Νόµος 1193/1981. Περί της εξ αφροδισίων νόσων προστασίας και ρυθµίσεως συναφών θεµάτων

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Νόµος 1193/1981. Περί της εξ αφροδισίων νόσων προστασίας και ρυθµίσεως συναφών θεµάτων"

Transcript

1 Νόµος 1193/1981 Περί της εξ αφροδισίων νόσων προστασίας και ρυθµίσεως συναφών θεµάτων 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α' Αφροδίσιαι νόσοι, θεραπεία και καταπολέµησις αυτών Αφροδίσιαι νόσοι υπό την έννοιαν του παρόντος, είναι η σύφιλις, η γονόρροια, το µαλακόν έλκος, το αφροδίσιον λεµφοκοκκίωµα (νόσος Nicolas Favre) κατά το µολυσµατικόν αυτών στάδιον, ως πάσα άλλη νόσος η οποία µεταδίδεται δια των γενετησίων σχέσεων και η οποία ήθελεν υπαχθή εις την κατηγορίαν των αφροδισίων, δι' αποφάσεως του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών µετά σύµφωνον γνώµην του ΑΥΣ, δηµοσιευοµένης εις την Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως ια την θεραπείαν των αφροδισίων νόσων εφαρµόζονται µόνον επιστηµονικώς παραδεκταί µέθοδοι. 2. Η εκτός ειδικών νοσοκοµείων ή κλινικών θεραπεία των αφροδισίων νόσων, ενεργείται υπό ιατρού αφροδισιολόγου δερµατολόγου, µόνον δε εν ελλείψει τούτου εις τον τόπο διαµονής του πάσχοντος, υπό των νοµίµως ασκούντων το ιατρικόν επάγγελµα ιατρών κατ' ανάθεσιν υπό της οικείας Υγειονοµικής Αρχής της Νοµαρχίας µετά σύµφωνον γνώµην του Ιατρικού Συλλόγου της περιοχής Oι διευθύνοντες Νοσηλευτικά Ιδρύµατα και Ιδιωτικάς Κλινικάς ως και οι ιοικηταί ή ιευθυνταί Νοσηλευτικών Μονάδων των Ενόπλων υνάµεων, εις περίπτωσιν διαγνώσεως αφροδισίας νόσου επί παντός προσερχοµένου εις τα εξωτερικά ιατρεία του ιδρύµατος ή της κλινικής ή νοσηλευοµένου εις το ίδρυµα ή την κλινικήν δι' οιανδήποτε αιτίαν ως πας ιατρός, µη εργαζόµενος εις νοσηλευτικόν ίδρυµα, διαγιγνώσκων µετά βεβαιότητος επί ατόµου τινός, αφροδισίαν νόσον κατά το µολυσµατικόν στάδιον υποχρεούται αµέσως να συµπληρώσει και να αποστείλει εις τον προϊστάµενον ιατρόν της οικείας Υγειονοµικής Υπηρεσίας της Νοµαρχίας ειδικόν επιδηµιολογικόν δελτίον, του ονοµατεπωνύµου του πάσχοντος αναφεροµένου µόνον δια των αρχικών

2 ψηφίων. Αι λεπτοµέρειαι θα καθοριστούν δια της προβλεποµένης Υπουργικής Αποφάσεως του άρθρου 5 του παρόντος νόµου. 2. Τα Νοσηλευτικά Ιδρύµατα, τα οποία λειτουργούν υπό µορφήν Ν.Π..., ως και τα Νοσηλευτικά Ιδρύµατα τα οποία λειτουργούν υπό µορφήν Ν.Π.Ι.. και επιχορηγούνται υπό του Κράτους, υποχρεούνται όπως υποβάλλουν δωρεάν εις δόκιµον ορολογικήν εξέτασιν αίµατος δια συφιλίδα παν άτοµον εισερχόµενον εις αυτά προς νοσηλείαν, εφ' όσον τούτο ήθελε κριθή αναγκαίον. Αι έγκυοι γυναίκες δέον όπως υποβάλλωνται υποχρεωτικώς εις την εξέτασιν αυτήν. 3. Τα Ταµεία Ασφαλίσεως Υγείας, αι Υγειονοµικαί Υπηρεσίαι των Νοµαρχιών, τα Ιατρεία ΠΙΚΠΑ και πάντα τα εξωτερικά Ιατρεία των εις την προηγουµένην παράγραφον αναφεροµένων Νοσηλευτικών Ιδρυµάτων, εάν επί προσερχοµένου προς εξέτασιν ή θεραπείαν ατόµου υπάρχει υπόνοια συφιλίδος, υποχρεούνται όπως ενεργήσουν λήψιν αίµατος, το οποίον πρέπει να αποστέλλεται προς εξέτασιν εις το πλησιέστερον µικροβιολογικόν Εργαστήριον Νοσηλευτικού Ιδρύµατος, εκ των αναφεροµένων εις την παρ. 2, υποχρεούµενον να εκτελέση ταύτην δωρεάν. 4. Αι ιευθύνσεις Φυλακών, Σωφρονιστηρίων και θεραπευτικών Καταστηµάτων υποχρεούνται, όπως, παν παραπεµπόµενον εις αυτά άτοµον, υποβάλλουν κατά την είσοδόν του αλλά και µετ' αυτή, όταν υπάρξη ένδειξις ή υποψία αφροδισίας νόσου, εις κλινικήν και εργαστηριακήν εξέτασιν. Οταν διαγνωσθή τοιαύτη πρέπει να υποβάλλουν τούτο εις θεραπείαν δια των υγειονοµικών υπηρεσιών. 5. Αι διοικήσεις µονάδων των Ενόπλων υνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας, υποχρεούνται όπως υποβάλλουν εις κλινικήν µεν εξέτασιν δι' αφροδισίαν νόσον τους κατατασσοµένους, εις εργαστηριακήν δε τοιαύτην τους παρέχοντας υπόνοιαν τοιαύτης νόσου. Οι εκ τούτων νοσούντες υποβάλλονται εις θεραπείαν. 6. Οι εξ αφροδισίων νόσων πάσχοντες, εάν είναι ησφαλισµένοι απολαµβάνουν πάντων των λόγω ασθενείας δικαιωµάτων των έναντι του οικείου Οργανισµού ή Ταµείου και δικαιούνται, κατά τας ισχυούσας διατάξεις, των παρ' αυτού χορηγουµένων παροχών ασθενείας µέχρις αποθεραπείας των Οι νοσούντες εξ αφροδισίας νόσου υπόκεινται υποχρεωτικώς, κατά το µολυσµατικόν στάδιον, εις πλήρη θεραπείαν και υποχρεούνται να ακολουθούν τας ιατρικάς οδηγίας.

3 Οι έχοντες υπό την επιµέλειαν αυτών νοσούντας ανηλίκους ή άτοµα τελούντα υπό δικαστικήν αντίληψην ή απαγόρευσιν, υποχρεούνται όπως επιµελούνται της θεραπείας των προσώπων τούτων. 2. Η ιατροφαρµακευτική περίθαλψις και νοσηλεία παντός πάσχοντος εξ αφροδισίας νόσου, ανεξαρτήτως οικονοµικής καταστάσεως, παρέχεται δωρεάν, εφ' όσον ενεργείται δια των Κρατικών Νοσηλευτικών Ιδρυµάτων και Ιατρείων. Εάν η παραποµπή γίνη υπό Ασφαλιστικού Οργανισµού ή Ταµείου Υγείας, η δαπάνη βαρύνει τον παραπέµποντα µέχρις αποθεραπείας. 3. ι' αποφάσεων του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών, δηµοσιευοµένων δια της Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως, δύναται να καθορίζεται ειδικώτερον η διαδικασία υποβολής εις θεραπείαν και παρακολουθήσεως των πασχόντων εξ αφροδισίων νόσων και ο τρόπος διαφωτίσεως του κοινού. 5. ι' αποφάσεως του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών, δηµοσιευοµένης δια της Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως ρυθµίζονται αι λεπτοµέρειαι της υπό υγειονοµικών οργάνων διενεργουµένης επιδηµιολογικής ερεύνης, προς εντοπισµόν εστιών µολύνσεων τηρουµένου του απορρήτου. 6. [καταργήθηκε µε το άρθρο 8 Ν. 2734/1999 (ΦΕΚ Α 161)] 7. [καταργήθηκε µε το άρθρο 8 Ν. 2734/1999 (ΦΕΚ Α 161)] 8. [καταργήθηκε µε το άρθρο 8 Ν. 2734/1999 (ΦΕΚ Α 161)] 9. [καταργήθηκε µε το άρθρο 8 Ν. 2734/1999 (ΦΕΚ Α 161)] 10. [καταργήθηκε µε το άρθρο 8 Ν. 2734/1999 (ΦΕΚ Α 161)] 11. [καταργήθηκε µε το άρθρο 8 Ν. 2734/1999 (ΦΕΚ Α 161)] 12. [καταργήθηκε µε το άρθρο 8 Ν. 2734/1999 (ΦΕΚ Α 161)] 13. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ' ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

4 1. Τιµωρείται, κατά τας διατάξεις του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικος και εφ' όσον δεν συντρέχει περίπτωσις βαρυτέρας αξιοποίνου πράξεως, εκείνος ο οποίος: α) Γνωρίζων ότι πάσχει εξ αφροδισίας νόσου δεν υποβάλλεται εις θεραπείαν και δεν τηρεί τας ιατρικάς οδηγίας δια την παρεµπόδισιν µεταδόσεως της νόσου. β) Γνωρίζων ότι πρόσωπον, τελούν υπό την επιµέλειάν του, πάσχει εξ αφροδισίας νόσου, δεν υποβάλλει τούτο εις θεραπείαν και δεν τηρεί τας ιατρικάς οδηγίας, προς παρεµπόδισιν µεταδόσεως της νόσου. ιαφήµισις Θεραπείας. γ) Εφαρµόζει, συνιστά ή διαφηµίζει καθ' οιονδήποτε τρόπον, αντιαφροδισιακήν θεραπείαν, δια µη επιστηµονικώς παραδεδεγµένων µεθόδων. δ) Παραβαίνει τας κατ' εξουσιοδότησιν των άρθρων 7 παρ. 4 και 8 του παρόντος, εκδιδοµένας Υπουργικάς αποφάσεις. ε) Ο µη συµµορφούµενος προς την υπό της διατάξεως της παραγράφου 1 του άρθρου 3 οριζοµένην υποχρέωσιν. στ) Μήτηρ ή τροφός γνωρίζουσα ότι πάσχει εξ αφροδισίας νόσου, θηλάζει ίδιον ή ξένον βρέφος. ζ) Οστις παραδίδει προς θηλασµόν βρέφος εις τροφόν αν και γνωρίζει ότι το βρέφος πάσχει εκ συφιλίδος. 2. Τιµωρείται κατά τας διατάξεις του άρθρου 371 του Ποινικού Κώδικος ιατρός, µαία, φαρµακοποιός, δηµόσιος, δηµοτικός ή κοινοτικός υπάλληλος ή υπάλληλος νοµικού προσώπου δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ο οποίος γνωρίζει εκ των καθηκόντων του περίπτωσιν αφροδισίας νόσου και τα κατ' αυτήν περιστατικά ή τας προσωπικάς σχέσεις του πάσχοντος ή του µολύναντος και ανακοινοί περί αυτών στοιχεία εις αναρµόδια πρόσωπα. 14. [καταργήθηκε µε το άρθρο 8 Ν. 2734/1999 (ΦΕΚ Α 161)] 15. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ' ΤΕΛΙΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Οι Νοµάρχαι καθίστανται αρµόδιοι δια την εφαρµογήν των διατάξεων του παρόντος, συνεργαζόµενοι προς τούτο µετά των Υγειονοµικών Υπηρεσιών του

5 Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών και ετέρων Υπουργείων, ως και των Αστυνοµικών Αρχών της περιφέρειάς των. Εις πάσαν περίπτωσιν εφαρµογής των διατάξεων του παρόντος, δύναται αι ως άνω Υπηρεσίαι να επικαλούνται την συνδροµήν των αστυνοµικών αρχών, υποχρεουµένων όπως παρέχουν ταύτην. Τα κατά χωρικήν δικαιοδοσίαν αστυνοµικά όργανα ενεργούν και τας κατά τον παρόντα νόµον επιδόσεις παντός εγγράφου. 2. Απασαι αι κατά την έναρξιν ισχύος του παρόντος εµπίπτουσαι εις την παρ. 1 του άρθρου 6 γυναίκες, υποχρεούνται όπως, εντός µηνός από της δηµοσιεύσεως του παρόντος, υποβάλουν εις την αρµοδίαν Αστυνοµικήν Αρχήν την εν άρθρ. 6 δήλωσιν, ίνα τύχουν αδείας εγκαταστάσεως παρά της Αστυνοµικής Αρχής και βιβλιαρίου υγείας παρά της Νοµαρχίας. 3. Πάσα λεπτοµέρεια αφοφώσα εις την εφαρµογήν του παρόντος ρυθµίζεται δι' αποφάσεων του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών, δηµοσιευοµένων δια της Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως, συντρεχούσης δε αρµοδιότητος και ετέρου Υπουργείου, δια κοινών αποφάσεων του Υπουργού Κοινωικών Υπηρεσιών και του αρµοδίου κατά περίπτωσιν Υπουργού δηµοσιευοµένων δια της Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως. 16. Καταργείται το υπ' αριθ. 4095/1960 Ν.. "περί της εξ αφροδισίων νόσων προστασίας και ρυθµίσεως συναφών θεµάτων" και πάσα άλλη γενική ή ειδική διάταξις αντιτιθεµένη εις τον παρόντα νόµον Το επίδοµα επικινδύνου και ανθυγιεινής εργασίας το οποίον καταβάλλεται εις τους υπαλλήλους του Κλάδου ΑΤ4 Υγειονολόγων ιατρών του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών, σύµφωνα µε την διάταξιν του άρθρου 2 παρ. 1 εδάφ. IV περίπτ. β' υποπερίπτ. αα' του Π.. 904/1978 "περί καθορισµού των διατηρητέων επιδοµάτων υπό ενίων κατηγοριών δηµοσίων υπαλλήλων εν γένει, πολιτικών και στρατιωτικών και υπαλλήλων Ν.Π..., ως και του τρόπου υπολογισµού αυτών" µετονοµάζεται εφεξής εις επίδοµα ασυµβιβάστου προς άσκησιν ιδιωτικώς του ιατρικού επαγγέλµατος και αυξάνεται από της 1ης του εποµένου της δηµοσιεύσεως του νόµου αυτού µηνός, κατά ποσοστόν επί του βασικού µισθού του βαθµού της κατεχοµένης θέσεως δια µεν τους µέχρι και του 4ου βαθµού 70% δια δε τους άνω του 4ου βαθµού εις 65%. 2. Το επίδοµα τούτο χορηγείται και εις τους υπαλλήλους του Κλάδου ΑΤ5 Ιατρών του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών, εφ' όσον δεν ασκούν Ιδιωτικόν

6 Ιατρικόν επάγγελµα και υπηρετούν εις την Κεντρικήν Υπηρεσίαν του Υπουργείου αυτού, ως και εις τους Μικροβιολόγους Ιατρούς του αυτού Κλάδου, εφ' όσον δεν ασκούν ιδιωτικώς το ιατρικόν επάγγελµα. 3. Αι οργανικαί θέσεις του Κλάδου ΑΡ6 Εποπτών ηµοσίας Υγείας του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών αναδιαρθρούµεναι, ορίζονται κατά βαθµούς ως εξής: α) 30 θέσεις επί βαθµοίς 3ω-2ω. β) 145 θέσεις επί βαθµοίς 5ω-4ω. γ) 443 θέσεις επί βαθµοίς 9ω-6ω. 18. Η θητεία των κατά την δηµοσίευσιν του παρόντος υπηρετούντων επί ωρισµένω χρόνω διαρκείας υπαλλήλων εις θέσεις περί ων το άρθρον 99 του Π.. 544/1977 "περί Οργανισµού του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών" µετατρέπεται εις αορίστου χρόνου διαρκείας Εις τα µέλη των οµάδων εργασίας ή ειδικούς Επιστήµονας που προβλέπονται από το άρθρο 14 του Νόµου 1076/1980 "περί ενοποιήσεως των θέσεων κλάδων τινών προσωπικού Νοσηλευτικών Ιδρυµάτων Ν /53 κ.λ.π." καταβάλλεται αποζηµίωσις το ύψος της οποίας καθορίζεται δι' αποφάσεως του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών, κατά παρέκκλισιν πάσης αντιθέτου διατάξεως, η δε ισχύς της παρ. 1 του άρθρου αυτού παρετείνεται επί εν έτος από της δηµοσιεύεσεως του παρόντος. Η αποζηµίωσις δι' έκαστον Επιστήµονα ή µέλος οµάδος εργασίας δεν δύναται να είναι ανωτέρα του ποσού των δραχµών µηνιαίως, πέραν των οδοιπορικών και εκτός έδρας εξόδων κινήσεως και λοιπών εξόδων τα οποία καθορίζονται δια της αυτής αποφάσεως του Υπουργού. Η παρ. 4 του άρθρου 14 του Νόµου 1076/1980 δεν έχει εφαρµογήν. 2. Ιατροί αποφοιτήσαντες της Ιατρικής Σχολής προ 10ετίας και εφ' όσον έχουν αποκτήσει τον τίτλον του τακτικού, µονίµου, επικουρικού ή προσέδρου Καθηγητού τοποθετούνται εις Νοσηλευτικά Ιδρύµατα Ν..

7 2592/1953 εκτός περιφερείας τέως ιοικήσεως πρωτευούσης και Θεσσαλονίκης δι' εκπλήρωσιν της υπό του Ν.. 67/1968 προβλεποµένης υπηρεσίας υπαίθρου. 3. ι' αποφάσεως του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών, εις θέσεις βοηθών ιατρών του Κέντρου Αµέσου Βοηθείας (Κ.Α.Β.) του Γενικού Νοσοκοµείου Αθηνών, προκηρυχθείσας και µη πληρωθείσας ελλείψει υποψηφίων, τοποθετούνται ιατροί προς εκπλήρωσιν της κατά το άρθρ. 1 του Ν.. 67/1968 υποχρεώσεως υπηρεσίας υπαίθρου, θεωρούνται δε ως εκπληρώσαντες την υποχρέωσιν αυτήν, εφ' όσον υπηρετήσουν επί διετίαν, τουλάχιστον, εις τας θέσεις ταύτας. Ως χρόνος εκπληρώσεως της κατά τα ανωτέρω υπηρεσίας υπαίθρου λογίζεται και ο διανυθείς χρόνος υπό ιατρών υπηρετούντων ή υπηρετησάντων ήδη εις το Κέντρον αυτό. "4. Στους ιατρούς, τα πληρώµατα ασθενοφόρων και το νοσηλευτικό προσωπικό του Ε.Κ.Α.Β., που εκτελούν διατεταγµένη υπηρεσία µε ειδικά αεροπορικά µέσα, για την παροχή Α' Βοηθειών σε ασθενούντα άτοµα, παρέχεται ειδική αποζηµίωση, το ύψος της οποίας καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κατά ώρα πραγµατικής πτήσης. Η ειδική αποζηµίωση παρέχεται και σε κάθε άλλο ιατρό που εντέλλεται από το Ε.Κ.Α.Β. για εκτέλεση αυτής της υπηρεσίας" Το προβλεπόµενον υπό του Β.. 170/1960 "περί κυρώσεως του Υπηρεσιακού Οργανισµού του ΠΙΚΠΑ", ως τούτο ετροποποιήθη και συνεπληρώθη µεταγενεστέρως, Παιδικόν Νοσοκοµείον Πεντέλης, µετατρέπεται εις ίδιον Νοµικόν πρόσωπον δηµοσίου δικαίου και διέπεται υπό των διατάξεων του Ν /1953 "περί Ιατρικής Αντιλήψεως", ως αύται ετροποποιήθησαν και συνεπληρώθησαν µεταγενεστέρως και συγχωνεύεται εις τούτο και η Σχολή Βοηθών Νοσοκόµων του ΠΙΚΠΑ, καταργουµένου αφ' ης ίσχυσε του Π.. 870/1980 "περί µετατροπής του Παιδικού Νοσοκοµέιου ΠΙΚΠΑ Πεντέλης εις Γενικόν Νοσοκοµείον Παίδων κ.λ.π.". 2. ια Π. /των, εκδιδοµένων τη προτάσει των Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως, Οικονοµικών και Κοινωνικών Υπηρεσιών, ρυθµίζονται πάντα τα θέµατα τα αναγόµενα εις την εν γένει διάρθρωσιν των υπηρεσιών, της αρµοδιότητος τούτων, την διάρθρωσιν των θέσεων κατά κλάδους, βαθµούς και ειδικότητας, τα προσόντα διορισµού ή προσλήψεως, τα των προϊσταµένων και της αναπληρώσεως τούτων, την τακτοποίησιν του υπηρετούντος προσωπικού εις κενάς θέσεις αυτού ή ως υπεραρίθµου ή εις έτερα Ν.Π... αρµοδιότητος του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών,

8 αναλόγως των ουσιαστικών προσόντων του δια πράξεως του Προέδρου του.σ. του Νοσοκοµείου µετά σύµφωνον γνώµην του οικείου Υπηρεσιακού Συµβουλίου. 3. Μέχρι της εκδόσεως των κατά τα ανωτέρω Π. /των η υπηρεσιακή κατάστασις του προσωπικού του Νοσοκοµείου αυτού θα εξακολουθήση να διέπεται από το ισχύον καθεστώς. Τα πάσης φύσεως έσοδα και έξδα διοικήσεως και λειτουργίας του εν λόγω Νοσοκοµείου θα βαρύνουν τον προϋπολογισµόν του ΠΙΚΠΑ επί τρίµηνον και θα ενεργούνται υπό του ΠΙΚΠΑ βάσει των ισχυουσών διατάξεων. Μετά την παρέλευσιν του τριµήνου αυτού άπαντα τα δικαιώµατα και αι υποχρεώσεις του ανωτέρω Νοσοκοµείου περιέρχονται εις το συνιστώµενον ως άνω νέον οικονοµικόν πρόσωπον δηµοσίου δικαίου. ι' αποφάσεως του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών ρυθµίζονται αι λεπτοµέρειαι των περιερχοµένων εις το εν λόγω νέον νοµικόν πρόσωπον δικαιωµάτων και υποχρεώσεων. 4. ι' αποφάσεως του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών µετά γνώµην του ιοικητικού Συµβουλίου του ΠΙΚΠΑ, καθορίζεται η κινητή και ακίνητος περιουσία, ήτις περιέρχεται εις το συνιστώµενον κατά τα ανωτέρω νέον νοµικόν πρόσωπον δηµοσίου δικαίου Ν / ια Π. /των, εκδιδοµένων προτάσει των Υπουργών Οικονοµικών και Κοιν. Υπηρεσιών, δύναται να συγχωνευθούν εν όλω ή εν µέρει εις το Παιδικόν Νοσοκοµείον Πεντέλης, αι Κλινικαί του Κέντρου Αποκαταστάσεως Αναπήρων Παίδων Βούλας και εις το Νοσοκοµείον Παίδων Πατρών Μπέµπη Ι. Καραµανδάνη η Μονάς Θεραπευτικής Αγωγής Σπαστικών Παιδιών του παραρτήµατος ΠΙΚΠΑ Πατρών εφαρµοζοµένων αναλόγως των ανωτέρω διατάξεων Αι διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.. 127/1974 "περί υποχρεώσεως υπηρεσίας υπαίθρου του Ν.. 67/1968 Μαιών, Αδελφών Νοσοκόµων, Επισκεπτριών Αδελφών και Βοηθών Νοσοκόµων" καταργούνται. 2. Ιατροί εγγραφέντες εις Ιατρικήν Σχολήν µέχρι και του Ακαδηµαϊκού έτους , απαλλάσσονται της υποχρεώσεως υπηρεσίας υπαίθρου του Ν.. 67/ Αι ως άνω διατάξεις έχουν εφαρµογήν και επί των ήδη υπηρετούντων προς εκπλήρωσιν υπηρεσίας υπαίθρου εις Αγροτικά Ιατρεία, Υγειονοµικούς Σταθµούς, Κινητάς Υγειονοµικάς Μονάδας και εις Νοσηλευτικά Ιδρύµατα του Ν /1953.

9 (Αντικαθίσταται το άρθρο 1 παρ. 4 εδάφ. δ' Νόµ. 1076/80). 2. (Προστίθεται εδάφιο στην παρ. 2 άρθρ. 3 του άνω Νόµου). 3. (Προστίθεται εδάφιο δεύτεερο στο άρθρ. 4 του αυτού Νόµου). 4. (Συµπληρώνεται το άρθρ. 20 Νόµ. 1076/80). 5. (Συµπληρώνεται το άρθρ. 26 Νόµ. 1076/80). 6. (Προστίθεται εδάφιο στο άρθρ. 29 του άνω Νόµου) Αι ιατρικαί ειδικότητες "Νευρολογία - Ψυχιατρική" και "Ακτινολογία", αι οποίαι ορίζονται ως υπ' αριθ. 9 και 13 εις την παρ. 1 του άρθρ. 7 του Ν /1955 "περί ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλµατος και ιατρικών ειδικοτήτων και άλλων τινών διατάξεων" διαχωρίζονται εις τας ακολούθους ειδικότητας: α. Η "Νευρολογία - Ψυχιατρική". αα) Εις την ειδικότητα της Νευρολογίας: Χρόνος εκπαιδεύσεως διά την απόκτησιν του σχετικού τίτλου, 4 έτη. Εξ αυτών: 6 µήνες Παθολογία 6 µήνες Κλινική Ψυχιατρική, και 3 έτη Νευρολογία, τα οποία περιλαµβάνουν άσκησιν εις την Κλινικήν Νευρολογίαν και εις συναφείς τοµείς Νευρολογίας όπως Νευροφυσιολογίαν, Νευροακτινολογίαν και Νευροχειρουργικήν. ββ) Εις την ειδικότητα της Ψυχιατρικής: Χρόνος εκπαιδεύσεως διά την απόκτησιν του σχετικού τίτλου, 4 έτη. Εξ αυτών: 1 έτος Κλινική Νευρολογία, Νευροφυσιολογία, Νευροακτινολογία και Νευροχειρουργική, και 3 έτη Ψυχιατρική, τα οποία περιλαµβάνουν άσκησιν εις την Κλινικήν Ψυχιατρικήν και εις Ψυχιατρικήν Μονάδα Γενικού Νοσοκοµείου, Μονάδα Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ιατροπαιδαγωγικόν και Παιδοψυχιατρικόν Τµήµα. β. Η "Ακτινολογία - Ραδιολογία".

10 αα) Εις την ειδικότητα Ακτινοδιαγνωστικής: Χρόνος εκπαιδεύσεως διά την απόκτησιν του σχετικού τίτλου, 4 έτη. Εξ αυτών: 1 έτος βασικαί επιστήµαι Ακτινολογίας, και 3 έτη Κλινική Ακτινοδιαγνωστική. ββ) Εις την ειδικότητα της (Ακτινοθεραπευτικής). [Η µέσα σε () ειδικότητα της (Ακτινοθεραπευτικής) µετονοµάστηκε σε "Ακτινοθεραπευτική-Ογκολογία" από το Π.. 190/28 Μαρτ.-10 Απρ. 1989, (ΦΕΚ Α' 91).] Χρόνος εκπαιδεύσεως διά την απόκτησιν του σχετικού τίτλου, 4 έτη. Εξ αυτών: 1 έτος βασικαί επιστήµαι Ακτινολογίας, και 3 έτη Ακτινοθεραπευτική και Ογκολογία. 2. Οι Ιατροί, οι οποίοι προ της ισχύος του παρόντος, έχουν λάβει τίτλον ειδικότητος Νευρολογίας-Ψυχιατρικής ή τοιούτον Ακτινολογίας-Ραδιολογίας, εξακολουθούν να ασκούν, οι µεν πρώτοι την Νευρολογίαν-Ψυχιατρικήν, οι δε δεύτεροι την Ακτινολογίαν-Ραδιολογίαν. 3. Οι ιατροί οι οποίοι έως και την έχουν κάνει έναρξιν της εκπαιδεύσεώς των διά την απόκτησιν µιας εκ των µνηµονευοµένων εν τη προηγουµένη παραγράφω ειδικοτήτων, λαµβάνουν τίτλον ειδικότητος συµφώνως προς τας διατάξεις της παρ. 2 του άρθρ. 8 (αριθ. 9 και 13) του Ν /1955, αντιστοίχως. ** (βλ. σχόλια) 4. Οι κατά την δηµοσίευσιν του παρόντος ασκούµενοι προς απόκτησιν του τίτλου της συναφούς ειδικότητος της Ακτινοθεραπευτικής λαµβάνουν τον τίτλον της ειδικότητος ταύτης µετά την συµπλήρωσιν διετούς προς τούτο ειδικεύσεως. 5. Επιφυλασσοµένης της ισχύος των διατάξεων της παρ. 3, καταργούνται, από της ισχύος του παρόντος αι ιατρικαί ειδικότητες αι αναφερόµεναι ως υπ' αριθ. 9 και 13 εις τας διατάξεις της παρ. 1 του άρθρ. 7 και της παρ. 2 του άρθρ. 8 του Ν /1955, καταργουµένης ωσαύτως και της υπ' αριθ. 4 της παρ. 2 του άρθρ. 11 του αυτού Ν. /τος διατάξεως. 24.

11 1. ια Π. /των εκδιδοµένων µετά πρότασιν του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών και γνώµην του Κεντρικού Επιστηµονικού Συµβουλίου Κρίσεως Ιατρικού και Οδοντιατρικού Προσωπικού Νοσηλευτικών Ιδρυµάτων Ν /1953 (ΚΕΣΚΙΟΠ) ορίζονται, καταργούνται, διαχωρίζονται και συγχωνεύονται αι ιατρικαί ειδικότητες. ια των ιδίων ή οµοίων Π. /των καθορίζονται ο χρόνος ασκήσεως και αι λοιπαί προϋποθέσεις δια την απόκτησιν του τίτλου ειδικού ιατρού εις εκάστην εκ των ιατρικών ειδικοτήτων. 2. ι' αποφάσεως του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών εφ' άπαξ εκδιδοµένης, µετά γνώµην του ΚΕΣΚΙΟΠ, εντός τριών µηνών από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος, δύναται ν' αυξοµειωθή ο χρόνος ασκήσεως και ν' ανακαθορισθούν και αι προϋποθέσεις δια την απόκτησιν τίτλου ειδικού ιατρού, εις εκάστην, εκ των αναγνωριζοµένων, µέχρις ενάρξεως ισχύος του νόµου τούτου, ιατρικών ειδικοτήτων ι' αποφάσεως του οικείου ιοικητικού Συµβουλίου δύναται, εις κενάς οργανικάς θέσεις νοσηλευτικού προσωπικού Κρατικών Νοσοκοµείων Ν.Π... του Ν /1953, εφ' όσον έχουν προκηρυχθή και δεν έχουν πληρωθή ελλείψει υποψηφίων, να προσλαµβάνωνται, δια µερικήν απασχόλησιν, επί ωροµισθίω, νοσοκόµοι που κέκτηνται τα αντίστοιχα µε την θέσιν προσόντα. Η πρόσληψις γίνεται κατόπιν προκηρύξεως δια συµβάσεως εργασίας Ιδιωτικού ικαίου διαρκείας έξι (6) µηνών, δυναµένης να ανανεούται. Αι ώραι εργασίας ορίζονται δι' εκάστην εβδοµάδα και δεν δύνανται να είναι ολιγώτεραι των 18 συνολικά και 3 ηµερησίως. 2. ια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Οικονοµικών και Κοινωνικών Υπηρεσιών ορίζεται το ωροµίσθιον των νοσοκόµων και προσλαµβάνονται συµφώνως προς την προηγουµένην παράγραφον. 26. Το βάσει των διατάξεων του από Ν. /τος (ΦΕΚ 385 τ.α') εκδιδόµενον περιοδικόν υπό τον τίτλον "Αρχεία Υγιεινής" µετονοµάζεται εις "Αρχεία Υγιεινής και Επιδηµιολογίας".

12 27. (Αντικαθίσταται το άρθρ. 24 Ν.. 971/1973). 28. (Προστίθεται παράγραφος στο άρθρ. 17 Ν.. 97/1973). 29. (Προστίθεται παράγραφος στο άρθρ. 6 Νόµ. 1011/1971). 30. (Αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο παρ. 1 άρθρ. 10 Νόµ. 3366/1955). 31. (Αντικαθίστανται οι παρ. 1 και 2 άρθρ. 14 Α.Ν. 200/1967) (Προστίθεται παρ. 6 στο άρθρ. 36 Νόµ. 4507/1966). 2. (Καταργήθηκε από το άρθρο 9 Π.. 13/7-15 Ιαν (ΦΕΚ Α' 7) (Προστίθεται φράση στο τέλος της παρ. 2 άρθρ. 2 Νόµ. 991/79). 2. (Προστίθεται εδάφιο στο άρθρ. 3 παρ. 2 Νόµ. 991/79). 3. (Προστίθεται παρ. 6 στο άρθρ. 3 Νόµ. 991/79). 4. (Προστίθεται παράγραφος στο άρθρ. 8 Νόµ. 991/79). 5. (Πορστίθενται παρ. 3 και 4 στο άρθρ. 10 Νόµ. 991/79).

13 34. Αι οργανικαί θέσεις του Κλάδου ΑΡ4 Κοινωνικών Λειτουργών του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών, αναδιαρθρούµεναι, ορίζονται κατά βαθµούς ως εξής: α) 18 θέσεις επί βαθµοίς 3ω-2ω. β) 62 θέσεις επί βαθµοίς 5ω-4ω. γ) 183 θέσεις επί βαθµοίς 9ω-6ω. 35. (Προστίθεται φράση στο άρθρ. 1 παρ. 4 Νόµ. 1076/80) Μία (1) εκ των υφισταµένων θέσεων αναπληρωτών γενικών διευθυντών του κλάδου ΑΤ1 ιοικητικού του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών, αίτινες προβλέπονται υπό των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 61 του Π.. 544/1977 "περί Οργανισµού του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών" και του άρθρου 5 του Νόµου 1076/1980 "περί ενοποιήσεως των θέσεων κλάδων τινών προσωπικού των Νοσηλευτικών Ιδρυµάτων Ν /1953 κ.λπ.", ανυψούται εις θέσιν επί 1ω βαθµώ του αυτού Κλάδου. Ο υπάλληλος επί 1ω βαθµώ προΐσταται των υπό του άρθρου 30 του υπ' αριθ. 544/1977 Π. /τος "περί οργανισµού του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών" προβλεποµένων Γενικών Υπηρεσιών". 2. Αι αρµοδιότητες των αναπληρωτών γενικών διευθυντών καθορίζονται δι' αποφάσεως του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών. 3. Αι θέσεις επί βαθµώ 1ω και Αναπληρωτών Γενικών ιευθυντών, περί ων το άρθρ. 5 του Νόµου 1076/1980 και το άρθρ. 61 παρ. 1 του Π.. 544/1977 "περί οργανισµού του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών" πληρούνται δια προαγωγής κατά τας κειµένας διατάξεις, υπαλλήλων των κλάδων ΑΤ1 ιοικητικού και ΑΤ15 Κοινωνικών Λειτουργών Παρασκευασταί Νοσηλευτικών Ιδρυµάτων Ν /1953 και Πανεπιστηµιακών, κάτοχοι πτυχίου Σχολών Παραϊατρικών επαγγελµάτων διετούς, τουλάχιστον µεταγυµνασιακής φοιτήσεως ανεγνωρισµένου υπό του

14 Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και εφ' όσον έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το έτος 1975, εντάσσονται εις τον Κλάδον ΑΡ παρασκευαστών του οικείου Νοσοκοµείου, λογιζοµένου του χρόνου υπηρεσίας των εις τον ανάλογον βαθµόν του κλάδου αυτού. "Οι παραπάνω υπάλληλοι εντάσσονται σε προσωρινές συνιστώµενες θέσεις, οι οποίες καταργούνται µε την καθ' οιονδήποτε τρόπο αποχώρησή τους". 2. Προϋπόθεσις της τοιαύτης εντάξεως αποτελεί η παρακολούθησις ειδικού σεµιναρίου ενός Ακαδηµαϊκού έτους του οποίου αι λεπτοµέρειαι καθορίζονται δι' αποφάσεως του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών Υπάλληλοι του κλάδου ΑΤ5 Ιατρών του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών, κεκτηµένοι πλεονάζοντα χρόνον υπηρεσίας εις τον 6ον βαθµόν, επανεντάσσονται, µετά κρίσιν του Υπηρεσιακού Συµβουλίου, προς περαιτέρω βαθµολογικήν των εξέλιξιν, εις βαθµόν, ανάλογον προς τον πλεονάζοντα χρόνον υπηρεσίας των, προσδιοριζόµενον κατά το άρθρ. 164 του Υπαλληλικού Κώδικος, άνευ βαθµολογικού περιορισµού. 2. Η διάταξις της παρ. 1 του άρθρ. 2 του Νόµου 580/1977 "περί βαθµολογικής εξελίξεως προσωπικού Νοσηλευτικών Ιδρυµάτων και ρυθµίσεως ετέρων συναφών θεµάτων", έχει ανάλογον εφαρµογήν και εις τους διαιτολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς. 39. Συµβάσεις ειδικευµένου τεχνικού επιστηµονικού προσωπικού υπηρετούντος κατά την δηµοσίευσιν του παρόντος εις το Υπουργείον Κοινωνικών Υπηρεσιών βάσει του Νόµου 623/1977 "περί προσλήψεως προσωπικού επί σχέσει Ιδιωτικού ικαίου" µετατρέπονται από της λήξεώς των, εις συµβάσεις αορίστου χρόνου. 40. Το επίδοµα επικινδύνου και ανθυγιεινής εργασίας, το προβλεπόµενον υπό του άρθρου 2 παρ. 1 εδάφ. IV,β,αα του Π.. 904/1978 παρέχεται και εις τους Παρασκευαστάς των αµιγών Μικροβιολογικών Εργαστηρίων ως και εις τους παρασκευαστάς του ΚΕΕΦ. 41.

15 1. Το προβλεπόµενο υπό των διατάξεων του εδάφ. ββ της περιπτ. α' του κεφ. IV της παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.. 904/1978 "περί καθορισµού των διατηρητέων επιδοµάτων κλπ." επίδοµα επικινδύνου και ανθυγιεινής εργασίας, το οποίον χορηγείται εις το ιατρικόν προσωπικόν διαφόρων υγειονοµικών µονάδων χορηγείται από και εις το πάσης φύσεως µόνιµον νοσηλευτικόν προσωπικόν και τους φυσικοθεραπευτάς, οι οποίοι απασχολούνται εις τας αυτάς µονάδας. 2. Το προβλεπόµενον υπό των διατάξεων του εδαφ. αα' της περίπτ. β' του κεφ. IV της παρ. 1 του άρθρου 2 του αυτού ως άνω Π. /τος επίδοµα επικινδύνου και ανθυγιεινής εργασίας χορηγείται από και εις τους χηµικούς, βιοχηµικούς, φυσικούς και χηµικούς-µηχανικούς των Εργαστηρίων Βιοχηµίας και Ιστοχηµείας. 42. Ο κλάδος ΣΕ2 Απολυµαντών του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών µετατρέπεται από της δηµοσιεύσεως του παρόντος εις κλάδον ΜΕ. Οι υπηρετούντες εις τον Κλάδον αυτόν υπάλληλοι επανεντάσσονται αναλόγως των ετών υπηρεσίας των µέχρι και του 6ου βαθµού, ο δε πλεονάζων χρόνος αναγνωρίζεται δια πάσαν συνέπειαν. Εις τους υπαλλήλους αυτούς καταβάλλεται επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας εκ ποσοστού 30% επί του βασικού των µισθού. 43. Εις τας Επισκεπτρίας Αδελφάς, τας Αδελφάς Νοσοκόµους και τας Μαίας των Κλάδων ΑΡ1, ΑΡ2 και ΑΡ3 του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών χορηγείται επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας εκ ποσοστού 30% επί του βασικού µισθού των. 44. Εις το πάσης φύσεως προσωπικόν των Κέντρων Περιθάλψεως Παίδων (ΚΕΠΕΠ) του ΠΙΚΠΑ και των Ιδρυµάτων χρονίων παθήσεων ΝΠ, χορηγείται από επίδοµα ειδικών συνθηκών και επιπόνου εργασίας εκ ποσοστού 40% επί του καταβαλλοµένου µηνιαίου βασικού µισθού. Εις το ανωτέρω προσωπικόν από της αυτής ως άνω ηµεροµηνίας δεν καταβάλλεται το διατηρηθέν υπό των διατάξεων του άρθρου 1 του Π.. 904/1978 "περί καθορισµού των διατηρητέων επιδοµάτων υπό ενίων

16 κατηγοριών δηµοσίων υπαλλήλων εν γένει, πολιτικών και στρατιωτικών και υπαλλήλων Ν.Π..., ως και του τρόπου υπολογισµού τούτων" επίδοµα του άρθρου 2 παρ. 1 του Νόµου 201/1975 "περί ρυθµίσεως θεµάτων νοσηλευτικού και ετέρων τινών κατηγοριών προσωπικού των νοσηλευτικών ιδρυµάτων". 45. Εις τους φαρµακοποιούς τους υπηρετούντας εις το ΚΕΕΦ ως και εις το Υπουργείον Κοινωνικών Υπηρεσιών, εις τους οποίους δεν είναι επιτρεπτή η άσκησις ελευθέρου επαγγέλµατος, κατ' άρθρ. 33 του Νόµου 5607/1932, χορηγείται επίδοµα ασυµβιβάστου εργασίας εκ ποσοστού 10% επί του βασικού µηνιαίου µισθού των. 46. Εις τους υπαλλήλους του Κλάδου ΜΕ8 εποπτών δηµοσίας υγείας του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών χορηγείται ανθυγιεινόν επίδοµα εκ ποσοστού 30% επί του βασικού των µισθού. 47. Η ισχύς του παρόντος νόµου άρχεται από της δηµοσιεύσεώς του δια της Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως, εκτός εάν άλλως ορίζεται εν αυτώ. 1. Νόµος 2734/1999 Εκδιδόµενα µε αµοιβή πρόσωπα και άλλες διατάξεις (όπως τροποποιήθηκε από τον ν. 3064/2002) 1. Πρόσωπο, το οποίο εκδίδεται µε αµοιβή, υποχρεούται να κατέχει πιστοποιητικό άσκησης επαγγέλµατος. Το πιστοποιητικό αυτό χορηγείται, ύστερα από αίτησή του, από το νοµάρχη του τόπου κατοικίας του, εφόσον στο ανωτέρω πρόσωπο συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α. Έχει συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του. β. Είναι άγαµο ή τελεί σε χηρεία ή είναι διαζευγµένο. γ. εν πάσχει από σεξουαλικώς µεταδιδόµενη ή άλλη µολυσµατική νόσο. Οι νόσοι αυτές καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας.

17 δ. εν πάσχει από οποιασδήποτε µορφής ψυχική νόσο και δεν είναι χρήστης ναρκωτικών ουσιών. "ε. εν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για ανθρωποκτονία από πρόθεση (άρθρο 299 Π.Κ.), αποπλάνηση παιδιών (άρθρο 339 Π.Κ.),διευκόλυνση ακολασίας άλλων (αρθρο 348 Π.Κ),"πορνογραφία ανηλίκων (άρθρο 348Α Π.Κ)", µαστροπεία (άρθρο 349 Π.Κ.),"σωµατεµπορία (άρθρο 351 Π.Κ),ασέλγεια µε ανήλικο έναντι αµοιβής (άρθρο 351Α Π.Κ)", ληστεία (άρθρο 380 Π.Κ.) και εκβίαση (άρθρο 385 Π.Κ.), καθώς και για παράβαση των διατάξεων των νόµων περί όπλων και ναρκωτικών". 2. Η χορήγηση του ανωτέρω πιστοποιητικού σε πρόσωπο αλλοδαπής υπηκοότητας προϋποθέτει επιπλέον τη νόµιµη παραµονή αυτού στη χώρα. 3. Το πιστοποιητικό άσκησης επαγγέλµατος ισχύει για χρονικό διάστηµα τριών (3) ετών και για την περιοχή της οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Το εν λόγω πιστοποιητικό ανανεώνεται για ίσο χρόνο, εφόσον εξακολουθούν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις της προηγούµενης παραγράφου. Για τα πρόσωπα αλλοδαπής υπηκοότητας, το εν λόγω πιστοποιητικό ισχύει για όσο χρόνο διαρκεί η νόµιµη παραµονή τους στη χώρα, εφόσον αυτή είναι µικρότερη της τριετίας. 4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Υγείας και Πρόνοιας, η οποία εκδίδεται εντός προθεσµίας τριών (3) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, καθορίζεται η διαδικασία έκδοσης, ανάκλησης και ανανέωσης του ανωτέρω πιστοποιητικού, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια. 5. Στα πρόσωπα που κατέχουν το προαναφερόµενο πιστοποιητικό χορηγείται υποχρεωτικά, µε µέριµνα της αρµόδιας Υγειονοµικής Υπηρεσίας της οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, βιβλιάριο υγείας Πρόσωπα, που κατέχουν πιστοποιητικό που προβλέπεται στο προηγούµενο άρθρο, υποχρεούνται, κάθε δεκαπέντε (15) ηµέρες, να υποβάλλονται σε ιατρική εξέταση, µε µέριµνα των υγειονοµικών υπηρεσιών των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. Το αποτέλεσµα κάθε ιατρικής εξέτασης αναγράφεται στο βιβλιάριο υγείας. 2. Αν διαπιστωθεί ότι τα πρόσωπα που αναφέρονται στις προηγούµενες παραγράφους πάσχουν από σεξουαλικώς µεταδιδόµενη ή άλλη µολυσµατική νόσο, υποβάλλονται σε θεραπεία έως ότου ιαθεί η νόσος. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας υποχρεούνται σε αποχή από τη συγκεκριµένη δραστηριότητα. Η θεραπεία παρέχεται δωρεάν από τα κρατικά νοσηλευτικά ιδρύµατα δηµοσίου ή

18 ιδιωτικού δικαίου, µπορεί όµως να παρέχεται µε δική τους δαπάνη και από ιδιώτες ιατρούς, σύµφωνα µε τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 1193/1981. Προς τούτο απαιτείται αίτηση του ενδιαφεροµένου στην αρµόδια υγειονοµική υπηρεσία της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης και έγκρισή της. Η αποθεραπεία της νόσου βεβαιώνεται µε σχετικό έγγραφο κρατικού νοσηλευτικού ιδρύµατος. 3. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, η οποία εκδίδεται εντός προθεσµίας τριών (3) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία διενέργειας του ιατρικού ελέγχου, καθώς και τα µέτρα για τη διευκόλυνση και εξασφάλισή του Πρόσωπο, το οποίο κατέχει πιστοποιητικό άσκησης επαγγέλµατος για να εκδίδεται µε αµοιβή, υποχρεούται να εφοδιασθεί µε άδεια εγκατάστασης και χρήσης του οικήµατος, εντός του οποίου θα ασκεί την ανωτέρω δραστηριότητα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει την προς τούτο έγγραφη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη του εν λόγω οικήµατος. Αν πρόκειται για διαµέρισµα πολυκατοικίας, απαιτείται συγκατάθεση όλων των συνιδιοκτητών και ενοίκων αυτής, εκτός αν ο κανονισµός της απαγορεύει την άσκηση την εν λόγω δραστηριότητας. Η ανωτέρω συγκατάθεση του ιδιοκτήτη και των συνιδιοκτητών και ενοίκων ισχύει µέχρι τη λήξη της άδειας εγκατάστασης και χρήσης, έστω και αν µεταβληθούν το πρόσωπα αυτά, και δεν ανακαλείται. Απαγορεύεται η εκµίσθωση ή η παραχώρηση της χρήσης του οικήµατος, για τον ανωτέρω σκοπό, σε πρόσωπο που δεν κατέχει το προαναφερόµενο πιστοποιητικό. Τα οικήµατα, εντός των οποίων ασκείται η ως άνω δραστηριότητα, δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται ως κατοικία. Η άδεια είναι προσωπική, ισχύει για δύο (2) χρόνια και ανανεώνεται για ίσο χρόνο, µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις της αρχικής χορήγησής της. Κατά το χρόνο ισχύος της εν λόγω άδειας δεν επιτρέπεται η χορήγηση στο ίδιο πρόσωπο δεύτερης άδειας για τον ίδιο σκοπό. 2. Η ανωτέρω άδεια χορηγείται από τον οικείο δήµαρχο ή πρόεδρο κοινότητας, ύστερα από σύµφωνη γνώµη επιτροπής, η οποία συγκροτείται µε απόφαση του νοµάρχη και αποτελείται από τον εισαγγελέα πρωτοδικών του τόπου όπου βρίσκεται το ακίνητο, ως πρόεδρο, το διευθυντή της ιεύθυνσης Υγιεινής της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ως εισηγητή, το διευθυντή της Αστυνοµικής ιεύθυνσης ή ιεύθυνσης Ασφάλειας ή τους νόµιµους αναπληρωτές τους, καθώς επίσης και από ένα νοµαρχιακό και ένα δηµοτικό ή κοινοτικό, κατά περίπτωση, σύµβουλο, που ορίζονται µε τους αναπληρωτές τους από το αντίστοιχο νοµαρχιακό, δηµοτικό ή κοινοτικό συµβούλιο. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ένας υπάλληλος της ιεύθυνσης Υγιεινής της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ως Γραµµατέας της Επιτροπής. Στον πρόεδρο και τα µέλη της

19 Επιτροπής καταβάλλεται αποζηµίωση, το ύψος της οποίας καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υγείας και Πρόνοιας. 3. Οι δήµοι και οι κοινότητες καθορίζουν, µε απόφασή τους, τον αριθµό των εν λόγω αδειών που επιτρέπεται να χορηγούνται στην περιφέρειά τους, µε βάση τις ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες και ανάγκες, που σχετίζονται κυρίως µε τον πληθυσµό τους και τη σύνθεση αυτού, την ύπαρξη στρατοπέδων, λιµανιών και βιοµηχανικών µονάδων, καθώς και µε την ανάπτυξη εµπορικών ή άλλων δραστηριοτήτων που επιβάλλουν απασχόληση ή διέλευση ατόµων από άλλες περιοχές. Κατά την πρώτη εφαρµογή του νόµου αυτού, η ανωτέρω απόφαση εκδίδεται µέσα σε τρεις (3) µήνες από την έναρξη ισχύος του. Επίσης, δύνανται να καθορίζουν περιοχές τους, εντός των οποίων δεν επιτρέπεται η χορήγηση τέτοιων αδειών. 4. εν επιτρέπεται η εγκατάσταση εκδιδοµένων µε αµοιβή προσώπων σε διατηρητέα ή παραδοσιακά κτίρια, καθώς και σε χώρους που δεν είναι κύριας χρήσεως και δεν πληρούν τους όρους του Γενικού Οικοδοµικού Κανονισµού. Επίσης, δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση σε κτίρια που απέχουν, σε ακτίνα λιγότερο από 200 µέτρα, από ναούς, σχολεία, νηπιαγωγεία, φροντιστήρια, παιδικούς σταθµούς, νοσηλευτικά ιδρύµατα, κέντρα νεότητας, αθλητικά κέντρα, οικοτροφεία, βιβλιοθήκες και ευαγή ιδρύµατα, καθώς και από πλατείες και παιδικές χαρές. Με απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου µπορεί να αυξάνονται οι προαναφερόµενες αποστάσεις και να καθορίζονται και άλλα κτίρια, στα οποία δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση εκδιδοµένων µε αµοιβή προσώπων, καθώς και οι αποστάσεις µεταξύ οικηµάτων, στα οποία µπορούν τα εν λόγω πρόσωπα να εγκαθίστανται. 5. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης και ηµόσιας Τάξης, η οποία εκδίδεται εντός τριών (3) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος, καθορίζονται τα δικαιολογητικά και η διαδικασία έκδοσης της άδειας της παρ.1 του παρόντος άρθρου, τα στοιχεία που πρέπει να περιέχει η άδεια αυτή, καθώς και οι υποχρεώσεις των κατόχων τους. Με την ίδια απόφαση µπορεί να καθορίζονται και ειδικότερες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν τα οικήµατα, στα οποία εγκαθίστανται τα εκδιδόµενα µε αµοιβή πρόσωπα, καθώς και το ωράριο λειτουργίας, εντός του οποίου τα πρόσωπο αυτά θα ασκούν τη δραστηριότητά τους Η χρήση οικηµάτων για άσκηση επαγγελµατικού οµαδικού εταιρισµού µε οποιοδήποτε µορφή, όνοµα ή τίτλο απαγορεύεται.

20 2. Κάτοχος άδειας εγκατάστασης και χρήσης οικήµατος µπορεί να επιτρέπει, κατόπιν εγγράφου δηλώσεως προς την αρµόδια αστυνοµική αρχή, τη χρήση αυτού σε ακόµη δύο το πολύ εκδιδόµενα µε αµοιβή πρόσωπα, που κατέχουν πιστοποιητικό άσκησης επαγγέλµατος, υπό την προϋπόθεση ότι υφίσταται έγγραφη προς τούτο συγκατάθεση του ιδιοκτήτη του οικήµατος, η οποία επισυνάπτεται στην ανωτέρω δήλωση και µε τον περιορισµό ότι καθένα θα κάνει χρήση αυτού σε διαφορετικές ώρες. Τόσο ο κάτοχος της ανωτέρω άδειας εγκατάστασης και χρήσης όσο και τα λοιπά πρόσωπα, που κάνουν χρήση του ίδιου κατά τα ανωτέρω οικήµατος, δεν επιτρέπεται να ασκούν την εν λόγω δραστηριότητα και σε άλλα οικήµατα. 3. Η χορήγηση δεύτερης άδειας στο ίδιο οίκηµα η στην ίδια πολυκατοικία απαγορεύεται. 4. Η πρόσληψη υπηρετικού προσωπικού από κατόχους αδειών εγκατάστασης και χρήσης απαγορεύεται χωρίς άδεια του αρµόδιου νοµάρχη. "Η άδεια χορηγείται σε άτοµα ηλικίας άνω των πενήντα (50) ετών, εφόσον πληρούν και τις προϋποθέσεις των εδαφίων γ, δ' και ε' της παρ. 1 του άρθρου 1 και ισχύει για τρία χρόνια". Η διαδικασία έκδοσης, ανάκλησης και ανανέωσης της άδειας αυτής, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια καθορίζονται µε την κοινή υπουργική απόφαση που προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 1. Η διάταξη της παρ. 5 του ίδιου άρθρου έχει εφαρµογή και για τα πρόσωπα αυτά, τα οποία υποχρεούνται, ανά 6µηνο, σε ιατρική εξέταση. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου Τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι δύο (2) ετών και µε χρηµατική ποινή όποιος: α. Εκδίδεται µε αµοιβή χωρίς να κατέχει πιστοποιητικό άσκησης επαγγέλµατος ή χωρίς να υποβάλλεται στους σχετικούς ελέγχους της παρ. 1 του άρθρου 2. β. Εγκαθίσταται σε οίκηµα χωρίς να είναι εφοδιασµένος µε την άδεια που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 3 ή εκδίδεται µε αµοιβή σε οίκηµα, κατά παράβαση των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 4. γ. Επιτρέπει την εργασία και σε άλλο εκδιδόµενο µε αµοιβή πρόσωπο, χωρίς να έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 4. δ. Προσλαµβάνει ή εργάζεται ως υπηρετικό προσωπικό, κατά παράβαση των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 4. ε. εν υποβάλλεται στη θεραπεία που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 2 ή διακόπτει αυτή πριν την ίαση της νόσου.

21 "στ. Εκµισθώνει ή παραχωρεί τη χρήση οικήµατος σε πρόσωπο που δεν κατέχει πιστοποιητικό άσκησης επαγγέλµατος ή το οίκηµα δεν πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 3". 2. Πρόσωπο που εκδίδεται µε αµοιβή και έρχεται σε σαρκική συνάφεια εν γνώσει ότι πάσχει από σεξουαλικώς µεταδιδόµενη ή άλλη µολυσµατική νόσο, τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι ένα (1) έτος εκτός αν η πράξη τιµωρείται βαρύτερα από άλλη διάταξη. 3. Με την ποινή της προηγούµενης παραγράφου τιµωρείται όποιος διαπραγµατεύεται ή µεσολαβεί, µε σκοπό να κατευθύνει πελατεία σε πρόσωπα εκδιδόµενα µε αµοιβή, εκτός αν η πράξη τιµωρείται βαρύτερα από άλλη διάταξη. 4. Με φυλάκιση µέχρι τριών (3) µηνών τιµωρείται όποιος δηµοσία παρενοχλεί το κοινό, προκαλώντας αυτο σε σαρκική συνάφεια µε άσεµνες στάσεις, φράσεις η κινήσεις Η άδεια εγκατάστασης και χρήσης οικήµατος αφαιρείται για χρονικό διάστηµα από έναν (1) έως τρεις (3) µήνες και σε περίπτωση υποτροπής µέχρι έξι (6) µήνες, ύστερα από γνώµη της Επιτροπής της παραγράφου 2 του άρθρου 3, στις εξής περιπτώσεις: α. Όταν στο οίκηµα εργάζονται πρόσωπα, κατά παράβαση των διατάξεων των παρ. 2 και 4 του άρθρου 4. β. Όταν µέσα στο οίκηµα ή εξαιτίας της χρήσης αυτού τελούνται στην περιοχή εγγύς του οικήµατος αξιόποινες πράξεις ή εκδηλώνονται αταξίες αντικοινωνικού χαρακτήρα, που προκαλούν το κοινό αίσθηµα ή δηµιουργούν κίνδυνο για τη δηµόσια τάξη ή ασφάλεια ή τη δηµόσια υγεία ή τη νεολαία ή τα ήθη. 2. Με την ίδια διαδικασία η άδεια ανακαλείται όταν εκλείψει έστω και µία από τις προϋποθέσεις της αρχικής χορήγησής της. Με την ίδια επίσης διαδικασία αφαιρείται οριστικά, αν οι πράξεις ή αταξίες που αναφέρονται στο εδάφιο β' της προηγούµενης παραγράφου συνεχίζονται, παρά το γεγονός ότι η άδεια αφαιρέθηκε προσωρινά δύο φορές. 3. Το οίκηµα, που χρησιµοποιείται για να εκδίδεται πρόσωπο µε αµοιβή, χωρίς την προβλεπόµενη στην παρ. 1 του άρθρου 3 άδεια ή χωρίς να έχει υποβληθεί η κατά το άρθρο 4 παρ. 2 δήλωση, κλείνεται και σφραγίζεται µε απόφαση του αρµόδιου δηµάρχου ή προέδρου κοινότητας, Επίσης, το οίκηµα κλείνεται και σφραγίζεται και όταν έχει αφαιρεθεί ή ανακληθεί η χορηγηθείσα άδεια

22 εγκατάστασης και χρήσης. Όποιος παραβιάζει τις σφραγίδες που έχουν τεθεί τιµωρείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 178 του Ποινικού Κώδικα. 7. Πρόσωπα που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, εκδίδονται µε αµοιβή, υποχρεούνται να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να εφοδιασθούν: α. Με το πιστοποιητικό άσκησης επαγγέλµατος του άρθρου 1. εντός αποκλειστικής προθεσµίας τριών (3) µηνών από την έκδοση της προβλεπόµενης στην παρ. 4 του ίδιου άρθρου απόφασης. "β. Με την προβλεπόµενη από το άρθρο 3 άδεια εγκατάστασης και χρήσης, µέσα σε τρεις (3) µήνες από την έκδοση της προβλεπόµενης από την παρ. 5 του ίδιου άρθρου απόφασης. Η ανωτέρω υποχρέωση ισχύει και για τα πρόσωπα που κατέχουν την προβλεπόµενη από το άρθρο 9 του Ν. 1193/1981 άδεια εγκατάστασης. Μέχρι την παρέλευση της ως άνω προθεσµίας δεν εφαρµόζονται οι ποινικές διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 1β του παρόντος νόµου.". 8. Οι διατάξεις του κεφαλαίου Β' και του άρθρου 14 του κεφαλαίου Γ' του ν.1193/1981 (ΦΕΚ 220 Α') από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου καταργούνται. 10. Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Παραγγέλλοµε τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόµου του Κράτους.

ΝΟΜΟΣ 2734/1999 ΦΕΚ: -Α 161/ 05.08.1999 Εκδιδόµενα µε αµοιβή πρόσωπα και άλλες διατάξεις.

ΝΟΜΟΣ 2734/1999 ΦΕΚ: -Α 161/ 05.08.1999 Εκδιδόµενα µε αµοιβή πρόσωπα και άλλες διατάξεις. ΝΟΜΟΣ 2734/1999 ΦΕΚ: -Α 161/ 05.08.1999 Εκδιδόµενα µε αµοιβή πρόσωπα και άλλες διατάξεις. ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ Ο Νόµος 2734/1999 διατίθεται σε Κωδικοποιηµένο ενιαίο κείµενο µε ενηµερωµένες και ενσωµατωµένες

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Η Σ Η. Καθεστώς που διέπει την άσκηση του επαγγέλματος της «έκδοσης προσώπων με αμοιβή»

Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Η Σ Η. Καθεστώς που διέπει την άσκηση του επαγγέλματος της «έκδοσης προσώπων με αμοιβή» Δ Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ι Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Α. Κ Α Ν Ε Λ Λ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ Β. Κ Ο Τ Σ Α Ν Η & Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Τ Ε Σ Ακαδημίας 15 & Κριεζώτου Αθήνα 106 71 Τηλ.: 210 36 03 023 210 36 04 777 Fax: 210 33 89 100 Γ Ν Ω Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ στο σχέδιο νόµου Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.. Άρθρο.. Κάλυψη Οργανικών Θέσεων Αυξηµένων

Διαβάστε περισσότερα

Yγειονοµική περίθαλψη των φοιτητών (Π.. 327/83)

Yγειονοµική περίθαλψη των φοιτητών (Π.. 327/83) Yγειονοµική περίθαλψη των φοιτητών (Π.. 327/83) Άρθρο 1 - Ποιοι δικαιούνται υγειονοµική περίθαλψη α. Υγειονοµική περίθαλψη, ιατροφαρµακευτική και νοσοκοµειακή, δικαιούνται οι προπτυχιακοί και µεταπτυχιακοί

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 12 ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 12.1. Το Ταµείο εγκρίνει στα άµεσα µέλη του και στα έµµεσα µέλη της ιδίας οικογενείας που πάσχουν από ιδιαίτερα σοβαρή ασθένεια, τη µετάβαση σε ενδεδειγµένα θεραπευτήρια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Αρχιφυλάκων, Φυλάκων, Νυκτοφυλάκων και Θυρωρών, που υπηρετούν µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου στις ηµόσιες Υπηρεσίες και Ν.Π... όλης

Διαβάστε περισσότερα

1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ Α ΕΙΑ

1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ Α ΕΙΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ Α ΕΙΑ Στην περίπτωση διαπίστωσης λειτουργίας καταστήµατος χωρίς άδεια, εκδίδεται απόφαση σφράγισης. Η απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες προς τις Πρωτοβάθµιες Επιτροπές του Ν.2643/1998 για τις τοποθετήσεις στις θέσεις εργασίας της προκήρυξης έτους 2002.

ΘΕΜΑ: Οδηγίες προς τις Πρωτοβάθµιες Επιτροπές του Ν.2643/1998 για τις τοποθετήσεις στις θέσεις εργασίας της προκήρυξης έτους 2002. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΙ Ταχ. /νση : Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας : 101 82 Αθήνα Telefax : 210 5295156

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 ΦΕΚ Α'78/14.03.2000 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.2817/2000 Άρθρο 13 Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.), Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) και Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 1. Το άρθρο 94 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 (Α 57), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «ΑΡΘΡΟ 94

Διαβάστε περισσότερα

Περί μέτρων τινών αφορώντων εις τους υπηρετούντας εις παραμεθορίους περιοχάς δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους. (Α' 78)

Περί μέτρων τινών αφορώντων εις τους υπηρετούντας εις παραμεθορίους περιοχάς δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους. (Α' 78) Νόμος 287 της 1/6.4.1976: Περί μέτρων τινών αφορώντων εις τους υπηρετούντας εις παραμεθορίους περιοχάς δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους. (Α' 78) Αρθρον 1. Παραμεθόριοι Περιοχαί. Παραμεθόριαι περιοχαί, δια

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.Ν.ΠΕΛΛΑΣ (Ν.Μ.Ε ΕΣΣΑΣ-Ν.Μ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.Ν.ΠΕΛΛΑΣ (Ν.Μ.Ε ΕΣΣΑΣ-Ν.Μ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.Ν.ΠΕΛΛΑΣ (Ν.Μ.Ε ΕΣΣΑΣ-Ν.Μ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ) Ι. ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τα προσόντα του γιατρού εργασίας καθορίζονται από το άρθ. 16 του Ν. 3850/2010. Ο ιατρός

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ 1-Οι αλλοδαποί ιατροί μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 1210. Προς: Συλλόγους-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Συνάδελφοι,

Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 1210. Προς: Συλλόγους-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Συνάδελφοι, Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2011 Αριθμ. Πρωτ.: 1210 Προς: Συλλόγους-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Συνάδελφοι, Στο Νόμο 4018/2011 (Φ.Ε.Κ. ΤΕΥΧΟΣ Α - ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 215/30-9-2011), «Αναδιοργάνωση του συστήματος αδειοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ: Τ00/478/61/30-11-2005

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ: Τ00/478/61/30-11-2005 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ: Τ00/478/61/30-11-2005 ΘΕΜΑ : «Επέκταση της ασφάλισης του ΤΑΞΥ στις περιοχές των Νοµών Πιερίας, Ζακύνθου, Πρέβεζας, Σάµου, Έβρου και στις νήσους Σύρο, Θήρα, Μύκονο, Πάρο,

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007.

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ» Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007. 1. α. Στο τέλος του άρθρου 1 του π.δ. 169/2007 (Α 210), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 17 ως

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989)

(Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989) ΝΟΜΟΣ 1836/1989 Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελµατικής κατάρτισης και άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989) (όλα τα άρθρα του νόµου αυτού, πλην των άρθρων 36 και 39, παραλείπονται, καθόσον δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 160/3-8-99 (ΦΕΚ-157 Α') Οροι, προυποθέσεις και διαδικασία για τη σύσταση και λειτουργία των Ιδιωτικών Γραφείων Συµβούλων Εργασίας

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 160/3-8-99 (ΦΕΚ-157 Α') Οροι, προυποθέσεις και διαδικασία για τη σύσταση και λειτουργία των Ιδιωτικών Γραφείων Συµβούλων Εργασίας ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 160/3-8-99 (ΦΕΚ-157 Α') Οροι, προυποθέσεις και διαδικασία για τη σύσταση και λειτουργία των Ιδιωτικών Γραφείων Συµβούλων Εργασίας Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1980

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1980 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1980 Στην Αθήνα σήµερα 13 Φεβρουαρίου 1980 στα Κεντρικά Γραφεία της ΕΗ (Χαλκοκονδύλη 30) παρουσία του Υπουργού Βιοµηχανίας και Ενεργείας κ. Μ. Εβερτ, µεταξύ, αφ' ενός µεν του

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.»

Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 85/2007 Αριθµ. Πρωτ.: Α23/266/12/7-6-2007 Σας κοινοποιούµε

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας».

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αγιος Στέφανος 30/4/2013 Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Π. 13372 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡ.: ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ Γ. Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999. Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999)

ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999. Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999) ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999 Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999) (όλα τα άρθρα του Ν. 3696/1999, πλην των άρθρων 9, 47, 48, 110 καθώς και του άρθρου δεύτερου παραλείπονται) Άρθρο 9 Σήµανση

Διαβάστε περισσότερα

[1] Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ Ε.Σ.Υ

[1] Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ Ε.Σ.Υ [1] Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Καβάλα 7-6-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η Υ.ΠΕ. ΜΕΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1. 3. 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ. πρωτ. Υ3α/ΓΠ οικ 137463/11 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προστίθεται παρ. 8 στο άρθρο 4 του ν. 3328/2005 (Α 80) ως ακολούθως:

Προστίθεται παρ. 8 στο άρθρο 4 του ν. 3328/2005 (Α 80) ως ακολούθως: NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4310 (ΦΕΚ Α 258 8.12.2014) Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτοµία και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο 76 Ισοτιµία

Διαβάστε περισσότερα

Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως. (ΦΕΚ 46/Α/10.3.79)

Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως. (ΦΕΚ 46/Α/10.3.79) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 180/1979 Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως. (ΦΕΚ 46/Α/10.3.79) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντες υπ όψει τας

Διαβάστε περισσότερα

Όλες τις Περιφέρειες (με την παράκληση να ενημερώσουν τις Περιφερειακές Ενότητες αρμοδιότητάς τους)

Όλες τις Περιφέρειες (με την παράκληση να ενημερώσουν τις Περιφερειακές Ενότητες αρμοδιότητάς τους) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8-6 - 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & Αρ.Πρωτ.Υ7α/ΓΠ 11455 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α` Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ Στην Αθήνα σήµερα την 11.4.95 στα Κεντρικά Γραφεία της ΕΗ (Χαλκοκονδύλη 30), µεταξύ αφ' ενός του Αναπληρωτή Γενικού ιευθυντή κ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΛΑΧΟΥ, που

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Α Π Ο Φ Α Σ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη, 9 Αυγούστου 2016 Αρ. Πρωτ.: 10776

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Τεχνολόγων Τροφίµων- Τεχνολόγων ιατροφής-αποφοίτων Σχολών Τριτοβάθµιας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης που απασχολούνται σε Βιοµηχανικές, Βιοτεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3235/ΦΕΚ53/A / Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙ Α ΥΓΕΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3235/ΦΕΚ53/A / Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙ Α ΥΓΕΙΑΣ - 269 - * ΝΟΜΟΙ * Νο. 4 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3235/ΦΕΚ53/A /18.02.2004 Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ - ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2527/1997 - Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις

Ν. 2527/1997 - Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις Ν. 2527/1997 - Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2527 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Αναβάθμιση και βελτίωση των μηχανισμών είσπραξης των ασφαλιστικών φορέων, Πρόστιμα για την ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία και Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 1837/1989 "Για την προστασία των ανηλίκων κατά την απασχόληση και άλλες διατάξεις" (Φ.Ε.Κ. 85/Α/23-3-1989) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ 1837/1989 Για την προστασία των ανηλίκων κατά την απασχόληση και άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 85/Α/23-3-1989) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΣ 1837/1989 "Για την προστασία των ανηλίκων κατά την απασχόληση και άλλες διατάξεις" (Φ.Ε.Κ. 85/Α/23-3-1989) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ Α.Ε ΕΤΟΥΣ 2002

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ Α.Ε ΕΤΟΥΣ 2002 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ Α.Ε ΕΤΟΥΣ 2002 Στην ΑΘΉΝΑ ΣΉΜΕΡΑ ΤΗΝ 10.04.2002 ΣΤΑ Κεντρικά Γραφεία της ΕΗ Α.Ε (Χαλκοκονδύλη 30), µεταξύ αφ ενός του κ.στ. ΝΕΖΗ ιευθύνοντος Συµβούλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛOΓlKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από τον 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας

ΣΥΛΛOΓlKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από τον 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας ΣΥΛΛOΓlKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από τον 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας Στην Αθήνα σήµερα την 1η Σεπτεμβρίου 2008 οι υπογράφοντες αφενός Στυλιανός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2004-2005 Στην Αθήνα σήμερα 20 Ιουλίου 2004, οι υπογράφοντες αφενός Ιωάννης Δραπανιώτης, Γενικός Διευθυντής, ως εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 / 4 /2016

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 / 4 /2016 ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 / 4 /2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ.πρωτ.Α2α/οικ.26782 ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 121/2008. Άρθρο 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 121/2008. Άρθρο 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 121/2008 Άρθρο 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟΣ Καθορίζονται ενιαία για τον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου (ΟΠΑΔ) και όλους τους φορείς και κλάδους ασθένειας αρμοδιότητας Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ 127 Α. Νόµος υπ άριθ 324/1976. Περί Αξιωµατικών Αεροπορίας Στρατού Ειδικής Μονιµότητας. Άρθρο 1

ΦΕΚ 127 Α. Νόµος υπ άριθ 324/1976. Περί Αξιωµατικών Αεροπορίας Στρατού Ειδικής Μονιµότητας. Άρθρο 1 ΦΕΚ 127 Α Νόµος υπ άριθ 324/1976 Περί Αξιωµατικών Αεροπορίας Στρατού Ειδικής Μονιµότητας Άρθρο 1 Προέλευση Κατάταξη 1. όκιµοι έφεδροι αξκοί ανήκοντες εις τα Όπλα, το Σώµα Εφοδιασµού -Μεταφορών και εις

Διαβάστε περισσότερα

Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου κλπ, σύμφωνα με τον Ν 4354/2015 ( άρθρο 7 και επόμενα ).

Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου κλπ, σύμφωνα με τον Ν 4354/2015 ( άρθρο 7 και επόμενα ). Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου κλπ, σύμφωνα με τον Ν 4354/2015 ( άρθρο 7 και επόμενα ). Στο άρθρο 7 αναφέρονται οι κατηγορίες των υπαλλήλων για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις του νόμου.

Διαβάστε περισσότερα

1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου. η οποία υπάγεται στον Πρωθυπουργό.

1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου. η οποία υπάγεται στον Πρωθυπουργό. Νόµος 2667/1998 Εθνική επιτροπή δικαιωµάτων του ανθρώπου Άρθρο 1: Σύσταση και αποστολή ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2893 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 129 3 Αυγούστου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3868 Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 88 14 922 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 517 128 517 119 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2001 Αριθ πρωτ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Στην Αθήνα σήµερα 15.2.1989 στα Κεντρικά Γραφεία της ΕΗ (Χαλκονδύλη 30), παρουσία του εκπροσώπου Υπουργού Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, µεταξύ αφ'ενός του κ.

Διαβάστε περισσότερα

«Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001»

«Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001» 05/09/2005 Αριθµ. Πρωτ.: *****/2005 ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ «Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001» Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Νοέμβρης 2008. www.doe.gr

Νοέμβρης 2008. www.doe.gr Εκπαιδευτικές άδειες µε ή χωρίς αποδοχές χορηγήσεις και ανανεώσεις Όροι, δικαιολογητικά, χρονική διάρκεια, πρόσθετες αποδοχές Νοέμβρης 2008 Εκπαιιδευτιικές άδειιες µε ή χωρίίς αποδοχές (χορηγήσεις και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ Αριθµός: 233 Έτος: 2003 ΦΕΚ: Α 204 20030828 Τέθηκε σε ισχύ: 28.08.2003 Ηµ.Υπογραφής: 26.08.2003 Προστασία και αρωγή στα θύµατα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Anadiarthrositsmedeteliko Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Στο Ταµείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών ηµοσίων Εργων (Τ.Σ.Μ.Ε..Ε.), που διέπεται από τις διατάξεις του α.ν. 2326/1940 «περί ΤΣΜΕ Ε» (Α, 145), όπως

Διαβάστε περισσότερα

α) Ενσωματώνει στο βασικό μισθό μέρος από τα επιδόματα που καταβάλλονταν μέχρι σήμερα.

α) Ενσωματώνει στο βασικό μισθό μέρος από τα επιδόματα που καταβάλλονταν μέχρι σήμερα. Με την εγκύκλιο επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) Ενσωματώνει στο βασικό μισθό μέρος από τα επιδόματα που καταβάλλονταν μέχρι σήμερα. β) Υιοθετεί ένα μεικτό σύστημα αποδοχών, βάσει του οποίου η μισθολογική

Διαβάστε περισσότερα

/ΝΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ & Κ.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :23/2005

/ΝΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ & Κ.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :23/2005 /ΝΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ & Κ.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :23/2005 «Αύξηση ηµερήσιου Nοσηλείου - Tροφείου που καταβάλλει το ΙΚΑ για την περίθαλψη των παιδιών µε ειδικές ανάγκες ασφ/νων µας σε συµβεβληµένα και µη ιδρύµατα του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

* ΝΟΜΟΙ * Νο. 10

* ΝΟΜΟΙ * Νο. 10 - 619 - * ΝΟΜΟΙ * Νο. 10 ΝΟΜΟΣ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 3457/93 Α /8.5.2006 Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Φαρµακευτικής Περίθαλψης. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Α. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η ανάθεση της παροχής υπηρεσιών ιατρού εργασίας για το προσωπικό του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης. Η προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Ψ69-3Ν8. ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ Μαρούσι, Να διατηρηθεί μέχρι : Βαθμός Ασφαλείας :

ΑΔΑ: 45Ψ69-3Ν8. ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ Μαρούσι, Να διατηρηθεί μέχρι : Βαθμός Ασφαλείας : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΑΝΩΤΕΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση 1. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) «Αντισταθμιστική εκπαίδευση»: στην έννοια της αντισταθμιστικής εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ΟΑΕ για την επιχορήγηση των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τοµέα.

Οδηγίες ΟΑΕ για την επιχορήγηση των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τοµέα. Οδηγίες ΟΑΕ για την επιχορήγηση των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τοµέα. Σε εφαρµογή των προαναφεροµένων αποφάσεων εκδόθηκε από τον ΟΑΕ η εγκύκλιος 94200/5-8-86, µε την οποία καθορίζονται οι δικαιούχοι και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2893 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 129 3 Αυγούστου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3868 Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Προέδρου του ιοικητικού Συµβουλίου)

ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Προέδρου του ιοικητικού Συµβουλίου) 1 ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «ΡΟ Α» ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ν.Π.Ι.. - Α.Φ.Μ. 997562542 ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΡ. 54-85100 ΡΟ ΟΣ Τηλ.: (22410) 22259 /36370 /36360 Fax : (22410) 27462 Ρόδος, 16/09/2013

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 73100/713/88 Καθορισμός δικαιολογητικών, υποδειγμάτων και διαδικασίας για έκδοση αδειών άσκησης επαγγέλματος τεχνίτης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων του Ν. 1575/85 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Προς: 1. Οµοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Σ.Υ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ (ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.ΝΟ. - Ε.Σ.Υ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ) ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΟΥ ΕΣΥ (ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο.-Ε.Σ.Υ.) Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8221

ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8221 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8221 Άρθρο 73 Σχολές εκπαίδευσης και εκπαιδευτές υποψηφίων οδηγών 1. Στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων αναπτύσσεται Πληροφοριακό Σύστημα για τη λειτουργία σχολών εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Πτυχιούχων Εργοδηγών Χηµικών (Βοηθών Πτυχιούχων Εργοδηγών Χηµικών) ολόκληρης της Χώρας (πλην Μακεδονίας και Θράκης) Στην Αθήνα σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Πλήρωσης θέσεων καλλιτεχνικού προσωπικού µε σύµβαση µίσθωσης έργου µε την διαδικασία του Π.. 524/17.6.1980

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Πλήρωσης θέσεων καλλιτεχνικού προσωπικού µε σύµβαση µίσθωσης έργου µε την διαδικασία του Π.. 524/17.6.1980 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΑΥΡΟΣ 30-9-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 197 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς και Επταλόφου Τ.Κ. 17778 -Ταύρος Τηλ.: 2132036212-213 Fax.2132036247 e-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. Φ.10050/οικ. 20496/4067 (1) Ρυθμίσεις για το προσωπικό της ΔΕΗ που είναι αποσπασμένο στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ/ΤΑΠ ΔΕΗ και ΤΑΥΤΕΚΩ στους αντίστοιχους τομείς ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1221 Ν. 51(Ι)/97 Αρ. 3156,13.6.97

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1221 Ν. 51(Ι)/97 Αρ. 3156,13.6.97 Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1221 Ν. 51(Ι)/97 Αρ. 3156,13.6.97 Ο περί Αποζημίωσης Θυμάτων Βίαιων Εγκλημάτων Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόµου. «Επιλογή δικαστικών λειτουργών στις κορυφαίες θέσεις της Δικαιοσύνης. και επαναφορά της αρχής του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων» Άρθρο 1

Σχέδιο Νόµου. «Επιλογή δικαστικών λειτουργών στις κορυφαίες θέσεις της Δικαιοσύνης. και επαναφορά της αρχής του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων» Άρθρο 1 Σχέδιο Νόµου «Επιλογή δικαστικών λειτουργών στις κορυφαίες θέσεις της Δικαιοσύνης και επαναφορά της αρχής του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων» Άρθρο 1 Η παράγραφος 3 του άρθρου 49 του Κώδικα Οργανισµού Δικαστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των πτυχιούχων µηχανικών κλωστοϋφαντουργών ΤΕΙ»

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των πτυχιούχων µηχανικών κλωστοϋφαντουργών ΤΕΙ» ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των πτυχιούχων µηχανικών κλωστοϋφαντουργών ΤΕΙ» (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας 90/30-7-2002) Στην Αθήνα σήµερα, 17 Ιουλίου 2002, οι

Διαβάστε περισσότερα

«Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης ήµου Κοµοτηνής»

«Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης ήµου Κοµοτηνής» Κοµοτηνή 27/10/2016 Αρ.Πρωτ.: 3064 ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης ήµου Κοµοτηνής» «Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος

Άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος (Σημείωση: Παρατίθενται οι σημαντικότερες διατάξεις) Π.Δ. 84/86 (ΦEK A' 31) "Άσκηση του δικαιώματος εγκαταστάσεως και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, από ιατρούς υπηκόους των κρατών μελών των Eυρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

α. Της παρ. 11 του άρθρου 10 του ν.δ. 1044/1971 (Α 245), η οποία προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3648/ 2008 (Α 38).

α. Της παρ. 11 του άρθρου 10 του ν.δ. 1044/1971 (Α 245), η οποία προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3648/ 2008 (Α 38). Π.Δ. 37/09 (ΦΕΚ 54 Α/1-4-2009) : Καθορισμός προϋποθέσεων - κριτηρίων για τη χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων σε Πολεμιστές Κύπρου, Άτομα με Αναπηρία και Πολύτεκνους. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Υ4α/147881/10 (ΦΕΚ 1851 Β/25-11-2010) : Ολοήμερη λειτουργία Νοσοκομείων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Αριθμ. Υ4α/147881/10 (ΦΕΚ 1851 Β/25-11-2010) : Ολοήμερη λειτουργία Νοσοκομείων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αριθμ. Υ4α/147881/10 (ΦΕΚ 1851 Β/25-11-2010) : Ολοήμερη λειτουργία Νοσοκομείων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1. Του άρθρου 1 του Ν. 3868/2010 «Αναβάθμιση

Διαβάστε περισσότερα

1. Τις διατάξεις του άρθρου 18, παρ. 5 του ν. 2946/2001 "Υπαίθρια Διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 224Α').

1. Τις διατάξεις του άρθρου 18, παρ. 5 του ν. 2946/2001 Υπαίθρια Διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 224Α'). Αρθρο 0 Αριθμ. 36873 (ΦΕΚ Β 1364/2.8.2007) Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, της διαδικασίας, των δικαιολογητικών, και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για τη χορήγηση και την ανάκληση των αδειών

Διαβάστε περισσότερα

(1) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας. Σημ.: Αναφορικά με τους υποψηφίους -

(1) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας. Σημ.: Αναφορικά με τους υποψηφίους - Αριθμός 151 ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΒΟΗΘΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗΣ/ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Γίνονται δεκτές αιτήσεις για δύο κενές μόνιμες θέσεις Βοηθού Διευθυντή

Διαβάστε περισσότερα

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) Πληροφορίες : Ε. Σίμα Τηλέφωνο : 210-5281104 : 210-5281127 : 210-5281125 Fax : 210-5281113 Email : amea@yeka.

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) Πληροφορίες : Ε. Σίμα Τηλέφωνο : 210-5281104 : 210-5281127 : 210-5281125 Fax : 210-5281113 Email : amea@yeka. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 29-9 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτ.: Δ24α /Φ. /ΓΠ.οικ42890/804 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 456Μ9-ΙΦΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ. ΠΡΟΣ : Όλα τα Πανεπιστήμια της Χώρας

ΑΔΑ: 456Μ9-ΙΦΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ. ΠΡΟΣ : Όλα τα Πανεπιστήμια της Χώρας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΑΝΩΤΕΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 1666/1986 (ΦΕΚ Α' 200) : Οδοντοτεχνικό επάγγελµα - Οδοντοτεχνικά εργαστήρια και άλλες διατάξεις

Ν. 1666/1986 (ΦΕΚ Α' 200) : Οδοντοτεχνικό επάγγελµα - Οδοντοτεχνικά εργαστήρια και άλλες διατάξεις Ν. 1666/1986 (ΦΕΚ Α' 200) : Οδοντοτεχνικό επάγγελµα - Οδοντοτεχνικά εργαστήρια και άλλες διατάξεις Άρθρο 1: Άσκηση οδοντοτεχνικού επαγγέλµατος 1. Το οδοντοτεχνικό επάγγελµα ασκείται ύστερα από άδεια του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 9087 (ΦΟΡ) 1004 της 4/13.9.1996 Προστασία στην πράξη των εξωτερικών εργαζοµένων που εκτίθενται σε κίνδυνο από ιοντίζουσες ακτινοβολίες κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων τους σε ελεγχόµενη περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

Η Κλαδική Συλλογική Σύμβαση των Νοσοκομειακών Γιατρών

Η Κλαδική Συλλογική Σύμβαση των Νοσοκομειακών Γιατρών Η Κλαδική Συλλογική Σύμβαση των Νοσοκομειακών Γιατρών Oλόκληρη η κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που υπεγράφη μεταξύ του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και της ΟΕΝΓΕ Πιο συγκεκριμένα η νέα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Προς: 1. Πανελλήνιος

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη Αριθ. Πρωτ. : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Θεσσαλονίκη Αριθ. Πρωτ. : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΠΕ. (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ. Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 18-11-2015 Αριθ. Πρωτ. : 20681

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 4. «Επαγγελµατική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήµατος Αξιών. και του Συστήµατος Παραγώγων» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ 4. «Επαγγελµατική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήµατος Αξιών. και του Συστήµατος Παραγώγων» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 4 «Επαγγελµατική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήµατος Αξιών και του Συστήµατος Παραγώγων» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Συστήνεται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.» (στο εξής η «Εταιρεία»), με διάρκεια ενενήντα εννέα (99) έτη.

1. Συστήνεται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.» (στο εξής η «Εταιρεία»), με διάρκεια ενενήντα εννέα (99) έτη. Ν 4146/2013: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Άρθρο 16 ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε. 1. Συστήνεται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.» (στο εξής η «Εταιρεία»), με διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για την ίδρυση, λειτουργία και μεταβίβαση ιδιωτικών Κλινικών

Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για την ίδρυση, λειτουργία και μεταβίβαση ιδιωτικών Κλινικών Π.Δ. 247/91 (ΦΕΚ 93 Α') : Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για την ίδρυση, λειτουργία και μεταβίβαση ιδιωτικών Κλινικών Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρ.53 του Ν.1892/90 Για τον εκσυγχρονισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αθήνα, 4 / 09 / 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αθήνα, 4 / 09 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 4 / 09 / 2014 Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1α/οικ.76582 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΗΜΟΣ ΣΟΥ ΑΣ. Οι ως άνω 7 θέσεις µερικής απασχόλησης κατανέµονται στους κατωτέρω τοµείς κοινωνικών υπηρεσιών ως ακολούθως :

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΗΜΟΣ ΣΟΥ ΑΣ. Οι ως άνω 7 θέσεις µερικής απασχόλησης κατανέµονται στους κατωτέρω τοµείς κοινωνικών υπηρεσιών ως ακολούθως : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΣΟΥ ΑΣ Τόπος ΣΟΥ Α Ηµ/νία 26/10/2009 Αριθµ. Πρωτ. : 2925 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου µερικής

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο Αρ. Πρωτ : 68 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ /ΝΤΩΝ ΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ ΚΛΑ ΟΥ ΕΣΥ

Ηράκλειο Αρ. Πρωτ : 68 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ /ΝΤΩΝ ΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ ΚΛΑ ΟΥ ΕΣΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999082972, Β ΟΥ Ηρακλείου Ηράκλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αθήνα, 06 / 08 / 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αθήνα, 06 / 08 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 06 / 08 / 2014 Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1α/Γ.Π. 27880 Σχετ.:25958 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Εκδήλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ)»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ)» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ)» Στο Πικέρµι σήµερα την 24/7/2003 στα γραφεία του Ν.Π.Ι.. µε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Το ΝΠ «Κοινωνικός Οργανισµός ήµου Πατρέων» έχοντας υπόψη:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Το ΝΠ «Κοινωνικός Οργανισµός ήµου Πατρέων» έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ Γούναρη 76 262 24 Πάτρα Πληρ.: Β. Κρουστάλη Τηλ.: 2610-390.975 Φαξ: 2610390.975 Πάτρα, 24/5/2016 Αρ. Πρωτ.: 2108 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ)

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) Άρθρο 54 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Στο Μαρούσι ( ιοικητικό Μέγαρο ΟΤΕ), σήµερα 30-6-2003, οι υπογεγραµµένοι: α. Αφενός ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Πρόεδρος.Σ. και ιευθύνων Σύµβουλος του ΟΤΕ, ως εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Α 148/

Τεύχος Α 148/ T 8221 Άρθρο 71 Η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 61 παρ. 2 του Ν. 4313/2014 (Α 261), όπως ισχύει, προθεσμία για την υποβολή δήλωσης των κεραιοσυστημάτων των ραδιοφωνικών σταθμών, καθώς και η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟ ΕΝΑ (1) ΕΩΣ ΤΡΙΑ (3) ΧΡΟΝΙΑ

ΕΙΔΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟ ΕΝΑ (1) ΕΩΣ ΤΡΙΑ (3) ΧΡΟΝΙΑ ΕΙΔΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟ ΕΝΑ (1) ΕΩΣ ΤΡΙΑ (3) ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ: * Ενός (1) έτους 300 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ * Δύο (2) ετών 200 * Τριών (3) ετών 100 Σχετικά με τη μετακίνηση των ποδοσφαιριστών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49ΚΘ-55Π ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΔΑ: Β49ΚΘ-55Π ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 02/05/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Υ4α/οικ. 45610 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ κ.κ.διοικητεσ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα