Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής"

Transcript

1 ιερεύνηση παραγόντων που αφορούν στην εκπαίδευση ατόµων που συµµετέχουν στη δραστηριότητα της ποδηλασίας αναψυχής Καρακώστα Κωνσταντίνα, Κουθούρης Χαρίλαος, Ζαφειρούδη Αγλαΐα Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Καρακώστα Κωνσταντίνα Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής, Vol.6, pp.18-35, J.S.T.a.R. All rights reserved. ISSN: To link to this article:

2 ιερεύνηση παραγόντων που αφορούν στην εκπαίδευση ατόµων που συµµετέχουν στη δραστηριότητα της ποδηλασίας αναψυχής Περίληψη Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η καταγραφή του επιπέδου εκπαίδευσης ατόµων συµµετεχόντων στην ποδηλασία αναψυχής και η διερεύνηση διαφορών λόγω δηµογραφικών χαρακτηριστικών. Στην έρευνα έλαβαν µέρος 252 άτοµα, (69.8% άνδρες και 30.2% γυναίκες) ηλικίας από 16 έως 65 ετών. Για την καταγραφή του επιπέδου εκπαίδευσης των ποδηλατών χρησιµοποιήθηκε το έγκυρο όργανο των Arup και συνεργατών (2005) µε πέντε παράγοντες: α) χρήση ενδυµασίας διακριτότητας, β) χρήση κράνους, γ) γνώση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, δ) συµµόρφωση µε τον κώδικα και ε) δικαιώµατα και υποχρεώσεις ποδηλάτη. Τα αποτελέσµατα της έρευνας ανέδειξαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές λόγω του διαφορετικού φύλου στον παράγοντα χρήση ενδυµασίας διακριτότητας (t (153) =5.68, p<.001) όπου οι άνδρες σηµείωσαν µεγαλύτερες τιµές από τις αντίστοιχες των γυναικών και στον παράγοντα συµµόρφωση µε τον κώδικα (t (148) =-2.30, p<.05) όπου αντίθετα οι γυναίκες σηµείωσαν µεγαλύτερες τιµές από τους άνδρες. Σηµαντικά στατιστικές διαφορές σηµειώθηκαν επίσης µεταξύ όλων των οµάδων ποδηλατών µε διαφορετική ηλικία στους παράγοντες χρήση ενδυµασίας διακριτότητας (F (3.24) =4.82, p<.05), χρήση κράνους (F (3.24) =3.36, p<.05) και γνώση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας (F (3.24) =2.97, p<.05). Επιπλέον ανάλυση συσχετίσεων µεταξύ των παραγόντων της εκπαίδευσης υποστήριξε υψηλά θετικές συσχετίσεις. Συµπερασµατικά, η εργασία εντόπισε την ανάγκη βελτίωσης της ποδηλατικής εκπαίδευσης και παιδείας των ατόµων που κινούνται στον αστικό ιστό, ώστε να διαµορφωθεί ένα ασφαλές οδικό πλαίσιο µετακίνησης των ποδηλατών στις ελληνικές πόλεις. Λέξεις κλειδιά: ποδηλατική παιδεία, ποδηλασία αναψυχής, αστικός ιστός. 19

3 Investigating factors that relate to recreation biker s education in urban environment Abstract The purpose of the present study was to evaluate the educational level of people that participate in recreational biking and also to explore differences due to their demographic characteristics. 252 persons, participated in that study, of which 176 were men (69.8%) and 76 women (30.2%), aged from 16 years to 65 years old. To evaluate biker s educational level was used Arup at all (2005) scale, which contained five factors: a) use of granularity clothing, b) use of helmet, c) knowledge of the highway code, d) code compliance, e) knowledge rider s rights and obligations. Results supported significant statistically differences between biker s with different sex, at the factor 'use of granularity clothing' (t (153) = 5.68, p <.001) where men scored higher than women and at the factor code implementation (t (148) = -2.30, p<.05) where in contrast women succeeded higher scores than respectively men. Significant statistical differences also revealed between all the different age subgroups at the factors 'granularity clothing' (F (3.24) =4.82, p <.05), 'use of helmet' (F (3.24) =3.36, p <.05) and 'knowledge of the Highway Code (F (3.24) =2.97, p <.05). Correlation analysis supported high positive correlations between education factors. In conclusion, a need for improvement bikers education was identified and a necessity to create a safer urban road environment within the Greek cities. Keywords: bike education, leisure cycling, urban web. 20

4 ιερεύνηση παραγόντων που αφορούν στην εκπαίδευση ατόµων που συµµετέχουν στη δραστηριότητα της ποδηλασίας αναψυχής Εισαγωγή Στα µέσα του περασµένου αιώνα, το ποδήλατο έγινε το βασικό µέσο µετακίνησης για εκατοµµύρια κατοίκους του πλανήτη. Σήµερα θεωρείται το µέσο µετακίνησης το οποίο δε ρυπαίνει, δεν προκαλεί θόρυβο και προφανώς έχει µια θέση σηµαντική στη βιώσιµη πόλη (Βλαστός συν., 2005). Η σηµερινή µορφή του ποδηλάτου κέρδισε σηµαντικό κοµµάτι της κυκλοφορίας, διότι είναι το πιο φθηνό µέσο µετακίνησης. Το ποδήλατο δε βοηθάει µόνο στην άσκηση του σώµατος, αλλά στην ανάπτυξη ενός άλλου τρόπου ζωής, µιας άλλης νοοτροπίας και συµπεριφοράς. Ταυτόχρονα, επηρεάζει την οικονοµία και την καθηµερινή λειτουργία της πόλης. Την τελευταία δεκαετία, µε αφετηρία το παράδειγµα πολλών ευρωπαϊκών πόλεων, διατυπώνονται πολλές προτάσεις για το νέο κυκλοφοριακό ρόλο που µπορεί να παίξει το ποδήλατο ως εναλλακτικό µέσο µετακίνησης, συµβάλλοντας στην προοπτική ανάπλασης των αστικών περιοχών (Βλαστός συν., 2003). Παρ αυτά η ασφάλεια παραµένει ένας σηµαντικός και καθοριστικός παράγοντας της αύξησης των αριθµών που αφορούν την ποδηλασία. Αρκετές µελέτες επιβεβαιώνουν ότι το αυξηµένο αίσθηµα ασφάλειας ενθαρρύνει ολοένα και περισσότερους ανθρώπους να ποδηλατούν (Alam, 2010, Pucher, 2008, Rissel, 2006). Η έννοια ασφάλεια σε αριθµούς σηµαίνει, όσοι περισσότεροι ποδηλατούν ταυτόχρονα ανεβαίνει και το αίσθηµα ασφάλειας, καθώς περισσότεροι ποδηλάτες είναι πιο ορατοί στους αυτοκινητιστές (Buehler et al., 2012). Η κίνηση φαίνεται να έχει µεγαλύτερη επίδραση στην ποδηλασία αναψυχής, καθώς η έκθεση σε αυξηµένα επίπεδα κυκλοφορίας συσχετίζεται µε µείωση των επιπέδων της και σε συνδυασµό µε την κακή ποιότητα του οδικού περιβάλλοντος (Foster et al., 2011). Επιπρόσθετα, τα θέµατα ασφάλειας απορρέουν από την ταχύτητα και τον όγκο της κίνησης, καθώς η επιθετική οδήγηση έχει επανειληµµένα χαρακτηριστεί ως αποτρεπτική στην τακτική ποδηλασία. Η εκπαίδευση συνδέεται µε υψηλότερα ποσοστά στη χρήση του ποδηλάτου, καθώς έχουν παρατηρηθεί υψηλότερα επίπεδα σωµατικής δραστηριότητας σε περισσότερο µορφωµένους ανθρώπους (Bike Fort Worth, 2009). Η ποδηλασία σε πεζοδρόµια παρατηρείται ιδιαίτερα στα παιδιά και στους λιγότερους έµπειρους ενήλικες ποδηλάτες. Αυτό δεν είναι ιδανικό, αλλά είναι αποδεκτό για όσο διάστηµα η κυκλοφορία πεζών είναι χαµηλή και οι ποδηλάτες συµπεριφέρονται όπως οι πεζοί. 21

5 Οι ποδηλάτες έχουν πενταπλάσια πιθανότητα να εµπλακούν σε ατύχηµα κατά την οδήγηση σε πεζοδρόµια συγκριτικά µε την οδήγηση σε δρόµο, ακόµη και όταν δεν υπάρχουν ποδηλατικές εγκαταστάσεις (Moritz et al., 1997). Βασική αιτία τροχαίων ατυχηµάτων αποτελεί η κακή οδική συµπεριφορά που είναι αποτέλεσµα της ελλιπούς παιδείας και εκπαίδευσης. Τα παιδιά θα πρέπει να λαµβάνουν εκτενή εκπαίδευση σε τεχνικές που αφορούν την ασφαλή και αποτελεσµατική ποδηλασία ως µέρος του υποχρεωτικού προγράµµατος σπουδών στο σχολείο τους (Abularrage, 1997, Macknin, 1994). Τα τελευταία χρόνια στα ελληνικά σχολεία γίνεται προσπάθεια ενηµέρωσης των παιδιών, µέσα από τη δηµιουργία πάρκων κυκλοφοριακής αγωγής, για την εκπαίδευση τους σε κανόνες κυκλοφορίας και οδικής ασφάλειας µε πρακτική εξάσκηση και αξιολόγηση των παιδιών. Οι στόχοι του προγράµµατος είναι η απόκτηση παιδείας για θέµατα όπως η ασφαλή συνύπαρξη µε πεζούς και οδηγούς, καθώς και η ορθή οδική συµπεριφορά µε την κατασκευή υποδοµών που θα συµπεριλαµβάνουν πεζοδρόµια, µονοπάτια, ποδηλατόδροµους, διαβάσεις, σήµατα και σήµανση (Rivara et al., 1998). Τα παιδιά µπορούν να επωφεληθούν από τα εκπαιδευτικά εργαλεία που διδάσκουν τους κανόνες, τα δικαιώµατα και τις αρµοδιότητες των διαφόρων τρόπων µετακίνησης (Newcastle cycling strategy, 2012). Έχει παρατηρηθεί ότι ένας µεγάλος αριθµός ποδηλατών δε φοράει κράνος παρόλο που υπάρχει κίνδυνος από έναν ενδεχόµενο τραυµατισµό. Η χρήση του όµως µπορεί διασφαλίζει ένα σηµαντικό κοµµάτι της σωµατικής ασφάλειας, καθώς µειώνει τον κίνδυνο τραυµατισµού στο κεφάλι από 60% έως 90% σε περίπτωση ατυχήµατος (Holly, 1993, Thomas, 1994, Weiss, 1991). Ανεξάρτητα από το πόσο σύντοµη είναι η διαδροµή ή πόσο οµαλό είναι το οδόστρωµα και πόσο έµπειρος είναι ο ποδηλάτης, η χρήση του επιβάλλεται καθώς τα ατυχήµατα µπορούν να συµβούν σε απρόβλεπτο χρόνο. Εκτός από την ασφάλεια που παρέχει, δυο άλλες παράµετροι οι οποίες θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη, είναι η αεροδυναµική απόδοση και η θερµική άνεση που είναι εξίσου σηµαντικές για την επιλογή ποδηλατικού κράνους, είτε πρόκειται για απλό ποδηλάτη είτε για ποδηλάτη-αθλητή (Weddell, 2012). Στη µελέτη του Berg (2001) συµµετείχαν µαθητές ετών οι οποίοι δήλωσαν ότι σταµάτησαν τη χρήση κράνους επειδή το ένιωθαν άσχηµο, άκοµψο και άβολο κατά την εφαρµογή του. Η νοµοθεσία από µόνη της είναι ανεπαρκής για τη διασφάλιση της αυξηµένης χρήσης ποδηλατικού κράνους και για αυτό το λόγο, καλό θα είναι να συνδυάζεται µε την εκπαίδευση του ατόµου (Macknin et al.,1994). Η στάση του οικογενειακού και φιλικού-κοινωνικού 22

6 περιβάλλοντος απέναντι στη χρήση κράνους επηρεάζει και τη συχνότητα χρήσης από τα παιδιά (Macknin, 1994). Μια στατιστικά σηµαντική αύξηση της χρήσης του σε µαθητές, παρατηρήθηκε µετά από µια εκστρατεία και διανοµή εκπαιδευτικού υλικού (Abularrage et al.,1997). Είναι επίσης σηµαντικό ο ποδηλάτης να είναι ορατός στους άλλους χρήστες του οδικού δικτύου αλλά και στους πεζούς, ιδιαίτερα στη διάρκεια της νύχτας, καθώς η αυξηµένη ορατότητα µπορεί να µειώσει τον αριθµό των ατυχηµάτων (Ireland, 2004). Έρευνες έχουν δείξει ότι η αύξηση της χρήσης βοηθητικών οπτικών µέσων µπορεί να βελτιώσει την ικανότητα των οδηγών να αναγνωρίζουν έγκαιρα τους ποδηλάτες και αυτό έχει ως αποτέλεσµα µεγαλύτερη ικανότητα να ανταποκριθούν οι οδηγοί στο χρόνο (Wood et al., 2009). Τα φώτα ποδηλασίας και τα υψηλής διακριτότητας ρούχα (ανακλαστικά ή φθορίζοντα) ταξινοµούνται στους παράγοντες εξοπλισµού κάθε ποδηλάτη. Η χρήση του εν λόγω εξοπλισµού µπορεί να µειώσει τον κίνδυνο σύγκρουσης σε συνθήκες µειωµένης ορατότητας. Σύµφωνα µε µελέτη, ποδηλάτες µε κράνη είχαν περισσότερες πιθανότητες να χρησιµοποιήσουν και άλλα µέτρα ασφαλείας συγκριτικά µε αυτούς που δεν φορούσαν. Τα ρούχα υψηλής διακριτότητας συνδυάστηκαν µε χρήση κράνους από τους ποδηλάτες και όχι ως µοναδικό µέτρο ασφάλειας (McGuire et al., 2000). Ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας (ΚΟΚ) σε κάθε χώρα καθορίζει τη συµπεριφορά όλων όσων χρησιµοποιούν οδούς και µε αυτήν την έννοια αποτελεί θεµελιώδες κείµενο διαµόρφωσης των συνθηκών κυκλοφορίας. Η καλή γνώση και τήρηση των διατάξεων του είναι απαραίτητη, καθώς η ασφάλεια επηρεάζεται από τη συµπεριφορά όλων µας. Στη µελέτη του Rissel (2002), τα χαµηλά επίπεδα γνώσης οδικής κυκλοφορίας συνδέθηκαν µε κακή στάση των οδηγών προς τους ποδηλάτες. Οι ποδηλάτες (παιδιά και ενήλικες) υποχρεούνται να γνωρίζουν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, να συµµορφώνονται µε αυτόν και να τον σέβονται την ώρα που ποδηλατούν (Τσάγκα συν., 2007). Σύµφωνα µε το άρθρο 76 (φώτα ποδηλάτων) του κώδικα τα ποδήλατα επιβάλλεται να είναι εφοδιασµένα µε ένα λευκό ή κίτρινο φως µπροστά και ένα ερυθρό φως και ανακλαστικό στοιχείο πίσω, ως και µε έναν τουλάχιστον ανακλαστήρα σε κάθε πλευρά. Οµοίως αντανακλαστικό στοιχείο κίτρινου χρώµατος επιβάλλεται να τοποθετείται σε κάθε ποδοµοχλό. Εξαιρούνται της υποχρέωσης να φέρουν τα παραπάνω φώτα, εφόσον δεν κυκλοφορούν τη νύχτα, τα ποδήλατα των οποίων η διάµετρος τροχού δεν υπερβαίνει τα 500 χιλιοστά, τα αγωνιστικά και τα ορειβατικά 23

7 ποδήλατα. Η χρήση ανακλαστικού γιλέκου προβλέπεται ήδη από τον υπάρχον κώδικα και είναι υποχρεωτική στη διάρκεια της νύχτας. Το άρθρο 81 (µηχανισµοί, εξαρτήµατα και συσκευές οχηµάτων) αναφέρει ότι τα ποδήλατα (εκτός από τα χρησιµοποιούµενα σε αγώνες) επιβάλλεται να είναι εξοπλισµένα µε ένα κουδούνι ηχητικής προειδοποίησης. Αναφορικά µε τη τροχοπέδηση (άρθρο 59), τα ποδήλατα επιβάλλεται να είναι εφοδιασµένα µε δύο συστήµατα άµεσης και αποτελεσµατικής ενέργειας, εκ των οποίων το ένα θα επενεργεί στο µπροστινό και το άλλο στον πίσω τροχό (Τσάγκα συν., 2007). Η πρώτη προτεραιότητα του ατόµου πριν βγει στο δρόµο, πρέπει να είναι ο έλεγχος της κατάστασης του ποδηλάτου (φρένα, αλυσίδα κτλ.). Σύµφωνα µε το άρθρο 40 (ειδικοί κανόνες) του κώδικα οδικής κυκλοφορίας υπάρχουν κάποιες απαγορεύσεις για τους οδηγούς ποδηλάτων. Ορισµένες εξ αυτών αφορούν τη µεταφορά αντικειµένων σε σακούλες, τη χρήση εν κινήσει ακουστικών και τη χρήση εν κινήσει κινητού τηλεφώνου το οποίο δεν είναι σε ειδική θέση για ανοικτή ακρόαση. Η µελλοντική ανάπτυξη της ποδηλασίας αναψυχής θα πρέπει να βασιστεί σε µια αξιοσηµείωτη αύξηση της συµµετοχής µε τη δηµιουργία ίσως µιας ποδηλατικής κουλτούρας (Dowson et al., 1997). Η σπουδαιότητα της ποδηλασίας, τόσο σε φιλικά προς το περιβάλλον πλαίσια µετακίνησης, όσο και ως µια δηµοφιλή δραστηριότητα ελεύθερου χρόνου, δικαιολογεί την ανάγκη για µια πιο ολοκληρωµένη µελέτη. Σηµασία της έρευνας Η απουσία αντίστοιχων ερευνών που αφορούν τη µελέτη θεµάτων εκπαίδευσης των ποδηλατών στον ελλαδικό χώρο, καθιστά αναγκαία µια σχετική έρευνα καθώς παράλληλα µε τη διερεύνηση συγκεκριµένων παραµέτρων, θα συλλεχθούν και πληροφορίες που είναι δυνατόν να συµβάλλουν στη διαµόρφωση ασφαλούς ποδηλατικού πλαισίου. Ακόµη, αποβλέπει στη βελτίωση της εκπαίδευσης των ατόµων που είναι λάτρεις της συγκεκριµένης δραστηριότητας και στη βοήθεια αντίστοιχα των διοικήσεων συλλόγων που προωθούν την ποδηλασία στον αστικό ιστό µέσω προγραµµάτων µε µαζική προσέλευση. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η καταγραφή του επιπέδου εκπαίδευσης ατόµων συµµετεχόντων στην ποδηλασία αναψυχής σε αστικό ιστό και η διερεύνηση διαφορών λόγω δηµογραφικών χαρακτηριστικών. Ειδικότερα διερευνήθηκαν διαφορές µεταξύ πέντε παραγόντων που αξιολόγησαν το επίπεδο εκπαίδευσης των ποδηλατών: α) χρήση ενδυµασίας υψηλής διακριτότητας, β) χρήση κράνους, γ) επίπεδο γνώσης του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, δ) συµµόρφωση µε 24

8 τον κώδικα και ε) γνώση των δικαιωµάτων και των υποχρεώσεων του ποδηλάτη σχετικά µε το φύλο και την ηλικία των ποδηλατών. Μεθοδολογία Συµµετέχοντες: Στην έρευνα συµµετείχαν 252 άτοµα µέλη του Συλλόγου Φίλων Ποδηλάτου (Σ. Φι. Π.) της πόλης του Κιλκίς, διαχωρισµένα σε τέσσερις ηλικιακές οµάδες (16-20 ετών, ετών, ετών & µεγαλύτεροι των 40 χρόνων). Από τους συµµετέχοντες στην έρευνα, 176 ήταν άνδρες (69.8%) και 76 γυναίκες (30.2%) µε µέσο όρο 30 έτη. Όργανο µέτρησης. Για την έρευνα χρησιµοποιήθηκε ερωτηµατολόγιο το οποίο αποτελούνταν από δύο µέρη. Το πρώτο περιελάµβανε ερωτήσεις για την καταγραφή δηµογραφικών χαρακτηριστικών και άλλων στατιστικών στοιχείων των συµµετεχόντων. Στο δεύτερο µέρος καταγράφηκαν στοιχεία που αφορούσαν την εκπαίδευση του ποδηλάτη και χρησιµοποιήθηκε το τροποποιηµένο ερωτηµατολόγιο των Arup και συνεργατών bicycle strategy (2005). Το επίπεδο εκπαίδευσης των ποδηλατών αφορούσε το άθροισµα των ακόλουθων πέντε παραγόντων: α) χρήση ενδυµασίας υψηλής διακριτότητας (3 θέµατα), β) χρήση κράνους (3 θέµατα), γ) επίπεδο γνώσης του κώδικα οδικής κυκλοφορίας (3 θέµατα), δ) συµµόρφωση σύµφωνα µε τον κώδικα (3 θέµατα), και ε) γνώση των δικαιωµάτων και των υποχρεώσεων του ποδηλάτη (3 θέµατα), ενώ οι απαντήσεις δόθηκαν σε 5βάθµια κλίµακα Likert (1=Καθόλου έως 5=Πάντα). Η εσωτερική συνοχή των παραγόντων ελέγχθηκε επιτυχώς (Cronbach s α=.73<.91). ιαδικασία συλλογής δεδοµένων. Τα ερωτηµατολόγια δόθηκαν στους συµµετέχοντες στη διάρκεια προγράµµατος ποδηλατικών δράσεων διάρκειας τεσσάρων µηνών. Η συµπλήρωση έγινε µε δύο τρόπους. Είτε σε έντυπη φόρµα όπου οι ποδηλάτες συµπλήρωναν το έντυπο στα γραφεία του συλλόγου, είτε σε ηλεκτρονική µορφή (την αντίστοιχη φόρµα την αναζητούσαν στο διαδίκτυο και ακολούθως τη συµπλήρωναν). Πριν τη συµπλήρωση και κατά την ενηµέρωση, γινόταν η πληροφόρηση περί ανωνυµίας του ερωτηµατολογίου. Επίσης επισηµάνθηκε ότι τα ερωτηµατολόγια εξυπηρετούσαν καθαρά ερευνητικούς σκοπούς καθώς ακολουθούσαν τον κώδικα επιστηµονικής δεοντολογίας. Ο συνολικός χρόνος συµπλήρωσης των ερωτηµατολογίων ήταν από 5 µέχρι 8 λεπτά. 25

9 Αποτελέσµατα ηµογραφικά χαρακτηριστικά δείγµατος Στην έρευνα συµµετείχαν Ν=252 ποδηλάτες εκ των οποίων οι 176 ήταν άνδρες (69.8%) και οι υπόλοιποι 76 ήταν γυναίκες (30.2%) ηλικίας από 13 έως 65 ετών (µε µέσο όρο τα έτη και τυπική απόκλιση 10.85). Από το σύνολο του δείγµατος 37 ήταν παιδιά (14.8%) και 215 ενήλικες (85.2%). Για τη διευκόλυνση της διεξαγωγής της έρευνας κρίθηκε απαραίτητο να γίνει διαχωρισµός του δείγµατος σε τέσσερις ηλικιακές οµάδες τα ποσοστά των οποίων απεικονίζονται στον πίνακα 1. Πίνακας 1. Ποσοστό συµµετεχόντων ανά ηλικιακή οµάδα. ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ % ΣΥΝΟΛΟ ,0 ιερεύνηση διαφορών. Ανάλυση T-test για ανεξάρτητα δείγµατα - ιερεύνηση των παραγόντων εκπαίδευσης ανάµεσα σε άτοµα µε διαφορετικό φύλο Για την ανίχνευση στατιστικά σηµαντικών διαφορών ανάµεσα στα δυο φύλα εφαρµόστηκε t-test ανάλυση για ανεξάρτητα δείγµατα. Το επίπεδο εκπαίδευσης του ποδηλάτη λήφθηκε ως εξαρτηµένη µεταβλητή και στους πέντε παράγοντες και το φύλο ως ανεξάρτητη. Η ανάλυση ανέδειξε στατιστικά σηµαντικές διαφορές στον άξονα ενδυµασία διακριτότητας (t (153) =5.68, p<.001) µε τους άνδρες να σηµειώνουν τιµές µεγαλύτερες (Μ.Ο.=2.81, Τ.Α.=1.29) από τις αντίστοιχες τιµές που σηµείωσαν οι γυναίκες (Μ.Ο.=1.86, Τ.Α.=1.19). Παροµοίως, στον άξονα χρήση κράνους (t (147) =4.00, p<.001) µε τους άνδρες να παρουσιάζουν µεγαλύτερες τιµές (Μ.Ο.=3.10, Τ.Α.=1.58) από τις γυναίκες (Μ.Ο.=2.25, Τ.Α.=1.52). Αντίθετα στον άξονα κίνηση σύµφωνα µε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας η ανάλυση ανέδειξε στατιστικά σηµαντικές διαφορές (t (148) =-2.30, p<.05) µε τις γυναίκες να 26

10 σηµειώνουν τιµές µεγαλύτερες (Μ.Ο.=2.33, Τ.Α.=.64) σε σχέση µε τις αντίστοιχες τιµές των ανδρών (Μ.Ο.=2.11, Τ.Α.=.71). Αναφορικά µε τo επίπεδο γνώσης του κώδικα οδικής κυκλοφορίας οι άνδρες παρουσίασαν (t (137) =2.80, p<.05) µεγαλύτερες τιµές (Μ.Ο.=2.14, Τ.Α.=.72) συγκριτικά µε τις γυναίκες (Μ.Ο.=1.86, Τ.Α.=.71). Στον άξονα δικαιώµατα και υποχρεώσεις του ποδηλάτη δε σηµειώθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ των δυο φύλων (t (123) =1.57, p=.11>.05). Στο σύνολο των παραγόντων που καθορίζουν το επίπεδο εκπαίδευσης (t (92) =3.44, p=.001) οι άνδρες παρουσίασαν τιµές µεγαλύτερες (Μ.Ο.=3.45, Τ.Α.=.82) σε σχέση µε τις γυναίκες (Μ.Ο.=2.94, Τ.Α.=.80). Εφαρµογή ανάλυση διακύµανσης ως προς ένα παράγοντα. ιερεύνηση διαφορών στους παράγοντες αξιολόγησης της εκπαίδευσης ποδηλατών µεταξύ ατόµων διαφορετικών ηλικιακών οµάδων Σχετικά µε την επίδραση της ηλικίας (ανεξάρτητη µεταβλητή) στους παράγοντες επιπέδου εκπαίδευσης (εξαρτηµένη µεταβλητή) εφαρµόστηκε ανάλυση διακύµανσης ως προς ένα παράγοντα (one way ANOVA) ακολουθούµενη από post hoc test. Τα αποτελέσµατα ανέδειξαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές, ειδικότερα στον άξονα ενδυµασία διακριτότητας (F (3.24) =4.82, p<.05) µεταξύ των ατόµων της πρώτης ηλικιακής οµάδας, έως 20 ετών (Μ.Ο.=2.82, Τ.Α.=1.21), η οποία σηµείωσε µεγαλύτερες τιµές συγκριτικά µε τη δεύτερη (Μ.Ο.=2.08, Τ.Α.=1.23). Ακόµη, τα άτοµα ηλικίας σηµείωσαν µικρότερες τιµές (Μ.Ο.=2.08, Τ.Α.=1.23) συγκριτικά µε τους ποδηλάτες ετών (Μ.Ο.=2.78, Τ.Α.=1.32). Αναφορικά µε τη χρήση κράνους σηµειώθηκαν σηµαντικές στατιστικά διαφορές (F (3.24) =3.36, p<.05) µε τα άτοµα ηλικίας ως 20 ετών να σηµειώνουν µεγαλύτερες τιµές (Μ.Ο.=3.16, Τ.Α.=1.52) σε σχέση µε αυτούς που ήταν ετών (Μ.Ο.=2.34, Τ.Α.=1.55). Όσον αφορά το επίπεδο γνώσης του κώδικα οδικής κυκλοφορίας των ποδηλατών ανάλογα µε τις ηλικιακές οµάδες οι διαφορές (F (3.24) =2.97, p<.05) που σηµειώθηκαν ήταν στατιστικά σηµαντικές. Οι ποδηλάτες της πρώτης ηλικιακής οµάδας, ως 20 ετών είχαν µικρότερες τιµές (Μ.Ο.=1.86, Τ.Α.=.80) σε σχέση µε τα άτοµα ηλικίας (Μ.Ο.=2.23, Τ.Α.=.62). Ενώ στις µεταβλητές κίνηση σύµφωνα µε τον κώδικα (F (3.24) =1.50, p=.21>.05), δικαιώµατα και υποχρεώσεις (F (3.12) =2.47, p=.06>.05) και επίπεδο εκπαίδευσης (F (3.13) =3.27, p=.02) συγκριτικά µε την ηλικία, δε σηµειώθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές. Στον πίνακα 2 απεικονίζονται οι σηµαντικές στατιστικά διαφορές. 27

11 Πίνακας 2. ιερεύνηση παραγόντων εκπαίδευσης ανά ηλικιακή οµάδα. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ & ΗΛΙΚΙΑΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ F p 1ηΟΜΑ Α 2ηΟΜΑ Α 3ηΟΜΑ Α 4ηΟΜΑ Α 13<20 21<30 31<40 41< ΣΥΓΚΡΙΣΗ µεταξύ υπ- ΟΜΑ ΩΝ ΕΝ ΥΜΑΣΙΑ ΙΑΚΡΙΤΟΤΗΤΑΣ <.05 (1-2)* (2-3) ΧΡΗΣΗ <.05 (1-2)* ΚΡΑΝΟΥΣ ΕΠΙΠΕ Ο <.05 (1-3)* ΓΝΩΣΗΣ ΚΟΚ Σηµαντικότητα σε επίπεδο p<.05 Ανάλυση Συσχέτισης µεταξύ των παραγόντων εκπαίδευσης που ορίζουν και τη συνολική εκπαίδευση των ποδηλατών Στην ανάλυση αυτή προστέθηκε και µια νέα µεταβλητή που δηµιουργήθηκε για να εκφράσει το συνολικό επίπεδο εκπαίδευσης των ποδηλατών. Η µεταβλητή αυτή προήλθε από την πρόσθεση των πέντε επί µέρους παραγόντων (compute). Στη συνέχεια η ανάλυση συσχετίσεων έδειξε ότι οι περισσότεροι παράγοντες της εκπαίδευσης παρήγαγαν θετικές συσχετίσεις µεταξύ τους. Ειδικότερα, η ενδυµασία διακριτότητας συσχετιζόταν θετικά µε τη χρήση κράνους (r=.548, p<.01), µε τη συµµόρφωση µε τον κώδικα (r=.137, p=<.05), µε τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις (r=.260, p=<.01) και µε το συνολικό επίπεδο εκπαίδευσης (r=.710, p=<.01). Ο παράγοντας της χρήσης κράνους συσχετιζόταν θετικά µε τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις (r=.245, p=<.01) καθώς και µε το συνολικό επίπεδο εκπαίδευσης (r=.710, p=.00<.01). Όσον αφορά τον παράγοντα συµµόρφωση µε τον κώδικα, φάνηκε να σχετίζεται θετικά µε το επίπεδο γνώσης του κώδικα (r=.462, p=<.01), µε τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις (r=.390, p=<.01) και µε το συνολικό επίπεδο εκπαίδευσης του ποδηλάτη (r=.570, p=<.01). Τέλος, το επίπεδο γνώσης του κώδικα συσχετίστηκε θετικά µε τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις (r=.470, p=.00<.01) καθώς και µε το επίπεδο 28

12 εκπαίδευσης (r=.690, p=<.01). Τέλος, τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις του ποδηλάτη συσχετίστηκαν θετικά µε το συνολικό επίπεδο εκπαίδευσης (r=.660, p=<.01). Στον πίνακα 3 παρουσιάζονται οι τιµές από την ανάλυση συσχέτισης. Πίνακας 3. Συσχετίσεις µεταξύ όλων των µεταβλητών εκπαίδευσης του ποδηλάτη Ενδυµασία διακριτότητας - 2. Χρήση κράνους.548** - 3. Γνώση του κώδικα Συµµόρφωση µε τον κώδικα.137* ** - 5. ικαιώµατα & Υποχρεώσεις.260**.245**.395**.475** - 6. Συνολική Εκπαίδευση.710**.719**.572**.694**.662** *p<.05, ** p<.01 Συζήτηση Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια ο αριθµός των ποδηλατών στους δρόµους των πόλεων, έχει αυξηθεί κατακόρυφα. Οι πολίτες θεωρούν το ποδήλατο ως ένα µέσο που µπορεί να συνδυάσει τη µεταφορά µε χαµηλό κόστος, τη σωµατική άσκηση, αλλά και την οικολογική συµπεριφορά (Buehler et al., 2012, Geus et al.2008, Foster et al. 2011, Rissel et al. 2006). υστυχώς όµως οι δρόµοι πολλών πόλεων αποτελούν παγίδες ατυχηµάτων, τόσο για τους ποδηλάτες, όσο και για τους οδηγούς καθώς µπορεί να προξενήσουν κάποιο τροχαίο ατύχηµα ή τραυµατισµούς (Buehler, 2012). Η ασφάλεια των ποδηλατών αποτελεί προϋπόθεση για την επιλογή της µετακίνησης µέσα στην πόλη (Βλαστός Θ., Μπαρµπόπουλος Ν. 2005). Η εκπαίδευση µπορεί να διασφαλίσει ότι ποδηλάτες και οδηγοί µοιράζονται κοινές ευθύνες για να κάνουν τους δρόµους περισσότερο ασφαλείς (Rivara, 1998). Στην Ελλάδα οι πολιτικές που ακολουθούνται για τη χρήση του ποδηλάτου δεν είχαν, µέχρι σήµερα, ως αφετηρία τους την πρωτεύουσα αλλά τις επαρχιακές πόλεις. Σε ένα επίπεδο ανώτερο του τοπικού, αυτό που χρειάζεται είναι η συνεργασία, η διάδοση της τεχνογνωσίας, η ανταλλαγή εµπειριών και η χρηµατοδότηση. Η ευθύνη για την ένταξη του ποδηλάτου στον αστικό ιστό ανήκει κατά κανόνα στην τοπική αυτοδιοίκηση. Το 2004, η Καρδίτσα ήταν η πρώτη πόλη στην Ελλάδα που ενσωµάτωσε δίκτυο ποδηλατοδρόµων, µήκους 4 χλµ., στους βασικότερους δρόµους της, µε εντυπωσιακή χρήση ποδηλάτου από τους δηµότες (Βλαστός, 2005). Ακολούθησε η λειτουργία του 29

13 ποδηλατόδροµου στη Ναύπακτο µήκους 5.5 χλµ. και στις αρχές του έτους 2013 ξεκίνησε η πιλοτική εφαρµογή του συστήµατος κοινόχρηστων ποδηλάτων (bike sharing) σε ορισµένο αριθµό δηµοτών στο δήµο Μοσχάτου, στο Αίγιο και στην Καρδίτσα, ενώ ήδη λειτουργεί στην πόλη των Ιωαννίνων. Στην Κοµοτηνή έχει ξεκινήσει η υλοποίηση ποδηλατικών εγκαταστάσεων µε έξι τερµατικούς σταθµούς. Μελλοντικά θα µπορούσε να γίνει και στην πόλη του Κιλκίς εισάγοντας το ποδήλατο και την υποδοµή του στην κυκλοφορία ( εµερτζής, 2011). Η παρουσία πεζών και ποδηλατών στους δρόµους της Καρδίτσας είναι εντυπωσιακή για τα ελληνικά δεδοµένα, καθώς αντιπροσωπεύουν το 43% της κυκλοφορίας. Η συχνότητα χρήσης του είναι της τάξεως των 128 ποδηλάτων την ώρα, που µεταφράζεται σε 2,13 ποδήλατα ανά λεπτό (Βλαστός, 2007). Από τα αποτελέσµατα της παρούσης έρευνας φάνηκε ότι το όργανο αξιολόγησης αποτέλεσε χρήσιµο ερευνητικό εργαλείο για τη διερεύνηση των παραγόντων που ορίζουν το επίπεδο εκπαίδευσης των συµµετεχόντων στην ποδηλασία αναψυχής σε ελληνικό αστικό περιβάλλον. Είναι σηµαντικό να τονισθεί ότι χρησιµοποιήθηκε ως βάση αξιολόγησης της εκπαίδευσης το όργανο των Arup και συνεργατών (2005), όµως οι ερευνητές της παρούσης έρευνας, πρόσθεσαν αρκετά νέα θέµατα, η αξιοπιστία των οποίων ελέγθηκε επιτυχώς. Ειδικότερα, συµπληρώθηκαν τα θέµατα που αφορούν στο επίπεδο γνώσης του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, στη συµµόρφωση του ατόµου στον κώδικα και στα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του ποδηλάτη. Στην Ελλάδα, κατά το χρονικό διάστηµα της πενταετίας ( ), διαπιστώθηκαν στο σύστηµα καταγραφής ατυχηµάτων στο οποίο συνεργάζονται τέσσερα νοσοκοµεία της χώρας, τροχαία ατυχήµατα σε παιδιά έως 15 ετών. Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι ένα στα δέκα παιδιά ποδηλατούσε την ώρα του ατυχήµατος και κανένα εξ αυτών δε φορούσε κράνος (Τερζίδης, 2011). Από την ανάλυση των περιγραφικών δεδοµένων της έρευνας προκύπτει ότι το επίπεδο ασφάλειας των ποδηλατών αναψυχής στη χώρα µας, έχει αρκετά περιθώρια βελτίωσης. Όσον αφορά τη διερεύνηση για πιθανές διαφορές των παραγόντων εκπαίδευσης αναφορικά των δηµογραφικών χαρακτηριστικών, τα ευρήµατα της παρούσας µελέτης δείχνουν ότι το φύλο επιδρά στο επίπεδο ποδηλατικής εκπαίδευσης µε τους άνδρες να σηµειώνουν µεγαλύτερες τιµές. Αν και οι ίδιοι γνωρίζουν περισσότερο τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, οι γυναίκες κινούνται, σύµφωνα µε την νοµοθεσία του, σε µεγαλύτερο βαθµό. Σε αντίστοιχη έρευνα δεν υπήρχαν διαφορές µεταξύ των φύλων (Berg et al., 2001). Αντίστοιχα η διερεύνηση του δηµογραφικού της ηλικίας δεν επηρέασε το συνολικό επίπεδο εκπαίδευσης των ποδηλατών καθώς δε βρέθηκαν στατιστικά 30

14 σηµαντικές διαφορές µεταξύ των τεσσάρων ηλικιακών οµάδων. Οι έφηβοι (ως 20 ετών) συµµετέχοντες χρησιµοποιούσαν περισσότερο το κράνος και την ενδυµασία διακριτότητας όταν ποδηλατούσαν, συγκριτικά µε τους νέους ηλικίας Ενώ τα άτοµα µέσης ηλικίας (31-40) σηµείωσαν µεγαλύτερες τιµές στα επίπεδα γνώσης του κώδικα οδικής κυκλοφορίας σε σχέση µε τους εφήβους. Μελλοντικές έρευνες αναφορικά µε την ηλικία θα επιβεβαιώσουν ή όχι τα σχετικά ευρήµατα. Οι περισσότεροι παράγοντες που καθορίζουν το επίπεδο εκπαίδευσης παρουσίασαν θετική συσχέτιση µεταξύ τους. Το γεγονός αυτό υποστηρίζει θεωρητικά τη δοµική εγκυρότητα του οργάνου µέτρησης, καθώς παρατηρήθηκε υψηλός βαθµός συσχέτισης µεταξύ των παραγόντων της εκπαίδευσης και του συνολικού δείκτη αυτής. Τα αποτελέσµατα της παρούσας ανάλυσης τονίζουν την αλληλένδετη σχέση της χρήσης κράνους και της ενδυµασίας υψηλής διακριτότητας, ως αναπόσπαστο κοµµάτι του ποδηλατικού εξοπλισµού. Παρόµοια ευρήµατα υπήρξαν σε αντίστοιχη µελέτη, µε τους ποδηλάτες που φορούσαν κράνη να έχουν περισσότερες πιθανότητες να χρησιµοποιήσουν και άλλα µέτρα ασφαλείας, συγκριτικά µε αυτούς που δεν φορούσαν. Επιπρόσθετα, τα ρούχα υψηλής διακριτότητας συνδυάστηκαν µε χρήση κράνους από τους ποδηλάτες, καθώς δεν αποτέλεσαν επιλογή µοναδικού µέτρου ασφάλειας (McGuire et al., 2000). Η συχνότητα χρήσης του υποχρεωτικού εξοπλισµού ασφάλειας συνδέεται και µε το επίπεδο γνώσης α)του κώδικα, β)των δικαιωµάτων και των υποχρεώσεων του ποδηλάτη. Μια στατιστικά σηµαντική αύξηση της χρήσης του ποδηλατικού κράνους σε µαθητές, παρατηρήθηκε µετά από µια ενηµερωτική εκστρατεία και διανοµή εκπαιδευτικού υλικού (Abularrage et al.,1997). Το επίπεδο ποδηλατικής γνώσης φαίνεται να επηρεάζει και την ασφαλή οδική συµπεριφορά. Στη µελέτη του Rissel (2002), τα χαµηλά επίπεδα γνώσης οδικής κυκλοφορίας συνδέθηκαν µε κακή στάση των οδηγών προς τους ποδηλάτες. Από τα παραπάνω διακρίνεται η σπουδαιότητα του συνολικού επιπέδου εκπαίδευσης του ατόµου το οποίο απαρτίζεται από επιµέρους αλληλοεξαρτώµενους παράγοντες που καθορίζουν το βαθµό της οδικής ποδηλατικής συµπεριφοράς του. Αυτό αποτελεί δείκτη δοµικής εγκυρότητας του οργάνου, που όµως θα πρέπει στο µέλλον να εξετασθεί περισσότερο µέσω παραγοντικής ανάλυσης. Συµπεράσµατα Το ποδήλατο ενδείκνυται στις συνθήκες των ελληνικών πόλεων αποτελώντας ταυτόχρονα µια πρόκληση για έργα που θα δηµιουργήσουν έναν αστικό χώρο πιο πολιτισµένο, εκσυγχρονισµένο και λειτουργικό. Συνεπώς, υπάρχει πάντοτε η ανάγκη 31

15 βελτίωσης της ποδηλατικής εκπαίδευσης των ατόµων που έχουν στην καθηµερινότητά τους ως µέσο µετακίνησης το ποδήλατο. Ταυτόχρονα οι δηµοτικές αρχές οφείλουν να διαµορφώσουν ένα ασφαλές οδικό πλαίσιο µετακίνησης στις σύγχρονες ελληνικές πόλεις. Η απόκτηση ποδηλατικής παιδείας και κουλτούρας είναι απαραίτητες για την ασφαλή µετακίνηση και την προσέλκυση όλων και περισσότερων ατόµων στη δραστηριότητα της ποδηλασίας, ανεξάρτητα από την ηλικία και το φύλο. Σε επόµενες µελέτες είναι αναγκαίο να διερευνηθούν πιο διεξοδικά η έννοια της εκπαίδευσης του ατόµου για ασφαλή ποδηλατική συµπεριφορά, µε τη δηµιουργία σεµιναρίων και άλλων κοινωνικών εκδηλώσεων. Ακόµη, είναι σηµαντικό να τονισθεί η ανάγκη για αρµονική συνύπαρξη του ποδηλάτη και αυτοκινήτου στο οδικό δίκτυο, καθώς και η σύνδεση του ποδηλάτη µε το περιβάλλον και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Βιβλιογραφία Abularrage, J., DeLuca, A., Abularrage, C. (1997). Effect of education and legislation on bicycle helmet use in a multiracial population. Arch pediatr. adolesc. med., 151(1), Alam, F., Chowdhury, H., Elmir, Z., Sayogo, A., Love, J., and Subic, A. (2010). An experimental study of thermal comfort and aerodynamic efficiency of recreational and racing bicycle helmets. Procedia engineering, 2(2), Arup. (2005). The development of the Stonnington bicycle strategy. A 5-year bicycle plan, Berg, P., Westerling, R. (2001). Bicycle helmet use among schoolchildren the influence of parental involvement and children s attitudes. Injury prevention, 7, Bike fort worth. (2009). A comprehensive bicycle transportation plan. Buehler, R., Pucher, J. (2012). Cycling to work in 90 large American cities: New evidence on the role of bike paths and lanes. Transportation, 39,

16 Dowson, B., Doxford, D. (1997). Planning for recreational cycling - meeting local demand? Land use policy, 14(2), Foster, C., Panter, J. and Wareham, N. (2011). Assessing the impact of road traffic on cycling for leisure and cycling to work. International journal of behavioural nutrition and physical activity, 8(61), 1-5. Geus, B., Bourdeaudhuij, I., Jannes, C., and Meeusen, R. (2008). Psychosocial and environmental factors associated with cycling for transport among a working population. Advance access publication, 23(4), Holly, S., Ross, R., and Connor, K. (1993). Bicycle helmet counselling by pediatricians: A random national survey. American journal of public health, 83(5), Ireland, M. (2004). Cycle sense, London cyclists trust, cycling - good for London. Macknin, M., VanderBrug, S., Medendorp, M. (1994). Association between bicycle helmet legislation, bicycle safety education, and use of bicycle helmets in children. Arch pediatr. adolesc. med., 148(3), McGuire, L., Smith, N. (2000). Cycling safety: Injury prevention in Oxford cyclists. Injury prevention, 6, Moritz, W. (1997). University of Washington: Survey of North American bicycle commuters: Design and aggregate results. Transportation research board, Pucher, J., Buehler, R. (2008). Making cycling irresistible: Lessons from the Netherlands, Denmark and Germany. Transport reviews, 28(4), Rissel, C., Campbell, F., Ashley, B., Jackson, L. (2002). Driver knowledge of road rules and attitudes towards cyclists. Australian journal of primary health, 8(2) Rissel, C., Garrard, J. (2006). Cycling for active transport and recreation in Australia: Status review and future directions. World transport policy & practice, 13(1)

17 Rivara, F., Metrik, J. (1998). Training programs for bicycle safety. Washington traffic safety commission. Harborview injury prevention and research center, The city of Newcastle. (2012). Cycling strategy and action plan. Thomas, S., Acton, C., Nixon, J., Battistutta D., Pitt, W., Clark, R. (1994). Effectiveness of bicycle helmets in preventing head injury in children: case-control study. BMJ, 308, Weddell, A., Winters, M., Teschke, K. (2012). Evidence from safety research to update cycling training materials in Canada. The University of British Columbia & Simon Fraser University. Weiss, B. (1991). Bicycle helmets: Effective but underused. JAMA, 266, Wood, Joanne, M., Lacherez, Philippe, F., Marszalek, Ralph, P. and King, Mark, J. (2009). Drivers and cyclists experiences of sharing the road: Incidents, attitudes and perceptions of visibility. Accident analysis and prevention, 41(4), Ελληνική βιβλιογραφία Βλαστός, Θ. Μηλάκης,. (2003). ιερεύνηση, µε γεωµετρικά κριτήρια, της δυνατότητας εισαγωγής του ποδηλάτου στην ελληνική πόλη. Το παράδειγµα του Μοσχάτου Τεχν. χρον. επιστ. εκδ. ΤΕΕ, Ι, τεύχ Βλαστός, Θ., Μπαρµπόπουλος, Ν., Μπαλτάς, Π. (2005). Ζητήµατα ασφάλειας για την κίνηση των ποδηλατών. Η περίπτωση της Καρδίτσας. 3ο Πανελλήνιο συνέδριο οδικής ασφάλειας. Βλαστός, Θ., Μπαρµπόπουλος, Ν., Μηλάκης,. (2007). Ποδήλατο και περιβάλλον. Έρευνα των κοινωνικών, χωρικών, κυκλοφοριακών και θεσµικών προϋποθέσεων για την ενσωµάτωσή του στις πολιτικές βιώσιµης κινητικότητας στην Ελλάδα. Πρακτικά ηµερίδας για την προβολή της επιστηµονικής έρευνας στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Πυθαγόρας, σελ

18 εµερτζής, Φ., Νικολάου, Κ. (2011). Σχεδιασµός δικτύου ποδηλατοδρόµων στην πόλη του Κιλκίς. Ελληνικό ανοιχτό πανεπιστήµιο. Τερζίδης, Α. (2011). Πρόληψη τροχαίων ατυχηµάτων - τροχαία ατυχήµατα σε παιδιά στην Ελλάδα. Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, τµήµα φιλοσοφίας, παιδαγωγικής και ψυχολογίας. Τσάγκα Ε., Λάτσινος Α., Πατρής Γ., Αλεξάκης Ι. (2007). Κώδικας οδικής κυκλοφορίας. Υπουργείο µεταφορών και επικοινωνιών-ίδρυµα Ευγενίδου. 35

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΗ ΟΔΟ. Δανάη Βουτσινά

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΗ ΟΔΟ. Δανάη Βουτσινά Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΗ ΟΔΟ Δανάη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ Ραφαέλα Χριστοδούλου Α.Φ.Τ.: 2010335637 Λεμεσός,

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικό Προφίλ. ραστηριότητες. Στόχος. Νέες ράσεις. e-mail: info@youngsafedrivers.com web site: www.youngsafedrivers.com

Κοινωνικό Προφίλ. ραστηριότητες. Στόχος. Νέες ράσεις. e-mail: info@youngsafedrivers.com web site: www.youngsafedrivers.com Ελληνική Εταιρία Νέων Σωστής Οδικής Συµπεριφοράς Αστική µη κερδοσκοπική εταιρία 2011 Ελληνική Εταιρία Νέων Σωστής Οδικής Συµπεριφοράς All Rights Reserved Ελληνική Εταιρία Νέων Σωστής Οδικής Συµπεριφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Οδικό τροχαίο ατύχηµα είναι αιφνίδιο και ζηµιογόνο γεγονός, που προκαλείται από τη λειτουργία του οχήµατος και προξενεί βλάβη σε πρόσωπα ή πράγµατα.

Οδικό τροχαίο ατύχηµα είναι αιφνίδιο και ζηµιογόνο γεγονός, που προκαλείται από τη λειτουργία του οχήµατος και προξενεί βλάβη σε πρόσωπα ή πράγµατα. Το θέµα στο οποίο θα αναφερθούµε σήµερα, είναι τα τροχαία ατυχήµατα, τα αίτια που τα προκαλούν, οι συνέπειες από αυτά και οι προτάσεις της Τροχαίας για τη µείωση των τροχαίων ατυχηµάτων. Πριν µπούµε στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ Ο ΗΓΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ Ο ΗΓΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ Ο ΗΓΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΠΟΔΗΛΑΤΑ

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΠΟΔΗΛΑΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΠΟΔΗΛΑΤΑ Αδαμαντία Μπαλαφούτα Προϊσταμένη χειρουργικής κλινικής Γ.Ν. Κορίνθου Τα τελευταία χρόνια η οδήγηση ποδηλάτου έχει αυξηθεί µεταξύ των κατοίκων του αναπτυγµένου κόσµου. Λόγω της συνεχιζόµενης

Διαβάστε περισσότερα

Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές. Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου

Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές. Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου Δεκέμβριος 2012 Στόχος Έρευνας Στόχος της έρευνας είναι να σκιαγραφηθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΠΥΡΟΥ ΒΟΥΓΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΠΥΡΟΥ ΒΟΥΓΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΠΥΡΟΥ ΒΟΥΓΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 3 ου ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΙΣΤΟ Α. Ανάλυση Υφιστάμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΓΕΝΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ Γεωργία Χαραλάµπους Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

Ο νοσηλευτικός ρόλος στην πρόληψη του μελανώματος

Ο νοσηλευτικός ρόλος στην πρόληψη του μελανώματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Ο νοσηλευτικός ρόλος στην πρόληψη του μελανώματος Ονοματεπώνυμο: Αρτέμης Παναγιώτου Επιβλέπων καθηγητής: Δρ. Αντρέας Χαραλάμπους

Διαβάστε περισσότερα

Οδικά Τροχαία Ατυχήµατα. Συµβολή στην Έρευνα Συµπεριφοράς των Οδηγών

Οδικά Τροχαία Ατυχήµατα. Συµβολή στην Έρευνα Συµπεριφοράς των Οδηγών Οδικά Τροχαία Ατυχήµατα Συµβολή στην Έρευνα Συµπεριφοράς των Οδηγών Α. Κιµούνδρης Λέκτορας, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, ΑΠΘ Φ. Κεχαγιά ιπλωµατούχος Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ, υποψήφια διδάκτορας Α. Σατραζέµης

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα

Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα Σεμινάριο μετεκπαίδευσης εκπαιδευτών οδήγησης Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2014 Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα Γιώργος Γιαννής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Η Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Tην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΣΕ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΗ ΟΔΟ ΝΙΚΑΣ ΜΑΡΙΟΣ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΣΕ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΗ ΟΔΟ ΝΙΚΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΣΕ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΗ ΟΔΟ ΝΙΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές και μέτρα μείωσης των οδικών ατυχημάτων στους Δήμους της Πρωτεύουσας

Πολιτικές και μέτρα μείωσης των οδικών ατυχημάτων στους Δήμους της Πρωτεύουσας Σύνδεσμος για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων Δήμος Λυκόβρυσης-Πεύκης Μεταφορές στους Δήμους της Αττικής. Προβλήματα και προοπτικές Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2012 Πολιτικές και μέτρα μείωσης των οδικών ατυχημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια ΠΣ ΑΤΜ - ΤΕΕ Επιστηµονική Ηµερίδα Παρόδιες χρήσεις γης και διαχείριση προσβάσεων Αθήνα, 26-27 Απριλίου 2001 Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια Γιώργος Γιαννής Μαθιός Καρλαύτης Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα

Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα Σεμινάριο μετεκπαίδευσης εκπαιδευτών οδήγησης Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2014 Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα Γιώργος Γιαννής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Η Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Tην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ Βασιλική Αλκιβιαδου

Διαβάστε περισσότερα

Στάση και Συμπεριφορά των Ευρωπαίων Οδηγών και άλλων Μετακινουμένων απέναντι στην Οδική Ασφάλεια

Στάση και Συμπεριφορά των Ευρωπαίων Οδηγών και άλλων Μετακινουμένων απέναντι στην Οδική Ασφάλεια Στάση και Συμπεριφορά των Ευρωπαίων Οδηγών και άλλων Μετακινουμένων απέναντι στην Οδική Ασφάλεια Ε. Παπαδημητρίου, Α. Θεοφιλάτος, Γ. Γιαννής Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής Σχολή Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ Λεμεσός, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Θέσεις του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων για την Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα

Οι Θέσεις του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων για την Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Οι Θέσεις του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων για την Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Νικόλαος Ηλιού Αναπλ. Καθηγητής Πανεπ. Θεσσαλίας neliou@civ.uth.gr Το πρόβλημα την τελευταία δεκαετία, η Ελλάδα καταλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ Ο ΗΓΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗ Ο ΗΓΗΣΗΣ.

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ Ο ΗΓΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗ Ο ΗΓΗΣΗΣ. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ Ο ΗΓΟΥ ΜΕ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους Αθήνα, Ιούνιος 2015

Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους Αθήνα, Ιούνιος 2015 Η Επίδραση της Επαφής και της Διαδραστικής Συνεργασίας με Νέους με Αναπηρίες στη Στάση των Μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Ένα Πιλοτικό Πρόγραμμα Παρέμβασης Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΡΕΥΝΑ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Γιώργος Μιχαήλ Κλήµης, ΜΒΑ, PhD ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ι.Ο.Α.Σ. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. 1 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Το συνολικό δείγµα απαριθµεί 918 ερωτηµατολόγια που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 17 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2), σελ. 11-1 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΔΗΓΟΥΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΔΗΓΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΔΗΓΟΥΣ Χαράλαμπος Σουρής Επιβλέπων: Γιώργος Γιαννής,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή Η παιδική παχυσαρκία έχει φτάσει σε επίπεδα επιδημίας στις μέρες μας. Μαστίζει παιδιά από μικρές ηλικίες μέχρι και σε εφήβους. Συντείνουν αρκετοί παράγοντες που ένα παιδί γίνεται παχύσαρκο

Διαβάστε περισσότερα

648 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

648 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ 648 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΥΝ ΟΙ ΜΑΘΗ- ΤΕΣ ΠΟΥ ΦΟΙΤΟΥΝ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ, ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΦΥΛΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδική ασφάλεια ευάλωτων χρηστών της οδού

Οδική ασφάλεια ευάλωτων χρηστών της οδού Οδική ασφάλεια ευάλωτων χρηστών της οδού «Πρώτη Προτεραιότητα: Οδική Ασφάλεια» Κρήτη, 9-18 Νοεμβρίου 2013 Γιώργος Γιαννής, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ Αλεξάνδρα Λαΐου, Επιστημονικός Συνεργάτης ΕΜΠ Πέτρος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΙΚΥΚΛΙΣΤΩΝ

Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΙΚΥΚΛΙΣΤΩΝ Ελληνική Λέσχη Περιήγησης και Αυτοκινήτου (ΕΛΠΑ) Εταιρεία Υποστήριξης Θυµάτων Τροχαίων Ατυχηµάτων (ΕΥΘΥΤΑ) Συµπόσιο Οδική Ασφάλεια και Τουρισµός 12 Μαΐου 2000 Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΙΚΥΚΛΙΣΤΩΝ ρ. Γιώργος

Διαβάστε περισσότερα

Το σεμινάριο ΚΑΡΤ & ΟΔΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 7 ετών ως και ενήλικες οποιαδήποτε ηλικίας.

Το σεμινάριο ΚΑΡΤ & ΟΔΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 7 ετών ως και ενήλικες οποιαδήποτε ηλικίας. H AΚΑΔΗΜΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ MARANELLO KART ιδρύθηκε με σκοπό να διαπαιδαγωγήσει και να ευαισθητοποιήσει τα παιδιά βοηθώντας τους να διαμορφώσουν οδηγικό χαρακτήρα από μικρή ηλικία έτσι ώστε όταν ενηλικιωθούν και

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ Ο ΗΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ Ο ΗΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων - Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών 2ο Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα Αθήνα, 26 & 27 Φεβρουαρίου 2004 ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ Ο ΗΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ. Διάλεξη 8 Εφαρμογές της στατιστικής στην έρευνα - Ι. Υπεύθυνος Καθηγητής Χατζηγεωργιάδης Αντώνης

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ. Διάλεξη 8 Εφαρμογές της στατιστικής στην έρευνα - Ι. Υπεύθυνος Καθηγητής Χατζηγεωργιάδης Αντώνης ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Διάλεξη 8 Εφαρμογές της στατιστικής στην έρευνα - Ι Υπεύθυνος Καθηγητής Χατζηγεωργιάδης Αντώνης 1 Μέρη της Έρευνας Περιγραφική στατιστική Πολυδιάστατη στατιστική Σχέσεις μεταξύ μεταβλητών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΙΓΑΛΑΣ

ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΙΓΑΛΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013

Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013 Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013 Θέμα 1: Διασύνδεση μεταφορών μικρών και μεγάλων αποστάσεων Εισαγωγή Στη λευκή βίβλο «WHITE PAPER Roadmap to a Single European Transport Area Towards a competitive

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΚΟΚΗΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ

ΔΙΣΚΟΚΗΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΔΙΣΚΟΚΗΛΗ ΜΕ ΤΗΝ 1 ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - Γ. Ν. Θ. "Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ", 2 Α' ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - Γ. Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ, 3ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΔΠΘ, Π. Γ. Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Η ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Μαρία Χρίστου Λεμεσός 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήματα και λύσεις για την οδική ασφάλεια των παιδιών στον αναπτυγμένο κόσμο

Προβλήματα και λύσεις για την οδική ασφάλεια των παιδιών στον αναπτυγμένο κόσμο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής Προβλήματα και λύσεις για την οδική ασφάλεια των παιδιών στον αναπτυγμένο κόσμο Δήμος Παύλου, Διδάκτωρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Ο ΗΓΩΝ ΙΧ ΚΑΙ ΙΚΥΚΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Ο ΗΓΩΝ ΙΧ ΚΑΙ ΙΚΥΚΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος Ενηµερωτική συγκέντρωση για θέµατα Ασφάλισης Κλάδου Αυτοκινήτων και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχηµάτων 2 Φεβρουαρίου 2006, Αθήνα ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Ο ΗΓΩΝ ΙΧ ΚΑΙ ΙΚΥΚΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση Προγραμμάτων Αναψυχής Ι

Οργάνωση Προγραμμάτων Αναψυχής Ι ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Οργάνωση Προγραμμάτων Αναψυχής Ι Οργάνωση Προγραμμάτων Αναψυχής I: Συμμετοχή σε Αθλητικές Δραστηριότητες Αναψυχής Νικόλαος Θεοδωράκης

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών

Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών Ονοματεπώνυμο: Πατεράκη Σοφία Σειρά: 8 η Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: κα. Άννα Ζαρκάδα Δεκέμβριος 2011 Περιεχόμενα Βιβλιογραφία Μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τηλεοπτικές συνήθειες-τρόπος χρήσης των Μ.Μ.Ε.

Α. Τηλεοπτικές συνήθειες-τρόπος χρήσης των Μ.Μ.Ε. 38 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Ένας από τους βασικούς στόχους της παρούσας έρευνας ήταν η εύρεση εκείνων των χαρακτηριστικών των εφήβων τα οποία πιθανόν συνδέονται με τις μελλοντικές επαγγελματικές τους επιλογές. Ως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ... Cities for Peace and Democracy in Europe Ε Ρ Ε ΤΟΠΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Υ Ν Α με την υποστήριξη Ιανουάριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ...6

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Διπλωματική Εργασία ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΙΛΚΟΥ Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα και πολιτικές μείωσης των ατυχημάτων στο αστικό οδικό δίκτυο

Μέτρα και πολιτικές μείωσης των ατυχημάτων στο αστικό οδικό δίκτυο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων Κυκλοφοριακά Θέματα Δήμων Λεκανοπεδίου Αττικής Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2011 Μέτρα και πολιτικές μείωσης των ατυχημάτων στο αστικό οδικό δίκτυο Γιώργος Γιαννής, Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Φρόσω Γ. Κοντοδήµα και Ξένια Γ. Καρεκλά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ Α.Π.Θ. Συνεργασίες και προοπτικές. Μάγδα Πιτσιάβα-Λατινοπούλου. Πρόεδρος Επιτροπής Βιώσιμης Κινητικότητας ΑΠΘ

ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ Α.Π.Θ. Συνεργασίες και προοπτικές. Μάγδα Πιτσιάβα-Λατινοπούλου. Πρόεδρος Επιτροπής Βιώσιμης Κινητικότητας ΑΠΘ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ Α.Π.Θ. Συνεργασίες και προοπτικές Μάγδα Πιτσιάβα-Λατινοπούλου Πρόεδρος Επιτροπής Βιώσιμης Κινητικότητας ΑΠΘ ΜΕΛΗ Μάγδα Πιτσιάβα Καθηγήτρια, Διευθύντρια Εργαστηρίου Συγκοινωνιακής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ Ο ΗΓΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗ Ο ΗΓΗΣΗΣ

Η ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ Ο ΗΓΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗ Ο ΗΓΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ Η ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ Ο ΗΓΟΥ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφοριακή αγωγή: Πινακίδες σήμανσης

Κυκλοφοριακή αγωγή: Πινακίδες σήμανσης Κυκλοφοριακή αγωγή: Πινακίδες σήμανσης Ερευνητική εργασία Ά Τάξης του ΕΠΑ.Λ. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ Υπο-ομάδα 2 (Tα σφηνάκια) με θέμα τη «σύνταξη και την επεξεργασία ερωτηματολογίου για τις πινακίδες σήμανσης». Οκτώβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ SUNFLOWER ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΚΥΚΛΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ SUNFLOWER ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΚΥΚΛΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 4 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αθήνα, 5-6 Νοεµβρίου 2009 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ SUNFLOWER ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΚΥΚΛΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Γιώργος Γιαννής Πέτρος Ευγενικός Ελεονώρα Παπαδηµητρίου

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση της Ρυθµικής Ικανότητας σε Μαθητές Γυµνασίου που Ασχολούνται µε Αθλητικές ραστηριότητες Συνοδευµένες ή Όχι από Μουσική

Μέτρηση της Ρυθµικής Ικανότητας σε Μαθητές Γυµνασίου που Ασχολούνται µε Αθλητικές ραστηριότητες Συνοδευµένες ή Όχι από Μουσική Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµό τόµος 3 (1), 22 28 ηµοσιεύτηκε: 11 Φεβρουαρίου 2005 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 3 (1), 22-28 Released: February 11, 2005 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγήτρια Αμαλία Πολυδωροπούλου

Καθηγήτρια Αμαλία Πολυδωροπούλου Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών Εργαστήριο Μεταφορών και Λήψης Αποφάσεων Αθήνα 12 Μαρτίου 2015 6 o Πανελλήνιο Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας «Χρήστης της Οδού» Καθηγήτρια Αμαλία Πολυδωροπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Παπαντωνίου Παναγιώτης και Πετρέλλης Νικόλαος Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

«Μαθαίνω να κυκλοφορώ με ασφάλεια» 33 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

«Μαθαίνω να κυκλοφορώ με ασφάλεια» 33 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «Μαθαίνω να κυκλοφορώ με ασφάλεια» 33 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Ξεκινώντας Υπεύθυνος εκπαιδευτικός: Λιαρρομάτη Ροϊδούλα Συνεργαζόμενοι εκπαιδευτικοί: Πέττας Παναγιώτης, Κακαβούλας Δημήτρης Τάξη: Γ2 Επιλέξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση της συµπεριφοράς των πεζών ως προς τη διάσχιση οδών σε αστικές περιοχές

Ανάλυση της συµπεριφοράς των πεζών ως προς τη διάσχιση οδών σε αστικές περιοχές Ανάλυση της συµπεριφοράς των πεζών ως προς τη διάσχιση οδών σε αστικές περιοχές Ε.Παπαδηµητρίου Γ.Γιαννής Ι.Γκόλιας ΕΜΠ - Τοµέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδοµής 5ο ιεθνές Συνέδριο Έρευνα στις Μεταφορές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ Φ.Τ:2008670839 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Ι.Ο.ΑΣ.) «ΠΑΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ» ΜΗΛΟ ΛΕΜΟΝΙ. Οδηγός Δράσης

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Ι.Ο.ΑΣ.) «ΠΑΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ» ΜΗΛΟ ΛΕΜΟΝΙ. Οδηγός Δράσης ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Ι.Ο.ΑΣ.) «ΠΑΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ» ΜΗΛΟ ΛΕΜΟΝΙ Οδηγός Δράσης ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Ι.Ο.ΑΣ.) «ΠΑΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ» Μήλο Λεμόνι Η δράση Μήλο Λεμόνι είναι ένα βιωματικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. Business plan για την έκδοση µιας νέας δωρεάν (free press) εφηµερίδας

ΘΕΜΑ. Business plan για την έκδοση µιας νέας δωρεάν (free press) εφηµερίδας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Business plan για την έκδοση µιας νέας δωρεάν (free press) εφηµερίδας Εισηγητής: Παναγιώτα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Διατριβή Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Κα Παναγιώτα Ταμανά ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση της επιρροής των διαφημιστικών πινακίδων στον αριθμό των οδικών ατυχημάτων

Διερεύνηση της επιρροής των διαφημιστικών πινακίδων στον αριθμό των οδικών ατυχημάτων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Μεταφορών & Συγκοινωνιακής Υποδομής Διερεύνηση της επιρροής των διαφημιστικών πινακίδων στον αριθμό των οδικών ατυχημάτων Γιώργος Γιαννής Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα Παιδεία Οδικής Ασφάλειας

Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα Παιδεία Οδικής Ασφάλειας Εσπερίδα «Προτάσεις για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα» Ρόδος, 22 Μαρτίου 2012 Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα Παιδεία Οδικής Ασφάλειας Γ. Κανελλαΐδης,

Διαβάστε περισσότερα

Φωτογραφία από Harry Schiffer, FGM AMOR Walking Αudit (Έλεγχος Ποιότητας Πεζής Μετακίνησης) στη Βουδαπέστη

Φωτογραφία από Harry Schiffer, FGM AMOR Walking Αudit (Έλεγχος Ποιότητας Πεζής Μετακίνησης) στη Βουδαπέστη Αριθμός Συμβολαίου IEE/08/566/S12.528405 ACTIVE ACCESS Φωτογραφία από Harry Schiffer, FGM AMOR Walking Αudit (Έλεγχος Ποιότητας Πεζής Μετακίνησης) στη Βουδαπέστη D4.1 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ WALKING AUDITS

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Σ. ΛΑΠΠΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκστρατείες οδικής ασφάλειας για την αφύπνιση του κοινού

Εκστρατείες οδικής ασφάλειας για την αφύπνιση του κοινού Εκστρατείες οδικής ασφάλειας για την αφύπνιση του κοινού 2 Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γενική ιεύθυνση Ενέργειας και Μεταφορών 6 ο Πρόγραµµα Πλαίσιο 2006-2009 2009 Campaigns and Awareness-raising raising Strategies

Διαβάστε περισσότερα

Αλεφαντινός Λαϊς Ιωάννης. Επιβλέπων: Γεώργιος Γιαννής

Αλεφαντινός Λαϊς Ιωάννης. Επιβλέπων: Γεώργιος Γιαννής ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ Η ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Ο ΗΓΩΝ, ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΕΜΠΛΟΚΗΣ ΣΕ Ο ΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Αλεφαντινός

Διαβάστε περισσότερα

Οι τεχνικές λύσεις και η εφαρµογή τους για τη µείωση του αριθµού των οδικών ατυχηµάτων και των συνεπειών τους

Οι τεχνικές λύσεις και η εφαρµογή τους για τη µείωση του αριθµού των οδικών ατυχηµάτων και των συνεπειών τους Πανελλήνιος Σύλλογος Παραπληγικών 1 ο Ιατροκοινωνικό Συνέδριο Τροχαία Ατυχήµατα: Πρόληψη - Αντιµετώπιση - Αποκατάσταση Βλαβών Νωτιαίου Μυελού Αθήνα, 28-30 Σεπτεµβρίου 2002 Οι τεχνικές λύσεις και η εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

ΠάνταστηνυπηρεσίατουΠολίτη

ΠάνταστηνυπηρεσίατουΠολίτη ΠάνταστηνυπηρεσίατουΠολίτη 1 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Η ΠΡΟΛΗΨΗ των ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ είναι ΥΠΟΘΕΣΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ 2 ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΒΑΣΙΚΟ ΜΕΣΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΝΤΑΣ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφοριακή Αγωγή. «Κυκλοφορώ με ασφάλεια!» Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Φλώρινας - Γ Τάξη. Σχολικό έτος 2014-15

Κυκλοφοριακή Αγωγή. «Κυκλοφορώ με ασφάλεια!» Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Φλώρινας - Γ Τάξη. Σχολικό έτος 2014-15 Κυκλοφοριακή Αγωγή «Κυκλοφορώ με ασφάλεια!» Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Φλώρινας - Γ Τάξη Σκοπός του προγράμματος είναι: Σχολικό έτος 2014-15 α) Ο εμπλουτισμός της γνώσης και η κατανόηση των βασικών κανόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.49-54 ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΗΡΕΙΑ ΑΛΚΟΟΛ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΗΡΕΙΑ ΑΛΚΟΟΛ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΗΡΕΙΑ ΑΛΚΟΟΛ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΤΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΤΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Πλεονεκτήματα Ποδηλάτου αθόρυβο οικολογικό ελαφρύ γρήγορο γυμνάζειτοσώμα αγαπάτηφύση σέβεται την ανθρώπινη ύπαρξη δεν κοστίζει αποσυμφορεί τις πόλεις δημιουργεί ελεύθερους πολίτες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Mediterranean College Θεσσαλονικης

ΜΑΡΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Mediterranean College Θεσσαλονικης ΜΑΡΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Mediterranean College Θεσσαλονικης Παρά την πληθώρα ερευνών που τεκμηριώνουν τις αρνητικές επιπτώσεις που έχει η χρήση της σωματικής τιμωρίας από τους γονείς σε ποικίλους τομείς της ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

«Εθνικό Δίκτυο Κυκλοφοριακής Αγωγής και ερευνητικά συμπεράσματα»

«Εθνικό Δίκτυο Κυκλοφοριακής Αγωγής και ερευνητικά συμπεράσματα» 1ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ» «Εθνικό Δίκτυο Κυκλοφοριακής Αγωγής και ερευνητικά συμπεράσματα» Κατερίνα Θεοδοσέλη Μαρία Κοντού. Συντονίστριες Εθνικού Θεματικού Δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 10 ΧΡΟΝΩΝ

ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 10 ΧΡΟΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 10 ΧΡΟΝΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ονοματεπώνυμο Κεντούλλα Πέτρου Αριθμός Φοιτητικής Ταυτότητας 2008761539 Κύπρος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση και Οδική Ασφάλεια Εισηγητής: Πάκης Σιβένας Νοµάρχης Πέλλας

ΘΕΜΑ: Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση και Οδική Ασφάλεια Εισηγητής: Πάκης Σιβένας Νοµάρχης Πέλλας ΘΕΜΑ: Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση και Οδική Ασφάλεια Εισηγητής: Πάκης Σιβένας Νοµάρχης Πέλλας Η µετακίνηση τόσο των ανθρώπων όσο και των εµπορευµάτων είναι ένα θέµα απόλυτα συνυφασµένο µε την ανάπτυξη της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜIA IΔΕΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. στην

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜIA IΔΕΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. στην ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2013 COM(2013) 913 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜIA IΔΕΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Ανδρέας Κυθραιώτης- Πέτρος Πασιαρδής Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστήμιο Κύπρου Συνέδριο Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τα γνωστικά επίπεδα των επαγγελματιών υγείας Στην ανοσοποίηση κατά του ιού της γρίπης Σε δομές του νομού Λάρισας

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τα γνωστικά επίπεδα των επαγγελματιών υγείας Στην ανοσοποίηση κατά του ιού της γρίπης Σε δομές του νομού Λάρισας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τα γνωστικά επίπεδα των επαγγελματιών υγείας Στην ανοσοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία Αξιολόγησης Υφιστάμενων Ποδηλατοδρόμων και Εφαρμογή σε Μεσαίου Μεγέθους Ελληνική Πόλη

Μεθοδολογία Αξιολόγησης Υφιστάμενων Ποδηλατοδρόμων και Εφαρμογή σε Μεσαίου Μεγέθους Ελληνική Πόλη Μεθοδολογία Αξιολόγησης Υφιστάμενων Ποδηλατοδρόμων και Εφαρμογή σε Μεσαίου Μεγέθους Ελληνική Πόλη Αθανάσιος Γαλάνης 1, Παντελεήμων Κοπελιάς 1, Ευάγγελος Μπουραζάνης 1, Ιωάννης Καλτσάς 1, Νικόλαος Ηλιού

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΝΕΑΡΩΝ ΠΕΖΩΝ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ Ο ΟΥΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΝΕΑΡΩΝ ΠΕΖΩΝ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ Ο ΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΝΕΑΡΩΝ ΠΕΖΩΝ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ Ο ΟΥΣ ΤΟΥΡΟΥ ΣΟΦΙΑ Επιβλέπων:Γιώργος. Γιαννής, Επίκ.

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς Κυκλοφορώ" (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Β - Γ Δημοτικού

Ερωτηματολόγιο Προγράμματος Ασφαλώς Κυκλοφορώ (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Β - Γ Δημοτικού Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς Κυκλοφορώ" (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Β - Γ Δημοτικού Tάξη & Τμήμα:... Σχολείο:... Ημερομηνία:.../.../200... Όνομα:... Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2013 Ασκήσεις αξιολόγησης ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 2 η περίοδος Διδάσκων Κοσμάς Αναγνωστόπουλος

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2013 Ασκήσεις αξιολόγησης ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 2 η περίοδος Διδάσκων Κοσμάς Αναγνωστόπουλος ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2013 Ασκήσεις αξιολόγησης ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 2 η περίοδος Διδάσκων Κοσμάς Αναγνωστόπουλος ΤΡΟΠΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ: Σε όλες τις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, οι απαντήσεις βαθμολογούνται

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας

Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας Ονοματεπώνυμο: Φανή Φιλίππου Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Παρασκευάς Αργουσλίδης Δεκέμβριος 2012 1 Σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιµες ληροφορίες σε εφήβους 12-15 ετών γιατο ώς να κυκλοφορούν µε ασφάλεια στους δρόµους

Χρήσιµες ληροφορίες σε εφήβους 12-15 ετών γιατο ώς να κυκλοφορούν µε ασφάλεια στους δρόµους Χρήσιµες ληροφορίες σε εφήβους 12-15 ετών γιατο ώς να κυκλοφορούν µε ασφάλεια στους δρόµους Γραμματεία Διυπουργικής Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας 19/03/2014 Πόσα παιδιά (

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία Η ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΙΣ ΘΗΛΑΖΟΥΣΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ

Πτυχιακή Εργασία Η ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΙΣ ΘΗΛΑΖΟΥΣΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΙΣ ΘΗΛΑΖΟΥΣΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ Ονοματεπώνυμο: Στέλλα Κόντζιαλη Αριθμός Φοιτητικής Ταυτότητας: 2010414838

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων και Διατροφή του Ανθρώπου» Κατεύθυνση: «Διατροφή, Δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΤΗΣ Ε ΗΛΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Ο ΗΓΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΤΗΣ Ε ΗΛΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Ο ΗΓΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΤΗΣ Ε ΗΛΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Ο ΗΓΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ Ο ΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Διπλωματικής Εργασίας: Διοικητική ενδυνάμωση στους αθλητικούς οργανισμούς των δήμων

Θέμα Διπλωματικής Εργασίας: Διοικητική ενδυνάμωση στους αθλητικούς οργανισμούς των δήμων Θέμα Διπλωματικής Εργασίας: Διοικητική ενδυνάμωση στους αθλητικούς οργανισμούς των δήμων Του φοιτητή: Πασχαλίδη Ζήση (Α.Μ. 10117) MSM 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Κριεμάδης Θάνος Αθήνα, Δεκέμβριος 2011 Δομή

Διαβάστε περισσότερα

Εξετάζεται ο βαθµός στον οποίο οι παρακάτω. που αποδέχεται ο πεζός και στην επιλογή του να διασχίσει ή όχι την οδό

Εξετάζεται ο βαθµός στον οποίο οι παρακάτω. που αποδέχεται ο πεζός και στην επιλογή του να διασχίσει ή όχι την οδό ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΠΟΥ ΑΠΟ ΕΧΕΤΑΙ Ο ΠΕΖΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΙΑΣΧΙΣΕΙ ΑΣΤΙΚΗ Ο Ο ΕΚΤΟΣ ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚO ΣΧEΔIO OΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛEΙΑΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚO ΣΧEΔIO OΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛEΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚO ΣΧEΔIO OΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛEΙΑΣ 01 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚO ΣΧΈΔΙO OΔΙΚΗΣΑΣΦΑΛEΙΑΣ Προτάσεις ΝΔ για Στρατηγικό Σχέδιο Oδικής Ασφάλειας και Συμπεριφοράς Η μείωση θανάτων από οδικά ατυχήματα κατά 50% σε μια δεκαετία.

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής

Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής Η Επίδραση Της Απόστασης ιαµονής Στην Επιλογή Του Μέσου Μετακίνησης Των Μαθητών Προς Και Από Το Σχολείο Τους. Καρακατσάνης 1 K., Κοντζιά 2 M., Τριγώνης 2 Ι. 1 Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου, Τµήµα Οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση του προφίλ του Έλληνα καταναλωτή υπηρεσιών ψυχαγωγίας στο πολυκαναλικό περιβάλλον

Διερεύνηση του προφίλ του Έλληνα καταναλωτή υπηρεσιών ψυχαγωγίας στο πολυκαναλικό περιβάλλον Διερεύνηση του προφίλ του Έλληνα καταναλωτή υπηρεσιών ψυχαγωγίας στο πολυκαναλικό περιβάλλον Ονοματεπώνυμο: Σουλιώτης Κωνσταντίνος Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Βρεχόπουλος Αδάμ Δεκέμβριος 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Μερικές χρήσιµες συµβουλές στους γονείς για την αποφυγή των τροχαίων ατυχηµάτων Η πρόληψη του τροχαίου ατυχήµατος αφορά όλους µας

Διαβάστε περισσότερα

Η επιρροή της κυκλοφορίας των βαρέων οχηµάτων στα οδικά ατυχήµατα στην Ελλάδα

Η επιρροή της κυκλοφορίας των βαρέων οχηµάτων στα οδικά ατυχήµατα στην Ελλάδα Η επιρροή της κυκλοφορίας των βαρέων οχηµάτων στα οδικά ατυχήµατα στην Ελλάδα Ι.Γκόλιας Γ.Γιαννής Ε.Παπαδηµητρίου ΕΜΠ - Τοµέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδοµής 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΔΙΣΗ «ΣΕ ΕΥΘΕΙΑ ΓΡΑΜΜΗ» ΩΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΝΟΣΟ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝ

ΒΑΔΙΣΗ «ΣΕ ΕΥΘΕΙΑ ΓΡΑΜΜΗ» ΩΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΝΟΣΟ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝ 27 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΝΕΥΡΟΛΟΓΩΝ A096 ΒΑΔΙΣΗ «ΣΕ ΕΥΘΕΙΑ ΓΡΑΜΜΗ» ΩΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΝΟΣΟ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝ Νίκος Ανδρονάς 1, Ίων Μπεράτης 1, Διονυσία Κονταξοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Γνώση και στάση νοσηλευτών στη διαχείριση του πόνου καρκινοπαθών που νοσηλεύονται Παναγιώτης Χαραλάμπους Λεμεσός, 2014 i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Νέοι και τροχαία δυστυχήματα

Νέοι και τροχαία δυστυχήματα Το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» και η ΑΧΑ Ασφαλιστική, μέλος της Συμμαχίας «Δρόμοι στο Μέλλον», ενημερώνουν τους νέους για θέματα ασφαλούς οδήγησης Νέοι και τροχαία δυστυχήματα Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ KAI ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ HIV. Στυλιανού Στυλιανή

Πτυχιακή Εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ KAI ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ HIV. Στυλιανού Στυλιανή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ KAI ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ HIV Στυλιανού Στυλιανή Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Προσδόκιµο Ζωής και Υγείας 2012

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Προσδόκιµο Ζωής και Υγείας 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 03 / 07 / 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Προσδόκιµο και Υγείας 2012 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), σε συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Κοινή ράση για την καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα