Εβδομαδιαια ηλεκτρονικη εφημεριδα τύπος. αγροτικης. Τεύχος. Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εβδομαδιαια ηλεκτρονικη εφημεριδα τύπος. αγροτικης. Τεύχος. Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου"

Transcript

1 Εβδμδ ε εμεδ ύπς ς Αεμεωσς Τεύχς 121 Πσευ 24 Φεβυυ 2012

2 Πεεχόμε Τευχς 122 Πσευ 23 Φεβυυ 2012

3 Θέμ 6 Κ: Με επυό βέπυ δάσ ό 12 Η μ συξ πεε με άευσ ό ό όσμ 16 Η συμβ εω πσδδε υπεξ σ όσπ υ ΐυ Κζάς 18 «Θες ά»: Πσπάθε βεωσς ω εεώ χσώ ω εάδω 19 Κά Μά: Μ πσπάθε όω ς Κς πυ όμως βσε εμπόδ 20 Νμσχέδ δε σε όες, έ μμς, εχεσωμέ π πό 1975 εμάχ 21 Τ επβύ σάσ υς σ ΟΓΑ όες Εά άδ σμεωσε ευωπϊ ά υ πεδ 2011/12 25 Σε πάσ δάσ ς ς Γεως πσζε ΥπΑΑΤ 27 Η πσά ω Ιδώ ΣΕΚΑΠ. Έεσε πσά ς Ευωάμ ΕΛΙΖ Μόμες σες 30 Πε Οω: Semillon Ο π δάσμς υός ς 34 Μές Αεες 36 Ο εδώσες ς εβδμάδς

4 20 Α. Νΐδς Σ Σ Αβάµ Νΐδς Σ ς υ ς. σε Συές: Κάσσδς Γάσς έδσ 2010 σεδες: 120 δσάσες: 17x24 cm εδόσες ΑΤύπς ΑΤύπς ε, ά ά εε, ς Η Ρδά: Κέε, Χσες, Φμευές δόες Τ Σά Ε υ Εδόσες: 22 συές: Αβάμ Νΐδς ές έδσς: 2011 σεδες: 99 εόες: 40 δσάσες: 17x24 cm εδόσες ΑΤύπς Barnel Πό 13 cm 16,97 Σ Αβάµ Νΐδς

5 Α ύπς Εβδμδ ε εμεδ ς εμεωσς Ιδσ: ΑΤυπς ΑΕ Ευβς 5, Μύσ Τ & Fax ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Νς Γπς Γεω Γπ Έ Χυδεώυ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Κ.Ν. Γπς ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Σ. Πϊσάδς Χ. Δμόπυς Τευός Μσς ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΑ, ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΣΙΑ - DTP Πέυ Γπ μμε, σ Ιωά Μπύυ Πώς Μάς Απεύε άθε δμσευσ εμέυ ωώ χως π άδε υ Εδό. Τ επώυμ άθ εάζυ ς πόψες ω συέω όχ π ω υπευθύω ς εμεδς.

6 ω: Kate Gardiner Φωό: Olle Svensson

7 Κ Με επυό βέπυ δάσ ό Χσς Δμόπυς Δχσμέ βσ ό όσ ά συμμεχ υς σ δάσ β θώς σύμω με όσ έυ σ ΑΤύπ, μ έ επέδυσ θ πέπε συδεύε πό άες πμέυς ώσε ε βώσμ. Σύμω με επάζ μς, υπ θμό έ πϋπόθεσ πεε εξσάσ ω βώ ζωώ ά δεύε εύεσ υ σ σ π θ πυύ πϊό υς. Εός όμως πό υς δυς υς όυς, ΑΤύπς ζσε άπψ επσώπω εεώ πσπσς π έθ σ μεωμέ πϋπσμό ς ές πόσσς π δε ξεπεά 20 ε. ευώ. Σμεώε ό υπβ ω έω έξ σ Δάσ 1.2 «Κ» υ Μέυ 214 «Γεωπεβές εσχύσες» υ ΠΑΑ ξεσε Πσευ, 24 Φεβυυ ώε σς 30 Μυ. Ηε εμεδ ΑΤύπς

8 Έεψ εμέωσς ς Γε πβμ Σύμω με πυξ, εδεόμε υπψ δύχ θ μπύ υπβάυ ς σες υς σς ά όπυς Δ/σες Ας Ομς Κς, σ ά όπυς Κέ Εέχυ Πσπσς Ππσσύ Υύ & Εέχυ Λπσμάω (ΚΕΠΠΥΕΛ) θώς σς Εώσες Αώ Συεσμώ (Ε.Α.Σ.). Σ δάσ μπύ εχθύ εξς ζώ: ες πόβ ες μσυσμές ες, βεδ με πω εύθυσ βεδ με επω/δπ εύθυσ ες μσυσμές ες. Γ θέμ ΑΤύπς επώσε χ με. Πώ Πεβεέ, πόεδ υ Πευ Συδέσμυ Κς (ΣΕΚ): «Ο ός όσμς εδέε δάσ όμως πέπε θύ ό εμπόδ εά μ, πυ υπάχυ. Εε ε μεά δυσ. Επσς, ω υ βε ε θ συεχσε υό πόμμ σ μέ ύ ως ωσό έυ εδυς πάμμ δόπ δε μεάς ώς συεχσύ». Κ πσθέε: «Έ όμ πόβμ πυ πύπε ε ό θ εχθες σε έ έ πόμμ σέψες πω συ σ β πύ δύσ βσες βές ές. Επσς, σμό ε ό ύ πωμές με πέεσμ χεώ πω σ υσ έ μεά μές ς επδό- ΑΤύπς Ηε εμεδ σς πυ ό ω πεζώ. Μάσ, σε μ επχ πυ άπεζες δε δεζυ πω βύ ό θ βεθύ σε δέξδ». Κ ε: «Από πευά μυ θ συμβύευ άπ πχωσε σε μ έ επέδυσ εόσ έχε δυό πως δώ υ ζωώ. Η εμπε πό πύμε πάμμ ε ό ωεθ όσ εχ συάψε συμωες πδδυ πϊό υς, όπως πάδεμ σ ΕΟΛ σ ό. Όσ δε έ, πάσ». Αός ως πς συμμεχ υ σε έ έ πόμμ εμζε με δώσες υ σ ΑΤύπ ός πόεδς υ συεσμύ εδόω «ΘΕΣ ά»,. Γάς Δσς. Σύμω με δ: «Όσ ά εδ πω, άδς δε μπε σ δδσ δό δε υπάχε σχε εμέωσ πϊό. Από πώς θ πάξω μέχ πως θ πωθε. Επσς, δε υπάχε εμέωσ πες μάδες υς πως πάυ βές ζωές. Έ μεά θέμ ε. Α εχμε θ μπύσμε πάυμε θεπμέ βό πϊό. Εώ πάδεμ πυ έχω εμεωθε ως έ σμε βό πϊό, πσεύω ό σμε δε ξζε όπ μπω σε υ δδσ δό πσθέμε ξ πυ θ μυ δώσε δε ε ά εππέ πό υ πυ θ έχω με συμβό πϊό».

9 Χεάζε βθε πό ς ΕΑΣ Επέδυσ με σ Εππέ σξ σ ό Γ μ επέδυσ π εμπεέχε σ ά μπε πδώσε ε όσ ε σε σωσές βάσες άε ό. Γώς Κεάς, πόεδς υ Συδέσμυ Αεδόω Γπωώ Εάδς: «Εόσ έξ ε σς σωσές βάσες πϊό πυέ σ ά β ε σώς ές δεός δόμς, ύες πό συμβό. Αυό πυ θ πέπε άε ές ός πς θέε μεπδσε πό συμβ σ β ε μάθε πύ ά ς επμέεες ς πως πό εε πέ δσσε δέξδ υ πϊός υ σ ά. Σ μέ υ εδύ άς μέχ σμς ππές πυ δά ε ές. Δεχε ό υ πυ πάυ βό εδό ά ωμέ συσμά βσυ ά δθέσυ». Ο δς συμπώε: «Μ έ επέδυσ εέχε έ σ μς μό πεβά υ πεδ ε σθέσ ά υό σχύε σε όυς υς άδυς σως σε εμάς πυ σχύμσε με όμ ε ύε. Ο βσός ός π δε έχε πυχθε β σ Εάδ ε έεψ δθέσμς ς βόσσ έε βώ ζωώ. Σ Εάδ δε υπάχε σύδεσ ς υς με ζω πω υό δμυε πβμ». Από πευά υ. Εμμυ Τμχεάς, πόεδς ς Ομάδς Πωώ, «Κά Μά» μς μάε δυμ, εδά ω όω ς Κς, συμμεάσχυ σε έυ εδυς πάμμ. «Τ βό πϊό ε πά ύε. Ό όμως έχε έ εξσθεμέ ό, έ ό πυ έχε υσε πευε πό πά πως μπες πεσες εχθε σε υό πόμμ», μς δώε, Τμχεάς πσθέε: «σ Κ άσσ με ε πύ δύσ πόε όσμς πεθε πύ δύσ. Κχ ό μς δε ε σε θέσ δθέσυ χμ βές ές. Σε υό θέμ θ έπεπε επέμβε άς. Επσς εώσες πυ έχυ υπδμ θ έπεπε δμυσυ έ δυ ώσε έχυ πόσβσ υ εάχσ έσω ό πυ θέυ εχθύ σε υά πάμμ έυ βές ές. Εμες πό μό μς δε έχυμε μ δυό μπύμε σε υό μμά όμ». Πως βέπε όμως πόμμ ές ός, πς εμόζε δ β ; Γ ό υό ΑΤύπς επώσε με. Λεωδ Αδ, ό βς πως Πόεδ ω Νέω Αώ Κζάς. «Εώ ξεσ μός μυ χως άπ Ηε εμεδ ΑΤύπς

10 Άμεσσχέσ με υ πω πόμμ επδόσ. Όσ ά πόμμ ς βς ς πυ πύχθε, θεωώ ό ε πς σωσ εύθυσ. Κά ώμ μυ, πεε μ εππέ σξ σ ό πς δε έχε δπόμεες ζωές, όπως έχω εώ, άσσ ε πύ δύσ συεχσε. Άωσε ε ωσό ό μές ω βώ ζωώ ε 15 με 20% υψόεες σε σχέσ με ς συμβές», ζε. Αδς. Κ πσθέε: «Θέω πω ό εώ εμ ά ω επδσεω. Πσεύω ό θ πέπε πάυμε πό εε πωόμσε. Τ έδς ε σ πω. Δε πέπε σζόμσε σς επδσες. Συάδε μυ ό ξέω ό σέ εχθύ, όμως πόβμ ε ό δε ξέυ πυ θ δώσυ ά. Ε πό σμό πωός εξσσε σ πϊό υ, ά πυ έχω άε εώ ό πάσσ εμόσω β». Σε επω μς με. Πώ Ππδόπυ, εό δευθυ ς εες «Qways Δδμές Πός ΑΕ» μς επεσμε: «Τ πόμμ υό θ έχε εδέ μεά μεδ ω όω. Η ζω πω ε ές άδς πυ έχε εδέ ως πς πϊό υ, όπως πάδεμ έ άπ ά μά. Π, πό, θ εχθύ πϊό όχ μό επδόσ. Σ υ- 10 ΑΤύπς Ηε εμεδ πω δυσυχώς έχυ πύχε πάμμ μέχ σμε ύ πεσσόε πω «έμπ» υως ς επδσες. Επσς, υό πόμμ «βάε» υ πω όω ω ζωώ πυ θ πέπε ΐζυ ό ζώ υς. Σμό ε όμ εδέ πό όυς π δ εμόζυ β πω ώ θέυ εχθύ σ πόμμ υό». Ο. Ππδόπυς σμεώε όμ ό πόμμ υό επεάζε πό σχ ς βς εως. Έ πόβμ πό ε άπυσ. «Δε ε ό σε υό πυ πάε ζωές ς πυσε ε δς ός, υ πεύες πάε έ ές (άπυσ) ζε μό πό επδόσ ς βς εως. Εμες θέυμε άξε υό σμε ς πόσς (σ πυξ ς βς εως) δμυε σέβωσ σ πω ζωώ πϊόω ζωώ ά ε ό πά άμ πυ επθυμύ εχθύ σ πάμμ. Έ όμ πόβμ, ε υό με υς σύυς ς άδεες. Η ύσ υ πβμς έχε σά - σά με έ μσχέδ, όμως θεωώ ό υό θέμ θ πέπε πχωσε άμεσ βεθε ύσ. Σχεά με θέμ ω πωμώ, ό ε συ δσ ύ σ πεθό έχυ σμεωθε μεάες θυσεσες. Όμως σ επχ πυ ζύμε πέπε έχυμε ά υ πόσ θ άξε π με Νέ ΚΑΠ πς

11 Μεωμές πϋπσμός Ύψς εσχυσς μ π πεβ β δάσ- Ζώω ά εά ά έχυ εε ππάω σ», σμεώε εός δευθυς ς εες εε πάω υς μεώε επδόσ. Qways. Σε σύσ με πόε πάμμ υό ε άδ ύ όε πβεπό έ εύς, πόε εά υπχε πόσ δε μεωό επδότές, ΑΤύπς επώσε με. Χ- σ». άμπ Φάββ, υπεύθυ Έευς Αάπυξς ς εες «ΙΟ Εάς». Ο. Φάββς υπμμζε: «Κ δάσ ς βς ς έχε μεωμέ πϋπσμό σε σχέσ με πύμεες πσσες. Αυό πυ θέω επσς πσθέσω ε ό - όπως ό δεχυ - σε άπ πάμμ όπως ς ύπσς δε θ πθύ ό πό. Οπόε εμες πευμε μεεθύ πό υ σ πάμμ ς βς ς εως όπυ εδέ ε πύ μεύε. Επσς, έ όμ πόβμ πυ επζε ες δβάζς πόσσ ε ό έε πως σμσ ω ζώω θ πέπε ε σύμω με εθ μθεσ. Δε έε όμως π ά». Κ ε: «Από 1/1/2010 μθεσ έε ό πε ζώ έχυ εά εώ βώ. Αε Έες πω όμως δε έχυ πχωσε σε υ δδσ υό σως θ μπύσε δμυσε πβμ σς πωμές. Μ όμ δ ε ό εσχυσ υπζε με πυό βόσσς 1 Μάδς Μεάω Ζώω ά Εά (1ΜΜΖ/Ha). Εόσ έχες 1 ΜΜΖ/Ha, πες μέσ πσό πυ έε πς (δεε πάω). Επεδ όμως πεσσόε πω δε δθέυ βώς 1 Μάδ Μεάω Ν σμεωθε ό σύμω με πόσσ υπσμό υ συύ ύψυς ς εσχυσς, μβάε υπ όψ χσμπύμε πό ζώ έσ βσόπυ πυό βόσσς (ζώ/σέμμ). Ό ές δύχς εάσσε με ζώ σε πεδ πσμς μβάε εσχυσ με πεδ πσμς υά ζώ σε ό δάε ς πεόδυ δέσμευσς υ, δδ όμ ό ξε πεδς πσμς. Πεδς πσμς ε χό δάσμ πυ πε πσμ ς εμεάευσς σ πω πσπμέω βώ πϊόω. Τ μέσ ύψς ς εσχυσς σε Ευώ/ΜΜΖ/ Ηa/ές έχε ως εξς: Αες πόβ: Με πεδ πσμς 180, Χως πεδ πσμς 151. εδ με πω εύθυσ: Με πεδ πσμς 339, Χως πεδ πσμς 273. εδ με επω/δπ εύθυσ: Με πεδ πσμς 166, Χως πεδ πσμς 166. Ηε εμεδ ΑΤύπς 11

12 Η μ συξ με άευσ ό ό μέ Μεά πόβμ μεωπζυ όες όω ς έεψς μς ευσός σ ά. Πά ς επάες συσέψες σ Υπυε Αάπυξς, Αωσός & Νυς, όμ δε μπε βεθε ύσ σ πόβμ ω υπεβώ πέ θυσεσεω πυ δπσώ σς πωμές υ εμπυ πς υς πμθευές. Ήδ πό Σεπέμβ υ 2011, μόδες υπεσες υ υπυευ, εχ υσε πό πάπ πμθευώ, σχεά με ς θυσεσες σς πωμές υς πό μεάυς πεάες υς, επχεσες σύπε μάε, πυ υπεβυ σε σμέες πεπώσες υς εέ μες. Μάσ, σ ά ά θυσεσες πωμώ πυ θάυ όμ δωδεάμ. έβ σε επω πυ εχμε με υσδες σύπε μάε μς δέψευσ μά. Όμως θυσεσες πυ δπσώ σς πωμές υ εμπυ, σε συδυσμό με έεψ δεδόσς πό ς άπεζες, έχε σ πέεσμ χδέμπ πμθευές υ πωυς με σεά υς πωύς. Τεά πόβμ ς έεψς ευσός σ ά ε πώσε «δύμς ς», πυ ε Έες πω, π άζ ώ πώσυ μες ά εόδ πυ χσμπύ, σε πές πεπώσες όμ δε έχυ έε εξθύ πεσ υς πω. Τ συ ε ό συ- 12 ΑΤύπς Ηε εμεδ

13 πεε Σύς Πϊσάδς εχσε μεά χό δάσμ υό όμε όε πωες μς πω δυεύε δθε σε π άευσ. «Θέυ σευ όσμ σ σπ υς», μς έυ πω, πυ βύ όμως μς έυ υς συεάες υς, χδέμπυς σύπε μάε, μ υς βάυ σ «μύ σ». Όπως υπσζυ, π άζ π εύ εωά, ώσε πάυ μό π πυ χεάζ πσωπ υς άωσ. Ο π πυ υπόσχ ό θ σχθε άμψ ς μς μς σ πωε ό μέ μς έε ψέμ. Τ μέ μεώπσς ς σς μό πυ έχυ έε ε έχυ «πσε» μά εά, πυ ε π πω, με πέεσμ έχε «μπάε» ό ά. Η άσσ ε όσ άσχμ πυ σε πές πεπώσες όες δε έχυ χμ πώσυ ύε πεέ πυ χσμπύ σ έεά υς. Ο. Λεωδς Πυμεάς πό Λω, πυ σχε με εσπεδεδ εέε, έεε: «πόβμ ε πύ μεά ε πέεσμ ς μς σς πυ μσζε χώ μς. Από μ εωπό, πυ έχυ σμ ώ εδω, πέζ πό υς πμθευές υς πώυ με μεά. Από ά πω, πυ θέυ ξεσυ μ έε, πέπε σ εξς πβάυ χμ ά ώ εδω, όε ε πύ πθό μ μπύ π εσυ. Μέχ σμε πω εξύσ ό πώ πό πώσ ω πϊόω υς, όμως ώ πάμ άξ. Κ δ σμ έμπ πυ άζυ πω δε μς πώυ μες ά με επές, πες πές ές δε έχυ σμ. Εδόε πά εξύ με επές πυ έχυ δάε πό δμ πάω». Ο. Κωσς Κωσδς πό Πέ, πυ πάε συμπύ δά, όσε εξς: «υπάχε σβό πόβμ ευσός. Α μεπές έχυ πωσε μεά μές ς πως μπόσς, π πω όμ δε έχυ εξθε. Δόθε μό μ πβ, Ηε εμεδ ΑΤύπς 13

14 ύω σ 8 επά ό, ά πό όε δε υπάχε έ εόε. Αόμ άπες Εώσες δε μπύ πώσυ υς πωύς. Από ά, έμπ εωώ εδω πεμέυ πωθύ πό υς όες εόψε ς ές ες πεόδυ. Η άσσ ε σχεδό δμ με υς πωύς μ έχυ χμ ς ές υς». Ο. Άες Κβς πό Φά, πυ σχε με θεμπές έεες, δωσε σ ΑΤύπ εξς: «ό ά δυεύε χε σ έ πό έεψ ευσός. Υπάχε μεά «πεσ» συς πωύς έχυμε μεάες θυσεσες σς πωμές σς συμωες με σύπε μάε υς εμπόυς εώ δ σμ έξδ έχυ». Ο. Αχές Γεός πό Κεέ, πυ σχε με βμβέε, επσμε εξς: «μάμε μ ζε πμό σ ά. Ο άπεζες δε μς χμδύ. Κες ός δε ωζε εσε, ύ δε υπάχε ευσό εώ δ σμ μς ζάε πβάυμε χμ πάσμ υπόπ εόδ πυ άζυμε». Ο. Θάσς Τύπς πυ σχε με εμπό ώ εδω σ πεχ ς Φδός, δώε εξς: «υπάχε μεά πόβμ σ χώ μς δε υπάχε άπ θε ππ. Ήδ έχυ εσε πά μζά. Γ άβεε μέεθς υ πβμς θ σς έω πώ όπ πυ ευύσμε μέχ σμε. Γ μεύε μές υ πευ μς πσώμε πϊό - μς έδ δάε άπεζες - πωόμσ με πώσ ς πως. Αυό μέ 80% ω συώ πυ έε άθε μζ. Φές όμως δε εξθ χμ πυ πσώσμε συς βμβπωύς. Υπξ μεάες θυσεσες σ εξόσ πό πευά ω εσω, όω ς έεψς χμδόσς πό ς άπεζες. Όμως άσσ έε χεόε μεωμέ πω πυ εχμε ά πωμ δάω όω πυ επβθ (όπως χάσ ς ΔΕΗ..). Τεά εμες με «σάς υ μπξ» πσμε υό έεμμ. Από ά εεες πμθευές μς άξε πσω π. Εδόε σ πσμ ώε ό πυ μς δυ εξόσ ω πϊόω ε 90 μέες. Γ υάμ πό υς 8 μες πυ μς έδ πεθώ εξόσ υς πεόσ σε 5 μες. Δδ ύμσε εξσυμε υά πυ άζυμε μέσ σ. Όμως βμβπω δε πόε πωθύ όσ ως. Έσ ζόμσε πυάμε μό μες. Αά εός πό βμβέε πβμ σβά υπάχυ σ πωπευά θώς σς θεμπές έεες. Ν σς έω χσά ό έχ πω με επές σ χέ πό χές πυ ε άυπες, ά πυ πώ ά μυ συμβε. Εμώ ό θ επβώσυ σ μέ μό υ πυ άυ «σες» πωσες, δδ πυ πυάε σε πωύς πυ δε θ υς «ξυ- 14 ΑΤύπς Ηε εμεδ

15 ε». Όμως ά ε «μυσμέ» με μόβ ς έεψς ευσός χζυ ώ έχυ πβμ υες έμπ». Ο. σς Γάς, πυ σχε με εμπό ώ εδω σ Μυ, δώε εξς: «Ουσσά πό 2004, πυ σ μς έπξε πεός, εώς υ σύ «υπέε», ύ έχε πώ χμές πδόσες, πυ σε συδυσμό με ς θυσεσες σς επδσες, μεωμέ μ πωύ σ εόδ, όες έχυ άε μές πεπές σ έξδά υς. Ν σς έω ό επω πυ άπε έ πσ μ ά άθε χό, ώ πεά επε δε έχυ πχωσε σε πσ. Εδόε ές δε έχε πάε ές. Εμες σμε υ χά έυμε μός 10% ω πσμάω σε σχέσ με υά πυ εχμε άσε πέσ. Με εξεσ δύ πωύς πεάες μς, ές άς δε έχε ξεχεώσε ς πεσές ές υ. Πά υός δεσμός πυ άμε, ύ άπεζες δε δέχ δεδσυ υς πωύς, εχε σ πέεσμ υπάχε πόβμ ευσός ω επχεσεώ μς. Όχ μό δάε δε δέχ μς δώσυ άπεζες ά θυσεύ μς δώσυ όμ μπ επώ. Ο πεσσόεες εεες πμθευές μς πό ά ζάε επμ υς εξσυμε. Εδόε εεες μχμάω μς ζάε χμ σχεδό πβά. Ζάμε πάδεμ έ σπό μχάμ μς ζάε έ πσσό υ πσύ θέσυμε σ πβ σ άπεζ. Όσ ά υς σπόυς πάμ ε ύε ύ μς δυ πεθώ εός δύ μώ υς εξσυμε. Τ πάσμ υάμ όες δε πσάζυ εμες εμσε πύ συ σς ές μς. Έχυμε πϊό πυ δε μπύμε πυσυμε ύε όμως μπύμε σσυμε ς επές ω πεώ μς. Η άσσ πάως ε ό θ επδεωθε ύ σ ό μέ ό «χεύυ» σ πά υ πωύ. Αόμ όσ σχύ με θεμπές έεες έχυ πεσε σε μεά βθμό πω υς. Μεάες μάδες 5 σεμμάω υπχεώ εύ μός μσό σέμμ ύψυ ς υπχεώσες υς. Τ μυμ πυ πυμε ε ό μεάες ές εάσες σύμ πόε εεθύ. Γόμ χωά άθωπ δε έχυ χμ εσυ με πέεσμ ός μές δε σε σμό». Ο Νς Κός, πόεδς εμπόω Κες Λχάς Αθώ, μς επσμε εξς: «εό πυ έχυμε ε ό πάμ δε πάε θόυ ά. Σ εμπό δε υπάχε ευσό έχυμε μεά δυσ με ς συές πυ άυμε. Ο πωμές με μεάες θυσεσες όω ς έεψς δεσμύ πυ μς έχυ επβάε άπεζες». Ηε εμεδ ΑΤύπς 15

16 Εaδ Η συμβ εω πσδδε υπεξ σ όσπ υ ΐυ Κζάς Τ άσ ς επχς σ σ έε σπω θ π πό πεπυ 4 χό άπ έ όες πό ε επχ ΐυ σ Κζά, π εεπς πδσές έεες όπως υές υ πύ ω σώ, πάσσ εσυ. Η δέ, συμπώθε 2008 με δυσ μς εες π θ υς έδε δυό υππσυ ά πυσυ πϊό υς. Κάπως έσ εθε δέ «Πϊό Γς ΐυ», μ εε π σμε εμόζε συμβ εω με 90 πωύς ς πεχς. Σύμω με όσ έε σ ΑΤύπ εωπός μέχς ς εες,. Γάς Ππϊδδς, πεσ χά πε δε ά ό υό ές εύ δπάσ σέμμ ς, εώ πό 2012 εε ξεάε σχε με σό ύπυ northern. Όσ ά ς μές ω συμβω 2012 σ, θάυ 1 ευώ/ό. 16 ΑΤύπς Ηε εμεδ

17 «Σπός ς εες ε πω, εμπ συσευσ εώ σπω. Πόε σ υσ μ Αώυμ Εε π πεε πό 6 μεόχυς εώ πω με υς πυς συεάζε σμε, θάυ υς 90 εμόζυ συμβ εω», έε σ ΑΤύπ,. Γάς Ππϊδδς, εωπός μέχς ς εες «Πϊό Γς ΐυ». Δβάσε ό επάζ Ηε εμεδ ΑΤύπς 17

18 Ο συεσμός «Θες ά; Πες» θ πσπθσε βεώσε εεά χσά ω εάδω υ Ο συεσμός εδόω «Θες ά; Πές», έχε σόχ βεώσε πω ω ζώω υ σε σύμ χό δάσμ, με δδσ ς εμβυμεάς. Ο συεσμός, πυ ξεσε υ 2011, πεε σμε πό 85 εδόυς μέ υ ε δες συά 50 σάβω, πω ω πω υπεβε υς 100 όυς. Τ μέ υ «Θες ά; Πες», με ς μδές ές πυ άυ μπύ πμθεύ πέ σε ευϊόεες μές ς πες ζωές, όω μζώ πεώ, εώ όμ ύε έ ε ό έχυ υπε συμβό με βμχες πάδσ υ άς με μές ύεες πό υές ς άς. «Σ πόσ ε συέευσ έε ππσ υ σύ σύμω με έ όμ Σδδ πεμέυμε έσ πό πωδε», δώε σ ΑΤύπ πόεδς υ συεσμύ «Θες ά; Πες». Αθάσς άς. Δβάσε επάζ 18 ΑΤύπς Ηε εμεδ

19 Κά Μά: Μ πά υπσχόμε πσπάθε όω ς Κς πυ όμως βσε εμπόδ Μεά εμπόδ πό πά συμέ, βσε Ομάδ Πωώ «Κά Μά», σύμω με όσ έε σ ΑΤύπ, πόεδός ς,. Εμμυ Τμχεάς. Πά εός ό 11 μες π, Ομάδ ξεσε με ς ύεες ππές σμε πάμ δε ε σόδξ. Ό, θυμύ εσμ ς συμως με ωσ υσδ σύπε μάε π Πάσχ υ 2011, όπυ Κά Μά πμθευσ ά με ά. «Δώσμε ά όε σ Μόπυ δε εχμε μ επσ. Ο υπεύθυ υ σύπε μάε μς έε συχ πά ύ δε συεχσε υ συεσ δό μπ δά συμέ σ μέσ πεμέυ χάσυ υ συμω. Αυά δε ε μυσά», ζε σ ΑΤύπ. Τμχεάς. Μ σμ πσπάθε πυ βσε σε εξέξ ε ό μάδ πωώ π «πάω υς» υπόθεσ ς πσπσς χσμός ω ζώω, άς έ όμ βμ σ εμπό υ όπυ ές. Δβάσε σχεό επάζ Τ εό μ έχε έε με υ πό εδσε ς ές υ εξωεύ Μέχ σμς έχε πωθε μεύε μές ς ες πως μώ ς χώς μς. Απμέυ ες πσόες ς πς με άπες ς πς. Σε άπες πεχές εχμε υξμέ πω εώ σε άπες άες μεωμέ όω ξω ώ συθώ (Αδ, Χά). Από συ πω πυ υμάθε πεπυ σ δ με πεσά εππεδ. μέχ σμε έχυ εξχθε πεπυ ό, σύμω με σχε υ ΥπΑΑΤ. Η σ Ευώπ άσε ς εξωές θύ με χμύς υθμύς ά εμά πό υς ύυς ω εξωέω ό μέχ ές ς σεζό μέε άσυ υς όυς. Τ συ ε ό εό μ έχε έε εδσε ς ξέες ές, χά σ πόά υ σωσ εμ ω ώ όω υππσς συσευσς. Ο υόεες χώες πυ εξάυμε μ ε Ρυμ, Σεβ, Γεμ υ. Όσ ά ς μές πωύ, όπως σ υπόπ ύ, δέχθ «πέσες» όω ς μεωμές ζσς. Δβάσε ό επάζ

20 Νμσχέδ δε συς όες, έ μμς, εχεσωμέ π πό 1975 εμάχ υ ΥπΑΑΤ Με θε ώμ ς πεψς, επυάξες ε μέυς ς ΝΔ υ ΛΑΟΣ, μό «όχ» πό ΚΚΕ ΣΥΡΙ- ΖΑ, ά ς δβεβώσες υ υυπυύ Ας Αάπυξς Γ. Δβεέ ό θ υ βεώσες όπυ πθε, ψσε, πό Δ Εππ Πως Εμπυ ς υς, σχέδ όμυ «Δχεσ πσσ ω Υπυευ Ας Αάπυξς Τμω - Ρύθμσ εμπμάω δωμάω πές δάξες». Γ μσχέδ μσε σε συέευξ Τύπυ σ ΜΜΕ ς Χδς υυπυός Ας Αάπυξς,. Γάς Δβεές. Αά με ξπσ ς πς ς, υυπυός επε ό όσες εάσες εχεσώθ π πό 1975 συεχζυ εύ θ πδθύ σε υύς πυ δύ μέχ σμε έ μμς. Επσς,. Δβεές όσε μά ό δε πόε υπάξε μ πύως ευϊ ύθμσ ό συεμέ εξέξ ά δεάδες πεχές ς χώς. Δβάσε εδώ ό επάζ 20 ΑΤύπς Ηε εμεδ

21 Τ επβύ σάσ υς σ ΟΓΑ όες 2012 Από 562,44 ευώ ξεύ μώ μέχ 1.587,24 ευώ έες σσές εσές (σε εσ βάσ) ω σσμέω σ ΟΓΑ σύμω με π πυ έδωσε σ δμσό Οσμός. Α έξε ες σ σχ πεσό π θ δπσώσες ό εσές πυ θ θύ βάυ 2012 σσμέ σ άδ ύς σάσς υ ΟΓΑ ε υξμέες πό 26,01 ευώ έως 74,61 ευώ εσως. Δεε σχεύς πες Εύς μεπ ω Ε.Α.Σ. σε Αύς Συεσμύς Αές Εές Συμπάξες Εύ με έδεξ «Εξεά Επε» πέσεε Υπυε Ας Αάπυξς, σς Εώσες Αώ Συεσμώ ς χώς με π θζ όπς μεπς υώ σε Αύς Συεσμύς (Α.Σ.) Αές Εές Συμπάξες (Α.Ε.Σ.). Σύμω με όσ έε εύς μεπ υ θ συμβε μεά ωσ ώ εώ συεεύσεω. Η πώ Γε Συέευσ ς Ε.Α.Σ. πέπε πμπθε μέσ σ Φεβυά, όε χές Μυ. Σ ΦΕΚ πόμμ επσς ς Κσσς Πώυς ω Χω ς Φυσσδώδυς Νόσυ ω Χω Δμσεύθε σ ΦΕΚ πόσ υ υυπυύ Ας Αάπυξς & Τμω εμ υ Εθύ πάμμς επσς ς Κσσς Πώυς ω Χω (Κ.Π.Χ.) ς Φυσσδώδυς Νόσυ ω Χω (Φ.Ν.Χ.) σε ό ε επάε, ές Τ πόμμ εμόζε σε όες ς χές εμεεύσες (συμβές βές εές) σε όες ς Πεεεές Εόες ς χώς. Δβάσε ΦΕΚ Δβάσε εύ Ηε εμεδ ΑΤύπς 21

22 εξωεό Εά άδ σμεωσε ευωπϊ ά υ πεδ 2011/12 Σχε άσσ ς άς υ ς πεόδυ , πυσσε Commission σ συεδσ ς Συμβυευς Ομάδς Ου, πυ συεδσε σς υξέες, σς 15/2/2012. Σύμω με υά, ε πω υ ω υόεω (16) πωώ χωώ, πυσσε μ εά άδ (+1,5%) σε σχέσ με πέσ, εχόμε σ εό. Η πω υ πμέε μόε πό ύε πω ς εευς πεες πυ σμεώθε πεδ ( εό). Ν σμεωθε ό ές Ι πυσσε μεωσ ς άξς υ -15%, Ισπ μεωσ -2%, εώ θέως Γ σμεωσε ύξσ ς άξς υ 7%. Τ Μά έχε σ Εάδ Εππς Νσά Τσός Σ Εάδ μέε έθε Πέμπ, 1 Μυ, Ευωπς Εππς Γεως, Νσά Τσός, πεμέυ εμεώσε εό βύ θεσμύς ες επεμε μεύθμσ ς Κς Ας Πς (ΚΑΠ) μεά Όπως έεε υπυός Ας Αάπυξς. Κώσς Σδδς, σε εμέωσ πς μέ ς Δύς Εππς Πως Εμπυ ς υς (ά δάε ς συζσς υ μσχεδυ ), χά επσεψ επόε ε Φεβυά ά εά βθε με δ υ πωβυ. Σύμω με. Σδδ θ υπάξε συζσ σ υ με Εππ σε συεδσ ω Εππώ Πως Εμπυ Ευωπϊώ Υπθέσεω Κ Α Π. 22 ΑΤύπς Ηε εμεδ

23 Floriade 2012: Πβ ς Εάδς μέσω ς πεχς Σ Mundial Κπεχς θ συμμεάσχε πώ ά Εάδ, ως «εθ» συμμεχ. Η ε Floriade επεώε σ μς πσέε Φύσ δδσά. Μεά ς συεχες ες σες έω υ Εύ Κάυς «εθ» συμμεχ, Project Manager βε όπ δμυσε ς πϋπθέσες ά έ. Έσ, μεά πό συέευξ ξόσς πυ έε σ Αάε ς Τυς σ πσ ς Florplant, δόθε πό δάωσ ς Floriade «πάσ ως» Εάδ θ ε πύσ πώ ά. Ο Νς Θυμάς με υς Πώ Γυδ, Κ έ, Γά Γύ, Γά Κεά, Κώσ Νύδ, Δμ Δμυ, Τξάχ Αδσόπυ Μ Κά (ό σχε με εωεχό εμε) θ ώσυ μ «συέ» Εάδ, δεχς ό σε άθε σ, υπάχε ύσ, πυ δυ άθωπ πυ έχυ όεξ δεξυ δυεά υς πβάυ πδ υς. Γ υό ό μάδ μάσε «Synergia- Hellenic Garden Team». Δβάσε πεσσόε έθεσ Οθ εμ υ συσμς εέχω σ εσόμε ά πϊό ζύ Copa Cogeca Τ πευσ υς πό πόσ υ Ευωβυυ χώσε υς όυς ς εμπές συές με Μό, εξέσ εές συεσές ώσες Copa Cogeca. Σε ωσ υς πεδπύ πως έ συμω θ έχε δσ επδσ σ μέ ω πωπευώ ς Ε. Ε., υως σς μάες, ζύ πό Ευωπϊ Εππ θ εμ υ συσμς εέχω σ εσόμε ά πϊό. Δβάσε εδώ ό επάζ Η δμσ πζε σμό ό πώθσ υ εάδυ σ ωσ ά Α σς πμσες ω Ρώσω ωώ υχε έ, άωσ εάδυ υξάε ά ά σθεά εευ χό, σύμω με σχε έθεσς υ Ομύ Εμπύ Γευ ς πεσβες μς σ Μόσχ. Σύμω με έθεσ, πώθσ εάδυ σ ωσ ά, μεά επ εός πϊός πό συεμέ σύπε-μάε, σμό ό πζε δμσ υ πϊός υό ε πό μεδ πυ έχυ σ ά συεμέ πϊό πεεύσεως Ισπς Ις. Ο συεμέες εεες έχυ επεδύσε σμά εά δμσ σ εόσ (εξάζς π.χ. ώ σε επές επμπές μες), σ ύπ σε δμόσυς χώυς (π.χ. σόσ σε σμές σάσες μεό). Δβάσε εδώ ό επάζ Ηε εμεδ ΑΤύπς 23

24 ΚύπςKύπς π πς Κύπς Κύ πς Κύπς Κύπς Κύπς Κ ύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς ύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπ ύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κ ύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κ Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κ Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κ Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς ς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς ς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπ ς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπ ς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπ ς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπ ς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπ ς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπ ς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπ πς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπ πς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπ ύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κύ ύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κύ ύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κ ύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κ ύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κ πς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κ ύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς ς 24 Κύπς: Ο υπυός Γεως πδευσε σύσεψς σξ υ άδυ πβς Ο υπυός Γεως, Φυσώ Πόω Πεβάς. Σς Αεάς πδευσε, Δευέ, 20 Φεβυυ, ευες σύσεψς με επσώπυς υ άδυ ω πβόω, σ πυσ επσώπω όω ω Αώ Οώσεω υπεσώ πόω. Μεά ές ς σύσεψς. υπυός πέβ σε δώσες ές ό συζθ υόε πβμ υ άδυ πυ ε δάθεσ ς πως, ύξσς ς μς ω ζωώ έεψ άωσς υ άδυ πυ μεώε δπμευ υ δύμ. Δβάσε εδώ ό επάζ ΑΤύπς Ηε εμεδ Κύπς: Μεωσ ς μς πώσς υ δεύσμυ εύ σ πεχ Ξυάυ ζύ ες ς πεχς Ο υπυός Γεως, Φυσώ Πόω Πεβάς. Σς Αεάς εχε σς 20/2/2012 συάσ με πόεδ. Κυά Φβυ επσώπυς υ Κύ Συμβυυ Ξυάυ, ά π συζθ πβμ πυ μεωπζε ό άπ ω μδω υ υπυευ. Ο επόσωπ ζσ μεωσ ς μς πώσς υ δεύσμυ εύ υς πεβάες χώυς ω ώ ς ός επεδ πόε χώυς π πεύ πό πωό δέ, ά βεωσ υ δόμυ πυ δε σ άμ. Ο Υπυός δβεβωσε υς επσώπυς υ Ξυάυ, ό θ εσε όσ δυό συμόε πσ ω μάω υς.

25 ύπς Κύπ ύπς Κύπς Κύπς Κύπ ύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κύ ύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κ Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κ Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς ς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς ς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς ς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπ ς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπ ς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπ ς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπ ς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπ ς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπ ς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπ πς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπ πς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κύ ύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κύ ύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κύ ύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κ ύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κ Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κ Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κ Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς ς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς ς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπς Κύπ ύπς Κύπς Κύπς Κύπ ύπς Κύπ Μέχ 30 Μυ σες β Από Πσευ 24 Φεβυυ έως 30 Μυ θ έχυ δυό υπψ ό υπβάυ υς έυς υς, πεμευ εχθύ σ Δάσ 1.2 υ Μέυ 214 «Γεωπεβές Εσχύσες» Κ. Σύμω με όσ έε πυξ ς δάσς, π δμσεύθε Δευέ 20 Φεβυυ, σ δδυό όπ «Δύε», σύ ω πσώσεω έχε σε ευώ ύ Δμόσ Δπά. Ο εδεόμε υπψ δύχ θ μπύ υπβάυ ς σες υς σς ά όπυς Δ/σες Ας Ομς Κς, σ ά όπυς Κέ Εέχυ Πσπσς Ππσσύ Υύ & Εέχυ Λπσμάω (ΚΕΠΠΥΕΛ) θώς σς Εώσες Αώ Συεσμώ (Ε.Α.Σ.). Σ δάσ μπύ εχθύ πάω ζώ: ες πόβ ες μσυσμές ες, βεδ με πω εύθυσ βεδ με επω/δπ εύθυσ ες μσυσμές ες. Δβάσε πεσσόε πόμμ Σ 43 ε. ευώ δπά Μέ 133 πυ ά εμέωσ πώθσ ώ πϊόω Σ ευώ ζε συό όσς υ Μέυ «Εμέωσ πώθσ ω πϊόω σ πσ συσμάω πό ω μω» μεά πόσ έξς ς πάξς σ πόμμ Ας Αάπυξς ς Εάδς Σ πόσ πυ δμσεύθε σ δδυό όπ Δύε έε υπ υ εδύ μμέ υ ΥπΑΑΤ,. έ Δβά έε ό χδάμμ υπσς πάξς ς πάξς ζε πό ς 18/1/2012 έως ς 31/12/2015. Αεμε ς πάξς ε σξ μάδω πωώ εωώ πϊόω πός, μέ ω πω ε δύχ υ Μέυ 132 υ ΠΑΑ, υπσ δάσεω εμέωσς πώθσς σ εσωε ά, πυ πεμβά σε επχεσό σχέδ δάσς μέσς δάες ώ εώ. Δβάσε υς όυς έξς Σε πάσ δάσ ς βς εως πσζε ΥπΑΑΤ Σε πάσ 10 έως 12 μεώ, ς δάσς 1.1 «εω», υ μέυ «Γεωπεβές Εσχύσες» υ ΠΑΑ , πσζε υπυε Ας Αάπυξς. Σύμω με πες υ ΑΤύπυ, πόσ ς πάσς βσε σ ε υ υπυύ,. Κώσ Σδδ πεμέυ άβε υπ υ. Υπεθυμζυμε ό σύμω, με πόσσ εδές υ ΥπΑΑΤ, πυ δμσεύθε Δευέ 16 Ιυ- Ηε εμεδ ΑΤύπς 25 μες εσχύσες

26 υ, άθεσ ω σεω ώε εχόμε Τεά, 29 Φεβυυ. Γ συεμέ δάσ υ μέυ «Γεωπεβές Εσχύσες» ύψς ω πσώσεω έχε σε ευώ ύ δμόσ δπά. Ο εδεόμε πεμέυ θύ δύχ δάσ 1.1 «εω», πέπε υπβάυ σ υς σ π πεμβά εμάχ ς εμεάευσς υς π ε δωμέ σ Ασ Ες Εσχυσς (ΑΕΕ) υ 2011 υ εδεόμευ. Σ σ εσχυσς δε ε δυό συμπεθύ εμάχ πυ δε ε δωμέ σ ΑΕΕ υ 2011 υ εδεόμευ. εσχύσες μές 26 ΑΤύπς Ηε εμεδ

27 Αά ΑΤΕ: Η πσά ω Ιδώ ΣΕΚΑΠ. Έεσε πσά ς Ευωάμ ΕΛΙΖ Σ πσό ω ,45 ευώ, έχε μμ πυ δθε βάε δ εε Bommidala Enterprises Ltd πόσ υ 50,36% ω μεχώ ς ΣΕΚΑΠ, όπως ωσε Τ, 21 Φεβυυ, ΑΤΕbank. Επσς, σύμω με ωσ ς ΑΤΕ, πώσ υ 99,98% ω μεχώ ς ΕΛΙΖ Α.Ε. ε πσά ς ΕΥΡΩΦΑΡΜ Α.Ε. π έε δε πό Τάπεζ έχε σ πσό ω ευώ (ξ μεχώ μβόμε δάε). Κές ππές ε πω μπόσς δάυ Η ε πω μπόσς δάυ έχε σ 12 ε. χβώ (1 χβώ ζυζε πεπυ 24 ά), μεύε πό πεσ πυ υμάθε σ 11 ε. χβώ. Όσ ά ε πω ς υπόπες μπόσες (βε..) υ ε άω πό 2 ε. χβώ. Η μπόσ ε έ θά εξωό πϊό, πυ ξ υ ξεπεά 300 ε. ευώ εσως. Χσό ς ες πως ε ύξσ υ όσυς πυ όμως σόπσε πό πά ύξσ ς μς πώσς σς δεθες ές. «Ο ύεες μές ς μπόσς ε σ μεωμέ πόσμ πω θώς σ υπχώσ ς εξως «βυμς» ω Κέζω, πυ εμύμε ό εε σ ύξσ ς εσωες υς άωσς», ζε σ ΑΤύπ πόεδς ς Έωσς Κσεβπώ Εάδς (ΕΚΕ), Κωσς Απσόυ. Δβάσε επάζ Ηε εμεδ ΑΤύπς 27

28 Εδσες εά Ομάδ εθεώ ς Πες πωύ πάες Νευπυ μέσω δδύυ Τ Τεά, 22 Φεβυυ 2012, πό ς πώες πωές ώες, άχσ θε μέσω δδύυ πώες πεες πάες Νευπυ πό Εθε Ομάδ Δάσς Ν. Πες. Ο ά ς Κες θ μπύ πό σμε πευ μέσω ς σσεδς ω εθεώ, πσόες μέχ 100 ά ά άμ, πς 0,25 Ευώ ό 2,5 δεά. Σ σσεδ έ ό όμ ω πώ, θώς πσόες πυ έχε πεε άθε ές πό υύς. Μάσ όμ πωός θ μπε πυθε σσεδ πεμάζε ς συσευσες, ά με ς πεες πυ έχυ χωθε σ σύσμ. Γ ε πδε μ πε, πέπε χσς δώσε πωσδπε, εός πό μεπώυμ πσό, δεύθυσ υ εύ υ χυδμευ ό έω. Η δδυ εμ δε μπε δεχε δεύε πε πό δ δεύθυσ , εώ όυς σάες πε ε επβεβωσ μέσω ς επσς πυ σέε υόμ σύσμ σ χσ. Η εμ, με μ εάχσ ππσ, μπε χσμπθε σε άες πόες, θώς μέ ς Εθες Ομάδς Δάσς Ν. Πες, δώυ πόθυμ δθέσυ ό εε πυ χσμπύ, βθσυ πόμες πωβυες. 28 ΑΤύπς Ηε εμεδ Πάσ πθεσμς ύθμσς υθέω Έως ς 30 Ιυυ πεε πθεσμ ύθμσ ω υθέω, σύμω με σχε δάξ πυ πσέθε Τεά, 22/2 σ εμσό μσχέδ υ υπυευ Ομώ «Ρυθμσες συξδύ πεεχμέυ άες επευσες υθμσες εμς υ Μμυ». Η πθεσμ βς ς πώς δόσς υ ευ εδύ πσμυ πεε έως ς 30 Σεπεμβυ. Η πύμε πθεσμ έε σς 28 Φεβυυ. Συμω σ Eurogroup 130 δσ. ευώ σ Εάδ Ύσε πό 15 ώες δβυεύσεω, Eurogroup έδωσε «πάσ ως» έ δάε ω 130 δσ. ευώ πς Εάδ. Πά, ώθε ό «ύεμ» ω μόω θ άσε 53,5%, ώσε χές πέσε σ 120,5% υ ΑΕΠ Σε συέευξ Τύπυ πυ πχώσε πω ς Τς, πωθυπυός Λυάς Ππδμς, έε ό συμω σώ δσάσεω, π όμως πε όμ υ πά. Όπως έεε. Ππδμς, ώ δε δυό θύμε με σθεό, πεσε βεβό εσχυθε εμπσσύ σ ε μ, ώσε δμωθύ ύεες συθες. Από μεά ω εω, Ευωπς Εππς Ομώ Υπθέσεω. Ό Ρε όσε ό επσ ς Εάδς πό υς πσωές ς θ εσχυθε σε άμ ς υθέσς υ πάμμς σξς πυ θ επέψε σ χώ πύε χεπ. Η επσ υ πέ πό έεχ ς σς ω συμωθέω, δξε πάσχε πύμε εχ βθε πς Εάδ ώσε εσυχσε ευ υ Κάυς.

29 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ β σς χμόεες μές, δεε έες πσές

30 Πε Οω... Τευός Μσς Semillon Ο π δάσμς υός ς Φωό: Nathan Jones

31 Ηε εμεδ ΑΤύπς 31

32 Εσωh Ισa σχεi Τ Semillon ε μ ευ π ς μπέυ πό π πά μσμέ υ υ Sauternes. Ο υόεες πεχές έες ε Γ, Αυσ, Νέ Ζδ, Χ, Η.Π.Α. (Κό) Νό Α. Μπύμε συσυμε με συώυμ Bordeaux Blanc, Wyndruif, Semilao, Greengrape Hunter River Riesling. Τ Semillon σ Εaδ Η π υ συά εά σπά σ εό μπεώ, ύες εσες έες επζ σ Μεδ. Π ό υά πεέσμ ε εξεά, δως σ πεχ ς Δάμς. Εδμeς συθhες Αμπεi Ως π ε σχεά εύ σ έε, ζω εά πω. Εμζε θεό σς πεσσόεες σθέεες (υως ωδ ευυπωσ), εός πό βύ. Πμά ς πεχές με όυσες μέες δσεές ύχες. Από άπψ εδώ, πμά χώδ εδά με εό ά, ε σζυ πά. Λόω υ επύ ύ υ υσ εύ ζμά (εύμ) πό, δε σς θεμόεες πεχές έες. Ε πώμ π, άες υ πύ ζ ύεες ό πσάζε συμδ. Τ σύ υ ε μεά πυό, με ς άες υ πυσάζυ χμ ξύ. Ο ός ω ώ υ ε χώμς χυσύ επός. Οπa χσa iω Σ Μπό ε συχό όμε ς πως πυπώ ω με Semillon, Sauvignon blanc Muscadelle. Με υό όπ χμ έσ ωμάω υ Semillon εσχύε πό σχυ έσ ω άω δύ πώ. Ο ς πυ πάε όε ε ξός μάζε Bordeaux blanc. Σ υπόε ώμ υ υ σε υ πεπωσ πεμβά: μ, εμό, ευόσ δά, σύ, ά πάσ ππέ, σδ. Τάζε με πά πυεώ, ζυμά με ευές σάσες ά πεσσόε πά εύμ. Ο υόε όμως πυ πά πό Semillon σ Γ ε υ υ Sauternes, υ Barsac υ Cerons. Σε υ πεπωσ εμεευόμσε ευε σψ πυ πε σς άες υ συύ υ πό βύ (Botrytis cinerea), με π εώε πεεχόμε ς άς σε εό, υξάς ξύ συέωσ ω ζχάω. Τ ώμ πυ υχύ σε υ πεπωσ ε βε, μάς, μέ, βύυ άς. Τ πέσμά υ πό βέ πσπε με ώμ βς ξύυ εσψμέυ ψωμύ. Η έσ ω ωμάω υώ ε μέ, σώμ υ υ ε πύσ ξύ μέ.

33 Sauternes Τ Sauternes, ε ές υός ός ς πυ πέχε πό πεχ Sauternais (Graves) σ Μπό. Γ πσευ υ χσμπύ σύ πό ς πες Semillon, Sauvignon Blanc Muscadelle, π έχυ υπσε «ευε σψ» πό μύ Botrytis cinerea (ωσός ως βύς). Ο συχές «πσβές» πό βύ ε σς μές συθες ς πεχς, εώ δπσ ω συθώ πό χό σε χό δε σε δες πός πω. Συεμέ, σ πεχ εώ δύ πμ, Garonne Ciron, πό υς πυς εευς έχε ψυχόε εά πό πώ. Ό θόπω ε ζεσό ξό, σ σμε ς έωσς υς δμυύ συχά μχες πες ύπυ υς μπεώες ά δάε ς ύχς ς πώες πωές ώες, δμυώς δές συθες πσβ πό βύ. Ο μεσμεός ς πυ συθως υθε βθά σέωμ ω συώ με υό όπ πσβ υ πεζε σε υό πυ μάζε «ευε σψ». Ο υ ε β, έως εξεά β, ά χά Κμ πό π πέχ. Η υψ μ υς πζε υψό όσς πως υ πϊός, ά επμέε π θ πέπε επδεξε όσ μπευός, όσ πός, μέχ ά άσε σ χέ υ ω. Λόε μσμέ πά με σχ όπ σ Barsac Cerons. Τ Sauternes πεε έ εξεό πε πυ μπε όμως συδυσε με πά υά ά με δε πά όπως υ- υ ό. Ηε εμεδ ΑΤύπς 33

34 Μες εες Ζύ υπά Τ Φυώ Κς ζύ εχό εωπς υπάσμ ς ες σ Α. Νό. Απσ βύ σ Τέω επως: Η εε FARMA-CHEM ΑΕΕ πυ δσπε σ χώ ω χμώ ζά έμπε Γεωπό άυψ θέσς σ μμ πωσεω με πεχ ευθύς Δυ Πεπόσ. Ο δός υπψς θ πέπε δθέε εμπε 2 εώ σ πώσ υπσευώ πϊόω. Η πύ ώσ Αώ χσ Η/Υ πες. Πέχε υ, πύ πός μσθός, ό έω Bonus. Απσ βύ σ: Τ Ισύ Εέχυ ώ Πϊόω, ΙΟ Εάς, εδέε πσάβε εωπό, πό ωάω σχώ, όω ω εδω σεέχωσ μς θέσς επθεω-εξωεύ συεά υς μύς Έβυ Ρδόπς. Απ πσό: Εμπε εός υάχσ έυς σ εμε ς υς πως ς μεπς δσός. Επθυμ εμπε σ εμε ς βς εως. Επθυμ εμπε σ χώ ς πσπσς συσμάω. Κ ώσ υ μθεύ πσυ μω πώ. Γώσ ς ς ώσσς σε εππεδ επως. Απσ βώ σ ά θ δεά μέχ 29/02/2012. Εσω Εε Γεωώ Εδω ζά εωπό Τεχό Γεωπς μόμ πσχόσ σς πωσες, σ Ήπε Σεεά Εάδ. Πμύ συάδε με εμπε σς πωσες εωώ εδω, ώσ Αώ Ηεύ Υπσ. Γ βά σ: Ζε υπάς έμπες σς ές δυεές (άμεμ, υμ, π). Πεχ Σύς. Τ Πωύ δά Πωε σπός μδς πό όπ π ω Σεώ, ύ άμ, πύ πδός, σμές, χως ύ, πς 3.5 /ό. Τ ς Απσός. Πωύ δέμ σύ πό βώμ. Τεμάχ ά δεμυ Πεχ Γύ Κθς. Πες: Πωε πως μς πό έε σε μεβό σάδ, με ό ύ άθ ς (όχ εσμέ σε μχ) σε εύμπ συσευσ Πυππυευ με εέ, ά σμ Delicatessen. Πες: Δμσθές Μ.Τυδς Γεωπός ΑΠΘ, M.Sc, ΜΑ. Πωύ 100 σόυες μπάες άχυ. Πες: Κώσς, Κζά. Πωε πσπμέ βό μπό. Δθέσμ πσό 17 ό. Πες: Ζχυ Συά, Σύε Σεώ, Πωε ό θόμε πως μς, πό Δάμ, άσς πός, σε πσ συσευσ ω 3 ώ, 20 πώσ. Γ χδ πώσ μ δπμεύσμ. Τ. επως: Πωύ μπάες σύ πό θά. Τεμάχ 300. Τμ μπάς 3 Ευώ. Πεχ Κς. Πες: Πωύ μ όε πό ψυε. Τ Πωύ μεσσ 10ά σε μ. Πεχ υ Νμύ Σεώ. Τέω επως: ,. Αώς. Πωύ δώμ ά ξς 7500, πεχ Θεσ/ς. Τ Πωε εόδ πό πωύς Πωε εξεό πθέ εόδ, άσς πός, πς ωές, πεχς Άω Μεσσς, εσδες , ξύς <0,20, εξως ε ψυχώ, σύμω με πόυπ AGRO 2-1 & 2-2, θώς εμέ σ πώ χό μεβύ σδυ ς ς Κέες. Δάθεσ σε πά μεέθ. Τμές ευσές. Απσ σε ό Εάδ. Τ , Πωε εξεό πθέ εόδ (extrissimo) πό Κώ Μεσσς, πό επωό, ές σδεάς Δθε σε συσευσες ω 17 lt - 5 lt - 3 lt - 2 lt. Επωσε μζ μς πσ δεμς. Τ.: , , Από δώ Μυό επωό δθε πς πώσ εξεό πθέ εόδ χμς ξύς (0,3% - 0,6%) πό υς εύς εώες ς Λέσβυ χως χσ χμώ άω υσώ. Σέ δωεά δεμ σε ό Εάδ. Τμ (17ώ εεές) 50 ευώ (συμπεμβάε μ υ εεέ) + 10ευώ μεά πάδσ σ πό σς Αθ Θεσσ υπόπ Εάδ πάδσ σ με ς εσες σς. Πες σ Δμς Πωε πθέ ό εόδ, σδεάς 2012, ξύς 0,8 μμώ, πό εές συάες όχ ές (όε πό), πϊό «ψυχς» εξως, πό πεχ Χώ. Τμ: 55 ευώ δχε ω 17 ώ. Απσ σε ό Εάδ. Τ: (19:00-20:00). hotmail.com Πωε εόδ εξες πός πως Ο εώες βσ σ μό Πέβεζς σ πεχ ς Πάς. Τμ 2 ά. Τ Δεχόμσε πεες μεάες πσόες. Απσ σε ό Εάδ. Πωε πό πωό ό πθέ ό εόδ άσς πός χμς ξύς, σδεάς 2011, πό πεχ υ Ρεθύμυ. Η εξω υ εάδυ έχε ε «ε ψυχώ». Τμ: 60 ευώ εεές Σεε εσες ε σς σ σ fax επωσε μζ μς σ έω

35 εες Μες ω 17 ω. Απσ σε ό Εάδ. Τ.: Πωε ό εόδ εξες πός 3.50 ευώ σε ό Εάδ. Πες: Πωε άδ εξες πός πό εόδε πυ δε έχυ υπσε μ χμ εμ. 60 ευώ εεές. Τ (πευμές ώες). Πωε εόδ βς έες, πως Π μά, πεχ πέευσς Αδ. Τμ 70 δχε 17 ώ με έξδ πσς. Τ Πωύ ζώ Πωύ ά σεά Φζά 2 μώ πεπυ σ πεχ ς Άς. Τμ συζσμ. Τέω: ,. Κώσς. Πωύ εάδες εευθές βσς (32) με δώμ ξς Ευώ σ πσό ω Ευώ μες σ πεχ Κες Σεώ. Τέω επως Πωύ 300 θόμ Κε δ με υψ πόδσ σε ά ές. Τ , ς Φώς, Πωύ 15 εάδες 20 πάω, πως, με 150 όυς πσόσωσ δώμ. Πεχ Θεσ/ς. Τ ,. Δμς. Πωύ μχμ Πωε έ FIAT σε πύ άσσ έ μεά. Τ Πωύ πό δώ, όω ς επέμς 2 έ:massey FERGUSON 290 με ώες ευς, 80 hp, μ. 10/ 85, ό, υδ. μό, άσσ, δεός έεχς μ ευώ. MASSEY FERGUSON 4245 με μπ, ώες ε- υς, 90 hp, ό, υδ. μό, 4x4, service, άσ άσσ, full εξπσμό (δσεόω, μσμός) μ ευώ. Τ Πωε Mercedes 308 D, εσό άσσε με van μεά ό 3-4 ξόω. Πες: Πωε πσεως, υός, INOX, μπεσέ όσς, μες ς, πεάες, μπεσέ ψυεω 20 ππω, βσς άς δππύθμες. Εά άσσ με υ van ό ξό εά εμάχ. Πες: Πωύ ύ εόθεμ πεσ, ζυμω, υυμχ, mixer 40ά, σμχ, πδές, πως, επυπ σάς εά άσσ με μχμ εά υ van ό μεά μό όπεδ σε Πε- Χδ. Πες: Πωε συσευσ μχ SIEBLER μές συσευσες πό ζάχ έ μπχά μύς όυς, σόες π. μζ με μχό όσ. Εά άσσ με μό όπεδ σε Χδ-Πε. Πες: Πωε χσυές (εόπε) 9 σεεχώ, 3,5 m, ΑNGELONI Ις σευς, σε άσ άσσ, σχεδό ύ. Τμ: Πεχ: Γσά. Τέω επως: ,. Σάββς. Πωε όμε θεσό υύ με συθπό ANGELONI Ις σευς, 5 δσω, 2,1 μέ σε άσ άσσ, σχεδό ύ. Τμ Πεχ: Γσά. Τέω επως: ,. Σάββς. Πωε πέσ welger 61 σε άσ άσσ, μ Τέω επως: ,. Σάββς. Πωε πεσεόμε ά 4υ 11 ύπυ «Μυωάς Αθάσς», σε άσ - άσσ μ Τέω επως: ,. Σάββς. Πωύ εμάχ Πωε μπέ σ Αδ Δάμς. 3,1 σέμμ, 3 εώ πσό. Π: Μσχά Αμβύυ. Τ Ζύ εμάχ πό 100/200 σέμμ εσμ με εό (εώσ) σε ό Εάδ ά. Τ Ζύ εσ Γεωπός ΠΕ Φυς Πως με πϋπεσ σε άσμ υπσσς ζά εσ συεσ σε σχ εσ ( ως εμπός πόσωπς). Κάχς άδες πυμάσεω δσς. Γώσ Σεβς ώσσς. Τέω επως: Απσ βύ εόσ ζθε. Τεχός εωπς μμ υς πως με ώσ Αώ (LOWER), ώσ υπσώ δπωμ ς ς ζά εσ σ πεχ ς Ηπευ. Τ Από Σχς Τεχς Γεωπς υ AΤΕΙ Κς άχς Μεπυχύ Δπώμς με : Food Chain Systems υ Cranfield University, ζά εσε σ άδ ς εωπς ω μω σ Κ. Άσ ώσ Αώ υπσώ θώς επσς μέ ώσ Ισπώ. Επω: hotmail.com, Ζύ δά Αάζω δώμ πσμυ μπεύ. Τ Γώς. Ζύ μεσσ με εξπσμύ. Πες: Η ε σς χωε δωεά σ σόπ σ εβδμδ ε εμεδ ΑΤύπς.

36 Ο εδώσες ς εβδμάδς Εθέσες Agrarwelt Δεθς έθεσ πυ θ πμπθε σ Friedrichschafen ς υς, πό Φεβυυ Πες σ: www. agrarwelt-bodensee.de Gardenia Δεθς έθεσ θμ, ωπσά υά χε πυ. Θ πμπθε σ Πόζ ς Πως, πό ς Φεβυυ Δάωσ: International Poznan Fair. Πες σ: en Salon International de l' Agriculture - Paris Δεθς έθεσ. Θ πμπθε σ Πσ, πό 25 Φεβυυ έως 4 Μυ Δάωσ: Ceneca & Comexposium. Πες σ: 1 Φεσβά Πεώ Οεύσεω. Θ πμπθε σ Κε, σ θυσ ΕΚΑΗ, σς 26 Φεβυυ 2012, μεά ς 11:00 π.μ. Δάωσ: Πεεε Εό Πες. Πες:. Χόπυς Ν.,.: , Συέδ Ημεδες Σεμά Ημεδ με θέμ: Αεός άπυξ πεάσες σ π. Θ πμπθε σ Νεώ Μό (Ισπϊός Χω), Πέμπ 23 Φεβυυ 2012, σς 18:30. Δάωσ: Κέ Πεβς Επδευσς άμυ. Πες σ έω: Ηθς: Η ξόπσ ύσ ω εεεώ εεώ. Θ δεξχθε Πσευ 24 Φεβυυ σς π.μ. σ ε θυσ δέξεω - πβώ υ Κέυ «ΔΗΜΗΤΡΑ» Δάμς (πώ ΚΕΓΕ). Πες σ έω: Ημεδ σ Πέ με θέμ χσ υ δδύυ σ υπεσ υ σύχυ Έ ό. Θ πμπθε σς εσάσες υ ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ Σύδς (2 χόμε Μυβύ Έδεσσς), Πσευ 24 Φεβυυ 2012 ώ 18:00. Δάωσ: Δ/σ Ας Ομς & Κς ΠΕ Πές. Πες: σ.: Ημεδ σ Νευόπ με θέμ: Οωμέ μεώπσ εχθώ σθεεώ σ έε ς πάς. Θ πμπθε σ Αμθέ υ Δμυ Κ.Νευπυ, Πέμπ 1 Μυ 2012, ώ 17:00. Δάωσ: Δεύθυσ Ας Ομς Κς Πεεες Εός Δάμς, σε συεσ με Δμ Κ. Νευπυ ΕΛΓΟ Δμ. Πες:. Η.Εευθεάδς,.: , fax: minagric.gr Δάεξ σ Αθ με θέμ Γεω σ Εάδ εευ 30 χό. Θ πμπθε σ Συεδό Κέ ς Εθς Ασσς (Λεωός Συύ ), Πέμπ 1 Μυ 2012 ώ 19:00. Δάωσ: Σύς Φω Αμες Γεως Σχς. Πες:. Νζ Πππά,.: Πεσσόεες εδώσες. 36 ΑΤύπς Ηε εμεδ

37 Ηε εμεδ ΑΤύπς 37

38 ΑΠΟΨΕΙΣ Ομσπδ Εζμέω μχώ Ζχάεως Εάδς: Ομχ ύπε εμ ς ωμές δχεσς σ εύ πεσσόε... Κάθε ές επεμς ός πέπε ε σ Μώ Αώ Αώ Εμεεύσεω πεσσόε... ΙΝΤΕΟ Σύς Επεμώ Πώσς Φυώ συώ εδώ Λώς, ε συμ Σ.Ε.ΠΩ.ΦΥ.Λ. δεε εδώ ό video... Κέε μώ δεε εδώ ό video... Επόμε εμεδ Πσευ 2 Μυ