ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 5093 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου Ιουλίου 2007 Προκήρυξη (Αριθμός 3Κ/2007) Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας επτακοσίων σαράντα οκτώ (748) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε φορείς του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στο 417 Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μ.Τ.Σ., στον Αυτόνομο Οικοδομικό Οργανισμό Αξιωματικών, στην Εθνική Πινακοθήκη (Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου), στο Εθνικό Τυπογραφείο, στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.), στον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.), στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, στο Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ., στο Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (Ν.Α.Τ.), στον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (Ο.Π.Α.Δ.), στον Οίκο Ναύτου, στον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.), στο Ταμείο Ασφαλίσεως Συμβαιολογράφων, στο Ταμείο Πρόνοιας Δικηγόρων Αθηνών, στο Ταμείο Συντάξεως και Αυτασφαλίσεως Υγειονομικών (Τ.Σ.Α.Υ.), στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.), στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης και στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών. ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων Διοίκη σης» (Φ.Ε.Κ. 28/ /τ.Α ) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενεστέρως. β) Του ν. 3051/2002 «Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συνα φείς ρυθμίσεις» (Φ.Ε.Κ. 220/ /τ.Α ), όπως τροπο ποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενεστέρως. γ) Του ν. 3260/2004 (Φ.Ε.Κ. 151/ /τ.Α ) «Ρυθμί σεις του συστήματος προσλήψεων και θεμάτων δημό σιας διοίκησης». δ) Του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστα σης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.». ε) Του ν. 2643/1998 «Μέριμνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. στ) Του ν. 2431/1996 «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (Φ.Ε.Κ. 175/ /τ.Α ). ζ) Του π.δ. 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων δι ορισμού σε θέσεις φορέων του Δημοσίου Τομέα» (Φ.Ε.Κ. 39/ /τ.Α ), όπως τροποποιήθηκε με τα π.δ. 347/20 44/2005 και 116/2006. η) Του ν. 2790/2000 «Αποκατάσταση των παλιννοστού ντων ομογενών από την τέως Σοβιετική Ένωση και άλ λες διατάξεις». θ) Του ν. 3320/2005 «Ρυθμίσεις θεμάτων για το προ σωπικό του Δημόσιου και των νομικών προσώπων του ευρύτερου Δημόσιου τομέα και για τους Ο.Τ.Α.». ι) Του ν. 3454/2006 «Ενίσχυση της οικογένειας και λοι πές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 75/ /τ.Α ). ια) Του ν. 2812/2000 (Φ.Ε.Κ. 67/τ.Α /2000) «Κώδικας Δι καστικών Υπαλλήλων». ιβ) Των προεδρικών διαταγμάτων, υπουργικών απο φάσεων, εσωτερικών κανονισμών λειτουργίας των υπη ρεσιών και φορέων με τα οποία έχουν συσταθεί οι θέσεις που προκηρύσσονται και έχουν καθορισθεί τα ειδικά τυπικά προσόντα πρόσληψης του προσωπικού στις θέσεις αυτές. 2. Τις υπ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 3/310/8326/ (417 Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.), ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.10/263/10770/ (Αι γινήτειο), ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.10/355/9598/ (Αρεταί ειο), ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 3/243/οικ / (Αυτόνομος Οικοδομικός Οργανισμός Αξιωματικών), ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 11/387/15875/ (Εθνική Πινακοθήκη Μουσείο Αλ. Σούτζου), ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 1/209/4451 π.ε./ και ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 1/337/4662/ (Εθνικό Τυπο γραφείο), ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 16Α/483/18115/ (Ε.Ο.Τ.), ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 16/279/1354/ (Ε.Φ.Ε.Τ.), ΔΙΠΠ/ Φ.ΕΓΚΡ. 16/266/οικ.14280/ (Επιτροπή Ανταγω νισμού), ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 7/339/οικ./8257/ (Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.), ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.18/462/13089/ (Ν.Α.Τ., Οί κος Ναύτου), ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 7/151/8740/ (Ο.Ε.Κ.), ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 8/78/2794/ (Ο.Π.Α.Δ.), ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 10/425/16645/ (Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη Α.Π.Θ.), ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 7/347/οικ / (Ταμείο

2 5094 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π. Ασφαλίσης Συμβολαιογράφων), ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ 7/389/οικ / (Ταμείο Πρόνοιας Δικηγόρων Αθηνών), ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 7/396/οικ / (Τ.Σ.Α.Υ.), ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 10/358/9572/ (Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας, Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Καλαμάτας, Λαμίας, Λάρισας, Μεσολογγίου, Πάτρας, Σερρών), ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 10/17/οικ. 539/ (Τ.Ε.Ι. Μεσσολογγίου επαναπροκήρυξη θέσης), ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 17/429/12547/ (Υ.Π.Α.), ΔΙΠΠ/ Φ.ΕΓΚΡ. 6/267/οικ / (Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων), ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 9/1/14722/ και 9/398/12020/ (Υπ. Δικαιοσύνης), ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 18/247/12939/ (Υπ. Εμπορικής Ναυτιλίας), ΔΙΠΠ/ Φ.ΕΓΚΡ. 13/314/3157/ (Υπ. Μακεδονίας Θράκης), ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 17/283/14833/ (Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών), ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 8/481/19917/ (Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης), ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 10/209/11272/ (Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο), αποφάσεις της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της υπ αριθμ. 55/1998 Π.Υ.Σ. με τις οποίες εγκρίθηκε η πλήρωση των θέσεων. 3. Τις υπ αριθμ οικ./ , 11127/ και 58079/ αποφάσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης, υπ αριθμ. Υ10β/Γ.Π. οικ / και Υ10β/Γ.Π /06/ αποφάσεις του Υπουργού Υγείας και Κοι νωνικής Αλληλεγγύης και υπ αριθμ. 1161/Β2/ (Αρεταίειο) απόφαση της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. 4. Τα έγγραφα με τα οποία ζητήθηκε η πλήρωση των συγκεκριμένων κατά κλάδο και ειδικότητα θέσεων. 5. Τις υπ αριθμ / (Φ.Ε.Κ. 1453/ /τ.Β 417 Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.), / (Φ.Ε.Κ. 1252/ / τ.β Αιγινήτειο), / (Φ.Ε.Κ. 1453/ /τ.Β Αρεταίειο), / (Φ.Ε.Κ. 1911/ / τ.β Ε.Ο.Τ.), / (Φ.Ε.Κ. 1684/ Ε.Φ.Ε.Τ.), / (Φ.Ε.Κ. 232/ /τ.Β, Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.), / (Φ.Ε.Κ. 908/ τ.β Ο.Π.Α.Δ.), / (Φ.Ε.Κ. 1762/ /τ.Β, Υ.Π.Α.), / (Φ.Ε.Κ. 1553/ /τ.Β Υπ. Εμπορικής Ναυτιλίας), / (Φ.Ε.Κ. 812/ /τ.Β Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης), αποφάσεις του Υπουργού και του Υφυπουργού Απασχόλησης και Κοι νωνικής Προστασίας, με τις οποίες καθορίστηκε ο αριθμός των θέσεων που θα πληρωθούν από τα προστατευ όμενα από το ν. 2643/1998 άτομα. Για την προκήρυξη των θέσεων αυτών, αρμόδιος φορέας είναι ο Ο.Α.Ε.Δ. 6. Την υπ αριθμ / (Φ.Ε.Κ. 1854/τ.Β / ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Πλήρωση θέσεων του Δημοσίου Τομέα». 7. Την υπ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΑΣ.5/οικ / (Φ.Ε.Κ. 989/τ.Β / ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Τροποποίηση της υπ αριθμ / (Φ.Ε.Κ. 1854/τ.Β / ) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης». 8. Τον κανονισμό λειτουργίας του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 997/ ). 9. Τα υπ αριθμ. 2/16473/ /Γ.Λ.Κ. (417 Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.), 2/25094/ /Γ.Λ.Κ. και ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 10/358/9572/ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας, Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Καλαμάτας, Λαμίας, Λάρισας, Μεσολογγίου, Πάτρας, Σερρών), Φ. 471/480/Σ. 140/ (Αυτόνομος Οικοδομικός Οργανισμός Αξιωματικών), 2150/ (Εθνική Πινακοθήκη Μουσείο Αλ. Σούτζου), 29135/2006/ /Γ.Λ.Κ. (Εθνικό Τυπογραφείο), 17/ (Ε.Ο.Τ.), 8438/ (Επιτροπή Ανταγωνισμού), 1494/ (Ε.Φ.Ε.Τ.), Ρ00/638/ (Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.) 84647/297/ (Ν.Α.Τ.), 2243/ (Οίκος Ναύτου), 20123/56/ (Ο.Ε.Κ.), Δ1α/οικ / (Ο.Π.Α.Δ.), 213/ (Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη Α.Π.Θ.), 6574/4234/ (Ταμείο Ασφαλίσης Συμβολαιογράφων), 3076/ (Ταμείο Πρόνοιας Δικηγόρων Αθηνών), 16534/1945/ (Τ.Σ.Α.Υ.), Δ9/ Α/4598/1528/ (Υ.Π.Α.), / (Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων), 2/19621/ /Γ.Λ.Κ. (Υπ. Δικαιοσύνης), 8148/ (Υπ. Μακεδονίας Θράκης), 2/26548/ (Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνι ών), 2/48982/0020/ και 2/19449/0020/ ορθή επανάληψη/γ.λ.κ. (Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλ ληλεγγύης), 14538/ (Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο), έγγραφα με τα οποία γνωστοποιείται η ύπαρξη εγκε κριμένων πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του προσωπικού που θα προσληφθεί, για την πλήρωση των θέσεων αυτών. 10. Ότι η δαπάνη, η οποία θα προκληθεί από την εφαρμογή της αποφάσεως αυτής για τη διεξαγωγή της σχε τικής διαδικασίας και η οποία δεν μπορεί να προσδιοριστεί στο στάδιο αυτό, θα βαρύνει τον φορέα Α.Σ.Ε.Π. και ΚΑΕ 5115 και θα επιβαρύνει τελικώς τις οικείες υπηρεσίες και νομικά πρόσωπα. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ (748) ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΣΤΟ 417 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Μ.Τ.Σ., ΣΤΟΝ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ, ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ (ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΟΥΤΖΟΥ), ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ, ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (Ε.Ο.Τ.), ΣΤΟΝ ΕΝΙΑΙΟ ΦΟΡΕΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Ε.Φ.Ε.Τ.), ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΣΤΟ Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ., ΣΤΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (Ν.Α.Τ.), ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Ο.Π.Α.Δ.), ΣΤΟΝ ΟΙΚΟ ΝΑΥΤΟΥ, ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (Ο.Ε.Κ.), ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΣΥΜΒΑΙΟΛΟΓΡΑΦΩΝ, ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ, ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΚΑΙ ΑΥΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ (Τ.Σ.Α.Υ.), ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Υ.Π.Α.), ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ, ΚΑΙ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

3 Α Β Γ TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π ΩΣ ΚΑΤΩΤΕΡΩ: Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), διακόσιες πέντε (205) θέσεις. Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), εκατόν εβδομήντα έξι (176) θέσεις. Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), τριακόσιες εξήντα επτά (367) θέσεις. Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν με την «ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» το συμπληρωματικό «ΕΝΤΥΠΟ Α.Σ.Ε.Π. 021» και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο Kεφάλαιο Γ και στα Πα ραρτήματα Δ, Ε και ΣΤ της παρούσας. Ποσοστό 20% στο σύνολο των προκηρυσσoμένων θέσεων των κατηγοριών Π.Ε., Τ.Ε. και Δ.Ε. κατά Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, φορέα και κλάδο ή ειδικότητα καλύπτεται από πολύτεκνους και τέκνα πολυτέκνων, (παρ. 6 άρ θρου 14 ν. 2190/1994, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 10 του άρθρου 1 του ν. 2527/1997 και αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3260/2004 και την υποπερίπτωση δ1 της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3454/2006), εφόσον υπάρχουν και κατέχουν τα γενικά, ειδικά και πρόσθετα προσόντα που επιτρέπουν την εγγραφή τους σε πίνακα κατάταξης και συνυποβάλουν με την αίτησή τους τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα ανα φερόμενα στο Κεφάλαιο Γ και στα Παραρτήματα Δ και Ε της παρούσας προκήρυξης. Ποσοστό 10% στο σύνολο των προκηρυσσομένων θέσεων των κατηγοριών Π.Ε., Τ.Ε. και Δ.Ε. κατά Νομαρχια κή Αυτοδιοίκηση, φορέα και κλάδο ή ειδικότητα καλύπτεται από γονείς με τρία τέκνα και τέκνα αυτών (υποπε ρίπτωση δ1 παρ. 3 άρθρου 1 ν. 3454/2006) εφόσον υπάρχουν και κατέχουν τα γενικά, ειδικά και πρόσθετα προ σόντα που επιτρέπουν την εγγραφή τους σε πίνακα κατάταξης και συνυποβάλουν με την αίτησή τους τα απαι τούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Κεφάλαιο Γ και στα Παραρτήματα Δ και ΣΤ της παρούσας προκήρυξης. Ποσοστό 5% επί του συνόλου των προκηρυσσομένων θέσεων των κατηγοριών Π.Ε., Τ.Ε. και Δ.Ε. στις περιφέ ρειες Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας και Κεντρικής Μακεδονίας, πλην του Νομού Θεσσα λονίκης, θα καλυφθεί από παλιννοστούντες Ποντίους ομογενείς, εφόσον υπάρχουν και δηλώσουν ότι θα υπη ρετήσουν στις περιοχές αυτές επί 10ετία τουλάχιστον και υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Κεφάλαιο Γ και στο Παράρτημα Δ της παρούσας προκήρυξης (ν. 2190/1994, άρθρο 14 παρ. 6, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 10 του άρθρου 1 του ν. 2527/1997 και αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3260/2004). Ποσοστό 5% επί του συνόλου των προκηρυσσομένων θέσεων των κατηγοριών Π.Ε., Τ.Ε. και Δ.Ε. στις περιφέ ρειες Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας και Κεντρικής Μακεδονίας, πλην του Νομού Θεσσα λονίκης, θα καλυφθεί από ομογενείς προερχόμενους από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ενωσης, που απέκτη σαν την ελληνική ιθαγένεια σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2790/2000, εφόσον υπάρχουν και δηλώσουν ότι θα υπηρετήσουν στις περιοχές αυτές, επί 10ετία τουλάχιστον και υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμ φωνα με τα αναφερόμενα στο Κεφάλαιο Γ και στο Παράρτημα Δ της παρούσας (ν. 2790/2000, άρθρο 9 παρ. 1, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 2839/2000 και αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3260/2004). Οι θέσεις κατανέμονται για κάθε κατηγορία ανά φορέα, κλάδο και ειδικότητα και με τους κωδικούς τους λε πτομερώς αναφερομένους στο Κεφάλαιο Α της παρούσης «ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ». Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη των θέσεων αυτών καλούνται, εφόσον κατέχουν τα απαιτούμενα προσό ντα, να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΘΕΣΕΙΣ Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ Οι υποψήφιοι πρέπει: 1. Να είναι Έλληνες πολίτες. 2. Να έχουν γεννηθεί έως και το έτος 1986 οι υποψήφιοι των κατηγοριών Π.Ε., Τ.Ε. και Δ.Ε. Εξαίρεση: α) Έως και το έτος 1991 οι υποψήφιοι των κλάδων ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων, ΔΕ Βοηθών Νοσοκό μων και ΔΕ Νοσηλευτικής, που είναι απόφοιτοι νοσηλευτικής σχολής και β) από το έτος 1972 έως και το έτος 1986 οι υποψήφιοι των κλάδων ΤΕ3 Τηλεπικοινωνιακών, ΤΕ4 Ηλεκτρονικών (ΔΙΠΠ/Φ.ΗΛ/16200/ Φ.Ε.Κ. 1494/ /τ.Β ) και ΔΕ7 Οδηγών Πυροσβεστών (ΔΙΠΠ/Φ.ΗΛ./14658/ , Φ.Ε.Κ. 1409/ /τ.Β ) της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.). 3. Να έχουν υγεία και φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν. 4. Να μην έχουν κώλυμα διορισμού, ούτε κατά το χρόνο λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, ούτε κατά το χρόνο του διορισμού. 5. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. Εξαίρεση: Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους υποψηφίους των κλάδων Δ.Ε. Αδελφών Νοσοκόμων, Δ.Ε. Βοηθών Νοσοκόμων και Δ.Ε. Νοσηλευτικής εάν είναι απόφοιτοι Νοσηλευτικών Σχολών και ευρίσκονται νομίμως εκτός στρατεύματος (άρθρο 54 παρ. 2 του ν. 1759/1988 με το οποίο ορίζεται ως κατώτατο όριο ηλικίας διορισμού για τους αποφοίτους Νοσηλευτικών Σχολών το 16 ο έτος της ηλικίας χωρίς την υποχρέωση εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων προκειμένου για τους άρρενες).

4 5096 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π. 6. Να κατέχουν τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών. Δικαιούνται επίσης να είναι υποψήφιοι και πολίτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως (ν. 2431/1996, βλ. Παράρτημα Γ ), με εξαίρεση τις θέσεις του κλάδου/ειδικότητας ΤΕ3 Τηλεπικοινωνιακών και ΤΕ4 Ηλεκτρο νικών της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (π.δ. 154/ Φ.Ε.Κ. 126/ /τ.Α ). Τα ανωτέρω πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, όσο και κατά το διορισμό. Το ανώτατο όριο ηλικίας διορισμού, όπου αυτό προβλέπεται, πρέπει να συντρέχει κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων (παρ. 1, άρθρο 10 του ν. 3528/2007). Διευκρινίσεις και λεπτομέρειες για τα ανωτέρω αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα Γ. ΚΩΔ. 99: Οι υποψήφιοι προκειμένου να συμμετάσχουν στη διαδικασία, πρέπει απαραιτήτως να δηλώσουν με τον κωδικό 99 στη θέση του εντύπου της αίτησης όπου αναφέρονται τα, ότι δεν έχουν διορισθεί με τις διατάξεις του ν. 2190/1994 ή ότι έχει παρέλθει πενταετία από την ημερομηνία διορισμού τους μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων (παρ. 5, άρθρου 10 ν. 2839/2000). Η παράλειψη της αναγραφής του κωδικού αυτού στην αίτηση, συνεπάγεται τον αποκλεισμό του υποψη φίου από την περαιτέρω διαδικασία. ΚΩΔ. 90: Οι υποψήφιοι προκειμένου να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής θέσεων γονέων με τρία τέκνα και τέκνα αυτών, πρέπει απαραιτήτως να δηλώσουν τον κωδικό 90 στη θέση του εντύπου της αίτησης όπου αναφέρονται τα. ΙΙ. ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ Για τις προκηρυσσόμενες θέσεις της προκήρυξης αυτής ο υποψήφιος πρέπει να κατέχει έναν από τους ορι ζόμενους τίτλους σπουδών που αναγράφονται στον πιο κάτω ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, μαζί με τους κωδικούς τους. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Π.Ε.) ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Πτυχίο ή δίπλωμα Βιολογίας ή Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνο λογιών ή Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής.* Πτυχίο ή δίπλωμα Βιοχημείας ή Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας ή Ιατρικής Βιοχημείας ή Τοξικολογίας.* Πτυχίο ή δίπλωμα Διαιτολογίας ή Επιστήμης Διατροφής Διαιτο λογίας.* ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ) , 668 έως , 668 έως έως 516 Πτυχίο ή δίπλωμα Περιβάλλοντος ή Επιστήμης της Θάλασσας ή Επιστημών της Θάλασσας.** Πτυχίο ή δίπλωμα Χημικού Μηχανικού.** , 674 Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού.** , 537 έως 545, 561 Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχα νολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού.** Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολο γιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ.** Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρονικής και Μηχανικών Υπολογιστών ή Ηλε κτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών. ** Πτυχίο ή δίπλωμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης ή Μηχανικού Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Χωροταξίας και Περιφε ρειακής Ανάπτυξης ή Μηχανικού Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περι φερειολόγου.** , 537 έως 545, 549 έως , 537 έως 546, 561, 589 έως 600, 602 έως 614, , 546 έως 548, 589 έως 600, 602 έως 614, Πτυχίο ή δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου και Αε ροναυπηγού Μηχανικού με ειδίκευση Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μη , 549 έως 561 χανολόγου Μηχανικού Βιομηχανίας.** Πτυχίο ή δίπλωμα Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού.** , 549 έως 561, 583 Πτυχίο ή δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού.** έως 582 Πτυχίο ή δίπλωμα Νοσηλευτικής.* , 585 Πτυχίο ή δίπλωμα Μηχανικού Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων ή Μηχανικού Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων. ** , 589 έως 600, 602 έως 614, 616

5 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Πτυχίο ή δίπλωμα Πληροφορικής ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή Επιστήμης των Υπολογιστών ή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών ή Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοϊατρική ή Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφι ακών Συστημάτων ή Επιστημών και Πολιτισμού Κατεύθυνση Η/Υ.** ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ) έως 616 Πτυχίο ή δίπλωμα Φαρμακευτικής.* έως 659 Πτυχίο ή δίπλωμα Ακτινοφυσικής ή Φυσικής ή Φυσικών Επιστημών ή Μαθηματικού Εφαρμογών και Φυσικού Εφαρμογών με κατεύθυν έως 663 ση Φυσικού Εφαρμογών. * (1). Πτυχίο ή δίπλωμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών. ** έως 616 Πτυχίο ή δίπλωμα Χημείας.* , 664 έως 673 Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Γεωπονίας με κατευθύνσεις: α) Επιστή μης και Τεχνολογίας Τροφίμων είτε β) Γεωργικών Βιομηχανιών και Τεχνολογίας Τροφίμων ή τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τρο φίμων ή τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης με κατεύθυνση Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων. ** έως 507 Πτυχίο ή δίπλωμα Κτηνιατρικής.* έως 526 Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής.* Πτυχίο ή δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού.** έως 534 Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπο λογιστών με κατεύθυνση Ηλεκτρονικός ή Ηλεκτρονικής και Συστη μάτων ή Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανι κού και Τεχνολογίας Υπολογιστών με κατεύθυνση Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών. ** Πτυχίο ή δίπλωμα Μηχανικού Περιβάλλοντος.** , 586 Πτυχίο ή δίπλωμα Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πλη ροφορικής.** , 546 έως 548, 588 έως 616 Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρονικού Μηχανικού.** , 547, 548 Πτυχίο ή δίπλωμα Μηχανικού Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. ** , 588 έως 616 (1) Για τους κατόχους πτυχίου Φυσικής ή Φυσικών Επιστημών ή Μαθηματικού Εφαρμογών και Φυσικού Εφαρ μογών με κατεύθυνση Φυσικού Εφαρμογών απαιτείται επιπλέον μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης στην Ιατρική Φυσική (Φυσική Ακτινοβολιών ή Εφαρμοσμένη Φυσική στην Ιατρική). * Α.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ε.Α.Π. (Α.Ε.Ι.) ή Π.Σ.Ε. (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. ** Α.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ε.Α.Π. (Α.Ε.Ι.) ή Π.Σ.Ε. (Α.Ε.Ι.) ή το ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδι κότητας πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. ή Ε.Α.Π. (Α.Ε.Ι.) ή Π.Σ.Ε. (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλ λοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 2. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Τ.Ε.) ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ) Πτυχίο ή δίπλωμα Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών ή Γραφιστικής.* ,702 Πτυχίο ή δίπλωμα Διατροφής ή Διατροφής και Διαιτολογίας.* Πτυχίο ή δίπλωμα Δημόσιας Υγιεινής.* έως 710, 802 Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρολογίας.* έως 713, 748 Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρονικής.* έως 724, 811 έως 816 Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικών Εργαστηρίων. * , 802 Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνικής Εργασίας.* έως 739 Πτυχίο ή δίπλωμα Φωτογραφίας ή Φωτογραφίας και Οπτικοακουστι κών Τεχνών. * Πτυχίο ή δίπλωμα Πολιτικών Δομικών Έργων. * έως 746, 748, 801 Πτυχίο ή δίπλωμα Μηχανολογίας.* , 748

6 5098 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π. ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ) Πτυχίο ή δίπλωμα Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων. * έως 751 Πτυχίο ή δίπλωμα Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Πλοιάρχου ή Μηχα νικού ή των πρώην Ανωτέρων Δημοσίων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού Πλοιάρχου ή Μηχανικού ή Ραδιοτηλεγραφητού.* Πτυχίο ή δίπλωμα Νοσηλευτικής.* έως 756 Πτυχίο ή δίπλωμα Πληροφορικής ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων ή Βιομηχανικής Πληροφορικής ή Πληροφορικής και Επι κοινωνιών ή Διαχείρισης Πληροφοριών ή Γεωπληροφορικής και Τοπο γραφίας ή Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης ή Επιχειρηματικού Σχεδι ασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων ή Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία.** Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ή Τεχνο λογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Τηλεπικοινωνιών και Δι κτύων Η/Υ.** έως 795, 799, έως 798 Πτυχίο ή δίπλωμα Φυσιοθεραπείας.* έως 826 Πτυχίο ή δίπλωμα Τεχνολογίας Τροφίμων. * έως 809 Πτυχίο ή δίπλωμα Οχημάτων. * Πτυχίο ή δίπλωμα Ραδιοτηλεγραφητών ανώτερων ημεδαπών σχολών ή ισοτίμων σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή πτυχίο ανώτερης σχο λής ιπταμένων ραδιοναυτίλων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.* έως 816 Πτυχίο ή δίπλωμα Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών. ** έως 800 * Τ.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Π.Σ.Ε. (Τ.Ε.Ι.) ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα Τ.Ε.Ι. ή Π.Σ.Ε. (Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή το ομώνυμο ή αντί στοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής. ** Τ.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Π.Σ.Ε. (Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή το αντίστοιχο κατά περιεχόμενο ειδι κότητας πτυχίο ή δίπλωμα Τ.Ε.Ι. ή Π.Σ.Ε. (Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχο λών της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.) Α) ΜΕ ΑΔΕΙΕΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Νοση λευτικής Σχολής (ΜΤΕΝΣ) ή ειδικοτήτων Βοηθών Νοσηλευτών ή Βοηθών Νοσοκό μων ή Νοσηλευτικής ή Νοσηλευτικής Τραυματολογίας (Βοηθός Τραυματολογίας Ορθοπεδικής) ή Νοσηλευτικής Χειρουργείου ή Νοσηλευτικής Ογκολογικών Πα θήσεων (Ειδικής Νοσηλευτικής) ή Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπεί ας ή Νοσηλευτικής Ατόμων με Ψυχικές Παθήσεις δευτεροβάθμιας ή μεταδευτε ροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας. ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ)

7 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος Ι.Ε.Κ. ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρί ου Α ή Β κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελμα τικού Λυκείου ή Τεχνικών Επαγγελματικών σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Σχολών Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. του ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, ο οποίος οδηγεί στην ανα ειδικότητα απαιτούμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος ή στη βεβαίω ση εγγραφής στα μητρώα πτυχιούχων Μέσων Τεχνικών Σχολών του μηχανολογι κού τομέα (όπου χορηγείται αντί άδειας). ή Οποιοσδήποτε τίτλος μεταδευτεροβάθμιας (Ι.Ε.Κ.) ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλο δαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδι ας για την έκδοση της άδειας ή βεβαίωσης υπηρεσίας, ότι, η ανά ειδικότητα, άδεια άσκησης επαγγέλματος 1 χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτο τελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας. Σε περίπτωση που οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιους με τους ανωτέρω, κατά περίπτωση, τίτλους σπουδών με κωδικό τίτλου θα καλυφθούν από υπο ψηφίους που κατέχουν έναν από τους κατωτέρω τίτλους: Με ομώνυμο ή αντίστοιχο απολυτήριο τίτλο αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο σχολής της αλλοδαπής, ο οποίος οδηγεί στην ανά ειδικότητα απαιτούμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος ή στη βεβαίωση εγγραφής στα μητρώα πτυχιούχων Μέσων Τεχνικών Σχολών του μηχανολογικού τομέα (όπου χορηγείται αντί άδειας). ή Οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρ μόδιας για την έκδοση της άδειας ή βεβαίωσης υπηρεσίας, ότι η, ανά ειδικότητα, άδεια άσκησης επαγγέλματος 1 χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας. Σε περίπτωση που η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιους με τους ανωτέρω, κατά περίπτωση, τίτλους σπουδών, με κωδικό τίτλου 3 θα καλυφθεί από υποψηφί ους που αποδεικνύουν τουλάχιστον τριετή εμπειρία (βλέπε πρόσθετα προσόντα) στην αντίστοιχη, κατά περίπτωση, ειδικότητα, μετά την απαιτούμενη άδεια άσκη σης επαγγέλματος ή τη βεβαίωση εγγραφής στα μητρώα πτυχιούχων Μέσων Τε χνικών Σχολών του μηχανολογικού τομέα (όπου χορηγείται αντί άδειας) και δια θέτουν απολυτήριο τίτλο τουλάχιστον 3ταξίου Γυμνασίου ή απολυτήριο δημοτικού σχολείου (για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980) ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης τεχνικής σχολής του ν.δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτ λο εργαστηρίων ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, του άρθρου 1 του ν. 2817/2000 ή άλλο ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής. Οποιοσδήποτε τίτλος σπουδών δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας (Ι.Ε.Κ.) εκ παίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος αλλοδαπής, ο οποίος οδηγεί στην, ανά ειδικό τητα, απαιτούμενη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Συντήρησης Έργων Τέχνης Αποκατάστασης ή Συντηρητών Έργων Τέχνης και Αρχαιολογικών Ευρημάτων ή Τεχνικός Συντήρησης Έργων Τέχνης.* ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ) 1030 έως 1083, 1096 έως 1100, 1107, 1111 έως έως 1083, 1096 έως 1100, 1107, 1111 έως έως 1083, 1096 έως 1100, 1107, 1111 έως έως Για τους κατόχους τίτλων Μηχανολογικού Τομέα απαιτείται αντί άδειας, βεβαίωση εγγραφής στα Μη τρώα Πτυχιούχων Μέσων Τεχνικών Σχολών του Μηχανολογικού Τομέα.

8 5100 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π. Β) ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΕΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Ιατρικών και Βιολογι κών Εργαστηρίων Αιματολογικού Εργαστηρίου ή Βοηθού Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων Αιματολογικού Εργαστηρίου ή Βοηθού Ιατρι κών και Βιολογικών Εργαστηρίων Βιοχημικού και Μικροβιολογικού Ερ γαστηρίου ή Ιατρικών Εργαστηρίων ή Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστη ρίων Βιοχημικού και Μικροβιολογικού Εργαστηρίου ή Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων ή Βοηθών Ιατρικών Βιολογικών Ακτινο λογικών Εργαστηρίων και Φαρμακείων.* Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Προσχολικής Αγω γής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και Έκφρασης ή Βοηθών Βρεφοκόμων Παιδοκόμων ή Βοηθών Βρεφοκόμων ή Προσχολικής Αγωγής, Ημερήσι ας Φροντίδας Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες ή Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων ή Κοινωνικών Φροντιστών ή Επιμελητών Πρόνοιας.* ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΥ 311 ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ) 901 έως 910, 960 έως Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Υπεύθυνου Προμη θειών και Διαχείρισης Αποθήκης.* Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Τεχνικού Βιβλιοδέτη.* , 930 Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Γραφικών Τεχνών ή Γραφικών Τεχνικών Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Εντύπου ή Γραφίστα Ηλε κτρονικής Σχεδίασης Εντύπου ή Γραφίστα Εντύπου και Ηλεκτρονικών Μέ σων ή Γραφιστών ή Τεχνικού Γραφίστα Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Εντύπου ή Τεχνίτη Γραφικών Τεχνών με κατεύθυνση Φωτολιθογραφεία.* , 930 Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Γραφικών Τεχνών Εκτυπώσεων ή Εκτυπώσεων ή Τεχνικού Εκτυπωτή ή Τεχνίτη Γραφικών Τεχνών με κατεύθυνση Εκτυπώσεων. * Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος σπουδών δευτερο βάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτ λος της ημεδαπής ή αλλοδαπής. Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Μαγειρικής Τέχνης ή Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης.* Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Κτιριακών Έργων ή Δομικών Έργων ή Τεχνικού Δομικών Έργων. * Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Εργασιών Οπλισμέ νου και Άοπλου Σκυροδέματος ή Κτίστη ή Τοιχοποιών και Επιχρισμάτων ή Γυψαδόρου Σοβατζή.* Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Ελαιοχρωματιστών ή Ελαιοχρωματιστή.* Πιστοποιητικό άδειας από τη Δημόσια Σχολή Απολυμαντών του Υπουργεί ου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ, περ. 1 «ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ»). Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Κοπτικής Ραπτικής Ετοίμων Ενδυμάτων ή Κοπτικής Ραπτικής Γυναικείας Αμφίεσης ή Κο πτικής Ραπτικής Υποκαμίσου.* Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Ξυλουργού Επιπλο ποιού ή Ξυλουργού.* Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Μεταλλικών Κατα σκευών ή Συγκολλήσεων και Μεταλλικών Κατασκευών. * Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Σχεδιαστού μέσω Συ στημάτων Η/Υ ή Τεχνικού Τοπογραφικών Εφαρμογών ή ΣχεδιαστώνΤεχνι κών Έργων με χρήση Η/Υ ή Τοπογραφικών Εργασιών ή Σχεδιάσεως Έργων Πολιτικών Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων ή Ειδικός Γεωγραφικών Συστη μάτων Πληροφοριών (G.I.S.).* , , έως έως 1019, έως έως έως έως , , 1110

9 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Ιατρικών Συσκευών Απεικονίσεων ή Ιατρικών Συσκευών Ακτινοθεραπείας ή Βοηθών Ακτινο λογικών Εργαστηρίων ή Χειριστών Ιατρικών Συσκευών ή Βοηθών Ιατρι κών Συσκευών. * Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ. οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονομίας και Διοίκησης) ή πτυχίο Β κύκλου Σπουδών Τ.Ε.Ε., ανεξάρτητα από ειδικότη τα ή πτυχίο Α κύκλου Σπουδών Τ.Ε.Ε. οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης ή απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Λυκείου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου κλάδων: α) Διοικητικών Υπηρεσιών Γραμματέων ή β) Οικονομίας ή γ) Βιβλιοθηκονομίας ή Τ.Ε.Λ. των τμημάτων: α) Ξενοδοχει ακών Επιχειρήσεων ή β) Υπαλλήλων Επιχειρήσεων Μεταφορών ή γ) Υπαλ λήλων Λογιστηρίου ή δ) Υπαλλήλων Διοίκησης ή ε) Υπαλλήλων Εμπορικών Επιχειρήσεων ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος και αντί στοιχος τίτλος σχολικής μονάδας ημεδαπής ή αλλοδαπής. ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ) έως * ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: Επαγγελματι κής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ. ή Α ή Β κύκλου σπουδών Τ.Ε.Ε. ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού ή Επαγ γελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Σχολής Μαθητεί ας του Ο.Α.Ε.Δ. του ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Για τις ειδικότητες με κωδικούς τίτλων 319, 320, 321, 324 και 325 σε περίπτωση που οι θέσεις δεν καλυ φθούν από υποψήφιους με τους ανωτέρω τίτλους σπουδών, θα καλυφθούν από υποψηφίους που κατέχουν έναν από τους κατωτέρω, κατά περίπτωση ειδικότητας τίτλους σπουδών. ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ομώνυμος ή αντίστοιχος απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Κτιριακών Έργων ή Δομικών Έργων ή Τεχνικού Δομικών Έργων αναγνωρισμένης κατώτερης Τεχνικής Σχολής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής. Ομώνυμος ή αντίστοιχος απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Εργασιών Οπλι σμένου και Άοπλου Σκυροδέματος ή Κτίστη ή Τοιχοποιών και Επιχρι σμάτων ή Γυψαδόρου Σοβατζή αναγνωρισμένης κατώτερης Τεχνικής Σχολής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής. Ομώνυμος ή αντίστοιχος απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Ελαιοχρωματι στών ή Ελαιοχρωματιστή αναγνωρισμένης κατώτερης Τεχνικής Σχολής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής. Ομώνυμος ή αντίστοιχος απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Ξυλουργού Επιπλοποιού ή Ξυλουργού αναγνωρισμένης κατώτερης Τεχνικής Σχο λής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής. Ομώνυμος ή αντίστοιχος απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Μεταλλικών Κατασκευών ή Συγκολλήσεων και Μεταλλικών Κατασκευών αναγνω ρισμένης κατώτερης Τεχνικής Σχολής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής. Σε περίπτωση που οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιους με τους ανωτέρω τίτλους σπουδών με κωδικούς 340, 341, 342, 343 και 344, θα καλυφθούν από υποψηφίους που αποδεικνύουν τουλάχιστον τριετή εμπειρία (βλ. πρόσθετα προσόντα) στην αντίστοιχη κατά περί πτωση, ειδικότητα και διαθέτουν απολυτήριο τίτλο τουλάχιστον 3τα ξίου Γυμνασίου ή Απολυτήριο δημοτικού σχολείου (για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980) ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης τεχνικής σχολής του ν.δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο εργα στηρίων ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, του άρ θρου 1 του ν. 2817/2000 ή άλλο ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής. ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ έως 1019, έως έως , έως 1029, 1101 έως 1106

10 5102 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι υποψήφιοι που κατέχουν έναν οποιονδήποτε απολυτήριο τίτλο σχολικής μονάδας δευ τεροβάθμιας εκπαίδευσης αποδεκτό για θέσεις ειδικοτήτων με άδειες ή χωρίς άδειες, εφόσον είναι κάτο χοι της, κατά περίπτωση, απαιτούμενης άδειας οδήγησης αυτοκινήτου, μπορούν να επιδιώξουν, με τον ίδιο κωδικό τίτλου ο οποίος αντιστοιχεί στον τίτλο σπουδών τον οποίο κατέχουν και με τον οποίο συμμετέχουν στη διαδικασία, και τις θέσεις Δ.Ε. Οδηγών της παρούσας προκήρυξης με κωδικούς από 944 έως 959 και 986 έως 1015 για τις οποίες προβλέπεται σε επικουρικό πίνακα οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος δευτε ροβάθμιας εκπαίδευσης, συμπληρώνοντας όμως απαραιτήτως στη θέση του εντύπου της αίτησης «ΠΡΟ ΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ» τον κωδικό που αντιστοιχεί στην άδεια οδήγησης αυτοκινήτου που κατέχουν και απαι τείται από την προκήρυξη. Γ) ΜΕ ΑΔΕΙΕΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Διασώστη Πληρώματος Ασθενοφόρων ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των πα ρακάτω σχολικών μονάδων: Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ. ή Α ή Β κύκλου σπουδών Τ.Ε.Ε. ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Σχολής Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. του ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος και αντίστοι χος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ) έως 1015 Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ειδικοτήτων (α) τεχνικού αυτοκινή των οχημάτων ή (β) εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων ή πτυχίο Α ή Β κύκλου σπουδών Τ.Ε.Ε. ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή απο λυτήριος τίτλος ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου τμήματος Μηχανικών αυτοκινήτων ή τεχνικής επαγγελματικής σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή Απολυτήριος τίτλος σχολής Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. του ν. 1346/1983 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη αυτοκινήτου ή συναφούς ειδικότητας, δη λαδή: Ηλεκτρολογικών συστημάτων αυτοκινήτου ή Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου Τ.Ε.Ε. ή Ηλεκτρικού συστήματος Αυτοκινήτου Τ.Ε.Σ. ή Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτων Σχολής Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. του ν. 1346/1983 ή Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχημάτων Ι.Ε.Κ. ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας. Σε περίπτωση που οι θέσεις με κωδικούς 944 έως 959 και 986 έως 1015 δεν καλυφθούν από υποψηφίους με έναν από τους ανωτέρω τίτλους σπουδών με κωδικό 361, θα καλυφθούν από υποψήφιους που κατέχουν οποιοδήποτε απο λυτήριο τίτλο σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή άλλο ισότιμο τίτλο σχο λών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Σε περίπτωση που οι θέσεις με κωδικούς 944 έως 959 και 986 έως 1015 δεν καλυφθούν από υποψήφιους με τον τίτλο σπουδών με κωδικό 362, θα καλυ φθούν από υποψηφίους που αποδεικνύουν τριετή εμπειρία (βλέπε πρόσθετα προσόντα) στην αντίστοιχη ειδικότητα, μετά την, κατά περίπτωση, απαιτού μενη επαγγελματική άδεια οδήγησης και διαθέτουν απολυτήριο τίτλο 3ταξίου Γυμνασίου ή απολυτήριο δημοτικού σχολείου (για υποψηφίους που έχουν απο φοιτήσει μέχρι και το 1980) ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης τεχνικής σχολής του ν.δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο εργαστηρίων ειδικής επαγγελμα τικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, του άρθρου 1 του ν. 2817/2000 ή άλλο ισό τιμο τίτλο της αλλοδαπής έως 959, 986 έως έως 959, 986 έως έως 959, 986 έως 1015 ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1) Για την κάλυψη των θέσεων κλάδων ή ειδικοτήτων Π.Ε. ή Τ.Ε. κατηγορίας γίνονται επίσης δεκτοί: α) Κάτοχοι πτυχίων ή διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν αποκτηθεί σε κράτη μέλη της Ευ ρωπαϊκής Ενωσης,στους οποίους έχει χορηγηθεί πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από το (Σ.Α.Ε.Ι.) Συμβούλιο του άρθρου 10 του π.δ. 165/2000(ΦΕΚ 149 Α ) όπως ισχύει κάθε φορά. β) Κάτοχοι τίτλων μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν αποκτηθεί σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης,στους οποίους έχει χορηγηθεί το δικαίωμα άσκησης νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος σύμ φωνα με σχετική απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικής εκπαίδευσης που χορηγείται από το Συμβούλιο Επαγ γελματικής Αγνώρισης Τίτλων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ.) του Ο.Ε.Ε.Κ. Στο αντίστοιχο τετραγωνίδιο της αίτησης συμπληρώνουν τον κωδικό που αντιστοιχεί στον κατά περίπτω ση αποδεκτό τίτλο σπουδών και αν απαιτείται ως πρόσθετο προσόν άδεια άσκησης επαγγέλματος τον κω δικό της αντίστοιχης άδειας.

11 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π ) Για τις θέσεις των κλάδων Π.Ε. Μηχανικών Ειδκότητας Μηχανικών Η/Υ, Π.Ε. Πληροφορικής, Π.Ε. Πληροφο ρικής (Software), Τ.Ε. Μηχανικών ειδικότητας Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Τ.Ε. Πληροφορι κής, Τ.Ε. Πληροφορικής (Hardware), Τ.Ε. Πληροφορικής Ειδικότητας Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Συστημάτων, Τ.Ε. Πληροφορικής (Software), Τ.Ε. Πληροφορικής Ειδικότητας Πληροφορικής Software, οι θέσεις θα καλυ φθούν από υποψήφιους που κατέχουν έναν από τους αναφερόμενους ως αποδεκτούς τίτλους σπουδών ή από υποψήφιους που κατέχουν ταυτόσημο κατά περιεχόμενο εξειδίκευσης πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. ή Ε.Α.Π. (Α.Ε.Ι.) ή Π.Σ.Ε. (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής (βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ παράγραφος 1). ΙΙΙ. Για όλες τις θέσεις των κατηγοριών Π.Ε., Τ.Ε. απαιτείται η γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα (α) επεξεργα σίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων, (γ) υπηρεσιών διαδικτύου (βλ. Κεφάλαιο Γ και Παράρτημα Δ ). Για τις περισσότερες θέσεις απαιτούνται και πρόσθετα προσόντα, τα οποία πρέπει να κατέχουν οι υπο ψήφιοι μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, άλλως δεν θα γίνουν δεκτοί για τις αντίστοιχες θέσεις. Τα πρόσθετα προσόντα για κάθε θέση δίνονται στον «ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ», στήλη με κωδικούς αριθμούς όπως αναφέρονται παρακάτω. Η επεξήγηση των κωδικών αυτών αναφέρεται στο τέλος του Πίνακα Κατανομής Θέσεων. Για την απόδειξη των πρόσθετων προσόντων βλέπε Κεφάλαιο Γ / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ. Για ορισμένες θέσεις και σε περίπτωση που δεν βρεθούν υποψήφιοι που κατέχουν τα απαιτούμενα πρόσθε τα προσόντα (ή τους κυρίους αποδεκτούς τίτλους σπουδών), οι κενές θέσεις θα καλυφθούν «επικουρικώς» από υποψήφιους με μειωμένα πρόσθετα προσόντα (ή άλλους τίτλους σπουδών) και αν πάλι δεν καλυφθούν όλες οι θέσεις, θα καλυφθούν σε δεύτερο βαθμό επικουρίας με ακόμα λιγότερα απαιτούμενα προσόντα κ.ο.κ. Οι θέσεις για τις οποίες υπάρχει επικουρική κάλυψη θα καλυφθούν από τους υποψήφιους που έχουν τα πλή ρη απαιτούμενα προσόντα (και τους αποδεκτούς τίτλους σπουδών) και μόνο σε περίπτωση που θα παραμεί νουν κενές θέσεις θα συμπληρωθούν από υποψηφίους που καλύπτουν κατά σειρά τα προσόντα «α επικουρί ας», «β επικουρίας» κ.ο.κ. Στις θέσεις για τις οποίες ισχύουν ένας ή περισσότεροι βαθμοί επικουρίας (α, β, ), οι επικουρίες αυτές ανα γράφονται στον Πίνακα Κατανομής Θέσεων μαζί με τα πρόσθετα προσόντα (ή τίτλους σπουδών) που αντιστοι χούν στον κάθε βαθμό επικουρίας. IV. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ Στον επόμενο ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ δίδονται για κάθε θέση ο κωδικός της θέσης, ο κλάδος ειδι κότητα, ο φορέας, η έδρα νομαρχία, οι αποδεκτοί τίτλοι σπουδών (με τους κωδικούς τους), τα απαραίτητα πρόσθετα προσόντα (με τους κωδικούς τους) και ο συνολικός αριθμός των θέσεων μαζί με τις θέσεις που αντι στοιχούν στις κατηγορίες πολυτέκνων ή τέκνων πολυτέκνων, τριτέκνων, τέκνων τρίτεκνης οικογένειας, πα λιννοστούντων Ποντίων ομογενών και παλιννοστούντων ομογενών του ν. 2790/2000, εφόσον προκύπτουν θέσεις για τις κατηγορίες αυτές. Σε περίπτωση που δεν καλυφθούν οι ειδικές θέσεις που προβλέπονται για πολύτεκνους, τέκνα πολυτέκνων, τρίτεκνους, τέκνα τρίτεκνης οικογένειας, παλιννοστούντες ποντίους ομογενείς και παλιννοστούντες ομο γενείς του ν. 2790/2000 από υποψηφίους των κατηγοριών αυτών, οι θέσεις αυτές θα καλυφθούν από υπο ψηφίους που δεν έχουν τις ιδιότητες αυτές, εφόσον τις έχουν συμπεριλάβει στις προτιμήσεις τους. Στην αίτηση υπεύθυνη δήλωση πρέπει να αναγράφονται με προσοχή και σωστά οι κωδικοί των θέσεων, των τίτλων σπουδών, των πρόσθετων προσόντων και εντοπιοτήτων, δεδομένου ότι η επεξεργασία της αίτησης θα γίνει μηχανογραφικά. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 1. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Π.Ε.) Ενδείξεις του πίνακα: Στη στήλη (1) «ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ» περιλαμβάνεται το σύνολο των θέσεων του κλάδου στο φορέα, οι οποίες αναλύονται, κατά περίπτωση, στις κατά κατηγορία στήλες παραπλεύρως. Στη στήλη περιλαμβάνονται οι θέσεις για τις οποίες δεν γίνεται χρήση της ιδιότητας πολυτέκνου, τέκνου πολύτεκνης οικογένειας, τρίτεκνου, τέκνου τρίτεκνης οικογένειας, παλιννοστούντος Πόντιου ομογενούς, παλιννοστούντος ομογενούς του ν. 2790/2000. Στις στήλες (2), (4), (6), (8) και (10) περιλαμβάνεται ο αριθμός των θέσεων για τις οποίες η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη και βαθμολογείται ως κριτήριο κατάταξης. Στις στήλες (3), (5), (7), (9) και (11) περιλαμβάνεται ο αριθμός των θέσεων για τις οποίες η εμπειρία δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν βαθμολογείται ως κριτήριο κατάταξης.

12 5104 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π. 501 ΠΕ ΒΙΟΛΟΓΩΝ Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» 502 ΠΕ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ Γ.Ν. ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων) ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων) ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων) ΕΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Περιφ. Δ/νση Ηπείρου Ε.Φ.Ε.Τ. Ιωάννινα ΕΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Περιφ. Δ/νση Θεσσαλίας Ε.Φ.Ε.Τ. Λάρισα ΕΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Περιφ. Δ/νση Βορ. Αιγαίου Ε.Φ.Ε.Τ. Μυτιλήνη ΕΔΡΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΑΙΤΩΛ/ ΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙ ΝΩΝ (Δ. Ιωαν νιτών) ΛΑΡΙΣΑΣ 121 ΛΕΣΒΟΥ (ν. Λέ σβος) 121 ή 033 ή 063, 028, 073, 074 α επικουρι κός ή 033 ή 063, 028, 074 β επι ή 033 ή 063, 028 ή 033 ή 063, 028, 073, 074 α επικουρι κός ή 033 ή 063, 028, 074 β επι ή 033 ή 063, 028 ή 033 ή 063, 028, 073, 074 α επικουρι κός ή 033 ή 063, 028, 074 β επι ή 033 ή 063, * 1* * Σε περίπτωση που δεν βρεθούν υποψήφιοι με την ιδιότητα του πολύτεκνου τέκνου πολύτεκνης οικογένειας, τρίτεκνου τέκνου τρίτεκνης οικογένειας, οι θέσεις θα πληρωθούν από υποψήφιους χωρίς τις ιδιότητες αυτές.

13 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων) ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΓΕΩΠΟΝΟΥ) 508 ΠΕ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ 509 ΠΕ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Περιφ. Δ/νση Αν. Μακεδονίας και Θράκης Ε.Φ.Ε.Τ. Κομοτηνή ΠΑΝΕΠΙΣΤ/ ΚΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ» ΒΟΥΛΑΣ Γ.Ν.Α. «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» 510 ΠΕ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ Γ.Ν.Α. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 511 ΠΕ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ Π.Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΔΡΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΡΟΔΟ ΠΗΣ ΘΕΣΣΑ ΛΟΝΙ ΚΗΣ 121 ή 033 ή 063, 028, 073, 074 α επικουρι κός ή 033 ή 063, 028, 074 β επι ή 033 ή 063, ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ 2 1* 1* , 028, ΗΡΑ ΚΛΕΙΟΥ * 1* 512 ΠΕ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ Γ.Ν. Κ.Υ. ΛΗΜΝΟΥ 514 ΠΕ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» 515 ΠΕ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ Γ.Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 516 ΠΕ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 517 ΠΕ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΑΡ ΧΕΙΟ ΛΗΜΝΟΥ (ν. Λή μνος) ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΡΙΚΑ ΛΩΝ ΧΑΛΚΙ ΔΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ , 105, , 014 (μόνο για μηχανι κούς) * Σε περίπτωση που δεν βρεθούν υποψήφιοι με την ιδιότητα του πολύτεκνου τέκνου πολύτεκνης οικογένειας, τρίτεκνου τέκνου τρίτεκνης οικογένειας, οι θέσεις θα πληρωθούν από υποψήφιους χωρίς τις ιδιότητες αυτές.

14 5106 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π. ΕΔΡΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΥ ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ) 520 ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ 521 ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ 522 ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ 523 ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤ/ ΚΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ) ΕΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Περιφ. Δ/νση Δυτ. Ελλάδος Ε.Φ.Ε.Τ. Πάτρα ΕΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Περιφ. Δ/νση Ηπείρου Ε.Φ.Ε.Τ. Ιωάννινα 123 ΘΕΣΣΑ ΛΟΝΙ ΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 122 ΙΩΑΝΝΙ ΝΩΝ (Δ. Ιωαν νιτών) , 034, 035, 036, 037 επι 034, 035, 036, , 029, 056 επι 029, 056 ή 033 ή 063, 029, 030 επι ή 033 ή 063, 029 ή 033 ή 063, 029 ή 033 ή 063, 029, 073, 074 α επικουρι κός ή 033 ή 063, 029, 074 β επι ή 033 ή 063, 029 ή 033 ή 063, 029, 073, 074 α επικουρι κός ή 033 ή 063, 029, 074 β επι ή 033 ή 063,

15 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ 525 ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ 526 ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ 527 ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 528 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 529 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Περιφ. Δ/νση Θεσσαλίας Ε.Φ.Ε.Τ. Λάρισα ΕΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Περιφ. Δ/νση Βορ. Αιγαίου Ε.Φ.Ε.Τ. Μυτιλήνη ΕΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Περιφ. Δ/νση Αν. Μακεδονίας και Θράκης Ε.Φ.Ε.Τ. Κομοτηνή ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΔΡΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 122 ΛΕΣΒΟΥ (ν. Λέ σβος) ΡΟΔΟ ΠΗΣ ή 033 ή 063, 029, 073, 074 α επικουρι κός ή 033 ή 063, 029, 074 β επι ή 033 ή 063, 029 ή 033 ή 063, 029, 073, 074 α επικουρι κός ή 033 ή 063, 029, 074 β επι ή 033 ή 063, 029 ή 033 ή 063, 029, 073, 074 α επικουρι κός ή 033 ή 063, 029, 074 β επι ή 033 ή 063, ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ 2 1* 1* 2 1* 1* ΠΕΙΡΑΙΑ , , 014 ΘΕΣΣΑ ΛΟΝΙ ΚΗΣ 110, 124, 014 * Σε περίπτωση που δεν βρεθούν υποψήφιοι με την ιδιότητα του πολύτεκνου τέκνου πολύτεκνης οικογένειας, τρίτεκνου τέκνου τρίτεκνης οικογένειας, οι θέσεις θα πληρωθούν από υποψήφιους χωρίς τις ιδιότητες αυτές.

16 5108 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ ΗΛΕΚ/ΓΩΝ ΜΗΧ/ΓΩΝ ΜΗΧ/ ΚΩΝ ή ΗΛΕΚ/ ΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ή ΜΗΧ/ΓΩΝ ΜΗΧ/ ΚΩΝ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Ε.Τ.Α.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (Ε.Ο.Τ.) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (Ε.Ο.Τ.) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (Ε.Ο.Τ.) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Ε.Κ.Α.Β. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ν. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ Γ.Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ Γ.Ν. ΝΑΟΥΣΑΣ Π.Γ.Ν. «ΑΧΕΠΑ» ΕΔΡΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ , 014 επι 014 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ , 014 ΑΡΚΑΔΙ ΑΣ ΘΕΣΣΑ ΛΟΝΙ ΚΗΣ ΚΥΚΛΑ ΔΩΝ (ν. Σύρος) ΠΕΙΡΑΙΑ ΒΟΙΩΤΙ ΑΣ ΓΡΕΒΕ ΝΩΝ ΗΜΑΘΙ ΑΣ ΘΕΣΣΑ ΛΟΝΙ ΚΗΣ , , , , 107, 108, 111, , 125, 127, , 107, , 107, , 107, , 107, , , , 014, , * 001, , 014, 039 * Σε περίπτωση που δεν βρεθεί υποψήφιος με την ιδιότητα του παλιννοστούντα Πόντιου, η θέση θα πληρωθεί από υποψήφιο χωρίς την ιδιότητα αυτή. * *

17 ΦΕΚ 226 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π ΕΔΡΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ 541 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ» ΘΕΣΣΑ ΛΟΝΙ ΚΗΣ 106, 107, , ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Γ.Ν. ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΡΙΝ ΘΙΑΣ 106, 107, , ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 106, 107, , ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» ΠΕΙΡΑΙΑ 106, 107, , ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Γ.Ν.Π. «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΠΕΙΡΑΙΑ 106, 107, , ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗ ΝΩΝ 108, 109, 115, 127, ή 021 ή 031, * 1* 2* 547 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ «ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ» ΑΘΗ ΝΩΝ 109, 127, , ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 109, 127, , ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ) ΠΑΝΕΠ/ΚΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑ ΛΟΝΙ ΚΗΣ 107, 111, , ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ Ο.Ν.Α. «ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» ΑΘΗ ΝΩΝ 107, 111, , ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗ ΝΩΝ 107, 111, , 011 ή 021 ή 031, ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Γ.Ν. ΘΗΒΑΣ ΒΟΙΩΤΙ ΑΣ 107, 111, , 014 * Σε περίπτωση που δεν βρεθούν υποψήφιοι με την ιδιότητα του πολύτεκνου τέκνου πολύτεκνης οικογένειας, τρίτεκνου τέκνου τρίτεκνης οικογένειας, οι θέσεις θα πληρωθούν από υποψήφιους χωρίς τις ιδιότητες αυτές.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9921 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 362 24 Ιουλίου 2008 Προκήρυξη (Αριθμός 6Κ/2008) Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας εννιακοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7347 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 252 15 Ιουνίου 2009 Προκήρυξη (Αριθμός 5Κ/2009) Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας διακοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11109 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 449 28 Νοεμβρίου 2007 Προκήρυξη (Αριθμός 5Κ/2007) Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας πενήντα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 226 16 Μαΐου 2008 Προκήρυξη (Αριθμός 3K/2008) Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας τριακοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4133 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 145 31 Μαρτίου 2009 Προκήρυξη (Αριθμός 3Κ/2009) Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας τετρακοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13515 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 457 29 Δεκεμβρίου 2009 Προκήρυξη (Αριθμός 7K/2009) Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας δύο χιλιάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8233 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 302 30 Ιουνίου 2 Προκήρυξη (Αριθμός 5Κ/2) Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας χιλίων εξακοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 1 23 Ιανουαρίου 2014 Προκήρυξη (Αριθμός 1Κ/2014) Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας διακοσίων πενήντα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 349 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 15 6 Νοεμβρίου 2014 Προκήρυξη (Αριθμός 4Κ/2014) Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας εβδομήντα εννέα (79) θέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11977 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 428 28 Αυγούστου 2008 Προκήρυξη (Αριθμός 1/293Μ/2008) Πλήρωσης θέσεων με σύμβαση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9563 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 326 22 Ιουλίου 2009 Προκήρυξη (Αριθμός 1/681M/2008) Πλήρωσης οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11797 ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 522 29 Αυγούστου 2006 Προκήρυξη (Αριθμός 1/673Μ/2006) Πλήρωσης οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 339 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 13 15 Οκτωβρίου 2014 ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αριθμ. 21514 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1Δ/2014 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7627 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 260 17 Ιουνίου 2009 Προκήρυξη (Αριθμός 1/248Μ/2009) Πλήρωσης οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18105 ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 647 2 Δεκεμβρίου 2008 Προκήρυξη (Αριθμός 1/9Μ/2008) Πλήρωσης θέσεων προσωπικού με σύμβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10807 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 365 4 Αυγούστου 2009 Προκήρυξη (Αριθμός 1/279Μ/2009) Πλήρωσης οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7535 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 257 16 Ιουνίου 2009 Προκήρυξη (Αριθμός 1/252Μ/2009) Πλήρωσης οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

1/445 / 2007 3. 6. 8. 9. 10.

1/445 / 2007   3. 6. 8. 9. 10. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/445Μ/ 2007 Πλήρωσης οργανικών θέσεων µόνιµου προσωπικού µε σειρά προτεραιότητας της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηµαθίας Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του ν. 2190/1994

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5401 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 188 24 Απριλίου 2009 Προκήρυξη (Αριθμός 1/621Μ/2008) Πλήρωσης οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 169 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 5 15 Οκτωβρίου 2015 Προκήρυξη (Αριθμός 4K/2015) Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας διακοσίων είκοσι έξι (226)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10553 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 380 1 Αυγούστου 2008 Προκήρυξη (Αριθμός 1/395Μ/2008) Πλήρωσης οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 59 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 6 13 Μαΐου 2014 Προκήρυξη (Αριθμός 2Κ/2014) Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας εκατόν σαράντα εννέα (149) θέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 77 9 Μαρτίου 2009 Προκήρυξη (Αριθμός 1/677Μ/2008) Πλήρωσης οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11275 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 380 10 Αυγούστου 2009 Προκήρυξη (Αριθμός 1/517Μ/2009) Πλήρωσης οργανικής θέσεων προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2673 ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 96 16 Μαρτίου 2009 Προκήρυξη (Αριθμός 1/583Μ/2008) Πλήρωσης οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14073 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 500 25 Σεπτεμβρίου 2008 Προκήρυξη (Αριθμός 1/534Μ/2008) Πλήρωσης οργανικών θέσεων μόνιμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4383 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 159 14 Απριλίου 2008 Προκήρυξη (Αριθμός 1/92Μ/2008) Πλήρωσης οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5351 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 193 29 Απριλίου 2008 Προκήρυξη (Αριθμός 1/207Μ/2008) Πλήρωσης οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12749 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 453 9 Σεπτεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ Προκήρυξη 1/431Μ/2008 πλήρωσης οργανικών θέσε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6875 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 294 16 Αυγούστου 2007 Προκήρυξη (Αριθμός 2/312Μ/2007) Πλήρωσης οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα