Νόµος 1193/1981. Περί της εξ αφροδισίων νόσων προστασίας και ρυθµίσεως συναφών θεµάτων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Νόµος 1193/1981. Περί της εξ αφροδισίων νόσων προστασίας και ρυθµίσεως συναφών θεµάτων"

Transcript

1 Νόµος 1193/1981 Περί της εξ αφροδισίων νόσων προστασίας και ρυθµίσεως συναφών θεµάτων 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α' Αφροδίσιαι νόσοι, θεραπεία και καταπολέµησις αυτών Αφροδίσιαι νόσοι υπό την έννοιαν του παρόντος, είναι η σύφιλις, η γονόρροια, το µαλακόν έλκος, το αφροδίσιον λεµφοκοκκίωµα (νόσος Nicolas Favre) κατά το µολυσµατικόν αυτών στάδιον, ως πάσα άλλη νόσος η οποία µεταδίδεται δια των γενετησίων σχέσεων και η οποία ήθελεν υπαχθή εις την κατηγορίαν των αφροδισίων, δι' αποφάσεως του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών µετά σύµφωνον γνώµην του ΑΥΣ, δηµοσιευοµένης εις την Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως ια την θεραπείαν των αφροδισίων νόσων εφαρµόζονται µόνον επιστηµονικώς παραδεκταί µέθοδοι. 2. Η εκτός ειδικών νοσοκοµείων ή κλινικών θεραπεία των αφροδισίων νόσων, ενεργείται υπό ιατρού αφροδισιολόγου δερµατολόγου, µόνον δε εν ελλείψει τούτου εις τον τόπο διαµονής του πάσχοντος, υπό των νοµίµως ασκούντων το ιατρικόν επάγγελµα ιατρών κατ' ανάθεσιν υπό της οικείας Υγειονοµικής Αρχής της Νοµαρχίας µετά σύµφωνον γνώµην του Ιατρικού Συλλόγου της περιοχής Oι διευθύνοντες Νοσηλευτικά Ιδρύµατα και Ιδιωτικάς Κλινικάς ως και οι ιοικηταί ή ιευθυνταί Νοσηλευτικών Μονάδων των Ενόπλων υνάµεων, εις περίπτωσιν διαγνώσεως αφροδισίας νόσου επί παντός προσερχοµένου εις τα εξωτερικά ιατρεία του ιδρύµατος ή της κλινικής ή νοσηλευοµένου εις το ίδρυµα ή την κλινικήν δι' οιανδήποτε αιτίαν ως πας ιατρός, µη εργαζόµενος εις νοσηλευτικόν ίδρυµα, διαγιγνώσκων µετά βεβαιότητος επί ατόµου τινός, αφροδισίαν νόσον κατά το µολυσµατικόν στάδιον υποχρεούται αµέσως να συµπληρώσει και να αποστείλει εις τον προϊστάµενον ιατρόν της οικείας Υγειονοµικής Υπηρεσίας της Νοµαρχίας ειδικόν επιδηµιολογικόν δελτίον, του ονοµατεπωνύµου του πάσχοντος αναφεροµένου µόνον δια των αρχικών

2 ψηφίων. Αι λεπτοµέρειαι θα καθοριστούν δια της προβλεποµένης Υπουργικής Αποφάσεως του άρθρου 5 του παρόντος νόµου. 2. Τα Νοσηλευτικά Ιδρύµατα, τα οποία λειτουργούν υπό µορφήν Ν.Π..., ως και τα Νοσηλευτικά Ιδρύµατα τα οποία λειτουργούν υπό µορφήν Ν.Π.Ι.. και επιχορηγούνται υπό του Κράτους, υποχρεούνται όπως υποβάλλουν δωρεάν εις δόκιµον ορολογικήν εξέτασιν αίµατος δια συφιλίδα παν άτοµον εισερχόµενον εις αυτά προς νοσηλείαν, εφ' όσον τούτο ήθελε κριθή αναγκαίον. Αι έγκυοι γυναίκες δέον όπως υποβάλλωνται υποχρεωτικώς εις την εξέτασιν αυτήν. 3. Τα Ταµεία Ασφαλίσεως Υγείας, αι Υγειονοµικαί Υπηρεσίαι των Νοµαρχιών, τα Ιατρεία ΠΙΚΠΑ και πάντα τα εξωτερικά Ιατρεία των εις την προηγουµένην παράγραφον αναφεροµένων Νοσηλευτικών Ιδρυµάτων, εάν επί προσερχοµένου προς εξέτασιν ή θεραπείαν ατόµου υπάρχει υπόνοια συφιλίδος, υποχρεούνται όπως ενεργήσουν λήψιν αίµατος, το οποίον πρέπει να αποστέλλεται προς εξέτασιν εις το πλησιέστερον µικροβιολογικόν Εργαστήριον Νοσηλευτικού Ιδρύµατος, εκ των αναφεροµένων εις την παρ. 2, υποχρεούµενον να εκτελέση ταύτην δωρεάν. 4. Αι ιευθύνσεις Φυλακών, Σωφρονιστηρίων και θεραπευτικών Καταστηµάτων υποχρεούνται, όπως, παν παραπεµπόµενον εις αυτά άτοµον, υποβάλλουν κατά την είσοδόν του αλλά και µετ' αυτή, όταν υπάρξη ένδειξις ή υποψία αφροδισίας νόσου, εις κλινικήν και εργαστηριακήν εξέτασιν. Οταν διαγνωσθή τοιαύτη πρέπει να υποβάλλουν τούτο εις θεραπείαν δια των υγειονοµικών υπηρεσιών. 5. Αι διοικήσεις µονάδων των Ενόπλων υνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας, υποχρεούνται όπως υποβάλλουν εις κλινικήν µεν εξέτασιν δι' αφροδισίαν νόσον τους κατατασσοµένους, εις εργαστηριακήν δε τοιαύτην τους παρέχοντας υπόνοιαν τοιαύτης νόσου. Οι εκ τούτων νοσούντες υποβάλλονται εις θεραπείαν. 6. Οι εξ αφροδισίων νόσων πάσχοντες, εάν είναι ησφαλισµένοι απολαµβάνουν πάντων των λόγω ασθενείας δικαιωµάτων των έναντι του οικείου Οργανισµού ή Ταµείου και δικαιούνται, κατά τας ισχυούσας διατάξεις, των παρ' αυτού χορηγουµένων παροχών ασθενείας µέχρις αποθεραπείας των Οι νοσούντες εξ αφροδισίας νόσου υπόκεινται υποχρεωτικώς, κατά το µολυσµατικόν στάδιον, εις πλήρη θεραπείαν και υποχρεούνται να ακολουθούν τας ιατρικάς οδηγίας.

3 Οι έχοντες υπό την επιµέλειαν αυτών νοσούντας ανηλίκους ή άτοµα τελούντα υπό δικαστικήν αντίληψην ή απαγόρευσιν, υποχρεούνται όπως επιµελούνται της θεραπείας των προσώπων τούτων. 2. Η ιατροφαρµακευτική περίθαλψις και νοσηλεία παντός πάσχοντος εξ αφροδισίας νόσου, ανεξαρτήτως οικονοµικής καταστάσεως, παρέχεται δωρεάν, εφ' όσον ενεργείται δια των Κρατικών Νοσηλευτικών Ιδρυµάτων και Ιατρείων. Εάν η παραποµπή γίνη υπό Ασφαλιστικού Οργανισµού ή Ταµείου Υγείας, η δαπάνη βαρύνει τον παραπέµποντα µέχρις αποθεραπείας. 3. ι' αποφάσεων του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών, δηµοσιευοµένων δια της Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως, δύναται να καθορίζεται ειδικώτερον η διαδικασία υποβολής εις θεραπείαν και παρακολουθήσεως των πασχόντων εξ αφροδισίων νόσων και ο τρόπος διαφωτίσεως του κοινού. 5. ι' αποφάσεως του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών, δηµοσιευοµένης δια της Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως ρυθµίζονται αι λεπτοµέρειαι της υπό υγειονοµικών οργάνων διενεργουµένης επιδηµιολογικής ερεύνης, προς εντοπισµόν εστιών µολύνσεων τηρουµένου του απορρήτου. 6. [καταργήθηκε µε το άρθρο 8 Ν. 2734/1999 (ΦΕΚ Α 161)] 7. [καταργήθηκε µε το άρθρο 8 Ν. 2734/1999 (ΦΕΚ Α 161)] 8. [καταργήθηκε µε το άρθρο 8 Ν. 2734/1999 (ΦΕΚ Α 161)] 9. [καταργήθηκε µε το άρθρο 8 Ν. 2734/1999 (ΦΕΚ Α 161)] 10. [καταργήθηκε µε το άρθρο 8 Ν. 2734/1999 (ΦΕΚ Α 161)] 11. [καταργήθηκε µε το άρθρο 8 Ν. 2734/1999 (ΦΕΚ Α 161)] 12. [καταργήθηκε µε το άρθρο 8 Ν. 2734/1999 (ΦΕΚ Α 161)] 13. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ' ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

4 1. Τιµωρείται, κατά τας διατάξεις του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικος και εφ' όσον δεν συντρέχει περίπτωσις βαρυτέρας αξιοποίνου πράξεως, εκείνος ο οποίος: α) Γνωρίζων ότι πάσχει εξ αφροδισίας νόσου δεν υποβάλλεται εις θεραπείαν και δεν τηρεί τας ιατρικάς οδηγίας δια την παρεµπόδισιν µεταδόσεως της νόσου. β) Γνωρίζων ότι πρόσωπον, τελούν υπό την επιµέλειάν του, πάσχει εξ αφροδισίας νόσου, δεν υποβάλλει τούτο εις θεραπείαν και δεν τηρεί τας ιατρικάς οδηγίας, προς παρεµπόδισιν µεταδόσεως της νόσου. ιαφήµισις Θεραπείας. γ) Εφαρµόζει, συνιστά ή διαφηµίζει καθ' οιονδήποτε τρόπον, αντιαφροδισιακήν θεραπείαν, δια µη επιστηµονικώς παραδεδεγµένων µεθόδων. δ) Παραβαίνει τας κατ' εξουσιοδότησιν των άρθρων 7 παρ. 4 και 8 του παρόντος, εκδιδοµένας Υπουργικάς αποφάσεις. ε) Ο µη συµµορφούµενος προς την υπό της διατάξεως της παραγράφου 1 του άρθρου 3 οριζοµένην υποχρέωσιν. στ) Μήτηρ ή τροφός γνωρίζουσα ότι πάσχει εξ αφροδισίας νόσου, θηλάζει ίδιον ή ξένον βρέφος. ζ) Οστις παραδίδει προς θηλασµόν βρέφος εις τροφόν αν και γνωρίζει ότι το βρέφος πάσχει εκ συφιλίδος. 2. Τιµωρείται κατά τας διατάξεις του άρθρου 371 του Ποινικού Κώδικος ιατρός, µαία, φαρµακοποιός, δηµόσιος, δηµοτικός ή κοινοτικός υπάλληλος ή υπάλληλος νοµικού προσώπου δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ο οποίος γνωρίζει εκ των καθηκόντων του περίπτωσιν αφροδισίας νόσου και τα κατ' αυτήν περιστατικά ή τας προσωπικάς σχέσεις του πάσχοντος ή του µολύναντος και ανακοινοί περί αυτών στοιχεία εις αναρµόδια πρόσωπα. 14. [καταργήθηκε µε το άρθρο 8 Ν. 2734/1999 (ΦΕΚ Α 161)] 15. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ' ΤΕΛΙΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Οι Νοµάρχαι καθίστανται αρµόδιοι δια την εφαρµογήν των διατάξεων του παρόντος, συνεργαζόµενοι προς τούτο µετά των Υγειονοµικών Υπηρεσιών του

5 Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών και ετέρων Υπουργείων, ως και των Αστυνοµικών Αρχών της περιφέρειάς των. Εις πάσαν περίπτωσιν εφαρµογής των διατάξεων του παρόντος, δύναται αι ως άνω Υπηρεσίαι να επικαλούνται την συνδροµήν των αστυνοµικών αρχών, υποχρεουµένων όπως παρέχουν ταύτην. Τα κατά χωρικήν δικαιοδοσίαν αστυνοµικά όργανα ενεργούν και τας κατά τον παρόντα νόµον επιδόσεις παντός εγγράφου. 2. Απασαι αι κατά την έναρξιν ισχύος του παρόντος εµπίπτουσαι εις την παρ. 1 του άρθρου 6 γυναίκες, υποχρεούνται όπως, εντός µηνός από της δηµοσιεύσεως του παρόντος, υποβάλουν εις την αρµοδίαν Αστυνοµικήν Αρχήν την εν άρθρ. 6 δήλωσιν, ίνα τύχουν αδείας εγκαταστάσεως παρά της Αστυνοµικής Αρχής και βιβλιαρίου υγείας παρά της Νοµαρχίας. 3. Πάσα λεπτοµέρεια αφοφώσα εις την εφαρµογήν του παρόντος ρυθµίζεται δι' αποφάσεων του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών, δηµοσιευοµένων δια της Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως, συντρεχούσης δε αρµοδιότητος και ετέρου Υπουργείου, δια κοινών αποφάσεων του Υπουργού Κοινωικών Υπηρεσιών και του αρµοδίου κατά περίπτωσιν Υπουργού δηµοσιευοµένων δια της Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως. 16. Καταργείται το υπ' αριθ. 4095/1960 Ν.. "περί της εξ αφροδισίων νόσων προστασίας και ρυθµίσεως συναφών θεµάτων" και πάσα άλλη γενική ή ειδική διάταξις αντιτιθεµένη εις τον παρόντα νόµον Το επίδοµα επικινδύνου και ανθυγιεινής εργασίας το οποίον καταβάλλεται εις τους υπαλλήλους του Κλάδου ΑΤ4 Υγειονολόγων ιατρών του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών, σύµφωνα µε την διάταξιν του άρθρου 2 παρ. 1 εδάφ. IV περίπτ. β' υποπερίπτ. αα' του Π.. 904/1978 "περί καθορισµού των διατηρητέων επιδοµάτων υπό ενίων κατηγοριών δηµοσίων υπαλλήλων εν γένει, πολιτικών και στρατιωτικών και υπαλλήλων Ν.Π..., ως και του τρόπου υπολογισµού αυτών" µετονοµάζεται εφεξής εις επίδοµα ασυµβιβάστου προς άσκησιν ιδιωτικώς του ιατρικού επαγγέλµατος και αυξάνεται από της 1ης του εποµένου της δηµοσιεύσεως του νόµου αυτού µηνός, κατά ποσοστόν επί του βασικού µισθού του βαθµού της κατεχοµένης θέσεως δια µεν τους µέχρι και του 4ου βαθµού 70% δια δε τους άνω του 4ου βαθµού εις 65%. 2. Το επίδοµα τούτο χορηγείται και εις τους υπαλλήλους του Κλάδου ΑΤ5 Ιατρών του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών, εφ' όσον δεν ασκούν Ιδιωτικόν

6 Ιατρικόν επάγγελµα και υπηρετούν εις την Κεντρικήν Υπηρεσίαν του Υπουργείου αυτού, ως και εις τους Μικροβιολόγους Ιατρούς του αυτού Κλάδου, εφ' όσον δεν ασκούν ιδιωτικώς το ιατρικόν επάγγελµα. 3. Αι οργανικαί θέσεις του Κλάδου ΑΡ6 Εποπτών ηµοσίας Υγείας του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών αναδιαρθρούµεναι, ορίζονται κατά βαθµούς ως εξής: α) 30 θέσεις επί βαθµοίς 3ω-2ω. β) 145 θέσεις επί βαθµοίς 5ω-4ω. γ) 443 θέσεις επί βαθµοίς 9ω-6ω. 18. Η θητεία των κατά την δηµοσίευσιν του παρόντος υπηρετούντων επί ωρισµένω χρόνω διαρκείας υπαλλήλων εις θέσεις περί ων το άρθρον 99 του Π.. 544/1977 "περί Οργανισµού του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών" µετατρέπεται εις αορίστου χρόνου διαρκείας Εις τα µέλη των οµάδων εργασίας ή ειδικούς Επιστήµονας που προβλέπονται από το άρθρο 14 του Νόµου 1076/1980 "περί ενοποιήσεως των θέσεων κλάδων τινών προσωπικού Νοσηλευτικών Ιδρυµάτων Ν /53 κ.λ.π." καταβάλλεται αποζηµίωσις το ύψος της οποίας καθορίζεται δι' αποφάσεως του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών, κατά παρέκκλισιν πάσης αντιθέτου διατάξεως, η δε ισχύς της παρ. 1 του άρθρου αυτού παρετείνεται επί εν έτος από της δηµοσιεύεσεως του παρόντος. Η αποζηµίωσις δι' έκαστον Επιστήµονα ή µέλος οµάδος εργασίας δεν δύναται να είναι ανωτέρα του ποσού των δραχµών µηνιαίως, πέραν των οδοιπορικών και εκτός έδρας εξόδων κινήσεως και λοιπών εξόδων τα οποία καθορίζονται δια της αυτής αποφάσεως του Υπουργού. Η παρ. 4 του άρθρου 14 του Νόµου 1076/1980 δεν έχει εφαρµογήν. 2. Ιατροί αποφοιτήσαντες της Ιατρικής Σχολής προ 10ετίας και εφ' όσον έχουν αποκτήσει τον τίτλον του τακτικού, µονίµου, επικουρικού ή προσέδρου Καθηγητού τοποθετούνται εις Νοσηλευτικά Ιδρύµατα Ν..

7 2592/1953 εκτός περιφερείας τέως ιοικήσεως πρωτευούσης και Θεσσαλονίκης δι' εκπλήρωσιν της υπό του Ν.. 67/1968 προβλεποµένης υπηρεσίας υπαίθρου. 3. ι' αποφάσεως του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών, εις θέσεις βοηθών ιατρών του Κέντρου Αµέσου Βοηθείας (Κ.Α.Β.) του Γενικού Νοσοκοµείου Αθηνών, προκηρυχθείσας και µη πληρωθείσας ελλείψει υποψηφίων, τοποθετούνται ιατροί προς εκπλήρωσιν της κατά το άρθρ. 1 του Ν.. 67/1968 υποχρεώσεως υπηρεσίας υπαίθρου, θεωρούνται δε ως εκπληρώσαντες την υποχρέωσιν αυτήν, εφ' όσον υπηρετήσουν επί διετίαν, τουλάχιστον, εις τας θέσεις ταύτας. Ως χρόνος εκπληρώσεως της κατά τα ανωτέρω υπηρεσίας υπαίθρου λογίζεται και ο διανυθείς χρόνος υπό ιατρών υπηρετούντων ή υπηρετησάντων ήδη εις το Κέντρον αυτό. "4. Στους ιατρούς, τα πληρώµατα ασθενοφόρων και το νοσηλευτικό προσωπικό του Ε.Κ.Α.Β., που εκτελούν διατεταγµένη υπηρεσία µε ειδικά αεροπορικά µέσα, για την παροχή Α' Βοηθειών σε ασθενούντα άτοµα, παρέχεται ειδική αποζηµίωση, το ύψος της οποίας καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κατά ώρα πραγµατικής πτήσης. Η ειδική αποζηµίωση παρέχεται και σε κάθε άλλο ιατρό που εντέλλεται από το Ε.Κ.Α.Β. για εκτέλεση αυτής της υπηρεσίας" Το προβλεπόµενον υπό του Β.. 170/1960 "περί κυρώσεως του Υπηρεσιακού Οργανισµού του ΠΙΚΠΑ", ως τούτο ετροποποιήθη και συνεπληρώθη µεταγενεστέρως, Παιδικόν Νοσοκοµείον Πεντέλης, µετατρέπεται εις ίδιον Νοµικόν πρόσωπον δηµοσίου δικαίου και διέπεται υπό των διατάξεων του Ν /1953 "περί Ιατρικής Αντιλήψεως", ως αύται ετροποποιήθησαν και συνεπληρώθησαν µεταγενεστέρως και συγχωνεύεται εις τούτο και η Σχολή Βοηθών Νοσοκόµων του ΠΙΚΠΑ, καταργουµένου αφ' ης ίσχυσε του Π.. 870/1980 "περί µετατροπής του Παιδικού Νοσοκοµέιου ΠΙΚΠΑ Πεντέλης εις Γενικόν Νοσοκοµείον Παίδων κ.λ.π.". 2. ια Π. /των, εκδιδοµένων τη προτάσει των Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως, Οικονοµικών και Κοινωνικών Υπηρεσιών, ρυθµίζονται πάντα τα θέµατα τα αναγόµενα εις την εν γένει διάρθρωσιν των υπηρεσιών, της αρµοδιότητος τούτων, την διάρθρωσιν των θέσεων κατά κλάδους, βαθµούς και ειδικότητας, τα προσόντα διορισµού ή προσλήψεως, τα των προϊσταµένων και της αναπληρώσεως τούτων, την τακτοποίησιν του υπηρετούντος προσωπικού εις κενάς θέσεις αυτού ή ως υπεραρίθµου ή εις έτερα Ν.Π... αρµοδιότητος του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών,

8 αναλόγως των ουσιαστικών προσόντων του δια πράξεως του Προέδρου του.σ. του Νοσοκοµείου µετά σύµφωνον γνώµην του οικείου Υπηρεσιακού Συµβουλίου. 3. Μέχρι της εκδόσεως των κατά τα ανωτέρω Π. /των η υπηρεσιακή κατάστασις του προσωπικού του Νοσοκοµείου αυτού θα εξακολουθήση να διέπεται από το ισχύον καθεστώς. Τα πάσης φύσεως έσοδα και έξδα διοικήσεως και λειτουργίας του εν λόγω Νοσοκοµείου θα βαρύνουν τον προϋπολογισµόν του ΠΙΚΠΑ επί τρίµηνον και θα ενεργούνται υπό του ΠΙΚΠΑ βάσει των ισχυουσών διατάξεων. Μετά την παρέλευσιν του τριµήνου αυτού άπαντα τα δικαιώµατα και αι υποχρεώσεις του ανωτέρω Νοσοκοµείου περιέρχονται εις το συνιστώµενον ως άνω νέον οικονοµικόν πρόσωπον δηµοσίου δικαίου. ι' αποφάσεως του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών ρυθµίζονται αι λεπτοµέρειαι των περιερχοµένων εις το εν λόγω νέον νοµικόν πρόσωπον δικαιωµάτων και υποχρεώσεων. 4. ι' αποφάσεως του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών µετά γνώµην του ιοικητικού Συµβουλίου του ΠΙΚΠΑ, καθορίζεται η κινητή και ακίνητος περιουσία, ήτις περιέρχεται εις το συνιστώµενον κατά τα ανωτέρω νέον νοµικόν πρόσωπον δηµοσίου δικαίου Ν / ια Π. /των, εκδιδοµένων προτάσει των Υπουργών Οικονοµικών και Κοιν. Υπηρεσιών, δύναται να συγχωνευθούν εν όλω ή εν µέρει εις το Παιδικόν Νοσοκοµείον Πεντέλης, αι Κλινικαί του Κέντρου Αποκαταστάσεως Αναπήρων Παίδων Βούλας και εις το Νοσοκοµείον Παίδων Πατρών Μπέµπη Ι. Καραµανδάνη η Μονάς Θεραπευτικής Αγωγής Σπαστικών Παιδιών του παραρτήµατος ΠΙΚΠΑ Πατρών εφαρµοζοµένων αναλόγως των ανωτέρω διατάξεων Αι διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.. 127/1974 "περί υποχρεώσεως υπηρεσίας υπαίθρου του Ν.. 67/1968 Μαιών, Αδελφών Νοσοκόµων, Επισκεπτριών Αδελφών και Βοηθών Νοσοκόµων" καταργούνται. 2. Ιατροί εγγραφέντες εις Ιατρικήν Σχολήν µέχρι και του Ακαδηµαϊκού έτους , απαλλάσσονται της υποχρεώσεως υπηρεσίας υπαίθρου του Ν.. 67/ Αι ως άνω διατάξεις έχουν εφαρµογήν και επί των ήδη υπηρετούντων προς εκπλήρωσιν υπηρεσίας υπαίθρου εις Αγροτικά Ιατρεία, Υγειονοµικούς Σταθµούς, Κινητάς Υγειονοµικάς Μονάδας και εις Νοσηλευτικά Ιδρύµατα του Ν /1953.

9 (Αντικαθίσταται το άρθρο 1 παρ. 4 εδάφ. δ' Νόµ. 1076/80). 2. (Προστίθεται εδάφιο στην παρ. 2 άρθρ. 3 του άνω Νόµου). 3. (Προστίθεται εδάφιο δεύτεερο στο άρθρ. 4 του αυτού Νόµου). 4. (Συµπληρώνεται το άρθρ. 20 Νόµ. 1076/80). 5. (Συµπληρώνεται το άρθρ. 26 Νόµ. 1076/80). 6. (Προστίθεται εδάφιο στο άρθρ. 29 του άνω Νόµου) Αι ιατρικαί ειδικότητες "Νευρολογία - Ψυχιατρική" και "Ακτινολογία", αι οποίαι ορίζονται ως υπ' αριθ. 9 και 13 εις την παρ. 1 του άρθρ. 7 του Ν /1955 "περί ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλµατος και ιατρικών ειδικοτήτων και άλλων τινών διατάξεων" διαχωρίζονται εις τας ακολούθους ειδικότητας: α. Η "Νευρολογία - Ψυχιατρική". αα) Εις την ειδικότητα της Νευρολογίας: Χρόνος εκπαιδεύσεως διά την απόκτησιν του σχετικού τίτλου, 4 έτη. Εξ αυτών: 6 µήνες Παθολογία 6 µήνες Κλινική Ψυχιατρική, και 3 έτη Νευρολογία, τα οποία περιλαµβάνουν άσκησιν εις την Κλινικήν Νευρολογίαν και εις συναφείς τοµείς Νευρολογίας όπως Νευροφυσιολογίαν, Νευροακτινολογίαν και Νευροχειρουργικήν. ββ) Εις την ειδικότητα της Ψυχιατρικής: Χρόνος εκπαιδεύσεως διά την απόκτησιν του σχετικού τίτλου, 4 έτη. Εξ αυτών: 1 έτος Κλινική Νευρολογία, Νευροφυσιολογία, Νευροακτινολογία και Νευροχειρουργική, και 3 έτη Ψυχιατρική, τα οποία περιλαµβάνουν άσκησιν εις την Κλινικήν Ψυχιατρικήν και εις Ψυχιατρικήν Μονάδα Γενικού Νοσοκοµείου, Μονάδα Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ιατροπαιδαγωγικόν και Παιδοψυχιατρικόν Τµήµα. β. Η "Ακτινολογία - Ραδιολογία".

10 αα) Εις την ειδικότητα Ακτινοδιαγνωστικής: Χρόνος εκπαιδεύσεως διά την απόκτησιν του σχετικού τίτλου, 4 έτη. Εξ αυτών: 1 έτος βασικαί επιστήµαι Ακτινολογίας, και 3 έτη Κλινική Ακτινοδιαγνωστική. ββ) Εις την ειδικότητα της (Ακτινοθεραπευτικής). [Η µέσα σε () ειδικότητα της (Ακτινοθεραπευτικής) µετονοµάστηκε σε "Ακτινοθεραπευτική-Ογκολογία" από το Π.. 190/28 Μαρτ.-10 Απρ. 1989, (ΦΕΚ Α' 91).] Χρόνος εκπαιδεύσεως διά την απόκτησιν του σχετικού τίτλου, 4 έτη. Εξ αυτών: 1 έτος βασικαί επιστήµαι Ακτινολογίας, και 3 έτη Ακτινοθεραπευτική και Ογκολογία. 2. Οι Ιατροί, οι οποίοι προ της ισχύος του παρόντος, έχουν λάβει τίτλον ειδικότητος Νευρολογίας-Ψυχιατρικής ή τοιούτον Ακτινολογίας-Ραδιολογίας, εξακολουθούν να ασκούν, οι µεν πρώτοι την Νευρολογίαν-Ψυχιατρικήν, οι δε δεύτεροι την Ακτινολογίαν-Ραδιολογίαν. 3. Οι ιατροί οι οποίοι έως και την έχουν κάνει έναρξιν της εκπαιδεύσεώς των διά την απόκτησιν µιας εκ των µνηµονευοµένων εν τη προηγουµένη παραγράφω ειδικοτήτων, λαµβάνουν τίτλον ειδικότητος συµφώνως προς τας διατάξεις της παρ. 2 του άρθρ. 8 (αριθ. 9 και 13) του Ν /1955, αντιστοίχως. ** (βλ. σχόλια) 4. Οι κατά την δηµοσίευσιν του παρόντος ασκούµενοι προς απόκτησιν του τίτλου της συναφούς ειδικότητος της Ακτινοθεραπευτικής λαµβάνουν τον τίτλον της ειδικότητος ταύτης µετά την συµπλήρωσιν διετούς προς τούτο ειδικεύσεως. 5. Επιφυλασσοµένης της ισχύος των διατάξεων της παρ. 3, καταργούνται, από της ισχύος του παρόντος αι ιατρικαί ειδικότητες αι αναφερόµεναι ως υπ' αριθ. 9 και 13 εις τας διατάξεις της παρ. 1 του άρθρ. 7 και της παρ. 2 του άρθρ. 8 του Ν /1955, καταργουµένης ωσαύτως και της υπ' αριθ. 4 της παρ. 2 του άρθρ. 11 του αυτού Ν. /τος διατάξεως. 24.

11 1. ια Π. /των εκδιδοµένων µετά πρότασιν του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών και γνώµην του Κεντρικού Επιστηµονικού Συµβουλίου Κρίσεως Ιατρικού και Οδοντιατρικού Προσωπικού Νοσηλευτικών Ιδρυµάτων Ν /1953 (ΚΕΣΚΙΟΠ) ορίζονται, καταργούνται, διαχωρίζονται και συγχωνεύονται αι ιατρικαί ειδικότητες. ια των ιδίων ή οµοίων Π. /των καθορίζονται ο χρόνος ασκήσεως και αι λοιπαί προϋποθέσεις δια την απόκτησιν του τίτλου ειδικού ιατρού εις εκάστην εκ των ιατρικών ειδικοτήτων. 2. ι' αποφάσεως του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών εφ' άπαξ εκδιδοµένης, µετά γνώµην του ΚΕΣΚΙΟΠ, εντός τριών µηνών από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος, δύναται ν' αυξοµειωθή ο χρόνος ασκήσεως και ν' ανακαθορισθούν και αι προϋποθέσεις δια την απόκτησιν τίτλου ειδικού ιατρού, εις εκάστην, εκ των αναγνωριζοµένων, µέχρις ενάρξεως ισχύος του νόµου τούτου, ιατρικών ειδικοτήτων ι' αποφάσεως του οικείου ιοικητικού Συµβουλίου δύναται, εις κενάς οργανικάς θέσεις νοσηλευτικού προσωπικού Κρατικών Νοσοκοµείων Ν.Π... του Ν /1953, εφ' όσον έχουν προκηρυχθή και δεν έχουν πληρωθή ελλείψει υποψηφίων, να προσλαµβάνωνται, δια µερικήν απασχόλησιν, επί ωροµισθίω, νοσοκόµοι που κέκτηνται τα αντίστοιχα µε την θέσιν προσόντα. Η πρόσληψις γίνεται κατόπιν προκηρύξεως δια συµβάσεως εργασίας Ιδιωτικού ικαίου διαρκείας έξι (6) µηνών, δυναµένης να ανανεούται. Αι ώραι εργασίας ορίζονται δι' εκάστην εβδοµάδα και δεν δύνανται να είναι ολιγώτεραι των 18 συνολικά και 3 ηµερησίως. 2. ια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Οικονοµικών και Κοινωνικών Υπηρεσιών ορίζεται το ωροµίσθιον των νοσοκόµων και προσλαµβάνονται συµφώνως προς την προηγουµένην παράγραφον. 26. Το βάσει των διατάξεων του από Ν. /τος (ΦΕΚ 385 τ.α') εκδιδόµενον περιοδικόν υπό τον τίτλον "Αρχεία Υγιεινής" µετονοµάζεται εις "Αρχεία Υγιεινής και Επιδηµιολογίας".

12 27. (Αντικαθίσταται το άρθρ. 24 Ν.. 971/1973). 28. (Προστίθεται παράγραφος στο άρθρ. 17 Ν.. 97/1973). 29. (Προστίθεται παράγραφος στο άρθρ. 6 Νόµ. 1011/1971). 30. (Αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο παρ. 1 άρθρ. 10 Νόµ. 3366/1955). 31. (Αντικαθίστανται οι παρ. 1 και 2 άρθρ. 14 Α.Ν. 200/1967) (Προστίθεται παρ. 6 στο άρθρ. 36 Νόµ. 4507/1966). 2. (Καταργήθηκε από το άρθρο 9 Π.. 13/7-15 Ιαν (ΦΕΚ Α' 7) (Προστίθεται φράση στο τέλος της παρ. 2 άρθρ. 2 Νόµ. 991/79). 2. (Προστίθεται εδάφιο στο άρθρ. 3 παρ. 2 Νόµ. 991/79). 3. (Προστίθεται παρ. 6 στο άρθρ. 3 Νόµ. 991/79). 4. (Προστίθεται παράγραφος στο άρθρ. 8 Νόµ. 991/79). 5. (Πορστίθενται παρ. 3 και 4 στο άρθρ. 10 Νόµ. 991/79).

13 34. Αι οργανικαί θέσεις του Κλάδου ΑΡ4 Κοινωνικών Λειτουργών του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών, αναδιαρθρούµεναι, ορίζονται κατά βαθµούς ως εξής: α) 18 θέσεις επί βαθµοίς 3ω-2ω. β) 62 θέσεις επί βαθµοίς 5ω-4ω. γ) 183 θέσεις επί βαθµοίς 9ω-6ω. 35. (Προστίθεται φράση στο άρθρ. 1 παρ. 4 Νόµ. 1076/80) Μία (1) εκ των υφισταµένων θέσεων αναπληρωτών γενικών διευθυντών του κλάδου ΑΤ1 ιοικητικού του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών, αίτινες προβλέπονται υπό των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 61 του Π.. 544/1977 "περί Οργανισµού του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών" και του άρθρου 5 του Νόµου 1076/1980 "περί ενοποιήσεως των θέσεων κλάδων τινών προσωπικού των Νοσηλευτικών Ιδρυµάτων Ν /1953 κ.λπ.", ανυψούται εις θέσιν επί 1ω βαθµώ του αυτού Κλάδου. Ο υπάλληλος επί 1ω βαθµώ προΐσταται των υπό του άρθρου 30 του υπ' αριθ. 544/1977 Π. /τος "περί οργανισµού του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών" προβλεποµένων Γενικών Υπηρεσιών". 2. Αι αρµοδιότητες των αναπληρωτών γενικών διευθυντών καθορίζονται δι' αποφάσεως του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών. 3. Αι θέσεις επί βαθµώ 1ω και Αναπληρωτών Γενικών ιευθυντών, περί ων το άρθρ. 5 του Νόµου 1076/1980 και το άρθρ. 61 παρ. 1 του Π.. 544/1977 "περί οργανισµού του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών" πληρούνται δια προαγωγής κατά τας κειµένας διατάξεις, υπαλλήλων των κλάδων ΑΤ1 ιοικητικού και ΑΤ15 Κοινωνικών Λειτουργών Παρασκευασταί Νοσηλευτικών Ιδρυµάτων Ν /1953 και Πανεπιστηµιακών, κάτοχοι πτυχίου Σχολών Παραϊατρικών επαγγελµάτων διετούς, τουλάχιστον µεταγυµνασιακής φοιτήσεως ανεγνωρισµένου υπό του

14 Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και εφ' όσον έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το έτος 1975, εντάσσονται εις τον Κλάδον ΑΡ παρασκευαστών του οικείου Νοσοκοµείου, λογιζοµένου του χρόνου υπηρεσίας των εις τον ανάλογον βαθµόν του κλάδου αυτού. "Οι παραπάνω υπάλληλοι εντάσσονται σε προσωρινές συνιστώµενες θέσεις, οι οποίες καταργούνται µε την καθ' οιονδήποτε τρόπο αποχώρησή τους". 2. Προϋπόθεσις της τοιαύτης εντάξεως αποτελεί η παρακολούθησις ειδικού σεµιναρίου ενός Ακαδηµαϊκού έτους του οποίου αι λεπτοµέρειαι καθορίζονται δι' αποφάσεως του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών Υπάλληλοι του κλάδου ΑΤ5 Ιατρών του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών, κεκτηµένοι πλεονάζοντα χρόνον υπηρεσίας εις τον 6ον βαθµόν, επανεντάσσονται, µετά κρίσιν του Υπηρεσιακού Συµβουλίου, προς περαιτέρω βαθµολογικήν των εξέλιξιν, εις βαθµόν, ανάλογον προς τον πλεονάζοντα χρόνον υπηρεσίας των, προσδιοριζόµενον κατά το άρθρ. 164 του Υπαλληλικού Κώδικος, άνευ βαθµολογικού περιορισµού. 2. Η διάταξις της παρ. 1 του άρθρ. 2 του Νόµου 580/1977 "περί βαθµολογικής εξελίξεως προσωπικού Νοσηλευτικών Ιδρυµάτων και ρυθµίσεως ετέρων συναφών θεµάτων", έχει ανάλογον εφαρµογήν και εις τους διαιτολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς. 39. Συµβάσεις ειδικευµένου τεχνικού επιστηµονικού προσωπικού υπηρετούντος κατά την δηµοσίευσιν του παρόντος εις το Υπουργείον Κοινωνικών Υπηρεσιών βάσει του Νόµου 623/1977 "περί προσλήψεως προσωπικού επί σχέσει Ιδιωτικού ικαίου" µετατρέπονται από της λήξεώς των, εις συµβάσεις αορίστου χρόνου. 40. Το επίδοµα επικινδύνου και ανθυγιεινής εργασίας, το προβλεπόµενον υπό του άρθρου 2 παρ. 1 εδάφ. IV,β,αα του Π.. 904/1978 παρέχεται και εις τους Παρασκευαστάς των αµιγών Μικροβιολογικών Εργαστηρίων ως και εις τους παρασκευαστάς του ΚΕΕΦ. 41.

15 1. Το προβλεπόµενο υπό των διατάξεων του εδάφ. ββ της περιπτ. α' του κεφ. IV της παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.. 904/1978 "περί καθορισµού των διατηρητέων επιδοµάτων κλπ." επίδοµα επικινδύνου και ανθυγιεινής εργασίας, το οποίον χορηγείται εις το ιατρικόν προσωπικόν διαφόρων υγειονοµικών µονάδων χορηγείται από και εις το πάσης φύσεως µόνιµον νοσηλευτικόν προσωπικόν και τους φυσικοθεραπευτάς, οι οποίοι απασχολούνται εις τας αυτάς µονάδας. 2. Το προβλεπόµενον υπό των διατάξεων του εδαφ. αα' της περίπτ. β' του κεφ. IV της παρ. 1 του άρθρου 2 του αυτού ως άνω Π. /τος επίδοµα επικινδύνου και ανθυγιεινής εργασίας χορηγείται από και εις τους χηµικούς, βιοχηµικούς, φυσικούς και χηµικούς-µηχανικούς των Εργαστηρίων Βιοχηµίας και Ιστοχηµείας. 42. Ο κλάδος ΣΕ2 Απολυµαντών του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών µετατρέπεται από της δηµοσιεύσεως του παρόντος εις κλάδον ΜΕ. Οι υπηρετούντες εις τον Κλάδον αυτόν υπάλληλοι επανεντάσσονται αναλόγως των ετών υπηρεσίας των µέχρι και του 6ου βαθµού, ο δε πλεονάζων χρόνος αναγνωρίζεται δια πάσαν συνέπειαν. Εις τους υπαλλήλους αυτούς καταβάλλεται επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας εκ ποσοστού 30% επί του βασικού των µισθού. 43. Εις τας Επισκεπτρίας Αδελφάς, τας Αδελφάς Νοσοκόµους και τας Μαίας των Κλάδων ΑΡ1, ΑΡ2 και ΑΡ3 του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών χορηγείται επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας εκ ποσοστού 30% επί του βασικού µισθού των. 44. Εις το πάσης φύσεως προσωπικόν των Κέντρων Περιθάλψεως Παίδων (ΚΕΠΕΠ) του ΠΙΚΠΑ και των Ιδρυµάτων χρονίων παθήσεων ΝΠ, χορηγείται από επίδοµα ειδικών συνθηκών και επιπόνου εργασίας εκ ποσοστού 40% επί του καταβαλλοµένου µηνιαίου βασικού µισθού. Εις το ανωτέρω προσωπικόν από της αυτής ως άνω ηµεροµηνίας δεν καταβάλλεται το διατηρηθέν υπό των διατάξεων του άρθρου 1 του Π.. 904/1978 "περί καθορισµού των διατηρητέων επιδοµάτων υπό ενίων

16 κατηγοριών δηµοσίων υπαλλήλων εν γένει, πολιτικών και στρατιωτικών και υπαλλήλων Ν.Π..., ως και του τρόπου υπολογισµού τούτων" επίδοµα του άρθρου 2 παρ. 1 του Νόµου 201/1975 "περί ρυθµίσεως θεµάτων νοσηλευτικού και ετέρων τινών κατηγοριών προσωπικού των νοσηλευτικών ιδρυµάτων". 45. Εις τους φαρµακοποιούς τους υπηρετούντας εις το ΚΕΕΦ ως και εις το Υπουργείον Κοινωνικών Υπηρεσιών, εις τους οποίους δεν είναι επιτρεπτή η άσκησις ελευθέρου επαγγέλµατος, κατ' άρθρ. 33 του Νόµου 5607/1932, χορηγείται επίδοµα ασυµβιβάστου εργασίας εκ ποσοστού 10% επί του βασικού µηνιαίου µισθού των. 46. Εις τους υπαλλήλους του Κλάδου ΜΕ8 εποπτών δηµοσίας υγείας του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών χορηγείται ανθυγιεινόν επίδοµα εκ ποσοστού 30% επί του βασικού των µισθού. 47. Η ισχύς του παρόντος νόµου άρχεται από της δηµοσιεύσεώς του δια της Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως, εκτός εάν άλλως ορίζεται εν αυτώ. 1. Νόµος 2734/1999 Εκδιδόµενα µε αµοιβή πρόσωπα και άλλες διατάξεις (όπως τροποποιήθηκε από τον ν. 3064/2002) 1. Πρόσωπο, το οποίο εκδίδεται µε αµοιβή, υποχρεούται να κατέχει πιστοποιητικό άσκησης επαγγέλµατος. Το πιστοποιητικό αυτό χορηγείται, ύστερα από αίτησή του, από το νοµάρχη του τόπου κατοικίας του, εφόσον στο ανωτέρω πρόσωπο συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α. Έχει συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του. β. Είναι άγαµο ή τελεί σε χηρεία ή είναι διαζευγµένο. γ. εν πάσχει από σεξουαλικώς µεταδιδόµενη ή άλλη µολυσµατική νόσο. Οι νόσοι αυτές καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας.

17 δ. εν πάσχει από οποιασδήποτε µορφής ψυχική νόσο και δεν είναι χρήστης ναρκωτικών ουσιών. "ε. εν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για ανθρωποκτονία από πρόθεση (άρθρο 299 Π.Κ.), αποπλάνηση παιδιών (άρθρο 339 Π.Κ.),διευκόλυνση ακολασίας άλλων (αρθρο 348 Π.Κ),"πορνογραφία ανηλίκων (άρθρο 348Α Π.Κ)", µαστροπεία (άρθρο 349 Π.Κ.),"σωµατεµπορία (άρθρο 351 Π.Κ),ασέλγεια µε ανήλικο έναντι αµοιβής (άρθρο 351Α Π.Κ)", ληστεία (άρθρο 380 Π.Κ.) και εκβίαση (άρθρο 385 Π.Κ.), καθώς και για παράβαση των διατάξεων των νόµων περί όπλων και ναρκωτικών". 2. Η χορήγηση του ανωτέρω πιστοποιητικού σε πρόσωπο αλλοδαπής υπηκοότητας προϋποθέτει επιπλέον τη νόµιµη παραµονή αυτού στη χώρα. 3. Το πιστοποιητικό άσκησης επαγγέλµατος ισχύει για χρονικό διάστηµα τριών (3) ετών και για την περιοχή της οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Το εν λόγω πιστοποιητικό ανανεώνεται για ίσο χρόνο, εφόσον εξακολουθούν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις της προηγούµενης παραγράφου. Για τα πρόσωπα αλλοδαπής υπηκοότητας, το εν λόγω πιστοποιητικό ισχύει για όσο χρόνο διαρκεί η νόµιµη παραµονή τους στη χώρα, εφόσον αυτή είναι µικρότερη της τριετίας. 4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Υγείας και Πρόνοιας, η οποία εκδίδεται εντός προθεσµίας τριών (3) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, καθορίζεται η διαδικασία έκδοσης, ανάκλησης και ανανέωσης του ανωτέρω πιστοποιητικού, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια. 5. Στα πρόσωπα που κατέχουν το προαναφερόµενο πιστοποιητικό χορηγείται υποχρεωτικά, µε µέριµνα της αρµόδιας Υγειονοµικής Υπηρεσίας της οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, βιβλιάριο υγείας Πρόσωπα, που κατέχουν πιστοποιητικό που προβλέπεται στο προηγούµενο άρθρο, υποχρεούνται, κάθε δεκαπέντε (15) ηµέρες, να υποβάλλονται σε ιατρική εξέταση, µε µέριµνα των υγειονοµικών υπηρεσιών των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. Το αποτέλεσµα κάθε ιατρικής εξέτασης αναγράφεται στο βιβλιάριο υγείας. 2. Αν διαπιστωθεί ότι τα πρόσωπα που αναφέρονται στις προηγούµενες παραγράφους πάσχουν από σεξουαλικώς µεταδιδόµενη ή άλλη µολυσµατική νόσο, υποβάλλονται σε θεραπεία έως ότου ιαθεί η νόσος. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας υποχρεούνται σε αποχή από τη συγκεκριµένη δραστηριότητα. Η θεραπεία παρέχεται δωρεάν από τα κρατικά νοσηλευτικά ιδρύµατα δηµοσίου ή

18 ιδιωτικού δικαίου, µπορεί όµως να παρέχεται µε δική τους δαπάνη και από ιδιώτες ιατρούς, σύµφωνα µε τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 1193/1981. Προς τούτο απαιτείται αίτηση του ενδιαφεροµένου στην αρµόδια υγειονοµική υπηρεσία της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης και έγκρισή της. Η αποθεραπεία της νόσου βεβαιώνεται µε σχετικό έγγραφο κρατικού νοσηλευτικού ιδρύµατος. 3. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, η οποία εκδίδεται εντός προθεσµίας τριών (3) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία διενέργειας του ιατρικού ελέγχου, καθώς και τα µέτρα για τη διευκόλυνση και εξασφάλισή του Πρόσωπο, το οποίο κατέχει πιστοποιητικό άσκησης επαγγέλµατος για να εκδίδεται µε αµοιβή, υποχρεούται να εφοδιασθεί µε άδεια εγκατάστασης και χρήσης του οικήµατος, εντός του οποίου θα ασκεί την ανωτέρω δραστηριότητα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει την προς τούτο έγγραφη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη του εν λόγω οικήµατος. Αν πρόκειται για διαµέρισµα πολυκατοικίας, απαιτείται συγκατάθεση όλων των συνιδιοκτητών και ενοίκων αυτής, εκτός αν ο κανονισµός της απαγορεύει την άσκηση την εν λόγω δραστηριότητας. Η ανωτέρω συγκατάθεση του ιδιοκτήτη και των συνιδιοκτητών και ενοίκων ισχύει µέχρι τη λήξη της άδειας εγκατάστασης και χρήσης, έστω και αν µεταβληθούν το πρόσωπα αυτά, και δεν ανακαλείται. Απαγορεύεται η εκµίσθωση ή η παραχώρηση της χρήσης του οικήµατος, για τον ανωτέρω σκοπό, σε πρόσωπο που δεν κατέχει το προαναφερόµενο πιστοποιητικό. Τα οικήµατα, εντός των οποίων ασκείται η ως άνω δραστηριότητα, δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται ως κατοικία. Η άδεια είναι προσωπική, ισχύει για δύο (2) χρόνια και ανανεώνεται για ίσο χρόνο, µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις της αρχικής χορήγησής της. Κατά το χρόνο ισχύος της εν λόγω άδειας δεν επιτρέπεται η χορήγηση στο ίδιο πρόσωπο δεύτερης άδειας για τον ίδιο σκοπό. 2. Η ανωτέρω άδεια χορηγείται από τον οικείο δήµαρχο ή πρόεδρο κοινότητας, ύστερα από σύµφωνη γνώµη επιτροπής, η οποία συγκροτείται µε απόφαση του νοµάρχη και αποτελείται από τον εισαγγελέα πρωτοδικών του τόπου όπου βρίσκεται το ακίνητο, ως πρόεδρο, το διευθυντή της ιεύθυνσης Υγιεινής της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ως εισηγητή, το διευθυντή της Αστυνοµικής ιεύθυνσης ή ιεύθυνσης Ασφάλειας ή τους νόµιµους αναπληρωτές τους, καθώς επίσης και από ένα νοµαρχιακό και ένα δηµοτικό ή κοινοτικό, κατά περίπτωση, σύµβουλο, που ορίζονται µε τους αναπληρωτές τους από το αντίστοιχο νοµαρχιακό, δηµοτικό ή κοινοτικό συµβούλιο. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ένας υπάλληλος της ιεύθυνσης Υγιεινής της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ως Γραµµατέας της Επιτροπής. Στον πρόεδρο και τα µέλη της

19 Επιτροπής καταβάλλεται αποζηµίωση, το ύψος της οποίας καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υγείας και Πρόνοιας. 3. Οι δήµοι και οι κοινότητες καθορίζουν, µε απόφασή τους, τον αριθµό των εν λόγω αδειών που επιτρέπεται να χορηγούνται στην περιφέρειά τους, µε βάση τις ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες και ανάγκες, που σχετίζονται κυρίως µε τον πληθυσµό τους και τη σύνθεση αυτού, την ύπαρξη στρατοπέδων, λιµανιών και βιοµηχανικών µονάδων, καθώς και µε την ανάπτυξη εµπορικών ή άλλων δραστηριοτήτων που επιβάλλουν απασχόληση ή διέλευση ατόµων από άλλες περιοχές. Κατά την πρώτη εφαρµογή του νόµου αυτού, η ανωτέρω απόφαση εκδίδεται µέσα σε τρεις (3) µήνες από την έναρξη ισχύος του. Επίσης, δύνανται να καθορίζουν περιοχές τους, εντός των οποίων δεν επιτρέπεται η χορήγηση τέτοιων αδειών. 4. εν επιτρέπεται η εγκατάσταση εκδιδοµένων µε αµοιβή προσώπων σε διατηρητέα ή παραδοσιακά κτίρια, καθώς και σε χώρους που δεν είναι κύριας χρήσεως και δεν πληρούν τους όρους του Γενικού Οικοδοµικού Κανονισµού. Επίσης, δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση σε κτίρια που απέχουν, σε ακτίνα λιγότερο από 200 µέτρα, από ναούς, σχολεία, νηπιαγωγεία, φροντιστήρια, παιδικούς σταθµούς, νοσηλευτικά ιδρύµατα, κέντρα νεότητας, αθλητικά κέντρα, οικοτροφεία, βιβλιοθήκες και ευαγή ιδρύµατα, καθώς και από πλατείες και παιδικές χαρές. Με απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου µπορεί να αυξάνονται οι προαναφερόµενες αποστάσεις και να καθορίζονται και άλλα κτίρια, στα οποία δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση εκδιδοµένων µε αµοιβή προσώπων, καθώς και οι αποστάσεις µεταξύ οικηµάτων, στα οποία µπορούν τα εν λόγω πρόσωπα να εγκαθίστανται. 5. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης και ηµόσιας Τάξης, η οποία εκδίδεται εντός τριών (3) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος, καθορίζονται τα δικαιολογητικά και η διαδικασία έκδοσης της άδειας της παρ.1 του παρόντος άρθρου, τα στοιχεία που πρέπει να περιέχει η άδεια αυτή, καθώς και οι υποχρεώσεις των κατόχων τους. Με την ίδια απόφαση µπορεί να καθορίζονται και ειδικότερες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν τα οικήµατα, στα οποία εγκαθίστανται τα εκδιδόµενα µε αµοιβή πρόσωπα, καθώς και το ωράριο λειτουργίας, εντός του οποίου τα πρόσωπο αυτά θα ασκούν τη δραστηριότητά τους Η χρήση οικηµάτων για άσκηση επαγγελµατικού οµαδικού εταιρισµού µε οποιοδήποτε µορφή, όνοµα ή τίτλο απαγορεύεται.

20 2. Κάτοχος άδειας εγκατάστασης και χρήσης οικήµατος µπορεί να επιτρέπει, κατόπιν εγγράφου δηλώσεως προς την αρµόδια αστυνοµική αρχή, τη χρήση αυτού σε ακόµη δύο το πολύ εκδιδόµενα µε αµοιβή πρόσωπα, που κατέχουν πιστοποιητικό άσκησης επαγγέλµατος, υπό την προϋπόθεση ότι υφίσταται έγγραφη προς τούτο συγκατάθεση του ιδιοκτήτη του οικήµατος, η οποία επισυνάπτεται στην ανωτέρω δήλωση και µε τον περιορισµό ότι καθένα θα κάνει χρήση αυτού σε διαφορετικές ώρες. Τόσο ο κάτοχος της ανωτέρω άδειας εγκατάστασης και χρήσης όσο και τα λοιπά πρόσωπα, που κάνουν χρήση του ίδιου κατά τα ανωτέρω οικήµατος, δεν επιτρέπεται να ασκούν την εν λόγω δραστηριότητα και σε άλλα οικήµατα. 3. Η χορήγηση δεύτερης άδειας στο ίδιο οίκηµα η στην ίδια πολυκατοικία απαγορεύεται. 4. Η πρόσληψη υπηρετικού προσωπικού από κατόχους αδειών εγκατάστασης και χρήσης απαγορεύεται χωρίς άδεια του αρµόδιου νοµάρχη. "Η άδεια χορηγείται σε άτοµα ηλικίας άνω των πενήντα (50) ετών, εφόσον πληρούν και τις προϋποθέσεις των εδαφίων γ, δ' και ε' της παρ. 1 του άρθρου 1 και ισχύει για τρία χρόνια". Η διαδικασία έκδοσης, ανάκλησης και ανανέωσης της άδειας αυτής, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια καθορίζονται µε την κοινή υπουργική απόφαση που προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 1. Η διάταξη της παρ. 5 του ίδιου άρθρου έχει εφαρµογή και για τα πρόσωπα αυτά, τα οποία υποχρεούνται, ανά 6µηνο, σε ιατρική εξέταση. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου Τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι δύο (2) ετών και µε χρηµατική ποινή όποιος: α. Εκδίδεται µε αµοιβή χωρίς να κατέχει πιστοποιητικό άσκησης επαγγέλµατος ή χωρίς να υποβάλλεται στους σχετικούς ελέγχους της παρ. 1 του άρθρου 2. β. Εγκαθίσταται σε οίκηµα χωρίς να είναι εφοδιασµένος µε την άδεια που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 3 ή εκδίδεται µε αµοιβή σε οίκηµα, κατά παράβαση των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 4. γ. Επιτρέπει την εργασία και σε άλλο εκδιδόµενο µε αµοιβή πρόσωπο, χωρίς να έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 4. δ. Προσλαµβάνει ή εργάζεται ως υπηρετικό προσωπικό, κατά παράβαση των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 4. ε. εν υποβάλλεται στη θεραπεία που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 2 ή διακόπτει αυτή πριν την ίαση της νόσου.

21 "στ. Εκµισθώνει ή παραχωρεί τη χρήση οικήµατος σε πρόσωπο που δεν κατέχει πιστοποιητικό άσκησης επαγγέλµατος ή το οίκηµα δεν πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 3". 2. Πρόσωπο που εκδίδεται µε αµοιβή και έρχεται σε σαρκική συνάφεια εν γνώσει ότι πάσχει από σεξουαλικώς µεταδιδόµενη ή άλλη µολυσµατική νόσο, τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι ένα (1) έτος εκτός αν η πράξη τιµωρείται βαρύτερα από άλλη διάταξη. 3. Με την ποινή της προηγούµενης παραγράφου τιµωρείται όποιος διαπραγµατεύεται ή µεσολαβεί, µε σκοπό να κατευθύνει πελατεία σε πρόσωπα εκδιδόµενα µε αµοιβή, εκτός αν η πράξη τιµωρείται βαρύτερα από άλλη διάταξη. 4. Με φυλάκιση µέχρι τριών (3) µηνών τιµωρείται όποιος δηµοσία παρενοχλεί το κοινό, προκαλώντας αυτο σε σαρκική συνάφεια µε άσεµνες στάσεις, φράσεις η κινήσεις Η άδεια εγκατάστασης και χρήσης οικήµατος αφαιρείται για χρονικό διάστηµα από έναν (1) έως τρεις (3) µήνες και σε περίπτωση υποτροπής µέχρι έξι (6) µήνες, ύστερα από γνώµη της Επιτροπής της παραγράφου 2 του άρθρου 3, στις εξής περιπτώσεις: α. Όταν στο οίκηµα εργάζονται πρόσωπα, κατά παράβαση των διατάξεων των παρ. 2 και 4 του άρθρου 4. β. Όταν µέσα στο οίκηµα ή εξαιτίας της χρήσης αυτού τελούνται στην περιοχή εγγύς του οικήµατος αξιόποινες πράξεις ή εκδηλώνονται αταξίες αντικοινωνικού χαρακτήρα, που προκαλούν το κοινό αίσθηµα ή δηµιουργούν κίνδυνο για τη δηµόσια τάξη ή ασφάλεια ή τη δηµόσια υγεία ή τη νεολαία ή τα ήθη. 2. Με την ίδια διαδικασία η άδεια ανακαλείται όταν εκλείψει έστω και µία από τις προϋποθέσεις της αρχικής χορήγησής της. Με την ίδια επίσης διαδικασία αφαιρείται οριστικά, αν οι πράξεις ή αταξίες που αναφέρονται στο εδάφιο β' της προηγούµενης παραγράφου συνεχίζονται, παρά το γεγονός ότι η άδεια αφαιρέθηκε προσωρινά δύο φορές. 3. Το οίκηµα, που χρησιµοποιείται για να εκδίδεται πρόσωπο µε αµοιβή, χωρίς την προβλεπόµενη στην παρ. 1 του άρθρου 3 άδεια ή χωρίς να έχει υποβληθεί η κατά το άρθρο 4 παρ. 2 δήλωση, κλείνεται και σφραγίζεται µε απόφαση του αρµόδιου δηµάρχου ή προέδρου κοινότητας, Επίσης, το οίκηµα κλείνεται και σφραγίζεται και όταν έχει αφαιρεθεί ή ανακληθεί η χορηγηθείσα άδεια

22 εγκατάστασης και χρήσης. Όποιος παραβιάζει τις σφραγίδες που έχουν τεθεί τιµωρείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 178 του Ποινικού Κώδικα. 7. Πρόσωπα που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, εκδίδονται µε αµοιβή, υποχρεούνται να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να εφοδιασθούν: α. Με το πιστοποιητικό άσκησης επαγγέλµατος του άρθρου 1. εντός αποκλειστικής προθεσµίας τριών (3) µηνών από την έκδοση της προβλεπόµενης στην παρ. 4 του ίδιου άρθρου απόφασης. "β. Με την προβλεπόµενη από το άρθρο 3 άδεια εγκατάστασης και χρήσης, µέσα σε τρεις (3) µήνες από την έκδοση της προβλεπόµενης από την παρ. 5 του ίδιου άρθρου απόφασης. Η ανωτέρω υποχρέωση ισχύει και για τα πρόσωπα που κατέχουν την προβλεπόµενη από το άρθρο 9 του Ν. 1193/1981 άδεια εγκατάστασης. Μέχρι την παρέλευση της ως άνω προθεσµίας δεν εφαρµόζονται οι ποινικές διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 1β του παρόντος νόµου.". 8. Οι διατάξεις του κεφαλαίου Β' και του άρθρου 14 του κεφαλαίου Γ' του ν.1193/1981 (ΦΕΚ 220 Α') από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου καταργούνται. 10. Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Παραγγέλλοµε τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόµου του Κράτους.

ΝΟΜΟΣ 2734/1999 ΦΕΚ: -Α 161/ 05.08.1999 Εκδιδόµενα µε αµοιβή πρόσωπα και άλλες διατάξεις.

ΝΟΜΟΣ 2734/1999 ΦΕΚ: -Α 161/ 05.08.1999 Εκδιδόµενα µε αµοιβή πρόσωπα και άλλες διατάξεις. ΝΟΜΟΣ 2734/1999 ΦΕΚ: -Α 161/ 05.08.1999 Εκδιδόµενα µε αµοιβή πρόσωπα και άλλες διατάξεις. ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ Ο Νόµος 2734/1999 διατίθεται σε Κωδικοποιηµένο ενιαίο κείµενο µε ενηµερωµένες και ενσωµατωµένες

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Η Σ Η. Καθεστώς που διέπει την άσκηση του επαγγέλματος της «έκδοσης προσώπων με αμοιβή»

Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Η Σ Η. Καθεστώς που διέπει την άσκηση του επαγγέλματος της «έκδοσης προσώπων με αμοιβή» Δ Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ι Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Α. Κ Α Ν Ε Λ Λ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ Β. Κ Ο Τ Σ Α Ν Η & Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Τ Ε Σ Ακαδημίας 15 & Κριεζώτου Αθήνα 106 71 Τηλ.: 210 36 03 023 210 36 04 777 Fax: 210 33 89 100 Γ Ν Ω Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ στο σχέδιο νόµου Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.. Άρθρο.. Κάλυψη Οργανικών Θέσεων Αυξηµένων

Διαβάστε περισσότερα

Περί μέτρων τινών αφορώντων εις τους υπηρετούντας εις παραμεθορίους περιοχάς δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους. (Α' 78)

Περί μέτρων τινών αφορώντων εις τους υπηρετούντας εις παραμεθορίους περιοχάς δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους. (Α' 78) Νόμος 287 της 1/6.4.1976: Περί μέτρων τινών αφορώντων εις τους υπηρετούντας εις παραμεθορίους περιοχάς δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους. (Α' 78) Αρθρον 1. Παραμεθόριοι Περιοχαί. Παραμεθόριαι περιοχαί, δια

Διαβάστε περισσότερα

Yγειονοµική περίθαλψη των φοιτητών (Π.. 327/83)

Yγειονοµική περίθαλψη των φοιτητών (Π.. 327/83) Yγειονοµική περίθαλψη των φοιτητών (Π.. 327/83) Άρθρο 1 - Ποιοι δικαιούνται υγειονοµική περίθαλψη α. Υγειονοµική περίθαλψη, ιατροφαρµακευτική και νοσοκοµειακή, δικαιούνται οι προπτυχιακοί και µεταπτυχιακοί

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 1. Το άρθρο 94 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 (Α 57), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «ΑΡΘΡΟ 94

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007.

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ» Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007. 1. α. Στο τέλος του άρθρου 1 του π.δ. 169/2007 (Α 210), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 17 ως

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 12 ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 12.1. Το Ταµείο εγκρίνει στα άµεσα µέλη του και στα έµµεσα µέλη της ιδίας οικογενείας που πάσχουν από ιδιαίτερα σοβαρή ασθένεια, τη µετάβαση σε ενδεδειγµένα θεραπευτήρια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ: Τ00/478/61/30-11-2005

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ: Τ00/478/61/30-11-2005 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ: Τ00/478/61/30-11-2005 ΘΕΜΑ : «Επέκταση της ασφάλισης του ΤΑΞΥ στις περιοχές των Νοµών Πιερίας, Ζακύνθου, Πρέβεζας, Σάµου, Έβρου και στις νήσους Σύρο, Θήρα, Μύκονο, Πάρο,

Διαβάστε περισσότερα

Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως. (ΦΕΚ 46/Α/10.3.79)

Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως. (ΦΕΚ 46/Α/10.3.79) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 180/1979 Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως. (ΦΕΚ 46/Α/10.3.79) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντες υπ όψει τας

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 ΦΕΚ Α'78/14.03.2000 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.2817/2000 Άρθρο 13 Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.), Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) και Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 1210. Προς: Συλλόγους-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Συνάδελφοι,

Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 1210. Προς: Συλλόγους-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Συνάδελφοι, Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2011 Αριθμ. Πρωτ.: 1210 Προς: Συλλόγους-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Συνάδελφοι, Στο Νόμο 4018/2011 (Φ.Ε.Κ. ΤΕΥΧΟΣ Α - ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 215/30-9-2011), «Αναδιοργάνωση του συστήματος αδειοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989)

(Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989) ΝΟΜΟΣ 1836/1989 Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελµατικής κατάρτισης και άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989) (όλα τα άρθρα του νόµου αυτού, πλην των άρθρων 36 και 39, παραλείπονται, καθόσον δεν

Διαβάστε περισσότερα

1. Τις διατάξεις του άρθρου 18, παρ. 5 του ν. 2946/2001 "Υπαίθρια Διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 224Α').

1. Τις διατάξεις του άρθρου 18, παρ. 5 του ν. 2946/2001 Υπαίθρια Διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 224Α'). Αρθρο 0 Αριθμ. 36873 (ΦΕΚ Β 1364/2.8.2007) Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, της διαδικασίας, των δικαιολογητικών, και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για τη χορήγηση και την ανάκληση των αδειών

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αθήνα 1 Φεβρουαρίου 2008 ΚΛΑ ΟΣ: ΣΤ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙ ΟΜΑΤΩΝ «1.Προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης πολυτεκνικού επιδόµατος στις τρίτεκνες οικογένειες. 2.Χορήγηση επιδόµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999. Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999)

ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999. Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999) ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999 Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999) (όλα τα άρθρα του Ν. 3696/1999, πλην των άρθρων 9, 47, 48, 110 καθώς και του άρθρου δεύτερου παραλείπονται) Άρθρο 9 Σήµανση

Διαβάστε περισσότερα

Νοέμβρης 2008. www.doe.gr

Νοέμβρης 2008. www.doe.gr Εκπαιδευτικές άδειες µε ή χωρίς αποδοχές χορηγήσεις και ανανεώσεις Όροι, δικαιολογητικά, χρονική διάρκεια, πρόσθετες αποδοχές Νοέμβρης 2008 Εκπαιιδευτιικές άδειιες µε ή χωρίίς αποδοχές (χορηγήσεις και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ. Αρ. 1. Αρ. 2

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ. Αρ. 1. Αρ. 2 ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ν. 6422/1934, Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου και του Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ως και του Ναυπηγού. Αρ. 1 Η ελευθέρα άσκησις του επαγγέλματος του

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ 1-Οι αλλοδαποί ιατροί μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 1666/1986 (ΦΕΚ Α' 200) : Οδοντοτεχνικό επάγγελµα - Οδοντοτεχνικά εργαστήρια και άλλες διατάξεις

Ν. 1666/1986 (ΦΕΚ Α' 200) : Οδοντοτεχνικό επάγγελµα - Οδοντοτεχνικά εργαστήρια και άλλες διατάξεις Ν. 1666/1986 (ΦΕΚ Α' 200) : Οδοντοτεχνικό επάγγελµα - Οδοντοτεχνικά εργαστήρια και άλλες διατάξεις Άρθρο 1: Άσκηση οδοντοτεχνικού επαγγέλµατος 1. Το οδοντοτεχνικό επάγγελµα ασκείται ύστερα από άδεια του

Διαβάστε περισσότερα

Όλες τις Περιφέρειες (με την παράκληση να ενημερώσουν τις Περιφερειακές Ενότητες αρμοδιότητάς τους)

Όλες τις Περιφέρειες (με την παράκληση να ενημερώσουν τις Περιφερειακές Ενότητες αρμοδιότητάς τους) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8-6 - 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & Αρ.Πρωτ.Υ7α/ΓΠ 11455 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α` Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ»

«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ Αθήνα, 8 / 6 / 2015 Αριθμ. πρωτ. Α2α/Γ.Π. οικ.42873 Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ηλεκτρολόγου µηχανικού" ή "διπλωµατούχου µηχανολόγου-ηλεκτρολόγου µηχανικού" ή "διπλωµατούχου ναυπηγού":

ηλεκτρολόγου µηχανικού ή διπλωµατούχου µηχανολόγου-ηλεκτρολόγου µηχανικού ή διπλωµατούχου ναυπηγού: ΝΟΜΟΣ 6422 της 26/28 Νοεµβρίου 1934 Περί ασκήσεως του επαγγέλµατος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου και του Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ως και του Ναυπηγού (Φ.Ε.Κ. 412/Α/1934) Άρθρο 1 Η ελευθέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1. Λογιστής Φοροτεχνικός

ΑΡΘΡΟ 1. Λογιστής Φοροτεχνικός Περιεχόμενα Θεσμικό Πλαίσιο ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ του Π.Δ 340/1998 «Περί του επαγγέλματος του Λογιστή - Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεώς του» (συμπεριλαμβάνονται οι τροποποιήσεις με τους Ν. 2771/1999,

Διαβάστε περισσότερα

3.4 Νοσηλευτική και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανασφάλιστων και οικονομικά αδύνατων πολιτών.

3.4 Νοσηλευτική και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανασφάλιστων και οικονομικά αδύνατων πολιτών. 3.4 Νοσηλευτική και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανασφάλιστων και οικονομικά αδύνατων πολιτών. Θεσμικό πλαίσιο: Ν.Δ. 57/1973 (ΦΕΚ 149/Α ), Υ.Α. αριθμ. Γ6/8645/1974, άρθρο 44 του Ν. 2082/1992 (ΦΕΚ 158/Α

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Του Υπουργείου Οικονομικών «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 1 1. Το άρθρο 10 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α 210) αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 06 ΙΕΡΑΡΧΙΑ - ΒΑΘΜΟΙ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 06 ΙΕΡΑΡΧΙΑ - ΒΑΘΜΟΙ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 06 ΙΕΡΑΡΧΙΑ - ΒΑΘΜΟΙ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΣ Άρθρο: 0601. Ισχύς των διατάξεων του Κεφαλαίου. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου παρατίθενται διά συστηµατικούς λόγους και δεν τροποποιούν κειµένη νοµοθεσία.

Διαβάστε περισσότερα

Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 2/9/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893

Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 2/9/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 2/9/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Καταργείται η προτεραιότητα των κατόχων διδακτορικών και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 73100/713/88 Καθορισμός δικαιολογητικών, υποδειγμάτων και διαδικασίας για έκδοση αδειών άσκησης επαγγέλματος τεχνίτης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων του Ν. 1575/85 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ν. 2520 της 27 Αυγ./4 Σεπτ. 1940 (ΦΕΚ Α' /273). Περί υγειονομικών διατάξεων.

Α. Ν. 2520 της 27 Αυγ./4 Σεπτ. 1940 (ΦΕΚ Α' /273). Περί υγειονομικών διατάξεων. Α. Ν. 2520 της 27 Αυγ./4 Σεπτ. 1940 (ΦΕΚ Α' /273). Περί υγειονομικών διατάξεων. Αντικείμενον Αρθρο 1. 1. Προς προστασίαν της δημοσίας υγείας εν γένει επιτρέπεται η έκδοσις υγειονομικών διατάξεων, ων η

Διαβάστε περισσότερα

- - 1 - - Π.Κ. 43/29-5-2007

- - 1 - - Π.Κ. 43/29-5-2007 - - 1 - - Π.Κ. 43/29-5-2007 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις θυγατρικές τραπεζών όλης της χώρας. Ειδικότερα δε στις επιχειρήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Ι Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Ι Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ Τ Α Ξ Η Σ Κ Α Ι Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Τ Ο Υ Π Ο Λ Ι Τ Η Έ

Ι Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Ι Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ Τ Α Ξ Η Σ Κ Α Ι Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Τ Ο Υ Π Ο Λ Ι Τ Η Έ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 1025/15/63-β Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρύθμιση θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Υ4α/147881/10 (ΦΕΚ 1851 Β/25-11-2010) : Ολοήμερη λειτουργία Νοσοκομείων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Αριθμ. Υ4α/147881/10 (ΦΕΚ 1851 Β/25-11-2010) : Ολοήμερη λειτουργία Νοσοκομείων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αριθμ. Υ4α/147881/10 (ΦΕΚ 1851 Β/25-11-2010) : Ολοήμερη λειτουργία Νοσοκομείων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1. Του άρθρου 1 του Ν. 3868/2010 «Αναβάθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Anadiarthrositsmedeteliko Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Στο Ταµείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών ηµοσίων Εργων (Τ.Σ.Μ.Ε..Ε.), που διέπεται από τις διατάξεις του α.ν. 2326/1940 «περί ΤΣΜΕ Ε» (Α, 145), όπως

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3198/55 (ΦΕΚ - 98 Α') :

Ν. 3198/55 (ΦΕΚ - 98 Α') : Ν. 3198/55 (ΦΕΚ - 98 Α') : Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως των περί καταγγελίας της σχέσεως εργασίας διατάξεων Άρθρο 1 : Επαναφέρονται εν ισχύι αι διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 118/45, αίτινες τροποποιούµεναι

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ)

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) Άρθρο 54 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 1.

Διαβάστε περισσότερα

Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για την ίδρυση, λειτουργία και μεταβίβαση ιδιωτικών Κλινικών

Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για την ίδρυση, λειτουργία και μεταβίβαση ιδιωτικών Κλινικών Π.Δ. 247/91 (ΦΕΚ 93 Α') : Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για την ίδρυση, λειτουργία και μεταβίβαση ιδιωτικών Κλινικών Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρ.53 του Ν.1892/90 Για τον εκσυγχρονισμό

Διαβάστε περισσότερα

«Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001»

«Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001» 05/09/2005 Αριθµ. Πρωτ.: *****/2005 ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ «Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001» Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Στ.. σήμερα την 20 οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία.. που χάριν συντομίας θα αποκαλείται Ταμείο και που εδρεύει στ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Τρόπος, διαδικασία και καθορισμός κριτηρίων τοποθέτησης αγροτικών ιατρών σε Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία.

Θέμα: Τρόπος, διαδικασία και καθορισμός κριτηρίων τοποθέτησης αγροτικών ιατρών σε Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αθήνα 31/1/2011 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. 18757 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ: Ν.Π. ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

/ΝΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ & Κ.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :23/2005

/ΝΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ & Κ.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :23/2005 /ΝΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ & Κ.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :23/2005 «Αύξηση ηµερήσιου Nοσηλείου - Tροφείου που καταβάλλει το ΙΚΑ για την περίθαλψη των παιδιών µε ειδικές ανάγκες ασφ/νων µας σε συµβεβληµένα και µη ιδρύµατα του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Πρακτικών Μηχανικών, Θερµαστών κ.λπ. Ξενοδοχείων Ανατολικής Κρήτης

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Πρακτικών Μηχανικών, Θερµαστών κ.λπ. Ξενοδοχείων Ανατολικής Κρήτης ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Πρακτικών Μηχανικών, Θερµαστών κ.λπ. Ξενοδοχείων Ανατολικής Κρήτης (Πράξη κατάθεσης ΣΕΠΕ Τµήµα Κοιν. Επιθ. Ηρακλείου Κρήτης: 10/18-12-2002)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2893 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 129 3 Αυγούστου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3868 Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Υ 1β/6020/93 Ειδικοί όροι και προϋποθέσεις ιδρύσεως και λειτουργίας καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων των Κρατικών Αερολιµένων. - Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η πρακτική άσκηση ως διδακτικό έργο

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η πρακτική άσκηση ως διδακτικό έργο ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η πρακτική άσκηση ως διδακτικό έργο Με τη διάταξη του άρθρου 24 του Ν. 1404/83 για τη «Δομή και λειτουργία των ΤΕΙ» καθιερώνεται για πρώτη φορά, η πρακτική άσκηση, ως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Πτυχιούχων Πρακτικών Μηχανικών, Μηχανοδηγών, Συντηρητών Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, Συντηρητών Καυστήρων Υγρών Καυσίµων και Θερµαστών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ «Σύσταση Επιστημονικών Ιατρικών Εταιρειών και λοιπές διατάξεις»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ «Σύσταση Επιστημονικών Ιατρικών Εταιρειών και λοιπές διατάξεις» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ «Σύσταση Επιστημονικών Ιατρικών Εταιρειών και λοιπές διατάξεις» Άρθρο 1 Σύσταση Επιστημονικών Ιατρικών Εταιρειών 1. Για κάθε ιατρική ειδικότητα από τις προβλεπόμενες στο άρθρο 10 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΔ 3348/1955: Τροποποίηση της περί ΤΣΑΥ νομοθεσίας (27410)

ΝΔ 3348/1955: Τροποποίηση της περί ΤΣΑΥ νομοθεσίας (27410) ΝΔ 3348/1955: Τροποποίηση της περί ΤΣΑΥ νομοθεσίας (27410) Αρθρο 0 Ν.Δ. 3348 της 2/5-9-55 (Α 242). Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της Τ.Σ.Α.Υ. Νομοθεσίας. Αρθρο 6 Σύνδεση με Νομολογία και Αρθογραφία

Διαβάστε περισσότερα

Ευθύνες των Μελετητών και των Επιβλεπόντων Μηχανικών

Ευθύνες των Μελετητών και των Επιβλεπόντων Μηχανικών Ευθύνες των Μελετητών και των Επιβλεπόντων Μηχανικών Ν. 1337/83 Αρθρο 17 [Αρχή Τροποποίησης] 8. Οι ιδιοκτήτες ή εντολείς κατασκευής αυθαιρέτων και οι εργολάβοι κατασκευής του τιµωρούνται µε ποινή φυλάκισης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Προς: 1. Πανελλήνιος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 Αθήνα, 13/1/2014 Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) Πληροφορίες : Ε. Σίμα Τηλέφωνο : 210-5281104 : 210-5281127 : 210-5281125 Fax : 210-5281113 Email : amea@yeka.

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) Πληροφορίες : Ε. Σίμα Τηλέφωνο : 210-5281104 : 210-5281127 : 210-5281125 Fax : 210-5281113 Email : amea@yeka. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 29-9 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτ.: Δ24α /Φ. /ΓΠ.οικ42890/804 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010 Με τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17.7.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17.7.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17.7.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Α.Π: Φ. 80000/οικ.32449/1078 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/νση Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών ΠΡΟΣ: 1. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ-

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛ.: 210-33.06.148 210-33.06.149 FAX.: 210.38.21.226. Νο 415 00 2002 004959.

ΤΗΛ.: 210-33.06.148 210-33.06.149 FAX.: 210.38.21.226. Νο 415 00 2002 004959. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε. Τ. Α. Α Ν.Π... ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 9087 (ΦΟΡ) 1004 της 4/13.9.1996 Προστασία στην πράξη των εξωτερικών εργαζοµένων που εκτίθενται σε κίνδυνο από ιοντίζουσες ακτινοβολίες κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων τους σε ελεγχόµενη περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιημένο ΠΔ 292/2001 Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας επιλογής υποψηφίων Επαγγελματιών Οπλιτών (ΦΕΚ Α 204/14-9-01)

Τροποποιημένο ΠΔ 292/2001 Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας επιλογής υποψηφίων Επαγγελματιών Οπλιτών (ΦΕΚ Α 204/14-9-01) Τροποποιημένο ΠΔ 292/2001 Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας επιλογής υποψηφίων Επαγγελματιών Οπλιτών (ΦΕΚ Α 204/14-9-01) [Με μαύρο και Bold, φαίνονται οι διατάξεις που τροποποιήθηκαν με το ΠΔ 6 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 74893 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος: Ρύθµιση θεµάτων οργάνωσης, λειτουργίας και προσωπικού της ηµόσιας ιοίκησης και άλλες διατάξεις.

Τίτλος: Ρύθµιση θεµάτων οργάνωσης, λειτουργίας και προσωπικού της ηµόσιας ιοίκησης και άλλες διατάξεις. ΝΟΜΟΣ 2085/1992 Τίτλος: Ρύθµιση θεµάτων οργάνωσης, λειτουργίας και προσωπικού της ηµόσιας ιοίκησης και άλλες διατάξεις. Άρθρο 1 Βαθµολογική διάρθρωση θέσεων (Το παρόν άρθρο καταργήθηκε µε την παρ. 10 άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚΖΘ-6ΤΕ ΕΓΚΥΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΔΑ: ΒΙΚΖΘ-6ΤΕ ΕΓΚΥΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, 17/03/2014 Αριθ. Πρωτ.: Υ3/Γ.Π./οικ.23726 Ταχ. Διεύθυνση :Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ. Παρακαλώ όπως εγκρίνετε την εγγραφή του παιδιού μου σε έναν από τους πιο κάτω Παιδικούς Σταθμούς της επιλογής μου :

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ. Παρακαλώ όπως εγκρίνετε την εγγραφή του παιδιού μου σε έναν από τους πιο κάτω Παιδικούς Σταθμούς της επιλογής μου : Ημερομηνία:.. Αρ. Πρωτοκόλλου:. ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Παρακαλώ όπως εγκρίνετε την εγγραφή του παιδιού μου σε έναν από τους πιο κάτω Παιδικούς Σταθμούς της επιλογής μου : Α) Β) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ (όπως αναγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

Είδος: ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ Αριθµός: 1137 Έτος: 1946 ΦΕΚ: Α 113 19460326 Τέθηκε σε ισχύ: 26.03.1946 Ηµ.Υπογραφής: 24.03.2046

Είδος: ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ Αριθµός: 1137 Έτος: 1946 ΦΕΚ: Α 113 19460326 Τέθηκε σε ισχύ: 26.03.1946 Ηµ.Υπογραφής: 24.03.2046 Είδος: ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ Αριθµός: 1137 Έτος: 1946 ΦΕΚ: Α 113 19460326 Τέθηκε σε ισχύ: 26.03.1946 Ηµ.Υπογραφής: 24.03.2046 Τίτλος Περί κυρώσεως και κωδικοποιήσεως των διατάξεων των αφορωσών το Νοσηλευτικόν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Αθήνα, 24.03.2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Αθήνα, 24.03.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: Εγκύκλιος για τη ρύθµιση ληξιπρόθεσµων οφειλών του Ν.4321/2015 Σας γνωρίζουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ: Το επίδομα καταβάλλεται στους προπτυχιακούς φοιτητές των Ιδρυμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στις ιδιωτικές κλινικές, οίκους ευγηρίας, ιατρικά εργαστήρια κ.λπ., όλης της χώρας» (Πράξη κατάθεσης Υπ. Εργασίας 80/17-7-2002)

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΓπΝ / 4.12.1911. «Περί της εκ των αυτοκινήτων ποινικής και αστικής ευθύνης» 'Αρθρον 1

ΝΟΜΟΣ ΓπΝ / 4.12.1911. «Περί της εκ των αυτοκινήτων ποινικής και αστικής ευθύνης» 'Αρθρον 1 ΝΟΜΟΣ ΓπΝ / 4.12.1911 «Περί της εκ των αυτοκινήτων ποινικής και αστικής ευθύνης» 'Αρθρον 1 Εν περιπτώσει θανατώσεως ή σωµατικής βλάβης προσώπου τινός δι αυτοκινήτου εφαρµόζονται αι διατάξεις του ποινικού

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 793 Ν. 42(Ι)/93 Αρ. 2815,11.8.93

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 793 Ν. 42(Ι)/93 Αρ. 2815,11.8.93 Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 793 Ν. 42(Ι)/93 Αρ. 2815,11.8.93 Ο περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1993 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 16440/Φ.10.4/445/93 Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρµολογούµενων µεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση µεταλλικών σκαλωσιών. (ΦΕΚ 756/Β/28-9-93) ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19/6/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Αριθμ.Πρωτ. Α2α/Γ.Π.οικ. 46322 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ Προς ΠΟΡΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Όπως πίνακας αποδεκτών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αθήνα, 4 / 09 / 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αθήνα, 4 / 09 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 4 / 09 / 2014 Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1α/οικ.76582 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: 3673 Αρ. Σχεδ. : 1042 Αρ. Φακ. : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αρ. Πρωτ.: 3673 Αρ. Σχεδ. : 1042 Αρ. Φακ. : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ) Αρ. ΜΑΕ 49917/22/Β/01/34 Έδρα Πάτρα Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ Δ/ΝΣΗ: Κτ. Υπηρεσιών Ν. Λιμένα Πατρών Τ.Κ. 26333 Πάτρα Τ.Θ: 3167 (Τ.Κ. 26005 Πάτρα) Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ για πακέτο στοχευµένων µέτρων κρατικής φοιτητικής πρόνοιας

ΑΙΤΗΣΗ για πακέτο στοχευµένων µέτρων κρατικής φοιτητικής πρόνοιας ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Για Επίσηµη Χρήση ΣΥΝΟΛΙΚΗ. Για Επίσηµη Χρήση Αρ. Αίτησης:. Όν. Παρ.:. Ηµερ. Παραλαβής:.. Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΤΗ ΑΙΤΗΣΗ για πακέτο στοχευµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΙΑΤΡΕΙΑ. 1. Το Κράτος μεριμνά για την προώθηση και το συντονισμό των λειτουργιών της πρόληψης, της περίθαλψης και της κοινωνικής

ΨΥΧΙΑΤΡΕΙΑ. 1. Το Κράτος μεριμνά για την προώθηση και το συντονισμό των λειτουργιών της πρόληψης, της περίθαλψης και της κοινωνικής ΨΥΧΙΑΤΡΕΙΑ Ι. Aρ. 12 ΝΔ 104/1973 1. Υπόχρεοι κατά τας κειμένας διατάξεις προς διατροφήν ή περίθαλψην νοσηλευομένων προσώπων και απομακρυνομένων εκ Νοσοκομείων ή Κλινικών Ψυχικών Νόσων, αρνούμενοι όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ Α.Ν. 86/67, Περί επιβολής κυρώσεων κατά των καθυστερούντων την καταβολήν και την απόδοσιν εισφορών εις Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφαλίσεως. Αρ. 1 1. Οστις υπέχων νόμιμον υποχρέωσιν

Διαβάστε περισσότερα

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 1 ( παρ.2 εδ. α γ,στ & παρ.11) του Πρώτου Κεφαλαίου καθώς και του άρθρου 4

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 1 ( παρ.2 εδ. α γ,στ & παρ.11) του Πρώτου Κεφαλαίου καθώς και του άρθρου 4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 23 / 4 /2012 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αθήνα, 06 / 08 / 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αθήνα, 06 / 08 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 06 / 08 / 2014 Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1α/Γ.Π. 27880 Σχετ.:25958 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Εκδήλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης που ισχύει, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς κσι τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής:

Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης που ισχύει, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς κσι τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής: 1054 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 23ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 Αριθμός 834 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΒΟΗΘΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗΣ/ΤΜΗΜΑΤΟΣ, ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑ! ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΠΑΣ. Γίνονται δεκτές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Άρθρο : 1201. Ανάθεση καθηκόντων ιοικητού ή ιευθυντού. 1. Σε κάθε Ναυτική Υπηρεσία ξηράς ανεξάρτητη ή υποτεταγµένη και ανάλογα µε την αρµοδιότητα της

Διαβάστε περισσότερα

Κατά κεφαλήν ετήσιο Ακαθάριστο Εισόδηµα ( ) Βαθµολογία 12.001 15.000 4 9.501 12.000 8 7.501-9.500 12 5.501-7.500 16 3.501 5.500 20 3.

Κατά κεφαλήν ετήσιο Ακαθάριστο Εισόδηµα ( ) Βαθµολογία 12.001 15.000 4 9.501 12.000 8 7.501-9.500 12 5.501-7.500 16 3.501 5.500 20 3. ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ TO ΠΑΚΕΤΟ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Το Πανεπιστήµιο Frederick προκηρύσσει από τις Οκτωβρίου µέχρι 30 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. ΣΜΥΡΝΗ 20/4/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 87 ΚΕΝΤΡΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ- ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ Ν.Π.Δ.Δ. ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Βάρνης 1 Τ.Κ 171 24 Ν. ΣΜΥΡΝΗ ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α. Υ4α/48566/2005 ΦΕΚ Β 698/24.5.2005

Υ.Α. Υ4α/48566/2005 ΦΕΚ Β 698/24.5.2005 Υ.Α. Υ4α/48566/2005 ΦΕΚ Β 698/24.5.2005 Καθορισμός προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασιών πρόσβασης στο σύστημα νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ανασφαλίστων και οικονομικά αδυνάτων πολιτών.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του ΠΔ 346/2001 «περί προσβάσεως στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση απόσπασης δεκατεσσάρων (14) υπαλλήλων στο Γραφείο Ελληνικού της Γενικής Γραµµατείας ηµόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονοµικών»

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση απόσπασης δεκατεσσάρων (14) υπαλλήλων στο Γραφείο Ελληνικού της Γενικής Γραµµατείας ηµόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονοµικών» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙ Α ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ( 1)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ. Άρθρο 1 Δικαιούχοι

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ. Άρθρο 1 Δικαιούχοι Ελληνική Αθήνα, 3 Ιουνίου 2014 Α.Π.: οικ. 30651 /2014 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4281, 21/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΑΙΔΙΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4281, 21/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΑΙΔΙΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΑΙΔΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 352. 83(Ι) του 1999 143(Ι) του 2002 64(Ι) του 2007. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ : 4ΙΗ3Η-Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2010 Αρ.Πρωτ: 157363/0092

ΑΔΑ : 4ΙΗ3Η-Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2010 Αρ.Πρωτ: 157363/0092 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 47 η Νομ/κής Εργασίας& Ενστάσεων ΤΜΗΜΑ : Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 Άρτα, 07/ 07 / 2014 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/3326 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 1404/83

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ (όπως έχει κατατεθεί στη Βουλή)

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ (όπως έχει κατατεθεί στη Βουλή) www.doe.gr ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ (όπως έχει κατατεθεί στη Βουλή) Οι Θέσεις όλων των κατηγοριών εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ) κατατάσσονται σε 6 συνολικά βαθμούς. ΣΤ Ε Δ Γ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Πηγές... 12 Συντακτική Ομάδα... 12

Περιεχόμενα Πηγές... 12 Συντακτική Ομάδα... 12 Περιεχόμενα ΠΑΡΟΧΕΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ... 3 1. Επίδομα μητρότητας... 4 1.1 Γενικά... 4 1.2 Προϋποθέσεις... 4 1.3 Ποσό... 5 1.4 Απαιτούμενα δικαιολογητικά... 5 1.5 Σύγχρονη καταβολή επιδόματος ασθενείας... 6 1.6

Διαβάστε περισσότερα

3176/13-12-13, ) &, & 1

3176/13-12-13, ) &, &  1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ - ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΜ. ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Φ. 429.1/ 47 /354987 (ΦΕΚ 3176/13-12-13,

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ: 210-2124307 Fax: 210-5230878 Email: ax2u069@minagric.gr

Τηλ: 210-2124307 Fax: 210-5230878 Email: ax2u069@minagric.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: Β Πληρ: Ουρανία Τζούτη Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Αθήνα 21/6/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Αθήνα 21/6/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Αθήνα 21/6/2012 ΤΜΗΜΑ Δ.Α.7 ΕΛΕΓΚΤΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:43481/21-6-2012 Διεύθυνση : Λυκούργου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2008-2009

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2008-2009 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2008-2009 Στην Αθήνα σήμερα 25 Ιουλίου 2008, οι υπογράφοντες αφενός Διονύσης Νικολάου, Γενικός Διευθυντής, ως εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Εγκύκλιος επί του άρθρου 1 του Ν. 3302/2004

Θέµα: Εγκύκλιος επί του άρθρου 1 του Ν. 3302/2004 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ Αθήνα, 01 Μαρτίου 2005 Αριθµ.Πρωτ:οίκ.3392 ΠΡΟΣ: Όπως ο Πίνακας ιανοµής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Οδηγών των Πάσης Φύσεως Φορτηγών Αυτοκινήτων, καθώς και των Ρυµουλκών µετά των Ρυµουλκοµένων Αυτοκινήτων που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο υποψηφίου: (φωτογραφία) Άνεργος. 1. Κατηγορία ωφελούμενου. Ασφαλισμένος ΟΓΑ

Ονοματεπώνυμο υποψηφίου: (φωτογραφία) Άνεργος. 1. Κατηγορία ωφελούμενου. Ασφαλισμένος ΟΓΑ (φωτογραφία) «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ» Έργο ΤΟΠΣΑ: «Eχετλαίος» Συντονισμός Διαχείριση: ΠΡΟΟΨΙΣ Α.Ε. Τρεμπεσίνας 32, 12136 Περιστέρι Τηλ. 210 5244760,Fax:210

Διαβάστε περισσότερα