ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θήβα.21.../.11.../ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θήβα.21.../.11.../.2014.. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θήβα.21.../.11.../ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αρ. Πρωτ.: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ.Ο.Υ. ΘΗΒΑΣ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Επαμεινώνδα 11 Τ.Κ Θήβα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Στόγιου Θ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ : Προς: FAX : Υποψηφίους αναδόχους καθαρισμού κτιρίου της Δ.Ο.Υ. Θήβας ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση και Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: Καθαρισμός των χώρων του κτιρίου όπου στεγάζεται η Δ.Ο. Υ. Θήβας. Το Υπουργείο Οικονομικών πρόκειται να αναθέσει σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 την υλοποίηση του έργου : Καθαρισμός των χώρων του κτιρίου όπυ στεγάζεται η Δ.Ο. Υ. Θήβας με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. ΧΡΟΝΟΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν σφραγισμένο φάκελο με τη σχετική οικονομική προσφορά τους στο γραφείο του Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ. Θήβας μέχρι την Παρασκευή 28/11/2014 και ώρα 14.30, αφού προηγουμένως πρωτοκολληθεί από τη Γραμματεία, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου, όπως αναφέρονται αναλυτικά στο τέλος της παρούσας πρόσκλησης. Δεκτές γίνονται οι προσφορές που υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή μέσω: ΕΛΤΑ, ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ Σε κάθε περίπτωση οι οικονομικές προσφορές θα πρέπει απαραίτητα να φέρουν την επωνυμία και τη διεύθυνση του ενδιαφερόμενου, την ημερομηνία της προσφοράς καθώς και την ένδειξη : Υποβολή προσφοράς για τον καθαρισμό των χώρων του κτιρίου που στεγάζεται η Δ.Ο.Υ. Θήβας.

2 Στην περίπτωση που ο φάκελος σταλεί ταχυδρομικά ή μέσω εταιρείας Ταχυμεταφορών, θα πρέπει να εξασφαλιστεί από τους ενδιαφερόμενους οτι ο φάκελος θα παραληφθεί από την Υπηρεσία μας το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 28/11/2014 και ώρα και επιπλέον θα πρέπει να αναγράφεται έξω από τον φάκελο η ένδειξη : Να μην ανοιχθεί ο φάκελος από την Ταχυδρομική Υπηρεσία. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι οφείλουν στο πλαίσιο της αξιολόγησής τους, να καταθέσουν προσφορά, ανά μήνα παροχής υπηρεσιών και η οποία θα πρέπει να αναλύεται σύμφωνα με τον Ν. 3863/2010, αρ. 68, στα ακόλουθα: α) Ο αριθμός των εργαζομένων που θα απασχολούνται για το συγκεκριμένο έργου β) Οι ημέρες και οι ώρες εργασίας τους γ) Η συλλογική σύμβαση εργασίας, στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι, δ) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών, με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά, στ) Τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο, και ζ) Το εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής υπηρεσιών, κόστος των αναλωσίμων και ποσοστό εργολαβικού κέρδους. Οικονομικές προσφορές που δεν θα αναφέρουν την ανάλυση του άρθρου 68 του Ν. 3863/2010, καθώς και τις προσφερόμενες εργασίες σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές θα απορρίπτονται. Στη μηνιαία τιμή περιλαμβάνονται η αμοιβή των εργασιών, τα υλικά καθαριότητας,οι νόμιμες κρατήσεις (3,172%) που βαρύνουν την ανάδοχο εταιρεία και η παρακράτηση φόρου ύψους 8% παροχής υπηρεσιών, ενώ ο ΦΠΑ δεν συμπεριλαμβάνεται και βαρύνει το Δημόσιο. Ανάδοχος θα αναδειχθεί αυτός που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή. Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Οικονομικών οικ. Έτους 2015 στον ΚΑΕ Ο μισθός, τα επιδόματα αδείας, δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα, οι εργοδοτικές εισφορές του ΙΚΑ, των επικουρικών Ταμείων και κάθε άλλη εισφορά που έχει σχέση με το έργο, βαρύνουν την εταιρεία. Η εταιρεία υποχρεούται να αποκαταστήσει με δικά της έξοδα, κάθε ζημιά και βλάβη που εξαιτίας της ή λόγω των εργασιών που εκτελεί, θα συμβεί κατά τη διάρκεια του καθαρισμού του κτιρίου. Η εταιρεία υποχρεούται να ασφαλίσει το προσωπικό της με δικές της δαπάνες για κάθε είδους ατύχημα.

3 Το Υπουργείο απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση για αποζημίωση από τυχόν ατύχημα ή κάθε άλλη αιτία, τόσο κατά την μεταφορά του προσωπικού της εταιρείας, όσο και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των υπηρεσιών καθαρισμού των κτιρίων. Το Υπουργείο δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό της εταιρείας. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί οτι ο ανάδοχος απασχολεί αλλοδαπούς που δεν είναι εφοδιασμένοι με τα απαραίτητα δικαιολογητικά (άδεια παραμονής κτλ), τότε η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη Σύμβαση. Το ίδιο θα ισχύσει στην περίπτωση που απασχολεί προσωπικό το οποίο είναι ανασφάλιστο. Στην περίπτωση που θα διαπιστωθεί από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής ότι υπάρχει πλημμελής καθαρισμός, τότε μετά από εισήγηση της η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να περικόψει ποσοστό της μηνιαίας αποζημίωσης ή να καταγγείλει τη σύμβαση που θα υπογραφεί σε περίπτωση μη συμμόρφωσης. Επιπλέον θεωρείται δεδομένο οτι απαγορεύεται το κάπνισμα από το συνεργείο καθαρισμού κατά τη διάρκεια της καθημερινής απασχόλησής τους στην Υπηρεσία. Επισημαίνεται οτι με την υποβολή της προσφοράς θα πρέπει ο κάθε υποψήφιος ανάδοχος να καταθέσει και μια Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του αρ. 8 του Ν. 1599/1986 ( Α' 75), όπως εκάστοτε ισχύει, υπογεγραμμένη από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο της εταιρείας, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία θα δηλώνει ότι μέχρι και τη μέρα υποβολής της προσφοράς : είναι φορολογικά ενήμερος είναι ασφαλιστικά ενήμερος σε περίπτωση συμμετοχής Κοιν/ξίας, όλα τα μέλη πληρούν όλες τις προϋποθέσεις και όρους ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η επιλογή της επιχείρησης που θα αναλάβει το συγκεκριμένο έργο θα γίνει από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. Θήβας, ο οποίος θα αξιολογήσει τις οικονομικές προσφορές και θα επιλέξει αυτήν με τη χαμηλότερη τιμή, που θα καλύπτει πλήρως τις ανάγκες υλοποίησης του έργου σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Σε περίπτωση κατά την οποία οι προσφορές εκ μέρους των υποψηφίων αναδόχων κριθούν ασύμφορες, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. δε δεσμεύεται στη συνέχιση της διαδικασίας, την οποία μπορεί να επαναλάβει. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ο ανάδοχος του έργου οφείλει άμεσα και πριν την έναρξη παροχής Υπηρεσιών να προσκομίσει στην Υπηρεσία μας κατάσταση του προσωπικού που θα απασχολήσει στο

4 έργο,τα στοιχεία τους (αριθμό ταυτότητας, αριθμό διαβατηρίου, και άδεια παραμονής αν πρόκειται για αλλοδαπούς, τηλέφωνα επικοινωνίας κλπ) καθώς και να ενημερώνει άμεσα για τυχόν αλλαγές του προσωπικού. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται μετά το τέλος κάθε μήνα, με την έκδοση του σχετικού τιμολογίου παροχής Υπηρεσιών και την παραλαβή του έργου από την αρμόδια επιτροπή της Δ.Ο.Υ. Θήβας, μέσω της αρμόδιας Υ.Δ.Ε.. το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών κάθε μήνα θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά της πληρωμής του, που είναι: α) έγκυρες ενημερότητες (φορολογική και ασφαλιστική) β) κατάσταση προσωπικού θεωρημένη από την Επιθεώρηση Εργασίας, γ) Αναλυτική και Περιοδική Δήλωση του φορέα ασφάλισης του προσωπικού (ΙΚΑ κτλ) δ) Υπεύθυνη Δήλωση ότι το προσωπικό που απασχολείται είναι ασφαλισμένο. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ο χρόνος ισχύος της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής τής σύμβασης και έχει διάρκεια έως την 31/12/2015. Το Υπουργείο διατηρεί το δικαίωμα και πριν τη λήξη του χρόνου ισχύος της σύμβασης αυτής να διακόψει μονομερώς την ισχύ της, εάν διατεθεί στη Δ.Ο.Υ. Θήβας μόνιμο προσωπικό καθαριότητας, ειδοποιώντας την εταιρεία, ή σε περίπτωση αλλαγής κτιρίου ή αναδιαμόρφωσης των τεχνικών προδιαγραφών του έργου. ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ Ούτε ο Ανάδοχος ούτε το Υπουργείο Οικονομικών εκχωρεί, δίνει ως ενέχυρο ή μεταβιβάζει τη σύμβαση ή οποιοδήποτε από τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις που περιέχονται σε αυτήν, χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του ετέρου μέρους. Καμία καθυστέρηση, αμέλεια ή ανοχή που επέδειξε κάθε ένας των συμβαλλομένων στην επιβολή της τήρησης όρου της σύμβασης από τον άλλο συμβαλλόμενο, δεν αποτελεί, ούτε θεωρείται οτι αποτελεί παραίτηση, ούτε βλάπτει προβλεπόμενο από τη σύμβαση δικαίωμα του ενδιαφερομένου. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ -ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Κατ εφαρμογή των οριζόμενων στην αρ. Πρωτ. Δ5Β ΕΞ 2013/ εγκ. Διαταγή και ειδικότερα στην παρ. Α1.1 σας γνωρίζουμε ότι οι τεχνικές απαιτήσεις του έργου του καθαρισμού του κτιρίου της Δ.Ο.Υ. Θήβας είναι οι εξής:

5 Καθαρισμός των χώρων του κτιρίου που στεγάζεται η Δ.Ο.Υ. Θήβας (Καθαρισμός χώρου εισόδου, 1ου, 2ου και 3ου ορόφου, κλιμακοστασίων και κοινόχρηστων χώρων του κτιρίου) Ημέρες και ώρες απασχόλησης:καθημερινά από Δευτέρα ως Παρασκευή για τέσσερις ώρες από Τετραγωνικά μέτρα: 600 τ.μ. Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας διατηρεί το δικαίωμα σε περιπτώσεις όπως: ημιαργία, στάση εργασίας, απεργία, γενική συνέλευση του συλλόγου εργαζομένων στις Δ.Ο.Υ. κτλ, να τροποποιεί το ωράριο εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, δεσμευόμενος για την έγκαιρη ειδοποίηση του συνεργείου καθαρισμού για την εκάστοτε τροποποίηση. Α) ΣΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΒΑΣΗ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Γενικές Εργασίες: Άδειασμα, καθαρισμός και τοποθέτηση πλαστικών σάκων στα καλάθια απορριμάτων και πλύσιμο αυτών, όταν υπάρχει ανάγκη. Συγκέντρωση των σκουπιδιών σε σάκους και μεταφορά στους αντίστοιχους κάδους αποκομιδής του Δήμου. Χώροι γραφείων: Σκούπισμα και σφουγγάρισμα των δαπέδων. Ξεσκόνισμα και καθαρισμός όλων των επίπλων, γραφείων, των ελεύθερων επιφανειών οριζοντίων και καθέτων, υαλοπίνακες γκισέ χώρων αναμονήςτων αντικειμένων και εξοπλισμού, καθρέπτη ασανσέρ, πόμολων θυρών. Καθαρισμός καθισμάτων, γραφείων, τραπεζιών κλπ. Καθαρισμός με υγρό πανί του εξοπλισμού πληροφορικής και των λοιπών μηχανημάτων ( Η/Υ, φωτοτυπικά, Fax, τηλεφωνικών συσκευών, πληκτρολόγια κλπ.) Χώροι WC: Άδειασμα, πλύσιμο καλαθιών, αποκομιδή των σκουπιδιών και τοποθέτηση πλαστικών σάκων. Καθαρισμός και απολύμανση με κατάλληλα απορρυπαντικά και απολυμαντικά υγρά των λεκανών, νιπτήρων, βρυσών, καθρεπτών. Σκούπισμα και σφουγγάρισμα δαπέδων. Τοποθέτηση χαρτιού υγείας, κρεμοσάπουνου κλ.π. Για τον καθαρισμό των τουαλετών θα καταβάλλεται ιδιαίτερη προσοχή και σχολαστικότητα για λόγους υγιεινής. ΛΟΙΠΟΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ (ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ-ΣΚΑΛΕΣ-ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ-ΕΙΣΟΔΟΣ) Σκούπισμα και σφουγγάρισμα όλων των δαπέδων με απορρυπαντικό

6 β) ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ: Δύο φορές την εβδομάδα: Σκούπισμα και καθαρισμός κάτω από τις τροχήλατες συρταριέρες των επίπλων και συνολικό σφουγγάρισμα όλων των γραφείων. Μία φορά το δεκαπενθήμερο: Καθαρισμός σε πόρτες, τζάμια εσωτερικά και εξωτερικά, διακόπτες Καθαρισμός των σωμάτων ψύξης- θέρμανσης Σκούπισμα και πλύσιμο με νερό των μπαλκονιών Πλύσιμο τοίχων τουαλετών Μία φορά το μήνα: Ξεσκόνισμα επάνω μέρους ντουλαπιών -ραφιών Τα υλικά καθαριότητας και οι σάκοι απορριμάτων αποτελούν υποχρέωση του αναδόχου. Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΟΥ Στόγιου Ακριώτη Θεοδώρα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 Διεύθυνση Διοικητικού Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών Πληροφορίες: Μ. Κουνελάκη Αθήνα, 4/2/2014

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 26 Ιουνίου 2015 Πανεπιστημίου 32 106 79 Αθήνα Πληρ. Κ. Ευμορφούτσικου Τηλ. 210 3382538 Fax 2103611552 Αρ. Πρωτ. 959

Αθήνα 26 Ιουνίου 2015 Πανεπιστημίου 32 106 79 Αθήνα Πληρ. Κ. Ευμορφούτσικου Τηλ. 210 3382538 Fax 2103611552 Αρ. Πρωτ. 959 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα 26 Ιουνίου 2015 Πανεπιστημίου 32 106 79 Αθήνα Πληρ. Κ. Ευμορφούτσικου Τηλ. 210 3382538 Fax 2103611552

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002613634 2015-03-04

15PROC002613634 2015-03-04 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - Π.Δ.Ε. Δ/νση: Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 32 & ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΚ 26441, ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ: 2613613650 FAX: 2610 461126 http://www.ptapde.gr - email : ptapde@ptapde.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 1 ο ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αρθρο 1 ο ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ Για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών καθαριότητας για τα κτίρια της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, επί των οδών Πειραιώς 40, Αγησιλάου 16, Επικούρου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση παροχής υπηρεσιών για τις ανάγκες καθαριότητας της Ε.Υ.Σ.Σ.Ε.Π.

ΘΕΜΑ: Έγκριση παροχής υπηρεσιών για τις ανάγκες καθαριότητας της Ε.Υ.Σ.Σ.Ε.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (Ε.Υ.Σ.Σ.Ε.Π.) Μονάδα Ε Ταχ. Δ/νση : Κοραή 4 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝIΣΜΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝIΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝIΣΜΟΥ Ι. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι η επιλογή αναδόχου με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για τον καθαρισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ: ΑΠΟΦΑΣΗ. Κριτήριο αξιολόγησης: Χαμηλότερη τιμή. Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 16.338,00.ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

ΚΟΙΝ: ΑΠΟΦΑΣΗ. Κριτήριο αξιολόγησης: Χαμηλότερη τιμή. Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 16.338,00.ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αθήνα, 09

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΔΧ-Λ6Δ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 30 /10/2012 Α.Π.: ΣΕΕΔΔ/Φπ1/10218

ΑΔΑ: Β43ΔΧ-Λ6Δ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 30 /10/2012 Α.Π.: ΣΕΕΔΔ/Φπ1/10218 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚ.ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ - ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 60 Tαχ.Kώδικας: 11742 Αθήνα Τηλέφωνο: 2132158829 Τηλ/οτυπία:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑ ΜΗΝΩΝ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑ ΜΗΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - Π.Δ.Ε. Δ/νση: Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 32 & ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΚ 26441, ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ: 2613613650 FAX: 2610 461126 http://www.ptapde.gr - email : ptapde@ptapde.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Γ.Γ.Κ.Α.)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Γ.Γ.Κ.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Γ.Γ.Κ.Α.) ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡ. Φ1/2/27671/5171/23-9-2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης INFORMATICS ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ DEVELOPMEN ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.07.03 10:53:37 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002386241 2014-11-06

14PROC002386241 2014-11-06 Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών & Δαπανών Αναρτητέο στο διαδίκτυο Πληροφορίες κ. Μ.Τσιλιγκρού 210-5281041 email: logistirio3@doatap.gr Αθήνα, 06/11/2014 Αρ. Πρωτ. 23500

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΝΠΔΔ)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΝΠΔΔ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 14209/11-7-12 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Διακήρυξης 4/12 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΝΠΔΔ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΔΑ: ΒΕ2646ΨΧΞ5-7ΘΨ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση : Οικονομικού Τμήμα : Προμηθειών Μεσογείων 45-Τ.Θ 14103-Τ.Κ.11510 Α.Φ.Μ. 090038188 Δ.Ο.Υ. ΙΒ Αθηνών Πληροφορίες : Α.Μέριανου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Π.Ε.Κ.) ΛΑΜΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Π.Ε.Κ.) ΛΑΜΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Π.Ε.Κ.) ΛΑΜΙΑΣ Λαμία, 18/12/2014 Αρ. Πρωτ.: 483 ΑΡΚΑΔΙΟΥ 8-35100 ΛΑΜΙΑ Πληροφορίες: Παναγιώτου

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002413780 2014-11-19

14PROC002413780 2014-11-19 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY 14PROC002413780 2014-11-19 Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.11.19 13:10:27 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 79Δ4ΟΟ-5ΘΡ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 2927 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 21-08-2014

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 2927 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 21-08-2014 Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002870883 2015-06-24

15PROC002870883 2015-06-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ- TMHMA A ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α.Π.: 1106/13-03-2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α.Π.: 1106/13-03-2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α.Π.: 1106/13-03-2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ, ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Καθαρισμός των γραφείων του Νομικού Προσώπου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003086620 2015-09-24

15PROC003086620 2015-09-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ------ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

11 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 1934 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

11 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 1934 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς 11 Απριλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Αριθ. Πρωτ: 1934 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Σκουζέ 3-5 και Φίλωνος- Τ.Κ 18535 Τηλ. 210-4582158 FAX.210-4286593

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18/03/2015 Έδρα : Άνδρου 1 και Πατησίων Αρ. πρωτ. : 6531 Τ.Κ. : 112 57 Αθήνα Πληροφορ. : Κυριακή Βεσσαλά (τηλ.2108231277-εσωτ.

Αθήνα, 18/03/2015 Έδρα : Άνδρου 1 και Πατησίων Αρ. πρωτ. : 6531 Τ.Κ. : 112 57 Αθήνα Πληροφορ. : Κυριακή Βεσσαλά (τηλ.2108231277-εσωτ. ΕΛΓ.Ο-«ΔΗΜΗΤΡΑ» ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ Αθήνα, 18/03/2015 Έδρα : Άνδρου 1 και Πατησίων Αρ. πρωτ. : 6531 Τ.Κ. : 112 57 Αθήνα Πληροφορ. : Κυριακή Βεσσαλά (τηλ.2108231277-εσωτ.622) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 10/06/2010 Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρ. 17/2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρ. 17/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ιωάννινα, 6-6-2014 Αρ. Πρωτ.: 939 Ταχ. Δ/νση : Νεομ. Γεωργίου 1, Συν. Πεντέλης Τ.Κ. 45

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001973795 2014-04-07

14PROC001973795 2014-04-07 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ- TMHMA A ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002583428 2015-02-18

15PROC002583428 2015-02-18 Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗ: Διοικητικού - Οικονομικού Καβάλα 18/02/2015 ΤΜΗΜΑ: Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προκηρύσσει ΑΡΘΡΟ 1: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Προκηρύσσει ΑΡΘΡΟ 1: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 14PROC002380112 2014-11-04 Χανιά, 4/11/2014 Αρ. Πρωτ.: οικ. 10303 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Ν. ΧΑΝΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Μπουνιαλή 2Α Ταχ. Κωδ.: 731 00 Πληροφορίες: Σταυρούλα Στιβανάκη Τηλ.: 2821047111-101 Fax: 2821047108

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ημερομηνία 04/08/2014 Α. Π. 54831 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρου ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη μικρότερη προσφερόμενη τιμή για την ανάθεση του έργου καθαρισμού των

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. έχοντας υπόψη :

Η ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. έχοντας υπόψη : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΑΥΤΗΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (24) ΜΗΝΩΝ Η ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. έχοντας υπόψη :

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 19 / 2013. Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση των εργασιών καθαρισμού του κτιρίου του ΕΟΠΥΥ, Μενάνδρου 64 - Αθήνα.

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 19 / 2013. Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση των εργασιών καθαρισμού του κτιρίου του ΕΟΠΥΥ, Μενάνδρου 64 - Αθήνα. Μαρούσι, 18/09/2013 Αρ. Πρωτ. : ΔΙ.Π./Φ.920/39 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Προμηθειών ΤΜΗΜΑ: Αποθήκης & Τεχνικής Υποστήριξης ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Απ. Παύλου 12 15123 Μαρούσι ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα