ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΙΑ «Νηπίων αναγνώσματα και βιβλιοκαμώματα»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΙΑ «Νηπίων αναγνώσματα και βιβλιοκαμώματα»"

Transcript

1 ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΙΑ «Νηπίων αναγνώσματα και βιβλιοκαμώματα» Τπεύθυνη εκπαιδευτικόσ : ΕΤΘΤΜΙΑ ΣΑΤΡΟΘΕΟΔΩΡΟΤ υνεργαζόμενη εκπαιδευτικόσ: ΜΑΡΙΑ ΚΛΕΙΔΕΡΗ 28 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ τμόμα ολοόμερο ςχολ. ϋτοσ

2 Ποιοι είμαστε. Εύμαςτε το ολοόμερο τμόμα του 28 ου νηπιαγωγεύου Πατρών. Εύμαςτε 13 παιδιϊ,6 νόπια και 7προνόπια

3 Πώς ξεκίνησαν όλα Σο κύνητρο για να αςχοληθούμε με τη φιλαναγνωςύα όταν η αγϊπη των παιδιών για τισ ιςτορύεσ και τα παραμύθια και η επιθυμύα μασ να τη διατηρόςουμε, να την ενιςχύςουμε και να φϋρουμε τα παιδιϊ ςε επαφό και με ϊλλεσ μορφϋσ κειμϋνων δύνοντασ τουσ ταυτόχρονα πολλϋσ και διαφορετικϋσ ευκαιρύεσ ϋκφραςησ

4 Ποιους στόχους βάλαμε Να αγαπούν τα παιδιϊ το διϊβαςμα Να ϋρθουν ςε επαφό με διϊφορεσ μορφϋσ παιδικών κειμϋνων(ποιόματα, ιςτορύεσ, παραμύθια, περιοδικϊ, εφημερύδεσ, εγκυκλοπαύδειεσ) ϋντυπων και ψηφιακών μορφών Να γνωρύςουν γενικϊ και ειδικϊ χαρακτηριςτικϊ των βιβλύων και τησ ανϊγνωςησ (εξώφυλλα, τύτλοσ, ςυγγραφϋασ, εικονογρϊφοσ, βιβλιοθόκη, βιβλιοπωλεύο κ. ϊ.) Να εκφραςτούν (αφηγηθούν, αναδιηγηθούν, εικονογραφόςουν, ζωγραφύςουν, δραματοποιόςουν), να ψυχαγωγηθούν, να παρϊγουν κεύμενα και να δημιουργόςουν ατομικϊ και ομαδικϊ δικϊ τουσ βιβλύα Να δανειςτούν και να ανταλλϊξουν μεταξύ τουσ βιβλύα καλλιεργώντασ τα προςωπικϊ τουσ κριτόρια επιλογόσ βιβλύων Να εκτιμόςουν την αξύα ενόσ βιβλύου, τισ δυνατότητεσ ϋκφραςησ και τισ γνώςεισ που προςφϋρει

5 Μεθοδολογία Διαθεματικό προςϋγγιςη Εναλλακτικό επεξεργαςύα βιβλύου Εργαςύα ςτην ολομϋλεια, ςε ζεύγη και ςε ομϊδεσ Σο πρόγραμμα υλοποιόθηκε από τον Ιανουϊριο ϋωσ τον Ιούνιο και χωρύςτηκε ςε δύο μϋρη: - φιλαναγνωςύα ςτο νηπιαγωγεύο - φιλαναγνωςύα ςτο ςπύτι δανειςτικό βιβλιοθόκη

6 Σο ταξίδι μας. Φιλαναγνωσία στο νηπιαγωγείο Με αφορμό την ανϊγνωςη ενόσ βιβλύου, κϊναμε με τα παιδιϊ μια ςυζότηςη ςχετικό με τα βιβλύα, όπου καταγρϊψαμε και τισ αρχικϋσ τουσ απόψεισ και γνώςεισ. Η ςυζότηςη οδηγόθηκε από τα παιδιϊ ςτο να διηγηθούν γνωςτϋσ αγαπημϋνεσ τουσ ιςτορύεσ. Έτςι αποφαςύςαμε να φϋρουν όλοι τα αγαπημϋνα τουσ βιβλύα και κϊθε μϋρα να παρουςιϊζουμε και να διαβϊζουμε ϋνα από αυτϊ. Η απόφαςη αυτό χαροπούηςε και κινητοπούηςε όλα τα παιδιϊ και αποτϋλεςε μια πολύ καλό αφόρμηςη για την ϋναρξη του προγρϊμματοσ.

7 Ανϊμεςα ςτα αγαπημϋνα βιβλύα των παιδιών όταν και «η κουκουβϊ», μια ιςτορύα ςχετικό με το ςχολεύο και τα βιβλύα που ϊρεςε πολύ ςτα παιδιϊ και μασ ενϋπνευςε να προχωρόςουμε το πρόγραμμα βϊςη αυτόσ. Διαβϊςαμε την «κουκουβϊ», ςχηματύςαμε το όνομϊ τησ με πλαςτελύνη,τη δραματοποιόςαμε, τη ζωγραφύςαμε και φτιϊξαμε κολϊζ με τισ ζωγραφιϋσ.

8 Διαβϊςαμε την «κουκουβϊ» και ςχηματύςαμε το όνομϊ τησ με πλαςτελύνη

9 Δραματοποιόςαμε τη «κουκουβϊ», τη ζωγραφύςαμε και φτιϊξαμε κολϊζ με τισ ζωγραφιϋσ.

10 Σισ επόμενεσ μϋρεσ η κουκουβϊ μασ επιςκεπτόταν ςυχνϊ προςφϋροντασ μασ τισ γνώςεισ τησ και δύνοντασ μασ ςυμβουλϋσ. Μασ μύληςε για τα δικαιώματα του μικρού αναγνώςτη (τα ζωγραφύςαμε και τα βϊλαμε πϊνω από τη βιβλιοθόκη μασ) και μασ βοόθηςε να οργανώςουμε την βιβλιοθόκη μασ. Εμπλουτύςαμε τη βιβλιοθόκη με διϊφορα εύδη ϋντυπου λόγου, τα ομαδοποιόςαμε (εγκυκλοπαύδειεσ, ιςτορύεσ, ποιόματα, περιοδικϊ, κόμικ ) και τα ταξινομόςαμε ςτη βιβλιοθόκη βϊζοντασ ετικϋτεσ.

11 . Σα δικαιώματα του μικρού αναγνώςτη και η βιβλιοθόκη μασ

12 Νηπίων αναγνώσματα και βιβλιοκαμώματα.. Σαξινόμηςη και επιλογό βιβλύων

13 τη ςυνϋχεια Διαβϊςαμε και ζωγραφύςαμε τισ αγαπημϋνεσ ιςτορύεσ των παιδιών που εύχαν φϋρει από το ςπύτι τουσ

14 Αντλόςαμε πολλϋσ πληροφορύεσ από βιβλύα διαφόρων ειδών για να επεξεργαςτούμε θϋματα μικροβύων, υγιεινόσ και καταςκευόσ του ςώματοσ, ςωςτόσ διατροφόσ και υγιεινόσ των δοντιών -φτιϊξαμε μικρόβια και πύνακα με κανόνεσ υγιεινόσ ώςτε να αποφεύγουμε τα μικρόβια - εύδαμε εικόνεσ και ςυμβουλευτόκαμε βιβλύα για να φτιϊξουμε το δικό μασ ςώμα από χαρτύ με τα εςωτερικϊ όργανα και τισ λειτουργύεσ τουσ -μϊθαμε για τη ςωςτό και ιςορροπημϋνη διατροφό και φτιϊξαμε τισ πϋντε ομϊδεσ τροφών όπωσ μασ τισ ϋδειξε ο Πϊνω Κϊτω ο φύλοσ τησ Κολοτούμπασ από το ομώνυμο βιβλύο τησ. Μαντούβαλου -ζωγραφύςαμε τη Δόνα Σερηδόνα και το οκολϊκη και τη Ζαχαρούλα Σρυποδόντη

15 . Βιβλύα για τα μικρόβια, την υγιεινό και καταςκευό του ςώματοσ και την υγιεινό των δοντιών

16 Κανόνεσ υγιεινόσ και μικρόβια

17 . Σο ςώμα μασ εςωτερικϊ όπωσ το εύδαμε ςτα βιβλύα

18 Οι πϋντε ομϊδεσ τροφών από το βιβλύο «Μια φορϊ η Κολοτούμπα»

19 Διαβϊςαμε βιβλύα με ιςτορύεσ και τισ επεξεργαςτόκαμε με διαφόρουσ τρόπουσ -διαβϊςαμε το βιβλύο «Ο Μαρεςούν και τα μυρμηγκϊκια», ζωγραφύςαμε τον Μαρεςούν, μϊθαμε γλωςςοδϋτεσ, φτιϊξαμε και παύξαμε επιδαπϋδιο παιχνύδι με ζϊρι και κανόνεσ βαςιςμϋνουσ ςτην πλοκό τησ ιςτορύασ - διηγηθόκαμε την ιςτορύα τησ Κοκκινοςκουφύτςασ και φτιϊξαμε επιτραπϋζιο παιχνύδι με ανϊλογουσ κανόνεσ που το παύζαμε ϊλλοτε ομαδικϊ και ϊλλοτε ατομικϊ και το ονομϊςαμε «Βιϊςου Κοκκινοςκουφύτςα» - αφηγηθόκαμε την ιςτορύα «ο πιο ωραύοσ μαςκαρϊσ», ζωγραφύςαμε τισ βαςικϋσ τησ ςκηνϋσ, τισ ςυνθϋςαμε ςε βιβλύο και την αναδιηγηθόκαμε κοιτϊζοντασ τισ εικόνεσ του - παύξαμε το παιχνύδι του κρυμμϋνου θηςαυρού ψϊχνοντασ τα κομμϊτια των πϊζλ που εύχαμε φτιϊξει με εξώφυλλα βιβλύων που εύχαμε διαβϊςει

20 Επιδαπϋδιο παιχνύδι «Ο Μαρεςούν και τα μυρμηγκϊκια»

21 Επιτραπϋζιο παιχνύδι «Βιϊςου Κοκκινοςκουφύτςα»

22 Ζωγραφικό τησ ιςτορύασ «ο πιο ωραύοσ μαςκαρϊσ»

23 Σο παιχνύδι του κρυμμϋνου θηςαυρού με πϊζλ από εξώφυλλα βιβλύων

24 Διαβϊςαμε βιβλύα με ποιόματα και προςπαθόςαμε να ξεχωρύςουμε τον ϋμμετρο από τον πεζό λόγο -διαβϊςαμε ποιόματα για τουσ αριθμούσ, χωριςτόκαμε ςε τόςεσ ομϊδεσ όςοι οι αριθμού που ξϋραμε, μϊθαμε ανϊ ομϊδα το πούημα που μασ αντιςτοιχούςε και το απαγγεύλαμε όταν όρθε η ςειρϊ μασ -διαβϊςαμε ποιόματα για διϊφορα θϋματα που επεξεργαςτόκαμε ςτο πλαύςιο του προγρϊμματοσ του νηπιαγωγεύου, ζωγραφύςαμε και φτιϊξαμε κολϊζ -χωριςτόκαμε ςε ομϊδεσ και παύξαμε μπόουλινγκ με κορύνεσ που αντιςτοιχούςαν ςε καταλόξεισ, όπου για να πϊρεισ βαθμούσ ϋπρεπε να βρεισ μύα λϋξη με την ύδια κατϊληξη με αυτό που πϋτυχεσ - δημιουργόςαμε το δικό μασ πούημα για τη ςωςτό διατροφό

25 Σα ποιόματϊ μασ

26 Σα ποιόματϊ μασ

27 Διαβϊςαμε κόμικσ, ξεφυλλύςαμε και παρατηρόςαμε περιοδικϊ. Εμπνευςτόκαμε από αυτϊ και ζωγραφύςαμε πρϊγματα που εύδαμε ςε αυτϊ. Μοιραςτόκαμε ό,τι μασ τρϊβηξε την προςοχό με τουσ φύλουσ μασ

28 Κόμικσ και περιοδικϊ

29 Ξεφυλλύζοντασ περιοδικϊ μαζύ με φύλουσ

30 Μιλόςαμε γενικϊ για το βιβλύο (εξώφυλλα, τύτλοσ, εικόνεσ, καταςκευό). Μιλόςαμε για ςυγγραφεύσ και εικονογρϊφουσ. Εύδαμε ςτο διαδύκτυο ςυνϋντευξη του ςυγγραφϋα Ε. Σριβιζϊ και αναζητόςαμε βιβλύα του ςτη βιβλιοθόκη μασ και ςτο ςπύτι μασ. Δημιουργόςαμε και εικονογραφόςαμε τη δικό μασ ιςτορύα Υτιϊξαμε ο καθϋνασ τη δικό του ιςτορύα

31 Η δικό μασ ιςτορύα

32 Οι ατομικϋσ μασ ιςτορύεσ

33 Εύδαμε βραχογραφύεσ, γραφό ςε πηλό, περγαμηνό, πϊπυρο, χαρτύ και ςελύδεσ διαδικτύου και μιλόςαμε για την ανϊγκη του ανθρώπου από παλιϊ, να εκφρϊζει τισ ςκϋψεισ του, τισ γνώςεισ του και τα ςυναιςθόματα του, να τα μοιρϊζεται και να επικοινωνεύ με τουσ ϊλλουσ Μιμηθόκαμε τουσ αρχαύουσ ανθρώπουσ και γρϊψαμε και εμεύσ ςε πηλό Προςπαθόςαμε να αποκρυπτογραφόςουμε τη γραφό τουσ ςτο παιχνύδι που βρόκαμε ςτην kidipedia

34 Γραφό ςε πηλό

35 Εκθϋματα και αποκρυπτογρϊφηςη ςτην kidipedia

36 Μιλόςαμε για τον Αύςωπο, διαβϊςαμε μύθουσ του, ζωγραφύςαμε, φτιϊξαμε κολϊζ και παρακολουθόςαμε θεατρικό παρϊςταςη βαςιςμϋνη ςτο μύθο «Ο τζύτζικασ και ο μϋρμηγκασ»

37 Θεατρικό παρϊςταςη «ο τζύτζικασ και ο μϋρμηγκασ»

38 Μιλόςαμε για τα λαώκϊ παραμύθια και την προφορικό μασ παρϊδοςη και ζωγραφύςαμε ςχετικϊ Γιορτϊςαμε την Παγκόςμια Ημϋρα Παιδικού Βιβλύου μαζύ με τα παιδιϊ των ϊλλων τϊξεων του νηπιαγωγεύου ακούγοντασ τη γιαγιϊ τϋλλα να μασ αφηγεύται ϋνα λαώκό παραμύθι Υτιϊξαμε ςελιδοδεύκτεσ ϋπειτα από προτροπό των παιδιών, αφού ςτη πορεύα προγρϊμματοσ προϋκυψε η ανϊγκη να θυμόμαςτε τη ςελύδα ςτην οπούα ςταματόςαμε

39 Ζωγραφικό μετϊ από αφόγηςη λαώκών παραμυθιών

40 Παγκόςμια Ημϋρα Παιδικού Βιβλύου- Αφόγηςη παραμυθιού

41 Υυλλϊδιο με τον ύμνο ςτο βιβλύο του Ε. Σριβιζϊ και ςελιδοδεύκτεσ

42 Διαβϊςαμε κεύμενα με πληροφορύεσ ςτο διαδύκτυο, αν και τα ςυχνϊ προβλόματα ςύνδεςησ που εύχαμε, ϋκαναν αντιληπτό ςτα παιδιϊ το πλεονϋκτημα των βιβλύων ϋναντι του διαδικτύου Παρακολουθόςαμε γνωςτϋσ ιςτορύεσ ςε ψηφιακό μορφό πλαιςιωμϋνεσ με μουςικό Δημιουργόςαμε τη δικό μασ ψηφιακό ιςτορύα https://storybird.com/books/-4407/?token=w9xnz9v85j

43 τα πλαύςια τησ ςυνεργαςύασ μασ και τησ ηλεκτρονικόσ επικοινωνύασ μασ με το Νηπιαγωγεύο ταυροδρομύου διαβϊςαμε και γρϊψαμε όπου παρουςιϊςαμε μϋροσ των δραςτηριοτότων φιλαναγνωςύασ, προτεύναμε και μασ πρότειναν βιβλύα

44 Επιςκεφτόκαμε τη Δημοτικό βιβλιοθόκη Πατρών όπου ξεφυλλύςαμε βιβλύα, ζωγραφύςαμε και παρακολουθόςαμε προβολό ιςτορύασ ςε ψηφιακό μορφό.

45 Φιλαναγνωσία στο σπίτι Λειτουργύα δανειςτικόσ βιβλιοθόκησ από το Μϊρτιο ϋωσ τον Ιούνιο Αρχικϊ ενημερώςαμε τουσ γονεύσ για τη λειτουργύα τησ δανειςτικόσ βιβλιοθόκησ και την ανϊγκη ςυνεργαςύασ τουσ για την υλοπούηςη του προγρϊμματοσ. τη ςυνϋχεια ετοιμϊςαμε την τςϊντα δανειςμού με το όνομα κϊθε παιδιού, τη διακοςμόςαμε, ετοιμϊςαμε κϊρτεσ δανειςμού για κϊθε βιβλύο και καθιερώςαμε την Παραςκευό ωσ ημϋρα δανειςμού και τη Δευτϋρα ωσ ημϋρα επιςτροφόσ του βιβλύου Ετοιμϊςαμε ϋνα φυλλϊδιο με ςυμβουλϋσ για ςωςτό χρόςη του βιβλύου από τα παιδιϊ και προτϊςεισ για επεξεργαςύα του βιβλύου για τουσ γονεύσ Σα παιδιϊ επϋλεγαν βιβλύο και εξηγούςαν για πιο λόγο ϋκαναν αυτό την επιλογό Σην ημϋρα τησ επιςτροφόσ των βιβλύων τα παιδιϊ παρουςύαζαν ζωγραφιϋσ που εύχαν φτιϊξει και κϊποια μασ διηγούνταν την ιςτορύα που εύχαν διαβϊςει Υτιϊξαμε βιβλύο με τισ ζωγραφιϋσ από τα βιβλύα που διαβϊςαμε

46 Σςϊντα δανειςτικόσ βιβλιοθόκησ και φυλλϊδιο ςυμβουλών

47 Ζωγραφιϋσ από ιςτορύεσ που διαβϊςαμε ςτο ςπύτι

48 Παρουςιϊςαμε το πρόγραμμϊ μασ ςτη γιορτό λόξησ τησ ςχολικόσ χρονιϊσ με το θεατρικό ϋργο (παραμυθοςαλϊτα ) «Θα βρεθούμε ςτα παραμύθια» και με την ϋκθεςη ςχετικών ατομικών και ομαδικών εργαςιών των παιδιών

49 Η ιςτορύα που μου ϊρεςε πιο πολύ Σι μασ προςφϋρει το βιβλύο

50 Σι πετφχαμε Η αγϊπη και το ενδιαφϋρον των παιδιών για τα βιβλύα με ιςτορύεσ, μύθουσ και παραμύθια όταν αναμενόμενη. Μϋςα από το πρόγραμμα επιβεβαιώθηκε και ενιςχύθηκε. Αυτό φϊνηκε από αντιδρϊςεισ τουσ, όπωσ, αυθόρμητα χειροκροτόματα ςτο τϋλοσ τησ ανϊγνωςησ ενόσ βιβλύου, ανυπομονηςύα για ανϊγνωςη ϊλλων βιβλύων «κυρύα ϋχουμε μϋρεσ να διαβϊςουμε ϋνα βιβλύο» και εκφρϊςεισ όπωσ «εμϋνα μου ϊρεςε πολύ αυτό η ιςτορύα», «αύριο θα φϋρω ϋνα ϊλλο βιβλύο από το ςπύτι μου», «πότε θα ξαναπαύξουμε τον Μαρεςούν;» κ.ϊ. Διαφορετικό ςτϊςη εύχαν αρκετϊ παιδιϊ για τα βιβλύα γνώςεων, για τα οπούα ςτην αρχό εξϋφραςαν την ϊποψη ότι εύχαν πολλϋσ ςελύδεσ και όταν πολύ βαρετϊ. την πορεύα όμωσ και μετϊ τη ςυςτηματικό τουσ χρόςη ςτην επεξεργαςύα διαφόρων θεμϊτων, ανακϊλυψαν ότι εύναι ιδιαύτερα χρόςιμα. υμβουλευόταν τισ εικόνεσ τουσ και οι εργαςύεσ που προϋκυπταν από αυτϊ,ςυχνϊ τουσ χρηςύμευαν ωσ ςημεύα αναφορϊσ για ϊλλεσ εργαςύεσ που με δικό τουσ πρωτοβουλύα δημιουργούςαν κατϊ την ώρα των ελεύθερων δραςτηριοτότων. Κϊποια ϋγιναν και τα αγαπημϋνα βιβλύα μερικών παιδιών που τα ξεφύλλιζαν ςυχνϊ και μοιρϊζονταν τισ γνώςεισ τουσ και τισ ςκϋψεισ τουσ και με ϊλλουσ ςυμμαθητϋσ τουσ

51 Σι πετφχαμε Η εναςχόληςη μασ με τον ϋμμετρο λόγο ϊρεςε ςτα παιδιϊ. Πρότειναν να φτιϊξουμε και δικϊ μασ ποιόματα για θϋμα που επεξεργαζόμαςταν Μεγϊλο ενδιαφϋρον ϋδειξαν κϊποια παιδιϊ, κυρύωσ αγόρια, για περιοδικϊ που εύχαν κεύμενα και εικόνεσ με αγαπημϋνα τουσ παιχνύδια όπωσ lego, hotwheels κ.ϊ. Η γνώςη κϊποιων χαρακτηριςτικών των βιβλύων όπωσ τύτλων, εικόνων και περιλόψεων ςτο οπιςθόφυλλο, μασ φϊνηκαν ιδιαύτερα χρόςιμα ςτην επιλογό βιβλύων για ανϊγνωςη και δανειςμό. την αρχό του δανειςμού βιβλύων οι επιλογϋσ τουσ βαςιζόταν κυρύωσ ςτισ εικόνεσ. την πορεύα όμωσ, επϋλεγαν και με βϊςη το θϋμα του βιβλύου όπωσ το εκτιμούςαμε από τουσ τύτλουσ και τισ περιλόψεισ. Άλλεσ φορϋσ πϊλι, η πρόταςη από ϋνα φύλο που εύχε διαβϊςει ϋνα βιβλύο, όταν αρκετό για την επιλογό του Η διαθεματικό προςϋγγιςη θεμϊτων και βιβλύων και η ςύνδεςό τουσ με όλεσ τισ γνωςτικϋσ ενότητεσ βοόθηςε ςτην απόκτηςη διαφόρων γνώςεων και δεξιοτότων

52 Σι πετφχαμε.. Η επεξεργαςύα των βιβλύων με διαφόρουσ τρόπουσ (δραματοπούηςη, ζωγραφικό, κολϊζ, ομαδικϊ κινητικϊ παιχνύδια, επιδαπϋδια και επιτραπϋζια παιχνύδια κ.ϊ.) διαςκϋδαςε τα παιδιϊ, τα βοόθηςε να εκφραςτούν ποικιλοτρόπωσ και να αναπτύξουν ςυνεργατικϋσ και ατομικϋσ πρωτοβουλύεσ. Μϊλιςτα, ακολούθηςαν και διεύρυναν αυτόν την τακτικό και ςτον ελεύθερο χρόνο τουσ, παύζοντασ ςτο διϊλειμμα παιχνύδια ρόλων εμπνευςμϋνα από ιςτορύεσ που διαβϊζαμε, ανακαλύπτοντασ μύθουσ ςτην kidipedia και προτρϋποντασ τουσ φύλουσ τουσ να τουσ παρακολουθόςουν μαζύ, ζωγραφύζοντασ όρωεσ από παραμύθια, εικόνεσ από περιοδικϊ και «διαβϊζοντασ» τα αγαπημϋνα τουσ παραμύθια ςε φύλουσ. Επύςησ αρκετϋσ φορϋσ πρότειναν δικϋσ τουσ ιδϋεσ για επεξεργαςύα κϊποιου κειμϋνου. Με την παραγωγό και τη δημιουργύα δικών τουσ ιςτοριών και ποιημϊτων εξϋφραςαν τισ ςκϋψεισ τουσ, τα ςυναιςθόματϊ τουσ και τισ επιθυμύεσ τουσ Η ανταπόκριςη των γονϋων όταν πολύ θετικό, κυρύωσ ςτην οργϊνωςη και την λειτουργύα τησ δανειςτικόσ βιβλιοθόκησ. Εμπλούτιςαν την βιβλιοθόκη μασ με βιβλύα και ανϋλαβαν την ανϊγνωςη αυτών ςτο ςπύτι

53 Σι πετφχαμε το τϋλοσ του προγρϊμματοσ τα παιδιϊ παρακολούθηςαν το video «τα φανταςτικϊ ιπτϊμενα βιβλύα του κ. Μόρρισ» που μασ πρότειναν από το νηπιαγωγεύο του ταυροδρομύου ςχετικϊ με την αξύα των βιβλύων. Ακολούθηςε ςυζότηςη και επαναλόφθηκαν ςχετικϊ ερωτόματα που εύχαν δοθεύ ςτα παιδιϊ ςτην αρχό του προγρϊμματοσ. Οι απαντόςεισ που πόραμε ενδεικτικϊ όταν: «τα βιβλύα μου αρϋςουν γιατύ με κϊνουν και φαντϊζομαι», «τα βιβλύα εύναι ςημαντικϊ γιατύ μασ δύνουν πληροφορύεσ», «τα βιβλύα κρύβουν μυςτικϊ που αν δεν τα διαβϊςεισ δεν θα τα μϊθεισ», «μου αρϋςουν τα βιβλύα γιατύ μου δύνουν χαρϊ», «μου αρϋςουν οι εικόνεσ» κ.ϊ.

54 Σι πετφχαμε Με λύγα λόγια Με επύκεντρο το βιβλύο, τα παιδιϊ επικοινώνηςαν, εκφρϊςτηκαν, χϊρηκαν, μοιρϊςτηκαν ςτιγμϋσ ανϊγνωςησ με φύλουσ, ανϋπτυξαν ςυνεργατικϋσ και αυτόνομεσ πρωτοβουλύεσ,αντιλόφθηκαν τα βιβλύα ωσ πηγϋσ γνώςεων, ωσ πηγϋσ ϋκφραςησ και κυρύωσ ωσ πηγϋσ χαρϊσ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ 2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ Σο παρόν ϋργο ϋχει παραχθεύ από το Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ τησ Πρϊξησ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολεύο 21ου αιώνα) Νϋο πρόγραμμα ςπουδών, ςτουσ Άξονεσ Προτεραιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου 2011 Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου Το παρόν ϋργο ϋχει παραχθεύ από το Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ τησ Πρϊξησ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολεύο 21ου αιώνα) Νϋο πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΤ ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΣΗ ΦΡΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΣΙΣΛΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΕΝΑΡΙΟΤ

ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΤ ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΣΗ ΦΡΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΣΙΣΛΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΕΝΑΡΙΟΤ ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΤ ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΣΗ ΦΡΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΚΕ ΜΟΤΔΑΝΙΩΝ ΦΑΛΚΙΔΙΚΗ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΕΠΙΜΟΡΥΩΣΗ: ΒΑΙΛΗ ΜΙΑΗΛΙΔΗ ΕΠΙΜΟΡΥΟΤΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ: ΒΑΙΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΑ (E-ΒΟΟΚS) Ανάπτυξη ιςτοχώρου με χρήςη ςτοιχείων e-books Website development using e-book elements

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΑ (E-ΒΟΟΚS) Ανάπτυξη ιςτοχώρου με χρήςη ςτοιχείων e-books Website development using e-book elements ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΘΕΣΙΚΨΝ ΕΠΙΣΗΜΨΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΔΙΠΛΨΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΑ (E-ΒΟΟΚS) Ανάπτυξη ιςτοχώρου με χρήςη ςτοιχείων e-books Website development using e-book

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνύδι, η αφόγηςη και η τεχνολογύα εμφανύζουν πολλαπλϋσ ςχϋςεισ και ςυνϋργιεσ.

Το παιχνύδι, η αφόγηςη και η τεχνολογύα εμφανύζουν πολλαπλϋσ ςχϋςεισ και ςυνϋργιεσ. Ημερύδα Παιχνύδι, αφόγηςη, τεχνολογύα αναζητώντασ το ψηφιακό ανϊλογο τησ ανθρώπινησ παραμυθύασ Κεντρικό Κτόριο Πανεπιςτημύου Αθηνών, Αμφιθϋατρο «Ι. Δρακόπουλοσ» Πϋμπτη 17 Ιουνύου 2010 διοργϊνωςη Ερευνητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΛΕΙΟ ΘΕ ΑΛΟΝΙΚΗ, 23/08/2015

ΦΟΛΕΙΟ ΘΕ ΑΛΟΝΙΚΗ, 23/08/2015 ΦΟΛΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 23/08/2015 Ζώντασ ϐλη τουσ τη ζωό με παγιωμϋνη την αντύληψη πωσ η ϑπαρξη και ςυνδρομό τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ (Ε.Ε.) εύναι δεδομϋνη, οι μαθητϋσ/-τριεσ τησ χώρασ μασ εύδαν πρϐςφατα την Ϊνωςη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΕΙ / 12. Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ

ΑΝΑΛΤΕΙ / 12. Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ ΑΠΡΙΛΙΟ 2012 ΑΝΑΛΤΕΙ / 12 Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ ΑΓΓΕΛΟ ΕΤΣΡΑΣΟΓΛΟΤ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΑΧΟΛΗΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΙΑΚΩΝ ΧΕΕΩΝ Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγό... 2 2. Η θεωρητικό τεκμηρύωςη των μεθόδων

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωφελϋσ Ίδρυμα Ιωϊννη. Λϊτςη. «Διαλεκτικό Εικόνασ και Λόγου ςτην Ελληνικό Γελοιογραφύα»

Κοινωφελϋσ Ίδρυμα Ιωϊννη. Λϊτςη. «Διαλεκτικό Εικόνασ και Λόγου ςτην Ελληνικό Γελοιογραφύα» Κοινωφελϋσ Ίδρυμα Ιωϊννη. Λϊτςη Μελϋτεσ 2009 «Διαλεκτικό Εικόνασ και Λόγου ςτην Ελληνικό Γελοιογραφύα» Δρ. Κατερύνα Πϊςτρα Ειρόνη Μπαλτϊ Παναγιώτησ Δημητρϊκησ Εύη Μπανταβϊνου Μαρύα Λαδϊ Ινςτιτούτο Επεξεργαςύασ

Διαβάστε περισσότερα

A1. Να γρϊψετε την περύληψη του κειμϋνου που ςασ δόθηκε (100-120 λϋξεισ). Μονάδεσ 25

A1. Να γρϊψετε την περύληψη του κειμϋνου που ςασ δόθηκε (100-120 λϋξεισ). Μονάδεσ 25 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΚΑΙ Δ ΣΑΞΗ ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΔΕΤΣΕΡΑ 18 ΜΑΪΟΤ 2015 ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟ: Εμείσ και οι αρχαίοι χώροι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων

ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων Διούκηςη Επιχειρόςεων Ι Α Εξϊμηνο 1 Ειςαγωγικϋσ Έννοιεσ Έννοια τησ Οργϊνωςησ Οργϊνωςη εύναι μια διακριτό κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

Νοϋμβριοσ - Δεκϋμβριοσ 2014 WEBINAR

Νοϋμβριοσ - Δεκϋμβριοσ 2014 WEBINAR Νοϋμβριοσ - Δεκϋμβριοσ 2014 WEBINAR Πρόγραμμα Δια Βύου Εκπαύδευςησ Εκπαύδευςη & Επιμόρφωςη Υροντιςτών Βρεφών-Νηπύων-Παιδιών (BABYSITTERS TRAINING) Μοναδικό - Πιςτοποιημϋνη Εκπαύδευςη από την Employ υγκριτικϊ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε.

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΨΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 5 ΧΕΔΙΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η διαχεύριςη του Κινδύνου (Risk management) ωσ ζότημα Μϊνατζμεντ Νοςοκομεύων

Η διαχεύριςη του Κινδύνου (Risk management) ωσ ζότημα Μϊνατζμεντ Νοςοκομεύων Η διαχεύριςη του Κινδύνου (Risk management) ωσ ζότημα Μϊνατζμεντ Νοςοκομεύων Φρόςτοσ Μπουρςανύδησ Τπεύθυνοσ πουδών & Ϊρευνασ Εθνικόσ χολόσ Δημόςιασ Διούκηςησ Δημόςιο Μϊνατζμεντ Διούκηςη Τπηρεςιών Τγεύασ

Διαβάστε περισσότερα

Ένασ άνθρωποσ που δεν ςτοχάζεται για τον εαυτό του δεν ςτοχάζεται καθόλου». Oscar Wilde

Ένασ άνθρωποσ που δεν ςτοχάζεται για τον εαυτό του δεν ςτοχάζεται καθόλου». Oscar Wilde Ένασ άνθρωποσ που δεν ςτοχάζεται για τον εαυτό του δεν ςτοχάζεται καθόλου». Oscar Wilde Σπανάκη Βιργινία Αναπληρώτρια Προϊςταμένη ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Ν. Ηρακλείου Τι είναι το θμερολόγιο αναςτοχαςμοφ; Ο όροσ ημερολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΙΚΑ. 13 ο ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΗ

ΠΡΑΚΣΙΚΑ. 13 ο ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ 13 ο ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΗ 04 06 Υεβρουαρύου 2011 Πϊφοσ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 28 Χρόνια Προςφοράσ και Δημιουργίασ ςτη Μαθηματική Παιδεία και Επιςτήμη τησ Κφπρου 1983-2011 ε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΜΕΡΟ ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΠΕΡΙΟΦΕ

2 Ο ΜΕΡΟ ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΠΕΡΙΟΦΕ 2 Ο ΜΕΡΟ ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΠΕΡΙΟΦΕ Το παρόν ϋργο ϋχει παραχθεύ από το Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ τησ Πρϊξησ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολεύο 21ου αιώνα) Νϋο πρόγραμμα ςπουδών, ςτουσ Άξονεσ Προτεραιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραςη του κτηριού Ματςάγγου ςτην πόλη του Βόλου καθώσ και ςτην κοινωνία του

Επίδραςη του κτηριού Ματςάγγου ςτην πόλη του Βόλου καθώσ και ςτην κοινωνία του ειε Επίδραςη του κτηριού Ματςάγγου ςτην πόλη του Βόλου καθώσ και ςτην κοινωνία του Η ανϊπτυξη τησ βιομηχανύασ Ματςϊγγου για τον Βόλο, το νομό Μαγνηςύασ και την Ελλϊδα, όταν τόςο ςημαντικό όςο και για την

Διαβάστε περισσότερα

LEARNING / ASSESSMENT SCENARIOS

LEARNING / ASSESSMENT SCENARIOS LEARNING / ASSESSMENT SCENARIOS Deliverable 7.6 Products from trainee teachers Demetra Pitta-Pantazi, Constantinos Christou, Maria Kattou, Marios Pittalis, Paraskevi Sophocleous ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ ΕΡΓΟ ΕΠΑ: «Χηφιακϋσ δρϊςεισ Επιμελητηρύου Δωδεκανόςου για την ενύςχυςη τησ ανταγωνιςτικότητασ των Επιχειρόςεων» Τποϋργα: Τποϋργο 1: «Ολοκληρωμϋνο περιβϊλλον δημιουργύασ ψηφιακών δρϊςεων για την μεύωςη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΒΙΝΣΕΟ ΜΕ ΦΡΗΗ DSP

ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΒΙΝΣΕΟ ΜΕ ΦΡΗΗ DSP ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμόμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Η/Τ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΒΙΝΣΕΟ ΜΕ ΦΡΗΗ DSP ΜΟΙΡΟΓΙΨΡΓΟΤ ΚΨΝΣΑΝΣΙΑ Εξεταςτικό Επιτροπό: Καθ. Μιχϊλησ Ζερβϊκησ (επιβλϋπων) Αν. Καθ. Ευριπύδησ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ι Ν Η Σ E Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ψ Ν I Ε:

Κ Ι Ν Η Σ E Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ψ Ν I Ε: Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών Κ Ι Ν Η Σ E Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ψ Ν I Ε: Κ Α Σ Α Λ Τ Σ Η Σ Ο Ν E Ο Α Ν Α Π Σ Τ Ξ Ι Α Κ Ο Τ Π O Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Η Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Οκτώβριοσ 2010 Σο IOBE

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου

Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου χολό Θετικών και Εφαρμοςμϋνων Επιςτημών Μεταπτυχιακό Διατριβό ςτα Πληροφοριακϊ υςτόματα Προςταςύα προςωπικών δεδομϋνων ςτην Ευρωπαώκό Ένωςη και νϋεσ τεχνολογύεσ Mϊιδα Μερόπη

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ρ ι ο δ ι κ ϐ Ν Ε Α Π Α Ι Δ Ε Ι Α

Π ε ρ ι ο δ ι κ ϐ Ν Ε Α Π Α Ι Δ Ε Ι Α Π ε ρ ι ο δ ι κ ϐ Ν Ε Α Π Α Ι Δ Ε Ι Α Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Σ Ι Ο Ο Κ Σ Ω Β Ρ Ι Ο 2 0 1 1 ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΗ ΤΝΑΝΣΗΗ ΓΙΑ ΣΙ ΑΛΛΑΓΕ ΣΗΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Πραγματοποιόθηκε ςτισ 19/09/2011, με τη ςυμμετοχό 200 και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΜΘΙΕΡ ΑΝΘΜΞΛΗΡΗΡ ΑΟΞΕΚΕΡΛΑΩΜ ΛΗΤΑΜΩΜ ΑΜΑΖΗΗΡΗΡ ΛΕ ΒΑΡΗ ΗΜ ΘΡΞΠΘΑ ΞΣ ΤΠΗΡΗ

ΕΤΜΘΙΕΡ ΑΝΘΜΞΛΗΡΗΡ ΑΟΞΕΚΕΡΛΑΩΜ ΛΗΤΑΜΩΜ ΑΜΑΖΗΗΡΗΡ ΛΕ ΒΑΡΗ ΗΜ ΘΡΞΠΘΑ ΞΣ ΤΠΗΡΗ ΕΤΜΘΙΕΡ ΑΝΘΜΞΛΗΡΗΡ ΑΟΞΕΚΕΡΛΑΩΜ ΛΗΤΑΜΩΜ ΑΜΑΖΗΗΡΗΡ ΛΕ ΒΑΡΗ ΗΜ ΘΡΞΠΘΑ ΞΣ ΤΠΗΡΗ Ζ Γηπισκαηηθή Δξγαζία παξνπζηάζηεθε ελώπηνλ ηνπ Γηδαθηηθνύ Πξνζσπηθνύ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ ε Μεξηθή Δθπιήξσζε ησλ Απαηηήζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Δόμου Μύκησ 2011 2014. τρατηγικόσ χεδιαςμόσ

Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Δόμου Μύκησ 2011 2014. τρατηγικόσ χεδιαςμόσ 2011 Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Δόμου Μύκησ 2011 2014. τρατηγικόσ χεδιαςμόσ Προγραμματικό περύοδοσ 2011-2014 Περιφϋρεια Ανατολικόσ Μακεδονύασ & Θρϊκησ Νομόσ Ξϊνθησ Δόμοσ Μύκησ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ ΕΙΑΓΨΓΗ 4 ΚΕΥΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ

Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ 1 Ο Σακχαρώδησ Διαβότησ (ΣΔ) εύναι μια μεταβολικό διαταραχό και αποτελεύ ϋνα από τα ςυχνότερα χρόνια νοςόματα και μια από τισ ςημαντικότερεσ αιτύεσ πρόωρησ

Διαβάστε περισσότερα

τοιχεύα χεδιαςμού και υγκριτικόσ Αξιολόγηςησ Νοςοκομεύων (Hospital benchmarking)

τοιχεύα χεδιαςμού και υγκριτικόσ Αξιολόγηςησ Νοςοκομεύων (Hospital benchmarking) ΧΡΗΣΟ ΜΠΟΤΡΑΝΙΔΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΠΑΛΑΟΠΟΤΛΟΤ τοιχεύα χεδιαςμού και υγκριτικόσ Αξιολόγηςησ Νοςοκομεύων (Hospital benchmarking) Διδακτικό Τλικό ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ MANAGEMENT ΝΟΟΚΟΜΕΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 2009 Σο κεύμενο αποτελεύ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΗ ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

ΕΚΘΕΗ ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΕΚΘΕΗ ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΛΗ: Επαγγελμϊτων Τγεύασ Πρόνοιασ ΣΜΗΜΑ: Οπτικόσ και Οπτομετρύασ Ακαδημαώκϊ ϋτη: 2006-2010 Αθόνα Ιούνιοσ 2011 1 Περιεχόμενα Πρϐλογοσ... 3 1. Η διαδικαςύα τησ εςωτερικόσ αξιολϐγηςησ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, Α ΛΥΚΕΙΟΥ, Επιμϋλεια: Λιϊπη Μαρύα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, Α ΛΥΚΕΙΟΥ, Επιμϋλεια: Λιϊπη Μαρύα ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β.Ι, 22-32 1. Ποιεσ οδηγύεσ/εντολϋσ ϋδωςε ο Λύςανδροσ ςτουσ Λακεδαιμονύουσ και ποια η ςκοπιμότητα τησ καθεμιϊσ; Σύμφωνα με τον Ξενοφώντα, ο Λύςανδροσ, την επόμενη νύχτα (από την ϊφιξη

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςησ των χολείων

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςησ των χολείων ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια

Διαβάστε περισσότερα