ΝΟΜΟ 3863/2010 ΑΝΑΜΟΡΥΩΗ ΠΛΑΙΙΟΤ ΑΝΑΠΗΡΙΚΩΝ ΤΝΣΑΞΕΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΟΜΟ 3863/2010 ΑΝΑΜΟΡΥΩΗ ΠΛΑΙΙΟΤ ΑΝΑΠΗΡΙΚΩΝ ΤΝΣΑΞΕΩΝ"

Transcript

1 ΝΟΜΟ 3863/2010 ΒΑΙΚΕ ΤΝΣΑΞΙΟΔΟΣΙΚΕ ΡΤΘΜΙΕΙ ΑΡΘΡΟ 1 (ΤΝΣΑΞΔΗ) Σν Γεκόζην εγγπάηαη ηελ βησζηκόηεηα ηνπ αζθαιηζηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο ρώξαο, κε ζθνπό ηε δηαζθάιηζε αμηνπξεπνύο ζύληαμεο γηα θάζε δηθαηνύρν. ΑΡΘΡΟ 5 (ΓΗΑΓΟΥΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ) - Ο ΑΦΑΛΙΜΔΝΟ ΝΑ ΠΛΗΡΟΙ ΟΛΔ ΣΙ ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΙ ΣΟΤ ΣΔΛΔΤΣΑΙΟΤ ΦΟΡΔΑ ΓΙΑ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΗΗ - ΔΛΑΥΙΣΔ ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΙ ΤΠΑΓΩΓΗ ΣΟΝ ΣΔΛΔΤΣΑΙΟ ΦΟΡΔΑ ΓΙΑ ΥΟΡΗΓΗΗ ΔΠΙΚΟΤΡΗΗ (ΓΙΑΓΟΥΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ) : 1 Σειεπηαίνο θνξέαο κε 5 ζπκπιεξσκέλα έηε ζε απηόλ από ηα νπνία 20κήλεο θαηά ηελ ηειεπηαία 5εηία πξηλ ηελ ππνβνιή αίηεζεο ζπλ/ζεο 2 40κήλεο ζηνλ ηειεπηαίν θνξέα εθ ησλ νπνίσλ νη 12κήλεο ηελ ηειεπηαία 5εηία (αλαπεξία ή ζάλαηνο) - Αλ δελ ζπκπιεξώλεη ηηο πξνππνζέζεηο ηόηε πάκε ζηνπο πξνεγνύκελνπο θνξείο θαηά θζίλνπζα ζεηξά αξηζκνύ εκεξώλ εξγαζίαο - Αλ δελ ζπκπιεξώλεη νύηε ζε απηνύο ηόηε αξκόδηνο είλαη ν ηειεπηαίνο κε ηηο πξνππνζέζεηο : α 40κήλεο εθ ησλ νπνίσλ νη 12κήλεο ηελ ηειεπηαία 5εηία β 12κήλεο νπνηεδήπνηε (αλαπεξία ή ζάλαηνο) - ΟΛΟΚΛΖΡΟ Ο ΥΡΟΝΟ ΣΖ ΓΗΑΓΟΥΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΘΑ ΤΠΟΛΟΓΗΕΔΣΑΗ ΑΠΌ ΣΟΝ ΑΠΟΝΔΜΟΝΣΑ Ω ΥΡΟΝΟ ΠΟΤ ΓΗΑΝΤΘΖΚΔ Δ ΑΤΣΌΝ ΚΑΗ ΓΗΑ ΣΖ ΘΔΜΔΛΗΩΖ ΣΟΤ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΗΚΟΤ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΟ ΚΑΗ ΓΗΑ ΣΟΝ ΚΑΘΟΡΗΜΟ ΣΖ ΤΝΣΑΞΖ ΚΑΗ ΓΔΝ ΔΊΝΑΗ ΓΤΝΑΣΖ Ζ ΠΡΟΜΔΣΡΖΖ ΜΔΡΟ ΜΟΝΟ ΣΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΠΟΤ ΓΗΑΝΤΘΖΚΔ ΣΖΝ ΑΦΑΛΗΖ ΣΟΤ ΚΆΘΔ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ - Ζ ηζρύο ηωλ παξαπάλω αξρίδεη από 1/1/2011 γηα αηηήζεηο από ηελ εκεξνκελία απηή θαη εθεμήο ΑΝΑΜΟΡΥΩΗ ΠΛΑΙΙΟΤ ΑΝΑΠΗΡΙΚΩΝ ΤΝΣΑΞΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 8 (ΜΟΝΗΜΟΠΟΗΖΖ ΤΝΣΑΞΖ ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΣΩΝ ΑΦΑΛΗΜΔΝΩΝ ΑΠΌ 1/1/93) ΟΙ ΤΝΣΑΞΔΙ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΓΙΝΟΝΣΑΙ ΟΡΙΣΙΚΔ ΌΣΑΝ Ο ΤΝΣΑΞΙΟΤΥΟ: α Δρεη ζπκπιεξώζεη ην 55ν έηνο θαη ρξόλν ζπληαμηνδόηεζεο 7 εηώλ ζπλερώο θαη ππνβιήζεθε ζε 3 πγεηνλνκηθέο επηηξνπέο β Δρεη ζπκπιεξώζεη ην 60ν έηνο θαη ρξόλν ζπληαμηνδόηεζεο 5 εηώλ ζπλερώο θαη ππνβιήζεθε ζε 2 πγεηνλνκηθέο επηηξνπέο ΛΟΙΠΕ ΑΥΑΛΙΣΙΚΕ ΡΤΘΜΙΕΙ ΑΡΘΡΟ 10 (ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΟΗ ΥΡΟΝΟΗ) ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑ ΤΝΣΑΞΙΟΔΟΣΗΗ ε όηη αθνξά ηα όξηα ειηθίαο ηνπ ΣΠΔΑΘ, πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο ζην άξζξν 14 ηνπ Ν.3232/2004 θαη έρνπκε ηνλ παξαθάησ πίλαθα :

2 - Γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο πξηλ ηελ 31/12/92, πιένλ ηζρύνπλ γηα ηελ ζεκειίσζε ζπληαμηνδνηηθνύ δηθαηώκαηνο: ΔΣΟ έηε αζθάιηζεο 58 εηώλ ειηθία ΔΣΟ έηε αζθάιηζεο 58 εηώλ ειηθία ΔΣΟ έηε αζθάιηζεο 59 εηώλ ειηθία ΔΣΟ έηε αζθάιηζεο 60 εηώλ ειηθία ΔΣΟ έηε αζθάιηζεο 60 εηώλ ειηθία ΔΣΟ έηε αζθάιηζεο 60 εηώλ ειηθία ηηο παξαπάλσ πεξηπηώζεηο ζηαδηαθήο αύμεζεο ηνπ νξίνπ ειηθίαο θαη ηνπ ρξόλνπ αζθάιηζεο, νη αζθαιηζκέλνη δηθαηνύληαη ζύληαμε κε ην όξην ειηθίαο θαη ηνλ ρξόλν αζθάιηζεο πνπ ηζρύνπλ θαηά ην έηνο ζπκπιήξσζεο ησλ 35 εηώλ αζθάιηζεο ηνπο. - Γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο κεηά ηελ 1/1/93, πιένλ ηζρύνπλ γηα ηελ ζεκειίσζε ζπληαμηνδνηηθνύ δηθαηώκαηνο: έηε αζθάιηζεο 60 εηώλ ειηθία - Δπίζεο αιιάδεη ην άξζξν 41 ηνπ Ν.3518/2006, ζύκθσλα κε ην νπνίν ε ζπληαμηνδόηεζε ζεκειηώλεηαη κε 37 έηε αζθάιηζεο αλεμαξηήηνπ νξίνπ ειηθίαο θαη πιένλ απηό ζα ζπκβεί ΜΟΝΟ αλ ζπκπιεξώλεηαη ε 37εηία κέρξη 31/12/ Σν όξην ειηθίαο ησλ 60 εηώλ πνπ πξνβιέπεηαη από γεληθέο ή θαηαζηαηηθέο δηαηάμεηο, γηα ηελ ζπληαμηνδόηεζε αζθαιηζκέλσλ ΦΚΑ, απμάλεηαη θαηά 1 ρξόλν από 1/1/2011 θαη γηα θάζε επόκελν έηνο θαη κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 65νπ έηνπο ηεο ειηθίαο, κε ηελ επηθύιαμε ησλ παξαπάλσ. - Όπνπ από ηηο δηαηάμεηο ησλ ΦΚΑ πξνβιέπεηαη ρνξήγεζε κεησκέλεο ζύληαμεο ζηηο γπλαίθεο αζθαιηζκέλεο ζε όξην ειηθίαο κηθξόηεξν ηνπ 60νπ έηνπο ην όξην απηό απμάλεηαη θαηά 1 ρξόλν από 1/1/2011 θαη γηα θάζε επόκελν έηνο θαη κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 60 έηνπο ηεο ειηθίαο. ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑ ΤΝΣΑΞΙΟΔΟΣΗΗ ΓΙΑ ΜΗΣΕΡΕ ΑΝΗΛΙΚΩΝ - ρεηηθά κε ηελ ζεκειίσζε ηεο ζπληαμηνδόηεζεο ησλ κεηέξσλ κε αλήιηθα ηέθλα, ε παξάγξαθνο 3α ηνπ άξζξνπ 144 ηνπ Ν.3655/2008 ηξνπνπνηείηαη σο εμήο, ζρεηηθά κε ην όξην ειηθίαο γηα έμνδν ζηελ ζύληαμε, γηα αζθαιηζκέλεο από 1/1/83-31/12/92 : από 1/1/2011 ζην 52ν έηνο ειηθίαο από 1/1/2012 ζην 55ν έηνο ειηθίαο από 1/1/2013 ζην 65ν έηνο ειηθίαο - Έλα νη κεηέξεο ζπκπιήξσζαλ ην πξνβιεπόκελν από ηηο νηθείεο δηαηάμεηο ζπληάμηκν ρξόλν, δηθαηνύληαη κεησκέλε ζύληαμε, κε ηελ ζπκπιήξσζε : ηνπ 50νπ έηνπο ειηθίαο από 1/1/2011 ηνπ 53νπ έηνπο ειηθίαο από 1/1/2012 ηνπ 60νπ έηνπο ειηθίαο από 1/1/2013 Σαπηόρξνλα ηζρύεη θαη ην άξζξν 144 ηνπ Ν.3655/2008, όπνπ ηα 15 έηε γηα ζεκειίσζε ρξόλνπ αζθάιηζεο, απμάλνπλ από 1/1/13 θαηά 1 εμάκελν θαη κέρξη ηελ ζπκπιήξσζε ησλ 20 εηώλ αζθάιηζεο.

3 ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΦΡΟΝΟΙ - Ωο ρξόλνο αζθάιηζεο ζηνπο ΦΚΑ ινγίδεηαη πιελ ηνπ ρξόλνπ πξαγκαηηθήο ή πξναηξεηηθήο αζθάιηζεο : 1 Ο ρξόλνο ζηξαηησηηθήο ππεξεζίαο Oηαλ ζεκειηώλεηαη ζπληαμηνδνηηθό δηθαίσκα από 1/1/11-31/12/14, ην πνζό εμαγνξάο κεηώλεηαη θαηά 30% Oηαλ ζεκειηώλεηαη ζπληαμηνδνηηθό δηθαίσκα από 1/1/15 θαη εθεμήο, ην πνζό εμαγνξάο κεηώλεηαη θαηά 50% 2 Ο ρξόλνο γνληθήο άδεηαο αλαηξνθήο παηδηώλ Πνζνζηό εηζθνξάο αζθαιηζκέλνπ θαη εξγνδόηε επί ηνπ 25πιαζίνπ ηνπ αλεηδίθεπηνπ εξγάηε 3 Ο ρξόλνο επηδόηεζεο ιόγσ αζζελείαο κέρξη θαη 300 εκέξεο θαη ν ρξόλνο επηδόηεζεο ιόγσ ηαθηηθήο αλεξγίαο κέρξη θαη 300 εκέξεο 4 Ο ρξόλνο εθπαηδεπηηθήο αδείαο άλεπ απνδνρώλ θαη κέρξη 2 έηε 5 Ο ρξόλνο ζπνπδώλ γηα ηελ απόθηεζε ελόο κόλν πηπρίνπ αλώηεξεο ή αλώηαηεο ζρνιήο ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο Γηα θύξηα αζθάιηζε ην 20% θαη γηα επηθνπξηθή αζθάιηζε ην 6% επί ηνπ 25πιαζίνπ ηνπ ΗΑΔ 6 Ο ρξόλνο αλεξγίαο κεηά ηελ ππαγσγή ζηελ αζθάιηζε νπνηνπδήπνηε ΦΚΑ ή ην Γεκόζην 7 Ο πξνβιεπόκελνο από ηελ ΔΓΔ ρξόλνο απνπζίαο από ηελ εξγαζία, ιόγσ θύεζεο θαη ινρείαο 8 Ο ρξόλνο απεξγίαο 9 Ο πιαζκαηηθόο ρξόλνο ηνπ άξζξνπ 141 ηνπ Ν. 3655/ Ο ρξόλνο καζεηείαο όπσο νξίδεηαη από ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο θαη κέρξη 1 έηνο 11 Ο ρξόλνο απνδεδεηγκέλεο άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο πξηλ ηελ εγγξαθή ζηα κεηξώα ηνπ ΟΑΔΔ θαη κέρξη 5 έηε ρσξίο αζθαι.εηζθνξέο Οη παξαπάλσ αλαγλσξηδόκελνη ρξόλνη ζπλππνινγίδνληαη γηα ηε ζεκειίσζε ζπληαμηνδνηηθνύ δηθαηώκαηνο, εθόζνλ ν αζθαιηζκέλνο έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ηνπιάρηζηνλ 12 ρξόληα αζθάιηζεο. Ο ζπλνιηθόο ρξόλνο πνπ αλαγλσξίδεηαη (ζρεηηθά κε ηηο παξαπάλσ πεξηπηώζεηο) γηα ηελ ζεκειίσζε ηνπ ζπληαμηνδνηηθνύ δηθαηώκαηνο δελ κπνξεί λα ππεξβεί ηα 7 ρξόληα. Δηδηθόηεξα ν ρξόλνο απηόο θαζνξίδεηαη θαηά αλώηαην όξην : α ε 4 ρξόληα αλαγλώξηζεο γηα όζνπο ζεκειηώλνπλ ζπληαμηνδνηηθό δηθαίωκα εληόο ηνπ 2011 β ε 5 ρξόληα αλαγλώξηζεο γηα όζνπο ζεκειηώλνπλ ζπληαμηνδνηηθό δηθαίωκα εληόο ηνπ 2012 γ ε 6 ρξόληα αλαγλώξηζεο γηα όζνπο ζεκειηώλνπλ ζπληαμηνδνηηθό δηθαίωκα εληόο ηνπ 2013 δ ε 7 ρξόληα αλαγλώξηζεο γηα όζνπο ζεκειηώλνπλ ζπληαμηνδνηηθό δηθαίωκα από 1/1/2014 θαη εθεμήο Η ηζρύο ηεο παξαγξάθνπ απηήο αξρίδεη από 1/1/2011 ΑΡΘΡΑ (ΟΡΟΗ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΔΠΗΕΟΝΣΩΝ ΤΕΤΓΩΝ) 1 ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΔΠΗΕΩΝΣΩΝ ΤΕΤΓΩΝ

4 - Ο επηδώλ ζύδπγνο δελ δηθαηνύηαη ζύληαμεο αλ ν ζάλαηνο επήιζε πξηλ ηελ πάξνδν 3 εηώλ από ηελ ηέιεζε ηνπ γάκνπ εθηόο : α Ο ζάλαηνο λα νθείιεηαη ζε αηύρεκα β Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ γάκνπ γελλήζεθε ή πηνζεηήζεθε ή αλαγλσξίζζεθε ή λνκηκνπνηήζεθε ηέθλν γ Η ρήξα ηεινύζε ζε θαηάζηαζε εγθπκνζύλεο ηελ εκέξα ηνπ ζαλάηνπ θαη γελλήζεθε ην ηέθλν δσληαλό Σα παξαπάλσ ηζρύνπλ γηα όινπο - Δπίζεο δελ δηθαηνύηαη, αλ ν ζαλώλ ιάκβαλε ζύληαμε θαηά ηελ ηέιεζε ηνπ γάκνπ θαη ν ζάλαηνο επήιζε πξηλ ηελ πάξνδν 5 εηώλ από ηελ ηέιεζε ηνπ γάκνπ, κε εμαίξεζε ηηο παξαπάλσ πεξηπηώζεηο β θαη γ. - Γηαηάμεηο πνπ ζέηνπλ πξόζζεηνπο πεξηνξηζκνύο ζηελ ιήςε ζύληαμεο από ηνλ επηδώληα ζύδπγν, εμαθνινπζνύλ λα ηζρύνπλ. - Οη παξαπάλσ δηαηάμεηο εθαξκόδνληαη γηα ηνπο κέρξη 31/12/92 αζθαιηζκέλνπο, όζν θαη γηα ηνπο κεηά ηελ 1/1/93 αζθαιηζκέλνπο 2 ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΔΠΗΕΩΝΣΩΝ ΓΗΚΑΗΟΤΥΩΝ α ύληαμε γηα κία 3εηία β Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο 3εηίαο ν επηδώλ ζύδπγνο ιακβάλεη ην 50% αλ εξγάδεηαη θαη κέρξη ην 65ν έηνο.μεηά ην 65ν έηνο ιακβάλεη ην 70% γ Αλ είλαη αλάπεξνο ζε πνζνζηό 67% ιακβάλεη όιε ηελ ζύληαμε δ Αλ ιακβάλεη πεξηζζόηεξεο από κία ζπληάμεηο, γίλεηαη πεξηνξηζκόο, θαη επηινγήλ ηνπ ζε κία ζύληαμε ε Αλ ν ζαλώλ αθήλεη ηέθλα αλήιηθα ή ζπνπδάδνληα έσο θαη ην 24ν ειηθίαο, ε κείσζε ηεο ζύληαμεο ηνπ επηδώληα ζα δηαλεκεζεί εμίζνπ ζηα ηέθλα ΑΡΘΡ0 14 (ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΘΤΓΑΣΔΡΩΝ) - Οη ζπγαηέξεο θαη άπνξεο άγακεο αδειθέο απνθηνύλ δηθαίσκα ζύληαμεο, κε ηνπο ίδηνπο όξνπο θαη πξνππνζέζεηο πνπ απνθηνύλ ην δηθαίσκα απηό θαη ηα αγόξηα - Η δηάηαμε απηή δελ έρεη εθαξκνγή γηα πξόζσπα, ησλ νπνίσλ ην δηθαίσκα γελλήζεθε πξηλ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ παξόληνο Νόκνπ. - Οπνπ πξνβιέπεηαη δηαθνπή θαη επαλαρνξήγεζε ζην 65ν έηνο εμαθνινπζεί λα ηζρύεη ΑΡΘΡ0 15 (ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΔ ΤΝΣΑΞΔΗ) - Ζ ΔΘΝΗΚΖ ΑΝΑΛΟΓΗΣΗΚΖ ΑΡΥΖ (ΔΑΑ) ΜΔΑ Δ 2 ΜΖΝΔ ΑΠΌ ΣΖΝ ΗΥΤ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΘΑ ΕΖΣΖΔΗ ΑΠΌ ΣΟΤ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΟΤ ΦΟΡΔΗ ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΗΑ ΔΚΠΟΝΖΖ ΑΝΑΛΟΓΗΣΗΚΩΝ ΜΔΛΔΣΩΝ - ΘΑ ΔΚΠΟΝΖΔΗ ΜΔΥΡΗ 31/12/2011 ΑΝΑΛΟΓΗΣΗΚΔ ΜΔΛΔΣΔ ΒΗΩΗΜΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΩΝ ΦΟΡΔΩΝ - ΣΑ Γ ΣΩΝ ΦΚΑ ΜΔΑ Δ 2 ΜΖΝΔ ΑΠΌ ΣΖΝ ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΣΖ ΜΔΛΔΣΖ ΘΑ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΚΑΘΟΡΗΟΤΝ ΣΟ ΠΟΟΣΟ ΑΝΑΠΛΖΡΩΖ ΣΩΝ ΤΝΣΑΞΔΩΝ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΗ ΠΡΟΣΑΔΗ ΣΖ ΔΑΑ - ΑΝ ΓΔΝ ΣΔΗΛΟΤΝ ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΛΟΓΗΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΣΑ ΝΔΑ ΠΟΟΣΑ ΑΝΑΠΛΖΡΩΖ ΘΑ ΚΑΘΟΡΗΘΟΤΝ ΑΠΌ ΣΟΝ ΑΡΜΟΓΗΟ ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΠΡΟΣΑΖ ΣΖ ΔΑΑ (ΣΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΣΑΛΟΤΝ ΜΔΑ Δ 4 ΜΖΝΔ ΑΠΌ ΣΟΣΔ ΠΟΤ ΘΑ ΣΑ ΕΖΣΖΔΗ Ζ ΔΑΑ ΑΡΘΡ0 16 (ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΤΝΣΑΞΗΟΤΥΩΝ) 1 Οη ζπληαμηνύρνη πνπ αλαιακβάλνπλ εξγαζία έρνπλ ηνπο εμήο πεξηνξηζκνύο ζηελ επηθνύξεζε : α Γηα ειηθία < 55 δηαθόπηεηαη ε επηθνύξεζε

5 2 Οη ζπληαμηνύρνη πνπ αλαιακβάλνπλ εξγαζία κε αζθάιηζε ζηνλ ΟΑΔΔ (πξώελ ΣΔΒΔ) έρνπλ ηνπο εμήο πεξηνξηζκνύο : α Γηα ειηθία < 55 δηαθόπηεηαη ε επηθνύξεζε 3 Οη ζπληαμηνύρνη πνπ αλαιακβάλνπλ εξγαζία ππνβάινπλ δήισζε ζηνλ θνξέα ηνπο αλ δελ έρνπλ ζπκπιεξώζεη ην 55ν έηνο Σν ίδην θαη νη ζπληαμηνύρνη ιόγσ αλαπεξίαο Αλ δελ ππνβάιινπλ δήισζε γίλεηαη θαηαινγηζκόο ησλ πνζώλ ζπλ λόκηκν ηόθν ππεξεκεξίαο 4 Αλ ζπληαμηνύρνο ιόγσ αλαπεξίαο εξγάδεηαη θαη θεξδίδεη πεξηζζόηεξα από πγηή απαζρνινύκελν, ηόηε δηαθόπηεηαη ε επηθνύξεζε 5 Αλ θάπνηνο ζπληαμηνύρνο απαζρνιείην πξηλ ηελ ηζρύ ηνπ Νόκνπ, νη δηαηάμεηο απηέο ζα ηζρύνπλ από 1/1/2013 ΡΤΘΜΙΗ ΘΕΜΑΣΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΥΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ ΑΡΘΡ0 31 (ΔΝΗΑΗΟ ΤΣΖΜΑ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΤΓΔΗΑ) - Θα δεκηνπξγεζεί πκβνύιην ζπληνληζκνύ, ην νπνίν ζα είλαη αξκόδην λα απνθαζίδεη γηα : α θαζνξηζκό όξσλ ιεηηνπξγίαο θαη ζπλεξγαζίαο ησλ ζπκκεηνρόλησλ β θαζνξηζκό ηνπ είδνπο θαη ηεο θνζηνιόγεζεο ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ από απηνύο γ επηκεξηζκό ησλ ιεηηνπξγηθώλ εμόδσλ θαη ησλ δαπαλώλ πεξίζαιςεο κεηαμύ ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ δ ηελ κεηαβίβαζε ησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ησλ κνλάδσλ ε ζέκαηα δηνίθεζεο,κεηαθνξάο πξνζσπηθνύ θιπ. ΘΑ ΔΦΑΡΜΟΘΔΙ ΠΙΛΟΣΙΚΑ Δ ΤΓΚΔΚΡΙΜΔΝΔ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΔ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΣΗ ΥΩΡΑ ΑΡΘΡ0 32 (ΤΜΠΡΑΞΖ ΦΟΡΔΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΑ ΠΑΡΟΥΔ ΤΓΔΗΑ) - Θα δεκηνπξγεζεί ζπκβνύιην (ΤΠΤ) κε κέινο ηνλ Πξόεδξν ηνπ ΔΣΑΠ-ΜΜΔ, ην νπνίν ζα είλαη αξκόδην λα απνθαζίδεη : α Σν ζρεδηαζκό εληαίσλ θαλόλσλ αγνξάο ππεξεζηώλ πγείαο ζε ηδησηηθό θαη δεκόζην ηνκέα γηα ινγαξηαζκό ησλ Οξγαληζκώλ β ύλαςε ζπκβάζεσλ κε όινπο ηνπο παξόρνπο πγείαο γ Τςνο απνδεκίσζεο ησλ πιηθώλ,πξνζζέησλ εηδώλ θαη πιηθώλ γηα ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο δ Μέηξεζε πνηόηεηαο θαη θόζηνπο ππεξεζηώλ πγείαο από ην ηδησηηθό θαη δεκόζην ηνκέα ΟΙ ΑΠΟΦΑΔΙ ΣΟΤ ΤΠΤ ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΤΝΣΑΙ ΑΠΌ ΣΟΝ ΠΡΟΔΓΡΟ ΑΤΣΟΤ Δ ΟΛΟΤ ΣΟΤ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΔ ΦΟΡΔΙ ΚΑΙ ΔΊΝΑΙ ΓΔΜΔΤΣΙΚΔ ΓΙΑ ΑΤΣΟΤ ΑΡΘΡ0 35 (ΔΝΗΑΗΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΤΝΣΑΞΔΩΝ) - Γεκηνπξγείηαη κέρξη 31/10/2010 εληαίν ζύζηεκα θαηαβνιήο ησλ ζπληάμεσλ - Οη ΦΚΑ ππνρξενύληαη λα ζηέιλνπλ ζηελ ΗΓΙΚΑ ΑΔ (Ηιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο) ζε ειεθηξνληθή κνξθή, αξρείν πιεξσκώλ ζπληάμεσλ,

6 πξνθεηκέλνπ ε ελ ιόγσ Αξρή λα πξαγκαηνπνηεί έιεγρν δηαζηαύξσζεο θαηαβνιήο ησλ ζπληάμεσλ ζηνπο δηθαηνύρνπο ΑΡΘΡ0 36 (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΑΝΑΓΚΑΣΗΚΖ ΔΗΠΡΑΞΖ ΑΦΑΛΗΣΗΚΩΝ ΔΗΦΟΡΩΝ ΣΩΝ ΦΚΑ) - Οη ΦΚΑ πνπ ζηεξνύληαη αξκνδίσλ ππεξεζηώλ ή νη πθηζηάκελεο αδπλαηνύλ ή θαζπζηεξνύλ γηα ηελ είζπξαμε ησλ νθεηινκέλσλ από ηνπο ππόρξενπο αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ ή ζηεξνύληαη ηνπ αλαγθαίνπ πξνζσπηθνύ, κπνξνύλ λα αλαζέηνπλ ηελ δηεθπεξαίσζε ησλ ελ ιόγσ ππνζέζεσλ ζε άιινπο ΦΚΑ ύζηεξα από απόθαζε ησλ Γηνηθεηηθώλ πκβνπιίσλ ηνπο ΘΕΜΑΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΑΡΘΡ0 39 (ΛΟΓΗΣΗΚΟ ΓΗΑΥΩΡΗΜΟ ΠΡΟΝΟΗΑΚΩΝ - ΑΦΑΛΗΣΗΚΩΝ ΠΑΡΟΥΩΝ) - Από 1/1/2011 ε ζύληαμε ζα δηαρσξίδεηαη ινγηζηηθά ζην νξγαληθό θαη ζην πξνλνηαθό ηκήκα - Πξνλνηαθέο παξνρέο είλαη απηέο πνπ απνλέκνληαη ρσξίο ηελ θαηαβνιή εηζθνξάο π.ρ. επίδνκα απνιύηνπ αλαπεξίαο θιπ. ΑΡΘΡ0 40 (ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΜΔΩ ΓΗΑΣΡΑΠΔΕΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ) - Από 1/1/2011 ε θαηαβνιή ησλ ζπληάμεσλ,παξνρώλ,απνδνρώλ ππαιιήισλ ζα γίλεηαη κέζσ ηνπ δηαηξαπεδηθνύ ζπζηήκαηνο πιεξσκώλ θαη ΔΛΣΑ κε δηθαίσκα επηινγήο δηθαηνύρνπ. - Σν ίδην θαη ε είζπξαμε ησλ εηζθνξώλ - Από 1/7/2011 νη απνδνρέο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα θαηαηίζεληαη από ηνπο εξγνδόηεο καδί κε ηηο εηζθνξέο θαη ην ΦΜΤ ζε Σξάπεδα, ε νπνία ζα κεηαθέξεη ηα παξαπάλσ ζηνπο ινγαξηαζκνύο ησλ δηθαηνύρσλ. - Γηα ην ζέκα απηό ζα εθδνζεί λεόηεξε απόθαζε αξκνδίσλ Τπνπξγώλ - Κάζε επηρείξεζε ππνγξάθεη ζρεηηθή ζύκβαζε κε Σξάπεδα πνπ επηιέγεη ΑΡΘΡ0 44 (ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΦΚΑ) - Καηά ηελ δηαδηθαζία έγθξηζεο ησλ πξνππνινγηζκώλ ΦΚΑ από ηε ΓΓΚΑ κπνξνύλ λα γίλνληαη δηνξζώζεηο,εθόζνλ θξίλνληαη αλαγθαίεο ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ ΥΚΑ ΑΡΘΡ0 45 (ΔΠΔΝΓΤΔΗ ΓΗΑΘΔΗΜΩΝ Δ ΚΗΝΖΣΔ ΑΞΗΔ ΠΟΤ ΓΗΔΝΔΡΓΟΤΝΣΑΗ ΥΩΡΗ ΟΡΗΑ) 1 Οη ΦΚΑ επελδύνπλ ρωξίο πεξηνξηζκνύο ζηηο παξαθάηω θηλεηέο αμίεο : - Σίηινπο ΔΓ ζηαζεξνύ ή θπκαηλόκελνπ επηηνθίνπ εθηόο από δνκεκέλα νκόινγα

7 - ε REPOS Η δηαρείξηζε ησλ παξαπάλσ γίλεηαη από ηελ Σξάπεδα Διιάδνο Οη ηίηινη απηνί πνπ βξίζθνληαη ζηα ραξηνθπιάθηα ησλ ΦΚΑ κέρξη ηελ δεκνζίεπζε ηνπ Νόκνπ, ζα πξέπεη λα κεηαθεξζνύλ ζηελ Σξάπεδα Διιάδνο, σο ζεκαηνθύιαθαο. Οη ΦΚΑ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Σξάπεδα Διιάδνο δύλαηαη κε απνθάζεηο ησλ Γ ηνπο, λα ηνπο δίλνπλ εληνιέο ξεπζηνπνίεζεο ηνπο πξνο ηελ Σξάπεδα (ζην πιαίζην κε δεκηνπξγίαο δεκηώλ γηα ηνπο ΦΚΑ), εθηνο αλ ππάξρεη ζέκα ηακεηαθώλ αλαγθώλ ησλ Σακείσλ. ΑΡΘΡ0 46 (ΔΠΔΝΓΤΔΗ ΓΗΑΘΔΗΜΩΝ Δ ΚΗΝΖΣΔ ΑΞΗΔ ΠΟΤ ΓΗΔΝΔΡΓΟΤΝΣΑΗ ΜΔ ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΗ ΚΑΗ ΟΡΗΑ) - Οη ΦΚΑ κε απνθάζεηο ησλ Γ κπνξνύλ λα επελδύνπλ κέρξη 5% από ζπλππνινγηζκό ζηνηρείσλ 4 (θηλεηέο αμίεο)ζε πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο ζε πηζησηηθά ηδξύκαηα εκεδαπήο - Μπνξνύλ νη ΦΚΑ λα ζπζηήλνπλ ΑΔΓΑΚ κε ηελ πξνππόζεζε όηη ζπκκεηέρνπλ ηνπιάρηζηνλ 3 θνξείο - Οη θηλεηέο αμίεο ησλ ΦΚΑ θαηαηίζεληαη πξνο θύιαμε ζε ζεκαηνθύιαθα πνπ επηιέγνληαη από ηνλ Φνξέα,ζύκθσλα κε άξζξν 83 Ν.2362/95 ή δηαρεηξηζηή - Με ΑΓ, νη ΦΚΑ κπνξνύλ λα δηαζέζνπλ πνζά από ηα δηαζέζηκα ηνπο γηα δάλεηα ζε αζθαιηζκέλνπο,ζπληαμηνύρνπο θαη ππαιιήινπο ΑΡΘΡ0 47 (ΔΠΔΝΓΤΔΗ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ Δ ΚΗΝΖΣΔ ΑΞΗΔ) Η δηελέξγεηα επελδύζεσλ απνθαζίδνληαη από ηα Γ ησλ ΦΚΑ κε εκπεξηζηαησκέλε εηζήγεζε ησλ ππεξεζηώλ ηνπο - Η αλάζεζε από ΦΚΑ ηεο ηακηαθήο ηνπ δηαρείξηζεο (κόλν γηα είζπξαμε θαη πιεξσκή ηαθηηθώλ εζόδσλ-δαπαλώλ) ζε πηζησηηθό ίδξπκα,ελεξγείηαη - κε απόθαζε ηνπ Γ θαη Ν.2362/95 θαη Ν.2527/97 Οη πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο ζε πηζησηηθά ηδξύκαηα ελεξγνύληαη κε απόθαζε Γ ηνπ θνξέα θαη ζύλαςε ζύκβαζεο - πκβάζεηο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο - Η επέλδπζε ζε ακνηβαία θεθάιαηα γίλεηαη κέζσ ησλ ΑΔΓΑΚ-ΦΚΑ - ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΩΝ Δλεκέξσζε ζην ηέινο ηνπ κήλα όισλ ησλ πξάμεσλ πνπ δηελήξγεζαλ γηα ινγαξηαζκό ηνπ Φνξέα - Δλεκέξσζε ζην ηέινο ηνπ κήλα ηελ ΔΙΓΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ ΦΚΑ σο πξνο ην ζύλνιν ησλ ππνρξεώζεσλ ηνπ πξνο ηνλ ΦΚΑ ΑΡΘΡ0 48 (ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ Δ ΑΚΗΝΖΣΑ) - Δθπνηήζεηο αθηλήησλ δηελεξγνύληαη κε απόθαζε ηνπ Γ ηνπ Φνξέα κεηά από εκπεξηζηαησκέλε εηζήγεζε ηεο αξκόδηαο ππεξεζίαο ηνπ ΑΡΘΡ0 49 (ΑΝΑΘΔΖ ΔΡΓΩΝ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΩΝ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΑΚΗΝΖΣΩΝ) - Η δηαρείξηζε θαη αμηνπνίεζε ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ελεξγείηαη κε αηηηνινγεκέλε απόθαζε ηνπ Γ ηνπ ΦΚΑ κεηά από εκπεξηζηαησκέλε εηζήγεζε ηεο αξκόδηαο ππεξεζίαο ηνπ - Με απνθάζεηο ησλ Γ ηνπο νη ΦΚΑ ππνρξενύληαη λα αλαζέηνπλ ζε εηαηξείεο δηαρείξηζεο αθηλήησλ ηελ εθκεηάιιεπζε θαη αμηνπνίεζε απηώλ - Η αλάζεζε γίλεηαη κε ζύκβαζε - Οη εηαηξείεο δηαρείξηζεο θαη αμηνπνίεζεο αθηλήησλ επηιέγνληαη από ηελ ΔΓΔΚΣ ΑΔΠΔΤ θαηόπηλ πξνθήξπμεο δηαγσληζκνύ

8 - Οη ΦΚΑ ζπλάπηνπλ ζπκθσλίεο-πιαίζηα κε ηηο εηαηξείεο δηαρείξηζεο θαη αμηνπνίεζεο αθηλήησλ πνπ έρνπλ γίλεη δεθηέο από ηελ ΔΓΔΚΣ ΑΔΠΔΤ - Οη δηαηάμεηο απηνύ ηνπ άξζξνπ ηζρύνπλ γηα ηα ΝΠΓΓ θαη ηα ΝΠΙΓ - Σα άξζξα 7 θαη 8 ηνπ Ν.3586/2007 θαηαξγνύληαη 1 έηνο κεηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξόληνο Νόκνπ. Μέρξη ηόηε ε αμηνπνίεζε ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο πξαγκαηνπνηείηαη ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ΑΡΘΡ0 50 (ΣΖΡΖΖ ΣΟΗΥΔΗΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ) - Οη ΦΚΑ ππνρξενύληαη λα ηεξνύλ κεραλνγξαθηθέο θαηαζηάζεηο,νη νπνίεο λα πεξηέρνπλ ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο επελδύζεηο ηνπο π.ρ. κεξίδεο δηαρεηξηζηώλ,ζπκβάζεηο επελδύζεσλ θιπ. ΑΡΘΡ0 52 (ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΔ ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΩΝ ΣΟΗΥΔΗΩΝ) - Η δηαρείξηζε ησλ θηλεηώλ αμηώλ ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν.3586/2007 (κεηνρέοθιπ.) γίλεηαη απνθιεηζηηθά κέζσ δηαρεηξηζηώλ - Οη ΦΚΑ αλαζέηνπλ ζηελ ΔΓΔΚΣ ΑΔΠΔΤ, ε νπνία αζθεί δηαρείξηζε κέζσ εμσηεξηθώλ δηαρεηξηζηώλ,ηε δηαρείξηζε ησλ πεξηνπζηαθώλ ηνπο ζηνηρείσλ - Με ηελ ΔΓΔΚΣ ΑΔΠΔΤ ν ΦΚΑ ζπλάπηεη ζύκβαζε - Η αλάζεζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ θηλεηώλ αμηώλ ησλ ΦΚΑ ζηελ ΔΓΔΚΣ ΑΔΠΔΤ ζα πξαγκαηνπνηεζεί εληνο κελόο από ηελ δεκνζίεπζε ηνπ παξόληνο. ΕΝΙΑΙΟ ΤΣΗΜΑ ΡΤΘΜΙΗ ΟΥΕΙΛΩΝ ΑΡΘΡ0 53 (ΡΤΘΜΗΖ ΟΦΔΗΛΟΜΔΝΩΝ ΔΗΦΟΡΩΝ) - Παξέρεηαη ζε όινπο ηνπο ΦΚΑ ε επρέξεηα ζε νθεηιέηεο απηώλ λα εμνθινύλ ζε δόζεηο όιεο ηηο νθεηιέο αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ, κεηά από αίηεζε ηνπο ΑΡΘΡ0 57 (ΣΜΖΜΑΣΗΚΖ ΔΞΟΦΛΖΖ ΟΦΔΗΛΖ) - Ο αξηζκόο ησλ δόζεσλ θαζνξίδεηαη ζε 36 κεληαίεο δόζεηο κε ηελ πξνππόζεζε θαηαβνιήο ησλ ηξερνπζώλ εηζθνξώλ - Η νθεηιή ζα εκπεξηέρεη θύξηεο νθεηιέο,πξνζαπμήζεηο θιπ. - Η κεληαία δόζε δελ κπνξεί λα είλαη κηθξόηεξε ησλ 200 θαη ε δηκεληαία ησλ Δάλ ν νθεηιέηεο αδπλαηεί λα θαηαβάιεη ηελ πξνβιεπόκελε δόζε κέρξη θαη 4 ζπλερόκελνπο κήλεο, κπνξεί λα ζπλερίζεη θαλνληθά ηελ θαηαβνιή από ηνλ επόκελν κήλα - Η δπλαηόηεηα απηή παξέρεηαη κέρξη θαη 3 θνξέο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ξύζκηζεο, κε πξνππνζέζεηο - ε πεξίπησζε εθάπαμ εμόθιεζεο ησλ εηζθνξώλ παξέρεηαη έθπησζε 40% επί ησλ πξόζζεησλ κειώλ - ε πεξίπησζε ηκεκαηηθήο εμόθιεζεο ησλ εηζθνξώλ παξέρεηαη έθπησζε 20% επί ησλ πξόζζεησλ κειώλ - Δθόζνλ δελ ηεξεζνύλ νη όξνη απηήο ηεο ξύζκηζεο θαη κε ηελ ιήςε ησλ αλαγθαζηηθώλ κέηξσλ είζπξαμεο δελ έρεη εμνθιεζεί ε νθεηιή,ηόηε επηζπεύδεηαη

9 ε δηαδηθαζία γηα θήξπμε ηνπ νθεηιέηε ζε πηώρεπζε, ε νπνία αλαζηέιιεηαη κε ηελ θαηαβνιή ηνπ 30% ηεο νθεηιήο θαη ηνπ ππνινίπνπ ζε δόζεηο ΑΡΘΡ0 58 (ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΔΝΖΜΔΡΟΣΖΣΑ) - ηνπο νθεηιέηεο πνπ ηεξνύλ ηνπο όξνπο ηεο ξύζκηζεο ρνξεγείηαη αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα 1 κελόο, κε πξνππόζεζε όηη ε ξύζκηζε ηεξείηαη έλαληη όισλ ησλ Φνξέσλ θύξηαο θαη επηθνπξηθήο αζθάιηζεο ζηνπο νπνίνπο ππάγεηαη ην πξνζσπηθό ηεο επηρείξεζεο ΑΡΘΡ0 59 (ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ ΦΟΡΔΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ) - Οη ΦΚΑ παξά ηε ζπκκόξθσζε ηνπ νθεηιέηε δηαηεξνύλ δηθαίσκα : α Να δίλνπλ εληνιέο παξαθξάηεζεο ηεο ρξεκαηηθήο απαίηεζεο ηνπ νθεηιέηε θαηά ηξίησλ πξνζώπσλ β Να πξνβαίλνπλ ζε ζπκςεθηζκό ησλ ρξεκαηηθώλ απαηηήζεσλ ηνπ νθεηιέηε θαηά ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνύ θνξέα ΑΡΘΡ0 60 (ΛΟΗΠΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ) - Με ηελ απόθαζε παξνρήο δηεπθόιπλζεο ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο αλαζηέιιεηαη ν ρξόλνο παξαγξαθήο ησλ νθεηιώλ

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 29.11. 2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 29.11. 2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΔΑ: Β4ΣΥ4691ΩΓ-9ΤΛ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 29.11. 2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ. ΘΔΜΑ : ρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 παξ.3 θαη 4 ηνπ λ. 4024/2011

ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ. ΘΔΜΑ : ρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 παξ.3 θαη 4 ηνπ λ. 4024/2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ Γ/ΝΗ ΚΤΡ. ΑΦ. ΜΙΘΩΣΩΝ Γ/ΝΗ ΚΤΡ. ΑΦ. ΑΤΣ/ΝΩΝ Πιεξνθνξίεο : Μ. Οηθνλνκνπνύινπ Δι. Ράπηε Σειέθσλα : : 210 3368124

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10».

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4/1/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝΩΝ. ΑΦΑΛΙΔΩΝ Α.Π. Φ 80000/νηθ.33384/2415 Γ/ΝΗ ΚΤΡIΑ ΑΦΑΛΙΗ ΜΙΘΩΣΩΝ ΣΜΗΜΑ: Γ ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: ΣΑΓΙΟΤ 29 ΣΑΥ. ΚΩΓΙΚ: 101 10

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011 ΑΓΑ: 4ΑΚΥΙ-Τ5Β ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011 ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΟΓΑΠΗΑΠ Αξ. Ξξση.: Φ80000/νηθ.9240/597 & ΘΝΗΘΥΛΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΘΝΗΛ. ΑΠΦΑΙΗΠΔΥΛ ΓΗΔΘΛΠΖ : ΘΟΗΑΠ ΑΠΦ. ΚΗΠΘΥΡΥΛ ΡΚΖΚΑ : Β Ραρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010

ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010 ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010 Τνπ Γηάλλε Μπαιάγθα Εηδηθνχ ζπλεξγάηε ηεο ΔΟΕ Α. ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ ΘΔΜΔΛΗΩΘΔΗ ΜΔΥΡΗ 31-12-2010 Γηα φζνπο έρνπλ ζεκειηψζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΗΡΔΙΔ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ ΤΠΟΦΗ ΓΙΑ ΣΗ ΘΔΜΔΛΙΧΗ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΟ.

ΤΠΗΡΔΙΔ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ ΤΠΟΦΗ ΓΙΑ ΣΗ ΘΔΜΔΛΙΧΗ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΟ. ΔΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟ / ΝΔΟ ΑΦΑΛΙΜΔΝΟ Παιαηφο αζθαιηζκέλνο λνείηαη ν ππάιιεινο ν νπνίνο, αλεμάξηεηα απφ ην ρξφλν δηνξηζκνχ ηνπ ζην Γεκφζην, έρεη αζθαιηζζεί γηα πξψηε θνξά ζε αζθαιηζηηθφ νξγαληζκφ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ»

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Δζληθόο Οξγαληζκόο Παξνρήο Τπεξεζηώλ Τγείαο www.eopyy.gov.gr ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ Σα ππνδείγκαηα πνπ αθνξνύλ ηα Μεγάια Υξεκαηνδνηηθά Αλνίγκαηα είλαη ηα αθόινπζα ηξία: Τπόδεηγκα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ. Σχέδιο Νόμου ΝΔΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΚΑΗ ΤΝΑΦΔΗ ΓΗΑΣΑΞΔΗ. ΡΤΘΜΗΔΗ ΣΗ ΔΡΓΑΗΑΚΔ ΥΔΔΗ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ. Σχέδιο Νόμου ΝΔΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΚΑΗ ΤΝΑΦΔΗ ΓΗΑΣΑΞΔΗ. ΡΤΘΜΗΔΗ ΣΗ ΔΡΓΑΗΑΚΔ ΥΔΔΗ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ Σχέδιο Νόμου ΝΔΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΚΑΗ ΤΝΑΦΔΗ ΓΗΑΣΑΞΔΗ. ΡΤΘΜΗΔΗ ΣΗ ΔΡΓΑΗΑΚΔ ΥΔΔΗ Αζήλα, Ηνύληνο 2010 1 ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΩΣΟ ΒΑΗΚΔ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΔΑ ΚΑΘ ΠΡΟΜΗΘΕΘΕ ΣΡΑΠΕΖΘΚΩΝ ΕΡΓΑΘΩΝ

ΕΞΟΔΑ ΚΑΘ ΠΡΟΜΗΘΕΘΕ ΣΡΑΠΕΖΘΚΩΝ ΕΡΓΑΘΩΝ AEGEAN BALTIC BANK Α.Ε. 0,20% ειαρ. 20-κεγ. 150 3 3 πιένλ 5-15 1 ATTICA BANK ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ ΕΣΑΘΡΕΘΑ ΜΕΩ ΑΝΣΑΠΟΚΡΘΣΩΝ 0,30% κε ειαρ. 15 + έμνδα SWIFT 10 0 0 3 15/10/2010 page 1 of 19 BANK SADERAT IRAN

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ 17 η ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ 17-07-2014

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ 17 η ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ 17-07-2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΔΗΓΗΚΟ ΓΗΑΒΑΘΜΗΓΗΚΟ ΤΝΓΔΜΟ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΗΚΖ ΔΓΡΑ: Άληεξζελ 6 θαη Μσξαΐηε 90, 115 25 Αζήλα ηει.:213214 8314-313, Fax: 210 6777238 ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 21-07-2014

Διαβάστε περισσότερα

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: ΜΔΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΙΟΠΟΙΗΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΔΙΑΥΩΡΙΜΟΤ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) )

ΔΗΜΟΙΟΠΟΙΗΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΔΙΑΥΩΡΙΜΟΤ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) ΔΗΜΟΙΟΠΟΙΗΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΔΙΑΥΩΡΙΜΟΤ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο 1. Σύκθσλα κε ην άξζξν 39 παξ. 7 ηνπ Καλνληζκνύ (ΕΕ) 648/2012 (European Market Infrastructure EIR), ν

Διαβάστε περισσότερα

Ε1 & Ε2 2015. Τι πρέπει να προςέξω ςτην φετινή μου φορολογική δήλωςη

Ε1 & Ε2 2015. Τι πρέπει να προςέξω ςτην φετινή μου φορολογική δήλωςη Ε1 & Ε2 2015 Τι πρέπει να προςέξω ςτην φετινή μου φορολογική δήλωςη Η πλατφόρμα του Τaxisnet για την υποβολή των φετινϊν φορολογικϊν ςασ δηλϊςεων άνοιξε. Υπάρχουν κάποια ςημεία και φζτοσ ςτα οποία οι φορολογοφμενοι

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ*

ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ* ΠΙΝΑΚΑ Α ΚΡΙΣΗΡΙΟ A3: ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ* Η Γηαρεηξηζηηθή Αξρή πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζεη ηελ πξάμε, δεηά επί πιένλ από ηνλ Σειηθό Γηθαηνύρν λα ππνβάιεη για ηιρ ζςμβάζειρ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010.

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΩΝ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (9) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΧ ΜΠΟΡΔΗ Ζ ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΝΑ ΒΟΖΘΖΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΟ ΗΝΣΔΡΝΔΣ

ΠΧ ΜΠΟΡΔΗ Ζ ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΝΑ ΒΟΖΘΖΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΟ ΗΝΣΔΡΝΔΣ ΠΧ ΜΠΟΡΔΗ Ζ ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΝΑ ΒΟΖΘΖΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΟ ΗΝΣΔΡΝΔΣ ΜΗΝΑ ΕΟΤΛΟΒΗΣ ΓΗΚΖΓΟΡΟ LL.M ΓΗΚΑΗΟΤ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΖΛ. ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ minazoulovits@phrlaw.gr ύγρξνλα Γεδνκέλα ΥΡΖΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ε.Ι.Χ. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ε.Ι.Χ. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ε.Ι.Χ. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο παρών Οδηγός Ασφάλισης Ε.Ι.Χ. Ενοικιαζόμενων Αυτοκινήτων (070), απευθύνεται στους υπεύθυνους της εταιρείας για

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟ ΣΟΤ ΛΟΓΙΣΔ ΦΟΡΟΣΔΥΝΙΚΟΤ ΠΟΤ ΤΠΔΒΑΛΑΝ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗΗ ΣΗ Α ΣΑΞΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟ ΣΟΤ ΛΟΓΙΣΔ ΦΟΡΟΣΔΥΝΙΚΟΤ ΠΟΤ ΤΠΔΒΑΛΑΝ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗΗ ΣΗ Α ΣΑΞΗ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟ ΣΟΤ ΛΟΓΙΣΔ ΦΟΡΟΣΔΥΝΙΚΟΤ ΠΟΤ ΤΠΔΒΑΛΑΝ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗΗ ΣΗ Α ΣΑΞΗ Η Δπηηξνπή Σεκηλαξίσλ ηνπ Ν.3470/2006 ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ Ν.4152/13, αθνύ εμέηαζε ηηο ειεθηξνληθά ππνβιεζείζεο αηηήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΛΩΗ πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2013 ηνπ Ν.3213 / 2003 (ΦΔΚ 309/A/31-12-2003) όπωο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη

ΓΗΛΩΗ πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2013 ηνπ Ν.3213 / 2003 (ΦΔΚ 309/A/31-12-2003) όπωο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη Καηάζεζε :... Αρηζκός Πρφηοθόιιοσ :... Σατσδροκηθώς :... Ζκεροκελία :...28-06-2013.. ΓΗΛΩΗ πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2013 ηνπ Ν.3213 / 2003 (ΦΔΚ 309/A/31-12-2003) όπωο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Κσλζηαληίλνο Φξπδάθεο. Δεπηέξα 13 Δεθεκβξίνπ 2010

Κσλζηαληίλνο Φξπδάθεο. Δεπηέξα 13 Δεθεκβξίνπ 2010 Κσλζηαληίλνο Φξπδάθεο Δεπηέξα 13 Δεθεκβξίνπ 2010 Οκάδα Ηιεθηξνληθήο Δηαθπβέξλεζεο, Δηεύζπλζε Ηιεθηξνληθήο Σξαπεδηθήο ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηώο Η 3 ε πξόηαζή καο ζηα πιαίζηα ηεο πξσηνβνπιίαο labs.pengv.gr 1

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 1 Δηζόδεκα αλά εβδνκάδα Προσφορά εργασίας D θιίζε = w G E 1 iii Δηζόδεκα Αλάπαπζε Δξγαζία i ii 2 0 F T Γηαζέζηκνο ρξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 1 ( παρ.2 εδ. α γ,στ & παρ.11) του Πρώτου Κεφαλαίου καθώς και του άρθρου 4

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 1 ( παρ.2 εδ. α γ,στ & παρ.11) του Πρώτου Κεφαλαίου καθώς και του άρθρου 4 ΑΔΑ: Β4ΩΝ4691ΩΓ-ΩΣ7 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 23 / 4 /2012 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ----- ΣΤΠΟΤ ----- Ταχ. Δ/νςη: Α. Παπανδρζου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ».

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ». (άπθπο 8 Μ.1599/1986) ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) Πεπιγπαυή αιτήματορ

Διαβάστε περισσότερα

DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013

DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013 DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013 ΑΘΖΛΑ 2010 Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ DIGI RETAIL «Δνίζσςζη λιανεμποπίος για ηην ςλοποίηζη τηθιακών επενδύζευν» ΔΞΗΙΔΜΗΚΔΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ ΠΔΙ 3 ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΞΝΒΝΙΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΟΜΟ Α Μάθημα 1 ο Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ 1.1 Ειζαγωγή ε απηό ην θεθάιαην ζα αζρνιεζνύκε κε ηηο πην βαζηθέο έλλνηεο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο όπσο ηε κειινληηθή αμία, ηελ παξνύζα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ «ΤΣΑΗ ΔΝΙΑΙΟΤ ΜHTΡΩΟΤ ΔΜΠΟΡΩΝ ΓΔΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ»

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ «ΤΣΑΗ ΔΝΙΑΙΟΤ ΜHTΡΩΟΤ ΔΜΠΟΡΩΝ ΓΔΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ» ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ: «ΤΣΑΗ ΔΝΙΑΙΟΤ ΜHTΡΩΟΤ ΔΜΠΟΡΩΝ ΓΔΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ» Α. ΓΔΝΙΚΑ Τν Υπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Τξνθίκωλ πξνηείλεη ηε δεκηνπξγία ελόο Δληαίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ςνοπηική Παποςζίαζη Εηαιπίαρ

ςνοπηική Παποςζίαζη Εηαιπίαρ ςνοπηική Παποςζίαζη Εηαιπίαρ ERB Αζθαλιζηικέρ Τπηπεζίερ ΑΕΜΑ Εηαηξεία κεζηηείαο αζθαιίζεσλ & δηαρείξηζεο θηλδύλσλ Έηνο ίδξπζεο : 1992 Αξηζκόο πξνζσπηθνύ : 33 Δηαρείξηζε αζθαιίζηξσλ 2014 ύςνπο άλσ ησλ 30.000.000

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org Πλεπκαηηθά Δηθαηώκαηα 2011 PEOPLECERT Α.Ε. Όια ηα δηθαηώκαηα είλαη θαηνρπξσκέλα. Καλέλα κέξνο ηνπ παξόληνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013 Γιάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΔΠΔΙΓΗ ππάξρεη έιιεηςε νπζηαζηηθήο ξεπζηόηεηαο θαη ζεκαληηθόο θίλδπλνο εθξνήο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ πξφζθαηα ςεθηζζέληνο λφκνπ 3996/2011.

ΘΕΜΑ: «Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ πξφζθαηα ςεθηζζέληνο λφκνπ 3996/2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙO ΕΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΕΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΚΟΙΝ/ΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Δ/ΝΗ : ΚΑΜ ΣΜΗΜΑ : A ΣΑΥ.Δ/ΝΗ:Σηαδίνπ 29 ΣΑΥ. ΚΩΔΙΚΑ : 101 10 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ : Γ.Παηνχλα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΤΓΥΩΝΔΤΗ ΜΔ ΑΠΟΡΡΟΦΗΗ

ΔΚΘΔΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΤΓΥΩΝΔΤΗ ΜΔ ΑΠΟΡΡΟΦΗΗ ΔΚΘΔΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΤΓΥΩΝΔΤΗ ΜΔ ΑΠΟΡΡΟΦΗΗ ηοσ ΑΜΟΙΒΑΙΟΤ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ «ATTICA MARATHON ΜΔΣΟΥΙΚΟ ΔΩΣΔΡΙΚΟΤ» (Άδεια ύζηαζης: Απόθαζη Δ.Κ 9/813/18-3-2008) από ηο ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ «ΑΣΣΙΚΗ ΜΔΣΟΥΙΚΟ ΔΩΣΔΡΙΚΟΤ» (Άδεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Εναρμόνιση του ανώτατου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών «παλαιών» και «νέων» ασφαλισμένων, κατ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4093/2012.

ΘΕΜΑ : «Εναρμόνιση του ανώτατου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών «παλαιών» και «νέων» ασφαλισμένων, κατ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4093/2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ - ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΔΟΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΞΑΙΡ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 31 Μαΐνπ 2013 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜ. ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ Γ Σαρ. Γ/λζε : Καξ. εξβίαο 10 Σ.Κ : 10184

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ : Η ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ : Η ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ : Η ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ Θεόδωρος Γ. Σιδηρόποσλος Δικηγόρος, LLM 1. Υπερημερία δανειζηή Ο όξνο «ππεξεκεξία ηνπ δαλεηζηή» δειώλεη ηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία πεξηέξρεηαη ν δαλεηζηήο όηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΚΡΙΣΑ Α.Δ.» ΑΡ.Μ.Α.Δ.: 11141/06/Β/86/29 ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ

«ΑΚΡΙΣΑ Α.Δ.» ΑΡ.Μ.Α.Δ.: 11141/06/Β/86/29 ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ «ΑΚΡΙΣΑ Α.Δ.» ΑΡ.Μ.Α.Δ.: 11141/06/Β/86/29 ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ Σύκθσλα κε ην λόκν θαη ην θαηαζηαηηθό, ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο εηαηξίαο «ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Δ.» κε ηελ από 15-05-2013 απόθαζή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Web site : www.versus-software.gr software.gr Email : info@versus-software.gr software.gr Versus Software AdDesk v7.0 Πξόθεηηαη

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηων άπθπων 9, 67, 69 και 70 ηος ν. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηων άπθπων 9, 67, 69 και 70 ηος ν. 4172/2013. ΑΓΑ: 65ΦΘΖ-1ΖΦ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 20 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα