Στράτος Στρατηγάκης Σελίδα 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Στράτος Στρατηγάκης Σελίδα 1"

Transcript

1 1o Πεδίν ΟΝΟΜΑΗΑ ΥΟΛΖ ΗΓΡΤΜΑ Δθηίκεζε ΒΑΖ % Γηαθνξά Αγγιηθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο (Αζήλα) ΔΚΠΑ Αγγιηθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο (Θεζζαινλίθε) ΑΠΘ Αξρεηνλνκίαο, Βηβιηνζεθνλνκίαο θαη Μνπζεηνινγίαο (Κέξθπξα) Ηόλην Παλ Βαιθαληθώλ ιαβ. Καη Αλαηνιηθώλ πνπδώλ (Θεζζαινλίθε) Παλ. Μαθεδ Βηβιηνζεθνλνκίαο θαη πζηεκάηωλ Πιεξνθόξεζεο (Αζήλα) ΣΔΗ Αζήλαο Βηβιηνζεθνλνκίαο θαη πζηεκάηωλ Πιεξνθόξεζεο (Θεζζαινλίθε) ΣΔΗ Θεζ/λίθεο Γαιιηθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο (Αζήλα) ΔΚΠΑ Γαιιηθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο (Θεζζαινλίθε) ΑΠΘ Γεξκαληθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο (Αζήλα) ΔΚΠΑ Γεξκαληθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο (Θεζζαινλίθε) ΑΠΘ Γιώζζαο Φηινινγίαο θαη Πνιηηηζκνύ Παξεπμείληωλ Υωξώλ (Κνκνηελή) ΓΠΘ Γεκόζηαο Γηνίθεζεο (Αζήλα) Πάληεην Γεκνζηνγξαθίαο θαη Μέζωλ Μαδηθήο Δπηθνηλωλίαο (Θεζζαινλίθε) ΑΠΘ Γηαρείξηζεο Πνιηηηζκηθνύ Πεξηβάιινληνο θαη Νέωλ Σερλνινγηώλ (Αγξίλην) Παλ. Πάηξαο Γηεζλώλ θαη Δπξωπαϊθώλ πνπδώλ (Πεηξαηάο) Παλ. Πεηξαηά Γηεζλώλ, Δπξωπαϊθώλ θαη Πεξηθεξεηαθώλ πνπδώλ (Αζήλα) Πάληεην Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεωλ (Ζγνπκελίηζα) - Γηνίθ. Δπηρεηξήζεωλ ΣΔΗ Ζπείξνπ Γηνίθεζε, Οηθνλνκίαο θαη Δπηθνηλωλίαο Πνιηηηζηηθώλ θαη Σνπξηζηηθώλ Μνλάδωλ (Άκθηζζα) ΣΔΗ η. Διιάδαο Γηνίθεζε, Οηθνλνκίαο θαη Δπηθνηλωλίαο Πνιηηηζηηθώλ θαη Σνπξηζηηθώλ Μνλάδωλ (Πύξγνο) ΣΔΗ Γπη. Διιάδαο Δθπαίδεπζεο θαη Αγωγήο ζηελ Πξνζρνιηθή Ζιηθία (Αζήλα) ΔΚΠΑ Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλωληθήο Πνιηηηθήο (Θεζζαινλίθε) Παλ. Μαθεδ Διιεληθήο Φηινινγίαο (Κνκνηελή) ΓΠΘ Δπηθνηλωλίαο θαη Μέζωλ Μαδηθήο Δλεκέξωζεο (Αζήλα) ΔΚΠΑ Δπηθνηλωλίαο Μέζωλ θαη Πνιηηηζκνύ (Αζήλα) Πάληεην Δπηζη. Δθπαίδεπζεο & Αγωγήο ζηελ Πξνζρνιηθή Ζιηθία (Πάηξα) Παλ. Πάηξαο Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγωγήο θαη Αζιεηηζκνύ (Αζήλα) ΔΚΠΑ Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγωγήο θαη Αζιεηηζκνύ (Θεζζαινλίθε) ΑΠΘ Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγωγήο θαη Αζιεηηζκνύ (Κνκνηελή) ΓΠΘ Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγωγήο θαη Αζιεηηζκνύ (έξξεο) ΑΠΘ Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγωγήο θαη Αζιεηηζκνύ (Σξίθαια) Παλ. Θεζζαιίαο Δπηζηεκώλ Δθπαίδεπζεο ζηελ Πξνζρνιηθή Ζιηθία (Αιεμαλδξνύπνιε) ΓΠΘ Δπηζηεκώλ Πξνζρνιηθήο Αγωγήο θαη Δθπαίδεπζεο (Θεζζαινλίθε) ΑΠΘ Δπηζηεκώλ ηεο Πξνζρνιηθήο Αγωγήο θαη ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ ρεδηαζκνύ (Ρόδνο) Παλ. Αηγαίνπ Θεαηξηθώλ πνπδώλ (Αζήλα) ΔΚΠΑ Θεαηξηθώλ πνπδώλ (Ναύπιην) Παλ. Πει/λήζνπ Θεαηξηθώλ πνπδώλ (Πάηξα) Παλ. Πάηξαο Θεάηξνπ (Θεζζαινλίθε) ΑΠΘ Θενινγίαο (Αζήλα) ΔΚΠΑ Θενινγίαο (Θεζζαινλίθε) ΑΠΘ Θεωξίαο θαη Ηζηνξίαο ηεο Σέρλεο (Αζήλα) ΑΚΣ Ηζπαληθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο (Αζήλα) ΔΚΠΑ Στράτος Στρατηγάκης Σελίδα 1

2 Ηζηνξίαο (Κέξθπξα) Ηόλην Παλ Ηζηνξίαο Αξραηνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πνιηηηζκηθώλ Αγαζώλ (Καιακάηα) Παλ. Πει/λήζνπ Ηζηνξίαο Αξραηνινγίαο θαη Κνηλωληθήο Αλζξωπνινγίαο (Βόινο) Παλ. Θεζζαιίαο Ηζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο (Αζήλα) ΔΚΠΑ Ηζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο (Θεζζαινλίθε) ΑΠΘ Ηζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο (Ηωάλληλα) Παλ. Ηωαλλίλωλ Ηζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο (Ρέζπκλν) Παλ. Κξήηεο Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο (Κνκνηελή) ΓΠΘ Ηηαιηθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο (Αζήλα) ΔΚΠΑ Ηηαιηθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο (Θεζζαινλίθε) ΑΠΘ Κηλεκαηνγξάθνπ (Θεζζαινλίθε) ΑΠΘ Κνηλωληθήο Αλζξωπνινγίαο (Αζήλα) Πάληεην Κνηλωληθήο Αλζξωπνινγίαο θαη Ηζηνξίαο (Μπηηιήλε) Παλ. Αηγαίνπ Κνηλωληθήο Γηνίθεζεο θαη Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο (Κνκνηελή) - Κνηλωληθήο Γηνίθεζεο ΓΠΘ Κνηλωληθήο Γηνίθεζεο θαη Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο (Κνκνηελή) - Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο ΓΠΘ Κνηλωληθήο Δξγαζίαο (Αζήλα) ΣΔΗ Αζήλαο Κνηλωληθήο Δξγαζίαο (Ζξάθιεην) ΣΔΗ Κξήηεο Κνηλωληθήο Θενινγίαο (Αζήλα) ΔΚΠΑ Κνηλωληθήο θαη Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο (Κόξηλζνο) Παλ. Πει/λήζνπ Κνηλωληθήο Πνιηηηθήο (Αζήλα) Πάληεην Κνηλωληνινγίαο (Αζήλα) Πάληεην Κνηλωληνινγίαο (Μπηηιήλε) Παλ. Αηγαίνπ Κνηλωληνινγίαο (Ρέζπκλν) Πνι. Κξήηεο Λαϊθήο θαη Παξαδνζηαθήο Μνπζηθήο (Άξηα) ΣΔΗ Ζπείξνπ Μεζνδνινγίαο Ηζηνξίαο θαη Θεωξίαο ηεο Δπηζηήκεο (Αζήλα) ΔΚΠΑ Μεζνγεηαθώλ πνπδώλ (Ρόδνο) Παλ. Αηγαίνπ Μνπζηθήο Δπηζηήκεο θαη Σέρλεο (Θεζζαινλίθε) Παλ. Μαθεδ Μνπζηθώλ πνπδώλ (Αζήλα) ΔΚΠΑ Μνπζηθώλ πνπδώλ (Θεζζαινλίθε) ΑΠΘ Μνπζηθώλ πνπδώλ (Κέξθπξα) Ηόλην Παλ Ννκηθήο (Αζήλα) ΔΚΠΑ Ννκηθήο (Θεζζαινλίθε) ΑΠΘ Ννκηθήο (Κνκνηελή) ΓΠΘ Ξέλωλ Γιωζζώλ Μεηάθξαζεο & Γηεξκελείαο (Κέξθπξα) Ηόλην Παλ Παηδαγωγηθό Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο (Αζήλα) ΔΚΠΑ Παηδαγωγηθό Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο (Αιεμαλδξνύπνιε) ΓΠΘ Παηδαγωγηθό Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο (Βόινο) Παλ. Θεζζαιίαο Παηδαγωγηθό Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο (Θεζζαινλίθε) ΑΠΘ Παηδαγωγηθό Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο (Ηωάλληλα) Παλ. Ηωαλλίλωλ Παηδαγωγηθό Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο (Πάηξα) Παλ. Πάηξαο Παηδαγωγηθό Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο (Ρέζπκλν) Παλ. Κξήηεο Παηδαγωγηθό Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο (Ρόδνο) Παλ. Αηγαίνπ Παηδαγωγηθό Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο (Φιώξηλα) Παλ. Γπη. Μαθεδ Παηδαγωγηθό Δηδηθήο Αγωγήο (Βόινο) Παλ. Θεζζαιίαο Παηδαγωγηθό Νεπηαγωγώλ (Ηωάλληλα) Παλ. Ηωαλλίλωλ Παηδαγωγηθό Νεπηαγωγώλ (Φιώξηλα) Παλ. Γπη. Μαθεδ Παηδαγωγηθό Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο (Βόινο) Παλ. Θεζζαιίαο Παηδαγωγηθό Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο (Ρέζπκλν) Παλ. Κξήηεο Πνηκαληηθήο θαη Κνηλωληθήο Θενινγίαο (Θεζζαινλίθε) ΑΠΘ Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο (Ρέζπκλν) Παλ. Κξήηεο Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γεκόζηαο Γηνίθεζεο (Αζήλα) ΔΚΠΑ Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γηεζλώλ ρέζεωλ (Κόξηλζνο) Παλ. Πει/λήζνπ Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Ηζηνξίαο (Αζήλα) Πάληεην Πνιηηηθώλ Δπηζηεκώλ (Θεζζαινλίθε) ΑΠΘ Πνιηηηζκηθήο Σερλνινγίαο θαη Δπηθνηλωλίαο (Μπηηιήλε) Παλ. Αηγαίνπ Στράτος Στρατηγάκης Σελίδα 2

3 Πξόγξακκα Δθθιεζηαζηηθήο Μνπζηθήο θαη Φαιηηθήο Βειιάο Ηωαλλίλωλ ΑΔΑ Ηωαλλίλωλ Πξόγξακκα Δθθιεζηαζηηθήο Μνπζηθήο θαη Φαιηηθήο Ζξαθιείνπ Κξήηεο ΑΔΑ Κξήηεο Πξόγξακκα Ηεξαηηθώλ πνπδώλ Αζήλαο ΑΔΑ Αζήλαο Πξόγξακκα Ηεξαηηθώλ πνπδώλ Βειιάο Ηωαλλίλωλ ΑΔΑ Ηωαλλίλωλ Πξόγξακκα Ηεξαηηθώλ πνπδώλ Ζξαθιείνπ Κξήηεο ΑΔΑ Κξήηεο Πξόγξακκα Ηεξαηηθώλ πνπδώλ Θεζ/λίθεο ΑΔΑ Θεζ/λίθεο Πξνζρνιηθήο Αγωγήο (Αζήλα) ΣΔΗ Αζήλαο Πξνζρνιηθήο Αγωγήο (Θεζζαινλίθε) ΣΔΗ Θεζ/λίθεο Πξνζρνιηθήο Αγωγήο (Ηωάλληλα) ΣΔΗ Ζπείξνπ ιαβηθώλ πνπδώλ (Αζήλα) ΔΚΠΑ ηξαηνινγηθό - ηξαηηωηηθώλ Ννκηθώλ πκβνύιωλ (Α) Θεζζαινλίθε Γελ. εηξά ηξαη. ρνιέο Σερλνιόγωλ Πεξηβάιινληνο ΣΔ (Εάθπλζνο) -πληήξεζεο Πνιηηηζκηθήο Κιεξνλνκηάο ΣΔ ΣΔΗ Ηνλίωλ Σερλώλ Ήρνπ θαη Δηθόλαο (Κέξθπξα) Ηόλην Παλ Σνπξθηθώλ πνπδώλ θαη ύγρξνλωλ Αζηαηηθώλ πνπδώλ (Αζήλα) ΔΚΠΑ Φηινινγίαο (Καιακάηα) Παλ. Πει/λήζνπ Φηινινγίαο (Αζήλα) ΔΚΠΑ Φηινινγίαο (Θεζζαινλίθε) ΑΠΘ Φηινινγίαο (Ηωάλληλα) Παλ. Ηωαλλίλωλ Φηινινγίαο (Πάηξα) Παλ. Πάηξαο Φηινινγίαο (Ρέζπκλν) Παλ. Κξήηεο Φηινζνθίαο - Παηδαγωγηθήο (Θεζζαινλίθε) ΑΠΘ Φηινζνθίαο - Παηδαγωγηθήο θαη Φπρνινγίαο (Αζήλα) ΔΚΠΑ Φηινζνθίαο (Πάηξα) Παλ. Πάηξαο Φηινζνθίαο Παηδαγωγηθήο θαη Φπρνινγίαο (Ηωάλληλα) Παλ. Ηωαλλίλωλ Φηινζνθηθώλ θαη Κνηλωληθώλ πνπδώλ (Ρέζπκλν) Παλ. Κξήηεο Φεθηαθώλ Μέζωλ θαη Δπηθνηλωλίαο (Αξγνζηόιη) ΣΔΗ Ηνλίωλ Φεθηαθώλ Μέζωλ θαη Δπηθνηλωλίαο ΣΔ (Καζηνξηά) ΣΔΗ Γπη. Μαθ Φπρνινγίαο (Αζήλα) - ΔΚΠΑ ΔΚΠΑ Φπρνινγίαο (Αζήλα) - Πάληεην Πάληεην Φπρνινγίαο (Θεζζαινλίθε) ΑΠΘ Φπρνινγίαο (Ρέζπκλν) Παλ. Κξήηεο Φπρνιόγωλ (Α) Θεζζαινλίθε Γελ.ζεηξά ηξαη. ρνιέο Στράτος Στρατηγάκης Σελίδα 3

4 2ν Πεδίν ΗΑ ΥΟΛΖ ΗΓΡΤΜΑ Δθηίκεζε 2015 ΒΑΖ 2014 ζεο Φπζηθώλ Πόξωλ θαη Γεωξγηθήο Μεραληθήο (Αζήλα) Γεωπνληθό Παλ ινγίαο (Αζήλα) Γεωπνληθό Παλ ίαο (Αζήλα) Υαξνθόπεην ίαο (Μπηηιήλε) Παλ. Αηγαίνπ ο θαη Γεωπεξηβάιινληνο (Αζήλα) ΔΚΠΑ ο (Θεζζαινλίθε) ΑΠΘ ο (Πάηξα) Παλ. Πάηξαο ο (Θεζζαινλίθε) ΑΠΘ ο, Ηρζπνινγίαο θαη Τδάηηλνπ Πεξηβάιινληνο (Βόινο) Παλ. Θεζζαιίαο ο, Φπηηθήο Παξαγωγήο θαη Αγξνηηθνύ Πεξηβάιινληνο (Βόινο) Παλ. Θεζζαιίαο ίαο θαη Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο (Θεζζαινλίθε) ΑΠΘ ίαο θαη Γηαρείξηζεο Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο (Γξάκα) ΣΔΗ Αλ.Μαθ.Θξάθεο ίαο θαη Γηαρείξηζεο Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο (Καξπελήζη) ΣΔΗ η. Διιάδαο ο Εωηθήο Παξαγωγήο θαη Τδαηνθαιιηεξγηώλ (Αζήλα) Γεωπνληθό Παλ ο θαη Σερλνινγίαο Τιηθώλ (Ζξάθιεην) Παλ. Κξήηεο ο Σξνθίκωλ & Γηαηξνθήο ηνπ Αλζξώπνπ (Αζήλα) Γεωπνληθό Παλ ο ηωλ Τιηθώλ (Πάηξα) Παλ. Πάηξαο ο Τπνινγηζηώλ (Ζξάθιεην) Παλ. Κξήηεο ο Φπηηθήο Παξαγωγήο (Αζήλα) Γεωπνληθό Παλ λ ηεο Θάιαζζαο (Μπηηιήλε) Παλ. Αηγαίνπ λ (Δ) - Όπια Γελ. εηξά ηξαη. ρνιέο λ (Δ) - ώκαηα Γελ. εηξά ηξαη. ρνιέο κέλεο Πιεξνθνξηθήο (Θεζζαινλίθε) Παλ. Μαθεδ κέλωλ Μαζεκαηηθώλ θαη Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ (Αζήλα) ΔΜΠ Η) Ηπηάκελνη Γελ. εηξά ηξαη. ρνιέο Η) Μεραληθνί (ΜΑ) Γελ. εηξά ηξαη. ρνιέο ηθώλ (Αζήλα) ΔΚΠΑ ηθώλ (Θεζζαινλίθε) ΑΠΘ ηθώλ (Ηωάλληλα) Παλ. Ηωαλλίλωλ ηθώλ (Πάηξα) Παλ. Πάηξαο ηθώλ (άκνο) - Μαζεκαηηθώλ Παλ. Αηγαίνπ ηθώλ (άκνο) - ηαηηζηηθήο θαη Αλαινγηζηηθώλ - Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Μαζεκαηηθώλ Παλ. Αηγαίνπ ηθώλ θαη Δθαξκνζκέλωλ Μαζεκαηηθώλ (Ζξάθιεην) - Δθαξκνζκέλωλ Μαζεκαηηθώλ Παλ. Κξήηεο ηθώλ θαη Δθαξκνζκέλωλ Μαζεκαηηθώλ (Ζξάθιεην) - Μαζεκαηηθώλ Παλ. Κξήηεο λ Δπηζηήκεο Τιηθώλ (Ηωάλληλα) Παλ. Ηωαλλίλωλ λ Ζιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ θαη Πιεξνθνξηθήο (Ηωάλληλα) Παλ. Ηωαλλίλωλ λ Πιεξνθνξηαθώλ θαη Δπηθνηλωληαθώλ πζηεκάηωλ (άκνο) Παλ. Αηγαίνπ λ Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλωληώλ (Κνδάλε) Παλ. Γπη. Μαθεδ Τπαμηωκαηηθώλ Ναπηηθνύ (.Μ.Τ.Ν.) Γελ. εηξά ηξαη. ρνιέο Τπαμηωκαηηθώλ ηξαηνύ (ΜΤ) - Όπια Γελ. εηξά ηξαη. ρνιέο Τπαμηωκαηηθώλ ηξαηνύ (ΜΤ) - ώκαηα Γελ. εηξά ηξαη. ρνιέο Γνθίκωλ (ΝΓ) Μάρηκνη Γελ. εηξά ηξαη. ρνιέο Γνθίκωλ (ΝΓ) Μεραληθνί Γελ. εηξά ηξαη. ρνιέο νληνο (Μπηηιήλε) Παλ. Αηγαίνπ ξηθήο (Αζήλα) ΟΠΑ ξηθήο (Θεζζαινλίθε) ΑΠΘ ξηθήο (Κέξθπξα) Ηόλην Παλ ξηθήο (Λακία) Παλ. Θεζζαιίαο ξηθήο (Πεηξαηάο) Παλ. Πεηξαηά ξηθήο θαη Σειεπηθνηλωληώλ (Σξίπνιε) Παλ. Πει/λήζνπ ξηθήο θαη Σειεκαηηθήο (Αζήλα) Υαξνθόπεην ξηθήο θαη Σειεπηθνηλωληώλ (Αζήλα) ΔΚΠΑ ξηθήο κε Δθαξκνγέο ζηελ Βηνϊαηξηθή (Λακία) Παλ. Θεζζαιίαο ήο (Αζήλα) ΟΠΑ ήο θαη Αζθαιηζηηθήο Δπηζηήκεο (Πεηξαηάο) Παλ. Πεηξαηά Γ Στράτος Στρατηγάκης Σελίδα 4

5 εραληθώλ Δκπνξηθνύ Ναπηηθνύ Γελ. εηξά Α.Δ.Ν νηάξρωλ Δκπνξηθνύ Ναπηηθνύ Γελ. εηξά Α.Δ.Ν ίαο Αιηείαο - Τδαηνθαιιηεξγεηώλ (Μεζνιόγγη) ΣΔΗ Γπη. Διιάδαο ίαο Σξνθίκωλ (Αξγνζηόιη) ΣΔΗ Ηνλίωλ ωλ Γεωπόλωλ (Ακαιηάδα) ΣΔΗ Γπη. Διιάδαο ωλ Γεωπόλωλ (Άξηα) ΣΔΗ Ζπείξνπ ωλ Γεωπόλωλ (Ζξάθιεην) ΣΔΗ Κξήηεο ωλ Γεωπόλωλ (Θεζζαινλίθε) ΣΔΗ Θεζ/λίθεο ωλ Γεωπόλωλ (Καιακάηα) ΣΔΗ Πει/λεζνπ ωλ Γεωπόλωλ (Λάξηζα) ΣΔΗ Θεζζαιίαο ωλ Γεωπόλωλ (Φιώξηλα) ΣΔΗ Γπη. Μαθ ωλ Πεξηβάιινληνο ΣΔ (Εάθπλζνο) - Σερλνινγηώλ Φπζ. Πεξηβάιινληνο ΣΔ ΣΔΗ Ηνλίωλ (Αζήλα) ΔΚΠΑ (Ζξάθιεην) Παλ. Κξήηεο (Θεζζαινλίθε) ΑΠΘ (Ηωάλληλα) Παλ. Ηωαλλίλωλ (Πάηξα) Παλ. Πάηξαο (Αζήλα) ΔΚΠΑ (Ζξάθιεην) Παλ. Κξήηεο (Θεζζαινλίθε) ΑΠΘ (Ηωάλληλα) Παλ. Ηωαλλίλωλ (Πάηξα) Παλ. Πάηξαο λ πζηεκάηωλ (Πεηξαηάο) Παλ. Πεηξαηά Στράτος Στρατηγάκης Σελίδα 5

6 ΟΝΟΜΑΗΑ ΥΟΛΖ 3ν Πεδίν ΗΓΡΤΜΑ Δθηίκεζε 2015 ΒΑΖ % Γηαθνξά Αηζζεηηθήο θαη Κνζκεηνινγίαο (Αζήλα) ΣΔΗ Αζήλαο Αηζζεηηθήο θαη Κνζκεηνινγίαο (Θεζζαινλίθε) ΣΔΗ Θεζ/λίθεο Αμηωκαηηθώλ Ννζειεπηηθήο (ΑΝ) Γελ. εηξά ηξαη. ρνιέο Βηνινγίαο (Ζξάθιεην) Παλ. Κξήηεο Βηνινγίαο (Αζήλα) ΔΚΠΑ Βηνινγίαο (Θεζζαινλίθε) ΑΠΘ Βηνινγίαο (Πάηξα) Παλ. Πάηξαο Βηνινγηθώλ Δθαξκνγώλ θαη Σερλνινγηώλ (Ηωάλληλα) Παλ. Ηωαλλίλωλ Βηνρεκείαο θαη Βηνηερλνινγίαο (Λάξηζα) Παλ. Θεζζαιίαο Γεκόζηαο Τγείαο θαη Κνηλνηηθήο Τγείαο (Αζήλα) - Γεκ. Τγείαο ΣΔΗ Αζήλαο Γεκόζηαο Τγείαο θαη Κνηλνηηθήο Τγείαο (Αζήλα) - Κνηλ. Τγείαο ΣΔΗ Αζήλαο Γηαηξνθήο θαη Γηαηηνινγίαο (Θεζζαινλίθε) ΣΔΗ Θεζ/λίθεο Γηαηξνθήο θαη Γηαηηνινγίαο (Καξδίηζα) ΣΔΗ Θεζζαιίαο Γηαηξνθήο θαη Γηαηηνινγίαο (εηεία) ΣΔΗ Κξήηεο Δπηζηήκεο Γηαηηνινγίαο θαη Γηαηξνθήο (Αζήλα) Υαξνθόπεην Δπηζηήκεο Σξνθίκωλ θαη Γηαηξνθήο (Λήκλνο) Παλ. Αηγαίνπ Δξγνζεξαπείαο (Αζήλα) ΣΔΗ Αζήλαο Ηαηξηθήο (Αιεμαλδξνύπνιε) ΓΠΘ Ηαηξηθήο (Αζήλα) ΔΚΠΑ Ηαηξηθήο (Ζξάθιεην) Παλ. Κξήηεο Ηαηξηθήο (Θεζζαινλίθε) ΑΠΘ Ηαηξηθήο (Ηωάλληλα) Παλ. Ηωαλλίλωλ Ηαηξηθήο (Λάξηζα) Παλ. Θεζζαιίαο Ηαηξηθήο (Πάηξα) Παλ. Πάηξαο Ηαηξηθό (Α) Θεζζαινλίθεο Γελ. εηξά ηξαη. ρνιέο Ηαηξηθώλ Δξγαζηεξίωλ (Αζήλα) ΣΔΗ Αζήλαο Ηαηξηθώλ Δξγαζηεξίωλ (Θεζζαινλίθε) ΣΔΗ Θεζ/λίθεο Ηαηξηθώλ Δξγαζηεξίωλ (Λάξηζα) ΣΔΗ Θεζζαιίαο Κηεληαηξηθήο (Θεζζαινλίθε) ΑΠΘ Κηεληαηξηθήο (Καξδίηζα) Παλ. Θεζζαιίαο Κηεληαηξηθό (Α) Θεζζαινλίθεο Γελ. εηξά ηξαη. ρνιέο Λνγνζεξαπείαο (Ηωάλληλα) ΣΔΗ Ζπείξνπ Λνγνζεξαπείαο (Πάηξα) ΣΔΗ Γπη. Διιάδαο Μαηεπηηθήο (Αζήλα) ΣΔΗ Αζήλαο Μαηεπηηθήο (Θεζζαινλίθε) ΣΔΗ Θεζ/λίθεο Μαηεπηηθήο (Πηνιεκαΐδα) ΣΔΗ Γπη. Μαθ Μνξηαθήο Βηνινγίαο θαη Γελεηηθήο (Αιεμαλδξνύπνιε) ΓΠΘ Ννζειεπηηθήο (Αζήλα) ΔΚΠΑ Ννζειεπηηθήο (Αζήλα) ΣΔΗ Αζήλαο Ννζειεπηηθήο (Γηδπκόηεηρν) ΣΔΗ Αλ.Μαθ.Θξάθεο Ννζειεπηηθήο (Ζξάθιεην) ΣΔΗ Κξήηεο Ννζειεπηηθήο (Θεζζαινλίθε) ΣΔΗ Θεζ/λίθεο Ννζειεπηηθήο (Ηωάλληλα) ΣΔΗ Ζπείξνπ Ννζειεπηηθήο (Λακία) ΣΔΗ η. Διιάδαο Ννζειεπηηθήο (Λάξηζα) ΣΔΗ Θεζζαιίαο Ννζειεπηηθήο (Πάηξα) ΣΔΗ Γπη. Διιάδαο Ννζειεπηηθήο (πάξηε) Παλ. Πει/λήζνπ Οδνληηαηξηθήο (Αζήλα) ΔΚΠΑ Οδνληηαηξηθήο (Θεζζαινλίθε) ΑΠΘ Οδνληηαηξηθό (Α) Θεζζαινλίθεο Γελ. εηξά ηξαη. ρνιέο Οδνληηθήο Σερλνινγίαο (Αζήλα) ΣΔΗ Αζήλαο Οπηηθήο θαη Οπηνκεηξίαο (Αζήλα) ΣΔΗ Αζήλαο Ραδηνινγίαο Αθηηλνινγίαο (Αζήλα) ΣΔΗ Αζήλαο Φαξκαθεπηηθήο (Αζήλα) ΔΚΠΑ Στράτος Στρατηγάκης Σελίδα 6

7 Φαξκαθεπηηθήο (Θεζζαινλίθε) ΑΠΘ Φαξκαθεπηηθήο (Πάηξα) Παλ. Πάηξαο Φαξκαθεπηηθό (Α) Θεζζαινλίθεο Γελ. εηξά ηξαη. ρνιέο Φπζηθνζεξαπείαο (Αζήλα) ΣΔΗ Αζήλαο Φπζηθνζεξαπείαο (Αίγην) ΣΔΗ Γπη. Διιάδαο Φπζηθνζεξαπείαο (Θεζζαινλίθε) ΣΔΗ Θεζ/λίθεο Φπζηθνζεξαπείαο (Λακία) ΣΔΗ η. Διιάδαο Στράτος Στρατηγάκης Σελίδα 7

8 ΟΝΟΜΑΗΑ ΥΟΛΖ 4ν Πεδίν ΗΓΡΤΜΑ Δθηίκε ζε 2015 ΒΑΖ 2014 Γηαθν ξά Αγξνλόκωλ θαη Σνπνγξάθωλ Μεραληθώλ (Αζήλα) ΔΜΠ Αγξνλόκωλ θαη Σνπνγξάθωλ Μεραληθώλ (Θεζζαινλίθε) ΑΠΘ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (Οξεζηηάδα) ΓΠΘ Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο (Αζήλα) Γεωπνληθό Παλ Αξρηηεθηόλωλ Μεραληθώλ (Αζήλα) ΔΜΠ Αξρηηεθηόλωλ Μεραληθώλ (Βόινο) Παλ. Θεζζαιίαο Αξρηηεθηόλωλ Μεραληθώλ (Θεζζαινλίθε) ΑΠΘ Αξρηηεθηόλωλ Μεραληθώλ (Ηωάλληλα) Παλ. Ηωαλλίλωλ ΝΈΟ Αξρηηεθηόλωλ Μεραληθώλ (Ξάλζε) ΓΠΘ Αξρηηεθηόλωλ Μεραληθώλ (Πάηξα) Παλ. Πάηξαο Αξρηηεθηόλωλ Μεραληθώλ (Υαληά) Πνι. Κξήηεο Γξαθηζηηθήο (Αζήλα) - Γξαθηζηηθήο ΣΔΗ Αζήλαο Γξαθηζηηθήο (Αζήλα) - Σερλνινγίαο Γξαθηθώλ Σερλώλ ΣΔΗ Αζήλαο Γαζνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθώλ Πόξωλ ΓΠΘ (Οξεζηηάδα) Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθώλ Πόξωλ (Αγξίλην) Παλ. Πάηξαο Γηνίθεζεο Δπεηρεξήζεωλ (Μεζνιόγγη) ΣΔΗ Γπη. Διιάδαο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ (Αγ. Νηθόιανο) ΣΔΗ Κξήηεο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ (Γξεβελά) - Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεωλ ΣΔΗ Γπη. Μαθ Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ (Καβάια) ΣΔΗ Αλ.Μαθ.Θξάθεο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ (Λεπθάδα) - Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεωλ ΣΔΗ Ηνλίωλ Γηνίθεζεο πζηεκάηωλ Δθνδηαζκνύ (Θήβα) ΣΔΗ η. Διιάδαο Γηνίθεζεο πζηεκάηωλ Δθνδηαζκνύ (Καηεξίλε) ΣΔΗ Κεληξ. Μαθ Δθπαηδεπηηθώλ Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ & Δθπαηδεπηηθώλ Ζιεθηξνληθώλ Μεραληθώλ -Δθπαηδεπηηθώλ Ζιεθηξνληθώλ Μεραληθώλ Δθπαηδεπηηθώλ Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ & Δθπαηδεπηηθώλ Ζιεθηξνληθώλ Μερλαηθώλ -Δθπαηδεπηηθώλ Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ ΑΠΑΗΣΔ ΑΠΑΗΣΔ Δθπαηδεπηηθώλ Μεραλνινγίαο (Μαξνύζη) ΑΠΑΗΣΔ Δθπαηδεπηηθώλ Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ (Μαξνύζη) ΑΠΑΗΣΔ Δζωηεξηθήο Αξρηηεθηνληθήο, Γηαθόζκεζεο θαη ρεδηαζκνύ ΣΔΗ Αζήλαο Αληηθεηκέλωλ (Αζήλα) Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ & Μεραληθώλ Τπνινγηζηώλ (Βόινο) Παλ. Θεζζαιίαο Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ & Μεραληθώλ Τπνινγηζηώλ (Ξάλζε) ΓΠΘ Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Τπνινγηζηώλ (Αζήλα) ΔΜΠ Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Τπνινγηζηώλ (Θεζζαινλίθε) ΑΠΘ Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ (Πάηξα) Παλ. Πάηξαο Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ ΣΔ (Ζξάθιεην) ΣΔΗ Κξήηεο Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ ΣΔ (Καβάια) ΣΔΗ Αλ.Μαθ.Θξάθεο Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ ΣΔ (Κνδάλε) ΣΔΗ Γπη. Μαθ Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ ΣΔ (Λάξηζα) ΣΔΗ Θεζζαιίαο Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ ΣΔ (Πάηξα) ΣΔΗ Γπη. Διιάδαο Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ ΣΔ (Πεηξαηάο) ΣΔΗ Πεηξαηά Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ ΣΔ (Υαιθίδα) ΣΔΗ η. Διιάδαο Ζιεθηξνληθώλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Τπνινγηζηώλ (Υαληά) Πνι. Κξήηεο Ζιεθηξνληθώλ Μεραληθώλ ΣΔ (Αζήλα) ΣΔΗ Αζήλαο Ζιεθηξνληθώλ Μεραληθώλ ΣΔ (Θεζζαινλίθε) ΣΔΗ Θεζ/λίθεο Ζιεθηξνληθώλ Μεραληθώλ ΣΔ (Λακία) ΣΔΗ η. Διιάδαο Ζιεθηξνληθώλ Μεραληθώλ ΣΔ (Πεηξαηάο) ΣΔΗ Πεηξαηά Ζιεθηξνληθώλ Μεραληθώλ ΣΔ (Υαληά) ΣΔΗ Κξήηεο Στράτος Στρατηγάκης Σελίδα 8

9 Κιωζηνϋθαληνπξγώλ Μεραληθώλ ΣΔ (Πεηξαηάο) ΣΔΗ Πεηξαηά Μεραλoιόγωλ θαη Αεξoλαππεγώλ Μεραληθώλ (Πάηξα) Παλ. Πάηξαο Μεραληθώλ Απηνκαηηζκνύ ΣΔ (Θεζζαινλίθε) ΣΔΗ Θεζ/λίθεο Μεραληθώλ Απηνκαηηζκνύ ΣΔ (Πεηξαηάο) ΣΔΗ Πεηξαηά Μεραληθώλ Απηνκαηηζκνύ ΣΔ (Υαιθίδα) ΣΔΗ η. Διιάδαο Μεραληθώλ Βηνϊαηξηθήο Σερλνινγίαο ΣΔ (Αζήλα) ΣΔΗ Αζήλαο Μεραληθώλ Δλεξγεηαθήο Σερλνινγίαο ΣΔ (Αζήλα) ΣΔΗ Αζήλαο Μεραληθώλ Ζιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηηθώλ πζηεκάηωλ ΣΔ (Πεηξαηάο) ΣΔΗ Πεηξαηά Μεραληθώλ Ζιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ θαη Πιεξνθνξηθήο (Πάηξα) Παλ. Πάηξαο Μεραληθώλ Μεηαιιείωλ Μεηαιινπξγώλ (Αζήλα) ΔΜΠ Μεραληθώλ Μνπζηθήο Σερλνινγίαο θαη Αθνπζηηθήο ΣΔ (Ρέζπκλν) ΣΔΗ Κξήηεο Μεραληθώλ Οηθνλνκίαο θαη Γηνίθεζεο (Υίνο) Παλ. Αηγαίνπ Μεραληθώλ Οξπθηώλ Πόξωλ (Υαληά) Πνι. Κξήηεο Μεραληθώλ Παξαγωγήο θαη Γηνίθεζεο (Ξάλζε) ΓΠΘ Μεραληθώλ Παξαγωγήο θαη Γηνίθεζεο (Υαληά) Πνι. Κξήηεο Μεραληθώλ Πεξηβάιινληνο (Κνδάλε) Παλ. Γπη. Μαθεδ ΝΈΟ Μεραληθώλ Πεξηβάιινληνο (Ξάλζε) ΓΠΘ Μεραληθώλ Πεξηβάιινληνο (Υαληά) Πνι. Κξήηεο Μεραληθώλ Πεξηβάιινληνο θαη Μεραληθώλ Αληηξξύπαλζεο ΣΔ (Κνδάλε) - Μερ. Αληηξξύπαλζεο ΣΔ ΣΔΗ Γπη. Μαθ Μεραληθώλ Πεξηβάιινληνο θαη Μεραληθώλ Αληηξξύπαλζεο ΣΔ (Κνδάλε) - Μερ.Γεωηερλνινγίαο Πεξηβάιινληνο ΣΔ ΣΔΗ Γπη. Μαθ Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ (Αζήλα) ΣΔΗ Αζήλαο Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ (Άξηα) ΣΔΗ Ζπείξνπ Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ (Ζξάθιεην) ΣΔΗ Κξήηεο Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ (Θεζζαινλίθε) ΣΔΗ Θεζ/λίθεο Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ (Καβάια) ΣΔΗ Αλ.Μαθ.Θξάθεο Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ (Καζηνξηά) ΣΔΗ Γπη. Μαθ Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ (Λακία) ΣΔΗ η. Διιάδαο Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ (Λάξηζα) ΣΔΗ Θεζζαιίαο Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ (Ναύπαθηνο) ΣΔΗ Γπη. Διιάδαο Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ (έξξεο) ΣΔΗ Κεληξ. Μαθ Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ (πάξηε) ΣΔΗ Πει/λεζνπ Μεραληθώλ ρεδίαζεο Πξνϊόληωλ θαη πζηεκάηωλ (ύξνο) Παλ. Αηγαίνπ Μεραληθώλ Σερλ. Πεηξειαίνπ & Φπζ. Αεξίνπ ΣΔ θαη Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ΣΔ (Καβάια) - Μεραλ. Μεραληθώλ ΣΔ Μεραληθώλ Σερλ. Πεηξειαίνπ & Φπζ. Αεξίνπ ΣΔ θαη Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ΣΔ (Καβάια) - Μεραληθώλ Σερλ. Πεηξ. & Φ. Αεξίνπ ΣΔ ΣΔΗ Αλ.Μαθ.Θξάθεο ΣΔΗ Αλ.Μαθ.Θξάθεο Μεραληθώλ Σερλνινγίαο Αεξνζθαθώλ ΣΔ (Υαιθίδα) ΣΔΗ η. Διιάδαο Μεραληθώλ Φπζηθώλ Πόξωλ θαη Πεξηβάιινληνο ΣΔ (Υαληά) ΣΔΗ Κξήηεο Μεραληθώλ Υωξνηαμίαο θαη Αλάπηπμεο (Θεζζαινλίθε) ΑΠΘ Μεραληθώλ Υωξνηαμίαο, Πνιενδνκίαο θαη Πεξηθεξεηαθήο Παλ. Θεζζαιίαο Αλάπηπμεο (Βόινο) Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Βηνκεραληθνύ ρεδηαζκνύ ΣΔ (Κνδάλε) -. Μεραλνιόγωλ Μερ. ΣΔ ΣΔΗ Γπη. Μαθ Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ (Αζήλα) ΔΜΠ Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ (Βόινο) Παλ. Θεζζαιίαο Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ (Θεζζαινλίθε) ΑΠΘ Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ (Κνδάλε) Παλ. Γπη. Μαθεδ Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Βηνκεραληθνύ ρεδηαζκνύ ΣΔ ΣΔΗ Γπη. Μαθ (Κνδάλε) - Βηνκ. ρεδηαζκνύ ΣΔ Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ΣΔ (Ζξάθιεην) ΣΔΗ Κξήηεο Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ΣΔ (Λάξηζα) ΣΔΗ Θεζζαιίαο Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ΣΔ (Πάηξα) ΣΔΗ Γπη. Διιάδαο Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ΣΔ (Πεηξαηάο) ΣΔΗ Πεηξαηά Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ΣΔ (έξξεο) ΣΔΗ Κεληξ. Μαθ Στράτος Στρατηγάκης Σελίδα 9

10 Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ΣΔ (Υαιθίδα) ΣΔΗ η. Διιάδαο Μεραλνιόγωλ Ορεκάηωλ ΣΔ (Θεζζαινλίθε) ΣΔΗ Θεζ/λίθεο Ναππεγώλ Μεραληθώλ ΣΔ (Αζήλα) ΣΔΗ Αζήλαο Ναππεγώλ Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ (Αζήλα) ΔΜΠ Οηλνινγίαο θαη Σερλνινγίαο Πνηώλ (Αζήλα) ΣΔΗ Αζήλαο Οηλνινγίαο θαη Σερλνινγίαο Πνηώλ (Γξάκα) ΣΔΗ Αλ.Μαθ.Θξάθεο Πιαζηηθώλ Σερλώλ θαη Δπηζηεκώλ ηεο Σέρλεο (Ηωάλληλα) Παλ. Ηωαλλίλωλ Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ (Αζήλα) ΔΜΠ Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ (Βόινο) Παλ. Θεζζαιίαο Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ (Θεζζαινλίθε) ΑΠΘ Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ (Ξάλζε) ΓΠΘ Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ (Πάηξα) Παλ. Πάηξαο Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ΣΔ (Θεζζαινλίθε) ΣΔΗ Θεζ/λίθεο Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ΣΔ (Λάξηζα) ΣΔΗ Θεζζαιίαο Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ΣΔ (Πάηξα) ΣΔΗ Γπη. Διιάδαο Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ΣΔ (Πεηξαηάο) ΣΔΗ Πεηξαηά Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ΣΔ (Σξίθαια) ΣΔΗ Θεζζαιίαο Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ΣΔ θαη Μερ. Σνπνγξαθίαο & Γεωπιεξνθνξηθήο ΣΔ (Αζήλα) - Μερ. Σνπ. & Γεωπι. ΣΔ ΣΔΗ Αζήλαο Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ΣΔ θαη Μερ. Σνπνγξαθίαο & Γεωπιεξνθνξηθήο ΣΔ (έξξεο) - Μερ. Σνπ. & Γεωπι. ΣΔ ΣΔΗ Κεληξ. Μαθ Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ΣΔ θαη Μερ. Σνπνγξαθίαο & Γεωπιεξνθνξηθήο ΣΔ (έξξεο) - Πνι. Μεραληθώλ ΣΔ ΣΔΗ Κεληξ. Μαθ Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ΣΔ θαη Μερ. Σνπνγξάθωλ & Γεωπιεξνθνξηθήο ΣΔ (Αζήλα) - Πνι. Μεραληθώλ ΣΔ ΣΔΗ Αζήλαο Πξόγξακκα Γηαρείξηζεο Δθθιεζηαζηηθώλ Κεηκειίωλ Αζήλαο ΑΔΑ Αζήλαο Πξόγξακκα Γηαρείξηζεο Δθθιεζηαζηηθώλ Κεηκειίωλ Θεζ/λίθεο ΑΔΑ Θεζ/λίθεο πληήξεζεο Αξραηνηήηωλ θαη Έξγωλ Σέρλεο (Αζήλα) ΣΔΗ Αζήλαο ρεδηαζκνύ & Σερλνινγίαο Έλδπζεο (Κηιθίο) ΣΔΗ Κεληξ. Μαθ ρεδηαζκνύ θαη Σερλνινγίαο Ξύινπ θαη Δπίπινπ ΣΔ (Καξδίηζα) ΣΔΗ Θεζζαιίαο Σερληθώλ Τπαμηωκαηηθώλ Αεξνπνξίαο (.Σ.Τ.Α.) Γελ. εηξά ηξαη. ρνιέο Σερλνινγίαο Ήρνπ θαη Μνπζηθώλ Οξγάλωλ (Λεμνύξη) ΣΔΗ Ηνλίωλ Σερλνινγίαο Σξνθίκωλ (Αζήλα) ΣΔΗ Αζήλαο Σερλνινγίαο Σξνθίκωλ (Θεζζαινλίθε) ΣΔΗ Θεζ/λίθεο Σερλνινγίαο Σξνθίκωλ (Καιακάηα) ΣΔΗ Πει/λεζνπ Σερλνινγίαο Σξνθίκωλ (Καξδίηζα) ΣΔΗ Θεζζαιίαο Φωηνγξαθίαο θαη Οπηηθναθνπζηηθώλ (Αζήλα) ΣΔΗ Αζήλαο Υεκηθώλ Mεραληθώλ (Αζήλα) ΔΜΠ Υεκηθώλ Μεραληθώλ (Θεζζαινλίθε) ΑΠΘ Υεκηθώλ Μεραληθώλ (Πάηξα) Παλ. Πάηξαο Στράτος Στρατηγάκης Σελίδα 10

11 5ν Πεδίν ΛΖ ΗΓΡΤΜΑ Δθηίκεζε 2015 ΒΑΖ νπξηζηηθήο Δθπαίδεπζεο Αγ Νηθνιάνπ Κξήηεο ΑΣΔ νπξηζηηθήο Δθπαίδεπζεο Ρόδνπ ΑΣΔ εληθήο Αζηπλνκίαο (Αζηπλνκηθνί) Γελ. εηξά Αζη. ρνιέο εληθήο Αζηπλνκίαο Γελ. εηξά Αζη. ρνιέο λ. εηξά Αζη. ρνιέο ωπ. Οηθνλνκηθώλ πνπδώλ (Αζήλα) ΟΠΑ ωπαϊθώλ πνπδώλ (Θεζζαινλίθε) Παλ. Μαθεδ ήζεωλ (Λάξηζα) - Γηνίθ.Δπηρεηξήζεωλ ΣΔΗ Θεζζαιίαο ξήζεωλ (Θεζζαινλίθε) - Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεωλ ΣΔΗ Θεζ/λίθεο ξήζεωλ (Αζήλα) - Γηνίθ. Δπηρεηξήζεωλ ΣΔΗ Αζήλαο ξήζεωλ (Αζήλα) - Γηνίθ. Μνλάδωλ Τγείαο θαη Πξόλνηαο ΣΔΗ Αζήλαο ξήζεωλ (Αζήλα) - Γηνίθεζε Σνπξηζηηθώλ Δπηρεηξήζεωλ θαη Δπηρεηξήζεωλ Φηινμελίαο ΣΔΗ Αζήλαο ξήζεωλ (Γξεβελά) - Γηνίθ. Σνπξηζη. Δπηρεηξ. Καη Δπηρεηξ. Φηινμελίαο ΣΔΗ Γπη. Μαθ ξήζεωλ (Ζγνπκελίηζα)- Γηνίθεζε Σνπξηζηηθώλ Δπηρεηξήζεωλ θαη Δπηρεηξήζεωλ Φηινμελίαο ΣΔΗ Ζπείξνπ ξήζεωλ (Ζξάθιεην) - Γηνίθ. Δπηρεηξήζεωλ ΣΔΗ Κξήηεο ξήζεωλ (Ζξάθιεην)- Γηνίθεζε Σνπξηζηηθώλ Δπηρεηξήζεωλ θαη Δπηρεηξήζεωλ Φηινμελίαο ΣΔΗ Κξήηεο ξήζεωλ (Θεζζαινλίθε)- Γηνίθεζε Σνπξηζηηθώλ Δπηρεηξήζεωλ θαη Δπηρεηξήζεωλ Φηινμελίαο ΣΔΗ Θεζ/λίθεο ξήζεωλ (Κνδάλε) ΣΔΗ Γπη. Μαθ ξήζεωλ (Λάξηζα)- Γηνίθεζε Σνπξηζηηθώλ Δπηρεηξήζεωλ θαη Δπηρεηξήζεωλ Φηινμελίαο ΣΔΗ Θεζζαιίαο ξήζεωλ (Λεπθάδα) - Γηνίθ. Σνπξηζη. Δπηρεηξ. Καη Δπηρεηξ. Φηινμελίαο ΣΔΗ Ηνλίωλ ξήζεωλ (Πάηξα) Παλ. Πάηξαο ξήζεωλ (Πεηξαηάο) - Γηνίθεζε Σνπξηζηηθώλ Δπηρεηξήζεωλ θαη Δπηρεηξήζεωλ Φηινμελίαο ΣΔΗ Πεηξαηά ξήζεωλ (Πεηξαηάο) - Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ ΣΔΗ Πεηξαηά ξήζεωλ (έξξεο) ΣΔΗ Κεληξ. Μαθ ξήζεωλ (Υίνο) Παλ. Αηγαίνπ ξήζεωλ Αγξ. Πξνϊόληωλ θαη Σξνθίκωλ (Αγξίλην) Παλ. Πάηξαο ξήζεωλ θαη Οξγαληζκώλ (Καιακάηα) - Γηνίθ. Μνλ. Τγείαο θαη Πξόλνηαο ΣΔΗ Πει/λεζνπ ξήζεωλ θαη Οξγαληζκώλ (Καιακάηα) - Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ΣΔΗ Πει/λεζνπ εκαηννηθνλνκηθήο (Αζήλα) ΟΠΑ εκαηννηθνλνκηθήο (Ζξάθιεην) ΣΔΗ Κξήηεο εκαηννηθνλνκηθήο (Θεζζαινλίθε) Παλ. Μαθεδ εκαηννηθνλνκηθήο (Θεζζαινλίθε) ΣΔΗ Θεζ/λίθεο εκαηννηθνλνκηθήο (Καβάια) ΣΔΗ Αλ.Μαθ.Θξάθεο εκαηννηθνλνκηθήο (Καιακάηα) ΣΔΗ Πει/λεζνπ εκαηννηθνλνκηθήο (Κνδάλε) ΣΔΗ Γπη. Μαθ εκαηννηθνλνκηθήο (Λάξηζα) ΣΔΗ Θεζζαιίαο εκαηννηθνλνκηθήο (Μεζνιόγγη) ΣΔΗ Γπη. Διιάδαο εκαηννηθνλνκηθήο (Πεηξαηάο) ΣΔΗ Πεηξαηά εκαηννηθνλνκηθήο (Πξέβεδα) ΣΔΗ Ζπείξνπ εκαηννηθνλνκηθήο (έξξεο) ΣΔΗ Κεληξ. Μαθ εκαηννηθνλνκηθήο (Υαιθίδα) ΣΔΗ η. Διιάδαο πηθνηλωλίαο (Αζήλα) ΟΠΑ πδώλ (Πεηξαηάο) Παλ. Πεηξαηά ηρεηξεκαηηθώλ Τπεξεζηώλ (Υίνο) Παλ. Αηγαίνπ ίαο θαη Οηθνινγίαο (Αζήλα) Υαξνθόπεην ζηήκεο (Αζήλα) ΟΠΑ ζηήκεο (Πεηξαηάο) Παλ. Πεηξαηά Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (Αζήλα) Πάληεην ) Θεζζαινλίθε Γελ. εηξά ηξαη. ρνιέο ηζηεκώλ (Αζήλα) ΔΚΠΑ ηζηεκώλ (Βόινο) Παλ. Θεζζαιίαο ηζηεκώλ (Θεζζαινλίθε) Παλ. Μαθεδ ηζηεκώλ (Θεζζαινλίθε) ΑΠΘ ηζηεκώλ (Ηωάλληλα) Παλ. Ηωαλλίλωλ ηζηεκώλ (Κνκνηελή) ΓΠΘ Στράτος Στρατηγάκης Σελίδα 11

12 ηζηεκώλ (Πάηξα) Παλ. Πάηξαο ηζηεκώλ (Ρέζπκλν) Παλ. Κξήηεο ηζηεκώλ (Σξίπνιε) Παλ. Πει/λήζνπ ηαρείξηζεο Αζιεηηζκνύ (πάξηε) Παλ. Πει/λήζνπ ηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ (Αζήλα) ΟΠΑ ηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ (Θεζζαινλίθε) Παλ. Μαθεδ ηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ (Πεηξαηάο) Παλ. Πεηξαηά ξαγώλ Γελ. εηξά.π.α Γηνηθ. Αεξνπνξίαο (ΤΓ) Γελ. εηξά ηξαη. ρνιέο ηθήο θαη Σξαπεδηθήο Γηνηθεηηθήο ((Πεηξαηάο) Παλ. Πεηξαηά Στράτος Στρατηγάκης Σελίδα 12

ΠΔ09.00. ή Οηθνλνκηθώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Κύπξνπ ή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ θαη Οξγαληζκώλ ηνπ Δ.Α.Π. ΠΔ09

ΠΔ09.00. ή Οηθνλνκηθώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Κύπξνπ ή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ θαη Οξγαληζκώλ ηνπ Δ.Α.Π. ΠΔ09 Γ Γ - Γ- - - - Μ Γ- Γ Γ Γ- Γ Ξ Γ - Γ 09.00 09 ηπρίν ηθνλνκηθώλ πηζηεκώλ ή ηθνλνκηθήο πηζηήκεο ή Γηεζλώλ θαη πξωπαϊθώλ ηθνλνκηθώλ πνπδώλ ή Γηεζλώλ ηθνλνκηθώλ ρέζεωλ θαη λάπηπμεο ή ξγάλωζεο θαη Γηνίθεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Ι. Φσσικοθεραπεία Εσωτεπικά Μέλη 1. Βαξζακίδεο Κωλζηαληίλνο, Καζεγεηήο, ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθνζεξαπείαο κε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΙΚΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΕΚΛΟΓΩΝ 31-03-2012

ΟΡΙΣΙΚΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΕΚΛΟΓΩΝ 31-03-2012 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΩΝ Αρθρο 3, παρ. 1,2 & 3 Π.Δ. 168/2006 ΟΡΙΣΙΚΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΕΚΛΟΓΩΝ 31-03-2012 ΔΙΕΤΘΤΝΗ α/α α/α ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΠΩΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ Α.Δ.Σ. ΙΔΙΟΣΗΣΑ ΟΔΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΧΡΟΜΗΘΗΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΧΡΟΜΗΘΗΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ EΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΔΡΓΑΣΗΚΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ Ζκεξνκελία : 23/09/2014 Αξ.Πξση. : 79279 ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΧΡΟΜΗΘΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ηε ζπλεδξίαζε πξνζήιζε θαη παξέζηε σο Γξακκαηέαο ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο ε θα. Βαζηιηθή Υνύλνπ, ππάιιεινο ΠΔ Γηνηθεηηθνύ-Οηθνλνκηθνύ.

ηε ζπλεδξίαζε πξνζήιζε θαη παξέζηε σο Γξακκαηέαο ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο ε θα. Βαζηιηθή Υνύλνπ, ππάιιεινο ΠΔ Γηνηθεηηθνύ-Οηθνλνκηθνύ. ΑΠΟΦΑΗ ΓΙΟΙΚΟΤΑ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΜΔ ΑΡΙΘΜΟ 200/23-2-2009 ηελ Αζήλα ζήκεξα ηελ 23-2-2009, εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 10:30 ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΩΝ (πνπ νδεγνχλ ζε πηπρίν) Πξνζθεξφκελεο ζέζεηο: 1100 ΠΟΤΓΔ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ Γίλνληαη δεθηνί απφθνηηνη

Διαβάστε περισσότερα

Παξαζθεπή 21 & άββαην 22 Ννεκβξίνπ 2008 Μνπζείν Μπελάθε, Κηήξην νδνύ Πεηξαηώο

Παξαζθεπή 21 & άββαην 22 Ννεκβξίνπ 2008 Μνπζείν Μπελάθε, Κηήξην νδνύ Πεηξαηώο Διεπζέξηνο Βεληδέινο & πνιηηηζηηθή πνιηηηθή Πξόγξακκα πκπνζίνπ Παξαζθεπή 21 & άββαην 22 Ννεκβξίνπ 2008 Μνπζείν Μπελάθε, Κηήξην νδνύ Πεηξαηώο πλδηνξγάλωζε ΜΟΤΔΗΟ ΜΠΔΝΑΚΖ ΔΘΝΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΔΡΔΤΝΩΝ & ΜΔΛΔΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΗ 17 Η ΔΑΜΟΛΟΓΙΚΗ - ΣΜΗΜΑ Ε

Δ/ΝΗ 17 Η ΔΑΜΟΛΟΓΙΚΗ - ΣΜΗΜΑ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 2 Απριλίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΥΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Υ.Κ. Αρ. Πρωτ.: Γ19Α 5015607 ΔΞ 2012 Δ/ΝΗ 19Η ΣΕΛ. ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗNΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Αθήνα, 26-6-2013 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ Αρ. Πρωτ.: Τ5β/ Γ.Π. Δ/ΝΗ ΨΤΧΙΚΗ ΤΓΕΙΑ ΣΜΗΜΑ Β. Προσ: Όπωσ οπ.δ.

ΕΛΛΗNΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Αθήνα, 26-6-2013 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ Αρ. Πρωτ.: Τ5β/ Γ.Π. Δ/ΝΗ ΨΤΧΙΚΗ ΤΓΕΙΑ ΣΜΗΜΑ Β. Προσ: Όπωσ οπ.δ. ΕΛΛΗNΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Αθήνα, 26-6-2013 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ Αρ. Πρωτ.: Τ5β/ Γ.Π. Δ/ΝΗ ΨΤΧΙΚΗ ΤΓΕΙΑ ΣΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Αριστοτζλους 19 Τ.Κ. : 101 87 Πληροφορίες :Παναγιώτα Μακροδημήτρη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΜΑΚΖΛΝ (κατ. Καθηματικού Δυαρμογών) Δηδηθά Θέκαηα Γηαθξηηώλ Μαζεκαηηθώλ ακθ. 1 ----------- Μεραληθή ησλ ζξαύζεσλ θαη Δξγαζηήξην ΠΒ101, ΠΒ102

ΔΜΑΚΖΛΝ (κατ. Καθηματικού Δυαρμογών) Δηδηθά Θέκαηα Γηαθξηηώλ Μαζεκαηηθώλ ακθ. 1 ----------- Μεραληθή ησλ ζξαύζεσλ θαη Δξγαζηήξην ΠΒ101, ΠΒ102 ΔΘΛΗΘΝ ΚΔΡΠΝΒΗΝ ΞΝΙΡΔΣΛΔΗΝ ΠΣΝΙΖ ΔΦΑΟΚΝΠΚΔΛΩΛ ΚΑΘΖΚΑΡΗΘΩΛ ΘΑΗ ΦΠΗΘΩΛ ΔΞΗΠΡΖΚΩΛ ΑΘΑΓΖΚΑΪΘΝ ΔΡΝΠ 2009-2010 ΡΔΙΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΔΞΑΛΑΙΖΞΡΗΘΩΛ ΔΜΔΡΑΠΔΩΛ ΑΘΑΓΖΚΑΪΘΝ ΔΡΝΠ 2009-2010 ΖΚ/ΛΗΑ 1ο - 2ο 2/8/10 ο-4ο 9.00

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ. Αζήλα, 25 Μαΐνπ 2015 Αξ. Πξσηνθόιινπ: 83091/Ε1

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ. Αζήλα, 25 Μαΐνπ 2015 Αξ. Πξσηνθόιινπ: 83091/Ε1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΧΣΑΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΡΓΑΝΧΣΗΚΖ & ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΜΖΜΑ Γ - ΦΟΗΣΖΣΗΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ & ΤΠΟΣΡΟΦΗΧΝ Αζήλα, 25 Μαΐνπ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Τποποποίηζη Αποθάζευν πεπί Σςζηάζευρ και Οπγανώζευρ Πεπιθεπειακών Γπαθείυν ηηρ ΕΕΤΤ ζηιρ πόλειρ Θεζζαλονίκη, Ηπάκλειο και Πάηπα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Τποποποίηζη Αποθάζευν πεπί Σςζηάζευρ και Οπγανώζευρ Πεπιθεπειακών Γπαθείυν ηηρ ΕΕΤΤ ζηιρ πόλειρ Θεζζαλονίκη, Ηπάκλειο και Πάηπα Μαπούζι, 13-01-2011 ΑΠ. 589/023 ΑΠΟΦΑΣΗ Τποποποίηζη Αποθάζευν πεπί Σςζηάζευρ και Οπγανώζευρ Πεπιθεπειακών Γπαθείυν ηηρ ΕΕΤΤ ζηιρ πόλειρ Θεζζαλονίκη, Ηπάκλειο και Πάηπα Η Ολομέλεια ηηρ Εθνικήρ Επιηποπήρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΣΔΙΟΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΡΩΠΑΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ

ΠΑΝΣΔΙΟΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΡΩΠΑΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 1 ΠΑΝΣΔΙΟΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΡΩΠΑΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 7ν ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΝΔΩΝ ΔΠΙΣΗΜΟΝΩΝ Πεξηβάιινλ θαη Βηώζηκε Αλάπηπμε. Η πξόθιεζε ηεο Πξάζηλεο Οηθνλνκίαο.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ

ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ ΠΑΝΣΔΙΟΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ 6ο ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΙΙ. ΘΔΗ ΔΡΓΑΙΑ. Καζεγεηήο, ζην γλωζηηθό αληηθείκελν «Θεαηξηθή Παηδεία θαη Αγωγή - Θέαηξν θαη Κνηλωλία»

Ι. ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΙΙ. ΘΔΗ ΔΡΓΑΙΑ. Καζεγεηήο, ζην γλωζηηθό αληηθείκελν «Θεαηξηθή Παηδεία θαη Αγωγή - Θέαηξν θαη Κνηλωλία» Δπώνσμο: Όνομα: Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας: Γέννηση: Ι. ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Παπαδόπνπινο Ιωάλλεο Γηνλύζηνο Αζεκίλα Πεηξαηάο Γιεύθσνση κατοικίας: Γεκνθξαηίαο 1 85 100 Ρόδνο Σηλ.: 6972093203 e-mail: papadopoulos@rhodes.aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ Αξραία Διιεληθή Ηζηνξία 3 Νεόηεξε Ηζηνξία ηεο Μεζνγείνπ 3 Δηζαγωγή ζηελ Πνιηηηθή Δπηζηήκε 3 Δηζαγωγή ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

4 ο ΑΔΙ. ** Ξνιηηηθώλ Κεραληθώλ ΑΔΗ Θεζζαινλίθε *** Ζιεθηξνιόγωλ Κεραληθώλ & Κεραληθώλ Ζ/ * Λαππεγώλ Κερ/γωλ Κερ/θώλ ΔΚΞ

4 ο ΑΔΙ. ** Ξνιηηηθώλ Κεραληθώλ ΑΔΗ Θεζζαινλίθε *** Ζιεθηξνιόγωλ Κεραληθώλ & Κεραληθώλ Ζ/ * Λαππεγώλ Κερ/γωλ Κερ/θώλ ΔΚΞ ΒΑΔΙ 2009 ΗΜΔΡΗΙΩΝ ΓΔΝΙΚΩΝ ΛΤΚΔΙΩΝ (90%) Δ ΦΘΙΝΟΤΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΡΑ ΠΡ. ΔΡΓ. ΔΠΙ. ΠΔΓΙΟ ΣΜΗΜΑ/ΧΟΛΗ ΙΓΡ. ΠΟΛΗ Δ.Μ. Βάση 2009 Αξρηηεθηόλωλ Κεραληθώλ ΔΚΞ 4 ο ΑΔΙ ΜΔ ΔΙΓΙΚΟ Βάση 2008 Γιαυ. 09/08 Δπιτ. Θέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μεηά ηε δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο, ε Επηηξνπή αμηνιόγεζε ηηο αηηήζεηο θαη θαηήξηηζε ηνλ αθόινπζν πίλαθα:

Μεηά ηε δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο, ε Επηηξνπή αμηνιόγεζε ηηο αηηήζεηο θαη θαηήξηηζε ηνλ αθόινπζν πίλαθα: ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ και ΕΠΙΥΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ τοσ ΣΕΙ ΗΠΕΙΡΟΤ Πεξηνρή Ψαζάθη, Σ.Κ. 48100, ΠΡΕΒΕΖΑ Σει. 26820.50552, θηλ. 6932.997672 Fax: 26820.50631 e-mail: sotiropoulosioan@yahoo.gr http:// innovation of

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα 7-11-2011 Αξηζκ. Πξση.: 7391 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΜΟΤΔΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα 7-11-2011 Αξηζκ. Πξση.: 7391 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΜΟΤΔΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 7-11-2011 Αξηζκ. Πξση.: 7391 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΜΟΤΔΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 3/ 2011 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Έρνληαο ππόςε: ΣΟ ΜΟΤΔΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγάδεηαη ωο θαζεγεηήο Πιεξνθνξηθήο ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε

Δξγάδεηαη ωο θαζεγεηήο Πιεξνθνξηθήο ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε A.K. 0410 Δπώλπκν Γνκηδίδεο Όλνκα Απόζηνινο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα/όλνκα νκάδαο Θίαζνο θηώλ «Σα παξακύζηα ηνπ Καξαγθηόδε» Σόπνο γελλήζεωο Θεζζαινλίθε Ζκεξνκελία γελλήζεωο 10 Ινπιίνπ 1978 Ζκεξνκελία

Διαβάστε περισσότερα

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Ιατπικών Επγαστηπίων ανά γνωστικό αντικείμενο

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Ιατπικών Επγαστηπίων ανά γνωστικό αντικείμενο Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Ιατπικών Επγαστηπίων ανά γνωστικό αντικείμενο I. Βιοπαθολογία (Ιατρική Μικροβιολογία, Εργαστηριακή Αιματολογία, Κλινική Χημεία, Ιατρική Μσκητολογία,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Ακαξνχζην, 08 Μαξηίνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ Αξ. Πξση. Βαζκφο Πξνηεξ. ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ 24582/Β4 ΔΞ.

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Ακαξνχζην, 08 Μαξηίνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ Αξ. Πξση. Βαζκφο Πξνηεξ. ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ 24582/Β4 ΔΞ. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Ακαξνχζην, 08 Μαξηίνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ Αξ. Πξση. Βαζκφο Πξνηεξ. ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ 24582/Β4 ΔΞ.ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΝΗΑΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΑΝΧΣΑΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΜΔ ΤΜΒΑΔΙ ΔΡΓΟΤ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΜΔ ΤΜΒΑΔΙ ΔΡΓΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Ι) ΑΘΗΝΑ ΣΜΗΜΑ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΙΓΙΚΟΤ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Αγ. Σππξίδσλνο, 122 10 ΑΙΓΑΛΔΩ Σειέθωλν : 210 5385174

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΚΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ

Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΚΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Βαζκόο Αζθαιείαο: Να δηαηεξεζεί κέρξη: ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΑΓΑ:Β41Α9-6ΑΦ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ ---- ΑΘΖΝΑ 02 / 04 / 2012 ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚ. ΚΑΗ ΟΗΚΟΝ.

Διαβάστε περισσότερα

c/s Salamis Filoxenia Πξόγξακκα θξνπαδηέξσλ Καινθαίξη 2015

c/s Salamis Filoxenia Πξόγξακκα θξνπαδηέξσλ Καινθαίξη 2015 Πξόγξακκα θξνπαδηέξσλ Καινθαίξη 2015 Α/Α Ηκεξνκελίεο Ηκέξεο Γηάξθεηα Πξννξηζκνί ΙΟΤΝΙΟ 1 12-14/06/15 Παξαζθεπή κε Κπξηαθή 2-ήκεξε (2 λύθηεο / 3 κέξεο) Λίβαλνο 2 14-19/06/15 Κπξηαθή κε Παξαζθεπή 5-ήκεξε

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΔΞΑ.Ι. Ρα καζήκαηα ζηα νπνία δηαγσλίδνληαη παλειιαδηθά νη ηειεηόθνηηνη ηνπ Γ ΔΞΑΙ (θαη νη ζπληειεζηέο καζεκάησλ) γηα λα εηζαρζνύλ ζε:

Γ ΔΞΑ.Ι. Ρα καζήκαηα ζηα νπνία δηαγσλίδνληαη παλειιαδηθά νη ηειεηόθνηηνη ηνπ Γ ΔΞΑΙ (θαη νη ζπληειεζηέο καζεκάησλ) γηα λα εηζαρζνύλ ζε: Γ ΔΞΑ.Ι. Ρα καζήκαηα ζηα νπνία δηαγσλίδνληαη παλειιαδηθά νη ηειεηόθνηηνη ηνπ Γ ΔΞΑΙ (θαη νη ζπληειεζηέο καζεκάησλ) γηα λα εηζαρζνύλ ζε: 1. ΣΔΙ 2. ΑΠΑΙΣΔ (Αλώηαηε ρνιή Παηδαγσγηθήο θ Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο)

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαηζκήζεζξ πθδεοζιμύ ζηδκ Δθθάδα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1940. Κνκνηελή Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο. 1-3 Ηνπιίνπ 2011. Πνόβναιια

Μεηαηζκήζεζξ πθδεοζιμύ ζηδκ Δθθάδα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1940. Κνκνηελή Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο. 1-3 Ηνπιίνπ 2011. Πνόβναιια Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο ΓΠΘ Civil Wars Study Group (Οκάδα Μειέηεο Δκθπιίωλ Πνιέκωλ) Δπζζηδιμκζηό οκέδνζμ ιε εέια: Μεηαηζκήζεζξ πθδεοζιμύ ζηδκ Δθθάδα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1940 Κνκνηελή Σκήκα Ηζηνξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ αξηζ. ΟΥ 3/2016. Ο Γήκνο Οξνπεδίνπ Λαζηζίνπ

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ αξηζ. ΟΥ 3/2016. Ο Γήκνο Οξνπεδίνπ Λαζηζίνπ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΙΘΙΟΤ Σδεξκηάδν, 04 Οθησβξίνπ 2016 ΓΗΜΟ ΟΡΟΠΔΓΙΟΤ ΛΑΙΘΙΟΤ Αξ. Πξση.: 3812 ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ αξηζ. ΟΥ 3/2016 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ςπ' απιθμ. ΟΥ 1/2013 για ηη ζύνατη ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ςπ' απιθμ. ΟΥ 1/2013 για ηη ζύνατη ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΑΛΜΧΠΙΑ ΛΟΤΣΡΑ ΜΟΝΟΜΔΣΟΥΙΚΗ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΓΗΜΟΣΙΚΧΝ ΑΚΙΝΗΣΧΝ ΛΟΤΣΡΧΝ ΜΔ ΣΟΝ ΓΙΑΚΡΙΣΙΚΟ ΣΙΣΛΟ Α.Φ.Μ. 090090279 Γ.Ο.Τ. ΑΡΙΓΑΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Δ. 69112 / 57 / Β /

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΑ ΑΘΘΟΤΑ. 9-11 Γιώζζα θαη Δπηθνηλωλία Γεπηέξα 8/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β

ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΑ ΑΘΘΟΤΑ. 9-11 Γιώζζα θαη Δπηθνηλωλία Γεπηέξα 8/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β Σελίδα1 ΕΞΑΜΗΝΟ 9-11 Γιώζζα θαη Δπηθνηλωλία Γεπηέξα 8/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β 9-11 Θεωξία θαη Πξαθηηθή Έληππεο Δπηθνηλωλίαο Πέκπηε 11/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β 12-2 Κνηλωληθή Θεωξία ΗΗ Πέκπηε 18/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β 3-5

Διαβάστε περισσότερα

Α: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Α: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ.Α. ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΧΡΔ/ΔΒΓΟΜΑΓΑ ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣA Γ. Φ. Δ. Γ.Μ. ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΥΜ100 Μαζεκαηηθά Ι 3 2-4 ΥΜ115 Αλαιπηηθή Υεκεία 2 1-3 ΥΜ101 Γξακκηθή Αιγεβξα 3 1-4 ΥΜ130 Φπζηθή Ι 3 1-4 ΥΜ132 Δξγαζηήξην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΧΡΟΜΗΘΗΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΓΗΑ ΣΗ ΔΠΑ. ΜΑΘΖΣΔΗΑ Ο.Α.Δ.Γ. ΥΟΛΗΚΟΤ ΔΣΟΤ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΧΡΟΜΗΘΗΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΓΗΑ ΣΗ ΔΠΑ. ΜΑΘΖΣΔΗΑ Ο.Α.Δ.Γ. ΥΟΛΗΚΟΤ ΔΣΟΤ EΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Ζκεξνκελία : 02/07/2015 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΔΡΓΑΣΗΚΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ Αξ.Πξση. : 53338 ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΤΗΑΔΗ. Πεηπρεκέλα παξαδείγκαηα νξγάλσζεο ηκεκάησλ ζπληήξεζεο. Παξάδεηγκα πξνο κίκεζε γηα ηηο ππφινηπεο εηαηξίεο

ΠΑΡΟΤΗΑΔΗ. Πεηπρεκέλα παξαδείγκαηα νξγάλσζεο ηκεκάησλ ζπληήξεζεο. Παξάδεηγκα πξνο κίκεζε γηα ηηο ππφινηπεο εηαηξίεο ΠΑΡΟΤΗΑΔΗ Πεηπρεκέλα παξαδείγκαηα νξγάλσζεο ηκεκάησλ ζπληήξεζεο Δζηηαζκέλα Καζεκεξηλά Παξάδεηγκα πξνο κίκεζε γηα ηηο ππφινηπεο εηαηξίεο Μπνξεί λα εθαξκφδνληαη: Γηαθνξεηηθφο ηξφπνο, Πξνβιήκαηα Γηαδηθαζία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΖΛΔΦΩΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ... 2610-997120 ΣΖΛΔΦΩΝΑ ΑΜΔΖ ΑΝΑΓΚΖ

ΣΖΛΔΦΩΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ... 2610-997120 ΣΖΛΔΦΩΝΑ ΑΜΔΖ ΑΝΑΓΚΖ ΣΖΛΔΦΩΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ... 2610-997120 ΣΖΛΔΦΩΝΑ ΑΜΔΖ ΑΝΑΓΚΖ Θπξσξείν Πξπηαλείαο... 2610-996681 Θπξσξείν Παλεπηζηεκηνππφιεσο... 2610-996687 Θπξσξείν Φπιάθσλ (θηλεηφ)... 697 81 88 881... 697 81 88 882 πληεξεηέο

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία 9:30 Πξνζέιεπζε 10:00 Έλαξμε Υαηξεηηζκνί Α Σςνεδπία Θεολογία και /ζηην νεοελληνική πεζογπαθία πληνλίζηξηα: Γξ ππξηδνύια Αζαλαζνπνύινπ-Κππξίνπ Γηδάζθνπζα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε

ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε ΣΔΛΗΚΑ ΟΝΟΜΑΣΑ ΦΖΦΟΓΔΛΣΗΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΤΜΒΟΤΛΟΗ νπιηώηεο Νίθνο, Πνιηηηθόο Μεραληθόο, Δ.Μ.Π. Τπνςήθηνο Γήκαξρνο Δημοτική Ενότητα Δομνίστας Παγώλε Νάλζπ Ηαηξόο, (Παηδίαηξνο).

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Δλληνική ηαηιζηική Απσή. Οπγανική θέζη: ΠΔ Θεηηθώλ Δπηζηεκώλ-ηαηηζηηθήο,, Γεληθή

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Δλληνική ηαηιζηική Απσή. Οπγανική θέζη: ΠΔ Θεηηθώλ Δπηζηεκώλ-ηαηηζηηθήο,, Γεληθή ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ονομαηεπώνςμο: Όνομα Παηπόρ: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Μαξία-Αγγειηθή ηακνύιε Κσλζηαληίλνο Νοέμβριος 1996 Ιούνιος 2002 Γηδαθηνξηθό ζηελ Πληποθοπική ηηρ Τγείαρ, Δζληθό & Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΖ ΔΚΣΡΑΣΔΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΓΗΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΗΝΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ 2011-2015. Απνινγηζκόο έξγνπ

EΘΝΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΖ ΔΚΣΡΑΣΔΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΓΗΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΗΝΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ 2011-2015. Απνινγηζκόο έξγνπ Απνινγηζκόο έξγνπ Λίλα Νηθνινπνύινπ Υπεύθυνη Έργου AGENDA A.E. & MINDWORK Ε.Π.Ε. Σν έξγν αθνξά: ζηνλ ζρεδηαζκό επηθνηλσληαθήο ζηξαηεγηθήο ζηελ πινπνίεζε δξάζεσλ επηθνηλσλίαο, δεκνζηόηεηαο θαη πιεξνθόξεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Αντιπρόεδροι. Πρόεδρος. ΦΑΣΖΗΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ Κων/νος Καθηγητής ΑΠΘ, ΠΕΡΡΑΚΗ τέλιος Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Αντιπρόεδροι. Πρόεδρος. ΦΑΣΖΗΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ Κων/νος Καθηγητής ΑΠΘ, ΠΕΡΡΑΚΗ τέλιος Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 1982 -- 2008 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πρόεδρος ΠΕΡΡΑΚΗ τέλιος Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αντιπρόεδροι ΦΑΣΖΗΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ Κων/νος Καθηγητής ΑΠΘ, ΣΑΛΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ. Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ. Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο 1 ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ολνκαηεπώλπκν: Μαξία Θ. Βιαράδε Τπεθνόηεηα: Διιεληθή Ηζαγέλεηα: Διιεληθή Ζκεξνκελία Γέλλεζεο:

Διαβάστε περισσότερα

2. Βήραο Γηώξγνο, Καξδηνιόγνο, Τπεύζπλνο ηαηξηθήο νκάδαο Μεηξνπνιηηηθνύ Κνηλσληθνύ Ηαηξείνπ Διιεληθνύ, ΔΛΛΑ.

2. Βήραο Γηώξγνο, Καξδηνιόγνο, Τπεύζπλνο ηαηξηθήο νκάδαο Μεηξνπνιηηηθνύ Κνηλσληθνύ Ηαηξείνπ Διιεληθνύ, ΔΛΛΑ. 1. Ηαηξηθό θαη βνεζεηηθό πξνζωπηθό ηνπ Μεηξνπνιηηηθνύ Κνηλωληθνύ Ηαηξείνπ Διιεληθνύ, 2. Βήραο Γηώξγνο, Καξδηνιόγνο, Τπεύζπλνο ηαηξηθήο νκάδαο Μεηξνπνιηηηθνύ Κνηλσληθνύ Ηαηξείνπ Διιεληθνύ, 3. Αθξίηαο Αιθεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α3Π9-ΔΑ. Μαρούζι, 01 Ιοσνίοσ 2011 Αριθ. Πρωη. 62559/Γ2 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ

ΑΔΑ: 4Α3Π9-ΔΑ. Μαρούζι, 01 Ιοσνίοσ 2011 Αριθ. Πρωη. 62559/Γ2 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ----- ΔΝΙΑΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ Π/ΘΜΙΑ & Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΤΓΩΝ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΜΗΜΑ Γ ----- Σαρ. Γ/λζε: Α. Παπαλδξένπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

Θεζζαινλίθε, 16-12-2011

Θεζζαινλίθε, 16-12-2011 Θεζζαινλίθε, 16-12-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΞΔΣΑΔΧΝ ΠΔΡΙΟΓΟΤ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ-ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟΤ 2012 ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΝΟΜΙΚΗ ΣΗ ΥΟΛΗ ΝΟΜΙΚΧΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΟΤ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Α. ΤΠΟΥΡΔΧΣΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΡΟ : Γ. Σκ. Πιεξνθνξηθήο & Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ΛΑΜΙΑ 30/09/2010

Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΡΟ : Γ. Σκ. Πιεξνθνξηθήο & Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ΛΑΜΙΑ 30/09/2010 Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΡΟ : Γ. Σκ. Πιεξνθνξηθή & Σερλνινγία Τπνινγηζηώλ ΛΑΜΙΑ 30/09/2010 ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Ν 2 ήκεξα, 30/09/2010 εκέξα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ επξσπατθνύ πξνγξάκκαηνο Ο ΓΗΜΟ ΠΑΡΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ επξσπατθνύ πξνγξάκκαηνο Ο ΓΗΜΟ ΠΑΡΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΧΝΙΑ ΓΗΜΟ ΠΑΡΣΗ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ Σαρ. Γ/λζε: Δπαγγειηζηξίαο 85 87, Σ.Κ.23100 Πιεξνθνξίεο: Αλαζηαζία Ξπδηά, ηει.: 27310-81866 (εζση. 117)

Διαβάστε περισσότερα

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ/ηνο 187/2009 «Γηνξηζκφο Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ» (214/Α/2009).

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ/ηνο 187/2009 «Γηνξηζκφο Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ» (214/Α/2009). ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Γ/ΝΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ & ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ Αζήλα 3 / 12 /2010 ΣΜΖΜΑ ΔΠΟΠΣΔΗΑ Ν.Π.Γ.Γ, Ν.Π.Η.Γ. & Α.Δ. Αξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 1 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΑΝΘΡΩΠΘΣΘΚΩΝ, ΝΟΜΘΚΩΝ & ΚΟΘΝΩΝΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ (πεπιλαμβ. οι ηπαηιωηικέρ σολέρ) 2. Ιζηνξία ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 2 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΘΕΣΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ 3 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Έγκπιζη ππογπαμμάηων ππωηοβοςλιών ηων Μελιζζοκομικών ςνεηαιπιζμών για ηο έηορ 2015» ΑΠΟΦΑΖ

ΘΔΜΑ: «Έγκπιζη ππογπαμμάηων ππωηοβοςλιών ηων Μελιζζοκομικών ςνεηαιπιζμών για ηο έηορ 2015» ΑΠΟΦΑΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΚΖ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΖΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΒΗΩΗΜΖ ΕΩΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ Γ/ΝΖ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΩΝ ΤΠΟΓΟΜΩΝ & ΜΔΣΑΠΟΗΖΖ ΕΩΗΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΣΜΖΜΑ Γ3: Μειηζζνθνκίαο,

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Γ/νζη : Αραξλώλ 2 Σασ.Κώδ. : 101 76 ΑΘΖΝΑ Σηλ. : Fax : 2102124499 Email : ax2u216@minagric.gr

Σασ. Γ/νζη : Αραξλώλ 2 Σασ.Κώδ. : 101 76 ΑΘΖΝΑ Σηλ. : Fax : 2102124499 Email : ax2u216@minagric.gr ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, 3.2.204 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Απιθμ. Ππωη.: 8834/52884 & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΤΠΟΣ/ΞΗ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΜΟΝ. ΠΡΟ/ΚΟΤ Σασ. Γ/νζη : Αραξλώλ 2 Σασ.Κώδ. : 0 76 ΑΘΖΝΑ Σηλ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΣΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΟΤ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΣΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΟΤ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΣΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΟΤ ΠΡΟΩΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΠΧΝΤΜΟ : Οηθνλόκνπ ΟΝΟΜΑ : Υαξάιακπνο ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΔΡΑ : Ησάλλεο ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΔΝΝΖΖ : 6-8-1968 ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΖΖ : Αζήλα ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΑΣΟΗΚΗΑ : Κεξθύξαο

Διαβάστε περισσότερα

H ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ. Tει.: 00357 22800616/617 Fax:00357 22427560 E-mail: daae@moec.gov.cy

H ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ. Tει.: 00357 22800616/617 Fax:00357 22427560 E-mail: daae@moec.gov.cy H ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ Tει.: 00357 22800616/617 Fax:00357 22427560 E-mail: daae@moec.gov.cy 1 To ζύζηεκα ηεο Αλώηεξεο Δθπαίδεπζεο (ΑΔ) ηεο Κύπξνπ αθνινπζεί ηηο αξρέο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο Μπνιόληα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟ ΥΡΟΝΙΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ «Ο ΝΔΟΜΑΡΣΤ ΓΔΧΡΓΙΟ»ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ 31-12-2011 ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΟ ΙΣΟΡΙΚΟ ΣΟΤ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟΤ ε ζ π λ έ ρ ε η α η ν π κ η θξνύ η ζ η ν ξ η θ ν ύ

Διαβάστε περισσότερα

To 2ο Επιςτημονικό Πεδίο περιλαμβάνει τμήματα που αναφζρονται ςτισ παρακάτω επιςτήμεσ:

To 2ο Επιςτημονικό Πεδίο περιλαμβάνει τμήματα που αναφζρονται ςτισ παρακάτω επιςτήμεσ: To 2ο Επιςτημονικό Πεδίο περιλαμβάνει τμήματα που αναφζρονται ςτισ παρακάτω επιςτήμεσ: Α.Ε.Ι. ΣΜΗΜΑΣΑ: o Χεθηαθώλ Σπζηεκάηωλ (& 4ν) o Πιεξνθνξηθήο (& 4ν) o Πεξηβάιινληνο (& 4ν) o Μεραληθώλ Πιεξνθνξηαθώλ

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

θαη Κνηλωληθήο Αιιειεγγύεο, ζηα πιαίζηα ηεο Γ Πξνγξακκαηηθήο Πεξηόδνπ.

θαη Κνηλωληθήο Αιιειεγγύεο, ζηα πιαίζηα ηεο Γ Πξνγξακκαηηθήο Πεξηόδνπ. Αγαπεηνί πλεξγάηεο, ΘΕΜΑ: ςνάνηηζη Επγαζίαρ (workshop) μεηαξύ μελών ηος θοπέα εθαπμοζμένηρ ηεσνολογίαρ HL7 Hellas, επισειπήζευν πληποθοπικήρ & επικοινυνιών και ηος ΤΤΚΑ, ενότει ηος Δ ΚΠ αο ελεκεξώλνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΔΙΩΜΑ. Γαβπιήλ Αμίηζηρ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΔΙΩΜΑ. Γαβπιήλ Αμίηζηρ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΔΙΩΜΑ Γαβπιήλ Αμίηζηρ Σποςδέρ / Δξειδίκεςζη 1984-1988: Τκήκα Ννκηθήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ 1989-1992: Μεηαπηπρηαθόο Υπόηξνθνο Δζωηεξηθνύ ηνπ Ι.Κ.Υ. ζηνλ ηνκέα ηνπ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ 1990: Μεηαπηπρηαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ. Επωνυμία Διεύθυνση Τηλέφωνο Φαξ Κεληξηθή Έλωζε Δπηκειεηεξίωλ Διιάδνο (Κ.Δ.Δ.Δ.)

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ. Επωνυμία Διεύθυνση Τηλέφωνο Φαξ Κεληξηθή Έλωζε Δπηκειεηεξίωλ Διιάδνο (Κ.Δ.Δ.Δ.) ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ Επωνυμία Διεύθυνση Τηλέφωνο Φαξ Κεληξηθή Έλωζε Δπηκειεηεξίωλ Διιάδνο (Κ.Δ.Δ.Δ.) Διιεληθόο Δπηκειεηεξηαθόο Σύλδεζκνο Μεηαθνξώλ (Δ.Δ.ΣΥ.Μ.) Απηνθηλεηηζηώλ Διιάδνο (Γ.Σ.Δ.Α.Δ.) Απηνθηλεηηζηώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ 2008-2010.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ 2008-2010. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΔΠΩΝΤΜΟ : Πεηξωηόο ΟΝΟΜΑ : Kωλζηαληίλνο ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ: Βαζίιεηνο ΟΝΟΜΑ ΜΗΣΡΟ: Βαζηιηθή ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΗΔΩ: Γόλλνη Λαξίζεο ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΓΔΝΝΗΔΩ: 1-1-1964 EΠΑΓΓΔΛΜΑ: Xεκηθόο Μεραληθόο Μεραληθόο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Δπώνυμο: ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Όνομα: ΓΗΜΗΣΡΙΟ Βαθμίδα: Δπίθνπξνο Καζεγεηήο.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Δπώνυμο: ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Όνομα: ΓΗΜΗΣΡΙΟ Βαθμίδα: Δπίθνπξνο Καζεγεηήο. Δπώνυμο: ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Όνομα: ΓΗΜΗΣΡΙΟ Βαθμίδα: Δπίθνπξνο Καζεγεηήο. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Βαζικός ηίηλος: Δ.Α..Α. (Παξάξηεκα Θεζζαινλίθεο). Ιζοηιμία Πηυχίου: από Σκήκα Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο & Αζιεηηζκνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑΣΑ 1νπ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΤ ΠΔΓΙΟΤ

ΣΜΗΜΑΣΑ 1νπ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΤ ΠΔΓΙΟΤ ΣΜΗΜΑΣΑ 1νπ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΤ ΠΔΓΙΟΤ Αγγιηθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο Θεζζαινλίθε... 4 Αγγιηθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο Αζήλα... 6 Αξρεηνλνκίαο θαη Βηβιηνζεθνλνκίαο Κέξθπξα... 8 Βαιθαληθώλ ιαβηθώλ θαη Αλαηνιηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΛΤΚΕΙΟ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ

ΝΕΟ ΛΤΚΕΙΟ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΝΕΟ ΛΤΚΕΙΟ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΙ ΙΥΤΔ ΣΙ ΘΑ ΙΥΤΔΙ ειίδα 1 από 8 ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΔΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Η Α Σάμε Γεληθνύ Λπθείνπ απνηειεί ηάμε απνθιεηζηηθά γεληθήο παηδείαο, ζηελ νπνία εθαξκόδεηαη πξόγξακκα καζεκάηωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΔΙΩΜΑ. του ΓΔΩΡΓΙΟΥ Μ. ΚΟΛΙΟΡΑΓΑΚΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΔΙΩΜΑ. του ΓΔΩΡΓΙΟΥ Μ. ΚΟΛΙΟΡΑΓΑΚΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΔΙΩΜΑ του ΓΔΩΡΓΙΟΥ Μ. ΚΟΛΙΟΡΑΓΑΚΗ ΖΡΑΚΛΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ 2011 ΠΡΟΧΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ Δπώλπκν : ΚΟΛΗΟΡΑΓΑΚΖ Όλνκα : ΓΔΧΡΓΗΟ Όλνκα παηξόο : ΜΙΥΑΗΛ Ηκεξνκελία γέλλεζεο : 17 OKTΩΒΡΙΟΤ 1957 Σόπνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

1980 Πηπρίν Παηδαγωγηθήο (Diplompädagogik) ζηηο Δπηζηήκεο ηεο Αγωγήο (Erziehungswissenschaften) από ην ίδην παλεπηζηήκην Βαζκόο: Άξηζηα (1)

1980 Πηπρίν Παηδαγωγηθήο (Diplompädagogik) ζηηο Δπηζηήκεο ηεο Αγωγήο (Erziehungswissenschaften) από ην ίδην παλεπηζηήκην Βαζκόο: Άξηζηα (1) Βηνγξαθηθό εκείωκα επηέκβξηνο 2009 (Α) Πξνζωπηθά ηνηρεία Δπίζεην: θνύξηνπ Όλνκα: Διέλε Σόπνο & Υξόλνο γέλλεζεο: Ρόδνο, 1954 Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Παληξεκέλε, κία θόξε Γηεύζπλζε: Παύινπ Μειά 20, 851 00

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Κωνσταντίνου Ι. Δραγογιάννη. Εκπαιδευτικοφ Τεχνολόγου Ηλεκτρονικοφ Μηχανικοφ M. Sc. Ηλεκτρονικήσ και Ραδιοηλεκτρολογίασ

Βιογραφικό Σημείωμα. Κωνσταντίνου Ι. Δραγογιάννη. Εκπαιδευτικοφ Τεχνολόγου Ηλεκτρονικοφ Μηχανικοφ M. Sc. Ηλεκτρονικήσ και Ραδιοηλεκτρολογίασ Βιογραφικό Σημείωμα Κωνσταντίνου Ι. Δραγογιάννη Εκπαιδευτικοφ Τεχνολόγου Ηλεκτρονικοφ Μηχανικοφ M. Sc. Ηλεκτρονικήσ και Ραδιοηλεκτρολογίασ Email: kdragogiannis@sch.gr Ι. Π Ρ Ο Χ Π Ι Κ Δ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Α. Γ/ΝΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ & ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Β. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ Αζήλα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 13 ΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΟΙΝΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 13 ΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΟΙΝΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 13 ΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΟΙΝΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ AA ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΟΔΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΣΤΠΟ ΥΩΡΑ ΜΕΣΑΛΛΙΟ 1 Νόεκα 2005 Παιπβνύ-Εάβνπ Αγγειηθή Π.Γ.Δ. Πεινπόλλεζνο Δξπζξόο Διιάδα

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2012-2013

ΥΟΛΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2012-2013 ΥΟΛΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2012-2013 Ηαλνπάξηνο 2012 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΣΜΖΜΑ ΑΓΓΛΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ... 3 2. ΣΜΖΜΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ... 4 3. ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ελευθερία Παγούνη. Περίληψη προσόντων

Ελευθερία Παγούνη. Περίληψη προσόντων Ελευθερία Παγούνη Σει.: 2310 554968 Fax: 2310 550140 e-mail pagouni@aqs.gr Περίληψη προσόντων 10εηήο ζπκβνπιεπηηθή δξαζηεξηόηεηα ζε ζέκαηα Πνηόηεηαο (πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Πνηόηεηαο) θαη Αλαδηνξγάλσζεο

Διαβάστε περισσότερα

-Γηα ηελ δνινθνληθή παξάλνκε ππαίζξηα δηαθήκηζε

-Γηα ηελ δνινθνληθή παξάλνκε ππαίζξηα δηαθήκηζε -Γηα ηελ δνινθνληθή παξάλνκε ππαίζξηα δηαθήκηζε - Θνηλή δήισζε 70 θνξέσλ κε αθνξκή ηελ πξνθιεηηθή δηαθεκηζηηθή - θακπάληα ηνπ θαξηέι ηεο δηαθεκεζηνβηνκεραλίαο. 22 Φεβξνπαξίνπ 2010. -Ο ΑΛΘΡΧΠΟ ΠΑΛΧ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑ ΚΕΤΗ 19 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ

ΠΑΡΑ ΚΕΤΗ 19 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ Οργανωηική Επιηροπή Πξόεδξνο: Μεηξνπνιίηεο Γνξηύλεο θαη Αξθαδίαο Μαθάξηνο Καξαλδηλόο Ησαθείκ, Πξσηνζύγθειινο Η. Μεηξνπόιεσο Γνξηύλεο θαη Αξθαδίαο Νάζελα Γέζπνηλα, Ηαηξνδηθαζηήο Παλ/θνύ Γ. Ννζνθ. Ζξαθιείνπ,

Διαβάστε περισσότερα

Π Δ Ρ Ι Λ Η Φ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Χ Η ππ αξηζκ. ΟΥ 2/2014. γηα ηελ ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ

Π Δ Ρ Ι Λ Η Φ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Χ Η ππ αξηζκ. ΟΥ 2/2014. γηα ηελ ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΧΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ Η ΔΦΟΡΔΙΑ ΠΡΟΨΣΟΡΙΚΧΝ & ΚΛΑΙΚΧΝ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΧΝ ΚΔΡΚΤΡΑ Κέξθπξα, 28824 Αξ Πξση 2 Σαρ Γ/λζε : Αξκ Βξάηια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ. ΜΑΝΟ Ν. ΚΟΝΟΛΑ Δπίθνπξνο θαζεγεηήο ζην Σ.Δ.Π.Α.Δ. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ.

ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ. ΜΑΝΟ Ν. ΚΟΝΟΛΑ Δπίθνπξνο θαζεγεηήο ζην Σ.Δ.Π.Α.Δ. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΜΑΝΟ Ν. ΚΟΝΟΛΑ Δπίθνπξνο θαζεγεηήο ζην Σ.Δ.Π.Α.Δ. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. Α. Γνωζηικό ανηικείμενο: Γηδαθηηθή Μεζνδνινγία θαη εθαξκνγέο ηεο Β. ποσδές: Παηδαγσγηθά ζηε ζρνιή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ (ΠΔΡΙΛΗΦΗ Σηρ ΜΔ 1/2011 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΣΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ ΑΔ)

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ (ΠΔΡΙΛΗΦΗ Σηρ ΜΔ 1/2011 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΣΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ ΑΔ) ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΟΣΑ (Α.Α.Η. Α.Δ. ΟΣΑ) ------------------------------------------------------- Οδόρ. Μοςζηακλή, Παγκπήηιο ηάδιο Σηλ: 2180 264560/2810215080 Απιθμ. Ππυη ΜΔ1/2011.:

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Κωνσταντίνου Ι. Δραγογιάννη. Εκπαιδευτικοφ Τεχνολόγου Ηλεκτρονικοφ Μηχανικοφ M. Sc. Ηλεκτρονικήσ και Ραδιοηλεκτρολογίασ

Βιογραφικό Σημείωμα. Κωνσταντίνου Ι. Δραγογιάννη. Εκπαιδευτικοφ Τεχνολόγου Ηλεκτρονικοφ Μηχανικοφ M. Sc. Ηλεκτρονικήσ και Ραδιοηλεκτρολογίασ Βιογραφικό Σημείωμα Κωνσταντίνου Ι. Δραγογιάννη Εκπαιδευτικοφ Τεχνολόγου Ηλεκτρονικοφ Μηχανικοφ M. Sc. Ηλεκτρονικήσ και Ραδιοηλεκτρολογίασ Διεφθυνση κατοικίας ΕΡΙΦΥΛΗΣ 13 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ.: 11634 Αρ. τηλ.: 210722619

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. 1994-1996 πνπδέο Στεδιαζμού & Καηαζκεσής Κοζμήμαηος ζηελ ηδησηηθή ζρνιή

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. 1994-1996 πνπδέο Στεδιαζμού & Καηαζκεσής Κοζμήμαηος ζηελ ηδησηηθή ζρνιή ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Αθξνδίηε Ενύθε Κ. Υνιέβα 39, 45221 Ησάλληλα Σει. 2651005715, 6972847376 Γελλεκέλε ζηηο 24/3/1975 Διιεληθήο ππεθνόηεηαο ΠΟΤΓΔ 1992 Απολσηήριο Λσκείοσ (4 ν Λύθεην Ησαλλίλσλ), κε βαζκό

Διαβάστε περισσότερα

Βέξγαδνο Γ. Βιαζζνπνύινπ. Γηαλλνπθάθνο Γηαλλνπιόπνπινο. Γηαλλνπνύινπ

Βέξγαδνο Γ. Βιαζζνπνύινπ. Γηαλλνπθάθνο Γηαλλνπιόπνπινο. Γηαλλνπνύινπ ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ Αγάζεο πύξνο Αγγειάθε Ρνπθ Καηεξίλα Αγλίδεο Αγξηαληώλε Υξηζηίλα Ατβαιηώηεο Αξηζηνηέιεο Αιεζεηλόο Αιηβηδάηνο Αιηβηδάηνπ Γηάλλα Ακνύξγε Αιεμάλδξα Ακνύξγε Υέικα Ακνύξγεο πύξνο Αλαγλσζηόπνπινο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Α. Γ/ΝΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ & ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Β. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ Αζήλα

Διαβάστε περισσότερα

Γεψξγηνο ΠΑΛΗΑΣΗΟ. Πξνο θάζε ελδηαθεξφκελν

Γεψξγηνο ΠΑΛΗΑΣΗΟ. Πξνο θάζε ελδηαθεξφκελν Γεψξγηνο ΠΑΛΗΑΣΗΟ ΠΡΟΧΠΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ Σζηαηζηαπά 10, Καζηνξηά, GR-52100, Διιάδα +30 2467029594 +30 6976744804 paliatsios@yahoo.gr www.paliatsios.com Φχιν Άξξελ Ζκεξνκελία γέλλεζεο 18/07/1975 Δζληθφηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ

Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ Η επηηξνπή πξαθηηθήο άζθεζεο, αθνύ έιαβε ππόςε ηεο ηηο αηηήζεηο πξαθηηθήο άζθεζεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζπνπδαζηώλ γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΑΣΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΑΣΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΑΣΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Oλνκαηεπώλπκν: Ησάλλεο Αξακπαηδήο Παηξώλπκν: Θσκάο Ζκ/λία, ηόπνο γέλλεζεο: 9 Ηνπιίνπ 1957, Καβάια Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε: Έγγακνο,

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραθικό Σημείωμα Χριζηόθορου Μήηζιου www.chrismitsios.eu chris@chrismitsios.eu

Βιογραθικό Σημείωμα Χριζηόθορου Μήηζιου www.chrismitsios.eu chris@chrismitsios.eu Σπουδέσ Εκπαίδευςη Αύγουστος 2015 2015: Μεηαπηπρηαθό Γίπισκα Δηδίθεπζεο ζηηο Δπξσπατθέο Σπνπδέο γηα Σηειέρε Δπηρεηξήζεσλ θαη Οξγαληζκώλ, Τκήκα Γηεζλώλ θαη Δπξσπατθώλ Οηθνλνκηθώλ Σπνπδώλ, Σρνιή Οηθνλνκηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Mε «εξππέρ» διαδικαζίερ και μέζω ΔΟΑΤΑΠ, η αναγνώπιζη ηων πηςσίων ηων «Κολλεγίων»-ΝΟΜΟ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΟ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Mε «εξππέρ» διαδικαζίερ και μέζω ΔΟΑΤΑΠ, η αναγνώπιζη ηων πηςσίων ηων «Κολλεγίων»-ΝΟΜΟ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΟ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Κπξηαθή, 10 Ηνύιηνο 2011 11:26 Mε «εξππέρ» διαδικαζίερ και μέζω ΔΟΑΤΑΠ, η αναγνώπιζη ηων πηςσίων ηων «Κολλεγίων»-ΝΟΜΟ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΟ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δθηύπσζε ρνιηάζηε πξώηνη! ΑΠΟΚΛΔΗΣΗΚΟ ΡΔΠΟΡΣΑΕ: es os.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Αισθητικήρ & Κοσμητολογίαρ ανά γνωστικό αντικείμενο

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Αισθητικήρ & Κοσμητολογίαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Αισθητικήρ & Κοσμητολογίαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Ι. Αιζθηηική αποκαηάζηαζη δερμαηικών - ενδοκρινικών προβλημάηων αληηθείκελν «Αηζζεηηθή - Απνηξίρωζε»,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2 1-2 09 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://mspv.primarymusic.gr/mspv/ 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ TA TMHMATA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΧΝ ΣΔΙ ΚΑΙ ΣΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΑ ΣΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ TA TMHMATA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΧΝ ΣΔΙ ΚΑΙ ΣΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΑ ΣΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ TA TMHMATA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΧΝ ΣΔΙ ΚΑΙ ΣΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΑ ΣΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ (πηγή: http://www.sofokleousin.gr) ΜΑΘΗΣΔ Θενδωξόπνπινο Υαξάιακπνο Αληωλάηνο Αιέμαλδξνο Νίθνο Λνύληδεο Βιαζζόπνπινο

Διαβάστε περισσότερα

ΞΗΛΑΘΑΠ ΗΗ ΠΣΝΙΔΠ ΘΑΗ ΡΚΖΚΑΡΑ ΞΝ ΔΗΠΑΓΝΛΡΑΗ ΝΗ ΘΑΡΝΣΝΗ ΑΞΝΙΡΖΟΗΝ ΖΚΔΟΖΠΗΥΛ ΘΑΗ ΔΠΞΔΟΗΛΥΛ ΔΞΑΙ ΝΚΑΓΑ Α

ΞΗΛΑΘΑΠ ΗΗ ΠΣΝΙΔΠ ΘΑΗ ΡΚΖΚΑΡΑ ΞΝ ΔΗΠΑΓΝΛΡΑΗ ΝΗ ΘΑΡΝΣΝΗ ΑΞΝΙΡΖΟΗΝ ΖΚΔΟΖΠΗΥΛ ΘΑΗ ΔΠΞΔΟΗΛΥΛ ΔΞΑΙ ΝΚΑΓΑ Α ΞΗΛΑΘΑΠ ΗΗ ΠΣΝΙΔΠ ΘΑΗ ΡΚΖΚΑΡΑ ΞΝ ΔΗΠΑΓΝΛΡΑΗ ΝΗ ΘΑΡΝΣΝΗ ΑΞΝΙΡΖΟΗΝ ΖΚΔΟΖΠΗΥΛ ΘΑΗ ΔΠΞΔΟΗΛΥΛ ΔΞΑΙ ΝΚΑΓΑ Α 1. Νη απφθνηηνη ηνπ Κεραλνινγηθνύ ηνκέα θαη ηνπ ηνκέα Νρεκάηωλ ησλ ΔΞΑΙ εηζψγνληαη ζηα ηκϊκαηα: ΚΖΣΑΛΝΙΝΓΗΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Απόζπαζμα Ππακηικού Απιθμ. 146/26-11-2010 (Θέμα 6 ο IV)

Απόζπαζμα Ππακηικού Απιθμ. 146/26-11-2010 (Θέμα 6 ο IV) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΣΕΙ ΛΑΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΜΗΜΑΣΟ Απόζπαζμα Ππακηικού Απιθμ. 146/26-11-2010

Διαβάστε περισσότερα