ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΓΝΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΓΝΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ"

Transcript

1 ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΓΝΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ XML (extended Markup Language) Ι. Χατζηλυγερούδης

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ SGML (Standard Generalized Markup Language) Διεθνές πρότυπο ορισμού μεθόδων αναπαράστασης πληροφοριών ανεξάρτητα από συσκευή/σύστημα και χρήση/ανάγνωση Εφαρμογές SGML: Γλώσσες που υπακούουν στο πρότυπο αυτό. Π.χ. HTML XML

3 XML vs HTML <H2> Nonmonotonic Reasoning: Context-Dependent Reasoning</H2> <i>by <b>v. Marek</b> and <b>m. Truszczynski</b></i> <br> Springer 1993<br> ISBN <book> <title> Nonmonotonic Reasoning: Context-Dependent Reasoning</title> <author>v. Marek</author> <author>m. Truszczynski</author> <publisher>springer</publisher> <year>1993</year> <ISBN> </ISBN> </book>

4 Ομοιότητες XML vs HTML Είναι γλώσσες σήμανσης (markup) Χρησιμοποιούν ετικέτες (tags) Εύκολα αναγνώσιμες από άνθρωπο Διαφορές Όλες οι ετικέτες στην XML πρέπει να κλείνουν (στην HTML όχι: π.χ. <br>) Η HTML είναι δύσκολα αναγνώσιμη από μηχανές Η HTML δεν περιέχει δομική πληροφορία (οντότητεςσχέσεις) Η XML επιτρέπει ορισμό περιορισμών σε τιμές (π.χ. έτος)

5 XML vs HTML Διαφορές (συν.) Οι ετικέτες στην HTML είναι προκαθορισμένες (αφορούν μορφοποίηση κειμένου) Η XML είναι μια μετα-γλώσσα για σήμανση-οι ετικέτες δεν είναι προκαθορισμένες, αλλά ορίζονται από τους χρήστες επεκτάσιμη (MathML, BSML, HRML, AML, NewsML, IRML κλπ)

6 Γλώσσα XML Πρόλογος Στοιχεία (XML elements) Χαρακτηριστικά (XML attributes) Σχόλια Οδηγίες επεξεργασίας

7 Γλώσσα XML Πρόλογος Στοιχεία (XML elements) Χαρακτηριστικά (XML attributes) Σχόλια Οδηγίες επεξεργασίας

8 Πρόλογος Δήλωση XML (XML declaration) <?xml version= 1.0 [encoding= UFT-16?]> <?xml version= 1.0 [encoding= UFT-16? standalone = no ]> Αναφορά σε εξωτερικά έγγραφα <!DOCTYPE book SYSTEM book.dtd > (οι δομικές πληροφορίες βρίσκονται στο τοπικό αρχείο book.dtd)

9 Γλώσσα XML Πρόλογος Στοιχεία (XML elements) Χαρακτηριστικά (XML attributes) Σχόλια Οδηγίες επεξεργασίας

10 Στοιχεία (1) Αναφέρονται στις κύριες έννοιες ενός εγγράφου XML Στοιχείο: <tag-name>content</tag-name> Π.χ. <lecturer>david Hamilton</lecturer> Τα ονόματα ετικετών (tag-names) ορίζονται από τον χρήστη Πρώτος χαρακτήρας γράμμα/underscore/ : Δεν μπορεί να αρχίζει με xml ή παραλλαγές του

11 Στοιχεία (2) Το περιεχόμενο (content) ενός στοιχείου μπορεί να είναι κείμενο ή άλλα στοιχεία ή τίποτα. Π.χ. <lecturer> <name>david Hamilton</name> <phone> </phone> </lecturer> Αν δεν υπάρχει περιεχόμενο (content), τότε το στοιχείο αποκαλείται κενό (empty). Π.χ. <lecturer></lecturer> ή <lecturer/>

12 Γλώσσα XML Πρόλογος Στοιχεία (XML elements) Χαρακτηριστικά (XML attributes) Σχόλια Οδηγίες επεξεργασίας

13 Χαρακτηριστικά (1) Ένα κενό στοιχείο μπορεί να περιέχει ορισμένες ιδιότητες με τη μορφή «χαρακτηριστικών» Χαρακτηριστικό: <όνομα>=<τιμή> στην ετικέτα ανοίγματος ενός στοιχείου (κενού ή μη). Π.χ. name= David Hamilton, phone= Παραδείγματα: Κενό στοιχείο <lecturer name= David Hamilton, phone= /> <order orderno= customer= John Smith date= October 15, 2002 > <item itemno= a528 quantity= 1 /> <item itemno= c817 quantity= 3 /> </order> Μη κενό στοιχείο

14 Χαρακτηριστικά (2) Το προηγούμενο μπορεί να γραφεί και ως εξής (χωρίς χρήση χαρακτηριστικών): <order> <orderno>23456</orderno> <customer>john Smith</customer> <date>march 24, 2009</date> <item> <itemno>a528</itemno> <quantity>1</quantity> </item> <item> <itemno>c817</itemno> <quantity>3</quantity> </item> </order> Τα χαρακτηριστικά δεν μπορούν να είναι ένθετα.

15 Γλώσσα XML Πρόλογος Στοιχεία (XML elements) Χαρακτηριστικά (XML attributes) Σχόλια Οδηγίες επεξεργασίας

16 Σχόλια Είναι κομμάτι κειμένου που αγνοείται από τον συντακτικό αναλυτή. <! Αυτό είναι ένα σχόλιο -->

17 Γλώσσα XML Πρόλογος Στοιχεία (XML elements) Χαρακτηριστικά (XML attributes) Σχόλια Οδηγίες επεξεργασίας

18 Οδηγίες Επεξεργασίας Παρέχουν ένα μηχανισμό μεταβίβασης πληροφοριών σε μια εφαρμογή σχετικά με το χειρισμό στοιχείων από αυτή. Γενική μορφή: <?target instruction?> Π.χ. <?stylesheet type= text/css href= mystyle.css?>

19 Κανόνες Δόμησης Εγγράφου XML Μόνο ένα εξωτερικό στοιχείο (στοιχείο ρίζα) Κάθε στοιχείο περιέχει μια ετικέτα ανοίγματος και μια αντίστοιχη κλεισίματος Δεν υπάρχουν επικαλύψεις ετικετών: <author><name>lee Hong</author></name> Τα χαρακτηριστικά σ ένα στοιχείο έχουν μοναδικά ονόματα Τα ονόματα των στοιχείων και των ετικετών πρέπει να είναι επιτρεπτά

20 Δενδρικό Μοντέλο Δόμησης (1) Είναι εφικτό να αναπαριστούμε σωστά δομημένα έγγραφα XML σαν δένδρα Κανόνες: Υπάρχει ακριβώς μια ρίζα Δεν υπάρχουν κύκλοι Κάθε κόμβος έχει ακριβώς ένα γονέα (πλην της ρίζας) Κάθε κόμβος έχει μια ετικέτα Η σειρά των στοιχείων είναι σημαντική

21 Δενδρικό Μοντέλο Δόμησης (2) <?xml version= 1.0 encoding= UTF-16?> <!DOCTYPE SYSTEM .dtd > < > <head> <from name= Michael Maher /> <to name= Grigoris Antoniou /> <subject>where is the draft?</subject> </head> <body> Grigori, where is the draft paper you promised me? </body> </ >

22 Δενδρικό Μοντέλο Δόμησης (3) Root ρίζα (root) Στοιχείο-ρίζα (root element) head body from to subject name address name address Michael Maher Grigoris Antoniou bremen.de Where is your draft? Grigori, where the draft of the paper you promissed me?

23 Δενδρικό Μοντέλο Δόμησης (4) Κάποια προβλήματα Δεν αναπαρίσταται το γεγονός ότι η σειρά των στοιχείων είναι σημαντική ενώ των χαρακτηριστικών όχι. Π.χ. τα <person lastname= Woo firstname= Jason /> <person lastname= Woo firstname= Jason /> είναι ισοδύναμα. Δεν υπάρχει διάκριση τύπων κόμβων (στοιχείων, χαρακτηριστικών κλπ).

24 Ορισμός Δόμησης Ανάγκη για χρήση κοινού «λεξιλογίου» στοιχείων και χαρακτηριστικών για «επικοινωνία» διαφορετικών εφαρμογών. Που σημαίνει Ορισμός ονομάτων στοιχείων και χαρακτηριστικών που θα χρησιμοποιηθούν Ορισμός δομής των στοιχείων και χαρακτηριστικών (π.χ. ποιες οι επιτρεπόμενες τιμές των χαρακτηριστικών, ποια στοιχεία μπορούν να εμφανίζονται μέσα σε άλλα στοιχεία κλπ)

25 Τρόποι Ορισμού Δόμησης DTD (Document Type Definition) Παλαιότερος Πιο περιορισμένος XML Schema Νεώτερος Πλουσιότερος

26 DTD-Στοιχεία (1) <lecturer> <name>david Hamilton</name> <phone> </phone> </lecturer> στοιχείο (του lecturer) τύπος στοιχείου (lecturer) Αντίστοιχο DTD <!ELEMENT lecturer (name, phone)> <!ELEMENT name (#PCDATA)> <!ELEMENT phone (#PCDATA)>

27 DTD-Στοιχεία (2) <!ELEMENT lecturer (name, phone)> (ο τύπος στοιχείου lecturer περιέχει ένα στοιχείο name και ένα στοιχείο phone μ αυτή τη σειρά) <!ELEMENT lecturer (name phone)> (ο τύπος στοιχείου lecturer περιέχει είτε ένα στοιχείο name είτε ένα στοιχείο phone) <!ELEMENT lecturer ((name, phone) (phone, name))> (ο τύπος στοιχείου lecturer περιέχει ένα στοιχείο name και ένα στοιχείο phone με οποιαδήποτε σειρά)- προβληματικό για πολλά στοιχεία

28 DTD-Χαρακτηριστικά <order orderno= customer= John Smith date= October 15, 2002 > <item itemno= a528 quantity= 1 /> <item itemno= c817 quantity= 3 /> </order> τελεστής πληθικότητας (cardinality operators) <!ELEMENT order (item+)> <!ATTLIST order λίστα χαρακτηριστικών orderno ID #REQUIRED (attribute list) customer CDATA #REQUIRED date CDATA #REQUIRED> <!ELEMENT item EMPTY> ονόματα χαρακτηριστικών <!ATTLIST item τύποι χαρακτηριστικών τύποι τιμών itemno ID #REQUIRED quantity CDATA #REQUIRED comments CDATA #IMPLIED>

29 DTD-Χαρακτηριστικά Τελεστές πληθικότητας? : εμφάνιση καμία ή μία * : εμφάνιση καμία ή περισσότερες + : εμφάνιση μία ή περισσότερες Τύποι χαρακτηριστικών CDATA : αλφαριθμητικό ID : μοναδικό όνομα IDREF/IDREFS : αναφορά/ες σε άλλο/α στοιχείο/α (v1 vn) : απαρίθμηση τιμών

30 DTD-Χαρακτηριστικά Τύποι τιμών #REQUIRED : το χαρακτηριστικό αυτό πρέπει να υπάρχει σε κάθε του τύπου #IMPLIED : προαιρετική εμφάνιση χαρακτηριστικού (π.χ. σχόλια) #FIXED value : Κάθε στοιχείο πρέπει να έχει αυτό το χαρακτηριστικό, που έχει πάντα την τιμή value value : Προεπιλεγμένη τιμή χαρακτηριστικού (μπορεί να επικαλυφθεί από τιμή του χρήστη)

31 DTD-Χαρακτηριστικά Αναφορές <!ELEMENT family (person*)> <!ELEMENT person (name)> <!ELEMENT name (#PCDATA)> <!ATTLIST person id ID #REQUIRED mother IDREF #IMPLIED father IDREF #IMPLIED children IDREFS #IMPLIED>

32 DTD-Χαρακτηριστικά <family> <person id= bob mother= mary father= peter > <name>bob Marley</name> </person> <person id= bridget mother= mary > <name>bridget Marley</name> </person> <person id= mary children= bob bridget > <name>mary Poppins</name> </person> <person id= peter children= bob bridget > <name>peter Marley</name> </person> </family>

33 DTD-Χαρακτηριστικά Οντότητες XML Παίζουν διάφορους ρόλους Δεσμευτικό θέσης επαναλαμβανόμενων χαρακτήρων Τμήμα εξωτερικών δεδομένων Μέρος δήλωσης στοιχείων Τυπική χρήση: σαν σταθερές Σύνταξη <!ENTITY <entity-name> <entity-value>>

34 DTD-Χαρακτηριστικά <!ELEMENT (head, body)> <!ELEMENT head (from, to+, cc*, subject)> <!ELEMENT from EMPTY> <!ATTLIST from name CDATA #IMPLIED address CDATA #REQUIRED> <!ELEMENT to EMPTY> <!ATTLIST to name CDATA #IMPLIED address CDATA #REQUIRED>

35 DTD-Χαρακτηριστικά <!ELEMENT cc EMPTY> <!ATTLIST cc name CDATA #IMPLIED address CDATA #REQUIRED> <!ELEMENT subject (#PCDATA)> <!ELEMENT body (text, attachment*)> <!ELEMENT text (#PCDATA)> <!ELEMENT attachment EMPTY> <!ATTLIST attachment encoding (mime binhex) mime file CDATA #REQUIRED>

36 DTD-Χαρακτηριστικά Αναδρομικός ορισμός <!ELEMENT bintree ((bintree root bintree) emptytree)>

ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ

ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ Στις παραδοσιακές βάσεις δεδομένων, η πληροφορία είναι αυστηρά δομημένη και υπακούει σε ένα σταθερό σχήμα που έχει οριστεί εκ των προτέρων. Τα δεδομένα του Ιστού μπορεί να μην έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Η Γλώσσα Σήµανσης XML

Η Γλώσσα Σήµανσης XML ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Tµήµα ιδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστηµάτων Πανεπιστηµιακές Σηµειώσεις Η Γλώσσα Σήµανσης XML ηµήτριος Σάµψων Επίκουρος Καθηγητής - εκέµβριος 2003 - Περιεχόµενα Πρόλογος...3

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, ρ Πληροφορικής

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, ρ Πληροφορικής Επιστηµονική Ευθύνη Κωνσταντίνος Σιασιάκος, ρ Πληροφορικής Συγγραφή Παντελής Μπαλής Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων ΙΙ», το οποίο εντάσσεται στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Τεχνολογία Web Services»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Τεχνολογία Web Services» ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Τεχνολογία Web Services» Σπουδαστές

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής. Πτυχιακή Εργασία

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής. Πτυχιακή Εργασία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Πτυχιακή Εργασία Σχεδιασμός ενός πληροφοριακού συστήματος για την παροχή πιστωτικών υπηρεσιών σε μια εταιρία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Διδακτική της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τεχνολογίες σημασιολογικής επισημείωσης κειμενικού και πολυμεσικού περιεχομένου

Διαβάστε περισσότερα

«Αντίστροφη μηχανίκευση συστημάτων διαχείρισης περιεχομένου ανοιχτού κώδικα σε επίπεδο μοντέλου» Μανδρώζος Ασημάκης Α.Μ. 610

«Αντίστροφη μηχανίκευση συστημάτων διαχείρισης περιεχομένου ανοιχτού κώδικα σε επίπεδο μοντέλου» Μανδρώζος Ασημάκης Α.Μ. 610 Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Διπλωματική Εργασία για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην «Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών» «Αντίστροφη μηχανίκευση συστημάτων διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

αδριανείου 2, Νέο Ψυχικό, 11525, Αθήνα

<address>αδριανείου 2, Νέο Ψυχικό, 11525, Αθήνα</adderss> <address> ΥΠΗΡΕΣΙΑ «TAXISNET» - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ. «Ηλεκτρονική Εφαρμογή e-hotel»

Πτυχιακή Εργασία. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ. «Ηλεκτρονική Εφαρμογή e-hotel» Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Πτυχιακή Εργασία «Ηλεκτρονική Εφαρμογή e-hotel» Σπουδαστής Μοσχόβης Κωνσταντίνος Επιβλέπων καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή(στη(γλώσσα(XML(

Εισαγωγή(στη(γλώσσα(XML( Εισαγωγή(στη(γλώσσα(XML( Μανόλης(Γεργατσούλης(( Χρήστος(Παπαθεοδώρου( Ομάδα(Βάσεων(Δεδομένων(και(Πληροφοριακών( Συστημάτων,(Τμήμα(Αρχειονομίας( (Βιβλιοθηκονομίας(( Ιόνιο(Πανεπιστήμιο( HTML(! Απλή(γλώσσα&σημειοθέτησης((markup&language)(!

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Δημιουργία Γραφικής Γλώσσας Αιτημάτων

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Δημιουργία Γραφικής Γλώσσας Αιτημάτων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Δημιουργία Γραφικής Γλώσσας Αιτημάτων Του φοιτητή Κατσικιώτη Χρήστου Επιβλέπων καθηγητής Κεραμόπουλος Ευκλείδης κ Χαριτίδη Κωνσταντίνου Αρ. Μητρώου: 103574 κ 103570 Θεσσαλονίκη 2015 1

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. «Κ.τ.Π.» Μέτρο 3.3 «Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη στην ΚτΠ», Πράξη Επεξεργασία εικόνων, ήχου και γλώσσας»,

Ε.Π. «Κ.τ.Π.» Μέτρο 3.3 «Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη στην ΚτΠ», Πράξη Επεξεργασία εικόνων, ήχου και γλώσσας», ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΠΡΑΞΗ «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΩΝ, ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑΣ» στο πλαίσιο του ΜΕΤΡΟΥ 3.3 «Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη στην Κοινωνία της Πληροφορίας» ΕΡΓΟ - 9: ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ατοµική ιπλωµατική Εργασία ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΥΕΛΙΚΤΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ. ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ

Ατοµική ιπλωµατική Εργασία ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΥΕΛΙΚΤΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ. ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ Ατοµική ιπλωµατική Εργασία ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΥΕΛΙΚΤΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ιούνιος 2000 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Παγκόσμιο ιστό και στη γλώσσα Html. Χρ. Ηλιούδης

Εισαγωγή στον Παγκόσμιο ιστό και στη γλώσσα Html. Χρ. Ηλιούδης Εισαγωγή στον Παγκόσμιο ιστό και στη γλώσσα Html Χρ. Ηλιούδης Παγκόσμιος Ιστός (WWW) Ο Παγκόσμιος Ιστός (World Wide Web WWW), ή απλώς Ιστός, βασίζεται στην ιδέα των κατανεμημένων πληροφοριών. Αντί όλες

Διαβάστε περισσότερα

Text Encoding Initiative: επισκόπηση, προβλήµατα και εφαρµογές. Text Encoding Initiative: review, problems and real world implementations

Text Encoding Initiative: επισκόπηση, προβλήµατα και εφαρµογές. Text Encoding Initiative: review, problems and real world implementations Text Encoding Initiative: επισκόπηση, προβλήµατα και εφαρµογές Text Encoding Initiative: review, problems and real world implementations Λίνα Μπουντούρη Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης (ΕΚΤ) / ΕΙΕ, Βασ. Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΥΞΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΞΟΡΥΞΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΞΟΡΥΞΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία του Μπαρζόκα Βασίλειου

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή σε HTML και CSS. Παναγιώτης Τσαρχόπουλος

Εισαγωγή σε HTML και CSS. Παναγιώτης Τσαρχόπουλος Εισαγωγή σε HTML και CSS Παναγιώτης Τσαρχόπουλος Περιεχόμενα Εισαγωγικές έννοιες Ορολογία και σύνταξη Κείμενο σε HTML έγγραφα Σύνδεσμοι Ψηφιακές - Ευφυείς Πόλεις - Εισαγωγή σε HTML και CSS 2 Εισαγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Έλεγχος πρόσβασης σε υπηρεσίες δικτύου. Έκφραση πολιτικών ελέγχου πρόσβασης με χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα για υπηρεσίες μιας στάσης e- Government

Μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα για υπηρεσίες μιας στάσης e- Government Μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα για υπηρεσίες μιας στάσης e- Government Υπηρεσίεςμίαςστάσης Ορισμός: Η ολοκλήρωση των δημοσίων υπηρεσιών από την οπτική γωνία των πελατών (πολιτών και επιχειρήσεων). Χαρακτηριστικά:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ HTML. Decode, ISSEL. Θεοδόσης Σουργκούνης Αντώνης Χρυσόπουλος Στέλιος Μόσχογλου

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ HTML. Decode, ISSEL. Θεοδόσης Σουργκούνης Αντώνης Χρυσόπουλος Στέλιος Μόσχογλου ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ HTML Θεοδόσης Σουργκούνης Αντώνης Χρυσόπουλος Στέλιος Μόσχογλου Decode, ISSEL Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Στόχος της ώρας

Διαβάστε περισσότερα

Η Γλώσσα Προγραμματισμού του Internet HTML

Η Γλώσσα Προγραμματισμού του Internet HTML Η Γλώσσα Προγραμματισμού του Internet HTML Η HTML και το Internet Κάθε σελίδα που εμφανίζεται στο Internet είναι ένα αρχείο γραμμένο με τη γλώσσα HTML (HyperText Markup Language, Γλώσσα Χαρακτηρισμού Υπερ-Κειμένου),

Διαβάστε περισσότερα

Μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα για υπηρεσίες μιας στάσης e- Government

Μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα για υπηρεσίες μιας στάσης e- Government Μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα για υπηρεσίες μιας στάσης e- Government Υπηρεσίεςμίαςστάσης Ορισμός: Η ολοκλήρωση των δημοσίων υπηρεσιών από την οπτική γωνία των πελατών (πολιτών και επιχειρήσεων). Χαρακτηριστικά:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Γλώσσα Ερωτήσεων για εδοµένα ενδρικής οµής ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του ΜΠΟΥΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Portal ιστοχώρος για

Portal ιστοχώρος για [Type the abstract of the document here. The abstract is typically a short Πτυχιακή εργασία με θέμα: Portal ιστοχώρος για την πόλη του Ρεθύμνου με την χρήση του CMS Joomla Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις Πρότυπα Κωδικοποίησης δεδοµένων Ι

Σηµειώσεις Πρότυπα Κωδικοποίησης δεδοµένων Ι Σηµειώσεις Πρότυπα Κωδικοποίησης δεδοµένων Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σκοπός του Μαθήµατος... 3 1. Η Αναπαράσταση των δεδοµένων στον υπολογιστή... 5 2. ISO... 14 3. ΓΛΩΣΣΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ... 16 3. ΓΛΩΣΣΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ... 16

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο: Δεδομένα Βιβλιοθηκών στο μελλοντικό ψηφιακό περιβάλλον

Σεμινάριο: Δεδομένα Βιβλιοθηκών στο μελλοντικό ψηφιακό περιβάλλον Σεμινάριο: Δεδομένα Βιβλιοθηκών στο μελλοντικό ψηφιακό περιβάλλον Χρήστος Παπαθεοδώρου (papatheodor@ionio.gr) Μανόλης Πεπονάκης (peponakis@ionio.gr) Μιχάλης Σφακάκης (sfakakis@ionio.gr) 1 Ποιοί είμαστε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Πτυχιακή Εργασία Μεθοδολογία ανάπτυξης εφαρμογών διαδίκτυο με την γλώσσα προγραμματισμού Σπουδάστρια Αλεξανδρίδου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Πτυχιακή εργασία Ανάπτυξη εφαρμογής διαδικτύου για την διαχείριση τον θέσεων εργασίας στο γραφείο διασύνδεσης του ΤΕΙ Καβάλας. Σπουδαστής:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων Πτυχιακή Εργασία «Κατασκευή web site για τον Παιδικό Σταθμό του Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΧΕΣΙΑΚΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΧΕΣΙΑΚΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΧΕΣΙΑΚΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 1.1 ΣΧΕΣΙΑΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Σχεσιακές βάσεις δεδομένων ( relational databases) ονομάζονται οι βάσεις δεδομένων στις οποίες τα δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα