Traditional Oil Eggshell

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Traditional Oil Eggshell"

Transcript

1 Traditional Oil Eggshell Ημ/νύα 22/09/2009 ελύδα. 1 / 7 1. ΣΟΙΦΕΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ ΚΑΙ ΣΟΤ ΠΑΡΑΓΨΓΟΤ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1.1 Εμπορικό ονομαςύα : Traditional Oil Eggshell 1.2 Φρόςη : Διακοςμητικό επύχριςμα / Υινύριςμα για εφαρμογό με πινϋλο, ρολό ψεκαςμό 1.3 Σαυτοπούηςη Παραγωγού : Όνομα Εταιρύασ : Πλόρησ Διεύθυνςη : Περιοχό και Φώρα : Ηλεκτρονικό Διεύθυνςη υπευθύνου φύλλου εργαςύασ TLG Ltd Wood Street, Openshaw, MANCHESTER, M11 2FB U.K. Tel Fax ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΟΣΗΣΑ Εύφλεκτο. Η παρατεταμϋνη ϋκθεςη μπορεύ να προκαλϋςει ξηρότητα δϋρματοσ ό ςκϊςιμο (ανατρϋξτε επύςησ ςτην ενότητα 11). Ειδικού κύνδυνοι: Περιϋχει: Ενώςεισ κοβαλτύου και αιθυλομεθυλοκετοξύμη, που μπορούν να προκαλϋςουν αλλεργικό αντύδραςη 3 ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΗ ΤΣΑΗ ΚΑΙ ΣΑ ΤΣΑΣΙΚΑ Περιγραφό : Μεύγμα ςυμπεριλαμβανομϋνων των παρακϊτω επικύνδυνων ουςιών για την υγεύα ό το περιβϊλλον κατϊ την ϋννοια του CHIP Ουςύα: περιεκτικότητα%: Αριθμόσ CAS: Σαξινόμηςη: EINECS: Αριθμόσ ΕΕ: Petroleum Distillate 22-28% Xn, R10, R65, R Xylene <2.5% Xn, R10, R20/21, R Cobalt compound <0.5% Xn, N, R22, R43, R51/53 Ethyl methyl ketoxime <0.5% Xn, R21, R40, R41, R Ανατρϋξτε ςτην ενότητα 15 & 16 για την εξόγηςη των αναφερόμενων υποδεύξεων κινδύνου Σελίδα 1 από 7

2 4 ΠΡΨΣΕ ΒΟΗΘΕΙΕ Γενικϊ ε όλεσ τισ περιπτώςεισ που υπϊρχει αμφιβολύα, ό αν τα ςυμπτώματα επιμϋνουν, ζητόςτε ιατρικό βοόθεια. Μη δύνετε ποτϋ τύποτα από το ςτόμα ςε αναύςθητο ϊτομο. Ειςπνοό Μεταφερθεύτε ςε καθαρό αϋρα, κρατόςτε τον αςθενό ζεςτό και ςε ανϊπαυςη. Αν η αναπνοό ϋχει ςταματόςει, προχωρόςτε ςε τεχνητό αναπνοό. Μη δώςετε τύποτα από το ςτόμα. Αν χϊςει τισ αιςθόςεισ του, τοποθετόςτε ςτην θϋςη ανϊνηψησ και ζητόςτε ιατρικό ςυμβουλό. Επαφό με τα μϊτια Οι φακού επαφόσ θα πρϋπει να αφαιρεθούν. Πλύνετε αμϋςωσ με ϊφθονο καθαρό νερό για τουλϊχιςτον 10 λεπτϊ, κρατώντασ τα βλϋφαρα ανοικτϊ και ζητόςτε ιατρικό ςυμβουλό. Επαφό με το δϋρμα Αφαιρϋςτε τα μολυςμϋνα ρούχα. Πλύνετε το δϋρμα πολύ καλϊ με ςαπούνι και νερό ό χρηςιμοποιόςτε κατϊλληλο καθαριςτικό δϋρματοσ. Μη χρηςιμοποιεύτε διαλύτεσ ό αραιωτικϊ. Κατϊποςη ε περύπτωςη κατϊ λϊθοσ κατϊποςησ ζητόςτε αμϋςωσ ιατρικό ςυμβουλό. Κρατόςτε ςε ηρεμύα. Μην προκαλεύτε εμετό. 5 ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΠΤΡΚΑΓΙΑ ε περύπτωςη που μια πυρκαγιϊσ ςε χώρο που αποθηκεύονται τα υλικϊ Κατϊλληλα μϋςα πυρόςβεςησ Αφρόσ ανθεκτικόσ ςτο Οινόπνευμα, CO2, ςκόνη, ψεκαςμόσ νερού/βεντϊλια Ακατϊλληλα μϋςα πυρόςβεςησ Χεκαςμόσ μεγϊλου όγκου νερού Απαιτεύται ειδικό προςτατευτικό εξοπλιςμό Η φωτιϊ παρϊγει πυκνό μαύρο καπνό που περιϋχει επικύνδυνα προώόντα Απαιτεύται ειδικό προςτατευτικό εξοπλιςμό φωτιϊ παρϊγει πυκνό, μαύρο καπνό που περιϋχει επικύνδυνα προώόντα Για τουσ πυροςβϋςτεσ καύςησ (βλϋπε ςημεύο 10). Η ϋκθεςη ςε προώόντα διϊςπαςησ μπορεύ να εύναι επικύνδυνη για την υγεύα. Κατϊλληλη αυτόνομη αναπνευςτικό ςυςκευό μπορεύ να απαιτηθεύ. Μην αφόνετε το νερό κατϊςβεςησ να φθϊςει ςε υπονόμουσ ό υδϊτινουσ πόρουσ 6 ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΕΣΨΠΙΗ ΣΤΦΑΙΑ ΔΙΑΡΡΟΗ. Ανατρϋξτε ςτα μϋτρα προςταςύασ που αναφϋρονται ςτισ παραγρϊφουσ 7 και 8. Περιορύςτε και ςυλλϋξτε την διαρροϋσ με μη καύςιμα απορροφητικϊ υλικϊ όπωσ π.χ. ϊμμο, χώμα κτλ και τοποθετόςτε ςε κατϊλληλο δοχεύο απορριμμϊτων ςύμφωνα με τουσ κανονιςμούσ των αποβλότων (βλ. παρϊγραφο 13). Μην αφόνετε να ειςχωρόςει ςε αποχετεύςεισ ό υδϊτινα ρεύματα. Καθαρύςτε κατϊ προτύμηςη με απορρυπαντικό. Αποφεύγεται η χρόςη διαλυτών. Εϊν το προώόν ειςϋλθει ςε αποχετεύςεισ ό υπονόμουσ θα πρϋπει να επικοινωνόςετε αμϋςωσ, με την τοπικό εταιρεύα υδϊτων. την περύπτωςη τησ μόλυνςησ του ρϋματα, ποτϊμια ό λύμνεσ, ενημερώςτε την τοπικό υπηρεςύα περιβϊλλοντοσ. Μϋθοδοι καθαριςμού: Καθαρύςτε κατϊ προτύμηςη με απορρυπαντικό: αποφύγετε τη χρόςη διαλυτών. 7 ΦΕΙΡΙΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΤΗ Φειριςμόσ: Οι ατμού εύναι βαρύτεροι από τον αϋρα και εξαπλώνονται κατϊ μόκοσ των δαπϋδων. Μπορούν να ςχηματύςουν εκρηκτικϊ μεύγματα με τον αϋρα. Φρηςιμοποιόςτε το προώόν μόνο ςε περιοχϋσ όπου οι φλόγεσ και ϊλλεσ πηγϋσ ανϊφλεξησ απουςιϊζουν. Σο προώόν αυτό μπορεύ να προκαλϋςει ευαιςθητοπούηςη του δϋρματοσ. Σα χϋρια θα πρϋπει να επιθεωρούνται ςε τακτϊ χρονικϊ διαςτόματα για οποιαδόποτε ςημϊδια καταςτροφόσ του δϋρματοσ ό φλεγμονϋσ. Διατηρόςτε το δοχεύο ςτεγνό και κλειςτϋσ πϊντα. Μην χρηςιμοποιεύτε εργαλεύα που προκαλούν ςπινθηριςμό. Αποφύγετε την επαφό με το δϋρμα και τα μϊτια. Αποφεύγετε την ειςπνοό ατμών ό ςπρϋι. Σο κϊπνιςμα, φαγητό και ποτό θα πρϋπει να απαγορεύονται ςε χώρουσ χρόςησ. Ποτϋ μη χρηςιμοποιεύτε πύεςη για να αδειϊςετε το δοχεύο (δεν εύναι δοχεύο πύεςησ). Διατηρεύτε πϊντα ςε δοχεύα καταςκευαςμϋνα από το ύδιο υλικό με το δοχεύο τησ προςφορϊσ. Σελίδα 2 από 7

3 Ρούχα και προςτατευτικϊ θα πρϋπει να αφαιρούνται και να απορρύπτονται ςτο τϋλοσ τησ ημϋρασ ξεχωριςτϊ από τα ϊλλα καύςιμα υλικϊ ώςτε να αποφευχθεύ ο κύνδυνοσ ανϊπτυξησ και εξϊπλωςησ πυρκαγιϊσ. Πανιϊ / κουρϋλια που χρηςιμοποιούνται για την εφαρμογό / αφαύρεςη του προώόντοσ να πετιούνται ξεχωριςτϊ. Αποθόκευςη: Η αποθόκευςη και τη χρόςη αυτού του προώόντοσ υπόκειται ςτουσ Κανονιςμούσ για τισ Επικύνδυνεσ Ουςύεσ και Εκρηκτικϋσ Ατμόςφαιρεσ (ΚΕΟΕΑ). Οι απαιτόςεισ αναφϋρονται ςτο HSE εγκεκριμϋνο κώδικα πρακτικόσ και Προςανατολιςμού, αποθόκευςη επικύνδυνων ουςιών: [Ϊωσ 250 λύτρα υγρών με ςημεύο ανϊφλεξησ πϊνω από 32 o C, αλλϊ κϊτω από 55 o C μπορεύ να φυλϊςςονται ςε χώρο εργαςύασ υπό την προώπόθεςη ότι διατηρούνται ςε κλειςτϋσ δοχεύα, ςε πυραςφϊλειασ ντουλϊπι ό κϊδο. Μεγαλύτερεσ ποςότητεσ πρϋπει να φυλϊςςονται ςε ξεχωριςτό χώρο, ςύμφωνα με τισ διαρθρωτικϋσ απαιτόςεισ που περιλαμβϊνονται ςτο επεξηγηματικό ςημεύωμα αποθόκευςησ HSE εύφλεκτων υγρών ςε δοχεύα.] Διατηρεύτε τη ςυςκευαςύα ερμητικϊ κλειςτό και ςτεγνό. Σηρεύτε τισ υποδεύξεισ τησ ετικϋττασ. Αποθηκεύςτε μεταξύ 5 και 25 C ςε ξηρό και καλϊ αεριζόμενο μϋροσ μακριϊ από πηγϋσ θερμότητασ και το ϊμεςο ηλιακό φωσ. Δοχεύα που ϋχουν ανοιχτεύ πρϋπει να εύναι κατϊλληλα ςφραγιςμϋνα πϊλι και να φυλϊςςονται ςε όρθια θϋςη για να αποτραπεύ διαρροό. Αποθηκεύςτε το μακριϊ από ιςχυρϊ αλκαλικϊ και ιςχυρϊ όξινα υλικϊ. 8 ΜΕΣΡΑ ΪΛΕΓΦΟΤ ΕΚΘΕΗ Ϊλεγχοι ϋκθεςησ: Παρϋχετε επαρκό εξαεριςμό. Όπου εύναι δυνατόν κϊντε χρόςη τοπικού εξαεριςμού. Ουςύα (WEL/OEL) TWA (1) STEL (2) ύμβολα (3) ppm (4) mg.m-3 (4) ppm (4) mg.m-3 (4) Αποςτϊγματα πετρελαύου 1000 SUP Ξυλόλιο Sk (1) Όρια μακροχρόνιασ ϋκθεςησ - 8 ώρεσ Μϋςοσ όροσ ταθμιςμϋνου Φρόνου (2) Οριακό τιμό μικρού χρόνου - 15 λεπτϊ περύοδο αναφορϊσ (3) «Sk» δεύχνει ότι υπϊρχει κύνδυνοσ απορρόφηςησ από το δϋρμα. «SEN», δηλώνει ευαιςθητοπούηςη του αναπνευςτικού ςυςτόματοσ. «Carc» δεύχνει ότι υπϊρχει κύνδυνοσ για καρκύνο ό κληρονομόςιμεσ γενετικϋσ βλϊβεσ. (4) «WEL» δηλώνει όριο ϋκθεςησ ςτο χώρο εργαςύασ. WEL εύναι που λαμβϊνονται από την τρϋχουςα ϋκδοςη του EH40, εκτόσ από εκεύνα που φϋρουν την ϋνδειξη «SUP» που OEL που αποδύδεται από τον προμηθευτό τησ ουςύασ. Επαγγελματικόσ ϋκθεςησ Ϊλεγχοσ Αναπνευςτικό προςταςύα: Προςταςύα του δϋρματοσ Προςταςύα των ματιών: Προςταςύα των χεριών: Μϋτρα υγιεινόσ: Όλα τα μϋςα ατομικόσ προςταςύασ, ςυμπεριλαμβανομϋνου του αναπνευςτικού προςτατευτικού εξοπλιςμού. Ϊλεγχοσ τησ ϋκθεςησ ςε επικύνδυνεσ ουςύεσ πρϋπει να επιλϋγεται για να ανταποκρύνονται ςτισ απαιτόςεισ των κανονιςμών COSHH και PPE. Εϊν η ϋκθεςη ςε επικύνδυνεσ ουςύεσ που αναφϋρονται ανωτϋρω δεν μπορούν να ελεγχθούν από την παροχό τοπικού εξαεριςμού και επαρκούσ απαγωγόσ, πρϋπει να χρηςιμοποιεύτε την κατϊλληλη αναπνευςτικό ςυςκευό. Υορϊτε κατϊλληλεσ φόρμεσ (Βαμβακερϋσ ό βαμβακερϋσ / ςυνθετικϋσ ). Θα πρϋπει να αφαιρεθεύ τα μολυςμϋνα ρούχα και να πλϋνετε το δϋρμα με ςαπούνι και νερό ό με ανϊλογο καθαριςτικό δϋρματοσ. υνύςταται ο τακτικόσ ϋλεγχοσ του δϋρματοσ από τουσ χρόςτεσ του προώόντοσ. Προςτατευτικϊ γυαλιϊ πρϋπει να φοριούνται για την πρόληψη ατυχημϊτων από τυχόν πιτςιλιϋσ. Κατϊ την ϋκθεςη του δϋρματοσ θα πρϋπει να ζητεύται από τουσ προμηθευτϋσ γαντιών κατϊλληλεσ προδιαγραφϋσ ςχετικϊ με τα κατϊλληλα εύδη και τουσ χρόνουσ χρόςησ. Οι προςτατευτικϋσ κρϋμεσ βοηθούν ςτην προςταςύα των εκτεθειμϋνων περιοχών του δϋρματοσ, αλλϊ δεν εύναι υποκατϊςτατα για την πλόρη φυςικό προςταςύα. Δεν πρϋπει να χρηςιμοποιούνται αν το δϋρμα ϋχει όδη εκτεθεύ. Βεβαιωθεύτε ότι τα χϋρια πλϋνονται πριν φϊτε ό πιεύτε ό πϊτε τουαλϋτα. Εφαρμόςτε κρϋμα προςταςύασ του δϋρματοσ πριν από το χειριςμό. Να απομακρύνετε αμϋςωσ τα ενδύματα που ϋχουν μολυνθεύ. Σελίδα 3 από 7

4 9 ΥΤΙΚΕ ΚΑΙ ΦΗΜΙΚΕ ΙΔΙΟΣΗΣΕ Όψη Τγρό Οςμό Τδρογονανθρϊκων Ιξώδεσ poise (C&P 25 C) Πύεςη ατμών βαρύτεροι από τον αϋρα Φρώμα Βϊςεισ και Φρώματα Εκρηκτικϋσ ιδιότητεσ LEL 0,9% ημεύο ανϊφλεξησ >32 C αλλϊ <55 C ημεύο βραςμού >150 C ημεύο τόξησ Μη διαθϋςιμο ph Μη διαθϋςιμο χετικό πυκνότητα 1,35-1,56 g/cm3 (βϊρουσ δοχεύου) Διαλυτότητα Αδιαλυτό ςτο νερό ΠΟΕ (Οδηγύα 2004/42/Εc): 297 g/l ( Κατ. Α/δ = 300g/L 2010) 10 ΣΑΘΕΡΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΑΝΣΙΔΡΑΣΙΚΟΣΗΣΑ υνθόκεσ προσ αποφυγό: Τλικϊ προσ αποφυγό Επικύνδυνα ςε αποςύνθεςη Προώόντα ταθερό κϊτω από τισ ςυνιςτώμενεσ ςυνθόκεσ αποθόκευςησ και διαχεύριςησ (βλϋπε κεφϊλαιο 7) Ιςχυρϊ οξϋα, αλκϊλια και μϋςα οξεύδωςησ ε μια πυρκαγιϊ, επικύνδυνα προώόντα αποςύνθεςησ όπωσ ο καπνόσ, μονοξεύδιο του ϊνθρακα, Διοξεύδιο του ϊνθρακα και οξεύδια του αζώτου μπορεύ να παραχθούν 11 ΣΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ Οξεύα τοξικότητα: Σο προώόν ϋχει αξιολογηθεύ ςύμφωνα με τη ςυμβατικό μϋθοδο ςτην τεχνολογύα chip και ταξινομεύται βϊςει των τοξικολογικών κινδύνων. This takes into account, where known, delayed and immediate effects and also chronic effects of components from short-term and long-term exposure by oral, inhalation and dermal routes of exposure and eye contact. Βλϋπε ςημεύα 3 και 15 για λεπτομϋρειεσ ςχετικϊ με το αποτϋλεςμα τησ ταξινόμηςησ επικινδυνότητασ. Η υπερβολικό ϋκθεςη μπορεύ να επηρεϊςει την υγεύα του ανθρώπου, ωσ εξόσ: Επαφό με το δϋρμα: Επαφό με τα μϊτια: Ειςπνοό / κατϊποςη: Η επανειλημμϋνη ό παρατεταμϋνη επαφό με το προώόν μπορεύ να οδηγόςει ςε απομϊκρυνςη του φυςικού λύπουσ από το δϋρμα με αποτϋλεςμα την εμφϊνιςη μη αλλεργικόσ δερματύτιδασ εξ επαφόσ Πιτςιλύςματα ςτα μϊτια μπορεύ να προκαλϋςουν ερεθιςμό Η ϋκθεςη ςε οργανικούσ διαλύτεσ ατμών μπορεύ να προκαλϋςει δυςμενεύσ επιπτώςεισ όπωσ ερεθιςμό των βλεννογόνων και του αναπνευςτικού ςυςτόματοσ και αρνητικϋσ ςυνϋπειεσ για την νεφρικό και κεντρικό νευρικό ςύςτημα. Σα ςυμπτώματα περιλαμβϊνουν πονοκϋφαλο, ζϊλη, κόπωςη, μυικό αδυναμύα, υπνηλύα και ςε ακραύεσ περιπτώςεισ απώλεια αιςθόςεων. 12 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ Αυτό το προώόν ϋχει αξιολογηθεύ ςύμφωνα με τη ςυμβατικό μϋθοδο ςτην τεχνολογύα CHIP και δεν ταξινομεύται ωσ επικύνδυνο για το περιβϊλλον, αλλϊ περιϋχει ουςύεσ που ταξινομούνται ωσ επικύνδυνεσ. Δεύτε το Κεφϊλαιο 2 για λεπτομϋρειεσ Μην αφόςετε το υλικό να μολύνει επιφϊνεια του εδϊφουσ ό των υπόγειων υδϊτων ό να ειςϋλθει ςτο ςύςτημα αποχϋτευςησ Σελίδα 4 από 7

5 Ουςύα που ϋχει Κινητικότητα (2) Εμμονό Ωλλεσ ανεπιθύμητεσ ενϋργειεσ (2) ταξινομηθεύ ωσ DfE (1) και βιοαποικοδόμηςη (2) Cobalt driers Φαμηλό δυνατότητα Βιοδιαςπώμενα Πολύ τοξικό για τουσ να Βιοςυςςώρευςησ υδρόβιουσ οργανιςμούσ (1) Όλεσ οι ουςύεσ που απαριθμούνται ςτο τμόμα 2 και ταξινομούνται ωσ επικύνδυνεσ για το περιβϊλλον (DfE) (2) Οι πληροφορύεσ που λαμβϊνονται από δελτύα δεδομϋνων αςφαλεύασ των προμηθευτών και των ςχετικών με τισ περιβαλλοντικϋσ επιπτώςεισ ςτην αποφυγό των απροόπτων κατϊ την αποθόκευςη, χειριςμό, τη χρόςη και τη διϊθεςη 13 ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΘΕΗ Σα απόβλητα, ςυμπεριλαμβανομϋνων των ϊδειων ςυςκευαςιών, πρϋπει να απορρύπτονται ςύμφωνα με τουσ κανονιςμούσ που απορρϋουν από τον νόμο ελϋγχου ρύπανςησ και τουσ νόμουσ για την περιβαλλοντικό προςταςύα. Οι κανονιςμού για τα επικύνδυνα απόβλητα δεν ιςχύουν για το προώόν αυτό. Σο προώόν να μην χύνεται ςτουσ υπονόμουσ, ςε επύγεια και υπόγεια ύδατα και γειτονικϋσ περιοχϋσ. 14 ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ ΦΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΗΝ ΜΕΣΑΥΟΡΑ Μεταφορϊ εντόσ των εγκαταςτϊςεων του χρόςτη: Μεταφϋρετε πϊντα κλειςτϊ δοχεύα, τα οπούα να εύναι όρθια και αςφαλό. Βεβαιωθεύτε ότι τα ϊτομα που μεταφϋρουν το προώόν γνωρύζουν τι πρϋπει να κϊνουν ςε περύπτωςη ατυχόματοσ ό διαρροόσ Περαιτϋρω μεταφορϊ, μετϊ την αγορϊ: Επύγεια μεταφορϊ ADR / RID (διαςυνοριακό): ADR / RID class: 3 Ομϊδα ςυςκευαςύασ: ΙΙΙ Σεμϊχια: Κωδικόσ κινδύνων (Kemler / EAC): 30/3Y Αριθμόσ Ο.Η.Ε.: 1263 Επιςόμανςη Επικινδυνότητασ: Xn Περιγραφό των εμπορευμϊτων: Φρώματα Θαλϊςςιεσ μεταφορϋσ IMDG: IMDG class: 3.3 ελύδα: Αριθμόσ Ο.Η.Ε.: 1263 Ομϊδα ςυςκευαςύασ: ΙΙΙ Αριθμόσ EMS: 3.05 MFAG: 310 Θαλϊςςιοσ ρύποσ: Κανϋνασ Ονομαςύα αποςτολόσ: Φρώματα Αεροπορικϋσ μεταφορϋσ IATA-DGR IATA class: 3 Αριθμόσ UN/ID: 1263 Ομϊδα ςυςκευαςύασ: ΙΙΙ Ονομαςύα αποςτολόσ: Φρώματα 15 ΣΟΙΦΕΙΑ ΦΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΗΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΗ ΡΤΘΜΙΗ όμανςη ςύμφωνα με τισ Οδηγύεσ ΕΟΚ: ΕΤΥΛΕΚΣΟ Περιϋχει: Ενώςεισ Κοβαλτύου και αιθυλομεθυλοκετοξύμη Υρϊςεισ κινδύνου: R10 R66 Εύφλεκτο Παρατεταμϋνη ϋκθεςη μπορεύ να προκαλϋςει ξηρότητα δϋρματοσ ό ςκϊςιμο Υρϊςεισ αςφαλεύασ: S2 Να φυλϊςςεται μακριϊ από παιδιϊ Σελίδα 5 από 7

6 S16 S23 Μακριϊ από πηγϋσ ανϊφλεξησ - Απαγορεύεται το κϊπνιςμα Μην αναπνϋετε αναθυμιϊςεισ / ατμούσ / ό ψεκαςμό S24/25 Αποφύγετε την επαφό με το δϋρμα και τα μϊτια S29 Μην αδειϊζετε ςτην αποχϋτευςη S36/37 Υορϊτε κατϊλληλη προςτατευτικό ενδυμαςύα και γϊντια S45 ε περύπτωςη ατυχόματοσ ό αν αιςθανθεύτε αδιαθεςύα, ζητόςτε αμϋςωσ ιατρικό ςυμβουλό (δεύξτε την ετικϋτα αν εύναι δυνατό) S51 Να χρηςιμοποιεύται μόνο ςε καλϊ αεριζόμενο χώρο 16 ΩΛΛΕ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ Γενικϊ: Οι πληροφορύεσ που περιϋχονται ςτο παρόν δελτύο δεδομϋνων αςφαλεύασ παρϋχονται ςύμφωνα με τισ απαιτόςεισ των κανονιςμών CHIP. Σο προώόν δεν πρϋπει να χρηςιμοποιεύται για ςκοπούσ ϊλλουσ από αυτούσ που αναφϋρονται ςτο τμόμα 1, χωρύσ προηγουμϋνωσ αναφερόμενοσ ςτον προμηθευτό και ϋχει λϊβει γραπτϋσ οδηγύεσ χειριςμού. Δεδομϋνου ότι οι ειδικϋσ ςυνθόκεσ χρόςησ του προώόντοσ εύναι ϋξω από τον ϋλεγχο του προμηθευτό, ο χρόςτησ εύναι υπεύθυνοσ για να εξαςφαλύζει ότι πληρούνται οι απαιτόςεισ τησ ςχετικόσ νομοθεςύασ τηρούνται. Οι πληροφορύεσ που περιϋχονται ςτο παρόν δελτύο δεδομϋνων αςφαλεύασ βαςύζονται ςτην τρϋχουςα κατϊςταςη τησ γνώςησ και ςτην ιςχύουςα εθνικό νομοθεςύα. Παρϋχει καθοδόγηςη ςχετικϊ με την υγεύα, την αςφϊλεια και τισ περιβαλλοντικϋσ πτυχϋσ του προώόντοσ και δεν πρϋπει να ερμηνευθεύ ωσ εγγύηςη των τεχνικών επιδόςεων ό τησ καταλληλότητασ για ςυγκεκριμϋνεσ εφαρμογϋσ. Αυτό το δελτύο δεδομϋνων αςφαλεύασ αντικαθιςτϊ όλεσ τισ προηγούμενεσ εκδόςεισ (βλ. παραπϊνω ημερομηνύα) και μπορεύ να περιϋχει ςημαντικϋσ νϋεσ πληροφορύεσ που επηρεϊζουν την αξιολόγηςη του κινδύνου ςασ, όταν χρηςιμοποιεύτε αυτό το προώόν. Οι πληροφορύεσ που περιϋχονται ςτο παρόν δελτύο δεδομϋνων αςφαλεύασ βαςύζονται ςτην τρϋχουςα κατϊςταςη τησ γνώςησ και τησ ιςχύουςασ νομοθεςύασ. Ψςτόςο, καμύα δόλωςη, εγγύηςη ό εγγύηςη ςχετικϊ με την ακρύβεια, την αξιοπιςτύα ό την πληρότητϊ τουσ υςτϊςεισ / περιοριςμού: Οι παρεχόμενεσ πληροφορύεσ αφορούν μόνο το υλικό που αναφϋρεται για βιομηχανικό χρόςη και δεν ιςχύει αν χρηςιμοποιεύται ςε ςυνδυαςμό με ϊλλα υλικϊ. Σο δελτύο δεδομϋνων παρϋχει πληροφορύεσ για τισ γνώςεισ μασ ςχετικϊ με το χειριςμό, την αποθόκευςη και τη χρόςη του προώόντοσ. Δεν εύναι εφαρμόςιμεσ ςε αςυνόθιςτεσ ό μη κανονικϋσ χρόςεισ του προώόντοσ ό όπου οδηγύεσ ό ςυςτϊςεισ δεν ακολουθούνται. Εύναι ευθύνη του χρόςτη να βεβαιωθεύ ότι οι παρεχόμενεσ πληροφορύεσ εύναι κατϊλληλεσ και πλόρεισ αρκετϊ για αυτό το υλικό ςυγκεκριμϋνη χρόςη Πηγϋσ των βαςικών ςτοιχεύων που χρηςιμοποιούνται για την κατϊρτιςη αυτού του Δελτύου Δεδομϋνων Αςφαλεύασ: Αυτό το δελτύο δεδομϋνων δημιουργόθηκε ςύμφωνα με την οδηγύα 91/155/ΕΟΚ (93/112/ΕΚ) Επικύνδυνα Προώόντα Οδηγύα 1999/45/ΕΚ τροποπούηςη 2006/8/ΕΚ Δεδομϋνα των προμηθευτών Φημικϊ προώόντα (Πληροφορύεσ κινδύνων και ςυςκευαςύασ για Προμόθεια) Κανονιςμού (CHIP 3) SI 2002/1689 Εγκεκριμϋνο κατϊλογο προςφορϊσ. Πληροφορύεσ που ϋχουν εγκριθεύ για την ταξινόμηςη και την επιςόμανςη των ουςιών και των παραςκευαςμϊτων που εύναι επικύνδυνα για την προμόθεια L129 (ϋβδομη ϋκδοςη) Εγκεκριμϋνοσ οδηγόσ ταξινόμηςησ και επιςόμανςησ. Οδηγύεσ για τουσ κανονιςμούσ 131 (Πϋμπτη Ϊκδοςη) Σελίδα 6 από 7

7 Η ςύνταξη των δελτύων δεδομϋνων αςφαλεύασ εγκεκριμϋνο κώδικα πρακτικόσ L CHIP για όλουσ HSG228 Ευρωπαώκό Κατϊλογο των Φημικών Ουςιών (EINECS) Κατϊλογοσ εγκεκριμϋνων πληροφοριών για τη μεταφορϊ επικύνδυνων εμπορευμϊτων μϋςω οδικών και ςιδηροδρομικών δικτύων L90 (Σρύτη Ϊκδοςη) Οδικϋσ μεταφορϋσ επικύνδυνων εμπορευμϊτων (Σαξινόμηςη, υςκευαςύα και όμανςη) και χρόςη μεταφερόμενου εξοπλιςμού υπό πύεςη, 2004 SI 2004/568 Όρια ϋκθεςησ ςτο χώρο εργαςύασ EH40/2005 Ϊλεγχοσ ουςιών επικύνδυνων για την υγεύα των κανονιςμών του 2002 (COSHH) SI 2002/2677 και τισ μετϋπειτα τροποποιόςεισ Επικύνδυνα απόβλητα Κανονιςμού 2005 SI 2005/894 Η Προςταςύα του Περιβϊλλοντοσ νόμου του 1990 Ο οδηγόσ BCF ςτο CHIP Κανονιςμού Δεκϋμβριοσ 2005 R φρϊςεισ από επικύνδυνα ςυςτατικϊ ςτοιχεύα (εκτόσ από εκεύνα που όδη περιλαμβϊνονται ςτο ςημεύο 15): R20/21/22 R38 R40 R41 R43 Επιβλαβϋσ όταν ειςπνϋεται, ςε επαφό με το δϋρμα και ςε περύπτωςη κατϊποςησ Ερεθύζει το δϋρμα Ύποπτο καρκινογϋνεςησ Κύνδυνοσ ςοβαρών οφθαλμικών βλαβών Μπορεύ να προκαλϋςει ευαιςθητοπούηςη ςε επαφό με το δϋρμα R51/53 Σοξικό για τουσ υδρόβιουσ οργανιςμούσ, μπορεύ να προκαλϋςει μακροχρόνιεσ δυςμενεύσ επιπτώςεισ ςτο υδϊτινο περιβϊλλον R65 Επιβλαβϋσ: Μπορεύ να προκαλϋςει βλϊβη ςτουσ πνεύμονεσ ςε περύπτωςη κατϊποςησ. Αλλαγϋσ ςτην προηγούμενη ϋκδοςη: Πλόρησ αναθεώρηςη Σελίδα 7 από 7

Acrylic Gloss ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Acrylic Gloss ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Acrylic Gloss 1 η Ϊκδοςη Ημ/νύα Ιανουϊριοσ 2008 ελύδα. 1 / 5 1. ΣΟΙΦΕΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ ΚΑΙ ΣΟΤ ΠΑΡΑΓΨΓΟΤ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1.1 Εμπορικό ονομαςύα : Acrylic Gloss 1.2 Φρόςη : Φρώμα νερού (ριπολύνη)

Διαβάστε περισσότερα

MATERIS PAINTS ITALIA S.p.A CERAMIDE ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Πλόρησ Διεύθυνςη : Sede Legale:Via Nino Bixio, 47/49

MATERIS PAINTS ITALIA S.p.A CERAMIDE ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Πλόρησ Διεύθυνςη : Sede Legale:Via Nino Bixio, 47/49 MATERIS PAINTS ITALIA S.p.A. CERAMIDE MAX 5 η Έκδοςη Ημ/νύα 28/08/2007 Συπώθηκε ςτισ 18/04/2008 ελύδα. 1 / 5 1. ΣΟΙΦΕΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ ΚΑΙ ΣΟΤ ΠΑΡΑΓΩΓΟΤ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1.1 Εμπορικό ονομαςύα :

Διαβάστε περισσότερα

Pittura di Fondo per eff. Deco

Pittura di Fondo per eff. Deco MATERIS PAINTS ITALIA S.p.A. Pittura di Fondo per eff. Deco MAX 6 η Έκδοςη Ημ/νύα 04/10/2007 Συπώθηκε ςτισ 18/09/2009 ελύδα. 1 / 5 1. ΣΟΙΦΕΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ ΚΑΙ ΣΟΤ ΠΑΡΑΓΩΓΟΤ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

MATERIS PAINTS ITALIA S.p.A. Finitura Effetto Cera

MATERIS PAINTS ITALIA S.p.A. Finitura Effetto Cera MATERIS PAINTS ITALIA S.p.A. Finitura Effetto Cera MAX 5 η Έκδοςη Ημ/νύα 02/01/2007 Συπώθηκε ςτισ 04/09/2007 ελύδα. 1 / 7 1. ΣΟΙΦΕΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ ΚΑΙ ΣΟΤ ΠΑΡΑΓΩΓΟΤ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1.1 Εμπορικό

Διαβάστε περισσότερα

MATERIS PAINTS ITALIA S.p.A. FORT FIRE

MATERIS PAINTS ITALIA S.p.A. FORT FIRE MATERIS PAINTS ITALIA S.p.A. FORT FIRE MAX 2 η Έκδοςη Ημ/νύα 04/10/2007 Συπώθηκε ςτισ 16/09/2009 ελύδα. 1 / 7 1. ΣΟΙΦΕΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ ΚΑΙ ΣΟΤ ΠΑΡΑΓΩΓΟΤ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1.1 Εμπορικό ονομαςύα

Διαβάστε περισσότερα

VALPAINT S.p.A FINISH 15

VALPAINT S.p.A FINISH 15 VALPAINT S.p.A. FINISH 15 5η Έκδοςη Ημ/νύα 07/11/2011 Συπώθηκε ςτισ 07/11/2011 ελύδα. 1 / 10 1. ΣΟΙΦΕΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ ΚΑΙ ΣΟΤ ΠΑΡΑΓΩΓΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΥΑΛΕΙΑ 1.1 Εμπορικό ονομαςύα : FINISH 15 1.2 Φρόςη

Διαβάστε περισσότερα

23/4/2015: Νοςηλευτική παρέμβαςη ςε Μολυςματικό Χειρουργείο. (Μϊνιου Παναγιώτα, Δερλού Μαρύα). ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΣΕΦΝΙΚΗ ΦΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟΤ

23/4/2015: Νοςηλευτική παρέμβαςη ςε Μολυςματικό Χειρουργείο. (Μϊνιου Παναγιώτα, Δερλού Μαρύα). ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΣΕΦΝΙΚΗ ΦΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟΤ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΣΕΦΝΙΚΗ ΦΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟΤ 23/4/2015: Νοςηλευτική παρέμβαςη ςε Μολυςματικό Χειρουργείο. (Μϊνιου Παναγιώτα, Δερλού Μαρύα). ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ Γ.Ν. ΑΜΥΙΑ κοπόσ αυτήσ τησ εργαςίασ είναι : Να πληροφορηθεύ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεκτικότητα ςε θρεπτικϊ ςτοιχεύα Ικανότητα ανταλλαγόσ κατιόντων Οξύτητα εδϊφουσ (ph)

Περιεκτικότητα ςε θρεπτικϊ ςτοιχεύα Ικανότητα ανταλλαγόσ κατιόντων Οξύτητα εδϊφουσ (ph) Το έδαφοσ εύναι το ανώτατο ςτρώμα του φλοιού τησ γησ, δηλαδό το καλλιεργόςιμο επιφανειακό ςτρώμα ςε πϊχοσ 35 ωσ 50 εκατοςτϊ. Κϊποιεσ από τισ ιδιότητεσ του εδϊφουσ εύναι: Περιεκτικότητα ςε θρεπτικϊ ςτοιχεύα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Z ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΣΟΤ ΚΑΠΝΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΦΩΡΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Z ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΣΟΤ ΚΑΠΝΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΦΩΡΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005 ΚΕΥΑΛΑΙΟ Z ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΣΟΤ ΚΑΠΝΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΦΩΡΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005 Κωδικοπούηςη Άρθρο 17 Νόμου 3868/2010 (ΥΕΚ 129Α /3.8.2010): Όπωσ ιςχύει: Άρθρο 1 Προςταςύα

Διαβάστε περισσότερα

Παθήςεισ του θυροειδή ςε άτομα με ςύνδρομο Down: Πληροφορίεσ για γονείσ και δαςκάλουσ. Τι είναι ο θυροειδήσ αδένασ;

Παθήςεισ του θυροειδή ςε άτομα με ςύνδρομο Down: Πληροφορίεσ για γονείσ και δαςκάλουσ. Τι είναι ο θυροειδήσ αδένασ; Παθήςεισ του θυροειδή ςε άτομα με ςύνδρομο Down: Πληροφορίεσ για γονείσ και δαςκάλουσ Τι είναι ο θυροειδήσ αδένασ; Dr. jennifer Dennis, Ιατρική Σύμβουλοσ του Συλλόγου για το Σύνδρομο Down (1993) Ο αδϋνασ

Διαβάστε περισσότερα

Φυςική Ραδιενέργεια και Περιβάλλον ςε ςχέςη με το ρυθμιςτικό κανονιςτικό πλαίςιο τησ ακτινοπροςταςίασ

Φυςική Ραδιενέργεια και Περιβάλλον ςε ςχέςη με το ρυθμιςτικό κανονιςτικό πλαίςιο τησ ακτινοπροςταςίασ Φυςική Ραδιενέργεια και Περιβάλλον ςε ςχέςη με το ρυθμιςτικό κανονιςτικό πλαίςιο τησ ακτινοπροςταςίασ Δρ. Κώςτασ Ποτηριϊδησ Προώςτϊμενοσ Τμόματοσ Ελϋγχου Ραδιενϋργειασ Περιβϊλλοντοσ ΕΕΑΕ www.eeae.gr Φυςική

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ

Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ 1 Ο Σακχαρώδησ Διαβότησ (ΣΔ) εύναι μια μεταβολικό διαταραχό και αποτελεύ ϋνα από τα ςυχνότερα χρόνια νοςόματα και μια από τισ ςημαντικότερεσ αιτύεσ πρόωρησ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Χημικό Προϊόν Εμπορική Ονομασία : BIOFERTIN-L 2-0.5-4 Πληροφορίες σχετικά με την ουσία / το παρασκεύασμα : Είναι υγρό, οργανικό, εδαφοβελτιωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 07/02/2013 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση Tηλέφωνο:

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση Tηλέφωνο: ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Χημικό Προϊόν Εμπορική Ονομασία : RIZOBAC Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Οργανοχημικό Οργανοανόργανο λίπασμα Χρήση : Υγρό εδαφοβελτιωτικό

Διαβάστε περισσότερα

C 100 BUZ X Coat Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 7

C 100 BUZ X Coat Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 7 Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 7 1. Στοιχεία παρασκευάσµατος και εταιρείας / επιχείρησης Ονοµασία του προϊόντος: C 100 BUZ X COAT Χρήση: Έτοιµο προς χρήση Easy- to- Clean για βελτίωση επιφανειών,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet 1 Χημικό Προϊόν ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet Εμπορική Ονομασία : ECO plant FOOD NPK 8-3-3 Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Οργανoχημικό λίπασμα Κωδικός Προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση Tηλέφωνο:

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση Tηλέφωνο: ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : AMINA-CU Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Οργανικό λίπασμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : GROWER 0-0-27 Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Οργανοχημικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : FER-EDEM Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Χηλικός σίδηρος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : EDEM 7-4-4 Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Οργανοχημικό

Διαβάστε περισσότερα

AΠΙΝΙΔΩΣΗ. Μημήκοσ τυλιανόσ*, Χαρούπα Στεργιανό** *Νοζηλεσηής ΚΧΜΕΘ ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ **Προϊζηαμένη ΚΧΜΕΘ ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ

AΠΙΝΙΔΩΣΗ. Μημήκοσ τυλιανόσ*, Χαρούπα Στεργιανό** *Νοζηλεσηής ΚΧΜΕΘ ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ **Προϊζηαμένη ΚΧΜΕΘ ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ AΠΙΝΙΔΩΣΗ Μημήκοσ τυλιανόσ*, Χαρούπα Στεργιανό** *Νοζηλεσηής ΚΧΜΕΘ ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ **Προϊζηαμένη ΚΧΜΕΘ ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ ΟΡΙΜΟ AΠΙΝΙΔΩΣΗ ή απινιδιςμόσ είναι, επίςησ γνωςτόσ και ωσ: ηλεκτρική εκκένωςη ςυνεχούσ ρεύματοσ,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΟΤ ΦΟΛΕΙΟΤ ΠΡΟ ΣΟΤ ΓΟΝΕΙ. - Θέςη υπεύθυνου προςώπου για την ςυμπλήρωςη του ερωτηματολογίου: Ερωτηματολόγιο

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΟΤ ΦΟΛΕΙΟΤ ΠΡΟ ΣΟΤ ΓΟΝΕΙ. - Θέςη υπεύθυνου προςώπου για την ςυμπλήρωςη του ερωτηματολογίου: Ερωτηματολόγιο ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΟΤ ΦΟΛΕΙΟΤ ΠΡΟ ΣΟΤ ΓΟΝΕΙ Γενικέσ Πληροφορίεσ για το ςχολείο/τον οργανιςμό - Όνομα του ςχολείου: - Διεύθυνςη: - Είδοσ Σχολείου: - Δημοτικό Σχολεύο - Δημοτικό Σχολεύο Ειδικόσ Εκπαύδευςησ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1/5 Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006/ΕΚ, Άρθρο 31 Ημερομηνία εκτύπωσης Αναθεώρηση:

Σελίδα 1/5 Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006/ΕΚ, Άρθρο 31 Ημερομηνία εκτύπωσης Αναθεώρηση: Σελίδα 1/5 1 Ταυτότητα της ουσίας ή του παρασκευάσματος και της εταιρείας Στοιχεία προϊόντος Κωδικός είδους: MOP-52 Εφαρμογή της ουσίας / παρασκευάσματος Καθαρισμός μεταλλικών επιφανειών Κατασκευαστής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : AMINA-Mn Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Υγρό οργανικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : FAST GROW plus 6-12-36 + 2% MgO +TE Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : MARINE Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Εκχύλισμα θαλάσσιων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε την Κοινοτική Οδηγία 2001/58/EC

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε την Κοινοτική Οδηγία 2001/58/EC 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ: ORGANO Pb 24 ΧΡΗΣΗ: Στεγνωτικό χρώµατος βάθους ΕΤΑΙΡΙΑ: ιεύθυνση: Γ. Ανδρούτσου 5 Κουκάκι Αθήνα Τηλέφωνο: 22620 30982 Τηλετυπία: 22620

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ονομασία προϊόντος : LEKKERA - C Υγρό καθαριστικό

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ VIMELAST

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ VIMELAST Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Page 1/6 ` 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Στοιχειά του παρασκευάσματος Εμπορική ονομασία: VIMELAST 1.2 Χρήση του παρασκευάσματος Στεγνωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : FAST GROW plus 15-10-30 + 2% MgO +TE Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα

Διαβάστε περισσότερα

Προϊόν: Magnet chrom

Προϊόν: Magnet chrom Προϊόν: Magnet chrom Έκδοση 1.00 Ημ/νία αναθεώρησης 10/09/12 1. Στοιχεία της ουσίας/ παρασκευάσματος και της εταιρείας 1.1 Στοιχεία του παρασκευάσματος Εμπορική ονομασία: Magnet chrom Μαγνητικό Υπόστρωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1 Στοιχεία του παρασκευάσματος Ονομασία προϊόντος ΑΣΦΑΛΤΟΣ 85/25 1.2 Χρήση του παρασκευάσματος Μονωτικό στεγανωτικό προϊόν 1.3 Στοιχεία της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός cas Ν/Α ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Αριθμός cas Ν/Α ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1 Στοιχεία του παρασκευάσματος Ονομασία προϊόντος PETROFLEX GEO 1.2 Χρήση του παρασκευάσματος Μονωτικό στεγανωτικό προϊόν 1.3 Στοιχεία της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1 Στοιχεία του παρασκευάσματος Ονομασία προϊόντος ASPHALT COAT 1.2 Χρήση του παρασκευάσματος Μονωτικό στεγανωτικό προϊόν 1.3 Στοιχεία της εταιρείας Προμηθευτής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : AMINA-ZiBoMo Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Υγρό οργανικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : BRIX IN Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Περιέχει ουσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Όνομα προϊόντος SOUS COUCHE AVANT LASURE BOIS NOIRCIS Χρήσεις / Εφαρμογές Προστασία ξύλου Προμηθευτής V33 s.a. Rue Croix Bernard La Muyre F-39210 DOMBLANS CEDEX

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

G 433 Aktiv Ηµεροµηνία έκδοσης: Σελίδες 1 από 5

G 433 Aktiv Ηµεροµηνία έκδοσης: Σελίδες 1 από 5 Ηµεροµηνία έκδοσης: 23. 6. 2008 Σελίδες 1 από 5 1. Στοιχεία παρασκευάσµατος και εταιρείας / επιχείρησης Ονοµασία του προϊόντος: Χρήση: Καθαριστικό προϊόν που µπορεί να αραιωθεί µε νερό, για επαγγελµατική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Ημερομηνία Αναθεώρησης 02.08.2010 1. Στοιχεία ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης Πληροφορίες προΐόντος Χρήση της Ουσίας/του Πρώτη ύλη για καλλυντικά Μείγματος Εταιρεία: Merck KGaA * 64271 Darmstadt

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : Seabor Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Υγρό λίπασμα

Διαβάστε περισσότερα

( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) : RAWASH. Τηλ. 210-4819558 Fax: 210-4823555 R35 R34 1310-58-3 7681-52-9 C C

( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) : RAWASH. Τηλ. 210-4819558 Fax: 210-4823555 R35 R34 1310-58-3 7681-52-9 C C ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ονοµασία προϊόντος Μέγεθος συσκευασίας Κατασκευαστής

Διαβάστε περισσότερα

DW 30 Vamat GH Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 6

DW 30 Vamat GH Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 6 Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 6 1. Στοιχεία παρασκευάσµατος και εταιρείας / επιχείρησης Ονοµασία του προϊόντος: Χρήση: Αλκαλικό καθαριστικό για επαγγελµατικές συσκευές πλύσης, για επαγγελµατική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : FORTICAL Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Οργανοχημικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ VASTHERM OIL 32 ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΑΔΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ VASOIL CO LTD Νίκου Παττιχη 52,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση Tηλέφωνο:

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση Tηλέφωνο: ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : Dia-B Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Οργανοχημικό

Διαβάστε περισσότερα

Παρουςίαςη προςχεδίου π.δ. για την εναρμόνιςη τησ εθνικήσ νομοθεςίασ με την Ευρωπαΰκή Οδηγία 2013/59/ΕΤΡΑΣΟΜ του υμβουλίου

Παρουςίαςη προςχεδίου π.δ. για την εναρμόνιςη τησ εθνικήσ νομοθεςίασ με την Ευρωπαΰκή Οδηγία 2013/59/ΕΤΡΑΣΟΜ του υμβουλίου Παρουςίαςη προςχεδίου π.δ. για την εναρμόνιςη τησ εθνικήσ νομοθεςίασ με την Ευρωπαΰκή Οδηγία 2013/59/ΕΤΡΑΣΟΜ του υμβουλίου Δρ Ελευθερία Καρίνου www.eeae.gr www.eeae.gr Δομή π.δ. Κεφϊλαια: Α. Αντικεύμενο

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών. Πλόρεσ ελληνικό περιβϊλλον (interface) για Διαχειριςτϋσ, Εκπαιδευτϋσ, Εκπαιδευόμενουσ

Πίνακασ τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών. Πλόρεσ ελληνικό περιβϊλλον (interface) για Διαχειριςτϋσ, Εκπαιδευτϋσ, Εκπαιδευόμενουσ Τλοποίηςη προγραμμάτων με την μέθοδο τησ τηλεκατάρτιςησ 1 Τλοπούηςη προγραμμϊτων με την μϋθοδο τησ τηλεκατϊρτιςησ δύναται να λϊβει χώρα μετϊ από πλόρωσ αιτιολογημϋνο αύτημα του Κλαδικού Υορϋα (Αναδόχου),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΒΕΣΤΟΛ 1.2 Χρήση του παρασκευάσματος Υγρομονωτικό υλικό για μπετό και σοβά 1.3 Στοιχεία της εταιρείας Προμηθευτής

ΑΣΒΕΣΤΟΛ 1.2 Χρήση του παρασκευάσματος Υγρομονωτικό υλικό για μπετό και σοβά 1.3 Στοιχεία της εταιρείας Προμηθευτής 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1 Στοιχεία του παρασκευάσματος Ονομασία προϊόντος ΑΣΒΕΣΤΟΛ 1.2 Χρήση του παρασκευάσματος Υγρομονωτικό υλικό για μπετό και σοβά 1.3 Στοιχεία της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 17/04/2014 Αναθεώρηση: 25/09/2014 Αριθ. Αναθεώρησης: 2 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 16 biosis ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Όνομα προϊόντος Κιτ προσδιορισμού Τριγλυκεριδίων Εταιρία παραγωγής ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΠΕ ΑΙΓΙΝΗΣ 16 17342 ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

S 720 CORRIDOR basic Ηµεροµηνία έκδοσης: Σελίδες 1 από 5

S 720 CORRIDOR basic Ηµεροµηνία έκδοσης: Σελίδες 1 από 5 Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 5 1. Στοιχεία παρασκευάσµατος και εταιρείας / επιχείρησης Ονοµασία του προϊόντος: Χρήση: Έτοιµο προς χρήση καλυπτικό πόρων και προϊόν βάσης για επαγγελµατική

Διαβάστε περισσότερα

R 100 ROCA pregno Ηµεροµηνία έκδοσης: Σελίδες 1 από 7

R 100 ROCA pregno Ηµεροµηνία έκδοσης: Σελίδες 1 από 7 Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 7 1. Στοιχεία παρασκευάσµατος και εταιρείας / επιχείρησης Ονοµασία του προϊόντος: Χρήση: Έτοιµο προς χρήση ειδικός εµποτιστής για δάπεδα από πέτρα, για επαγγελµατική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 05/05/15 Αναθεώρηση: 03/02/17 Αριθ. Αναθεώρησης: 2 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (SDS Safety Data Sheet) Σύμφωνα με την οδηγία 1907/2006/EG

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (SDS Safety Data Sheet) Σύμφωνα με την οδηγία 1907/2006/EG 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Πληροφορία προϊόντος Σήμα κατατεθέν Εταιρεία Χρώμα KNAUF Autol KNAUF Γυψοποιία Α.Β.Ε.Ε Στάνος, 30500, Αμφιλοχία Τηλέφωνο +30 (0)26420 29100

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων No: 01 Εμπορική ονομασία : Pappy wc block, Θαλάσσια Αύρα Προηγούμενη έκδοση Αναθεώρηση: 26.05.11 Print date: 29-May-14

Δελτίο δεδομένων No: 01 Εμπορική ονομασία : Pappy wc block, Θαλάσσια Αύρα Προηγούμενη έκδοση Αναθεώρηση: 26.05.11 Print date: 29-May-14 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό No 1907/2006/ΕΚ, Άρθρο 31 1.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ/ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Εμπορική ονομασία: PAPPY wc block Θαλάσσια Αύρα Χρήση του προϊόντος: Καθαρίζει

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ TETRALUX. info@tetralux.gr 2. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 3. ΣΥΣΤΑΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ TETRALUX. info@tetralux.gr 2. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 3. ΣΥΣΤΑΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Εµπορική ονοµασία προϊόντος : Υ ΡΟΧΡΩΜΑ γενικής χρήσης Συνιστώµενη χρήση : Υδρόχρωµα για βαφή εσωτερικών/εξωτερικών επιφανειών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ biosis ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Όνομα προϊόντος Κιτ προσδιορισμού Αλκαλικής φωσφατάσης Εταιρία παραγωγής ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΠΕ ΑΙΓΙΝΗΣ 16 17342 ΑΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ : CARBOCAL

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ : CARBOCAL ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ονομασία προϊόντος Μέγεθος συσκευασίας Κατασκευαστής

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Ασφαλούς Χειρισμού Προϊόντος (MSDS) 1. Ταυτότητα ουσίας / σκευάσματος και εταιρίας

Δελτίο Ασφαλούς Χειρισμού Προϊόντος (MSDS) 1. Ταυτότητα ουσίας / σκευάσματος και εταιρίας Ημερομηνία : 05/09/2004 Χώρα : ΕΛΛΑΔΑ Προϊόν : COPPER CALCIUM SULPHATE 20 WG Έκδοση : 1 1. Ταυτότητα ουσίας / σκευάσματος και εταιρίας 1.1. Ταυτότητα της ουσίας / σκευάσματος : Εμπορικό όνομα : BORDO 20

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : PROTON C Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Οργανικό λίπασμα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) Το παρόν δελτίο συντάχθηκε βάση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Εστάλη: GR ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 16.12.2013 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Πλαστικό PANCHROM 490 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 22/10/2012 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ςτην περύπτωςη που η μόνη αλλαγό αφορϊ ςτη Δημόςια Φρηματοδότηςη ανϊ ϋτοσ (2013, 2014).

ςτην περύπτωςη που η μόνη αλλαγό αφορϊ ςτη Δημόςια Φρηματοδότηςη ανϊ ϋτοσ (2013, 2014). Ειςαγωγή Για την ολοκλόρωςη μιασ πρϊξησ κρατικών ενιςχύςεων απαιτεύται το ςύνολο των δαπανών τησ να ςυμφωνεύ με την εγκεκριμϋνη δημόςια δαπϊνη όπωσ προκύπτει από το ςε ιςχύ Σεχνικό Δελτύο Πρϊξησ. ε περύπτωςη

Διαβάστε περισσότερα

Safetykleen UK Ltd 390 London Road Isleworth Middlesex TW7 5AN UK Τηλ: 020 8490 9084 Φαξ: 020 8490 3859

Safetykleen UK Ltd 390 London Road Isleworth Middlesex TW7 5AN UK Τηλ: 020 8490 9084 Φαξ: 020 8490 3859 ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΦΡΕΝΩΝ SK Σελίδα 1 Ηµ. Έκδοσης: 25.10.05 Αναθεώρηση αρ.: 6 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΡΓΟΥ Εµπορική ονοµασία:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 17/04/2015 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CLOVER PENETRATING OIL Κατασκευαστής: CLOVER Ροδόπης 116 - Πειραιάς Tηλέφωνο επείγουσας αναγκης: 21046120

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 LH2105

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 LH2105 Σελίδα 1 από 6 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Στοιχεία τής ουσίας ή τού παρασκευάσµατος LH2105 Χρήση τής ουσίας/τού παρασκευάσµατος Συνθετικό ψυχρού πολυμερισμού Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 4 (ϊρθρα 5, 7, 8 και 13 τησ οδηγύασ) Στον Κώδικα Ποινικόσ Δικονομύασ προςτύθεται ϊρθρο 99 Β ωσ εξόσ:

ΑΡΘΡΟ 4 (ϊρθρα 5, 7, 8 και 13 τησ οδηγύασ) Στον Κώδικα Ποινικόσ Δικονομύασ προςτύθεται ϊρθρο 99 Β ωσ εξόσ: ΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ Για την ενςωμϊτωςη τησ Οδηγύασ 2013/48/ΕΕ του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και υμβουλύου τησ 22ασ Οκτωβρύου 2013 ςχετικϊ με το δικαύωμα πρόςβαςησ ςε δικηγόρο ςτο πλαύςιο ποινικόσ διαδικαςύασ και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με την οδηγία 1907/2006/EOK Stihl SB 90 Κόκκοι αμμοβολής 07970102038

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με την οδηγία 1907/2006/EOK Stihl SB 90 Κόκκοι αμμοβολής 07970102038 Αριθμός αναθεώρησης 2,02 Επεξεργάστηκε στις 20.01.2010 Ημερομηνία εκτύπωσης 20.01.2010 Σελίδα 1 από 5 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Στοιχεία τής ουσίας ή τού παρασκευάσµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ονομα προϊόντος Waterbased Woodstain Βερνίκι Εμποτισμού Νερού Χρήσεις / Εφαρμογές Προστασία του ξύλου Προμηθευτής V33 s.a. Rue Croix Bernard La Muyre F-39210 DOMBLANS

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz

EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz 1. Περί των Τύπων των Υπηρεςιών και των Δικτύων Η οικονομικώσ αποτελεςματικό χρόςη του φϊςματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχϋσ του NCTM. Αρχϋσ του NCTM. Αρχϋσ του NCTM. Διδακτικό Μαθηματικών ΙΙ. Μϊθημα 9 ο Αξιολόγηςη

Αρχϋσ του NCTM. Αρχϋσ του NCTM. Αρχϋσ του NCTM. Διδακτικό Μαθηματικών ΙΙ. Μϊθημα 9 ο Αξιολόγηςη Διδακτικό Μαθηματικών ΙΙ Μϊθημα 9 ο Αξιολόγηςη 1. Μαθηματικϊ: περιεχόμενο ςχολικών Μαθηματικών διϊρθρωςη «ύλησ» η αξιολόγηςη ςυνόθωσ επικεντρώνεται ςε ανϊκληςη αςύνδετων πληροφοριών και λεπτομερειών. Αντύ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 22-07-2015 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

R10 Xn;R20/21, R65 Xi;R38 R66

R10 Xn;R20/21, R65 Xi;R38 R66 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (*) 1.1 Στοιχεία του παρασκευάσματος Ονομασία προϊόντος 1.2 Χρήση του παρασκευάσματος Oργανικός διαλύτης για την αραίωση χρωμάτων διαλύτη. 1.3 Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 1907/2006 (REACH) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ: 15/06/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 1907/2006 (REACH) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ: 15/06/2010 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 1907/2006 (REACH) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ: 15/06/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: F35

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ημερομηνία Αναθεώρησης 02.07.2010 1. Στοιχεία ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης Πληροφορίες προΐόντος Χρήση της Ουσίας/του Μείγματος Μέσο χρωματισμού Εταιρεία: Merck

Διαβάστε περισσότερα

: Αυτή το προϊόν περιέχει επικίνδυνα συστατικά.

: Αυτή το προϊόν περιέχει επικίνδυνα συστατικά. Ταυτότητα του προϊόντος Εμπορική επωνυμία Κωδικός Προϊόντος Τύπος προϊόντος Χρήση Προσδιορισμός εταιρείας Σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης : Gel : Guardian EVO 3 GEL : 9831 : Καθαριστικό προϊόν. : Επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

Αιτίεσ - Συνέπειεσ - Τρόποι αντιμετώπιςησ. Χριστίνα Μαυροϊδάκη Κωνσταντίνα Μαρκάκη

Αιτίεσ - Συνέπειεσ - Τρόποι αντιμετώπιςησ. Χριστίνα Μαυροϊδάκη Κωνσταντίνα Μαρκάκη Αιτίεσ - Συνέπειεσ - Τρόποι αντιμετώπιςησ Χριστίνα Μαυροϊδάκη Κωνσταντίνα Μαρκάκη Αιτίεσ Η αιτύα δημιουργύασ του φαινομϋνου εύναι η εκπομπό χημικών ενώςεων ςτην ατμόςφαιρα όπωσ για παρϊδειγμα οι χλωροφθοράνθρακες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

vitexlab@vitex-hermes.gr

vitexlab@vitex-hermes.gr 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1 Στοιχεία του παρασκευάσματος Ονομασία προϊόντος SILOMER 101(όλες οι αποχρώσεις) 1.2 Χρήση του παρασκευάσματος Στεγανοποιητικό μέσο για υλικά 1.3 Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Κωδ. τιμολόγησης 10l: Κωδ. τιμολόγησης 5l: Κωδ. τιμολόγησης 1l:

Κωδ. τιμολόγησης 10l: Κωδ. τιμολόγησης 5l: Κωδ. τιμολόγησης 1l: ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατασκευαστής: Werner & Mertz GmbH Aποκλειστικός Αντιπρόσωπος: ECOLINE s.a. Εμπορική ονομασία: BR 75 Ημερομηνία αναθεώρησης : 03.09.2003 01.ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Όνομα Προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 1907/2006 (REACH) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ: 18/09/2014

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 1907/2006 (REACH) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ: 18/09/2014 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 1907/2006 (REACH) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ: 18/09/2014 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: AROMA

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 2011-04-04 Αναθεώρηση: 2016-06-22 Αριθ. Αναθεώρησης: 2 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

Βαγγϋλησ Οικονόμου Διϊλεξη 4. Δομ. Προγραμ. - Διϊλεξη 4

Βαγγϋλησ Οικονόμου Διϊλεξη 4. Δομ. Προγραμ. - Διϊλεξη 4 Βαγγϋλησ Οικονόμου Διϊλεξη 4 Δομ. Προγραμ. - Διϊλεξη 4 1 Περιεχόμενα Προτϊςεισ επανϊληψησ Προτϊςεισ Διακλϊδωςησ Δομ. Προγραμ. - Διϊλεξη 4 2 Προτάςεισ επανάληψησ Οι προτϊςεισ επανϊληψησ (iterative ό loop

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο εδοµένων Ασφαλείας Προϊόντος σύµφωνα µε την υπ αριθµόν 91/155 Οδηγία της Ε.Ε. WINDSCREEN WASH ADDITIVE 250 ml ( ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΠΑΡΜΠΡΙΖ )

ελτίο εδοµένων Ασφαλείας Προϊόντος σύµφωνα µε την υπ αριθµόν 91/155 Οδηγία της Ε.Ε. WINDSCREEN WASH ADDITIVE 250 ml ( ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΠΑΡΜΠΡΙΖ ) 1/5 ελτίο εδοµένων Ασφαλείας Προϊόντος σύµφωνα µε την υπ αριθµόν 91/155 Οδηγία της Ε.Ε. 1. Στοιχεία του παρασκευάσµατος και της επιχείρησης / εταιρίας Περιγραφή της ουσίας ή του παρασκευάσµατος Όνοµα εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ημερομηνία Αναθεώρησης 05.07.2010 1. Στοιχεία ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης Πληροφορίες προΐόντος Χρήση της Ουσίας/του Μείγματος Μέσο χρωματισμού Εταιρεία: Merck

Διαβάστε περισσότερα

Σýìφωνα ìε την 91/155/ΕΟΚ, 93/112/ΕΟΚ, 2001/58/ΕΟΚ. Ηìεροìηνßα εκτýπωσηò 24.09.2004 ΑναθεωρÞθηκε την 24.09.2004

Σýìφωνα ìε την 91/155/ΕΟΚ, 93/112/ΕΟΚ, 2001/58/ΕΟΚ. Ηìεροìηνßα εκτýπωσηò 24.09.2004 ΑναθεωρÞθηκε την 24.09.2004 Σελßδα 1/5 1 Στοιχεßα του παρασκευüσìατοò και τηò επιχεßρησηò Εφαρµογή προϊόντος: Επαγγελµατικό υγρό γενικού καθαρισµού. Προµηθευτής: Unilever Hellas AEBE Μαρ. Αντύπα 92, 141 21 Ν. Ηράκλειο, Τηλ: 210 2701500

Διαβάστε περισσότερα

Υπεριώδεισ ακτίνεσ: ωφέλεια και βλάβη από αυτέσ

Υπεριώδεισ ακτίνεσ: ωφέλεια και βλάβη από αυτέσ Υπεριώδεισ ακτίνεσ: ωφέλεια και βλάβη από αυτέσ από την μαθήτρια Κοττέ Αγγελική Εργαςία ςτη Φυςική Γενικήσ Παιδείασ Γ Λυκείου Υπεύθυνοσ Καθηγητήσ: Αλέξανδροσ Κατέρησ Η ηλιακό υπεριώδησ ακτινοβολύα (UV)

Διαβάστε περισσότερα

22/11/2009. Προηγοφμενη βδομάδα... Δεδομζνα απο Δευτερεφουςεσ πηγζσ. Αυτή την βδομάδα...

22/11/2009. Προηγοφμενη βδομάδα... Δεδομζνα απο Δευτερεφουςεσ πηγζσ. Αυτή την βδομάδα... Προηγοφμενη βδομάδα... Δεδομζνα απο Δευτερεφουςεσ πηγζσ Πρωτογενό δεδομϋνα Αρχϋσ και τεχνικϋσ που χρηςιμοποιούνται ςτην ςυλλογό γεωγραφικών δεδομϋνων Πωσ χρηςιμοποιούμε το GPS και την Τηλεπιςκόπηςη ςαν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ πουδών 2014-2015

Οδηγόσ πουδών 2014-2015 Οδηγόσ πουδών 2014-2015 ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΨ ΕΠΙΜΟΡΥΨΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Νεοελληνικό Λογοτεχνύα & Χηφιακϋσ Σεχνολογύεσ» ΚΕΝΣΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΙΛΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ Ειςαγωγικϊ τοιχεύα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικόσ Μαγειρικόσ Τϋχνησ Αρχιμϊγειρασ (Chef) Β Εξϊμηνο

Τεχνικόσ Μαγειρικόσ Τϋχνησ Αρχιμϊγειρασ (Chef) Β Εξϊμηνο Τεχνικόσ Μαγειρικόσ Τϋχνησ Αρχιμϊγειρασ (Chef) Β Εξϊμηνο 1 Οριςμοί Ζννοια τησ Λογιςτικήσ Εύναι μϋςο παροχόσ οικονομικών πληροφοριών προσ διϊφορεσ ομϊδεσ ενδιαφερομϋνων για την πορεύα μιασ επιχεύρηςησ που

Διαβάστε περισσότερα