Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής"

Transcript

1 ιερεύνηση παραγόντων που αφορούν στην εκπαίδευση ατόµων που συµµετέχουν στη δραστηριότητα της ποδηλασίας αναψυχής Καρακώστα Κωνσταντίνα, Κουθούρης Χαρίλαος, Ζαφειρούδη Αγλαΐα Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Καρακώστα Κωνσταντίνα Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής, Vol.6, pp.18-35, J.S.T.a.R. All rights reserved. ISSN: To link to this article:

2 ιερεύνηση παραγόντων που αφορούν στην εκπαίδευση ατόµων που συµµετέχουν στη δραστηριότητα της ποδηλασίας αναψυχής Περίληψη Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η καταγραφή του επιπέδου εκπαίδευσης ατόµων συµµετεχόντων στην ποδηλασία αναψυχής και η διερεύνηση διαφορών λόγω δηµογραφικών χαρακτηριστικών. Στην έρευνα έλαβαν µέρος 252 άτοµα, (69.8% άνδρες και 30.2% γυναίκες) ηλικίας από 16 έως 65 ετών. Για την καταγραφή του επιπέδου εκπαίδευσης των ποδηλατών χρησιµοποιήθηκε το έγκυρο όργανο των Arup και συνεργατών (2005) µε πέντε παράγοντες: α) χρήση ενδυµασίας διακριτότητας, β) χρήση κράνους, γ) γνώση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, δ) συµµόρφωση µε τον κώδικα και ε) δικαιώµατα και υποχρεώσεις ποδηλάτη. Τα αποτελέσµατα της έρευνας ανέδειξαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές λόγω του διαφορετικού φύλου στον παράγοντα χρήση ενδυµασίας διακριτότητας (t (153) =5.68, p<.001) όπου οι άνδρες σηµείωσαν µεγαλύτερες τιµές από τις αντίστοιχες των γυναικών και στον παράγοντα συµµόρφωση µε τον κώδικα (t (148) =-2.30, p<.05) όπου αντίθετα οι γυναίκες σηµείωσαν µεγαλύτερες τιµές από τους άνδρες. Σηµαντικά στατιστικές διαφορές σηµειώθηκαν επίσης µεταξύ όλων των οµάδων ποδηλατών µε διαφορετική ηλικία στους παράγοντες χρήση ενδυµασίας διακριτότητας (F (3.24) =4.82, p<.05), χρήση κράνους (F (3.24) =3.36, p<.05) και γνώση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας (F (3.24) =2.97, p<.05). Επιπλέον ανάλυση συσχετίσεων µεταξύ των παραγόντων της εκπαίδευσης υποστήριξε υψηλά θετικές συσχετίσεις. Συµπερασµατικά, η εργασία εντόπισε την ανάγκη βελτίωσης της ποδηλατικής εκπαίδευσης και παιδείας των ατόµων που κινούνται στον αστικό ιστό, ώστε να διαµορφωθεί ένα ασφαλές οδικό πλαίσιο µετακίνησης των ποδηλατών στις ελληνικές πόλεις. Λέξεις κλειδιά: ποδηλατική παιδεία, ποδηλασία αναψυχής, αστικός ιστός. 19

3 Investigating factors that relate to recreation biker s education in urban environment Abstract The purpose of the present study was to evaluate the educational level of people that participate in recreational biking and also to explore differences due to their demographic characteristics. 252 persons, participated in that study, of which 176 were men (69.8%) and 76 women (30.2%), aged from 16 years to 65 years old. To evaluate biker s educational level was used Arup at all (2005) scale, which contained five factors: a) use of granularity clothing, b) use of helmet, c) knowledge of the highway code, d) code compliance, e) knowledge rider s rights and obligations. Results supported significant statistically differences between biker s with different sex, at the factor 'use of granularity clothing' (t (153) = 5.68, p <.001) where men scored higher than women and at the factor code implementation (t (148) = -2.30, p<.05) where in contrast women succeeded higher scores than respectively men. Significant statistical differences also revealed between all the different age subgroups at the factors 'granularity clothing' (F (3.24) =4.82, p <.05), 'use of helmet' (F (3.24) =3.36, p <.05) and 'knowledge of the Highway Code (F (3.24) =2.97, p <.05). Correlation analysis supported high positive correlations between education factors. In conclusion, a need for improvement bikers education was identified and a necessity to create a safer urban road environment within the Greek cities. Keywords: bike education, leisure cycling, urban web. 20

4 ιερεύνηση παραγόντων που αφορούν στην εκπαίδευση ατόµων που συµµετέχουν στη δραστηριότητα της ποδηλασίας αναψυχής Εισαγωγή Στα µέσα του περασµένου αιώνα, το ποδήλατο έγινε το βασικό µέσο µετακίνησης για εκατοµµύρια κατοίκους του πλανήτη. Σήµερα θεωρείται το µέσο µετακίνησης το οποίο δε ρυπαίνει, δεν προκαλεί θόρυβο και προφανώς έχει µια θέση σηµαντική στη βιώσιµη πόλη (Βλαστός συν., 2005). Η σηµερινή µορφή του ποδηλάτου κέρδισε σηµαντικό κοµµάτι της κυκλοφορίας, διότι είναι το πιο φθηνό µέσο µετακίνησης. Το ποδήλατο δε βοηθάει µόνο στην άσκηση του σώµατος, αλλά στην ανάπτυξη ενός άλλου τρόπου ζωής, µιας άλλης νοοτροπίας και συµπεριφοράς. Ταυτόχρονα, επηρεάζει την οικονοµία και την καθηµερινή λειτουργία της πόλης. Την τελευταία δεκαετία, µε αφετηρία το παράδειγµα πολλών ευρωπαϊκών πόλεων, διατυπώνονται πολλές προτάσεις για το νέο κυκλοφοριακό ρόλο που µπορεί να παίξει το ποδήλατο ως εναλλακτικό µέσο µετακίνησης, συµβάλλοντας στην προοπτική ανάπλασης των αστικών περιοχών (Βλαστός συν., 2003). Παρ αυτά η ασφάλεια παραµένει ένας σηµαντικός και καθοριστικός παράγοντας της αύξησης των αριθµών που αφορούν την ποδηλασία. Αρκετές µελέτες επιβεβαιώνουν ότι το αυξηµένο αίσθηµα ασφάλειας ενθαρρύνει ολοένα και περισσότερους ανθρώπους να ποδηλατούν (Alam, 2010, Pucher, 2008, Rissel, 2006). Η έννοια ασφάλεια σε αριθµούς σηµαίνει, όσοι περισσότεροι ποδηλατούν ταυτόχρονα ανεβαίνει και το αίσθηµα ασφάλειας, καθώς περισσότεροι ποδηλάτες είναι πιο ορατοί στους αυτοκινητιστές (Buehler et al., 2012). Η κίνηση φαίνεται να έχει µεγαλύτερη επίδραση στην ποδηλασία αναψυχής, καθώς η έκθεση σε αυξηµένα επίπεδα κυκλοφορίας συσχετίζεται µε µείωση των επιπέδων της και σε συνδυασµό µε την κακή ποιότητα του οδικού περιβάλλοντος (Foster et al., 2011). Επιπρόσθετα, τα θέµατα ασφάλειας απορρέουν από την ταχύτητα και τον όγκο της κίνησης, καθώς η επιθετική οδήγηση έχει επανειληµµένα χαρακτηριστεί ως αποτρεπτική στην τακτική ποδηλασία. Η εκπαίδευση συνδέεται µε υψηλότερα ποσοστά στη χρήση του ποδηλάτου, καθώς έχουν παρατηρηθεί υψηλότερα επίπεδα σωµατικής δραστηριότητας σε περισσότερο µορφωµένους ανθρώπους (Bike Fort Worth, 2009). Η ποδηλασία σε πεζοδρόµια παρατηρείται ιδιαίτερα στα παιδιά και στους λιγότερους έµπειρους ενήλικες ποδηλάτες. Αυτό δεν είναι ιδανικό, αλλά είναι αποδεκτό για όσο διάστηµα η κυκλοφορία πεζών είναι χαµηλή και οι ποδηλάτες συµπεριφέρονται όπως οι πεζοί. 21

5 Οι ποδηλάτες έχουν πενταπλάσια πιθανότητα να εµπλακούν σε ατύχηµα κατά την οδήγηση σε πεζοδρόµια συγκριτικά µε την οδήγηση σε δρόµο, ακόµη και όταν δεν υπάρχουν ποδηλατικές εγκαταστάσεις (Moritz et al., 1997). Βασική αιτία τροχαίων ατυχηµάτων αποτελεί η κακή οδική συµπεριφορά που είναι αποτέλεσµα της ελλιπούς παιδείας και εκπαίδευσης. Τα παιδιά θα πρέπει να λαµβάνουν εκτενή εκπαίδευση σε τεχνικές που αφορούν την ασφαλή και αποτελεσµατική ποδηλασία ως µέρος του υποχρεωτικού προγράµµατος σπουδών στο σχολείο τους (Abularrage, 1997, Macknin, 1994). Τα τελευταία χρόνια στα ελληνικά σχολεία γίνεται προσπάθεια ενηµέρωσης των παιδιών, µέσα από τη δηµιουργία πάρκων κυκλοφοριακής αγωγής, για την εκπαίδευση τους σε κανόνες κυκλοφορίας και οδικής ασφάλειας µε πρακτική εξάσκηση και αξιολόγηση των παιδιών. Οι στόχοι του προγράµµατος είναι η απόκτηση παιδείας για θέµατα όπως η ασφαλή συνύπαρξη µε πεζούς και οδηγούς, καθώς και η ορθή οδική συµπεριφορά µε την κατασκευή υποδοµών που θα συµπεριλαµβάνουν πεζοδρόµια, µονοπάτια, ποδηλατόδροµους, διαβάσεις, σήµατα και σήµανση (Rivara et al., 1998). Τα παιδιά µπορούν να επωφεληθούν από τα εκπαιδευτικά εργαλεία που διδάσκουν τους κανόνες, τα δικαιώµατα και τις αρµοδιότητες των διαφόρων τρόπων µετακίνησης (Newcastle cycling strategy, 2012). Έχει παρατηρηθεί ότι ένας µεγάλος αριθµός ποδηλατών δε φοράει κράνος παρόλο που υπάρχει κίνδυνος από έναν ενδεχόµενο τραυµατισµό. Η χρήση του όµως µπορεί διασφαλίζει ένα σηµαντικό κοµµάτι της σωµατικής ασφάλειας, καθώς µειώνει τον κίνδυνο τραυµατισµού στο κεφάλι από 60% έως 90% σε περίπτωση ατυχήµατος (Holly, 1993, Thomas, 1994, Weiss, 1991). Ανεξάρτητα από το πόσο σύντοµη είναι η διαδροµή ή πόσο οµαλό είναι το οδόστρωµα και πόσο έµπειρος είναι ο ποδηλάτης, η χρήση του επιβάλλεται καθώς τα ατυχήµατα µπορούν να συµβούν σε απρόβλεπτο χρόνο. Εκτός από την ασφάλεια που παρέχει, δυο άλλες παράµετροι οι οποίες θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη, είναι η αεροδυναµική απόδοση και η θερµική άνεση που είναι εξίσου σηµαντικές για την επιλογή ποδηλατικού κράνους, είτε πρόκειται για απλό ποδηλάτη είτε για ποδηλάτη-αθλητή (Weddell, 2012). Στη µελέτη του Berg (2001) συµµετείχαν µαθητές ετών οι οποίοι δήλωσαν ότι σταµάτησαν τη χρήση κράνους επειδή το ένιωθαν άσχηµο, άκοµψο και άβολο κατά την εφαρµογή του. Η νοµοθεσία από µόνη της είναι ανεπαρκής για τη διασφάλιση της αυξηµένης χρήσης ποδηλατικού κράνους και για αυτό το λόγο, καλό θα είναι να συνδυάζεται µε την εκπαίδευση του ατόµου (Macknin et al.,1994). Η στάση του οικογενειακού και φιλικού-κοινωνικού 22

6 περιβάλλοντος απέναντι στη χρήση κράνους επηρεάζει και τη συχνότητα χρήσης από τα παιδιά (Macknin, 1994). Μια στατιστικά σηµαντική αύξηση της χρήσης του σε µαθητές, παρατηρήθηκε µετά από µια εκστρατεία και διανοµή εκπαιδευτικού υλικού (Abularrage et al.,1997). Είναι επίσης σηµαντικό ο ποδηλάτης να είναι ορατός στους άλλους χρήστες του οδικού δικτύου αλλά και στους πεζούς, ιδιαίτερα στη διάρκεια της νύχτας, καθώς η αυξηµένη ορατότητα µπορεί να µειώσει τον αριθµό των ατυχηµάτων (Ireland, 2004). Έρευνες έχουν δείξει ότι η αύξηση της χρήσης βοηθητικών οπτικών µέσων µπορεί να βελτιώσει την ικανότητα των οδηγών να αναγνωρίζουν έγκαιρα τους ποδηλάτες και αυτό έχει ως αποτέλεσµα µεγαλύτερη ικανότητα να ανταποκριθούν οι οδηγοί στο χρόνο (Wood et al., 2009). Τα φώτα ποδηλασίας και τα υψηλής διακριτότητας ρούχα (ανακλαστικά ή φθορίζοντα) ταξινοµούνται στους παράγοντες εξοπλισµού κάθε ποδηλάτη. Η χρήση του εν λόγω εξοπλισµού µπορεί να µειώσει τον κίνδυνο σύγκρουσης σε συνθήκες µειωµένης ορατότητας. Σύµφωνα µε µελέτη, ποδηλάτες µε κράνη είχαν περισσότερες πιθανότητες να χρησιµοποιήσουν και άλλα µέτρα ασφαλείας συγκριτικά µε αυτούς που δεν φορούσαν. Τα ρούχα υψηλής διακριτότητας συνδυάστηκαν µε χρήση κράνους από τους ποδηλάτες και όχι ως µοναδικό µέτρο ασφάλειας (McGuire et al., 2000). Ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας (ΚΟΚ) σε κάθε χώρα καθορίζει τη συµπεριφορά όλων όσων χρησιµοποιούν οδούς και µε αυτήν την έννοια αποτελεί θεµελιώδες κείµενο διαµόρφωσης των συνθηκών κυκλοφορίας. Η καλή γνώση και τήρηση των διατάξεων του είναι απαραίτητη, καθώς η ασφάλεια επηρεάζεται από τη συµπεριφορά όλων µας. Στη µελέτη του Rissel (2002), τα χαµηλά επίπεδα γνώσης οδικής κυκλοφορίας συνδέθηκαν µε κακή στάση των οδηγών προς τους ποδηλάτες. Οι ποδηλάτες (παιδιά και ενήλικες) υποχρεούνται να γνωρίζουν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, να συµµορφώνονται µε αυτόν και να τον σέβονται την ώρα που ποδηλατούν (Τσάγκα συν., 2007). Σύµφωνα µε το άρθρο 76 (φώτα ποδηλάτων) του κώδικα τα ποδήλατα επιβάλλεται να είναι εφοδιασµένα µε ένα λευκό ή κίτρινο φως µπροστά και ένα ερυθρό φως και ανακλαστικό στοιχείο πίσω, ως και µε έναν τουλάχιστον ανακλαστήρα σε κάθε πλευρά. Οµοίως αντανακλαστικό στοιχείο κίτρινου χρώµατος επιβάλλεται να τοποθετείται σε κάθε ποδοµοχλό. Εξαιρούνται της υποχρέωσης να φέρουν τα παραπάνω φώτα, εφόσον δεν κυκλοφορούν τη νύχτα, τα ποδήλατα των οποίων η διάµετρος τροχού δεν υπερβαίνει τα 500 χιλιοστά, τα αγωνιστικά και τα ορειβατικά 23

7 ποδήλατα. Η χρήση ανακλαστικού γιλέκου προβλέπεται ήδη από τον υπάρχον κώδικα και είναι υποχρεωτική στη διάρκεια της νύχτας. Το άρθρο 81 (µηχανισµοί, εξαρτήµατα και συσκευές οχηµάτων) αναφέρει ότι τα ποδήλατα (εκτός από τα χρησιµοποιούµενα σε αγώνες) επιβάλλεται να είναι εξοπλισµένα µε ένα κουδούνι ηχητικής προειδοποίησης. Αναφορικά µε τη τροχοπέδηση (άρθρο 59), τα ποδήλατα επιβάλλεται να είναι εφοδιασµένα µε δύο συστήµατα άµεσης και αποτελεσµατικής ενέργειας, εκ των οποίων το ένα θα επενεργεί στο µπροστινό και το άλλο στον πίσω τροχό (Τσάγκα συν., 2007). Η πρώτη προτεραιότητα του ατόµου πριν βγει στο δρόµο, πρέπει να είναι ο έλεγχος της κατάστασης του ποδηλάτου (φρένα, αλυσίδα κτλ.). Σύµφωνα µε το άρθρο 40 (ειδικοί κανόνες) του κώδικα οδικής κυκλοφορίας υπάρχουν κάποιες απαγορεύσεις για τους οδηγούς ποδηλάτων. Ορισµένες εξ αυτών αφορούν τη µεταφορά αντικειµένων σε σακούλες, τη χρήση εν κινήσει ακουστικών και τη χρήση εν κινήσει κινητού τηλεφώνου το οποίο δεν είναι σε ειδική θέση για ανοικτή ακρόαση. Η µελλοντική ανάπτυξη της ποδηλασίας αναψυχής θα πρέπει να βασιστεί σε µια αξιοσηµείωτη αύξηση της συµµετοχής µε τη δηµιουργία ίσως µιας ποδηλατικής κουλτούρας (Dowson et al., 1997). Η σπουδαιότητα της ποδηλασίας, τόσο σε φιλικά προς το περιβάλλον πλαίσια µετακίνησης, όσο και ως µια δηµοφιλή δραστηριότητα ελεύθερου χρόνου, δικαιολογεί την ανάγκη για µια πιο ολοκληρωµένη µελέτη. Σηµασία της έρευνας Η απουσία αντίστοιχων ερευνών που αφορούν τη µελέτη θεµάτων εκπαίδευσης των ποδηλατών στον ελλαδικό χώρο, καθιστά αναγκαία µια σχετική έρευνα καθώς παράλληλα µε τη διερεύνηση συγκεκριµένων παραµέτρων, θα συλλεχθούν και πληροφορίες που είναι δυνατόν να συµβάλλουν στη διαµόρφωση ασφαλούς ποδηλατικού πλαισίου. Ακόµη, αποβλέπει στη βελτίωση της εκπαίδευσης των ατόµων που είναι λάτρεις της συγκεκριµένης δραστηριότητας και στη βοήθεια αντίστοιχα των διοικήσεων συλλόγων που προωθούν την ποδηλασία στον αστικό ιστό µέσω προγραµµάτων µε µαζική προσέλευση. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η καταγραφή του επιπέδου εκπαίδευσης ατόµων συµµετεχόντων στην ποδηλασία αναψυχής σε αστικό ιστό και η διερεύνηση διαφορών λόγω δηµογραφικών χαρακτηριστικών. Ειδικότερα διερευνήθηκαν διαφορές µεταξύ πέντε παραγόντων που αξιολόγησαν το επίπεδο εκπαίδευσης των ποδηλατών: α) χρήση ενδυµασίας υψηλής διακριτότητας, β) χρήση κράνους, γ) επίπεδο γνώσης του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, δ) συµµόρφωση µε 24

8 τον κώδικα και ε) γνώση των δικαιωµάτων και των υποχρεώσεων του ποδηλάτη σχετικά µε το φύλο και την ηλικία των ποδηλατών. Μεθοδολογία Συµµετέχοντες: Στην έρευνα συµµετείχαν 252 άτοµα µέλη του Συλλόγου Φίλων Ποδηλάτου (Σ. Φι. Π.) της πόλης του Κιλκίς, διαχωρισµένα σε τέσσερις ηλικιακές οµάδες (16-20 ετών, ετών, ετών & µεγαλύτεροι των 40 χρόνων). Από τους συµµετέχοντες στην έρευνα, 176 ήταν άνδρες (69.8%) και 76 γυναίκες (30.2%) µε µέσο όρο 30 έτη. Όργανο µέτρησης. Για την έρευνα χρησιµοποιήθηκε ερωτηµατολόγιο το οποίο αποτελούνταν από δύο µέρη. Το πρώτο περιελάµβανε ερωτήσεις για την καταγραφή δηµογραφικών χαρακτηριστικών και άλλων στατιστικών στοιχείων των συµµετεχόντων. Στο δεύτερο µέρος καταγράφηκαν στοιχεία που αφορούσαν την εκπαίδευση του ποδηλάτη και χρησιµοποιήθηκε το τροποποιηµένο ερωτηµατολόγιο των Arup και συνεργατών bicycle strategy (2005). Το επίπεδο εκπαίδευσης των ποδηλατών αφορούσε το άθροισµα των ακόλουθων πέντε παραγόντων: α) χρήση ενδυµασίας υψηλής διακριτότητας (3 θέµατα), β) χρήση κράνους (3 θέµατα), γ) επίπεδο γνώσης του κώδικα οδικής κυκλοφορίας (3 θέµατα), δ) συµµόρφωση σύµφωνα µε τον κώδικα (3 θέµατα), και ε) γνώση των δικαιωµάτων και των υποχρεώσεων του ποδηλάτη (3 θέµατα), ενώ οι απαντήσεις δόθηκαν σε 5βάθµια κλίµακα Likert (1=Καθόλου έως 5=Πάντα). Η εσωτερική συνοχή των παραγόντων ελέγχθηκε επιτυχώς (Cronbach s α=.73<.91). ιαδικασία συλλογής δεδοµένων. Τα ερωτηµατολόγια δόθηκαν στους συµµετέχοντες στη διάρκεια προγράµµατος ποδηλατικών δράσεων διάρκειας τεσσάρων µηνών. Η συµπλήρωση έγινε µε δύο τρόπους. Είτε σε έντυπη φόρµα όπου οι ποδηλάτες συµπλήρωναν το έντυπο στα γραφεία του συλλόγου, είτε σε ηλεκτρονική µορφή (την αντίστοιχη φόρµα την αναζητούσαν στο διαδίκτυο και ακολούθως τη συµπλήρωναν). Πριν τη συµπλήρωση και κατά την ενηµέρωση, γινόταν η πληροφόρηση περί ανωνυµίας του ερωτηµατολογίου. Επίσης επισηµάνθηκε ότι τα ερωτηµατολόγια εξυπηρετούσαν καθαρά ερευνητικούς σκοπούς καθώς ακολουθούσαν τον κώδικα επιστηµονικής δεοντολογίας. Ο συνολικός χρόνος συµπλήρωσης των ερωτηµατολογίων ήταν από 5 µέχρι 8 λεπτά. 25

9 Αποτελέσµατα ηµογραφικά χαρακτηριστικά δείγµατος Στην έρευνα συµµετείχαν Ν=252 ποδηλάτες εκ των οποίων οι 176 ήταν άνδρες (69.8%) και οι υπόλοιποι 76 ήταν γυναίκες (30.2%) ηλικίας από 13 έως 65 ετών (µε µέσο όρο τα έτη και τυπική απόκλιση 10.85). Από το σύνολο του δείγµατος 37 ήταν παιδιά (14.8%) και 215 ενήλικες (85.2%). Για τη διευκόλυνση της διεξαγωγής της έρευνας κρίθηκε απαραίτητο να γίνει διαχωρισµός του δείγµατος σε τέσσερις ηλικιακές οµάδες τα ποσοστά των οποίων απεικονίζονται στον πίνακα 1. Πίνακας 1. Ποσοστό συµµετεχόντων ανά ηλικιακή οµάδα. ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ % ΣΥΝΟΛΟ ,0 ιερεύνηση διαφορών. Ανάλυση T-test για ανεξάρτητα δείγµατα - ιερεύνηση των παραγόντων εκπαίδευσης ανάµεσα σε άτοµα µε διαφορετικό φύλο Για την ανίχνευση στατιστικά σηµαντικών διαφορών ανάµεσα στα δυο φύλα εφαρµόστηκε t-test ανάλυση για ανεξάρτητα δείγµατα. Το επίπεδο εκπαίδευσης του ποδηλάτη λήφθηκε ως εξαρτηµένη µεταβλητή και στους πέντε παράγοντες και το φύλο ως ανεξάρτητη. Η ανάλυση ανέδειξε στατιστικά σηµαντικές διαφορές στον άξονα ενδυµασία διακριτότητας (t (153) =5.68, p<.001) µε τους άνδρες να σηµειώνουν τιµές µεγαλύτερες (Μ.Ο.=2.81, Τ.Α.=1.29) από τις αντίστοιχες τιµές που σηµείωσαν οι γυναίκες (Μ.Ο.=1.86, Τ.Α.=1.19). Παροµοίως, στον άξονα χρήση κράνους (t (147) =4.00, p<.001) µε τους άνδρες να παρουσιάζουν µεγαλύτερες τιµές (Μ.Ο.=3.10, Τ.Α.=1.58) από τις γυναίκες (Μ.Ο.=2.25, Τ.Α.=1.52). Αντίθετα στον άξονα κίνηση σύµφωνα µε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας η ανάλυση ανέδειξε στατιστικά σηµαντικές διαφορές (t (148) =-2.30, p<.05) µε τις γυναίκες να 26

10 σηµειώνουν τιµές µεγαλύτερες (Μ.Ο.=2.33, Τ.Α.=.64) σε σχέση µε τις αντίστοιχες τιµές των ανδρών (Μ.Ο.=2.11, Τ.Α.=.71). Αναφορικά µε τo επίπεδο γνώσης του κώδικα οδικής κυκλοφορίας οι άνδρες παρουσίασαν (t (137) =2.80, p<.05) µεγαλύτερες τιµές (Μ.Ο.=2.14, Τ.Α.=.72) συγκριτικά µε τις γυναίκες (Μ.Ο.=1.86, Τ.Α.=.71). Στον άξονα δικαιώµατα και υποχρεώσεις του ποδηλάτη δε σηµειώθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ των δυο φύλων (t (123) =1.57, p=.11>.05). Στο σύνολο των παραγόντων που καθορίζουν το επίπεδο εκπαίδευσης (t (92) =3.44, p=.001) οι άνδρες παρουσίασαν τιµές µεγαλύτερες (Μ.Ο.=3.45, Τ.Α.=.82) σε σχέση µε τις γυναίκες (Μ.Ο.=2.94, Τ.Α.=.80). Εφαρµογή ανάλυση διακύµανσης ως προς ένα παράγοντα. ιερεύνηση διαφορών στους παράγοντες αξιολόγησης της εκπαίδευσης ποδηλατών µεταξύ ατόµων διαφορετικών ηλικιακών οµάδων Σχετικά µε την επίδραση της ηλικίας (ανεξάρτητη µεταβλητή) στους παράγοντες επιπέδου εκπαίδευσης (εξαρτηµένη µεταβλητή) εφαρµόστηκε ανάλυση διακύµανσης ως προς ένα παράγοντα (one way ANOVA) ακολουθούµενη από post hoc test. Τα αποτελέσµατα ανέδειξαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές, ειδικότερα στον άξονα ενδυµασία διακριτότητας (F (3.24) =4.82, p<.05) µεταξύ των ατόµων της πρώτης ηλικιακής οµάδας, έως 20 ετών (Μ.Ο.=2.82, Τ.Α.=1.21), η οποία σηµείωσε µεγαλύτερες τιµές συγκριτικά µε τη δεύτερη (Μ.Ο.=2.08, Τ.Α.=1.23). Ακόµη, τα άτοµα ηλικίας σηµείωσαν µικρότερες τιµές (Μ.Ο.=2.08, Τ.Α.=1.23) συγκριτικά µε τους ποδηλάτες ετών (Μ.Ο.=2.78, Τ.Α.=1.32). Αναφορικά µε τη χρήση κράνους σηµειώθηκαν σηµαντικές στατιστικά διαφορές (F (3.24) =3.36, p<.05) µε τα άτοµα ηλικίας ως 20 ετών να σηµειώνουν µεγαλύτερες τιµές (Μ.Ο.=3.16, Τ.Α.=1.52) σε σχέση µε αυτούς που ήταν ετών (Μ.Ο.=2.34, Τ.Α.=1.55). Όσον αφορά το επίπεδο γνώσης του κώδικα οδικής κυκλοφορίας των ποδηλατών ανάλογα µε τις ηλικιακές οµάδες οι διαφορές (F (3.24) =2.97, p<.05) που σηµειώθηκαν ήταν στατιστικά σηµαντικές. Οι ποδηλάτες της πρώτης ηλικιακής οµάδας, ως 20 ετών είχαν µικρότερες τιµές (Μ.Ο.=1.86, Τ.Α.=.80) σε σχέση µε τα άτοµα ηλικίας (Μ.Ο.=2.23, Τ.Α.=.62). Ενώ στις µεταβλητές κίνηση σύµφωνα µε τον κώδικα (F (3.24) =1.50, p=.21>.05), δικαιώµατα και υποχρεώσεις (F (3.12) =2.47, p=.06>.05) και επίπεδο εκπαίδευσης (F (3.13) =3.27, p=.02) συγκριτικά µε την ηλικία, δε σηµειώθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές. Στον πίνακα 2 απεικονίζονται οι σηµαντικές στατιστικά διαφορές. 27

11 Πίνακας 2. ιερεύνηση παραγόντων εκπαίδευσης ανά ηλικιακή οµάδα. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ & ΗΛΙΚΙΑΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ F p 1ηΟΜΑ Α 2ηΟΜΑ Α 3ηΟΜΑ Α 4ηΟΜΑ Α 13<20 21<30 31<40 41< ΣΥΓΚΡΙΣΗ µεταξύ υπ- ΟΜΑ ΩΝ ΕΝ ΥΜΑΣΙΑ ΙΑΚΡΙΤΟΤΗΤΑΣ <.05 (1-2)* (2-3) ΧΡΗΣΗ <.05 (1-2)* ΚΡΑΝΟΥΣ ΕΠΙΠΕ Ο <.05 (1-3)* ΓΝΩΣΗΣ ΚΟΚ Σηµαντικότητα σε επίπεδο p<.05 Ανάλυση Συσχέτισης µεταξύ των παραγόντων εκπαίδευσης που ορίζουν και τη συνολική εκπαίδευση των ποδηλατών Στην ανάλυση αυτή προστέθηκε και µια νέα µεταβλητή που δηµιουργήθηκε για να εκφράσει το συνολικό επίπεδο εκπαίδευσης των ποδηλατών. Η µεταβλητή αυτή προήλθε από την πρόσθεση των πέντε επί µέρους παραγόντων (compute). Στη συνέχεια η ανάλυση συσχετίσεων έδειξε ότι οι περισσότεροι παράγοντες της εκπαίδευσης παρήγαγαν θετικές συσχετίσεις µεταξύ τους. Ειδικότερα, η ενδυµασία διακριτότητας συσχετιζόταν θετικά µε τη χρήση κράνους (r=.548, p<.01), µε τη συµµόρφωση µε τον κώδικα (r=.137, p=<.05), µε τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις (r=.260, p=<.01) και µε το συνολικό επίπεδο εκπαίδευσης (r=.710, p=<.01). Ο παράγοντας της χρήσης κράνους συσχετιζόταν θετικά µε τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις (r=.245, p=<.01) καθώς και µε το συνολικό επίπεδο εκπαίδευσης (r=.710, p=.00<.01). Όσον αφορά τον παράγοντα συµµόρφωση µε τον κώδικα, φάνηκε να σχετίζεται θετικά µε το επίπεδο γνώσης του κώδικα (r=.462, p=<.01), µε τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις (r=.390, p=<.01) και µε το συνολικό επίπεδο εκπαίδευσης του ποδηλάτη (r=.570, p=<.01). Τέλος, το επίπεδο γνώσης του κώδικα συσχετίστηκε θετικά µε τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις (r=.470, p=.00<.01) καθώς και µε το επίπεδο 28

12 εκπαίδευσης (r=.690, p=<.01). Τέλος, τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις του ποδηλάτη συσχετίστηκαν θετικά µε το συνολικό επίπεδο εκπαίδευσης (r=.660, p=<.01). Στον πίνακα 3 παρουσιάζονται οι τιµές από την ανάλυση συσχέτισης. Πίνακας 3. Συσχετίσεις µεταξύ όλων των µεταβλητών εκπαίδευσης του ποδηλάτη Ενδυµασία διακριτότητας - 2. Χρήση κράνους.548** - 3. Γνώση του κώδικα Συµµόρφωση µε τον κώδικα.137* ** - 5. ικαιώµατα & Υποχρεώσεις.260**.245**.395**.475** - 6. Συνολική Εκπαίδευση.710**.719**.572**.694**.662** *p<.05, ** p<.01 Συζήτηση Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια ο αριθµός των ποδηλατών στους δρόµους των πόλεων, έχει αυξηθεί κατακόρυφα. Οι πολίτες θεωρούν το ποδήλατο ως ένα µέσο που µπορεί να συνδυάσει τη µεταφορά µε χαµηλό κόστος, τη σωµατική άσκηση, αλλά και την οικολογική συµπεριφορά (Buehler et al., 2012, Geus et al.2008, Foster et al. 2011, Rissel et al. 2006). υστυχώς όµως οι δρόµοι πολλών πόλεων αποτελούν παγίδες ατυχηµάτων, τόσο για τους ποδηλάτες, όσο και για τους οδηγούς καθώς µπορεί να προξενήσουν κάποιο τροχαίο ατύχηµα ή τραυµατισµούς (Buehler, 2012). Η ασφάλεια των ποδηλατών αποτελεί προϋπόθεση για την επιλογή της µετακίνησης µέσα στην πόλη (Βλαστός Θ., Μπαρµπόπουλος Ν. 2005). Η εκπαίδευση µπορεί να διασφαλίσει ότι ποδηλάτες και οδηγοί µοιράζονται κοινές ευθύνες για να κάνουν τους δρόµους περισσότερο ασφαλείς (Rivara, 1998). Στην Ελλάδα οι πολιτικές που ακολουθούνται για τη χρήση του ποδηλάτου δεν είχαν, µέχρι σήµερα, ως αφετηρία τους την πρωτεύουσα αλλά τις επαρχιακές πόλεις. Σε ένα επίπεδο ανώτερο του τοπικού, αυτό που χρειάζεται είναι η συνεργασία, η διάδοση της τεχνογνωσίας, η ανταλλαγή εµπειριών και η χρηµατοδότηση. Η ευθύνη για την ένταξη του ποδηλάτου στον αστικό ιστό ανήκει κατά κανόνα στην τοπική αυτοδιοίκηση. Το 2004, η Καρδίτσα ήταν η πρώτη πόλη στην Ελλάδα που ενσωµάτωσε δίκτυο ποδηλατοδρόµων, µήκους 4 χλµ., στους βασικότερους δρόµους της, µε εντυπωσιακή χρήση ποδηλάτου από τους δηµότες (Βλαστός, 2005). Ακολούθησε η λειτουργία του 29

13 ποδηλατόδροµου στη Ναύπακτο µήκους 5.5 χλµ. και στις αρχές του έτους 2013 ξεκίνησε η πιλοτική εφαρµογή του συστήµατος κοινόχρηστων ποδηλάτων (bike sharing) σε ορισµένο αριθµό δηµοτών στο δήµο Μοσχάτου, στο Αίγιο και στην Καρδίτσα, ενώ ήδη λειτουργεί στην πόλη των Ιωαννίνων. Στην Κοµοτηνή έχει ξεκινήσει η υλοποίηση ποδηλατικών εγκαταστάσεων µε έξι τερµατικούς σταθµούς. Μελλοντικά θα µπορούσε να γίνει και στην πόλη του Κιλκίς εισάγοντας το ποδήλατο και την υποδοµή του στην κυκλοφορία ( εµερτζής, 2011). Η παρουσία πεζών και ποδηλατών στους δρόµους της Καρδίτσας είναι εντυπωσιακή για τα ελληνικά δεδοµένα, καθώς αντιπροσωπεύουν το 43% της κυκλοφορίας. Η συχνότητα χρήσης του είναι της τάξεως των 128 ποδηλάτων την ώρα, που µεταφράζεται σε 2,13 ποδήλατα ανά λεπτό (Βλαστός, 2007). Από τα αποτελέσµατα της παρούσης έρευνας φάνηκε ότι το όργανο αξιολόγησης αποτέλεσε χρήσιµο ερευνητικό εργαλείο για τη διερεύνηση των παραγόντων που ορίζουν το επίπεδο εκπαίδευσης των συµµετεχόντων στην ποδηλασία αναψυχής σε ελληνικό αστικό περιβάλλον. Είναι σηµαντικό να τονισθεί ότι χρησιµοποιήθηκε ως βάση αξιολόγησης της εκπαίδευσης το όργανο των Arup και συνεργατών (2005), όµως οι ερευνητές της παρούσης έρευνας, πρόσθεσαν αρκετά νέα θέµατα, η αξιοπιστία των οποίων ελέγθηκε επιτυχώς. Ειδικότερα, συµπληρώθηκαν τα θέµατα που αφορούν στο επίπεδο γνώσης του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, στη συµµόρφωση του ατόµου στον κώδικα και στα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του ποδηλάτη. Στην Ελλάδα, κατά το χρονικό διάστηµα της πενταετίας ( ), διαπιστώθηκαν στο σύστηµα καταγραφής ατυχηµάτων στο οποίο συνεργάζονται τέσσερα νοσοκοµεία της χώρας, τροχαία ατυχήµατα σε παιδιά έως 15 ετών. Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι ένα στα δέκα παιδιά ποδηλατούσε την ώρα του ατυχήµατος και κανένα εξ αυτών δε φορούσε κράνος (Τερζίδης, 2011). Από την ανάλυση των περιγραφικών δεδοµένων της έρευνας προκύπτει ότι το επίπεδο ασφάλειας των ποδηλατών αναψυχής στη χώρα µας, έχει αρκετά περιθώρια βελτίωσης. Όσον αφορά τη διερεύνηση για πιθανές διαφορές των παραγόντων εκπαίδευσης αναφορικά των δηµογραφικών χαρακτηριστικών, τα ευρήµατα της παρούσας µελέτης δείχνουν ότι το φύλο επιδρά στο επίπεδο ποδηλατικής εκπαίδευσης µε τους άνδρες να σηµειώνουν µεγαλύτερες τιµές. Αν και οι ίδιοι γνωρίζουν περισσότερο τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, οι γυναίκες κινούνται, σύµφωνα µε την νοµοθεσία του, σε µεγαλύτερο βαθµό. Σε αντίστοιχη έρευνα δεν υπήρχαν διαφορές µεταξύ των φύλων (Berg et al., 2001). Αντίστοιχα η διερεύνηση του δηµογραφικού της ηλικίας δεν επηρέασε το συνολικό επίπεδο εκπαίδευσης των ποδηλατών καθώς δε βρέθηκαν στατιστικά 30

14 σηµαντικές διαφορές µεταξύ των τεσσάρων ηλικιακών οµάδων. Οι έφηβοι (ως 20 ετών) συµµετέχοντες χρησιµοποιούσαν περισσότερο το κράνος και την ενδυµασία διακριτότητας όταν ποδηλατούσαν, συγκριτικά µε τους νέους ηλικίας Ενώ τα άτοµα µέσης ηλικίας (31-40) σηµείωσαν µεγαλύτερες τιµές στα επίπεδα γνώσης του κώδικα οδικής κυκλοφορίας σε σχέση µε τους εφήβους. Μελλοντικές έρευνες αναφορικά µε την ηλικία θα επιβεβαιώσουν ή όχι τα σχετικά ευρήµατα. Οι περισσότεροι παράγοντες που καθορίζουν το επίπεδο εκπαίδευσης παρουσίασαν θετική συσχέτιση µεταξύ τους. Το γεγονός αυτό υποστηρίζει θεωρητικά τη δοµική εγκυρότητα του οργάνου µέτρησης, καθώς παρατηρήθηκε υψηλός βαθµός συσχέτισης µεταξύ των παραγόντων της εκπαίδευσης και του συνολικού δείκτη αυτής. Τα αποτελέσµατα της παρούσας ανάλυσης τονίζουν την αλληλένδετη σχέση της χρήσης κράνους και της ενδυµασίας υψηλής διακριτότητας, ως αναπόσπαστο κοµµάτι του ποδηλατικού εξοπλισµού. Παρόµοια ευρήµατα υπήρξαν σε αντίστοιχη µελέτη, µε τους ποδηλάτες που φορούσαν κράνη να έχουν περισσότερες πιθανότητες να χρησιµοποιήσουν και άλλα µέτρα ασφαλείας, συγκριτικά µε αυτούς που δεν φορούσαν. Επιπρόσθετα, τα ρούχα υψηλής διακριτότητας συνδυάστηκαν µε χρήση κράνους από τους ποδηλάτες, καθώς δεν αποτέλεσαν επιλογή µοναδικού µέτρου ασφάλειας (McGuire et al., 2000). Η συχνότητα χρήσης του υποχρεωτικού εξοπλισµού ασφάλειας συνδέεται και µε το επίπεδο γνώσης α)του κώδικα, β)των δικαιωµάτων και των υποχρεώσεων του ποδηλάτη. Μια στατιστικά σηµαντική αύξηση της χρήσης του ποδηλατικού κράνους σε µαθητές, παρατηρήθηκε µετά από µια ενηµερωτική εκστρατεία και διανοµή εκπαιδευτικού υλικού (Abularrage et al.,1997). Το επίπεδο ποδηλατικής γνώσης φαίνεται να επηρεάζει και την ασφαλή οδική συµπεριφορά. Στη µελέτη του Rissel (2002), τα χαµηλά επίπεδα γνώσης οδικής κυκλοφορίας συνδέθηκαν µε κακή στάση των οδηγών προς τους ποδηλάτες. Από τα παραπάνω διακρίνεται η σπουδαιότητα του συνολικού επιπέδου εκπαίδευσης του ατόµου το οποίο απαρτίζεται από επιµέρους αλληλοεξαρτώµενους παράγοντες που καθορίζουν το βαθµό της οδικής ποδηλατικής συµπεριφοράς του. Αυτό αποτελεί δείκτη δοµικής εγκυρότητας του οργάνου, που όµως θα πρέπει στο µέλλον να εξετασθεί περισσότερο µέσω παραγοντικής ανάλυσης. Συµπεράσµατα Το ποδήλατο ενδείκνυται στις συνθήκες των ελληνικών πόλεων αποτελώντας ταυτόχρονα µια πρόκληση για έργα που θα δηµιουργήσουν έναν αστικό χώρο πιο πολιτισµένο, εκσυγχρονισµένο και λειτουργικό. Συνεπώς, υπάρχει πάντοτε η ανάγκη 31

15 βελτίωσης της ποδηλατικής εκπαίδευσης των ατόµων που έχουν στην καθηµερινότητά τους ως µέσο µετακίνησης το ποδήλατο. Ταυτόχρονα οι δηµοτικές αρχές οφείλουν να διαµορφώσουν ένα ασφαλές οδικό πλαίσιο µετακίνησης στις σύγχρονες ελληνικές πόλεις. Η απόκτηση ποδηλατικής παιδείας και κουλτούρας είναι απαραίτητες για την ασφαλή µετακίνηση και την προσέλκυση όλων και περισσότερων ατόµων στη δραστηριότητα της ποδηλασίας, ανεξάρτητα από την ηλικία και το φύλο. Σε επόµενες µελέτες είναι αναγκαίο να διερευνηθούν πιο διεξοδικά η έννοια της εκπαίδευσης του ατόµου για ασφαλή ποδηλατική συµπεριφορά, µε τη δηµιουργία σεµιναρίων και άλλων κοινωνικών εκδηλώσεων. Ακόµη, είναι σηµαντικό να τονισθεί η ανάγκη για αρµονική συνύπαρξη του ποδηλάτη και αυτοκινήτου στο οδικό δίκτυο, καθώς και η σύνδεση του ποδηλάτη µε το περιβάλλον και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Βιβλιογραφία Abularrage, J., DeLuca, A., Abularrage, C. (1997). Effect of education and legislation on bicycle helmet use in a multiracial population. Arch pediatr. adolesc. med., 151(1), Alam, F., Chowdhury, H., Elmir, Z., Sayogo, A., Love, J., and Subic, A. (2010). An experimental study of thermal comfort and aerodynamic efficiency of recreational and racing bicycle helmets. Procedia engineering, 2(2), Arup. (2005). The development of the Stonnington bicycle strategy. A 5-year bicycle plan, Berg, P., Westerling, R. (2001). Bicycle helmet use among schoolchildren the influence of parental involvement and children s attitudes. Injury prevention, 7, Bike fort worth. (2009). A comprehensive bicycle transportation plan. Buehler, R., Pucher, J. (2012). Cycling to work in 90 large American cities: New evidence on the role of bike paths and lanes. Transportation, 39,

16 Dowson, B., Doxford, D. (1997). Planning for recreational cycling - meeting local demand? Land use policy, 14(2), Foster, C., Panter, J. and Wareham, N. (2011). Assessing the impact of road traffic on cycling for leisure and cycling to work. International journal of behavioural nutrition and physical activity, 8(61), 1-5. Geus, B., Bourdeaudhuij, I., Jannes, C., and Meeusen, R. (2008). Psychosocial and environmental factors associated with cycling for transport among a working population. Advance access publication, 23(4), Holly, S., Ross, R., and Connor, K. (1993). Bicycle helmet counselling by pediatricians: A random national survey. American journal of public health, 83(5), Ireland, M. (2004). Cycle sense, London cyclists trust, cycling - good for London. Macknin, M., VanderBrug, S., Medendorp, M. (1994). Association between bicycle helmet legislation, bicycle safety education, and use of bicycle helmets in children. Arch pediatr. adolesc. med., 148(3), McGuire, L., Smith, N. (2000). Cycling safety: Injury prevention in Oxford cyclists. Injury prevention, 6, Moritz, W. (1997). University of Washington: Survey of North American bicycle commuters: Design and aggregate results. Transportation research board, Pucher, J., Buehler, R. (2008). Making cycling irresistible: Lessons from the Netherlands, Denmark and Germany. Transport reviews, 28(4), Rissel, C., Campbell, F., Ashley, B., Jackson, L. (2002). Driver knowledge of road rules and attitudes towards cyclists. Australian journal of primary health, 8(2) Rissel, C., Garrard, J. (2006). Cycling for active transport and recreation in Australia: Status review and future directions. World transport policy & practice, 13(1)

17 Rivara, F., Metrik, J. (1998). Training programs for bicycle safety. Washington traffic safety commission. Harborview injury prevention and research center, The city of Newcastle. (2012). Cycling strategy and action plan. Thomas, S., Acton, C., Nixon, J., Battistutta D., Pitt, W., Clark, R. (1994). Effectiveness of bicycle helmets in preventing head injury in children: case-control study. BMJ, 308, Weddell, A., Winters, M., Teschke, K. (2012). Evidence from safety research to update cycling training materials in Canada. The University of British Columbia & Simon Fraser University. Weiss, B. (1991). Bicycle helmets: Effective but underused. JAMA, 266, Wood, Joanne, M., Lacherez, Philippe, F., Marszalek, Ralph, P. and King, Mark, J. (2009). Drivers and cyclists experiences of sharing the road: Incidents, attitudes and perceptions of visibility. Accident analysis and prevention, 41(4), Ελληνική βιβλιογραφία Βλαστός, Θ. Μηλάκης,. (2003). ιερεύνηση, µε γεωµετρικά κριτήρια, της δυνατότητας εισαγωγής του ποδηλάτου στην ελληνική πόλη. Το παράδειγµα του Μοσχάτου Τεχν. χρον. επιστ. εκδ. ΤΕΕ, Ι, τεύχ Βλαστός, Θ., Μπαρµπόπουλος, Ν., Μπαλτάς, Π. (2005). Ζητήµατα ασφάλειας για την κίνηση των ποδηλατών. Η περίπτωση της Καρδίτσας. 3ο Πανελλήνιο συνέδριο οδικής ασφάλειας. Βλαστός, Θ., Μπαρµπόπουλος, Ν., Μηλάκης,. (2007). Ποδήλατο και περιβάλλον. Έρευνα των κοινωνικών, χωρικών, κυκλοφοριακών και θεσµικών προϋποθέσεων για την ενσωµάτωσή του στις πολιτικές βιώσιµης κινητικότητας στην Ελλάδα. Πρακτικά ηµερίδας για την προβολή της επιστηµονικής έρευνας στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Πυθαγόρας, σελ

18 εµερτζής, Φ., Νικολάου, Κ. (2011). Σχεδιασµός δικτύου ποδηλατοδρόµων στην πόλη του Κιλκίς. Ελληνικό ανοιχτό πανεπιστήµιο. Τερζίδης, Α. (2011). Πρόληψη τροχαίων ατυχηµάτων - τροχαία ατυχήµατα σε παιδιά στην Ελλάδα. Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, τµήµα φιλοσοφίας, παιδαγωγικής και ψυχολογίας. Τσάγκα Ε., Λάτσινος Α., Πατρής Γ., Αλεξάκης Ι. (2007). Κώδικας οδικής κυκλοφορίας. Υπουργείο µεταφορών και επικοινωνιών-ίδρυµα Ευγενίδου. 35

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΓΕΝΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ Γεωργία Χαραλάµπους Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικό Προφίλ. ραστηριότητες. Στόχος. Νέες ράσεις. e-mail: info@youngsafedrivers.com web site: www.youngsafedrivers.com

Κοινωνικό Προφίλ. ραστηριότητες. Στόχος. Νέες ράσεις. e-mail: info@youngsafedrivers.com web site: www.youngsafedrivers.com Ελληνική Εταιρία Νέων Σωστής Οδικής Συµπεριφοράς Αστική µη κερδοσκοπική εταιρία 2011 Ελληνική Εταιρία Νέων Σωστής Οδικής Συµπεριφοράς All Rights Reserved Ελληνική Εταιρία Νέων Σωστής Οδικής Συµπεριφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΠΟΔΗΛΑΤΑ

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΠΟΔΗΛΑΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΠΟΔΗΛΑΤΑ Αδαμαντία Μπαλαφούτα Προϊσταμένη χειρουργικής κλινικής Γ.Ν. Κορίνθου Τα τελευταία χρόνια η οδήγηση ποδηλάτου έχει αυξηθεί µεταξύ των κατοίκων του αναπτυγµένου κόσµου. Λόγω της συνεχιζόµενης

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους Αθήνα, Ιούνιος 2015

Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους Αθήνα, Ιούνιος 2015 Η Επίδραση της Επαφής και της Διαδραστικής Συνεργασίας με Νέους με Αναπηρίες στη Στάση των Μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Ένα Πιλοτικό Πρόγραμμα Παρέμβασης Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Διατριβή Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Κα Παναγιώτα Ταμανά ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επιδηµιολογικά δεδοµένα τροχαίων ατυχηµάτων σε παιδιά, εφήβους και νέους στην Ελλάδα.

Επιδηµιολογικά δεδοµένα τροχαίων ατυχηµάτων σε παιδιά, εφήβους και νέους στην Ελλάδα. 1 Επιδηµιολογικά δεδοµένα τροχαίων ατυχηµάτων σε παιδιά, εφήβους και νέους στην Ελλάδα. ιονύσης Παπαδάτος 1, Άγης Τερζίδης 1, Ελένη Πετρίδου 1,2 1 Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδηµιολογίας, Ιατρική Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια ΠΣ ΑΤΜ - ΤΕΕ Επιστηµονική Ηµερίδα Παρόδιες χρήσεις γης και διαχείριση προσβάσεων Αθήνα, 26-27 Απριλίου 2001 Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια Γιώργος Γιαννής Μαθιός Καρλαύτης Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΤΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΤΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Πλεονεκτήματα Ποδηλάτου αθόρυβο οικολογικό ελαφρύ γρήγορο γυμνάζειτοσώμα αγαπάτηφύση σέβεται την ανθρώπινη ύπαρξη δεν κοστίζει αποσυμφορεί τις πόλεις δημιουργεί ελεύθερους πολίτες

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα

Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα Σεμινάριο μετεκπαίδευσης εκπαιδευτών οδήγησης Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2014 Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα Γιώργος Γιαννής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Η Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Tην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D σχετιζόμενα με το βρογχικό άσθμα στα παιδιά και στους έφηβους Κουρομπίνα Αλεξάνδρα Λεμεσός [2014] i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: Χριστοφόρου Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΙΚΥΚΛΙΣΤΩΝ

Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΙΚΥΚΛΙΣΤΩΝ Ελληνική Λέσχη Περιήγησης και Αυτοκινήτου (ΕΛΠΑ) Εταιρεία Υποστήριξης Θυµάτων Τροχαίων Ατυχηµάτων (ΕΥΘΥΤΑ) Συµπόσιο Οδική Ασφάλεια και Τουρισµός 12 Μαΐου 2000 Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΙΚΥΚΛΙΣΤΩΝ ρ. Γιώργος

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες ρ. Κλεοπάτρα Νικολοπούλου kleopatra@internet.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή εξετάζει τη χρήση υπολογιστών στο σπίτι από έφηβους µαθητές και µαθήτριες.

Διαβάστε περισσότερα

Το σεμινάριο ΚΑΡΤ & ΟΔΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 7 ετών ως και ενήλικες οποιαδήποτε ηλικίας.

Το σεμινάριο ΚΑΡΤ & ΟΔΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 7 ετών ως και ενήλικες οποιαδήποτε ηλικίας. H AΚΑΔΗΜΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ MARANELLO KART ιδρύθηκε με σκοπό να διαπαιδαγωγήσει και να ευαισθητοποιήσει τα παιδιά βοηθώντας τους να διαμορφώσουν οδηγικό χαρακτήρα από μικρή ηλικία έτσι ώστε όταν ενηλικιωθούν και

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ Α.Π.Θ. Συνεργασίες και προοπτικές. Μάγδα Πιτσιάβα-Λατινοπούλου. Πρόεδρος Επιτροπής Βιώσιμης Κινητικότητας ΑΠΘ

ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ Α.Π.Θ. Συνεργασίες και προοπτικές. Μάγδα Πιτσιάβα-Λατινοπούλου. Πρόεδρος Επιτροπής Βιώσιμης Κινητικότητας ΑΠΘ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ Α.Π.Θ. Συνεργασίες και προοπτικές Μάγδα Πιτσιάβα-Λατινοπούλου Πρόεδρος Επιτροπής Βιώσιμης Κινητικότητας ΑΠΘ ΜΕΛΗ Μάγδα Πιτσιάβα Καθηγήτρια, Διευθύντρια Εργαστηρίου Συγκοινωνιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΡΕΥΝΑ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Γιώργος Μιχαήλ Κλήµης, ΜΒΑ, PhD ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ι.Ο.Α.Σ. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. 1 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Το συνολικό δείγµα απαριθµεί 918 ερωτηµατολόγια που

Διαβάστε περισσότερα

Οδικά Τροχαία Ατυχήµατα. Συµβολή στην Έρευνα Συµπεριφοράς των Οδηγών

Οδικά Τροχαία Ατυχήµατα. Συµβολή στην Έρευνα Συµπεριφοράς των Οδηγών Οδικά Τροχαία Ατυχήµατα Συµβολή στην Έρευνα Συµπεριφοράς των Οδηγών Α. Κιµούνδρης Λέκτορας, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, ΑΠΘ Φ. Κεχαγιά ιπλωµατούχος Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ, υποψήφια διδάκτορας Α. Σατραζέµης

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: Άσκηση σε Άτομα με Αναπηρία Αναρτημένες Ανακοινώσεις 18 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Θεματική Ενότητα: Άσκηση σε Άτομα με Αναπηρία Αναρτημένες Ανακοινώσεις 18 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Θεματική Ενότητα: Άσκηση σε Άτομα με Αναπηρία Αναρτημένες Ανακοινώσεις 18 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Section: Exercise for people with disabilities Poster Presentations of the 18

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ & ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ «ΠΑΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ»

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ & ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ «ΠΑΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ» ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Συγγραφείς: Βασιλική Δανέλλη Μυλωνά, BA, MBA, Υπ. Δρ. Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πρόεδρος Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς».

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΡΟΜΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣΤΗΖΩΗ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ» Ο Ευρωπαϊκός κώδικας κατά των ατυχηµάτων και δυνατότητες πρόληψης των ατυχηµάτων σε δικυκλιστές στο αστικό περιβάλλον Ιωάννης Ματσούκης Ιατρός, Υποψήφιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στον σύγχρονο τρόπο ζωής οι μετακινήσεις γίνονται κυρίως με αυτοκίνητο. Στην Ε.Ε αντιστοιχούν 488 αυτοκίνητα ανά 1000 κατοίκους. Ο κάτοικος της Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας

Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας Ονοματεπώνυμο: Φανή Φιλίππου Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Παρασκευάς Αργουσλίδης Δεκέμβριος 2012 1 Σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών

Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών Ονοματεπώνυμο: Πατεράκη Σοφία Σειρά: 8 η Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: κα. Άννα Ζαρκάδα Δεκέμβριος 2011 Περιεχόμενα Βιβλιογραφία Μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόληψη Τροχαίων Ατυχημάτων

Πρόληψη Τροχαίων Ατυχημάτων Πρόληψη Τροχαίων Ατυχημάτων «ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ» Πρόληψη Ατυχημάτων 2004, Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος http://www.pedtrauma.gr e-mail: info@pedtrauma.gr Γυθείου 1Α, 152 31 Χαλάνδρι Τηλ.: 210-6741

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλές για τους γονείς

Συμβουλές για τους γονείς Συμβουλές για τους γονείς Για τα παιδιά του Δημοτικού κάθε διαδρομή από το σπίτι προς στο σχολείο αποτελεί μια σημαντική μαθησιακή εμπειρία και ένα μάθημα κυκλοφοριακής αγωγής. Μέσω αυτής της καθημερινής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΕΙ "ΆΡΙΣΤΑ"

Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΕΙ ΆΡΙΣΤΑ 1 Μια πρωτοβουλία: Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΕΙ "ΆΡΙΣΤΑ" Το όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, ενημερώνει όλους τους χρήστες του Οδικού δικτύου και συγκεκριμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ-Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ-Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 1 ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ-Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Το θέµα στο οποίο θα αναφερθούµε σήµερα, είναι τα τροχαία ατυχήµατα, τα αίτια που τα προκαλούν, οι συνέπειες από αυτά και οι προτάσεις της Τροχαίας για τη µείωση των

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορώ µε ασφάλεια

Κυκλοφορώ µε ασφάλεια PAIDIKO TRAUMA3.qxp 12/9/2008 2:02 Page 1 παιδιά Κυκλοφορώ µε ασφάλεια για µικρός οδηγός Με την υποστήριξη των PAIDIKO TRAUMA3.qxp 12/9/2008 2:02 Page 2 2 Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας συντάσσεται από το

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητική Έκθεση. Ακολουθεί η αιτιολόγηση των προτεινόμενων τροπολογιών.

Εισηγητική Έκθεση. Ακολουθεί η αιτιολόγηση των προτεινόμενων τροπολογιών. Εισηγητική Έκθεση Λόγω της παρατηρούμενης αύξησης των ποδηλατών, ιδίως στις πόλεις, κρίνεται αναγκαίο ο ισχύων Κ.Ο.Κ. να προσαρμοστεί και να επικαιροποιηθεί ώστε να ρυθμιστούν συνολικά τα ζητήματα που

Διαβάστε περισσότερα

Οι Θέσεις του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων για την Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα

Οι Θέσεις του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων για την Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Οι Θέσεις του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων για την Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Νικόλαος Ηλιού Αναπλ. Καθηγητής Πανεπ. Θεσσαλίας neliou@civ.uth.gr Το πρόβλημα την τελευταία δεκαετία, η Ελλάδα καταλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορώ µε ασφάλεια

Κυκλοφορώ µε ασφάλεια PAIDIKO TRAUMA3.qxp 1/8/2008 9:55 Page 1 παιδιά Κυκλοφορώ µε ασφάλεια για µικρός οδηγός Με την υποστήριξη των PAIDIKO TRAUMA3.qxp 1/8/2008 9:55 Page 2 2 3 Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας συντάσσεται από το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Έλλη Φωτίου 2010364426 Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία- ISO 9001 Σαπφούς 3, 81100 Μυτιλήνη (1ος Όροφος) 2251054739 (09:00-14:30) academy@aigaion.org civilacademy.ucoz.org «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής

Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής ιερεύνηση του προφίλ του αθλητικού τουρίστα σε σχέση µε τη υψηλή προτίµηση τουριστικού ρόλου/συµπεριφοράς στον Κλασικό µαραθώνιο της Αθήνας 2012 Βερνάδου Α. 1, Υφαντίδου Γ 1., Αποστολοπούλου 2., Κώστα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΑΜ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ECOTALE INTERREG IVC

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΑΜ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ECOTALE INTERREG IVC ECOTALE ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΑΜ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ECOTALE INTERREG IVC 2 ο Φόρουμ Κινητικότητας ΣΑΣΘ 18 Σεπτεμβρίου 2012, Θεσσαλονίκη Συμβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιµες ληροφορίες σε εφήβους 12-15 ετών γιατο ώς να κυκλοφορούν µε ασφάλεια στους δρόµους

Χρήσιµες ληροφορίες σε εφήβους 12-15 ετών γιατο ώς να κυκλοφορούν µε ασφάλεια στους δρόµους Χρήσιµες ληροφορίες σε εφήβους 12-15 ετών γιατο ώς να κυκλοφορούν µε ασφάλεια στους δρόµους Γραμματεία Διυπουργικής Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας 19/03/2014 Πόσα παιδιά (

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: "Μελέτη της χρηματοοικονομικής αποτύπωσης περιβαλλοντικών πληροφοριών, της περιβαλλοντικής διαχείρισης, επίδοσης και αποτελεσματικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων"

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ Θεοφάνης Παύλου Αρ. Φοιτ. Ταυτότητας: 2010207299 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

επιστημονική ημερίδα: εγκαταστάσεις New York College 9 Μαΐου 2009 - ΑΘΗΝΑ

επιστημονική ημερίδα: εγκαταστάσεις New York College 9 Μαΐου 2009 - ΑΘΗΝΑ επιστημονική ημερίδα: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ εγκαταστάσεις New York College 9 Μαΐου 2009 - ΑΘΗΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ Επιστημονική Επιμέλεια: Δρ Εμμανουηλίδου

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2014 13 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη Κορνηλία Μαρία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

[World Business Council for Sustainable Development] [OECD]

[World Business Council for Sustainable Development] [OECD] Βιώσιµη Κινητικότητα : Προς µια περιβαλλοντικά συµβατή µετακίνηση στις αστικές περιοχές µας Η πρώτη Ελληνική εφαρµογή στη Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη, 24 Μαΐου 2012 Βιώσιµη Κινητικότητα στη Θεσσαλονίκη: Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Carlos Martín Ruiz de Gordejuela Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα Αθήνα, 19/03/2010

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Carlos Martín Ruiz de Gordejuela Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα Αθήνα, 19/03/2010 ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Carlos Martín Ruiz de Gordejuela Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα Αθήνα, 19/03/2010 Η Πολιτική της ΕΕ για την Οδική Ασφάλεια Λευκή Βίβλος για τις Μεταφορές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.49-54 ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πεζοί και Περιβάλλον. 4o Business Forum ECO FORUM ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΑΡΧΕΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ»

Πεζοί και Περιβάλλον. 4o Business Forum ECO FORUM ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΑΡΧΕΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» 4o Business Forum ECO FORUM ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΑΡΧΕΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» Πεζοί και Περιβάλλον Σωκράτης Μπάσμπας Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών Πολυτεχνική Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

Αειφόρο Ελληνικό Σχολείο, Όλοι νοιαζόμαστε, όλοι συμμετέχουμε: Πράσινες συνήθειες: Μετακινήσεις φιλικές στο περιβάλλον

Αειφόρο Ελληνικό Σχολείο, Όλοι νοιαζόμαστε, όλοι συμμετέχουμε: Πράσινες συνήθειες: Μετακινήσεις φιλικές στο περιβάλλον Πως οι μετακινήσεις επηρεάζουν το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής; Η εξοικονόμηση πόρων και κυρίως ενέργειας συνδέεται σε μεγάλο βαθμό και με τον περιορισμό της σπατάλης ενέργειας για τις μεταφορές και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕ ΤΑ ΠΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΤΕΡΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕ ΤΑ ΠΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΤΕΡΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕ ΤΑ ΠΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΤΕΡΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Μιχαήλ Κοραλία, Τσίφτης Γεώργιος, Τσουμάκας Κων/νος, Ανδρουλάκης Ιωάννης, Παυλοπούλου Ιωάννα Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Κυπριακή Ομοσπονδία Μοτοσυκλέτας

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Κυπριακή Ομοσπονδία Μοτοσυκλέτας ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Κυπριακή Ομοσπονδία Μοτοσυκλέτας Ιστορική Αναδρομή Μέχρι την Δεκαετία 70 Χρησιμοποιούνταν κατά κύριο λόγω από την εργατική τάξη για την διακίνηση λόγου κόστους. Δεκαετία 80 Νέα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0111 «Σύγχρονα Θέµατα ιοίκησης Αθλητισµού»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (SPSS)

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (SPSS) ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (SPSS) Έλεγχος Υποθέσεων για τους Μέσους - Εξαρτημένα Δείγματα (Paired samples t-test) Το κριτήριο Paired samples t-test χρησιμοποιείται όταν θέλουμε να συγκρίνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση σε ενημερωτική ημερίδα για τις Βιώσιμες Δημόσιες Συμβάσεις

Πρόσκληση σε ενημερωτική ημερίδα για τις Βιώσιμες Δημόσιες Συμβάσεις Πρόσκληση σε ενημερωτική ημερίδα για τις Βιώσιμες Δημόσιες Συμβάσεις Τετάρτη 30 Οκτωβρίου, ώρα 12:00 16:00 Αίθουσα Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου (Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου, Ρέθυμνο) Η Περιφέρεια Κρήτης,

Διαβάστε περισσότερα

Η Παιδική Παχυσαρκία στην Κύπρο. Σάββας Χρ Σάββα MD, PhD Ερευνητικό και Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο Υγεία του Παιδιού

Η Παιδική Παχυσαρκία στην Κύπρο. Σάββας Χρ Σάββα MD, PhD Ερευνητικό και Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο Υγεία του Παιδιού Η Παιδική Παχυσαρκία στην Κύπρο Σάββας Χρ Σάββα MD, PhD Ερευνητικό και Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο Υγεία του Παιδιού Επιδημία Παχυσαρκίας Source: IASOWebsite 2013 Αν δεν πάρουμε σύντομα αποτελεσματικά μέτρα,

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής».

«Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής». «Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής». Mάρω Ευαγγελίδου. Αρχιτέκτων - Πολεοδόμος/ Χωροτάκτης Αθήνα 21.11.13 Περιφέρεια Αττικής Ημερίδα με θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της πόλης του Βόλου

Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της πόλης του Βόλου ΔΗΜΗΤΡΗΣ Μ. ΦΙΛΙΠΠΙΤΖΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ Ε.Μ.Π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑ 149, ΒΟΛΟΣ, ΤΚ. 38221 ΤΗΛ.24210-58850 FAX 24210-78038 www.philippitzis.gr e-mail:info@philippitzis.gr Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της πόλης

Διαβάστε περισσότερα

2007 δράσης 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 δράσης 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Εφαρµογή Μεθοδολογίας Υλοποίησης Η µεθοδολογία που χρησιµοποιήθηκε είναι η µεθοδολογία του ερευνητικού προγράµµατος Ο ΥΣΣΕΑΣ. Με βάση αυτό σχεδιάστηκαν τέσσερις τηλεδιασκέψεις. Τα στάδια υλοποίησης των

Διαβάστε περισσότερα

: HELP : HELP TRAINING FOR NATIONAL TUTORS

: HELP : HELP TRAINING FOR NATIONAL TUTORS Φορέας Υλοποίησης Τόπος ιεξαγωγής : HELP : Στρασβούργο Ηµεροµηνία : 10-11/10/2013 Τίτλος Σεµιναρίου : HELP TRAINING FOR NATIONAL TUTORS Συµµετέχοντες : ΠέτροςΑλικάκος Πρωτοδίκης Σχόλια Το διήµερο 10 και

Διαβάστε περισσότερα

M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S MONEY SHOW 2008. Έκθεση Αποτελεσµάτων. - Ιανουάριος 2009 - 1661208prs (ΞΚ/ΑΨ)

M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S MONEY SHOW 2008. Έκθεση Αποτελεσµάτων. - Ιανουάριος 2009 - 1661208prs (ΞΚ/ΑΨ) M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S MONEY SHOW 2008 Έκθεση Αποτελεσµάτων - Ιανουάριος 2009-1661208prs (ΞΚ/ΑΨ) Περιεχόµενα Εισαγωγή / Σκοπός Μεθοδολογία Κύρια Ευρήµατα 2 Εισαγωγή /Σκοπός Η

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα

Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΜΕ Ι Ηµερίδα «Ασφάλεια στο δρόµο, ασφάλεια στη ζωή» Αθήνα, 6 Απριλίου 2012 Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα Γ. Κανελλαΐδης, Καθηγητής ΕΜΠ ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο

Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο Βασίλης Παυλόπουλος Τομέας Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών Ανακοίνωση στο 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Λευκωσία,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επιβίωσης και ανάπτυξης μεταφορικών επιχειρήσεων Best practices

Οδηγός επιβίωσης και ανάπτυξης μεταφορικών επιχειρήσεων Best practices Ημερίδα Οδηγός επιβίωσης και ανάπτυξης μεταφορικών επιχειρήσεων Best practices Κυριακή 7/4/2013 13.30 16.30 Metropolitan Expo Παρουσίαση για το ISO 39001:2012 (Road Traffic Safety)...Making our world safer

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Λουκία Βασιλείου 2010646298 Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Η παιδική παχυσαρκία στην Ελλάδα/ Συµπεράσµατα συνεδρίου

Η παιδική παχυσαρκία στην Ελλάδα/ Συµπεράσµατα συνεδρίου Η παιδική παχυσαρκία στην Ελλάδα/ Συµπεράσµατα συνεδρίου Χριστιάνα Γ. Παυλίδου D.U., MSc Κλινικός ιατροφολόγος ιαιτολόγος Επιστηµονικός σύµβουλος ΠΑΙ ΕΙΑΤΡΟΦΗ by Epode Παιδική παχυσαρκία στην Ελλάδα Το

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικοί δικτυακοί τόποι: Λειτουργία και Χρησιµότητα

Εταιρικοί δικτυακοί τόποι: Λειτουργία και Χρησιµότητα Εταιρικοί δικτυακοί τόποι: Λειτουργία και Χρησιµότητα Στέλεχος του Εργαστηρίου Πολυµέσων Επικοινωνίας του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Οκτώβριος 2007 1. Σκοπός της έρευνας Ποιοι είναι οι σηµαντικότεροι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Αξιολόγηση της αποδιδόμενης

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Θέσεων ΣΕΣ για την Οδική Ασφάλεια

Παρουσίαση Θέσεων ΣΕΣ για την Οδική Ασφάλεια Ημερίδα για την Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας Αθήνα, 19 Μαρτίου 2013 Παρουσίαση Θέσεων ΣΕΣ για την Οδική Ασφάλεια Γιώργος Γιαννής, Κώστας Αντωνίου, Ματθαίος Καρλαύτης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Η Οδική Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρόλος της Ηλικίας στα Τροχαία Ατυχήματα και στην Σοβαρότητά τους

Ο Ρόλος της Ηλικίας στα Τροχαία Ατυχήματα και στην Σοβαρότητά τους Ο Ρόλος της Ηλικίας στα Τροχαία Ατυχήματα και στην Σοβαρότητά τους Ευαγγελία Μαντζούφα, ΑΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ, evaggelia91@hotmail.com Γιάννης Τυρινόπουλος, ΑΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ, yannist@teiath.gr Περίληψη Σκοπός της παρούσας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ

Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΗΜΕΡΑ Εμπειρικές γνώσεις Έλλειψη μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ονοματεπώνυμο: Μαγδαληνή Βασιλάκη Σειρά: MSM 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Α. Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2011 Σκοπός Έρευνας και Ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

Έκκληση για δράση: 10 βασικά μέτρα έτσι ώστε περισσότεροι άνθρωποι να ποδηλατούν πιο συχνά στην Ευρώπη.

Έκκληση για δράση: 10 βασικά μέτρα έτσι ώστε περισσότεροι άνθρωποι να ποδηλατούν πιο συχνά στην Ευρώπη. Έκκληση για δράση: 10 βασικά μέτρα έτσι ώστε περισσότεροι άνθρωποι να ποδηλατούν πιο συχνά στην Ευρώπη. Διακήρυξη της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ποδηλατών για τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 2014 Σύντομη

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση του digital marketing για την επιτυχή διοργάνωση μουσικών εκδηλώσεων

Αξιοποίηση του digital marketing για την επιτυχή διοργάνωση μουσικών εκδηλώσεων Αξιοποίηση του digital marketing για την επιτυχή διοργάνωση μουσικών εκδηλώσεων Ονοματεπώνυμο: Παναγιωτοπούλου Ελένη Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: κος Βρεχόπουλος Α. Δεκέμβριος 2012 Στόχοι έρευνας Προσδιορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική Πούλιου Χριστίνα(5543) Κορρέ Πελαγία(5480) Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική Πούλιου Χριστίνα(5543) Κορρέ Πελαγία(5480) Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική Πούλιου Χριστίνα(55) Κορρέ Πελαγία(580) Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εαρινό εξάμηνο 0 Ρέθυμνο, 5/6/0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:. Εισαγωγή.

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφοριακή Αγωγή ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2

Κυκλοφοριακή Αγωγή ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 Κυκλοφοριακή Αγωγή Πρόγραµµα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ιαθεµατική προσέγγιση ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 1) Γενικά Στοιχεία άσκαλοι:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΜΕ ΠΟΔΗΛΑΤΟ Πριν ξεκινήσεις

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΜΕ ΠΟΔΗΛΑΤΟ Πριν ξεκινήσεις ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΜΕ ΠΟΔΗΛΑΤΟ Πριν ξεκινήσεις 1 Πριν ξεκινήσεις τη βόλτα σου µε το ποδήλατο βεβαιώσου για τα εξής: 1. Να λειτουργούν τα φρένα, το τιµόνι, το κουδούνι και τα φώτα, αν πλησιάζει να νυχτώσει.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΑΕΕ (1990-2011)

Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΑΕΕ (1990-2011) Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΑΕΕ (1990-2011) Η πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό θέμα για τη χώρα μας, καθώς μας αφορά όλους είτε είμαστε οδηγοί, συνοδηγοί ή απλά κυκλοφορούμε

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση Αποτελεσματικότητας Αθλητικής Χορηγίας. Ονοματεπώνυμο: Βλάχος Βασίλειος Σειρά: 10 Επιβλέπων Καθηγητής: Τζέτζης Γεώργιος

Εκτίμηση Αποτελεσματικότητας Αθλητικής Χορηγίας. Ονοματεπώνυμο: Βλάχος Βασίλειος Σειρά: 10 Επιβλέπων Καθηγητής: Τζέτζης Γεώργιος Εκτίμηση Αποτελεσματικότητας Αθλητικής Χορηγίας Ονοματεπώνυμο: Βλάχος Βασίλειος Σειρά: 10 Επιβλέπων Καθηγητής: Τζέτζης Γεώργιος Δομή Κεφάλαια 1. Εισαγωγή- αναφορά στο θέμα της εργασίας 2. Βιβλιογραφική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ -9900 3 η Εισήγηση

ΜΕ -9900 3 η Εισήγηση ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕ9900 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή Βασιλική Ζήση, PhD

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΝΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΤΤΙΚΕΣ ΙΑ ΡΟΜΕΣ Α.Ε.

ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΝΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΤΤΙΚΕΣ ΙΑ ΡΟΜΕΣ Α.Ε. ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΝΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Αννα Πετρίδου, Προϊσταμένη Τμήματος Επικοινωνίας ΑΤΤΙΚΕΣ ΙΑ ΡΟΜΕΣ Α.Ε. ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗ ΜΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Καθώς

Διαβάστε περισσότερα

Το μανιφέστο της Στοκχόλμης Δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος για τα παιδιά στην Ευρώπη

Το μανιφέστο της Στοκχόλμης Δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος για τα παιδιά στην Ευρώπη Το μανιφέστο της Στοκχόλμης Δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος για τα παιδιά στην Ευρώπη Δημοσιεύθηκε τον Ιανουάριο του 2005 Στις 21 Σεπτεμβρίου 2004, 80 εκπρόσωποι από 18 ευρωπαϊκές χώρες συμμετείχαν σε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟ ΗΛΑΤΟ & ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΚΗΣΗ & ΥΓΕΙΑ

ΠΟ ΗΛΑΤΟ & ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΚΗΣΗ & ΥΓΕΙΑ ΠΟ ΗΛΑΤΟ & ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΚΗΣΗ & ΥΓΕΙΑ Κούπανη Κατερίνα, ΠΕ11 2ο ηµοτικό Σχολείο Γουµένισσας Τι είναι Ποδήλατο Ποδήλατο ονοµάζεται το δίτροχο (µερικές φορές τρίτροχο) όχηµα, που κινείται καθώς ο αναβάτης του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου και τρόποι αντιμετώπισης του

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου και τρόποι αντιμετώπισης του 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου και τρόποι αντιμετώπισης του Ονοματεπώνυμο φοιτήτριας: Ειρήνη Αδάμου Λεμεσός 2014 2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟ HPV ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟ HPV ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟ HPV ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ [ Αναστασία Πέτρου ] 2009625164 Λευκωσία 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ»

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» Διπλωματική Εργασία Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

«Η επίδραση των on-line reviews των ξενοδοχείων στην εμπειρία των τουριστών από τα ξενοδοχεία»

«Η επίδραση των on-line reviews των ξενοδοχείων στην εμπειρία των τουριστών από τα ξενοδοχεία» «Η επίδραση των on-line reviews των ξενοδοχείων στην εμπειρία των τουριστών από τα ξενοδοχεία» Ονοματεπώνυμο:Ζαχίλα Αφροδίτη Σειρά:8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Σιώμκος Γεώργιος Δεκέμβριος 2011 Εισαγωγή Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχοκοινωνικοί βλαπτικοί παράγοντες του εργασιακού περιβάλλοντος. Γ. Ραχιώτης Ειδικός ιατρός εργασίας Λέκτορας Επιδημιολογίας ΠΘ

Ψυχοκοινωνικοί βλαπτικοί παράγοντες του εργασιακού περιβάλλοντος. Γ. Ραχιώτης Ειδικός ιατρός εργασίας Λέκτορας Επιδημιολογίας ΠΘ Ψυχοκοινωνικοί βλαπτικοί παράγοντες του εργασιακού περιβάλλοντος Γ. Ραχιώτης Ειδικός ιατρός εργασίας Λέκτορας Επιδημιολογίας ΠΘ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τροποποίηση της σχέσης του ανθρώπου με το περιβάλλον.

Διαβάστε περισσότερα

Η Κυπριακή Οµοσπονδία Τριάθλου είναι η υπεύθυνη αρχή για την ανάπτυξη των αθληµάτων Triathlon, Duathlon και Aquathlon στην Κύπρο.

Η Κυπριακή Οµοσπονδία Τριάθλου είναι η υπεύθυνη αρχή για την ανάπτυξη των αθληµάτων Triathlon, Duathlon και Aquathlon στην Κύπρο. Εγχειρίδιο Οργάνωσης Αγώνων Τριάθλου Εισαγωγή 1. Σκοπός Σκοπός του εγχειριδίου είναι να δώσει κατεύθυνση (πληροφορίες και συµβουλές) σε όσους εµπλέκονται η θέλουν να εµπλακούν στη διοργάνωση αγώνων Triathlon,

Διαβάστε περισσότερα

«Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας»

«Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας» «Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας» Εισηγήτρια : Ζησοπούλου Δώρα Πολ. Μηχανικός - Συγκοινωνιολόγος MSc Περιβαλλοντολόγος Υπεύθυνη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

SELF DIAGNOSIS METHOD

SELF DIAGNOSIS METHOD SELF DIAGNOSIS METHOD Benefits from adopting an EMS Cost saving and improved management control, Compliance with legislation and good relations with stakeholders, Meeting customer expectations, Demonstration

Διαβάστε περισσότερα

Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης

Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης και συγγραφή ερευνητικής έκθεσης / διατριβής. Δρ. Ηλίας Μαυροειδής Σ.Ε.Π.,., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Αντιλήψεις Νέων Χρηστών Για Τις Σελίδες Κοινωνικής Δικτύωσης

Αντιλήψεις Νέων Χρηστών Για Τις Σελίδες Κοινωνικής Δικτύωσης 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Φλώρινα, 20-22 Απριλίου 2012 Αντιλήψεις Νέων Χρηστών Για Τις Σελίδες Κοινωνικής Δικτύωσης Αναστασία Καππάτου Δασκάλα, Υπ. Διδάκτωρ ΠΤΝ, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ TA ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ TA ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 21 Νοεµβρίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ TA ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Σκοπός της έρευνας ήταν η συλλογή

Διαβάστε περισσότερα