Νόµος 1193/1981. Περί της εξ αφροδισίων νόσων προστασίας και ρυθµίσεως συναφών θεµάτων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Νόµος 1193/1981. Περί της εξ αφροδισίων νόσων προστασίας και ρυθµίσεως συναφών θεµάτων"

Transcript

1 Νόµος 1193/1981 Περί της εξ αφροδισίων νόσων προστασίας και ρυθµίσεως συναφών θεµάτων 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α' Αφροδίσιαι νόσοι, θεραπεία και καταπολέµησις αυτών Αφροδίσιαι νόσοι υπό την έννοιαν του παρόντος, είναι η σύφιλις, η γονόρροια, το µαλακόν έλκος, το αφροδίσιον λεµφοκοκκίωµα (νόσος Nicolas Favre) κατά το µολυσµατικόν αυτών στάδιον, ως πάσα άλλη νόσος η οποία µεταδίδεται δια των γενετησίων σχέσεων και η οποία ήθελεν υπαχθή εις την κατηγορίαν των αφροδισίων, δι' αποφάσεως του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών µετά σύµφωνον γνώµην του ΑΥΣ, δηµοσιευοµένης εις την Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως ια την θεραπείαν των αφροδισίων νόσων εφαρµόζονται µόνον επιστηµονικώς παραδεκταί µέθοδοι. 2. Η εκτός ειδικών νοσοκοµείων ή κλινικών θεραπεία των αφροδισίων νόσων, ενεργείται υπό ιατρού αφροδισιολόγου δερµατολόγου, µόνον δε εν ελλείψει τούτου εις τον τόπο διαµονής του πάσχοντος, υπό των νοµίµως ασκούντων το ιατρικόν επάγγελµα ιατρών κατ' ανάθεσιν υπό της οικείας Υγειονοµικής Αρχής της Νοµαρχίας µετά σύµφωνον γνώµην του Ιατρικού Συλλόγου της περιοχής Oι διευθύνοντες Νοσηλευτικά Ιδρύµατα και Ιδιωτικάς Κλινικάς ως και οι ιοικηταί ή ιευθυνταί Νοσηλευτικών Μονάδων των Ενόπλων υνάµεων, εις περίπτωσιν διαγνώσεως αφροδισίας νόσου επί παντός προσερχοµένου εις τα εξωτερικά ιατρεία του ιδρύµατος ή της κλινικής ή νοσηλευοµένου εις το ίδρυµα ή την κλινικήν δι' οιανδήποτε αιτίαν ως πας ιατρός, µη εργαζόµενος εις νοσηλευτικόν ίδρυµα, διαγιγνώσκων µετά βεβαιότητος επί ατόµου τινός, αφροδισίαν νόσον κατά το µολυσµατικόν στάδιον υποχρεούται αµέσως να συµπληρώσει και να αποστείλει εις τον προϊστάµενον ιατρόν της οικείας Υγειονοµικής Υπηρεσίας της Νοµαρχίας ειδικόν επιδηµιολογικόν δελτίον, του ονοµατεπωνύµου του πάσχοντος αναφεροµένου µόνον δια των αρχικών

2 ψηφίων. Αι λεπτοµέρειαι θα καθοριστούν δια της προβλεποµένης Υπουργικής Αποφάσεως του άρθρου 5 του παρόντος νόµου. 2. Τα Νοσηλευτικά Ιδρύµατα, τα οποία λειτουργούν υπό µορφήν Ν.Π..., ως και τα Νοσηλευτικά Ιδρύµατα τα οποία λειτουργούν υπό µορφήν Ν.Π.Ι.. και επιχορηγούνται υπό του Κράτους, υποχρεούνται όπως υποβάλλουν δωρεάν εις δόκιµον ορολογικήν εξέτασιν αίµατος δια συφιλίδα παν άτοµον εισερχόµενον εις αυτά προς νοσηλείαν, εφ' όσον τούτο ήθελε κριθή αναγκαίον. Αι έγκυοι γυναίκες δέον όπως υποβάλλωνται υποχρεωτικώς εις την εξέτασιν αυτήν. 3. Τα Ταµεία Ασφαλίσεως Υγείας, αι Υγειονοµικαί Υπηρεσίαι των Νοµαρχιών, τα Ιατρεία ΠΙΚΠΑ και πάντα τα εξωτερικά Ιατρεία των εις την προηγουµένην παράγραφον αναφεροµένων Νοσηλευτικών Ιδρυµάτων, εάν επί προσερχοµένου προς εξέτασιν ή θεραπείαν ατόµου υπάρχει υπόνοια συφιλίδος, υποχρεούνται όπως ενεργήσουν λήψιν αίµατος, το οποίον πρέπει να αποστέλλεται προς εξέτασιν εις το πλησιέστερον µικροβιολογικόν Εργαστήριον Νοσηλευτικού Ιδρύµατος, εκ των αναφεροµένων εις την παρ. 2, υποχρεούµενον να εκτελέση ταύτην δωρεάν. 4. Αι ιευθύνσεις Φυλακών, Σωφρονιστηρίων και θεραπευτικών Καταστηµάτων υποχρεούνται, όπως, παν παραπεµπόµενον εις αυτά άτοµον, υποβάλλουν κατά την είσοδόν του αλλά και µετ' αυτή, όταν υπάρξη ένδειξις ή υποψία αφροδισίας νόσου, εις κλινικήν και εργαστηριακήν εξέτασιν. Οταν διαγνωσθή τοιαύτη πρέπει να υποβάλλουν τούτο εις θεραπείαν δια των υγειονοµικών υπηρεσιών. 5. Αι διοικήσεις µονάδων των Ενόπλων υνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας, υποχρεούνται όπως υποβάλλουν εις κλινικήν µεν εξέτασιν δι' αφροδισίαν νόσον τους κατατασσοµένους, εις εργαστηριακήν δε τοιαύτην τους παρέχοντας υπόνοιαν τοιαύτης νόσου. Οι εκ τούτων νοσούντες υποβάλλονται εις θεραπείαν. 6. Οι εξ αφροδισίων νόσων πάσχοντες, εάν είναι ησφαλισµένοι απολαµβάνουν πάντων των λόγω ασθενείας δικαιωµάτων των έναντι του οικείου Οργανισµού ή Ταµείου και δικαιούνται, κατά τας ισχυούσας διατάξεις, των παρ' αυτού χορηγουµένων παροχών ασθενείας µέχρις αποθεραπείας των Οι νοσούντες εξ αφροδισίας νόσου υπόκεινται υποχρεωτικώς, κατά το µολυσµατικόν στάδιον, εις πλήρη θεραπείαν και υποχρεούνται να ακολουθούν τας ιατρικάς οδηγίας.

3 Οι έχοντες υπό την επιµέλειαν αυτών νοσούντας ανηλίκους ή άτοµα τελούντα υπό δικαστικήν αντίληψην ή απαγόρευσιν, υποχρεούνται όπως επιµελούνται της θεραπείας των προσώπων τούτων. 2. Η ιατροφαρµακευτική περίθαλψις και νοσηλεία παντός πάσχοντος εξ αφροδισίας νόσου, ανεξαρτήτως οικονοµικής καταστάσεως, παρέχεται δωρεάν, εφ' όσον ενεργείται δια των Κρατικών Νοσηλευτικών Ιδρυµάτων και Ιατρείων. Εάν η παραποµπή γίνη υπό Ασφαλιστικού Οργανισµού ή Ταµείου Υγείας, η δαπάνη βαρύνει τον παραπέµποντα µέχρις αποθεραπείας. 3. ι' αποφάσεων του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών, δηµοσιευοµένων δια της Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως, δύναται να καθορίζεται ειδικώτερον η διαδικασία υποβολής εις θεραπείαν και παρακολουθήσεως των πασχόντων εξ αφροδισίων νόσων και ο τρόπος διαφωτίσεως του κοινού. 5. ι' αποφάσεως του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών, δηµοσιευοµένης δια της Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως ρυθµίζονται αι λεπτοµέρειαι της υπό υγειονοµικών οργάνων διενεργουµένης επιδηµιολογικής ερεύνης, προς εντοπισµόν εστιών µολύνσεων τηρουµένου του απορρήτου. 6. [καταργήθηκε µε το άρθρο 8 Ν. 2734/1999 (ΦΕΚ Α 161)] 7. [καταργήθηκε µε το άρθρο 8 Ν. 2734/1999 (ΦΕΚ Α 161)] 8. [καταργήθηκε µε το άρθρο 8 Ν. 2734/1999 (ΦΕΚ Α 161)] 9. [καταργήθηκε µε το άρθρο 8 Ν. 2734/1999 (ΦΕΚ Α 161)] 10. [καταργήθηκε µε το άρθρο 8 Ν. 2734/1999 (ΦΕΚ Α 161)] 11. [καταργήθηκε µε το άρθρο 8 Ν. 2734/1999 (ΦΕΚ Α 161)] 12. [καταργήθηκε µε το άρθρο 8 Ν. 2734/1999 (ΦΕΚ Α 161)] 13. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ' ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

