Ηλίας Ηλιόπουλος Εργαστήριο Γενετικής, Τµήµα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας, Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ηλίας Ηλιόπουλος Εργαστήριο Γενετικής, Τµήµα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας, Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών"

Transcript

1 Χηµική Μεταβίβαση Σήµατος Ηλίας Ηλιόπουλος Εργαστήριο Γενετικής, Τµήµα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας, Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 1

2 Η Επικοινωνία στα Ζωϊκά Κύτταρα 1. Δίκτυα εξωκυτταρικών και ενδοκυτταρικών µηνυµάτων Το κύτταρο είναι το µέσον όπου η πληροφορία που περιέχεται στο σύνολο των εξωκυτταρικών µηνυµάτων µεταφράζεται σε ένα σύνολο ειδικών αποκρίσεων. 2

3 Υπάρχει πληθώρα εξωτερικών µηνυµάτων που λαµβάνει το κύτταρο. Ορµόνες, νευροδιαβιβαστές, τοπικές ορµόνες, µορφογενή, χηµικές ενώσεις εσωτερικές του οργανισµού, ξένες χηµικές ενώσεις, φως. Οι τοπικές ορµόνες περιέχουν αυξητικούς παράγοντες, αραχιδονικό οξύ, φωσφολιπίδια κλπ. 3

4 Χηµική Μεταβίβαση Σήµατος Μεταξύ Κυττάρων Συνήθεις µοριακοί µηχανισµοί για µεταβίβαση σηµάτων. α. Μηχανισµοί β. Ενεργές οµάδες. Ορµόνες, νευροµεταδότες, τοπικοί χηµικοί µεσολαβητές. Μεταβίβαση σήµατος στις µεµβράνες και το κυτόπλασµα. Στεροειδείς ορµόνες και οι υποδοχείς τους. Φεροµόνες Δοµή µεµβρανικών πρωτεινών. Κανάλια και υποδοχείς. 4

5 Σχεδόν όλα τα εξωκυτταρικά µηνύµατα αποτελούνται από την αλλαγή της συγκέντρωσης ενός ή περισσοτέρων µορίων στο περιβάλλον του κυττάρου. 5

6 Τα µηνύµατα και η αντίδραση διαφέρουν σηµαντικά και στο χρονικό τους εύρος και διάρκεια αλλα και στην απόσταση που διανύουν (π.χ. νευροδιαβιβαστές, ορµόνες). 6

7 Παραδείγµατα δράσης ζωϊκών κυττάρων που συµβάλουν στην επιβίωση και µερικά εξωκυτταρικά µηνύµατα που κατευθύνουν αυτές τις δράσεις. 7

8 Οι βασικοί τύποι εξωκυτταρικών µηνυµάτων που ρυθµίζουν διεργασίες στα ζωϊκά κύτταρα. 8

9 2. Μηχανισµοί λήψης εξωτερικού σήµατος από τα κύτταρα. 9

10 Τα ζωϊκά κύτταρα αναγνωρίζουν εξωκυτταρικά µηνύµατα διαµέσου : Πλασµατικών µεµβρανών υποδοχέων ορµονών, νευροδιαβιβαστών και τοπικών ορµονών όπως οι κυτοκινίνες. Υποδοχείς πρωτεϊνών που δεσµεύονται σε διακριτές ακολουθίες DNA για ορµόνες ή µορφογενή που βρίσκονται στον κυτοπλασµατικό χώρο και µερικά ένζυµα του κυτοπλασµατικού χώρου που µεταβολίζουν εξωκυτταρικούς µεταβολίτες. 10

11 α. Υποδοχείς που βρίσκονται στην εξωτερική επιφάνεια της κυτταρικής µεµβράνης. β. Υποδοχείς πρωτεϊνών που δεσµεύουν DNA που βρίσκονται στο κυτόπλασµα. 11

12 Βασικά µονοπάτια επικοινωνίας µεταξύ ζωϊκών κυττάρων. Συντονισµός λειτουργιών συντήρησης του κυττάρου. Ρύθµιση έκφρασης γονιδίων. Μεταφορά µεταβολιτών και ιόντων διαµέσου ενδοκυτταρικών µεµβρανών. Μετακίνηση πρωτεϊνών Μεταφορά της πληροφορίας που περιέχεται σε εξωκυττάρια σήµατα που επάγουν κυτταρικές αποκρίσεις. Αλληλεπίδραση υποδοχέων µε πρωτεϊνες γ περιφερειακά της µεµβράνης. Μετακίνηση ενδοκυττάριων µηνυµάτων και µεταβολιτών στον κυτοπλασµατικό χώρο. Μετακίνηση λιπόφιλων ορµονών από τον εξωκυττάριο χώρο στον πυρήνα. Μετακίνηση πρωτεϊνών που δεσµεύονται από το DNA από τον κυτοπλασµατικό χώρο στον πυρήνα Αλληλεπίδραση και µετατόπιση κινασών και φωσφατασών Σύνθεση και µετατόπιση εξιδεικευµένων ενζύµων 12

13 Μεµβρανικοί υποδοχείς πρωτεϊνών που συµµετέχουν σε ενδοκυτταρική επικοινωνία. 13

14 Κατηγοριοποίηση µεµβρανικών υποδοχέων πρωτεϊνών µε βάση τον µηχανισµό µε τον οποίο οι υποδοχείς αλληλεπιδρούν µε το προκαλούν ένζυµο ή το ιοντικό κανάλι. 14

15 Οι επτά γνωστοί τύποι δοµών υποδοχέων που διαχέουν πληροφορία που µεταφέρεται από αγωνιστές διαµέσου της κυτταρικής µεµβράνης. 15

16 γ. Ενζυµα σε διαδικασίες ενδιάµεσου µεταβολισµού 16

17 δ. Ενδοµεµβρανικές οπές (Gap Junction). 17

18 3. Βασικοί µηχανισµοί ενδοκυτταρικής επικοινωνίας. α. Μηχανισµοί συντονισµού δράσεων συντήρησης. β. Μηχανισµοί µεταβίβασης εξωκυτταρικών µηνυµάτων. 18

19 Τα εξωκυτταρικά µηνύµατα ρυθµίζουν τις συγκεντρώσεις κινητών ενδοκυτταρικών διαβιβαστών µε τρεις τρόπους: α. Με απ'ευθείας σύνδεση υποδοχέων µε ένζυµα ή κανάλια ιόντων. β. Με έµεση αλληλεπίδραση υποδοχέων και καναλιών ιόντων µε µεταβολή της πολικότητας της κυτταρικής µεµβράνης (π.χ. νευροδιαβιβαστές). γ. Με µεταβολισµό εξωτερικών µεταβολιτών από ενδοκυτταρικά ένζυµα (π.χ. αραχιδονικά παράγωγα). 19

20 4. Επικοινωνία µέσα στον πυρήνα. Υπάρχουν ρυθµιστικές πρωτεΐνες που δεσµεύονται από το DNA που εξαρτόνται ειδικά από την ακολουθία βάσεων του που µεταφέρουν πληροφορίες µεταξύ γονιδίων. Μια κατηγορία από αυτές δεσµεύουν ορµόνες και µορφογενή όπως στεροειδή, βιαµινη D και Α και θυροειδείς ορµόνες. Η µεταφορά του σήµατος από το εξωκυτταρικό περιβάλλον στον πυρήνα περιέχει τρία στάδια. Την µεταφορά των ορµονών διαµέσου της µεµβράνης, την µετακίνηση του συµπλόκου µεµβράνης-υποδοχέα διαµέσου του κυτοπλάσµατος στον πυρήνα και την δέσµευση του συµπλόκου αυτού από το DNA. Οι περισσότεροι δρόµοι ενδοκυτταρικής επικοινωνίας ενισχύουν το αρχικό εξωκυτταρικό σήµα. Ο αριθµός των δυνατών δρόµων για την µεταφορά πληροφορίας µεταξύ κυττάρων είναι µικρός σε σχέση µε τον τεράστιο αριθµό διαφορετικών αποκρίσεων. Η µοναδικότητα της απόκρισης επιτυγχάνεται µε τον συνδυασµό διαφορετικών τύπων µηνυµάτων. 20

21 5. Το δίκτυο των κινασών και φωσφατασών πρωτεϊνών. Το δίκτυο των κινασών και φωσφατασών πρωτεϊνών είναι ένα σύνολο βιοχηµικών µονοπατιών µε το οποίο µεταφέρεται πληροφορία µεταξύ ενδοκυτταρικών θέσεων σε ζωικά κύτταρα. 21

22 Οι κινάσες καταλύουν την µεταφορά µιάς φωσφορικής οµάδας από MgATP2- σε µία σερίνη ή τυροσίνη στην πολυπεπτιδική αλυσίδα της πρωτεΐνης στόχου. 22

23 Το δίκτυο των κινασών µεταφέρει πληροφορία µεταξύ ευκίνητων ενδοκυτταρικών φορέων µηνυµάτων ή µεµβρανικών υποδοχέων και ενδοκυτταρικών πρωτεϊνών στόχων. Οι κινάσες ενεργοποιούνται αλλοστερικά στον κυτοπλασµατικό χώρο είτε από ένα ενδοκυτταρικό διαβιβαστές ή µε φωσφορυλίωση που καταλύεται από µία µεµβρανική κινάση της τυροσίνης. 23

24 Σχηµατική αναπαράσταση ενός νευρικού κυττάρου που δείχνει τις πρωτεΐνες στόχους για τις κινάσες και τα µεταβολικά µονοπάτια όπου ενεργούν. Οι κινάσες αναπαρίστανται µε τα παρακάτω σύµβολα: Α κινάση που εξαρτάται από κυκλικό ΑΜΡ ; CAΜ ( κινάση της Ca2+ + Καλµοντουλίνης); C κινάση της πρωτίνης C; MLCK κινάση της ελαφριάς αλυσίδας της µυοσίνης. 24

25 Πίνακας κυτταρικών διεργασιών που ρυθµίζονται από κινάσες C και οι πρωτεΐνες στόχοι τους. 25

26 Αλλες κινάσες που φωσφορυλιώνουν πρωτεΐνες σε αµινοξικά κατάλοιπα σερίνης και θρεονίνης. 26

27 6. Τα κυκλικά νουκλεοτίδια Τα κυκλικά νουκλεοτίδια µονοφωσφορική αδενοσίνη (ΑΜΡ) και µονοφωσφορική γουανοσίνη (GMP) έχουν εξελιχθεί σε ενδοκυτταρικούς διαβιβαστές στα ζωικά κύτταρα. Το µεγαλύτερο ποσοστό των δράσεων των κυκλικών νουκλεοτιδίων (AΜP,GMP), ιόντων ασβεστίου και διακυλγλυκερόλης γίνονται δια µέσου των κινασών πρωτεϊνών. 27

28 Παραδείγµατα του ρόλου του κυκλικού ΑΜΡ σαν ενδοκυτταρικός διαβιβαστής. 28

29 Οι δύο µηχανισµοί µε τους οποίους το κυκλικό ΑΜP δρά σαν ένας ενδοκυτταρικός διαβιβαστής. α) Το µεγαλύτερο ποσοστό των δράσεων των κυκλικών νουκλεοτιδίων (AΜP,GΜΡ), γίνονται δια µέσου των ΑΜΡ εξαρτωµένων κινασών πρωτεϊνών. Στην περίπτωση των επιθηλια κων κυττάρων που συνδέονται µε την οσµή το κυκλικό ΑΜΡ ενεργοποιεί ένα 29 ιοντικό κανάλι χωρίς την παρέµβαση µιάς κινάσης.

30 Η ενίσχυση του αρχικού εξωκυτταρικού µηνύµατος που παρέχεται από µία ορµόνη ή άλλο αγωνιστή διαµέσου του συστήµατος ενδοκυτταρικών µηνυµάτων του κυκλικού ΑΜΡ. Η ενίσχυση επιτυγχάνεται µε την καταλυτική δράση του συµπλόκου αγωνιστούυποδοχέα που ενεργοποιεί την πρωτείνη G (αsgdpβγ); την ενεργό µορφή της πρωτεΐνης G (αsgdpβγ) που ενεργοποιεί την κυκλάση της αδενίνης; την κυκλαση της αδενίνης που µετατρέπει ΑΤΡ σε κυκλικό ΑΜΡ; και την κινάση του κυκλικού ΑΜΡ που φωσφορυλιώνει το ένζυµο στόχο. 30

31 Παραδείγµατα του ρόλου του κυκλικού GMP σαν ένας ενδοκυτταρικός διαβιβαστής. 31

32 Οι δύο µηχανισµοί µε τους οποίους το κυκλικό GMP δρά σαν ένας ενδοκυτταρικός διαβιβαστής. α) Σε µερικούς κυτταρικούς τύπους σύµπλοκα αγωνιστού-υποδοχέα ενεργοποιούν την κυκλάση της γουανίνης και αυξάνουν την συγκέντρωση του κυκλικού GMP. Το αποτέλεσµα της αυξησης του GMP στις πρωτεΐνες στόχους ρυθµίζεται από την ενεργοποίηση της κινάσης του κυκλικού GMP. Στα κύτταρα φωτουποδοχέων. Η αλληλεπίδραση του φωτός µε την ροδοψίνη ενεργοποιεί την φωσφοδιεστεράση του κυκλικού GMP που οδηγεί σε µιά µείωση της συγκέντρωσης του κυκλικού GMP και κλείσιµο του ιοντικού καναλιού. Σε αυτά τα κύτταρα το κυκλικό GMP δρα σαν ένας αλλοστερικός διεγέρτης του εξαρτώµενου απο το κυκλικό GMP ιοντικού καναλιού. 32

33 7. Τα πολυφωσφωρικά και οι διαλκυλγλυκερόλες. 33

34 Κυτταρικές διεργασίες που χρειάζονται την δράση του ινοσιτολ 1,4,5 τριφωσφορικού σαν έναν ενδοκυτταρικό διαβιβαστή. 34

35 Οι ρόλοι του Ins 1,4,5 P3 και της sn-1,2 διαλκυλ γλυκερόλης ως ενδοκυτταρικοί διαβιβαστές. 35

36 8. Τα ιόντα Ασβεστίου (Ca 2+ ) Ο ρόλος του Ca2+σαν ένας ενδοκυτταρικός διαβιβαστής στην διάδοση µηνυµάτων από το σύµπλοκο αγωνιστού-υποδοχέως στην πλασµατική µεµβράνη διαµέσου του κυτοπλασµατικού χώρου σε ενδοκυτταρικές πρωτεΐνες στόχους. Ο συνδυασµός του αγωνιστού µε τον υποδοχέα του οδηγεί σε µία αυξηση της µετακίνησης των ιόντων ασβεστίου στον κυτοπλασµατικό χώρο από τον εξωκυτταρικό. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα στην αύξηση της συγκέντρωσης του ενδοκυτταρικού Αυτό από την πλεύρα του ενεργοποιεί τις κινάσες που εξαρτωνται απο τα ιόντα ασβεστίου και άλλες πρωτείνες στόχους δεσµευόµενο σε αλλοστερικές 36 περιοχές τους.

37 Ο ρόλος των ιόντων νατρίου, καλίου και ασβεστίου στην µεταφορά της πληροφορίας κατα µήκος του νευρικού κυττάρου. 37

38 Παραδείγµατα κυτταρικών αντιδράσεων που ρυθµίζονται από την συγκέντρωση Ca2+ στον κυτοπλασµατικό χώρο. 38

39 Ενζυµα και άλλες πρωτεΐνες που ρυθµίζονται από την απ ευθείας αλληλεπίδραση µε το σύµπλοκο Ca 2+ και καλµοντουλίνης 39

40 Μεταβολικά παράγωγα του αραχιδονικού οξέος. Η δοµή του αραχιδονικού οξέως είναι cis 5,8,11,14 εικοσατετρανοϊκό οξύ. 40

41 Τα βιοσυνθετικά µονοπάτια των ποσταγλαντινών, θροµβοξανών, λευκοτριενίων, λιποχινών και 12-ΗΡΕΤΕ µε τα ένζυµα που συµµετέχουν στην κατάλυση. 41

42 Το γενικό σχήµα δράσης των µεταβολιτών του αραχιδονικού οξέως (ΑΑΜ) σαν ένας διακυτταρικός διαβιβαστής µηνυµάτων. Ο συνδυασµός ενός αγωνιστού µε ένα κύτταρο (το κύτταρο διέγερσης) οδηγεί στον σχηµατισµό του ΑΑΜ που διαχέεται έξω από τον κυτοπλασµατικό χώρο στον εξωκυτταρικό. Μερικά µόρια ΑΑΜ δεσµεύονται από υποδοχείς γειτονικών κυττάρων (το κύτταρο στόχος) και επάγουν την διέγερση σε αυτά. Οι υποδοχείς των ΑΑΜ είναι συνδεδεµένοι µε την δηµιουργία ενδοκυτταρικών διαβιβαστών διαµέσου µεµβρανικών και ενδοκυτταρικών συστηµάτων διαβίβασης µηνυµάτων. ΑΑΜ δρουν και στο κύτταρο διέγερσης για την ενίσχυση του σήµατος που µεταφέρθηκε από τον αρχικό αγωνιστή. 42

43 Η δράση της θροµβοξάνης Α2 (ΤΧΑ2) σαν ενδοκυτταρικός διαβιβαστής. Η ΤΧΑ2 συντίθεται από το αραχιδονικό οξύ σαν αντίδραση του συνδυασµού του αγωνιστή, όπως η θροµβίνη, µε τον υποδοχέα του. Η ΤΧΑ2 δεσµεύεται από τον υποδοχέα που βρίσκεται σε γειτονικά κύτταρα και στο αρχικό κύτταρο διεγέρτη. Αυτό οδηγεί στην σύνθεση ΙΡ3 και DG, αύξηση ιόντων ασβεστίου, ενεργοποίηση της κινάσης του ασβεστίου. Η ίδια η ΤΧΑ2 ενισχύει το µήνυµα που µεταφέρεται από την θροµβίνη ή άλλους αγωνιστές σε γειτονικές συγκεντρώσεις κυττάρων. 43

44 Εξειδικευµένες πρωτεΐνες που δεσµεύονται από το DNA. Η ενεργοποίηση των πρωτεϊνών που δεσµεύουν DNA γίνεται µε κάποιο εξωκυτταρικό σήµα που ενεργοποιεί την έκφραση ενός ή περισσοτέρων γονιδίων. Η ενεργοποιηµένη πρωτεΐνη δρά στην περιοχή του προαγωγέα (promoter Ρ) ενός δευτέρου γονιδίου και αυξάνει την µεταγραφή αυτού του γονιδίου. Το δεύτερο γονίδιο µπορεί να µεταγράφει µία άλλη πρωτεΐνη που δεσµεύεται από το DNA που ενεργοποιεί µία άλλη οµάδα πρωτεϊνών µε κυτοπλασµατική δράση. 44

45 Οι βασικές οµάδες πρωτεϊνών που δεσµεύουν DNA που ενεργούν στην µεταφορά πληροφορίας από εξωκυτταρικά µηνύµατα για την διέγερση της µεταγραφής εξειδικευµένων γονιδίων. 45

46 Η ρύθµιση της µεταγραφής των γονιδίων µε πρωτεΐνες που δεσµεύονται σε διακριτές ακολουθίες DNA. 46

Γενικές αρχές µεταβίβασης του ορµονικού σήµατος ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΟΥΤΣΑΤΣΟΥ

Γενικές αρχές µεταβίβασης του ορµονικού σήµατος ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΟΥΤΣΑΤΣΟΥ 26 Γενικές αρχές µεταβίβασης του ορµονικού σήµατος ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΟΥΤΣΑΤΣΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η αλµατώδης ανάπτυξη στην διελεύκανση

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργίες των µεµβρανών

Λειτουργίες των µεµβρανών Λειτουργίες των µεµβρανών Οιµεµβράνεςδεναπoτελoύvµόνοπαθητικάπεριβλήµατα, τα οποία οριοθετούν προστατεύουν και µονώνουν τα κύτταρα και τα οργανίδιά τους συµµετέχουν στη διατήρηση του σχήµατος και στις

Διαβάστε περισσότερα

Υποδοχείς που συνδέονται με G πρωτεΐνες Δομή και αλληλεπιδράσεις με άλλα συστήματα. Ταχύτητα και εξειδίκευση στη μεταγωγή σήματος

Υποδοχείς που συνδέονται με G πρωτεΐνες Δομή και αλληλεπιδράσεις με άλλα συστήματα. Ταχύτητα και εξειδίκευση στη μεταγωγή σήματος 5 o Υποδοχείς που συνδέονται με G πρωτεΐνες Δομή κκαι ι αλλλληλλεεπι ιδράσεει ιςς μεε άλλλλα συσττήματτα.. Ταχχύττηττα κκαι ι εεξξεει ιδίκκεευση σττη μεετταγγωγγή σήματτοςς 1. Υποδοχείς που συνδέονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΣΑΡΡΗΣ Φ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1 of 164 http://www.agrool.gr Το σύγγραµµα αυτό δεν φιλοδοξεί να καλύψει πλήρως τα αντικείµενα της κυτταρικής Βιολογίας και Μενδελιανής

Διαβάστε περισσότερα

14ο Πυρηνικοί υποδοχείς 1. Προσδέτες των πυρηνικών υποδοχέων

14ο Πυρηνικοί υποδοχείς 1. Προσδέτες των πυρηνικών υποδοχέων 14 ο Πυρηνικοί υποδοχείς 1. Προσδέτες των πυρηνικών υποδοχέων Σχηματισμός και έκκριση ορμονών Διαθεσιμότητα των ορμονών στο κυτταρόπλασμα Τροποποιήσεις της ορμόνης στον ιστό-στόχο 2. Αρχές της σηματοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΕΣ ΠΟΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ ΜΕΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΕΣ ΠΟΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ ΜΕΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΕΣ ΠΟΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ ΜΕΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Πέρα από τις εξειδικεύσεις που παρουσιάζει στο µεταβολισµό κάθε όργανο, όλα µπορούν να πραγµατοποιούν σε κάποιο βαθµό τις βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ρ ΑΝ ΡΟΝΙΚΗ Σ. ΠΑΠΟΥΤΣΗ

ρ ΑΝ ΡΟΝΙΚΗ Σ. ΠΑΠΟΥΤΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ - ΓΕΝΕΤΙΚΗ ρ ΑΝ ΡΟΝΙΚΗ Σ. ΠΑΠΟΥΤΣΗ Επικ. Καθηγήτρια Βιολογίας-Γενετικής Α.Τ.Ε.Ι.Θ. Τμήμα Νοσηλευτικής Σ.Ε.Υ.Π. Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 «Αν δώσουμε τη δυνατότητα στους αδύνατους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Τι είναι η Βιοχηµεία Η επιστήµη που µελετά τη χηµική σύσταση και τις χηµικές αλληλεπιδράσεις στους ζωντανούς οργανισµούς Νόµοι θερµοδυναµικής Νόµος

Διαβάστε περισσότερα

Απαραίτητη η ύπαρξη αυξητικών παραγόντων στην G1. Αν όμως απουσιάζουν τότε το κύτταρο μπαίνει σε μία φάση γνωστή ως G 0.

Απαραίτητη η ύπαρξη αυξητικών παραγόντων στην G1. Αν όμως απουσιάζουν τότε το κύτταρο μπαίνει σε μία φάση γνωστή ως G 0. Ο κυτταρικός κύκλος είναι τυπικά διαιρεμένος σε τέσσερις φάσεις Είναι το κύτταρο αρκετά μεγάλο; Σημείο ελέγχου Σημείο ελέγχου ατράκτου Μήπως η άτρακτος είναι κατεστραμμένη ; Απαραίτητη η ύπαρξη αυξητικών

Διαβάστε περισσότερα

1. Αλληλεπιδράσεις μεταξύ βιομορίων

1. Αλληλεπιδράσεις μεταξύ βιομορίων 1. Αλληλεπιδράσεις μεταξύ βιομορίων Το αντικείμενο των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των βιομορίων καλύπτει ένα τεράστιο σύνολο περιπτώσεων με αποτελέσματα από βιολογικές, βιοχημικές και βιοφυσικές μελέτες που

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογία(Γενικής(Παιδείας Β Λυκείου

Βιολογία(Γενικής(Παιδείας Β Λυκείου Βιολογία(Γενικής(Παιδείας Β Λυκείου Ελληνογαλλική Σχολή Jeanne D Arc 2011-2012 Δημοσθένης Καρυοφύλλης email: dkariofi@e-biology.gr www.ibrain.gr Κεφ. 1 ο Χημική σύσταση του κυττάρου Χαρακτηριστικά των

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογία και αρχές Βιοδιάβρωσης Πολυμερές Μονομερές

Βιολογία και αρχές Βιοδιάβρωσης Πολυμερές Μονομερές Βιολογία και αρχές Βιοδιάβρωσης Τα χημικά στοιχεία που συνθέτουν τους οργανισμούς. Στον φλοιό της γης απαντώνται 92 στοιχεία, απαραίτητα για την ζωή είναι τα 27, από τα οποία τα πιο σημαντικά είναι τα

Διαβάστε περισσότερα

Βιοπολυµερή (δοµή, λειτουργία και βιοφυσικές ιδιότητες) Πρωτεΐνες

Βιοπολυµερή (δοµή, λειτουργία και βιοφυσικές ιδιότητες) Πρωτεΐνες Βιοπολυµερή (δοµή, λειτουργία και βιοφυσικές ιδιότητες) Πρωτεΐνες Οι πρωτεΐνες αποτελούν δοµικά και λειτουργικά συστατικά των κυττάρων και των ιστών. Οι πρωτεΐνες είναι µεγαλοµοριακές ενώσεις, αποτελούµενες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΤΟΜΟΣ Α. Κεφάλαιο 1: Αρχές της κυτταρικής οργάνωσης και λειτουργείας. Κεφάλαιο 2: Δομή και λειτουργεία της πλασματικής μεμβράνης

Περιεχόμενα ΤΟΜΟΣ Α. Κεφάλαιο 1: Αρχές της κυτταρικής οργάνωσης και λειτουργείας. Κεφάλαιο 2: Δομή και λειτουργεία της πλασματικής μεμβράνης Περιεχόμενα Περιεχόμενα ΤΟΜΟΣ Α Κεφάλαιο 1: Αρχές της κυτταρικής οργάνωσης και λειτουργείας 1.1 Η ποικιλότητα της ζωής 1.2 Οι ιοί 1.3 Προκαρυωτικό-ευκαρυωτικό κύτταρο 1.4 Μοριακή οργάνωση κυττάρων Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Mεταβολισμός: βασικές έννοιες και σχεδιασμός

Mεταβολισμός: βασικές έννοιες και σχεδιασμός ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 Mεταβολισμός: βασικές έννοιες και σχεδιασμός Tα κολύβρια είναι ικανά για θαυμαστά κατορθώματα αντοχής. Παραδείγματος χάριν, το μικροσκοπικό κοκκινόλαιμο κολύβριο archilochus columbris μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

3. Εντοπίστε στη πιο κάτω παράγραφο τις λέξεις που είναι λάθος και αντικαταστήστε τις με τις ορθές:

3. Εντοπίστε στη πιο κάτω παράγραφο τις λέξεις που είναι λάθος και αντικαταστήστε τις με τις ορθές: ΦΥΕ31: Δομή και Λειτουργία του Κυττάρου ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Μέρος 1ο (Απαντήστε στις παρακάτω 10 ερωτήσεις*) 20-07-2005 1. Ποιό ή ποιά από τα κυτταρικά οργανίδια/υποκυτταρικές δομές περιβάλλονται από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Κοζάου Ζωή ΑΜ:330 Πάτρα 2006 Η μεταπτυχιακή διατριβή εκπονήθηκε στο εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας του τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Κεφαλαιο 11 ο ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. Νευρικό 1

Κεφαλαιο 11 ο ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. Νευρικό 1 Κεφαλαιο 11 ο ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Νευρικό 1 ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Το νευρικό σύστηµα συντονίζει τη λειτουργία όλων των άλλων συστηµάτων. Χωρίζεται σε δύο επί µέρους συστήµατα: Το Σωµατικό Νευρικό Σύστηµα το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ. Πετρολιάγκης Σταμάτης Τμήμα Γ4

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ. Πετρολιάγκης Σταμάτης Τμήμα Γ4 ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ Πετρολιάγκης Σταμάτης Τμήμα Γ4 ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ Η κυτταρική μεμβράνη ή πλασματική μεμβράνη είναι η εξωτερική μεμβράνη που περιβάλλει το κύτταρο

Διαβάστε περισσότερα

Η κυτταρική µετατόπιση των πρωτεϊνών

Η κυτταρική µετατόπιση των πρωτεϊνών 9-1 Κεφάλαιο 9 Η κυτταρική µετατόπιση των πρωτεϊνών Εισαγωγή Στο κύτταρο η έκφραση των πρωτεϊνών γίνεται από µόνο ένα τύπο ριβοσώµατος (εκτός των µιτοχονδριακών και των χλωροπλαστικών που µοιάζουν µε αυτά

Διαβάστε περισσότερα

Βιοϊατρική τεχνολογία

Βιοϊατρική τεχνολογία Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Βιοϊατρική τεχνολογία Ενότητα 3: Μεμβράνες - Ηλεκτρικά δυναμικά, Νευρικό & μυϊκό σύστημα Αν. καθηγητής Αγγελίδης Παντελής e-mail: paggelidis@uowm.gr ΕΕΔΙΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΘΕΜΑ: Η ΕΚΦΡΑΣΗΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ ΤΗΣ ΚΥΚΛIΝΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΘΕΜΑ: Η ΕΚΦΡΑΣΗΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ ΤΗΣ ΚΥΚΛIΝΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΘΕΜΑ: Η ΕΚΦΡΑΣΗΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ ΤΗΣ ΚΥΚΛIΝΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ευχαριστίες 3 Πρόλογος 4 ΓΕΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αγγελής Π. Κωνσταντινόπουλος Χειρουργός Ουρολόγος. ιδακτορική ιατριβή

Αγγελής Π. Κωνσταντινόπουλος Χειρουργός Ουρολόγος. ιδακτορική ιατριβή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Σχολή Επιστηµών Υγείας Τµήµα Ιατρικής Ουρολογική Κλινική ιευθυντής: Καθηγητής Πέτρος Περιµένης Μ.Π.Σ.: Κλινικές και Κλινικοεργαστηριακές Ειδικότητες Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 16. Ο κυτταρικός κύκλος

Κεφάλαιο 16. Ο κυτταρικός κύκλος Κεφάλαιο 16 Ο κυτταρικός κύκλος 16.1 Ο κυτταρικός κύκλος των ευκαρυωτών 16.2 Ρυθμιστές της προόδου του κυτταρικού κύκλου 16.3 Τα γεγονότα της φάσης M 16.4 Μείωση και γονιμοποίηση ΠΕΙΡΑΜΑ-ΣΤΑΘΜΟΣ Η ανακάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΝΕΥΡΟΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΔΕΝΟΣΙΝΗΣ ΚΑΙ ΓΛΟΥΤΑΜΙΝΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΝΕΥΡΩΝΙΚΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΙΠΠΟΚΑΜΠΟ ΕΠΙΜΥΟΣ»

«ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΝΕΥΡΟΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΔΕΝΟΣΙΝΗΣ ΚΑΙ ΓΛΟΥΤΑΜΙΝΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΝΕΥΡΩΝΙΚΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΙΠΠΟΚΑΜΠΟ ΕΠΙΜΥΟΣ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΝΕΥΡΟΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή στο Κύτταρο

1. Εισαγωγή στο Κύτταρο 1. Εισαγωγή στο Κύτταρο 1.1. Ορισμός του κυττάρου. Το κύτταρο είναι η δομική και λειτουργική μονάδα της ζωής (σχήμα 1). Το κύτταρο αποτελεί τη βάση της δομικής και λειτουργικής οργάνωσης ενός οργανισμού.

Διαβάστε περισσότερα

Διονυσία Λυμπεράτου Χημικός

Διονυσία Λυμπεράτου Χημικός ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΔΜΠΣ «ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Ο Ρόλος της Αντι-Οιστρογονικής Θεραπείας στο Μεταστατικό Δυναμικό των Καρκινικών Κυττάρων Μαστού Διονυσία Λυμπεράτου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δραστικών μορφών οξυγόνου στην κυτταρική επιβίωση και απόπτωση

Ο ρόλος των δραστικών μορφών οξυγόνου στην κυτταρική επιβίωση και απόπτωση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Μοριακή Φαρμακολογία - Κλινική Φαρμακευτική Διπλωματική εργασία με τίτλο: Ο ρόλος των δραστικών

Διαβάστε περισσότερα

KΕΦΑΛΑΙΟ 30. Η ολοκλήρωση του µεταβολισµού ΠEPIΓPAMMA

KΕΦΑΛΑΙΟ 30. Η ολοκλήρωση του µεταβολισµού ΠEPIΓPAMMA Η ολοκλήρωση του µεταβολισµού Ï Îfi Ë KΕΦΑΛΑΙΟ 30 ATP Αλληλεπίδραση µεταβολικών πορειών για την παραγωγή ενέργειας. Στα αριστερά, η φωτογραφία δείχνει λεπτοµέρεια από έναν ελληνικό αµφορέα του 6ου αιώνα

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΠΕΠΤΙΔΙΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΙΑΜΕΜΒΡΑΝΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΥΜΑΤΙΔΙΩΝ

Διπλωματική Εργασία ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΠΕΠΤΙΔΙΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΙΑΜΕΜΒΡΑΝΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΥΜΑΤΙΔΙΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Διπλωματική Εργασία ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΠΕΠΤΙΔΙΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΙΑΜΕΜΒΡΑΝΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα