ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Μυτιλήνη, 28 Αυγούστου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 4139/2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Μυτιλήνη, 28 Αυγούστου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 4139/2012"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Μυτιλήνη, 28 Αυγούστου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 4139/2012 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Σ Ε Ι Α Π Ρ Α Γ Μ Α Τ Ε Υ Σ Η Γ Ι Α Τ Η Ν Π Α Ρ Ο Χ Η Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Σ Σ Ι Τ Ι Σ Η Σ Τ Ω Ν Φ Ο Ι Τ Η Τ Ω Ν Τ Ο Υ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Υ Α Ι Γ Α Ι Ο Υ Γ Ι Α Τ Η Ν Π Ε Ρ Ι Ο Ο 0 6 / 0 9 / Ε Ω Σ Κ Α Ι 2 3 / 1 2 / (Σύµφωνα µε το άρθρο 25, παράγραφος 1, εδάφιο γ, του Π.. 60/2007)

2 1. Αναθέτουσα Αρχή: Πανεπιστήµιο Αιγαίου Λόφος Πανεπιστηµίου, Κτίριο ιοίκησης, Τ.Κ , Μυτιλήνη, τηλ , φαξ , 2. ιαδικασία που επιλέχθηκε για την σύναψη της σύµβασης: ιαδικασία µε διαπραγµάτευση. 3. Λόγοι προσφυγής στη διαδικασία µε διαπραγµάτευση: Με το άρθρο 81 του Νόµου 4009/2011 καταργήθηκε το Κεφάλαιο Β του Π.. 387/1983 σύµφωνα µε το οποίο προσδιοριζόντουσαν οι όροι και οι προϋποθέσεις σίτισης στα Α.Ε.Ι. Επίσης στο άρθρο 53, παράγραφος 1 του παραπάνω νόµου ορίζεται ότι µε κοινή υπουργική απόφαση θα οριστούν οι όροι και οι προϋποθέσεις σίτισης η οποία δηµοσιεύτηκε στις (Φ5/68535/Β3 ΦΕΚ 1965 Β/ κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας, ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, περί του καθορισµού όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας για την παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές των Α.Ε.Ι.). Λαµβάνοντας υπόψη την παραπάνω απόφαση, το Πανεπιστήµιο Αιγαίου προχώρησε στην δηµοσίευση διακήρυξης διεθνούς διαγωνισµού για τη σίτιση των φοιτητών για την περίοδο 01/ /2015 (Αρ. Πρωτ. 3442/ ) µε πρώτη αποσφράγιση την 11η Σεπτεµβρίου 2012 και αναµενόµενη ολοκλήρωση την 31/12/2012. Τέλος, σύµφωνα µε την 93397/ΙΒ-13/08/2012 (Αρ. Πρωτ. 4014/ ) απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού εγκρίθηκε ο Τακτικός Προϋπολογισµός του οικονοµικού έτους 2012 του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. εδοµένου ότι: α) υπάρχει άµεση και κατεπείγουσα ανάγκη σίτισης των φοιτητών λόγω της λήξης της προϋπάρχουσας σύµβασης στις 30/06/2012 β) ήταν αδύνατη η έναρξη διαδικασίας ανάθεσης σύµβασης της σίτισης των φοιτητών για την περίοδο 09/ /2012, πριν την έκδοση των δύο παραπάνω Υπουργικών Αποφάσεων, και γ) ο αριθµός αναφοράς CPV της υπό ανάθεση σύµβασης υπηρεσίας εντάσσεται στο παράρτηµα ΙΙ του Π.. 60/2007, το Πανεπιστήµιο Αιγαίου σε εφαρµογή της απόφασης του Πρυτανικού Συµβουλίου αρ. 37/ (θέµα3.1), προσφεύγει στη διαδικασία µε διαπραγµάτευση, χωρίς δηµοσίευση προκήρυξης διαγωνισµού σύµφωνα µε το άρθρο 25, παράγραφος 1, εδάφιο (γ) του Π.. 60/2007 κατά το οποίο «οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να συνάπτουν τις δηµόσιες συµβάσεις τους προσφεύγοντας σε διαδικασία µε διαπραγµάτευση, χωρίς να προηγείται δηµοσίευση σχετικής προκήρυξης στο µέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, οφειλόµενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για τις ενδιαφερόµενες αναθέτουσες αρχές, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσµιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή µε διαπραγµάτευση διαδικασίες µε δηµοσίευση προκήρυξης διαγωνισµού.». Ο συνολικός προϋπολογισµός της υπό ανάθεση σύµβασης είναι πεντακόσιες δέκα εννέα χιλιάδες επτακόσια εξήντα τρία ευρώ και είκοσι τρία λεπτά ( ,23 ) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. και αφορά τη παροχή µέγιστου αριθµού 1827 ηµερησίων σιτηρεσίων από έως και (109 ηµέρες σίτισης). Ο τελικός αριθµός των δικαιούχων θα προκύψει µετά από τον έλεγχο των δικαιολογητικών σύµφωνα µε την ΚΥΑ Φ5/68535/Β3 (ΦΕΚ 1965 Β/ ). Σε κάθε περίπτωση ο αριθµός των σιτηρεσίων δεν θα ξεπερνάει τα Ένα ηµερήσιο σιτηρέσιο αποτελείται από πρωινό, γεύµα και δείπνο. Τα σιτηρέσια και ο προϋπολογισµός κατανέµονται ανά πανεπιστηµιακή µονάδα σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα. Αριθµός σιτηρεσίων Προϋπολογισµός χωρίς Φ.Π.Α. Προϋπολογισµός µε Φ.Π.Α. 16% Πανεπιστηµιακή µονάδα Μυτιλήνης , ,92 Πανεπιστηµιακή µονάδα Χίου , ,49 Πανεπιστηµιακή µονάδα Σάµου , ,29 Πανεπιστηµιακή µονάδα Λήµνου , ,73 2

3 Πανεπιστηµιακή µονάδα Ρόδου , ,15 Πανεπιστηµιακή µονάδα Σύρου , ,65 ΣΥΝΟΛΟ , ,23 Η µέγιστη προσφερόµενη τιµή του ηµερησίου σιτηρεσίου σύµφωνα µε την υπ αριθµ. Φ /Β3/07 κοινή απόφαση του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων (ΦΕΚ 836 Β/ ) δεν µπορεί να ξεπερνά τα 2,25 (δύο ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών) προ Φ.Π.Α. Η κατακύρωση θα γίνει για το σύνολο των πανεπιστηµιακών µονάδων. Προσφορά που δίνει τιµή µεγαλύτερη από το ανωτέρω συνολικό ποσό θα απορρίπτεται. Η τιµή χωρίς Φ.Π.Α. θα λαµβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. 4. Είδος σύµβασης: Σύµβαση βάσει της διακήρυξης µε αρ. 3442/ και της πλέον συµφέρουσας από τεχνοοικονοµική άποψη προσφοράς. 5. Τόπος παροχής υπηρεσίας: Στη Μυτιλήνη Λέσβου, στη Μύρινα Λήµνου, στη Ρόδο, στη Χίο, στο Καρλόβασι Σάµου και στην Ερµούπολη Σύρου σε χώρους που θα του παραχωρηθούν από το Πανεπιστήµιο Αιγαίου. εδοµένου ότι δεν είναι έτοιµος προς διάθεση στον Ανάδοχο ο χώρος σίτισης στη Μύρινα Λήµνου, η υπηρεσία σίτισης θα ξεκινήσει µετά την οριστική παράδοση του χώρου. Η πληρωµή του αναδόχου θα πραγµατοποιηθεί αναλογικά για τις πραγµατικές ηµέρες σίτισης. 6. Περιγραφή υπηρεσίας: Αναλυτικά, το έργο και συνολικά οι υποχρεώσεις του αναδόχου περιγράφονται στο µέρος Β «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ» της 3442/2012 ιακήρυξης εφαρµοζόµενα αναλογικά. 7. Εναλλακτικές προσφορές: εν επιτρέπονται. 8. Παραλαβή της διακήρυξης: Η παρούσα θα αναρτηθεί στην επίσηµη ιστοσελίδα του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, και θα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 9. Προθεσµία υποβολής αιτήσεων συµµετοχής προσφορών: Μέχρι την Τρίτη 4 η Σεπτεµβρίου, και ώρα 10:00 πµ. 10. Στοιχεία που θα αναγράφονται στο φάκελο προσφοράς και διεύθυνση που θα αποσταλούν ή θα υποβληθούν οι αιτήσεις συµµετοχής προσφορές: «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 06/09/2012 ΕΩΣ ΚΑΙ 23/12/2012 ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Λόφος Πανεπιστηµίου Κτίριο ιοίκησης Μυτιλήνη 11. Περιεχόµενα φακέλου προσφοράς µε ποινή αποκλεισµού: α) Σφραγισµένος φάκελος «ικαιολογητικών Συµµετοχής» στο οποίο θα περιέχονται τα αναγραφόµενα στην παράγραφο 17 της παρούσας. β) Σφραγισµένος φάκελος «Τεχνική Προσφορά» στον οποίο θα περιέχονται τα αναγραφόµενα στην παράγραφο Α της 3442/2012 ιακήρυξης. γ) Σφραγισµένος φάκελος «Οικονοµική Προσφορά» στον οποίο θα περιέχεται συµπληρωµένο το υπόδειγµα οικονοµικής προσφοράς της παραγράφου Γ.3 της 3442/2012 ιακήρυξης. 12. Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συνταχθούν οι αιτήσεις: Ελληνική. 3

4 13. ιάρκεια ισχύος προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προσφέροντες για δύο (2) µήνες από την επόµενη της διενέργειας της διαπραγµάτευσης. 14. Απαιτούµενες εγγυήσεις: Εγγυητική επιστολή ποσού είκοσι πέντε χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ και δεκαέξι λεπτών (25.988,16 ) που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης µε Φ.Π.Α. και η οποία θα έχει εκδοθεί από Πιστωτικό Ίδρυµα ή άλλο Νοµικό Πρόσωπο που λειτουργεί νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με την υπογραφή της σύµβασης θα κατατεθεί εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, 10% της συµβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α., η οποία θα περιέχει όλα τα στοιχεία του άρθρου 25 του Π.. 118/ ιάρκεια ισχύος εγγυητικής επιστολής συµµετοχής: Ένας (1) µήνας τουλάχιστον µετά τον χρόνο λήξης ισχύος της προσφοράς Τρόπος πληρωµής: Όπως περιγράφεται στη διακήρυξη µε αρ. 3442/ Πληροφορίες διατυπώσεις και δικαιολογητικά για την ιδιαίτερη κατάσταση του υποψηφίου προµηθευτή και την οικονοµική και τεχνική του ικανότητα: Οι Προσφέροντες οφείλουν, µαζί µε την προσφορά, να καταθέσουν µε ποινή αποκλεισµού σε σφραγισµένο φάκελο «ικαιολογητικά Συµµετοχής» τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1. Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο µέρος Γ, υπόδειγµα ΕΕ1, της 3442/2012 διακήρυξης. 2. Υπεύθυνη ήλωση του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία της εν θέµατι πρόσκλησης, στην οποία συµµετέχει δηλώνεται ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης δηλώνεται ότι κάθε διαγωνιζόµενος, µέχρι την ηµέρα υποβολής της προσφοράς του: α. εν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό, προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης (ή σε περίπτωση αλλοδαπών φυσικών / νοµικών προσώπων σε ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία) και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού, προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης (ή σε περίπτωση αλλοδαπών φυσικών / νοµικών προσώπων σε ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία). β. δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα συναφές µε το αντικείµενο του διαγωνισµού ή σε σχέση µε την επαγγελµατική τους ιδιότητα που αποδεδειγµένα διαπιστώθηκε µε οποιοδήποτε µέσο διαθέτει η Αναθέτουσα Αρχή (εδάφιο δ, άρθρου 43, παρ. 2 του Π 60/07). γ. δεν τελεί σε αποκλεισµό από διαγωνισµούς του δηµοσίου µε βάση αµετάκλητη απόφαση. Εάν η ποινή του αποκλεισµού επιβλήθηκε για ορισµένο χρόνο, το στοιχείο τούτο λαµβάνεται υπ όψιν για την απόρριψη της προσφοράς µόνο για το χρονικό τούτο διάστηµα. 3. Υπεύθυνη ήλωση του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία θα δεσµεύεται για το χρόνο ισχύος της προσφοράς. 4. Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον συµµετέχουν µε αντιπρόσωπό τους µε θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του εκπροσωπούµενου. 5. Νοµιµοποιητικά έγγραφα (Θα πρέπει να κατατεθούν και όλα τα απαραίτητα παραστατικά έγγραφα, δηλ., ενδεικτικά, καταστατικά, δηµοσιεύσεις σε ΦΕΚ, ή Πρωτοδικείο, πρακτικά κλπ.), που θα αποδεικνύουν την εν γένει νοµική του κατάσταση και τα όργανα εκπροσώπησής του. 6. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής στην οποία να δηλώνεται ότι διατηρεί επιχείρηση εστιατορίου µαζικής σίτισης και την περίοδο λειτουργίας αυτής. 7. Τα δικαιολογητικά µε α/α 1, 2, 9, και 10 της παραγράφου Α της 3442/2012 διακήρυξης. 8. Τα δικαιολογητικά µε α/α 1, 2, 9, και 10 της παραγράφου Α της 3442/2012 διακήρυξης. 9. Τα δικαιολογητικά µε α/α 1, 2, 10, και 11 της παραγράφου Α της 3442/2012 διακήρυξης. 10. Τα δικαιολογητικά µε α/α 1, 2, 3, 11 και 12 της παραγράφου Α της 3442/2012 διακήρυξης. 11. Τα δικαιολογητικά µε α/α 1, 2, 10 και 11 της παραγράφου Α της 3442/2012 διακήρυξης 12. Τα δικαιολογητικά µε α/α 1 (εφαρµοζόµενα αναλογικά), 2 και 3 της παραγράφου Α της 3442/2012 διακήρυξης. 4

5 Επιπλέον των παραπάνω δικαιολογητικών συµµετοχής, κάθε συµµετέχων πρέπει να αποδείξει την οικονοµική, χρηµατοοικονοµική και τεχνική ή / και επαγγελµατική επάρκεια µε την υποβολή µε ποινή αποκλεισµού των ακολούθων: 1. αντίγραφο ή απόσπασµα των ισολογισµών της επιχείρησης των τελευταίων τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, µε θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, περί του συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών της επιχείρησης, για εκτέλεση παρόµοιων εργασιών, κατά τις τρεις (3) προηγούµενες του έτους του διαγωνισµού οικονοµικές χρήσεις. Το ελάχιστο επίπεδο επάρκειας που πρέπει να καλύπτει ο συµµετέχων προκειµένου αυτός να κριθεί κατάλληλος, συνίσταται σε µέσο ετήσιο κύκλο εργασιών σε υπηρεσίες σίτισης ύψους τουλάχιστον ,00. Η δήλωση θα συνοδεύεται από κατάλογο στον οποίο θα αναφέρονται οι κυριότερες παροχές υπηρεσίας σίτισης των τριών (3) τελευταίων χρόνων, είτε εµπίπτει στο δηµόσιο είτε στον ιδιωτικό τοµέα, τις ηµεροµηνίες έναρξης / λήξης της σύµβασης και του ποσού. Σε περίπτωση που ο παραλήπτης εµπίπτει στο δηµόσιο, οι παραπάνω παροχές υπηρεσίας θα αποδεικνύονται µε πιστοποιητικά που θα έχουν εκδοθεί από τον αντίστοιχο φορέα. Σε περίπτωση που ο παραλήπτης είναι ιδιώτης τότε η παραπάνω απόδειξη πραγµατοποιείται µε βεβαίωση του παραλήπτη. Ο κατάλογος προτείνεται να έχει την µορφή του ακόλουθου υποδείγµατος: α/α Πελάτης Αριθµός σιτιζοµένων ανά ηµέρα Ηµεροµηνία έναρξης / λήξης σύµβασης Συµβατικό τίµηµα 2. Αντίγραφο Βιβλίου Αστυκτηνιατρικής επιθεώρησης θεωρηµένο από αρµόδια αρχή. 3. ικαιολογητικά εφαρµογής συστηµάτων διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2000 και ασφάλειας και υγιεινής τροφίµων και πιστοποιητικό για την προσήκουσα ανάπτυξη συστήµατος ανάλυσης κινδύνων και κρίσιµων σηµείων ελέγχου HACCP, εφαρµογή και τήρησή του, που αφορά την γραµµή παραγωγής «Επιχειρήσεις µαζικής Εστίασης» ISO και ISO Τα πιστοποιητικά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από διαπιστευµένους φορείς πιστοποίησης, διαπιστευµένους προς τούτο από το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ..) ή από φορέα διαπίστευσης µέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη ιαπίστευση (European Cooperation for Accreditation- EA) και µάλιστα, µέλος της αντίστοιχης Συµφωνίας Αµοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής. Να είναι δε, σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού. ιευκρινήσεις επί των ανωτέρω δικαιολογητικών: Οι Ενώσεις και οι Κοινοπραξίες προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, µαζί µε την προσφορά πρέπει να υποβάλλουν τα ανωτέρω, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο τις παραπάνω υπεύθυνες δηλώσεις υποβάλλουν o οι ιαχειριστές όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε ή Ε.Π.Ε. o ο Πρόεδρος του.σ. και ο ιευθύνων Σύµβουλος όταν το vοµικό πρόσωπο είναι Α. Ε. o σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου οι νόµιµοι εκπρόσωποι του. Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι συνεταιρισµός τις παραπάνω υπεύθυνες δηλώσεις, υποβάλλονται από τον Πρόεδρο του συνεταιρισµού. 18. Λοιπές πληροφορίες όροι: Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγµατοποιηθεί την Τρίτη 4 Σεπτεµβρίου και ώρα 11:00 π.µ. από την αρµόδια Επιτροπή. Τονίζεται ότι η αποσφράγιση των φακέλων «ικαιολογητικών συµµετοχής», «Τεχνικής προσφοράς» και «Οικονοµικής προσφοράς» καθώς και η αξιολόγηση αυτών θα πραγµατοποιηθεί σε µία συνεδρίαση. Η βαθµολόγηση των τεχνικών προσφορών και η κατάταξη των προσφορών θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τις παραγράφους Α και Α της 3442/2012 διακήρυξης. 19. Ηµεροµηνία παραλαβής της πρόσκλησης από την Υπηρεσία Επίσηµων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης :

6 20. Η παρούσα πρόσκληση, καθώς και η µε αρ. 3442/2012 διακήρυξη, είναι διαθέσιµες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Καθ. Ιωάννης Κάλλας Αντιπρύτανης Οικονοµικού Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης Πανεπιστηµίου Αιγαίου 6

ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΠΟ 01.01.2016 ΕΩΣ 31.12.2018 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΠΟ 01.01.2016 ΕΩΣ 31.12.2018 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗΣ Μυτιλήνη, 08 Ιουλίου 2015 Αριθμ. Πρωτ.: 4909 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 176 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210 9549100 FAX: 210 9577050 Αθήνα, 14/4/2015 Αρ. πρωτ.:55020 Δ I A K H P Y Ξ H 1/2015 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟY ΔΙΕΘΝOYΣ ΑΝΟΙΚΤΟY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Χρηματοδότηση: Τακτικός Προϋπολογισμός & Προϋπολογισμός Ιδίων Πόρων C.P.V.: 79713000-5

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Χρηματοδότηση: Τακτικός Προϋπολογισμός & Προϋπολογισμός Ιδίων Πόρων C.P.V.: 79713000-5 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Αθήνα, 15 Απριλίου 2015 Τμήμα Προμηθειών Α.Π. 119538 Διεύθυνση: Σόλωνος 84, Τ.Κ. 10680 Αθήνα Πληροφορίες: κ. ΚΟΝΤΟΕ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Τηλέφωνο: 210-3664793 Φαξ: 210-3664749

Διαβάστε περισσότερα

Ρέ θυµνο 30-1-09. ΙΑΚΗΡΥΞΗ 5365/ 2012 ιεθνή ηµόσιος Ανοιχτός Β Επαναληπτικός διαγωνισµός µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή για την

Ρέ θυµνο 30-1-09. ΙΑΚΗΡΥΞΗ 5365/ 2012 ιεθνή ηµόσιος Ανοιχτός Β Επαναληπτικός διαγωνισµός µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή για την Ρέ θυµνο 30-1-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ρέθυµνο, 22.08.2012 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 5365/ 2012 ιεθνή ηµόσιος Ανοιχτός Β Επαναληπτικός διαγωνισµός

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Π.Ε.Π. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2000-2006 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 82,59% ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 17,41% ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002556339 2015-02-03

15PROC002556339 2015-02-03 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αναρτητέα στο Μητρώο Αναρτητέα στο ιαδίκτυο Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49Ζ46904Ν-4ΞΧ : : : : : : : : Δ/νση Υποδ/ση Τμήμα Γραφείο Πληροφορίες Τηλ. Fax

ΑΔΑ: Β49Ζ46904Ν-4ΞΧ : : : : : : : : Δ/νση Υποδ/ση Τμήμα Γραφείο Πληροφορίες Τηλ. Fax ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & Αθήνα 28-05-2012 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτ. 6643/1076 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ Γ.Ν.Α. Η ΕΛΠΙΣ Δ/νση: Δημητσάνας 7, Αμπελόκηποι, ΑΘΗΝΑ Τηλ:. 210 6494136, Fax: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ηράκλειο 30-12-2011 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ.: 600 Ταχ. /νση : ιασταύρωση Βουτών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθµ. 13 /2010. ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθµ. 13 /2010. ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. /νση: Ιπποκράτους τέρµα Τ.Κ. 66100 - ΡΑΜΑ URL: www.dramahospital.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθµ. 13 /2010. ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΔΑ: ΒΕΖ046ΗΚΥ-ΕΕΜ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002527586 2015-01-15

15PROC002527586 2015-01-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αναρτητέα στο Μητρώο Αναρτητέα στο ιαδίκτυο Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ»

«ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΙΣ Μυτιλήνη, 01 Απριλίου 2008 ΔΙΑΚHΡYΞΗ 2245/01.04.2008 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ανοικτός διεθνής διαγωνισμός υποβολής προσφορών με κριτήριο κατακύρωσης

Διαβάστε περισσότερα

KOIN.: Δημήτριος Βελισσαρίου Καθηγητής. - Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος

KOIN.: Δημήτριος Βελισσαρίου Καθηγητής. - Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Αντικάλαμος Καλαμάτα 24100 Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΔΑ: ΒΛΓΨ469ΗΚΥ-91Ξ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ταχ. Δ/νση : Νικολάου Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών, Τ.Κ. 700 13, Ηράκλειο Ηράκλειο 13.12.2013 Πληροφορίες : κ. Νικόλαο Καλαϊτζάκη ΑΠ(ΤΥ):

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα ΜΕΡΟΣ Α : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...4

Περιεχόµενα ΜΕΡΟΣ Α : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...4 Θεσσαλονίκη 12.07.2013 Αρ. πρωτ. 17956 Πληροφορίες : Αθηνά Ιωάννου, Προϊσταµένη Τµήµατος ιαχείρισης Έργων και ιοικητικής Υποστήριξης Ταχ. ιεύθυνση : Κολοκοτρώνη 21, Μονή Λαζαριστών, Σταυρούπολη Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Διακήρυξη ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για το έργο «Παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικής υποστήριξης (Call Center 1500)»

Θέμα: Διακήρυξη ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για το έργο «Παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικής υποστήριξης (Call Center 1500)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 25 Ιουνίου 2014 Αρ. Πρ.:ΔΙΟΙΚ/Φ.936/2/15922 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ «Υποδομές εξοπλισμών στο ΤΕΙ Πελοποννήσου» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ»

ΠΡΑΞΗ «Υποδομές εξοπλισμών στο ΤΕΙ Πελοποννήσου» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡ. ΕΣΗΔΗΣ: ΑΔΑ (περίληψης): Ψ0Ι846914Ο-ΦΑΚ ΑΔΑΜ: 15PROC002883862 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαμάτα 8 Μαΐου 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Αρ. Πρωτ.: 1108 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

(προκηρύσσεται σύμφωνα με το Π.Δ. 60/07, άρθρο 25, περ. 1γ και την υπ' αριθμ. 9/25-11-2014 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου)

(προκηρύσσεται σύμφωνα με το Π.Δ. 60/07, άρθρο 25, περ. 1γ και την υπ' αριθμ. 9/25-11-2014 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ Α.Φ.Μ.: 099727226 Δ.Ο.Υ.: ΤΡΙΠΟΛΗΣ 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uop.gr Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΕΡΓΟ 2. Ταχ. Δ/νση. : Νικολάου. Τ.Κ. 700 13 Ηράκλειο. Ηράκλειο, 18/02/2013 Αρ. Πρωτ. : 109. 391575 Φαξ: 2810. Τηλ.: 2810

ΥΠΟΕΡΓΟ 2. Ταχ. Δ/νση. : Νικολάου. Τ.Κ. 700 13 Ηράκλειο. Ηράκλειο, 18/02/2013 Αρ. Πρωτ. : 109. 391575 Φαξ: 2810. Τηλ.: 2810 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ ΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΕΡΓΟ 10 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Δίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνιών

ΥΠΟΕΡΓΟ 10 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Δίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνιών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ι ΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002678906 2015-04-01

15PROC002678906 2015-04-01 Θεσσαλονίκη 30.03..2015 Αρ. πρωτ. 19838 Αναθέτουσα Αρχή Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κολοκοτρώνη 21, Μονή Λαζαριστών 56430, Σταυρούπολη - Θεσσαλονίκη url: www.greekstatemuseum.com e-mail: info@greekstatemuseum.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΙΕ46906Ρ-Ρ8Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝ. ΚΑΙ ΑΓΛ.

ΑΔΑ: ΒΕΙΕ46906Ρ-Ρ8Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝ. ΚΑΙ ΑΓΛ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝ. ΚΑΙ ΑΓΛ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 24 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 11527 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα: 22-03-2013 Αριθµ. Πρωτ.:7395

Αθήνα: 22-03-2013 Αριθµ. Πρωτ.:7395 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 22-03-2013 Αριθµ. Πρωτ.:7395 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Κωνσταντινουπόλεως 49, 54642 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2310892268, Fax 2310830359 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 20/2010 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 20/2010 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Αλεξιάδου Μαρία ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ. 60/2007 για

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ. 60/2007 για ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ.» ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ. ΕΣΩΤ. ΗΜ. ΙΟΙΚ. & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Γ ΚΠΣ Ε.Π. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΡΟ 1.3 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ Ε.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΤΑΝΑΛ Α.Ε. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Τηλ.: 210-9233083, 210-9234093 Fax : 210-9221355 e-mail : etanal@otenet.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 5/2011 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ. 20/2012 ΕΤΗΣΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EΝΤΥΠΩΝ (CPV 22820000-4) ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΡΙΘΜ. 20/2012 ΕΤΗΣΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EΝΤΥΠΩΝ (CPV 22820000-4) ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5 η Υ.ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» Ταχ. Δ/νση: ΤΣΑΚΑΛΩΦ 1 Τ.Κ. 41 221- ΛΑΡΙΣΑ

Διαβάστε περισσότερα