ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ «ΕΛΕΓΜΕΝΟ ΠΑΙΧΝΙ Ι»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ «ΕΛΕΓΜΕΝΟ ΠΑΙΧΝΙ Ι»"

Transcript

1 ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ «ΕΛΕΓΜΕΝΟ ΠΑΙΧΝΙ Ι» Σύνταξη: Π. Νικολιδάκης - Ν. Σκορδαράς Έγκριση: ΕΚ ΟΣΗ 2.0 Ηµεροµηνία: ν ια Σελίδα 1 από 20

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εργαστήριο Παιδικών Παιχνιδιών Συντοµογραφίες Ανεξαρτησία 4 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Γενικά Επιτροπή ιαχείρισης του Συστήµατος Χορήγησης Ετικέτας (Ε ΣΧΕ) Οµάδα Ελέγχου Παιχνίδι Εγχειρίδιο Ποιότητας Πιστοποιητικό ελέγχου Ετικέτα Φορέας έκδοσης πιστοποιητικού ελέγχου Έλεγχος παραγωγής εργοστασίου/χώρων εισαγωγής Εργοστάσιο/χώροι εισαγωγής 6 4. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ/ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ «ΕΛΕΓΜΕΝΟ ΠΑΙΧΝΙ Ι» Γενικά Αρχικές Συνοµιλίες/Ανταλλαγή Πληροφοριών Αίτηση Αρχικός Έλεγχος Έλεγχοι µετά την υπογραφή της Σύµβασης 8 5. ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 8 6. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ «ΕΛΕΓΜΕΝΟ ΠΑΙΧΝΙ Ι» Υποχρεώσεις Αξιολόγηση, αποδοχή και επιτήρηση παραγωγής/εισαγωγής Αντικείµενο της επιθεώρησης Συχνότητα επιθεωρήσεων Έκθεση Επιθεώρησης οκιµές δειγµάτων που λαµβάνονται στο εργοστάσιο/αποθήκη ειγµατοληψία Αριθµός δειγµάτων Ιδιότητες και µέθοδοι δοκιµών Αξιολόγηση των αποτελεσµάτων δοκιµών ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Ενέργειες που πρέπει να γίνουν από τον παραγωγό/εισαγωγέα Ενέργειες που πρέπει να γίνουν από τον ΕΛΟΤ Α.Ε ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΤΙΚΕΤΑ «ΕΛΕΓΜΕΝΟ ΠΑΙΧΝΙ Ι» Ένδειξη συµµόρφωσης Πιστοποιητικό ελέγχου Ετικέτα «ΕΛΕΓΜΕΝΟ ΠΑΙΧΝΙ Ι» ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ 11 Σελίδα 2 από 20

3 10. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ/ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ «ΕΛΕΓΜΕΝΟ ΠΑΙΧΝΙ Ι» ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΟΤ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ/ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ «ΕΛΕΓΜΕΝΟ ΠΑΙΧΝΙ Ι» ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ «ΕΛΕΓΜΕΝΟ ΠΑΙΧΝΙ Ι» ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Υπολογισµός Κόστους Τρόπος Πληρωµής Καθορισµός Οικονοµικών ικαιωµάτων ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕ) & ΕΛΕΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΜΕΠ) ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ 20 Σελίδα 3 από 20

4 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Ελληνικός Οργανισµός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) ιδρύθηκε µε το νόµο 372/1976, ως Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ικαίου, µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και το 1997, δυνάµει του νόµου 2414/1996, µετετράπη σε Ανώνυµη Εταιρεία, µε αποκλειστικό µέτοχο το Ελληνικό ηµόσιο και µε το διακριτικό τίτλο ΕΛΟΤ ΑΕ. 0.1 Εργαστήριο Παιδικών Παιχνιδιών Στο Εργαστήριο Παιδικών Παιχνιδιών ελέγχεται η ασφάλεια των παιχνιδιών, σύµφωνα µε τη σειρά των Προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 71, στο πλαίσιο της εφαρµογής της Οδηγίας για την ασφάλεια των παιχνιδιών 88/378/ΕΟΚ (ΚΥΑ Β6342/863, ΦΕΚ Β223/ ). Στην Οδηγία αυτή καθορίζονται οι απαιτούµενες διαδικασίες για τη Σήµανση CE που τίθεται στα παιχνίδια. Το Εργαστήριο Παιδικών Παιχνιδιών του ΕΛΟΤ είναι το µοναδικό από την Ελλάδα που έχει κοινοποιηθεί στην Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα αποτελέσµατα δοκιµών αναγνωρίζονται ισότιµα από τις άλλες χώρες-µέλη της. 0.2 Συντοµογραφίες Οι συντοµογραφίες που χρησιµοποιούνται στο παρόν κείµενο είναι οι εξής : ΕΡ/ΕΛΟΤ: ιεύθυνση Εργαστηρίων του ΕΛΟΤ ΙΠ/ΕΛΟΤ: ιεύθυνση Πιστοποίησης του ΕΛΟΤ Υ Π: Υπεύθυνος ιαχείρισης Ποιότητας της ΕΡ/ΕΛΟΤ ΥΤ: Υπεύθυνος Τµήµατος ΜΕ: Μητρώο Επιχειρήσεων ΜΕΠ: Μητρώο Ελεγµένων Προϊόντων ΤΠΠ: Τµήµα Παιδικών Παιχνιδιών ΚΧ ΧΕ: Κανονισµός Χορήγησης ικαιώµατος Χρήσης Ετικέτας IQNet: International Quality Network E ΣΧΕ: Επιτροπή ιαχείρισης Συστήµατος Χορήγησης Ετικέτας 0.3 Ανεξαρτησία Η ανεξαρτησία του ΕΛΟΤ διασφαλίζεται από το νοµικό του πλαίσιο, την οργανωτική του διάρθρωση και τη λειτουργία του. Στα πλαίσια του παρόντος Κανονισµού, ο ΕΛΟΤ συνεργάζεται µε τις ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις µε αντικείµενο αποκλειστικά την ορθή ερµηνεία των Προτύπων/προδιαγραφών ή άλλων τυποποιητικών εγγράφων, τον Κανονισµό Χορήγησης ικαιώµατος Χρήσης Ετικέτας (ΚΧ ΧΕ) «ΕΛΕΓΜΕΝΟ ΠΑΙΧΝΙ Ι» και την ορθή εφαρµογή των σχετικών διαδικασιών του Τµήµατος Παιδικών Παιχνιδιών. Όλες οι επιχειρήσεις, οι οποίες απευθύνονται στον ΕΛΟΤ, στα πλαίσια της διαδικασίας που περιγράφεται στον παρόντα Κανονισµό, αντιµετωπίζονται ισότιµα. Σελίδα 4 από 20

5 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 1.1 Γενικά Ο παρών Κανονισµός Χορήγησης ικαιώµατος Χρήσης Ετικέτας (ΚΧ ΧΕ) «ΕΛΕΓΜΕΝΟ ΠΑΙΧΝΙ Ι», ο οποίος εγκρίθηκε από το ιοικητικό Συµβούλιο του ΕΛΟΤ Α.Ε µε την απόφασή του 54-02/ , αφορά τις ιαδικασίες που εφαρµόζει ο ΕΛΟΤ για τη χορήγηση του δικαιώµατος χρήσης ετικέτας «ΕΛΕΓΜΕΝΟ ΠΑΙΧΝΙ Ι» για τα παιδικά προϊόντα, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του παρόντος Κανονισµού και τις απαιτήσεις του Συστήµατος Ποιότητας του Παραρτήµατος Α. Η ετικέτα «ΕΛΕΓΜΕΝΟ ΠΑΙΧΝΙ Ι» υποδηλώνει ότι η επιχείρηση παράγει/εισάγει προϊόντα που ικανοποιούν τις απαιτήσεις καθορισµένων Προτύπων/προδιαγραφών, πέραν των επιβαλλοµένων από τη σχετική νοµοθεσία. 1. ΟΡΓΑΝΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ 1.1 Επιτροπή ιαχείρισης του Συστήµατος Χορήγησης Ετικέτας (Ε ΣΧΕ) Το Σύστηµα Χορήγησης Ετικέτας διαχειρίζεται πενταµελής Επιτροπή ιαχείρισης του Συστήµατος Χορήγησης Ετικέτας (Ε ΣΧΕ) απαρτιζόµενη από τους : /ντα Σύµβουλο ή αναπληρωτή του /ντή ΕΡ ή αναπληρωτή του /ντή ΙΠ ή αναπληρωτή του Μέλος του ΤΠΠ Η Επιτροπή αυτή αποφασίζει σύµφωνα µε τον Κανονισµό αυτό, µε βάση την εισήγηση του Υ. Τµήµατος /ΤΠΠ για την χορήγηση του δικαιώµατος χρήσης της ετικέτας «ΕΛΕΓΜΕΝΟ ΠΑΙΧΝΙ Ι». Η Επιτροπή απαρτίζεται επίσης από εκπροσώπους υπουργείων και φορέων κατασκευαστών/εισαγωγέων, όπου αυτό κριθεί απαραίτητο, µε απόφαση του ιευθύνοντος Συµβούλου του ΕΛΟΤ ΑΕ. 2.2 Οµάδα Ελέγχου Η οµάδα ελέγχου συγκροτείται από τη /νση Εργαστηρίων και απαρτίζεται απαραίτητα από τον /ντή της ΕΡ, µέλος του ΤΠΠ, και τον ΥΤ. µε σκοπό τον έλεγχο, αξιολόγηση και αποδοχή της αίτησης. ΟΡΙΣΜΟΙ Για το σκοπό χορήγησης της ετικέτας εφαρµόζονται οι παρακάτω ορισµοί: 3.1 Παιχνίδι Παιχνίδι νοείται κάθε προϊόν που έχει σχεδιαστεί ή είναι προφανές ότι προορίζεται να χρησιµοποιηθεί στη δραστηριότητα του παιχνιδιού από παιδιά ηλικίας µικρότερης των 14 ετών. Σελίδα 5 από 20

6 3.2 Εγχειρίδιο Ποιότητας Η γραπτή τεκµηρίωση διαδικασιών, οδηγιών εργασίας κλπ. του παραγωγού/εισαγωγέα που αφορούν το συγκεκριµένο προϊόν (η ύπαρξή του είναι προαιρετική). 3.3 Πιστοποιητικό ελέγχου Έγγραφο, το οποίο εκδίδεται µε βάση τις απαιτήσεις του παρόντος Κανονισµού αλλά και των σχετικών Ελληνικών ή /και Ευρωπαϊκών Προτύπων και βεβαιώνει τη συµµόρφωση της επιχείρησης και του προϊόντος µε τις απαιτήσεις αυτές. 3.4 Ετικέτα Προστατευόµενο σύµβολο που ισχύει µε βάση το πιστοποιητικό ελέγχου (βλ. 3.3). 3.5 Φορέας έκδοσης πιστοποιητικού ελέγχου Αµερόληπτος φορέας που διαθέτει την απαραίτητη αρµοδιότητα και υπευθυνότητα για την χορήγηση πιστοποιητικού ελέγχου, σύµφωνα µε τους καθορισµένους κανόνες. 3.6 Έλεγχος παραγωγής εργοστασίου/χώρων εισαγωγής Μόνιµος εσωτερικός έλεγχος της παραγωγικής διαδικασίας ή των χώρων εισαγωγής που πραγµατοποιείται από τον παραγωγό ή τον εισαγωγέα. 3.7 Εργοστάσιο/χώροι εισαγωγής εργοστάσιο: οι εγκαταστάσεις που χρησιµοποιούνται από τον παραγωγό για την παραγωγή του παιχνιδιού χρησιµοποιώντας εξοπλισµό κατάλληλο για τη συνεχή µαζική παραγωγή του. Χώροι εισαγωγής: οι αποθηκευτικοί χώροι που χρησιµοποιούνται από τον εισαγωγέα για την αποθήκευση του προϊόντος πριν τη διάθεσή του στην αγορά. 4. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ/ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ «ΕΛΕΓΜΕΝΟ ΠΑΙΧΝΙ Ι» 4.1 Γενικά Η διαδικασία απονοµής/χορήγησης του δικαιώµατος χρήσης της ετικέτας περιλαµβάνει τα παρακάτω στάδια: Αρχικές συνοµιλίες/ Ανταλλαγή πληροφοριών Αρχικός Έλεγχος Έλεγχος µετά την υπογραφή της σύµβασης Η επιχείρηση οφείλει, κατά τους ελέγχους, να γνωστοποιεί στον ΕΛΟΤ τις απαιτήσεις οι οποίες καθορίζονται από την ισχύουσα νοµοθεσία (Εθνική και Κοινοτική) ή/και τα Εθνικά/ Ευρωπαϊκά/ ιεθνή Πρότυπα/προδιαγραφές ή άλλα τυποποιητικά έγγραφα, προς τις οποίες πρέπει να συµµορφώνονται τα παραγόµενα/εισαγόµενα προϊόντα. Οι Επιθεωρητές του ΕΛΟΤ ελέγχουν αν τα παραγόµενα ή εισαγόµενα προϊόντα ικανοποιούν τις απαιτήσεις του παρόντος Κανονισµού, και εάν έχουν χορηγηθεί οι τυχόν απαιτούµενες Σελίδα 6 από 20

7 εγκρίσεις και άδειες από τις Αρµόδιες Αρχές και Υπηρεσίες. Επίσης οι Επιθεωρητές έχουν δικαίωµα πρόσβασης στα αρχεία ελέγχων, οι οποίοι έχουν πραγµατοποιηθεί από τις Αρµόδιες Αρχές και Υπηρεσίες/Φορείς Πιστοποίησης/άλλους Φορείς ή Οργανισµούς. 4.2 Αρχικές Συνοµιλίες/Ανταλλαγή Πληροφοριών Η ΕΡ/ΕΛΟΤ πληροφορεί τον ενδιαφερόµενο για τις διαδικασίες χορήγησης του δικαιώµατος χρήσης της Ετικέτας πριν αυτός καταθέσει την Αίτηση (βλ. 4.3). Οι αρχικές συνοµιλίες δεν έχουν κανένα κόστος για τον ενδιαφερόµενο. Επιπλέον, και προκειµένου να κατατεθεί η Αίτηση, το ΤΠΠ/ ΕΡ εξετάζει αν υπάρχουν οι προϋποθέσεις που θα επιτρέψουν την εφαρµογή του παρόντος Κανονισµού. 4.3 Αίτηση Οι επιχειρήσεις, οι οποίες επιθυµούν τη χορήγηση του δικαιώµατος χρήσης της Ετικέτας για τα προϊόντα τους, υποβάλλουν στην ΕΡ/ΕΛΟΤ Αίτηση σε ειδικό έντυπο την οποία παραλαµβάνουν από το Τµήµα Παιδικών Παιχνιδιών της ΕΡ/ΕΛΟΤ µαζί µε αντίγραφο του παρόντος Κανονισµού. Κάθε Αίτηση που υποβάλλεται αφορά προϊόν (κωδικό), το οποίο παράγεται ή εισάγεται. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από: 1 Πιστοποιητικό εγγραφής σε Ελληνικό Εµπορικό ή Βιοτεχνικό Επιµελητήριο. 2 Περιγραφή του προϊόντος (προέλευση και χαρακτηριστικά των χρησιµοποιούµενων υλικών που συµµετέχουν στην σύνθεση του τελικού προϊόντος). 3 Κατάλογο των παραγοµένων/εισαγοµένων προϊόντων (κωδικός-είδος). 4 Πιστοποιητικό Συµµόρφωσης Συστήµατος Ποιότητας ( ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001) και Εγχειρίδιο Ποιότητας, (εάν ο ενδιαφερόµενος εφαρµόζει Σύστηµα Ποιότητας). 5 Αποδεικτικά καταβολής του αρχικού κόστους χορήγησης του δικαιώµατος χρήσης της ετικέτας (βλ. Κεφ. 16) 6 Συµπληρωµατικά στοιχεία, τα οποία µπορεί να ζητήσει ο ΕΛΟΤ Α.Ε., εφόσον κριθούν απαραίτητα για την αξιολόγηση. Μετά την υποβολή της Αίτησης και της απαραίτητης τεκµηρίωσης συγκροτείται Οµάδα Ελέγχου µε σκοπό τον έλεγχο, αξιολόγηση και αποδοχή της αίτησης. Στην περίπτωση που η Αίτηση απορριφθεί, ενηµερώνεται σχετικά η επιχείρηση. 4.4 Αρχικός Έλεγχος Ο έλεγχος αυτός περιλαµβάνει: α) Την επιθεώρηση για την αξιολόγηση της επιχείρησης. Στις περιπτώσεις που οι Επιθεωρητές αντιµετωπίζουν προβλήµατα συνεργασίας µε το προσωπικό της επιχείρησης (έλλειψη παρουσίας, συνεχή τηλεφωνήµατα, έντεχνη άρνηση απάντησης στα ερωτήµατα, παραπλανητικές µεθόδους, µεθόδους επηρεασµού κλπ), πρέπει ανάλογα µε την έκταση του προβλήµατος, να ενηµερώνουν την ιοίκηση της επιχείρησης. Αν το θέµα δεν λυθεί και συνεχιστούν τα εµπόδια διακόπτεται η Επιθεώρηση. Σελίδα 7 από 20

8 β) τη δειγµατοληψία, όπως αυτή καθορίζεται στον παρόντα Κανονισµό, για κάθε προϊόν (κωδικό) για το οποίο έχει αιτηθεί. Τα λαµβανόµενα δείγµατα επισηµαίνονται και συσκευάζονται κατάλληλα, και στη συνέχεια αποστέλλονται στο εργαστήριο του ΕΛΟΤ, µε ευθύνη και δαπάνη του αιτούντος. Αµέσως µετά την ολοκλήρωση του Αρχικού Ελέγχου συντάσσεται Έκθεση Επιθεώρησης, η οποία λαµβάνει υπόψη την αξιολόγηση της επιχείρησης καθώς και Έκθεση οκιµών, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των εργαστηριακών δοκιµών. Εφόσον τα αποτελέσµατα της Επιθεώρησης και ειγµατοληψίας είναι θετικά, οι εκθέσεις αυτές µε σχετική εισήγηση του Υπεύθυνου Εργαστηρίου Παιδικών Παιχνιδιών υποβάλλονται στην Επιτροπή ιαχείρισης του Συστήµατος Χορήγησης Ετικέτας προκειµένου να εκδοθεί το Πιστοποιητικό Ελέγχου και να υπογραφεί η σχετική Σύµβαση. 4.5 Έλεγχοι µετά την υπογραφή της Σύµβασης Μετά την απονοµή/ χορήγηση του δικαιώµατος χρήσης της Ετικέτας, διενεργούνται από τον ΕΛΟΤ έλεγχοι µε συχνότητα 2 φορές /χρόνο ή στην περίπτωση που η επιχείρηση διαθέτει πιστοποιητικό, µε βάση το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001(2000), το οποίο έχει εκδοθεί από τον ΕΛΟΤ Α.Ε. ή από άλλο Οργανισµό µέλος του IQNet οι επιθεωρήσεις µπορεί να περιοριστούν σε µία (1) το έτος. Ο σκοπός των ελέγχων αυτών είναι η εξασφάλιση της συνεχούς τήρησης των προϋποθέσεων απονοµής/ χορήγησης του δικαιώµατος χρήσης της Ετικέτας, όπως αυτές περιγράφονται στον παρόντα Κανονισµό και στη σύµβαση, που υπογράφεται µεταξύ ΕΛΟΤ και επιχείρησης. Οι έλεγχοι διενεργούνται µε Επιθεωρήσεις και δειγµατοληψίες στους τόπους παραγωγής, αποθήκευσης/εισαγωγής του προϊόντος, µε εργαστηριακές δοκιµές και σύνταξη των αντίστοιχων Εκθέσεων, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτηµα Α. Ο ΕΛΟΤ διατηρεί το δικαίωµα διενέργειας περισσοτέρων ελέγχων, από αυτούς που καθορίζονται ρητά στον παρόντα Κανονισµό, εφόσον κριθεί αναγκαίο καθώς επίσης και ελέγχους χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι (π.χ. παράπονα πελατών, καταγγελίες καταναλωτών κλπ.). 5. ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Η εφαρµογή Συστήµατος ιαχείρισης Ποιότητας θα πρέπει να εξασφαλίζει κατ ελάχιστο τη συµµόρφωση του προϊόντος µε τις ισχύουσες νοµοθετικές /κανονιστικές διατάξεις. Γενικά το Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας πρέπει να ακολουθεί τις απαιτήσεις του Παραρτήµατος Α του παρόντος Κανονισµού ή/και του Προτύπου της σειράς ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001(2000). Στην περίπτωση που η επιχείρηση διαθέτει πιστοποιητικό, µε βάση το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001(2000), το οποίο έχει εκδοθεί από τον ΕΛΟΤ Α.Ε. ή από άλλο Οργανισµό µέλος του IQNet οι επιθεωρήσεις µπορεί να περιοριστούν σε µία (1) το έτος. Σελίδα 8 από 20

9 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ «ΕΛΕΓΜΕΝΟ ΠΑΙΧΝΙ Ι» 6.1 Υποχρεώσεις Ο ΕΛΟΤ Α.Ε. είναι υπεύθυνος για τρεις ξεχωριστές λειτουργίες: την επιθεώρηση, τις δοκιµές (περιλαµβανοµένης της σχετικής δειγµατοληψίας), και τη χορήγηση πιστοποιητικού ελέγχου. 6.2 Αξιολόγηση, αποδοχή και επιτήρηση παραγωγής/εισαγωγής Αντικείµενο της επιθεώρησης Η επιθεώρηση περιλαµβάνει την επιτήρηση, αξιολόγηση και αποδοχή των ελέγχων που διεξάγονται από τον παραγωγό ή τον εισαγωγέα. Κατά τον έλεγχο πρέπει να επαληθεύεται αν οι διεργασίες παραγωγής ή εισαγωγής πληρούν τις απαιτήσεις του Παραρτήµατος Α του παρόντος Κανονισµού Συχνότητα επιθεωρήσεων Οι τακτικές επιθεωρήσεις γίνονται µια (1) έως δυο (2) φορές το χρόνο (βλέπε 4.5) και ο ΕΛΟΤ Α.Ε. πρέπει εκ των προτέρων να ενηµερώνει τον παραγωγό ή εισαγωγέα. Σε περίπτωση σηµαντικών αποκλίσεων σε θέµατα ποιότητας ενδέχεται να γίνει έκτακτη επιθεώρηση Έκθεση Επιθεώρησης Μετά από κάθε επιθεώρηση πρέπει να εκδίδεται έκθεση επιθεώρησης και να επιδίδεται στον παραγωγό ή εισαγωγέα. Ο παραγωγός/εισαγωγέας πρέπει να ενηµερώνει τον ΕΛΟΤ Α.Ε. σχετικά µε τις διορθωτικές ενέργειες που έχουν γίνει ή πρόκειται να γίνουν, µετά την παραλαβή της έκθεσης επιθεώρησης. Στη συνέχεια και σε συνάρτηση µε τα αποτελέσµατα των εργαστηριακών δοκιµών, ο ΕΛΟΤ Α.Ε. λαµβάνει την τελική απόφαση για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ελέγχου ή/και την παράταση ισχύος του πιστοποιητικού ελέγχου. 6.3 οκιµές δειγµάτων που λαµβάνονται στο εργοστάσιο/αποθήκη ειγµατοληψία είγµατα για εργαστηριακό έλεγχο λαµβάνονται από τους επιθεωρητές στο εργοστάσιο για την εγχώρια παραγωγή ή τις αποθήκες του εισαγωγέα για τα εισαγόµενα κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης. Στην περίπτωση που ο παραγωγός/εισαγωγέας διαθέτει πιστοποιητικό, µε βάση το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001(2000), το οποίο έχει εκδοθεί από τον ΕΛΟΤ Α.Ε. ή από άλλο Οργανισµό µέλος του IQNet η αρχική δειγµατοληψία µπορεί να γίνει από τον ίδιο τον παραγωγό/εισαγωγέα ο οποίος µπορεί να δεσµεύει δείγµατα κατά την παραγωγική του διαδικασία. µε σκοπό την αποστολή τους στο εργαστήριο για δοκιµές. Στους εκπροσώπους του ΕΛΟΤ Α.Ε. πρέπει να παρέχεται πρόσβαση στο εργοστάσιο/αποθήκες εισαγωγέα για δειγµατοληψία κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, µετά από σχετική συνεννόηση. Σελίδα 9 από 20

10 Η δειγµατοληψία πραγµατοποιείται τουλάχιστο µία φορά το έτος και επαναλαµβάνεται σε κάθε περίπτωση νέας παρτίδας εισαγόµενου προϊόντος. Για τα παραγόµενα προϊόντα σε χρονικό διάστηµα ενός έτους θα πρέπει να καλυφθεί το σύνολο των κωδικών που πρόκειται να αποκτήσουν το Πιστοποιητικό Ελέγχου Αριθµός δειγµάτων Ο αριθµός των δειγµάτων που πρέπει να λαµβάνονται είναι τρία (3) για κάθε κωδικό, ή όπως προβλέπει η σχετική διαδικασία του ΤΠΠ Ιδιότητες και µέθοδοι δοκιµών Ελέγχονται εκείνες οι ιδιότητες για τις οποίες υπάρχουν απαιτήσεις ασφάλειας, σύµφωνα µε τα εν ισχύει Πρότυπα. Ταυτόχρονα θα πρέπει να ικανοποιούνται και οι πρόσθετες απαιτήσεις ασφάλειας του Παραρτήµατος Γ, σε συνάρτηση µε το είδος του προϊόντος Αξιολόγηση των αποτελεσµάτων δοκιµών Τα αποτελέσµατα των δοκιµών αξιολογούνται από το Τµήµα Παιδικών Παιχνιδιών και εκδίδεται η σχετική Έκθεση οκιµών, η οποία στη συνέχεια αποστέλλεται στον παραγωγό/ εισαγωγέα. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 7.1 Ενέργειες που πρέπει να γίνουν από τον παραγωγό/εισαγωγέα Εφόσον, κατά την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων της επιθεώρησης, εντοπισθούν αποκλίσεις από τις απαιτήσεις των προτύπων, («µη συµµορφώσεις») ο παραγωγός/εισαγωγέας, θα πρέπει σε εύλογο συµφωνηµένο χρονικό διάστηµα να προτείνει και υλοποιήσει διορθωτικές ενέργειες. Στην περίπτωση απόκλισης των αποτελεσµάτων των δοκιµών εφαρµόζεται η 7.2.β 7.2 Ενέργειες που πρέπει να γίνουν από τον ΕΛΟΤ Α.Ε. Ο ΕΛΟΤ Α.Ε. αξιολογεί την επάρκεια των διορθωτικών ενεργειών και στην περίπτωση που αυτές κριθούν ανεπαρκείς έχει τη δυνατότητα να καθορίσει τυχόν συµπληρωµατικές ενέργειες. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των διορθωτικών ενεργειών, ο ΕΛΟΤ Α.Ε. : α) προβαίνει στην έκδοση του Πιστοποιητικού Ελέγχου για χορήγηση του δικαιώµατος χρήσης της «Ετικέτας». β) δεν χορηγεί ή ανακαλεί το δικαίωµα χρήσης της «Ετικέτας». 8. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΤΙΚΕΤΑ «ΕΛΕΓΜΕΝΟ ΠΑΙΧΝΙ Ι» 8.1 Ένδειξη συµµόρφωσης Η συµµόρφωση ενός τύπου προϊόντος (κωδικού) µε τα σχετικά Πρότυπα καθώς και της επιχείρησης µε τις απαιτήσεις του Παραρτήµατος Α, αποδεικνύεται µε το Πιστοποιητικό Ελέγχου που χορηγείται από τον ΕΛΟΤ Α.Ε. και την αντίστοιχη ετικέτα. Σελίδα 10 από 20

11 8.2 Πιστοποιητικό ελέγχου Το Πιστοποιητικό Ελέγχου πρέπει να περιλαµβάνει κατ ελάχιστον: α) την επωνυµία και τη διεύθυνση του ΕΛΟΤ, β) την επωνυµία και τη διεύθυνση του παραγωγού/εισαγωγέα, γ) το σχετικό Πρότυπο/ Προδιαγραφή τις απαντήσεις των οποίων ικανοποιεί το προϊόν. δ) δήλωση ότι το προϊόν συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις του σχετικού Προτύπου, ε) µονοσήµαντη ταυτοποίηση πιστοποιητικού και προϊόντος (κωδικού). Το πιστοποιητικό ελέγχου δίνει στον παραγωγό/εισαγωγέα το δικαίωµα να θέτει την Ετικέτα «ΕΛΕΓΜΕΝΟ ΠΑΙΧΝΙ Ι» επί της συσκευασίας ή/και του προϊόντος. 8.3 Ετικέτα «ΕΛΕΓΜΕΝΟ ΠΑΙΧΝΙ Ι» Ο ΕΛΟΤ Α.Ε. χορηγεί το Πιστοποιητικό Ελέγχου, το οποίο ταυτόχρονα είναι και χορήγηση δικαιώµατος χρήσης της ετικέτας «ΕΛΕΓΜΕΝΟ ΠΑΙΧΝΙ Ι». Η ύπαρξη ετικέτας αποδεικνύει ότι ο έλεγχος του προϊόντος έχει γίνει από τον ΕΛΟΤ Α.Ε. και ότι ικανοποιούνται πλήρως τόσο οι απαιτήσεις του παρόντος Κανονισµού του ΕΛΟΤ Α.Ε., όπως αυτές αναλύονται στο Παράρτηµα Α, όσο και οι απαιτήσεις των σχετικών Προτύπων, όπως προκύπτει από εργαστηριακές δοκιµές. Οι κατασκευαστές και οι εισαγωγείς προϊόντων µε ετικέτα «ΕΛΕΓΜΕΝΟ ΠΑΙΧΝΙ Ι», είναι οι µοναδικοί εγγυητές της συµµόρφωσης προς τον παρόντα Κανονισµό, καθ ότι ο ΕΛΟΤ Α.Ε. µε τη χορήγηση του δικαιώµατος χρήσης δεν προβαίνει σε πιστοποίηση προϊόντος και για το λόγο αυτό δεν αναλαµβάνει καµία ευθύνη έναντι τρίτων και ιδιαίτερα των καταναλωτών. 9. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ Η διάρκεια ισχύος της σύµβασης για την άδεια χρήσης της ετικέτας είναι τρία (3) έτη. Η απονοµή/ χορήγηση του πιστοποιητικού ελέγχου και κατ επέκταση του δικαιώµατος χρήσης της ετικέτας αποφασίζεται από την Επιτροπή ιαχείρισης του Συστήµατος Χορήγησης της Ετικέτας του ΕΛΟΤ, µετά από εισήγηση του Υπευθύνου του Τµήµατος Παιδικών Παιχνιδιών. Η Επιτροπή ιαχείρισης του Συστήµατος Χορήγησης της Ετικέτας του ΕΛΟΤ µπορεί αιτιολογηµένα επίσης να αποφασίζει : α) επανεξέταση της Αίτησης του ενδιαφερόµενου, στην περίπτωση που κρίνει ότι είναι δυνατό, µετά από ορισµένες διορθωτικές ενέργειες του ενδιαφερόµενου, να αρθούν οι µη συµµορφώσεις. Σε αυτή την περίπτωση η επιχείρηση µπορεί να ζητήσει νέα αξιολόγηση της Σελίδα 11 από 20

12 Αίτησής της, σε χρονικό διάστηµα όχι µεγαλύτερο από 12 µήνες από τη λήψη της απόφασης, διαφορετικά η Αίτηση θεωρείται ως µη ισχύουσα. Στη νέα αξιολόγηση θα εξετάζονται τα σηµεία που η Επιτροπή ιαχείρισης του Συστήµατος Χορήγησης της Ετικέτας του ΕΛΟΤ είχε θεωρήσει ως µη ικανοποιητικά καθώς και οτιδήποτε άλλο κριθεί σκόπιµο, το δε πρόσθετο κόστος θα καθορίζεται ανάλογα µε την έκταση του ελέγχου και θα επιβαρύνει την επιχείρηση. β) Την προσωρινή ή οριστική διακοπή του δικαιώµατος χρήσης της ετικέτας. Οι αποφάσεις (α, β) της Επιτροπής ιαχείρισης του Συστήµατος Χορήγησης της Ετικέτας του ΕΛΟΤ γνωστοποιούνται γραπτώς στην επιχείρηση. Αφού εγκριθεί από την Επιτροπή ιαχείρισης του Συστήµατος Χορήγησης της Ετικέτας του ΕΛΟΤ η απονοµή/χορήγηση του δικαιώµατος χρήσης της ετικέτας, υπογράφεται σύµβαση µεταξύ του ΕΛΟΤ και της επιχείρησης, η οποία καθορίζει τις υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα αµφοτέρων των συµβαλλοµένων. Η απόφαση της Επιτροπής ιαχείρισης του Συστήµατος Χορήγησης της Ετικέτας του ΕΛΟΤ, αναφορικά µε το χρόνο υπογραφής της σύµβασης µεταξύ ΕΛΟΤ και επιχείρησης έχει διάρκεια ισχύος τριών (3) µηνών. Η σύµβαση ανανεώνεται κατά την λήξη της τριετίας εκτός εάν η επιχείρηση ζητήσει την διακοπή τουλάχιστον τρεις (3 µήνες) πριν την λήξη της. 10. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ/ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ «ΕΛΕΓΜΕΝΟ ΠΑΙΧΝΙ Ι» 10.1 Ο κάτοχος της ετικέτας «ΕΛΕΓΜΕΝΟ ΠΑΙΧΝΙ Ι» µπορεί να τη χρησιµοποιήσει χωρίς κανένα περιορισµό για επαγγελµατικούς σκοπούς, ειδικότερα σε περιπτώσεις προσφορών, επιβεβαίωση παραγγελιών, συµφωνιών και κυρίως σε περιπτώσεις που θέλει να επιτύχει την απλοποίηση, τη µείωση ή την πλήρη αποφυγή του ελέγχου του από τους πελάτες του. Επίσης µπορεί να τη χρησιµοποιήσει για σκοπούς προβολής ή για να αποδείξει τη συµµόρφωση των προϊόντων του µε τα Πρότυπα, τις προδιαγραφές ή τα άλλα τυποποιητικά έγγραφα Ο κάτοχος της ετικέτας «ΕΛΕΓΜΕΝΟ ΠΑΙΧΝΙ Ι» υποχρεούται : α) να εφαρµόζει συνεχώς και αποτελεσµατικά τις απαιτήσεις των Προτύπων/προδιαγραφών ή άλλων τυποποιητικών εγγράφων καθώς και τον παρόντα Κανονισµό, β) να δηλώνει και να προβάλλει την Ετικέτα «ΕΛΕΓΜΕΝΟ ΠΑΙΧΝΙ Ι» για τα προϊόντα για τα οποία έχει απονεµηθεί/χορηγηθεί αντίστοιχα. Η απονοµή/ χορήγηση της Ετικέτας «ΕΛΕΓΜΕΝΟ ΠΑΙΧΝΙ Ι» δεν απαλλάσσει την επιχείρηση από την ευθύνη που έχει έναντι του νόµου Ο κάτοχος υποχρεούται στην περίπτωση οριστικής ανάκλησης της ετικέτας : α) να διακόπτει αµέσως την εµπορία του προϊόντος που φέρει την ετικέτα, Σελίδα 12 από 20

13 β) να αποσύρει από την αγορά, εντός 15 ηµερών από την κοινοποίησή του σχετικού εγγράφου του ΕΛΟΤ, τα ήδη πωληθέντα προϊόντα και να επιστρέψει στον ΕΛΟΤ Α.Ε. το πρωτότυπο πιστοποιητικό ελέγχου. Σε αντίθετη περίπτωση δεσµεύεται να καταβάλει αποζηµίωση στον ΕΛΟΤ Α.Ε., ποσού ίσου µε την αξία των πωληθέντων των υπόλοιπων προϊόντων. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωµα µετά την αφαίρεση της ετικέτας «ΕΛΕΓΜΕΝΟ ΠΑΙΧΝΙ Ι», να θέτει το προϊόν εκ νέου στην κυκλοφορία, φροντίζοντας να αφαιρεθεί οποιαδήποτε αναφορά σε αυτήν και από τη διαφήµιση του προϊόντος, καθώς και από κάθε µέσο προώθησής του. Σε περίπτωση µεγαλύτερων ζηµιών, αυτές θα εκτιµώνται κατόπιν αµοιβαίας συµφωνίας των συµβαλλοµένων. γ) να ειδοποιεί αµέσως τον ΕΛΟΤ, όταν προϊόντα που φέρουν την ετικέτα «ΕΛΕΓΜΕΝΟ ΠΑΙΧΝΙ Ι» δεν ικανοποιούν περαιτέρω τις απαιτήσεις των Προτύπων, προδιαγραφών άλλων τυποποιητικών εγγράφων. δ) να µην επιφέρει αλλαγές, που µπορεί να επηρεάζουν τα χαρακτηριστικά των προϊόντων και τις απαιτήσεις του Παρατήµατος Α, χωρίς γραπτή ενηµέρωση της ιεύθυνσης Εργαστηρίων του ΕΛΟΤ. Σε περιπτώσεις σηµαντικών αλλαγών, θα επαναλαµβάνονται οι αρχικές δοκιµές ή ο Αρχικός Έλεγχος γενικότερα. Η πληροφόρηση θα πρέπει να υποβάλλεται γραπτώς στον ΕΛΟΤ εντός είκοσι (20) ηµερών από την εφαρµογή κάθε αλλαγής. Σε αντίθετη περίπτωση ο ΕΛΟΤ µπορεί να λάβει όλα τα προβλεπόµενα µέτρα του άρθρου 12. ε) να διατηρεί και να θέτει στη διάθεση του ΕΛΟΤ κατά τους Ελέγχους, αρχείο παραπόνων, τα οποία σχετίζονται µε τα προϊόντα που φέρουν την ετικέτα «ΕΛΕΓΜΕΝΟ ΠΑΙΧΝΙ Ι» καθώς και αρχείο καταγγελιών, µηνύσεων κλπ. των Αρµοδίων Αρχών και Υπηρεσιών και αντίστοιχων διορθωτικών ενεργειών. Η µη τήρηση των ανωτέρω περιγραφόµενων αρχείων καταγράφεται ως Κύρια Μη Συµµόρφωση από την οµάδα του ΕΛΟΤ στην σχετική Έκθεση Ελέγχου. στ) να χρησιµοποιεί την Ετικέτα «ΕΛΕΓΜΕΝΟ ΠΑΙΧΝΙ Ι», σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος Κανονισµού, ζ) να ενηµερώνει την ΕΡ/ΕΛΟΤ για οποιεσδήποτε επικίνδυνες καταστάσεις, οι οποίες µπορεί να οδηγήσουν στην ανάκληση των προϊόντων του από την αγορά Η επιχείρηση αναλαµβάνει την υποχρέωση να παρέχει ακριβείς πληροφορίες στους Επιθεωρητές του ΕΛΟΤ για τα προϊόντα της. Η επιχείρηση πρέπει να διευκολύνει τον έλεγχο του ΕΛΟΤ, λαµβάνοντας τα κατάλληλα οργανωτικά µέτρα. Ο εκπρόσωπός της επιχείρησης και το υπεύθυνο προσωπικό πρέπει να είναι διαθέσιµο κατά την διάρκεια του ελέγχου για ενδεχόµενες πληροφορίες, εξηγήσεις ή συζητήσεις µε τους Επιθεωρητές του ΕΛΟΤ. Επίσης όλα τα έντυπα και έγγραφα της επιχείρησης που έχουν σχέση µε τον Έλεγχο θα πρέπει να είναι έτοιµα και διαθέσιµα. Σελίδα 13 από 20

14 10.4 Η επιχείρηση υποχρεούται να αποδέχεται τις ηµεροµηνίες διεξαγωγής των ελέγχων µετά την υπογραφή της σύµβασης, που καθορίζονται από τον ΕΛΟΤ, εκτός αν συντρέχουν πολύ σοβαροί λόγοι, οι οποίοι και πρέπει να εκτίθενται. Η επαναλαµβανόµενη µη αποδοχή των ηµεροµηνιών ή οι συνεχείς αιτήσεις για αλλαγή των ηµεροµηνιών Ελέγχου θα συνεκτιµώνται από τον ΕΛΟΤ και µπορεί να συνιστούν λόγο για ανάκληση της ετικέτας «ΕΛΕΓΜΕΝΟ ΠΑΙΧΝΙ Ι». 11. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΟΤ Ο ΕΛΟΤ υποχρεούται στα πλαίσια των δυνατοτήτων του: α) να προβάλλει και γνωστοποιεί στο καταναλωτικό κοινό µε τον εκάστοτε προσφορότερο τρόπο την ετικέτα «ΕΛΕΓΜΕΝΟ ΠΑΙΧΝΙ Ι» που απένειµε ή χορήγησε, αντίστοιχα. β) να ανακαλεί προσωρινά το πιστοποιητικό ελέγχου, δηµοσιοποιώντας, µε χρέωση του δικαιούχου, ταυτόχρονα στον τύπο την απόφαση αυτή για τα αµφισβητούµενα προϊόντα, έως τη στιγµή που θα διαπιστωθεί, µε ασφαλή και οριστικό τρόπο, η άρση της διαπιστωθείσας µη συµµόρφωσης. Στην περίπτωση αυτή δηµοσιοποιεί εκ νέου τη συµµόρφωση του δικαιούχου στις απαιτήσεις του παρόντος Κανονισµού για τη χορήγηση του Πιστοποιητικού Ελέγχου και τη χρήση της ετικέτας. γ) να αποσύρει άµεσα και οριστικά το δικαίωµα χρήσης της Ετικέτας σε περίπτωση υποτροπής για τα αµφισβητούµενα προϊόντα, προβαίνοντας σε σχετική ανακοίνωση στον τύπο. 12. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ/ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ «ΕΛΕΓΜΕΝΟ ΠΑΙΧΝΙ Ι» Ο ΕΛΟΤ µπορεί να προβεί σε προσωρινή ή οριστική ανάκληση του δικαιώµατος χρήσης της ετικέτας. Αν η επιχείρηση επιθυµεί την εκ νέου απονοµή/ χορήγηση του δικαιώµατος χρήσης της ετικέτας, θα πρέπει να υποβάλλει στη ΕΡ/ΕΛΟΤ νέα Αίτηση. Ενδεικτικά καταγράφονται οι παρακάτω λόγοι ανάκλησης : αν η επιθεώρηση αποδείξει ασυµφωνία µε τα Πρότυπα/ προδιαγραφές/ άλλα τυποποιητικά έγγραφα και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τον παρόντα Κανονισµό ή από τη σχετική σύµβαση απονοµής/ χορήγησης του δικαιώµατος χρήσης της ετικέτας, αν υπάρξει αντικανονική/ παραπλανητική χρήση ή αναφορά στην ετικέτα «ΕΛΕΓΜΕΝΟ ΠΑΙΧΝΙ Ι» σε έντυπα ή διαφηµιστικό υλικό, αν οι αλλαγές στις οποίες προβαίνει µία επιχείρηση στα προϊόντα της που φέρουν την ετικέτα «ΕΛΕΓΜΕΝΟ ΠΑΙΧΝΙ Ι» µπορεί να επηρεάσουν τη συµµόρφωση αυτών µε τις απαιτήσεις των Πρότυπων/προδιαγραφών/τυποποιητικών εγγράφων, µε βάση τα οποία αυτή απονεµήθηκε/χορηγήθηκε και ο ΕΛΟΤ θεωρεί αναγκαία την Σελίδα 14 από 20

15 πραγµατοποίηση συµπληρωµατικών Ελέγχων και µέχρι την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων αυτών, ύστερα από Αίτηση του δικαιούχου, αν ο κάτοχος δεν εκπληρώνει τις οικονοµικές του υποχρεώσεις αναφορικά µε τη διαδικασία χορήγησης του δικαιώµατος χρήσης της ετικέτας, αν κατά την διάρκεια των Επιθεωρήσεων δοθούν στην Οµάδα Επιθεώρησης παραπλανητικές ή ψευδείς πληροφορίες, αν η επιχείρηση χρεοκοπήσει, αν ο κάτοχος δεν εκπλήρωσε τους όρους που τέθηκαν από τον ΕΛΟΤ για την άρση της προσωρινής ανάκλησης, αν υπάρξουν αλλαγές ή τροποποιήσεις των απαιτήσεων των σχετικών Προτύπων, προδιαγραφών ή άλλων τυποποιητικών εγγράφων ή του παρόντος Κανονισµού, τις οποίες ο κάτοχος δεν επιθυµεί να ακολουθήσει. Η προσωρινή ανάκληση γνωστοποιείται γραπτά από τον ΕΛΟΤ προς το δικαιούχο χρήσης της ετικέτας «ΕΛΕΓΜΕΝΟ ΠΑΙΧΝΙ Ι» και ορίζονται οι όροι για την άρση της ανάκλησης. Καθ όλο το χρόνο της προσωρινής ανάκλησης, δεν επιτρέπεται στον δικαιούχο να διαθέτει προϊόντα που φέρουν την ετικέτα «ΕΛΕΓΜΕΝΟ ΠΑΙΧΝΙ Ι». Όταν ο δικαιούχος άρει τις αιτίες που προκάλεσαν την προσωρινή ανάκληση αυτή αίρεται και ειδοποιείται γραπτά ο ενδιαφερόµενος. Σε αντίθετη περίπτωση, ο ΕΛΟΤ προβαίνει σε οριστική ανάκληση του δικαιώµατος χρήσης της ετικέτας «ΕΛΕΓΜΕΝΟ ΠΑΙΧΝΙ Ι». Στην περίπτωση της οριστικής ανάκλησης ο ΕΛΟΤ αποφασίζει για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν σχετικά µε τα προϊόντα που φέρουν την ετικέτα «ΕΛΕΓΜΕΝΟ ΠΑΙΧΝΙ Ι», αν δηλαδή πρέπει να αφαιρεθεί η Ετικέτα από τα αποθεµατοποιηµένα προϊόντα ή και από τα ήδη διατεθέντα στην αγορά, ή αν θα επιτραπεί µία εκκαθάριση του αποθέµατος µέσα σε συγκεκριµένη σύντοµη χρονική περίοδο ή οτιδήποτε άλλο κριθεί αναγκαίο. Σε περίπτωση οριστικής ανάκλησης τα αντίστοιχα προϊόντα διαγράφονται από το Μητρώο Ελεγµένων Προϊόντων (ΜΕΠ), ενώ σε περιπτώσεις προσωρινής ανάκλησης η ΕΡ/ΕΛΟΤ κάνει σχετική επισήµανση στο ΜΕΠ. 13. ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ «ΕΛΕΓΜΕΝΟ ΠΑΙΧΝΙ Ι» Μετά την απονοµή/χορήγηση του δικαιώµατος χρήσης της ετικέτας η επιχείρηση µπορεί να χρησιµοποιήσει στο έντυπο ή διαφηµιστικό υλικό και στα προϊόντα της, την ετικέτα «ΕΛΕΓΜΕΝΟ ΠΑΙΧΝΙ Ι» Ο λογότυπος της ετικέτας «ΕΛΕΓΜΕΝΟ ΠΑΙΧΝΙ Ι» σε αναλογικές διαστάσεις είναι ο κατωτέρω: Σελίδα 15 από 20

16 13.2 Ο λογότυπος της ετικέτας «ΕΛΕΓΜΕΝΟ ΠΑΙΧΝΙ Ι» τοποθετείται στα προϊόντα που αφορά σε διαστάσεις αναλογικές ως προς τον εγκεκριµένο λογότυπο. Στις περιπτώσεις που η ετικέτα «ΕΛΕΓΜΕΝΟ ΠΑΙΧΝΙ Ι» περιορίζεται µόνο σε µερικούς κωδικούς προϊόντων που παράγει /εισάγει η επιχείρηση δεν επιτρέπεται αναφορά ή χρήση της ετικέτας σε κωδικούς προϊόντων που δεν καλύπτονται από αυτή Η ετικέτα «ΕΛΕΓΜΕΝΟ ΠΑΙΧΝΙ Ι» είναι αποκλειστική ιδιοκτησία του ΕΛΟΤ, ο λογότυπος της οποίας έχει νοµίµως κατοχυρωθεί, µπορεί δε να κατοχυρωθεί και σε άλλες χώρες για τη διασφάλιση της προστασίας της Το δικαίωµα χρήσης της ετικέτας «ΕΛΕΓΜΕΝΟ ΠΑΙΧΝΙ Ι» αφορά αποκλειστικά και µόνο εκείνον στον οποίο απονεµήθηκε και δεν µεταβιβάζεται παρά µόνο σε περιπτώσεις παραχώρησης ολόκληρης της επιχείρησης ή αλλαγής του ονόµατός της και αφού ειδοποιηθεί και πληροφορηθεί την αλλαγή ο ΕΛΟΤ Ο κάτοχος του δικαιώµατος χρήσης της ετικέτας «ΕΛΕΓΜΕΝΟ ΠΑΙΧΝΙ Ι» πρέπει να φροντίζει ώστε οι δηµοσιεύσεις και οι διαφηµίσεις για αυτήν πρέπει να µην προκαλούν σύγχυση στο χρήστη, ανάµεσα στα προϊόντα που τα αφορά και σε εκείνα που δεν τα αφορά. Ο δικαιούχος δεν θα πρέπει να δίνει στους χρήστες των προϊόντων που φέρουν την ετικέτα «ΕΛΕΓΜΕΝΟ ΠΑΙΧΝΙ Ι» παραπλανητικές πληροφορίες για τη λειτουργία, τις δυνατότητες και τα χαρακτηριστικά τους Για την εξασφάλιση της σωστής εφαρµογής των ανωτέρω περιγραφοµένων, ο δικαιούχος χρήσης της ετικέτας «ΕΛΕΓΜΕΝΟ ΠΑΙΧΝΙ Ι» υποχρεούται να θέτει υπόψη της ΕΡ/ΕΛΟΤ κάθε γραπτό ή οπτικό-ακουστικό στοιχείο που προορίζεται για ευρεία δηµοσιότητα και που αναφέρεται άµεσα ή έµµεσα στην ετικέτα και να ζητεί τη σύµφωνη γνώµη του. Σε αντίθετη περίπτωση καθώς και σε κάθε παραπλανητική χρήση, ο ΕΛΟΤ λαµβάνει τα µέτρα που περιγράφονται στον παρόντα Κανονισµό. 14. ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 14.1 Ο ενδιαφερόµενος δύναται, κατά των αποφάσεων του ΕΛΟΤ για θέµατα χορήγησης του δικαιώµατος χρήσης της ετικέτας «ΕΛΕΓΜΕΝΟ ΠΑΙΧΝΙ Ι», να ασκήσει προσφυγή στον ΕΛΟΤ µέσα σε έναν µήνα από την κοινοποίηση σε αυτόν, της σχετικής απόφασης. Σελίδα 16 από 20

17 14.2 Για την προσφυγή αποφασίζει η Επιτροπή ιαχείρισης του Συστήµατος Χορήγησης Ετικέτας, η οποία διευρύνεται µε τη συµµετοχή του Προέδρου του.σ του ΕΛΟΤ, στη θέση του Προέδρου και µε εκπρόσωπο του προσφεύγοντος Η απόφαση εκδίδεται µέσα σε δύο µήνες από την ηµεροµηνία υποβολής της προσφυγής και εφαρµόζεται υποχρεωτικά από τα αντισυµβαλλόµενα µέρη. Μέχρι να εκδοθεί η παραπάνω απόφαση, ισχύει η απόφαση που έχει ληφθεί από την Επιτροπή ιαχείρισης του Συστήµατος Χορήγησης Ετικέτας. 15. ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ Ο ΕΛΟΤ και ιδιαίτερα η ΕΡ/ΕΛΟΤ, η Επιτροπή ιαχείρισης του Συστήµατος Χορήγησης Ετικέτας του ΕΛΟΤ και όλοι οι εµπλεκόµενοι, αναλαµβάνουν την ευθύνη να χειρίζονται τα έντυπα και τις πληροφορίες που περιέρχονται στην κατοχή τους κατά τη διενέργεια των ελέγχων και αξιολογήσεων ως αυστηρά εµπιστευτικές και να τις χρησιµοποιούν µόνο για τους σκοπούς των επαφών µε την επιχείρηση και της διεξαγωγής του ελέγχων των προϊόντων της. 16. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 16.1 Υπολογισµός Κόστους Για την απονοµή/χορήγηση του ικαιώµατος Χρήσης της Ετικέτας «ΕΛΕΓΜΕΝΟ ΠΑΙΧΝΙ Ι», την επέκταση και ανανέωση του δικαιώµατος χρήσης τους καταβάλλεται στον ΕΛΟΤ αµοιβή ίση προς το απαιτούµενο Συνολικό Κόστος. Το Συνολικό Κόστος (ΣΚ) για την απονοµή/ χορήγηση του ικαιώµατος Χρήσης της ετικέτας «ΕΛΕΓΜΕΝΟ ΠΑΙΧΝΙ Ι»,αποτελείται από το Αρχικό Κόστος (ΑΚ) και από το Ετήσιο Κόστος (ΕΚ) Το (ΑΚ) καλύπτει τα έξοδα που απαιτούνται για να αξιολογηθεί η Αίτηση και να ληφθεί η απόφαση για την απονοµή/ χορήγηση του ικαιώµατος Χρήσης της Ετικέτας «ΕΛΕΓΜΕΝΟ ΠΑΙΧΝΙ Ι» έστω και αν αυτή είναι αρνητική. Το ΑΚ περιλαµβάνει ειδικότερα : α) Κόστος επιθεώρησης της επιχείρησης α, που προσδιορίζεται από τον ΕΛΟΤ και αποτελείται από: - τα έξοδα µετάβασης, επιστροφής, διαµονής και διανυκτέρευσης δύο επιθεωρητών, ανάλογα µε τις απαιτούµενες εκτός έδρας ηµέρες, και - τα έξοδα για την επιθεώρηση, τη δειγµατοληψία και τη σύνταξη της αντίστοιχης έκθεσης. β) Κόστος εκτέλεσης δοκιµών β: Αποτελείται από το κόστος των απαιτούµενων εργαστηριακών δοκιµών. Σελίδα 17 από 20

18 γ) προσαύξηση του αθροίσµατος (α + β) κατά 25% για την κάλυψη των διοικητικών εξόδων του ΕΛΟΤ που αφορούν στις διαδικασίες έκδοσης πιστοποιητικού, κ.λ.π. δ) Σύµφωνα µε τα παραπάνω το Αρχικό Κόστος καθορίζεται σύµφωνα µε τον τύπο ΑΚ = 1, 25 (α + β). Σε περίπτωση που υπάρξει ανάγκη επανάληψης ορισµένων επιθεωρήσεων, δοκιµών κλπ για να διαπιστωθεί ότι έγιναν οι αναγκαίες τροποποιήσεις/ διορθώσεις που πιθανόν υποδείχθηκαν, το ΑΚ προσαυξάνεται αντίστοιχα Το ΕΚ αποτελείται από το Σταθερό Ετήσιο Κόστος (ΣΕΚ) και το Μεταβλητό Ετήσιο Κόστος (ΜΕΚ) και καλύπτει τα έξοδα που απαιτούνται για την ανά έτος άσκηση της εποπτείας του ικαιώµατος Χρήσης της ετικέτας «ΕΛΕΓΜΕΝΟ ΠΑΙΧΝΙ Ι», καθώς και των αντίστοιχων προϊόντων που φέρουν την ετικέτα «ΕΛΕΓΜΕΝΟ ΠΑΙΧΝΙ Ι». Το ΣΕΚ περιλαµβάνει ειδικότερα : α) Κόστος επιθεωρήσεων ανά έτος, α.χ, όπου α: το κόστος που καθορίζεται στην παράγραφο , εδάφιο α χ: ο αριθµός των επιθεωρήσεων ανά έτος β) Κόστος δοκιµών ανά έτος, β, όπου Σύµφωνα µε τον εκάστοτε ισχύοντα τιµοκατάλογο του ΤΠΠ γ) Προσαύξηση κατά 25% του αθροίσµατος (α.χ + β ) για την κάλυψη των διοικητικών και γενικών εξόδων του ΕΛΟΤ που αφορούν στις διαδικασίες χορήγησης δικαιώµατος χρήσης ετικέτας«ελεγμενο ΠΑΙΧΝΙ Ι». δ) Σύµφωνα µε τα παραπάνω το σταθερό ετήσιο κόστος καθορίζεται σύµφωνα µε τον τύπο ΣΕΚ = 1,25 (α.χ +β ) Το ΜΕΚ είναι το κόστος του ΕΛΟΤ για τη χορήγηση δικαιώµατος χρήσης ετικέτας κατ έτος προϊόντων συγκεκριµένης αξίας και άσκησης εποπτείας και είναι ανάλογο προς την αξία αυτών των προϊόντων. Το ΜΕΚ καθορίζεται σύµφωνα µε τον τύπο ΜΕΚ = γ.ω όπου γ = 1 (ένα τοις χιλίοις) ω = η αξία πώλησης των προϊόντων που θα έχουν την Ετικέτα κατ έτος Σε περίπτωση που µετά την απονοµή/ χορήγηση του δικαιώµατος χρήσης ετικέτας «ΕΛΕΓΜΕΝΟ ΠΑΙΧΝΙ Ι», διαπιστωθούν οποιεσδήποτε αποκλίσεις από τις συµφωνηµένες τεχνικές απαιτήσεις, το κόστος αντιµετώπισής τους (δηλ. των πιθανών επιπλέον ελέγχων, δοκιµών, απασχόλησης των υπηρεσιών του ΕΛΟΤ, συνεδριάσεων της Επιτροπής ιαχείρισης του Συστήµατος Χορήγησης Ετικέτας κλπ) δεν περιλαµβάνεται στο κόστος της προηγούµενης παραγράφου. Το κόστος αυτό υπολογίζεται κατά περίπτωση και η καταβολή του είναι υποχρεωτική για τη συνέχιση της χορήγησης δικαιώµατος χρήσης της ετικέτας. Σελίδα 18 από 20

19 Εφόσον απαιτείται δειγµατοληψία από τα σηµεία διάθεσης του προϊόντος, το σχετικό κόστος επιβαρύνει τον ενδιαφερόµενο Τρόπος Πληρωµής Το αρχικό κόστος (ΑΚ) καταβάλλεται σε δύο δόσεις, ως εξής : α) Το προϋπολογιζόµενο ΑΚ καταβάλλεται µετά την εξέταση της αίτησης και αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη διεξαγωγή του Αρχικού Ελέγχου και των δοκιµών που απαιτούνται σύµφωνα µε τον παρόντα Κανονισµό. Β) σε περίπτωση που το τελικό πραγµατικό ΑΚ διαφέρει από το προϋπολογισθέν, η διαφορά συµψηφίζεται µε το ΕΚ Το ΑΚ δεν επιστρέφεται, ανεξάρτητα από το αποτέλεσµα των ελέγχων και της τελικής απόφασης της Επιτροπής ιαχείρισης του Συστήµατος Χορήγησης Ετικέτας, καθώς και τυχόν απόσυρσης της αίτησης από τον ενδιαφερόµενο Το Ετήσιο Κόστος (ΕΚ) για το πρώτο έτος καταβάλλεται µε την υπογραφή της σύµβασης µεταξύ του ΕΛΟΤ και του κατόχου και στη συνέχεια στο τέλος κάθε έτους καταβάλλεται το ΕΚ για το επόµενο έτος και για όσα έτη προβλέπει η σύµβαση. Το ΜΕΚ προϋπολογίζεται για κάθε έτος χρήσης σύµφωνα µε δήλωση του κατόχου για το ύψος της αξίας των πιστοποιηµένων προϊόντων που εκτιµά ότι θα πωλούνται. Με τη συµπλήρωση κάθε έτους θα γίνεται εκκαθάριση µε βάση τα πραγµατικά δεδοµένα, για την εξακρίβωση των οποίων ο κάτοχος υποχρεώνεται να παράσχει κάθε απαιτούµενη διευκόλυνση και όλα τα σχετικά έγγραφα στον ΕΛΟΤ. Η εκκαθάριση του ΜΕΚ θα συµψηφίζεται µε την καταβολή του ΕΚ του επόµενου έτους Καθορισµός Οικονοµικών ικαιωµάτων Οι οικονοµικοί παράµετροι, βάσει των οποίων καθορίζεται η τιµή του α) και β) που αναφέρονται στην παράγραφο 16.1, για την απονοµή/χορήγηση του δικαιώµατος χρήσης ετικέτας «ΕΛΕΓΜΕΝΟ ΠΑΙΧΝΙ Ι», καθορίζονται µε απόφαση του.σ. του ΕΛΟΤ. Με την υπογραφή της σύµβασης ο ΕΛΟΤ διατηρεί το δικαίωµα να επανακαθορίζει κατ έτος το ΕΚ. Σε περίπτωση ανανέωσης της σύµβασης, δεν καταβάλλεται ΑΚ. Ο ΕΛΟΤ στην περίπτωση αυτή δικαιούται να επανακαθορίσει τα οικονοµικά του δικαιώµατα που αφορούν το ΕΚ. 17. ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕ) & ΕΛΕΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΜΕΠ) Θεσπίζεται στη ΕΡ Μητρώο Επιχειρήσεων µε το δικαίωµα χρήσης της Ετικέτας «ΕΛΕΓΜΕΝΟ ΠΑΙΧΝΙ Ι»,καθώς και προϊόντων που φέρουν την Ετικέτα µε αντικείµενο τη Σελίδα 19 από 20

20 δηµοσιοποίηση της απονοµής/ χορήγησης του δικαιώµατος χρήσης και την παρακολούθηση της διατήρησης της Ετικέτας για αυτά. Το ΜΕΠ περιλαµβάνει το όνοµα της επιχείρησης, τον τύπο ή τους τύπους των προϊόντων, στους οποίους έχει απονεµηθεί/χορηγηθεί η Ετικέτα «ΕΛΕΓΜΕΝΟ ΠΑΙΧΝΙ Ι», τα Πρότυπα, οι προδιαγραφές ή τα άλλα τυποποιητικά έγγραφα, βάσει των οποίων έγινε η απονοµή, αναφορά στον παρόντα Κανονισµό βάσει του οποίου έγινε η αξιολόγηση της επιχείρησης καθώς και άλλες πληροφορίες οι οποίες κατά περίπτωση µπορεί να απαιτούνται. 18. ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ Η ΕΡ/ΕΛΟΤ αναγνωρίζει και αποδέχεται ως θετικά τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης της επιχείρησης, τα οποία επικυρώνονται µε Πιστοποιητικό της σειράς ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9000/ISO 9001που έχει εκδοθεί από τον ΕΛΟΤ Α.Ε. ή από άλλο Οργανισµό µέλος του IQNet. Σελίδα 20 από 20

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/01 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Μ. Πιτσίκα/ Ξ. Παπαϊωάννου Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΠΑΙΧΝΙ ΟΤΟΠΩΝ (Παιδότοποι εσωτερικού χώρου & Παιδικές χαρές) Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/00 Συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΧΛΟΗΣ 89 & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ - 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210 6253927, 6252495 INTERNET SITE: www.eurocert.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΠ Ε.01

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΠ Ε.01 ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΠ Ε.01 Έκδοση/ Τροποποίηση : 03/01 Τροποποιήθηκε από/ Υπογραφή : Ξ. Παπαϊωάννου / Α. Ρεµούνδου Ηµεροµηνία Τροποποίησης: 2009-09-27

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΣ ΑΤ Ε.

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΣ ΑΤ Ε. ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΣ ΑΤ Ε.01 Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/00 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Α. Ρεµούνδου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΟΥ ΟΜΙΚΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΟΥ ΟΜΙΚΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΟΥ ΟΜΙΚΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/00 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Κ.Παναγιωτόπουλος Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

7.1.007/1 η Έκδοση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΠΙ- ΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ REGULATION ON THE USE OF NATIONAL CONFOR- MITY MARKS ON AGRICULTURAL PRODUCTS ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ ΚΑΝΑΞ/01/06/12-11-2014 1/11 ΕΣΥ ΚΑΝΑΞ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 25-02-1997

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 1. Πεδίο Εφαρμογής ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Η Διαδικασία αυτή καθορίζει την μέθοδο που ακολουθείται από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ για την απονομή του Ελληνικού Σήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Νοέμβριος 2007

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Νοέμβριος 2007 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Νοέμβριος 2007 ΣΜΥΡΝΗΣ 13-15, 165 62 ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΗΛ.: 213-2026200 FAX: 210-9615464 e-mail:info@ekevyl.gr σελ.2 από 22 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 1.0 ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών Κανονισμός ορίζει τον τρόπο λειτουργίας της QMSCERT για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Συστήματος Ελέγχου Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Μάρτιος 2015 ΣΜΥΡΝΗΣ 13-15, 165 62 ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΗΛ.: 213-2026200 FAX: 210-9615464 e-mail:info@ekapty.gr www.ekapty.gr σελ.2 από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΣ Π Ε.01

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΣ Π Ε.01 ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΣ Π Ε.01 Έκδοση/ Τροποποίηση : 05/02 Τροποποιήθηκε από/ Υπογραφή : Α. Ρεµούνδου Ηµεροµηνία τροποποίησης:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΣ: ΚΑΝ 06 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ:

ΚΩ ΙΚΟΣ: ΚΑΝ 06 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ: ΚΩ ΙΚΟΣ: ΚΑΝ 06 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ: 2 Σελίδα 1 από 12 ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ISO 22000) ΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ε.Π.Ε. ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε.

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΧΛΟΗΣ 89 & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ - 144 52 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210 6253927, 6252495 INTERNET SITE: www.eurocert.gr e-mail: eurocert@otenet.gr FAX: 210 6203018 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους Το παρόν προορίζεται ως έγγραφο καθοδήγησης για τους Οικονομικούς Φορείς (κατασκευαστές, εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, εισαγωγείς και διανομείς) μετρικών οργάνων με σήμανση CE Νομική ισχύ έχουν μόνο

Διαβάστε περισσότερα

7Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1. ΑΝΤΙKΕΙΜΕΝΟ 5

7Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1. ΑΝΤΙKΕΙΜΕΝΟ 5 ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 28 7Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1. ΑΝΤΙKΕΙΜΕΝΟ 5 2. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΠΣΣ ΑΤ) 3 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΕΣΥ ΠΡΟΠΑΡΑΜ/02/00/26-2-2015 1/7 ΕΣΥ ΠΡΟΠΑΡΑΜ Έκδοση: 02 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 19-02-2002 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: 26-02-2015 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 30.11.2010/4 η Έκδοση Kωδικός Eγγράφου: ΠΟΓ-R-01/4 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (Π.Ο.Π) ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ (Π.Γ.Ε) Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΣΠ Ε.01

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΣΠ Ε.01 ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΣΠ Ε.01 Έκδοση/ Τροποποίηση : 05/02 Τροποποιήθηκε από/ Υπογραφή : Α. Ρεµούνδου Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΕΣΥ ΠΡΟΠΑΡΑΜ/01/06/1-10-2012 1/7 ΕΣΥ ΠΡΟΠΑΡΑΜ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 19-02-2002 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: 1-10-2012 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης A.E.

1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης A.E. Έντυπο Ενηµέρωσης ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης A.E. 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης 5. Κάλυψη Αστικής Ευθύνης 6. Οι Εκδόσεις ΕΣΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των :

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : α) της εταιρείας µε την επωνυµία TELESUITE LTD», η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί δυνάµει του

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17065:2012 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΩΜΑΤΙΩΝ ΣΕ ΑΣΤΕΡΙΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙ ΙΑ ΕΣΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ, ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΤΗΝ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Σήμα στο γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα

Ελληνικό Σήμα στο γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα Ελληνικό Σήμα στο Ιωάννα Ζτάλιου M.Sc. Γεωπόνος Τροφίμων ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ Διεύθυνση Διαχείρισης Ελέγχων Γάλακτος & Κρέατος Κηφισίας 33, Θεσσαλονίκη email: ztaliou@elog.gr 1 Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος 4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

EQA HELLAS AE ΚΑΛΑΜΑ Π. 30, 152 33 ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΑΘΗΝΑ Τ: 210-6834012, 210-6800552, F: 210-6850985 url:www.eqa.gr, e mail: eqa@eqa.gr, info@eqa.

EQA HELLAS AE ΚΑΛΑΜΑ Π. 30, 152 33 ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΑΘΗΝΑ Τ: 210-6834012, 210-6800552, F: 210-6850985 url:www.eqa.gr, e mail: eqa@eqa.gr, info@eqa. 1. Σκοπός ΟΔΗΓΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ Η Οδηγία αυτή παρέχει το πλαίσιο άσκησης του δέοντος ελέγχου στους τρόπους και πρακτικές που ακολουθεί ο πιστοποιημένος πελάτης (οργανισμός-εταιρεία-επιχείρηση κλπ), σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΣ ΑΤ Ε.01

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΣ ΑΤ Ε.01 ΑΠΣ AT Ε.01 ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΣ ΑΤ Ε.01 Έκδοση/ Τροποποίηση : 02/03 Τροποποιήθηκε από/ Υπογραφή : Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 23 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 - Γενικές Πληροφορίες 1.1 Η Ταυτότητα της Εταιρείας 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. MEΛΟΣ ΤΩΝ ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2007-09-20 Νο.32-07 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες οι οποίοι θα συµµετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης. 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση. 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης. 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης. 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση. 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης. 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης 5. Κάλυψη Αστικής Ευθύνης ΕΣΥ ΕΝΗΜΕΡ/01/04/12-11-2014 1/7 ΕΣΥ ΕΝΗΜΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALGAP (EUREPGAP)

GLOBALGAP (EUREPGAP) GLOBALGAP (EUREPGAP) Το Διεθνές Σχήμα Πιστοποίησης Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής GLOBALGAP, λειτουργεί ως αντικειμενικό εργαλείο αξιολόγησης του βαθμού συμμόρφωσης με τις σχετικές απαιτήσεις για όλες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις 1. Ο παρών νόµος ρυθµίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας των χρηµατιστηρίων εµπορευµάτων και των χρηµατιστηριακών αγορών εµπορευµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΚΑΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑ

ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΚΑΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΚΑΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑ Κυρίες και κύριοι, Η εταιρεία ISOMAT δραστηριοποιείται στην παραγωγή δομικών υλικών από το 1980. Τα προϊόντα που παράγει

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 Εφαρµογή στο ΤΕΙ 2/2/2012

Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 Εφαρµογή στο ΤΕΙ 2/2/2012 Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 Εφαρµογή στο ΤΕΙ Αθήνας 2/2/2012 Πρότυπο ISO9001:2008 Το πρότυπο καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα σύστηµα διαχείρισης ποιότητας, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ 1. Σκοπός Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι να καθορίσει τις µεθόδους και τον τρόπο ελέγχου κατά την εκτέλεση των παρακάτω διαδικασιών: Έλεγχο εισερχοµένων Εγκατάσταση οργάνων Παροχή υπηρεσιών τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 16 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 - Γενικές Πληροφορίες 1.1 Η Ταυτότητα της Εταιρείας 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ 45011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ 45011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Αναγνώριση της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου -ΥΜΕ) ως Τεχνική Υπηρεσία κατηγορίας Β στις Εγκρίσεις Τύπου Οχημάτων Με την επιτυχή αξιολόγηση μας από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την..., οι κάτωθι συμβαλλόμενοι, ήτοι: 1] Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1885/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1885/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1885/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04)

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04) Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04) 1. Οι οδηγίες που ακολουθούν εστιάζονται µόνο στα θέµατα εφαρµογής του ΠΠΕ και δεν έχουν ως αντικείµενό τους τον έλεγχο της σύνταξης του ΠΠΕ, το οποίο θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΟΞΥΓΟΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» ΚΑΝ-02/4 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: ΚΑΝ-02 Σελίδα 1 από 19 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία

ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ Νίκη Βγόντζα Διευθύντρια Αιμοδοσίας Κωνσταντοπούλειο Γ.Ν.Ν. Ιωνίας Σημαίνει : ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία μετάγγιση σωστού και ασφαλούς αίματος στο σωστό ασθενή τη κατάλληλη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ & ΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ & ΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Αθήνα, Αριθμ. Πρωτ. Α Π Ο Φ Α Σ Η ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ & ΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ο Ι Υ Π Ο Υ Ρ Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 5

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 5 Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 5 Διαπιστευμένα Εργαστήρια Ιανουάριος 2012 5.1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα κύρια ισχύοντα πρότυπα και οι σειρές προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο Ο παρών Κανονισμός αναφέρεται στη χρήση σημάτων τα οποία χορηγεί η a Cert A.E. σε επιχειρήσεις για την επισήμανση και τη διαφήμιση των πιστοποιημένων προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΣΥ ΚΟ2-ΚΡΙΤΕ/01/04/8-1-2009 1/11 ΕΣΥ ΚΟ2-ΚΡΙΤΕ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 04 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 14-3-1997

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΣΦΗΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 2009 Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 1. Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «BIG SOLAR

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Ποιότητας

Εγχειρίδιο Ποιότητας ΚΩΔΙΚΟΣ: ΕΓΧΠ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΔΟΤΗΣ: ΜΟΔΙΠ Εγχειρίδιο Ποιότητας Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 ΑΝΤΙΤΥΠΟ 1 ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ Περιεχόμενα 1. Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός για την Εθελοντική ιαπίστευση των Παρόχων Υπηρεσιών Πιστοποίησης

Κανονισµός για την Εθελοντική ιαπίστευση των Παρόχων Υπηρεσιών Πιστοποίησης Αριθ. 295/65 Κανονισµός για την Εθελοντική ιαπίστευση των Παρόχων Υπηρεσιών Πιστοποίησης (ΦΕΚ B' 1730/24.11.2003) Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ) Έχοντας υπόψη: α. το Ν. 2867/2000

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ ΕΛ /01/04/3-6-2013 1/10 ΕΣΥ ΕΛ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 04 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 06-03-2008 Ηµεροµηνία αναθεώρησης: 3-6-2013 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθµό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ 177 78, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-3469606, ΦΑΞ 210-3469906, A. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ 177 78, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-3469606, ΦΑΞ 210-3469906, A. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ 177 78, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-3469606, ΦΑΞ 210-3469906, A. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ 1. Τυποποίηση και Συσκευασία Η τυποποίηση, σε συνδυασμό με την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τομέα της ασφάλειας και της συμμόρφωσης των προϊόντων.

Κατευθυντήριες γραμμές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τομέα της ασφάλειας και της συμμόρφωσης των προϊόντων. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Ασφάλεια, διευκόλυνση των συναλλαγών και διεθνής συντονισμός Προστασία των πολιτών και άσκηση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ Ι.ΓΕ.Μ.Κ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ Ι.ΓΕ.Μ.Κ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ Ι.ΓΕ.Μ.Κ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.0 Νοµικό Πλαίσιο 2.0 Αντικείµενο 3.0 Αµεροληψία, Ανεξαρτησία και Ακεραιότητα 4.0 Εφαρµοζόµενα Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση Παράρτημα V.1.β.i Εκπαίδευση και Πολιτισμός Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση Erasmus ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση Στο πλαίσιο του Προγράμματος Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

ANAKOΙΝΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

ANAKOΙΝΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ. Μελέτης: 16 /2015 Αρ. Πρωτ.: 34216/22-06-2015 ΕΡΓΟ: (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ANAKOΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΣΕΠ Επιστημών & Υγείας ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ 1. Σκοπός Ο Κώδικας Δεοντολογίας των μελών του Συνδέσμου σκοπό έχει να προτρέπει τα μέλη του Συνδέσμου στο να κατανοούν και να εφαρμόζουν συστηματοποιημένους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FAQs)

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FAQs) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1 η ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2η ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΛΑ ΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Μη εδώδιμα φυτικά προϊόντα 1 από 18 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Νομιμότητα της επιχείρησης...3 Διοίκηση και Οργάνωση...4 Πιστοποιήσεις...5 Επάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Εισηγήτρια : Γκίκα Γεωργία Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 10/4/2014 AΠ: 714/010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ:

Μαρούσι, 10/4/2014 AΠ: 714/010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Μαρούσι, 10/4/2014 AΠ: 714/010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 677/03/8-1-2013 «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 441/121/21-6-2007 «Κανονισµός ιαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθµοδοτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ. Δρ Γιώργος Φρυσαλάκης ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ. Δρ Γιώργος Φρυσαλάκης ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Δρ Γιώργος Φρυσαλάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 2014

ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 2014 1 Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Μελισσοκόμων σύστασε τον Φορέα Πιστοποίησης Μελισσοκομικών Κυπριακών Προϊόντων σε συνεργασία με ιδιωτική εταιρεία Ελέγχου και Πιστοποίησης. Στόχος μας είναι η προώθηση των κυπριακών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) Άρθρο 1. Γενικές Αρχές 1.1 Ο Κώδικας Δεοντολογίας Εσωτερικός Κανονισμός (εφεξής Κώδικας Δεοντολογίας) περιέχει τις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Από τον Ιούλιο 2013 αλλάζουν για τους κατασκευαστές μερικά βασικά σημεία για τη σήμανση CE των δομικών υλικών σύμφωνα με τον κανονισμό 305/2011 ΕΕ που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµό βιοαερίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ο Σ Χ Ε Δ Ι Ο Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η Σ Α Ν Ε Ρ Γ Ω Ν ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Απρίλιος 2013 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 7 1. Γενική περιγραφή του Σχεδίου 7 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2008

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2008 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 29 Πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε κοινούς κανόνες και πρότυπα για τους οργανισµούς επιθεώρησης και εξέτασης πλοίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προϊόντα Αρτοποιείας - Ζαχαροπλαστικής 1 από 18 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Νομιμότητα της επιχείρησης...3 Διοίκηση και Οργάνωση...4 Πιστοποιήσεις...5

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 270 5 του 1965 88(Ι) του 1995 132(Ι) του 2001 63(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

Γεν. Γραμματεία Φορολογικών ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ

Γεν. Γραμματεία Φορολογικών ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ Αθήνα, 31/10/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ A.Π.: οικ.12044/2ηδκβπ662/φ.24 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Προς: Υπουργείο Οικονομικών 1 η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Γεν. Γραμματεία Φορολογικών

Διαβάστε περισσότερα

«Αποστολή κατευθυντήριων οδηγιών σχετικά με τον επίσημο έλεγχο τροφίμων»

«Αποστολή κατευθυντήριων οδηγιών σχετικά με τον επίσημο έλεγχο τροφίμων» Αθήνα, 22-8-2007 Αριθμ. Πρωτ.: 15103 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λ. Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών Ταχ. Κώδικας : 115 26 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Οµάδα εργασίας για τον έλεγχο των φαρµάκων και τις επιθεωρήσεις

Οµάδα εργασίας για τον έλεγχο των φαρµάκων και τις επιθεωρήσεις Έκδοση 8η (τελική) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ενιαία αγορά, κανονιστικό περιβάλλον, βιοµηχανίες υπαγόµενες σε κάθετη νοµοθεσία Φαρµακευτικά προϊόντα και καλλυντικά Βρυξέλλες, Ιούλιος

Διαβάστε περισσότερα

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος : 29-05-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αριθ. Μελέτης: 4 / 2012 Τμήμα Τεχνικών Έργων, Προμηθειών Αριθ. Πρωτ: 6836 & διενέργειας Διαγωνισμών ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια Ανταλλακτικών και Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις EIOPA-BoS-12/069 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1/8 1. Κατευθυντήριες γραμμές Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού EIOPA (European Insurance

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Σήµερα την ευτέρα 26/4/2010, οι παρακάτω υπογράφοντες: α.) Ο κος Αργύριος Ζαφειρόπουλος, κάτοικος Αθηνών που ενεργεί στην προκειµένη περίπτωση υπό την ιδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα. 1. Όροι Εγγύησης

Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα. 1. Όροι Εγγύησης Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα 1. Όροι Εγγύησης Η Schneider Electric αναλαµβάνει να αντικαταστήσει τυχόν ελαττωµατική λειτουργία των προϊόντων που προέρχεται από σφάλµα στο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ IATRICA 1. Η Εταιρεία με την επωνυμία IATRICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ, με Α.Φ.Μ. 800542860, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και Έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 6o Διακλαδικό Σχολείο Διαλειτουργικότητας, Στοχοθεσίας και Ποιότητας

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 6o Διακλαδικό Σχολείο Διαλειτουργικότητας, Στοχοθεσίας και Ποιότητας ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 6o Διακλαδικό Σχολείο Διαλειτουργικότητας, Στοχοθεσίας και Ποιότητας Αθήνα Νοέμβριος 2014 Βασικές υποδομές (πυλώνες) της ποιότητας (Τυποποίηση Αξιολόγηση Συμμόρφωσης Μετρολογία)

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΛΗΞΗ.GR.

ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΛΗΞΗ.GR. ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΛΗΞΗ.GR. Γ. Κολυβάς, Προϊστάµενος Τµήµατος Ρύθµισης Τηλεπικοινωνιακών Θεµάτων, ΕΕΤΤ Α. Καπώνη, ικηγόρος, ΕΕΤΤ Ηµερίδα Ενηµέρωσης Καταχωρητών,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 16440/Φ.10.4/445/93 Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρµολογούµενων µεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση µεταλλικών σκαλωσιών. (ΦΕΚ 756/Β/28-9-93) ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΜΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ «Εποπτεία Αγοράς Προϊόντων οµικών Κατασκευών» Μελέτη πραγµατικής περίπτωσης (case study) Εισηγητής: Κων/νος Ασλάνης Πολιτικός Μηχανικός, ιευθυντής τµηµάτων τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1577/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1577/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1577/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από µονάδα Συµπαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10 Αθήνα, 21/6/2001 Θέµα: ιευκρινίσεις επί της Aποφάσεως 5/204/14.11.2000 (Φ.Ε.Κ. 1487Β / 6.12.2000) του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς "Κανόνες συµπεριφοράς των εταιριών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 22/2011

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 22/2011 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 22/2011 Τροποποίηση συµπλήρωση του Κανονισµού Αδειών που εκδίδεται κατ εξουσιοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1457/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1457/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1457/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σταθμό

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας Άρθρο 30 Αντικείμενο Άδειας Προμήθειας 1. Προϋπόθεση για την πώληση φυσικού αερίου σε Επιλέγοντες και μη Επιλέγοντες Πελάτες συνιστά η κατοχή Άδειας Προμήθειας. 2. Δεν απαιτείται Άδεια Προμήθειας: α) Για

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4121, 4/5/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4121, 4/5/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 25 / 6 / 2015 ΑΠ: 422/2015. ΠΡΟΣ: Όπως Π

Αθήνα, 25 / 6 / 2015 ΑΠ: 422/2015. ΠΡΟΣ: Όπως Π ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ Αθήνα, 25 / 6 / 2015 ΑΠ: 422/2015 ΠΡΟΣ: Όπως Π ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας Παράπονα & Έρευνα Ικανοποίησης Πελάτη σ.1.5 1.0 ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της Διαδικασίας αυτής είναι: Ο καθορισμός της μεθόδου αντιμετώπισης και διαχείρισης των παραπόνων των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 214/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 214/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 214/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα