ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΔΠΑΛΞΗ ΓΑΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΔΠΑΛΞΗ ΓΑΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ"

Transcript

1 ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΔΠΑΛΞΗ ΓΑΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΡΩΣΟΠΟΡΙΑ 13/01/2011 Αποππέονηα θέμαηα από ηην επιμόπθωζη για ηα Αναλςηικά Ππογπάμμαηα ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ 1. Γεληθό αίζζεκα ησλ ζπλαδέιθσλ είλαη όηη παξαθνινπζήζακε Δλεκέξσζε θαη όρη Δπηκόξθσζε 2. Αλνκνηνκνξθία ζηηο παξνπζηάζεηο. Ο θάζε νκηιεηήο παξνπζίαδε δηαθνξεηηθά ην ίδην ζέκα. Ιδηαίηεξα ζηε Γεληθή Δλεκέξσζε, ζηα Διιεληθά θαη ζηα Μαζεκαηηθά 3. ηηο παξνπζηάζεηο αλαθέξζεθαλ ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην Ωξνιόγην Πξόγξακκα κε δηαθνξεηηθό ηξόπν από απηό πνπ ζπκθσλήζεθε κε ηε ΠΟΔΓ. Η ώξα ηεο εκπέδσζεο παξνπζηάηεθε από θάπνηνπο όηη ζα είλαη κόλν ηελ ηειεπηαία πεξίνδν.ηελ απάληεζε ηνπ Γ ηεο ΠΟΔΓ πξνο ην Τπνπξγείν είρε γίλεη μεθάζαξν πσο γηα λα ζπκθσλήζνπκε ζην σξόινγην πξόγξακκα ε εκπέδσζε ζα έκπαηλε όπνηα πεξίνδν θαη λα είλαη. 4. ηελ πεξίπησζε ησλ Νεπηαγσγώλ αληί λα επηκνξθώλνληαη ηνπο αλαγλώζηεθε ην ΑΠ θαη δεηήζεθε από ηνπο ζπλαδέιθνπο λα εηνηκάζνπλ πιηθό. 5. Οη ζπλάδειθνη επέζηξεςαλ ζηα ζρνιεία ηνπο κε αηζζήκαηα ζύγρηζεο θαη απνγνήηεπζεο λα ηνπο δηαθαηέρνπλ. Η αλεζπρία γηα ηπρόλ απνηπρεκελή εθαξκνγή ησλ Αλαιπηηθώλ Πξνγξακκάησλ ηνλ εξρόκελν επηέκβξε έρεη απμεζεί. 6. ην βηβιηαξάθη πνπ δόζεθε ζηνπο ζπλαδέιθνπο εμαθνινπζνπλ λα αλαθέξνληαη επζύλεο θαη ππνρξεώζεηο. ηε ζπκθσλία κε ην Τπνπξγείν αλαθέξεηαη πσο νπνηαδήπνηε επζύλε θαη ππνρξέσζε απνξξέεη από ηελ επηκόξθσζε αθνξά ζην 10% ησλ ζπκκεηερόλησλ ζε πξναηξεηηθή βάζε.

2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ 1. ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΦΙΛΟΟΦΙΑ. Μέζα από ηηο παξνπζηάζεηο θάλεθε λα αληηπαξαβάιιεηαη ε επηθνηλσληαθή πξνζέγγηζε κε ηνλ θξηηηθό γξακκαηηζκό ρώξηο λα ππάξρεη νκαιή κεηάβαζε από ηε κηα ζεσξία ζηελ άιιε. ηελ ζύγρξνλε βηβιηνγξαθία ε νκαιή κεηάβαζε πξνππνζέηεη ζπλύπαξμε ησλ δπν ζεσξηώλ θάηη πνπ δελ ηόληζαλ όινη νη νκηιεηέο. ΓΔΙΚΣΔ. Β-Σ Γελ μεθαζαξίζηεθε, νύηε θαη όηαλ εξσηήζεθαλ νη νκηιήηεο, αλ είλαη μεθάζαξνη νη δείθηεο πνπ ζα αλαθέξνληαη ζηελ θάζε ηάμε. ΔΝΟΣΗΣΔ. Μεγάιε ζύγρηζε επηθξαηεί ζηνλ ηξόπν επηινγήο ησλ θεηκέλσλ. Αλαθνηλώζεθε πσο ηα θέηκελα ζα επηιέγνληαη απν θνηλνύ κε ηα παηδηά. Δξσηήκαηα πνπ πξνθύπηνπλ θαη ρξήδνπλ απάληεζεο: i. Πόηε ζα πξνγξακκαηίδεηαη ν δάζθαινο; ii. Πνηνο πξνζηαηεύεη ην δάζθαιν από αληηδξάζεηο γνληώλ γηα ην πιηθό πνπ δίλεηαη ζηα παηδηά; iii. Πσο ζα ζπλδπάδεηαη ε γξακκαηηθή; Πνηνο ζα εηνηκάδεη ην πιηθό; iv. Πώο απνθιείσ θείκελα αθαηάιιεινπ πεξηερνκέλνπ; ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΓΙΑΛΔΚΣΟ. Σα παξαδείγκαηα πνπ αλαθέξζεθαλ ήηαλ ην ιηγόηεξν απάξαδεθηα. Θα κπνξνύζε λα ηνληζζεί ε αλάγθε νξγαλσκέλεο δηδαζθαιίαο αξηζηνπξγεκάησλ από ηελ Κππξηαθή Λνγνηερλία ζε θππξηαθή δηάιεθην. Η αλαθνξά ζηελ Κππξηαθή δηάιεθην πνπ ρξεζηκνπνηνύλ νη καζεηέο κάιινλ ζε θππξηαθή αξγθώ παξαπέκπεη. ΒΙΒΛΙΑ. Γελ ππήξμε μεθάζαξε ζέζε γηα ηε ζπλέρεηα ησλ βηβιίσλ πνπ έρνπκε κέρξη ζήκεξα. ηελ Διιάδα ηα βηβιία ζα ηππσζνύλ γηα ηελ επόκελε ρξνληά από αλεμάξηεην εθδνηηθό νίθν. Γηα ηελ Κύπξν νη νκηιήηέο ην κόλν πνπ αλάθεξαλ ήηαλ ηε ρξήζε πνιιαπιώλ πεγώλ από πιηθό πνπ ζα εηνηκαζηεί. 2. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ Τπάξρεη πξόβιεκα κε ηε πνζόηεηα ηεο ύιεο. ηα Μαζεκαηηθά πξνβιέπεηαη κείσζε ησλ σξώλ δηδαζθαιίαο από ηελ πξνζερή ζρνιηθή ρξνληά, αιιά ρσξίο λα ππάξρεη ε αληίζηνηρε κείσζε ζηε δηδαθηέα ύιε, γεγνλόο πνπ αλεζπρεί ηνπο δαζθάινπο. Μεηώλεηαη ν δηδαθηηθόο ρξόλνο, ελώ ε ύιε παξέκεηλε ε ίδηα κε ηελ δηθαηνινγία ηεο ρξήζεο ηεο ηερλνινγίαο πνπ ζα επθνιύλεη ζηελ θαηαλόεζε ηνπ λένπ ζηόρνπ. 2

3 3. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΤΟ ΩΡΔ. Αλαθέξεηαη ζε ζεκεηώζεηο πνπ δόζεθαλ ζε ζπλαδέιθνπο όηη ζηηο δπν ώξεο πνπ παξαρσξνύληαη ζηνλ ππεύζπλν ηκήκαηνο πνπ ζα αλαιάβεη ην κάζεκα ζα έρεη ηελ επζύλε ηνπ θαηαξηηζκνύ πιαηζίνπ ζπκκεηνρήο (αληίζηνηρν κε ην ζρέδην δξάζεο πνπ γίλεηαη ζήκεξα). Δπίζεο ην λέν Α.Π. αλαθέξεηαη ζε ζπληνληζηή θαη ζπλππεύζπλνπο, ζε αμηνιόγεζε αλα ηξίκελν θ.ι.π. Σν λέν Α.Π. μαιαθξώλεη ην ζπλάδειθν ή ηνπ πξνζζέηεη θαηλνύξγηεο επζύλεο; ΓΡΑΦΔΙΟΚΡΑΣΙΑ. Παξακέλνπλ ηα ζρέδηα δξάζεο πνπ ηώξα από ην ζρνιηθό επίπεδν κεηαθέξνληαη ζην επίπεδν ηεο ηάμεο. ΒΑΙΚΟ ΔΡΩΣΗΜΑ. Πνηνο είπε όηη ην κάζεκα ζα ην αλαιάβεη ν ππεύζπλνο ηκήκαηνο; 4. ΝΗΠΙΑΓΩΓΔΙΑ Σν πξνζρέδην ηνπ Α.Π. ησλ Νεπηαγσγώλ κόλν θαη κόλν πνπ ην δηαβάδεη ν εθπαηδεπηηθόο είλαη αξθεηά πνιύπινθν. Αο ζθεθηνύκε ζηελ πξάμε πσο ζα εθαξκνζηεί. Οη λεπηαγσγνί πεξίκελαλ λα γίλνπλ παξνπζηάζεηο νπζηαζηηθέο όζν αθνξά ηελ πξαθηηθή ηνπο εθαξκνγή ηνπ λένπ Α.Π.. Σξεηο κέξεο απιά αλάγλσζεο ηνπ Πξνζρεδίνπ ηνπ Α.Π. θαη ησλ ζηόρσλ ηνπ απηό δελ βνεζά ηνπο εθπαηδεπηηθνύο θαη νύηε ζεσξείηε επηκόξθσζε. Δίλαη απιά κηα πξνρεηξόηεηα γηα λα ζπκπεξηιάβεη ην ΤΠΠ θαη ηα λεπηαγσγεία. Γελ ζα δηδάζθνπκε Αλαιπηηθό Πξόγξακκα ζηα παηδηά αιιά καζήκαηα. Οη 2 κέξεο ηεο επηκόξθσζεο ήηαλ λα εηνηκαζηνύλ από ηηο λεπηαγσγνύο πξνγξακκαηηζκνί (ηζηνγξάκκαηα). Έλα ζέκα είλαη πσο ζα πξνγξακκαηίδεηαη ζσζηά ν εθπαηδεπηηθόο ώζηε λα αληαπνθξίλεηαη ν πξνγξακκαηηζκόο ηνπ ζηηο απαηηήζεηο ηνπ λένπ ΑΠ. Βάζε ηνπ λένπ Α.Π. πεξηπιέθνληαη πνιιέο έλλνηεο όηαλ πξνγξακκαηίδεηαη ν εθπαηδεπηηθόο π.ρ. θέληξα κάζεζεο, γλσζηηθά αληηθείκελα, ειεύζεξν θαη δνκεκέλν παηρλίδη θιπ. Όζν αθνξά ην πξνγξακκαηηζκό ηεο λεπηαγσγνύ αλ ιάβνπκε ππόςε ην λέν Α.Π. θαη ηηο ζειίδεο θαη επειπηζηνύκε όηη δελ ζα δεηνύληαη από 3

4 δηεπζύληξηεο ή αθόκα θαη από επηζεσξήηξηεο ηέηνηνπ είδνπο πεξίπινθνη εβδνκαδηαίνη πξνγξακκαηηζκνί. ηα δεκνηηθά ζα δνζεί πην πνιιή ώξα όζν αθνξά ην δηάιεηκκα. ηα λεπηαγσγεία πνπ όλησο έρνπλ αλάγθε ην ππαίζξην παηρλίδη ζα δνζεί πεξηζζόηεξε ώξα; Γελ έγηλε θαζόινπ αλαθνξά ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα. ην Α.Π. (ζειίδα 31,ηάζεηο κάζεζεο) αλαθέξεηαη ε πξόηαζε «να κπαηά ηην πάνα ηος καθώρ ηο αλλάζοςν». Οη ζπγγξαθείο ησλ Αλαιπηηθώλ δελ ζα έπξεπε λα γλσξίδνπλ όηη ζηα δεκόζηα λεπηαγσγεία γίλνληαη δεθηά κόλν ηα παηδηά πνπαπηνεμππεξεηνύληαη θαη όηη δελ γίλνληαη δεθηά παηδία κε πάλεο. Η Αμηνιόγεζε γίλεηαη πνιύπινθε θαη εκπεξηέρεη θηλδύλνπο. Δίλαη αδύλαην κηα λεπηαγσγόο λα αμηνινγεί κε όιεο απηέο ηηο κεζόδνπο (θάπνηνη ηξόπνη παξαβηάδνπλ ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα θαη ζα ζέινπκε θαη ηελ άδεηα ησλ γνληώλ). ηελ ζειίδα 26 ζε όηη αθνξά ηελ αμηνιόγεζε ησλ παηδηώλ είλαη αδύλαην κηα λεπηαγσγόο λα ρξεζηκνπνηεί θαη λα εθαξκόδεη απηέο ηηο κεζόδνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν ηηρ αξιολόγηζηρ. Απηέο ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ζθνπνύο εξεπλώλ. Παξάιιεια, θαηά ζπλέπεηα είλαη αδύλαην λα έρεη θάζε λεπηαγσγόο 25 portofolia ηόζν εκπινπηηζκέλα κε πιηθό. Καη ζίγνπξα απηό επειπηζηνύκε λα κελ γίλεη θαη απαίηεζε επηζεσξεηξηώλ θαη δηεπζπληξηώλ. (Φαληαζηείηαη ζε ηη αγώλα ζα κπνπλ νη ζπλάδειθνη γηα λα έρνπλ ηα πινπζηόηεξα portofolia) Πξαθηηθά είλαη αδύλαην κε ηα ηόζα πνπ έρεη λα θάλεη λεπηαγσγόο ζηε ηάμε. Η ώξα ηνπ θξνύηνπ πεγαίλεη κεηά ην δηάιεηκκα. ην παξόλ πξόγξακκα ην θξνύην είλαη πξηλ ην δηάιεηκκα. Άξα εδώ απηόκαηα θνπηζνπξεύεηαη ε ηειεπηαία ώξα θαη γεληθά ζα πξέπεη λα γίλεη αλαπξνζαξκνγή ζε όιεο ηηο πεξηόδνπο γηα λα βγαίλεη ην πξόγξακκα. (ηελ ζειίδα 12 θαη 13) Σειηθά ζα απνθαζίζεη ην ΤΠΠ πνην αλαιπηηθό ζα έρνπκε θαη γηα πνηεο ειηθίεο; (Δπηκόξθσζε έγηλε ζηηο λεπηαγσγνύο ζε απηό από 3-6 ρξόλσλ θαη ρσξίο λα γίλεη επηκόξθσζε ζε θαλέλα κάζεκα).σν ΤΠΠ έρεη αλαξηεκέλν ζηελ ζειίδα ησλ αλαιπηηθώλ Πξνγξακκάησλ,σο Α.Π. ηεο Πξνζρνιηθήο ειηθίαο πνπ αλαθέξεηαη ζε παηδηά 0-6 ρξόλσλ. ηελ εγθύθιην γηα ηελ επηκόξθσζε πνπ καο έζηεηιαλ ην Γεθέκβξε σο πιηθό καο είπαλ λα ηππώζνπκε ΑΠ πνπ αλαθέξεηαη ζε ειηθία από 3-6 ρξόλσλ. Δπίζεο, ζηα δηάθνξα καζήκαηα αλαθέξεηαη κόλν ε Πξνδεκνηηθή. 4

5 Η ιέμε παισνίδι πνπ αλαθέξεηαη ζην δομημένο και ηο ελεύθεπο παισνίδι πνπ ζα είλαη ην πξσί θαη ηελ ηειεπηαία ώξα δπζηπρώο ζα πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί κε άιιε ιέμε π.ρ. δξαζηεξηόηεηα. Η ιέμε παηρλίδη επεηδή είλαη κηα παξεμεγεκέλε ιέμε από νπνηνδήπνηε δηαβαζηεί εθηόο ηηο λεπηαγσγνύο. π.ρ νη γνλείο θαζώο θαη άιιεο θνηλσληθέο νκάδεο. ε απηό ην δήηεκα ζπκθσλνύλ ζρεδόλ όινη λεπηαγσγνί,γηα λα κελ πσ θαη όινη όηη ε ιέμε πξέπεη λα αιιάμεη γηαηί είλαη παξεμεγήζηκε. Αθνύ αλαθέξεηαη ην Α.Π. ζε παηδηά 3-6 ρξόλσλ, ζα πξέπεη λα γίλεη θαη ππνρξεσηηθή ε θνίηεζε από ηα 3 ρξόληα όπσο θαη δηαθήξπμε ζην πξόγξακκα ζέζεσλ ηνπ ν πξόεδξνο ηεο δεκνθξαηίαο Αλαθέξεηαη όηη ζηελ ζπγγξαθή ηνπ Α.Π. ζπκκεηέρεη νκάδα λεπηαγσγώλ. Δπεηδή δελ αλαθέξνληαη ηα νλόκαηα ηνπο παξά κόλν ησλ αθαδεκατθώλ, ε απνξία είλαη αλ νη λεπηαγσγνί απηνί είλαη ελ δξάζε λεπηαγσγνί πνπ εθάξκνζαλ ζηνηρεία ηνπ Α.Π. ζηελ ηάμε ηνπο ή απιά βνήζεζαλ ζηελ ζεσξία. Θεσξίεο είλαη θαιό λα γξάθνληαη αιιά ε πξάμε κεηξά. Πξέπεη λα δνζνύλ θαη ζηηο λεπηαγσγνύο όπσο θαη ηνπο δαζθάινπο βνεζήκαηα γηα ηελ δηδαζθαιία θάπνησλ ζεκάησλ θαη γλσζηηθώλ αληηθεηκέλσλ. 5

ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΩΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΩΝ

ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΩΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Β ΦΑΖ ΣΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΑΚΖΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΩΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΩΝ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: θ. Λεκνλίδεο Υαξάιακπνο ΑΠΟΠΑΜΔΝΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη WikiSkills Καιιηεξγώληαο θαη εληζρύνληαο θνηλσληθέο, επαγγεικαηηθέο, πνιηηηζηηθέο δεμηόηεηεο θαη δεμηόηεηεο ηνπ πνιίηε κέζσ ηεο παηδαγσγηθήο ρξήζηε ησλ ηερλνινγηώλ θαη ησλ κεζνδνινγηώλ Wiki. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γιδάζκονηας μαζί... Η ζσνδιδαζκαλία ζηις Δρεσνηηικές Δργαζίες

Γιδάζκονηας μαζί... Η ζσνδιδαζκαλία ζηις Δρεσνηηικές Δργαζίες Γιδάζκονηας μαζί... Η ζσνδιδαζκαλία ζηις Δρεσνηηικές Δργαζίες Δξ Καηεξίλα Μπαδίγνπ Υπεύζπλε ηνπ ΚΠΕ Δξαπεηζώλαο katbazigou@hotmail.com ΠΔΡΙΛΗΨΗ Η πξαθηηθή ηεο ζπλδηδαζθαιίαο θαζηεξώλεηαη ζε γεληθεπκέλε

Διαβάστε περισσότερα

12 ν Δεκ. Σρνιείν Ζωγξάθνπ Τάμε ΣΤ - Σρ. Έηνο 2010-2011

12 ν Δεκ. Σρνιείν Ζωγξάθνπ Τάμε ΣΤ - Σρ. Έηνο 2010-2011 12 ν Δεκ. Σρνιείν Ζωγξάθνπ Τάμε ΣΤ - Σρ. Έηνο 2010-2011 Υπεύζπλε δαζθάια: Φαηδάθε Δέζπνηλα Μαθητές: Κωλζηαληίλα, Νηάληει, Μαξία, Άγγεινο, Μαξίλα, Γεξάζηκνο, Εηξήλε, Θωάλλα, Έζηεξ, Ακβξόζηνο, Νίθνο, Δεκήηξεο,

Διαβάστε περισσότερα

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14 Πεξηερόκελα Πξόινγνο........3 Τν κεγάιν βήκα Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΘΤΜΟΤ. 3. Γεκηνπξγία θαη Βειηίσζε Κνηλσληθνύ Δαπηνύ

ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΘΤΜΟΤ. 3. Γεκηνπξγία θαη Βειηίσζε Κνηλσληθνύ Δαπηνύ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΘΤΜΟΤ ΘΔΜΑΣΙΚΔ ΔΝΟΣΗΣΔ: 1. Αλάπηπμε θαη Δλδπλάκσζε ηνπ Δαπηνύ 3. Γεκηνπξγία θαη Βειηίσζε Κνηλσληθνύ Δαπηνύ ΤΠΟΔΝΟΣΗΣΔ: 1.2 πλαηζζεκαηηθή Δθπαίδεπζε θαη Απηνεθηίκεζε 3.2 Αλάπηπμε Κνηλσληθώλ Γεμηνηήησλ

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελμαηικό Λύκειο: Οργάνωζη ηης διαδικαζίας μάθηζης

Επαγγελμαηικό Λύκειο: Οργάνωζη ηης διαδικαζίας μάθηζης Επαγγελμαηικό Λύκειο: Οργάνωζη ηης διαδικαζίας μάθηζης ηνπ Οιύκπηνπ Γαθέξκνπ Μεηά ηελ εμαγγειία ηεο Κπβέξλεζεο γηα ηε κεηαξξύζκηζε ζηελ ΤΔΔ αλαπηύζζεηαη έλαο γόληκνο πξνβιεκαηηζκόο γηα ηελ νξγάλσζή ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων ΙΙ:

Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων ΙΙ: 1 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ Αξιολόγθςθ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτθ Σχολικι Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγθςθσ Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

Ζ αξιοποίηζη ηηρ μεθόδος ηος ηθικού διλήμμαηορ ζηο νηπιαγωγείο ζηο πλαίζιο ηηρ Δκπαίδεςζηρ για ηο Πεπιβάλλον και ηην Αειθοπία

Ζ αξιοποίηζη ηηρ μεθόδος ηος ηθικού διλήμμαηορ ζηο νηπιαγωγείο ζηο πλαίζιο ηηρ Δκπαίδεςζηρ για ηο Πεπιβάλλον και ηην Αειθοπία Ζ αξιοποίηζη ηηρ μεθόδος ηος ηθικού διλήμμαηορ ζηο νηπιαγωγείο ζηο πλαίζιο ηηρ Δκπαίδεςζηρ για ηο Πεπιβάλλον και ηην Αειθοπία Αλαζηαζία Κνληνύ 1, Βαζίιεο Παπαβαζηιείνπ 2 1.Νεπηαγσγόο, απόθνηηνο ηνπ Σκήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΟΓΗΓΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ Δηζαγσγή... 3 1. Ση είλαη ην e-learning;... 3 2. Σα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ e-learning... 5 Ρόινη εθπαηδεπηώλ θαη εθπαηδεπνκέλσλ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Α.Σ.Γ.Μ.Ε.) Βερανζέροσ 22, 6ος όροφος, ΤΗΛ ΦΑΞ : 2105242386, 210 3845434, 210 3835093 gt.asgme@gmail.gr, www.goneis.org. Αζήλα 30-06-2014 ΣΑ ΠΡΩΣΑ ΤΜΠΔΠΡΑΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ Δίλαη γλσζηό πσο ε Υξηζηηαληθή παξάδνζε απαγνξεύεη ή βιέπεη πνιύ πεξηθξνλεηηθά ηνλ δεύηεξν γάκν, ζεσξώληαο πσο εθαξκόδεη πηζηά ηα ιόγηα ηνπ Υξηζηνύ (Μαηζ.

Διαβάστε περισσότερα

Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ (ΠΑΚΔ)

Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ (ΠΑΚΔ) Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΗΜΟΡΦΩΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΩΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΠΡΑΞΖ Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΛΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ LOGO ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

Η ΓΛΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ LOGO ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΣΕ Η ΓΛΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ LOGO ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Παληαδή Αγγειηθή (ΑΜ:Σ03149) Δπηβιέπσλ: Γεώξγηνο νύιηεο, Δπίθνπξνο

Διαβάστε περισσότερα

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΦΑΛΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ Δξάζε Ελεκέξσζεο Saferinternet.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΦΑΛΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ Δξάζε Ελεκέξσζεο Saferinternet.gr ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΦΑΛΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ Δξάζε Ελεκέξσζεο Saferinternet.gr Έξεπλα: Πξνψζεζε ηεο αζθαινχο ρξήζε ηνπ Δηαδηθηχνπ ζην ζρνιείν - ε άπνςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ Η Γξάζε Δλεκέξσζεο Saferinternet.gr ηνπ Διιεληθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ Λνΐδνο πκενύ Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλωληνινγίαο ηεο Δθπαίδεπζεο Τκήκα Δπηζηεκώλ ηωλ Αγωγήο Δπξωπαϊθό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ Email:

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έπεςνα για ηο μάθημα ΤΠΔ ζηα ολοήμεπα Γημοηικά ζσολεία με ΔΑΔΠ

Πανελλαδική έπεςνα για ηο μάθημα ΤΠΔ ζηα ολοήμεπα Γημοηικά ζσολεία με ΔΑΔΠ Πανελλαδική έπεςνα για ηο μάθημα ΤΠΔ ζηα ολοήμεπα Γημοηικά ζσολεία με ΔΑΔΠ Β. Μπελεζιώηηρ, Δ. Κανίδηρ, Τ. Καπάκιζα, Α. Λαδιάρ, Θ. Ναλμπάνηη Σρνιηθνί Σύκβνπινη θιάδνπ ΠΔ19-Πιεξνθνξηθήο ΓΔ vbelesiotis@sch.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΔ ΜΑΘΗΣΩΝ Γ' ΓΤΜΝΑΙΟΤ Δ ΑΠΟΓΔΙΞΔΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΩΝ ΓΔΩΜΔΣΡΙΑ ΜΔ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GEOGEBRA. Πεπίλητη. Ειζαγυγή

ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΔ ΜΑΘΗΣΩΝ Γ' ΓΤΜΝΑΙΟΤ Δ ΑΠΟΓΔΙΞΔΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΩΝ ΓΔΩΜΔΣΡΙΑ ΜΔ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GEOGEBRA. Πεπίλητη. Ειζαγυγή Χ. Λεμονίδηρ, Χ., Αποζηόλος (2011). Σςμπεπιθοπέρ μαθηηών Γ Γςμναζίος ζε αποδείξειρ πποβλημάηων γεωμεηπίαρ με ηο ππόγπαμμα Geogebra. Εςκλείδηρ Γ, ηεύσορ 74, ζελ. 179-195, 2011. ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΔ ΜΑΘΗΣΩΝ Γ' ΓΤΜΝΑΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΙΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΩΝ ΔΜΒΟΛΗΑΜΩΝ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ACOL ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΡΗΠΖ

ΓΡΙΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΩΝ ΔΜΒΟΛΗΑΜΩΝ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ACOL ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΡΗΠΖ ΓΡΙΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΩΝ ΔΜΒΟΛΗΑΜΩΝ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ACOL ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΡΗΠΖ Όπσο πηζαλά γλσξίδεηε, ε γξίπε ην ρεηκώλα κπνξεί λα ρηππήζεη αηθληδηαζηηθά θαη δπλαηά. Μπνξεί λα αθήζεη ηα ζύκαηά ηεο άξξσζηα γηα εβδνκάδεο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Β ΦΑΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Β ΦΑΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Β ΦΑΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ Τπεύθςνορ καθηγηηήρ: Υαπάλαμπορ Λεμονίδηρ Τπεύθςνη

Διαβάστε περισσότερα

ύγσπονερ Γιδακηικέρ Πποζεγγίζειρ ζηον Πληποθοπικό Γπαμμαηιζμό ζηα σολεία Γεύηεπηρ Δςκαιπίαρ Μία Έπεςνα Πεδίος ζηο ΓΔ Πειπαιά

ύγσπονερ Γιδακηικέρ Πποζεγγίζειρ ζηον Πληποθοπικό Γπαμμαηιζμό ζηα σολεία Γεύηεπηρ Δςκαιπίαρ Μία Έπεςνα Πεδίος ζηο ΓΔ Πειπαιά ύγσπονερ Γιδακηικέρ Πποζεγγίζειρ ζηον Πληποθοπικό Γπαμμαηιζμό ζηα σολεία Γεύηεπηρ Δςκαιπίαρ Μία Έπεςνα Πεδίος ζηο ΓΔ Πειπαιά Ανδπέαρ Μοςγγολιάρ 1 M.Sc, Αναζηάζιορ Ρίγγαρ 2 Ph.D., Πέηπορ Μανεζιώηηρ 3 M.Sc,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ ΟΛΟΖΜΔΡΟ ΥΟΛΔΗΟ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ ΟΛΟΖΜΔΡΟ ΥΟΛΔΗΟ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ ΟΛΟΖΜΔΡΟ ΥΟΛΔΗΟ Γεληθή Δπηκέιεηα θαη πγγξαθή: νύια Ησάλλνπ (PhD Πξναγσγή Τγείαο) πλεξγάζηεθαλ: Φσηεηλή Μαζζνύ Άληξε Λνηδίδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ.

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ Αλαζηαζία Λνύε Λεκεζόο 2011 ii ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ

Διαβάστε περισσότερα

Γεληθό Λύθεην Σπρεξνύ. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο. Στον ιστό του Γιαδικτύου

Γεληθό Λύθεην Σπρεξνύ. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο. Στον ιστό του Γιαδικτύου Γεληθό Λύθεην Σπρεξνύ Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Στον ιστό του Γιαδικτύου Β ΛΥΚΔΊΟΥ - ΜΠΛΔ ΟΜΆΓΑ Επιμέλεια Επγαζίαρ: Γέδνγινπ Όιγα(Μπιε νκάδα) Γνπθαιέηζε Αζελά (Μπιε νκάδα) Γνπθαιέηζεο Ζιίαο(Μπιε νκάδα)

Διαβάστε περισσότερα

Δομζσ επανάληψησ ςτο SCRATCH & BYOB

Δομζσ επανάληψησ ςτο SCRATCH & BYOB Δομζσ επανάληψησ ςτο SCRATCH & BYOB 20. ΣΙΣΛΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΕΝΑΡΙΟΤ Δηζαγσγή ζηε δνκή επαλάιεςεο ππό ζπλζήθε ζηα πξνγξακκαηηζηηθά πεξηβάιινληα SCRATCH θαη BYOB. 21. ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΕΝΑΡΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων Ι

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων Ι ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων Ι Ζκθεςη

Διαβάστε περισσότερα