4 1. Τιµωρείται, κατά τας διατάξεις του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικος και εφ' όσον δεν συντρέχει περίπτωσις βαρυτέρας αξιοποίνου πράξεως, εκείνος ο οποίος: α) Γνωρίζων ότι πάσχει εξ αφροδισίας νόσου δεν υποβάλλεται εις θεραπείαν και δεν τηρεί τας ιατρικάς οδηγίας δια την παρεµπόδισιν µεταδόσεως της νόσου. β) Γνωρίζων ότι πρόσωπον, τελούν υπό την επιµέλειάν του, πάσχει εξ αφροδισίας νόσου, δεν υποβάλλει τούτο εις θεραπείαν και δεν τηρεί τας ιατρικάς οδηγίας, προς παρεµπόδισιν µεταδόσεως της νόσου. ιαφήµισις Θεραπείας. γ) Εφαρµόζει, συνιστά ή διαφηµίζει καθ' οιονδήποτε τρόπον, αντιαφροδισιακήν θεραπείαν, δια µη επιστηµονικώς παραδεδεγµένων µεθόδων. δ) Παραβαίνει τας κατ' εξουσιοδότησιν των άρθρων 7 παρ. 4 και 8 του παρόντος, εκδιδοµένας Υπουργικάς αποφάσεις. ε) Ο µη συµµορφούµενος προς την υπό της διατάξεως της παραγράφου 1 του άρθρου 3 οριζοµένην υποχρέωσιν. στ) Μήτηρ ή τροφός γνωρίζουσα ότι πάσχει εξ αφροδισίας νόσου, θηλάζει ίδιον ή ξένον βρέφος. ζ) Οστις παραδίδει προς θηλασµόν βρέφος εις τροφόν αν και γνωρίζει ότι το βρέφος πάσχει εκ συφιλίδος. 2. Τιµωρείται κατά τας διατάξεις του άρθρου 371 του Ποινικού Κώδικος ιατρός, µαία, φαρµακοποιός, δηµόσιος, δηµοτικός ή κοινοτικός υπάλληλος ή υπάλληλος νοµικού προσώπου δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ο οποίος γνωρίζει εκ των καθηκόντων του περίπτωσιν αφροδισίας νόσου και τα κατ' αυτήν περιστατικά ή τας προσωπικάς σχέσεις του πάσχοντος ή του µολύναντος και ανακοινοί περί αυτών στοιχεία εις αναρµόδια πρόσωπα. 14. [καταργήθηκε µε το άρθρο 8 Ν. 2734/1999 (ΦΕΚ Α 161)] 15. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ' ΤΕΛΙΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Οι Νοµάρχαι καθίστανται αρµόδιοι δια την εφαρµογήν των διατάξεων του παρόντος, συνεργαζόµενοι προς τούτο µετά των Υγειονοµικών Υπηρεσιών του

5 Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών και ετέρων Υπουργείων, ως και των Αστυνοµικών Αρχών της περιφέρειάς των. Εις πάσαν περίπτωσιν εφαρµογής των διατάξεων του παρόντος, δύναται αι ως άνω Υπηρεσίαι να επικαλούνται την συνδροµήν των αστυνοµικών αρχών, υποχρεουµένων όπως παρέχουν ταύτην. Τα κατά χωρικήν δικαιοδοσίαν αστυνοµικά όργανα ενεργούν και τας κατά τον παρόντα νόµον επιδόσεις παντός εγγράφου. 2. Απασαι αι κατά την έναρξιν ισχύος του παρόντος εµπίπτουσαι εις την παρ. 1 του άρθρου 6 γυναίκες, υποχρεούνται όπως, εντός µηνός από της δηµοσιεύσεως του παρόντος, υποβάλουν εις την αρµοδίαν Αστυνοµικήν Αρχήν την εν άρθρ. 6 δήλωσιν, ίνα τύχουν αδείας εγκαταστάσεως παρά της Αστυνοµικής Αρχής και βιβλιαρίου υγείας παρά της Νοµαρχίας. 3. Πάσα λεπτοµέρεια αφοφώσα εις την εφαρµογήν του παρόντος ρυθµίζεται δι' αποφάσεων του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών, δηµοσιευοµένων δια της Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως, συντρεχούσης δε αρµοδιότητος και ετέρου Υπουργείου, δια κοινών αποφάσεων του Υπουργού Κοινωικών Υπηρεσιών και του αρµοδίου κατά περίπτωσιν Υπουργού δηµοσιευοµένων δια της Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως. 16. Καταργείται το υπ' αριθ. 4095/1960 Ν.. "περί της εξ αφροδισίων νόσων προστασίας και ρυθµίσεως συναφών θεµάτων" και πάσα άλλη γενική ή ειδική διάταξις αντιτιθεµένη εις τον παρόντα νόµον Το επίδοµα επικινδύνου και ανθυγιεινής εργασίας το οποίον καταβάλλεται εις τους υπαλλήλους του Κλάδου ΑΤ4 Υγειονολόγων ιατρών του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών, σύµφωνα µε την διάταξιν του άρθρου 2 παρ. 1 εδάφ. IV περίπτ. β' υποπερίπτ. αα' του Π.. 904/1978 "περί καθορισµού των διατηρητέων επιδοµάτων υπό ενίων κατηγοριών δηµοσίων υπαλλήλων εν γένει, πολιτικών και στρατιωτικών και υπαλλήλων Ν.Π..., ως και του τρόπου υπολογισµού αυτών" µετονοµάζεται εφεξής εις επίδοµα ασυµβιβάστου προς άσκησιν ιδιωτικώς του ιατρικού επαγγέλµατος και αυξάνεται από της 1ης του εποµένου της δηµοσιεύσεως του νόµου αυτού µηνός, κατά ποσοστόν επί του βασικού µισθού του βαθµού της κατεχοµένης θέσεως δια µεν τους µέχρι και του 4ου βαθµού 70% δια δε τους άνω του 4ου βαθµού εις 65%. 2. Το επίδοµα τούτο χορηγείται και εις τους υπαλλήλους του Κλάδου ΑΤ5 Ιατρών του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών, εφ' όσον δεν ασκούν Ιδιωτικόν

6 Ιατρικόν επάγγελµα και υπηρετούν εις την Κεντρικήν Υπηρεσίαν του Υπουργείου αυτού, ως και εις τους Μικροβιολόγους Ιατρούς του αυτού Κλάδου, εφ' όσον δεν ασκούν ιδιωτικώς το ιατρικόν επάγγελµα. 3. Αι οργανικαί θέσεις του Κλάδου ΑΡ6 Εποπτών ηµοσίας Υγείας του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών αναδιαρθρούµεναι, ορίζονται κατά βαθµούς ως εξής: α) 30 θέσεις επί βαθµοίς 3ω-2ω. β) 145 θέσεις επί βαθµοίς 5ω-4ω. γ) 443 θέσεις επί βαθµοίς 9ω-6ω. 18. Η θητεία των κατά την δηµοσίευσιν του παρόντος υπηρετούντων επί ωρισµένω χρόνω διαρκείας υπαλλήλων εις θέσεις περί ων το άρθρον 99 του Π.. 544/1977 "περί Οργανισµού του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών" µετατρέπεται εις αορίστου χρόνου διαρκείας Εις τα µέλη των οµάδων εργασίας ή ειδικούς Επιστήµονας που προβλέπονται από το άρθρο 14 του Νόµου 1076/1980 "περί ενοποιήσεως των θέσεων κλάδων τινών προσωπικού Νοσηλευτικών Ιδρυµάτων Ν /53 κ.λ.π." καταβάλλεται αποζηµίωσις το ύψος της οποίας καθορίζεται δι' αποφάσεως του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών, κατά παρέκκλισιν πάσης αντιθέτου διατάξεως, η δε ισχύς της παρ. 1 του άρθρου αυτού παρετείνεται επί εν έτος από της δηµοσιεύεσεως του παρόντος. Η αποζηµίωσις δι' έκαστον Επιστήµονα ή µέλος οµάδος εργασίας δεν δύναται να είναι ανωτέρα του ποσού των δραχµών µηνιαίως, πέραν των οδοιπορικών και εκτός έδρας εξόδων κινήσεως και λοιπών εξόδων τα οποία καθορίζονται δια της αυτής αποφάσεως του Υπουργού. Η παρ. 4 του άρθρου 14 του Νόµου 1076/1980 δεν έχει εφαρµογήν. 2. Ιατροί αποφοιτήσαντες της Ιατρικής Σχολής προ 10ετίας και εφ' όσον έχουν αποκτήσει τον τίτλον του τακτικού, µονίµου, επικουρικού ή προσέδρου Καθηγητού τοποθετούνται εις Νοσηλευτικά Ιδρύµατα Ν..

7 2592/1953 εκτός περιφερείας τέως ιοικήσεως πρωτευούσης και Θεσσαλονίκης δι' εκπλήρωσιν της υπό του Ν.. 67/1968 προβλεποµένης υπηρεσίας υπαίθρου. 3. ι' αποφάσεως του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών, εις θέσεις βοηθών ιατρών του Κέντρου Αµέσου Βοηθείας (Κ.Α.Β.) του Γενικού Νοσοκοµείου Αθηνών, προκηρυχθείσας και µη πληρωθείσας ελλείψει υποψηφίων, τοποθετούνται ιατροί προς εκπλήρωσιν της κατά το άρθρ. 1 του Ν.. 67/1968 υποχρεώσεως υπηρεσίας υπαίθρου, θεωρούνται δε ως εκπληρώσαντες την υποχρέωσιν αυτήν, εφ' όσον υπηρετήσουν επί διετίαν, τουλάχιστον, εις τας θέσεις ταύτας. Ως χρόνος εκπληρώσεως της κατά τα ανωτέρω υπηρεσίας υπαίθρου λογίζεται και ο διανυθείς χρόνος υπό ιατρών υπηρετούντων ή υπηρετησάντων ήδη εις το Κέντρον αυτό. "4. Στους ιατρούς, τα πληρώµατα ασθενοφόρων και το νοσηλευτικό προσωπικό του Ε.Κ.Α.Β., που εκτελούν διατεταγµένη υπηρεσία µε ειδικά αεροπορικά µέσα, για την παροχή Α' Βοηθειών σε ασθενούντα άτοµα, παρέχεται ειδική αποζηµίωση, το ύψος της οποίας καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κατά ώρα πραγµατικής πτήσης. Η ειδική αποζηµίωση παρέχεται και σε κάθε άλλο ιατρό που εντέλλεται από το Ε.Κ.Α.Β. για εκτέλεση αυτής της υπηρεσίας" Το προβλεπόµενον υπό του Β.. 170/1960 "περί κυρώσεως του Υπηρεσιακού Οργανισµού του ΠΙΚΠΑ", ως τούτο ετροποποιήθη και συνεπληρώθη µεταγενεστέρως, Παιδικόν Νοσοκοµείον Πεντέλης, µετατρέπεται εις ίδιον Νοµικόν πρόσωπον δηµοσίου δικαίου και διέπεται υπό των διατάξεων του Ν /1953 "περί Ιατρικής Αντιλήψεως", ως αύται ετροποποιήθησαν και συνεπληρώθησαν µεταγενεστέρως και συγχωνεύεται εις τούτο και η Σχολή Βοηθών Νοσοκόµων του ΠΙΚΠΑ, καταργουµένου αφ' ης ίσχυσε του Π.. 870/1980 "περί µετατροπής του Παιδικού Νοσοκοµέιου ΠΙΚΠΑ Πεντέλης εις Γενικόν Νοσοκοµείον Παίδων κ.λ.π.". 2. ια Π. /των, εκδιδοµένων τη προτάσει των Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως, Οικονοµικών και Κοινωνικών Υπηρεσιών, ρυθµίζονται πάντα τα θέµατα τα αναγόµενα εις την εν γένει διάρθρωσιν των υπηρεσιών, της αρµοδιότητος τούτων, την διάρθρωσιν των θέσεων κατά κλάδους, βαθµούς και ειδικότητας, τα προσόντα διορισµού ή προσλήψεως, τα των προϊσταµένων και της αναπληρώσεως τούτων, την τακτοποίησιν του υπηρετούντος προσωπικού εις κενάς θέσεις αυτού ή ως υπεραρίθµου ή εις έτερα Ν.Π... αρµοδιότητος του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών,

8 αναλόγως των ουσιαστικών προσόντων του δια πράξεως του Προέδρου του.σ. του Νοσοκοµείου µετά σύµφωνον γνώµην του οικείου Υπηρεσιακού Συµβουλίου. 3. Μέχρι της εκδόσεως των κατά τα ανωτέρω Π. /των η υπηρεσιακή κατάστασις του προσωπικού του Νοσοκοµείου αυτού θα εξακολουθήση να διέπεται από το ισχύον καθεστώς. Τα πάσης φύσεως έσοδα και έξδα διοικήσεως και λειτουργίας του εν λόγω Νοσοκοµείου θα βαρύνουν τον προϋπολογισµόν του ΠΙΚΠΑ επί τρίµηνον και θα ενεργούνται υπό του ΠΙΚΠΑ βάσει των ισχυουσών διατάξεων. Μετά την παρέλευσιν του τριµήνου αυτού άπαντα τα δικαιώµατα και αι υποχρεώσεις του ανωτέρω Νοσοκοµείου περιέρχονται εις το συνιστώµενον ως άνω νέον οικονοµικόν πρόσωπον δηµοσίου δικαίου. ι' αποφάσεως του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών ρυθµίζονται αι λεπτοµέρειαι των περιερχοµένων εις το εν λόγω νέον νοµικόν πρόσωπον δικαιωµάτων και υποχρεώσεων. 4. ι' αποφάσεως του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών µετά γνώµην του ιοικητικού Συµβουλίου του ΠΙΚΠΑ, καθορίζεται η κινητή και ακίνητος περιουσία, ήτις περιέρχεται εις το συνιστώµενον κατά τα ανωτέρω νέον νοµικόν πρόσωπον δηµοσίου δικαίου Ν / ια Π. /των, εκδιδοµένων προτάσει των Υπουργών Οικονοµικών και Κοιν. Υπηρεσιών, δύναται να συγχωνευθούν εν όλω ή εν µέρει εις το Παιδικόν Νοσοκοµείον Πεντέλης, αι Κλινικαί του Κέντρου Αποκαταστάσεως Αναπήρων Παίδων Βούλας και εις το Νοσοκοµείον Παίδων Πατρών Μπέµπη Ι. Καραµανδάνη η Μονάς Θεραπευτικής Αγωγής Σπαστικών Παιδιών του παραρτήµατος ΠΙΚΠΑ Πατρών εφαρµοζοµένων αναλόγως των ανωτέρω διατάξεων Αι διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.. 127/1974 "περί υποχρεώσεως υπηρεσίας υπαίθρου του Ν.. 67/1968 Μαιών, Αδελφών Νοσοκόµων, Επισκεπτριών Αδελφών και Βοηθών Νοσοκόµων" καταργούνται. 2. Ιατροί εγγραφέντες εις Ιατρικήν Σχολήν µέχρι και του Ακαδηµαϊκού έτους , απαλλάσσονται της υποχρεώσεως υπηρεσίας υπαίθρου του Ν.. 67/ Αι ως άνω διατάξεις έχουν εφαρµογήν και επί των ήδη υπηρετούντων προς εκπλήρωσιν υπηρεσίας υπαίθρου εις Αγροτικά Ιατρεία, Υγειονοµικούς Σταθµούς, Κινητάς Υγειονοµικάς Μονάδας και εις Νοσηλευτικά Ιδρύµατα του Ν /1953.

9 (Αντικαθίσταται το άρθρο 1 παρ. 4 εδάφ. δ' Νόµ. 1076/80). 2. (Προστίθεται εδάφιο στην παρ. 2 άρθρ. 3 του άνω Νόµου). 3. (Προστίθεται εδάφιο δεύτεερο στο άρθρ. 4 του αυτού Νόµου). 4. (Συµπληρώνεται το άρθρ. 20 Νόµ. 1076/80). 5. (Συµπληρώνεται το άρθρ. 26 Νόµ. 1076/80). 6. (Προστίθεται εδάφιο στο άρθρ. 29 του άνω Νόµου) Αι ιατρικαί ειδικότητες "Νευρολογία - Ψυχιατρική" και "Ακτινολογία", αι οποίαι ορίζονται ως υπ' αριθ. 9 και 13 εις την παρ. 1 του άρθρ. 7 του Ν /1955 "περί ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλµατος και ιατρικών ειδικοτήτων και άλλων τινών διατάξεων" διαχωρίζονται εις τας ακολούθους ειδικότητας: α. Η "Νευρολογία - Ψυχιατρική". αα) Εις την ειδικότητα της Νευρολογίας: Χρόνος εκπαιδεύσεως διά την απόκτησιν του σχετικού τίτλου, 4 έτη. Εξ αυτών: 6 µήνες Παθολογία 6 µήνες Κλινική Ψυχιατρική, και 3 έτη Νευρολογία, τα οποία περιλαµβάνουν άσκησιν εις την Κλινικήν Νευρολογίαν και εις συναφείς τοµείς Νευρολογίας όπως Νευροφυσιολογίαν, Νευροακτινολογίαν και Νευροχειρουργικήν. ββ) Εις την ειδικότητα της Ψυχιατρικής: Χρόνος εκπαιδεύσεως διά την απόκτησιν του σχετικού τίτλου, 4 έτη. Εξ αυτών: 1 έτος Κλινική Νευρολογία, Νευροφυσιολογία, Νευροακτινολογία και Νευροχειρουργική, και 3 έτη Ψυχιατρική, τα οποία περιλαµβάνουν άσκησιν εις την Κλινικήν Ψυχιατρικήν και εις Ψυχιατρικήν Μονάδα Γενικού Νοσοκοµείου, Μονάδα Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ιατροπαιδαγωγικόν και Παιδοψυχιατρικόν Τµήµα. β. Η "Ακτινολογία - Ραδιολογία".

10 αα) Εις την ειδικότητα Ακτινοδιαγνωστικής: Χρόνος εκπαιδεύσεως διά την απόκτησιν του σχετικού τίτλου, 4 έτη. Εξ αυτών: 1 έτος βασικαί επιστήµαι Ακτινολογίας, και 3 έτη Κλινική Ακτινοδιαγνωστική. ββ) Εις την ειδικότητα της (Ακτινοθεραπευτικής). [Η µέσα σε () ειδικότητα της (Ακτινοθεραπευτικής) µετονοµάστηκε σε "Ακτινοθεραπευτική-Ογκολογία" από το Π.. 190/28 Μαρτ.-10 Απρ. 1989, (ΦΕΚ Α' 91).] Χρόνος εκπαιδεύσεως διά την απόκτησιν του σχετικού τίτλου, 4 έτη. Εξ αυτών: 1 έτος βασικαί επιστήµαι Ακτινολογίας, και 3 έτη Ακτινοθεραπευτική και Ογκολογία. 2. Οι Ιατροί, οι οποίοι προ της ισχύος του παρόντος, έχουν λάβει τίτλον ειδικότητος Νευρολογίας-Ψυχιατρικής ή τοιούτον Ακτινολογίας-Ραδιολογίας, εξακολουθούν να ασκούν, οι µεν πρώτοι την Νευρολογίαν-Ψυχιατρικήν, οι δε δεύτεροι την Ακτινολογίαν-Ραδιολογίαν. 3. Οι ιατροί οι οποίοι έως και την έχουν κάνει έναρξιν της εκπαιδεύσεώς των διά την απόκτησιν µιας εκ των µνηµονευοµένων εν τη προηγουµένη παραγράφω ειδικοτήτων, λαµβάνουν τίτλον ειδικότητος συµφώνως προς τας διατάξεις της παρ. 2 του άρθρ. 8 (αριθ. 9 και 13) του Ν /1955, αντιστοίχως. ** (βλ. σχόλια) 4. Οι κατά την δηµοσίευσιν του παρόντος ασκούµενοι προς απόκτησιν του τίτλου της συναφούς ειδικότητος της Ακτινοθεραπευτικής λαµβάνουν τον τίτλον της ειδικότητος ταύτης µετά την συµπλήρωσιν διετούς προς τούτο ειδικεύσεως. 5. Επιφυλασσοµένης της ισχύος των διατάξεων της παρ. 3, καταργούνται, από της ισχύος του παρόντος αι ιατρικαί ειδικότητες αι αναφερόµεναι ως υπ' αριθ. 9 και 13 εις τας διατάξεις της παρ. 1 του άρθρ. 7 και της παρ. 2 του άρθρ. 8 του Ν /1955, καταργουµένης ωσαύτως και της υπ' αριθ. 4 της παρ. 2 του άρθρ. 11 του αυτού Ν. /τος διατάξεως. 24.

11 1. ια Π. /των εκδιδοµένων µετά πρότασιν του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών και γνώµην του Κεντρικού Επιστηµονικού Συµβουλίου Κρίσεως Ιατρικού και Οδοντιατρικού Προσωπικού Νοσηλευτικών Ιδρυµάτων Ν /1953 (ΚΕΣΚΙΟΠ) ορίζονται, καταργούνται, διαχωρίζονται και συγχωνεύονται αι ιατρικαί ειδικότητες. ια των ιδίων ή οµοίων Π. /των καθορίζονται ο χρόνος ασκήσεως και αι λοιπαί προϋποθέσεις δια την απόκτησιν του τίτλου ειδικού ιατρού εις εκάστην εκ των ιατρικών ειδικοτήτων. 2. ι' αποφάσεως του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών εφ' άπαξ εκδιδοµένης, µετά γνώµην του ΚΕΣΚΙΟΠ, εντός τριών µηνών από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος, δύναται ν' αυξοµειωθή ο χρόνος ασκήσεως και ν' ανακαθορισθούν και αι προϋποθέσεις δια την απόκτησιν τίτλου ειδικού ιατρού, εις εκάστην, εκ των αναγνωριζοµένων, µέχρις ενάρξεως ισχύος του νόµου τούτου, ιατρικών ειδικοτήτων ι' αποφάσεως του οικείου ιοικητικού Συµβουλίου δύναται, εις κενάς οργανικάς θέσεις νοσηλευτικού προσωπικού Κρατικών Νοσοκοµείων Ν.Π... του Ν /1953, εφ' όσον έχουν προκηρυχθή και δεν έχουν πληρωθή ελλείψει υποψηφίων, να προσλαµβάνωνται, δια µερικήν απασχόλησιν, επί ωροµισθίω, νοσοκόµοι που κέκτηνται τα αντίστοιχα µε την θέσιν προσόντα. Η πρόσληψις γίνεται κατόπιν προκηρύξεως δια συµβάσεως εργασίας Ιδιωτικού ικαίου διαρκείας έξι (6) µηνών, δυναµένης να ανανεούται. Αι ώραι εργασίας ορίζονται δι' εκάστην εβδοµάδα και δεν δύνανται να είναι ολιγώτεραι των 18 συνολικά και 3 ηµερησίως. 2. ια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Οικονοµικών και Κοινωνικών Υπηρεσιών ορίζεται το ωροµίσθιον των νοσοκόµων και προσλαµβάνονται συµφώνως προς την προηγουµένην παράγραφον. 26. Το βάσει των διατάξεων του από Ν. /τος (ΦΕΚ 385 τ.α') εκδιδόµενον περιοδικόν υπό τον τίτλον "Αρχεία Υγιεινής" µετονοµάζεται εις "Αρχεία Υγιεινής και Επιδηµιολογίας".

12 27. (Αντικαθίσταται το άρθρ. 24 Ν.. 971/1973). 28. (Προστίθεται παράγραφος στο άρθρ. 17 Ν.. 97/1973). 29. (Προστίθεται παράγραφος στο άρθρ. 6 Νόµ. 1011/1971). 30. (Αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο παρ. 1 άρθρ. 10 Νόµ. 3366/1955). 31. (Αντικαθίστανται οι παρ. 1 και 2 άρθρ. 14 Α.Ν. 200/1967) (Προστίθεται παρ. 6 στο άρθρ. 36 Νόµ. 4507/1966). 2. (Καταργήθηκε από το άρθρο 9 Π.. 13/7-15 Ιαν (ΦΕΚ Α' 7) (Προστίθεται φράση στο τέλος της παρ. 2 άρθρ. 2 Νόµ. 991/79). 2. (Προστίθεται εδάφιο στο άρθρ. 3 παρ. 2 Νόµ. 991/79). 3. (Προστίθεται παρ. 6 στο άρθρ. 3 Νόµ. 991/79). 4. (Προστίθεται παράγραφος στο άρθρ. 8 Νόµ. 991/79). 5. (Πορστίθενται παρ. 3 και 4 στο άρθρ. 10 Νόµ. 991/79).

13 34. Αι οργανικαί θέσεις του Κλάδου ΑΡ4 Κοινωνικών Λειτουργών του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών, αναδιαρθρούµεναι, ορίζονται κατά βαθµούς ως εξής: α) 18 θέσεις επί βαθµοίς 3ω-2ω. β) 62 θέσεις επί βαθµοίς 5ω-4ω. γ) 183 θέσεις επί βαθµοίς 9ω-6ω. 35. (Προστίθεται φράση στο άρθρ. 1 παρ. 4 Νόµ. 1076/80) Μία (1) εκ των υφισταµένων θέσεων αναπληρωτών γενικών διευθυντών του κλάδου ΑΤ1 ιοικητικού του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών, αίτινες προβλέπονται υπό των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 61 του Π.. 544/1977 "περί Οργανισµού του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών" και του άρθρου 5 του Νόµου 1076/1980 "περί ενοποιήσεως των θέσεων κλάδων τινών προσωπικού των Νοσηλευτικών Ιδρυµάτων Ν /1953 κ.λπ.", ανυψούται εις θέσιν επί 1ω βαθµώ του αυτού Κλάδου. Ο υπάλληλος επί 1ω βαθµώ προΐσταται των υπό του άρθρου 30 του υπ' αριθ. 544/1977 Π. /τος "περί οργανισµού του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών" προβλεποµένων Γενικών Υπηρεσιών". 2. Αι αρµοδιότητες των αναπληρωτών γενικών διευθυντών καθορίζονται δι' αποφάσεως του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών. 3. Αι θέσεις επί βαθµώ 1ω και Αναπληρωτών Γενικών ιευθυντών, περί ων το άρθρ. 5 του Νόµου 1076/1980 και το άρθρ. 61 παρ. 1 του Π.. 544/1977 "περί οργανισµού του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών" πληρούνται δια προαγωγής κατά τας κειµένας διατάξεις, υπαλλήλων των κλάδων ΑΤ1 ιοικητικού και ΑΤ15 Κοινωνικών Λειτουργών Παρασκευασταί Νοσηλευτικών Ιδρυµάτων Ν /1953 και Πανεπιστηµιακών, κάτοχοι πτυχίου Σχολών Παραϊατρικών επαγγελµάτων διετούς, τουλάχιστον µεταγυµνασιακής φοιτήσεως ανεγνωρισµένου υπό του

14 Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και εφ' όσον έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το έτος 1975, εντάσσονται εις τον Κλάδον ΑΡ παρασκευαστών του οικείου Νοσοκοµείου, λογιζοµένου του χρόνου υπηρεσίας των εις τον ανάλογον βαθµόν του κλάδου αυτού. "Οι παραπάνω υπάλληλοι εντάσσονται σε προσωρινές συνιστώµενες θέσεις, οι οποίες καταργούνται µε την καθ' οιονδήποτε τρόπο αποχώρησή τους". 2. Προϋπόθεσις της τοιαύτης εντάξεως αποτελεί η παρακολούθησις ειδικού σεµιναρίου ενός Ακαδηµαϊκού έτους του οποίου αι λεπτοµέρειαι καθορίζονται δι' αποφάσεως του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών Υπάλληλοι του κλάδου ΑΤ5 Ιατρών του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών, κεκτηµένοι πλεονάζοντα χρόνον υπηρεσίας εις τον 6ον βαθµόν, επανεντάσσονται, µετά κρίσιν του Υπηρεσιακού Συµβουλίου, προς περαιτέρω βαθµολογικήν των εξέλιξιν, εις βαθµόν, ανάλογον προς τον πλεονάζοντα χρόνον υπηρεσίας των, προσδιοριζόµενον κατά το άρθρ. 164 του Υπαλληλικού Κώδικος, άνευ βαθµολογικού περιορισµού. 2. Η διάταξις της παρ. 1 του άρθρ. 2 του Νόµου 580/1977 "περί βαθµολογικής εξελίξεως προσωπικού Νοσηλευτικών Ιδρυµάτων και ρυθµίσεως ετέρων συναφών θεµάτων", έχει ανάλογον εφαρµογήν και εις τους διαιτολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς. 39. Συµβάσεις ειδικευµένου τεχνικού επιστηµονικού προσωπικού υπηρετούντος κατά την δηµοσίευσιν του παρόντος εις το Υπουργείον Κοινωνικών Υπηρεσιών βάσει του Νόµου 623/1977 "περί προσλήψεως προσωπικού επί σχέσει Ιδιωτικού ικαίου" µετατρέπονται από της λήξεώς των, εις συµβάσεις αορίστου χρόνου. 40. Το επίδοµα επικινδύνου και ανθυγιεινής εργασίας, το προβλεπόµενον υπό του άρθρου 2 παρ. 1 εδάφ. IV,β,αα του Π.. 904/1978 παρέχεται και εις τους Παρασκευαστάς των αµιγών Μικροβιολογικών Εργαστηρίων ως και εις τους παρασκευαστάς του ΚΕΕΦ. 41.

15 1. Το προβλεπόµενο υπό των διατάξεων του εδάφ. ββ της περιπτ. α' του κεφ. IV της παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.. 904/1978 "περί καθορισµού των διατηρητέων επιδοµάτων κλπ." επίδοµα επικινδύνου και ανθυγιεινής εργασίας, το οποίον χορηγείται εις το ιατρικόν προσωπικόν διαφόρων υγειονοµικών µονάδων χορηγείται από και εις το πάσης φύσεως µόνιµον νοσηλευτικόν προσωπικόν και τους φυσικοθεραπευτάς, οι οποίοι απασχολούνται εις τας αυτάς µονάδας. 2. Το προβλεπόµενον υπό των διατάξεων του εδαφ. αα' της περίπτ. β' του κεφ. IV της παρ. 1 του άρθρου 2 του αυτού ως άνω Π. /τος επίδοµα επικινδύνου και ανθυγιεινής εργασίας χορηγείται από και εις τους χηµικούς, βιοχηµικούς, φυσικούς και χηµικούς-µηχανικούς των Εργαστηρίων Βιοχηµίας και Ιστοχηµείας. 42. Ο κλάδος ΣΕ2 Απολυµαντών του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών µετατρέπεται από της δηµοσιεύσεως του παρόντος εις κλάδον ΜΕ. Οι υπηρετούντες εις τον Κλάδον αυτόν υπάλληλοι επανεντάσσονται αναλόγως των ετών υπηρεσίας των µέχρι και του 6ου βαθµού, ο δε πλεονάζων χρόνος αναγνωρίζεται δια πάσαν συνέπειαν. Εις τους υπαλλήλους αυτούς καταβάλλεται επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας εκ ποσοστού 30% επί του βασικού των µισθού. 43. Εις τας Επισκεπτρίας Αδελφάς, τας Αδελφάς Νοσοκόµους και τας Μαίας των Κλάδων ΑΡ1, ΑΡ2 και ΑΡ3 του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών χορηγείται επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας εκ ποσοστού 30% επί του βασικού µισθού των. 44. Εις το πάσης φύσεως προσωπικόν των Κέντρων Περιθάλψεως Παίδων (ΚΕΠΕΠ) του ΠΙΚΠΑ και των Ιδρυµάτων χρονίων παθήσεων ΝΠ, χορηγείται από επίδοµα ειδικών συνθηκών και επιπόνου εργασίας εκ ποσοστού 40% επί του καταβαλλοµένου µηνιαίου βασικού µισθού. Εις το ανωτέρω προσωπικόν από της αυτής ως άνω ηµεροµηνίας δεν καταβάλλεται το διατηρηθέν υπό των διατάξεων του άρθρου 1 του Π.. 904/1978 "περί καθορισµού των διατηρητέων επιδοµάτων υπό ενίων

16 κατηγοριών δηµοσίων υπαλλήλων εν γένει, πολιτικών και στρατιωτικών και υπαλλήλων Ν.Π..., ως και του τρόπου υπολογισµού τούτων" επίδοµα του άρθρου 2 παρ. 1 του Νόµου 201/1975 "περί ρυθµίσεως θεµάτων νοσηλευτικού και ετέρων τινών κατηγοριών προσωπικού των νοσηλευτικών ιδρυµάτων". 45. Εις τους φαρµακοποιούς τους υπηρετούντας εις το ΚΕΕΦ ως και εις το Υπουργείον Κοινωνικών Υπηρεσιών, εις τους οποίους δεν είναι επιτρεπτή η άσκησις ελευθέρου επαγγέλµατος, κατ' άρθρ. 33 του Νόµου 5607/1932, χορηγείται επίδοµα ασυµβιβάστου εργασίας εκ ποσοστού 10% επί του βασικού µηνιαίου µισθού των. 46. Εις τους υπαλλήλους του Κλάδου ΜΕ8 εποπτών δηµοσίας υγείας του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών χορηγείται ανθυγιεινόν επίδοµα εκ ποσοστού 30% επί του βασικού των µισθού. 47. Η ισχύς του παρόντος νόµου άρχεται από της δηµοσιεύσεώς του δια της Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως, εκτός εάν άλλως ορίζεται εν αυτώ. 1. Νόµος 2734/1999 Εκδιδόµενα µε αµοιβή πρόσωπα και άλλες διατάξεις (όπως τροποποιήθηκε από τον ν. 3064/2002) 1. Πρόσωπο, το οποίο εκδίδεται µε αµοιβή, υποχρεούται να κατέχει πιστοποιητικό άσκησης επαγγέλµατος. Το πιστοποιητικό αυτό χορηγείται, ύστερα από αίτησή του, από το νοµάρχη του τόπου κατοικίας του, εφόσον στο ανωτέρω πρόσωπο συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α. Έχει συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του. β. Είναι άγαµο ή τελεί σε χηρεία ή είναι διαζευγµένο. γ. εν πάσχει από σεξουαλικώς µεταδιδόµενη ή άλλη µολυσµατική νόσο. Οι νόσοι αυτές καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας.

17 δ. εν πάσχει από οποιασδήποτε µορφής ψυχική νόσο και δεν είναι χρήστης ναρκωτικών ουσιών. "ε. εν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για ανθρωποκτονία από πρόθεση (άρθρο 299 Π.Κ.), αποπλάνηση παιδιών (άρθρο 339 Π.Κ.),διευκόλυνση ακολασίας άλλων (αρθρο 348 Π.Κ),"πορνογραφία ανηλίκων (άρθρο 348Α Π.Κ)", µαστροπεία (άρθρο 349 Π.Κ.),"σωµατεµπορία (άρθρο 351 Π.Κ),ασέλγεια µε ανήλικο έναντι αµοιβής (άρθρο 351Α Π.Κ)", ληστεία (άρθρο 380 Π.Κ.) και εκβίαση (άρθρο 385 Π.Κ.), καθώς και για παράβαση των διατάξεων των νόµων περί όπλων και ναρκωτικών". 2. Η χορήγηση του ανωτέρω πιστοποιητικού σε πρόσωπο αλλοδαπής υπηκοότητας προϋποθέτει επιπλέον τη νόµιµη παραµονή αυτού στη χώρα. 3. Το πιστοποιητικό άσκησης επαγγέλµατος ισχύει για χρονικό διάστηµα τριών (3) ετών και για την περιοχή της οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Το εν λόγω πιστοποιητικό ανανεώνεται για ίσο χρόνο, εφόσον εξακολουθούν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις της προηγούµενης παραγράφου. Για τα πρόσωπα αλλοδαπής υπηκοότητας, το εν λόγω πιστοποιητικό ισχύει για όσο χρόνο διαρκεί η νόµιµη παραµονή τους στη χώρα, εφόσον αυτή είναι µικρότερη της τριετίας. 4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Υγείας και Πρόνοιας, η οποία εκδίδεται εντός προθεσµίας τριών (3) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, καθορίζεται η διαδικασία έκδοσης, ανάκλησης και ανανέωσης του ανωτέρω πιστοποιητικού, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια. 5. Στα πρόσωπα που κατέχουν το προαναφερόµενο πιστοποιητικό χορηγείται υποχρεωτικά, µε µέριµνα της αρµόδιας Υγειονοµικής Υπηρεσίας της οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, βιβλιάριο υγείας Πρόσωπα, που κατέχουν πιστοποιητικό που προβλέπεται στο προηγούµενο άρθρο, υποχρεούνται, κάθε δεκαπέντε (15) ηµέρες, να υποβάλλονται σε ιατρική εξέταση, µε µέριµνα των υγειονοµικών υπηρεσιών των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. Το αποτέλεσµα κάθε ιατρικής εξέτασης αναγράφεται στο βιβλιάριο υγείας. 2. Αν διαπιστωθεί ότι τα πρόσωπα που αναφέρονται στις προηγούµενες παραγράφους πάσχουν από σεξουαλικώς µεταδιδόµενη ή άλλη µολυσµατική νόσο, υποβάλλονται σε θεραπεία έως ότου ιαθεί η νόσος. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας υποχρεούνται σε αποχή από τη συγκεκριµένη δραστηριότητα. Η θεραπεία παρέχεται δωρεάν από τα κρατικά νοσηλευτικά ιδρύµατα δηµοσίου ή

18 ιδιωτικού δικαίου, µπορεί όµως να παρέχεται µε δική τους δαπάνη και από ιδιώτες ιατρούς, σύµφωνα µε τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 1193/1981. Προς τούτο απαιτείται αίτηση του ενδιαφεροµένου στην αρµόδια υγειονοµική υπηρεσία της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης και έγκρισή της. Η αποθεραπεία της νόσου βεβαιώνεται µε σχετικό έγγραφο κρατικού νοσηλευτικού ιδρύµατος. 3. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, η οποία εκδίδεται εντός προθεσµίας τριών (3) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία διενέργειας του ιατρικού ελέγχου, καθώς και τα µέτρα για τη διευκόλυνση και εξασφάλισή του Πρόσωπο, το οποίο κατέχει πιστοποιητικό άσκησης επαγγέλµατος για να εκδίδεται µε αµοιβή, υποχρεούται να εφοδιασθεί µε άδεια εγκατάστασης και χρήσης του οικήµατος, εντός του οποίου θα ασκεί την ανωτέρω δραστηριότητα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει την προς τούτο έγγραφη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη του εν λόγω οικήµατος. Αν πρόκειται για διαµέρισµα πολυκατοικίας, απαιτείται συγκατάθεση όλων των συνιδιοκτητών και ενοίκων αυτής, εκτός αν ο κανονισµός της απαγορεύει την άσκηση την εν λόγω δραστηριότητας. Η ανωτέρω συγκατάθεση του ιδιοκτήτη και των συνιδιοκτητών και ενοίκων ισχύει µέχρι τη λήξη της άδειας εγκατάστασης και χρήσης, έστω και αν µεταβληθούν το πρόσωπα αυτά, και δεν ανακαλείται. Απαγορεύεται η εκµίσθωση ή η παραχώρηση της χρήσης του οικήµατος, για τον ανωτέρω σκοπό, σε πρόσωπο που δεν κατέχει το προαναφερόµενο πιστοποιητικό. Τα οικήµατα, εντός των οποίων ασκείται η ως άνω δραστηριότητα, δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται ως κατοικία. Η άδεια είναι προσωπική, ισχύει για δύο (2) χρόνια και ανανεώνεται για ίσο χρόνο, µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις της αρχικής χορήγησής της. Κατά το χρόνο ισχύος της εν λόγω άδειας δεν επιτρέπεται η χορήγηση στο ίδιο πρόσωπο δεύτερης άδειας για τον ίδιο σκοπό. 2. Η ανωτέρω άδεια χορηγείται από τον οικείο δήµαρχο ή πρόεδρο κοινότητας, ύστερα από σύµφωνη γνώµη επιτροπής, η οποία συγκροτείται µε απόφαση του νοµάρχη και αποτελείται από τον εισαγγελέα πρωτοδικών του τόπου όπου βρίσκεται το ακίνητο, ως πρόεδρο, το διευθυντή της ιεύθυνσης Υγιεινής της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ως εισηγητή, το διευθυντή της Αστυνοµικής ιεύθυνσης ή ιεύθυνσης Ασφάλειας ή τους νόµιµους αναπληρωτές τους, καθώς επίσης και από ένα νοµαρχιακό και ένα δηµοτικό ή κοινοτικό, κατά περίπτωση, σύµβουλο, που ορίζονται µε τους αναπληρωτές τους από το αντίστοιχο νοµαρχιακό, δηµοτικό ή κοινοτικό συµβούλιο. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ένας υπάλληλος της ιεύθυνσης Υγιεινής της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ως Γραµµατέας της Επιτροπής. Στον πρόεδρο και τα µέλη της

19 Επιτροπής καταβάλλεται αποζηµίωση, το ύψος της οποίας καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υγείας και Πρόνοιας. 3. Οι δήµοι και οι κοινότητες καθορίζουν, µε απόφασή τους, τον αριθµό των εν λόγω αδειών που επιτρέπεται να χορηγούνται στην περιφέρειά τους, µε βάση τις ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες και ανάγκες, που σχετίζονται κυρίως µε τον πληθυσµό τους και τη σύνθεση αυτού, την ύπαρξη στρατοπέδων, λιµανιών και βιοµηχανικών µονάδων, καθώς και µε την ανάπτυξη εµπορικών ή άλλων δραστηριοτήτων που επιβάλλουν απασχόληση ή διέλευση ατόµων από άλλες περιοχές. Κατά την πρώτη εφαρµογή του νόµου αυτού, η ανωτέρω απόφαση εκδίδεται µέσα σε τρεις (3) µήνες από την έναρξη ισχύος του. Επίσης, δύνανται να καθορίζουν περιοχές τους, εντός των οποίων δεν επιτρέπεται η χορήγηση τέτοιων αδειών. 4. εν επιτρέπεται η εγκατάσταση εκδιδοµένων µε αµοιβή προσώπων σε διατηρητέα ή παραδοσιακά κτίρια, καθώς και σε χώρους που δεν είναι κύριας χρήσεως και δεν πληρούν τους όρους του Γενικού Οικοδοµικού Κανονισµού. Επίσης, δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση σε κτίρια που απέχουν, σε ακτίνα λιγότερο από 200 µέτρα, από ναούς, σχολεία, νηπιαγωγεία, φροντιστήρια, παιδικούς σταθµούς, νοσηλευτικά ιδρύµατα, κέντρα νεότητας, αθλητικά κέντρα, οικοτροφεία, βιβλιοθήκες και ευαγή ιδρύµατα, καθώς και από πλατείες και παιδικές χαρές. Με απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου µπορεί να αυξάνονται οι προαναφερόµενες αποστάσεις και να καθορίζονται και άλλα κτίρια, στα οποία δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση εκδιδοµένων µε αµοιβή προσώπων, καθώς και οι αποστάσεις µεταξύ οικηµάτων, στα οποία µπορούν τα εν λόγω πρόσωπα να εγκαθίστανται. 5. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης και ηµόσιας Τάξης, η οποία εκδίδεται εντός τριών (3) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος, καθορίζονται τα δικαιολογητικά και η διαδικασία έκδοσης της άδειας της παρ.1 του παρόντος άρθρου, τα στοιχεία που πρέπει να περιέχει η άδεια αυτή, καθώς και οι υποχρεώσεις των κατόχων τους. Με την ίδια απόφαση µπορεί να καθορίζονται και ειδικότερες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν τα οικήµατα, στα οποία εγκαθίστανται τα εκδιδόµενα µε αµοιβή πρόσωπα, καθώς και το ωράριο λειτουργίας, εντός του οποίου τα πρόσωπο αυτά θα ασκούν τη δραστηριότητά τους Η χρήση οικηµάτων για άσκηση επαγγελµατικού οµαδικού εταιρισµού µε οποιοδήποτε µορφή, όνοµα ή τίτλο απαγορεύεται.

20 2. Κάτοχος άδειας εγκατάστασης και χρήσης οικήµατος µπορεί να επιτρέπει, κατόπιν εγγράφου δηλώσεως προς την αρµόδια αστυνοµική αρχή, τη χρήση αυτού σε ακόµη δύο το πολύ εκδιδόµενα µε αµοιβή πρόσωπα, που κατέχουν πιστοποιητικό άσκησης επαγγέλµατος, υπό την προϋπόθεση ότι υφίσταται έγγραφη προς τούτο συγκατάθεση του ιδιοκτήτη του οικήµατος, η οποία επισυνάπτεται στην ανωτέρω δήλωση και µε τον περιορισµό ότι καθένα θα κάνει χρήση αυτού σε διαφορετικές ώρες. Τόσο ο κάτοχος της ανωτέρω άδειας εγκατάστασης και χρήσης όσο και τα λοιπά πρόσωπα, που κάνουν χρήση του ίδιου κατά τα ανωτέρω οικήµατος, δεν επιτρέπεται να ασκούν την εν λόγω δραστηριότητα και σε άλλα οικήµατα. 3. Η χορήγηση δεύτερης άδειας στο ίδιο οίκηµα η στην ίδια πολυκατοικία απαγορεύεται. 4. Η πρόσληψη υπηρετικού προσωπικού από κατόχους αδειών εγκατάστασης και χρήσης απαγορεύεται χωρίς άδεια του αρµόδιου νοµάρχη. "Η άδεια χορηγείται σε άτοµα ηλικίας άνω των πενήντα (50) ετών, εφόσον πληρούν και τις προϋποθέσεις των εδαφίων γ, δ' και ε' της παρ. 1 του άρθρου 1 και ισχύει για τρία χρόνια". Η διαδικασία έκδοσης, ανάκλησης και ανανέωσης της άδειας αυτής, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια καθορίζονται µε την κοινή υπουργική απόφαση που προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 1. Η διάταξη της παρ. 5 του ίδιου άρθρου έχει εφαρµογή και για τα πρόσωπα αυτά, τα οποία υποχρεούνται, ανά 6µηνο, σε ιατρική εξέταση. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου Τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι δύο (2) ετών και µε χρηµατική ποινή όποιος: α. Εκδίδεται µε αµοιβή χωρίς να κατέχει πιστοποιητικό άσκησης επαγγέλµατος ή χωρίς να υποβάλλεται στους σχετικούς ελέγχους της παρ. 1 του άρθρου 2. β. Εγκαθίσταται σε οίκηµα χωρίς να είναι εφοδιασµένος µε την άδεια που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 3 ή εκδίδεται µε αµοιβή σε οίκηµα, κατά παράβαση των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 4. γ. Επιτρέπει την εργασία και σε άλλο εκδιδόµενο µε αµοιβή πρόσωπο, χωρίς να έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 4. δ. Προσλαµβάνει ή εργάζεται ως υπηρετικό προσωπικό, κατά παράβαση των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 4. ε. εν υποβάλλεται στη θεραπεία που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 2 ή διακόπτει αυτή πριν την ίαση της νόσου.

21 "στ. Εκµισθώνει ή παραχωρεί τη χρήση οικήµατος σε πρόσωπο που δεν κατέχει πιστοποιητικό άσκησης επαγγέλµατος ή το οίκηµα δεν πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 3". 2. Πρόσωπο που εκδίδεται µε αµοιβή και έρχεται σε σαρκική συνάφεια εν γνώσει ότι πάσχει από σεξουαλικώς µεταδιδόµενη ή άλλη µολυσµατική νόσο, τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι ένα (1) έτος εκτός αν η πράξη τιµωρείται βαρύτερα από άλλη διάταξη. 3. Με την ποινή της προηγούµενης παραγράφου τιµωρείται όποιος διαπραγµατεύεται ή µεσολαβεί, µε σκοπό να κατευθύνει πελατεία σε πρόσωπα εκδιδόµενα µε αµοιβή, εκτός αν η πράξη τιµωρείται βαρύτερα από άλλη διάταξη. 4. Με φυλάκιση µέχρι τριών (3) µηνών τιµωρείται όποιος δηµοσία παρενοχλεί το κοινό, προκαλώντας αυτο σε σαρκική συνάφεια µε άσεµνες στάσεις, φράσεις η κινήσεις Η άδεια εγκατάστασης και χρήσης οικήµατος αφαιρείται για χρονικό διάστηµα από έναν (1) έως τρεις (3) µήνες και σε περίπτωση υποτροπής µέχρι έξι (6) µήνες, ύστερα από γνώµη της Επιτροπής της παραγράφου 2 του άρθρου 3, στις εξής περιπτώσεις: α. Όταν στο οίκηµα εργάζονται πρόσωπα, κατά παράβαση των διατάξεων των παρ. 2 και 4 του άρθρου 4. β. Όταν µέσα στο οίκηµα ή εξαιτίας της χρήσης αυτού τελούνται στην περιοχή εγγύς του οικήµατος αξιόποινες πράξεις ή εκδηλώνονται αταξίες αντικοινωνικού χαρακτήρα, που προκαλούν το κοινό αίσθηµα ή δηµιουργούν κίνδυνο για τη δηµόσια τάξη ή ασφάλεια ή τη δηµόσια υγεία ή τη νεολαία ή τα ήθη. 2. Με την ίδια διαδικασία η άδεια ανακαλείται όταν εκλείψει έστω και µία από τις προϋποθέσεις της αρχικής χορήγησής της. Με την ίδια επίσης διαδικασία αφαιρείται οριστικά, αν οι πράξεις ή αταξίες που αναφέρονται στο εδάφιο β' της προηγούµενης παραγράφου συνεχίζονται, παρά το γεγονός ότι η άδεια αφαιρέθηκε προσωρινά δύο φορές. 3. Το οίκηµα, που χρησιµοποιείται για να εκδίδεται πρόσωπο µε αµοιβή, χωρίς την προβλεπόµενη στην παρ. 1 του άρθρου 3 άδεια ή χωρίς να έχει υποβληθεί η κατά το άρθρο 4 παρ. 2 δήλωση, κλείνεται και σφραγίζεται µε απόφαση του αρµόδιου δηµάρχου ή προέδρου κοινότητας, Επίσης, το οίκηµα κλείνεται και σφραγίζεται και όταν έχει αφαιρεθεί ή ανακληθεί η χορηγηθείσα άδεια

22 εγκατάστασης και χρήσης. Όποιος παραβιάζει τις σφραγίδες που έχουν τεθεί τιµωρείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 178 του Ποινικού Κώδικα. 7. Πρόσωπα που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, εκδίδονται µε αµοιβή, υποχρεούνται να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να εφοδιασθούν: α. Με το πιστοποιητικό άσκησης επαγγέλµατος του άρθρου 1. εντός αποκλειστικής προθεσµίας τριών (3) µηνών από την έκδοση της προβλεπόµενης στην παρ. 4 του ίδιου άρθρου απόφασης. "β. Με την προβλεπόµενη από το άρθρο 3 άδεια εγκατάστασης και χρήσης, µέσα σε τρεις (3) µήνες από την έκδοση της προβλεπόµενης από την παρ. 5 του ίδιου άρθρου απόφασης. Η ανωτέρω υποχρέωση ισχύει και για τα πρόσωπα που κατέχουν την προβλεπόµενη από το άρθρο 9 του Ν. 1193/1981 άδεια εγκατάστασης. Μέχρι την παρέλευση της ως άνω προθεσµίας δεν εφαρµόζονται οι ποινικές διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 1β του παρόντος νόµου.". 8. Οι διατάξεις του κεφαλαίου Β' και του άρθρου 14 του κεφαλαίου Γ' του ν.1193/1981 (ΦΕΚ 220 Α') από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου καταργούνται. 10. Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Παραγγέλλοµε τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόµου του Κράτους.

ΝΟΜΟΣ 2734/1999 ΦΕΚ: -Α 161/ 05.08.1999 Εκδιδόµενα µε αµοιβή πρόσωπα και άλλες διατάξεις.

ΝΟΜΟΣ 2734/1999 ΦΕΚ: -Α 161/ 05.08.1999 Εκδιδόµενα µε αµοιβή πρόσωπα και άλλες διατάξεις. ΝΟΜΟΣ 2734/1999 ΦΕΚ: -Α 161/ 05.08.1999 Εκδιδόµενα µε αµοιβή πρόσωπα και άλλες διατάξεις. ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ Ο Νόµος 2734/1999 διατίθεται σε Κωδικοποιηµένο ενιαίο κείµενο µε ενηµερωµένες και ενσωµατωµένες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Ιατρικοί και Οδοντιατρικοί Σύλλογοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Ιατρικοί και Οδοντιατρικοί Σύλλογοι. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 4111/1960 Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί Υγειονομικών Συλλόγων, Ιατρικών και Παραϊατρικών Επαγγελμάτων, Ασφαλίσεως Υγειονομικών, Φαρμάκων και των περί ιατρικής εν γένει

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Η Σ Η. Καθεστώς που διέπει την άσκηση του επαγγέλματος της «έκδοσης προσώπων με αμοιβή»

Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Η Σ Η. Καθεστώς που διέπει την άσκηση του επαγγέλματος της «έκδοσης προσώπων με αμοιβή» Δ Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ι Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Α. Κ Α Ν Ε Λ Λ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ Β. Κ Ο Τ Σ Α Ν Η & Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Τ Ε Σ Ακαδημίας 15 & Κριεζώτου Αθήνα 106 71 Τηλ.: 210 36 03 023 210 36 04 777 Fax: 210 33 89 100 Γ Ν Ω Μ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1. Το κράτος έχει την ευθύνη για την παροχή υπηρεσιών υγείας στο σύνολο των πολιτών.

Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1. Το κράτος έχει την ευθύνη για την παροχή υπηρεσιών υγείας στο σύνολο των πολιτών. ΝΟΜΟΣ - 1397-1983 Εθνικό σύστηµα υγείας. Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1. Το κράτος έχει την ευθύνη για την παροχή υπηρεσιών υγείας στο σύνολο των πολιτών. 2. Οι υπηρεσίες υγείας παρέχονται ισότιµα σε κάθε πολίτη,

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2955/2-11-01 (ΦΕΚ Α 256) Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις.

Ν. 2955/2-11-01 (ΦΕΚ Α 256) Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις. Ν. 2955/2-11-01 (ΦΕΚ Α 256) Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2639/1998 (ΦΕΚ 205 Α /2-9-1998) «ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΝΟΜΟΣ 2639/1998 (ΦΕΚ 205 Α /2-9-1998) «ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΝΟΜΟΣ 2639/1998 (ΦΕΚ 205 Α /2-9-1998) «ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή

Διαβάστε περισσότερα

Π 84/2001: Λειτουργία Ιδ. Φορέων Παροχής Υπηρ. Α θµιας Φροντίδας Υγείας-Βλ. ΥΑ Υ1δ/οικ.5595/2005 (298541)

Π 84/2001: Λειτουργία Ιδ. Φορέων Παροχής Υπηρ. Α θµιας Φροντίδας Υγείας-Βλ. ΥΑ Υ1δ/οικ.5595/2005 (298541) Π 84/2001: Λειτουργία Ιδ. Φορέων Παροχής Υπηρ. Α θµιας Φροντίδας Υγείας-Βλ. ΥΑ Υ1δ/οικ.5595/2005 (298541) ΦΕΚ Α`70/10.4.2001 ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ`ΑΡΙΘ.84 Οροι, προϋποθέσεις, διαδικασία και προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

Αναγκαστικός Νόµος 1846/1951 «Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α 179/14-21.6.1951) Άρθρο 1. Άρθρο 2

Αναγκαστικός Νόµος 1846/1951 «Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α 179/14-21.6.1951) Άρθρο 1. Άρθρο 2 Αναγκαστικός Νόµος 1846/1951 «Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α 179/14-21.6.1951) Άρθρο 1 1. Ο παρών νόµος έχει ως σκοπόν την ασφάλισιν των εν τοις εποµένοις άρθροις 2-4 αναφεροµένων προσώπων εις περίπτωσιν

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3730/2008 ΦΕΚ 262/A'/23.12.2008

ΝΟΜΟΣ 3730/2008 ΦΕΚ 262/A'/23.12.2008 ΝΟΜΟΣ 3730/2008 ΦΕΚ 262/A'/23.12.2008 Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις. ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Έχουν ενσωµατωθεί στο Ν.3730/2008 οι τροποποιήσεις συµπληρώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος: Ρύθµιση θεµάτων οργάνωσης, λειτουργίας και προσωπικού της ηµόσιας ιοίκησης και άλλες διατάξεις.

Τίτλος: Ρύθµιση θεµάτων οργάνωσης, λειτουργίας και προσωπικού της ηµόσιας ιοίκησης και άλλες διατάξεις. ΝΟΜΟΣ 2085/1992 Τίτλος: Ρύθµιση θεµάτων οργάνωσης, λειτουργίας και προσωπικού της ηµόσιας ιοίκησης και άλλες διατάξεις. Άρθρο 1 Βαθµολογική διάρθρωση θέσεων (Το παρόν άρθρο καταργήθηκε µε την παρ. 10 άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Ν. 2519/21-8-97 (ΦΕΚ 165 Α') Ανάπτυξη και εκσυγχρονισµός του Εθνικού Συστήµατος Υγείας, οργάνωση των υγειονοµικών υπηρεσιών, ρυθµίσεις για το φάρµακο και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 682/77 (ΦΕΚ Α' 244) : Περί Ιδιωτικών σχολείων Γενικής Εκπαίδευσης και Σχολικών Οικοτροφείων

Ν. 682/77 (ΦΕΚ Α' 244) : Περί Ιδιωτικών σχολείων Γενικής Εκπαίδευσης και Σχολικών Οικοτροφείων Ν. 682/77 (ΦΕΚ Α' 244) : Περί Ιδιωτικών σχολείων Γενικής Εκπαίδευσης και Σχολικών Οικοτροφείων Σύμφωνα με την παρ. 7 άρθρο 62 Νομ. 1566/1985 (ΦΕΚ Α' 67) οι διατάξεις του νόμου αυτού εγαρμόζονται ανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ N. 3868/10 (ΦΕΚ 129 Α/3-8-2010) : Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε

Διαβάστε περισσότερα

Νόµος 2160/1993 «Ρυθµίσεις για τον Τουρισµό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 118/19.7.1993) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Νόµος 2160/1993 «Ρυθµίσεις για τον Τουρισµό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 118/19.7.1993) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Νόµος 2160/1993 «Ρυθµίσεις για τον Τουρισµό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 118/19.7.1993) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Τροποποίηση της νοµοθεσίας για τον Ελληνικό Οργανισµό Τουρισµού (Ε.Ο.Τ.) και άλλες διατάξεις Εποπτεία,

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 1069/1980 (ΦΕΚ Α-191)

Ν. 1069/1980 (ΦΕΚ Α-191) Ν. 1069/1980 (ΦΕΚ Α-191) Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως 'Αρθρον 1 (όπως διαµορφώθηκε µε την παρ.5 αρθρ. 8 Ν. 2839/2000)(ΦΕΚ Α 196) Αντικείµενον - φορείς - αρµοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ. Χρήσιμο προκαταρκτικό Σχόλιο του Ταμείου Νομικών Πληροφοριών του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ. Χρήσιμο προκαταρκτικό Σχόλιο του Ταμείου Νομικών Πληροφοριών του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ (Ν. 2910/2001,Είσοδος και παραμονή αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια. Κτήση της Ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση και άλλες διατάξεις.) Χρήσιμο προκαταρκτικό Σχόλιο του Ταμείου Νομικών Πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Είδος: ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ Αριθµός: 1137 Έτος: 1946 ΦΕΚ: Α 113 19460326 Τέθηκε σε ισχύ: 26.03.1946 Ηµ.Υπογραφής: 24.03.2046

Είδος: ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ Αριθµός: 1137 Έτος: 1946 ΦΕΚ: Α 113 19460326 Τέθηκε σε ισχύ: 26.03.1946 Ηµ.Υπογραφής: 24.03.2046 Είδος: ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ Αριθµός: 1137 Έτος: 1946 ΦΕΚ: Α 113 19460326 Τέθηκε σε ισχύ: 26.03.1946 Ηµ.Υπογραφής: 24.03.2046 Τίτλος Περί κυρώσεως και κωδικοποιήσεως των διατάξεων των αφορωσών το Νοσηλευτικόν

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια Μητρότητας. Χορήγηση αδειών λοχείας και ανατροφής σε περίπτωση τοκετού µε παρένθετη µητέρα

Άδεια Μητρότητας. Χορήγηση αδειών λοχείας και ανατροφής σε περίπτωση τοκετού µε παρένθετη µητέρα Ι Α /Φ.53α/1667/οικ/22-12-2009 Υπ.Εσ. Άδεια Μητρότητας Χορήγηση αδειών λοχείας και ανατροφής σε περίπτωση τοκετού µε παρένθετη µητέρα Με αφορµή ερωτήµατα υπηρεσιών σχετικά µε τη χορήγηση των διευκολύνσεων

Διαβάστε περισσότερα

Νόµος 1599 της 11/11.6.86. καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και άλλες διατάξεις. (Α' 75). ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Νέος τύπος ταυτότητας.

Νόµος 1599 της 11/11.6.86. καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και άλλες διατάξεις. (Α' 75). ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Νέος τύπος ταυτότητας. Νόµος 1599 της 11/11.6.86 Σχέσεις κράτουςπολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και άλλες διατάξεις. (Α' 75). ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Νέος τύπος ταυτότητας. Άρθρο 1. Έκδοση δελτίου ταυτότητας. "1. Οι Έλληνες

Διαβάστε περισσότερα

. 3. 3. . : 7 : 11.06.1986 : 11.06.1986 :, - 1. . 6 . 6 . 2. . 6. 5 . 22. : 8 : 17.02.1998 : 11.06.1986 . 102/6-27/4/1988 ( 251. . 1 13 .

. 3. 3. . : 7 : 11.06.1986 : 11.06.1986 :, - 1. . 6 . 6 . 2. . 6. 5 . 22. : 8 : 17.02.1998 : 11.06.1986 . 102/6-27/4/1988 ( 251. . 1 13 . ΝΟΜΟΣ Αριθµός: 1599 Έτος: 1986 ΦΕΚ: Α 75 19860611 Τέθηκε σε ισχύ: 11.06.1986 Ηµ.Υπογραφής: 10.06.1986 Σχέσεις κράτους-πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και : άλλες διατάξεις. Σχέση κράτους,πολίτη,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της Ζ, 27 Ιουλίου 2010, Συνεδρίασης του Τµήµατος ιακοπής των Εργασιών ιεκπ. της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Αναβάθµιση

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση: Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών. Νομοθετικό πλαίσιο. Απάντηση: Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 5 του ν. 2889/2001, με τον Οργανισμό κάθε

Ερώτηση: Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών. Νομοθετικό πλαίσιο. Απάντηση: Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 5 του ν. 2889/2001, με τον Οργανισμό κάθε Ερώτηση: Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών. Νομοθετικό πλαίσιο. Απάντηση: Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 5 του ν. 2889/2001, με τον Οργανισμό κάθε Νοσοκομείου με δυναμικότητα πάνω από 200 κλίνες συνιστάται υποχρεωτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜΑΚΕΜΠΟΡΙΑ Α. ΦΑΡΜΑΚΑ. 1. Ν. Δ. 96/1973, Περί της εμπορίας εν γένει των φαρμακευτικών, διαιτητικών και καλλυντικών προϊόντων

ΦΑΡΜΑΚΕΜΠΟΡΙΑ Α. ΦΑΡΜΑΚΑ. 1. Ν. Δ. 96/1973, Περί της εμπορίας εν γένει των φαρμακευτικών, διαιτητικών και καλλυντικών προϊόντων ΦΑΡΜΑΚΕΜΠΟΡΙΑ Α. ΦΑΡΜΑΚΑ 1. Ν. Δ. 96/1973, Περί της εμπορίας εν γένει των φαρμακευτικών, διαιτητικών και καλλυντικών προϊόντων Αρ. 1 Φαρμακευτικά προϊόντα 1. Φαρμακευτικόν προϊόν κατά τας διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 1666/1986 (ΦΕΚ Α' 200) : Οδοντοτεχνικό επάγγελµα - Οδοντοτεχνικά εργαστήρια και άλλες διατάξεις

Ν. 1666/1986 (ΦΕΚ Α' 200) : Οδοντοτεχνικό επάγγελµα - Οδοντοτεχνικά εργαστήρια και άλλες διατάξεις Ν. 1666/1986 (ΦΕΚ Α' 200) : Οδοντοτεχνικό επάγγελµα - Οδοντοτεχνικά εργαστήρια και άλλες διατάξεις Άρθρο 1: Άσκηση οδοντοτεχνικού επαγγέλµατος 1. Το οδοντοτεχνικό επάγγελµα ασκείται ύστερα από άδεια του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθµός: 2741 Έτος: 1999 ΦΕΚ: Α 199 19990928 Τέθηκε σε ισχύ: 28.09.1999 Ηµ.Υπογραφής: 28.09.1999 Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων, άλλες ρυθµίσεις θεµάτων Τίτλος: αρµοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3938/2011 (Φ.Ε.Κ. Α- 61/31.03.2011)

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3938/2011 (Φ.Ε.Κ. Α- 61/31.03.2011) ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3938/2011 (Φ.Ε.Κ. Α- 61/31.03.2011) " Σύσταση Γραφείου Αντιµετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις". ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΊΔΡΥΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΑΝΟΙΑΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ».

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΊΔΡΥΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΑΝΟΙΑΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ». ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΊΔΡΥΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΑΝΟΙΑΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ». ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΡΘΡΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΑΝΟΙΑΣ - ALZHEIMER 1. Συνιστάται

Διαβάστε περισσότερα

Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις

Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις Εκδίδομε τον ακόλουθο Νόμο που ψήφισε η Βουλή: (Με το άρθρο 5 του ΠΔ 459/93, ΦΕΚ 193 Α, ορίζεται ότι : «Στο κεφάλαιο Α του Ν.2160/1993

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α/9-2-2007) Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ηµοσίων Πολιτικών ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π...

ΝΟΜΟΣ 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α/9-2-2007) Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ηµοσίων Πολιτικών ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π... Τελευταία ενηµέρωση την: 22/12/2012 ΝΟΜΟΣ 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α/9-2-2007) Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ηµοσίων Πολιτικών ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π... ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Ο Ν.3528/2007 διατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ Ν. 4046/2012, 4093/2012, 4127/2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν. 356/1974, Ν.2238/1994, Ν.2859/2000

Διαβάστε περισσότερα