ΝΟΜΟ 3863/2010 ΑΝΑΜΟΡΥΩΗ ΠΛΑΙΙΟΤ ΑΝΑΠΗΡΙΚΩΝ ΤΝΣΑΞΕΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΟΜΟ 3863/2010 ΑΝΑΜΟΡΥΩΗ ΠΛΑΙΙΟΤ ΑΝΑΠΗΡΙΚΩΝ ΤΝΣΑΞΕΩΝ"

Transcript

1 ΝΟΜΟ 3863/2010 ΒΑΙΚΕ ΤΝΣΑΞΙΟΔΟΣΙΚΕ ΡΤΘΜΙΕΙ ΑΡΘΡΟ 1 (ΤΝΣΑΞΔΗ) Σν Γεκόζην εγγπάηαη ηελ βησζηκόηεηα ηνπ αζθαιηζηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο ρώξαο, κε ζθνπό ηε δηαζθάιηζε αμηνπξεπνύο ζύληαμεο γηα θάζε δηθαηνύρν. ΑΡΘΡΟ 5 (ΓΗΑΓΟΥΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ) - Ο ΑΦΑΛΙΜΔΝΟ ΝΑ ΠΛΗΡΟΙ ΟΛΔ ΣΙ ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΙ ΣΟΤ ΣΔΛΔΤΣΑΙΟΤ ΦΟΡΔΑ ΓΙΑ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΗΗ - ΔΛΑΥΙΣΔ ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΙ ΤΠΑΓΩΓΗ ΣΟΝ ΣΔΛΔΤΣΑΙΟ ΦΟΡΔΑ ΓΙΑ ΥΟΡΗΓΗΗ ΔΠΙΚΟΤΡΗΗ (ΓΙΑΓΟΥΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ) : 1 Σειεπηαίνο θνξέαο κε 5 ζπκπιεξσκέλα έηε ζε απηόλ από ηα νπνία 20κήλεο θαηά ηελ ηειεπηαία 5εηία πξηλ ηελ ππνβνιή αίηεζεο ζπλ/ζεο 2 40κήλεο ζηνλ ηειεπηαίν θνξέα εθ ησλ νπνίσλ νη 12κήλεο ηελ ηειεπηαία 5εηία (αλαπεξία ή ζάλαηνο) - Αλ δελ ζπκπιεξώλεη ηηο πξνππνζέζεηο ηόηε πάκε ζηνπο πξνεγνύκελνπο θνξείο θαηά θζίλνπζα ζεηξά αξηζκνύ εκεξώλ εξγαζίαο - Αλ δελ ζπκπιεξώλεη νύηε ζε απηνύο ηόηε αξκόδηνο είλαη ν ηειεπηαίνο κε ηηο πξνππνζέζεηο : α 40κήλεο εθ ησλ νπνίσλ νη 12κήλεο ηελ ηειεπηαία 5εηία β 12κήλεο νπνηεδήπνηε (αλαπεξία ή ζάλαηνο) - ΟΛΟΚΛΖΡΟ Ο ΥΡΟΝΟ ΣΖ ΓΗΑΓΟΥΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΘΑ ΤΠΟΛΟΓΗΕΔΣΑΗ ΑΠΌ ΣΟΝ ΑΠΟΝΔΜΟΝΣΑ Ω ΥΡΟΝΟ ΠΟΤ ΓΗΑΝΤΘΖΚΔ Δ ΑΤΣΌΝ ΚΑΗ ΓΗΑ ΣΖ ΘΔΜΔΛΗΩΖ ΣΟΤ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΗΚΟΤ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΟ ΚΑΗ ΓΗΑ ΣΟΝ ΚΑΘΟΡΗΜΟ ΣΖ ΤΝΣΑΞΖ ΚΑΗ ΓΔΝ ΔΊΝΑΗ ΓΤΝΑΣΖ Ζ ΠΡΟΜΔΣΡΖΖ ΜΔΡΟ ΜΟΝΟ ΣΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΠΟΤ ΓΗΑΝΤΘΖΚΔ ΣΖΝ ΑΦΑΛΗΖ ΣΟΤ ΚΆΘΔ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ - Ζ ηζρύο ηωλ παξαπάλω αξρίδεη από 1/1/2011 γηα αηηήζεηο από ηελ εκεξνκελία απηή θαη εθεμήο ΑΝΑΜΟΡΥΩΗ ΠΛΑΙΙΟΤ ΑΝΑΠΗΡΙΚΩΝ ΤΝΣΑΞΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 8 (ΜΟΝΗΜΟΠΟΗΖΖ ΤΝΣΑΞΖ ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΣΩΝ ΑΦΑΛΗΜΔΝΩΝ ΑΠΌ 1/1/93) ΟΙ ΤΝΣΑΞΔΙ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΓΙΝΟΝΣΑΙ ΟΡΙΣΙΚΔ ΌΣΑΝ Ο ΤΝΣΑΞΙΟΤΥΟ: α Δρεη ζπκπιεξώζεη ην 55ν έηνο θαη ρξόλν ζπληαμηνδόηεζεο 7 εηώλ ζπλερώο θαη ππνβιήζεθε ζε 3 πγεηνλνκηθέο επηηξνπέο β Δρεη ζπκπιεξώζεη ην 60ν έηνο θαη ρξόλν ζπληαμηνδόηεζεο 5 εηώλ ζπλερώο θαη ππνβιήζεθε ζε 2 πγεηνλνκηθέο επηηξνπέο ΛΟΙΠΕ ΑΥΑΛΙΣΙΚΕ ΡΤΘΜΙΕΙ ΑΡΘΡΟ 10 (ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΟΗ ΥΡΟΝΟΗ) ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑ ΤΝΣΑΞΙΟΔΟΣΗΗ ε όηη αθνξά ηα όξηα ειηθίαο ηνπ ΣΠΔΑΘ, πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο ζην άξζξν 14 ηνπ Ν.3232/2004 θαη έρνπκε ηνλ παξαθάησ πίλαθα :

2 - Γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο πξηλ ηελ 31/12/92, πιένλ ηζρύνπλ γηα ηελ ζεκειίσζε ζπληαμηνδνηηθνύ δηθαηώκαηνο: ΔΣΟ έηε αζθάιηζεο 58 εηώλ ειηθία ΔΣΟ έηε αζθάιηζεο 58 εηώλ ειηθία ΔΣΟ έηε αζθάιηζεο 59 εηώλ ειηθία ΔΣΟ έηε αζθάιηζεο 60 εηώλ ειηθία ΔΣΟ έηε αζθάιηζεο 60 εηώλ ειηθία ΔΣΟ έηε αζθάιηζεο 60 εηώλ ειηθία ηηο παξαπάλσ πεξηπηώζεηο ζηαδηαθήο αύμεζεο ηνπ νξίνπ ειηθίαο θαη ηνπ ρξόλνπ αζθάιηζεο, νη αζθαιηζκέλνη δηθαηνύληαη ζύληαμε κε ην όξην ειηθίαο θαη ηνλ ρξόλν αζθάιηζεο πνπ ηζρύνπλ θαηά ην έηνο ζπκπιήξσζεο ησλ 35 εηώλ αζθάιηζεο ηνπο. - Γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο κεηά ηελ 1/1/93, πιένλ ηζρύνπλ γηα ηελ ζεκειίσζε ζπληαμηνδνηηθνύ δηθαηώκαηνο: έηε αζθάιηζεο 60 εηώλ ειηθία - Δπίζεο αιιάδεη ην άξζξν 41 ηνπ Ν.3518/2006, ζύκθσλα κε ην νπνίν ε ζπληαμηνδόηεζε ζεκειηώλεηαη κε 37 έηε αζθάιηζεο αλεμαξηήηνπ νξίνπ ειηθίαο θαη πιένλ απηό ζα ζπκβεί ΜΟΝΟ αλ ζπκπιεξώλεηαη ε 37εηία κέρξη 31/12/ Σν όξην ειηθίαο ησλ 60 εηώλ πνπ πξνβιέπεηαη από γεληθέο ή θαηαζηαηηθέο δηαηάμεηο, γηα ηελ ζπληαμηνδόηεζε αζθαιηζκέλσλ ΦΚΑ, απμάλεηαη θαηά 1 ρξόλν από 1/1/2011 θαη γηα θάζε επόκελν έηνο θαη κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 65νπ έηνπο ηεο ειηθίαο, κε ηελ επηθύιαμε ησλ παξαπάλσ. - Όπνπ από ηηο δηαηάμεηο ησλ ΦΚΑ πξνβιέπεηαη ρνξήγεζε κεησκέλεο ζύληαμεο ζηηο γπλαίθεο αζθαιηζκέλεο ζε όξην ειηθίαο κηθξόηεξν ηνπ 60νπ έηνπο ην όξην απηό απμάλεηαη θαηά 1 ρξόλν από 1/1/2011 θαη γηα θάζε επόκελν έηνο θαη κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 60 έηνπο ηεο ειηθίαο. ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑ ΤΝΣΑΞΙΟΔΟΣΗΗ ΓΙΑ ΜΗΣΕΡΕ ΑΝΗΛΙΚΩΝ - ρεηηθά κε ηελ ζεκειίσζε ηεο ζπληαμηνδόηεζεο ησλ κεηέξσλ κε αλήιηθα ηέθλα, ε παξάγξαθνο 3α ηνπ άξζξνπ 144 ηνπ Ν.3655/2008 ηξνπνπνηείηαη σο εμήο, ζρεηηθά κε ην όξην ειηθίαο γηα έμνδν ζηελ ζύληαμε, γηα αζθαιηζκέλεο από 1/1/83-31/12/92 : από 1/1/2011 ζην 52ν έηνο ειηθίαο από 1/1/2012 ζην 55ν έηνο ειηθίαο από 1/1/2013 ζην 65ν έηνο ειηθίαο - Έλα νη κεηέξεο ζπκπιήξσζαλ ην πξνβιεπόκελν από ηηο νηθείεο δηαηάμεηο ζπληάμηκν ρξόλν, δηθαηνύληαη κεησκέλε ζύληαμε, κε ηελ ζπκπιήξσζε : ηνπ 50νπ έηνπο ειηθίαο από 1/1/2011 ηνπ 53νπ έηνπο ειηθίαο από 1/1/2012 ηνπ 60νπ έηνπο ειηθίαο από 1/1/2013 Σαπηόρξνλα ηζρύεη θαη ην άξζξν 144 ηνπ Ν.3655/2008, όπνπ ηα 15 έηε γηα ζεκειίσζε ρξόλνπ αζθάιηζεο, απμάλνπλ από 1/1/13 θαηά 1 εμάκελν θαη κέρξη ηελ ζπκπιήξσζε ησλ 20 εηώλ αζθάιηζεο.

3 ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΦΡΟΝΟΙ - Ωο ρξόλνο αζθάιηζεο ζηνπο ΦΚΑ ινγίδεηαη πιελ ηνπ ρξόλνπ πξαγκαηηθήο ή πξναηξεηηθήο αζθάιηζεο : 1 Ο ρξόλνο ζηξαηησηηθήο ππεξεζίαο Oηαλ ζεκειηώλεηαη ζπληαμηνδνηηθό δηθαίσκα από 1/1/11-31/12/14, ην πνζό εμαγνξάο κεηώλεηαη θαηά 30% Oηαλ ζεκειηώλεηαη ζπληαμηνδνηηθό δηθαίσκα από 1/1/15 θαη εθεμήο, ην πνζό εμαγνξάο κεηώλεηαη θαηά 50% 2 Ο ρξόλνο γνληθήο άδεηαο αλαηξνθήο παηδηώλ Πνζνζηό εηζθνξάο αζθαιηζκέλνπ θαη εξγνδόηε επί ηνπ 25πιαζίνπ ηνπ αλεηδίθεπηνπ εξγάηε 3 Ο ρξόλνο επηδόηεζεο ιόγσ αζζελείαο κέρξη θαη 300 εκέξεο θαη ν ρξόλνο επηδόηεζεο ιόγσ ηαθηηθήο αλεξγίαο κέρξη θαη 300 εκέξεο 4 Ο ρξόλνο εθπαηδεπηηθήο αδείαο άλεπ απνδνρώλ θαη κέρξη 2 έηε 5 Ο ρξόλνο ζπνπδώλ γηα ηελ απόθηεζε ελόο κόλν πηπρίνπ αλώηεξεο ή αλώηαηεο ζρνιήο ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο Γηα θύξηα αζθάιηζε ην 20% θαη γηα επηθνπξηθή αζθάιηζε ην 6% επί ηνπ 25πιαζίνπ ηνπ ΗΑΔ 6 Ο ρξόλνο αλεξγίαο κεηά ηελ ππαγσγή ζηελ αζθάιηζε νπνηνπδήπνηε ΦΚΑ ή ην Γεκόζην 7 Ο πξνβιεπόκελνο από ηελ ΔΓΔ ρξόλνο απνπζίαο από ηελ εξγαζία, ιόγσ θύεζεο θαη ινρείαο 8 Ο ρξόλνο απεξγίαο 9 Ο πιαζκαηηθόο ρξόλνο ηνπ άξζξνπ 141 ηνπ Ν. 3655/ Ο ρξόλνο καζεηείαο όπσο νξίδεηαη από ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο θαη κέρξη 1 έηνο 11 Ο ρξόλνο απνδεδεηγκέλεο άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο πξηλ ηελ εγγξαθή ζηα κεηξώα ηνπ ΟΑΔΔ θαη κέρξη 5 έηε ρσξίο αζθαι.εηζθνξέο Οη παξαπάλσ αλαγλσξηδόκελνη ρξόλνη ζπλππνινγίδνληαη γηα ηε ζεκειίσζε ζπληαμηνδνηηθνύ δηθαηώκαηνο, εθόζνλ ν αζθαιηζκέλνο έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ηνπιάρηζηνλ 12 ρξόληα αζθάιηζεο. Ο ζπλνιηθόο ρξόλνο πνπ αλαγλσξίδεηαη (ζρεηηθά κε ηηο παξαπάλσ πεξηπηώζεηο) γηα ηελ ζεκειίσζε ηνπ ζπληαμηνδνηηθνύ δηθαηώκαηνο δελ κπνξεί λα ππεξβεί ηα 7 ρξόληα. Δηδηθόηεξα ν ρξόλνο απηόο θαζνξίδεηαη θαηά αλώηαην όξην : α ε 4 ρξόληα αλαγλώξηζεο γηα όζνπο ζεκειηώλνπλ ζπληαμηνδνηηθό δηθαίωκα εληόο ηνπ 2011 β ε 5 ρξόληα αλαγλώξηζεο γηα όζνπο ζεκειηώλνπλ ζπληαμηνδνηηθό δηθαίωκα εληόο ηνπ 2012 γ ε 6 ρξόληα αλαγλώξηζεο γηα όζνπο ζεκειηώλνπλ ζπληαμηνδνηηθό δηθαίωκα εληόο ηνπ 2013 δ ε 7 ρξόληα αλαγλώξηζεο γηα όζνπο ζεκειηώλνπλ ζπληαμηνδνηηθό δηθαίωκα από 1/1/2014 θαη εθεμήο Η ηζρύο ηεο παξαγξάθνπ απηήο αξρίδεη από 1/1/2011 ΑΡΘΡΑ (ΟΡΟΗ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΔΠΗΕΟΝΣΩΝ ΤΕΤΓΩΝ) 1 ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΔΠΗΕΩΝΣΩΝ ΤΕΤΓΩΝ

4 - Ο επηδώλ ζύδπγνο δελ δηθαηνύηαη ζύληαμεο αλ ν ζάλαηνο επήιζε πξηλ ηελ πάξνδν 3 εηώλ από ηελ ηέιεζε ηνπ γάκνπ εθηόο : α Ο ζάλαηνο λα νθείιεηαη ζε αηύρεκα β Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ γάκνπ γελλήζεθε ή πηνζεηήζεθε ή αλαγλσξίζζεθε ή λνκηκνπνηήζεθε ηέθλν γ Η ρήξα ηεινύζε ζε θαηάζηαζε εγθπκνζύλεο ηελ εκέξα ηνπ ζαλάηνπ θαη γελλήζεθε ην ηέθλν δσληαλό Σα παξαπάλσ ηζρύνπλ γηα όινπο - Δπίζεο δελ δηθαηνύηαη, αλ ν ζαλώλ ιάκβαλε ζύληαμε θαηά ηελ ηέιεζε ηνπ γάκνπ θαη ν ζάλαηνο επήιζε πξηλ ηελ πάξνδν 5 εηώλ από ηελ ηέιεζε ηνπ γάκνπ, κε εμαίξεζε ηηο παξαπάλσ πεξηπηώζεηο β θαη γ. - Γηαηάμεηο πνπ ζέηνπλ πξόζζεηνπο πεξηνξηζκνύο ζηελ ιήςε ζύληαμεο από ηνλ επηδώληα ζύδπγν, εμαθνινπζνύλ λα ηζρύνπλ. - Οη παξαπάλσ δηαηάμεηο εθαξκόδνληαη γηα ηνπο κέρξη 31/12/92 αζθαιηζκέλνπο, όζν θαη γηα ηνπο κεηά ηελ 1/1/93 αζθαιηζκέλνπο 2 ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΔΠΗΕΩΝΣΩΝ ΓΗΚΑΗΟΤΥΩΝ α ύληαμε γηα κία 3εηία β Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο 3εηίαο ν επηδώλ ζύδπγνο ιακβάλεη ην 50% αλ εξγάδεηαη θαη κέρξη ην 65ν έηνο.μεηά ην 65ν έηνο ιακβάλεη ην 70% γ Αλ είλαη αλάπεξνο ζε πνζνζηό 67% ιακβάλεη όιε ηελ ζύληαμε δ Αλ ιακβάλεη πεξηζζόηεξεο από κία ζπληάμεηο, γίλεηαη πεξηνξηζκόο, θαη επηινγήλ ηνπ ζε κία ζύληαμε ε Αλ ν ζαλώλ αθήλεη ηέθλα αλήιηθα ή ζπνπδάδνληα έσο θαη ην 24ν ειηθίαο, ε κείσζε ηεο ζύληαμεο ηνπ επηδώληα ζα δηαλεκεζεί εμίζνπ ζηα ηέθλα ΑΡΘΡ0 14 (ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΘΤΓΑΣΔΡΩΝ) - Οη ζπγαηέξεο θαη άπνξεο άγακεο αδειθέο απνθηνύλ δηθαίσκα ζύληαμεο, κε ηνπο ίδηνπο όξνπο θαη πξνππνζέζεηο πνπ απνθηνύλ ην δηθαίσκα απηό θαη ηα αγόξηα - Η δηάηαμε απηή δελ έρεη εθαξκνγή γηα πξόζσπα, ησλ νπνίσλ ην δηθαίσκα γελλήζεθε πξηλ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ παξόληνο Νόκνπ. - Οπνπ πξνβιέπεηαη δηαθνπή θαη επαλαρνξήγεζε ζην 65ν έηνο εμαθνινπζεί λα ηζρύεη ΑΡΘΡ0 15 (ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΔ ΤΝΣΑΞΔΗ) - Ζ ΔΘΝΗΚΖ ΑΝΑΛΟΓΗΣΗΚΖ ΑΡΥΖ (ΔΑΑ) ΜΔΑ Δ 2 ΜΖΝΔ ΑΠΌ ΣΖΝ ΗΥΤ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΘΑ ΕΖΣΖΔΗ ΑΠΌ ΣΟΤ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΟΤ ΦΟΡΔΗ ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΗΑ ΔΚΠΟΝΖΖ ΑΝΑΛΟΓΗΣΗΚΩΝ ΜΔΛΔΣΩΝ - ΘΑ ΔΚΠΟΝΖΔΗ ΜΔΥΡΗ 31/12/2011 ΑΝΑΛΟΓΗΣΗΚΔ ΜΔΛΔΣΔ ΒΗΩΗΜΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΩΝ ΦΟΡΔΩΝ - ΣΑ Γ ΣΩΝ ΦΚΑ ΜΔΑ Δ 2 ΜΖΝΔ ΑΠΌ ΣΖΝ ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΣΖ ΜΔΛΔΣΖ ΘΑ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΚΑΘΟΡΗΟΤΝ ΣΟ ΠΟΟΣΟ ΑΝΑΠΛΖΡΩΖ ΣΩΝ ΤΝΣΑΞΔΩΝ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΗ ΠΡΟΣΑΔΗ ΣΖ ΔΑΑ - ΑΝ ΓΔΝ ΣΔΗΛΟΤΝ ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΛΟΓΗΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΣΑ ΝΔΑ ΠΟΟΣΑ ΑΝΑΠΛΖΡΩΖ ΘΑ ΚΑΘΟΡΗΘΟΤΝ ΑΠΌ ΣΟΝ ΑΡΜΟΓΗΟ ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΠΡΟΣΑΖ ΣΖ ΔΑΑ (ΣΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΣΑΛΟΤΝ ΜΔΑ Δ 4 ΜΖΝΔ ΑΠΌ ΣΟΣΔ ΠΟΤ ΘΑ ΣΑ ΕΖΣΖΔΗ Ζ ΔΑΑ ΑΡΘΡ0 16 (ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΤΝΣΑΞΗΟΤΥΩΝ) 1 Οη ζπληαμηνύρνη πνπ αλαιακβάλνπλ εξγαζία έρνπλ ηνπο εμήο πεξηνξηζκνύο ζηελ επηθνύξεζε : α Γηα ειηθία < 55 δηαθόπηεηαη ε επηθνύξεζε

5 2 Οη ζπληαμηνύρνη πνπ αλαιακβάλνπλ εξγαζία κε αζθάιηζε ζηνλ ΟΑΔΔ (πξώελ ΣΔΒΔ) έρνπλ ηνπο εμήο πεξηνξηζκνύο : α Γηα ειηθία < 55 δηαθόπηεηαη ε επηθνύξεζε 3 Οη ζπληαμηνύρνη πνπ αλαιακβάλνπλ εξγαζία ππνβάινπλ δήισζε ζηνλ θνξέα ηνπο αλ δελ έρνπλ ζπκπιεξώζεη ην 55ν έηνο Σν ίδην θαη νη ζπληαμηνύρνη ιόγσ αλαπεξίαο Αλ δελ ππνβάιινπλ δήισζε γίλεηαη θαηαινγηζκόο ησλ πνζώλ ζπλ λόκηκν ηόθν ππεξεκεξίαο 4 Αλ ζπληαμηνύρνο ιόγσ αλαπεξίαο εξγάδεηαη θαη θεξδίδεη πεξηζζόηεξα από πγηή απαζρνινύκελν, ηόηε δηαθόπηεηαη ε επηθνύξεζε 5 Αλ θάπνηνο ζπληαμηνύρνο απαζρνιείην πξηλ ηελ ηζρύ ηνπ Νόκνπ, νη δηαηάμεηο απηέο ζα ηζρύνπλ από 1/1/2013 ΡΤΘΜΙΗ ΘΕΜΑΣΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΥΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ ΑΡΘΡ0 31 (ΔΝΗΑΗΟ ΤΣΖΜΑ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΤΓΔΗΑ) - Θα δεκηνπξγεζεί πκβνύιην ζπληνληζκνύ, ην νπνίν ζα είλαη αξκόδην λα απνθαζίδεη γηα : α θαζνξηζκό όξσλ ιεηηνπξγίαο θαη ζπλεξγαζίαο ησλ ζπκκεηνρόλησλ β θαζνξηζκό ηνπ είδνπο θαη ηεο θνζηνιόγεζεο ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ από απηνύο γ επηκεξηζκό ησλ ιεηηνπξγηθώλ εμόδσλ θαη ησλ δαπαλώλ πεξίζαιςεο κεηαμύ ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ δ ηελ κεηαβίβαζε ησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ησλ κνλάδσλ ε ζέκαηα δηνίθεζεο,κεηαθνξάο πξνζσπηθνύ θιπ. ΘΑ ΔΦΑΡΜΟΘΔΙ ΠΙΛΟΣΙΚΑ Δ ΤΓΚΔΚΡΙΜΔΝΔ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΔ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΣΗ ΥΩΡΑ ΑΡΘΡ0 32 (ΤΜΠΡΑΞΖ ΦΟΡΔΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΑ ΠΑΡΟΥΔ ΤΓΔΗΑ) - Θα δεκηνπξγεζεί ζπκβνύιην (ΤΠΤ) κε κέινο ηνλ Πξόεδξν ηνπ ΔΣΑΠ-ΜΜΔ, ην νπνίν ζα είλαη αξκόδην λα απνθαζίδεη : α Σν ζρεδηαζκό εληαίσλ θαλόλσλ αγνξάο ππεξεζηώλ πγείαο ζε ηδησηηθό θαη δεκόζην ηνκέα γηα ινγαξηαζκό ησλ Οξγαληζκώλ β ύλαςε ζπκβάζεσλ κε όινπο ηνπο παξόρνπο πγείαο γ Τςνο απνδεκίσζεο ησλ πιηθώλ,πξνζζέησλ εηδώλ θαη πιηθώλ γηα ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο δ Μέηξεζε πνηόηεηαο θαη θόζηνπο ππεξεζηώλ πγείαο από ην ηδησηηθό θαη δεκόζην ηνκέα ΟΙ ΑΠΟΦΑΔΙ ΣΟΤ ΤΠΤ ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΤΝΣΑΙ ΑΠΌ ΣΟΝ ΠΡΟΔΓΡΟ ΑΤΣΟΤ Δ ΟΛΟΤ ΣΟΤ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΔ ΦΟΡΔΙ ΚΑΙ ΔΊΝΑΙ ΓΔΜΔΤΣΙΚΔ ΓΙΑ ΑΤΣΟΤ ΑΡΘΡ0 35 (ΔΝΗΑΗΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΤΝΣΑΞΔΩΝ) - Γεκηνπξγείηαη κέρξη 31/10/2010 εληαίν ζύζηεκα θαηαβνιήο ησλ ζπληάμεσλ - Οη ΦΚΑ ππνρξενύληαη λα ζηέιλνπλ ζηελ ΗΓΙΚΑ ΑΔ (Ηιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο) ζε ειεθηξνληθή κνξθή, αξρείν πιεξσκώλ ζπληάμεσλ,

6 πξνθεηκέλνπ ε ελ ιόγσ Αξρή λα πξαγκαηνπνηεί έιεγρν δηαζηαύξσζεο θαηαβνιήο ησλ ζπληάμεσλ ζηνπο δηθαηνύρνπο ΑΡΘΡ0 36 (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΑΝΑΓΚΑΣΗΚΖ ΔΗΠΡΑΞΖ ΑΦΑΛΗΣΗΚΩΝ ΔΗΦΟΡΩΝ ΣΩΝ ΦΚΑ) - Οη ΦΚΑ πνπ ζηεξνύληαη αξκνδίσλ ππεξεζηώλ ή νη πθηζηάκελεο αδπλαηνύλ ή θαζπζηεξνύλ γηα ηελ είζπξαμε ησλ νθεηινκέλσλ από ηνπο ππόρξενπο αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ ή ζηεξνύληαη ηνπ αλαγθαίνπ πξνζσπηθνύ, κπνξνύλ λα αλαζέηνπλ ηελ δηεθπεξαίσζε ησλ ελ ιόγσ ππνζέζεσλ ζε άιινπο ΦΚΑ ύζηεξα από απόθαζε ησλ Γηνηθεηηθώλ πκβνπιίσλ ηνπο ΘΕΜΑΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΑΡΘΡ0 39 (ΛΟΓΗΣΗΚΟ ΓΗΑΥΩΡΗΜΟ ΠΡΟΝΟΗΑΚΩΝ - ΑΦΑΛΗΣΗΚΩΝ ΠΑΡΟΥΩΝ) - Από 1/1/2011 ε ζύληαμε ζα δηαρσξίδεηαη ινγηζηηθά ζην νξγαληθό θαη ζην πξνλνηαθό ηκήκα - Πξνλνηαθέο παξνρέο είλαη απηέο πνπ απνλέκνληαη ρσξίο ηελ θαηαβνιή εηζθνξάο π.ρ. επίδνκα απνιύηνπ αλαπεξίαο θιπ. ΑΡΘΡ0 40 (ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΜΔΩ ΓΗΑΣΡΑΠΔΕΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ) - Από 1/1/2011 ε θαηαβνιή ησλ ζπληάμεσλ,παξνρώλ,απνδνρώλ ππαιιήισλ ζα γίλεηαη κέζσ ηνπ δηαηξαπεδηθνύ ζπζηήκαηνο πιεξσκώλ θαη ΔΛΣΑ κε δηθαίσκα επηινγήο δηθαηνύρνπ. - Σν ίδην θαη ε είζπξαμε ησλ εηζθνξώλ - Από 1/7/2011 νη απνδνρέο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα θαηαηίζεληαη από ηνπο εξγνδόηεο καδί κε ηηο εηζθνξέο θαη ην ΦΜΤ ζε Σξάπεδα, ε νπνία ζα κεηαθέξεη ηα παξαπάλσ ζηνπο ινγαξηαζκνύο ησλ δηθαηνύρσλ. - Γηα ην ζέκα απηό ζα εθδνζεί λεόηεξε απόθαζε αξκνδίσλ Τπνπξγώλ - Κάζε επηρείξεζε ππνγξάθεη ζρεηηθή ζύκβαζε κε Σξάπεδα πνπ επηιέγεη ΑΡΘΡ0 44 (ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΦΚΑ) - Καηά ηελ δηαδηθαζία έγθξηζεο ησλ πξνππνινγηζκώλ ΦΚΑ από ηε ΓΓΚΑ κπνξνύλ λα γίλνληαη δηνξζώζεηο,εθόζνλ θξίλνληαη αλαγθαίεο ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ ΥΚΑ ΑΡΘΡ0 45 (ΔΠΔΝΓΤΔΗ ΓΗΑΘΔΗΜΩΝ Δ ΚΗΝΖΣΔ ΑΞΗΔ ΠΟΤ ΓΗΔΝΔΡΓΟΤΝΣΑΗ ΥΩΡΗ ΟΡΗΑ) 1 Οη ΦΚΑ επελδύνπλ ρωξίο πεξηνξηζκνύο ζηηο παξαθάηω θηλεηέο αμίεο : - Σίηινπο ΔΓ ζηαζεξνύ ή θπκαηλόκελνπ επηηνθίνπ εθηόο από δνκεκέλα νκόινγα

7 - ε REPOS Η δηαρείξηζε ησλ παξαπάλσ γίλεηαη από ηελ Σξάπεδα Διιάδνο Οη ηίηινη απηνί πνπ βξίζθνληαη ζηα ραξηνθπιάθηα ησλ ΦΚΑ κέρξη ηελ δεκνζίεπζε ηνπ Νόκνπ, ζα πξέπεη λα κεηαθεξζνύλ ζηελ Σξάπεδα Διιάδνο, σο ζεκαηνθύιαθαο. Οη ΦΚΑ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Σξάπεδα Διιάδνο δύλαηαη κε απνθάζεηο ησλ Γ ηνπο, λα ηνπο δίλνπλ εληνιέο ξεπζηνπνίεζεο ηνπο πξνο ηελ Σξάπεδα (ζην πιαίζην κε δεκηνπξγίαο δεκηώλ γηα ηνπο ΦΚΑ), εθηνο αλ ππάξρεη ζέκα ηακεηαθώλ αλαγθώλ ησλ Σακείσλ. ΑΡΘΡ0 46 (ΔΠΔΝΓΤΔΗ ΓΗΑΘΔΗΜΩΝ Δ ΚΗΝΖΣΔ ΑΞΗΔ ΠΟΤ ΓΗΔΝΔΡΓΟΤΝΣΑΗ ΜΔ ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΗ ΚΑΗ ΟΡΗΑ) - Οη ΦΚΑ κε απνθάζεηο ησλ Γ κπνξνύλ λα επελδύνπλ κέρξη 5% από ζπλππνινγηζκό ζηνηρείσλ 4 (θηλεηέο αμίεο)ζε πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο ζε πηζησηηθά ηδξύκαηα εκεδαπήο - Μπνξνύλ νη ΦΚΑ λα ζπζηήλνπλ ΑΔΓΑΚ κε ηελ πξνππόζεζε όηη ζπκκεηέρνπλ ηνπιάρηζηνλ 3 θνξείο - Οη θηλεηέο αμίεο ησλ ΦΚΑ θαηαηίζεληαη πξνο θύιαμε ζε ζεκαηνθύιαθα πνπ επηιέγνληαη από ηνλ Φνξέα,ζύκθσλα κε άξζξν 83 Ν.2362/95 ή δηαρεηξηζηή - Με ΑΓ, νη ΦΚΑ κπνξνύλ λα δηαζέζνπλ πνζά από ηα δηαζέζηκα ηνπο γηα δάλεηα ζε αζθαιηζκέλνπο,ζπληαμηνύρνπο θαη ππαιιήινπο ΑΡΘΡ0 47 (ΔΠΔΝΓΤΔΗ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ Δ ΚΗΝΖΣΔ ΑΞΗΔ) Η δηελέξγεηα επελδύζεσλ απνθαζίδνληαη από ηα Γ ησλ ΦΚΑ κε εκπεξηζηαησκέλε εηζήγεζε ησλ ππεξεζηώλ ηνπο - Η αλάζεζε από ΦΚΑ ηεο ηακηαθήο ηνπ δηαρείξηζεο (κόλν γηα είζπξαμε θαη πιεξσκή ηαθηηθώλ εζόδσλ-δαπαλώλ) ζε πηζησηηθό ίδξπκα,ελεξγείηαη - κε απόθαζε ηνπ Γ θαη Ν.2362/95 θαη Ν.2527/97 Οη πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο ζε πηζησηηθά ηδξύκαηα ελεξγνύληαη κε απόθαζε Γ ηνπ θνξέα θαη ζύλαςε ζύκβαζεο - πκβάζεηο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο - Η επέλδπζε ζε ακνηβαία θεθάιαηα γίλεηαη κέζσ ησλ ΑΔΓΑΚ-ΦΚΑ - ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΩΝ Δλεκέξσζε ζην ηέινο ηνπ κήλα όισλ ησλ πξάμεσλ πνπ δηελήξγεζαλ γηα ινγαξηαζκό ηνπ Φνξέα - Δλεκέξσζε ζην ηέινο ηνπ κήλα ηελ ΔΙΓΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ ΦΚΑ σο πξνο ην ζύλνιν ησλ ππνρξεώζεσλ ηνπ πξνο ηνλ ΦΚΑ ΑΡΘΡ0 48 (ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ Δ ΑΚΗΝΖΣΑ) - Δθπνηήζεηο αθηλήησλ δηελεξγνύληαη κε απόθαζε ηνπ Γ ηνπ Φνξέα κεηά από εκπεξηζηαησκέλε εηζήγεζε ηεο αξκόδηαο ππεξεζίαο ηνπ ΑΡΘΡ0 49 (ΑΝΑΘΔΖ ΔΡΓΩΝ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΩΝ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΑΚΗΝΖΣΩΝ) - Η δηαρείξηζε θαη αμηνπνίεζε ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ελεξγείηαη κε αηηηνινγεκέλε απόθαζε ηνπ Γ ηνπ ΦΚΑ κεηά από εκπεξηζηαησκέλε εηζήγεζε ηεο αξκόδηαο ππεξεζίαο ηνπ - Με απνθάζεηο ησλ Γ ηνπο νη ΦΚΑ ππνρξενύληαη λα αλαζέηνπλ ζε εηαηξείεο δηαρείξηζεο αθηλήησλ ηελ εθκεηάιιεπζε θαη αμηνπνίεζε απηώλ - Η αλάζεζε γίλεηαη κε ζύκβαζε - Οη εηαηξείεο δηαρείξηζεο θαη αμηνπνίεζεο αθηλήησλ επηιέγνληαη από ηελ ΔΓΔΚΣ ΑΔΠΔΤ θαηόπηλ πξνθήξπμεο δηαγσληζκνύ

8 - Οη ΦΚΑ ζπλάπηνπλ ζπκθσλίεο-πιαίζηα κε ηηο εηαηξείεο δηαρείξηζεο θαη αμηνπνίεζεο αθηλήησλ πνπ έρνπλ γίλεη δεθηέο από ηελ ΔΓΔΚΣ ΑΔΠΔΤ - Οη δηαηάμεηο απηνύ ηνπ άξζξνπ ηζρύνπλ γηα ηα ΝΠΓΓ θαη ηα ΝΠΙΓ - Σα άξζξα 7 θαη 8 ηνπ Ν.3586/2007 θαηαξγνύληαη 1 έηνο κεηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξόληνο Νόκνπ. Μέρξη ηόηε ε αμηνπνίεζε ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο πξαγκαηνπνηείηαη ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ΑΡΘΡ0 50 (ΣΖΡΖΖ ΣΟΗΥΔΗΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ) - Οη ΦΚΑ ππνρξενύληαη λα ηεξνύλ κεραλνγξαθηθέο θαηαζηάζεηο,νη νπνίεο λα πεξηέρνπλ ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο επελδύζεηο ηνπο π.ρ. κεξίδεο δηαρεηξηζηώλ,ζπκβάζεηο επελδύζεσλ θιπ. ΑΡΘΡ0 52 (ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΔ ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΩΝ ΣΟΗΥΔΗΩΝ) - Η δηαρείξηζε ησλ θηλεηώλ αμηώλ ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν.3586/2007 (κεηνρέοθιπ.) γίλεηαη απνθιεηζηηθά κέζσ δηαρεηξηζηώλ - Οη ΦΚΑ αλαζέηνπλ ζηελ ΔΓΔΚΣ ΑΔΠΔΤ, ε νπνία αζθεί δηαρείξηζε κέζσ εμσηεξηθώλ δηαρεηξηζηώλ,ηε δηαρείξηζε ησλ πεξηνπζηαθώλ ηνπο ζηνηρείσλ - Με ηελ ΔΓΔΚΣ ΑΔΠΔΤ ν ΦΚΑ ζπλάπηεη ζύκβαζε - Η αλάζεζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ θηλεηώλ αμηώλ ησλ ΦΚΑ ζηελ ΔΓΔΚΣ ΑΔΠΔΤ ζα πξαγκαηνπνηεζεί εληνο κελόο από ηελ δεκνζίεπζε ηνπ παξόληνο. ΕΝΙΑΙΟ ΤΣΗΜΑ ΡΤΘΜΙΗ ΟΥΕΙΛΩΝ ΑΡΘΡ0 53 (ΡΤΘΜΗΖ ΟΦΔΗΛΟΜΔΝΩΝ ΔΗΦΟΡΩΝ) - Παξέρεηαη ζε όινπο ηνπο ΦΚΑ ε επρέξεηα ζε νθεηιέηεο απηώλ λα εμνθινύλ ζε δόζεηο όιεο ηηο νθεηιέο αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ, κεηά από αίηεζε ηνπο ΑΡΘΡ0 57 (ΣΜΖΜΑΣΗΚΖ ΔΞΟΦΛΖΖ ΟΦΔΗΛΖ) - Ο αξηζκόο ησλ δόζεσλ θαζνξίδεηαη ζε 36 κεληαίεο δόζεηο κε ηελ πξνππόζεζε θαηαβνιήο ησλ ηξερνπζώλ εηζθνξώλ - Η νθεηιή ζα εκπεξηέρεη θύξηεο νθεηιέο,πξνζαπμήζεηο θιπ. - Η κεληαία δόζε δελ κπνξεί λα είλαη κηθξόηεξε ησλ 200 θαη ε δηκεληαία ησλ Δάλ ν νθεηιέηεο αδπλαηεί λα θαηαβάιεη ηελ πξνβιεπόκελε δόζε κέρξη θαη 4 ζπλερόκελνπο κήλεο, κπνξεί λα ζπλερίζεη θαλνληθά ηελ θαηαβνιή από ηνλ επόκελν κήλα - Η δπλαηόηεηα απηή παξέρεηαη κέρξη θαη 3 θνξέο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ξύζκηζεο, κε πξνππνζέζεηο - ε πεξίπησζε εθάπαμ εμόθιεζεο ησλ εηζθνξώλ παξέρεηαη έθπησζε 40% επί ησλ πξόζζεησλ κειώλ - ε πεξίπησζε ηκεκαηηθήο εμόθιεζεο ησλ εηζθνξώλ παξέρεηαη έθπησζε 20% επί ησλ πξόζζεησλ κειώλ - Δθόζνλ δελ ηεξεζνύλ νη όξνη απηήο ηεο ξύζκηζεο θαη κε ηελ ιήςε ησλ αλαγθαζηηθώλ κέηξσλ είζπξαμεο δελ έρεη εμνθιεζεί ε νθεηιή,ηόηε επηζπεύδεηαη

9 ε δηαδηθαζία γηα θήξπμε ηνπ νθεηιέηε ζε πηώρεπζε, ε νπνία αλαζηέιιεηαη κε ηελ θαηαβνιή ηνπ 30% ηεο νθεηιήο θαη ηνπ ππνινίπνπ ζε δόζεηο ΑΡΘΡ0 58 (ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΔΝΖΜΔΡΟΣΖΣΑ) - ηνπο νθεηιέηεο πνπ ηεξνύλ ηνπο όξνπο ηεο ξύζκηζεο ρνξεγείηαη αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα 1 κελόο, κε πξνππόζεζε όηη ε ξύζκηζε ηεξείηαη έλαληη όισλ ησλ Φνξέσλ θύξηαο θαη επηθνπξηθήο αζθάιηζεο ζηνπο νπνίνπο ππάγεηαη ην πξνζσπηθό ηεο επηρείξεζεο ΑΡΘΡ0 59 (ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ ΦΟΡΔΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ) - Οη ΦΚΑ παξά ηε ζπκκόξθσζε ηνπ νθεηιέηε δηαηεξνύλ δηθαίσκα : α Να δίλνπλ εληνιέο παξαθξάηεζεο ηεο ρξεκαηηθήο απαίηεζεο ηνπ νθεηιέηε θαηά ηξίησλ πξνζώπσλ β Να πξνβαίλνπλ ζε ζπκςεθηζκό ησλ ρξεκαηηθώλ απαηηήζεσλ ηνπ νθεηιέηε θαηά ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνύ θνξέα ΑΡΘΡ0 60 (ΛΟΗΠΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ) - Με ηελ απόθαζε παξνρήο δηεπθόιπλζεο ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο αλαζηέιιεηαη ν ρξόλνο παξαγξαθήο ησλ νθεηιώλ

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011 ΑΓΑ: 4ΑΚΥΙ-Τ5Β ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011 ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΟΓΑΠΗΑΠ Αξ. Ξξση.: Φ80000/νηθ.9240/597 & ΘΝΗΘΥΛΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΘΝΗΛ. ΑΠΦΑΙΗΠΔΥΛ ΓΗΔΘΛΠΖ : ΘΟΗΑΠ ΑΠΦ. ΚΗΠΘΥΡΥΛ ΡΚΖΚΑ : Β Ραρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ. ΘΔΜΑ : ρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 παξ.3 θαη 4 ηνπ λ. 4024/2011

ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ. ΘΔΜΑ : ρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 παξ.3 θαη 4 ηνπ λ. 4024/2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ Γ/ΝΗ ΚΤΡ. ΑΦ. ΜΙΘΩΣΩΝ Γ/ΝΗ ΚΤΡ. ΑΦ. ΑΤΣ/ΝΩΝ Πιεξνθνξίεο : Μ. Οηθνλνκνπνύινπ Δι. Ράπηε Σειέθσλα : : 210 3368124

Διαβάστε περισσότερα

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: ΜΔΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ. Σχέδιο Νόμου ΝΔΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΚΑΗ ΤΝΑΦΔΗ ΓΗΑΣΑΞΔΗ. ΡΤΘΜΗΔΗ ΣΗ ΔΡΓΑΗΑΚΔ ΥΔΔΗ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ. Σχέδιο Νόμου ΝΔΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΚΑΗ ΤΝΑΦΔΗ ΓΗΑΣΑΞΔΗ. ΡΤΘΜΗΔΗ ΣΗ ΔΡΓΑΗΑΚΔ ΥΔΔΗ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ Σχέδιο Νόμου ΝΔΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΚΑΗ ΤΝΑΦΔΗ ΓΗΑΣΑΞΔΗ. ΡΤΘΜΗΔΗ ΣΗ ΔΡΓΑΗΑΚΔ ΥΔΔΗ Αζήλα, Ηνύληνο 2010 1 ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΩΣΟ ΒΑΗΚΔ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΗΡΔΙΔ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ ΤΠΟΦΗ ΓΙΑ ΣΗ ΘΔΜΔΛΙΧΗ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΟ.

ΤΠΗΡΔΙΔ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ ΤΠΟΦΗ ΓΙΑ ΣΗ ΘΔΜΔΛΙΧΗ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΟ. ΔΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟ / ΝΔΟ ΑΦΑΛΙΜΔΝΟ Παιαηφο αζθαιηζκέλνο λνείηαη ν ππάιιεινο ν νπνίνο, αλεμάξηεηα απφ ην ρξφλν δηνξηζκνχ ηνπ ζην Γεκφζην, έρεη αζθαιηζζεί γηα πξψηε θνξά ζε αζθαιηζηηθφ νξγαληζκφ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) Β ΦΑΖ 2013-2014

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) Β ΦΑΖ 2013-2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Μειεηψλ & Δπελδχζεσλ ΣΜΖΜΑ :Νέσλ Μνξθψλ Σνπξηζκνχ Π.Γ. ΠΛΖΡ: 2108707894, 2108707838,2108707828, 210870756,2108707778,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10».

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4/1/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝΩΝ. ΑΦΑΛΙΔΩΝ Α.Π. Φ 80000/νηθ.33384/2415 Γ/ΝΗ ΚΤΡIΑ ΑΦΑΛΙΗ ΜΙΘΩΣΩΝ ΣΜΗΜΑ: Γ ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: ΣΑΓΙΟΤ 29 ΣΑΥ. ΚΩΓΙΚ: 101 10

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010

ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010 ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010 Τνπ Γηάλλε Μπαιάγθα Εηδηθνχ ζπλεξγάηε ηεο ΔΟΕ Α. ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ ΘΔΜΔΛΗΩΘΔΗ ΜΔΥΡΗ 31-12-2010 Γηα φζνπο έρνπλ ζεκειηψζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ 115750/3006/1981 (ΦΕΚ Β' 572)

ΚΥΑ 115750/3006/1981 (ΦΕΚ Β' 572) ΚΥΑ 115750/3006/1981 (ΦΕΚ Β' 572) Θέμα : «Περί εγκρίσεως ευαρμογής προγράμματος οικονομικής ενισχύσεως ανασυαλίστων τετραπληγικών και παραπληγικών αναπήρων» ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ:1052 ΑΓΑ: 69ΔΡΖ-5Β8 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 20 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΟΛ:1052 ΑΓΑ: 69ΔΡΖ-5Β8 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 20 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 20 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) 2012-2013

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) 2012-2013 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Μειεηψλ & Δπελδχζεσλ ΣΜΖΜΑ :Νέσλ Μνξθψλ Σνπξηζκνχ Π.Γ. ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ : Π. Γθφιθε ΣΖΛΔΦΩΝΟ: 210-8707894

Διαβάστε περισσότερα

Οιόθιεξν ην ζρέδην λόκνπ, έρεη σο εμήο:

Οιόθιεξν ην ζρέδην λόκνπ, έρεη σο εμήο: Νομοζσέδιο «Γιασείπιζη ακινήηων απμοδιόηηηαρ Τποςπγείος Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ και Σποθίμων Δπίλςζη ιδιοκηηζιακών ζηηημάηων Αγποηικέρ Μιζθώζειρ» Οιόθιεξν ην ζρέδην λόκνπ, έρεη σο εμήο: «ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ Οη παξόληεο γεληθνί όξνη ζα δηέπνπλ ηε ζπκβαηηθή ζρέζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «NRG TRADING HOUSE ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» (εθεμήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Μεζζήλε: 07-10-2014 ΝΟΜΟ ΜΔΗΝΙΑ Αξ. Πξση.: 34838 ΓΗΜΟ ΜΔΗΝΗ Γ/ΝΗ: ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ: Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ & Μηζζνδνζίαο Σαρ. Γ/λζε: Π. Πησρνύ Σ.Κ.: 24200 Μεζζήλε Πιεξ/ξηεο: Υξπζαθίδεο.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηων άπθπων 9, 67, 69 και 70 ηος ν. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηων άπθπων 9, 67, 69 και 70 ηος ν. 4172/2013. ΑΓΑ: 65ΦΘΖ-1ΖΦ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 20 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1 / 2014. Σν ΝΠΓΓ «ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΑΝΧ ΛΗΟΗΧΝ»

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1 / 2014. Σν ΝΠΓΓ «ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΑΝΧ ΛΗΟΗΧΝ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΑΝΧ ΛΗΟΗΧΝ ΑΝΧ ΛΗΟΗΑ, 2/9/2014 Αξηζκ. Πξση.: 1678 ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1 / 2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ, γηα ηελ πινπνίεζε επξσπατθνύ

Διαβάστε περισσότερα

1. Δηζαγσγή ζην Ννζνθνκείν:

1. Δηζαγσγή ζην Ννζνθνκείν: ΝΟΟΚΟΜΔΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΓΔΙΑ PREMIUM CLASSIC (Β 80%) (θσδ. 30204) ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Οη Όξνη πνπ αθνινπζνύλ δηέπνληαη από ηνπο Γεληθνύο Όξνπο Εσήο, ηνπο Πξόζζεηνπο Γεληθνύο παξνρώλ θαη είλαη αλαπόζπαζην

Διαβάστε περισσότερα

C:\Users\Omospondia\Desktop\ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΔΡΓΑΣΗΚΖ ΔΣΗΑ 2012\ΓΗΑ ΝΔΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ\Δγθύθιηνο Έληαμεο ζην Πξόγξακκα.doc

C:\Users\Omospondia\Desktop\ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΔΡΓΑΣΗΚΖ ΔΣΗΑ 2012\ΓΗΑ ΝΔΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ\Δγθύθιηνο Έληαμεο ζην Πξόγξακκα.doc ΜΔ ΑΠΟΓΔΗΞΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 11 / 1 / 2012 ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΔΡΓΑΣΗΚΖ ΔΣΗΑ Αξηζ. Πξση: 28015 ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Μεη/θήο Μέξηκλαο ΣΜΖΜΑ : Φπζηθήο Αγσγήο Σαρ. Γ/λζε : Αγεζηιάνπ 10-102 10 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210/52

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΜΔ 1/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΜΗΘΧΖ ΔΡΓΟΤ. Ο Γήκνο Αγίαο Παξαζθεπήο

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΜΔ 1/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΜΗΘΧΖ ΔΡΓΟΤ. Ο Γήκνο Αγίαο Παξαζθεπήο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ Δ/νςη Εξυπηρέτηςησ του Πολίτη & Διοικητικών Τπηρεςιών Σμήμα Διοίκηςησ, Σοπικήσ Ανάπτυξησ & Ανθρώπινου Δυναμικοφ Ταχ. Διεφθυνση: Λ. Μεσογείων 415-417 153

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (Ο.Κ.Π.Δ.)

ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (Ο.Κ.Π.Δ.) ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (Ο.Κ.Π.Δ.) ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α' (Ίδπςζη επωνςμία έδπα ζκοπόρ - μέζα) ΑΡΘΡΟ 1 ΗΓΡΤΖ ΔΠΩΝΤΜΗΑ - ΜΔΑ Ιδξύεηαη Οκνζπνλδία όισλ ησλ πιιόγσλ Καζεγεηώλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ 34,94%

ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ 34,94% Γ.Α.ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΓΖΜΟΗΟΠΟΗΖΔΗ με βάζη ηην απόθαζη ηηρ Δπιηποπήρ Κεθαλαιαγοπάρ 9/459/27.12.2007 ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ 34,94% Γεκέμβπιορ 2013 2 1. ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Νόκνο 3601/2007 ( ΦΔΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΒΟΙΧΣΙΑ Ληβαδεηά, 05.07.2013 ΓΗΜΟ ΛΔΒΑΓΔΧΝ Αξηζκ. Πξση.: 18711

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΒΟΙΧΣΙΑ Ληβαδεηά, 05.07.2013 ΓΗΜΟ ΛΔΒΑΓΔΧΝ Αξηζκ. Πξση.: 18711 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΒΟΙΧΣΙΑ Ληβαδεηά, 05.07.2013 ΓΗΜΟ ΛΔΒΑΓΔΧΝ Αξηζκ. Πξση.: 18711 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 3/2013 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΛΔΒΑΓΔΧΝ Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο

Διαβάστε περισσότερα

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ Premium Health (A 6000)(κωδ.30207) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30207 / 02.2009 / I.3. / Ind. L. / E.O. Ζ Δηαηξία θαιύπηεη ηνλ θπξίσο Αζθαιηζκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙAΜΔΣΑΦΟΡΑ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙAΜΔΣΑΦΟΡΑ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙAΜΔΣΑΦΟΡΑ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ I. ΓENIKOI ΟΡΟΙ Aξζξν 1: Ιζρύο Γεληθώλ Όξσλ. α) Οη παξόληεο Γεληθνί Όξνη ηζρύνπλ ζηηο ζπλαιιαγέο κε εκπόξνπο γηα όιεο ηηο εξγαζίεο ηνπ Δηακεηαθνξέα πνπ ζπλδένληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ Αγία Παξαζθεπή, 03/06/2014 ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ Αξηζ. Πξση.: -21061- ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ 2 ΓΗΔΤΘΤΝΖ: Λ. Μεζνγείσλ 415 417 ΣΖΛΔΦΧΝΟ: 2132004501

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ Νηθήηε, 07/11/2014 ΓΖΜΟ ΗΘΧΝΗΑ Αξηζ. Πξση.: 20511

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ Νηθήηε, 07/11/2014 ΓΖΜΟ ΗΘΧΝΗΑ Αξηζ. Πξση.: 20511 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ Νηθήηε, 07/11/2014 ΓΖΜΟ ΗΘΧΝΗΑ Αξηζ. Πξση.: 20511 ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2/ 2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Έρνληαο ππόςε: Ο ΓΖΜΟ ΗΘΧΝΗΑ 1. Σηο δηαηάμεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 29.11. 2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 29.11. 2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΔΑ: Β4ΣΥ4691ΩΓ-9ΤΛ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 29.11. 2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ΩΜΑΣΔΙΟΤ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΤΛΛΟΓΟ ΚΛΙΝΙΚΧΝ ΦΤΥΟΛΟΓΧΝ ΔΛΛΑΓΟ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ΩΜΑΣΔΙΟΤ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΤΛΛΟΓΟ ΚΛΙΝΙΚΧΝ ΦΤΥΟΛΟΓΧΝ ΔΛΛΑΓΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ΩΜΑΣΔΙΟΤ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΤΛΛΟΓΟ ΚΛΙΝΙΚΧΝ ΦΤΥΟΛΟΓΧΝ ΔΛΛΑΓΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΧΣΟ Άπθπο 1 ο : Δπυνςμία-Έδπα Ιδξύεηαη Δπηζηεκνληθό Δπαγγεικαηηθό κε θεξδνζθνπηθό σκαηείν κε ηελ επσλπκία "ύιινγνο Κιηληθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ.

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/2/2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΣ.: 503037 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : Μειεηώλ & Δπελδύζεσλ ΣΜΗΜΑ : Αλάπηπμεο Νέσλ Μνξθώλ Σνπξηζκνύ ΣΑΥ.

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 7 Γεθεκβξίνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα