ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 02 / 2013 ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 02 / 2013 ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ"

Transcript

1 Μη Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελληνική Αντιπροςωπεία» Ταχ. Διεφκυνςθ: Σαπφοφσ 12, Ακινα Πλθροφορίεσ: Ευγενία Θάνου Τθλ/νο: Fax: Ηλ/νικι Διεφκυνςθ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 02 / 2013 KΑ.Δ: Ακινα 31/10/2013 Αρ. πρωτ ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα προςφορά για τθν επιλογι αναδόχου για το ζργο με τίτλο «ΤΠΟΕΡΓΟ 3: ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΙΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ» ςτο πλαίςιο τθσ Πράξθσ: «ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΑ - Πρωτοβουλία Αντιμετϊπιςθσ Πρωτογενϊν Οδοντιατρικϊν Αναγκϊν Παίδων Ακθνϊν» του Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ «Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ», Άξονασ Προτεραιότθτασ «Εδραίωςθ τθσ μεταρρφκμιςθσ ςτον Τομζα Ψυχικισ Υγείασ, Ανάπτυξθ τθσ Πρωτοβάκμιασ Φροντίδασ Υγείασ και προάςπιςθ τθσ Δθμόςιασ Υγείασ του πλθκυςμοφ ςτισ 3 περιφζρειεσ ςταδιακισ εξόδου» (κωδικόσ ΟΠΣ ). 1. ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΗ Μθ Κερδοςκοπικό Σωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελλθνικι Αντιπροςωπεία», Ταχ. Διεφκυνςθ: Σαπφοφσ 12, , Ακινα, Πλθροφορίεσ: Ευγενία Θάνου, Τθλζφωνο: , Fax: , Ηλεκτρονικι Διεφκυνςθ: 2. ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ Ο Προχπολογιςμόσ του Ζργου ανζρχεται ςτο ποςό των Εκατόν ενενιντα ζξι χιλιάδεσ και εξιντα δφο Ευρϊ ( ,00 ) ςυμπεριλαμβανομζνου του αναλογοφντοσ Φ.Π.Α.. Προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΠΑ (23%), εκατόν πενιντα εννιά χιλιάδεσ και τετρακόςια Ευρϊ ( ,00 ) και περιλαμβάνει όλα ανεξαιρζτωσ τα ζξοδα και τισ επιβαρφνςεισ του 1

2 Αναδόχου για τθν παροχι υπθρεςιϊν που αποτελοφν αντικείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ (αμοιβζσ, και άλλουσ φόρουσ, τζλθ, κλπ). 3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΤ Ο χρόνοσ υλοποίθςθσ του ζργου ορίηεται ςε τζςςερισ (4) μινεσ από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. 4. ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ Αντικείμενο του Διαγωνιςμοφ είναι οι αναφερόμενοι κωδικοί CPV, ωσ ακολοφκωσ: : Οδοντιατρικά και παραοδοντιατρικά όργανα και ςυςκευζσ, : Οδοντιατρικά εργαλεία χειρόσ, : Οδοντιατρικά χειρουργικά εργαλεία, : Οδοντιατρικζσ τςιμπίδεσ, βοφρτςεσ, διευρυντιρεσ και φρζηεσ λείανςθσ, : Οδοντιατρικζσ τςιμπίδεσ, : Βοφρτςεσ οδοντιατρικϊν επεμβάςεων, : Οδοντιατρικοί διευρυντιρεσ, : Οδοντιατρικοί ανελκτιρεσ, : Οδοντιατρικοί εκςκαφείσ, : Οδοντιατρικά προςτατευτικά δαχτφλων και λαβίδεσ, : Οδοντιατρικζσ λαβίδεσ, : Οδοντιατρικοί κακρζφτεσ και εγγλυφίδεσ, : Οδοντιατρικοί κακρζφτεσ, : Οδοντιατρικζσ εγγλυφίδεσ, : Οδοντιατρικζσ ριηοβελόνεσ, ξζςτρα οδοντικισ πλάκασ και ηυγοί, : Οδοντιατρικζσ ριηοβελόνεσ, : Οδοντιατρικά ξζςτρα οδοντικισ πλάκασ, : Οδοντιατρικοί ηυγοί, : Οδοντιατρικά ψαλίδια και λεπίδεσ, : Οδοντιατρικά ψαλίδια, : Οδοντατρικζσ λεπίδεσ, : Οδοντιατρικζσ ςπάτουλεσ, τανάλιεσ και μαχαίρια για κερί, : Οδοντιατρικζσ ςπάτουλεσ, : Οδοντιατρικζσ τανάλιεσ, : Οδοντιατρικά μαχαίρια για κερί, : Οδοντιατρικι βελόνα ραφισ, : Οδοντιατρικά εργαλεία μιασ χριςθσ, : Οδοντιατρικόσ κακετιρασ, : Οδοντιατρικό όργανο εξαγωγισ, : Διατρυτικι ςυςκευι δοντιϊν, : Όργανο ςφραγίςματοσ δοντιϊν, : Εξαρτιματα εντυπϊματοσ δοντιϊν, : Εξαρτιματα ενδοδοντικισ, : Περιςτροφικό και λειαντικό όργανο, : Εξαρτιματα οδοντικισ προφφλαξθσ, : Οδοντοςτοιχίεσ, : Ιατρικά αναλϊςιμα, : Αναλϊςιμα οδοντιατρικά υλικά, : Υλικά ςφραγίςματοσ δοντιϊν, : Βαςικό τςιμεντοκονίαμα δοντιϊν, : Αιμοςτατικό για οδοντιατρικι 2

3 χριςθ, : Οδοντιατρικόσ κθρόσ, : Οδοντιατρικά ςετ, : Ακτινολογικά μθχανιματα, : Εξοπλιςμόσ απεικόνιςθσ ιατρικισ, οδοντιατρικισ και κτθνιατρικισ χριςθσ, : Ακτινογραφία δοντιϊν, : Ιατρεία οδοντιάτρων, : Πολυκρόνα οδοντιάτρων, : Οδοντόβουρτςεσ, : Οδοντόπαςτα, : Οδοντικό νιμα, : Κλίβανοσ, : Κλίβανοι και ςχετικά εξαρτιματα, : Μάςκεσ ιατρικϊν αερίων, : Γάντια, : Γάντια μιασ χριςθσ, : Χειρουργικά γάντια, : Αναιςκθτικά, : Ιατρικό βαμβάκι,, : Προϊόντα ρθτίνθσ, : Σφριγγεσ, : Όργανα αναιςκθςίασ, : Αντιςθπτικά και απολυμαντικά, : Γφψοσ, : Προϊόντα εμφάνιςθσ ακτινογραφιϊν, : Συςκευζσ εμφάνιςθσ ακτινογραφιϊν. 5. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ Σκοπόσ του ζργου είναι θ παροχι εξοπλιςμοφ και αναλωςίμων ςτο πλαίςιο τθσ Πράξθσ «ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΑ - Πρωτοβουλία Αντιμετϊπιςθσ Πρωτογενϊν Οδοντιατρικϊν Αναγκϊν Παίδων Ακθνϊν». Σο Τποζργο 3: Εξοπλιςμόσ και αναλώςιμα παρεμβάςεων, περιλαμβάνει τα ακόλουθα τζςςερα (4) Παραδοτζα: Π.3.1: Αναλϊςιμα Παρεμβάςεων Φκορίωςθσ (10.000), ςφραγιςμάτων (7.500), ορκοδοντικισ (1.500) Π.3.2: Σετ Εργαλείων Οδοντιατρικισ Εξζταςθσ Πολλαπλισ Χριςθσ (300 ςετ) Π.3.3: Φορθτόσ Εξοπλιςμόσ Αποςτείρωςθσ Π.3.4: Εξοπλιςμόσ Οδοντιατρείου (πλιρεσ ςετ) Πλιρθσ περιγραφι των παραδοτζων και υπο-παραδοτζων δίνεται ςτο αναλυτικό τεφχοσ διακιρυξθσ το οποίο είναι αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ: 6. ΣΟΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ Η ζδρα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 3

4 7. ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΕ ΠΡΟΦΟΡΕ Εναλλακτικζσ προςφορζσ και αντιπροςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ. Γίνονται δεκτζσ Προςφορζσ για το ςφνολο των ηθτουμζνων. Δεν γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ Προςφορζσ που υποβάλλονται για μζροσ του Ζργου. 8.ΔΙΑΘΕΗ ΣΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΟΙΧΕΙΩΝ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να προμθκευτοφν το αναλυτικό τεφχοσ διακιρυξθσ από τθν ιςτοςελίδα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ Καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ ερωτθμάτων επί τθσ διακιρυξθσ είναι θ 25/11/2013 και χοριγθςθσ διευκρινίςεων επ αυτισ είναι θ 30/11/ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Η προκεςμία υποβολισ προςφορϊν εκπνζει τθν 09/12/2013, ημζρα Δευτζρα και ώρα 17:00μμ. Μετά τθν κατάκεςθ των προςφορϊν, διευκρινίςεισ, τροποποιιςεισ ι αποκροφςεισ όρων τθσ προκιρυξθσ ι των προςφορϊν δεν γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 10.ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΣΗ ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΣΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Η αποςφράγιςθ των προςφορϊν γίνεται δθμόςια από τθν αρμόδια Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ και Αξιολόγθςθσ, παρουςία των προςφερόντων ι των νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων τουσ, εφόςον επικυμοφν να παρίςτανται. Η αποςφράγιςθ των προςφορϊν κα γίνει την 10/12/2013, ημζρα Σρίτη και ώρα 10:00πμ. ςτθν ζδρα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 11.ΕΓΓΤΗΕΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ Με τθν υποβολι των προςφορϊν πρζπει υποχρεωτικά και με ποινι αποκλειςμοφ να κατατεκεί εγγυθτικι επιςτολι φψουσ 5% επί του ςυνολικοφ ποςοφ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ και να ιςχφει τουλάχιςτον ζνα μινα μετά τθ λιξθ του χρόνου ιςχφοσ των προςφορϊν. 12.ΣΡΟΠΟ ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ Το Ζργο ςυγχρθματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εκνικοφσ πόρουσ. Ειδικότερα, χρθματοδοτείται από το «Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ», Άξονασ 4

5 Προτεραιότθτασ «Εδραίωςθ τθσ μεταρρφκμιςθσ ςτον Τομζα Ψυχικισ Υγείασ, Ανάπτυξθ τθσ Πρωτοβάκμιασ Φροντίδασ Υγείασ και προάςπιςθ τθσ Δθμόςιασ Υγείασ του πλθκυςμοφ ςτισ 3 περιφζρειεσ ςταδιακισ εξόδου» ςτο πλαίςιο του Ε.Σ.Π.Α. Οι δαπάνεσ του ζργου κα βαρφνουν το Πρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων. 13.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα, ςυνεταιριςμοί, κοινοπραξίεσ ι ςυμπράξεισ που υποβάλλουν κοινι προςφορά και αςκοφν δραςτθριότθτεσ κατά τθν ζννοια τθσ παραγράφου 2 του Π.Δ. 261/97, τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, προερχόμενεσ από κράτθμζλθ τθσ Ε.Ε. ι τα κράτθ-μζλθ τθσ ςυμφωνίασ για τον ΕΟΧ ι τα κράτθ μζλθ που ζχουν υπογράψει τθ ςυμφωνία περί δθμοςίων ςυμβάςεων του παγκόςμιου οργανιςμοφ εμπορίου, θ οποία κυρϊκθκε από τθν Ελλάδα με τον Ν.2513/1997 υπό τον όρο ότι θ ςφμβαςθ καλφπτεται από τθν ςυμφωνία Δθμοςίων Συμβάςεων ι ςε Τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν ςυνάψει ςυμφωνίεσ με τθν Ε.Ε. Οι εν λόγω κοινοπραξίεσ ι ςυμπράξεισ προμθκευτϊν, ζχουν δικαίωμα ςυμμετοχισ λαμβανομζνων υπόψθ των διατάξεων των άρκρων: 4 τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ, 38 του Π.Δ. 60/2007, 7 του ΠΔ 118/07, του ΠΔ 186/1992 όπωσ τροποποιικθκε από το ΠΔ 134/1996, των άρκρων 1 και 2 του ΠΔ 134/96, όπωσ ιςχφει κακϊσ και του Π.Δ. 261/97όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με το Ν. 3688/ ΙΧΤ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Ζξι (6) μινεσ από τθν επόμενθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν. 15. ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΗ Κριτιριο ανάκεςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα προςφορά, ςφμφωνα με τουσ όρουσ του αναλυτικοφ τεφχουσ προκιρυξθσ και τθν ιςχφουςα νομοκεςία. 16. ΤΜΒΑΗ Τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ προςκομίηονται ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο αναλυτικό τεφχοσ προκιρυξθσ και θ ςφμβαςθ ανάκεςθσ ςυντάςςεται ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ προκιρυξθσ, τθν προςφορά του Αναδόχου, τθν κατακυρωτικι απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και τισ ςχετικζσ νομοκετικζσ και κανονιςτικζσ διατάξεισ. 5

6 17.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να αποςτείλουν ςχετικό ζγγραφο με τθλεομοιοτυπία ςτο ι ταχυδρομικϊσ ςτθν ανωτζρω αναφερόμενθ διεφκυνςθ. Η ΠΡΟΕΔΡΟ Μαΐλλη Άννα Γιατροί του Κόςμου Ελληνική Αντιπροςωπεία ΤΝΗΜΜΕΝΑ: Απόφαςθ ΔΣ Αναλυτικό Τεφχοσ Διακιρυξθσ 6

Προκιρυξθ Σεφχουσ Δθμοπράτθςθσ 15/2015 Πρόχειρου Διαγωνιςμοφ ςε Σμιματα για τθν «Προμικεια Ειδϊν Ρουχιςμοφ και Τπόδθςθσ»

Προκιρυξθ Σεφχουσ Δθμοπράτθςθσ 15/2015 Πρόχειρου Διαγωνιςμοφ ςε Σμιματα για τθν «Προμικεια Ειδϊν Ρουχιςμοφ και Τπόδθςθσ» Μθ Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελλθνικι Αντιπροςωπεία» Αχ. Διεφκυνςθ: απφοφσ 12, Ακινα Σαχ. Κϊδικασ: 105 53 Σθλζφωνο: 210.32.13.150 Fax 210-32.13.850 Θλεκτρονικι Διεφκυνςθ: www.mdmgreece.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΧΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΗΛΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΣΟΓΡΑΦΩΝ Ω ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΣΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΧΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΗΛΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΣΟΓΡΑΦΩΝ Ω ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΣΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Ανοικτόσ δθμόςιοσ διαγωνιςμόσ για προμικεια ςτθλϊν και προςτθλϊν διαφόρων χρωματογράφων ωσ και γραφιτϊν για τισ ανάγκεσ του Γενικοφ Χθμείου του Κράτουσ ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ: ΑΔΑ ΒΛ9ΜΘ Α4Ϊ ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 01/ 2013 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 01/ 2013 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «Γιατροί του Κόσμου Ελληνική Αντιπροσωπεία» Ταχ. Διεύθυνση: Σαπφούς 2, Αθήνα Ταχ. Κώδικας: 05 53 Τηλέφωνο: 20.32.3.50 Fax 20-32.3.850 Ηλ/νική Διεύθυνση: www.mdmgreece.gr Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003063427 2015-09-18

15PROC003063427 2015-09-18 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.09.18 11:05:21 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7Υ7Ζ465ΦΘΕ-ΖΚΜ υγγροφ 83, 11745 Ακινα, Σθλ. 2109285124, Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΨΘΦΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΓΙΑ ΣΘΝ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΘ ΕΞΤΠΘΡΕΣΘΘ & ΣΘΝ ΑΤΞΘΘ ΣΘ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΘΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΑΡΣΑ

ΘΕΜΑ: ΨΘΦΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΓΙΑ ΣΘΝ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΘ ΕΞΤΠΘΡΕΣΘΘ & ΣΘΝ ΑΤΞΘΘ ΣΘ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΘΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΑΡΣΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΑΡΣΑ Σαχυδρομικι Διεφκυνςθ : Κ.Αιτωλοφ & Ν.Πριοβόλου, Σ. Κ. 47100 Άρτα Σθλζφωνο : 26810 28728 Fax : 26810 78654 Πλθροφορίεσ : κ. Κολοβόσ Χριςτοσ Θλεκτρονικό Σαχυδρομείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΨΗ ΤΜΒΑΗ ΕΡΓΟΤ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΨΗ ΤΜΒΑΗ ΕΡΓΟΤ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ «Ζωοδόχος Πηγή» Κένηρο Ειδικών Παιδιών Μικράς Αζίας, Σηαθμός A.T. OTE, Νέα Αλικαρναζζός, 71601 Ηράκλειο Κρήηης Τηλέθωνα: 2810 344094, 2810 224699 Fax: 2810 344094 e-mail : zoodohos@otenet.gr ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003091543 2015-09-25

15PROC003091543 2015-09-25 15PROC003091543 2015-09-25 Ευρωπαϊκό Ταμείο Εξωτερικϊν Συνόρων Συγγροφ83, 11745 Ακινα, τθλ. 2109285132, Fax 2109233119, www.firstreception.gov.gr ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΤΜΘΜΑ Ρλθροφορίεσ:Γιαννακοποφλου Ευαγγελία E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

φμβαςθ Προμικειασ - 24000000-4 «Χθμικά προϊόντα» Χαμθλότερθ τιμι

φμβαςθ Προμικειασ - 24000000-4 «Χθμικά προϊόντα» Χαμθλότερθ τιμι ΦΕΚ Δ.Δ.Σ. 63-27.09.203 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & Σ.Τ.-Σμ.Β Ταχ. δ/νςθ: Αν. Τςόχα 6 Τ.Κ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΩΟΣ ΡΟΚΘΥΞΘΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΫΝΙΣΜΟΥ 3 / 2011

ΤΕΥΩΟΣ ΡΟΚΘΥΞΘΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΫΝΙΣΜΟΥ 3 / 2011 Ειδικι Υπθρεςία Εφαρμογισ Εκπαιδευτικϊν Δράςεων του ΥΡ.ΡΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ. ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ YΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΘΣΘΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΫΝ ΕΥΫΡΑΪΚΘ ΕΝΫΣΘ ΕΥΫΡΑΪΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ ΕΥΫΡΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα: «Πρόχειροσ διαγωνιςμόσ για τθν προμικεια διαλυτϊν»

Θζμα: «Πρόχειροσ διαγωνιςμόσ για τθν προμικεια διαλυτϊν» Α.Δ.Α. περίλθψθσ: 79Β6Η-ΘΥ5 ΑΔΑΜ: 14PROC002496107 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΕΔΙΑΜΟΤ, ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θμερομθνία αποςτολισ για δθμοςίευςθ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Ε.Ε.

Θμερομθνία αποςτολισ για δθμοςίευςθ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Ε.Ε. ΕΝΝΘΟΙΜΘ ΔΘΞΡΜΤΑΦΙΑ ΕΞΣΡΤΙΜΡ ΜΑΙ ΒΙΡΞΘΧΑΟΙΜΡ ΕΣΙΞΕΝΘΦΘΤΙΡ ΣΕΙΤΑΙΩΥ ΕΧΤΩΣΑΛΜΘ ΕΟΩΥΘ ΕΧΤΩΣΑΛΜΡ ΦΑΞΕΙΡ ΣΕΤΙΦΕΤΕΙΑΜΘΥ ΑΟΑΣΦΧΠΘΥ (ΕΦΣΑ) Φαχυδρομικι Διεφκυνςθ : ΝΡΧΔΡΒΙΜΡΧ 1- ΣΝ. ΡΔΘΥΥΡΧ ΦΜ 18531 - ΣΕΙΤΑΙΑΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αρικμόσ Προκιρυξθσ: 2211/α/2014

Αρικμόσ Προκιρυξθσ: 2211/α/2014 ΑΔΛΡ Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: «ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΚΑΛ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ, ΛΟΛΡΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ ΚΑΛ Α.Δ.Α.Μ. Α.Δ.Α. ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟΣ 2211/α/2014 ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΠΡΟΚΘΡΤΞΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΔΘΜΟΠΡΑΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ (Σφποσ Β2 1 ) Για ζργα προμθκειϊν που εμπίπτουν λόγω προχπολογιςμοφ 2 ςτο πεδίο εφαρμογισ εκνικισ νομοκεςίασ

ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΔΘΜΟΠΡΑΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ (Σφποσ Β2 1 ) Για ζργα προμθκειϊν που εμπίπτουν λόγω προχπολογιςμοφ 2 ςτο πεδίο εφαρμογισ εκνικισ νομοκεςίασ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΓΟ: ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ ΔΘΜΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΝΟΜΟ ΘΡΑΚΛΕΙΟΤ ΔΘΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ: ΕΡ ΚΘΤΘ & ΝΘΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΔΘΜΟΠΡΑΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ (Σφποσ Β2 1

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ρρομικεια υλικοφ & βαςικοφ λογιςμικοφ Α.Πρωτ.: Δ487/15 ΚΕΝΤΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΙΣΤΗΜΩΝ & ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ «ΝΟΗΣΙΣ» ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για τθν Ρρομικεια υλικοφ και βαςικοφ λογιςμικοφ του ζργου «Καταγραφι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΑΝΑΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 7Γ99Η-7ΥΧ ΑΔΑΜ: 14PROC002427989 ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ακινα, 25-11-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αρικ. Ρρωτ.: 30/002/000/614 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΗ HOSPAL ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΗ ΜΣΝ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΗ HOSPAL ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΗ ΜΣΝ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τπουργείο Τγείασ 5 θ Τ.Πε. Θεςςαλίασ & τερεάσ Ελλάδασ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΑ Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ Οικονομικό Σμιμα Σαχ. δ/νςθ... 33100 Άμφιςςα Πλθροφορίεσ... ωτθρόπουλοσ Κ. Σθλ....

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ ΤΜΒΑΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΔΡΑΤΛΙΚΟΤ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΑ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ ΤΜΒΑΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΔΡΑΤΛΙΚΟΤ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΑ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ ΤΜΒΑΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΔΡΑΤΛΙΚΟΤ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΑ Ημερομηνία: 12/4/2012 Αρ. Πρωτ. 335 Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ: Ρρομικεια Υδραυλικοφ Ανελκυςτιρα με Φρεάτιο κατάλλθλο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗΛ: 210 25 99 300 ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ FAX: 210 25 99 302

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗΛ: 210 25 99 300 ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ FAX: 210 25 99 302 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΦΑΡΝΩΝ 417, 111 43 ΑΘΗΝΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗΛ: 210 25 99 300 ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ FAX: 210 25 99 302 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΔΙΟΙΚ/ΚΟΤ - ΟΙΚ/ΚΟΤ Αθήνα, 1/11/2011

Διαβάστε περισσότερα

"ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996

ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996 ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Γιαννακοποφλου Ευαγγελία, Κολοβοφ Νικολζττα Email:e.giannakopoulou@firstreception.gov.gr Λ. Συγγροφ 83,11745 Ακινα, Τ 2109285132,21092385103 Fax2109233119, initialreception@firstreception.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΤΧΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. Πρόχειρου Μειοδοτικοφ Διαγωνιςμοφ ςε πζντε (5) τμιματα για τθν υπογραφι υμφωνίασ/νιϊν Πλαιςίου για τθν Προμικεια Ειδϊν

ΣΕΤΧΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. Πρόχειρου Μειοδοτικοφ Διαγωνιςμοφ ςε πζντε (5) τμιματα για τθν υπογραφι υμφωνίασ/νιϊν Πλαιςίου για τθν Προμικεια Ειδϊν ΣΕΤΧΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ Πρόχειρου Μειοδοτικοφ Διαγωνιςμοφ ςε πζντε (5) τμιματα για τθν υπογραφι υμφωνίασ/νιϊν Πλαιςίου για τθν Προμικεια Ειδϊν Ανακζτουςα Αρχι : Ερευνθτικό Κζντρο Ακθνά/Μονάδα Corallia Ρροχπολογιςμόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΚΑΔΚΚΣΤΟ ΑΔΑ: 7ΚΙ0Η-ΑΘΦ ΑΔΑΜ: 14PROC002485742 ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ακινα, 16-12-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αρικ. Ρρωτ.: 30/002/000/1397 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Έπεςνα Καταγπαφή & Μελέτερ Ανάπτςξηρ Ν. Πιεπίαρ

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Έπεςνα Καταγπαφή & Μελέτερ Ανάπτςξηρ Ν. Πιεπίαρ ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Έπεςνα Καταγπαφή & Μελέτερ Ανάπτςξηρ Ν. Πιεπίαρ ΠΑΑ 2007-2013 Ελληνική Δημοκπατία Υποςπγείο Αγποτικήρ Ανάπτςξηρ & Τποφίμων Εςπωπαϊκό Γεωπγικό Ταμείο Αγποτικήρ Ανάπτςξηρ:

Διαβάστε περισσότερα

Προχπολογιςμόσ δαπάνθσ 6.006,56 ευρϊ ςυμπερ. ΦΠΑ 23%

Προχπολογιςμόσ δαπάνθσ 6.006,56 ευρϊ ςυμπερ. ΦΠΑ 23% Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 η Τ.ΠΕ. ΑΣΣΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ - ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ» ΔΗΜ. ΟΤΣΟΤ 21 ΑΘΗΝΑ 115 21 Ακινα : 25/6/2015 Γραφείο Προμηθειών Αρικ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Ακινα, 16/06/2015 Αρ. Ρρωτ.: 429

Ακινα, 16/06/2015 Αρ. Ρρωτ.: 429 Μθ Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελλθνικι Αντιπροςωπεία» Αχ. Διεφκυνςθ: Σαπφοφσ 12, Ακινα Ταχ. Κϊδικασ: 105 53 Τθλζφωνο: 210.32.13.150 Fax 210-32.13.850 Ηλεκτρονικι Διεφκυνςθ: www.mdmgreece.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ Α. 8ΔΙΣ/2013

ΔΙΑΚΗΥΞΗ Α. 8ΔΙΣ/2013 ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 7 Θ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΘΣΘ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωςςοφ, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κριτθσ ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΥ Ηρακλείου Πλθροφορίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογιζόμενη Γαπάνη: 103.500,00 με Φ.Π.Α. 23%, 84.146,34 άνευ Φ.Π.Α. 23%

Προϋπολογιζόμενη Γαπάνη: 103.500,00 με Φ.Π.Α. 23%, 84.146,34 άνευ Φ.Π.Α. 23% Ακινα, 15.12.2014 Αρ. Πρωτ. ΣΠ7/6848 ΑΔΑ:.. ΑΔΑΜ: ΡΟΣΚΛΘΣ Θ 47/2014 ΤΠΘΡΕΙΑ ΠΡΩΣΘ ΤΠΟΔΟΧΘ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣO ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Για ηην Παροτή Τπηρεζιών Γιερμηνείας και Μεηάθραζης ζηις Περιθερειακές

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002873698 2015-06-25

15PROC002873698 2015-06-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.: Κ.Παπαπετροποφλου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002948061 2015-07-31

15PROC002948061 2015-07-31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Ακινα, 31/7/2015 Α.Π.:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003032097 2015-09-09

15PROC003032097 2015-09-09 " ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΥΡΗΕΣΙΩΝ " Αρ. Μελζτησ 56/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΡΑΑΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ, ΣΤΑΤΗΓΙΚΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΓΑΝΩΣΗΣ Προχπολογιςμόσ: #67.698,75 #

Διαβάστε περισσότερα

Ρροχπολογιςκείςα δαπάνθ: 20.000,00 ςυν ΦΡΑ 4.600,00, ςυνολικά 24.600,00 Καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν: 3/9/2015

Ρροχπολογιςκείςα δαπάνθ: 20.000,00 ςυν ΦΡΑ 4.600,00, ςυνολικά 24.600,00 Καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν: 3/9/2015 ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: ΩΚΣΦΗ-ΒΧΧ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΑΔΑΜ: 15PROC002942044 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΘ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ακινα, 28-7-2015 ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ Αρικ. Ρρωτ.: 30/002/000/4530 ΓΕΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα