ÈÑÉÁÓÉÏ. Συνεδριάζει. για τα στερεά απόβλητα HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ÈÑÉÁÓÉÏ. Συνεδριάζει. για τα στερεά απόβλητα HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ"

Transcript

1 AÑ. ÖÕËËÏÕ 1782 Πέµπτη 2 Ιουνίου 2011 ôïò 7ï ôçë.: Μήνυµα δράσης για το Περιβάλλον Καθαρισµούς σε όλη την Ελλάδα διοργανώνουν ήµοι και Περιφέρειες στο πλαίσιο της Παγκόσµιας Ηµέρας Περιβάλλοντος ΦΥΛΗ-κή συµµετοχή στο Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής Óåë. 2-8 Απάντηση της ΚΕ ΚΕ στον υπουργό Εσωτερικών για τα οικονοµικά των ήµων «Η σκληρή αλήθεια είναι διαφορετική κ. υπουργέ» ÈÑÉÁÓÉÏÔéìÞ: 0,10 åõñþ ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ Óåë. 3-7 «ροσιά» πολιτισµού στο ήµο Μάνδρας- Ειδυλλίας - Ξεκινούν οι Θερινές Εκδηλώσεις των τµηµάτων του ηµοτικού Οργανισµού Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Πολιτισµού Óåë. 5 Óåë. 5 Συνεδριάζει σήµερα για τα στερεά απόβλητα Με την υποστήριξη της «Παπαστράτος» η αποξήλωση των διαφηµιστικών πινακίδων στην Αττική Óåë. 6 Óåë. 2-4 Ψαλίδι 20% σε µισθούς νεοπροσλαµβανοµένων και ακόµα πιο ελαστικά ωράρια Προβλέπει η νέα συµφωνία του υπουργείου Εργασίας µε την τρόικα Συνεχίζεται και αυτή την εβδοµάδα η ανθοκοµική έκθεση Ελευσίνας στο Πάρκο Μαγούλας Παρά τις αντιξοότητες των δύο πρώτων ηµερών, λόγω καιρικών συνθηκών Η διαχείριση των επικίνδυνων βιοµηχανικών απορριµµάτων στη Βουλή ΘΡΙΑΣΙΟ ΣΠΟΡ ΦΙΛΙΚΗ ΝΙΚΗ Ο ΒΥΖΑΣ 2-1 ΣΤΗΝ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ Η ΠΡΩΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Σåë. 13 Óåë. 3-6 Óåë. 19

2 2-ÈÑÉÁÓÉÏ ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò Πέµπτη 2 Ιουνίου 2011 ÐÑÏÃÍÙÓÇ ÊÁÉÑÏÕ - ÁôôéêÞ Πέµπτη Καιρός: γενικά αίθριος Άνεµοι: δυτικοί 5-6 µποφόρ Θερµοκρασία : από βαθµούς Κελσίου - Ñ Ç Ó É Ì Á Ô Ç Ë Å Ö Ù Í Á ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÏ "ÈÑÉÁÓÉÏ": ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÄÕÔ. ÁÔÔÉÊÇÓ: ÄÇÌÏÓ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÄÇÌÏÓ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: ÄÇÌÏÓ ÌÁÍÄÑÁÓ-ΕΙ ΥΛΛΙΑΣ: ÄÇÌÏÓ ÁÍÙ ËÉÏÓÉÙÍ: ÄÇÌÏÓ ÌÅÃÁÑÙÍ: ÄÇÌÏÓ ÆÅÖÕÑÉÏÕ: ÄÇÌÏÓ ÖÕËÇÓ: ÄÇÌÏÓ ÌÁÃÏÕËÁÓ: 213/ ÄÇÌÏÓ ÂÉËÉÙÍ: ÄÇÌÏÓ ÅÑÕÈÑÙÍ:22630/62212,62207,62268 ÊÏÉÍÏÔÇÔÁ ÏÉÍÏÇÓ: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÁÓÖÁËÅÉÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÔÑÏ ÁÉÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: (ÄéïéêçôÞò): ÁÓÖÁËÅÉÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÌÁÍÄÑÁÓ 210: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÌÁÍÄÑÁÓ ÁÓÖÁËÅÉÁ ÌÁÍÄÑÁÓ : ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÁÍÙ ËÉÏÓÉÙÍ: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÆÅÖÕÑÉÏÕ: ËÉÌÅÍÁÑ ÅÉÏ: ÉÊÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ (Äéïßêçóç): ÉÊÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: (Éáôñåßá): Á' ÂÏÇÈÅÉÅÓ: ÐÕÑÏÓÂÅÓÔÉÊÇ ÕÐÇÑÅÓÉÁ: ÉÊÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ (ÃÑÁÖÅÉÁ) : (ÉÁÔÑÅÉÁ): ÉÊÁ ÌÁÍÄÑÁÓ: ÅÕÄÁÐ: 1022 ÄÅÇ ÂËÁÂÅÓ: ÄÅÇ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ (ÄÞìçôñá Åëåõóßíáò): 210: ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ ÁÉÓ ÕËÏÓ (Èñéáóßïõ): êáé (Áèçíþí) ÅÏÑÔÏËÏÃÉÏ Πέµπτη 2 Ιουνίου 2011 Αλκιβιάδης, ηµήτριος, Ερασµος, Ιωάννης, Ιωάννης, Κάλλιστος, Κωνσταντίνος, Λέανδρος ÈÑÉÁÓÉÏ Éäéïêôçóßá:ËÉÁÊÏÓ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ ÊÁÉ ÓÉÁ ÅÅ (Åöçìåñßäá - Åêäüóåéò-Åêôõðþóåéò) Åêäüôçò - äéåõèõíôþò-áñ éóõíôüêôçò ÅõÜããåëïò ËéÜêïò ÓõíôÜêôåò - ÓõíåñãÜôåò Ãåùñãßá ÊñõóôÜëëç, ÐåñéêëÞò Ìáñáãêüò Öëþñá Êñéåêïýêç ÁëÝîéïò Êáðåëéþôçò ñþóôïò Ñïýóóïò ÁÈËÇÔÉÊÁ: ÁíÝóôçò Ôóáêßñïãëïõ Πατριάρχου. Γρηγορίου 4 Áóðñüðõñãïò Fax: Ôçë Êéí.: ÓõíäñïìÝò åôþóéåò:20 åõñþ Äéåýèõíóç Ôõðïãñáöåßïõ : Οδός Αγίας Σοφίας Θέση Μιγιαδίστα- Áóðρόπυργος. åéñüãñáöá äçìïóéåõüìåíá Þ ü é, äåí åðéóôñýöïíôáé.õðïãåãñáììýíá Üñèñá äåí åêöñüæïõí êáô áíüãêç ôéò áðüøåéò ôçò åöçìåñßäáò. ΦΥΛΗ-κή συµµετοχή στο Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής Συνεδριάζει σήµερα για τα στερεά απόβλητα Τη ριζική τους αντίθεση και κάθετη διαφωνία στην προοπτική διατήρησης του ΧΥΤΑ στην περιοχή της Φυλής για τα επόµενα χρόνια προτίθενται να εκφράσουν σήµερα στις 3 το µεσηµέρι κάτοικοι του νέου δή- µου ενώπιον του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής. Αφορµή αποτελεί η ηµερήσια διάταξη της 14ης συνεδρίασης του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής (Αµφιθέατρο του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων, Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου - Χολαργού), στην οποία περιλαµβάνεται «συζήτηση για τα στερεά απόβλητα της Αττικής» µε εισηγητή τον Περιφερειάρχη κ. Ιωάννη Σγουρό. Στην έναρξη της συζήτησης έχει επίσης προγραµµατιστεί ενηµέρωση επί του θέµατος από το Γενικό Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ιοίκησης Αττικής κ. Ηλία Λιακόπουλο. Η επί σειρά ετών αδυναµία (;) εύρεσης λύσης στο πολυσυζητηµένο θέµα διαχείρισης των απορριµµάτων που ε- νοχλεί κατοίκους πολλών περιοχών, όπως Άνω Λιόσια, Ζε φύρι, Φυλή, Ασπρόπυργο άρχισε πλέον να εκφράζεται και περισσότερο πρακτικά µε πρόσφατη τη σύσταση Επιτροπής Αγώνα Φυλής, αλλά και τη µαζική αντίδραση φορέων και συλλόγων του δήµου. ύο είναι τα βασικά σηµεία επαφής τους, που τους ενώνουν στους όποιους αγώνες στοχεύουν να διεξάγουν: 1. Αποµάκρυνση του ΧΥΤΑ Φυλής ΤΩΡΑ 2. Καµία νέα εγκατάσταση διαχείρισης απορριµµάτων, όπως εργοστάσια κ.α. στο δήµο Φυλής Οι συγκεκριµένες συλλογικότητες αντιτίθενται στην εφαρµογή του Περιφερειακού Σχεδιασµού, που συνεπάγεται και άλλες εγκαταστάσεις διαχείρισης απορριµµάτων για την πολύπαθη Φυλή, ενώ το 2ετές χρονοδιάγραµµα απο- µάκρυνσης του ΧΥΤΑ Φυλής, φαντάζει για τους ίδιους ε- ξαιρετικά µακρινό. Παράλληλα δηλώνουν ότι δε θα δεχτούν παρόµοιες εγκαταστάσεις ούτε σε όµορους δήµους, ενώ εκτιµούν ότι ο Περιφερειακός Σχεδιασµός χρήζει αλλαγών, αφού περι ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 8 Μήνυµα δράσης για το Περιβάλλον Καθαρισµούς σε όλη την Ελλάδα διοργανώνουν ήµοι και Περιφέρειες στο πλαίσιο της Παγκόσµιας Ηµέρας Περιβάλλοντος Υπό την αιγίδα του Προέδρου της ηµοκρατίας, του ΥΠΕΚΑ και του ΥΠΠΟ οι εκδηλώσεις Στο πλαίσιο της Παγκόσµιας Ηµέρας Περιβάλλοντος, την Κυριακή 5 Ιουνίου, 13 Περιφέρειες, 73 ήµοι, 60 φ- ορείς, προγραµµατίζουν, µέχρι στιγµής, 106 δράσεις καθαρισµού παραλιών, δασών, πάρκων και γειτονιών σε όλη την Ελλάδα, Οι εκδηλώσεις θα πραγµατοποιηθούν υπό την αιγίδα του Προέδρου της ηµοκρατίας, κ. Κάρολου Παπούλια, και µε την υποστήριξη των Υπουργείων Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής και Πολιτισµού & Τουρισµού. ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 4

3 Πέµπτη 2 Ιουνίου 2011 ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò Η διαχείριση των επικίνδυνων βιοµηχανικών απορριµµάτων στη Βουλή - Ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κ. Παπαδηµούλη προς την υπουργό ΠΕΚΑ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÓ - ÏÔÅ - ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá - Ñïëüé - ÁãñïôéêÞ ÔñÜðåæá - Äçìáñ åßï - ÉÊÁ - ÊÅÐ ÅËÅÕÓÉÍÁ - ÓôÜóç ëåùöïñåßùí - ÅËÁÉÏÕÑÃÉÊÇ - ÊÅÐ - ÉÊÁ - ÏÔÅ - Åìðïñéêü ÊÝíôñï ÉËÉÏÍ - Äçìáñ åßï - Åöïñßá - ÓôÜóç ÔÁÎÉ - ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá - Ðë. Çñþùí - Íïìáñ ßá - ΕΗ - Ðïëåïäïìßá - Åêêëçóßá Áãßùí Áðïóôüëùí ÈÑÉÁÓÉÏ-3 ÓÇÌÅÉÁ ÄÉÁÍÏÌÇÓ ÔÇÓ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁÓ "ÈÑÉÁÓÉÏ" ÌÁÃÏÕËÁ -ÊåíôñéêÞ ðëáôåßá - Äçìáñ åßï Supermarket ΓΑΛΑΞΙΑΣ -ÈÑÉÁÓÉÏ Íïóïêïìåßï ÌÁÍÄÑÁ -ΕΙ ΥΛΛΙΑ -Äçìáñ åßï -ÊåíôñéêÞ ðëáôåßá -ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá Supermarket ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΦΥΛΗ (Ζεφύρι, Άνω Λιόσια) Äçìáñ åßï -Åöïñßá -ÉÊÁ -ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá -ÔñÜðåæá Ðåéñáéþò -ÁãñïôéêÞ ÔñÜðåæá -Áóôõíïìéêü ÔìÞìá - Äçìáñ åßï Ερώτηση για τις Μονάδες διαχείρισης ε- πικίνδυνων βιοµηχανικών αποβλήτων, κατέθεσε ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Παπαδηµούλης ζητώντας µεταξύ άλλων συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα και αν θα διασφαλίζεται η ασφαλής διαχείριση του όλου το όγκου των επικίνδυνων βιοµηχανικών αποβλήτων της χώρας. Αναλυτικά ολόκληρη η ερώτηση του κ. Παπαδηµούλης έχει ως εξής: «Τον Ιούνιο του 2010 το Υπουργείο Περιβάλλοντος και κλιµατικής Αλλαγής κάλεσε τους ενδιαφερόµενους για την κατασκευή µονάδων διαχείρισης επικίνδυνων βιοµηχανικών αποβλήτων, να καταθέσουν τις προτάσεις τους-σε επίπεδο προµελέτης- για χώρους και τοποθεσίες για τη δηµιουργία Χώρων Υγειονοµικής Ταφής Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΧΥΤΕΑ). Μέχρι σήµερα η Ελλάδα βρίσκεται ακόµα στο έ- λεος των τοξικών αποβλήτων. Κάποιες µικρές ποσότητες αποβλήτων εξάγονται, ενώ οι µεγαλύτερες ποσότητες αποθηκεύονται προσωρινά σε χώρους των βιοµηχανιών και άλλες σε ανεξέλεγκτες χω- µατερές. Πηγές της ΕΕ κάνουν λόγο για πάνω από ένα εκατοµµύριο τόνους τέτοιων αποβλήτων- και γι αυτόν τον λόγο έχει τεθεί και το ζήτηµα της παραποµπής της Ελλάδας στο Ευρωπα κό ικαστήριο. Ερωτάται η κα Υπουργός Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η αξιολόγηση των προτάσεων; ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 6 ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ Πέµπτη 2 Ιουνίου 2011 Ελευσίνα Στυλιάρα Ελένη - Εθν. Αντιστάσεως 88 τηλ Ασπρόπυργος Καµπόλης Γεώργιος - Ειρήνης 30 τηλ Μάνδρα Συµπάρδη Ντελούκα - Κοροπούλη & ήλου τηλ Άνω Λιόσια - Ζεφύρι Ειρ. Σταµοπούλου - Θεοφίλου 24 & Τσαρούχη τηλ Ãéá ïðïéáäþðïôå áëëáãþ äåí åõèýíåôáé ç åöçìåñßäá Απάντηση της ΚΕ ΚΕ στον υπουργό Εσωτερικών για τα οικονοµικά των ήµων «Η σκληρή αλήθεια είναι διαφορετική κ. υπουργέ». Η ΚΕ ΚΕ τονίζει ότι δεν διεκδικεί τίποτε παραπάνω από την εφαρµογή του Συντάγµατος και των νόµων Απάντηση στον υπουργό Εσωτερικών Γ. Ραγκούση σχετικά µε τα στοιχεία που γνωστοποίησε στους πολιτικούς αρχηγούς των κοµµάτων για τον «εξορθολογισµό της λειτουργίας και των οικονο- µικών της Αυτοδιοίκησης ένα χρόνο µετά την ψήφιση του Προγράµµατος «Καλλικράτης» έδωσε σήµερα το.σ. της ΚΕ ΚΕ. Συγκεκριµένα κατά τη σηµερινή του συνεδρίαση το.σ. της ΚΕ ΚΕ συζήτησε το περιεχόµενο της επιστολής του κ. Ραγκούση και κατά πλειοψηφία κατέληξε στα εξής:«ο υπουργός Εσωτερικών Γ. Ραγκούσης δηλώνει, σύµφωνα µε τα δικά του στοιχεία, ότι σε ένα χρόνο εφαρµογής του Προγράµµατος «Καλλικράτης» περιόρισε τις κρατικές επιχορηγήσεις προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση κατά 25% ή 1,2 δις. Ωστόσο, ο κ. υπουργός δεν κάνει συγκεκριµένη αναφορά από πού περικόπηκαν οι δαπάνες αυτές. εν κάνει συγκεκριµένη αναφορά για το πόσες κοινωνικές δοµές των δήµων έκλεισαν, τη συγκεκρι- µένη χρονική περίοδο, λόγω έλλειψης πόρων και προσωπικού. Πόσοι δηµοτικοί βρεφονηπιακοί σταθµοί δεν µπόρεσαν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους; Πόσα παιδιά δεν βρήκαν θέση σε δηµοτικούς παιδικούς σταθµούς; Πόσοι ανήµποροι δεν µπόρεσαν να ενταχθούν στο «Πρόγραµµα Βοήθεια στο Σπίτι»; Τελικά τις µειώσεις που ισχυρίζεται ότι πραγµατοποίησε ο κ. υπουργός ποιος τις πληρώνει; Η απάντηση είναι ο Έλληνας φορολογούµενος. Σε όλη την Ευρώπη η Τοπική Αυτοδιοίκηση θεωρείται το τελευταίο ανάχωµα αντιµετώπισης της κρίσης. Οι πολίτες προσφεύγουν στην πλησιέστερη σε αυτούς εξουσία για να βρουν υποστήριξη και αποκούµπι. Στη χώρα µας γίνεται το ακριβώς αντίθετο. Ο κ. υπουργός ισχυρίζεται επίσης ότι δεν υφίσταται θ- έµα υποχρηµατοδότησης των δήµων. Τα σταθερά έσοδα των ΟΤΑ, σύµφωνα µε τους υπολογισµούς του κ. Ραγκούση, υπερκαλύπτουν τις ανελαστικές δαπάνες τους. Ωστόσο η σκληρή αλήθεια είναι διαφορετική: Κατά την τρέχουσα δηµοτική περίοδο οι ΟΤΑ θα είναι σε θ- έση να καλύψουν µόνο τις δαπάνες για τους µισθούς και τα τοκοχρεωλύσια, ενώ όλες τις υπόλοιπες θα πρέπει να τις καλύψουν µέσω της (αύξησης;) τοπικής φορ ολογίας. Άρα, ποιος θα κληθεί να πληρώσει πάλι το µάρµαρο; Τέλος, ο κ. υπουργός ισχυρίζεται ότι ολοκλήρωσε τη θέσπιση των θεσµικών παρεµβάσεων σχετικά µε το πρόγραµµα «Καλλικράτης». ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 7

4 4-ÈÑÉÁÓÉÏ ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò Πέµπτη 2 Ιουνίου 2011 ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛ. 2 Οι δράσεις στην Αττική Στην Αττική θα πραγµατοποιηθεί καθαρισµός του Υµηττού στην περιοχή πίσω από το ηµόκριτο, καθαρισµός στην περιοχή Μετόχι της Πάρνηθας, καθαρισµός στη Λ. Σχιστού και στους δασικούς δρόµους που ανεβαίνουν στο Όρος Αιγάλεω, παρόδιος καθαρισµός της Λ. Αθηνών (µέχρι και 10 µ µέσα) από το ύψος του ΨΝΑ και προς την κατεύθυνση της Κορίνθου, καθαρισµός της παραθαλάσσιας περιοχής του Σχινιά, καθαρισµός στο Άλσος Συγγρού, καθαρισµός και αποψίλωση του Πάρκου Τρίτση στη θέση Πύργος Βασσιλίσης, καθαρισµός των σηµάτων του ΚΟΚ και των σηµάτων στις στάσεις των µέσων του ΟΑΣΑ στην Καλλιθέα, αποµάκρυνση εγκαταλελειµµένων οχηµάτων από την Περιφέρεια Αττικής, αντικατάσταση φωτισµού στην οδό Κεραµικού από το ήµο Αθηναίων. ΠΟΙΚΙΛΟΝ ΟΡΟΣ Και στην υπόλοιπη Ελλάδα Μεταξύ άλλων, θα πραγµατοποιηθεί καθαρισµός στις παραλίες του ήµου και στην Λίµνη Βόλβη στον Νοµό Θεσσαλονίκης, καθαρισµός και αποψίλωση αλσών, περιαστικών δασών και χώρων πολιτισµού στα όρια της πόλης του Ρέθυµνου, καθαρισµός στην παραλία Αλυκές στη Μύλο, καθαρισµός στις παραλίες Αµµόγλωσσα, Ακτή Σκανδάρη και Λάµπη στην Κω, καθαρισµός της παραλίας Καλάµια στην Κόρινθο, καθαρισµός του Πλατανόδασους Μεξιατών στο ήµο Λαµιέων, καθαρισµός του πάρκου του Ι.Ν. Αγ. ηµητρίου στην πόλη της Κοζάνης µε συµµετοχή των µαθητών του 6ου ηµοτικού Σχολείου Κοζάνης, καθαριότητα στους κοινόχρηστους χώρους, το δασάκι και τις παιδικές χαρές στο ήµο Ορεστίδος, καθαρισµός της πόλης των Ιωαννίνων και της παραλίµνιας περιοχής, καθαρισµός και δενδροφύτευση σε δηµόσια αναδασωτέα έκταση στην περιοχή Κανάκια της Λίµνης Πλαστήρα του ήµου Μουζακίου, καθαρισµός της παραλίας ΕΟΤ έως το Κρυονέρι στη Ζάκυνθο..Ταυτόχρονα, θα πραγµατοποιηθεί πλήθος εκδηλώσεων, όπως µπροστά από το Λευκό Πύργο µικροί και µεγάλοι θα µπορούν από το πρωί να ενηµερώνονται για τους φυσικούς θησαυρούς της Κεντρικής Μακεδονίας, να παίξουν περιβαλλοντικά παιχνίδια, να ενηµερωθούν για δράσεις ανακύκλωσης και για τις ανανεώσι- µες πηγές ενέργειας. Το απόγευµα θα ακολουθήσει το Green Party 2011, ενός νέου οικολογικού θεσµού που δηµιουργεί ο ήµος Θεσσαλονίκης. Θα πραγµατοποιηθούν 36 εικαστικές παρεµβάσεις στην πρόσοψη του κτηρίου της ΧΑΝΘ στη Θεσσαλονίκη, καθώς και δράσεις ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης στο πρώην Στρατόπεδο Παπαλουκά στις Σέρρες. Συνολικά ο αριθµός των δράσεων ανά περιφέρεια είναι ο ακόλουθος: Αττική: 40 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη: 4 Βόρειο Αιγαίο: 6 - υτική Ελλάδα: 7 υτική Μακεδονία: 10 - Ήπειρος: 2 Θεσσαλία: 10 - Ιόνια Νησιά: 2 Κεντρική Μακεδονία: 8 - Κρήτη: 4 Νότιο Αιγαίο: 7 - Πελοπόννησος: 4 Στερεά Ελλάδα: 3 «Την Παγκόσµια Ηµέρα Περιβάλλοντος, Κυριακή 5 Ιουνίου, ενώνουµε όλοι µαζί τις δυνάµεις µας - οµάδες πολιτών, οικογένειες, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, δή- µοι, περιφέρειες- στέλνουµε ένα µήνυµα δράσης για το περιβάλλον», επισηµαίνεται από το ΥΠΕΚΑ. Π. Μαρ. Ξεκίνησαν οι εγγραφές στα σχολεία για το έτος Προθεσµία µέχρι τις 21 Ιουνίου Ά ρχισαν χθες Τετάρτη οι εγγραφές µαθητών και νηπίων για το σχολικό έ- τος Μέχρι τις 21 Ιουνίου που λήγει η προθεσµία, οι γονείς θα πρέπει να συγκεντρώσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να τα προσκοµίσουν στα σχολεία. Στο Νηπιαγωγείο εγγράφονται κατά απόλυτη προτεραιότητα τα νήπια που συµπληρώνουν την ηλικία των πέντε ετών (που γεννήθηκαν, δηλαδή, το έτος 2006), για τα οποία η φοίτηση είναι υποχρεωτική. Στην Α' τάξη ηµοτικού εγγράφονται υποχρεωτικά τα παιδιά που συµπληρώνουν την ηλικία των έξι ετών (έτος γέννησης 2005). Η εγγραφή νηπίου στην Α' ηµοτικού, που δεν φοίτησε σε νηπιαγωγείο, εγκρίνεται από τον διευθυντή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, ύστερα από σχετική αίτηση των γονέων, στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι της µη φοίτησης, άλλως εγγράφεται και πάλι στο νηπιαγωγείο. Παραιτήθηκε από το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής ο Αλέκος Αλαβάνος O επικεφαλής της παράταξης «Μέτωπο Αλληλεγγύης και Ανατροπής - Ελεύθερη Αττική» κ. Αλέκος Αλαβάνος παραιτήθηκε από το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής. Τη θέση του καταλαµβάνει ο επόµενος στη λίστα του συνδυασµού, κ. Καπάνταης. Στην εισήγησή του ο κ. Αλαβάνος υποστήριξε ότι ο συνδυασµός του θα πρέπει εκ περιτροπής ν' εκπροσωπηθεί, από όλα τα εκλεγµένα µέλη του. Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιάννης Σγουρός εξέφρασε τόσο την έκπληξη όσο και την πικρία του για την απόφαση αυτή, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Τοποθετούµαι ουσιαστικά και όχι συναισθηµατικά. Και καλώ τον κ. Αλέκο Αλαβάνο να ανακαλέσει την απόφασή του. Είναι τιµή για το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής οι επικεφαλής των 10 παρατάξεων που το αποτελούν και που πήραν νωπή λα κή εντολή, να παραµένουν µέχρι το τέλος. Η εκτίµησή µου είναι γνωστή, την έχω πει δηµόσια. Όµως, αν πραγµατικά θέλουµε να βοηθήσουµε µε σταθερά βήµατα, χρειαζόµαστε όλες τις φωνές, είτε συµφωνούν είτε διαφωνούν. Αυτό είναι, άλλωστε, το µεγαλείο της δηµοκρατίας και του διαλόγου». Εκστρατεία καθαριότητας στο Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης» από το δήµο Ιλίου Στο πλαίσιο του εορτασµού της Παγκόσµιας Ηµέρας Περιβάλλοντος, ο ήµος Ιλίου και οι αρµόδιες υπηρεσίες Περιβάλλοντος Μηχανολογικού και Καθαριότητας διοργανώνουν στις 4 και 5 Ιουνίου µια σειρά δράσεων καθαριότητας στο Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης». Σε αυτήν την πρωτοβουλία µπορούν να συµµετάσχουν διάφοροι φ- ορείς αλλά και απλοί πολίτες συνεισφέροντας έτσι στην προστασία του όµορφοι και καταπράσινουν πάρκου. Το πρόγραµµα έχει καθορισθεί ως ακολούθως: - Σάββατο 4 Ιουνίου, π.µ.: Συγκέντρωση στο ηµοτικό Στάδιο Ιλίου επί των οδών Ελευσινίων Μυστηρίων και Μπίµπιζα - Κυριακή 5 Ιουνίου, π.µ.: Συγκέντρωση στην είσοδο του Πάρκου από οδό Σύµης (πίσω από τις εργατικές πολυκατοικίες).

5 Πέµπτη 2 Ιουνίου 2011 ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò ÈÑÉÁÓÉÏ-5 Συνεχίζεται και αυτή την εβδοµάδα η ανθοκοµική έκθεση Ελευσίνας στο Πάρκο Μαγούλας Παρά τις αντιξοότητες των δύο πρώτων ηµερών, λόγω καιρικών συνθηκών Κάτω από αντίξοες συνθήκες και υπό συνεχή βροχή τις δύο πρώτες ηµέρες, άνοιξε τις πύλες της η 1η Ανθοκοµική έκθεση στο πάρκο της Μαγούλας. Η βροχή στάθηκε η αιτία να αναβληθεί η µουσική εκδήλωση µε την Λένα Αλκαίου - η οποία θα µεταφερθεί σε νέα ηµεροµηνία - και να µετατεθεί η παράσταση του Καραγκιόζη την Κυριακή 29/5. Το Σάββατο και την Κυριακή, που ο καιρός το επέτρεψε, α- ρκετοί επισκέφθηκαν τα περίπτερα της έκθεσης, θαύµασαν τα φυτά και αγόρασαν για τον κήπο τους. Η έκθεση έχει παραταθεί και αυτή την εβδοµάδα µέχρι και τη γιορτή της Αναλήψεως και το τοπικό πανηγύρι. Επίσης, το Σάββατο 28/5 πραγµατοποιήθηκε ποδηλατοδροµία από την πλατεία Ηρώων µέχρι το χώρο της έκθεσης. Το απόγευµα της ίδιας ηµέρας ο Σκακιστικός Μορφωτικός Σύλλογος «έστησε» τα τραπέζια µε τις σκακιέρες και υπο δέχθηκε µικρούς και µεγάλους φίλους που ήθελαν να παίξουν. Σε µια µεγάλη σκακιέρα, που είχε στηθεί στο κέντρο του µικρού αµφιθέτρου στο πάρκο, νεαροί αθλητές του Συλλόγου έκαναν µια µιρή επίδειξη των ικανοτήτων τους και των δυνατοτήτων του παιχνιδιού. Την Κυριακή το πρωί η Φιλαρµονική του ήµου έπαιξε διάφορα κοµµάτια συνοδεύοντας τη βόλτα των επισκεπτών α- νάµεσα στα ανθισµένα περίπτερα. Π. Μ. «ροσιά» πολιτισµού στο ήµο Μάνδρας- Ειδυλλίας - Ξεκινούν οι Θερινές Εκδηλώσεις των τµηµάτων του ηµοτικού Οργανισµού Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Πολιτισµού Μουσικές, χορευτικές, εικαστικές, θεατρικές παραστάσεις και εκδηλώσεις θα έχει ο Ιούνης στο ή- µο Μάνδρας Ειδυλλίας. Οι µαθητές από όλα τα τµήµατα των ηµοτικού Οργανισµού θα παρουσιάσουν δείγµατα της δουλειάς τους και της καλλιτεχνικής τους δηµιουργίας. Οι εκδηλώσεις ξεκινούν αυτό το Σάββατο 4 Ιουνίου 2011 στις 8.00 το βράδυ µε τα εγκαίνια της έκθεσης εικαστικών στην αίθουσα του ηµοτικού Συµβουλίου. Στην έκθεση, που θα διαρκέσει µέχρι τις 11 Ιουνίου, θα παρουσιαστούν οι δηµιουργίες και οι καλλιτεχνικές-εικαστικές εκφράσεις των µικρών και µεγάλων µαθητών των τµηµάτων ζωγραφικής. Την Παρασκευή 10 Ιουνίου στις 8.00 το βράδυ θα παρουσιαστούν παραδοσιακοί χοροί από τα αντίστοιχα τµήµατα χορού. Η εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί στο Θερινό Κινηµατογράφο «ΑΣΤΡΟΝ». Στον ίδιο χώρο τη ευτέρα 20 Ιουνίου στις 9.00 οι µαθητές των µουσικών τµηµάτων θα µας µαγέψουν µε τις µουσικές τους δεξιότητες. Την Τετάρτη 22 Ιουνίου στις 9.00µ.µ. θα είναι η ηµέρα των µοντέρνων και ευρωπα κών χορών. Οι ταλαντούχοι χορευτές θα δώσουν την παράστασή τους στο ηµοτικό θέατρο «Μελίνα Μερκούρη». Ο κύκλος των πολιτιστικών εκδηλώσεων θα κλείσει µε τη θεατρική παράσταση από τις οµάδες των ανήλικων µε το έργο «Το όνειρο του Ρο», που θα γίνει στο θερινό Κινηµατογράφο «ΑΣΤΡΟΝ». ιευκρινίσεις του ΥΠΕΣ για τη λειτουργία των Υπηρεσιών αλλοδαπών Οι υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωµένων ιοικήσεων έως ότου µετεξελιχθούν σε «υπηρεσίες µιας στάσης», θα συνεχίσουν «να εκδίδουν απρόσκοπτα άδειες διαµονής ενιαίου τύπου, µε τη µορφή αυτοκόλλητης ετικέτας, µέχρι νεώτερης σχετικής ενηµέρωσης από το υπουργείο Εσωτερικών, δεδοµένου ότι η προσαρµογή στις νέες διαδικασίες θα εφαρµοστεί σταδιακά, αφού ολοκληρωθούν όλες οι α- ναγκαίες ενέργειες». Αυτό επισηµαίνεται σε διευκρινιστική εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών, ενόψει της ολοκλήρωσης των απαραίτητων νοµοθετικών ρυθµίσεων και των επιβεβληµένων µέτρων για την εξέλιξη των υπηρεσιών Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της χώρας σε «υπηρεσίες µιας στάσης». Προστίθεται δε στην εγκύκλιο ότι η διευκρίνιση ισχύει και για τις αρµόδιες υπηρεσίες των δήµων. Ο ΚΟΥΤΟΓΙΩΡΓΑΣ Γράφει ο Λάττας Κάτσε καλά ΚΟΥΤΟΓΙΩΡΓΑ κι άσε τα νέα µέτρα το βλέπης µε ξεζούµισες, θα πάρω καµία πετρά. Και στο κεφάλι ΓΙΩΡΓΟ ΜΟΥ εγώ θα στη χτυπήσω, µε τέτοια λύσσα θα την φας, στον τόπο θα σ αφήσω. Εσύ δεν υποφέρεσαι που ήσουνακρυµµένος τέτοια κατάντια µια ζωή,δεν είχα ο κα µένος. Θα φύγω λέει ο γιόκας µου που είναι πιο µεγάλος θα φύγω λέει ο µικρός, θα φύγω και ο άλλος. Έτσι που τα κατάφερες θα µείνω µοναχός, χωρίς παιδιά ο δύστυχος, µπατίρης και φτωχός. Άκου κι εµε τι θα σου πω κόψε λίγο τη φορά µαλάκωσε τα πράγµατα, σαν ΕΛΛΗΝΑΣ προχωρά. Γιατί αν πας, όπως το πας, τα µούτρα σου θα σπάσεις και εις το τέρµα ΓΙΩΡΓΟ ΜΟΥ, ΠΟΤΕ ΣΟΥ ΕΝ ΘΑ ΦΤΑΣΗΣ.

6 6 - ÈÑÉÁÓÉÏ Πέµπτη 2 Ιουνίου 2011 Με την υποστήριξη της «Παπαστράτος» η αποξήλωση των διαφηµιστικών πινακίδων στην Αττική ΗΠαπαστράτος χρηµατοδοτεί το πρόγραµµα της Περιφέρειας Αττικής για την αποξήλωση των διαφηµιστικών πινακίδων που υλοποιείται µε στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και τον εξωρα σµό του αττικού τοπίου. Το εν λόγω πρόγραµµα φιλοδοξεί να «κατεβάσει» το σύνολο των παράνοµων διαφηµιστικών πινακίδων στην Αττική. Τις επόµενες ηµέρες ξηλώνονται οι διαφηµιστικές πινακίδες στη Λεωφόρο Μεσογείων στο ύψος του Χολαργού ενώ το έργο θα συνεχιστεί στο τµήµα της Εθνικής Οδού από τη Λεωφόρο Θηβών έως την είσοδο της Αττικής Οδού. Αναφερόµενος σε αυτήν την πρωτοβουλία, ο Πρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος της Παπαστράτος κ. Χρήστος Τσόλκας δήλωσε : «Η Παπαστράτος σε µια εξαιρετικά δύσκολη οικονοµική συγκυρία για την εταιρεία και τη χώρα συνεχίζει το κοινωνικό της έργο συνεισφέροντας ενεργώς στην επίλυση προβληµάτων της τοπικής κοινωνίας. Η αποξήλωση των παράνοµων διαφηµιστικών πινακίδων απαντά σε ένα µακροχρόνιο αίτηµα χιλιάδων πολιτών που ζητούν ανθρώπινους δηµόσιους χώρους για τα τους ίδιους και τις οικογένειές τους». Σηµειώνεται ότι το πρόγραµµα για την αποξήλωση των διαφηµιστικών πινακίδων ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2010, µε την υποστήριξη του Γραφείου του Πρωθυπουργού και των Υπουργείων Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, Υποδοµών Μεταφορών και ικτύων και Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Στην οροσειρά Γκιώνας η επόµενη εξόρµηση του ΕΠΟΣ Φυλής Συναντήσεις του Συνηγόρου του Παιδιού µε οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην παιδική προστασία στην Αττική Συνάντηση µε 47 εκπροσώπους δηµόσιων φορέων και µη κυβερνητικών οργανώσεων, που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της παιδικής προστασίας, αξιοποιώντας εθελοντές στην περιοχή της Αττικής, πραγ- µατοποίησε ο Συνήγορος του Παιδιού. Βασικός στόχος της συνάντησης ήταν η ανταλλαγή απόψεων και εµπειριών, προκειµένου να ετοιµαστούν οι ενέργειες εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης σχετικά µε το περιεχόµενο της ιεθνούς Σύµβασης για τα ικαιώµατα του Παιδιού και τη δεοντολογία που απορρέει από αυτή, όσον αφορά την προσέγγιση και εργασία των εθελοντών µε τα παιδιά. Από τους συµµετέχοντες επισηµάνθηκαν η µεγάλη σηµασία που έχει αυτή τη δύσκολη εποχή η προσφορά ποιοτικών εθελοντικών υπηρεσιών σε παιδιά, αλλά και η ανάγκη να διαχωριστεί ο εθελοντισµός από τις υπηρεσίες που πρέπει να προσφέρονται από επαγγελµατίες, να µην υποκαθίσταται το έργο τους, αλλά να συµπληρώνεται από ενσυνείδητους, υποστηριζόµενους και εποπτευόµενους εθελοντές, που γνωρίζουν καλά και σέβονται τα δικαιώµατα των παιδιών. Αποφασίστηκε, επίσης, να συγκροτηθεί ολιγοµελής Συντονιστική Επιτροπή µε εκπροσώπους επιλεγµένων φορέων, που θα συνδράµει στη συγκέντρωση σχετικού βιβλιογραφικού υλικού, την προετοιµασία διαδραστικού σεµιναρίου επιµόρφωσης υπευθύνων εθελοντισµού και την έκδοση και διάδοση «Αρχών και Οδηγιών Υποστήριξης για φορείς και οργανώσεις που παρέχουν εθελοντικές υπηρεσίες σε παιδιά». συνέχεια απο σελ. 3 Στην Οροσειρά Γκιώνας που βρίσκεται στη Στερεά Ελλάδα κοντά στην πόλη της Άµφισσας θα βρεθούν για το διήµερο 4 και 5 Ιουνίου οι φίλοι του Ορειβατικού Συλλόγου Φυλής. Με βάση το πρόγραµµα το Σάββατο θα γίνει α- ναχώρηση στις 16:00 για Στρώµη όπου και θα διανυκτερεύσουν οι συµµετέχοντες και την επόµενη ηµέρα θα πραγµατοποιηθεί ανάβαση από Στρώµη έως το διάσελο Πύργου - Μπότσικα (1.800 µ.) και ανάβαση στη κορυφή Πύργος µε υψόµετρο µ. από ασαφές µονοπάτι. Η κατάβαση προς την περιοχή Συκιά θα γίνει µέσω Λαζορέµατος και συντονιστής της οµάδας θα είναι ο κ. Τάσος Αλεξανδρόπουλος. Θα ενταχθούν τα έργα στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ). Υπάρχει χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του έργου της κατασκευής µονάδων διαχείρισης ε- πικίνδυνων βιοµηχανικών αποβλήτων και ποιο είναι; Θα διασφαλίζει την ασφαλή διαχείριση όλου του όγκου των επικίνδυνων βιοµηχανικών αποβλήτων της χώρας µας; Σε ποιο στάδιο βρίσκεται ο καθορισµός των κριτηρίων χωροθέτησης των µονάδων. Θα ληφθεί υπ όψη στα κριτήρια επιλεξιµότητας του χώρου η αποφυγή περιοχών ήδη περιβαλλοντολογικά επιβαρυµένων;»

7 Πέµπτη 2 Ιουνίου 2011 ΕΥΘΥΜΟΓΡΑΦΗΜΑ Ο πάγκος και το παγκάρ ÈÑÉÁÓÉÏ-7 ΟΤΑΝ ΓΕΜΙΖΟΥΝ ΟΙ ΠΛΑΤΕΙΕΣ Γράφει ο Σταύρος Τραγάρας Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης κ. Πάγκαλος δήλωσε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι σαν τον Ολυµπιακό γιατί έχει δυνατό πάγκο, εννοώντας ότι το κόµµα του έχει πληθώρα ικανών στελεχών. Αυτή η λεκτική ποδοσφαιροποίηση της πολιτικής προκαλεί ρίγη ενθουσιασµού στους ποδοσφαιρόφιλους, εννοείται και στους Ληµνιούς, γι αυτό θα µου επιτρέψετε να µιλήσω κι εγώ ποδοσφαιρικά, τώρα µάλιστα, που ο Ηρακλής Ατσικής πήρε το πρωτάθληµα Λέσβου. Οι αντίπαλοι βάζελοι µπορούν να πουν βέβαια «Ολυµπίκ ντε κουρελέ», αλλά για το µόνο που στενοχωριούνται πραγµατικά είναι ότι «ακρίβνε η βαζελίν». Το µυαλό του κ. αντιπροέδρου µπορεί να πήγε στον πάγκο, λόγω της συχνότητας που η κυβέρνηση µας λέει: «Πέρνα από τον πάγκο». Το πέρασµα από τον πάγκο συνειρµικά συνδέεται µε την πληρωµή, όµως στα Ληµνιακά έχει κι άλλη έννοια όπως λέει το δηµώδες ά- σµα: «Πισ απ το µπάγκο σ έχασα / κι νόµζα π καν ς παζάρια / ώστουπ απάξπα βίγελ σα / σκωµένα σ τα ποδάργια». Η κυβέρνηση µε το ανα- µορφωτικό πλην σοσιαλιστικό σχέδιο, που έχει εκπονήσει, διατυµπανίζει το «κάθε κατεργάρς στο µπάγκο τ», αλλά οι θεατές φίλαθλοι βλέπουν την παράγκα, που µαγειρεύονται τα αποτελέσµατα. Οι πιο αδύνατοι φοβούνται ότι «θα τς πάρνε κι τα σωβρακάκια», ενώ οι πιο ισχυροί λένε «θα µε καµς τα τρίγια, δυο». Το παιχνίδι ξεκίνησε ως «µατς σούπα», όσο πάει όµως αποκτά ενδιαφέρον και µετετρέπεται σε «µατς τσόντα», µε την τρόικα σε ρόλο «διατητή χειρούργου» που «σφαζ µε το µπαµπάκ». Η οµάδα πάντως «δε ντραβά», «η φανέλα βαριά», οι παίχτες «παιχτούδια κι παντά». Παρ όλο που το σύστηµα είναι «µπακότερµα» και «ή η µπάλα ή ο παιχτ ς», η οµάδα «πλει τ µπάλα» και «τρωγ γκολ απ το πούπετα». Ένας καλός παίχτης υπουργός κανονικά πρέπει να «έναι παιχτούρα», «να κρυβ τ µπάλα», «να τ χαδεύ», «να τ γκολλά στο κορδόν», «να σε παίρεν το πορτοφόλ». Οι παίχτες της κυβερνητικής οµάδας κάνουν µόνο το τελευταίο. Θα µου πείτε «άλλο το παιχτρόν, άλλο το κλεφτρόν». Το πρωτάθληµα φαίνεται «µαγ µούν», «στµένο», και «τς αλεπούς µασκαράς». Η αντίπαλη οµάδα το πάει κι αυτή «από γιόµα σε γιό- µα» κι από «γκέλα σε κουτούπα», µε σύστηµα «βάλε σφάλτσο, βγαλ αράουτ». Έχει µπερδέψει τις «αλλαξοµπαλιές µε τς αλλαξοκωλιές». Ο ένας θα «τς περάσ ουλ απ τον πάγκο», ο άλλος θα «ξαφρίσ κι το παγκάρ». Μερικοί φανατικοί οπαδοί για να ενισχύσουν φωνάζουν απελπισµένα «έµπαινε Γιούτσο», αλλά εις µάτην γιατί εδώ ισχύει το «µπέρδεψε το Γιούτσο µε τον τσούτσο». Ως εκ τούτου έχω αµφιβολίες για το αν το Πασόκ είναι ο Ολυµπιακός ή η Νέα ηµοκρατία ο Παναθηνα κός, πιο πολύ µου πάει αυτό που λέει το λα κό ληµνιακό άσµα: «Η Πασόκα εν Κηρνίδα / κι η Νουδούλα εν Σεργίτσ / κι αντίς να παίζνε µπάλα / ουλ µερίς ξύν.νε το µνι τς». Αγαπητοί αναγνώστες ευτυχείτε. Τώρα ακούω ότι στις πλατείες της χώρας πολλοί φίλαθλοι διαµαρτύρονται και φωνάζουν µετά συγχωρήσεως: «Μπενάλτ βρε µαλάκα», αλλά αυτοί είναι µάλλον χουλιγκάνοι. Από τον περασµένο Μάιο, όταν η Κυβέρνηση αποφάσισε να εφαρµόσει το µνηµόνιο, διατυπώνονται µε παραλλαγές τα εξής ερωτήµατα: Γιατί ο κόσµος δεν αντιδρά, που πάει η κατάσταση, γιατί η νεολαία που θίγεται ιδιαιτέρα δεν κινητοποιείται κ. ο. κ. Σήµερα όµως που αρχίζουν να γεµίζουν οι πλατείες, στη φύση και στην πολιτική έλεγε ο ΛΕΝΙΝ δεν υπάρχουν κενά τίθενται νέα, διαφορετικά, πολύ δύσκολα και εξαιρετικά σηµαντικά ερωτήµατα προς απάντηση. Κυριότερο από όλα είναι ποια πολιτική διέξοδο θα έχει το κίνηµα των αγανακτισµένων πολιτών; Επειδή δε η απάντηση δεν είναι δεδοµένη, αυτό που µπορεί κάνεις να πει είναι πως εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Με αυτή την έννοια είναι θετικό πως το ψήφισµα της συνέλευσης της πλατείας Συντάγµατος λέει: εν θα φύγουµε από τις πλατείες µέχρι να φύγουν αυτοί που µας οδήγησαν εδώ: Κυβέρνηση, Τρόικα, Τραπέζης, Μνηµόνια και όλοι όσοι µας εκµεταλλεύονται. Τους διαµηνύουµε ότι το χρέος δεν είναι δικό µας. Κατ αρχήν λοιπόν βλέπουµε πως έχει ξεκάθαρο πολιτικό στόχο, ενώ το ίδιο ισχύει στις αντίστοιχες κινητοποιήσεις που γίνονται στην Ευρώπη. Υπάρχουν όµως και επιπλέον θετικά µηνύµατα, ένα εκ των οποίων είναι η αποµόνωση φασιστοειδών που επεδίωξαν αρχικά να παίξουν ρόλο. Επίσης η συµµαχία που επετεύχθη ανάµεσα στους αγανακτισµένους της πλατείας Συντάγµατος µε τα συνδικάτα, που µε αίτηµα να µην πουληθεί ο δηµόσιος τοµέας κατευθύνονται προς την ίδια πλατεία. Ιδιαιτέρα ελπιδοφόρο είναι η άµεση δηµοκρατία για την λήψη των αποφάσεων, η αποκέντρωση του κινήµατος και κυρίως η βούληση των αγανακτισµένων ώστε οι αντιδράσεις να είναι µόνο ειρηνικές. Άλλωστε αυτό είναι το κλειδί της µαζικοποίησης του, αφού όποιος θέλει να συµµετάσχει διευκολύνεται σε αυτό, σε αντίθεση µε όσα επεισόδια συµβαίνουν κάθε φορά σε κινητοποιήσεις, από τα οποία θρέφονται µόνο όσοι έχουν όφελος από την δηµιουργία και από την συντήρηση τους Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 3 Ωστόσο πρέπει να υπενθυµίσουµε ότι, µε βάση τα δεδοµένα του ίδιου του υπουργείου Εσωτερικών, ένα χρόνο µετά από την ψήφιση του νόµου 3852/2010 δεν έχουν ακόµα εκδοθεί 19 Προεδρικά ιατάγµατα και 34 Υπουργικές Αποφάσεις. Να σηµειωθεί ότι πρόκειται για σηµαντικά Προεδρικά ιατάγµατα, που αφορούν στη λειτουργία και τις παρεµβάσεις των δήµων. Μεταξύ αυτών το Π.. για την εφαρµογή του αναπτυξιακού προγράµµατος «ΕΛΛΑ Α», ή το Π.. για τη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων της πρωτοβάθ Φυσικά, όπως συµβαίνει πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, υπάρχουν και αρνητικές πλευρές όπως πχ η συλλήβδην καταδίκη και των 300 βουλευτών η διάφορα συνθήµατα που ακούγονται κ. ο. κ. Όλα αυτά δεν είναι παρά εκφράσεις του ίδιου κινή- µατος που δεν πρέπει να δαιµονοποιούνται. Αντίθετα, προ όντος του χρόνου δηµιουργούνται οι προ ποθέσεις ώστε να υπάρξουν πιο νηφάλιες και κυρίως πιο αντικειµενικές κρίσεις. Σε αυτή την κατεύθυνση ο ρόλος του ΣΥΝ και του ΣΥΡΙΖΑ είναι βασικός. Όταν δηµιουργούνται συνθήκες κινηµατικής λαοθάλασσας, όπως συνέβη και κατά το παρελθόν πχ µε τον νόµο Αρσένη, τα αντιπολεµικά κινήµατα η µε το άρθρο 16 κλπ, ποσοτικά, η αριστερά αντικειµενικά χάνεται µέσα στα πλήθη, όµως ποιοτικά είναι αναντικατάστατη η συµβολή της. Αυτό συµβαίνει και µε την σηµερινή συγκύρια γιατί: Σήκωσε από την πρώτη στιγµή την αντµνηµονιακή σηµαία, κάνοντας την µέχρι λογότυπο στις περιφερειακές εκλογές. Έσπειρε σε ολόκληρη την χώρα την ανάγκη ενότητας και κοινής δράσης των εργαζοµένων και της νεολαίας για την ανατροπή του µνηµονίου. Επεξεργάζεται όλο αυτό το διάστηµα µε συνέδρια, ηµερίδες η συζητήσεις εναλλακτικές του µνηµονίου πολιτικές καταθέτοντας συγκεκριµένες, ρεαλιστικές και κοστολογηµένες προτάσεις. Επειδή δε οι πλατείες δεν γεµίζουν για να γεµίζουν, αλλά για να βρεθούν τρόποι ανατροπής και αντικατάστασης της σηµερινής άθλιας Κυβερνητικής πολιτικής του ΠΑΣΟΚ αλλά και του δικοµµατισµού στο σύνολο του, σε αυτό ακριβώς συνίσταται η αναντικατάστατη συµβολή της αριστεράς. Αυτή την ποιοτική διαφορά οφείλουµε να αναδείξουµε, αλλά και να περιφρουρήσουµε, ώστε όταν πέσουν τα φώτα της σηµερινής υπέροχης κινηµατικής δράσης, να διακρίνεται πεντακάθαρα το εξής: Μια προοδευτική πολιτική που µε πρωταγωνιστή την νεολαία, ενωµένος ο Ελληνικός Λαός θα εργαστεί συστηµατικά για την υλοποίηση της. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ Μέλος Ν. Ε. υτικής Αττικής του ΣΥΝ µιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα οποία, σύµφωνα µε το νόµο, θα έπρεπε να ήταν έτοιµα µέχρι την 31η εκεµβρίου Αποτέλεσµα αυτής της καθυστέρησης είναι οι δυσλειτουργίες τόσο στη λειτουργία των δήµων όσο και στην συλλογική τους έκφραση. Τέλος να υπογραµµίσουµε ότι η ΚΕ ΚΕ στην κρίσιµη περίοδο που περνάει η χώρα δεν διεκδικεί τίποτα παραπάνω από την ε- φαρµογή του Συντάγµατος και των νόµων του κράτους και πως ο περιορισµός των δαπανών των δήµων σηµαίνει περιορισµός των προσφερόµενων υπηρεσιών προς τους δηµότες».

8 8-ÈÑÉÁÓÉÏ Πέµπτη 2 Ιουνίου 2011 «Καυτή» ξανά η αµόλυβδη Ανεβαίνει ξανά, µε αργούς αλλά σταθερούς ρυθµούς, η τιµή της αµόλυβδης βενζίνης σε όλη τη χώρα. Η µέση τιµή διαµορφώθηκε χτες σε 1,685 ευρώ το λίτρο, καταγράφοντας µικρές αυξήσεις σε καθηµερινή βάση, από τα 1,676 ευρώ της Παρασκευής. Σε πολλές περιοχές η τι- µή έχει ανεβεί µέσα σε τρεις ηµέρες περίπου κατά 3 λεπτά, αγγίζοντας ή ξεπερνώντας και πάλι τα 1,7 ευρώ το λίτρο. Παράγοντες της αγοράς υγρών καυσίµων εκτιµούν ότι η ανοδική τάση της αµόλυβδης θα συνεχιστεί και τις επόµενες ηµέρες, ακολο υθώντας τις ανάλογες αυξήσεις των τιµών διυλιστηρίου, καθώς από την Παρασκευή µέχρι και χτες η χονδρική τιµή αυξήθηκε κατά 1,5% και η λιανική τιµή της αµόλυβδης µόλις κατά 0,5%. Κλείνουν πρατήρια Στην περιφέρεια, εκτός της µειωµένης κίνησης οι πρατηριούχοι αντιµετωπίζουν επιπλέον το διαχρονικό πρόβληµα της µετακίνησης πολλών οδηγών σε γειτονικές χώρες (Βουλγαρία, ΠΓ Μ) για να φουλάρουν µε καύσιµα τα αυτοκίνητά τους, λόγω της σηµαντικής διαφοράς της τιµής αλλά και του πλαφόν, που διατηρείται σε 13 νοµούς. Μάλιστα, στον Εβρο ορισµένοι βενζινοπώλες έχουν κλείσει προσωρινά τα πρατήριά τους, αφού δεν µπορούν να διαθέσουν την αµόλυβδη στα επίπεδα της τιµής που έχει οριστεί από το υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΡΗΤΩΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΟΤΙ ΟΙ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ.Σ. ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΣΤΙΣ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΕΚΤΕΣ ΑΠΟ ΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Ο ΟΣ ΦΥΛΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ 6 Μ.Μ. ΕΩΣ ΤΙΣ 8 Μ.Μ. ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟ.Σ. Η ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΣΥΝΑΚΗ ΑΡΙΑ ΝΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛ. 2 έχει πολλές ελλείψεις, που δεν είχαν προβλεφθεί το 2003, µερικές εκ των οποίων αφορούν στο θέ- µα της απορρύπανσης και περιβαλλοντικής αποκατάστασης του χώρου της χωµατερής. Τις θέσεις τους αυτές προτίθενται να εκφράσουν σήµερα στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής, µη γνωρίζοντας ωστόσο λεπτοµέρειες του πλαισίου στο οποίο θα κινηθεί η εν λόγω συζήτηση, δεδοµένου ότι η διατύπωση του θέµατος είναι γενική. Πριν το θέµα αυτό, έχει προγραµµατιστεί να ψηφιστεί «επικύρωση πρακτικών της 11ης συνεδρίασης Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής» και αυτά συνιστούν τα δύο και µοναδικά θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. Για τη µεγαλύτερη δυνατή συγκέντρωση δηµοτών στη συνεδρίαση, την είδηση επικοινώνησαν σύλλογοι, φορείς και η επιτροπή αγώνα µέσω facebook, διανοµής εντύπων στη λα κή αγορά, τοιχοκόλληση αφισών. Αξίζει να σηµειωθεί ότι για τη διευκόλυνση των κατοίκων πούλµαν θα α- ναχωρήσουν από 4 σηµεία του δήµου Φυλής: - την πλατεία Ηρώων (Άνω Λιόσια) - την πλατεία Άνοιξης (Πανόραµα) - το Βορεινό (Ζωφριά) - την κεντρική πλατεία Ζεφυρίου (Πρώην ηµαρχείο). Γ. Κρυστάλλη

9 Πέµπτη 2 Ιουνίου 2011 ÈÑÉÁÓÉÏ-9 ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

10 10-ÈÑÉÁÓÉÏ Πέµπτη 2 Ιουνίου 2011 ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

11 Πέµπτη 2 Ιουνίου 2011 ÈÑÉÁÓÉÏ-11 ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

12 12-ÈÑÉÁÓÉÏ Πέµπτη 2 Ιουνίου 2011

13 Πέµπτη 2 Ιουνίου 2011 ÈÑÉÁÓÉÏ-13 Ψαλίδι 20% σε µισθούς νεοπροσλαµβανοµένων και ακόµα πιο ελαστικά ωράρια Μεγαλύτερο διάστηµα του εργασιακού βίου υπό καθεστώς ανασφάλειας, ελαστικό ωράριο και µισθούς κάτω και από τη συλλογική σύµβαση φέρνει η συµφωνία του υπουργείου Εργασίας µε την τρόικα για το µεσοπρόθεσµο οικονοµικό πρόγραµµα. Το υπουργείο ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε τρεις νέες ρυθµίσεις, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες που είχαν έλθει στο φως. Οι ρυθµίσεις αφορούν σε: 1. Επέκταση των συµβάσεων ορισµένου χρόνου: Θα µπορούν να ανανεωθούν τρεις φορές και για διάστηµα που δεν θα ξεπερνά τα τρία χρόνια. Σε περίπτωση που είτε ξεπεράσουν τα τρία έτη, είτε τις τρεις ανανεώσεις, τότε θεωρείται ότι ο εργαζόµενος καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες και η σύµβασή του µετατρέπεται σε αορίστου χρόνου. 2. Ελαστικοποίηση του ωραρίου: Οι ώρες εργασίας µπορούν να αυξάνονται κατά δύο ώρες ηµερησίως και συνολικά για έξι µήνες το χρόνο, µε αντίστοιχη µείωση σε άλλη χρονική περίοδο. Αυτό θα µπορεί να γίνεται ακόµη και µε συµφωνία του εργοδότη µε "ένωση προσώπων", αποτελούµενη από το 25% τουλάχιστον των εργαζοµένων της επιχείρησης όταν απασχολεί πάνω από 20 εργαζόµενους και το 15% όταν απασχολεί µέχρι 20 εργαζόµενους. Επίσης, θα µπορεί να προβλέπεται από την επιχειρησιακή σύµβαση ή να υλοποιείται κατόπιν συµφωνίας του εργοδότη µε τη συνδικαλιστική οργάνωση ή το συµβούλιο των εργαζοµένων. Το υπουργείο σηµειώνει ότι οι επιχειρησιακές ή κλαδικές συµβάσεις µπορούν να καθορίζουν άλλο σύστηµα διευθέτησης του χρόνου εργασίας, ανάλογα µε τις ιδιαιτερότητες του κλάδου ή της επιχείρησης. 3. Μείωση µισθών για τους νεοπροσληφθέντες ετών: Προβλέπει την πρόσληψη των νέων µε συµβάσεις διάρκειας µέχρι 24 µήνες και µε αποδοχές έως 20% χαµηλότερες από τις προβλεπόµενες για νεοπροσλαµβανόµενο. Σύµφωνα µε το υπουργείο, η ρύθµιση αποσκοπεί στην "απόκτηση εργασιακής εµπειρίας" και όσοι εργάζονται υπό αυτό το καθεστώς θα έχουν πλήρη ασφάλιση στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

14 14-ÈÑÉÁÓÉÏ Πέµπτη 2 Ιουνίου 2011

15 Πέµπτη 2 Ιουνίου 2011 ÈÑÉÁÓÉÏ-15 ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

16 16-ÈÑÉÁÓÉÏ Πέµπτη 2 Ιουνίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π. Ε. ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ελευσίνα, 1 Ιουνίου 2011 Αρ. Πρωτ.: οικ /281 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Η Περιφέρεια Αττικής - Περιφερειακή Ενότητα υτικής Αττικής µετά από την αριθµ. 381 /2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές, για την ανάδειξη προµηθευτή υγρών καυσίµων για κάλυψη των υπηρεσιακών οχηµάτων της Π.Ε. υτ. Αττικής µε κριτήριο κατακύρωσης το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της Μέσης Λιανικής Τι- µής του ελτίου Τιµών της /νσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής. O Προ πολογισµός ανέρχεται σε σαράντα χιλιάδες ΕΥΡΩ ( ) πλέον ΦΠΑ. Ηµεροµηνία λήξης υποβολής των προσφορών ορίζεται η 9η Ιουνίου 2011, ηµέρα Πέµπτη µε ώρα λήξης αυτής 09:30 πµ. στα γραφεία της /νσης ιοικητικού Οικονοµικού Τµήµα γραµµατείας (Ηρώων Πολυτεχνείου 78). Ηµεροµηνία αποσφράγισης των φακέλων δικαιολογητικών συµµετοχής ορίζεται η 9η Ιουνίου 2011 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00 πµ στην έδρα της Π.Ε. υτ. Αττικής, Ηρώων Πολυτεχνείου 78, στην Ελευσίνα. Η αποσφράγιση των φακέλων των οικονοµικών προσφορών θα γίνει σε δηµόσια συνεδρίαση από την Οικονοµική Επιτροπή σε ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί στους συµµετέχοντες. Πληροφορίες όλες τις εργάσι- µες ηµέρες από 8.30 πµ. έως µµ. από την /νση ιοικητικού - Οικονοµικού Τµήµα Προµηθειών. Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής Η ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΛΙΛΙΚΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ

17 Πέµπτη 2 Ιουνίου 2011 ÈÑÉÁÓÉÏ-17 ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ Αντιδρά το ΒΕΑ στο νέο νοµοσχέδιο για την αδειοδοσία των επιχειρήσεων Την έντονη δυσαρέσκεια του Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου Αθήνας έχει προκαλέσει το νέο νοµοσχέδιο για την αδειοδοσία επιχειρήσεων, γιατί -όπως υποστηρίζει το Επιµελητήριο- αποκλείει την πλειοψηφία των µικροµεσαίων επιχειρήσεων. «Αυτός ο αποκλεισµός αφορά στο 55% των µεταποιητικών επιχειρήσεων της χώρας που δραστηριοποιούνται στο λεκανοπέδιο Αττικής και καθιστά στην ουσία το σχέδιο νόµου άνευ ουσιώδους αξίας» σηµειώνει στη σχετική ανακοίνωση. Το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο της Αθήνας εκτιµά ότι «τεχνηέντως αποσιωπήθηκε από τους αρµόδιους υπουργούς ότι τελικά το νοµοσχέδιο δεν αφορά τις χιλιάδες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Αττική. Σε όλη την διάρκεια της διαβούλευσης ουδέποτε διευκρινίστηκε από τους νοµοθετούντες ότι το νοµοσχέδιο αφορά µόνο την περιφέρεια». Όπως αναφέρει το ΒΕΑ, «η πρακτική που ακολουθήθηκε σε όλη την διάρκεια της διαβούλευσης έως την κατάθεση του στη Βουλή ήταν τουλάχιστον παρελκυστική, ώστε να αποπροσανατολιστούν οι ΜµΕ της Αττικής και οι φορείς τους, γεγονός που αποδεικνύεται από την πρόσθεση του επίµαχου άρθρου 40 κατά την διαδικασία όχι της διαβούλευσης, αλλά της συζήτησης του στη Βουλή». Το Επιµελητήριο ζητά από το υπουργείο Ανάπτυξης να εντάξει και τις επιχειρήσεις της Αττικής στο νέο πλαίσιο αδειοδοσίας ÐÁÍÔÁÆÇ ÅÕÇ ØÕ ÏËÏÃÏÓ Áðüöïéôïò ÖéëïóïöéêÞò Ó ïëþò Ðáíåðéóôçìßïõ Áèçíþí ÁÔÏÌÉÊÇ - ÏÉÊÏÃÅÍÅÉÁÊÇ ÓÕÌÂÏÕËÅÕÔÉÊÇ Óáëáìßíïò 23, Áóðñüðõñãïò (1ïò üñïöïò) Ôçë Êéí ÁÐÏÔÑÉ ÙÓÇ ÌÅ ÁÊÔÉÍÅÓ LASER 4.9

18 18 - ÈÑÉÁÓÉÏ Πέµπτη 2 Ιουνίου 2011 Εγκρίθηκε η αντιστοίχιση ειδικοτήτων για τα ΕΠΑΛ και τα ΕΠΑΣ Στη ρύθµιση των επαγγελµατικών δικαιωµάτων ειδικοτήτων των επαγγελµατικών λυκείων και σχολών, καθώς και την αντιστοίχιση των ειδικοτήτων και την µεταφορά δικαιωµάτων προχώρησε το υπουργείο Παιδείας. Το υπουργείο Παιδείας ενέκρινε την αντιστοίχιση των ειδικοτήτων για τα ΕΠΑΛ και τα ΕΠΑΣ µε τα ΤΕΕ µε την Τεχνική Επαγγελµατική Εκπαίδευση (ΤΕΕ) Α & Β κύκλου, τα Τεχνικά Επαγγελµατικά Λύκεια (ΤΕΛ) και τις Τεχνικές Επαγγελµατικές Σχόλες (ΤΕΣ), καθώς και την µεταφορά επαγγελµατικών δικαιωµάτων των ΤΕΕ Α & Β κύκλου και των ΤΕΛ & ΤΕΣ στα ΕΠΑΣ-ΕΠΑΛ. Ειδικότερα, µε απόφαση της υφυπουργού Παιδείας Εύης Χριστοφιλοπούλου καθορίζεται η αντιστοίχιση των Ειδικοτήτων για τις εγγραφές στα ΕΠΑΛ και ειδικότερα οι αντιστοιχίες για τους κατόχους πτυχίου Α κύκλου ΤΕΕ, τους κατόχους πτυχίου Α κύκλου ΤΕΕ των λοιπών Υπουργείων, τους κατόχους πτυχίου ΤΕΛ και τους κατόχους πτυχίου Β κύκλου ΤΕΕ, µε τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ. Παράλληλα, ρυθµίζονται τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των ειδικοτήτων εκείνων των αποφοίτων ΕΠΑΛ- ΕΠΑΣ για τους οποίες εκκρεµούσε η σχετική διαδικασία. ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ

19 Πέµπτη 2 Ιουνίου 2011 ÈÑÉÁÓÉÏ-19 Εννέα µνηστήρες για το σύστηµα τηλεµατικής στα λεωφορεία EN IAΦEPON µε την κατάθεση φακέλουεκδηλώθηκε από 9 κοινοπραξίες εταιριών στον δηµόσιο διαγωνισµό µέσω Σ ΙΤ για τοέργο τηλεµατικής στην ΕΘΕΛ και τον ΗΛΠΑΠ που είχε προκηρύξει το YπουργείοΜεταφορών και έληξε χθες η προθεσµία υποβολής των προτάσεων.οι 9 ενδιαφερόµενοι είναι: **Ιντρακόµ Α.Ε., ΙΤ Service, Ιντρακάτ. *ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή ΑΒΕΤΕ & Unisystems. **Intrasystemas sa. **ELSAG Datamat spa, Swargoad. **Profile, Velti. **Ακτωρ Α.Ε. **Ενωση Εταιρειών G4S, Hellas Holding sa, G4S Telematix sa. **Ericsson Hellas. **ΑΤΕΣΕ Α.Ε. Πρόκειται για ένα έργο που στοχεύει στην πληροφόρηση των επιβατών για τα δροµολόγια και τη διαχείριση του στόλου λεωφορείων και τρόλε. Για την υλοποίηση του έργου έχει προβλεφθεί ότι ο ΟΑΣΑ θα καταβάλει σε Ανώνυµη Εταιρεία Ειδικού Σκοπού (ΑΕΕΣ), που θα ιδρυθεί για τον σκοπό αυτό, πληρωµές διαθεσιµότητας που έχουν (αρχικά...) εκτιµηθεί στα 42 εκατοµµύρια ευρώ, πλέον ΦΠΑ (στη 12ετία), µέσω πόρων του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων, συµπεριλαµβανοµένου του κόστους ασφάλισης και αντικατάστασης του κύκλου ζωής των συστηµάτων και υποδοµών. Επίσης ο ΟΑΣΑ θα συµµετάσχει στη χρηµατοδότηση του κόστους κατασκευής, µε ανώτατο χρηµατικό ποσό 10 εκατοµµύρια ευρώ, µέσω κοινοτικών πόρων από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ψηφιακή Σύγκλιση».

20 20 - ÈÑÉÁÓÉÏ Πέµπτη 2 Ιουνίου 2011 K ό σ µ ο ς K ό σ µ ο ς K ό σ µ ο ς ηµοψήφισµα για την πυρηνική ενέργεια στις 12 και 13 Ιουνίου στην Ιταλία Σε πανηγυρισµούς ξέσπασαν ακτιβιστές, εκπρόσωποι και υποστηρικτές της κεντροαριστεράς µπροστά από το Ανώτατο ικαστήριο της Ιταλίας µετά την ανακοίνωση της απόφασης των δικαστών που ανοίγει το δρόµο στη διενέργεια του δηµοψηφίσµατος που προωθούν για την οριστική εγκατάλειψη της πυρηνικής ενέργειας. Αναµένεται να διενεργηθεί παράλληλο δηµοψήφισµα για το «εύλογο κώλυµα» που επικαλείται ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι ώστε να λάµπει διά της απουσίας του από τις δίκες. Σεισµός µεγέθους 6,3 βαθµών στη Χιλή Ισχυρός σεισµός µεγέθους 6,3 βαθµών σηµειώθηκε την Τετάρτη ανοιχτά της ακτής της Χιλής, ανακοίνωσε το Γεωφυσικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ (USGS). Το επίκεντρο του σεισµού εντοπίστηκε 98 χιλιόµετρα νοτιοδυτικά της Κονσεπσιόν και είχε εστιακό βάθος 47 χιλιοµέτρων. Ο σεισµός έγινε αισθητός στην νότια και κεντρική περιοχή της Χιλής, στην ίδια που είχε σηµειωθεί ο καταστροφικός σεισµός των 8,8 βαθµών τον Μάρτιο του Μέχρι αργά εχθές το απόγευµα πάντως δεν υπήρχαν ακριβής πληροφορίες για ζηµιές, σύµφωνα µε την εθνική υπηρεσία αντιµετώπισης έκτακτων αναγκών της Χιλής. Κατακραυγή για τη δολοφονία 13χρονου αγοριού στη Συρία Αποτροπιασµό προκαλούν οι καταγγελίες ακτιβιστών της Συρίας για το βασανισµό και τη δολοφονία ενός 13χρονου αγοριού που συνελήφθη από τις δυνάµεις ασφαλείας στις διαδηλώσεις στην πόλη Ντεράα. Στο ιαδίκτυο έχει αναρτηθεί ένα βίντεο που δείχνει την κακοποιηµένη και ακρωτηριασµένη σορό του 13χρονου, που -σύµφωνα πάντα µε τους αντικαθεστωτικούς- επεστράφη στην οικογένειά του υπό τον όρο ότι δεν θα µιλήσουν για το τραγικό τέλος του. Στη σκιά του περιστατικού οι Ηνωµένες Πολιτείες µιλούν µε τα πιο σκληρά λόγια για την καταστολή στη Συρία, ενώ η Αυστραλία δηλώνει ότι ο Σύρος πρόεδρος Μπασάρ αλ-άσαντ πρέπει να οδηγηθεί ενώπιον διεθνούς δικαστηρίου για να δικαστεί για τη βάναυση µεταχείριση του λαού του. Την ίδια στιγµή, η Unicef ανακοινώνει ότι 30 παιδιά έχουν χάσει τη ζωή τους από πυρά των καθεστωτικών δυνάµεων από την έναρξη της αντικυβερνητικής εξέγερσης. Ο 13χρονος Χαµζά Αλί αλ-χατίµπ συνελήφθη στις 29 Απριλίου κατά τη διάρκεια διαδήλωσης σε ένα χωριό στη νότια Συρία κοντά στην πόλη Ντεράα, η οποία αποτελεί ένα από τα προπύργια της αντικυβερνητικής εξέγερσης. εν υπήρχε καµία πληροφορία για την τύχη του για ένα ολόκληρο µήνα, προτού επιστραφεί η ακρωτηριασµένη σορός στην οικογένειά του υπό τον όρο ότι δεν θα µιλούσαν ποτέ για την κατάληξη του παιδιού, όπως αναφέρουν ακτιβιστές. Η σορός του 13χρονου «µαρτυρά» όµως καθαρά τα βασανιστήρια που υπέστη στα χέρια των δυνάµεων ασφαλείας, όπως αναφέρουν σε σχετικό άρθρο οι New York Times επικαλούµενες βίντεο µε τη σορό του παιδιού που αναρτήθηκε στο YouTube.Το βίντεο έχει προκαλέσει κατακραυγή εντός και εκτός Συρίας µε τις Ηνωµένες Πολιτείες να προχωρούν διά στόµατος της επικεφαλής διπλωµατίας Χίλαρι Κλίντον σε σκληρές δηλώσεις για την άγρια καταστολή του καθεστώτος του Μπασάρ αλ-άσαντ. Ο καταγγελλόµενος βασανισµός του αγοριού δείχνει την «πλήρη κατάρρευση» της προθυµίας των συριακών Αρχών να ακούσουν τους διαδηλωτές, δήλωσε η Αµερικανίδα υπουργός Εξωτερικών. Χαρακτήρισε τροµακτικό και αποκρουστικό το περιστατικό, λέγοντας ότι η εξουσία του Σύρου προέδρου αποδυναµώνεται. «Μπορώ µόνο να ελπίζω ότι αυτό το παιδί δεν σκοτώθηκε µάταια, αλλά η συριακή κυβέρνηση θα τερµατίσει τη βαναυσότητα και θα αρχίζει τη µετάβαση σε µία πραγµατική δηµοκρατία» δήλωσε η Χίλαρι Κλίντον κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. Ψηφίζουν την Κυριακή οι Πορτογάλοι ύο µήνες µετά την παραίτηση της κυβέρνησης Σόκρατες, οι Πορτογάλοι ψηφίζουν την Κυριακή, 5 Ιουνίου για να αποφασίσουν ποιοι ανάµεσα στους απερχόµενους Σοσιαλιστές και τους Φιλελεύθερους κεντρώους, θα επιφορτισθούν µε την εφαρµογή ενός δύσκολου προγράµµατος οικονοµικής στήριξης που έχει ως στόχο την έξοδο της χώρας από την οικονο- µική κρίση. Τέσσερις ηµέρες πριν την ψηφοφορία, περί το εν τέταρτον των ψηφοφόρων δηλώνουν ακόµη αναποφάσιστοι και εµφανίζονται διχασµένοι ανάµεσα στην απόρριψη του πολύ αντιδηµοφιλούς Ζοζέ Σόκρατες και στον φόβο µίας κεντρο-δεξιάς κυβέρνησης, η οποία υποσχέθηκε ότι θα προχωρήσει περισσότερο από την τρόικα (ΕΕ, Ευρωπα κή Κεντρική Τράπεζα, ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο), κυρίως στους τοµείς των ιδιωτικοποιήσεων, αλλά επίσης και των µεταρρυθµίσεων στην αγορά εργασίας και στον δηµόσιο τοµέα. Έπειτα από δέκα ηµέρες προεκλογικής εκστρατείας, και σύµφωνα µε τις τελευταίες δηµοσκοπήσεις, το Σοσιαλδηµοκρατικό Κόµµα (PSD) του Πέντρο Πάσος Κοέλιο εµφανίζεται ως φαβορί, µε 35,8% της πρόθεσης ψήφου, έναντι 32,2 για το Σοσιαλιστικό Κόµµα του Ζοζέ Σόκρατες. Π ε ρ ι β ά λ λ ο ν Π ε ρ ι β ά λ λ ο ν υσοίωνες οι προβλέψεις για το οικονοµικό κόστος από τη µη αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής στην Ελλάδα υσοίωνες είναι οι προβλέψεις για το οικονο- µικό κόστος τη µη αντιµετώπισης της κλιµατικής αλλαγής στη χώρα, σύµφωνα µε έκθεση της Επιτροπής Μελέτης Επιπτώσεων Κλιµατικής Αλλαγής, που δόθηκε σήµερα στη δηµοσιότητα. Είναι πρώτη φορά που γίνεται εµπεριστατωµένη µελέτη για την οικονοµική διάσταση της κλιµατικής αλλαγής στην Ελλάδα αλλά και τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις. Η σύσταση της Επιτροπής είναι µια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας που ξεφεύγει από τα συνήθη, καθώς είθισται το ενδιαφέρον των Κεντρικών Τραπεζών να παραµένει στα στενά όρια της νοµισµατικής σταθερότητας. Τα αποτελέσµατα της έκθεσης παρουσιάστηκαν σε ειδική εκδήλωση, που παρευρέθηκαν και µίλησαν ο πρωθυπουργός Γ.Παπανδρέου, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος κ.γ.προβόπουλος, ο ακαδηµα κός και συντονιστής της Επιτροπής Μελέτης Επιπτώσεων της Κλιµατικής Αλλαγής κ. Χρ.Ζερεφός η υπουργός ΠΕΚΑ Τ.Μπιρµπίλη, ο αντιπρόεδρος της Ν.. και πρώην Επίτροπος για το Περιβάλλον κ.στ. ήµας. «Η έκθεση» επεσήµανε στην οµιλία του ο κ.προβόπουλος «αποτελεί την πρώτη προσπάθεια ολοκληρωµένης µελέτης των επιπτώσεων της κλιµατικής αλλαγής στην Ελλάδα, ειδικότερα του κόστους µεταβολής για την οικονοµία, του κόστους µέτρων προσαρµογής στο µεταβαλλόµενο κλίµα, καθώς και του κόστους της µετάβασης προς µια οικονοµία χαµηλών εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου, στο πλαίσιο της παγκόσµιας προσπάθειας για µετριασµό των επιπτώσεων της κλιµατικής αλλαγής.» Ο διοικητής της ΤτΕ αναφέρθηκε στην ανάγκη θωράκισης της χώρας έναντι των κινδύνων και στην υιοθέτηση µακροχρόνιας στρατηγικής, επισηµαίνοντας ότι τα όποια µέτρα έχουν και το χαρακτήρα της ασφάλισης έναντι ακραίων κλιµατικών αλλαγών. Στο έργο αυτό, για πρώτη φορά συνεργάστηκαν οµάδες από διαφορετικούς επιστηµονικούς τοµείς, συµπεριλαµβανοµένων φυσικών της ατµόσφαιρας, κλιµατολόγων, γεωφυσικών, ειδικών στους τοµείς της γεωργίας, των δασών και της αλιείας, ειδικών σε θέµατα υδάτινων αποθεµάτων, τουρισµού Χρησιµοποιώντας γεωγραφικά και κλιµατικά κριτήρια η Ελλάδα χωρίστηκε σε 13 περιοχές για να γίνει η εκτίµηση των κλιµατικών αλλαγών, ενώ αναπτύχθηκε βάση δεδοµένων και προσοµοιώσεων υποδειγµάτων για τα κυριότερα σενάρια εκποµπών των αερίων του θερµοκηπίου. Όπως προκύπτει, προβλέπεται ότι µέχρι τα τέλη του 21ου αιώνα η θερµοκρασία θα σηµειώσει σηµαντική άνοδο, ενώ το ύψος του νερού που αναµένεται στο σύνολο της επικράτειας θα µειωθεί. Παράλληλα θα αυξηθούν δραστικά η ένταση των θερµών εισβολών και η διάρκεια των περιόδων ξηρασίας, µε συνέπεια, µεταξύ άλλων, τη σηµαντική αύξηση του κινδύνου δασικών πυρκαγιών. Οι µεταβολές αυτές προβλέπεται ότι θα έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στα οικοσυστήµατα της περιοχής, αλλά και σε µια σειρά από τοµείς και αποτελέσµατα της ανθρώπινης δραστηριότητας. Βάσει των κλιµατικών προσοµοιώσεων, εκτιµήθηκαν οι κίνδυνοι και οι επιπτώσεις της κλιµατικής µεταβολής στα υδάτινα αποθέµατα, τη µέση στάθµη της θάλασσας, την αλιεία και τις υδατοκαλλιέργειες, τη γεωργία και τα γεωργικά εδάφη, τα δάση και τα δασικά οικοσυστήµατα, τη βιοποικιλότητα και τα οικοσυστήµατα, τον τουρισµό, το δοµηµένο περιβάλλον, τις µεταφορές, την υγεία και την εξορυκτική βιοµηχανία. Γενικότερα, οι επιπτώσεις για όλους τους τοµείς της εθνικής οικονοµίας που εξετάστηκαν είναι αρνητικές και, σε πολλές περιπτώσεις, εξαιρετικά αρνητικές.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 16-01-2015 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ταχ..νση: Λ. Μεσογείων 156 Αρ. Πρωτ. Γ..Μ.Ε. οικ. 11509 Τ.Κ. 155 10, Χολαργός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΡΜΟ 30 /06/2016 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:2611 ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΡΜΟ 30 /06/2016 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:2611 ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΡΜΟ 30 /06/2016 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:2611 ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ Πληρ. Αθανασόπουλος Νέλσων Ταχ..νση : Πλ.Οικ. Νικολίτσα Ταχ. Κώδ. : 300-08 ΘΕΡΜΟ Τηλέφωνο : 2644360100 F. A. X. :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 20-01-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ταχ..νση: Λ. Μεσογείων 156 Αρ. Πρωτ. Γ..Μ.Ε. οικ. 11955 Τ.Κ. 155 10, Χολαργός

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα.

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα. Τι πρέπει να γνωρίζω για τη Βουλή Τι είναι η Βουλή; Είναι συλλογικό πολιτικό όργανο που αντιπροσωπεύει τον λαό. Αναδεικνύεται µε την ψήφο του εκλογικού σώµατος, δηλαδή όλων των ελλήνων πολιτών που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23-1-2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: οικ. 15501 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23-1-2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: οικ. 15501 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23-1-2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: οικ. 15501 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ.Δ/νση: Λ. Συγγρού 15-17 Ταχ. Κώδ:. 11743 Τηλέφ.: 213

Διαβάστε περισσότερα

(µε την παράκληση να κοινοποιηθεί άµεσα ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ στους υπαλλήλους και τις εποπτευόµενες ΤΗΛ: FAX:

(µε την παράκληση να κοινοποιηθεί άµεσα ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ στους υπαλλήλους και τις εποπτευόµενες ΤΗΛ: FAX: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς 11 /05 /2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 20360/2248 Η Μ Ο Σ Π Ε Ι Ρ Α Ι Α ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚONOMIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προς: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Όπως ο πίνακας αποδεκτών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Η Εναλλακτική Δράση μετά από 5 χρόνια συνεχών εκδηλώσεων και πρωτοβουλιών στους τομείς του περιβάλλοντος του πολιτισμού και της κοινωνίας έχει αποκτήσει μέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 855/2013 Απόφασης της Οικονομικής

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 855/2013 Απόφασης της Οικονομικής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΤΡΑ,27 Σεπτεμβρίου 2013 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Αρ. πρωτ. 250043/2516 Ταχ. Δ/νση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32 26441 Πάτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 4ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 4ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 4ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του καθηγητού Χρήστου Σ. Ζερεφού, ακαδημαϊκού Συντονιστού της ΕΜΕΚΑ

Ομιλία του καθηγητού Χρήστου Σ. Ζερεφού, ακαδημαϊκού Συντονιστού της ΕΜΕΚΑ Ομιλία του καθηγητού Χρήστου Σ. Ζερεφού, ακαδημαϊκού Συντονιστού της ΕΜΕΚΑ Οι επιμέρους μελέτες ανέδειξαν τον πλούτο των φυσικών πόρων που διαθέτει η χώρα μας αλλά και τους κινδύνους που απειλούν το φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΑΙΑ: 23-7-2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 17760 ΑΡ.ΑΠΟΦ: 316 ΤΙΤΛΟΣ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 16 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Σερρών (Συνεδρίαση 16 η )

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 16 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Σερρών (Συνεδρίαση 16 η ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 16 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Μαρούσι, 12.03.2015 ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Αρ. Πρωτ.: Τηλέφωνο: 2132038305 ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: Έγκριση ή µη σύστασης Κοινωφελούς

Διαβάστε περισσότερα

=========================

========================= ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 35 ο έτους 2015 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αποτύπωση του Εκπαιδευτικού Συστήµατος σε Επίπεδο Σχολικών Μονάδων Στατιστική απεικόνιση των σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΕΩ10-ΘΙΩ ========================= 10-10-2012.

ΑΔΑ: Β43ΕΩ10-ΘΙΩ ========================= 10-10-2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 32 ο έτους 2012 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 12 η Απόφαση υπ αριθ. 390/2015 Στην Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 18/02/2015. ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτοκ: 2/13644. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 18/02/2015. ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτοκ: 2/13644. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 18/02/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτοκ: 2/13644 ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-35445 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σέρβια, 5/04/2012 ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση Πληροφορίες Τηλ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σέρβια, 5/04/2012 ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση Πληροφορίες Τηλ. ΑΔΑ Β4Ω3Ω11-5Ε0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σέρβια, 5/04/2012 ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση Πληροφορίες Τηλ. fax e-mail Πλατεία Ελευθερίας, 50500, Σέρβια Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

Να σταλεί µε και µε fax. Όπως Πίνακας Αποδεκτών Ταχ. Κώδικας:

Να σταλεί µε  και µε fax. Όπως Πίνακας Αποδεκτών Ταχ. Κώδικας: ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 7 Ιανουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 389 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΤΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ

ΝΕΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΤΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΝΕΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΤΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ Νοέμβριος 2015 Σελίδα 1 από 15 Τα όργανα του Ποταμιού 1. Oι εθελοντές (μέλη) του Κινήματος...3 2. Ο Επικεφαλής...4 3. Η Μεγάλη Συνάντηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας Αποδεκτών (με την παράκληση να κοινοποιηθεί άμεσα στους υπαλλήλους και στις κοινοποιούμενες υπηρεσίες)

ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας Αποδεκτών (με την παράκληση να κοινοποιηθεί άμεσα στους υπαλλήλους και στις κοινοποιούμενες υπηρεσίες) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος 14-05-2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αρ.Πρωτ: 6940 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ταχ,Δ/νση : Ι. ΚΟΤΣΙΚΑ Ταχ.Κωδ. : 34001 ΚΑΡΥΣΤΟΣ Πληροφορίες : ΠΕΤΡΗ ΕΦΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Από τον ευρωβουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ιωάννη Κουκιάδη, αντιπρόεδρο της. Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς

Από τον ευρωβουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ιωάννη Κουκιάδη, αντιπρόεδρο της. Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς Από τον ευρωβουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ιωάννη Κουκιάδη, αντιπρόεδρο της Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση µε αφορµή την τροπολογία που κατέθεσε ο ευρωβουλευτής της

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας : 26110 Πληροφορίες : Κ.Παπαγιάννη Τηλέφωνο : 2613 613411 Fax: 2610490163

Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας : 26110 Πληροφορίες : Κ.Παπαγιάννη Τηλέφωνο : 2613 613411 Fax: 2610490163 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα, 10-9-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝ. Δ/NΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 238888/5836 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Εθνικού Περιβαλλοντικού Δικτύου Ε.ΠΕ.ΔΙ. (Κ.Υ.Α με αρ / , άρθρο 3, παρ.4)

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Εθνικού Περιβαλλοντικού Δικτύου Ε.ΠΕ.ΔΙ. (Κ.Υ.Α με αρ / , άρθρο 3, παρ.4) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ευρυτανίας και Ιτέας 2 Ταχ. Κωδ. : 115 23 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΫΜΕΝΑΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (ΤΟΥ) ΣΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ (ΣΩΜΑΤΕΙΑ, ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ, ΚΟΜΜΑΤΑ κ.α.

ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΫΜΕΝΑΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (ΤΟΥ) ΣΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ (ΣΩΜΑΤΕΙΑ, ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ, ΚΟΜΜΑΤΑ κ.α. ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΫΜΕΝΑΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (ΤΟΥ) ΣΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ (ΣΩΜΑΤΕΙΑ, ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ, ΚΟΜΜΑΤΑ κ.α.) Α) Με διαφάνεια και δηµοσιότητα: Ναι στη συµµετοχή και στα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΟΩ10-ΙΓΤ ========================= -1-

ΑΔΑ: ΒΛ1ΟΩ10-ΙΓΤ ========================= -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 33 ο έτους 2013 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση έργων ΔΣΑ και στήριξης επιχειρηματικότητας Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Χρηματοδότηση έργων ΔΣΑ και στήριξης επιχειρηματικότητας Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Ενωση Πτυχιούχων Περιβαλλοντολόγων Ελλάδας Χρηματοδότηση έργων ΔΣΑ και στήριξης επιχειρηματικότητας Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Συνέδριο ΤΕΕ, 12-14/12/2012: «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» Φώτης Κουρμούσης Περιβαλλοντολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Συμμετοχικές Διαδικασίες και Τοπική διακυβέρνηση

Συμμετοχικές Διαδικασίες και Τοπική διακυβέρνηση Συμμετοχικές Διαδικασίες και Τοπική διακυβέρνηση Θεσμοί, Όργανα και Δομή της Δημόσιας Διοίκησης Χαρίτα Βλάχου Γεωπόνος Αγροτικής Οικονομίας Στέλεχος Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μ-Θ Σήμερα Ποιό είναι το πολίτευμα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΛΙΖΑΣ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΑΡΙΛΙΖΑΣ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΜΙΛΙΑ ΜΑΡΙΛΙΖΑΣ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΟΕΝΓΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010 Μ. ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από τα πρακτικά υπ αριθ. 17/2014 Της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Θερμαϊκού

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από τα πρακτικά υπ αριθ. 17/2014 Της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Θερμαϊκού Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Από τα πρακτικά υπ αριθ. 17/2014 Της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Θερμαϊκού Αριθ. Απόφασης:267 /2014 Θέμα: Ίδρυση Γραφείου Εθελοντισμού, δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Ηράκλειο, Αρ.πρωτ προκήρυξης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Ηράκλειο, Αρ.πρωτ προκήρυξης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Προµήθεια µεταλλικών σταυρών & µεταλλικών κιβωτίων οστεοφυλακίου µονά διπλά για τάφους τριετούς χρήσεως των ηµοτικών Κοιµητηρίων Προϋπολογισµός:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέµα: Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος Θεσσαλίας Ο Περιφερειάρχης.

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέµα: Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος Θεσσαλίας Ο Περιφερειάρχης. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ E.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ Λάρισα, 18-03-2015 α.π.: 1277

Διαβάστε περισσότερα

ραστηριότητες και παρεµβάσεις της ιοικούσας Επιτροπής και του Προέδρου του ΤΕΕ σε θέµατα Τοπικής Αυτοδιοίκησης

ραστηριότητες και παρεµβάσεις της ιοικούσας Επιτροπής και του Προέδρου του ΤΕΕ σε θέµατα Τοπικής Αυτοδιοίκησης ραστηριότητες και παρεµβάσεις της ιοικούσας Επιτροπής και του Προέδρου του ΤΕΕ σε θέµατα Τοπικής Αυτοδιοίκησης 1 ραστηριότητες και παρεµβάσεις της ιοικούσας Επιτροπής και του Προέδρου του ΤΕΕ σε θέµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /18-12-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1488/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /18-12-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1488/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /18-12-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1488/2012 ΘΕΜΑ: 116 ο Έγκριση Όρων ιακήρυξης και Τευχών ηµοπράτησης του έργου «Υ ΡΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΩΟΟ-3Φ1 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 23-10-2013 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/1089

ΑΔΑ: ΒΛΓΩΟΟ-3Φ1 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 23-10-2013 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/1089 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑ A Β ταχ. δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Η τοπική αυτοδιοίκηση

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Η τοπική αυτοδιοίκηση ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Η τοπική αυτοδιοίκηση 10/5/2016 Δήμοι Πόροι Ίδιοι πόροι Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι Δήμοι Πόροι Ίδιοι πόροι Τακτικά έσοδα Έσοδα κινητής και ακίνητης περιουσίας Ανταποδοτικά τέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2014-2019 (Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) Αξιότιμοι συνάδελφοι, Οι Δήμοι, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : οικ.432 Α Π Ο Φ Α Σ Η

Αριθ. Πρωτ. : οικ.432 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ράµα 8-8-2012 ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ. 46941 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩN ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦ: Φαίδρα Οικονόµου Ταχ. /νση: Βερµίου 2 & 1 ης Ιουλίου 66100 ράµα Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ «ΑΤΤΙΚΗ» ΓΙΑΝΝΗ ΣΓΟΥΡΟΥ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 30/10/2014

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ. Α Π Ο Φ Α Σ Η

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ. Α Π Ο Φ Α Σ Η Σ Χ Ε Ι Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο πολίτης απέναντι στην κρίση. MRB, Συλλογή στοιχείων: 27 Νοεμβρίου έως 6 Δεκεμβρίου 2012

Ο πολίτης απέναντι στην κρίση. MRB, Συλλογή στοιχείων: 27 Νοεμβρίου έως 6 Δεκεμβρίου 2012 A. AΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 26ης NOEMΒΡΙΟΥ & ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ ΔΟΣΗΣ B. ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Γ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ- ΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΕΥΡΩ 1 A. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 26ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Χολαργός, Αρ. Πρωτ.: Γ..Μ.Ε. οικ ΠΡΟΣ: Πίνακα Αποδεκτών ΑΠΟΦΑΣΗ

Χολαργός, Αρ. Πρωτ.: Γ..Μ.Ε. οικ ΠΡΟΣ: Πίνακα Αποδεκτών ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ταχ. /νση: Λ. Μεσογείων 156 Ταχ. Κώδικας: 155 10, Χολαργός E-mail: gdme@patt.gov.gr Χολαργός, 25-01-2017 Αρ. Πρωτ.: Γ..Μ.Ε. οικ.17407

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/ 2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/ 2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑ Αλεξάνδρεια, 20-07-2012 Αριθµ. Πρωτ. 26492 ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΘ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 42 ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑ Τ.Κ. 59300 Τηλ. 23333-50.122

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Κοινοποίηση: Βασ. Σοφίας 15. 10674 Αθήνα

ΠΡΟΣ: Κοινοποίηση: Βασ. Σοφίας 15. 10674 Αθήνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΙΓΙΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λεωφ.Δημοκρατίας 31 Αίγινα, 6 Φεβρουαρίου 2013 Τ. Κ. : 180 10 Αριθ. πρωτ.: 77 Fax: 22970 26320 Τηλέφωνο : E mail: 22970

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 24 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Σερρών (Συνεδρίαση 24 η )

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 24 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Σερρών (Συνεδρίαση 24 η ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 24 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης ΑΜΕΑ

Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης ΑΜΕΑ Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης ΑΜΕΑ Κυρίες και κύριοι Αγαπητοί εργαζόμενοι Φίλες και φίλοι Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας σήμερα εδώ, στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΡΩ10-ΙΕΥ ========================= -1-

ΑΔΑ: ΒΙΨΡΩ10-ΙΕΥ ========================= -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 03 ο έτους 2014 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 702/2013 Απόφασης της Οικονομικής

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 702/2013 Απόφασης της Οικονομικής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΤΡΑ,6 Αυγούστου 2013 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Αρ. πρωτ. 204993/1970 Ταχ. Δ/νση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32 26441 Πάτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

Κύριε Πρόεδρε της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας και φίλε Γιώργο Πατούλη κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Κύριε Πρόεδρε της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας και φίλε Γιώργο Πατούλη κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ΕΤΗΣΙΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΕΔΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1-3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ - ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Προέδρου Π.Ε.Δ. Ηπείρου, κ. ΙΩΑΝΝΗ ΛΩΛΟΥ Δημάρχου

Διαβάστε περισσότερα

2009, ΧΑΝΙΑ, ΚΡΗΤΗ 1

2009, ΧΑΝΙΑ, ΚΡΗΤΗ 1 2009, ΧΑΝΙΑ, ΚΡΗΤΗ 1 Ο συνολικός αριθμός των Δήμων, Κοινοτήτων, Τ.Ε.Δ.Κ & Δ.Ε.Υ.Α που εκπροσωπούνται στο Δίκτυο ανέρχονται σε 472. Ο συνολικός αριθμός των κατοίκων που καλύπτονται από τους προαναφερόμενους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ (Όπως τροποποιήθηκε με ηλεκτρονική ψηφοφορία τον Ιανουάριο του 2015) 1. ΙΔΡΥΣΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΔΡΑ 1. Το Δίκτυο Αιρετών Ελληνικής καταγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 8/19-2-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 8/19-2-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 8/19-2-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 85/2015 ΘΕΜΑ. Ανάληψη υποχρέωσης (δέσµευση πίστωσης),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /23-10-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /23-10-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /23-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1103/2015 ΘΕΜΑ: 45 ο Εξέταση της υποβληθείσας ένστασης της εταιρείας, «SECURITY GROUP

Διαβάστε περισσότερα

Οχι ιδιωτικοποίηση αεροδρομίου Μάλεμε

Οχι ιδιωτικοποίηση αεροδρομίου Μάλεμε ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑ: Οχι ιδιωτικοποίηση αεροδρομίου Μάλεμε Δημοσιεύθηκε στις: 27-06-2013 10:09:41 Την έντονη αντίθεσή του στην ιδιωτικοποίηση του αεροδρομίου Μάλεμε εκφράζει με ψήφισμά του το Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 21-09-2011. Α.Π.: Οικ. 13151/2877

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 21-09-2011. Α.Π.: Οικ. 13151/2877 Αθήνα, 21-09-2011 Α.Π.: Οικ. 13151/2877 ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ, ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Μεσογείων 119 Ταχ. Θυρίδα : 10192, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Προμήθειας καυσίμων για τις ανάγκες του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων με πρόχειρο διαγωνισμό

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Προμήθειας καυσίμων για τις ανάγκες του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων με πρόχειρο διαγωνισμό ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ Ταχ. /νση : ΠΑΤΗΤΗΡΙ, ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ Αρ. Πρωτ.: 1 Ταχ. Κώδικας : 37 005 Τηλέφωνο : 2424066419 ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ, 02/01/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 11/01/2013 Αριθµ. Πρωτ: 3272 Ταχ. /νση: Ίωνος ραγούµη 1 Τ.Κ.: 41222 ΛΑΡΙΣΑ Τηλ.: 2413 500244 /fax :2410 250 372 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΠ Α.Ε. ΟΜΙΛΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΓΚΑΛΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΟΥ MASTER PLAN ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΚΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΟΛΠ Α.Ε. ΟΜΙΛΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΓΚΑΛΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΟΥ MASTER PLAN ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΚΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΛΠ Α.Ε. ΟΜΙΛΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΓΚΑΛΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΟΥ MASTER PLAN ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΚΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΡΙΤΗ 4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 Ο.Λ.Π. Α.Ε. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΜΙΛΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ Ή ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΕΛΤΑ»

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ Ή ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΕΛΤΑ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σίνδος, 30 /10/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. 34780 ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Όπως ο πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Αθήνα, 5 Ιουνίου 2009 Α.Π.: 6613 / A2 /263

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Αθήνα, 5 Ιουνίου 2009 Α.Π.: 6613 / A2 /263 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση: Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΘΗΝΑ 1-8-2007 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της µε αρ 37 ης /28-7-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της µε αρ 37 ης /28-7-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ήµος Αθηναίων ήµος Βύρωνος ήµος άφνης- Υµηττού ήµος Ζωγράφου ήµος Ηλιουπόλεως ήµος Καισαριανής ήµος Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας

ήµος Αθηναίων ήµος Βύρωνος ήµος άφνης- Υµηττού ήµος Ζωγράφου ήµος Ηλιουπόλεως ήµος Καισαριανής ήµος Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας Συντονιστής φορέας και εταίροι της ΑΣ Συντονιστής Εταίρος: Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαγγελματιών «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Αθηνών Οµοσπονδία Εµπορικών Συλλόγων Αττικής, Όµορων Νοµών

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έρευνα γνώμης. Σεπτέμβριος 2013

Πανελλαδική έρευνα γνώμης. Σεπτέμβριος 2013 Πανελλαδική έρευνα γνώμης Σεπτέμβριος 2013 Ταυτότητα της έρευνας Ανάθεση: Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη από 19 έως και 21 Σεπτεμβρίου 2013. Τύπος έρευνας: Τηλεφωνική έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Το Κυπριακό Σηµείο Επαφήσ «Ευρώπη για τουσ Πολίτεσ» συγχρηµατοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείασ και Πολιτισµού τησ Κυπριακήσ ηµοκρατίασ (50%) και από την Ευρωπα)κή Επιτροπή (50%) 27 χώρες 495 εκατοµµύρια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α. ΚΑΙ ΤΗΣ Π.Ο.Π. Ο.Τ.Α. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2007 Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ Θ. ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Π.Ο.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

5. Συνολική πρόταση ΤΑΑ για την α επιλογή

5. Συνολική πρόταση ΤΑΑ για την α επιλογή 1. Γενικές Αρχές 155 2. Εναλλακτικές Επιλογές για το ΤΑΑ 162 3. Απαιτούµενες ιαδικασίες 168 ΠΕ 4: ιερεύνηση προοπτικής δηµιουργίας Ταµείου Αστικής Ανάπτυξης και Αξιολόγηση της Σκοπιµότητας 5. Συνολική

Διαβάστε περισσότερα

30 Νοεµβρίου εκλογές ΤΕΕ

30 Νοεµβρίου εκλογές ΤΕΕ 30 Νοεµβρίου εκλογές ΤΕΕ Στις εκλογές του ΤΕΕ, στην Επιστηµονική Επιτροπή Ειδικότητας Ηλεκτρονικών (ΕΕΕ) Μηχανικών, ένα νέο ψηφοδέλτιο διεκδικεί την ψήφο των Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής. Τι συµβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20/01/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20/01/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20/01/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 198 ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ «Ο.Α.Σ.Π.» Δ/νση Κοινωνικής Αντισεισμικής Άμυνας ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. 1

Διαβάστε περισσότερα

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος Η ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΟΪΟΥ

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος Η ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΟΪΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ /205 Ηµεροµηνία: 30-0-205 Αριθµ. Πρωτ: 58 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001496467 2013-06-06

13PROC001496467 2013-06-06 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περαία 30/05/2013 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 15417 ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Αριθμός Απόφασης: 212 Τίτλος: Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Αριθμός Μελέτης: 4/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μέγαρα 28/05/2013 ΝOMΟΣ ATTIKHΣ Αριθµ. Πρωτ.: ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μέγαρα 28/05/2013 ΝOMΟΣ ATTIKHΣ Αριθµ. Πρωτ.: ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μέγαρα 28/05/2013 ΝOMΟΣ ATTIKHΣ Αριθµ. Πρωτ.: 12206 ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ Πρόσληψης εικοσιπέντε (25) ) ατόµων µε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 05 Απριλίου 2002 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ.πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 05 Απριλίου 2002 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ.πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 05 Απριλίου 2002 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ.πρωτ. 158346/ΕΥΣΑΠΠ 214 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΙΛΩ10-ΕΕ4 ========================= 3463/06) -1-

ΑΔΑ: ΒΕΙΛΩ10-ΕΕ4 ========================= 3463/06) -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 03 ο έτους 2013 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.: 213-2063532, 213-2063775

Τηλ.: 213-2063532, 213-2063775 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12-07-2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ. οικ. 103731 Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2007 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2007 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 4.2.8 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 7 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ Ν.Π... ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αριθ. Πρωτ: 440/

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ Ν.Π... ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αριθ. Πρωτ: 440/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ Ν.Π... ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αριθ. Πρωτ: 440/11-12-2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό τις υπ αριθµόν 16/2012 συνεδρίασης του Ν.Π...

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΠ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές.

Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές. Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές. Οι συχνές φυσικές καταστροφές που οφείλονται στις κλιματικές αλλαγές έχουν καταστήσει κατανοητό σε όλους ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι μείζονoς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ενδιάµεση ιαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Αττικής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηµεροµηνία 16-7-2012 Α.Π.: 2601 Ταχ. /νση: Λ. Συγγρού 98-100 Ταχ. Κώδικας: 11741

Διαβάστε περισσότερα

πράξης ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ».

πράξης ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ». ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 29 ης /2013 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Μεταµόρφωσης Αττικής. Αριθµός Απόφασης 198/13 Περίληψη Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

15REQ

15REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 77/2015 ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ. Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Πολίτου Ζωή Τηλ.:2531352426

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ν.ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες 17 Μαρτίου 2014 Αρ. Πρωτ.: 5014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Αγαπητοί γονείς/ κηδεμόνες, Θεσσαλονίκη, Μάιος 2015 Σύμφωνα με τη με αριθμ. Φ.52/63/12873/Γ1/6-2-2012 (ΦΕΚ 253, τ.β ), (ΑΔΑ: Β4439- ΩΞ1)

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ, ΚΥΡΙΑΚΩΝ & ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ» ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

«ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ, ΚΥΡΙΑΚΩΝ & ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ» ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ANΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ραγάτση 12 ΤΑΧ. ΚΩ. : 185 35 ΤΗΛ. : 213-2022103 FAX : 213-2022139

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC003873827 2016-02-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πύργος, 23-02 - 2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ.: 45556/1296 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 28/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ. Διακήρυξη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 28/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ. Διακήρυξη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 28/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Διακήρυξη ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ:129505 Ο Αντιδήμαρχος Ηρακλείου αποφασίζει και διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ι ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΠΕ /ΑΜΘ

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ι ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΠΕ /ΑΜΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κοµοτηνή -2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Αρ.Πρωτ : ΗΜΩΝ Προτεραιότητα: ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΠΕ ΑΜΘ)... Ταχ. /νση: Στίλπωνος Κυριακίδη 17 Κοµοτηνή 69 100 Πληροφορίες: Χ. Καλιντζόγλου,Φ.Καραλίδου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 2064/12-4-2013. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υπόψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 2064/12-4-2013. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υπόψη: Α Α: ΒΕΑΤΩΚΑ-7Ε6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ZA3933. Flash EB 140 European Union Enlargement. Country Specific Questionnaire Greece

ZA3933. Flash EB 140 European Union Enlargement. Country Specific Questionnaire Greece ZA3933 Flash EB 140 European Union Enlargement Country Specific Questionnaire Greece I C A P * ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΓΟΡΑΣ & ΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ* α/α ΕΡΩΤ. Bασ. Σοφίας 64, 115 28 ΑΘΗΝΑ * Τηλ : 72 00 000 * Ε Ρ Ε Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών -Διευκολύνσεις για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος

ΘΕΜΑ: Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών -Διευκολύνσεις για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 20 Αυγούστου 2007 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ. 18.19/1555/οικ.21192

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 923/2013 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 923/2013 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΤΡΑ,6 Nοεμβρίου 2013 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Αρ. πρωτ. 283301/2875 Ταχ. Δ/νση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32 26441 Πάτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Α) Το νοµοθετικό έργο ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η παλαιότερη ιστορικά, αλλά και σηµαντικότερη αρµοδιότητα της Βουλής είναι η νοµοθετική, δηλαδή η θέσπιση γενικών και απρόσωπων κανόνων δικαίου. Τη νοµοθετική

Διαβάστε περισσότερα