Στράτος Στρατηγάκης Σελίδα 1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Στράτος Στρατηγάκης Σελίδα 1"

Transcript

1 1o Πεδίν ΟΝΟΜΑΗΑ ΥΟΛΖ ΗΓΡΤΜΑ Δθηίκεζε ΒΑΖ % Γηαθνξά Αγγιηθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο (Αζήλα) ΔΚΠΑ Αγγιηθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο (Θεζζαινλίθε) ΑΠΘ Αξρεηνλνκίαο, Βηβιηνζεθνλνκίαο θαη Μνπζεηνινγίαο (Κέξθπξα) Ηόλην Παλ Βαιθαληθώλ ιαβ. Καη Αλαηνιηθώλ πνπδώλ (Θεζζαινλίθε) Παλ. Μαθεδ Βηβιηνζεθνλνκίαο θαη πζηεκάηωλ Πιεξνθόξεζεο (Αζήλα) ΣΔΗ Αζήλαο Βηβιηνζεθνλνκίαο θαη πζηεκάηωλ Πιεξνθόξεζεο (Θεζζαινλίθε) ΣΔΗ Θεζ/λίθεο Γαιιηθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο (Αζήλα) ΔΚΠΑ Γαιιηθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο (Θεζζαινλίθε) ΑΠΘ Γεξκαληθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο (Αζήλα) ΔΚΠΑ Γεξκαληθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο (Θεζζαινλίθε) ΑΠΘ Γιώζζαο Φηινινγίαο θαη Πνιηηηζκνύ Παξεπμείληωλ Υωξώλ (Κνκνηελή) ΓΠΘ Γεκόζηαο Γηνίθεζεο (Αζήλα) Πάληεην Γεκνζηνγξαθίαο θαη Μέζωλ Μαδηθήο Δπηθνηλωλίαο (Θεζζαινλίθε) ΑΠΘ Γηαρείξηζεο Πνιηηηζκηθνύ Πεξηβάιινληνο θαη Νέωλ Σερλνινγηώλ (Αγξίλην) Παλ. Πάηξαο Γηεζλώλ θαη Δπξωπαϊθώλ πνπδώλ (Πεηξαηάο) Παλ. Πεηξαηά Γηεζλώλ, Δπξωπαϊθώλ θαη Πεξηθεξεηαθώλ πνπδώλ (Αζήλα) Πάληεην Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεωλ (Ζγνπκελίηζα) - Γηνίθ. Δπηρεηξήζεωλ ΣΔΗ Ζπείξνπ Γηνίθεζε, Οηθνλνκίαο θαη Δπηθνηλωλίαο Πνιηηηζηηθώλ θαη Σνπξηζηηθώλ Μνλάδωλ (Άκθηζζα) ΣΔΗ η. Διιάδαο Γηνίθεζε, Οηθνλνκίαο θαη Δπηθνηλωλίαο Πνιηηηζηηθώλ θαη Σνπξηζηηθώλ Μνλάδωλ (Πύξγνο) ΣΔΗ Γπη. Διιάδαο Δθπαίδεπζεο θαη Αγωγήο ζηελ Πξνζρνιηθή Ζιηθία (Αζήλα) ΔΚΠΑ Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλωληθήο Πνιηηηθήο (Θεζζαινλίθε) Παλ. Μαθεδ Διιεληθήο Φηινινγίαο (Κνκνηελή) ΓΠΘ Δπηθνηλωλίαο θαη Μέζωλ Μαδηθήο Δλεκέξωζεο (Αζήλα) ΔΚΠΑ Δπηθνηλωλίαο Μέζωλ θαη Πνιηηηζκνύ (Αζήλα) Πάληεην Δπηζη. Δθπαίδεπζεο & Αγωγήο ζηελ Πξνζρνιηθή Ζιηθία (Πάηξα) Παλ. Πάηξαο Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγωγήο θαη Αζιεηηζκνύ (Αζήλα) ΔΚΠΑ Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγωγήο θαη Αζιεηηζκνύ (Θεζζαινλίθε) ΑΠΘ Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγωγήο θαη Αζιεηηζκνύ (Κνκνηελή) ΓΠΘ Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγωγήο θαη Αζιεηηζκνύ (έξξεο) ΑΠΘ Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγωγήο θαη Αζιεηηζκνύ (Σξίθαια) Παλ. Θεζζαιίαο Δπηζηεκώλ Δθπαίδεπζεο ζηελ Πξνζρνιηθή Ζιηθία (Αιεμαλδξνύπνιε) ΓΠΘ Δπηζηεκώλ Πξνζρνιηθήο Αγωγήο θαη Δθπαίδεπζεο (Θεζζαινλίθε) ΑΠΘ Δπηζηεκώλ ηεο Πξνζρνιηθήο Αγωγήο θαη ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ ρεδηαζκνύ (Ρόδνο) Παλ. Αηγαίνπ Θεαηξηθώλ πνπδώλ (Αζήλα) ΔΚΠΑ Θεαηξηθώλ πνπδώλ (Ναύπιην) Παλ. Πει/λήζνπ Θεαηξηθώλ πνπδώλ (Πάηξα) Παλ. Πάηξαο Θεάηξνπ (Θεζζαινλίθε) ΑΠΘ Θενινγίαο (Αζήλα) ΔΚΠΑ Θενινγίαο (Θεζζαινλίθε) ΑΠΘ Θεωξίαο θαη Ηζηνξίαο ηεο Σέρλεο (Αζήλα) ΑΚΣ Ηζπαληθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο (Αζήλα) ΔΚΠΑ Στράτος Στρατηγάκης Σελίδα 1

2 Ηζηνξίαο (Κέξθπξα) Ηόλην Παλ Ηζηνξίαο Αξραηνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πνιηηηζκηθώλ Αγαζώλ (Καιακάηα) Παλ. Πει/λήζνπ Ηζηνξίαο Αξραηνινγίαο θαη Κνηλωληθήο Αλζξωπνινγίαο (Βόινο) Παλ. Θεζζαιίαο Ηζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο (Αζήλα) ΔΚΠΑ Ηζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο (Θεζζαινλίθε) ΑΠΘ Ηζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο (Ηωάλληλα) Παλ. Ηωαλλίλωλ Ηζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο (Ρέζπκλν) Παλ. Κξήηεο Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο (Κνκνηελή) ΓΠΘ Ηηαιηθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο (Αζήλα) ΔΚΠΑ Ηηαιηθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο (Θεζζαινλίθε) ΑΠΘ Κηλεκαηνγξάθνπ (Θεζζαινλίθε) ΑΠΘ Κνηλωληθήο Αλζξωπνινγίαο (Αζήλα) Πάληεην Κνηλωληθήο Αλζξωπνινγίαο θαη Ηζηνξίαο (Μπηηιήλε) Παλ. Αηγαίνπ Κνηλωληθήο Γηνίθεζεο θαη Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο (Κνκνηελή) - Κνηλωληθήο Γηνίθεζεο ΓΠΘ Κνηλωληθήο Γηνίθεζεο θαη Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο (Κνκνηελή) - Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο ΓΠΘ Κνηλωληθήο Δξγαζίαο (Αζήλα) ΣΔΗ Αζήλαο Κνηλωληθήο Δξγαζίαο (Ζξάθιεην) ΣΔΗ Κξήηεο Κνηλωληθήο Θενινγίαο (Αζήλα) ΔΚΠΑ Κνηλωληθήο θαη Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο (Κόξηλζνο) Παλ. Πει/λήζνπ Κνηλωληθήο Πνιηηηθήο (Αζήλα) Πάληεην Κνηλωληνινγίαο (Αζήλα) Πάληεην Κνηλωληνινγίαο (Μπηηιήλε) Παλ. Αηγαίνπ Κνηλωληνινγίαο (Ρέζπκλν) Πνι. Κξήηεο Λαϊθήο θαη Παξαδνζηαθήο Μνπζηθήο (Άξηα) ΣΔΗ Ζπείξνπ Μεζνδνινγίαο Ηζηνξίαο θαη Θεωξίαο ηεο Δπηζηήκεο (Αζήλα) ΔΚΠΑ Μεζνγεηαθώλ πνπδώλ (Ρόδνο) Παλ. Αηγαίνπ Μνπζηθήο Δπηζηήκεο θαη Σέρλεο (Θεζζαινλίθε) Παλ. Μαθεδ Μνπζηθώλ πνπδώλ (Αζήλα) ΔΚΠΑ Μνπζηθώλ πνπδώλ (Θεζζαινλίθε) ΑΠΘ Μνπζηθώλ πνπδώλ (Κέξθπξα) Ηόλην Παλ Ννκηθήο (Αζήλα) ΔΚΠΑ Ννκηθήο (Θεζζαινλίθε) ΑΠΘ Ννκηθήο (Κνκνηελή) ΓΠΘ Ξέλωλ Γιωζζώλ Μεηάθξαζεο & Γηεξκελείαο (Κέξθπξα) Ηόλην Παλ Παηδαγωγηθό Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο (Αζήλα) ΔΚΠΑ Παηδαγωγηθό Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο (Αιεμαλδξνύπνιε) ΓΠΘ Παηδαγωγηθό Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο (Βόινο) Παλ. Θεζζαιίαο Παηδαγωγηθό Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο (Θεζζαινλίθε) ΑΠΘ Παηδαγωγηθό Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο (Ηωάλληλα) Παλ. Ηωαλλίλωλ Παηδαγωγηθό Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο (Πάηξα) Παλ. Πάηξαο Παηδαγωγηθό Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο (Ρέζπκλν) Παλ. Κξήηεο Παηδαγωγηθό Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο (Ρόδνο) Παλ. Αηγαίνπ Παηδαγωγηθό Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο (Φιώξηλα) Παλ. Γπη. Μαθεδ Παηδαγωγηθό Δηδηθήο Αγωγήο (Βόινο) Παλ. Θεζζαιίαο Παηδαγωγηθό Νεπηαγωγώλ (Ηωάλληλα) Παλ. Ηωαλλίλωλ Παηδαγωγηθό Νεπηαγωγώλ (Φιώξηλα) Παλ. Γπη. Μαθεδ Παηδαγωγηθό Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο (Βόινο) Παλ. Θεζζαιίαο Παηδαγωγηθό Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο (Ρέζπκλν) Παλ. Κξήηεο Πνηκαληηθήο θαη Κνηλωληθήο Θενινγίαο (Θεζζαινλίθε) ΑΠΘ Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο (Ρέζπκλν) Παλ. Κξήηεο Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γεκόζηαο Γηνίθεζεο (Αζήλα) ΔΚΠΑ Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γηεζλώλ ρέζεωλ (Κόξηλζνο) Παλ. Πει/λήζνπ Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Ηζηνξίαο (Αζήλα) Πάληεην Πνιηηηθώλ Δπηζηεκώλ (Θεζζαινλίθε) ΑΠΘ Πνιηηηζκηθήο Σερλνινγίαο θαη Δπηθνηλωλίαο (Μπηηιήλε) Παλ. Αηγαίνπ Στράτος Στρατηγάκης Σελίδα 2

3 Πξόγξακκα Δθθιεζηαζηηθήο Μνπζηθήο θαη Φαιηηθήο Βειιάο Ηωαλλίλωλ ΑΔΑ Ηωαλλίλωλ Πξόγξακκα Δθθιεζηαζηηθήο Μνπζηθήο θαη Φαιηηθήο Ζξαθιείνπ Κξήηεο ΑΔΑ Κξήηεο Πξόγξακκα Ηεξαηηθώλ πνπδώλ Αζήλαο ΑΔΑ Αζήλαο Πξόγξακκα Ηεξαηηθώλ πνπδώλ Βειιάο Ηωαλλίλωλ ΑΔΑ Ηωαλλίλωλ Πξόγξακκα Ηεξαηηθώλ πνπδώλ Ζξαθιείνπ Κξήηεο ΑΔΑ Κξήηεο Πξόγξακκα Ηεξαηηθώλ πνπδώλ Θεζ/λίθεο ΑΔΑ Θεζ/λίθεο Πξνζρνιηθήο Αγωγήο (Αζήλα) ΣΔΗ Αζήλαο Πξνζρνιηθήο Αγωγήο (Θεζζαινλίθε) ΣΔΗ Θεζ/λίθεο Πξνζρνιηθήο Αγωγήο (Ηωάλληλα) ΣΔΗ Ζπείξνπ ιαβηθώλ πνπδώλ (Αζήλα) ΔΚΠΑ ηξαηνινγηθό - ηξαηηωηηθώλ Ννκηθώλ πκβνύιωλ (Α) Θεζζαινλίθε Γελ. εηξά ηξαη. ρνιέο Σερλνιόγωλ Πεξηβάιινληνο ΣΔ (Εάθπλζνο) -πληήξεζεο Πνιηηηζκηθήο Κιεξνλνκηάο ΣΔ ΣΔΗ Ηνλίωλ Σερλώλ Ήρνπ θαη Δηθόλαο (Κέξθπξα) Ηόλην Παλ Σνπξθηθώλ πνπδώλ θαη ύγρξνλωλ Αζηαηηθώλ πνπδώλ (Αζήλα) ΔΚΠΑ Φηινινγίαο (Καιακάηα) Παλ. Πει/λήζνπ Φηινινγίαο (Αζήλα) ΔΚΠΑ Φηινινγίαο (Θεζζαινλίθε) ΑΠΘ Φηινινγίαο (Ηωάλληλα) Παλ. Ηωαλλίλωλ Φηινινγίαο (Πάηξα) Παλ. Πάηξαο Φηινινγίαο (Ρέζπκλν) Παλ. Κξήηεο Φηινζνθίαο - Παηδαγωγηθήο (Θεζζαινλίθε) ΑΠΘ Φηινζνθίαο - Παηδαγωγηθήο θαη Φπρνινγίαο (Αζήλα) ΔΚΠΑ Φηινζνθίαο (Πάηξα) Παλ. Πάηξαο Φηινζνθίαο Παηδαγωγηθήο θαη Φπρνινγίαο (Ηωάλληλα) Παλ. Ηωαλλίλωλ Φηινζνθηθώλ θαη Κνηλωληθώλ πνπδώλ (Ρέζπκλν) Παλ. Κξήηεο Φεθηαθώλ Μέζωλ θαη Δπηθνηλωλίαο (Αξγνζηόιη) ΣΔΗ Ηνλίωλ Φεθηαθώλ Μέζωλ θαη Δπηθνηλωλίαο ΣΔ (Καζηνξηά) ΣΔΗ Γπη. Μαθ Φπρνινγίαο (Αζήλα) - ΔΚΠΑ ΔΚΠΑ Φπρνινγίαο (Αζήλα) - Πάληεην Πάληεην Φπρνινγίαο (Θεζζαινλίθε) ΑΠΘ Φπρνινγίαο (Ρέζπκλν) Παλ. Κξήηεο Φπρνιόγωλ (Α) Θεζζαινλίθε Γελ.ζεηξά ηξαη. ρνιέο Στράτος Στρατηγάκης Σελίδα 3

4 2ν Πεδίν ΗΑ ΥΟΛΖ ΗΓΡΤΜΑ Δθηίκεζε 2015 ΒΑΖ 2014 ζεο Φπζηθώλ Πόξωλ θαη Γεωξγηθήο Μεραληθήο (Αζήλα) Γεωπνληθό Παλ ινγίαο (Αζήλα) Γεωπνληθό Παλ ίαο (Αζήλα) Υαξνθόπεην ίαο (Μπηηιήλε) Παλ. Αηγαίνπ ο θαη Γεωπεξηβάιινληνο (Αζήλα) ΔΚΠΑ ο (Θεζζαινλίθε) ΑΠΘ ο (Πάηξα) Παλ. Πάηξαο ο (Θεζζαινλίθε) ΑΠΘ ο, Ηρζπνινγίαο θαη Τδάηηλνπ Πεξηβάιινληνο (Βόινο) Παλ. Θεζζαιίαο ο, Φπηηθήο Παξαγωγήο θαη Αγξνηηθνύ Πεξηβάιινληνο (Βόινο) Παλ. Θεζζαιίαο ίαο θαη Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο (Θεζζαινλίθε) ΑΠΘ ίαο θαη Γηαρείξηζεο Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο (Γξάκα) ΣΔΗ Αλ.Μαθ.Θξάθεο ίαο θαη Γηαρείξηζεο Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο (Καξπελήζη) ΣΔΗ η. Διιάδαο ο Εωηθήο Παξαγωγήο θαη Τδαηνθαιιηεξγηώλ (Αζήλα) Γεωπνληθό Παλ ο θαη Σερλνινγίαο Τιηθώλ (Ζξάθιεην) Παλ. Κξήηεο ο Σξνθίκωλ & Γηαηξνθήο ηνπ Αλζξώπνπ (Αζήλα) Γεωπνληθό Παλ ο ηωλ Τιηθώλ (Πάηξα) Παλ. Πάηξαο ο Τπνινγηζηώλ (Ζξάθιεην) Παλ. Κξήηεο ο Φπηηθήο Παξαγωγήο (Αζήλα) Γεωπνληθό Παλ λ ηεο Θάιαζζαο (Μπηηιήλε) Παλ. Αηγαίνπ λ (Δ) - Όπια Γελ. εηξά ηξαη. ρνιέο λ (Δ) - ώκαηα Γελ. εηξά ηξαη. ρνιέο κέλεο Πιεξνθνξηθήο (Θεζζαινλίθε) Παλ. Μαθεδ κέλωλ Μαζεκαηηθώλ θαη Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ (Αζήλα) ΔΜΠ Η) Ηπηάκελνη Γελ. εηξά ηξαη. ρνιέο Η) Μεραληθνί (ΜΑ) Γελ. εηξά ηξαη. ρνιέο ηθώλ (Αζήλα) ΔΚΠΑ ηθώλ (Θεζζαινλίθε) ΑΠΘ ηθώλ (Ηωάλληλα) Παλ. Ηωαλλίλωλ ηθώλ (Πάηξα) Παλ. Πάηξαο ηθώλ (άκνο) - Μαζεκαηηθώλ Παλ. Αηγαίνπ ηθώλ (άκνο) - ηαηηζηηθήο θαη Αλαινγηζηηθώλ - Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Μαζεκαηηθώλ Παλ. Αηγαίνπ ηθώλ θαη Δθαξκνζκέλωλ Μαζεκαηηθώλ (Ζξάθιεην) - Δθαξκνζκέλωλ Μαζεκαηηθώλ Παλ. Κξήηεο ηθώλ θαη Δθαξκνζκέλωλ Μαζεκαηηθώλ (Ζξάθιεην) - Μαζεκαηηθώλ Παλ. Κξήηεο λ Δπηζηήκεο Τιηθώλ (Ηωάλληλα) Παλ. Ηωαλλίλωλ λ Ζιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ θαη Πιεξνθνξηθήο (Ηωάλληλα) Παλ. Ηωαλλίλωλ λ Πιεξνθνξηαθώλ θαη Δπηθνηλωληαθώλ πζηεκάηωλ (άκνο) Παλ. Αηγαίνπ λ Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλωληώλ (Κνδάλε) Παλ. Γπη. Μαθεδ Τπαμηωκαηηθώλ Ναπηηθνύ (.Μ.Τ.Ν.) Γελ. εηξά ηξαη. ρνιέο Τπαμηωκαηηθώλ ηξαηνύ (ΜΤ) - Όπια Γελ. εηξά ηξαη. ρνιέο Τπαμηωκαηηθώλ ηξαηνύ (ΜΤ) - ώκαηα Γελ. εηξά ηξαη. ρνιέο Γνθίκωλ (ΝΓ) Μάρηκνη Γελ. εηξά ηξαη. ρνιέο Γνθίκωλ (ΝΓ) Μεραληθνί Γελ. εηξά ηξαη. ρνιέο νληνο (Μπηηιήλε) Παλ. Αηγαίνπ ξηθήο (Αζήλα) ΟΠΑ ξηθήο (Θεζζαινλίθε) ΑΠΘ ξηθήο (Κέξθπξα) Ηόλην Παλ ξηθήο (Λακία) Παλ. Θεζζαιίαο ξηθήο (Πεηξαηάο) Παλ. Πεηξαηά ξηθήο θαη Σειεπηθνηλωληώλ (Σξίπνιε) Παλ. Πει/λήζνπ ξηθήο θαη Σειεκαηηθήο (Αζήλα) Υαξνθόπεην ξηθήο θαη Σειεπηθνηλωληώλ (Αζήλα) ΔΚΠΑ ξηθήο κε Δθαξκνγέο ζηελ Βηνϊαηξηθή (Λακία) Παλ. Θεζζαιίαο ήο (Αζήλα) ΟΠΑ ήο θαη Αζθαιηζηηθήο Δπηζηήκεο (Πεηξαηάο) Παλ. Πεηξαηά Γ Στράτος Στρατηγάκης Σελίδα 4

5 εραληθώλ Δκπνξηθνύ Ναπηηθνύ Γελ. εηξά Α.Δ.Ν νηάξρωλ Δκπνξηθνύ Ναπηηθνύ Γελ. εηξά Α.Δ.Ν ίαο Αιηείαο - Τδαηνθαιιηεξγεηώλ (Μεζνιόγγη) ΣΔΗ Γπη. Διιάδαο ίαο Σξνθίκωλ (Αξγνζηόιη) ΣΔΗ Ηνλίωλ ωλ Γεωπόλωλ (Ακαιηάδα) ΣΔΗ Γπη. Διιάδαο ωλ Γεωπόλωλ (Άξηα) ΣΔΗ Ζπείξνπ ωλ Γεωπόλωλ (Ζξάθιεην) ΣΔΗ Κξήηεο ωλ Γεωπόλωλ (Θεζζαινλίθε) ΣΔΗ Θεζ/λίθεο ωλ Γεωπόλωλ (Καιακάηα) ΣΔΗ Πει/λεζνπ ωλ Γεωπόλωλ (Λάξηζα) ΣΔΗ Θεζζαιίαο ωλ Γεωπόλωλ (Φιώξηλα) ΣΔΗ Γπη. Μαθ ωλ Πεξηβάιινληνο ΣΔ (Εάθπλζνο) - Σερλνινγηώλ Φπζ. Πεξηβάιινληνο ΣΔ ΣΔΗ Ηνλίωλ (Αζήλα) ΔΚΠΑ (Ζξάθιεην) Παλ. Κξήηεο (Θεζζαινλίθε) ΑΠΘ (Ηωάλληλα) Παλ. Ηωαλλίλωλ (Πάηξα) Παλ. Πάηξαο (Αζήλα) ΔΚΠΑ (Ζξάθιεην) Παλ. Κξήηεο (Θεζζαινλίθε) ΑΠΘ (Ηωάλληλα) Παλ. Ηωαλλίλωλ (Πάηξα) Παλ. Πάηξαο λ πζηεκάηωλ (Πεηξαηάο) Παλ. Πεηξαηά Στράτος Στρατηγάκης Σελίδα 5

6 ΟΝΟΜΑΗΑ ΥΟΛΖ 3ν Πεδίν ΗΓΡΤΜΑ Δθηίκεζε 2015 ΒΑΖ % Γηαθνξά Αηζζεηηθήο θαη Κνζκεηνινγίαο (Αζήλα) ΣΔΗ Αζήλαο Αηζζεηηθήο θαη Κνζκεηνινγίαο (Θεζζαινλίθε) ΣΔΗ Θεζ/λίθεο Αμηωκαηηθώλ Ννζειεπηηθήο (ΑΝ) Γελ. εηξά ηξαη. ρνιέο Βηνινγίαο (Ζξάθιεην) Παλ. Κξήηεο Βηνινγίαο (Αζήλα) ΔΚΠΑ Βηνινγίαο (Θεζζαινλίθε) ΑΠΘ Βηνινγίαο (Πάηξα) Παλ. Πάηξαο Βηνινγηθώλ Δθαξκνγώλ θαη Σερλνινγηώλ (Ηωάλληλα) Παλ. Ηωαλλίλωλ Βηνρεκείαο θαη Βηνηερλνινγίαο (Λάξηζα) Παλ. Θεζζαιίαο Γεκόζηαο Τγείαο θαη Κνηλνηηθήο Τγείαο (Αζήλα) - Γεκ. Τγείαο ΣΔΗ Αζήλαο Γεκόζηαο Τγείαο θαη Κνηλνηηθήο Τγείαο (Αζήλα) - Κνηλ. Τγείαο ΣΔΗ Αζήλαο Γηαηξνθήο θαη Γηαηηνινγίαο (Θεζζαινλίθε) ΣΔΗ Θεζ/λίθεο Γηαηξνθήο θαη Γηαηηνινγίαο (Καξδίηζα) ΣΔΗ Θεζζαιίαο Γηαηξνθήο θαη Γηαηηνινγίαο (εηεία) ΣΔΗ Κξήηεο Δπηζηήκεο Γηαηηνινγίαο θαη Γηαηξνθήο (Αζήλα) Υαξνθόπεην Δπηζηήκεο Σξνθίκωλ θαη Γηαηξνθήο (Λήκλνο) Παλ. Αηγαίνπ Δξγνζεξαπείαο (Αζήλα) ΣΔΗ Αζήλαο Ηαηξηθήο (Αιεμαλδξνύπνιε) ΓΠΘ Ηαηξηθήο (Αζήλα) ΔΚΠΑ Ηαηξηθήο (Ζξάθιεην) Παλ. Κξήηεο Ηαηξηθήο (Θεζζαινλίθε) ΑΠΘ Ηαηξηθήο (Ηωάλληλα) Παλ. Ηωαλλίλωλ Ηαηξηθήο (Λάξηζα) Παλ. Θεζζαιίαο Ηαηξηθήο (Πάηξα) Παλ. Πάηξαο Ηαηξηθό (Α) Θεζζαινλίθεο Γελ. εηξά ηξαη. ρνιέο Ηαηξηθώλ Δξγαζηεξίωλ (Αζήλα) ΣΔΗ Αζήλαο Ηαηξηθώλ Δξγαζηεξίωλ (Θεζζαινλίθε) ΣΔΗ Θεζ/λίθεο Ηαηξηθώλ Δξγαζηεξίωλ (Λάξηζα) ΣΔΗ Θεζζαιίαο Κηεληαηξηθήο (Θεζζαινλίθε) ΑΠΘ Κηεληαηξηθήο (Καξδίηζα) Παλ. Θεζζαιίαο Κηεληαηξηθό (Α) Θεζζαινλίθεο Γελ. εηξά ηξαη. ρνιέο Λνγνζεξαπείαο (Ηωάλληλα) ΣΔΗ Ζπείξνπ Λνγνζεξαπείαο (Πάηξα) ΣΔΗ Γπη. Διιάδαο Μαηεπηηθήο (Αζήλα) ΣΔΗ Αζήλαο Μαηεπηηθήο (Θεζζαινλίθε) ΣΔΗ Θεζ/λίθεο Μαηεπηηθήο (Πηνιεκαΐδα) ΣΔΗ Γπη. Μαθ Μνξηαθήο Βηνινγίαο θαη Γελεηηθήο (Αιεμαλδξνύπνιε) ΓΠΘ Ννζειεπηηθήο (Αζήλα) ΔΚΠΑ Ννζειεπηηθήο (Αζήλα) ΣΔΗ Αζήλαο Ννζειεπηηθήο (Γηδπκόηεηρν) ΣΔΗ Αλ.Μαθ.Θξάθεο Ννζειεπηηθήο (Ζξάθιεην) ΣΔΗ Κξήηεο Ννζειεπηηθήο (Θεζζαινλίθε) ΣΔΗ Θεζ/λίθεο Ννζειεπηηθήο (Ηωάλληλα) ΣΔΗ Ζπείξνπ Ννζειεπηηθήο (Λακία) ΣΔΗ η. Διιάδαο Ννζειεπηηθήο (Λάξηζα) ΣΔΗ Θεζζαιίαο Ννζειεπηηθήο (Πάηξα) ΣΔΗ Γπη. Διιάδαο Ννζειεπηηθήο (πάξηε) Παλ. Πει/λήζνπ Οδνληηαηξηθήο (Αζήλα) ΔΚΠΑ Οδνληηαηξηθήο (Θεζζαινλίθε) ΑΠΘ Οδνληηαηξηθό (Α) Θεζζαινλίθεο Γελ. εηξά ηξαη. ρνιέο Οδνληηθήο Σερλνινγίαο (Αζήλα) ΣΔΗ Αζήλαο Οπηηθήο θαη Οπηνκεηξίαο (Αζήλα) ΣΔΗ Αζήλαο Ραδηνινγίαο Αθηηλνινγίαο (Αζήλα) ΣΔΗ Αζήλαο Φαξκαθεπηηθήο (Αζήλα) ΔΚΠΑ Στράτος Στρατηγάκης Σελίδα 6

7 Φαξκαθεπηηθήο (Θεζζαινλίθε) ΑΠΘ Φαξκαθεπηηθήο (Πάηξα) Παλ. Πάηξαο Φαξκαθεπηηθό (Α) Θεζζαινλίθεο Γελ. εηξά ηξαη. ρνιέο Φπζηθνζεξαπείαο (Αζήλα) ΣΔΗ Αζήλαο Φπζηθνζεξαπείαο (Αίγην) ΣΔΗ Γπη. Διιάδαο Φπζηθνζεξαπείαο (Θεζζαινλίθε) ΣΔΗ Θεζ/λίθεο Φπζηθνζεξαπείαο (Λακία) ΣΔΗ η. Διιάδαο Στράτος Στρατηγάκης Σελίδα 7

8 ΟΝΟΜΑΗΑ ΥΟΛΖ 4ν Πεδίν ΗΓΡΤΜΑ Δθηίκε ζε 2015 ΒΑΖ 2014 Γηαθν ξά Αγξνλόκωλ θαη Σνπνγξάθωλ Μεραληθώλ (Αζήλα) ΔΜΠ Αγξνλόκωλ θαη Σνπνγξάθωλ Μεραληθώλ (Θεζζαινλίθε) ΑΠΘ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (Οξεζηηάδα) ΓΠΘ Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο (Αζήλα) Γεωπνληθό Παλ Αξρηηεθηόλωλ Μεραληθώλ (Αζήλα) ΔΜΠ Αξρηηεθηόλωλ Μεραληθώλ (Βόινο) Παλ. Θεζζαιίαο Αξρηηεθηόλωλ Μεραληθώλ (Θεζζαινλίθε) ΑΠΘ Αξρηηεθηόλωλ Μεραληθώλ (Ηωάλληλα) Παλ. Ηωαλλίλωλ ΝΈΟ Αξρηηεθηόλωλ Μεραληθώλ (Ξάλζε) ΓΠΘ Αξρηηεθηόλωλ Μεραληθώλ (Πάηξα) Παλ. Πάηξαο Αξρηηεθηόλωλ Μεραληθώλ (Υαληά) Πνι. Κξήηεο Γξαθηζηηθήο (Αζήλα) - Γξαθηζηηθήο ΣΔΗ Αζήλαο Γξαθηζηηθήο (Αζήλα) - Σερλνινγίαο Γξαθηθώλ Σερλώλ ΣΔΗ Αζήλαο Γαζνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθώλ Πόξωλ ΓΠΘ (Οξεζηηάδα) Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθώλ Πόξωλ (Αγξίλην) Παλ. Πάηξαο Γηνίθεζεο Δπεηρεξήζεωλ (Μεζνιόγγη) ΣΔΗ Γπη. Διιάδαο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ (Αγ. Νηθόιανο) ΣΔΗ Κξήηεο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ (Γξεβελά) - Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεωλ ΣΔΗ Γπη. Μαθ Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ (Καβάια) ΣΔΗ Αλ.Μαθ.Θξάθεο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ (Λεπθάδα) - Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεωλ ΣΔΗ Ηνλίωλ Γηνίθεζεο πζηεκάηωλ Δθνδηαζκνύ (Θήβα) ΣΔΗ η. Διιάδαο Γηνίθεζεο πζηεκάηωλ Δθνδηαζκνύ (Καηεξίλε) ΣΔΗ Κεληξ. Μαθ Δθπαηδεπηηθώλ Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ & Δθπαηδεπηηθώλ Ζιεθηξνληθώλ Μεραληθώλ -Δθπαηδεπηηθώλ Ζιεθηξνληθώλ Μεραληθώλ Δθπαηδεπηηθώλ Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ & Δθπαηδεπηηθώλ Ζιεθηξνληθώλ Μερλαηθώλ -Δθπαηδεπηηθώλ Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ ΑΠΑΗΣΔ ΑΠΑΗΣΔ Δθπαηδεπηηθώλ Μεραλνινγίαο (Μαξνύζη) ΑΠΑΗΣΔ Δθπαηδεπηηθώλ Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ (Μαξνύζη) ΑΠΑΗΣΔ Δζωηεξηθήο Αξρηηεθηνληθήο, Γηαθόζκεζεο θαη ρεδηαζκνύ ΣΔΗ Αζήλαο Αληηθεηκέλωλ (Αζήλα) Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ & Μεραληθώλ Τπνινγηζηώλ (Βόινο) Παλ. Θεζζαιίαο Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ & Μεραληθώλ Τπνινγηζηώλ (Ξάλζε) ΓΠΘ Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Τπνινγηζηώλ (Αζήλα) ΔΜΠ Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Τπνινγηζηώλ (Θεζζαινλίθε) ΑΠΘ Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ (Πάηξα) Παλ. Πάηξαο Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ ΣΔ (Ζξάθιεην) ΣΔΗ Κξήηεο Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ ΣΔ (Καβάια) ΣΔΗ Αλ.Μαθ.Θξάθεο Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ ΣΔ (Κνδάλε) ΣΔΗ Γπη. Μαθ Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ ΣΔ (Λάξηζα) ΣΔΗ Θεζζαιίαο Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ ΣΔ (Πάηξα) ΣΔΗ Γπη. Διιάδαο Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ ΣΔ (Πεηξαηάο) ΣΔΗ Πεηξαηά Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ ΣΔ (Υαιθίδα) ΣΔΗ η. Διιάδαο Ζιεθηξνληθώλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Τπνινγηζηώλ (Υαληά) Πνι. Κξήηεο Ζιεθηξνληθώλ Μεραληθώλ ΣΔ (Αζήλα) ΣΔΗ Αζήλαο Ζιεθηξνληθώλ Μεραληθώλ ΣΔ (Θεζζαινλίθε) ΣΔΗ Θεζ/λίθεο Ζιεθηξνληθώλ Μεραληθώλ ΣΔ (Λακία) ΣΔΗ η. Διιάδαο Ζιεθηξνληθώλ Μεραληθώλ ΣΔ (Πεηξαηάο) ΣΔΗ Πεηξαηά Ζιεθηξνληθώλ Μεραληθώλ ΣΔ (Υαληά) ΣΔΗ Κξήηεο Στράτος Στρατηγάκης Σελίδα 8

9 Κιωζηνϋθαληνπξγώλ Μεραληθώλ ΣΔ (Πεηξαηάο) ΣΔΗ Πεηξαηά Μεραλoιόγωλ θαη Αεξoλαππεγώλ Μεραληθώλ (Πάηξα) Παλ. Πάηξαο Μεραληθώλ Απηνκαηηζκνύ ΣΔ (Θεζζαινλίθε) ΣΔΗ Θεζ/λίθεο Μεραληθώλ Απηνκαηηζκνύ ΣΔ (Πεηξαηάο) ΣΔΗ Πεηξαηά Μεραληθώλ Απηνκαηηζκνύ ΣΔ (Υαιθίδα) ΣΔΗ η. Διιάδαο Μεραληθώλ Βηνϊαηξηθήο Σερλνινγίαο ΣΔ (Αζήλα) ΣΔΗ Αζήλαο Μεραληθώλ Δλεξγεηαθήο Σερλνινγίαο ΣΔ (Αζήλα) ΣΔΗ Αζήλαο Μεραληθώλ Ζιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηηθώλ πζηεκάηωλ ΣΔ (Πεηξαηάο) ΣΔΗ Πεηξαηά Μεραληθώλ Ζιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ θαη Πιεξνθνξηθήο (Πάηξα) Παλ. Πάηξαο Μεραληθώλ Μεηαιιείωλ Μεηαιινπξγώλ (Αζήλα) ΔΜΠ Μεραληθώλ Μνπζηθήο Σερλνινγίαο θαη Αθνπζηηθήο ΣΔ (Ρέζπκλν) ΣΔΗ Κξήηεο Μεραληθώλ Οηθνλνκίαο θαη Γηνίθεζεο (Υίνο) Παλ. Αηγαίνπ Μεραληθώλ Οξπθηώλ Πόξωλ (Υαληά) Πνι. Κξήηεο Μεραληθώλ Παξαγωγήο θαη Γηνίθεζεο (Ξάλζε) ΓΠΘ Μεραληθώλ Παξαγωγήο θαη Γηνίθεζεο (Υαληά) Πνι. Κξήηεο Μεραληθώλ Πεξηβάιινληνο (Κνδάλε) Παλ. Γπη. Μαθεδ ΝΈΟ Μεραληθώλ Πεξηβάιινληνο (Ξάλζε) ΓΠΘ Μεραληθώλ Πεξηβάιινληνο (Υαληά) Πνι. Κξήηεο Μεραληθώλ Πεξηβάιινληνο θαη Μεραληθώλ Αληηξξύπαλζεο ΣΔ (Κνδάλε) - Μερ. Αληηξξύπαλζεο ΣΔ ΣΔΗ Γπη. Μαθ Μεραληθώλ Πεξηβάιινληνο θαη Μεραληθώλ Αληηξξύπαλζεο ΣΔ (Κνδάλε) - Μερ.Γεωηερλνινγίαο Πεξηβάιινληνο ΣΔ ΣΔΗ Γπη. Μαθ Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ (Αζήλα) ΣΔΗ Αζήλαο Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ (Άξηα) ΣΔΗ Ζπείξνπ Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ (Ζξάθιεην) ΣΔΗ Κξήηεο Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ (Θεζζαινλίθε) ΣΔΗ Θεζ/λίθεο Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ (Καβάια) ΣΔΗ Αλ.Μαθ.Θξάθεο Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ (Καζηνξηά) ΣΔΗ Γπη. Μαθ Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ (Λακία) ΣΔΗ η. Διιάδαο Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ (Λάξηζα) ΣΔΗ Θεζζαιίαο Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ (Ναύπαθηνο) ΣΔΗ Γπη. Διιάδαο Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ (έξξεο) ΣΔΗ Κεληξ. Μαθ Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ (πάξηε) ΣΔΗ Πει/λεζνπ Μεραληθώλ ρεδίαζεο Πξνϊόληωλ θαη πζηεκάηωλ (ύξνο) Παλ. Αηγαίνπ Μεραληθώλ Σερλ. Πεηξειαίνπ & Φπζ. Αεξίνπ ΣΔ θαη Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ΣΔ (Καβάια) - Μεραλ. Μεραληθώλ ΣΔ Μεραληθώλ Σερλ. Πεηξειαίνπ & Φπζ. Αεξίνπ ΣΔ θαη Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ΣΔ (Καβάια) - Μεραληθώλ Σερλ. Πεηξ. & Φ. Αεξίνπ ΣΔ ΣΔΗ Αλ.Μαθ.Θξάθεο ΣΔΗ Αλ.Μαθ.Θξάθεο Μεραληθώλ Σερλνινγίαο Αεξνζθαθώλ ΣΔ (Υαιθίδα) ΣΔΗ η. Διιάδαο Μεραληθώλ Φπζηθώλ Πόξωλ θαη Πεξηβάιινληνο ΣΔ (Υαληά) ΣΔΗ Κξήηεο Μεραληθώλ Υωξνηαμίαο θαη Αλάπηπμεο (Θεζζαινλίθε) ΑΠΘ Μεραληθώλ Υωξνηαμίαο, Πνιενδνκίαο θαη Πεξηθεξεηαθήο Παλ. Θεζζαιίαο Αλάπηπμεο (Βόινο) Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Βηνκεραληθνύ ρεδηαζκνύ ΣΔ (Κνδάλε) -. Μεραλνιόγωλ Μερ. ΣΔ ΣΔΗ Γπη. Μαθ Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ (Αζήλα) ΔΜΠ Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ (Βόινο) Παλ. Θεζζαιίαο Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ (Θεζζαινλίθε) ΑΠΘ Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ (Κνδάλε) Παλ. Γπη. Μαθεδ Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Βηνκεραληθνύ ρεδηαζκνύ ΣΔ ΣΔΗ Γπη. Μαθ (Κνδάλε) - Βηνκ. ρεδηαζκνύ ΣΔ Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ΣΔ (Ζξάθιεην) ΣΔΗ Κξήηεο Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ΣΔ (Λάξηζα) ΣΔΗ Θεζζαιίαο Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ΣΔ (Πάηξα) ΣΔΗ Γπη. Διιάδαο Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ΣΔ (Πεηξαηάο) ΣΔΗ Πεηξαηά Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ΣΔ (έξξεο) ΣΔΗ Κεληξ. Μαθ Στράτος Στρατηγάκης Σελίδα 9

10 Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ΣΔ (Υαιθίδα) ΣΔΗ η. Διιάδαο Μεραλνιόγωλ Ορεκάηωλ ΣΔ (Θεζζαινλίθε) ΣΔΗ Θεζ/λίθεο Ναππεγώλ Μεραληθώλ ΣΔ (Αζήλα) ΣΔΗ Αζήλαο Ναππεγώλ Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ (Αζήλα) ΔΜΠ Οηλνινγίαο θαη Σερλνινγίαο Πνηώλ (Αζήλα) ΣΔΗ Αζήλαο Οηλνινγίαο θαη Σερλνινγίαο Πνηώλ (Γξάκα) ΣΔΗ Αλ.Μαθ.Θξάθεο Πιαζηηθώλ Σερλώλ θαη Δπηζηεκώλ ηεο Σέρλεο (Ηωάλληλα) Παλ. Ηωαλλίλωλ Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ (Αζήλα) ΔΜΠ Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ (Βόινο) Παλ. Θεζζαιίαο Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ (Θεζζαινλίθε) ΑΠΘ Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ (Ξάλζε) ΓΠΘ Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ (Πάηξα) Παλ. Πάηξαο Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ΣΔ (Θεζζαινλίθε) ΣΔΗ Θεζ/λίθεο Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ΣΔ (Λάξηζα) ΣΔΗ Θεζζαιίαο Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ΣΔ (Πάηξα) ΣΔΗ Γπη. Διιάδαο Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ΣΔ (Πεηξαηάο) ΣΔΗ Πεηξαηά Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ΣΔ (Σξίθαια) ΣΔΗ Θεζζαιίαο Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ΣΔ θαη Μερ. Σνπνγξαθίαο & Γεωπιεξνθνξηθήο ΣΔ (Αζήλα) - Μερ. Σνπ. & Γεωπι. ΣΔ ΣΔΗ Αζήλαο Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ΣΔ θαη Μερ. Σνπνγξαθίαο & Γεωπιεξνθνξηθήο ΣΔ (έξξεο) - Μερ. Σνπ. & Γεωπι. ΣΔ ΣΔΗ Κεληξ. Μαθ Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ΣΔ θαη Μερ. Σνπνγξαθίαο & Γεωπιεξνθνξηθήο ΣΔ (έξξεο) - Πνι. Μεραληθώλ ΣΔ ΣΔΗ Κεληξ. Μαθ Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ΣΔ θαη Μερ. Σνπνγξάθωλ & Γεωπιεξνθνξηθήο ΣΔ (Αζήλα) - Πνι. Μεραληθώλ ΣΔ ΣΔΗ Αζήλαο Πξόγξακκα Γηαρείξηζεο Δθθιεζηαζηηθώλ Κεηκειίωλ Αζήλαο ΑΔΑ Αζήλαο Πξόγξακκα Γηαρείξηζεο Δθθιεζηαζηηθώλ Κεηκειίωλ Θεζ/λίθεο ΑΔΑ Θεζ/λίθεο πληήξεζεο Αξραηνηήηωλ θαη Έξγωλ Σέρλεο (Αζήλα) ΣΔΗ Αζήλαο ρεδηαζκνύ & Σερλνινγίαο Έλδπζεο (Κηιθίο) ΣΔΗ Κεληξ. Μαθ ρεδηαζκνύ θαη Σερλνινγίαο Ξύινπ θαη Δπίπινπ ΣΔ (Καξδίηζα) ΣΔΗ Θεζζαιίαο Σερληθώλ Τπαμηωκαηηθώλ Αεξνπνξίαο (.Σ.Τ.Α.) Γελ. εηξά ηξαη. ρνιέο Σερλνινγίαο Ήρνπ θαη Μνπζηθώλ Οξγάλωλ (Λεμνύξη) ΣΔΗ Ηνλίωλ Σερλνινγίαο Σξνθίκωλ (Αζήλα) ΣΔΗ Αζήλαο Σερλνινγίαο Σξνθίκωλ (Θεζζαινλίθε) ΣΔΗ Θεζ/λίθεο Σερλνινγίαο Σξνθίκωλ (Καιακάηα) ΣΔΗ Πει/λεζνπ Σερλνινγίαο Σξνθίκωλ (Καξδίηζα) ΣΔΗ Θεζζαιίαο Φωηνγξαθίαο θαη Οπηηθναθνπζηηθώλ (Αζήλα) ΣΔΗ Αζήλαο Υεκηθώλ Mεραληθώλ (Αζήλα) ΔΜΠ Υεκηθώλ Μεραληθώλ (Θεζζαινλίθε) ΑΠΘ Υεκηθώλ Μεραληθώλ (Πάηξα) Παλ. Πάηξαο Στράτος Στρατηγάκης Σελίδα 10

11 5ν Πεδίν ΛΖ ΗΓΡΤΜΑ Δθηίκεζε 2015 ΒΑΖ νπξηζηηθήο Δθπαίδεπζεο Αγ Νηθνιάνπ Κξήηεο ΑΣΔ νπξηζηηθήο Δθπαίδεπζεο Ρόδνπ ΑΣΔ εληθήο Αζηπλνκίαο (Αζηπλνκηθνί) Γελ. εηξά Αζη. ρνιέο εληθήο Αζηπλνκίαο Γελ. εηξά Αζη. ρνιέο λ. εηξά Αζη. ρνιέο ωπ. Οηθνλνκηθώλ πνπδώλ (Αζήλα) ΟΠΑ ωπαϊθώλ πνπδώλ (Θεζζαινλίθε) Παλ. Μαθεδ ήζεωλ (Λάξηζα) - Γηνίθ.Δπηρεηξήζεωλ ΣΔΗ Θεζζαιίαο ξήζεωλ (Θεζζαινλίθε) - Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεωλ ΣΔΗ Θεζ/λίθεο ξήζεωλ (Αζήλα) - Γηνίθ. Δπηρεηξήζεωλ ΣΔΗ Αζήλαο ξήζεωλ (Αζήλα) - Γηνίθ. Μνλάδωλ Τγείαο θαη Πξόλνηαο ΣΔΗ Αζήλαο ξήζεωλ (Αζήλα) - Γηνίθεζε Σνπξηζηηθώλ Δπηρεηξήζεωλ θαη Δπηρεηξήζεωλ Φηινμελίαο ΣΔΗ Αζήλαο ξήζεωλ (Γξεβελά) - Γηνίθ. Σνπξηζη. Δπηρεηξ. Καη Δπηρεηξ. Φηινμελίαο ΣΔΗ Γπη. Μαθ ξήζεωλ (Ζγνπκελίηζα)- Γηνίθεζε Σνπξηζηηθώλ Δπηρεηξήζεωλ θαη Δπηρεηξήζεωλ Φηινμελίαο ΣΔΗ Ζπείξνπ ξήζεωλ (Ζξάθιεην) - Γηνίθ. Δπηρεηξήζεωλ ΣΔΗ Κξήηεο ξήζεωλ (Ζξάθιεην)- Γηνίθεζε Σνπξηζηηθώλ Δπηρεηξήζεωλ θαη Δπηρεηξήζεωλ Φηινμελίαο ΣΔΗ Κξήηεο ξήζεωλ (Θεζζαινλίθε)- Γηνίθεζε Σνπξηζηηθώλ Δπηρεηξήζεωλ θαη Δπηρεηξήζεωλ Φηινμελίαο ΣΔΗ Θεζ/λίθεο ξήζεωλ (Κνδάλε) ΣΔΗ Γπη. Μαθ ξήζεωλ (Λάξηζα)- Γηνίθεζε Σνπξηζηηθώλ Δπηρεηξήζεωλ θαη Δπηρεηξήζεωλ Φηινμελίαο ΣΔΗ Θεζζαιίαο ξήζεωλ (Λεπθάδα) - Γηνίθ. Σνπξηζη. Δπηρεηξ. Καη Δπηρεηξ. Φηινμελίαο ΣΔΗ Ηνλίωλ ξήζεωλ (Πάηξα) Παλ. Πάηξαο ξήζεωλ (Πεηξαηάο) - Γηνίθεζε Σνπξηζηηθώλ Δπηρεηξήζεωλ θαη Δπηρεηξήζεωλ Φηινμελίαο ΣΔΗ Πεηξαηά ξήζεωλ (Πεηξαηάο) - Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ ΣΔΗ Πεηξαηά ξήζεωλ (έξξεο) ΣΔΗ Κεληξ. Μαθ ξήζεωλ (Υίνο) Παλ. Αηγαίνπ ξήζεωλ Αγξ. Πξνϊόληωλ θαη Σξνθίκωλ (Αγξίλην) Παλ. Πάηξαο ξήζεωλ θαη Οξγαληζκώλ (Καιακάηα) - Γηνίθ. Μνλ. Τγείαο θαη Πξόλνηαο ΣΔΗ Πει/λεζνπ ξήζεωλ θαη Οξγαληζκώλ (Καιακάηα) - Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ΣΔΗ Πει/λεζνπ εκαηννηθνλνκηθήο (Αζήλα) ΟΠΑ εκαηννηθνλνκηθήο (Ζξάθιεην) ΣΔΗ Κξήηεο εκαηννηθνλνκηθήο (Θεζζαινλίθε) Παλ. Μαθεδ εκαηννηθνλνκηθήο (Θεζζαινλίθε) ΣΔΗ Θεζ/λίθεο εκαηννηθνλνκηθήο (Καβάια) ΣΔΗ Αλ.Μαθ.Θξάθεο εκαηννηθνλνκηθήο (Καιακάηα) ΣΔΗ Πει/λεζνπ εκαηννηθνλνκηθήο (Κνδάλε) ΣΔΗ Γπη. Μαθ εκαηννηθνλνκηθήο (Λάξηζα) ΣΔΗ Θεζζαιίαο εκαηννηθνλνκηθήο (Μεζνιόγγη) ΣΔΗ Γπη. Διιάδαο εκαηννηθνλνκηθήο (Πεηξαηάο) ΣΔΗ Πεηξαηά εκαηννηθνλνκηθήο (Πξέβεδα) ΣΔΗ Ζπείξνπ εκαηννηθνλνκηθήο (έξξεο) ΣΔΗ Κεληξ. Μαθ εκαηννηθνλνκηθήο (Υαιθίδα) ΣΔΗ η. Διιάδαο πηθνηλωλίαο (Αζήλα) ΟΠΑ πδώλ (Πεηξαηάο) Παλ. Πεηξαηά ηρεηξεκαηηθώλ Τπεξεζηώλ (Υίνο) Παλ. Αηγαίνπ ίαο θαη Οηθνινγίαο (Αζήλα) Υαξνθόπεην ζηήκεο (Αζήλα) ΟΠΑ ζηήκεο (Πεηξαηάο) Παλ. Πεηξαηά Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (Αζήλα) Πάληεην ) Θεζζαινλίθε Γελ. εηξά ηξαη. ρνιέο ηζηεκώλ (Αζήλα) ΔΚΠΑ ηζηεκώλ (Βόινο) Παλ. Θεζζαιίαο ηζηεκώλ (Θεζζαινλίθε) Παλ. Μαθεδ ηζηεκώλ (Θεζζαινλίθε) ΑΠΘ ηζηεκώλ (Ηωάλληλα) Παλ. Ηωαλλίλωλ ηζηεκώλ (Κνκνηελή) ΓΠΘ Στράτος Στρατηγάκης Σελίδα 11

12 ηζηεκώλ (Πάηξα) Παλ. Πάηξαο ηζηεκώλ (Ρέζπκλν) Παλ. Κξήηεο ηζηεκώλ (Σξίπνιε) Παλ. Πει/λήζνπ ηαρείξηζεο Αζιεηηζκνύ (πάξηε) Παλ. Πει/λήζνπ ηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ (Αζήλα) ΟΠΑ ηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ (Θεζζαινλίθε) Παλ. Μαθεδ ηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ (Πεηξαηάο) Παλ. Πεηξαηά ξαγώλ Γελ. εηξά.π.α Γηνηθ. Αεξνπνξίαο (ΤΓ) Γελ. εηξά ηξαη. ρνιέο ηθήο θαη Σξαπεδηθήο Γηνηθεηηθήο ((Πεηξαηάο) Παλ. Πεηξαηά Στράτος Στρατηγάκης Σελίδα 12

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Ι. Φσσικοθεραπεία Εσωτεπικά Μέλη 1. Βαξζακίδεο Κωλζηαληίλνο, Καζεγεηήο, ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθνζεξαπείαο κε

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηβάιινλ θαη Θαιάζζηεο Μεηαθνξέο. ε αλαδήηεζε κηαο βηψζηκεο πξνζέγγηζεο:

Πεξηβάιινλ θαη Θαιάζζηεο Μεηαθνξέο. ε αλαδήηεζε κηαο βηψζηκεο πξνζέγγηζεο: Γηεζλέο πλέδξην Πάληεηνλ Παλεπηζηήκην Δπξσπατθφ Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Έξεπλαο θαη Καηάξηηζεο Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Σκήκα Ναπηηιίαο & Δπηρεηξεκαηηθψλ Τπεξεζηψλ Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Ναπηηιηαθψλ πνπδψλ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Σ Α Λ Ο Γ Ο Π Ρ Ο Ϊ Σ Α Μ Δ Ν Ω Ν ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Μ Δ Σ Α Σ Η Λ Δ Φ Ω Ν Α Κ Α Ι Φ Α Ξ Δ Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Α Τ Σ Ω Ν

Κ Α Σ Α Λ Ο Γ Ο Π Ρ Ο Ϊ Σ Α Μ Δ Ν Ω Ν ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Μ Δ Σ Α Σ Η Λ Δ Φ Ω Ν Α Κ Α Ι Φ Α Ξ Δ Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Α Τ Σ Ω Ν Κ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΜΗΜΑ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΠΟΛΙΣΩΝ Κ Α Σ Α Λ Ο Γ Ο Π Ρ Ο Ϊ Σ Α Μ Δ Ν Ω Ν ΤΠΗΡΔΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΗ 17 Η ΔΑΜΟΛΟΓΙΚΗ - ΣΜΗΜΑ Ε

Δ/ΝΗ 17 Η ΔΑΜΟΛΟΓΙΚΗ - ΣΜΗΜΑ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 2 Απριλίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΥΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Υ.Κ. Αρ. Πρωτ.: Γ19Α 5015607 ΔΞ 2012 Δ/ΝΗ 19Η ΣΕΛ. ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Mε «εξππέρ» διαδικαζίερ και μέζω ΔΟΑΤΑΠ, η αναγνώπιζη ηων πηςσίων ηων «Κολλεγίων»-ΝΟΜΟ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΟ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Mε «εξππέρ» διαδικαζίερ και μέζω ΔΟΑΤΑΠ, η αναγνώπιζη ηων πηςσίων ηων «Κολλεγίων»-ΝΟΜΟ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΟ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Κπξηαθή, 10 Ηνύιηνο 2011 11:26 Mε «εξππέρ» διαδικαζίερ και μέζω ΔΟΑΤΑΠ, η αναγνώπιζη ηων πηςσίων ηων «Κολλεγίων»-ΝΟΜΟ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΟ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δθηύπσζε ρνιηάζηε πξώηνη! ΑΠΟΚΛΔΗΣΗΚΟ ΡΔΠΟΡΣΑΕ: es os.gr

Διαβάστε περισσότερα

Members of ActionAid Hellas General Assembly

Members of ActionAid Hellas General Assembly Members of ActionAid Hellas General Assembly 1. Αιεμάλδξα Μεηζνηάθε Ζ Αιεμάλδξα Μεηζνηάθε θνίηεζε ζηε Γεξκαληθή ρνιή όπνπ απέθηεζε ην γεξκαληθό Abitur θαη ζπλέρηζε ηηο ζπνπδέο ηεο ζηε Γαιιία. πνύδαζε Πνιηηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Υξηζηόδνπινο Α. Υαηδερξηζηνδνύινπ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Υξηζηόδνπινο Α. Υαηδερξηζηνδνύινπ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Υξηζηόδνπινο Α. Υαηδερξηζηνδνύινπ Γηεύζπλζε: Αγακέκλνλνο 1, 2310 Λαθαηάκηα Σειέθσλα: 00357 22 382044/ 22 848171, 99333939 E-mail: εκείσζε: agatha1@cytanet.com.cy Έρσ εθπιεξώζεη ηηο ζηξαηησηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΞΕΝΕ ΓΛΩΕ

ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΞΕΝΕ ΓΛΩΕ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΔΠΧΝΤΜΟ : ΚΤΡΗΑΚΖ - ΜΠΗΣΕΑΡΟ ΟΝΟΜΑ : ΔΤΣΑΘΗΟ ΠΑΣΡΧΝΤΜΟ : ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΖΜ/ΝΗΑ ΓΔΝΝΖΖ : 30/3/1965 ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΖΖ: ΚΔΡΚΤΡΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΡΓΑΗΑ : Σκήκα Ζιεθηξνληθώλ Μεραληθώλ ΣΔ, ΣΔΗ Πεηξαηά Π. Ράιιε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΑΚΗΣ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ-ΑΘΛΖΣΗΑΣΡΟ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΑΚΗΣ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ-ΑΘΛΖΣΗΑΣΡΟ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΑΚΗΣ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ-ΑΘΛΖΣΗΑΣΡΟ Ηνύλεο 2015 ΓΔΝΗΚΑ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ Ολνκαηεπώλπκν Όλνκα παηέξα Όλνκα κεηέξαο Όλνκα ζπδύγνπ : ΑΝΣΩΝΗ ΠΑΠΟΤΣΙΓΑΚΗ : Νηθφιανο :

Διαβάστε περισσότερα

2009-ζήμεπα Λέθηνξαο Αξρηηεθηνληθνύ ρεδηαζκνύ θαη Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ, Αξρηηεθηνληθή ρνιή Πνιπηερλείνπ Κξήηεο, Υαληά

2009-ζήμεπα Λέθηνξαο Αξρηηεθηνληθνύ ρεδηαζκνύ θαη Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ, Αξρηηεθηνληθή ρνιή Πνιπηερλείνπ Κξήηεο, Υαληά 1. ΠΡΟΩΠΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΚΑΡΑΜΑΝΔΑ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΜΠ MLA ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΟΠΗΟΤ ETSAB, BCN ΤΠΟΦΖΦΗΑ ΓΗΓΑΚΣΧΡ ETSAB, BCN 2. ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΔ ΘΔΔΗ ΛΔΚΣΟΡΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΑΗ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΟΠΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ 1 ΝΗΚΟΛΑΟ ΓΔΧΡΓΗΑΓΖ-ΣΔΦΑΝΗΓΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΤ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 20 11 2 Τ ΝΟΠΣΗΚΟ ΒΗΟΓΡ ΑΦ ΗΚΟ HMEI ΧMA ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΓΔΝΙΚΑ ΙΙ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΙΙΙ. ΑΡΙΘΜΟ ΜΟΡΙΩΝ ΙV. ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΓΟΚΙΜΑΙΔ V. ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑΣΑ VI. ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ ΥΟΛΙΑ Ι.

Ι. ΓΔΝΙΚΑ ΙΙ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΙΙΙ. ΑΡΙΘΜΟ ΜΟΡΙΩΝ ΙV. ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΓΟΚΙΜΑΙΔ V. ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑΣΑ VI. ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ ΥΟΛΙΑ Ι. Ι. ΓΔΝΙΚΑ ΙΙ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΙΙΙ. ΑΡΙΘΜΟ ΜΟΡΙΩΝ ΙV. ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΓΟΚΙΜΑΙΔ V. ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑΣΑ VI. ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ ΥΟΛΙΑ Ι. ΓΔΝΙΚΑ Δπηζηεκνληθά πεδία Οη ζρνιέο ησλ ΑΔΙ θαη ΣΔΙ θαηαλέκνληαη ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010)

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010) 1. ΑΣΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010) Όλνκα: Νηθόιανο Κ. Μνζρνλάο Ζκεξνκελία Γελλήζεσο: 21 Ννεκβξίνπ 1952 Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο, δύν παηδία 2. ΠΟΤΓΔ 1979-1981: Μεηαδηδαθηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: σεηικά με ηην παποσή ζηοισείων ωθελοςμένων ζηιρ Κινηηέρ Μονάδερ και ζηα Κένηπα Ζμέπαρ ηων άπθπων 7 και 8 ανηίζηοισα, ηος Ν.

Θέμα: σεηικά με ηην παποσή ζηοισείων ωθελοςμένων ζηιρ Κινηηέρ Μονάδερ και ζηα Κένηπα Ζμέπαρ ηων άπθπων 7 και 8 ανηίζηοισα, ηος Ν. ANΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ Γ/ΝΖ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΜΖΜΑ Β Σαρ. Γλζε : Αξηζηνηέινπο 19, Αζήλα Σαρ. Κψδ. : 101 87 Σειέθσλν : 210 8251834 Fax : 210 82

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥ.Κ.Ε.Σ.Ε. ΠΑΝΔΤΡΤΣΑΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΓΖΜΟ ΚΑΡΠΔΝΖΗΟΤ ΚΛΔΗΘΔΝΟΤ 17 10552 ΑΘΖΝΑ Π Ρ Ο Κ Λ Ζ Ζ

ΕΥ.Κ.Ε.Σ.Ε. ΠΑΝΔΤΡΤΣΑΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΓΖΜΟ ΚΑΡΠΔΝΖΗΟΤ ΚΛΔΗΘΔΝΟΤ 17 10552 ΑΘΖΝΑ Π Ρ Ο Κ Λ Ζ Ζ ΕΥ.Κ.Ε.Σ.Ε. ΠΑΝΔΤΡΤΣΑΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΓΖΜΟ ΚΑΡΠΔΝΖΗΟΤ ΚΛΔΗΘΔΝΟΤ 17 10552 ΑΘΖΝΑ ΣΟΠΗΚΟΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΗ ΤΛΛΟΓΟΗ ΣΖΛ.: 2103240001 6977366813 ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΡΟΤΟΤ ΔΠΑΗΝΟ ΑΚΑΓΖΜΗΑ ΑΘΖΝΩΝ (ΠΡΟΤΟΤ, ΚΑΣΑΝΗΑ, ΣΟΡΝΟΤ)

Διαβάστε περισσότερα

Athens ΒΟΣΑΝΑ / ΤΝΔΡΓΑΙΔ / ΔΚΥΤΛΙΔΙ / ΔΡΔΤΝΑ

Athens ΒΟΣΑΝΑ / ΤΝΔΡΓΑΙΔ / ΔΚΥΤΛΙΔΙ / ΔΡΔΤΝΑ 1 2 Η ΚΑΡΓΙΑ ΜΑ Βόηαλα πλεξγαζίεο Έξεπλα Δθρπιίζεηο 3 ΗΘΙΚΔ ΤΝΔΡΓΑΙΔ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΔ ΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΔ Eιιεληθή ρισξίδα κία ηδηαίηεξα πινύζηα πεγή θπηώλ θαη βνηάλσλ πάξα ην κηθξό κέγεζόο ηεο, ε Διιάδα θηινμελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΥΔΙΡΙΜΟΤ Η/Τ

ΔΙΓΙΚΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΥΔΙΡΙΜΟΤ Η/Τ ΔΙΓΙΚΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΥΔΙΡΙΜΟΤ Η/Τ Η γλώζε ρεηξηζκνύ Η/Τ ζηα αληηθείκελα: α) επεμεξγαζίαο θεηκέλωλ, β) ππνινγηζηηθώλ θύιιωλ θαη γ) ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ απνδεηθλύεηαη ωο εμήο: (1) Με πηζηνπνηεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ 1.1. ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ Δηξήλε Σειηθίδνπ ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΖΖ Θεζζαινλίθε ΒΑΘΜΗΓΑ Καζεγήηξηα ζε ηαθηηθή ζέζε ζηελ Καηεύζπλζε Μάξθεηηλγθ ηνπ Σκήκαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Κ Α Η

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Κ Α Η ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Α Ν Α Π Λ Ζ Ρ Χ Σ Ζ Κ Α Θ Ζ Γ Ζ Σ Ζ Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Τ Α Η Γ Α Η Ο Τ Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο Ζ Μ Δ Η Χ Μ Α Κ Α Η Α Ν Α Λ Τ Σ Η Κ Ο Τ Π Ο Μ Ν Ζ Μ Α ΓΗΑ ΣΑ ΤΠΟΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΓΖΜΟΗΔΤΜΑΣΑ ΣΜΖΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ,

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Αξ.πξ.: Φ333/Ε1-02/Γ1/1014 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΛΔ Δθνξεία Πξντζηνξηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Α. Προπηστιακές ζποσδές 1. Πηστίο Γηαηηνινγίαο θαη Γηαηξνθήο, Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Α. Προπηστιακές ζποσδές 1. Πηστίο Γηαηηνινγίαο θαη Γηαηξνθήο, Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ Α. Προπηστιακές ζποσδές 1. Πηστίο Γηαηηνινγίαο θαη Γηαηξνθήο, Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο 2. Πηστίο Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνύ,

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΡΟ : Γ. Σκ. Πιεξνθνξηθήο & Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ΛΑΜΙΑ 30/09/2010

Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΡΟ : Γ. Σκ. Πιεξνθνξηθήο & Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ΛΑΜΙΑ 30/09/2010 Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΡΟ : Γ. Σκ. Πιεξνθνξηθή & Σερλνινγία Τπνινγηζηώλ ΛΑΜΙΑ 30/09/2010 ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Ν 2 ήκεξα, 30/09/2010 εκέξα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε

ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε ΣΔΛΗΚΑ ΟΝΟΜΑΣΑ ΦΖΦΟΓΔΛΣΗΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΤΜΒΟΤΛΟΗ νπιηώηεο Νίθνο, Πνιηηηθόο Μεραληθόο, Δ.Μ.Π. Τπνςήθηνο Γήκαξρνο Δημοτική Ενότητα Δομνίστας Παγώλε Νάλζπ Ηαηξόο, (Παηδίαηξνο).

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009

Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009 ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ & ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΜΖΜΑ ΔΡΔΤΝΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΡΓΟΤ Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009 ΠΡΟΛΟΓΟ Ζ νξγάλσζε ησλ θνηλσληθψλ-νηθνλνκηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Η ηαπηόηεηα ηεο ΔΔΓΔ. Ιδξύζεθε ην 1962 Δίλαη ωκαηείν Με Κεξδνζθνπηθνύ Υαξαθηήξα Έδξα: Αζήλα Παξαξηήκαηα: Θεζζαινλίθε Λάξηζα Πάηξα Ηξάθιεην

Η ηαπηόηεηα ηεο ΔΔΓΔ. Ιδξύζεθε ην 1962 Δίλαη ωκαηείν Με Κεξδνζθνπηθνύ Υαξαθηήξα Έδξα: Αζήλα Παξαξηήκαηα: Θεζζαινλίθε Λάξηζα Πάηξα Ηξάθιεην Καιωζήξζαηε! Η ηαπηόηεηα ηεο ΔΔΓΔ Ιδξύζεθε ην 1962 Δίλαη ωκαηείν Με Κεξδνζθνπηθνύ Υαξαθηήξα Έδξα: Αζήλα Παξαξηήκαηα: Θεζζαινλίθε Λάξηζα Πάηξα Ηξάθιεην Απνζηνιή ηεο ΔΔΓΔ Δίλαη ε κειέηε, δηάδνζε θαη εμάπιωζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Δξεπλεηηθή Οκάδα πζηεκάησλ Μεηαθνξάο ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ 2013 ηνπ θαζεγεηή Αξηζηνηέιε

Διαβάστε περισσότερα

Γεκόζηα Τγηεηλή κε έκθαζε ζηελ Κνηλσληθή Ηαηξηθή. Κηίξην 5, πγθξόηεκα Πξνθιηληθώλ Δξγαζηεξίσλ, Σκήκα Ηαηξηθήο, Γξαγάλα

Γεκόζηα Τγηεηλή κε έκθαζε ζηελ Κνηλσληθή Ηαηξηθή. Κηίξην 5, πγθξόηεκα Πξνθιηληθώλ Δξγαζηεξίσλ, Σκήκα Ηαηξηθήο, Γξαγάλα Γεληθέο Πιεξνθνξίεο γηα Μέιε ΓΔΠ Ολνκαηεπώλπκν Βαζκίδα Γλσζηηθό Αληηθείκελν Δξγαζηήξην/Κιηληθή Γξαθείν Δπαγγειία Νέλα Λέθηνξαο Γεκόζηα Τγηεηλή κε έκθαζε ζηελ Κνηλσληθή Ηαηξηθή Δξγαζηήξην Τγηεηλήο θαη Πξνζηαζίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ. Οδεγόο πνπδώλ

ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ. Οδεγόο πνπδώλ ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Οδεγόο πνπδώλ Αθαδ. έηoπο 2008 2009 1 ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ: Βαζίιεηνο Κέθεο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο πύξνο Πνιπκέξεο, Δ.Σ.Δ.Π. ΑΘΖΝΑ 2009 2

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΑΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ Δ ΟΛΑ ΣΑ ΔΠΙΠΔΓΑ*

Η ΓΑΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ Δ ΟΛΑ ΣΑ ΔΠΙΠΔΓΑ* 1 Η ΓΑΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ Δ ΟΛΑ ΣΑ ΔΠΙΠΔΓΑ* Τπφ ΠΑΤΛΟΤ Ν. ΔΤΘΤΜΙΟΤ Καζεγεηνχ Γαζνινγίαο θαη Φπζ. Πεξηβάιινληνο Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο 1. Δηζαγσγή Σνπνζέηεζε ηνπ ζέκαηνο Σα δάζε,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛIΖ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΔΡΓΑΣΗΚΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛIΖ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΔΡΓΑΣΗΚΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛIΖ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΔΡΓΑΣΗΚΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΔΠΑΓ/ΚΖ ΔΚΠ/Ζ ΚΑΗ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΥΡΟΝΟ ΓΗΑΣΖΡΖΖ ΒΑΘΜΟ ΑΦ. ΒΑΘΜΟ

Διαβάστε περισσότερα