασκαλίας της Χειροσφαίρισης σύμφωνα με το Α.Π.Σ. της Φυσικής Αγωγής Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. Το πλαίσιο διδασκαλίας της Χειροσφαίρισης σύμφωνα με το Α.Π.Σ. της Φυσικής Αγωγής Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. Γ & Δ τάξη δημοτικού (μύηση - 3 ώρες) Ε & Στ τάξη δημοτικού (8 ώρες) Β τάξη γυμνασίου (10 ώρες) Γ τάξη γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Η συγκεκριμένη εισήγηση αφορά, κυρίως, τη μάθηση των κινήσεων της. χειροσφαίρισης μέσω του παιχνιδιού. Αποτελεί, δηλαδή, περισσότερο

Εισαγωγή. Η συγκεκριμένη εισήγηση αφορά, κυρίως, τη μάθηση των κινήσεων της. χειροσφαίρισης μέσω του παιχνιδιού. Αποτελεί, δηλαδή, περισσότερο Εισαγωγή Η συγκεκριμένη εισήγηση αφορά, κυρίως, τη μάθηση των κινήσεων της χειροσφαίρισης μέσω του παιχνιδιού. Αποτελεί, δηλαδή, περισσότερο ένα πρόγραμμα μαζικού αθλητισμού και όχι ένα προπονητικό πρόγραμμα.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΣΤΑ ΥΟ ΑΠΟ ΤΑ ΤΡΙΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑ: ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΣΤΑ ΥΟ ΑΠΟ ΤΑ ΤΡΙΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2004-2005 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΜΑΘΗΜΑ: ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ Ηµεροµηνία: 15 / 06 / 2005 Τάξη: Β Λυκείου Ονοµατεπώνυµο µαθητή/τριας:.. Χρόνος: 2 ώρες

Διαβάστε περισσότερα

TEACHING GAMES FOR UNDERSTANDING (TGFU)

TEACHING GAMES FOR UNDERSTANDING (TGFU) ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Εργαστήριο Αθλητικής Παιδαγωγικής και Διδακτικής TEACHING GAMES

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα των εξετάσεων για τη γραπτή και προφορική εξέταση κάθε γλώσσας σε κάθε εξεταζόμενο επίπεδο έχει ως εξής:

Το πρόγραμμα των εξετάσεων για τη γραπτή και προφορική εξέταση κάθε γλώσσας σε κάθε εξεταζόμενο επίπεδο έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Λαμία, 07-05-2014 ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΘΕΜΑ : Αναλυτικό πρόγραμμα γραπτών και προφορικών εξετάσεων του ΚΠΓ περιόδου Ιουνίου 2016.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΘΕΜΑ : Αναλυτικό πρόγραμμα γραπτών και προφορικών εξετάσεων του ΚΠΓ περιόδου Ιουνίου 2016. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Ιωάννινα 09/06/2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ----- Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 2014-2015 ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΧΟΡΗΓΟΣ CYPRUSACADEMIES.COM TO ΠΡΩΤΟ SITE ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ COPYRIGHT 2014 cyprusacademies.com ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΑΓΩΝΩΝ 2014-2015 ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Συνέλευση Εργασιών του Διεθνούς Ποδοσφαιρικού Συμβουλίου (IFAB), 2 Οκτωβρίου 2012 αποφάσεις και οδηγίες

Ετήσια Συνέλευση Εργασιών του Διεθνούς Ποδοσφαιρικού Συμβουλίου (IFAB), 2 Οκτωβρίου 2012 αποφάσεις και οδηγίες ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ FIFA Εγκύκλιος αρ. 1322 Ζυρίχη, 25 Οκτωβρίου 2012 SG/bru Ετήσια Συνέλευση Εργασιών του Διεθνούς Ποδοσφαιρικού Συμβουλίου (IFAB), 2 Οκτωβρίου 2012 αποφάσεις και οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Πρόεδρος: Καφφές Ηλίας Αντιπρόεδρος: Τσαγκαμίλης Ανδρέας Γεν. Γραμματέας: Δημόπουλος Αλέξανδρος Ειδ. Γραμματέας: Παντελάκης Ηρακλής Ταμίας: Πόδας Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ. ΣΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ Ισχύουν από 1 η Ιουλίου Εισαγωγή:

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ. ΣΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ Ισχύουν από 1 η Ιουλίου Εισαγωγή: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ Ισχύουν από 1 η Ιουλίου 2016 Εισαγωγή: Η ομάδα επεξεργασίας των τροποποιήσεων των Κανόνων του Παιχνιδιού της IHF εκπόνησε τις ακόλουθες τροποποιήσεις, με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

INTERSPORT Soccer Challenge 2016 - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

INTERSPORT Soccer Challenge 2016 - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ INTERSPORT Soccer Challenge 2016 - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Η INTERSPORT σε συνεργασία με το SPORTCAMP προκηρύσσουν τη διεξαγωγή πανελληνίου τουρνουά ανεξαρτήτων ομάδων mini football. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τα 08 (ΟΚΤΩ) Σωματεία που δήλωσαν συμμετοχή συγκροτούν έναν όμιλο: KOΡΙΤΣΙΑ 2003-2004 3.Μ.Ε.Λ.Α.Σ. Ο ΑΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 8.

Τα 08 (ΟΚΤΩ) Σωματεία που δήλωσαν συμμετοχή συγκροτούν έναν όμιλο: KOΡΙΤΣΙΑ 2003-2004 3.Μ.Ε.Λ.Α.Σ. Ο ΑΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 8. ΚΟΡΙΤΣΙΑ (γεν. 2003-04) ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ. Για την εύρυθμη και ομαλή διεξαγωγή του τουρνουά συγκροτείται η Επιτροπή Πρωταθλήματος. Αυτή αποτελείται από δύο μέλη του Πανιωνίου Γ.Σ.Σ., δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ ΡΑΓΚΜΠΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ

ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ ΡΑΓΚΜΠΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ ΡΑΓΚΜΠΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ (με βάση τις οδηγίες της CMAS) Σύντομη περιγραφή του παιχνιδιού: Το υποβρύχιο ράγκμπυ είναι ένα τρισδιάστατο άθλημα που παίζεται κάτω από την επιφάνεια του νερού,

Διαβάστε περισσότερα

Η προπόνηση νευρομυϊκής συναρμογής στο ποδόσφαιρο

Η προπόνηση νευρομυϊκής συναρμογής στο ποδόσφαιρο Η προπόνηση νευρομυϊκής συναρμογής στο ποδόσφαιρο Παναγιώτης Κονομάρας BSc, MSc Μεγιστοποίηση Απόδοσης Αθλητών -Εργοφυσιολογία Γυμναστής Κ20 ΠΑΕ Πανθρακικός Συνεργάτης Εργαστηρίου Ø Δύναμη Ø Ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα