ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΣΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ «ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΑΕΚΚ» Σ.Δ.Η. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΣΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ «ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΑΕΚΚ» Σ.Δ.Η. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ"

Transcript

1 Σ.Δ.Η. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΣΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ «ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΑΕΚΚ» ΠΟΤΓΑΣΔ: ΣΟΤΡΦΑΝΣΗΓΖ ΓΖΜΖΣΡΖ ΛΤΓΗΑ ΜΗΥΑΖΛΗΓΟΤ ΤΠΔΤΘ. ΚΑΘΖΓ.: θ. ΛΑΕΑΡΟ ΑΡΖΓΗΑΝΝΗΓΖ ΑΚΑΓ. ΔΣΟ.: ΚΑΒΑΛΑ 2013

2 ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ Θα ζέιακε λα επραξηζηήζνπκε ζεξκά ηνλ ππεχζπλν θαζεγεηή καο θ. Λάδαξν αξεγηαλλίδε πνπ καο βνήζεζε ζην κέγηζην γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο καο αιιά θαη ηελ επθαηξία πνπ καο έδσζε λα αζρνιεζνχκε κε ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα. ίγνπξα νθείινπκε λα επραξηζηήζνπκε ζηνλ θ. Γηψξγν Βνγηαηδή γηα ηηο πιεξνθνξίεο πνπ καο πξνζέθεξε γηα ηελ επέλδπζε ηνπ. Έλα ηεξάζηην επραξηζηψ ζηνπο γνλείο καο πνπ καο ζηήξημαλ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν κπνξνχζαλ θαη καο έδσζαλ ηα εθφδηα γηα έλα ζσζηφ κέιινλ. Σέινο ζα ζέιακε λα επραξηζηήζνπκε φινπο ηνπο θίινπο καο πνπ καο ζηήξημαλ γηα ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ καο. 1

3 ΤΝΟΦΗ Ο ζθνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα δεκηνπξγήζνπκε έλα Business Plan πνπ ζα απνζθνπεί ζηελ κειέηε γηα ηελ ίδξπζε κνλάδαο αλαθχθισζεο αδξαλψλ απφβιεησλ Α.Δ.Κ.Κ. Σα απφβιεηα Δθζθαθψλ, Καηεδαθίζεσλ, Καηαζθεπψλ (Α.Δ.Κ.Κ) αληηπξνζσπεχνπλ έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ ελ γέλεη παξαγφκελσλ απνβιήησλ ρσξίο φκσο λα ππάξρεη θαηάιιειε θαη επαξθήο ηερληθή ππνδνκή γηα ηελ νξζή θαη θηιηθή πξνο ην πεξηβάιινλ δηαρείξηζε ηνπο. Ζ κνλάδα αλαθχθισζεο αδξαλψλ απφβιεησλ ζα κπνξεί λα παξάγεη πξψηεο χιεο πνπ ζα κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ ζηνλ θαηαζθεπαζηηθφ ηνκέα. Δπηπιένλ, ε λέα κεηαπνηεηηθή κνλάδα ηνπ θνξέα ζα παξαιακβάλεη πιηθά πνπ έρνπλ απνξξηθζεί απφ δηάθνξεο νηθνδνκηθέο εξγαζίεο (κπάδα) θαη θαηφπηλ εηδηθήο επεμεξγαζίαο ζα πξνθχπηνπλ σο ηειηθά πξντφληα, αδξαλή νηθνδνκηθά πιηθά ηα νπνία ζα πσινχληαη κε ζθνπφ ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ηνπο, γηα παξάδεηγκα δνκηθά πιηθά επίζηξσζεο αγξνηηθψλ νδψλ. Ο ζθνπφο ηεο λέαο απηήο επηρείξεζεο ζα είλαη ε δεκηνπξγία κηαο νινθιεξσκέλεο θαη ζχγρξνλεο εγθαηάζηαζεο κε ζθνπφ ηελ δηαρείξηζε αδξαλψλ απφβιεησλ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ηφζν ζε εζληθφ επίπεδν φζν θαη ζε ηνπηθφ (πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο Θξάθεο) παξαηεξείηαη παληειήο έιιεηςε παξφκνησλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ επηθέξεη ηελ ηεξάζηηα δηάζεζε ησλ αδξαλψλ απνβιήησλ κε αλάινγεο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο πεξηβαιινληηθνχ θαη αηζζεηηθνχ ραξαθηήξα. Έηζη επηζεκαίλεηαη ε επηηαθηηθή αλάγθε ηεο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο ησλ αδξαλψλ απνβιήησλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απφιπηε έιιεηςε ππνδνκψλ πνπ πθίζηαηαη ζηε ρψξα απηή ηε ζηηγκή, απνηεινχλ ζεκαληηθά ζηνηρεία ελίζρπζεο ηεο βησζηκφηεηαο ηεο παξνχζαο επέλδπζεο πνπ απνηειεί αθξηβψο κηα κνλάδα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο ησλ αδξαλψλ απνβιήησλ. Σα ηειηθά πξντφληα ζα απεπζχλνληαη ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο πειαηψλ φπσο άιιεο επηρεηξήζεηο (π.ρ. εξγνιάβνη/θαηαζθεπαζηέο θ.η.ι.) αιιά θαη ζε ηδηψηεο. 2

4 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1:ΔΗΑΓΧΓΖ... 7 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2:ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ ΤΠΟΒΑΘΡΟ Ζ ΔΝΝΟΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΟΡΗΜΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΤ ΠΛΑΝΟΤ Ζ ΥΡΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: ΣΟΗΥΔΗΑ ΦΟΡΔΑ ΔΠΔΝΓΤΖ ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΓΗΑ ΣΟΤ ΛΖΠΣΔ ΣΧΝ ΑΠΟΦΑΔΧΝ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΑΝΑΛΤΖ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΑΝΑΛΤΖ ΔΧΣΔΡΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ-ΠΟΡΟΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΗ ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ ΣΑΚΣΗΚΔ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΜΟΡΦΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟ ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΘΔΜΑΣΧΝ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΛΗΚΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΠΡΟΣΤΠΑ ΣΖ ΔΗΡΑ ISO ΣΟΠΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΟΡΓΑΝΧΣΗΚΑ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΔΗΓΖ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΝΘΡΧΠΗΝΧΝ ΠΟΡΧΝ ΑΝΑΛΤΖ ΚΗΝΓΤΝΟΤ ΣΑ 5 Ms ΚΗΝΓΤΝΟΤ ΔΗΓΖ ΚΗΝΓΤΝΟΤ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΗΚΟ ΥΖΜΑ ΣΟΤ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ

5 3.9.2.ΚΑΣΑΣΑΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΥΡΖΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΜΔΗΑΚΧΝ ΡΟΧΝ ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΔ Ζ ΖΜΑΗΑ ΣΧΝ ΠΡΟΒΛΔΦΔΧΝ ΠΡΟΒΛΔΦΖ ΣΧΝ ΠΧΛΖΔΧΝ ΠΡΟΒΛΔΦΖ ΣΑΜΔΗΑΚΧΝ ΡΟΧΝ ΣΟ ΝΔΚΡΟ ΖΜΔΗΟ ΠΧΛΖΔΧΝ ΠΖΓΔ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5: ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΔΠΗΠΣΧΔΧΝ ΦΗΣΑΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΤΦΗΣΑΜΔΝΧΝ ΠΖΓΧΝ ΡΤΠΑΝΖ ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΑΝΑΓΛΤΦΟΤ, ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ, ΤΣΑΖ ΔΓΑΦΟΤ ΚΑΗ ΚΛΗΔΗ ΔΓΑΦΟΤ ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΤΓΡΟΓΔΧΛΟΓΗΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΛΗΜΑΣΟΛΟΓΗΚΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΥΛΧΡΗΓΑ ΠΑΝΗΓΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΚΑΗ ΔΚΣΗΜΖΖ ΣΧΝ ΔΠΗΠΣΧΔΧΝ ΣΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟΒΛΖΣΑ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΧΝ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΔΠΗΠΣΧΔΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6: ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ... φάλμα! Δεν ζχει οριστεί σελιδοδείκτης. ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5: ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΚΔ ΑΝΑΦΟΡΔ

6 Καηάινγνο Δηθφλσλ ΔΗΚΟΝΑ 1.1 ΣΟΠΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ...42 ΔΗΚΟΝΑ 1.2 ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΥΧΡΟ.43 ΔΗΚΟΝΑ 1.3 ΠΟΟΣΗΑΗΑ ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΔΝΔΡΓΟΤ ΠΛΖΘΤΜΟΤ ΖΜΟΤ ΓΟΞΑΣΟΤ ΔΗΚΟΝΑ 1.4 ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΥΧΡΟ.45 ΔΗΚΟΝΑ 1.5 ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΥΧΡΟ.46 ΔΗΚΟΝΑ 1.6 ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΥΧΡΟ.46 Καηάινγνο νξγαλνγξακκάησλ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ 2.1 ΚΑΣΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 47 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ 2.2 ΚΑΣΑ ΠΡΟΗΟΝ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ 2.3 ΚΑΣΑ ΠΔΛΑΣΖ...48 Καηάινγνο πηλάθσλ ΠΗΝΑΚΑ 3.1 ΑΝΑΛΤΖ PEST..16 ΠΗΝΑΚΑ 3.2 ΑΝΑΛΤΖ PORTER 19 ΠΗΝΑΚΑ 3.3 ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΠΟΡΟΗ ΔΣΑΗΡΔΗΑ..22 ΠΗΝΑΚΑ 3.4 ΑΝΑΛΤΖ VRIO..23 ΠΗΝΑΚΑ 3.5 ΑΝΑΛΘΖ SWOT ΠΗΝΑΚΑ 3.6 ΠΗΝΑΚΑ ΔΠΔΞΖΓΖΖ ΜΟΡΦΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ.32 ΠΗΝΑΚΑ 3.7 ΠΗΝΑΚΑ ΔΗΔΡΥΟΜΔΧΝ ΤΛΗΚΧΝ...34 ΠΗΝΑΚΑ 3.8 ΠΗΝΑΚΑ ΔΞΔΡΥΟΜΔΝΧΝ ΤΛΗΚΧΝ.34 ΠΗΝΑΚΑ 3.9 ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ GANTT...36 ΠΗΝΑΚΑ 3.10 ΓΗΑΦΟΡΔ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΛΗΚΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΠΗΝΑΚΑ 3.11 ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΟ ΠΛΖΘΤΜΟ ΓΖΜΟΤ ΓΟΞΑΣΟΤ

7 ΠΗΝΑΚΑ 3.12 ΠΗΝΑΚΑ ΚΑΣΑΜΔΡΗΜΟΤ ΠΛΖΘΤΜΟΤ ΓΖΜΟΤ ΓΟΞΑΣΟΤ Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΟΜΑΓΔ 46 ΠΗΝΑΚΑ 3.13 ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΗΚΟ ΥΉΜΑ...59 ΠΗΝΑΚΑ 3.14 ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΔΠΔΝΓΤΖ 62 ΠΗΝΑΚΑ 3.15 ΚΤΚΛΟ ΔΡΓΑΗΧΝ 64 ΠΗΝΑΚΑ 3.16 ΠΗΝΑΚΑ ΑΠΟΠΛΖΡΧΜΖ ΓΑΝΔΗΟΤ 68 ΠΗΝΑΚΑ 3.17 ΠΗΝΑΚΑ ΣΑΜΔΗΑΚΧΝ ΡΟΧΝ..70 ΠΗΝΑΚΑ 3.18 ΠΗΝΑΚΑ ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΗΥΤ

8 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1:ΔΙΑΓΧΓΗ ηηο κέξεο καο ε ζχληαμε ελφο επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ (business plan) είλαη ζαλ κηα ππμίδα θαζνδήγεζεο ηνπ επηρεηξεκαηία. Ση είλαη ην επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην ινηπφλ; Θεσξνχκε φηη είλαη έλα ιεπηνκεξέο ζεσξεηηθφ θείκελν βαζηδφκελν ζηελ ζθέςε ηνπ κειεηεηή θαη ζηηο γλψζεηο πνπ θαηέρεη. Δίλαη έλα εξγαιείν πνπ ρξεηάδεηαη φζν έλαο κειινληηθφο επηρεηξεκαηίαο ηφζν θαη έλαο επηρεηξεκαηίαο πνπ ζθνπεχεη ζηελ επέθηαζε ηεο ήδε ππάξρνπζαο εηαηξείαο. Έλα επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην απνηειεί πξφζθιεζε θαη πξφθιεζε (Κέθεο θαη Παπαδαραξίνπ, 2009). Ζ δεκηνπξγία ελφο ηέηνηνπ ζρεδίνπ θξίλεηαη απαξαίηεηε ζε νηθνλνκηθέο κνλάδεο φπσο επηρεηξήζεηο ηδησηηθνχ θαη δεκφζηνπ ηνκέα, πνιπεζληθέο θαη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο. Έλα Business Plan νπζηαζηηθά, δηεπθξηλίδεη ηελ δηαθνξά κεηαμχ πξνζδνθηψλ θαη πξαγκαηηθφηεηαο. Μηα ηέηνηα ζχγρξνλε κειέηε πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ηθαλνπνηεηηθή θαη ζίγνπξα απνηειεζκαηηθή κε κεγάιε ειαζηηθφηεηα ζηα απνηειέζκαηα ηεο. Δπηπιένλ κε ηελ ρξήζε απηήο ηα ζηειέρε ηεο εηαηξείαο ζα κπνξνχλ εχθνια λα πξνβνχλ ζε ηπρφλ δηνξζσηηθέο αιιαγέο πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε δηαρείξηζε ηνπο ζηελ εηαηξεία. Μηα εκπεξηζηαησκέλε κειέηε ε νπνία θαηαγξάθεη ιεπηνκεξψο πνηα είλαη ε επηρείξεζε, ηη θάλεη, πνπ βξίζθεηαη θαη πνπ ζέιεη λα θαηαιήμεη. ηφρνο ηνπ είλαη ε αλάιπζε ηεο ππάξρνπζαο νηθνλνκηθήο θαη πνιηηηθήο θαηάζηαζεο ηφζν ζην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο φζν θαη ζην εμσηεξηθφ. Δπίζεο, έλα business plan θξίλεηαη αλαγθαίν γηα λα κπνξεί λα ηαπηνπνηεί ηελ επηρείξεζε απνηππψλνληαο ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε κε κεηξήζηκα κεγέζε, λα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα θαιχηεξνπ πξνγξακκαηηζκνχ θαη ζρεδηαζκνχ ζηα ζηειέρε, λα θαζνξίδεη ηελ δνκή ηεο επηρείξεζεο, λα αλαιχεη ην εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο, λα αλαιχεη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κεγέζε ηεο εηαηξείαο, λα πξνζεγγίδεη ζηνλ εληνπηζκφ επθαηξηψλ, λα νξίζεη κέρξη θαη πνην ζεκείν κπνξεί λα θηάζεη ε επηρείξεζε, λα εθηηκά ηελ βησζηκφηεηα ηεο εηαηξείαο θαη θξίλεηαη ζθφπηκε γηα ηελ ππνβνιή ζε θνξείο γηα ηα πξνγξάκκαηα ρξεκαηνδφηεζεο. Οη βαζηθφηεξεο κειέηεο επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη θξίλνληαη ζθφπηκεο γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ είλαη νη εμήο: 7

9 1. Δπηρεηξεκαηηθφ ζρέδην γηα ηελ δεκηνπξγία θαηλνχξγηαο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. θνπφο απηήο είλαη λα δψζεη ζηνλ επηρεηξεκαηία λα θαηαιάβεη θαη λα έρεη πιήξε γλψζε ηεο αγνξάο πνπ ζέιεη λα δξαζηεξηνπνηεζεί, ην κέγεζνο ηεο επέλδπζεο,ηελ αλάιπζε ηνπ αληαγσληζκνχ, ηα πεξηζψξηα θέξδνπο θαη ηπρφλ θξπθνχο θηλδχλνπο πνπ θξχβεη ε αγνξά. 2. Μειέηε βησζηκφηεηαο κηα ήδε ππάξρνπζαο επηρείξεζεο κε επεθηαηηθέο βιέςεηο. Δδψ ν κειεηεηήο ζα πξνζεγγίζεη ηνλ επελδπηή, ν νπνίνο ζέιεη λα θάλεη επέθηαζε ηεο εηαηξείαο ηνπ. Δπίζεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζε επέθηαζε εηαηξείαο πνπ ζέιεη λα δξαζηεξηνπνηεζεί ζε δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο πνπ κέρξη ηψξα δελ είρε παξνπζία. 3. Μειέηε βειηηζηνπνίεζεο ηεο πθηζηάκελεο κνλάδαο. ηελ κειέηε απηήλ ε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα θαηαλνήζεη αλ αλαπηχζζεηαη ζσζηά ζηνλ θιάδν ηεο, αλ είλαη αληαγσληζηηθή, αλ ρξεηάδεηαη πεξεηαίξσ ζηξαηεγηθέο απνθάζεηο θαη πνηνη θίλδπλνη θξχβνληαη πίζσ απφ θάζε επηινγή ηνπ επηρεηξεκαηία. Δκείο ζα αζρνιεζνχκε κε ηελ πξψηε κειέηε, δειαδή κε ηελ πεξίπησζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ. θνπφο ηεο παξνχζαο πηπρηαθήο είλαη ε δεκηνπξγία ελφο επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ γηα ηελ έληαμε απηνχ ζε επελδπηηθφ ζρέδην φπνπ αθνξά ηελ ίδξπζε κηαο κνλάδαο αλαθχθισζεο αδξαλψλ απνβιήησλ (απφβιεηα εθζθαθψλ θαη θαηεδαθίζεσλ. Α.Δ.Κ.Κ.) γηα ηελ παξαγσγή δεπηεξνγελψλ πξψησλ πιψλ πνπ κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ ζηνλ θαηαζθεπαζηηθφ ηνκέα. Δηδηθφηεξα, ε λέα κεηαπνηεηηθή κνλάδα ηνπ θνξέα ζα παξαιακβάλεη πιηθά πνπ έρνπλ απνξξηθζεί απφ δηάθνξεο νηθνδνκηθέο εξγαζίεο (κπάδα) θαη θαηφπηλ εηδηθήο επεμεξγαζίαο ζα πξνθχπηνπλ σο ηειηθά πξντφληα αδξαλή νηθνδνκηθά πιηθά ηα νπνία ζα πσινχληαη κε ζθνπφ ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ηνπο (δνκηθά πιηθά επίζηξσζεο αγξνηηθψλ νδψλ). 8

10 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2:ΘΔΧΡΗΣΙΚΟ ΤΠΟΒΑΘΡΟ 2.1 Η ΔΝΝΟΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΟΤ Έλα επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην απνηειεί πξφθιεζε πξνο ηνπο ππνςήθηνπο επελδπηέο ψζηε λα επελδχζνπλ ζηελ ζπγθεθξηκέλε επηρεηξεκαηηθή κνλάδα αιιά θαη πξφθιεζε γηα ηα ζηειέρε ψζηε λα πεηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο αμηνπνηψληαο ηνπο πφξνπο ηεο επηρείξεζεο. Ζ επηηπρία ελφο επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ πεγάδεη απφ ηελ άξηζηε γλψζε ηνπ πεξηβάιινληνο δξάζεο, ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ θαη ηελ ζέζε ηεο εηαηξείαο ζηε αγνξά. Σν επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην είλαη απαξαίηεην γηα ηδησηηθέο, δεκφζηεο, πνιπεζληθέο, κεηα-εζληθέο θαη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο. Ο Barrow et al (2006), γξάθνπλ φηη κεηαμχ ησλ δψδεθα ρξπζψλ θαλφλσλ πνπ πξέπεη λα αθνινπζεί κηα επηρείξεζε γηα λα είλαη πάληνηε ζηελ πξψηε γξακκή είλαη: Φηηάμηε έλα επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην θαη αθνινπζήζηε ην. Ο Stutely ην 2003 γξάθεη φηη ε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ είηε γηα κηθξνχο είηε γηα κεγάινπο είηε γηα δεκφζηνπο ή ηδησηηθνχο νξγαληζκνχο ζα πξέπεη λα απαληάεη ζηα παξαθάησ εξσηήκαηα: πνπ βξηζθφκαζηε ηψξα πνπ ζέινπκε λα πάκε πσο ζα θαηαθέξνπκε λα θηάζνπκε εθεί Με ιίγα ιφγηα έλα επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην απεπζχλεηαη ζε απηνχο πνπ έρνπλ κηα εθπλεπζκέλε ηδέα θαη ζέινπλ λα ηελ πξαγκαηνπνηήζνπλ. 2.2.ΟΡΙΜΟ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΤ ΠΛΑΝΟΤ Σν επηρεηξεκαηηθφ πιάλν είλαη ρξήζηκν εξγαιείν γηα ην μεθίλεκα θάζε επηρείξεζεο. Κάζε επηρείξεζε γηα ην μεθίλεκα ηεο ρξεηάδεηαη θάηη παξαπάλσ απφ ρξήκαηα. Υξεηάδεηαη φξακα, νξγάλσζε ησλ κειινληηθψλ ελεξγεηψλ πξηλ ηελ πξνιάβνπλ ηα γεγνλφηα θαη πξνγξακκαηηζκφ δειαδή ιήςε απνθάζεσλ. Σν επηρεηξεκαηηθφ πιάλν απνηξέπεη ηνπο επηρεηξεκαηίεο απφ αζάθεηεο αιιά θαη απφ νηθνλνκηθά ιάζε. Έλα πνιχ κηθξφ πνζνζηφ ησλ επηρεηξεκαηηψλ πηνζεηνχλ απηφ ην ζρέδην δξάζεο Ζ πιεηνλφηεηα θαη εηδηθφηεξα νη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο θξαηνχλ ην ζρέδην ζην κπαιφ ηνπο ή ην απνηππψλνπλ ζε πξφρεηξεο ζεκεηψζεηο. (Κεθήο, 2005) 9

11 2.3.Η ΥΡΗΙΜΟΣΗΣΑ ΣΟΤ Σν επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ γηαηί ζπκβάιεη ζηελ δνκή θαη ηελ νξγάλσζε ζηελ ιήςε απνθάζεσλ, ζηελ θαηαγξαθή αλάιπζε θαη θαηαλφεζεο ηεο αγνξάο ησλ θαηαλαισηψλ θαη ηνπ αληαγσληζκνχ, ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ θαη ζηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή ζηήξημε απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα θαη θνξείο. Έηζη δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζην επηρεηξεκαηία λα αλαγλσξίδεη θαη λα αμηνινγεί ηνπο θηλδχλνπο ηνπο νπνίνπο πξέπεη λα αληηκεησπίζεη. Σν επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην ζα πξέπεη λα είλαη δπλακηθφ, ξεαιηζηηθφ, θαηαλνεηφ θαη λα αλαθέξεη κε ζαθήλεηα ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηδέεο ψζηε νη πηζαλνί επελδπηέο λα κπνξνχλ λα ζρεκαηίζνπλ κηα νινθιεξσκέλε άπνςε γηα ηελ επελδπηηθή επθαηξία. Μέζα απφ απηφ ν επηρεηξεκαηίαο πξνζπαζεί λα πείζεη ηνπο ππνςήθηνπο ρξεκαηνδφηεο γηα ηελ επηρεηξεκαηηθή επθαηξία πνπ παξνπζηάδεη αιιά θαη ηελ αγνξά πνπ ζηνρεχεη. Υάξε ζην επηρεηξεκαηηθφ πιάλν ν επηρεηξεκαηίαο κπνξεί λα επαλαμηνινγήζεη ηελ επηρεηξεκαηηθή ηδέα θαη εάλ ρξεηαζηεί λα επηθέξεη θάπνηεο αιιαγέο ψζηε λα ηελ βειηηψζεη. Πξέπεη λα ηνληζηεί φηη είλαη έλα ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηελ επηρείξεζε γηαηί κέζα απφ απηφ κπνξεί ν επηρεηξεκαηίαο λα θαηαιάβεη ηα αδχλαηα θαη δπλαηά ζεκεία ηνπο ζηφρνπο θαη ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο. Δπηπιένλ δίλεη κηα μεθάζαξε εηθφλα γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο αγνξάο ζηελ νπνία ζηνρεχεη, γηα ηνπο αληαγσληζηέο πνπ έρεη αιιά θαη γηα ηνπο πειάηεο ηεο. Σν κεγαιχηεξν φκσο πιενλέθηεκα είλαη φηη δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζην επηρεηξεκαηία λα αλαγλσξίδεη θαη λα αμηνινγεί ηνπο θηλδχλνπο ηνπο νπνίνπο πξέπεη λα αληηκεησπίζεη. Με απηφλ ηνλ ηξφπν βξίζθεηαη πάληα ζε εηνηκφηεηα θαη κπνξεί λα αληηκεησπίζεη νπνηνδήπνηε πξφβιεκα εκθαληζηεί.o Barrow et al αλαθέξνπλ φηη πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί έλα εξγαιείν πνπ ζα επηηξέπεη ηελ ζπγθξηηηθή δηαρξνληθή αλάιπζε θαη αμηνιφγεζε ησλ πξαγκαηηθψλ δξάζεσλ θαη απνηειεζκάησλ ζε ζρέζε κε ηα ζρεδηαδφκελα, κε ζθνπφ ηελ παξαθνινχζεζε, ηνλ έιεγρν, ηνλ απνινγηζκφ θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαηά ηε θάζε ηεο πινπνίεζεο. 10

12 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3: ΣΟΙΥΔΙΑ ΦΟΡΔΑ ΔΠΔΝΓΤΗ Φνξέαο ηνπ παξφληνο επελδπηηθνχ ζρεδίνπ είλαη ε ηερληθή εηαηξία «ΒΟΓΗΑΣΕΖ Γ. Δ.Δ.» («ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΑ ΔΡΓΑ Δ.Δ.») θαη ε εγθαηάζηαζε ηεο λέαο κεηαπνηεηηθήο κνλάδαο πξνβιέπεηαη λα γίλεη ζην αγξνηεκάρην ππ αξηζκ. 163 ηνπ αγξνθηήκαηνο Γνμάηνπ (Ννκφ Γξάκαο). Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ αλέξρεηαη ζε ,50. Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ παξφληνο επελδπηηθνχ ζρεδίνπ πξνβιέπεηαη ε ιήςε ηξαπεδηθνχ δαλείνπ χςνπο ,55 (30% επί ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο επέλδπζεο). Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα θαιπθζεί θαηά 25% απφ ηδία ζπκκεηνρή ησλ εηαίξσλ ελψ ην ππφινηπν 45% ζα επηδνηεζεί απφ ζρεηηθφ πξφγξακκα ελίζρπζεο επηρεηξήζεσλ γηα Πξάζηλε Αλάπηπμε. 3.1 ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΓΙΑ ΣΟΤ ΛΗΠΣΔ ΣΧΝ ΑΠΟΦΑΔΧΝ ήκεξα, ε δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ είλαη παγθνζκίσο έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα, ηδηαίηεξα ζηηο αλαπηπγκέλεο νηθνλνκηθά θνηλσλίεο. Ο φξνο δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ εκπεξηέρεη ηηο ηερληθέο δηαδηθαζίεο θαη κεζφδνπο νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηε ζπιινγή, ηελ πξνζσξηλή απνζήθεπζε, ηελ αλάθηεζε ησλ ρξήζηκσλ πιηθψλ εμ απηψλ θαη ηε ηειηθή δηάζεζή ηνπο ζε θαηάιιεια επηιεγκέλνπο ρψξνπο. Οη δηαδηθαζίεο θαη κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη πξέπεη λα είλαη απνδεθηέο απφ ηερληθήο, νηθνλνκηθήο θαη πεξηβαιινληηθήο πιεπξάο. Απφ θαηξφ έρεη απνηειέζεη αληηθείκελν ηερληθήο, νηθνλνκηθήο θαη πεξηβαιινληηθήο θξνληίδαο ηφζν ζε εζληθφ επίπεδν φζν θαη ζε επίπεδν δηεζλψλ νξγαληζκψλ (ΟΖΔ, ΟΟΑ, Δπξσπατθή Έλσζε). Οη αιιαγέο πνπ ζπληειέζηεθαλ ηηο ηειεπηαίεο ηξεηο δεθαεηίεο ζηε ρψξα καο (νη νπνίεο αθνξνχζαλ ηελ αλάπηπμε κεγάισλ αζηηθψλ θέληξσλ, ηελ αχμεζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ, ηελ αιιαγή ζηηο θαηαλαισηηθέο ζπλήζεηεο, ηελ αχμεζε ησλ επηθηλδχλσλ βηνκεραληθψλ θαη ηνμηθψλ ζηεξεψλ απνβιήησλ, ηελ εκθάληζε ζχλζεησλ πιηθψλ ζπζθεπαζίαο δχζθνια απνδνκήζεσλ, ηελ αχμεζε εηζξνήο ηνπξηζκνχ) ζπλεηέιεζαλ ζηελ αχμεζε παξαγσγήο ζηεξεψλ απνβιήησλ θαη ζηελ αιιαγή ηεο πνηνηηθήο 11

13 ζχζηαζεο, θαζηζηψληαο επηηαθηηθή αλάγθε ηνλ νινθιεξσκέλν ζρεδηαζκφ θαη δηαρείξηζε ζχκθσλα κε ηηο λέεο αξρέο θαη αληηιήςεηο. ηε ρψξα καο, κφιηο πξφζθαηα νινθιεξψζεθε ην λνκνζεηηθφ πιαίζην θαη ν ζρεδηαζκφο γηα ηελ πινπνίεζε ελφο νινθιεξσκέλνπ θαη ζχγρξνλνπ πξνγξάκκαηνο αληηκεηψπηζεο ζε εζληθφ επίπεδν πνπ ζα δίλεη ιχζεηο ζηα πξνβιήκαηα θαη ζα παξαθνινπζεί δηαρξνληθά ηηο ηάζεηο θαη ηηο εμειίμεηο φπσο απηέο δηακνξθψλνληαη. Ζ ζεκαζία ησλ εμειίμεσλ απηψλ γίλεηαη πεξηζζφηεξν θαηαλνεηή αλ αλαινγηζζνχκε ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε ζηελ Διιάδα φπνπ ηα απνξξίκκαηα ζπληζηνχλ αθφκα απεηιή γηα ηελ πγεία θαη κηα απφ ηηο θχξηεο πεγέο πεξηβαιινληηθήο ππνβάζκηζεο ηφζν ζηνλ αζηηθφ φζν θαη ζηνλ αγξνηηθφ ρψξν. Σα απφβιεηα εθζθαθψλ θαηεδαθίζεσλ θαηαζθεπψλ (ηα ιεγφκελα θαη Α.Δ.Κ.Κ απφ ηα αξρηθά ηνπο) αληηπξνζσπεχνπλ ζήκεξα έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ ελ γέλεη παξαγφκελσλ απνβιήησλ ζηε ρψξα καο, ρσξίο φκσο αληίζηνηρα λα ππάξρεη θαηάιιειε θαη επαξθήο ηερληθή ππνδνκή γηα ηελ νξζή θαη θηιηθή πξνο ην πεξηβάιινλ δηαρείξηζή ηνπο. Ζ αμηνπνίεζε ησλ αδξαλψλ απνβιήησλ ζε ζχγρξνλεο Μνλάδεο Αλαθχθισζεο Αδξαλψλ Απνβιήησλ, κε ζθνπφ ηελ παξαγσγή λέσλ, θαηάιιεισλ πξνο εθκεηάιιεπζε, δεπηεξνγελψλ πιηθψλ, απνηειεί ηε ζχγρξνλε ηάζε ηεο Πεξηβαιινληηθήο Μεραληθήο ζην πεδίν ηεο Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο Απνξξηκκάησλ. ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ Ζ εηαηξεία έρεη ηδξπζεί ην 2010 κε ηελ επσλπκία «Παπιίδεο Υ. Βνγηαηδήο Γ.» Βηνκεραληθά Έξγα θαη κε ηελ εηδηθφηεηα ηεο ηερληθήο εηαηξείαο. Με ηελ ηειεπηαία ηξνπνπνίεζε ην 2012 ε επηρείξεζεο άιιαμε επσλπκία «Βνγηαηδήο Γ. Δ.Δ.» Βηνκεραληθά Έξγα. Ζ επέλδπζε ηεο Μνλάδαο Αλαθχθισζεο ζα είλαη ππνθαηάζηεκα ηεο παξαπάλσ κε ηελ επσλπκία «Μνλάδα Αλαθχθισζεο Απνβιήησλ Δθζθαθψλ Καηεδαθίζεσλ Καηαζθεπψλ (Α.Δ.Κ.Κ.). Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ν Νφκηκνο Δθπξφζσπνο ηεο εηαηξείαο Βνγηαηδήο Γεψξγηνο θαηέρεη πξνεγνχκελε εκπεηξία θαη αζρνιείηαη κε ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα πεξίπνπ 10 ρξφληα κε απνηέιεζκα λα ζεσξείηαη θαηάιιεινο γηα ηελ νξζή δηαρείξηζε ηελ Μνλάδαο Αλαθχθισζεο. Δπίζεο έρεη αζρνιεζεί θαη έρεη ζπκκεηέρεη ζε έξγα απνθαηάζηαζεο ζθνππηδηψλ, κε πξφζθαην έξγν ηελ Απνθαηάζηαζε ησλ θνππηδηψλ ηνπ Γήκνπ Γνμάηνπ. 12

14 ζνλ αθνξά ην νηθνλνκηθφ θνκκάηη ηεο επηρείξεζεο, ε εηαηξεία θαηέρεη κηα νηθνλνκηθή επειημία, γηα απηφ θαη πξνρσξάεη ζε κηα ηέηνηα ηάμεο κεγέζνπο επέλδπζεο κε ην ζθεπηηθφ ηεο ζεκεξηλήο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο πνπ επηθξαηεί ζηελ ρψξα καο. ΚΟΠΟ-ΑΠΟΣΟΛΗ θνπφο-απνζηνιή ηεο επηρείξεζεο είλαη ε ζσζηή δηαρείξηζε ησλ αδξαλψλ απνβιήησλ ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο, κε απνηέιεζκα ηελ χπαξμε κηαο νξζήο πεξηβαιινληηθήο πεξηθέξεηαο (Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο) ΟΡΑΜΑ Σν φξακα ηεο επηρείξεζε είλαη λα δεκηνπξγήζεη κηα απφ ηηο πην πεξηβαιινληηθά νξζέο πεξηθέξεηεο ηεο Διιάδαο, ε νπνία ζα είλαη απνηέιεζκα ηεο ζσζηήο δηαρείξηζεο ησλ ΑΔΚΚ απφ ηηο δεκφζηεο αξρέο αιιά θαη απφ ηνπο ηδηψηεο. ΣΟΥΟ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ Ο ζηφρνο ηεο Μνλάδαο Αλαθχθισζεο είλαη λα απνηειέζεη κία ππεξζχγρξνλε κνλάδα, ηειεπηαία ιέμε ηεο ηερλνινγίαο (state-of-the-art) ζην ζέκα ηεο δηαρείξηζεο αδξαλψλ απνβιήησλ, κε θνξπθαίαο απφδνζεο κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ θαη χςηζηε πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. ηα πιαίζηα ελφο επξχηεξνπ θαη γεληθφηεξνπ ζρεδηαζκνχ θαη πάληνηε κε γλψκνλα ην πλεχκα ησλ δηαηάμεσλ ηεο ΚΤΑ 50910/2727/03 γηα ηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ, ζα επηδηψμεη θαη ηειηθψο ζα επηηχρεη λα εθαξκφζεη ηελ ινγηθή ηεο «δηαινγήο ζηελ πεγή» γηα ηα Απφβιεηα Καηαζθεπψλ θαη Καηεδαθίζεσλ, κε ζπλερείο ελεκεξψζεηο ησλ θνξέσλ παξαγσγήο ησλ απνβιήησλ απηψλ. ΤΠΗΡΔΙΔ Ζ εηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ θαηαζθεπαζηηθφ ηνκέα βηνκεραληθψλ-ελεξγεηαθψλ θηεξίσλ, μελνδνρείσλ θαη ζπηηηψλ. Κχξηα πεγή εζφδσλ φκσο ζεσξείηαη ε ζπκκεηνρή ζε δεκφζηα έξγαεξγνιαβίεο. Οπζηαζηηθά, ε εηαηξεία παξέρεη ππεξεζίεο δεκνζίσλ αιιά θαη ηδησηηθψλ έξγσλ. 13

15 ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΔΣΑΞΤ ΑΛΛΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ Ζ ζέζε ηεο εηαηξεία αλάκεζα ζηνπο αληαγσληζηέο βξίζθεηαη αξθεηά ςειά. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη ε εκπεηξία, ε θαιή δηαρείξηζε, ην εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ζηηο θαηάιιειεο ζέζεο, ε νηθνλνκηθή επειημία έρνπλ δψζεη ζηελ εηαηξεία ηελ ζέζε πνπ ηεο αμίδεη ζηελ αγνξά. Σελ θαηάζηαζε απηή ηελ επαιεζεχεη ε επηινγή ησλ πειαηψλ εηδηθά ζηελ θαηαζθεπή ζπηηηψλ, ζηηο ελεξγεηαθέο αλαβαζκίζεηο πξάζηλεο αλάπηπμεο ζπηηηψλ αιιά θαη ζηνλ αξρηηεθηνληθφ ζρεδηαζκφ απηψλ. Απνηέιεζκα φισλ απηψλ είλαη ε παξνρή πςειψλ ππεξεζηψλ ζηνπο πειάηεο. ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΤ ΠΛΔΟΝΔΚΣΗΜΑΣΟ Ζ ζεηηθή απνδνρή απφ ηνπο πειάηεο θαη απφ ηελ άιιε ε ζσζηή νηθνλνκηθή-ζηξαηεγηθή δηαρείξηζε ησλ πξνκεζεπηψλ έρνπλ απνηέιεζκα ηελ απνδπλάκσζε ησλ αληαγσληζηψλ. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη θαη νη πειάηεο είλαη επραξηζηεκέλνη απφ ην απνηέιεζκα ηεο δνπιείαο αιιά θαη νη πξνκεζεπηέο απφ ηηο ζσζηέο πιεξσκέο ρσξίο ζνβαξέο θαζπζηεξήζεηο. Απηφο είλαη ν απφιπηνο ζπλδπαζκφο ζην λα «θξαηεζείο» ζηελ θνξπθή ζε πξψηε θάζε θαη ζηελ ζπλέρεηα ε απνδπλάκσζε απηψλ ζα έξζεη απφ κφλε ηεο. 3.2 ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ Ζ ζηξαηεγηθή αλάιπζε απνζθνπεί ζηελ απφθηεζε ελφο ζηαζεξά ππαξθηνχ αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο, ην νπνίν κεηαβάιιεηαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο. Μεηά ηελ ζηξαηεγηθή αλάιπζε ην ζρέδην πνπ ζα πξνθχςεη ζα πξέπεη λα εζηηάδεη ζην ζεκείν εθείλν πνπ ραξαθηεξίδεηαη σο optimum(βέιηηζην) γηα ηελ πξνζέιθπζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ stakeholders, αιιά θαη γηα ηελ αλάδεημε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ ππνςεθίσλ επελδπηψλ. Παξαθάησ αθνινπζεί ε αλάιπζε ηνπ εμσηεξηθνχ θαη εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο. 14

16 3.2.1.ΑΝΑΛΤΗ ΔΞΧΣΔΡΙΚΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Σν εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ είλαη νη δπλάκεηο πνπ αλαπηχζζνληαη έμσ απφ ην ζψκα ηεο επηρείξεζεο. Υαξαθηεξίδεηαη σο ζηαζεξφ, δπλακηθφ ή ηαξαρψδεο αλάινγα κε ηελ ηαρχηεηα ησλ κεηαβνιψλ θαη ηα απνηειέζκαηα πνπ επηθέξνπλ απηέο ζηελ ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο. ηαζεξφ πεξηβάιινλ: ην ζηαζεξφ πεξηβάιινλ δελ ππάξρνπλ κεηαβνιέο ή αιιαγέο πνπ κπνξνχλ λα δηαθνξνπνηήζνπλ ηνπο αξρηθνχο ζηφρνπο ή ηα ζηξαηεγηθά πιάλα κηα επηρεηξεκαηηθήο κνλάδαο. Γπλακηθφ πεξηβάιινλ: ην δπλακηθφ πεξηβάιινλ κηα μαθληθή ζπγρψλεπζε επηρεηξήζεσλ, κηα εμαγνξά, κηα είζνδν λέσλ αληαγσληζηψλ ζηελ αγνξά ή έμνδν θάπνησλ άιισλ είλαη κεξηθέο κεηαβνιέο πνπ κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ αλαηαξάμεηο ζηελ ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ. Σαξαρψδεο πεξηβάιινλ: Δίλαη ην πεξηβάιινλ ην νπνίν πθίζηαληαη ζπλερείο απξφβιεπηεο θαη ξηδηθέο αιιαγέο. Δπηπιένλ, νη ζρέζεηο ησλ πξνκεζεπηψλ, εηαηξεηψλ θαη πειαηψλ ραξαθηεξίδνληαη βξαρχβηεο θαη φρη απιά κεηαβάιινληαη, αιιά κεηαιιάζζνληαη. ην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ ηεο εηαηξείαο δελ ππάξρνπλ αιιαγέο ή θάπνηεο κεηαβνιέο φπνπ κπνξνχλ λα αιιάμνπλ ηνπο αξρηθνχο ζηφρνπο ηεο. ια είλαη ζηαζεξά, πξνκεζεπηέο πειάηεο θαη εηαηξεία δελ έρνπλ ζθνπφ λα αιιάμνπλ θάηη αλάκεζα ηνπο ζην κεζνπξφζεζκν ρξνληθφ δηάζηεκα δηφηη ππάξρεη άςνγε ζπλεξγαζία. Έλα ηέηνην πεξηβάιινλ νλνκάδεηαη ζηαζεξφ πεξηβάιινλ φπνπ φια είλαη ζηαζεξά θαη δελ δξαζηηθέο αιιαγέο ΑΝΑΛΤΗ PEST Ζ αλάιπζε Pest είλαη κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο κεζφδνπο ελδειερνχο έξεπλαο θα κειέηεο, φπνπ αλαιχνληαη νη Πνιηηηθνί, Οηθνλνκηθνί, Κνηλσληθνί θαη Σερλνινγηθνί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ αξλεηηθά ή ζεηηθά ηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ κηαο ζχγρξνλεο κνλάδαο. Μηα ηέηνηα ζχγρξνλε κνλάδα είλαη θαη ε Μνλάδα ΑΔΚΚ. Παξαθάησ αθνινπζεί ε ζρεηηθή αλάιπζε. 15

17 ΠΟΛΙΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ 1. Αζηαζέο πνιηηηθφ πεξηβάιινλ. 2. Ζ αλεμέιεγθηε ςήθηζε λφκσλ. 3. Γξαθεηνθξαηία. 4. Ζ κε επηηάρπλζε δηαδηθαζηψλ γηα απνξξφθεζε θνλδπιίσλ επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ 1. Παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε. 2. Αδπλακία ηξαπεδψλ γηα ρξεκαηνδφηεζε επηρεηξήζεσλ. 3. Μείσζε νηθνδνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θπξίσο ιφγν θνξνιφγεζεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ 1. Ζ έιιεηςε πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο. 2. Ζ δηάζεζε ησλ αξρψλ γηα ζπγθάιπςε θαη αηηκσξεζία ησλ παξαβαηψλ. 3. Σξφπνο δσήο ησλ θαηνίθσλ ηνπ Γήκνπ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ 1. Έιιεηςε δηθηχσλ νξγαληζκνχ θνηλήο σθέιεηαο (ΓΔΖ, ΟΣΔ, ΓΔΤΑΓ). 2. Σαρχηεηα αλάπηπμεο ηερλνινγίαο. Πίλαθαο 3.1 :Αλάιπζε Pest Πολιτικοί παράγοντες 1. Σν πνιηηηθφ πεξηβάιινλ ηεο ρψξαο βξίζθεηαη ζε δχζθνιε ζέζε, δελ είλαη θαζφινπ ζηαζεξφ. ια απηά πνπ έρνπλ γίλεη ηα πξνεγνχκελα ρξφληα έρνπλ επεξεάζεη ηηο επηρεηξήζεηο αξλεηηθά. ε έλα ηέηνην αζηαζέο πνιηηηθφ πεξηβάιινλ δπζθνιεχεη αθφκα πεξηζζφηεξν ηελ αλάπηπμε αιιά θαη ηηο επελδχζεηο πνπ κπνξνχλ λα γίλνπλ. 2. ηελ ρψξα καο απηή ηελ ζηηγκή ππάξρνπλ ρηιηάδεο λφκνη, θάζε κέξα φιν θαη έλαο θαηλνχξγηνο ζα δεκηνπξγεζεί αιιά θαη ζα ςεθηζηεί. Δίλαη θπζηνινγηθφ έλαο επηρεηξεκαηίαο λα κελ επηιέμεη λα εγθαηαζηήζεη ηελ επηρείξεζε ηνπ ζηελ Διιάδα, δηφηη θαζεκεξηλά γίλεηαη αλεμέιεγθηε ςήθηζε λφκσλ βάδνληαο ηνλ επηρεηξεκαηία θαη ηελ επέλδπζε ηνπ ζε θίλδπλν. Απφ ηελ άιιε κέζα ζε φιν απηφ ην αξλεηηθφ θιίκα δεκηνπξγήζεθε θαη ν αλαπηπμηαθφ λφκνο, ν νπνίνο απηή ηελ ζηηγκή επεξεάδεη κφλν ζεηηθά ηελ επέλδπζε καο. 16

18 3. Άιιν έλα πξφβιεκα είλαη ε γξαθεηνθξαηία πνπ επηθξαηεί ζηελ ρψξα, ζεσξείηαη έλα άιπην πξφβιεκα, έλα πξφβιεκα πνπ δπζθνιεχεη φρη κφλν ηνπο θαηνίθνπο ηεο ρψξαο αιιά θαζπζηεξεί ηηο επηρεηξήζεηο ζηηο δνπιείεο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ ζε θαζεκεξηλή βάζε. Δίλαη έλα πξφβιεκα φπνπ αλ δελ ιπζεί δελ ζα κπνξέζεη πνηέ ε ρψξα λα γίλεη αληαγσληζηηθή. 4. Λφγσ νηθνλνκηθήο θξίζεο ε ρψξα δελ κπνξεί λα ρξεκαηνδνηήζεη απφ κφλε ηεο, ηηο επελδχζεηο πνπ γίλνληαη. Έηζη ε Δπξσπατθή Έλσζε βνεζάεη ζε απηφ ην πξφβιεκα, κφλν πνπ νη δηαδηθαζίεο εθηακίεπζεο ησλ θνλδπιίσλ γίλνληαη κε πνιχ αξγνχο ξπζκνχο βάδνληαο ηελ επηρείξεζε θαη ηηο εηαηξείεο ζε δχζθνιε ζέζε κε θηλδχλνπο ξεπζηφηεηαο. Οικονομικοί παράγοντες 1. ια απηά ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη επηρεηξήζεηο θαζεκεξηλά πξνέξρνληαη απφ έλα θπξίσο ζέκα, ηελ νηθνλνκηθή θξίζε. Ζ παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε έρεη θέξεη ηηο ρψξεο ζε πνιχ δπζάξεζηε ζέζε, επηρεηξήζεηο θιείλνπλ ζε θαζεκεξηλή βάζε. 2. Απηή ηελ πεξίνδν πνπ ιίγεο επηρεηξήζεηο ζε νιφθιεξε ηελ ρψξα έρνπλ ξεπζηφηεηα, νη ηξάπεδεο είλαη ην κφλν βνήζεκα πνπ κπνξεί λα εθκεηαιιεπηεί ν επηρεηξεκαηίαο. Δίλαη πιένλ πνιχ δχζθνιν λα εθηακηεπηεί θάπνηα ρξεκαηνδφηεζε φκσο ζε πεξίπησζε πνπ δνζεί, ην κφλν ζίγνπξν είλαη φηη ε εγγπήζεηο πνπ ζα δεηάλε ζα είλαη ηξηπιάζηεο ηεο αξρηθήο ρξεκαηνδφηεζεο. 3. ηα θνξνινγηθά ζέκαηα επίζεο ππάξρεη πξφβιεκα, έρνπλ κεησζεί δξαζηηθά νη νηθνδνκηθέο εξγαζίεο ιφγν λέσλ θνξνινγηθψλ λφκσλ. Κοινωνικοί παράγοντες 1. Ζ έιιεηςε πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο ήηαλ θαη είλαη ζέκα παηδείαο. Οη παξάλνκεο ακκνιεςίεο αθήλνληαο ηξχπεο θαη κφλν ζηα ρσξάθηα, ε παξάλνκε ξίςε κπαδψλ ζε νπνηνλδήπνηε ρψξν, αξθεί λα κελ θαίλνληαη, ε ξίςε ζθνππηδηψλ ζε παξάλνκεο ρσκαηεξέο. ια απηά είλαη ζέκαηα έιιεηςεο πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο φπνπ ε κνλάδα αλαθχθισζεο δχζθνια ζα κπνξεί λα επηβηψζεη αλ ζπλερηζηνχλ. 2. Σν κεγαιχηεξν ζέκα κε ηνπο θνηλσληθνχο παξάγνληεο είλαη φηη θαλείο απφ ηνπο ππεχζπλνπο δελ ηηκσξεί ηνπο παξαβάηεο, απηφ είλαη ην ζεκαληηθφηεξν απ φια. Τπάξρνπλ πεξηπηψζεηο 17

19 ζηελ πεξηθέξεηα καο φπνπ νη δεκφζηεο αξρέο «θιείλνπλ ηα κάηηα ηνπο» ζε ηέηνηα ζέκαηα αθήλνληαο ηνπο παξαβάηεο λα θάλνπλ ηελ δνπιεία ηνπο ρσξίο θαλέλα πξφβιεκα. 3. Ο ηξφπνο δσήο ησλ αλζξψπσλ ηνπ Γήκνπ αιιά θαη ηεο πεξηθέξεηαο γεληθά είλαη ηέηνηνο φπνπ θάζε θνξά πνπ δελ ρξεηάδεηαη θάπνηνο γηα παξάδεηγκα ηνχβια, ηα πεηάεη ζε ρσξάθηα. Ζ Μνλάδα αλαθχθισζεο ζεσξείηαη ζεκαληηθή, έηζη ψζηε λα ππάξρεη αλάκεζα καο έλα ζσζηφ πεξηβάιινλ. Σεχνολογικοί παράγοντες 1. Λφγσ λφκνπ ηέηνηεο κνλάδεο δελ επηηξέπεηαη λα ιεηηνπξγήζνπλ θνληά ζε θαηνηθήζηκεο πεξηνρέο, κφλν ζε βηνκεραληθέο πεξηνρέο ή θαη ζε κέξε καθξηά απφ θαηνηθήζηκεο πεξηνρέο. Σν πξφβιεκα είλαη φηη ζε απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο ππάξρεη έιιεηςε Γεκφζησλ δηθηχσλ φπσο ΓΔΖ, δίθηπν λεξνχ θαη ηειεθσλία. Βέβαηα ππάξρεη δπλαηφηεηα παξνρήο ησλ νξγαληζκψλ θνηλήο σθέιεηαο κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα πξέπεη λα πιεξψζεη ε επηρείξεζε ηα δίθηπα απηψλ. 2. ηα ρξφληα πνπ δνχκε ε ηερλνινγία έρεη κπεη ζηελ δσή καο γηα ηα θαιά, ε αλάπηπμε ηεο γίλεηαη ηαρχηαηα ιχλνληαο γξήγνξα θαη εχθνια πξνβιήκαηα πνπ ρξεηάδνληαη ρξφλν θαη ρξήκα. Πιένλ ε ηερλνινγία είλαη βαζηθφ θνκκάηη ζε κηα ζχγρξνλε επηρείξεζε, φπσο ε κνλάδα αλαθχθισζεο, δηφηη παξέρεη ππεξεζίεο πνπ πιένλ δελ κπνξνχλ λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ ηνλ άλζξσπν ΑΝΑΛΤΗ ΠΔΝΣΔ ΓΤΝΑΜΔΩΝ ΣΟΤ PORTER ΚΑΙ ΔΞΩΣΔΡΙΚΟ ΜΙΚΡΟΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ Ζ αλάιπζε Porter αξηζκεί ηνπο παξάγνληεο ηνπ εμσηεξηθνχ κηθξνπεξηβάιινληνο θαη ηνπο νκαδνπνηεί σο εμήο: 1. Ήδε ππάξρνληεο αληαγσληζηέο. 2. Νενεηζεξρφκελεο αληαγσληζηηθέο επηρεηξήζεηο. 3. Πξνκεζεπηέο. 4. Πειάηεο. 5. Δπηρεηξήζεηο κε ππνθαηάζηαηα πξνο ηα δηθά καο πξντφληα. 18

20 Ζ πξνζέγγηζε ηνπ Porter παξακέλεη πάληα ηζρπξή, ε αλακθηζβήηεηε φκσο δχλακε ηνπ πηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο, αιιά θαη ηνπ αληαγσληζκνχ ν νπνίνο πξνέξρεηαη, εμαξηάηαη ή επεξεάδεηαη απφ επηρεηξήζεηο πνπ παξάγνπλ ζπκπιεξσκαηηθά πξνο ηελ επηρείξεζε αγαζά καο αλαγθάδεη λα ελζσκαηψζνπκε έλα έθην παξάγνληα πνπ είλαη νη πηζησηέο αιιά θαη έλα έβδνκν πνπ είλαη νη επηρεηξήζεηο πνπ παξάγνπλ ζπκπιεξσκαηηθά πξνο ηελ δηθή καο επηρείξεζε αγαζά. ΑΠΔΙΛΗ ΔΙΟΓΟΤ ΝΔΧΝ ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΧΝ ΓΤΝΑΜΗ ΣΧΝ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΧΝ ΑΝΣΑΓΧΝΙΜΟ ΜΔΣΑΞΤ ΤΦΙΣΑΜΔΝΧΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΣΙΚΗ ΓΤΝΑΜΗ ΣΧΝ ΑΓΟΡΑΣΧΝ ΑΠΔΙΛΗ ΤΠΟΚΑΣΑΣΑΣΧΝ ΠΡΟΙΟΝΣΧΝ Πίλαθαο 3.2 : Αλάιπζε Porter 19

21 ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΣΔΡΑ: Απεηιή εηζφδνπ λέσλ αληαγσληζηψλ Ζ απεηιή λέσλ αληαγσληζηψλ δελ ππάξρεη ζην πξνζερέο κέιινλ, δηφηη νη δηαδηθαζίεο γηα ππνβνιή θαθέινπ ζην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη νη δηαδηθαζίεο γηα ηελ δεκηνπξγία άδεηαο Γηαρείξηζεο ΑΔΚΚ είλαη ρξνλνβφξεο. Ίδηα άδεηα ή θαη παξφκνηα δελ ππάξρεη ζηελ πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο. Παξάγνληεο πνπ δπζθνιεχνπλ ηελ είζνδν λέσλ αληαγσληζηψλ είλαη ην θφζηνο, ε γξαθεηνθξαηία αιιά θαη ην ξίζθν ηεο επέλδπζεο γηα κηα δεχηεξε κνλάδα ζηελ ίδηα πεξηθέξεηα. Γχλακε ησλ πξνκεζεπηψλ Βαζηθνί πξνκεζεπηέο γηα ηελ κνλάδα ΑΔΚΚ είλαη νη εξγνιάβνη, ε δχλακε ηνπο ζηελ νπζία δελ έρεη αμία δηφηη ηα κπάδα ηνπο απφ έξγα δελ ζπκθέξεη λα ηα πεγαίλνπλ αιινχ εθηφο απφ ηελ κνλάδα. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ηα πξφζηηκα ησλ ππεξεζηψλ είλαη ηεξάζηηα ζηνπο παξαβάηεο. Έηζη ε δχλακε ησλ πξνκεζεπηψλ δελ ηζρχεη ζηελ επηρείξεζε δηφηη φιεο νη πξψηεο χιεο ηνπο ρξεψλνληαη απφ ηελ ζηηγκή πνπ εηζέιζνπλ γηα επεμεξγαζία. Γχλακε ησλ αγνξαζηψλ Σελ κεγαιχηεξε δχλακε απφ ηνπο αγνξαζηέο ηελ έρνπλ νη εξγνιάβνη, απηνί είλαη ε θηλεηήξηα δχλακε γηα ηελ κνλάδα. Ζ παξνπζία ηέηνησλ δπλαηψλ πειαηψλ ζηελ κνλάδα δίλεη κηα ζεηηθή ψζεζε. Αληίζεηα ε απνπζία ηνπο ή θαη ε αληηθαηάζηαζε ηνπο απφ απινχο ηδηψηεο κε κηθξέο πνζφηεηεο δελ δηεπθνιχλεη ηελ θαηάζηαζε δηφηη κε ηηο πνζφηεηεο πνπ ζα δεηάλε δελ ζα κπνξεί λα γίλεη απφζβεζε ζηελ κνλάδα. Απεηιή ππνθαηάζηαησλ πξντφλησλ πσο είπακε θαη πξηλ κεγαιχηεξν θέξδνο γηα ηελ επηρείξεζε πξνέξρεηαη απφ ηνπο εξγνιάβνπο, νη εξγνιάβνη έρνληαο δεκφζηα έξγα, ρξεηάδνληαη πηζηνπνηεηηθά CE γηα ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχλ. Δπνκέλσο ππνθαηάζηαηα πξντφληα ππάξρνπλ αιιά δελ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ λφκηκα. Οπζηαζηηθά αλ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα φιεο νη εηαηξείεο απεηιή απφ ππνθαηάζηαηα δελ ππάξρεη. 20

22 Αληαγσληζκφο κεηαμχ πθηζηάκελσλ επηρεηξήζεσλ Σέηνηεο πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο δελ ππάξρνπλ, επνκέλσο δελ ππάξρεη αληαγσληζκφο ζην πξνζερέο κέιινλ ηνπιάρηζηνλ ΑΝΑΛΤΗ ΔΧΣΔΡΙΚΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ-ΠΟΡΟΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ Οη πφξνη ηεο εηαηξείαο είλαη απηνί πνπ κπνξνχλ λα θαζνξίζνπλ ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. πγθεθξηκέλα: Φπζηθνί Πφξνη Αλζξψπηλνη Πφξνη Υξεκαηννηθνλνκηθνί Πφξνη Άπινη Πφξνη Οξγαλσηηθέο Ηθαλφηεηεο-Πφξνη Σερλνινγηθνί Πφξνη Πφξνη Καηλνηνκίαο Φήκε Καηά ησλ Jay Barney (1991), ε πξνζέγγηζε επηινγήο φισλ ησλ πφξσλ νλνκάδεηαη VRIO Analyze θαη ππνζηεξίδεη φηη ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο πξέπεη λα ζπκππθλψλνληαη ζην αθξσλχκην απηφ ηνπ νπνίνπ νη ιέμεηο ζεκαίλνπλ: 1. V (Valuable) Αμηφπηζηνη. Ζ αμηνπηζηία ησλ πφξσλ είλαη ζπλάξηεζε ηεο κεγηζηνπνίεζεο ησλ πσιήζεσλ, ηεο «θαηάθηεζεο» κεγαιχηεξνπ κεξηδίνπ αγνξάο, ηεο επίηεπμεο αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο θ.ά. 2. R (Rare) πάληνη. ηελ ζπαληφηεηα ησλ πφξσλ έγθεηηαη ην πιενλέθηεκα ηεο επηρείξεζεο. Άξα νη πεγέο απφ ηηο νπνίεο εμαζθαιίδνληαη καθξνρξφληα θέξδε ζα πξέπεη λα είλαη δχζθνιν λα αλαδεηεζνχλ θαη λα αληηγξαθνχλ απφ ηνπο αληαγσληζηέο. 21

23 3. Ι (Imitable) Μίκεζε. ηφρνο ηεο επηρείξεζεο ζα πξέπεη λα είλαη ε, φζν δπλαηφλ ειαρηζηνπνίεζε ηεο ρξήζεο ηνπ benchmarking (ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε) εθ κέξνπο ησλ αληαγσληζηψλ ηεο. Γηα νπνηαδήπνηε ιεηηνπξγία ηεο, θχξηα ή δεπηεξεχνπζα ε επηρείξεζε νθείιεη λα δηαθπιάζζεη ηα κηθξά ή κεγάια ηεο κπζηηθά κνλφ γηα ηνλ εαπηφ ηεο, ψζηε λα απνθεχγεη ηηο πξνζπάζεηεο κίκεζεο θαη αληηγξαθήο απφ ηνπο αληαγσληζηέο. 4. O (Organization) Οξγάλσζε. Οη ηξείο πξνεγνχκελεο πξνυπνζέζεηο επηηπρνχο δξάζεο απαηηνχλ αλαδηάξζξσζε ησλ ιεηηνπξγηψλ, άξηζηε εθπαίδεπζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, δπλακηθή πνπ ζα πξνέιζεη απφ έλαλ ξηδνζπαζηηθφ θαηλνηφκν ηξφπν ζθέςεο θαη πεπνίζεζε φηη ρξεηάδεηαη έλα λέν φξακα, κηα ζηξαηεγηθή, κηα πξνζπάζεηα ζπλερψλ αιιαγψλ, απνηειεζκαηηθήο επηθνηλσλίαο, αιιά θαη κηα δηνίθεζε ζηηβαξή θαη απνθαζηζκέλε πνπ ζα είλαη ζε ζέζε λ αληαπεμέιζεη ζηηο πξνθιήζεηο. ΠΙΝΑΚΑ ΔΡΓΑΣΙΚΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ- ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 2 Πνιπηερλείνπ (1 Πνιηηηθφο Μεραληθφο θαη 1 Μεραλνιφγνο Μεραληθφο). 2 Παλεπηζηήκηνπ (1 Αξρηηέθηνλαο ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΓΤΝΑΜΙΚΟ θαη 1 Οηθνλνκνιφγνο). 3 Σ.Δ.Η. (2 Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ θαη 1 Λνγίζηξηα). 3 Σερληθφ Πξνζσπηθφ ( 1 Υεηξηζηήο κε απνιπηήξην Λπθείνπ θαη 2 ηερλίηεο κε απνιπηήξην Γπκλαζίνπ). ΦΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 1 Αγξφθηεκα 42 ζηξ. (φπνπ θαη ζα γίλεη ε επέλδπζε-εγθαηάζηαζε). 140 η.κ. Γξαθεία ( κε ελνίθην). 150 η.κ. Απνζήθε( γηα ζηέγαζε ΚΣΗΡΙΑΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ κεραλεκάησλ θαη πιηθψλ). 15 η.κ. Γξαθείν (ζην αγξφθηεκα ηεο επέλδπζεο). ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ χκβαζε κε Σξαπεδηθφ κηιν (Αηηηθήο). 2 Φνξηεγά. 1 Σζάπα.. 1 Φνξησηή. ΑΤΛΟΙ ΠΟΡΟΙ 1 JCB. 4 Δηαηξηθά επαγγεικαηηθά (2 γηα ην ηερληθφ πξνζσπηθφ θαη 2 γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ γξαθείνπ). ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ πγθξφηεκα Θξαχζεο θαη Μεραληθήο Γηαινγήο. Πίλαθαο 3.3 : Πίλαθαο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη πφξσλ ηεο εηαηξείαο 22

24 ΑΝΑΛΤΗ VRIO Υαξαθηεξηζηηθά ησλ πφξσλ Ο ξφινο ηεο ζηξαηεγηθήο Αμηόπηζη παληόηεη Μίκεζ Δθκεηάιιεπζε Αληαγσληζκ Δπηπηώζεηο ζηελ Καηεγνξία SWOT ν α ε από ηνλ όο απόδνζε νξγαληζκό ΑΝΘΡΧΠΙΝΟ ΓΤΝΑΜΙΚΟ ΝΑΙ ΟΥΙ ΝΑΙ ΝΑΙ Αληαγσληζηηθ φ πιενλέθηεκα Κάησ απφ ην θαλνληθφ Γπλαηφηεηα ΦΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ Αληαγσληζηηθ ή ηζνηηκία Καλνληθφ Πιενλέθηεκα ΚΣΗΡΙΑΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΟΥΙ ΟΥΙ ΟΥΙ ΟΥΙ - Πάλσ απφ ην θαλνληθφ - Βηψζηκα ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ι ΠΟΡΟΙ ΝΑΙ ΟΥΙ ΟΥΙ ΝΑΙ αληαγσληζηηθ ά πιενλεθηήκαη Πάλσ απφ ην θαλνληθφ Γπλαηφηεηα θαη καθξνρξφληεο ζεκειηψδεηο ηθαλφηεηεο α ΑΤΛΟΙ ΠΟΡΟΙ ΝΑΙ ΟΥΙ ΟΥΙ ΝΑΙ - - ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΝΑΙ ΟΥΙ ΝΑΙ ΝΑΙ Πίλαθαο 3.4 : Αλάιπζε Vrio χγρξνλν αληαγσληζηηθ φ πιενλέθηεκα Δπθαηξία 23

25 ΑΝΑΛΤΗ SWOΣ H SWOT (S= Strengths-δπλαηφηεηεο, W= Weaknesses-αδπλακίεο, O= Opportunities-Δπθαηξείο, T= Threat-Απεηιέο) καο παξνπζηάδεη κηα πιήξε εηθφλα ησλ ζηνηρείσλ ηνπ εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο επηρείξεζεο ζε ζπλδπαζκφ κε εθείλν ηνπ εμσηεξηθνχ. Ζ αλάιπζε απηή απνηειεί ην πξψην απφ ηα δχν ζηάδηα ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ θαη ρσξίο απηή, ην δεχηεξν φπνπ είλαη πξφγξακκα δξάζεο δελ κπνξεί λα είλαη απνηειεζκαηηθφ θαη πιήξεο. Σα δχν πξψηα γξάκκαηα S θαη W ηνπ αθξσλπκίνπ αλαθέξνληαη ζηνπο παξάγνληεο ηνπ εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο, ελψ ηα άιια δχν O θαη T, ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο. Ζ αλάιπζε απηή ζεσξείηαη σο ν νξζνινγηθφηεξνο ζπλδπαζκφο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ πεξηβάιινληνο δξάζεο κηα νηθνλνκηθήο κνλάδαο. θνπφο ηεο είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ δπλαηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο, ε ειαρηζηνπνίεζε ησλ αδπλακηψλ ηεο, ε εμεξεχλεζε ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ε αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ. Ζ εηαηξία κε ηελ επσλπκία «Βνγηαηδήο Γ.Δ.Δ. Μνλάδα αλαθχθισζεο Α.Δ.Κ.Κ» δηαθξίλεηαη απφ δπλαηά-αδχλαηα ζεκεία, επθαηξίεο θαη απεηιέο. ζν αθνξά ηα δπλαηά ζεκεία ε εηαηξία θαηά έλα κεγάιν πνζνζηφ θαηαξηίδεηαη απφ ηειεηφθνηηνπο παλεπηζηεκίνπ, ΣΔΗ, πνιπηερλείνπ θαη έλα κηθξφ πνζνζηφ είλαη απφθνηηνη Λπθείνπ θαη Γπκλαζίνπ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ηφζν ζε εζληθφ επίπεδν φζν θαη ζε ηνπηθφ (πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο Θξάθεο) παξαηεξείηαη παληειήο έιιεηςε παξφκνησλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ επηθέξεη ηελ αλεμέιεγθηε δηάζεζε ησλ αδξαλψλ απνβιήησλ κε αλάινγεο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο πεξηβαιινληηθνχ θαη αηζζεηηθνχ ραξαθηήξα. Αθελφο θάζε εξγαδφκελνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηνλ ηνκέα ζηνλ νπνίν απαζρνιείηαη θαη αθεηέξνπ ζεκαληηθφ ξφιν έρεη ε θαιή νξγάλσζε καδί κε ηελ θαιή επηθνηλσλία ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ δεκηνπξγνχλ άξηζην θιίκα εξγαζίαο. Λφγσ ηνπ ηειεπηαίνπ ε ιήςε απνθάζεσλ γίλεηαη κε ξαγδαίνπο ξπζκνχο. Δπηπιένλ ε εηαηξία κπνξεί λα αληαπεμέιζεη θαη λα θαιχςεη ηηο νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο. Ζ επέλδπζε απνηειεί κία έμππλε επηρεηξεκαηηθή επηινγή ησλ εηαίξσλ πνπ επλνείηαη απφ πθηζηάκελεο ζπγθπξίεο (ζεζκηθφ πιαίζην). Ζ εηαηξεία ζα παξαιακβάλεη ηφλνπο κπαδψλ ηα νπνία πξνθχπηνπλ αλαγθαζηηθά απφ ην ζχλνιν φισλ ησλ εθηεινχκελσλ θαηαζθεπαζηηθψλ εξγαζηψλ αιιά ε απφξξηςε ηνπο απνηειεί ζπρλφ πξφβιεκα γηα εξγνιάβνπο θαη ινηπνχο ηδηνθηήηεο αθνχ δελ δηαηίζεληαη ζπγθξηκέλνη ρψξνη δηάζεζε απηψλ. Ζ εηαηξεία, επί ηεο νπζίαο, ζα ζπκβάιεη ζηελ επίιπζε ηνπ ζνβαξνχ ζέκαηνο ηεο δηάζεζεο ησλ κπαδψλ θαη κε ηε ρξήζε θνξπθαίαο απφδνζεο κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ζα ζπκβάιεη ζηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο.σα ηειηθά πξντφληα ηεο κνλάδαο θαηεγνξηνπνηνχληαη σο αθνινχζσο: 24

26 Γηαβαζκηζκέλν πιηθφ 3Α (θχξηα ρξήζε ζηελ επίζηξσζε αγξνηηθψλ νδψλ) θχξν (πιηθφ επξείαο ρξήζεο ηερληθψλ έξγσλ) ίδεξν Τιηθφ επηθάιπςεο ζθνππηδνηφπσλ, απνθαηάζηαζεο ιαηνκείσλ θ.η.ι. Έλα άιιν ζεηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ε θαηλνηνκία ηεο επέλδπζήο ε νπνία νδεγεί θαη ζηελ έιιεηςε αληαγσληζκνχ ιφγσ ηεο αλππαξμίαο ζηνπο φκνξνπο λνκνχο. Αμηνζεκείσην είλαη θαη ην κεδεληθφ θφζηνο πξψησλ πιψλ δειαδή κπάδα θαη άζθαιηνο γηα ηα νπνία πιηθά ε εηαηξία πιεξψλεηαη γηα ηελ επεμεξγαζία ηνπο. Ζ κνλάδα έρεη εγθαηαζηαζεί επί ηνπ αγξνηεκαρίνπ κε αξηζκφ 163 ζπλνιηθνχ εκβαδνχ πεξίπνπ 42 ζηξεκκάησλ ζηελ εθηφο ζρεδίνπ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Γνμάηνπ ηνπ Ν. Γξάκαο.Ζ απφζηαζε ηνπ αγξνηεκαρίνπ απφ ηνπο πιεζηέζηεξνπο νηθηζκνχο είλαη πνιχ κεγάιε, θάηη πνπ απνηέιεζε βαζηθφ θξηηήξην γηα ηελ επηινγή ηνπ ρψξνπ. πγθεθξηκέλα απέρεη κέηξα απφ ηνλ νηθηζκφ ηνπ Αγίνπ Αζαλαζίνπ θαη ηνλ νηθηζκφ Γνμάηνπ, κέηξα απφ ηνλ νηθηζκφ ηεο Φηειηάο θαη 2300 κέηξα απφ ηνλ νηθηζκφ ηνπ Καιακπαθίνπ. Πιεζίνλ ηνπ ρψξνπ θαη ζε απφζηαζε ηνπιάρηζην κέηξσλ δελ ππάξρεη θακία αλζξσπνγελήο δξαζηεξηφηεηα κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη έιιεηςε πφζηκνπ λεξνχ. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ε εηαηξία ρξεζηκνπνηεί λεξφ ην νπνίν πξνέξρεηαη απφ ην δίθηπν χδξεπζεο ηνπ Γήκνπ Γνμάηνπ. Οη αλάγθεο ζε λεξφ ηεο κνλάδαο είλαη: γηα ηηο δηαβξνρέο ησλ πιηθψλ πεξίπνπ 4m 3 /d, γηα ηηο αξδεχζεηο πεξηκεηξηθήο δελδξνθχηεπζεο πξαζίλνπ πεξίπνπ 1m 3 /d θαη γηα ηνπο ρψξνπο πγηεηλήο πεξίπνπ 1m 3 /d, δειαδή ε κνλάδα απαηηεί ζπλνιηθά πεξί ηα 6m 3 /d λεξφ. Γηα ηελ εμνηθνλφκεζε λεξνχ ζα θαηαζθεπαζηεί ππφγεηα δεμακελή ε νπνία ζα ζπιιέγεη ηα φκβξηα χδαηα απφ ηηο ζηέγεο ηνπ νηθίζθνπ γηα ηνλ φξρν νρεκάησλ. Σα λεξά απηά ρξεζηκνπνηνχληαη γηα αξδεχζεηο Βέβαηα αμηνζεκείσηε είλαη θαη ε έιιεηςε εμεηδηθεπκέλσλ πξνγξακκάησλ πνπ ππάξρεη ζ απηφλ ηνλ ηνκέα. Σν ηειεπηαίν κπνξεί λα απνδνζεί ζην γεγνλφο φηη παξαηεξείηαη παληειήο έιιεηςε παξφκνησλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ επηθέξεη ηελ αλεμέιεγθηε δηάζεζε ησλ αδξαλψλ απνβιήησλ κε αλάινγεο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο πεξηβαιινληηθνχ θαη αηζζεηηθνχ ραξαθηήξα. Έλα άιιν αξλεηηθφ γεγνλφο είλαη φηη ε εηαηξία λνηθηάδεη ρψξνπο γηα ηελ ζηέγαζε ησλ γξαθείσλ ηεο θαη δελ έρεη δεκηνπξγήζεη αθφκα ηδηφθηεηα γξαθεία. Δπηπιένλ ε εηαηξία έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα εληαρηεί ζε πξνγξάκκαηα ηεο Δ.Δ. ηα νπνία ζα ηεο δψζνπλε ηελ δπλαηφηεηα λα πινπνηήζεη ηηο επηζπκίεο ηεο πνην νηθνλνκηθά. ζν αθνξά ηνλ κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ, ε κνλάδα πεξηιακβάλεη κία γεθπξνπιάζηηγγα νδηθνχ ηχπνπ, έλα πδξαπιηθφ ςαιίδη, έλα θνξησηή, έλα δνλεηηθφ ηξνθνδφηε εθνδηαζκέλν κε πξνδηαινγέα, έλα 25

27 ζηαγσλνθφξν ζπαζηήξα, έλα ζχζηεκα κεηαθνξηθψλ ηαηληψλ, κία δηάηαμε ρεηξνδηαινγήο, έλα καγλήηε γηα ηελ εμαγσγή ησλ κεηάιισλ θαη έλα ζχζηεκα κεηαθνξηθψλ ηαηληψλ θαη θνζθίλσλ. Ζ εηαηξία αγνξάδεη ηνλ εμνπιηζκφ ηεο απφ ηελ Κίλα γηαηί νη ηηκέο είλαη ρακειφηεξεο ζε ζρέζε κε άιιεο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Έλαο αξλεηηθφο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηελ εηαηξία αιιά θαη φιεο ηηο επηρεηξήζεηο ζηελ Διιάδα είλαη ε νηθνλνκηθή θξίζε. Ζ ηειεπηαία δεκηνπξγεί έιιεηςε ξεπζηψλ ζηελ εηαηξία θαη δπζθνιία ζηελ θίλεζε ηεο, ζηελ αγνξά. Λφγσ ηεο έληαμεο ηεο ζε πξνγξάκκαηα ηεο Δ.Δ ε εηαηξία αληηκεησπίδεη έληνλα ην θαηλφκελν ηεο γξαθεηνθξαηίαο κε απνηέιεζκα λα θαζπζηεξεί ε πινπνίεζε απηψλ. Πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν έρνπλ θαη ηα θαηξηθά θαηλφκελα, ην θιίκα δηαθνξνπνηείηαη ζηηο δχν βαζηθέο δψλεο ηνπ Ννκνχ Γξάκαο: ηελ νξεηλή θαη ηελ πεδηλή. ηα πεδηλά ην θιίκα ραξαθηεξίδεηαη γεληθά σο κεζνγεηαθφ, κε ήπην ζρεηηθά ρεηκψλα θαη μεξφ, δεζηφ θαινθαίξη, κε απφθιηζε απφ ην ηππηθφ κεζνγεηαθφ θιίκα, σο πξνο ηηο βξνρέο. ηηο πεξηνρέο απηέο ε κέζε κεληαία ζεξκνθξαζία αέξα θαη ζεξκφηεξσλ κελψλ ηνπ έηνπο δελ ππεξβαίλεη ηνπο 28νC, ελψ ε κέζε εκεξήζηα είλαη ζπρλά κεγαιχηεξε ησλ 30νC. Ζ κέζε κεληαία ζεξκνθξαζία αέξα ησλ ςπρξψλ κελψλ βξίζθεηαη πάλσ απφ ηνπο 0νC, κε αθξαίεο ηηκέο πνπ θηάλνπλ ζηνπο -14νC ή θαη ρακειφηεξα ζηνπο -20νC ζην Κάησ Νεπξνθφπη. Ο θαηξφο ζεσξείηαη έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα γηα ηελ βησζηκφηεηα ηεο κνλάδαο ζην ζέκα ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ κεραλεκάησλ, γηα απηφ θαη έγηλε ζπγθεθξηκέλε κειέηε. 26

28 Γπλαηόηεηεο Αδπλακίεο 1. Δπειημία 2. Δμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ 3. Οηθνλνκηθή επρέξεηα 4. Καηλνηνκία επέλδπζεο 5. Θεζκηθφ πιαίζην 6. Σαρχηεηα ιήςεο απφθαζεο 7. Με χπαξμε αληαγσληζκνχ 8. Υακειφ θφζηνο πξψησλ πιψλ Δπθαηξίεο 1. Έιιεηςε θξαηηθψλ πφξσλ 2. Έιιεηςε ηδηφθηεησλ γξαθείσλ 3. Έιιεηςε κεραλνγξάθεζεο 4. Έιιεηςε πφζηκνπ λεξνχ Απεηιέο 1. Έληαμε ζε πξνγξάκκαηα ηεο Δ.Δ. 2. Αλαθχθισζε κπαδψλ 3. Καηαζθεπή Μνλάδαο ΑΔΚΚ 4. Αγνξά κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ απφ ηελ Κίλα ιφγν ρακειφηεξσλ ρξεκάησλ 1. Οηθνλνκηθή θξίζε 2. Αλεμέιεγθηε ακκνιεςία 3. Γξαθεηνθξαηία Πίλαθαο 3.5 : Αλάιπζε Swot 27

29 3.3.ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ Κάζε ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο νηθνδνκεί παξά ηηο δπλαηέο δηαθνξνπνηήζεηο ζηηο ιεπηνκέξεηεο ηεο δηαδηθαζίαο, ζε δχν ζεκέιηνπο ιίζνπο, δειαδή ζηελ αλάιπζε ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο (θίλδπλνη/επθαηξίεο) θαη ζε απηήλ ηνπ εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο (δπλαηά ζεκεία/αδπλακίεο ηεο επηρείξεζεο). Σν πξφηππν απηφ απνηειεί ηε βάζε κνληέινπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη πεξηιακβάλεη ηηο εμήο θάζεηο: θαζνξηζκφο ζηφρσλ, αλάιπζε εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο, αλάιπζε εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο, δηαηχπσζε ελαιιαθηηθψλ ζηξαηεγηθψλ, επηινγή ζηξαηεγηθήο, αλάπηπμε ζηξαηεγηθψλ πξνγξακκάησλ θαη πινπνίεζε.( Σεξδίδεο, 2004) ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΟΛΗ Σν ζηξαηεγηθφ φξακα βξίζθεηαη ζηελ θνξπθή ηεξαξρίαο ησλ ζηφρσλ θαη απνηειεί δηαηχπσζε ηεο επηζπκεηήο κειινληηθήο εηθφλαο θαη ηνπ ξφινπ ηεο επηρείξεζεο. Αξρηθά ε επηρείξεζε έρεη δηαηππψζεη κηα βαζηθή ζέζε πνπ ζα θαζνξίζεη ην κειινληηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο «Έλα θαζαξφ πεξηβάιινλ γηα φινπο». Ζ απνζηνιή θαη θαη επέθηαζε ε δήισζε ηεο απνζηνιήο αληηθαηνπηξίδεη κηα ηππνπνηεκέλε θαη πεξηζζφηεξν πξαθηηθή κνξθή ηνπ νξάκαηνο θαη ησλ αμηψλ ηεο επηρείξεζεο: Αηζζαλφκαζηε δέζκεπζε λα πξνζηαηέςνπκε ην πεξηβάιινλ απφ ηα κπάδα θαη ηα ζθνππίδηα ΣΡΑΣΗΓΙΚΔ ΣΑΚΣΙΚΔ Οη ηαθηηθέο ζεσξνχληαη φηη είλαη ν πξνπνκπφο ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ. ε έλα ζηξαηεγηθφ ζρέδην ζεσξείηαη δεδνκέλε ε θαηαγξαθή ηνπο θαη ζηεξίδεηαη ζηελ επίηεπμε ησλ ιεηηνπξγηψλ. Γηα παξάδεηγκα, εάλ ζεσξήζνπκε φηη ε δεκηνπξγία θαη ε πξνψζεζε ελφο θαηλνηφκνπ πξντφληνο απνηειεί βαζηθή ζηξαηεγηθή πξνηεξαηφηεηα ηεο εηαηξείαο, ηφηε ε έξεπλα ν ζρεδηαζκφο, ε ρξεκαηνδφηεζε θαη νη δηαδηθαζίεο πξνψζεζεο απνηεινχλ ηηο ηαθηηθέο ηνπ νξγαληζκνχ πνπ ζα νδεγήζνπλ ζηελ επίηεπμε ηνπ βαζηθνχ ζηξαηεγηθνχ ζηφρνπ. 28

30 3.3.3.ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΥΔΓΙΟ Ζ ζηξαηεγηθή ζεψξεζε πνπ πεξηγξάθεηαη ζην επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην είλαη έλα ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ζέκα γηα ηνπο ιήπηεο απνθάζεσλ. Σν strategic plan δίλεη θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα ηηο κειινληηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο. Τπάξρνπλ 3 κνληέια ζηα νπνία ε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα πξνζεγγίδεη, απηά είλαη ηα εμήο παξαθάησ: Σν κνληέιν πεξηβαιινληηθνχ θαζνξηζκνχ ή βηνκεραληθήο νξγάλσζεο, φπνπ ε επηρείξεζε ζα πξέπεη πξνζαξκφζεη ηηο απνθάζεηο ηηο αλάινγα κε ηηο κεηαβνιέο ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο. Σν κνληέιν ζεσξίαο ησλ πφξσλ θαη ησλ ηθαλνηήησλ, ην κνληέιν απηφ ππνζηεξίδεη φηη κηα επηρείξεζε ζα πξέπεη λα εθκεηαιιεχεηαη θαη λα γηγαληψλεη ηηο ζεκειηψδεηο ηθαλφηεηεο θαη ηνπο πφξνπο ηεο. Σν κνληέιν ηεο ζηξαηεγηθήο πξφζεζεο, ζην κνληέιν απηφ ν Hamel θαη Prahalad ππνζηεξίδνπλ φηη κηα εηαηξεία ζα πξέπεη λα νξακαηίδεηαη ην κέιινλ ηεο θαη λα ην πξαγκαηνπνηεί πξηλ απφ ηνπο αληαγσληζηέο ηεο. Έηζη φηαλ ζα απνθαζηζηεί πνηα απφ ηα ηξία κνληέια ζα πξνζεγγίζεη ε επηρείξεζε, ηφηε αθνινπζεί ε επηινγή ηεο εηαηξηθήο ζηξαηεγηθήο θαη απνηειεί ηελ πεκπηνπζία ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ. Οη εηαηξηθέο ζηξαηεγηθέο δηαθξίλνληαη ζε: 1. ηξαηεγηθέο ζηαζεξνπνίεζεο. 2. ηξαηεγηθέο κεγέζπλζεο. 3. ηξαηεγηθέο αλαζηξνθήο Ο κειεηεηήο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ ζα πξέπεη λα επηιέμεη κηα απφ ηηο ηξεηο ζηξαηεγηθέο θαη πνηα απφ ηηο ππνθαηεγνξίεο ζα ελζσκαηψζνπλ κε βάζε ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα ζηελ επηρεηξεκαηηθή ηνπο πξαθηηθή. Σα θξηηήξηα ηα είλαη ηα εμήο παξαθάησ: Ζ ζέζε ηεο επηρείξεζεο ζηελ αγνξά. 29

31 Ζ ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο θαηάζηαζε. Σν άξηζην νηθνλνκηθφ κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο. Σνκείο ζηνπο νπνίνπο δξαζηεξηνπνηείηαη. Γηεζλήο νηθνλνκηθή θαηάζηαζε. Σερλνγλσζία αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Αληαγσληζκφο. Καηάιιειν λνκνζεηηθφ θαη θνξνινγηθφ πιαίζην. Σν θαιχηεξν κνληέιν πνπ ηαηξηάδεη ζην πξνθίι ηεο εηαηξείαο, είλαη ην κνληέιν ηεο ζηξαηεγηθήο πξφζεζεο. Ζ εηαηξεία φπσο αλαθέξακε θαη πην πξηλ είλαη ε κφλε ζηελ πεξηθέξεηα κε ηέηνηα άδεηα δηαρείξηζεο κπαδψλ. πσο θαηαιαβαίλνπκε ην κνληέιν απηφ ζηεξίδεηαη ζην ζθεπηηθφ φηη ε εηαηξεία νξακαηίδεηαη ην κέιινλ ηεο θαη ην πινπνηεί πην κπξνζηά απφ ηνπο αληαγσληζηέο ηεο. Έρνληαο σο πξφηππν ην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν ε θαιχηεξε ζηξαηεγηθή πνπ ζα πξέπεη λα επηιέμεη είλαη απηή ηεο κεγέζπλζεο. Ζ ζηξαηεγηθή απηή ζηνρεχεη ζηελ εμαζθάιηζε κεγαιχηεξνπ κεξηδίνπ αγνξάο. Αθνινπζψληαο κηα θάζεηε νινθιήξσζε πξνο ηα πίζσ ε εηαηξεία ζηνρεχεη νπζηαζηηθά ζηελ εμαγνξά πξνκεζεπηψλ, νπζηαζηηθά δελ γίλεηαη εμαγνξά απηψλ, απιά λνκνζεηηθά δελ αγνξάδεη πξψηεο χιεο, αληίζεηα πιεξψλεηαη γηα απηέο θαη έπεηηα ηηο πξνσζεί ζαλ ηειηθφ πξντφλ ζηελ αγνξά. Απηή ε θίλεζε δεκηνπξγεί νηθνλνκίεο θιίκαθαο δηφηη ην πξντφλ πιένλ παξάγεηαη απφ ην Α έσο ην Χ απφ ηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε. Δίλαη κηα ακπληηθή νπζηαζηηθά ηαθηηθή ε νπνία είλαη απνιχησο λφκηκε θαη θπξίσο θεξδνθφξα. Ζ ζέζε ηνπ επηρεηξεκαηία ζηελ αγνξά ηελ θάλεη αθφκα πην εθκεηαιιεχζηκε δηφηη ζαλ πνιηηηθφο κεραληθφο ζην επάγγεικα ηνπ ηνλ θέξλεη πην θνληά ζηηο πξψηεο χιεο ιφγν δεκνζίσλ έξγσλ αιιά θαη ηδησηηθψλ. Άιιν έλα ζεηηθφ, είλαη ε κείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο επηθέξνληαο ηνπ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. Έηζη κε ην θαηάιιειν λνκνζεηηθφ θαη θνξνινγηθφ πιαίζην ην ζθεπηηθφ ηεο εηαηξείαο λα δεκηνπξγήζεη κηα ηέηνηα επηρείξεζε αθινπζψληαο ζπγθεθξηκέλεο ζηξαηεγηθέο ηελ θάλεη αθφκα πην αληαγσληζηηθή θαη πην θεξδνθφξα. 30

32 3.4.ΜΟΡΦΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ Σν παξαθάησ δηάγξακκα καο θαλεξψλεη ηηο κνξθέο πξνγξακκαηηζκνχ ηηο νπνίεο νη νηθνλνκηθέο κνλάδεο έρνπλ ηελ επρέξεηα λα εθαξκφζνπλ πηζηά θαη κε επηζηεκνληθφ ηξφπν. Με απηέο ηηο κνξθέο πξνγξακκαηηζκνχ εμαζθαιίδεηαη κηα θαηάζηαζε ηζνξξνπίαο θαη ππνβνήζεζεο ησλ ζρεδίσλ ηεο εηαηξείαο κε απνηέιεζκα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ. Γηάγξακκα 1 : Μνξθέο Πξνγξακκαηηζκνχ Πεγή: Κέθεο/Παπαδαραξίνπ, 2009, ζ.102 Σν θνηλφ ζεκείν θαη ησλ ηξηψλ κνξθψλ είλαη ε έκθαζε ζηελ εκπνξηθή επηηπρία ηνπ πξντφληνο, ε γλψζε ηεο αγνξάο, ε αγσλία γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο κειινληηθήο πνξείαο ηεο επηρείξεζεο, ε ρξήζε θαη ε απνηειεζκαηηθφηεξε αμηνπνίεζε ησλ ππαξρφλησλ πφξσλ, ε δεκηνπξγία θαηλνηφκσλ κεζφδσλ παξαγσγήο θαη ε ζπλερήο παξφηξπλζε γηα ηελ πηνζέηεζε ζχγρξνλσλ ηερλνινγηψλ. 31

33 ηξαηεγηθφο Γηαρεηξηζηηθφο Λεηηνπξγηθφο πξνγξακκαηηζκφο πξνγξακκαηηζκφο πξνγξακκαηηζκφο Υξνληθόο νξίδνληαο Μαθξνρξφληνο Μεζνρξφληνο( έσο έλα έηνο) Βξαρπρξφληνο(εκεξίζηνο, εβδνκαδηαίνο, κεληαίνο) ρεδηαζκφο ησλ ρεδηαζκφο ηνπ ρεδηαζκφο Κύξηνο ζηόρνο κειινληηθψλ ηξφπνπ εθαξκνγήο θαζεκεξηλψλ(day to θηλήζεσλ ηεο ζηξαηεγηθήο day) δξαζηεξηνηήησλ Δπίπεδν Πνιχ πςειά Μέηξηα Υακειά Δπίπεδν Σππνπνίεζε δηαηύπσζεο Δπξχηεηα απφςεσλ αληηθεηκεληθψλ Πνιχ εμεηδηθεπκέλν ιεπηνκεξεηώλ ζθνπψλ θαη ζρεδίσλ Σξόπνη επίηεπμεο ρέδηα γηα ηελ πγθεθξηκέλνη ηξφπνη ησλ αληηθεηκεληθώλ Δπξχηεηα δξάζεο επίηεπμε ησλ αληηθεηκεληθψλ ελεξγεηψλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπώλ ζθνπψλ αληηθεηκεληθψλ ζθνπψλ Μέζνδνη πξνγξακκαηηζκνύ Γηάθνξνη Γνκεκέλνη Λεπηνκεξείο Αμηνιόγεζε Πνιχ δχζθνιε Μεγαιχηεξνο βαζκφο δπζθνιίαο Δχθνιε Πίλαθαο 3.6 :Πίλαθαο επεμήγεζεο κνξθψλ πξνγξακκαηηζκνχ Πεγή: Κέθεο/Παπαδαραξίνπ, 2009, ζ.103 Ο πξνγξακκαηηζκφο πνπ ζα αθνινπζήζεη ε εηαηξεία ζα είλαη ν ζηξαηεγηθφο κε ρξνληθφ νξίδνληα φπνπ ζα δηαξθέζεη ηνπιάρηζηνλ πάλσ απφ έλα έηνο θαη κε επξχηεηα δξάζεσλ θαη θηλήζεσλ φπνπ αθνξνχλ κειινληηθά ζρέδηα θαη φρη θαζεκεξηλά ή θαη αθφκε 2 κελψλ. Δπηπιένλ ιφγν φηη είλαη καθξνρξφληνο ν πξνγξακκαηηζκφο ζα ππάξρεη πςειφ επίπεδν ζε φηη αθνξά ηηο απαηηήζεηο ζην θαηαζθεπαζηηθφ θνκκάηη θαη αιιά θαη ζην παξαγσγηθφ. Σν επίπεδν δηαηχπσζεο ζε φηη αθφξα ηηο ιεπηνκέξεηεο ηνπ πιάλνπ ζα είλαη απζηεξφ κε κεγάιν εχξνο απφςεσλ έηζη ψζηε λα βγεη έλα θαιφ απνηέιεζκα. Ζ αμηνιφγεζε ζα είλαη ην δχζθνιν θνκκάηη ηνπ πιάλνπ δηφηη ζεσξείηαη δχζθνιε κε ηελ άπνςε φηη νη κέζνδνη δελ είλαη ζπγθεθξηκέλνη αιιά έρνπλ έλα εχξνο. 32

34 3.5.ΥΔΓΙΑΜΟ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα ζηειέρε ζα πξέπεη λα δψζνπλ ιεπηνκεξψο φιεο ηηο πιεξνθνξίεο ζην επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην νη νπνίεο ζα νδεγήζνπλ ζηελ αχμεζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ θαη ζηελ θπξηαξρία έλαληη ησλ αληαγσληζηψλ. Τπάξρεη ζχγρπζε αλάκεζα ζην κάξθεηηλγθ θαη ζηηο πσιήζεηο. Χο πσιήζεηο νλνκάδνπκε ηελ δηαζθάιηζε ελφο ηθαλνπνηεηηθνχ αξηζκνχ παξαγγειηψλ ε νπνία νδεγεί ζηελ αχμεζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ. Δπηπιένλ νη πσιήζεηο είλαη ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα ηνπ κάξθεηηλγθ. Με ιίγα ιφγηα ην επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην ηνπ κάξθεηηλγθ ζα πξέπεη λα πιεξνθνξεί φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο: Γηα ηελ ζέζε ηνπ πξντφληνο έλαληη ησλ αληαγσληζηψλ Γηα ηελ νκάδα- ζηφρν Γηα ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ πξντφληνο αιιά θαη γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ ησλ θαηαλαισηψλ. Γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ πνπ αθνξά ζηελ πξνψζεζε θαη ηελ δηαθήκηζε ηνπ πξντφληνο Γηα ηηο επθαηξίεο επέθηαζεο Γηα ηελ ηκεκαηνπνίεζε ηεο αγνξάο Γηα ηνπο ηξφπνπο θαη ηηο κεζφδνπο επηβνιήο Γηα ην κείγκα κάξθεηηλγθ Γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ θαηαλαισηψλ πξηλ θαη κεηά ηελ πψιεζε Γηα ηα θαλάιηα δηαλνκήο ζηελ ιηαληθή ή ρνλδξηθή πψιεζε Γηα ηηο κνξθέο ειαζηηθφηεηαο ζηελ αγνξά Γηα ηελ δξάζε ηνπ κάξθεηηλγθ ζην δηεζλέο πεξηβάιινλ Πξφθεηηαη γηα κηα θαηλνηφκα επέλδπζε ε νπνία απαηηεί ελδειερείο έξεπλα marketing γηαηί είλαη έλα λέν πξντφλ ην νπνίν απεπζχλεηαη ζε λέα αγνξά. Ζ ηδηαηηεξφηεηα ηεο επέλδπζεο είλαη φηη ηα ηειηθά πξντφληα ζα απεπζχλνληαη ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο πειαηψλ φπσο άιιεο επηρεηξήζεηο (π.ρ. εξγνιάβνη/θαηαζθεπαζηέο θ.η.ι.) αιιά θαη ζε ηδηψηεο. Σν επξχηαην θάζκα ρξήζεο ησλ ηειηθψλ πξντφλησλ είλαη ζηνηρείν πνπ εληζρχζεη ηελ επηηπρία ηνπ ζρεδίνπ θαη ηελ βησζηκφηεηα ηεο λέαο επέλδπζεο. 33

35 Καηάινγνο εηζεξρνκέλσλ πιηθψλ ζηελ κνλάδα (κπάδα) ΟΝΟΜΑΙΑ ΚΧΓΙΚΟ ΚΑΓ ΣΙΜΗ( /tn) Μείγκαηα αζθάιηνπ ,00 Υψκαηα πέηξεο θαη κπάδα ,00 Μπάδα εθζθαθψλ ,30 Υψκαηα θαη πέηξεο ,30 Πίλαθαο 3.7 : Καηάινγνο εηζεξρφκελσλ πιηθψλ Καηάινγνο εμεξρνκέλσλ πιηθψλ απφ ηελ κνλάδα ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΙΜΗ ( /tn) Θξαπζηά Τιηθά θαηεγνξίαο 01 3,50 Θξαπζηά Τιηθά θαηεγνξίαο 02 3,00 Θξαπζηά Τιηθά θαηεγνξίαο 03 5,00 Filler 5,00 Πίλαθαο 3.8 : Καηάινγνο εμεξρφκελσλ πιηθψλ 34

36 3.6.ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΟ ΥΔΓΙΟ Σν ιεηηνπξγηθφ ζρέδην αλαθέξεηαη ζηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ ιεηηνπξγηψλ, φπνπ νη εηζξνέο κέζσ θάπνηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ ν νπνίνο νξηνζεηείηαη απφ ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηνλ έιεγρν γηα ηελ βειηίσζε θαη ηνλ αλαζρεκαηηζκφ ησλ δηαδηθαζηψλ) πνπ δέρνληαη κεηαηξέπνληαη ζε εθξνέο (Μνληέιν ησλ Αλνηρηψλ πζηεκάησλ). Ο ζθνπφο ελφο ιεηηνπξγηθνχ ζρεδίνπ είλαη ν απνηειεζκαηηθφο ζπλδπαζκφο ησλ παξαθάησ εηζξνψλ: Οη πξψηεο χιεο Ηθαλφηεηεο εξγαδνκέλσλ πζηήκαηα δηνίθεζεο Ακνηβέο θαη αλαγλψξηζε ησλ πξνζπαζεηψλ φισλ απηψλ πνπ ζπλέβαιαλ ζηελ πγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ Σα ζηειέρε κηαο επηρείξεζεο έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα επηινγήο αλάκεζα απφ πνιιέο ηερληθέο πξνγξακκαηηζκνχ λα θηάζνπλ ζε έλα επηζπκεηφ απνηέιεζκα. Ζ θάζε κηα ηερληθή απφ απηέο δηαθέξεη θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα δηαθνξεηηθνχο ζθνπνχο θαη ζηφρνπο πνπ ζέηεη ην αξκφδην ζηέιερνο ηεο εηαηξείαο. Ζ πην βαζηθή ηερληθή πξνγξακκαηηζκνχ είλαη ην Γηάγξακκα Gantt. ην δηάγξακκα ην ζηέιερνο έρεη ηελ δπλαηφηεηα ηεο άκεζεο παξαθνινχζεζεο ησλ απαηηνχκελσλ εξγαζηψλ ζε ζρέζε κε ηελ ρξνλνινγηθή ηνπο ζεηξάο (φπνπ ζηνλ έλα άμνλα εκθαλίδνληαη νη εξγαζίεο θαη ζηνλ άιιν ε ρξνληθή ζεηξά απηψλ). Σν δηάγξακκα Gantt κέζσ ελφο ινγηζκηθνχ φπσο ην MS Project δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζην δηαρεηξηζηή ηελ ρξήζε θαη ηελ επειημία πξνγξακκαηηζκνχ θαη επαλαπξνγξακκαηηζκνχ ελφο έξγνπ, ηελ δεκηνπξγία αλαθνξψλ κε πιεξνθνξίεο απφ ηελ βάζε δεδνκέλσλ ηνπ έξγνπ θαη επηθνηλσλία ζπλεξγαδφκελσλ νκάδσλ κέζα απφ ην δηαδίθηπν. (Γεξνληίδεο, Καβάια 2009) 35

37 Μέζα απφ ην δηάγξακκα αληιείο αξθεηέο πιεξνθνξίεο φπσο: ην εκεξνιφγην ηνπ έξγνπ, ην δηάγξακκα δηθηχνπ, ηνλ θαηάινγν ησλ εξγαζηψλ, ηνπο πφξνπο ησλ εξγαζηψλ, ην θφζηνο ησλ εξγαζηψλ, ηηο ζρεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε ηνπο αληίζηνηρνπο πφξνπο θαη ην ρξνλνδηάγξακκα ηνπ έξγνπ απφ ηελ αξρή έσο ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ. Πίλαθαο 3.9 :Γηάγξακκα Gantt Πεξηγξαθή δηαγξάκκαηνο Gantt πσο παξαηεξνχκε ζην παξαπάλσ δηάγξακκα ε Μνλάδα ΑΔΚΚ ζα ρξεηαζηεί ηνπιάρηζηνλ 1,5 ρξφλν γηα ηελ νινθιήξσζε. Σν ρξνλνδηάγξακκα έρεη σο αξρηθά ζηάδηα θάπνηεο βαζηθέο δηαδηθαζίεο πνπ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ έηζη ψζηε λα κπνξέζεη λα εληαρζεί ζε πξφγξακκα πεξηβαιινληηθψλ πξνηχπσλ. Σν πην βαζηθφ είλαη ε αγνξά ηνπ νηθνπέδνπ, ζηελ πεξίπησζε καο ζα γίλεη εθκίζζσζε αγξνχ γηα 15 ρξφληα. ηελ ζπλέρεηα ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπκε δηάθνξα δηθαηνινγεηηθά γηα πεξηβαιινληηθή έγθξηζε θαη άδεηα δηαρείξηζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ. Σν πξψην ζηάδην πεξηιακβάλεη απηέο ηηο 3 δηαδηθαζίεο, ζα ρξεηαζηνχλ πεξίπνπ 18 κήλεο. Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξψηνπ ζηαδίνπ αθνινπζνχλ ε δεκηνπξγία θαθέινπ γηα επελδπηηθφ πξφγξακκα θαη ζηελ ζπλέρεηα ε ππνβνιή απηνχ, ν ρξφλνο πνπ ζα ρξεηαζηεί ζα είλαη 30 κέξεο ε πξνεηνηκαζία ηνπ θαθέινπ θαη άιιεο 30 κέξεο ε ππνβνιή θαη ν έιεγρνο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ. Με ην πνπ ηειεηψζνπλ νη δηαδηθαζίεο ηνπ πξνγξάκκαηνο αθνινπζεί ε άδεηα εγθαηάζηαζεο (1 κήλαο) θαη ε θαηαζθεπή νηθνδνκηθψλ κε αξρηθφ ζηάδην ηα θηηξηαθά (45 εκέξεο) θαη ζηελ ζπλέρεηα ηα πδξαπιηθά θαη ηα ειεθηξνινγηθά (15 εκέξεο ζχλνιν). Σν ηειεπηαίν ζηάδην γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ ρξνλνπξνγξακκαηηζκνχ είλαη ε θαηαζθεπή γξακκήο παξαγσγήο θαη ε εγθαηάζηαζή ηνπ, ε 36

38 θαηαζθεπή ζα ρξεηαζηεί πεξίπνπ 4 κήλεο θαη αθφκε έλα κήλα ζα ρξεηαζηεί ε κεηαθνξά θαη ε εγθαηάζηαζε ηνπ. Σν ζχλνιν ησλ εκεξψλ γηα ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο είλαη 580 εκέξεο εξγαζίαο ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΔΜΑΣΧΝ Απνζέκαηα δεκηνπξγνχληαη φηαλ νη πνζφηεηεο πξψησλ πιψλ, εμαξηεκάησλ θαη πξντφλησλ, μεπεξλνχλ ηηο πνζφηεηεο πνπ εμάγνληαη απφ ην ζχζηεκα. ηνλ ηνκέα απηφλ ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ πηέδνπλ γηα ρακειά θαη πςειά επίπεδα απνζέκαηνο. Αξρηθά, ν ιφγνο δηαηήξεζεο απνζεκάησλ ζε ρακειά επίπεδα αληηπξνζσπεχεη κία επέλδπζε ηεο επηρείξεζεο ζε αγαζά γηα ηελ νπνία ε επηρείξεζε πξέπεη λα πιεξψζεη θάπνην επηηφθην, λα έρεη ζπγθεθξηκέλν θφζηνο απνζήθεπζεο θαη δηαρείξηζεο απηψλ, θφξνπο, αζθάιεηα κείσζε απνζεκάησλ ζηνλ άκεζν κέιινλ ιφγν παιαίσζεο. Απφ ηελ άιιε ν ιφγνο δηαηήξεζεο απνζεκάησλ ζε πςειά επίπεδα δείρλεη δηαθνξεηηθέο κνξθέο πίεζεο, φπσο ε εμππεξέηεζε πειαηψλ, ην θφζηνο παξαγγειίαο, ην θφζηνο έλαξμεο λέαο ιεηηνπξγίαο (θφζηνο αιιαγήο κίαο κεραλήο απφ ηελ παξαγσγή ελφο αληηθεηκέλνπ), ρξήζε εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη ρξήζε κεραλεκάησλ, θφζηνο κεηαθνξάο θαη ακνηβή ησλ πξνκεζεπηψλ.(ησάλλνπ,2005) ΛΤΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΔΜΑΣΩΝ Έλα ιεηηνπξγηθφ ζρέδην πξνβιέπεη κία ζηξαηεγηθή πνπ ζα δίλεη ιχζε ζηελ δηαρείξηζε ησλ απνζεκάησλ. Οη πην βαζηθέο ηερληθέο πνπ εμαζθαιίδνπλ κεγάιν πνζνζηφ επηηπρίαο είλαη: 1.Just In Time (JIT) Σν JIT είλαη κία ζηξαηεγηθή δηαρείξηζεο απνζεκάησλ θαηά ηελ νπνία νη ξνέο ησλ πιηθψλ δηαλέκνληαη απφ ηνλ πσιεηή ζηνλ πξνκεζεπηή αθξηβψο πξηλ ηελ ζηηγκή πνπ απηά ρξεηάδνληαη γηα ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία. Ζ θηινζνθία ηνπ JIT είλαη ε νκαιή ξνή ηνπ πξντφληνο κέζα ζην ζχζηεκα, ρξεζηκνπνηψληαο ειάρηζηα απνζέκαηα. κσο γηα ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία απηήο ηεο ηερληθήο ζα πξέπεη λα ππάξρεη ζσζηή εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ, λα ππάξρεη καθξνπξφζεζκνο ζρεδηαζκφο θαη ζσζηή δηνίθεζε ηκήκαηνο πξνζσπηθνχ. Σα νθέιε πνπ απνθνκίδνπκε απφ απηήλ ηελ ηερληθή είλαη κείσζε ηεο πνιππινθφηεηαο, κείσζε ηεο κεηαβιεηφηεηαο, αθξίβεηα ζηηο παξαδψζεηο. 37

39 2.Πξνγξακκαηηζκόο ησλ Απαηηνύκελσλ Τιηθώλ- MRP Ζ ηερληθή MRP πξνγξακκαηίδεη ρξνληθά ηελ παξαγσγή θαη ππνινγίδεη ηελ άξηζηε πνζφηεηα απνζεκάησλ πνπ ρξεηάδεηαη κηα απνηειεζκαηηθή παξαγσγή. (Davis et al, 1999). Φηινζνθία ηνπ MRP είλαη ν αθξηβήο πξνζδηνξηζκφο ησλ πιηθψλ, ησλ πξψησλ πιψλ θαη ησλ εκεξψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ παξαγσγή ελφο ηειηθνχ πξντφληνο. Σα νθέιε πνπ κπνξεί λα απνθνκίζεη θάπνηνο απφ ηελ παξαπάλσ ηερληθή είλαη νη αληαγσληζηηθέο ηηκέο, ρακειφ επίπεδν απνζεκάησλ, βειηίσζε εμππεξέηεζεο πειαηψλ, άκεζε αληαπφθξηζε ζηηο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο θαη κεγαιχηεξε επειημία ζηελ ιήςε απνθάζεσλ. 3.Πνζόηεηα Οηθνλνκηθήο Παξαγγειίαο- EOQ Ζ κέζνδνο ηεο πνζφηεηαο νηθνλνκηθήο παξαγγειίαο ρξεζηκνπνηείηαη απφ ζηειέρε επηρεηξήζεσλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο άξηζηεο πνζφηεηαο απνζεκάησλ κε κνλαδηθφ ζηφρν ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ ρξφλνπ απνζήθεπζεο ησλ πξψησλ πιψλ αιιά θαη ησλ ηειηθψλ πξντφλησλ. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ απηήο ηεο κεζφδνπ ρξεζηκνπνηείηαη ν παξαθάησ ηχπνο: Q' 2 * R * Q C πνπ: Q = ε άξηζηε πνζφηεηα παξαγγειίαο R= ε εηεζία δήηεζε Q= θφζηνο παξαγγειίαο C= θφζηνο δηαηήξεζεο κηαο κνλάδαο απνζέκαηνο αλά ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν ηε πεξίπησζε καο ππάξρεη έλα πξφβιεκα, ιφγν ηεο ΚΤΑ ν λφκνο ιέεη φηη ν δηαρεηξηζηήο ΑΔΚΚ είλαη αλαγθαζκέλνο λα δηαρεηξηζηεί ηα αδξαλή απφβιεηα κέζα ζε 6 κήλεο απφ ηελ πξψηε κέξα πνπ εηζέξζνπλ ζηελ κνλάδα. πσο θαηαιαβαίλεηε εάλ δελ έρνπλ δήηεζε ηα κπάδα πνπ έρνπλ έξζεη ζηελ κνλάδα ζα δεκηνπξγεζνχλ ηεξάζηηεο απνζήθεο κε ηεξάζηηεο πνζφηεηεο απνζεκάησλ. κσο ιφγν ησλ πξνβιέςεσλ πνπ έρνπλ γίλεη ηα κπάδα ζα εηζέξρνληαη ζηελ κνλάδα θαη ζα πσινχληαη κέζα ζηνλ επφκελν κήλα. Έηζη ε θαιχηεξε δπλαηή ιχζε γηα ιηγφηεξα απνζέκαηα ζηηο απνζήθεο ηεο είλαη λα εθαξκφζεη ηελ ηερληθή Jus In Time. Ζ ηερληθή ε νπνία αλαθέξζεθε θαη πην πάλσ ζα κπνξέζεη λα 38

40 θξαηήζεη ηα απνζέκαηα ζηελ κνλάδα ζε ρακειά επίπεδα. Ζ ηερληθή απηή ζηεξίδεηαη ζην γεγνλφο φηη ε δήηεζε πιηθψλ ζα είλαη κεγάιε ιφγν ησλ δεκνζίσλ έξγσλ πνπ πεξηκέλνπλ λα δεκνπξαηεζνχλ( ΔΠΑ ).Ζ δηαδηθαζία πνπ ζα αθνινπζείηε απφ ηελ ηερληθή ηνπ Just In Time ζα είλαη ε εμήο: 1. Εχγηζε θνξηεγνχ 2. Ξεθφξησκα πιηθψλ ζηηο απνζήθεο (απνζήθεο πιηθψλ γηα δηαρείξηζε) Απηή ζα είλαη ε δηαδηθαζία πνπ ζα γίλεηαη φηαλ ηα πιηθά έξρνληαη ζηελ κνλάδα θαη ζα κέλνπλ ζαλ απνζέκαηα, φκσο κε ηελ ηερληθή πνπ αλαθέξζεθε πην πάλσ θαη ηελ κεγάιε δήηεζε πνπ ζα έρνπλ ηα πιηθά ζα γίλεηαη ε δηαδηθαζία σο εμήο: 1. Απφβαξν θνξηεγνχ 2. Φφξησκα ζην «ζπαζηήξα» (κε θνξησηή απφ ηηο απνζήθεο) 3. Γηαρείξηζε ησλ πιηθψλ θαη θφξησκα ζην θνξηεγφ ηαπηφρξνλα 4. Σειηθή δχγηζε θνξηεγνχ H ηέιεηα ιχζε πνπ κπνξεί λα ππάξμεη είλαη ε δηαδηθαζία: 1. Εχγηζε θνξηεγνχ (30 δεπηεξφιεπηα) 2. Ξεθφξησκα πιηθψλ ζηνλ «ζπαζηήξα» (1 ιεπηφ) 3. Γηαρείξηζε πιηθψλ θαη θφξησκα ηαπηφρξνλα (10 ιεπηά) πσο βιέπεηε ε δηάξθεηα πνπ ζα θάλεη έλα θνξηεγφ απφ ηελ ζηηγκή πνπ ζα θέξεη κπάδα γηα δηαρείξηζε έσο ηελ ζηηγκή πνπ ζα θχγεη κε πηζηνπνηεκέλα πιηθά. Απηή ε δηαδηθαζία είλαη θαιχηεξε δπλαηή ε νπνία ζα απνθέξεη κεδεληθά απνζέκαηα. 39

41 3.6.3.ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ Ζ δηνίθεζε νιηθήο πνηφηεηαο έρεη κηα θηινζνθία φπνπ ε ιεηηνπξγία ηεο δίλεη έκθαζε ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ θαη ζηελ ζπλερή βειηίσζε. Βαζίδεηαη θπξίσο ζε ζπλεξγαζία αηφκσλ, φπνπ νπζηαζηηθά ε πξνζπάζεηα είλαη νκαδηθή. Τπάξρνπλ δηάθνξνη παξάγνληεο πνπ δηέπνπλ ηελ ΓΟΠ, νη δχν βαζηθνί παξάγνληεο είλαη ε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληαο ηεο επηρείξεζεο θαη ε ζπλεξγαζία-ζπληνληζκφο ησλ ππνζπζηεκάησλ ηεο επηρεηξεκαηηθήο κνλάδαο. Βαζηθφο ζηφρνο ηεο κεζφδνπ ΓΟΠ είλαη ε άξηζηε ρξήζε ησλ πφξσλ ηεο επηρεηξεκαηηθήο κνλάδαο (Απνζηνιάθε & Μαπξνεηδή, 2004). Ζ ΓΟΠ είλαη κηα κέζνδνο πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζε έλα ζπλερψο κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ, δηφηη ππνζηεξίδεη ηηο ζπλερείο αιιαγέο θαη ηελ πξνζαξκνγή ζε έλα λέν ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΙΚΟΙ ΚΟΠΟΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ Οη αληηθεηκεληθνί ζθνπνί ηεο ΓΟΠ είλαη νη εμήο: Καιχηεξε πνηφηεηα αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ Γξεγνξφηεξε αληαπφθξηζε ζηελ επεμεξγαζία ησλ αλαγθψλ ησλ θαηαλαισηψλ Μεγαιχηεξε επειημία ζηελ πξνζαξκνγή ησλ δηαθνξεηηθψλ απαηηήζεσλ Υακειφηεξν θφζηνο κέζσ βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο θαη εξγαζηψλ πνπ δελ πξνζθέξνπλ αμία Αχμεζε βαζκνχ ηερλνγλσζίαο Βειηίσζε αμηνπνίεζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ Δπειημία ζηηο κεηαβνιέο ηνπ πεξηβάιινληνο 40

42 ΓΙΑΦΟΡΔ ΠΑΡΑΓΟΙΑΚΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΗ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΓΙΟΙΚΗΗ Παξαδνζηαθόο ηξόπνο δηνίθεζεο Ζ πνηφηεηα έρεη πςειφ θφζηνο. Ο έιεγρνο απνηειεί ηελ θαηαιεθηηθή δηαδηθαζία ηεο παξαγσγήο. Έκθαζε ζηε καδηθή παξαγσγή θαη ζηε ρακειή ηηκή ηνπ πξντφληνο. Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηόηεηαο Ζ πνηφηεηα βξαρπρξφληα θνζηίδεη αιιά κεζν/καθξνπξφζεζκα θέξλεη πςειά θέξδε ζηνλ νξγαληζκφ. Ο έιεγρνο είλαη ζπλερήο απφ ην ζρεδηαζκφ ηνπ πξντφληνο κέρξη ηελ πψιεζε ηνπ ζηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή. Έκθαζε ζηελ πνηφηεηα(έζησ θαη κε πςειφηεξε ηηκή) Δάλ θάηη πάεη ζηξαβά, ε επζχλε είλαη ησλ εξγαδνκέλσλ. Σα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα επηβαξχλνπλ ην θφζηνο. Δάλ πάεη θάηη ζηξαβά, ε επζχλε είλαη ησλ ζηειερψλ. Ζ εθπαίδεπζε είλαη κηα αλαγθαηφηεηα. Πίλαθαο 3.10: Γηαθνξέο κεηαμχ παξαδνζηαθνχ ηξφπνπ δηνίθεζεο θαη ηεο δηνίθεζεο νιηθήο πνηφηεηαο Πεγή:Βαζίιεο Ν. Κέθεο, 2005, ζ

43 3.6.4.ΠΡΟΣΤΠΑ ΣΗ ΔΙΡΑ ISO ηηο κέξεο θάζε κεγάιε νηθνλνκηθή κνλάδα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ηελ έρεη ζαλ απηνζθνπφ. Έηζη θάζε επηρείξεζε ε νπνία απαηηεί κεγαιχηεξε αλαγλψξηζε γηα επξχ θάζκα ζεκάησλ πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο, επηδηψθεη ηελ απφθηεζε ηνπ πξφηππνπ ISO Σα πξφηππα απηά έρνπλ ζθνπφ λα ζπλδξάκνπλ ψζηε νη επηρεηξήζεηο λα ιεηηνπξγνχλ ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ ρσξίο λα ην θαηαζηξέθνπλ. Σν ISO θαζνξίδεη πξνδηαγξαθέο φπνπ ζχκθσλα κε ηελ δηακφξθσζε ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ, δηαηεξεί θαη βειηηψλεη ζπλερψο ην ζχζηεκα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο, φπνπ παξάιιεια νθείιεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο εζληθέο θαη δηεζλείο νδεγίεο γηα ζεκαληηθά ζέκαηα πεξηβάιινληνο. Σν κεγαιχηεξν κεηνλεθηήκαηα ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ είλαη φηη απαηηεί καθξνρξφληνπο ειέγρνπο. (Κέθεο, 2005) ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ISO Έλα ζχζηεκα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο ISO πεξηιακβάλεη ηηο εμήο δηαδηθαζίεο: Σελ αλαγλψξηζε Σνλ έιεγρν Σελ παξαθνινχζεζε Σε ζπλερή βειηίσζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο χκθσλα κε απηά ηα πξφηππα ζα ιεηηνπξγήζεη θαη ε κνλάδα αλαθχθισζεο ΑΔΚΚ δηφηη φπσο αλαθέξακε θαη παξαπάλσ κπνξνχκε λα ιεηηνπξγνχκε ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ ρσξίο λα ην θαηαζηξέθνπκε, λα έρνπκε βειηησκέλα πξντφληα θαη κε πξνδηαγξαθέο ISO φπνπ δελ ζα ππάξρνπλ πεξηβαιινληηθά ζέκαηα. 42

44 3.6.5.ΣΟΠΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ Οη ππνςήθηνη επελδπηέο ζέινπλ θαη ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ πνπ λα δηνρεηεχζνπλ ηα ρξήκαηα ηνπο. Ο ηφπνο εγθαηάζηαζεο είλαη έλαο παξάγνληαο πνπ νη επελδπηέο ζα ήζειαλ λα γλσξίδνπλ. Σν πξφβιεκα επηινγήο ηεο θαηάιιειεο ηνπνζεζίαο είλαη έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα, γηαηί έρεη επηπηψζεηο φρη κφλν ζηελ νηθνλνκηθή επζηάζεηα ηνπ ζρεδίνπ επέλδπζεο, αιιά θαη ζην θπζηθφ θαη αλζξψπηλν πεξηβάιινλ(θενθαλίδεο,1987). Δπηπιένλ έλα επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην γηα ηελ άξηζηε επηινγή ηφπνπ εγθαηάζηαζεο ζα πξέπεη λα πεξηέρεη ηα εμήο 4 βήκαηα(κέθεο,2009): 1. Σερληθή αλάιπζε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ αλαγθψλ ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο ζε ρψξνπο. 2. Ζ αλαδήηεζε ελαιιαθηηθψλ γεσγξαθηθψλ πεξηνρψλ θαη ε επηινγή ηεο πεξηνρήο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. 3. Ζ αλαδήηεζε ελαιιαθηηθψλ ηνπνζεζηψλ θαη ε επηινγή ηεο άξηζηεο ηνπνζεζίαο ηνπ νηθνπέδνπ γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο. 4. Ζ πιήξεο πεξηγξαθή ησλ ηνπηθψλ ζπλζεθψλ(θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο, ζεηζκηθφηεηα, κεηαθνξηθά δίθηπα, ζπλζήθεο δηαβίσζεο θ.α.). Θέζε Έξγνπ Γεληθή πεξηγξαθή ηεο πεξηνρήο κειέηεο Ζ κνλάδα ζα εγθαηαζηαζεί επί ηνπ αγξνηεκαρίνπ κε αξηζκφ 163 ζπλνιηθνχ εκβαδνχ πεξίπνπ 42 ζηξεκκάησλ ζηελ εθηφο ζρεδίνπ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Γνμάηνπ ηνπ Ν. Γξάκαο φπσο εκθαίλεηαη ζην επηζπλαπηφκελν ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα. Ζ απφζηαζε ηνπ αγξνηεκαρίνπ απφ ηνπο πιεζηέζηεξνπο νηθηζκνχο είλαη πνιχ κεγάιε, θάηη πνπ απνηέιεζε βαζηθφ θξηηήξην γηα ηελ επηινγή ηνπ ρψξνπ. πγθεθξηκέλα απέρεη κέηξα απφ ηνλ νηθηζκφ ηνπ Αγίνπ Αζαλαζίνπ θαη ηνλ νηθηζκφ Γνμάηνπ, κέηξα απφ ηνλ νηθηζκφ ηεο Φηειηάο θαη 2300 κέηξα απφ ηνλ νηθηζκφ ηνπ Καιακπαθίνπ. Πιεζίνλ ηνπ ρψξνπ θαη ζε απφζηαζε ηνπιάρηζην κέηξσλ δελ ππάξρεη θακία αλζξσπνγελήο δξαζηεξηφηεηα. 43

45 Θεζκηθέο θαη άιιεο ξπζκίζεηο πνπ δηέπνπλ ηελ πεξηνρή: ηελ πεξηνρή δελ ππάξρνπλ ζεζκνζεηεκέλεο ρξήζεηο γεο πνπ λα πξνθχπηνπλ απφ ην νπνηνδήπνηε δηάηαγκα ή άιιν λφκν ηνπ Κξάηνπο. εκαληηθά νηθνζπζηήκαηα Οιφθιεξε ε πεξηνρή κειέηεο βξίζθεηαη εθηόο πξνζηαηεπόκελσλ πεξηνρώλ. Δηθφλα 1.1 : Σνπνγξαθηθφ ζεκείσκα 44

46 Δηθφλα 1.2 : Πεξηβάιινλ ρψξνο Γηνηθεηηθή Τπαγσγή Ζ πεξηνρή κειέηεο δηνηθεηηθά αλήθεη ζην Γήκν Γνμάηνπ Ννκνχ Γξάκαο ηεο Πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο. Αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ Απνζηάζεηο απφ νηθηζκνχο Σνλ κεγαιχηεξν πιεζπζκφ ζηελ πεξηνρή έρεη ην Γ.Γ. Γνμάηνπ κε θαηνίθνπο, ελψ ηνλ κηθξφηεξν ην Γ.Γ. Αγνξάο κε 179 θαηνίθνπο. ηνλ παξαθάησ πίλαθα δίλεηαη ν πιεζπζκφο φισλ ησλ δεκνηηθψλ δηακεξηζκάησλ ηεο πεξηνρήο κειέηεο θαη θαίλεηαη ε πιεζπζκηαθή εμέιημή ηνπο. Παξαηεξείηαη κία κηθξή αχμεζε ησλ πιεζπζκψλ φισλ ησλ Γεκνηηθψλ Γηακεξηζκάησλ πιελ ηνπ Γ.Γ Αγίνπ Αζαλαζίνπ. 45

47 Απνγξαθή 2001 Απνγξαθή 1991 Δηήζηνο Ρπζκφο Μεηαβνιήο ΓΗΜΟ ΓΟΞΑΣΟΤ Γ.Γ.Κπξίσλ Γ.Γ.Αγίνπ Αζαλαζίνπ Γ.Γ.Αγνξάο Γ.Γ.Γνμάηνπ Γ.Γ.Κεθαιαξίνπ Γ.Γ.Πεγαδίσλ ,18% ,29% ,77% ,00% ,50% ,52% ,76% Πίλαθαο 3.11 : Πξαγκαηηθφο Πιεζπζκφο Γήκνπ Γνμάηνπ θαη Δηήζηνο Μέζνο Ρπζκφο Μεηαβνιήο (πεγή: Δ..Τ.Δ. 2001) Οηθνλνκηθά Δλεξγνί Γεκνηηθφ Γηακέξηζκα χλνι ν Απαζρνινχκελνη Πξσηνγελήο χλνιν Σνκέαο Γεπηεξνγελήο Σνκέαο Σξηηνγελήο Σνκέαο Γελ δήισζαλ Άλεξγνη χλνιν Οηθνλνκηθά κε ελεξγνί ΓΗΜΟ ΓΟΞΑΣΟΤ Γ.Γ.Κπξίσλ Γ.Γ.Αγίνπ Αζαλαζίνπ Γ.Γ.Αγνξάο Γ.Γ.Γνμάηνπ Γ.Γ.Κεθαιαξίνπ Γ.Γ.Πεγαδίσλ Πίλαθαο 3.12 : Πίλαθαο θαηακεξηζκνχ πιεζπζκνχ Γήκνπ Γνμάηνπ ζε νηθνλνκηθέο νκάδεο (Πεγή Δ..Τ.Δ. 2001) 46

48 ηνπο παξαπάλσ πίλαθεο θαίλεηαη φηη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή επηθξαηνχλ ν δεπηεξνγελήο θαη ηξηηνγελήο ηνκέαο έλαληη ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα δξαζηεξηνηήησλ. Δηθφλα 1.3 : Πνζνζηηαία θαηαλνκή νηθνλνκηθψο ελεξγνχ πιεζπζκνχ Γήκνπ Γνμάηνπ Πιεζίνλ ηνπ ρψξνπ θαη ζε απφζηαζε ηνπιάρηζηνλ 1500 κέηξα δελ ππάξρεη θακία αλζξσπνγελήο δξαζηεξηφηεηα. Δηθφλα 1.4 : Πεξηβάιινλ ρψξνο 47

49 Εικόνα 1.5 : Περιβάλλον χώρος Δηθφλα 1.6 :Πεξηβάιινλ ρψξνο 48

50 3.7.ΟΡΓΑΝΧΣΙΚΑ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ Ο ζχγρξνλνο κάλαηδεξ έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα θαηαλνεί ηα πξνβιήκαηα ησλ άιισλ, λα ζρεδηάδεη ην εξγαζηαθφ πιάλν, λα δηνηθεί κέζσ ησλ ιεηηνπξγηψλ κάλαηδκελη, λα ζέηεη ηνπο ζηφρνπο, λα θαηεπζχλεη ην φξακα ηεο επηρείξεζεο, λα δίλεη ιχζεηο ζε δηάθνξα πξνβιήκαηα, λα ιεηηνπξγεί νκαδηθά, λα πξνηείλεη αιιαγέο πνπ ζα σθειήζνπλ ηελ εηαηξεία θαη λα ζθέθηεηαη πξαθηηθά θαη δεκηνπξγηθά.ηφρνο ηνπ είλαη λα κελ θηάζεη ζ απηφ πνπ γξάθεη ν Γ. Κσζηνχιαο (2007):Μέζα απφ ηα δηάθνξα πξνθίι πξνζσπηθφηεηαο ηεο ζχγρξνλεο ςπρνινγίαο, ζηελ ππεξεζία θαη αξκνδηφηεηα ησλ κάλαηδεξ θάζε είδνπο θαη επηπέδνπ, ην ζαχκα ηεο κνλαδηθφηεηαο ηεο αλζξψπηλεο πξνζσπηθφηεηαο, θαηέιεμε κέζα απφ ηερληθέο απνγξαθήο, ζηαηηζηηθήο θαη επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ ζε έλαλ αθφκα κέζν φξν (Κσζηνχιαο Γ,2007) ΔΙΓΗ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Πξηλ απφ νπνηαδήπνηε ιήςε απφθαζεο παξζεί κέζα ζε κηα επηρείξεζε ζα πξέπεη λα γίλεη ε αλάιπζε SWOT. Βέβαηα νη ππνςήθηνη επελδχηεο ππνζηεξίδνπλ φηη θαη ε ρξήζε νξγαλνγξακκάησλ δίλνπλ θχξνο ζηελ εηαηξία. Σα είδε νξγαλνγξακκάησλ είλαη: Οξγαλφγξακκα θαηά ιεηηνπξγηθή δξαζηεξηφηεηα Οξγαλφγξακκα θαηά πξντφλ Οξγαλφγξακκα θαηά πειάηε 49

51 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΣΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ Πιεξνθνξεί γηα ηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ ζε θάζε ηκήκα. Αλαιπηηθά ζην ζρήκα πνπ αθνινπζεί. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΕΚΚ ΔΗΜΟΙΑ ΕΡΓΑ ΙΔΙΩΣΙΚΑ ΕΡΓΑ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟΤ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΟΔΗΓΟ ΕΡΓΟΣΑΞΙΑΡΧΗ Α ΕΡΓΟΣΑΞΙΑΡΧΗ Β ΑΔΕΙΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟ ΣΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΧΕΙΡΙΣΗ Α ΣΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΧΕΙΡΙΣΗ Β ΣΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΛΟΓΙΣΗ Α ΛΟΓΙΣΗ Β Οξγαλφγξακκα 2.1 : Καηά ιεηηνπξγηθή δξαζηεξηφηεηα 50

52 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΣΑ ΠΡΟΙΟΝ Σν παξαθάησ ζρήκα δείρλεη φηη εμεηδηθεπκέλα ζηειέρε παξαθνινπζνχλ ηελ πνξεία ελφο πξντφληνο ή κηαο νκάδαο πξντφλησλ. Έηζη απνθεχγεηαη ε γξαθεηνθξαηία,ε αληηπαιφηεηα θαη εμαζθαιίδεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε απζεληηθφηεηα. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΡΓΟΔΗΓΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ ΔΗΜΟΙΑ ΕΡΓΑ ΜΟΝΑΔΑ ΑΕΚΚ Οξγαλφγξακκα 2.2 : Καηά πξντφλ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΣΑ ΠΔΛΑΣΗ Γείρλεη ηελ πξνζνρή πνπ δίλεη ε εηαηξία ζηνπο κεγάινπο πειάηεο ηεο, νη νπνίνη απνηεινχλ ην ελ δπλάκεη θεθάιαην ηεο. Αλαιπηηθφηεξα ζην ζρήκα πνπ αθνινπζεί: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΡΓΟΔΗΓΟ ΠΕΛΑΣΗ: ΣΡΑΠΕΖΕ ΠΕΛΑΣΗ: ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΛΑΣΗ: ΕΡΓΟΛΑΒΟΤ ΓΙΑ ΣΑ ΑΕΚΚ Οξγαλφγξακκα 2.3 : Καηά πειάηε 51

53 3.7.2.ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΝΘΡΧΠΙΝΧΝ ΠΟΡΧΝ Σν νξγαλφγξακκα δίλεη θχξνο ζην επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην θαη παξάιιεια ελεκεξψλεη ηνπο stakeholders γηα ηελ δνκή θαη ηελ δηνηθεηηθή ηεξαξρία. Ο αλζξψπηλνο παξάγνληαο απνηειεί ηνλ ζεκαληηθφηεξν πφξν κηαο ζχγρξνλεο επηρεηξεκαηηθήο κνλάδαο. Οη Παπαιεμαλδξή-Μπνπξαληάο ην 2003 ππνζηεξίδνπλ φηη είλαη ζθφπηκν θαη ρξήζηκν λα αληηκεησπίδεηαη ε Γηνίθεζε Αλζξσπίλσλ πφξσλ ζαλ κηα ιεηηνπξγία πνπ απνηειεί ζε κηθξφηεξν ή κεγαιχηεξν βαζκφ επζχλε φισλ φζνη αζθνχλ δηνίθεζε ελψ ελδηαθέξεη άκεζα φινπο φζνη εξγάδνληαη ζε κηα επηρείξεζε. Ο Υπηήξεο ην 2011 ππνζηεξίδεη φηη ηηο κεγάιεο θαη επηηπρεκέλεο επηρεηξήζεηο ηηο θάλνπλ νη άλζξσπνη, άιια θαη επηρεηξήζεηο θιείλνπλ ή είλαη ειάρηζηα απνδνηηθέο επεηδή νη εξγαδφκελνη ζ απηέο δελ κπνξνχλ, δελ μέξνπλ ή θαη δελ ζέινπλ λα ζπκβάιινπλ ζηε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπο. Σελ δηαθνξά ηελ θάλνπλ νη άλζξσπνη, είηε απηνί δηνηθνχλ, είηε απιά εθηεινχλ ΣΔΛΔΥΩΗ ην επηρεηξεκαηηθφ πιάλν γίλεηαη αλάιπζε ηεο ζηειέρσζεο ψζηε λα θαζνξηζηνχλ ηα βήκαηα ηα νπνία αθνξνχλ ηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα. Οη ζεκαληηθφηεξεο ιεηηνπξγίεο ηνπ κάλαηδκελη είλαη: ε αλάιπζε θαη πεξηγξαθή ηεο ζέζεο εξγαζίαο, ε ζηξαηνιφγεζε, ε επηινγή, ε εθπαίδεπζε θαη ε αμηνιφγεζε ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ Γίλεηαη θαηαγξαθή ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ εθηειεί έλαο εξγαδφκελνο άιια θαη ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηηο γλψζεηο πνπ έρεη γηα ηελ επηηπρή δηεθπεξαίσζε ηεο εξγαζίαο ηνπ. ΔΠΙΛΟΓΗ Ζ επηινγή ελφο ππνςεθίνπ εζηηάδεηαη ζηα ηππηθά πξνζφληα αιιά θαη ζηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ. Σν πξψην ζηάδην είλαη πξνεπηινγή κέζσ ηνλ βηνγξαθηθψλ θαη αθνινπζεί ε πξνζσπηθή ζπλέληεπμε.οη 52

54 ππνςήθηνη ππνβάιινληαη ζε νξηζκέλα test ψζηε λα δείμνπλ ηηο ηθαλφηεηεο ηνπο. Σα πην δηαδεδνκέλα έρνπλ ζρεδηαζηεί απφ εηδηθνχο επηζηήκνλεο θαη ςπρνιφγνπο, απηά είλαη ηα test δηαλνεηηθψλ ηθαλνηήησλ θαη επθπΐαο, ηα ηεζη ελδηαθεξφλησλ, ηα ηεζη πξνζσπηθφηεηαο, ηα ηεζη εθηέιεζεο εξγαζίαο, ηα ηεζη καζεζηαθήο ηθαλφηεηαο, ε αλάιπζε γξαθηθνχ ραξαθηήξα θ.α. Απφ ηα παξαπάλσ γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ν εξγνδφηεο ελδηαθέξεηαη φρη κφλν γηα ηηο γλψζεηο αιιά θαη γηα ηελ πξνζσπηθφηεηα ησλ ππαιιήισλ ηνπ. Οη εηαηξίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ απηέο ηηο κεζφδνπο είλαη θπξίσο πνιπεζληθέο πνπ έρνπλ αλεπηπγκέλε ηερλνγλσζία. (61.εθεκ. Διεπζεξνηππηα 11/8/2007) ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ηηο ζχγρξνλεο επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο θαη επηκφξθσζεο ηνπ αλζξσπηλνχ δπλακηθνχ. Οη κέζνδνη επηκφξθσζεο είλαη: ε επηκφξθσζε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο θαη ε επηκφξθσζε εθηφο ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο. ηελ πξψηε πεξίπησζε ππάξρεη ζπλεξγαζία αλάκεζα ζε έκπεηξα ζηειέρε θαη ζε καζεηεπφκελνπο εξγαδφκελνπο ή κέζσ ηεο ελαιιαγήο ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο. Με ηελ ηειεπηαία κέζνδν ν εθπαηδεπφκελνο απνθηά εκπεηξία ζε δηαθνξεηηθά ηκήκαηα θαη έρεη κηα πιήξε εηθφλα γηα ηελ επηρείξεζε. Δπηπιένλ ν εξγαδφκελνο αληηιακβάλεηαη ηα δπλαηά θαη αδχλαηα ζεκεία ηνπ ηα νπνία πξνζπαζεί λα βειηηψζεη γεγνλφο πνπ ηνλ νδεγεί ψζηε λα θαιπηεξέςεη ηελ ζηαδηνδξνκία ηνπ. Βέβαηα απηή ε κέζνδφο έρεη θαη κεηνλεθηήκαηα, φπνπ έλα απφ απηά είλαη φηη ν εξγαδφκελνο γλσξίδνληαο ηελ πξνζσξηλφηεηα πνπ έρεη ζε θάζε ζέζε αδηαθνξεί θαη ε ςπρνινγηθή θνχξαζε ιφγν ησλ ζπρλψλ κεηαθηλήζεσλ απφ ηε κηα ζέζε ζηελ άιιε. Τπάξρεη θαη ε κέζνδνο ηεο πξνζσπηθήο θαζνδήγεζεο ζηελ νπνία ν εξγνδφηεο θαζεκεξηλά δίλεη νδεγίεο, ζρνιηάδεη ηελ ζπκπεξηθνξά θαη ηελ πξφνδν ησλ εξγαδνκέλσλ. Πξνηηκάηαη απφ πνιιέο επηρεηξήζεηο ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ ιφγν ηνπ ρακεινχ θφζηνπο πνπ έρεη. Χο κέζνδν επηκφξθσζεο εθηφο σξαξίνπ εξγαζίαο πξνηείλεηαη ε κειέηε πεξηπηψζεσλ (case studies) θαηά ηελ νπνία νη εθπαηδεπφκελνη ζε κηθξέο νκάδεο κειεηνχλ έλα πξφβιεκα πξαγκαηηθφ ή φρη θαη ζηελ ζπλέρεηα παξαζέηνπλ ηηο απφςεηο ηνπο. Ζ επηκφξθσζε εθηφο ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο γίλεηαη κε ηελ κνξθή ζεκηλαξίσλ θαη ν ηξφπνο εθπαίδεπζεο πξνζαξκφδεηαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηηο επηρείξεζεο ή ην επίπεδν ησλ εθπαηδεπφκελσλ. Σα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο δηαθξίλνληαη ζε 3 θαηεγνξίεο: Δηδηθά πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο γηα λενπξνζιακβαλφκελα λεαξήο ειηθίαο ζηειέρε Δηδηθά πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο γηα λενπξνζιακβαλφκελα αιιά κε εκπεηξία ζηειέρε 53

55 Δηδηθά πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο γηα ζηειέρε πνπ έρνπλ δηαλχζεη ήδε έλα ζεκαληηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα ζηελ επηρείξεζε ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ Ζ αμηνιφγεζε απνηειεί θξηηήξην επαγγεικαηηθήο εμέιημεο θαη ρξεζηκνπνηείηε επξέσο απφ ηηο επηρεηξήζεηο. Βέβαηα έλαο κεγάινο αξηζκφο εξγαδνκέλσλ πηζηεχνπλ φηη νη αμηνινγήζεηο βαζίδνληαη ζε ππνθεηκεληθά θξηηήξηα ηα νπνία δηακνξθψλνληαη απφ ηηο πεπνηζήζεηο, ηηο ζρέζεηο θαη ηα θνηλά ζπκθέξνληα ησλ πξντζηακέλσλ θαη πθηζηακέλσλ. ε έλα πιήξεο επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην πεξηγξάθνληαη ηα θξηηήξηα ηεο αληηθεηκεληθήο αμηνιφγεζεο: Ζ πξνζπάζεηα ηνπ εξγαδνκέλνπ ψζηε λα επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ Ο ζεβαζκφο ζηνπο θαλφλεο ηεο επηρείξεζεο Ζ γλψζε ησλ νξίσλ δξάζεο Ζ αλεχξεζε ηξφπσλ επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ Ζ ζπζρέηηζε πιεξνθνξίαο θαη δξάζεο Ζ θαηαλφεζε ησλ ηδηαηηεξνηήησλ θαη ηνλ ραξαθηήξα ησλ ζπλαδέιθσλ Ζ ζπκπεξηθνξά Σν αίζζεκα απνθπγήο ζπγθξνχζεσλ Ζ πίζηε ζηελ ζπλνρή ηεο νκάδαο Ζ νκαδηθή δξάζε θαη ε αληαιιαγή απφςεσλ Ζ πίζηε ζηα standards θαη ζηηο λφξκεο ηεο επηρείξεζεο Ζ επνηθνδνκεηηθή εξγαζία Ζ πξνζπάζεηα ηθαλνπνίεζεο ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ, ησλ αλαγθψλ ησλ ζπλαδέιθσλ ή ησλ πθηζηάκελσλ ηνπ(κέθεο, 2005). πγθεθξηκέλα ε επηρείξεζε πξνζειθχεη πξνζσπηθφ βαζηζκέλε ζε πέληε ζηάδηα. Αξρηθά ε πξνζέιθπζε γίλεηαη κέζσ αγγειηψλ πνπ δεκνζηεχεη ζην internet. Οη ππνςήθηνη ζηέιλνπλ βηνγξαθηθά ζηελ εηαηξία θαη ζηελ ζπλέρεηα αθνινπζείηαη ε επηινγή ππνςεθίσλ. Σν πξψην ζηάδην είλαη ε πξνθαηαξθηηθή ζπλέληεπμε φπνπ ε επηρείξεζε δηαρσξίδεη ηνπο πηπρηνχρνπο ππνςεθίνπο απφ ηνπο κε θαη δίλεη βάζε ζηελ εηδίθεπζε πνπ έρεη ν θαζέλαο,κε ιίγα ιφγηα γίλεηαη ην μεθαζάξηζκα ησλ ππνςεθίσλ.ην δεχηεξν ζηάδην νη επηιαρφληεο ζπκπιεξψλνπλ έλα πιεξνθνξηαθφ έληππν ην νπνίν πεξηιακβάλεη: εκεξνκελία, νλνκαηεπψλπκν, δηεχζπλζε, ηειέθσλν, ηα πξνζφληα πνπ έρνπλε, ηελ εθπαίδεπζε αιιά θαη ηελ εκπεηξία. ην ηξίην ζηάδην γίλεηαη ε ζπλέληεπμε εξγαζίαο, 54

56 ζην νπνίν νη ππνςήθηνη θαινχληαη λα απαληήζνπλ ζε θάπνηα πξνζσπηθά εξσηήκαηα φπσο είλαη :ε νηθνγελεηαθή ηνπο θαηάζηαζε, λα αλαθέξνπλ θάπνηα ζηνηρεία ηεο πξνζσπηθφηεηα ηνπο,γηα πνην ιφγν πηζηεχνπλ φηη είλαη θαηάιιειε γηα απηή ηελ ζέζε θη δηάθνξεο άιιεο εχζηνρεο εξσηήζεηο. εκαληηθφ γεγνλφο γηα ηελ επηρείξεζε είλαη νη ζπζηαηηθέο επηζηνιέο πνπ έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ ν θάζε ππνςήθηνο. ην ηέηαξην ζηάδην νη επηιαρφληεο ππνβάιινληαη ζε έλα ηεζη πξνζσπηθφηεηαο ην νπνίν είλαη απαξαίηεην γηα ηελ επηρείξεζε δηφηη κέζα απφ απηφ δηαθαίλνληαη θάπνηα πξνζσπηθά ζηνηρεία ηνπ ππνςεθίνπ αιιά αθφκα θαη ην πψο ζα ζπκπεξηθεξζεί φηαλ ζπλεξγάδεηαη κε άιινπο. ην πέκπην ζηάδην ε εηαηξία δεηάεη απφ ηνπο ππνςεθίνπο λα ζπκπιεξψζνπλ έλα ηαηξηθφ έληππν ην νπνίν βαζίδεηαη ζην ηζηνξηθφ ηεο πγείαο ηνπο. Αθελφο κε απηφ ηνλ ηξφπν ε επηρείξεζε απνθιείεη άηνκα ηα νπνία ζα είλαη αλεπαξθή ζηελ ζέζε πνπ αλαδεηάεη, αθεηέξνπ ηα ζηνηρεία απηά θαηαρσξνχληαη ζηα αξρεία ηεο εηαηξίαο γεγνλφο ην νπνίν ηελ δηεπθνιχλεη ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο. Καη ζην ηειεπηαίν ζηάδην είλαη ε επηινγή ππνςεθίσλ, ζην νπνίν νη ελαπνκείλαληεο(απφ 1 κέρξη 3 άηνκα) εηδνπνηνχληαη γηα κηα αθφκα κηθξή ζπλέληεπμε ζηελ νπνία δίλνληαη πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ ζέζε. Αθνχ γίλεη ε επηινγή ηνπ πξνζσπηθνχ ε εηαηξία αλαιακβάλεη ηελ εθπαίδεπζε ηνπ εθηφο ηεο επηρείξεζεο κε ηελ κνξθή ζεκηλαξίσλ κε απηφ ηνλ ηξφπν ηνπο δίλεη πεξηζζφηεξεο γλψζεηο θαη απμάλεη θαη ηελ εκπεηξία ηνπο. Απηά είλαη ηα βήκαηα πνπ αθνινπζεί ε επηρείξεζε καο απφ ηελ επηινγή, ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ελφο εξγαδνκέλνπ. Πιένλ απηά πξέπεη λα είλαη βήκαηα κηαο ζχγρξνλεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο ζηελ επηινγή ζπγθεθξηκέλσλ ζέζεσλ εξγαζίαο. 55

57 3.8.ΑΝΑΛΤΗ ΚΙΝΓΤΝΟΤ Σν ζεκεξηλφ επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί επηθίλδπλν. Ζ δηαρείξηζε θηλδχλνπ πξέπεη λα ελζσκαηψλεη κέζα ηα νπνία φρη κφλν ζα εληνπίδνπλ ηνπο πηζαλνχο θηλδχλνπο αιιά θαη ζα αλαιχνπλ ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ θαζελφο έηζη ψζηε λα είλαη δπλαηή ε δηαρείξηζε ησλ πην ζεκαληηθψλ ζε ζπλερή βάζε. Δπηπιένλ, ε δηαρείξηζε θηλδχλνπ ζα κπνξεί λα είλαη απνηειεζκαηηθή ζε κεγάιν βαζκφ, εάλ ιακβάλεηαη ζνβαξά ππφςε ζηελ εθπφλεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεο ηεο επηρείξεζεο. Οη απφηνκεο αιιαγέο φπσο ε αιιαγή πιεχζεο εγθπκνλεί κφλν θηλδχλνπο γηα ηελ επηρείξεζε/νξγαληζκφ θαη θπξίσο γηα ηελ βησζηκφηεηα ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο. Ζ αμηνιφγεζε ηνπ ζα κπνξέζεη λα δείμεη ηα ζηειέρε ηεο επηρείξεζεο ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο θηλδχλνπο, δίλνληαο ηνπο ηελ δπλαηφηεηα λα πάξνπλ απνθάζεηο γηα ηελ ζεκαληηθφηεηα απηψλ. Έπεηηα ε παξαθνινχζεζε θηλδχλνπ ζεσξείηαη ν έιεγρνο, ε ζεκαζία ηνπ εληνπίδεηαη ζηελ κέηξεζε θαη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ηεο επηρείξεζεο (Κέθεο,2009). Ο έιεγρνο γίλεηαη απφ δχν κέξε ζηελ επηρείξεζε, ζην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ απφ εζσηεξηθά φξγαλα ηεο δηνίθεζεο θαη ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ απφ νξθσηνχο ινγηζηέο-ειεγθηέο. Σέινο ε αληηκεηψπηζε ρσξίδεηαη ζε πέληε βαζηθά βήκαηα, (1)ηελ αλαγλψξηζε ησλ θηλδχλσλ ζηνπο νπνίνπο εθηίζεηαη ε επηρείξεζε, (2)ηελ εθηίκεζε ησλ πηζαλνηήησλ επαιήζεπζεο ησλ δπζκελψλ ζελαξίσλ, (3)εθηίκεζε ησλ ρξνληθψλ πζηεξήζεσλ θαη ηεο θιηκάθσζεο ηεο εκθάληζεο ησλ επηπηψζεσλ ζηε δσή ηεο επηρείξεζεο, (4)ππνινγηζκφο ησλ επηπηψζεσλ, πνζνηηθψλ ζε πηζαλφ εχξνο απφθιηζεο, κε αλάιπζε επαηζζεζίαο ζε επηιεγκέλνπο δείθηεο απφδνζεο θαη (5) παξάζεζε ηνπ ζρεδίνπ δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ. κσο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε αληηκεηψπηζε θαη ρξήζε απηψλ ησλ κεζφδσλ, ε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα έρεη επηρεηξεκαηηθή θνπιηνχξα(άκεζε αληίδξαζε δηνηθνχλησλ) θαη θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο έλλνηαο ηνπ θηλδχλνπ ΣΑ 5 Ms ΚΙΝΓΤΝΟΤ Σα δηνηθεηηθά ζηειέρε ζηηο κέξεο καο αληηκεησπίδνπλ ζπλερψο θαη κεξηθέο θνξέο ζε θαζεκεξηλή βάζε θηλδχλνπο, νη νπνίνη πξνέξρνληαη θπξίσο απφ ην εμσηεξηθφ θαη νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο. Έηζη θαηά ηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία ε Γηαρείξηζε Δπηρεηξεζηαθνχ Κηλδχλνπ απνηειείηαη απφ 5 παξάγνληεο, ν ζπλδπαζκφο, ν ζπληνληζκφο, ε αιιειεμάξηεζε θαη ε ακθίδξνκε ζρέζε. Σα 5 Ms νξίδεη ηηο ιέμεηο Man, Media, Machine, Management θαη Mission. 56

58 1. Man (αλζξώπηλνο παξάγνληαο): Θεσξείηαη ζεκαληηθφο ζπληειεζηήο παξαγσγήο δηφηη ρσξίο απηφλ νχηε ν θαιχηεξνο εμνπιηζκφο ζα κπνξνχζε λα ιεηηνπξγήζεη αιιά θαη νχηε θαη νη κεγαιχηεξεο εγθαηαζηάζεηο ζα κπνξνχζαλ λα αληηθαηαζηήζνπλ ην ζπγθεθξηκέλν ζπληειεζηή. 2. Media (θπζηθό θαη επηρεηξεζηαθό πεξηβάιινλ): Πεξηγξάθεη ηνπο παξάγνληεο σο εμσηεξηθνχο, θπξίσο πεξηβαιινληηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο ζπλζήθεο, φπσο πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο, εδαθηθέο ζπλζήθεο, επαηζζεηνπνίεζε πνιηηψλ κέζσ πεξηβαιινληηθψλ νξγαλψζεσλ θ.η.ι. 3. Machine (ηερλνινγηθόο εμνπιηζκόο): Ο ηερλνινγηθφο εμνπιηζκφο ζηηο κέξεο καο είλαη έλα «εξγαιείν», εάλ γίλεη αληηιεπηφ απφ ηελ επηρείξεζε ηφηε ν θίλδπλνο κπνξεί λα κεησζεί ζην ειάρηζην. Έηζη γηα ηελ επηηπρή ιεηηνπξγία θαη κε εκθάληζε θίλδπλνπ ζηελ επηρείξεζε ε ζπλάξηεζε ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ είλαη ηθαλή λα παξάγεη πνηνηηθά θαη θαηλνηφκα πξντφληα. 4. Management (δηαρείξηζε-δηνίθεζε): Σν απνηειεζκαηηθφ κάλαηδκελη είλαη κέζσ ησλ νθηψ ιεηηνπξγηψλ (πξνγξακκαηηζκφο, νξγάλσζε, ζηειέρσζε, εγεζία, ζπληνληζκφο, αλαθνξά, πξνυπνινγηζκφο θαη έιεγρνο) ην θιεηδί ηεο επηηπρίαο θαη ηεο κε εκθάληζεο θηλδχλνπ ζηελ επηρείξεζε-νηθνλνκηθή κνλάδα. 5. Mission (απνζηνιή): Ζ απνζηνιή απινπνηεί ηελ πνιππινθφηεηα ησλ δηαδηθαζηψλ θαη είλαη ζεκέιην ζηνηρείν ηεο ζηνρνζεζίαο ηνπ νξγαληζκνχ-επηρείξεζεο. Απνηειεί ζπληζηψζα φισλ ησλ άιισλ παξαγφλησλ (FAA System Safety Handbook, 2000) ΔΙΓΗ ΚΙΝΓΤΝΟΤ Ο επηρεηξεκαηηθφο θίλδπλνο ρσξίδεηαη ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο: 1. Υξεκαηννηθνλνκηθνί Κίλδπλνη Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ παξφληνο επελδπηηθνχ ζρεδίνπ είρε πξνβιεθηεί ε ιήςε ηξαπεδηθνχ δαλείνπ χςνπο ,55 (30% επί ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο επέλδπζεο). Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ πξνγξάκκαηνο έρεη θαιπθζεί θαηά 25% απφ ηδία ζπκκεηνρή ησλ εηαίξσλ ελψ 57

59 ην ππφινηπν 45% έρεη επηδνηεζεί απφ ζρεηηθφ πξφγξακκα ελίζρπζεο επηρεηξήζεσλ («Πξάζηλεο Τπνδνκέο», Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα», Δζληθφ ηξαηεγηθφ Πιαίζην Αλαθνξάο ΔΠΑ ). 2. Παξαγσγηθνί Κίλδπλνη Η έιιεηςε ηέηνησλ κνλάδσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ην γεγνλφο φηη ε δηάζεζε ησλ αδξαλψλ απνβιήησλ ζε Υψξνπο Τγεηνλνκηθήο Σαθήο Απνξξηκκάησλ πιένλ απαγνξεχεηαη, έρεη σο απνηέιεζκα ηελ δεκηνπξγία πιήζνπο ηνπηθώλ Υώξσλ Αλεμέιεγθηεο Γηάζεζεο Απνξξηκκάησλ (ηνπο ιεγφκελνπο Υ.Α.Γ.Α) νη νπνίνη απνηεινχλ έλα κεγάιν πξφβιεκα ηφζν γηα ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο φζν θαη γηα ηε ρψξα ζπλνιηθά (πξφζηηκα απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θηι). 3. Κίλδπλνη Σηκώλ (αγνξάο) Ζ εηαηξία ζα πξνβεί ζε παξνπζίαζε ζε ζρνιεία κε βάζε ηα πεξηβαιινληηθά γεγνλφηα, πεξλψληαο έλα θνηλσληθφ κήλπκα ζηηο λέεο γεληέο. θνπφο ηεο είλαη ε δηαθήκηζε ηεο επηρείξεζεο ζε πεξηνδηθά, εθεκεξίδεο, θαζψο θαη κέζσ δηαδηθηχνπ. 4. Κίλδπλνη Ρεπζηόηεηαο Ζ άξηζηε ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηελ εηαηξία θαη ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο θαη ε ζρέζε εκπηζηνζχλεο πνπ έρνπλ δεκηνπξγήζεη κεηψλεη ζε κεγάιν βαζκφ ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν. 5. Λεηηνπξγηθνί Κίλδπλνη Ζ εηαηξία θαηά έλα κεγάιν πνζνζηφ θαηαξηίδεηαη απφ ηειεηφθνηηνπο παλεπηζηεκίνπ, ΣΔΗ, πνιπηερλείνπ θαη έλα κηθξφ πνζνζηφ είλαη απφθνηηνη Λπθείνπ θαη Γπκλαζίνπ. Αθελφο θάζε εξγαδφκελνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηνλ ηνκέα ζηνλ νπνίν απαζρνιείηαη θαη αθεηέξνπ ζεκαληηθφ ξφιν έρεη ε θαιή νξγάλσζε καδί κε ηελ θαιή επηθνηλσλία ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ δεκηνπξγνχλ άξηζην θιίκα εξγαζίαο. Λφγσ ηνπ ηειεπηαίνπ ε ιήςε απνθάζεσλ γίλεηαη κε ξαγδαίνπο ξπζκνχο 6. Κίλδπλνη Γπζκελώλ Γεγνλόησλ Ζ εηαηξία θαηέρεη ηελ πηζηνπνίεζε ηνπ ISO ην νπνίν δηαηεξεί θαη βειηηψλεη ζπλερψο ην ζχζηεκα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο. 7. Κίλδπλνο Θεζκηθνύ ή Ννκνζεηηθνύ Πιαηζίνπ Σα ζεζκηθά θαη λνκνζεηηθά πιαίζηα ζηελ ρψξα είλαη ηδηαίηεξα επκεηάβιεηα θαη ππεξδξαζηήξηα θη απηφ κπνξεί λα απνηειεί έλαλ επηπιένλ θίλδπλν. Γηα ηελ απνθπγή δπζάξεζησλ γεγνλφησλ ρξήδεη απαξαίηεηεο θαη άκεζεο πξνζνρήο, ε κφληκε παξαθνινχζεζε ηνπο. 58

60 3.9.ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ Σν θνκκάηη απηφ ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ πεξηιακβάλεη ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε ε νπνία δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα ιακβάλνληαη νξζέο θαη επέιηθηεο επελδπηηθέο απνθάζεηο ζηελ θαηάιιειε θαη πιενλεθηηθφηεξε ρξνληθή ζηηγκή (Groppelli & Ehsan, 2007) ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΟ ΥΗΜΑ ΣΟΤ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ην ρξεκαηνδνηηθφ ζρήκα ππάξρεη κηα βαζηθή θνκβηθή επηινγή: ζηελ επηινγή πξφζθιεζεο ζε ζπκκεηνρή ζηελ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ. Παξαθάησ ππάξρεη ην ρξεκαηνδνηηθφ ζρέδην. Υξεκαηνδνηηθνχ ρεδίνπ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΟ ΥΗΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ (45%) ,83 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (25%) ,12 ΔΑΝΕΙΟ (30%) ,55 ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ,50 Πίλαθαο 3.13 : Υξεκαηνδνηηθφ ζρήκα 59

61 ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟ/ ΗΛΔΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ Ο κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο ηεο επέλδπζεο πεξηιακβάλεη γεθπξνπιάζηηγγα νδηθνχ ηχπνπ, πδξαπιηθφ ςαιίδη, θνξησηή, δνλεηηθφ ηξνθνδφηε κε πξνδηαινγέα, ζηαγσλνθφξν ζπαζηήξα, ζχζηεκα κεηαθνξηθψλ ηαηληψλ, δηάηαμε ρεηξνδηαινγήο, καγλήηε γηα ηελ εμαγσγή κεηάιισλ θαη έλα ζχζηεκα κεηαθνξηθψλ ηαηληψλ θαη θνζθίλσλ. Δπηγξακκαηηθά, ν βαζηθφο εμνπιηζκφο ηεο κνλάδαο αλαθχθισζεο ζα απνηειείηαη απφ: Γξακκή παξαγσγήο επεμεξγαζίαο νηθνδνκηθψλ απνξξηκκάησλ Κφζηνο = ,00 Γεθπξνπιάζηηγγα. Κφζηνο = 7.150,00 Μεράλεκα θφξησζεο. Κφζηνο = ,00 Ζιεθηξνκεραλνινγηθή εγθαηάζηαζε. Κφζηνο = ,00 Δγθαηάζηαζε χδξεπζεο. Κφζηνο = ,00 χζηεκα ζέξκαλζεο/ θιηκαηηζκνχ. Κφζηνο = 2.200,00 Ππξαζθάιεηα. Κφζηνο = 420,00 Δμσηεξηθά δίθηπα. Κφζηνο = ,00 60

62 ΚΣΙΡΙΑΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ - ΔΡΓΑΙΔ Σν ζχλνιν ησλ απαηηνχκελσλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο κνλάδαο πεξηιακβάλεη νηθίζθν δπγηζηηθήο δηάηαμεο θαη ζπζθεπψλ έθδνζεο παξαζηαηηθψλ (δίπια ζηε γεθπξνπιάζηηγγα), νηθίζθν εμππεξέηεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ (ρψξνη έλδπζεο/ πγηεηλήο θαη εζηίαζεο), ζηέγαζηξν κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θαη απνζήθε θαπζίκσλ θαη αλαιψζηκσλ. Δπίζεο, γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο είλαη απαξαίηεηε ε αλάινγε εζσηεξηθή νδνπνηία, ε θαηαζθεπή ρψξσλ απνζήθεπζεο πξψησλ πιψλ (κπαδψλ) θαη ηειηθψλ πξντφλησλ, ε δηακφξθσζε ρψξνπ ζηάζκεπζεο νρεκάησλ θαη πιαηείαο ειηγκψλ βαξέσλ νρεκάησλ. Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο επέλδπζεο φζνλ αθνξά ηηο δαπάλεο θηηξηαθψλ εξγαζηψλ θαη εξγαζηψλ δηακφξθσζεο πεξηβάιινληνο ρψξνπ, δηακνξθψλεηαη σο εμήο: Υσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο/ δηακνξθψζεηο: ηηο ελ ιφγσ εξγαζίεο πεξηιακβάλνληαη γεληθέο εθζθαθέο ζε έδαθνο γαηψδεο/ εκηβξαρψδεο κε ηε κεηαθνξά ησλ πιηθψλ εθζθαθήο ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε, εθζθαθέο ζεκειίσλ ζε έδαθνο γαηψδεο/ εκηβξαρψδεο κε ηε κεηαθνξά ησλ πιηθψλ εθζθαθήο ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε, επίρσζε κε ακκνράιηθα θαηεγνξίαο Δ1 - Δ4 θαη επίρσζε κε δηαβαζκηζκέλα πιθά ιαηνκείνπ (ζθχξα - ραιίθηα). Κφζηνο = ,00 Καηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα: Γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο κνλάδαο απαηηείηαη ζθπξφδεκα θαζαξηφηεηαο C 12/15, άνπιν ή ειαθξά νπιηζκέλν θαη επηκέξνπο θαηαζθεπέο ηεο εγθαηάζηαζεο απφ σπιηζκέλν ζθπξφδεκα C 16/20 (ζεκειίσζε θηηξίσλ, ππνζηέγσλ, ηνίρνο αληηζηήξημεο ρνάλεο ηξνθνδνζίαο, βάζε έδξαζεο πηεζηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο θ.η.ι.). Κφζηνο = ,50 Σέινο, ην ζχλνιν ησλ θηηξηαθψλ εξγαζηψλ πεξηιακβάλεη κεηαιιηθέο θαηαζθεπέο (πξνθαηαζθεπαζκέλνο νηθίζθνο 18 κ 2, δπγηζηηθήο δηάηαμεο, έθδνζεο παξαζηαηηθψλ θαη εμππεξέηεζεο εξγαδνκέλσλ, κεηαιιηθφο θέξσλ νξγαληζκφο φξρνπ νρεκάησλ, πιαγηνθαιχςεηο θαη επηθαιχςεηο κε ιακαξίλα θαζψο θαη θαηαζθεπή ζπξκαηνπεξίθξαμεο χςνπο 2 κέηξσλ). Κφζηνο = ,00 61

63 ΚΟΣΟ ΑΓΔΙΧΝ/ ΑΜΟΙΒΔ ΤΜΒΟΤΛΧΝ Έθδνζε νηθνδνκηθήο άδεηαο. Κφζηνο = ,00 Έθδνζε άδεηαο εγθαηάζηαζεο/ ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο. Κφζηνο = 5.000,00 Έθδνζε άδεηαο δηαρείξηζεο. Κφζηνο = ,00 Σέινο, γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ θαη ηελ δηακφξθσζε αλαιπηηθψλ θαη ηεθκεξησκέλσλ πξνβιέςεσλ ηεο νηθνλνκηθήο βησζηκφηεηαο ηεο επέλδπζεο, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε παξνρή ππεξεζηψλ εμεηδηθεπκέλσλ ζπκβνχισλ επηρεηξήζεσλ. Κφζηνο = ,00 Δπνκέλσο ν ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ έρεη σο αθνινχζσο: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΠΔΝΓΤΗ Δμνπιηζκφο/ειεθηξνκεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο ,00 Κηηξηαθά έξγα ,50 Ακνηβέο πκβνχισλ ,00 ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ,50 Πίλαθαο 3.14 : Πξνυπνινγηζκφο επέλδπζεο 62

64 3.9.2.ΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΥΡΗΗ Ζ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεο θαηαγξάθεη φια ηα έζνδα θαη ηα έμνδα θαη θαηαιήγεη ζην θαζαξφ απνηέιεζκα, θέξδνο ή δεκία, ηεο πεξηφδνπ κε ηελ βαζηθή εμίζσζε: Έζνδα-Έμνδα= Καζαξφ Απνηέιεζκα Αλ ην πξφζεκν ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο παξαπάλσ εμίζσζεο βγεη ζεηηθφ (+) ηφηε έρνπκε θέξδνο, εάλ φκσο βγεη αξλεηηθφ (-) ηφηε έρνπκε δεκία. Γχν βαζηθέο παξαηεξήζεηο: Καηαγξάθνπκε ηα έζνδα ηεο παξάδνζεο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ κέζα ζηε ρξήζε θαη φρη ηηο εηζπξάμεηο κεηξεηψλ. Αληηζηνηρίδνπκε ηα έζνδα, ηα έμνδα πνπ αθνξνχλ αθξηβψο ζηελ «παξαγσγή» απηψλ ησλ εζφδσλ, φρη ηα έμνδα πνπ αθνξνχλ ζε έζνδα άιισλ πεξηφδσλ θαη κάιηζηα φρη ζηε βάζε ηεο πιεξσκήο κεηξεηψλ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΔΙΑΚΧΝ ΡΟΧΝ Ζ θαηάζηαζε ηακεηαθψλ ξνψλ παξαθνινπζεί ηελ θίλεζε ησλ κεηξεηψλ ζηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν κε ηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεο. πσο ιέεη ν Κέθεο ε ξνή ησλ κεηξεηψλ δελ ηαπηίδεηαη κε ηα θέξδε, ηα θέξδε είλαη ε δηαθνξά εζφδσλ-εμφδσλ. Έηζη ηα θέξδε κεηαζρεκαηίδνληαη ζε κεηξεηά φηαλ εηζπξαρζνχλ ηα έζνδα θαη εμνθιεζνχλ ηα έμνδα. Ζ ξνή κεηξεηψλ ζε κηα νηθνλνκηθή κνλάδα δηαθξίλεηαη ζε εηζξνέο θαη εθξνέο. ηηο εηζξνέο πεξηιακβάλνληαη ε αχμεζε θεθαιαίνπ, ιήςε δαλείνπ θαη ε είζπξαμε κεηξεηψλ απφ ηηο πσιήζεηο. ηηο εθξνέο πεξηιακβάλνληαη ε πιεξσκή ησλ πξνκεζεπηψλ, ε εμφθιεζε δαλείσλ θαη ε πιεξσκή εμφδσλ. Δπηπιένλ, νη ηακεηαθέο ξνέο αλάινγα κε ηελ πξνέιεπζε θαη ηνλ πξννξηζκφ ηνπο δηαθξίλνληαη ζε ιεηηνπξγηθέο ξνέο, επελδπηηθέο ξνέο θαη ρξεκαηνδνηηθέο ξνέο. πγθεθξηκέλα: 63

65 Λεηηνπξγηθέο ξνέο είλαη νη ξνέο κεηξεηψλ ζηελ ίδηα ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο, ζην παξαγσγηθφ-εκπνξηθφ θχθιν ηεο. Δπελδπηηθέο ξνέο είλαη νη ξνέο κεηξεηψλ ζηελ επελδπηηθή ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο, ζηα πάγηα θαη επελδπηηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο. Υξεκαηνδνηηθέο ξνέο είλαη νη ξνέο κεηξεηψλ ζηηο ζρέζεηο ηεο επηρείξεζεο κε ηνπ θχξηνπο ρξεκαηνδφηεο ηεο, κεηφρνπο, ηξαπεδίηεο επελδπηέο. Έηζη ην άζξνηζκα ησλ ηξηψλ απηψλ ξνψλ δίλεη ηελ ζπλνιηθή ξνή ηεο πεξηφδνπ. πλνιηθή Ρνή= Λεηηνπξγηθή Ρνή+ Δπελδπηηθή Ρνή+ Υξεκαηνδνηηθή Ρνή Πίλαθαο 3.15 : Κχθινο εξγαζηψλ 64

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» Α/Α ηοισεία ππογπάμμαηορ: 1 ηόσορ ππογπάμμαηορ 2 Πποϋποθέζειρ ςμμεηοσήρ 3 Επιλέξιμερ Ενέπγειερ Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο/

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34 ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34 1. Σίηινο καζήκαηνο Αξρέο Γηνίθεζεο θαη ηξαηεγηθήο Τπεξεζηψλ Τγείαο 2. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Νίθνο Μαληαδάθεο 3. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρηαθή εξγαζία. Αλάπηπμε Επηρεηξεκαηηθνύ Σρεδίνπ Μεηαπνηεηηθήο Επηρείξεζεο

Πηπρηαθή εξγαζία. Αλάπηπμε Επηρεηξεκαηηθνύ Σρεδίνπ Μεηαπνηεηηθήο Επηρείξεζεο Τετνολογικό Εκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας Στολή Τετνολογικών Εθαρμογών Τμήμα Μητανολογίας Τομέας Καηαζκεσαζηικός Πηπρηαθή εξγαζία Αλάπηπμε Επηρεηξεκαηηθνύ Σρεδίνπ Μεηαπνηεηηθήο Επηρείξεζεο Φνηηεηέο: Τδαγθνπξλήο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της Δ ε ί κ η η ρ Τ ά ζ ε ω ν Α γ ο π ά ρ Ε π γ α ζ ί α ρ 2010 Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της ειδικό θέμα σοπηγόρ Δρ. Όλγα Επιηροπάκη Αναπλ. Καθ., Ακαδημαϊκή Έδπα «Σηαύπορ Κωζηόποςλορ» ζηη Διοίκηζη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. ηξαηεγηθό ρέδην Δηαηξηθήο Αλάπηπμεο κε έκθαζε ζηελ Δλέξγεηα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. ηξαηεγηθό ρέδην Δηαηξηθήο Αλάπηπμεο κε έκθαζε ζηελ Δλέξγεηα 2013 ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ηξαηεγηθό ρέδην Δηαηξηθήο Αλάπηπμεο κε έκθαζε ζηελ Δλέξγεηα Δηζεγεηήο: Αν. Καθηγητήσ: Θ. Β. ταματόπουλοσ πνπδαζηέο: Αξκνπηάθε Δηξήλε (ΑΜ: 6860), Μεηαμάο Λχζζαλδξνο (ΑΜ: 8846) ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ. Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ. Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ M.B.A.

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ. Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ. Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ M.B.A. ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ M.B.A. ηξαηεγηθή ζεκειίσζεο αληαγσληζηηθνύ πιενλεθηήκαηνο κέζσ ηεο πηνζέηεζεο απνηειεζκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκησης και Οικονομίας Σμήμα Λογιστικής Θέμα πτστιακής εργασίας: Ο ζηπαηηγικόρ ζσεδιαζμόρ ζηην Ελληνική ππαγμαηικόηηηα. Η δςζκολία δημιοςπγίαρ ζηπαηηγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη»

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη» ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΜΒΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ» «Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Η. ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ

Σ.Δ.Η. ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Σ.Δ.Η. ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΔΛΔΣΖ ΣΖ ΒΗΩΗΜΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΔΣΗΒΑΛ ΣΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάςτρωςη Σχεδίου Μάρκετινγκ (Marketing Plan) ςτην Εταιρεία: ΓΕΤΗΛ Σ. ΜΙΧΑΗΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. Επιχείρηςη Προώθηςησ Ηλεκτρολογικοφ υλικοφ

Κατάςτρωςη Σχεδίου Μάρκετινγκ (Marketing Plan) ςτην Εταιρεία: ΓΕΤΗΛ Σ. ΜΙΧΑΗΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. Επιχείρηςη Προώθηςησ Ηλεκτρολογικοφ υλικοφ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2012-2013 ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Κατάςτρωςη Σχεδίου Μάρκετινγκ (Marketing Plan) ςτην Εταιρεία: ΓΕΤΗΛ

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΟ ΔΣΟ : 2011-2012 ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Καηάζηρωζη Στεδίοσ Μάρκεηινγκ (Marketing Plan) ζε Επιτείρηζη Προώθηζης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Δηζαγσγή ζηα logistics θαη δπλαηφηεηεο εθαξκνγήο ηνπο ζηα Διιεληθά λνζνθνκεία. 1. Δηζαγσγή

Δηζαγσγή ζηα logistics θαη δπλαηφηεηεο εθαξκνγήο ηνπο ζηα Διιεληθά λνζνθνκεία. 1. Δηζαγσγή 1. Δηζαγσγή Ζ παξνχζα εξγαζία πξαγκαηεχεηαη ην ζέκα «εηζαγσγή ζηα logistics θαη δπλαηφηεηεο εθαξκνγήο ηνπο ζηα ειιεληθά λνζνθνκεία». Σθνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη ε δηεξεχλεζε ηνπ εάλ θαη θαηά πφζνλ είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ)

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ) Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ) ΗΞΙΩΚΑΡΗΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ ΚΑΟΗΑΠ ΡΕΗΡΕΖ Τποβιεζείζα γηα ηο Μεηαπηστηαθό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΤ ΜΠΛΕ ΩΚΕΑΝΟΤ

Η ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΤ ΜΠΛΕ ΩΚΕΑΝΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ (MBA) Διπλωματική Εργασία Η ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΤ ΜΠΛΕ ΩΚΕΑΝΟΤ Αθανασίοσ Α. Μαρία Πειραιάς, 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ:

Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ & Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Γηνίθεζε αλζξσπίλσλ πφξσλ Γηνίθεζε ηθαλνηήησλ Σν λέν νξφζεκν ηεο δηαρείξηζεο γλψζεο Τπνβιεζείζα

Διαβάστε περισσότερα