ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΡΤΘΜΗΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΑΘΖΝΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΡΤΘΜΗΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΑΘΖΝΑ"

Transcript

1 ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΡΤΘΜΗΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΑΘΖΝΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ : ΑΞΟΝΑ ΠΔΕΩΝ, ΠΟΓΖΛΑΣΩΝ ΚΑΗ ΜΜΜ πλνπηηθή παξνπζίαζε πεξηερνκέλνπ ηεο 5 εο πλεδξίαζεο ηεο Σξίηεο 12/10/2010 ηε ζπλάληεζε απηή παξέζηεζαλ : Δθ κέξνπο ηνπ ΟΡΑ: Γηάλλεο Πνιχδνο Νψληαο Κξεκκχδαο Μαξία Καιαληδνπνχινπ Δθ κέξνπο ηεο νκάδαο έξεπλαο ηνπ πξνγξάκκαηνο «Γηεξεύλεζε ηεο δπλαηόηεηαο απνθιεηζηηθήο ρξήζεο ηεο Παλεπηζηεκίνπ γηα Γεκόζηεο πγθνηλωλίεο» Μαηζαίνο Καξιαχηεο, αλαπι. θαζεγεηήο ΔΜΠ επηζηεκ. ππεχζπλνο Κψζηαο Κεπαπηζφγινπ Δθ κέξνπο ηεο νκάδαο έξεπλαο ηνπ πξνγξάκκαηνο «Μεηαιιαζζόκελνη ραξαθηήξεο θαη πνιηηηθέο ζηα θέληξα πόιεο Αζήλαο θαη Πεηξαηά» Παλαγηψηεο Σνπξληθηψηεο, θαζεγεηήο ΔΜΠ επηζηεκ. ππεχζπλνο Βαζίιεο Βαζηιεηάδεο ηέιηνο Γηακαξέινο Δθ κέξνπο ηνπ ΤΠΔΚΑ: Θάλνο Βιαζηφο ηξάηνο Παπαδεκεηξίνπ Οιπκπία Ληιηνπνχινπ Βαζίιεηνο Σζνθαλάο Παλαγηψηεο Υξηζηφθαο Δθ κέξνπο ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύωλ Γεκήηξεο Γεκεηξίνπ Παλαγηψηεο Κνληνγηάλλεο Μηράιεο Καιαθάηαο Βαζίιεο ππξάθνο Θ. Παλνπηζφπνπινο Δθ κέξνπο ηεο Δλνπνίεζεο Αξραηνινγηθώλ Υώξωλ Αζήλαο Νηφξα Γαιάλε άθεο Φπρνγηφο Δθ κέξνπο ηωλ Δπηηξνπώλ Παξαθνινύζεζεο ηωλ δύν εξεπλεηηθώλ πξνγξακκάηωλ Παλαγηψηα Καπεξψλε Διιε Κνθνιηνχ Διιε Παπαθνζκά Α. Παξαπαλήζηνο Γέζπνηλα Πνιίηνπ Σει. Κέληξν: Σει.: , Fax:

2 Καηά ηε ζπλάληεζε απηή παξνπζηάζηεθε από ηνλ πξνεδξεύνληα ηεο ζπλεδξίαζεο Γ. Πνιύδν κηα θωδηθνπνίεζε ηεο πξόηαζεο πνπ ζπδεηήζεθε θαηά ηελ 4 ε ζπλεδξίαζε, ππό ηε κνξθή βαζηθώλ παξακέηξωλ ηνπ θπξίαξρνπ ζελαξίνπ, θαζώο επίζεο δεηεκάηωλ πνπ εθθξεκνύλ πξνο δηεξεύλεζε. Δπίζεο, παξνπζηάζηεθαλ θαη ζπδεηήζεθαλ αληηζηηθηηθά, θάπνηεο θαηεπζύλζεηο θαη πξνηάζεηο ζπγθνηλωληαθήο αλαδηνξγάλωζεο αθελόο από ηνλ ΟΑΑ, αθεηέξνπ από ηνλ Π. Σνπξληθηώηε. Σν ζεκείσκα πεξηγξαθήο ηνπ θπξίαξρνπ ζελαξίνπ πνπ δηαλεκήζεθε θαη ζπδεηήζεθε έρεη σο εμήο : ΚΤΡΗΑΡΥΟ ΔΝΑΡΗΟ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑΚΖ ΚΑΗ ΤΓΚΟΗΝΧΝΗΑΚΉ ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΖ ΚΑΣΑΡΓΖΖ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ ΟΥΖΜΑΣΧΝ ΗΥ ΚΑΗ ΛΔΧΦΟΡΔΗΧΝ ΣΖΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ (χληνκν ζεκείσκα ζε ζπλέρεηα ηεο 4 εο ζπλεδξίαζεο ηεο ) Κύξηα ραξαθηεξηζηηθά: Σν Σξακ ρσξνζεηείηαη ζηε Γ πιεπξά ηεο Παλεπηζηεκίνπ θαη γηα ηηο 2 θαηεπζχλζεηο, ελψ ζηελ Παηεζίσλ ζηελ Α πιεπξά. Σα ηξφιιεί παξακέλνπλ κε 2 θαηεπζχλζεηο ζηελ Παλεπηζηεκίνπ, ζηε δψλε ηνπ Σξακ, ελψ δηαηεξνχλ θαη δψλε θαζφδνπ πξνο χληαγκα κέζσ ηεο ηαδίνπ. Αληηδξνκείηαη ε Αθαδεκίαο θαη παξακέλεη νκφξξνπε κε ηε φισλνο παξαιακβάλνληαο ηηο ξνέο θαζφδνπ πξνο θέληξν απφ ηε Βαζηι. νθίαο. Ζ Παηεζίσλ δελ έρεη θπθινθνξία ΗΥ ζην ηκήκα Παλεπηζηεκίνπ Καπνδηζηξίνπ (ηνπιάρηζηνλ). Ζ πγγξνχ θαζίζηαηαη αδηέμνδε γηα κεγάιεο θπθινθνξηαθέο ξνέο πξνο ηελ Ακαιίαο. ηελ Ακαιίαο δηαηεξνχληαη 1-2 ισξίδεο γηα θηλήζεηο ζηξέθνπζεο πξνο ηελ Βαζηι. νθίαο. Ζ Βαζηι. νθίαο ζηξέθεηαη πξνο ηηο φισλνο / Αθαδεκίαο Υαιθνθνλδχιε / Καπνδηζηξίνπ Γ επηεκβξίνπ - Μάξλε. (πηζαλφλ δηαηεξείηαη θαη ε ζηξνθή ηεο Καπνδηζηξίνπ πξνο ηελ Παηεζίσλ) Αληηδξνκείηαη ε Αγ. Κσλζηαληίλπν πξνο ηελ Γ επηεκβξίνπ. Ζ Πεηξαηψο είλαη κνλφδξνκνο αλφδνπ πξνο Οκφλνηα απφ ηε Μελάλδξνπ θαη βνξεηφηεξα θαη ηξνθνδνηεί θαη απνθιεηζηηθφηεηα ηε ηαδίνπ. Ζ εγθάξζηα ζχλδεζε ησλ αμφλσλ Αθαδεκίαο θαη ηαδίνπ γίλεηαη κε ηηο Ακεξηθήο (άλνδνο) θαη Δκκ. Μπελάθε (θάζνδνο, δει. αληηδξνκείηαη). Οη Ηππνθξάηνπο θαη Υαξ. Σξηθνχπε ιεηηνπξγνχλ κέρξη ηελ Αθαδεκίαο σο δεχγνο κνλνδξφκσλ κε ζπλερή ξνή ρσξίο ζεκαηνδφηεζε. Πξαθηηθά ππνβαζκίδεηαη ν θπθινθνξηαθφο ξφινο ησλ : Ακαιίαο, Βαζηι. νθίαο ζην ηκήκα Αθαδεκίαο Ακαιίαο, Καξαγεψξγε εξβίαο ζην ηκήκα Ακαιίαο ηαδίνπ, Παηεζίσλ ζην ηκήκα Υαιθνθνλδχιε ηνπξλάξε,. Απαιιάζζνληαη πξαθηηθά απφ ηελ θπθινθνξία ησλ ΗΥ νη Παλεπηζηεκίνπ, Παηεζίσλ ζην ηκήκα Παλεπηζηεκίνπ Υαιθνθνλδχιε ή Καπνδηζηξίνπ, φια ηα ηκήκαηα παξφδσλ ηεο Παλεπηζηεκίνπ πιελ ησλ Ακεξηθήο θαη Δκκ. Μπελάθε ζηε δψλε κεηαμχ Αθαδεκίαο θαη ηαδίνπ. Σν θπθινθνξηαθφ απηφ ζελάξην θαζηζηά επρεξέζηεξε θαη ηελ απαιιαγή ηεο Βαζηι. Οιγαο απφ ηελ θπθινθνξία.

3 Εεηήκαηα πξνο δηεξεύλεζε: Ο έιεγρνο ηνπ ζελαξίνπ βάζεη θπθινθνξηαθνχ κνληέινπ. Ζ θπθινθνξία ησλ ηαμί ζηα πεδνπνηεκέλα ηκήκαηα Ζ αλαδηάξζξσζε ησλ ιεσθνξεηαθψλ γξακκψλ θαη ε δπλαηφηεηα επέθηαζεο ηνπ δηθηχνπ ησλ mini-bus. πλνδεπηηθέο πξνηάζεηο γηα ηνλ έιεγρν / απαγφξεπζε ηεο ζηάζκεπζεο ζηελ επξχηεξε θεληξηθή πεξηνρή, πξνθεηκέλνπ γηα ηελ εμαζθάιηζε κεγαιχηεξεο θπθινθνξηαθήο ηθαλφηεηαο ηνπ δηθηχνπ. Ζ παξαπάλσ παξνπζίαζε πξαγκαηνπνηήζεθε ψζηε λα δηεπθνιπλζεί ε ζπδήηεζε θαη ε ζχγθιηζε θαη λα δηαηππσζνχλ παξαηεξήζεηο, νη ζεκαληηθφηεξεο απφ ηηο νπνίεο έρνπλ σο εμήο : πδεηήζεθε γηα άιιε κηα θνξά εθηελψο ην θαηά πφζν ε ράξαμε ηνπ ηξακ δπηηθά ηνπ άμνλα ηεο Παλεπηζηεκίνπ πξέπεη λα είλαη δνζκέλε σο «θιεηδσκέλε πξνδηαγξαθή» ζηνπο κεηέρνληεο ζηνλ αξρηηεθηνληθφ δηαγσληζκφ ηεο ΔΑΥΑ. Οχησο ή άιισο, ην Σξακ βξίζθεηαη ζηε Γ πιεπξά ηεο Ακαιίαο ζήκεξα θαη ζα πξέπεη βάζεη πξνδηαγξαθψλ θαη νξηδνληηνγξαθηθψλ πεξηνξηζκψλ, λα βξεζεί ζηε Γ πιεπξά ηεο Παλεπηζηεκίνπ απφ ην χςνο ηνπ Ρεμ θαη βνξεηφηεξα. πδεηήζεθε ε δηαηήξεζε γξακκψλ ηξφιιευ θαη ζηε ηαδίνπ θαη ζηελ Αθαδεκίαο σο πξνυπφζεζε γηα ηε δηαηήξεζε θηλεηηθφηεηαο θαη ζηε ηαδίνπ, παξά ην γεγνλφο φηη ε απνκάθξπλζή ηνπο ζα αχμαηλε ηε ρσξεηηθφηεηα ηνπ δηθηχνπ γηα ηα ΗΥ. Δγηλε αλαθνξά ρσξίο αλαιπηηθέο δηεπθξηλίζεηο ζηελ εθθξεκφηεηα ειέγρνπ απφ ηελ εξεπλεηηθή νκάδα Μ. Καξιαχηε δχν ζελαξίσλ φπσο απηά ζπκθσλήζεθαλ ζε πξφζθαηε ζχζθεςε ζην ΤΠΔΚΑ: α) ην ζελάξην θπθινθνξηαθψλ ξπζκίζεσλ πνπ πξνηείλεηαη απφ ηελ εξεπλεηηθή νκάδα Π. Σνπξληθηψηε, β) ζελάξην θπθινθνξηαθψλ ξπζκίζεσλ πνπ εηζεγήζεθε ν Θ. Παλνπηζφπνπινο εθ κέξνπο ηεο ΓΜΔΟ. πκθσλήζεθε φηη ην πνιενδνκηθό ζελάξην πνπ ππνζηεξίδεη ηελ πξόηαζε πεδνδξόκεζεο ηεο Παλεπηζηεκίνπ ζηεξίδεηαη ζηελ θνηλώο απνδεθηή ηδέα δεκηνπξγίαο ελόο εληαίνπ άμνλα πεδώλ αλάκεζα ζηα δύν κεγάια αξραηνινγηθά κνπζεία Αθξνπόιεωο θαη Δζληθό Αξραηνινγηθό. πδεηήζεθαλ εθηεηακέλα δεηήκαηα πξνζεζκηψλ έληαμεο ησλ επηκέξνπο έξγσλ ζε πξνγξάκκαηα ρξεκαηνδφηεζεο θαζψο θαη δεηήκαηα αλαγθαίσλ κειεηψλ. πκθσλήζεθε επίζεο, φηη πξνθεηκέλνπ γηα ηνλ αξρηηεθηνληθό δηαγωληζκό ην αληηθείκελν ηνπ νπνίνπ δελ έρεη αθόκα νξηζηηθνπνηεζεί, απαηηείηαη θαηαξρήλ ε νξηζηηθνπνίεζε ηνπ θπθινθνξηαθνύ ζελαξίνπ (π.ρ. νη θάζεηεο δηειεχζεηο ζηελ Παλεπηζηεκίνπ). ε ζρέζε κε ηα ζεξκηθά ιεσθνξεία, ζπδεηήζεθε ε πξνζαξκνγή ηνπο ζηε λέα ινγηθή εθαπηνκεληθήο πξνζέγγηζεο ηνπ θέληξνπ, θαηά πξνηίκεζε θνληά ζε ζηαζκνχο ηνπ δηθηχνπ ΜΣ θαη φρη δηάζρηζήο ηνπ. Δγηλε απνδεθηφ φηη ζην δηάζηεκα πνπ ζα κεζνιαβήζεη κέρξη ηελ επέθηαζε ηνπ Σξακ ζηα Παηήζηα, ζα πξέπεη λα αληηιεθζνχκε ην κεγαιχηεξν ηκήκα ηεο Παηεζίσλ κε Σξακ, Σξφιιευ, Λεσθνξεία, ΗΥ θαη δψλε πεδψλ πνδειάηνπ. ηνλ άμνλα ηεο Παλεπηζηεκίνπ πξνηάζεθε ε δπλαηφηεηα θπθινθνξίαο ηαμί θαη νρεκάησλ ηξνθνδνζίαο ζηε δψλε ηνπ Σξακ ζε ζπγθεθξηκέλεο ψξεο. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάζηεθαλ νξηζκέλεο πξνηάζεηο ζπγθνηλωληαθήο αλαδηάξζξωζεο από ηνλ ΟΑΑ, βαζηθφηεξα ζεκεία ησλ νπνίσλ ήηαλ ηα εμήο: ε φ,ηη αθνξά ζηα ιεσθνξεία, απφ ηηο 48 ιεσθνξεηαθέο γξακκέο πνπ βξίζθνληαη ζε ιεηηνπξγία ζήκεξα, θαηαξγείηαη κία (1) θαη δεθαηέζζεξηο (14) ηξνπνπνηνχληαη ψζηε λα γίλνπλ ηξνθνδνηηθέο ηνπ κεηξφ ρσξίο λα εηζέιζνπλ ζην θέληξν. ε φ,ηη αθνξά ζηα ηξόιιεϋ, απηά απνκαθξύλνληαη ζρεδόλ εμ νινθιήξνπ από ηελ ηαδίνπ γηα ηελ θάζνδν, ελώ ζηελ άλνδν ρξεζηκνπνηνύλ ηηο Παηεζίωλ θαη Παλεπηζηεκίνπ ζηε δώλε ηνπ Σξακ θαη ηελ Αθαδεκίαο ζε αληίδξνκε

4 ιεωθνξεηνιωξίδα. Δηδηθά γηα δχν απφ ηηο γξακκέο (ηηο 12 θαη 21) θξίλεηαη αλαγθαία ε εγθαηάζηαζε αληίδξνκεο ιεσθνξεηνισξίδαο θαη επί ηεο Αγ. Κσλζηαληίλνπ. Σα ιεωθνξεία απνκαθξύλνληαη εμ νινθιήξνπ από ηελ Παλεπηζηεκίνπ θαη ρξεζηκνπνηνχλ ηηο Αθαδεκίαο φισλνο γηα ηελ θάζνδν, θαη ηηο Αθαδεκίαο (ισξίδα contra flow) θαη ηαδίνπ γηα ηελ άλνδν. Με ηηο πξνηάζεηο απηέο πνπ θαηαηέζεθαλ πξνο ζπδήηεζε, πεξηνρέο φπσο ηκήκαηα ηνπ Γ. Εσγξάθνπ, ηα Ηιίζηα, ε Ν. κχξλε, ην Π. Φάιεξν, ε Ζιηνχπνιε, ε Αξγπξνχπνιε, ην Διιεληθφ, ν Αγ. Γεκήηξηνο θ.ά.. παχνπλ λα ζπλδένληαη απεπζείαο κε ην θέληξν ηεο Αζήλαο. Αλη απηνχ, ηξνθνδνηνχλ ην Μεηξφ γηα ηελ πξνζπέιαζε ηνπ θέληξνπ. Μέρξη ην θέληξν ηεο Αζήλαο δηαηεξνχληαη νξηζκέλεο γξακκέο θνξκνί απφ ηα λφηηα θαη βφξεηα πξνάζηηα, θαζψο θαη νξηζκέλεο γξακκέο πνπ δηαζρίδνπλ ηελ θεληξηθή πεξηνρή (φπσο νη 224, 608, 856 θ.ά.) Απφ πιεπξάο αθεηεξηψλ ζηελ θεληξηθή πεξηνρή, δηαηεξνύληαη νη αθεηεξίεο ζηηο πεξηνρέο Αθαδεκίαο κεηαμύ ίλα θαη Ρ. Φεξξαίνπ, Πι. Κνινθνηξώλε επί ηεο ηαδίνπ, Εάππεην επί ηεο Ακαιίαο. Απφ πιεπξάο ιεσθνξεηνισξίδσλ: α) δηαηεξνχληαη νη νκφξξνπεο κε ηελ θπθινθνξία ιεσθνξεηνισξίδεο ζηηο ηαδίνπ, Βαζηι. νθίαο, Ακαιίαο θαη πγγξνχ, δεκηνπξγνχληαη λέεο αληίζηνηρεο ζηηο Αθαδεκίαο, Υαιθνθνλδχιε, Φηιειιήλσλ, β) δηαηεξείηαη ε αληίξξνπε κε ηελ θπθινθνξία ιεσθνξεηνισξίδα ζηελ Πεηξαηψο θαη δεκηνπξγνχληαη λέεο αληίζηνηρεο ζηηο Υαιθνθνλδχιε, Αθαδεκίαο, Αγ. Κσλζηαληίλνπ. Σελ παξνπζίαζε απηή δηαδέρζεθε κηα παξνπζίαζε δηαθνξεηηθήο πξόηαζεο θαηεπζύλζεωλ αλαδηνξγάλωζεο ηωλ γξακκώλ ιεωθνξείωλ θαη ηξόιιεϋ ζην πιαίζην ηεο εμαζθάιηζεο πξνζβαζηκόηεηαο ηνπ θέληξνπ ηεο Αζήλαο. Σελ παξνπζίαζε πξαγκαηνπνίεζε ν Π. Σνπξληθηώηεο εθ κέξνπο ηεο νκάδαο ηεο νκάδαο κειέηεο ησλ κεηαιιαζζφκελσλ ραξαθηήξσλ θαη πνιηηηθψλ ζηα θέληξα πφιεο Αζήλαο θαη Πεηξαηά. Βαζηθφηεξα ζεκεία ηεο πξφηαζεο είλαη ηα αθφινπζα: Ζ πξνζβαζηκόηεηα κε ΗΥ έρεη κνξθή δηαδνρηθώλ δαθηπιίωλ πεξί ην θέληξν ηεο Αζήλαο πνπ δηαζρίδνληαη κε δηαβαζκηζκέλα απμαλόκελε δπζθνιία όζν ηα ΗΥ πιεζηάδνπλ ζηελ θεληξηθή πεξηνρή. Αληίζεηα, ε πξνζβαζηκόηεηα κε ηα ΜΣ νξγαλώλεηαη από έλα αθηηληθό ζρήκα πνπ ζηελ θαξδηά ηνπ θέληξνπ ζηεξίδεηαη ζε 3 ζηαζκνύο ζπλεξγαζίαο θαη κεηεπηβίβαζεο ηωλ ΜΣ (πνπ απνθαιείηαη «δνκηθφ ηξίγσλν») πνπ ζπκπίπηνπλ κε ηηο θνξπθέο ηνπ ηζηνξηθνχ ηξηγψλνπ (Οκφλνηα, χληαγκα, Μνλαζηεξάθη). Ο γεσκεηξηθφο ηφπνο πξνζβαζηκφηεηαο ζε ρξνλναπφζηαζε 10 κε ηα πφδηα απφ νπνηνλδήπνηε απφ ηνπο 3 παξαπάλσ ζηαζκνχο πεξηθιείεη κηα πεξηνρή πνπ ζηνλ άμνλα Α-Γ εθηείλεηαη απφ ην Γθάδη κέρξη ηελ Δζληθή Πηλαθνζήθε, ελψ ζηνλ άμνλα Β-Ν, απφ ηελ πιαηεία Βηθησξίαο κέρξη ην Κνπθάθη. Οη ηεξκαηηθνί ζηαζκνί ηωλ ιεωθνξείωλ πξνηείλεηαη λα απνκαθξπλζνύλ από ην εζωηεξηθό ηνπ δνκηθνύ απηνύ ηξηγώλνπ (π.ρ. απφ ηηο πεξηνρέο Κάληγγνο, Αθαδεκίαο θ.ά.) θαη λα ρωξνζεηεζνύλ εθαπηνκεληθά ζε απηό, ζε ζέζεηο φπσο πιαηεία Αηηηθήο, η. Λαξίζεο, πιαηεία Αηγχπηνπ, Ακπειφθεπνη, πιαηεία Καξατζθάθε, πιαηεία Κνπκνπλδνχξνπ, Γθάδη Κεξακεηθφο, Δπαγγειηζκφο θαη Φίμ. Πξνηείλεηαη έλα δηάγξακκα επέθηαζεο ηνπ δηθηύνπ mini-bus ζε 5 ζπλδέζεηο σο εμήο: Αηηηθή Μνπζείν Πεηξάισλα, Αγ. Μειεηίνπ Νεάπνιε Κνπκνπλδνχξνπ, Θεζείν Πεηξάισλα Παγθξάηη Δπαγγειηζκφο, Αθαδεκία Πιάησλνο Κπςέιε, Παγθξάηη Κνπληνπξηψηηθα Γθχδε. ην πιαίζην ηεο δηεξεχλεζεο ηεο πξνζπειαζηκφηεηαο ηνπ θέληξνπ, αλαδεηθλχεηαη ηζόηηκα κε ηα άιια δίθηπα, ν βαζηθόο δαθηύιηνο γηα ηνπο πεδνύο, κέξνο ηνπ νπνίνπ ζπληζηνχλ νη άμνλεο Αξενπαγίηνπ Ακαιίαο Παλεπηζηεκίνπ - Παηεζίσλ.

5 ηξαηεγηθφο γηα ην εγρείξεκα ηεο απνηξνπήο δηέιεπζεο απφ ην θέληξν κε ΗΥ θαη ηεο εθαπηνκεληθήο πξνζπέιαζεο ηνπ είλαη ν ραξαθηήξαο ησλ νδψλ Μάξλε θαη Αγ. Κσλζηαληίλνπ (πνπ αληηδξνκείηαη). Ζ πεξηνρή ηεο Οκφλνηαο θαηά 25% απαιιάζζεηαη απφ ηα ΗΥ, ελψ ζηε ζχλδεζή ηεο κε ηελ Παλεπηζηεκίνπ απνδίδεηαη πξνηεξαηφηεηα ζηνλ πεδφ. ε ζρέζε κε ηηο δχν απηέο παξνπζηάζεηο δηαηππψζεθαλ νη αθφινπζεο παξαηεξήζεηο: Οη θαηαξρήλ εππξφζδεθηεο απηέο θαηεπζχλζεηο ηεο δεχηεξεο παξνπζίαζεο, κέλεη λα εμεηδηθεπηνχλ πεξαηηέξσ, θαζψο επίζεο θαη λα ειεγρζνχλ κε βάζε έξεπλα εξσηεκαηνινγίσλ ηνπ ΟΑΑ. Μηα πξψηε πξνζέγγηζε απφ πιεπξάο ΟΑΑ αλέδεημε ηελ αλάγθε ιεηηνπξγίαο αληίδξνκσλ ιεσθνξεηνισξίδσλ ζηηο Υαιθνθνλδχιε, Αθαδεκίαο θαη Αγ. Κσλζηαληίλνπ, θαζψο επίζεο θαη ηε δηαηήξεζε αθεηεξηψλ γηα ηα ιεσθνξεία ζηηο πεξηνρέο Αθαδεκίαο, ηαδίνπ θαη Εάππεην. Δθ πξψηεο φςεσο είλαη θαλεξφ φηη κηα ηέηνηα ξχζκηζε ζηξαγγαιίδεη θπθινθνξηαθά ηνπο άμνλεο (γηα ηα ΗΥ) θαη επηβαξχλεη ζπλαθφινπζα θαη ηελ ίδηα ηε ιεηηνπξγία ησλ ιεσθνξεηαθψλ γξακκψλ. Θα πξέπεη λα αλαδεηεζεί ην πνζνζηό ηωλ αλεθηώλ κεηεπηβηβάζεωλ γηα ηηο θύξηεο κεηαθηλήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη ζηελ Αζήλα, έηζη ψζηε λα κελ απμεζνχλ αηζζεηά κε ηηο φπνηεο λέεο ξπζκίζεηο. ην πιαίζην ηεο φπνηαο θαηάξγεζεο γξακκψλ Σξφιιευ, ζα πξέπεη επίζεο λα αλαδεηεζνχλ λέεο δηαδξνκέο θαη επαλεμέηαζε ησλ γξακκψλ πξνθεηκέλνπ γηα ηελ αχμεζε ηεο ζπρλφηεηαο, έηζη ψζηε λα αμηνπνηεζεί ν ζχγρξνλνο ζηφινο πνπ δηαζέηεη ν ΟΑΑ. Ζ ζπλεδξίαζε νινθιεξώζεθε κε ζπδήηεζε γηα ην ελδεδεηγκέλν ρξνλνδηάγξακκα θαη ηηο απαηηνύκελεο κειέηεο θαη θόζηε γηα ηελ νινθιήξωζε ηνπ έξγνπ. Κνηλφο ηφπνο αλάκεζα ζηνπο κεηέρνληεο ήηαλ ηα εμήο ζεκεία: Αλαγθαίεο νη αθφινπζεο επξχηεξεο κειέηεο: πνιενδνκηθή, αλαπιάζεσλ, θπθινθνξηαθή, νη νπνίεο εμαξηψληαη ζαθψο κεηαμχ ηνπο. Οη φπνηεο κειέηεο εθαξκνγήο επηκέξνπο έξγσλ ζπλδέενληαη άξξεθηα κε ηα πνξίζκαηα ησλ επηκέξνπο απηψλ γεληθψλ κειεηψλ, ελψ ζα ρξεηαζηνχλ θαη αλάινγεο ΜΠΔ. Γηα ηνλ δηαγσληζκφ πνπ εηνηκάδεηαη λα πξνθεξχμεη ε ΔΑΥΑ ζα πξέπεη λα δνζνχλ θάπνηεο γεληθέο θαηεπζχλζεηο (απφ ηηο δχν εξεπλεηηθέο νκάδεο), ελψ παξάιιεια ε ΓΜΔΟ ζα πξέπεη λα μεθηλήζεη ηελ επξχηεξε θπθινθνξηαθή κειέηε. Ζ παξέκβαζε απνκάθξπλζεο ησλ ΗΥ απφ ηελ Παλεπηζηεκίνπ θαη ζπλαθφινπζεο επέθηαζεο ηνπ Σξακ ζα εληαρζεί εχινγα ζην ππφ εθπφλεζε λέν Ρ..Α. νπφηε δελ ζα ρξεηαζηεί Πξνέγθξηζε Πεξηβαιινληηθψλ Οξσλ (ΠΠΔ). Δθθξεκνχλ θπθινθνξηαθή κειέηεζε ζπλδπαζκφ κε κειέηε ζεκαηνδφηεζεο, ζπλ νη ζρεηηθέο πεξηβαιινληηθέο κειέηεο θαη κέλεη λα δνχκε ζε πνηνχ ππνπξγείνπ ή/θαη θνξέα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ζα εληαρζνχλ. Δθθξεκεί ζαθέο ρξνλνδηάγξακκα θαη πξνθαηαξθηηθή θνζηνιόγεζε εθ κέξνπο ηωλ εκπιεθόκελωλ θνξέωλ ώζηε λα θαηαξηηζζεί ην βέιηηζην ζπλνιηθό ρξνλνδηάγξακκα ηνπ έξγνπ. Απηνλφεην είλαη φηη ην θφζηνο είλαη επζεία ζπλάξηεζε ηεο ιχζεο πνπ ζα επηιεγεί. Πξνηείλεηαη ε έληαμε ζην ζπλνιηθφ παθέην αλαγθαίσλ κειεηψλ, κηαο ζπλνιηθήο κειέηεο ζηάζκεπζεο γηα ηελ θεληξηθή πεξηνρή. Πξνηείλεηαη ν θαηαξρήλ εληνπηζκφο κηθξψλ έξγσλ πνπ κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ πην άκεζα θαη λα απνδψζνπλ νθέιε ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ αζελαίσλ. Δπηζεκάλζεθε ε αλάγθε έληαμεο ζηνλ άμνλα δηθηχνπ πεδψλ θαη ελνπνηεκέλνπ δαθηπιίνπ Μνπζείν Μνληέξλαο Σέρλεο ηνπ Φημ πνπ βξίζθεηαη ζήκεξα αλάκεζα ζε δχν ακηγψο νδηθέο αξηεξίεο.

6 ην πιαίζην ηεο ζπλνιηθήο θπθινθνξηαθήο κειέηεο ζα πξέπεη λα εληαρζνχλ θαη επξχηεξεο θπθινθνξηαθέο παξεκβάζεηο επηπέδνπ πφιεο φπσο νη ζπδεηνχκελεο κνλνδξνκήζεηο ησλ νδψλ Παηεζίσλ θαη Αραξλψλ. Σέινο, ζα πξέπεη άκεζα λα δηεξεπλεζεί ζην πιαίζην ηωλ δύν ππνπξγείωλ, ην δηαρεηξηζηηθό ζρήκα πνπ ζα «ηξέμεη» ην ζύλνιν ηνπ έξγνπ θαη ησλ επηκέξνπο κειεηψλ. Γηα ηελ επόκελε ζπλεδξίαζε, πνπ πξνζδηνξίζηεθε γηα ηηο 19/10/2010, πξνζδηνξίζηεθε ε παξνπζίαζε από ηελ εξεπλεηηθή νκάδα Μ. Καξιαύηε ηνπ ειέγρνπ ηνπ ζελαξίνπ θπθινθνξίαο θαη ζπγθνηλωληαθήο αλαδηάξζξωζεο όπωο απηό παξνπζηάζηεθε από ηελ νκάδα Π. Σνπξληθηώηε.

ΔΝΗΑΗΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΤΠΟΓΟΜΩΝ ΣΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

ΔΝΗΑΗΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΤΠΟΓΟΜΩΝ ΣΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΔΝΗΑΗΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΤΠΟΓΟΜΩΝ ΣΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΗΑΜΟΡΦΩΖ ΓΗΑ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΚΑΗ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ Αύγοςζηορ 2010 1. ΕΙΑΓΩΓΗ 1.1 Οπιζμόρ Δπιηποπήρ Γηα ηελ επεμεξγαζία ηνπ Γεληθνχ ηξαηεγηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΦΕΔΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 2020»

«ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΦΕΔΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 2020» ΓΖΜΟΚΡΗΣΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΡΑΚΖ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΘΖΝΑ ΡΤΘΜΗΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΦΕΔΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 2020» Δπιζηημονικός Τπεύθσνος:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΛΖΦΖ θνπφο ηνπ παξφληνο είλαη λα δηεξεπλήζεη ηηο αξρέο, ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ θαζηζηνχλ εθαξκνζηέα ηελ ππνδνκή δηθηχνπ πνδειάηνπ ζε

ΠΔΡΗΛΖΦΖ θνπφο ηνπ παξφληνο είλαη λα δηεξεπλήζεη ηηο αξρέο, ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ θαζηζηνχλ εθαξκνζηέα ηελ ππνδνκή δηθηχνπ πνδειάηνπ ζε ΠΔΡΗΛΖΦΖ θνπφο ηνπ παξφληνο είλαη λα δηεξεπλήζεη ηηο αξρέο, ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ θαζηζηνχλ εθαξκνζηέα ηελ ππνδνκή δηθηχνπ πνδειάηνπ ζε κία πφιε. Παξνπζηάδνληαη νη βαζηθέο πνιηηηθέο θαζψο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΡΤΘΜΗΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΑΘΖΝΑ ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΓΑΣΧΝ

ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΡΤΘΜΗΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΑΘΖΝΑ ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΓΑΣΧΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΡΤΘΜΗΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΑΘΖΝΑ ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΓΑΣΧΝ πληνλίζηξηα, Γαλάε Αληωλάθνπ Αληηπξόεδξνο ΟΡΑ Μέιε:Έθε ηεθαλή, ζηέιερνο Οξγαληζκνύ Αζήλαο, Αληώλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟΣΤΠΧΖ ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΧΝ ΣΡΑΠΔΕΖ ΣΟΤ ΜΔΟΠΟΛΔΜΟΤ ΣΟΝ ΔΛΛΑΓΗΚΟ ΥΧΡΟ. ΜΔΛΔΣΖ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ, ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΧΝ ΛΔΠΣΟΜΔΡΔΗΧΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Αποδεληίωζη Δημόζιαρ Διαβούλεςζηρ

Αποδεληίωζη Δημόζιαρ Διαβούλεςζηρ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ» Αποδεληίωζη Δημόζιαρ Διαβούλεςζηρ για ηην Ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΗΣΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΑΘΖΝΑ / ΑΣΣΗΚΖ (ΡΑ) 2021

ΡΤΘΜΗΣΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΑΘΖΝΑ / ΑΣΣΗΚΖ (ΡΑ) 2021 ΥΒΑΕΟ ΝΟΜΟΤ ΡΏ Ώζήλαο/Ώηηηθήο 2021 ΕΏΝΟΤΏΡΕΟ 2012 ΤΠΟΤΡΓΒΕΟ ΠΒΡΕΐΏΛΛΟΝΣΟ, ΒΝΒΡΓΒΕΏ ΚΏΕ ΚΛΕΜΏΣΕΚΔ ΏΛΛΏΓΔ ΟΡΓΏΝΕΜΟ ΡΤΘΜΕΣΕΚΟΤ ΥΒΑΕΟΤ ΚΏΕ ΠΒΡΕΐΏΛΛΟΝΣΟ ΏΘΔΝΏ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΡΤΘΜΗΣΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΑΘΖΝΑ / ΑΣΣΗΚΖ (ΡΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL

ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL ωθξάηεο Αιεμηάδεο -Πξόεδξνο Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο : Καιεκέξα ζε φινπο λα ζαο επραξηζηήζνπκε γηα ηε ζπκκεηνρή

Διαβάστε περισσότερα

Έθζεζε πεπξαγκέλσλ, παξαηεξήζεηο ζηα ηειηθά θείκελα, ζπλδπαζηηθό ζελάξην θαη όξακα ηεο νκάδαο Γηνίθεζεο

Έθζεζε πεπξαγκέλσλ, παξαηεξήζεηο ζηα ηειηθά θείκελα, ζπλδπαζηηθό ζελάξην θαη όξακα ηεο νκάδαο Γηνίθεζεο ΠΜ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΣΑΞΙΑ ΣΟΤΝΣΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΣΑΞΙΑ Έθζεζε πεπξαγκέλσλ, παξαηεξήζεηο ζηα ηειηθά θείκελα, ζπλδπαζηηθό ζελάξην θαη όξακα ηεο νκάδαο Γηνίθεζεο Ομάδα Γιοίκηζηρ: Ληάγθεο Νηθφιανο ηάηθνο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος ηης Γενικής Γραμμαηείας Μακεδονίας- Θράκης ζηην προζηαζία διαηηρηηέων κηηρίων και παραδοζιακών οικιζμών.

Ο ρόλος ηης Γενικής Γραμμαηείας Μακεδονίας- Θράκης ζηην προζηαζία διαηηρηηέων κηηρίων και παραδοζιακών οικιζμών. Ο ρόλος ηης Γενικής Γραμμαηείας Μακεδονίας- Θράκης ζηην προζηαζία διαηηρηηέων κηηρίων και παραδοζιακών οικιζμών. Σο παράδειγμα ηης Άνω Πόλης Θεζζαλονίκης. Δηζεγήηξηεο: Γξ Μαξία Μαξγαξίηα Βπδαληηάδνπ, Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Η εκηίμηζη πεπιβαλλονηικών επιπηώζευν ζηο ζσεδιαζμό ηυν Ελληνικών πόλευν

Η εκηίμηζη πεπιβαλλονηικών επιπηώζευν ζηο ζσεδιαζμό ηυν Ελληνικών πόλευν Η εκηίμηζη πεπιβαλλονηικών επιπηώζευν ζηο ζσεδιαζμό ηυν Ελληνικών πόλευν Κ. Νικολάος Γξ. Υεκηθφο Πεξηβαιινληνιφγνο Οξγαληζκνχ Ρπζκηζηηθνχ ρεδίνπ θαη Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο Θεζζαινλίθεο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο

Διαβάστε περισσότερα

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο εμαηξεηηθά ζεκαληηθνχ αξηζκνχ δηάζπαξησλ νηθηζκψλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΟΑΠ ΓΗΜΟΤ ΜΗΛΟΤ - Β1 ΣΑΓΙΟ : ΠΡΟΣΑΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ... 2

ΥΟΟΑΠ ΓΗΜΟΤ ΜΗΛΟΤ - Β1 ΣΑΓΙΟ : ΠΡΟΣΑΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ... 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ... 2 Π.1. ΓΟΜΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΥΧΡΗΚΖ ΟΡΓΑΝΧΖ... 5 1.1. Βαζηθέο αξρέο ηεο πξφηαζεο... 5 1.2. Πξνγξακκαηηθέο θαηεπζχλζεηο θαη πεξηερφκελν ηνπ ΥΟΟΑΠ... 7 1.3. Πξνγξακκαηηθά κεγέζε... 9 1.4. Μνληέιν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ Ή ΑΝΣΗΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ

ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ Ή ΑΝΣΗΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ Ή ΑΝΣΗΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΠΟΤΓΑΣΡΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΟΠΟΤΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΙΚΗ ΠΟΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΙΚΗ ΠΟΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΙΚΗ ΠΟΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ Άςτροσ 7/3/2011 Αρικ. Πρωτ. 250 Ο Φορζασ Διαχείριςθσ Όρουσ Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουςτοφ ςασ ανακοινώνει ότι ςφμφωνα με το από 2/12/2010 Ιδιωτικό Συμφωνθτικό,

Διαβάστε περισσότερα

Μειέηε Πξνζαλαηνιηζκνχ. ηεο παξέκβαζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο. Δπηρεηξεκαηηθψλ Πεξηνρψλ Δζληθήο Δκβέιεηαο».

Μειέηε Πξνζαλαηνιηζκνχ. ηεο παξέκβαζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο. Δπηρεηξεκαηηθψλ Πεξηνρψλ Δζληθήο Δκβέιεηαο». ΔΣΒΑ-ΒΗΠΔ Α.Δ. Αχγνπζηνο 2004 Μειέηε Πξνζαλαηνιηζκνχ ηεο παξέκβαζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Αληαγσληζηηθφηεηα» ζηνλ ηνκέα ησλ Νέσλ Βηνκεραληθψλ θαη Δπηρεηξεκαηηθψλ Πεξηνρψλ Δζληθήο Δκβέιεηαο».

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΔΛΔΣΖ.Υ.Ο.Ο.Α.Π. ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ»

«ΜΔΛΔΣΖ.Υ.Ο.Ο.Α.Π. ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ» (ΑΝΑΛΤΖ ΓΗΑΓΝΩΖ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ) ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 1. Γεληθά... 3 1.1 ηφρνη θαη πεξηερφκελν ηνπ.υ.ο.ο.α.π.... 3 1.2 Ηζηνξηθφ ηεο κειέηεο... 3 1.3 Πξνδηαγξαθέο θαη δηαδηθαζία ζχληαμεο ηεο κειέηεο...

Διαβάστε περισσότερα

Β1 ΣΑΓΗΟ (ΠΡΟΣΑΖ) ΥΔΓΗΟΤ ΥΩΡΗΚΖ ΚΑΗ ΟΗΚΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΖ ΠΟΛΖ Γ.Δ. ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ Γ. ΒΟΛΟΤ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ

Β1 ΣΑΓΗΟ (ΠΡΟΣΑΖ) ΥΔΓΗΟΤ ΥΩΡΗΚΖ ΚΑΗ ΟΗΚΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΖ ΠΟΛΖ Γ.Δ. ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ Γ. ΒΟΛΟΤ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ (ΠΡΟΣΑΖ) ΥΔΓΗΟΤ ΥΩΡΗΚΖ ΚΑΗ ΟΗΚΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΖ ΠΟΛΖ Γ.Δ. ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ Γ. ΒΟΛΟΤ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΔΗΑΓΩΓΖ... - 4-1. ηφρνη θαη πεξηερφκελν ηνπ ρεδίνπ Υσξηθήο θαη Οηθηζηηθήο Οξγάλσζεο Αλνηρηήο Πφιεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΟΤ ΓΖΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΜΔΛΔΣΧΝ

ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΟΤ ΓΖΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΜΔΛΔΣΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΟΤ ΓΖΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΜΔΛΔΣΧΝ «Α ΔΡΓΟ : Βηνθιηκαηηθέο Αλαβαζκίζεηο Αλνηθηώλ Γεκνζίσλ Υώξσλ Γ. Ρεζύκλεο (Γπηηθό Παξαιηαθό Μέησπν)

Διαβάστε περισσότερα

Απιζηείδερ Πιπεπγιάρ

Απιζηείδερ Πιπεπγιάρ Ε ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙZ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Σο δίκηςο «ύδεςξιρ» ωρ επγαλείο βεληίωζερ ηερ λειηοςπγίαρ ηερ Γιοίκεζερ. Η πποζαπμογή ηων Γεμοζίων Τπεπεζιών.

Διαβάστε περισσότερα

5ε ύλνδνο Πξνέδξωλ Παηδαγωγηθώλ Σκεκάηωλ Διιάδνο

5ε ύλνδνο Πξνέδξωλ Παηδαγωγηθώλ Σκεκάηωλ Διιάδνο 5ε ύλνδνο Πξνέδξωλ Παηδαγωγηθώλ Σκεκάηωλ Διιάδνο Η 5ε χλνδνο Πξνέδξσλ Παηδαγσγηθψλ Σκεκάησλ Διιάδνο νξγαλψζεθε απφ ηε ρνιή Δπηζηεκψλ Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο θαη πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε θξνληίδα

Διαβάστε περισσότερα

Αηνιηθά πάξθα ζηε Θξάθε

Αηνιηθά πάξθα ζηε Θξάθε ΠΡΟΣΑΖ 2013 Αηνιηθά πάξθα ζηε Θξάθε Αλαζεσξεκέλε πξφηαζε νξζήο ρσξνζέηεζεο ηνπ WWF Διιάο Ξξνηεηλφκελε βηβιηνγξαθηθή αλαθνξά: WWF Διιάο. Αηνιηθά Ξάξθα ζηελ Θξάθε: Αλαζεσξεκέλε Ξξφηαζε Νξζήο Σσξνζέηεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Γεληθό Πνιενδνκηθό ρέδην Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Νέαο Αγρηάινπ, Π.Δ. Μαγλεζίαο Α ηάδην ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Γεληθό Πνιενδνκηθό ρέδην Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Νέαο Αγρηάινπ, Π.Δ. Μαγλεζίαο Α ηάδην ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 1 ΥΧΡΟΣΑΞΗΚΖ ΘΔΧΡΖΖ ΣΖ Γ.Δ. ΝΔΑ ΑΓΥΗΑΛΟΤ... 5 1.1 Σαπηφηεηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά δηνηθεηηθή δηάξζξσζε... 5 1.2 Δμαξηήζεηο εμππεξεηήζεηο... 6 1.3 πλδέζεηο κε ηελ επξχηεξε πεξηνρή...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΥΔΓΗΟ ΓΖΜΟΤ ΒΔΛΟΤ- ΒΟΥΑ 2012-2014

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΥΔΓΗΟ ΓΖΜΟΤ ΒΔΛΟΤ- ΒΟΥΑ 2012-2014 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΥΔΓΗΟ ΓΖΜΟΤ ΒΔΛΟΤ- ΒΟΥΑ 2012-2014 2011 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ: ΜΔΡΟ Α : ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1: ΔΗΑΓΩΓΖ - Ση είλαη ην Δπηρεηξεζηαθφ ρέδην - Μεζνδνινγία - ηάδηα - Γηεπηζηεκνληθή Οκάδα Έξγνπ -

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΜΕΑ ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΤΡΩΠΑΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΜΕΑ ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΤΡΩΠΑΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΜΕΑ ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΤΡΩΠΑΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 5.1. Μέζα Μεηαθνξάο Εκπνξεπκάηωλ Γεληθά, ζην ζχζηεκα ησλ κεηαθνξψλ δηαθξίλνπκε α) ηα κέζα πνχ κεηαθέξνπλ ηα εκπνξεχκαηα β) ηα δίθηπα, νδνχο ή δηαδξφκνπο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΣΗ ΚΔΙΜΔΝΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΠΔΡΙ ΤΓΑΣΟΡΔΜΑΣΩΝ. ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΔ ΓΙΟΡΘΩΔΙ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΔΙ ΑΤΣΗ ΚΑΙ ΤΠΟ ΣΟ ΠΡΙΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΣΜΗΜΑ ΚΕΝΣΡΙΚΗ & ΔΤΣΙΚΗ ΘΕΑΛΙΑ ΛΑΡΙΑ201

ΣΕΥΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΣΜΗΜΑ ΚΕΝΣΡΙΚΗ & ΔΤΣΙΚΗ ΘΕΑΛΙΑ ΛΑΡΙΑ201 ΣΕΥΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΣΜΗΜΑ ΚΕΝΣΡΙΚΗ & ΔΤΣΙΚΗ ΘΕΑΛΙΑ ΛΑΡΙΑ201 2 ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΑ ΣΜΖΜΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ & ΓΤΣΗΚΖ ΘΔΑΛΗΑ Οκάδα εξγαζίαο: 1. Καιιίλνο Δπάγγεινο πνιηηηθφο κεραληθφο 2. Καινγηάλλε

Διαβάστε περισσότερα

ηε ζπλέρεηα, αθνινπζεί ε δηαδηθαζία έγθξηζεο ησλ κειεηψλ απφ ηνλ ελδηάκεζν θνξέα θαη κεηά απφ ηελ Γεκνηηθή Αξρή.

ηε ζπλέρεηα, αθνινπζεί ε δηαδηθαζία έγθξηζεο ησλ κειεηψλ απφ ηνλ ελδηάκεζν θνξέα θαη κεηά απφ ηελ Γεκνηηθή Αξρή. ρεδηάδνληαο ηε Μεηάβαζε πξνο Δλεξγεηαθά Απνδνηηθέο Πόιεηο Δμνηθνλόκεζε Δλέξγεηαο ζε επίπεδν Γήκσλ θαη Γεκνηώλ Σςμπεπάζμαηα επγαζηηπίων 12.06.2015 ΓΙΑΣΙ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ Δ ΓΗΜΟΙΑ ΚΣΙΡΙΑ Σα βαζηθά πιενλεθηήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΓ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΓ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΓ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Ζ επίδξαζε ηωλ ηερλνινγηώλ πιεξνθνξηώλ θαη ηειεπηθνηλωληώλ ζηα ραξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιούλιος 2012-Μάρτιος 2013

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιούλιος 2012-Μάρτιος 2013 AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιούλιος 2012-Μάρτιος 2013 12.3.2013 Α. Ρεσζηόηηηα Δπεηεχρζε ζπκθσλία ζην Eurogroup πνπ νινθιεξψλεη ηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο θαη δεκηνπξγεί ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επηζηξνθή

Διαβάστε περισσότερα