ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 38933 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Αυγούστου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών Συγχώνευση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών στο Δήμο Αγίας Παρασκευής Ν. Αττικής Κανονισμός Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλλη λεγγύης Γενεών (Α.Κ.Α.ΓΕ.) Μεταφορά του προσωπικού της κοινωφελούς επι χείρησης με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙ ΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛ ΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ», στο Δήμο Νάουσας και στο Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας» και σύσταση προσωρινών προσωποπαγών θέσεων ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΟΛ ΚΕΠ/Φ.1/38/1235 (1) Συγχώνευση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Των παρ. 1, 2, 3, 4, 5, 6 του άρθρου 31 του Ν.3013/2002 (ΦΕΚ102/Α / ) «Αναβάθμιση της πολιτικής προ στασίας και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει. β) Της παρ. 7 του άρθρου 31 του Ν. 3013/2002 (ΦΕΚ102/ Α / ) όπως τροποποιήθηκε ιδίως με την παρ. 3 του άρθρου 40 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α ). γ) Του άρθρου 15 του Ν.3448/2006 (ΦΕΚ 57/Α / ) «Περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημό σιου τομέα και ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουρ γείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρω σης». δ) Του άρθρου 90 της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α / ), σχετικά με την πρόβλεψη δαπανών σε κείμενο κανονιστικών πράξεων. ε) Του άρθρου 1, παράγραφος 2, περιπτώσεις: 5.4.Α1, 38.Α1, 30.Α1 και 51.Α του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω μένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 2. Το Π.Δ. 65/2011 (ΦΕΚ 147/Α ) «Διάσπαση του Υπουρ γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία: α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Δια κυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υπο θέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς». 3. Το Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ 141/Α ) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 4. Την υπ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.1/οικ.14893/ (ΦΕΚ 1001/Β ) απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημό σιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Έναρξη λειτουργίας Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου και Επαρχείων», με την οποία ορίστηκε η έναρξη λειτουργίας του ΚΕΠ 102 Δήμου Χίου. 5. Την υπ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.1/οικ.16389/ (ΦΕΚ 1143/Β ) απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημό σιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ημερομηνία έναρξης των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών σε Δήμους της Χώρας», με την οποία ορίστηκε η έναρξη λειτουργίας των ΚΕΠ 209 Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λακωνίας και 210 Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χίου. 6. Την υπ αριθμ. Φ.1/οικ.16685/ (ΦΕΚ 1159/Β ) απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοί κησης και Αποκέντρωσης «Ορισμός ημερομηνίας έναρ ξης λειτουργίας Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών», με την οποία ορίστηκε η έναρξη λειτουργίας των ΚΕΠ 310 Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δυτικής Αττικής και 339 Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Πέλλας. 7. Την υπ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.1/οικ.16974/ (ΦΕΚ 1173/Β ) απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημό σιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Έναρξη λειτουργίας Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών», με την οποία ορίστη κε η έναρξη λειτουργίας των ΚΕΠ 465 Δήμου Έδεσσας Ν. Πέλλας και 440 Δήμου Σπάρτης Ν. Λακωνίας.

2 38934 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8. Την υπ αριθμ. Φ.1/24712/ (ΦΕΚ 1872/Β ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοί κησης και Αποκέντρωσης «Έναρξη λειτουργίας Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) στην κοινότητα Θερμών Ν. Ξάνθης κ.λπ.», με την οποία ορίστηκε η έναρξη λει τουργίας του ΚΕΠ 792 Δήμου Ελευσίνας Ν. Αττικής. 9. Την υπ αριθμ. 311/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμ βουλίου Ελευσίνας για τη συγχώνευση του ΚΕΠ 792 στο ΚΕΠ 310 του Δήμου Ελευσίνας. 10. Την υπ αριθμ. 352/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας για τη συγχώνευση του ΚΕΠ 465 στο ΚΕΠ 339 του Δήμου Έδεσσας. 11. Την υπ αριθμ. 467/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάρτης για τη συγχώνευση του ΚΕΠ 440 στο ΚΕΠ 209 του Δήμου Σπάρτης. 12. Την υπ αριθμ. 587/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου για τη συγχώνευση του ΚΕΠ 210 στο ΚΕΠ 102 του Δήμου Χίου. 13. Τα υπ αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.2/83/Δ.Υ./ , ΔΟΛ ΚΕΠ/Φ.2/84/Δ.Υ./ , ΔΟΛΚΕΠ/Φ.2/85/Δ.Υ./ και ΔΟΛΚΕΠ/Φ.2/86/Δ.Υ./ ενημερωτικά σημει ώματα της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΚΕΠ. 14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη στους προϋπολογισμούς των Δήμων Ελευσίνας, Έδεσσας, Σπάρτης και Χίου, απο φασίζουμε: Α. Συγχωνεύουμε το ΚΕΠ 792 στο ΚΕΠ 310 Δήμου Ελευσίνας με αυτοδίκαιη μεταφορά του προσωπικού του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών που υπηρετεί σε αυτό, μαζί με τις θέσεις που κατέχει. Ο κάθε είδους εξοπλισμός του ΚΕΠ 792 περιέρχεται στο ΚΕΠ 310. Η αρμόδια οικονομική υπηρεσία του Δήμου Ελευσίνας μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη ισχύος της παρούσας προβαίνει στην απογραφή όλου του εξοπλι σμού που μεταφέρεται από το ΚΕΠ 792 στο ΚΕΠ 310. Οι εκκρεμείς υποθέσεις του ΚΕΠ 792 διεκπεραιώνονται από το ΚΕΠ 310. Απαιτήσεις και υποχρεώσεις του ΚΕΠ 792 μεταφέρο νται στο ΚΕΠ 310. Β. Συγχωνεύουμε το ΚΕΠ 465 στο ΚΕΠ 339 Δήμου Έδεσσας με αυτοδίκαιη μεταφορά του προσωπικού του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών που υπη ρετεί σε αυτό, μαζί με τις θέσεις που κατέχει. Ο κάθε είδους εξοπλισμός του ΚΕΠ 465 περιέρχεται στο ΚΕΠ 339. Η αρμόδια οικονομική υπηρεσία του Δήμου Έδεσσας μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη ισχύος της παρούσας προβαίνει στην απογραφή όλου του εξοπλι σμού που μεταφέρεται από το ΚΕΠ 465 στο ΚΕΠ 339. Οι εκκρεμείς υποθέσεις του ΚΕΠ 465 διεκπεραιώνονται από το ΚΕΠ 339. Απαιτήσεις και υποχρεώσεις του ΚΕΠ 465 μεταφέρο νται στο ΚΕΠ 339. Γ. Συγχωνεύουμε το ΚΕΠ 440 στο ΚΕΠ 209 Δήμου Σπάρτης με αυτοδίκαιη μεταφορά του προσωπικού του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών που υπη ρετεί σε αυτό, μαζί με τις θέσεις που κατέχει. Ο κάθε είδους εξοπλισμός του ΚΕΠ 440 περιέρχεται στο ΚΕΠ 209. Η αρμόδια οικονομική υπηρεσία του Δήμου Σπάρτης μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη ισχύος της παρούσας προβαίνει στην απογραφή όλου του εξοπλι σμού που μεταφέρεται από το ΚΕΠ 440 στο ΚΕΠ 209. Οι εκκρεμείς υποθέσεις του ΚΕΠ 440 διεκπεραιώνο νται από το ΚΕΠ 209. Απαιτήσεις και υποχρεώσεις του ΚΕΠ 440 μεταφέρο νται στο ΚΕΠ 209. Δ. Συγχωνεύουμε το ΚΕΠ 210 στο ΚΕΠ 102 Δήμου Χίου με αυτοδίκαιη μεταφορά του προσωπικού του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών που υπηρετεί σε αυτό, μαζί με τις θέσεις που κατέχει. Ο κάθε είδους εξοπλισμός του ΚΕΠ 210 περιέρχεται στο ΚΕΠ 102. Η αρμόδια οικονομική υπηρεσία του Δήμου Χίου μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη ισχύος της πα ρούσας προβαίνει στην απογραφή όλου του εξοπλισμού που μεταφέρεται από το ΚΕΠ 210 στο ΚΕΠ 102. Οι εκκρεμείς υποθέσεις του ΚΕΠ 210 διεκπεραιώνονται από το ΚΕΠ 102. Απαιτήσεις και υποχρεώσεις του ΚΕΠ 210 μεταφέρο νται στο ΚΕΠ 102. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 14 Αυγούστου 2012 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝIOΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ F Αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.1/36/6882 (2) Συγχώνευση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών στο Δήμο Αγίας Παρασκευής Ν. Αττικής. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Των παρ. 1, 2, 3, 4, 5, 6 του άρθρου 31 του Ν.3013/2002 (ΦΕΚ102/Α / ) «Αναβάθμιση της πολιτικής προ στασίας και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει. β) Της παρ. 7 του άρθρου 31 του Ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102/Α ) όπως τροποποιήθηκε ιδίως με την παρ. 3 του άρθρου 40 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α ). γ) Του άρθρου 15 του Ν.3448/2006 (ΦΕΚ 57/A / ) «Περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημό σιου τομέα και ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουρ γείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρω σης». δ) Του άρθρου 90 της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α / ), σχετικά με την πρόβλεψη δαπανών σε κείμενο κανονιστικών πράξεων. ε) Του άρθρου 1, παράγραφος 2, περίπτωση 5.Β.ιε. του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδι οίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 2. Το Π.Δ. 65/2011 (ΦΕΚ 147/Α ) «Διάσπαση του Υπουρ γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία: α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Δια κυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υπο θέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς». 3. Το Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ 141/Α ) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 4. Την υπ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.1/οικ.16483/ (ΦΕΚ 1153/Β / ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ορισμός ημε ρομηνίας έναρξης λειτουργίας Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών», με την οποία ορίστηκε η έναρξη λειτουργίας του ΚΕΠ 216 Δήμου Αγίας Παρασκευής Ν. Αττικής. 5. Την υπ αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ. 1/10/17829/ (ΦΕΚ 1313/Β / ) απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερι κών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Έναρξη λειτουργίας Παραρτήματος Κέντρου Εξυπηρέτησης Πο λιτών στο Δήμο Αγίας Παρασκευής του Νομού Αττικής», με την οποία ορίστηκε η έναρξη λειτουργίας του ΚΕΠ 216Π Δήμου Αγίας Παρασκευής Ν. Αττικής. 6. Την υπ αριθμ. 377/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίας Παρασκευής για τη συγχώνευση του ΚΕΠ 216Π στο ΚΕΠ 216 Δήμου Αγίας Παρασκευής. 7. Το υπ αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.2/76/Δ.Υ./ ενη μερωτικό σημείωμα της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΚΕΠ. 8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη στον προϋπολογισμό του Δήμου Αγίας Παρασκευής, αποφασίζουμε: Συγχωνεύουμε το ΚΕΠ 216Π στο ΚΕΠ 216 Δήμου Αγίας Παρασκευής. Ο κάθε είδους εξοπλισμός του ΚΕΠ 216Π περιέρχεται στο ΚΕΠ 216. Η αρμόδια οικονομική υπηρεσία του Δήμου Αγίας Παρασκευής μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη ισχύος της παρούσας προβαίνει στην απογραφή όλου του εξοπλισμού που μεταφέρεται από το ΚΕΠ 216Π στο ΚΕΠ 216. Οι εκκρεμείς υποθέσεις του ΚΕΠ 216Π διεκπεραιώνο νται από το ΚΕΠ 216. Απαιτήσεις και υποχρεώσεις του ΚΕΠ 216Π μεταφέ ρονται στο ΚΕΠ 216. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 10 Αυγούστου 2012 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝIOΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ F Αριθμ. Φ 80000/οικ.12445/2646 (3) Κανονισμός Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λει τουργίας του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύ ης Γενεών (Α.Κ.Α.ΓΕ.). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 149 του Ν. 3655/2008 (ΦΕΚ 58/Α ) 2. Τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α ) 3. Τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α) 4. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α ) 5. Τις διατάξεις του άρθρου 2 της παρ. 9 του Ν. 4024/11 (ΦΕΚ 226/Α ) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 30 παρ. 4 του Ν. 4075/2012 (ΦΕΚ Α 89). 6. Το υπ αριθμ. Π.Δ. 85/ (ΦΕΚ 141/Α ) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» 7. Το υπ αριθμ. Π.Δ. 86/ (ΦΕΚ 141/Α ) περί «Δι ορισμού Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ πουργών». 8. Την υπ αριθμ. Υ48/ απόφαση του Πρωθυ πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρω τή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ 2105Β). 9. Την υπ αριθμ. 6/ συνεδρίαση της Ειδικής Επιτροπής διαχείρισης του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ), αποφασίζουμε: Ο Κανονισμός Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστι κής Λειτουργίας του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλλη λεγγύης Γενεών (Α.Κ.Α.ΓΕ.) διέπεται από τις ακόλουθες διατάξεις: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΑ Άρθρο 1 Σύσταση Το Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών, το οποίο συστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 149 του Ν. 3655/2008 και στα επόμενα άρθρα θα αποκαλείται χάριν συντομίας «Α.Κ.Α.ΓΕ.», υπάγεται στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Οικονομικού του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Έδρα του Α.Κ.Α.ΓΕ. ορίζεται το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Άρθρο 2 Σκοπός Σκοπός του Α.Κ.Α.ΓΕ. είναι η δημιουργία αποθεματι κών, για τη χρηματοδότηση των κλάδων σύνταξης των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, από 1/1/2019 και μετά, για τη διασφάλιση των συντάξεων των νέων γενεών. Τα ποσά που συγκεντρώνονται από την Εισφορά Αλ ληλεγγύης Συνταξιούχων, η οποία τηρείται σε λογαρι ασμό με οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια στο ΑΚΑ ΓΕ, διατίθενται για την κάλυψη των ελλειμμάτων των κλάδων κύριας σύνταξης των Φ.Κ.Α. Μετά την 1/1/2015 τα ποσά της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων μεταφέρονται και αποτελούν έσοδο του ΑΚΑΓΕ. Επίσης, τα ποσά που συγκεντρώνονται από την Ειδική Εισφορά Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης, η οποία τηρείται σε λογαριασμό με οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια, στο ΑΚΑΓΕ διατίθενται για την κάλυψη ελλειμμάτων φορέων και κλάδων επικουρικής σύντα ξης. Μετά την 1/1/2015 τα ποσά της Ειδικής Εισφοράς Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης μεταφέρονται στο ΑΚΑΓΕ και αποτελούν έσοδο του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών. Από το Λογαριασμό της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συ νταξιούχων που τηρείται στο Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ) δύνανται να μεταφέ ρονται ποσά μέχρι του ύψους των τριανταπέντε εκα τομμυρίων ευρώ ετησίως για τη χρηματοδότηση και υλοποίηση «Προγραμμάτων κατ οίκον φροντίδας συντα ξιούχων». Με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και

4 38936 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Πρόνοιας καθορίζεται κάθε φορά το ύψος του ποσού χρηματοδότησης, το πρόγραμμα που θα υλοποιηθεί, οι αποδέκτες και κάθε άλλο θέμα σχετικά με τη διαδικασία μεταφοράς του ποσού. Επίσης, από το Λογαριασμό της Εισφοράς Αλλη λεγγύης Συνταξιούχων που τηρείται στο Ασφαλιστι κό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ) θα καλυ φθεί η προβλεπόμενη, από τις διατάξεις του άρθρου 2 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 135/Α / ), δαπάνη με τις προϋποθέσεις που καθορίζει η παραπάνω πράξη. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Άρθρο 3 Πόροι Πόροι του ΑΚΑΓΕ είναι: Σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 149 του Ν. 3655/ 2008: α. Ποσοστό 10% επί των ετήσιων συνολικών εσόδων από αποκρατικοποίηση Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών. β. Ποσοστό 4% επί των ετήσιων συνολικών εσόδων από τον ΦΠΑ γ. Ποσοστό 10% επί του συνόλου των ετησίως ει σπραττομένων ποσών από κοινωνικούς πόρους από τους Φορείς, Κλάδους ή Λογαριασμούς Κοινωνικής Ασφάλισης που αναφέρονται στο άρθρο 150 του Ν. 3655/2008. δ. Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 3863/2010 θεσπίστηκε από 1/8/2010 ειδική μηνι αία «Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων» (ΕΑΣ) για τις συντάξεις κύριας ασφάλισης των συνταξιούχων του Δημοσίου, ΝΑΤ και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, οι οποίες είναι πάνω από ευρώ τα ποσοστά της οποίας αναπροσαρμόστηκαν από 1/8/2011 με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 44 του Ν.3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α/ ). Ειδικότερα τα ποσοστά που παρακρατούνται είναι τα ακόλουθα: 1. Για συντάξεις από 1.400,01 μέχρι 1.700,00 πο σοστό 3% 2. Για συντάξεις από 1.700,01 μέχρι 2.000,00 πο σοστό 6% 3. Για συντάξεις από 2.000,01 μέχρι 2.300,00 πο σοστό 7% 4. Για συντάξεις από 2.300,01 μέχρι 2.600,00 πο σοστό 9% 5. Για συντάξεις από 2.600,01 μέχρι 2.900,00 πο σοστό 10% 6. Για συντάξεις από 2.900,01 μέχρι 3.200,00 πο σοστό 12% 7. Για συντάξεις από 3.200,01 μέχρι 3.500,00 πο σοστό 13% 8. Για συντάξεις από 3.500,01 και πάνω ποσοστό 14% Η ειδική εισφορά ΕΑΣ παρακρατείται με ευθύνη του Δημοσίου και των ΦΚΑ, που καταβάλλουν τη σύνταξη, και θα αποδίδεται στον Ειδικό Λογαριασμό που συ στήνεται στο ΑΚΑΓΕ το αργότερο μέχρι το τέλος του επομένου, από την παρακράτηση, μήνα. Η οικονομική και λογιστική λειτουργία του Λογαρια σμού της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων είναι η ίδια για το ΑΚΑΓΕ. Τα κεφάλαια του Λογαριασμού επενδύονται στο Κοινό Κεφάλαιο Τραπέζης Ελλάδος. ε. Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις 11 του άρθρου 44 του Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α/ ), από 1/8/2011 στους συνταξιούχους του Δημοσίου, του ΝΑΤ και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουρ γείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, που δεν έχουν συμπληρώσει το 60ό έτος της ηλικί ας τους, παρακρατείται επιπλέον μηνιαία εισφορά σε όσους λαμβάνουν σύνταξη άνω των Συγκεκριμένα, τα ποσοστά παρακράτησης έχουν ως εξής: α. Για συντάξεις από 1.700,01 μέχρι 2.300,00 πο σοστό 6% β. Για συντάξεις από 2.300,01 μέχρι 2.900,00 πο σοστό 8% γ. Για συντάξεις από 2.900,01 και πάνω ποσοστό 10% Οι παρακρατήσεις υπολογίζονται στο συνολικό ποσό σύνταξης όπως διαμορφώνεται μετά την παρακράτηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων της προη γούμενης παραγράφου (δ). Εξαιρούνται της ανωτέρω εισφοράς όσοι αποστρα τεύθηκαν με πρωτοβουλία της Υπηρεσίας ή έχουν συνταξιοδοτηθεί λόγω αυτοδίκαιης λύσης της εργα σιακής σχέσης, πλην εκείνων που συνταξιοδοτούνται από ασφαλιστικούς Οργανισμούς αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρό νοιας και οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας ή γήρατος που λαμβάνουν το Εξωιδρυματικό Επίδομα ή το Επίδομα απολύτου Αναπηρίας του άρθρου 42 του Ν. 1140/1981 (Α 68), όπως ισχύει, και της παρ. 2 του άρθρου 30 του Ν. 2084/1992 (Α 165) ή το επίδομα ανικανότητας του άρθρου 554 του Π.Δ. 169/2007 (Α 210) ή πρόκειται για θύματα τρομοκρατικών ενεργειών ή βίαιων συμβάντων, καθώς και ορφανικές οικογένειες αυτών. Η παραπάνω παρακράτηση διακόπτεται τον επόμενο μήνα από τη συμπλήρωση του 60ού έτους ηλικίας. Για την πρώτη κατηγορία το ποσό της σύνταξης μετά την παρακράτηση της επιπλέον εισφοράς δεν μπορεί να υπολείπεται των χιλίων επτακοσίων ευρώ (1.700 ). Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 3863/2010 και του άρθρου 11 του Ν. 3865/2010. Από 1/8/2011, οι προβλέψεις των παραγράφων (δ) και (ε) εφαρμόζονται στο 50% του συνολικού ποσού κύριας και επικουρικής σύνταξης, όπου χορηγείται από το ΕΤΑΤ και το ΕΤΕΑΜ, σε συνταξιούχους προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 3863/2010. στ. Σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 44 του Ν. 3986/2011 από θεσπίστηκε Ειδική Εισφορά Συ νταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης η οποία τηρείται σε λογαριασμό με οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια, στο ΑΚΑΓΕ. Το ύψος του ποσού που απαιτείται κάθε φορά για κάλυψη του ελλείμματος του κλάδου επικουρικής σύ νταξης καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρό νοιας και του κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργού.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Η εισφορά παρακρατείται μηνιαία κατά την καταβολή της σύνταξης των συνταξιούχων των φορέων επικουρι κής ασφάλισης, αρμοδιότητας όλων των Υπουργείων, καθώς και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙΔ), τα οποία χορηγούν επικουρικές συντάξεις, δυνά μει ασφάλισης η οποία έχει χωρήσει σε υποκατάσταση υποχρεωτικής ασφάλισης σε ΦΚΑ. Η εισφορά υπολογί ζεται στο συνολικό ποσό της σύνταξης. Συγκεκριμένα, τα ποσοστά παρακράτησης έχουν ως εξής: α. Για συντάξεις από 300,01 έως 350,00, ποσοστό 3% β. Για συντάξεις από 350,01 έως 400,00, ποσοστό 4% γ. Για συντάξεις από 400,01 έως 450,00, ποσοστό 5% δ. Για συντάξεις από 450,01 έως 500,00, ποσοστό 6% ε. Για συντάξεις από 500,01 έως 550,00, ποσοστό 7% στ. Για συντάξεις από 550,01 έως 600,00, ποσοστό 8% ζ. Για συντάξεις από 600,01 έως 650,00, ποσοστό 9% η. Για συντάξεις από 650,01 και άνω, ποσοστό 10% Για την πρώτη κατηγορία το ποσό της σύνταξης μετά την παρακράτηση της εισφοράς δεν μπορεί να υπο λείπεται των τριακοσίων ευρώ (300 ) από 1/9/2011 η παρακράτηση της παρ. (στ) καταλαμβάνει και το 50% του συνολικού ποσού κύριας και επικουρικής σύνταξης, που χορηγείται από το ΕΤΑΤ και το ΕΤΕΑΜ σε συντα ξιούχους προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος. Εξαιρούνται της παρακράτησης της Ειδικής Εισφοράς οι συνταξιούχοι που λαμβάνουν το Εξωιδρυματικό Επί δομα του άρθρου 42 του Ν. 1140/1981 (ΦΕΚ 68 Α ), όπως ισχύει καθώς και οι συνταξιούχοι της παραγράφου 3 του άρθρου 42 του Ν. 1140/1981, όπως ισχύει, και της παραγράφου 2 του άρθρου 30 του Ν. 2084/1992 (Α 165), που λαμβάνουν προσαύξηση της σύνταξής τους λόγω απόλυτης αναπηρίας. Στις περιπτώσεις που στη σύνταξη συντρέχουν περισ σότεροι, του ενός, δικαιούχοι, για τον προσδιορισμό των ποσών σύνταξης λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό της σύνταξης που έχει μεταβιβασθεί και το παρακρα τηθέν ποσό επιμερίζεται ανάλογα. Τα ποσά που παρακρατούνται με ευθύνη των φορέων αποδίδονται σε Λογαριασμό του ΑΚΑΓΕ το αργότερο μέχρι το τέλος του επομένου, από την παρακράτηση, μήνα. Η οικονομική και λογιστική λειτουργία του Λογαρια σμού της Ειδικής Εισφοράς Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης είναι η ίδια με αυτή που ισχύει για το ΑΚΑΓΕ. Τα κεφάλαια του Λογαριασμού επενδύονται στο Κοινό Κεφάλαιο Τραπέζης Ελλάδος. Άρθρο 4 Διαδικασία Χρηματοδότησης των κλάδων σύνταξης των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης Οι φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης υποβάλλουν αίτημα στην Διεύθυνση Οικονομικού του Υπουργείου Εργασί ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας για ενίσχυσή τους, η οποία συνοδεύεται με τα απαραίτητα οικονομικά στοιχεία. Το ύψος της χρηματοδότησης καθορίζεται κάθε φορά με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνι κής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Οικονομικών μετά από εισήγηση της Επιτροπής Διαχείρισης και μελέτη της Δ/νσης Αναλογιστικών Μελετών του Υπουργείου Εργα σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Άρθρο 5 Αποθεματικά Τα αποθεματικά κεφάλαια του ΑΚΑΓΕ κατατίθενται στην Τράπεζα της Ελλάδος σε έντοκο λογαριασμό με το επιτόκιο που ισχύει εκάστοτε για τα χρηματικά δια θέσιμα των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης. Άρθρο 6 Οικονομικό Έτος Οικονομικό έτος είναι η χρονική περίοδος που περι λαμβάνει τις διαχειριστικές, διοικητικές και λογιστικές πράξεις που έχουν σχέση με τη διαχείριση των εσό δων και εξόδων και περιουσιακών στοιχείων γενικά του ΑΚΑΓΕ. Το Οικονομικό έτος της διαχείρισης του ΑΚΑΓΕ αρ χίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου ημερολογιακού έτους. Η λογιστική χρήση του ΑΚΑΓΕ ταυτίζεται με το οι κονομικό έτος. Άρθρο 7 Προϋπολογισμός Τα έσοδα και έξοδα (επιχορηγήσεις) προσδιορίζονται κάθε οικονομικό έτος με βάση τον προϋπολογισμό του ΑΚΑΓΕ και κατατάσσονται σ αυτόν κατά γενικές κα τηγορίες και υποκατηγορίες, σύμφωνα με το δεκαδικό σύστημα. Έσοδα θεωρούνται όσα εισπράττονται κατά τη διάρ κεια του οικονομικού έτους. Έξοδα θεωρούνται όσα πραγματοποιούνται για χρημα τοδοτήσεις κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους. Ως χρόνος πραγματοποίησης της πληρωμής θεωρεί ται ο χρόνος που εκδίδεται ο τίτλος πληρωμής. Άρθρο 8 Κατάρτιση και Έγκριση Προϋπολογισμού Ο προϋπολογισμός κάθε οικονομικού έτους καταρ τίζεται από την Δ/νση Οικονομικού, του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας υπο βάλλεται στην Επιτροπή Διαχείρισης ένα τουλάχιστον μήνα προ της έναρξης του οικονομικού έτους και μετά από εισήγησής της εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρό νοιας και Οικονομικών. Άρθρο 9 Πιστώσεις 1. Τα ποσά που προβλέπονται στον προϋπολογισμό των εξόδων για ορισμένες δαπάνες ή δαπάνες όμοιας φύσης καλούνται πιστώσεις. 2. Οι πιστώσεις διακρίνονται σε: α. τακτικές β. αναπληρωματικές και γ. έκτακτες 3. Τακτικές πιστώσεις είναι τα προϋπολογισθέντα έξοδα κάθε οικονομικού έτους, τα οποία πληρώνονται

6 38938 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) με βάση τα προϋπολογισθέντα έσοδα του αυτού οικο νομικού έτους. 4. Αναπληρωματικές πιστώσεις είναι οι χορηγούμενες για ενίσχυση των τακτικών πιστώσεων που κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού αποδείχθηκαν ανεπαρ κείς. 5. Έκτακτες πιστώσεις είναι οι χορηγούμενες για έκτακτες επείγουσες ανάγκες που δεν προβλέφθηκαν αρχικά στον προϋπολογισμό. Άρθρο 10 Εγγραφή πιστώσεων κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του προϋπολογισμού Για την παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπο λογισμού τηρείται ιδιαίτερο βιβλίο στο οποίο καταχω ρούνται οι υποχρεώσεις που αναλαμβάνονται σε μείωση των αντιστοίχων πιστώσεων, (μητρώο δεσμεύσεων) Για την συμπλήρωση των πιστώσεων του προϋπολο γισμού, σε περίπτωση που αυτές θα είναι ανεπαρκείς κατά την εκτέλεσή του, καθώς και για την αντιμετώπι ση εκτάκτων χρηματοδοτήσεων που δεν είναι δυνατόν αντικειμενικά να προβλεφθούν κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού, στην αρχή του σκέλους των εξόδων θα αναγράφεται πίστωση υπό τον τίτλο «Αποθεματι κό». Κάθε τροποποίηση του προϋπολογισμού εγκρίνεται μετά από κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοι νωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Οικονομικών. Σε περίπτωση εξαντλήσεως των αναγραφομένων απο θεματικών είναι δυνατή η εγγραφή νέας πίστωσης με βάση την προβλεπόμενη στην προηγούμενη παράγρα φο διαδικασία, με ισόποση μείωση του προβλεπόμενου πλεονάσματος. Άρθρο 11 Απολογισμό Ισολογισμός Μέχρι τον μήνα Ιούνιο, συντάσσεται ο Απολογισμός του προηγούμενου οικονομικού έτους στον οποίο ανα γράφονται κατά την ίδια τάξη με τον προϋπολογισμό οι εισπράξεις και οι πληρωμές του ΑΚΑΓΕ που έχουν προβλεφθεί και πραγματοποιηθεί κατά το έτος στο οποίο αναφέρεται ο απολογισμός. Με τον απολογισμό κάθε έτους, συντάσσεται και ο Ισολογισμός που απεικονίζει τη γενική Οικονομική κατά σταση του Λογαριασμού στις 31 Δεκεμβρίου του έτους στο οποίο αναφέρεται. Ο Ισολογισμός περιλαμβάνει τα περιουσιακά στοιχεία του ΑΚΑΓΕ που κατατάσσονται ως εξής: Καταθέσεις Απαιτήσεις Υποχρεώσεις Κεφάλαια Ο Απολογισμός και ο Ισολογισμός συντάσσονται από την Διεύθυνση εγκρίνονται μετά από εισήγηση της Επι τροπής Διαχείρισης με Κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Οι κονομικών μέχρι τις 30 Ιουνίου του επομένου έτους. Άρθρο 12 Εισπράξεις Πληρωμές Οι εισπράξεις του ΑΚΑΓΕ ενεργούνται από την Τράπε ζα της Ελλάδος με πίστωση των σχετικών λογαριασμών του ΑΚΑΓΕ που τηρούνται σε αυτή. Ο έλεγχος της κανονικής απόδοσης των πόρων από τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης ενεργείται από τη Δ/νση Επιθεώρησης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Οι πληρωμές του ΑΚΑΓΕ ενεργούνται από την Τρά πεζα της Ελλάδος στην οποία είναι κατατεθειμένα τα Κεφάλαια, με εντολές που εκδίδονται κατόπιν κοινών αποφάσεων των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά λισης και Πρόνοιας και Οικονομικών. Κάθε εντολή εκδίδεται στο όνομα του δικαιούχου πληρωμής Οργανισμού Κοινωνικής Ασφάλισης, με χρέωση των λογαριασμών του ΑΚΑΓΕ που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος, υπογράφονται δε από τους: α) Γενικό Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουρ γείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Β) Διευθυντή Οικονομικού, στον οποίο υπάγεται η εποπτεία του ΑΚΑΓΕ και σε περίπτωση απουσίας τους από τους νόμιμους αναπληρωτές τους. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Άρθρο 13 Βιβλία και στοιχεία Το ΑΚΑΓΕ τηρείται από το Διεύθυνση Οικονομικού του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Για τη λογιστική παρακολούθηση της κίνησης του Λογαριασμού τηρούνται τα παρακάτω βιβλία: Ημερολόγιο Βιβλίο Ισολογισμών Απολογισμών Γενικό Καθολικό Αναλυτικό Καθολικό Τα βιβλία προ της χρησιμοποίησης τους αριθμούνται και μονογράφονται κατά σελίδα από τον αρμόδιο υπάλ ληλο της Δ/νσης Επιθεώρησης και στην τελευταία σε λίδα καταχωρείται πράξη για τον αριθμό των σελίδων και του προορισμού του κάθε βιβλίου. Όλη η αλληλογραφία που αφορά στη κίνηση του Λο γαριασμού, καταχωρείται στο Βιβλίο Πρωτοκόλλου της Γραμματείας της Δ/νσης Οικονομικού, στο αρχείο της οποίας φυλάσσονται τα σχέδια των σχετικών αποφά σεων και λοιπών εγγράφων. Το τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικού μεριμνά για την χορήγηση του απαραίτητου αναλώσι μου ή μη υλικού για την εκπλήρωση των επιδιωκόμενων σκοπών του ΑΚΑΓΕ. Άρθρο 14 Έλεγχος διαχείρισης Ο έλεγχος διαχείρισης ενεργείται από Επιτροπή που αποτελείται από τρεις Επιθεωρητές του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας που ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Οικονομικών, οι οποίοι συντάσσουν τη σχετική έκθεση. Αντίγραφο της έκθεσης συνυποβάλλεται μετά των λοιπών απολογιστικών στοιχείων στο Ελεγκτικό Συνέ δριο για κατασταλτικό έλεγχο. Ισχύς της παρούσας από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 10 Αυγούστου 2012 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθμ (4) Μεταφορά του προσωπικού της κοινωφελούς επιχεί ρησης με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗ ΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ», στο Δήμο Νάουσας και στο Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας» και σύσταση προσωρινών προσω ποπαγών θέσεων. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Έχοντας υπόψη 1. Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 109 παρ. 7, 112 παρ. 3, 225, 238, 280 και 283 παρ. 4 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/ ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω μένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». β) Των άρθρων 10 και 101 του Ν 3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α/ ) «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοι νοτικών Υπαλλήλων». γ) Του Π.Δ. 142/10 (ΦΕΚ 235 Α/ ) «Οργανι σμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης». δ) Των άρθρων 5 και 7 του Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131 Α/ ) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερ νήσεως και λοιπές διατάξεις». ε) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθη κε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α / ). 2. Την υπ αριθμ. 70/2011/11 (ΦΕΚ 982 Β/ ) από φαση δημοτικού συμβουλίου Νάουσας, με την οποία συγχωνεύθηκαν τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου του Δήμου σε ένα, με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας». 3. Την υπ αριθμ. 105/2012 (ΦΕΚ 1801 Β/ ) από φαση δημοτικού συμβουλίου Νάουσας, με την οποία λύ θηκε η κοινωφελής επιχείρησης του Δήμου Νάουσας με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ» και έγινε ανάληψη των δραστηριοτήτων της από το Δήμο Νάουσας και το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Κέ ντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας». 4. Την υπ αριθμ. 235/2012 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Νάουσας, σχετικά με τη μεταφορά του προ σωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου, της ανωτέρω λυθείσας κοινωφε λούς επιχείρησης, στο Δήμο Νάουσας και το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας». 5. Την υπ αριθμ. 45/2012 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Κέντρο Κοι νωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας», με την οποία γίνεται αποδοχή του προσωπικού της λυθείσας κοινωφελούς επιχείρησης με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ», από το παρα πάνω νομικό πρόσωπο και σύσταση προσωρινών προ σωποπαγών θέσεων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου για το εν λόγω προσωπικό. 6. Το υπ αριθμ. 6982/ έγγραφο μας προς το Δήμο Νάουσας, αναφορικά με την αποστολή στοιχείων, αναφορικά με την υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλ λήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που μεταφέρονται στο Δήμο Νάουσας, κατά τα οριζόμενα στο αριθ. οικ.48234/ έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών. 7. Το υπ αριθμ / απαντητικό έγγραφο του Δήμου Νάουσας. 8. Την υπ αριθμ. 430/ Βεβαίωση του Προέ δρου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας», ανα φορικά με την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του μεταφερόμενου προσωπικού, αποφασίζουμε: Τη μεταφορά της Βασιλειάδου Ευθυμίας του Χαράλα μπου, κλάδου ΠΕ Οικονομικού Λογιστικού, με σχέση ερ γασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, υπαλλήλου της λυθείσας κοινωφελούς επιχείρησης με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ», στο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας» και τη σύσταση μίας (1) προσωρινής προσωποπαγούς θέσης ιδιωτικού δι καίου αορίστου χρόνου, κατά τα οριζόμενα στην υπ αριθμ. 45/2012 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Προ στασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας». Η παραπάνω θέση, θα συμπεριληφθεί στον υπό κα τάρτιση Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (O.E.Υ.) του εν λόγω νομικού προσώπου και θα καταργηθεί, μόλις κενωθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Τη μεταφορά στο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νά ουσας», των παρακάτω υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, της λυθείσας κοι νωφελούς επιχείρησης με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ ΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ», οι οποίοι απασχολούνται στο σύνολο τους, σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ, ΜΟΝΑ ΔΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ ΜΕΑ, ΒΡΕ ΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ, ΚΗΦΗ), τα οποία υλοποιούσε η λυθείσα κοινωφελής επιχείρηση και τώρα εκτελούνται από το ανωτέρω Ν.Π.Δ.Δ.: α/α ΟΝΟΜ/ΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 1 Μπορδάνου Παρασκευή Ευάγγελος Π.Ε. ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 2 Ανθοπούλου Γεωργία Νικόλαος Δ.Ε. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ (ΥΦΑΝΤΡΙΑ)

8 38940 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3 Σταμένου Ελένη Γεώργιος Δ.Ε. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ (ΚΟΠΤΡΙΑ) 4 Κούντη Μάρθα Ιωάννης Δ.Ε. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ 5 Γιάντσιου Χρυσάνθη Δημήτριος Π.Ε. ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ 6 Ζάλιου Αικατερίνη Γεώργιος Δ.Ε. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ 7 Δάφνος Νικόλαος Τρύφων Υ.Ε. ΟΔΗΓΩΝ 8 Τσιακίρη Αμαλία Ευάγγελος Υ.Ε. ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 9 Τσέλιου Ελένη Βασίλειος Τ.Ε. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 10 Χρήστου Μιλένα Φράντισεκ Τ.Ε. ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 11 Βαρθολομαίου Άννα Αντώνιος Δ.Ε. ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ 12 Ζωγραφοπούλου Πολυξένη Αθανάσιος Υ.Ε. ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ 13 Χασολανίδου Φάνη Αχιλλέας Δ.Ε. ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 14 Στάνιου Καλλιόπη Σταύρος Π.Ε. ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 15 Μίχου Ελένη Νικόλαος Δ.Ε. ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 16 Μελιγονέρη Γεωργία Ιωάννης Π.Ε. ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 17 Μανάκα Στέλα Εμμανουήλ Τ.Ε. ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 18 Γαϊτανίδου Δάφνη Ιορδάνης Δ.Ε. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ 19 Βασίλτση Ευαγ γελία Δημήτριος Δ.Ε. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Συργιαννίδου Καλλιόπη Γεώργιος Τ.Ε. ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ έως Ζέμος Ιωάννης Δημήτριος Δ.Ε. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ έως Δαμιανίδου Κωνσταντίνα Ισαάκ Δ.Ε. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ έως Τσίλη Ανθία Αθανάσιος Δ.Ε. ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ έως Παλτίδου Σοφία Αντώνιος Τ.Ε. ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 25 Δαρδαμάνου Στυλιανή Σπυρίδων Τ.Ε. ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 26 Μελανίδης Ηλίας Άγγελος Δ.Ε. ΜΑΓΕΙΡΩΝ 27 Ντόντη Αικατερίνη Κωνσταντίνος Δ.Ε. ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 28 Μάρκου Βασιλική Γεώργιος Τ.Ε. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 29 Στογιάννη Ελένη Ηλίας Τ.Ε. ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 30 Δούμου Ελένη Γεώργιος Υ.Ε. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ 31 Σεμερτζίδου Αναστασία Νικόλαος Δ.Ε. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ 32 Τουμανίδου Σαββατούλα Κωνσταντίνος Π.Ε. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 33 Πολυχρονιάδου Αναστασία Κωνσταντίνος Τ.Ε. ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 34 Ντίκου Αντωνία Σάββας Δ.Ε. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ 35 Σκαρλάτου Κρυσταλλένια Χαράλαμπος Τ.Ε. ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 36 Διαμαντίδου Βασιλική Κωνσταντίνος Υ.Ε. ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

10 38942 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Ακροτελεύτιο άρθρο ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ Από τις διατάξεις της παρούσας, προκαλείται συνο λική δαπάνη ύψους ,91 ευρώ, εις βάρος του προ ϋπολογισμού έτους 2012 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δή μου Νάουσας», για την κάλυψη της οποίας, υπάρχουν εγγεγραμμένες πιστώσεις στους Κ.Α (48.725,11 ευρώ), (13.360,36 ευρώ), (12.275,50 ευρώ) και (3.361,94 ευρώ), ενώ για το έτος 2013 και τα επόμενα έτη, προκαλείται δαπάνη ύψους ,00 ευρώ περίπου, για την κάλυψη της οποίας, θα εγγραφούν οι ανάλογες πιστώσεις στους αντίστοιχους Κ.Α και του σκέλους των εξόδων των προϋπολογισμών των ετών αυτών. Η απόφαση αυτή, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Βέροια, 23 Αυγούστου 2012 Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ

11

12 38944 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25615 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1810 25 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 2/3203/0025/28.3.2011 (ΦΕΚ Β 820) απόφασης του Υφυπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19195 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1177 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών στο Δήμο Τριφυλίας Ν. Μεσσηνίας....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37093 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3169 26 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ρύθμιση επιμέρους θεμάτων εξυγίανσης προνοιακών φορέων, Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 937 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 89 19 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης μετα βολών που υποχρεωτικά υποβάλλονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5903 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 479 30 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία, όροι μεταφοράς των πιστώσεων που εγ γράφονται στο Π.Δ.Ε. προς τους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43795 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3033 30 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση ωραρίου εργασίας του προσωπικού ασφαλείας των δημοτικών κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39223 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2595 15 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός τρόπου πληρωμής των δαπανών δημο σίων επενδύσεων από τους λογαριασμούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25575 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1868 24 Αυγούστου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Τ.3593/263/Α0019/25 7 2003 Α.Υ.Ο. «Απλουστευμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39071 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2379 27 Αυγούστου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών στο Δήμο Παλλήνης Ν. Αττικής....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29435 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2114 27 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός σημείου υποδοχής, όπου κατατίθενται οι αιτήσεις πολιτών τρίτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6059 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 256 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39537 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3399 18 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12395 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 930 21 Μαΐου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1041806/2502/278/Ε0014/ 6.5.2003 απόφασης Υπουργού Οικονομικών....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10361 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 532 1 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός πλασματικών τιμών λιανικής πώλησης μι κροποσοτήτων βιομηχανοποιημένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 826 12 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Άδειο άσκησης του επαγγέλματος οικονομολόγου (ελεύθερου επαγγελματία) στον Κωνσταντίνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1025 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 80 5 Απριλίου 2013 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 43 Κανονισμός Oικovoμικής Διαχείρισης Evιαίας Ανεξάρ τητης Aρχής Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27443 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2200 11 Αυγούστου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 6171/101326 Καθορισμός διαδικασιών και δικαιολογητικών για την επέκταση της χορήγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22391 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1488 19 Ιουνίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 12952 Τροποποίηση της υπ αρ. 7073/17 5 2011 απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42273 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3682 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξειδίκευση του είδους καθώς και του τρόπου και της διαδικασίας επιβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 47091 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3364 31 Δεκεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41431 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2622 25 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή, πέραν του κανονικού ωραρίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19171 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1174 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των ωρών εργασίας πέραν του πενθη μέρου, καθ υπέρβαση της εβδομαδιαίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7237 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 627 17 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγ γελματικής Κατάρτισης με διακριτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4229 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2883 20 Δεκεμβρίου 20 ΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της με αριθμ. 4886/28 03 20 απόφα σης του Υπουργού Οικονομικών αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17769 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1047 29 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χαρακτηρισμός της φοίτησης των μαθητών Γυμνα σίων, Γενικών Λυκείων, Επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 33339 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2351 20 Οκτωβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 119959/Η Συγχώνευση δια απορροφήσεως των Νομικών Προσώ πων Ιδιωτικού Δικαίου «Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13949 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 935 23 Μαΐου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Όροι χρήσης της γεωγραφικής ένδειξης «ούζο Μα κεδονίας».... 1 Κατάργηση Ν.Π.Δ.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4391 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 117 2 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση μηνιαίου επιδόματος της παρ. 1 άρθρου 16 του Ν. 3938/2011 (ΦΕΚ 61

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14181 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 945 15 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση δημοσίων ινστιτούτων επαγγελματικής κα τάρτισης (ΔΙΕΚ).... 1 Ίδρυση

Διαβάστε περισσότερα