ΑΠΟΦΑΖ ΓΗΔΤΘΤΝΟΝΣΟ ΤΜΒΟΤΛΟΤ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΖ ΓΗΔΤΘΤΝΟΝΣΟ ΤΜΒΟΤΛΟΤ"

Transcript

1 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ Μαπούζι, 04 Ηοςνίος 2015 Γ/ΝΖ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΩΝ, ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΩΝ Α.Π.: 3169 ΔΡΓΩΝ & ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΔΡΔΤΝΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ, ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ & ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΑΠΟΦΑΖ ΓΗΔΤΘΤΝΟΝΣΟ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΘΔΜΑ: Ανάπηηζη ηελικών Πινάκυν καηάηαξηρ ςποτηθίυν ηηρ απιθμ. 2457/ Ππόζκληζηρ Δκδήλυζηρ Δνδιαθέπονηορ για ηην ςποβολή ππόηαζηρ ππορ ζύνατη δύο ζςμβάζευν μίζθυζηρ έπγος ιδιυηικού δικαίος, με θςζικά ππόζυπα, για ηιρ ανάγκερ ςλοποίηζηρ ηος Έπγος «ΜΔΛΔΣΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΠΗΛΟΣΗΚΟΤ ΤΚΔΤΑΣΖΡΗΟΤ - ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ ΜΔΣΑΠΟΗΖΖ ΑΛΗΔΤΜΑΣΩΝ ΣΖΝ Ν. ΚΑΛΤΜΝΟ». Ανάθεζη ηυν έπγυν. Έσονηαρ ςπότη: 1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14Β, ηνπ λ. 3429/2005 όπσο ζπκπιεξώζεθε κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ λ. 4002/2011 «Σξνπνπνίεζε ηεο ζπληαμηνδνηηθήο λνκνζεζίαο ηνπ Γεκνζίνπ - Ρπζκίζεηο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηε δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε Θέκαηα αξκνδηόηεηαο Τπνπξγείσλ Οηθνλνκηθώλ, Πνιηηηζκνύ θαη Σνπξηζκνύ θαη Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο» (ΦΔΚ 180Α / ). 2. Σελ ππ αξηζκ / Κνηλή Απόθαζε ησλ Τπνπξγώλ Οηθνλνκηθώλ θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ «ύζηαζε Οξγαληζκνύ «ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΓΔΩΡΓΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΓΖΜΖΣΡΑ» θαη ζπγρώλεπζε επνπηεπνκέλσλ από ην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ λνκηθώλ πξνζώπσλ» (ΦΔΚ 2284 Β / ). 3. Σελ αξηζκ. 3077/42630/ Απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ θαη ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνύ Παξαγσγηθήο Αλαζπγθξόηεζεο, Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, ζρεηηθά κε ην δηνξηζκό πξνζσξηλνύ Πξνέδξνπ Γ.. ηνπ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΓΔΩΡΓΗΚΟΤ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ-ΓΖΜΖΣΡΑ_Ν.Π.Η.Γ..

2 (ΦΔΚ 270 ΤΟΓΓ/ ). 4. Σελ αξηζκ.3078/42635/ Απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ θαη ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνύ Παξαγσγηθήο Αλαζπγθξόηεζεο, Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, ζρεηηθά κε ην δηνξηζκό πξνζσξηλνύ Γηεπζύλνληνο πκβνύινπ ηνπ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΓΔΩΡΓΗΚΟΤ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ- ΓΖΜΖΣΡΑ_Ν.Π.Η.Γ.. (ΦΔΚ 270 ΤΟΓΓ/ ). 5. Σελ αξηζκ. 3079/42636/ Απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ θαη ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνύ Παξαγσγηθήο Αλαζπγθξόηεζεο, Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκό κειώλ πξνζσξηλνύ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΓΔΩΡΓΗΚΟΤ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ -ΓΖΜΖΣΡΑ- _Ν.Π.Η.Γ.. (ΦΔΚ 270 ΤΟΓΓ/ ). 6. Σε δηάηαμε ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 3, ηεο ΚΤΑ, ζύκθσλα κε ηελ νπνία: «Δηζεγεηήο γηα όια ηα ζέκαηα πνπ ζπδεηνύληαη ζην Γ.Σ., είλαη ν Γηεπζύλωλ Σύκβνπινο ηνπ Οξγαληζκνύ». 7. Σε δηάηαμε ηεο παξ. 11, ηνπ άξζξνπ 3 ηεο ΚΤΑ, ζύκθσλα κε ηελ νπνία: «Τν Γ.Σ. είλαη αξκόδην γηα θάζε ζέκα ην νπνίν αθνξά ζηε ιεηηνπξγία ηνπ Οξγαληζκνύ». 8. Σν Ν. 3614/2007 (ΦΔΚ Α 267/ ) «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθώλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν », όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη, θαη εηδηθόηεξα ηα άξζξα 5, 10, 12 θαη 18 απηνύ. 9. Σελ αξηζκ. E (2007) 6402/ απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθώλ Κνηλνηήησλ γηα ηελ έγθξηζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο «Αιηεία». 10. Σελ αξηζκ. Δ (2007) 6402/ απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθώλ Κνηλνηήησλ γηα ηελ έγθξηζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο «Αιηεία». 11. Σελ αξηζκ. 2925/ (ΦΔΚ 2178/Β/ ) Τπνπξγηθή Απόθαζε πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο, όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη. 12. Σελ αξηζκ. 11 απόθαζε ηεο 8εο/ πλεδξίαζεο ηνπ Γ.., ζρεηηθά κε ηελ θαζηέξσζε πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο πγρξεκαηνδνηνύκελσλ Έξγσλ ηεο Πξνγξακκαηηθήο Πεξηόδνπ Σν αξηζκ. 9376/Γ/1826/ έγγξαθν ηεο ΔΤΓ ΔΠΑΔ, ζρεηηθά κε ηελ επηβεβαίσζε

3 Γηαρεηξηζηηθήο Δπάξθεηαο, πνπ αθνξά ζην ζπγρσλεπζέλ ΔΘΗΑΓΔ. 14. Σελ αξηζ. 1454/ πξόζθιεζε ππνβνιήο πξνηάζεσλ ηεο ΔΤΓ ΔΠ «Αιηεία». 15. Σελ αξηζκ. 43 απόθαζε ηεο 23εο/ πλεδξίαζεο ηνπ Γ.., ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε ππνβνιήο ΣΓΠΠ, ζην, ζην πιαίζην ηνπ άμνλα πξνηεξαηόηεηαο 3 «Μέηξα θνηλνύ ελδηαθέξνληνο», 3.5 «Πηινηηθά ζρέδηα», ζύκθσλα κε ηελ νπνία νξίδεηαη ππεύζπλνο έξγνπ ν Γξ Αξ. Καιιηαληώηεο θαη επηζηεκνληθά ππεύζπλνο ηνπ έξγνπ ν Γξ. Ν. ηακάηεο. 16. Σελ αξηζκ 1670/ ,ηνπ Ηλζηηηνύηνπ Αιηεπηηθήο Έξεπλαο ηνπ ΔΛΓΟ ΓΖΜΖΣΡΑ, αίηεζε ρξεκαηνδόηεζεο ζην Δ.Π. Αιηείαο, Μέηξν 3.5: "Πηινηηθά ρέδηα" κε ζπλεκκέλν ην Σερληθό Γειηίν ηεο πξνηεηλόκελεο πξάμεο έξγνπ κε ηίηιν: «Μειέηε Αλάπηπμεο Πηινηηθνύ πζθεπαζηεξίνπ - Δξγαζηεξίνπ Μεηαπνίεζεο Αιηεπκάησλ ζηελ Ν. Κάιπκλν» ππνγεγξακκέλε από ην λόκηκν εθπξόζσπν ηνπ Γηθαηνύρνπ 17. Σελ αξηζκ. 633/ Απόθαζε Έληαμεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξάμεο ζην ΔΠΑΛ κε ζπγρξεκαηνδόηεζε από ην (Δ.Σ.Α.) θαηά 75 % θνηλνηηθνύο θαη εζληθνύο πόξνπο κέζσ ηνπ ΠΓΔ (ΑΓΑ ΒΗΖ3Β-ΛΝ6). 18. Σν ππνγεγξακκέλν ύκθσλν Απνδνρήο Οξσλ ηεο πξάμεο γηα ηελ ππνρξέσζε ηήξεζεο ηεο εζληθήο θαη θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο εθ κέξνπο ηνπ ΔΛΓΟ-ΓΖΜΖΣΡΑ, ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ. 19. Σελ αξηζκ. 1313/ απόθαζε (ΑΓΑ:Β26ΛΒ-ΕΟΝ) δηαηύπσζε ζύκθσλεο γλώκεο γηα ην ζρέδην εηζήγεζεο πνπ θαηαηέζεθε ζηελ Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ ΔΠ ΑΛΗΔΗΑ, κε ην αξηζκ. 3030/ έγγξαθν ηνπ ΔΛΓΟ-ΓΖΜΖΣΡΑ. 20. Σελ αξηζκ. 8 εθηόο εκεξεζίαο δηάηαμεο απόθαζεο ηεο 46εο/ πλεδξίαζεο ηνπ Γ.. «Δθηέιεζε εξγαζηώλ κε ηδία κέζα ηνπ έξγνπ «ΜΔΛΔΣΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΠΗΛΟΣΗΚΟΤ ΤΚΔΤΑΣΖΡΗΟΤ-ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ κεηαπνίεζεο Αιηεπκάησλ ζηελ λ. Κάιπκλν», ζην πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο «Αιηεία» (ΑΓΑ:ΒΜΡ2ΟΞ3Μ-Μ2Ε). 21. Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3812/2009 Αλακόξθσζε ζπζηήκαηνο πξνζιήςεσλ ζην δεκόζην ηνκέα θαη άιιεο δηαηάμεηο. 22. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3, ηνπ άξζξνπ 6, ηνπ λ.2527/1997, ζύκθσλα κε ηελ νπνία Η

4 επηινγή ηωλ πξνζώπωλ πνπ ζα εθηειέζνπλ ην έξγν κε αληίζηνηρε ζύκβαζε γίλεηαη από ηελ νηθεία ππεξεζία ή ηνλ θνξέα κε αλάινγε εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ πνπ νξίδνπλ ηα θξηηήξηα επηινγήο ηνπ πξνζωπηθνύ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδηωηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ.2190/1994, όπωο ηζρύνπλ. 23. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 24, ηνπ άξζξνπ 9, ηνπ λ. 4057/2012, ζύκθσλα κε ηελ νπνία επηζηήκνλεο ζην πιαίζην εξεπλεηηθώλ, εθπαηδεπηηθώλ αλαπηπμηαθώλ έξγωλ θαη πξνγξακκάηωλ, ζπγρξεκαηνδνηνύκελωλ από ηελ Δπξωπαϊθή Έλωζε ή εμ νινθιήξνπ ρξεκαηνδνηνύκελωλ από επξωπαϊθνύο ή δηεζλείο πόξνπο ή ηδηωηηθά θνλδύιηα εμαηξνύληαη από ηε δηαδηθαζία θαη ηα θξηηήξηα επηινγήο ηνπ πξνζσπηθνύ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ.2190/1994, όπσο ηζρύνπλ. 24. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ.1, ηνπ άξζξνπ 4 «εμαηξέζεηο από ηελ αλαζηνιή» ηεο ΠΤ 33/2006 όπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύνπλ «νη εξεπλεηέο, ην ηερληθό θαη ην εηδηθό επηζηεκνληθό πξνζωπηθό ηωλ Δξεπλεηηθώλ Ιδξπκάηωλ θαη ηεο Διιεληθήο Δπηηξνπήο Αηνκηθήο Δλέξγεηαο, νη ζπκβάζεηο αλάζεζεο έξγνπ, γηα ηηο αλάγθεο εξεπλεηηθώλ πξνγξακκάηωλ από ηα Ιδξύκαηα απηά, θαζώο θαη ην πξνζωπηθό πνπ απαζρνιείηαη θαη παξέρεη ππεξεζίεο ζε έξγα ή πξνγξάκκαηα πνπ ρξεκαηνδνηνύληαη κέζω ηωλ Δηδηθώλ Λνγαξηαζκώλ ηωλ Αλωηάηωλ Δθπαηδεπηηθώλ Ιδξπκάηωλ ή ηωλ Ννκηθώλ Πξνζώπωλ Ιδηωηηθνύ Γηθαίνπ γηα ηελ αμηνπνίεζε θαη δηαρείξηζε ηεο πεξηνπζίαο θαη ηωλ θνλδπιίωλ έξεπλαο ηωλ Α.Δ.Ι. ή από επξωπαϊθνύο ή δηεζλείο ή ίδηνπο πόξνπο ή ηδηωηηθά θνλδύιηα» (πεξ.γ, παξ.2, άξζξν 1, ηνπ λ.3812/2009). 25. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58, ηνπ λ. 4009/2011 ζην νπνίν κεηαμύ άιισλ πξνβιέπεηαη «Σηηο εμαηξέζεηο ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 2527/1997 (Α` 206) θαη ηεο Πξάμεο Υπνπξγηθνύ Σπκβνπιίνπ 33/2006 (Α` 280), όπωο ηζρύνπλ, πεξηιακβάλνληαη θαη νη ζπκβάζεηο κίζζωζεο έξγνπ ηνπ πξνζωπηθνύ πνπ απαζρνιείηαη γηα ηελ εθηέιεζε έξγωλ από ηα Αλώηαηα Δθπαηδεπηηθά Ιδξύκαηα (Α.Δ.Ι.), ηα λνκηθά πξόζωπα ηδηωηηθνύ δηθαίνπ γηα ηελ αμηνπνίεζε θαη δηαρείξηζε ηεο πεξηνπζίαο θαη ηωλ θνλδπιίωλ έξεπλαο ηωλ Α.Δ.Ι., ηελ Αθαδεκία Αζελώλ, ηελ Αλεμάξηεηε Αξρή γηα ηε Γηαζθάιηζε θαη Πηζηνπνίεζε ηεο πνηόηεηαο ζηελ Αλώηαηε Δθπαίδεπζε (ΑΓΙΠ), ηνλ Δζληθό Οξγαληζκό Πηζηνπνίεζεο Πξνζόληωλ (Δ.Ο.Π.Π.), ην Ιλζηηηνύην Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο (Ι.Δ.Π.), ηα εξεπλεηηθά θέληξα θαη ηλζηηηνύηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλωλ απηώλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο

5 Έξεπλαο θαη Τερλνινγίαο (Γ.Γ.Δ.Τ.), ηνλ Δηδηθό Λνγαξηαζκό ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάηωλ, ην Ιλζηηηνύην Γηαξθνύο Δθπαίδεπζεο Δλειίθωλ (Ι.Γ.ΔΚ.Δ.), ην Ίδξπκα Κξαηηθώλ Υπνηξνθηώλ (Ι.Κ.Υ.), ην Δζληθό Ίδξπκα Νεόηεηαο, ην Ιλζηηηνύην Νενιαίαο, ην Δζληθό Κέληξν Δπαγγεικαηηθνύ Πξνζαλαηνιηζκνύ (Δ.Κ.Δ.Π.) θαη ην Ιλζηηηνύην Τερλνινγίαο Υπνινγηζηώλ θαη Δθδόζεωλ «Γηόθαληνο» (Ι.Τ.Υ.Δ.), ζην πιαίζην ζπγθεθξηκέλνπ επηδνηνύκελνπ, ζπγρξεκαηνδνηνύκελνπ ή απηνρξεκαηνδνηνύκελνπ πξνγξάκκαηνο.» 26. Σν αξηζκ. 1758/ αίηεκα ρνξήγεζεο βεβαίσζεο γηα ηε ζύλαςε ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ, ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ «ΜΔΛΔΣΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΠΗΛΟΣΗΚΟΤ ΤΚΔΤΑΣΖΡΗΟΤ - ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ ΜΔΣΑΠΟΗΖΖ ΑΛΗΔΤΜΑΣΩΝ ΣΖΝ Ν. ΚΑΛΤΜΝΟ» 27. Σελ αξηζκ.20738/ βεβαίσζε ηνπ ΑΔΠ όηη ην αλσηέξσ αίηεκα γίλεηαη δεθηό γηα ηε ζύλαςε ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ γηα ηηο εηδηθόηεηεο ΠΔ Υεκηθόο (2), ΠΔ Βηνρεκηθόο(2), ΠΔ Πεξηβαιινληνιόγνο (1), ΠΔ Βηνιόγνο (1), ΣΔ Σερλνιόγνο Σξνθίκσλ (1). 28. Σελ αξηζκ. 28 απόθαζε ηεο 55 εο / πλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, κε ηελ νπνία απνθαζίζηεθε ε έθδνζε πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο, ζην πιαίζην ηνπ πξναλαθεξόκελνπ έξγνπ, ε εμνπζηνδόηεζε ζηνλ Γηεπζύλνληα ύκβνπιν γηα ηελ ζρεηηθή εγθξηηηθή απόθαζε θαη ηελ πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο θαη ε ζπγθξόηεζε επηηξνπώλ αμηνιόγεζεο ππνςεθίσλ θαη εμέηαζεο ελζηάζεσλ. 29. Σελ αξηζκ. 5 Απόθαζε, ηεο 59 εο / πλεδξίαζεο ηνπ Γ.., ζρεηηθά κε ηελ πξνζσξηλή επηβεβαίσζε απνθάζεσλ ηνπ Γ.. ηνπ ΔΛΓΟ-ΓΖΜΖΣΡΑ, κε ηηο πξνεγνύκελεο ζπλζέζεηο ηνπ. 30. Σν από (νξζή επαλάιεςε) ππεξεζηαθό ζεκείσκα ηνπ επηζηεκνληθά ππεπζύλνπ Γξα Ν. ηακάηε, πνπ δηαβηβάζηεθε κε ην αξηζκ. 565/ έγγξαθν ηνπ Ηλζηηηνύηνπ Αιηεπηηθήο Έξεπλαο. 31. Σε κε αξηζκ / (Α.Α. 1980, ΑΓΑ 6ΘΩΥΟΞ3Μ-Θ9Α) απόθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο. 32. Σελ αλάγθε ηεο άκεζεο ζύλαςεο ζπκβάζεσλ αλάζεζεο έξγνπ, πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζεί ην αλσηέξσ έξγν. 33. Σελ αξηζκ, 2456/ Απόθαζε ηνπ Γηεπζύλνληνο πκβνύινπ, ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε γηα

6 ηελ ππνβνιή πξόηαζεο πξνο ζύλαςε δύν ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ κε θπζηθά πξόζσπα γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ «ΜΔΛΔΣΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΠΗΛΟΣΗΚΟΤ ΤΚΔΤΑΣΖΡΗΟΤ - ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ ΜΔΣΑΠΟΗΖΖ ΑΛΗΔΤΜΑΣΩΝ ΣΖΝ Ν. ΚΑΛΤΜΝΟ». 34. Σελ αξηζκ. 2457/ Πξόζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο γηα ηελ ππνβνιή πξόηαζεο πξνο ζύλαςε δύν ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ ηδησηηθνύ δηθαίνπ, κε θπζηθά πξόζσπα, γηα ηηο αλάγθεο πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ «ΜΔΛΔΣΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΠΗΛΟΣΗΚΟΤ ΤΚΔΤΑΣΖΡΗΟΤ - ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ ΜΔΣΑΠΟΗΖΖ ΑΛΗΔΤΜΑΣΩΝ ΣΖΝ Ν. ΚΑΛΤΜΝΟ». 35. Σηο πξνηάζεηο πνπ ππνβιήζεθαλ. 36. Σν από Πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο ησλ ππνςεθίσλ γηα ηελ αξηζκ. 2457/ Πξόζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο. 37. Σελ αξηζκ. 3055/ (ΑΓΑ:69Ω0ΟΞ3Μ-Θ6Ν) Απόθαζε ηνπ Γηεπζύλνληνο πκβνύινπ, ζρεηηθά κε ηελ αλάξηεζε πξνζσξηλώλ Πηλάθσλ θαηάηαμεο ππνςεθίσλ ηεο αξηζκ. 2457/ Πξόζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο γηα ηελ ππνβνιή πξόηαζεο πξνο ζύλαςε δύν ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ ηδησηηθνύ δηθαίνπ, κε θπζηθά πξόζσπα, γηα ηηο αλάγθεο πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ «ΜΔΛΔΣΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΠΗΛΟΣΗΚΟΤ ΤΚΔΤΑΣΖΡΗΟΤ - ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ ΜΔΣΑΠΟΗΖΖ ΑΛΗΔΤΜΑΣΩΝ ΣΖΝ Ν. ΚΑΛΤΜΝΟ». 38. Σν γεγνλόο όηη δελ ππήξμαλ ελζηάζεηο. ΑΠΟΦΑΗΕΔΣΑΗ 1. ρεηηθά κε ην έξγν 1, κε αληηθείκελν ηελ παξνρή ππνζηεξηθηηθώλ ππεξεζηώλ ζηελ παξαθνινύζεζε ησλ ελεξγεηώλ θαηά ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία κεηαπνίεζεο αιηεπκάησλ ζηα κεγάια πειαγηθά θαη άιια ρακειήο εκπνξηθήο αμίαο αιηεύκαηα ηεο πεξηνρήο ηνπ Ν.Α. Αηγαίνπ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ππνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο ζε: Καηαγξαθή κεζόδσλ κεηαπνίεζεο αιηεπκάησλ κε παξαδνζηαθό ηξόπν ζηελ Κάιπκλνπαξαδνζηαθέο ζπληαγέο Δθαξκνγή δηαδηθαζηώλ παξαγσγήο ζην εξγαζηήξην κεηαπνίεζεο αιηεπκάησλ Καιύκλνπ,

7 όπσο θηιεηνπνίεζε, βξαζκόο, θάπληζε, αιηπάζησζε θ.ιπ, αιιά θαη ζπζθεπαζία ησλ παξαρζέλησλ ηειηθώλ πξντόλησλ ζε γπάιηλα βαδάθηα ή πιαζηηθέο κεκβξάλεο ζθαθάθηα ππό θελό Οξγαλνιεπηηθό πνηνηηθό έιεγρν πξηλ θαη κεηά ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία πληνληζκό ησλ απαξαίηεησλ ελεξγεηώλ γηα ηελ ηήξεζε ησλ θαλόλσλ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο από ηηο γπλαίθεο ησλ ςαξάδσλ ζηνπο ρώξνπο ηνπ εξγαζηεξίνπ θαηά ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία Πξνγξακκαηηζκόο εζσηεξηθώλ επηζεσξήζεσλ-επηζθνπήζεηο πνηόηεηαο Μεηξήζεηο ελεξγνύο νμύηεηαο (ph) ζε λσπά θαη κεηαπνηεκέλα αιηεύκαηα Σαθηηθή απνζηνιή, εηδηθά ζπζθεπαζκέλσλ δεηγκάησλ γηα ελδειερή θπζηθνρεκηθό, κηθξνβηνινγηθό θαη νξγαλνιεπηηθό πνηνηηθό έιεγρν ζην ΗΝΑΛΔ Καβάιαο Μεληαία θαηαγξαθή εξγαζηώλ θαη απνζηνιή δειηίσλ ησλ απνηειεζκάησλ ζην ΗΝΑΛΔ Καβάιαο νη νπνίεο ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Πηινηηθνύ πζθεπαζηεξίνπ ζηελ Ηρζπόζθαια Καιύκλνπ, από ηελ κνλαδηθή ππνςεθία, ε νπνία θαηέζεζε όια ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαη πιεξνί όια ηα απαηηνύκελα πξνζόληα, όπσο απηά αλαγξάθνληαη ζηελ Πξόζθιεζε, ηελ αλάξηεζε ηνπ θάησζη ηειηθνύ θαηάηαμεο: ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΔΠΩΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΣΤΥΙΟ ΚΑΛΗ ΓΝΩΗ ΔΡΓΑΙΑΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ ΤΝΔΚΣΙΜΗΗ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΠΡΟΟΝΣΑ ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΙ ΑΝΑΛΤΔΙ ΔΡΓΑΙΑΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ ΒΙΟΥΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΔΣΡΩΝ 1 ΣΡΟΤΜΟΤΛΙΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΝΑΙ ΝΑΙ 1 ΔΣΟ, 0 ΜΗΝΔ, 10 ΓΝΩΗ ΥΡΗΗ Η/Τ ΚΑΙ 1 ΔΣΟ, 4 ΜΗΝΔ ΗΜΔΡΔ, ΣΟΝ ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΣΙΚΟ ΠΟΙΟΣΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΑΛΙΔΤΜΑΣΩΝ 2. Σελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ, κε αληηθείκελν ηελ παξνρή ππνζηεξηθηηθώλ ππεξεζηώλ ζηελ παξαθνινύζεζε θαη ζηελ πινπνίεζε ηνπ θπζηθνύ αληηθεηκέλνπ ηνπ Έξγνπ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ππνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο ζε :

8 Καηαγξαθή κεζόδσλ κεηαπνίεζεο αιηεπκάησλ κε παξαδνζηαθό ηξόπν ζηελ Κάιπκλνπαξαδνζηαθέο ζπληαγέο Δθαξκνγή δηαδηθαζηώλ παξαγσγήο ζην εξγαζηήξην κεηαπνίεζεο αιηεπκάησλ Καιύκλνπ, όπσο θηιεηνπνίεζε, βξαζκόο, θάπληζε, αιηπάζησζε θ.ιπ, αιιά θαη ζπζθεπαζία ησλ παξαρζέλησλ ηειηθώλ πξντόλησλ ζε γπάιηλα βαδάθηα ή πιαζηηθέο κεκβξάλεο ζθαθάθηα ππό θελό Οξγαλνιεπηηθό πνηνηηθό έιεγρν πξηλ θαη κεηά ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία πληνληζκό ησλ απαξαίηεησλ ελεξγεηώλ γηα ηελ ηήξεζε ησλ θαλόλσλ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο από ηηο γπλαίθεο ησλ ςαξάδσλ ζηνπο ρώξνπο ηνπ εξγαζηεξίνπ θαηά ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία Πξνγξακκαηηζκόο εζσηεξηθώλ επηζεσξήζεσλ-επηζθνπήζεηο πνηόηεηαο Μεηξήζεηο ελεξγνύο νμύηεηαο (ph) ζε λσπά θαη κεηαπνηεκέλα αιηεύκαηα Σαθηηθή απνζηνιή, εηδηθά ζπζθεπαζκέλσλ δεηγκάησλ γηα ελδειερή θπζηθνρεκηθό, κηθξνβηνινγηθό θαη νξγαλνιεπηηθό πνηνηηθό έιεγρν ζην ΗΝΑΛΔ Καβάιαο Μεληαία θαηαγξαθή εξγαζηώλ θαη απνζηνιή δειηίσλ ησλ απνηειεζκάησλ ζην ΗΝΑΛΔ Καβάιαο νη νπνίεο ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Πηινηηθνύ πζθεπαζηεξίνπ ζηελ Ηρζπόζθαια Καιύκλνπ, ζηελ θα Σξνπκνπιηάξε Μαξία, ηνπ Νηθνιάνπ, πηπρηνύρνπ πνπδώλ Βηνρεκείαο, Α.Γ.Σ.: ΑΖ , Α.Φ.Μ.: , κε ζύκβαζε κίζζσζεο έξγνπ, ρξνληθήο δηάξθεηαο από ηελ ππνγξαθή ηεο έσο , έλαληη ηνπ πνζνύ ησλ 7.583,33 Δπξώ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., ην νπνίν ζα ηεο θαηαβιεζεί κε ηηκνιόγην παξνρήο ππεξεζηώλ ηεο. 3. ρεηηθά κε ην έξγν 2, κε αληηθείκελν ηελ παξνρή ππνζηεξηθηηθώλ ππεξεζηώλ ζηελ παξαθνινύζεζε θαη ζηελ πινπνίεζε ηνπ θπζηθνύ αληηθεηκέλνπ ηνπ Έξγνπ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ππνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο ζε : Γεηγκαηνιεςίεο, πνηνηηθή θαη πνζνηηθή αλάιπζε πεξηβαιινληηθώλ παξακέηξσλ ζαιάζζηνπ λεξνύ θαη αιηεπκάησλ Γηεμαγσγή πνζνηηθνύ ειέγρνπ θαη ειέγρνπ πνηόηεηαο ησλ παξαιακβαλνκέλσλ εηδώλ θαη

9 πην ζπγθεθξηκέλα: α) γηα ηα ςάξηα επηβάιιεηαη έιεγρνο ηεο ζεξκνθξαζίαο, έιεγρνο αλαινγίαο πάγνπ-αιηεύκαηνο αιιά θαη νξγαλνιεπηηθόο έιεγρνο (εκθάληζε καηηώλ, βξάγρησλ, δέξκαηνο, δνκή ζάξθαο, νζκή, θ.ιπ), β) γηα ηηο βνεζεηηθέο ύιεο (αιάηη, ιάδη, κπαραξηθά θ.ιπ) επηβάιιεηαη νπηηθόο έιεγρνο ηεο θαηάζηαζεο ηνπο (ζπζθεπαζία, επηζήκαλζε, νξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά) θαη γ) γηα ηα πιηθά ζπζθεπαζίαο επηβάιιεηαη πνηνηηθόο έιεγρνο (λα κελ είλαη ξαγηζκέλα, ηξύπηα, θ.ιπ) Σαθηηθή απνζηνιή εηδηθά ζπζθεπαζκέλσλ δεηγκάησλ γηα ελδειερή θπζηθνρεκηθό, κηθξνβηνινγηθό θαη νξγαλνιεπηηθό πνηνηηθό έιεγρν ζην ΗΝΑΛΔ νη νπνίεο ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Πηινηηθνύ πζθεπαζηεξίνπ ζηελ Ηρζπόζθαια Καιύκλνπ, από ηνλ κνλαδηθό ππνςήθην, ν νπνίνο θαηέζεζε όια ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαη πιεξνί όια ηα απαηηνύκελα πξνζόληα, όπσο απηά αλαγξάθνληαη ζηελ Πξόζθιεζε, ηελ αλάξηεζε ηνπ θάησζη ηειηθνύ πίλαθα θαηάηαμεο: ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΔΠΩΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΣΤΥΙΟ ΑΡΙΣΗ ΓΝΩΗ ΑΓΓΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ ΣΙ ΑΝΑΛΤΔΙ ΝΔΡΟΤ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 1. ΥΟΝΓΡΟ ΙΩΑΝΝΗ ΝΑΙ ΝΑΙ -1 ΔΣΟ, 0 ΜΗΝΔ, 10 ΗΜΔΡΔ -ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ ΔΦΔΣ ΤΝΔΚΣΙΜΗΗ ΔΡΓΑΙΑΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ 1 ΔΣΟ, 0 ΜΗΝΔ, 10 ΗΜΔΡΔ, ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΣΙΚΟ ΠΟΙΟΣΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΑΛΙΔΤΜΑΣΩΝ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΠΡΟΟΝΣΑ ΓΝΩΗ ΥΡΗΗ Η/Τ ΚΑΙ ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ 4. Σελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ, κε αληηθείκελν ηελ παξνρή ππνζηεξηθηηθώλ ππεξεζηώλ ζηελ παξαθνινύζεζε θαη ζηελ πινπνίεζε ηνπ θπζηθνύ αληηθεηκέλνπ ηνπ Δξγνπ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ππνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο ζε : Γεηγκαηνιεςίεο, πνηνηηθή θαη πνζνηηθή αλάιπζε πεξηβαιινληηθώλ παξακέηξσλ ζαιάζζηνπ λεξνύ θαη αιηεπκάησλ Γηεμαγσγή πνζνηηθνύ ειέγρνπ θαη ειέγρνπ πνηόηεηαο ησλ παξαιακβαλνκέλσλ εηδώλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα: α )γηα ηα ςάξηα επηβάιιεηαη έιεγρνο ηεο ζεξκνθξαζίαο, έιεγρνο αλαινγίαο πάγνπ-αιηεύκαηνο αιιά θαη νξγαλνιεπηηθόο έιεγρνο (εκθάληζε καηηώλ,

10 βξάγρησλ, δέξκαηνο, δνκή ζάξθαο, νζκή, θ.ιπ), β) γηα ηηο βνεζεηηθέο ύιεο (αιάηη, ιάδη, κπαραξηθά θ.ιπ) επηβάιιεηαη νπηηθόο έιεγρνο ηεο θαηάζηαζεο ηνπο (ζπζθεπαζία, επηζήκαλζε, νξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά) θαη γ) γηα ηα πιηθά ζπζθεπαζίαο επηβάιιεηαη πνηνηηθόο έιεγρνο (λα κελ είλαη ξαγηζκέλα, ηξύπηα, θ.ιπ) Σαθηηθή απνζηνιή εηδηθά ζπζθεπαζκέλσλ δεηγκάησλ γηα ελδειερή θπζηθνρεκηθό, κηθξνβηνινγηθό θαη νξγαλνιεπηηθό πνηνηηθό έιεγρν ζην ΗΝΑΛΔ νη νπνίεο ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Πηινηηθνύ πζθεπαζηεξίνπ ζηελ Ηρζπόζθαια Καιύκλνπ, ζηνλ θ. Υόλδξν Ησάλλε, ηνπ Νηθνιάνπ, πηπρηνύρνπ Δπηζηεκώλ ηεο Θάιαζζαο, Α.Γ.Σ.: ΑΗ , Α.Φ.Μ.: , κε ζύκβαζε κίζζσζεο έξγνπ, ρξνληθήο δηάξθεηαο από ηελ ππνγξαθή ηεο έσο , έλαληη ηνπ πνζνύ ησλ 7.583,33 Δπξώ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., ην νπνίν ζα ηνπ θαηαβιεζεί κε ηηκνιόγην παξνρήο ππεξεζηώλ ηνπ. Ο Γιεςθύνυν ύμβοςλορ Γπ Γεώπγιορ Καπέηζορ

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Τειεπηθνηλσληώλ & Ταρπδξνκείσλ (ΕΕΤΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Τειεπηθνηλσληώλ & Ταρπδξνκείσλ (ΕΕΤΤ) Μαξνύζη, 17-02-2011 ΑΠ.: 593/32 ΑΠΟΦΑΣΗ Τξνπνπνίεζε δηαδηθαζηώλ ηνπ Σπζηήκαηνο Δηαρεηξηζηηθήο Επάξθεηαο ηεο ΕΕΤΤ γηα ηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ πινπνίεζε ζπγρξεκαηνδνηνύκελσλ έξγσλ πξνκεζεηώλ θαη ππεξεζηώλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Απόθαζε Δηεσζύλοληος σκβούιοσ

Απόθαζε Δηεσζύλοληος σκβούιοσ Γελ. Δ/λζε Δηοηθεηηθού-Οηθολοκηθού Αζήλα, 20-11-2015 Δ/λζε Αλζρωπίλωλ Πόρωλ & Δηοηθεηηθής Μέρηκλας Αρ. Πρωη.: 24721 Πιερ.: Κ. Μηταιοπούιοσ Σει.: 210-8392047 Απόθαζε Δηεσζύλοληος σκβούιοσ ΘΕΜΑ: «Έγκριζη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ.

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Αζαλάζηνο Ν. Παπαδόπνπινο Ιδξπκαηηθόο Τπεύζπλνο Υαηδεληθνιάνπ Βέξα Γηνηθεηηθή Τπνζηήξημε Πνξεία πξνο ηελ πινπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Δζληθή Δπηηξνπή Τειεπηθνηλσληώλ θαη Ταρπδξνκείσλ (ΔΔΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Δζληθή Δπηηξνπή Τειεπηθνηλσληώλ θαη Ταρπδξνκείσλ (ΔΔΤΤ), Μαξνύζη, 06-05-2010 ΑΠ. 564/041 ΑΠΟΦΑΣΗ Έγθξηζε δηαδηθαζηώλ εθαξκνγήο Σπζηήκαηνο Γηαρεηξηζηηθήο Δπάξθεηαο ηεο ΔΔΤΤ γηα ηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ πινπνίεζε ζπγρξεκαηνδνηνύκελσλ έξγσλ πξνκεζεηώλ θαη ππεξεζηώλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ»

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» 21 Η ΕΠΕΣΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ Δ..Ο. Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» --------------------------------------- Μόσσα, 26 30 Ιοςνίος 2014 ΥΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010.

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΩΝ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (9) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

3. Σν πξνβιεπόκελν ζην άξζξν 2, παξ.1 (γ) ηνπ Ν. 3614/2007 ύζηεκα Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ, όπσο ηζρύεη,

3. Σν πξνβιεπόκελν ζην άξζξν 2, παξ.1 (γ) ηνπ Ν. 3614/2007 ύζηεκα Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ, όπσο ηζρύεη, ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΥΛ ΔΛΗΑΗΝΠ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝΠ ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΥΞΑΦΘΥΛ ΞΝΟΥΛ ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ Δ.Ξ. ΚΝΛΑΓΑ Α2 Σαρ. Γ/λζε : Κσλζηαληηλνππόιεσο 45-49 Σαρ. Κώδηθαο : 8 55 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Τποποποίηζη Αποθάζευν πεπί Σςζηάζευρ και Οπγανώζευρ Πεπιθεπειακών Γπαθείυν ηηρ ΕΕΤΤ ζηιρ πόλειρ Θεζζαλονίκη, Ηπάκλειο και Πάηπα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Τποποποίηζη Αποθάζευν πεπί Σςζηάζευρ και Οπγανώζευρ Πεπιθεπειακών Γπαθείυν ηηρ ΕΕΤΤ ζηιρ πόλειρ Θεζζαλονίκη, Ηπάκλειο και Πάηπα Μαπούζι, 13-01-2011 ΑΠ. 589/023 ΑΠΟΦΑΣΗ Τποποποίηζη Αποθάζευν πεπί Σςζηάζευρ και Οπγανώζευρ Πεπιθεπειακών Γπαθείυν ηηρ ΕΕΤΤ ζηιρ πόλειρ Θεζζαλονίκη, Ηπάκλειο και Πάηπα Η Ολομέλεια ηηρ Εθνικήρ Επιηποπήρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ*

ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ* ΠΙΝΑΚΑ Α ΚΡΙΣΗΡΙΟ A3: ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ* Η Γηαρεηξηζηηθή Αξρή πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζεη ηελ πξάμε, δεηά επί πιένλ από ηνλ Σειηθό Γηθαηνύρν λα ππνβάιεη για ηιρ ζςμβάζειρ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Οξηζηηθνπνηήζεθαλ νη εληάμεηο ζην πξόγξακκα «Ελίζρπζε Μηθξνκεζαίσλ Επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνπο ηνκείο Μεηαπνίεζεο, Σνπξηζκνύ, Εκπνξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Ταχ. Δν/ση : Τηλέφωνο : 210 8846852 Fax : 210 8846853 Ιστοσελίδα: Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Αριστοτέλους 46, 10433, Αθήνα www.imegsevee.gr

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Οόδνο 27/11/2014 Ξ Ο Ν Π Θ Ι Ζ Π Ζ

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Οόδνο 27/11/2014 Ξ Ο Ν Π Θ Ι Ζ Π Ζ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Οόδνο 27/11/2014 ΛΝΚΝΠ ΓΩΓΔΘΑΛΖΠΝ Αξηζ. πξση.2/129283/2014 ΓΖΚΝΠ ΟΝΓΝ ΓΟΑΦΔΗΝ : Ξξνέδξνπ Γ.Π Ραρ. Γ/λζε : Ξι. Διεπζεξίαο 1 ΞΟΝΠ : Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών Ξιεξνθνξίεο: Καλσιίηζε Καξία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΑΟΡΖΡΔΑ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ

ΑΛΑΟΡΖΡΔΑ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ ΑΛΑΟΡΖΡΔΑ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ ΑΔΑ: 4ΑΜΦ7ΛΚ-ΨΙ7 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΟΖΡΖΠ ΔΛΓΗΑΚΔΠΖ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΡΗΘΖ ΑΟΣΖ Σαρ. Γ/λζε: Γ. Κπνθώξ 7 71202 - Ζξάθιεην Πιεξ.: Η. Κπαιαληηλαθεο, Όιγα εθάθε Σει.: 2813 404501,

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ για ηην Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος κωδ. 62-π.

ΑΠΟΦΑΗ για ηην Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος κωδ. 62-π. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΣΟ ΟΡΘΟ Σατ. Δ/νζη: Καξακανύλα 1, Πι.θξα Θεζζαινλίθε, 21-10- Σατ. Κώδικας: 551 32 Θεζζαινλίθε Αξ. Πξση.: 3006 Πληροθορίες: Σηλέθωνο: (+30)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ. Αζήλα, 19-07-2011. Α.Π.: Οηθ. 8803/741

ΑΠΟΦΑΗ. Αζήλα, 19-07-2011. Α.Π.: Οηθ. 8803/741 Αζήλα, 19-07-2011 Α.Π.: Οηθ. 8803/741 ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΗΗ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ Γ/ΝΖ ΜΜΔ, ΣΜΖΜΑ Β Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ 119 Σαρ. Θπξίδα : 10192, Αζήλα Σειέθσλν

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ).

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ). Σν ΚΑΔΚ Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ κε ηελ επσλπκία ΚΑΔΚ ΑΔ (Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο άκνπ.) αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη ηελ δξάζε κε ηίηιν:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Ε ΩΣΕΡΘΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Ε ΩΣΕΡΘΚΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 18 Απξηιίνπ 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ Αξηζ. Πξση. 9207/07 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ & ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ: Δπαγγειηζηξίαο 2 ΣΑΥ. ΚΧΓΗΚΑ: 105

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ

ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ ΠΑΝΣΔΙΟΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ 6ο ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΓΑΛΝΙΖΞΡΗΘΝΠ ΔΙΔΓΣΝΠ ΡΟΝΦΗΚΩΛ ΠΡΖΛ ΚΑΕΗΘΖ ΔΠΡΗΑΠΖ ΑΛΛΑ ΙΔΘΑΡΠΑ ΓΔΩΞΝΛΝΠ-ΔΞΗΠΡΖΚΩΛ ΡΟΝΦΗΚΩΛ ΞΟΝΪΠΡΑΚΔΛΖ ΞΝΗΝΡΗΘΝ ΔΙΔΓΣΝ ΓΟΖΓΝΟΖΠ ΚΗΘΟΝΓΔΚΑΡΑ ΑΒΔΔ

ΝΟΓΑΛΝΙΖΞΡΗΘΝΠ ΔΙΔΓΣΝΠ ΡΟΝΦΗΚΩΛ ΠΡΖΛ ΚΑΕΗΘΖ ΔΠΡΗΑΠΖ ΑΛΛΑ ΙΔΘΑΡΠΑ ΓΔΩΞΝΛΝΠ-ΔΞΗΠΡΖΚΩΛ ΡΟΝΦΗΚΩΛ ΞΟΝΪΠΡΑΚΔΛΖ ΞΝΗΝΡΗΘΝ ΔΙΔΓΣΝ ΓΟΖΓΝΟΖΠ ΚΗΘΟΝΓΔΚΑΡΑ ΑΒΔΔ ΝΟΓΑΛΝΙΖΞΡΗΘΝΠ ΔΙΔΓΣΝΠ ΡΟΝΦΗΚΩΛ ΠΡΖΛ ΚΑΕΗΘΖ ΔΠΡΗΑΠΖ ΑΛΛΑ ΙΔΘΑΡΠΑ ΓΔΩΞΝΛΝΠ-ΔΞΗΠΡΖΚΩΛ ΡΟΝΦΗΚΩΛ ΞΟΝΪΠΡΑΚΔΛΖ ΞΝΗΝΡΗΘΝ ΔΙΔΓΣΝ ΓΟΖΓΝΟΖΠ ΚΗΘΟΝΓΔΚΑΡΑ ΑΒΔΔ 1972 Έλαο άλζξσπνο απνθάζηζε λα θάλεη ηελ δσή καο πην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000.

«ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000. «ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000.000,00 Σο έπγο ανήκει ςσην κασηγοπία σψν έπγψν οδοποιΐαρ & πεπιελάμβανε

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Διασείπιζη καηαζηάζεων θοπολογικών ζηοισείων για ςποβολή ζηη ΓΓΠ

Διασείπιζη καηαζηάζεων θοπολογικών ζηοισείων για ςποβολή ζηη ΓΓΠ Διασείπιζη καηαζηάζεων θοπολογικών ζηοισείων για ςποβολή ζηη ΓΓΠ ύνηομη πεπιγπαθή Ροή επγαζιών Αναλςηική πεπιγπαθή 1 ύνηομη πεπιγπαθή Με ηξνπνπνίεζε ηνπ Κώδηθα Φνξνινγηθώλ Δηαδηθαζηώλ ζεζπίζηεθε από 01/01/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΘΙΖΖ ΔΘΓΖΙΩΖ ΔΛΓΗΑΦΔΡΟΛΣΟ ΓΗΑ ΔΠΗΙΟΓΖ ΤΛΔΡΓΑΣΩΛ ΚΔ ΤΚΒΑΖ ΔΡΓΟΤ

ΠΡΟΘΙΖΖ ΔΘΓΖΙΩΖ ΔΛΓΗΑΦΔΡΟΛΣΟ ΓΗΑ ΔΠΗΙΟΓΖ ΤΛΔΡΓΑΣΩΛ ΚΔ ΤΚΒΑΖ ΔΡΓΟΤ ΘΟΕΑΛΖ, Σ.Θ.50100, Κ. Γήκηζα 47, Σει./Fax. 2461040033 Α.Φ.Κ : 999564137 Γ.Ο.Τ ΘΟΕΑΛΖ ΔΛΟΣ EN ISO 9001:2008 Αξηζκ.Πηζη. 957/Γ/2009 www.omilosorama.gr Θνδάλε: 03/01/2014 ΠΡΟΘΙΖΖ ΔΘΓΖΙΩΖ ΔΛΓΗΑΦΔΡΟΛΣΟ ΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟ ΥΡΟΝΙΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ «Ο ΝΔΟΜΑΡΣΤ ΓΔΧΡΓΙΟ»ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ 31-12-2011 ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΟ ΙΣΟΡΙΚΟ ΣΟΤ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟΤ ε ζ π λ έ ρ ε η α η ν π κ η θξνύ η ζ η ν ξ η θ ν ύ

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηελ πξόζιεςε επνρηθνύ πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ θαηά ην άξζξν 21 ηνπ Ν. 2190/1994, όπσο ηζρύεη.

Γηα ηελ πξόζιεςε επνρηθνύ πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ θαηά ην άξζξν 21 ηνπ Ν. 2190/1994, όπσο ηζρύεη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΟ ΠΑΡΟΝ ΤΓΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΕΙΣΑΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΗ ΚΑΣΑ 80% ΚΑΙ ΚΑΣΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΤ ΠΟΡΟΤ Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Πάξθνπ Πεξηζηεξίνπ & Υ. Αξάρζνπ Ησάλληλα, 25 /08/2015 Αξ. Πξση.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ ΑΠ. ΛΕΚΕΗΡ : 114 / 2011 ΜΞΛΞΡ ΑΘΙΗΡ ΣΟΗΠΕΡΘΑ : ΑΡΦΑΚΘΡΗ ΩΜ ΞΤΗΛΑΩΜ ΕΤΜΘΙΗ ΕΙΘΕΡΗ

ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ ΑΠ. ΛΕΚΕΗΡ : 114 / 2011 ΜΞΛΞΡ ΑΘΙΗΡ ΣΟΗΠΕΡΘΑ : ΑΡΦΑΚΘΡΗ ΩΜ ΞΤΗΛΑΩΜ ΕΤΜΘΙΗ ΕΙΘΕΡΗ ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ ΑΠ. ΛΕΚΕΗΡ : 114 / 2011 ΜΞΛΞΡ ΑΘΙΗΡ ΣΟΗΠΕΡΘΑ : ΑΡΦΑΚΘΡΗ ΩΜ ΞΤΗΛΑΩΜ ΔΗΛΞΡ ΜΕΑΡ ΡΛΣΠΜΗΡ ΞΣ ΔΗΛΞΣ ΜΕΑΡ ΡΛΣΠΜΗΡ ΕΤΜΘΙΗ ΕΙΘΕΡΗ Κε ηελ παξνύζα κειωηε πξνβιωπεηαη «η αζθάλιζη ηων οτημάηων (θορηηγών,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Έγκπιζη ππογπαμμάηων ππωηοβοςλιών ηων Μελιζζοκομικών ςνεηαιπιζμών για ηο έηορ 2015» ΑΠΟΦΑΖ

ΘΔΜΑ: «Έγκπιζη ππογπαμμάηων ππωηοβοςλιών ηων Μελιζζοκομικών ςνεηαιπιζμών για ηο έηορ 2015» ΑΠΟΦΑΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΚΖ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΖΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΒΗΩΗΜΖ ΕΩΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ Γ/ΝΖ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΩΝ ΤΠΟΓΟΜΩΝ & ΜΔΣΑΠΟΗΖΖ ΕΩΗΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΣΜΖΜΑ Γ3: Μειηζζνθνκίαο,

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΛΑ: "ΠΡΟΙΚΗΗ ΕΙΔΗΚΩΗ ΕΜΔΘΑΦΕΡΟΜΣΟ ΣΟΤ ΠΡΟΘΕΣΟΤ ΤΠΟΕΡΓΟΤ 17: ΙΑΣΑΙΕΤΗ ΠΕΖΟΓΕΦΤΡΑ ΣΗ ΚΘΛΜΟΘΑΚΑΑ ΑΓΡΘΚΟ"

ΘΕΛΑ: ΠΡΟΙΚΗΗ ΕΙΔΗΚΩΗ ΕΜΔΘΑΦΕΡΟΜΣΟ ΣΟΤ ΠΡΟΘΕΣΟΤ ΤΠΟΕΡΓΟΤ 17: ΙΑΣΑΙΕΤΗ ΠΕΖΟΓΕΦΤΡΑ ΣΗ ΚΘΛΜΟΘΑΚΑΑ ΑΓΡΘΚΟ Σαρ. Γ/λζε : Γεκνηηθό Καηάζηεκα Αλέδαο Σαρ. Κσδ. : 47100 Αλέδα Άξηαο Σει. : 26810 71919 Fax. : 26810 23593 Πιεξνθνξίεο : Πέηξνο Καξαγεώξγνο Άξηα, 19/11/2014 Αξ. Πξση.: 1510 ΘΕΛΑ: "ΠΡΟΙΚΗΗ ΕΙΔΗΚΩΗ ΕΜΔΘΑΦΕΡΟΜΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΗΜΔΡΙΓΑ ΔΔΣΔΚ: ΣΟΜΔΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΔ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ Ο ηνκέαο ζηνρεύεη: ηε δεκηνπξγία επαγγεικαηηώλ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή)

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) 546 25 Θεζζαινλίθε Τηλ. 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΚΔΦΑΛΑΗΑΓΟΡΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΓΗΑ ΣΖΝΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΝΟΜΗΜΟΠΟΗΖΖ ΔΟΓΩΝ ΑΠΟ ΔΓΚΛΖΜΑΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ

ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΚΔΦΑΛΑΗΑΓΟΡΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΓΗΑ ΣΖΝΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΝΟΜΗΜΟΠΟΗΖΖ ΔΟΓΩΝ ΑΠΟ ΔΓΚΛΖΜΑΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΚΔΦΑΛΑΗΑΓΟΡΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΓΗΑ ΣΖΝΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΝΟΜΗΜΟΠΟΗΖΖ ΔΟΓΩΝ ΑΠΟ ΔΓΚΛΖΜΑΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 1 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΜΟΙ ΚΑΙ ΤΝΗΘΔΙ ΑΓΤΝΑΜΙΔ ΣΩΝ ΔΣΑΙΡΙΩΝ ΤΜΒΟΤΛΔ ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΚΔΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΔΠΑΡΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα