ΝΟΜΟ 3863/2010 ΑΝΑΜΟΡΥΩΗ ΠΛΑΙΙΟΤ ΑΝΑΠΗΡΙΚΩΝ ΤΝΣΑΞΕΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΟΜΟ 3863/2010 ΑΝΑΜΟΡΥΩΗ ΠΛΑΙΙΟΤ ΑΝΑΠΗΡΙΚΩΝ ΤΝΣΑΞΕΩΝ"

Transcript

1 ΝΟΜΟ 3863/2010 ΒΑΙΚΕ ΤΝΣΑΞΙΟΔΟΣΙΚΕ ΡΤΘΜΙΕΙ ΑΡΘΡΟ 1 (ΤΝΣΑΞΔΗ) Σν Γεκόζην εγγπάηαη ηελ βησζηκόηεηα ηνπ αζθαιηζηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο ρώξαο, κε ζθνπό ηε δηαζθάιηζε αμηνπξεπνύο ζύληαμεο γηα θάζε δηθαηνύρν. ΑΡΘΡΟ 5 (ΓΗΑΓΟΥΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ) - Ο ΑΦΑΛΙΜΔΝΟ ΝΑ ΠΛΗΡΟΙ ΟΛΔ ΣΙ ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΙ ΣΟΤ ΣΔΛΔΤΣΑΙΟΤ ΦΟΡΔΑ ΓΙΑ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΗΗ - ΔΛΑΥΙΣΔ ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΙ ΤΠΑΓΩΓΗ ΣΟΝ ΣΔΛΔΤΣΑΙΟ ΦΟΡΔΑ ΓΙΑ ΥΟΡΗΓΗΗ ΔΠΙΚΟΤΡΗΗ (ΓΙΑΓΟΥΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ) : 1 Σειεπηαίνο θνξέαο κε 5 ζπκπιεξσκέλα έηε ζε απηόλ από ηα νπνία 20κήλεο θαηά ηελ ηειεπηαία 5εηία πξηλ ηελ ππνβνιή αίηεζεο ζπλ/ζεο 2 40κήλεο ζηνλ ηειεπηαίν θνξέα εθ ησλ νπνίσλ νη 12κήλεο ηελ ηειεπηαία 5εηία (αλαπεξία ή ζάλαηνο) - Αλ δελ ζπκπιεξώλεη ηηο πξνππνζέζεηο ηόηε πάκε ζηνπο πξνεγνύκελνπο θνξείο θαηά θζίλνπζα ζεηξά αξηζκνύ εκεξώλ εξγαζίαο - Αλ δελ ζπκπιεξώλεη νύηε ζε απηνύο ηόηε αξκόδηνο είλαη ν ηειεπηαίνο κε ηηο πξνππνζέζεηο : α 40κήλεο εθ ησλ νπνίσλ νη 12κήλεο ηελ ηειεπηαία 5εηία β 12κήλεο νπνηεδήπνηε (αλαπεξία ή ζάλαηνο) - ΟΛΟΚΛΖΡΟ Ο ΥΡΟΝΟ ΣΖ ΓΗΑΓΟΥΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΘΑ ΤΠΟΛΟΓΗΕΔΣΑΗ ΑΠΌ ΣΟΝ ΑΠΟΝΔΜΟΝΣΑ Ω ΥΡΟΝΟ ΠΟΤ ΓΗΑΝΤΘΖΚΔ Δ ΑΤΣΌΝ ΚΑΗ ΓΗΑ ΣΖ ΘΔΜΔΛΗΩΖ ΣΟΤ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΗΚΟΤ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΟ ΚΑΗ ΓΗΑ ΣΟΝ ΚΑΘΟΡΗΜΟ ΣΖ ΤΝΣΑΞΖ ΚΑΗ ΓΔΝ ΔΊΝΑΗ ΓΤΝΑΣΖ Ζ ΠΡΟΜΔΣΡΖΖ ΜΔΡΟ ΜΟΝΟ ΣΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΠΟΤ ΓΗΑΝΤΘΖΚΔ ΣΖΝ ΑΦΑΛΗΖ ΣΟΤ ΚΆΘΔ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ - Ζ ηζρύο ηωλ παξαπάλω αξρίδεη από 1/1/2011 γηα αηηήζεηο από ηελ εκεξνκελία απηή θαη εθεμήο ΑΝΑΜΟΡΥΩΗ ΠΛΑΙΙΟΤ ΑΝΑΠΗΡΙΚΩΝ ΤΝΣΑΞΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 8 (ΜΟΝΗΜΟΠΟΗΖΖ ΤΝΣΑΞΖ ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΣΩΝ ΑΦΑΛΗΜΔΝΩΝ ΑΠΌ 1/1/93) ΟΙ ΤΝΣΑΞΔΙ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΓΙΝΟΝΣΑΙ ΟΡΙΣΙΚΔ ΌΣΑΝ Ο ΤΝΣΑΞΙΟΤΥΟ: α Δρεη ζπκπιεξώζεη ην 55ν έηνο θαη ρξόλν ζπληαμηνδόηεζεο 7 εηώλ ζπλερώο θαη ππνβιήζεθε ζε 3 πγεηνλνκηθέο επηηξνπέο β Δρεη ζπκπιεξώζεη ην 60ν έηνο θαη ρξόλν ζπληαμηνδόηεζεο 5 εηώλ ζπλερώο θαη ππνβιήζεθε ζε 2 πγεηνλνκηθέο επηηξνπέο ΛΟΙΠΕ ΑΥΑΛΙΣΙΚΕ ΡΤΘΜΙΕΙ ΑΡΘΡΟ 10 (ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΟΗ ΥΡΟΝΟΗ) ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑ ΤΝΣΑΞΙΟΔΟΣΗΗ ε όηη αθνξά ηα όξηα ειηθίαο ηνπ ΣΠΔΑΘ, πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο ζην άξζξν 14 ηνπ Ν.3232/2004 θαη έρνπκε ηνλ παξαθάησ πίλαθα :

2 - Γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο πξηλ ηελ 31/12/92, πιένλ ηζρύνπλ γηα ηελ ζεκειίσζε ζπληαμηνδνηηθνύ δηθαηώκαηνο: ΔΣΟ έηε αζθάιηζεο 58 εηώλ ειηθία ΔΣΟ έηε αζθάιηζεο 58 εηώλ ειηθία ΔΣΟ έηε αζθάιηζεο 59 εηώλ ειηθία ΔΣΟ έηε αζθάιηζεο 60 εηώλ ειηθία ΔΣΟ έηε αζθάιηζεο 60 εηώλ ειηθία ΔΣΟ έηε αζθάιηζεο 60 εηώλ ειηθία ηηο παξαπάλσ πεξηπηώζεηο ζηαδηαθήο αύμεζεο ηνπ νξίνπ ειηθίαο θαη ηνπ ρξόλνπ αζθάιηζεο, νη αζθαιηζκέλνη δηθαηνύληαη ζύληαμε κε ην όξην ειηθίαο θαη ηνλ ρξόλν αζθάιηζεο πνπ ηζρύνπλ θαηά ην έηνο ζπκπιήξσζεο ησλ 35 εηώλ αζθάιηζεο ηνπο. - Γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο κεηά ηελ 1/1/93, πιένλ ηζρύνπλ γηα ηελ ζεκειίσζε ζπληαμηνδνηηθνύ δηθαηώκαηνο: έηε αζθάιηζεο 60 εηώλ ειηθία - Δπίζεο αιιάδεη ην άξζξν 41 ηνπ Ν.3518/2006, ζύκθσλα κε ην νπνίν ε ζπληαμηνδόηεζε ζεκειηώλεηαη κε 37 έηε αζθάιηζεο αλεμαξηήηνπ νξίνπ ειηθίαο θαη πιένλ απηό ζα ζπκβεί ΜΟΝΟ αλ ζπκπιεξώλεηαη ε 37εηία κέρξη 31/12/ Σν όξην ειηθίαο ησλ 60 εηώλ πνπ πξνβιέπεηαη από γεληθέο ή θαηαζηαηηθέο δηαηάμεηο, γηα ηελ ζπληαμηνδόηεζε αζθαιηζκέλσλ ΦΚΑ, απμάλεηαη θαηά 1 ρξόλν από 1/1/2011 θαη γηα θάζε επόκελν έηνο θαη κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 65νπ έηνπο ηεο ειηθίαο, κε ηελ επηθύιαμε ησλ παξαπάλσ. - Όπνπ από ηηο δηαηάμεηο ησλ ΦΚΑ πξνβιέπεηαη ρνξήγεζε κεησκέλεο ζύληαμεο ζηηο γπλαίθεο αζθαιηζκέλεο ζε όξην ειηθίαο κηθξόηεξν ηνπ 60νπ έηνπο ην όξην απηό απμάλεηαη θαηά 1 ρξόλν από 1/1/2011 θαη γηα θάζε επόκελν έηνο θαη κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 60 έηνπο ηεο ειηθίαο. ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑ ΤΝΣΑΞΙΟΔΟΣΗΗ ΓΙΑ ΜΗΣΕΡΕ ΑΝΗΛΙΚΩΝ - ρεηηθά κε ηελ ζεκειίσζε ηεο ζπληαμηνδόηεζεο ησλ κεηέξσλ κε αλήιηθα ηέθλα, ε παξάγξαθνο 3α ηνπ άξζξνπ 144 ηνπ Ν.3655/2008 ηξνπνπνηείηαη σο εμήο, ζρεηηθά κε ην όξην ειηθίαο γηα έμνδν ζηελ ζύληαμε, γηα αζθαιηζκέλεο από 1/1/83-31/12/92 : από 1/1/2011 ζην 52ν έηνο ειηθίαο από 1/1/2012 ζην 55ν έηνο ειηθίαο από 1/1/2013 ζην 65ν έηνο ειηθίαο - Έλα νη κεηέξεο ζπκπιήξσζαλ ην πξνβιεπόκελν από ηηο νηθείεο δηαηάμεηο ζπληάμηκν ρξόλν, δηθαηνύληαη κεησκέλε ζύληαμε, κε ηελ ζπκπιήξσζε : ηνπ 50νπ έηνπο ειηθίαο από 1/1/2011 ηνπ 53νπ έηνπο ειηθίαο από 1/1/2012 ηνπ 60νπ έηνπο ειηθίαο από 1/1/2013 Σαπηόρξνλα ηζρύεη θαη ην άξζξν 144 ηνπ Ν.3655/2008, όπνπ ηα 15 έηε γηα ζεκειίσζε ρξόλνπ αζθάιηζεο, απμάλνπλ από 1/1/13 θαηά 1 εμάκελν θαη κέρξη ηελ ζπκπιήξσζε ησλ 20 εηώλ αζθάιηζεο.

3 ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΦΡΟΝΟΙ - Ωο ρξόλνο αζθάιηζεο ζηνπο ΦΚΑ ινγίδεηαη πιελ ηνπ ρξόλνπ πξαγκαηηθήο ή πξναηξεηηθήο αζθάιηζεο : 1 Ο ρξόλνο ζηξαηησηηθήο ππεξεζίαο Oηαλ ζεκειηώλεηαη ζπληαμηνδνηηθό δηθαίσκα από 1/1/11-31/12/14, ην πνζό εμαγνξάο κεηώλεηαη θαηά 30% Oηαλ ζεκειηώλεηαη ζπληαμηνδνηηθό δηθαίσκα από 1/1/15 θαη εθεμήο, ην πνζό εμαγνξάο κεηώλεηαη θαηά 50% 2 Ο ρξόλνο γνληθήο άδεηαο αλαηξνθήο παηδηώλ Πνζνζηό εηζθνξάο αζθαιηζκέλνπ θαη εξγνδόηε επί ηνπ 25πιαζίνπ ηνπ αλεηδίθεπηνπ εξγάηε 3 Ο ρξόλνο επηδόηεζεο ιόγσ αζζελείαο κέρξη θαη 300 εκέξεο θαη ν ρξόλνο επηδόηεζεο ιόγσ ηαθηηθήο αλεξγίαο κέρξη θαη 300 εκέξεο 4 Ο ρξόλνο εθπαηδεπηηθήο αδείαο άλεπ απνδνρώλ θαη κέρξη 2 έηε 5 Ο ρξόλνο ζπνπδώλ γηα ηελ απόθηεζε ελόο κόλν πηπρίνπ αλώηεξεο ή αλώηαηεο ζρνιήο ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο Γηα θύξηα αζθάιηζε ην 20% θαη γηα επηθνπξηθή αζθάιηζε ην 6% επί ηνπ 25πιαζίνπ ηνπ ΗΑΔ 6 Ο ρξόλνο αλεξγίαο κεηά ηελ ππαγσγή ζηελ αζθάιηζε νπνηνπδήπνηε ΦΚΑ ή ην Γεκόζην 7 Ο πξνβιεπόκελνο από ηελ ΔΓΔ ρξόλνο απνπζίαο από ηελ εξγαζία, ιόγσ θύεζεο θαη ινρείαο 8 Ο ρξόλνο απεξγίαο 9 Ο πιαζκαηηθόο ρξόλνο ηνπ άξζξνπ 141 ηνπ Ν. 3655/ Ο ρξόλνο καζεηείαο όπσο νξίδεηαη από ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο θαη κέρξη 1 έηνο 11 Ο ρξόλνο απνδεδεηγκέλεο άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο πξηλ ηελ εγγξαθή ζηα κεηξώα ηνπ ΟΑΔΔ θαη κέρξη 5 έηε ρσξίο αζθαι.εηζθνξέο Οη παξαπάλσ αλαγλσξηδόκελνη ρξόλνη ζπλππνινγίδνληαη γηα ηε ζεκειίσζε ζπληαμηνδνηηθνύ δηθαηώκαηνο, εθόζνλ ν αζθαιηζκέλνο έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ηνπιάρηζηνλ 12 ρξόληα αζθάιηζεο. Ο ζπλνιηθόο ρξόλνο πνπ αλαγλσξίδεηαη (ζρεηηθά κε ηηο παξαπάλσ πεξηπηώζεηο) γηα ηελ ζεκειίσζε ηνπ ζπληαμηνδνηηθνύ δηθαηώκαηνο δελ κπνξεί λα ππεξβεί ηα 7 ρξόληα. Δηδηθόηεξα ν ρξόλνο απηόο θαζνξίδεηαη θαηά αλώηαην όξην : α ε 4 ρξόληα αλαγλώξηζεο γηα όζνπο ζεκειηώλνπλ ζπληαμηνδνηηθό δηθαίωκα εληόο ηνπ 2011 β ε 5 ρξόληα αλαγλώξηζεο γηα όζνπο ζεκειηώλνπλ ζπληαμηνδνηηθό δηθαίωκα εληόο ηνπ 2012 γ ε 6 ρξόληα αλαγλώξηζεο γηα όζνπο ζεκειηώλνπλ ζπληαμηνδνηηθό δηθαίωκα εληόο ηνπ 2013 δ ε 7 ρξόληα αλαγλώξηζεο γηα όζνπο ζεκειηώλνπλ ζπληαμηνδνηηθό δηθαίωκα από 1/1/2014 θαη εθεμήο Η ηζρύο ηεο παξαγξάθνπ απηήο αξρίδεη από 1/1/2011 ΑΡΘΡΑ (ΟΡΟΗ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΔΠΗΕΟΝΣΩΝ ΤΕΤΓΩΝ) 1 ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΔΠΗΕΩΝΣΩΝ ΤΕΤΓΩΝ

4 - Ο επηδώλ ζύδπγνο δελ δηθαηνύηαη ζύληαμεο αλ ν ζάλαηνο επήιζε πξηλ ηελ πάξνδν 3 εηώλ από ηελ ηέιεζε ηνπ γάκνπ εθηόο : α Ο ζάλαηνο λα νθείιεηαη ζε αηύρεκα β Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ γάκνπ γελλήζεθε ή πηνζεηήζεθε ή αλαγλσξίζζεθε ή λνκηκνπνηήζεθε ηέθλν γ Η ρήξα ηεινύζε ζε θαηάζηαζε εγθπκνζύλεο ηελ εκέξα ηνπ ζαλάηνπ θαη γελλήζεθε ην ηέθλν δσληαλό Σα παξαπάλσ ηζρύνπλ γηα όινπο - Δπίζεο δελ δηθαηνύηαη, αλ ν ζαλώλ ιάκβαλε ζύληαμε θαηά ηελ ηέιεζε ηνπ γάκνπ θαη ν ζάλαηνο επήιζε πξηλ ηελ πάξνδν 5 εηώλ από ηελ ηέιεζε ηνπ γάκνπ, κε εμαίξεζε ηηο παξαπάλσ πεξηπηώζεηο β θαη γ. - Γηαηάμεηο πνπ ζέηνπλ πξόζζεηνπο πεξηνξηζκνύο ζηελ ιήςε ζύληαμεο από ηνλ επηδώληα ζύδπγν, εμαθνινπζνύλ λα ηζρύνπλ. - Οη παξαπάλσ δηαηάμεηο εθαξκόδνληαη γηα ηνπο κέρξη 31/12/92 αζθαιηζκέλνπο, όζν θαη γηα ηνπο κεηά ηελ 1/1/93 αζθαιηζκέλνπο 2 ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΔΠΗΕΩΝΣΩΝ ΓΗΚΑΗΟΤΥΩΝ α ύληαμε γηα κία 3εηία β Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο 3εηίαο ν επηδώλ ζύδπγνο ιακβάλεη ην 50% αλ εξγάδεηαη θαη κέρξη ην 65ν έηνο.μεηά ην 65ν έηνο ιακβάλεη ην 70% γ Αλ είλαη αλάπεξνο ζε πνζνζηό 67% ιακβάλεη όιε ηελ ζύληαμε δ Αλ ιακβάλεη πεξηζζόηεξεο από κία ζπληάμεηο, γίλεηαη πεξηνξηζκόο, θαη επηινγήλ ηνπ ζε κία ζύληαμε ε Αλ ν ζαλώλ αθήλεη ηέθλα αλήιηθα ή ζπνπδάδνληα έσο θαη ην 24ν ειηθίαο, ε κείσζε ηεο ζύληαμεο ηνπ επηδώληα ζα δηαλεκεζεί εμίζνπ ζηα ηέθλα ΑΡΘΡ0 14 (ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΘΤΓΑΣΔΡΩΝ) - Οη ζπγαηέξεο θαη άπνξεο άγακεο αδειθέο απνθηνύλ δηθαίσκα ζύληαμεο, κε ηνπο ίδηνπο όξνπο θαη πξνππνζέζεηο πνπ απνθηνύλ ην δηθαίσκα απηό θαη ηα αγόξηα - Η δηάηαμε απηή δελ έρεη εθαξκνγή γηα πξόζσπα, ησλ νπνίσλ ην δηθαίσκα γελλήζεθε πξηλ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ παξόληνο Νόκνπ. - Οπνπ πξνβιέπεηαη δηαθνπή θαη επαλαρνξήγεζε ζην 65ν έηνο εμαθνινπζεί λα ηζρύεη ΑΡΘΡ0 15 (ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΔ ΤΝΣΑΞΔΗ) - Ζ ΔΘΝΗΚΖ ΑΝΑΛΟΓΗΣΗΚΖ ΑΡΥΖ (ΔΑΑ) ΜΔΑ Δ 2 ΜΖΝΔ ΑΠΌ ΣΖΝ ΗΥΤ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΘΑ ΕΖΣΖΔΗ ΑΠΌ ΣΟΤ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΟΤ ΦΟΡΔΗ ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΗΑ ΔΚΠΟΝΖΖ ΑΝΑΛΟΓΗΣΗΚΩΝ ΜΔΛΔΣΩΝ - ΘΑ ΔΚΠΟΝΖΔΗ ΜΔΥΡΗ 31/12/2011 ΑΝΑΛΟΓΗΣΗΚΔ ΜΔΛΔΣΔ ΒΗΩΗΜΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΩΝ ΦΟΡΔΩΝ - ΣΑ Γ ΣΩΝ ΦΚΑ ΜΔΑ Δ 2 ΜΖΝΔ ΑΠΌ ΣΖΝ ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΣΖ ΜΔΛΔΣΖ ΘΑ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΚΑΘΟΡΗΟΤΝ ΣΟ ΠΟΟΣΟ ΑΝΑΠΛΖΡΩΖ ΣΩΝ ΤΝΣΑΞΔΩΝ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΗ ΠΡΟΣΑΔΗ ΣΖ ΔΑΑ - ΑΝ ΓΔΝ ΣΔΗΛΟΤΝ ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΛΟΓΗΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΣΑ ΝΔΑ ΠΟΟΣΑ ΑΝΑΠΛΖΡΩΖ ΘΑ ΚΑΘΟΡΗΘΟΤΝ ΑΠΌ ΣΟΝ ΑΡΜΟΓΗΟ ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΠΡΟΣΑΖ ΣΖ ΔΑΑ (ΣΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΣΑΛΟΤΝ ΜΔΑ Δ 4 ΜΖΝΔ ΑΠΌ ΣΟΣΔ ΠΟΤ ΘΑ ΣΑ ΕΖΣΖΔΗ Ζ ΔΑΑ ΑΡΘΡ0 16 (ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΤΝΣΑΞΗΟΤΥΩΝ) 1 Οη ζπληαμηνύρνη πνπ αλαιακβάλνπλ εξγαζία έρνπλ ηνπο εμήο πεξηνξηζκνύο ζηελ επηθνύξεζε : α Γηα ειηθία < 55 δηαθόπηεηαη ε επηθνύξεζε

5 2 Οη ζπληαμηνύρνη πνπ αλαιακβάλνπλ εξγαζία κε αζθάιηζε ζηνλ ΟΑΔΔ (πξώελ ΣΔΒΔ) έρνπλ ηνπο εμήο πεξηνξηζκνύο : α Γηα ειηθία < 55 δηαθόπηεηαη ε επηθνύξεζε 3 Οη ζπληαμηνύρνη πνπ αλαιακβάλνπλ εξγαζία ππνβάινπλ δήισζε ζηνλ θνξέα ηνπο αλ δελ έρνπλ ζπκπιεξώζεη ην 55ν έηνο Σν ίδην θαη νη ζπληαμηνύρνη ιόγσ αλαπεξίαο Αλ δελ ππνβάιινπλ δήισζε γίλεηαη θαηαινγηζκόο ησλ πνζώλ ζπλ λόκηκν ηόθν ππεξεκεξίαο 4 Αλ ζπληαμηνύρνο ιόγσ αλαπεξίαο εξγάδεηαη θαη θεξδίδεη πεξηζζόηεξα από πγηή απαζρνινύκελν, ηόηε δηαθόπηεηαη ε επηθνύξεζε 5 Αλ θάπνηνο ζπληαμηνύρνο απαζρνιείην πξηλ ηελ ηζρύ ηνπ Νόκνπ, νη δηαηάμεηο απηέο ζα ηζρύνπλ από 1/1/2013 ΡΤΘΜΙΗ ΘΕΜΑΣΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΥΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ ΑΡΘΡ0 31 (ΔΝΗΑΗΟ ΤΣΖΜΑ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΤΓΔΗΑ) - Θα δεκηνπξγεζεί πκβνύιην ζπληνληζκνύ, ην νπνίν ζα είλαη αξκόδην λα απνθαζίδεη γηα : α θαζνξηζκό όξσλ ιεηηνπξγίαο θαη ζπλεξγαζίαο ησλ ζπκκεηνρόλησλ β θαζνξηζκό ηνπ είδνπο θαη ηεο θνζηνιόγεζεο ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ από απηνύο γ επηκεξηζκό ησλ ιεηηνπξγηθώλ εμόδσλ θαη ησλ δαπαλώλ πεξίζαιςεο κεηαμύ ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ δ ηελ κεηαβίβαζε ησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ησλ κνλάδσλ ε ζέκαηα δηνίθεζεο,κεηαθνξάο πξνζσπηθνύ θιπ. ΘΑ ΔΦΑΡΜΟΘΔΙ ΠΙΛΟΣΙΚΑ Δ ΤΓΚΔΚΡΙΜΔΝΔ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΔ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΣΗ ΥΩΡΑ ΑΡΘΡ0 32 (ΤΜΠΡΑΞΖ ΦΟΡΔΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΑ ΠΑΡΟΥΔ ΤΓΔΗΑ) - Θα δεκηνπξγεζεί ζπκβνύιην (ΤΠΤ) κε κέινο ηνλ Πξόεδξν ηνπ ΔΣΑΠ-ΜΜΔ, ην νπνίν ζα είλαη αξκόδην λα απνθαζίδεη : α Σν ζρεδηαζκό εληαίσλ θαλόλσλ αγνξάο ππεξεζηώλ πγείαο ζε ηδησηηθό θαη δεκόζην ηνκέα γηα ινγαξηαζκό ησλ Οξγαληζκώλ β ύλαςε ζπκβάζεσλ κε όινπο ηνπο παξόρνπο πγείαο γ Τςνο απνδεκίσζεο ησλ πιηθώλ,πξνζζέησλ εηδώλ θαη πιηθώλ γηα ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο δ Μέηξεζε πνηόηεηαο θαη θόζηνπο ππεξεζηώλ πγείαο από ην ηδησηηθό θαη δεκόζην ηνκέα ΟΙ ΑΠΟΦΑΔΙ ΣΟΤ ΤΠΤ ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΤΝΣΑΙ ΑΠΌ ΣΟΝ ΠΡΟΔΓΡΟ ΑΤΣΟΤ Δ ΟΛΟΤ ΣΟΤ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΔ ΦΟΡΔΙ ΚΑΙ ΔΊΝΑΙ ΓΔΜΔΤΣΙΚΔ ΓΙΑ ΑΤΣΟΤ ΑΡΘΡ0 35 (ΔΝΗΑΗΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΤΝΣΑΞΔΩΝ) - Γεκηνπξγείηαη κέρξη 31/10/2010 εληαίν ζύζηεκα θαηαβνιήο ησλ ζπληάμεσλ - Οη ΦΚΑ ππνρξενύληαη λα ζηέιλνπλ ζηελ ΗΓΙΚΑ ΑΔ (Ηιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο) ζε ειεθηξνληθή κνξθή, αξρείν πιεξσκώλ ζπληάμεσλ,

6 πξνθεηκέλνπ ε ελ ιόγσ Αξρή λα πξαγκαηνπνηεί έιεγρν δηαζηαύξσζεο θαηαβνιήο ησλ ζπληάμεσλ ζηνπο δηθαηνύρνπο ΑΡΘΡ0 36 (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΑΝΑΓΚΑΣΗΚΖ ΔΗΠΡΑΞΖ ΑΦΑΛΗΣΗΚΩΝ ΔΗΦΟΡΩΝ ΣΩΝ ΦΚΑ) - Οη ΦΚΑ πνπ ζηεξνύληαη αξκνδίσλ ππεξεζηώλ ή νη πθηζηάκελεο αδπλαηνύλ ή θαζπζηεξνύλ γηα ηελ είζπξαμε ησλ νθεηινκέλσλ από ηνπο ππόρξενπο αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ ή ζηεξνύληαη ηνπ αλαγθαίνπ πξνζσπηθνύ, κπνξνύλ λα αλαζέηνπλ ηελ δηεθπεξαίσζε ησλ ελ ιόγσ ππνζέζεσλ ζε άιινπο ΦΚΑ ύζηεξα από απόθαζε ησλ Γηνηθεηηθώλ πκβνπιίσλ ηνπο ΘΕΜΑΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΑΡΘΡ0 39 (ΛΟΓΗΣΗΚΟ ΓΗΑΥΩΡΗΜΟ ΠΡΟΝΟΗΑΚΩΝ - ΑΦΑΛΗΣΗΚΩΝ ΠΑΡΟΥΩΝ) - Από 1/1/2011 ε ζύληαμε ζα δηαρσξίδεηαη ινγηζηηθά ζην νξγαληθό θαη ζην πξνλνηαθό ηκήκα - Πξνλνηαθέο παξνρέο είλαη απηέο πνπ απνλέκνληαη ρσξίο ηελ θαηαβνιή εηζθνξάο π.ρ. επίδνκα απνιύηνπ αλαπεξίαο θιπ. ΑΡΘΡ0 40 (ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΜΔΩ ΓΗΑΣΡΑΠΔΕΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ) - Από 1/1/2011 ε θαηαβνιή ησλ ζπληάμεσλ,παξνρώλ,απνδνρώλ ππαιιήισλ ζα γίλεηαη κέζσ ηνπ δηαηξαπεδηθνύ ζπζηήκαηνο πιεξσκώλ θαη ΔΛΣΑ κε δηθαίσκα επηινγήο δηθαηνύρνπ. - Σν ίδην θαη ε είζπξαμε ησλ εηζθνξώλ - Από 1/7/2011 νη απνδνρέο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα θαηαηίζεληαη από ηνπο εξγνδόηεο καδί κε ηηο εηζθνξέο θαη ην ΦΜΤ ζε Σξάπεδα, ε νπνία ζα κεηαθέξεη ηα παξαπάλσ ζηνπο ινγαξηαζκνύο ησλ δηθαηνύρσλ. - Γηα ην ζέκα απηό ζα εθδνζεί λεόηεξε απόθαζε αξκνδίσλ Τπνπξγώλ - Κάζε επηρείξεζε ππνγξάθεη ζρεηηθή ζύκβαζε κε Σξάπεδα πνπ επηιέγεη ΑΡΘΡ0 44 (ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΦΚΑ) - Καηά ηελ δηαδηθαζία έγθξηζεο ησλ πξνππνινγηζκώλ ΦΚΑ από ηε ΓΓΚΑ κπνξνύλ λα γίλνληαη δηνξζώζεηο,εθόζνλ θξίλνληαη αλαγθαίεο ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ ΥΚΑ ΑΡΘΡ0 45 (ΔΠΔΝΓΤΔΗ ΓΗΑΘΔΗΜΩΝ Δ ΚΗΝΖΣΔ ΑΞΗΔ ΠΟΤ ΓΗΔΝΔΡΓΟΤΝΣΑΗ ΥΩΡΗ ΟΡΗΑ) 1 Οη ΦΚΑ επελδύνπλ ρωξίο πεξηνξηζκνύο ζηηο παξαθάηω θηλεηέο αμίεο : - Σίηινπο ΔΓ ζηαζεξνύ ή θπκαηλόκελνπ επηηνθίνπ εθηόο από δνκεκέλα νκόινγα

7 - ε REPOS Η δηαρείξηζε ησλ παξαπάλσ γίλεηαη από ηελ Σξάπεδα Διιάδνο Οη ηίηινη απηνί πνπ βξίζθνληαη ζηα ραξηνθπιάθηα ησλ ΦΚΑ κέρξη ηελ δεκνζίεπζε ηνπ Νόκνπ, ζα πξέπεη λα κεηαθεξζνύλ ζηελ Σξάπεδα Διιάδνο, σο ζεκαηνθύιαθαο. Οη ΦΚΑ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Σξάπεδα Διιάδνο δύλαηαη κε απνθάζεηο ησλ Γ ηνπο, λα ηνπο δίλνπλ εληνιέο ξεπζηνπνίεζεο ηνπο πξνο ηελ Σξάπεδα (ζην πιαίζην κε δεκηνπξγίαο δεκηώλ γηα ηνπο ΦΚΑ), εθηνο αλ ππάξρεη ζέκα ηακεηαθώλ αλαγθώλ ησλ Σακείσλ. ΑΡΘΡ0 46 (ΔΠΔΝΓΤΔΗ ΓΗΑΘΔΗΜΩΝ Δ ΚΗΝΖΣΔ ΑΞΗΔ ΠΟΤ ΓΗΔΝΔΡΓΟΤΝΣΑΗ ΜΔ ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΗ ΚΑΗ ΟΡΗΑ) - Οη ΦΚΑ κε απνθάζεηο ησλ Γ κπνξνύλ λα επελδύνπλ κέρξη 5% από ζπλππνινγηζκό ζηνηρείσλ 4 (θηλεηέο αμίεο)ζε πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο ζε πηζησηηθά ηδξύκαηα εκεδαπήο - Μπνξνύλ νη ΦΚΑ λα ζπζηήλνπλ ΑΔΓΑΚ κε ηελ πξνππόζεζε όηη ζπκκεηέρνπλ ηνπιάρηζηνλ 3 θνξείο - Οη θηλεηέο αμίεο ησλ ΦΚΑ θαηαηίζεληαη πξνο θύιαμε ζε ζεκαηνθύιαθα πνπ επηιέγνληαη από ηνλ Φνξέα,ζύκθσλα κε άξζξν 83 Ν.2362/95 ή δηαρεηξηζηή - Με ΑΓ, νη ΦΚΑ κπνξνύλ λα δηαζέζνπλ πνζά από ηα δηαζέζηκα ηνπο γηα δάλεηα ζε αζθαιηζκέλνπο,ζπληαμηνύρνπο θαη ππαιιήινπο ΑΡΘΡ0 47 (ΔΠΔΝΓΤΔΗ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ Δ ΚΗΝΖΣΔ ΑΞΗΔ) Η δηελέξγεηα επελδύζεσλ απνθαζίδνληαη από ηα Γ ησλ ΦΚΑ κε εκπεξηζηαησκέλε εηζήγεζε ησλ ππεξεζηώλ ηνπο - Η αλάζεζε από ΦΚΑ ηεο ηακηαθήο ηνπ δηαρείξηζεο (κόλν γηα είζπξαμε θαη πιεξσκή ηαθηηθώλ εζόδσλ-δαπαλώλ) ζε πηζησηηθό ίδξπκα,ελεξγείηαη - κε απόθαζε ηνπ Γ θαη Ν.2362/95 θαη Ν.2527/97 Οη πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο ζε πηζησηηθά ηδξύκαηα ελεξγνύληαη κε απόθαζε Γ ηνπ θνξέα θαη ζύλαςε ζύκβαζεο - πκβάζεηο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο - Η επέλδπζε ζε ακνηβαία θεθάιαηα γίλεηαη κέζσ ησλ ΑΔΓΑΚ-ΦΚΑ - ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΩΝ Δλεκέξσζε ζην ηέινο ηνπ κήλα όισλ ησλ πξάμεσλ πνπ δηελήξγεζαλ γηα ινγαξηαζκό ηνπ Φνξέα - Δλεκέξσζε ζην ηέινο ηνπ κήλα ηελ ΔΙΓΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ ΦΚΑ σο πξνο ην ζύλνιν ησλ ππνρξεώζεσλ ηνπ πξνο ηνλ ΦΚΑ ΑΡΘΡ0 48 (ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ Δ ΑΚΗΝΖΣΑ) - Δθπνηήζεηο αθηλήησλ δηελεξγνύληαη κε απόθαζε ηνπ Γ ηνπ Φνξέα κεηά από εκπεξηζηαησκέλε εηζήγεζε ηεο αξκόδηαο ππεξεζίαο ηνπ ΑΡΘΡ0 49 (ΑΝΑΘΔΖ ΔΡΓΩΝ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΩΝ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΑΚΗΝΖΣΩΝ) - Η δηαρείξηζε θαη αμηνπνίεζε ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ελεξγείηαη κε αηηηνινγεκέλε απόθαζε ηνπ Γ ηνπ ΦΚΑ κεηά από εκπεξηζηαησκέλε εηζήγεζε ηεο αξκόδηαο ππεξεζίαο ηνπ - Με απνθάζεηο ησλ Γ ηνπο νη ΦΚΑ ππνρξενύληαη λα αλαζέηνπλ ζε εηαηξείεο δηαρείξηζεο αθηλήησλ ηελ εθκεηάιιεπζε θαη αμηνπνίεζε απηώλ - Η αλάζεζε γίλεηαη κε ζύκβαζε - Οη εηαηξείεο δηαρείξηζεο θαη αμηνπνίεζεο αθηλήησλ επηιέγνληαη από ηελ ΔΓΔΚΣ ΑΔΠΔΤ θαηόπηλ πξνθήξπμεο δηαγσληζκνύ

8 - Οη ΦΚΑ ζπλάπηνπλ ζπκθσλίεο-πιαίζηα κε ηηο εηαηξείεο δηαρείξηζεο θαη αμηνπνίεζεο αθηλήησλ πνπ έρνπλ γίλεη δεθηέο από ηελ ΔΓΔΚΣ ΑΔΠΔΤ - Οη δηαηάμεηο απηνύ ηνπ άξζξνπ ηζρύνπλ γηα ηα ΝΠΓΓ θαη ηα ΝΠΙΓ - Σα άξζξα 7 θαη 8 ηνπ Ν.3586/2007 θαηαξγνύληαη 1 έηνο κεηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξόληνο Νόκνπ. Μέρξη ηόηε ε αμηνπνίεζε ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο πξαγκαηνπνηείηαη ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ΑΡΘΡ0 50 (ΣΖΡΖΖ ΣΟΗΥΔΗΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ) - Οη ΦΚΑ ππνρξενύληαη λα ηεξνύλ κεραλνγξαθηθέο θαηαζηάζεηο,νη νπνίεο λα πεξηέρνπλ ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο επελδύζεηο ηνπο π.ρ. κεξίδεο δηαρεηξηζηώλ,ζπκβάζεηο επελδύζεσλ θιπ. ΑΡΘΡ0 52 (ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΔ ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΩΝ ΣΟΗΥΔΗΩΝ) - Η δηαρείξηζε ησλ θηλεηώλ αμηώλ ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν.3586/2007 (κεηνρέοθιπ.) γίλεηαη απνθιεηζηηθά κέζσ δηαρεηξηζηώλ - Οη ΦΚΑ αλαζέηνπλ ζηελ ΔΓΔΚΣ ΑΔΠΔΤ, ε νπνία αζθεί δηαρείξηζε κέζσ εμσηεξηθώλ δηαρεηξηζηώλ,ηε δηαρείξηζε ησλ πεξηνπζηαθώλ ηνπο ζηνηρείσλ - Με ηελ ΔΓΔΚΣ ΑΔΠΔΤ ν ΦΚΑ ζπλάπηεη ζύκβαζε - Η αλάζεζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ θηλεηώλ αμηώλ ησλ ΦΚΑ ζηελ ΔΓΔΚΣ ΑΔΠΔΤ ζα πξαγκαηνπνηεζεί εληνο κελόο από ηελ δεκνζίεπζε ηνπ παξόληνο. ΕΝΙΑΙΟ ΤΣΗΜΑ ΡΤΘΜΙΗ ΟΥΕΙΛΩΝ ΑΡΘΡ0 53 (ΡΤΘΜΗΖ ΟΦΔΗΛΟΜΔΝΩΝ ΔΗΦΟΡΩΝ) - Παξέρεηαη ζε όινπο ηνπο ΦΚΑ ε επρέξεηα ζε νθεηιέηεο απηώλ λα εμνθινύλ ζε δόζεηο όιεο ηηο νθεηιέο αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ, κεηά από αίηεζε ηνπο ΑΡΘΡ0 57 (ΣΜΖΜΑΣΗΚΖ ΔΞΟΦΛΖΖ ΟΦΔΗΛΖ) - Ο αξηζκόο ησλ δόζεσλ θαζνξίδεηαη ζε 36 κεληαίεο δόζεηο κε ηελ πξνππόζεζε θαηαβνιήο ησλ ηξερνπζώλ εηζθνξώλ - Η νθεηιή ζα εκπεξηέρεη θύξηεο νθεηιέο,πξνζαπμήζεηο θιπ. - Η κεληαία δόζε δελ κπνξεί λα είλαη κηθξόηεξε ησλ 200 θαη ε δηκεληαία ησλ Δάλ ν νθεηιέηεο αδπλαηεί λα θαηαβάιεη ηελ πξνβιεπόκελε δόζε κέρξη θαη 4 ζπλερόκελνπο κήλεο, κπνξεί λα ζπλερίζεη θαλνληθά ηελ θαηαβνιή από ηνλ επόκελν κήλα - Η δπλαηόηεηα απηή παξέρεηαη κέρξη θαη 3 θνξέο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ξύζκηζεο, κε πξνππνζέζεηο - ε πεξίπησζε εθάπαμ εμόθιεζεο ησλ εηζθνξώλ παξέρεηαη έθπησζε 40% επί ησλ πξόζζεησλ κειώλ - ε πεξίπησζε ηκεκαηηθήο εμόθιεζεο ησλ εηζθνξώλ παξέρεηαη έθπησζε 20% επί ησλ πξόζζεησλ κειώλ - Δθόζνλ δελ ηεξεζνύλ νη όξνη απηήο ηεο ξύζκηζεο θαη κε ηελ ιήςε ησλ αλαγθαζηηθώλ κέηξσλ είζπξαμεο δελ έρεη εμνθιεζεί ε νθεηιή,ηόηε επηζπεύδεηαη

9 ε δηαδηθαζία γηα θήξπμε ηνπ νθεηιέηε ζε πηώρεπζε, ε νπνία αλαζηέιιεηαη κε ηελ θαηαβνιή ηνπ 30% ηεο νθεηιήο θαη ηνπ ππνινίπνπ ζε δόζεηο ΑΡΘΡ0 58 (ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΔΝΖΜΔΡΟΣΖΣΑ) - ηνπο νθεηιέηεο πνπ ηεξνύλ ηνπο όξνπο ηεο ξύζκηζεο ρνξεγείηαη αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα 1 κελόο, κε πξνππόζεζε όηη ε ξύζκηζε ηεξείηαη έλαληη όισλ ησλ Φνξέσλ θύξηαο θαη επηθνπξηθήο αζθάιηζεο ζηνπο νπνίνπο ππάγεηαη ην πξνζσπηθό ηεο επηρείξεζεο ΑΡΘΡ0 59 (ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ ΦΟΡΔΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ) - Οη ΦΚΑ παξά ηε ζπκκόξθσζε ηνπ νθεηιέηε δηαηεξνύλ δηθαίσκα : α Να δίλνπλ εληνιέο παξαθξάηεζεο ηεο ρξεκαηηθήο απαίηεζεο ηνπ νθεηιέηε θαηά ηξίησλ πξνζώπσλ β Να πξνβαίλνπλ ζε ζπκςεθηζκό ησλ ρξεκαηηθώλ απαηηήζεσλ ηνπ νθεηιέηε θαηά ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνύ θνξέα ΑΡΘΡ0 60 (ΛΟΗΠΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ) - Με ηελ απόθαζε παξνρήο δηεπθόιπλζεο ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο αλαζηέιιεηαη ν ρξόλνο παξαγξαθήο ησλ νθεηιώλ

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-Β0Κ. Γενικέρ Παπαηηπήζειρ

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-Β0Κ. Γενικέρ Παπαηηπήζειρ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, 21.11.2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ Aπ. ππ.: Φ.10035/οικ.26538/840 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ Γενική Γ/νζη Κοινωνικήρ Αζθάλιζηρ Γ/νζη Κύπιαρ Αζθάλιζηρ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 29.11. 2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 29.11. 2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΔΑ: Β4ΣΥ4691ΩΓ-9ΤΛ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 29.11. 2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ. ΘΔΜΑ : ρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 παξ.3 θαη 4 ηνπ λ. 4024/2011

ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ. ΘΔΜΑ : ρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 παξ.3 θαη 4 ηνπ λ. 4024/2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ Γ/ΝΗ ΚΤΡ. ΑΦ. ΜΙΘΩΣΩΝ Γ/ΝΗ ΚΤΡ. ΑΦ. ΑΤΣ/ΝΩΝ Πιεξνθνξίεο : Μ. Οηθνλνκνπνύινπ Δι. Ράπηε Σειέθσλα : : 210 3368124

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α1ΦΛ-ΕΚ. Αθήνα, 4 / 3 / Απιθ. Ππωη. : Φ / / 1475

ΑΔΑ: 4Α1ΦΛ-ΕΚ. Αθήνα, 4 / 3 / Απιθ. Ππωη. : Φ / / 1475 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ Γ/ΝΗ ΚΤΡΙΑ ΑΦΑΛΙΗ ΑΤΣΟΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΩΝ ΣΜΗΜΑ : B Σασ. Γ/νζη : ηαδίος 29 Σασ. Κώδικαρ : 10110 - Αθήνα Πληποθοπίερ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 3865/2010, πνπ αθνξά ηε ζπληαμηνδόηεζε ηωλ άγακωλ ή δηαδεπγκέλωλ ζπγαηέξωλ.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 3865/2010, πνπ αθνξά ηε ζπληαμηνδόηεζε ηωλ άγακωλ ή δηαδεπγκέλωλ ζπγαηέξωλ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΝΣΑΞΕΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: 47 ε Ννκ/θήο Εξγαζίαο& Ελζηάζεσλ ΣΜΗΜΑ : Α ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ : Γλσζηνπνίεζε δεκνζίεπζεο λ. 4093/2012 θαη παξνρή νδεγηώλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ.

ΘΔΜΑ : Γλσζηνπνίεζε δεκνζίεπζεο λ. 4093/2012 θαη παξνρή νδεγηώλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 /11/2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ Αξηζκ. πξση.: Φ.80000/νηθ.27040 /1798 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΠΡΟ : ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ 1) Ι.Κ.Α. Δ.Σ.Α.Μ. - ΓΙΟΙΚΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Απαζρόιεζε ζπληαμηνύρωλ Αληηθαηάζηαζε άξζξνπ 63 ηνπ λ.2676/1999» Αληηθαηάζηαζε άξζξνπ 63 ηνπ λ.2676/1999 (παξ. 1)

ΘΕΜΑ : «Απαζρόιεζε ζπληαμηνύρωλ Αληηθαηάζηαζε άξζξνπ 63 ηνπ λ.2676/1999» Αληηθαηάζηαζε άξζξνπ 63 ηνπ λ.2676/1999 (παξ. 1) ΑΔΑ : ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΗ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΕΩΝ Δ/ΝΗ ΚΤΡΙΑ ΑΦΑΛΙΗ ΑΤΣΟΑΠΑΥΟΛΟΤΜΕΝΩΝ ΣΜΗΜΑ : B Σαρ. Δ/λζε : ηαδίνπ 29 Σαρ. Κώδηθαο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10».

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4/1/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝΩΝ. ΑΦΑΛΙΔΩΝ Α.Π. Φ 80000/νηθ.33384/2415 Γ/ΝΗ ΚΤΡIΑ ΑΦΑΛΙΗ ΜΙΘΩΣΩΝ ΣΜΗΜΑ: Γ ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: ΣΑΓΙΟΤ 29 ΣΑΥ. ΚΩΓΙΚ: 101 10

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Οη αιιαγέο ζην αζθαιηζηηθφ ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ Ση ηζρχεη γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ εηδηθνχ ζπλεξγάηε Γηάλλε Μπαιάγθα

Οη αιιαγέο ζην αζθαιηζηηθφ ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ Ση ηζρχεη γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ εηδηθνχ ζπλεξγάηε Γηάλλε Μπαιάγθα www.doe.gr Αζήλα 19 Ηνπιίνπ 2010 Η ΔΟΕ παξνπζηάδεη ζήκεξα 19/7/2010, κε άξζξν ηνπ εηδηθνύ ζπλεξγάηε ηεο Γηάλλε Μπαιάγθα, ηηο αιιαγέο πνπ έγηλαλ ζην αζθαιηζηηθό ησλ Δεκνζίσλ Υπαιιήισλ θαη εηδηθόηεξα ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011 ΑΓΑ: 4ΑΚΥΙ-Τ5Β ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011 ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΟΓΑΠΗΑΠ Αξ. Ξξση.: Φ80000/νηθ.9240/597 & ΘΝΗΘΥΛΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΘΝΗΛ. ΑΠΦΑΙΗΠΔΥΛ ΓΗΔΘΛΠΖ : ΘΟΗΑΠ ΑΠΦ. ΚΗΠΘΥΡΥΛ ΡΚΖΚΑ : Β Ραρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΣΗΕΙ - ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΓΙΑ ΣΟ ΝΕΟ ΑΦΑΛΙΣΙΚΟ

ΕΡΩΣΗΕΙ - ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΓΙΑ ΣΟ ΝΕΟ ΑΦΑΛΙΣΙΚΟ ΕΡΩΣΗΕΙ - ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΓΙΑ ΣΟ ΝΕΟ ΑΦΑΛΙΣΙΚΟ Τη ζεκαίλεη όηη ζεκειηώλω ζπληαμηνδνηηθό δηθαίωκα; Θεκειηώλσ ζεκαίλεη όηη θαηνρπξώλσ δηθαίσκα γηα ζύληαμε, αθνύ ζπκπιεξώζσ ηα απαηηνύκελα έηε αζθάιηζεο πνπ πξνβιέπνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 9: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

Απόδοζη αζθαλιζηικών ειζθορών και ΦΜΥ κάθε μήνα από 1 η Σεπηεμβρίου

Απόδοζη αζθαλιζηικών ειζθορών και ΦΜΥ κάθε μήνα από 1 η Σεπηεμβρίου Απόδοζη αζθαλιζηικών ειζθορών και ΦΜΥ κάθε μήνα από 1 η Σεπηεμβρίου ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΗ - ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ ΕΝΩΜΑΣΩΗ ΣΗ ΟΔΗΓΙΑ 2011/16/ΕΕ, ΡΤΘΜΙΗ ΘΕΜΑΣΩΝ ΣΗ Ε.Λ.Σ.Ε., ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΣΟΤ Ν..Κ. ΚΑΙ ΑΛΛΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

IΥΤΟΤΑ ΔΙΑΣΤΠΩΗ ΑΡΘΡΟΤ 41 «ΚΛΑΔΟ ΠΡΟΝΟΙΑ» Άξζξν 41

IΥΤΟΤΑ ΔΙΑΣΤΠΩΗ ΑΡΘΡΟΤ 41 «ΚΛΑΔΟ ΠΡΟΝΟΙΑ» Άξζξν 41 IΥΤΟΤΑ ΔΙΑΣΤΠΩΗ ΑΡΘΡΟΤ 41 «ΚΛΑΔΟ ΠΡΟΝΟΙΑ» Άξζξν 41 Άξζξν πξψην 1.Δηθαηνχρνη α) Αζθαιηζκέλνο ηνπ Τακείνπ εθόζνλ έηπρε θύξηαο ζύληαμεο ιόγσ γήξαηνο ή νξηζηηθήο αλαπεξίαο από θνξέα αζθάιηζεο, δηθαηνύηαη εθάπαμ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010

ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010 ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010 Τνπ Γηάλλε Μπαιάγθα Εηδηθνχ ζπλεξγάηε ηεο ΔΟΕ Α. ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ ΘΔΜΔΛΗΩΘΔΗ ΜΔΥΡΗ 31-12-2010 Γηα φζνπο έρνπλ ζεκειηψζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Γνωζηοποίηζη ηων διαηάξεων ηων άπθπων 2, 7, 27 παπ. 2 α & β ηος ν. 4387/2016»

ΘΕΜΑ: «Γνωζηοποίηζη ηων διαηάξεων ηων άπθπων 2, 7, 27 παπ. 2 α & β ηος ν. 4387/2016» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ: ΚΤΡΙΑ ΑΦΑΛΙΗ ΜΙΘΩΣΩΝ & ΑΘΔΝΔΙΑ (Δ 13) ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-ΩΘΑ. Αθήνα, 21 / 11 / Απιθ. Ππωη. : Φ / οικ / 852

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-ΩΘΑ. Αθήνα, 21 / 11 / Απιθ. Ππωη. : Φ / οικ / 852 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ Γ/ΝΗ ΚΤΡΙΑ ΑΦΑΛΙΗ ΑΤΣΟΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΩΝ ΣΜΗΜΑ : B Σασ. Γ/νζη : ηαδίος 29 Σασ. Κώδικαρ : 10110 - Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ).

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ). Σν ΚΑΔΚ Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ κε ηελ επσλπκία ΚΑΔΚ ΑΔ (Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο άκνπ.) αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη ηελ δξάζε κε ηίηιν:

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΗΡΔΙΔ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ ΤΠΟΦΗ ΓΙΑ ΣΗ ΘΔΜΔΛΙΧΗ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΟ.

ΤΠΗΡΔΙΔ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ ΤΠΟΦΗ ΓΙΑ ΣΗ ΘΔΜΔΛΙΧΗ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΟ. ΔΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟ / ΝΔΟ ΑΦΑΛΙΜΔΝΟ Παιαηφο αζθαιηζκέλνο λνείηαη ν ππάιιεινο ν νπνίνο, αλεμάξηεηα απφ ην ρξφλν δηνξηζκνχ ηνπ ζην Γεκφζην, έρεη αζθαιηζζεί γηα πξψηε θνξά ζε αζθαιηζηηθφ νξγαληζκφ

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Time Value of Money)

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Time Value of Money) Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Te Value of Moey) Εηζαγωγή Η έλλνηα όηη ην ρξήκα έρεη ρξνληθή αμία είλαη κία από ηηο θεθαιαηώδεηο έλλνηεο ζηελ αλάιπζε θάζε πξντόληνο ηεο Κεθαιαηαγνξάο. Σν ρξήκα έρεη ρξνληθή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ»

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Δζληθόο Οξγαληζκόο Παξνρήο Τπεξεζηώλ Τγείαο www.eopyy.gov.gr ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Τειεπηθνηλσληώλ & Ταρπδξνκείσλ (ΕΕΤΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Τειεπηθνηλσληώλ & Ταρπδξνκείσλ (ΕΕΤΤ) Μαξνύζη, 17-02-2011 ΑΠ.: 593/32 ΑΠΟΦΑΣΗ Τξνπνπνίεζε δηαδηθαζηώλ ηνπ Σπζηήκαηνο Δηαρεηξηζηηθήο Επάξθεηαο ηεο ΕΕΤΤ γηα ηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ πινπνίεζε ζπγρξεκαηνδνηνύκελσλ έξγσλ πξνκεζεηώλ θαη ππεξεζηώλ,

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΙΚΣΗ ΜΙΘΩΝ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Γ ηξίκελν 2015

ΓΔΙΚΣΗ ΜΙΘΩΝ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Γ ηξίκελν 2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ Πεηξαηάο, 9/12/2015 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΓΔΙΚΣΗ ΜΙΘΩΝ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Γ ηξίκελν 2015 Ζ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή (ΔΛΣΑΣ) παξνπζηάδεη ηνλ ηξηκεληαίν Γείθηε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Γνυζηοποίηζη ηυν διαηάξευν ηος άπθπος 12 και 16 ηος ν.4387/2016»

ΘΔΜΑ: «Γνυζηοποίηζη ηυν διαηάξευν ηος άπθπος 12 και 16 ηος ν.4387/2016» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ: ΚΤΡΙΑ ΑΦΑΛΙΗ ΜΙΘΩΣΩΝ & ΑΘΔΝΔΙΑ (Γ 13) ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1.

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1. ΘΕΜΑ. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f : IR IR ηζρύεη + f() f(- ) = γηα θάζε IR. Να δείμεηε όηη f() =, ΙR. Να βξείηε ηελ εθαπηόκελε (ε) ηεο C f πνπ δηέξρεηαη από ην ζεκείν (-,-) 3. Να βξείηε ην εκβαδόλ Δ(α) ηνπ ρωξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ. Σχέδιο Νόμου ΝΔΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΚΑΗ ΤΝΑΦΔΗ ΓΗΑΣΑΞΔΗ. ΡΤΘΜΗΔΗ ΣΗ ΔΡΓΑΗΑΚΔ ΥΔΔΗ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ. Σχέδιο Νόμου ΝΔΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΚΑΗ ΤΝΑΦΔΗ ΓΗΑΣΑΞΔΗ. ΡΤΘΜΗΔΗ ΣΗ ΔΡΓΑΗΑΚΔ ΥΔΔΗ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ Σχέδιο Νόμου ΝΔΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΚΑΗ ΤΝΑΦΔΗ ΓΗΑΣΑΞΔΗ. ΡΤΘΜΗΔΗ ΣΗ ΔΡΓΑΗΑΚΔ ΥΔΔΗ Αζήλα, Ηνύληνο 2010 1 ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΩΣΟ ΒΑΗΚΔ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

3. Σν Αξρεγείν ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο ζην νπνίν θνηλνπνηείηαη ε παξνύζα, παξαθαιείηαη γηα ηελ έθδνζε αλάινγσλ δηνηθεηηθώλ νδεγηώλ.

3. Σν Αξρεγείν ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο ζην νπνίν θνηλνπνηείηαη ε παξνύζα, παξαθαιείηαη γηα ηελ έθδνζε αλάινγσλ δηνηθεηηθώλ νδεγηώλ. ΠΡΟ: ΥΗΜ/ΓΟΙ ΓΔΝΙΚΟ ΔΠΙΣΔΛΔΙΟ ΣΡΑΣΟΤ ΜΣ Κνινθνηξώλε 13 Σειέθ. 210-6552403 Σ.Κ 105 62, Αζήλα Φ.951.1/43/ 493593 ΚΟΙΝ: Γ/ΤΔΘΑ ΤΦΔΘΑ. 1654 ΓΔΔΘΑ/Δ Κιάδνο/ΓΟΙ Αζήλα, 31 Mαξ 2007 ΓΔ/ΔΓΑ-ΓΔ/ΔΓ- Γλζεηο ΓΔ/ΓΟΙ/1γ-1ν

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Ενότητα 11: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Ενότητα 11: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ενότητα 11: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ Ο ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ 80 1.Ο ινγαξηαζκόο 80 ρξεζηκνπνηείηαη κόλν ζην ηέινο ηεο ρξήζεσο, νπόηε θαηαξηίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ Σα ππνδείγκαηα πνπ αθνξνύλ ηα Μεγάια Υξεκαηνδνηηθά Αλνίγκαηα είλαη ηα αθόινπζα ηξία: Τπόδεηγκα

Διαβάστε περισσότερα

Σα ππνδείγκαηα απηά ππνβάιινληαη ζε ελνπνηεκέλε βάζε, κε εμαίξεζε ην ΗΒ23 πνπ ππνβάιιεηαη ζε αηνκηθή βάζε.

Σα ππνδείγκαηα απηά ππνβάιινληαη ζε ελνπνηεκέλε βάζε, κε εμαίξεζε ην ΗΒ23 πνπ ππνβάιιεηαη ζε αηνκηθή βάζε. ΟΓΗΓΙΔ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑΣΩΝ ΙΒ09-ΙΒ10-ΙΒ11, ΙΒ12, ΙΒ13, ΙΒ21, ΙΒ22, IB23: ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΚΣΤΟΤ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ, ATM ΚΑΙ ΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Σα ππνδείγκαηα πνπ αθνξνύλ ζηα ζηνηρεία απαζρνινύκελνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΚΔΦΑΛΑΗΑΓΟΡΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΓΗΑ ΣΖΝΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΝΟΜΗΜΟΠΟΗΖΖ ΔΟΓΩΝ ΑΠΟ ΔΓΚΛΖΜΑΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ

ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΚΔΦΑΛΑΗΑΓΟΡΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΓΗΑ ΣΖΝΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΝΟΜΗΜΟΠΟΗΖΖ ΔΟΓΩΝ ΑΠΟ ΔΓΚΛΖΜΑΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΚΔΦΑΛΑΗΑΓΟΡΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΓΗΑ ΣΖΝΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΝΟΜΗΜΟΠΟΗΖΖ ΔΟΓΩΝ ΑΠΟ ΔΓΚΛΖΜΑΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 1 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΜΟΙ ΚΑΙ ΤΝΗΘΔΙ ΑΓΤΝΑΜΙΔ ΣΩΝ ΔΣΑΙΡΙΩΝ ΤΜΒΟΤΛΔ ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΚΔΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΔΠΑΡΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ 17 η ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ 17-07-2014

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ 17 η ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ 17-07-2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΔΗΓΗΚΟ ΓΗΑΒΑΘΜΗΓΗΚΟ ΤΝΓΔΜΟ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΗΚΖ ΔΓΡΑ: Άληεξζελ 6 θαη Μσξαΐηε 90, 115 25 Αζήλα ηει.:213214 8314-313, Fax: 210 6777238 ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 21-07-2014

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα