ÉÄÑÕÌÁ ÅÕÃÅÍÉÄÏÕ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÏ ÅÃ ÅÉÑÉÄÉÏ ÁÊÁÄÇÌÉÙÍ ÅÌÐÏÑÉÊÏÕ ÍÁÕÔÉÊÏÕ ÑÕÓÏÕÍ ÌÅÔÁËËÉÏÍ ÁÊÁÄÇÌÉÁÓ ÁÈÇÍÙÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ÉÄÑÕÌÁ ÅÕÃÅÍÉÄÏÕ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÏ ÅÃ ÅÉÑÉÄÉÏ ÁÊÁÄÇÌÉÙÍ ÅÌÐÏÑÉÊÏÕ ÍÁÕÔÉÊÏÕ ÑÕÓÏÕÍ ÌÅÔÁËËÉÏÍ ÁÊÁÄÇÌÉÁÓ ÁÈÇÍÙÍ"

Transcript

1

2

3 ÉÄÑÕÌÁ ÅÕÃÅÍÉÄÏÕ ÑÕÓÏÕÍ ÌÅÔÁËËÉÏÍ ÁÊÁÄÇÌÉÁÓ ÁÈÇÍÙÍ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÏ ÅÃ ÅÉÑÉÄÉÏ ÁÊÁÄÇÌÉÙÍ ÅÌÐÏÑÉÊÏÕ ÍÁÕÔÉÊÏÕ

4 Á ÅÊÄÏÓÇ 2010 ISBN: Copyright 2010 Ίδρυμα Ευγενίδου Áðáãïñåýåôáé ç ïëéêþ Þ ìåñéêþ áíáôýðùóç ôïõ âéâëßïõ êáé ôùí åéêüíùí ìå êüèå ìýóï êáèþò êáé ç äéáóêåõþ, ç ðñïóáñìïãþ, ç ìåôáôñïðþ êáé ç êõêëïöïñßá ôïõ ( ñèñï 3 ôïõ í. 2121/1993).

5 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ Ï ÅõãÝíéïò Åõãåíßäçò, éäñõôþò êáé ïñçãüò ôïõ «Éäñýìáôïò Åõãåíßäïõ», ðñïåßäå åíùñßôáôá êáé ó çìüôéóå ôç âáèéü ðåðïßèçóç üôé áíáãêáßï ðáñüãïíôá ãéá ôçí ðñüïäï ôïõ Ýèíïõò áðïôåëåß ç Üñôéá êáôüñôéóç ôùí ôå íéêþí ìáò óå óõíäõáóìü ðñïò ôçí çèéêþ ôïõò áãùãþ. Ôçí ðåðïßèçóþ ôïõ áõôþ ôçí ìåôýôñåøå óå ãåííáßá ðñüîç åõåñãåóßáò, üôáí êëçñïäüôçóå óåâáóôü ðïóü ãéá ôç óýóôáóç Éäñýìáôïò, ðïõ èá åß å ùò óêïðü íá óõìâüëëåé óôçí ôå íéêþ åêðáßäåõóç ôùí íýùí ôçò ÅëëÜäáò. ôóé, ôïí ÖåâñïõÜñéï ôïõ 1956 óõíåóôþèç ôï «ºäñõìá Åõãåíßäïõ», ôïõ ïðïßïõ ôçí äéïßêçóç áíýëáâå ç áäåëöþ ôïõ Ìáñ. Óßìïõ, óýìöùíá ìå ôçí åðéèõìßá ôïõ äéáèýôç. Áðü ôç óôéãìþ åêåßíç Üñ éóáí ðñáãìáôïðïéïýìåíïé ïé óêïðïß ðïõ ïñáìáôßóèçêå ï ÅõãÝíéïò Åõãåíßäçò êáé óõã ñüíùò ç åêðëþñùóç ìéáò áðü ôéò âáóéêüôåñåò áíüãêåò ôïõ åèíéêïý ìáò âßïõ. Ôï Ýñãï ôïõ Éäñýìáôïò óõíý éóå áðü ôï 1981 ìý ñé ôï 2000 ï Íéêüëáïò Âåñíßêïò- Åõãåíßäçò Ýêôïôå óõíå ßæåé áõôü ï ê. Ëåùíßäáò ÄçìçôñéÜäçò-Åõãåíßäçò. ÊáôÜ ôçí êëéìüêùóç ôùí óêïðþí ôïõ, ôï ºäñõìá ðñïýôáîå ôçí Ýêäïóç ôå íéêþí âéâëßùí ôüóï ãéá ëüãïõò èåùñçôéêïýò üóï êáé ðñáêôéêïýò. Äéåðéóôþèç ðñüãìáôé üôé áðïôåëåß ðñùôáñ éêþ áíüãêç ï åöïäéáóìüò ôùí ìáèçôþí ìå óåéñýò áðü âéâëßá, ôá ïðïßá èá Ýèåôáí ïñèü èåìýëéá óôçí ðáéäåßá ôïõò êáé èá áðïôåëïýóáí óõã ñüíùò ðïëýôéìç âéâëéïèþêç ãéá êüèå ôå íéêü. Åéäéêüôåñá, üóïí áöïñü óôá åêðáéäåõôéêü âéâëßá ôùí óðïõäáóôþí ôùí Äçìïóßùí Ó ïëþí Åìðïñéêïý Íáõôéêïý, ôï ºäñõìá áíýëáâå ôüôå ôçí ÝêäïóÞ ôïõò óå ðëþñç êáé óôåíþ óõíåñãáóßá ìå ôç Äéåýèõíóç ÍáõôéêÞò Åêðáéäåýóåùò ôïõ Õðïõñãåßïõ ÅìðïñéêÞò Íáõôéëßáò, õðü ôçí åðïðôåßá ôïõ ïðïßïõ õðüãïíôáé ïé Ó ïëýò áõôýò. Ç áíüèåóç óôï ºäñõìá Ýãéíå ìå ôçí õð áñéè /5031, ôçò 9çò Áõãïýóôïõ 1966, áðüöáóç ôïõ ÕÅÍ, ïðüôå êáé óõíåêñïôþèç êáé ç áñìüäéá ÅðéôñïðÞ Åêäüóåùí. ÁðïôÝëåóìá ôçò óõíåñãáóßáò áõôþò Þôáí ç Ýêäïóç ôçò ÓåéñÜò ÂéâëéïèÞêç ôïõ Íáõôéêïý, üðïõ åîåäüèçóáí: á) Ãéá ôïõò ìáèçôýò ôùí Δημοσίων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού 30 ôüìïé âéâëßùí ( ). â) Ãéá ôéò ÁÄÓÅÍ (Áíþôåñåò Äçìüóéåò Ó ïëýò Åìðïñéêïý Íáõôéêïý) 54 ôüìïé ( ). Êýñéïò óêïðüò ôùí åêäüóåùí áõôþí, ôùí ïðïßùí ôï ðåñéå üìåíï åßíáé óýìöùíï ìå ôá åêüóôïôå éó ýïíôá áíáëõôéêü ðñïãñüììáôá ôïõ ÕÅÍ, Þôáí ç ðáñï Þ ðñïò ôïõò óðïõäáóôýò ôùí Íáõôéêþí Ó ïëþí ÁÄÓÅÍ êáé Íáõôéêþí Ëõêåßùí ôùí áíáãêáßùí ôüôå åêðáéäåõôéêþí êåéìýíùí, ôá ïðïßá áíôéóôïé ïýí ðñïò ôá ìáèþìáôá ðïõ äéäüóêïíôáé óôéò Ó ïëýò áõôýò. Åðßóçò åëþöèç éäéáßôåñç ðñüíïéá, þóôå ôá âéâëßá áõôü íá åßíáé ãåíéêüôåñá ñþóéìá ãéá üëïõò ôïõò áîéùìáôéêïýò ôïõ Åìðïñéêïý Íáõôéêïý, ðïõ áóêïýí ôï åðüããåëìá Þ åîåëßóóïíôáé óôçí éåñáñ ßá ôïõ êëüäïõ ôïõò, ùñßò áõôü íá óçìáßíåé üôé åðýñ åôáé ìåôáâïëþ óôç óôüèìç ôïõ ðåñéå ïìýíïõ ôïõò. Ìå ôçí õð. áñ. Μ /2/99/ (ΦΕΚ 1168Â/ ) õðïõñãéêþ áðüöáóç, όπως τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. των υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας αρ. Μ /05/05/ (ΦΕΚ 1942 Β/ και ΦΕΚ 169 Β/ ), το ÕÅÍ áíýèåóå óôï ºäñõìá Åõãåíßäïõ ôçí óõããñáöþ êáé Ýêäïóç ôùí äéäáêôéêþí åã åéñéäßùí των Ναυτικών Ακαδημιών ήäç ôï ÕΠ.ΟΙ.Α.Ν.

6 ðñïåêþñõîå ôçí óõããñáöþ 27 βιβλίων ðñïò êüëõøç των áíáãêþí ôùí óðïõäáóôþí âüóåé ôùí éó õüíôùí áíáëõôéêþí ðñïãñáììüôùí. Ïé óõããñáöåßò êáé ç ÅðéôñïðÞ Åêäüóåùí ôïõ Éäñýìáôïò êáôáâüëëïõí êüèå ðñïóðüèåéá, þóôå ôá âéâëßá íá åßíáé åðéóôçìïíéêþò Üñôéá áëëü êáé ðñïóáñìïóìýíá óôéò áíüãêåò êáé ôéò äõíáôüôçôåò ôùí óðïõäáóôþí. Ãé áõôü Ý ïõí ðñïóåãìýíç ãëùóóéêþ äéáôýðùóç ôùí êåéìýíùí ôïõò êáé ç äéáðñáãìüôåõóç ôùí èåìüôùí åßíáé áíüëïãç ðñïò ôç óôüèìç ôçò åêðáéäåýóåùò, ãéá ôçí ïðïßá ðñïïñßæïíôáé. Ìå ôçí ðñïóöïñü óôïõò êáèçãçôýò, óôïõò óðïõäáóôýò των ΑΕΝ êáé óå üëïõò ôïõò áîéùìáôéêïýò ôïõ Åμπορικού Íαυτικού ôùí åêäüóåþí ôïõ, ôï ºäñõìá óõìâüëëåé óôçí ðñáãìáôïðïßçóç ôïõ óêïðïý ôïõ éäñõôþ ôïõ Åõãåíßïõ Åõãåíßäïõ. ÅÐÉÔÑÏÐÇ ÅÊÄÏÓÅÙÍ ÉÄÑÕÌÁÔÏÓ ÅÕÃÅÍÉÄÏÕ Εμμανουήλ Δρης, êáèçãçôþò ΕΜΠ, Ðñüåäñïò. ÉùÜííçò Ôåãüðïõëïò, ïì. êáèçãçôþò ÅÌÐ. ÉùÜííçò ÔæáâÜñáò, áíôéíáýáñ ïò Ë.Ó. (Å.Á.). Ιάκωβος Σέργης, ðëïßáñ ïò Ë.Ó., Äéåõè. Íáõô. Åêð. Υ.Θ.Υ.Ν.ΑΛ. Óýìâïõëïò åðß ôùí åêäüóåùí ôïõ Éäñýìáôïò Êùí. Áãã. ÌáíÜöçò, ïìüôéìïò êáèçã. ÖéëïóïöéêÞò Ó ïëþò Ðáíåðéóôçìßïõ Áèçíþí. ÃñáììáôÝáò ôçò ÅðéôñïðÞò, Ãåþñãéïò ÁíäñåÜêïò. Eπιστημονικός Σύμβουλος για το βιβλίο «Ναυτιλιακές Γνώσεις» Αχιλλέας Ματσάγγος, ðëïßáñ ïò Ë.Ó., Äéåõè. Íáõô. Åêð. ΥΠ.ΟΙ.Α.Ν. Διατελέσαντα μέλη της Επιτροπής Γ. Κακριδής ( ) Καθηγητής ΕΜΠ, Α. Καλογεράς ( ) Καθηγητής ΕΜΠ, Α. Παππάς ( ) καθηγητής ΕΜΠ, Χ. Καβουνίδης ( ) Μηχ. Ηλ. ΕΜΠ, Μ. Αγγελόπουλος ( ) ομ. καθηγητής ΕΜΠ, Σπ. Γουλιέλμος (1958) Αντ/ρχος, Ξ. Αντωνιάδης ( ) Αντ/ρχος, Δ/ντής Ναυτ. Εκπαιδ., Π. Γ. Τσακίρης ( ) Πλοίαρχος, Δ/ντής Ναυτ. Εκπαιδ., Ελλ. Σίδερης ( ) Υποναύαρχος, Π. Φουστέρης ( ) Αντιπλοίαρχος Λ.Σ, Δ/ντής Ναυτ. Εκπαιδ., Αλ. Μοσχονάς ( ) Αντιπλοίαρχος Λ.Σ., Δ/ντής Ναυτ. Εκπαιδ., Ι. Χρυσανθακόπουλος ( ) Αντιπλοίαρχος Λ.Σ., Δ/ντής Ναυτ. Εκπαιδ., Αθαν. Σωτηρόπουλος ( ) Πλοίαρχος Λ.Σ., Δ/ντής Ναυτ. Εκπαιδ., Γ. Σπαρτιώτης (1977) Αντιπλοίαρχος Λ.Σ., προσωρινός Δ/ντής Ναυτ. Εκπαιδ., Θ. Πουλάκης ( ) Πλοίαρχος Λ.Σ., Δ/ντής Ναυτ. Εκπαιδ., Π. Λυκούδης ( ) Πλοίαρχος Λ. Σ., Δ/ντής Ναυτ. Εκπαιδ., Αναστ. Δημαράκης ( ) Πλοίαρχος Λ.Σ., Δ/ντής Ναυτ. Εκπαιδ., Κ. Τσαντήλας ( ) Πλοίαρχος Λ.Σ., Δ/ντής Ναυτ. Εκπαιδ., Α. Σταυρόπουλος ομ. καθηγητής Πειραιώς (-2008) Ε. Τζαβέλας ( ) Πλοίαρχος Λ.Σ., Δ/ντής Ναυτ. Εκπαιδ., Γ. Γρηγοράκος ( ) Πλοίαρχος Λ.Σ., Δ/ντής Ναυτ. Εκπαιδ., Α. Μπαρκατσάς ( ) Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ., Δ/ντής Ναυτ. Εκπαιδ., Κ. Παπαναστασίου (1989) Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ., Δ/ντής Ναυτ. Εκπαιδ., Γ. Λάμπρου ( ) Πλοίαρχος Λ.Σ., Δ/ντής Ναυτ. Εκπαιδ., Κ. Κοκορέτσας ( ) Πλοίαρχος Λ.Σ., Δ/ντής Ναυτ. Εκπαιδ., Κ. Μαρκάκης ( ) Πλοίαρχος Λ.Σ., Δ/ντής Ναυτ. Εκπαιδ., Ι. Ζουμπούλης ( ) Πλοίαρχος Λ.Σ., Φ. Ψαρράς ( ) Πλοίαρχος Λ.Σ., Δ/ντής Ναυτ. Εκπαιδ., Γ. Καλαρώνης ( ) Πλοίαρχος Λ.Σ., Δ/ντής Ναυτ. Εκπαιδ., Θ. Ρεντζεπέρης ( ) Αντιπλοίαρχος Λ.Σ., Δ/ντής Ναυτ. Εκπαιδ., Ι. Στεφανάκης ( ) Πλοίαρχος Λ.Σ., Δ/ντής Ναυτ. Εκπαιδ., Κ. Μαρίνος (2001) Πλοίαρχος Λ.Σ., Δ/ντής Ναυτ. Εκπαιδ., Π. Εξαρχόπουλος ( ) Πλοίαρχος Λ.Σ., Δ/ντής Ναυτ. Εκπαιδ., Κ. Μπριλάκης ( ) Πλοίαρχος Λ.Σ., Δ/ντής Ναυτ. Εκπαιδ., Ν. Θεμέλαρος ( ) Αντιπλοίαρχος Λ.Σ., Δ/ ντής Ναυτ. Εκπαιδ., Π. Κουβέλης ( ) Πλοίαρχος Λ.Σ., Δ/ντής Ναυτ. Εκπαιδ., Δ. Βασιλάκης ( ) Πλοίαρχος Λ.Σ., Δ/ντής Ναυτ. Εκπαιδ., Π. Πετρόπουλος ( ) Πλοίαρχος Λ.Σ., Δ/ντής Ναυτ. Εκπαιδ., Α. Ματσάγγος ( ) Πλοίαρχος Λ.Σ., Δ/ντής Ναυτ. Εκπαιδ..

7 ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ K. ΔΕΜΕΡΟΥΤΗ Πλοιάρχου Α' Ε.Ν. τ. καθηγητή ΥΕΝ/ΚΕΣΕΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ν. ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΥ Αξιωματικού Λ.Σ. (ε.α) Δρ. Ναυτικού Δικαίου ΑΘΗΝΑ 2010

8

9 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ Το εγχειρίδιο αυτό αναφέρεται στις Ναυτιλιακές Γνώσεις και απευθύνεται στους σπουδαστές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού. Έχει γραφεί ώστε να ανταποκρίνεται στη διδακτέα ύλη του αναλυτικού προγράμματος της ΑΕΝ Μηχανικών (ΦΕΚ 1224/Β/2007). Σκοπός του εγχειριδίου είναι να αποκτήσουν οι σπουδαστές γενικές γνώσεις για την ονοματολογία των διαφόρων μερών του πλοίου, τις διαστάσεις του πλοίου και τη διάκριση των πλοίων σε κατηγορίες, αλλά και τις κατάλληλες γνώσεις για το εργασιακό τους περιβάλλον, ώστε να είναι σε θέση να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή ατυχημάτων. Τέλος, το εγχειρίδιο αυτό αποσκοπεί στο να αποκτήσουν οι σπουδαστές στοιχειώδεις γνώσεις ναυσιπλοΐας. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, το εγχειρίδιο περιλαμβάνει τρία μέρη. Ειδικότερα: Το πρώτο μέρος αναφέρεται στη Ναυτική Τέχνη. Σ αυτό το μέρος επεξηγούνται θέματα που σχετίζονται με την ιστορική εξέλιξη του πλοίου, με την κατάταξη του πλοίου σε κατηγορίες και περιγράφονται τα κατασκευαστικά μέρη και οι διαστάσεις του πλοίου, καθώς και τα φορτοεκφορτωτικά μέσα των πλοίων. Το δεύτερο μέρος αναφέρεται στη Γενική Ασφάλεια και Πρόληψη Ατυχημάτων στο πλοίο. Ειδικότερα περιγράφονται οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν στο πλοίο ως εργασιακό χώρο και οι τρόποι αντιμετωπίσεώς τους. Το τρίτο μέρος αναφέρεται στη Ναυτιλία. Σ αυτό περιγράφεται γενικά το σύμπαν και η γη, τα σημεία του ορίζοντα και οι γεωγραφικές συντεταγμένες. Επίσης περιγράφονται τα ναυτιλιακά όργανα του πλοίου που βοηθούν στην ασφαλή ναυσιπλοΐα. Οι συγγραφείς εκφράζουν τις θερμές ευχαριστίες τους στην επιτροπή εκδόσεων του Ιδρύματος Ευγενίδου για την επιλογή τους και την ανάθεση της συγγραφής του παρόντος εγχειριδίου. Επίσης θερμές ευχαριστίες εκφράζονται σε όλα τα πρόσωπα που συνέβαλαν άμεσα ή έμμεσα στην ολοκλήρωση της συγγραφής αυτής. Οι συγγραφείς

10

11 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΟΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΜΕΡΗ ΠΛΟΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Η ΓΕΦΥΡΑ ΕΝΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΕΝΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΤΟ ΠΗΔΑΛΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Η ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΕΛΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΤΑ ΜΕΣΑ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΛΕΜΒΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΣΧΟΙΝΙΑ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΙ

12 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ Ιστορική εξέλιξη του πλοίου. Η ναυτιλία ως οικονομική δραστηριότητα συνιστά βασική παράμετρο στην ανάπτυξη μιας χώρας και κατέχει έναν από τους υψηλότερους δείκτες παραγωγικότητας στην ανάλυση των οικονομικών μεγεθών. Επίσης, η ναυτιλία συμβάλλει στην πολιτισμική εξέλιξη των λαών, διότι συντελεί στη διάδοση των ιδεών και των εθίμων. Το πλοίο, στη διάρκεια ενός ταξιδίου, προσεγγίζει λιμάνια διαφορετικών κρατών και οι επιβαίνοντες σ αυτό έρχονται σε επαφή με διαφορετικούς λαούς. Σήμερα, στην εποχή της παγκοσμιοποιήσεως, το πλοίο συνιστά έναν πολυπολιτισμικό εργασιακό χώρο, όπου εργαζόμενοι με διαφορετική κουλτούρα έρχονται σε επαφή. Έτσι, αναπτύσσεται μια σημαντική αμφίδρομη πολιτισμική σχέση, η οποία επηρεάζει και διαμορφώνει νέες διαπολιτισμικές μορφές προσεγγίσεως των λαών. Πάντοτε η θάλασσα υπήρξε όχι μόνο εμπορική δίοδος για τη μεταφορά των αγαθών, αλλά και πολιτισμικός δίαυλος για τη διάδοση ιδεών και εθίμων. Γι αυτόν το λόγο, οι πολιτισμοί αναπτύχθηκαν κυρίως σε παράκτιες περιοχές και ιδιαίτερα στη Μεσόγειο, που θεωρείται το λίκνο του πολιτισμού. Στην ιστορική διαδρομή της ανθρώπινης δραστηριότητας στη θάλασσα παρατηρείται ότι μικρά κράτη όπως η Ελλάδα, η Ολλανδία κ.ά. αναπτύσσουν σπουδαία ναυτιλία, ενώ μεγάλα κράτη όπως η Γαλλία, η Κίνα κ.ά. παρουσιάζουν αναλογικά μικρότερη ναυτιλία. Προκύπτει ότι για την ανάπτυξη της ναυτιλίας δεν αρκεί μόνο η οικονομική διάσταση της χώρας, αλλά είναι απαραίτητη η ναυτική παράδοση και η ναυτοσύνη, δηλαδή η ικανότητα του ανθρώπου να αντεπεξέρχεται στις αντίξοες θαλάσσιες συνθήκες και παράλληλα να επωφελείται με τον ορθολογικότερο τρόπο από το θαλάσσιο περιβάλλον. Ο Άγγλος ναύαρχος Κάννιγκαν είπε ότι ένα θωρηκτό ναυπηγείται σε 2 χρόνια, ενώ η ναυτική παράδοση απαιτεί 200 χρόνια. Σεβασμός στην παράδοση δεν σημαίνει περιφρόνηση της τεχνολογίας και επιστροφή στον ατμό, αλλά διατήρηση της συνοχής των γενεών και γονιμοποιό επαφή με τις τεχνολογικές εξελίξεις. Η ναυτική παράδοση είναι το υπόβαθρο, πάνω στο οποίο ναυπηγείται κάθε νέο ναυτικό δημιούργημα, και η γέφυρα που ενώνει το παρελθόν, με το παρόν και το μέλλον. Για την Ελλάδα, η θάλασσα εδώ και χρόνια διαδραματίζει αποφασιστικό ρόλο στη διαμόρφωση της ιστορικής, κοινωνικής και πνευματικής υποστάσεώς της. Σ όλη αυτήν την ιστορική διαδρομή δημιουργήθηκε η ναυτική παράδοση ως αναπόσπαστο στοιχείο της ταυτότητας των Ελλήνων και χάρη σ αυτήν δηλώνεται η ελληνική παρουσία σ όλα τα λιμάνια της γης. Οι Κρήτες, στη 2 η χιλιετία π.χ., κυριάρχησαν με τα πλοία τους στην ανατολική Μεσόγειο. Χάρη στο στόλο τους, μετέφεραν χαλκό από την Κύπρο, κασσίτερο από την Αδριατική, χρυσό και ασήμι από τα νησιά του Αιγαίου, αμέθυστο και ελεφαντοστό από την Αίγυπτο. Επίσης, με τα πλοία τους μετέφεραν σε ξένα λιμάνια δικά τους προϊόντα, όπως εργαλεία, όπλα, υφάσματα, αγγεία κ.λπ.. Οι Αχαιοί, αν και ήρθαν από το Βορρά, εξοικειώθηκαν αμέσως με τη θάλασσα και με την κατάλυση της μινωικής θαλασσοκρατορίας επεκράτησαν στη Μεσόγειο θάλασσα. Τα αρχαιολογικά ευρήματα και οι περιγραφές των ποιητών μάς πληροφορούν για τα χαρακτηριστικά των πλοίων της Αχαϊκής περιόδου. Τα σκάφη ήταν μακριά με πλώρη σηκωμένη και βαθύ κύτος, είχαν κουπιά και ιστία και ήταν ικανά να ταξιδεύουν στην ανοικτή θάλασσα. Επρόκειτο για σκάφη εξελιγμένης ναυπηγικής τέχνης. Την 1 η χιλιετία π.χ. κατέρχονται στον ελλαδικό χώρο οι Δωριείς, οι οποίοι προσπαθούν να κυριαρχήσουν στις περιοχές των Αχαιών. Οι Αχαιοί μη μπορώντας να αποκρούσουν τους επιδρομείς στράφηκαν προς την Ανατολή. Την περίοδο αυτή παρατηρείται ιδιαίτερη κίνηση στην κατασκευή πλοίων που μετέφεραν τους Αχαιούς στα νησιά του Αιγαίου και στις Μικρασιατικές ακτές, όπου ίδρυσαν αποικίες και επιδόθηκαν με επιτυχία στο θαλάσσιο εμπόριο. Στην αρχαϊκή περίοδο, (8 ος 6 ος αι. π.χ.), αναπτύχθηκαν οι πόλεις κράτη και παράλληλα ιδρύ-

13 θηκαν αποικίες στα παράλια του Εύξεινου Πόντου, της Μ. Ασίας και της Κάτω Ιταλίας. Σ αυτό βοήθησε πάρα πολύ ο εμπορικός στόλος των πόλεων-κρατών, που μετέφερε τους αποίκους στις νέες εστίες τους. Ιδιαίτερα αναπτύχθηκε η Κόρινθος, που λόγω της γεωγραφικής της θέσεως και των δύο λιμανιών της, στις Κεχρεές και στο Λέχαιο, κατέστη σπουδαίο ναυτικό και εμπορικό κέντρο. Οι Κορίνθιοι ήταν οι πρώτοι που έφτιαξαν τριήρεις 1. Επίσης, η Αίγινα απέκτησε σημαντικό εμπορικό στόλο, όπως και η Μίλητος, η Χαλκίδα, η Ερέτρια κ.ά.. Με την εμφάνιση των Περσών στο Αιγαίο πέλαγος, η ναυτιλιακή δραστηριότητα των Ελλήνων αναπτύχθηκε με ταχύτατο ρυθμό. Αποτέλεσμα της ναυτικής αφυπνίσεως των Ελλήνων ήταν η ήττα των Περσών σε πολλές ναυμαχίες και η εκδίωξη αυτών από τη θαλάσσια περιοχή του Αιγαίου. Μετά το τέλος των Περσικών πολέμων, η Αθήνα εξελίχθηκε σε μεγάλη ναυτική δύναμη και ο Πειραιάς κατέστη το σπουδαιότερο εμπορικό και ναυτικό κέντρο της Μεσογείου. Η Αθήνα όμως έχασε το γόητρό της ως ναυτική δύναμη μετά τον Πελοποννησιακό πόλεμο, όταν υποτάχθηκε στη Σπάρτη. Τη σημασία του Ναυτικού αντελήφθη και ο Μέγας Αλέξανδρος κατά την εκστρατεία του στην Ασία. Πολλές φορές έδωσε εντολή για ναυπήγηση στόλου, τη διακυβέρνηση του οποίου ανέθεσε στον Κρήτα ναύαρχο Νέαρχο. Το σημαντικότερο ήταν ότι έφθασε μέχρι το Δέλτα του Ινδού ποταμού, η εξερεύνηση του οποίου υπήρξε μία από τις μεγαλύτερες προσφορές του στον ανθρώπινο πολιτισμό. Και οι απόγονοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου αντελήφθησαν τη σημασία του Ναυτικού και πολλές πόλεις των ελληνιστικών κρατών αναπτύχθηκαν σε σπουδαία εμποροναυτικά κέντρα, όπως η Αλεξάνδρεια. Κατά την Αλεξανδρινή περίοδο, η Ρόδος άκμασε χάρη στους ναυτικούς της. Τα εμπορικά της πλοία ταξίδευαν σε όλη τη Μεσόγειο και στη Μαύρη θάλασσα και στη Ρόδο αναπτύχθηκαν σπουδαίες ναυτικές επιχειρήσεις. Απ την ανάγκη για επίλυση των διαφόρων πολυπλόκων προβλημάτων που προέκυπταν από τις εμπορικές ναυτικές σχέσεις, γεννήθηκε ο περίφημος Νόμος Ροδίων Ναυτικός. Κατά τη Ρωμαϊκή εποχή, το ναυτικό των Ελληνικών πόλεων παρήκμασε και το θαλάσσιο εμπόριο διεξαγόταν από το ρωμαϊκό ναυτικό. Τα πλοία την εποχή αυτή είναι μεγαλύτερης μεταφορικής ικανότητας λόγω της βελτιώσεως της ναυπηγικής τέχνης. Με την ίδρυση της Κωνσταντινουπόλεως (300 μ.χ.) και τη ραγδαία ανάπτυξή της σε εμπορικό κέντρο, αφυπνίσθηκε η ναυτική δραστηριότητα των Ελλήνων. Χάρη στη γεωγραφική της θέση, στη διασταύρωση των θαλασσίων οδών που συνδέουν τρεις ηπείρους (Ευρώπη Ασία Αφρική), η Κωνσταντινούπολη απέκτησε και οργάνωσε πολύ καλά το ναυτικό της, που διακρινόταν σε πολεμικό και εμπορικό. Την εποχή του Ιουστινιανού (6 ος μ.χ.) το Βυζαντινό ναυτικό γνώρισε ιδιαίτερη ακμή. Τα Βυζαντινά πλοία 2 που ναυπηγούνταν στην Κωνσταντινούπολη ήταν μεγαλύτερα από εκείνα των προηγουμένων εποχών. Το Βυζαντινό ναυτικό καταλύθηκε με την άλωση της Κωνσταντινουπόλεως (29 Μαΐου 1453) από τους Τούρκους, αλλά το Ελληνικό εμπορικό ναυτικό δεν εξαφανίσθηκε. Οι Έλληνες των νησιών κατασκεύασαν μικρά σκάφη και θαλασσοπλοούσαν μ αυτά. Κυρίως ναυπήγησαν τρεχαντήρια, τα οποία εξελίχθηκαν σε σαχτούρια και αργότερα σε λατινάδικα. Μάλιστα μερικές μη τουρκοκρατούμενες περιοχές συνέχισαν τη ναυτιλιακή τους δραστηριότητα, μέχρι την τουρκική κατάκτηση (Λέσβος, Σάμος, Ρόδος, Σύρος, Χίος, Κρήτη). Η πειρατεία όμως που από τον 12 ο αιώνα σάρωνε τη θάλασσα και τα νησιά του Αιγαίου περιόρισε σημαντικά τη δράση του ελληνικού εμπορικού ναυτικού. Οι Τούρκοι δεν μπόρεσαν να αποκτήσουν αυτοδύναμο ναυτικό και από τον 16 ο αιώνα αναγκάσθηκαν να παραχωρήσουν σε χριστιανικά κράτη της Δύσεως Ενετούς, Γάλλους, Άγγλους εμποροναυτικά προνόμια. Για την προστασία του εμπορίου καθιερώθηκε το καθεστώς των διομολογήσεων Η τριήρης ήταν πολύ ελαφρύ πολεμικό πλοίο, το οποίο πολλές φορές χρησιμοποιούνταν και ως εμπορικό. Για την κίνησή του απαιτούνταν περισσότεροι κωπηλάτες σε σχέση με τα πλοία της εποχής, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η προωστική δύναμη του σκάφους, χωρίς να αυξάνεται ανάλογα και το μήκος του. Αυτό επιτεύχθηκε με την τοποθέτηση των κωπηλατών σε τρεις υπερκείμενες ή επάλληλες σειρές. Το βύθισμα του πλοίου ήταν ελάχιστο, με αποτέλεσμα να κινείται με άνεση στα αβαθή. Το σχήμα του ήταν μακρύ και λεπτό με μήκος m και ταχύτητα πλεύσεως περίπου 6 κόμβων. 2. Ο πιο αντιπροσωπευτικός τύπος βυζαντινού πλοίου είναι ο δρόμων, σκάφος ελαφρύ, πολύ ανθεκτικό, με μήκος 40 m, πλάτος 7 m, ύψος 5 m και με δύο σειρές κουπιών (25 κουπιά ανά σειρά). 3. Οι διομολογήσεις ήταν αμοιβαίες συμφωνίες για παροχή προνομίων σε υπηκόους ισχυρών κρατών που ζούσαν σε μη ανεπτυγμένες χώρες. Οι διομολογήσεις ήταν αποτέλεσμα της αποικιοκρατίας και σήμερα δεν υφίστανται. 11

14 12 Οι Ρωσοτουρκικές διενέξεις και κυρίως η συνθήκη του Κιουτσούκ-Καϊναρτζή (1774), με την οποία επετράπη η ελεύθερη ναυσιπλοΐα των πλοίων με ρωσική σημαία, ενίσχυσε τη θέση των Ελλήνων ναυτικών στο ναυτεμπόριο της Μεσογείου, επιτρέποντάς τους να θαλασσοπλοούν με ασφάλεια υπό ρωσική σημαία. Η Αγγλογαλλική διαμάχη υπήρξε η αφορμή για να πάρουν στα χέρια τους οι Έλληνες το εμπόριο της Ανατολής (Μεσολόγγι, Αιτωλικό, Γαλαξίδι). Παρά την Τουρκοκρατία, στις παραμονές της επαναστάσεως του 1821, οι Έλληνες παρουσίαζαν αξιόλογη ναυτική δραστηριότητα και εκμεταλλευόμενοι από τα μέσα του 18 ου αιώνα τις Ρωσοτουρκικές διενέξεις και τις διαφορές των δυτικοευρωπαϊκών δυνάμεων, ναυπήγησαν σκάφη, με τα οποία διεξήγαγαν τα θαλάσσιο εμπόριο. Έτσι, την εποχή αυτή απέκτησαν σημαντικό στόλο το Γαλαξίδι, οι Σπέτσες, τα Ψαρά, η Μύκονος, η Χίος, η Κάσος, η Άνδρος, η Σύμη, η Σκύρος κ.ά.. Τα πλοία των νησιών αυτών αποτέλεσαν τη ναυτική δύναμη των Ελλήνων κατά την επανάσταση. Σ αυτό το σημείο πρέπει να σημειώσομε τη μεγάλη συμβολή του απόδημου ελληνισμού. Σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις, όπως τη Βενετία, το Λιβόρνο, την Πίζα, τη Μασσαλία, τη Βιέννη, την Τεργέστη, το Βουκουρέστι, την Οδησσό κ.λπ. είχαν αναπτυχθεί ελληνικές παροικίες που βοήθησαν πάρα πολύ στην ανάπτυξη του ελληνικού ναυτικού χρηματοδοτώντας την κατασκευή και την επάνδρωση με ελληνικά πληρώματα πλοίων στην Ελλάδα. Μετά όμως το τέλος του απελευθερωτικού αγώνα, ο ελληνικός στόλος, κατά το μεγαλύτερο τμήμα του, είχε καταστραφεί. Στη μετεπαναστατική περίοδο, η εμπορική ναυτιλία ήταν ο μόνος οικονομικός κλάδος της χώρας που μπόρεσε να αναπτυχθεί. Οι παλαιές ναυτικές πόλεις προσπαθούσαν να αναπτυχθούν, σε εμπορικά και οικονομικά κέντρα. Σε ναυτιλιακή πρωτεύουσα της Ελλάδος αναπτύσσεται η Σύρος που παρουσιάζει σημαντική οικονομική και εμπορική κίνηση. Έτσι, το εμπορικό ναυτικό βαθμηδόν άρχισε να αποκτά την παλιά του αίγλη και να καταλαμβάνει εξέχουσα θέση στο διαμετακομιστικό εμπόριο μεταξύ Ανατολής και Δύσεως. Κατά την περίοδο αυτή, μεγάλη ακμή γνώρισε και η ελληνική ναυτιλία στο Δούναβη ποταμό. Οι Έλληνες ανέπτυξαν οικονομικές δραστηριότητες σ όλα τα μεγάλα λιμάνια του Δούναβη Βράιλα, Γαλάτσι, Σουλινά και θεωρείται ότι η ναυτιλία του Δούναβη αποτέλεσε τη μεγάλη αφετηρία για τη σύγχρονη εμπορική ναυτιλία μας. Με την εισαγωγή του ατμού που άρχισε να εκτοπίζει τα ιστιοφόρα πλοία στις αρχές του 19ου αιώνα, η Ελλάδα, λόγω ελλείψεως κεφαλαίων, ακολούθησε τις εξελίξεις στη ναυτιλία με αργό ρυθμό. Έτσι από το 1866, η ιστιοφόρος ναυτιλία της Ελλάδος αρχίζει να φθίνει και αρχίζει με αργό ρυθμό ο μετασχηματισμός της ναυτιλίας μας από ιστιοφόρο σε ατμοκίνητη. Μεγάλο σταθμό για την ατμοπλοΐα υπήρξε η ίδρυση στην Ερμούπολη της Σύρου της επιβατηγού ατμοπλοϊκής εταιρείας με την αρχική προσωνυμία Ελληνική Ατμοπλοϊκή Εταιρεία, που καθιερώθηκε με το όνομα Ατμοπλοΐα της Σύρου. Η ίδρυση της εταιρείας αυτής ταυτίζεται με την εμφάνιση στην Ελλάδα της επιβατηγού ναυτιλίας, που διακρίνεται πλέον από τη φορτηγό εμπορική ναυτιλία. Μέχρι την εμφάνιση του ατμού, η ναυτιλία ήταν ενιαία, χωρίς να λαμβάνεται ειδική μέριμνα για τη μεταφορά των ανθρώπων. Στο χρονικό διάστημα μεταξύ των δύο Παγκοσμίων Πολέμων, έγιναν στη ναυτιλία πολλές και σημαντικές διαφοροποιήσεις. Οι σημαντικότερες αφορούσαν στη μεγέθυνση του όγκου του πλοίου και στην ανάγκη βελτιώσεως των ποιοτικών χαρακτηριστικών της ναυτιλίας. Από το 1914 μέχρι το 1939 τριπλασιάσθηκε ο όγκος του ελληνικού πλοίου, άλλαξε η εξωτερική του δομή, η εσωτερική του διαρρύθμιση, τα προωστήρια μέσα κ.λπ.. Από το 1927 χρησιμοποιήθηκε το πετρέλαιο ως καύσιμη ύλη για την πρόωση των σκαφών. Έτσι, χρησιμοποιούνται οι πετρελαιοκίνητες μηχανές εσωτερικής καύσεως (ντήζελ) που είναι μικρότερες σε όγκο από τις ατμομηχανές, καθώς το πετρέλαιο ως καύσιμη ύλη είναι πιο εύχρηστη από τον άνθρακα και απαιτεί μικρότερο όγκο αποθηκεύσεως. Επίσης, το πετρέλαιο ως φορτίο επέβαλλε την κατασκευή των δεξαμενοπλοίων. Η νέα τεχνολογία της εποχής απαιτούσε περισσότερες γνώσεις για την καλύτερη εκτέλεση του ναυτικού επαγγέλματος. Σταθμό στην εξέλιξη της ναυτιλίας μας υπήρξε η χορήγηση, το 1947, 100 πλοίων τύπου Liberties από τις Η.Π.Α. στην ελληνική κυβέρνηση και η κατανομή τους στους Έλληνες εφοπλιστές με ευνοϊκούς όρους. Τα πλοία αυτά απoτέλεσαν το φυτώριο απ όπου γιγαντώθηκε η φορτηγός υπερπόντιος ελληνική ναυτιλία.

15 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Γενικά. Στο παρελθόν οι άνθρωποι μιλούσαν για πλοία χωρίς να αναφέρονται σε κάποιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τους. Εννοούσαν γενικώς το πλοίο, δηλαδή εκείνο το μεταφορικό μέσο που είχε τη δυνατότητα να μεταφέρει μέσω του υγρού στοιχείου θάλασσας, ποταμού, λίμνης πράγματα και πρόσωπα. Με την πάροδο των αιώνων άρχισε σταδιακά να γίνεται εμφανής η ανάγκη διαχωρισμού του χώρου μεταφοράς πραγμάτων από το χώρο μεταφοράς προσώπων, στο ίδιο πλοίο. Οι τεχνολογικές εξελίξεις στα πλοία, μέχρι τις αρχές του 19 ου αιώνα, ήταν μικρές και εντοπίζονταν στις διάφορες παραλλαγές του σκάφους και της κινητήριας δυνάμεως που ήταν ο αέρας και η ανθρώπινη δύναμη. Στη διάρκεια του 19 ου αιώνα δύο σημαντικές αλλαγές σημειώθηκαν στο χώρο της ναυπηγίας πρώτον σχετικά με τη δύναμη προώσεως, αυτή έγινε μηχανική με τη χρησιμοποίηση του ατμού και δεύτερον σχετικά με το υλικό κατασκευής, όπου χρησιμοποιήθηκε στη ναυπήγηση πλοίων ο σίδηρος και άλλα μέταλλα. Τα πλοία ήταν κατασκευασμένα, κατά κανόνα από σίδηρο και κινούνταν με ατμομηχανές χωρίς όμως να εκλείπουν τα ξύλινα σκάφη που κινούνταν με πανιά. Καθώς όμως η σιδηρά κατασκευή αποδεικνυόταν περισσότερο επικερδής στην εκμετάλλευση του πλοίου, επικράτησε με την πάροδο του χρόνου. Αρχίζει να γίνεται διάκριση μεταξύ φορτηγών και επιβατηγών πλοίων και μάλιστα διαμορφώθηκε η τάση για ναυπήγηση ειδικών πλοίων για τη μεταφορά συγκεκριμένων φορτίων. Η τάση αυτή για κατασκευή εξειδικευμένων πλοίων προέκυψε από την ανάγκη για οικονομικότερη, αποδοτικότερη και ταχύτερη μεταφορά των φορτίων. Έτσι σταδιακά έχασε έδαφος η παλαιά αντίληψη που ήθελε τα πλοία να χρησιμοποιούνται για όλες τις μεταφορές φορτίων. Οι νέες αντιλήψεις που επικράτησαν στη ναυτιλία για οικονομία χρόνου και χώρου, ήθελαν το πλοίο να έχει ταχύτητα για να περιορίζει στο ελάχιστο το χρόνο ταξιδιού, να έχει γερή κατασκευή για να διαπλέει επικίνδυνες θαλάσσιες περιοχές και να μην εξαναγκάζεται να λοξοδρομεί ή να καθυστερεί τον απόπλου μέχρι τη βελτίωση των καιρικών συνθηκών, να έχει τέτοια διαρρύθμιση εσωτερικού χώρου για τη μεταφορά φορτίου και τέτοιο εξοπλισμό, ώστε να διενεργούνται με ταχύτητα οι φορτοεκφορτώσεις στα λιμάνια, με την όσο το δυνατόν χρονικά μικρότερη παραμονή τους σ αυτά. Τα πλοία μπορούν να διακριθούν σε κατηγορίες με βάση τα εξής κριτήρια: α) Το είδος της μεταφοράς/προορισμό που εκτελούν. β) Η θαλάσσια περιοχή λειτουργίας τους. γ) Το υλικό κατασκευής τους, και δ) το μέσο προώσεως. 2.2 Διαίρεση των πλοίων ανάλογα με το είδος μεταφοράς/προορισμό τους. Ανάλογα με το κριτήριο του είδους της μεταφοράς, τα πλοία διακρίνονται σε φορτηγά, επιβατηγά, ειδικού προορισμού και βοηθητικής ναυτιλίας (σχ. 2.2α) Φορτηγό πλοίο. Ως φορτηγά πλοία (cargo ships) χαρακτηρίζονται τα πλοία που προορίζονται για τη μεταφορά φορτίων κάθε είδους και μορφής. Το φορτηγό πλοίο με την πάροδο του χρόνου και την ανάπτυξη της ναυπηγικής επιστήμης, καθώς και με τις αλλαγές στην οικονομική εκμετάλλευσή του, πέρασε από

16 14 ÅÉÄÏÓ ÌÅÔÁÖÏÑÁÓ / ÐÑÏÏÑÉÓÌÏÓ ÖïñôçãÜ ÅðéâáôçãÜ Åéäéêïý ðñïïñéóìïý ÂïçèçôéêÞò íáõôéëßáò Σχ. 2.2α. Διακρίσεις των πλοίων με βάση το είδος μεταφοράς/προορισμός τους. διάφορα μεταβατικά στάδια. Γενικά, τα φορτηγά πλοία μπορούν να διακριθούν σε φορτηγά πλοία ξηρών φορτίων, φορτηγά πλοία υγρών φορτίων και φορτηγά πλοία συνδυασμένων μεταφορών (σχ. 2.2β). ÖÏÑÔÇÃÁ ÐËÏÉÁ α. Îçñþí öïñôßùí β. Õãñþí öïñôßùí γ. ÓõíäυáóìÝíùí ìåôáöïñþí Σχ. 2.2β. Διακρίσεις των φορτηγών πλοίων. α) Φορτηγά πλοία ξηρών φορτίων (dry cargo ships). Τα φορτηγά πλοία ξηρών φορτίων, δηλαδή τα πλοία που μεταφέρουν πρώτες ύλες, μεταλλεύματα, γαιάνθρακες, γεννήματα κ.λπ. διακρίνονται στα φορτηγά πλοία που μεταφέρουν χύμα ομοειδή φορτία (bulk cargo) και στα φορτηγά πλοία που μεταφέρουν γενικά φορτία (general cargo). 1) Φορτηγά πλοία χύδην φορτίου (bulk carrier) (σχ. 2.2γ). Με τον γενικό όρο bulk carriers χαρακτηρίζονται τα φορτηγά πλοία που μεταφέρουν χύμα (χύδην) ομοειδή φορτία. Ως bulk carrier εννοείται το φορτηγό πλοίο που έχει ένα μόνο κατάστρωμα και μπορεί να μεταφέρει διάφορα είδη χύμα ξηρών φορτίων που έχουν διαφορά συντελεστή στοιβασίας 1 μεταξύ 15 και 55 κυβικών ποδών ανά τόνο. Τα πλοία αυτά τείνουν να τυποποιηθούν, αν και υπάρχουν κάποιες διαφορές ως προς τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Το μηχανοστάσιο βρίσκεται στην πρύμνη του πλοίου, όπως επίσης και οι χώροι ενδιαιτήσεως του πληρώματος. Τα bulk carriers διαθέτουν μεγάλα ανοίγματα κυτών (αμπαριών), τα οποία ανοιγοκλείνουν με μηχανικά συστήματα. Η ναυπήγησή τους άρχισε μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και γνώρισε ταχεία ανάπτυξη λόγω της αυξημένης ζητήσεως σε πλοία για μεταφορά ομοειδών χύδην φορτίων, κυρίως μεταλλευμάτων, γαιανθράκων και δημητριακών. Τα bulk carriers, είναι κατασκευασμένα για να μεταφέρουν διάφορα ξηρά φορτία, όπως σιτηρά, ζάχαρη κ.λπ.. Αυτός ο τύπος πλοίου διαθέτει κύτη με μεγάλη χωρητικότητα για τα ξηρά χύμα φορτία, αλλά δεν διαθέτει χώρους για τη μεταφορά υγρών φορτίων. Iδιαίτεροι τύποι αυτών των πλοίων είναι τα grain carriers για τη μεταφορά σιτηρών και τα sugar carriers για τη μεταφορά ζαχάρεως. Ιδιαίτερη κατηγορία bulk carriers είναι τα μεταλλευματοφόρα (ore carriers). Αυτός ο τύπος πλοίου κατέστη αναγκαίος όταν λόγω της βιομηχανικής αναπτύξεως παρουσιάσθηκε επιτακτική η ανάγκη για τη μεταφορά μεταλλευμάτων (από τις Η.Π.Α. τη Μ. Βρετανία, την Πολωνία, τη Γερμα- 1. Συντελεστής στοιβασίας (stowage factor) καλείται ο όγκος που απαιτείται για να φορτωθεί ένας τόνος φορτίου.

17 νία, το Βέλγιο προς την Ιαπωνία, την Ιταλία, και άλλες ευρωπαϊκές χώρες) και παλιοσιδήρων (μεταξύ των χωρών της Δυτικής Ευρώπης, των Η.Π.Α. και της Ιαπωνίας). Ανάλογα με τις ιδιομορφίες της μεταφοράς των φορτίων που αναφέραμε σχεδιάσθηκαν διάφοροι τύποι μεταλλευματοφόρου πλοίου. Ο αντιπροσωπευτικότερος τύπος πλοίου οre carrier κατασκευάσθηκε το Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτού του τύπου πλοίου είναι ότι δεν διαθέτει φορτοεκφορτωτικά μέσα και η φορτοεκφόρτωσή του πραγματοποείται με τα μέσα των λιμενικών εγκαταστάσεων. 2) Φορτηγά πλοία μεταφοράς γενικών φορτίων (general cargo). Μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο στις θαλάσσιες μεταφορές εμφανίσθηκαν τα λεγόμενα αντι-liberties με κυριότερους τύπους τα πλοία Μ.Κ.ΙΙ., δυτικογερμανικής προελεύσεως, το βρετανικής προελεύσεως S.D.14 και το ιαπωνικής σχεδιάσεως Freedom. Επίσης, για τη μεταφορά γενικών φορτίων χρησιμοποιήθηκαν και τα πλοία Concord, Fortune, ιαπωνικής προελεύσεως και Santa Fe, ισπανικής προελεύσεως. Σήμερα στη μεταφορά των γενικών φορτίων έχει επικρατήσει το πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων 1 (containership) (σχ. 2.2δ). Τα πλοία αυτά παρουσιάζουν κάποιες κατασκευαστικές διαφορές μεταξύ τους, οι οποίες απορρέ- 15 Σχ. 2.2γ Bulk carrier. Σχ. 2.2δ Containership. 1. Ως εμπορευματοκιβώτιο (container) χαρακτηρίζεται η κατασκευή εκείνη που έχει τυποποιημένες διαστάσεις και χρησιμεύει για την ταχεία μεταφορά αγαθών από την παραγωγή στην κατανάλωση. Η κατασκευή αυτή είναι ένα κιβώτιο σχήματος ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου και διαστάσεων κυρίως και πόδια. Η μεταφορά τους συνδυάζει περισσότερα από ένα στάδια, δηλαδή χερσαίο, θαλάσσιο, ποτάμιο και διαφορετικά μέσα όπως σιδηρόδρομο, φορτηγό, πλοίο. Η μεταφορά με εμπορευματοκιβώτια αφορά σε γενικά φορτία, από βιομηχανικά είδη μέχρι γεωργικά προϊόντα και χύδην φορτία.

18 16 ουν από τις ιδιαιτερότητες της δρομολογιακής γραμμής που εξυπηρετούν. Τα βασικά χαρακτηριστικά του containership, είναι: Η κυψελοειδής κατασκευή των εγκαρσίων διαφραγμάτων των κυτών για τη στοιβασία των containers. Τα μεγάλα στόμια των κυτών που καταλαμβάνουν σχεδόν όλο το πλάτος του πλοίου. Η ύπαρξη υποδοχών για τη στοιβασία των εμπορευματοκιβωτίων. Η ύπαρξη σιδηροτροχιών στο κύριο κατάστρωμα, όπου κινούνται οι γερανοί κατά το διάμηκες και εγκάρσιο του πλοίου και τα συστήματα κάθετης ολισθήσεως, με τα οποία γίνεται η στοιβασία των containers μέσα στα κύτη. Τα General Cargo διακρίνονται στις εξής κύριες κατηγορίες: Roll-Οn/Roll-Οff. H ονομασία των πλοίων Roll-Οn/Roll-Οff, που είναι γνωστά ως Ro-Ro πλοία (σχ. 2.2ε), οφείλεται στον τρόπο με τον οποίο εξυπηρετούνται οι μονάδες φορτίου που μεταφέρονται, οι οποίες «κυλίονται» (Roll) μέσα ή έξω από τα πλοία. Θα μπορούσαμε να τα ονομάσομε φορτηγά-οχηματαγωγά πλοία. Είναι πλοία κλειστού τύπου που διαθέτουν κάτω από το ανώτατο κατάστρωμα χώρο ειδικά κατασκευασμένο για να παραλαμβάνουν το φορτίο πάνω σε ειδικά ρυμουλκούμενα τροχοφόρα πλαίσια (trailers). Δηλαδή, τα εμπορεύματα εισάγονται στο πλοίο πάνω σε οχήματα, τα οποία με τη βοήθεια ενός ελκυστήρα στοιβάζονται στο χώρο ή με τη βοήθεια ανελκυστήρα στο δεύτερο όροφο, καθώς ο χώρος φορτώσεως πιθανόν να υποδιαιρείται. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η ταχεία φορτοεκφόρτωση του πλοίου. Φορτηγιδοφόρο πλοίο (barge carriers) (σχ. 2.2στ). Με τον όρο φορτηγιδοφόρα πλοία, εννοούνται τα πλοία που μεταφέρουν φορτία μέσα σε φορτηγίδες. Τα πλοία αυτά ναυπηγήθηκαν, ώστε να αποφευχθούν οι καθυστερήσεις στα λιμάνια. Με τη χρήση των φορτηγιδοφόρων πλοίων εξασφαλίζεται η παράδοση των μεταφερομένων φορτίων απευθείας από το φορτωτή στον παραλήπτη. Αυτό γίνεται με την ακόλουθη διαδικασία. Τα φορτία τοποθετούνται στις φορτηγίδες, οι οποίες περιμένουν στο άκρο κάποιας υδάτινης οδού (ποτάμιας, λιμναίας ή θαλάσσιας). Οι φορτηγίδες ρυμουλκούνται στο σημείο που θα γίνει η φόρτωσή τους στο φορτηγιδοφόρο πλοίο, συνήθως στην εκβολή ποταμού ή στην είσοδο του λιμανιού, στο οποίο λόγω διαστάσεων ή βυθίσματος δεν μπορεί να εισπλεύσει το πλοίο. Με την άφιξη του πλοίου εκφορτώνονται οι φορτηγίδες που υπάρχουν σ αυτό και φορτώνονται νέες. Αφού γίνει η φόρτωση, το φορτηγιδοφόρο πλοίο αποπλέει και οι εκφορτωθείσες φορτηγίδες ρυμουλκούνται στο λιμάνι. Με τον τρόπο αυτόν πρώτον τα φορτηγιδοφόρα πλοία μπορούν να φορτοεκφορτώνουν φορτηγίδες αγκυροβολημένα μακριά από προβλήτες και λιμάνια και δεύτερον επιτυγχάνεται υψηλός βαθμός ασφαλείας από τους ίδιους τους φορτωτές και παραλήπτες φορτίων, χωρίς να απαιτείται η μεσολάβηση τρίτων κατά τη μεταφορά. Τα φορτηγιδοφόρα πλοία διακρίνονται στα πλοία τύπου Lash και Sea Bee. β) Φορτηγά πλοία υγρών φορτίων (liquid cargo ships). Το φορτηγό πλοίο που μεταφέρει υγρά φορτία και διαθέτει δεξαμενές ονομάζεται δεξαμενόπλοιο. Το δεξαμενόπλοιο μεταφοράς πετρελαίου (crude oil carrier) είναι ο πρώτος τύπος πλοίου που είχε το μηχανοστάσιο στην πρύμνη, ενώ παλαιότερα είχε τις μηχανές του στο μέσον του πλοίου. Αυτό συμβαίνει για λόγους λειτουργικούς και ασφαλείας, δηλαδή για να μην διακόπτεται η συνέχεια των δεξαμενών του, για να περιορισθεί ο κίνδυνος αναφλέξεως πυρκαγιάς και να αποφευχθεί η εγκατάσταση διπλών αντλιοστασίων και συστημάτων σωληνώσεων. Η εγκατάσταση των μηχανών στην πρύμνη του πλοίου βρήκε απήχηση και εφαρμόστηκε ευρέως σε όλους τους τύπους πλοίων. Το σύστημα προώσεως στο δεξαμενόπλοιο ποικίλλει μεταξύ του ατμοστροβίλου και της μηχανής εσωτερικής καύσεως. Για τα δεξαμενόπλοια μέσης χωρητικότητας ο πλέον αποδοτικός τύπος μηχανής είναι η μηχανή εσωτερικής καύσεως, ενώ για τα μεγάλης χωρητικότητας δεξαμενόπλοια ενδείκνυται ο ατμοστρόβιλος. Και τα δύο συστήματα προώσεως παρουσιάζουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα έναντι αλλήλων και η διαφορά τους δεν είναι μεγάλη.

19 Κατά τη σχεδίαση των συγχρόνων δεξαμενοπλοίων λαμβάνονται ιδιαιτέρως υπόψη παράγοντες που αφορούν στην ασφάλεια του πλοίου. Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε η διάταξη των χώρων, ο εξαρτισμός και η κατανομή των βαρών, να εγγυώνται ικανοποιητικό ποσοστό εφεδρικής ευστάθειας, μεγάλη αντοχή κατασκευής και καλή συμπεριφορά του πλοίου. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην ενίσχυση του σκάφους, στην κατασκευή των διαφραγμάτων που χωρίζουν τις δεξαμενές και στην κατασκευή του πρωραίου και πρυμναίου στεγανού διαφράγματος, που απομονώνουν την περιοχή των δεξαμενών από τους λοιπούς χώρους του πλοίου. Το σύνολο των αριθμημένων δεξαμενών διαφέρει σε κάθε δεξαμενόπλοιο διακρίνονται δε ανάλογα με τη θέση τους σε κεντρικές, δεξιές και αριστερές. 17 Σχ. 2.2ε. Σταθμός Ro-Ro. Σχ. 2.2στ. Φορτηγιδοφόρο πλοίο.

20 18 Το γενικής ή πολλαπλής (general ή multipurpose ή purpose tanker) χρήσεως δεξαμενόπλοιο μπορεί να μεταφέρει ποικιλία κατεργασμένων παραγώγων του πετρελαίου, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος να αναμειχθούν. Είναι πλοίο μέσου μεγέθους και γι αυτό μπορεί να προσεγγίζει λιμάνια με περιορισμένο βάθος. Το γενικής χρήσεως δεξαμενόπλοιο χρησιμοποιείται επίσης και για τη μεταφορά ακατέργαστου πετρελαίου (crude oil) από τις πετρελαιοπηγές στα διυλιστήρια. Το δεξαμενόπλοιο μεταφοράς παραγώγων πετρελαίου (product carrier) είναι εξειδικευμένη μορφή σύγχρονου τύπου δεξαμενόπλοιου πολλαπλής χρήσεως που προορίζεται να μεταφέρει ποικιλία υγρών φορτίων, ιδίως τα προϊόντα διυλίσεως του αργού πετρελαίου (βενζίνη, κηροζίνη, χημικά προϊόντα κ.λπ.). Το δεξαμενόπλοιο μεταφοράς παραγώγων πετρελαίου διαθέτει σχετικές ευκολίες που επιτρέπουν τη μεταφορά οκτώ διαφορετικών είδων φορτίων. Μετά το 1960, η ζήτηση αερίων πετρελαίου (petroleum gases) και φυσικών αερίων (natural gases) παρουσίασε σημαντική αύξηση που οφείλεται στη χρησιμοποίηση αυτών στη βιομηχανία ως κύρια ή εναλλακτική καύσιμη ύλη. Η μεταφορά τους προϋποθέτει την υγροποίησή τους. Έτσι, γεννήθηκε η ανάγκη ναυπηγήσεως ειδικών πλοίων για τη μεταφορά των υγροποιημένων αερίων πετρελαίου (βουτάνιο, προπάνιο) (Liquefied Petroleum Gases L.P.G.) και για τη μεταφορά υγροποιημένων φυσικών αερίων (μεθάνιο, αιθάνιο) (Liquefied Natural Gases L.N.G.), τα ονομαζόμενα υγραεριοφόρα πλοία (σχ. 2.2ζ), πλοία μεταφοράς υγραεριοποιημένων αερίων (Liquefied Gas Carries LGC), τα οποία διακρίνονται στα L.P.G.Carrier και στα L.N.G.Carrier. Το πρώτο πλοίο που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά υγροποιημένων αερίων ήταν το Methane Pioneer, που μετασκευάσθηκε από πλοίο γενικού φορτίου σε ειδικό πλοίο για να μεταφέρει ποσότητα φυσικών αερίων από τις Η.Π.Α. στη Μ. Βρετανία. Στο χρονικό διάστημα κατασκευάσθηκαν δύο υγραεριοφόρα, τα Methane Princess και Methane Progress, που διέθεταν ανεξάρτητες, μεμονωμένες δεξαμενές. Τα πλοία αυτά απoτέλεσαν τη βάση για τη διαμόρφωση των συγχρόνων πλοίων μεταφοράς υγραερίων. Το σχήμα των δεξαμενών του υγραεριοφόρου πλοίου πέρασε από διάφορα στάδια (απλή μορφή δεξαμενής τραπεζοειδής μορφή). Σήμερα η δεξαμενή έχει σχήμα σφαιρικό και σημαντικό τμήμα της βρίσκεται πάνω από το κύριο κατάστρωμα του πλοίου. Οι δεξαμενές πρέπει να κατασκευάζονται από ειδικό υλικό (αλουμίνιο, νικελιοχάλυβα κ.λπ.) και να μονώνονται κατάλληλα. Tα φορτηγά πλοία μεταφοράς χημικών προϊόντων (chemical carriers) (σχ. 2.2η) είναι πλοία που μεταφέρουν χημικά φορτία. Παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά με τα υγραεριοφόρα πλοία, παρόλο που αποτελούν εξειδικευμένο τύπο πλοίου. Τα chemical carriers προηγήθηκαν των gas carriers κατά δέκα έτη περίπου. Το πρώτο πλοίο για μεταφορά χημικών προϊόντων κατασκευάσθηκε το Τα chemical carriers είναι δεξαμενόπλοια με εξειδικευμένη μορφή, με πολυδαίδαλες εγκαταστάσεις και απαιτούν, λόγω του επικίνδυνου φορτίου τους, εξειδικευμένο πλήρωμα. Μερικά από αυτά έχουν κατασκευασθεί για να μεταφέρουν μόνο ένα είδος φορτίου, όπως υγρό θείο, ενώ άλλα για να μεταφέρουν πλειάδα διαφορετικών χημικών φορτίων. Tο χημικό δεξαμενόπλοιο (chemical tanker) είναι γενικώς μικρό πλοίο και η μεταφορά χημικών προϊόντων μ αυτό εγκυμονεί κινδύνους πυρκαγιάς, μολύνσεως του περιβάλλοντος κ.λπ.. Η ιδέα της χρησιμοποιήσεως δεξαμενοπλοίων για τη μεταφορά οίνων, μαγειρικών ελαίων ή άλλων αγαθών σε υγρή κατάσταση ανήκει στους Γερμανούς. Πρόκειται για μικρά δεξαμενόπλοια με δεξαμενές υψηλής ποιότητας, από χάλυβα, ώστε να προστατεύεται το περιεχόμενο από αλλοιώσεις. Τα πλοία αυτά επικράτησε να ονομάζονται οινοφόρα (wine tankers), επειδή αρχικά μετέφεραν κυρίως οίνο (κρασί). γ) Φορτηγό πλοίο συνδυασμένων μεταφορών. Η αποδοτικότερη εκμετάλλευση του φορτηγού πλοίου επιτυγχάνεται όταν μειώνεται όσο είναι δυνατόν η χρονική διάρκεια του πλου με έρμα (in ballast). Σ αυτό αποσκοπεί η δημιουργία του τύπου των πλοίων διπλής ή τριπλής χρήσεως, τα οποία είναι γνωστά διεθνώς ως φορτηγά πλοία συνδυασμένων μεταφορών (combined ή combination carriers). Τα πλοία αυτά διαθέτουν τέτοια κατασκευή κυτών και γενικότερα εξοπλισμού, ώστε να μπορούν να μεταφέρουν, εναλλακτικά, υγρά και ξηρά χύμα φορτία. Είναι τα ore/oil carrier και τα ore/bulk/oil carriers. 1) Ore/oil carriers, είναι τα bulk carriers που μπορούν να μεταφέρουν μεταλλεύματα ή ακατέρ-

21 γαστο πετρέλαιο. Τα φορτία αυτά δεν μεταφέρονται ταυτόχρονα. Είναι δηλαδή πλοία διπλής χρήσεως. Παρατηρείται λοιπόν το χειμώνα, όταν οι ναύλοι είναι κατά κανόνα υψηλοί, να απασχολούνται στη μεταφορά πετρελαίου και το καλοκαίρι στη μεταφορά μεταλλευμάτων. Τα ore/oil carrier κατασκευάσθηκαν για να αποφευχθεί το ταξίδι του πλοίου με έρμα. 2) Οre/bulk/oil carriers O.B.O. (σχ. 2.2θ) είναι τα πλοία που προέκυψαν από το συνδυασμό 19 Σχ. 2.2ζ. Υγραεριοφόρο. Σχ. 2.2η. Φορτηγό πλοίο μεταφοράς χημικών προϊόντων. Σχ. 2.2θ. Πλοίο Ο.Β.Ο.

22 20 των μεταλλευματοφόρων πλοίων, των πλοίων μεταφοράς χύδην ξηρών φορτίων και των πετρελαιοφόρων. Αυτός ο τύπος πλοίου με την τριπλή χρήση δημιουργήθηκε για να αποφευχθεί το άφορτο ταξίδι του πλοίου. Εμφανίσθηκε για πρώτη φορά στη δεκαετία του 60 και την πατρότητα του πλοίου Ο.Β.Ο. διεκδικούν οι Έλληνες εφοπλιστές Ιωάννης Θεοδωρακόπουλος και Κωνσταντίνος Λαιμός. Το πλοίο Ο.Β.Ο. κατασκευάσθηκε έτσι, ώστε να επιτυγχάνεται η μεταφορά ελαφρών χύδην ξηρών φορτίων (π.χ. σιτηρών) κατά την πρώτη φάση της διαδρομής, η μεταφορά πετρελαιοειδών κατά τη δεύτερη φάση της διαδρομής και βαρέων ξηρών φορτίων (μεταλλευμάτων) κατά την τρίτη φάση Επιβατηγό πλοίο. Επιβατηγά πλοία (passengers ships) ονομάζονται τα πλοία που μεταφέρουν επιβάτες χωρίς να αποκλείεται και η μεταφορά φορτίων, όπως τα Επιβατηγά Οχηματαγωγά (Ε/Γ Ο/Γ) που μεταφέρουν επιβάτες και οχήματα. Τα επιβατηγά πλοία διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες (σχ. 2.2ι): α) Αμιγή επιβατηγά πλοία χαρακτηρίζονται τα πλοία που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τη μεταφορά επιβατών. Ανάλογα με τη θαλάσσια περιοχή που διαπλέουν διακρίνονται σε: 1) Ωκεανοπόρα επιβατηγά ή υπερωκεάνια πλοία (σχ. 2.2ια) xαρακτηρίζονται εκείνα τα πλοία που έχουν μεγάλες διαστάσεις και συνδέουν χώρες της αυτής ηπείρου ή διαφορετικών ηπείρων, διαπλέοντας ωκεανούς. Τα πλοία αυτά προσέφεραν χρήσιμες υπηρεσίες στον άνθρωπο, αφού αποτέλεσαν, μέχρι την εμφάνιση και ανάπτυξη του αεροπλάνου ως συγκοινωνιακού μέσου, το μοναδικό συγκοινωνιακό μέσο μεταξύ των ηπείρων. 2) Επιβατηγά πλοία που εκτελούν πλόες περιορισμένης εκτάσεως χαρακτηρίζονται τα πλοία που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά επιβατών σε λιμάνια κλειστών θαλασσών π.χ. Μεσόγειος, Καραϊβική ή σε λιμάνια νησιωτικών συμπλεγμάτων π.χ. Ιαπωνία, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία κ.λπ.. Έχουν μικρότερες διαστάσεις από τα υπερωκεάνια, αλλά δεν υστερούν σε πολυτέλεια και παροχή υπηρεσιών προς τους επιβάτες. ÅÐÉÂÁÔÇÃÁ ÐËÏÉÁ α. ÁìéãÞ εðéâáôçãü β. ÌεéêôÜ εðéâáôçãü γ. ÅðéâáôçãÜ ðåñéçãçôéêþí ðëόùí δ. ÅðéâáôçãÜ- Ï çìáôáãùãü ε. ÅðéâáôçãÜ εéäéêþí µåôáöïñþí 1. Ùêåáíïðüñá εðéâáôçãü Þ υðåñùêåüíéá ðëïßá 2. ÅðéâáôçãÜ ðëïßá ðëüùí ðåñéïñéóìýíçò εêôάóåùò Σχ. 2.2ι. Διακρίσεις επιβατηγών πλοίων. 3. AêôïðëïúêÜ εðéâáôçãü ðëïßá

23 3) Ακτοπλοϊκά επιβατηγά πλοία ονομάζονται τα πλοία μικρής χωρητικότητας που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά επιβατών σε λιμάνια της αυτής ηπειρωτικής χώρας ή σε λιμάνια του νησιωτικού τμήματος μίας χώρας ή σε λιμάνια γειτονικών χωρών. Συνήθως, τα πλοία αυτά προορίζονται για να εξυπηρετούν συγκεκριμένες δρομολογιακές γραμμές και γι αυτό ναυπηγούνται με ανάλογες προδιαγραφές. Κατά κύριο λόγο μεταφέρουν επιβάτες, αλλά μερικές φορές χρησιμοποιούνται δευτερευόντως και για τη μεταφορά εμπορευμάτων, ιδιαίτερα σε νησιωτικά λιμάνια. β) Mεικτά επιβατηγά πλοία (passenger/cargo liner) χαρακτηρίζονται τα πλοία που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά επιβατών και εμπορευμάτων. Τα πλοία αυτά διέθεταν διαμερίσματα για την εξυπηρέτηση των επιβατών και χώρο για την παραλαβή περιορισμένης ποσότητας φορτίου. Συνήθως, τα φορτία που μετέφεραν ήταν κτηνοτροφικά προϊόντα, κρέατα, ψάρια και φρούτα. Για τη μεταφορά αυτών υπήρχαν ανάλογοι ψυκτικοί χώροι και δύο κύτη, ένα στην πρύμνη και ένα στην πλώρη, που εξυπηρετούνταν με φορτωτήρες ανυψωτικής ικανότητας 10 τόνων ο καθένας. Τα πλοία αυτά, που προέκυψαν κυρίως από την ανάγκη συνδέσεως των μεγάλων κρατών με τις αποικίες τους, γνωστά επίσης και ως μεταναστευτικά πλοία, χρησιμοποιήθηκαν κυρίως για τη μεταφορά μεταναστών από την Ευρώπη προς τις Η.Π.Α., την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία, τον Καναδά και τη Νότιο Αμερική. γ) Επιβατηγά περιηγητικών πλόων ή τουριστικά πλοία ή κρουαζιερόπλοια (σχ. 2.2ιβ) χαρακτηρίζονται τα πλοία που εκτελούν πλόες θαλάσσιας περιηγήσεως και προσφέρουν ψυχαγωγία στους επιβάτες κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Εμφανίσθηκαν μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και βρήκαν μεγάλη απήχηση στο κοινό, ώστε 21 Σχ. 2.2ια. Υπερωκεάνιο. Σχ. 2.2ιβ. Κρουαζιερόπλοιο.

24 22 σήμερα να γίνεται λόγος για ιδιαίτερο κλάδο της ναυτιλίας, την τουριστική ναυτιλία. Το κρουαζιερόπλοιο είναι βέβαια επιβατηγό πλοίο, αλλά διαφέρει σημαντικά από το κλασικό επιβατηγό πλοίο. Κατά κανόνα, το κρουαζιερόπλοιο κινείται τους θερινούς μήνες, χωρίς αυτό να αποκλείει την κίνησή του το χειμώνα εξαρτάται από την περιοχή περιηγήσεως και το τουριστικό ρεύμα. Παρέχει στους επιβάτες υπηρεσίες υψηλού επιπέδου και γι αυτό ο ναύλος διαμορφώνεται ελεύθερα και συνήθως ανέρχεται σε υψηλά επίπεδα. δ) Επιβατηγά-Οχηματαγωγά πλοία (Ε/Γ-Ο/Γ) χαρακτηρίζονται τα πλοία που διαθέτουν διαμερίσματα και χώρους ενδιαιτήσεως επιβατών, καθώς και χώρο για τη μεταφορά οχημάτων. Αποτελούν την εξελιγμένη μορφή των πορθμείων και επινοήθηκαν από τους Βρετανούς, οι οποίοι το 1924 με τα πλοία αυτά πέτυχαν τη σύνδεση της Μ. Βρετανίας με το Βέλγιο και το 1936 με τη Γαλλία. Από τότε άρχισε η ανάπτυξη του επιβατηγού-οχηματαγωγού πλοίου, το οποίο ιδιαίτερα μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο αποτελεί σπουδαίο θαλάσσιο μεταφορικό μέσο. Διακρίνονται σε ανοικτού και κλειστού τύπου. 1) Ανοικτού τύπου είναι αυτά, στα οποία ο χώρος εχμάσεως (φορτώσεως) των οχημάτων δεν προστατεύεται από κατάστρωμα. Είναι μικρής χωρητικότητας και εξυπηρετούν πορθμειακές γραμμές σε κλειστές-προστατευμένες περιοχές και διανύουν πολύ μικρές αποστάσεις. 2) Κλειστού τύπου είναι τα επιβατηγά-οχηματαγωγά πλοία, στα οποία ο χώρος εχμάσεως των οχημάτων προστατεύεται με κατάστρωμα. Είναι ο επικρατέστερος τύπος πλοίου και η μορφή του συνεχώς εξελίσσεται. ε) Eπιβατηγά πλοία ειδικών μεταφορών χαρακτηρίστηκαν το 1971 τα επιβατηγά πλοία που χρησιμοποιήθηκαν για τη μεταφορά μεγάλου αριθμού Μωαμεθανών προσκυνητών στα διάφορα θρησκευτικά κέντρα, κυρίως της Σαουδικής Αραβίας. Τα πλοία αυτά δεν διαθέτουν κλίνες και ιδιαίτερους χώρους ενδιαιτήσεως για τους επιβάτες και ο ναύλος τους είναι χαμηλός. Κινούνται κοντά στις ακτές και κυρίως σε περιοχές που λόγω γεωγραφικής θέσεως δεν πλήττονται από σφοδρές θαλασσοταραχές Πλοία ειδικού προορισμού. Εκτός από την ανάγκη για ταχεία μεταφορά ορισμένων ειδικών φορτίων, όπως φρούτα, κρέατα κ.λπ. ιδιαίτεροι λόγοι και αποστολές επέβαλαν την κατασκευή πλοίων με ειδικό εξοπλισμό (special purpose ships) για την εκτέλεση των ειδικών αυτών θαλασσίων μεταφορών. Τα πλοία αυτά διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες (σχ. 2.2ιγ): ÐËÏÉÁ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ α. Πλοία-ψυγεία β. Αλιευτικά πλοία γ. Ωκεανογραφικά- Επιστηµονικά- Ερευνητικά δ. Μετεωρολογικά πλοία ε. Καλωδιακά πλοία στ. Εκπαιδευτικά πλοία Σχ. 2.2ιγ. Διακρίσεις πλοίων ειδικού προορισμού. α) Πλοία-ψυγεία. Μετά το 1950 εμφανίσθηκε το πλοίο-ψυγείο (refrigerated ship ή reefer) (σχ. 2.2ιδ) που ήταν δημιούργημα της ανάγκης να μεταφερθούν ευπαθή φορτία σε μακρινές αποστάσεις χωρίς να αλλοιωθεί η ποιότητά τους από τη συχνή αλλαγή κλίματος. Τα πλοία-ψυγεία είναι κατασκευασμένα να μεταφέρουν ένα μόνο είδος ευπαθούς φορτίου, αλλά υπάρχουν και πλοία-ψυγεία που είναι κατάλληλα για τη μεταφορά περισσοτέρων του ενός είδους ευπαθών φορτίων. Tα πλοία-ψυγεία, αυτά που προορίζονται αποκλειστικά για τη μεταφορά ευπα-

25 θών φορτίων, (διότι υπάρχουν και αυτά που είναι φορτηγά κοινού τύπου και διαθέτουν ψυκτικούς θαλάμους), διακρίνονται σ αυτά που μεταφέρουν κρέατα και σ αυτά που μεταφέρουν φρούτα. Τα κύτη των πλοίων-ψυγείων χωρίζονται με διαφράγματα σε ψυκτικούς θαλάμους, ο αριθμός των οποίων εξαρτάται από το είδος του φορτίου, το χρόνο φορτοεκφορτώσεως στα λιμάνια κ.λπ.. Κατά κανόνα προτιμώνται οι ψυκτικοί θάλαμοι μικρών διαστάσεων, διότι έτσι επιτυγχάνεται η καλύτερη ψύξη του φορτίου. Σημαντική επίσης φροντίδα δίνεται στη μόνωση των τοιχωμάτων των θαλάμων, ώστε να αποκλεισθεί η επίδραση της θερμότητας του περιβάλλοντος στο θάλαμο. Η μόνωση αυτή επιτυγχάνεται με την επένδυση των τοιχωμάτων των θαλάμων με διάφορα μονωτικά υλικά, όπως πλάκες φελλού, διογκωμένη πολυστερίνη, πολυουρεθάνη κ.λπ.. β) Αλιευτικά πλοία (fishing boats). Είναι πλοία εξειδικευμένου τύπου που ασχολούνται αποκλειστικά και μόνο με την αλιεία (σχ. 2.2ιε). Είναι εξοπλισμένα με συσκευές και μέσα προηγμένης τεχνολογίας για τον εντοπισμό και την αλίευση ιχθύων. Η πρύμνη των πλοίων αυτών έχει τέτοια μορφή, που να επιτρέπει την αλιεία με δίχτυα. Τα αλιευτικά πλοία διακρίνονται σε εσωτερικών υδάτων, κλειστών θαλασσών, ανοικτής θάλασσας και αλιευτικά που κινούνται κοντά στις ακτές. Επίσης, ανάλογα με τον τρόπο διατηρήσεως και διαθέσεως του αλιεύματος διακρίνονται σε: 1) Αλιευτικά που διαθέτουν το αλίευμα όπως έχει, νωπό. Συνήθως είναι τα αλιευτικά των εσωτερικών υδάτων και τα παράκτια αλιευτικά. 2) Αλιευτικά που διατηρούν το αλίευμά τους υπό ψύξη μέχρις ότου επιστρέψουν στο λιμάνι. Συνήθως είναι τα αλιευτικά των κλειστών θαλασσών. 23 Σχ. 2.2ιδ. Πλοίο-ψυγείο. Σχ. 2.2ιε. Αλιευτικό.

26 24 3) Αλιευτικά-εργοστάσια που διαθέτουν ανάλογες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό, καθώς και επιστημονικό τεχνικό προσωπικό για την επεξεργασία και τη συσκευασία του αλιεύματος, προκειμένου να διατεθεί άμεσα με τη μορφή κονσέρβας στα λιμάνια. Τέτοια συνήθως είναι τα αλιευτικά ανοικτής θάλασσας. Εξειδικευμένη μορφή αλιευτικού πλοίου-εργοστασίου αποτελεί το φαλαινοθηρικό πλοίο. Στο πλοίο αυτό υπάρχουν σταθμοί, εργαστήρια, συνεργεία και εγκαταστάσεις προηγμένης τεχνολογίας για την αλιεία και επεξεργασία της φάλαινας. Το φαλαινοθηρικό πλοίο διαθέτει μεγάλες δεξαμενές για την αποθήκευση του ελαίου που παράγεται από την επεξεργασία της φάλαινας, μεγάλους αποθηκευτικούς χώρους (για καύσιμα, τρόφιμα κ.λπ.) και χώρους ενδιαιτήσεως του πληρώματος, του εργατοτεχνικού και του επιστημονικού προσωπικού. Επιβάλλεται λοιπόν το φαλαινοθηρικό πλοίο να έχει μεγάλες διαστάσεις. Ιδιαίτερη θέση στην αλιεία της φάλαινας κατέχει η Νορβηγία, ακολουθούν η Ιαπωνία, η Μ. Βρετανία, η Αργεντινή κ.ά.. γ) Πλοία ωκεανογραφικά επιστημονικά ερευνητικά (οceanographic ships research ships). Είναι τα πλοία που ανήκουν στις κυβερνήσεις των χωρών, τη σημαία των οποίων φέρουν και ασχολούνται με επιστημονικές παρατηρήσεις και έρευνες (σχ. 2.2ιστ), π.χ. εξεύρεση νέων φυσικών πλουτοπαραγωγικών πηγών για εκμετάλλευση, έρευνα και μελέτη των ωκεανίων ρευμάτων, μελέτη του υποβρύχιου ζωικού και φυτικού βασιλείου κ.λπ.. Είναι κρατικά πλοία και δεν έχουν σχέση με την εμπορική μεταφορά. δ) Μετεωρολογικά πλοία (meteorological ships). Χαρακτηρίζονται τα πλοία που ασχολούνται με μετεωρολογικές παρατηρήσεις. Είναι κρατικά πλοία και διαθέτουν πλήρη μετεωρολογικό εξοπλισμό για τη συλλογή και αξιοποίηση των στοιχείων, με βάση τα οποία εκδίδονται τα μετεωρολογικά δελτία. Εκτός από το πλήρωμα στελεχώνονται και με επιστημονικό-τεχνικό προσωπικό. Υπάρχουν επίσης και τα λεγόμενα πλοία καιρού ή πλοία σταθμοί μετεωρολογίας. Τα πλοία αυτά βρίσκονται πάντοτε σε διάφορα σημεία των ωκεανών και ιδιαίτερα στο Βόρειο Ατλαντικό και σκοπό έχουν τη συγκέντρωση πληροφοριών μετεωρολογικού περιεχομένου και τη μετάδοσή τους στις αρμόδιες μετεωρολογικές υπηρεσίες. Επίσης, εκτός από την αρωγή στη ναυσιπλοΐα και στην αεροπλοΐα παρέχουν και ναυαγοσωστικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, χάρη στον εξοπλισμό τους και στο κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό τους. ε) Καλωδιακά πλοία (cable ships). Ονομάζονται τα πλοία που χρησιμοποιούνται για την εγκατάσταση καλωδιακών γραμμών στη θά- Σχ. 2.2ιστ. Ωκεανογραφικό ερευνητικό σκάφος των Η.Π.Α..

27 λασσα με στόχο τη σύνδεση διαφόρων σημείων της γης (σχ. 2.2ιζ). Είναι πλοία ειδικής κατασκευής που διαθέτουν ειδικής σχεδιάσεως κύτη, μέσα στα οποία στοιβάζονται τα καλώδια μήκους (εκτάματος) πολλών μιλίων, ενώ στο κατάστρωμα έχουν βαρούλκα για την πόντιση των καλωδίων και στην πρώρα μηχάνημα εκτυλίξεως αυτών. στ) Εκπαιδευτικά πλοία (training ships). Είναι τα πλοία που χρησιμοποιούνται για εκπαιδευτικούς σκοπούς και παρέχουν τη δυνατότητα στους δόκιμους πλοιάρχους και μηχανικούς του εμπορικού ναυτικού να ασκηθούν στο φυσικό περιβάλλον της μελλοντικής τους επαγγελματικής απασχολήσεως (σχ. 2.2ιη). 25 Σχ. 2.2ιζ. Καλωδιακό πλοίο. Σχ. 2.2ιη. Το εκπαιδευτικό πλοίο «Ευγένιος Ευγενίδης» χρησιμοποιήθηκε για την εκπαίδευση των σπουδαστών των Δημοσίων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑ Κ ΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 1.1 Γενικά Ο όρος ναυτιλία περιλαμβάνει μία πληθώρα εννοιών όπως: πλοιοκτήτης - πλοίο - ναυτικός - ναυπηγείο - θάλασσα - θαλάσσιο περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

ÉÄÑÕÌÁ ÅÕÃÅÍÉÄÏÕ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÏ ÅÃ ÅÉÑÉÄÉÏ ÁÊÁÄÇÌÉÙÍ ÅÌÐÏÑÉÊÏÕ ÍÁÕÔÉÊÏÕ ÑÕÓÏÕÍ ÌÅÔÁËËÉÏÍ ÁÊÁÄÇÌÉÁÓ ÁÈÇÍÙÍ

ÉÄÑÕÌÁ ÅÕÃÅÍÉÄÏÕ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÏ ÅÃ ÅÉÑÉÄÉÏ ÁÊÁÄÇÌÉÙÍ ÅÌÐÏÑÉÊÏÕ ÍÁÕÔÉÊÏÕ ÑÕÓÏÕÍ ÌÅÔÁËËÉÏÍ ÁÊÁÄÇÌÉÁÓ ÁÈÇÍÙÍ ÉÄÑÕÌÁ ÅÕÃÅÍÉÄÏÕ ÑÕÓÏÕÍ ÌÅÔÁËËÉÏÍ ÁÊÁÄÇÌÉÁÓ ÁÈÇÍÙÍ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÏ ÅÃ ÅÉÑÉÄÉÏ ÁÊÁÄÇÌÉÙÍ ÅÌÐÏÑÉÊÏÕ ÍÁÕÔÉÊÏÕ Á ÅÊÄÏÓÇ 2008 ISBN: 978-960-337-080-2 Copyright 2008 Ίδρυµα Ευγενίδου Áðáãïñåýåôáé ç ïëéêþ Þ ìåñéêþ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΛΟΙΩΝ ΠΛΟΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΛΟΙΩΝ ΠΛΟΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΛΟΙΩΝ ΠΛΟΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ Τα πλοία γενικού φορτίου (general cargo) μεταφέρουν ποικιλία φορτίων, όπως ξηρά / υγρά φορτία σε σάκους και δοχεία, μηχανήματα, οικοδομικά υλικά. ΠΛΟΙΑ ΨΥΓΕΙΑ Τα

Διαβάστε περισσότερα

ÉÄÑÕÌÁ ÅÕÃÅÍÉÄÏÕ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÏ ÅÃ ÅÉÑÉÄÉÏ ÁÊÁÄÇÌÉÙÍ ÅÌÐÏÑÉÊÏÕ ÍÁÕÔÉÊÏÕ ÑÕÓÏÕÍ ÌÅÔÁËËÉÏÍ ÁÊÁÄÇÌÉÁÓ ÁÈÇÍÙÍ

ÉÄÑÕÌÁ ÅÕÃÅÍÉÄÏÕ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÏ ÅÃ ÅÉÑÉÄÉÏ ÁÊÁÄÇÌÉÙÍ ÅÌÐÏÑÉÊÏÕ ÍÁÕÔÉÊÏÕ ÑÕÓÏÕÍ ÌÅÔÁËËÉÏÍ ÁÊÁÄÇÌÉÁÓ ÁÈÇÍÙÍ ÉÄÑÕÌÁ ÅÕÃÅÍÉÄÏÕ ÑÕÓÏÕÍ ÌÅÔÁËËÉÏÍ ÁÊÁÄÇÌÉÁÓ ÁÈÇÍÙÍ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÏ ÅÃ ÅÉÑÉÄÉÏ ÁÊÁÄÇÌÉÙÍ ÅÌÐÏÑÉÊÏÕ ÍÁÕÔÉÊÏÕ Á ÅÊÄÏÓÇ 011 ISBN: 978-960-337-097-0 Copyright 011 Ίδρυμα Ευγενίδου Áðáãïñåýåôáé ç ïëéêþ Þ ìåñéêþ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΜΕΡΟΣ ΕΥΤΕΡΟ ΠΛΟΙΟ. Αντί Προλόγου...9

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΜΕΡΟΣ ΕΥΤΕΡΟ ΠΛΟΙΟ. Αντί Προλόγου...9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αντί Προλόγου...9 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ...23 1.1 Γενικά...23 1.2 Η Ιδιομορφία της Ναυτιλίας...26 1.3 Φορείς της Ελληνικής Εμπορικής Ναυτιλίας...26 Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ...29

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΟΙΑ. Ειρήνη Πετράκη Δασκάλα Σύμβουλος ΣΧ.Τ.

ΠΛΟΙΑ. Ειρήνη Πετράκη Δασκάλα Σύμβουλος ΣΧ.Τ. ΠΛΟΙΑ Ειρήνη Πετράκη Δασκάλα Σύμβουλος ΣΧ.Τ. ΠΛΟΙΑ Το πλοίο (αρχαία ελληνική: η ναυς) είναι μια ειδική κατασκευή (ναυπήγημα), σχεδιασμένη για να κινείται με ασφάλεια στο νερό, για μεταφορά προσώπων ή πραγμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόληψη ατυχημάτων επί του πλοίου «εν πλω» και «εν όρμω»

Πρόληψη ατυχημάτων επί του πλοίου «εν πλω» και «εν όρμω» Βιβλιοθήκη του Ναυτικού ΧΡΥΣΟΥΝ ΜΕΤΑΛΛΙΟΝ ΑΚΑ ΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Πρόληψη ατυχημάτων επί του πλοίου «εν πλω» και «εν όρμω» «Accident Prevention on Board Ship at Sea and in Port. An ILO code of practice». Second

Διαβάστε περισσότερα

ÉÄÑÕÌÁ ÅÕÃÅÍÉÄÏÕ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÏ ÅÃ ÅÉÑÉÄÉÏ ÁÊÁÄÇÌÉÙÍ ÅÌÐÏÑÉÊÏÕ ÍÁÕÔÉÊÏÕ ÑÕÓÏÕÍ ÌÅÔÁËËÉÏÍ ÁÊÁÄÇÌÉÁÓ ÁÈÇÍÙÍ

ÉÄÑÕÌÁ ÅÕÃÅÍÉÄÏÕ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÏ ÅÃ ÅÉÑÉÄÉÏ ÁÊÁÄÇÌÉÙÍ ÅÌÐÏÑÉÊÏÕ ÍÁÕÔÉÊÏÕ ÑÕÓÏÕÍ ÌÅÔÁËËÉÏÍ ÁÊÁÄÇÌÉÁÓ ÁÈÇÍÙÍ ÉÄÑÕÌÁ ÅÕÃÅÍÉÄÏÕ ÑÕÓÏÕÍ ÌÅÔÁËËÉÏÍ ÁÊÁÄÇÌÉÁÓ ÁÈÇÍÙÍ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÏ ÅÃ ÅÉÑÉÄÉÏ ÁÊÁÄÇÌÉÙÍ ÅÌÐÏÑÉÊÏÕ ÍÁÕÔÉÊÏÕ Á ÅÊÄÏÓÇ 2008 ISBN: 978-960-337-085-7 Copyright 2008 Ίδρυµα Ευγενίδου Áðáãïñåýåôáé ç ïëéêþ Þ ìåñéêþ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΘΕΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Αγνή XIONOY του Κωνσταντίνου (Α. Μ. 032/02) Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

ε. Σε πολλά πλοία υπάρχουν αυτόματα καταγραφικά όργανα της θερμοκρασίας, της υγρασίας και της περιεκτικότητας των κυτών σε διοξείδιο του άνθρακα.

ε. Σε πολλά πλοία υπάρχουν αυτόματα καταγραφικά όργανα της θερμοκρασίας, της υγρασίας και της περιεκτικότητας των κυτών σε διοξείδιο του άνθρακα. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α ) & ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΘΕΜΑ 1 ο ΚΥΡΙΑΚΗ 04/05/2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΟΡΤΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1) Να χαρακτηρίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ÉÄÑÕÌÁ ÅÕÃÅÍÉÄÏÕ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÏ ÅÃ ÅÉÑÉÄÉÏ ÁÊÁÄÇÌÉÙÍ ÅÌÐÏÑÉÊÏÕ ÍÁÕÔÉÊÏÕ ÑÕÓÏÕÍ ÌÅÔÁËËÉÏÍ ÁÊÁÄÇÌÉÁÓ ÁÈÇÍÙÍ

ÉÄÑÕÌÁ ÅÕÃÅÍÉÄÏÕ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÏ ÅÃ ÅÉÑÉÄÉÏ ÁÊÁÄÇÌÉÙÍ ÅÌÐÏÑÉÊÏÕ ÍÁÕÔÉÊÏÕ ÑÕÓÏÕÍ ÌÅÔÁËËÉÏÍ ÁÊÁÄÇÌÉÁÓ ÁÈÇÍÙÍ ÉÄÑÕÌÁ ÅÕÃÅÍÉÄÏÕ ÑÕÓÏÕÍ ÌÅÔÁËËÉÏÍ ÁÊÁÄÇÌÉÁÓ ÁÈÇÍÙÍ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÏ ÅÃ ÅÉÑÉÄÉÏ ÁÊÁÄÇÌÉÙÍ ÅÌÐÏÑÉÊÏÕ ÍÁÕÔÉÊÏÕ Á ÅÊÄÏÓÇ 2010 ISBN: 978-960-337-093-2 Copyright 2010 Ίδρυμα Ευγενίδου Áðáãïñåýåôáé ç ïëéêþ Þ ìåñéêþ

Διαβάστε περισσότερα

Η Συμβολή της Ποντοπόρου Ναυτιλίας στην Εγχώρια Οικονομία και Μελλοντικές Προοπτικές

Η Συμβολή της Ποντοπόρου Ναυτιλίας στην Εγχώρια Οικονομία και Μελλοντικές Προοπτικές Η Συμβολή της Ποντοπόρου Ναυτιλίας στην Εγχώρια Οικονομία και Μελλοντικές Προοπτικές Ονοματεπώνυμο: Τάσιος Ανδρέας Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Παντουβάκης Άγγελος Δεκέμβριος 2014 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ÉÄÑÕÌÁ ÅÕÃÅÍÉÄÏÕ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÏ ÅÃ ÅÉÑÉÄÉÏ ÁÊÁÄÇÌÉÙÍ ÅÌÐÏÑÉÊÏÕ ÍÁÕÔÉÊÏÕ ÑÕÓÏÕÍ ÌÅÔÁËËÉÏÍ ÁÊÁÄÇÌÉÁÓ ÁÈÇÍÙÍ

ÉÄÑÕÌÁ ÅÕÃÅÍÉÄÏÕ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÏ ÅÃ ÅÉÑÉÄÉÏ ÁÊÁÄÇÌÉÙÍ ÅÌÐÏÑÉÊÏÕ ÍÁÕÔÉÊÏÕ ÑÕÓÏÕÍ ÌÅÔÁËËÉÏÍ ÁÊÁÄÇÌÉÁÓ ÁÈÇÍÙÍ ÉÄÑÕÌÁ ÅÕÃÅÍÉÄÏÕ ÑÕÓÏÕÍ ÌÅÔÁËËÉÏÍ ÁÊÁÄÇÌÉÁÓ ÁÈÇÍÙÍ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÏ ÅÃ ÅÉÑÉÄÉÏ ÁÊÁÄÇÌÉÙÍ ÅÌÐÏÑÉÊÏÕ ÍÁÕÔÉÊÏÕ Á ÅÊÄÏÓÇ 2010 ISBN: 978-960-337-091-8 Copyright 2010 Ίδρυμα Ευγενίδου Áðáãïñåýåôáé ç ïëéêþ Þ ìåñéêþ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσµατα απογραφής εµπορικών πλοίων και πληρωµάτων της 20 ης Σεπτεµβρίου 2014

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσµατα απογραφής εµπορικών πλοίων και πληρωµάτων της 20 ης Σεπτεµβρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 24 Φεβρουαρίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσµατα απογραφής εµπορικών πλοίων και πληρωµάτων της 20 ης Σεπτεµβρίου 2014 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ)

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορική πατρότητα του όρου «Μεσόγειος θάλασσα» ανήκει στους Λατίνους και μάλιστα περί τα μέσα του 3ου αιώνα που πρώτος ο Σολίνος τη ονομάζει

Η ιστορική πατρότητα του όρου «Μεσόγειος θάλασσα» ανήκει στους Λατίνους και μάλιστα περί τα μέσα του 3ου αιώνα που πρώτος ο Σολίνος τη ονομάζει Η ιστορική πατρότητα του όρου «Μεσόγειος θάλασσα» ανήκει στους Λατίνους και μάλιστα περί τα μέσα του 3ου αιώνα που πρώτος ο Σολίνος τη ονομάζει χαρακτηριστικά «Mare Mediterraneum» ως μεταξύ δύο ηπείρων

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφορά - μεταφορικά μέσα

Μεταφορά - μεταφορικά μέσα Μεταφορά - μεταφορικά μέσα Μεταφορά είναι η μετακόμιση πραγμάτων ή προσώπων. Η ανάπτυξη των μεταφορών αποτέλεσε θεμελιώδη παράγοντα για την ανάπτυξη του πολιτισμού και διευκόλυνε αφάνταστα το εμπόριο και

Διαβάστε περισσότερα

2ο Γυμνάσιο Κω ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΡΕΝΑ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Τσιάμης Ιωάννης Β 4

2ο Γυμνάσιο Κω ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΡΕΝΑ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Τσιάμης Ιωάννης Β 4 2ο Γυμνάσιο Κω ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΡΕΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Τσιάμης Ιωάννης Β 4 «Στην αρχή τους φόβιζε γιατί τους θύμιζε δράκο που καλπάζει». Μαρτυρία σιδηροδρομικού για το πρώτο τρένο στην Ελλάδα... Η σημασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΟΜΑ Α Α

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΟΜΑ Α Α ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΟΜΑ Α Α ΘΕΜΑ Α1 α. Να περιγράψετε το πρόγραµµα του καθενός από

Διαβάστε περισσότερα

ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ

ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ [ εμπορικός στόλος - ναυτεργατικό δυναμικό - ναυτιλιακή κίνηση ] ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠEIPAIAΣ 2011 EΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΔΥΝΑΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016 (Προσωρινά στοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΔΥΝΑΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016 (Προσωρινά στοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 16 Δεκεμβρίου 216 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΥΝΑΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 216 (Προσωρινά στοιχεία) Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

Οµιλια στην Οικονοµικη και Κοινωνικη Επιτροπη της ΕΕ, ΓΣΕΕ 16.05.07

Οµιλια στην Οικονοµικη και Κοινωνικη Επιτροπη της ΕΕ, ΓΣΕΕ 16.05.07 Οµιλια στην Οικονοµικη και Κοινωνικη Επιτροπη της ΕΕ, ΓΣΕΕ 16.05.07 Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, Για όσους δεν µε γνωρίζουν επιτρέψτε µου να συστήθω. Ονοµάζοµαι Αλκης Κορρες, ειµαι Προεδρος της Ενωσης

Διαβάστε περισσότερα

ÉÄÑÕÌÁ ÅÕÃÅÍÉÄÏÕ ÑÕÓÏÕÍ ÌÅÔÁËËÉÏÍ ÁÊÁÄÇÌÉÁÓ ÁÈÇÍÙÍ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÏ ÊÅÉÌÅÍÏ ÁÊÁÄÇÌÉÙÍ ÅÌÐÏÑÉÊÏÕ ÍÁÕÔÉÊÏÕ

ÉÄÑÕÌÁ ÅÕÃÅÍÉÄÏÕ ÑÕÓÏÕÍ ÌÅÔÁËËÉÏÍ ÁÊÁÄÇÌÉÁÓ ÁÈÇÍÙÍ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÏ ÊÅÉÌÅÍÏ ÁÊÁÄÇÌÉÙÍ ÅÌÐÏÑÉÊÏÕ ÍÁÕÔÉÊÏÕ ÉÄÑÕÌÁ ÅÕÃÅÍÉÄÏÕ ÑÕÓÏÕÍ ÌÅÔÁËËÉÏÍ ÁÊÁÄÇÌÉÁÓ ÁÈÇÍÙÍ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÏ ÊÅÉÌÅÍÏ ÁÊÁÄÇÌÉÙÍ ÅÌÐÏÑÉÊÏÕ ÍÁÕÔÉÊÏÕ Α ΕΚΔΟΣΗ 2008 Β ΕΚΔΟΣΗ 2009 ΙSBN: (SET) 978-960-337-077-2 978-960-337-078-9 Copyright 2009 Áðáãïñåýåôáé

Διαβάστε περισσότερα

Το επάγγελµα του Ναυπηγού. Χαρίλαος Ν. Ψαραύτης Καθηγητής Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Το επάγγελµα του Ναυπηγού. Χαρίλαος Ν. Ψαραύτης Καθηγητής Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Το επάγγελµα του Ναυπηγού Χαρίλαος Ν. Ψαραύτης Καθηγητής Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τι είναι ο ναυπηγός; Ο ναυπηγός είναι µηχανικός µε αντικείµενο το πλοίο και την τεχνολογία της ναυτιλίας Ναυτιλία ιακινεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΟΙΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΟΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΟΙΟΥ 3o εξάμηνο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Περιγράψτε τη δομική συγκρότηση που παρέχει την κατασκευαστική αντοχή σε ένα πλοίο. 2. Περιγράψτε τα βασικά κατασκευαστικά

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Χατζηλίας Βιογραφικό Σημείωμα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Νικόλαος Χατζηλίας Βιογραφικό Σημείωμα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Όνομα : Οικογενειακή κατάσταση : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΤΖΗΛΙΑΣ Έγγαμος με ένα παιδί Διεύθυνση Κατοικίας : Μητροπολίτου Ιακώβου 32 Μυτιλήνη GR 81100 Τηλέφωνο Εργασίας : +30-210-36803 Fax Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΛΑΪΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΛΑΪΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΛΑΪΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ 1900 ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ PROJECT 3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΜΑΔΑΣ 1 v ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΙ ΠΛΟΙΩΝ (ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΤΖΕΝΤΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ) ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θαλάσσιες μεταφορές. H ακτοπλοΐα, μοναδική γραμμή σύνδεσης πολλών νησιών με την ηπειρωτική χώρα αλλά και μεταξύ τους, F.

Θαλάσσιες μεταφορές. H ακτοπλοΐα, μοναδική γραμμή σύνδεσης πολλών νησιών με την ηπειρωτική χώρα αλλά και μεταξύ τους, F. Περισσότερο από το 90% του παγκόσμιου εμπορίου διακινείται μέσω θαλάσσης. Οι θαλάσσιες μεταφορές στη Μεσόγειο αλλά και στις ελληνικές θάλασσες έχουν αυξηθεί, ακολουθώντας τις τάσεις που υπάρχουν διεθνώς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ / ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ / ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ / ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Διάταξη Έναρξη ισχύος Αφορά Ορίζει Όρια Ασφάλισης Απόφαση ΥΕΝ 3131.1/03/1999

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗ ΞΗΡΑΣ ΛΙΜΕΝΟΣ»

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗ ΞΗΡΑΣ ΛΙΜΕΝΟΣ» ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗ ΞΗΡΑΣ ΛΙΜΕΝΟΣ» Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία όλες οι φορτοεκφορτωτικές εργασίες, ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς της χρήσης του τόπου φόρτωσης (όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΩΤΟΙ ΓΕΡΑΝΟΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ - ΜΟΝΤΕΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΠΛΩΤΟΙ ΓΕΡΑΝΟΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ - ΜΟΝΤΕΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΛΩΤΟΙ ΓΕΡΑΝΟΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ - ΜΟΝΤΕΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Οι πλωτοί γερανοί είναι ικανοί να πραγµατοποιήσουν ειδικές εργασίες ανέγερσης και εκφόρτωσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010. Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009. Γενικά χαρακτηριστικά

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010. Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009. Γενικά χαρακτηριστικά ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010 Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009 Γενικά χαρακτηριστικά Η διεθνής οικονομική κρίση, που άρχισε να πλήττει σοβαρά την παγκόσμια οικονομία από το

Διαβάστε περισσότερα

Βασική ορολογία που χρησιμοποιείται στην περιγραφή των πλοίων

Βασική ορολογία που χρησιμοποιείται στην περιγραφή των πλοίων Διάλεξη 3η Βασική ορολογία που χρησιμοποιείται στην περιγραφή των πλοίων Στις επόμενες σελίδες καταγράφονται οι όροι που χρησιμοποιούνται συχνότερα στην περιγραφή των πλοίων και θα αναφέρονται συχνά στην

Διαβάστε περισσότερα

Elimination Units for Marine Oil Pollution (EU-MOP): Αυτόνοµα Μικρά Σκάφη για την Αντιµετώπιση Πετρελαιοκηλίδων 1

Elimination Units for Marine Oil Pollution (EU-MOP): Αυτόνοµα Μικρά Σκάφη για την Αντιµετώπιση Πετρελαιοκηλίδων 1 Elimination Units for Marine Oil Pollution (EU-MOP): Αυτόνοµα Μικρά Σκάφη για την Αντιµετώπιση Πετρελαιοκηλίδων 1 Νικόλαος Π. Βεντίκος 2 και Χαρίλαος Ν. Ψαραύτης 3 Η δυνατότητα χρήσης ροµποτικών (µη επανδρωµένων)

Διαβάστε περισσότερα

Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης. Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι

Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης. Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι Η Παγκόσµια Μετανάστευση Το 2010, 214 εκατομμύρια άνθρωποι ήταν μετανάστες, κατοικούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση κατηγοριών στα εγκεκριµένα ενιαία τιµολόγια εργασιών για έργα οδοποιϊας.

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση κατηγοριών στα εγκεκριµένα ενιαία τιµολόγια εργασιών για έργα οδοποιϊας. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. Αρ.Πρωτ. 17α/10/22/ΦΝ 437 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓ/ΤΟΣ /ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ &

Διαβάστε περισσότερα

Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης. Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι

Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης. Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι Καθ. Γ. Αλογοσκούφης, Διεθνής Οικονομική και Παγκόσμια Οικονομία, 2014 Η Παγκόσµια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ. Η βιομηχανία κρουαζιέρας στην Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο σήμερα

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ. Η βιομηχανία κρουαζιέρας στην Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο σήμερα ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ Η βιομηχανία κρουαζιέρας στην Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο σήμερα Συνοπτικά σημεία της ομιλίας του κ. Γιώργου Ανωμερίτη στο Posidonia Sea Tourism Forum 2015 ΑΘΗΝΑ 26 Μαΐου 2015

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4164, 30/5/2008

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4164, 30/5/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ, ΤΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥΣ, ΤΙΣ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

κουπί, το πανί και τον ατμό στους σύγχρονους αεροστρόβιλους των εξελιγμένων σύγχρονων μέσων μεταφορών.

κουπί, το πανί και τον ατμό στους σύγχρονους αεροστρόβιλους των εξελιγμένων σύγχρονων μέσων μεταφορών. Μεταφορές, στον οικονομικό και εμπορικό χώρο, ονομάζονται γενικά οποιεσδήποτε μετακινήσεις επιβατών και φορτίων από έναν τόπο σε έναν άλλον. Συνήθως η μετακίνηση επιβατών και φορτίων γίνεται έναντι κάποιας

Διαβάστε περισσότερα

Ανακαλύψεις (15 ος 16 ος αι.) «Ήρθαμε αναζητώντας Χριστιανούς και μπαχαρικά»

Ανακαλύψεις (15 ος 16 ος αι.) «Ήρθαμε αναζητώντας Χριστιανούς και μπαχαρικά» Ανακαλύψεις (15 ος 16 ος αι.) «Ήρθαμε αναζητώντας Χριστιανούς και μπαχαρικά» Τα αίτια και κίνητρα των ανακαλύψεων Η αναζήτηση νέων εμπορικών δρόμων προς την Ανατολή Επιθυμία για τα αγαθά της Ανατολής (μεταξωτά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ & ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, ανταποκρινόμενο στην ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση και σύγκριση των μεθοδολογιών Goal Based Standards (GBS) και Formal Safety Assessment (FSA), και η εφαρμογή τους στη ναυτιλία

Παρουσίαση και σύγκριση των μεθοδολογιών Goal Based Standards (GBS) και Formal Safety Assessment (FSA), και η εφαρμογή τους στη ναυτιλία Παρουσίαση και σύγκριση των μεθοδολογιών Goal Based Standards (GBS) και Formal Safety Assessment (FSA), και η εφαρμογή τους στη ναυτιλία Νοέμβριος 2014 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ Τµήµα Επιστηµονικού & Αναπτυξιακού Έργου. Ηµερίδα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ Τµήµα Επιστηµονικού & Αναπτυξιακού Έργου. Ηµερίδα ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ Τµήµα Επιστηµονικού & Αναπτυξιακού Έργου Ηµερίδα «Η Ναυπηγική Βιοµηχανία στην Ελλάδα - Παρούσα κατάσταση Προοπτικές» Ναυτικός Όµιλος Ελλάδος 30 Μαΐου 2005 ΘΕΜΑ: «Ο Τεχνολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Μυλωνόπουλος / Ειδικά Θέματα Δικαίου 2014 1

Δ. Μυλωνόπουλος / Ειδικά Θέματα Δικαίου 2014 1 Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΆ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΉ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ 7. Εφαρμογές Δικαίου στη Ναυτιλία Ειδικά θέματα Δικαίου Δρ. Μυλωνόπουλος Δ. Καθηγητής πολιτισμική διάσταση παγκοσμιοποιη

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ - ΟΦΕΛΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ TOY VESSEL GENERAL PERMIT (VGP) ΣTA ΠΛΟΙΑ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ Η.Π.Α»

«ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ - ΟΦΕΛΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ TOY VESSEL GENERAL PERMIT (VGP) ΣTA ΠΛΟΙΑ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ Η.Π.Α» «ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ - ΟΦΕΛΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ TOY VESSEL GENERAL PERMIT (VGP) ΣTA ΠΛΟΙΑ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ Η.Π.Α» ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ Διπλωματική Εργασία Πειραιάς, 2014 Την 19 η Δεκεμβρίου 2013, τέθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Επιβλέπων: ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΒΕΡΝΑΔΟΣ, Καθηγητής ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ».

Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ». Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ». Εισηγήτρια κα Ελευθερία Φτακλάκη, Αντιπεριφερειάρχης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Η Σύρος είναι νησί των Κυκλάδων. Πρωτεύουσά της είναι η Ερμούπολη, η οποία είναι πρωτεύουσα της Περιφέριας Νότιου Αιγαίου αλλά και του πρώην Νομού Κυκλάδων. Η Σύρος αναπτύχθηκε ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία.

Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Έκδοση και Αναγνώριση Πιστοποιητικών και Ναυτική Εκπαίδευση) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ

ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ: ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ÏÉÊÉÓÌÏÓ ÐÑÏÓÏ Ç: ÄåäïìÝíïõ üôé ðñüêåéôáé ãéá ðáñáäïóéáêü ïéêéóìü, ãéá ôïí õðïëïãéóìü ôçò áîßáò ôùí áêéíþôùí äåí åöáñìüæïíôáé ïé óõíôåëåóôýò ðñüóïøçò:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (MASTER PLAN) ΝΕΟΥ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (MASTER PLAN) ΝΕΟΥ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (MASTER PLAN) ΝΕΟΥ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Η μελέτη ανατέθηκε από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πηγή Ρύπανσης (έτος 1990)

Πηγή Ρύπανσης (έτος 1990) Προστασία Θαλάσσιου Περιβάλλοντος Και Υδροβιότοπων της Κύπρου Θαλάσσιο Περιβάλλον: Κίνδυνοι Ρύπανσης από Εµπορική Ναυτιλία και Μέτρα Προστασίας Περιβάλλοντος ρ. Αντώνης Τουµαζής Πολιτικός Μηχανικός Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος...2011 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος...2011 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος......2011 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Αρ. Πρωτ.. ΠΡΟΣ : τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΝΤΑΥΘΑ ΘΕΜΑ: «Συζήτηση και λήψη απόφασης γνωμοδότηση σε σχέση με το

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Από Πετρέλαιο

Περιεχόμενα. Από Πετρέλαιο Περιεχόμενα Διεθνής Σύμβαση για την Πρόληψη της Ρύπανσης από Πλοία, 1973 3 Πρωτόκολλο του 1978 σχετικά με τη Διεθνή Σύμβαση για την Πρόληψη Της Ρύπανσης από Πλοία, 1973. 17 Πρωτόκολλο I: Διατάξεις που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2 0 1 6-2 0 2 6 Οι τομείς που συναποτελούν τη γαλάζια οικονομία μπορεί να έχουν πολύ μεγάλη συνεισφορά στην οικονομία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Μέρος πρώτο: Η πορεία προς μία κοινή ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΠΗΓΙΑ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ σελ. 1 / 8 BM L = I CF / V. Rts είναι Rfs είναι Rtm είναι Rfm είναι λ 3. είναι

ΝΑΥΠΗΓΙΑ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ σελ. 1 / 8 BM L = I CF / V. Rts είναι Rfs είναι Rtm είναι Rfm είναι λ 3. είναι ΑΕΝ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2012-13 Εξεταστική περίοδος ΙΟΥΝΙΟΥ Ηµεροµηνία ΝΑΥΠΗΓΙΑ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ σελ. 1 / 8 Επώνυµο Όνοµα ΑΓΜ Εξάµηνο Βαθµολογία γραπτού ολογράφως Τρεις λάθος απαντήσεις σε ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές για τα Ναυτιλιακά Επαγγέλματα στην Κύπρο

Προοπτικές για τα Ναυτιλιακά Επαγγέλματα στην Κύπρο Προοπτικές για τα Ναυτιλιακά Επαγγέλματα στην Κύπρο Αλέξανδρος Ιωσηφίδης Βοηθός Γενικός Διευθυντής Πρεσβευτής Ναυτιλίας ΔΝΟ Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο Επαγγελματικός Σύνδεσμος Εγχώριας Ναυτιλιακής

Διαβάστε περισσότερα

Επειδή ο μεσημβρινός τέμνει ξανά τον παράλληλο σε αντιδιαμετρικό του σημείο θα θεωρούμε μεσημβρινό το ημικύκλιο και όχι ολόκληρο τον κύκλο.

Επειδή ο μεσημβρινός τέμνει ξανά τον παράλληλο σε αντιδιαμετρικό του σημείο θα θεωρούμε μεσημβρινό το ημικύκλιο και όχι ολόκληρο τον κύκλο. ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ Η ιστιοπλοΐα ανοιχτής θαλάσσης δεν διαφέρει στα βασικά από την ιστιοπλοΐα τριγώνου η οποία γίνεται με μικρά σκάφη καi σε προκαθορισμένο στίβο. Όταν όμως αφήνουμε την ακτή και ανοιγόμαστε στο

Διαβάστε περισσότερα

R f : C f : S : [0,4] V 2 : w : w x d W x GM. d : [0,4] W : GM :

R f : C f : S : [0,4] V 2 : w : w x d W x GM. d : [0,4] W : GM : ΑΕΝ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2013-14 Εξεταστική περίοδος Φεβρουαρίου Ηµεροµηνία ΝΑΥΠΗΓΙΑ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ σελ. 1 / 10 Επώνυµο Όνοµα ΑΓΜ Εξάµηνο Βαθµολογία γραπτού ολογράφως πως ονοµάζεται η καµπύλη,

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο Archipelago-LNG Κύρια αποτελέσματα και προοπτικές

Το έργο Archipelago-LNG Κύρια αποτελέσματα και προοπτικές Το έργο Archipelago-LNG Κύρια αποτελέσματα και προοπτικές Δρ. Παναγιώτης Γραμμέλης, Διευθυντής Ερευνών ΕΚΕΤΑ Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά Πειραιάς, 11/11/2016 Περιεχόμενα 1. Εταίροι Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΗΨΗ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΛΟΙΑ

ΠΡΟΛΗΨΗ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΛΟΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΛΟΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΚΑΒΑΡΑΣ ΔΙΠΛ. ΝΑΥΠΗΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ. Ε.Μ.Π. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΟΔΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ: 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 23 Ιανουαρίου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΟΔΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ: 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 23 Ιανουαρίου 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 23 Ιανουαρίου 2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΟΔΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ: 2015 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει τα αποτελέσματα της έρευνας οδικών

Διαβάστε περισσότερα

Παράκτια ή μικρή Μέση Μεγάλη

Παράκτια ή μικρή Μέση Μεγάλη ΜΑΘΗΜΑ 36 και η Δασοκομία Ανάλογα με τα μέσα που χρησιμοποιεί, η αλιεία διακρίνεται σε: Παράκτια ή μικρή Μέση Μεγάλη Κάθε κατηγορία αλιείας διαφέρει από τις άλλες: στον εξοπλισμό, στο χρόνο απομάκρυνσης

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας σε πλοία και πλωτά ναυπηγήματα που χρησιμοποιούνται ως πλωτές ευκολίες υποδοχής λυμάτων. (ΦΕΚ 435/Β/5-06-89)

Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας σε πλοία και πλωτά ναυπηγήματα που χρησιμοποιούνται ως πλωτές ευκολίες υποδοχής λυμάτων. (ΦΕΚ 435/Β/5-06-89) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3221.2/2/1989 Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας σε πλοία και πλωτά ναυπηγήματα που χρησιμοποιούνται ως πλωτές ευκολίες υποδοχής λυμάτων. (ΦΕΚ 435/Β/5-06-89) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ ΚΑΙ CABOTAGE ΜΑΘΗΜΑ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΣΑΛΙΚΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΣΟΓΚΑ ΜΑΡΙΑ 30/10/2009

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ ΚΑΙ CABOTAGE ΜΑΘΗΜΑ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΣΑΛΙΚΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΣΟΓΚΑ ΜΑΡΙΑ 30/10/2009 ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ ΚΑΙ CABOTAGE ΜΑΘΗΜΑ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΣΑΛΙΚΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΣΟΓΚΑ ΜΑΡΙΑ 30/10/2009 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Έννοια ακτοπλοΐας: ακτοπλοΐα είναι η μετακίνηση επιβατών και φορτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ : ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ : ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ : ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 1. ΩΡΑ Η επίσημη ώρα για τον αγώνα "ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ 2007" είναι 9η του αστεροσκοπείου Αθηνών. Η πληροφόρηση γίνεται με τηλεφωνική κλήση του αριθμού 141. 2. ΠΡΟΓΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

H Εξέλιξη και η Διάρθρωση του Διεθνούς Εμπορίου ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

H Εξέλιξη και η Διάρθρωση του Διεθνούς Εμπορίου ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ H Εξέλιξη και η Διάρθρωση του Διεθνούς Εμπορίου! ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Tο Διεθνές Εμπόριο στην Παγκόσμια Ιστορία Από τη Μεσοποταμία, έως τις ευρωπαϊκές ακτές του Ατλαντικού και την Κίνα Αρχαία Ελλάδα Οι

Διαβάστε περισσότερα

4. Ανυψωτικές συσκευές και εργαλεία φορτο-εκφόρτωσης Βασικές απαιτήσεις Γενικές απαιτήσεις Σύστημα πέδησης...

4. Ανυψωτικές συσκευές και εργαλεία φορτο-εκφόρτωσης Βασικές απαιτήσεις Γενικές απαιτήσεις Σύστημα πέδησης... Περιεχόμενα Πρόλογος... III Περιεχόμενα...XII Κατάλογος συντομογραφιών και αρκτικόλεξων... XXII 1. Εισαγωγή, πεδίο εφαρμογής, εφαρμογή και ορισμοί... 1 1.1. Εισαγωγή... 1 1.1.1. Γενική επισκόπηση της λιμενικής

Διαβάστε περισσότερα

Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012

Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012 Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012 Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος Θεσσαλονίκη, 23/05/13 Σκοπός της µελέτης:

Διαβάστε περισσότερα

«H ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ»

«H ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ» «H ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ» Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ Η ΘΑΛΑΣΣΑ Οι χρησιμότητες της θάλασσας είναι πολλές όπως πολλές είναι κι οι ωφέλειες που η θάλασσα παρέχει στον άνθρωπο. Ο ι

Διαβάστε περισσότερα

Το Πλοίο. Βλάσιος Κωσταντίνος. Μαθητής Α1 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης. Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος

Το Πλοίο. Βλάσιος Κωσταντίνος. Μαθητής Α1 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης. Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Το Πλοίο Βλάσιος Κωσταντίνος Μαθητής Α1 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Καθηγητής Πληροφορικής Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης Περίληψη Η επιθυμία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ. Παρουσίαση του προβλήματος της λαθρομετανάστευσης στην Κύπρο:

Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ. Παρουσίαση του προβλήματος της λαθρομετανάστευσης στην Κύπρο: Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ Ο όρος μετανάστευση (migration), τόσο στις κοινωνικές επιστήμες όσο και στο Διεθνές Δίκαιο αναφέρεται στην, για διάφορους λόγους, γεωγραφική μετακίνηση ανθρώπων είτε μεμονωμένα είτε κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ CPV ΜΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ (15) ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 3 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 Περιγραφή CPV

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ CPV ΜΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ (15) ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 3 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 Περιγραφή CPV ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Γ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΚΩΔΙΚΟΙ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΠΕΡΙΠΤ. (α) ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤ. (9) ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Π.Δ. Συμπληρωματικές οδηγίες για απαλλαγές από ΦΠΑ επιβατηγώνοχηματαγωγών

ΠΡΟΣ: Π.Δ. Συμπληρωματικές οδηγίες για απαλλαγές από ΦΠΑ επιβατηγώνοχηματαγωγών Αθήνα, 18.3.2016 ΠΟΛ. 1037 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α - ΦΠΑ 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. Μέθοδοι παρακολούθησης για τις εκπομπές C 0 2

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. Μέθοδοι παρακολούθησης για τις εκπομπές C 0 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Μέθοδοι παρακολούθησης για τις εκπομπές C 0 2 Α. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ C O, (ΑΡΘΡΟ 9) Για τον υπολογισμό των εκπομπών CO, οι εταιρείες εφαρμόζουν τον ακόλουθο τύπο: Κατανάλωση καυσίμου χ

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης εργασίας, η οποία εξελίσσεται σε έξι μέρη που δημοσιεύονται σε αντίστοιχα τεύχη. Τεύχος 1, 2013.

Το παρόν αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης εργασίας, η οποία εξελίσσεται σε έξι μέρη που δημοσιεύονται σε αντίστοιχα τεύχη. Τεύχος 1, 2013. Είναι Πράγματι οι Γερμανοί Φτωχότεροι από τους Έλληνες, in DEEP ANALYSIS Ενέργεια Παγκόσμιες Ενεργειακές Ανάγκες της Περιόδου 2010-2040 του Ιωάννη Γατσίδα και της Θεοδώρας Νικολετοπούλου in DEEP ANALYSIS

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΣΧΕ ΙΟ. Η βιοµηχανική επανάσταση

1ο ΣΧΕ ΙΟ. Η βιοµηχανική επανάσταση Ε. ΣΧΕ ΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ 1ο ΣΧΕ ΙΟ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ιάρκεια: Ολιγόλεπτο Θέµατα: 3 Η βιοµηχανική επανάσταση ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:... ΤΑΞΗ:... ΤΜΗΜΑ:... ΜΑΘΗΜΑ:... ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦ. 4. ΟΙ ΑΡΑΒΙΚΕΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

ΚΕΦ. 4. ΟΙ ΑΡΑΒΙΚΕΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΕΦ. 4. ΟΙ ΑΡΑΒΙΚΕΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ α. η αραβική εξάπλωση με την καθοδήγηση των δύο πρώτων χαλιφών οι Άραβες εισέβαλαν και κατέκτησαν σε σύντομο χρονικό διάστημα τις πλούσιες χώρες της Εγγύς

Διαβάστε περισσότερα

Διάστημα. Βάλε στη σωστή απάντηση (μία κάθε φορά). Για να κάνει η Γη μια πλήρη περιστροφή γύρω από τον Ήλιο, χρειάζεται:

Διάστημα. Βάλε στη σωστή απάντηση (μία κάθε φορά). Για να κάνει η Γη μια πλήρη περιστροφή γύρω από τον Ήλιο, χρειάζεται: 3ST TET ASKISEON_XPress_Hamster_temp.qxp 27/04/2011 7:45 μ.μ. Page 1 Διάστημα Βάλε στη σωστή απάντηση (μία κάθε φορά). Για να κάνει η Γη μια πλήρη περιστροφή γύρω από τον εαυτό της, χρειάζεται: μια μέρα

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο

Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο Καριέρα στη Ναυτιλία Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο Επαγγελματικός Σύνδεσμος Εγχώριας Ναυτιλιακής Βιομηχανίας Ιανουάριος 1989: Ίδρυση ΚΝΕ από 17 Μέλη Στόχοι: Προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

Ο δευτερογενής τομέας παραγωγής, η βιομηχανία, παράγει την ηλεκτρική ενέργεια και τα καύσιμα που χρησιμοποιούμε. Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ διακρίνεται σε

Ο δευτερογενής τομέας παραγωγής, η βιομηχανία, παράγει την ηλεκτρική ενέργεια και τα καύσιμα που χρησιμοποιούμε. Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ διακρίνεται σε στον κόσμο Οι κινήσεις της Ευρώπης για «πράσινη» ενέργεια Χρειαζόμαστε ενέργεια για όλους τους τομείς παραγωγής, για να μαγειρέψουμε το φαγητό μας, να φωταγωγήσουμε τα σπίτια, τις επιχειρήσεις και τα σχολεία,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 89 ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 89 ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 89 ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ Σημείωση 1. Τα πλοία, τα μη πλήρη ή ατελείωτα και οι σκελετοί πλοίων (κουφάρια), έστω και αν παρουσιάζονται αποσυναρμολογημένα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ, ΕΤΟΥΣ 2005

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ, ΕΤΟΥΣ 2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πειραιάς, 5 Ιουλίου 26 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΙΛΙΑΜΙΚΡΩΝΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝΣΤΗΜΕΣΟΓΕΙΟ: ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: Σ.Χ. ΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, Χ.Ν. ΨΑΡΑΥΤΗΣ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΜΙΚΡΩΝΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝΣΤΗΜΕΣΟΓΕΙΟ: ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: Σ.Χ. ΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, Χ.Ν. ΨΑΡΑΥΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 1ο ΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α 174) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι µεταφορικές

Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α 174) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι µεταφορικές Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α «Οι µεταφορικές επιχειρήσεις που έχουν άδεια να διεξάγουν διεθνείς οδικές εµπορευµατικές µεταφορές έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Προτεινόμενων Πτυχιακών Εργασιών

Πίνακας Προτεινόμενων Πτυχιακών Εργασιών ΕΝ42.0-Α Έκδοση η / 2.0.204 ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΤΟΜΕΑΣ: B Α/Α Τίτλος Θέματος Μέλος Ε.Π. Σύντομη Περιγραφή Προαπαιτούμενα γνωστικά πεδία Αριθμός Φοιτητών Βελτιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΛΥΔΙΑΣ ΒΟΓΔΑΝΟΥ ΤΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕ ΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΤΟΥ GIOIA

Διαβάστε περισσότερα

Το καράβι της Κερύνειας

Το καράβι της Κερύνειας Το καράβι της Κερύνειας Το αρχαίο Καράβι της Κερύνειας Το 300π.Χ. το αρχαίο εμπορικό πλοίο ξεκινούσε από τη Σάμο απ όπου φόρτωσε κρασί. Αφού πέρασε από τα νησιά Κω και Ρόδο και πήρε αμφορείς ταξίδευε προς

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3232 Β ΜΑRΡΟL/108/91/16.12.91/92. Συγκέντρωση και διάθεση πετρελαιοειδών αποβλήτων του Μηχανοστασίου των πλοίων. (ΦΕΚ 16/Β/16-1-92)

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3232 Β ΜΑRΡΟL/108/91/16.12.91/92. Συγκέντρωση και διάθεση πετρελαιοειδών αποβλήτων του Μηχανοστασίου των πλοίων. (ΦΕΚ 16/Β/16-1-92) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3232 Β ΜΑRΡΟL/108/91/16.12.91/92 Συγκέντρωση και διάθεση πετρελαιοειδών αποβλήτων του Μηχανοστασίου των πλοίων. (ΦΕΚ 16/Β/16-1-92) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για Σύναψη Σύμβασης ή Συμβάσεων Ανάθεσης Δημόσιας Υπηρεσίας, για την Αποκλειστική Εξυπηρέτηση Ακτοπλοϊκών Γραμμών για τρία έτη»

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για Σύναψη Σύμβασης ή Συμβάσεων Ανάθεσης Δημόσιας Υπηρεσίας, για την Αποκλειστική Εξυπηρέτηση Ακτοπλοϊκών Γραμμών για τρία έτη» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Μυτιλήνη, 1 Απριλίου 2010 ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Αριθ. πρωτ.: ΔΜ/Φ.231.01/3106 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

αφιέρωμαcargo Φωτογραφίες: Ιωσήφ Βατσάκης

αφιέρωμαcargo Φωτογραφίες: Ιωσήφ Βατσάκης Φωτογραφίες: Ιωσήφ Βατσάκης Β Μέρος Χανιά: Μεταφορικές Εταιρείες Το λιμάνι της Σούδας είναι το επίνειο της πόλης των Χανίων, μόλις οκτώ χιλιόμετρα ανατολικά της. Χάρη στη γεωγραφική του θέση και τον προσανατολισμό

Διαβάστε περισσότερα

H ANEK σε μια ματιά: 12 Ιδιόκτητα πλοία 13 υπό διαχείρηση. 50 Λιμάνια σε προσέγγιση. >100 διαφορετικοί προορισμοί και εξυπηρετούμενες γραμμές.

H ANEK σε μια ματιά: 12 Ιδιόκτητα πλοία 13 υπό διαχείρηση. 50 Λιμάνια σε προσέγγιση. >100 διαφορετικοί προορισμοί και εξυπηρετούμενες γραμμές. Παρουσίαση έργου, Πάτρα 2 Οκτωβρίου 2012 H ANEK σε μια ματιά: Ο Όμιλος εταιρειών ΑΝΕΚ LINES ασχολείται, κυρίως, με τη διαχείριση ιδιόκτητων και ναυλωμένων πλοίων επιβατηγού και φορτηγού ναυτιλίας για 44

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΓΛ-9Κ4 .ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΑΔΑ: ΒΙΦΓΛ-9Κ4 .ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι .ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΜΗΤΡΩΟ Α : ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗΣ ΞΗΡΑΣ ΛΙΜΕΝΟΣ Φορτοεκφορτωτές για το χειρισμό όλων των φορτίων, πλην των ειδικών ή επικίνδυνων φορτίων, και εξαιρουμένων του χειρισμού μηχανημάτων ή οχημάτων φορτοεκφόρτωσης

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρεία μας εξειδικεύεται σε πλωτές κατασκευές αντιρρύπανσης, οριοθέτησης, σήμανσης και φωτοσήμανσης θαλάσσιων χώρων.

Η εταιρεία μας εξειδικεύεται σε πλωτές κατασκευές αντιρρύπανσης, οριοθέτησης, σήμανσης και φωτοσήμανσης θαλάσσιων χώρων. Η εταιρεία μας εξειδικεύεται σε πλωτές κατασκευές αντιρρύπανσης, οριοθέτησης, σήμανσης και φωτοσήμανσης θαλάσσιων χώρων. ΩΚΕΑΝΙΣ ΘΑΛΛΑΣΙΑ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗ Το ενδιαφέρον και η ανησυχία μας για τα προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

Επιδόσεις και Προοπτικές

Επιδόσεις και Προοπτικές Επιδόσεις και Προοπτικές Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς Περιεχόμενα 1. Αντικείμενο της μελέτης 2.Ο κλάδος της Ακτοπλοΐας στην Ελλάδα: Υφιστάμενη κατάσταση 3. Συμβολή της Ακτοπλοΐας στην Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση του ανθρώπινου παράγοντα στην εκµετάλλευση του τεχνικού δυναµικού. Δύο παραδείγµατα από την ιστορία του Πολεµικού Ναυτικού

Η επίδραση του ανθρώπινου παράγοντα στην εκµετάλλευση του τεχνικού δυναµικού. Δύο παραδείγµατα από την ιστορία του Πολεµικού Ναυτικού Η επίδραση του ανθρώπινου παράγοντα στην εκµετάλλευση του τεχνικού δυναµικού Δύο παραδείγµατα από την ιστορία του Πολεµικού Ναυτικού Η ψυχική δύναµη του ανθρώπου, αποτυπωµένη στον τρόπο που χειρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 30 Ιανουαρίου 2014 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΟΔΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ : 2012 Στο πλαίσιο της πολιτικής της ΕΛΣΤΑΤ να παρέχεται στους χρήστες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ H1 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες και Εφαρµογές. Προοπτικές. Εισηγητής: ρ. Νικήτας Νικητάκος

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ H1 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες και Εφαρµογές. Προοπτικές. Εισηγητής: ρ. Νικήτας Νικητάκος ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ H1 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες και Εφαρµογές στη Ναυτιλία: Ισχύουσα Κατάσταση και Προοπτικές Εισηγητής: ρ. Νικήτας Νικητάκος Αναπληρωτής Καθηγητής, Τµήµα Ναυτιλίας και Επιχειρηµατικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα